Prop. 1985/86:27

om lag om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m.m.

Regeringens proposition 1985/86: 27

om lag om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m.

Regeringen föreslår riksdagen att anta det förslag som har tagits upp i bifogade utdrag ur regeringsprotokollet den 24 oktober 1985.

På regeringens vägnar Ingvar Carlsson

lege G Peterson

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen läggs fram förslag till en ny lag om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m.m., som skall ersätta lagen (1974:896) om riksprovplatser m.m. och lagen (1975: 444) om beslutanderätt för riksprov- plats som ej är myndighet. Lagen gäller organisationen av kontrollorgan som svarar för sådan teknisk provning eller besiktning som är tvingande för enskilda. Syftet är att få till stånd en samordning av provningsrcsurser och skapa garantier för att verksamheten bedrivs kompetent, korrekt och effektivt.

Den nya organisationen avses kunna ligga till grund för enklare och effektivare kontrollåtgärder utan att säkerheten eftersätts. I propositionen understryks att kontrollen inte skall göras mer omfattande än nödvändigt. Det finns för föreskrivande myndigheter en variation av kontrollformer att välja bland och den nya lagen ger utrymme att anpassa kontrollen efter det faktiska behovet. Förslaget anSIuter till regeringens pågående strävan att förenkla och förbättra förvaltningen, isyfte att bl. a. åstadkomma krav och regler som inte verkar onödigt kostnadshöjande eller byråkratiskt krång- liga för näringslivet, industrin och enskilda.

Den nu föreslagna organisationen för kontroll kan utnyttjas inom samtli- ga områden där någon form av kontroll genom teknisk provning c. d. kan förekomma.

Kontrollordningen ärinte tvingande eftersom de myndigheter som utfär- dar lörfattningsföreskrifter eller andra beslut som uppställer krav på vissa egenskaper hos produkter eller anläggningar också disponerar över hur kontrollen skall utföras.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den ljanuari 1986.

än

("'_'—___"1 ww tv!—n Prop. 1985/86: 27

lx)

Propositionens lagförslag

Förslag till Lag om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m.

Härigenom föreskrivs följande

l & Med obligatorisk kontroll avses i denna" lag sådan kontroll genom teknisk provning, analys eller annan liknande undersökning som 1. är föreskriven i lag eller annan författning, eller 2. åläggs någon genom beslut av en myndighet. eller 3. är förutsättning för att en ekonomisk förmån, ett tillstånd eller annat liknande skall ges enligt föreskrift i författning.

2 & För varje område för obligatorisk kontroll (kontrollområde) kan en riksprovplats utses eller en eller flera provplatser auktoriseras (auktorise- rade provplatser).

Om det finns särskilda skäl, kan två eller flera riksprovplatser utses för samma kontrollområde.

3ä Har en riksprovplats eller en auktoriserad provplats utsetts för ett kontrollområde, skall obligatorisk kontroll inom området utföras vid den- na, om inte annat följer av föreskrifter eller av beslut i det särskilda fallet.

4 & En riksprovplats skall utföra obligatorisk kontroll på ett sakkunnigt, objektivt och även i övrigt lämpligt sätt.

Det allmänna skall ha ett bestämmande inflytande över verksamheten. Denna skall ha sådan inriktning att riksprovplatsens oberoende ställning inte kan sättas i fråga.

En riksprovplats utses av regeringen eller den myndighet som regering- en bestämmer.

5 5 En riksprovplats som skall utföra obligatorisk kontroll får vid kontrol- len utnyttja provningsresultat från tillverkare eller andra med motsvarande ansvar för produkten, om detta medges i föreskrifter eller i beslut i det särskilda fallet. _ '

Vid tillämpning av första stycket skall riksprovplatsen godkänna den' vars provningsresultat skall utnyttjas.

6 & Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får över- lämna till en riksprovplats som är bolag eller stiftelse att prövafrågor som gäller godkännande av personal, utrustning. förfarande, organisation, pro- dukt eller anläggning eller fastställande av avgift för utförd kontioll.

7 & En auktoriserad provplats skall utföra den obligatoriska kontrollen på ett sakkunnigt, objektivt och även i övrigt lämpligt sätt.

Auktorisation meddelas av regeringen eller den myndighet som regering- en bestämmer.

8 & Auktorisation meddelas för viss tid eller tills vidare.

Auktorisation kan återkallas, om provplatsen inte fullgör sin skyldighet enligt 7 5 eller annars i något väsentligt hänseende bryter mot de villkor som gäller för verksamheten .

9 & En riksprovplats eller auktoriserad provplats kan utses för kontroll som det åligger en myndighet att själv utföra eller låta utföra eller som enligt internationell överenskommelse skall utföras i viss ordning.

10 & Tillsyn över verksamheten vid riksprovplatser som inte är statliga myndigheter och vid auktoriserade provplatser utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

115. En riksprovplats skall lämna bidrag till den centrala förvaltningsrnyn- dighetens kostnader för dess verksamhet enligt denna lag och lagen (1974: 897) om riksmätplatser m.m.

Bidragets storlek fastställs av regeringen.

12 5 En auktoriserad provplats skall ersätta den myndighet som har med— delat auktorisationen för kostnader med anledning av denna.

13 & En riksprovplats får ta ut avgift för obligatorisk kontroll enligt vad regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer närmare föreskri- ver. ' '

14 & Regeringen får meddela föreskrifter om auktorisation att inom ett visst område utföra kontroll genom teknisk provning, analys eller annan liknande undersökning, som inte utgör obligatorisk kontroll enligt 1 % (auktorisation för frivillig kontroll). I fråga om sådan auktorisation tilläm- pas vad som gäller om auktoriserade provplatser enligt 7-10 och 12 åå.

15 5 Beslut i fråga om godkännande av tillverkare eller annan enligt 5 åfår överklagas genom besvär hos statens mät— och provråd. Mot beslut av mät- och provrädet i sådant ärende får talan inte föras.

Har beslut i annan fråga som avses i denna lag meddelats av annan myndighet än regeringen, får beslutet överklagas hos regeringen genom besvär. '

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986, då lagen (1974: 896) om riksprovplatser m.m. oeh lagen (1975: 444) om beslutanderätt för riks- provplats som ej är myndighet skall upphöra att gälla.

2. Auktorisation som enligt äldre bestämmelser meddelats för termogra— l'ering av byggnader gäller fortfarande. I fråga om sådan auktorisation tillämpas äldre bestämmelser.

3. Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift som ersätts genom bestämmelse i den nya lagen, skall i stället den nya bestämmelsen tillämpas.

Industridepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 24 oktober 1985

Närvarande: statsråden I. Carlsson, ordförande, Lundkvist, Sigurdsen, Gustafsson. Leijon. Hjelm-Wallén. Peterson. Andersson. Bodström, Gö- ransson, R. Carlsson, Holmberg, Hellström, Wickbom. Johansson, Hul- terström, Lindqvist.

Föredragande: statsrådet Peterson

Proposition om lag om obligatorisk kontroll genom

. teknisk provning m.m.

Sammanfattningsvis villjag framhålla att det lagförslag jag nu framlägger bör kunna ligga till grund för effektivare och mer flexibla kontrollsystem på olika områden efter de grundlinjer jag här har skisserat. Förslaget ingår som ett naturligt led i regeringens pågående strävan att förbättra den offentliga förvaltningen och där frågor om regelförenklingar, minskat byrå- kratiskt krångel och bättre service för enskilda utgör viktiga inslag.

2.3 Förhållandet föreskrivande myndigheter-kontrollerande organ

SOm framgår av det tidigare bygger det föreslagna systemet alltjämt på principen att det ansvarsmässigt görs en boskillnad mellan de föreskri- vande myndigheterna och de provande organen. På de föreskrivande myn- digheterna skall det ankomma att ange vilka krav som skall vara uppfyllda på funktioner eller egenskaper hos produkter och anläggningar. De pro- vande organen skall ta fram det faktaunderlag som behövs för att man skall kunna avgöra om de föreskrivna kraven är uppfyllda eller inte. Det är ofta lämpligt att de också prövar frågan om ett godkännande av produkten eller anläggningen. Denna ansvarsfördelning bygger på ett väl fungerande sam- spel mellan dc föreskrivande myndigheterna och provningsorganen, fram- för allt gäller detta erfarenhetsåterföringcn emellan dem. Om denna inte fungerar kan den föreskrivande myndigheten i längden komma att sakna tillräcklig kunskap om den verksamhet den skall reglera, så att säkerhets- risker förbises eller viss kontroll blir för omfattande genom att myndighe- ten underlåter att upphäva normer som redan spelat ut sin roll.

Ett av syftena med .riksprovplatssystemet var att de föreskrivande myn- digheterna skulle få en bättre återföring av information och erfarenheter från provningsverksamheten. Detta skulle leda till att bättre föreskrifter utarbetades samtidigt som onödiga rensades bort.

Vid utredarens utvärdering av det rådande systemet har framkommit både från föreskrivande myndigheter och flera riksprovplatser att kom- munikationen dem emellan inte är tillräckligt god. Motsvarande gäller säkerligen också kontrollverksamheten utanför riksprovplatssystemet. Att erfarenhetsåtcrföringen inte fungerat bra kan leda till att nya föreskrifter inte blir lämpligt utformade och att behov av att göra omprioriteringar och att avveckla föreskrifter inte beaktas.

Att de ovan nämnda problemen kommit i dagen är en viktig början, eftersom insikt om rådande förhållanden kan vara ett incitament till de förändrade attityder som krävs såväl hos föreskrivande som hos provande

organ. Det är synnerligen viktigt att ett väl fungerande samspel kommer till stånd. Detta innebär att de provande organen uppmärksamt måste följa förhållandena inom sitt kontrollområde samt fortlöpande underrätta de föreskrivande myndigheterna om iakttagelser som är av betydelse för myndighetens vcrksamhetsområde. De bör också föreslå de ändringar i myndigheternas föreskrifter som de anser påkallade och i samband därmed på lämpligt sätt biträda de föreskrivande myndigheterna i deras föreskrifts- arbctc. På samma sätt bör de föreskrivande myndigheterna samråda med berörda kontrollorgan innan föreskrifter utfärdas eller ändras. Detta ärinte bara av betydelse för föreskrifternas utformning utan också för kontrollor- ganisationens planering och resursbehov.

Självklart är det av lika stor betydelse att ett erfarenhetsutbyte och ett samspel förekommer mellan de myndigheter som beslutar om kontroll i särskilt fall och de kontrollerande organen. Det är i dessa fall fråga om en annan situation. varför det inte är möjligt att noggrant reglera kravet på samspel och erfarenhetsutbyte.

Jag vill i detta sammanhang också ta upp den viktiga roll som statens mät- och provråd får i arbetet med att åstadkomma ändamålsenliga kon— trollordningar. Mät— och provrådet fåri sin egenskap av tillsynsmyndighet över riksprovplatserna en mycket god överblick över verksamheten. Den- na erfarenhetsuppbyggnad bör ge mät- och provrådet goda förutsättningar att aktivt stimulera föreskrivande myndigheter och riksprovplatser att kontinuerligt ompröva kontrollkrav och kontrollutformning när t.ex för- ändringar i produktionsprocessen påkallar det. Som ett viktigt inslag i det arbetet ingår att stödja myndigheternas arbete med att förbättra konsekvensbcskrivningar och utvärdera existerande kontrollkrav. Statens mät- och provråd spelar således en viktig roll i regeringens förenklingssträ- vanden.

1. Inledning

I ett stort antal författningar uppställs generella krav på egenskaper som skall vara uppfyllda hos ett visst slag av produkter eller anläggningar. Krav ställs också i ökande utsträckning på arbetssättet vid produkters framställ— ning. Syftet med föreskrifterna är att skydda liv, hälsa eller egendom. De föreskrivna kraven kompletteras ofta med ett åläggande för tillverkaren eller brukaren av produkten att prova eller besiktiga denna, så att man skall kunna avgöra om de för produkten föreskrivna kraven är uppfyllda eller inte. Detta senare led kallas officiell provning.

I en stor mängd författningar föreskrivs att viss verksamhet inte får bedrivas utan särskilt tillstånd. I samband med att tillstånd ges föreskrivs ofta villkor av olika slag-, som också syftar till att skydda allmänna eller enSkilda intressen. Det som kännetecknar denna kontroll är att kontrollen sker efter beslut i varje särskilt fall. På grund härav faller denna kontroll utanför det nuvarande begreppet officiell provning.

Statsmakterna har är 1972 (prop. 1972: 54. NL" 28, rskr 199) antagit vissa riktlinjer för organisationen av den officiella provningen. Avsikten har därvid varit att man skulle få klara ansvarsförhållanden, ett effektivt ut— nyttjande av resurser och garantier för att provningsverksamhcten bedrivs opartiskt.

Dessa n'ktlinjer preciserades år 1974 (prop. 1974: 162. NU 52, rskr 349) genom lagen (1974: 896) om riksprovplatser m.m. (riksprovplatslagen) som trädde i kraft den 1 januari 1975. Riksprovplatslagen föreskriver att den officiella provningen skall utföras vid en s. k. riksprovplats om inte annat är föreskrivet. Ansvaret för provningen skall uppdelas på så sätt att en riksprovplats skall utses för varje objektområde till dess behovet av prov- platser för officiell pmVning är täckt. Varje riksprOVplats som utses skall uppfylla högt ställda krav på att utföra provningen på ett sakkunnigt och opartiskt Sätt. Beslut om att utse en riksprovplats fattas av regeringen.

Hittills har sju rikSprovplatser utsetts, vilka tillsammans täcker 23 objekt- områden. [ riksprovplatslagen finns också bestämmelser om auktoriserade provplatser för sådan provning som inte är officiell. Auktorisation medde— las av statens mät- och provråd. som kräver att provplatsen har kompetent personal och lämplig utrustning. Dessa bestämmelser har hittills tillämpats i mycket begränsad omfattning.

[juni 1982 bemyndigade regeringen chefen för industridepartementet att tillkalla en särskild utredare med uppgift att göra en översyn av utform- ningen av lagstiftningen om officiell provning m. m. Utredningen som antog namnet Utredningen om RFP-systemet avlämnade i september 1983 betänkandet (Ds 1 1983: 22) Kontroll genom provning - översyn av lagstift- ningen om riksprovplatser. Betänkandet har rentissbehandlats. I det föl- jande föreslås att en ny lag om obligatorisk kontroll genom teknisk prov- ning m.m. träder i kraft den 1 januari 1986 i stället för riksprovplatslagen. Lagförslaget utgår från det förslag som utredningen framlagt i betänkan- det.

Till protokollet i detta ärende bör fogas en sammanfattning av betänkan- det som bilaga I, det lagförslag som lagts fram i betänkandet som bilaga 2 och en förteckning över remissinstanscrna och en sammanställning av remissyttrandena som bilaga 3.

Regeringen beslutade den 23 maj 1985 att. inhämta lagrådets yttrande över ett inom industridepartementet upprättat förslag till lag om obligato- risk kontroll genom teknisk provning m.m. Det till lagrådet remitterade lagförslaget bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 4 .

Lagrådet. har i sitt yttrande, som bör fogas till protokollet i detta ärende som bilaga 5 , lämnat det remitterade lagförslaget utan erinran. Propositio- nens lagförslag skiljer sig från detta endast genom att vissa språkliga och redaktionella ändringar har gjorts.

Föredragandens överväganden och förslag

2. Allmänna utgångspunkter för en ny lagstiftning om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m.m.

2.1. Allmänt om kontroll och kontrollsystem

Till skydd främst av liv, hälsa och egendom ställer samhället krav på särskilda egenskaper hos vissa produkter, material eller anläggningar. Kraven kan även gälla det arbetssätt som används vid produkternas fratri- ställning. Dessa krav kan antingen utfärdas generellt genom att de är föreskrivna i särskilda författningar eller också genom ett beslut i ett. särskilt fall och avse en bestämd produkt eller anläggning. Syftet med författningsförcskriften eller beslutet är dock detsamma.

Som regel krävs, antingen i författningen eller i beslutet, att de olika produkterna, materialen, processerna eller anläggningarna måste under- kastas nägon form av kontroll för att undersöka om de angivna kraven i säkerhetshänseende är uppfyllda. Kravet på kontroll är uppbyggt på så sätt

att de föreskrivna säkerhetskraven ingår som ett led i ett regelsystem, där grundregcln är det uppställda kravet på en eller flera egenskaper hos ett objekt. Detta krav är ofta förenat med någon form av sanktion som in- träder om kravet inte är uppfyllt, t. ex. förbud mot produktens användning eller försäljning, vilket i sin tur sanktioneras genom straff, vite m.m. eller indragning av ett tillstånd. Kontrollen kan sedan ske genom provning. besiktning eller något liknande förfarande, såsom övervakning av en till— verkares kvalitetsstyrning. Genom ett sådant förfarande får man ett fak- taunderlag för beslut i frågan om den aktuella produkten eller anläggningen kan godkännas eller inte. Syftet med den samhälleliga kontrollen är att förhindra att de produkter som inte uppfyller kraven kommer till använd- ning mcd risk för åtföljande skadeverkningar.

Omfattningen och utformningen av den kontroll som skall företas enligt en särskild föreskrift eller ett beslut i ett särskilt fall är i hög grad beroende av hur de olika säkerhetskraven ser ut för den produkt som skall kontrol- leras och den grad av säkerhet som behövs för att bedöma om kraven är uppfyllda. De myndigheter som utfärdar föreskrifter har var och en inom sitt sakområde ansvaret för skyddet av liv, hälsa och egendom. Myndighe— terna skall i sina föreskrifter eller beslut ange vilka krav på egenskaper hos produkter eller anläggningar som gäller. Genom sådana föreskrifter får tillverkare eller leverantörer också en skyldighet att se till att de föreskriv- na kraven är uppfyllda.

Som nämndes i inledningen utgör sådan tvingande kontroll som är före- skriven i författning officiell provning enligt lagen (1974: 896) om riksprov- platser m. lTll. Förutom i denna lag regleras den officiella provningen och ordningen för denna genom förordningen (1974: 898) om riksprovplatser m.m., förordningen (1977: 608) om provning enligt lagen (l974:896) orn riksprovplatser m.m. samt lagen (1975:444) om beslutanderätt för riks- provplats som inte är myndighet.

I begreppet officiell provning innefattas inte sådan kOntroll genom prov- ning som sker efter ett beslut av en myndighet i ett enskilt fall med stöd av särskild lagstiftning. Beslutet kan innebära krav på att vissa villkor skall vara uppfyllda för att ett tillstånd till en viss verksamhet skall kunna medges eller ingå som ett led.i en allmän tillsynsverksamhet. Riksprov— platslagcn innehåller regler om den organisatoriska ramen för officiell provning. Den betydande del av den icke frivilliga provningen som faller utanför omrädet officiell provning kommer redan av detta skäl utanför lagens regelsystem. Vidare bedrivs i praktiken en stor del av den officiella provningen utanför riksprovplatssystemet. Riksprovplatslagen ger möjlig- het till undantag från huvudregeln att officiell provning skall utföras .vid riksprovplats. Den viktigaste förklaringen till att officiell provning bedrivs utanför riksprovplatssystemet är dock att lagstiftningen vid ikraftträdandet år 1975 inte gällde kontrollverksamhet som påbörjats dessförinnan. Det förutsattes visserligen att sådan verksamhet efter hand skulle infogas i den nya organisationen men så har skett endast i begränsad omfattning. En förklaring till detta har varit att riksprovplatssystemet i sin hittillsvarande utformning inte i tillräcklig grad har kunnat anpassas till särskilda förut- sättningar på olika områden. Den organisatoriska ramen-för kontrollor—

ganisationen hänger, som jag strax närmar'e'skall utveckla. nära samman Prop. 1985/86: 27 med fråga om kontrollformer och kontrollnivåer. Ett kontrollsystem måste utformas från ett helhetsperspektiv.

2.2. Den nya organisationen kan ligga till grund för. effektivare och mer flexibla kontrollsystem

Det lagförslag som läggs fram i det följande gäller den organisatoriska ramen för verksamhet som gäller teknisk provning eller besiktning som i någon mening är tvingande för enskilda. Syftet är att få till stånd samord- ning av provningsresurser och skapa garantier för att verksamheten be- drivs kompetent, korrekt och så rationellt som möjligt.

Den föreslagna lagen reglerar däremot inte alls när provning skall ske, vad som skall provas eller på vilket sätt provningen skall ske. Om detta beslutar liksom tidigare sektorsansvariga myndigheter med särskilda bc- myndiganden. vilka ytterst har stöd i lag. Den nu föreslagna lagen är emellertid betydelsefull på så sätt att den ger bättre utrymme än den nuvarande riksprovplatslagen för att'anpassa kontroll genom provning eller besiktning till förutsättningarna i särskilda fall. Lagen skall underlätta för de myndigheter som föranstaltar om kontroll att få denna utförd på ett effektivt. smidigt och rationellt sätt utan att säkerheten eftersätts. Kon- trollformerna måste också fortlöpande kunna anpassas till de snabba om- vandlingar som sker vid tillverkningen av de produkter vars säkerhet är kontrollens mål. Frågan om hur ett effektivt kontrollsystem bör utformas har nära samband med den nya lagen. Den har många aspekter och är så betydelsefull attjag här vill utveckla mina synpunkter närmare.

Den kontroll frågan gäller har i allmänhet som bakgrund att krav om viss kvalitet Ställs på produkter, material, anläggningar m.m. i syfte att före— bygga skador på personer eller egendom. Genom provning eller besiktning ' kontrolleras sedan att kraven uppfylls. Kontrollen kan ske före ibruktagan- det eller senare, ibland som t.ex. när det gäller bilar sker en återkom- mande 'besiktning. Kontrollen kan gälla samtliga objekt av ett visst slag eller ett urval. För massfabricerade artiklar som t. ex. elektrisk materiel är det vanligt med typkontroll som katt kombineras med tillverkningskontroll och typefterkontroll. Kontrollen kan också ske på så sätt att tillverkarens egenkontroll övervakas; Det finns ett stort antal kontrollformer och kon- trollnivåer.

En utgångspunkt för en kontrollverksamhet av detta slag bör vara att det helt grundläggande säkerhetsarbetet utförs och alltid måste utföras av tillverkaren av en produkt. Det är alltid han som har den största kunskapen om sin produkt. Säkerheten måste konstrueras in i produkten. den kan inte provas in. Tillverkaren har av såväl marknadsskäl som skadeståndsrätts- liga skäl ett avgörande eget intresse att tillhandahålla en säker produkt. En utveckling pågår också inom industrin i riktning mot allt mer avancerade system för kvalitetssäkring och kontroll av produktionen. Det är givet att en sådan utveckling påverkar förutsättningarna för den samhälleliga kon- trollen. Behovet av kontroll av färdiga produkter kan minska och inte sällan öppnas möjligheter till nya och ofta både enklare och effektivare 7

former att utöva kontrollen om denna inriktats på tillverkarens kvalitets- styrningssystem i stället för den slutliga produkten. Förenklingar kan också göras inom ramen för en äldre kontrollform, t.ex. på så sätt att provningsresultat från tillverkaren nyttjas i vissa fall i stället för att kon- trollorganet självt utför motsvarande prov.

