Prop. 1983/84:30

om allemanssparandet

Prop. 1983/84: 30 Regeringens proposition

1983/84: 30

om allemanssparandet;

beslutad den 13 oktober l983.

Regeringen föreslår riksdagen att anta de förslag som har tagits upp i bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag.

På regeringens vägnar

INGVAR CARLSSON KJELL-OLOF FELD'l'

Propositionens huvudsakliga innehåll

l propositionen föreslås ett nytt sparsystem. allemanssparandet. som skall ersätta skattesparsystemet. Sparsystemet är i princip Öppet för alla fysiska personer fr.o.m. det år de fyller l6 år. Allemanssparandet har två former. Sparande på riksxpurkmnu i bank. varifrån medlen slussas vidare till riksgäldskontoret. och aktiesparande i kupimlspzuj/bml.

Högsta tillåtna månadsinsättning är 600 kr. Totalt får en sparare sätta in högst 30000 kr. i allemanssparandet. Spararna får inom givna ramar fritt fördela sitt sparande mellan de båda sparformerna.

På rikssparkonto erhålles en avkastning motsvarande räntan på långsik- tig bankinlåning. Avkastningen på sparande i kapitalsparfond är beroende av avkastningen och värdeutvecklingen på fondens placeringar. Avkast- ning och värdestegring på sparade medel är under obegränsad tid befriade från inkomstskatt. Under l984 utgår vidare en särskild bonusriinta på 5 % i båda sparformerna. För ungdomar mellan [6 och 25 år utgår motsvarande bonusränta för det första sparäret även efter 1984.

För sparande i kapitalsparfond skall bildas nya fondbolag och fonder. Varje fondbolag tillåts endast förvalta en kapitalsparfond. Existerande fondbolag som förvaltar en företagsanknuten aktiesparfond tillåts dock förvalta också en företagsanknuten kapitalsparfond. Verksamheten skall med vissa undantag bedrivas i enlighet med aktiefondslagstiftningen. Anta- let andelsägarc begränsas till högst 75000 per fond. Sparmedlen skall placeras i svenska aktier och liknande värdepapper. Vidare tillåts place- ringar i statspapper upp till 25 % av fondförmögenheten. Avkastning som tillfaller kapitalsparfond skall vara fri från inkomstskatt och återinvesteras. | Riksdagen [983/84. Ixulnl. tv,-30

Prop. 1983/84: 30

IJ

Reglerna om allemanssparandet avses träda i kraft den 1 april 1984. Samtidigt upphör nyinsättningarna i skattesparsystemet. Avkastning och. värdestcgring på insättningari skattesparandet under första kvartalet 1984 är skattefria. För detta sparande slopas skattereduktionen och någon bind- ning av sparmedlen sker ej. Sparande under första kvartalet 1984 kan således vid valfri tidpunkt tas ut utan avdrag.

Prop. 1983/84: 30 . 3

1. Förslag till Lag om allemanssparande

Allmänna bestämmelser

l 5 I denna lag behandlas den särskilda sparform (allemanssparande) som är förenad med skattelättnader enligt lagen (1983: 000) om skattelätt- nader för allemanssparande.

2 5 Var och en som är kyrkobokförd här i landet får ansluta sig till allemanssparandet från och med det år då han fyller sexton år.

3 & Sparmedlen skall sättas in i en svensk bank som enligt överenskom- melse med riksgäldskontoret förmedlar allemanssparande. En sparare får inte spara på mer än ett rikssparkonta och i fler än två kapitalsparfonder.

Vad som föreskrivs i första stycket och annars i denna lag i fråga om bank gäller också i fråga om sparkassa.

4 5 Varje sparare får sätta in högst 600 kronor i månaden i allemansspa- randet.

Spararens insättningar. i förekommande fall minskade med uttag, får sammanlagt inte överstiga 30000 kronor.

5 6 Den som börjar spara under ar 1984 får för detta ar ett särskilt tillägg (bonusränta) motsvarande fem procent årlig ränta Även den som börjar spara ett senare år och som det året fyller högst 25 år får en sådan bonusränta.

Bonusräntan bekostas av staten och tillförs sparmedlen vid utgången av det år då sparandet inleddes.

6 5 Vid uttag betalar spararen till banken en avgift motsvarande en procent av det uttagna beloppet. dock minst 20 kronor.

7 5 En sparare får överföra hela behållningen på sitt rikssparkonto till ett sådant konto i en annan bank. Med iakttagande av 3 5 första stycket får han även överföra. helt eller delvis, behållningen i en kapitalsparfond till annan sådan fond.

Banken är berättigad till ersättning av spararen för sina kostnader för en överföring. Någon uttagsavgift enligt 6 5 skall inte betalas.

8 5 Om rätten till sparmedlen genom överlåtelse eller på annat sätt övergår till någon annan eller om spararen pantsätter sin fordran. skall innestående medel betalas ut.

Om en sparare överskrider de begränsningar som gäller enligt 3 ;; första stycket eller 4 9 skall de oriktigt insatta sparmedlen betalas ut till honom. Någon ränta eller värdeökning på dessa medel skall ej gottskrivas spara- ren. Om det för sparmedlen har förvärvats andelar i en kapitalsparfond och

Prop. 1983/84: 30 4

om andelsvärdet därefter har sjunkit. skall beloppetjämkas i motsvarande mån. Vid utbetalning enligt första stycket skall uttagsavgift enligt 6 :$ erläggas.

Rikssparkonton

9 & De medel som sätts in på ett rikssparkonto skall överföras från banken till riksgäldskontoret.

På de medel som satts in på ett rikssparkonto utgår årlig ränta enligt en räntefot som motsvarar det av riksbanken fastställda. vid varje tid gällande diskontot med tillägg av 1,25 procentenheter.

Kapitalsparfonder

10 5 En kapitalsparfond är en fond för sparande i svenska aktier och andra svenska värdepapper.

I fråga om kapitalsparfonder gäller vad som föreskrivs i aktiefondslagen (1974z93l) och annan författning i fråga om aktiefond med de avvikelser som följer av denna lag och lagen (1983:000) om skattelättnader för alle- manssparande.

11 & Antalet andelsägare i en kapitalsparfond får inte överstiga 75000.

12 5 En kapitalsparfond förvaltas av ett fondbolag som bildas särskilt för detta ändamål. Ett fondbolag får inte förvalta mer än en kapitalsparfond. Bankinspektionen kan, om det finns särskilda skäl, medge undantag från första stycket.

13 5 Styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst sju ledamöter. Av styrelseledamöterna väljs flertalet och bland dem styrelsens ordförande av en fondandelsägarstämma. Av de övriga ledamöterna utses två av rege- ringen och minst en av bolagsstämman i fondbolaget. För de av fondan- delsägarstämman valda ledamöterna skall stämman välja suppleanter. Intill dess att fondandelsägarstämma hållits består styrelsen av de leda- möter som regeringen och bolagsstämman har utsett. Fondandelsägarstämmans val av ledamöter och suppleanter i fondbola- gets styrelse skall beredas av en valberedning. utsedd av en fondandels- ägarstämma. Detta gäller dock ej första gången val äger rum.

14 & För fondandelsägarna i en kapitalsparfond skall årligen hållas stäm- ma.

En fondandelsägarstämma skall hållas första gången tidigast tre och senast sex månader efter det att bankinspektionen meddelat tillstånd för fondbolaget att utöva fondverksamhet.

15 & Fondbolag får till en kapitalsparfond förvärva endast följande slag av värdepapper. nämligen

I. sådana svenska aktier och av svenskt aktiebolag utfärdade konver- tibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning som är inregistrerade vid Stockholms fondbörs.

Prop. 1983/84: 30 5

2. sådana svenska aktier och av svenskt aktiebolag utfärdade konver- tibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning som utbjuds till försäljning under sådana förhållanden att sannolika skäl finns för antagande att de inom ett år från förvärvet kommer att inregistre- ras vid Stockholms fondbörs.

3. andra svenska aktier samt andra av svenskt aktiebolag utfärdade konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till ny- teckning.

4, bevis om rätt att teckna eller erhålla aktier eller andra värdepapper som avses i 1—3.

5. obligationer och andra skuldförbindelser. utfärdade av staten. Har värdepapper som förvärvats enligt första stycket 2 ej inregistrerats inom ett år från förvärvet. skall de avyttras så snart det lämpligen kan ske. om de inte vid något tillfälle under ettårsperioden kunnat inrymmas inom tioprocentsgränsen enligt sista stycket.

Ett fondbolag får inte till en kapitalsparfond förvärva aktier i bolaget. Ett fondbolag får inte till fonden mot vederlag förvärva värdepapper som avses i första stycket 3 eller bevis om rätt att teckna eller erhålla sådana värdepapper i sådan omfattning att värdet av värdepapperen och bevisen genom förvärvet kommer att överstiga tio procent av fondens värde. Bankinspektionen kan. om det finns särskilda skäl. medge att procenttalet överskrids. Ej heller får ett fondbolag till fonden mot vederlag förvärva värdepapper enligt första stycket 5 i sådan omfattning att värdet av de värdepapper som där avses genom förvärvet kommer att överstiga tjugo- fem procent av fondens värde. Den sistnämnda begränsningen gäller dock inte förrän ett år efter det att fondbolaget erhållit bankinspektionens till- stånd att bedriva fondverksamhet.

16 5 Ett fondbolag skall tillse att en kapitalsparfond får en'med hänsyn till intresset av riskspridning lämplig sammansättning av värdepapper.

Fondbolaget får ej till fonden mot vederlag förvärva värdepapper av samme utfärdare i sådan omfattning att värdet av de värdepapper i fonden som utfärdats av denne genom förvärvet kommer att överstiga tio procent av fondens värde. Detta gällerej värdepapper som'har utfärdats av staten.

Om de finns särskilda skäl. kan bankinspektionen medge att procenttalet i andra stycket överskrids.

Utan hinder av andra stycket och 15 & sista stycket får vid emission aktier. konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning förvärvas på grund av fondens tidigare aktieinnehav. Så- dana aktier eller skuldebrcv skall dock avyttras så snart det lämpligen kan ske och senast ett år efter förvärvet, om värdepapperen ej vid något tillfälle under ettårspen'oden kunnat inrymmas inom de gränser som anges i andra stycket och 15 & sista stycket första meningen. Om det finns särskilda skäl._ kan bankinspektionen medge uppskov med avyttringen.

17 ä 1 beslut om rösträtt för aktier i fonden deltar endast de ledamöter i fondbolagets Styrelse som har utsetts av fondandelsägarstämman.

18 & Fondbestämmelserna för en kapitalsparfond skall ange att

1. fonden är en kapitalsparfond för vilken denna lag gäller.

2. fondbolaget skall föra register över innehav av fondandelar och inte ska" utfärda fondandelsbevis.

Prop. 1983/84: 30 6

3. utdelning till fondandelsägarna inte skall ske.

4. inlösen av fondandel skall ske i de fall och på de villkor som anges i denna lag och i aktiefondslagen (1974: 931).

Fondbestämmelserna skall också innehålla närmare regler om fondan- delsägarstämma. '

Företagsanknutna kapitalsparfonder

19 5 I en företagsanknuten kapitalsparfond får kapitaltillskott göras en- dast av den som är anställd i ett visst bolag eller inom en viss koncern. För en sådan fond gäller i tillämpliga delar 10—18 åå. om inte annat följer av 20—23 så.

20 5 Ett fondbolag som avses i 10 & första stycket lagen (1978:428) om aktiesparfonder får även förvalta en företagsanknuten kapitalsparfond.

21 & Styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst fem ledamöter. Av ledamöterna väljs flertalet och bland dem styrelsens ordförande av fondan— delsägarstämman. Övriga ledamöter väljs av bolagsstämman i fondbolaget. Minst en ledamot skall väljas av bolagsstämman. För de av fondandels— ägarstämman valda ledamöterna skall stämman välja suppleanter.

Om ett fondbolag förvaltar flera företagsanknutna fonder, skall för varje sådan fond i fondbolagets styrelse ingå minst en ledamot. som har valts av andelsägarstämman i fonden.

Utan hinder av 8 % fjärde stycket första meningen aktiefondslagen (1974z931) får till styrelseledamöter i ett fondbolag. som förvaltar en företagsanknuten kapitalsparfond för anställda hos ett bankaktiebolag, utses anställda i bankbolaget.

22 & Minst tjugofem procent av en företagsanknuten kapitalsparfonds värde skall placeras i sådana värdepapper som avses i 15 å och som har - utfärdats av det aktiebolag i vilket: de som tillskjuter kapital till fonden är anställda eller — om bolaget ingår som moderbolag i en koncern -— i vars dotterbolag de är anställda.

Den i 22 & aktiefondslagen (1974: 931) föreskrivna begränsningen i fråga om en aktiefonds innehav av aktier i samma bolag gäller ej för en företags- anknuten kapitalsparfond. '

Av fondens beteckning skall framgå vilket företag den är anknuten till.

23 & Bestämmelsen i 4 & andra stycket aktiefondslagen (_1974z931) gäller inte fondbolag som förvaltar en företagsanknuten kapitalsparfond. Bankinspektionen får efter ansökan medge att fondbolaget inte avger kvanalsredogörelse för fonden. Bankinspektionen får avstå från att för fondbolaget förordna revisor som avses i46 & tredje stycket aktiefondslagen.

Prop. 1983/84: 30 7

Bemyndigande

24 & Riksgäldskontoret svarar för administration och kontroll av alle- manssparandet och får meddela de föreskrifter som behövs härför.

Denna lag träder i kraft den 1 april l984.

Prop. 1983/84: 30 8

2. Förslag till Lag om skattelättnader för allem'anssparande

Skattelättnader enligt denna lag medges för sparande enligt lagen (1983: 000) om allemanssparande.

Räntan på sparmedlen samt bonusräntan enligt 5 5 lagen (I983:000) om allemanssparande utgör inte skattepliktig inkomst vid taxering enligt kom- munalskattelagen (1928z370) eller lagen (l947:576) om statlig inkomst- skatt. Ränta och utdelning som tillfaller en kapitalsparfond utgör inte heller skattepliktig inkomst.

Realisationsvinst på andel i kapitalsparfond utgör inte skattepliktig in- komst. Avdrag får ej göras för realisationsförlust på sådan andel.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1984 och tillämpas på insättningar som har skett efter ikraftträdandet.

Prop. 1983/84: 30

Hänvisningar till S2

3. Förslag till Lag om ändring i lagen ( I 978: 428 ) om aktiesparfonder

Härigenom föreskrivs att 2. 3. 10 och 11 åå lagen (1978z428) om aktie- sparfonder Skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5

Aktiesparfond förvaltas av fondbolag som bildas särskilt för detta ända- mål.

Styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst sju ledamöter.

Av styrelseledamöterna utser re- geringen två ledamöter. Minst hälf- ten av återstående ledamöter utses avfondandelsägarna eller intresse- sammanslutning för dem.

Styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst sju ledamöter. Av dessa skall flertalet och bland dem ordföranden väljas av en fondan- delsägarstämma. som skall hållas årligen. Av de övriga ledamöterna utses två av regeringen och minst en av bolagsstämman i fondbola- get. För de av fondandelsägar- stämman valda ledamöterna skall stämman välja suppleanter.

F ondandelsägarstämmans val av ledamöter och suppleanter i fond- bolagets styrelse skall beredas av en valberedning. utsedd av en fartd- andelsägarstämma.

1 beslut om rösträtt för aktier i fonden deltar endast de ledamöter i fondbolagets styrelse som har ut- setts av fondandelsägarstämman.

3 5' Till aktieSparfond får förvärvas endast värdepapper enligt 19 & aktie- fondslagen (1974: 931) vilka är

]. aktieri svenskt aktiebolag,

2. sådana konvertibla skulde- brev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning som har utfärdats av svenskt aktiebolag.

Om det lämpligen kan ske, skall . förvärvas sådana aktier. som utför- das i samband med nyemission, el- ler konvertibla skuldebrev.

1. aktier i svenskt aktiebolag,

2. sådana konvertibla skulde- brev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning som har utfärdats av svenskt aktiebolag.

3. obligationer och andra skuld- förbindelser. utfärdade av staten.

Ett fondbolag får inte till fonden mot vederlag förvärva värdepapper enligt första stycket 3 i sådan ont- fattning att värdet av de värdepap- per som där avses genom förvärvet kommer att överstiga tjugofem pro- cent av fondens värde.

Bankinspektionen får medge att det i 19 & sista stycket aktiefondslagen angivna procenttalet överskrids.

' Senaste lydelse 1982: 545.

Prop. 1983/84: 30

Nuvarande lydelse

10

Föreslagen lydelse

10 53

Förvaltar ett fondbolag uteslu- tande en eller flera företagsanknut- na aktiesparfonder. gäller i stället för 2 5 andra och tredje styckena att styrelsen för fondbolaget skall be- stå av minst fem ledamöter och att minst hälften av styrelseledamö- terna skall utses av fondandels- ägarna eller intressesammanslut- ning för dem.

Om ett fondbolag förvaltar flera aktiesparfonder, skall för varje företagsanknuten fond i fondbola- gets styrelse ingå minst en ledamot. som utsetts av delägarna i denna fond eller av intressesammanslut- ningför dem. Ett beslut om utövan- de av rösträtt för aktier i en sådan fond skall ha biträtts av mer än hälften av de ledamöter som utsetts förfondens delägare.

Förvaltar ett fondbolag uteslu- tande en eller flera företagsanknut- na aktiesparfonder, gäller i stället för 2 & andra stycket att styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst fem ledamöter samt attflertalet och bland dem ordföranden skall väljas av fondandelsägarstämman. Övri- ga ledamöter väljs av bolagsstäm- man i fondbolaget. Minst en leda- mot skall väljas av bolagsstäm- man. För de av fondandelsägar- stämman valda ledamöterna skall stämman välja suppleanter.

Om ett fondbolag förvaltar flera aktiesparfonder, skall för varje företagsanknuten fond i fondbola- gets styrelse ingå minst en ledamot, som valts av andelsägarstämman i denna fond.

Utan hinder av 85 fjärde stycket första meningen aktiefondslagen (1974: 931) får till styrelseledamöter i fondbolag. som förvaltar en företags- anknuten aktiesparfond för anställda hos ett bankakticbolag. utses anställ- da i bankbolaget.

11 53

Ett fondbolag får inte förvärva ' andra aktier till en företagsanknu- ten aktiesparfond än aktier som avses i I 9 55 andra stycket 1 eller 3 aktiefondslagen (1974:93l) och som har utfärdats av det aktiebolag. i vilket de som tillskjuter kapital till fonden är anställda eller om bola- get ingår som moderbolag i en kor.:- cern — i vars dotterbolag de är an- ställda. Av andra värdepapper får till fonden förvärvas endast sådana i samma punkter avsedda kortver- tibla skuldebrev eller skuldebrev

2 Senaste lydelse 1980: 1001. 3 Senaste lydelse 1982: 545.

I en företagsanknuten aktiespar- fond skall minst tjugofem procent av fondens värde placeras i sådana värdepapper som avses i 3 5 första stycket I eller 2 och som har utfär- dats av det aktiebolag. i vilket de som tillskjuter kapital till fonden är anställda eller om bolaget ingår som moderbolag i en koncern i vars dotterbolag de är anställda. Den i 22 5 aktiefondslagen (I974:93I ) föreskrivna begräns- ningen ifråga om en aktiefonds in- nehav av aktier i samma bolag gäl-

Prop. 1983/84: 30 - | 1

Nuvarande lydelse F öres/agen'lydelse

förenade med optionsrätt till ny- ler ejför enjöretagsanknuten aktie- teckning som har utfärdats av det sparfond. bolag i vilket aktier får förvärvas.

Av fondens beteckning skall Av fondens. beteckning skall framgå vilket bolags aktier som får framgå vilket företag den är anknu- Firvärvas till fonden. ten till.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1984. En styrelse i fondbolag, vilken valts före lagens ikraftträdande, kvarstår utan hinder av 2 15 andra stycket och 10 5 första stycket under den tid valet avser. Bestämmelserna i 2 & tredje och fjärde styckena tillämpas inte förrän styrelse enligt denna lag första gången har valts.

Prop. 1983/84: 30

Hänvisningar till S3

 • Prop. 1983/84:30: Avsnitt 3.3

4. Förslag till Lag om ändring i lagen (1978:423) om skattelättnader för vissa sparformer

Härigenom föreskrivs att l-4 åå lagen (1978: 423) om skattelättnader för vissa sparformer skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

Skattelättnader enligt denna lag medges fysisk person över 16 år. som har varit bosatt eller stadigva- rande har vistats här i riket under någon del av inkomståret och som under året har haft sådan inkomst som enligt 9 & 3 mom. andra stycket lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt är att anse som A-in- komst eller har haft inkomst enligt lagen (1958: 295) om sjömansskatt.

Föreslagen lydelse

Skattelättnader enligt denna lag medges fysisk person över 16 år. som har varit bosatt eller stadigva- rande har vistats här i riket under någon del av inkomståret och som under året har haft sådan inkomst som enligt 9 % 3 mom. andra stycket lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt är att anse som A-in- komst eller har haft inkomst enligt lagen (1958: 295) om sjömansskatt. Skattelättnader medges inte för sparande som sker efter utgången av mars 1984.

Frågan om den Skattskyldiges ålder bedöms enligt 65 & kommunalskatte— lagen (1928: 370).

Med inkomstår förstås det [kalenderår som närmast har föregått

taxeringsåret.

.)

..

Sparskattereduktion åtnjuts med 10% av belopp som under inkomst- året har insatts på särskilt lönspar- konto och som vid årets utgång in- nestår på kontot samt med 20% av belopp som under inkomståret har insatts på aktiesparkonto och som vid årets utgång motsvaras av and-e- lar i aktiesparfond enligt lagen (1978: 428) om aktiesparfonder eller innestår på kontot för inköp av så- dana andelar. Sparskattereduktion åtnjuts under förutsättning att in- sättningar på lönsparkonto eller ak- tiesparkonto har gjorts på kontot under minst sex av inkomståre'ts månader. Varje insättning skall uppgå till lägst 75 kronor och högst 600 kronor. Högsta belopp för in- sättning på lönsparkonto är dock

' Senaste lydelse 1982: 1199.

51

Sparskattereduktion åtnjuts med 10% av belopp som under inkomst- året har insatts på särskilt lönspar- konto och som vid årets utgång in- nestår på kontot samt med 20% av belopp som under inkomståret har insatts på aktiesparkonto och som vid årets utgång motsvaras av ande- lar i aktiesparfond enligt lagen (1978: 428) om aktiesparfonder eller innestär på kontot för inköp av så- dana andelar. Sparskattereduktion åtnjuts under förutsättning att in- sättningar på lönsparkonto eller ak- tiesparkonto har gjorts på kontot under minst sex av inkomstårets månader. För sparande under år I 983 medges dock sparskattereduk- tion. även om insättningar gjorts under ett mindre antal månader.

Prop. 1983/84: 30

Nuvarande lydelse

400 kronor. Sparskattereduktion får — utom i fall som avses i andra stycket inte beräknas på högre sammanlagt belopp än 7200 kro- nor. varav högst 4800.kronor får avse insättningar på lönsparkonto. Sparskattereduktion får inte heller beräknas på högre belopp än som motsvaras av sådan inkomstsom anges i 1 %. Öretal som uppkommer vid beräkning av Sparskattereduk- tion bortfaller.

!

Har sparande enligt första stycket påbörjats under senare de- len av året men har inte insättningar skett under sex månader, åtnjuts Sparskattereduktion för sådana sparmedel först vid beräkning av skatt för det närmast följande in- komståret. Sparskattereduktion en- ligt detta stycke medges-endast om sparandet under det sistnämnda in- komståret uppfyller de förutsätt— ningar som anges i första stycket. Sparskattereduktion får med tillämpning av detta stycke beräk- nas på ett sammanlagt belopp av högst 10200 kronor. varav högst 6800 kronor får avse insättningar på lönsparkonto.

] 3 Föreslagen lydelse

Varje insättning skall uppgå till lägst 75 kronor och högst 600 kro- nor. Högsta belopp för insättning på lönsparkonto är dock 400 kro- nor. Sparskattereduktion får — utom i fall som avses i andra stycket inte beräknas på högre sammanlagt belopp än 7200 kro- nor. varav högst 4800 kronor får avse insättningar på lönsparkonto. Sparskattereduktion får inte heller beräknas på högre belopp än som motsvaras av sådan inkomst som anges i l %. Öretal som uppkommer vid beräkning av Sparskattereduk- tion bortfaller. För insättningar un- der år 1984 åtnjuts ej Sparskattere- duktion.

Har sparande enligt första stycket påbörjats under senare de- len av året men har inte insättningar skett under sex månader, åtnjuts Sparskattereduktion för sådana sparmedel först vid beräkning av skatt för det närmast följande in— komståret. Sparskattereduktion en— ligt detta stycket medges endast om sparandet under det sistnämnda in- komståret uppfyller de förutsätt- ningar som anges i första stycket. För att sparande under år 1982 skall berättiga till sparskattereduk- tion vid 1984 års taxering krävs vi- dare att insättningar på lönspar- konto eller aktiesparkonto har gjorts under minst sex månader un- der är 1983. Sparskattereduktion får med tillämpning av detta stycke beräknas på ett sammanlagt belopp av högst 10 200 kronor. varav högst 6800 kronor får avse insättningar på lönsparkonto. Bestämmelserna i detta stycke tillämpas inte ifråga om sparande sattt påbörjas under är 1983.

I fråga om Sparskattereduktion tillämpas 2 5 4 mom. femte och sjätte styckena uppbördslagen ( 1953: 272). Sparskattereduktion skall tillgodoräk- nas den skattskyldige före annan skattereduktion.

Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig att erlägga sjö- mansskatt och har denna nedsatts enligt 12 ä 4 mom. lagen (1958: 295) om sjömansskatt på grund av bestämmelserna i denna lag, skall reduktionsbe- loppet minskas med det belopp varmed nedsättning har skett.

Prop. 1983/84: 30 14

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 5 Har Sparskattereduktion åtnjutits enligt 2 5, utgör räntan på sparmedlen under inkomståret och närmast följande fem år inte skattepliktig inkomst vid taxering enligt kommunalskattelagen (1928: 370) eller lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt. Vad nu har sagts gäller inte ränta som belöper på sådan del av inkomstår som anges i 2 lå andra stycket första meningen. Ränta och utdelning som tillfaller aktiesparfond utgör inte heller skatte— pliktig inkomst.

Räntan på sparmedel som satts in på lönsparkonto under år 1984 utgör inte skattepliktig inkomst un- der det året eller de närmast föl-

jande fyra åren.

4 52

Vid realisationsvinstberäkning enligt bestämmelserna i punkt 2 b av anvisningarna till 36 & kommunalskattelagen (1928: 370) i fråga om andel som har innehafts i fem år räknat från utgången av det år för vilket Sparskattereduktion har medgivits, får efter den skattskyldiges val anskaff- ningskostnaden beräknas antingen till andelens marknadsvärde vid utgång- en av det femte året eller till värdet vid utgången av det år för vilket Sparskattereduktion har medgivits ökat med avkastningen under de därpå följande fem åren. I det första fallet anses andelen anskaffad vid utgången av det femte året och i det andra fallet vid utgången av det år för vilket Sparskattereduktion har medgivits.

Vid realisationsvinstberäkning i fråga om en andel som har innehafts mindre än fem år räknat från utgången av det år för vilket Sparskattereduk- tion har medgivits skall andelen anses anskaffad den 31 december sist- nämnda år för en kostnad som motsvarar det sammanlagda beloppet av under året gjorda insättningar på aktiesparkonto. 1 fall som anges i 2 & andra stycket medräknas i anskaffningskostnaden även insättningar på aktiesparkonto som gjorts under året före det år för vilket Sparskattereduk- tion har medgivits. Bestämmelserna i punkt 2 b tredje stycket av anvis- ningarna till 36 å kommunalskattelagcn får inte tillämpas. Vid vinstberäk- ningen medges avdrag för belopp som fondbolaget har innehållit med stöd av 5 5. -

För andelar som förvärvats un- der år 1984 gäller dock följande. Avyttras en andel före utgången av år 1988, utgör realisationsvinst som uppkommer vid avyttringen inte skattepliktig inkomst. Ej heller medges avdrag för realisationsför- lust. som uppkommer vid en sådan avyttring. Avyttras en andel efter utgången av år 1988 får efter den skattskyldiges val anskaffnings-

3 Senaste lydelse 1982: 1207.

. Prop. 1983/84: 30 15

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kostnaden beräknas antingen till andelens marknadsvr'irde vid ut- gången av år 1988 eller till värdet vid utgången av mars 1984 ökat med avkastningen till och med år 1988. I det första fallet anses ande- len anskaffad vid utgången av år [988 och i de! andra fallet vid ut- gången av mars I 984 .

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984 och tillämpas första gången vid 1984 års taxering.

Prop. 1983/84: 30 ' 16

Utdrag FINANSDEPARTEMENTET PROTOKOLL

vid regeringssammanträde 1983-09-22

Närvarande: statsministern Palme. ordförande. och statsråden l. Carlsson, Lundkvist, Feldt, Sigurdsen, Gustafsson. Leijon. Hjelm—Wallén. Peter- son. Andersson. Rainer. Boström. Göransson. Gradin. Dahl. R. Carlsson. Holmberg. Hellström. Thunborg

Föredragande: statsrådet Feldt

Lagrådsremiss med förslag till lag om allemanssparande, m. m.

Hänvisningar till S4

 • Prop. 1983/84:30: Avsnitt 3.4.4

1 Inledning

Staten har under lång tid på olika sätt stimulerat hushållens sparande. Detta har skett dels genom ett allmänt sparavdrag dels genom särskilda sparstimulanser som lättnader i beskattningen. premier och vinstutlott- ningar. Exempel på särskilda sparformer med sparstimulanser är det nuva- rande vinstsparandet och det skattesparandc som infördes hösten 1978.

ljanuari 1983 tillsatte chefen för finansdepartementet en cxpertgrupp' för att utreda vissa_frågor rörande stimulanser av hushållens sparande. Expertgruppen avlämnade ijuni 1983 betänkandet (Ds Fi 1983: 15) Alle- manssparandet Ett nytt sparsystem för hushållen. Betänkandet har remissbehandlats. [ ärendet har därefter överläggningar hållits med före- trädare för bl.a. bankgrupperna. ' Till protokollet i detta ärende bör fogas dels en sammanfattning av betänkandet som bilaga ]. dels de lagförslag som läggs fram i betänkandet som bilaga 2. dels en förteckning över remissinstanserna och en samman- ställning av remissyttrandena som bilaga 3.

2 Nuvarande sparsystem

Staten har sedan länge med hjälp av olika sparstimulanser sökt motivera hushållen till ett långsiktigt sparande. Stimulanserna har huvudsakligen utgjorts av skattelättnader, vinstutlottningar, ränteförmåner och andra typer av sparpremier. '

'Statssekreteraren Erik Åsbrink. ordförande. samt byråchefen Gösta Almgren. civilekonomen Ragnar Boman. riksbanksdirektören Erik Karlsson. rättschefen Kurt Malmgren och fil kand Göran Wikner.

Prop. 1983/84: 30 17

Genom det allmänna sparavdraget undantas kapitalinkomster upp till en viss nivå från inkomstskatt. Avdraget uppgår sedan 1975 till 800 kr. för ensamstående och 1 600 kr. för makar gemensamt. Avkastningen på spar- och premieobligationer är delvis skattefri eller lågt beskattad.

Olika system för lönsparande med vinstutlottningar har varit i kraft alltsedan ungdomens lönsparande infördes 1949. Systemen har byggt på regelbundna avsättningar från lönen till lönsparkonto i bank. Uppfyllda sparvillkor ger rätt till deltagande i vinstutlottningar. Vinsterna är skatte- fria och bekostas av staten.

Sedan hösten 1978 är två sparsystem i kraft. vinstsparandet och skatte- sparandet. Vinstsparandet har utvecklats från tidigare lönsparsystem och är utformat som ett regelbundet sparande som berättigar till deltagande i två vinstutlottningar' per år.

2.1. Skattesparsystemet

Skattesparandet sker i två former. banksparande och aktiesparande. För att få delta måste man ha fyllt 16 år senast den 1 november året före sparåret samt under sparåret ha haft A—inkomst. Sparstimulansen utgörs av skatteförmåner i form av skattefri avkastning och värdestegring samt viss skattereduktion i procent av'sparat belopp. För att skatteförmånen skall medges fordras att minst sex månadsinsättningar gjorts under året med minst 75 kr. per insättning. Högsta tillåtna insättning per månad är för skattesparandet i bank 400 kr. och — fr.o.m. år 1981 —— för aktiesparandet 600 kr. Den som sparar i båda sparformerna får sätta in högst 600 kr. sammanlagt per månad.

För skattesparande i bank medges skattereduktion med 10% av det sparade beloppet vid taxeringen för sparåret. Före år 1983 var nämnda procentsats 20 %. Räntan på sparandet är skattefri för sparåret och de fem följande åren varvid högsta bankränta utgår. Görs uttag från kontot innan fem år förflutit efter sparårets utgång skall 15% av det uttagna beloppet innehållas av banken och betalas till staten. För uttag av sparande som skett före 1983 skall 25% av beloppet innehållas.

Skattefondsparande sker i särskilda aktiesparfonder och innebär att spararen gör månatliga insättningar på ett aktiesparkonto för vilka fonden köper aktier. Insättningarna omvandlas till fondandelar. Sparmedlen skall i huvudsak placeras i börsnoterade svenska aktier eller konvertibla skulde- brev. Högst 10% av fondförmögenheten får placeras i samma bolag och fonden får inneha aktier motsvarande högst 5% av röstvärdet i ett bolag. Vidare gäller att högst 10% av fondförmögenheten får placeras i icke börsnoterade företag. Avkastning och utdelning som tillfaller fonden är fri från beskattning och återinvesteras.

Spararna erhåller skattereduktion med 20% i denna sparform. Löses fondandelarna in före femårsperiodens utgång, skall 25% av det uttagna 2 Riksdagen 1983/84. ! saml. Nr 30

Prop. 1983/84: 30 18

beloppet betalas till staten. Under åren 1980—1982 var skattereduktionen 30% OCh i konsekvens därmed skall vid förtida inlösen av andelar som förvärvats dessa år 35 % av uttaget belopp återbetalas.

Värdestegringen på fondandelarna under sparåret och den därpå föl- jande femåriga sparperioden är skattefri. Sker inlösen av fondandelarna senare får dessa sålunda skattetekniskt anses anskaffade vid utgången av det femte året efter sparåret till det vid den tidpunkten gällande marknads- värdet. .

Skattefondsparandet stod ursprungligen inte öppet för anställda som uteslutande ville spara i det egna företagets aktier. Reglerna om risksprid- ning för aktiefonder inkl. aktiesparfonder tillät inte detta. För att stimulera till aktiesparande i det egna företaget öppnades den 1 januari 1981 möjlig- heten att skattespara i s.k. företagsanknutna aktiesparfonder där endast börsnoterade aktier i det egna företaget eller koncernen ingår. Dessa fonder är öppna endast för de anställda i företaget eller kommunen. 1 övrigt är reglerna likartade dem som gäller för det vanliga aktiefondsparandct.

Bland de vanliga aktiesparfonderna finns en stor grupp som av bankin- spektionen fått dispens från kravet på riskspridning. Dessa fonders medel får upp till 25% placeras i aktier i det företag som äger fondbolaget. Som regel riktar sig en aktiesparfond med sådan dispens till sparare med än- knytning till ett visst företag men fonden är i princip öppen för varje sparare. Möjligheten att placera upp till 25 % av fondförmögenheten i det egna företagets aktier kan efter dispens av bankinspektionen öppnas också för aktiesparfonder som bildas vid icke börsnoterade företag.

Fram t.o.m. 1980 var skattefondsparandet blygsamt relativt sett. Den tröga starten föranledde vissa regeländringar för fondsparandet. Skattere- duktionen höjdes fr.o.m. 1980 års sparande till 30% och högsta tillåtna sparande fr.o.m. 1981 års sparande till 600 kr. per månad. Som redan nämnts öppnades dessutom möjlig het att spara i det egna företagets aktier. Antalet Skattefondkonton har därefter ökat snabbare än skattesparkon- tona. Av totala antalet konton i skattesparsystemet har skattefondkontona ökat från ca 10% till drygt 40 %.

Antalet konton totalt sett uppgick i augusti 1983 till ca 1,4 miljoner. Ungefär var sjätte sparare tycks av olika undersökningar att döma ha konto i båda sparformerna. Under 1982 uppgick de totala insättningarna till ca 4 miljarder kr. och ungefär motsvarande årstakt gäller för 1983. Per den 31 augusti l983 uppgick det sammanlagda sparbeloppet till nästan 16 miljarder kr. varav närmare 11 miljarder kr. i banksparande. Det senare motsvarar knappt S% av hushållens totala bankinlåning. Antalet skatte- sparkonton var 786000 och sparbeloppet i medeltal knappt 14000 kr.

Antalet skattefondkonton uppgick vid samma tidpunkt till ca 595000 med en genOmsnittlig insättning per konto på drygt 8000 kr. Fondförmö- genhcten inkl. värdeökningen uppgick till ca 9 miljarder kr., således en fördubbling av insatta belopp (se tabell 1).

Prop. 1983/84: 30 19

Tabell 1 Skattesparandets utveckling

Skattespar- Skattefond- Samtliga konton konton konton Anm! konton- 1978-12-31 386 200 43 100 429 300 1979-12-31 461 900 47 200 509 100 1980-12-31 " 556400 75 550 631 950 1981-12-31 658 300 351950 1010250 1982-12—31 752 350 509 700 1 262 050 1983-08-31 785 600 595 800 1 381 400 lnnextående spurbelopp' (milj. kr.) 1978-12-31 306 28 334 1979-12-31 1996 157 2153 1980-12-31 4132 307 4 439 1981—12-31 6611 1579 8190 1982-12-31 9620 3 558 13 178 1983-08-31 10960 4971 15 931

' Skattesparkonton inklusive ränta. på skattefondkonton exklusive värdestegring. Källa: Riksgäldskontoret.

2.2. Aktiesparfondernas organisation

De vanliga aktiesparfonderna utan dispens från riskspridningskravet är sju stycken. Av dessa är sex knutna till bankerna. Antalet aktiesparfonder med dispens att placera upp till 25% av fondförmögenheten i det egna företagets aktier är f. n. 13. De företagsanknutna aktiesparfonderna är 47 till antalet.

För fondbolag som förvaltar aktiesparfond gäller aktiebolagslagens be- stämmelser om inte annat följer av aktiefondslagen och lagen om aktie- sparfonder.

För aktiesparfonderna gäller att fondbolagets styrelse skall bestå av minst sju ledamöter. Två är utsedda av regeringen och av de övriga skall majoriteten utgöras av andelsägarrepresentanter. För de företagsanknutna fonderna utses ej några regeringsrepresentanter, utan fondbolagets styrel- se består av minst fem ledamöter, varav minst hälften utses av fondan- delsägarna.

Till varje aktiesparfond finns knuten en förvaringsbank vars funktion i huvudsak är att förvara aktiesparfondens värdepapper och hantera in— och utbetalningar för fonden. Förvaringsbankerna för de sex bankanknutna aktiesparfonderna är direkt eller indirekt också ägare till fondbolaget.

Värdet på spararens fondandelar är beroende av direktavkastningen och värdeutvecklingen för fondens placeringar. Fondens värde är skillnaden mellan dess tillgångar och skulder. Tillgångarna beräknas enligt gällande marknadsvärde. Värdet av en fondandel är fondens värde delat med anta- let utelöpande fondandelar.

Beträffande aktiesparfondernas ägarroll föreskrivs i aktiefondslagen att fonden endast kan inneha aktier i ett och samma företag motsvarande 5%

Prop. 1983/84: 30 20

av det totala röstvärdet i företaget. Ett utnyttjande av rösträtten förutsätter beslut i varje enskilt fall. Beslutet måste fattas av en majoritet av fondbola- gets styrelse och godkännas av en majoritet av fondandelsägarnas repre- sentanter i styrelsen. De sistnämnda har således vetorätt i fråga om ut- övande av rösträtten.

En ägarroll kan utövas dels genom ett aktivt uppträdande på bolagsstäm- morna, dels genom förvärv och avyttring av aktier. Aktiesparfondcrna har hittills endast i få fall varit representerade på bolagsstämmorna. Fonderna har emellertid varit stora nettoköparc av aktier under senare år och i vissa fall blivit ägare till betydande aktieposter i enskilda företag.

3 Allmän motivering

3.1. Allmänna utgångspunkter

Den svenska ekonomin har under en följd av år utvecklats ogynnsamt vad gäller bl. a. produktion. investeringar och prisstabilitct. Detta har lett till en ekonomi i obalans med stigande arbetslöshet och stora underskott i bytesbalansen och statsbudgeten. De bakomliggande problemen torde i allt väsentligt vara av djupgående. strukturell natur.

Långvarigt svag eller obefintlig ekonomisk tillväxt är ett hot mot den framtida levnadsstandarden och sysselsättningen. Den ekonomiska politi- ken måste därför inriktas på att samtidigt öka de produktiva investeringar- na och minska underskotten i bytesbalansen. Det innebär att det totala sparandet i ekonomin måste öka kraftigt. Om detta torde det råda stor politisk enighet.

Ett ökat sparande behöver i stor utsträckning komma till stånd inom den offentliga sektorn. Det innebär att statens budgetunderskott måste mins- kas. Inom den privata sektorn har näringslivet under senare år kunnat uppvisa ett stadigt förbättrat finansiellt sparande. Låg investeringsaktivitet och kraftiga vinstökningar är viktiga orsaker till denna utveckling. Hushål- len har däremot sedan slutet av 1970-talet minskat sitt sparande. Sparkvo- ten, dvs. sparandets andel av disponibel inkomst. har nu fallit till en historiskt och internationellt sett mycket låg nivå.

Mot denna bakgrund framstår det från santhällsckonomiska utgångs- punkter som angeläget att öka hushållens sparande. Det är också angeläget att finna former för den statliga upplåningen som minskar de problem som stora budgetunderskott skapar på kreditmarknaden. En bestående kraftig statlig upplåning i kapitalmarknadsinstitut och banker är förknippad med problem. Näringslivets utrymme på den långa låncmarknaden beskärs och bankernas soliditet försvagas.

Sedan fjolåret har statens upplåning från företagen ökat kraftigt genom att ett nytt värdepapper, statsskuldväxeln, introducerades på penning-

Prop. 1983/84: 30 2l

marknaden. Det är nu önskvärt att också få med hushållen i den direkta statsupplåningen i större utsträckning än tidigare.

Hushållen torde därutöver kunna spela en viktig roll för näringslivets behov av riskkapital. En investeringsexpansion i industrin är av strategisk betydelse för möjligheterna att på sikt öka industriproduktionen och stärka bytesbalansen. Det är således av stor vikt att hushållssparandet stimuleras på bred bas.

Det nuvarande skattesparsystemet är i behov av översyn. Då bindnings- tiden för det första årets sparande går ut efter 1984 kan systemet inte fortleva i sin nuvarande utformning. En översyn av skattesparandet är motiverad också av andra och viktigare skäl. Kritik mot systemet har anförts vad gäller bl.a. omfattningen av skattelättnaderna. de fördelnings- politiska effekterna. andelsägarnas inflytande i aktiesparfonderna samt fondernas placeringsregler.

l direktiven till gruppen anfördes att syftet var att finna lämpliga former för fortsatta stimulanser av hushållens sparande till statsfinansiellt rimliga kostnader. Sparstimulanserna borde vara fördelningspolitiskt rättvist ut- formade och inriktade på att förmå även nya grupper att spara. Sparandet skulle vara långsiktigt och ske i former som underlättade finansieringen av budgetunderskottet samt näringslivets försörjning med riskkapital.

Expertgruppens förslag innebär att ett nytt sparsystem inrättas den I januari 1984. Det vänder sig genom sin konstruktion till bredare hushålls- grupper än skattesparandet och syftar till att få en större omfattning även i sparbelopp räknat. Expertgruppen har eftersträvat ett enkelt system med klara regler för spararen och för dem som skall administrera systemet. Man har vidare bedömt att möjligheten att disponera över sparmedlen är en mycket viktig faktor för hushållens sparande och val av sparform. En alltför hög grad av bindning riskerar enligt expertgruppen att stöta bort ' stora grupper presumtiva sparare.

Vidare har en utgångspunkt varit att ge spararen en positiv real avkast- ning efter skatt. Varje form av indexering har dock avvisats. Rimliga fördelningspolitiska hänsyn har enligt gruppen tagits genom de beloppsbe- gränsningar som gäller i systemet. samt genom den låga bindningsgraden för de sparade medlen. En annan väsentlig omständighet som legat till grund för förslaget har varit önskvärdheten att undanta skattemyndigheter- na från den löpande kontrollen av systemet. Detta ligger i linje med strävandena'att förenkla de vanliga inkomsttagarnas självdeklarationer.

Förslaget innebär slutligen att sparandet direkt kanaliseras till riksgälds- kontoret (dvs. staten) och till särskilt inrättade fonder vilka placerar spar- medlen huvudsakligen i aktier. '

Förslaget om allemanssparande har väckt stort intresse. Remissinstan- serna delar i allt väsentligt uppfattningen att hushållssparandet har stor betydelse för möjligheterna att uppnå ekonomisk balans och därför bör stimuleras. Åtskilliga instanser framhåller dock att de statliga budgetun-

Prop. 1983/84: 30

lx) IN)

derskotten är det allvarligaste problemet och att en sanering av statens finanser är en förutsättning för att uppnå en bättre samhällsekonomisk balans.

Några remissinstanser beklagar att expertgruppen inte tagit ett bredare grepp om hushållssparandets former och villkor. Man menar också att hushållens sparande i längden inte bör göras beroende av speciella statliga subventioner. Skattesystemet bör i stället förändras så att det lönar sig bättre att spara.

Från några håll är man skeptisk till metoden att rikta stimulanser till vissa sparformer eller konton. Det ökar inte nysparandet. I stället bör de allmänna sparvillkoren förbättras.. t. ex. i form av ett höjt sparavdrag. För vissa grupper. såsom ungdomarna. kan sådana generella åtgärder behöva kompletteras med någon typ av specialdestinerat stöd.

Beträffande själva sparförslaget ifrågasätter åtskilliga remissinstanser om ett nytt sparsystem måste skapas. Vissa förändringar i det befintliga skattesparandet skulle enligt dessa vara tillräckliga varvid kostnaderna för administration. systemutveckling och marknadsföring skulle kunna bli vä- sentligt lägre.

I många aVSeenden går det att instämma i de allmänna synpunkter som framkommit i remissbehandlingen. Permanenta och stora budgetunder- skott är inte förenliga med samhällsekonomisk balans. De åtgärder som krävs för att komma till rätta med dessa problem är en viktig uppgift för den allmänna ekonomiska politiken.

I expertgruppens direktiv framhölls att en översyn av hushållssparan- dets villkor i stort skulle behöva göras sedan de mest närliggande pro- blemen utretts. Flera remissinstanse'r har påpekat behovet av en sådan översyn. I vilka former denna bör ske får övervägas senare.

Frågan om vilken effekt olika sparstimulerandc åtgärder har på nyspa- randet är besvärlig och ofta återkommande i debatten. Det kan hävdas att vad den svenska ekonomin behöver är ett reellt nysparande och att detta mål för hushållens del bättre nås med andra sparstimulanser såsom ett höjt sparavdrag. Det går emellertid inte att avgöra om sådana åtgärder för en viss given statsfmansiell kostnad har en större effekt på nysparandet än ett sparsystem. Ett sparsystems fördelar ligger ofta dels i att den statsfinan- siella kostnaden inledningsvis blir relativt liten. dels i att systemet upp- muntrar till ett regelbundet sparbeteende. Det bör också understrykas att stimulanser som leder till en från kreditpolitisk synpunkt önskvärd omför- delning av hushållens finansiella tillgångar har ett stort värde även om inslaget av nySparande kan vara begränsat. I enlighet med vad som angavs i direktiven syftar det framlagda sparförslaget till att sparandet skall länkas över till rikSgäldskontoret och aktiemarknaden.

I detta sammanhang bör även tas upp en särskild fråga som rör koopera- tionen. Förslagets placeringsregler medger att kapitalsparfondernas medel till högst 10% placeras i kooperativt ägd verksamhet. Sådana placeringar

Prop. 1983/84: 30 23

kan dock inte avse andelar i ekonomiska föreningar utan endast aktier i kooperativt ägda bolag. I remissvaren från KF och LRF framhålls att frågan om kooperationens riskkapitalförsörjning inte behandlats närmare av expertgruppen. Man anser att de kapitalsparfonder som enligt förslaget skall kunna bildas av KF och LRF bör ha rätt till liknande placeringsregler som expertgruppen föreslår för de företagsanknutna kapitalsparfonderna. Det skulle innebära att dessa fonder tilläts placera mellan 25 och 50% av sitt kapital i kooperativt ägda aktiebolag och kooperativa föreningar. Pla- ceringar i de sistnämnda skulle ske i någon form av s.k. garantikapital. Fonderna skulle vidare stå öppna inte bara för de anställda _i föreningarna utan även för medlemmarna. Huvudmannaskapet skulle kunna ligga hos samorganisationer ägda av organisationer som var och en för sig eller tillsammans uppfyller de föreslagna kraven för huvudmannaskap.

Frågan om att ge kooperationens medlemmar möjlighet att satsa kapital vid sidan av den obligatoriska medlemsinsatsen samt för andra än medlem- mar att satsa riskkapital har behandlats av kooperationsutredningen (SOU l98| : 60). Enligt chefen för industridepartementet förbereds en proposition om kooperationen där frågan om kooperationens riskkapitalförsörjning behandlas. Ett förslag om en ny finansieringsform. s.k. förlagsinsats. övervägs därvid. Frågan om huruvida kapitalsparfondcri kooperationens regi kan förvärva sådana förlagsinsatser och därigenom bidra till att för- bättra kooperationens riskkapitalförsörjning kommer att tas upp i det sammanhanget.

En allmän fråga är naturligtvis huruvida det gått att uppnå de syften som anges i utredningsuppdraget inom ramen för skattesparsystemet. Expert"- gruppen har förutsättningslöst sökt konstruera ett sparsystem utifrån givna direktiv. De beloppsgränser och regler bl.a. vad gäller sparandets bindning som ingår i det föreslagna systemet torde inte varit möjliga att inarbeta i det nuvarande skattesparandet. En del remissinstanser synes i denna fråga sätta likhetstecken mellan ett bevarat system och oförändrade skattelätt- nader. I många fall föreslås även en utvidgning av dessa så att de ackumu- lerade sparbeloppen även efter bindningstiden skulle berättiga till fortsatta skatteförmåner. Även sparstimulanser för hushållen måste självfallet be- dömas utifrån det ansträngda statsfinansiella läget och de hårda budgetre- striktioner som allmänt gäller.

Det får också anses rimligt att subventionsgraden anpassas efter sparfor- mens allmänna attraktivitet och enkelhet. Främst genom att bindningen av de sparade medlen minskats jämfört med skattesparandet kan subven- tionsgraden sänkas.

De undersökningar som gjorts om skattesparandets utbredning och för- delning bland hushållen visar också entydigt att stora grupper alltjämt står utanför systemet. Skall den bilden förändras krävs det en ny typ av sparsystem.

Med utgångspunkt i de här gjorda övervägandcna framläggs förslaget om ett nytt sparsystem. allemanssparandet.

Prop. 1983/84: 30 24

3.2. Gemensamma grunddrag i allemanssparandet

3.2.1 Kretsen av sparare

Departementsförslager: Allemanssparandet är öppet för alla här i

- landet kyrkobokförda personer fr. o. m. det år de fyller 16 år. Inget krav på att spararen skall ha A-inkornster uppställs.

Expertgruppens förslag: Överensstämmer med departementsförslaget bortsett från kravet på kyrkobokföring (se betänkandet, s. 49).

Remissinstanserna: Endast en remissinstans har närmare berört frågan och har förordat att ett krav på kyrkobokföring här i landet uppställs (se bil. 3, avsnitt 2 ).

Skäl för departementsförslager: Som namnet ”allemanssparandet" mar- kerar är ett viktigt syfte med det nya sparsystemet att ge så breda grupper av befolkningen som möjligt tillfälle att spara på förmånliga villkor. Från administrativ synpunkt är det också en fördel. om så få kvalifikationer som möjligt ställs upp för deltagande i sparandet. Det krav på att spararen skall ha haft A-inkomst som finns i skattesparandet har-därför ingen motsvarig- het i allemanssparandet utan det är tillräckligt att spararen fyller l6 år senast det år han börjar spara.

Den som är kyrkobokförd här i landet får ett personnummer. Eftersom det bl. a. av kontrollskäl fordras att varje sparare i systemet har ett person- nummer. har det ansetts lämpligt att också ställa upp ett uttryckligt krav på att man är kyrkobokförd här i landet när man ansluter sig till allemansspa- randet. Något särskilt bevis om kyrkobokföringen bör inte avkrävas spa- rarna.

Hänvisningar till S3-2

3.2.2. Sparstimulanser

Departemenrsförslager: All ränta. utdelning och värdestegring är utan tidsbegränsning fri från inkomstskatt. Kapitalsparfonderna beskat- tas dock för realisationsvinst på försäljning av aktier som innehafts kortare tid än två år. En extra. av staten bekostad. bonusränta på S% utgår under år 1984. Motsvarande bonusränta under sitt första sparår får också ungdomar som ansluter sig-senare. dock senast det år de fyller 25 år.

Etperrgruppens förslag: [ stället för bonusränta en startpremie på 400 kr. Den utgår om spararen påbörjat sitt Sparande under år 1984 och fram till den 31 mars 1986 satt in netto 2400 kr. En motsvarande premie för senare tillkommande sparare i åldern 16—25 år. I övrigt lika med departe- mentsförslaget (se betänkandet. s. Sl).

is.) 'I!

Prop. 1983/84: 30

Remissinsranserna: Utredningens förslag har fått ett blandat mottagan- de. Åtskilliga remissinstanser ifrågasätter behovet av en startpremie. Flera hävdar att de sparstimulerande effekterna inte motsvarar kostnaderna för startpremien och för nödvändiga kontrollåtgä'rder. Någon pekar också på att det är möjligt att få del av startpremien genom ett sparande som är koncentrerat till senare delen av den period under vilken sparandet skall ha skett. Vidare anser flera remissinstanser att sparandet på rikssparkonton gynnas för mycket i förhållande till sparandet i kapitalsparfonder och att fondernas realisationsvinster helt bör befrias från skatt. (se bil. 3. av- snitt 2).

Skär"! för departvmentsförslagcr: En allmän enighet torde råda om att allemanssparandet bör ges den sparstimulans det innebär att avkastning och värdestegring på insatta medel befrias från inkomstskatt. Expertgrup- pen har ansett att det därutöver behövs en startpremie för att förstärka incitamenten hos allmänheten att gå med i sparandet och för att snabbt få en betydande volym på sparandet. En särskild möjlighet för sparare i åldrarna 16—25 år att få startpremie har gruppen föreslagit. därför att den velat stimulera sparande bland ungdomen. Också från rättvisesynpunkt menar expertgruppen att det är motiverat att tillkommande grupper i de yngre åldersklasserna skall kunna åtnjuta premien.

Sannolikt är startpremien inte behövlig för att ett mycket stort antal av dem som deltar i det nuvarande skattesparandet skall fortsätta att spara i allemanssparandet. För att få med nya grupper av sparare. inte minst i yngre årgångar. torde det dock krävas en viss ytterligare stimulans. Start- premien skulle vara en sådan stimulans utöver skattefriheten. De statsf- nansiella kostnaderna för den föreslagna premien är emellertid relativt höga. Expertgruppen har under vissa antaganden beräknat de statsfinan- siella kostnaderna till inemot 500 milj. kr. Som många remissinstanser påpekat medför premiens konstruktion också relativt stora kontrollkost- nader. Med en annan konstruktion av stimulansen kan emellertid de stats- finansiella kostnaderna begränsas avsevärt och kontrollen förenklas. sam- tidigt som en tillräckligt god stimulanseffekt kan uppnås. I stället för en startpremie bör därför utgå en bonusränta under år 1984. Denna bonus- ränta som bekostas av staten bör uppgå till 5% på insatta medel såväl på rikssparkontona som i kapitalsparfonderna.

Ungdomar som går in i sparsystemet efter [984 här på motsvarande sätt få en bonusränta på 5% under sitt första sparår. Skulle det iden fortsatta översynen av hushållssparandets villkor visa sig att ungdomssparandet bättre kan stimuleras på annat sätt är det självfallet möjligt att ta upp frågan om bonusränta till ungdomar som påbörjar sitt sparande efter 1984 till förnyad prövning.

Om den totala sparVolymen i allemanssparandet antas uppgå till fyra miljarder kr. per år den närmaste femårsperioden. skulle den statsfinan- siella kostnaden för bonusräntan begränsas till ca 75 milj. kr. Den här

Prop. 1983/84: 30 26

föreslagna konstruktionen gör det möjligt att låta stimulansen tillfalla alla som sparat under första året. även dem som sparat ett relativt litet belopp.

Reglerna om skattefrihet och bonusränta har utformats så att stimulan- serna får anses neutrala till sparande på rikssparkonto resp. kapitalspar- fond. Som flera remissinstanser har påpekat är skattefriheten i fråga om kapitalsparfonderna inte fullständig. om realisationsvinst på försäljning av aktier. som en fond innehaft under kortare tid än två år. skall beskattas. En kapitalsparfond har enligt expertgruppens förslag likställts i skattehän- seende med en aktiesparfond. En sådan är enligt 54% första stycket j) kommunalskattelagen frikallad från skattskyldighet för realisationsvinst avseende aktier som innehafts i minst två år. Det kan visserligen hävdas att en fullständig neutralitet i beskattningshänseende mellan sparande på riks- sparkonto och i kapitalsparfond förutsätter att kapitalsparfondens skatte- frihet för realisationsvinster utsträcks till att omfatta också kortare inne- hav än två år. En sådan utvidgning av skattefriheten framstår emellertid i dagsläget inte som nödvändig och är dessutom förknippad med vissa negativa effekter genom att den uppmuntrar cn kortfristig placeringspoli- tik. Liksom expertgruppens förslag innehåller departementsförslaget där- för inte en så långtgående skattefrihet för realisationsvinster. Risken för att kapitalsparfonden skall drabbas av realisationsvinstbeskattning. därför att det förvaltande fondbolaget tvingats realisera aktier. som fonden innehaft kortare tid än två år. torde inte vara så stor. Härom se vidare avsnitt 3.2.5 . Skulle det visa sig att den bibehållna skattskyldighcten för realisationsvins- ter på kortfristiga aktieinnehav är till allvarlig nackdel för kapitalsparfon- dernas utvecklingsmöjligheter kan den frågan tas upp tillförnyad pröv- ning.

