Prop. 1996/97:21

Nedsättning av socialavgifter, m.m.

Nedsättning av socialavgifter, m.m.

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 12 september 1996

Göran Persson

Thomas Östros

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås en nedsättning av socialavgifterna. Förslagen har aviserats tidigare (prop. 1995/96:222 Vissa åtgärder för att halvera arbetslösheten till år 2000, ändrade anslag för budgetåret 1995/96, finansiering m.m.) och ingår som ett led i regeringens strävan att stimulera nyanställningar och uppmuntra egenföretagande. Vid beräkning av arbetsgivaravgifter föreslås en arbetsgivare få göra avdrag med högst 2 500 kr per månad. Om flera arbetsgivare ingår tillsammans i en koncern skall de vid bedömningen av rätten till avdrag anses som en arbetsgivare. Vid beräkning av egenavgifter föreslås den försäkrade få göra avdrag med högst 9 000 kr per år. Vissa avdragsbegränsningar i form av takregler föreslås för den som skall betala både arbetsgivaravgifter och egenavgifter samt för delägare i handelsbolag.

I propositionen föreslås också att särskild löneskatt skall tas ut på bidrag som en arbetsgivare lämnar till en vinstandelsstiftelse.

Reglerna föreslås gälla från och med den 1 januari 1997.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,

2. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring,

3. lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter,

4. lag om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontroll-

uppgifter. Ärendet bör behandlas under innevarande riksmöte.

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster

Härigenom föreskrivs att 1 § lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster skall ha följande lydelse.

1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §2

Särskild löneskatt skall för varje år betalas till staten med 23,52 procent på

1. lön eller annan ersättning till arbetstagare som vid årets ingång är 65 år eller äldre,

2. ersättning som utfaller enligt kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring som tecknas av arbetsgivare till förmån för arbetstagare,

3. avgångsersättning som annorledes än på grund av kollektivavtalsgrundad avgångsbidragsförsäkring utbetalas av staten, kommun eller kommunalförbund som arbetsgivare eller av Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, Svenska kyrkans församlingsoch pastoratsförbund, det för kommunerna och landstingen gemensamma organet för administration av personalpension eller Sjukvårdens och socialvårdens planerings- och rationaliseringsinstitut, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal eller av annan arbetsgivare, under förutsättning att arbetsgivaren tillämpar kommunalt pensionsavtal och att borgen tecknats i enlighet med vad som anges i punkt 20 e första stycket b av anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen (1928:370),

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

4. avgångsersättning som omfattas av s.k. trygghetsavtal,

5. ersättning som utgår enligt gruppsjukförsäkring som åtnjuts enligt grunder som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen utgör komplement till förtidspension eller till sjukbidrag,

6. ersättning som utgår på

6. ersättning som utgår på grund

grund av ansvarighetsförsäkring av ansvarighetsförsäkring som som åtnjuts enligt grunder som åtnjuts enligt grunder som fastfastställts i kollektivavtal mellan ställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisaarbetsmarknadens huvudorganisationer till den del ersättningen tioner till den del ersättningen utgår i form av engångsbelopp som utgår i form av engångsbelopp som inte utgör kompensation för mistad inte utgör kompensation för mistad inkomst. inkomst,

7. bidrag som en arbetsgivare

Skattskyldig är den som utgett pensionsutfästelse m.m. sådan ersättning som avses i första Skattskyldig är den som utgett stycket. sådan ersättning eller sådant lämnar till en sådan vinstandelsstiftelse som avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring eller en annan juridisk person med motsvarande ändamål med undantag för bidrag som lämnas till en pensions- eller personalstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av bidrag som avses i första stycket.

Vid bestämmande av skatteunderlaget tillämpas bestämmelserna i 2 kap.3-5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter med undantag av 4 § första stycket 2 och 13.

Vid bestämmande av skatte- Vid bestämmande av skatteunderlaget enligt första stycket 6 underlaget enligt första stycket 6 skall bortses från ersättning för skall bortses från ersättning för arbetsskada som inträffat före arbetsskada som inträffat före utgången av juni 1993 om ersättutgången av juni 1993 om ersättningen avser tid därefter samt från ningen avser tid därefter samt från ersättning för arbetsskada som ersättning för arbetsskada som inträffat före utgången av år 1992 inträffat före utgången av år 1992 om skadan anmälts till allmän om skadan anmälts till allmän försäkringskassa efter utgången av försäkringskassa efter utgången av juni 1993. Detta gäller dock endast juni 1993. Detta gäller dock endast ersättning som för en och samme ersättning som för en och samme arbetstagare beräknas på lönedelar

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

arbetstagare beräknas på lönedelar som inte överstiger sju och en halv som inte överstiger sju och en halv gånger basbeloppet enligt 1 kap. gånger basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen om allmän försäkring.