En viktig konsekvens av det nu sagda är att företagens egna kontrollåt- gärder, den s.k. egenkontrollen, bör få en mycket mer framskjuten roll än tidigare när utformningen av samhällets kontroll bestäms. Den samhälleli- ga kontrollen bör kunna minska i omfattning och i högre utsträckning få karaktär av övervakning av egenkontroll.

Den samhälleliga kontrollens omfattning och utformning blir beroende av hur kraven ser ut och den grad av säkerhet som behövs för att garantera att de blir uppfyllda. Det måste i detta hänseende alltid bli fråga om en avvägning mellan behovet av kontroll och kostnaderna för denna kontroll. Häri. ligger att kontrollen inte bör vara mer omfattande än nödvändigt för att upprätthålla den avsedda säkerhetsnivån. Innan beslut om föreskrifter om obligatorisk kontroll fattas, bör regelbundet riskbedömningar bl.a. baserade på skadeerfarcnhetcr och ekonomiska konsekvensanalyscr gö- ras. Utan ordenligt underlag kommer besluten enbart att grundas på all— männa överväganden. Detta kan resultera i helt oförutsedda konsekven- ser. De mål som ställs upp beträffande skyddet av liv, hälsa och egendom skall givetvis uppnås, men formerna för hur de skall 'uppnås bör kunna variera inom tämligen vida gränser. Det bör vara en strävan hos de myn- digheter som ställer kontrollkraven-att förenkla kontrollen i största möjliga utsträckning utan att säkerheten eftersätts. Den nya lagen avses gc utrym- me för att kunna nyansera och anpassa kontrollen efter det faktiska beho- vet. Vid bedömande av kontrollbehovet bör också beaktas att det kan finnas andra styrmedel än tvingande kontrollregler för att uppnå den öns- kade säkerhetsnivån.

Så utformade kontrollsystem tillgodoser också bättre industrins och- näringslive'ts behov av regler som inte verkar onödigt kostnadshöjande, försvårar strukturförändringar eller får konkurrensbegränsande effekter som följd. Jag har tidigare, bl.a. i 1985 års budgetproposition (prop. 1984/ 85: 100 bil. 14), framhållit. betydelsen av att vi skapar förutsättningar för en stabil och gynnsam miljö för industriell tillväxt och förnyelse, kreativitet, nya initiativ och nyföretagande. Det inledda arbetet med att förenkla regler och tillämpning av regler som riktar sig mot. näringslivet sammanhålls av den s.k. normgruppen (l 19831H) inom regeringskansliet. Jag vill i sam- manhanget erinra om att regeringen i april i år utfärdade tilläggsbestäm- melser till gruppen, bl. a. med den innebörden att särskilda förenklingsin— satser bör göras inom området teknisk provning och kontroll. Normgrup- pen har redan lämnat ett antal förslag till förenklingar på området.

En viktig aspekt vid utformningen av kontrollregler är slutligen de han- delspolitiska behoven av internationellt harmoniserade kontrollsystem. Skillnaderi nationella kontrollregler och kontrollsystem kan ofta förorsaka tekniska handelshinder. Vid utformningen av kontrollregler och kontroll- system är det viktigt att beakta Sveriges internationella åtaganden visavi bl.a. GAT'T, EFTA. ECF. och samarbete med EG m.m. Ett omfattande.

harmoniseringsarbete, nordiskt, europeiskt" och internationellt i övrigt på- går, där bl.a. standardiseringsorgan har en betydelsefull roll. Av stor betydelse för svensk del är bl. a. det samarbete som pågår inom EG för att harmonisera kontrollordningar. Söm exempel på den vikt som tillmäts harmoniseringssträvandenn internationellt kan för Europas dcl nämnas att vid ett gemensamt ministermöte mellan EG- och EFTA-läntlerna i april 1984 antogs den s. k. Luxemburgdcklarationen, som betonar vikten av ett förs—tärkt samarbete och där frågan om avveckling av tekniska handels- hinder lyfts fram.

3. Gällande ordning 3.1 Officiell provning

År 1972 antog riksdagen riktlinjer för hur kontroll genom provning som är föreskriven i lag eller annan författning, s.k. officiell provning. skall bedri- vas.

Det grundläggande syftet med riktlinjerna var att organisera den statliga kontrollverksamheten så att det i vida kretsar skapades ett allmänt förtro- ende för hur verksamheten bedrivs i syfte att tillgodose allmänhetens och det allmännas rättssäkerhetsintressen. Förutom krav på kontrollorganens tekniska kompetens ställdes därför särskilda krav på deras oberoende och opartiskhet. Särskild vikt lades därför vid kontrollorganens ägarförhållan- den, beslutsordning, vinstintressen och verksamhet vid sidan av officiell provning.

Ytterligare motiv för riksdagens riktlinjer för organisationen av den officiella provningsverksamheten var att man ville åstadkomma klara an- svarsförhållanden mellan å ena sidan de myndigheter som ställer krav på

produkter och å andra sidan dc organ söm.—kontrollerar om kraven är uppfyllda. Man ville också uppnå ett mer effektivt utnyttjande av tillgäng- liga provningsresurser.

De angivna riktlinjerna preciserades år 1974 genom riksprovplatslagen enligt följande. -

Med officiell provning avses enligt riksprovplatslagen sådan teknisk provning, kontroll eller besiktning som är föreskriven i lag eller annan författning och som inte är egenkontroll. Officiell provning förutsätter således ett provningstvång, där den som är underkastad tvånget skall vända sig till ett utomstående organ för att få provningen utförd. Det förhållandet att provningen skall vara föreskriven i författning innebär att provningstvänget skall följa direkt av författningstexten.

Egenkontroll innebär kontroll som någon utan krav på cpartiskhet hos den provande utför eller låter utföra i egen verksamhet och på eget ansvar. Ibland förekommer att en myndighet föreskriver att sådan kontroll skall ske, s.k. föreskriven egenkontroll, vilket alltså trots att den inte är frivillig faller utanför begreppet officiell provning.

Den officiella provningen skall utföras vid s.k. riksprovplats om inte annat är särskilt föreskrivet. En riksprovplats är ett provningsörgan som uppfyller högt ställda krav på att utföra provningen på ett sakkunnigt och opartiskt sätt.

Ansvaret för den officiella provningen skall fördelas inom olika objekt- områdcn, varvid en enda riksprovplats skall utses som ansvarigt prov- ningsorgan för varje sådant område. Enligt den gällande ordningen skall således ett system av riksprOVplatser organiseras, vilka tillsammans skall täcka behovet av officiell provning.

Regeringen föreskriver de objektområden på vilka riksprovplatslagen är tillämplig och beslutar om att utse riksprovplats enligt förordningen (1977: 608) om provning enligt lagen (1974: 896) om riksprovplatscr m.m. Hittills har följande sju riksprovplatscr utsetts. vilka f.n. tillsammans täcker 23 objektområden:

AB Svensk Bilprovning AB Statens Anläggningsprovning SEMKO, Svenska Elektriska Materielkontrollanstalten AB Statens maskinprovningar Statens provningsanstalt Apoteksbolagets Centrallaboratorium Statens väg- och trafrkinstitut

Som nämnts bedrivs f.n. en betydande del av den officiella provningen utanför nksprovplatssystemet.

Den 1 juli 1983 bildades statens mät- och provråd, som bl.a. övertog statens provninganstalts tidigare uppgift som central förvaltningsmyn- dighet för den officiella provningen (prop. 1982/83: 100 bil. 14). Mät- och provrådets organisations- och verksamhetsområde framgår av förordning- en (1983: 695) med instruktion för statens mät- och provråd. Huvuduppgif- ten är att vara samordnings- och tillsynsorgan för riksprovplatserna, vilket innebär att mät- och provrädct får en vid överblick över en viktig del av det

område där de föreskrivande myndigheterna är verksamma. Innan en myndighet föreskriver om officiell provning skall enligt riksprovplatsför- ordningen samråd ske med mät- och provrådet.

Riksprovplatserna har var och en inom sitt område att tillämpa föreskrif- ter från flera sådana myndigheter. Miit- och provrådct skall jämföra olika föreskriftsc—mrådcn, kartlägga de ekonomiska effekterna inom de prov- ningsområclen man överblickar samt rikta vederbörande beslutsorgans uppmärksamhet mot ett eventuellt behov av åtgärder.

Statens mät- och provräd meddelar också auktorisation för sådan prov- ning som inte är officiell. Vid sidan av rikSprovplatssystemet finns i riks— provplatslagcn bestämmelser om s.k. auktoriserade provplatser för sådan provning som inte är officiell (frivillig provning). Auktorisationen i dessa fall innebär en prövning av att organet har kompetent personal och lämplig utrustning för den provning auktorisationen gäller. Mät- och provrådet kontrollerar också fortlöpande att kompetenskravet är uppfyllt.

Bestämmelserna om auktorisation har hitintills tillämpats i mycket be- gränsad omfattning. Endast på två områden finns auktoriserade prov- platser, nämligen för termografering av byggnader och cisternkontroll.

3.2. Kontroll genom provning efter beslut av myndighet i särskilt fall

Som tidigare angivits innefattas inte i begreppet officiell provning sådan kontroll genom provning som sker efter beslut av en myndighet i enskilt fall. Beslut om kontroll genom provning i ett sådant fall grundar sig alltid på ett bemyndigande i lag eller annan författning att myndigheten får fatta ett sådant beslut. Bemyndigandet kan vara utformat så att det uttryckligen framgår att det innefattar en rätt att besluta om provning, men ofta är bemyndigandet allmänt utformat som en rätt att föreskriva villkor eller beslut om förelägganden som behövs för lagens efterlevnad. Två typfall förekommer. Det första avser kontroll av att visst villkor för verksamhet som kräver koncession eller något annat tillstånd uppfylls. Tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969: 387) förenas t.ex. regelmässigt med villkor som bl.a. kan innefatta kontroll genom provning eller besiktning. Det andra typfallet avser myndighetens tillsynsverksamhet, då en myndighet-med ansvar för tillsyn över en ViSS verksamhet har bemyndigande att besluta om provning eller annan undersökning som behövs för tillsynen. Som exempel kan nämnas miljö- och hälsoskyddsnämnderna och yrkesinspek- tionen.

För att i någon mån redogöra för hur den kontroll är organiserad som skall ske efter beslut om kontroll i särskilt fall anges i det'följande några exempel på lagstiftning och verksamhet, där sådana beslut kan förekom- rna.

Enligt miljöskyddslagen (1969: 387) och miljöskyddsförordningen (1981: 574) krävs bl.a. att man inhämtar tillstånd innan särskilt uppräknade typer av s. k. miljöfarlig verksamhet påbörjas. Tillståndsprövningen i des- sa fall ankommer på koncessionsnämnden för miljöskydd eller länsstyrel- sen. 1 tillståndsbesluten meddelas föreskrifter om försiktighetsmått och de villkor i övrigt som skall gälla för verksamheten. Slutligen föreskrivs regelmässigt att ett kontrollprogram skall upprättas. Koncessionsnämnden brukar överlåta åt länsstyrelsen. som har ansvaret för den löpande till- synen enligt miljöskyddslagen, att fastställa kontrollprogrammets innehåll. Programmet-skall vara utformat så att man kan kontrollera att de för tillståndsbeslutet föreskrivna villkoren uppfylls. Vanligen innehåller kon- trollprogrammet krav på besiktning av anläggningen och föreskrifter om löpande mätningar, provtagningar, mätmetoder m.m. Besiktningarna ut— förs vanligen av utomstående besiktningsorgan som godkänts av länssty- relsen i förväg. Provningar och analyser utförs vanligen genom egenkon- troll i det berörda företagets regi eller genom konsulter.

Hälsoskyddslagen (1982: 1080) syftar allmänt till att hindra uppkomsten av och undanröja sanitära olägenheter. Miljö- och hälsoskyddsnämnden utövar den omedelbara tillsynen inom kommunen över lagens efterlevnad. Inom länet har länsstyrelsen tillsynsansvaret medan den centrala tillsynen utövas av socialstyrelsen och statens naturvårdsverk. Tillsynsmyndighet äger därvid tillträde till byggnader och lokaler m.m. och får där göra undersökningar och ta prover (17 å). Miljö- och hälsoskyddsnämnden får meddela de förelägganden och förbud som behövs för att bestämmelserna i lagen skall efterlevas (18 å).

Livsmedelslagen(1971: 51 I) och Iivsmedclskungörelsen (1971: 807) inne- håller bestämmelser om livsmedels beskaffenhet, hantering, märkning, saluhållande m.m. Statens livsmedelsverk utövar den centrala tillsynen över lagens efterlevnad. Länsstyrelsen utövar tillsynen inom länet, medan miljö— och hälsoskyddsnämnden utövar den omedelbara tillsynen inom varje kommun. Bestämmelserna om tillsyn finns i 24-29 55 livsmedelsla- gen. Bl.a. gäller att tillsynsmyndighet äger tillträde till område, livsme- delslokal eller annat utrymme för att där göra undersökning eller ta prov (26 5).

Enligt 50 & livsmedelskungörelsen anvisar livsmedelsverket övriga till- synsmyndigheter de laboratorier som i första hand skall anlitas vid tillsyns- verksamheten (anvisningslaboratorium). Som anvisningslaboratorium kan förordnas laboratorium som har resurser och kompetens för livsmedelsun- dersökningar och i vilket stat och kommuner har sådant inflytande att laboratorieverksamhetcn kan utövas som en offentlig funktion. Livsme- delsverket kan vidare godkänna enskilda laboratorier för undersökning av livsmedels beskaffenhet (godkända livsmedelslaboratorier). Verket ger år- ligen ut en förteckning över anvisningslaboratorier och godkända laborato- rier. Förteckningen omfattar f.n. ca 45 anvisningslaboratorier och tio godkända laboratorier.

Besiktning eller provning efter beslut i särskilt fall förekommer som synes inom en stor mängd områden och de redovisade områdena utgör exempel på hur kontrollverksamheten kan variera.

Bestämmelser som ger stöd för beslut med krav på kontroll i särskilt fall och bestämmelser om tillsyn och om rätt att i samband därmed påkalla undersökningar eller prover finns slutligen också bl. a. i 7 kap. 3 & arbets- miljölagen (1977: 1160), 15 åstrålskyddslagen (1958: 110), 2 åförordningen (1961:309) om bekämpande av salmonellainfektion hos djur m.m., 18 & läkemedelsförordningen (1962: 701), 11 å bisjukdomskungörelsen (1974: 212), 5 & kungörelsen (1974: 270) om kontroll vid införsel av livsmedel, 3 & kungörelsen (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel, 5 & lagen (1975: 187) om kontroll av fabrikssteriliserade engångsartiklar för hälso- och sjukvårdsändamäl. 5 ålagen (1976: 1054.) om svavclhaltigt bränsle. 9 & epizootilagen(1980: 369) samt 12 ålagen (1982: 821) om transport av farligt gods.

4. Allmän motivering till en ny lagstiftning om obligatoriskkontroll genom teknisk provning m.m.

4.1. Allmänt om en ny lagstiftning

Ord ningen för samhällets kontroll oeh provning av produkter, material och anläggningar är som framgår av det tidigare enhetligt reglerad endast såvitt avser den officiella provningen. Regleringen av kontroll som faller utanför den officiell-.a provningen är svåröverskådlig och i många fall ofullständig. Inom vissa områden finns föreskrifter om vem som skall svara för kontrol- len, medan på andra områden saknas motsvarande bestämmelser. Behovet av en organisation av denna verksamhet har övervägts i flera samman- hang. Miljöskyddsutredningen diskuterade i betänkandet (SOU 1978180) Bättre miljöskydd frågan om att bilda en riksprovplats för miljön. Utred— ningen om den regionala laboratorieverksamheten (LAB 76) föreslog i betänkandet (SOU 1979:3) Regional laboratorieverksamhet dels en ut- byggnad av regionala laboratorier för bl.a. miljövård inom ramen för ett rikstäckande företag, dels ett auktorisationssystem för laboratorier för att tillgodose samhällets krav på kvalitet i laboratorieverksamheten. Riksda- gen har slutligen ytterligare uttalat sig för en skyndsam utredning av möjligheterna att inrätta ett serviceorgan på miljökontrollens område (JoU 1982/83: 17, rskr 94).

lnom företagshälsovärden har företagshälsovårdsutredningen (A l976:01) föreslagit att ett auktorisationssystem för laboratorie- och mät- tekniska frågor skall införas inom ramen för lagstiftningen om riksprov- platscr (Ds A 1981: 01). Utredningens förslag förutsätter att auktorisation kan ske för officiell provning. I prop. 1981/82: 121 hänvisade föredragan- den bl. a. till att företagshälsovårdsutredningens förslag innebär en viktig principiell förändring av grunderna för hur den officiella provningen skall bedrivas, men att de skäl som anförts för att t. ex. på arbetsmiljöomrädet kunna utföra officiell provning inom ramen för ett auktorisationssystem har betydande tyngd. Föredraganden ansåg dock att den föreslagna lag- ändringen behövde övervägas ytterligare oeh hänvisade till den nu ifråga- varande översynen av riksprovlagstiftningen. Riksdagen delade föredra-

gandens bedömning, varvid utskottet underströk vikten av att arbetet med utredningen och översynen av denna lagstiftning bedrevs skyndsamt (SOU 1981/82: 46, rskr 429).

Som tidigare nämnts syftade 1972 och 1974 års riktlinjer till att åstad- komma ctt tillförlitligt system för den officiella provningen med en klar organisation och ansvarsfördelning. Erfarenheterna av den lagstiftning de angivna riktlinjerna har lett fram till och utbyggnaden av det rådande systemet med riksprovplatscr har visat att regelsystemet i stort sett är ändamålsenligt. Vissa problem och behov har dock framkommit under tillämpningstiden. Riksprovplatssystemet har också i flera sammanhang blivit utsatt för kritik som bl.a. går ut på att systemet innebär kraftiga fördyringar, bristande effektivitet och ökad byråkrati. Att varje riksprov- plats har en monopolställning för provningen inom landet inom sitt område har angetts som en orsak till att systemet har bedömts som stelbent och medfört betydande kostnadshöjningar och tidsutdräkter.

Utredaren har efter sin utvärdering av det rådande systemet funnit att detta i stort sett fungerat väl och att det i vart. fall innebär en förbättring jämfört med tidigare förhållanden. Utredaren föreslår därför ingen genom- gripande systemförändring utan endast vissa åtgärder som behövs för att vidareutveckla och förbättra systemet. Därvid föreslås bl. a. att riksprov- platslagen ersätts med en ny lag, som skall kunna omfatta all kontroll som är tvingande oavsett om den är föreskriven i författning eller åläggs någon genom ett beslut i ett särskilt fall. 1 sakligt hänseende finner utredaren inte skäl att. göra någon skillnad mellan den i bägge fallen föreskrivna kontrol- len. Utredaren förcslår också en ökad flexibilitet i systemet genom att det också blir möjligt att auktoriserade provplatser i vissa fall kan utföra den föreskrivna kontrollen. Utredaren framhåller slutligen att utvärderingen visat att erfarenhetsåterlöringen mellan de kontrollerande organen och de föreskrivande myndigheterna hittills inte har fungerat tillräckligt bra. Det föreslagna systemet bygger alltjämt på principen att det ansvarsmässigt görs en boskillnad mellan de kontrollerande organen och de föreskrivande myndigheterna. Utredaren understryker därvid att detta förutsätter ett väl fungerande samspel mellan dem.

De flesta remissinstanserna anser att det är väl motiverat med en över- syn av systemet med riksprOVplatser och har i huvudsak inget att erinra mot utredarens överväganden och förslag. Några remissinstanser, där- ibland statens planverk, Sveriges industriförbund samt länsstyrelsen i Stockholms län. är övervägande kritiska till förslagen. Den kritik som kommit fram vid remissbehandlingen kommer framför allt från intressenter i sådan provningsverksamhet som bedrivs utanför nuvarande riksprov- platssystem och från andra som är oroliga för att tvångsmässigt integreras i det nu föreslagna kontrollsystemet. Förslaget innebär dock ingen föränd- ring i detta hänseende i förhållande till den nuvarande ordningen. Beträf— fande de föreslagna förändringarna i systemet återkommer jag till remiss- behandlingen i det följande. _

För egen del finnerjag att utredaren på ett överskådligt sätt beskrivit de olika formerna för samhällets befintliga kontroll- och provningsmöjliglieter och de praktiska problem och behov som har framkommit under de år den

nuvarande lagstiftningen om den officiella provningen har tillämpats. Detta utgör en god grund för de förändringar som ändå behövs för att åstadkom- ma nödvändiga förbättringar. Jag delar utredarens bedömning att någon genomgripande systcmändring inte är påkallad, utan finner det vara till- räckligt med de olika föreslagna åtgärderna för att vidareutveckla systemet så att det även. i likhet med vad utredaren föreslagit, kan bli mer flexibelt och tillämpligt på andra områden för obligatorisk kontroll.

4.2. Mitt förslag till lag om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m.m. '

Regeringen beslöt den 23 maj 1985 att för lagrådets yttrande överlämna ett inom industridepartementet upprättat förslag till lag om obligatorisk kon- troll genom teknisk provning m.m. ] lagrådsremissen anslötjag mig till de principer som legat till grund för utredarens förslag till lag om obligatorisk kontroll genom teknisk provning. Jag konstaterade att förslaget är väl avvägt och ägnat att i väsentliga delar läggas till grund för lagstiftning. Lagrådet lämnade i sitt yttrande den 5 juni 1985 det dit remitterade försla- get utan erinran. Det förslagjag nu lägger fram skiljer sig från detta endast genom vissa språkliga och redaktionella ändringar.

Jag redovisar i det följande de viktigaste avsnitten i mitt förslag till lag om obligatorisk kontroll genom teknisk provning. Jag tar därvid upp in- vändningar och synpunkter som kommit fram under remissbehandlingen och redovisar sakliga avvikelser som gjorts i förhållande till utredarens förslag. Frågor av detaljkaraktär behandlas i speeialmotiveringen.

[ det följande behandlas följande frågor avsnitt 4.3 Ny lag med viss ändrad terminologi avsnitt 4.4 Avgränsningen av området för obligatorisk kontroll avsnitt 4.5 Kontrollverksamhetens organisation Den nya lagen skall träda i kraft den ljanuari 1986. Med hänsyn till att den nu föreslagna organisationen för kontroll inte föranleder nägra omedel- bara förändringar i rädande kontrollsystem bör det inte föranleda några problem med den föreslagna tidpunkten för ikraftträdandet.

Hänvisningar till S4-2

4.3. Ny lag med viss ändrad terminologi

Mitt förslag: Lagen ( l974: 896) om riksprovplatscr m. m. ersätts med en ny lag som benämns Lag om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m.m. Begreppet officiell provning och objektområde er- sätts med obligatorisk kontroll resp. kontrollområde. Termerna riks- provplats resp. auktoriserad provplats bibehålls.

