Prop. 2010/11:151

Nytt unionsregister för utsläppsrätter

Fredrik Reinfeldt

Andreas Carlgren

(Miljödepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen föreslås flera ändringar i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Huvuddelen av ändringarna motiveras av att de nationella utsläppsregistren i EU:s medlemsstater ersätts av ett nytt unionsregister på EU-nivå. Därutöver föreslås att definitionen av flygverksamhet ändras för att inkludera en eller flera flygningar med luftfartyg som avgår från eller ankommer till en flygplats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Vidare föreslås ändringar som syftar till att klargöra vad en övervaknings- och rapporteringsplan för flygverksamheter ska innehålla. Kravet på att den kontrollör som verifierar rapporten om utsläpp av växthusgaser ska vara ackrediterad enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll tas bort. I stället får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om krav på kontrollören.

I propositionen föreslås även förtydliganden i miljöbalken. Ändringarna syftar till att klargöra att det endast är sådana utsläpp av koldioxid, dikväveoxid och perfluorkolväten som är tillståndspliktiga enligt lagen om handel med utsläppsrätter som inte får omfattas av tillståndsvillkor eller förelägganden som syftar till en begränsning av sådana utsläpp.

Förslaget om ändring i lagen om handel med utsläppsrätter föreslås träda i kraft den 1 januari 2012 i fråga om vissa paragrafer medan förslagen i övrigt föreslås träda i kraft den dag regeringen bestämmer.

1

Prop. 2010/11:151

2

Innehållsförteckning

1 Förslag till riksdagsbeslut .................................................................4

2 Lagtext..............................................................................................5

2.1 Förslag till lag om ändring i miljöbalken ...........................5

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:944) om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken......6 2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1326) om

ändring i miljöbalken .........................................................7

2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter...................................................8

3 Ärendet och dess beredning............................................................19

4 Bakgrund till handelssystemet ........................................................20

5 Ett nytt unionsregister.....................................................................22 6 Flygutsläppsdirektivet och EES......................................................27 7 Ackreditering av kontrollörer .........................................................29

8 Övervaknings- och rapporteringsplan för flygverksamhet .............30

9 Förtydliganden i miljöbalken..........................................................31 10 Ikraftträdande..................................................................................33 11 Konsekvenser..................................................................................34

12 Författningskommentar...................................................................35

12.1 Förslaget till lag om ändring i miljöbalken ......................35 12.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:944) om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken....35

12.3

Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1326) om

ändring i miljöbalken .......................................................36

12.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.................................................36 Bilaga 1 EU:s registerförordning – Kommissionens förordning

(EU) nr 920/2010..................................................................45

Bilaga 2 Promemorians lagförslag – registerförordningen .................97 Bilaga 3 Förteckning över remissinstanserna

– registerförordningen ........................................................109

Bilaga 4 Promemorians lagförslag – ackreditering och

marknadskontroll................................................................110

Bilaga 5 Förteckning över remissinstanserna – ackreditering

och marknadskontroll .........................................................112

Bilaga 6 Lagrådsremissens lagförslag...............................................113 Bilaga 7 Lagrådets yttrande ..............................................................126

Prop. 2010/11:151

3

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 31 maj 2011........ 129

Rättsdatablad........................................................................................ 130

Prop. 2010/11:151

4

1 Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i miljöbalken,

2. lag om ändring i lagen (2010:944) om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken,

3. lag om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken,

4. lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

Prop. 2010/11:151

5

2 Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1 Förslag till lag om ändring i miljöbalken

Härigenom föreskrivs att 22 kap. 19 § miljöbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

22 kap.

19 §

Yrkanden om ersättning till följd av vattenverksamhet eller en åtgärd enligt 11 kap. 22 § och synpunkter i anledning av utlåtande om verksamheten enligt 12 § skall framställas skriftligen eller muntligen senast vid huvudförhandlingen. Miljödomstolen får avvisa senare framställda yrkanden och synpunkter, om de inte har föranletts av iakttagelser vid syn eller av andra omständigheter som har förekommit under huvudförhandlingen.

Yrkanden om ersättning till följd av vattenverksamhet eller en åtgärd enligt 11 kap. 22 § och synpunkter i anledning av utlåtande om verksamheten enligt 12 § ska framställas skriftligen eller muntligen senast vid huvudförhandlingen. Mark- och miljödomstolen får avvisa senare framställda yrkanden och synpunkter, om de inte har föranletts av iakttagelser vid syn eller av andra omständigheter som har förekommit under huvudförhandlingen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Prop. 2010/11:151

6

2.2 Förslag till lag om ändring i lagen (2010:944) om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 2 § miljöbalken i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:944) om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i nämnda balk ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2010:944 Föreslagen lydelse

16 kap.

2 §

Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, får lämnas för begränsad tid. Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sådan tidsbegränsning.

Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, får förenas med villkor.

Vid ändring av en miljöfarlig verksamhet får tillståndet begränsas till att enbart avse ändringen (ändringstillstånd).

För verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter får dock inte beslutas villkor om begränsning av utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten eller villkor som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta gäller inte villkor som i fråga om dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra betydande lokala föroreningar.

I fråga om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten som innebär att en verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, får det inte beslutas villkor om begränsning av utsläppen eller villkor som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta gäller inte villkor som i fråga om dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra betydande lokala föroreningar.

Bestämmelser om vilka mål som är ansökningsmål finns i 21 kap. 1 a § och bestämmelser om vad en ansökan i ett ansökningsmål ska innehålla finns i 22 kap. 1 §. Regeringen får meddela föreskrifter om vad en ansökan i ett ärende ska innehålla.

Bestämmelser om vilka mål som är ansökningsmål finns i 21 kap. 1 a § och bestämmelser om vad en ansökan i ett ansökningsmål ska innehålla finns i 22 kap. 1 §.

Prop. 2010/11:151

7

2.3 Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken

Härigenom föreskrivs att 26 kap. 9 § miljöbalken i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1326) om ändring i nämnda balk ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2009:1326 Föreslagen lydelse

26 kap.

9 §

En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd i ansökningsmål som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §.

Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom hindrar dock inte en tillsynsmyndighet från att meddela sådana brådskande förelägganden eller förbud som är nödvändiga för att undvika att ohälsa eller allvarlig skada på miljön uppkommer.

I fråga om verksamheter som omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter får inte beslutas förelägganden om begränsning av utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten eller förelägganden som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta gäller inte förelägganden som i fråga om dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra betydande lokala föroreningar.

I fråga om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten som innebär att en verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, får det inte beslutas förelägganden om begränsning av utsläppen eller förelägganden som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta gäller inte förelägganden som i fråga om dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra betydande lokala föroreningar.

Prop. 2010/11:151

8

2.4 Förslag till lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

dels att 4 kap. 6, 12 och 13 §§ samt 8 kap. 9 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 11 § ska utgå,

dels att 1 kap. 2 och 2 e §§, 2 kap. 14 §, 4 kap. 1, 2, 5, 7–11 och 15– 20 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1–3 §§, 8 kap. 7 och 10–12 §§ och 9 kap. 1 § samt rubrikerna närmast före 4 kap. 1 § och 6 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 6 och 20 a §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

2 §1

I denna lag avses med

anläggning: en fast teknisk enhet där det bedrivs en eller flera verksamheter som ger upphov till utsläpp som kräver tillstånd enligt denna lag, inklusive all annan därmed direkt förknippad verksamhet, som tekniskt sett är knuten till de verksamheter som bedrivs på platsen och som kan påverka utsläpp och föroreningar, och

flygverksamhet: en eller flera flygningar med luftfartyg som avgår från eller ankommer till en flygplats inom Europeiska unionens territorium och som ger upphov till utsläpp som ska omfattas av en övervaknings- och rapporteringsplan enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

flygverksamhet: en eller flera flygningar med luftfartyg som avgår från eller ankommer till en flygplats inom Europeiska unionens territorium eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som ger upphov till utsläpp som ska omfattas av en övervaknings- och rapporteringsplan enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

2 e §2

Med registerförordningen avses i denna lag kommissionens förordning (EG) nr 2216/2004 av den 21 december 2004, om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europapar-

Med registerförordningen avses i denna lag kommissionens förordning (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets

1 Senaste lydelse 2009:685. 2 Senaste lydelse 2009:685.

Prop. 2010/11:151

9

lamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG.

och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG3.

2 kap.

14 §4

Övervaknings- och rapporteringsplanen enligt 13 § ska

1. innehålla uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för att övervaka och rapportera utsläppen enligt 5 kap. och för att beräkna luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan, och

Övervaknings- och rapporteringsplanen enligt 13 § ska innehålla uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för att övervaka och rapportera utsläppen enligt 5 kap. Om verksamhetsutövaren avser att ansöka om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap. 1 §, ska planen även innehålla uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för att möjliggöra en beräkning av luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan.

2. vara godkänd av tillsynsmyndigheten.

Planen ska vara godkänd av tillsynsmyndigheten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur beräkningen av luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan ska göras.

4 kap.

Utsläppsregister och anläggningsregister

Unionsregister

1 §5

Bestämmelser om kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i ett utsläppsrättsregister finns i registerförordningen.

Bestämmelser om kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i ett unionsregister finns i registerförordningen.

Ett anläggningsregister skall upprättas över de verksamheter som omfattas av tillståndsplikt enligt denna lag.

3 EUT L 270, 14.10.2010, s. 1 (Celex 32010R0920

)

.

4 Senaste lydelse 2009:685. 5 Senaste lydelse 2006:643.

Prop. 2010/11:151

10

Utsläppsrättsregistret och anläggningsregistret skall föras av den myndighet som regeringen bestämmer (kontoföringsmyndigheten).

Den myndighet som regeringen bestämmer (kontoföringsmyndigheten) är den nationella administratör som avses i artikel 6.1 i registerförordningen. Kontoföringsmyndigheten ska administrera konton i unionsregistret som myndigheten har öppnat och som tillhör följande kontotyper:

1. Sveriges nationella konton,

2. depåkonton för verksamhetsutövare,

3. depåkonton för luftfartygsoperatörer,

4. persondepåkonton,

5. depåkonton för handelsplattformar, och

6. kontrollörskonton.

Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument skall inte tillämpas på kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter.

Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument ska inte tillämpas på kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter.

2 §6

En utsläppsrätt är giltig enbart under den handelsperiod för vilken den är utfärdad.

I artikel 61 i registerförordningen finns bestämmelser om sparande av utsläppsrätter utfärdade för perioden 2008–2012 och påföljande handelsperioder.

I artikel 57 i registerförordningen finns bestämmelser om sparande av utsläppsrätter utfärdade för perioden 2008–2012 och påföljande handelsperioder.

5 §

En ansökan om personligt konto eller en ansökan om registrering i utsläppsrättsregistret skall vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud. En sådan ansökan får signeras och överföras elektroniskt på det sätt som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kontoföringsmyndigheten föreskriver.

En ansökan om att öppna ett konto eller en ansökan om registrering i unionsregistret ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud. En sådan ansökan får signeras och överföras elektroniskt.

6 Senaste lydelse 2006:643.

Prop. 2010/11:151

11

6 §

Minst ett ombud för den som ansöker om att öppna ett persondepåkonto som anges i 1 § andra stycket 4 ska vara folkbokfört eller ha säte i Sverige.

7 §

Om en ansökan om registrering enligt 5 § inte uppfyller de krav som anges där eller i de föreskrifter som meddelats med stöd av den paragrafen, skall ansökan avvisas.

Om en ansökan enligt 5 § inte uppfyller de krav som anges där, ska sökanden föreläggas att komplettera sin ansökan. Om föreläggandet inte följs, ska ansökan avvisas.

8 §

Om en ansökan om personligt konto enligt 5 § eller om registrering av överlåtelse enligt 6 § inte uppfyller de krav som anges i 5 respektive 6 §, skall sökanden föreläggas att komplettera sin ansökan.

Om den som ansöker om att öppna ett persondepåkonto inte har ett ombud som uppfyller kravet i 6 §, ska ansökan avvisas.

Kontoföringsmyndigheten skall avvisa ansökningen, om ett föreläggande om komplettering inte följs.

9 §7

Kontoföringsmyndigheten skall avslå en ansökan om registrering

1. om den registrering som ansökan avser inte är förenlig med en befintlig registrering enligt 11 eller 12 §,

2. om den registrering som ansökan avser inte är förenlig med befintliga registreringar i Europeiska kommissionens centrala register eller det centrala registret för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar.

Kontoföringsmyndigheten ska avslå en ansökan om registrering som inte är förenlig med befintliga registreringar i Europeiska unionens transaktionsförteckning eller den internationella transaktionsförteckningen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar.

7 Senaste lydelse 2006:643.

Prop. 2010/11:151

12

10 §

När kontoföringsmyndigheten vidtagit en registreringsåtgärd i utsläppsregistret skall kontohavaren skriftligen underrättas om det.

I artikel 11 i registerförordningen finns det bestämmelser om att en kontohavare ska underrättas om vissa processer som rör kontot.

Om ansökan överförts elektroniskt enligt föreskrifter meddelade med stöd av 5 § får även underrättelsen överföras elektroniskt.

Om ansökan överförts elektroniskt enligt 5 § får även underrättelsen överföras elektroniskt.

11 §

Underrättas kontoföringsmyndigheten om att någon som finns antecknad i utsläppsrättsregistret har gått i konkurs, skall en anteckning om detta göras på berörda konton.

Regeringen får meddela föreskrifter om

1. anteckning i unionsregistret av beslut om att någon som finns registrerad i unionsregistret har försatts i konkurs eller att en utsläppsrätt eller kyotoenhet har utmätts, belagts med kvarstad eller betalningssäkrats,

2. avvisning av en ansökan om registrering som inte är förenlig med en sådan anteckning, och

3. borttagande av en sådan anteckning.

15 §8

Om inget annat följer av denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter vid kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i utsläppsrättsregistret.

Om inget annat följer av denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter vid kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i de konton i unionsregistret som kontoföringsmyndigheten administrerar enligt 1 §.

Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som utförs i utsläppsrättsregistret.

Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som utförs i unionsregistret.

8 Senaste lydelse 2006:643.

Prop. 2010/11:151

13

16 §9

I fråga om personuppgifter skall utsläppsrättsregistret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

Personuppgifter som kontoföringsmyndigheten administrerar i unionsregistret ska ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet som staten, ett landsting eller en kommun ansvarar för enligt lag eller annan författning och

a) som avser utsläppsrätter eller kyotoenheter som registreras i utsläppsrättsregistret,

a) som avser utsläppsrätter eller kyotoenheter som registreras i unionsregistret,

b) som för att kunna fullgöras förutsätter tillgång till information om utsläppsrätter eller kyotoenheter, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,

2. omsättning av utsläppsrätter eller kyotoenheter, samt

3. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där information om utsläppsrätter eller kyotoenheter utgör underlag för prövningar eller beslut.

17 §

Kontoföringsmyndigheten skall på begäran lämna ut uppgift i utsläppsrättsregistret till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten får ha direktåtkomst till utsläppsrättsregistret.

Kontoföringsmyndigheten ska på begäran lämna ut uppgift i unionsregistret till tillsynsmyndigheten.

18 §

Kontoföringsmyndigheten skall årligen, senast den 31 januari, underrätta en innehavare av ett konto i utsläppsrättsregistret om innehållet på dennes konto per den 31 december föregående kalenderår.

Kontoföringsmyndigheten ska senast den 31 januari varje år ge innehavaren av ett konto som anges i 4 kap. 1 § andra stycket 2, 3, 4 eller 5 ett besked om innehållet på kontot per den 31 december det närmast föregående kalenderåret.

Beskedet ska lämnas genom att det hålls tillgängligt elektroniskt där kontoföringsmyndigheten håller annan information tillgänglig för kontohavaren.

19 §

En uppgift på ett konto i utsläppsrättsregistret, skall rättas om den innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel

En uppgift på ett konto i unionsregistret ska rättas, om den innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller

9 Senaste lydelse 2006:643.

Prop. 2010/11:151

14

eller liknande förbiseende eller till följd av tekniskt fel. Den vars rätt berörs skall ges möjlighet att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrandet annars är uppenbart onödigt.

liknande förbiseende eller till följd av tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges möjlighet att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrandet annars är uppenbart onödigt.

Bestämmelser om återkallande av transaktioner i unionsregistret finns i artikel 51 i registerförordningen.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller i stället för första stycket bestämmelserna om rättelse i 28 § personuppgiftslagen (1998:204).

20 §10

För upprättande av konto i utsläppsrättsregistret har kontoföringsmyndigheten rätt att ta ut en avgift. Regeringen meddelar föreskrifter om avgiften.

Kontoföringsmyndigheten får ta ut en avgift för att öppna ett persondepåkonto eller ett depåkonto för handelsplattform i unionsregistret.

Avgiften får inte belasta verksamheter med tillståndsplikt enligt denna lag eller flygverksamheter.

20 a §

Regeringen får meddela föreskrifter om sådan avgift som avses i 20 §.

5 kap.

1 §11

För varje anläggning och för flygverksamhet ska verksamhetsutövaren genom beräkning eller mätning övervaka sina utsläpp av de växthusgaser som tillståndet eller övervaknings- och rapporteringsplanen avser och varje år göra en rapport om utsläppen. Rapporten ska

1. innehålla en beskrivning av de mät- eller beräkningsmetoder som används, inklusive en uppgift om sammanlagda utsläpp och om mätningens eller beräkningens säkerhet samt uppgifter om kvalitetssäkring och kvalitetskontroll,

2. vara verifierad av en kontrollör som är ackrediterad för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, och

2. vara verifierad av en kontrollör enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 § 2, och

3. ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter det kalenderår som rapporten avser.

10 Senaste lydelse 2009:1324. 11 Senaste lydelse 2009:1325.

Prop. 2010/11:151

15

6 kap.

1 §12

För varje anläggning ska verksamhetsutövaren överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från anläggningen. För en flygverksamhet ska verksamhetsutövaren överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från flygverksamheten. Överlämnandet ska ske till kontoföringsmyndigheten senast den 30 april och avse utsläppen under det närmast föregående kalenderåret.

För varje anläggning ska verksamhetsutövaren överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från anläggningen. För en flygverksamhet ska verksamhetsutövaren överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från flygverksamheten. Överlämnandet ska ske senast den 30 april och avse utsläppen under det närmast föregående kalenderåret.

Överlämnandet får inte med stöd av 2 § lagen ( 1930:173 ) om beräkning av lagstadgad tid ske senare än den 30 april. I artiklarna 46–48 i registerförordningen finns det bestämmelser om förfarandet för överlämnande.

Om en verifierad rapport enligt 5 kap. 1 § inte har getts in innan ett beslut av tillsynsmyndigheten enligt 5 kap. 2 § första stycket har vunnit laga kraft, ska antalet utsläppsrätter motsvara de sammanlagda utsläppen enligt detta beslut.

Utsläppsrätter som utfärdats av en behörig myndighet i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen får användas för att fullgöra en verksamhetsutövares skyldighet enligt första stycket.

Utsläppsrätter som utfärdats av en nationell administratör i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen får användas för att fullgöra en verksamhetsutövares skyldighet enligt första stycket.

Annullering av utsläppsrätter Borttagande och annullering

2 §13

Bestämmelser om annullering av utsläppsrätter och kyotoenheter finns i artiklarna 58–62 i registerförordningen.

I artiklarna 49 och 50 i registerförordningen finns det bestämmelser om förfarandet för att ta bort utsläppsrätter och annullera kyotoenheter.

3 §14

En utsläppsrätt, utsläppsminskningsenhet eller certifierad ut-

En utsläppsrätt, utsläppsminskningsenhet eller certifierad ut-

12 Senaste lydelse 2009:685. 13 Senaste lydelse 2006:643. 14 Senaste lydelse 2006:643.

Prop. 2010/11:151

16

släppsminskning får inte överlämnas för att fullgöra skyldigheten enligt 1 § första stycket, om den har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring.

släppsminskning får inte överlämnas för att fullgöra skyldigheten enligt 1 § första stycket, om den har utmätts, belagts med kvarstad eller betalningssäkrats.

En utsläppsrätt eller kyotoenhet får inte överlämnas för frivillig annullering enligt artikel 62 i registerförordningen, om den har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring.

En utsläppsrätt eller kyotoenhet får inte tas bort eller annulleras enligt artiklarna 49 och 50 i registerförordningen, om den har utmätts, belagts med kvarstad eller betalningssäkrats.

8 kap.

7 §

En verksamhetsutövare som betalat avgift enligt 6 § är inte befriad från sin skyldighet enligt 6 kap. 1 § att överlämna utsläppsrätter till kontoföringsmyndigheten, när denne skall överlämna utsläppsrätter för det efterföljande kalenderåret.

En verksamhetsutövare som betalat avgift enligt 6 § är inte befriad från sin skyldighet enligt 6 kap. 1 § att överlämna utsläppsrätter, när denne ska överlämna utsläppsrätter för det efterföljande kalenderåret.

10 §15

Den som lider skada till följd av ett beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § har rätt till ersättning av staten.

Den som lider skada till följd av ett fel som rättas enligt 4 kap. 19 § första stycket har rätt till ersättning av staten, om rättelsen avser en felregistrering som gjorts av kontoföringsmyndigheten.

Ersättning lämnas inte om den skadelidande med hänsyn till felets art eller andra omständigheter bort inse att fel förekommit.

11 §

Utöver vad som följer av 9 § gäller bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

15 Senaste lydelse 2009:685.

Prop. 2010/11:151

17

12 §

Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 9 och 10 §§ av den myndighet som regeringen bestämmer.

Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 10 § av den myndighet som regeringen bestämmer.

9 kap.

1 §16

Följande beslut får överklagas hos mark- och miljödomstolen:

1. beslut om tillstånd enligt 2 kap.,

2. beslut om godkännande av en övervaknings- och rapporteringsplan enligt 2 kap. 14 §,

3. beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap.,

4. beslut om korrigering av tilldelningsbeslut enligt 4 kap. 4 §,

5. beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 §,

6. beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket,

7. beslut om att vägra öppna ett persondepåkonto enligt artikel 13.4 i registerförordningen eller ett depåkonto för handelsplattform enligt artikel 14.4 i registerförordningen,

8. beslut om att inte godkänna ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud enligt artikel 20.4 i registerförordningen,

9. beslut om att vägra att uppdatera kontouppgifter eller uppgifter om behörigt ombud enligt artikel 21.1 i registerförordningen,

10. beslut enligt artikel 27.1 eller 27.3 i registerförordningen om att stänga av tillträdesrätten till ett konto enligt artikel 27.5 i samma förordning,

7. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §,

11. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §,

8. beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §,

12. beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §,

9. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §,

13. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §,

10. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §,

14. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §,

16 Senaste lydelse 2010:941.

Prop. 2010/11:151

18

11. beslut om offentliggörande av verksamhetsutövares namn enligt 8 kap. 5 §,

15. beslut om offentliggörande av en verksamhetsutövares namn enligt 8 kap. 5 §,

12. beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a §, och

16. beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a §, och

13. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §.

17. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 i fråga om 1 kap. 2 §, 2 kap. 14 § och 5 kap. 1 § och i övrigt den dag regeringen bestämmer.

Prop. 2010/11:151

19

3 Ärendet och dess beredning

EU:s nya registerförordning

Miljödepartementet tagit fram en promemoria med förslag till ändringar i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter med anledning av EU:s nya registerförordning – kommissionens förordning (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG (EUT L 270, 14.10.2010, s. 1, Celex 32010R0920), bilaga 1. Utöver de ändringar som motiveras av EU:s nya registerförordning, föreslogs i promemorian en ändring av definitionen av flygverksamhet så att definitionen också inkluderar en eller flera flygningar med luftfartyg som avgår från eller ankommer till en flygplats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Promemorian innehöll också förslag till förtydliganden i miljöbalken. Promemorians förslag, som återges i bilaga 2, har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 3. Remisssvaren och en sammanställning av svaren finns tillgänglig i Miljödepartementet (M2011/1275/R).

EU:s förordning om ackreditering och marknadskontroll

Miljödepartementet tagit fram en promemoria om förslag till ändringar i lagen om handel med utsläppsrätter med anledning av att det inom EU har tagits fram ett regelverk för organisation och tillvägagångssätt vid ackreditering – Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30, Celex 32008R0765). Promemorians förslag, som återges i bilaga 4, har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanser finns i bilaga 5. Remisssvaren och en sammanställning av svaren finns tillgänglig i Miljödepartementet (M2009/4876/R).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 12 maj att inhämta Lagrådets yttrande över de lagförslag som finns i bilaga 6. Lagrådets yttrande finns i bilaga 7. Regeringen har följt Lagrådets förslag till ändringar (se författningskommentaren).

Efter Lagrådets granskning har det uppmärksammats att det i 22 kap. 19 § miljöbalken finns en hänvisning till miljödomstol som förbisetts i ett tidigare lagstiftningsärende. Eftersom miljödomstolarna den 2 maj 2011 har bytt namn till mark- och miljödomstolar innehåller propositionen ett förslag till följändring i denna paragraf. Ändringen är av sådan beskaffenhet att Lagrådets hörande skulle sakna betydelse.

Prop. 2010/11:151

20

4 Bakgrund till handelssystemet

Som en viktig del i EU:s program mot klimatförändringar har EU etablerat ett system för handel med utsläppsrätter som ansluter till Kyotoprotokollet. Den första handelsperioden, 2005–2007, har avslutats och den andra handelsperioden, 2008–2012, har inletts. Förberedelserna för den tredje handelsperioden, 2013–2020, pågår. Regelverket för handelssystemet finns i handelsdirektivet, dvs. Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (EUT L 275, 25.10.2003, s. 32, Celex 32003L0087). För närvarande omfattar handelssystemet förbränningsanläggningar, oljeraffinaderier, anläggningar för produktion eller bearbetning av järn, stål, glas och glasfiber, cement och keramik samt anläggningar för tillverkning av papper eller pappersmassa. För dem som driver sådana anläggningar är det obligatoriskt att delta i systemet för handel med utsläppsrätter.

Huvuddelen av handelsdirektivet genomförs i svensk rätt genom lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter. Utgångspunkten är att utsläpp av koldioxid inte får ske från anläggningar som omfattas av systemet, om inte ett särskilt tillstånd finns. Länsstyrelsen prövar ansökningar om tillstånd. Verksamhetsutövarna får ansöka om tilldelning av utsläppsrätter för varje handelsperiod. Regeringen upprättar en nationell fördelningsplan som anger hur utsläppsrätterna ska fördelas. Den nationella fördelningsplanen ska godkännas av Europeiska kommissionen. En verksamhetsutövare är skyldig att genom beräkning eller mätning övervaka sina utsläpp av koldioxid och varje år ge in en verifierad rapport om utsläppen. Verksamhetsutövaren är också skyldig att varje år överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från anläggningen. De överväganden som gjordes i samband med införandet av lagen om handel med utsläppsrätter framgår av propositionen Handel med utsläppsrätter II (prop. 2004/05:18).

Handelsdirektivet har ändrats genom länkdirektivet, dvs. Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/101/EG av den 27 oktober 2004 om ändring av direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen, i överensstämmelse med Kyotoprotokollets projektbaserade mekanismer (EUT L 338, 13.11.2004, s. 18, Celex 32004L0101). Avsikten med länkdirektivet är att knyta EU:s handel med utsläppsrätter till de delar av Kyotoprotokollet som rör de projektbaserade mekanismerna, dvs. gemensamt genomförande och mekanismen för ren utveckling. Mekanismerna är i grunden ett sätt att få till stånd kostnadseffektiva utsläppsminskningar som en part kan använda sig av för att uppfylla sitt kvantifierade åtagande i Kyotoprotokollet. Genom länkdirektivet kan även verksamhetsutövare med anläggningar som omfattas av handelsdirektivet tillgodogöra sig utsläppsminskningar från de projektbaserade mekanismerna. Utsläppsminskningarna från ett projekt omvandlas till ett tillgodohavande som kan säljas och köpas på den

Prop. 2010/11:151

21

marknad som handelssystemet utgör. Under vissa förutsättningar får sådana tillgodohavanden användas när verksamhetsutövare redovisar utsläppsrätter enligt EU:s handelssystem. Genomförandet av länkdirektivet innebar vissa ändringar i lagen om handel med utsläppsrätter samt i förordningen om handel med utsläppsrätter, se regeringens proposition Utvecklad utsläppshandel för minskad klimatpåverkan (prop. 2005/06:184).

Handelsdirektivet har därefter ändrats genom flygutsläppsdirektivet, dvs. Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/101/EG av den 19 november 2008 om ändring av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (EUT L 8, 13.1.2009, s. 3, Celex 32008L0101). Genom flygutsläppsdirektivet inkluderas luftfarten i handelssystemet från och med 2012. Den luftfart som ska omfattas av handelssystemet är flyg som avgår från eller ankommer till en flygplats inom Europeiska unionens territorium. Betydelsefulla undantag innebär dock att bl.a. flertalet flygbolag med begränsad verksamhet inom Europeiska unionen och sportflygningar inte omfattas. Den som bedriver en flygverksamhet ska för de flygningar som omfattas av handelssystemet övervaka utsläppen av koldioxid. Verksamhetsutövaren måste också för varje år kunna redovisa utsläppsrätter som täcker de faktiska utsläppen. Verksamhetsutövaren ska ha en plan för de åtgärder som vidtas för att övervaka och rapportera utsläppen. Flygets införande i handelssystemet innebar ändringar i lagen om handel med utsläppsrätter, se regeringens proposition Flyget i utsläppshandeln (prop. 2008/09:147).

Slutligen har handelsdirektivet ändrats genom det s.k. ändringsdirektivet (Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser, EUT L 140, 5.6.2009, s. 63, Celex 32009L0029). Syftet med detta ändringsdirektiv är att reglera handeln med utsläppsrätter efter 2012. Av regeringens proposition Ändringar i systemet för handel med utsläppsrätter (prop. 2009/10:28) framgår bakgrunden och skälen för de ändringar i lagen om handel med utsläppsrätter som ändringsdirektivet medfört.

Prop. 2010/11:151

22

5 Ett nytt unionsregister

Regeringens förslag: Lagen om handel med utsläppsrätter ändras för att anpassas till EU:s nya registerförordning och inrättandet av ett unionsregister på EU-nivå. Inrättandet av ett unionsregister medför följande ändringar:

– Kontoföringsmyndigheten är den myndighet som ska administrera Sveriges nationella konton i unionsregistret och de övriga konton som omfattas av svensk jurisdiktion.

– Minst ett ombud för den som ansöker om att öppna ett persondepåkonto ska vara folkbokfört eller ha sitt säte i Sverige.

– Skyldigheten för kontoföringsmyndigheten att på berörda konton i registret anteckna beslut om konkurs, utmätning, kvarstad och betalningssäkring ersätts av ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter om anteckning i unionsregistret av sådana beslut, om avvisande av ansökan om registrering i registret som inte är förenligt med ett sådant beslut och borttagande av en sådan anteckning.

– Tillsynsmyndighetens direktåtkomst till utsläppsregistret tas bort. – Kontoföringsmyndigheten får elektroniskt lämna besked om innehav på konton i registret.

– Det förtydligas att överlämnandet av utsläppsrätter sker enligt det förfarande som anges i registerförordningen och inte genom ett överlämnande av utsläppsrätter till kontoföringsmyndigheten.

Det klargörs att lagen om beräkning av lagstadgad tid inte kan åberopas till stöd för att överlämna utsläppsrätter senare än den 30 april.

– Möjligheten till skadestånd av staten till följd av tekniska fel i registret tas bort och skadestånd till följd av felregistrering utgår endast om felet är orsakat av kontoföringsmyndigheten.

– Det blir möjligt att överklaga flera av de beslut som kontoföringsmyndigheten meddelar med stöd av registerförordningen.

Promemorians förslag överensstämmer i huvudsak med regeringens.

Kravet på att ett ombud ska vara folkbokfört eller ha säte i Sverige har i regeringens förslag begränsats till att endast gälla persondepåkonton. Den myndighet som i Sverige ska vara nationell administratör ska enligt regeringens förslag benämnas kontoföringsmyndighet och inte kontomyndighet. Promemorians förslag till bestämmelser om anteckning på konton om beslut om konkurs m.m., om avvisande av ansökan om registrering som inte stämmer överens med anteckning på kontot samt om borttagande av anteckning ersätts i regeringens förslag med ett bemyndigande för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter.

Remissinstanserna: Kommerskollegium har anfört att utvecklingen av utsläppshandelssystemet är positivt och att ett gemensamt unionsregister bör leda till ökad samordning och transparens. Statens energimyndighet har anfört att myndigheten föredrar benämningen kontoföringsmyndighet eller nationell administratör framför det i promemorian föreslagna kontomyndighet, eftersom de två först nämnda benämningarna bättre beskriver

Prop. 2010/11:151

23

myndighetens funktion. Naturvårdsverket och Transportstyrelsen har föreslagit att luftfartygsdepåkonton undantas från kravet på att minst ett ombud för den som ansöker om att öppna ett konto i unionsregistret ska vara folkbokfört eller ha säte i Sverige eftersom operatörer av luftfartyg som sällan flyger till Sverige i regel saknar förankring i Sverige. Naturvårdsverket har också framfört att det i fråga om kontrollörskonton bör vara tillräckligt att ett ombud uppfyller kraven i artikel 17 och i bilaga IV och V till registerförordningen eftersom kontrollörer är fria att verka på den inre marknaden enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 och därmed kan ha sitt säte eller vara folkbokfört i annan medlemsstat än Sverige. Transportstyrelsen har också framfört att en ansökan om att öppna luftfartygsdepåkonto borde kunna tas emot av Naturvårdsverket eftersom Naturvårdsverket är kontaktmyndighet för övervaknings- och rapporteringsplaner samt är den myndighet som tilldelar utsläppsrätter till flyget. Något krav på att särskilt sända in en ansökan om öppnande av konto till Statens Energimyndighet borde, enligt Transportsstyrelsen, inte finnas utan de båda myndigheterna borde finna en gemensam lösning som underlättar för luftfartygsoperatörerna, i synnerhet de mindre operatörerna med små utsläpp.