6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997 och tillämpas på bidrag som arbetsgivare lämnar till en vinstandelsstiftelse eller en annan juridisk person med motsvarande ändamål efter ikraftträdandet. På bidrag som arbetsgivare lämnar under år 1997 skall dock särskild löneskatt tas ut med 22,42 procent.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Senaste lydelse av lagens rubrik 1991:688.

1

Lydelse enligt prop. 1995/96:209.

2

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 2 § och 11 kap. 2 § lagen (1962:381) om allmän försäkring skall ha följande lydelse.

1

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

2 §2

Sjukpenninggrundande inkomst är den årliga inkomst i pengar som en försäkrad kan antas komma att tills vidare få för eget arbete, antingen såsom arbetstagare i allmän eller enskild tjänst (inkomst av anställning) eller på annan grund (inkomst av annat förvärvsarbete). Som inkomst av anställning räknas dock inte ersättning från en arbetsgivare som är bosatt utomlands eller en utländsk juridisk person, om arbetet har utförts i arbetsgivarens verksamhet utom riket. I fråga om arbete som utförs utomlands av den som av en statlig arbetsgivare sänts till ett annat land för arbete för arbetsgivarens räkning bortses vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst från sådana lönetillägg som betingas av ökade levnadskostnader och andra särskilda förhållanden i sysselsättningslandet. Som inkomst av anställning eller inkomst av annat förvärvsarbete räknas inte heller intäkt som avses i 32 § 1 mom. första stycket h och i kommunalskattelagen (1928:370) eller sådan ersättning som anges i 1 § första stycket 2-6 och fjärde stycket lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Som inkomst av annat förvärvsarbete räknas inte sådan ersättning enligt gruppsjukförsäkring eller trygghetsförsäkring vid arbetsskada som enligt 2 § första stycket lagen om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster utgör underlag för nämnda skatt. Den sjukpenninggrundande inkomsten fastställs av försäkringskassan. Inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete skall därvid var för sig avrundas till närmast lägre hundratal kronor. Vid beräkning av sjukpen- Vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst bortses ninggrundande inkomst bortses från sådan inkomst av anställning från sådan inkomst av anställning och annat förvärvsarbete som och annat förvärvsarbete som överstiger sju och en halv gånger överstiger sju och en halv gånger basbeloppet. Det belopp som basbeloppet. Det belopp som sålunda skall undantas skall i sålunda skall undantas skall i första hand räknas av från inkomst första hand räknas av från inkomst av annat förvärvsarbete. Ersättning av annat förvärvsarbete. Ersättning för utfört arbete i annan form än för utfört arbete i annan form än pension räknas som inkomst av pension räknas som inkomst av anställning, såvida ersättningen anställning, såvida ersättningen under ett år uppgår till minst 1 000 under ett år uppgår till minst 1 000 kronor, även om mottagaren inte är kronor, även om mottagaren inte är anställd hos den som utger anställd hos den som utger

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ersättningen. I nu angivna fall skall ersättningen. I nu angivna fall skall den som utför arbetet anses såsom den som utför arbetet anses såsom arbetstagare och den som utger arbetstagare och den som utger ersättningen såsom arbetsgivare. ersättningen såsom arbetsgivare. Kan ersättning för arbete för någon Kan ersättning för arbete för någon annans räkning under året inte annans räkning under året inte antas uppgå till minst 1 000 antas uppgå till minst 1 000 kronor, skall ersättningen från kronor, skall ersättningen från denne inte tas med vid denne inte tas med vid beräkningen av den beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten i sjukpenninggrundande inkomsten i annat fall än då den utgör inkomst annat fall än då den utgör inkomst av näringsverksamhet. Vid av näringsverksamhet. Vid beräkning av sjukpenningberäkning av sjukpenninggrundande inkomst av anställning grundande inkomst av anställning skall bortses från ersättning som skall bortses från ersättning som enligt 2 a § skall anses som enligt 2 a § skall anses som inkomst av annat förvärvsarbete inkomst av annat förvärvsarbete samt ersättning som idrottsutövare samt ersättning som idrottsutövare får från sådan ideell förening som får från sådan ideell förening som avses i 7 § 5 mom. lagen avses i 7 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt (1947:576) om statlig inkomstskatt och som har till huvudsakligt syfte och som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet om att främja idrottslig verksamhet, ersättningen från föreningen under om ersättningen från föreningen året inte kan antas uppgå till minst under året inte kan antas uppgå till ett halvt basbelopp. Vid beräkning minst ett halvt basbelopp. Vid av sjukpenninggrundande inkomst b e r ä k n i n g a v av anställning bortses även från sjukpenninggrundande inkomst av ersättning från en stiftelse som har anställning bortses även från till väsentligt ändamål att ersättning från en stiftelse som har tillgodose ekonomiska intressen till väsentligt ändamål att hos dem som är eller har varit tillgodose ekonomiska intressen anställda hos en arbetsgivare som hos dem som är eller har varit lämnat bidrag till stiftelsen anställda hos en arbetsgivare som (vinstandelsstiftelse), om lämnat bidrag till stiftelsen ersättningen avser en sådan (vinstandelsstiftelse) eller en anställd och inte utgör ersättning annan juridisk person med för arbete för stiftelsens räkning. motsvarande ändamål, om Detta gäller dock endast om de ersättningen avser en sådan bidrag arbetsgivaren lämnat till anställd och inte utgör ersättning stiftelsen varit avsedda att vara för arbete för den juridiska bundna under minst tre kalenderår personens räkning. Detta gäller och att på likartade villkor dock endast om de bidrag tillkomma en betydande del av de arbetsgivaren lämnat till den anställda. Om arbetsgivaren är ett juridiska personen varit avsedda

