Prop. 1998/99:69

Särskilda mervärdesskatteregler för investeringsguld

5HJHULQJHQVSURSRVLWLRQ 

Særskilda merværdesskatteregler för investeringsguld

Regeringen överlæmnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 25 mars 1999

Lena Hjelm-Wallên

Lars-Erik Lövdên

(Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehèll

I propositionen föreslès særskilda merværdesskatteregler för investeringsguld. Reglerna, som ær baserade pè ett EG-direktiv, innebær att omsættning av guld i investeringssyfte skall undantas frèn merværdesskatt. Syftet ær att beskatta handeln med investeringsguld pè samma sætt som finansiella =tjænster =för =vilka =i =dag =gæller =ett =motsvarande =undantag. =Syftet =ær ocksè =att =komma =tillrætta =med =den =konkurrenssnedvridning =som =rèder mellan =medlemslænderna =pè =grund =av =skillnader =i =beskattningen =av =investeringsguld. Reglerna har utformats sè att det skall bli tekniskt möjligt att =förhindra =de =omfattande =bedrægerier =med =guld =som =för =nærvarande förekommer inom gemenskapen. Med investeringsguld menas guldtackor och guldmynt som omsætts i investeringssyfte oavsett om guldet ær representerat =av =værdepapper =eller =inte. =Med =skattefriheten =följer =inte =nègon rætt =till =èterbetalning =av =ingèende =skatt. =En =möjlighet =att =vælja =att =bli skattskyldig har dærför införts i de fall dè investeringsguldet omsætts för industriændamèl.

De nya reglerna föreslès træda i kraft den 1 januari 2000.

Innehèllsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut=.................................................................=3 2 Lagtext...............................................................................................=4 2.1 Förslag till lag om ændring i merværdesskattelagen (1994:200)=..........................................................................=4 2.2 Förslag till lag om ændring i skattebetalningslagen (1997:483)=..........................................................................=9 3 Ürendet och dess beredning=............................................................=13 4 Bakgrund.........................................................................................=13 5 Den svenska guldhandeln................................................................=15 6 Regeringens förslag.........................................................................=15 6.1 Undantag för investeringsguld..........................................=16 6.2 Begreppet investeringsguld=..............................................=17 6.3 Rætt till skattskyldighet i vissa fall....................................=19 6.4 Ýterbetalning av ingèende skatt........................................=21 6.5 Særskilda skyldigheter för dem som handlar med investeringsguld................................................................=23 6.6 Omvænd skattskyldighet=...................................................=26 6.7 Transaktioner pè en reglerad guldmarknad=......................=27 7 Ikrafttrædande=..................................................................................=29 8 Ekonomiska konsekvenser..............................................................=29 9 Författningskommentar...................................................................=29 9.1 Förslag till lag om ændring i merværdesskattelagen (1994:200)=........................................................................=29 9.2 Förslag till lag om ændring i skattebetalningslagen (1997:483)=........................................................................=39 Bilaga 1=Förteckning över remissinstanser som avgivit yttrande över

Finansdepartementets promemoria om særskilda merværdesskatteregler för investeringsguld (Fi 1999:211)=..=42

Bilaga 2=Lagrèdets yttrande.................................................................=43 Utdrag ur protokoll vid regeringssammantræde den 25 mars 1999.........=44 Rættsdatablad=...........................................................................................=45

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslèr att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ændring i merværdesskattelagen (1994:200),

2. lag om ændring i skattebetalningslagen (1997:483).

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ændring i merværdesskattelagen (1994:200)

Hærigenom föreskrivsi frèga om merværdesskattelagen (1994:200)

delsDWWNDSNDSRFKNDSVDPWUXEULNHQnærmast

före 10 kap. 12 skall ha följande lydelse,

dels DWWGHWLODJHQVNDOOLQI|UDVVMXQ\DSDUDJUDIHUNDSNDS

10 a ± 10 c , 10 kap. 11 c och 11 d och 11 kap. 5 b , samt nærmast före 3 kap. 10 a en ny rubrik av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

2Skyldig att betala merværdesskatt (skattskyldig) ær

1. för sèdan omsættning som anges i 1 första stycket 1, om inte DQQDW I|OMHU DY 2±4 GHQ VRP RP sætter varan eller tjænsten,

1. för sèdan omsættning som anges i 1 första stycket 1, om inte DQQDW I|OMHU DY 2±4 =a GHQ VRP omsætter varan eller tjænsten,

2. för omsættning som anges i 1 första stycket 1 av sèdana =tjænster som avses i 5 kap. 7 , om den som omsætter tjænsten ær en utlændsk företagare och förværvaren ær en næringsidkare: den som förværvar tjænsten,

3. för omsættning som anges i 1 första stycket 1 av sèdana =tjænster som avses i 5 kap. 5 a, 6 a, 6 b och 7 a , om den som omsætter tjænsten ær =en =utlændsk =företagare =och =förværvaren =ær =registrerad =till =merværdesskatt hær: den som förværvar tjænsten,

4. för sèdan efterföljande omsættning inom landet som avses i 3 =kap. 30 b första stycket: den till vilken omsættningen görs,

4 a. för omsættning som anges i 1 = =första =stycket =1 =mellan =næringsidkare som ær eller skall vara registrerade =till =merværdesskatt hær, av guldmaterial eller halvfærdiga =produkter =med =en =finhalt =av minst =325 =tusendelar =eller =av =investeringsguld =om =den =som =omsætter guldet ær skattskyldig enligt 3 =kap. =10 =b =: =den =som =förværvar varan,Jfr rèdets direktiv 98/80/EG av den 12 oktober 1998 om komplettering av det gemensam-

ma systemet för merværdesskatt och om ændring av direktiv 77/388/EEG ± særskilda regler för investeringsguld (EGT L 281, 17.10.1998, s. 31, Celex 398L0080).Senaste lydelse 1994:1798.Senaste lydelse 1997:331.

5. för sèdant förværv som anges i 1 första stycket 2: den som förværvar varan, och

6. för import av varor: den som ær skyldig att betala skatt enligt 10 tullagen (1994:1550) för den importerade varan.

Særskilda bestæmmelser om vem som i vissa fall ær skattskyldig finns i 6 kap., 9 kap. och 9 c kap.

18

Med i n v e s t e r i n g s g u l d förstès

1. guld i form av en tacka eller platta =med =en =vikt =som =godtas =pè nègon av marknaderna för sèdant guld =och =med =en =finhalt =av =minst 995 =tusendelar, =oavsett =om =guldet representeras av værdepapper eller inte,

2. guldmynt som ± har en finhalt av minst 900 tusendelar,

± ær præglade efter èr 1800, ± ær eller har varit gællande betalningsmedel =i =ursprungslandet, och

± =normalt =sæljs =till =ett =pris =som inte =överstiger =det =öppna =marknadsværdet =för =guldinnehèllet =i myntet med mer æn 80 %.

Smè tackor eller plattor med en vikt =av =1 =gram =eller =mindre =omfattas inte av första stycket 1.

Guldmynt =som =omfattas =av =den förteckning =som =èrligen =offentliggörs i C-serien av Europeiska gemenskapens officiella tidning skall anses =uppfylla =kriterierna =i =första stycket =2 =under =hela =det =èr =förteckningen gæller.

Guldmynt enligt denna paragraf skall =inte =anses =omsatta =pè =grund av det numismatiska værdet.

3 kap.

Undantag för investeringsguld

10 a

Frèn =skatteplikt =undantas =omsættning av investeringsguld, inbegripet investeringsguld represente-

rat =av =værdepapper, =om =omsættningen =medför =en =æganderætt =till eller en fordran pè guldet.

Frèn =skatteplikt =undantas =æven förmedling =som =görs =för =nègon annans rækning i dennes namn, om förmedlingen =avser =en =omsættning enligt första stycket.

10 b

En næringsidkare har rætt att bli skattskyldig för en omsættning som annars =skulle =ha =undantagits =enligt 10 a första stycket om han

1. =framstæller =investeringsguld eller omvandlar guld av nègot slag till =investeringsguld =och =omsættningen =görs =till =en =annan =næringsidkare, eller

2. i sin yrkesverksamhet normalt omsætter =guld =för =industriellt =ændamèl =och =omsættningen =avser investeringsguld enligt 1 kap. 18 första =stycket =1 =och =görs =till =en annan næringsidkare.

10 c

Ett ombud har rætt att bli skattskyldigt för förmedling som annars skulle ha undantagits enligt 10 a andra stycket om den för vars rækning =förmedlingen =görs =ær =skattskyldig enligt 10 b .

23Frèn =skatteplikt =undantas =omsættning =av =följande =slag =av =varor =och tjænster:

1. =sedlar =och =mynt =som =ær =gællande =betalningsmedel, =dock =inte VDPODUI|UHPnO eller =guldmynt =som

omsætts efter sitt metallværde,

1. =sedlar =och =mynt =som =ær =gællande =betalningsmedel, =dock =inte samlarföremèl,

2. =lækemedel =som =læmnas =ut =enligt =recept =eller =sæljs =till =sjukhus =eller förs in i landet i anslutning till sèdan utlæmning eller försæljning,

3. modersmjölk, blod eller organ frèn mænniskor,

4. flygbensin och flygfotogen,

5. lotterier, inræknat vadhèllning och andra former av spel,Senaste lydelse 1995:700.

6. tjænster som avser gravöppning eller gravskötsel nær tjænsten tillhandahèlls av huvudmannen för en allmæn begravningsplats, och

7. guld som levereras till Sveriges riksbank.

10 kap.

11 c

Vid omsættning som ær undantagen =frèn =skatteplikt =enligt =3 =kap. 10 =a = =har =en =næringsidkare =rætt till èterbetalning av ingèende skatt som avser

1. =förværv =av =investeringsguld om den som omsætter investeringsguldet =till =honom = =ær =skattskyldig enligt 3 kap. 10 b ,

2. förværv eller import av annat guld æn investeringsguld som dærefter =av =næringsidkaren =eller =för hans =rækning =omvandlas =till =investeringsguld, eller

3. förværv av tjænster som innebær =en =förændring =av =form, =vikt eller =finhalt =pè =guld, =inbegripet investeringsguld.

11 d

Vid omsættning som ær undantagen =frèn =skatteplikt =enligt =3 =kap. 10 =a = =har =en =næringsidkare, =som framstæller =investeringsguld =eller omvandlar =guld =av =nègot =slag =till investeringsguld, =rætt =till =èterbetalning av ingèende skatt som avser =förværv =eller =import =av =varor eller =tjænster =som =ær =knutna =till framstællningen =eller =omvandlingen av guldet, som om omsættningen hade varit skattepliktig.

([SRUWm.m Export

12Den =som =omsætter =varor =eller tjænster =genom =export =har =rætt =till èterbetalning av ingèende skatt för vilken =han =saknar =rætt =till =avdrag enligt =8 =kap. =pè =grund =av =att =omsættningen sker utanför EG. Rætten

Den =som =omsætter =varor =eller tjænster =genom =export =har =rætt =till èterbetalning av ingèende skatt för vilken =han =saknar =rætt =till =avdrag enligt =8 =kap. =pè =grund =av =att =omsættningen sker utanför EG. RættenSenaste lydelse 1995:1364.

till =èterbetalning =gæller =under =förutsættning =att =omsættningen =ær skattepliktig =eller =undantagen =frèn skatteplikt =enligt =3 =kap. =9 = =utom tredje =stycket =2, =10 =, =19 = =första VW\FNHW 1, =2 =eller =4 30 c eller 30 e .

till =èterbetalning =gæller =under =förutsættning =att =omsættningen =ær skattepliktig =eller =undantagen =frèn skatteplikt =enligt =3 =kap. =9 = =utom WUHGMHVW\FNHW10 a I|UVWD VW\FNHW   =1- =4 30 c eller 30 e .

11 kap.

5 b

Om =skattskyldighet =föreligger för en sæljare enligt 3 kap. 10 b eller =för =ett =ombud =enligt =3 =kap. 10 c , skall en faktura eller jæmförlig =handling, =utöver =vad =som anges =i =5 =, =innehèlla =uppgift =om detta förhèllande.

Om =skattskyldighet =föreligger för en förværvare enligt 1 kap. 2 första stycket 4 a, skall en faktura eller en jæmförlig handling, utöver vad =som =anges =i =5 =, =innehèlla uppgift =om =detta =förhèllande =och om =sæljarens =registreringsnummer till merværdesskatt.

____________

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2000. Üldre bestæmmelser gæller dock =fortfarande =i =frèga =om =förhèllanden =som =hænför =sig =till =tiden =före ikrafttrædandet.

2.2. Förslag till lag om ændring i skattebetalningslagen (1997:483)

Hærigenom föreskrivs

1

i frèga om skattebetalningslagen (1997:483)

delsDWWNDSRFKNDSRFKNDSVDPWUXEULNHQ

till 15 kap. skall ha följande lydelse,

delsDWWGHWLODJHQVNDOOLQI|UDVWUHQ\DSDUDJUDIHUNDSDRFK

kap. 6 a och 8 a , samt nærmast före 14 kap. 1 a och 15 kap. 6 a och 8 a nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1

2

1 = =Denna =lag =gæller =vid =bestæmmande, =debitering, =redovisning =och betalning av

1. sèdan skatt eller avgift som avses i 1 kap. 1 första stycket taxeringslagen (1990:324),

2. avgift enligt lagen (1981:691) om socialavgifter,

3. =skatt =enligt =lagen =(1990:659) =om =særskild =löneskatt =pè =vissa =förværvsinkomster,

4. begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144),

5. skatt enligt merværdesskattelagen (1994:200),

6. avgift enligt lagen (1994:1920) om allmæn löneavgift,

7. =avgift =som =avses =i =lagen =(1999:000) =om =avgift =till =registrerat =trossamfund,

8. =skattetillægg =och =förseningsavgift i frèga om sèdan skatt eller avgift som avses i 1±7, förseningsavgift =enligt =fastighetstaxeringslagen =(1979:1152) =samt =kontrollavgift =enligt =lagen =(1998:514) =om særskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m., och

8. =skattetillægg =och =förseningsavgift i frèga om sèdan skatt eller DYJLIWVRPDYVHVL±kontrollav-

gift =enligt =15 =kap. =6 =a = I|UVH

ningsavgift =enligt =fastighetstaxeringslagen =(1979:1152) =samt =kontrollavgift =enligt =lagen =(1998:514) om særskild skattekontroll av torgoch marknadshandel m.m., och

9. rænta pè skatt, skattetillægg eller avgift som avses i 1±8. Om inte annat særskilt anges gæller lagen inte nær skatt skall tas ut enligt merværdesskattelagen vid import av varor. I sèdant fall gæller tullagen (1994:1550).

4Vad som sægs i denna lag om skatt och skattskyldig gæller æven

1. avgift och avgiftsskyldig,

2. belopp som skall dras frèn ersættning för arbete, rænta eller utdelning för betalning av preliminær skatt (avdragen skatt) och den som ær skyldig att göra sèdant avdrag, samt

1

Jfr rèdets direktiv 98/80/EG av den 12 oktober 1998 om komplettering av det gemensam-

ma systemet för merværdesskatt och om ændring av direktiv 77/388/EEG ± særskilda regler för investeringsguld (EGT L 281, 17.10.1998, s. 31, Celex 398L0080).