Utrcdarcns förslag: Överensstämmer med mitt förslag med undantag av att. utredaren föreslagit att termerna riksprovplats och auktoriserad provplats ersätts med offentlig kontrollanstalt resp. auktoriserat kontrollförctag.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna tillstyrker utredarens för- slag med undantag av de föreslagna uttrycken offentlig kontrollanstalt och auktoriserat kontrollföretag, Flera remissinstanser framför därvid att de gällande uttrycken riksprovplats och auktoriserad provplats numera blivit väl inarbetade och accepterade.

Skälen för mitt förslag: 1 den gällande riksprovplatslagen är lagens tillämp- ningsområdc begränsat till att endast avse sådan kontroll som är föreskri- ven i någon lag eller annan författning. Med hänsyn till den föreslagna utvidgningen av tillämpningsområdet kommer det föreslagna begreppet" obligatorisk kontroll att innefatta ett vidare område än begreppet officiell provning enligt nuvarande lagstiftning, vilket på motsvarande sätt gäller det föreslagna begreppet kontrollområde i stället för objektområde.

Erfarenheterna av den nuvarande terminologin inom det gällande riks-

_ provplatssystemet visar på ett behov av en enkel, enhetlig och genomarbe— tad terminologi och att de hittills använda begreppen orsakat åtskillig terminologisk förvirring bland myndigheter och andra som har kommit i beröring med lagen. Den nya lagstiftningen syftar till att erbjuda en likfor- mig kontrollorganisation, både vad avser kompetens och service, för i huvudsak alla områden, där samhället uppställer vissa egenskapskrav på produkter eller anläggningar. Det framstår därvid som angeläget att de begrepp SOm skall användas i dessa sammanhang blir klara och adekvata. Terminologin skall också kunna anpassas efter samtliga verksamhetsområ- den, som kan komma att beröras av den nya lagstiftningen.

Utredaren har funnit att begreppet kontroll är en mer adekvat benäm- ning än provning på vad som avses, eftersom kontroll innebär en under- sökning för att bestämma om ett objekt fyller uppställda krav beträffande en eller flera egenskaper. Liksom utredaren finner jag att begreppet obliga- torisk kontroll är den mest adekvata benämningen för den kontroll som den föreslagna lagstiftningen i fortsättningen kommer att innefatta, nämli- gen kontroll som antingen följer direkt av en föreskrift i en författning eller av myndighets beslut i särskilt fall.

Det ändrade begreppet kontroll har också motiverat utredaren att föreslå en motsvarande ändring av begreppen riksprovplats och auktoriserad provplats till offentlig kontrollanstalt resp. auktoriserat kontrollföretag, vilket enligt utredaren bättre motsvarar vad som är karakteristiskt för dessa organ. Flera remissinstanser, bl.a. riksrevisionsverket, statens provningsanstalt, statens mät- och provråd, Apoteksbolaget AB, SIS- Standardiseringskonnnissionen i Sverige, Svenska Elektriska Materiel— kontrollanstalten AB (SEMKO) samt AB Svensk Bilprovning har framfört att såväl riksprovplats som auktoriserad provplats har blivit väl etablerade beteckningar och att det är förenat med avsevärda kostnader för berörda myndigheter och företag att ändra dem. I likhet med de angivna remissin- stanserna anser jag att fördelarna är större med att behålla de gamla begreppen än att ersätta dem med de av utredaren föreslagna.

4.4 Avgränsningen av området för obligatorisk kontroll -

Mitt förslag: Den obligatoriska kontrollen föreslås utvidgas till att ! också omfatta sådan kontroll som antingen åläggs någon genom ' beslut av en myndighet i ett särskilt fall eller som ett led i en kontroll, som är förutsättning för att en ekonomisk förmån, tillstånd eller liknande lämnas.

Utredarens förslag: Överensstämmer med mitt förslag.

Remissinstanserna: De fiesta remissinstanserna tillstyrker utredarens för- slag. Några remissinstanser, bl.a. statens livsmedelsverk, statens natur- vårdsverk och statens planverk, är negativa till förslaget och anser att deras ansvarsområden bör hållas utanför det föreslagna systemet.

Skälen för mitt förslag: Den nuvarande lagen om riksprovplatscr m.m. gäller endast Officell provning, dvs. sådan teknisk provning, kontroll eller besiktning som är föreskriven i lag eller annan författning. Detta innebär att sådan provning och kontroll som sker efter beslut av myndighet i varje särskilt fall inte inbegrips. Den angivna gränsdragningen kan sägas vara formell. Del. syfte som skall tillgodoses genom varje föreskriven kontroll, nämligen skyddet av liv, hälsa eller egendom, är detsamma, oavsett om kontrollen har föreskrivits generellt i en författning eller i ett särskilt beslut.

Med någon generalisering kan sägas att behovet av samhällskontroll är starkast beträffande verksamheter som är underkastade tillståndsplikt. I fråga om sådana verksamheter föreskrivs som tidigare redovisats ofta omfattande kontrollprogram. som således formellt inte innefattas i begrep— pet ofliciell provning enligt nuvarande lagstiftning. Svagast får behovet av skydd anses: vara inom de områden där myndigheterna, utan att krav på tillstånd uppställts, har en allmän tillsyn över att verksamheten bedrivs i enlighet med lag eller annan författning. Kontrollen sker där till övervä- gande del stickprovsmässigt med i många fall länga mellanrum. Den s.k. officiella provningen enligt riksprOVplatslagcn kan sägas inta en mellan- ställning. .

Den redovisade gränsdragningen mellan officiell provning och provning efter beslut i särskilt fall kan också förekomma inom samma område. Det kan förekomma att en och samma kontroll kan vara föreskriven både som officiell provning och som kontroll efter beslut i särskilt fall. Som exempel kan anges att den årliga kontrollbesiktningen av fordons beskaffenhet och utrustning är officiell provning, medan en kontrollbesiktning som sker efter beslut av t. ex. en polisman efter en s.k. flygande inspektion formellt inte är det.

Som framgår av det anförda finns sakligt sett inga skäl att göra skillnad mellan kontroll som är föreskriven i författning och kontroll som sker efter beslut i särskilt fall. Syftet med kontrollen är detsamma; behovet av samhällskontroll är normalt lika stort och kan också ofta vara större än vad

som gäller för den nuvarande provningen. Dessutom kan det finnas gräns- fall av kontroll som inte utan vidare kan hänföras till den ena eller andra kategorin.

Övervägande skäl talar därför för att den kontroll som sker efter beslut i särskilt fall där så är praktiskt möjligt bör vara organiserad efter samma riktlinjer som gäller för den officiella provningen. Samma principer bör nämligen gälla all kontroll som syftar till att tillgodose skyddet av liv, hälsa eller egendom. Samma grundläggande krav på sakkunskap, objektivitet och opartiskhet bör således gälla.

Några remissinstanser, bl.a. statens livsmedelsverk. statens naturvårds— verk och statens planverk. har framfört att deras kontrollområden bör hållas utanför det föreslagna systemet. Livsmedelsverket hänvisar därvid till att det föreslagna systemet inte är möjligt för livsmetlelsområdet med hänsyn dels till det opraktiska i en decentraliserad livsmedelstillsyn med en centraliserad livsmedelsprovning, dels till att livsmedelskontrollen till stor del inte är en objektkontroll utan en kontroll av ett hanteringsskede. Naturvårdsverket å sin sida bedömer att det nu föreligger betydande praktiska och resursmässiga svårigheter att realisera det föreslagna riks- provplatssystemet inom miljökontrollområdet.

Planverket är kritisk till utredarens förslag och anser att byggområdet helt bör undantas från lagens tillämpning.

Med lagens uppbyggnad som ett frivilligt instrument kan det inte finnas skäl till att något kontrollområde utesluts från tillämpningen. Det måste vara till fördel för varje kontrollområde och för de föreskrivande myndig- heterna, att det finns möjlighet att utse kontrollorgan enligt det föreslagna systemet, när de föreskrivande myndigheterna bedömer att detta är lämp- ligt.

Som tidigare anförts är ordningen splittrad när det gäller den kontroll inom områden som faller utanför den officiella provningen. Till stor del påminner den om den ordning som rådde på det officiella provningsområ- det före riksprovplatssystemets införande. Den främsta orsaken till splitt— ringen torde vara att myndigheterna i stort sett oberoende av varandra försökt få till stånd den provningsverksamhet som deras beslut ger upphov till. Denna splittring leder sannolikt också till att tillgängliga resurser inte utnyttjas tillräckligt effektivt och att frågorna inte bedöms enhetligt. Det rådande förhållandet har också uppmärksammats av statsmakterna. I prop. 1982/83221 redovisades den splittring som råder inom laboratorie- verksamheten och föreslogs en rekonstruktion av AB Svensk Laborato- rietjänst i syfte att åstadkomma en ändamålsenlig regional laboratorieverk- samhet. Riksdagen beslöt i enlighet med regeringens förslag (J oU l982/'83:9. rskr 67). Av vad som anförts framgår att riktlinjer för en organisation av den kontroll som sker efter beslut i särskilt fall kan behö- vas. Denna fråga är på miljöområdet f.n. föremål för överväganden i olika avseenden. Ställning till hur kontrollen på miljöområdet skall utformas i framtiden får tas när resultat av dessa överväganden föreligger. En bety— delsefull faktor därvid är givetvis möjligheten att då kunna utnyttja det här föreslagna regelsystemet. Också livsmedelskontrollen är föremål för utred- ning.

Prop. 1985/86: 27 I samband med att riksprovplatssystemet infördes för den officiella provningen framhölls också att den verksamhet som då bedrevs utövades i olika former. Därför måste organisationen anpassas till de olika förhållan— dena inom varje område och de föreslagna samordningsåtgärderna ske successivt under en tämligen lång övergångstid. Det anförda bör i hög grad vara vägledande även nu.

Ett viktigt inslag i riksprovplatssystemet är slutligen den samordning och tillsyn som statens mät- och provråd svarar för. Enligt min mening bör mät— och provrådet kunna spela motsvarande roll också vad gäller den verksamhet som avser kontroll efter beslut i särskilt fall.

En annan grund för provning och kontroll kan föreligga när en myndig- het föreskriver att en ekonomisk förmån, som län eller bidrag till viss verksamhet.. endast utgår om den produkt som skall användas för visst ändamål är godkänd på visst sätt, t. ex. krav på typgodkännandc i samband med bostadslån till installation av en värmepump i bostadshus. Någon rättslig skyldighet att begära typgodkännande finns inte och provningen kan därför inte anses föreskriven, vare sig i särskilt beslut eller i författ- ning. Ett starkt faktiskt tvång föreligger emellertid. Ett liknande fall då ett starkt faktiskt provningstvång föreligger är då provningen utgör en förut— sättning för att få ett tillstånd med sådana rättsverkningar att tillståndet i praktiken är en förutsättning för att få sälja den kontrollerade produkten. Med hänsyn till de allmänna intressen som i dessa fall gör sig gällande bör denna kontroll också ske på samma sätt som den som föreskrivits i författ- ning eller i särskilt beslut och alltså såsom utredaren föreslagit innefattas i begreppet obligatorisk kontroll.

Hänvisningar till S4-3

  • Prop. 1985/86:27: Avsnitt 4.2

4.5. Kontroll'verksamhetens organisation

Mitt förslag: Obligatorisk kontroll genom teknisk provning m.m. skall. förutom vid riksprovplatscr, kunna utföras vid auktoriserade provplatser.

Vid obligatorisk kontroll som skall utföras av riksprovplats. kan tillverkarens provningsresultat utnyttjas i större utsträckning än vad som gäller f.n.

Auktorisation för frivillig kontroll får ske inom visst område sedan regeringen meddelat föreskrift därom.

Utredarens förslag: Överensstämmer med mitt förslag.

Remissinstanserna: De flesta remissinstanserna tillstyrker utredarens för- slag.

Skälen för mitt förslag: Som tidigare anförts är det de myndigheter som utfärdar säkerhetsföreskrifter som var och en inom sitt område har ansva- ret för skyddet av liv, hälsa och egendom. På så sätt är det de föreskri- vande myndigheterna som anger ramen för den kontrollerande verksamhe- ten, inom vilken kontrollorganen sedan har att verka. Utgångspunkten för

de föreskrivande myndigheternas arbete måste i sin tur "vara det ansvar som allmänt åvilar tillverkare m.fl. av farliga produkter. Det grundläggan- de i allt säkerhetsarbete är och måste alltid vara tillverkarens egna kon- trollåtgärder, den s.k. egenkontrollen. Det är tillverkaren som har den största kunskapen om sin produkt. Säkerhet måste konstrueras in i en produkt, den kan aldrig provas in. I Sverige har också tillverkare och importörer ett långtgående ansvar för att de produkter de tillverkar eller importerar inte skall vålla nägra skador. I de fall samhället har funnit det befogat att ställa upp särskilda krav på egenskaper hos en produkt och att det skall ske en kontroll för att ta reda på om egenskapskraven är upp- fyllda, bör kontrollkraven vara utformade på ett sådant sätt att kontrollen inte blir mer omfattande än nödvändigt för att upprätthålla den avsedda säkerhetsnivån. [nnan beslut om obligatorisk kontroll fattas, bör normalt riskbedömningar bl.a. baserade på skadeerfarenheter och ekonomiska konsekvensanalyser göras. Utan sådana kommer besluten att grundas på allmänna överväganden, vilket kan vara vanskligt.

De mål som ställs upp beträffande skyddet av liv, hälsa och egendom skall givetvis kunna uppnås, men formerna för hur de skall uppnås bör kunna varieras inom tämligen vida gränser. Det bör finnas en stor variation av kontrollformer att välja på och det bör vara en strävan hos de föreskri- vande myndigheterna, som ställer kontrollkraven, att förenkla kontrollen i största möjliga utsträckning utan att säkerheten eftersätts.

Lagen om riksprovplatscr m.m. har som huvudprincip att all obligato- risk kontroll, s.k. officiell provning, enligt lagens terminologi, skall ske genom riksprovplats och att en riksprovplats skall utses för varje kontroll- område, s.k. objektområde. Lagen bygger i viss män på principen ”allt eller intet" och tillämpningen har också varit tämligen sträng. Som tidigare nämnts har sju riksprovplatscr utsetts hittills, vilka täcker 23 kontrollområ- den. Vid sidan av riksprovplatssystemet har statens mät— och provråd möjlighet att meddela auktorisation för vissa organ att utföra frivillig kontroll. Med stöd av en år 1977 företagen ändring i förordningen (1961: 568) om brandfarliga varor har också omkring 150 företag auktori- serats att utföra s. k. officiell provning i form av vissa cisternbesiktningar. I de auktoriserade företagens uppgifter ingår dock inte att meddela beslut om godkännande.

Flera myndigheter samt riksprovplatser såsom riksrevisionsverket och statens provningsanstalt har föreslagit att lagen om riksprovplatscr anpas- sas så att auktoriserade provplatser får möjlighet att utföra obligatorisk kontroll. Som skäl har i allmänhet anförts att de nuvarande riksprovplat- sernas monopols'tällning medför risker för att verksamheten inte bedrivs på ett rationellt och kostnadsbesparande sätt. Sprängämnesinspektioncn har anfört att systemet med auktoriserade provplatser för besiktning av cisterner är rationellt och att de hittillsvarande erfarenheterna är positiva.

I och för sig är det självklart, med hänsyn till vad som tidigare anförts, att kontrollverksamheten inte skall-organiseras i mer kvalificerade former _än vad som är nödvändigt. Att anlita en riksprovplats för viss kontroll kan - ibland framstå som en alltför ambitiös lösning. Det är fördelaktigt om systemet ger möjlighet att anpassa organisationen efter vad som är ända-

målsenligt. Flera ansvariga myndigheter har hänvisat till att lagen bör öppna möjligheter att låta auktoriserade provplatser utföra obligatorisk kontroll. Erfarenheterna av att låta auktoriserade provplatser utföra viss cistcrnkon'troll har uppgivits vara goda. ] likhet med utredaren finner jag att. övervägande skäl talar för att obligatorisk kontroll också skall kunna utföras av auktoriserade provplatser. Därmed får systemet den ökade flexibilitet. som efterlysts i många fall och som är särskilt nödvändig med hänsyn till vad som föreslås kunna innefattas i lagens tillämpningsområde. En ytterligare kontrollnivå bör finnas att tillgå för sådan obligatorisk kon— troll som bedöms kunna utföras utan att kontrollorganet uppfyller de stränga krav som gäller och fortfarande föreslås gälla för en riksproxtplats. Inom de kontrollområden där någon riksprovplats inte finns att tillgå kan auktoriserade provplatser möjligen erbjuda en ersättande kontrollverk- samhet. .

Som nämnts föreslås de principer fortfarande gälla som hittills varit vägledande: i fråga om de krav som skall ställas på en riksprovplats. I motiven till lagen om riksprovplatser m.m. framhålls att höga krav måste ställas på opartiskhet och oberoende och att detta gör att t. ex. ägarförhål- landen, organisation och verksamhetsinriktning kan behöva ändras innan ett i övrigt lämpligt organ utses till riksprovplats. Mot bakgrund av detta föreslås att samhället skall ha det bestämmande inflytandet i en riksprov- plats och att den oberoende ställningen bör manifesteras förutom i ägarför- hållanden, i organisation och övrig verksamhetsinriktning.

Det vanliga är att en riksprovplats skall utföra alla kontrollmoment som ingår i sådan obligatorisk kontroll avseende produkt inom ett kontrollom- råde, för vilket riksprovplats är utsedd. I praktiken har det i vissa sådana fall visat sig finnas ett behov av ett kontrollförfarande som är en mellan- form mellan egenkontroll och ett fullständigt kontrollförfarande vid en riksprovplats. Så t.ex. har arbetarskyddsstyrelsen infört ett system för enkla serietillverkade tryckkärl och gasflaskor, där företagen efter ansö- kan kan få tillstånd att ersätta föreskriven officiell provning med egenkon- troll. Som villkor ställs då att riksprovplatsen skall övervaka och stick- provsvis kontrollera egenkontrollen på visst sätt. Önskemål har uttryckts om att tillverkares provningsresultat skall kunna utnyttjas i större utsträck- ning än f.n. För att således möjliggöra en ytterligare flexibilitet i det nya kontrollsystemet föreslår jag därför att tillverkarens provningsresultat i vissa fall skall få läggas till grund för prövningen i de fall den obligatoriska kontrollen skall utföras vid en riksprovplats. Särskilt skall detta gälla tids- eller kostnadskrävande kontrollmoment eller sådana som förekommer så sällan att det inte är försvarligt att bygga upp särskilda kontrollresurser. Däremot får inte arbetsbelastningen vid riksprovplatsen vara styrande för när tillverkares provningsresultat skall kunna utnyttjas. En ytterligare förutsättning är också att tillverkarens kontroll övervakas av riksprovplat- sen på ett tillfredsställande sått. Även andra än tillverkare, som har mot- svarande ansvar för den produkt som skall kontrolleras, kan tänkas utföra den obligatoriska kontrollen i angivna fall, t.ex. importörer med egna laboratoriercsurscr.

,Det är inte möjligt att nu ta närmare ställning till vilka olika objekt som

kan komma i fråga för kontroll vid riksprovplats eller vid auktoriserad provplats. Produkter eller anläggningar som kan tänkas medföra begränsa-I de risker för liv eller hälsa eller som uteslutande kan skada egendom bör t.ex. kunna komma i fråga för kontroll vid auktoriserad provplats. Viti avvägningen mellan de olika formerna för kontroll måste såväl säkerhets- skäl som ekonomiska och rationella skäl beaktas. Internationella hänsyn kan också tala för en viss form av kontroll. Ett ställningstagande i varje konkret fall måste dock föregås av noggranna utredningar och övervägan- den, vilka i första hand ankommer på de föreskrivande myndigheterna. På samma sätt är det de föreskrivande myndigheterna som närmare har att överväga om någon tillverkares provningsresultat kan godtas i samband med en kontroll som skall utföras vid riksprovplats.

Som jag nämnde tidigare får statens mät- och provråd i enlighet med lagen och förordningen om riksprovplatscr m.m. meddela auktorisation för visst organ att utföra provning och kontroll som inte är officiell. Auktorisation kan endast få ske om organet har kompetent personal och lämplig utrustning för provningen.

Auktorisation av provningsverksamhet förekommer i flera länder. And- ra länders syften att etablera en auktorisationsordning har angetts vara såväl nationella som internationella behov. Så föreligger t.ex. ofta behov för exportörer att kunna visa upp provningsprotokoll på att deras pro- dukter uppfyller vlssa krav i importlandet för att undvika en förnyad provning.

I det sammanhanget bör också nämnas att det inom internationella standardiseringsorgan har tagits fram standarder avseende krav på kvali- tetsstyrningssystem. Efter kontroll av ett certilieringsorgan kanen tillver- kare, ett laboratorium e. d. få bevis om att företaget uppfyller standardens krav (certifiering). Förfarandet är frivilligt men har stor betydelse genom att vid upphandling eller i affärskontrakt, villkor kan ställas om kvalitets- styrning enligt sådana standarder. Ett syfte med standarderna är att leve- rantörer, inte minst vid internationell konkurrens, ställs inför så likartade krav som möjligt.

Den internationella utvecklingen inom detta område har således lett till att allt fler länder ställer krav på provningsresultat från auktoriserade laboratorier eller liknande. Alternativet är att produkterna antingen måste kontrolleras i importlandet eller att inspektörer från importlandet kontrol- lerar tillverkarens provningsverksamhet. För att i största möjliga utsträck- ning eliminera olika slag av tekniska handelshinder är det därför angeläget att i Sverige kunna auktorisera organ för annan kontroll än den obligatoris- ka.

Den nuvarande bestämmelsen om auktorisation har hittills tillämpats i mycket begränsad omfattning. Ett växande intresse för olika former av auktorisation av provningsverksamhct föreligger dock. Det är således inte uteslutet att det i vissa fall, t.ex. inom områden där det helt saknas krav på obligatorisk kontroll, kan finnas skäl att införa ett auktorisationssystem för frivillig kontroll. Jag föreslår därför att sådan auktorisation får ske inom vissa områden och sådana beslut lämpligen fattas av regeringen.

Prop. 1985/86: 27

Hänvisningar till S4-5

  • Prop. 1985/86:27: Avsnitt 4.2

5. Upprättat lagförslag

[ enlighet med vad jag nu har anfört har inom industridepartementet upprättats förslag till lag om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m.m.

6. Specialmotivering

6.1 Förslag till lag om obligatorisk kontroll genom teknisk provning. m. m. -

1?) Med obligatorisk kontroll avses i denna lag sådan kontroll genom teknisk provning, analys eller annan liknande undersökning som

1. är föreskriven i lag eller annan författning, eller

2. åläggs någon genom beslut av en myndighet, eller

3. är förutsättning för att en ekonomisk förmån, ett tillstånd eller annat liknande skall ges enligt föreskrift i författning.

Lagrummct anger vad som avses med begreppet obligatorisk kontroll som är utvidgat i jämförelse med begreppet officiell provning enligt riks- provplatslagen.

Enligt första punkten omfattar begreppet sådan teknisk provning, analys eller annan liknande undersökning som det på grund av en bestämmelse i lag eller annan författning föreligger en skyldighet att utföra. Det måste alltså enligt lagrummets första punkt vara fråga om en rättslig skyldighet att utföra kontrollen, vilket överensstämmer med vad som gäller enligt riksprovplatslagen.