Skälen för regeringens förslag

Bakgrund

Enligt artikel 19 i det ursprungliga handelsdirektivet var varje medlemsstat skyldig att upprätta och administrera ett nationellt register. Registret är i praktiken en elektronisk databas för att bl.a. hantera uppgifter om

– upprättande av konton för verksamhetsutövare som omfattas av handelssystemet,

– upprättande av konton för andra fysiska och juridiska personer, – utfärdande av tilldelade utsläppsrätter, – innehav av utsläppsrätter, – överlåtelse (köp och försäljning) av utsläppsrätter, – eventuellt sparande av utsläppsrätter, och – återlämning och annullering av utsläppsrätter. Handelsdirektivet har senast ändrats genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapens system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser (ändringsdirektivet). När det gäller register innebär artikel 19 i ändringsdirektivet att i stället för nationella register ska utsläppsrätter som utfärdas från och med den 1 januari 2012 hållas i ett gemenskapsregister för att möjliggöra åtgärder för underhåll av de depåkonton som öppnats i medlemsstaterna och för tilldelning, överlämnande och annullering av utsläppsrätter.

En ny registerförordning

Gemensamma bestämmelser om medlemsstaternas nationella register finns i kommissionens förordning (EG) nr 2216/2004 av den 21 december 2004, om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med

Prop. 2010/11:151

24

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG (EUT L 386, 29.12.2004, s. 1, Celex 32004R2216). Under 2010 beslutade kommissionen om en ny registerförordning, kommissionens förordning (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG (EUT L 270, 14.10.2010, s. 1, Celex 32010R0920).

Den nya registerförordningen innehåller de anpassningar som krävs med anledning av att de nationella registren ska ersättas av ett gemenskapsregister enligt artikel 19 i ändringsdirektivet. Förutom att alla utsläppsrätter från och med den 1 januari 2012 ska utfärdas i ett centralt register som är gemensamt för hela EU så innehåller den nya registerförordningen även de utökade krav som ställs på utsläppsrättsregistret till följd av att flyget inkluderas i utsläppshandeln från och med den 1 januari 2012. Registerförordningen är direkt tillämplig för medlemsstaterna men innehåller inte en fullständig reglering. Precis som i fråga om den tidigare registerförordningen lämnas ett visst utrymme åt medlemsstaterna.

Unionsregistret

Som en följd av Lissabonfördraget kommer det centrala registret få namnet unionsregistret. Registret innebär en konsolidering av samtliga 27 europeiska utsläppsrättsregister. Ingen medlemsstat kommer från och med 2012 behöva att hålla ett eget register utan Europeiska kommissionen upprätthåller och driver en central IT-plattform (artikel 6.2 i registerförordningen). Varje medlemsstat kommer även fortsättningsvis att vara skyldig att administrera det egna landets konton i unionsregistret. Enligt artikel 6.1 i registerförordningen ska varje medlemsstat utse en nationell administratör som ska ha tillträde till och administrera landets egna konton och de konton som omfattas av landets jurisdiktion. Enligt förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter är det Statens energimyndighet som är kontoföringsmyndighet för det nuvarande utsläppsregistret. Regeringen avser att utse Statens energimyndighet till att vara den nationella administratör som avses i artikel 6.1 i registerförordningen. I Sverige kommer den nationella administratören att benämnas kontoföringsmyndighet, dvs. samma benämning som för närvarande används för den myndighet som upprätthåller och administrerar Sveriges nationella register. Av bilaga I till registerförordningen framgår vilka konton som kontoföringsmyndigheten ska ha ansvaret för att administrera. Ansvaret omfattar de svenska nationella konton som staten är kontohavare för samt depåkonton för verksamhetsutövare, depåkonton för luftfartygsoperatörer, persondepåkonton, depåkonton för handelsplattformar och kontrollörskonton. Myndighetens ska enligt artikel 6.1 öppna, stänga av tillträdesrätt till och avsluta ett konto, godkänna behöriga ombud, tillåta sådana ändringar av kontouppgifter som kräver myndighetens godkännande och inleda transaktioner som kontohavaren begär enligt artikel 19.4. De konton för vilka Statens energimyndighet är kontoföringsmyndighet för omfattas enligt registerförordningen av svensk jurisdiktion (artikel 10.4).

Prop. 2010/11:151

25

Utsläppsregistret ersätts av unionsregistret

Den nya registerförordningen innebär att lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter och förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter behöver ändras i vissa avseenden. Flest ändringar krävs det i 4 kap. lagen om handel med utsläppsrätter som innehåller bestämmelser om registrering av utsläppsrätter. Några ändringar är främst av redaktionell karaktär. Ordet utsläppsregister ersätts av unionsregister och hänvisningar till artiklar i registerförordningen ändras som en konsekvens av att den nuvarande registerförordningen ersatts av en ny. Förutom ändringar av redaktionell karaktär medför den nya registerförordningen och inrättandet av ett unionsregister även ändringar i sak.

Krav på att ombud ska finnas i Sverige

Av artikel 19.6 i registerförordningen framgår att en medlemsstat kan kräva att ett ombud har permanent adress eller är registrerad i medlemsstaten. Kravet kan ställas oavsett vilken typ av konto det gäller. Med anledning av de synpunkter som Naturvårdsverket och Transportstyrelsen har lämnat bör ett krav på att minst ett ombud ska vara folkbokfört eller ha säte i Sverige endast gälla i fråga om persondepåkonto. Det är enligt Statens energimyndighet i första hand för persondepåkonton som myndigheten har identifierat ett behov av att ha möjlighet att kontakta ett ombud i Sverige.

Anteckningar i registret

I 4 kap. 11 och 12 §§ lagen om handel med utsläppsrätter finns bestämmelser om att kontoföringsmyndigheten ska anteckna om en kontohavare har gått i konkurs eller om en utsläppsrätt eller kyotoenhet har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring. I dessa fall ska enligt 4 kap. 9 § en ansökan om registrering som inte är förenlig med en sådan anteckning avvisas. Syftet med bestämmelserna är att skydda rättighetshavare och tredje man som avser att förvärva utsläppsrätter. I 4 kap. 13 § finns bestämmelser om borttagande av anteckningar som införts med stöd av 11 och 12 §§.

Den nya registerförordningen innebär att det är kommissionen som ska upprätthålla och driva den IT-plattform där unionsregistret kommer att finnas. Eftersom IT-plattformen ännu inte är färdigställd, är det för närvarande oklart om det tekniskt sett kommer att vara möjligt att på konton i unionsregister anteckna uppgifter om konkurs, utmätning, kvarstad eller betalningssäkring. Det är därför lämpligt att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får ett bemyndigande att meddela föreskrifter om anteckning i unionsregistret av beslut om att någon som finns antecknad i registret har försatts i konkurs eller att en utsläppsrätt eller kyotoenhet har utmätts, belagts med kvarstad eller betalningssäkrats. Bemyndigandet bör även omfatta möjlighet att meddela föreskrifter om borttagande av en sådan anteckning och att en ansökan om registrering som inte är förenlig med en anteckning i registret ska avvisas. Bemyndigandet innebär att regeringen kan meddela föreskrifter som är anpassade till unionsregistrets tekniska förutsättningar.

Prop. 2010/11:151

26

Tillsynsmyndighetens tillgång till uppgifter ur registret

Naturvårdsverket har tillsynsansvaret för att lagen om handel med utsläppsrätter och dess förordning följs. Av 4 kap. 17 § lagen om handel med utsläppsrätter följer att Naturvårdsverket i egenskap av tillsynsmyndighet har direktåtkomst till utsläppsregistret. Troligen kommer unionsregistrets tekniska utformning inte att medge någon direktåtkomst för tillsynsmyndigheten. Naturvårdsverket har hittills inte använt sig av sin möjlighet till direktåtkomst. Eftersom det behov som tillsynsmyndigheten kan ha av uppgifter i unionsregistret kan tillgodoses genom att tillsynsmyndigheten begär ut uppgifterna från kontoföringsmyndigheten, kan möjligheten till direktåtkomst för tillsynsmyndigheten tas bort.

Årsbesked till kontohavare

Enligt 4 kap. 18 § lagen om handel med utsläppsrätter ska kontoföringsmyndigheten årligen underrätta kontohavare om innehållet på dennes konto per den 31 december föregående kalenderår. Denna skyldighet innebär en omfattande pappershantering. I syfte att underlätta för kontoföringsmyndigheten bör det vara möjligt för myndigheten att lämna kontobeskedet elektroniskt genom att hålla det tillgängligt på den plats i registret där annan information lämnas till kontohavaren. Innehavaren kan då själv gå in på registret och ta del av kontobeskedet.

Överlämnandet av utsläppsrätter

Det finns bestämmelser om förfarandet för att överlämna utsläppsrätter i 6 kap. 1 § lagen om handel med utsläppsrätter. Enligt bestämmelsens nuvarande lydelse kan man få uppfattningen att utsläppsrätterna överlämnas till kontoföringsmyndigheten. I praktiken sker förfarandet helt elektroniskt. Av den nya registerförordningen framgår av artiklarna 46–48 att kontohavaren föreslår att ett visst angivet utsläppsrätter ska flyttas från innehavarens konto till unionsregistrets konto för borttagning av utsläppsrätter. För att lagen om handel med utsläppsrätter bättre ska överensstämma med det faktiska förfarandet bör 6 kap. 1 § och 8 kap. 7 § ändras.

Det datum när utsläppsrätterna senast ska ha överlämnats, den 30 april, följer av artikel 12.2a och 12.3 i handelsdirektivet. Eftersom datumet följer av direktivet är det inte möjligt att göra avsteg från det. Det har förekommit att verksamhetsutövare som har varit försenade med att överlämna utsläppsrätter har hänvisat till lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid. Det finns därför anledning att i 6 kap. 1 § lagen om handel med utsläppsrätter klargöra att lagen om beräkning av lagstadgad tid inte är tillämplig vid överlämnande av utsläppsrätter.

Statens ansvar för fel i registret

I 8 kap. lagen om handel med utsläppsrätter finns bestämmelser om skyldighet för staten att utge ersättning i vissa fall. Ersättningsskyldighet uppkommer om en kontohavare lider skada till följd av ett tekniskt fel i utsläppsregistret. När de nationella utsläppsregistren ersätts av ett unionsregister som Europeiska kommissionen upprätthåller och driver, är det inte längre staten som är ansvarig för eventuella tekniska fel i registret.

Prop. 2010/11:151

27

Skyldigheten för staten att utge ersättning till följd av tekniska fel bör därför tas bort. Med tekniskt fel avses fel i den mjuk- eller hårdvara som används för registret. Skyldigheten att utge ersättning på grund av skador som uppkommit till följd av rättelser av uppgifter i registret begränsas till att enbart avse rättelser som sker till följd av en felregistrering som kontoföringsmyndigheten har gjort.

Ansökningar om öppnande av konto

Transportstyrelsen har framfört att en ansökan om att öppna luftfartygsdepåkonto borde kunna tas emot av Naturvårdsverket. Med hänsyn till att artikel 16 i registerförordningen föreskriver att en ansökan från en luftfartygsoperatör ska göras till den nationella administratören är det inte möjligt att göra den ändring som Transportstyrelsen föreslagit. Statens energimyndighet arbetar tillsammans med Naturvårdsverket för att på olika sätt tillhandahålla information till operatörerna i syfte att underlätta för dem att kontakta rätt myndighet. Myndigheterna arbetar löpande för att tydliggöra de olika roller som myndigheterna har inom systemet för handel med utsläppsrätter.

6 Flygutsläppsdirektivet och EES

Regeringens förslag: Definitionen av flygverksamhet ändras för att inkludera en eller flera flygningar med luftfartyg som avgår från eller ankommer till en flygplats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Naturvårdsverket har anfört att eftersom EES-avtalet inkluderar flygutsläppsdirektivet kan definitionen av flygverksamhet förenklas så att den endast hänvisar till flygningar som avgår från eller ankommer till en flygplats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdets territorium. Swedavia har anfört att det är positivt att flygtrafik tillhörande det Europeiska ekonomiska samarbetsorganet (ESS) inkluderas i systemet för handel med utsläppsrätter.

Skälen för regeringens förslag: Handelsdirektivet har ändrats genom

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/101/EG om ändring av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter inom gemenskapen, det s.k. flygutsläppsdirektivet. Avsikten med flygutsläppsdirektivet är att begränsa luftfartens påverkan på klimatet genom att utsläpp av koldioxid från luftfartsverksamhet integreras i gemenskapssystemet för handel med utsläppsrätter.

I handelsdirektivet lades genom flygutsläppsdirektivet till ett nytt kapitel II efter artikel 3 som ska tillämpas på tilldelning och utfärdande av utsläppsrätter till luftfartsverksamhet. Som huvudregel avses med luftfartsverksamhet flygningar som avgår från eller ankommer till en flygplats belägen inom en medlemsstats territorium. Undantag görs för bl.a. flygningar vars maximala certifierade startmassa understiger 5 700 kilogram och flygningar som uteslutande utförs vid officiella uppdrag för transport

Prop. 2010/11:151

28

av regerande monark och hans eller hennes närmaste familj, statsöverhuvud eller regeringschefer i en annan stat än en medlemsstat. Ett viktigt undantag är också flygningar som genomförs av en verksamhetsutövare som ägnar sig åt kommersiella lufttransporter och som under tre fyramånadersperioder i följd genomför mindre än 243 flygningar per period eller vars utsläpp för flygningarna understiger 10 000 ton per år, se 17 a § förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter som genomför bilaga I till handelsdirektivet.

Gemensamma EES-kommittén beslutade den 1 april 2011 att införliva flygutsläppsdirektivet med avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, se beslut nr 6/2011 av om ändring av bilaga XX (Miljö) till EES-avtalet, EUT L 93, 7.4.2011, s. 35. Det innebär att flygningar med luftfartyg som avgår från eller ankommer till en flygplats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska inkluderas i handelssystemet. EES-länderna kommer att bli administrerande medlemsstat för flygbolag om det följer av artikel 18 a i handelsdirektivet. Det kan få till följd att Sverige upphör att vara administrerande medlemsstat för ett flygbolag och att det i stället blir ett EES-land som blir administrerande medlemsstat för bolaget. För de verksamhetsutövare som omfattas av lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter kommer ändringen att innebära att även flygningar med luftfartyg som avgår från eller ankommer till en flygplats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet måste täckas av utsläppsrätter.

När flygutsläppsdirektivet nu har inkluderats i EES-avtalet behöver definitionen av flygverksamhet i lagen om handel med utsläppsrätter ändras för att inkludera en eller flera flygningar med luftfartyg som avgår från eller ankommer till en flygplats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

Flyget inkluderas i handeln med utsläppsrätter från och med den 1 januari 2012. Varje verksamhetsutövare ska redan under 2009 ha lämnat in en övervaknings- och rapporteringsplan. Under 2010 ska verksamhetsutövare som bedriver luftfartsverksamhet och avser att ansöka om tilldelning av utsläppsrätter ta fram uppgifter om tonkilometer, dvs. luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan, för sådan luftfartsverksamhet som verksamhetsutövaren bedrivit under 2010. Dessa uppgifter ligger sedan till grund för tilldelningen av utsläppsrätter. En verksamhetsutövaren ansöker om den tilldelning som ska ske gratis genom att senast den 31 mars 2011 lämna in verifierade uppgifter om tonkilometer. Medlemsstaterna ska överlämna ansökningarna till Europeiska kommissionen.

Att länderna som omfattas av EES inkluderas i handelssystemet under 2011 innebär vissa praktiska problem. Det finns t.ex. inga krav i lagen om handel med utsläppsrätter på att verksamhetsutövare ska beräkna tonkilometer för sådan flygningar som avgår från eller ankommer till en flygplats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under 2010. Om en verksamhetsutövaren gör sådana flygningar under 2010 men inte har beräknat tonkilometer för dessa kommer den tilldelning som verksamhetsutövaren får att bli mindre än om verksamhetsutövaren beräknat tonkilometer för sådana flygningar. Naturvårdsverket har dock skriftligen och muntligen uppmanat berörda verksamhetsutövare att ta med även sådana flygningar.

Prop. 2010/11:151

29

Naturvårdsverket har föreslagit att definitionen av flygverksamhet kan förenklas. Regeringen anser dock att det av definitionen tydligt bör framgå att den omfattar både flygningar inom EU och EES.

7 Ackreditering av kontrollörer

Regeringens förslag: Kravet på att den kontrollör som ska verifiera rapporten om utsläpp av växthusgaser är ackrediterad för uppgiften enligt lagen om teknisk kontroll tas bort ur lagen.

Promemorians förslag överensstämmer i sak med regeringens. Remissinstanserna: Naturvårdsverket har anfört att verkets bedömning är att en verksamhetsutövare som omfattas av lagen om handel med utsläppsrätter kommer att kunna vända sig till en ackrediterad kontrollör i vilken annan medlemsstat som helt under förutsättning att kontrollören har ackrediterats för uppgiften av ett ackrediteringsorgan enligt förordning (EG) nr 765/2008 och att det gäller oavsett var verksamhetsutövaren har sitt säte. Svensk Energi har anfört att det är positivt att de bestämmelser som gäller för ackreditering av kontrollörer blir likformiga inom

EU samt att företag som bedriver verksamhet i flera länder kan använda en och samma kontrollör eftersom det skapar mer likvärdiga villkor för företag som omfattas av handelssystemet.

Skälen för regeringens förslag: Enligt artikel 15 i handelsdirektivet ska medlemsstaterna se till att de rapporter som lämnas in av verksamhetsutövarna avseende utsläpp av växthusgaser kontrolleras i enlighet med bilaga V och alla närmare bestämmelser som antagits av kommissionen. Det framgår av Europeiska kommissionens riktlinjer att rapporterna ska vara verifierade av en oberoende, ackrediterad kontrollör. Enligt artikel 15 i ändringsdirektivet ska kommissionen senast den 31 december 2011 anta en förordning om verifiering av utsläppsrapporter och om ackreditering och tillsyn av kontrollörer. Förordningen ska innehålla villkor för ackreditering och återkallande av ackreditering, ömsesidigt erkännande och, i tillämpliga fall, sakkunnigbedömning av ackrediteringsorgan. Bestämmelserna om kontroll och ackreditering har genomförts genom 5 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

Av nämnda bestämmelse framgår att rapporten ska vara verifierad av en kontrollör som är ackrediterad för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

Inom Europeiska unionen har det tagits fram ett regelverk för organisation och tillvägagångssätt vid ackreditering, Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93 (EUT L 218, 13.8.2008, s. 30, Celex 32008R0765). Förordningen innehåller allmänna principerna om ackreditering, bestämmelser om hur ackreditering ska gå till och om förbud mot konkurrens mellan ackrediteringsorgan. Därutöver innehåller förordningen bestämmelser om krav på ackrediteringsorganen, om ömsesidigt erkännande av ackrediteringsorgan och om en europeisk ackrediteringsstruktur. Förordningen innebär som huvudregel att ackreditering

Prop. 2010/11:151

30

ska sökas hos ackrediteringsorganet i den medlemsstat där företaget som vill bli ackrediterat har sitt säte. Den bestämmelse i lagen om handel med utsläppsrätter enligt vilken ackreditering ska ske enligt lagen om teknisk kontroll blir då missvisande eftersom ackreditering efter att förordningen träder i kraft den 1 januari 2010 sker enligt förordning (EG) nr 765/2008.

Bestämmelserna i lagen om handel med utsläppsrätter måste anpassas till förordningen (EG) nr 765/2008. Eftersom regelverket kan komma att behöva ändras igen med anledning av den förordning som kommissionen håller på att ta fram om ackreditering inom handelssystemet, bör kraven på ackreditering av kontrollörer regleras i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer kan med stöd av bemyndigandet i 5 kap. 3 § 2 lagen om handel med utsläppsrätter meddela föreskrifter om att rapporten ska vara verifierad av kontrollörer ackrediterade enligt förordning (EG) nr 765/2008.

8 Övervaknings- och rapporteringsplan för flygverksamhet

Regeringens förslag: En övervaknings- och rapporteringsplan för en flygverksamhet ska innehålla uppgifter om verksamhetsutövarens åtgärder för att kunna beräkna luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan endast för det fall verksamhetsutövaren avser att ansöka om tilldelning av utsläppsrätter enligt lagen om handel med utsläppsrätter.

Promemorians förslag överensstämmer i sak med regeringens. Remissinstanserna: Svea hovrätthar anfört att det av 2 kap. 14 § lagen om handel med utsläppsrätter bör framgå att den som avser att sedermera ansöka om gratis tilldelning av utsläppsrätter redan i den plan som ska avse övervakningsåret ett par år tidigare ska ha lämnat de efterfrågade uppgifterna.

Skälen för regeringens förslag: I artikel 3 g i handelsdirektivet sägs att administrerande medlemsstater ska se till att varje luftfartygsoperatör ska lämna in en övervaknings- och rapporteringsplan med åtgärder som ska vidtas för att övervaka och rapportera utsläpp och med uppgifter om tonkilometer för inlämnande av ansökan om tilldelning enligt artikel 3 e.

Den administrerande medlemsstaten ska se till att dessa planer godkänns av den behöriga myndigheten i enlighet med de riktlinjer som ska tas fram av Europeiska kommissionen.

Ansökan om tilldelning görs enligt artikel 3 e genom att verifierade uppgifter om tonkilometer för sådan verksamhet som har bedrivits under övervakningsåret lämnas in till den behöriga myndigheten. Med övervakningsår avses det kalenderår som löper ut två år innan den period som ansökan avser, se 33 d § förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter. För handel under 2012 är dock övervakningsåret 2010. Ansökningar ska göras minst 21 månader innan den handelsperiod som an-

Prop. 2010/11:151

31

sökningen avser. För handel under 2012 ska ansökan göras senast den 31 mars 2011.

Bestämmelserna genomförs i svensk rätt genom 2 kap. 13 och 14 §§ lagen om handel med utsläppsrätter. Av 2 kap. 13 § framgår att utsläpp av koldioxid från flygningar med luftfartyg ska omfattas av en övervaknings- och rapporteringsplan, om verksamheten inte har undantagits från denna skyldighet. Enligt 2 kap. 14 § ska övervaknings- och rapporteringsplanen innehålla uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för att övervaka och rapportera utsläppen enligt 5 kap. och för att beräkna luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan. Planen ska också vara godkänd av tillsynsmyndigheten.

Såsom bestämmelserna om övervaknings- och rapporteringsplan har kommit till uttryck i den svenska lagstiftningen är utgångspunkten att planen alltid ska innehålla uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för att kunna beräkna luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan, se proposition 2008/09:147 s. 28 f. och 44. Handelsdirektivet ska dock förstås som att sådana åtgärder endast behöver vidtas under övervakningsåret. Dessutom är verksamhetsutövaren inte skyldig att ansöka om tilldelning utan betalning. Om verksamhetsutövaren inte ansöker om tilldelning utan betalning ska verksamhetsutövaren inte heller vara skyldig att vid någon tidpunkt vidta åtgärder för att kunna beräkna luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan. Bestämmelserna i lagen om handel med utsläppsrätter behöver ändras så att det framgår att övervaknings- och rapporteringsplanen endast ska innehålla uppgifter om verksamhetsutövarens åtgärder för att kunna beräkna luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan för det fall verksamhetsutövaren avser att ansöka om tilldelning enligt 3 kap. 1 § lagen om handel med utsläppsrätter.

Med hänsyn bland annat till Svea hovrätts synpunkter har bestämmelsen formulerats om något jämfört med promemorians förslag.

9 Förtydliganden i miljöbalken

Regeringens förslag: I miljöbalken tydliggörs att sådana utsläpp av koldioxid, dikväveoxid och perfluorkolväten som omfattas av lagen om handel med utsläppsrätter inte får omfattas av tillståndsvillkor eller förelägganden som syftar till begränsning av sådana utsläpp eller som syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp genom att reglera använd mängd fossilt bränsle.

Med anledning av att miljödomstolarna från och med den 2 maj 2011 benämns mark- och miljödomstolar görs en ändring i miljöbalken.

Promemorians förslag överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Transportstyrelsen har med anledning av att flygverksamheter från och med 2012 kommer att omfattas av handeln med utsläppsrätter föreslagit att miljöbalken ändras så att det framgår att varken utsläpp från fasta anläggningar eller utsläpp från flygverksamheter får regleras på annat sätt än vad som följer av lagen (2004:1199) om han-

Prop. 2010/11:151

32

del med utsläppsrätter. En sådan ändring av 16 kap. 2 § och 26 kap. 9 §miljöbalken skulle enligt Transportstyrelsen innebära att verksamheterna i handelssystemet likställs oavsett om det rör utsläpp av koldioxid från fasta anläggningar eller utsläpp från flyg. Swedavia har tillstyrkt de föreslagna ändringarna i miljöbalken, men samtidigt anfört att det tydligare bör framgå av förarbeten och lagtext att utsläpp som omfattas av lagen om handel med utsläppsrätter inte ska kunna villkorsregleras enligt miljöbalken.

Skälen för regeringens förslag: Genom artikel 26 i handelsdirektivet har IPPC-direktivet ändrats på så sätt att gränsvärden för utsläpp av växthusgaser endast ska fastställas om det är nödvändigt för att förhindra betydande lokala föroreningar. Bakgrunden är att utsläppshandeln förutsätter stor flexibilitet för den enskilde verksamhetsutövaren att själv bestämma nivån för utsläppen av växthusgaser i verksamheten. Det viktiga är att de totala utsläppen begränsas av att det finns en begränsad mängd utsläppsrätter tillgängliga inom systemet. Det är den totala mängden utsläppsrätter som bestämmer skyddsnivån i systemet.

Artikel 26 i handelsdirektivet genomförs med bestämmelser i miljöbalken. För den handelsperiod som pågår 2008–2012 gäller artikel 26 endast koldioxid. Från och med den handelsperiod som börjar 2013 gäller artikel 26 även dikväveoxid och perfluorkolväten. Det är en anpassning till att handelssystemet från och med 2013 omfattar även dessa gaser. Bestämmelser som genomför artikel 26 för handelsperioden som börjar 2013 har beslutats genom antagandet av prop. 2009/10:28 (bet. 2009/10:MJU11, rskr. 2009/10:90). De finns i 16 kap. 2 §, 24 kap. 15 § och 26 kap. 9 §miljöbalken. Från och med den 1 januari 2013 följer av 16 kap. 2 § miljöbalken att för anläggningar som omfattas av handelssystemet får det inte beslutas villkor om begränsning av koldioxidutsläpp, dikväveoxidutsläpp eller perfluorkolväteutsläpp eller villkor som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta gäller dock inte villkor i fråga om dikväveoxid eller perfluorkolväten som behövs för att hindra betydande lokala föroreningar. Enligt 24 kap. 15 § miljöbalken får en anläggningen som har ett tillstånd enligt miljöbalken eller äldre miljölagstiftning med villkor om begränsning av koldioxidutsläpp, dikväveoxidutsläpp eller perfluorkolväteutsläpp eller användning av fossila bränslen, släppa ut koldioxid, dikväveoxid och perfluorkolväte utan hinder av de satta villkoren. En tillsynsmyndighet får enligt 26 kap. 9 § inte besluta om förelägganden om begränsning av koldioxidutsläpp, dikväveoxidutsläpp, perfluorkolväteutsläpp eller förelägganden som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp.

Innebörden av 16 kap. 2 § och 26 kap. 9 §miljöbalken är att utsläpp av koldioxid, dikväveoxid och perfluorkolväte inte får regleras genom villkor och förelägganden enligt miljöbalken, om dessa växthusgaser omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om att det ska krävas tillstånd enligt lagen för utsläpp av växthusgaser för utsläpp av växthusgaser (2 kap. 1 § lagen om handel med utsläppsrätter). Enligt 17 a § förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter som träder i kraft den 1 januari 2013, krävs tillstånd för utsläpp av växthusgaser för de verksamheter som beskrivs i

Prop. 2010/11:151

33

bilaga 2. I bilaga 2 anges vilka eller vilken växthusgas som tillståndsplikten gäller för. I de fall tillståndplikten för utsläpp från en verksamhet endast omfattar utsläpp av en eller två av växthusgaserna koldioxid, dikväveoxid och perfluorkolväte, är det endast i fråga om nämnda växthusgas som villkor och förelägganden inte får meddelas. Eftersom den nuvarande lydelsen av 16 kap. 2 § och 26 kap. 9 §miljöbalken kan uppfattas som om villkor och föreläggande inte får meddelas för någon av växthusgaserna oavsett om tillståndsplikten endast gäller för en eller två av dem, behöver bestämmelserna formuleras om.

Regeringen har den 5 maj 2011 beslutat att ge Naturvårdsverket i uppdrag att i samråd med Statens energimyndighet och Transportstyrelsen analysera hur utsläpp av koldioxid från flygverksamhet kan undantas från andra regleringar än vad som följer av lagen om handel med utsläppsrätter. Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2011. Med anledning av det uppdrag som regeringen har beslutat om saknas anledning att nu föreslå sådana ändringar av miljöbalken som bland annat Transportstyrelsen efterfrågat i sitt remissvar.

I 22 kap. 19 § miljöbalken finns en hänvisning till miljödomstol som förbisetts i ett tidigare lagstiftningsärende. Eftersom miljödomstolarna från den 2 maj 2011 benämns mark- och miljödomstolar bör hänvisningen ändras.

10 Ikraftträdande

Regeringens förslag: Ändringarna i 22 kap. 19 § miljöbalken samt i 1 kap. 2 §, 2 kap. 14 § och 5 kap. 1 § lagen om handel med utsläppsrätter träder i kraft den 1 januari 2012. Övriga ändringar i lagen om handel med utsläppsrätter träder i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Promemorians förslag skiljer sig från regeringens genom att regeringen föreslår att vissa av de föreslagna ändringarna i lagen om handel med utsläppsrätter ska träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Remissinstanserna: Statens energimyndighet har anfört att förslagen i promemorian förutsätter att unionsregistret träder i funktion den 1 januari 2012, men det finns en risk att unionsregistret kan bli försenat.

Skälen för regeringens förslag: Enligt artikel 3.2 i EU:s registerförordning ska medlemsstaterna från och med den 1 januari 2012 använda unionsregistret för redovisning av utsläppsrätter. Det finns dock en risk för att kommissionen inte kommer att ha unionsregistret i funktion till årsskiftet. Det är därför lämpligt att de förslag till ändringar av lagen om handel med utsläppsrätter som är föranledda av införandet av unionsregistret träder i kraft den dag som regeringen bestämmer. Övriga föreslagna ändringar i lagen om handel med utsläppsrätter bör träda i kraft den 1 januari 2012. Föreslagna ändringar i miljöbalken är ändringar av redan beslutade författningar som ännu inte trätt i kraft utan vars ikraftträdande är den 1 januari 2013.

Prop. 2010/11:151

34

11 Konsekvenser

Införandet av ett nytt unionsregister som ersätter medlemsstaternas nationella utsläppsregister medför konsekvenser i första hand för Statens energimyndighet. Myndighetens roll som kontoföringsmyndighet för utsläppsregistret och anläggningsregistret upphör och i stället kommer myndigheten att vara kontoföringsmyndighet för de konton som omfattas av svensk jurisdiktion i unionsregistret. Det innebär att Statens energimyndighet inte längre kommer att ansvara för den IT-plattform där registret finns. Föreslagna ändringar bedöms inte medföra något behov av ytterligare resurser till Statens energimyndighet. För kontohavarna innebär det omständigheten att kontona kommer att finnas i unionsregistret i stället för i ett nationellt utsläppsregister inte någon stor skillnad i praktiken. Ändringarna bedöms inte medföra några ökade administrativa kostnader för företagen. Föreslagna ändringar innebär att beslut som kontoföringsmyndigheten fattar enligt registerförordningen kommer att kunna överklagas till mark- och miljödomstol. Det kan antas att det kommer vara fråga om endast ett fåtal ärenden, varför förslaget inte innebär att ytterligare resurser behöver tillföras domstolarna.

Att de länder som omfattas av Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES, inkluderas i handelssystemet under 2010 innebär vissa praktiska problem. Det finns t.ex. inga krav i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter på att verksamhetsutövare ska beräkna tonkilometer för sådan flygningar som avgår från eller ankommer till en flygplats inom EES under 2010. Om en verksamhetsutövare som gör sådana flygningar inte har beräknat tonkilometer för dessa under 2010 kommer det att innebära att den tilldelning som verksamhetsutövaren får blir mindre än om verksamhetsutövaren beräknat tonkilometer för sådana flygningar. Naturvårdsverket har dock skriftligen och muntligen uppmanat berörda verksamhetsutövare att ta med även sådana flygningar.