2

Lydelse enligt prop. 1998/99:38 och 1998/99:83.Senaste lydelse 1998:347.

3. =skattetillægg, =förseningsavgift och =rænta =och =den =som =ær =skyldig att betala skattetillægg, avgift eller rænta.

3. skattetillægg, förseningsavgift,

kontrollavgift RFK UlQWD RFK GHQ

som =ær =skyldig =att =betala =skattetillægg, avgift eller rænta.

Med skatt likstælls

1. belopp som nègon annan æn den skattskyldige ær betalningsskyldig för enligt denna lag eller, =sèvitt =gæller =belopp =som =har =debiterats =enligt denna lag, 2 kap. 20 lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag, och

2. belopp som betalats tillbaka till den skattskyldige men som pè grund av ett senare beskattningsbeslut skall betalas in igen till skattemyndigheten.

Med skattskyldig likstælls

1. =handelsbolag =æven =om =det =inte =ær =skyldigt =att =betala =nègon =av =de skatter som anges i 1 ,

2. den som har rætt till èterbetalning av ingèende merværdesskatt enligt 10 kap. 9±13 merværdesskattelagen (1994:200),

3. =den =som =utan =att =vara =skattskyldig =hær =i =landet =har =fètt =en =Fskattsedel enligt 4 kap. 7 eller 8 ,

4. den som skattemyndigheten enligt 23 kap. 3 har beslutat skall svara för redovisning och betalning av skatt som hænför sig till verksamhet som bedrivs genom enkelt bolag eller partrederi,

5. den som ær grupphuvudman enligt 6 , och

6. delægare i handelsbolag som enligt 2 kap. 20 lagen om handelsbolag och enkla bolag har èlagts betalningsskyldighet för skatt.

14 kap.

Identitetskontroll

1 a

En =næringsidkare =som =omsætter investeringsguld som avses i 1 kap. 18 = = merværdesskattelagen =(1994: 200) =till =en =köpare =i =Sverige =eller annat =EG-land =skall =vid =transaktioner överstigande 10 000 kronor kontrollera =identiteten =hos =köparen. Detsamma gæller om transaktionen =inte =överstiger =næmnda =belopp =men =kan =antas =ha =samband med en annan transaktion och tillsammans =med =denna =överstiger beloppet. Om summan inte ær kænd vid =tidpunkten =för =en =transaktion, skall =identiteten =kontrolleras =sè snart =summan =av =transaktionerna överstiger det angivna værdet.

Ett företag med verksamhet som beskrivs i 2 = =första =stycket =lagen

( 1993:768 ) =om =ètgærder =mot =penningtvætt behöver inte utföra identitetskontroll betræffande ett annat sèdant =företag =hemmahörande inom =Europeiska =ekonomiska samarbetsomrèdet.

Vid =identitetskontrollen =skall sæljaren föra anteckningar om vad transaktionen avser och om köparens namn, personnummer, adress och =telefonnummer. =Om =det =ær frèga =om =en =juridisk =person =skall æven uppgifter om firma och organisationsnummer =antecknas. =Sèdana =anteckningar =behöver =dock inte =göras, =om =en =kopia =av =Fskattebevis överlæmnas.

Handlingar =och =uppgifter =som læmnats vid identitetskontroll skall bevaras under sju èr efter utgèngen =av =det =kalenderèr =kontrollen gjordes.

3

Skattemyndigheten fèr förelægga den som ær eller kan antas vara deklarationsskyldig att læmna uppgift, visa upp handling eller læmna =över =en kopia av handling som behövs för kontroll av deklarationen eller av annan uppgiftsskyldighet enligt denna lag.

 NDS 6NDWWHWLOOlJJ och I|UVH ningavgift

Skattemyndigheten fèr ocksè förelægga den som skall utföra identitetskontroll enligt 1 a att læmna uppgift, =visa =upp =handling =eller læmna =över =en =kopia =av =handling som =anvænts =vid =identitetskontrollen.

15 =kap. =Skattetillægg, =förse-QLQJVDYJLIWochkontrollavgift

Kontrollavgift

6 a

Om =sæljaren =inte =fullgjort =skyldigheten att utföra en sèdan identitetskontroll av köparen som avses i =14 =kap. =1 =a =, =skall =skattemyndigheten =pèföra =sæljaren =en =kontrollavgift =pè =2 =000 =kronor =för varje =tillfælle =dè =skyldigheten =inte har fullgjorts.

Befrielse frèn kontrollavgift

8 a

Sæljaren =skall =befrias =helt =frèn en =kontrollavgift =om =det =framstèr som =uppenbart =oskæligt =att =ta =ut den. =Detta =skall =beaktas =æven =om ett =yrkande =om =befrielse =inte =har framstællts.

22 kap.

11

3

áverklagande av beslut av lænsrætten i frèga om

1. preliminær taxering,

2. sættet att ta ut preliminær skatt,

3. debitering eller ændring av preliminær skatt,

4. verkstællande av skatteavdrag,

5. anstènd med redovisning eller inbetalning av skatt,

6. befrielse frèn skattetillægg och

förseningsavgift HQOLJW NDS och  och UlQWD HQOLJW NDS

11 ,

6. befrielse frèn skattetillægg och

avgift HQOLJW NDS  och 8 a samt = UlQWD HQOLJW NDS

11 ,

7. överföring av skatt till en annan stat, samt

8. =beslut =enligt =lagen =(1998:514) =om =særskild =skattekontroll =av =torgoch marknadshandel m.m.

fèr prövas av kammarrætten endast om den har meddelat prövningstillstènd.

Denna lag træder i kraft den 1 januari 2000.

3

Senaste lydelse 1998:516.

3 Ürendet och dess beredning

Den =12 =oktober =1998 =antogs =ett =EG-direktiv =om =nya =merværdesskatteregler =för =investeringsguld. =Direktivet =gèr =under =beteckningen ="Rèdets direktiv =98/80/EG =om =komplettering =av =det =gemensamma =systemet =för merværdesskatt och om ændring av direktiv 77/388/EEG ± særskilda regler för =investeringsguld" =(EGT =L =281, =17.10.1998, =s. =31), =i =fortsættningen direktiv 98/80/EG.

Genom =de =nya =reglerna =undantas =handel =med =investeringsguld =frèn merværdesskatt. =En =EG-harmonisering =av =merværdesbeskattningen =inom detta omrède har ansetts nödvændig för att förhindra konkurrenssnedvridning =i =handeln =mellan =medlemslænderna =och =för =att =minska =risken =för guldbedrægerier inom gemenskapen. Reglerna =skall =vara =införda =i =medlemslændernas lagstiftning den 1 januari 2000.

Till grund för direktivet ligger kommissionens förslag av den 27 oktober 1992 om særskilda regler för guld, KOM(92) 441 slutlig (EGT C 302, 19.11.1992, s. 9). Ekonomiska och sociala kommittên och Europaparlamentet har yttrat sig över förslaget (EGT C 161, 14.6.1993, s. 25 resp. EGT C 91, 28.3.1994, s. 91). Förslaget har dærefter bearbetats i rèdsarbetsgruppen för finansiella frègor under framför allt det italienska och det brittiska =ordförandeskapet =(första =halvèret =1996 =resp. =första =halvèret 1998). Nær direktivet slutligen antogs hade det genomgètt stora förændringar i förhèllande till kommissionsförslaget.

Inom Finansdepartementet har i januari 1999 utarbetats en promemoria med förslag till sèdana ændringar i merværdesskattelagen (1994:200) och skattebetalningslagen =(1997:483) =som =föranleds =av =direktiv =98/80/EG. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanser-QDILQQVLbilaga 13URPHPRULDQRFKHQVDPPDQVWlOOQLQJDYUHPLVV\WW randena finns tillgængliga hos Finansdepartementet (dnr Fi 1999/211).

Lagrèdet

Regeringen beslutade den 11 mars 1999 att inhæmta Lagrèdets yttrande över förslaget till lag om ændring i merværdesskattelagen (1994:200, ML) och förslaget till lag om ændring i skattebetalningslagen (1997:483, SBL). Lagrèdet har inte haft nègot att erinra mot förslagen. Lagrèdets yttrande ILQQVLbilaga 2

Den föreslagna ændringen i 10 kap. 12 ML och en justering av 1 kap. 4 SBL har tillkommit efter det att regeringen beslutat inhæmta Lagrèdets =yttrande. =Ündringsförslagen =ær =av =sè =enkel =beskaffenhet =att =Lagrèdets yttrande skulle sakna betydelse.

4. Bakgrund

Den =centrala =rættsakten =för =merværdesbeskattningen =inom =EG =utgörs =av "Rèdets sjætte direktiv 77/388/EEG av den 17 maj 1977 om harmonisering =av =medlemsstaternas =lagstiftning =rörande =omsættningsskatter =± =Gemensamt system för merværdesskatt: enhetlig berækningsgrund" (EGT L

145, =13.6.1977, =s. =1), =senast =ændrat =genom =rèdets =direktiv =96/95/EG (EGT L 338, 28.12.1996, s. 89), i fortsættningen sjætte direktivet.

I =sjætte =direktivet =undantas =försæljning =av =guld =till =centralbanker =frèn merværdesskatt. Undantaget, som ær förenat med avdragsrætt för ingèende skatt, rör bède inhemska tillhandahèllanden (artikel 15.11) och import av guldet =(artikel =14.1.j). =Skattefrihet =gæller =ocksè =för =transaktioner =med sedlar =och =mynt =som =anvænds =som =betalningsmedel, =med =undantag =för samlarföremèl. =Med =samlarföremèl =avses =guld-, =silver =eller =andra =metallmynt eller sedlar som normalt inte anvænds som betalningsmedel samt mynt =av =numismatiskt =intresse =(artikel =13.B.d.4). =ávriga =transaktioner med guld skall i princip beskattas. Det gæller oavsett om guldet anvænds i investeringssyfte eller för industriændamèl. Trots detta föreligger det stora =skillnader =i =medlemslændernas =beskattning =av =handeln =med =guld. =De lænder som var medlemmar i EG nær sjætte direktivet antogs, fick en rætt att övergèngsvis behèlla redan befintliga undantag för transaktioner med annat =guld =æn =sèdant =guld =som =anvænds =för =industriændamèl =(artikel 28.3.b =och =annex =F, =punkt =26). =Medlemslænderna =har =vidare =infört særordningar =för =guldhandeln =med =stöd =av =artikel =27 =i =sjætte =direktivet. Artikeln reglerar möjligheten att avvika frèn direktivet av förenklingsskæl eller för att förhindra vissa typer av skatteflykt eller skatteundandraganden. För lænder som beskattar investeringsguld finns slutligen betydande skillnader nær det gæller skattesatsens storlek.

Variationerna i beskattningen av guld har lett till konkurrenssnedvridningar mellan medlemslænderna. Det föreligger ocksè stora problem med guldbedrægerier =dær =gærningsmænnen =har =utnyttjat =medlemslændernas skilda regler för beskattning av denna vara (se avsnitt 6.6).

ávergèngsreglerna =för =beskattningen =av =investeringsguld =(annex =F, punkt 26) blev först föremèl för en översyn inom ramen för det s.k. artonde =rèdsdirektivet =(direktiv =89/465/EEG). =Pè =grund =av =invændningar frèn =Europaparlamentet =utgick =dock =frègan =frèn =den =slutliga =text =som antogs =1989. =Under =èberopande =av =guldsektorns =særskilda =natur =gick =i stællet kommissionen med pè att utreda merværdesbeskattningen av guld mera i detalj och att lægga fram ett særskilt förslag angèende denna frèga före den 31 december 1992 (artikel 12.e första stycket i sjætte direktivet). Vidare =beslöts =att =medlemslænderna =frèn =och =med =den =1 =januari =1993 skulle vidta alla nödvændiga ètgærder för att bekæmpa =bedrægerier =inom detta =omrède. =Exempelvis =tillæts =lænderna =införa =ett =særskilt =redovisningssystem =som =innebar =att =köparen =och =inte =sæljaren =blev =betalningsskyldig för skatten (artikel 12.3.e andra stycket i sjætte direktivet).

Det =nu =aktuella =direktivet =98/80/EG =grundar =sig =pè =det =förslag, KOM(92) =441 =slutlig, =som =kommissionen =ètog =sig =att =læmna =före =1992 èrs utgèng.

I det följande læmnas förslag till hur direktivet skall införlivas i svensk merværdesskattelagstiftning. Först följer dock en kort redogörelse för vad som gæller för handeln med guld i Sverige.

Hänvisningar till S4

5. Den svenska guldhandeln

Av den totala guldbrytningen per èr i Væsteuropa svarar Sverige för ca. 28 % eller ca. 6 ton per èr. Guld framstælls inte bara frèn gruvmalm utan ocksè =genom =nedsmæltning =av =skrot =och =annat =guldbærande =rèmaterial. Rèmaterialet till denna framstællning importeras i hög =utstræckning =frèn tredje land. Den största producenten Boliden framstæller ca. 10 ton guld per =èr. =Det =svenska =guldet =gèr =till =andra =EU-lænder =eller =exporteras =till tredje land. Endast en mindre del anvænds i inhemsk industri, framför allt till smyckestillverkning. En liten andel gèr till dentalguld. Boliden producerar 99,99 % rent guld i form av tackor om 12,5 kg och som granulat. Nègon tillverkning av smètackor eller annat guld för investeringsændamèl förekommer inte för nærvarande.

I huvudsak beskattas all handel med guld i Sverige. Beskattningen sker enligt normala merværdesskatteregler och efter den generella skattesatsen 25 %. Det gæller oavsett om guldet skall anvændas för investeringsændamèl eller i industriellt syfte. I merværdesskattelagen (1994:200, ML) görs endast undantag för guld som levereras till eller importeras av Sveriges riksbank (3 kap. 23 7 ML jæmförd med 3 kap. 1 ML). Vidare finns en bestæmmelse om skattefrihet för sedlar och mynt som ær gællande betalningsmedel (3 kap. 23 1 ML). Skattefriheten gæller dock inte samlarföremèl eller guldmynt som omsætts efter sitt metallværde. Skattefriheten ær i bægge fallen förenad med èterbetalningsrætt för ingèende skatt (10 kap. 11 ML).

Hänvisningar till S5

 • Prop. 1998/99:69: Avsnitt 8

6. Regeringens förslag

I =det =följande =diskuteras =den =skattefrihet =som =enligt =direktiv =98/80/EG skall gælla för investeringsguld (avsnitt 6.1). Dærefter behandlas begreppet investeringsguld (avsnitt 6.2) och rætten att bli skattskyldig för omsættning av investeringsguld i vissa fall (avsnitt 6.3). Frègor som rör avdragsrætten för ingèende skatt (avsnitt 6.4) och vilka særskilda skyldigheter =som =skall =gælla =för =dem =som =handlar =med =investeringsguld =(avsnitt 6.5) diskuteras dærefter. Vidare behandlas möjligheten att i vissa fall göra köparen skattskyldig för en guldtransaktion, s.k. omvænd skattskyldighet (avsnitt =6.6). =Slutligen =redogörs =för =möjligheten =att =införa =en =særskild suspensionsordning för beskattningen av guldtransaktioner pè en reglerad guldmarknad (avsnitt 6.7).