Enligt andra punkten avses också sådan kontroll som åläggs någon genom beslut i varje särskilt fall, vilket är en utvidgad tillämpning. Där- emot utgör inte den kontroll som utförs av den beslutande myndigheten såsom tillsynsmyndighet över den genom beslutet tillåtna anläggningen eller verksamheten obligatorisk kontroll i lagens mening.

Enligt tredje punkten omfattar lagen slutligen sådan kontroll som är. förutsättning för att en ekonomisk förmån, tillstånd eller annat liknande skall ges enligt föreskrift i författning, t. ex. då den föreskrivna kontrollen utgör en förutsättning för att erhålla statsbidrag. En viktig begränsning är att den förmån som skall uppnås skall vara författningsrcglerad. Detta innebär att i den mån förmånen består av ett tillstånd eller liknande skall detta vara förenat med rättsverkningar.

Det är de föreskrivande myndigheterna som beslutar om kontrollformer och kontrollnivåer. I tidigare avsnitt har framhållits vikten av att dessa noga övervägs. Kontrollen'måsle bl. a. anpassas till den snabba utveckling som pågår i riktning mot mer avancerade syStem för kvalitetsstyrning, och som i hög grad påverkar behovet av och formerna för samhällets kontroll. Omfattningen och utformningen av kontrollen, den faktiska kontrollnivån och i vilket skede i en framställningsprocess kontrollen skall äga rum beslutas således inte av provningsorganen, utan dessa skall utföra den obligatoriska kontrollen på det sätt som angivits i föreskriften eller beslu- tet.

25 För varje område för obligatorisk kontroll (kontrollområde) kan en riksprovplats utses eller en eller flera provplatser auktoriseras (auktorise- rade provplatser). Om det finns särskilda skäl kan två eller flera riksprovplatscr utses för samma kontrollområde.

Enligt ovanstående lagrum kan för varje särskilt område för obligatorisk kontroll. s.k. kontrollområdc, utses antingen en riksprovplats eller aukto- riserade provplatser.

Den enligt gällande lag använda terminologin objektområde har i lagrum— met ersatts med kontrollområde med hänsyn till att lagen numera skall kunna få sådan omfattning att ordet objektområde inte längre kan anses helt adekvat. Detta innebär dock inte att man i fortsättningen skall frångå den hittills gällande s.k. objektområdesprincipen, som innebär att själva provningsobjekten utgör indelningsgrund.

Bestämmelsen att endast en riksprovplats skall utses för visst varu- eller objektområdc motsvarar den gällande regleringen, där ansvaret för den . officiella provningen har fördelats mellan de olika riksprovplatserna så att var och en har ansvar för ett visst objektområde. I riksprovplatsens ansvar ingår sedan att bedriva verksamheten riksomfattande och med anpassning till det totala behovet inom provplatsens objektområde, vilket har fört med sig att en riksprovplats kan få bedriva verksamhet på flera olika orter i landet. Av vad som anförts följer också att om en riksprovplats har utsetts inom ett visst kontrollområde bör det inte få finnas auktoriserade prov- platser inom detta område. Riksprovplats skall dock utan något särskilt förordnande kunna utföra auktoriserad kontroll som enligt föreskriften skulle kunna utföras vid auktoriserad provplats.

Enligt gällande ordning föreskriver regeringen på vilka objektområden lagen är tillämplig och utser riksprovplatscr, förordningen (1977: 608) om provning enligt lagen (1974: 896) om riksprovplatser m.m. Denna ordning avses bibehållas. Vad gäller auktoriserade provplatser avser regeringen att föreskriva inom vilka kontrollområden auktorisation för obligatorisk kon— troll kan meddelas.

I lagtexten anges att en riksprovplats eller auktoriserade provplatser kan utses för varje kontrollområde. Detta möjliggör att både nytillkommande kontrollområden och områden inom vilka sedan gammalt en annan ordning för kontrollen råder, kan inordnas i systemet. Bestämmelsen innebär ock- så att det inte är tvingande att inordna några kontrollområden i det nu föreslagna systemet. Ett skäl till varför en riksprovplats eller auktoriserad provplats inte utses för ett kontrollområde, kan vara t. ex. att den föreskri- vande myndigheten bedömer, att den rådande ordningen för kontroll inom hela dess ansvarsområde eller del därav fungerar tillfredsställande. Ett inordnande av ett kontrollområde i det nu föreslagna systemet förutsätter självfallet att ett samordnat intresse av detta föreligger mellan den f örcskn- vande myndigheten och ett ifrågasatt kontrollorgan.

Lagregeln innehåller slutligen att två eller flera riksprovplatscr kan utses för samma kontrollområde, när det föreligger särskilda skäl. Avsikten är att detta är en undantagsbestämmelse som skall användas restriktivt, när

k)

det någon gång kan visa sig ändamålsenligt. Det kan t. ex. tänkas att större kommunala laboratorier kan vara obenägna att ingå i en rikstäckande organisation. Konkurrens mellan riksprovplatser bör inte förekomma, utan i sådana fall förutsätts det att det sker en regional uppdelning av verksamheten.

3 5 Har en riksprovplats eller en auktoriserad prövplats utsetts för ett kontrollområde, skall obligatorisk kontroll inom området utföras vid derr— na, om inte annat följer av föreskrifter eller av beslut. i det särskilda fallet.

Paragrafen motsvarar 2 & riksprovplatslagen. Presumtionen är att obli- gatorisk kontroll skall utföras vid riksprovplats eller. auktoriserad prov- plats om sådan utsetts för kontrollområdet. Enligt paragrafen kan obligato- risk kontroll inte bara utföras vid riksprovplats utan också vid auktoriserad provplats.

För att uppnå en ökad flexibilitet i gällande system har möjligheten införts att obligatorisk kontroll kan utföras av ett auktoriserat organ, s.k. auktoriserad provplats. Detta innebär dels fördelar genom att det finns ytterligare en kontrollnivå att tillgå för sådan obligatorisk kontroll, som bedöms kunna utföras utan att kontrollorganet uppfyller de stränga krav som skall gälla för en riksprovplats, dels en ökad flexibilitet som behövs i samband med det utvidgade tillämpningsområdet för obligatorisk kontroll som den nya lagen kan innebära.

Inom kontrollområden för vilka riksprovplats eller auktoriserad prov- plats utsetts kan liksom enligt gällande ordning om det finns särskilda skäl undantagsvis förekomma att kontrollen inte behöver utföras vare sig vid riksprovplats eller auktoriserad provplats. Endast starka sakliga skäl bör dock föranleda sådana undantag. t. ex. att kontrollen avser obetydligheter.

Med egenkontroll avses sådan kontroll som någon låter utföra på eget ansvar utan krav på att kontrollen utförs vid någon riksprovplats eller auktoriserad provplats.

Egenkontroll som är föreskriven i författning omfattas av definitionen på obligatorisk kontroll enligt l 5. Att frivillig egenkontroll, dvs..sådan kon- troll som inte följer av någon författning utan enbart företas på eget initiativ. inte: omfattas av lagen följer redan av definitionen av den obligato- riska kontrollen. Att föreskriven egenkontroll inte i något fall måste ut- föras vid riksprovplats eller auktoriserad provplats följer självfallet av den föreskrivande myndighetens föreskrift eller beslut.

4 & En rikSprovplats skall utföra obligatorisk kontroll på ett sakkunnigt, objektivt och även i övrigt lämpligt sätt. Det allmänna skall ha ett bestäm- mande inllytande över verksamheten. Denna skall ha sådan inriktning att riksprovplatsens oberoende ställning inte kan sättas ifråga.

En riksprovplats utses av regeringen eller den myndighet som regering- en bestämmer.

I paragrafcn anges de grundläggande krav som måste ställas på en riksprovplats. Skäl att ändra de principer som hittills varit vägledande i

detta hänseende har inte förelegat. Riksprovplatserna skall därför var och en inom sitt område representera nödvändig sakkunskap. De skall också vara fristående från kommersiella och andra intressen på ett sådant sätt att deras objektivitet i förhållande till sitt kontrollområde inte kan ifrågasättas. Detta framstår som viktigt med hänsyn till det förtroende som riksprov- platsen bör åtnjuta. Denna oberoende ställning bör manifesteras i ägarför- hållandena, organisationen och den eventuella verksamhetsinriktning som provplatsen kan ha förutom den obligatoriska kontrollen.

I samtliga riksprovplatscr. som regeringen hittills har utsett och som inte är myndigheter. har staten det bestämmande ägarinllytandet. Att även fortsättningsvis kräva att staten skall ha det bestämmande ägarinflytandet inom de provplatser som utses och som inte är myndigheter, förefaller inte nödvändigt. För att få en garanti för att provplatsens oberoende ställning inte skall kunna ifrågasättas bör det vara tillräckligt att staten tillsammans med svenska kommunförbundet eller landstingsförbundet e.d. har det bestämmande inflytandet.

Enligt paragrafens tredje stycke ankommer det på regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att utse riksprovplats.

5 & En riksprovplats som skall utföra obligatorisk kontroll får vid kontrol- len utnyttja provningsresultat från tillverkare eller andra med motsvarande ansvar för produkten, om detta medges i föreskrifter eller i beslut i det särskilda fallet.

Vid tillämpning av första stycket skall rikSprovplatsen godkänna den vars provningsresultat skall utnyttjas.

Normalt gäller att alla olika kontrollmoment som ingår i den obligatoris- ka kontrollen skall utl'öras av den för kontrollområdet utsedda riksprov- platsen. I viss utsträckning har det också tidigare förekommit att tillverka- rens provningsresultat har lagts till grund för provningen vid riksprovplats. I paragrafen öppnas möjligheter till att vissa fabrikanters provningsresultat skall kunna utnyttjas i större utsträckning än tidigare. Detta bör endast gälla sådana kontrollområden för vilka riksprovplats är utsedd. Endast sådana tillverkare eller andra med motsvarande ansvar för den produkt som skall kontrolleras, t.ex. en-importör med egna laboratorieresurser, skall kunna komma i fråga för kontroll som den berörda riksprovplatsen har godkänt för sådan kontroll. I övrigt bör det ankomma på de föreskri— vande myndigheterna att överväga vilka kontrollmoment som kan utföras av angivna tillverkare och i vilka fall det inte får ske.

Att en riksprovplats liksom hittills får utnyttja provningsresultat från andra kontrollorgan som riksprovplatsen har förtroende för. har inte an- setts behöva komma till uttryck i lagtexten. Att sådana provningsresultat ligger till grund för riksprovplatsens bedömningar och beslut är på vissa områden vanligt förekommande, t.ex. inom Norden. Ett internationellt samarbete på provningsområdct är i hög grad önskvärt för att underlätta handeln och förhindra dubbelarbete. Det är dock viktigt att komma ihåg att bedömningar och beslut i ett ärende alltid sker på riksprovplatsens ansvar även om ett utifrån kommande provningsresultat ligger till gmnd härför.

6 & Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får över— lämna till en riksprovplats som är bolag eller stiftelse att pröva frågor som gäller godkännande av personal, utrustning, förfarande. organisation, pro- dukt eller anläggning eller fastställande av avgift för utförd kontroll.

Paragrafen upptar de bestämmelser som nu återfinns i lagen om beslu— tanderätt för riksprovplats som inte är myndighet.

7 & En auktoriserad provplats skall utföra den obligatoriska kontrollen på ett sakkunnigt, objektivt och även i övrigt lämpligt sätt.

Auktorisation meddelas av regeringen eller den myndighet som regering- en bestämmer.

Paragrafen upptar de krav som ska ställas på auktoriserade prOVplatser. Genom auktorisationsförfarandet skapas ett komplement till systemet med riksprovplatscr. Som exempel på organ-som kan komma-i fråga kan näm- nas statliga och kommunala verk med teknisk verksamhet samt industrilä- boratorier och konsultföretag som för egen eller annans räkning utför kontroll. Med hänsyn till att deras verksamhet numera avses gälla obliga- torisk kontroll skall kraven för auktorisation inte bara avse krav på sak- kunskap, vilket innebär en prövning av att provplatsen har kompetent personal och lämplig utrustning för viss kontroll. En viss prövning med avseende på redbarhct skall också ske rn. rn. I de fall en tillverkare ska bli auktoriserad för viss obligatorisk kontroll kan t.ex. krav ställas på att tillverkaren skall ha en sådan organisation, som innebär att den kontrolle- rande verksamheten är skild från den tillverkande delen av verksamheten.

Sedan auktorisation meddelats skall den myndighet som meddelat auk- torisationen fortlöpande kontrollera att de nämnda kraven är uppfyllda,

I likhet med vad som gäller beträffande riksprovplats ankommer det på regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att utse auktori- serad provplats.

8 & Auktorisation meddelas för viss tid eller tills vidare.

Auktorisationen kan återkallas, om provplatsen inte fullgör sin skyldig- het enligt 7 5 eller annars i något väsentligt hänseende bryter mot de villkor som gäller för verksamheten.

Paragrafen motsvarar 8 och 10 åå rikSprovplatslagcn och innehåller be- stämmelser om giltighetstiden för auktorisation och om återkallelse.

9 5 En riksprovplats eller auktoriserad provplats kan utses för kontroll som det åligger en myndighet att själv utföra eller låta utföra eller som enligt internationell överenskommelse skall utföras i viss ordning.

Som tidigare nämnts kan en myndighet-som är tillsynsmyndighet enligt en viss lagstiftning komma att utöva kontroll genom teknisk provning c. d. beträffande anläggningar eller produkter vilka tillåtits genom myndighe- tens beslut. Enligt l ä 2 skall sådan kontroll inte anses utgöra obligatorisk kontroll i lagens mening. Denna kontroll bör ändå kunna inrymmas i systemet på så sätt att en riksprovplats eller auktoriserad provplats skall kunna utses för kontrollen.

Enligt paragrafen skall vidare en riksprovplats eller auktoriserad prov- plats kunna utses för sådan kontroll som enligt internationell överenskom- melse, till vilken Sverige anslutit sig. skall utföras i viss särskild ordning. Som exempel på sådana överenskommelser kan nämnas de reglementen som Förenta Nationernas ekonomiska kommission för Europa (ECE) fast- ställt för vissa fordonskomponenter m.m. Varje reglemente innehåller regler om provning och typgodkännande, vilka i några fall saknar motsva- righet i fordonskungörelsen. Godkännande enligt dessa reglementen kan ske i vilken som helst av de anslutna staterna och gäller i samtliga dessa stater. Möjlighet bör finnas att utse en riksprovplats eller auktoriserad provplats för dessa kontroller.

10 lj Tillsyn över verksamheten vid riksprovplatscr som inte är statliga myndigheter och vid auktoriserade provplatser utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

Paragrafen motsvarar 6 & riksprovplatslagen med tillägget att tillsynen numera också omfattar de auktoriserade provplatserna.

Såvitt avser en riksprovplats som är statlig myndighet bör det även i fortsättningen ankomma på regeringen att meddela de föreskrifter som behövs. För auktoriserade provplatser som är statliga myndigheter, bör det organ som auktoriserat myndigheten för den ifrågavarande kontrollen vara tillsynsmyndighet med hänsyn till de åtgärder, van' tillsynen kan bestå.

11 & En riksprovplats skall lämna bidrag till den centrala förvaltningsmyn- dighetens kostnader för dess verksamhet enligt denna lag och lagen (1974: 897) om riksmätplatser m.m.

Bidragets storlek fastställs av regeringen.

Paragrafen motsvarar ll & riksprovplatslagen. I paragrafen föreskrivs att en riksprovplats liksom tidigare skall lämna bidrag till den centrala förvaltningsmyndighetens kostnader för administration av riksprovplats- och riksmätplatssystemet.

12 5 En auktoriserad provplats skall ersätta den myndighet som har med- delat auktorisationen för kostnader med anledning av denna.

De auktoriserade provplatserna är skyldiga att ersätta förvaltningsmyn- dighetens kostnader för auktorisation. Skyldigheten omfattar också de kostnader som sammanhänger med den fortlöpande kontrollen av att kra- ven för auktorisation fortfarande är uppfyllda. Regeringen eller den myn- dighet regeringen bestämmer skall meddela närmare föreskrifter för til— lämpningen.

13 _8, En riksprovplats får ta ut avgift för obligatorisk kontroll enligt vad regeringen eller den myndighet regeringen bestämmernärmare föreskri- ver.

Paragrafen motsvarar 12 & riksprovplatslagen. I paragrafen fastslås rätten att ta ut ersättning för den kontroll som har utförts av riksprovplats. Paragrafen innehåller också ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet. som regeringen bestämmer att meddela normer för debiteringen liksom de övriga föreskrifter som behövs för tillämpningen av bestämmelsen.

145 Regeringen får meddela föreskrifter om auktorisation att inom ett visst område utföra kontroll genom teknisk provning, analys eller liknande undersökning, som inte utgör obligatorisk kontroll enligt l % (auktorisation för frivillig kontroll). I fråga om sådan auktorisation tillämpas vad som gäller om auktoriserade provplatser enligt 7—10 och 12 åå.

Paragrafen innehåller bemyndigande för regeringen att meddela före- skrifter om att auktorisation för frivillig kontroll får ske inom ett visst område. Därvid skall de bestämmelser som är tillämpliga för auktoriserade provplatser i. huvudsak gälla.

15 5 Beslut i fråga om godkännande av tillverkare eller annan enligt 5 &, får överklagas genom besvär hos statens mät- och provråd. Mot beslut av mät— och prevrådet i sådant ärende får talan inte föras.

Har beslut i annan fråga som avses i denna lag meddelats av annan myndighet än regeringen, får beslutet överklagas hos regeringen genom besvär.

Paragrafens första stycke upptar en bestämmelse om rätt att föra talan mot riksprovplats beslut angående godkännande av sådana tillverkare, vars provningsresultat skall få utnyttjas för den kontroll som annars skall ske vid riksprovplats.

Paragrafcns andra stycke motsvarar 13 å riksprovplatslagen och upptar en bestämmelse om rätt i övrigt att överklaga beslut av annan myndighet än regeringen.

7. Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen föreslår riksdagen att anta förslaget till lag om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m.m.

8. Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att genom proposition föreslå riksdagen att anta det förslag föredraganden har lagt fram.

Bilaga [

sammanfattning

I ett stort antal författningar, som i flertalet fall är verksföreskrifter, ställs upp generella krav på egenskaper som skall vara uppfyllda hos ett visst. slag av produkter eller anläggningar (t.. ex. motorfordon). Syftet med föreskrifterna är att. skydda liv, hälsa eller egendom. Sammanlagt ett 30-tal myndigheter har rätt att utfärda sådana föreskrifter. Kraven kompletteras ofta med ett åläggande för tillverkaren eller brukaren att prova eller besik- tiga produkten eller anläggningen för att man skall kunna avgöra om föreskrifternas krav är uppfyllda eller inte. Detta senare led kallas officiell. provning.

I en stor mängd lagar och andra författningar föreskrivs att viss verk- samhet inte får bedrivas utan särskilt tillstånd (t. ex. miljöfarlig verksam- het). I samband med att tillstånd ges föreskrivs ofta villkor av olika slag för att skydda allmänna eller enskilda intressen. Genom tillsyn kontrolleras att vad som är föreskrivet i lag eller författning eller tillståndsbeslut iakttas. Tilllsynen kan bestå exempelvis i undersökningar på platsen eller tagande av prover. 1 åtskilliga fall får verksamhet bedrivas utan tillstånd men den är underkastad tillsyn så att myndighet har rätt att göra undersökningar och/eller ta prover (exempel finns bl. a. i livsmedelslagen). Känneteck- nande för sådan kontroll är att kontrollen sker efter beslut i varje särskilt fall. Kontrollen faller därmed utanför begreppet officiell provning.

Statsmakterna antog år 1972 vissa riktlinjer för organisationen av den officiella provningen. Riktlinjerna kompletterades är 1974 med bl.a. lagen om riksprovplatscr m. ni. som trädde i kraft den 1 januari 1975. Enligt den gällande ordningen skall organiseras ett system av riksprovplatscr, vilka tillsammans skall täcka behovet av officiell provning. Ansvaret för prov- ningen inom varje objektområde skall läggas påen enda riksprovplats som uppfyller högt ställda krav på att utföra provningen på ett sakkunnigt och opartiskt sätt.

Beslut om utseende av riksprovplats fattas av regeringen. Hittills har sju riksprovplatscr utsetts, tillsammans täckande 22 objektområden.

! lagen om riksprovplatscr m. m. finns bestämmelser också om s.k. auktoriserade provplatser för provning som inte är officiell (frivillig prev- ning). För auktorisation krävs att organet har kompetent personal och lämplig utrustning. Auktorisation meddelas av statens mät- och provråd. Bestämmelserna har hittills tillämpats i begränsad utsträckning. Enligt särskilda bestämmelser utför auktoriserade provplatser officiell provning av vissa enklare cisterner.

Under tillämpningen av lagen Om riksprovplatser m.m. har vissa pro- blem oeh praktiska behov framkommit. En översyn av lagstiftningen har därför ansetts påkallad. Denna skall enligt direktiven omfatta följande.

1. Lämpligheten av den nuvarande avgränsningen av området för offici— ell provning.

2. Prövningen av lämpligheten av att låta officiell provning bedrivas av auktoriserade organ.

3. Konsekvenserna för berörda kontrollföretag och deras personal då en riksprovplats bildas eller ett nytt objektområde utvidgas.