Förslaget avseende kontroll av de rapporter som avses i 5 kap. 1 § lagen om handel med utsläppsrätter träffar alla verksamhetsutövare inom ramen för systemet för handel med utsläppsrätter. Sammanfattningsvis är det i dag, exklusive luftfarten, cirka 700 anläggningar, bl.a. mineraloljeraffinaderier, koksverk och pappers- och massaindustri. För svenska verksamhetsutövare kommer det dock inte att innebära några förändringar. För verksamhetsutövare som omfattas av handeln med utsläppsrätter i Sverige men har sitt säte i ett annat land inom Europeiska unionen kommer dock ändringen att innebära en förenkling av regelverket. En sådan verksamhetsutövare kommer inte som enligt gällande rätt att vara tvungen att använda en kontrollör ackrediterad enligt lagen om teknisk kontroll utan kan använda en kontrollör ackrediterad för uppgiften enligt förordning (EG) nr 765/2008, dvs. en kontrollör ackrediterad i det land där bolaget har sitt säte. Ändringen innebär således inga ökade kostnader eller andra konsekvenser för verksamhetsutövarna förutom möjligtvis en lättnad för verksamhetsutövare med säte utanför Sverige.

I Sverige finns knappt 60 flygbolag med operativa licenser enligt rådets förordning (EEG) nr 2407/92 av den 23 juli 1992 om utfärdande av tillstånd för lufttrafikföretag (EGT L 240, 24.8.1992, s. 1, Celex 31992R2407). Av dessa kommer endast cirka 25 omfattas av systemet

Prop. 2010/11:151

35

med handel med utsläppsrätter. Därutöver kommer visst privatflyg att omfattas samt även vissa flygbolag från länder utanför Europeiska unionen. Samtliga som bedriver luftfartsverksamhet som omfattas av systemet med handel med utsläppsrätter berörs av förslaget som rör övervaknings- och rapporteringsplanen. Ändringen när det gäller övervaknings- och rapporteringsplanen innebär en viss lättnad när det gäller vilka åtgärder som måste vidtas för de som ingår i systemet, särskilt om en verksamhetsutövare inte har för avsikt att ansöka om gratis utsläppsrätter.

Förslagen till ändringar i miljöbalken innebär inga ändringar i sak och medför inga konsekvenser.

Föreslagna författningsändringar behövs för att anpassa det svenska regelverket till EU-lagstiftningen. De alternativ till de föreslagna ändringarna som står till buds är främst andra lagtekniska lösningar. Förslagen går inte utöver vad som följer av EU-lagstiftningen.

Det finns inte behov av särskilda informationsinsatser med anledning av ändringarna.

12 Författningskommentar

12.1 Förslaget till lag om ändring i miljöbalken

22 kap. 19 §

Ändringen innebär att en hänvisning till miljödomstol ändras till att i stället gälla mark- och miljödomstol. Ändringen är en följd av att miljödomstolarna den 2 maj 2011 bytt namn till mark- och miljödomstolar.

12.2 Förslaget till lag om ändring i lagen (2010:944) om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken

16 kap. 2 §

Genom ändringen i fjärde stycket förtydligas att tillståndsmyndigheten inte får meddela tillståndsvillkor som syftar till begränsning av utsläpp av koldioxid, dikväveoxid och perfluorkolväten eller som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp, om utsläppet omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Syftet med ändringen är att förtydliga att i de fall tillståndsplikten för utsläpp från en verksamhet endast omfattar utsläpp av någon av växthusgaserna koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten, är det endast i fråga om denna växthusgas som villkor och förelägganden inte får meddelas. Den nuvarande lydelsen kan uppfattas som om tillståndsvillkor med stöd av miljöbalken avseende utsläpp av koldioxid, dikväveoxid och perfluorkolväten inte får meddelas för någon av dessa växthusgaser även om tillståndsplikt enligt lagen om handel med utsläppsrätter endast gäller för en eller två av dem.

Ändringen i femte stycket innebär att sista meningen tas bort. Enligt den får regeringen meddela föreskrifter om vad en ansökan i ett ärende

Prop. 2010/11:151

36

ska innehålla. Bestämmelsen är utformad som ett bemyndigande men avser sådana verkställighetsföreskrifter som regeringen enligt 8 kap. 7 § regeringsformen får meddela utan ett särskilt bemyndigande. Bestämmelsen kan därför tas bort.

12.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken

26 kap. 9 §

Ändringen i femte stycket innebär ett förtydligande att en tillsynsmyndighet inte får meddela förelägganden som syftar till begränsning av utsläpp av koldioxid, dikväveoxid och perfluorkolväten eller som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp, om utsläppet av växthusgasen omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Bestämmelsens nuvarande lydelse kan uppfattas som om förelägganden som syftar till att begränsa utsläpp av koldioxid, dikväveoxid och perfluorkolväten inte får meddelas beträffande någon av de nämnda växthusgaserna även om tillståndsplikten enligt lagen om handel med utsläppsrätter endast gäller för någon av dem.

12.4 Förslaget till lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Lagförslagen är i huvudsak en följd av att EU:s registerförordning ersätts av en ny registerförordning. Genom den nya registerförordningen inrättas ett unionsregister för registrering av utsläppsrätter på EU-nivå som ersätter medlemsstaternas nuvarande nationella utsläppsregister.

Eftersom en EU-förordning är direkt tillämplig som nationell lag ska den nationella lagstiftningen inte innehålla bestämmelser som motsvaras av en bestämmelse i EU-förordningen. I den utsträckning som det anses motiverat hänvisar lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter till relevanta artiklar i registerförordningen. Terminologin i lagen om handel med utsläppsrätter behöver anpassas med anledning av den nya registerförordningen. Namnet utsläppsregister ersätts med unionsregister. Övriga ändringar med anledning av den nya registerförordningen kommenteras i anslutning till berörd paragraf.

1 kap. 2 §

Paragrafen innehåller definitioner. Definitionen av flygverksamhet ändras till att även omfatta en eller flera flygningar med luftfartyg som avgår från eller ankommer till en flygplats inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Skälet till ändringen är att flygutsläppsdirektivet sedan april 2011 omfattas av EES-avtalet.

Prop. 2010/11:151

37

1 kap. 2 e §

I paragrafen finns en definition av registerförordningen. Med anledning av att den nuvarande registerförordningen ersatts av en ny ändras definitionen till att avse den nya registerförordningen.

2 kap. 14 §

Paragrafen ändras så att det framgår att övervaknings- och rapporteringsplanen ska innehålla uppgifter om beräkning av tonkilometer endast om verksamhetsutövaren avser att ansöka om gratis tilldelning av utsläppsrätter. Tonkilometrarna ska beräknas under övervakningsåret, dvs. det år som löper ut två år innan handelsperiodens början. För handel under 2012 är dock övervakningsåret 2010. Beräkning av tonkilometer behöver bara ske under övervakningsåret. En verksamhetsutövare som inte avser att ansöka om gratis tilldelning behöver inte ha uppgifter om beräkning av tonkilometer i övervaknings- och rapporteringsplanen. Om en verksamhetsutövare inte har haft med uppgifter om tonkilometer i övervaknings- och rapporteringsplanen, går det inte att senare ångra sig och ansöka om gratis tilldelning.

4 kap. 1 §

Den nya registerförordningen innebär att medlemsstaternas nationella register för utsläppsrätter ska ersättas av ett unionsregister. Ändringen i första stycket innebär att namnet utsläppsregister ersätts med unionsregister. I prop. 2004/05:18 s. 93 anges vad som avses med kontoföring. Även rubriken före 4 kap. 1 § ändras med anledning av införandet av ett nytt unionsregister.

Det andra stycket motsvarar delvis det nuvarande tredje stycket. Det nuvarande andra stycket som handlar om anläggningsregister tas bort eftersom det inte längre kommer att finnas ett sådant register. Av andra stycket framgår att regeringen utser den myndighet som är den nationella administratör som avses i artikel 6.1 i registerförordningen. Denna myndighet kommer att kallas kontoföringsmyndighet. Kontoföringsmyndigheten ska administrera de konton i unionsregistret som omfattas av svensk jurisdiktion. Regeringen avser att i förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter utse Statens energimyndighet till kontoföringsmyndighet. Myndigheten är i dag kontoföringsmyndighet för utsläppsregistret och anläggningsregistret. De konton som omfattas av svensk jurisdiktion och för vilka Statens energimyndighet kommer att vara kontoföringsmyndighet räknas upp i andra stycket 1–6. I bilaga 1 till registerförordningen beskrivs de kontotyper som finns i unionsregistret.

I punkten 1 anges Sveriges nationella konton. Med det avses flera olika typer av konton för vilka Sverige som stat är kontohavare. Sveriges nationella konton omfattar bland annat Sveriges nationella depåkonto. Varje medlemsstat har ett nationellt depåkonto. De utsläppsrätter som fördelats till en medlemsstat finns på depåkontot innan kontoföringsmyndigheten överför utsläppsrätterna till verksamhetsutövarnas depåkonton. Med Sveriges nationella konton avses också de konton för vilka Sverige är kontohavare i egenskap av part till Kyotoprotokollet, dvs. partsdepå-

Prop. 2010/11:151

38

konto, annulleringskonto, återlösenkonto och depositionskonto för handelssystemets tilldelade utsläppsrätter.

De konton som anges i punkterna 2–6 är konton som i bilaga 1 till registerförordningen beskrivs som användarkonton.

I punkten 2 anges depåkonton för verksamhetsutövare. Det är verksamhetsutövare som är kontohavare för dessa konton. En verksamhetsutövare ska ansöka om att öppna ett konto i samband med att verksamhetsutövaren får ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser (artikel 15 i registerförordningen).

I punkten 3 anges depåkonton för luftfartygsoperatörer. Det är luftfartygsoperatören som är kontohavare. Verksamhetsutövaren ska ansöka om att öppna ett konto i samband med att övervakningsplanen för verksamheten godkänts (artikel 16 i registerförordningen).

I punkten 4 anges persondepåkonton. Juridiska och fysiska personer inom en medlemsstat kan ansöka hos den nationella administratören om att få öppna ett persondepåkonto för att köpa och sälja utsläppsrätter (artikel 13 i registerförordningen). Till skillnad från depåkonton för de verksamheter och luftfartyg som enligt artiklarna 15 och 16 i registerförordningen är skyldiga att ha ett konto i unionsregistret, är det frivilligt att ansöka om att öppna persondepåkonton.

I punken 5 anges depåkonton för handelsplattformar. På motsvarande sätt som för persondepåkonton så finns också en möjlighet för en handelsplattform att ansöka om att öppna ett konto i registret för att därmed skapa en marknadsplats för att köpa och sälja utsläppsrätter (artikel 14 i registerförordningen).

I punkten 6 anges kontrollörskonton. Det är kontrollören som är kontohavare (artikel 17 i registerförordningen).

Ändringen i tredje stycket är endast en språklig ändring.

4 kap. 2 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om för vilken period en utsläppsrätt är giltig och om sparande av utsläppsrätter. Genom denna paragraf införlivas bestämmelserna i 13.1 i handelsdirektivet. Första stycket är oförändrat.

Andra stycket ändras redaktionellt som en följd av att bestämmelser om sparande av utsläppsrätter finns i artikel 57 i den nya registerförordningen. I prop. 2005/06:184 s. 76 beskrivs den registertekniska proceduren för sparande av utsläppsrätter.

4 kap. 5 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om krav på att en ansökan i vissa fall ska vara egenhändigt undertecknad. Det saknas anledning att begränsa kraven på egenhändigt undertecknande till att enbart gälla en ansökan om personligt konto, utan kravet bör gälla oavsett vilken typ av konto som ansökan avser. Det framgår dock av artikel 12 i registerförordningen att Sveriges nationella konton öppnas utan en ansökan. Vid elektronisk överföring av ansökan uppfylls kravet på egenhändigt undertecknande genom att sökande använder sig av sin elektroniska signatur (se prop. 2004/05:18 s. 95).

Prop. 2010/11:151

39

Sista ledet av andra meningen i paragrafen innehåller i dag en upplysning om regeringens möjlighet att enligt 8 kap.7 och 11 §§regeringsformen meddela verkställighetsföreskrifter. Eftersom möjligheten att meddela verkställighetsföreskrifter framgår direkt av regeringsformen tas upplysningen bort.

4 kap. 6 §

Paragrafen är ny och innebär att minst ett ombud för den som ansöker om att öppna ett persondepåkonto ska vara folkbokfört eller ha säte i Sverige. Det följer av artikel 19.6 i registerförordningen att en medlemsstat kan kräva att minst ett av ombuden för ett användarkonto har permanent adress i medlemsstaten. Syftet med att införa ett krav på att minst ett ombud ska vara folkbokfört eller ha säte i Sverige, är att underlätta kontakten mellan kontoföringsmyndigheten och kontohavare som inte är svenska medborgare eller som inte har sitt säte i Sverige. Eftersom behovet är störst för kontohavare till persondepåkonton införs kravet endast i fråga om ombud till dessa konton.

Samtidigt som paragrafen införs upphävs den nuvarande 6 § som innehåller en bestämmelse om vem som får göra en ansökan om registrering för överlåtelse och vad en sådan ansökan ska innehålla. Bestämmelser om överföring av utsläppsrätter från ett konto i unionsregistret till ett annat konto i samma register finns i artikel 43 i registerförordningen och någon reglering utöver den som finns i registerförordningen behövs inte.

4 kap. 7 §

Bestämmelsens nuvarande lydelse innebär att en ansökan om registrering omedelbart ska avvisas om den inte är egenhändigt undertecknad eller uppfyller kraven på elektronisk signering och överföring. När det gäller en ansökan om personligt konto eller om en registrering om överlåtelse så ska sökanden enligt den nuvarande lydelsen av 8 § föreläggas att komplettera ansökan. Först om sökanden inte följer ett kompletteringsföreläggande får kontoföringsmyndigheten avvisa ansökan. Av förarbetena (prop. 2004/05:18 s. 51, 52 och 96) är det inte tydligt varför en ansökan i det ena fallet ska avvisas omedelbart och i det andra fallet först efter ett kompletteringsföreläggande. Det saknas anledning att behandla dessa ansökningar på olika sätt. Även vid en ansökan om registrering enligt 5 § bör myndigheten förelägga sökanden att komplettera en bristfällig ansökan innan den får avvisas. Av prop. 2004/05:18 s. 96 framgår att kontoföringsmyndigheten från fall till fall får avgöra vilken tid som kan vara lämplig för en sådan komplettering.

4 kap. 8 §

Paragrafen ändras med anledning av föreslagna ändringar av 5 och 6 §§. Förelägganden om att uppfylla kraven i 5 § föreslås att enbart regleras i 7 §. Den nya lydelsen av 6 § innebär att 8 § ändras så att det där framgår att en ansökan om att öppna ett persondepåkonto ska avvisas om inte minst ett av ombuden uppfyller kravet i 6 §. Det framgår av artikel 20 i registerförordningen att nomineringen av ombud ska ske när en person

Prop. 2010/11:151

40

ansöker om att öppna ett konto. Bestämmelsen har utformats i enlighet med Lagrådets förslag.

4 kap. 9 §

Paragrafen innehåller en bestämmelse om när kontoföringsmyndigheten ska avslå en ansökan om registrering. Ändringen innebär att den första punkten utgår. Regeringen föreslås i stället få ett bemyndigande i 11 § om att meddela föreskrifter om när ansökan om registrering i vissa fall ska avslås. Ändringarna i övrigt är endast redaktionella och genomförs med anledning av den nya registerförordningen.

4 kap. 10 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om när en kontohavare ska underrättas om registreringsåtgärder. Eftersom det inte längre kommer att vara den nationella myndigheten som ansvarar för den IT-plattform där de nationella kontona finns kan den nationella myndigheten inte åläggas att skicka ut meddelanden i samband med att olika åtgärder vidtas på ett konto. Av artikel 11 i registerförordningen framgår dock att den centrala förvaltaren ska underrätta innehavaren av och administratören för ett konto i unionsregistret om inledning, slutförande eller avslutning av processer som berör kontot. Genom artikel 11 garanteras därmed att en kontohavare får information om åtgärder som vidtas på dennes konto.

Andra stycket ändras med anledning av ändringen av 5 §.

4 kap. 11 §

Paragrafen ändras med anledning av att det i dagsläget inte är klart om unionsregistrets tekniska utformning kommer att medge anteckningar om konkursbeslut, utmätning, kvarstad och betalningssäkring. Bestämmelsen utformas därför som ett bemyndigande för regeringen att meddela föreskrifter. Med ett bemyndigande kan regeringen meddela föreskrifter som överensstämmer med unionsregistrets tekniska förutsättningar.

Syftet med att införa anteckningar om konkursbeslut, utmätning, kvarstad och betalningssäkring är att skydda rättighetshavare och tredje man som avser att förvärva utsläppsrätter, se prop. 2004/05:18 s. 56 ff.

Första punkten ger regeringen rätt att meddela föreskrifter om sådana anteckningar som i dag regleras i 11 och 12 §§. Det innebär att 12 § kan upphävas.

Andra punkten ger regeringen rätt att meddela föreskrifter om avvisning av ansökningar som inte är förenliga med en anteckning. I dag finns bestämmelser om avvisande av ansökan om registrering i 9 § 1.

Tredje punkten ger regeringen rätt att meddela föreskrifter om sådant borttagande av anteckningar som i dag regleras i 13 §, vilket innebär att 13 § kan upphävas.

4 kap. 15 §

Paragrafen innehåller bestämmelser om förhållandet mellan personuppgiftslagen (1998:204) och lagen om handel med utsläppsrätter. Enligt 4 § personuppgiftslagen är lagen tillämplig för personuppgiftsansvariga som

Prop. 2010/11:151

41

är etablerade i Sverige. Regeringen avser att utse Statens energimyndighet att vara kontoföringsmyndighet för konton i unionsregistret som anges i 4 kap. 1 § andra stycket 1–6. Det innebär att personuppgiftslagen kommer att vara tillämplig på den behandling av personuppgifter som sker i samband med kontoföring av utsläppsrätter på dessa konton. Genom ändringen i första stycket tydliggörs att personuppgiftslagen endast är tillämplig på de konton i unionsregistret som Statens energimyndighet administrerar.

Ändringen i andra stycket innebär endast att terminologin i bestämmelsen anpassas till den nya registerförordningen.

4 kap. 16 §

I paragrafen anges i dag ändamålet för behandling av personuppgifter i utsläppsregistret. Ändamålsbeskrivningen får genom regleringen i personuppgiftslagen betydelse för vilken insamling och annan behandling av personuppgifter i utsläppsregistret som är tillåten, se 9 § personuppgiftslagen. Paragrafen ändras för att förtydliga ett det endast är de personuppgifter som kontoföringsmyndigheten administrerar i unionsregistret som får användas för de ändamål som anges i paragrafen. Terminologin i paragrafen anpassas till den nya registerförordningen.

4 kap. 17 §

Av paragrafen följer att den uppgiftsskyldighet som åläggs kontoföringsmyndigheten enligt paragrafen innebär att sekretessen bryts hos myndigheten, jfr 10 kap. 28 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Paragrafens andra mening utgår eftersom det sannolikt inte kommer att vara möjligt för tillsynsmyndigheten att få en direktåtkomst till unionsregistret. Det är Naturvårdsverket som enligt 2 § förordningen (2004:1205) om handel med utsläppsrätter är tillsynsmyndighet. Naturvårdsverket har hittills inte använt sig av sin möjlighet till direktåtkomst till utsläppsregistret. Det behov som tillsynsmyndigheten kan ha av uppgifter i unionsregistret kan tillgodoses genom möjligheten att begära ut uppgifter från kontoföringsmyndigheten. I övrigt justeras paragrafen endast språkligt.

4 kap. 18 §

Enligt paragrafen ska kontohavaren årligen underrättas om ställningen på kontot per den sista december föregående år. Ändringen innebär att det räcker om kontoföringsmyndigheten elektroniskt gör kontobeskedet tillgängligt för kontohavaren. Därmed behöver myndigheten inte skicka kontoutdrag i pappersform vilket innebär en minskad arbetsbörda för myndigheten. Skyldigheten att göra informationen tillgänglig gäller för de konton som anges i 4 kap. 1 § 2–5, dvs. endast användarkonton. Fortfarande kommer dock kontoföringsmyndigheten att vara skyldig att lämna kontrolluppgift om avyttring av utsläppsrätter enligt lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter.

Prop. 2010/11:151

42

4 kap. 19 §

Paragrafens första stycke innehåller bestämmelser om rättelse av uppenbart felaktiga eller oriktiga uppgifter i utsläppsregistret som beror på misstag eller tekniska fel. I dessa fall sker rättelse ofta på initiativ av kontoföringsmyndigheten. I första stycket sista meningen finns en bestämmelse om när kontohavaren ska ges tillfälle att yttra sig över en rättelse. Terminologin anpassas till den nya registerförordningen och införandet av unionsregistret. Dessutom justeras första stycket språkligt.

Andra stycket är nytt och innehåller en hänvisning till artikel 51 i registerförordningen. Genom hänvisningen till artikel 51 ger paragrafen en mer heltäckande bild av de rättelser som kan ske i unionsregistret. För att återkalla en transaktion enligt artikel 51 krävs det en skriftlig begäran från kontohavaren samt att vissa andra krav som anges i artikeln är uppfyllda.

Tredje stycket motsvarar det nuvarande andra stycket och är oförändrat.

4 kap. 20 §

I paragrafens första stycke anges i dag att kontoföringsmyndigheten får ta ut en öppningsavgift för upprättande av konto och att regeringen får föreskriva om avgifter för upprättande av konton i utsläppsregistret. Eftersom det endast kommer att vara aktuellt att ta ut avgifter för öppnande av persondepåkonton och depåkonton för handelsplattformar ändras bestämmelsen till att avse endast dessa kontotyper. Vidare flyttas regeringens bemyndigande till en ny paragraf, 20 a §. Ändringen innebär också att terminologin anpassas till den nya registerförordningen.

Andra stycket är oförändrat.

4 kap. 20 a §

Paragrafen är ny och motsvarar bestämmelsen i 20 § första stycket sista meningen. Eftersom Statens energimyndighet kommer att administrera Sveriges konton i unionsregistret, bör det vara möjligt för regeringen att meddela föreskrifter om avgifter även för öppnande av konton i unionsregistret. För närvarande får Statens energimyndighet för sin verksamhet med kontoföring ta ut en öppningsavgift på 1 000 kronor (40 § förordningen om handel med utsläppsrätter).

5 kap. 1 §

Paragrafen innehåller krav på övervakning av utsläpp av växthusgaser samt på att årligen göra en rapport om utsläppen. Det anges i punkten 1 vad rapporten ska innehålla, i punkten 2 att den ska verifieras och i punkten 3 att den ska ges in till tillsynsmyndigheten.

Punkten 2 ändras genom att kravet tas bort på att den kontrollör som verifierar rapporten ska vara ackrediterad för uppgiften enligt lagen (1992:1199) om teknisk kontroll. Skälet är att ackreditering numera sker enligt förordning (EG) nr 765/2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring av produkter. Dessutom ska kommissionen senast den 31 december 2011 anta en förordning om verifier-

Prop. 2010/11:151

43

ing av utsläppsrätter och om ackreditering och tillsyn av kontrollörer. Det finns därmed ett behov av att på ett flexibelt sätt kunna anpassa det svenska regelverket till EU-lagstiftningen. Enligt 5 kap. 3 § 2 lagen om handel med utsläppsrätter får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter om de krav som ska ställas på den kontrollör som ska utföra verifieringen enligt 1 § 2 och de uppgifter som kontrollören ska utföra. Med stöd av bemyndigandet kan regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddela föreskrifter som är anpassade till de krav som följer av förordning (EG) nr 765/2008 och den kommande EU-förordningen om verifiering av utsläppsrätter och om ackreditering och tillsyn av kontrollörer. Något nytt bemyndigande med anledning av ändringen i 1 § 2 behövs därmed inte.

6 kap. 1 §

I paragrafen föreskrivs om skyldighet för verksamhetsutövare att överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar gjorda utsläpp. Med paragrafen genomförs artikel 12.2a och 12.3 i handelsdirektivet. Av artikel 12.2a och 12.3 handelsdirektivet framgår att överlämnandet av utsläppsrätter ska ske senast den 30 april. Eftersom datumet följer av direktivet är det inte möjligt att göra avsteg från det. Det har förekommit att verksamhetsutövare som har varit försenade med att överlämna utsläppsrätter har hänvisat till lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid. Det finns därför anledning att i paragrafen klargöra att den lagen inte är tillämplig vid överlämnande av utsläppsrätter. En sådant klargörande tas in första stycket. Första stycket ändras också i syfte att förtydliga hur överlämnandet av utsläppsrätter går till. Förfarandet för att överlämna utsläppsrätter sker helt elektroniskt enligt det förfarande som beskrivs i artiklarna 46–48 i registerförordningen och innebär att utsläppsrätterna överförs från verksamhetsutövarens depåkonto till unionsregistrets konto för borttagning av utsläppsrätter. Överlämnandet sker inte till kontoföringsmyndigheten. Första stycket har utformats enligt Lagrådets förslag.

Andra stycket är oförändrat och ändringen i tredje stycket innebär endast att terminologin anpassas till den nya registerförordningen.

6 kap. 2 §

Paragrafen ändras genom att terminologin anpassas till registerförordningen där begreppet ”tas bort” har ersatt ”annullering” när det gäller utsläppsrätter. Hänvisningen till registerförordningen ändras till att avse relevanta artiklar i den nya registerförordningen. Någon ändring i sak är inte avsedd. Med anledning av den nya terminologin i registerförordningen ändras också den rubrik som står närmast före 6 kap. 2 §.

6 kap. 3 §

Paragrafen innehåller förbud mot att i vissa fall överlämna och annullera utsläppsrätter och kyotoenheter. Ändringen i andra stycket innebär att terminologin anpassas till registerförordningen där begreppet ”tas bort” har ersatt ”annullering” när det gäller utsläppsrätter. Hänvisningen till registerförordningen ändras till att avse relevanta artiklar i den nya registerförordningen. Någon ändring i sak är inte avsedd. I enlighet med Lag-

Prop. 2010/11:151

44

rådets förslag har ”blivit föremål för betalningssäkring” ändrats till ”betalningssäkrats”. Det innebär att samma uttryck används i 6 kap. 3 § som i 4 kap. 11 §.

8 kap. 7 §

Paragrafen, som genomför artikel 16.3 i handelsdirektivet, innebär att betalningen av förseningsavgiften enligt 6 § inte befriar en verksamhetsutövare från att överlämna erforderligt antal utsläppsrätter. Bestämmelsen formuleras om något för att tydliggöra att överlämnandet av utsläppsrätter inte sker till kontoföringsmyndigheten, utan till unionsregistrets konto för borttagning av utsläppsrätter. Bestämmelsen har i övrigt endast ändrats språkligt.

8 kap. 10 §

I paragrafen regleras en kontohavares rätt till ersättning på grund av skada som orsakats av att uppgifter i registret rättats. Som en följd av det nationella utsläppsregistret ersätts av ett unionsregister kan andra aktörer än kontoföringsmyndigheten orsaka felaktiga registreringar i registret. Även den centrala administratören skulle kunna registrera en uppgift felaktigt. I de fall rättelse sker till följd av felregistreringar orsakade av andra än kontoföringsmyndigheten är det inte rimligt att staten ska ersätta den skadelidande. Denna bedömning överensstämmer med den regeringen gjorde i samband med införandet av lagen om handel med utsläppsrätter, se prop. 2004/05:18 s. 71. Ändringen i första stycket tydliggör att den skadelidande endast har rätt till ersättning av staten i de fall rättelsen sker på grund av ett fel som kontoföringsmyndigheten har orsakat. Första stycket har utformats enligt Lagrådets förslag.

Andra stycket är oförändrat.

8 kap. 11 §

Paragrafen ändras genom att hänvisningen till 9 § tas bort som en följd av att den bestämmelsen föreslås att upphöra att gälla.

8 kap. 12 §

Paragrafen anger att staten i ärenden om ersättning företräds av den myndighet som regeringen bestämmer. Paragrafen ändras genom att hänvisningen till 9 § tas bort som en följd av att den paragrafen föreslås att upphöra att gälla.

9 kap. 1 §

I paragrafen anges vilka beslut som får överklagas hos mark- och miljödomstolen. Punkterna 7–10 är nya och ger en rätt att överklaga vissa beslut som kontoföringsmyndigheten meddelar med stöd av registerförordningen.

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

45

II

(Icke-lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 920/2010

av den 7 oktober 2010

om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets

direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktions­ sätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG av den 13 oktober 2003 om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen och om ändring av rådets direktiv 96/61/EG (

1

), särskilt artikel 19,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG av den 11 februari 2004 om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet (

2

), särskilt

artikel 6.1 första stycket andra meningen,

efter att ha samrått med Europeiska datatillsynsmannen, och

av följande skäl:

(1)

Enligt artikel 6 i beslut nr 280/2004/EG ska unionen och medlemsstaterna upprätta och driva sina register och ge­ menskapens oberoende transaktionsförteckning i enlighet med de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, antagna genom beslut 12/CMP.1 av klimatkonferensen i dess funktion som Kyotoprotokollets partsmöte (nedan kallat beslut 12/CMP.1).

(2)

Enligt artikel 19.1 i direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom ge­ menskapen (nedan kallat systemet för handel med utsläpps­

rätter) ska alla utsläppsrätter hållas i unionsregistret på

konton som administreras av medlemsstaterna. För att Kyotoenheter och utsläppsrätter ska kunna hållas på samma konto i unionsregistret måste detta också uppfylla de funktionella och tekniska specifikationerna för dataut­ bytesstandarder för registersystem enligt Kyotoprotokol­ let, antagna genom beslut 12/CMP.1.

(3)

Enligt artikel 20 i direktiv 2003/87/EG ska det finnas en oberoende transaktionsförteckning (nedan kallad EU:s

transaktionsförteckning) för notering av utfärdande, över­

låtelse och annullering av utsläppsrätter. Enligt artikel 6.2 i beslut nr 280/2004/EG ska information om utfärdande, innehav, överföring, förvärv, annullering och återlösen av tilldelade utsläppsenheter (AAU), sänkkrediter (RMU), utsläppsreduktionsenheter (ERU) och certifierade utsläppsminskningar (CER) samt över­ flyttning av tilldelade utsläppsenheter, utsläppsreduk­ tionsenheter och certifierade utsläppsminskningar göras tillgänglig för transaktionsförteckningen.

(4)

Enligt artikel 19.3 i direktiv 2003/87/EG ska kommis­ sionen anta en förordning om ett standardiserat och sä­ kert registersystem i form av standardiserade elektroniska databaser som innehåller gemensamma uppgifter för spårning av utfärdande, innehav, överlåtelse och annulle­ ring av utsläppsrätter, för att i förekommande fall ge allmänheten tillgång till register, garantera sekretess och se till att inga överlåtelser genomförs som är oförenliga med förpliktelser enligt Kyotoprotokollet.

(5)

Varje register som upprättas enligt artikel 6 i beslut nr 280/2004/EG bör innehålla minst ett partsdepåkonto, ett

SV

14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning

L 270/1

( 1 ) EUT L 275, 25.10.2003, s. 32. ( 2 ) EUT L 49, 19.2.2004, s. 1.

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

45

EU:s registerförordning – Kommissionens förordning (EU) nr 920/2010

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

46

återlösenskonto och de annullerings- och ersättningskon­ ton som krävs enligt beslut 13/CMP.1 av klimatkonferen­ sen i dess funktion som Kyotoprotokollets partsmöte (nedan kallat beslut 13/CMP.1), och unionsregistret som innehåller alla utsläppsrätter enligt artikel 19 i direktiv 2003/87/EG bör ha de förvaltnings- och användarkonton som krävs för att genomföra det direktivet. Kontona bör ha en enhetlig utformning som garanterar registersyste­ mets integritet och allmänhetens tillgång till informatio­ nen i systemet.

(6)

Varje register som upprättas i enlighet med artikel 6 i beslut nr 280/2004/EG bör utfärda tilldelade utsläpps­ enheter (AAU) i enlighet med beslut 13/CMP.1, medan unionsregistret bör utfärda utsläppsrätter. Register som upprättas enligt artikel 6 i beslut nr 280/2004/EG bör se till att de håller en deposition av tilldelade utsläpps­ enheter som motsvarar mängden utsläppsrätter som de utfärdar i unionsregistret, för att säkerställa att transaktio­ nerna med utsläppsrätter kan följas upp med motsva­ rande överföringar av tilldelade utsläppsenheter genom en clearingmekanism i slutet av varje period.

(7)

Eftersom medlemsstaterna inte kan påverka mängden ut­ släppsrätter som kontoinnehavarna väljer att spara i sina register, skulle potentiella framtida internationella be­ gränsningar rörande sparandet av tilldelade utsläppsenhe­ ter som fungerar som deposition för utfärdade utsläpps­ rätter innebära allvarliga problem för register som inne­ håller ett oproportionerligt stort antal sådana utsläpps­ rätter. För att säkerställa att de risker som medlemssta­ terna står inför i detta hänseende delas lika mellan alla medlemsstater, bör clearingmekanismen fungera på så sätt att mängden tilldelade utsläppsenheter på unionsregi­ strets clearingkonto vid avslutad clearing motsvarar de utsläppsrätter som ska sparas från perioden 2008–2012.