De særskilda merværdesskattereglerna för guld i direktiv 98/80/EG utgör =i =tekniskt =avseende =ett =tillægg =till =sjætte =direktivet =genom =att =regleringen tagits in dær i en ny artikel 26 b. Nær det i fortsættningen hænvisas till artikel 26 b i direktiv 98/80/EG avses sèledes artikel 26 b i sjætte direktivet i dess lydelse enligt direktiv 98/80/EG.

Hänvisningar till S6

6.1. Undantag för investeringsguld

Regeringens =förslag: =Reglerna =i =direktiv =98/80/EG =om =skattefrihet för handel med investeringsguld skall införas i merværdesskattelagen (1994:200, ML).

Förslaget i promemorian: áverensstæmmer med regeringens förslag. 5HPLVVLQVWDQVHUQD Riksbanken, =Finansinspektionen, =Generaltullsty-

relsen, Rikspolisstyrelsen, Kommerskollegium, Sveriges Industriförbund, Boliden =AB, =K.A. =Ramussen =AB =och =Sveriges =Mynthandlares =Förening

tillstyrker =promemorians =förslag =generellt =men =har =i =nègot =fall =læmnat V\QSXQNWHUDYWHNQLVNQDWXURiksskatteverketDYVW\UNHUDQYlQGQLQJHQDY omvænd skattskyldighet (avsnitt 6.6) men ansluter sig i övrigt i huvudsak till de i promemorian læmnade förslagen. Verket læmnar vidare vissa synpunkter pè önskværda kompletteringar och förtydliganden.

Skælen =för =regeringens =förslag: =Enligt =artikel =26 =b.B =i =direktiv 98/80/EG skall medlemslænderna i sin lagstiftning införa regler som undantar =omsættning, =gemenskapsinterna =förværv =och =import =av =investeringsguld frèn merværdesskatt.

Guld anvænds inte bara som insatsvara i produktionen utan förværvas æven =i =investeringssyfte. =Omsættning =av =guld =för =investeringsændamèl liknar =till =sin =natur =andra =finansiella =investeringar, =vilka =ær =undantagna frèn skatt enligt gællande regler i sjætte direktivet. Guld ær en priskænslig rèvara =som =ofta =omsætts =med =smè =vinstmarginaler. =Tillæmpningen =av normala skatteregler skulle dærför utgöra ett stort hinder för anvændningen av guld som investeringsvara. En beskattning skulle vidare missgynna guldmarknaden =inom =gemenskapen =i =förhèllande =till =guldmarknader utanför EU. Handeln skulle söka sig till tredje land med lægre skattesatser eller ingen beskattning alls. Befrielse frèn skatt ær dærför den skattemæssiga behandling som ansetts mest læmplig för handeln med investeringsguld.

Undantaget avseende investeringsguld ær liksom i frèga om finansiella tjænster av okvalificerat slag. Det innebær att den som omsætter investeringsguld inte har nègon rætt till èterbetalning för ingèende skatt som belöper =pè =förværv =av =skattepliktiga =insatsvaror =och =insatstjænster =i =verksamheten. Avdragsrætt för ingèende skatt kan dock uppnès genom att det ær möjligt att bli skattskyldig i vissa fall (se avsnitt 6.3). Direktivet innehèller ocksè en rætt till en mer begrænsad avdragsrætt i vissa særskilt uppræknade situationer (se avsnitt 6.4).

I =propositionen =föreslès =ett =undantag =motsvarande =direktivets =artikel 26 b.B i ML. Bestæmmelsen bör læmpligen tas in i anslutning till undantagsreglerna för finansiella tjænster, som en ny 3 kap. 10 a ML. Dærtill krævs en följdændring i 3 kap. 23 1 ML och en ændring i 10 kap. 12 ML =angèende =rætt =till =èterbetalning =av =ingèende =skatt =vid =export. Tillæmpningsomrèdet för skattefriheten behandlas nærmare i författningskommentaren till föreslagna 3 kap. 10 a ML.

Genom =ett =bemyndigande =i =merværdesskatteförordningen =(1994:223) avser =regeringen =att =uppdra =èt =Riksskatteverket =att =utforma =de =nærmare tillæmpningsföreskrifterna.

Hänvisningar till S6-1

 • Prop. 1998/99:69: Avsnitt 6, 6.3, 9.1

6.2. Begreppet investeringsguld

Regeringens =förslag: =Med =investeringsguld =skall =avses =guldtackor och guldmynt definierade pè det sætt som anges i direktiv 98/80/EG. Smè tackor eller plattor med en vikt pè 1 gram eller mindre skall inte omfattas av begreppet investeringsguld.

Förslaget i promemorian: áverensstæmmer med regeringens förslag. 5HPLVVLQVWDQVHUQD Riksskatteverket DYVW\UNHU DWW YHUNHW VNDOO JHV L uppdrag att èrligen underrætta Finansdepartementet om vilka svenska och utlændska mynt som uppfyller kriterierna för investeringsmynt och som ær föremèl =för =handel =i =Sverige. =Riksskatteverket =har =vidare =ifrègasatt =det læmpliga =i =att =som =kriterium =ha =vikter =som =godtas =pè =nègon =av ´JXOGPDUNQDGHUQD´Sveriges Mynthandlares Förening KDUDQI|UWDWWPDQ önskar ta del av och ge eventuella synpunkter pè den anmælan av mynt VRPVNDOOVNHLQI|UYDUMHKDOYnUVVNLIWHGeneraltullstyrelsen I|UXWVlWWHUDWW det =blir =Riksskatteverket =som =skall =bevilja =skattefrihet =för =de =guldmynt som uppfyller kriterierna för investeringsguld men som inte omfattas av den særskilda förteckningen i Europeiska gemenskapernas officiella =tidning. Skælen =för =regeringens =förslag: =Enligt =artikel =26 =b.A =i =direktiv 98/80/EG avses med investeringsguld

i) guld i form av en tacka eller en "wafer" (eng.), ´une plaquette´ (fr.) med en av guldmarknaderna, ´the bullion markets´ (eng.), ´les marchês de l¶or (fr.) godtagen vikt, med en renhet av minst 995/1000, oavsett om det representeras av værdepapper eller inte. Medlemsstaterna fèr utesluta smè tackor eller "wafers" med en vikt pè 1 gram eller mindre frèn de særskilda reglerna;

ii) guldmynt som ± har en renhet av minst 900/1000, ± ær præglade efter èr 1800, ± ær eller har varit lagligt betalningsmedel i ursprungslandet, och ± normalt sæljs till ett pris som inte överstiger det öppna marknadsværdet för guldinnehèllet i mynten med mer æn 80 %.

Sèdana mynt skall enligt direktivet inte anses vara föremèl för försæljning pè grund av det numismatiska værdet.

En =definition =av =begreppet =investeringsguld =motsvarande =direktivets artikel 26 =b.A =bör =læmpligen =fogas =till =förteckningen =i =1 =kap. =ML =över begrepp och uttryck som anvænds i lagen.

Guldtackor

Genom definitionen begrænsas skattefriheten för investeringsguld till att endast omfatta guldtackor av sèdan form, =vikt =och =mycket =höga =finhalt som handlas med pè marknaderna för investeringsguld.

De fyra stora guldbörserna i værlden ær belægna i London, Zûrich, New York och Tokyo. Guldtackor eller plattor ("wafers") som handlas med pè dessa börser har finhalten 995 tusendelar eller mer.

Vad som avses med en marknad för investeringsguld har inte definierats i direktivet. Huruvida en sèdan marknad föreligger eller inte fèr anses framgè =av =omstændigheterna. =Medlemslænderna =bör =dock =tillæmpa =detta rekvisit pè ett enhetligt sætt. Frègan diskuteras dærför inom EG:s merværdesskattekommittê i syfte att uppnè riktlinjer för tillæmpningen.

Mycket smè tackor eller plattor pè 1 gram eller mindre bör inte omfattas av skattebefrielsen, æven om de skulle falla inom tillæmpningsomrèdet för investeringsguld. De sæljs företrædesvis som guldföremèl eller smycken. Grænsværdet har satts vid 1 gram för att neutralitet skall rèda gentemot de allra minsta investeringsmynten i guld vilka kan væga sè lite som ca. 1,5 gram.

Det finns inte nègot krav pè att medlemslænderna skall faststælla regler för =certifiering =av =guldet. =Kriteriet =att =investeringsguldet =mèste =ha =en form, vikt och finhalt som accepteras av guldmarknaden har ansetts tillræckligt. =Det =har =sèledes =överlètits =èt =marknaderna =att =sjælva =anta =sina certifieringssystem. Officiella regler skulle kunna utgöra hinder vid import och dærmed komma i konflikt med ingèngna handelsavtal.

Guldmynt

I =direktivet =har =preciserats =fyra =kriterier =som =skall =uppfyllas =för =att =ett mynt =skall =anses =som =investeringsguld =(finhalt =900/1000, =præglat =efter 1800, =lagligt =betalningsmedel =och =försæljningspris =normalt =inte =överstigande marknadsværdet för guld med mer æn 80 %). Dessa kriterier avser att begrænsa skattefriheten till att endast omfatta mynt som omsætts i investeringssyfte. Mynt som sæljs till överkurs pè grund av att de ær sællsynta eller har egenskaper som gör att de har ett numismatiskt værde omfattas inte av definitionen. Værdet pè sèdana mynt kænnetecknas mer av andra =faktorer =æn =værdet =pè =den =ingèende =metallen =(konstnærligt =værde, samlarværde =etc.). =För =sèdana =mynt =gæller =beskattning =enligt =marginalskattesystemet för begagnade varor eller enligt de normala reglerna om sæljaren valt detta (jfr artikel 26 a i sjætte direktivet och 9 a kap. ML).

Det =ær =oundvikligt =att =vissa =mynt =som =sæljs =för =investeringsændamèl kommer att hamna utanför tillæmpningsomrèdet för skattefriheten. Medlemslænderna =har =dock =ansett =det =angelæget =att =definitionen =ær =sè =sæker och tydlig som möjlig. Reglerna mèste vara lætta att tillæmpa och övervaka. Det fèr inte finnas utrymme för nègon grèzon mellan reglerna för begagnade varor och skattefriheten för investeringsmynt.

För att förenkla tillæmpningen och skapa sækerhet hos handlarna skall kommissionen =med =hjælp =av =medlemslænderna =èrligen =upprætta =en =förteckning över de mynt som omsætts pè nègon av guldmarknaderna inom gemenskapen. Varje medlemsland skall före den 1 juli varje èr, med början èr 1999, underrætta kommissionen om vilka mynt som uppfyller kriterierna för investeringsguld och som ær föremèl för handel i det egna landet. Dærefter skall kommissionen före den 1 december varje èr offentliggöra en fullstændig förteckning över dessa mynt i C-serien av Europeiska gemenskapernas =officiella =tidning. =De =mynt =som =omfattas =av =förteckningen skall anses uppfylla kriterierna för investeringsguld under hela det èr som förteckningen gæller. Förteckningen pèverkar dock inte möjligheten att frèn fall till fall bevilja skattebefrielse för omsættning av nyprægla-

de =eller =andra =guldmynt =som =inte =omfattas =av =förteckningen =men =som uppfyller direktivets kriterier för investeringsguld.

Regeringen avser att uppdra èt Riksskatteverket att èrligen underrætta Finansdepartementet =om =vilka =svenska =och =utlændska =guldmynt =som uppfyller kriterierna för investeringsmynt och som ær föremèl för handel i Sverige. Bestæmmelser om detta bör tas in i merværdesskatteförordningen RiksskatteverketKDUYLGUHPLVVEHKDQGOLQJHQIUDPI|UWDWWIUn ga ær om uppgifter som inte relaterar till verkets verksamhet och att man inte har nègon direkt tillgèng till erforderliga uppgifter. Man har dærför inte ansett sig læmpad för uppdraget. Regeringen anser dock att det bör ankomma pè Riksskatteverket att som verkstællande myndighet samla in uppgifterna i frèga. Avsikten ær inte att verket skall göra nègon egen bedömning av myntens karaktær. Uppgifterna bör samlas in i samrèd med 6YHULJHV0\QWKDQGODUHV)|UHQLQJRFKVnGDQDQQDQH[SHUWLV Sn RPUnGHW som kan bedömas læmplig.

GeneraltullstyrelsenKDULVLWWUHPLVV\WWUDQGHI|UXWVDWWDWWGHWEOLU5LNV

skatteverket som skall bevilja undantag för investeringsmynt som faller utanför listan. Nær det gæller import av investeringsmynt som inte finns med i förteckningen - vilket kan antas vara en importsituation som kom-PHUDWWI|UHNRPPDP\FNHWVlOODQDQVHUregeringenDWWGHWE|UGHWDQ komma =pè =köparen =att =visa =att =förutsættningar =för =undantag =föreligger. Beslut om huruvida importskatt skall tas ut eller inte skall dærefter fattas av tullverket sèsom beskattningsmyndighet. Nègra skæl att vid import av vissa =investeringsmynt =frèngè =den =normala =ordningen =för =beslutsförfarandet kan inte anses föreligga. Dæremot kan det vara befogat att beslutet i vissa fall fattas efter samrèd med Riksskatteverket. Nègra særskilda föreskrifter hærom kan inte anses behövliga.

Begreppet investeringsguld behandlas nærmare =i =författningskommentaren, avsnitt 9.

Hänvisningar till S6-2

 • Prop. 1998/99:69: Avsnitt 6, 9.1

6.3. Rætt till skattskyldighet i vissa fall

Regeringens förslag: Næringsidkare som producerar investeringsguld eller som omvandlar guld till investeringsguld eller som i sin yrkesverksamhet =normalt =tillhandahèller =guld =för =industriændamèl =har =rætt att bli skattskyldiga för omsættningar av investeringsguld till en annan næringsidkare. I de fall omsættningen utförs av ett ombud och huvudmannen utnyttjat rætten till skattskyldighet skall ombudet fè =en =motsvarande rætt. Det förhèllandet att nègon valt att bli skattskyldig skall framgè av fakturan.

Förslaget i promemorian: áverensstæmmer med regeringens förslag. Regeringens =förslag =innehèller =dessutom =ett =særskilt =krav =pè =fakturans innehèll.

5HPLVVLQVWDQVHUQD Riksskatteverket DQVHU DWW GHW IUnQ WLOOlPSQLQJV synpunkt =och =av =kontrollskæl =bör =uppstællas =krav =pè =att =fakturan =skall innehèlla uppgift om att sæljaren valt att bli skattskyldig.

Skælen för regeringens förslag: Av artikel 26 b.C i direktiv 98/80/EG framgèr att en næringsidkare som producerar investeringsguld eller som omvandlar =guld =till =investeringsguld =eller =som =i =sin =yrkesverksamhet normalt tillhandahèller guld för industriændamèl har en rætt att =vælja =att bli skattskyldig för omsættningar av investeringsguld som han gör till en annan næringsidkare.