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

fåmansföretag eller ett fåmansägt att vara bundna under minst tre handelsbolag skall vid beräkningen kalenderår och att på likartade inte bortses från ersättning som villkor tillkomma en betydande del stiftelsen lämnar till sådan av de anställda. Om arbetsgivaren företagsledare eller delägare i är ett fåmansföretag eller ett företaget eller denne närstående fåmansägt handelsbolag skall vid person som avses i punkt 14 av beräkningen inte bortses från anvisningarna till 32 § ersättning som den juridiska kommunalskattelagen. Vid beräk-personen lämnar till sådan förening av sjukpenninggrundande tagsledare eller delägare i företaget inkomst av anställning skall alltid eller denne närstående person som bortses från ersättning från en avses i punkt 14 av anvisningarna vinstandelsstiftelse som härrör från till 32 § kommunalskattelagen. bidrag som arbetsgivaren lämnat Vid beräkning av sjukpenningunder åren 1988-1991. grundande inkomst av anställning skall alltid bortses från ersättning från en vinstandelsstiftelse som härrör från bidrag som arbetsgivaren lämnat under åren 1988-1991.

Beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten skall, där förhållandena inte är kända för försäkringskassan, grundas på de upplysningar som kassan kan inhämta av den försäkrade eller dennes arbetsgivare eller som kan framgå av den uppskattning, som vid taxering gjorts av den försäkrades inkomst. Semesterlön eller semesterersättning får inte inräknas i den sjukpenninggrundande inkomsten till högre belopp än som motsvarar lön för utfört arbete utan sådan ersättning. Inkomst av arbete för egen räkning får ej beräknas högre än som motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för annans räkning.

11 kap.

2 §3

Med inkomst av anställning avses lön eller annan ersättning i pengar eller andra skattepliktiga förmåner, som en försäkrad har fått såsom arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Med lön likställs kostnadsersättning som inte enligt 10 § uppbördslagen (1953:272) undantas vid beräkning av preliminär A-skatt. Till sådan inkomst räknas dock inte från en och samme arbetsgivare utgiven lön som under ett år ej uppgått till 1 000 kronor. Till sådan inkomst räknas inte heller intäkt som avses i 32 § 1 mom. första stycket h och i kommunalskattelagen (1928:370) eller sådan ersättning som anges i 1 § första stycket 2-6 och fjärde stycket lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. I fråga om arbete som har utförts utomlands bortses vid beräkningen av pensionsgrundande inkomst från sådana lönetillägg som betingas av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

ökade levnadskostnader och andra särskilda förhållanden i sysselsättningslandet. Såsom inkomst av anställning anses även

a) sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt denna lag samt sjukpenning enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan författning eller på grund av regeringens förordnande, i den mån ersättningen träder i stället för försäkrads inkomst såsom arbetstagare i allmän eller enskild tjänst,

b) föräldrapenningförmåner,

c) vårdbidrag enligt 9 kap. 4 §, i den mån bidraget inte är ersättning för merkostnader,

d) dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa,

e) kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd,

f) utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering i form av dagpenning,

g) korttidsstudiestöd, vuxenstudiebidrag och utbildningsarvode enligt studiestödslagen (1973:349),

h) delpension enligt lagarna (1975:380) och (1979:84) om delpensionsförsäkring,

i) dagpenning till totalförsvarspliktiga som tjänstgör enligt lagen (1994:1809) om totalförsvarsplikt och andra som erhåller dagpenning enligt de för totalförsvarspliktiga gällande grunderna,

j) utbildningsbidrag för doktorander,

k) timersättning vid kommunal vuxenbildning (komvux), vid vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda (särvux) och vid svenskundervisning för invandrare (sfi),

l) livränta enligt 4 kap. lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande livränta som bestäms med tillämpning av sagda lag,

m) från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden utgående bidrag som ej är att hänföra till inkomst av annat förvärvsarbete enligt 3 §, i den mån regeringen så förordnar,

n) statsbidrag till arbetslösa som tillskott till deras försörjning när de startar egen rörelse,

p) ersättning enligt lagen (1988:1465) om ersättning och ledighet för närståendevård,

q) tillfälliga förvärvsinkomster av verksamhet som inte bedrivs självständigt,

r) ersättning som en allmän försäkringskassa utger enligt 20 § lagen (1991:1047) om sjuklön.