I och med att en neutralitet i stort sett kommer att råda gentemot sparandet på rikssparkonton blir det placerarnas/fondbolagens uppgift att söka skapa en god marknad för kapitalsparfonderna. Avgörande för hur de lyckas blir den allmänna utvecklingen inom näringslivet och fondbolagens förmåga att genom kloka och vinstgivande affärer intressera spararna för att förvärva andelar i fonderna.

Hänvisningar till S3-2-2

 • Prop. 1983/84:30: Avsnitt 3.2.5

3.2.3. Sparbeloppens storlek (n'/ift'irdelning

Departementtft'irslagat: En sparare får sätta in högst 600 kr. per månad i allemanssparandet. Inget krav ställs på visst lägsta belopp per månad eller på visst minsta antal insättningar per år. En sparares totala nettoinsättningar får inte överstiga 30 000 kr. Sparandet får fördelas på ett rikssparkonto och högst två kapitalsparfonder.

Erpertgruppens förslag: Överensstämmer med departementsförslaget med det tillägget. att en minimigräns på l00 kr. per insättning skall gälla och att sparande inte får ske på mer än ett rikssparkonto och en kapital- sparfond (se betänkandet. s. 52).

Prop. 1983/84: 30 27

Remissr'nsransermr: Flertalet remissinstanser godtar expertgruppens förslag. Från bankhåll vill man dock slopa minimigränsen för insättningar. Några remissinstanser förordar högre maximibelopp eller vill helt slopa maximeringen. Andra anser att man bör få spara i flera kapitalsparfonder samtidigt (se bil. 3. avsnitt 2 ).

Skäl för departementvärs/ngar: I dct nuvarande skattesparsystemet är det högsta beloppet för skattefondsparandet 7200 kr. per år eller 600 kr. per månad. Skattesparandet i bank är maximerat till 4800 kr. per år eller 400 kr. per månad. Den minsta årliga insättningen är 450 kr. eller sex månadsinsättningar om vardera 75 kr. Huvudprincipen i allemanssparan— det bör också vara regelbundna månadsinsättningar. Samtidigt är det ange— läget att få ett system som inte binder spararna för hårt utan är flexibelt. Måste en sparare göra ett visst minsta antal månadsinsättningar. kan han. t.ex. på grund av sjukdom eller tillfälliga påfrestningar i privatckonomin. tvingas att avstå från att delta i sparsystemet. Något krav på visst minsta antal månadsinsättningar bör därför inte gälla.

Expertgruppen föreslår att varje insättning på rikssparkonto och i kapi— talsparfond skall uppgå till minst 100 kr. Begränsningen är betingad av hänsyn till bankernas hanteringskostnadcr för små belopp. Eftersom det från bankhåll har uppgetts att kostnaderna för kontroll av minimibeloppet bedöms bli större än den beräknade minskningen av hanteringskostna- derna. har något krav på minimigräns inte uppställts.

Sparformer som ges särskilda sparstimulanser bör innehålla någon övre gräns för sparandet. Liksom i skattesparandet bör i allemanssparandet en maximigräns för månadsinsättningarna gälla. Denna bör lämpligen sättas vid 600 kr.. dvs. samma belopp som gäller för sparande i de nuvarande skattesparfonderna. Även om denna gräns funnits några år. framstår den som väl tilltagen. Främst av fördelningspolitiska skäl bör också ett översta tak för insättningarna sättas. Taket bör lämpligen bestämmas till 30000 kr. Genom att avkastningen får läggas till sparkapitalet. kan det innestående beloppet för en sparare överstiga 30000 kr. Taket skulle avse nettoinsätt— ningarna. Skulle spararen göra ett uttag. får han ett motsvarande utrymme för nya insättningar. Taket på 30000 kr. kan uppnås först efter drygt fyra års sparande. Om det visar sig behövligt. får frågan om en höjning av taket tas upp när sparsystemet funnits någon tid.

För att inte administrationen och kontrollen av allemanssparandet skall kompliceras alltför mycket, måste antalet konton för varje sparare begrän— sas. Det finns knappast skäl att låta en sparare ha mer än ett rikssparkonto. Om spararen på grund av flyttning eller av annat skäl vill byta bank kan han överföra hela behållningen på sitt rikssparkonto till en annan bank. Däremot kan goda skäl åberopas för att låta en sparare samtidigt spara i flera kapitalsparfonder. Särskilt gäller detta för sparare som är med i en företagsanknuten kapitalsparfond. För dem kan det vara ett starkt intresse att låta en del av sparandet gå in i en fond med större riskspridning. Också

Prop. 1983/84: 30 28

sparare i vanliga kapitalsparfonder kan ha intresse av att fördela sitt sparande mellan fonder med olika riskprofiler. Därför bör det vara möjligt att samtidigt spara i flera kapitalsparfonder.

Införandet av en sådan möjlighet blir lättare genom att det s.k. huvud- bankssystemct inte genomförs (se avsnitt 3.5.1 ). Innan närmare erfarenhe- ter vunnits av kontrollsystemet bedöms det dock inte möjligt att tillåta en sparare att samtidigt spara i fler än två fonder.

Hänvisningar till S3-2-3

 • Prop. 1983/84:30: Avsnitt 3.4.5

3.2.4. Bindningen av de sparade med/eu

Departemen[görs/age!: Spararen kan vid valfri tidpunkt göra uttag från rikssparkonto eller lösa in sina andelar i kapitalsparfonden. Då debiteras en avgift på I% på uttaget belopp. dock minst 20 kr. Avgiften tillfaller banken där rikssparkontot finns resp. förvaringsbanken för kapitalsparfonden.

Expertgruppenx förslag: Överensstämmer med departementsförslaget (se betänkandet, s. 52).

Remissinstanwrna: Flera remissinstanser är positivt inställda till den låga bindningsgraden för sparandet. Några anser dock att avgiften är alltför låg (se bil. 3. avsnitt 2 ').

Skäl för departementtsförslaget: För att allemanssparandet skall få en så bred anslutning som möjligt. är de'-': viktigt att de sparade medlen inte binds alltför hårt. Uttag bör vara tillåtna vid valfri tidpunkt och bör inte medföra en alltför hård påföljd. Särskilt för människor med små finansiella tillgång- ar är det angeläget att sparmedlen någorlunda ograverade skall kunna disponeras utan större besvär. Samtidigt bör sparandet ha en långsiktig karaktär.

Det kan hävdas att ett sparsystem med låg bindning inte minskar likvidi- teten i ekonomin tillräckligt mycket. I praktiken kan dock allemanssparan- det förväntas bli av långsiktig karaktär. Nästan alla hushåll som deltar kommer att också ha traditionella banktillgodohavanden. Eftersom bara medel som står inne i sparsystemet får del av sparstimulanserna. kommer hushållen att välja att möta likviditetspåfrestningar i första hand genom uttag från övriga banktillgodohavanden. Begränsningen vad gäller högsta tillåtna månadsinsättningar kommer att göra det omöjligt att kompensera . uttag genom stora engångsinsättningar och på så sätt snabbt återställa sparandet till den nivå som uppnåtts före uttaget. Även bonusräntan bidrar till att binda sparandet i inledningsfasen."

För att sparandcts långsiktiga karaktär skall markeras bör det finnas en uttagsavgift som dock bör vara förhållandevis låg. Olika meningar kan givetvis råda om hur lågt den skall sättas. Den avgiftssats expertgruppen föreslagit, 1% på det uttagna beloppet. synes dock vara lämpligt avvägd. I överensstämmelse med bankernas praxis borde avgiften komma att avräk- nas mot upplupen ränta. när spararen gör uttag från sitt rikssparkonto.

Prop. "1983/84: 30 29

I frågan om sparmedlens bindning kan tilläggas följande. Med den före- slagna konstruktionen av det nya sparsystemet undviker man det utträdes- problem som uppstår när bindningen av sparmedlen upphör. dvs. ett av de problem som kännetecknar skattesparsystemet. Trots att medlen i alle- manssparandet är tillgängliga för uttag när som helst, finns det starka drivljädrar för spararna att låta medlen stå kvar och göra nya insättningar.

Hänvisningar till S3-2-4

3.2.5. Överföring av sparmedel inom aIle/nanssparundet

Departementsjörslaget: Samtliga sparmedel på ett rikssparkonto i en bank kan—vid valfri tidpunkt flyttas till ett sådant konto i en annan bank. På motsvarande sätt kan en sparare byta kapitalsparfond. Till skillnad från överföring mellan rikssparkonton behöver inte bytet om- fatta hela sparandet i fonden. Överflyttning får inte förekomma mellan ett rikssparkonto och en kapitalsparfond.

Expertgruppcns förslag: Överensstämmer med departementsförslaget med det undantaget att expertgruppens förslag över huvud taget inte medger överföring av en del av sparandet (se betänkandet. s. 54).

Remissinsmnserna.' Flertalet remissinstanser gillar att det blir lättare än i skattesparandet att flytta över sparmedlen. Flera vill också att överföring skall kunna ske av en del av sparandet samt mellan rikssparkonto och kapitalsparfond. Ett fåtal motsätter sig att byte av kapitalsparfond medges. (se bil. 3. avsnitt 2 och 5).

Skäl för departementsförslaget: Sparare i det nuvarande'skattesparan- - det kan med bibehållna skatteförmåner byta bank endast vid helårsskiften och fond vid halv- och helårsskiften. Tidigare insatta medel måste dock stå kvar. Endast nyinsättningar kan ske i den nya banken resp. fonden.

Det är önskvärt att ge spararna en starkare ställning och större valfrihet än inom skattesparandet. Detta är särskilt viktigt vad gäller sparandet i kapitalsparfonder. Dessa önskemål kan uppnås genom att spararna ges möjligheter att flytta över sina sparade medel. Härigenom sätts en ökad press på fondbolagen att sörja för en god kapitalavkastning. Spararna bör få byta kapitalsparfond vid valfri tidpunkt. Även de som sparar på ett rikssparkonto bör kunna byta bankförbindelse.

Enligt expertgruppens förslag skall överflyttning kunna förkomma en- dast inom vardera sparformer. dvs. från ett rikssparkonto till ett annat Och från en kapitalsparfond till en annan. Vidare innebär gruppens förslag att alla innestående medel och för kontrollen behövliga uppgifter skall flyttas över. En del remissinstanser har inte velat ha ens dessa begränsningar. Det kan emellertid som expertgruppen anfört finnas risk för oönskade stör- ningar, främst på aktiemarknaden. om överflyttning tilläts mellan de båda sparformerna. Vissa remissinstanser motsätter sig å andra sidan att spara- ren skall ha rätt att föra över det sparade beloppet från en kapitalsparfond

Prop. 1983/84: 30 30

till en annan. De anser att kapitalsparfonden kan tvingas att sälja ut delar av sitt aktieinnehav om alltför många sparare byter fond samtidigt. Detta kan medföra att kvarvarande andelsägares fondandelar sjunker i värde på grund av att fonden tvingats sälja ut till underkurs. Vidare kan fondens försäljning av aktier innebära att kapitalsparfondcn tvingas ta upp hela realisationsvinsten till beskattning om avyttring skett inom två är. Skatte- reglerna för kapitalsparfondens realisationsvinster har redovisats i avsnitt 3.2.2 .

Det antal sparare som kan förväntas byta kapitalsparfond måste emeller- tid antas bli förhållandevis begränsat. Dessutom kan fonderna hålla en större andel värdepapper av likvid karaktär än aktiesparfonderna (se av- snitt 3.4.4.) vilket innebär att avyttringar av aktier av denna orsak torde bli mycket ovanliga. I den mån som fondbolaget tvingas att avyttra aktier torde försäljning komma att avse värdepapper som innehafts under en längre period än två år.

Vad beträffar den föreslagna regeln om att alla sparmedel måste flyttas, är den närmast en konsekvens av expertgruppens förslag att spararen bör ha endast ett rikssparkonto och vara med endast i en kapitalsparfond. Departementsförslaget i ett tidigare avsnitt (3.2.3) avviker emellertid del- vis från expertgruppens förslag genom att det medger sparande i två kapitalsparfonder på en gång. Det är därför rimligt att en sparare skall kunna flytta över inte alltid hela utan ibland endast en del av sitt sparande från en fond till en annan. Så kan vara fallet om han sparar t.ex. i en företagsanknuten kapitalsparfond (se avsnitt 3.4.5) och vill börja spara också i en vanlig kapitalsparfond. Självfallet kan spararen också låta alla sparmedlen stå kvar i den första fonden och fortsätta göra insättningar i en ny fond. '

Som flera remissinstanser har förordat bör dock en administrativ avgift kunna tas ut vid överflyttning. Enligt aktiefondslagen som i princip blir tillämplig på förvaltningen av kapitalsparfonderna kan de fondbestäm- melser som skall finnas för varje fond medge att fondbolaget debiterar en andelsägare för kostnader avseende inlösen av hans andelar m.m. (30 & tredje stycket aktiefondslagen). Bankerna bör också vara oförhindrade att ta ut ersättning av spararen som högst ger kostnadstäckning för arbetet med överföringen av sparande mellan rikssparkonton eller kapitalspar— fonder. Det är också rimligt att kostnaderna för överflyttning bärs av dem som utnyttjar dessa möjligheter.

Prop. 1983/84: 30 31

Hänvisningar till S3-2-5

3.3. Sparande på rikssparkonto

Departementsförslaget: Insättningar kan göras på konto i bank och i vissa sparkassor. s.k. rikssparkonto. Spararen erhåller ränta motsva- rande diskontot + 1,25 %. Medlen överförs till riksgäldskontoret. Ban- ken har en fordran på riksgäldskontoret och en skuld till spararen men kan nettoredovisa dessa tillgångar och skulder i sin balansräkning.

Expertgruppensförslag: Överensstämmer i allt väsentligt med departe- mentsförslaget (se betänkandet, s. 56).

Remissinstanserna: Expertgruppens förslag godtas av flertalet remiss- instanser men från några håll framförs kritik mot principen för räntesätt— ning. Frågan om effekterna på kreditmarknaden och redovisningsprinci- perna diskuteras också av några remissinstanser. (se bil. 3. avsnitt 3 .)

Skäl för departementsförslaget: Stimulans till ökat hushållssparande på bredast möjliga bas bör avse allmänt accepterade och uttnyttjade spar- former. Så gott som alla hushåll sparar på eller utnyttjar på annat sätt någon typ av bankkonto. I skattesparandet är skattesparkonton på bank den mest spridda sparformen. Det är därför naturligt att även fortsättnings— vis stimulera hushållens banksparande.

Mot bakgrund av statens stora upplåningsbehov är det samtidigt önsk- värt att hushållen kan förmås öka sin andel av den löpande finansieringen av budgetunderskottet. Den statliga upplåningen från hushållen har hittills skett i form av spar- och premieobligationslån. Hushållens andel av den totala statsskuldens finansiering har sedan mitten av 1970-talet minskat från 18% till 12%. I samband med introduktionen av statsskuldväxlar har företag och kommuner framgångsrikt förmåtts att öka sitt engagemang i statsupplåningen. Genom dessa värdepappers relativt korta löptider kan det emellertid bli svårt att bibehålla en fortsatt kraftig nettouppläningsök- ning medelst statsskuldväxlar de närmaste åren.

En stor del av statsupplåningen måste ske i banksystemet. Det innebär att bankernas soliditet försvagas vilket påverkar bedömningen av de svenska bankerna i internationella sammanhang. Det är således önskvärt att finna former för hushållens sparande som mer direkt underlättar riks- gäldskontorets upplåning. Eftersom riksgäldskontoret inte har någon orga- nisation som är uppbyggd för att hantera kontoinlåning bör sparandet ske via bankerna som har ett väl utbyggt kontorsnät. Expengruppens förslag är en smidig lösning som bygger på en traditionell inlåningsform. Bankerna står som gäldenär gentemot hushållen och relationen till kunderna förblir densamma. Bortsett från att sparmedlen på rikssparkonton slussas vidare till riksgäldskontoret är denna kontoinlåningjämförbar med annan bankin- låning.

Det har från några remissinstanser riktats principiella invändningar mot det föreslagna systemet. Det gäller i första hand kreditmarknadsmässiga

Prop. 1983/84: 30 32

effekter och redovisningsfrågor. Vidare anförs tvivel om att rikssparkon- tona kan ge något verkligt långsiktigt sparande och på andra håll befarar man att massiva överflyttningar från andra inlåningsräkningar kan komma att ske och att det kan leda till konkurrerande räntehöjningar. Beträffande räntan förordas det att denna knyts till den långfristiga statsobligationsrän- tan resp. bestäms av riksgäldskontoret i samråd med riksbanken. Slutligen har det framförts önskemål om att sparande i KF:s sparkassa till alla delar skall likställas med bankernas rikssparkonto och att bostadssparande i bostadskooperationen skall ges samma fördelar men få behållas inom bostadskooperationen.

Som expertgruppen framhållit kan sparande på rikssparkonto få större- omfattning än aktiesparandet. Samtidigt kan emellertid den totala sparvo- lymen på grund av sparsystemets konstruktion komma att bli större än i skattesparsystemet.

Effekterna på kreditmarknaden har behandlats i expertgruppens betän- kande (s. 75). Av betänkandet framgår att sparbanker och föreningsbanker får en väsentligt högre andel av sin inlåning från hushållen än affärsban- kerna.

Samtidigt är emellertid den totala sparvolymen i skattesparandet i för- hållande till hushållsinlåningen mindre i dessa banker än i affärsbankerna, Inlåningen på skattesparkonton är således fördelad på de olika bankgrup— perna i samma proportioner som den totala inlåningen och inte som hus— hållsinlåningen. Om allemanssparandet får en likartad fördelning som skat- tesparandet kommer således bank.-grupperna att beröras i ungefär lika stor utsträckning av det nya sparsystemet.

Farhågorna att vissa bankgrupper skulle drabbas extra hårt och därmed få sitt utlåningsutrymme mycket hårt beskuret får bl.a. mot denna bak- grund inte överdrivas. I sammanhanget fmns det anledning att erinra om statsskuldväxlarna som dragit in mångdubbelt större belopp än vad riks- sparkontona kan göra. Detta har kraftigt dämpat affärsbankernas inlå— ningsexpansion. Samtidigt har bankernas placeringar i statspapper kunnat hållas nere. Utlåningsutrymmet har inte nämnvärt begränsats för affärs- bankerna sedan dessa drabbades av den likviditetsindragning som stats- skuldväxlarna innebär.

Sammanfattningsvis finns det inte skäl att befara "att någon bankgrupp genom mycket stora insättningar på rikssparkonton skall få ett nämnvärt, mindre utrymme för utlåning än andra bankgrupper. Det finns också möj- lighet att vid utformningen av kreditpolitiken beakta i vilken utsträckning som bankerna genom allemanssparandet bidragit till finansieringen av budgetunderskottet.

Hur bankerna skall redovisa medlen på rikssparkonton har diskuterats utförligt i remissvaren (se bil. 3. avsnitt 3 ). Bankgrupperna har principiellt olika uppfattningar i dennafråga. Affärsbankerna vill ha en nettoredovis- ning. eftersom detta stärker soliditeten, vilket är till gagn för banker med

Prop. 1983/84: 30 33

betydande utlandsrörelser. Affärsbankerna anser i det sammanhanget att det behövs en garanti från riksgäldskontoret för respektive banks skulder till spararna på rikssparkonto. Endast härigenom kan man uppnå att ut- ländska långivare m.fli bortser från de här berörda skulderna vid en bedömning av svenska bankers soliditet. Sparbanksföreningcn hävdar att bruttoredovisning bör ske enligt vanlig praxis. Ett lägre soliditctstal vid bruttoredovisning motsvaras. menar man, inte av någon faktisk försäm- ring, eftersom placeringar i riksgäldskontoret måste anses helt riskfria. Föreningsbankernas förbund anser att bruttoredovisning mäste gälla om bankerna skall stå som gäldenär gentemot spararna. Vid nettoredovisning måste riksgäldskontoret fungera som gäldenär.

Bankinspektionen anser att en nettoredovisning kan godtas om banken omedelbart kan disponera medlen för utbetalning när kunden gör uttag.

Något avgörande hinder mot nettoredovisning av rikskontosparandet har inte framkommit under remissbehandlingen. Metoden förutsätter dock att överförda medel till riksgäldskontoret är avista och omedelbart tillgäng- liga om t. ex. nettouttag mot förmodan skulle göras.

En nettoredovisning förordas sålunda som huvudprincip. För att bl.a. vid utländska bedömningar av bankernas soliditet skapa klarhet angående grunden för nettoredovisning krävs såsom affärsbankerna påpekat att riks- gäldskontoret utfäster sig att med avräkning mot bankernas'motsvaran- de fordran på riksgäldskontoret svara för respektive banks förpliktelser gentemot spararna. Det ankommer vidare på bankinspektionen att ge anvisningar om hur bankernas skall kvitta insättningar på rikssparkonton mot sin fordran på riksgäldskontoret.

Det är naturligtvis ett starkt önskemål att alla bankgrupper förfar på samma sätt i sin redovisning men något krav härpä kan inte ställas. Inom varje bankgrupp bör dock redovisningen vara enhetlig. För att få en fullt jämförbar bankstatistik skall anvisningarna innefatta krav på tillräckliga noter eller kommentarer i balansräkningen om rikssparkontonas storlek.

Beträffande farhågorna för den allmänna räntenivån är det inte särskilt troligt att bankerna skulle vilja skydda sin normala hushållsinlåning genom att driva upp räntorna på andra inlåningsräkningar. Det finns klara bc- loppsrestriktioner i systemet som förhindrar en alltför snabb volymexpan- sion. Med hjälp av kreditpolitiken kan tillses att rikssparkontona inte tillåts påverka bankernas utlåningsmöjligheter på ett oneutralt sätt. Mindre höj- ningar av bankernas normala räntesatser torde heller inte vara särdeles effektiva i konkurrens med den skattefria räntan på rikssparkontona.

I fråga om räntesättningen på rikssparkontona bör den normala räntan för bankernas mer långsiktiga hushållsinlåning vara lämplig. Den är väl känd hos hushållen och innebär ingen nyhet jämfört med t. ex. villkoren i skattesparandet. Den långsiktiga statsobligationsräntan bör förbehållas ut- givandet av värdepapper. [ annat fall riskerar man en onödig konkurrens med andra statliga upplåningsformer hos hushållen. t. ex. sparobligalioner. 3 Riksdagen I 983/84 . I saml. Nr 30

Prop. 1983/84: 30 34

Spararna bör i normalfallet kunna erhålla en positiv real avkastning på sitt sparande. Statsftnansiella kostnaderna måste samtidigt hållas inom mått- liga gränser. En lämplig avvägning bör vara att spararen erhåller en avkast- ning motsvarande diskontot plus 1.25 %.

Önskemålet att Kooperativa förbundets sparkassa skall få erbjuda sina sparare att få deltaga i sparande pä rikskonto på samma villkor som bankerna bör tillgodoses. Eftersom. sparkassan kunnat erbjuda sina kunder att delta i skattesparandet är det rimligt att de också får möjlighet att låta sina kunder delta i allemanssparandet. Detta är också önskvärt av konkur- rensskäl. Även andra sparkassor bör, om riksgäldskontoret i det särskilda fallet bedömer det vara möjligt. få förmedla allemanssparande.

De önskemål som framförts att bostadssparandet bör få del av statliga sparstimulanser är förståeliga. Det är emellertid inte möjligt att nu införliva även olika former av bostadssparande i allemanssparandet. Uppgifterna för detta sparsystem är att slussa sparmedel till riksgäldskontoret och aktiemarknaden. Frågan om bostadssparandets allmänna villkor får tas upp i annat sammanhang.

Hänvisningar till S3-3

3.4. Sparande i kapitalsparfond

3.4.1. Inrättande uv kupimlspurjimder

Depurtemenrsfi'irslaget: Riskkapitalsparande i allemanssparandet skall ske i kapitalsparfonder. För dessa gäller aktiefondslagen i tillämp-

liga delar.

Expertgruppms förslag: Överensstämmer med departementsförslaget (se betänkandet. s. 57).

Remissinstanser/m: De remissinstanser vilka inte avstyrker systemet med allemanssparande i dess helhet godtar i allmänhet expertgruppens förslag. Några remissinstanser ifrågasätter emellertid nödvändigheten av att inrätta nya kapitalsparfonder (se bil. 3. avsnitt 5 ).

Skäl för deparlemen!.sy'örslaget: "Det är främst två skäl som talar för att det skall upprättas nya fonder. Det ena skälet är att det skulle stöta på svåra tekniska problem. att tillåta sparandet att kanaliseras till exempelvis de nuvarande aktiesparfonderna. Det skulle nämligen innebära att det i samma fond kunde förekomma två olika typer av sparande för vilka det i flera aVseenden skulle gälla olika rcgler. Det andra skälet är strävan att motverka en ökad makt- och ägarkoncentration i näringslivet bl. a. genom att öka antalet fonder och begränsa deras storlek. Motiven i dessa avseen- den presenteras mer utförligt senare i detta avsnitt.

Prop. 1983/84: 30 35

Hänvisningar till S3-4-1

3.4.2. De allmänna kapitulspurfondernas organisation

Departementsförslaget: Inga särskilda begränsningsregler uppställs för vilka som kan äga fondbolag (vara huvudmän). Huvudmannen har rätt att äga flera fondbolag. Ett fondbolag får endast förvalta en kapital— sparfond. En kapitalsparfond får ha högst 75000 andelsägare.

Expertgruppens förslag: Avviker från departementsförslaget genom att kretsen av huvudmän begränsats, att en huvudman endast får äga ett fondbolag samt att expertgruppen föreslagit en begränsning om högst 50000 andelsägare per kapitalsparfond (.se betänkandet. s. 59).

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna avstyrker utredningens förslag om att begränsa antal sparare per kapitalfond (se bil. 3, avsnitt 5 ).

Skäl för departementsmrslaget: Aktiesparfonder förvaltas av fondbolag som bildats särskilt för detta ändamål. De fondbolag som förvaltar de större aktiesparfonderna ägs f.n. alla av banker eller dotterbolag till dessa. Det finns f. n. ingen begränsning av vilka som får vara huvudmän, dvs. äga ett fondbolag. Ej heller finns i lagen några begränsningsregler för hur många aktiesparfonder ett fondbolag får förvalta eller hur många andels- ägare som får finnas i en aktiesparfond.

De nuvarande aktiesparfonderna är starkt knutna till bankerna. [ alla de större aktiesparfonderna fullgör banker på en och samma gång rollerna som huvudman. placerare och förvaringsbank. Därigenom har bankerna möjlighet att utöva ett starkt inflytande på aktiesparfondernas verksamhet.

Om ett stort antal kapitalsparfonder kunde etableras i decentraliserade former. skulle det kunna bidra till att i viss mån minska maktkoncentratio- nen i näringslivet. Strävan bör därför vara att kapitalsparfonderna i så hög grad som möjligt får andra huvudmän än bankerna. De nya huvudmännen skulle exempelvis kunna vara olika slag av intresseorganisationer. Det är alltså angeläget att få nya huvudmän till kapitalsparfonderna. Expertgrup- pens förslag till begränsningar skall ses mot denna bakgrund. Förslaget kan sägas förutsätta att ett tillräckligt antal organisationer redan från årsskiftet 1983/84 är beredda att starta kapitalsparfonder. Av remissvaren framgår att detta knappast blir fallet. Antalet sparare i de nu existerande aktiespar- fonderna uppgår till knappt 600000. Det är önskvärt att så många som möjligt av dessa fortsätter att spara i de nya kapitalsparfonderna. Om inte ett stort antal sparare skall utestängas från fortsatt sparande måste därför bankerna tillåtas att ta emot fler än 50000 sparare.

Vissa begränsningsregler bör ändå gälla. En enskild kapitalsparfond bör inte bli alltför stor. Det är viktigt med tanke på riskkapitalmarknadens funktionssätt och andelsägarnas möjligheter att utöva ett inflytande på

Prop. 1983/84: 30 36

fondernas förvaltning. Samtidigt ökar självfallet de totala kostnaderna med fler och mindre fonder. En lämplig avvägning bör vara att tillåta 75 000 andelsägare per kapitalsparfond. För att inte någon sparare skall utestäng- as bör vidare varje huvudman ha rätt att starta fler fondbolag som vart och ett förvaltar en sådan fond.

Med denna uppläggning finns det inte längre några tungt vägande skäl för att begränsa kretsen av huvudmän. En sådan avgränsning skulle också vara svår att tillämpa i praktiken och kräva dispensmöjligheter. Enligt aktiefondslagens bestämmelser, som blir tillämpliga även i fråga om kapi- talsparfonderna. följer att en viss lämplighetsprövning sker innan ett bolag tillåts förvalta aktiesparfonder (l5 & aktiefondslagen).

Även om det kan bli svårt för olika organisationer att redan under nästa år starta kapitalsparfonder kan de efterhand komma igång i allt större omfattning. För att stimulera till en sådan utveckling bör ett särskilt utbildningsbidrag utgå till vissa organisationer.

Hänvisningar till S3-4-2

3.4.3. Fondande/siigarnas inflytande

Departementsfi'irslaget: Fondbolagets styrelse skall bestå av minst sju ledamöter varav flertalet. inkl. ordföranden. efter förslag av en valberedning väljs av en obligatorisk andelsägarstämma. Två ledamöter utses av regeringen och minst en av bolagsstämman i fondbolaget. Endast fondandelsägarnas representanter får besluta i frågor som rör utövande av rösträtt för fondens aktier. Motsvarande regler skall gälla i fråga om aktiesparfonderna.

Expertgruppens förslag: Överensstämmer i huvudsak med departe- mentsförslaget (se betänkandet, s. 64).

Rentissinstansernu: Expertgruppens förslag godtas i allmänhet. Vissa remissinstanser menar att fondbolaget bör få en större representation i fondstyrelsen än vad som anges i förslaget (se bil. 3. avsnitt 5 ).

Skäl för departementsfr'irslaget: Erfarenheterna hittills har visat att fondandelsägarnas inflytande i aktiesparfonderna har varit ringa. Det finns flera orsaker till detta, bl.a. att huvudmännen måst söka sig fram för att finna metoder att ta tillvara det intresse för fondens verksamhet som bör finnas bland spararna. Det är angeläget att öka möjligheterna för andels- ägarna att påverka förvaltningen av fondernas medcl.

Enligt lagen för aktiesparfonder skall styrelsen bestå av minst sju leda- möter, varav regeringen utser två. _Detta bör gälla även för kapitalsparfon- derna. Ägaren till fondbolaget är enligt lagen inte garanterad några platseri fondbolagets styrelse. I praktiken har dock ägaren kunnat tillsätta de ledamöter. i allmänhet två, som ej enligt lagen måste tillsättas av fondan-

Prop. 1983/84: 30 37

delsägarna. Expertgruppen har föreslagit att fondbolagets ägare bör få utse en ledamot av fondbolagets styrelse. En del remissinstanser har hävdat att fondbolaget bör få en starkare representation i fondstyrelsen. Man hänvi- sar bl.a. till att huvudmannen tillskjuter aktiekapital vid bolagsbildningen och ansvarar för marknadsföringen m.m. Dessa skäl är beaktansvärda. Å andra sidan är det viktigt att andelsägarnas möjlighet till' inflytande i kapitalsparfonden stärks. Det bör därför vara tillfyllest att möjlighet finns att utöka fondbolagets styrelse och därigenom öka antalet representanter från fondbolagets ägare utan att majoritetsförhållandet i fondstyrelsen rubbas.

Om styrelsen begränsas till sju ledamöter kommer den således att bestå av fyra ledamöter utsedda av fondandelsägarna. två utsedda av staten och en av fondbolagets ägare. ()m styrelsen utvidgas till nio ledamöter öppnas däremot en möjlighet för fondbolagets ägare att utse två ledamöter i fondbolagets styrelse. Andelsägarnas inflytande bör vidare stärkas genom att andelsägarstämmorna görs obligatoriska. I samma syfte bör det alltid finnas en av stämman utsedd valberedning.

För att ytterligare stärka andelsägarnas inflytande skall endast de styrel- seledamöter som utsetts av fondandelsägarstämman utöva rösträtten för fondens aktier. Förändringarna rörande styrelsesammansättning. lagstad- gad valberedning och andelsägarstämma samt utövandet av rösträtten för fondens aktier bör även gälla för de nuvarande aktiesparfonderna.

Hänvisningar till S3-4-3

3.4.4. Placeringsmojlighere/'na för de allmänna kapitalspmfmzderna

Departemenrsförslaget: De placeringsmöjligheter som föreslås för de allmänna kapitalsparfonderna överensstämmer med ett undantag med dem som f. n. gäller för aktiesparfonder. dvs. svenska aktier, konver- tibla skuldebrev och skuldebrev med optionsrätt. Dessutom tilläts pla- ceringar'upp till 25 % av fondförmögenheten i värdepapper utfärdade av svenska staten. Motsvarande regler skall gälla för aktiesparfonderna.

Expertgruppens förslag: Överensstämmer med departementsförslaget (se betänkandet. s. 59).

Rmnissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker utredningens förslag. (se bil. 3. avsnitt 4 .)

Skäl för departemenrsförslager: Aktiesparfondernas place- ringsmöjligheter har enligt lagen (1978: 428) om aktiesparfonder begränsats jämfört med vad som generellt gäller för aktiefonder enligt aktiefondslagen (1974: 931). Aktiesparfondernas medel skall placeras i börsnoterade svens- ka aktier. konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med options- rätt. Scdan 1982 kan dessutom l0% av fondförmögenheten placeras i icke,

Prop. 1983/84: 30 38 '

börsnoterade företag. Denna möjlighet har dock utnyttjats i begränsad utsträckning. Eftersom hushållssparandet i de nya kapitalsparfonderna skall kanaliseras som riskkapital till svenskt näringsliv bör dessa fonder liksom aktiesparfonderna få en snävare placeringsram än vad som gäller för aktiefonderna. I huvudsak bör de placeringsregler som har gällt för aktiesparfonderna gälla också för kapitalsparfonderna. På en punkt är det dock angeläget att vidga såväl kapitalsparfondernas som de nuvarande aktiesparfondernas placeringsmöjligheter. Det gäller möjligheten att place- ra i svenska statspapper.

Det årliga tillskottet till aktiesparfonderna uppgår för närvarande till ca 2 miljarder kr. eller omkring 170 milj. kr". per månad. Detta medför en kontinuerlig efterfrågan på den inhemska aktiemarknaden. som delvis är oberoende av ekonomiska förändringar i företagssektorn. Följden kan i vissa fall bli att mindre lämpliga placeringar framtvingas och att börskur- sen utsätts för en mekanisk press som inte har någon motsvarighet i företagens ekonomiska utveckling:.

För att undvika sådana marknadsstörningar och samtidigt öka fondernas möjligheter att hålla en relativt hög likviditet bör högst 25% av fondförmö- genheten få placeras i olika typer av statspapper. Därigenom får fonderna goda möjligheter att tillgodose eventuella krav på uttag eller byte av fond utan att behöva avyttra aktier när skatteeffekterna är negativa eller kurslä- get ofördelaktigt. Fondernas möjligheter att genom en skicklig placerings- politik hålla uppe avkastningen även vid en svag kursutveckling på aktie— marknaden förbättras också. Dessa placeringsrcgler bör gälla för såväl kapitalsparfonderna som de nuvarande aktiesparfonderna. Vissa remissin- stanser har framhållit att fonderna bör få möjlighet att placera sin kassa i form av bankinlåning eller bankczertifrkat. Denna möjlighet följer av be- stämmelserna i aktiefondslagen (se prop. 1982/83: l33. s. 70.

Hänvisningar till S3-4-4

3.4.5. De företagsanknutna kapitalsparfrmderna

Placeringsmöjligheter

Deparremen!.sförslagez: Företagsanknutna kapitalsparfonder. som kan bildas vid börsnoterade företag. skall placera till mellan 25 % och l00 % i aktier m.m. utgivna av företaget. Liksom i de allmänna kapital- sparfonderna kan 25% av fondförmögenheten placeras i statspapper. Den femprocentiga röstvärdesspärr som f. n. gäller för de företagsan- knutna aktiesparfonderna skall inte tillämpas för kapitalsparfonderna. Motsvarande förändringar skall genomföras för de företagsanknutna aktiesparfonderna.

Expertgruppen? förslag: Överensstämmer med departementsförslaget. med undantag av att expertgruppen föreslår att högst 50 % av fondförmö-- ' genheten får placeras i det egna företaget (se betänkandet. s. 66).

Prop. 1983/84: 30 39

anisxinxmnserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker expertgruppens förslag. En del menar dock att den övre gränsen på 50 %- inte är nödvändig (se bil. 3. avsnitt 6 ).

Skälför (lapartementsförslaget: Bestämmelser om företagsanknutna ak- tiesparfonder infördes vid årsskiftet l980/8l. Reglerna innebär i korthet att anställda inom ett börsnoterat företag eller koncern kan spara i en särskilt inrättad aktiesparfond. Fondernas medel skall till 10070 placeras i det egna företagets aktier. Undantag görs således från aktiefondslagens bestämmel- ser om att högst 10% av fondens värdepappersinnehav får avse ett företag. Enligt aktiefondslagen kan en aktiefond endast inneha aktier motsvarande högst 5%- av röstvärdet i respektive bolag. För de företagsanknutna aktie- sparfonderna har denna röstevärdesspärr bibehållits.

Denuvarande företagsanknutna aktiesparfonderna är stelt konstruera- de. Fonderna är tvungna att i alla situationer placera hela förmögenheten i det egna företagets aktier. Trots detta hämmas andelsägarnas möjligheter till inflytande på företagets skötsel genom röstvärdesspärren. Den bris- tande flexibiliteten hos de företagsanknutna aktiesparfonderna verkar san- nolikt hämmande på sparvolymen.

Det är mot denna bakgrund angeläget att skapa möjligheter för de företagsanknutna kapitalsparfonderna att sprida riskerna. Samtidigt bör en anknytning till det egna företaget säkerställas. Aktieköp i det egna företa- get bör därför kunna ske i större omfattning än vad som är möjligt enligt den tioproeentsgräns som normalt gäller för aktiefonders placeringar i ett och samma företag. Från remissinstansernas sida har det framförts önske— mål om att den övre gränsen på 50 % tas bort. Som skäl har bl. a. anförts att många företag saknar resurser och kompetens att klara arbetet med att placera hälften av fondens förmögenhet i värdepapper utfärdade av andra företag. Fondstyrelscrna bör dessutom själva få bedöma vilka risker som är förknippade med en placering på upp till lOO% i det egna företaget och anpassa sitt agerande därefter. Eftersom spararna tillåts spara i två kapital- sparfonder samtidigt. (se avsnitt 3.2.3 ) kan andelsägarna balansera sitt risktagande bättre än enligt expertgruppens förslag.

Den ökade risk som finns i de företagsanknutna fonderna bör motsvaras av en ökad möjlighet till inflytande. Det bör med andra ord inte finnas någon begränsning i fråga om hur stor andel av röstvärdet för företagets aktiekapital 'som skall kunna innehas av en företagsanknuten kapitalspar— fond. Nu nämnda regler bör gälla också för de företagsanknutna aktiespar- fonderna.

Prop. 1983/84: 30 40

Fondbolagets styrelse

Departementsförslaget: Fondbolagets styrelse som förvaltar den företagsanknutna kapitalsparfonden skall bestå av minst 5 ledamöter varav majoriteten inklusive styrelsens ordförande utses av fondandels- ägarstämman. Ägarna till fondbolaget utser minst en ledamot. Motsva- rande regler ska gälla för de företagsanknutna aktiesparfonderna.

Expertgruppens förslag: Fondbolagets styrelse skall bestå av minst fem ledamöter, varav en utses av bolagsstämman i fondbolaget och de övriga. inklusive styrelsens ordförande. av fondandelsägarstämman (se betänkan- det. 5. 67).

Remissinstanserna: De remissinstanser som yttrat sig om detta förslag menar att bolagsstämman i fondbolaget bör få utse mer än en ledamot i fondbolagets styrelse (se bil. 3, avsnitt 6 ).

Skäl för deparlementsförslaget: För en starkare representation i styrel- sen än vad expertgruppen föreslagit har anförts fondbolagets roll för kapi- talsparfondens verksamhet. Huvudmannen. ägaren till fondbolaget, skall tillskjuta aktiekapital vid bolagsbildningen och fondbolaget skall ansvara för marknadsföring m.m. Med hänsyn till detta bör det inte uppställas något legalt hinder mot att fondbolagets ägare tillsätter mer än en represen- tant i styrelsen. Fondandelsägarnas möjlighet till inflytande är tillgodosett i och med att deras representanter garanteras majoritet i fondstyrelsen. utser styrelsens ordförande samt har ensamma rätt att besluta om och hur rösträtten för fondens aktier skall utnyttjas. Motsvarande regler bör gälla för de företagsanknutna aktiesparfonderna.

3.4.6 Behovet av nya fondbolag

Departementsförslaget: Kapitalsparfonderna skall förvaltas av nybil- dade fondbolag. Befintliga fondbolag som förvaltar företagsanknutna aktiesparfonder får dock också förvalta en företagsanknuten kapital- sparfond. Vidare skall det finnas dispensmöjligheter från den generella regeln att nytt fondbolag skall bildas.

Expertgruppens förslag: Överensstämmer med departementsförslaget utom vad gäller dispensmöjligheten (se betänkandet. s. 68).

Remissinstanserrw: De llesta remissinstanser som yttrat sig i denna 'fråga vill att befintliga fondbolag skall få förvalta de nya kapitalsparfon- derna (se bil. 3. avsnitt 5 ).

Prop. 1983/84: 30 41

Skäl för departementsförslaget: Som tidigare framhållits är det viktigt bl.a. med tanke på kapitalmarknadens funktionssätt att undvika alltför dominerande placerare på marknaden. Det är därför önskvärt att kapital- sparfonderna förvaltas av nybildade fondbolag. Detta gäller inte i lika hög grad för de företagsanknutna kapitalsparfonderna. För dessa små fonder kan kostnaden för ett nytt fondbolag också bli relativt kännbar. Övervä- gande skäl talar därför för att ett fondbolag som förvaltar en företagsan- knuten aktiesparfond också får förvalta en företagsanknuten kapitalspar- fond. Motsvarande resonemang är tillämpligt på de fondbolag söm förval- tar aktiesparfonder med dispens från riskspridningsregeln och vissa andra fondbolag som förvaltar mindre aktiesparfonder. För dessa fall bör bankin- spektionen ges möjlighet att meddela dispens från kravet på nytt fondbo- lag. Det bör dock inte få förekomma att ett fondbolag som förvaltat en aktiesparfond med dispens från riskspridningsregeln också förValtar en företagsanknuten kapitalsparfond.

Hänvisningar till S3-4-5

 • Prop. 1983/84:30: Avsnitt 3.2.5

3.4.7. Igårzgsärrande av verksamheten

Departementsförslager: Fondandelsägarstämma skall hållas inom ti- digast 3 månader och senast 6 månader efter det att fondbolaget har tillstånd att bedriva verksamhet. Innan andelsägarstämman hållits.' skall fondbolaget såvitt möjligt undvika att fatta långsiktigt bind-ande beslut för verksamheten. Kapitalsparfonden skall under de första l2 månaderna efter det att bankinspektionen har meddelat sitt tillstånd tillåtas placera upp till 100% av sin förmögenhet i statspapper.

Exner-[gruppens förslag: Överensstämmer med departementsförslaget (se betänkandet. s. 68).

Remissinstanserna.' En del av de remissinstanser som yttrat sig i denna fråga menar att det kan uppstå svårigheter för fondbolaget att marknads- föra kapitalsparfonden och sprida information om fondens verksamhet. om val av placeringspolitik och placerare inte får ske i samband med igångsät- tandet av kapitalsparfonden (se bil. 3. avsnitt 5 ).

Skäl för departemenrsförslaget: Som tidigare anförts är det viktigt att det skapas reella förutsättningar för att öka andelsägarnas inflytande i de nya kapitalsparfonderna. Fondbolaget måste. som några remissinstanser framhållit. i sin marknadsföring i ett tidigt skede kunna ange en placerings- inriktning. Denna skall också anges i de fondbestämmelser som måste fastställas av bankinspektionen innan fondbolaget får utöva verksamhet. Efter beslut av fondandelsägarstämman kan dock fondbestämmelscrna ändras. Innan fondandelsägarstämma hållits bör fondbolagets styrelse

Prop. 1983/84: 30 42

undvika att fatta långsiktigt bindande beslut. Detta får självfallet inte tolkas så att fondbolaget är förhindrat att placera i aktier.

Anledningen till att tre månader skall ha förflutit innan den första andels- ägarstämman skall hållas. är bl. a. att viss förberedelseperiod torde krävas för att det skall vara möjligt att rinna lämpliga kandidater bland andels— ägarna till styrelscpostcrna. Fondbolagen bör också under de första li! månaderna kunna placera upp till l00%- av fondförmögenheten i statspap- per.

Hänvisningar till S3-4-7

3.5. Övriga frågor

3.5.1. Administration och kontroll

Departementsförslaget: Banken kontrollerar att spararen följer givna sparregler. En central instans kontrollerar på uppdrag av riksgäldskon- toret att spararna ej har för många konton eller överskrider belopps- gränserna. Riksgäldskontoret har det övergripande ansvaret för admini- strativa rutiner och kontroller. Bankinspektionen har ett tillsynsansvar för kapitalsparfonderna. Taxeringsmyndigheterna har inget särskilt kontrollansvar i detta sparsystem.

Expertgruppens ]?irslag: Avviker från departementsförslaget genom att ett huvudbanksystem föreslås (.se betänkandet. s. 69).

Remissinsmnserna: Samtliga bankgrupper avstyrker förslaget med hu- vudbanksystem (se bil. 3. avsnitt 7 ).

Skå/för departemenha;/Firslaget: En viktig utgångspunkt är att sparsyste- met skall vara enkelt för den enskilde spararen och begränsa de centrala myndigheternas kontrollåtgärder. För att möjliggöra en effektiv kontinuer- lig kontroll i banksystemet föreslår expertgruppen att varje medlem i allemanssparandet skall ha en huvudbankförbindelse. Genom denna hu- vudbank skall samtliga transaktioner ske och huvudbanken skall svara för fullständiga kontobesked till spararen. Denna ordning bedömdes som önskvärd framför allt i de fall kunden valt att spara i en kapitalsparfond som anlitar en annan bank som förvaringsbank än kundens huvudbank. Ett sådant val från den enskilde spararen kunde tänkas bli tämligen vanligt mot bakgrund av att varje bank endast: tilläts äga ett fondbolag och detta i sin tur endast förvalta en fond med ett begränsat antal sparare.

Enligt de olika bankgrupperna skulle ett huvudbanksystem kräva omfat- tande och kostsamma utbyggnader av datasystem samt riskera att försena införandet av allemanssparandet. Vidare skulle det krävas ett betydande informationsutbyte mellan bankerna. vilket kan anses olämpligt av sekre- tess- och konkurrensskäl. Det kan också te sig förvirrande för kunden om

Prop. 1983/84: 30 43

kontobesked om fondandelarnas värde och utveckling kommer från en annan bank än fondens förvaringsbank.

Att införa huvudbanksystemet är uppenbarligen en komplicerad och tidskrävande procedur. Vid ärendets beredning i regeringskansliet har det framkommit att en smidigare och lika effektiv och säker kontroll kan byggas upp enligt följande huvudlinjer.

Banken ansvarar för att den enskilde kunden inte överskrider 600 kro- nors- eller 30000 kronors-gränsen på ett enskilt konto i allemanssparandet. Har kunden ett konto i vardera sparformen i samma bank får banken kontrollera det sammanlagda beloppet. Det klarar inte alla banker idag men efterhand bör detta vara möjligt. Till dess kan bankerna därför endast åläggas kontrollera att beloppsgränserna inte överskrids för ett enskilt konto. För sparande på fondkonto ligger ansvaret för denna kontroll givet- vis på förvaringsbanken.

I början av varje månad lämnar banken för såväl rikssparkonto som kapitalsparkonto till en central kontrollinstans nödvändiga uppgifter såsom kontohavarens personnummer, typ av konto. öppningsdatum. insatt må- nadsbelopp och ackumulerat nettoinsättningsbclopp (dvs. insättningar mi- nus uttag). Vid det tillfälle bonusränta krediteras ett konto skall även detta inrapporteras.

På den centrala kontrollinstansen registreras och samkörs rapporterna. Därvid skall kontrolleras att kontohavarna inte har öppnat för många konton. att de sammanlagda månadsinsättningarna ej överstiger 600 kr.. och att ackumulerat sammanlagt nettoinsättningsbclopp ej överskrider 30000 kr. För ungdomar måste också uppgifter om utfallen bonusränta lagras så länge att kontroll av att bonusräntan endast utgår en gång kan ske.

Kontrollinstansen återrapporterar till aktuella bankinstitut de kontoha— vare som har felaktiga konton eller gjort felaktiga insättningar. Har kunden för många konton skall det sist öppnade avslutas. Har för stora belopp sparats sammanlagt på tillåtna konton skall överskjutande belopp återbeta- las från det sist öppnade kontot. En särskild regel bör finnas för de fall då spararen öppnat flera konton samma dag. Redan till nästa månadsinsätt— ning bör kunden kunna göra korrekta insättningar. Kontrollrutinerna får anpassas därefter. På felaktiga månadsinsättningar utgår ingen ränta och beloppen återbetalas. För kapitalsparfonderna får en jämkning ske om andelsvärdet fallit under det insatta beloppet.

Med nettoinsättningar avses insättningar minus uttag. Ränta. bonus- ränta och värdestegring räknas ej som insättning. Uttag minskar i första hand insättningsbeloppet och skapar därigenom utrymme för nya insätt- ningar.

Bankernas kontobesked till kunderna bör innehålla uppgifter om under året insatt belopp. gjorda uttag. ackumulerade insättningar netto samt totalsaldo. För kapitalsparkonto skall dessutom uppgift lämnas om antalet fondandelar och värdet på andelarna.

Prop. 1983/84: 30 44

Riksgäldskontoret. som har det övergripande ansvaret för allemansspa- randets administration och kontroll. utfärdar efter samråd med bankerna anvisningar om hur sparsystemet skall tillämpas i sina olika detaljer. Riks- gäldskontoret bör bemyndigas att meddela föreskrifter om administration och kontroll av allemanssparandet.

Eftersom riksgäldskontoret inte självt har resurser för en kontinuerlig kontroll av systemet. bör kontoret uppdra åt någon annan att svara för det praktiska arbetet med den centrala kontrollen. Det ligger nära till hands att därvid söka anlita bankgirocentralen. Andra tänkbara kontrollinstanser kan vara postgirot. upplysningscentralen eller någon lämplig servicebyrå.

Datainspektionen har i sitt remissvar pekat på frågan om registeransva- ret enligt datalagen (l973: 289). Den överföring och registrering av upp- gifter som behövs inom allemanssparandet kommer att ske för riksgälds- kontorets räkning. Riksgäldskontoret måste därför anses vara registeran- svarigt såvitt avser den registrering som den centrala kontrollinstansen skall handha. Liksom fallet är med de kundregistcrsom bankerna, spar- kassorna och fondbolagen kommer att utnyttja i allemanssparandet måste den centrala kontrollinstansens registrering betraktas som ett naturligt led i sparsystemet och i förhållandet mellan spararna och riksgäldskontoret. Därvid förutsätts att spararna är informerade om systemets uppbyggnad i stort och riksgäldskontorets roll i detta. För att uppgifterom insättningar m.m. skall kunna inhämtas från bankernas och andra sparställens kundre- gister och samköras i den centrala kontrollinstansens register. får beslut om inrättande av sådant register fattas innan allemanssparandet inleds.

Något behov av inkomstskattekontroll finns normalt inte i det föreslagna systemet. Detta ligger i linje med strävandena att förenkla självdeklara- tionerna för huvuddelen av inkomsttagarna. Avkastningen är skattefri och behöver alltså ej deklareras som inkomst av kapital. Däremot skall saldot på rikssparkonto och/eller värdet av andelarna i kapitalsparfond redovisas på självdeklarationens förmögenhetssida i likhet med övriga finansiella tillgångar.

Riksskatteverket konstaterar i sitt remissvar att möjligheter till skatte- kontroll kommer att saknas. Verket tolkar förslaget så att taxeringsnämn- den inte kan korrigera taxeringen genom att påföra ränta på ett felaktigt allemanskonto som skattepliktig inkomst. Med anledning av detta kan framhållas att kontrollen förbättras i förhållande till skattesparandet och att antalet felaktiga konton bör bli marginellt. I praktiken bör inte heller några skattepliktiga räntor uppkomma eftersom felaktiga konton inte skall gottskrivas någon ränta. Skulle det likväl inträffa. har spararen givetvis att- uppge räntan som skattepliktig inkomst i vanlig ordning.

Prop. 1983/84: 30 45

Hänvisningar till S3-5-1

 • Prop. 1983/84:30: Avsnitt 3.2.3, 45

3.5.2. Ersättningajrågor

Depurtementsförslaget: Bankernas ersättning från staten för skötseln av rikssparkontona skall motsvara 0,5% av behållningen på kontona vid slutet av resp. år samt 1% av årets saldoökning netto inklusive ränta och bonusränta. Bankerna erhåller också full kompensation från riksgäldskontoret för hela det räntebelopp som spararna erhållit. Vidare bekostar staten den kontroll som på uppdrag av riksgäldskontoret ut- förs vid någon central kontrollinstans. Bankerna erhåller också uttags- avgiftcn på I %. Därutöver får de fritt disponera månadens nettoinsätt- ningar tills dessa senast den l5:e i månaden därefter överförs till riks- gäldskontoret.

Expertgruppens förs/ng: Enligt betänkandet skulle bankerna få ersätt- ning motsvarande 2.5% av saldoökningen netto inkl. ränta men exkl. startpremie. Någon kompensation för räntekostnaderna under den tid sparmedlen står kvari bankerna skulle ej utgå. Vidare skulle den ersätt- ning som föreslås till bankerna även täcka de kostnader som samman- hänger med huvudbanksystemet (se betänkandet. s. 73).

Remissinstanserna : Bankerna anser att den av expertgruppen föreslagna ersättningen är helt otillräcklig för att täcka uppläggningskostnader och rörliga kontokostnader. Några remissinstanser ställer sig tveksamma till konstruktionen och i några fall anser man att bankerna även bör ersättas för de insättningar som förmedlas till kapitalsparfonderna (se bil. 3. av- snitt 8).

Skälför departemen”förslaget: Bankföreningen menar att ersättningen bör utgå på den årliga saldoökningen brutto. dvs. uttag bör inte dras bort från ersättningsunderlaget. Av administrativa skäl vill man att sparpremien inräknas i ersättningsunderlaget. För att motivera personalen att få med kunderna i allemanssparandet vill man ha ersättning med 05% på konto- behållningen varje år. Slutligen önskar affärsbankerna full kompensation för räntebelopp som de gottskrivit spararna från insättningsdagen tills medlen överförs till riksgäldskontoret.

I sistnämnda krav instämmer sparbanksföreningen som menar att ersätt- ningsfrågor som inte täcks av lagstiftning måste regleras i avtal efter förhandlingar. Föreningsbankernas förbund föreslår en årlig ersättning i storleksordningen 0,75 % på stocken samt som stimulans för bankkontoren minst 1 % på saldoökningen. Om enbart ersättning på saldoökningen skall gälla bör denna enligt förbundet fastställas till 4%.

Ersättningens storlek bör i huvudsak grundas på en bedömning av ban-' kernas hanteringskostnader för insamling. kontroll och överföring av spar-

Prop. 1983/84: 30 46

medlen till riksgäldskontoret. Ersättningen bör också utformas så att bank- kontoren stimuleras att aktivt medverka i allemanssparandet.

Expertgruppens förslag om att ersättningen i huvudsak skall baseras på saldoökningen har fördelen att den stimulerar bankerna att försöka öka de behållningar som står inne på rikssparkontona. Under förutsättning att behållningen på rikssparkontona ökar ijämn takt blir kostnadsersättningen också relativt jämnt fördelad mellan åren. Det finns emellertid en risk att ersättningen till bankerna kan bli alltför liten om insättningarna efter en tid avtar. För att undvika detta bör ersättningen delas upp på två komponen- ter. Bankerna bör erhålla en ersättning motsvarande dels 0.5 % av behåll- ningen på rikssparkontona vid slutet av resp. är, dels 170 av årets sal- doökning. netto. För att förenkla beräkningarna bör. såsom bankerna begärt, i ersättningsunderlaget också ingå den bonusränta som spararna får.

Denna konstruktion av ersättningen kan leda till att bankerna på lång sikt överkompenseras för sina kostnader. Ersättningen får då anpassas så att den ståri rimlig relation till kostnaderna främst genom att ersättningen på innestående behållningarjusteras.

Bankernas argument för att få full räntegottgörelse från riksgäldskon- toret är att de annars står en ränterisk på medel som är öronmärkta för staten och inte behöver medräknas bland bankernas skulder. Vidare har anförts att vissa redovisningsproblem kan uppstå.

De synpunkter som framkommit motiverar att bankerna gottskrivs fullt ut för erlagda räntor vilket innebär att bankernas ersättning jämfört med expertgruppens förslag höjs. Höjningen motsvarar den avkastning som banken kan uppnå vid placering av insatta medel innan dessa överförs till riksgäldskontoret.

Vad gäller uppläggnings- och hanteringskostnaderi stort bör det betonas att dessa rimligcn har minskat i och med att huvudbanksystemet inte föreslås bli genomfört. I det nya systemet kommer staten att bekosta den centrala kontrollen. Som bankerna efterlyst får man också vid överföringar ta ut avgifter för kostnaderna i samband därmed (se avsnitt 3.2.5 ).

Eftersom det är svårt att mera exakt bedöma hur stor sparvolymen på rikssparkontona på längre sikt kommer att utvecklas är det också svårt att under mycket lång tid låsa den ersättning som bankerna bör ha för sin medverkan i systemet. Sammantaget torde emellertid den föreslagna er- sättningen under de första fem åren täcka kostnaderna och ge en stimulans att medverka i systemet (se avsnitt 3.5.4 , tabell 2).

De skäl som kan anföras för att staten skall ersätta bankerna för deras medverkan i sparandet på rikssparkonto kan inte tillämpas på bankernas medverkan i fondsparandet. I rikssparkontosystemet utför bankerna ett uppsamlings- och förmedlingsuppdrag för statens räkning och får därför betalt för detta. Motsvarande arbete med kapitalsparfonderna sker för fondbolagens räkning och får ersättas av dessa. Det får ankomma på

Prop. 1983/84: 30 47

bankinspektionen att tillse att den ersättning som bankerna tar ut för sitt arbete med kapitalsparfonderna står i rimlig relation till kostnaderna för detta arbete.