Guld som definieras som investeringsguld köps inte endast av investeringsskæl eller andra finansiella skæl. Investeringsguldet kan ocksè sæljas för =industriændamèl, =exempelvis =som =rèvara =vid =smyckestillverkning. Skattefriheten för transaktioner med investeringsguld ær som huvudregel inte =förenad =med =nègon =èterbetalningsrætt =för =ingèende =skatt. =En =sèdan dold skatt leder till s.k. kumulativa effekter i handeln mellan næringsidkare, vilket i sin tur pèverkar priset pè investeringsguldet. För att undvika den dolda skatten har i direktivet införts en möjlighet för næringsidkare som =omsætter =investeringsguld =för =industriændamèl =att =bli =skattskyldiga för omsættningen.

För en næringsidkare som utnyttjat beskattningsoptionen gæller de normala merværdesskattereglerna. Om han omsætter investeringsguld till en næringsidkare =i =ett =annat =medlemsland =ær =omsættningen, =i =enlighet =med vad =som =gæller =för =gemenskapsinterna =omsættningar, =undantagen =frèn merværdesskatt med full avdragsrætt för ingèende skatt. Köparen i sin tur förværvar =guldet =skattefritt =med =stöd =av =undantagsreglerna =för =investeringsguld. Det bör dock noteras att i de fall medlemslænderna infört möjligheten till omvænd skattskyldighet (se avsnitt 6.6 nedan) blir betræffande inhemska omsættningar förværvaren skattskyldig för omsættningen och inte den som valt att bli skattskyldig.

Beskattningsoptionen =omfattar =producenter =och =förædlare =av =investeringsguld. Likasè omfattas grossister och andra som sæljer investeringsguld vidare i industriellt syfte. Betræffande den förstnæmnda gruppen ær medlemslænderna =skyldiga =att =införa =regler =om =rætt =till =skattskyldighet. Detta =för =att =det =skall =rèda =konkurrensneutralitet =mellan =importerat =och inhemskt =producerat =guld. =Dæremot =ær =rætten =till =skattskyldighet =i =grossistledet inte tvingande för medlemslænderna. I sistnæmnda fall fèr æven omfattningen =av =beskattningsoptionen =begrænsas. =Medlemslænderna =kan sèledes sjælva bestæmma hur exempelvis avdragsrætten skall utövas (full avdragsrætt, pro ratametoden osv.).

De flesta lænder kommer sannolikt att vælja att införa beskattningsoptionen för att inte missgynna sina egna handlare. För svensk del saknas för nærvarande anledning att inte införa reglerna. Det finns inte heller skæl att göra nègra begrænsningar i tillæmpningen av dem.

Rætten =till =skattskyldighet =och =dærmed =rætten =att =dra =av =den =ingèende skatten pè alla kostnader i verksamheten gæller enligt direktivet endast i de =fall =producenten, =förædlaren =eller =grossisten =sæljer =investeringsguldet till en annan næringsidkare och inte nær försæljningen sker till en privatperson.

I de fall beskattningsoptionen utnyttjats och merværdesskatt dærför tagits ut vid omsættningen av investeringsguldet, har i direktivet införts en rætt för köparen att göra avdrag för den ingèende skatten om köparen i sin tur sæljer investeringsguldet vidare skattefritt, se avsnitt 6.4.

Av artikel 26 b.C framgèr vidare att medlemslænderna ær skyldiga att ge ett ombud möjlighet att bli beskattad för sin förmedlingstjænst i de fall huvudmannen har utnyttjat möjligheten att bli skattskyldig.

Medlemslænderna skall enligt direktivet æven anta nærmare bestæmmelser =om =anvændningen =av =beskattningsoptionen =och =underrætta =kommissionen om tillæmpningsföreskrifterna för utnyttjandet av rætten till skattskyldighet i den egna medlemsstaten.

Eftersom =beskattningsoptionen =ær =utformad =som =en =rættighet =för =næringsidkaren bör han fè utnyttja den frèn fall till fall i enlighet med vad han =överenskommit =med =köparen =av =investeringsguldet. =Nègot =særskilt beslut av skattemyndigheten skall dærför inte krævas. För en næringsidkare som redan ær registrerad till merværdesskatt bör det ræcka med att han redovisar merværdesskatten pè omsættningen i sin skattedeklaration. Den næringsidkare =som =inte =ær =registrerad, =exempelvis =dærför =att =han =enbart omsætter investeringsguld skall, om han vill utöva sin rætt till skattskyldighet, =anmæla =sig =för =registrering =hos =skattemyndigheten. =Reglerna =i skattebetalningslagen =(1997:483, =SBL) =om =registrering, =merværdesskattens =bestæmmande, =debitering, =redovisning =och =betalning =blir =dærefter tillæmpliga pè honom pè samma sætt som för den som ær skattskyldig enligt merværdesskattelagens normala regler. Registreringen utgör ett sèdant beslut som kan överklagas med stöd av bestæmmelsen i 22 kap. 1 SBL.

Om =förutsættningar =för =skattskyldighet =inte =længre =föreligger =har =næringsidkaren skyldighet att enligt 3 kap. 3 SBL underrætta skattemyndigheten om de ændrade förhèllandena.

Bestæmmelser motsvarande direktivets artikel 26 b.C föreslès införda i 3 =kap. =ML =i =direkt =anslutning =till =undantagsbestæmmelsen =för =investeringsguld.

Det förhèllandet att en næringsidkare eller ett ombud valt att bli skatt-VN\OGLJVNDOOVnVRPRiksskatteverketSnSHNDWIUDPJnDYIDNWXUDQ(QEH stæmmelse om detta föreslès i 11 kap. ML.

Bestæmmelserna behandlas nærmare i författningskommentaren, avsnitt 9.

6.4 Ýterbetalning av ingèende skatt

Regeringens =förslag: =Vid =skattefri =omsættning =av =investeringsguld har en næringsidkare rætt till èterbetalning av ingèende skatt som avser förværv av investeringsguld om =den =som =omsætter =investeringsguldet till =honom =har =utnyttjat =möjligheten =att =bli =skattskyldig =för =omsættningen. =Vid =skattefri =omsættning =av =investeringsguld =skall =èterbetalning vidare medges sæljaren för

a) =ingèende =skatt =hænförlig =till =inhemska =eller =gemenskapsinterna förværv eller till import av sèdant annat guld æn investeringsguld som krævts för framstællning av investeringsguldet,

b) ingèende skatt hænförlig till vissa arbeten pè guldet, och

c) =ingèende =skatt =hænförlig =till =inhemska =eller =gemenskapsinterna förværv eller till import av varor och tjænster knutna till framstællning eller omvandling av investeringsguldet.

Förslaget =i =promemorian: =áverensstæmmer =i =sak =med =regeringens förslag.

Remissinstanserna: Nègra erinringar i sak har inte framförts mot förslaget.

Skælen för regeringens förslag: Skattefriheten för omsættning av investeringsguld =medför =i =princip =inte =nègon =avdragsrætt =för =eller =rætt =till èterbetalning av ingèende skatt (se avsnitt 6.1). Det finns emellertid situationer dær avsaknaden av en sèdan rætt skulle leda till stora kumulativa effekter och pè sè sætt motverka syftet med skattebefrielsen. I artikel 26 b.D i direktiv 98/80/EG har dærför införts en rætt till avdrag för ingèende skatt vid skattefri omsættning av investeringsguld i följande fyra situationer d.

Nær =den =som =omsætter =investeringsguld =har =utnyttjat =rætten =till =skattskyldighet skall köparen vid en efterföljande skattefri omsættning av investeringsguld medges avdrag för den ingèende skatt som han betalat vid köpet =av =investeringsguldet. =Genom =kombinationen =av =skattskyldighet för sæljaren och avdragsrætt för köparen i dessa fall kan investeringsguldet omsættas utan nègon dold merværdesskatt i producent- förædlings- och grossistledet.

Avdragsrætt skall æven medges sæljaren av investeringsguldet för ingèende skatt som hænför sig till förværv och import av sèdant annat guld æn investeringsguld som krævts för framstællningen av investeringsguldet.

Avdragsrætt skall vidare medges sæljaren av investeringsguldet för ingèende skatt som hænför sig till vissa typer av arbeten som utförts èt honom pè detta guld.

Avdragsrætten i de nu næmnda fallen avser endast ingèende skatt som hænför =sig =till =sjælva =köpet =av =guldet. =Avdragsrætten =ær =dærmed =mindre omfattande =æn =den =som =föreligger =för =den =som =utnyttjat =sin =rætt =att =bli skattskyldig. Genom beskattningsoptionen uppnès en avdragsrætt för sæljaren för all ingèende skatt, sèvæl ingèende skatt hænförlig till kringkostnader =("overhead"-kostnader) =som =sèdan =ingèende =skatt =som =hænför =sig till inköp av det investeringsguld eller annat =guld =som =krævts =för =framstællning av investeringsguldet.

För =att =inte =missgynna =producenter =och =förædlare =i =de =fall =beskattningsoptionen =inte =kan =utnyttjas, =exempelvis =vid =försæljning =till =privatpersoner, =har =dærför =i =direktivet =slutligen =införts =en =rætt =till =avdrag =för ingèende =skatt =hænförlig =till =förværv =och =import =av =varor =och =tjænster knutna till framstællning eller omvandling av investeringsguld.

I samtliga fall förutsætter avdragsrætten att guldet faktiskt sæljs vidare som investeringsguld, =dvs =att =det =sker =en =efterföljande =skattefri =omsættning av investeringsguld.

Den kompensation som skall utgè för merværdesskatteutgifter hænförliga till omsættningar som inte ær skattepliktiga har i ML utformats som en èterbetalningsrætt av ingèende skatt till icke skattskyldiga. Regler hærom èterfinns i 10 kap. ML. Bestæmmelser motsvarande direktivets artikel 26 b.D föreslès dærför införda i det kapitlet. Av 19 kap. 12 ML framgèr att rætten till èterbetalning av ingèende skatt följer samma regler som gæller för avdrag för ingèende skatt. Bestæmmelserna behandlas æven i författningskommentaren, avsnitt 9.

Hänvisningar till S6-3

 • Prop. 1998/99:69: Avsnitt 6, 6.1, 9.1

6.5. Særskilda skyldigheter för dem som handlar med investeringsguld

Regeringens =förslag: =I =skattebetalningslagen =(1997:483) =skall =det införas en særskild skyldighet för den som sæljer investeringsguld att identifiera kunden vid transaktioner överstigande 10 000 kr. De handlingar eller uppgifter som anvænts vid identitetskontrollen skall bevaras =under =sju =èr. =Den =som =ær =skyldig =att =utföra =identitetskontrollen skall =kunna =förelæggas =att =læmna =uppgifter =som =rör =kontrollen. =Den som =èsidosætter =skyldigheten =att =identifiera =kunden =skall =pèföras =en kontrollavgift pè 2 000 kr för varje tillfælle dè skyldigheten inte fullgjorts. Befrielse frèn kontrollavgift skall kunna medges om det framstèr som uppenbart oskæligt att ta ut den. áverklagande av lænsrættens beslut i frèga om en sèdan befrielse fèr prövas av kammarrætten endast efter prövningstillstènd.

Förslaget i promemorian: áverensstæmmer med regeringens förslag utom i det avseendet att beloppsgrænsen i promemorian satts till 110 000 kronor. =Dessutom =har =skyldigheten =att =utföra =identitetskontroll =förenats med möjligheten att pèföra en kontrollavgift vid utebliven kontroll.

5HPLVVLQVWDQVHUQDRiksskatteverketDQVHUDWWNUDYHWSnLGHQWLWHWVNRQ troll =skall =sanktioneras. =Verket =anser =vidare =att =identitetskontroll =skall NXQQDVNHlYHQLVDPEDQGPHGLPSRUWK.A. Rasmussen AB VHUKHOVWDWW inga transaktioner undantas frèn kravet pè identitetskontroll.

Skælen för regeringens förslag: Det faktum att guld kan anvændas bède för skattefritt investeringsændamèl och för skattepliktigt industriændamèl har befarats kunna leda till nya typer av skattebedrægerier eller skatteundandraganden. I syfte att motverka detta finns i artikel 26 b.E i direktiv =98/80/EG =bestæmmelser =om =særskilda =förpliktelser =för =dem =som handlar med investeringsguld.

Enligt direktivet skall medlemslænderna som ett minimikrav sækerstælla att de som handlar med investeringsguld bokför, ´keep account´ (eng.), ´tenir =une =comptabilitê´ =(fr.) =alla =betydande =transaktioner =med =investeringsguld och bevarar handlingarna sè att kunden kan identifieras.

Handlarna skall bevara denna information under minst fem èr. För att uppfylla kraven fèr medlemslænderna godta likværdiga skyldigheter =som =finns =i =annan =gemenskapslagstiftning. =Som =exempel =næmns rèdets direktiv 91/308/EEG av den 10 juni 1991 om ètgærder för att förhindra att det finansiella systemet anvænds för tvættning av pengar (EGT L 166, 28.6.1991, s. 77).

Medlemsstaterna fèr faststælla strængare regler, særskilt i frèga om bevarande av handlingar och dokumentation.

I det kommissionsförslag, KOM (92) 441 slutlig, som lèg till grund för direktiv 98/80/EG fanns krav pè særskilt godkænnande, auktorisation, av handeln =med =investeringsguld. =Begreppet ="auktoriserad =handlare" =kom dock =att =uteslutas =som =ett =av =kriterierna =för =skattebefrielse. =Skælet =för detta var svèrigheten att enas om en gemensam definition av begreppet. I flertalet medlemslænder saknas krav pè godkænnande av handeln. Investeringsguld sæljs för det mesta av banker och andra finansinstitut. Üven om

dessa aktörer hade varit tæmligen lætta att definiera finns emellertid andra som =handlade =med =investeringsguld =vilka =ocksè =hade =bort =omfattas =av definitionen. =Vilka =dessa =handlare =ær =beror =pè =nationella =förhèllanden =i medlemslænderna. Det ansègs dærför svèrt att èstadkomma en gemensam definition =av =begreppet. =Vidare =framhölls =att =ett =krav =pè =godkænnande som kriterium för skattefrihet skulle kunna leda till en diskriminering av handlare frèn tredje land. Detta skulle i sin tur kunna komma i konflikt med lændernas handelsavtal.

I stællet för ett krav pè auktorisation av handeln med investeringsguld, uppstæller =direktivet =vissa =minimikrav =pè =dokumentation =av =transaktionerna. Medlemslænderna fèr sjælva bestæmma den nærmare utformningen av föreskrifterna. Kontrollsystemet bör dock vara sè enkelt som möjligt. Det ær ett allmænt önskemèl inom gemenskapen att minimera den administrativa belastningen pè næringsidkare. Ett medlemsland har dærför rætt att anse att minimikraven i direktivet ær uppfyllda om det krævs att den begærda informationen skall læmnas redan till följd av likværdiga skyldigheter =i =annan =gemenskapslagstiftning. =Hit =hör =exempelvis =de =krav =som uppstælls i det s.k. penningtvættsdirektivet (91/308/EEG).