4. De problem och behov i övrigt som framkommit vid tillämpningen av lagstiftningen. Riksprovplatssystemet har i olika sammanhang blivit utsatt för kritik. Såvitt utredaren kunnat finna gäller emellertid en stor del av kritiken mer de föreskrivande myndigheterna än riksprovplatsema. Kritiken gäller nämligen ofta omfattningen och inriktningen av provningen, att myndighe— terna utfärdar för Sverige unika föreskrifter och att de försummar att göra ekonomiska konsekvensanalyser. Den kritik som direkt riktar sig mot riksprovplatssystemct går bl. a. ut på att systemet inneburit kraftiga för- dyringar, bristande effektivitet och ökad byråkrati. Enligt de undersök- ningar utredaren utfört saknar talet om kraftiga fördyringar i allt väsentligt grund. Punktvis har dock prisstegringar utöver konsurnentprisindex skett. Påståendena om sänkt effektivitet och ökad byråkrati har inte kunnat beläggas. En stor del av kritiken mot riksprovplatssystemet är alltså ogrun- dad eller överdriven. Den allmänna slutsats som kan dras av utvärderingen är att riksprovplatssystemet i stort fungerat. väl och att det innebär en förbättring i relation till tidigare förhållanden. Någon genomgripande sys- temändn'ng är därför inte påkallad. Vad som behövs är olika åtgärder för att vidareutveckla och förbättra systemet. Utredaren föreslår att riksprovplatslagen ersätts med en ny lag, be— nämnd lagen om obligatorisk kontroll genom provning m. m. I förslaget används i vissa delar en ändrad terminologi. Sålunda har begreppet offici— ell provning utmönstrats och ersatts av obligatorisk kontroll. Riksprov— plats har bytts ut mot offentlig kontrollanstalt. Vad gäller avgränsningen av området för obligatorisk kontroll konstate- rar utredaren att gränser mellan officiell provning och provning efter beslut i särskilt fall är formell. [ sak är det samma syfte som skall tillgodoses, nämligen skyddet av liv, hälsa eller egendom. Inom vissa områden före- kommer att en och samma kontroll kan vara föreskriven som officiell provning men också kan ske som provning efter beslut i särskilt fall. Hur provningen efter beslut i särskilt fall är organiserad varierar. ] vissa fall har myndigheten erforderliga egna resurser och utför de undersökning- ar som behövs. I andra fall anlitas organ med status som i stort motsvarar en riksprovplats. [ stor utsträckning finns emellertid endast privata labora- torier eller konsultföretag att tillgå. Bilden är alltså splittrad och till stor del påminnande om' den ordning som rådde på det officiella provningsområdet före riksprovplatssystcmets införande. De största bristerna anses föreligga på miljökontrollens område. Utredaren menar att det sakligt sett inte finns något skäl att göra skillnad mellan direkt iförfattning föreskriven kontroll och kontroll som sker efter beslut i särskilt fall. Övervägande skäl anses tala för att kontrollen bör vara organiserad efter saruma riktlinjer oavsett på vilken grund den kommer till stånd. Obligatorisk kontroll skall alltså enligt förslaget omfatta kontroll som sker efter beslut i särskilt fall. Liksom f.n. undantas s.k. egenkon- troll. Närmast med tanke på det nu aktuella området föreslår utredaren att när

'.J)

särskilda skäl föreligger två eller flera regionalt verksamma offentliga .komrollanstalter skall kunna utses.

Utredaren konstaterar att det i vissa fall förekommer provning som inte är direkt föreskriven i författning eller ålagd genom beslut i särskilt fall men där det föreligger ett starkt faktiskt tvång att utföra provningen. Som exempel anförs att statsbidragsförfattningar som villkor för statsbidrag uppställer att": viss provning skett och att på byggområdet formellt frivillig provning kan vara ett villkor för att byggnadsnämnd skall godta visst utförande utan att göra egna undersökningar. Kontroll av dessa slag bör enligt förslaget anses som obligatorisk om den utförs som förutsättning för att ekonomisk förmån, tillstånd eller liknande skall lämnas enligt föreskrift i författning.

En slutsats; av utvärderingen är att variationen och mångfalden i kon- trollformcrna behöver öka. Fråga om lämpligheten av att låta obligatorisk kontroll utföras av auktoriserade organ bör enligt utredaren prövas mot denna bakgrund. Bakgrunden till denna slutsats är följande.

Ett flertal myndigheter, riksprovplatscr och organsiationer har i olika sammanhang uttalat sig för att obligatorisk kontroll bör kunna utföras av auktoriserade organ. Som skäl anförs främst att ett inslag av konkurrens ger lägre priser utan att för den skull nödvändigtvis leda till sämre kvalitet. Systemet med auktoriserade prOVplatser för besiktning av vissa enklare cisterner anses vara rationellt och hittillsvarande erfarenheter positiva.

Utredaren framhåller mot denna bakgrund att kontrollverksamheten inte bör organiseras i mer kvalificerade former än som är nödvändigt. Att anlita en offentlig kontrollanstalt för viss kontroll kan ibland framstå som en alltför ambitiös lösning. Med hänsyn till opinionen även bland ansvariga myndigheter och de positiva erfarenheterna av cisternkontrollen föreslär utredaren att möjligheter öppnas att låta auktoriserade kontrollföretag i vissa fall utföra obligatorisk kontroll. Enligt utredaren är i första hand aktuella anordningar som medför begränsade risker för liv eller hälsa eller som uteslutande kan skada egendom. Typprovning anses i regel inte kunna komma. i fråga. Beslut i godkännandefrågor bör inte heller delegeras på auktoriserade organ.

Utredaren diskuterar i övrigt möjligheterna att på olika sätt öka variatio- nen oeh mångfalden i kontrollformerna och gör vissa uttalanden och re- kommenderar vissa lösningar.

Enligt förslaget skall en offentlig kontrollanstalt eller auktoriserade kon- trollföretag kunna utses för kontroll som myndighet själv utför eller låter utföra eller för kontroll som enligt internationell överenskommelse skall utföras i viss ordning. i samband med att AB Statens anläggningsprovning bildades uttalade riksdagen bl. a. att stor hänsyn till krav på anställningstrygghet och likvär- diga anställningsvillkor skulle tas då det gällde att till bolaget föra över befmtlig verksamhet. I betänkandet redogörs för tillvägagångssättet vid bildandet av bolaget. Enligt utredaren bör de tillämpade principerna kunna vara vägledande när offentliga kontrollanstalter etableras framledes. Samma konsekvenser som då en offentlig kontrollanstalt bildas kan uppstå också då ett objektområde utvidgas. Också då bör skälig hänsyn tas

.._., till berörda företag och deras personal. Kan konsekvenserna antas bli mera avsevärda bör enligt förslaget myndigheten vara skyldig att underställa regeringen beslutet.

indelningen i kontrollområden fastställs av regeringen. Smärre ändring- ar bör kunna ske i enkla former. Utredaren föreslår att statens mät- och provråd bemyndigas att meddela kompletterande föreskrifter till indelning— en i kontrollområden.

Riksprovplatssystemet bygger på principen att det ansvarsmässigt görs en boskillnad mellan den föreskrivande myndigheten och det provande organet. Denna skillnad bör upprätthållas. Den förutsätter emellertid ett väl fungerande samspel mellan den föreskrivande myndigheten _och kon- trollorganet. Utvärderingen visar att erfarenhetsåterl'ölingen mellan kon- trollerande organ och föreskrivande myndighet inte fungerar tillräckligt bra. Utredaren föreslår att offentlig kontrollanstalt fortlöpande skall hålla föreskrivande myndighet underrättad om iakttagelser som den gör av betydelse för myndighetens verksamhet och föreslå de ändringar i myn- dighetens föreskrifter som den anser påkallade. liöreskrivande myndighet skall å sin sida särskilt samråda med offentlig kontrollanstalt innan före- skrifter ufärdas eller ändras.

Utredaren erinrar om att förarbetena till auktorisationsbestämmelserna i riksprovplatslagen är knapphändiga och inte ger någon egentlig ledning för tillämpningen. l realiteten har statens mät- och provråd fått en in blanco- fullmakt att auktorisera för olika ändamål. En sådan fullmakt är inte förenlig med den restriktivitet som präglar statsmakternas inställning till frivilliga auktorisationssystem. Enligt utredaren är det emellertid inte ute- slutet att det någon gång kan finnas skäl att införa auktorisation för frivillig kontroll. Så bör då kunna ske utan alltför stor omgång. Utredaren föreslår att det skall ankomma på regeringen att bestämma inom vilka områden auktorisation får ske.

I övrigt berörs i betänkandet vissa frågor rörande sjöfarts- och byggom- rådcna, verksamhet vid sidan av obligatorisk kontroll och påföljder för underlåten kontroll. i dessa delar läggs inte fram några konkreta förslag.

De förslag utredaren lägger fram beräknas inte leda till ökade kostnader som inte uppvägs av besparingar.

Förslag till Lag om obligatorisk kontroll genom provning m. m.

1 & "Denna lag gäller sådan kontroll genom teknisk provning. analys eller annan liknande undersökning som

1. är föreskriven i någon lag eller annan författning eller

2. åläggs någon genom beslut av en myndighet i ett särskilt fall. Sådan kontroll kallas obligatorisk kontroll. Som obligatorisk kontroll anses också kontroll som utförs som förutsätt- ning t'ör att ekonomisk förmån, tillstånd eller liknande skall lämnas enligt föreskrift. i författning.

Lagen gäller inte egenkontroll.

2 5 För visst område för obligatorisk kontroll (kontrollområde) kan utses en offentlig kontrollanstalt eller auktoriserade kontrollföretag. Föreligger särskilda skäl kan två eller flera offentliga kontrollanstalter utses.

3 & Har för ett kontrollområde utsetts offentlig kontrollanstalt eller auk- toriserade kontrollföretag, skall obligatorisk kontroll inom området utföras där, om inte annat följer av föreskriften eller beslutet.

4 5 En offentlig kontrollanstalt eller auktoriserade kontrollföretag kan utses för kontroll som myndighet själv utför eller låter utföra gentemot enskild eller för kontroll som enligt internationell överenskommelse skall utföras i viss ordning.

5 & En offentlig kontrollanstalt skall bedriva verksamheten på ett sak- kunnigt och omdömesgillt sätt. Samhället skall ha det bestämmande ägar- inflytandet. Agarförhållandena i övrigt samt organisationen och verksam- hetsinriktningen skall vara sådana att anstaltens oberoende ställning inte kan sättas i fråga.

En offentlig kontrollanstalt utses av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

6 5 Ett auktoriserat kontrollföretag skall bedriva verksamheten på ett sakkunnigt och omdömesgillt sätt.

Auktoriserade kontrollförctag utses av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

7 & Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får över- lämna till offentlig kontrollanstalt som är bolag" eller stiftelse att pröva frågor som gäller godkännande av personal, utrustning, förfarande, organi— sation, produkt eller anläggning eller fastställande av avgift för utförd provning.

8 & Tillsyn över verksamheten vid sådana offentliga kontrollanstalter och auktoriserade kontrollföretag som inte är statliga myndigheter utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

9 & Auktorisationen för ett auktoriserat kontrollföretag meddelas för viss tid eller tills vidare. . Auktorisation kan återkallas, om företaget inte uppfyller de krav som

ställs i 5 5 första stycket eller annars i något väsentligt hänseende bryter mot de villkor som gäller för verksamheten.

10 5 En offentlig kontrollanstalt och auktoriserade kontrollförelag skall lämna bidrag till den centrala förvaltningsmyndighetens kostnader för dess verksamhet enligt denna lag och lagen (1974: 897) om riksmätplatser rn. m.

11 5 En offentlig kontrollanstalt får uppbära avgift för obligatorisk kon- troll enligt vad regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer närmare föreskriver.

12 & Regeringen får meddela föreskrifter om auktorisation att inom ett visst område utföra kontroll genom teknisk provning. analys eller liknande undersökning som inte är obligatorisk enligt l &. Därvid får föreskrivas avgift för auktorisationen.

I fråga om sådan auktorisation tillämpas vad som gäller om auktorisera- de kontrollföretag enligt 5, 8 och 9 55.

13 5 Har beslut i någon fråga som avses i denna lag meddelats av annan myndighet än regeringen, får beslutet överklagas till regeringen genom besvär.

Denna lag träder i kraft den , då lagen (1974: 896) om riksprov- platscr m. m. och lagen (l975: 444) om beslutanderätt för riksprovplats som ej är myndighet skall upphöra att gälla.

Hänvisningar i lagar eller andra författningar till riksprovplats skall i stället avse offentlig kontrollanstalt.

Äldre bestämmelser tillämpas alltjämt i fråga om auktorisation för ter— mografering av byggnader.

U) 00

Sammanställning av remissyttranden över utredningens om RFP-systemet betänkande; Kontroll genom provning — översyn av lagstiftningen om riksprovplatscr (Ds I 1983: 22)

Efter remiss har yttrande över betänkandet avgetts av rikspolisstyrelsen (RPS), kommerskollegium. statens brandnämnd (Sbrn); socialstyrelsen (SoS), televerket, statens järnvägar (SJ), vägverket (VV), trafiksäkerhets- verket (TSV ), sjöfartsverket (SjöV), Sveriges meteorologiska och hydrolo- giska institut (SMHI), luftfartsverket, statens väg— och trafikinstitut, riks- skatteverket (RSV), näringsfrihetsombudsmannen (NO), konsumentver— ket, statens livsmedelsverk (SLV), statens jordbruksnämnd (JN), statens naturvårdsverk (SNV), produktkontrollnämnden, statens strälskyddsinsti— tut (SSI), arbetarskyddsstyrelsen, bostadsstyrelsen, statens planverk, sta- tens energiverk, statens kärnkraftsinSpektion (SKI), styrelsen för teknisk utveckling (STU), statens provningsanstalt (SP), statens mät- och provråd, riksrevisionsverket (RRV), Göta hovrätt, kammarrätten i. Sundsvall, Apo- teksbolaget AB, Landstingsförbundet, Svenska handelskammarförbundet, statens lantbrukskemiska laboratorium (SLL), statens maskinprovningar, SIS-Standardiseringskommissionen i Sverige, sprängämnesinspektionen, länsstyrelserna i Stockholms, Blekinge och Skaraborgs län, länsstyrelsen i Västernorrlands län som bifogar yttrande från Sundsvalls kommun, Sveri- ges grossistförbund, Sveriges industriförbund, I-Iushållningssällskapens förbund, Tjänstemännens centralorganisation (TCO), Landsorganisa- tionen i Sverige (LO); Svenska arbetsgivareföreningen (SAF); Sveriges Mekanförbund; SEMKO-Svenska Elektriska Matericlkontrollanstalten AB; AB Statens Anläggningsprovning; AB Svensk Bilprovning samt AB Svensk Laboratorietjänst.

Dessutom har yttrande på eget initiativ avgetts av Betongvaruindustrins Riksförbund; Gunnar Gärde, Industrins Byggmaterialgrupp; Industrins Kommitté för Byggbestämmelser; Sveriges Kemiska lndustrikontor; Kon- trollnänmden för fabriksbetong; Kontrollrådet för Betongvaror samt Svensk Byggstålkontroll.

] Allmänt

Flera remissinstanser anser det väl motiverat med en översyn av syste- met med riksprovplatscr som i nuvarande form fungerat i snart ett decenni- um.

Några remissinstanser däribland Sbm, SoS. SJ , statens väg- och trafikin- stitut samt STU har inget. att erinra mot utredningens överväganden och förslag.

De flesta remissinstanscrna bl. a. RPS, TSV. SMHI, luftfartsverket, konsumentverket, SSI, arbetarskyddsstyrelsen, bostadsstyrelsen, statens

energiverk, SKI, SP, MPR, RRV, Göta" hovrätt, Landstingsförbundet, SLI.. länsstyrelserna i Blekinge och Skaraborgs län, TCO, SEMKO. AB Statens Anläggningsprovning, AB Svensk Laboratorietjänsl samt Sveriges Kemiska Industrikontor instämmer i stort i utredningens överväganden och förslag även om några av instanserna föreslär kompletterings- och undantag eller kritiserar enstaka delar av betänkandet.

Negativt inställda till betänkandet — framför allt p.g.a. förslagen om kontroll av byggnadsverksamheten är bl.a. VV, Statens planverk, Betong— varuindustrins Riksförbund;

Industrins Kommitté för Byggbestämmelser; Kontrollnämndcn för Fa- briksbetong; Kontrollrådet för Betongvaror samt Svensk Byggstälkontroll.

Av olika skäl är televerket; NO, Svenska handelskammarförbundet; länsstyrelsen i Stockholms län. Sveriges industriförbund samt Gunnar Gärde övervägande kritiska till utredningsförslagen.

Remissinsmnsernas kommentarer

Kommerskollegium konstaterar att utredaren funnit att kritiken mot riksprovplatssystemet till stor del gäller mer de föreskrivande myndighe- terna än-riksprovplatserna, då denna kritik nämligen ofta gäller omfatt- ningen och inriktningen av provningen, att myndigheterna utfärdar för Sverige unika föreskrifter m. m. Då det ej omnämnts i utredningen kan det, enligt kommerskollegiet, i anslutning härtill finnas anledning att erinra om att det enligt kungörelsen 1973: 233 (senaste lydelse enligt SFS 1979: 1209) föreligger skyldighet för myndighet att underrätta och samråda med kom- merskollegium av vissa föreskrifter m. rn. Härmed avses myndigheters föreskrifter eller allmänna råd i fråga om teknisk utformning eller beskaf— fenhet i övrigt, märkning, provning eller godkännande av en vara som är föremål för internationell handel. Genom samarbetsarrangemang med Standardiseringskommissionen i Sverige erhåller kollegiet även förslag till tekniska regler som utarbetas av vissa enskilda organ. Beträffande de olika förslag till svenska tekniska regler som enligt ovan inrapporterats har kollegiet till uppgift att fortlöpande pröva bl. a. om av myndighet anmälda — föreslagna eller antagna .— föreskrifter och allmänna råd innebär eller kan komma att innebära tekniska handelshinder och hur föreskrifterna etc. ställer sig i relation till Sveriges internationella åtaganden.

Enligt televerkets uppfattning har utredarna i sin strävan att lösa de problem som finns med den nuvarande lagstiftningen i stället infört nya problem som syns vara fler och mer omfattande än de hittillsvarande. Dessa problem kommer bl. a. att kunna "påverka verkets provning av radioanläggningar även om denna inte alla har uppmärksammats i utred- ningen. Verket anser att en överarbetning av lagförslag och förordnings- förslag är behövlig.

Vägverket framhåller att verket uppträder både som föreskrivande myn- dighet och som beställare inom byggområdet. En central frågeställning i båda rollerna är att på ett ekonomiskt och tekniskt godtagbar sätt verifiera att slutprodukten uppfyller uppställda krav. Vägverket medverkar i och använder härvid den kontrollordning-som Kontrollrädet för betongvaror

(KRB), Kontörollnämnden för fabriksbetong (KN) och Svensk byggstål— kontroll (SBS) tillhandahåller. Enligt verkets erfarenhet uppfylles på detta sätt de grundläggande förutsättningarna för att byggobjcktet skall få av- sedd kvalitct. Verkets speciella kvalitetskrav säkerställcs sedan genom en kompletterande intern kontrollordning. Den interna insatsen kan minskas i omfattning samtidigt som den kan ges en inriktning mot våra särskilda krav och förutsättningar. Enligt verket framför utredaren inga sakskäl mot den kontrollordning som finns etablerad inom byggområdet och som fungerar väl. I utredningen framhålles också att genom samverkan med organisatio- ner på branschnivå erhålles större förståelse och tilltro till verksamhetens ändamålsenlighet.

NO anser att den i stort positiva bild av RPF-systemet som utredningen ger uttryck är inte stämmer helt med den utvärdering som gjorts av Sinova AB på Statens Provningsanstalts uppdrag och som anges ha utgjort ett viktigt underlag för utredarens överväganden. Även i denna utvärdering framkom kritik mot bl. a. avgiftsnivån och väntetiderna, vilket tyder på att det inte bara varit fråga om övergångsproblem .

Enligt SNV påverkar utredningens förslag gällande arbetsfördelning, ansvarsområden och organisation inom miljövårdsområdet. Konsekven- serna härav har inte närmare utretts anser SNV.

SSI framhåller att utredningen på ett föredömligt sätt klargör vilka olika former av provning och kontroll som finns i dag, vilka argument som talar för och emot dessa olika former och vilka förändringar utredningsförslagcn skulle medföra. Utrednignens förslag kommer att vara ett värdefullt refe- rensdokument i SSI:s arbete. Avsnitt 4 i utredningen behandlar prisut- vecklingen. Detta är en punkt där nuvarande system kritiserats, och enligt direktiven en viktig del av utredningen. Trots att ofrånkomliga praktiska aspekter föranlett en viss schabloniscring av prissättningen både på den officiella provningen och på den av SSI enligt äldre regler utförda prev- ningen, har SSI inte i någon större utsträckning kommit i direkt kontakt med den omtalade kritiken. SSI begränsar sig därför i detta avseende till att konstatera att utredningsresultaten inte tyder på att prisutvecklingen generellt skulle ha varit oskälig.

Arbetarskyddsstyrelsen finner i huvudsak utredningens överväganden väl grundade och tillstyrker därföri princip de framlagda förslagen. Styrel- sen anser det värdefullt att RPF-systemet föreslås bli mera flexibelt. Att auktoriserade provplatser kan användas även för officiell provning har stor betydelse på arbetsmiljöområdet.

Statens planverk anser att utredningsförslagen visar att utredningen inte har haft tillgång till sakkunskap rörande normgivning och tillsyn inom byggnadsverksamheten. Detta har fått till följd att byggnadsverksamheten och dess kontrollbestämmelser blivit mycket bristfälligt klarlagda i utred- ningen. Eftcrsom förslagen i så stor utsträckning inriktar sig på att reglera just byggområdet och kommer att så radikalt påverka detta, framstår denna underlåtenhet enligt statens planverk som anmärkningsvärd.

Utredningens uppfattning att riksprovplatssystemet i stort fungerat väl överensstämmer med statens energivcrks erfarenheter. De förslag utred- ningen lägger frnncr verket väl ägnade att leda till ett. enklare och smidigare

kontrollsystem. Särskilt förtjänar påpekas att förslagen inte beräknas med- föra några ökade kostnader för statsverkct eller enskilda anser verket.

SKI anser att erfarenheterna av riksprovplatssystemet i stort sett är goda, men att möjligheter till förbättringar finns i flera "avseenden. Enligt SKI:s bedömning kommer de nya förslagen till författningar att verka i gynnsam riktning.

SP påpekar att utredningens uppgift har varit att se över nuvarande lagstiftning om riksprovplatscr (RPP) m. m. mot bakgrund av de erfarenhe- ter som erhållits under de snart tio år som lagstiftningen tillämpats. RPP- systemct har blivit utsatt för kritik i olika avseenden. Bl. a. har hävdats att systemet inneburit kraftiga fördyringar, bristande effektivitet och ökad byråkrati. De fallstudier och övriga undersökningar som genomförts i utredningen visar att en stor del av denna kritik är ogrundad eller överdri- ven. Det konstateras att RFP-systemet i stort fungerat väl och inneburit en förbättring i relation till tidigare förhållanden. Någon genomgripande sys— temändring har därför inte ansetts motiverad. ] stället föreslås ett antal olika åtgärder för att vidareutveckla och förbättra systemet. SP delar väsentligen dessa bedömningar. Detta grundas på de erfarenheter av syste- met som SP har som landets centrala provningsinstitution och som RPP för närvarande har tolv olika objektområden. Också SP har i några fall närma- ' re utrett påståenden om ineffektivitet och höga kostnader inom SP:s egen RPF-verksamhet. Som exempel kan nämnas återkommande kontroll (ju— stering) av vägar och gatupumpar. Resultatet överensstämmer med de slutsatser som utredningen kommit fram till i sina fallstudier. I utredningen har behandlats många av de frågor och problem som är aktuella i det nuvarande RFP—systemet. Dock saknas enligt SP helt en belysning av problematiken kring verksamheten vid små RPP. Enligt SP:s erfarenheter har det visat sig svårt att finansiera uppbyggnad och drift av små RPP på det sätt som förutsätts i lagstiftningen, dvs. helt genom avgifter. Metodut— veckling, information och resurshållning måste skötas oberoende av anta- let uppdrag. De taxor som skulle ge full kostnadstäckning uppfattas som helt orimliga av uppdragsgivarna och kommer i vissa fall att snedvrida konkurrensen i förhållande till importerade och utomlands godkända pro- dukter anser SP.