Medel för marknadsföringsinsatser måste ställas till riksgäldskontorets förfogande. Det bör också som tidigare nämnts ställas vissa medel till förfogande i form av utbildningsbidrag för organisationer som önskar bilda ett fondbolag och tillhörande kapitalsparfond.

En särskild sparkommitté för allemanssparandet bör också bildas med uppgift att på olika sätt marknadsföra. informera om och följa upp det nya sparsystemet.

Hänvisningar till S3-5-2

 • Prop. 1983/84:30: Avsnitt 45

3.5.3. Örergångenfrån skattesparande till allemanssparande

Departementsförs'lager: Allemanssparandet startar den I april 1984. Vid samma tidpunkt upphör nyinsättningarna i skattesparandet. För skattesparande under första kvartalet 1984 görs vissa ändringar i skatte- reglerna. lnsättningar berättigar inte till skattereduktion. Den femåriga bindningen gäller inte för dessa insättningar. Sparmedlen är således tillgängliga för uttag utan avdrag. Övriga skatteförmåner som skattefri ränta och värdestegring gäller liksom för 1983 års skattesparande t.o.m. 1988.

Erperrgruppensförslag: Allemanssparandet föreslås starta den ljanuari l984 och samtidigt upphör nyinsättningar i skattesparandet (se betänkan- det. 5. 89).

Remiss-instanserna: Flera remissinstanser. bland dem bankorganisatio- nerna. har understrukit att längre tid behövs för att utarbeta nödvändiga administrativa rutiner och vidta andra åtgärder som krävs för igångsät- tande av allemanssparandet. Ett antal remissinstanser efterlyser också närmare bestämmelser om vad som skall gälla för skattesparandet efter bindningstidens utgång (se bil. 3, avsnitt It)).

Skil/jär deparIemz-ntsförsluget: Med hänsyn bl. a. till de statsfinansiella kostnader som är förenade med det nuvarande skattesparandet är det angeläget att det snarast möjligt ersätts med allemanssparandet. Det är vidare så att ett årsskifte av olika skäl är den lämpligaste tidpunkten under ett år för byte av sparsystem. En lämplig tidpunkt för byte av sparsystem skulle sålunda vara den 1 januari I984.

Om allemanssparandet skall införas vid årsskiftet l983/84 är det dock uppenbart att tiden blir mycket kort mellan tidpunkten för riksdagens beslut och för den nya sparformens start. För bankerna medför övergång- en ett omfattande förberedelsearbete med systemuppläggning. allmän marknadsföring och kundkontakter. En stor andel av spararna i skatte- sparandet har stående överföringar till skattesparandet antingen inom ban- ken eller mellan olika banker. Strävan måste vara att få med så många som

Prop. 1983/84: 30 . 48

möjligt av dessa sparare också i allemanssparandet. Detta förutsätter kon— takter mellan bankcn och spararen.

Av olika skäl kan det vara svårt. för en bank eller bankgrupp att avsluta sitt systemarbete i sådan tid att banken kan ta emot insättningar i allemans- sparandet redan vid årsskiftet. Det är också ovisst i vilken utsträckning man till den tidpunkten har nått kontakt med alla de sparare som har stående överföringar till skattesparandet. Samtidigt är det" angeläget att hushållens regelbundna sparande inte avbryts utan så smidigt som möjligt växlas in i det nya sparsystemet. Efter kontakter med representanter för de olika bankgrupperna har det visat sig förenat med stora svårigheter och betydande osäkerhet att införa allemanssparandet redan till den ljanuari l984. Bankerna förordar att övergången sker den 1 april 1984 och att de nu gällande reglerna för skattesparandet bibehålls också för denna period. Särskilt från sparbankernas sida har framhållits att det är förenat med svårigheter att ändra i reglerna för skattesparandet under det första kvarta- let l984. Det är emellertid angeläget med hänsyn till dels det statsfinan- siella läget. dels den belastning på. skattemyndigheterna som skattereduk- tionen förorsakar att skattereduktionen nu slopas. Övergången från skatte- sparandet till allemanssparandet bör därför ske på följande sätt.

Allemanssparandet startar den I april l984. Därmed får bankerna god tid att informera om det nya sparsystemet och få kontakt med alla dem som har stående överföringar i skattesparsystemet. Det utsträcker också den tid som står till förfogande för systemu-ppläggning etc.

För att bevara kontinuiteten i hushållens sparande bör insättningar i skattesparandet. dock med reducerade skattefavörer tillåtas t.o.m. mars månad 1984. Därefter skall inga insättningar ske i skattesparandet.

Skattereduktion vid 1984 års taxering medges för samtliga insättningar under l983. Krav på att minst sex månadsinsättningar skall ha gjorts skall alltså inte gälla för l983. 1 övrigt gäller de nuvarande reglerna ifråga om bindning i fem år. skattefrihet för avkastning och värdestegring samt avdrag vid förtida uttag. I den mån sparare som sparat del av år ej erhåller sparbevis kan han själv genom kontoutdrag styrka sin rätt till skattereduk— tion.

För skattesparande under första. kvartalet l984 bör också gälla skattefri- het för avkastning och värdestegring. Dessa skatteförmåner _bör gälla un- der samma tid som motsvarande förmåner för skattesparande under 1983. Däremot bör dessa insättningar ej berättiga till någon skattereduktion. Om skattereduktion inte medges bör beloppen heller inte vara bundna under en femårsperiod. Insättningar i skattesparandet under första kvartalet 1984 kan då tas ut vid valfri tidpunkt utan att avdrag görs och utan uttagsavgift. För Skattefondsparande innebär detta att inlösen. av fondandelar skall ske till gällande marknadsvärde.

Ovanstående övergångsregler innebär således att spararens skatteför- måner reduceras men att sparmedlen i stället görs tillgängliga för uttag utan

Prop. 1983/84: 30 49 i

avdrag. I och med att skattesparandet förlängs behöver nuvarande stående överföringar inte avbrytas vid årsskiftet om kunden ej önskar detta.

Praktiskt bör övergången kunna ske'i den ordningen att kunden före årsskiftet får besked om de nya sparvillkoren så att han kan meddela banken om han inte önskar kvarstå i sparandet. Vid underhandskontakter med bankinspektionen och konsumentverket har det inte framkommit några invändningar mot detta förfaringssätt.

Bindningen av sparmedlen i skattesparandet upphör för första sparårets sparande vid årsskiftet 1984/85. Värdet av de belopp som nu står inte i skattesparandet uppgår till ca 11 miljarder kr. i skattesparande och ca 9 miljarder kr. i skattefondsparandet. Dessa medel inkl. avkastning kommer successivt att bli tillgängliga för uttag under en femårsperiod med början fr.o.m. 1985.

I skattefondsparandet är det endast mindre belopp som frigörs före 1987. När större belopp senare frigörs kan det uppstå ett visst säljtryck på aktiemarknaden i samband med att aktiesparfonderna måste sälja ut mot- svarande del av sitt aktieinnehav för att kunna tillgodose spararnas uttag. Det har emellertid inte ansetts nödvändigt att i detta sammanhang ta slutlig ställning till hur avvecklingen av skattefondsparandet närmare skall regle- ras. De lagstiftningsåtgärder som kan komma att vara erforderliga bör kunna vidtas i god tid före utgången av 1984.

När det gäller skattesparande i bank uppstår knappast några större problem i samband med att innestående belopp frigörs. Eventuellt kan det visa sig lämpligt att anpassa utgivningen av premie- och sparobligationer med hänsyn till när beloppen frigörs. Någon remissinstans har framhållit att medel som står inne på skattesparkonto i bank till skillnad från vad expertgruppen föreslagit inte skall behöva betalas ut när bindningstiden går ut. De kan tillåtas stå kvar på skattesparkontot utan att komma i åtnjutande av detta kontos skatteförmåner. I den mån belopp som avser olika sparår kan hållas isär, bör detta få ske. Enligt gällande anvisningar har spararen rätt att under ett år efter bindningstidens utgång utan uttags- avgift ta ut det frigjorda beloppet.

För att de fondbolag som skall förvalta kapitalsparfonderna i det nya allemanssparandet skall kunna sätta igång sin verksamhet så snart som möjligt efter lagens ikraftträdande har övergångsbestämmelserna utfor- mats på ett sådant sätt att förberedande åtgärder såsom bildande av fond- bolag och inhämtande av tillstånd från bankinspektionen kan ske före den tidpunkten.

3.5.4. Stats/inansic/Ia kosrnadpr

l direktiven till expertgruppen anfördes att fortsatt stimulans av hus- hållssparandet skulle ske till statsfrnansiellt rimliga kostnader. Subven- tionsgraden i skattesparandet har varit för hög. Andra hänsyn som påver- kar utformningen av subventionen är kravet på enkelhet samt ambitionen 4 Riksdagen 1983/84. ] saml. Nr 30

Prop. 1983/84: 30 50

att hålla skattemyndigheterna helt utanför systemet. Subventionsgraden måste också bedömas utifrån de prestationer som spararen gör vad gäller bindning etc.

Expertgruppens förslag innebär att statens direkta kostnad i första hand utgörs av skattebortfallet på avkastningen från sparandet samt kostnaden för startpremien. De kalkyler som gjorts i betänkandet visar att de direkta kostnaderna för skattesubventioner och startpremie i allemanssparandet är ca 40% lägre för en femårsperiod än de subventioner som utgår i skatte- sparandet. Kalkylen bygger på de. volymer som skattesparandet genererat under senare är, ca 4 miljarder per år. Som framhållits av riksrevisionsver- ket varierar emellertid kostnadsfördelarna starkt med sparvolymen per konto. Den startpremie på 400 kr. per person som skulle utgå var givetvis en relativt sett tung kostnadspost vid små sparvolymer per konto.

Den bonusränta som nu istället föreslås tillfaller visserligen alla som sparar under 1984 men blir billigare för statskassan. Kostnaderna för staten blir på detta sätt relaterad till sparvolymen. Med utgångspunkt i förhållandet i skattesparandet dvs. en årlig sparvolym på ca 4 miljarder och ca 1,2 milj. sparare skulle statens kostnad bli ca 60 milj. kr. under 1984. Den avexpertgruppen föreslagna startpremien skulle utbetalas först 1986 men då kosta ca 480 milj. kr. Tas även hänsyn till årligen tillkommande ungdomsgrupper har en besparing skett jämfört med expertgruppens för- slag på ca 500 miljoner kr. (ifr. tabell 2).

Tabell 2. Kostnadsjämförelse mellan skattesparande och allemanssparande (Milj. kr.. 10% avkastning. 55 % marginalskatt)

Skattesubventioner och premier Ersättning till banker och . ., ___—___— kontrollinstans i Ar Arligt Skattesparande Allemanssparandet allemanssparandet sparande ___— ___—___ Skattefri Skattc— Skattefri Bonus Start- Departements— Expert- avkast- reduk- avkast- ränta.J premie förslaget5 gruppens ning tionl ning ca enl. expert förslag6 gruppens ——-———— förslag4 Banker Kontroll Banker ca ca 1 4000 110 600 1102 60 32 2— 4 39 2 4000 341 600 341 4 53 2— 4 56 3 4000 595 600 595 4 480 68 2— 4 62 4 4000 875 600 875 4 50 83 2— 4 68 5 4000 1 182 600 1 182 4 50 101 2— 4 75 Summa 3 103 3000 3 103 76 580 337 10—20 300

' Här antas 15 % skattereduktion igenomsnitt för sparandet. : Kostnadema för skattesparandet under första kvartalet 1984 har lagts på allemanssparandet för att få en rimligjämförelse. 3 Departementsförslaget innebär bonusränta på S% för alla under 1984 samt alltid första året för ungdomar. 125000 ungdomar antas tillkomma årligen. " [ expertgruppens förslag utgår 400 kr./person 31/3 1986 för alla som börjat spara under 1984. Ungdomarna 16—25 år får alltid startpremie. Här antas ca 125 000 tillkomma varje år. * Ersättning till banker med 0.5 % av behållningen på rikssparkonton. plus 1% av nettosaldoökningen inkl. ränta och bonusränta. plus full räntekompensation för en månadsinsättning under ca 20 dagar. " Ersättning till banker med 2.5 % av nettosaldoökningen inkl. ränta på rikssparkonton. Förjämförbarhet med departementsförslaget antas ersättningen utgå fr. o. m. 1 april 1984.

Prop. 1983/84: 30 51

Å andra sidan ökar statens kostnader jämfört med expertgruppens för- slag vad gäller ersättningen till bankerna från ca 300 till ca 340 miljoner kr. enligt samma tabell. Staten har också åtagit sig att svara för kostnaderna för den centrala kontrollen, vilka kan beräknas uppgå till '2—4 milj. kr. per år. Vidare tillkommer statens kostnader för marknadsföring samt utbild- ningsbidrag till organisationer som önskar starta kapitalsparfond. Däremot bortfaller skatteadministrativa kostnader.

1

Hänvisningar till S3-5-4

 • Prop. 1983/84:30: Avsnitt 3.5.2

4 Upprättade lagförslag

I enlighet med det anförda har inom ftnansdepartementet upprättats förslag till 1. lag om allemanssparande. 2. lag om skattelättnader för allemanssparande, 3. lag om ändring i lagen (1978: 428) om aktiesparfonder, 4. lag om ändring i lagen (1978:423) om skattelättnader för vissa spar— former.

Förslagen bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 4.

5. Specialmotivering

Den centrala reglerna om det nya sparsystemet har samlats i en särskild lag om allemanssparande.

Lagen inleds med allmänna bestämmelser. Där finns regler om vilka som får delta i allemanssparandet (2 5), olika sparformer samt begränsningar i fråga om sparbelopp (3 och 4 åå). bonusränta (5 5), uttagsavgift (6 5) samt om överföring mellan olika sparformer (7 och 8 åå).

Efter de allmänna bestämmelserna följer bestämmelser om riksspar- konto (9 5).

Därefter kommer bestämmelser om kapitalsparfonder. Det finns be- stämmelser om aktiefondslagens tillämplighet (10 å), antalet andelsägare (11 å). förvaltning av kapitalsparfond '( 12 5). styrelsen för fondbolaget (13 25). andelsägarstämman (14 5), placeringen av fondmedel (15 och 16 55). rösträtten för fondens aktier (17 5) samt om fondbestämmelserna (18 5).

Särskilda bestämmelser finns om företagsanknutna kapitalsparfonder, nämligen bestämmelser om kretsen av sparare (19 å), förvaltning (20 äl. styrelsens sammansättning (21 å) och placering av fondmedel (22 5) samt redovisning m.m. (23 5).

De regler om skattelättnader som föreslås för allemanssparande har införts i en särskild lag.

Förslaget till lag om ändringar i lagen ( 1978:428 ) om aktiesparfonder

Prop. 1983/84: 30 52

avser i huvudsak bestämmelser angående styrelsens sammansättning i aktiesparfonder (2 och 10 äs") samt placering av fondmedel (3 och l ! ååå).

Förslaget till lag om ändring i lagen (l978:423) om skattelättnader för vissa sparformer avser bestämmelser för skattesparandet under första kvartalet l984.

Hänvisningar till S5

5.1. Förslaget till lag om allemanssparande

Allmänna bestämmelser

l 5 I denna lag behandlas den särskilda sparform (allemanssparande) som är förenad med skattelättnader enligt lagen (1983: 000) om skattelätt- nader för allemanssparande.

De skattelättnader som medges enligt den särskilda lagen (1983: 000) om skattelättnader för allemanssparande består i huvudsak av skattefrihet för ränta och annan avkastning av sparandet (se avsnitt 5.2 ).

2 5 Var och en som är kyrkobokförd här i landet får ansluta sig till_ allemanssparandet från och med det år då han fyller sexton år.

Som anförts i avsnitt 3.2.1 bör inte den som vill gå med i allemanssparan- det avkrävas något särskilt bevis om kyrkobokföringen. Om spararen uppger att han är bosatt här i landet bör detta regelmässigt vara tillräckligt för att låta honom gå med i allemanssparandet. Kravet på kyrkobokföring innebär endast att spararen skall vara kyrkobokförd här i landet vid det tillfälle då han ansluter sig till' allemanssparandet.

3 & Sparmedlen skall sättas in i en svensk bank som enligt överenskom- melse med riksgäldskontoret förmedlar allemanssparande. Medlen sätts in på ett rikssparkonto hos banken eller överförs till högst två kapitalspar- fonder. Sparmedlen får även fördelas mellan de båda sparformerna.

Vad som föreskrivs i första stycket och annars i denna lag i fråga om bank gäller också i fråga om sparkassa.

För att en bank skall förmedla allemanssparande förutsätts att en över- enskommelse träffats mellan banken och riksgäldskontoret, som för sta- tcns räkning handhar administrationen av allemanssparandet. Butikerna torde i de flesta fall komma att företrädas av sina centrala organisationer vid träffande av överenskommelser.

lnom allemanssparandet finns två sparformer, dels sparande på riks- sparkonto dels sparande i högst tVå kapitalsparfonder. Medel som sätts in på rikssparkonto överförs till riksgäldskontoret. Medel som är avsedda för en kapitalsparfond sätts in i eller överförs till den förvaringsbank som skall finnas för fonden. Närmare föreskrifter om sparformerna finns i 9 & och följande paragrafer.

Även sparkassor' av den typ-som t.ex. KF har bör kunna medverka i

Prop. 1983/84: 30 53

allemanssparandet. En förutsättning för att en sparkassa skall få medverka är att kassan kan svara för de kontrollåtgärder som krävs. Det får ankom- ma på riksgäldskontoret att träffa överenskommelser med de sparkassor som är intresserade av att förmedla allemanssparande.

Hänvisningar till S5-1

 • Prop. 1983/84:30: Avsnitt 35

45. Varje sparare får sätta in högst 600 kronori månader i allemansspa- randet. _

Spararens insättningar. i förekommande fall minskade med uttag. får sammanlagt inte överstiga 30000 kronor.

I denna paragraf finns regler om beloppsgränser för allemanssparandet. De begränsningarna gäller att spararen inte får sätta in högre belopp än 600 kr. i månaden samt att insättningarna i allemanssparandet totalt för en person inte får överstiga 30000 kr. Begränsningen till 600 kr. avser brutto- beloppet av insättningar per månad och beräknas alltså utan avdrag för ev. uttag under månaden. Däremot avser gränsen på 30 000 kr. nettobeloppet av insättningar. Har summan av Spararens insättningar vid något tillfälle uppgått till 30000 kr. och har han därefter gjort uttag kan han ånyo göra insättningar på sitt konto med samma belopp som tidigare uttag, dock med högst 600 kr. per månad. lnget hindrar att en sparare gör flera insättningar per månad om han iakttar de begränsningar som här har redovisats.

Av andra stycket framgår att uttag alltid skall avräknas på insättningar. så långt dessa räcker. även ide fall då ränta tillförts kontot. Man kan alltså inte genom uttag av insättningar och ränta skapa utrymme för insättning av högre belopp än 30000 kr. Med uttag åsyftas här också inlösen av andelar i

. kapitalsparfond. En särskild situation kan uppkomma i kapitalsparfonder om fondande-

larnas värde sjunker under anskaffningspriset. Antag att en sparare har satt in 30 000 kr. i en kapitalsparfond och att fondandelarna p. g. a. kursfall inte är värda mer än 20000 kr. Denne sparare har inte möjlighet att göra ytterligare insättningar i fonden trots att värdet på hans fondandelar just vid detta tillfälle ligger 10000 kr. under taket i allemanssparandet. Följakt- ligen har heller inte en sparare som i motsvarande situation gör ett uttag möjlighet att senare sätta in mer än vad han tagit ut. Å andra sidan påverkas inte möjligheten att göra insättningen på totalt 30000 kr. av en värdestegring.

Maximigränsen på 30000 kr. omfattar inte heller ränta eller bonusränta. Om sparmedlen står kvar en längre tid kan alltså behållningen — med ränta på ränta och. i kapitalsparfonderna. värdestegring betydligt överstiga de 30000 kr. som satts som en övre gräns för själva insättningarna.

Några särskilda krav på regelbundenhet, t. ex. i form av månatliga insättningar. ställs inte.

För kontroll av de här angivna beloppsgränserna förutsätts att samtliga banker och andra sparställen regelbundet rapporterar transaktionerna i allemanssparandet till den redovisningscentral som riksgäldskontoret anvi- sar.

Prop. 1983/84: 30 54

5 5 Den som börjar spara under år 1984 får ett särskilt tillägg (bonus- ränta) motsvarande fem procent årlig ränta. Bonusräntan bekostas av staten och tillförs spararens konto vid utgången av år 1984.

En bonusränta betalas även till den som börjar spara efter år 1984. om det sker senast det år då spararen fyller 25 år. Bonusräntan tillförs spara- rens konto vid utgången av det år då sparandet har inletts.

För att stimulera intresset för allemanssparandet utgår bonusränta med 5% till alla dem som inleder sitt sparande under år 1984. På belopp som står inne på rikssparkonto under 1984 får alltså spararen en ränta motsva— rande diskontot plus 6.25 %. Liksom räntan i övrigt tillförs bonusränta spararens konto vid utgången av år 1984. Även den som sparar i kapital- sparfond får på motsvarande sätt en bonusränta om 5 %.

Också till den som börjar spara efter 1984 utgår bonusränta om sparan- det inleds senast det år då spararen fyller 25 år.

För den som sparar både på rikssparkonto och på ett eller två kapital- sparkonton tillförs resp. konto bonusränta motsvarande det på kontot sparade beloppet. Bonusräntan överförs från riksgäldskontoret till den bank där spararen har sitt rikssparkonto resp. förvaringsbanken för kapi- talsparfonden.

I och för sig skulle en person i åldern 16—25 år. efter avbrott. kunna börja spara flera gånger i allemanssparandet. Bestämmelsen i andra stycket en bonusränta innebär emellertid att en sparare inte har rätt till bonusränta mer än en gång. För att kontrollera detta måste alltså även uppgifter om avslutade konton bevaras i det centrala registret till utgången av det år då spararen fyllt 25 år.

6 5 Vid uttag betalar spararen en avgift motsvarande en procent av det uttagna beloppet. dock minst 20 kronor.

Uttagsavgiften tillfaller banken vid uttag såväl från ett rikssparkonto som från en kapitalsparfond.

I paragrafen finns bestämmelser om avgifter vid uttag. Överföringar mellan konton i allemanssparandet anses inte som uttag enligt denna paragraf. Om överföringar. se 7 &. Avgift betalas vid varje uttag. Den uppgår till en procent av det uttagna beloppet, dock minst 20 kr. Avgiften räknas inte som uttag i den meningen att avgiftsbeloppet räknas av vid bestämmandet av det maximala beloppet för insättningar. I överensstäm- melse med den praxis som bankerna tillämpar bör avgiften vid uttag från rikssparkonto kunna avräknas mot spararens fordran på ränta. Skulle räntebeloppet inte räcka till bör det stå banken fritt att i motsvarande mån jämka avgiften.

7 5 Utan hinder av 4 5 får en sparare överföra hela behållningen på sitt rikssparkonto till ett sådant konto i en annan bank eller. helt eller delvis, behållningen i en kapitalsparfond till en annan sådan fond.

Prop. 1983/84: 30 | 55

Vid överföring enligt första stycket är banken berättigad till ersättning av spararen för sina kostnader för överföringen. Någon uttagsavgift enligt 6 5 skall inte betalas.

Enligt denna paragraf kan spararens behållning i allemanssparandet överföras från en bank till en annan utan hänsyn till beloppsgränserna i 4 &. Likaså kan överföring fritt ske från en kapitalsparfond till en annan sådan fond och även till en företagsanknuten kapitalsparfond, om spararen upp- fyller kravet på anställning i företaget. Överföring förutsätter att andelar löses in. Att överföra behållningen på ett rikssparkonto till en kapitalspar- fond eller vice versa medges däremot inte.

En överföring mellan rikssparkonton måste avse hela behållningen. Överföring mellan kapitalsparfonder kan däremot också ske av en del av spararens tillgodohavanden i fonden.

8 & Om rätten till sparmedlen genom överlåtelse eller på annat sätt övergår till någon annan än spararen eller om spararen pantsätter sin fordran, skall innestående medel betalas ut.

Om en sparare överskrider de begränsningar som enligt 4 5 gäller för allemanssparandet. skall överskjutande sparmedel betalas ut till honom. Någon ränta eller värdeökning på dessa medel skall ej gottskrivas spara- ren. Om det för sparmedlen har förvärvats andelar i en kapitalsparfond och om andelsvärdet därefter har sjunkit. skall beloppet jämkas i motsvarande man.

Vid utbetalning enligt första stycket skall uttagsavgift enligt 6 % erläggas.

Så som sparsystemet är uppbyggt blir spararen efter hand berättigad till allt större skatteförmåner även efter det att han har satt in maximalt belopp på kontot. Det beror på att eftersom behållningen växer med ränta på ränta och hela den årliga ränteavkastningen är skattefri. Den grund för skatteför- måner som spararen på detta sätt har byggt upp kan av naturliga skäl inte längre gälla om rätten till sparmedlen. genom arv eller på annat sätt. övergår till en annan person. För att så långt som möjligt förenkla kontroll- förfarandet i allemanssparandet föreskrivs därför i denna paragraf att sparmedlen skall betalas ut när rätten till dem övergår till annan person. Detsamma gäller om spararen pantsätter sin fordran. Utbetalning bör göras så snart det lämpligen kan ske.

Om det vid kontrollen i bankgirocentralen konstateras att spararen överskridit de begränsningar i fråga om antal konton och belopp som anges i 3 & första stycket och 4.5 skall oriktigt insatta belopp betalas ut till spararen. Vid en sådan utbetalning erhåller spararen som regel ett belopp motsvarandet det han satt in för mycket i allemanssparandet. Upplupen ränta på rikssparkonto tillfaller banken och eventuell värdetillväxt på andelar i kapitalsparfond tillfaller fonden. Skulle andelarna ha minskat i värde får beloppet reduceras i motsvarande mån.

1 avsnitt 3.5.1. har närmare redovisats hur bankerna i en sådan situation

Prop. 1983/84: 30 56

bör kunna förfara. Där anges vilka konton som skall avslutas och från vilka konton som utbetalning till spararen skall ske.

Rikssparkon m 9 _5 De medel som sätts in på ett rikssparkonto skall överföras från banken till riksgäldskontoret.

På de medel som satts in på ett rikssparkonto utgår årlig ränta enligt en räntefot som motsvarar det av riksbanken fastställda. vid varje tid gällande diskontot med tillägg av 1.25 procentenheter.

I första stycket föreskrivs att insatta medel skall överföras till riksgälds- kontoret. Hur överföringen bör gå. till har berörts i avsnitt 3.5.2 .

Ändringar av diskontot tillkännages särskilt. Diskontot är f. n. 85% (SFS 1983:181).

Kapitalsparfonder

10 & En kapitalsparfond är en fond för sparande i svenska aktier och andra svenska värdepapper.

I fråga om kapitalsparfonder gäller vad som föreskrivs i aktiefondslagen (l974:93l) och annan författning om aktiefond med de avvikelser som följer av denna lag och lagen (1983: 000) om skattelättnader för allemans- sparande.

Sparandet i aktier i det nya sparsystemet avses ske i kapitalsparfonder. För kapitalsparfonderna gäller i allt väsentligt vad som stadgas om aktie- fonder i aktiefondslagen (1974: 931). Vissa särskilda bestämmelser an- gående kapitalsparfonderna har dock. tagits upp i 11—23 åå lagen om alle- manssparande och i lagen ( 1983:000 ) om skattelättnader för allemansspa- rande.

]] & Antalet andelsägare i en kapitalsparfond får inte överstiga 75000.

12 ii En kapitalsparfond förvaltas av ett fondbolag som bildas särskilt för detta ändamål.

Ett fondbolag får inte förvalta mer än en kapitalsparfond. Bankinspektionen kan. om det finns särskilda skäl. medge undantag från första stycket.

Av första stycket framgår att en kapitalsparfond endast får förvaltas av fondbolag som bildats särskilt för ändamålet. Om särskilda skäl föreligger kan dock. enligt tredje stycket. bankinspektionen medge att även annat fondbolag får förvalta en kapitalsparfond. Sådan dispens är tänkt att ges när ett tillstånd inte skulle strida mot de allmänna strävandena att motver- ka att inflytande m. m. samlas på ett fåtal händer. Som exempel på fall där dispens bör kunna ges kan nämnas de fondbolag som förvaltar aktiespar- fonder som huvudsakligen vänder sig till de anställda i ett visst företag och vars medel upp till 25 % enligt tillstånd av bankinspektionen får placeras i aktier i företaget.

Prop. 1983/84: 30 57

Också ett fondbolag som nyligen startat sin verksamhet och som förval- tar en aktiesparfond av ringa omfattning bör kunna erhålla dispens. Ett sådant exempel är det fondbolag som förvaltar en aktiesparfond med anknytning till Civilingenjörsförbundet. Motsvarande, bör gälla om den förvaltade fonden har en klart begränsad. regional inriktning som Arvika- fonden.

Eftersom reglerna om bl.a. sammansättningen av fondbolagets styrelse är olika i fråga om allmänna kapitalsparfonder (däribland fonder med s. k. 25 %-dispens) och företagsanknutna kapitalsparfonder kan ett fondbolag som förvaltar en allmän kapitalsparfond inte ges dispens att förvalta en företagsanknuten fond. Omvänt gäller att fondbolag som förvaltar en före- tagsanknuten fond inte kan få dispens att förvalta en allmän fond.

13 & Styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst sju ledamöter. Av styrelseledamöterna väljs flertalet och bland dem styrelsens ordförande av en fondandelsägarstämma. Av de övriga ledamöterna utses två av rege- ringen och minst en av bolagsstämman i fondbolaget. För de av fondan- delsägarstämman valda ledamöterna skall stämman välja suppleanter.

Intill dess andelsägarstämma hållits består styrelsen av de ledamöter som regeringen och bolagsstämman har utsett.

Fondandelsägarstämmans val av ledamöter och suppleanter i fondbola- gets styrelse skall beredas av en valberedning, utsedd av en fondandels- ägarstämma. Detta gäller dock ej första gangen val äger rum.

Denna paragraf innehåller bestämmelser om styrelsens sammansättning och om förfarandetvid val av ledamöter. '

Av första stycket framgår att en styrelse med sju ledamöter kommer att bestå av fyra andelsägarrepresentanter. två av regeringen utsedda leda- möter och en representant för fondbolaget. Genom en ökning av antalet styrelseledamöter kan fondbolagets representation stärkas. Representan- terna för fondandelsägarna kommer dock under alla förhållanden att vara i majoritetsställning.

För en styrelseledamot som utsetts av andelsägarstämman skall alltid utses suppleant. Huruvida suppleanter skall finnas för de av fondbolagets bolagsstämma valda styrelseledamöterna regleras i bolagsordningen.

Antalet eller lägsta och högsta antalet ledamöter och suppleanter i fond- bolagets styrelse skall enligt 12 & aktiefondslagen anges i fondbestämmel— serna. Detsamma gäller mandatperioden.

Av 8 kap. 9 & aktiebolagslagen (1975: 1385) följer att minst hälften av ledamöterna måste vara närvarande för att styrelsen skall vara beslutför. Enligt samma stadgande skall som styrelsens beslut gälla den mening som flertalet av de närvarande röstar för eller. vid lika röstetal. den mening som ordföranden biträder. Krav på högre närvaro och kvalificerad majoritet kan ställas uppi bolagsordningen. Dessa bestämmelser är tillämpliga också i fråga om de aktiebolag (fondbolag) som har fått tillstånd att förvalta en kapitalsparfond.

Prop. 1983/84: 30 . 58

Valet av andelsägarrepresentantcr i fondbolagets styrelse vid den första stämman kan uppenbarligen inte vara berett av en av andelsägarstämma utsedd valberedning. Det får ankomma på de styrelseledamöter som rege- ringen och fondbolagets bolagsstämma utsett att tillse att valet bereds på ett sådant sätt att intresset av ett spritt andelsägarinflytande kan komma till uttryck redan i det första valet av andelsägarrepresentanteri fondbola- gets styrelsc. [ en företagsanknuten kapitalsparfond får uppgiften ankom- ma på de av bolagsstämman utsedda ledamöterna.

14 & För fondandelsägarna i en kapitalsparfond skall årligen hållas stäm- ma.

En fondandelsägarstämma skall hållas första gången tidigast tre och senast sex månader efter det att bankinspektionen meddelat tillstånd för fondbolaget att utöva fondverksamhet.

Enligt första stycket blir det obligatoriskt att hålla fondandelsägar- stämma i kapitalsparfonderna. Sådan stämma skall hållas minst en gång om året.

För att så snart som möjligt efter det att fondförvaltningen kommit igång. men först sedan ett tillräckligt antal andelsägare finns. ge andels- ägarna möjlighet att utöva inflytande på fondens verksamhet föreskrivs i andra stycket att den första fondandelsägarstämman skall hållas tidigast tre och inte senare än sex månader efter det att bankinspektionen meddelat tillstånd för fondbolaget att utöva aktiefondsverksamhet.

Enligt 18 5 skall fondbestämmelserna innehålla närmare regler om fond- andelsägarstämman.

15 & Fondbolag får till en kapitalsparfond förvärva endast följande slag av värdepapper, nämligen

1. sådana svenska aktier och av svenskt aktiebolag utfärdade konver- tibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning som noteras vid Stockholms fondbörs.

2. värdepapper som avses i 1 och som utbjuds till försäljning under sådana förhållanden att sannolika skäl finns för antagande att de inom ett år från förvärvet kommer att inregistreras vid Stockholms fondbörs.

3. andra svenska aktier samt andra av svenskt aktiebolag utfärdade konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till ny- teckning.

4. bevis om rätt att teckna eller erhålla aktier eller andra värdepapper som avses i 1—3.

5. obligationer och andra skuld'förbindelser. utfärdade av staten. Har värdepapper som förvärvats enligt första stycket 2 ej inregistrerats eller noterats inom ett år från förvärvet. skall de avyttras så snart det lämpligen kan ske. om de inte "vid något tillfälle under ettårsperioden kunnat inrymmas inom tioprocentsgränsen enligt sista stycket.

Ett fondbolag får inte till kapitalsparfond förvärva aktier i bolaget. Ett fondbolag får inte till fonden mot vederlag förvärva värdepapper som avses i första stycket 3 eller bevis om rätt att teckna eller erhålla sådana

Prop. 1983/84: 30 59

värdepapper i sådan omfattning att värdet av värdepapperen och bevisen genom förvärvet kommer att överstiga tio procent av fondens värde. Ej heller får ett fondbolag till fonden mot vederlag förvärva värdepapper enligt första stycket 5 i sådan omfattning att värdet av de värdepapper som där avses genom förvärvet kommer att överstiga tjugofem procent av fondens värde. Den sistnämnda begränsningen gäller dock inte förrän ett år efter det att fondbolaget erhållit bankinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet.

Paragrafen innehåller bestämmelser om kapitalsparfondernas place- ringsområden. I huvudsak överensstämmer reglerna med vad som gäller för de nuvarande aktiesparfonderna. .

För att öppna möjlighet också för anställda i icke börsnoterade företag till ett aktiesparande som är inriktat på det egna företaget bör bankinspek- tionen, om särskilda .skäl föreligger. kunna ge dispens från den 10%- begränsning som enligt fjärde stycket gäller i fråga om icke börsnoterade aktier. En förutsättning för dispens bör vara att en inte obetydlig handel i företagets aktier äger rum.

Till skillnad från vad som hittills gällt för aktiesparfonderna ges kapital- sparfonderna möjlighet att placera upp till 25% av fondförmögenheten i obligationer och andra skuldförbindelser som är utfärdade av staten. Un- der det inledande skedet av fondverksamheten. ett år från det att fondbola- get fått tillstånd att bedriva verksamheten. gäller överhuvudtaget ingen begränsning i fråga om placering av fondmedel i statspapper.

16 & Ett fondbolag skall tillse att en kapitalsparfond får en med hänsyn till intresset av riskspridning lämplig sammansättning av värdepapper.

Fondbolaget får ej till fonden mot vederlag förvärva värdepapper av samma utfärdare i sådan omfattning att värdet av de värdepapper i fonden som utfärdats av denne genom förvärvet kommer att överstiga tio procent av fondens värde. Detta gäller ej värdepapper som har utfärdats av staten.

Om det finns särskilda skäl, kan bankinspektionen medge att procentta- let i andra stycket överskrids.

Utan hinder av andra stycket och 15 & sista stycket får vid emission aktier. konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning förvärvas på grund av fondens tidigare aktieinnehav. Så- dana aktier eller skuldebrev skall dock avyttras så snart det lämpligen kan ske och senast ett år efter förvärvet. om värdepapperen ej vid något tillfälle under ettårsperioden kunnat inrymmas inom de gränser som anges i andra stycket och 15 & sista stycket första meningen. Om det finns särskilda skäl. kan bankinspektionen medge uppskov med avyttringen.

Denna paragraf innehåller regler om riskspridning. ] huvudsak överens- stämmer förslaget med motsvarande bestämmelser för aktiefonder. En kapitalsparfond skall alltså i princip inte ha mer än 10% av fondförmögen- heten placerad i värdepapper av samma utfärdare. Bestämmelsen om statspapper i 15 & sista stycket förutsätter dock att undantag görs för sådana. Det har skett i andra stycket.

Prop. 1983/84: 30 60

Begränsningen gäller vid anskaffningstillfället. Skulle fondens aktier i ett visst företag vid senare tillfälle. t.ex. genom kursstcgringar eller fondemis- sioner. överstiga 10%- av fondförtnögenheten är fonden inte för den skull tvingad att genom försäljning nedbringa sitt aktieinnehav i företaget till sådan nivå att värdet motsvarar högst 10% av fondförmögenheten.

Liksom i fråga om aktiesparfonderna kan bankinspektionen medge un- dantag från det här uppställda kravet på riskspridning. Inspektionen har därvid brukat medge att värdepapper med samma utfärdare får motsvara tipp till 25 % av fondförmögenheten.

Möjligheten till undantag har främst utnyttjats av de allmänna aktiespar- fonder som i första hand riktat sig till sparare med anknytning till ett visst företag. Behovet av dispenser för kapitalsparfonder bör bli mindre om skyldigheten för de företagsanknutna fonderna att placera fondmedlen i det egna företaget begränsas till minst 25 %. Det har dock bedömts lämpligt att behålla dispensmöjligheten.

För kapitalsparfonder gäller liksom för aktiefonder att i fonden inte får ingå mer än 5% av röstvärdet för samtliga aktier i ett och samma bolag (22 & aktiefondslagen. beträffande företagsanknutna kapitalsparfonder. se 22 å andra stycket denna lag).

17 & I beslut om rösträtt för aktier i fonden deltar endast de ledamöter i fondbolagets styrelse som har utsetts av andelsägarstämman.

18 & Fondbestämmelserna för en kapitalsparfond skall ange att 1. fonden är en kapitalsparfond för vilken denna lag gäller.

2. fondbolaget skall föra register över innehav av fondandelar och inte skall utfärda fondandelsbevis.

3. utdelning till fondandelsägarna inte skall ske.

4. inlösen av fondandel skall ske i de fall och på de villkor som anges i denna lag och i aktiefondslagen (1974: 931).

Fondbestämmelserna skall också innehålla närmare regler om fondan- delsägarstämma.

I denna paragraf anges vissa minimikrav på vad fondbestämmelserna för en kapitalsparfond skall innehålla.

Enligt andra stycket skall fondbestämmelserna innehålla närmare regler om fondandelsägarstämma. Bland de regler som bör gälla för stämman kan följande nämnas. För att få tillträde till andelsägarstämma och få rösta vid stämman bör fordras att personen i fråga styrkt sitt innehav av fondande- lar. Olika röstvärde för andelar skall inte förekomma. Varje andel skall alltså berättiga till en röst. Fondattdelsägares rätt bör kunna utövas genom ombud på samma sätt som gäller för aktieägare enligt 9 kap. 2 & aktiebo- lagslagen. Vid ordinarie fondandelsstämma bör förekomma. förutom val av ledamöter och suppleanter i fondbolagets styrelse. en redogörelse för förvaltningen av fonden.

Ytterligare bestämmelser om fondandelsägarstämma som kan meddelas

Prop. 1983/84: 30 61

i fondbestämmelserna är t.ex. bestämmelser om tidpunkt för stämma, kallelseförfarande. regler för röstning och även regler för extra stämma.

Företagskautna kapitalslmrjbndcr

19 5 I en företagsanknuten kapitalsparfond får kapitaltillskott göras en- dast av den som är anställd i ett visst bolag eller inom en viss koncern. För sådan fond gäller i tillämpliga delar 10—18 åå om inte annat följer av 20— 23 459".

Kapitaltillskotten till en företagsanknuten kapitalsparfond skall. liksom i fråga om motsvarande aktiesparfonder. komma från dem som är anställda i ett visst aktiebolag eller inom en viss koncern. Avgörande är att anställ- ningsförhållande föreligger när tillskotten sker. Beträffande koncernbe- greppet, se 1 kap. 2 5 aktiebolagslagen (1975: 1385). Vid fastställande av vilka som kan räknas som anställda torde man kunna få ledning av hur begreppet arbetstagare/anställd bestämts när det gäller skyldighet att beta- la arbetsgivaravgift. Man anknyter därmed till det socialförsäkringsrätts- liga arbetstagarbegreppet. Detta kan i vissa fall inrymma personer som civilrättsligt är att betrakta endast som uppdragstagare.

Det ankommer på fondbolaget att pröva om anställningsförhållande föreligger.

Den som pensioneras eller av annat skäl slutar sin anställning på sitt företag kan låta sparmedlen stå kvar i den företagsanknutna kapitalspar- fonden men kan inte tillskjuta ytterligare medel till den fonden. Däremot kan han fortsätta sitt sparande i en annan kapitalsparfond.

20 5 Utan hinder av 12 & gäller att ett fondbolag som förvaltar en eller flera företagsanknutna aktiesparfonder även får förvalta en företagsanknu- ten kapitalsparfond.

Till skillnad från vad som gäller i fråga om förvaltningen av allmänna kapitalsparfonder får ett fondbolag som förvaltar uteslutande en eller flera företagsanknutna aktiesparfonder enligt lagen (1978z428) om aktiespar- fonder får även förvalta en företagsanknuten kapitalsparfond.

21 5 Styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst fem ledamöter. Av ledamöterna väljs flertalet och bland dem styrelsens ordförande av fondan- delsägarstämman. Övriga ledamöter väljs av bolagsstämman i fondbolaget. Minst en ledamot skall väljas av bolagsstämman i fondbolaget. För de av fondandelsägarstämman valda ledamöterna skall stämman välja supplean- ter.

Om ett fondbolag förvaltar flera företagsanknutna fonder skall för varje sådan fond i fondbolagets styrelse ingå minst en ledamot som har valts av andelsägarstämman i fonden.

Utan hinder av 8 # fjärde stycket första meningen aktiefondslagen (1974: 931) får till styrelseledamöter i ett fondbolag som förvaltar en före-

Prop. 1983/84: 30 62

tagsanknuten kapitalsparfond för anställda hos bankaktiebolag. utses an- ställda i bankbolaget.

I fråga om styrelsens sammansättning gäller att den skall ha minst fem ledamöter samt att flertalet av ledamöterna och bland dem ordföranden skall väljas av fondandelsägarstämman. Övriga ledamöter väljs av bolags- stämman i fondbolaget. För att garantera fondbolaget ett visst inflytande på verksamheten föreskrivs att minst en styrelseledamot skall utses av bolagsstämman i fondbolaget.

Valet av andelsägarrepresentanter skall, liksom i fråga om kapitalspar- fonderna i allmänhet, förberedas av en valberedning (13 och 19 åå).

Ett fondbolag kan samtidigt förvalta både en eller flera företagsanknutna aktiesparfonder och en företagsanknuten kapitalsparfond. I sådant fall skall, enligt andra stycket och 105 andra stycket lagen om aktiespar- fonder, i fondbolagets styrelse finnas minst en företrädare för andelsägarna i varje fond.

Av 8 & fjärde stycket aktiefondslagen följer bl. a. att en person som är anställd i ett bankaktiebolag inte får vara fondandelsägarrepresentant i styrelsen för ett fondbolag som anlitar banken som förvaringsbank för aktiefond. Tredje stycket innehåller ett undantag från detta förbud såvitt gäller företagsanknutna kapitalsparfonder.

22 & Minst tjugofem procent av en företagsanknuten kapitalsparfonds- värde skall placeras i sådana värdepapper som avses i 15 å och som har utfärdats av det aktiebolag i vilket de som tillskjuter kapital till fonden är anställda eller om bolaget ingår som moderbolag i en koncern — i vars dotterbolag de är anställda.

Den i 22 & aktiefondslagen (1974: 931) föreskrivna begränsningen i fråga om en aktiefonds innehav av aktier i samma bolag gäller ej för en företags- anknuten kapitalsparfond.

Av fondens beteckning skall framgå vilket företag den är anknuten till.

Denna paragrafinnehåller placeringsreglerna för företagsanknutna kapi- talsparfonder. Jämfört med de nuvarande företagsanknutna aktiesparfon- derna innebär förslaget en väsentligt ökad frihet i fråga om de företagsan- knutna kapitalsparfonderna att placera i andra värdepapper än sådana som getts ut av det egna företaget (den egna koncernens moderbolag). Det enda krav som ställs upp är att minst 25 % av fondförmögenheten skall placeras i värdepapper utgivna av det egna företaget (moderbolaget). Vid tillämpning av begränsningsregeln skall hänsyn tas till de kursvärden som gäller när aktier förvärvas eller avyttras. Har värdet av aktierna i det egna företaget gått ner under 25% av fondens värde, åligger det fondbolaget att förvärva ytterligare i det egna företaget så snart det kan ske på ett för fonden ekonomiskt försvarbart sätt.

För företagsanknutna kapitalsparfonder gäller. liksom för kapitalspar- fonder i allmänhet, att fondförmögenheten kan placeras till högst 25% i statspapper.

Prop. 1983/84: 30 63

Enligt 22 & aktiefondslagen får i en aktiefond inte ingå mer än 5% av röstvärdet för samtliga aktier i ett och samma aktiebolag. Enligt andra stycket gäller denna begränsningsregel inte de företagsanknutna kapital- sparfonderna.

23 & Bestämmelsen i 4 5 andra stycket aktiefondslagen (1974:931)gäller inte fondbolag som förvaltar en företagsanknuten kapitalsparfond. Bankinspektionen får efter ansökan medge att fondbolaget inte avger kvartalsredogörelse för fonden. Bankinspektionen får avstå från att för fondbolaget förordna revisor som avses i 46 & tredje stycket aktiefondslagen.

Enligt 4 & andra stycket aktiefondslagen skall det i ett fondbolags bolags- ordning tas in utlänningsförbehåll enligt 4 & lagen (1982: 617) om utländska förvärv av svenska företag m.m. I paragrafen görs undantag från denna bestämmelse för företagsanknutna kapitalsparfonder. Detta överensstäm- mer med vad som gäller för företagsanknutna aktiesparfonder. Skälen till att undantag gjordes för dessa fonder var bl. a. följande. Ett utlänningsför- behåll innebär i princip att endast en mindre del av aktierna i bolaget motsvarande mindre än 1/5 av röstetalet för samtliga aktieri bolaget får förvärvas av utländska rättssubjekt. Med utländskt rättssubjekt jämställs i detta sammanhang bl.a. svenska aktiebolag vars bolagsordning inte inne- håller en utlänningsklausul. Sådan klausul saknas emellertid i bolagsord- ningen för åtskilliga av de större svenska börsnoterade företag som kan vara intresserade av att bilda ett fondbolag. Dessa företag skulle således kunna förvärva endast en mindre del av aktierna i fondbolaget. Eftersom många av de här nämnda företagen sannolikt kan ha intresse av att helt äga de nybildade fondbolagen har det ansetts motiverat att göra undantag från den här redovisade bestämmelsen i aktiefondslagen.

I likhet med vad som gäller för de företagsanknutna aktiesparfonderna kan bankinspektionen avstå från att förordna särskild revisor för att med- verka i granskning av fondbolag som förvaltar en företagsanknuten kapital- sparfond.

För aktiefond och aktiesparfond skall fondbolaget senast en månad efter utgången av varje kalenderkvartal avge kvartalsredogörelse för fond som bolaget förvaltar. Bankinspektionen får enligt 12 5 lagen om aktiespar- fonder medge undantag för denna redovisningsskyldighet i fråga om före- tagsanknutna aktiesparfonder. Intresset av att andelsägarna ges utförlig information om förvaltningen av en företagsanknuten kapitalsparfond är emellertid större genom att dessa fonders placeringsområde vidgas. Möj- ligheten att efterge kravet på kvartalsredovisning har likväl fått stå kvar. Den bör dock i huvudsak endast medges för de fonder där placeringarna även i fortsättningen helt koncentrerar sina placeringar till det egna företa- get.

Prop. 1983/84: 30 , 64

24 & Riksgäldskontoret får meddela de föreskrifter som behövs för admi- nistration och kontroll av allemanssparandet.

[ avsnitt 3.5.1 . har frågan om administration och kontroll av allemans- sparandet behandlats. Där föreslås att riksgäldskontoret skall ha de över- gripande ansvaret för de administrativa rutiner och kontrollåtgärder som behövs. Innan föreskrifter utfärdas måste riksgäldskontoret självfallet samråda med de banker som skall förmedla allemanssparandet.

Overgångsbeslämmelser

Denna lag träder i kraft den I april 1984 och gäller även dessförinnan i fråga om åtgärder som behövs för att lagen i sin helhet skall kunna tilläm- pas från och med den dagen.

Övergångsbestämmclserna har utformats så att förberedande åtgärder för kapitalsparfondernas verksamhet skall kunna genomföras redan i bör- jan av år 1984. Fondbolag kan bildas och registreras. Styrelseledamöter kan utses av regeringen och av fondbolagets bolagsstämma. Vidare kan bankinspektionen pröva frågan om tillstånd för fondbolagen att utöva fondverksamhet. Fondbcstämmelser kan fastställas och dispenser kan meddelas.

Hänvisningar till S45

5.2. Förslaget till lag om skattelättnader för allemanssparandet

Skattelättnader enligt denna lag medges för sparande enligt lagen (1983: 000) om allemanssparande.

Räntan på sparmedlen samt bonusräntan enligt 5 5 lagen (.19831000) om allemanssparande utgör inte skattepliktig inkomst vid taxering enligt kom- munalskattelagen (19281370) eller lagen (1947:576) om statlig inkomst- skatt. Ränta och utdelning som tillfaller en kapitalsparfond utgör inte heller skattepliktig inkomst.

Realisationsvinst på andel i kapitalsparfond utgör inte skattepliktig in- komst. Avdrag får ej göras för realisationsförlust på sådan andel.

Avkastningen i form av ränta på. sparmedel på rikssparkonto är skattefri. Vad gäller storleken på den skattefria avkastningen finns det ingen annan begränsning än den som följer av att nettoinsättningarna på rikssparkontot inte får överstiga 30000 kr.

Skattefrihet gäller också för den bonusränta som utgår på sparande på rikssparkonto och kapitalsparfond under 1984 och. i vissa fall. för sparan- de som inleds senare.

Ränta och utdelning som tillfaller en kapitalsparfond utgör inte skatte— pliktig inkomst för fonden. Detta överensstämmer med vad som gäller för de nuvarande aktiesparfonderna under den tid de sparade medlen är bundna i fonden. '

Inte heller spararens realisationsvinst vid inlösen av andel i kapitalspar-

Prop. 1983/84: 30 65

fond utgör skattepliktig inkomst. Å andra sidan får avdrag inte göras för realisationsförlust vid inlösen av sådan andel.

Samtliga skattelättnader gäller inkomstskatt. Tillgångarna på riksgälds- konto och andelarnas värde i kapitalsparfond skall på vanligt sätt redovisas i förmögenhetsdeklarationen.

För realisationsvinst i kapitalsparfond föreslås inga särskilda skattelätt- nader. För dessa fonder kommer därför att gälla samma regler som för en aktiefond. Alltså blir fonden skattskyldig för realisationsvinst på aktier som fonden innehaft under kortare tid än två år. Vid längre innehav är realisationsvinsten fri från skatt.

Övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 april 1984 och tillämpas på insättningar som har skett efter ikraftträdandet.

Genom lagen upphävs lagen (1978z423) om skattelättnader för vissa sparformer. Den gamla lagen gäller fortfarande i fråga om sparande som har skett före den 1 april 1984.

Den lag som nu gäller om skattelättnader för vissa sparformer (sparande på skattesparkonto och skattefondkonto) upphävs. Den gamla lagen skall dock fortfarande gälla insättningar som har skett i dessa sparfonder före den 1 april 1984. Alltså erhåller spararen skattereduktion vid 1984 års taxering för sitt sparande under 1983. Likaså gäller den femåriga bind- ningstiden och bestämmelserna om avdrag vid förtida uttag. Ränta och utdelning på sparskattekonto och i aktiesparfonder är skattefri under bind- ningstiden. .

Som redovisas i avsnitt 5.4 föreslås särskilda bestämmelser gälla för den som deltagit i skattesparandet under en del av år 1983 men som enligt nu gällande bestämmelser inte skulle erhålla skattelättnader för detta sparan- de taxeringsåret 1984. I samma avsnitt föreslås också särskilda bestämmel- ser för sparande enligt den gamla lagen under första kvartalet 1984.

Hänvisningar till S5-2

5.3. Förslaget till lag om ändring i lagen (1978: 428) om aktiesparfonder

2 & Aktiesparfond förvaltas av fondbolag som bildas särskilt för detta ändamål.

Styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst sju ledamöter. Av dessa skall flertalet och bland dem ordföranden väljas av en fondandelsägar- stämma. som skall hållas årligen. Av de övriga ledamöterna utses två av regeringen och minst en av bolagsstämman i fondbolaget. För de av fond- andelsägarstämma valda ledamöterna skall stämman välja suppleanter.

Fondandelsägarstämmans val av ledamöter och suppleanter i fondbola- gets styrelse skall beredas av en valberedning. utsedd av en fondandels- ägarstämma.

[ beslut om rösträtt för aktier i fonden deltar endast de ledamöter i fondbolagets styrelse som har utsetts av fondandelsägarstämman.

5 Riksdagen 1983/84. ! .t'uml. Nr 30

Prop. 1983/84: 30 66

Genom de föreslagna ändringarna kommer samma regler att gälla för aktiesparfonderna som för kapitalsparfonderna i de frågor som redovisats ovan.

35. Till aktiesparfond får endast förvärvas

a) värdepapper enligt 19 & aktiefondslagen (1974: 931) vilka är

1. aktier i svenskt aktiebolag, ' 2. sådana konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med op- tionsrätt till nyteckning som har utfärdats av svenskt aktiebolag.

b) obligationer och andra skuldförbindelser. utfärdade av staten. Utan hinder av 21 å andra stycket aktiefondslagen får fondbolaget till fonden mot vederlag förvärva värdepapper enligt första stycket b) i sådan omfattning att värdet av de värdepapper som där avses genom förvärvet kommer att uppgå till tjugofem procent av fondens värde.

Bankinspektionen får medge att det i 19 & sista stycket aktiefondslagen angivna procenttalet överskrids.

Innebörden av den i paragrafen föreslagna ändringen är att aktiespar- fondernas liksom kapitalsparfondernas medel kan till högst 25 %- placeras i statspapper. Här hänvisas till vad som anförts under 15 5 i avsnitt 5.1 .

Med hänsyn till att aktiesparfonderna inte tillförs något nytt kapital från andelsägarna efter den 31 mars 1984 har bestämmelsen om placeringsin- riktning på nyemitterade aktier och konvertibla skuldebrev i nuvarande tredje stycket ansetts kunna utgå.

10 & Förvaltar ett fondbolag uteslutande en eller flera företagsanknutna aktiesparfonder. gäller i stället för 2 5 andra stycket att styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst fem ledamöter samt att flertalet och bland dem ordföranden skall väljas av fondandelsägarstämman. Övriga leda- möter väljs av bolagsstämman i fondbolaget. Minst en ledamot skall väljas av bolagsstämman. För de av fonciandelsägarstämman valda ledamöterna skall stämman välja suppleanter.

Om ett fondbolag förvaltar flera aktiesparfonder. skall för varje företags- anknuten fond i fondbolagets styrelse ingå minst en ledamot, som valts av fondandelsägarstämman i denna fond.

Utan hinder av 8 & fjärde stycket första meningen aktiefondslagen (1974: 931) får till styrelseledamöter i fondbolag. som förvaltar en företags- anknuten aktiesparfond för anställda hos ett bankaktiebolag utses anställ- da i bankbolaget.

De ändringar som föreslås i fråga om styrelsens sammansättning i fond- bolag som förvaltar företagsanknutna aktiesparfonder överensstämmer med vad som" föreslagits i fråga om de fondbolag som förvaltar företagsan- knutna kapitalsparfonder. Här hänvisas till vad som anförts under 21 s' i avsnitt 5.1 .

()cksä för de företagsanknutna .:tktiesparfonderna innebär förslaget att endast andelsägarrepresentanterna i fondbolagets styrelse deltar i beslut rörande rösträtt för fondens aktier.

Prop. 1983/84: 30 . 67

11 5 I en företagsanknuten aktiesparfond skall minst tjugofem procent av fondens värde placeras i sådana värdepapper som avses i 3 & första stycket a) och som har utfärdats av det aktiebolag, i vilket de som tillskjuter kapital till fonden är anställda eller om bolaget ingår som moderbolag i en koncern — i vars dotterbolag de är anställda.

Den i 22 & aktiefondslagen (1974: 931) föreskrivna begränsningen i fråga om en aktiefonds innehav av aktier i samma bolag gäller ej för en företags- anknuten aktiesparfond.

Av fondens beteckning skall framgå vilket företag den är anknuten till.

Den föreslagna ändringen innebär att de företagsanknutna aktiespar- fonderna ges samma möjlighet tillriskspridning som gäller för de företags- anknutna kapitalsparfonderna. Alltså begränsas kravet på placeringar i det egna företaget till att gälla minst 25% av fondförmögenheten. Den före- slagna ändningen innebär att det också för de företagsanknutna aktiespar- fonderna öppnas möjlighet att placera 25 % av fondförmögenheten i stats- papper.

En aktiefonds möjligheter att inneha aktier i samma bolag begränsas bl. a. av 22 & aktiefondslagen . där det föreskrivs att i en fond inte får ingå mer än S% av röstvärdet för samtliga aktier i ett och samma bolag. Föreskriften är f. n. tillämplig också i fråga om företagsanknutna aktiespar- fonder. I likhet med vad som föreslås beträffande de företagsanknutna kapitalsparfonderna föreslås att denna begränsning inte längre skall gälla för de företagsanknutna aktiesparfonderna.