(8)

Transaktioner med utsläppsrätter inom unionsregistret bör göras via en kommunikationslänk som inbegriper EU:s transaktionsförteckning, medan transaktioner med Kyotoenheter bör göras via en kommunikationslänk som inbegriper både EU:s transaktionsförteckning och klimatkonventionens internationella transaktionsförteck­ ning. Det bör antas bestämmelser för att säkerställa att medlemsstater som inte kan utfärda tilldelade utsläpps­ enheter inom ramen för Kyotoprotokollet, eftersom de inte har något bindande åtagande om utsläppsminskning, kan fortsätta sitt jämlika deltagande i unionens system för handel med utsläppsrätter. Ett sådant deltagande är inte möjligt under perioden 2008–2012 eftersom dessa medlemsstater, till skillnad från alla andra medlemsstater, inte kan utfärda utsläppsrätter som är kopplade till till­ delade utsläppsenheter som erkänns inom ramen för Kyotoprotokollet. Sådant jämlikt deltagande bör tillåtas genom specifika mekanismer inom unionsregistret.

(9)

För att diskrepanser ska undvikas bör EU:s transaktions­ förteckning göra automatiska kontroller av registersyste­ mets alla processer rörande utsläppsrätter, kontrollerade utsläpp, konton och Kyotoenheter, och klimatkonventio­ nens internationella transaktionsförteckning bör göra au­ tomatiska kontroller av alla processer rörande Kyotoen­ heter. Processer som inte godkänns vid en kontroll bör avbrytas för att säkerställa att transaktionerna i unions­ registersystemet uppfyller kraven i direktiv 2003/87/EG och de krav som följer av klimatkonventionen och Kyo­ toprotokollet.

(10)

Det bör finnas lämpliga och harmoniserade krav rörande

autentisering och tillträdesrätt för att skydda den infor­ mation som finns i det gemensamma registersystemet, och det bör finnas noteringar om alla processer, verk­ samhetsutövare och personer i registersystemet.

(11)

Den centrala förvaltaren bör begränsa driftsavbrotten i

registersystemet till ett minimum genom att vidta alla rimliga åtgärder för att garantera tillgången till unions­ registret och EU:s transaktionsförteckning och tillhanda­ hålla robusta system och förfaranden för skydd av all information.

(12)

Registersystemet bör vara så utformat att det ger möjlig­

het att införa luftfarten i systemet för handel med ut­ släppsrätter från och med januari 2012. Huvuddelen av de åtgärder som följer av revideringen av systemet för handel med utsläppsrätter enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/29/EG av den 23 april 2009 om ändring av direktiv 2003/87/EG i avsikt att förbättra och utvidga gemenskapssystemet för handel med ut­ släppsrätter för växthusgaser (

1

) behöver inte genomföras

förrän från och med den 1 januari 2013. De kraven är åtskilda från kraven om den funktionalitet som måste finnas 2012 när luftfarten införs i systemet för handel med utsläppsrätter.

(13)

Eftersom det finns skillnader mellan vilka uppsättningar

utsläppsrätter en luftfartygsoperatör och en verksamhets­ utövare vid en anläggning får överlämna, bör luftfartygs­ operatörerna få en annan typ av konto – ett luftfartygs­ operatörskonto. Utsläppsrätter som utfärdas enligt kapitel II om luftfart i direktivet om systemet med handel med utsläppsrätter avviker från de utsläppsrätter som utfärdats hittills, eftersom de omfattar utsläpp som till största de­ len inte berörs av Kyotoprotokollet. De bör därför mar­ keras såsom avvikande från övriga utsläppsrätter.

SV

L 270/2 Europeiska unionens officiella tidning 14.10.2010

( 1 ) EUT L 140, 5.6.2009, s. 63.

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

47

(14)

Enligt Europaparlamentets och rådets direktiv

2008/101/EG av den 19 november 2008 om ändring av direktiv 2003/87/EG så att luftfartsverksamhet införs i systemet för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapen (

1

) krävs att Kyotoenheter eller ut­

släppsrätter med bakomliggande Kyotoenheter som över­ lämnas av luftfartygsoperatörer endast får återlösas upp till en mängd som motsvarar utsläppen från inrikes luft­ fart. Eftersom medlemsstaterna inte kan påverka hur luft­ fartygsoperatörerna väljer att överlämna kapitel II-ut­ släppsrätter eller enheter som kan återlösas, måste det inrättas ett centraliserat överlämnings- och omfördel­ ningssystem som garanterar att enheter som har över­ lämnats av luftfartygsoperatörer och som kan återlösas insamlas och används först och främst så att alla med­ lemsstaters utsläpp från inrikes luftfart täcks på ett lik­ nande sätt. Medlemsstaterna bör senare avgöra hur de använder på detta sätt insamlade enheter som kan åter­ lösas.

(15)

För att genomföra revideringen av systemet för handel

med utsläppsrätter och för att förbereda systemet för införandet av luftfartsverksamheten till år 2012 räcker det att på teknisk nivå sammanföra medlemsstaternas nuvarande registerfunktioner i handelssystemet och över­ låta det tekniska genomförandet av registerfunktionerna enligt Kyotoprotokollet till separata Kyotoprotokollsregis­ ter (nedan kallade KP-register) som sköts av medlemssta­ terna.

(16)

För att genomföra de ändringar som införs genom direk­

tiv 2009/29/EG och för att förbereda luftfartsverksamhe­ tens införande i systemet för handel med utsläppsrätter år 2012 räcker det att på teknisk nivå sammanföra med­ lemsstaternas nuvarande registerfunktioner i handelssyste­ met och överlåta det tekniska genomförandet av regis­ terfunktionerna till separata register som medlemssta­ terna driver så länge som det är nödvändigt. En sådan lösning är dock inte kostnadseffektiv eftersom den kräver att varje medlemsstat upprätthåller omfattande parallell it-kapacitet med låg nyttjandegrad. Kommissionen och medlemsstaterna avser därför att tillsammans driva ige­ nom upprättandet av ett gemensamt system som sam­ manför alla medlemsstaters KP-registerfunktioner.

(17)

Denna förordnings bestämmelser om redovisning av ut­

släppsrätter och Kyotoenheter och möjligheten att upp­ rätta ett gemensamt europeiskt registersystem påverkar inte Europeiska unionens framtida beslut om huruvida åtagandet ska gälla ett gemensamt utsläppsminsknings­ mål för unionen eller separata utsläppsminskningsmål för medlemsstaterna enligt framtida internationella kli­ matförändringsfördrag.

(18)

Enligt artikel 19.4 i direktiv 2003/87/EG bör det även

finnas bestämmelser om förfaranden för ändrings- och

tillbudshantering som ska gälla för unionsregistret och lämpliga metoder för hur man i detta register ser till att medlemsstaterna kan föra fram initiativ om bättre effektivitet, hantering av administrativa kostnader och åtgärder för kvalitetskontroll. Det faktum att utsläppsrät­ ter hålls i unionsregistret bör inte påverka upprätthållan­ det av nationella register för utsläpp som inte omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, och unionsregi­ stret bör erbjuda samma tjänstekvalitet som de nationella registren.

(19)

Det har sedan 2009 förekommit en betydande ökning av

mervärdesskattebedrägerier, penningtvätt och annan brottslig verksamhet i registersystemen och det behövs därför mer detaljerade och robustare regler om kontroll av ID-uppgifterna från kontoinnehavarna och personer som vill öppna konton. Dessutom måste medlemsstater­ nas myndigheter kunna vägra öppnande av konto i fall där det finns skäliga misstankar om att registersystemen kommer att användas för bedrägerier. Slutligen bör det finnas detaljerade regler som gör det möjligt att snabbt och effektivt lämna uppgifter till brottsbekämpande or­ gan så att dessa kan använda uppgifterna för sina under­ sökningar.

(20)

Kommissionens förordning (EG) nr 994/2008 av den

8 oktober 2008 om ett standardiserat och skyddat regis­ tersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG (

2

) upphäver och ersätter kom­

missionens förordning (EG) nr 2216/2004 av den 21 december 2004 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG (

3

) från och med år

2012. Eftersom denna förordning medför betydande änd­ ringar i de bestämmelser som från och med den 1 januari 2012 tillämpas inom flera reglerade områden, krävs det för klarhetens skull att förordning (EG) nr 994/2008 upphävs och ersätts i sin helhet samtidigt som man be­ håller upphävandet och ersättningen av förordning (EG) nr 2216/2004 enligt det som anges i förordning (EG) nr 994/2008.

(21)

Eftersom förordning (EG) nr 2216/2004 kommer att

vara i kraft fram till slutet av år 2011 är det nödvändigt att till vissa delar göra omedelbart gällande ändringar i den förordningen. Dessa ändringar gäller bekämpningen av bedrägeri och annan brottslig verksamhet och proces­ sen för överlämnande. Likaså och för klarhetens skull bör föråldrade bestämmelser utgå. Eftersom de ändringar som hör samman med bedrägeribekämpning och processen för överlämnande måste tillämpas så snart som möjligt, bör denna förordning träda i kraft omedelbart efter det att den har offentliggjorts.

SV

14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning

L 270/3

( 1 ) EUT L 8, 13.1.2009, s. 3.

( 2 ) EUT L 271, 11.10.2008, s. 3. ( 3 ) EUT L 386, 29.12.2004, s. 1.

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

48

(22)

Förordning (EG) nr 2216/2004 bör därför ändras i en­

lighet med detta och med omedelbar verkan. Den för­ ordningen bör upphöra att gälla den 1 januari 2012.

(23)

I enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv

2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rå­ dets direktiv 90/313/EEG (

1

) samt beslut 13/CMP.1 bör

vissa rapporter regelbundet offentliggöras för att ge all­ mänheten tillgång till informationen i registersystemet (med vissa förbehåll på grund av sekretesskrav).

(24)

När information innehas eller bearbetas i enlighet med

denna förordning måste detta ske med iakttagande av gemenskapslagstiftningen om skydd av och den fria rör­ ligheten för personuppgifter, främst Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på be­ handling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (

2

), Europaparlamentets och rådets direk­

tiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation) (

3

) och Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemen­ skapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (

4

).

(25)

De åtgärder som föreslås i denna förordning är förenliga

med yttrandet från kommittén för klimatförändringar.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

SYFTE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I denna förordning anges båda allmänna krav och krav rörande drift och underhåll för det standardiserade och skyddade regis­

tersystemet och den oberoende transaktionsförteckning som avses i artikel 20.1 i direktiv 2003/87/EG och artikel 6 i beslut nr 208/2004/EG. Likaså beskrivs ett kommunikationssystem mellan registersystemet och den internationella transaktionsför­ teckning som upprättas, drivs och underhålls av sekretariatet för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar (ne­ dan kallad klimatkonventionens internationella transaktionsförteck­

ning).

Artikel 2

Definitioner

I denna förordning ska definitionerna i artikel 3 i direktiv 2003/87/EG gälla. Dessutom gäller följande definitioner:

1. kontoinnehavare: den som har ett konto i registersystemet.

2. central förvaltare: den person som har utsetts av kommis­

sionen i enlighet med artikel 20 i direktiv 2003/87/EG.

3. behörig myndighet: den eller de myndigheter som en med­

lemsstat har utsett i enlighet med artikel 18 i direktiv 2003/87/EG.

4. KP-part: en part i Kyotoprotokollet.

5. handelsplattform: varje typ av multilateralt utbyte som sam­

manför eller hjälper till att sammanföra flera av tredje parts köp- och säljintressen enligt definitionen i artikel 4 i Eu­ ropaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (

5

) och

där föremålet för köp och försäljning utgörs av utsläpps­ rätter eller Kyotoenheter.

6. kontrollör: en kontrollinrättning enligt definitionen i punkt

5 m i bilaga I till kommissionens beslut 2007/589/EG (

6

).

7. tilldelade utsläppsenheter (AAU): enheter utfärdade i enlighet

med artikel 7.3 i beslut nr 280/2004/EG.

8. kapitel II-utsläppsrätter: utsläppsrätter som utfärdade i enlig­

het med kapitel II i direktiv 2003/87/EG.

9. kapitel III-utsläppsrätter: alla utsläppsrätter som inte är utfär­

dade i enlighet med kapitel II i direktiv 2003/87/EG.

SV

L 270/4 Europeiska unionens officiella tidning 14.10.2010

(

1

) EUT L 41, 14.2.2003, s. 26. (

2

) EGT L 281, 23.11.1995, s. 31. ( 3 ) EGT L 201, 31.7.2002, s. 37. ( 4 ) EGT L 8, 12.1.2001, s. 1.

( 5 ) EUT L 145, 30.4.2004, s. 1. ( 6 ) EUT L 229, 31.8.2007, s. 1.

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

49

10. långsiktig certifierad utsläppsminskning (lCER): en certifierad

utsläppsminskning utfärdad för en projektverksamhet för ny- eller återbeskogning inom mekanismen för ren utveck­ ling som, om inte annat bestäms enligt beslut 5/CMP.1 av partskonferensen i dess funktion som Kyotoprotokollets partsmöte, upphör att gälla samtidigt som krediterings­ perioden för utsläppsminskningar för den verksamhet för vilken den utfärdades löper ut.

11. sänkkredit (RMU): en enhet utfärdad i enlighet med artikel 3

i Kyotoprotokollet.

12. tillfällig certifierad utsläppsminskning (tCER): en certifierad ut­

släppsminskning utfärdad för en projektverksamhet för ny- eller återbeskogning inom mekanismen för ren utveckling som, om inte annat anges i beslut 5/CMP.1, upphör att gälla i slutet av den åtagandeperiod enligt Kyotoprotokollet som följer på perioden då den utfärdades.

13. process: en automatisk teknisk metod för att genomföra en

åtgärd som hör samman med ett konto eller en enhet i ett register.

14. transaktion: en process som innebär att en utsläppsrätt eller

Kyotoenhet överförs från ett konto till ett annat konto.

15. överlämna: det att en verksamhetsutövare eller luftfartygs­

operatör redovisar en utsläppsrätt eller Kyotoenhet mot de kontrollerade utsläppen från anläggningen eller luftfartyget i fråga.

16. annullerig: slutligt avskaffande av en Kyotoenhet som in­

nehavaren gör utan redovisning mot kontrollerade utsläpp.

17. borttagning: slutligt avskaffande av en utsläppsrätt som

innehavaren gör utan redovisning mot kontrollerade ut­ släpp.

18. återlösen: redovisning av en Kyotoenhet som görs av en part

till Kyotoprotokollet mot den partens rapporterade utsläpp.

19. penningtvätt: enligt definitionen i artikel 1.2 i Europaparla­

mentets och rådets direktiv 2005/60/EG (

1

).

20. allvarliga brott: enligt definitionen i artikel 3.5 i direktiv

2005/60/EG.

21. finansiering av terrorism: enligt definitionen i artikel 1.4 i

direktiv 2005/60/EG.

22. registeradministratör: den som administrerar unionsregistret

eller något annat register enligt Kyotoprotokollet.

23. nationell administratör: den enhet på vars ansvar det ligger

att för medlemsstatens del administrera en uppsättning an­ vändarkonton under en medlemsstats jurisdiktion i unions­ registret och som har utsetts i enlighet med artikel 6.

24. kontoadministratör: den administratör som anges för en viss

typ av konto i den tredje kolumnen i tabell I-I i bilaga I.

KAPITEL II

REGISTERSYSTEMET

Artikel 3

Register

1. För att uppfylla sina förpliktelser som part till Kyotopro­ tokollet och för att säkerställa tillförlitlig redovisning av Kyoto­ enheter enligt artikel 6 i beslut nr 280/2004/EG, ska varje medlemsstat och unionen driva ett register (nedan kallat KP-

register) i form av en standardiserad elektronisk databas som

uppfyller klimatkonventionens internationella transaktionsför­ tecknings krav rörande register och särskilt de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesstandarder för re­ gistersystem enligt Kyotoprotokollet, antagna enligt beslut 12/CMP.1 av partskonferensen i dess funktion som Kyotopro­ tokollets partsmöte.

2. För att uppfylla sina förpliktelser enligt artikel 19 i direktiv 2003/87/EG när det gäller att säkerställa tillförlitlig redovisning av utsläppsrätter ska medlemsstaterna från och med den 1 januari 2012 använda unionsregistret, som också ska fungera som ett KP-register för Europeiska gemenskapen som en separat KP-part. Unionsregistret ska ge nationella administratörer och kontoinnehavare tillgång till alla de processer som beskrivs i kapitlen IV–VI.

3. Genom undantag från punkt 1 gäller följande: Medlems­ stater som inte kan utfärda tilldelade utsläppsenheter, av andra skäl än att klimatkonventionens internationella transaktionsför­ teckning inte ger dem rätt att överföra utsläppsminskningsenhe­ ter (ERU), tilldelade utsläppsenheter (AAU) och certifierade ut­ släppsminskningar (CER) i enlighet med beslut 11/CMP.1 anta­ get av partskonferensen i dess funktion som Kyotoprotokollets partsmöte, (nedan kallade medlemsstater utan KP-register) omfattas inte av förpliktelsen att upprätta ett KP-register.

SV

14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning

L 270/5

( 1 ) EUT L 309, 25.11.2005, s. 15.

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

50

4. Unionsregistret och alla andra KP-register ska uppfylla de funktionella och tekniska specifikationerna för datautbytesstan­ darder för registersystem enligt Kyotoprotokollet, fastställda en­ ligt beslut 12/CMP.1, och de ska uppfylla de krav på maskin­ vara, nät, programvara och säkerhet som anges i specifikatio­ nerna för datautbyte och teknik i artikel 71.

Artikel 4

Europeiska unionens transaktionsförteckning

1. Kommissionen ska, för fullgörandet av sina förpliktelser enligt artikel 20 i direktiv 2003/87/EG att föra en oberoende transaktionsförteckning för redovisning och kontroll av utfär­ dande, överföring och annullering av utsläppsrätter, inrätta Eu­ ropeiska unionens transaktionsförteckning (nedan kallad EU:s

transaktionsförteckning) i form av en standardiserad europeisk

elektronisk databas. EU:s transaktionsförteckning ska också an­ vändas för att notera alla uppgifter som hör samman med innehav och överföringar av Kyotoenheter som gjorts tillgäng­ liga i enlighet med artikel 6.2 i beslut nr 280/2004/EG.

2. Den centrala förvaltaren ska driva och underhålla trans­ aktionsförteckningen i enlighet med denna förordning.

3. EU:s transaktionsförteckning ska ha kapacitet att kontrol­ lera och notera alla processer som avses i artikel 3.2, den ska uppfylla de funktionella och tekniska specifikationerna för da­ tautbytesstandarder för registersystem enligt Kyotoprotokollet, fastställda enligt beslut 12/CMP.1, och den ska uppfylla de krav på maskinvara, nät och programvara som anges i specifi­ kationerna för datautbyte och teknik i artikel 71.

4. EU:s transaktionsförteckning ska ha kapacitet att notera alla processer som beskrivs i kapitlen IV–VI.

Artikel 5

Kommunikationslänkar mellan registren,

klimatkonventionens internationella

transaktionsförteckning och EU:s transaktionsförteckning

1. Unionsregistret och alla andra KP-register ska upprätthålla en kommunikationslänk med klimatkonventionens internatio­ nella transaktionsförteckning i syfte att kommunicera trans­ aktioner där Kyotoenheter överförs till eller från andra KP-re­ gister.

2. EU:s transaktionsförteckning ska också upprätthålla en kommunikationslänk med klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning i syfte att notera och kontrollera de överföringar som anges i punkt 1. För detta kommunicerar klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning alla föreslagna överföringar som inbegriper ett KP-register till EU:s transaktionsförteckning innan överföringen noteras.

3. Unionsregistret ska också upprätthålla en direkt kom­ munikationslänk med EU:s transaktionsförteckning för kontroll och notering av de transaktioner där utsläppsrätter överförs och de processer rörande kontoförvaltning som beskrivs i kapitel IV. Alla transaktioner som inbegriper utsläppsrätter ska ske inom unionsregistret och de ska noteras och kontrolleras av EU:s transaktionsförteckning men inte av klimatkonventionens inter­ nationella transaktionsförteckning.

4. Kommittén för klimatförändringar kan besluta att konsoli­ dera de externa kommunikationslänkarna, it-infrastrukturen, förfarandena för tillträde till användarkonton och mekanismerna för förvaltning av KP-konton i unionsregistret med motsvarande delar av övriga KP-register till ett gemensamt europeiskt regis­ tersystem som upprätthålls av den centrala förvaltaren. Vid ett antagande av ett sådant beslut ska kommissionen föreslå för­ ändringar till denna förordning för att definiera villkoren för genomförandet av ett gemensamt europeiskt registersystem.

5. Den centrala förvaltaren kan etablera en begränsad kom­ munikationslänk mellan EU:s transaktionsförteckning och regist­ ret i ett kandidatland, så att sådana register kan kommunicera med klimatkonventionens internationella transaktionsförteck­ ning genom EU:s transaktionsförteckning och notera uppgifter om kontrollerade utsläpp för verksamhetsutövare i denna. Innan en sådan kommunikationslänk kan etableras ska dessa register ha klarat alla testnings- och initialiseringsförfaranden som krävs för register.

Artikel 6

Nationella administratörer och KP-registeradministratörer

1. Varje medlemsstat ska utse en nationell administratör. Medlemsstaten ska genom sin nationella administratör ha till­ träde till och administrera sina egna konton och sin jurisdik­ tions konton i unionsregistret. Varje medlemsstats nationella administratör ska också agera som administratör för medlems­ statens KP-register. KP-registeradministratören ska driva och upprätthålla sin medlemsstats KP-register i enlighet med bestäm­ melserna i denna förordning.

2. Den centrala förvaltaren ska driva och upprätthålla unionsregistret. Den centrala förvaltaren ska också agera som KP-registeradministratör för EU:s KP-registerdel i unionsregistret.

3. Medlemsstaterna och kommissionen ska se till att det inte förekommer intressekonflikter mellan de nationella administra­ törerna, den centrala förvaltaren och innehavarna av användar­ konton.

4. Varje medlemsstat ska underrätta kommissionen om sin nationella administratörs identitet och kontaktuppgifter.

SV

L 270/6 Europeiska unionens officiella tidning 14.10.2010

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

51

5. Kommissionen ska samordna genomförandet av denna förordning med registeradministratörerna i medlemsstaterna och med den centrala förvaltaren. Särskilt gäller att kommis­ sionen ska samråda med registeradministratörernas arbetsgrupp i kommittén för klimatförändringar om frågor och förfaranden som hör samman med driften av registren och genomförandet av denna förordning. Administratörernas arbetsgrupp ska komma överens om gemensamma driftsförfaranden för genom­ förandet av denna förordning, inbegripet förfaranden för änd­ rings- och tillbudshantering i unionsregistret. Arbetsordningen för registeradministratörernas arbetsgrupp ska antas av kommit­ tén för klimatförändringar.

6. Den centrala förvaltaren, de behöriga myndigheterna och de nationella administratörerna ska endast genomföra processer när dessa är nödvändiga för utförandet av ålagda funktioner.

KAPITEL III

ENHETER

Artikel 7

Enhet

1. Unionsregistret ska kunna hålla kapitel II-utsläppsrätter och kapitel III-utsläppsrätter.

2. Alla KP-register och unionsregistret ska kunna hålla till­ delade utsläppsenheter (AAU), utsläppsminskningsenheter (ERU), certifierade utsläppsminskningar (CER), sänkkrediter (RMU), långsiktiga certifierade utsläppsminskningar (lCER) och tillfälliga certifierade utsläppsminskningar (tCER) (gemensamt kallade Kyoto-enheter).

KAPITEL IV

KONTON

AVSNITT 1

Bestämmelser som gäller alla konton

Artikel 8

Konton

1. Unionsregistret ska innehålla de konton som förtecknas under rubrikerna ”II – Förvaltningskonton i unionsregistret” och ”III – Användarkonton i unionsregistret” i bilaga I.

2. Unionsregistret och alla andra KP-register ska innehålla de konton som förtecknas under rubriken ”I – KP-partskonton i KP-register” i bilaga I.

3. I bilaga I anges vilka enhetstyper som kan hållas på varje enskild kontotyp och i bilaga II anges vilka transaktionstyper som kan inledas eller mottas på varje enskild kontotyp.

Artikel 9

Kontostatus

1. Kontostatus ska vara en av följande: öppet, inaktivt, spär­ rat eller avslutat.

2. Inga processer får inledas från spärrade konton, utom överlämnande av enheter, införande av kontrollerade utsläpp och uppdatering av kontots uppgifter.

3. Inga processer får inledas från avslutade konton. Ett av­ slutat konto får inte öppnas på nytt och det får inte ta emot enhetsöverföringar.

Artikel 10

Förvaltning av konton

1. Varje konto ska ha en administratör som har ansvaret för att administrera kontot för en medlemsstats del eller för unio­ nens del.

2. I den tredje kolumnen i tabell I-1 i bilaga I anges för varje enskild kontotyp vem som är kontots administratör.

3. Administratören för ett konto ska ha ansvar för att öppna, stänga av tillträdesrätt till eller avsluta ett konto, att godkänna behöriga ombud, att tillåta sådana ändringar av kontouppgifter som kräver administratörens godkännande, samt att inleda transaktioner om kontoinnehavaren begär detta i enlighet med artikel 19.4.

4. Användarkontona ska regleras genom lagar och omfattas av jurisdiktionen för kontoadministratörens medlemsstat, och enheterna på kontot ska anses vara belägna inom den medlems­ statens territorium.

Artikel 11

Underrättelser från administratörerna

Den centrala förvaltaren ska underrätta innehavaren av och administratören för ett unionsregisterkonto om inledning och slutförande eller avslutning av processer som berör kontot, ge­ nom en automatisk mekanism som beskrivs i specifikationerna för datautbyte och teknik i artikel 71.

SV

14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning

L 270/7

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

52

AVSNITT 2

Öppnande och uppdatering av konton

Artikel 12

Öppnande av KP-partskonton och förvaltningskonton

1. Kommissionen ska ålägga den centrala förvaltaren att öppna unionens KP-partskonton och alla förvaltningskonton i unionsregistret utom de nationella depåkontona.

2. Medlemsstatens behöriga organ ska ålägga den nationella administratören att öppna det nationella depåkontot i unions­ registret.

3. De ålägganden som avses i punkterna 1 och 2 ska inne­ hålla den information som anges i bilaga III.

4. Inom tjugo arbetsdagar från åläggandet ska registeradmi­ nistratören eller den centrala förvaltaren öppna KP-partskontot eller förvaltningskontot.

Artikel 13

Öppnande av persondepåkonto i unionsregistret

1. Ansökan om att öppna ett persondepåkonto i unionsregi­ stret ska lämnas till medlemsstatens nationella administratör. Den sökande ska lämna den information som den nationella administratören begär. Informationen ska minst omfatta det som förtecknas i bilaga IV.

2. Den nationella administratörens medlemsstat kan kräva att EU-medborgare som ansöker om att öppna konto har perma­ nent adress eller är registrerade i den berörda nationella admi­ nistratörens medlemsstat.

3. Inom tjugo arbetsdagar från mottagandet av all den infor­ mation som krävs enligt punkterna 1 och 2 och efter godkän­ nande av erforderligt antal behöriga ombud i enlighet med artikel 20, ska den nationella administratören öppna ett person­ depåkonto i unionsregistret eller underrätta den sökande om att öppnande av kontot vägras.

4. Om den nationella administratören vägrar att öppna kon­ tot kan den sökande lämna invändningar till den behöriga myn­ digheten eller relevant myndighet enligt nationell lag, och myn­ digheten ska antingen ålägga den nationella administratören att öppna kontot eller vidhålla vägran i ett motiverat beslut. Skäl till vägran att öppna ett konto kan vara ett den sökande är föremål för undersökning av delaktighet i bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott där kontot kan vara ett instrument, eller att det finns något annat skäl enligt nationell lag.

Artikel 14

Öppnande av en handelsplattform som innehar konton i

unionsregistret

1. En handelsplattform kan lämna ansökan om att öppna ett handelsplattformskonto i unionsregistret. Ansökan ska lämnas till den nationella administratören i en medlemsstat som tillåter öppnande av handelsplattformskonton. Den sökande ska lämna den information som den nationella administratören begär. In­ formationen ska minst omfatta det som anges i bilaga IV och bilaga V.

2. Handelsplattformar ska uppfylla de tekniska krav som be­ skrivs i specifikationerna för datautbyte och teknik i artikel 71. Den nationella administratörens medlemsstat kan kräva att EU- medborgare som ansöker om öppnande av konto har perma­ nent adress eller är registrerade i den berörda nationella admi­ nistratörens medlemsstat.

3. Inom tjugo arbetsdagar från mottagandet av all den infor­ mation som krävs enligt punkterna 1 och 2 och efter godkän­ nande av erforderligt antal behöriga ombud i enlighet med artikel 20, ska den nationella administratören öppna ett han­ delsplattformskonto i unionsregistret eller underrätta den sö­ kande om att öppnande av kontot vägras.

4. Om den nationella administratören vägrar att öppna kon­ tot kan den sökande lämna invändningar till den behöriga myn­ digheten eller relevant myndighet enligt nationell lag, och myn­ digheten ska antingen ålägga den nationella administratören att öppna kontot eller vidhålla vägran i ett motiverat beslut. Skäl till vägran att öppna ett konto kan vara ett den sökande är föremål för undersökning av delaktighet i bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott där kontot kan vara ett instrument, eller att det finns något annat skäl enligt nationell lag.

Artikel 15

Öppnande av verksamhetsutövardepåkonto i

unionsregistret

1. Inom tjugo arbetsdagar efter det att tillståndet för utsläpp av växthusgaser har trätt i kraft för en ny anläggning ska den behöriga myndighet som utfärdar tillståndet förse sin medlems­ stats nationella administratör med den information som anges i bilaga VII, och verksamhetsutövaren ska lämna ansökan till den nationella administratören om att öppna ett verksamhetsutövar­ depåkonto i unionsregistret.

SV

L 270/8 Europeiska unionens officiella tidning 14.10.2010

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

53

2. Om den behöriga myndigheten så beslutar kan verksam­ hetsutövaren även lämna den information som avses i punkt 1 till den nationella administratören inom den tidsfrist som anges i punkt 1.

3. Inom tjugo arbetsdagar från mottagandet av all infor­ mation som avses i punkt 1 och efter godkännande av erfor­ derligt antal behöriga ombud i enlighet med artikel 20 ska den nationella administratören öppna ett anläggningsbestämt verk­ samhetsutövardepåkonto i unionsregistret.

Artikel 16

Öppnande av luftfartygsoperatörskonto i unionsregistret

1. Inom tjugo arbetsdagar från godkännande av övervak­ ningsplanen för en luftfartygsoperatör eller senast den 1 januari 2012, beroende på vilket som infaller senast, ska den behöriga myndigheten förse sin nationella administratör med den information som anges i bilaga VIII och luftfartygs­ operatören ska lämna ansökan till den nationella administratö­ ren om att öppna ett luftfartygsoperatörskonto i unionsregistret. Varje luftfartygsoperatör ska ha ett luftfartygsoperatörskonto.

2. Om den behöriga myndigheten så beslutar ska luftfartygs­ operatören även lämna den information som avses i punkt 1 till den nationella administratören inom den tidsfrist som anges i punkt 1.

3. Inom fyrtio arbetsdagar från mottagandet av all infor­ mation som avses i punkt 1 och efter godkännande av erfor­ derligt antal behöriga ombud i enlighet med artikel 20 ska den nationella administratören för varje luftfartygsoperatör öppna ett luftfartygsoperatörskonto i unionsregistret.

Artikel 17

Öppnande av kontrollörskonton i unionsregistret

1. Ansökan om öppnande av kontrollörskonto i unionsregi­ stret ska lämnas till den nationella administratören. Den sö­ kande ska lämna den information som den nationella admini- stratören begär. Informationen ska minst omfatta det som anges i bilaga IV och bilaga V.

2. Inom tjugo arbetsdagar från mottagandet av all infor­ mation som avses i punkt 1 och efter godkännande av erfor­ derligt antal behöriga ombud i enlighet med artikel 20 ska den nationella administratören öppna ett kontrollörskonto i unions­ registret.

Artikel 18

Villkor för kontoinnehav

Denna artikel innehåller inga bestämmelser.

Artikel 19

Behöriga ombud

1. Varje konto ska ha minst två behöriga ombud. Ett behö­ rigt ombud ska inleda transaktioner och andra processer för kontoinnehavarens del via registrets webbplats.

2. Kontots administratör kan tillåta att kontot har extra be­ höriga ombud som har insyn på kontot eller vars medgivande behövs utöver medgivandet från ett behörigt ombud för att begära att en process genomförs.

3. Kontots administratör kan tillåta att innehavare av använ­ darkonton definierar sina konton så att de kan nås via en handelsplattform. Kontoinnehavare som låter sina konton nås via en handelsplattform ska som behörigt ombud utse en per­ son som redan är behörigt ombud för ett handelsplattforms­ konto.

4. Om det behöriga ombudet inte har tillgång till Internet, kan ombudet också begära att kontots administratör inleder transaktioner på ombudets vägnar, förutsatt att administratören tillåter ett sådant förfarande och att tillträdesrätten till kontot inte har stängts av enligt artikel 27.

5. Det kan också i specifikationerna för datautbyte och tek­ nik finnas en angivelse om högsta antal behöriga ombud och extra behöriga ombud för varje enskild kontotyp. En nationell administratör kan fastställa ett lägre högsta antal för sitt konto, men antalet behöriga ombud ska vara minst tre.