För statens mät— och provråds del är det tillfredsställande att en översyn av RFP-lagstiftningen nu genomförts. RFP-systemet har prövats i ca tio års tid. De erfarenheter som därvid kommit fram ger en god grund för förbätt- . ringar. Utredningen har enligt MPst mening på ett överskådligt sätt. beskrivit förhållandena på området och redovisat de faktorer som i stort sett bör vara styrande för framtida åtgärder. MPR delar i de flesta fall de uppfattningar som utredaren redovisat. Detta gäller i huvudsak också de förslag till åtgärder som utredaren framför.

RRV finner det värdefullt att en översyn av riksprovsplats-(RPP)-lag- stiftningen nu genomförts. Utredningen har på ett överskådligt sätt beskri- vit RPP-systcmets uppbyggnad och de viktigaste erfarenheterna av de 9 år systemet funnits. RRV är i stort sett positiv till de av utredningen fram- lagda förslagen. Många av dem ligger väl i linje med vad RRV föreslagit under senare åri revisionsrapporter och remissvar. RRV anseri likhet med

utredningen att någon genomgripande systemändring inte är påkallad, trots den kritik som under årens lopp framförts. utan att i stället olika åtgärder behövs för att vidareutveckla och förbättra systemet. RRV delar också den av utredningen gjorda bedömningen att kontrollverksamheten inte bör organiseras i mer kvalificerade former än nödvändigt och att möjligheter därför bör öppnas för att låta autoriserade kontrollföretag i vissa fall få utföra obligatorisk kontroll. RRV tillstyrker därför att RFP-lagen ersätts med en ny lag med i stort sett det innehåll som föreslås i betänkandet.

Göta hovrätt framhåller att en bedömning i detalj av de förslag som utredningen lägger fram kräver en ingående kännedom'om verksamheter av mycket skiftande art. Av naturliga skäl är det därför svårt för hovrätten att ta ställning till om förslagen i sak kommer att innebära en bättre lösning för de myndigheter och kontrollorgan som skall handha verksamheten. Allmänt sett förefaller förslagen dock vara väl underbyggda och föranleder inte heller några erinringar såvitt gäller organisationens uppbyggnad eller handläggningsrutinema anser hovrätten.

Landstingsförbundet kan i allt väsentligt instämma i de förslag utred— ningen framsälleri syfte att vidareutveckla och förbättra riksprovplatssys- temet. Några av delförslagen kommenteras särskilt här nedan.

Statens maskinprovningar påpekar att lagen om riksprovplatscr har nu fungerat i snart ett decennium och finner det därför väl motiverat med en översyn och utvärdering av riksprovplatssystemet. I likhet med utredning- en anser statens maskinprovningar att systemet i stort sett har fungerat väl och att. det rätt tillämpat kan tillgodose de grundläggande krav på skydd för liv, hälsa och egendom, rättssäkerhet och effektivitet, som systemet är avsett att främja.

Att viss kritik har förekommit mot officiell provning beror på att det ibland har varit svårt att helt motsvara de höga krav som systemet ställer på samspelet mellan de provande organet och den föreskrivande insatsen anser statens maskinprovningar.

Länsstyrelsen i Stockholms län framhåller att den för egen del har begränsad erfarenhet av den nuvarande RFP—lagstiftningen. Någon ensta- ka gäng förekommer pa länsstyrelsen besvär över rikSprOVplats beslut beträffande maskindrivna portar, hissar o.d. Den reflektion som dessa ärenden föranleder är att riksprovplatsens hanterande av ärenden från förvaltningsjuridisk utgångspunkt äri vissa avseende bristfällig. Huruvida den s. k. RFP—lagstiftningen från andra utgångspunkter är otillräckling eller eljest i behov av förnyelse kan länsstyrelsen inte bedöma. Mot den bak- grunden att en ny lagstiftning på området verkligen behövs finner länssty- relsen utredningens förslag förvirrande. I en tid då alla goda krafter enga- geras i kampen mot onödig byråkrati och formalism föreslär utredningen en generell iagstiftning som för den oinvigde är obegriplig och för den initierade svårtillgänglig och alltför litet. anpassad till olika verksamhets- områdens särdrag. Redan av detta skäl är länsstyrelsen ytterst tveksam till utredningens. förslag.

Sveriges grossistförbrmd påpekar att utredaren i sitt betänkande konsta— terar att riksprovplatssystemet i olika sammanhang blivit utsatt för kritik. En stor del av denna kritik gäller emellertid såvitt utredaren kunnat

finna — mer de föreskrivande myndigheterna än riksprovplatserna. Kriti- ken gäller nämligen ofta omfattningen och inriktningen av provningen. att myndigheterna utfärdar för Sverige unika föreskrifter och att de försum- mar att göra ekonomiska konsekvensanalyser. Denna kritik bör därför inte riktas mot riksprovplatserna, som enligt gällande lagstiftning har att sak- kunnigt och opartiskt utföra den provning som författningsenligt är före- skriven. Sveriges grossistförbund kan för vår del instämma i detta uttalan- de från utredarens sida. Riksprovplatserna har ofta kommit att få klä skott för det ökande antalet föreskrifter och den byråkrati som dessa ofrånkom- ligen skapar. Förbundet vill i" detta sammanhang med tillfredsställelse notera att behovet av avreglering alltmer uppmärksammas, även från statsmakternas sida. Den arbetsgrupp med uppgift att. gå igenom den statliga normgivningen gentemot näringslivet som chefen för industride- partementet tillsatte i slutet av förra året är ett tacknämligt exempel härpå. Vad som nu sagts utesluter emellertid inte att det finns Skäl att uppmärk- samma de risker för ineffektivitet som kan finnas i riksprovplatssystemet. Riksprovplatserna är ensamma inom sina respektive objektområden, vil- ket gör att det inte finns någon effektiv mätare på produktiviteten. Det är visserligen så att statens mät- och provråd har en viss kontroll over prisutvecklingen men rådet kan knappast komma åt det grundläggande problemet, som bristen på konkurrens. Utredaren framhåller att enligt gjorda utredningar talet om kraftiga fördyringar i allt väsentligt saknar grund. Detta är säkerligen i och för sig en riktig slutsats men utesluter ändå inte de risker som förbundet påtalat. Inom flera provningsområden har medlemsföretag i förbundets organisation framhållit att kostnaderna för provningen är alltför höga. Det ligger i sakens natur att kostnaderna upplevs som särskilt betungande inom produktområden far marknaden är förhållandevis begränsad. Detta har exempelvis påtalats av Sveriges Bil- delsgrossisters Föreningen i en skrivelse till traliksäkerhetsverket rörande provningen av varningsfyrar med blått ljus och larmanordningar. Markna- den för dessa produkter är av naturliga skäl begränsad, och provningskost- naden blir inte sällan så hög att den inte täcks av nettovinsten på försälj- ningen. Företagen måste ändå ta på sig denna kostnad. eftersom produkten ingår i ett komplett sortiment av produkter avsedda för utryckningsfordon.

Hushållningssällskapéns förbund har i princip inga erinringar mot de av ' utredningen framlagda förslagen. Förbundet vill dock i detta sammanhang understryka angelägenheten av att tillgängliga och lämpliga laboratoricre- surser genom auktorisation även i fortsättningen utnyttjas för olika former av kontroll.

LO konstaterar att riksprovplatssystemet i olika sammanhang har blivit utsatt för kritik i form av att det hävdats att systemet inneburit kraftiga fördyringar, bristande effektivitet och ökad byråkrati. Enligt de undersök- ningar utredarcn utfört saknar talet om kraftiga fördyringar i allt väsentligt grund. Påståendena om sänkt effektivitet och ökad byråkrati har inte kunnat beläggas. En stor del av kritiken mot riksprovplatssystemet är alltså ogrundad eller överdriven. Den allmänna slutsats som kan dras av utvärderingen är enligt LO att riksprovplatssystemet i stort fungerat väl 'och att det innebär en förbättring i relation till tidigare förhållanden.

AB Statens Anläggningsprovning finner att utredningen är mycket väl genomarbetad och instämmer nästan genomgående i där framförda värde- ringar och förslag.

AB Svensk Bilprovning påpekar att den nuvarande organisationen av den officiella provningen syftade till att åstadkomma klara ansvarsförhål- landen. ett effektivt resursutnyttjande och garantier för att verksamheten bedrivs opartiskt. Av redovisningen i betänkandet framgår att den nuva- rande organisationen i allt väsentligt har fungerat på ett tillfredsställande sätt. Mot denna bakgrund synes skäl inte föreligga att nu göra några genomgripande förändringar i systemet. I stället bör man söka förbättra och vidareutveckla den befintliga organisationen. Förslagen i föreliggande betänkande har också i huvudsak denna inriktning. Den kritik mot riks- provplatssystemet för bristande effektivitet och höga kostnader som likväl har framförts har enligt utredaren ofta visat sig vara osaklig eller överdri- ven. Riksprovplatsernas ställning som monopolorgan innebär emellertid att vissa risker för t. ex. bristande effektivitet och otillfredsställande scr— vice finns inbyggda i systemet. Det är därför viktigt att det finns en insyn i riksprovplatssystemet, som kan medverka till att riksprovplatserna blir väl fungerande enheter och följer de intentioner som är angivna i riksprov- platslagstiftningen. Verksamheten hos riksprOVplatserna och inom hela riksprovplatssystemet bör också ha en viss homogenitet trots att objekt— områdena kan vara av mycket olika karaktär. Den övergripande synen på riksprovplastsvcrksamheten och tillämpningen av de generella reglerna bör vara så likartad som möjligt mellan riksprovplatserna. Mät- och prov- rådet har på detta område gjort väsentliga insatser bl. a. genom regelbun- det förekommande seminarier med representanter för riksprovplatserna. De utökade arbetsuppgifter och befogenheter som mät- och provrådet erhållit genom de genomförda organisatoriska förändringarna bör ytterliga- re kunna bidra till-en positiv utveckling av riksprovplatssystemct anser AB Svensk Bilprovning.

För statens mät- och provråds del är det tillfredsställande att en översyn av RFP-lagstiftningen nu genomförts. KPP-systemet har prövats i ca tio års tid. De erfarenheter som därvid kommit fram ger en god grund för förbätt- ringar. Utredningen har enligt MPst mening på ett överskådligt sätt beskrivit förhållandena på området och redovisat de faktorer som i stort sett bör vara styrande för framtida åtgärder. 'MPR delar i de flesta fall de uppfattningar som utredaren redovisat. Detta gäller i huvudsak också de förslag till åtgärder som utredaren framför.

2 Terminologi samt avgränsning av området obligatorisk kontroll

Utredningen om RFP-sys!emetföreslår: Beträffande terminologi

— att med uttrycket. "obligatorisk kontroll" anses sådan kontroll genom teknisk provning, analys eller liknande undersökning som följer anting- en direkt av författning eller av myndighetsbeslut i särskilt fall

att med uttrycket ”egenkontroll" avsöks: kontroll som tillverkare eller brukare utföri egen verksamhet och på eget ansvar. Om kontrollen skall . ske i egen regi eller med anlitande av utomstående är vederbörandes ensak. Kontrollen kan vara frivillig men det förekommer att myndighet föreskriver att egenkontroll skall utföras s. k. "föreskriven egenkon- troll" - att den nuvarande benämningen "riksprovplats" byts ut mot ”offentlig kontrollanstalt".

Beträffande avgränsningen av området för obligatorisk kontroll

'— att obligatorisk kontroll skall omfatta ett betydligt vidare område än officiell provning enligt riksprovplatslagar. De fall som föreslås utgöra obligatorisk kontroll enligt lagen om obligatorisk kontroll genom prov- ning m.m. utan att vara officiell provning enligt nuvarande lag är

1. när en enskild genom beslut av en myndighet i särskilt fall åläggs att utföra provning som ett led i myndighetens kontrollverksamhet och

2. när en provning utförs som ett led i en kontroll, som är förutsätt- ning för att en ekonomisk förmån, ett tillstånd eller liknande skall lämnas en enskild enligt föreskrift i författning.

Remissopinionen är splittrad både när det gäller förslaget om införande av ny terminologi och förslaget om avgränsning av området för obligato- risk kontroll.

Bland de instanser som tillstyrker båda förslagen finns bl. a. RPS, Sbrn, SoS, SJ, luftfartsverket, statens väg— och trafikinstitutet, 531 samt bo- stadsstyrelsen.

Positiva till förslagen om ändrad terminologi i övrigt men negativa till uttrycket "offentlig kontrollanstalt” är bl. a. SP, MPR, RRV, Apoteksbo- laget AB, SIS, LO. SEMKO samt AB Svensk Bilprovning. Göta hovrätt ifrågasätter om inte uttrycket ”egenkontroll" bortdefinieras.

Övervägande negativa till införandet av ny terminologi överhuvudtaget är t. ex. TSV, arbetarskyddsstyrelscn, statens planverk samt kammarrät- ten i Sundsvall.

Positiva till förslaget beträffande avgränsningar av området för obligato- risk kontroll är bl. a. SP, MPR, RRV, länsstyrelsen i Skaraborgs län samt AB Svensk Bilprovning.

Negativa till förslaget om avgränsning är t. ex. statens planverk och Betongvaruindustrins Riksförbund ur framför allt byggnadskontrollens synpunkt samt SLV, JN, SN V och länsstyrelserna i Stockholms och Ble- kinge län vad gäller synpunkter på livsmedels- och miljökontroll. Flera av dessa instanser anser att deras kontrollområden bör hållas utanför det föreslagna systemet.

Kommarskollegimn framhåller att de internationella aspekterna inte uppmärksammats i tillräckligt hög grad hittills.

När det gäller utformning och tillämpning av ny lagstiftning om obligato- risk kontroll, provning m.m. bör enligt kommerskollegium hänsyn tas till de av Sverige biträdda internationella överenskommelserna i t. ex. GATT, EFTA och ECE med avsikt att underlätta betingelserna för internationell

handel t. ex. genom undanröjande av tekniska handelshinder. En nationell lagstiftning som alltför strikt reglerar kontroll- och provningsverksamhcti Sverige bereder allmänt sett större svårigheter att efterleva internationella överenskommelser och rekommendationer än en lagstiftning med mer vidsträckta tillämpningsmöjligheter. Det är därför av vikt att inte binda kontroll- och provningsmöjligheter alltför starkt till ett system som ej direkt motsvarar förhållanden i andra länder utan att ge utrymme för olika lösningar som från svenska intressen i förhållande till de internationella handelspolitiska överenskommelserna kan finnas vara önskvärda och än- damålsenliga. Vad gäller frågan om önskvärdheten för svensk del av att underlätta betingelsema för det internationella varuutbytet vill kollegiet särskilt beröra frågan om förutsättningarna för att upprätta och tillämpa mellanstatliga provnings- och ccrtitieringsarrangemang. Även här gäller att en alltför strikt och detaljerad nationell reglering av kontroll- och prov- ningsverksamhet i Sverige i vissa fall kan komma i konflikt med den internationella arbetsfördelning av nämnda verksamhet som sådana arran- gemang förutsätter och därmed också motverka möjligheterna att upprätta och tillämpa sådana arrangemang. Det kan noteras att dessa arrangemang kan förekomma i olika konstellationer: bilaterala, regionala eller interna- tionella och på olika nivåer: regerings— eller myndighetsnivå eller på det enskilda planet (exempelvis mellan olika provningsorgan). På samma sätt som det angivits att de svenska myndigheternas funktioner avser bl. a. anmälan oeh notifikation av myndigheters föreskrifter liksom upplysnings- verksamhet om nationella tekniska föreskrifter m. m. För svensk del åvilar det kollegiet. att svara för de angivna informationsfunktionerna. Kollegiet finner det mot bakgrund av vad som ovan angivits angeläget att det fortsatta arbetet med att genomföra riksprovplatssystemet till nya objekt- områden sker i nära samverkan med andra länder i internationellt samarbe— te rörande provningssystem så att framtida svenska insatser på detta område ej kommer att onödigtvis Ijärma sig från motsvarande utveckling hos Sveriges utrikeshandelspartners.

TSV påpekar att utredningen självkonstaterar att det finns vissa nackde- lar med att byta en väl inarbetad terminologi. Inom TSst verksamhets- område torde dessa vara större än fördelarna med ett byte.

Livsmedelsverket anser att förslaget till organisation av en riksprovplats och därmed sammanhängande lokala enheter inte är möjligt för livsmedels- området. De tyngst vägande skälen för detta är enligt verket den ituslag- ning av livsmedelskontrollen som blir följden, dels det opraktiska i en. decentraliserad livsmedelstillsyn med en centraliserad livsmedelsprov- ning, dels att livsmedelskontrollen till stor del inte är en objeklskontroll utan en kontroll av ett hanteringsskeende.

Livsmedelsverket anser vidare att den enda bestämmelse som är till- lämpligt är ([en angående särskild kontroll som myndighet själv utför eller låter utföra i tillsynsverksamheten. Fortfarande gäller dock att det, om livsmedelskontrollen skall handläggas via statens mät- och provråd, inne— bär nödvändiga krav på omorganisation och överföring av viss personal till rådet elleren dubblering av personal.

JN anser att den kontroll myndigheten ansvarar för, med undantag för

fodermedelskontrollen, har enbart ett kvalitetssyfte och inte i syfte "att skydda liv, hälsa och egendom" som angivits för objeklsprovningen. Re- dan detta gör att JN :s kvalitetskontroll bör hållas utanför det föreslagna systemet. Enligt J N:s mening fungerar den beskriVna kontrollverksamhe- ten väl. Den utförs också av väl meriterade och seriösa företag. Kontrol- lens opartiskhet och oberoende torde inte heller kunna ifrågasättas. Något behov från JN:s sida att styra verksamheten mcr än i. n. föreligger inte. Eftersom kontrollen har alla de kvaliteter som förslaget syftar till torde ett fastställande av förslaget inte leda till några förbättringar utan enbart till ökade kostnader för statsverket. Om offentlig kontrollanstalt inrättas får enligt förslaget inte någon annanstans liknande verksamhet pågå. Den offentliga kontrollanstalten får heller inte ägna sig åt andra undersökningar utanför det anvisade området. Detta torde leda till att man inom JN:s ansvarsområde måste bygga upp en organisation paralch till den nu väl fungerande. Organisationen av offentliga kontrollanstaltcr med statens mät- och provråd sem tillsynsmyndighet skulle även medföra att personal med kempetens inom de kontrollområden som JN ansvarar för måste föras till rådet. Vidare skulle de kontrollanter som tar prover för JN:s räkning överföras till den offentliga kontrollanstalten då, enligt lagförslaget, den föreskrivande myndigheten skall vara skild från den offentliga kontrollan— stalten. Av flera skäl är enligt JN:s mening förslaget om obligatorisk kontroll inte lämpligt för den typ av kvalitetskontroll som JN ansvarar för. Ur allmän synpunkt har dock inte JN någon erinran mot förslaget. Ett ytterligare skäl för att de kontroller som JN ansvarar för bör hållas utanför det föreslagna systemet är att regeringen nyligen tillsatt en kommitté med uppdrag att se över liVSmedelskontrollens framtida utformning. Även fo- dermedelskontrollens framtida utformning är föremål för statsmakternas överväganden på grundval av en av lantbruksstyrelsen gjort framställning påpekar JN . JN föreslår därför att antingen övergångsbestämmelsen till lagen (1974: 896) om riksprovplatscr införs öven i det remitterade lagförsla- get eller att regeringen bemyndigas besluta vilken provning som skall omfattas av lagen.

SN V bedömer att: — betydande praktiska och resursmässiga svårigheter föreligger att nu realisera föreslaget riksprovplatssystem inom miljökontrollområdet, — ett riksprovplatssystem för miljökontrollen fordrar en betydande ut— veckling av föreskrifter, krav och villkor för att kunna fungera och dessutom fordrar systemet att åtgärder vidtas även beträffande till- stånds- och tillsynsmyndigheterna och de förutsättningar dessa har att arbeta efter, — föreslagna rutiner för samråd med statens mät- och provråd och riks- provplatsen innan beslut fattas som föranleder mät- och kontrollverk- samhet kan leda till ett tungrott beslutssystem om det tillämpas inom miljöskyddsomrädet, — detär rimligt att SNV får del av den finansiering via provningstaxor som enligt förslaget tillkommer statens mät- och provråd om det i sak skulle bli så att provrådet i betydande utsträckning behöver repliera på SN V:s sakkunskap för att kunna fullgöra sin myndighetsuppgift i enlighet med utredningens förslag,

bristerna i dagens miljökontroll inte enbart beror på svagheter i den nuvarande provningsorganisationen utan främst har en resursmässig bakgrund.

SNV föreslår att:

frågan om den framtida organisationen av miljökontrollen blir föremål för ytterligare överväganden inom ramen för en särskild utredning inrik— tad på att finna en total systemlösning för miljöskyddsarbetet som blir så effektiv som möjligt inom tillgänglig resursram, _ — rniljövårdsområdet i avvaktan på erforderligt utredningsundcrlag tills vidare inte skall omfattas av den föreslagna lagen om kontroll genom provning.

SSI konstaterar att utredningen väljer att vidga området för obligatorisk kontroll jämfört med officiell provning. Dels inkluderas nu kontroll efter beslut i särskilt fall, och inte bara sådan kontroll som baseras på generella föreskrifter.. och dels inkluderas kontroll som inte i och för sig är obligato- risk men som är en förutsättning för att ekonomiska förmåner, tillstånd e. (1. skall beviljas. SSI har ingen erfarenhet av det senare problemet, men finner att logiska skäl talar för att kontroll efter särskilt beslut samordnas med övrig kontroll. Det är dock angeläget att beakta att kontrollvolymen på SSI:s område är ganska liten och att antalet inrättningar och personer med erforderlig kompetens är begränsat. Som utredningen nämner-är det alltså en förutsättning för det vidgade tillämpningsområdet att den nya lagen också ger utrymme för variation i fråga om hur provningen skall bedrivas. Under den förutsättningen tillstyrker SSI att obligatorisk kon- troll även omfattar kontroll efter beslut i särskilt fall.

Arbetarskyddsstyrelsen anser att uttrycket ”obligatorisk kontroll" i den betydelse det har i betänkandet är ägnat att vålla missförstånd. Språkligt sett ligger det mycket nära till hands att anta att det omfattar föreskriven kontroll, dvs. även föreskriven egenkontroll. som dock inte avses omfattas av lagen. Det vore därför bättre att för det avsedda begreppet välja uttryc- ket "offrciell kontroll”. HärigenOm pekar man på den ur formell synpunkt väsentliga egenskapen hos kontrollen, nämligen att den utförs av ett organ med något slag av ofliciell ställning. Med denna ändrig bör egenkontrollen undantas redan i l 5 första stycket. "Obligatorisk kontroll" skulle då kunna användas som beteckning för all'föreskriven kontroll. Med uttryc— ket "teknisk provning, analys eller annan liknande undersökning" avser utredningen tydligen att täcka även kontroll av förfarande, t. ex. övervak- ning av egenkontroll. Styrelsen menar därför att även ordet "kontroll" borde tas med i uppräkningen. En definition av begreppet "egenkontroll" bör enligt styrelsens åsikt i klarhetcns intresse införas i lagtexten t. ex. ”Lagen gäller inte sådan kontroll där det står den enskilde fritt att själv utföra kontrollen eller välja vem som skall-utföra den utan något krav på opartiskhet hos den kontrollerande (egenkontroll). Styrelsen tvivlar på att det är en fördel att byta ut ordet riksprovplats mot offentlig kontrollanstalt. Det kan medges att ordet riksprovplats inte är en helt lyckad benämning på institutioner av den typ som i praktiken har blivit aktuella. Den har dock under den tid som gått sedan den infördes blivit välkänd och gått in i det allmänna medvetandet. Att nu byta ut den mot ett nytt begrepp är ägnat att

väcka missförstånd och osäkerhet hos allmänheten. Härtill kommer det stora och kostsamma arbete som måste utföras med att ändra och trycka om alla blanketter för protokoll. beslut, besvärshänvisningar. besiktning- skyltar. kallelser till besiktning m.m. som nu används. Det förefaller onödigt att dra på sig dessa kostnader. som kan bli avsevärda; endast för att kunna genomföra en rent terminologisk ändring. Styrelsen anser vidare att uttrycket "auktoriserat kontrolllörctag" borde kunna bytas ut mot "auktoriserat kontrollorgan".