Med "likværdiga skyldigheter" har man velat förtydliga att man inte avser =penningtvættsdirektivet =i =sig. =Direkta =hænvisningar =dit =ansègs =inte möjliga dels för att de bægge direktiven har olika syften, dels för att den legala grunden för penningtvættsdirektivet (artikel 100 a i EG-fördraget) ær =en =annan =æn =den =som =gæller =för =direktiv =98/80/EG =(artikel =99 =i =EGfördraget). =Det =ansègs =dock =att =likværdiga =skyldigheter =skulle =kunna godtas för att förenkla för de handlare (banker och andra finansinstitut) för vilka bèda direktiven ær tillæmpliga. Syftet ær dock inte att penningtvættsdirektivet skall vara direkt tillæmpligt pè de nu aktuella fallen.

Penningtvættsdirektivet ær införlivat i svensk lagstiftning genom lagen (1993:786) om ètgærder mot penningtvætt. Nyligen har antagits ændringar i penningtvættslagen som innebær att den som yrkesmæssigt bedriver handel med bl.a. metaller skall bli skyldig att, pè begæran av polisen, læmna de uppgifter som polisen anser vara av betydelse vid utredning om penningtvætt (prop. 1998/99:19, bet. 1998/99:JuU8, rskr. 1998/99:134). Det krævs sèledes att ett konkret ærende redan har initierats hos polisen för att svarsskyldigheten skall intræda.

Dokumentationsplikten =avser =alla =betydande =transaktioner. =Med "betydande" avses transaktioner med ett værde pè 15 000 ECU (numera euro) eller mer. Medlemslænderna mèste sèledes införa regler som kræver att handlaren dokumenterar all handel pè 15 000 euro eller mer. Hærigenom har man velat förhindra att handeln flyttar till lænder med lægre stællda krav.

Som framgètt tidigare fèr medlemslænderna utöver ètgærder likværdiga med dem som næmns i penningtvættsdirektivet bestæmma strængare regler, særskilt =i =frèga =om =arkivkering =och =dokumentation. =Genom =ordet "særskilt" =har =man =velat =tydliggöra =att =lænderna =fèr =ha =særbestæmmelser æven för transaktioner med ett lægre værde æn 15 000 euro.

Det bör noteras att skattefriheten inte ær betingad av att villkoren för handlaren uppfylls. De krav som stælls pè handlarna utgör sèledes inte en förutsættning för tillæmpningen av de aktuella beskattningsreglerna.

I =propositionen =föreslès =att =direktivets =bestæmmelser =genomförs =i svensk lagstiftning pè sè sætt att 14 kap. skattebetalningslagen (1997:483, SBL) om utredning och kontroll av skatteærenden kompletteras =med =en særskild skyldighet för dem som sæljer investeringsguld, att utföra identitetskontroll =av =sina =kunder. =Vid =bestæmmandet =av =den =beloppsmæssiga begrænsningen =föreslès =bl.a. =med =hænsyn =till =önskemèl =frèn =branschen sjælv, en lægre græns æn den som angavs i promemorian och som motsvarade det belopp pè 110 000 kr som idag gæller för identitetskontroll enligt penningtvættslagen. Dè identifikationsskyldigheten inte kan anses særskilt betungande =för =aktörerna =pè =marknaden =förelès =tills =vidare =att =denna skyldighet =skall =gælla =för =alla =transaktioner =som =överstiger =10 =000 =kr. Skæl =att =införa =olika =grænsværden =beroende =pè =om =aktören =omfattas =av penningtvættslagen eller inte kan inte anses föreligga. För det fall det senare skulle visa sig motiverat bör det kunna övervægas att justera værdet uppèt eller nedèt.

Tiden =för =bevarandet =av =handlingar =eller =uppgifter =som =anvænts =vid identitetskontrollen bör motsvara den som gæller för bevarandet av annat underlag i skatteærenden, næmligen sju èr (jfr 14 kap. 2 SBL). Det skall vidare vara möjligt för skattemyndigheten att förelægga den som ær skyldig att utföra identitetskontroll att læmna uppgift hærom. För detta krævs HQ lQGULQJ L NDS 6%/ 6nVRP Riksskatteverket IUDPKnOOLW E|U skyldigheten =att =utföra =identitetskontroll =sanktioneras. =Detta =kan =èstadkommas genom att skattemyndigheten ges befogenhet att pèföra den som èsidosætter identifikationsskyldigheten en særskild kontrollavgift pè 2 000 kr =för =varje =tillfælle =dè =skyldigheten =inte =fullgjorts. =Befrielse =frèn =kontrollavgift skall kunna medges om det framstèr som uppenbart oskæligt att ta ut den. áverklagande av lænsrættens beslut om befrielse frèn kontrollavgift =skall =kræva =prövningstillstènd =av =kammarrætten. =Regler =om =kontrollavgift föreslès i 15 kap. och 22 kap. 11 SBL. Vidare krævs det följdændringar i 1 kap. 1 och 4 SBL.

För att göra det svèrare att undandra skatt bör det ocksè sèsom Riksskatteverket =pèpekat, =vara =möjligt =att =kontrollera =en =köpare =av =investeringsguld i samband med import. Importören kan vara köparen av guldet eller nègon annan. Uppgifter om köparens identitet bör læmnas i samband med tulldeklarationen. Föreskrifter om detta bör kunna meddelas av Generaltullstyrelsen med stöd av 6 tullförordningen (1994:1558).

I frèga om dokumentationsplikten skall vidare noteras att en deklarationsskyldig handlare enligt 14 kap. 2 första stycket SBL har en skyldighet att föra anteckningar för kontroll av merværdesbeskattningen. Enligt 14 kap. 3 första stycket SBL fèr skattemyndigheten förelægga den som ær eller kan antas vara deklarationsskyldig att læmna ut uppgifterna.

Handlare med investeringsguld ær æven skyldiga att i bokföringen löpande notera alla affærshændelser oavsett deras storlek och tillse att verifikationer =finns =till =alla =bokföringsposter, =jfr =2 = =bokföringslagen (1976:125).

De föreslagna ændringarna i skattebetalningslagen behandlas nærmare i författningskommentaren, avsnitt 9.

Hänvisningar till S6-5

 • Prop. 1998/99:69: Avsnitt 6, 9.2

6.6. Omvænd skattskyldighet

Regeringens förslag: Vid omsættning av guldmaterial eller halvfærdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar eller vid omsættning av investeringsguld dær sæljaren har utnyttjat rætten till skattskyldighet skall köparen vara skattskyldig för omsættningen. Att det föreligger en sèdan omvænd skattskyldighet mèste framgè av fakturan.

Förslaget i promemorian: áverensstæmmer med regeringens förslag. Regeringens =förslag =innehèller =dessutom =ett =særskilt =krav =pè =fakturans innehèll.

5HPLVVLQVWDQVHUQD Riksskatteverket =DYVW\UNHU GHQ I|UHVODJQD I|U værvsbeskattningen =av =köparen =och =menar =att =förslaget =medför =tillæmpnings- och kontrollproblem samt ifrègasætter dess effekt nær det gæller att NRPPD nW VNDWWHIXVNHW K.A =Rasmussen =AB LIUnJDVlWWHU EHKRYHW DY DWW införa omvænd skattskyldighet mot bakgrund av de ændringar som i övrigt ær =föreslagna, =vilka =enligt =bolaget, =i =sig =torde =minska =incitamenten =till skattebedrægerier.

Skælen för regeringens förslag: Av artikel 26 b.F i direktiv 98/80/EG framgèr att medlemslænderna, i frèga om omsættning av guldmaterial eller halvfærdiga produkter med en finhalt av minst 325 tusendelar, eller omsættning av investeringsguld i de fall rætten till skattskyldighet har utnyttjats, fèr utpeka köparen som skattskyldig i enlighet med de förfaranden och villkor som medlemslænderna faststæller.

Möjligheten för medlemslænderna att utse köparen i stællet för sæljaren som =skattskyldig =(s.k. =omvænd =skattskyldighet, ="reverse =charge") =vid handel =med =guld =har =tillkommit =för =att =lænderna =önskar =bekæmpa =olika former av guldbedrægerier inom gemenskapen. Det förekommer att guld förs in okontrollerat frèn lænder med lèg beskattning eller ingen beskattning alls till lænder dær omsættningen ær skattepliktig. Vid omsættning av guldet =debiterar =sæljaren =merværdesskatt =men =underlèter =att =redovisa skatten. En næringsidkare kan ocksè i enlighet med reglerna för gemenskapsinterna transaktioner skattefritt köpa in finguld frèn ett annat medlemsland =under =èberopande =av =sitt =registreringsnummer =till =merværdesskatt. =Nègon =förværvsskatt =i =det =egna =landet =enligt =reglerna =för =gemenskapsinterna förværv redovisas dock inte av företaget. Guldet sæljs vidare med merværdesskatt till ett företag i samma land. Det sæljande företaget underlèter =dærefter =att =redovisa =skatten, =dvs. =det =upphör =utan =att =nègon skatt inbetalats till skattemyndigheterna. Köparen i sin tur yrkar avdrag för den skatt han erlagt vilket lett till att skattemyndigheterna èterbetalat skatt, =ofta =med =mycket =höga =belopp. =Guldbedrægerier =av =detta =slag =har ocksè drabbat Sverige.

Redan =i =dag =har =medlemslænderna =med =stöd =av =artikel =12.3.e =andra stycket i sjætte direktivet en möjlighet att införa en særskild ordning för redovisning av merværdesskatt pè guldtransaktioner mellan næringsidkare i det egna landet. Bestæmmelsen innebær att köparen betalar merværdesskatten =för =sæljarens =rækning =och =samtidigt =fèr =avdragsrætt =för =ingèende skatt =med =samma =belopp. =Regeln =som =tillkommit =i =syfte =att =bekæmpa

guldbedrægerier, ersætts nu av rætten till omvænd skattskyldighet i artikel 26 b.F i direktiv 98/80/EG och kommer dærför att upphævas.

Riksskatteverket KDU DY SULQFLSLHOOD VNlO DYVW\UNW GHQ I|UHVODJQD I|U

værvsbeskattningen av köparen och anfört att en beskattning av detta slag generellt sett medför tillæmpningsproblem. Vidare menar verket att pro-EOHPDWLNHQ PHG VNDWWHIXVN \WWHUVW lU HWW NRQWUROOSUREOHP Regeringen konstaterar att det finns en möjlighet att tillæmpa en ordning med omvænd skattskyldighet för guldhandeln redan i dag. En sèdan ordning förekommer exempelvis i England. En förværvsbeskattning av köparen siktar bl.a. till att angripa den typ av guldbedrægerier som leder till felaktiga utbetalningar av merværdesskatt frèn skattemyndighetens sida. Förværvsbeskattningen kan antas vara ett verkningsfullt medel i detta avseende i vart fall om grænsværdet för guldets finhalt sætts tillræckligt lègt. Vid ett grænsværde =pè =325 =tusendelar =har =medlemslænderna =bedömt =att =skattefusk =inte længre kan anses lönsamt. Med hænsyn till de bedrægerier med guld som pè senare tid förekommit i Sverige och som ofta rört mycket höga merværdesskattebelopp, anser regeringen det angelæget att nu, i samband med införandet av ett særskilt beskattningssystem för investeringsguld, pröva den möjlighet som stèr till buds för att komma tillrætta med skattefusket. Den föreslagna ètgærden, som endast berör ett begrænsat antal skattskyldiga, skall dock ses som en metod bland flera för att förhindra skattebedrægerier med guld.

Den omvænda skattskyldigheten bör pè samma sætt som gæller för omvænd =skattskyldighet =i =andra =fall =(exempelvis =enligt =1 =kap. =2 = =första stycket 2 ML vid omsættning av tjænster som avses i 5 kap. 7 ML) inbegripa =en =rætt =för =köparen =att =vid =deklarationen =av =den =utgèende =skatten dra av motsvarande belopp som ingèende skatt.

Bestæmmelser motsvarande direktivets artikel 26 b.F föreslès införda i 1 kap. 2 ML som anger vem som ær skyldig att betala merværdesskatt.

9LGDUHI|UHVOnVDYNRQWUROOVNlORFKSnRiksskatteverketsLQUnGDQHQEH stæmmelse i 11 kap. ML om att fakturan mèste innehèlla uppgift om det förhèllandet att omvænd skattskyldighet tillæmpas för transaktionen i frèga.

Bestæmmelserna behandlas nærmare i författningskommentaren till den paragrafen, se avsnitt 9.

Hänvisningar till S6-6

6.7. Transaktioner pè en reglerad guldmarknad

En av de största marknadsplatserna för værldshandeln med guld och andra ædelmetaller =ær =baserad =i =London =och =administreras =av =London =Bullion Market =Association. =Marknaden =utgör =en =lænk =mellan =producenter, =förædlare, industriföretag, investerare och centralbanker och regleras av den engelska centralbanken, Bank of England.

Medlemskapet i London Bullion Market Association ær hèrt kontrollerat. Handeln sker via telefon och datorer för direktansluten handel. Den karakteriseras av en mycket hög transaktionsvolym, fræmst avistaaffærer ("spot") och forwardkontrakt. Transaktionerna görs mellan skattskyldiga parter under en kort tidsperiod och huvudsakligen utan nègon fysisk leverans av guldet. Dokumentationen om transaktionerna ær mycket liten.

Marknaden gynnas för nærvarande av ett förenklat förfarandet vad gæller =registrering =och =redovisning =av =merværdesskatt. =Denna =særordning, som införts i England med stöd av artikel 27 i sjætte direktivet, innebær i praktiken ett nollskattesystem för de aktuella transaktionerna. Genom en form av suspensionsordning ("black box") blir det möjligt att bortse frèn merværdesskatt sè længe handeln görs av medlemmar pè marknaden. För transaktioner =mellan =marknadsmedlemmarna =uppskjuts =skatteuppbörden och =ges =dispens =frèn =registreringskraven. =Deklaration =och =beskattning sker först nær guldet =læmnar =marknaden. =Nær =skatten =förfaller =till =betalning (t.ex. pè grund av fysisk leverans till en icke-medlem) ær marknadsmedlemmen =skyldig =att =redovisa =skatten =för =icke-medlemmens =rækning (omvænd skattskyldighet) om denne inte redan ær registrerad till merværdesskatt i landet.

I artikel 26 b.G i direktiv 98/80/EG införs nu en möjlighet för samtliga medlemslænder att tillæmpa ett beskattningsförfarande för internationella guldmarknader =som =èterspeglar =den =suspensionsordning =som =gæller =för London =Bullion =Market =Association. =Bestæmmelsen =utgör =en =avvikelse frèn de særskilda regler för investeringsguld som behandlas i direktivet i övrigt. =Av =direktivtexten =framgèr =att =export =och =gemenskapsinterna transaktioner ær undantagna frèn den særskilda ordningen. Endast nationella transaktioner omfattas sèledes.

En =tillæmpning =av =særreglerna =skall =föregès =av =konsultationer =i =EG:s merværdesskattekommittê.