Hänvisningar till S35

Ör'ergångsbestrimma/ser

Denna lag träderi kraft den 1 april 1984. En styrelse i fondbolag. vilken valts före lagens ikraftträdande kvarstår utan hinder av 2 & andra stycket och 10 5 första stycket under den tid valet avser. Bestämmelsen i 2 .5 tredje och fjärde styckena tillämpas inte förrän styrelse enligt denna lag första gången har valts.

Av övergångsbestämmelserna följer att den styrelse som sitter vid mä- nadsskiftet mars/april 1984 kan vara kvar mandatperioden ut. Först däref- ter kommer alltså de nya reglerna angående styrelsens sammansättning att tillämpas i fråga om fondbolag som förvaltar aktiesparfonder. Det har också ansetts lämpligt att tillämpa de nya reglerna angående förfarandet vid beslut om rösträtt för innehavda aktier först då den nya styrelsen har tillträtt. Liksom i fråga om kapitalsparfonderna kan val av fondandelsägar- representanter första gången ske utan att valet beretts av en valberedning.

5.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (1978z423) om skattelättnader för vissa sparformer

Enligt vad som tidigare framgått ( avsnitt 5.2 ) föreslås lagen om skatte- lättnader för vissa sparformer bli upphävd genom lagen om skattelättnader

Prop. 1983/84: 30 63

för allemanssparande när denna trädcri kraft den 1 april 1984. Den gamla lagen skall dock fortfarande gälla i fråga om sparande som sker före den 1 april 1984. För sådant sparande skall alltså skattelättnader fortfarande åtnjutas enligt den gamla lagen.

] fråga om det sparande som sker enligt den gamla lagen under första kvartalet 1984 och en del av 1983 års sparande enligt samma lag. föreslås dessutom följande ändringar i der.. gamla lagen.

'] 1 äförsm stycket görs ett tillägg om att skattelättnader enligt den gamla lagen inte skall medges för sparande som sker efter utgången av mars 1984.

[2 åförsta stycket. enligt vilket spararen får Sparskattereduktion under förutsättning att han gjort insättningar under minst sex av inkomstårets månader. inskjuts dels en bestämmelse om att Sparskattereduktion medges för sparande under 1983, även om insättningar gjorts under ett mindre antal månader. dels en bestämmelse om att sparskattereduktion inte åt- njuts för sparande under 1984.

Om någon börjat spara under senare delen av året. men inte hunnit kValiftcera sig för sparskattereduktion genom sex månadsinsättningar det året, har han enligt 2 5 andra stycket kunnat utnyttja dessa insättningar för erhållande av Sparskattereduktion på en gång för dessa och nästa års insättningar. En förutsättning för detta har varit att han gjort minst sex månadsinsättningar året efter det han började spara. För att inte den i första stycket föreslagna regeln rörande sparande under 1983 skall berätti- ga någon som börjat spara under 1982 till Sparskattereduktion utan att nämnda förutsättningar har uppfyllts. har en bestämmelse som hindrar detta införts i andra stycket. I samma stycke har också tillagts att bestäm- melserna i detta inte skall tillämpas i fråga om sparande som påbörjas under år 1983. '

'De skattelättnader som medges för sparande enligt den gamla lagen under första kvartalet 1984 medges under samma tid som skattelättnaderna för sparande under 1983. I enlighet härmed föreskrivs i ett nytt andra stycket i 3 # att räntan på sparmedel som satts in på lönsparkonto under 1984 inte utgör skattepliktig inkomst under det året eller de närmast föl- jande fyra åren. Vidare föreskrivs följande i ett tillägg till andra stycket i 4 5, som behandlar realisaltionsvinstheräkning i fråga om fondandelar, när det gäller andelar som förvärvats under 1984. Avyttras en andel före utgången av 1988 utgör en realisationsvinst, som uppkommer vid avytt- ringen. inte skattepliktig inkomst. Ej heller medges avdrag för realisations- förlust som uppkommer vid en sådan avyttring. Avyttras en andel efter utgången av 1988 får. efter den skattskyldiges val. anskaffningskostnaden beräknas antingen till andelens marknadsvärde vid utgången av 1988 eller till värdet vid utgången av mars 1984, ökat med avkastningen t.o.m. 1988. 1 det första fallet anses andelen anskaffad vid utgången av 1988 och i det andra fallet vid utgången av mars 1984. Sistnämnda regler överensstämmer i princip med vad som gäller vid avyttring av andelar som förvärvats före .l984.

Prop. 1983/84: 30 ' 69

Om någon gör tlttag från skattesparkonto eller löser in andelar i aktie- sparfond före utgången av det femte året "efter det år för vilket sparskat- tereduktion kommer i fråga". skall enligt 5 & visst avdrag göras. Att den som deltar i skattesparandet under första kvartalet 1984 inte skall vidkän- nas sådant avdrag följer redan av 5 5. Någon sparskattereduktion kommer ju inte i fråga för insättningar under 1984. I 5 & behöver alltså ingen ändring göras.

I 6å föreskrivs att skattskyldig som vill åtnjuta Sparskattereduktion skall till deklarationen foga ett intyg rörande sina insättningar m.m. Inty- get har form av ett med hjälp av ADB framställt sparbevis. De som enligt det tillägg som föreslås i 2 & första stycket får sparskattereduktion för sparande under 1983 kan av tekniska skäl enligt uppgift inte få sådant sparbevis. Som intyg bör i dessa fall godtas kontoutdrag eller liknande handling som banken eller fondbolaget utfärdar.

Ändringar i lagen om skattelättnader för vissa sparformer avses träda i kraft den I januari 1984 och tillämpas första gången vid 1984 års taxering.

Hänvisningar till US1

6. Hemställan

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till 1. lag om allemanssparande. 2. lag om skattelättnader för allemanssparande. 3. lag om ändring i lagen (l978: 428) om aktiesparfonder. 4. lag om ändring i lagen (l978:423) om skattelättnader för vissa spar- former.

Hänvisningar till S6

 • Prop. 1983/84:30: Avsnitt 3.4.5

7. Beslut

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan.

Prop. 1983/84: 30 71 Bila ga I

Hänvisningar till S7

 • Prop. 1983/84:30: Avsnitt 3.5.1

Sammanfattning av expertgruppens betänkande (Ds Fi 1983: 15) Allemanssparandet

Bakgrund

Regeringen tillsatte i slutet av januari l983 en expertgrupp med uppgift att utreda vissa frågor rörande stimulanser av hushållens sparande.

Den allmänna bakgrunden är att sparandet i den svenska ekonomin är för lågt och måste höjas väsentligt. om det skall vara möjligt att häva de ekonomiska obalanserna. Bl.a. är det viktigt att öka hushållens sparande. som f.n. är mycket lågt både historiskt sett och vid en internationell jämförelse.

Utredningsuppdraget har gått ut på att söka finna metoder att stimulera hushållens sparande i former som underlättar finansieringen av statens budgetunderskott och främjar näringslivets försörjning med riskvilligt ka- pital.

Finansieringen av det stora statliga budgetunderskottet riskerar att ska- pa allvarliga problem antingen genom att driva upp räntorna vilket skulle hämma näringslivets investeringar eller genom att ytterligare öka likvidi- teten i ekonomin vilket skulle kunna leda till ökad inflation och valutaut- flöde. Av denna anledning är det angeläget att hushållen i ökad utsträck- ning får medverka till att direkt finansiera statsupplåningen. Vidare kräver ' den nödvändiga expansionen av den konkurrensutsatta sektorn i svenskt näringsliv bl.a. ett betydande utbud av riskvilligt kapital. Även i detta avseende är det önskvärt att hushållen kan medverka. Härigenom skapas också möjligheter att i någon mån motverka makt- och ägarkoncentra- tionen i näringslivet. i '

En rad frågor som berör hushållssparandets villkor har inte ingått i utredningsuppdraget. Det gäller bl.a. förslag att höja det s.k. sparavdra- get. ändra utformningen av vinstsparsystemet och allmänna önskemål att särskilt stimulera vissa sparformer eller vissa gruppers sparande. t.ex. bostadssparande. försäkringssparande. kooperativt sparande och ungdo- mars sparande. Det har inte heller legat inom utredningsuppdraget att diskutera utformningen av skattesystemet. t. ex. vad gäller kapitalbeskatt- ningen. eller förändringar i riktning mot en utgiftsskatte- eller realbeskatt- ningsmodell'. Sådana frågor bör enligt vår mening övervägas i annat sam- manhang.

Utredningsuppdraget har huvudsakligen gällt att utifrån den kritik som har riktats mot det nuvarande skattesparandet antingen föreslå tillräckligt omfattande förändringar av detta sparsystem eller också att föreslå nya sparformer som får ersätta skattesparandet. De regler som föreslås skall enligt direktiven träda i kraft fr.o.m. den I januari 1984.

Kritiken mot skattesparandet har bl.a. gällt de höga statsfinansiella

Prop. 1983/84: 30 72

kostnaderna. den fördelningspolitiska utformningen. de hårda bindnings- reglerna som torde ha avskräckt stora grupper med måttliga inkomster från att delta samt den s.k. utträdesproblematikcn. dvs. möjligheten att efter bindningsperioden lyfta medel och göra nya insättningar med dessa medel som berättigar till ytterligare förmåner.

Kritik har också riktats mera specifikt mot olika inslag i aktiefondspa- randet. Man har därvid pekat på spararnas bristande möjligheter till insyn och inflytande i aktiesparfonderna. deras alltför begränsade möjligheter att byta fond och fondernas starka anknytning till bankerna. Det har vidare anförts att de nuvarande placeringsreglerna tenderar att i vissa fall fram- tvinga mindre lämpliga placeringar och kan medföra en mekanisk press uppåt på aktiekurserna.

Krut-' på det nya spars_t'stcnzcl

l våra överväganden har vi kommit fram till att följande krav bör ställas på det framtida sparsystemet. Det bör . stimulera hushållens sparande i sådana former som dels underlättar finansieringen av det statliga budgetunderskottet och dels tillför närings- livet riskkapital. främja ett långsiktigt och regelbundet sparande. stimulera nya grupper att spara. vara fördelningspolitiskt rättvist. vad gäller aktiesparande. främja ett spritt ägande. motverka makt- och ägarkoncentration och öka spararnas insyn och inflytande. vara enkelt och lättförståeligt för spararna. möjliggöra en positiv real avkastning efter skatt på de sparade medlen. vara förbundet med begränsade statsfinansiella kostnader. vara enkelt att administrera och kontrollera. Vi har bedömt att dessa krav ej skulle uppfyllas vid mera begränsade förändringar av skattesparsystemet. Därför föreslår vi att sparstimulan- serna skall knytas till ett nytt sparsystem som ersätter skattesparandet.

AIle/nunssparandct huruddrag

Vi föreslår att ett nytt sparsystem införs med följande allmänna känne- tecken:

. Sparsystemet skall kallas allemanssparandet. . Sparsystemet är öppet för alla fysiska personer fr.o.m. det år de fyller 16 år.

. Avkastningen på medel som står inne i sparsystemet är befriad från inkomstskatt. Någon tidsbegränsning för denna förmån finns ej. . Sparstimulanser utgår dels till sparande på rikssparkonton i bank. där medlen slussas vidare till riksgäldskontoret. dels till aktiesparande i kapitll/.tpa/fimdcr. . insättningarna per månad kan vara lägst [00 kr. och högst 600 kr. Något

Prop. 1983/84: 30 73

krav på visst minsta antal insättningar per år ställs inte. Totalt tillåtna nettoinsättningar (insättningar minus uttag) maximeras till 30000 kr. per sparare. Avkastningen ackumuleras på respektive konton. . En skattefri .s'lartpremie om 400 kr. som bekostas av staten skall utgå till alla som går in i sparsystemet 1984 och vilkas nettoinsättningar uppgår till minst 2400 kr. den 3l mars 1986. För ungdomar mellan 16 och 25 är utgår startpremien med motsvarande villkor även för sparande som igångsatts efter 1984. . Spararna fär inom givna ramar fritt fördela sitt sparande mellan de båda sparformerna. _ . Uttag är tillåtna. Därvid tas en avgift på 192 av det uttagna beloppet ut. dock minst 20 kr. . Sparandet kan vid valfri tidpunkt flyttas inom respektive sparform till annan bank/kapitalsparfond men ej mellan de båda sparfonderna.

Sparande på rikssparkonton

Sparande på rikssparkonton sker i bank. Banken slussar medlen vidare till riksgäldskontoret. Spararen har sin fordran på banken och inte på riksgäldskontoret. En person får endast spara på ett rikssparkonto.

Ränteavkastningen ackumuleras på kontot. Räntan bör ligga på en nivå som motsvarar vad som gäller för den långsiktiga bankinlåningen. Räntan bör därför sättas till diskontot plus l.25 %. vilket f. n. motsvarar 9.75 %. Bankerna ersätts av staten för sin medverkan i upplåningen.

Sparande i kapitalsparfonder

Det sparande som skeri riskvilligt kapital skall kanaliseras till särskilda nybildade fonder för aktiesparande som kallas för kapitalsparfonder. Di- rektavkastningen återinvesteras i fonden. Såväl direktavkastning som vår- destegring är befriad från skatt. oavsett innehavstid.

En person får endast spara i ert kapitalsparfond. En sparare får vid valfri tidpunkt byta kapitalsparfond och skall då flytta hela sitt innestående belopp från den gamla fonden till den nya. Härigenom stärks spararnas ställning gentemot fonderna. valfriheten för spararna ökar och det sätts en ökad press på fonderna att bevaka kapitalavkastningen.

Kapitalsparfonderna får i likhet med de nuvarande aktiesparfonderna göra placeringar i börsnoterade svenska aktier. konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt. För att öka riskspridningen och undvika tvånget att omedelbart behöva placera alla inkommande medel på aktiemarknaden bör kapitalsparfonderna dessutom ha möjlighet att placera högst 25 %- av fondförmögenheten i statspapper. Dessa bör huvudsakligen vara kortfristiga för att snabbt möjliggöra omplaceringari aktier o.dyl. och för att kunna tillgodose spararnas eventuella krav på uttag eller byte av fond.

l övrigt gäller samma regler som för vanliga aktiefonder. dvs. högst l0%-

Prop. 1983/84: 30 74

av fondförmögenheten kan placeras i ett och samma bolag och en kapital- sparfond kan inneha aktier motsvarande högst 5 %- av röstvärdet i respekti- ve bolag.

Kapitalsparfrmdernas organisation och andelsägarnas inflytande

För att motverka tendenserna till makt- och ägarkoncentration och stärka andelsägarnas insyn och inflytande föreslås en rad förändringar jämfört med vad som gäller för de nuvarande aktiesparfonderna.

Den del av allemanssparandet som skall placeras i riskkapital kanalise- ras till nyinrättade kapitalsparfonder. Varje kapitalsparfond skall ägas av ett nybildat fondbolag. Fondbolaget får endast förvalta en kapitalsparfond och får inte förvalta andra aktiefonder eller aktiesparfonder.

Huvudman för en kapitalsparfond. dvs. ägare av ett fondbolag. skall vara en bank. ett fondkommissionsbolag eller en organisation. Organisa- tionen får inte ha bildats huvudsakligen i syfte att utöva aktiefondverksam- het. Normalt bör organisationen ha minst 1000 medlemmar (fysiska perso- ner). En huvudman får äga endast ett fondbolag av ovan nämnda slag. vilket innebär att en huvudman endast kan förvalta en kapitalsparfond. Det bör emellertid vara möjligt att exempelvis en rikstäckande organisations regionala organ är huvudmän för vardera en kapitalsparfond.

En kapitalsparfond får ha högst 50000 andelsägare. De totala insätt- ningarna i en fond kan därmed bli högst 1.5 miljarder kr.

Med denna utformning bör det vara möjligt att bilda en rad olika kapital- sparfonder av begränsad storlek och med skilda huvudmän. Kretsen av huvudmän bör kunna vidgas avsevärt jämfört med vad som gäller för de nuvarande aktiesparfonderna. Härigenom skapas förutsättningar för att motverka koncentrationen av aktiefonder i bankväsendet. Det bör sålunda vara möjligt för olika organisationer att bilda fonder för i första hand de egna medlemmarna. En fond kan ges anknytning till exempelvis en viss region eller en viss bransch i näringslivet. Den kan också skapa en egen profil. bl.a. vad gäller valet av placerare. placeringspolitiken och utövan— det av inflytande på bolagsstämmor i de företag där fonden innehar aktier.

Andelsägarnas inflytande bör förstärkas jämfört med vad som gäller för de nuvarande aktiesparfonderna. De bör utse majoriteten av styrelsen i fondbolaget. inklusive ordföranden. [ övrigt bör regeringen utse två leda- möter och fondbolagets ägare en ledamot i styrelsen. ] frågor som gäller utövande av rösträtt för fondens aktier har endast de av fondandelsägarna utsedda styrelseledamöterna beslutanderätt. Vidare görs andelsägar- stämma och valberedning obligatoriska.

Om huvudman för fondbolaget saknar egen kompetens som placerare. bör det vara möjligt att köpa sådana tjänster från banker, fristående fond- kommissionärer eller andra kompetenta placerare. Varje kapitalsparfond bör vidare anlita en bank som förvaringsbank. som förvaltar fondens tillgångar och handhar vissa andra administrativa uppgifter.

Prop. 1983/84: 30 75

Bankinspektionen är tillsynsmyndighet över kapitalsparfonderna. För att minska riskerna för att kapitalsparfondernas verksamhet redan från början binds upp innan andelsägarna kan börja göra sig gällande. t, ex. vad gäller val av placerare och utformning av placeringspolitiken. föreslås särskilda regler som gäller det första skedet av kapitalsparfondernas verk- samhet.

F öretagsanknatna kapitalsparfonder

Det bör också vara möjligt att inrätta företagsanknutna kapitalspar- fonder. Anställda inom ett börsnoterat företag eller en koncern bör kunna spara i en sådan fond. För företagsanknutna kapitalsparfonder bör det även vara möjligt att det ifrågavarande företaget eller moderbolaget-i koncernen äger fondbolaget. Vissa förändringar bör ske jämfört med de nuvarande företagsanknutna aktiesparfonderna.

De företagsanknutna kapitalsparfonderna bör få placera mellan 25 och 50% av fondförmögenheten i aktier i det egna företaget eller i den egna koncernen. För att öka riskspridningen bör det vara möjligt att i likhet med vad som gäller för de vanliga kapitalsparfonderna även placera i andra aktier och, upp till 25%. i statspapper. Någon röstvärdesspärr bör inte gälla för de företagsanknutna kapitalsparfondernas innehav av aktier i det egna företaget eller den egna koncernen. Styrelsen skall bestå av minst fem personer. varav en ledamot utses av fondbolaget och övriga. inklusive ordföranden. av andelsägarna.

Administration och kontroll

Administrationen och kontrollen av allemanssparandet bör bli relativt enkel. Kontrollen läggs främst på riksgäldskontoret och bankerna. Till skillnad från vad som gäller för skattesparandet kan skattemyndigheterna till stor del hållas utanför kontrollen. vilket innebär en avsevärd förenk- ling.

Avkastningen på allemanssparandet är skattefri och behöver ej tas upp i deklarationen. Dock måste den innestående behållningen tas upp i förmö- genhetsredovisningen i deklarationen.

För att underlätta administrationen och kontrollen föreslås att en spa- rare i allemanssparandet skall ha endast en bankförbindelse (huvudban- ken). I den mån spararen därvid sparari en kapitalsparfond som anlitar en annan förvaringsbank än huvudbanken. skall pengarna slussas från huvud- banken till förvaringsbanken. Huvudbanken svarar därvid för kontrollen av att de givna reglerna följs. Om konton har öppnats via flera banker. skall endast det först öppnade kontot anses vara giltigt och berättiga till de förmåner sparsystemet erbjuder.

Prop. 1983/84: 30 76

Allamanssparmzdets ());ifitttrzittg och effekter på kreditmarkn(iden

Det är naturligtvis svårt att bedöma hur omfattande det föreslagna allemanssparandet kan bli vad gäller antalet deltagare och sparade belopp. Det finns dock förutsättningar för en större sparvolym än i det nuvarande skattesparandet. där sparvolymen 1982 uppgick till drygt 4 miljarder kr. En orsak till detta är att nya grupper kan börja spara bl.a. på grund av den relativt låga bindningen av sparandet. Å andra sidan kan bl.a. bristande kunskaper om det nya sparsystemet verka äterhällande i ett inledningsske- de. Ett rimligt antagande är vidare att inflödet till rikssparkontona kommer att bli större än till kapitalsparfonderna.

Det är också mycket svårt att bedöma hur stort det egentliga nysparan- det kommer att bli. Det tar tid att påverka sparbeteendet och det är därför möjligt att nysparandet till en början är lågt och sedan kommer att stiga.

Allemanssparandet kommer att minska nyinlåningen till bankerna. Detta är en avsedd effekt bl.a. för att minska belastningen på kreditpolitiken. Vi bedömer dock att denna effekt kommer att bli begränsad.

Det går inte att med ledning av tillgängliga uppgifter komma till slutsat- sen att konkurrenssituationen mellan olika bankgrupper mera påtagligt skulle förändras till följd av sparandet på rikssparkonton. Konkurrenssi- tuationen vad gäller hushållens inlåning till bankerna påverkas dessutom av en rad andra faktorer. Enligt vår mening bör inte det föreslagna sparsy- stemet få verka styrande för hur omfattande kreditexpansionen skall vara i olika bankgrupper".

.S'tatsjinanxiella kostnader

De direkta statsfinansiella kostnaderna för allemanssparandet beror på skattebortfallet på avkastningen och startpremien. För skattemyndigheter- na bör vissa kostnadsbesparingar kunna ske. eftersom allemanssparandet medför ett mindre kontrollbehov än skattesparandet.

Det finns emellertid en rad faktorer som gör att kostnadsberäkningarna blir osäkra. De beräkningar vi gjort tyder på att kostnaderna för allemans- sparandet är ca 4 % lägre än för skattesparandet vid samma sparvolym. Det innebär att allemanssparandet skulle kunna bli ungefär 65 % större än skattesparandet. dvs. öka från en årlig volym på ca 4 till ca 6.5 miljarder kr.. innan kostnaderna blir lika stora som för skattesparandet.

Övergången från skattesparandet till allemanssparandet

Några nyinsättningar i skattesparandet bör ej få göras efter utgången av 1983. Allt sparande som har skett t.o.m. 1983 bör berättiga till de skatte- förmåner som skattesparsystemet garanterar.

Fr.o.m. 1985 kommer de innestående beloppen i skattesparandet att successivt frigöras efter bindningsperiodcns utgång. Medlen bör därvid tas ut eller föras över till andra bankkonton. aktiefonder o.dyl. Vi bedömer inte att detta behöver medföra några större problem och har därför inte föreslagit att några speciella åtgärder skall vidtas av statsmakterna.

Prop. 1983/84: 30 ' 77

Det är önskvärt att de personer som f. n. deltar i skattesparsystemet på ett smidigt sätt kan förmås att övergå till att spara i det nya allemansspa- randet. Förändringarna i sparrutincrna för de enskilda spararna är små. Det krävs dock ett formellt medgivande från spararna för att en övergång skall kunna ske. Bankerna bör i god tid informera spararna om hur de skall gå till väga.

Marknadsföringen av allemanssparandet får huvudsakligen skötas av bankerna och huvudmännen för kapitalsparfonderna. lnformations- och utbildningsinsatser från statsmakternas sida kan också bli aktuella.

Prop. 1983/84: 30 78

Förslag till

Lag om allemanssparande

Härigenom föreskrivs följande.

Allmänna bestäm/nelser ] 'ä För sparande enligt denna lag (allemanssparande) medges skattelätt- nader enligt lagen (1983: 000) om skattelättnader för allemanssparande.

2 & Var och en får delta i allemanssparandet från och med det är då han fyller sexton år.

3 & Sparmedlen skall sättas in i en bank och överföras till ett riksspar- konto eller till en sådan kapitalsparfond som avses i denna lag. Sparmedlen får även fördelas mellan ett rikssparkonto och en kapitalsparfond. Medel på rikssparkonto skall överföras till riksgäldskontoret.

Varje insättning och överföring till rikssparkonto och kapitalsparfond skall uppgå till minst 100 kronor. Under en månad får högst 600 kronor sättas in.

I allemanssparandet får en sparares insättningar. i förekommande fall minskade med uttag, inte överstiga 30000 kronor.

4 & "Den som börjar spara under år 1984 och som den 31 mars l986 har gjort insättningar (i förekommande fall minskade med uttag) som samman- lagt uppgår till 2400 kronor får som startpremie 400 kronor. Premien bekostas av staten och tillförs spararens konto den 31 mars [986.

Startpremie enligt första stycket utgår även för sparande som påbörjas efter år l984 om detta sker senast det år då spararen fyller 25 är. De villkor som anges i första stycket skall vara uppfyllda den 31 mars andra året efter det år då sparandet har inletts. Premien tillförs spararens konto vid samma tidpunkt.

En sparare har inte rätt till mer än en startpremie i allemanssparandet.

5 & Vid uttag skall spararen erlägga en avgift motsvarande en procent av det uttagna beloppet. dock minst 20 kronor.

Uttagsavgiften tillfaller banken vid uttag såväl från ett rikssparkonto som från en kapitalsparfond. '

6 &” Utan hinder av 3 & får spararen överföra hela behållningen på sitt rikssparkonto till ett sådant konto i en annan bank eller från en kapitalspar- fond till en annan.

Vid överföring enligt första stycket skall uttagsavgift enligt Sä inte erläggas.

7 5 Om rätten till sparmedlen genom överlåtelse eller på annat sätt övergår till annan än spararen eller om spararen pantsätter sin fordran skall innestående medel betalas ut.

Prop. 1983/84: 30 79

Om en sparare öppnar mer än ett konto för allemanssparande skall insatta medel på samtliga konton utom det först öppnade betalas ut. Någon ränta eller värdeökning skall ej gottskrivas spararen på de utbetalda belop- pen. '

Kapitalsparfonder 8 & En kapitalsparfond är en fond för sparande i aktier och andra värde- papper.

För kapitalsparfond gäller vad 1 aktiefondslagen (1974. 931) och annan författning föreskrivs om aktiefond. dock med de avvikelser från aktie- fondslagen som följer av denna lag.

9 & Antalet andelsägare i en kapitalsparfond får inte överstiga 50000.

10 5 En kapitalsparfond förvaltas av ett fondbolag som bildas särskilt för detta ändamål.

. 'illstånd att förvalta en kapitalsparfond får meddelas endast aktiebolag som ägs av ett svenskt bankinstitut, svenskt fondkommissionsbolag eller av en svensk organisation för fysiska personer med ändamål att främja medlemmarnas fackliga, ekonomiska eller ideella intressen. Organisatio- nen fär inte ha bildats huvudsakligen 1 syfte att utöva fondverksamhet.

Ägare av aktier 1 ett fondbolag som förvaltar en kapitalsparfond får inte samtidigt inneha aktier 1 ett annat sadant fondbolag.

Ett fondbolag får inte förvalta mer än en kapitalsparfond.

11 & Styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst sju ledamöter.

Av styrelseledamöterna utses två av regeringen och en av bolagsstäm- man i fondbolaget. Övriga ledamöter och bland dem styrelsens ordförande utses av fondandelsägarstämma. För de av stämman valda ledamöterna skall suppleanter utses.

Andelsägarstämmans val av ledamöter och suppleanteri fondbolagets styrelse skall beredas av en valberedning. utsedd av andelsägarstämma.

12 5 I en kapitalsparfond skall årligen hållas stämma för andelsägarna. En fondandelsägarstämma skall hållas första gången tidigast tre och inte senare än sex månader efter det att bankinspektionen meddelat tillstånd för fondbolaget att utöva aktiefondsverksamhet. Fondbestämmelserna skall innehålla närmare regler om fondandelsägar- stämma.

13 ä Fondbolag får till kapitalsparfond förvärva endast följande slag av värdepapper, nämligen

!. svenska aktier som noteras vid Stockholms fondbörs,

2. svenska aktier som utbjuds till försäljning under sådana förhållanden att sannolika skäl finns för antagande att de inom ett är från förvärvet kommer att inregistreras vid fondbörs.

3. andra svenska aktier samt av svenskt aktiebolag utfärdade konver- tibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning.

4. bevis om rätt att teckna eller erhålla aktier eller andra värdepapper som avsesi 1—3,

5. obligationer och andra skuldförbindelser, utfärdade av staten. Har värdepapper som förvärvats enligt första stycket 2 ej inregistrerats eller noterats inom ett år från förvärvet, skall de avyttras så snart det

Prop. 1983/84: 30 80

lämpligen kan ske. om de inte vid något tillfälle under ettårsperioden kunnat inrymmas inom tioprocentsgränsen enligt sista stycket.

Ett fondbolag får inte till kapitalsparfond förvärva aktier i bolaget. Ett fondbolag får inte till fonden mot vederlag förvärva värdepapper som avses i första stycket 3 eller bevis om rätt att teckna eller erhålla sådana värdepapper i sådan omfattning att värdet av värdepapperen och bevisen genom förvärvet kommer att överstiga tio procent av fondens värde. Ej heller får ett fondbolag till fonden. mot vederlag förvärva värdepapper enligt första stycket 5 i sådan omfattning att värdet av de värdepapper som där avses genom förvärvet kommer att överstiga 25 procent av fondförmö- genheten. Den sistnämnda begränsningen gäller dock inte förrän ett år efter det att fondbolaget erhållit bankinspektionens tillstånd att bedriva fondverksamhet.

14 & Fondbolag skall tillse att en kapitalsparfond får en med hänsyn till intresset av riskspridning lämplig sammansättning av värdepapper.

Fondbolaget får ej till fonden mot vederlag förvärva värdepapper med samme utfärdare i sådan omfattning att värdet av de värdepapper i fonden som utfärdats av denne genom förvärvet kommer att överstiga tio procent av fondens värde. Detta stycke gäller ej värdepapper som har utfärdats av staten.

Utan hinder av andra stycket och 13 å sista stycket får vid emission aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning förvärvas på grund av fondens tidigare aktieinnehav. Så- dana aktier eller skuldebrev skall dock avyttras så snart det lämpligen kan ske och senast ett år efter förvärvet. om värdepapperen ej vid något tillfälle under ettårspcrioden kunnat inrymmas inom de gränser som anges i andra stycket och 13 få sista stycket. Om särskilda skäl föreligger. kan bankin- spektionen medge uppskov med avyttringen.

15 ä 1 beslut rörande rösträtt för aktier i fonden deltar endast de leda- möter i fondbolagets styrelse som har utsetts av andelsägarstämman.

16 & Fondbestämmclserna för en kapitalsparfond skall ange att

1. fonden är en kapitalsparfond för vilken denna lag gäller.

2. fondbolaget skall föra register över innehav av fondandelar och inte skall utfärda fondandelsbevis.

3. utdelning till fondandelsägarna inte skall ske.

4. inlösen av fondandel skall ske i de fall och på de villkor som anges i denna lag.

Föremgsunknurna kapitalspurjblider

17 43” 1 en företagsanknuten kapitalsparfond får kapitaltillskott göras en- dast av anställda i ett visst bolag eller inom en viss koncern. För sådan fond gäller i tillämpliga delar 1— 16 så om ej annat följer av vad som nedan stadgas.

18 å Utan hinder av 10 & gäller i fråga om företagsanknutna kapitalspar- fonder att

I. en företagsankntlten kapitalsparfond får förvaltas av ett fondbolag som ägs av företaget.

2.! ett bankaktiebolag eller fondkommissionsbolag som äger ett fondbo- lag som förValtar cn kapitalsparfond får även äga ett fondbolag som förval-

Prop. 1983/84: 30 81

tar en till banken eller fondkommissionsbolaget anknuten kapitalsparfond. 3. ett fondbolag som förvaltar en eller flera f(fu'etagsanknutna aktiespar— fonder far även förvalta en företagsanknuten kapitalsparfond.

19 & Styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst fem ledamöter. En av ledamöterna skall utses av bolagsstämman i fondbolaget. Övriga ledamöter och bland dem styrelsens ordförande utses av fondandelsägarstämma.

Om ett fondbolag förvaltar både en företagsanknuten kapitalsparfond och en eller flera företagsanknutna aktiesparfonder skall för varje företags- anknuten fond i fondbolagets styrelse ingä minst en ledamot. som har utsetts av andelsägarstämman i fonden.

Utan hinder av 8 s ljärde stycket första meningen aktiefondslagen(1974z931) l'artill styrelseledamöter i fondbolag, som förvaltar en företags- anknuten kapitalsparfond för anställda hos bankaktiebolag. utses anställda i bankbolaget.

20 & Minst 25 procent av fondförmögenheten skall placeras i sädana värdepapper som avses i 13 s och som har utfärdats av det aktiebolag. i vilket de som tillskjuter kapital till fonden är anställda eller om bolaget ingär som moderbolag i en koncern i vars dotterbolag de är anställda. Mer än 50 procent av fondförmögenheten fär inte placeras i sådana värde- papper som avses i detta stycke.

Den i 22 s' aktiefondslagen ( 19741931) föreskrivna begränsningen i fråga om en aktiefonds innehav av aktieri samma bolag gäller ej för en företags- anknuten kapitalsparfond.

Av fondens beteckning skall framgä vilket företag den är anknuten till.

21 & ()m spararens anställning i företaget upphör skall sparmedlen beta- las ut eller överföras till en annan kapitalsparfond.

22 & Bestämmelsen i 4 ;" andra stycket aktiefondslagen(1974: 931) gäller inte fondbolag som förvaltar en företagsanknuten kapitalsparfoml.

Bankinspektionen fär avstå frän att för fondbolaget förordna revisor som avses i 46 si tredje stycket aktiefondslagen .

Denna lag träder i kraft den I januari 1984 och gäller även dessförinnan i fräga om åtgärder som behövs för att lagen i sin helhet skall kunna tilläm— pas frän och med den dagen.

Förslag till

Lag om skattelättnader för allemanssparande

Härigenom föreskrivs följande. Skattelättnader enligt denna lag medges för sparande enligt lagen ( 198310001 om allemanssparamle.

Räntan pä sparmedlen samt startpcmien enligt 4 s” lagen (19831000) om allemanssparande utgör inte skattepliktig inkomst vid taxering enligt kom- munalskattelagen (1928370) eller lagen (19—172576) om statlig inkomst- skatt. Ränta och utdelning som tillfaller en kapitalsparfond utgör inte heller skattepliktig inkomst.

6 Riku/trean Wolf.-"84. / sum/. Nr.”)

Prop. 1983/84: 30 82

Realisationsvinst på andel i kapitalsparfond utgör inte skattepliktig in— komst. Avdrag fär ej göras för realisationsförlust på sådan andel.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984 och tillämpas pä insättningar som har skett efter ikraftträdandet.

Genom lagen upphävs lagen (l978:—423) om skattelättnader för vissa sparformer. Den gamla lagen gäller fortfarande insättningar som har skett före den ljanuari 1984. Den som påbörjat sparande enligt 2s' första stycket nämnda lag under år 1983 skall åtnjuta skattereduktion för spar- medlen vid 1984 års taxering.

Förslag till

Lag om ändring i lagen (1978: 428) om aktiesparfonder

Härigenom föreskrivs att 2. 3. 10 och 11 till lagen (1978: 428) om aktie— sparfonder skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

,, ..

Föreslagen lydelse

ä

Aktiesparfond förvaltas av fondbolag som bildas särskilt för detta ända— . mal.

Styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst sju ledamöter.

Av styrelseledamöterna utser re- geringen två ledamöter. Minst hälf- ten av återstående ledamöter utses av fondandelsägarna eller intresse— sammanslutning för dem.

Av styrelseledamöterna utses två av regeringen ()C'll en ut' bolags- stämman ijitndboluget. Övriga Ic- damötrr och bland dem st)-'relxens ordji'irande utses av jlmdttndt'ls- iigarstiintmu. Valet (Il' dessa ledu- möter skall beredas (11' en valbered- ning, utsedd ar _lbndttndelxägur— stil/nina.

[ beslut angående röstrit'ttft'ir uk- tier ifondcn deltar endast de ledu- möter ijbndhulugets styrelse som har utsetts av ande'/säg(trstämtnun.

35

"fill aktiesparfond får förvärvas endast värdepapper enligt 19 å ak- tiefondslagen (1974: 931) vilka är

1. aktieri svenskt aktiebolag.

2. sådana konvertibla skulde- brev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning som har utfärdats av svenskt aktiebolag.

Om det lämpligen kan ske, skull förvärvas sådana aktier. som utfär-

Till aktiesparfond fär förvärvas endast värdepapper enligt 19 få ak- tiefondslagen (197419311 vilka är

]. aktier i svenskt aktiebolag.

2. sådana konvertibla skulde- brev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning som har utfärdats av svenskt aktiebolag.

3. obligationer och andra skuld- jQ'irlnndelser. utfärdade av staten.

Utan hinder av 2] _q; andra stycket aktiefondslagen (1974: 931)

Prop. 1983/84: 30

Nuvarande lydelse

das i samband med nyemission. el- ler konvertibla skuldebrev.

Föreslagen lydelse

_liirjondbo/aget til/fonden mot ve-

derlag förvärva värcl'epapper ett/igt _f'örsta styeket 3 isädan ottt/attning

att värdet av de värdepapper som där avses genom ji'irvr'irvet kommer att uppgå till 25 procent avjimdför- nu'igenheten.

Bankinspektionen får medge att det i 19 & sista stycket aktiefondslagen angivna procenttalet överskrids.

10 &

Förvaltar ett fondbolag uteslu— tande en eller flera företagsanknut- na aktiesparfonder, gäller i stället för 2 å andra och tredje styckena att styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst fem ledamöter och att minst hälften av styreIseledamö- terna skall utses av fondandels- ägarna eller intressesammanslut- ning för dem.

Om ett fondbolag förvaltar flera aktiesparfonder. skall för varje företagsanknuten fond i fondbola- gets styrelse ingä minst en ledamot. som utsetts av delägarna i denna fond eller av intressesanunanslut- ningjör dem. Ett beslut om utövan- de av rösträtt./ör aktier i en sådan fond skall ha biträtts av mer än hälften av de Iedanu't'ter som utsetts fiiirjottdens delägare.

Förvaltar ett fondbolag uteslu- tande en eller flera företagsanknut- na aktiesparfonder. gäller i stället för 25 andra och tredje styckena att styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst fem ledamöter och att en styrelseledamot skall utses av lntlagsstämman ifondbolaget samt övriga styrelseledanu'iter och bland dent styrelsens ordförande av fondandelsägarstämma. Valet av de sistm'imtula ledamöterna skall beredas av en valberedning. utsedd avjondanale/sägarstämma.

Om ett fondbolag förvaltar flera aktiesparfonder. skall för varje företagsanknuten fond i fondbola- gets styrelse ingå minst en ledamot. som utsetts av andelsiigarstäntntan i denna fond.

Utan hinder av 8 €;— ijärde stycket första meningen aktiefondslagen(1974: 931) får till styrelseledamöteri fondbolag, som förvaltar en företags- anknuten aktiesparfond för anställda hos ett bankaktiebolag utses anställ- da i bankbolaget.

Ett fondbolag får inte jörvärva andra aktier till en _li't'retagsanknu- ten aktiesparfond än aktier som avses i [9 s* andra stycket I eller 3 aktiejotulslagen (1974." 93!) och som har utfärdats av det aktiebolag. i vilket de som tillskjuter kapital till fonden är anställda eller — om hola.-

s

[ en_löretagsanknuten aktiespar- fond skall minst tjugo/ent prueenl av jinal/örmögen/teten placeras i sådana värde/mpper som avses i 3 s'jörsta stycket I oe/t 2 och som har utfärdats av det aktiebolag. i vilket de som tillskjuter kapital till fonden är anställda eller — om bola-

Prop. 1983/84: 30

Nuvarande lydelse

get ingår som moderbolag i en kon— cern i vars dotterbolag de är att- ställda. Av andra värdepapper fdr tilljondenji'irvärvas endast sådana i samma punkter avsedda konver- tibla skuldebrev eller skuldebrev ji'irenade med optirmsrätt till ny- Ieekning som har utfärdats av det bolag i vilket aktierfär/ört'ärvas.

Av fondens beteckning skall framgå vilket bolags aktier som fll)" förvärvas till _f'onden.

Föreslagen lydelse

get ingår som tnoderlmlag i en kon- cern i vars dotterbolag de är an- ställda.

Av fondens beteekning skall framgå vilketji'iretag den är anknu- ten till.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984. En styrelse i fondbolag. vilken valts före lagens ikraftträdande kvarstår utan hinder av 2 & andra stycket under den tid valet avser. Bestämmelser- na i 2 &" fjärde stycket tillämpas inte förrän styrelse enligt denna lag har valts.

Sammanställning av remissyttrandena över expert- gruppens betänkande ( Ds Fi 1983: 15) Allemanssparandet

Remissinstanserna

Efter remiss har yttranden över betänkandet avgetts av postverket. bankinspektionen. stt'ttskontorct. riksrevisionsverket. riksskatteverkct. hovrätten för övre Norrland. kammarrätten i Göteborg. länsstyrelsen i Malmöhus län. länsstyrelsen i Värmlands län. länsstyrelsen i Västman— lands län. länsstyrclsen i Ntitrrbottens län. fullmäktige i Sveriges riksbank. fullmäktige i riksgäldskontoret. datainspektionen. allmänna pensionsfon- den. 1—3ze fondstyrelscrna. allmänna pensionsfonden. 4:c fondstyrelsen. statens industriverk. styrelsen för Stockholms fondbörs. Landsorganisa- tionen i Sverige (LO). 'ljänstemänncns centralorganisation ("l'CO). Cen- tralorganisationen SACO/"SR. Svenska arbetsgis-areföreningen (SAF). Svenska bankföreningcn. Post- och kreditbanken. PK-banken, Svenska sparbanksföreningcn. Sveriges föreningsbankers förbund. Sveriges hant- verks- och industriorganisation Familjeföretagen (SHIO). Sveriges indti— striförbtlnd. Svenska fondhandlareföreningen. Sveriges värdepappers- fondcrs förening. Sveriges finansanalytikers förening. Akticfrämiandet. Sveriges aktiesparares riksförbund. Kooperativa förbundet (KF). Lant- brukarnas riksförbund (LRF). Hyrcsgästcrnas Sparkasse- och Byggnads- föreningars Riksförbund. Svenska Försäkringsbolagcns Riksförbund och Folksam.

SACO.-:'SR har bifogat ett yttrande frän Civilingenjörsförbundet. Yttrande har även inkotnmit frän Svenska Bankmannaförbundet.

1 Allmänna synpunkter

l . ] Statskontoret

Statskontoret anser inledningsvis att ztllemanssparandet för hushällen kan vara en attraktiv sparform pä medellång sikt. Eftersom den effektiva räntan i allemansspt-trandet tenderar att sjunka för sparkapital som stär inne under längre tid samtidigt som hushållens kostnader för att finansiera sina större köp via konsumtionskrediter ll'trtfarande är begränsade anser statskontoret att den föreslagna sparformen knappast kommer att leda till ett lörändrat sparbetecnde. Den väsentligaste lörbz'ittringen föratt stimule- ra sparandct är troligen att kapitalet ej binds för viss tid.

l—iörslagets utformning tar emellertid inte direkt sikte pä att öka nyspa- randet utan utredningen räknar t.ex. med att sparmedel direkt kan över- föras fritn nuvarande skattesparande till allcmanssparande. En utsträckt

Prop. 1983/84: 30 86

avdragsrätt för den del av lönen som ej konsumeras tillsammans med en positiv rcalränta i kombination med ett beslut om en åtstramning av kon- sumtionskrediterna krävs troligtvis för att uppnå ett verkligt nysparande. Statskontoret anser att ofta återkommande förändringar i villkoren för sparandet marknadsförda under olika sparformer i sig kan verka återhål- lande på det totala sparandet. Ändringarna är svåra att överblicka och 'ärdera och utestänger därför i realiteten en del av befolkningen frän sparande under de gynnsammaste villkoren. Införandet av en ny sparform måste därför stödjas av en omfattande marknadslöringsinsats. Statsmak— terna måste ge berörd myndighet särskilda direktiv och resurser för detta.

1.2 Länsstyrelsen i Västmanlands län

Av direktiven framgår att regeringen senare avser att göra en omfattande översyn av formerna för hushållssparandet. Nu föreliggande förslag tar därför enbart sikte på att lösa vissa närliggande problem rörande detta sparande. Länsstyrelsen vill emellertid påpeka att de förslag som nu kan komma att genomföras bör vara av sådan natur att de om möjligt på ett enkelt sätt kan anslutas till senare beslut om sparstimulerande åtgärder och på ett fullvärdigt sätt vad gäller förmånerna kan ingå bland övriga former av sparande som då kan bli aktuella. Länsstyrelsen vill dessutom i detta sammanhang betona att även andra former för sparande än de som syftar till statsupplåning och upplåning av kapital till företagen bör ges en hög prioritering. t.ex. ungdomssparandet. bostadssparandet och lånesparan- det. Risken är eljest att hushållssparandet endast kommer att omfattas av de personer som i dag använder sig av skattesparandet och att några n_-'a målgrupper som t. ex. låginkomsttagare och ungdomar inte nås.

1.3 Fullmäktige i Sveriges Riksbank

Den svenska ekonomin karakteriseras i dag av ett stort sparandeunder- skott. Detta sparandeunderskott härrör framför allt från statens stora och hittills — snabbt växande underskott. Men även hushållens sparande har kraftigt försämrats och ligger för närvarande på en extremt låg nivå. För att komma till rätta med den svenska ekonomins problem måste det inhemska sparandet höjas väsentligt.

Fullmäktige noterar med tillfredsställclse att departementschefen i di- rektiven till expertgruppen utlovar en omfattande översyn av olika former för att stimulera hushållens sparande. Enligt fullmäktiges mening är kraft- fulla åtgärder härvidlag nödvändiga.

En sådan allmän översyn för att stimulera hushållens sparande är ound- vikligen en omfattande uppgift som kräver sin tid. Expertgruppens uppgift har varit mer begränsad. Den skulle se över det nuvarande skattesparan- dets konstruktion och skapa lämpliga former för att underlätta finansiering av budgetunderskott oeh näringslivets försörjning med riskkapital.

Prop. 1983/84: 30 ' 87

Den konstruktion som det nuvarande skattesparandet har gör en över- syn nödvändig. Det skatteavdrag. som insättningar i det nuvarande skatte- sparandet berättigar till. kan inte rimligen fortsätta efter l984. De sparbe- lopp som frigörs fr.o.m. l985 skulle nämligen komma i åtnjutande av skatteavdraget enbart genom att de användes som insättningar l985. Spar- stöd skulle således ges utan att någon som helst sparinsats görs. Detta framstår som helt orimligt.

l.4 Fullmäktige i riksgäldskontoret

Fullmäktige delar expertgruppens uppfattning att det totala sparandet i svensk ekonomi måste öka. '

De möjligheter som står till buds för en positiv förändring av sparandet är dock begränsade. Den sparandeminskning som skett sedan mitten av l97()-talet är främst resultatet av ett ökande statligt budgetunderskott. Som ett led i ett åtgärdsprogram för att befrämja sparandet i svensk ekonomi anser fullmäktige det angeläget att budgetunderskottets storlek begränsas. Det torde nämligen enligt fullmäktige-s mening vara mycket svårt att på sikt uppnå jämvikt i vår bytesbalans utan att minska budgetunderskottet. Det skulle förutsätta att det finansiella sparandet inom övriga delar av ekono- min. dvs. hushålls- och företagssektorerna. måste ökas i en omfattning som motsvarar underskottet i den offentliga sektorn. En sådan utveckling skulle vara mycket svår att uppnå utan att driva upp räntenivån och försvåra näringslivets kapitalft'irsörjning.

Även om ett ökat offentligt sparande därför framstår såsom det viktigas- te inslaget i ett sådant åtgärdsprogram får det ändå inte bli det enda. Hushållssparandet utgör en väsentlig pluspost i den totala sparbilden. Hushållens sparande mätt i relation till disponibel inkomst har dock under senare år successivt minskat och nu nått en historiskt sett låg nivå. Med hänsyn till hushållssparandets betydelse och till risken att detta på sikt kan komma att försvagas ytterligare av en vikande reallöneutveckling anser fullmäktige att särskilda åtgärder bör vidtas för att öka hushållssparandet och ge spararna möjlighet att spara till en positiv realränta. Under de senaste fem åren har hushållsspatandet stimulerats bl.a. genom det s. k. skattesparandet. Denna sparform har resulterat i att knappt I.2 miljoner personer har sparat ea l5 miljarder kr. Statens kostnad för detta sparande har exkl. kostnader i form av skattebortfall på avkastningen från sparandet uppgått till drygt 2.8 miljarder kr.

Uppgiften för expertgruppen har enligt direktiven varit att försöka linna en lämpligare form än det nuvarande skattesparandet för fortsatt stimulans av hushållssparandct och till statslinansiellt rimligare kostnader. Det åsyf- tade sparandet bör dessutom enligt direktiven till skillnad från skatte- sparandet ske i former som bl. a. underlättar linansieringen av budgetun- derskottet. Utredningsuppdraget har härigenom begränsats till att avse

Prop. WS$/84: 30 88

vissa klart avgränsade frågor rörande hushållssparandet. Avsikten är att senare göra en mer omfattande översyn av olika former av hushållssparan— de för att stimulera detta sparande. Fullmäktige anser det angeläget att en sådan utredning snarast kommer till stånd.

l.5 Statens in(lustriverk

I allmänhet finner man i empiriska studier att sparandets andel av hushållens disponibla inkomster är stabil på lång sikt. l Sverige sjönk dock hushållens sparkvot under åren lS'ö4—l969. En rimlig förklaring till detta är att införandet av ATP minskat behovet av privat pensionssparande. linder |970-talet kan man inte urskilja någon trend i hushållens sparkvot. Under perioden I97t')— |981 har den i genomsnitt varit knappt 4 procent. Sparkvoten har emellertid varierat kraftigt är från år. Hushållen förefaller nämligen anpassa sitt sparande så att konsumtionen hålls någorlunda stabil vid förändringar i disponibla inkomster. Enligt preliminära beräkningar sjönk år l982 hushållens reala disponibla inkomster med 3 procent medan konsumtionen bara minskade med knappt en procent. Härigenom minska- de sparkvoten från storleksordningen 5 procent |98l till en procent WRZ.

Eftersom hushållen så gott det går försöker upprätthålla sin konsumtion är det ft'irmodligen mycket svårt att förmå dem att öka sin sparbenägenhet vid förändringar i disponibla inkomster. Enligt preliminära beräkningar sjönk år 19% hushållens reala disponibla inkomster med 3 procent medan konsumtionen bara minskade med knappt en procent. Härigenom minska— de sparkvoten från storleksordningen 5 procent I98l till en procent l982. lens långsiktiga sparkvot.

Det förefaller således mindre troligt att införandet av "'allcmanssparan- det" leder till någon nämnvärd ökning av hushållens sparkvot vare sig på kort eller lång sikt. Däremot blir det lönsamt för hushållen att omfördela sina tillgångar från bankkonton till "allemanssparandet'". 'l'illgodohavan- dena i '"allemanssparandet"" föreslås ju till skillnad vad som gäller det nuvarande s.k. "skattesparandet" bli lika likvida som bankinlåning och dessutom ha en högre avkastning efter skatt. förutsättningarna är således goda för att den åsyftade omfördelningen från bankinläning till "allemans- sparandet'" blir framgångsrik. _

Enligt SlNDs bedömning finns det inte några im/uxrri/u)lilis/tu skäl att införa ett "'alleimmssparande". Det kan emellertid av fördelningspolitiska skäl vara önskvärt att spararna erhåller en positiv avkastning efter skatt på sitt sparkapital. Det är också önskvärt att sparandet i aktier stimuleras för att underlätta l't'iretagens försörjning med riskvilligt kapital. Detta kan emellertid uppnås genom att se över befintliga regler som påverkar vill— koren för hushållens sparande och kräver inte i och för sig att något nytt sparsystem införs.

Prop. 1983/84: 30 89

1.6 Stockholms fondliörs

Utredningen har inte haft till uppgift att behandla sådana för hushållens sparande och inte minst deras sparande i aktier viktiga villkor som kapitalbeskattningen. marginalskatterna och dubbelbeskattningen av ak- tieutdelning.

Det bör dock ändå framhållas att det är tveksamt om i längden skattera- batter och sparpremier. alltså åtgärder av det mera begränsade och riktade slag som såväl skz'tttesparandet som det nu föreslagna allemanssparandet arbetar med. är den lämpligaste och mest effektiva formen för att stimulera enskilda att spara i aktier. Mer logiskt och med stor sannolikhet mera verksamt vore att i stället ytterligare minska marginalskatterna. höja spar- avdraget på kapitalinkomster och att slopa eller lindra dubbelbeskattning- en av aktieutdelning. Vill man ha ett uthålligt sparande i aktier måste avkastningen efter skatt hos spararen bli mera gynnsam än den nu är. På lång sikt är det endast genom en gynnsam utveckling av den direkta avkz'tstningen efter skatt som en aktie kan upprätthålla och förkovra sitt värde. ——

Från synpunkten av skattesparandets förmåga att generera riskvilligt kapital till aktiemarknaden finns det ingen anledning att överge det nu fungerande systemet. Det är möjligt att det i längden inte är rimligt att behålla en så stor rabatt på anskaffningspriset på aktier som den 3t)'-.>?--iga.' sedermera 2t)C'E-iga skattereduktionen kan sägas innebära. För att till- mötesgå de krav som framförs på ändringar i dessa och vissa andra avseen- den är det emellertid inte nödvändigt att införa ett helt nytt system. De önskade förändringarna kan lätt åstadkommas genom ändringar av regler- na inom ramen för det redan befintliga skattesparandet.

Reservation av ledamoten Ilw'mansxun

.lag delar expertgruppens uppfattning vad det gäller kritiken mot det nuvarande skattesparandet och i fråga om de krav som bör ställas på det framtida sparsystemet. Jag tillstyrker alltså att ett nytt sparsystem införs med i huvudsak de huvuddrag som expertgruppen föreslår.

Det förefaller mig dock tveksamt om skattestimulanserna är lämpligt utformade. Rimligare synes vara att de utformas som ett skatteavdrag motsvarande t.ex. 50.4? av en schablonmässigt beräknad avkastning på inkomstårets nettoökning av sparandebeloppet.

Jag finner vidare att det kan ifrågasättas om staten bör stimulera anställ- da att spara i aktier i det egna företaget. Detta kan leda till att de sociala konsekvenserna av en företagsnedläggning blir ännu svårare än annars.

Som majoriteten framhåller kan konsekvenserna av ett andelsägaretak på 50000 bli olämpliga för redan existerande fonder som vid ikraftträdan- det har llera delägare. Detta kan undvikas genom undantag från taket för redan existerande stora fonder.

Prop. 1983/84: 30 90

l.7 Tjänstemännens centralorganisation (TCO)

l TCOs remissvar på Iönsparutredningens betänkande l978 ifrågasattes om förslaget skulle leda till en reell ökning av hushållssparandet. Utveck- lingen därefter visar att en sådan tveksamhet var riktig. Hushållssparan- det. och för övrigt också samhällets totala sparande. ligger nu på en historiskt sett mycket låg nivå. Det finns anledning att också ifrågasätta om nu ft.")rcslagna system leder till en ökning av sparandet. Nu. liksom då. finns emellertid skäl att konstatera att frågan om att säkerställa en positiv realavkastning för småsparare i s:g är så angelägen att det motiverar att åtgärder vidtas. Föreliggande förslag bör ge möjlighet till en positiv realav- kastning på insatta medel samtidigt som den statsfinansiella kostnaden kan minskas i förhållande till dagens system.

TCO framförde också kritik mot de bindningsregler på fem år som lönsparutredningen föreslog. Dessa ingår i nuvarande skattesparande. Dessa bindningsregler drabbari första hand låginkomsttagare och löntaga- re med små förmögenheter. varför skattestimulansen i första hand kommer att omfatta dem som redan tidigare tillhörde de mer välbeställda. Det förtjänar att påpekas att sparstimulanser alltid medför fördelningspolitiska problem då det med nödvändighet är så att de mer välbeställda kan utnyttja förmånerna. Det är därför viktigt att sparreglerna åtminstone inte får en sådan utformning att de utesluter de sparare som har de minsta förmögen- heterna. TCO vill i detta sammanhang betona att det är till fördel om det framtida sparandet kan bli långsiktigt trots borttagandet av bindningsreg- lerna. TCO instämmer i den övriga kritik mot nuvarande skattesparande som redovisats av expertgr-uppcn.

l.8 SACO/SR

SACO/SR instämmer i den allmänna utgångspunkten att sparandeun- derskottet måste hävas för att det skall bli möjligt att komma till rätta med obalansen i den svenska ekonomin. På sikt måste de ekonomisk-politiska åtgärderna inriktas på att skapa en sådan struktur i den svenska ekonomin att vanligt sparande ger en real avkastning samtidigt som neutralitet upp- rätthålls mellan olika sparformer.

Genom kombinationen av skattesystemet och hög inflation har dessa grundläggande krav inte tillgodosetts under det senaste decenniet. I stället har en mycket stor förmögenhetsomfördelning ägt rum från småsparare till li'mtagarc.

Det är dessa brister i den ekonomiska strukturen som har gjort det nödvändigt att på kort sikt söka öka sparandet genom särskilda subven— tioner typ skattesparandet och det nu föreslagna allelmtnssparandet. SACO/SR vill understryka betydelsen av att de ekonomiska strukturpro- blemen angrips så att vanligt sparande kan bli lönsamt utan särskilda subventioner.

Prop. 1983/84: 30 91

Det nuvarande skattesparandet har enligt SACO/SR blivit väl etablerat och dessutom fungerat tillräckligt tillfredsställande för att det skall kunna användas som en bas i ett justerat och utvidgat system. SACO/SR ser positivt på utredningens intentioner att uppnå ökad flexibilitet och konkur- rens i systemet genom möjligheten att flytta kapitalet mellan olika aktie- fonder. liksom på förslaget att bredda kretsen av huvudmän och öka aktiespararnas inflytande över verksamheten. Organisationen ser vidare positivt på den ökade likviditet som systemet ger den enskilde och som bör kunna locka nya grupper till sparande.