6. Behöriga ombud och extra behöriga ombud ska vara fy­ siska personer som har fyllt 18 år. Alla behöriga ombud och extra behöriga ombud för ett visst konto ska vara separata personer, men samma person kan vara behörigt ombud eller extra behörigt ombud för flera konton. Den nationella admi­ nistratörens medlemsstat kan kräva att minst ett av de behöriga ombuden för ett användarkonto har permanent adress i den berörda nationella administratörens medlemsstat.

Artikel 20

Nominering och godkännande av behöriga ombud och

extra behöriga ombud

1. En person som ansöker om att öppna ett konto ska no­ minera minst två behöriga ombud, och kan nominera extra behöriga ombud om kontots administratör tillåter detta.

SV

14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning

L 270/9

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

54

2. En person som ansöker om att öppna ett konto och nominerar ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud ska tillhandahålla den information som administratören kräver. In­ formationen ska minst omfatta de handlingar och ID-uppgifter som enligt bilaga IX krävs för de nominerade.

3. Inom tjugo arbetsdagar från mottagandet av all den infor­ mation som krävs enligt punkt 2 ska den nationella administ­ ratören godkänna det behöriga ombudet eller extra behöriga ombud, eller underrätta den sökande om att godkännande väg­ ras. Om utvärderingen av den nominerade personen kräver mer tid kan administratören göra en förlängning av tidsfristen med högst tjugo extra arbetsdagar och underrätta den sökande om detta.

4. Om den nationella administratören inte godkänner ett behörigt ombud eller extra behöriga ombud, kan den sökande lämna invändningar till den behöriga myndigheten eller den relevanta myndigheten enligt nationell lag. Myndigheten ska då antingen ålägga den nationella administratören att ge sitt godkännande eller vidhålla vägran i ett motiverat beslut. Skäl till att vägra godkännande kan vara att den person som nomi­ nerats som behörigt ombud eller extra behörigt ombud är fö­ remål för undersökning av delaktighet i bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott där kontot kan vara ett instrument, eller att det finns något annat skäl som anges i nationell lag.

5. Det behöriga ombudet för clearingkontot i systemet för handel med utsläppsrätter ska agera som behörigt ombud för den centrala förvaltaren. Det nationella depåkontots behöriga ombud ska agera som behörigt ombud för den nationella ad­ ministratören för den medlemsstat som är innehavare av det nationella depåkontot.

Artikel 21

Uppdatering av kontouppgifter och uppgifterna om

behöriga ombud

1. Kontoinnehavarna ska inom tio arbetsdagar underrätta kontoadministratören om ändringar i de uppgifter som lämnats för öppnande av ett konto eller för nominering av behöriga ombud eller extra behöriga ombud. Luftfartygsoperatörer ska inom tio arbetsdagar underrätta administratören för sina konton om de har varit föremål för en sammanslagning av två eller flera luftfartygsoperatörer eller uppdelning i två eller flera luft­ fartygsoperatörer. Om kontoinnehavaren har varit skyldig att styrka vissa uppgifter vid öppnandet av kontot eller nomine­ ringen av behörigt ombud eller extra behöriga ombud, ska även

underrättelsen om ändringar av dessa uppgifter styrkas på lämp­ ligt sätt. Kontoadministratören ska inom femton arbetsdagar från mottagandet av en sådan underrättelse och styrkande hand­ lingar uppdatera uppgifterna om kontoinnehavaren eller vägra uppdateringen och underrätta kontoinnehavaren om detta. In­ vändningar mot en sådan vägran kan lämnas till den behöriga myndigheten eller den relevanta myndigheten enligt nationell lag i enlighet med artiklarna 13.4, 14.4 eller 20.4.

2. En innehavare av persondepåkonto, handelsplattforms­ konto, kontrollörskonto eller luftfartygsoperatörskonto får inte sälja eller avyttra sitt kontoinnehav till en annan person. En innehavare av ett verksamhetsutövardepåkonto får endast sälja eller avyttra sitt verksamhetsutövardepåkonto tillsammans med de anläggningar som är kopplade till kontot.

3. Ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud får inte överföra sin status som ombud till en annan person.

4. En kontoinnehavare kan underrätta kontoadministratören om återkallandet av behöriga ombud, förutsatt att minst två behöriga ombud blir kvar. Den ansvariga administratören ska inom tio arbetsdagar från mottagandet av en sådan underrät­ telse stryka det behöriga ombudet.

5. En kontoinnehavare kan nominera nya behöriga ombud eller extra behöriga ombud genom att följa förfarandet enligt artikel 20.

6. Om den administrerande medlemsstaten för en luftfartygs­ operatör ändras, genom det förfarande som beskrivs i artikel 18a i direktiv 2003/87/EG eller till följd av utvidgning av Europeiska unionen, ska den centrala förvaltaren ändra den nationella administratören för motsvarande luftfartygsoperatörs­ konto. Om administratören för ett luftfartygsoperatörskonto ändras, kan den nya administratören kräva att luftfartygsopera­ tören lämnar in de kontoöppningsuppgifter som en admini- stratör kan kräva enligt artikel 16 och den information som en administratör kan kräva om behöriga ombud enligt artikel 20.

7. Den medlemsstat som har ansvar för att administrera kontot kan inte ändras, annat än av de undantagsskäl som anges i punkt 6.

SV

L 270/10 Europeiska unionens officiella tidning 14.10.2010

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

55

AVSNITT 3

Avslutande av konton

Artikel 22

Avslutande av KP-partskonton, förvaltningskonton,

persondepåkonton och handelsplattformskonton

Inom tio arbetsdagar från mottagande av en begäran från kon­ toinnehavaren om att avsluta ett KP-partskonto i unionsregi­ stret, ett förvaltningskonto, ett persondepåkonto eller ett han­ delsplattformskonto, ska kontoadministratören avsluta kontot i fråga.

Artikel 23

Avslutande av ett verksamhetsutövardepåkonto

1. Om ett tillstånd för utsläpp av växthusgaser har upphävts eller överlämnats för en anläggning som därmed inte längre täcks av något sådant tillstånd, ska den behöriga myndigheten inom tio arbetsdagar underrätta den nationella administratören. Likaså ska den behöriga myndigheten inom tio arbetsdagar un­ derrätta den nationella administratören om den får kännedom om att en anläggning har stängts utan underrättelse till den behöriga myndigheten. Den nationella administratören ska inom tio arbetsdagar från underrättelse från den behöriga myn­ digheten uppdatera unionsregistret med det datum då tillståndet för utsläpp av växthusgaser löper ut. Om en anläggning stängs utan att tillståndet har löpt ut ska det stängningsdatum som den behöriga myndigheten har angett införas som slutdatum för tillståndet.

2. Den nationella administratören kan avsluta ett verksam­ hetsutövardepåkonto senast den 30 juni året efter det år då tillståndet löpt ut, om anläggningen i fråga har överlämnat en mängd utsläppsrätter och Kyotoenheter som minst motsvarar de kontrollerade utsläppen.

Artikel 24

Avslutande av luftfartygsoperatörskonto

Den nationella administratören ska avsluta ett luftfartygsopera­ törskonto endast om den har ålagts detta av den behöriga myndigheten till följd av att den behöriga myndigheten har fått kännedom om att luftfartygsoperatören har gått samman med en annan luftfartygsoperatör eller om luftfartygsoperatören har upphört slutligt med all verksamhet som omfattas av bilaga I till direktiv 2003/87/EG, antingen genom underrättelse från kontoinnehavaren eller genom andra underlag.

Artikel 25

Avslutande av kontrollörskonton

1. Inom tio arbetsdagar från mottagandet av en begäran från en kontrollör om att avsluta dennes kontrollörskonto, ska den nationella administratören avsluta kontot i fråga.

2. Den behöriga myndigheten kan också ålägga den natio­ nella administratören att avsluta ett kontrollörskonto om någon av följande omständigheter föreligger:

a) Kontrollörens ackreditering har löpt ut eller dragits tillbaka.

b) Kontrollören har upphört med sin verksamhet.

Artikel 26

Överskott på konton som ska avslutas

1. Om ett konto som administratören ska avsluta i enlighet med artiklarna 22–25 och 28 visar ett överskott i fråga om utsläppsrätter eller Kyotoenheter, ska administratören i första hand uppmana kontoinnehavaren att anvisa ett annat av admi­ nistratörens konton till vilket utsläppsrätterna eller Kyotoenhe­ terna kan överföras. Om kontoinnehavaren inte besvarar upp­ maningen inom fyrtio arbetsdagar kan administratören överföra utsläppsrätterna till sitt nationella depåkonto i unionsregistret och Kyotoenheterna till ett KP-partsdepåkonto i sitt KP-register.

2. Om det finns ett överskott av utsläppsrätter eller Kyoto­ enheter på ett konto vars tillträdesrätt har stängts av enligt artikel 27.3 kan den behöriga myndigheten i sin uppmaning enligt artikel 28.1 kräva att dessa utsläppsrätter omedelbart flyttas till relevant nationellt depåkonto och Kyotoenheterna omedelbart flyttas till relevant KP-partsdepåkonto.

AVSNITT 4

Avstängning av tillträdesrätt till konton

Artikel 27

Avstängning av tillträdesrätt till konton

1. En administratör kan stänga av tillträdesrätten för ett be­ hörigt ombud eller ett extra behörigt ombud till konton i sitt register eller till processer som det behöriga ombudet annars skulle ha tillträdesrätt till, om administratören vet eller har rim­ liga skäl att anta att det behöriga ombudet

a) har försökt få tillträde till konton eller processer som inte

omfattas av behörigheten,

b) upprepade gånger har försökt få tillträde till konton eller

processer med användning av en felaktig kombination av användarnamn och lösenord,

c) har försökt eller försöker underminera säkerheten i registret

eller registersystemet.

SV

14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning

L 270/11

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

56

2. En administratör kan stänga av tillträdesrätten för alla behöriga ombud eller extra behöriga ombud till ett specifikt konto om någon av följande omständigheter föreligger:

a) Kontoinnehavaren har avlidit utan rättslig efterträdare eller

har upphört att existera som juridisk person.

b) Kontoinnehavaren har inte erlagt sina avgifter.

c) Kontoinnehavaren har brutit mot de villkor som gäller för

kontot.

d) Kontoinnehavaren har inte godtagit de ändringar av villkoren

som fastställts av den nationella administratören och den centrala förvaltaren.

e) Kontoinnehavaren har inte lämnat styrkande handlingar rö­

rande ändringar av kontouppgifter eller styrkande handlingar för att uppfylla nya krav avseende kontouppgifter.

f) Kontoinnehavaren har inte sett till att kontot har det minsta

tillåtna antalet behöriga ombud.

g) Kontoinnehavaren har inte uppfyllt medlemsstatens krav om

att ett behörigt ombud ska ha permanent adress i kon­ toadministratörens medlemsstat.

h) Kontoinnehavaren har inte uppfyllt medlemsstatens krav om

att kontoinnehavaren ska ha permanent adress eller vara registrerad i kontoadministratörens medlemsstat.

3. Den nationella administratören kan stänga av tillträdesrät­ ten till ett persondepåkonto eller ett handelsplattformskonto om administratören anser att öppnande av kontot borde ha vägrats enligt artikel 13.3 eller artikel 14.3.

4. Kontoadministratören ska omedelbart upphäva avstäng­ ningen när den omständighet som ledde till avstängningen inte längre föreligger.

5. Kontoinnehavaren kan inom trettio kalenderdagar lämna invändningar mot avstängningen av sin tillträdesrätt enligt punkterna 1 och 3 till den behöriga myndigheten eller den

relevanta myndigheten enligt nationell lag. Myndigheten ska då antingen ålägga den nationella administratören att återställa till­ trädesrätten eller vidhålla avstängningen i ett motiverat beslut.

6. Den behöriga myndigheten eller, i fråga om konton i unionsregistret, den centrala förvaltaren kan också ålägga admi­ nistratören att genomföra en avstängning.

7. När tillträdesrätten till ett handelsplattformskonto har stängts av ska administratören också stänga av tillträdesrätt som handelsplattformen har till användarkonton enligt artikel 19.3. När tillträdesrätten för behöriga ombud och extra behöriga ombud till ett handelsplattformskonto har stängts av ska administratören också stänga av deras tillträdesrätt till an­ vändarkonton via handelsplattformen enligt artikel 19.3.

8. När en innehavare av ett verksamhetsutövardepåkonto el­ ler ett luftfartygsoperatörskonto på grund av avstängning enligt punkterna 1 och 2 är förhindrad att genomföra överlämnande under de tio arbetsdagar som föregår den tidsfrist för överläm­ nande som anges i artikel 12.2a och 12.3 i direktiv 2003/87/EG, ska den nationella administratören på kontoin­ nehavarens begäran och efter att ha mottagit styrkande av det behöriga ombudets identitet, överlämna det antal utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som kontoinnehavaren anger.

Artikel 28

Avslutande av konton och strykning av behöriga ombud på

administratörens initiativ

1. Om de omständigheter som föranleder avstängning av tillträdesrätt till konton enligt artikel 27 trots upprepade under­ rättelser inte rättas till inom en rimlig period, kan den behöriga myndigheten uppmana den nationella administratören att av­ sluta de persondepåkonton eller handelsplattformskonton vars tillträdesrätt har stängts av.

2. Om saldot på ett persondepåkonto är noll och inga trans­ aktioner har registrerats under ett år, kan den nationella admi­ nistratören underrätta kontoinnehavaren om att kontot kommer att avslutas inom fyrtio arbetsdagar, om den nationella admi­ nistratören inte dessförinnan får en begäran från kontoinneha­ varen om att kontot ska vara kvar. Om det inte kommer in någon sådan begäran från kontoinnehavaren kan den nationella administratören avsluta kontot.

3. Den nationella administratören ska avsluta ett verksam­ hetsutövardepåkonto när den behöriga myndigheten har ålagt den nationella administratören att avsluta kontot på grund av att det inte finns några rimliga förväntningar på att anläggning­ ens verksamhetsutövare kommer att överlämna ytterligare ut­ släppsrätter.

SV

L 270/12 Europeiska unionens officiella tidning 14.10.2010

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

57

4. Den nationella administratören kan stryka ett behörigt ombud eller ett extra behörigt ombud om administratören anser att godkännandet av det behöriga ombudet eller det extra be­ höriga ombudet borde ha vägrats enligt artikel 20.3, och särskilt om administratören upptäcker att de handlingar och ID-upp­ gifter som lämnats vid nomineringen är bedrägliga eller inne­ håller fel.

5. Kontoinnehavaren kan inom trettio kalenderdagar lämna invändningar till den behöriga myndigheten om att kontot av­ slutats enligt punkt 1 eller att ett behörigt ombud eller ett extra behörigt ombud har strukits enligt punkt 4, och den behöriga myndigheten ska antingen ålägga den nationella administratören att återställa kontot, det behöriga ombudet eller det extra be­ höriga ombudet, eller vidhålla avslutandet eller strykningen i ett motiverat beslut.

KAPITEL V

KONTROLLERADE UTSLÄPP OCH EFTERLEVNAD

Artikel 29

Uppgifter om kontrollerade utsläpp för en anläggning eller

en luftfartygsoperatör

1. Varje verksamhetsutövare och luftfartygsoperatör ska före inlämning av årliga utsläppsuppgifter välja en kontrollör bland de kontrollörer som finns registrerade hos den nationella admi­ nistratören. En luftfartygsoperatör som också agerar som kont­ rollör får inte välja sig själv som kontrollör.

2. Den nationella administratören ska notera ett visst års utsläppsuppgifter mellan den 1 januari och den 31 mars föl­ jande år. De årliga utsläppsuppgifterna för en anläggning kan också införas under pågående år om anläggningens tillstånd att släppa ut växthusgaser redan har löpt ut. Den behöriga myn­ digheten kan besluta att kontoinnehavaren eller kontrollören (inbegripet behöriga myndigheter som agerar som kontrollörer) ska ansvara för notering av utsläppsuppgifterna inom den ovan angivna tidsfristen, i stället för den nationella administratören.

3. De årliga utsläppsuppgifterna ska lämnas in med använd­ ning av det format som anges i bilaga X.

4. När en verksamhetsutövares rapport om utsläppen från en anläggning under föregående år eller en luftfartygsoperatörs rapport om utsläppen från all luftfartsverksamhet under ett fö­ regående år har godkänts efter en kontroll i enlighet med artikel 15.1 i direktiv 2003/87/EG, ska kontrollören godkänna de årliga kontrollerade utsläppen.

5. Den nationella administratören ska markera de utsläpp som godkänts enligt punkt 4 såsom kontrollerade i unionsregi­

stret. Den behöriga myndigheten kan besluta att kontrollören, i stället för den nationella administratören, ska ha ansvaret för att markera utsläppen såsom kontrollerade i unionsregistret.

6. Den behöriga myndigheten kan ålägga den nationella ad­ ministratören att korrigera en anläggnings eller en luftfartygs­ operatörs kontrollerade årsutsläpp, i syfte att säkerställa efter­ levnad av de detaljerade krav som medlemsstaten har fastställt i enlighet med bilaga V till direktiv 2003/87/EG, genom att föra in de korrigerade kontrollerade eller beräknade årsutsläppen för anläggningen eller luftfartygsoperatören och året i fråga i unionsregistret.

7. Om det den 1 maj varje år inte har noterats utsläppsupp­ gifter för föregående år i unionsregistret för en anläggning eller en luftfartygsoperatör eller om uppgifterna om de kontrollerade utsläppen har konstaterats vara felaktiga, ska ersättande upp­ skattningar som noteras i unionsregistret beräknas så nära som möjligt enligt de detaljerade krav som fastställts av med­ lemsstaten enligt bilaga V i direktiv 2003/87/EG.

Artikel 30

Spärrande av konton på grund av försummelse att notera

kontrollerade utsläpp

1. Om föregående års kontrollerade årsutsläpp för en anlägg­ ning eller en luftfartygsoperatör inte har noterats i unionsregi­ stret den 1 april varje år, ska unionsregistret ställa statusen för verksamhetsutövarens eller luftfartygsoperatörens depåkonto till spärrat.

2. När alla försenade noteringar av kontrollerade årsutsläpp för en anläggning eller luftfartygsoperatör har gjorts i unions­ registret ska unionsregistret ställa statusen för kontot till öppet.

Artikel 31

Beräkning av fullgörandestatustalet

1. Den 1 maj varje år ska unionsregistret fastställa fullgöran­ destatustalet för föregående år för varje anläggning och luftfar­ tygsoperatör som har ett öppet eller spärrat verksamhetsutövar­ depåkonto eller luftfartygsoperatörskonto, genom att beräkna summan av alla utsläppsrätter, certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som har överlämnats för perio­ den i fråga minus summan av alla kontrollerade utsläpp under perioden fram till och inklusive det aktuella året, plus en kor­ rektionsfaktor.

2. Den ovan nämnda korrektionsfaktorn ska vara noll om föregående års fullgörandestatustal är större än noll, men ska vara lika med fullgörandestatustalet för den föregående perio­ dens sista år om detta tal är mindre än eller lika med noll.

SV

14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning

L 270/13

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

58

3. Unionsregistret ska notera fullgörandestatustalet för varje anläggning och luftfartygsoperatör för varje år.

Artikel 32

Inaktiva luftfartygsoperatörskonton

1. Om det inom den tidsfrist som anges i artikel 12.2a i direktiv 2003/87/EG rörande överlämnande av utsläppsrätter noteras värdet noll för kontrollerade utsläpp i unionsregistret för en luftfartygsoperatör för föregående år enligt artikel 29, ska unionsregistret ställa statusen för motsvarande luftfartygsopera­ törskonto till inaktivt.

2. Unionsregistret ska ställa kontots status till öppet när vär­ det för de kontrollerade utsläppen för året före det innevarande är annat än noll.

KAPITEL VI

TRANSAKTIONER

AVSNITT 1

Fördelning och utfärdande av utsläppsrätter

Artikel 33

Nationella fördelningsplanstabeller

1. EU:s transaktionsförteckning ska innehålla en nationell fördelningsplanstabell för varje medlemsstat för perioden 2008–2012. De nationella fördelningsplanstabellerna ska inne­ hålla följande information:

a) Det totala antalet utsläppsrätter att utfärda till anläggningar: i

en enskild cell det totala antalet utsläppsrätter som kommer att utfärdas till anläggningar för den period som den natio­ nella fördelningsplanen omfattar.

b) Det totala antalet utsläppsrätter som inte har fördelats till

deltagande anläggningar (reserv): i en enskild cell det totala antalet utsläppsrätter (utfärdade eller förvärvade) som har avdelats för nya deltagande anläggningar och för auktions­ försäljning för den period som den nationella fördelnings­ planen omfattar.

c) År: i enskilda celler och i stigande ordning för varje år som

den nationella fördelningsplanen omfattar.

d) ID-kod för varje anläggning som vid tidpunkten har giltigt

tillstånd: i enskilda celler i stigande ordning. De uppräknade anläggningarna ska inbegripa unilateralt införlivade anlägg­ ningar enligt artikel 24 i direktiv 2003/87/EG och ska inte

inbegripa anläggningar som undantas tillfälligt enligt artikel 27 i direktiv 2003/87/EG.

e) Fördelade utsläppsrätter: de utsläppsrätter som för ett speci­

fikt år ska fördelas till en specifik anläggning ska anges i den cell som kopplar det året till den berörda anläggningens ID- kod.

2. De nationella fördelningsplanstabellerna ska följa det for­ mat som anges i bilaga XI.

Artikel 34

Fördelningstabell för unionens luftfart

1. EU:s transaktionsförteckning ska innehålla en samlad för­ delningstabell för unionens luftfart (nedan kallad fördelningstabel­

len för luftfart) för året 2012. Denna tabell ska innehålla följande

information:

a) Det totala antalet kapitel II-utsläppsrätter som ska fördelas

inom unionen år 2012.

b) Antalet kapitel II-utsläppsrätter som redan har fördelats kost­

nadsfritt till varje kontoinnehavare som förtecknas i tabellen.

c) Antalet kapitel II-utsläppsrätter som ännu inte har fördelats

av medlemsstaterna, separat per medlemsstat.

d) Fördelningsmottagarnas identitet (för utsläppsrätter som för­

delas genom auktion ska mottagaren vara auktionsförrättare).

2. Fördelningstabellen för luftfart ska följa det format som anges i bilaga XII.

Artikel 35

Införande av nationella fördelningsplanstabeller i EU:s

transaktionsförteckning

1. Varje medlemsstat ska minst 12 månader före början av perioden 2008–2012 anmäla sin nationella fördelningsplans­ tabell till kommissionen, i enlighet med de beslut som har fattats enligt artikel 11.2 i direktiv 2003/87/EG.

2. Om den nationella fördelningsplanstabellen baserar sig på en nationell fördelningsplan som har anmälts till kommissionen och planen inte har avslagits på grundval av artikel 9.3 i direktiv 2003/87/EG eller kommissionen har godkänt föreslagna änd­ ringar i planen, ska kommissionen ålägga den centrala förvalta­ ren att föra in den nationella fördelningsplanstabellen i EU:s transaktionsförteckning.

SV

L 270/14 Europeiska unionens officiella tidning 14.10.2010

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

59

Artikel 36

Införande av fördelningsbeslut i fördelningstabellen för

luftfart

Om de beslut rörande kapitel II-utsläppsrätter för år 2012 som medlemsstaterna har fattat enligt artikel 3e.4 i direktiv 2003/87/EG följer direktiv 2003/87/EG, ska kommissionen uppmana den centrala förvaltaren att föra in fördelningsbesluten i fördelningstabellen för luftfart i EU:s transaktionsförteckning.

Artikel 37

Korrigering av nationella fördelningsplanstabeller

1. För perioden 2008–2012 ska den nationella administra­ tören genomföra korrigeringar av den nationella fördelnings­ planstabellen i EU:s transaktionsförteckning utan att underrätta kommissionen, om

a) en ny deltagare har beviljats en fördelning,

b) medlemsstaten har fyllt på reserven genom inköp av ut­

släppsrätter,

c) en anläggnings tillstånd har löpt ut och tilldelningar som

ännu inte har levererats till anläggningens konto flyttas till reserven,

d) en anläggning har delats upp i två eller flera anläggningar,

e) två eller flera anläggningar har sammanslagits till en enda

anläggning.

Dessa korrigeringar ska inte medföra ändring av den totalt ut­ färdade mängden utsläppsrätter i den nationella fördelnings­ planstabellen.

2. En medlemsstat ska på förhand underrätta kommissionen om alla andra korrigeringar av sin nationella fördelningsplan än de som avses i punkt 1, tillsammans med alla motsvarande korrigeringar i sin nationella fördelningsplanstabell. Om korri­ geringen i den nationella fördelningsplanstabellen görs med ut­ gångspunkt i en plan som har anmälts till kommissionen och som inte har avslagits i enlighet med artikel 9.3 i direktiv 2003/87/EG eller för vilken kommissionen har godkänt änd­ ringar, och korrigeringen har gjorts till följd av bättre data, ska kommissionen ålägga den centrala förvaltaren att införa mot­ svarande korrigering i den nationella fördelningsplanstabell som hålls i EU:s transaktionsförteckning.

3. Efter korrigeringar enligt punkt 2 som görs efter att ut­ släppsrätter har utfärdats eller fördelats och som leder till minskning av den totala mängden utsläppsrätter för perioden 2008–2012, ska den nationella administratören överföra det antal och den typ av utsläppsrätter som specificerats av unions­ registret till unionens konto för borttagning av utsläppsrätter för den relevanta perioden.

Artikel 38

Rättelser i fördelningstabellen för luftfart

1. Den nationella administratören kan genomföra motsva­ rande korrigeringar av fördelningstabellen för luftfart i EU:s transaktionsförteckning utan att underrätta kommissionen, om

a) en ny luftfartygsoperatör har inlett verksamhet,

b) en auktionsförrättare har beviljats kapitel II-utsläppsrätter för

auktionsförsäljning,

c) en luftfartygsoperatör har delats upp i två eller flera luftfar­

tygsoperatörer,

d) två eller flera luftfartygsoperatörer har sammanslagits till en

enda luftfartygsoperatör.

2. Sådana korrigeringar ska inte leda till ändring av den totala mängden kapitel II-utsläppsrätter i fördelningstabellen för luftfart.

3. En medlemsstat ska underrätta kommissionen om alla korrigeringar, utom dem som avses i punkt 1, av ett beslut om fördelning av kapitel II-utsläppsrätter som antagits enligt artikel 3e.4 i direktiv 2003/87/EG för att rätta till en överför­ delning till följd av kommissionens eller medlemsstatens miss­ tag. Om korrigeringen är förenlig med direktiv 2003/87/EG ska kommissionen ålägga den centrala förvaltaren att korrigera för­ delningstabellen för luftfart på grundval av beslutet och föra in den i EU:s transaktionsförteckning.

4. Efter korrigeringarna enligt punkt 2, som görs efter att kapitel II-utsläppsrätter har fördelats i enlighet med artikel 41 och som leder till minskning av den totala mängden kapitel II- utsläppsrätter för perioden 2008–2012, ska den nationella ad­ ministratören överföra det antal kapitel II-utsläppsrätter som specificerats av den centrala förvaltaren till unionens konto för borttagning av utsläppsrätter för den relevanta perioden.

5. Om det görs en sammanslagning mellan luftfartygsopera­ törer som administreras av olika medlemsstater, ska korrige­ ringen enligt punkt 1 d inledas av den nationella administratö­ ren för den luftfartygsoperatör vars tilldelning ska införlivas i en annan luftfartygsoperatörs tilldelning. Innan korrigeringen ge­ nomförs ska den godkännas av den nationella administratören för den luftfartygsoperatör i vars tilldelning den andra luftfar­ tygsoperatörens tilldelning kommer att införlivas.

SV

14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning

L 270/15

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

60

Artikel 39

Utfärdande av kapitel III-utsläppsrätter

1. Efter att den nationella fördelningsplanstabellen har note­ rats i EU:s transaktionsförteckning ska den nationella admini- stratören senast den 28 februari det första året av perioden 2008–2012 göra följande:

a) Överföra tilldelade utsläppsenheter som utfärdats för perio­

den 2008–2012 i en mängd som motsvarar mängden kapi­ tel III-utsläppsrätter som ska utfärdas från ett KP-parts­ depåkonto, till depositionskontot för tilldelade utsläppsenhe­ ter inom systemet för handel med utsläppsrätter.

b) Utfärda den totala mängd kapitel III-utsläppsrätter som anges

i den nationella fördelningsplanstabellen och föra in dem på det nationella depåkontot i unionsregistret.

2. Före genomförandet av den åtgärd som avses i punkt 1 ska KP-registeradministratören underrätta den centrala förvalta­ ren om konto-ID för sitt KP-registers utsedda depositionskonto för tilldelade utsläppsenheter inom systemet för handel med utsläppsrätter.

3. Unionsregistret ska ge varje utsläppsrätt en unik ID-kod vid utfärdandet i enlighet med punkt 1.

4. Medlemsstater utan KP-register ska inte genomföra åtgär­ den enligt punkt 1 a.

Artikel 40

Fördelning av kapitel III-utsläppsrätter

1. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 37 och artikel 47 ska den nationella administratören senast den 28 februari varje år överföra från det nationella depåkontot till relevant öppet verksamhetsutövardepåkonto den andel av det totala antalet utfärdade utsläppsrätter som har fördelats till an­ läggningen för året i fråga enligt relevant avsnitt i den nationella fördelningsplanstabellen.

2. Den nationella administratören får överföra en viss anlägg­ nings andel senare på året om detta är tillåtet enligt medlems­ statens nationella fördelningsplan för anläggningen i fråga.

3. Om en anläggning blir tilldelad ytterligare kapitel III-ut­ släppsrätter i den nationella fördelningsplanstabellen till följd av korrigeringar enligt artikel 37, ska den nationella administratö­ ren vid den tidpunkt som anvisas av den behöriga myndigheten överföra de ytterligare fördelade kapitel III-utsläppsrätterna för det aktuella året från det nationella depåkontot till relevant öppet verksamhetsutövardepåkonto.

Artikel 41

Fördelning av kapitel II-utsläppsrätter

1. Efter att fördelningstabellen för luftfart har noterats i EU:s transaktionsförteckning ska den nationella administratören se­ nast den 28 februari 2012 skapa en mängd kapitel II-utsläpps­ rätter på varje öppet luftfartygsoperatörskonto som motsvarar den fördelning som anges i fördelningstabellen för luftfart för innehavaren av det kontot för det året.

2. Unionsregistret ska ge varje utsläppsrätt en unik ID-kod när utsläppsrätter skapas i enlighet med punkt 1.

3. Om en kontoinnehavare till följd av korrigeringar enligt artikel 38 blir tilldelad ytterligare kapitel II-utsläppsrätter i för­ delningstabellen för luftfart, ska den nationella administratören på uppmaning från den behöriga myndigheten skapa en ytter­ ligare mängd fördelade kapitel II-utsläppsrätter på varje öppet luftfartygsoperatörskonto och den mängden ska motsvara den ytterligare fördelning som anges i fördelningstabellen för luftfart för innehavaren av det kontot för det aktuella året.

4. Om ett inaktivt luftfartygsoperatörskonto inte tar emot utsläppsrätter enligt punkt 1, ska dessa utsläppsrätter inte ska­ pas på kontot även om kontots status senare ändras till öppet.

Artikel 42

Fördelning av kapitel III-utsläppsrätter efter det att de sålts

av en medlemsstat

Under perioden 2008–2012 och på uppmaning från den behö­ riga myndigheten ska den nationella administratören efter det att en medlemsstat har sålt kapitel III-utsläppsrätter för perioden 2008–2012 överföra en mängd kapitel III-utsläppsrätter från det nationella depåkontot till det depåkonto som den behöriga myndigheten anvisar.

AVSNITT 2

Överföringar av utsläppsrätter och kyotoenheter

Artikel 43

Kontoinnehavares överföring av utsläppsrätter

Unionsregistret ska på begäran av en kontoinnehavare genom­ föra överföringar av utsläppsrätter som hålls på innehavarens konto i unionsregistret till anvisat annat konto i unionsregistret, utom om överföringen förhindras av det inledande kontots status eller typen av utsläppsrätter som får hållas på det mot­ tagande kontot enligt artikel 8.3.

SV

L 270/16 Europeiska unionens officiella tidning 14.10.2010

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

61

Artikel 44

Kontoinnehavares överföring av Kyotoenheter

Unionsregistret ska på begäran av en kontoinnehavare genom­ föra överföringar av Kyotoenheter som hålls på innehavarens konto i unionsregistret till anvisat annat konto i unionsregistret eller ett KP-register, utom om överföringen förhindras av det inledande kontots status eller typen av Kyotoenheter som får hållas på det mottagande kontot enligt artikel 8.3.

Artikel 45

Minsta innehav av kapitel III-utsläppsrätter på

unionsregistrets depåkonton som administreras av en och

samma medlemsstat

1. Om en överföring som en kontoinnehavare har föreslagit enligt artikel 43 skulle leda till att den totala mängden kapitel III-utsläppsrätter för perioden 2008–2012 som hålls på alla de konton i unionsregistret som administreras av den nationella administratören i en viss medlemsstat sjunker under den mängd Kyotoenheter som enligt beslut 11/CMP.1 ska hållas i den med­ lemsstatens KP-register som reserv för åtagandeperioden, minus mängden Kyotoenheter som för närvarande hålls i den med­ lemsstatens KP-register utanför depositionskontot för handels­ systemets tilldelade utsläppsenheter och annulleringskontot, ska EU:s transaktionsförteckning avvisa den föreslagna överföringen.