Enligt statens p/rrnver'k är den föreslagna terminologin inte ägnad att skapa erforderlig klarhet — snarare tvärtom. Planverket anser det inkonse- kvent att införa begreppet ”obligatorisk kontroll" och att benämnda den nya lagen "Lag om obligatorisk kontroll genom provning m. m.". För det första är egenkontroll ofta föreskriven. dvs. obligatorisk, vilket innebär att ett generellt undantag måste införas i lagen. För det andra är redan begrep- pet föreskrift (och föreskriven) lagfäst och för det tredje används begrep- pet ”ofticiell provning" sedan länge för att benämna sådan provning som utförs av ett oberoende (Opartiskt) provningsorgan med erforderlig kompe- tens. Ett sådant provningsorgan benämns vanligen "officiellt provningsor- gan" eller — enligt ISO Guide 2 — "erkänt provningsorgan”. Det är därför inte motiverat att nu lansera begreppet "offentlig” i detta sammanhang. 'Av vad pianverket anfört tidigare i detta yttrande framgår att övervakande kontroll kan utföras utan samband med provning samt innebära undersök- ningar av helt annan art än provning. Å andra sidan kan provning vara en Självständig bedömningsåtgärd. Därför bör de båda begreppen av formella och praktiska skäl hållas i sär (jfr bl. a. SS 02 01 01). Av det nyss anförda framgår att lagförslagets giltighetsområde: "kontroll genom teknisk prov- ning, analys eller annan liknande undersökning" är inkonsekvent och inte kan accepteras. Vidare föreslär pianverket. att det av utredningen föreslag- na begreppet obligatorisk kontroll ersätts av begreppen officiell provning och officiell alternativt övervakande — kontroll. Dessa begrepp stämmer väl överens med den terminologi som används i förslaget till ny plan- och bygglagstiftning. Utredningens förslag att utvidga tillämpningsområdet till att avse även sådan övervakande tillsyn som föranleds av typgodkännande av produkter och system för vilka statligt stöd kan utgå i form av lån eller bidrag ställer sig pianverket avvisande till, eftersom den tillsyn som nu äger rum i princip överensstämmer med den övervakande tillverknings— kontrollen av typgodkända produkter även då statligt stöd inte utgår. Det sagda innebär att ett kontrollorgan, som i vissa fall kan vara RPP, utövar tillsyn på det sätt som anges i SBN 12: 12. Provning av vissa egenskaper hos produkterna sker vid officiellt provningslaboratorium. Den överva- kande kontrollen sker enligt pianverket på ett tillfredsställande sätt och det. föreligger inte bärande skäl för att ändra på denna ordning.

SP tillstyrker att begreppet "obligatorisk kontroll" ersätter ”officiell provning" samtidigt som det nya begreppet får föreslaget utvidgat tillämp- ningsområde, men förordar (till skillnad från utredaren) begreppen "offici- ellt kontrollorgan" och ”auktoriserat kontrollorgan" som ersättning för de tidigare "RPF” och ”APP”.

MPR anser det vara väl motiverat att byta till begreppet obligatorisk

kontroll. En ändring av ordet provning till kontroll motiverari sig också en motsvarande ändring av termen riksprovplats. MPR anser emellertid att fördelarna med att behålla det gamla uttrycket är större än nackdelarna. Beteckningen riksprovplats har nu blivit inarbetat och accepterad i allt vidare kretsar. Någon nämnvärd förändring av riksprovplatsernas ställning och uppgifter sker heller inte till följd av utredarens förslag. Ett byte av beteckning skulle dessutom dra med sig kostnader för information; byte av blanketter, formulär, brevpapper m.m. Under alla förhållanden anser MPR att utredarens förslag — offentlig kontrollanstalt är olämpligt. Uttrycket offentlig har i allmänt språkbruk en annan innebörd än vad som avses här och beteckningen anstalt ger ett trist och i flera fall vilseledande intryck. Av dessa skäl vill MPR förorda att rikSprovplats bibehålls som benämning för de organ som skall utföra obligatorisk kontroll. Utredaren föreslår vidare att uttrycket auktoriserad provplats ändras till auktoriserat kontrollföretag. Även i detta fall anser MPR att nackdelarna med ett byte är större än fördelarna. Auktoriserad provplats och förkortningen APP börjar nu på samma sätt som beteckningen riksprovplats att bli inarbetat hos t. ex. företag och byggnadsnämnder. Ett byte till auktoriserat kontroll- företag skulle bl. a. medföra påtagliga kostnader för de ca 150 företag som i dag är auktoriserade. MPR vill med hänvisning till bl. a. dessa förhållanden föreslå att även benämningen auktoriserad provplats behålls. Däremot delar MPR utredarens mening att begreppet kontrollområde är bättre än objektområde. MPR tillstyrker även den utvidgning av lagstiftningens til- lämpningsområde som utredaren föreslår. Den provning och kontroll som sker till följd av t.ex. förelägganden eller tillstånd i enskilda fall — och som hittills inte omfattats av lagstiftningen — är av samma slag och har samma syfte som den som krävs i generella föreskrifter. Utredarens förslag att. dessa båda områden skall behandlas lika är därför väl motiverat enligt MPR:s uppfattning. MPR anser att förslaget medför en mera konsekvent avgränsning av den föreskrivna kontrollen än tidigare och hittillsvarande problem med olika behandling i likartade fall bör därmed kunna undanrö- jas. Motsvarande gäller också för kontrollen av livsmedel, läkemedel, fröer och den yttre miljön. I flera fall bör det här dessutom finnas möjlighe- ter till teknisk samordning med den provnings- och kontrollverksamhet av likartat slag som sker på andra områden, t. ex. arbetsmiljöområdet. Även för de föreskrivande myndigheterna bör denna utvidgning enligt MPR:s mening ge fördelar i form av ökat erfarenhetsutbyte och ökade möjligheter till jämförelser mellan olika provningsområden. Detta bör kunna leda till effektivare och ändamålsenligare provning och kontroll på alla områden.

RRV instämmer i utredningens motiv för att i framtiden utnyttja begrep- pen obligatorisk kontroll och kontrollområdc. RRV är dock tveksam till beteckning ”offentlig kontrollanstalt". Uttrycket ”kontrollanstalt” är ål- derdomligt och en aning negativt färgat. Såväl riksprovplats som auktori- derad provplats har blivit så etablerade beteckningar att det torde vara förenat med icke oväsentliga kostnader för berörda myndigheter och före- tag att ändra dem. RRV anser därför att beteckningarna riksprovplats och auktoriserad provplats bör bibehållas.

De hittillsvarande gränserna mellan officiell provning/kontroll. efter be—

slut i särskilt fall. liksom provning/kontroll som utförs som förutsättning för ekonomisk förmän eller kontroll som utförs som förutsättning för ekonomisk förmän eller tillstånd grundad på författning har huvudsakligen varit av formell art. RRV tillstyrker därför utredningens förslag om en utvidgning av området för obligatorisk provning. RRV anser dock att bestämmelsen i den föreslagna förordningen, att föreskrivande myndighe- tcr innan de meddelar provningsföreskrifter noga skall överväga hur kon— trollen bör utformas, även bör gälla i fråga om kontroll som åläggs någon benom beslut i särskilt fall. Inte heller sådan provning bör enligt RRst uppfattning bedrivas i mer kvalificerade former än nödvändigt. Regionala och lokala myndigheter bör således inte utan särskilda skäl kunna kräva att en viss typ av provning, utöver den obligatoriska provningen enligt en lag eller central ntyndighetsföreskrift, skall utföras av offentlig kontrollanstalt. För privata provningsföretag framstår det också som ett rättssäker—hets- krav att det offentliga provningsmonopolct inte utvidgas genom beslut av lokala myndigheter, t.ex. yrkesinspektioncn. Sådana särskilda skäl skulle t. ex. kunna vara att egenkontrollen efter en reparation inte giorts på ett kompetent sätt eller att det finns anledning att misstänka fusk med redovi- sade mätvärden. Utredningen föreslär att det skall finnas möjligheter till att utse två eller flera offentliga kontrollanstalter för ett. och samma objekt- omräde när det finns särskilda skäl för detta. RRV känner för sin del tveksamhet inför detta förslag med hänsyn till den klart uttalade förutsätt- ningen att inte tillåta någon konkurrens mellan offentliga kontrollanstalter. I de fall där särskilda skäl talar för flera kontrollanstaltcr bör detta behov kunna tillgodoses genom regionala kontor vid en kontrollanstalt. samar- betsavtal med den offentliga kontrollanstalten eller alternativet med aukto- riserade provplatser anser RRV.

Kammarrätten i Sundsvall påpekar att lagen om riksprovplatser har varit i kraft i närmare tio år och av utredningen framgår att riksprovplats- systemet i stort fungerat tillfredsställande. Med hänsyn härtill och då önskemål om en ny lag eller ändrad terminologi inte framförts vare sig i direktiven eller på annan plats i utredningen kan möjligen ifrågasättas om inte praktiska skäl talar för att bibehålla den nu gällande lagstiftningen med dess inarbetade terminologi och inom ramen för denna lagstiftning behand- la utredningens olika förslag.

Apoteksbolaget AB anser att naturligtvis är en viss nackdel att en inarbe- tad beteckning ändras, men de av utredaren anförda skälen för ändring är enligt Apoteksbolagets mening starkare än skälen för ett bibehållande. [ det sammanhanget vill bolaget uttrycka en viss tveksamhet mot ordet anstalt, men har tyvärr inget bättre förslag.

Statens maskinprovningar anser att den nya terminologi som föreslås i utredningen innebär en förbättring. Det nya begreppet "obligatorisk kon- troll” är klart bättre än ”officiell provning". Däremot bör begreppet "t")bjekttmräde'” bibehållas i stället för det föreslagna '"kontrollomräde". En av de stora fördelarna med RPF-systemet är att ägare och brukare av objekt kan vända sig till endast en RPP för att få objektet provat ur olika kontrollaspekter oavsett antalet föreskrivande myndigheter inom området. Denna princip är så viktig att den bör återspeglas även i terminologin.

Prop. l985/86: 27 Riksprovplats är ingen helt lyckad benämning anser statens maskinprov- ningar. Stora ansträngningar har gjorts för att arbeta in begreppet i vida kretsar, men hittills utan framgång. Det är dock tveksamt om det föreslag- na nya begreppet offentlig kontrollanstalt innebär någon egentlig förbätt- ring. Statens maskinprovningar tillstyrker förslaget att provning efter före- läggande i särskilt fall skall hänföras till officiell provning.

SIS noterar med tillfredsställelsc att de t.erminologiska oklarheter i lag- stiftningen som funnits när det gäller begreppen kontroll och provning nu har undanröjts och att förslaget till ny lag anpassats till terminologin i svensk standard (SS 02 01 01 Provning och kontroll Terminologi). Beträffande termen kontrollanstalt och kontrollföretag föreslär SIS att den generiska termen kontrollorgan används tillsammans med förleden offent- ligt (eller officiellt) respektive auktoriserat för att särskilja de olika typerna av kontrollorgan. Ett val av denna term överensstämmer med de diskus— sioner om svenska termer till internationell terminologi som sker inom ramen för SIS samarbetsdelegation för certifiering och harmonisering.

Länsstyrelsen i Stockholms län konstaterar att utredningens förslag innebär bl.a. att tillämpningsområdet för den officiella provningen avse- värt utvidgas. Bl.a. föreslås att kontroll som sker efter beslut av myndig- het i särskilda fall skall vara organiserad efter samma riktlinjer som nu gäller för officiell provning. Detta innebär exempelvis att kontroll enligt miljöskyddslagen kommer att. omfattas av riksprovplatssystemet. Införs riksprOVplatssystemet för kontroll enligt miljöskyddslagen kommer det att resultera i en rad förändringar med icke önskade effekter. Nämnas kan enligt länsstyrelsen:

[. Koncessionsnämnden och länsstyrelserna kommer att vara föreskri- vande myndighctcr och skall vara boskilda från provande organ.

2. Provande organ utför kontroll enligt utarbetad kravspecillkation (kon— trollprogram) Och avgör om uppställda krav är uppfyllda.

3. För att provande organ skall klara av arbetsuppgifterna (provning och bedömning) kommer huvudparten av länsstyrelsernas resurser att koncen— treras till utarbetning och anpassning av synnerligen detaljerade kontroll— program.

4. Ändringar i kontrollprogram från föreskrivande myndighet (länssty- relsen) skall granskas och godkännas av statens mät- och provråd innan de får tillämpas av det provande organet.

5. Tillsyn överförs till stor del från länsstyrelserna (kommunerna) och naturvårdsverket till det provande organet. Föreskrivande myndigheter kommer att isoleras frän kontrollobjekten. De ovan angivna punkterna kommer att ställa starkt ökande krav på länsstyrelsens resurser. Om statsmakterna skulle vara beredda att öka resurserna till miljövård skulle dessa med betydligt bättre resultat för god miljö kunnaanvändas på helt annat sätt anser länsstyrelsen. Länsstyrelsen anser mot denna bakgrund att nuvarande flexibla kontrollsystem för miljö- värden bör bibehållas. Vidare anser länsstyrelsen att SNV bör genomföra en frivillig auktorisation av provorganen samt att SNV tillsammans med provningsorganen får ökade resurser att fastställa testprovtagningsme- toder helt med internationell anknytning (jfr SCAN-standard för provtag-

ning och test av massa och papper). I fråga om livsmedelskontrollen föranleder utredningens förslag följande synpunkter. Tillsyn enligt livsme- delslagen sker genom bl. a. inspektioner och analyser av livsmedelsprover, hygienkontroller (tryckplattar); personalhälsokontroll etc. Analysvcrk- samheten är ett diagnostiskt hjälpmedel i den totala tillsynen. Enligt utre- daren betecknas sådan analysverksamhet kontroll efter beslut i särskilt fall och skall enligt förslaget tas in i den nya lagstiftningen. Länsstyrelsen finner detta olämpligt och vill bestämt avstyrka förslaget i denna del. Tillsynsmyndigheterna (länsstyrelser och h_älsoskyddsnämnder) behöver använda analysverksamheten som ett av flera led i den löpande tillsynen. Det går inte att dra en gräns mellan vad som skulle hänföras till analyser (temperaturkontroller i varor, tryckplattor etc.) ingående i tillsynsverk- samheten. Regeringen har nyligen tillsatt en större parlamentarisk utred— ning om hela livsmedelskontrollen. Resultatet av denna utredning bör avvaktas anser länsstyrelsen.

[ fråga om miljökontroll vill länsstyrelsen i Skaraborgs län särskilt understryka vikten av att denna inordnas i den föreslagna obligatoriska kontrollverksamheten. Härigenom skulle enhetligare regler för verksam- heten kunna skapas och en effektivare kontroll uppnås.

LO har inget att erinra mot att den nya lagen får ett vidare tillämpnings- område, enär avgränsningen av den föreskrivna kontrollen blir mera kon- sekvent. Ej heller att begreppet officiell provning ersätts av obligatorisk kontroll. Namnet offentlig kontrollanstalt borde kunna bytas ut mot offent- ligt kontrollorgan anser LO.

SEMKO-Svenska elektriska materielkontrollanstalten AB tillstyrker ut- trycket ”obligatorisk kontroll”. Uttrycken ”kontrollanstalt” och ”kon- trollföretag” kan kanske anses vara historiskt motiverade, men anknyter, enligt SEMKO:S uppfattning, alltför mycket till vissa verksamhetsfonner. SEMKO föreslår att de båda uttrycken ersätts med ”kontrollorgan", ett uttryck som använts i utredningen i ett flertal fall. Vidare föreslår SEMKO att uttrycket ”offentlig” ersätts med "officiell".

AB Statens Anläggningsprovning är inte helt införstådd med förslaget om ny terminologi. Det är visserligen riktigt att ersätta ”provning" i nuvarande nomenklatur med "kontroll" men ”officiell" och "auktori- serad" är väl inarbetade i sammanhanget och det är inte motiverat att ändra dem. SA föreslår därför att begreppen kallas och sorteras enligt nedan:

Aktivitet: Utförs av

obligatorisk kontroll är samlingsnamn för

— officiell kontroll officiellt kontrollorgan auktoriserad kontroll auktoriserat kontrollorgan — föreskriven egenkontroll tillverkare eller brukare

samt

övervakning av egen- officiellt kontrollorgan kontroll

AB Svensk Bilprovning konstaterar att den nuvarande riksprovplatsla- gen föreslås ersättas med en ny lag som får ett vidare tillämpningsområde än den nuvarande. Genom att även kontroll eller provning, som föreskrivs av myndighet i särskilt beslut. faller in under den nya lagens tillämpnings— område synes avgränsningen av den föreskrivna kontrollen bli mera kon- sekvent. Bolaget har heller inget att erinra mot benämningen obligatorisk kontroll som sammanfattning på kontroll som är föreskriven i lag eller annan författning eller genom beslut av myndighet i särskilt fall. Däremot anser bolaget benämningen offentlig kontrollanstalt vara mindre lämplig. Ordet anstalt förekommer visserligen i samband med provning i några fall men benämningen har tillkommit för lång tid sedan. Enligt bolagets me- ning skulle benämningen officiellt kontrollorgan vara mera passande.

3 Obligatorisk kontroll genom auktoriserade organ m.m.

Utredningen om RFP-systemetföreslår:

—- att möjligheter öppnas att låta auktoriserade kontrollföretag i vissa fall utföra obligatorisk kontroll. I första hand skall kontrollen omfatta an- ordningar som medför begränsade risker för liv eller hälsa eller som uteslutande kan skada egendom. Typprovning ansesli regel inte kunna komma i fråga. Beslut i godkännandcfrågor bör inte heller delegeras på auktoriserade organ. Auktorisation för enbart kontroll av egna pro- dukter och anläggningar bör inte ges. Alternativet är övervakning av egenkontroll. Auktorisation bör därför i princip endast ske inom områ- den där särskilt godkännandebeslut inte krävs eller där detta utan olä- genhet kan fattas av myndighet på grundval av undersökningsprotokol], att godkännandefrågor delegeras till de offentliga kontrollanstalterna i så stor-utsträckning som möjligt i syfte att undvika dubbelarbcte och förkorta handläggningstiderna, -— att en offentlig kontrollanstalt eller auktoriserade kontrollföretag skall kunna utses för kontroll som myndighet själv utför eller låter utföra eller för kontroll som enligt internationell överenskommelse skall utföras i viss ordning, — att vid etablerande av offentliga kontrollanstalter lösningen med halv- statliga bolag allvarligt övervägs.

De flesta remissinstanserna år i huvudsak positiva till förslagen, bl. a. RPS . Sbrn; SoS , SJ: statens väg- och trafikinstitut, konsumentverket, SSI, bostadsstyrelsen, SUI, SP. landstingsförbnndet, statens maskinprovning- ar, sprängäntnesinspektionen, Hushållningssällskapensförbund, LO samt SEM K O-S venska elektriska materiel/con trollanstal ten .

Sveriges Mekanförbund framhåller att besiktning av hissar inte bör göras av auktoriserade kontorsförctag.

AB Svensk Bilprovning anser obligatorisk kontroll utförd hos auktori— serat kontrollföretag bör kallas "kontroll hos auktoriserat kontrollföre- tag".

Remissinstansernas konzmemarer

TSV anser att vad gäller provning och typgodkännande är det lämpligt att som hittills skilja på dessa uppgifter när det gäller ECE—reglementen. Provningen enligt olika reglementen år av så olika karaktär att den måste fördelas mellan flera kontrollanstalten medan godkännandefrågor måste skötas på ett likformigt sätt och därför inte kan spridas ut på för många händer. Ett liknande resonemang kan föras för sådan kontroll enligt natio— nella föreskrifter, där antalet kontroller per föreskrift eller produktområde är måttligt anser TSV.

RSV framhåller att de offentliga kontrollanstalternas organisationsform kan få viss betydelse vid tolkning av myndighetsbegreppet i andra författ- ningar. Som exempel kan nämnas att. det har ifrågasatts om brytande av ' den plomben'ng av kilometerräknarapparatur som görs av AB Svensk Bilprovning skall kunna jämställas med det borttagande av myndighets försegling som nämns i 13 5 17 kap brottsbalken.

NO menar att riskerna 'för att opartiskheten kommer i fara vid konkur- rens i sådan verksamhet av säkerhetskaraktär som officiell prövning utgör inte bör överdrivas. Det konstateras i utredningen att det liggeri producen- temas egen intresse att deras produkter inte vållar skador och att de har ett starkt ekonomiskt ansvar härför. Det bör därmed också vara ett intresse hos dem att få provning och kontroll av säkerhetsskäl gjord på ett sakkun- nigt och vederhäftigt sätt. Konkurrens mellan provningsorgan är i så fall inte en sådan risk från objektiv kvalitetssynpunkt som utredningen vill göra gällande. Den liberalisering som ligger i att obligatorisk kontroll för visst kontrollområde skall kunna ske vid ett antal auktoriserade kontrollor- gan i stället för vid en enda offentlig kontrollanstalt är i och för sig positiv från- konkurrenssynpunkt. Man möjliggör härigenom ett visst mått av konkurrens, vilket befrämjar effektiviteten. Man kan också härigenom bättre ta tillvara befintliga kontrollresurser, vilket måste vara kostnadsbe- sparande. Detta förslag tillstyrkes. Emellertid är även ett sådant auktorisa- tionssystem en konkurrensbegränsning, som har sina risker, vilket relate- rats (s 55 f) i betänkandet. Över huvud taget bör därför restriktivitet iakttas även när det gäller auktorisationssystcm, så att man inte enbart för princi- pens skull ingriper i fungerande system. Även möjligheten till frivilliga auktorisationer bör utnyttjas ytterst sparsamt anser NO.