SACO/SR anser emellertid att successiva reformer av det nuvarande skattesparandet i angiven riktning är att föredra framför ett avskaffande av skattesparandet och införande av ett helt nytt system med alla de över- gångsproblem detta för med sig. Fördelen med att bygga vidare på det befintliga systemet är att nuvarande sparare automatiskt står kvar. såvida de inte fattar ett aktivt beslut om att lämna sparandet.

1.9 Svenska arhetsgivareföreningen

l den av utredningen refererade kritiken mot skattesparandet berördes den hårda bindningen av sparade medel samt utträdesproblematiken. Vad gäller bindningen är det rimligt att se denna som det pris spararen får betala för erbjudna fördelar. Vad gäller utträdesproblematiken. kan denna sägas innebära ett reellt problem som hittills inte lösts inom ramen för skatte- sparandet. Enligt Svenska arbctsgivareföreningens bedömning motiverar emellertid de härmed sammanhängande problemen snarare en komplette- ring än ett avskaffande av skattesparandet. För att ytterligare vidga kret- sen av sparare borde vid sidan av nuvarande skattesparande alternativa sparformer skapas med en mindre hård bindning av de sparade medlen och där samtidigt förmånerna är något mindre. Utträdesproblematiken löses exempelvis genom att tidigare sparade medel får överföras till ett nytt konto. där utdelningen/räntan fortsätter att vara skattefri. Det av expert- gruppen föratt stimulera hushållens sparande föreslagna allemanssparan- det bör enligt Svenska arbetsgivareföreningens bedömning kunna tas som utgångspunkt för en sådan komplettering av nuvarande skattesparande snarare än ett nytt system som skulle ersätta detta.

1.10 Svenska sparbanksföreningen

Expertgruppen framhåller att en rad frågor som berör hushållssparan- dets villkor inte ingått i utrcdningsuppdraget. Det gäller bl.a. förslaget att höja spartwdraget samt allmänna önskemål att särskilt stimulera vissa sparformer eller gruppers sparande. t. ex. bostadssparande och ungdoms- sparande. Enligt föreningens uppfattning är den begränsning expertgrup- pen ansett sig arbeta under en alltför snäv tolkning av direktiven. Rege-

Prop. 1983/84: 30 92

ringen förutskiekar visserligen i direktiven sin avsikt att senare göra en omfattande översyn av olika former för att stimulera hushållens sparande. Detta borde dock inte ha hindrat expertgruppen från att lägga en bredare syn på hushållssparandet till grund för sitt arbete. Den nu tillämpade arbetsordningen är olycklig. Förslaget till allemanssparande är en dellös- ning utan att helheten har beaktats. Ett införande av systemet kan komma att utgöra en begränsning av handlingsfriheten i ett andra skede med den omfattande översyn som förutskickas.

Sparbanksföreningcn har en avgörande huvudinvändning mot förslaget till riks—parkonto. lnvändningen gäller att sparstödet till hushållen kopplas direkt till finansieringen av statens budgetunderskott. Varje sådant stöd kopplat till speciella sparformer tenderar att gynna de grupper av sparare som redan har god likviditet och kan överföra sitt sparande till den pre- mierade sparformen och missgynna de grupper vars likviditet behövs för andra närliggande sparändamål. Föreningen anser att expertgruppens för- slag inte undanröjer den kritik i detta avseende som riktats mot gällande skattesparande och som även regeringspartiet tidigare i oppositionsställ- ning framfört (motion 1981/82: 2016). Som exempel kan nämnas att ungdo- mar som sparar till bosättning och bostad i de sparformer med Iånelöften som sparbankerna erbjuder inte heller i ett allemanssparande kan tillgodo- göra sig de av samhället erbjudna s.parprcmieringarna.

Sparbanksföreningen föreslår mot denna bakgrund ett annat sparsy- stem. Grundcn i ett sådant system är ett höjt sparavdrag i deklarationen. Nuvarande avdrag om 800 kronor för ensamstående och 1600 kronor för sammanboende infördes 1975. Det gav då en skattefri avkastning på bank- sparande upp till ca 12000 resp. 24000 kronor. I dagens penningvärde motsvarar ett sådant sparbelopp ca 26000 resp. 52 000 kronor. För att ge en skattefri avkastning på detta sparkapital i dagens ränteläge skulle spar- avdraget behöva tredubblas. Enligt föreningens uppfattning bör sparavdra- get inte bara återges sitt reala värde från 1975 utan sättas väsentligt högre och göras värdebeständigt.

Föreningen hänvisar till sin skrivelse till regeringen per 1983-03-07 an- gående sparstimulerande åtgärder. Sparavdraget föreslås däri till ett halvt basbelopp för ensamstående och ett helt basbelopp för sammanboende.

Många hushåll har i dag så begränsade sparbelopp att ränteinkomsterna understiger nuvarande sparavdrag. Med ett statiskt betraktelsesätt kan man säga att ett ökat sparavdrag inte är någon omedelbar sparstimulans för denna hushållsgrupp. Genom olika undersökningar vet man emellertid att denna grupp är intresserad av att öka sitt sparande eller att börja spara. Dessa undersökningar visar att även för denna grupp det begränsade sparavdraget uppfattas som ett väsentligt hinder. Uppfattningen att infla- tion och skatteregler gör det olönsamt att spara är djupt rotad. Det är därför viktigt att samhällets s_vn rå sparandet manifesteras genom bl.a. skatteregler som stimulerar sparandet på sikt. Det är här också i hög grad fråga om attit_vd-I'örändringar. Det maste löna sig att spara.

Prop. 1983/84: 30 93

1.11 Sveriges föreningsbankers förbund

SFF hari olika sammanhang framfört uppfattningen att sparavdraget som successivt urholkats på grund av det gångna decenniets ogynnsamma inflationsutveckling bör höjas kraftigt. Det faktum att det är främst bankernas hushållsinlåning som kommer att drabbas av det nya sparsyste- met innebär ytterligare motiv till att snabbt införa en påtaglig höjning av sparavdraget. vilket skulle kunna leda till en nettoökning av hushållens sparande. Om sparavdraget däremot bibehålls på nuvarande nivå är risken stor att hushållssparandet enbart omfördelas. dvs. att de privata hushållen minskar sitt banksparande till förmån för det aviserade statliga sparandet. Det är enligt SFFs uppfattning ytterst angeläget. att relationen mellan banksparande och statligt sparande inte förändras till nackdel för bank- sparandet. Det vore samhällsekonomiskt mycket skadligt. om bankernas utlåningsunderlag vad gäller finansiering av näringslivets produktiva inves- teringar skulle bli otillräckligt på grund av lågt banksparande.

1.12 Aktiefrämjandet

Expertgruppen menar att det nuvarande skattefondsparandet genom skatterabatten (ca 400 mkr/år) är för dyr för staten. Motsvarande "kost- nad" för de föreslagna löntagarfonderna blir 1 miljard kr och för institu- tionella placeringar 2—5 miljarder kr. Det samhällsnyttiga enskilda aktie- sparandet är. genom den unika trippelbeskattningen. våri särklass hårdast beskattade sparform. Skattefondsparandet har genom sin stimulerande inverkan på aktiemarknaden inneburit att statens inkomster från aktiespa- randet totalt sett har ökat mångfalt. "Allemanssparandet" innebär däIför sannolikt en minskning av skatteintäkterna. Samtidigt försvåras riskkapi- talbildningen till nackdel för företagens investeringar och utveckling.

Med t.ex. 15% skattereduktion i skattefondsparandet blir statens kost- nader härför. i inskränkt mening. ca 300 mkr/år. Kostnaden för "allemans— sparandets” sparrabatt blir vid samma antal sparare 130 mkr/år (1984 och 85). Mellanskillnaden är för liten för att motivera förändringar med så riskfyllda konsekvenser och marginella förtjänster. Förtjänsten överstiger inte de administrations- och marknadsföringskostnader som krävs för att omedelbart bygga upp ett helt nytt sparsystem för 650000 sparare.

1.13 Kooperativa förbundet

1 fråga om sparandet i riskkapital har KF vid ett flertal tillfällen påtalat att företagsformen ekonomisk förening inte givits med aktiebolagen likvär- diga förutsättningar för sin försörjning med riskkapital. Detta har bl.a. skett i samband med Kooperationsutredningen. där KF framlade ett för- slag till riskbärande sparande. Konsummedlcmmar skulle enligt detta för-

Prop. 1983/84: 30 94

slag erbjudas teckna s.k. garantikapital i konsumentföreningarna under likartade former som tillämpas för skattesparandet. Det är visserligen enligt förslaget om allemanssparande möjligt för t. ex. llertalct konsument- föreningar att stå som huvudmän för nybildade kapitalsparfonder. Dessa skulle dock enligt föreslagna placeringsregler kunna placera endast 10% av fondkapitalet i kooperativ verksamhet (aktier i kooperativt ägda bolag). Det måste. enligt KF:s uppfattning. anses rimligt att en kapitalsparfond. som vänder sig till sparare i deras egenskap av konsumentföreningarnas ägare. får möjlighet att placera en större andel av fondförmögenheten i kooperativ verksamhet.

KF vill i detta sammanhang föreslå att liknande placeringsregler. som utredningen föreslär för de företagsanknutna aktiesparfonderna. skall få tillämpas för kooperativa kapitalsparfonder. Detta skulle i så fall innebära att dessa fonder tilläts placera mellan 25 och 50 % av sitt kapital i koopera- tivt ägda aktiebolag ()t'h kooperativa föreningar. Placeringar i de sist— nämnda skullc dä ske i form av garantikapital eller B-insatser. [ övrigt skulle samma placeringsregler gälla som för andra företagsanknutna aktie- sparfonder. Sparandet i dessa fonder borde vidare, enligt KF:s mening. stå öppet inte bara för medlemmar i de kooperativa föreningarna utan även för anställda i dessa och deras eventuella dotterföretag.

1.14 Lantbrukarnas riksförbund

LRF instämmer tillfullo i behovet av ett hushållssparande i individuella former som kan underlätta näringslivets riskkapitalförsörjning. LRF har dock anledning att understryka att den kooperativa företagsformen utgör en betydelsefull del av svenskt näringsliv. LRF finner det därför anmärk- ningsvärt att expertgruppen ej beaktat behovet av att underlätta koopera- tionens riskkapitalförsörjning. i likhet med aktiebolagen. och anvisat former för allemanssparande inom den kooperativa företagssfären. De nu föreslagna kapitalsparfonderna medför fortsatt diskriminering för riskkapi- talanskaffning i kooperationcn. Det skall dock noteras att expertgruppen efter framläggandet av betänkandet tagit kontakt med LRF för en diskus- sion. i positiv anda. om möjligheten att bilda kooperativa kapitalspar- fonder.

LRF anser sålcdcs att allemanssparandet bör bli tillgängligt för alla typer av företag. säväl aktiebolag som ekonomiska föreningar. För att de senare skall ges möjlighet att uttnyttja allemanssparandet via kapitalsparfonder krävs vissa anpassningar av expertgruppens förslag. De kooperativa kapi- talsparfonderna bör arbeta utefter samma förutsättningar som de i expert- gruppen föreslagna kapitalsparlonderna. utom i ett avseende. Kooperativa kapitalsparfonder bör få möjlighet att placera sparmedel i lämpliga långfris- tiga former (ev. B-insatser eller motsvarande) i ekonomiska föreningar i stället föri aktier.

Prop. 1983/84: 30 95

2 Gemensamma grunddrag i allemanssparandet

2.1 Statskontoret

Enligt statskontorets bedömning är fasta penningbelopp inneffektiva som incitament för långsiktigt sparande och dessutom dyrbar i den nu föreslagna formen. En mindre justering uppåt av räntan bedöms som mer ändamålsenlig.

2.2 Riksrevisionsverket

Riksrevisionsverket anser att startpremien är alltför dyrbar för staten i förhållande till den osäkra stimulanseffekten. Den kräver dessutom extra administration och kontroll.

2.3 Riksskatteverket

RSV anser även att begreppet "konto" i 7 få andra stycket jämfört med 3 s förslag till lag om allemanssparande getts en för vid innebörd. RSV föreslår därför att lagtexten i 7 å andra stycket ändras enligt följande:

— — — Om en sparare öppnar mer än ett rikssparkonto eller en kapital- sparfond skall insatta medel på samtliga övriga rikssparkonton eller kapi- talsparfonder utom det först öppnade betalas ut — — —.

Enligt specialmotiveringen på sid. 96 skall uttagsavgift erläggas på utbe- talning som skett till följd av att rätten till sparmedel överlåtits till annan än spararen. RSV vill erinra att 5 s förslag till lag om allemanssparande endast reglerar avgifter vid uttag. Utbetalning är ju inte detsamma som uttag varför det av 7 s klart bör framgå i vilka av de där reglerade utbetal- ningsfallen som uttagsavgift skall erläggas.

2.4 Hovrätten för Övre Norrland

15 äfinns bestämmelser om uttagsavgift. Enligt specialmotiveringen bör avgiften avräknas mot spararens fordran på ränta men om räntebeloppet inte räcker till — jämkas i motsvarande man. Denna jämkningsmöjlighet bör enligt hovrättens åsikt framgå av lagtexten och inte bara omnämnas i motiven.

2.5 Länsstyrelsen i Malmöhus län

I dagens skattesparande ger risksparande i aktier 10 procentenheter större skattereduktion än skattesparande i bank. l allemanssparandet före- slås ingen skattemässig skillnad mellan sparande i kapitalsparl'onder och på rikssparkonton. Den riskpremie som avses stimulera hushållen att

Prop. 1983/84: 30 % l placera sina sparpengar i aktiesparfonder försvinner helt. Detta utgör enligt länsstyrelsens mening en brist i förslaget. vilket bör åtgärdas under den fortsatta behandlingen av ärendet. Det nya allemanssparandet kan annars komma att leda till en oönskad överströmning av sparmedel frän aktiesparande till sparande i bank. Om aktiefondsparandet inte redan i utgängsläget ges en större stimulans än sparande på rikssparkonto måste man i allt fall fortlöpande studera fördelningen mellan sparande i kapital- sparfonder och på rikssparkonton för att i tid kunna vidta eventuellt behövliga extra stimulansätgärder för det mer riskfyllda aktiesparandet. Enligt förslaget får varje kapitalsparfond ha högst 50000 andelsägare. och varje huvudman får endast ha. att fondbolag och därmed bara förvalta en fond. De. större bankerna har i dag fondbolag med andelsägare översti- gande denna gräns. Bildas inte nya fonder i tillräcklig utsträckning kommer platserna i de bankanknutna fonderna inte att räcka till. I dag finns ca 540000 konton i de sju existerande aktiesparfonderna. Skulle begränsning- en gä igenom skulle endast 350000 konton få plats om inga nya fonder bildades. Den föreslagna begränsningen till 50000 andelsägare bör enligt länsstyrelsens uppfattning utgå. Begränsningen minskar också det me- ningsfyllda i förslaget att en andelsägare skall ha rätt att byta fond om han så önskar.

2.6 Länsstyrelsen i Västmanlands län

Enligt 2 & förslaget till lag om allemanssparande fär var och en delta i sparandet från och med det fir då han fyllt lö är. Med hänsyn till vissa förmåner och kontroller t.ex. att endast ett konto öppnats kommer det att krävas en ganska omfattande registrering av personuppgifter. Mot bak- grund härav torde deltagandet böra inskränkas till personer som är kyrko— bokförda här i riket. Bestämmelse härom bör därför lämpligen tas in i nämnda lagrum. Det kan eventuellt övervägas att sparformen kan står öppen även för den person som varit kyrkobokförd här vid tidpunkten för kontots öppnande men som därefter flyttat u_r riket.

Av samma paragrafs utformning framgår även att sparandet endast stär öppet för fysisk person. Enligt 7 & i lagförslaget skall innestående medel utbetalas om rätten till sparmedel övergår till annan än spararen. Härav skulle då följa att om en sparare avlider och rätten till sparmedlen övergär till ett oskift dödsbo i avvaktan på bouppteckning och kommande skifte eller avveckling skulle omedelbart utbetalandc krävas. Förslaget kan för- väntas medföra bctydande komplikationer. Visserligen kan dödsfall inom riket bevakas genom folkbokföringsaviseringar men detta kräver i och för sig rätt omfattande arbete. i många fall tillkommer dessutom svårigheter att spåra rätt mottagare av medlen dvs. vem som svarar för dödsboet. Först sedan bouppteckning avlämnats kan i dessa fall dödsbodelägarna spåras, ett arbete som för övrigt skulle medföra orimligt stora arbetsinsat- ser.

Prop. [983/84: 30 97

Länsstyrelsen vill därför föreslå att medel tillhörande dödsbo fär sta kvar inom allemanssparandet med förmän av skattefri avkastning och värdehöjning (vad gäller fondandelar) liksom i förekommande fall rätt till sparpremie men att ytterligare insättning inte fär ske efter dödsfallet. I varje fall måste lämpligt rädrum ges ät dödsbodelägarna att säga tipp kontot. t. ex. ett är efter bouppteckningen.

Förslaget om skattefri avkastning på rikssparkontona kan självfallet bli till fördel för personer vars intäkter av kapital överstiger det s. k. sparav- draget vid inkomsttaxeringen eller som vid taxeringen redovisar under- skott pä grund av gäldränteavdrag i förvärvskällan kapital. Denna förmän parad med den skattefria startpremien om 400 kr till sparare. vars konto den 3l mars 1986 uppgår till 2400 kr samt den föreslagna avkastningen. diskontot plus l.25';-'7(-. bör som expertgruppen funnit i normala fall ge spararna en positiv real avkastning (s. 56). Även för sparare som inte direkt kan dra nytta av den skattefria avkastningen torde rikssparkontot i vart fall under en övergängstid vara en lönsam sparform mot bakgrund av förslaget om sparpremien.

När det däremot gäller kapitalsparfonderna föreligger det knappast nä- gon säkerhet för en positiv real avkastning. Visserligen skulle reglerna om startpremie samt skattefri avkastning gälla även här och dessutom skulle tillkomma skattefri värdestegring. Det skall emellertid först konstateras att den reella avkastningen på aktier (utdelning i förhållande till aktiekurs) är vida lägre än den utdelning som expertgruppen föreslagit för rikssparkon— tona. Enbart genom startpremien och utdelningen torde därför inte någon real avkastning kunna uppnås. En förutsättning härför synes vara att aktievärdena på fondbörsen därutöver nära nog ständigt befinner sig i stigande. en utveckling som knappast framstår som trolig. Det kan invän— das att envar andelsägare i kapitalsparfonder kan minska förlustrisken genom att lösa in sin andel sä snart aktiekurserna ligger stilla eller tenderar att gä ner men detta kan knappast vara den bärande tanken bakom ett brett allemanssparande med idéer bl.a. att tillföra näringslivet riskkapital. Det skulle dessutom i extrema fall kunna leda till vissa säljtryck pä aktiemark- naden. Mot bakgrund av det ntl sagda anser länsstyrelsen att sparandet i kapitalsparfonder bör ges större förmåner än Sparandet pä rikssparkon— tona. En sådan förmän skulle kunna utformas så att sparare i kapitalspar- fonder erhöll inte endast en startpremie på 400 kr utan även premier för fortsatt sparande i senare skeden.

2.7 Fullmäktige i Sveriges Riksbank

Enligt fullmäktiges mening är det rimligt att begränsa storleken pa de mänatliga insättningarna på det sätt "expertgruppen föreslår. Men om den— na begränsning finns kan det vara onödigt och även olämpligt att ha en total maximering till 30000 kronor. Detta omöjliggör ett mera langsiktigt 7 Rikxtlugvn 19.33.1584. ! .uunl. Nr30

Prop. 1983/84: 30 98

sparande. En person som, säg. sparar 400 kronor per månad kan hålla på med detta endast i 6 år innan taket är nått. Enligt fullmäktiges mening borde detta tak kunna undvaras utan att några olägenheter uppstår.

Över huvud taget bör ju syftet vara att stimulera till ett längfristigt sparande. Fullmäktige vill därför även något beröra frågan om avgiften vid uttag från allemanssparandet. Expertgruppen föreslär här en uttagsavgift om 1 procent dock minst 20 kronor. Systemet med en begränsning av det belopp som kan sättas in varje månad leder visserligen i sig till att kontona knappast kommer att utnyttjas som transaktionskonton. Enligt fullmäk- tiges mening framstår den föreslagna uttagsavgiften likväl som låg. En något högre avgift skulle understryka allemanssparandets långfristiga ka- raktär.

Den favör som allemanssparandet erbjuder hushållen är en skattefri avkastning. För att ytterligare stimulera hushållen till att ansluta sig till sparsystemet föreslår expertgruppen att en introduktionspremie betalas under vissa villkor. Enligt vad fullmäktige erfarit är en sådan extrapremie mycket komplicerad att hantera för bankerna somju praktiskt skulle sköta kontoföringen. Skulle dessa svårigheter vara av en sådan karaktär att de hotar att försena införandet av allemanssparandet kan extrapremien utgå ur systemet. Över huvud taget torde värdet av extrapremien som en sparstimulans kunna ifrågasättas. Förmodligen skulle dessa pengar ge större effekt om de t.ex. användes för informationskampanjer pä arbets- platser.

2.8 Fullmäktige i riksgäldskontoret

Enligt fullmäktiges uppfattning står de föreslagna startpremierna inte i rimlig proportion till de effekter de kan förväntas ha i sparstimulerande syfte. Expertgruppen konstaterar i betänkandet att spararna i skattespa- randet utgör en primär målgrupp och bör förmås att fortsätta sitt sparande i det nya sparsystemet. Försöken att förmå denna grupp till fortsatt sparan- de kan enligt fullmäktiges mening knappast anses motivera en tillfällig sparstimulans av denna omfattning.

Reglerna för startpremien föranleder vidare en omfattande systemkon- struktion för kontroll inte bara av kontobehållningen exkl. räntor den 31 mars 1986 för sparande som påbörjats under 1984 på enskilda konton. utan även av den sammanlagda behållningen på rikssparkonton och kapitalspar- fonder.

Enligt fullmäktiges uppfattning bidrar startpremierna till att det admini- strativa systemet för det föreslagna sparandet i hög grad kompliceras.

Med hänvisning till det anförda anser fullmäktige att såväl statsfinan- siella som administrativa skäl taiar för att startpremierna bör utgå ur systemet. Enligt fullmäktiges upp-fattning bör skattefriheten för avkast- ningen vara fullt tillräcklig som Sparstimulans. Önskemälet att snabbt

Prop. 1983/84: 30 99

rekrytera en stor mängd sparare i alla åldrar för att därigenom uppnå tillräckliga volymer bör enligt fullmäktiges mening lösas genom andra. mer traditionella marknadsföringsåtgärder.

2.9 Allmänna pensionsfonden, l—3:e fondstyrelserna

För att öka stimulansen till nysparande bör man enligt styrelserna införa ett element av regelbundenhet i det nya allemanssparandet i likhet med vad som gälleri nuvarande sparsystem. Hänsyn till andra spararkategorier gör det vidare skäligt att överväga om inte likartade förmåner bör tillföras även annat organiserat och målinriktat sparande. Styrelserna är vidare tvek- samma till om den föreslagna startpremien fyller någon viktig funktion. Kostnaderna för denna torde effektivare användas som förbättring av övriga stimulanser i systemet. .

insättningen föreslås maximerad till 7 200 kr per år och totalt till 30000 kr. per sparare. Med hänsyn till omfattningen av subventionerna är en begränsning nödvändig. Styrelserna vill dock ifrågasätta om inte taket satts för lågt. särskilt med hänsyn till avvecklingen av nuvarande skatte- sparande.

Möjligheten att flytta sparandet inom resp. sparform är en fördel som styrelserna tillstyrker. Störst betydelse har denna möjlighet för andelsägar- na i kapitalsparfonderna. Övertlyttningsmöjligheten är dock begränsad i den meningen att andelsägande får förekomma endast i en fond (liksom insättaren på rikssparkonto är bunden till en bank). Styrelserna kan inte bedöma om administrativa och kontrolltekniska skäl gör en sådan begräns- ning nödvändig.

Subventionsnivån i det nya systemet föreslås visserligen sänkt i förhål- lande till nuvarande nivå men detta uppväges av att likviditeten är större hos sparandet i det nya systemet och av att skattefriheten på avkastningen icke är tidsbegränsad. Dessa stimulanser verkar starkare på insättningar i rikssparkonton än i kapitalsparfonderna. Eftersom maximeringen av in- sättningen gäller summan medel i de båda sparformerna sammantaget är det därför sannolikt att en mindre andel av sparandet går till aktiefondcrna. Styrelsen ifrågasätter om inte en höjning av stimtrlansen till kapitalsparfon- derna därför bör ske. Behov härav kan visa sig föreligga vid avvecklingen av skattesparandet. För att motverka ett icke önskvärt utbud av aktier vid denna avveckling bör bl. a. en ökning av maximiinsättningen övervägas.

2. 10 Allmänna pensionsfonden, 4:e fondstyrelsen

Förslaget att medge överflyttning av det totala sparandet inom resp. sparform vid valfri tidpunkt bör enligt 4:e AP-fonden också gälla flyttning mellan sparformerna vilket skulle öka systemets marknadsmässighet.

Prop. 1983/84: 30 lot)

2.1] Styrelsen för Stockholms fondbörs

Förslaget om att spararen skall kunna disponera sina medel när som helst utan bindningstider mot en avgift på 19? på uttaget belopp innebär risk för att likviditeten i samhällsekonomin ökar på ett icke önskvärt sätt. Bindningsreglerna bör vara sådana att de dämpar benägenheten att ta ut pengar ur systemet och minst lika stränga som de som gäller uttag frän bankernas länga räkningar. Den rörlighet beträffande sparade medel som det föreslagna systemet medger innebär kostnader. Dessa kostnader bör belasta den som rör på pengarna.

2.12 Centralorganisationen SACO/SR

Om allemanssparandet införs försvinner den särskilda stimulansen till aktiesparande. Den skattefria avkastningen betyder samtidigt mer för di- rektavkastningen än för de reavinster som kan uppstå i kapitalsparfon- derna. Om spararna är rationella bör det därför bli en mycket liten del av allemanssparandet som går till aktiesparande i kapitalsparfonderna.

Det är vidare olyckligt att utredningen inte föreslår att spar—kapital skall kunna flyttas från rikssparkonton till kapitalsparfonder. Även denna be- gränsning motverkar möjligheterna att få tillräcklig omfattning på det risk- villiga aktiesparandet. Därmed blir det svårt att tillgodose intentionerna om breddat aktieägande till "förmån för näringslivets utveckling.

Om en överföring från rikssparkonton till aktiesparande i kaptitalspar- fonder däremot tilläts kan nybildade fonder tillgodogöra sig ett större ackumulerat kapital redan från början. Fonderna blir då mera attraktiva som en lösning på praktiska kapitalförsörjningsproblem. Om kapitalspar- fonderna endast fär byggas upp genom månatliga avsättningar på högst 600 kronor är det svårt att se hur de mer profilerade fonder. som utredningen förespråkar, skall kunna byggas upp.

2.13 Svenska arbetsgivareföreningen

Maximeringen av totala nettoinsättningar till 30000 kronor innebar att ett mindre förmånsberättigat sparande tilläts än i nuvarande skattesparan- de. Den som varje månad spar 600 kronor inom skattesparandets ram kommer efter sex är upp i en total nettoinsättning på 43 200 kronor. Den av utredningen föreslagna 30000-kronorsgränsen skulle uppnås redan efter drygt 4 års sparande. Gränsen framstår i det perspektivet som för lågt satt.

Den föreslagna startpremien förefaller enbart "vara ägnad att uppmuntra till anslutning till allemanssparandet under 1984. inte till att stimulera till ett regelbundet sparande. Den som från och med januari l984 till och med mars 1986 spar 600 kronor per månad erhåller genom sparpremien knappt 2.5 öre per sparad krona eller I.] öre per sparad krona och år. Den som

Prop. 1983/84: 30 nu

maximalt söker utnyttja s_vstemet genom att gå in i detta i december IOS-t genom en insättning på 100 kronor och genom en insättning på 5th kronor i december l985 samt därefter maximala insättningar under de tre första månaderna 1986 får genom startpremien ett bidrag på 4.35 öre /)('1' .v/mnu/ krona ("'/1 månad för sina insättningar under l985 och l986.

Det föreslagna allemanssparadet är ur avkastningssynpunkt betydligt mindre förmånligt än nuvarande skattesparande. Den som gär in i alle- manssparandet ijanuari [984 och därefter regelbundet spar 400 kronor per månad disponerar vid utgången av l989 39 396 kronor inkl. startpremie vid en ränta på IOC-P:. Hans insättningar har då uppgått till 28 800 kronor. Hans kapital motsvarar l.37 kronor per sparad krona. Med nuvarande regler för skattesparande på bank skulle han i stället — om skattereduktionen frän- räknas hans sparande — ha disponerat 1.48 kronor per sparad krona. Med den större skattereduktion som gällde WRG—82 skulle han ha disponerat l.62 kronor per spa "ad krona.

Enligt förslaget skulle alla uttag från allemanssparandet vara förenade med en uttagsavgift på I procent eller minst 20 kronor. Att en sådan regel finns är rimligt. [ själva verket gäller. att det föreslagna allemanssparandet i mindre grad än nuvarande skattesparz'tnde är ägnat att åstadkomma ett långsiktigt. bundet sparande. Icke desto mindre borde det vara möjligt att efter ett visst antal års sparande eller efter en uppsägningstid göra uttag som ej belastas med uttagsavgift.

2.14 Svenska hankföreningen

Bankföreningen delar uppfattningen att sparandet bör vara långsiktigt. Eftersom expertgruppen inte föreslär någon formell bindningstid anser emellertid bankföreningen att den föreslagna urmgmrgifiwr på ] procent är alltför läg. Det finns risk att spararen vid så låg avgift kommer att betrakta sitt allemanssmrande som transaktionsmcdel och snabbt tar ut pengarna för konsumtion.

För traditionella bankkonton med lZ. IR eller 24 månaders uppsägning tillämpas en uttagsavgift pä 'anligtvis 2 procent. men även högre avgift förekommer. Räntan på dessa konton är inte högre än den som expertgrup- pen föreslår skall gälla för rikssparkonto. vars ränta dessutom föreslås bli skattefri. En så läg uttagsavgift som I procent skulle enligt bankför— cningens uppfattning riskera medföra en från flera utgångspunkter oöns- kad ränteuppdrivning på vissa inläningskonton i bankerna. Bankför- eningen föreslår därför att uttagsavgiften fastställs till minst 2 procent.

Ingen avgift föreslås av expertgruppen vid uttag i samband med Öl'l'F- flyttning av medel på rikssparkonto från en bank till en annan eller av medel från en kapitalsparfond till en annan. Bankföreningen anser att en avgift på I procent bör gälla vid sådana övertlyttningar. En sådan avgift kan motverka att möjligheten att llytta sparandet missbrukas genom alltför

Prop. 1983/84: 30 102

täta överllyttningar. Övertlyttningar är givetvis förenade med kostnader för bankerna och fondbolagen. Det är rimligt att dessa kostnader bärs av dem som flyttar sina sparmedel i stället för av dem som är kvar i fonden.

Expertgruppens förslag att spararen vid val av "ny" bank för riksspar- konto eller "ny'" kapitalsparfond måste överflytta hela sitt tidigare sparan- de är olämpligt. Dels förorsakas onödigt stora kostnader. dels tvingas spararen t. ex. vid arbetsbyte att gå ur den kapitalsparfond som är knuten till hans tidigare anställningsföretag. Den föreslagna regeln ärinte nödvän- dig från kontrollsynpunkt.

2.15 Svenska sparbanksföreningen

När kund flyttar sitt rikssparkonto från en bank till en annan eller byter kapitalsparfond skall enligt förslaget ingen uttagsavgift utgå. En sådan åtgärd från kundens sida är förenad med administrativa kostnader för bank och kapitalsparfond. Föreningen utgår från att inget hinder föreligger att en administrativ avgift kan uttas av kunden. Storleken på avgiften får bestäm- mas av konkurrenssituationen på marknaden.

Expertgruppen föreslår en minimigräns om 100 kronor per insätt- ningstillfälle och månad. Till grund för detta ligger hänsyn till bankernas hanteringskostnader för små belopp. Föreningen bedömer emellertid att kostnaderna för kontroll av minimibeloppet blir större än de eventuellt minskade hanteringskostnader som kan uppnås med ett minimibelopp. Föreningen förordar därför att ingen formell minimigräns per insätt- ningstillfälle och månad uppsätts.

2. [6 Sveriges föreningsbankers förbund

Kapitalsparfondernas attraktivitet bygger huvudsakligen på spararnas skattefrihet vad gäller utdelning och värdetillväxt. Dessa regler tillstyrks av SFF. Däremot anser SFF. att premieringen av risktagandet — vilket akticsparandet utan tvekan innebär — inte belönas tillräckligt i det nya förslaget.

[ betänkandet heter det. att skattefriheten på totalavkastningcn i regel borde erbjuda spararna i kapitalsparfonderna en positiv avkastning. Denna bedömning präglas enligt SFFs uppfattning starkt av de senaste årens exceptionella "boom" på Stockholmsbörsen. Om man ändå utgår från dagens 2.5—procentiga direktavkastning. så erfordras en genomsnittlig 7.5- procentig värdetillväxt för att kapitalsparfonderna skall kunna konkurrera med rikssparkontona. En sådan långsiktig utveckling förefaller emellertid ingalunda som säker.

SFF bedömer det som ofrånkomligt att kapitalsparfonderna borde få en något förbättrad konkurrenssituation jämfört med rikssparkontona. Ett sätt att uppnå detta vore enligt SFFs bedömning att slopa den för båda

Prop. 1983/84: 30 103

sparformerna planerade startpremien om 400 kr för nyspararna vilket dessutom skulle innebära en minskning av statens utgifter i storleksord- ningen 200—300 miljoner kr. En annan möjlighet vore att diversiliera startpremien till 400 kr för sparare i kapitalsparfonder och exempelvis 200 kr för nyöppnade rikssparkonton.

Enligt expertgruppen skall bankerna erhålla en uttagsavgift om 19? eller minst 20 kr på sådana uttag som inte är överflyttningar till rikssparkonton i andra banker.

SFF vill påpeka. att även denna ersättning förmodligen inte blir kost- nadstz'ickande. SFF föreslår i stället en Z-procentig uttagsavgift. vilket också motsvarar föreningsbankernas vanliga provision för förtidsuttag.

En annan faktor. som SFF anser som otillfredsställande. är utredarnas avsikt. att ingen ersättning för överflyttning av sparade medel till annan bank skall utgå. SFF vill därför yrka att avgift skall utgå även i detta fall.

2.17 Sveriges hantverks- och industriorganisation Familje-företagen t'SHlO)

Arbetsgruppen föreslår en övre gräns (30000 kronor) för de insättningar som totalt kan göras inom sparsystemet. Enligt organisationens uppfatt- ning är den övre gränsen alltför lågt satt. Beloppet är inte heller enligt förslaget skyddat mot inflationens verkan.

SHlO-Familjeföretagen anser att en rimligare nivå på den övre gränsen är 100000 kronor. Beloppet bör värdesäkras och vi föreslår att det anges till 5 basbelopp enligt lagen om allmän försäkring.

2.18 Sveriges industriförhund

lndustriförbundet har svårt att förstå att sparpremiens utformning skulle locka till långsiktigt sparande. Snarare kan det leda spararna till uttag efter 2 1/4 års sparande. En skattereduktion borde vara ett'bättre lockbete till ett stort och långsiktigt sparande.

Det är fortfarande angeläget att särskilt premiera aktiesparande om man vill uppnå rättvisa mellan detta och annat sparande. De nyligen beslutade reglerna om skatt på utdelning under 1984 diskriminerar aktiesparandet ytterligare. Det finns en påtaglig risk att om sparpremierna för aktier inte blir större än totalt 400 kronor. aktiesparandet kan kraftigt minska. varvid en omvänd process till den vi erfarit under senare år skulle kunna inträffa.

Förbundet anser att avgiften för uttagna belopp bör höjas. Avgiften måste dels täcka banks resp. fondbolags kostnader. dels något hämma uttagsfrekvensen. När det gäller omflyttning från en fond till en annan får enligt expertgruppens förslag inga avgifter tas ut. Tillsammans med möjlig— heterna till fria uttag kommer detta att avsevärt fördyra fondförvaltningen till nackdel för andelsägarna. Det är fråga om dels förvaltningskostnader.

Prop. WS$/84: 30 |04

dels den alternativkostnad det innebär att ligga med en jämfört med aktie— sparfonderna hög likviditet. l'-'örvaltningskostnadcrna måste ju betalas av fondbolaget. Vi anser det rimligare att låta dessa särdebiteras dem som byter fond än att de fördelas på alla andelsägare.

2. lt) Sveriges värdepappersfonders förening

Föreningen anser det vara självklart att det riskfyllda aktiesparandet i kapitalsparfonder bör premieras bättre än det riskfria sparandet på riks- sparkonto. Föreningen finner det också helt oacceptabelt att hela startpre— mien tillfaller rikssparkontot vid kombinerat sparande. l extremfallet kan den situationen uppstå att en sparare som sparat l00 kronor på riksspar— konto och lö ltlt) kronor i kapitalsparfond ändå premieras med 400 kronor till sitt rikssparkonto.

lin sparare som väljer att byta kapitalsparfond skall enligt utredningens förslag flytta hela sitt innestående belopp från den gamla fonden till den nya. Föreningen anser inte att skäl föreligger härför. utan menar att det från spararens riskspridningssynpukt är motiverat att han själv beslutar huruvida det redan sparade kapitalet skall flyttas eller inte. Härav följer att kontrollen av sparandet inte bör ske inom det föreslagna huvudbanksyste- met. utan bör lämpligen ligga på ett fristående kontrollorgan.

2.20 Sveriges finansanalytikers förening

Det bör framhållas att det föreslagna systemet skiljer sig från skattespa- randet genom att de tom/u inxii”ningarna_fi'irz'sltis mtrvirm'rmlv lill .t0 000 kr. Ft'ireningcn vill för sin del rekommendera att denna begränsning slopas. llärigenom skulle skapas en ytterligare förbättrad kontinuitet i sparandet och långsiktighetcn betonas än mer. Här öppnas också en annan möjlighet att på ett generöst sätt lösa avvecklingsproblematiken i det nuvarande skattesparandet. ] skarven mellan sparformerna skulle hela det inneståen- de skattesparandet kunna tillåtas att överföras — utan du: ("r/"liga ln'loppx— Iugrå/ruling'n till alIemanssparandet.

Föreningen vill också rikta uppn'tärksamheten mot att förmånsgraden för båda sparformerna inom allemanssparandet föreslås bli densamma trots att sparformerna representerar två principiellt olika sparformer (riskfritt resp. riskvilligt sparande). Rikssparkonton gynnas t.o.m eftersom bankerna ersätts för administrationen av dessa. vilket alltså inte sker vid sparande i kapitalsparfonder där spararna själva står för denna kostnad. Riskvillighe- ten kompenseras således inte av en förmånligare behandling. vilket vore motiverat nr neulralitetssynpunkt. Föreningen vill förorda att fonderna åtminstone jämställs hi-irvidlag. dvs. bankerna ersättes med 1.5"? av sal— doökningen per år även för kapitalsparkonto. Detta är viktigt också för att incitamentet vid rådgivning till bankernas kunder skall bli neutralt.

Prop. 1983/84: 30 [05

2.21 Sveriges aktiesparares riksförbund

Sveriges aktiesparares riksförbund hävdar att frånvaron av en riskpre- mie rubbar balansen mellan de två sparformerna. Den extra premicringen av aktiesparandet i skattesparsystemet anser man ha haft en avsevärd betydelse för denna sparforms framgång. Vidare framhålls att hushållens strävan att undvika risk är en dominerande faktor vid val av sparform. Aktiespararna anser det därför helt säkert att andelen allemanssparare som väljer Kapitalspatfond kommer att bli mindre än andelen skz-tttcsparare som valt Aktiesparfond.

[ syfte att ge en bättre balans mellan sparformerna och mildra över- gångsproblem från skattesparandet föreslår aktiespararna ett annat pre- mieringssystem: det viktigaste anses därvid vara att en kontant årlig riskpremie utgår med 400 kr i januari om spararens insättningar på kontot året innan uppgår till minst 2000 kr netto en snabbhctspremie bör också inrättas varvid de som satt in minst l000 kr under första hal 'året 1984 i Kapitalsparfond får 200 kr insatt på kontot ijanuari l985

— den ungdomspremie som föreslagits i betänkandet bör därtill bibehållas. Av någon anledning har arbetsgruppen föreslagit en högsta gräns för varje sparares insättningar i sparsystemet på 30000 kr. '

Syftet med sparsystemet är att öka hushållens sparande. i aktier och obligationer. Om detta är målet. varför ska man då begränsa de tillåtna insättningarna? Ett Allemanssparande utan denna begränsning genererar med säkerhet mer hushållssparande än ett Allemanssparande nm! be- gränsning. .

Skulle det vara fördelningspolitiskt svårt att acceptera. att sparare i AlIemanssparandet får skattefrihet på avkastningen på insättningar över- stigande 30000 kr?

I dessa tider. när stora löntagargrupper äger egna bostäder i halvmiljon- klassen. är 30000 ett ganska blygsamt belopp. Aktiespararna föreslår. att gränsen sätts till tre has/wlnpp. dvs. för närvarande ca 60000 kr. vilket således varje årjusteras tipp med konsumentprisindex.

2.22 Aktiefråmjandet

Om '"allemanssparandet" genomförs måste förslaget ändras i vissa av- seenden för att drastiskt negativa effekter på riskkapitalbildningen skall undvikas:

Sparrabatten för aktiesparande måste höjas i förhållande till sparande på riksgäldskonto. t. ex. från 400 till 800 kr på två år.

Anledningen är att "allemanssparandet"' i större utsträckning än skatte- sparandet är särskilt inriktat på småsparare. som av tradition och säkerhet sannolikt väljer det mindre riskfyllda riksgäldssparandet.

Prop. 1983/84: 30 l06

Utvecklingen av skattefondsparandet i det totala skattesparandet visar att fondernas ökning av sparandelen från l0 till 50 "'.-i varit beroende av att fondspararna kompenserats för den större risken. Behovet härav är inte mindre nu med tanke på dagens höga kursnivåer. _

Det månatliga maxbeloppet bör kunna höjas till 800 kr. Det maximala månadssparandet i skattefondsparandet. 600 kr. har nu varit oförändrat i ett par år.

3 Sparande på rikssparkonto samt effekter på kreditmarknaden

3.1 Bankinspektionen

En fråga som varit föremål för diskussioner mellan expertgruppen och bankinspektionen är hur inlåningen på rikssparkonto skall redovisas. En- ligt expertgruppen skall inlåningen även i fortsättningen ske i banken med banken som gäldenär visavi kunden. Pengarna skall efter viss tid överföras till riksgäldskontoret. Därvid uppkommer två möjligheter att redovisa medlen. nämligen brutto eller netto. Expertgruppen har mycket kortfattat berört denna problematik och har överlåtit på bankgrupperna att själva bestämma redovisningsmetod.

Skulle bankgrupperna välja att redovisa brutto uppkommer inga större problem. Bankinspektionen har emellertid förståelse för de synpunkter. som tidigare framförts från banker med utlandsengagemang. att det kan vara svårt att visa och förklara graden av soliditet med en sådan redovis- ningsmetod.

Väljer bankgrupperna däremot att redovisa enligt nettometoden innebär detta en avvikelse från bokföringslagens regler. Detta kan lösas genom lagändring eller genom att avvikelsen på annat sätt accepteras. t.ex. ge- nom riktlinjer från bankinspektionen. För att en sådan metod skall kunna godtas måste dock enligt inspektioncns mening krävas att det i det avtal som upprättas mellan banken och riksgäldskontoret klart utsågs. att riks- gäldskontoret garanterar bankens krav på kontoret och att banken har omedelbar tillgänglighet till inlevererade medel för utbetalning vid uttag från kundens sida. Om ett sådant avtal upprättas kan banken på passivsi— dan inom linjen dels ta upp inlåningen på rikssparkonto. dels omedelbart dra bort bankens fordran på riksgäldskontoret. varför endast de medel som ännu ej inlevererats kommer att påverka balansräkningen. Frågan om hur bankinspektionens riktlinjer närmare skall utformas har ännu inte lösts. inspektionen förutsätter att regeringen i god tid före lagens ikraftträdande åtminstone i princip anger vissa riktlinjer för redovisningen.

Bankinspektionen instämmer i expertgruppens uppfattning att det är önskvärt om alla bankgrupper använder samma redovisningsprincip för rikssparsystemet. Svårigheter skulle annars uppkomma vid jämförelser mellan de olika bankgrupperna. Dessa svårigheter är dock inte oöverstig- liga.

Prop. 1983/84: 30 l07

3.2 Hovrätten för Övre Norrland

För nuvarande skattesparande i bank utgår högsta bankränta på det sparade beloppet. Det nya sparandet på rikssparkonton skall enligt försla- get kanaliseras till riksgäldskontoret via bankerna.

3.3 Länsstyrelsen i Västmanlands län

En särskild fråga som endast vagt har berörts av expertgruppen är vilka följder ett sparande på rikssparkonton kan komma att få för det traditionel- la banksparandet. Gruppen konstaterar att nuvarande sparskattekonton endast omfattar 2.6—2.9 % av den totala bankinlåningen (s. 77) och menar att sparandet på rikssparkonton även om det får större volym än sparan- det på sparskattekonton fått — inte kommer att medföra "någon mer dramatisk dämpning av inlåningens expansionstakt”. Enligt länsstyrelsens mening är detta ett mycket tveksamt uttalande. De förmåner som skulle följa av bestämmelserna om rikssparkonto är helt överlägsna nuvarande traditionella sparformer främst genom den skattefria avkastningen. Det måste därför starkt sättas i fråga om allmänhetens nysparande i bankerna verkligen kommer att öka. Det synes snarare vara så att detta sparande kommer att minska påtagligt under de närmaste åren. Bankerna torde helt sakna möjligheter att konkurrera med allemanssparandets rikssparkonton som utöver skattefri avkastning kan erbjuda utmärkt ränta utan uppsäg- ningstid. Endast för grupper som faller utanför allemanssparandet. t. ex. sparkonton för barnbidrag etc.. kan ett nysparande förväntas. Om man därtill lägger att bankerna under tiden 1985—1989 tvingas hålla l6 a 17 miljarder tillgängliga för lyftning inom ramen för medlen på skattesparkon— tona kan allvarliga störningar uppkomma på lånemarknaden. Av betänkan- det (s. 77—80) framgår visserligen att avsikten är att dämpa bankinlåning- ens expansionstakt och att viss del av hushållssparandet skall "dras ur banksystemet". Länsstyrelsen vill emellertid sätta i fråga om inte de föreslagna åtgärderna går så långt att bankernas in- och utlåningsverksam- het under lång tid kommer att påverkas kraftigare än vad som avsetts. Särskilt ansträngt kan det bli för sparbankerna som beloppsmässigt svarar för ca l/3 av t. ex. skattesparkontona.

3.4 Fullmäktige i Sveriges riksbank

Det nuvarande skattesparandet kan ske i två former dels genom förvärv av andelar i en aktiesparfond. dels genom bankinlåning. Det är angeläget att även fortsättningsvis stimulera hushållen till ett sparande i motsvarande former men att i systemet införliva en i dagens läge värdefull ändring rörande bankdelen. Att i den situationen. vari svensk ekonomi nu befinner sig. stimulera just bankinlåning med skattefavörer framstår som

Prop. 1983/84: 30 l08

obefogat. Fullmäktige finner därför expertgruppens förslag att omforma det nuvarande skattesparandet i bank till ett sparande på rikssparkonto i bank där medlen slussas vidare till riksgäldskontoret särskilt värdefull. Framför allt till följd av de stora statliga budgetunderskotten har en av kreditpolitikens huvuduppgifter blivit att söka öka statens upplåning utan- för banksystemet och hålla tillbaka likviditetsökningen i banksystemet och i ekonomin i övrigt. Oavsett hur bankerna i sin medverkan i det nya systemet redovisar sparandet — innanför eller utanför balansräkningen — skall sparmedlen odelat överföras till riksgäldskontoret. Alternativet till ett system. som innebär att medlen överförs till riksgäldskontoret. är en mycket stor ökning av banklikviditeten och därmed mycket höga likvidi- tetskvotskrav.

Sparsystemets huvudmål är att öka sparandet och att kanalisera det inom systemet uppsamlade sparandet till näringslivet och staten. Förslaget har samtidigt. som berörts ovan. fått en sådan utformning att det är ägnat att dämpa banklikviditeten. Härigenom underlättas den kreditpolitiska styrningen av bankerna. Det är möjligt att sparsystemet kommer att verka olika på olika banker och bankgrupper. Detta måste självfallet beaktas i just den kreditpolitiska styrningen av bankerna. Leder det nya sparsyste- met till en särskilt stor sänkning av likviditeten i en viss bank eller bank- grupp. måste självfallet likviditetskravcn sänkas särskilt mycket för denna bank eller bankgrupp. Detta ligger i linje med vad som redan sker. när banklikviditeten minskas av andra faktorer än utlåningsexpansion.

Fullmäktige tillstyrker således det framlagda sparförslaget och kommer helt naturligt att i sin kreditpolitik beakta de effekter sparsystemet har på bankerna. Vad fullmäktige ansett sig böra ifrågasätta gäller endast den låga uttagsavgiften och behovet av initialsubvention.

chcrt'atirm av chmm'ilcrna Bureus/um Linder. Boo och Troedsson

De belopp. som kan bli tillgängliga för att genom allemanssparandet bidra till att finansiera det statliga budgetunderskottet är i förhållande till dessa underskott obetydliga. Det är en allvarlig svaghet att detta inte understrukits av fullmäktiges majoritet. Behovet av att vidta kraftiga be' sparingar i de offentliga utgifterna måste framhävas.

Det nuvarande skattesparandet har fungerat väl. Avsikten har från bör- jan varit att efter en inledande period ändra systemet vad avser de skat- teavdrag som är ett av inslagen.

Beträffande den konstruktion. som den nu föreliggande utredningen föreslår. vill vi dock framföra vissa synpunkter.

Det finns ingen principiell skillnad mellan å ena sidan ett system med tidsbundna spartwsättningar och skatteavdrag och å andra sidan ett system med icke tidsbundna sparaVsättningar. Skatteavdragen kan ses som en extra räntegottgörelse för bindningen av sparbeloppen. Det är därför olo- giskt när fullmäktiges majoritet säger. att de sparbelopp. som frigörs

Prop. 1983/84: 30 l09

fr.o.m. l985. skulle med nuvarande system kunna komma i åtnjutande av skatteavdraget enbart genom att användas som insättningar l985. Man skulle inte kunna komma i åtnjutande av avdraget utan att binda pengarna för ett antal år.

En annan fråga är om skatteavdragen för en sådan bindning skulle kunna anses vara en alltför generös premie för bindningen. Att ha sparbeloppen omedelbart tillgängliga dock med vissa avgifter vid uttag — skulle då ses som en för statskassan mindre dyrbar favör. Detta är utredningens tanke och den är antagligen riktig. Men detta innebär också att det nya sparsyste- met för allmänheten kommer att uppfattas som mindre gynnsamt och därför också i minskad utsträckning bidra till finansieringen av statsskul- den. Detta skulle vara i sin ordning. om kraftfulla åtgärder vidtagits för att minska statsutgifterna.

Den försämring i villkoren som sker. är särskilt påtaglig för det riskvil- liga sparandet. Vi anser detta vara en allvarlig nackdel.

. Fullmäktige gör gällande att det nya systemet har sådana egenskaper att det kan sägas fungera "evigt". Detta synsätt visar en beklaglig brist på insyn i den negativa dynamik som statsskuldsfinansieringens problematik utlöser. Budgetunderskotten är stora: staten försöker förbilliga sin upplå— ning genom att tvinga försäkringsbolag och banker att på för dem oförmån- liga villkor låna pengar till staten; detta försämrar försäkringstagares och banksparares utbyte av deras sparande och minskar deras sparbenägenhet: för att motverka denna sida av kreditmarknadsregleringarna vidtar så staten en ny reglering som ger allmänheten särskilda gynnsamma kredit- villkor vid utlåning till staten; denna så gynnade allmänhet är samma allmänhet som fått sitt sparande skadat genom olika tvångsregler för för- säkrings- och banksparande. Att tro att '"alIemanssparandet" som ett led i denna process skulle kttnna fungera "evigt" är felaktigt. Mycket stora budgetunderskott kommer att leda till snedvridningar som också kommer att förstöra allemanssparandet. Av dessa skäl anser vi också att den beloppsgräns om 30000 kr för individuella sparkonton som utredningen föreslär för att inte särskilt gynna storsparandet och som fullmäktige vill ta bort i sin iver att illustrera det nya systemets hållbarhet. är ett icke- problem. Beloppsgränsen kan både has och mistas. Systemet kommer att behöva ändras. innan beloppsgränsen utövat någon spärr för sparavsätt- ningar.

3.5 Fullmäktige i riksgäldskontoret

Fullmäktige har särskild anledning att med tillfredsställelse notera att sparandet i rikssparkonto enligt förslaget skall överföras till riksgäldskon- toret. Ett centralt mål för statsskuldspolitiken är att finansieringen av budgetunderskottet i så stor utsträckning som möjligt sker utanför bank- systemet. De långivare som då blir aktuella är kapitalmarknadsinstitut.

Prop. 1983/84: 30 110

företag. kommuner. fonder. stiftelser och hushåll. Kapitalmarknadsinstitu— ten har under senare är visat en viss minskning i sin placeringskapacitet. Främst företag och kommuner har spelat en viktig roll i finansieringen av budgetttnderskottct under det gångna året genom sina engagemang i stats- skuldväxlar. Tillväxten av upplåningen mot statsskuldväxlar kan dock inte förväntas ske i samma takt under kommande år. Den statliga upplåningen från hushållen har hittills skett huvudsakligen i form av spar- och pre- mieobligationslån. Hushållens andel av den totala statsskulden har mins- kat från en toppnotering på 18% 1976 till 12% under 1982.

Genom att sparmedel i rikssparkonto överförs direkt till riksgäldskon- toret underlättas möjligheterna att nå ovannämnda mål för statsskuldpoliti- ken. Effekten i detta avseende av det föreslagna sparsystemet blir givetvis beroende] av vilken omfattning sparandet får. Målet bör enligt fullmäktiges mening vara att uppnå ett totalt sparande i rikssparkonto på 5— l0 miljarder per år. Det är mot denna bakgrund förslaget bör bedömas.

Riksgäldskontoret förutsätter att vad avser bankernas utlåningsmöjlig- heter dessa regleras av riksbanken via de kreditpolitiska styrmedlen. Så sker t. ex. vid bankernas försäljning av sparobligationer.

Beträffande räntesättningen vill. fullmäktige föreslå en större flexibilitet än som anges i expertgruppens förslag. dvs. diskonto + 1.25 %. bl.a. på grund av räntesatsens osäkra effekt på upplåningsvolymen. Detta kan uppnås genom att riksgäldskontoret på liknande sätt som för övriga upplå- ningsformer bestämmer räntan i samråd med riksbanken.

Reservation av ledamöterna Sund/trist. Hov/tummar och Tobisson

"Trots häftig kritik från den dåvarande oppositionen har det system för skattebesparande som infördes under den borgerliga regeringsperioden blivit en stor framgång. Efter valet har den nya socialdemokratiska rege- ringen känt sig förpliktad att avskaffa skattesparandet. Det föreslås nu ersättas av ett "allemanssparande". Det nuvarande skattesparandet får i förslaget ett indirekt erkännande genom att de båda systemen företer många likheter. Men det tidigare avståndstagandet medför tyvärr att möj- ligheterna att underlätta övergång från det gamla till det nya systemet inte tillvaratagits.

Jämfört med skattesparandet innebär allemanssparandet minskad bind- ning av sparmedlen men borttagen skattereduktion. Eftersom den nuva- rande skattereduktionen är större vid sparande i aktiesparfond än på skattesparkonto. försvinner därmed den riskpremie som under senare år fått de insatta medlen att fördelas ungefärjämnt på de båda sparformerna.

l expertgruppens betänkande medges också att inflödet till de nya riks- sparkontona kommer att bli betydligt större än till kapitalsparfonderna. Medborgarnas sparande skall tydligen styras över från näringslivet till statsskulden. Det är naturligtvis ingen tillfällighet att det utbud av aktier på två miljarder kronor om året som aktiefondcrnas successiva avskaffande

Prop. 1983/84: 30 | | ]

förorsakar till omfattningen överensstämmer med det belopp som löntagar- fonderna till en början skall köpa aktier för varje år.

Ett annat medgivande från expertgruppens sida är att nysparandet blir lågt. Detta var tidigare en vanlig invändning mot skattesparandet. Nu sägs att även överföringar från annat sparande är nyttiga. Skillnaden är dock den att hittills har banksparande i stor utsträckning omvandlats till riskvil- ligt kapital. medan det i framtiden främst får formen av lån till staten.

Fullmäktiges majoritet hoppas att sparandet på rikssparkonton skall uppgå till 5— lO miljarder kronor per år. Vi tror att den låga bindningsgra- den kan medföra en god anslutning vid starten. Samma faktor kommer dock sedan att göra uttag vanliga. varför nettosparandet under följande är kan väntas bli mindre. Vi ifrågasätter därför möjligheterna att på sikt få önskvärd omfattning på den föreslagna sparformen. För att lyckas därmed är det under alla omständigheter nödvändigt att bankerna ger villkor som stimulerar till en aktiv marknadsföring av sparformen.

Vi har tidigare förutsatt att skattesparandet måste reformeras när man kommer till den tidpunkt då det bundna sparandet får lyftas. Men det nya sparsystem som då skall erbjudas hushållen måste vara mer anpassat till det tidigare skattesparandet än vad allemanssparandet är. Expertgruppen föreslår ett avvecklande av skattesparandet som direkt inbjuder till över- flyttning av sparkapital från det gamla systemet till de nya kontona. Detta innebär ingen som helst stimulans för nysparande. vilket är en stor nackdel i nuvarande ekonomiska läge.

Jämfört med statsskulden och det förväntade behovet av statsupplåning blir under alla omständigheter sparandet på rikssparkonton obetydligt. Vi vill därför kraftigt understryka fullmäktigemajoritetens inledningsvis fram— förda uppfattning att det mest verksamma medlet föratt begränsa budget- underskottet är att öka det (J]k'ntliga sparandet.