2. Om en överföring som en kontoinnehavare har föreslagit enligt artikel 43 skulle leda till att den totala mängden av kapitel III-utsläppsrätter för perioden 2008–2012 som hålls på alla de konton i unionsregistret som administreras av de nationella administratörerna i de femton äldsta medlemsstaterna sjunker under den mängd Kyotoenheter som enligt beslut 11/CMP.1 ska hållas i dessa medlemsstaters KP-register som Europeiska unionens reserv för åtagandeperioden, minus mäng­ den Kyotoenheter som för närvarande hålls i dessa medlems­ staters KP-register utanför handelssystemets depositionskonton för tilldelade utsläppsenheter och annulleringskontona, ska EU:s transaktionsförteckning avvisa den föreslagna överföringen.

AVSNITT 3

Överlämnande av utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter

och certifierade utsläppsminskningar

Artikel 46

Överlämnande av utsläppsrätter

1. En verksamhetsutövare eller en luftfartygsoperatör ska överlämna utsläppsrätter för perioden 2008–2012 genom att lämna förslag till unionsregistret om att

a) flytta angivet antal utsläppsrätter för perioden 2008–2012

från relevant verksamhetsutövardepåkonto eller luftfartygs­ operatörskonto till unionsregistrets konto för borttagning av utsläppsrätter,

b) notera antalet och typen av överförda utsläppsrätter såsom

överlämnade för utsläppen från verksamhetsutövarens an­ läggning eller utsläppen från luftfartygsoperatörens verksam­ het under den aktuella perioden.

2. Kapitel II-utsläppsrätter får endast överlämnas av luftfar­ tygsoperatörer.

3. En överlämnad utsläppsrätt får inte överlämnas på nytt.

Artikel 47

Överlämnande av utsläppsrätter på uppmaning av behörig

myndighet

På den behöriga myndighetens uppmaning ska den nationella administratören delvis eller helt överlämna den andel av det sammanlagda antalet utfärdade utsläppsrätter som har fördelats till en anläggning eller en luftfartygsoperatör för ett visst år, genom att notera antalet överlämnade utsläppsrätter för anlägg­ ningen eller luftfartygsoperatören och perioden i fråga.

Artikel 48

Överlämnande av certifierade utsläppsminskningar och

utsläppsminskningsenheter

1. En verksamhetsutövares överlämnande av certifierade ut­ släppsminskningar och utsläppsminskningsenheter i enlighet med artikel 11a i direktiv 2003/87/EG ska ske genom att verk­ samhetsutövaren lämnar förslag till unionsregistret om något av följande:

a) Att flytta angivet antal certifierade utsläppsminskningar eller

utsläppsminskningsenheter för perioden 2008–2012 från re­ levant verksamhetsutövardepåkonto till

i) ett av den administrerande medlemsstatens KP-parts­

depåkonton, när det gäller konton som administreras av medlemsstater med ett KP-register,

ii) annulleringskontot i unionsregistret, när det gäller konton

som administreras av medlemsstater utan KP-register.

b) Att notera antalet överförda certifierade utsläppsminskningar

och utsläppsminskningsenheter såsom överlämnade för ut­ släppen från verksamhetsutövarens anläggning och den ak­ tuella perioden.

2. En luftfartygsoperatörs överlämnande av certifierade ut­ släppsminskningar och utsläppsminskningsenheter i enlighet med artikel 11a i direktiv 2003/87/EG ska ske genom att luft­ fartygsoperatören lämnar förslag till unionsregistret om att

a) flytta angivet antal certifierade utsläppsminskningar eller ut­

släppsminskningsenheter för perioden 2008–2012 från rele­ vant luftfartygsoperatörskonto till luftfartens avsättnings­ konto i unionsregistret,

SV

14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning

L 270/17

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

62

b) notera antalet överförda certifierade utsläppsminskningar och

utsläppsminskningsenheter såsom överlämnade för utsläppen från verksamhetsutövarens anläggning och den aktuella pe­ rioden.

3. Unionsregistret ska endast tillåta överlämnande av certifie­ rade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter upp till

a) det högsta antal som har fastställts av den nationella admi­

nistratören för ett verksamhetsutövardepåkonto, när det gäl­ ler verksamhetsutövare,

b) 15 % av antalet utsläppsrätter som enligt artikel 12.2a i

direktiv 2003/87/EG ska överlämnas för 2012, när det gäller luftfartygsoperatörer.

4. Unionsregistret ska avvisa alla ansökningar om att över­ lämna certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminsknings­ enheter som skulle leda till överskridande av den högsta mäng­ den certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminsknings­ enheter som verksamhetsutövarna i en medlemsstat får över­ lämna enligt medlemsstatens nationella fördelningsplan.

5. Unionsregistret ska avvisa alla ansökningar om att över­ lämna certifierade utsläppsminskningar eller utsläppsminsk­ ningsenheter som är förbjudna att användas i systemet för han­ del med utsläppsrätter enligt artikel 11a i direktiv 2003/87/EG.

6. En certifierad utsläppsminskning eller utsläppsminsknings­ enhet som har överlämnats får inte överlämnas på nytt eller överföras till ett verksamhetsutövar- eller persondepåkonto i systemet för handel med utsläppsrätter.

7. Unionsregistret ska ha automatiska processer för att säker­ ställa att kontoinnehavarna inte kan överlämna enheter till in­ korrekta konton enligt artiklarna 46 och 48.

AVSNITT 4

Borttagning av utsläppsrätter och annullering av kyotoenheter

Artikel 49

Borttagning av utsläppsrätter

1. Unionsregistret ska genomföra kontoinnehavarnas ansök­ ningar enligt artikel 12.4 i direktiv 2003/87/EG om att ta bort utsläppsrätter som hålls på kontoinnehavarnas konton genom att

a) överföra angivet antal utsläppsrätter från kontot i fråga till

unionens konto för borttagning av utsläppsrätter, och

b) notera antalet överförda utsläppsrätter såsom borttagna för

året i fråga.

2. Borttagna utsläppsrätter ska inte noteras såsom överläm­ nade för utsläpp.

3. Unionsregistret ska avvisa begäran om borttagning av ut­ släppsrätter om denna inleds av ett konto som administreras av en medlemsstat utan KP-register och om borttagningen skulle leda till att den minsta deponerade mängden som beräknas för den medlemsstaten enligt artikel 52 är lägre än den gateway- mängd som beräknas för medlemsstaten enligt artikel 53.

Artikel 50

Annullering av Kyotoenheter

Unionsregistret ska genomföra kontoinnehavarnas ansökningar enligt artikel 12.4 i direktiv 2003/87/EG om att annullera Kyotoenheter som hålls på kontoinnehavarnas konton genom att överföra angiven typ och angivet antal Kyotoenheter från relevant konto till annulleringskontot i kontoadministratörens KP-register.

AVSNITT 5

Transaktionsåterkallelse

Artikel 51

Återkallande av slutgiltigt godkända processer som har

inletts felaktigt

1. Om en kontoinnehavare eller en registeradministratör som agerar på kontoinnehavarens vägnar oavsiktligt eller felaktigt inleder en av de transaktioner som förtecknas i punkt 2, kan kontoinnehavaren genom en skriftlig begäran föreslå att kon­ toadministratören genomför en återkallelse av den slutförda transaktionen. Begäran ska vara korrekt undertecknad av kon­ toinnehavarens behöriga ombud, som ska vara behörigt eller behöriga att inleda den typ av transaktion som ska återkallas, och begäran ska postas inom fem arbetsdagar från det slutgiltiga slutförandet av processen. Begäran ska innehålla en förklaring om att transaktionen inletts felaktigt eller oavsiktligt.

2. En kontoinnehavare kan föreslå återkallande av följande transaktioner:

a) Fördelning av kapitel III-utsläppsrätter.

b) Fördelning av kapitel II-utsläppsrätter.

c) Överlämnande av utsläppsrätter.

d) Överlämnande av certifierade utsläppsminskningar och ut­

släppsminskningsenheter.

e) Borttagning av utsläppsrätter.

f) Annullering av Kyotoenheter.

SV

L 270/18 Europeiska unionens officiella tidning 14.10.2010

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

63

3. Om kontots administratör konstaterar att begäran uppfyl­ ler villkoren enligt punkt 1 och administratören instämmer i begäran, kan administratören föreslå att transaktionen återkallas i unionsregistret.

4. Unionsregistret ska godta förslaget till återkallande, spärra de enheter som ska överföras genom återkallandet och vidarebe­ fordra förslaget till den centrala förvaltaren, förutsatt att alla av följande villkor är uppfyllda:

a) Slutförandet av transaktionen som ska återkallas har skett

mindre än trettio arbetsdagar före kontoadministratörens förslag enligt punkt 3.

b) Återkallandet leder inte till att en verksamhetsutövare inte

uppfyller kraven på fullgörande för ett tidigare år.

c) Mottagarkontot för den transaktion som ska återkallas inne­

håller fortfarande den mängd enheter och av den typ som gäller för den transaktion som ska återkallas.

d) Transaktionen som ska återkallas har ännu inte följts upp

genom en minskning enligt artikel 52 från den minsta de­ ponerade mängden efter en redovisningsöverföring som görs på grundval av den transaktion som ska återkallas.

e) Fördelningen av kapitel III-utsläppsrätter som ska återkallas

har genomförts efter att anläggningens tillstånd löpte ut.

5. Den centrala förvaltaren ska godkänna förslaget inom tio arbetsdagar. Om den transaktion som ska återkallas omfattar överföringar av Kyotoenheter från ett KP-register till ett annat KP-register, ska godkännande ges endast om administratören för klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning har godtagit att återkalla transaktionen i klimatkonventionens inter­ nationella transaktionsförteckning.

6. Unionsregistret kan genomföra återkallandet med olika enheter av samma enhetstyp som finns på mottagarkontot för den transaktion som återkallas.

AVSNITT 6

Redovisningsmekanismer

Artikel 52

Minsta deponerade mängd på depositionskontot för tilldelade utsläppsenheter inom systemet för handel med

utsläppsrätter

1. EU:s transaktionsförteckning ska notera en minsta depo­ nerad mängd för varje medlemsstat. För medlemsstater med KP-

register hindrar EU:s transaktionsförteckning överföringar av Kyotoenheter från deras depositionskonto för tilldelade ut­ släppsenheter inom systemet för handel med utsläppsrätter, om överföringarna leder till att deponeringen av Kyotoenheter på detta depositionskonto sjunker under den minsta deponerade mängden. I fråga om medlemsstater utan KP-register är den minsta deponerade mängden ett värde som används i clearing­ processen.

2. EU:s transaktionsförteckning ska efter det utfärdande av kapitel III-utsläppsrätter som har gjorts enligt artikel 39 lägga till en mängd till den minsta deponerade mängden, och tillägget ska motsvara den mängd kapitel III-utsläppsrätter som har ut­ färdats.

3. EU:s transaktionsförteckning ska dra av en mängd från den minsta deponerade mängden omedelbart efter att

a) en överföring av kapitel III-utsläppsrätter har gjorts till unio­

nens konto för borttagning till följd av en nedåtkorrigering av kapitel III-utsläppsrätter efter fördelning av dem enligt artikel 37.3, och avdraget ska motsvara den mängd kapitel III-utsläppsrätter som har överförts,

b) en avsättning av Kyotoenheter mot överlämnande av kapitel

III-utsläppsrätter som görs av luftfartygsoperatörer enligt artikel 54 har gjorts, och avdraget ska motsvara den mängd som avsatts,

c) en annullering av Kyotoenheter mot borttagningar av kapitel

III-utsläppsrätter har gjorts enligt artikel 55.1, och avdraget ska motsvara den mängd som annullerats,

d) en borttagning av utsläppsrätter enligt artikel 55.2 har gjorts,

och avdraget ska motsvara den mängd som borttagits.

4. Efter att clearingtransaktioner enligt artikel 56 har genom­ förts ska den centrala förvaltaren genomföra ett avdrag från den minsta deponerade mängden som noterats i EU:s transaktions­ förteckning. Avdraget ska motsvara totalmängden kapitel III-ut­ släppsrätter som har överlämnats från användarkonton som förvaltas av medlemsstatens nationella administratör för perio­ den 2008–2012, plus det clearingvärde som beräknas enligt artikel 56.3.

Artikel 53

Gateway-mängd och gateway-depositionskonto

1. EU:s transaktionsförteckning ska notera en gateway- mängd för varje medlemsstat utan KP-register.

SV

14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning

L 270/19

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

64

2. Efter att kapitel III-utsläppsrätter har överförts från ett användarkonto som förvaltas av en medlemsstat utan KP-regis­ ter till ett användarkonto som förvaltas av en annan medlems­ stat, ska EU:s transaktionsförteckning göra ett tillägg till gate­ way-mängden och tillägget ska motsvara mängden överförda kapitel III-utsläppsrätter.

3. Efter att kapitel III-utsläppsrätter har överförts från ett användarkonto som administreras av en medlemsstat till ett användarkonto som administreras av en medlemsstat utan KP- register ska EU:s transaktionsförteckning göra ett avdrag från gateway-mängden, och avdraget ska motsvara mängden över­ förda kapitel III-utsläppsrätter.

4. EU:s transaktionsförteckning kommer inte att tillåta över­ föringar av kapitel III-utsläppsrätter från konton som admini­ streras av en medlemsstat utan KP-register, om detta leder till att gateway-mängden på medlemsstatens gateway-depositionskonto är större än mängden Kyotoenheter på det kontot.

5. Fram till den 1 juni 2013 eller vid slutförande av den clearing som anges i artikel 56, beroende på vilket som inträffar senast, kommer EU:s transaktionsförteckning inte att tillåta överföringar av Kyotoenheter från gateway-depositionskontot för en viss medlemsstat utan KP-register, om detta leder till att medlemsstatens innehav på gateway-depositionskontot är mindre än gateway-mängden.

6. Efter den 1 juli 2013 eller efter slutförande av den clearing som anges i artikel 56, beroende på vilket som inträffar senast, ska den centrala förvaltaren återställa gateway-mängden till noll och tömma gateway-depositionskontot genom överföringar som genomförs i följande företrädesordning:

a) Överföringar enligt artikel 54.2.

b) Överföringar till medlemsstatens depositionskonto för till­

delade utsläppsenheter inom systemet för handel med ut­ släppsrätter, som matas av gateway-kontot, upp till den mängd som behövs för sparande av alla kapitel III-utsläpps­ rätter i enlighet med artikel 57.

c) Överföringar till Europeiska unionens KP-partsdepåkonto

upp till den mängd som motsvarar tidigare överföringar från det kontot till gateway-depositionskontot.

d) Överföringar till medlemsstatens KP-partsdepåkonto som

matas av gateway-depositionskontot.

Artikel 54

Avsättning av tilldelade utsläppsenheter mot luftfartygsoperatörers överlämnande av kapitel III-

utsläppsrätter

1. Senast den 5 maj 2013 och varje år därefter ska KP-regis­ teradministratörerna i medlemsstater med KP-register överföra

en mängd tilldelade utsläppsenheter till luftfartens avsättnings­ konto i unionsregistret, som motsvarar den mängd kapitel III- utsläppsrätter som har överlämnats för den aktuella perioden av luftfartygsoperatörer enligt artikel 46 mellan den 1 maj föregå­ ende år och den 30 april innevarande år.

2. Senast den 1 juli 2013 eller när clearingprocessen enligt artikel 56 har slutförts, beroende på vilket som inträffar senast, ska den centrala förvaltaren överföra från gateway-depositions­ kontot för en medlemsstat utan KP-register till luftfartens avsätt­ ningskonto i unionsregistret en mängd Kyotoenheter som mot­ svarar den mindre mängden av följande:

a) Den totala mängden kapitel III-utsläppsrätter som överläm­

nats från luftfartygsoperatörskonton som administreras av medlemsstaten utan KP-register.

b) Den totala mängden enheter som hålls på gateway-kontot.

Artikel 55

Annullering av Kyotoenheter mot borttagningar av kapitel

III-utsläppsrätter

1. Senast den 5 maj 2013 och varje år därefter ska varje KP- registeradministratör överföra en mängd tilldelade utsläppsenhe­ ter, utsläppsminskningsenheter eller certifierade utsläppsminsk­ ningar, men inte långsiktiga certifierade utsläppsminskningar eller tillfälliga certifierade utsläppsminskningar, till annullerings­ kontot i unionsregistret. Den överförda mängden ska motsvara mängden kapitel III-utsläppsrätter som tagits bort enligt artikel 49 från användarkonton som administreras av medlems­ staten mellan den 1 maj föregående år och den 30 april inne­ varande år.

2. Genom undantag från punkt 1 är en registeradministratör inte skyldig att till annulleringskontot i unionsregistret överföra tilldelade utsläppsenheter, utsläppsminskningsenheter eller certi­ fierade utsläppsminskningar om mängderna motsvarar borttag­ ningar som uppfyller ett av följande villkor:

a) Borttagningen genomfördes på ett konto som administreras

av en medlemsstat utan KP-register.

b) Borttagningen gjordes efter den 30 april under året som

följer efter periodens sista år.

Artikel 56

Clearing av överföringar av utsläppsrätter

1. Efter slutet av perioden 2008–2012 och i syfte att säker­ ställa att överföringar av kapitel III-utsläppsrätter mellan konton som administreras av nationella administratörer i olika med­ lemsstater följs upp med en motsvarande mängd Kyotoenheter som överförs mellan KP-register, ska punkterna 2–4 tillämpas.

SV

L 270/20 Europeiska unionens officiella tidning 14.10.2010

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

65

2. På den första arbetsdagen efter den 1 juni 2013 eller dagen efter att alla ändringar av de minsta depositionsmäng­ derna som är kopplade till nedåtkorrigeringar av utsläppsrätter enligt artikel 52.3 har slutförts, beroende på vilket som inträffar senast, ska den centrala förvaltaren beräkna ett clearingvärde för varje medlemsstat och underrätta den nationella administratören om detta.

3. För medlemsstater med ett KP-register ska clearingvärdet motsvara

a) minsta deponerade mängd den 1 juni, minus

b) den totala mängden kapitel III-utsläppsrätter som överläm­

nats av verksamhetsutövare och som administreras av med­ lemsstatens nationella administratörer för perioden 2008–2012.

4. För medlemsstater utan KP-register ska clearingvärdet motsvara den gateway-mängd som beräknas enligt artikel 53 den 1 juni 2013.

5. Inom fem arbetsdagar från den underrättelse som anges i punkt 2 ska varje KP-registeradministratör vars medlemsstat har ett positivt clearingvärde överföra den mängd tilldelade ut­ släppsenheter som motsvarar clearingvärdet till handelssyste­ mets centrala clearingkonto i unionsregistret. För medlemsstater utan KP-register ska denna överföring göras av den centrala förvaltaren från medlemsstatens gateway-depositionskonto.

6. Inom fem arbetsdagar från slutförandet av de överföringar som anges i punkt 5 ska den centrala förvaltaren överföra till­ delade utsläppsenheter från handelssystemets centrala clearing­ konto i unionsregistret till ett KP-partsdepåkonto i KP-registret för de medlemsstater som har ett negativt clearingvärde, och den överförda mängden ska vara lika stor som clearingvärdets motsvarande positiva värde. I fråga om medlemsstater utan KP- register ska denna mängd överföras till gateway-depositionskon­ tot.

Artikel 57

Sparande mellan perioder

Inom tio arbetsdagar från slutförandet av de clearingtransaktio­ ner som anges i artikel 56 ska unionsregistret ta bort de kapitel III-utsläppsrätter och kapitel II-utsläppsrätter som är giltiga för perioden 2008–2012 och som hålls på användarkonton i unionsregistret, och utfärda motsvarande mängd kapitel III-ut­ släppsrätter som är giltiga för perioden 2013–2020 till samma konton.

Artikel 58

Återlösen av tilldelade utsläppsenheter, utsläppsminskningsenheter och certifierade

utsläppsminskningar mot inrikes luftfartsutsläpp från

luftfartygsoperatörer

1. Senast den 30 september under det år som följer på året då denna förordning träder i kraft ska den centrala förvaltaren överföra Kyotoenheter från luftfartens avsättningskonto i unionsregistret till varje stats partsdepåkonto, och den överförda mängden ska motsvara de kontrollerade utsläpp från luftfartygs­ operatörer som ingår i den nationella inventeringen enligt kli­ matkonventionens internationella transaktionsförteckning för den medlemsstaten och det året. De mängder som överförs på detta sätt ska i den mån det är möjligt bestå av tilldelade ut­ släppsenheter. Om utsläppsrätterna på luftfartens avsättnings­ konto inte räcker till för att slutföra alla överföringar, ska den centrala förvaltaren i första hand överföra tilldelade utsläpps­ enheter till sådana medlemsstater vars inrikes luftfartsutsläpp är mindre än den mängd tilldelade utsläppsenheter som de överförde till luftfartens avsättningskonto enligt artikel 54.1.

2. Om innehavet på luftfartens avsättningskonto inte räcker till för att genomföra överföringen enligt punkt 1, ska alla överföringsmängder minskas med en faktor som motsvarar den totala mängden enheter som hålls på luftfartens avsätt­ ningskonto dividerad med den totala mängden enheter erforder­ liga överföringar.

KAPITEL VII

TEKNISKA KRAV PÅ REGISTERSYSTEMET

AVSNITT 1

Tillgänglighet

Artikel 59

Tillgänglighet och tillförlitlighet i fråga om unionsregistret

och EU:s transaktionsförteckning

1. EU:s transaktionsförteckning ska reagera på meddelanden från olika register inom 24 timmar från mottagandet.

2. Den centrala förvaltaren ska vidta alla rimliga åtgärder för att se till att

a) unionsregistret är tillgängligt för kontoinnehavarna dygnet

runt sju dagar i veckan,

b) kommunikationslänkarna enligt artikel 5.1 och 5.2 mellan

unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning fungerar dygnet runt sju dagar i veckan,

c) det finns maskin- och programvara i reserv om ordinarie

maskin- eller programvara inte skulle fungera,

d) unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning reagerar

snabbt när en kontoinnehavare lämnar en begäran.

SV

14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning

L 270/21

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

66

3. Den centrala förvaltaren ska se till att unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning bygger på stabila system och har förfaranden för dataskydd som snabbt kan återställa alla data och alla funktioner i händelse av ett systemhaveri.

4. Den centrala förvaltaren ska begränsa driftsavbrotten i unionsregistret och EU:s transaktionsförteckning till ett mini­ mum.

Artikel 60

Hjälpcentraler

1. De nationella administratörerna ska via nationella hjälp­ centraler tillhandahålla hjälp och stöd för innehavarna av de konton som administratörerna administrerar i unionsregistret.

2. Den centrala förvaltaren ska via en central hjälpcentral tillhandahålla stöd för de nationella administratörerna när dessa tillhandahåller stöd enligt punkt 1.

AVSNITT 2

Säkerhet och autentisering

Artikel 61

Autentisering av register och EU:s transaktionsförteckning

1. Identiteten för unionsregistret ska autentiseras mot EU:s transaktionsförteckning med digitala certifikat, användarnamn och lösenord enligt specifikationerna för datautbyte och teknik i artikel 71.

2. Medlemsstaterna och unionen ska använda de digitala cer­ tifikat som utfärdas av klimatkonventionens sekretariat eller av detta utsedd enhet för att autentisera sina register mot klimat­ konventionens internationella transaktionsförteckning för att etablera den kommunikationslänk som anges i artikel 5.

Artikel 62

Tillträde till konton i unionsregistret

1. Kontoinnehavarna ska ha tillträde till sina konton i unionsregistret genom det säkra området i unionsregistret. Den centrala förvaltaren ska se till att det säkra området på unionsregistrets webbplats kan nås via Internet. Registrets webbplats ska vara tillgänglig på Europeiska unionens alla språk.

2. Den centrala förvaltaren ska se till att konton i unions­ registret där tillträde via handelsplattformar enligt artikel 19.3 har aktiverats och ett behörigt ombud också är det behöriga

ombudet för ett handelsplattformskonto, kan nås av handels­ plattformen som drivs av innehavaren av detta handelsplatt­ formskonto.

3. Kommunikationerna mellan behöriga ombud eller han­ delsplattformar och det säkra området i unionsregistret ska krypteras enligt de säkerhetskrav som anges i specifikationerna för datautbyte och teknik i artikel 71.

4. Den centrala förvaltaren ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att ingen obehörig kan ta sig in i det säkra området på unionsregistrets webbplats.

5. Om identifieringsuppgifterna för ett behörigt ombud eller ett extra behörigt ombud inte längre är säkra, ska det behöriga ombudet eller det extra behöriga ombudet omedelbart under­ rätta kontoadministratören om detta och begära nya identifie­ ringsuppgifter.

Artikel 63

Autentisering och auktorisering av behöriga ombud i

unionsregistret

1. Unionsregistret ska ge varje behörigt ombud och extra behörigt ombud användarnamn och lösenord för autentisering vid tillträde till registret.

2. Ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud ska endast ha tillträdesrätt till de konton i unionsregistret som autentise­ ringen omfattar, och ska endast kunna begära att sådana pro­ cesser inleds som ombudet är auktoriserat för enligt artikel 19. Tillträde och begäran om inledande av processer ska ske via ett säkert område på unionsregistrets webbplats.

3. Utöver användarnamn och lösenord enligt punkt 1 ska de nationella administratörerna tillhandahålla sekundär autentise­ ring till alla konton som de administrerar. De typer av meka­ nismer för sekundär autentisering som kan användas för till­ träde till unionsregistret ska anges i specifikationerna för dataut­ byte och teknik i artikel 71.

4. Administratören för ett konto får förutsätta att en använ­ dare som har autentiserats av unionsregistret är det behöriga ombud eller extra behöriga ombud för vilket identifieringsupp­ gifterna har registrerats, utom om det behöriga ombudet eller extra behöriga ombudet underrättar kontots administratör om att identifieringsuppgifterna inte längre är säkra och därför ska ersättas.

SV

L 270/22 Europeiska unionens officiella tidning 14.10.2010

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

67

Artikel 64

Avstängning av behöriga ombuds alla tillträdesrätter på

grund av säkerhetsbrister

1. Den centrala förvaltaren kan stänga av tillträdesrätten till unionsregistret eller EU:s transaktionsförteckning om säkerheten i unionsregistret eller EU:s transaktionsförteckning brister på ett sätt som hotar registersystemens integritet, inklusive de reserv­ system som avses i artikel 59.

2. Administratören för ett KP-register kan stänga av tillträ­ desrätten för alla användare till sitt KP-register om säkerheten i KP-registret brister på ett sätt som hotar registersystemens in­ tegritet, inklusive de reservsystem som avses i artikel 59.

3. Om säkerheten brister på ett sätt som kan leda till av­ stängning av tillträdesrätter ska den administratör som får kän­ nedom om bristerna snarast underrätta den centrala förvaltaren om de risker som kan beröra andra delar av registersystemet. Den centrala förvaltaren ska därefter underrätta alla andra ad­ ministratörer.

4. En administratör som får kännedom om en situation som innebär att alla tillträdesrätter till administratörens system måste stängas av ska i så god tid som möjligt i förväg underrätta den centrala förvaltaren och kontoinnehavarna om detta. Därefter ska den centrala förvaltaren så snart som möjligt underrätta alla andra administratörer.

5. I den underrättelse som avses i punkt 3 ska anges hur långvarig avstängningen väntas bli, och underrättelsen ska pre­ senteras på ett tydligt sätt på den offentliga delen av det berörda KP-registrets webbplats eller EU:s transaktionsförtecknings webbplats.

Artikel 65

Avstängning av processer

1. Kommissionen kan uppmana den centrala förvaltaren att tillfälligt stänga av EU:s transaktionsförtecknings godkännande av vissa eller alla processer som härrör från ett KP-register, om registret inte drivs och underhålls i enlighet med bestämmel­ serna i denna förordning, och ska omedelbart underrätta admi­ nistratören för KP-registret om detta.

2. Kommissionen kan uppmana den centrala förvaltaren att tillfälligt stänga av EU:s transaktionsförtecknings godkännande av vissa eller alla processer som härrör från unionsregistret, om detta inte drivs och underhålls i enlighet med denna förordning, och ska omedelbart underrätta de nationella administratörerna om detta.

3. Administratören för ett KP-register kan begära att den centrala förvaltaren tillfälligt stänger av överföringen av alla eller vissa processer till sitt KP-register i syfte att genomföra under­ håll i sitt KP-register.

4. Den centrala förvaltaren kan tillfälligt stänga av funktio­ nerna för inledning eller godkännande av vissa eller alla pro­ cesser i unionsregistret, i syfte att genomföra schemalagt under­ håll i unionsregistret.

5. En administratör för ett KP-register kan begära att den centrala förvaltaren återställer en process som stängts av enligt punkt 1 om administratören bedömer att de omständigheter som föranledde avstängningen har blivit avhjälpta. Den centrala förvaltaren ska så snart som möjligt underrätta registeradmini- stratören om sitt beslut.

AVSNITT 3

Automatisk kontroll, notering och slutförande av processer

Artikel 66

Automatisk kontroll av processer

1. Alla processer ska uppfylla de allmänna informationstek­ niska krav som gäller för elektroniska meddelanden och som ska säkerställa att processerna i unionsregistret läses, kontrolle­ ras och noteras på rätt sätt. Alla processer ska uppfylla de särskilda processrelaterade krav som anges i kapitlen IV–VI i denna förordning.

2. EU:s transaktionsförteckning ska genomföra automatiska kontroller av alla processer i syfte att hindra avvikelser (nedan kallade diskrepanser) som gör att den föreslagna processen inte uppfyller kraven enligt direktiv 2003/87/EG och denna förord­ ning.

Artikel 67

Upptäckta diskrepanser

1. När det gäller processer som görs via den direkta kom­ munikationslänken mellan unionsregistret och EU:s trans­ aktionsförteckning enligt artikel 5.2 och den senare upptäcker diskrepanser vid de automatiska kontrollerna enligt artikel 66.2 ska EU:s transaktionsförteckning avsluta alla processer och med­ dela detta till unionsregistret och administratören för de konton som berörs av de avslutade transaktionerna, genom returnering av en automatisk svarskod från kontrollen. Unionsregistret ska omedelbart underrätta berörda kontoinnehavare om att proces­ sen har avbrutits.

2. När det gäller transaktioner som görs genom klimatkon­ ventionens internationella transaktionsförteckning enligt artikel 5.1 och klimatkonventionens internationella trans­ aktionsförteckning eller EU:s transaktionsförteckning upptäcker diskrepanser vid de automatiska kontrollerna enligt artikel 66.2 ska klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning avbryta alla berörda processer. Efter att klimatkonventionens internationella transaktionsförteckning har avbrutit en trans­ aktion ska även EU:s transaktionsförteckning avbryta den. Kli­ matkonventionens internationella transaktionsförteckning un­ derrättar administratörerna för de berörda registren om att

SV

14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning

L 270/23

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

68

transaktionen har avbrutits genom att returnera en automatisk svarskod från kontrollen. Om unionsregistret är ett av de be­ rörda registren ska unionsregistret också underrätta administra­ tören för de konton i unionsregistret som berörs av den avslu­ tade transaktionen genom att returnera en automatisk svarskod från kontrollen. Unionsregistret ska omedelbart underrätta be­ rörda kontoinnehavare om att processen har avbrutits.

Artikel 68

Diskrepanser upptäckta av registren

1. Unionsregistret och alla andra KP-register ska innehålla kontrollkoder för indata och utdata för att säkerställa korrekt tolkning av den information som utbyts under varje process. Kontrollkoderna ska motsvara de koder som anges i specifika­ tionerna för datautbyte och teknik i artikel 71.

2. Före och under körningen av alla processer ska unions­ registret genomföra lämpliga automatiska kontroller för att sä­ kerställa att diskrepanser upptäcks och felaktiga processer av­ bryts före de automatiska kontrollerna som görs av EU:s trans­ aktionsförteckning.

Artikel 69

Dataredovisning – inkonsekvenser upptäckta av EU:s

transaktionsförteckning

1. EU:s transaktionsförteckning ska regelbundet inleda data­ redovisning för att säkerställa att förteckningens noteringar för konton, innehav av Kyotoenheter och utsläppsrätter motsvarar noteringarna för dessa innehav i unionsregistret. För detta än­ damål ska EU:s transaktionsförteckning notera alla processer.

2. Klimatkonventionens internationella transaktionsförteck­ ning inleder regelbundet dataredovisning för att säkerställa att förteckningens noteringar för innehav av Kyotoenheter motsva­ rar noteringarna för dessa innehav i unionsregistret och varje annat KP-register.

3. Om en avvikelse (nedan kallad inkonsekvens) upptäcks av EU:s transaktionsförteckning under den redovisning som avses i punkt 1 och inkonsekvensen innebär att informationen om konton, innehav av Kyotoenheter och utsläppsrätter i unions­ registret vid den periodiska redovisningsprocessen inte stämmer överens med informationen i EU:s transaktionsförteckning, ska den senare säkerställa att inga ytterligare processer kan slutföras med de konton, utsläppsrätter eller Kyotoenheter som berörs av inkonsekvensen. EU:s transaktionsförteckning ska omedelbart underrätta den centrala förvaltaren och administratörerna för berörda konton om alla inkonsekvenser.

Artikel 70

Slutgiltigt godkännande av processer

1. Alla transaktioner som kommuniceras till klimatkonven­ tionens internationella transaktionsförteckning i enlighet med

artikel 5.1 ska vara slutliga när klimatkonventionens internatio­ nella transaktionsförteckning underrättar EU:s transaktionsför­ teckning om att processen är slutförd.