I fråga om ersättning i pengar I fråga om ersättning i pengar eller andra skattepliktiga förmåner eller andra skattepliktiga förmåner för utfört arbete i annan form än för utfört arbete i annan form än pension, i fråga om ersättning till pension, i fråga om ersättning till idrottsutövare från visst slag av idrottsutövare från visst slag av ideell förening samt i fråga om ideell förening samt i fråga om ersättning från vinstandelsstiftelse ersättning från vinstandelsstiftelse

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

gäller i tillämpliga delar bestäm-eller annan juridisk person med melserna i 3 kap. 2 § andra stycket motsvarande ändamål gäller i samt 2 a § tredje och fjärde tillämpliga delar bestämmelserna i styckena. 3 kap. 2 § andra stycket samt 2 a § tredje och fjärde styckena.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall hänsyn tas till lön eller annan ersättning, som den försäkrade har fått från en arbetsgivare, som är bosatt utom riket eller är utländsk juridisk person, endast i fall då den försäkrade sysselsatts här i riket och överenskommelse inte träffats enligt 3 kap. 2 a § första stycket eller då han tjänstgjort som sjöman ombord på svenskt handelsfartyg. Vad som sägs här skall inte gälla beträffande lön till svenska medborgare, om svenska staten eller, där lönen härrör från utländsk juridisk person, en svensk juridisk person, som äger ett bestämmande inflytande över den utländska juridiska personen, enligt av Riksförsäkringsverket godtagen förbindelse har att svara för tilläggspensionsavgiften.

Hänsyn skall ej heller tas till lön eller annan ersättning från främmande makts beskickning eller lönade konsulat här i riket eller från arbetsgivare, som tillhör sådan beskickning eller sådant konsulat och som inte är svensk medborgare. Vad som sägs här skall inte gälla beträffande lön till svensk medborgare eller till den som utan att vara svensk medborgare är bosatt i riket, om en utländsk beskickning här i riket enligt av Riksförsäkringsverket godtagen förbindelse har att svara för tilläggspensionsavgiften.

Den som åtagit sig förbindelse enligt tredje eller fjärde stycket skall anses som arbetsgivare.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Lagen omtryckt 1982:120.

1

Lydelse enligt prop. 1995/96:209.

2

Senaste lydelse 1994:2072.

3

2.3. Förslag till lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1981:691) om socialavgifter1

dels att 2 kap. 4 och 6 §§ skall ha följande lydelse,

dels att det i lagen skall införas två nya paragrafer, 2 kap. 5 a § och 3 kap. 5 a §, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

4 §2

Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från

1. ersättning till en och samme arbetstagare om den under året inte uppgått till 1 000 kronor,

2. ersättning till arbetstagare som vid årets ingång fyllt 65 år,

3. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för vård av barn eller med anledning av barns födelse, till den del ersättningen motsvarar sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenning som arbetsgivare får uppbära enligt 3 kap. 16 §, 4 kap. 18 § eller 22 kap. 12 § lagen (1962:381) om allmän försäkring,

4. ersättning för vilken skall betalas särskild inkomstskatt enligt lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl.,

5. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn för arbete som utförts i hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för ersättningen inte får göras vid inkomsttaxeringen,

6. ersättning till den del denna motsvarar kostnader i arbetet som arbetstagare haft att täcka med ersättningen,

8. ersättning för arbete som har utförts utomlands, till den del denna inte räknas som lön enligt 11 kap. 2 § första stycket lagen om allmän försäkring,

9. ersättning för skiljemannauppdrag i fall där parterna i skiljeförfarandet är av utländsk nationalitet,

10. ersättning som på grund av bestämmelserna i 5 § lagen (1984:947) om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige inte utgör skattepliktig intäkt,

11. ersättning som avses i 3 kap. 2 a § lagen om allmän försäkring, 12. intäkt som avses i 32 § 1 mom. första stycket h och i kommunalskattelagen (1928:370),

13. sådan ersättning som enligt 1 § första stycket 2-6 lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster utgör underlag för nämnda skatt,

14. ersättning till en och samme idrottsutövare från en sådan ideell förening som avses i 7 § 5 mom. lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt och som har till huvudsakligt syfte att främja idrottslig verksamhet, om ersättningen från föreningen under året inte uppgått till ett halvt basbelopp enligt lagen om allmän försäkring,