3.6 Allmänna pensionsfonden. l—3:e fondstyrelserna

Överföringen av medel på rikssparkonto till riksgäldskontoret innebär i praktiken en minskning av bankinlåningen. Rikssparkontona kan beskri- vas som en av bankerna administrerad statlig upplåning hos hushållen eller som en särskild bankräkning belagd med 100 procents likviditetskrav. Ur kreditpolitisk synvinkel är insättningar på rikssparkonton likvida tillgång- ar. vilka liksom vanlig bankinlåning måste inkluderas i penningmängden. Det är oklart hur rikssparkontona kommer att påverka bankernas balans- omslutning. Detta beror bl.a. på om insättningen redovisas netto eller brutto i bankernas balansräkning-ar. Det är i princip även möjligt att riks- gäldskontoret står som gäldenär i förhållande till spararna. De problem som aktualiseras i samband härmed är inte lösta i utredningens förslag.

lnsättningarna på rikssparkonto framstår väsentligen som substitut för bankinlåning och tillkommer initialt som en omplacering. Ur bankernas

Prop. 1983/84: 30 1 12

synpunkt verkar omplaceringen som en höjning av likviditetskravcn. Ban- kernas medverkan i marknadsföringen av rikssparkonton är en förutsätt- ning för systemets framgång. Frågan om bankernas ersättning behandlas emellertid mycket knapphåndigt i utredningen. Inte heller tar utredningen upp frågan i vilken omfattning subventionerna av rikssparkonton kan väntas leda till en höjning av räntorna på konkurrerande bankräkningar. Styrelserna förutsätter att systemets kostnader och verkningar utredes innan beslut fattas om systemets definitiva utformning.

3.7 Allmänna pensionsfonden, 4ze fondstyrelsen

Expertgruppen föreslår i fråga om räntan för sparande på rikssparkonto att denna skall vara diskontobunden. Eftersom sparandet avser långfristig statsfinansiering och inte ingår i bankinstitutens rörelse ter det sig mer naturligt att räntan i stället anknyts till en långfristig statsobligationsränta. med avdrag för bankernas förvaltningskostnader. Härigenom skulle man vittna att råntevariationerna sannolikt skulle bli både mindre och färre. vilket borde underlätta marknadsföringen av detta sparande.

3.8 Svenska bankföreningen

Svenska bankföreningen understryker vikten av att statsupplåningen sker på sådant sätt att bankernas skulder och balansomslutning inte sväller och soliditeten försämras. Beträffande expertgruppens skrivning att inlå- ningen på rikssparkonto kan redovisas netto eller brutto vill Bankförening— en framhålla att det för "netto-metoden" krävs att bankinspektionen ger anvisningar om att bankerna i sina balansräkningar skall kvitta hushållens insättningar på rikssparkonto mot sin motsvarande fordran på riksgälds- kontoret och föra dessa poster inom linjen. Då bör en nettoredovisning kunna accepteras titan särskild lagstiftning trots reglerna i bokföringsla- gett. En förutsättning för nettoredovisning är vidare att riksgäldskontoret utfärdar en garanti att svara för resp. banks skulder till spararna på riks- sparkonto. Endast med en sådan ordning kan man uppnå att utländska långivare m.fl. bortser från vissa av bankernas skulder vid en bedömning av soliditeten.

Eftersom bankföreningen inte funnit några sakliga skäl för en bruttore- dovisning vilka i styrka kan jämföras med kravet på god soliditet i banker med utlandsrörelse. bör nettoredovisningen gälla för alla banker.

Skulle statsmakterna finna att en nettoredovisning inte kan komma ifråga bör riksgäldskontoret stå som gäldenär gentemot spararna. Lösning- en av dessa frågor är enligt bankföreningen avgörande för frågan om rikssparkonton.

Prop. 1983/84: 30 ! l3

3.9 Svenska sparbankslöreningen

Sparbanksföreningen föreslår att det organiserade bosparande.som nu sker i samarbete mellan sparbanken. bostadskot'>pet'ationett och fackliga organisationer bör ges samma förmåner som det föreslagna sparsystemet.

Vidare anförs att allemanssparande pä konto i bank kommer att reduce- ra den vanliga hushållsinlåningen i olika grad beroende på bankernas struktur. Därvid är det angeläget att riksbankens styrmedel för bankgrup- perna tar hänsyn till ev. förlorad kreditkapacitet. Föreningen föreslär som lämplig modell för en sådan neutralisering det tillämpade avräkningsförfa- randet i likviditetskvoten vid försäljning av statens sparobligationer.

Det är angeläget att i en eventuell proposition om allemanssparandet ett uttalande görs att vid tillämpningen av styrmedel för bankgrupper och enskilda banker hänsyn tas till förlorad kreditkapacitet.

Föreningen aner att redovisningen skall ske inom bankernas balansräk- ning. Redovisningen bör vidare ske brutto enligt vanlig redovisnings- praxis. Näg "a skäl som talar för nettoredovisning finns inte för sparbanker- nas del. Bankernas refinansieringslån i AP-fonderna som redovisnings- mässigt kan sägas vara av samma karaktär som allemanssparandet — redovisas brutto i bankernas balansräkningar.

Föreningen har kännedom om att affärsbankerna förordar en nettoredo- visning med hänvisning till att en bruttoredovisning medför ökad balans- omslutning och därmed ger sken av försämrad soliditet. Den faktiska soliditeten mäste emellertid ställas mot den riskexponering bankerna är utsatta för. Ett lägre soliditetstal vid bruttoredovisning innebär i detta fall ingen faktisk försämring eftersom placeringar i riksgäldskontoret måste anses helt riskfria för bankerna.

3. M Sveriges föreningsbankers förbund

SFF ser det som angeläget att understryka. att affi'trsbankernt-t fär tillba- ka en avsevärt större andel av statens utgifter pä sina inläningskonton än fördelningen av den totala inläningen mellan bankgrupperna utgör. Detta torde också innebära. att — vid statsskuldväxeltransaktioner — denna recyclingprocess av statens tttgifteri verkligheten inte är någon nackdel för affz'irsbzmkerna, dvs. tvärtemot vad expertgruppen hävdat.

I samband med detta resonemang är det av stor betydelse att hänvisa till det faktum. att försäljningen av statsskuldväslar främst minskar affi'trsban— kernas specialinläning. vilket oftast är en dyrbar retinansieringsform. Spa- randet i rikssparkonton däremot kommer i hög grad att ske genom omflytt- ning frän vanlig inlåning till det nya statliga kontot. Eftersom andelen hushälIskunder väger tyngre i föreningsbankerna och även i sparbankerna än i affärsbankerna, befarar SFF en icke konkurrensneutral lönsamhets- försämring för föreningsbankerna jämfört med affärslmnksgruppen som följd av det nya statliga sparsystemet.

8 Riksdagen 1983/84. I sum/. Nr 30

Prop. 1983/84: 30 ' | 14

På grund av de ovannämnda effekterna vad beträffar Statsskuldväxlar och sparande i rikssparkonton samt den citerade "recyclingproeessen" av ' statens utgifter till banksystemet har SFF den mycket bestämda uppfatt- ningen. att budgetunderskott i nuvarande storleksordning och dess finansi- ering leder till olikheter ur konkurrenssynpunkt inom banksektorn. varvid föreningsbankerna drabbas. Föreningsbankerna och även sparbankerna missgynnas dessutom på grund av sina begränsade möjligheter till refinan- siering utomlands. Sveriges relativt sett höga ränteläge beror ju främst på de stora underskotten i bytesbalansen och statsbudgeten. Utan denna i relation till omvärlden förhållandevis höga svenska räntenivå skulle affärs- bankernas utlåning i utländska valutor ligga på en betydligt lägre nivå än i dag samtidigt som affärsbankerna starkare skulle påverkas av kreditpoli- tiska åtstramningar.

Beträffande redovisningsmetod stöder förbundet tanken att bankgrup- perna bör använda Samma system. SFF saknar emellertid preciseringar på vad som menas med netto- eller bruttoredovisning. SFF tolkar de två alternativen på så sätt, att nettometoder avser den senaste månadens sparande som ännu icke överförts. till riksgäldskontoret. medan bruttore— dovisningen innebär att sparande". redovisas i sin helhet i bankernas ba— lansräkning. Dessutom har utredningen uttalat. att bankerna — ej riks— gäldskontoret —— skall stå som gäldenärer gentemot insättarna.

SFF anser. att denna uppläggning präglas av inkonsekvens. I stället finns enligt SFFs uppfattning följande alternativ. 1 alternativ 1 står riks—' gäldskontoret som gäldenär gentemot spararna och då skall riksgäldskon— toret i sin tur redovisa de belopp som finansierats genom rikssparkontona. Samtidigt måste bankerna i sina balansräkningar ta upp det sparande som inbetalts men ännu inte inlevererats till riksgäldskontoret (vilket motsvarar den s.k. nettometoden).

Alternativ ll innebär, att bankerna står som gäldenärer gentemot spa— rarna. [ detta fall måste hela sparandet redovisas i bankernas balansräk— ningar (vilket är den s.k. bruttometoden).

Det ovan sagda betyder. att det inte råder någon valfrihet när det gäller redovisningsmetod. om bankerna skall stå som gäldenärer gentemot spa rarna. SFF avstyrker emellertid bruttometoden, eftersom denna skulle leda till en onödig "uppblåsning" av bankernas balansräkningar. Detta skulle medföra besvärande konsekvenser för bankernas soliditet.

[ stället förordar SFF nettoredovisningsmetoden. där riksgäldskontoret fungerar som gäldenär gentemot spararna, och i sin balansräkning redovi- sar hela sparandet (bortsett från det som ännu inte inlevererats från ban— kerna). Eventuellt kan bankerna informera om rikssparkontonas utveck— ling i kommentarerna till sina balansräkningar.

Prop. 1983/84: 30 I 15

3.11 Sveriges industriförbund

Förbundet har inga principiella invändningar mot införandet av riksspar- konton. Vi hade dock velat se en utförlig analys av denna sparandeforms - konsekvenser för totalsparande och kreditmarknad. Ökar totalsparandet eller blir det fråga om en överflyttning av medel från bankkonton till risksparkontona? Någon tillfredsställande argumentering på denna punkt ger inte expertgruppen. Inte heller finns något analytiskt resonemang om rikskontosparandets betydelse för räntenivå och penningmängd. Det är i och för sig tänkbart att denna sparform kan möjliggöra en statlig upplåning som är mindre ränteuppdrivande än alternativa låneformer. ] så fall skulle förslaget innebära en klart intressant innovation. Vi önskar att expertgrup- pen försett oss med en tillfredsställande analys av det problemet.

3.12 Kooperativa förbundet (KF)

Sparandet på skattesparkonto i KF:s sparkassa har vuxit mycket kraftigt under senare år och utgör. även om det relativt sett kan te sig blygsamt. ett icke oväsentligt bidrag till förbundets kapitalförsörjning. Ur den aspekten är det givetvis negativt för KF att detta sparande föreslås upphöra och ersättas av sparande på rikssparkonto. där sparmedlen slussas vidare till riksgäldskontoret. Å andra sidan har KF full förståelse för behovet att hushållen bidrar till finansieringen av statens budgetunderskott. Däremot noterar KF med beklagande att det nya rikssparandet endast föreslås ske i bank. Detta innebär att KF inte skulle ha något alternativ att erbjuda den snabbt växande delen av sina sparkunder, som deltar i det nuvarande skattesparandet. Det är ett starkt krav från KF:s sida att dess sparkassa bereds möjlighet att medverka i sparandet på rikssparkonto på samma villkor som bankerna. '

3.13 Lantbrukarnas riksförbund (LRF)

Det är väsentligt att ett ökat hushållssparande utnyttjas till produktiva investeringar och inte främst blir ett medel för att finansiera ett budgetun- derskott betingat av en hög offentlig konsumtion. LRF ställer sig därför tvekande till systemet med rikssparkonton där medlen direkt slussas till riksgäldskontoret. Rikssparkontona kommer att direkt konkurrera med den ordinarie bankinlåningen. Bankernas intresse av att marknadsföra rikssparkontona torde därför vara begränsat. Bankanknutna sparkonton där medlen sedan på traditionellt sätt tillhandahålls kapitalmarknaden. kombinerat med finanspolitiska styrmedel borde kunna ge samma efter- strävade resultat.

Prop. 1983/84: 30 ' l lf»

3.14 Folksam

Det är en brist i utredningens förslag att man inte kunnat visa på allemanssparandets rimliga effekter avseende det långsiktiga och regel— bundna sparandet. Enligt vår mening torde spararna återigen finna skäl för att byta tillgångarna i skattesparandet som föreslås bli slopat med allemanssparandets start år 1984 — mot möjligheten att sätta in motsvaran- de kapital i det nya sparandet. Der. mest näraliggande effekten av riksspar- kontot torde bli den nämnda. Rikssparkontoinnehavare i likhet med andelsägarna i kapitalsparfond — kommer att kunna ta ut sitt sparande vid valfri tidpunkt, visserligen mot en l-procentig avgift. men syftet med förslaget om sparandets långsiktighet har därmed också urholkats. Försla- get, åtminstone till de delar som handlar om rikssparkonto. torde alltså kunna ifrågasättas i avseende på målsättningen om långsiktighet och regel- bundenhet i nysparandet.

3.15 HSB

HSB vill föreslå, att bostadssparande i bostadskooperationen ges sam- ma fördelar som det av expertgruppen föreslagna allemanssparandet samt att sparmedlen får behållas inom bostadskooperationen. Bostadskoopera- tionen använder sparmedlen i bostadsbyggandet och i ROT-sektorn och minskar därmed i motsvarande mån behoven av eljest statlig och institu- tionell finansiering. Ett införande av "allemanssparande" som icke tar i beaktande bostadssparandets särställning innebär allvarlig risk för att bo- stadssparandet upphör utan att den sparkapacitet det innebär tillförs annan sparsektor.

4 Kapitalsparfondernas placeringsmöjligheter

4.1 Bankinspektionen

Expertgruppen föreslår att kapitalsparfond skall få möjlighet att placera sina medel i statspapper. Placeringen begränsas till 25 % av fondförmögen- heten. Samma möjlighet öppnas för aktiesparfonderna. Bankinspektionen tillstyrker den föreslagna ändringen men föreslår att inspektionen genom dispens kan möjliggöra att större andel placeras i statspapper.

4.2 Länsstyrelsen i Malmöhus län

Länsstyrelsen anser det är värdefullt att de föreslagna nya kapitalspar- fondernas placeringsmöjligheter ökar jämfört med de villkor som gäller för dagens aktiesparfonder.

Pro'p. 1983/84: 30 ' t 17

4.3 Allmänna pensionsfonden. 4:e fondstyrelsen

l fråga om bestämmelsen att högst 10% av en kapitalsparfonds portfölj får placeras i ett enskilt bolag är fondstyrelsen tveksam till lämpligheten av en preciserad regel. Grundat på erfarenheterna av fjärde AP-fondens verk- samhet anser styrelsen att den allmänna regeln om riskspridning i 14 5 l, förslaget till lag om allemanssparande. bör vara tillfyllest. Om man anser en preciserad regel nödvändig bör det klargöras om procentsatsen gäller anskaffningsvärden eller marknadsvärden (och om värdepapper utfärdade av staten i detta sammanhang skall inräknas i fondens värde eller inte). Bestämmelsen hör i så fall avse z-tnskaffningsvärden. Det är lätt att med exempel från fjärde AP-fonden visa att en regel avseende marknadsvärdcn skulle kunna" leda till omotiverade försäljningar av värdepapper med en särskilt gynnsam kursutveckling.

l l?» s lagförslaget räknas de värdepapper upp. som en kapitalsparfond får förvärva. l paragrafen bör i tydlighetssyfte också anges att en fond får ha banktillgodohavandcn. Även om det finns en fungerande marknad för statsskuldväxlar måste en fond av praktiska skäl ha ett eller flera bankkon- ton mcd tidvis inte obetydliga tillgodohavanden.

4.4 Centralorganisationen SACO/SR

Oavsett huvudman ser inte SACO/SR något behov av att fastställa en övre gräns för kapitalsparfondernas placeringari statspapper.

4.5 Svenska arhetsgivareföreningen. SAF

Svenska arbetsgivareföreningen har inget att erinra mot förslaget att kapitalsparfonderna skall kunna placera upp till 25 % av fondförmögenhe- ten i statspapper. _

4.6 Svenska Sparbanksföreningen

Kapitalsparfonder skall enligt expertgruppens förslag få placera högst 25 ')? av fondförmögenheten i olika typer av statspapper. Sådana papper bör vara av likvid karaktär så att de snabbt kan säljas för omplacering i aktier eller" för att kttnna tillgodose eventuella krav på uttag eller byte av fond. Sparbanksföreningen föresli'ir att inom ovannämnda 25—procentsram skall förutom statspapper också få ingå bankcertifikat.

4.7 SHlO-Familjeföretagen

(_)rganisationcn anser att det direkt i lagtexten bör anges att kapitalspar- fonderna kan placera sina medel i bankräkning.

Prop. 1983/84: 30 t Itt

4.8 Sveriges värdepappersfonders "förening

De nya kapitalsparfonderna skall enligt förslaget ha samma placerings- möjligheter som dagens aktiespatfonder. dock med tillägget att upp till 25 G="?- av fondförmögenheten får placeras i av staten emitterade värdepap- per. Föreningen linner det inte nödvändigt att ha detta tillägg enär aktie- fonder och aktiesparfonder redan i dag har möjlighet att hålla likviditet som ger motsvarande avkastning.

4.9 Sveriges aktiesparares riksförbund

Utredningens förslag att kapitalsparfonden skall kttnna placera upp till 25 C? av sina tillgångar i statspapper hälsar aktiespararna med tillfredsstäl- Ielse.

Den hittillsvarande ordningen. som i praktiken inneburit att Aktiespar- fonderna varje månad placerat allt insatt sparande i aktier. har inte varit bra. Det har varit ett osmidigt system. som inneburit en rent mekanisk press uppåt på kurserna. Aktiesparfonderna har inte haft fria händer att försöka avvakta med köp till bästa köptillfälle.

Aktiespararna anser därför att förslaget att Kapitalsparfonderna får pla— cera upp till 25 % i statspapper är välbetänkt. Dock under förtltsättning. att dessa placeringar i statspapper betraktas som tillfälliga. i väntan på lämpli- ga tillfällen att köpa aktier. Vidare bör fonderna ha möjlighet att placera sin likvid även i andra former än statspapper. exempelvis bankccrtifikat.

4.10 Kooperativa förbunder (KF)

I fråga om sparandet i riskkapital har KF vid ett flertal tillfällen påtalat att företagsformen ekonomisk förening inte givits med aktiebolagen likvär— diga förutsättningar för sin försörjning med riskkapital. Detta har bl.a. skett i samband med Kooperationsutredningen. där KF framlade ett för- slag till riskbärande sparande. Konsummedlcmmar sktllle enligt detta för- slag erbjudas teckna s.k. garantikapital i konsumentföreningarna under likartade former som tillämpas för skattesparandet. Det är visserligen enligt förslaget om Allemanssparande möjligt för t.ex. flertalet konstt- mentföreningar att stå som huvudmän för nybildade kapitalsparfonder. Dessa skulle dock enligt föreslagna placeringsregler ktlnna placera endast IOC? av fondkapitalet i kooperativ verksamhet (aktier i kooperativt ägda bolag). Det måste. enligt KF:s uppfattning. anses rimligt att en kapitalspar- fond. som vänder sig till sparare i deras egenskap av konsttmentl'öreningar- nas ägare. får möjlighet att placera en större andel av fondförmögenheten i kooperativ verksamhet.

KF vill i detta sammanhang föreslå att liknande placeringsregler. som utredningen föreslår för de företagsanknutna aktiesparfonderna". skall få

Prop. 1983/84: 30 l l9

tillämpas för kooperativa kapitalsparfonder. Detta skulle i sä fall innebära att dessa fonder tilläts placera mellan 25 och 50% av sitt kapital i koopera- tivt ägda aktiebolag och kooperativa föreningar. Placeringar i de sist- nämnda skulle då ske i form av garantikapital eller B-insatser. 1 övrigt skulle samma placeringsregler gälla som för andra företagsanknutna aktie- sparfonder. Sparandet i dessa fonder borde vidare. enligt KF:s mening. stå öppet inte bara för medlemmar i de kooperativa föreningarna utan även för anställda i dessa och deras eventuella dotterföretag.

Eftersom varken garantikapital eller B-insatser är etablerade placerings- objekt på kapitalmarknaden torde det vara lämpligt att här något gå in pä vad som avses med dessa begrepp.

Föreningslagen bygger på principen att det är medlemmarna som skall skjuta till föreningens primära egenkapital. Detta sker i form av medlems- insatser. För att göra det möjligt dels för andra än medlemmar att satsa riskkapital i kooperativa föreningar dels för medlemmar att satsa kapital utöver den obligatoriska medlemsinsatscn, fördelade KF Kooperationsut- redningcn ett förslag om s.k. garantikapital. Detta skulle ha en mellan- ställning mellan medlemskapital och lånat kapital. Kooperationsutredning- en framlade i samma syfte ett förslag om en ny kapitalform utan rösträtt vid sidan om det traditionella insatskapitalct. benämnt B-insatser.

Villkoren för teckning av garantikapital kan sammanfattas på följande sätt:

Belopp: En förening kan ta upp ett garantikapital som högst motsvarar insatskapitalet. Skulle insatskapitalet av någon anledning komma att understiga garantikapitalet uppstår återbetal- ningsskyldighet för den del av garzmtikapitalet som överstiger insatskapitalct. ' Löptid: 10 är. kan av föreningen sägar tipp efter 5 är. Ränta: Marknadsanpassad ränta med hänsyn till löptid och risk. Rän—

tan skall vara avdragsgill för föreningen.

Säkerhet: lngcn särskild säkerhet lämnas. Rätt till betalning följer först efter föreningens samtliga skulder och är vad gäller ätcrbetal- ningsskyldighet jämställt med insatskapital. Övrigt: Ett eller flera garantikapitallän kan förekomma. Lånen är amorteringsfria. Garantikapitalbevisen är ställda pä inneha- varen och därmed överlätbara. Något inflytande följer ej med garantikapitalet.

Slutligen anser KF att det bör vara möjligt även för en samorganisation. ägd av organisationer som var och en för sig eller tillsammans fyller de föreslagna kraven för huvudmannaskap för en kapitalsparfond. att också själv vara huvudman. Tillämpat pä konsumentkooperationen skulle detta innebära att KF skulle kunna stå som huvudman för en kapitalsparfond i vilken konsumentföreningarnas medlemmar sparar. Särskilt under Upp- byggm—tdsperioden av det nya sparandet bör det vara angeläget att få ett sa

Prop. 1983/84: 30 l20

brett medlemsunderlag som möjligt. Visar sig sparformen attraktiv kan i ett senare skede n_va fonder startas med ägarorganisationerna som huvud- män.

4.11 Lantbrukarnas riksförbund

LRF anser att allemanssparan-Jet bör bli tillgängligt för alla typer av företag. säväl aktiebolag som ekonomiska föreningar. För att de senare skall ges möjlighet att utnyttja allemanssparandet via kz-ipitalsparfonder kräVs vissa anpassningar av expertgruppens förslag. De kooperativa kapi- talsparfonderna bör arbeta utefter samma förutsättningar som de i expert- gruppen föreslagna kapitalsparfonderna. utom i ett avseende. Kooperativa kapitalsparfonder bör få möjlighet att placera sparmedel i lämpliga längfris- tiga former (ev. B-insatser eller motsvarande) i ekonomiska föreningar i stället för i aktier.

Väljs B-insatser förutsätter det att kooperationsutredningens förslag beträffande riskkapitalförst'iriningen blir en realitet före den ljanuari l984. i vilket bl. a. koppling finns till förslagen om B-insatser samt beskattning av insatsränta.

Det är angeläget att B-insatserna ges en kortare bindningstid än föreslag- na lO är. med tanke på den relativt ringa bindningen i kapitalsparfonden. Även med en kortare bindningstid på B-insatserna kan det teoretiskt sett uppstä likviditetsproblem i fonden. LRF delar dock expertgruppens upp- fattning att incitamenten är tillräckligt starka för att sparandet skall fä en långsiktig karaktär. En spridning av olika B—insatsinnehtw över tiden. möjligheten till en viss likviditet.—reserv i statspapper samt eventuellt en garanti frän fondens huvudman torde uppväga likviditetsrisken pä grund av B-insatsernas bundna form.

Avsaknaden av värdetillväxt pä B-insatserna samt behovet av en viss riskpremie motiverar en avkastning som något överstiger räntan på riks- sparkontona. F.n avkastning på förslagsvis diskonto plus Z."??- tordc vara tillräckligt för att stimulera till ett sparande från i första hand lantbruksko- operationens medlemmar och anställda.

LRF bedömer att inledningsvis bör inom lantbrukskooperationens ram en kooperativ kapitalsparfond inrättas med LRF som hux-talman.

Genom införandet av kooperativa kapitalsparfonder skapas likvärdiga förutsättningar för kooperativa företag och aktiebolag att attrahera riskka- pital via hushällens sparande inom alIemanssparandets ram.

Prop. 1983/84: 30 Ill

5 Kapitalsparfondernas organisation och andelsägarnas inflytande

5.1 Postverket

Beträffande kapitalsparfonder mäste förslaget om högsta antalet kunder per fond ändras. Postverket arbetar som ombud för PK-banken bl.a. när det gäller att sälja nuvarande aktiefondsparande. Det är orimligt att Posten! PKbanken inte sktllle kunna erbjuda alla sina kunder att spara i kapital- sparfonder. Antingen kan begränsningsregeln beträffande antalet kunder per fond tas bort eller kan om ett ökat inflytande från spararnas sida är önskvärt —- varje bankinstitut få rätt att bilda flera fonder. Det senare kan dock leda till problem om fonderna får olika framgång och sparare därför vill byta mellan olika fonder i banken.

5.2 Kungliga bankinspektionen

För att en fond för lönsparande skall kunna få någon omfattning att tala om fordras att fondbolagen har någon kanal till löntagarna. Det är därför naturligt att bankernas aktiesparfonder är de största fonderna. Även vissa större bolag som |. es. Volvo och SCA har via egna fondbolag med fram- gång kunnat bedriva fondverksamhet. Enligt den nu farande lagstiftningen kan vem som helst starta ett fondbolag och genom detta driva en aktiespar- fond. Trots den medvind som aktiesparfonderna seglat i under de senaste två åren har under denna tid endast ett fåtal nya aktiesparfonder bildats. Endast en organisation har visat intresse för sådan verksamhet. Vad ex— pertgruppen nu föreslår är i realiteten en begränsning av antalet möjliga huvudmän för lönsparande i fonder. Detta kan te sig något förvånande med hänsyn till expertgruppens målsättning.

En åtgärd som direkt tar syfte på att minska koncentrationen är förslaget om begränsning av antalet andelsägare i kapitalsparfonderna. Sammanta- get med förslaget om begränsning av andelsägarnas sparande leder detta till att kapitalsparfondernas fondförmögenhet maximeras till l.5 miljarder kr. En andelsägares sparande har dock endast minimerats till |th kr. Rent teoretiskt kan en fond med maximala antalet andelsägare få en fondft'irmö- genhet på endast 5 miljoner kr.. dvs. om 50000 andelsägare endast gör en minimiinsättning vardera. En större fond innebär större ekonomiska förde— lar för både fondbolaget och ft'mdandelsägarna. För de senare i form av lägre administrativa kostnader. Man får därför anta att fondbolagen. som en följd av begränsningen av antalet andelsägare. kommer att lägga ner den största mödan på de presumtiva andelsägarna som har den bästa ekono- miska ställningen. Härvid torde andra av expertgruppen framställda mål komma att motverkas. Det kan mot bakgrund av ovanstående starkt ifråga— sättas om en begränsning skall göras till antalet personer.

Såsom en ytterligare begränsning föreslås att varje huvudman för en

Prop. 1983/84: 30 , 122

kapitalsparfonds fondbolag endast skall få äga ett fondbolag. Ett antal andelsägare i SE-Bankens. Handelsbankens resp. PK-bankens aktiespar— fonder kommer på grund härav och som en följd av den ovan angivna begränsningen att bli "övertaliga” på så sätt att de inte får plats i dessa bankers kapitalsparfonder. Sparbankernas aktiesparfond. som är den till antalet största. kommer däremot att kunna delas upp på ett lämpligt antal kapitalsparfonder, vars fondbolag ägs av olika sparbanker. I detta avseen— de kan förslaget inte anses vara konkurrensneutralt. En möjlighet vore att. i enlighet med vad som sägs i betänkandet om rikstäckande organisationer. tillåta att de rikstäckande bankernas regionala organ blir huvudmän för var sin kapitalsparfond. Risken för centralstyrning torde liksom för organisa- tionerna vara i det närmaste obefintlig.

Enligt den nuvarande lagstiftningen skall andelsägarna utse representan- ter i fondbolagets styrelse. Detta sker så gott som uteslutande på en andelsägarstämma. Endast i undantagsfall har det hänt att andelsägarre- presentanter utsetts av en intressesammanslutning. Det är regel att förslag på sådana representanter lämnas av en valberedning. När nu expertgrup- pen vill göra dessa institutioner obligatoriska kommer detta alltså inte att innebära någon ändring av nuvarande förhållanden. Representanter för bankinspektionen har under året liksom tidigare år besökt så gott som samtliga av de stora aktiesparfondernas andelsägarstämmor. Dessa har i år varit synnerligen välbesökta och har därföri några fall inte kunnat innbära någon verklig dialog mellan fondbolag och andelsägare. Ett fondbolag har såsom en konsekvens av det stora intresset från andelsägarnas sida hållit åtta regionala stämmor på olika platser i landet. Vid dessa stämmor har nominering av andelsägarrepresentanter ägt rum. Bankinspektionen har även varit representerad vid en sådan stämma och har därvid kunnat konstatera en stor tillfredsställclse hos andelsägarna över att fondbolaget förlagt någon verksamhet till deras hemort. Sammanfattningsvis konstate- rar inspektionen att andclsägarstämmorna numera fungerar på ett tillfreds- ställande sätt. såtillvida att andelsägarna deltar i betydligt större grad än tidigare. En tidigare problem har varit att andelsägarstämmorna besökts av ett fåtal andelsägare. varvid risk förelegat för att andelsägarstämmorna inte kunde anses representativa för majoriteten av andelsägarna.

För att stärka andelsägarnas position föreslår expertgruppen att dessa erhåller majoritet i fondbolagets styrelse. Av styrelsen på minst sju perso- ner skall regeringen utse två ledamöter och bolagsstämman i fondbolaget en ledamot. De övriga ledamöterna bland dem styrelsens ordförande skall utses av andelsägarna på fondandelsägarstämma. Denna ändring skall även gälla retroaktivt i fråga om nuvarande aktiesparfonder. Bankinspek- tionen är i och för sig positiv till att andelsägarnas ställning i fondbolaget stärks. inspektionen befarar dock att den mycket kraftiga försämringen av bolagsstämmans inflytande på styrelsevalet kan få negativa effekter. Hu- vudmannen som även framgent skall äga hela fondbolaget har ett moraliskt

Prop. 1983/84: 30 123

ansvar för fonden. Denne lånar ofta sitt namn till fonden och står vanligen för marknadsföringen av denna. På grund av att huvudmannen bara förfo- gar över en av minst sju platser i styrelsen blir det svårt för att inte säga omöjligt att vid marknadsföring av fonden lämna nägra bindande uppgifter om fondens placeringsinriktning eller dess övriga mer långsiktiga policy. Risken är också större än med nuvarande regler att fonden kommer att drivas mer kortsiktigt. då styrelsens majoritet endast har ansvar ett år i taget. Detta senare skulle kunna motverkas om mandattiden gjordes längre än ett år. Eventuella presumtiva huvudmän för kapitalsparfonder kan med vetskap om sin framtida ställning i fondbolaget bedöma om de vill starta ett fondbolag. De nuvarande ägarna till fondbolagen för aktiesparfonderna har inte denna möjlighet. Enligt inspektionens uppfattning motiverar inte htt- vudmännens tidigare agerande att lagstiftningen i detta avseende görs retroaktivt.

Frågan om aktiesparfondernas utövande av rösträtt för aktier i fonden har på senare tid väckt visst intresse. inspektionen har diskuterat frågan med verkställande direktörerna för de sju största aktiesparfondernas fond— bolag. Diskussionen har resulterat i en promemoria som tillställts fondbo- lagen. l denna pekas till en början på den ställning som andelsägarrepre- sentanterna i styrelsen f. n. har. Vidare understryks att noggranna anvis- ningar för röstningen skall utfärdas av styrelsen i varje särskilt fall. Slutli- gen anges möjligheten att. utöver särskilda instruktioner. hänvisa till en generell instruktion. Den generella instruktionen pekar på tre huvudregler. nämligen dels att fondbolaget i första hand skall företrädas av andelsägar- representant. dels att företrädaren vid osäkerhet skall avstå från att rösta och dels att han. om han bedömer att han bör rösta trots att han saknar särskild anvisning för röstningen i det aktuella fallet. skall göra detta på ett sätt som bäst gagnar andelsägarnas intressen på längre sikt.

Den i betänkandet föreslagna ordningen där endast andelsägarnas leda- möter i styrelsen deltar i beslut om rösträtt tillstyrks-av inspektionen. inspektionen vill emellertid peka på att det i praktiken tillhör undantagen ' att fondbolagets styrelse vid beslut om deltagande vid bolagsstämma kän- ner till vilka frågor. utöver de författningsenliga. som kommer att bli föremål för beslut på bolagsstämman. Någon form av instruktion kommer därför även i fortsättningen att bli erforderlig.

Överföring (n' spurundefrån ('n/'om] till en annan

Möjlighet att byta aktiesparfond föreligger i dag bara vid hel- och halv- årsskifte. Bytet avser då bara det nya sparandet. Expertgruppen har för att stärka spararnas ställning föreslagit att byte skall kttnna ske när som helst och även avse gammalt sparande. Detta kan sägas vara en konsekvens av att sparandet inte gjorts bundet. Härvid uppkommer emellertid vissa pro— blem. Enligt skattereglerna. som ej föreslås ändrade. har fonden skattefri- het för realisationsvinst på aktier som fonden innehaft längre tid än två är.

Prop. 1983/84: 30 I24

För nyare papper betalar fonden full skatt. Om ett större antal andelsägare flyttar sitt sparande från en fond eller tar ut sina pengar kan fonden tvingas till försäljning av aktier. Särskilt om fonden bedriver en kortsiktig place- ringspolitik kan det bli nödvändigt att sälja papper som är yngre ätt två år. Fonden drabbas då av realisationsvinstskatt. Denna drabbar dock bara de andelsägare som stannar kvar i fonden. På grttnd av skatten kommer andelsvärdet att sjunka, vilket i sin tur kan leda till att fler byter från denna fond osv. En multiplikatoreffekt kan alltså bli följden. Detta kan särskilt komma att drabba de nya. mindre insiktsfulla andelsägarna. Förhopp- ningsvis kommer dock inte andelsägarna att byta fond i sådan utsträckning att denna situation behöver inträffa. Bestämmelsen har ett psykologiskt värde som sannolikt väger tyngre än den ovan skisserade risken. Ett sätt att undvika risken är naturligtvis att helt befria kapitalsparfonderna från realisationsvinstskatt.

5.3 Statskontoret

Statskontoret anser att den föreslagna begränsningen av antalet andels- ägare (50000) i kapitalsparfonderna både kan bli praktiskt svår att tillämpa och också möjligen ge oönskade effekter genom att utestänga sparare från tillträde till de önskade (bästa) kapitalsparfonderna.

5.4 Hovrätten för övre Norrland

I avsnitt 5.2.3 i betänkandet utvecklas närmare vilka krav som skall ställas på en organisation för att den skall vara lämplig som ägare till ett fondbolag som förvaltar en kapitalsparfond. Enligt specialmotiveringen bör prövningen ankomma på bankinspektionen. Hovrätten anser att vill- koren för att en organisation skall få tillstånd att förvalta en kapitalspar- fond bör få en fylligare utformning i lagtexten än vad expertgruppen har ansett vara nödvändigt.

5.5 Kammarrätten i Göteborg

1 betänkandet föreslås regler som syftar till att motverka makt- och ägarkoncentration i kapitalspatfonder. Bland annat skall andelsägarnas antal i en kapitalsparfond inte få. överstiga 50000. Det är naturligt att spararen vill spara i den fond som han bedömer-som skickligast på att förvalta sparmedlen. Spararen har i det nya systemet också fått rätt att byta kapitalsparfond. En begränsning av antalet andelsägare i fonderna medför risk för att denna rätt i praktiken kommer att framstå som illuso- risk. eftersom tänkbara alternativa fonder redan kan vara fttlltecknade. Det torde också medföra olägenheter för bankerna att behöva avvisa ett stort antal i några fall merparten av de gamla fondkttnderna. De syften

Prop. 1983/84: 30 125

som utredningsmännen vill tillgodose med den föreslagna regeln får anses bli tillräckligt beaktade av systemet ändå. Sålunda torde de nya reglerna om styrelsens sammansättning och fondandelsägarstämma ge det ökade inflytande för fondandelsägarna som åsyftas.

5.6 Reservation av ledamöter i länsstyrelsen Malmöhus län. Lennart Eng- holm. Thorvald Frostemark. Kurt-Åke Olsson. Lars Samzelius. Fredrik Swartling och Lars Walberg

Enligt förslaget får varje kapitalsparfond ha högst 50000 andelsägare. och varje huvudman får endast ha en fondbolag och därmed bara förvalta en fond. De större bankerna har i dag fondbolag med andelsägare översti- gande denna gräns. Bildas inte nya fonderi tillräcklig utsträckning kommer platserna i de bankanknutna fonderna inte att räcka till. I dag finns ca 540 000 konton i de sju existerande aktiesparlonderna. Skulle begränsning- en gå igenom skulle endast 350000 konton få plats om inga nya fonder bildades. Den föreslagna begränsningen till 50000 andelsägare bör enligt länsstyrelsens uppfattning utgå. Begränsningen minskar också det me- ningsfyllda i förslaget att en andelsägare skall ha rätt att byta fond om han så önskar.

5.7 Länsstyrelsen i Norrbotten län

Expertgruppen har som en utgångspunkt för det egna förslaget att det skall motverka makt- och ägt-trkoneentration inom näringslivet. [ ett avse- ende tillgodoses detta krav. Andclsägarna föresläs tillsätta st)-'relsemajori— teten i de fondbolag som äger och förvaltar en kapitalsparfond.

Kretsen av huvudmän föreslås vidgad till att bl.a. omfatta organisatio- ner av en viss storlek. Det torde vara tveksamt om t.ex. den fackliga rörelsen kommer att utnyttja denna möjlighet.

5.8 Allmänna pensionsfonden, första. andra och tredje fondstyrelserna

Utredningens förslag om vidgat inllytande för andelsägarna i de nya fonderna tillstyrkes. Likaså kan styrelserna instämma i utredningens öns- kemål om en ökad pluralism i systemet och om engagemang av nya huvudmän. Styrelserna kan ej se att denna inställning nödvändiggör den föreslagna maximeringen av antalet andelsägare i en kapitalsparfond. Det finns tvärtom principiella invändningar mot en sådan lösning. Enligt försla- get skall andelsägarna kunna fritt välja fond och därmed även byta fond. Denna valfrihet kan med maximeringen bli illusorisk. Den skulle också föranleda omedelbara praktiska problem för vissa huvudmän som redan i de nuvarande fonderna överskrider maximitalet. Styrelserna avstyrker därför den föreslagna maximeringen.

Prop. 1983/84: 30 126

5.9 Allmänna pensionsfonden, 4:e fondstyrelsen

Expertgruppen föreslår att antalet andelsägare i en kapitalsparfond inte får överstiga 50000. Även om man önskar en spridning av det nya fondsy- stemet på ett större antal huvudmän kan lämpligheten av en sådan maxi- meringsregcl ifrågasättas. Rent principiellt är det tveksamt om spridningen bör åstadkommas genom att man hindrar institutioner med ett etablerat kontaktnät med hushållsspararna. tekniska resurser och sakkunskap i frå- ga om kapitalförvaltning från att utvidga sin verksamhet. Fondstyrelsen vill i detta sammanhang erinra om att expertgruppen i flera avseenden föreslår en förstärkning av fondandelsägarnas ställning i förhållande till fondförvaltaren. Vidare får den föreslagna antalsgränsen mindre lyckliga konsekvenser från konkurrenssynpunkt genom att vissa bankinstitut har ett landsomfattande kundunderlag medan andra bedriver verksamhet lo- kalt eller regionalt. Slutligen skulle regeln förhindra önskade överflyttning- ar av sparande till en framgångsrik kapitalsparfond som redan uppnått maximiantalet andelsägare. Fondstyrelsen är dock medveten om att avsak- naden av någon form av begränsningsregel kan leda till en koncentration av fondtörvaltningen som kan vara störande från marknadssynpunkt. Fondstyrelsen föreslår därför att denna fråga övervägs ytterligare.

Möjligheten att flytta över sparande i en kapitalsparfond till en annan bör vara ägnad att befrämja en effektiv kapitalförvaltning. Fondstyrelsen vill emellertid påpeka. att en sådan möjlighet också kan medföra vissa nackdelar. Inte minst på grund av kvartalsredovisningen beträffande fon- dernas verksamhet kommer uppmärksamheten att i hög grad inriktas på det kortsiktiga utfallet av fondförvaltningen. som till sin natur är en verk— samhet på längre sikt. Det kan därför befaras att ett stort antal överföringar mellan kapitalsparfonder kan komma att ske på tveksamma premisser. Viktigare är emellertid den effekt som ambitionen hos fondförvaltarna att på kort sikt hävda sig gentemot konkurrenterna kan få på placeringspoliti- ken. Det är ingalunda säkert att en högre avkastning på kort sikt också innebär en långsiktigt effektivare kapitalförvaltning och de praktiska möjligheterna till upprepade övertlyttningar av sparandet är begränsade.

5.10 Stockholms fondbörs

Utredningen föreslår att antalet delägare i en kapitalsparfond inte skall få överstiga 50000. En sådan regel skulle få orimliga konsekvenser. Den kan leda till att en bank tvingas avvisa kunder som vill bli delägare i dess kapitalsparfond. Regeln innebär en inskränkning i medborgarnas fria val när det gäller användningen av öisponibel inkomst. Den som vill spara i kapitalsparfond kan inte fritt välja. i vilken fond han vill placera sina medel. Den föreslagna regeln kan också leda till att den som redan är delägare i någon av de skattesparfonder som har mer än.50()00 medlemmar. dvs. för

Prop. 1983/84: 30 . 127

närvarande de till SE-Banken. Sparbankerna. PK-banken och Handels- banken anknutna fonderna. i samband med övergången till sparande i kapitalsparfonder tvingas byta bank.

Det förefaller över huvud taget orimligt att diskriminerade banker som varit särskilt framgångsrika när det gällt att ackvirera skattefondsparande. Det är normalt en uppgift för banker att vårda sig om hushållssparandet. Därför vore det mera naturligt att söka vidareutveckla den kapacitet för att ta hand om sparande som bankerna har och att de därvid fritt får tävla inbördes och med andra organisationer som vill sätta upp fonder för aktiesparande. Den föreslagna begränsningen som till synes godtyckligt satts till högst 50000 medlemmar är i själva verket en statligt organiserad konkurrensbegränsning.

Styrelsen anser. liksom utredningen. att det är önskvärt att fonddelägar- nas representanter i fondbolagsstyrelse får exklusiv rätt att utöva rösträtt på bolagsstämma för de aktier som fonden förvaltar. Redan nu har de vetorätt i sådana frågor. Däremot är det inte rimligt med sådana regler beträffande sammansättningen av styrelsen i fondbolag att ägaren av bola- get kan hamna i minoritet när det gäller sådana frågor som bolagets administration. kostnaderna för verksamheten och dispositionen av even- tuella överskott.

Utredningen föreslår att den som flyttar sina medel från en fond till en annan måste flytta hela sin behållning i den gamla fonden. Det bör enligt styrelsens mening vara möjligt att flytta endast en del av medlen eller att avsluta ett sparande i en fond och utnyttja återstående skattegynnade sparmöjligheter i en annan fond. Särskilt angeläget kan detta vara när en sparare flyttar från ett företag där han deltar i en företagsankntrten fond eller i en vanlig kapitalsparfond. Den som deltar i ett för'ctagsanknutet sparande kan också finna att han vid ett visst läge inte önskar placera mera medel i sitt eget företag. utan vill sprida sina resurser.

5.11 Landsorganisationen, LO

Den andra delen av allemanssparandet utgörs av riskvilligt kapital till näringslivet och skall organiseras via nybildade kapitalsparfonder. Utred— ningen har därvid haft som mål att förhindra bankernas dominans beträf- fande aktiesparandet och att sparandet i riskvilligt kapital skall motverka makt- och förmögenhetskoncentrationen i näringslivet. Kapitalsparfondcr skall få bildas av banker. fondkommissionsbolag och organisationer. Be- träffande organisationers möjlighet att skapa kapitalsparfonder finns inga preciserade regler men de bör normalt ha minst 1 000 medlemmar och vara ”en organisation som främjar medlemmarnas intressen inom arbetsliv eller näringsliv". Organisationen skall bestå av fysiska personer och inte vara bildad för ändamålet attjust skapa en kapitalsparfond.

Utredningen föreslår vissa reformer vad gäller fondernas organisation

Prop. 1983/84: 30 [28

som stärker andelsägarnas inflytande i fonden. samt deras placerings— regler.

Det är enligt LOs ttppfattning svårt att se att den föreslagna utformning- en kommer att uppfylla de målsättningar tttrcdningen har på systemet. Även om syftet anges som att bryta bankernas inflytande över fonderna. innebär förslaget att bankerna kan bilda kapitalsparfonder som. innan de når upp i sin maximala storlek (högst 50000 andelsägare med 30000 kr insatt). är 50552. större än någon av de nuvarande aktiesparfonderna knutna . till bankerna. Även om andelsägarnas inflytande över fonderna förstärks är det svårt att se att kapitalsparfonderna. ens nämnvärt. kommer att bidra till en minskning av makt- och förmögenhetskoncentrationen.

Eftersom utredningen inte kan avgränsa de organisationer som kan vara tänkbara för att starta kapitalsparfonder lämnas ett. visst godtycke fu bankinspektionen att avgöra om en organisation kan anses lämplig eller ej. Klart torde vara att utredarna, utan att rakt ut säga det. tänker sig att de fackliga organisationerna skall starta kapitalsparfonder. För LOs vidkom- mande ter det sig svårt att rekommendera medlemsorganisationerna att starta sadana. Det ingår inte i den fackliga organisationens uppdrag att förvalta medlemmarnas privata sparmedel med högsta möjliga avkastning som målsättning.

5.12 Tjänstemännens centralorganisation. TCO

Vad särskilt gäller aktiesparfrmderna instämmer TCO i den kritik som riktas mot den starka bindningen till bankerna. Kritiken riktas också mot spararnas bristande insyn och inflytande i fondernas förvaltning. Nuvaran- de regler innebär att de som redan i dag har ett stort inflytande över kapitalnutrknaden tilldelas ännu större resurser. ] denna mening kan man säga att makten över kapitalmarknaden ytterligare koncentreras. Det kan ifrågasättas om det över huvud taget är möjligt att utforma regler som ger smäspararna ett intlytande på kapitalmarknaden. men man kan åtminstone sträva efter en minskad koncentration. Mot denna bakgrund anser TCO att de föreslagna reglerna på detta område fått en bättre utformning än i nuvarande sparsystem.

Denna inställning innebär inte att TCO tagit ställning till huruvida orga- nisationen är beredd att päta sig rollen som huvudman för en eller flera kapitalsparfonder. itt sådant ställningstagande kräver längre tid än vad som nu står till buds.

5.13 Centralorganisationen SACO/SR

SACO/SR ser positivt på utredningens intentioner att uppnå ökad llexi- bilitet och konkurrens i systemet genom möjligheten att flytta kapitalet mellan olika aktiefonder. liksom på förslaget att bredda kretsen av huvud- män och öka aktiespararnas inflytande över verksamheten.

Prop. 1983/84: 30 129

Det är positivt att utredningen vill bredda huvudmannakretsen när det gäller aktiefonderna. SACO/SR anser emellertid att man kan gå längre än utredningen har gjort och också tillåta andra enskilda fonder utöver de föreslagna organisationsfonderna. Löntagarna kan i vissa fall ha intresse av att bilda kapitalsparfonder som är fristående från de fackliga organisa- tionerna för att undvika konflikten mellan ägaransvar och de traditionellt fackliga intressena. SACO/SR föreslår att reglerna differentieras för två olika grupper av huvudmän för aktiefonderna.

Genom den av SACO/SR föreslagna huvudmannastrukturen skulle anta- let fonder bli större. Därmed skulle utredningens strävan att motverka ökad makt- och ägarkoncentration i näringslivet bli lättare att förverkliga.

I syfte att stimulera tlera mindre kapitalsparfonder föreslår utredningen en övre gräns på 50000 sparare per fond. SACO/SR sympatiserar med intentionerna att bilda många små och konkurrerande fonder. men kan samtidigt se motiv för att öppna en möjlighet att i vissa fall ge dispens från denna grundregel.

5.14 Sveriges Civilingenjörsförbund

l betänkandet föreslås en begränsning av antalet delägare i var och en av kapitalsparfonderna till högst 50000. Flera av de nuvarande bankanslutna aktiesparfonderna har över 50000 delägare. För bankfonderna uppstår besvärliga prioriteringsproblem om begränsningen genomförs. Många SACO/SR-medlemmar som är anslutna till någon bankfond kan tänkas bli "hemlösa". CF föreslår därför att de som nu är delägare i en aktiesparfond skall ha möjlighet att ansluta sig till en nybildad kapitalsparfond med samma bank som huvudman.

CF är den enda fackliga organisation som för närvarande administrerar en aktiesparfond. Detta faktum har inte observerats av allemanssparutred- ningen, möjligen beroende på att CF:s fond bildades så sent som den 1 januari 1983. Om CF vilket ärtroligt avser att efter den ljanuari 1984 tillhandahålla medlemmarna den service som en kapitalsparfond innebär. uppstår besvärliga övergångsproblem. CF har nyligen ombildat ett helägt dotterbolag, AB lngenjörshuset. till att bli fondbolag för aktiesparfonden. Om utredningens förslag skulle genomföras i ograverat skick måste ett nytt fondbolag bildas som bedriver sin verksamhet parallellt med AB Ingenjörs- huset. Vi skulle behöva två styrelser och dttbbel administration vilket är kostnadskrävande. För CF är det därför angeläget att sådana övergångs- bestämmelser införs (alternativt dispensförfarande) att AB lngenjörshuset fungerar som fondbolag även till den nyinrättade kapitalsparfonden. Vi är givetvis då beredda att låta den styrelse som bildas enligt reglerna för kapitalsparfonderna i allemanssparandet få bestämma placeringen även för den gamla aktiesparfonden. Utredningen anser det vara synnerligen ange- läget att de fackliga organisationerna bildar kapitalsparfonder. Den om-

Prop. 1983/84: 30 - I30

ständighcten att CF varit föregångare i detta hänseende bör inte förorsaka förbundet nagra olägenheter när det gäller alleimtnsspatandet.

5. IS Svenska arbetsgivareföreningen. SAF

Av tekniska skäl föreslås. att sparande i kapitalsparfonder skall kanali- seras till nya fonder. Vidare föreslås att en organisation skall kunna vara huvudman för en kapitalsparfond. Detta har i princip också varit möjligt med nuvarande aktiesparfonder. För att begränsa storleken av de nya fonderna föreslås att en kapitalsparfond skall få ha högst 50000 andelsäga- re.

Av nuvarande bankanknutna aktiesparfonder har såväl SE-Bankens. Sparbankernas. PK-bankens som Svenska Handelsbankens mer än 50000 konton den 3l mars 1983. Ur spararnas synpunkt måste den föreslagna begränsningen framstå som betänklig. Det är inte rimligt att en fond skall behöva avvisa nya andelsägare, därför att antalet tidigare andelsägare nätt upp till 50000—gränsen. Fondernas storlek måste få avgöras av spararnas förtroende för resp. fond.

Vissa förändringar föreslås också vad gäller fondstyrelsernas samman- sättning. genom att andelsägarstämntor görs obligatoriska samt genom obligatorisk valberedning som skall lägga fram förslag om vilka personer som skall representera andelsägarna i fondbolagets styrelse. Ändringarna föreslås gälla såväl aktiesparfonder som de nya kapitalsparfonderna.

Det angivna syftet med de föreslagna ändringarna är att stärka andels— ägarnas inflytande. l realiteten är det emellertid inte genom rätten att via andelsägarstämmor utse styrelseledamöter i fondbolaget som andelsägar— nas inflytande kan manifesteras utan genom rätten att byta fond. I det perspektivet framstår de föreslagna regeländringarna som onödiga. Vad som däremot har reell betydelse är den föreslagna rätten att vid valfri tidpunkt byta kapitalsparfond. Denna rätt skulle emellertid kunna bli kraf- tigt kringskuren om den ovannämnda 50 OOO-gränsen sätter stopp för spara- rens möjlighet att byta till en framgångsrik och därför attraktiv kapitalspar- fond.

5.16 Svenska bankföreningen

Förslaget att antalet andelsägare i en kapitalsparfond inte får överstiga 50000 strider enligt bankföreningens uppfattning mot det grundläggande syftet att tillgodose spararnas intressen. Det måste nämligen ligga i deras intresse att fritt fä placera sina medel i den fond de vill. Detta skulle förhindras om förslaget genomfördes. Expertgruppens målsättning att ge spararen möjlighet att byta till fond han föredrar kommer inte heller att uppfyllas.

Förslaget skulle dessutom föranleda svårigheter för fonderna när det

Prop. 1983/84: 30 _ 131

gäller att avvisa personer som vill placera medel. 1 ett initialskede skulle det bli en mycket besvärande uppgift att peka ut dem som inte kunde få fortsätta spara i en fond med anknytning till viss bank. Begränsningen av antalet andelsägare skulle vidare innebära en konkurrensbegränsning av unikt slag. som samhället eljest strävar efter att motverka. Förslaget strider också mot de principer om fri konkurrens på bankomrädet med möjligheter för de olika bankinstituten att på likartade villkor driva sin verksamhet som infördes genom ändringar i banklagstiftningen år 1969. — Bankföreningen avstyrker följaktligen förslaget om begränsning av antalet andelsägare.

Skulle en begränsning av antalet andelsägare införas trots de anförda skälen däremot förordar bankföreningen att en bank fär bilda flera fondbo- lag för förvaltning av kapitalsparfonder.

Expertgruppen föreslår att beslutanderätten för en kapitalsparfond skall tillkomma de ledamöter i fondbolagets styrelse som företräder andelsägar- na. Detta skulle medföra att den bank som genom att tillföra aktiekapital och andra resurser bildar ett fondbolag helt skulle sakna inflytande över verksamheten i sitt dotterbolag. Bankföreningen anser att den bank som bildat ett fondbolag har ett ansvar gentemot kunderna att fonden sköts bra. att placeringarna görs professionellt. att marknadsföringen uformas lämp- ligt etc. Besluten och ansvaret härför kan rimligen inte åvila andra än fondbolagets ägare.

Bankföreningen föreslår därför att man inte inskränker bolagsstämmans rätt enligt aktiebolagslagen att utse representanter i fondstyrelsen. som utövar beslutanderätten över fondernas administration och placeringsin- riktning. Bankföreningen har däremot inget att invända mot att andelsägar- representanterna får ensamma utöva rösträtten för de aktier i vilka fonder- na placerats. '

Byten av fonder i stor utsträckning kan för en fond som förlorar sparare medföra att fonden för att kunna lösa ut dessa tvingas sälja av sitt aktiein- nehav. Därmed tvingas fonden betala realisationsvinstskatt för aktier. vilka inte innehafts två är. Beskattningen drabbar. indirekt. endast de andelsägare som stannar kvari fonden. Bankföreningen föreslår att fonden vid rcn vinstbeskattning fär avräkna vinst som härrör från de medel som betalats ut till dem som lämnat fonden.

5.17 Svenska Sparbanksföreningen

Antalet andelsägare i varje kapitalsparfond får uppgå till högst 50000 enligt expertgruppens förslag. Syftet är att minska maktkoncentrationen och lämna utrymme för nya huvudmän att träda in som förvaltare av kapitalsparfonder.

Mot detta syfte bör vägas följande konsekvenser för spararna. En kapi— talsparfond kan relativt kort efter starten nå maximigränsen för antalet

Prop. 1983/84: 30 . 132

andelsägare. Om en sådan fond är bankanknuten måste en del av bankens kunder hänvisas till fond med annan huvudman. Det kan framstå som svärförklarligt för kunden att den egna banken tvingas hänvisa sina kunder till konkurrentbankers eller andra kapitalsparfonder.

Inom sparbanksrörelsen föreligger inget hinder att starta ett flertal kapi- talsparfonder. Antalsbegränsningen av andelsägare är därför inte något avgörande problem för sparbankernas del.

Sparbanksföreningen har mot den bakgrunden för sin del inga invänd- ningar mot föreslagen antalsbegränsning.

Enligt expertgruppens förslag skall fondbolagets ägare utse en styrelse- ledamot i bolaget. staten skall utse två och andelsägarna fyra. Andelsägar- stämman utser ordföranden.

För att erbjuda sina kunder aktiesparande i kapitalsparfond fordras att bank satsar aktiekapital och andra resurser för att starta ett fondbolag. Bankens mål kan därvid vara att ge kapitalsparfonden viss placeringsin- riktning som överensstämmer med bankens inriktning och profil i övrigt. Av allmänheten kommer kapitalsparfondens verksamhet att uppfattas som en del i bankens rörelse. En framgångsrik kapitalsparfond ger banken good-will # en misskött fond ger bad-will. Bank som i eget nanm och med vissa intentioner satsat hela aktiekapitalet i fondbolaget bör få möjligheter att utöva ett rimligt inflytande i bolagets styrelse över placeringsinriktning och administration. '

Syftet med expertgruppens förslag är att stärka andelsägarnas inflytan- de. Ett inflytande kan utövas genom styrelserepresentation men också på individuell nivå genom att andelsägarna utan uttagsavgift kan byta kapital- sparfond på det sätt expertgruppen föreslagit.

Sparbanksföreningen föreslår att fondbolagets huvudman äger rätt utse minst samma antal styrelseledamöter som andelsägarna. Föreningen har däremot ingen invändning mot att endast andelsägarrepresentanterna be- slutar om utövande av rösträtten för fondens aktier.

Expertgruppen föreslår att banker. fondkommissionsbolag och vissa organisationer skall kunna vara huvudmän för kapitalsparfonder.

På svensk kreditmarknad har en institutionell uppdelning av olika verk- samheter länge varit rådande. Efter hand som nya verksamheter vuxit fram och en allmän produktutveckling ägt rum har den traditionella verk- samhetsuppdelningen successivt upplösts. Den faktiska utvecklingen hari många fall gått snabbare än en erforderlig anpassning av lagstiftningen. Problem har därvid uppstått och gränserna för institutionernas verksamhet har blivit oklara. Den nyligen tillsatta struktttrutredningen för kreditmark- naden har bl. a. till uppgift att lägga förslag till regler som klargör de olika institutionernas verksamhetsinriktrting.