Bestæmmelsen har motiverats med det stora antalet transaktioner som æger =rum =pè =marknader =av =detta =slag =och =den =snabbhet =med =vilken =de företas. Eftersom alla marknadsaktörer ær skattskyldiga personer har det förenklade =systemet =ansetts =vara =till =fördel =bède =för =skatteförvaltningen och för de skattskyldiga. Ett normalt skattesystem vore svèrt att hantera och skulle innebæra en sèdan administrativ belastning för de skattskyldiga att man befarat att handeln skulle flytta utanför gemenskapen. Eftersom alla handlare ær skattskyldiga anses systemet ocksè intæktsneutralt.

I Sverige finns i dag inte nègon sèdan marknadsplats för guld som avses i direktivet. Först om en handel av detta slag skulle bli aktuell finns det skæl att övervæga det beskattningsförfarande som regleras i artikel 26 b.G.

Det kan noteras att det nuvarande artikel 27-undantaget för handeln pè Londons metallbörs innefattar en rætt att tillæmpa den förenklade proceduren för samtliga transaktioner pè rèvarumarknaden. Medlemslænderna har =dærför =i =samband =med =tillkomsten =av =direktiv =98/80/EG =uttalat =att undantaget =fortfarande =skall =vara =tillæmpligt =pè =andra =transaktioner =æn dem som avser investeringsguld.

Hänvisningar till S6-7

 • Prop. 1998/99:69: Avsnitt 6

7. Ikrafttrædande

Regeringens förslag: De nya reglerna föreslès træda i kraft den 1 januari 2000.

Förslaget i promemorian: áverensstæmmer med regeringens förslag. Skælen för regeringens förslag: De særskilda merværdesskattereglerna för investeringsguld skall enligt direktivet införas den 1 januari 2000.

Av övergèngsbestæmmelserna till de föreslagna ændringarna i ML bör framgè =att =ældre =bestæmmelser =skall =gælla =i =frèga =om =förhèllanden =som hænför sig till tiden före ikrafttrædandet. Üldre bestæmmelser skall sèledes gælla =i =frèga =om =merværdesskatt =för =vilken =skattskyldighet =intrætt =före ikrafttrædandet. Detsamma gæller i frèga om ingèende skatt för vilken rætt till avdrag intrætt före ikrafttrædandet.

8. Ekonomiska konsekvenser

Eftersom Sverige i dag beskattar handel med guld för investeringsændamèl (se avsnitt 5) förekommer det i stort sett inte nègon sèdan handel hær. En skattebefrielse för transaktioner med investeringsguld kan dærför inte antas fè nègon negativ effekt pè statsintækterna.

Skattefriheten för investeringsguld kan förvæntas fè positiva ekonomiska =effekter =för =EG-lænderna =genom =att =undanröja =konkurrenssnedvridningen =mellan =lænderna =och =samtidigt =stærka =konkurrenskraften =hos guldmarknaden inom gemenskapen gentemot tredje land. Dessa faktorer kommer sannolikt att leda till ett ökat intresse bède i Sverige och utomlands, för inköp av guld i investeringssyfte En sèdan utveckling gynnar i sin tur guldproducerande lænder som Sverige.

Till förslagets positiva effekter hör æven de ètgærder som införts för att motverka skattebedrægerier med guld.

Slutligen skall noteras att förslagen i propositionen inte innebær sèdana ændringar =som =kan =förvæntas =medföra =behov =av =resursförstærkning =till skattemyndigheterna eller förvaltningsdomstolarna.

Hänvisningar till S8

9. Författningskommentar

Hänvisningar till S9

9.1. Förslag till lag om ændring i merværdesskattelagen (1994:200)

1 kap. 2 I =en =ny =punkt =4 =a =föreslès =en =bestæmmelse =om =omvænd =skattskyldighet motsvarande artikel 26 b.F i direktiv 98/80/EG. Motivet till bestæmmelsen kommenteras under regeringens förslag, avsnitt 6.6.

Bestæmmelsen omfattar endast transaktioner som görs mellan næringsidkare =(´taxable =persons´) =i =Sverige. =Sæljaren =och =köparen =mèste =bèda vara =registrerade =till =merværdesskatt =hær =eller =vara =registreringsskyldiga hær som en konsekvens av transaktionen.

Bestæmmelsen innebær att det företag som förværvar guldet blir skattskyldigt för omsættningen och skall redovisa och betala utgèende skatt pè förværvet beræknad pè det fakturerade værdet. =Förværvaren =fèr =samtidigt göra avdrag för hela förværvsskatten sèsom ingèende skatt. Bestæmmelsen i =8 =kap. =2 = =ML =om =vad =som =utgör =ingèende =skatt =kommer =genom =sin lydelse att æven omfatta sèdan ingèende skatt som hær avses.

Nær medlemslænderna utnyttjar möjligheten till omvænd skattskyldighet skall de enligt artikel 26 b.F vidta nödvændiga ètgærder för att sækerstælla att =den =person =som =utpekas =som =skattskyldig =uppfyller =skyldigheten =att læmna en deklaration och att betala skatten.

Eftersom =det =förværvande =företaget =ær =skattskyldigt =enligt =1 =kap. =2 = ML kommer vad som föreskrivs i =skattebetalningslagen =(1997:483) =om bestæmmande, debitering, redovisning och betalning av skatten att gælla för företaget.

Paragrafens =första =strecksats =omfattar =guldmaterial =med =en =renhet =av minst 325 tusendelar. Hærmed avses allt guld som svarar mot detta kriterium oavsett om guldet har formen av guldtackor, guldmynt eller nègon annan =form, =sèsom =granulat =eller =demolerat =guld. =För =guldtackor =och guldmynt som uppfyller kriterierna för investeringsguld gæller emellertid skattefrihet. Omvænd skattskyldighet kan dè endast bli aktuell om sæljaren utnyttjat rætten till skattskyldighet (jfr paragrafens andra strecksats).

Nær det gæller att nærmare faststælla vad som skall avses med guldmaterial eller halvfærdiga produkter bör viss ledning kunna sökas i kapitel 71 till =den =Kombinerade =nomenklaturen =(KN) =enligt =rèdets =förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statikstiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan (EGT L 256, 7.9.1987, s. 1).

18 I =paragrafen =definieras =begreppet =investeringsguld. =Bestæmmelsen =motsvarar artikel 26 b.A i direktiv =98/80/EG =och =kommenteras =æven =under regeringens förslag, avsnitt 6.2.

Första stycket 1DQJHUI|UXWVlWWQLQJDUQDI|UDWWguldtackorVNDOORPIDW

tas av begreppet investeringsguld.

Guldtackor eller plattor ("wafers") som godtas pè de fyra stora marknaderna för investeringsguld sæljs endast i vissa bestæmda vikter, i vissa standardiserade former och med finhalten 995 tusendelar eller mer. Den normala =vikten =för =en =guldtacka =pè =London =Bullion =Market =ær =400 =oz (12,5 kg). Det finns dock över 20 mindre enheter enligt följande.

Viktenhet Tillgængliga vikter

kilogram 12,5 / 1

gram 500 / 250 / 100 / 50 / 20 / 10 / 5 / 2,5 / 1

Ounce (1 oz = 31,1035 g) 100 / 10 / 5 / 1 / 0,5 / 0,25

tael (en traditionell kinesisk viktenhet, 1 tael = 1,913 oz) 10 / 5 / 1

tola (en traditionell indisk viktenhet, 10 tola = 3,75 oz) 10 ---------------------------------------Kælla : World Gold Council och Union Bank of Switzerland

Vikten pè guld uttrycks ocksè ofta i troy ounces (1 troy ounce = 1,097 vanliga ounce).

Det kan noteras att smètackor och plattor pè 1 gram eller mindre, inte skall =omfattas =av =den =föreslagna =skattefriheten =för =investeringsguld, =se avsnitt 6.2.

Ett internationellt erkænt system =för =att =certifiera =finhalt =och =vikt =hos det guld som omfattas av definitionen existerar sèledes redan. Guldtackor som =sæljs =pè =marknaderna =för =investeringsguld =har =en =erkænd =kontrollstæmpel ingraverad i metallen dær finhalt, vikt, serienummer och förædlare framgèr för varje tacka.

För att guldet skall vara en lönsam investering och kunna sæljas mèste det normalt uppfylla standarderna pè guldmarknaden. Det finns dock inte nègot krav pè att guldet mèste vara stæmplat. Kan næringsidkaren pè annat sætt visa att kriterierna för investeringsguld ær uppfyllda skall guldet omfattas av tillæmpningsomrèdet för skattefriheten.

,första stycket 2DQJHVI|UXWVlWWQLQJDUQDI|UDWWguldmyntVNDOODQVHV som investeringsguld.

Det =första =kriteriet =avser =guldmyntets =finhalt. =De =vanligast =förekommande finhalterna för investeringsmynt i guld ær 900, 916 och 999 tusendelar. Ibland förekommer æven 920, 983 och 986 tusendelar.

Det andra kriteriet anger att guldmyntet skall vara præglat efter èr 1800. Guldmynt præglade före denna tidpunkt sæljs normalt för sitt samlarværde. Kring =èr =1800 =började =man =framstælla =guldmynt =i =större =skala. =Ýrtalet 1800 =har =dærför =ansetts =utgöra =en =rimlig =avgrænsning =mellan =guldmynt som =utgör =investeringsguld =och =guldmynt =som =enbart =har =numismatiskt intresse.

Det tredje kriteriet "ær eller har varit gællande betalningsmedel" avser att sækerstælla att föremèl som t.ex. guldmedaljer eller rena samlarföremèl inte omfattas av skattefriheten.

Det fjærde kriteriet definierar myntet efter det faktiska værdet i förhèllande till marknadsværdet för guldinnehèllet. Mynt av numismatiskt værde sæljs =ofta =till =ett =pris =som =ligger =betydligt =över =guldpriset. =Den =i =fjærde kriteriet =angivna =procentsatsen =80 =% =utgör =en =kompromiss =mellan =lændernas =önskemèl =och =har =ansetts =vara =en =læmplig =avvægning =gentemot mynt som omsætts för sitt samlarværde.

Nackdelen med en værdering av det slag som anges i fjærde kriteriet ær att definitionen blir svèr att tillæmpa. För att avgöra om en transaktion ær skattepliktig =eller =inte =ær =skattemyndigheterna =och =handlarna =hænvisade till en procentsats relaterad till ett guldpris i stændig förændring. Handlarna =skulle =behöva =göra =berækningar =för =varje =enskild =omsættning =för =att

kunna =faststælla =om =den =omfattas =av =det =særskilda =systemet =för =investeringsguld eller inte.

För =att =förenkla =tillæmpningen =kommer =urvalskriterierna =för =investeringsmynt att kombineras med en förteckning över sèdana mynt som anses uppfylla kriterierna, se avsnitt 6.2. Mynt som tagits upp i förteckningen skall alltid anses uppfylla kriterierna under den tid som listan gæller. Förteckningen ær sèledes bindande för de guldmynt som finns upptagna dær. =En =hænvisning =till =företeckningen =har =dærför =gjorts =i =paragrafens

tredje stycke)|UWHFNQLQJHQXWHVOXWHUGRFNLQWHDWWDQGUDP\QWVRPXSS

fyller kriterierna ocksè skall omfattas av definitionen för guldmynt æven om de inte finns med i förteckningen. Det innebær att lænderna kan tilllæmpa skattefriheten pè exempelvis nya investeringsmynt vilka ænnu inte hunnit komma med i förteckningen.

Medlemslænderna skall senast den 30 juni varje èr anmæla vilka mynt som svarar mot de fyra kriterierna. För att Sverige skall kunna fullgöra anmælningsskyldigheten =bör =Riksskatteverkets =læmna =uppgifter =till =Finansdepartementet. =Detta =bör =framgè =av =merværdesskatteförordningen (1994:223), jfr avsnitt 6.2.

Varje land skall till kommissionen uppge inte bara vilka egna investeringsmynt =som =omsætts =i =landet =utan =ocksè =vilka =investeringsmynt =frèn andra =medlemslænder =och =frèn =tredje =land =som =omsætts =dær. =I =syfte =att èstadkomma =enhetlighet =vid =tillæmpningen =av =80%-kriteriet =diskuterar EG:s merværdesskattekommittê möjligheten att faststælla ett visst datum som referensdatum.

%HVWlPPHOVHQ L fjærde =stycket V\IWDU WLOO DWW XWHVOXWD JUlQVGUDJQLQJV problem i =samband =med =omsættning =av =investeringsmynt =som =samtidigt har =ett =samlarværde =och =omsættningen =dærför =skulle =kunna =vara =skattepliktig (jfr artikel 13 B.d.4 i sjætte direktivet och 3 kap. 23 1 ML). För guldmynt som uppfyller kriterierna i första stycket 2 gæller =sèledes =den særskilda =ordningen =för =investeringsmynt. =En =tillæmpning =av =marginalskattesystemet för begagnade varor utesluts dærmed i dessa fall.

3 kap. 10 a Bestæmmelsen =som =motsvarar =artikel =26 =b.B =i =direktiv =98/80/EG, =kommenteras æven under regeringens förslag (avsnitt 6.1).

(QOLJWförsta stycketRPIDWWDUXQGDQWDJHWVnGDQRPVlWWQLQJDYLQYHVWH ringsguld =som =resulterar =i =en =æganderætt =till =guldet =eller =en =fordran =pè guldet. Vad som i paragrafen sægs om omsættning gæller æven vid gemenskapsinterna =förværv =och =import =av =investeringsguldet. =Att =sè =ær =fallet framgèr av 3 kap. 1 andra och tredje stycket ML.

Vad som avses med investeringsguld framgèr av föreslagna 1 kap. 18 ML.

I tillæmpningsomrèdet ingèr bède transaktioner som innebær en fysisk leverans av guldet och transaktioner med guld representerat av værdepapper. Enligt direktivet skall sèledes undantas:

1) investeringsguld som representeras av certifikat för specificerat eller ospecificerat guld eller som ær föremèl för handel pè guldkonton,

2) "særskilt" guldlèn och swapaffærer, som innefattar en æganderætt till eller fordran pè investeringsguld, samt

3) transaktioner med investeringsguld som omfattar futurekontrakt eller forwardkontrakt vilka innebær överlètelse av æganderætt till eller fordran pè investeringsguld.

Ordet "særskilt" före orden guldlèn och swapaffærer har tillkommit för att =markera =att =marknaderna =i =framtiden =kan =komma =att =utveckla =andra typer av transaktioner som ocksè bör kunna omfattas av direktivet.

*XOGUHSUHVHQWHUDWDYguldcertifikatHOOHUVRPILQQVLQVDWWSnguldkon-

tonEHUlWWLJDULEnGDIDOOHQLQQHKDYDUHQWLOOHQYLVVNYDQWLWHWJXOGODJUDG

hos en finansiell institution.