2. Alla transaktioner och andra processer som kommunice­ ras till EU:s transaktionsförteckning i enlighet med artikel 5.3 ska vara slutliga när EU:s transaktionsförteckning underrättar unionsregistret om att processen är slutförd.

3. Dataredovisningsprocessen som avses i artikel 69.1 ska vara slutgiltigt godkänd när alla inkonsekvenser mellan infor­ mationen i unionsregistret och informationen i EU:s trans­ aktionsförteckning för en viss tidpunkt och dag har korrigerats och dataredovisningsprocessen har inletts på nytt och slutförts för registret.

AVSNITT 4

Specifikationer och hantering av ändringar

Artikel 71

Specifikationer för datautbyte och teknik

Efter ett yttrande från kommittén för klimatförändringar enligt artikel 3 i rådets beslut 1999/468/EG (

1

) ska kommissionen anta

de specifikationer för datautbyte och teknik som behövs för utbyte av information mellan register och transaktionsförteck­ ningar, inbegripet ID-koder, koder för automatiska kontroller och svar samt de testningsförfaranden och säkerhetskrav som krävs för att inleda datautbytet. Specifikationerna för datautbyte och teknik ska följa de funktionella och tekniska specifikatio­ nerna för datautbytesnormer för registersystem inom ramen för Kyotoprotokollet, utarbetade i enlighet med beslut 12/CMP.1.

Artikel 72

Hantering av ändringar

Om det krävs en ny version av ett KP-register, inbegripet unionsregistret, ska det berörda registret genomföra de test­ ningsförfaranden som definieras i specifikationerna för dataut­ byte och teknik enligt artikel 71 innan en kommunikationslänk inrättas och aktiveras mellan registrets nya version och EU:s transaktionsförteckning eller klimatkonventionens internatio­ nella transaktionsförteckning.

KAPITEL VIII

UPPGIFTSLAGRING, RAPPORTER, SEKRETESS OCH AVGIFTER

Artikel 73

Uppgiftslagring

1. Unionsregistret och varje annat KP-register ska lagra upp­ gifterna rörande alla processer och kontoinnehavare till dess att eventuella genomförandefrågor rörande processer eller inneha­ vare har lösts, dock minst 15 år.

SV

L 270/24 Europeiska unionens officiella tidning 14.10.2010

( 1 ) EGT L 184, 17.7.1999, s. 23.

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

69

2. De nationella administratörerna ska ha tillträde till alla uppgifter i unionsregistret som är kopplade till konton som de administrerar samt ha möjlighet att använda sökfunktioner och exportera uppgifter.

3. Uppgifterna ska lagras i enlighet med de krav på uppgifts- lagring som beskrivs i specifikationerna för datautbyte och tek­ nik i artikel 71.

Artikel 74

Rapportering

1. Den centrala förvaltaren ska på EU:s transaktionsförteck­ nings webbplats och på ett öppet och organiserat sätt tillhan­ dahålla den information som anges i bilaga XIII, med den re­ gelbundenhet och för de mottagare som anges i den bilagan. Den centrala förvaltaren ska inte ge ut ytterligare information som hålls i EU:s transaktionsförteckning eller unionsregistret utom om detta tillåts enligt artikel 75.

2. De nationella administratörerna kan också på en allmänt tillgänglig webbplats och på ett öppet och organiserat sätt till­ handahålla den del av informationen som förtecknas i bilaga XIII och som de har tillträde till enligt artikel 73, med den regelbundenhet och för de mottagare som anges i den bilagan. De nationella administratörerna ska inte ge ut ytterligare infor­ mation som hålls i unionsregistret utom om detta tillåts enligt artikel 75.

3. På EU:s transaktionsförtecknings webbplats ska det finnas möjligheter för mottagarna till de rapporter som anges i bilaga XIII att använda sökfunktioner på rapporterna.

4. KP-registeradministratörerna ska inom en vecka efter ut­ färdandet av utsläppsminskningsenheter enligt specifikationen i punkt 46 i bilagan till beslut 13/CMP.1 av partskonferensen i dess funktion som Kyotoprotokollets partsmöte, uppfylla sin förpliktelse att offentliggöra information om utfärdandet.

5. Unionsregistret och varje KP-register ska den 1 januari under det femte året efter notering av informationen som spe­ cificeras i leden a, d, f och l i punkt 47 i bilagan till beslut 13/CMP.1 av partskonferensen i dess funktion som Kyotopro­ tokollets partsmöte, uppfylla sin förpliktelse att offentliggöra informationen.

6. Unionsregistret och varje KP-register ska den 1 januari under det första året efter notering av informationen som spe­ cificeras i leden b, c, e, och g–k i punkt 47 i bilagan till beslut 13/CMP.1 av partskonferensen i dess funktion som Kyotopro­ tokollets partsmöte, uppfylla sin förpliktelse att offentliggöra informationen.

Artikel 75

Sekretess

1. All information i EU:s transaktionsförteckning och i unionsregistret och varje annat KP-register, inbegripet infor­ mation om kontosaldon och genomförda transaktioner, ska vara sekretessbelagd utom för syften som rör tillämpningen av denna förordning, direktiv 2003/87/EG eller nationell rätt.

2. Följande enheter kan ta del av uppgifterna i unionsregi­ stret och EU:s transaktionsförteckning:

a) Medlemsstaternas rättsvårdande myndigheter och skattemyn­

digheter.

b) Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

c) Europol.

d) Medlemsstaternas nationella administratörer.

3. Uppgifter kan lämnas till de enheter som förtecknas i punkt 2 på deras begäran till den centrala förvaltaren eller till en nationell administratör, om begäran är motiverad och nöd­ vändig för undersökning, avslöjande av och åtal för bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism eller allvarlig brottslighet eller för skatteförvaltnings- eller skatteindrivningsändamål.

4. En enhet som tar emot uppgifter enligt punkt 3 ska se till att uppgifterna endast används för de ändamål som anges i begäran enligt punkt 3 och att uppgifterna inte avsiktligt eller oavsiktligt görs tillgängliga för personer som inte berörs av det avsedda ändamålet för användningen av uppgifterna. Denna bestämmelse ska inte hindra dessa enheter från att göra upp­ gifterna tillgängliga för övriga enheter som förtecknas i punkt 2, om detta är nödvändigt för de ändamål som anges i den begä­ ran som görs enligt punkt 3.

5. Den centrala förvaltaren kan på begäran ge de enheter som förtecknas i punkt 2 tillträde till anonyma transaktions­ uppgifter, om syftet är att upptäcka misstänkta transaktions­ mönster. Enheter med sådant tillträde kan underrätta de övriga enheter som förtecknas i punkt 2 om misstänkta transaktions­ mönster.

6. De nationella administratörerna ska för alla övriga natio­ nella administratörer och med användning av säkra metoder tillhandahålla namn och identiteter tillhörande personer som de har vägrat öppnande av ett konto enligt artikel 13.3 eller 14.3 eller som de har vägrat att utse som behörigt ombud eller extra behörigt ombud enligt artikel 20.3.

SV

14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning

L 270/25

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

70

7. De nationella administratörerna kan besluta att underrätta nationella rättsvårdande myndigheter om alla transaktioner som omfattar ett antal enheter som överskrider den mängd som fastställts av den nationella administratören, liksom om alla konton som inom 24 timmar berörs av ett antal transaktioner som överskrider den mängd som fastställts av den nationella administratören.

8. En kontoinnehavare kan skriftligen begära av den natio­ nella administratören att unionsregistrets offentliga webbplats inte ska visa en del av eller alla uppgifter som motsvarar ra­ derna 2–12 i tabell VII-II i bilaga VII.

9. En kontoinnehavare kan skriftligen begära av den natio­ nella administratören att unionsregistrets offentliga webbplats inte ska visa en del av eller alla uppgifter som motsvarar ra­ derna 3–15 i tabell IX-I i bilaga IX.

10. Varken EU:s transaktionsförteckning eller KP-registren ska begära att kontoinnehavarna lämnar prisinformation rö­ rande utsläppsrätter eller Kyotoenheter.

Artikel 76

Avgifter

1. Den centrala förvaltaren får inte debitera avgifter av inne­ havarna av konton i unionsregistret.

2. De nationella administratörerna får debitera rimliga avgif­ ter av innehavarna av konton som dessa administratörer admi­ nistrerar.

3. Inga avgifter ska debiteras för de transaktioner som be­ skrivs i kapitel VI.

4. De nationella administratörerna ska underrätta den cen­ trala förvaltaren om avgifter som debiteras och inom tio dagar underrätta den centrala förvaltaren om ändringar av avgifterna. Den centrala förvaltaren ska på sin offentliga webbplats visa alla avgifter som den centrala förvaltaren har fått underrättelse om.

KAPITEL IX

ÖVERGÅNGS- OCH SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 77

Migrering och frikoppling

1. När denna förordning genomförs ska följande migrerings­ process tillämpas:

a) Alla kontons utsläppsrätter som av klimatkonventionens in­

ternationella transaktionsförteckning erkänns som tilldelade

utsläppsenheter ska KP-registeradministratörerna omvandla till tilldelade utsläppsenheter, genom att ta bort elementet för utsläppsrätt från deras unika ID-kod och överföra dem till handelssystemets depositionskonto för tilldelade utsläpps­ enheter i sina KP-register.

b) Den centrala förvaltaren ska

i) i unionsregistret skapa en mängd utsläppsrätter som av

klimatkonventionens internationella transaktionsförteck­ ning inte erkänns som tilldelade utsläppsenheter, och denna mängd ska motsvara den mängd som har över­ förts enligt punkt 1 a,

ii) i unionsregistret tillgängliggöra en uppsättning konton

som motsvarar den uppsättning från vilken utsläppsrätter överfördes enligt punkt 1 a,

iii) överföra den mängd utsläppsrätter som skapats enligt i)

till de konton som avses i led ii. Den mängd utsläpps­ rätter som överförts till varje sådant konto ska motsvara den mängd som överförts från motsvarande konto i en­ lighet med punkt 1 a.

2. KP-registeradministratörerna och den centrala förvaltaren ska se till att relevanta historiska uppgifter som är kopplade till ett konto överförs från medlemsstatens register till unionsregi­ stret.

3. Migreringsprocessen ska genomföras enligt de förfaranden som definieras i specifikationerna för datautbyte och teknik i artikel 71. Medan migreringsförfarandet pågår kan den centrala förvaltaren stänga av registersystemets funktion för en period på högst 14 kalenderdagar.

Artikel 78

Ändringar av förordning (EG) nr 2216/2004

Förordning (EG) nr 2216/2004 ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 6 ska följande stycke 4 läggas till:

”4. Den centrala förvaltaren får etablera en begränsad kommunikationslänk mellan gemenskapens oberoende transaktionsförteckning och registret i ett kandidatland, så att sådana register kan kommunicera med klimatkonventio­ nens internationella transaktionsförteckning genom gemen­ skapens oberoende transaktionsförteckning och notera upp­ gifter om kontrollerade utsläpp för verksamhetsutövare i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning. Sådana register ska ha klarat alla testnings- och initialiseringsför­ faranden som krävs för register.”

SV

L 270/26 Europeiska unionens officiella tidning 14.10.2010

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

71

2. I artikel 10 ska punkt 2 ersättas med följande punkter 2–2e:

”2. Följande enheter får ta del av uppgifterna i registren och i gemenskapens oberoende transaktionsförteckning:

a) En medlemsstats rättsvårdande myndigheter och skatte­

myndigheter.

b) Europeiska byrån för bedrägeribekämpning.

c) Europol.

d) Medlemsstaternas registeradministratörer.

2a. Den centrala förvaltaren eller en registeradministra­ tör kan på begäran ge de enheter som förtecknas i punkt 2 tillgång till transaktionsuppgifter, om begäran är motiverad och nödvändig för undersökning, avslöjande av och åtal för bedrägeri, penningtvätt, finansiering av terrorism eller all­ varlig brottslighet eller för skatteförvaltnings- eller skatte­ indrivningsändamål.

2b. En enhet som tar emot uppgifter enligt punkt 2a ska se till att dessa uppgifter endast används för de ändamål som anges i begäran enligt punkt 2a och att uppgifterna inte avsiktligt eller oavsiktligt görs tillgängliga för personer som inte berörs av det avsedda ändamålet för använd­ ningen av uppgifterna. Denna bestämmelse ska inte hindra dessa enheter från att göra uppgifter tillgängliga för andra enheter som förtecknas i punkt 2, om detta är nödvändigt för de ändamål som anges i den begäran som görs enligt punkt 2a.

2c. Den centrala förvaltaren kan på begäran ge de enhe­ ter som förtecknas i punkt 2 tillträde till anonyma trans­ aktionsuppgifter, om syftet är att upptäcka misstänkta transaktionsmönster. Enheter med sådant tillträde kan un­ derrätta de övriga enheterna som förtecknas i punkt 2 om misstänkta transaktionsmönster.

2d. Registeradministratörerna ska för alla övriga register­ administratörer och med användning av säkra metoder till­ handahålla namn och identiteter tillhörande personer som de har vägrat öppnande av ett konto eller som de har vägrat att utse som behörigt ombud eller extra behörigt ombud.

2e. Registeradministratörerna kan besluta att underrätta nationella rättsvårdande myndigheter om alla transaktioner

som omfattar ett antal enheter som överskrider den mängd som fastställts av registeradministratören, liksom om alla konton som inom 24 timmar berörs av ett antal trans­ aktioner som överskrider en mängd som fastställts av regis­ teradministratören.”

3. I artikel 11 ska följande punkt läggas till som punkt 6:

”6. Innehavaren av ett persondepåkonto, ett kontrollörs­ konto eller ett luftfartygsoperatörskonto får inte sälja eller avyttra sitt kontoinnehav till en annan person. Innehavaren av ett verksamhetsutövardepåkonto får endast sälja eller avyttra sitt verksamhetsutövardepåkonto tillsammans med de anläggningar som är kopplade till detta konto.”

4. I artikel 19 ska punkt 2 ersättas med följande:

”2. Inom tio dagar från mottagandet av en ansökan en­ ligt punkt 1 ska registeradministratören skapa ett personde­ påkonto i sitt register, i enlighet med den process för att skapa ett konto som beskrivs i bilaga VIII, eller underrätta den sökande om att öppnande av kontot vägras.”

5. I artikel 19 ska punkt 3 ersättas med följande:

”3. Om det uppstår förändringar i den information som lämnades till registeradministratören i enlighet med punkt 1, ska den sökande inom tio dagar underrätta registeradmi­ nistratören. Registeradministratören ska inom tio dagar från det att underrättelsen inkom uppdatera informationen i enlighet med den process för uppdatering av konton som beskrivs i bilaga VIII eller vägra uppdateringen och under­ rätta kontoinnehavaren om detta.”

6. I artikel 19 ska följande punkter läggas till som punkterna 5 och 6:

”5. Om registeradministratören vägrar öppnande av kon­ tot eller uppdatering av informationen som hör samman med kontot, kan den sökande lämna invändningar till den behöriga myndigheten, som antingen ska ålägga den natio­ nella administratören att öppna kontot eller vidhålla vägran i ett motiverat beslut. Skäl till att vägra att öppna ett konto kan vara att den sökande är föremål för undersökning av delaktighet i bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyo­ toenheter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller an­ dra allvarliga brott där kontot kan vara ett instrument, eller någon annan orsak som anges i nationell lag.

SV

14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning

L 270/27

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

72

6. Registeradministratören kan kräva att EU-medborgare som ansöker om öppnande av konto har permanent adress eller är registrerade i registrets medlemsstat.”

7. Följande artikel ska införas som artikel 21a:

”Artikel 21a

Avslutande av konton och strykning av behöriga ombud på administratörens initiativ

1. Om de omständigheter som föranleder avstängning av tillträdesrätt till konton enligt artikel 67 inte rättas till inom en rimlig period trots upprepade underrättelser, kan den behöriga myndigheten uppmana registeradministratö­ ren att avsluta de persondepåkonton vars tillträdesrätt har stängts av.

2. Kontoinnehavaren kan inom trettio kalenderdagar lämna invändningar mot avslutandet av sitt konto enligt punkt 1 till den behöriga myndigheten, som antingen ska ålägga registeradministratören att återställa kontot eller vid­ hålla avslutandet i ett motiverat beslut.

3. Om ett konto som registeradministratören ska avsluta efter avstängning i enlighet med artikel 67.1 har ett över­ skott av utsläppsrätter eller Kyotoenheter, ska registeradmi­ nistratören i första hand uppmana kontoinnehavaren att anvisa ett annat av administratörens konton till vilket ut­ släppsrätterna eller Kyotoenheterna kan överföras. Om kon­ toinnehavaren inte har besvarat administratörens upp­ maning inom fyrtio arbetsdagar kan administratören över­ föra utsläppsrätterna eller Kyotoenheterna till sitt nationella depåkonto.

4. Om det finns ett överskott av utsläppsrätter eller Kyo­ toenheter på ett konto som har stängts av enligt artikel 67.1b kan den behöriga myndigheten i sin upp­ maning enligt punkt 1 kräva att dessa utsläppsrätter eller Kyotoenheter omedelbart flyttas till relevant nationellt de­ påkonto och KP-partsdepåkonto.”

8. I artikel 23 ska följande punkter läggas till som punkterna 5–10:

”5. Ett behörigt ombud ska vara en fysisk person som fyllt 18 år. Alla behöriga ombud och extra behöriga ombud för ett visst konto ska vara separata personer, men samma person kan vara behörigt ombud eller extra behörigt om­ bud för flera konton. Registeradministratören kan kräva att minst ett av de behöriga ombuden för verksamhetsutövar­ depåkonton eller persondepåkonton har permanent adress i registrets medlemsstat.

6. Vid nominering av ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud ska kontoinnehavaren tillhandahålla den information som registeradministratören kräver. Infor­ mationen ska minst omfatta de handlingar och ID-uppgifter för de nominerade som anges i bilaga IVa.

7. Registeradministratören ska utvärdera den mottagna informationen och ska, om den är tillfredsställande, god­ känna den nominerade inom tjugo arbetsdagar från motta­ gande av informationen eller underrätta den person som ansöker om öppnande av konto om att godkännande väg­ ras. Om utvärderingen av den nominerade personen kräver mer tid kan administratören göra en förlängning av tids­ fristen med högst tjugo extra arbetsdagar och underrätta kontoinnehavaren om detta.

8. Om registeradministratören inte godkänner utnäm­ ningen av ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud kan den person som ansöker om öppnande av konto lämna invändningar mot detta hos den behöriga myndig­ heten, som antingen ska ålägga registeradministratören att genomföra godkännandet eller vidhålla vägran i ett moti­ verat beslut. Skäl till att vägra godkännande kan vara att den person som nominerats som behörigt ombud eller extra behörigt ombud är föremål för undersökning av del­ aktighet i bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoen­ heter, penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott där kontot kan vara ett instrument, eller att det finns något annat skäl som anges i nationell lag.

9. Ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud får inte överföra sin status som sådant ombud till en annan person.

10. Registeradministratören kan stryka ett behörigt om­ bud eller extra behörigt ombud om administratören anser att godkännandet av det behöriga ombudet eller det extra behöriga ombudet borde ha vägrats enligt punkt 7 eller om administratören upptäcker att de handlingar och ID-uppgif­ ter som lämnats vid nomineringen är bedrägliga eller in­ nehåller fel. Kontoinnehavaren kan lämna invändningar mot detta hos den behöriga myndigheten, som antingen ska ålägga registeradministratören att på nytt godkänna det behöriga ombudet eller det extra behöriga ombudet eller vidhålla strykningen i ett motiverat beslut. Skäl till att stryka ett behörigt ombud eller ett extra behörigt om­ bud kan vara att personen har dömts för delaktighet i bedrägeri som berör utsläppsrätter eller Kyotoenheter, pen­ ningtvätt, finansiering av terrorism eller andra allvarliga brott där kontot kan vara ett instrument, eller någon annan orsak som anges i nationell lag”.

SV

L 270/28 Europeiska unionens officiella tidning 14.10.2010

Prop. 2010/11:151 Bilaga 1

73

9. I artikel 34a ska följande punkt införas som punkt 2a:

”2a. Om en registeradministratör oavsiktligt eller fel­ aktigt har inlett en fördelning enligt artikel 46 som har lett till att utsläppsrätter har fördelats till en anläggning som inte längre är i drift vid tidpunkten för fördelnings­ transaktionen, kan den behöriga myndigheten inom de tids­ frister som anges i punkt 2 lämna en begäran till den centrala förvaltaren om att manuellt återkalla transaktio­ nen.”

10. Avsnitt 1 i kapitel V ska utgå.

11. Artikel 49.1 b ska utgå.

12. Artikel 53 ska ändras på följande sätt:

a) Andra stycket ska ersättas med följande:

”Registeradministratören ska bara acceptera ansökningar om överlämnande av certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter upp till den procentan­ del av varje anläggnings tilldelning som medlemsstaten har fastställt i sin lagstiftning. Gemenskapens oberoende transaktionsförteckning ska avvisa varje begäran om att överlämna certifierade utsläppsminskningar och ut­ släppsminskningsenheter som skulle överskrida den högsta tillåtna mängden certifierade utsläppsminsk­ ningar och utsläppsminskningsenheter som får överläm­ nas i medlemsstaten eller som skulle leda till överläm­ nande av certifierade utsläppsminskningar och utsläpps­ minskningsenheter som enligt artikel 11a i direktiv 2003/87/EG inte får överlämnas.”

b) Följande stycken ska läggas till:

”En certifierad utsläppsminskning eller utsläppsminsk­ ningsenhet som redan har överlämnats får inte överläm­ nas på nytt eller överföras till ett verksamhetsutövar- eller persondepåkonto i systemet för handel med ut­ släppsrätter.

Överlämnade certifierade utsläppsminskningar och ut­ släppsminskningsenheter får endast överföras till ett återlösenskonto.”

13. Artikel 54 ska utgå.

14. Artikel 58 ska utgå.

15. Avsnitt 7 i kapitel V ska utgå.

16. Artikel 62.2 ska utgå.

17. I artikel 67 ska följande punkter läggas till som punkterna 1a, 1b och 1c:

”1a. En administratör kan stänga av tillträdesrätten för behöriga ombud och extra behöriga ombud till ett specifikt konto om en av följande omständigheter föreligger:

a) Kontoinnehavaren har avlidit utan rättslig efterträdare

eller har upphört att existera som juridisk person.

b) Kontoinnehavaren har inte erlagt sina avgifter.

c) Kontoinnehavaren har brutit mot de villkor som gäller

för kontot.

d) Kontoinnehavaren har inte godtagit ändringarna av vill­

koren.

e) Kontoinnehavaren har inte styrkt uppgifterna rörande

ändringar till kontoinformationen.

f) Kontoinnehavaren har inte sett till att kontot har det

minsta tillåtna antalet behöriga ombud.

g) Kontoinnehavaren har inte uppfyllt medlemsstatens krav

om att ha ett behörigt ombud som har permanent adress i kontoadministratörens medlemsstat.

h) Kontoinnehavaren har inte uppfyllt medlemsstatens krav

om att kontoinnehavaren ska ha permanent adress eller vara registrerad i kontoadministratörens medlemsstat.

1b. Registeradministratören kan stänga av tillträdesrätten till ett persondepåkonto om administratören bedömer att öppnandet av kontot borde ha vägrats på grundval av artikel 19.2. Kontoinnehavaren kan inom trettio kalender­ dagar lämna invändningar mot avstängningen hos den be­ höriga myndigheten eller relevant myndighet enligt natio­ nell lagstiftning, och denna ska antingen ålägga register­ administratören att återställa tillträdesrätten eller vidhålla avstängningen i ett motiverat beslut.

1c. Den behöriga myndigheten eller, i fråga om konton i unionsregistret, den centrala förvaltaren kan också upp­ mana administratören att genomföra en avstängning enligt punkt 1a.”.

SV

14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning

L 270/29

Prop. 2010/11:151

Bilaga 1

74

18. Bilaga IV ska ersättas med följande:

”BILAGA IV

Information som ska lämnas till registeradministratören rörande persondepåkonto

1. Den information som förtecknas i tabell IV-I (kontots ID och den alfanumeriska identifieraren ska vara unik inom

registret).

Tabell IV-I

1

Kontots ID (utfärdas av registret)

2

Kontots typ

3

Åtagandeperiod

4

Kontoinnehavarens ID (utfärdas av registret)

5

Kontoinnehavarens namn

6

Kontots identifierare (ges av kontoinnehavaren)

7

Kontoinnehavarens adress – land

8

Kontoinnehavarens adress – region eller stat

9

Kontoinnehavarens adress – stad

10

Kontoinnehavarens adress – postnummer

11

Kontoinnehavarens adress – gata

12

Kontoinnehavarens adress – gatunummer

13

Kontoinnehavarens adress – företagsregisternummer eller ID-nummer

14

Kontoinnehavarens adress – telefon 1

15

Kontoinnehavarens adress – telefon 2

16

Kontoinnehavarens adress – e-postadress

17

Födelsedatum (fysiska personer)

18

Födelseort (fysiska personer)

19

Skattenummer med landskod

2. Handlingar som styrker att den person som ansöker om öppnande av konto har ett öppnat bankkonto i en

medlemsstat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3. Handlingar som styrker identiteten för den person som ansöker om öppnande av konto; dessa kan vara en styrkt

kopia av något av följande:

a) Pass eller ID-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

b) Annat pass, vars giltighet har intygats av en EU-ambassad.

SV

L 270/30

Europeiska unionens officiella tidning

14.10.2010

Prop. 2010/11:151

Bilaga 1

75

4. Handlingar som styrker den permanenta adressen för en fysisk person som är kontoinnehavare; dessa kan vara en

styrkt kopia av något av följande:

a) En identitetshandling enligt punkt 3, om den innehåller uppgift om den permanenta adressen.

b) Någon annan statligt utfärdad identitetshandling som innehåller uppgift om den permanenta adressen.

c) Om landet där den permanenta adressen finns inte utfärdar identitetshandlingar med uppgifter om permanent

adress behövs ett utlåtande från de lokala myndigheterna med intygande om den nominerades permanenta

adress.

d) Annan handling som kontoadministratörens medlemsstat normalt godtar för att styrka den nominerades

permanenta adress.

5. Handlingar som styrker den registrerade adressen för en juridisk person som är kontoinnehavare; dessa kan vara

en styrkt kopia av något av följande:

a) Den juridiska personens stiftelseurkund.

b) Handling som styrker registreringen av den juridiska personen.

6. För handlingar som lämnas in enligt punkterna 4 och 5 och som har utfärdats av en stat utanför Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling ska äktheten inty­

gas av notarius publicus.

7. Registeradministratören kan kräva att handlingarna åtföljs av en auktoriserad översättning till det språk som

registeradministratören anger.”

19. Följande ska införas som bilaga IVa:

”BILAGA IVa

Information som ska lämnas till registeradministratören rörande behöriga ombud och extra behöriga ombud

Tabell IVa-I: Uppgifter om behörigt ombud

1

Personens ID

2

Typ av behörigt ombud

3

Förnamn

4

Efternamn

5

Titel

6

Befattning

SV

14.10.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/31

Prop. 2010/11:151

Bilaga 1

76

7

Adress – land

8

Adress – region eller stat

9

Adress – stad

10

Adress – postnummer

11

Adress – gata

12

Adress – gatunummer

13

Telefon 1

14

Telefon 2

15

E-postadress

16

Födelsedatum

17

Födelseort

18

Språkval

19

Sekretessnivå

20

Extra behöriga ombuds rättigheter

1. Informationen som förtecknas i tabell IVa-I.

2. En undertecknad förklaring i vilken kontoinnehavaren uttrycker sin önskan att nominera en viss person som

behörigt ombud eller extra behörigt ombud.

3. Handlingar som styrker att den nominerade har ett öppnat bankkonto i en medlemsstat i Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet.

4. Handlingar som styrker den nominerades identitet; dessa kan vara en styrkt kopia av något av följande:

a) Pass eller ID-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

b) Annat pass, vars giltighet har intygats av en EU-ambassad.

5. Handlingar som styrker den nominerades permanenta adress; dessa kan vara en styrkt kopia av något av följande:

a) Identitetshandling enligt punkt 4 om den innehåller uppgift om permanent adress.

b) Någon annan statligt utfärdad identitetshandling som innehåller uppgift om permanent adress.

c) Om landet där den permanenta adressen finns inte utfärdar identitetshandlingar med uppgifter om permanent

adress, ett utlåtande från de lokala myndigheterna som bekräftar den nominerades permanenta adress.

SV

L 270/32

Europeiska unionens officiella tidning

14.10.2010

77

d) Annan handling som normalt godtas i kontoadministratörens medlemsstat för att styrka den nominerades

permanenta adress.

6. För styrkande handlingar enligt punkt 5 som har utfärdats av en stat utanför Europeiska ekonomiska samarbets­ området eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling ska äktheten intygas av notarius publicus.

7. Registeradministratören kan kräva att de handlingar som lämnas åtföljs av en auktoriserad översättning till det språk som registeradministratören anger.”

20. Bilaga XIa ska ändras på följande sätt:

a) I tabell XIa-3 ska meningen ”De utsläppsrätter som till­

delats för åren före innevarande år har värdet noll.” utgå.

b) I tabell XIa-4 ska meningen ”De utsläppsrätter som till­

delats för åren före innevarande år ändras inte.” utgå.

c) I tabell XIa-7 ska koden ”7215” utgå.

21. I bilaga XII ska beskrivningen bredvid svarskod 7701 i tabell XII-I ersättas med följande:

”Tilldelning ska tillhandahållas för alla år.”

22. Bilaga XVI ska ändras på följande sätt:

1. Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1. Den centrala förvaltaren ska på den offentliga delen

av gemenskapens oberoende transaktionsförteck­ nings webbplats och enligt fastställt tidsschema visa och uppdatera den information om register­ systemet som anges i punkterna 2–4b nedan, och varje registeradministratör ska på den offentliga de­ len av registrets webbplats och enligt fastställt tids­ schema visa och uppdatera den information om re­ gistret som anges i punkterna 2–4b nedan.”

2. Punkt 2 a ska ersättas med följande:

”a) kontoinnehavarens namn, adress, stad, postnummer,

land, telefonnummer och e-postadress.”

3. Punkt 2 c ska ersättas med följande:

”c) namn, adress, stad, postnummer, land, telefonnum­

mer, faxnummer och e-postadress för det primära och sekundära behöriga ombud som kontoinnehava­ ren har angivit för kontot, förutsatt att kontoinneha­

varen skriftligen har begärt att administratören visar denna information eller delar av den.”

4. Punkt 4 a och 4 b ska ersättas med följande:

”a) Uppgift om kontrollerade utsläpp, tillsammans med

korrigeringar, för de anläggningar som är kopplade till verksamhetsutövardepåkontot för år X ska visas från och med den 1 april år X+1 eller, om den 1 april infaller under ett veckoslut eller på en helgdag, från och med den första arbetsdagen efter den 1 april.

b) Enheter som har överlämnats i enlighet med artik­

larna 52–53 för år X ska anges ordnade efter enhets­ kod (i fråga om utsläppsminskningsenheter och cer­ tifierade utsläppsminskningar) från och med den 1 maj år X+1.”

5. Följande punkt ska läggas till som punkt 4c:

”4c. Det ska finnas en förteckning som uppdateras varje

dygn och som visar enhetskoderna för alla ut­ släppsrätter, certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminskningsenheter som har överlämnats. I fråga om certifierade utsläppsminskningar och ut­ släppsminskningsenheter ska även projektnamn, ur­ sprungsland och projekt-ID visas.”

6. Punkt 12a ska ersättas med följande:

”12a. Den 30 april varje år ska gemenskapens obero­

ende transaktionsförteckning på sin offentliga webbplats visa följande allmänna information:

— Procentandelen utsläppsrätter som överläm­

nades i varje medlemsstat under föregående kalenderår och som överlämnades från det konto som de fördelades till.

SV

14.10.2010 Europeiska unionens officiella tidning

L 270/33

78

— Summan av kontrollerade utsläpp per med­

lemsstat som noterats för föregående kalende­ rår, angiven som en procentandel av summan av kontrollerade utsläpp för året före det året.

— Den procentandel som tillhör konton som ad­

ministreras av en viss medlemsstat av över­ föringstransaktionernas antal och mängd för alla utsläppsrätter och Kyotoenheter under fö­ regående kalenderår.

— Den procentandel som tillhör konton som ad­

ministreras av en viss medlemsstat av över­ föringstransaktionernas antal och mängd för alla utsläppsrätter och Kyotoenheter under fö­ regående kalenderår mellan konton som admi­ nistreras av olika medlemsstater.”

Artikel 79

Upphävande

Förordningarna (EG) nr 2214/2004 och (EG) nr 994/2008 ska upphöra att gälla den 1 januari 2012.

Artikel 80

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artiklarna 2–76 och bilagorna ska tillämpas från och med den 1 januari 2012.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 7 oktober 2010.

På kommissionens vägnar

José Manuel BARROSO

Ordförande

SV

L 270/34 Europeiska unionens officiella tidning 14.10.2010

Prop. 2010/11:151

Bilaga 1

79

BILAGA

I

Tab

ell

I-I:

Kontotyper

och

enhetstyper

som

kan

hållas

olika

slags

konton

Kontotypens

namn

Kontoinnehav

are

Kontotsadmi

nistratör

Antalet

konton

av

denna

typ

Utsläppsrätter

(inte

Kyoto

­

enheter)

Kyotoenheter

Kapitel

III-

utsläppsrätter

Kapitel

II-

utsläppsrätter

AAU

CER

ERU

lCER/tCER/

RMU

I.