Om expertgruppens förslag att fondkommissionsbolag skall tillåtas bilda fondbolag för kapitalsparfonder genomförs. kommer en institutionell ut- vidgning att ske av en verksamhet som för närvarande är bankanknuten

Prop. 1983/84: 30 . 133

med ett undantag. Konsekvensen är en fortsatt utveckling mot oklara gränsdragningar för verksamheten på kreditmarknaden. Sparbanksför- eningen kan inte inse att fondkommissionsbolag är lämpliga att hantera breda organiserade sparformer för hushållen. Sådana sparformer för hus- hållen. även när det gäller aktiesparande. bör förbehållas banker på den in- stitutionella kreditmarknaden. Expertgrttppens motiv att vidga kretsen av huvudmän har ändå uppfyllts genom att en rad olika organisationer tillåts bilda kapitalsparfonder.

Sparbanksföreningen avstyrker således att fondkommissionsbolag ingår iden krets som tillåts bilda kapitalsparfonder.

5.18 Sveriges föreningsbankers förbttnd

För närvarande kan aktiespararna endast byta fond vid halvårs- och helårsskiften. Samtidigt måste tidigare insatta medel vid ett fondbyte stå kvar i den "gamla" fonden. dvs. enbart nyinsättningar kan ske i en annan fond. Utredningen föreslår att aktiespararna ges ökad flexibilitet genom att byte av fond skall kunna ske när som helst. Dessutom skall enligt förslaget hela sparandet kunna överföras från den ursprungliga till den nya kapital- sparfonden.

SFF har ingen principiell erinran mot denna ändring. SFF vill dock påpeka. att denna nya regel kan ha allvarliga konsekvenser för en kapital- sparfond om allt för omfattande fondbyten äger rum. Detta gäller både fondens ekonomi och de sparare. som av olika skäl inte kan eller vill genomföra ett fondbyte (jfr även vad ovan sagt-s ang. skattekonsekven- serna). På grund av dessa farhågor föreslår SFF att 6 & ändras så tillvida. att kapitalsparfonderna får ta ut en l-procentig uttagsavgift vid byte från en kapitalsparfond till en annanfDessutom föreslår SFF att realisations- vinstskatten slopas för kapitalsparfonderna.

Utredningen anser det som en viktig förändring. att andelsägarna er- håller en förstärkt roll i fondstyrelserna. Expertgruppen bedömer det som tillräckligt. att fondbolagets ägare enbart utser en styrelseledamot. Dessut- om åligger det regeringen som hittills att utnämna två styrelserepresentan- ter. Minst fyra styrelseledamöter skall representeras av andelsägarna. dvs. fondbolagets styrelse kommer att bestå av minst sju ledamöter. Detta - förslag innebär. att andelsägarna får ett dominerande inflytande även över fondbolagets"placeringspolitik.

SFF har ingen erinran mot förslaget i denna del. Huvudmannen måste dock ges rätt att välja förvaltare av fonden. SFF föreslår dessutom. att fondbolagens ägare bör ha fler än ett mandat i kapitalsparfondernas styrel- ser för att dessa skall få.ett större inslag av professionell kompetens.

Prop. l983/84: 30 134

5.19 SHlO-Familjeföretagen

För att minska maktkoncentrationen föreslår arbetsgruppen att en kapi- talsparfond högst får ha 50000 andelsägare.

Denna regel skall jämföras med antalet konton inom resp. fond hos nuvarande aktiefondssparande. Flertalet av dessa fonder överskrider med mycket god marginal den föreslagna gränsen.

Begränsningen av antalet andelsägare kommer att få en rad negativa effekter. Populära kapitalsparfonder som effektivt förvaltar sparmedlen kommer troligen inte att bli öppna för nya sparare eftersom stor risk finns att de når upp till 50000 andelsägare. Härigenom kommer spararnas möj— ligheter att flytta sparmedel att försvåras.

Arbetsgruppens argument beträffande maktkoncentration är inte överty- gande nog föratt motivera maximigränsen. Genom fritt utträde och tillträ— de till olika kapitalsparfonder kan andelsägarna på ett mycket effektivt sätt visa sitt missnöje över hur fondstyrelsen utnyttjar sin rösträtt och handhar placeringspolitiken. Arbetsgruppens förslag om ökat andelsägarinllytande i fonderna minskar även risken för maktkoncentration.

SHIO-Familjcförctagen avstyrker med bestämdhet den föreslagna be- gränsningen av antalet andelsägare i en aktiesparfond.

5.20 Sveriges industriförhund. Sl

Vissa regler i det nya sparsystemet är svårbegripliga. speciellt med hänsyn till de egenskaper expertgruppen vill att det skall ha. Sålunda föreslås att en kapitalsparfond inte får ha mer än 50000 fondatulelsägare. ett tal som i dag överträffas av fyra s. k. bankfonder. Efter vilka kriterier skall en framgångsrik fond diskriminera mellan ftmdandelsägare in spe? Här liksom i andra köproblem är det svårt att finna rättvisa principer. Expertgruppens strävan att skapa fördelningspolitisk rättvisa kan i prakti- ken mynna tlt i förnu'igenhetstillväxt för 50000 utvalda.

Låt majoriteten av styrclsemedlemmarna i fondbolaget utses av dess bolagsstämma. Det förefaller inte rimligt att ägarna av ett fondbolag inte skulle ha det avgörande inflytande-: i detta. Genom förslagets möjligheter till snabbt byte av fond kan andelsägarna "med fötterna" reagera mot eventuell misskötsel av deras intressen. Fondförvaltarna har större tryck på sig enligt det föreslagna systemet än i det i dag rådande. Vi tillstyrker dock förslaget att de andelsägarvalda styrelsemedlemmarna skall utöva rösträtten för fondens aktier.

Expertgruppen föreslår att en kapitalsparfond skall förvaltas av ett för ändamålet särskilt bildat fondbolag. Detta fondbolag skall enligt förslaget endast få förvalta en kapitalsparfond och inte få förvalta andra aktiefonder eller aktiesparfonder. '

Som ovan nämnts motsätter sig föreningen att en huvudman endast får

Prop. 1983/84: 30 . l35

starta en kapitalsparfond. Föreningen är också kritisk till förslaget att särskilt fondbolag måste startas för förvaltningen av kapitalsparfond om fondbolag för aktiesparfond redan finnes. Av effektivtetsskäl föreslår för— eningen att såvida fondbolag redan startats av huvudman för skattefond— sparandet. må detta fondbolag även starta kapitalsparfond.

Den erfarenhet vad gäller marknadsföring. placeringar och administra— tion av aktiesparfonder som byggts upp i dessa fondbolag torde för spa— rarna utgöra en trygghetsgaranti för en fortsatt effektiv förvaltning även av de nya kapitalsparfonderna. Genom denna konstruktion uppstår ej heller den krångliga situation som skisserats. men ej lösts av expertgruppen. beträffande kapitalsparfondernas möjligheter att agera på aktietmirknaden innan den första andelsägarstämman hållits.

Vidare motsätter sig föreningen den av expertgruppen föreslagna styrel— sesammansättningen för fondbolag och kapitalsparfond. Expertgruppen föreslåratt bolagsstämman har rätt att utse endast en ledamot av totalt sju i fondbolagets styrelse. Härigenom fråntas huvudmannen det avgörande inflytandet i frågor som rör administration. personalärenden. marknadsfö— ring. ekonomi etc. Huvudmannen. vilken ger sitt namn åt verksamheten och satsar det nödvändiga kapitalet. skulle på detta vis inte ha beslutande- rätten i avgörande frågor i det egna bolaget. Detta är enligt föreningens synsätt helt oacceptabelt. Föreningen föreslåri stället att bolagsstämman skall ha rätt att utse lika många styrelseledamöter som fondz'tndelsägar- stämman.

Expertgruppen föreslår vidare att beslutanderätten i styrelsen i frågor som rör utövande av rösträtt för fondens aktier helt skall tillkomma de av andelsägarstämman utsedda ledamöterna. Föreningen tillstyrker detta för— slag.

F.n sparare som väljer att byta kapitalsparfond skall enligt utredningens förslag flytta hela sitt innestående belopp från den gamla fonden till den nya. Föreningen anser inte att skäl föreligger härför. tttan menar att det från spararens riskspridningssynpunkt är motiverat att han själv beslutar hurttvida det redan sparade kapitalet skall flyttas eller inte. Härav följer att kontrollen av sparandet inte bör ske inom det fi.")reslagna huvudlmnksyste- met. utan bör lämpligen ligga på ett fristående kontrollorgan.

5.22 Sveriges finansanalytikers förening

Utredningen föreslår att antalet andelsägare i en kapitalsparfond ej får överstiga 50000. Detta förslag är utomordentligt olyckligt ur marknadseko- nomisk synpunkt. En grundläggande rättighet på alla fria marknader är principen om fritt inträde på marknaden. Upprätthållandet av denna prin- cip är särskilt påkallat när det gäller riskkapitalmarknadcr. vars syfteju är att åstadkomma en optimal allokering av kapital. Förslaget synes också gå stick i stäv med utredningens förslag (och därmed argumentation) vad

Prop. 1983/84: 30 I36

gäller möjligheten att öka valfriheten för spararna genom byte av fond. I sammanhanget kan påpekas att någon specialmotivering till förslaget inte presterats av utredningen och att utredningen ju föreslagit förändringar jämfört med nuvarande system som avsevärt stärker andelsägarnas ställ- ning. Förmodligen skulle ett tillämpande av en begränsning också leda till betydande praktiska svårigheter för fonderna.

Ytterligare ett argument mot den föreslagna storleksbegränsningen är att incitamenten skulle minska — och slutligen upphöra — för att öka andels- ägarkretsen om antalet andelsägare närmar sig 50000. På så sätt skulle troligen vissa bankgruppers kunder till viss del ställas utanför fondsparan- det. vilket skulle leda till ett icke önskvärt lägre totalt sparande. För övrigt talar det mesta för att storlekspro-blematiken tar hand om sig själv. Erfa- renhetsmässigt blir större fonder mer trögrörliga och tenderar att närma sig ett "indexperformance". En sådan fond får givetvis svårare-att hävda sig i konkurrensen.

5.23 Sveriges aktiesparares riksförbund

En uttrycklig ambition i betänkandet är, att man vill få en större bredd på sparandet. Man vill få in nya sparargrupper. och man vill få fram ett bredare. mer diversifierat utbud av fonder. Aktiespararna flnner detta vara lovvärda ambitioner.

Flera fonder. med olika inriktning. och med olika typer av huvudmän bakom sig. skapar större bredd och mer mångfald på kapitalmarknaden. Det är bra i sig. Dessutom får spararna större valfrihet. vilket är bra och vilket bör medföra att sparsystem-et kan attrahera fler sparare.

Det skulle vara en utomordentligt intressant utveckling om några av landets verkligt stora organisationer kunde förmås starta egna kapitalspar- fonder. Aktiespararna anser. att en sådan utveckling på alla sätt bör stödjas.

Två svaga punkter med skattesparandet har varit andelsägarnas dåliga inflytande och bristande möjlighet för spararna att flytta sitt tidigare spa- rande från en fond till en annan.

Enligt betänkandet kommer andelsägarna att tillsätta majoriteten (fyra av sju) ledamöter i fondbolagens styrelser. Vidare kommer valberedning- ar. som ska företräda andelsägarna att obligatoriskt inrättas. Båda dessa förändringar stärker andelsägarnas ställning och välkomnas därför.

Vidare föreslås. att andelsägarna ska kunna flytta även sina tidigare insättningar från en kapitalsparfond som de är missnöjda med till någon annan fond. Detta är bra. både för att spararen på detta sätt får större inflytande över sitt sparkapital och för att en sund konkurrens mellan fonderna stimuleras.

Här uppstår dock ett problem: Om många sparare samtidigt vill lämna en fond. kan den tvingas sälja ut aktier före tvåårsgränsen. varvid fonden

Prop. 1983/84: 30 137

drabbas av full reavinstskatt. Detta drabbar spararnai fonden. genom att andelsvärdet sjunker. Spararna i kapitalsparfonder drabbas således indi- rekt av aktiebeskattningen. på ett sätt som knappast varit avsett.

En konsekvens av bindningstidens avskaffande bör därför bli att man tar bort realisationsvinstskatten även på aktieinnehav under tväårsgränsen för kapitalsparfonderna.

Två inslag i betänkandet gör att huvudmännens intresse att satsa på fonderna kanske blir begränsat.

Det första gäller fondbolagens styrelser. Enligt förslaget ska andels- ägarna besätta fyra platser. statliga representanter två platser och huvud- männen en plats. Aktiespararna har svårt att se det nödvändiga i att staten tillsätter fler styrelseledamöter än vad huvudmännen gör. Det är ett bak- Vänt förhållande. Rimligare är att fondens huvudman tillsätter två platser oeh staten en plats.

De största aktiesparfonderna. SE-Bankens och Sparbankernas. har i dag nästan tre gånger så många andelsägare. Vid övergången till Kapitalspar- fonder kommer således bara var tredje sparare i dessa fonder att kunna erbjudas plats. Nästan l00 000 sparare i dessa två aktiesparfonder kommer att tvingas söka sig någon annanstans.

Denna begränsning gör att dessa bankers intresse att marknadsföra sina fonder minskar. På samma sätt kan en alltför svag representation i fondbo- lagets styrelse minska bankens/huvudmannens intresse för verksamheten. Dessa två faktorer tillsammans försvagar incitamentet att marknadsföra det nya systemet lika starkt som tidigare.

En lämplig lösning kan vara. att varje huvudman tillåts starta flera olika Kapitalsparfonder. som var och en är begränsad till 50000 andelsägare. Varje fond bör då ha en autonom styrelse och förvaltning. Fonderna kan därmed komma att ges något olika placeringsinriktning. Eftersom andels- ägarna i varje fond kommer att dominera resp. fonds styrelse. behöver man inte befara några problem med maktkoncentration.

5.24 Kooperativa förbundet, KF

Kooperativa förbundet anser att huvudmannaskapet för kooperativa kapitalsparfonder skall också kunna omfattas av samorganisationer. ägda av organisationer som var och en för sig eller tillsammans fyller de före- slagna kraven för huvudmannaskap.

Andelsägare i de kooperativa kapitalsparfonderna skall kunna vara såväl medlemmar i huvudmannaorganisationerna som anställda i dessa och deras eventuella dotterföretag.

Prop. 1983/84: 30 |38

5.25 Lantbrukarnas Riksförbund. ll.RF .

LRF finner det positivt att möjligheter öppnas för en breddning av kretsen av huvudmän för kapitalsparfonder. Ytterligare finner LRF. som demokratisk rörelse. det helt självklart att det avgörande inflytandet över kapitalsparfonderna skall innehas av andelsägarna. och ställer sig positivt till de förändringar expertgruppen föreslår i avsikt att stärka andelsägarnas ställning.

5.26 Aktiefrämjandet

Begränsningen att en bank inte får ha fler än 50000 konton i kapitalspar- fonder måste slopas.

Expertgruppen säger själv att det är viktigt att så många som möjligt bland skattefondspararna på ett smidigt sätt kan gå- över till den nya sparformen. Men effekten av expertgruppens förslag är i stället att över 200000 sparare skall uppmanas byta bank!

i stället måste vi ta tillvara den befintliga sparbenägenheten och utnyttja bankernas erfarenhet. marknadsföringsresurser och överlägsna distribu- tionskanaler (3900 bankkontor). Att kunna erbjuda aktiefondsplaceringar vid sidan av andra spar- och placeringsformer är en integrerad del av bankernas verksamhet. Det är orimligt att tänka sig att denna service bara skall kunna omfatta en del av en banks kunder.

Bakom expertgruppens unika konkurrensbegränsningsförslag ligger dock ett viktigt problem. nämliger. att fonderna kan bli alltför stora med tanke på placeringarnas effektivitet. ägaransvar och spararnas inflytande. De banker som det här är fråga om är Sparbankerna (155000 konton). SE- Banken (l4l000). PK-banken (92000) och Handelsbanken (70000). De berörda bankerna. varav en är statlig. har i dag en kraftig decentraliserad organisation med stor regional självständighet. SE-Banken har 3. PKban- ken 4 och Handelsbanken 8 regioner. Ett alternativ till stora centrala bankfonder kan vara att dessa banker kan bilda egna fonder på samma grunder som Sparbankerna och folkrörelscägda organisationer.

Lagen måste ge dispensmöjlighet för andra fondhuvudmän. t.ex. grup- per av huvudmän i en region. där var och en inte är tillräckligt stor men där kombinationen kvalificerar. Ett exempel härpå är Arvikafonden där fond- bolaget ägs av ortens alla banker. kommunen och börsföretagen. Dispen- ser kan också avse överskridande av maximalt antal konton om särskilda skäl föreligger. liksom möjlighet för fonderna att placera en större andel än l0'7c i icke börsnoterade företags aktier.

5.27 Folksam

Förslagets huvudsakliga syfte är att fondmedlen skall användas som riskvilligt kapital till näringslivet. Därutöver lämnar förslaget också vägen

Prop. 1983/84:30 ' 139

öppen för en spridning av ägandet och ett ökat inflytande för andelsägarna. dvs. för de som sparar i dessa fonder. Det är därför av vikt att andels- ägarna ges bestämmanderätt i de enligt utredarna föreslagna nybildade fondbolagen.

5.28 Svenska Bankmannaförbundet

Förbundet vill i fråga om sparande i de föreslagna kapitalsparfonderna anföra den synpunkten. att bildande av fondbolag för kapitalsparfonder bör förbehållas banker och efter prövning — fondkommissionsbolag. De kreditinstitut som har en bred kontaktyta till allmänhet och som i dag förvaltar aktiesparfonder bör även fortsättningsvis kunna göra detta då bankanställda är Väl skickade för dessa uppgifter. Mot denna bakgrund anser förbundet inte att fackliga eller andra organisationer ska bilda fond- bolag.

Bankmannaförbundet är positivt till ett ökat inflytande för andelsägarna i kapitalsparfonder. Den föreslagna begränsningen till 50000 andelsägare i varje kapitalsparfond är ologisk om syftet ska vara att ge allmänheten fritt val att söka sig till den fond som bäst svarar mot individens önskemål om placeringsinriktning m.m. Skulle ändå en begränsning anses önskvärd bör en bank kunna stå som huvudman för mer än ett fondbolag för att därmed möjliggöra parallella kapitalsparfonder.

6 De företagsanknutna kapitalsparfonderna

6.1 Bankinspektionen

Med en företagsanknuten aktiesparfond förstås i lagen om aktiespar- fonder en fond som dels bildas genom kapitaltillskott endast från anställda i ett visst aktiebolag eller inom en viss koncern. dels endast placerar i aktier som utfärdas av det aktiebolag i vilket andelsägarna är anställda eller vid koncernfallet i vars dotterbolag de är anställda. Med denna definition har vissa aktiesparfonder. som visserligen är formellt öppna men där alla andelsägarna i praktiken är anställda i huvudmannabolaget eller dess dot- terbolag. ej fallit under begreppet företagsanknuten fond. Dessa aktiespar- fonder placerar ”JO—25% av fondförmögenheten i egna aktier. Det bör observeras att dessa aktiesparfonder har en profil som nära anknyter till vad som föreslås gälla för de företagsanknutna kapitalsparfonderna. Detta bör enligt inspektionens uppfattning beaktas vid övergången till det nya sparandet. Bankinspektionen återkommer under denna rubrik till frågan.

De företagsanknutna aktiesparfonderna avviker radikalt från en av ak- tiefondstankens huvudprinciper. nämligen riskspridningen. Den place- ringsinriktning som expertgruppen föreslår återställer i detta avseende ordningen. Bankinspektionen tillstyrker att företagsanknutna kapitalspar- fonder inrättas i enlighet med expertgruppens förslag.

Prop. 1983/34: 30 ' 140

Bankinspektionen har tidigare berört de aktiesparfonder-som utan att vara företagsanknutna ändå riktar sig enbart till anställda i visst företag eller viss koncern. Enligt expertgruppens förslag skall de fondbolag som förvaltar företagsanknutna aktiesparfonder också kunna få förvalta en företagsanknuten kapitalsparfond. Denna ordning bör rimligen också gälla de nu berörda fonderna.

6.2 Kammarrätten i Göteborg

Hittillsvarande regler om företagsanknutna aktiesparfonder har gällt börsnoterade företag. Såvitt kan utläsas ur motiven torde det inte vara avsett att någon ändring skall ske i det hänseendet. Emellertid framgår det inte klart av de föreslagna särskilda reglerna att sådana fonder skall få" förekomma bara vid de börsnoterade företagen. Sålunda hänvisas i 20.5 till värdepapper som avses i 13 %. I 135 nämns bland annat aktier som inte är börsnoterade. Det bör således komma till klart uttryck — genom att 20å ges en annan lydelse eller på något annat sätt — att företagsanknutna fonder avser anställda i börsnoterade företag. (Jfr 11 5 lagen 1978:428 om aktiesparfonder.)

6.3 Länsstyrelsen i Västmanlands län

Problem uppkommer när personer som valt att spara i företagsanknutna kapitalsparfonder slutar sin anställning hos företaget i fråga. Enligt lagför- slagets 21% skall då sparmedlen betalas ut eller överföras till en annan kapitalsparfond allt efter spararens önskemål. Det kan lätt tänkas att personer som valt denna form för sparande gjort det enbart i solidaritet med företaget och för att stärka dess ekonomiska ställning.. Sedan anställ- ningen upphört t. ex. genom pensronsavgång kan t.o.m. denna känslomäs- siga bindning kvarstå. Vederbörande person kan då tvingas att antingen lösa ut det innestående kapitalet eller att flytta över det till någon av de "fria" kapitalsparfonderna. för vilka vederbörande måhända helt saknar intresse. Vill han gå över till rikssparkonto måste han så att säga "börja om från början”" sedan han löst ut sin andel ur den företagsanknutna kapital- sparfonden. Detta är enligt länsstyrelsens uppfattning ingen bra lösning. Länsstyrelsen vill därför föreslå en sådan ändring av förslaget till 6.5 att möjlighet öppnas för överföring av medel från företagsanknuten kapital- sparfond till såväl annan kapitalsparfond som rikssparkonto vid avgång från företaget på grund av pensionering eller byte av anställning. Vid dödsfall skulle dödsboet ha möjlighet att i vart fall under viss tid ha kvar sina andelar dock titan rätt att tillskjuta ytterligare medel.

Prop. 1983/84: 30 141

6.4 Stockholms fondbörs

[ det nuvarande skattesparandet har företagsanknutna fonder blivit myc- ket populära. En rad bolag har infört sådana system och flera förbereder att införa sådana. De nu gällande reglerna för skattesparande är enkla och företagen har byggt upp den administration som behÖVs när placeringsupp- giften endast består i att köpa företagets egna aktier. Enligt vad som erfarits uppfattar börsföretagen det föreslagna nya systemet för företags- anknutet sparande såsom mera krångligt och ägnat att dra större admini- strationskostnader, bl. a. till följd av föreskriften att högst 50% av fondför- mögenheten får placeras i det egna företagets aktier. Kravet på spridda placeringar kräver tillgång till expertis. Man finner det över huvud taget föga tilltalande att behöva avveckla ett system som fungerar väl. Det finns därför risk att företagen kommer att tappa intresset för det företagsanknut- na sparandet med de nya regler som föreslås. Enligt styrelsens mening bör de företagsanknutna fonderna även fortsättningsvis få placera fondförmö- genheten helt i det egna företagets aktier.

Reservation av styrelse/edan:men Kurt Eklöf

Börsstyrelsen riktar sig mot de föreslagna nya reglerna för företagsan- knutna fonder och det krångliga krav på expertis som det modesta sprid- ningskravet för sådana fonder skulle medföra. För min del anserjag att den ' bästa lösningen är att helt avskaffa skatteförmånerna för sådana fonder. Ett motiv bakom aktiefondformen är att ge småsparare möjlighet att åstad- komma en tillfredsställande aktiespridning. Det är tvivelaktigt om en insti- tution som inte uppfyller krav om acceptabel spridning över huvud taget skall få kallas aktiefond. ] varje fall bör det undvikas att låta den ingå i ett statligt sparstimulanssystem.

6.5 Centralorganisationen SACO/SR

Eftersom spararna får ett ökat inflytande över fondens verksamhet finns inte något behov av vare sig en mindre gräns om minst 95 % eller en högre gräns på 50% av fondförmögenhetens placering i det egna företaget.

6.6 Svenska arbetsgivareföreningen, SAF

Det skall också fortsättningsvis vara möjligt att spara i det egna företa- gets aktier genom inrättandet av företagsanknutna kapitalsparfonder. En- ligt de nuvarande reglerna skall sparmedlen i de företagsanknutna aktie- sparfonderna till [00% placeras i det egna företaget. Enligt expertgruppens förslag skall de företagsanknutna kapitalsparfonderna placera mellan 25 och 50% i det egna företaget. Liksom övriga kapitalsparfonder skall de också kunna placera 25 % av sina medel i statspapper.

Det är rimligt att de företagsanknutna fonderna ges rätt till att göra

Prop. 1983/84: 30 142

placeringar också i andra aktier än det egna företagets. Att de skulle tvingas att placera minst 5 % av fondförmögenheten i andra aktier eller statspapper framstår däremot som mindre lämpligt. Företagsanknutna ka- pitalsparfonder bör. om man så önskar. kunna placera hela fondförmögen- heten i det egna företaget. '

För de företagsanslutna fonderna föreslår expertgruppen att aktiefonds- lagens begränsningsregel av röstvärdet till högst 5% i det egna företaget slopas. Svenska arbetsgivareföreningen har inga invändningar mot att så sker.

6.7 Svenska bankföreningen

Bankföreningen har inhämtat att intresset för det företagsanknutna kapi- talfondsparandet skulle bli mycket litet om inte sådana kapitalsparfonder fick placera sina medel helt och hållet i det egna företaget. Krav på spridda placeringar skulle förutsätta att sådana fonder behövde bygga upp en administration med bl.a. egen placeringsexpertis. För att möjliggöra fort- satt sådant aktiesparande bör därför fonderna tillåtas att till 100 procent placera i det egna företaget. Önskemålet om riskspridning kan tillgodoses genom att man tillåter spararen att spara dels i kapitalsparfond, dels i företagsanknuten kapitalsparfond.

6.8 SHIO-Familjeföretagen

SHlO-Familjeföretagen anser att företagsanknutna kapitalsparfonder även skall kunna bildas i anslutning till företag anslutna till den s.k. OTC- listan. '

6.9 Sveriges industriförbund, Sl

Inför två alternativ av företagsanknutna kapitalsparfonder. öppna resp. slutna. [ de öppna företagsanknutna fonderna gäller samma placerings- regler som för kapitalsparfonder i övrigt. dock med undantaget att fonden kan ges möjlighet att placera upp till 25% av fondvärdet i resp. företags aktier. Slutna fonder får endast bestå av aktier i resp. företag. Till skillnad från de slutna aktiesparfonderna bör de dock få placera upp till 25 % av kapitalet i statsobligationer. Den dominerande delen avaktiesparfonder i företag är slutna (företagsanknutna). Det främsta skälet till att man valt denna form är att man på det sättet velat kombinera skattesparandet med ett extra engagemang i företaget i fråga. I ett brev från en av våra medlem- mar sägs:

"Enligt vår uppfattning är ett av huvudmålcn med de företagsanknutna fonderna att genom individuellt delägande i det egna företaget stimulera motivationen och resultatmedvetandet hos de anställda samt öka samhö-

Prop. l983/84: 30 |43_

righeten mellan företaget och de anställda. Såväl de anställda som företa- get synes ha intresse av att upp till 100% av kapitalet kan placeras i det egna företaget. Då varje fond äger besluta vilken andel av kapitalet som placeras i det egna företaget, föreligger inte någon anledning att i lag inskränka friheten för kapitalplaceringen. En önskad riskspridning kan av varje enskild även uppnås genom sparande i de öppna fonderna."

Kommer denna möjlighet inte att kvarstå är risken stor att aktiviteten i företagsfonderna minskar starkt, se bilaga. Ett alternativt förslag från vår sida är att låta företagsanknutna fonder fritt placera sina medel. dvs. ha rätt att låta hela fonden omfattas av aktier i det egna företget.

Lät även fondbolag med öppna företagsfonder dessutom förvalta en kapitalsparfond. Denna möjlighet ges i förslaget-till bolag med företagsan- knutna aktiesparfonder. Det förefaller som expertgruppen glömt bort de öppna företagsfonderna. Det är på sätt och vis begripligt. I dagligt tal har termen "företagsanknuten" kommit att avse alla företagsfonder. På sid. 38 i rapporten sägs: "För närvarande finns det ju sju aktiesparfonder "Dessa fonder är knutna till en eller flera banker." ] verkligheten finns ett ännu större antal aktiesparfonder (utöver de företagsanknutna) vilkas fondbolag ägs av företag.

Ge möjlighet för dispens för fondbolag att utöver vad som sägs i 18 & förvalta flera fonder. Förbundet bildade l982 ett fondbolag till vilket ett mindre antal icke börsnoterade företag kunde ansluta sina fonder. 1 och med att fonder gavs rätt att placera viss del av fondens kapital i icke börsnoterade företags aktier. uppstod också möjligheten att starta skatte- fondsparande i mindre företag. På så vis kunde också dessa sparare låta delar av sitt sparande avse aktier i det egna företaget. Förbundets bidrag gällde enbart underlättande av administrationen av detta sparande. Fram- för allt slipper de små företagen bilda egna fondbolag. Däremot ansvarar de själva för fondens sammanstättning på aktier. Vi tror att denna typ av fonder på sikt kan bidra till en ökad tillströmning av riskkapital i de mindre företagen. '

Låt även ekonomiska föreningar med företag som medlemmar bilda fondbolag. De borde vara en lämplig bas för aktiesparande. t.ex. när de enskilda företagen är för små föratt själva bilda fondbolag.

6.10 Sveriges värdepappersfonders förening

Föreningen finner det glädjande att expertgruppen föreslår inrättande av företagsanknutna kapitalsparfonder. Vad gäller placeringarna i dessa fon- der instämmer föreningen i det lämpliga i att en viss anknytning till det egna företaget säkerställs genom att 25 % av fondförmögenheten är pla- cerad i det egna företagets aktier. Dock anser föreningen inte att skäl föreligger att begränsa köpen i det egna företaget till högst 50 % av fondför- mögenheten. utan föreslåri stället att en företagsanknuten kapitalsparfond

Prop. 1983/84: 30 l44

skall ha rätt att obegränsat placera medel i det egna företaget. Detta bör dock framgå av fondbestämmelserna.

Föreningen föreslär som nämnts att vid byte av fond låta spararen själv avgöra om det redan sparade kapitalet skall flyttas eller inte. Härigenom skulle t.ex. sparare i en företagsanknuten kapitalsparfond kunna byta till en vanlig kapitalsparfond med bättre riskspridning utan att behöva ta ut hela sitt kapital från det egna företagets fond.

Utredningens förslag med särskilt fondbolag för kapitalsparfond skulle leda till en situation där de företagsinriktade aktiesparfonderna med di— spens att placera upp till 25% av kapitalet i det egna företaget måste bilda sådant nytt fondbolag medan de :. lagens mening företagsanknutna aktie— sparfonderna skulle ha rätt att starta kapitalsparfond inom ramen för existerande fondbolag. Med föreningens förslag att särskilt fondbolag för kapitalsparfond ej behöver startas undviks den orättvisa situationen be— träffande kostnader och effektivitet mellan olika typer av företagsinriktade fonder.

7 Administration och kontrolll

7.1 Postverket

Postverket framhåller att huvud banksystemet blir krångligt och svårt att förstå för kunderna. Därtill kan det upplevas som psykologiskt svårt för en kund att huvudbanken får kännedom om att han bytt till annan bank. Riksgäldskontoret bör i stället svara för kontrollarbetet varvid postverket är berett att som särskilt uppdrag åt riksgäldskontoret sköta de administra- tiva och datamässiga rutiner som behövs. '

7.2 Riksskatteverket

] allmän självdeklaration skall skattepliktig ränta på bankmedel och behållningen på kontot vid årets utgång redovisas som inkomst av kapital resp. förmögenhet. Deklaranten är emellertid inte skyldig att till allmän självdeklaration foga intyg såsom kontoutdrag eller liknande för att styrka riktigheten av de lämnade uppgifterna. Verifieringen sker alltså endast efter anmodan från taxeringsnämnd. _

Genom att sparare på allemanssparkonto inte heller åläggs någon skyl- dighet att bifoga bevis som utvisar att tillgodohavandet avser ett sådant sparande vill RSV påtala att de direkta kontrollmöjligheter — såsom vid skattesparandet — vid både medvetet missbruk i syfte att uppnå skattelätt- nader och vid uppenbara missförstånd kommer att saknas för beskatt- ningsmyndigheterna.

l 7 få förslag till lag om allemanssparande stadgas bl.a.: Om en sparare öppnar mer än ett konto förallemanssparandet skall insatta medel på

Prop. 1983/84: 30 145

samtliga konton utom det först öppnade betalas ut. Någon ränta eller värdeökning skall ej gottskrivas spararen på de utbetalda beloppen.

Kontrollen av att en sparare inte öppnar fler än ett konto för allemans- sparandet skall enligt betänkandet förlagsvis handhas av bankgirocentra- len. Mot bakgrund av RSV:s erfarenheter från skattesparandet, där liknan- de förbud fmns. kan inte samtliga "flerkontohavare" alltid fångas upp trots olika kontrollinsatser. Detta innebär att taxeringsnämnderna kan komma att behöva ta ställning till beskattningskonsekvenserna vid otillåtet dubbelsparande. RSV menar att taxeringsnämnd i sådant fall strikt skall följa lagtexten om skattelättnader för allemanssparande. Detta innebär alltså att räntan/värdeökningen trots dubbelsparandet skall anses skattefri på samtliga konton. Taxeringsnämnden har således endast att ta ställning till om det är konton som faller in under lagstiftningen om allemansspa- rande — oavsett om 7 5 andra stycket är tillämpligt — eller ett vanligt bankkonto. Någon korrigering av taxeringen såsom att påföra räntan på ett av kontona som skattepliktig inkomst skall alltså enligt RSV:s uppfattning inte ske. Med ett sådant synsätt vilket det mot bakgrund av motivering- en på sid. 71 är tveksamt om utredningen delar är den sanktion, dvs. ingen gottskrivning av ränta/värdeökning på otillåtna konton. som är in- byggd i allentanssparsystemet tillfyllest. Enligt RSV:s mening är det emcl- lertid angeläget att denna fråga klargörs i det fortsatta lagstiftningsarbetet.

I detta sammanhang vill RSV framhålla att en effektiv kontroll av att otillåtet dubbelsparande inte förekommer torde kunna genomföras endast om man inför en lagreglerad skyldighet för spararen att uppge personnum- mer då sådant konto öppnas.

7.3 Fullmäktige i riksgäldskontoret

Enligt fullmäktiges mening är motiven bakom det nya sparsystemcts administration och kontroll välgrundade. Framför allt gäller det expert- gruppens strävan att göra förslaget enkelt för spararen. Det bör exempelvis vara en fördel för spararen att endast behöva vända sig till en bank — huvudbanken — för att delta i allemanssparandet oavsett hur denne väljer att lägga upp sitt sparande. Även det förhållandet att kontrollen av sparan- det sker på ett så tidigt stadium att risken för ett felaktigt hanterande av systemet minimeras bör vara positivt för spararen. De administrativa rutinerna för sparsystemet har dock inte närmare beskrivits i betänkandet. Fullmäktige förutsätter att arbetet med den tekniska uppbyggnaden av sparsystemet bedrivs skyndsamt och i samverkan med bankerna samt med bibehållet syfte. dvs. att göra förslaget enkelt för spararen. Det är angelä- get att administrativa rutiner tillskapas som även möjliggör en rationell kontroll av sparsystemet.

Den övergripande kontrollen av att sparreglerna följs skall enligt försla- get skötas av riksgäldskontoret. Detta arbete får ske parallellt med motsva- lO Riku/(Igel) 1983/81. I Jam/. ]VI'J'Ö

Prop. 1983/84: 30 146

rande uppgifter i vinstsparandet och under en S-årsperiod även för skatte- sparandet. Det nya sparsystemet kommer att innebära ett omfattande initialt arbete med systemuppläggning. precisering av regler och anvisning- ar m.m. samt ett fortlöpande kontroll- och uppföljningsarbete. Fullmäk- tige kan för närvarande inte närmare bedöma de resurser härför som kontoret kan komma att behöva avseende såväl datakapacitet som perso- nella resurser för systemupbyggnad och kontrollarbetc m.m. En närmare bedömning av resursanspräken kan därför ske först sedan systemet för den nya sparformen preciserats och riksgäldskontorets uppgifter bättre kan överblickas.

Expertgruppen hari sitt betänkande inte närmare behandlat frågorna om marknadsföring av allemanssparandet utan endast konstaterat att denna huvudsakligen får skötas av bankerna och huvudmännen för kapitalspar- fonderna.

Fullmäktige har inte något att erinra mot att den mera löpande mark— nadsföringen handhas på sätt expertgruppen förutsatt. Därutöver bör en- ligt fullmäktiges mening ställas särskilda krav på en samordning av mark- nadsföringen av allemanssparandet. Ansvaret för samordningen bör. anser fullmäktige. ligga hos riksgäldskontoret. För denna uppgift bör riksgälds- kontoret tillföras särskilda medel.

l fråga om marknadsföringen av rikssparkonton vill fullmäktige framhål- la vikten av att avtalet mellan staten och bankerna får en sådan utformning att bankerna stimuleras till att aktivt och'fortlöpande marknadsföra riks- sparandet. Denna fråga bör därför bli föremål för närmare diskussioner mellan parterna.

7.4 Datainspektionen

Datainspektionen pekar på det nödvändiga i att man klargör dels vilka personregister som förs. dels vem som är register-ansvarig enligt datalagen för resp. register. Enligt l ä datalagen är den registeransvarig för vars räkning registret förs om han förfogar över det. Frågan är av betydelse när det gäller en mängd skyldigheter enligt datalagen.

Inom det nya allemanssparandet torde registreringen av uppgifter om spararen/sparandet normalt komma att ske i resp. banks eller fondbolags kundregister och då som ett naturligt led i förhållandet mellan den registre- rade och den registeransvarige. Något särskilt tillstånd enligt datalagen krävs inte för denna registrering.

Om ett liknande kundförhållandc kan anses föreligga mellan spararen och bankgirocentralen resp. riksgäldskontoret kräVs följaktligen inte heller något särskilt tillstånd. vilket dock förutsätter att den registrerade är införstådd tried förhållandena. i motsatt fall erfordras tillstånd från datain- spektioncn eller beslut av statsmakterna. Sådant tillstånd eller beslut er- fordras ocksä när det gäller samkörningar då uppgifter inhämtas från ett personregister till ett annat.

Prop. 1983/84: 30 . |47

Vad avser de tilltänkta kontrollsamkörningarnaxanser datainspektionen i och för sig att dessa, i likhet med vad som gjorts inom det nuvarande systemet. bör få ske. dock med beaktande av vad som ovan nämnts beträffande registeransvaret. En förutsättning bör också vara att de regist- rerade informeras om att kontroll kommer att ske genom samkörning med hjälp av ADB. var denna görs och i vilket syfte den genomförs. Datain- spektionen har emellertid svårt att inse varför kontrollen måste ske både inom banksystemet och hos riksgäldskontoret.

Den tilltänka kontrollsamkörningen vid bankgirocentralen eller even- tuellt upplysningscentralen torde enligt l & datalagen endast vara möjlig på uppdrag av den registeransvarige. Riksgäldskontoret synes i det inle- dande skedet vara registeransvarig då samkörningarna får antas ske för riksgäldskontorets räkning. men datainspektionen saknar underlag för en närmare analys av hur härmed förhåller sig. Datainspektionen ser det som positivt att man nu föreslår ett system som eliminerar behovet av skatte- kontroll och därmed riskerna för eventuella framtida krav på kontrollsam-

' körningar inom skatteadministrationcn.

Sammanfattningsvis vill datainspektionen peka på det nödvändiga i att frågan om registeransvar noggrannt övervägs. Datainspektionen förordar att frågorna om kontrollsamkörningar och därmed sammanhängande re- gistrering regleras genom författning.

7.5 Svenska bankföreningen

Svenska bankföreningen framhåller att det föreslagna huvudbanksyste- met medför stora svårigheter. Kunderna tvingas ha ett extra uppsamlings- konto, besked om fondandelar skulle komma från huvudbanken även om en annan bank är förvaringsbank. Bankerna skulle tvingas till ett kraftigt informationsutbyte inbördes vilket kan uppfattas som stridande mot bank- sekrctcssen. Bankföreningen avvisar bestämt huvudbanksystemet och an- ser att varje bank bör svara för att högsta månatliga sparbelopp inte överskrids. Banken rapporterar sedan behövliga uppgifter månadsvis till central instans för kontroll att övriga sparregler följs. Om riksgäldskon- toret inte har tillgängliga resurser för detta är bankgirocentralen väl lämpad för denna kontroll mot ersättning.

7.6 Svenska Sparbanksföreningen

Den tid som står till förfogande för bankerna att för allemanssparande utveckla nya datasystem, utbilda personal. införa nya rutiner och planera för marknadsföring är mycket kort. Utveckling av datasystem som inne- håller alla de funktioner och kontroller som expertgruppen föreslår kan inte ske till den planerade starten den I januari 1984.

En start vid den planerade tidpunkten förutsätter förändringar i försla-

Prop. 1983/84: 30 _ l48

get. Av tidsskäl men främst av sakskäl anSer föreningen att följande förändringar av kontroller och informationskrav bör ske.

Expertgruppens förslag om huvudbanksystem är svårhanterligt. Det fordras dels en omfattande utbyggnad av bankernas datasystem. dels ett betydande informationsutbyte mellan banker och kapitalsparfonder som från sekretess- och konkurrenssynpunkter ter sig tveksamt eller direkt olämpligt. Kontroll att vissa sparvillkor uppfylls samt att erforderlig infor- mation lämnas till spararna måste i första hand ankomma på resp. bank och kapitalsparfond. En övergripande kontroll av att sparreglerna följs är en uppgift för riksgäldskontoret. Det kan ske genom att banker och kapital- spatfonder levererar erforderligt dataunderlag.

Sparbanksföreningen avstyrker således förslaget om huvudbanksystem i allemanssparandet.

Kontrollen att endast ett allemanskonto öppnas per person skall åläggas bankgirocentralen alternativt upplysningscentralen enligt expertgruppens förslag. Sparbanksföreningen vill bestämt avstyrka en sådan ordning. Des- sa företag har tillkommit för att fullgöra helt andra uppgifter än att samköra bankernas kundregister för kontrolländamål. Kontrollen bör enligt för- eningens uppfattning åligga riksgäldskontoret alternativt skattemyndighe- terna. I det senare fallet skulle kontrollen kunna ske vid förmögenhets- redovisningen i deklarationen.

Även kontrollen av att endast en startpremie utgår bör åläggas förslags- vis riksgäldskontoret.

7.7 Sveriges föreningsbankers förbund

Expertgruppen föreslår. att spararna i allemanssparandets båda former enbart har en huvudbankförbindelse. I praktiken innebär detta system. att en sparares totala insättningar på rikssparkontot och i kapitalsparfonden skall redovisas av den s. k. huvudbanken till ett uppsamlingskonto. vilket möjliggör en kontroll av att det sparade beloppet inte överstiger 600 kronor i månaden. Har kunden enbart ett rikssparkonto och/eller sparar i en kapitalsparfond där huvudbanken också är förvaringsbank, så är detta självfallet en smidig uppläggning. Om man däremot tänker sig det alternati- vet att en kund bestämmer sig för en kapitalsparfond som inte ägs av huvudbanken. så uppstår det enligt SFF:s uppfattning en för kunden förvirrande situation. Beskedet om andelarnas värde och utveckling kom- mer då från en annan bank än förvaringsbanken. vilket dessutom tvingar banker—kna till ett kontinuerligt och kostsamt informationsutbyte sinsemel- Ian.

Av dessa skäl avvisar SFF det föreslagna huvudbanksystemet. En mye- ket enklare hantering av allemanssparandets kontroll borde enligt SFF:s mening vara möjlig, om varje bank endast kontrollerar insättningarna inom det egna institutet och varje månad översänder magnetband med bl.a.

Prop. 1983/84: 30 mg

personnummer till exempelvis upplysningscentralen och riksgäldskon-

toret.

7.8 Svenska Bankmannaförbundet

Bankmannaförbundet finner det anmärkningsvärt att utredningen inte tagit kontakt med representanter för de anställdas organisation. Svenska Bankmannaförbundet. för att diskutera såväl det tekniska genomförandet som de informationsinsatser som kommer att behövas för att allemans- sparandet skall få någon" framgång.

Från de bankanställdas sida kan inte accepteras ett regelsystem som är lika tekniskt ohanterligt som vinstsparandet. Ett eventuellt system för sparande på rikssparkonton enligt expertgruppens modell får inte vara tekniskt och administrativt besvärligt. Förbundet vill här erinra om nuva- rande vinstsparande som är så tekniskt komplicerat att ytterst få tjänste- män kan överblicka och behärska detta regelsystem. Om allemanssparan- det därför skall införas måste det utformas i samråd med bankerna och deras datatekniska experter. Detta är inte möjligt att genomföra till den I januari l984.

8. Ersättningsfrågor

8.1. Bankinspektionen

Bankinspektionen tar upp frågan om de nuvarande fondbolagens och bankernas ttttag av avgifter från aktiesparfonder och den automatik med vilken avgifterna ökat med snabbt stigande börskurser. Avgifterna har varit relaterade till fondförmögenheten. Efter överläggningar mellan in- spektionen och fondbolagen har man överenskommit om att avgiften skall bestämmas efter en sjunkande skala. dvs. med lägre procentuella avgiftsut- tag ju större fondförmögenheten blir. Bankinspektionen menar att denna ordning också bör användas i det nya sparsystemet med kapitalsparfonder.

8.2. Statskontoret

Statskontoret anför att det inte framgår av betänkandet vilka övervägan- den som legat bakom förslaget om ersättningen till bankerna och ifrågasät- ter om inte förslaget innebär en överkompensation för bankernas medver- kan. Ersättningsfrägan till bolag som förvaltar kapitalfonder har inte disku- terats i betänkandet.

8.3. Riksrevisionsverket

Riksrevisionsverket anser-att ersättningen till bankerna måste ses i samband med förhållandet beträffande räntegottgörelse mellan bankerna

Prop. 1983/84: 30 l50

riksgäldskontoret å ena sidan samt bankerna spararna å den andra. Den föreslagna konstruktionen kan tolkas så att bankernas uppgift ses som ett förmedlingsuppdrag där bankerna dessutom erhåller kompensation för de räntor de betalar ut till spararna. Ses däremot ersättningen som kom- pensation för bankernas arbete med kontouppläggning. överföring etc. ställer sig RRV tveksam till konstruktionen. I så fall bör ersättningen relateras till bankernas faktiska hanterande av kontona. t.ex. antalet spa- rare.

8.4. Riksgäldskontoret

Riksgäldskontoret anför att bankerna kan kompenseras antingen i form av en räntemarginal eller vid fastställandet av provisioner. Avgörande vid val av kompensationsform är normalt bankernas roll i statsfinansieringcn — som långivare/placerare eller förmedlårc av statslån.

Enligt förslaget skall bankerna uppträda såsom låntagare gentemot sina kunder och i sin tur låna ut medlen till riksgäldskontoret. De medel som sparas på rikssparkonto skall enligt förslaget överföras till riksgäldskon- toret den l52e i månaden efter den månad insättning skett. Förhållandet vad gäller räntegottgörelse mellan å ena sidan spararen—banken och a andra sidan banken—riksgäldskontoret framgår dock inte klart av expert- gruppens förslag.

Fullmäktige finner det angeläget bl. a. av administrativa skäl att relatio- nen spararen—banken i detta avseende hålls skild från relationen bank/ riksgäldskontoret så att banken svarar för räntegottgörelse till spararen och i sin tur erhåller ränta från riksgäldskontoret för de belopp som banken vid varje tidpunkt har innestående hos kontoret. Denna ordning tycks också i ett avseende överensstämma med expertgruppens mening.

] övervägandena påpekas nämligen att bankerna under ca 20 dagar förfogar över en mänadsinsättning. Bankerna ges därvid "möjlighet att erhålla en positiv räntemarginal på dessa medel". Uttrycket synes tyda på att bankerna skulle svara för räntan på insättningarna och genom placering av dessa kunna erhålla en högre avkastning.

Å andra sidan tyder förslaget om ersättning till bankerna med en viss procentsats (2.5 %) av den totala årliga saldoökningen vilken här definie- rats som bankernas nettoinsättningar i riksgäldskontoret på rikssparkon- tona d på att expertgruppen sett bankernas arbete som ett förmedlings- uppdrag där bankerna dessutom erhåller kompensation för de räntor de betalar ut till spararna. Det sistnämnda sägs dock inte uttrycklingen i betänkandet.

Frågan om formerna för och storleken på ersättningen till bankerna bör därför. med beaktande av vad ovan framhållits. bli föremål för vidare diskussioner. Det bör ske sedan utformningen av rikssparandet och han- kernas roll i vad avser främst administrationen och marknadsföringen av

Prop. l983/84: 30 . l5l

sparandet samt dess effekter på bankernas utlåningsmöiligheter närmare klarlagts.

8.5. Svenska bankföreningen

Svenska bankföreningen framhåller att administration av rikssparkon— tona medför kostnader av två slag: dels uppläggningskostnader m.m. av ”engångskarakti-ir" per varje nyöppnat konto. dels löpande kontohåll- ningskostnader per konto och år.

Expertgruppens förslag att knyta ersättningen till saldoökningen medför vissa problem. Om en sparare flyttar sina sparmedel till annan bank. kommer hela överflyttningcn att räknas ifrån andra sparares saldoökning och därmed minska ersättningen för kostnader i den bank som förlorar sparmedlen. Vid en sådan överflyttning erhåller banken. enligt expertgrup- pens förslag. inte ens någon uttagsavgift. Vid ett uttag. som ej är över- flyttning. erhåller banken enligt utredningens förslag visserligen en uttags- avgift på l%. men denna avgift är naturligtvis otillräcklig för att kompen- sera bankcn för ett intäktsbortfall på 2.5 % av den saldoökning som banken går miste om när uttag matchas mot insättningar och räntor. En bank skulle således enligt expertgruppens förslag kunna komma i den situa- tionen att stora uppläggningskostnader för nya konton inte medför den föreslagna ersättningen på 2.5 %. Uttag och överflyttningar bör därför enligt bankföreningens mening inte dras bort från insättningar vid beräk- ning av ersättningen. Vidare bör. av administrativa skäl, sparpremien på 400 kronor inräknas i ersättningsunderlaget. Detta kommer således att definieras som summan av bruttoinsättningar. upplupen ränta och sparpre- mie. .

För utvecklingen av allemanssparandet är givetvis medverkan av bank- kontorens personal av avgörande betydelse. Förutom den ovannämnda direkta kostnadsersättningen måste därför bankkontoren erhålla incita- ment som motiverar personalen att "sälja bort" lönsam inlåning. En sådan förmedlingsprovision bör för att ge effekt inte understiga 0.59?- beräknad på kontobehållningen varje år.

För bankerna innebär både sparande på rikssparkonto och sparande för kapitalsparfond administration av konton med åtföljande kostnader. Bank- föreningen föreslår därför att samma ersättning från staten bör erhållas oavsett sparform.

Bankföreningen anser att särskilda anslag för information och utbildning bör beviljas i likhet med vad som har gällt beträffande marknadsföringen av skattesparkonto. skattefondkonto och vinstsparkonto. Liksom hittills bör den centrala marknadsföringen skötas av Lönsparkommittén.

Vidare bör bankerna från riksgäldskontoret erhålla samma räntebelopp som bankerna gottskriver spararna på rikssparkonton. Härigenom uppnås att bankerna inte står någon ränterisk innan sparmedlen överförs till riks-

Prop. 1983/84: 30 [52

gäldskontoret. Detta är en logisk förutsättning för att rikssparkontomedlen inte skall komma att medräknas bland bankernas skulder.

8.6. Svenska Sparbanksföreningen

Sparbanksföreningen anser att en annan konstruktion för kostnadser- sättningen måste övervägas.

Eftersom ersättningsfrågor som inte täcks av lagstiftningen måste regle- ras i separat avtal. utgår sparbanksföreningen från att förtttsättningslösa förhandlingar upptas mellan staten och bankerna i denna fråga. Det är angeläget att sådana förhandlingar upptas snarast möjligt så att riksdagen vid behandlingen av en eventuell proposition har kännedom om ersätt- ningsfrågan.

Den ränteersättning riksgäldskontoret gottskriver bankerna skall enligt utredningsförslaget utgå från och med den dag medlen sätts in på konto i riksgäldskontoret, dvs. den 15:e i varje månad. Räntegottgörelsen gent- emot hushållen skall bankerna själva dessförinnan svara för. Hushållens insättningar sker ofta omkring den 25:e i månaden. Det ankommer följakt— ligen på bankcrna att under ca 20 dagar placera medlen till sådan ränta att kostnadstäckning erhålls. Ränteavkastningen på sådana placeringar kan inte garanteras för så kort tid som det är fråga om.

Föreningen anser att bankerna inte bör stå denna ränterisk utan erhålla fttll räntegottgörelse från riksgäldskontoret från och med den dag kunden gör sin insättning i bank. De ytterligare intäkter bankerna kan erhålla på de kortsiktigt disponerade medlen bör ses som en del i kostnadsersättningen till bankerna.

Vid överflyttning av sparandet åsamkas bankerna också kostnader och föreningen utgår från att en administrativ avgift därvid kan tas ut av kttnden vars storlek får bestämmas av konkurrenssittrationen på markna- den.

8.7. Sveriges föreningsbankers förbund (SFF)

SFF framhåller att den föreslagna ersättningen är otillräcklig som kom- pensation för bankernas administrativa kostnader. Ett sådant ersättnings- system innebär. att ingen skillnad görs om en sparare sätter in 600 kr. eller 6 sparare 100 kr. vardera. Detta faktum talar för en viss ersättning per öppnat konto. Dessutom innebär kostnadsersättning på saldoökningen en- uppenbar risk att hanteringen av rikssparkontona blir direkt förlustgivande för sådana konton. vars behållning närmar sig eller uppnår 30000 kr.. dvs. taket.

I stället föreslår SFF en årlig ersättning i storleksordningen 0.75??? på stocken samt som stimulans för bankkontoren en minst l-procentig ersätt- ning på saldoökningen. Skulle det ändå införas kostnadsersättning på

Prop. 1983/84: 30 153

.

saldoökningen. så anser SFF att kompensationen bör fastställas till 494. SFF ser det som ytterst angeläget. att bankkontoren utöver kostnadstäck- ningen kan räkna med någon stimulans i form av försäljningsprovision.

8.8. Sveriges värdepappersfonders förening

Föreningen framför som en grundläggande åsikt att all den ersättning som utgår från staten till huvudmännen i allemanssparandet skall vara så utformad att konkurrensneutralitet mellan sparformerna uppnås. För- eningen föreslår också att fondbolag skall ha rätt att ta ut en avgift för täckande av de kostnader som uppstår då andelsägare flyttar sitt kapital. i annat fall drabbar kostnaden de kvarvarande andelsägarna.

8.9. Sveriges finansanalytikers förening

Föreningen vill förorda att bankerna ersätts med 2.5 % av saldoökningen per år även för sparande på kapitalsparkonto. Detta är viktigt också för att incitamenten vid rådgivning av de två sparformerna skall bli neutrala.

9. Statsf'mansiella kostnader

9.1. Statskontoret

Allemanssparandet medger inte som skattesparandet en skattereduktion för de insatta beloppen. Statskontoret förutsätter därför att statens finan- ser förstärks om den nya sparformen börjar tillämpas även om utredningen inte gjort några beräkningar härvidlag. Hur stor den statsfinansiella för- stärkningen blir är dock svårt att uppskatta. En besparing på mindre än ca 10—20 milj. kr. per år torde knappast motivera att en ny sparform inrättas. Modifieringar av nuvarande skattesparande skulle i en sådan situation vara att föredraga.

På vissa punkter. bl.a. riksgäldskontorets närmare medverkan. ersätt- ning för bankernas medverkan. finansiering av marknadsföringsinsatserna och utbildning av bankpersonalen saknas i betänkandet beräkningar av kostnaderna för statsverket.

Enligt betänkandet ersätts bankerna på tre olika sätt för sitt arbete i samband med allemanssparandet. Dels föreslås bankerna erhålla 25% av den totala saldoökningen pä rikssparkontona. dels erhåller bankerna en uttagsavgift motsvarande 1% på uttaget belopp eller minst 40 kr. och dels. slutligen. förfogar bankerna över de insatta sparmedlen och erhåller där- med ränta under ca 20 dagar enligt utredningens bedömning.

Av betänkandet framgår inte vilka överväganden som legat bakom för- slaget beträffande ersättning till bankerna m. fl. Statskontoret ifrågasätter

Prop. 1983/84: 30 154

om den föreslagna ersättningen inte kan innebära en viss överkompensa- tion för bankernas medverkan. Statskontoret kan inte finna att ersättnings- frågan till bolag som förvaltar kapitalfonder har diskuterats. Viss skillnad i administrationskostnader kan exempelvis uppkomma för fristående kapi- talfonder ijämförelse med bankanknutna kapitalfonder.

9.2. Riksrevisionsverket

RRV:s beräkningar visar att statens kostnadsfördclar med allemansspa- randet jämfört med skattesparandet varierar stort beroende på sparvolym. Om samtliga sparare (antages 1.2 miljoner) gör insättningar om I00 kr/mån under 4 år blir statens besparing 150 milj..kr. medan insättningar om 600 kr./mån. ger en besparing på ca 3 miljarder kronor. Till skillnad från expertgruppen har därvid den föreslagna ersättningen till bankerna på 25% av saldoökningen per år inkluderats.