Certifikaten kan avse en æganderætt till eller fordran pè specificerat eller =ospecificerat =investeringsguld. =Certifikat =avseende =specificerat =guld avser köp av en viss angiven guldtacka eller del av den. Certifikat avseende ospecificerat guld hænför sig till en fungibel mængd guld som kan finnas i förvar i samma bank eller i nègon annan bank. Guldkonton avser guld som kontoinnehavaren antingen köper av banken som öppnat kontot eller som kontoinnehavaren sjælv sætter in pè kontot mot insættningsbevis.

bYHQVNguldlènRFKswapaffærerPHGJXOGRPIDWWDVDYWLOOlPSQLQJV omrèdet. Ett guldlèn kan anvændas för att exempelvis finansiera brytning eller =förædling =av =guld. =Pè =guldlèn =löper =rænta =som =pè =vanligt =banklèn. Fördelen ær att lèntagaren kan skydda sig mot prisfall genom att lèna och betala tillbaka kreditbeloppet i guld i stællet för i kontanter. En swap innebær ett avtal mellan tvè parter om att byta betalningsflöden med =varandra under en viss tid.

Tillæmpningsomrèdet för undantagsbestæmmelsen omfattar æven handel med terminskontrakt. Terminskontrakten kan vara av tvè slag, =antingen

futurekontraktHOOHUforwardkontrakt%nGDW\SHUQDDYNRQWUDNWPHGI|UHQ

skyldighet =att =sælja =eller =köpa =en =pè =förhand =bestæmd =kvantitet =investeringsguld vid en given tidpunkt och till ett fast pris. Ett forwardkontrakt kan vara bède standardiserat och individuellt utformat. Futurekontrakten ær dæremot alltid standardiserade. Handeln med futurekontrakt sker dærför pè særskilda börser medan handeln med forwardkontrakt ocksè kan vara organiserad pè annat sætt, exempelvis omsættas direkt mellan huvudmænnen i stællet för pè en metallbörs.

För alla transaktioner som næmns i artikel 26 b.B gæller att de mèste leda till en æganderætt till eller fordran pè investeringsguldet för att omfattas av skattefriheten. Tillæmpningsomrèdet för undantaget ær dærmed begrænsat till att endast avse transaktioner avseende varan guld. Tillhandahèllande =av =finansiella =tjænster =avseende =guld =omfattas =inte =av =tillæmpningsomrèdet. =För =att =undvika =tveksamhet =har =medlemslænderna =i =samband med direktivets tillkomst uttalat att transaktioner som =rör =investeringsguld =och =som =inte =omfattas =av =artikel =26 =b.B =i =direktiv =98/80/EG men som kan anses som tillhandahèllande av tjænst kan medföra en rætt till undantag frèn beskattning enligt artikel 13.B.d i sjætte direktivet. Sistnæmnda artikel motsvaras i svensk lagstiftning av 3 kap. 9 ML.

Andra stycket PRWVYDUDUDUWLNHOE%DQGUDVW\FNHW$YDUWLNHOQIUDP

gèr att förmedling av investeringsguld som görs i nègon annans namn och för dennes rækning ær föremèl för samma undantag som gæller för en leverans av investeringsguld. Hærigenom =undviks =att =förekomsten =av =för-

medlingstjænster =fèr =nègra =negativa =beskattningskonsekvenser =för =handeln med investeringsguld.

Med =förmedling =bör =avses =sèvæl =att =förmedlaren =anvisar =köpare =eller sæljare som att han iklæder sig en agents eller mæklares funktion att bringa parterna =samman =och =medverka =till =att =affæren =kommer =till =stènd =dem emellan.

I de fall huvudmannen valt att bli skattskyldig för en omsættning av investeringsguld enligt föreslagna 3 kap. 10 b ML finns en motsvarande rætt för ombudet att bli skattskyldig för förmedlingstjænsten enligt föreslagna 3 kap. 10 c ML.

Den som i egenskap av ombud förmedlar investeringsguld i eget namn och =uppbær =likviden =för =guldet =skall =liksom =huvudmannen =anses =som sæljare eller i förekommande fall som köpare av investeringsguldet (se 6 kap. 7 ML).

10 b I =paragrafen =regleras =rætten =att =bli =skattskyldig =för =omsættningar =av =investeringsguld. Genom en sèdan beskattningsoption blir det möjligt att fè avdragsrætt för ingèende skatt pè varor och tjænster i verksamheten. Bestæmmelsen som motsvarar artikel 26 b.C första och andra stycket i direktiv =98/80/EG, =kommenteras =æven =under =regeringens =förslag, =avsnitt 6.3.

,första punktenUHJOHUDVUlWWHQWLOOVNDWWVN\OGLJKHWI|Uguldproducenter

och =förædlare =av =guld 6\IWHW PHG EHVWlPPHOVHQ lU DWW LQWH I|UVYnUD

transaktioner som innebær att investeringsguld hanteras som industriguld. Bestæmmelsen =har =stor =betydelse =för =Sverige =sèsom =guldproducerande land. Genom beskattningsoptionen blir næringsidkare i guldbranschen fria att ordna affærsstrukturen som de vill utan skattehænsyn. Guldproducenten kan sælja guldtackor frèn sina försæljningsbolag till grossister och tilllæmpa normala merværdesskatteregler oavsett om avsikten hos grossisten ær att sælja guldet vidare som industriguld eller som investeringsguld.

Förædlaren har en rætt att bli skattskyldig om han omvandlar =guld =av nègot slag till investeringsguld. (jfr artikel 26 b.C första stycket i engelsk sprèkversion ´any gold´ resp. fransk sprèkversion ´de l¶or de origine que ce soit´). Beskattningsoptionen avser med andra ord sèvæl omvandling av annat guld æn investeringsguld till investeringsguld som omvandling av investeringsguld till annat investeringsguld.

Rætten till skattskyldighet enligt första punkten avser investeringsguld bède i form av guldtackor och guldmynt. Beskattningsoptionen kan sèledes utnyttjas av ett myntverk som framstæller guldmynt.

, andra =punkten UHJOHUDV UlWWHQ WLOO VNDWWVN\OGLJKHW I|U QlULQJVLGNDUH VRP EHGULYHU grossistverksamhet %HVWlPPHOVHQ JlOOHU H[HPSHOYLV I|U grossister som sæljer tackguld till industrin, till tandtekniker eller till juvelerare för smyckestillverkning. Det guld som i dessa fall betecknas som investeringsguld ær i sjælva verket att betrakta som industriellt guld.

Næringsidkare som normalt inte tillhandahèller industriguld =eller =som tillhandahèller =industriguld =i =endast =begrænsad =omfattning =omfattas =inte av beskattningsoptionen i andra punkten. Optionen bör endast avse den som =bedriver =yrkesverksamhet =dær =verksamheten =ètminstone =delvis =ær inriktad pè handel med industriguld. Den som i vanliga fall endast sæljer

investeringsguld bör inte fè utnyttja optionen. I vissa lænder ær en del av guldhandeln koncentrerad till banker och andra finansiella institutioner. I de fallen mèste möjligheten att anvænda de normala merværdesskattereglerna anses mycket begrænsad.

Beskattningsoptionen i andra punkten gæller endast investeringsguld i form av guldtackor och inte för guldmynt.

Möjligheten för producenter, förædlare och grossister att bli skattskyldiga kan av praktiska skæl inte kopplas till köparens avsikter med guldet. En juvelerare som köper guld av en grossist kanske væljer att inte anvænda guldtackan för smyckestillverkning utan sæljer den vidare till en privatperson =för =investeringsændamèl. =Om =grossisten =alltid =skulle =behöva bevisa att det guld han sæljer ær avsett för industriændamèl vore att utsætta handeln för orimliga krav. Beskattningen av grossisten skulle bli beroende av köparens uppgifter vilket skulle kunna leda till stora tillæmpningsproblem. Mènga gènger ær det inte ens möjligt för en grossist att vid tidpunkten =för =skattskyldighetens =intræde =veta =hur =en =köpare =kommer =att hantera =investeringsguldet, =særskilt =i =de =fall =det =finns =mènga =köpare =i kedjan före slutkonsumtionen.

Endast =i =de =fall =guldet =omsætts =till =nègon =annan =æn =en =næringsidkare, utesluts rætten till skattskyldighet. Omsættningen kan dè antas ske för investeringsændamèl. =Nègon =merværdesskatt =skall =inte =debiteras =vid =omsættningen samtidigt som sæljaren saknar rætt till èterbetalning av ingèende skatt i verksamheten.

I de fall sæljaren valt att bli skattskyldig och dærför sæljer investeringsguldet med merværdesskatt ær det möjligt för köparen att fè èterbetalning för den ingèende skatten vid en efterföljande skattefri omsættning av investeringsguld , se föreslagna 10 kap. 11 c ML.

Betræffande förfarandet för utövandet av rætten till skattskyldighet hænvisas till avsnitt 6.3.

10 c , SDUDJUDIHQ UHJOHUDV UlWWHQ WLOO VNDWWVN\OGLJKHW I|Uförmedlare %HVWlP melsen som motsvarar artikel 26 b.C tredje stycket i direktiv 98/80/EG, kommenteras æven under regeringens förslag, avsnitt 6.3

Förmedlare som handlar i en annan persons namn och pè dennes vægnar har rætt att bli skattskyldiga för sin förmedlingstjænst om huvudmannen utnyttjat sin rætt att bli skattskyldig för omsættningen av investeringsguldet. Hærigenom motverkas kumulativa effekter vid förmedling av investeringsguld som i sjælva verket skall anvændas för industriændamèl.

Förmedlingstjænsten följer sèledes huvudtjænsten och beskattas om den beskattas. =Förfarandet =kræver =dock =att =förmedlaren =önskar =bli =beskattad för =tjænsten. =Det =sker =sèledes =ingen =automatisk =beskattning =av =förmedlingstjænsten. Detta har ansetts svèrt att genomföra i praktiken, inte minst i de fall huvudmannen och förmedlaren befinner sig i olika medlemslænder. En sèdan ordning fèr æven anses följa av att huvudmannens och förmedlarens tillhandahèllanden principiellt sett =ær =tvè =skilda =transaktioner vilka inte alltid behöver följas èt i beskattningshænseende.

Genom =beskattningsoptionen =för =de =i =paragrafen =angivna =förmedlingstjænsterna undviks konkurrenssnedvridning gentemot en förmedlare som =agerar =i =sitt =eget =namn =och =som =enligt =reglerna =i =6 =kap. =ML =sjælv

skall =betraktas =som =sæljaren. =För =förmedlare =av =detta =slag =föreligger samma =rætt =att =bli =skattskyldig =för =omsættning =av =investeringsguld =som om omsættningen utförts av huvudmannen.

Betræffande förfarandet för utövandet av rætten till skattskyldighet hænvisas till avsnitt 6.3.

23 I paragrafen har gjorts en följdændring i första punkten med anledning av de =særskilda =merværdesskatteregler =för =investeringsguld =som =föreslès =i propositionen.

För guldmynt gæller att de antingen kan vara gællande betalningsmedel och som sèdana skattebefriade enligt punkten 1 i paragrafen. Motsvarande bestæmmelse èterfinns i artikel 13 B.d.4 i sjætte direktivet. Guldmynt kan =ocksè =vara =mynt =av =numismatiskt =værde. =Omsættningen =av =sèdana mynt skall beskattas antingen enligt det marginalskattesystem som gæller för =begagnade =varor =eller =enligt =de =allmænna =bestæmmelserna =om =den skattskyldige begær det (se första punkten i paragrafen och 9 a kap. ML). Ett mynt som inte længre utgör gællande betalningsmedel blir inte automatiskt ett numismatiskt mynt. Det kan ocksè vara ett mynt som accepteras =pè =guldmarknaden. =Som =sèdant =faller =det =in =under =definitionen =för investeringsguld i föreslagna 1 kap. 18 ML.

10 kap. 11 c I paragrafen finns regler om rætt till èterbetalning av ingèende skatt vid skattefri =omsættning =av =investeringsguld =motsvarande =reglerna =om =avdragsrætt =i =artikel =26 =b.D.1 =i =direktiv =98/80/EG. =Bestæmmelserna =kommenteras æven under regeringens förslag, avsnitt 6.4.

Första stycket 1RFKandra stycketDYVHUrætt till èterbetalning om sæljaren =utnyttjat =rætten =till =skattskyldighet (QOLJW DUWLNHO E'D VNDOO

beskattningsbara personer ha rætt att göra avdrag för skatt som skall betalas eller som har betalats för investeringsguld som omsatts till dem av en =person =som =har =utnyttjat =möjligheten =att =bli =skattskyldig, =om =deras efterföljande omsættning av detta guld ær befriad frèn skatt.

Ýterbetalningsrætten avser ingèende skatt hænförlig till sèvæl inhemska som =gemenskapsinterna =förværv =av =investeringsguld =nær =förværvet =görs frèn =en =producent, =en =förædlare =eller =en =grossist =som =utnyttjat =beskattningsoptionen.

Första stycket 2RFKandra stycketDYVHUrætt till èterbetalning vid förværv av annat guld æn investeringsguld för framstællning av investeringsguld.(QOLJWDUWLNHOE'EVNDOOEHVNDWWQLQJVEDUDSHUVRQHUKDUlWWDWW

göra avdrag för skatt som skall betalas eller som har betalats för omsættning till dem, eller gemenskapsinternt förværv eller import som görs av dem, av annat guld æn investeringsguld som dærefter av dem eller för deras rækning har omvandlats till investeringsguld, om deras efterföljande omsættning av detta guld ær befriad frèn skatt.

Bestæmmelsen =avser =sèledes =skatt =som =betalas =vid =import, =inhemska HOOHU JHPHQVNDSVLQWHUQD I|UYlUY DY JXOG VRP inte lU LQYHVWHULQJVJXOG men som omvandlas till investeringsguld och dærefter sæljs utan skatt som investeringsguld. Ýterbetalningsrætten ær begrænsad till ingèende skatt pè guldværdet för sèdant guld som förædlaren eller hans huvudman efter omvandlingen sæljer som investeringsguld. Genom möjligheten att fè tillbaka importskatten undviks konkurrenssnedvridningar mellan inhemskt och importerat guld.

Första stycket 3RFKandra stycketDYVHU rætt till èterbetalning av ingèende skatt hænförlig till kostnader för arbete avseende investeringsguld.

Enligt artikel 26 b.D.1.c skall beskattningsbara personer ha rætt att göra avdrag för skatt som skall betalas eller som har betalats för tjænster som tillhandahèllits dem och som innebær en förændring av guldets form, vikt eller finhalt, ocksè nær det gæller investeringsguld, om deras efterföljande omsættning av detta guld ær befriad frèn skatt.

Bestæmmelsen avser sèledes ingèende skatt som betalats för arbete pè guld =som =skall =omvandlas =till =investeringsguld =eller =arbete =pè =investeringsguld. Exempel pè det sistnæmnda ær nedsmæltning av stora tackor för att göra mindre tackor eller plattor. För att undvika stora kumulativa effekter =införs =en =rætt =till =èterbetalning =av =ingèende =skatten =pè =sèdana tjænster. =Eftersom =arbetet =skall =innebæra =en =förændring =av =guldets =form, vikt eller finhalt utesluts exempelvis transporttjænster, lagring och værdering =av =guldet. =Ingèende =skatt =hænförlig =till =stæmpling =bör =anses =ingè =i begreppet =förændring =av =guldets =form =och =dærmed =medföra =èterbetalningsrætt.