Konsumentverket välkomnar de strävanden som syftar till ökad flexibili- te't och som leder till minskad byråkrati på provningsområdet. Det är från konsumentsynpunkt angeläget att kostnaderna och provningstiderna för obligatorisk kontroll hålls på en så låg nivå som möjligt. Enligt verkets mening kan detta uppnås genom att redan tillgängliga provningsresurser verkligen kommer till utnyttjande och att konkurrensbegränsande åtgärder inte vidtas i större utsträckning än absolut nödvändigt. Beträffande tillska— pandet av nya offentliga kontrollanstalter bör stor restriktivitet iakttas. Under hänsynstagande till att de anspråk som ställs på provningsverksam— heten blir tillgodosedda, bör prövningarna i så stor utsträckning som möjligt anförtros åt auktoriserade kontrollföretag.

SNV anser att avsaknaden av konkurrens om provningsuppdragen utgör

Prop. 1985/86: 27 en risk för bristande effektivitet. I betänkandet. anges vägar att skapa incitament för en god effektivitetsutveckling och kostnadsrationalisering, t.ex. att offentlig kentrollanstalt drivs i bolagsform med privata intressen- ter på branschnivå som aktieägare. Dessa erfarenheter bör tas till vara vid en eventuell tillämpning på miljöområdet menar SNV.

SSI påpekar att avsnitt 12.4 behandlar olika-möjligheter att praktiskt nå den större flexibilitet i kontrollorganisationen. SSI instämmer i att egen- kontroll därvid är grundförutsättningcn för allt säkerhetsarbete. SSI till- styrker ocks:å fortsatt utveckling av typkontroll samt kombination av typ- kontroll med ritningsgranskning, vilket förbilligar och förenklar kontrollen för alla parter. Utredningen påpekar att en variant av övervakad egenkon— troll kan vara att företag/motsv. efter ansökan kan få tillstånd att ersätta eljest föreskriven obligatorisk kontroll med övervakad egenkontroll. SSI tillstyrker att denna möjlighet utnyttjas.

SKI konstaterar att i utredningen (sid 126) anges ett antal kontrollnivåcr. [ de av SKI utgivna villkoren förekommer ett större antal nivåer än i tabellen. Vidare anser inspektionen inte att ordningsföljden är självklar.

Det är inte självklart att [OO-procentig obligatorisk kontroll ger högre reell säkerhetsnivå än övervakad egenkontroll med möjlighet till stick- provsvis omprövning av offentlig kontrollanstalt. SKI förutsätter att frihet att definiera andra system av kontrollnivåer finns.

SP delar den grundläggande värderingen att det är angeläget att öka flexibiliteten i det nuvarande systemet. Det är samtidigt nödvändigt att det även i fortsättningen finns någorlunda klara principer och riktlinjer för hur systemet skall byggas upp. Risken blir annars att olika föreskrivande myndigheter utvecklar och tillämpar olika synsätt även i grundläggande värderingsfrågor. Det är väsentligt att valet av kontrollform föregås av noggranna utredningar och överväganden och sker i samråd mellan före- skrivande myndighet och statens mät- och provråd. [ dessa avvägningar måste självfallet både tekniska och ekonomiska skäl beaktas. För vissa typer av obligatorisk kontroll kan det. visa sig lämpligt att inte utnyttja officiella kontrollorgan utan i stället auktoriserade. Av utredningen fram- förs att dessa två kontrollformer inte bör förekomma inom samma kontrollområde. Vidare sägs att kontroll genom auktoriserade organ i första hand bedöms kunna bli aktuell inom områden med begränsade risker för liv eller hälsa. Det konstateras att auktorisation för typprovning inte bör komma i fråga. Vid de kontakter utredningen haft med näringslivet har framhållits att behov av likformighet och sekretess är särskilt stort vid detta slag av provning. Med dessa preciserade förutsättningar tillstyrker SP utredningens förslag om att auktoriserade organ i vissa fall bör kunna utses för obligatorisk kontroll. Enligt SP:s erfarenhet är det särskilt väsent- ligt att typprovning inte splittras på flera institutioner. Typprovningen Utgör underlag för beslut om typgodkännande och för uppläggning av typefterkontroll/tillverkningskontroll_ I den fortlöpande kontrollen utnytt— jas ofta förenklade metoder, vilka kan relateras till typprovningsmetoden. Det är därmed av speciell betydelse att typprovningen ger en korrekt och fullständig information. Om det i ett senare skede" skulle uppdagas att en typgodkänd produkt inte uppfyller gällande krav kan det bli nödvändigt att

återkalla och byta ut redan levererade produkter. Detta medför självfallet stora olägenheter och kostnader för det berörda företaget. I utredningen sägs också att det är angeläget att möjligheterna att delegera godkännande- frågor utnyttjas så långt det är möjligt. SP delar denna uppfattning. En förutsättning är dock att föreskrifter och godkännanderegler med lämplig utformning finns fastställda av ansvarig myndighet inom det aktuella kon- trollområdet.

Frågan om lämplig organisationsform för officiella kontrollorgan har kortfattat berörts. Utredaren tycker sig ha konstaterat att de-RPP som drivs i bolagsform har högre medvetenhet om betydelsen av effektivisering och rationalisering av sin verksamhet än de RPP som är myndigheter. Enligt SP:s mening är sambandet inte så enkelt. Det måste t. ex. också beaktas att de RPP som är bolag driver sin verksamhet inom stora, tekniskt sett likformiga monopolområden, där stordriftsfördelar lätt kan utnyttjas. För SP som nationell provningsanstalt utgörs huvuddelen av verksamhe- ten av frivillig provning och kontroll. Detta förhållande innebär ett starkare incitamentän associationsformen för effektivitetsutvcckling och behovs- anpassning. Olika åtgärder och erfarenheter i deta avseende kommer själv- fallet SP:s hela verksamhet, dvs. även RFP-funktionen, till godo.

Statens mär— och provråd anser att förslaget att låta t.ex. auktoriserade organ utföra officiell kontroll innebär fördelar. Redan i dag finns visserli- gen exempel på att auktoriserade provplatser får genomföra officiell prov- ning av vissa cisterner. De formella besluten som tillåter detta är emellertid svåröverskådliga och de bakomliggande bestämmelserna svårtolkade. Alla inblandade skulle få större förståelse för hur kontrollsystemet fungerar om reglerna förenklas och görs klarare. Den största fördelen med utredarens förslag är enligt MPR:s mening emellertid att valet mellan olika organisa- tionsformer för kontrollen blir friare och att lösningarna lättare kan anpas- sas till behoven från fall till fall. Samtidigt måste det stå klart att kraven på auktoriserade organ inte omfattar något krav på att de skall ha'en opartisk ställning. Om opartiskhet är väsentligt vid en viss obligatorisk kontroll bör således auktoriserade organ inte komma i fråga. En annan följd av förhål- landena beträffande opartiskhet måste bli ett beslut om godkännanden inte skall delegeras till auktoriserade organ. MPR delar alltså utredarens upp- fattning på denn punkt.

Vad beträffar ägarförhållandct av de offentliga kontrollanstalterna in- stämmer RRV i utredningens bedömning att dessa skall vara sådana att anstaltens oberoende ställning inte kan sättas i fråga. Inom denna ram anser RRV att frågan om att omvandla vissa av de nuvarande riksprovplat- sernausom bedrivs i myndighetsform till hel- eller delägda statliga bolag bör prövas. I anslutning härtill förtjänar det att påpekas att när det gäller att tillfredsställa behovet av offentlig provning bör även utländska provnings- organs resurser beaktas. Härigenom kan kostnaderna för provning/kon- troll begränsas. Ett excmpel härpå utgörs av kontrollen .av material i tandregleringar, som enligt socialstyrelsens föreskrifter skall kontrolleras av en provningsinstitution i Norge. Det smidigaste sättet torde dock här vara att föreskrivande myndighet ställer krav på intyg från sådan utländsk

Prop. 1985/86: 27 provningsinstitution utan att denna för den skull får ställning som offentlig kontrollanstalt i det svenska systemet.

Landstingsförbundet villunderstryka utredarens mening att kontroll- verksamheten inte bör organiseras i mer kvalificerade former än som är nödvändigt. Mot bakgrund härav bör så långt möjligt användas möjligheten att låta auktoriserade kontrollföretag utföra obligatorisk kontroll.

Sveriges industriförbund delar utredningens uppfattning att kontroll— verksamheten inte bör organiseras i mer kvalificerade former än som är nödvändigt. För att denna intention skall bli verklighet krävs ett organ som ifrågasätter om de föreskriftsutlärdande myndigheternas krav på obligato- risk kontroll är berättigade. Förbundet hoppas att statens mät- och provråd kan bli den instans om ifrågasätter om obligatorisk kontroll på olika områ- den är nödvändig. Som Industriförbundet vid flera tillfällen tidigare fram- fört anser vi att en större del av den obligatoriska kontrollen kan genomfö- ras .som egenkontroll eller vid auktoriserade kontrollföretag. Förbundet tycker att det är ett rimligt mål att inte upprätta någon ny offentlig kontroll- anstalt under 80-talet. Med tanke på att utredningen vill förenkla formerna för obligatorisk kontroll är det beklagligt att utredningen vidhåller uppfatt- ningen att staten skall ha de bestämmande ägarinllytandet i en offentlig kontrollanstalt. Detta skrivs t. o. m. in i den nya lagen. Industriförbundet anser att kompetensen hos det provande organet skall vara avgörande för om det. skall godkännas som offentlig kontrollanstalt. Kompetensen är i ringa grad beroende av ägarförhållandena. En privat organisation vars hela existens vilar på förtroendet hos kunderna kommer med all sannolikhet att uppträda sakkunnigt och omdömesgillt. om den utsågs till offentlig kon- trollanstalt. Det vore sålunda slöseri med redan knappa resurser att bygga upp ny kompetens inom en offentlig kontrollanstalt om motsvarande kun— nighet redan finns på annat håll.

SLL delar inte utredningens uppfattning att auktorisation skall ges res— triktivt. Auktorisation ger en viss trygghet för de kunder, som anlitar ett kontrollföretag så att kompetens och utrustning svarar mot rimliga krav. Detta har stor betydelse särskilt för den frivilliga kontrollen. Då de "kon- trollerade" icke är och icke bör vara representerade i kontrollt'öretagens styrelser men att god kontakt är önskvärd, anser SLL att ett rådgivande (icke beslutande) kontaktorgan mellan kontrollföretaget och kunderna för utbyte av erfarenheter bör inrättas.

Statens maskinprovningar stöder med viss tvekan utredningens förslag att viss officiell provning av enklare slag får utföras vid auktoriserad provplats. Denna möjlighet bör utnyttjas restriktivt och endast i de fall, när de praktiska fördelarna med ett sådant arrangemang tillför kontrollverk- samheten ett klart mervärde, som överväger de principiella nackdelarna med att överlämna provningen till ett organ med lägre status än riksprov- plats. Om det finns riksprovplats utsedd för det aktuella provningso mrådet bör riksprovplatsen ges i uppdrag att på lämpligt sätt övervaka den tek- niska verksamheten vid den auktoriserade provplatsen.

SIS-Standardiseringskommissionen i Sverige hälsar med tillfredsställd- se att en ökad variation och mångfald i kontrollformerna föreslås av utredaren. Särskilt vill SIS understödja utredarens förslag att auktorisera-

de kontrollföretag skall kunna utses för kontroll som enligt. internationell överenskommelse skall utföras i viss ordning. Detta och andra förslag torde kunna bidra till att kontrollverksamhetcn i framtiden inte organiseras i mer byråkratiska och kvalificerade former än som är nödvändigt.

Sprängämnesinspcktionen begränsar sina synpunkter till förslaget om en lagändring som innebär att även viss officiell provning i framtiden skall kunna utföras av auktoriserade kontrollföretag. Sem inspektionen fram- hållit vid diskussioncr med företrädare för utredningen har inspektionen enbart positiva erfarenheter av det system med auktoriserade provplatser (APP) som tillkom 1977 genom en ändring av förordningen om brandfarliga varor. SÄl tillstyrker därför en lagändring som skapar förutsättningar för ett likartat kontrollförfarande genom auktoriserade kontrollföretag även inom andra områden.

Hushållningssällskapens förbund har i princip inga erinringar mot de av utredningen framlagda förslagen. Förbundet vill dock i detta sammanhang understryka angelägenheten av att tillgängliga och lämpliga laboratorier::- surser genom auktorisation även i fortsättningen utnyttjas för olika former av kontroll.

LO anser att val av kontrollforrn bör ingå som en viktig del i myndighe- ternas föreskn'ftsarbete. Kontroll hos såväl riksprovplatscr som hos aukto- riserade organ bör därvid kunna komma i fråga. då det är angeläget att öka flexibiliteten och variationerna i kontrollformerna.

SAF -vill kraftigt instämma i denna utredarens uppfattning att avsakna— den av konkurrens uppenbarligen medför risker för kostnadsfördyringar, varför det är angeläget att effektiviteten och kostnaderna kontinuerligt övervakas. Dessutom är tveklöst möjligheten att bedöma den ekonomiska effektiviteten näst intill obefintlig i en monopolsituation. Ett utmärkt sätt att få fram jämförelsematerial är att låta auktoriserade provpaltser företag — utföra officiell provning. Utredaren uttalar sig också för en sådan förändring. SAF vill ansluta sig härtill och anser att forandringen tveklöst kommer att leda till ett bättre provningsförfarande.

SEMKO-Svenska elektriska materielkontrollanstalten delar utredarens synpunkter att variationen och mångfalden i kontrollformerna behover öka, framför allt mot bakgrund av den från oss tidigare. framförda uppfatt- ningen att det vore önskvärt att, under väl definierade förutsättningar, kunna utnyttja vissa provningsresuitet från tillverkare som kompletterande underlag för utfärdande av typgodkännande. SEMKO noterar med till- fredsställelse att utredaren är positiv till att sådana möjligheter öppnas. SEMKO anser dock att andra vägar än övevakning av egenkontroll, som enligt anstaltens uppfattning icke är relevant när det gäller utfärdande av typgodkännande, måste öppnas och noterar utredarens uppfattning att det bör ankomma på föreskrivande myndigheter att närmare överväga dessa frågor. Enligt SEÄ'IKOJS uppfattning vore det dock smidigare, om den offentliga kontrollanstalten kunde en gång för alla ges rätten att på eget ansvar fä utnyttja tillverkarens provningsresultat som kompletteran- de underlag för den obligatoriska kontrollen. Vad gäller relationerna mellan offentliga kontrollanstalter och auktoriserade kontrollföretag är SEMKO:3 uppfattning densamma som utredarens, dvs. att auktorisation

för typprovning inte bör komma ifråga, skälen härför är desamma som utförs av utredaren. SEMKO delar även uppfattningen, att auktorisation i princip endast bör ske inom områden där särskilt godkännandeheslut inte krävs eller där detta utan olägenhet kanfattas av myndighet på grundval av undersökningsprotokoll, liksom att inom kontrollonrråde där offentlig kontrollanstalt utsetts auktoriserade kontrollföretag inte bör få finnas. SEMKO noterar även med tillfredsställelse utredarens positiva inställning till verksamhetsformen halvstatliga bolag för offentliga kontrollanstalter.

AB Statens Anläggningsprovning anser att övervakning av egenkontroll (”föreskriven" är underförstått i detta sammanhang) är otillräckligt defini- erad i utredningen trots att den är vanligen förekommande. Bolaget tror att övervakad eller delövervakad egenkontroll kommer öka i betydelse varför den är värd att uppmärksammas. Övervakning innebär att en utomstående kontrollant genom att närvara vid provningen förvissar sig om att prov— ningen utförs i enlighet med gällande föreskrifter, att dess resultat utvärde- ras på rätt sätt och att kontrollerade objekt blir så märkta att ingen förväxling kan ske. .

En lindrigare form av övervakning är delövervakning. Uttrycket "del- övervakning" är kanske inte allmänt. vedertaget, men det finns heller inget annat inarbetat uttryck. ( ”Stickprovsövervakning" förekommer men kan vara vilseledande eftersom stickprov är begränsat till mycket liten andel). Delövervakning innebär att man låter en utomstående kontrollant granska om förutsättzningama för egenkontroll av visst parti eller för egenkontroll under viss tid är adekvata. Detta sker genom att kontrollanten före prov- ningens början granskar att det föreligger korrekta instruktioner för pröv- ningen, att det finns lämplig och kalibrerad prövningsutrustning, att perso— nalen som skall utföra provningen och tolka resultaten har erforderlig kompetens samt att det finns lämpliga rutiner att egenkontrollen av en del av partiet övervakas. Storleken av denna del beror på omständigheterna; den anges vanligtvis i förväg som t. ex. ca l% eller ca 10%. Obligatorisk övervakning av egenkontroll bör utföras av officiellt kontrollorgan. Vid delövervakning är sanktionsmöjligheterna svaga, beslutet att godkänna objekten ligger ju hos den vars egenkontroll övervakas. Övervakarens huvudsakliga verktyg är tillrättavisningar och övertalning. För att få gehör för sina önskemål kan övervakaren behöva ett officiellt kontrollorgans hela auktoritet bakom sig.

AB Svensk Bilprovning menar att valet av kontrollform bör ingå som en viktig del i myndigheternas föreskriftarbete. Kontrollen bör givetvis inte göras mer omfattande än som är motiverat av samhällets intresse att skydda liv, hälsa och egendom. Köntroll hos såväl riksprovplatscr som hos auktoriserade organ bör därvid kunna komma i fråga liksom föreskriven egenkontroll. Avgörande för val av kontrollform bör vara bl. a. bedöm- ningen av risksituationen. vikten av opartisk behandling" samt kostnadsbil- den. Bolaget delar utredarens uppfattning att beslutsrätt inte bör delegeras till auktoriserade kontrollföretag. Enligt förslaget kommer benämningen obligatorisk kontroll att avse även sådan föreskriven provning som utförs av auktoriserat organ. Det finns dock anledning att skilja mellan provning utförd hos riksprovplats och provning hos auktoriserat organ. Kravet på

opartiskhet gäller endast för riksprovplatserna. I många fall bör kravet på opartisk behandling vid provning ges sådan tyngd att. endast riksprovplats bör komma i fråga för uppgiften. Detta bör komma till uttryck i lagtexten. Förslagsvis skulle den obligatoriska kontrollen kunna delas upp i officiell kontroll och kontroll hos auktoriserat kontrollföretag. Endast riksprov- plats kan utföra officiell kontroll.

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till . Lag om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m.

Härigenom föreskrivs följande

1 5 Med obligatorisk kontroll avses i denna lag sådan kontroll genom teknisk provning, analys eller annan liknande undersökning som

I. är föreskriven i lag eller annan författning, eller

2. åläggs någon genom beslut. av en myndighet i ett särskilt fall, eller

3. utförs som förutsättning för att en ekonomisk förmån, ett tillstånd eller liknande skall lämnas enligt föreskrift i författning.

2 5 En riksprovplats eller auktoriserade provplatser kan utses för varje särskilt område för obligatorisk kontroll (kOntrollområde). Om det finns särskilda skäl kan två eller flera riksprovplatscr utses.

3 & Har en riksprovplats eller en auktoriserad provplats utsetts för ett kontrollområde, skall den obligatoriska kontrollen inom området utföras därom inte annat följer av föreskrift eller beslut i särskilt fall.

4 5 En riksprovplats skall utföra den obligatoriska kontrollen på ett sakkunnigt, objektivt och i övrigt lämpligt sätt.

För att säkerställa att den obligatoriska kontrollen vid en riksprovplats utförs på ett objektivt sätt skall inflytandet i riksprovplatsens organisation och dess verksamhetsinriktning i övrigt vara sådant att provplatsens obe- roende ställning inte kan sättas i fråga.

Riksprovplatser utses av regeringen eller den myndighet som" regeringen bestämmer.

5 5 En riksprovplats som skall utföra obligatorisk kontroll får utföra kontrollen

]. genom egen provning av produkten eller anläggningen eller

2. genom kontroll av provningsresultat från tillverkare eller andra med motsvarande ansvar för produkten, som riksprovplatsen godkänt för ända- målet. För att kontroll skall få utföras enligt första stycket p. 2, skall detta framgå av en föreskrift eller av ett beslut i särskilt fall.

6 & Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får över- lämna till en riksprovplats som är bolag eller stiftelse att pröva frågor som gäller godkännande av personal, utrustning, förfarande, organisation. pro- dukt eller anläggning eller faställande av avgift för utförd kontroll.

7 & Auktoriserade provplatser skall utföra den obligatoriska kontrollen på ett sakkunnigt, objektivt och i övrigt lämpligt sätt.

Auktoriserade provplatser utses av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.

8 & Auktorisationen för en auktoriserad provplats meddelas för viss tid eller tills vidare.

Auktorisationen kan återkallas om den auktoriserade provplatsen inte

uppfyller kraven enligt 7 5 eller annars bryter mot de villkor som gäller för verksamheten i något väsentligt hänseende.

9 5 En riksprovplats eller auktoriserad provplats kan utses för kontroll som det åligger en myndighet att själv utföra eller låta utföra gentemot enskild eller för kontroll som enligt internationell överenskommelse skall utföras i viss ordning.

10 & Tillsyn över verksamheten vid riksprovplatser som inte är statliga myndigheter eller vid auktoriserade provplatser utövas av den myndighet som regeringen bestämmer.

11 & En riksprovplats skall lämna bidrag till den centrala förvaltnings- myndighetens kostnader för dess verksamhet enligt denna lag och lagen (1974: 897) om riksmätplatser m.m.

Bidragets storlek faställs av regeringen.

12 & En auktoriserad provplats skall ersätta kostnaderna för auktorisa— tionen till den myndighet som har meddelat auktorisationcn.

13 5 En riksprovplats får ta ut avgift för obligatorisk kontroll enligt vad regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer närmare föreskri- ver.

14 & Regeringen får meddela föreskrifter om auktorisation att inom ett visst område utföra kontroll genom teknisk provning, analys eller liknande undersökning, som inte är obligatorisk enligt. 1 & (auktorisation för frivillig kontroll). I fråga om sådan auktorisation tillämpas vad som gäller om auktoriserade provplatser enligt 7— 10 och 12 åå.

15 5 Har beslut meddelats ifråga som avses i 5 5, får beslutet överklagas genom besvär hos statens mät- och provråd. Mot beslut av statens mät- och provråd enligt 5 & får talan inte föras.

Har beslut i annan fråga som avses i denna lag meddelats av annan myndighet än regeringen, får beslutet överklagas hos regeringen genom besvär.

]. Denna lag träder i kraft den I januri 1986, då lagen (1974:896) om riksprovplatscr m. m. och lagen (1975: 444) om beslutanderätt för riksprov- plats som ej är myndighet skall upphöra att gälla.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrifter som ersätts genom bestämmelse i den nya lagen, skall i stället den nya bestäm- melsen tillämpas.

2. Äldre bestämmelser skall alltjämt tillämpas i fråga om auktorisation för termografering av byggnader.

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 6juni 1985

Närvarande: f.d. justitierådet Hult., regeringsrådet Björne, justitierådet Gregow.

Enligt protokoll vid regeringssammanträde den 23 maj 1.985 har regering- en på hemställan av statsrådet Peterson beslutat inhämta lagrådets yttran- de över förslag till lag om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m.m.

Förslaget har inför lagrådet föredragits av kammarrättsasscssorn Annika Marcus.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.