9.3. Riksgäldskontoret

Riksgäldskontoret anser att de statsfinansiella kostnaderna för riksspa- randet även bör ses ur ren upplåningssynpunkt eftersom det i motsats till skattesparandet i bank —— är avsett att ersätta annan statlig upplåning. Sett ur denna synpunkt kan konstateras att de direkta kostnaderna i form av ränteutbetalningar och startpremier till spararna och ersättning till ban- kerna enligt förslaget torde komma att uppgå till l0—ll% av den totala upplåningsvolymen. Detta bör jämföras med den upplåning som riksspa- randet är tänkt att ersätta. nämligen upplåning hos bankerna främst genom räntebärande obligationer. för vilka räntekostnaden f.n. ligger på ca 12%. Om hänsyn bara tas till de direkta kostnaderna är alltså upplåningen via rikssparandet billigare. Med hänsyn till att räntan på räntebärande obliga- tioner är skattepliktig torde dock nettokostnaden för statens upplåning hos bankerna i realiteten vara något lägre än kostnaden för rikssparandet. Det är en brist i betänkandet att expertgruppen inte närmare utvecklat princi- perna för räntesättningen.

9.4. Svenska arbetsgivareföreningen

SAF framhåller att skattereduktionen i skattesparandet motsvarar en kostnad för staten på 1.8 öre per sparad krona och år för banksparandet och 3.6 öre per krona och år vid skattefondsparande. Dessa kostnader framstår inte som tillräckligt motiv att avskaffa skattesparandet.

9.5. Aktiefrämjandet

Aktiefrämjandet menar att skattefondsparandet genom sin inverkan på aktiemarknaden inneburit att statens inkomster från aktiesparandet totalt

Prop. 1983/84: 30 155

sett ökat mångfalt. Allemanssparandet torde därför medföra en minskning av Skatteintäkterna. Med t. ex. l5 % skattereduktion i skattefondsparandet blir statens kostnader i inskränkt mening ca 300 milj. kr. per år. Kostna- derna för allemanssparandets sparrabatt blir vid samma antal sparare l30 milj. kr. per år ('l984+ 1985). Mellanskillnaden är för liten för att motivera förändringar med så riskfyllda konsekvenser och marginella förtjänster.

9.6. Sveriges finansanalytikers förening

Föreningen pekar på att expertgruppen gjort vissa grova kalkyler över de statsfinansiella kostnaderna i aboluta tal. En kalkyl i relativa former vore intressantare. Med olika antaganden om genomsnittlig bindningstid och marginalskatt kan den verkliga räntekostnaden för staten klargöras beträffande det sparande som sker på rikssparkonton. Denna räntesats skulle vara jämförbar med "räntesatsen för andra statliga finansierings- former.

10. Övergångsregler

10.1. Bankinspektionen

Bankinspektionen anser att expertgruppen har legaliserat en rundgång genom att förorda en obligatorisk utbetalning av de medel som spararen ej önskat överförd till det nya sparandet vid resp. femårsperiods utgång. När det gäller skattesparandet kan inspektionen för sin del inte se att det skulle vara förenat med några tekniska svårigheter att överföra detta sparande till rikssparkonto. då gäldenären fortfarande är densamme. nämligen banken. Att överföra sparade medel från skattefondsparande till kapitalsparfond är clock svårare. då det innebär ett gäldenärsbyte. Det är därför av största vikt att åtgärder vidtas för att "suga upp" de medel som frigörs.

Det kan dock ifrågasättas om den föreslagna lagstiftningen innebär ett förbud mot att låta sparandet kvarstå i aktiesparfonderna även efter ut- gången av sparperioden. Enligt 35 lagen ( l9781423) om skattelättnader för vissa sparformer gäller skattefrihet för ränta och utdelning som tillfaller ' aktiesparfond. Denna skattebefrielse består så länge aktiesparfonden exi- sterar. Expertgruppen föreslår visserligen att denna lag skall upphävas men ger samtidigt den övergångsbestämmelsen att lagen fortfarande gäller insättningar som har skett före den 1 januari 1984. De aktiesparfonder som finns vid årsskiftet skulle fortfarande åtnjuta skattefrihet. Eftersom något nysparande inte skulle komma att ske i fonderna skulle de fungera som kapitalsparfonderna. Bankinspektionen tillstyrker därför de föreslagna lag- ändringarna.

Beträffande de nystartade fondernas begränsade handlingsfrihet fram- håller inspektionen att fondbolaget eller dess huvudman under de tre till

Prop. 1983/84: 30 l56

sex första månaderna efter bankinspektionens beslut inte kan ange vilken inriktning fonden kommer att ha vilket inte kommer att underlätta mark- nadsföringen. Förslaget berör dock en annan och kanske viktigare aspekt. Det kan förväntas att den begränsade styrelsen visar återhållsamhet vad det gäller placering av fondens medel. Expertgruppen har därför föreslagit möjlighet för fonden att under första året endast göra placeringar i stats- papper. Om man hypotetiskt tänker sig att sparandet i kapitalsparfonder blir lika stort som i skattefonder innebär detta en månatlig placering i storleksordningen l70 milj. kr. Om detta köpintresse under sex månader försvinner från börsen torde en större påverkan på denna inte kunna undvikas. Börsen torde också komma att påverkas ett år senare när fon- derna måste nedbringa andelen statspapper till 25 procent. Ett uppdämt köpintresse kommer då att göra sig gällande. Dessa verkningar på börsen bör undvikas.

Bankinspektionen anser också att även om det är möjligt att åstadkom- ma en lagstiftning om allemanssparandet. som träder i kraft från årsskiftet. och som enligt förslaget skall äga tillämplighet redan dessförinnan vad gäller förberedelser inför startandet av allemanssparandet. kan det upp- komma stora problem med hänsyn till den korta tid som återstår till dess alla förberedelser inför det nya sparandet måste vara avklarade. Inte förrän riksdagens beslut om det nya sparandet föreligger kan med säkerhet avgöras på vilket sätt alla frågor skall lösas. Detta gäller inte minst frågan om hur rikssparkontot skall redovisas.

Beträffande de nya kapitalsparfonderna torde många av de tilltänkta nya huvudmännen i dag sakna varje erfarenhet av aktiefondverksamhet. Det kan därför befaras att det kommer att ta viss tid innan dessa kommer så långt i sin planering att deras fondbolag kan påbörja sin verksamhet.

Bankinspektionen ifrågasätter därför om inte många svårigheter och risker. som liggcri en alltför skyndsam handläggning. bör undvikas genom att övergången från det gamla till det nya sparandet uppskjuts ytterligare någon tid. t. ex. till den ljuli 1984.

10.2. Riksrevisionsverket

RRV anser att det är tveksamt om startpremiens stimulanseffekt står i rimlig proposition till kostnaden för staten. Ett sätt att stimulera övergång- en från skattesparande till allemanssparande är att i övergångsbestämmel- serna medge befrielse från de årliga sparkraven. Sparbeloppet i det förra systemet bör i sin helhet kunna föras över till allemanssparandet inom ramen för det maximala sparandet. Härigenom kan de belopp som frigörs ur skattesparandet fångas tipp av allemanssparandet.

Prop. 1983/84: 30 IS?-

10.3. Riksskatteverket

Vad beträffar övergångsreglerna konstaterar RSV att kret'litinrättningar- nu inte skall utfärda sparbevis för sådant sparande enligt lagen om skatte— lättnader för vissa sparformer där villkoren för sparandet inte är uppfyllda bl.a. om antalet insättningar per år understiger det stadgeenliga antalet. Å andra sidan skall den skattskyldige för att åtnjuta skattelättnaderna till deklarationen foga ett sparbevis. RSV finner det högst osannolikt att kreditinrättningarna till l984 års taxering skall ha möjlighet att — utan orimliga resursinsatser — ändra såväl gällande blanketter som ADB-sy- stem. RSV vill därför förorda ett tillägg till övergångsbestämmelserna enligt vilket sparare. som inte uppfyllt villkoren för att erhålla ett sparbevis men ändå sparat på skattespar- eller skattefondkonto åläggs att med kon- toutdrag eller liknande handling visa sparbeloppets storlek vilket ju utgör underlaget för Sparskattereduktion. [ annat fall befarar RSV att taxeringar- na i Sådana fall kan bli felaktiga.

10.4. Länsstyrelsen i Västmanlands län

Länsstyrelsen pekar på det önskvärda att binda redan gjorda besparing- ar i det gamla skattesparandet vilket torde kräva vissa förmåner. Ett alternativ vore att medge en förlängning av löptiden för skattesparandet, t. ex. ytterligare 10 år. med rätt till fortsatt skattefri avkastning och befriel- se från reavinstskatt vid kommande inlösen men utan rätt till nya insätt- ningar. Alternativt föreslås en höjning av Sparavdraget till 2000 kr. för ensamstående och 4000 kr. gemensamt för sambeskattade personer.

En annan tänkbar möjlighet äratt spararna ges tillfälle att överföra medlen till specifika statliga konton som berättigar till köp av sparobliga- tioner med hög ränta och bonusförmäner eller premieobligationer med hög vinstavkastning.

10.5. Centralorganisationen SACO/SR

SACO pekar på möjligheten att under en övergångsperiod låta de nuva- rande skattesparfonderna fortleva även sedan skattesubventionerna upp- hört. Utredningens förslag innebär att ca l0 miljarder kr. skall lösgöras från fonderna under perioden 1985—1989 och det är tveksamt i vilken utsträckning skattefondspararna låter sitt lösgjorda kapital gå tillbaka till aktiemarknaden.

10.6. Svenska arbetsgivareföreningen

Svenska arbetsgivareföreningen menar att det gamla skattesparsystemet bör få fortsätta efter vissa kompletteringar. t.ex. om möjlighet att låta

Prop. 1983/84: 30 158

sparande medel kvarstå på särskilt konto även efter den femåriga bind- ningsperiodens utgång och därvid inte bli föremål för inkomstbeskattning så att utträdesproblematiken kan hanteras smidigare.

10.7. Svenska bankföreningen

Bankföreningen har i skrivelse till departementet ijuni 1983 hävdat att det nya sparsystemet kräver en förberedelsetid på inemot 6 månader från beslut till start. Det nya sparsystemet bör ändå kunna få full effekt under loppet av 1984 om särskilda övergångsbestämmelser tillåter maximal årsin- sättning på kortare tid än 12 månader. En kontinuitet i allemanssparandet bör likväl kunna uppnås.

Bankföreningen anför också att sakliga skäl saknas för att medel på skattesparkonto just den 1 januari efter en femårsperiod, skall behöva överföras till nytt konto.

Motsvarande medel i aktiesparfonder bör också kunna få stå kvar genom att aktiesparfonderna fortsätter som hittills dock utan något nysparande. Nuvarande skattefrihet bör bibehållas även efter S-ärsperiodens utgång för

. att motverka en snabb utförsäljning av aktierna.

10.8. Svenska Sparbanksföreningen

Sparbanksföreningen hävdar att utveckling av datasystem med funktio- ner och kontroller i enlighet med expertgruppens förslag inte kan ske till I januari 1984. En start vid denna tidpunkt förutsätter förändringar i försla- get. Av tids- och sakskäl bör huvudbanksystemet frångås.

10.9. Sveriges föreningsbankers förbund (SFF)

SFF påpekar att det inte tydligt framgår av förslaget om de skattemäs- siga förmånerna i skattesparandet kan tas i anspråk även vid exempelvis fyra insättningar under enbart första eller andra halvåret 1983. Här erford- ras ett snabbt besked till banker och allmänhet om vad som gäller.

SFF menar att utredningens avvecklingsplaner för skattefondsparandet medför risk att stora aktiepaket säljs ut 1987 och 1988 vilket kan resultera i en alltför kraftig tillbakagång på börsen. En långsammare och mer succes- siv reducering av de gamla fonderna kunde åstadkommas om skattefrihe- ten pä värdeökningen fanns kvar även efter 5-årsperiodens utgång. åtmins- tone under en övergångsperiod.

SFF bedömer. mot bakgrund av systemet med huvudbank och att en mängd preciseringar erfordras vad gäller den tekniska hanteringen och kontrollrutinerna. en tidsperiod på 6 månader mellan riksdagens beslut och systemstart av allemanssparandet som ofrånkomlig.

Prop. 1983/84: 30 IS!) _

10.10. Sveriges finansanalytikers förening

Föreningen anser att utredningen tar häpnadsväckande lätt på utträdes- problcmatiken i skattefondsparandet. Det belopp som kan komma att frigöras uppgår till närmare 10 miljarder kr. även om kursnivän på börsen skulle förbli vid nuvarande nivå fem år framåt. Utbudet är koncentrerat till en treårsperiod. De sämre förmånerna och tekniska begränsningarna i allemanssparandet torde leda till ett starkt ökat utbud av aktier med oönskade effekter på nyemissionsvolymen. För att mildra denna effekt bör skattesparandet tillåtas kvarstå på oförändrade villkor även framgent.

10.11. Aktiespararnas riksförbund

Det har tagit skattesparandet fem år att komma upp i nuvarande volym, dvs. 1.4 miljoner konton. Vid årsskiftet ska allemanssparandet starta från noll igen. Hur lång tid kommer det att ta innan det nya systemet slagit igenom fullt ut? Framför allt, hur lång tid tar det innan kapitalsparfonderna kommit upp i full storlek?

Naturligtvis kommer det att gå snabbare för allemanssparandet än det gjorde för skattesparandet. .Där var man tvungen att bryta ny mark. och satsa mycket omfattande resurser på marknadsföring. Genom dessa kraft- fulla insatser har marken beretts för ett brett sparintressc hos hushållen. allemanssparandet kan i huvudsak rida vidare på detta intresse.

Trots detta är det möjligt. att vi får ett öi'ergångsprnblcm mellan det gamla och det nya systemet. Främst gäller detta sparandet i aktier. '

Inom aktiespararna är vi oroliga av två olika skäl. För det första har skattesparandet i aktiesparfond mycket större betydelse för börsen än vad skattesparande i bank har för kreditmarknaden. De ca två miljarder kr. som aktiesparfonderna nu nyplacerar varje år på börsen har haft en påtag- lig effekt på börskursernas utveckling.

För det andra måste man räkna med. att borttagandet av riskpremie innebär att ett antal av dem som nu spar i aktiesparfond inte kommer att välja kapitalsparfond utan istället väljer rikssparkonto.

Arbetsgruppen förefaller dela aktiespararnas farhågor på denna punkt. Men man verkar anse. att detta bortfall kommer att kompenseras av att allemanssparandet totalt sett beräkas får större volym än skattesparandet. Den lägre andelen som väljer riskalternativet ska uppvägas av den större tum/a t'ulynwn, enligt detta tankesätt. ] slutändan skulle då ungefär lika många sparare spara i kapitalsparfond som idag deltar i aktiesparfond.-

Detta synsätt innebär dock en sammanblandning av kort och lång sikt. Det är möjligt att en större total volym på allemanssparandet så .rn'zåning- om kompenserar det tapp av aktiefondsparare som inträffar omedellmrt. Men även om detta sker. så har vi ändå ett problem: Vi får ett "glapp" mellan avskaffandet av det gamla systemet och införandet av det nya. Eftersom det rör sig om helt nya sparargrupper som ska rekryteras kan det

Prop. 1983/84: 30 160

mycket väl vara en fråga om flera år, innan det nya systemet nått sitt fulla genomslag.

Detta kommer att drabba aktiemarknaden. Tillflödet av hushållssparan- de via skattepremierade sparsystem kommer oundvikligen att minska un- der mellanperioden. '

För närvarande tillförs via Aktiesparfonderna ca 175 milj. kr. per må— nad. Under ett okänt antal månader efterjanuari 1984 kommer det månat- liga tilltlödet att vara mindre. kanske betydligt mindre.

Detta kommer att få effekt på aktiekurserna. både direkt och indirekt. I värsta fall kan besvärande kursfall inträffa. Om det händer. kan det i sin tur ytterligare försvåra situationen, eftersom sparande i börsaktier då kan framstå som mindre attraktivt för stora sparargrupper.

Såvitt aktiespararna kan bedöma. finns här således ett övergångsprob- lem i skarven mellan aktiesparfortder och kapitalsparfonder. Lösningen på detta problem bör ligga i att man på något sätt påskyndar de tilltänkta spararnas beslut att börja spara.

10.12. Aktiefrämjandet

Aktiefrämjandet föreslår att skattefondsparandet får fortsätta intill ut- gången av 1985 om än kanske med minskad skattereduktion. Mot bak- grund av fondernas uttag under året kan man fatta beslut om framtida former för aktiesparande baserat på expertgruppens förslag. Bankinspek- tionen kan under hösten 1983 träffa överenskommelse med nuvarande fondföretag om fondernas storlek och förbättringar av andelsägarinflytan- det. Detta hindrar inte införandet av "riksgäldssparandet".

Prop. 1983/84: 30 "1'6."l "Bila'g'a 4 Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till Lag om allemanssparande

Allmänna bestämmelser

lå I denna lag behandlas den särs'kilda sparform (allemanssparande) som är förenad med skattelättnader. e'nlig't' la'ge'n (?1983: 000) om skattelätt- nader för allemanssparande.

2 & Var och en som är kyrkobokförd här '.|' 'la'ndet ;får ansluta sig 'till allemanssparandet från och med det ar då h'an' 'fylle'r sexton år.

3 & Sparmedlen skall sättas" in. i en svensk bank som' enligt- överenskom- melse med riksgäldskontoret" förmedlar allemanssparande. Medlen sätts in på ett r|ksrparkonto hos' banken "e'ller överförs till' högst .två' "kapitalspar- fonder. Sparmedlen får även fördelas. mellan de' båda sparformerna.

Vad som föreskrivs' | första stycket och annars i denna lag | fråga'öm bank gäller också i fråga om sparkassa.

4 & Varje sparare får'sätta in högst 600'kronor'i'tnånaden i allemansspa- randet. '

Spararens insättningar .i förekommande fall minskade med uttag, får sammanlagt inte överstiga 30'()(')'()' krönör.

5 & Den som börjar spara 'u'n'der. ar '1984" får" för. detta" ar ett sarskilt tillägg (bonusränta) motsvarande fem' procent årlig. ränta. "Bönusräntan' bekostas av staten och tillförs spararens konto vid utgången av år' 1984.

En bonusränta betalas även' till' d'én 'som börjar spara. efter ar 1984; om det sker senast det ar då spararen "fyll'er '2'5' ar. 'Böhusräntån' tillförs spara- rens konto vid utgången av det ar' då Sparandet har inletts.

6 '5 Vid uttag betalar sparar-en en'avgift motsvarande en procent av"de't uttagna beloppet, dock 'minst .20'-kr't')'|1or. .

Avgiften tillfaller banken vid uttag såvälfr'ån ett-rikssparkonto som_från en kapitalsparfond.

7 & Utan hinder av 4 ä' får en sparare överföra hela' behållningen på sitt rikssparkonto till ett sådant .konto';' | en annan bank. eller; helt eller. d'eIVis, behållningen' | en kapitalsparfond till en 'annan 's'åda'n' fo'n'd. .

Vid överföring enligt första stycket _är' banken berättigad till'ersättning av spararen för sina kostnader för överföringen. Någon uttagsavgift: enligt 6 5 skall inte betalas.

8 & Om rätten till .sparmedlen' genom- överlåtelse eller'. på 'annat sätt övergår till någon annan än spararen eller' "om 'spa'r'ä'r'e'n pantsätter sin fordran skall innestående medel b'etalas' 'ut.

Om en sparare överskrider de- begränsningar som enligt 4' 5 gäller' för allemanssparandet, skall' överskjutande sparmedel b'etalas' ot t'ill' honöm.

ll Riksdagen 1983/84. [' sa'ml. Nr—30

Prop. 1983/84: 30 162

Någon ränta eller värdeökning på dessa medel skall ej gottskrivas sparal ren. Om det för sparmedlen har förvärvats andelar i en kapitalsparfond och om andelsvärdet därefter har sjunkit, skall beloppet jämkas i motsvarande mån.

Vid utbetalning enligt första stycket skall uttagsavgift enligt 6 & erläggas.

Rikssparkonto

9 5 De medel som sätts in på ett rikssparkonto skall överföras från banken till riksgäldskontoret.

På de medel som satts in på ett rikssparkonto utgår årlig ränta enligt en räntefot som motsvarar det av riksbanken fastställda, vid va|je tid gällande diskontot med tillägg av 1,25 procentenheter.

Kapitalspurfonder

10 & En kapitalsparfond är en fond för sparande i svenska aktier och andra svenska- värdepapper.

I fråga om kapitalsparfonder gäller vad som föreskrivs i aktiefondslagen (1974: 931) och annan författning i fråga om aktiefond med de avvikelser som följer av denna lag och lagen (1983': 000) om skattelättnader för alle- manssparande.

11 & Antalet andelsägare i en kapitalsparfond får inte överstiga 75 000.

12 5 En kapitalsparfond förvaltas av ett fondbolag som bildas särskilt för detta ändamål. Ett fondbolag får inte förvalta mer-än en kapitalsparfond. Bankinspektionen kan, om det finns särskilda skäl, medge undantag från första stycket.

13 5 Styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst sju ledamöter. Av styrelseledamöterna väljs flertalet och bland dem styrelsens ordförande av en fondandelsägarstämma. Av de övriga ledamöterna utses två av rege- ringen och minst en av bolagsstämman i fondbolaget. För de av fondan- delsägarstämman valda ledamöterna skall stämman välja suppleanter.

Intill dess andelsägarstämma hållits består styrelsen av de ledamöter som regeringen och bolagsstämman har utsett.

Fondandelsägarstämmans val av ledamöter och suppleanter i-fondbola- gets styrelse skall beredas av en valberedning, utsedd av en fondandels- ägarstämma. Det gäller dock ej första gången val äger rum.

14 & För fondandelsägarna i en kapitalsparfond skall årligen hållas stäm- ma. - "

En fondandelsägarstämma skall hållas första gången tidigast tre och senast sex månader efter det att bankinspektionen meddelat tillstånd för fondbolaget att utöva fondverksamhet.

_15 & Fondbolag får till en kapitalsparfond förvärva endast följande slag av värdepapper. nämligen

]. sådana svenska aktier och av svenskt aktiebolag utfärdade konver- tibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning som noteras vid Stockholms fondbörs, .

2. värdepapper som avses i 1 och som utbjuds till försäljning under

Prop. 1983/84: 30 ' ' 163

sådana förhållanden att sannolika skäl finns för antagande 'att de inom ett år från förvärvet kommer att inregistreras vid Stockholms fondbörs,

3. andra svenska aktier samt andra av svenskt aktiebolag utfärdade konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till ny- teckning.

4. bevis om rätt att teckna eller erhålla aktier eller andra värdepapper som avses i 1—3, '

5. obligationer och andra skuldförbindelser. utfärdade av staten. Har värdepapper som förvärvats enligt första stycket 2 ej inregistrerats eller noterats inom ett år från förvärvet, skall de avyttras så snart det lämpligen kan ske, om de inte vid något tillfälle under ettårsperioden kunnat inrymmas inom tioprocentsgränsen enligt sista stycket.

Ett'fondbolag får inte till en kapitalsparfond förvärva aktier i bolaget. Ett fondbolag får inte till fonden mot vederlag förvärva värdepapper som avses i första stycket 3 eller bevis om rätt att teckna eller erhålla sådana värdepapper i sådan omfattning att värdet-av värdepapperen och bevisen genom förvärvet kommer att överstiga tio procent av fondens värde. Bankinspektionen kan, om det finns särskilda skäl, medge att procenttalet överskrids. Ej heller får ett fondbolag till fonden mot vederlag förvärva värdepapper enligt första stycket 5 i sådan omfattning att värdet av de värdepapper som där avses genom förvärvet kommer att överstiga tjugo— fem procent av fondens värde. Den sistnämnda begränsningen gäller dock inte förrän ett år efter det att fondbolaget erhållit bankinspektionens till- stånd att bedriva fondverksamhet. '

16 & Ett fondbolag skall'tillse att en kapitalsparfond får en med hänsyn till intresset av riskspridning lämplig sammansättning av värdepapper.

Fondbolaget får ej till fonden mot vederlag förvärva värdepapper av samma utfärdare i sådan omfattning att värdet av de värdepapper i fonden som utfärdats av denne genom förvärvet kommer att överstiga tio procent av fondens värde. Detta gäller ej värdepapper som har utfärdats av staten.

Om det finns särskilda skäl, kan bankinspektionen medge att procentta- let i andra stycket överskrids." '

Utan hinder av andra Stycket och 15 % sista stycket får vid emission aktier, konvertibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning förvärvas på grund av fondens tidigare aktieinnehav. Så- dana aktier eller skuldebrev skall dock avyttras så snart det lämpligen kan ske och senast ett år efter förvärvet; om värdepapperen ej vid något tillfälle under ettårsperioden kunnat inrymmas inom de gränser som anges i andra stycket och 15 & sista stycket första meningen. Om det finns särskilda skäl. kan bankinspektionen medge uppskov med avyttringen.

17 5 1 beslut om rösträtt för aktier i fonden deltar endast de ledamöter i fondbolagets styrelse som har utsetts av andelsägarstämman.

18 & Fondbestämmelserna för en kapitalsparfond skall ange att

1. fonden är en kapitalsparfond för vilken denna lag gäller,

2. fondbolaget skall föra register över innehavav fondandelar och inte skall utfärda fondandelsbevis.

3. utdelning till fondandelsägarna inte skall ske,

4. inlösen av fondandel skall ske i de fall och på de villkor som anges i ' denna lag och i aktiefondslagen (1974: 931).

Fondbestämmelserna skall också innehålla närmare regler om fondan- delsägarstämma.

Prop. 1983/84: 3'0 | 63:

För etag san/(mmm Åuplttllspmfondel

19 & l en företagsanknuten kapltalsparfond 'får' kapltaltdlskott göras en- dast av den som är anställd' |_' e_t__t vis '_S't '_bolag eller" |n0|_|'_|_- en v'i'ss "koncer'n. För en sådan l'ond gälle'r' | tillämpliga- delar '10—"|8 && (')'|'|'| ?inte annat 'följe'ri av

—23 åå.

205. Utan hinder av '12 ? galler _:ttt 'ett fondbolag som förvaltar 'en eller tlcra företagsanknutna aktiesparfonder även 'får' förva'lt'a- en företagsanknu- ten kapitalspa|1().nd

21 5 Styrelsen för fondbolaget 'sk'a'_ll bestå av- -'||_|inst '-'_|'em ledamöter. 'A.v ledamöterna väljs flertalet och b"|a||d-('1e'_|'|'|'st'yr'els'ensfor'dför' "nde av- 'fo'ndan- delsägarstämman. Övriga' ledamöter _v'_'ä'ljs av_' bolagsstamman't fondbolaget Minst en ledamot' skall vålja's av' lagsstamman 'För' de av 'fon'd'a'n'de'ls- ägarstämman valda ledamöterna kå|_l' s't'amman välja. suppleanter

Om ett fondbolag förv'a'ltztr 'fle' retagsanknutna'fonder 'sk'a'll för v'ar'je sådan fond' | fondbo|agets styrel=se' i-||g'å |||"i||'s't- en "ledamot som 'har valts av andelsägarstämman" | fodden.

Utan hinder av 8 å 'fjär'de s't-yc'k'et "första memngen akttefondslagen (1974: 931) får till styrelseledamöter | 'e't'_t- fondbolag so'_||| förvaltar en före- tagsanknuten kapitalsparfond för anställda- "hos ett bankakuebolag. tit's'es anställda' | bankbolaget.

22 & Minst tjugofem p'|o_ce'nt' av en foretagsanknuten kapltalsparfonds värde skall placeras | sådana vardepapper s_o'|_||_ a_v'seS' i '_15'. _.5 och _som- har utfärdats av det aktiebölagi' | 'vilkel. de 's_()m'- t||lskjuter kapltal t'ill- 'f'()|'|'de||' är anställda eller — om b(')_la'get'-' -|n'går s'ö'rn möder'bölågr' | en' koncern i vars dotterbolag de är anstä_ll'd'a.

Den | 22 & aktiefondslagen (1974: '9'3'_1-)'.' foreskrwna begransnmgen 1' fråga om en aktiefonds innehav' av' "aktier' | samma'bolag gäller"- ej' 'för. en- 'fö'retag's- anknuten kapitalspadon'd, . . -

Av fondens beteckning s'kåll' fråmgå' v'i'lket'- 'fö|'ét'a"g "den är 'an'kn'Ute'n' till.

23 & Bestämmelsen | 4_' & andra'stycket akt|efondslagen (1974 93'l') gäller inte fondbolag söm förvaltar en=. f "(e'tagsanknuten kap|talsparfond Bankinspektionen får -efter_' ånsök'an: medge. 'att fondbolaget inte avger kvartalsredogörelse för fonden Bankinspektionen får avstå från att för_ _f'on'dböl'aget' föror'dna' 're'Vis'or 'som avses i 46 & tredje stycket akttefortdslagen 24 & Riksgäldskontoret får '|||e_'(_|'dé_la _'de föreSkr'i'fter- som behövs för admi- nistration och kontroll av allemanssparandet

Denna' lag träder | kraft 'de'n'"1' åpril'1'9'8'4'oc'h gäller även dessfonnnan | fråga om åtgärder som behövs" för- att' lägen |' s'in 'hel'het- Sk'a'll' kunna" 'tillä't'n- pas från och med den dagen.

Prop. 1983/84: 30 165 '

Förslag till Lag om skattelättnader för allemanssparande

Skattelättnader enligt denna lag medges för sparande __enligt lagen (19831000) om allemanssparande. "

Räntan på sparmedlen samt bonusräntan enligt 5 5 lagen (1983: 000) om allemanssparande utgör inte skattepliktig inkomst vid taxering enligt kom- munalskattelagen (|928:370) eller lagen (l947:576) om statlig inkomst- skatt. Ränta och utdelning som tillfaller en kapitalsparfond utgör inte heller . skattepliktig inkomst.

Realisatiönsvinst på andel | akptialsparfond utgör inte skattepliktig |n- komst; Avdrag får ej göras för realisationsförlust på sådan andel.

Denna lag träder i kraft den | april |984 och' tillämpas på insättningar som har skett efter ikraftträdandet. _

Genom lagen upphävs lagen (1978: 423) om skattelättnader för vissa sparformer. Den gamla lagen .gäller fortfarande' | fråga om sparande som

har skett före den | april 1984.

Förslag till

Lag om ändring' | lagen (1978: 428) om aktiesparfonder

Härigenom föreskrivs att 2. _ . 10 och || 55 lagen (l978:428) om aktie- sparfonder skall- ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Aktiesparfond förvaltas av fondbolag som bildas särskilt för detta ända- mål.

Styrelsen för fondbolaget skall' bestå av minst sju ledamöter.

Av styrelseledamöterna utser re- geringen två ledamöter. Minst hälf- ten av återstående ledamöter utses av f(mdandelsägarna eller intresse- sanm|anslutning för dem.

l2 Riksdagen 1982/83. ! saml. Nr 30

Styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst sju ledamöter. Av dessa skall jlertalet och bland dem ordföranden väljas av en fond- andelsägarstämma, som skall hål- las årligen. Av "de övriga ledamö- terna utses två av regeringen och minst en av bolagsstämman if()nd- bolaget. För de av fondandelsägar- stämman valda ledamöterna skall ' stämman välja suppleanter.

F ondandelsägarstämmans val av ledamöter och suppleanter i fond- bolagets styrelse skall beredas av en valberedning. utsedd av en fond- andelsägarstämma.

I beslut om rösträtt för aktier i fonden deltar endast de ledamoten -.

' fondbolagets styrelse som har ut-

setts av andelsägarstämman.

Prop. 1983/84: 30

Nuvarande lydelse

[66

Föreslagen l_vdels e

Till aktiesparfond fiir förvärvas endast de värdepapper enligt 19 s*" aktie- fondslagen (19741931) vilka är

1. aktier i svenskt aktiebolag.

2. sadana konvertibla skulde- brev eller skuldebrev förenade'med optionsrätt till nyteckning, som har utfärdats av svenskt aktiebolag.

Om det lämpligen kan ske, skall jörvt'irvas sädana aktier. som utfär- das t'satnhand med n_ve/nissimt. el- ler konvertibla skuldebrev.

l. aktieri svenskt aktiebolag. 2. sädana konvertibla skulde- brev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning som har utfärdats av svenskt aktiebolag.

3. obligationer ()("ll andra skuld- ji'n'bintlelser. ttt/i'irtlade av staten.

Utan hinder av 219" andra sive/tel aÅtie/imdslagen (1974: 93!) _li't'r_linullmlaeel till _linulen "IUI ve-

derlag .li'irvt'irva vt'irde/mpper. en- li_t:l_li'irsta sive/(et 3 i sådan (nn/att- ning att värde! av de vt'irtlepapper som där avses genom _li'irrt'irt'er kommer att uppgä till [inga/ein pro— eenl avjinulens värde.

Bankinspektionen fär medge att. det i l9 s*" sista stycket '.tktiefondslagen angivna procenttalet överskrids.

tas"

Förvaltar ett fondbolag uteslu- tande en eller flera företagsanknut- na aktiesparfonder. gäller i stället för 2 å andra ae/t tredje st_vekena att styrelsen för fondbolaget skall be- stä av minst fem ledamöter aelt att minst hälften av styrt-'lselt'danu'i- terna skall utses av jinulzuulels- ägarna eller intressesanunanslut- ningji'ir dent.

Om ett fondbolag förvaltar flera aktiesparfonder. skall för varje företagsanknuten fond i fondbola- gets styrelse ingå minst en ledamot. som utsetts av delägarna i denna fond eller av intressesammanslnt- ningför dent. Ett beslut om utövan- de av rösträtt för aktier l en sådan fond skall lta biträtts av mer än hälften av de ledamöter som utsetts för fondens delägare.

Förvaltar ett fondbolag uteslu- tande en eller flera företagsanknut- na aktiesparfonder. gäller i stället för 2 & andra Mycket att styrelsen för fondbolaget skall bestä av minst fem ledamöter stunt attflerlalet uelt bland dent urdti'iratulen skull väl/us av _finulamlelsägarslänunun. Övri- ga leda/tuner väl/:s av lmlaesslänt— utan f_linullmluyet. Minst en leda- nmt skall räl/"as av lmlagssu'iln- man. För de av _linulande/sägar- stil'nunan valda ledunu'iterna skall stänunan räl/'n .ru/wleanter.

Om ett fondbolag förvaltar flera aktiesparfonder. skall för 'arje företagsanknuten fond i fondbola- gets styrelse ingä minst en ledamot. som valts av _rlinulandeln'igarstätn- man i denna fond.

Utan hinder av 85 fjärde stycket första meningen aktiefondslagen (l974: 931) får till styrelseledamöter i fondbolag. som förvaltar en företags-

Prop. 1983/84: 30

Nuvarande lydelse

167

Föreslagen lydelse

anknuten aktiesparfond för anställda hos ett bankaktiebolag utses anställ- da i bankbolaget.

llä

Ett fondbolag får inte förvärva andra aktier till en företagsanknu- ten aktiesparfond än aktier som avses i [9 9' andra stycket 1 eller 3 aktiefondslagen( I 974 : 93 I ) och som har utfärdats av det aktiebolag. i vilket de som tillskjuter kapital till fonden är anställda eller om bola- get ingär som moderbolag i en kon- cern — i vars dotterbolag de är an- ställda. Av andra värdepapper får till fonden förvärvas endast sådana i samma punkter avsedda konver- tibla skuldebrev eller skuldebrev förenade med optionsrätt till ny- teckning som har utfärdats av det bolag i vilket aktier får härvärvas.

Av fondens beteckning skall framgå vilket bolags aktier som får förvärvas till fonden.

I en företagsanknuten aktiespar- fond skall minst tjugofem procent av fondens värde placeras i sådana värdepapper som avses i 3 9' första stycket I och 2 och som har utfär- dats av det aktiebolag, i vilket de som tillskjuter kapital till fonden är anställda eller — om-bolaget ingår som moderbolag i en koncern — i vars dotterbolag de är anställda.

Av fondens beteckning skall framgå vilket företag den är anknu- ten till.

Denna lag träderi kraft den I april l984. En styrelse i fondbolag, vilken valts före lagens ikraftträdande kvarstår utan hinder av 2 & andra stycket och 10 5 första stycket under den tid valet avser. Bestämmelserna i 2 %$ tredje och fjärde styckena tillämpas inte förrän styrelse enligt denna lag första gången har valts.

Förslag till Lag om ändring i lagen '(1978: 423.) om skattelättnader för vissa

sparformer

Härigenom föreskrivs att 1—4 åå lagen (l978: 423) om skattelättnader för vissa sparformer skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lydelse

] ä

Skattelättnader enligt denna lag medges fysisk person över l6 år, som har varit bosatt eller stadigva- rande har vistats här i riket under någon del av inkomståret och som under året har haft sådan inkomst som enligt 9 5 3 mom. andra

Föreslagen lydelse

Skattelättnader enligt denna lag medges fysisk person över I6 år. som har varit bosatt eller stadigva- rande har vistats här i riket under någon del av inkomståret och som under året har haft sådan inkomst som enligt 9 & 3 mom. andra

Prop. 1983/84: 30

Nuvarande lydelse

stycket lagen (1947: 576) om statlig inkomstskatt är att anse som A-in- komst eller har haft inkomst enligt lagen (1958: 295) om sjömansskatt.

l68

I-"t'ireslagen lydelse

stycket lagen (IO-17: 576) om statlig inkomstskatt är att anse sotn A-in- komst eller har haft inkomst enligt lagen (l958: 295) om sjömansskatt. Skit/telätt/uuler medges inte för sparande som sker efter utgången av mars 1984.

Frågan om den skattskyldiges ålder bedöms enligt 65 & kommtumlskattef

lagen.

taxeringsåret.

_ Sparskattereduktion åtnjuts med 10% av belopp som under inkomst- året har insatts på särskilt lönspar- konto och som vid årets utgång in- nestår på kontot samt med 20% av belopp som under inkomståret har insatts på aktiesparkonto och som vid årets utgång motsvaras av ande- lar i aktiesparfond enligt lagen (1978: 428) om aktiesparfonder eller innestår på kontot för inköp av så- dana andelar. Sparskattereduktion åtnjuts under förutsättning att in- sättningar på lönsparkonto eller ak- tiesparkonto har gjorts på kontot under minst sex av inkomstårets månader. Varje insättning skall uppgå till lägst 75 kronor och högst .600 kronor. Högsta belopp för in- sättning på lönsparkonto år dock 400 kronor. Sparskattereduktion får utom i fall som avses i andra stycket — inte beräknas på högre sammanlagt belopp än 7200 kro- nor, varav högst 4800 kronor får avse insättningar på lönsparkonto. Sparskattereduktion får inte heller beräknas på högre belopp än som motsvaras av sådan inkomst som anges i ] &. Öretal som uppkommer vid beräkning av Sparskattereduk- tion bortfaller.

Har sparande enligt första

I.) =!!-

Med inkomstår förstås det kalenderår som närmast har föregått

Sparskattercduktion åtnjuts med IOC? av belopp som under inkomst- året har insatts på särskilt lönspar- konto och sotn vid årets utgång in- nestår på kontot samt med 205"? av belopp som under inkomståret har insatts på aktiesparkonto och som vid årets utgång motsvaras av ande- lar i aktiesparfond enligt lagen '

. (l978: 428) om aktiesparfonder eller

innestår på kontot för inköp av så- dana andelar. Sparskattereduktion åtnjtlts ttnder förutsättning att in- sättningar på lönsparkonto eller ak- tiesparkonto har gjorts på kontot under minst-sex _av inkomstårets månader. För spin-unde under (ir [983 ges dock spurskattt'retluktion. även om insättningar gjorts under ett mindre antal månader. Varje in- sättning skall uppgå till lägst 75 kro- nor och högst bllll kronor. Högsta belopp för insättning på lönspar- konto är dock 400 kronor. Spar- skattereduktion får — utom i fall som avses i andra stycket — inte beräknas på högre sammanlagt bc- lopp än 7200 kronor. varav högst 4800 kronor får avse insättningar på lönsparkonto. Sparskattereduk- tion får inte heller beräknas på hög- re belopp än som motsvaras av så- dan inkomst som anges i l s. Öretal som uppkommer vid beräkning av sparskattereduktion bortfaller. För insättningar under är [984 åtnjuts ei sparskatterednktion.

Har sparande enligt första

Prop. 1983/84: 30

Nuvarande lydelse

stycket påbörjats under senare dc- lcn av året men har inte insättningar skett under sex månader. åtnjuts sparskattcreduktion för sådana sparmedel först vid beräkning av skatt för det närmast följande in- komståret. Sparskattereduktion cn- ligt detta stycke medng endast om sparandet under det sistnämnda in- komstårct uppfyller de förutsätt— ningar som anges i första stycket. Sparskattereduktion får med tillämpning av detta stycke beräk- nas på ett sammanlagt belopp av högst l0200 kronor. varav högst 6800 kronor får avse insättningar på lönsparkonto.

|69

föreslagen lydelse

stycket påböriats under senare dc- lcn av året men har inte insättningar skett under sex månader. åtnjuts sparskattcreduktion för sådana sparmedel först vid beräkning av skatt för det närmast följande in- komslårct. Sparskattereduktion en- ligt detta stycke mcdges endast om sparandet under det sistnämnda in- komstårct uppfyller de förutsätt- ningar som anges i första stycket. För 'att sparande under är [982 ska/I l.7l'l'illll_L'll till sparskatteredt/k- tion vid 1984 års taxering krävs vi- dare att insättningar pä It'jnspar- konto eller aktiesparkonto ltat' gjorts under minst ses månader utt- der är [()83. Sparskattereduktion får med tillämpning av detta stycke beräknas på ett sammanlagt belopp av högst l0200 kronor. varav högst 6800 kronor får avse insättningar på lönsparkonto. Bestämmelserna i detta stycke tillämpas inte ifråga om sparande som pälu'iljias under (il' 1983.

I fråga om sparskattercduktion tillämpas 2 s' 4 mom. femte och sjätte styckena uppbördslagen ( l953: 272). Sparskattereduktion skall tillgodoräk- nas den skattskyldige före annan skattereduktion.

Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig att erlägga sjö- mansskatt och har denna nedsatts enligt l2 s' 4 mom. lagen (l958: 295) om sjömansskatt på grund av bestämmelserna i denna lag. skall reduktionsbe- loppet minskas med det belopp'varmed nedsättning har skett.

3 .a Har sparskattcreduktion åtnjutits enligt 2 5 utgör räntan på sparmedlen under inkomstårct och närmast följande fem år inte skattepliktig inkomst vid taxering enligt kommunalskattclagen (l928: 370.) eller lagen ( l947: 576) om statlig inkomstskatt. Vad nu har sagts gäller inte ränta som belöper på sådan del av inkomstår som anges i 2 å andra stycket första meningen. Ränta och utdelning som tillfaller aktiesparfond utgör inte heller skatte- pliktig inkomst.

Räntan pä sparmedel som satts in på lönsparkonto under är 1984 utgör inte skattepliktig inkomst ltn- der det året eller de närmast föl- _/'ande_/_'vra ären.

45

Vid realisationsvinstbcråkning enligt bestämmelserna i punkt 2 b av anvisningarna till 36 & kommunalskattclagcn (l9281370) i fråga om andel

Prop. 1983/84: 30 l70

_Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

som har innehafts i fem år räknat från utgången av det år för vilket fsparskattereduktion har medgivits. får efter den skattskyldiges val anskaff- ningskostnaden beräknas antingen till andelens marknadsvärde vid utgång- en av det femte året eller till värdet vid utgången av det år för vilket sparskattereduktion har medgivits ökat med avkastningen under de därpå följande fem åren. I det första fallet: anses andelen anskaffad vid utgången av det femte året och i det andra fallet vid utgången av det år för vilket sparskattcrcduktion har medgivits.

Vid realisationsvinstberäkning | fraga om en andel som har innehafts mindre" än fem ar räknat fran utgången av det ar för vilket sparskattereduk- tion har medgivits skall andelen anses anskaffad den 3I december sist— nämnda år för en kostnad som motsvarar det sammanlagda beloppet av under året gjorda insättningar på aktiesparkonto. ] fall som anges i 2 På andra stycket medräknas i anskaffningskostnaden även insättningar på aktiesparkonto som gjorts under året före det år för vilket sparskattcreduk- tion har medgivits. Bestämmelserna i punkt 2 b tredje stycket av anvis- ningarna till 36 & kommunalskattelagen får inte tillämpas. Vid vinstberäk- ningen medges avdrag för belopp som fondbolaget har innehållit med stöd av 5 5.

För andelar sorti _li'irvärvats un— der år- [984 giiller doek föl/"ande. Avyttras en andelfi'n'e utgången av år l988. utgör realisationsvinst sorti uppkommer vid avyttringen inte skattepliktig inkomst. Ej heller medges avdrag för rea/isationsför- lust. som uppkommer vid en sådan avyttring. Avyttras en andel efter utgången av år I 988 får efter den skattskyldiges val anskaffnings- kostnaden beräknas antingen till andelens marknadsvärde vid ut- gången av år [988 eller till värdet vid- utgången av mars l984 ökat med avkastningen till och med år I988. I detförstafallet anses ande- len (tttskal'liul vid utgången år [988 och i det andra fallet vid utgången av mars l984.

Denna lag träder i kraft den I januari l984 och tillämpas första gången -vid 1984 års taxering.

Prop. 1983/84: 30 ' l74

Utdrag FINANSDEPARTEMENTET PROTOKOLL * vid regeringssammanträde . l983- l 0- l 3

Närvarande: statsrådet 'l. Carlsson. ordförande. och statsråden Lund- kvist. Feldt. Sigurdsen. Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallén. Andersson. Rainer. Boström. Bodström. Göransson. R. Carlsson. Holmberg. Thun- borg.

Föredragande: statsrådet Feldt

Proposition om allemanssparandet

] Anmälan av lagrådsyttrande

Föredraganden anmäler lagrådets yttrande' över förslag till

1. lag om allemanssparande.

2. lag om skattelättnader för allemanssparande.

3. lag om ändring i lagen (1978: 428) om aktiesparfonder.

4. lag om ändring i lagen (l978:423) om skattelättnader för vissa spar- former. '

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. Jag godtar vad lagrådet har anfört i fråga om förslag till lag om allemans- sparande och jag föreslår att lagförslaget ändras i enlighet härmed. Vidare förordarjag att några ändringar av redaktionell art görs i nämnda lagförslag och i de övriga remitterade lagförslagen.

Jag vill avslutningsvis ta upp några frågor som rör administrationen och kontrollen av allemanssparandet.

Det nuvarande skattesparandet administreras av riksgäldskontoret. Det bör ankomma på riksgäldskontoret att administrera även det nya sparsy- stemet. Riksgäldskontoret bör sålunda få i uppdrag att — i enlighet med Vad som framgår av lagrådsremissen träffa avtal med banker och spar- kassor om institutens medverkan i allemanssparandet. inbegripet den er- sättning som skall utgå till instituten. Även övervakningen av sparsystemet bör handhas av riksgäldskontoret. Som framhållits i lagrådsremissen kan

' Beslut om lagrådsremiss fattat vid regeringssammanträde l983—09-22.

Prop. 1983/84: 30 - l73

samma lag. Det kan vidare inte anses föreligga något hinder för bankin- spektionen att redan före den I april 1984 pröva frågan om tillstånd för ett fondbolag att bedriva verksamhet enligt lagen och meddela tillstånd till verksamheten att gälla från och med den dagen. I samma ordning kan fondbestämmelser och dispenser meddelas. Lagrådet har ej för sin del kunnat finna exempel på åtgärder som skulle kräva stöd av den föreslagna övergångsbestämmelsen. Lagrådet föreslår därför att denna utgår ur lag- förslaget.

Förslaget till lag om allemanssparande föranleder i övrigt ingen erinran från lagrådets sida.

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Prop. [983/84: 30 l72'

viss föreskrift angående avyttring om värdepapperet cj "inregistrerats eller noterats" inom ett år från förvärvet.

Såvitt framgår av lagrådsremissen är det inte åsyftat någon skillnad i sak mellan de värdepapper som avses med uttrycket notera och dem som beskrivs med begreppet inregistrera. Bestämmelserna skall endast omfatta sådana aktier som är eller förväntas bli inregistrerade vid Stockholms fondbörs. .

I den svenska börsterminologin synes begreppet notering (notera) an- vändas i flera olika bcmärkclser. Det kan användas i betydelsen avge köp- och säljanbud. Vidare begagnas ordet notering för att beteckna faststäl- lande av kurs. Därvid menas att fondbörsen genom protokollsanteckning eller eljest officiellt konstaterar att vissa kurser förekommit under förhand- lingarna. Därutöver används uttrycket noterat värdepapper för att ange att värdepapperct i fråga är inregistrerat vid fondbörsen. Härtill kommer att både i dagligt tal och i tidningar och andra media orden notera och notering felaktigt brukas även om aktier som inte är inregistrerade vid börsen.

Fondbörsutredningen föreslog att uttrycket notering endast skulle an- vändas föratt beteckna fastställande av kurs (se SOU 1973: 60 s. 105 f.). . Detta torde numera i allmänhet iakttas. Här kan hänvisas till |8 och 21 åå lagen (l979: 749) om Stockholms fondbörs.

Innebörden av uttrycken notera och notering i börstekniska samman- hang är alltså oklar och begreppen är mångtydiga. De torde därför undvi- kas. när de kan leda till missförstånd. och nyttjas uteslutande i betydelsen kursfastställelse.

Med hänsyn till det anförda bör i nu förevarande paragraf uttrycket notera inte användas.

Lagrådet föreslår därför att i första stycket punkt l "noteras" utbyts mot "'är inregistrerade" och att i andra stycket orden "eller noterats" utgår ur lagtexten.

Den redaktionella utformningen av [Så i lagrådsremissen har skett med l9s' aktiefondslagen (l974: 931) som förebild. Enligt lagrådets mening bör vid lägligt tillfälle jämkningar motsvarande de nu föreslagna görasjämväl i sistnämnda lagrum.

Övergångsbestämmelser

Lagen skall enligt övergångsbestämmelserna träda i kraft den I april l984. Enligt nämnda bestämmelser skall den dock gälla även dessförinnan i fråga om åtgärder som behövs för att lagen i sin helhet skall kunna tilläm- pas från och med den dagen. En övergångsbestämmelse av motsvarande . innehåll återfinns i lagen (l978z428) om aktiesparfonder. Lagrådet vill dock ifrågasätta om bestämmelsen behövs. De förberedande åtgärder som . enligt specialmotiveringen tänkes bli genomförda enligt bestämmelsen sy- nes sålunda kttnna vidtas utan stöd av denna. Fondbolag bildas och regi- streras enligt aktiebolagslagen. Likaså kan styrelseledamöter utses enligt

Prop. 1983/84: 30 l7l

LAGRÅDET PROTOKOLL vid sammanträde 1983-10-10

Närvarande: f.d. regeringsrådet Lidbeck. regeringsrådet Brink.justitierå- det Heuman.

Enligt lagrådet den 3 oktober 1983 tillhandakommet utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 22! september 1983 har regeringen på hem- ställan av chefen för finansdepartementet statsrådet Feldt beslutat inhämta lagrådets yttrande över förslag till

i. lag om allemanssparande.

2. lag om skattelättnader för allemanssparande.

3. lag om ändring i lagen tl978: 428) om aktiesparfonder.

4. lag om ändring i lagen (19782423) om skattelättnader för vissa spar- former.

Förslagen har inför lagrådet föredragits av hovrättsassessorn Bengt-Åke Nilsson.

Förslagen föranleder följande yttrande av lagrådet:

Förslaget till lag om allemanssparande

3 5

[ paragrafens första stycke andra meningen sägs att sparmedlen skall sättas in på ett rikssparkonto hos bank eller överföras till högst två kapital- .rpmjhnder. Vidare föreskrivs i tredje meningen att medlen får fördelas mellan de båda sparformerna. Motiven till bestämmelserna återfinns i den allmänna motiveringen under 3.2.3. Den avsedda innebörden är att en sparare får spara på endast ett rikssparkonto och därjämte i en eller två kapitalsparfonder. För att detta skall komma till klarare uttryck bör första stycket andra meningen ges följande lydelse: "En sparare får inte spara på mer än ett rikssparkonto och i fler än två kapitalsparmndar." iakttas detta förslag behövs inte tredje meningen i första stycket.

15 .5

Denna paragraf innehåller bl.a. bestämmelser om vilka värdepapper ett fondbolag får förvärva till en kapitalsparfond. I första stycket punkt i uppräknas bland dessa värdepapper bl.a. sådana svenska aktier "som noteras vid Stockholms fondbörs". Enligt punkt 2 får fondbolaget vidare förvärva värdepapper som avses i punkt i och som utbjuds till försäljning under sådana förhållanden att sannolika skäl finns för antagande att de inom ett år från förvärvet kommer att "inregistreras vid Stockholms fond- börs". .

Om sistnämnda slag av värdepapperlinns i paragrafens andra stycke

Prop. 1983/84: 30 175

det vara lämpligt att riksgäldskontoret uppdrar åt annan att svara för det löpande kontrollarbetet. . _

[ lagrådsremissen har diskuterats möjligheten för bankerna att i sin balansräkning nettoredovisa sparandet på rikssparkonto.

Som bankerna framhållit bör för att skapa klarhet angående grunden för nettoredovisning — riksgäldskontoret garantera att bankerna fullgör sina förpliktelser gentemot spararna. Riksgäldskontoret bör därför bemyn- digas att utfärda en garanti för respektive banks förpliktelser gentemot spararna. En sådan garanti bör kunna lämnas. oavsett om banken väljer att använda brutto- eller nettoredovisning.

För att allemanssparandet snabbt skall kunna vinna en bred anslutning bland allmänheten bör särskilda informationsinsatser påbörjas snarast ef— ter det att ett riksdagsbeslut föreligger. [ marknadsföringen bör även ingå försök att stimulera organisationer att bilda fondbolag och starta kapital- sparfonder. Särskilda informations- och utbildningssatser bör göras för organisationer som beslutaratt starta en kapitalsparfond.

Enligt min mening bör planläggningen och utformningen i stort av infor- mations- och utbildningsinsatserna ankomma på en särskild av regeringen utsedd sparkommitté. Denna — i vilken bör ingå bl.a. representanter för riksgäldskontoret — bör självfallet samarbeta nära med riksgäldskontoret och bör också få hjälp med kansliresurser där. Genomförandet av mark- nadsföringsåtgärder och utbildningsinsatser bör ankomma på riksgälds- kontoret inom ramen för administrationsansvaret. Jag har under hand inhämtat att riksgäldskontoret är villigt att åta sig att medverka i informa- tionsarbetet på det sätt som jag nu har angett. Medel för informations- och utbildningsinsatser och för övriga kostnader bör för innevarande år anslås på tilläggsbudget till statsbudgeten med ett belopp av l3 milj. kr.. varav 2 milj. kr bör användas för särskilda insatser i fråga om organisationer som avser att starta kapitalsparfonder. Till mcdelsbehovet för budgetåret l984/ 85 återkommerjag i annat sammanhang. .

Den av mig föreslagna sparkommittc'n bör också få i uppdrag att följa och analysera allemanssparandets utveckling. Även andra uppgifter inom sparområdet kan övervägas. Jag avser att längre fram återkomma till regeringen med förslag till direktiv för kommittén.

2 Hemställan

Jag hemställer att regeringen föreslår riksdagen att dels antaga de av lagrådet granskade lagförslagen med vidtagna ändringar. (1ch i överensstämmelse med vad jag har angett i det föregående uppdra åt fullmäktige i riksgäldskontoret att med banker och sparkassor träffa avtal om medverkan i allemanssparandet.

Prop. 1983/84: 30 l76

(lv/.a" bemyndiga fullmäktige i riksgäldskontoret att — med avräkning mot varje banks motsvarande fordran på riksgäldskontoret -— utfärda en garanti för bankens förpliktelser mot dem som sparar på rikssparkonto. dels till Information om allemanssparandet på tilläggsbudget ] till statsbudgeten för budgetåret l983/84 under sjunde huvudtiteln anvisa ett anslag av B milj. kr.

3 Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta de förslag som föredragan- den har lagt fram.

Prop. 1983/84: 30

lnnehåH

Proposition .................................................. Propositionens huvudsakliga innehåll ........................... Författningsförslag ........................................... Förslag till lag om allemanssparande .......................... Förslag till lag om skattelättnader om allemanssparande .........

Förslag till lag om ändring i lagen (1978:428) om aktiesparfonder . Förslag till lag om ändring i lagen (1978: 423) om skattelättnader för vissa sparformer ............................................ Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde 1983-09-22 ......... 1

.,

3

'I!

inledning .................................................. Nuvarande sparsystem ...................... ' ................ 2.1 Skattesparsystemet ..................................... 2.2 Aktiesparfondernas organisation ......................... Allmän motivering ......................................... 3.1 Allmänna utgångspunkter ................................ 3.2 Gemensamma grunddrag i allemanssparandet .............. 3.2.1 Kretsen av sparare ................................ 3.2.2 Sparstimulanser ................................... 3.2.3 Sparbeloppens storlek och fördelning ................ 3.2.4 Bindningen av de sparade medlen ................... 3.2.5 Överföring av sparmedel inom allemanssparandet ..... 3.3 Sparande på rikssparkonto ............................... 3.4 Sparande i kapitalsparfond ............................... 3.4.1 Inrättande av kapitalsparfonder ..................... 3.4.2 De allmänna kapitalsparfondernas organisation ....... 3.4.3 Fondandelsägarnas inflytande ...................... 3.4.4 Placeringsmöjligheterna för de allmänna kapitalsparfon- derna ............................................ 3.4.5 De företagsanknutna kapitalsparfont'lerna ............ 3.4.6 Behov av nya fondbolag ........................... 3.4.7 lgångsättande av verksamheten ..................... 3.5 Övriga frågor .......................................... 3.5.1 Administration och kontroll ........................ 3.5.2 Ersättningsfrågor .................................. 3.5.3 Övergången från skattesparande till allemanssparande 3.5.4 Statsfinansiella kostnader .......................... Upprättade lagförslag ....................................... Speeialmotivering .......................................... .1 Förslaget till lag om allemanssparande .................... .2 Förslaget till lag om skattelättnader för allenutnssparande .3 Förslaget till lag om ändring i lagen (197X:428) om aktiespar- fonder ................................................. 5.4 Förslaget till lag om ändring i. lagen (1978:423) om skattelätt- nader för vissa sparformer ...............................

'Jl 'Jl 'Jl

6 Hemställan ................................................ 7 Beslut .................................................... Bilaga 1 Sammanfattning av expertgruppens betänkande

(Ds Fi 1983: 15) Allenu'tnssparandet ....................

Bilaga 2 Expertgruppens lagförslag ............................

68 70

71 78

Prop. 1983/84: 30 178

Bilaga 3 Sammanställning av remissyttrandena över expertgruppens

betänkande ......................................... 85 Bilaga 4 Det remitterade lagförslaget ......................... 161 Utdrag ur lagrådets protokoll 1983-10- 10 ....................... 171 Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde 1983-10-13 ........ l74

Norstedts Tryckeri, Stockholm 1983