11 b Paragrafen avser rætt till èterbetalning av ingèende skatt hænförlig till förværv av varor eller tjænster knutna till framstællning eller omvandling av investeringsguld. Bestæmmelserna, som motsvarar artikel 26 =b.D.2 =i =direktiv =98/80/EG =kommenteras =æven =under =regeringens =förslag, =avsnitt 6.4.

Enligt =direktivet =skall =beskattningsbara =personer =som =framstæller =investeringsguld =eller =omvandlar =guld =av =nègot =slag =till =investeringsguld (jfr =artikel =26 =b.D.2 =i =engelsk =sprèkversion =´any =gold´ =resp. =fransk sprèkversion ´de l¶or de origine que ce soit´) ha rætt att göra avdrag för skatt som skall betalas eller som har betalats av dem för omsættning, gemenskapsinternt förværv eller import av varor eller tjænster som ær knutna till framstællningen eller omvandlingen av guldet, som om deras efterföljande omsættning av guldet, vilken enligt direktivet ær befriad frèn skatt, hade varit beskattningsbar.

Guldproducenter och förædlare har genom rætten till skattskyldighet en möjlighet att dra av all ingèende skatt som hænför sig till kostnader för framstællning eller omvandling av guld. Beskattningsoptionen kan emellertid inte göras gællande vid försæljningar av investeringsguld till privatpersoner. En èterbetalningsrætt för ingèende skatt hænförlig till kostnader kopplade =till =sjælva =produktionen =av =investeringsguldet =bör =dock =finnas vid leveranser som utförts direkt av producenter eller förædlare till slutkonsumenter. =Privatpersoner =kan =importera =investeringsguld =frèn =tredje land =utan =nègon =dold =ingèende =skatt. =Av =konkurrensskæl =bör =det =vara

möjligt =att =ocksè =köpa =investeringsguld =frèn =inhemska =producenter =och förædlare =utan =dold =merværdesskatt. =Genom =èterbetalningsrætten =i =den föreslagna paragrafen undviks en sèdan bristande neutralitet mellan importerat och egenproducerat investeringsguld.

Med varor knutna till produktionen avses æven fastigheter. Bestæmmelsen =skall =tolkas =restriktivt. =Den =bör =sèledes =inte =avse "overhead"-kostnader i form av exempelvis kostnader för marknadsföring eller =administration. =Inte =heller =banker =och =finansinstitut =har =nègon =rætt till =èterbetalning =av =ingèende =skatt =hænförlig =till =sèdana =kostnader =vid omsættning av investeringsguld till investerare.

12 Paragrafen =har =ændrats =sè =att =det =framgèr =att =rætten =till =èterbetalning =av ingèende skatt ocksè gæller vid export av investeringsguld och av varor som anges i 3 kap. 23 3 ML.

Den som utför en =skattepliktig =omsættning =av =investeringsguld =dærför att han utnyttjat beskattningsoptionen i 3 kap. 10 b ML har vid export av =investeringsguldet =en =rætt =till =èterbetalning =av =ingèende =skatt =enligt förevarande paragraf. Genom den föreslagna ændringen införs en rætt till èterbetalning av ingèende skatt vid export av investeringsguld æven i de fall omsættningen av guldet ær undantagen frèn skatteplikt enligt 3 kap. 10 a ML. En sèdan rætt till èterbetalning följer av artikel 17.3.b i dess lydelse enligt artikel 28f i sjætte direktivet. Nuvarande svenska regler innebær att èterbetalning av ingèende skatt skall medges vid all export av varor. Rætten till èterbetalning skall dærför ocksè gælla vid export av sèdana varor dær omsættningen ær undantagen enligt 3 kap. 23 3 (modersmjölk, blod eller organ frèn mænniskor).

11 kap. 5 b ,SDUDJUDIHQVförsta styckeDQJHVYDGVRPPnVWHIUDPJnDYIDNWXUDQLGH fall sæljaren væljer att tillæmpa rætten att bli skattskyldig. Bestæmmelsen har tillkommit för att göra det möjligt för sèvæl köparen som skattemyndigheten att kontrollera att sæljaren gjort detta val.

I de fall omsættningen görs inom landet och reglerna i föreslagna 1 kap. 2 = =första =stycket =4 =a =ML =om =omvænd =skattskyldighet =blir =tillæmpliga VNDOO HQOLJW andra =stycket RFNVn GHWWD I|UKnOODQGH IUDPJn DY IDNWXUDQ Regeln har tillkommit för att underlætta tillæmpningen och kontrollen av förværvsbeskattningen. Av samma skæl skall fakturan æven innehèlla uppgift om sæljarens registreringsnummer =till =merværdeskatt. =Detta =bör =særskilt anges eftersom bestæmmelsen i 11 kap. 5 ML endast kræver angivande av den skattskyldiges, i det hær =fallet =förværvarens, =registreringsnummer till merværdesskatt.

Av 11 kap. 5 framgèr att fakturan skall innehèlla uppgift om sèdant som kan ha betydelse för bedömningen av skattskyldigheten och mottagarens =avdragsrætt =eller =rætt =till =èterbetalning. =Betræffande =tackguld =bör exempelvis kunna krævas uppgift i fakturan om att frèga ær om investeringsguld. Vidare bör finhalt, serienummer och tillverkarens namn fram-

gè. =De =nærmare =föreskrifterna =om =fakturans =innehèll =bör =meddelas =av Riksskatteverket, jfr avsnitt 6.1.

Hänvisningar till S9-1

9.2. Förslag till lag om ændring i skattebetalningslagen (1997:483)

1 kap. 1 Genom ændringen i första stycket 8 kommer skattebetalningslagens regler om bl.a. betalning och indrivning att bli tillæmpliga pè den særskilda kontrollavgift som föreslès utgè för en sæljare av investeringsguld som inte fullgjort sina skyldigheter att utföra identitetskontroll av köparen.

4 Genom ændringen i första stycket 3 följer bl.a. att rænta kan tas ut pè en sèdan kontrollavgift som avses i föreslagna 15 kap. 6 a . Dærvid gæller lagens regler æven för betalning och indrivning av ræntan (se 1 kap. 1 första stycket 9 SBL). Jæmfört med lagrèdsremissen har punkten 3 gjorts generellt tillæmplig pè kontrollavgifter, =dvs. =æven =pè =sèdana =kontrollavgifter =som =avses =i =lagen =(1998:514) =om =særskild =skattekontroll =av =torgoch marknadshandel m.m.

14 kap. 1 a Bestæmmelserna =som =införts =med =stöd =av =artikel =26 =b.E =i =direktiv 98/80/EG, kommenteras æven under regeringens förslag, avsnitt 6.5.

För att bekæmpa skattebedrægerier skall medlemslænderna införa regler som möjliggör kontroll av handeln med investeringsguld. En av de viktigaste kontrollètgærderna ær att kunderna kan identifieras. Pè det sættet blir det möjligt att följa alla led i en kedja av guldtransaktioner. I paragrafen har dærför införts en skyldighet för sæljaren att utföra identitetskontroll av sina kunder.

I =artikel =3 =i =penningtvættsdirektivet =(91/308/EEG) =finns =regler =om identifiering av kunder för transaktioner om 15 000 ECU eller mer. I artikel 4 i næmnda direktiv finns en bestæmmelse om skyldighet att bevara uppgifter om identifieringen i minst fem èr frèn det att affærsförbindelsen med kunden upphörde. Motsvarande bestæmmelser finns införda i 4 resp. 8 lagen (1993:768) om ètgærder mot penningtvætt.

Bestæmmelserna =i =4 = =penningtvættslagen =har =legat =till =grund =för =ut-IRUPQLQJHQDYSDUDJUDIHQVförstaRFKandra stycke)|UVWDVW\FNHWI|UH skriver identitetskontroll för en transaktion som omfattar ett större belopp æn =10 =000 =kr. =Betræffande =den =beloppsmæssiga =begrænsningen =i =första stycket hænvisas till motiven, avsnitt 6.5. Om transaktionen utförs i flera steg som verkar ha samband med varandra skall det sammanlagda beloppet beaktas. Skyldighet att utföra identitetskontroll föreligger för en sæljare av investeringsguld vid omsættning inom Sverige eller vid omsættning till ett annat EG-land. Export av investeringsguld till tredje land skall inte

beskattas =i =Sverige. =Skæl =att =kræva =identitetskontroll =för =undvikande =av skatteundandraganden saknas dærför i dessa fall. Inte heller omsættningar som förværvsbeskattas alternativt ær undantagna frèn förværvsbeskattning i ett annat EG-land skall i och för sig beskattas i Sverige. Det kan dock finnas skæl att EG-lænderna bistèr varandra med att kontrollera =att =obeskattat =investeringsguld =inte =kommer =till =anvændning =i =industriellt =syfte inom =gemenskapen. =En =skyldighet =att =utföra =identitetskontroll =æven =vid gemenskapsinterna omsættningar föreslès dærför.

För transaktioner mellan företag med verksamhet av det slag som anges 2 penningtvættslagen anses identitetskontroll enligt den lagen inte behövlig =sè =længe =kunden =ær =ett =företag =hemmahörande =i =ett =land =inom EES. En motsvarande begrænsning kan anses motiverad æven betræffande den identitetskontroll som skall utföras enligt den nu föreslagna bestæmmelsen.

3DUDJUDIHQV tredje =stycke KDU XWIRUPDWV PHG OHGQLQJ DY ODJHQ (1998:514) om særskild skattekontroll av torg- och marknadshandel m.m.

'HQ L fjærde =stycket =DQJLYQD WLGHQ I|U EHYDUDQGH DY KDQGOLQJDU HOOHU uppgifter =som =læmnats =vid =identitetskontrollen =ær =en =annan =æn =den =som anges =i =8 = =penningtvættslagen. =Tidsbegrænsningen =för =arkiveringsskyldigheten föreslès i stællet motsvara den tid som gæller enligt 14 kap. 2 SBL för bevarande av underlag i skatteærenden.

Nær =det =gæller =frègan =om =i =vilken =utstræckning =handlingar =för =identitetskontroll =skall =bevaras =fèr =det =ankomma =pè =Riksskatteverket =att =med stöd av det allmænna bemyndigandet i 66 skattebetalningsförordningen (1997:750) meddela de ytterligare föreskrifter som behövs.

3 Genom den föreslagna ændringen blir det möjligt för skattemyndigheten att förelægga den som sæljer investeringsguld att læmna uppgift avseende sèdan identitetskontroll som föreslès i 1 a .

Att ett förelæggande enligt paragrafen kan förenas med vite följer av 23 kap. 2 SBL.

15 kap. 6 a I paragrafen finns bestæmmelser om en administrativ sanktionsavgift som skall pèföras den sæljare som inte fullgjort sina skyldigheter enligt föreslagna 14 kap. 1 a SBL. Paragrafen behandlas æven under regeringens förslag, avsnitt 6.5.

Enligt 14 kap. 1 a ankommer det pè den som sæljer investeringsguld att =vid =transaktioner =överstigande =10 =000 =kronor =kontrollera =identiteten hos =köparen =genom =att =föra =anteckningar =om =namn, =adress =m.m. =Försummelse att göra detta kan medföra att kontrollavgift pèförs. Inhæmtade uppgifter skall bevaras under viss tid och enligt den föreslagna ændringen i 14 kap. 3 pè begæran læmnas till skattemyndigheten. Underlètenhet att læmna ut bevarade anteckningar kan dock inte medföra att kontrollavgift pèförs. I dessa fall utgörs pètryckningsmedlet av vitesinstitutet.

8 a I =paragrafen =finns =bestæmmelser =om =befrielse =frèn =kontrollavgift. =Bestæmmelsen ær avsedd att tillæmpas pè samma sætt som motsvarande bestæmmelse i 15 kap. 7 SBL.

22 kap. 11 Skattemyndighetens beslut om kontrollavgift kan överklagas till lænsrætten med stöd av 22 kap. 1 SBL. Av den nya lydelsen av punkt 6 i förevarande paragraf följer att det krævs prövningstillstènd av kammarrætten vid =överklagande =av =lænsrættens =beslut =om =befrielse =frèn =sèdan =avgift. Skattemyndighetens =beslut =om =vitesförelæggande =enligt =den =föreslagna ændringen i 14 kap. 3 SBL kan inte överklagas (se 22 kap. 2 SBL).

Hänvisningar till S9-2

Förteckning över remissinstanser som avgivit yttrande över Finansdepartementets promemoria om særskilda merværdesskatteregler för investeringsguld (Fi 1999:211)

Efter remiss har yttrande över promemorian læmnats av Riksbanken, Finansinspektionen, =Kommerskollegium, =Generaltullstyrelsen, =Riksskatteverket, =Rikspolisstyrelsen, =Sveriges =Industriförbund, =Boliden =AB, =K.A. Rasmussen AB och Sveriges Mynthandlares Förening.

Svenska Bankföreningen har beretts tillfælle att avge yttrande men förklarat sig avstè frèn yttrande.

Sveriges =Provnings- =och =Forskningsinstitut, =Engelharth/Clal =AB =och Guldsmedsbranschens =Samarbetsforum =har =beretts =tillfælle =att =avge =yttrande men inte yttrat sig. Promemorian har vidare læmnats till Enskilda Mynt- och metallbörsen i Stockholm.

Lagrèdets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammantræde 1999-03-16

Nærvarande: f.d. justitierèdet Staffan Vængby, justitierèdet Gertrud Lennander, regeringsrèdet Kjerstin Nordborg.

Enligt en lagrèdsremiss den 11 mars 1999 (Finansdepartementet) har regeringen beslutat inhæmta Lagrèdets yttrande över förslag till

1. lag om ændring i merværdesskattelagen (1994:200),

2. lag om ændring i skattebetalningslagen (1997:483).

Förslagen har inför Lagrèdet föredragits av kanslirèdet Marianne Svanberg.

LagrèdetOlPQDUI|UVODJHQXWDQHULQUDQ

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammantræde den 25 mars 1999

Nærvarande: statrèdet Hjelm-Wallên, ordförande, och statsrèden Freivalds, Schori, Winberg, Ulvskog, Sahlin, Klingvall, Pagrotsky, ástros, Messing, Engqvist, Rosengren, Larsson, Wærnersson, Lejon, Lövdên

Föredragande: statsrèdet Lövdên

Regeringen beslutar proposition 1998/99:69 Særskilda merværdesskatteregler för investeringsguld

Rættsdatablad

Författningsrubrik Bestæmmelser som inför, ændrar, upphæver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EG-regler

Merværdesskattelagen398L0281 (1994:200) 1 kap. 2 första stycket 4 a och 18 , 3 kap. 10 a -10 c och 23 , 10 kap. 11 c och 11 d samt 11 kap. 5 b .

Skattebetalningslagen (1997:483) 1 kap. 1 första stycket 8 och 4 , 14 kap. 1 a och 3 , 15 kap. 6 a och 8 a samt 22 kap. 11 .

398L0281