KP-partskonton

i

KP-register

(inbegripet

unionsregistret

)

Partsdepåkonto

KP-part

KP-registrets

administratör

(i

unions

­

registret:

den

centrala

förvaltaren)

Minst

1

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Annulleringskonto

1

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Återlösenskonto

1

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Ja

Depositionskonto

för

handelssystemets

till

­

delade

utsläppsenheter

1

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

II.

Förvaltningskon

ton

i

unionsregistret

Nationellt

depåkonto

Medlem

sstat

Nationell

administratör

för

den

med

­

lemsstat

som

har

kontot

1

för

varje

med

­

lemsstat

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Centralt

clearingkonto

i

systemet

för

handel

med

utsläppsrätter

EU

Central

förvaltare

1

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Gateway-depositi

onskonto

1

för

varje

med

­

lemsstat

utan

KP-

register

Nej

Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Unionens

konto

för

borttagning

1

Ja

Ja

Nej

Nej

Nej

Nej

Luftfartens

avsä

ttningskonto

1

Nej

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

III.

Användarkonton

i

unionsregistret

Verksamhetsutövardepå

konto

Verksamhetsu

övare

Nationell

administratör

i

den

med

­

lemsstat

där

anläggningen

finns

Ett

för

varje

an

­

läggning

eller

luft

­

fa

rtygsoperatör

el

­

ler

person

eller

handelsplat

tform

i

medlemsstaten

Ja

Nej

Per

med

­

lems

­

stat

(*)

Ja

Ja

Per

med

­

lemsstat

(*)

Luftfartygsoperat

örskonto

Luftfartygsop

eratör

Nationell

administratör

för

den

med

­

lemsstat

som

administ

rerar

luftfartygs

­

operatören

Ja

Ja

Per

med

­

lems

­

stat

(*)

Ja

Ja

Per

med

­

lemsstat

(*)

Persondepåkonton

Person

Nationell

administratör

som

har

öpp

­

nat

kontot

Ja

Ja

Per

med

­

lems

­

stat

(*)

Ja

Ja

Per

med

­

lemsstat

(*)

Handelsplattformskonto

Hand

elsplattform

Ja

Ja

Per

med

­

lems

­

stat

(*)

Ja

Ja

Per

med

­

lemsstat

(*)

Kontrollörskonto

Kontrollö

r

Ett

för

varje

ko

nt

ro

llö

r

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

(*)

Medlemsstatens

nationella

administratör

kan

avgöra

om

kontot

(eller

kontotyp

en)

kan

hålla

denna

typ

av

enhet.

SV

14.10.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/35

Prop. 2010/11:151

Bilaga 1

80

BILAGA II

Transaktionstyper som kan inledas och mottas per kontotyp (med den typ av enheter som kan delta)

Kontotypens namn

Transaktionens namn och åtgärdens typ (I = Inledande, M = Mottagande)

Överföring av enheter

Överläm­

nande av

enheter

Borttagning av

utsläppsrätter

Annullering av

Kyotoenheter

Från ett konto i

unionsregistret

Till ett konto i

unionsregistret (från

ett konto utanför

unionsregistret)

Mellan två

konton utanför

unionsregistret (i

EES)

I

M

I

M

I

M

I

M

I

M

I

M

I. KP-partskonton i unionsregistret och alla andra KP-register

KP-partsdepåkonto

Ej till­

lämpl.

Ja

Ja

Ej till­

lämpl.

Ja

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

Annulleringskonto

Ej till­

lämpl.

Ja

Nej

Ej till­

lämpl.

Nej

Ja

Nej Nej

Nej

Nej

Nej

Ja

Återlösenskonto

Ej till­

lämpl.

Ja

Nej

Ej till­

lämpl.

Nej

Ja

Nej Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Depositionskonto för

handelssystemets till­

delade utsläppsenhe­

ter

Ej till­

lämpl.

Ej till­

lämpl.

Ja

Ej till­

lämpl.

Ja

Ja

Nej Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

II. Förvaltningskonton i unionsregistret

Centralt

clearing­

konto i systemet för

handel med utsläpps­

rätter

Ja

Ja

Ej till­

lämpl.

Ja

Ej till­

lämpl.

Ej till­

lämpl.

Nej Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Gateway-depåkonto

(för medlemsstateru­

tan KP-register)

Ja

Ja

Ej till­

lämpl.

Ja

Ej till­

lämpl.

Ej till­

lämpl.

Nej Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Nationella depåkon­

ton (endast för med­

lemsstatermed KP-re­

gister)

Ja

Ja

Ej till­

lämpl.

Ja

Ej till­

lämpl.

Ej till­

lämpl.

Nej Nej

Ja

Nej

Nej

Nej

Unionens konto för

borttagning

Nej

Nej

Ej till­

lämpl.

Nej

Ej till­

lämpl.

Ej till­

lämpl.

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Nej

Luftfartens

avsätt­

ningskonto

Ja

Ja

Ej till­

lämpl.

Ja

Ej till­

lämpl.

Ej till­

lämpl.

Nej

Ja

Nej

Nej

Ja

Nej

III. Användarkonton i unionsregistret

Verksamhetsutövarde­

påkonto

Ja

Ja

Ej till­

lämpl.

Ja

Ej till­

lämpl.

Ej till­

lämpl.

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Luftfartygsoperatörs­

konto

Ja

Ja

Ej till­

lämpl.

Ja

Ej till­

lämpl.

Ej till­

lämpl.

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Persondepåkonton

Ja

Ja

Ej till­

lämpl.

Ja

Ej till­

lämpl.

Ej till­

lämpl.

Nej Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Handelsplattforms­

konto

Ja

Ja

Ej till­

lämpl.

Ja

Ej till­

lämpl.

Ej till­

lämpl.

Nej Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Kontrollörskonto

Nej

Nej

Ej till­

lämpl.

Nej

Ej till­

lämpl.

Ej till­

lämpl.

Nej Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

SV

L 270/36

Europeiska unionens officiella tidning

14.10.2010

Prop. 2010/11:151

Bilaga 1

81

BILAGA III

Information som ska åtfölja ansökan om att öppna KP-partskonton och förvaltningskonton

1. Informationen som förtecknas i tabell III-I.

Tabell III-I: Kontouppgifter för alla konton

A

B

C

D

E

F

Punkt

nr

Kontouppgift

Obligatorisk

(O) eller

frivillig (F)?

Typ

Uppdatering

möjlig?

Kräver

uppdatering

godkännande

från nationell

administratör?

Visas på

unionsregistrets

offentliga

webbplats?

1

Kontots ID (ges av unionsregistret)

O

För-in­

ställd

Nej

Ej tillämpligt

Nej

2

Kontots typ

O

Urval

Nej

Ej tillämpligt

Ja

3

Åtagandeperiod

O

Urval

Nej

Ej tillämpligt

Ja

4

Kontoinnehavarens ID (utfärdas av unions­

registret)

O

Fri

Ja

Ja

Ja

5

Kontoinnehavarens namn

O

Fri

Ja

Ja

Ja

6

Kontots identifierare (ges av kontoinneha­

varen)

O

Fri

Ja

Nej

Nej

7

Kontoinnehavarens adress – land

O

Urval

Ja

Ja

Ja

8

Kontoinnehavarens adress – region eller

stat

F

Fri

Ja

Ja

Ja

9

Kontoinnehavarens adress – stad

O

Fri

Ja

Ja

Ja

10

Kontoinnehavarens adress – postnummer

O

Fri

Ja

Ja

Ja

11

Kontoinnehavarens adress – gata

O

Fri

Ja

Ja

Ja

12

Kontoinnehavarens adress – gatunummer

O

Fri

Ja

Ja

Ja

13

Kontoinnehavarens företags registrerings­

nummer eller ID-nummer

O

Fri

Ja

Ja

Ja

14

Kontoinnehavarens telefon 1

O

Fri

Ja

Nej

Ja

15

Kontoinnehavarens telefon 2

O

Fri

Ja

Nej

Ja

16

Kontoinnehavarens e-postadress

O

Fri

Ja

Nej

Ja

17

Födelsedatum (fysiska personer)

F

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

18

Födelseort (fysiska personer)

F

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

19

Skattenummer med landskod

F

Fri

Ja

Ja

Nej

20

Kontots öppningsdatum

O

För-in­

ställd

Nej

Ej tillämpligt

Ja

21

Kontots avslutningsdatum

F

För-in­

ställd

Ja

Ja

Ja

2. Kontots identifierare ska vara unik inom registersystemet.

SV

14.10.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/37

Prop. 2010/11:151

Bilaga 1

82

BILAGA IV

Information som ska lämnas till den nationella administratören rörande persondepåkonton,

handelsplattformskonton och kontrollörskonton

1. Den information som förtecknas i tabell III-I (kontots ID och den alfanumeriska identifieraren ska vara unika inom

registersystemet).

2. Handlingar som styrker att den person som ansöker om öppnande av konto har ett öppnat bankkonto i en medlems­

stat i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

3. Handlingar som styrker identiteten för den fysiska person som ansöker om öppnande av konto; dessa kan vara en

styrkt kopia av något av följande:

a) Pass eller ID-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

b) Annat pass, vars giltighet har intygats av en EU-ambassad.

4. Handlingar som styrker identiteten för den juridiska person som ansöker om öppnande av konto; dessa kan vara en

styrkt kopia av något av följande:

a) Den juridiska personens stiftelseurkund.

b) Handling som styrker registreringen av den juridiska personen.

5. Handlingar som styrker den permanenta adressen för en fysisk person som är kontoinnehavare; dessa kan vara en

styrkt kopia av något av följande:

a) Identitetshandling enligt punkt 3, om den innehåller uppgift om permanent adress.

b) Någon annan av en stat utfärdad identitetshandling som innehåller uppgift om permanent adress.

c) Om landet där den permanenta adressen finns inte utfärdar identitetshandlingar med uppgifter om permanent

adress, ett utlåtande från de lokala myndigheterna som bekräftar den permanenta adressen.

d) Annan handling som normalt godtas i kontoadministratörens medlemsstat för att styrka en permanent adress.

6. Handlingar som styrker den registrerade adressen för den juridiska person som är kontoinnehavare, om adressen inte

framgår av den handling som lämnats in enligt punkt 4.

7. För handlingar som lämnas in enligt punkterna 3, 4 eller 5 och som har utfärdats av en stat utanför Europeiska

ekonomiska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling ska äktheten intygas av

notarius publicus.

8. Kontots administratör kan kräva att de handlingar som lämnas åtföljs av en auktoriserad översättning till det språk

som registeradministratören anger.

9. I stället för pappershandlingar kan kontoadministratören använda elektroniska mekanismer för att styrka handlingarna

enligt punkterna 3, 4 och 5.

SV

L 270/38

Europeiska unionens officiella tidning

14.10.2010

Prop. 2010/11:151

Bilaga 1

83

BILAGA V

Ytterligare information som ska lämnas till den nationella administratören rörande handelsplattformskonton

1. En undertecknad förklaring från de behöriga finansmyndigheterna i medlemsstaten för den administratör som öppnar

kontot, i vilken intygas att den person som ansöker om öppnande av ett konto är auktoriserad i den medlemsstaten

som något av följande:

a) En reglerad marknad enligt artikel 4.1.14 i direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instrument, i dess

ändrade lydelse.

b) En multilateral handelsplattform enligt artikel 4.1.15 i direktiv 2004/39/EG om marknader för finansiella instru­

ment, i dess ändrade lydelse.

c) Någon annan plattform som är ett multilateralt system som drivs och/eller administreras av en marknadsplats­

operatör och som sammanför eller underlättar sammanförandet av olika slags tredjepartsintressen när det gäller köp

och försäljning av utsläppsrätter eller Kyotoenheter, inbegripet olika clearing- eller avvecklingssystem som sköter

betalning och leverans av utsläppsrätter och förvaltning av säkerheter för den relevanta reglerade marknaden eller

multilaterala handelsplattformen eller någon annan plattform.

Ytterligare information som ska lämnas till den nationella administratören rörande kontrollörskonton

2. En handling som styrker att den person som ansöker om att öppna ett konto är ackrediterad som kontrollör i den

medlemsstat vars administratör tar emot ansökan.

SV

14.10.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/39

Prop. 2010/11:151

Bilaga 1

84

BILAGA VI

Basvillkor

Basvillkorens utformning och verkan

1. Förhållandet mellan kontoinnehavare och registeradministratörer.

Kontoinnehavarens och det behöriga ombudets förpliktelser

2. Kontoinnehavarens och det behöriga ombudets förpliktelser i fråga om säkerhet, användarnamn, lösenord och till­

träde till registrets webbplats.

3. Kontoinnehavarens och det behöriga ombudets förpliktelser att föra in uppgifter på webbplatsen och se till att

uppgifterna är korrekta.

4. Kontoinnehavarens och det behöriga ombudets förpliktelser att följa bestämmelserna för användning av registrets

webbplats.

Registeradministratörens förpliktelser

5. Registeradministratörens förpliktelse att genomföra kontoinnehavarens instruktioner.

6. Registeradministratörens förpliktelse att registrera uppgifter om kontoinnehavaren.

7. Registeradministratörens förpliktelse att öppna, uppdatera och avsluta ett konto i enlighet med bestämmelserna i

denna förordning.

Genomförandet av processer

8. Bestämmelser om slutgiltigt godkännande av processer och bekräftelse.

Betalning

9. Villkor rörande avgifter för öppnande och innehav av konton.

Driften av registrets webbplats

10. Bestämmelser om registeradministratörens rätt att göra ändringar på registrets webbplats.

11. Villkor för användning av webbplatsen.

Garantier och skadestånd

12. Informationens tillförlitlighet.

13. Behörighet att inleda processer.

Revidering av basvillkoren om förordningen eller den nationella lagstiftningen ändras

Säkerhet och motåtgärder vid säkerhetsbrott

14. En angivelse om att de nationella administratörerna kan vidarebefordra alla misstänkta meddelanden som rör trans­

aktioner till nationella rättsvårdande myndigheter.

Tvistlösning

15. Bestämmelser om lösning av tvister mellan kontoinnehavare.

SV

L 270/40

Europeiska unionens officiella tidning

14.10.2010

Prop. 2010/11:151

Bilaga 1

85

Ansvar

16. Ansvarsbegränsning för registeradministratören.

17. Ansvarsbegränsning för kontoinnehavaren.

Tredje parts rättigheter

Ombud, underrättelser och tillämplig rätt

SV

14.10.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/41

Prop. 2010/11:151

Bilaga 1

86

BILAGA VII

Information som ska lämnas till den nationella administratören rörande varje verksamhetsutövardepåkonto

1. Informationen som förtecknas i tabell III-I.

2. I de uppgifter som lämnas enligt tabell III-I ska anläggningens verksamhetsutövare anges som kontoinnehavare. Det

namn som anges för kontoinnehavaren ska överensstämma helt med namnet på den fysiska eller juridiska person som

är innehavare av det berörda tillståndet för utsläpp av växthusgaser.

3. Informationen som förtecknas i tabellerna VII-I och VII-II.

Tabell VII-I: Kontouppgifter för verksamhetsutövardepåkonton

A

B

C

D

E

F

Punkt

nr

Kontouppgift

Obligatorisk

(O) eller fri­

villig (F)?

Typ

Uppdatering

möjlig?

Kräver upp­

datering

godkän­

nande från

nationell ad­

ministratör?

Visas på

unionsregi­

strets offent­

liga

webbplats?

1

Anläggningens ID

O

Förin­

ställd

Nej

Ja

2

Tillståndets kod

O

Fri

Ja

Ja

Ja

3

Datum då tillståndet träder i kraft

O

Fri

Nej

Ja

4

Datum då tillstödet löper ut

F

Fri

Ja

Ja

Ja

5

Anläggningens namn

O

Fri

Ja

Ja

Ja

6

Typ av verksamhet vid anläggningen

O

Urval

Ja

Ja

Ja

7

Anläggningens adress – land

O

Förin­

ställd

Ja

Ja

Ja

8

Anläggningens adress – region eller stat

F

Fri

Ja

Ja

Ja

9

Anläggningens adress – stad

O

Fri

Ja

Ja

Ja

10

Anläggningens adress – postnummer

O

Fri

Ja

Ja

Ja

11

Anläggningens adress – gata

O

Fri

Ja

Ja

Ja

12

Anläggningens adress – gatunummer

O

Fri

Ja

Ja

Ja

13

Anläggningens telefon 1

O

Fri

Ja

Nej

Ja

14

Anläggningens telefon 2

O

Fri

Ja

Nej

Ja

15

Anläggningens e-postadress

O

Fri

Ja

Nej

Ja

16

Moderbolag

F

Fri

Ja

Nej

Ja

17

Dotterbolag

F

Fri

Ja

Nej

Ja

18

EPRTR-kod

O

Fri

Ja

Nej

Ja

19

Latitud

F

Fri

Ja

Nej

Ja

20

Longitud

F

Fri

Ja

Nej

Ja

SV

L 270/42

Europeiska unionens officiella tidning

14.10.2010

Prop. 2010/11:151

Bilaga 1

87

Tabell VII-II: Uppgifter om kontrollör och kontaktperson för kontot

A

B

C

D

E

F

Punkt

nr

Kontouppgift

Obligatorisk

(O) eller fri­

villig (F)?

Typ

Uppdatering

möjlig?

Kräver upp­

datering

godkän­

nande från

nationell ad­

ministratör?

Visas på

unionsregi­

strets offent­

liga

webbplats?

1

Kontrollör

F

Urval

Ja

Nej

Ja

Företagets namn

F

Fri

Ja

Nej

Ja (*)

Företagsavdelning

F

Fri

Ja

Nej

Ja (*)

2

Kontaktperson i medlemsstaten – förnamn

F

Fri

Ja

Nej

Ja (*)

3

Kontaktperson i medlemsstaten – efternamn

F

Fri

Ja

Nej

Ja (*)

4

Kontaktpersonens adress – land

F

Förin­

ställd

Ja

Nej

Ja (*)

5

Kontaktpersonens adress – region eller stat

F

Fri

Ja

Nej

Ja (*)

6

Kontaktpersonens adress – stad

F

Fri

Ja

Nej

Ja (*)

7

Kontaktpersonens adress – postnummer

F

Fri

Ja

Nej

Ja (*)

8

Kontaktpersonens adress – gata

F

Fri

Ja

Nej

Ja (*)

9

Kontaktpersonens adress – gatunummer

F

Fri

Ja

Nej

Ja (*)

10

Kontaktpersonens telefon 1

F

Fri

Ja

Nej

Ja (*)

11

Kontaktpersonens telefon 2

F

Fri

Ja

Nej

Ja (*)

12

Kontaktpersonens e-postadress

F

Fri

Ja

Nej

Ja (*)

(*) Dessa punkter visas inte om kontoinnehavaren vill hålla dem sekretessbelagda enligt artikel 75.

4. Anläggningens namn ska vara identiskt med namnet i det berörda tillståndet för utsläpp av växthusgaser.

SV

14.10.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/43

Prop. 2010/11:151

Bilaga 1

88

BILAGA VIII

Information som ska lämnas till registeradministratören rörande varje luftfartygsoperatörskonto

1. Informationen som förtecknas i tabellerna III-I och VII-II.

2. I de uppgifter som lämnas enligt tabell III-I ska luftfartygsoperatören anges som kontoinnehavare. Det namn som

noteras för kontoinnehavaren ska vara identiskt med namnet i övervakningsplanen. Om namnet i övervakningsplanen

inte längre är aktuellt, ska namnet i handelsregistret eller det namn som används av Eurocontrol noteras.

3. Informationen som förtecknas i tabell VIII-I.

Tabell VIII-I: Kontouppgifter för luftfartygsoperatörskonton

A

B

C

D

E

F

Punkt

nr

Kontouppgift

Är uppgiften

obligatorisk

(O) eller

frivillig (F)?

Typ

Är uppdat-

ering

möjlig?

Kräver

uppdatering

godkännande

från nationell

administratör?

Visas uppgiften på

unionsregistrets

offentliga

webbplats?

1

Luftfartygsoperatörens ID (tilldelat av

unionsregistret)

O

Fri

Nej

Ja

2

Unik kod enligt kommissionens förordning

(EG) nr 748/2009

O

Fri

Ja

Ja

Ja

3

Anropssignal (ICAO-beteckning)

F

Fri

Ja

Ja

Ja

4

ID enligt övervakningsplanen

O

Fri

Ja

Ja

Ja

5

Övervakningsplan – första tillämpningsåret

O

Fri

Nej

Ja

6

Övervakningsplan – sista tillämpningsåret

F

Fri

Ja

Ja

Ja

4. Anropssignalen är den ICAO-beteckning som anges i fält 7 i färdplanen eller, om sådan saknas, luftfartygets registre­

ringsbeteckning.

SV

L 270/44

Europeiska unionens officiella tidning

14.10.2010

Prop. 2010/11:151

Bilaga 1

89

BILAGA IX

Information som ska lämnas till kontots administratör rörande behöriga ombud och extra behöriga ombud

Tabell IX-I: Uppgifter om behörigt ombud

A

B

C

D

E

F

Punkt

nr

Kontouppgift

Obligatorisk (O)

eller frivillig (F)?

Typ

Uppdatering

möjlig?

Kräver

uppdatering

godkännande

från nationell

administratör?

Visas på

unionsregistrets

offentliga

webbplats?

1

Personens ID

O

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

2

Typ av behörigt ombud

O

Urval

Ja

Nej

Ja

3

Förnamn

O

Fri

Ja

Ja

Nej (*)

4

Efternamn

O

Fri

Ja

Ja

Nej (*)

5

Titel

F

Fri

Ja

Nej

Nej (*)

6

Befattning

F

Fri

Ja

Nej

Nej (*)

Företagets namn

F

Fri

Ja

Nej

Nej (*)

Företagsavdelning

F

Fri

Ja

Nej

Nej (*)

7

Adress – land

F

Förin­

ställd

Nej

Ej tillämpligt

Nej (*)

8

Adress – region eller stat

F

Fri

Ja

Ja

Nej (*)

9

Adress – stad

O

Fri

Ja

Ja

Nej (*)

10

Adress – postnummer

O

Fri

Ja

Ja

Nej (*)

11

Adress – gata

O

Fri

Ja

Ja

Nej (*)

12

Adress – gatunummer

O

Fri

Ja

Ja

Nej (*)

13

Telefon 1

O

Fri

Ja

Nej

Nej (*)

14

Telefon 2

O

Fri

Ja

Nej

Nej (*)

15

E-postadress

O

Fri

Ja

Nej

Nej

16

Födelsedatum

O

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

17

Födelseort

O

Fri

Nej

Ej tillämpligt

Nej

18

Språkval

F

Urval

Ja

Nej

Nej

19

Sekretessnivå

F

Urval

Ja

Nej

Nej

20

Extra behöriga ombudsrättigheter

O

Flera ur­

val

Ja

Nej

Nej

(*) Dessa punkter visas endast om kontoinnehavaren vill göra dem offentliga enligt artikel 75.

SV

14.10.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/45

Prop. 2010/11:151

Bilaga 1

90

1. Informationen som förtecknas i tabell IX-I.

2. En undertecknad förklaring där kontoinnehavaren uttrycker sin vilja att nominera en viss person som behörigt ombud

eller extra behörigt ombud och konstaterar att det behöriga ombudet eller extra behöriga ombudet har rätt att för

kontoinnehavarens del inleda transaktioner, samt eventuella begränsningar av denna rätt.

3. Handlingar som styrker den nominerades identitet; dessa kan vara en styrkt kopia av något av följande:

a) Pass eller ID-kort som utfärdats av en stat som är medlem i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller

Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

b) Annat pass, vars giltighet har intygats av en EU-ambassad.

4. Handlingar som styrker den nominerades permanenta adress; dessa kan vara en styrkt kopia av något av följande:

a) Identitetshandling enligt punkt 4, om den innehåller uppgift om permanent adress.

b) Någon annan av en stat utfärdad identitetshandling som innehåller uppgift om permanent adress.

c) Om landet där den permanenta adressen finns inte utfärdar identitetshandlingar med uppgifter om permanent

adress, ett utlåtande från de lokala myndigheterna som bekräftar den nominerades permanenta adress.

d) Annan handling som normalt godtas i kontoadministratörens medlemsstat för att styrka en permanent adress.

5. För styrkande handlingar som lämnas in enligt punkt 4 och som har utfärdats av en stat utanför Europeiska ekono­

miska samarbetsområdet eller Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling ska äktheten intygas av

notarius publicus.

6. Kontots administratör kan kräva att de handlingar som lämnas åtföljs av en auktoriserad översättning till det språk

som registeradministratören anger.

7. I stället för pappershandlingar kan kontoadministratören använda elektroniska mekanismer för att kontrollera hand­

lingarna enligt punkterna 3 och 4.

SV

L 270/46

Europeiska unionens officiella tidning

14.10.2010

Prop. 2010/11:151

Bilaga 1

91

BILAGA X

Format för inlämning av årliga utsläppsuppgifter

1. Utsläppsuppgifterna för verksamhetsutövare ska innehålla den information som förtecknas i tabell X-I.

Tabell X-I: Utsläppsuppgifter för verksamhetsutövare

A

B

C

1

Anläggningens ID

2

Rapporteringsår

Utsläpp av växthusgaser

i ton

i ton CO

2

eq

3

CO

2

-utsläpp

4

N

2

O-utsläpp

5

PFC-utsläpp

6

Totala utsläpp

Σ (C2 + C3 + C4)

2. Utsläppsuppgifterna för luftfartygsoperatörer ska innehålla de uppgifter som förtecknas i punkterna 8 och 9 i avsnitt 8

i bilaga XIV till beslut 2007/589/EG.

3. Det elektroniska formatet för inlämning av utsläppsuppgifter ska beskrivas i specifikationerna för datautbyte och

teknik i artikel 71.

SV

14.10.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/47

Prop. 2010/11:151

Bilaga 1

92

BILAGA XI

Nationell fördelningsplanstabell för perioden 2008–2012

Rad nr

Namn

Antalet kapitel

III-utsläppsrätter

Inmatning (”r” står för ”rad”)

Medlemsstatens landskod

Manuellt

1

Totala antalet utsläppsrätter att utfärda till anläggningar

Σ (r5 till r9, r12 till r16)

2

Totala antalet utsläppsrätter i reserv

Manuellt

3

Kontots ID för anläggning A

Manuellt

4

Mängd som ska fördelas till anläggning A

5

år 2008

Manuellt

6

år 2009

Manuellt

7

år 2010

Manuellt

8

år 2011

Manuellt

9

år 2012

Manuellt

10

Kontots ID för anläggning B

Manuellt

11

Mängd som ska fördelas till anläggning B

12

år 2008

Manuellt

13

år 2009

Manuellt

14

år 2010

Manuellt

15

år 2011

Manuellt

16

år 2012

Manuellt

SV

L 270/48

Europeiska unionens officiella tidning

14.10.2010

Prop. 2010/11:151

Bilaga 1

93

BILAGA XII

Fördelningstabell för unionens luftfart för perioden 2008–2012

Rad nr

Namn

Antalet kapitel

II-utsläppsrätter

Inmatning (”r” står för ”rad”)

1

Mängden kapitel II-utsläppsrätter i hela unionen år 2012

Manuellt

2

Mängd som återstår att fördela år 2012

(r1 × 0,15) = Σ (r3, r4, r5)

3

av medlemsstat 1

Manuellt

4

av medlemsstat 2

Manuellt

5

av medlemsstat n

Manuellt

6

Mängd som redan fördelats för 2012

(r1 – r2) = Σ (r7, r8, r9)

7

för luftfartygsoperatör 1

Manuellt

8

för luftfartygsoperatör 2

Manuellt

9

för kontoinnehavare n

Manuellt

SV

14.10.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/49

Prop. 2010/11:151

Bilaga 1

94

BILAGA XIII

Krav på rapportering från den centrala förvaltaren

I n f o r m a t i o n t i l l g ä n g l i g f ö r a l l m ä n h e t e n

1. På EU:s transaktionsförtecknings offentliga webbplats ska följande information visas för varje enskilt konto:

a) All information som enligt tabellerna III-I, VII-I, VII-II, VIII-I och IX-I ska visas på unionsregistrets offentliga

webbplats. Informationen ska uppdateras med 24 timmars mellanrum.

b) Utsläppsrätter som fördelats till enskilda kontoinnehavare enligt artikel 40 och 41. Informationen ska uppdateras

med 24 timmars mellanrum.

c) Kontots status i enlighet med artikel 9.1. Informationen ska uppdateras med 24 timmars mellanrum.

d) Antalet utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som har överlämnats enligt

artikel 46 och enhets-ID för överlämnade utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar. Antalet

utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som överlämnats under perioden

mellan den 1 januari och den 15 maj ska visas först efter den 15 maj. Under perioden mellan den 15 maj till den

31 december ska informationen uppdateras med 24 timmars mellanrum.

e) Kontrollerade utsläpp tillsammans med korrigeringar för år X för den anläggning som är kopplad till verksamhets­

utövardepåkontot ska visas från och med den 1 april år X+1.

f) En symbol och en förklaring om huruvida anläggningen eller luftfartygsoperatören som är kopplad till det berörda

depåkontot före den 30 april har överlämnat ett antal Kyotoenheter eller utsläppsrätter som minst motsvarar alla

utsläpp under alla föregående år. De symboler och förklaringar som ska visas framgår av tabell XIII-I. Symbolen ska

uppdateras den 1 maj och ska, utöver tillägg av en asterisk * i de fall som anges på rad 5 i tabell XIII-I, inte ändras

före nästa 1 maj.

Tabell XIII-I: Förklaringar om fullgörande

Rad nr Fullgörandestatus enligt

artikel 31

Har kontrollerade utsläpp noterats

för senaste hela år?

Symbol

Förklaring

som ska visas på EU:s transaktionsförtecknings offentliga

webbplats

1

0 eller ett positivt

tal

Ja

A

”Antalet utsläppsrätter och ut­

släppsminskningsenheter/certifie­

rade utsläppsminskningar som har

överlämnats fram till den 30 april

är större än eller lika med kon-

trollerade utsläpp”

2

Negativt tal

Ja

B

”Antalet utsläppsrätter och ut­

släppsminskningsenheter/certifie­

rade utsläppsminskningar som har

överlämnats fram till den 30 april

är lägre än kontrollerade utsläpp”

3

Valfritt tal

Nej

C

”Kontrollerade utsläpp noterades

inte före den 30 april”

4

Valfritt tal

Nej (eftersom processen för

överlämnande av utsläpps­

rätter och/eller processen för

uppdatering av kontrollerade

utsläpp har stängts av för

medlemsstatens register)

X

”Kontrollerade utsläpp kunde inte

noteras och/eller överlämnas före

den 30 april på grund av att pro­

cessen för överlämnande av ut­

släppsrätter och/eller processen

för uppdatering av kontrollerade

utsläpp har stängts av för med­

lemsstatens register”

5

Valfritt tal

Ja eller Nej (men med efter­

följande uppdatering som

görs av behörig myndighet)

* [läggs till den

ursprungliga

symbolen]

”De kontrollerade utsläppen har

uppskattats eller korrigerats av

den behöriga myndigheten.”

SV

L 270/50

Europeiska unionens officiella tidning

14.10.2010

Prop. 2010/11:151

Bilaga 1

95

2. EU:s transaktionsförteckning ska på sin offentliga webbplats visa följande allmänna information, som ska uppdateras

med 24 timmars mellanrum:

a) Varje medlemsstats nationella fördelningsplanstabell, inklusive uppgifter om korrigeringar i tabellen enligt

artikel 37.

b) EU-fördelningsplanen för luftfart, inklusive uppgifter om korrigeringar i tabellen enligt artikel 38.

c) Tabeller över reserver som har utarbetats enligt kommissionens beslut 2006/780/EG ( 1 ).

d) Totala antalet utsläppsrätter, utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som på föregående

dag hölls på alla användarkonton i unionsregistret.

e) En förteckning över enhets-ID för alla utsläppsrätter, certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminsknings­

enheter som överlämnats, med markering av de enheter som flyttats bort från det konto dit de överlämnades

och som nu hålls på persondepåkonton eller verksamhetsutövardepåkonton. I fråga om certifierade utsläppsminsk­

ningar och utsläppsminskningsenheter ska även projektnamn, ursprungsland och projekt-ID visas.

f) En förteckning över de typer av Kyotoenheter som inte är certifierade utsläppsminskningar och utsläppsminsk­

ningsenheter och som kan hållas på användarkonton som administreras av en viss nationell administratör enligt

punkt 1 i bilaga I.

g) Det totala antal utsläppsminskningsenheter och certifierade utsläppsminskningar som verksamhetsutövarna får

använda för perioden i fråga i enlighet med artikel 11a.1 i direktiv 2003/87/EG.

h) De avgifter som de nationella administratörerna debiterar enligt artikel 76.

3. Den 30 april varje år ska EU:s transaktionsförteckning på sin offentliga webbplats visa följande allmänna information:

a) Procentandelen utsläppsrätter överlämnade i varje medlemsstat under föregående år och som överlämnades från det

konto som de fördelades till.

b) Summan av kontrollerade utsläpp per medlemsstat som noterats för föregående kalenderår, som en procentandel av

summan av kontrollerade utsläpp för året före det året.

c) Den procentandel av överföringstransaktionernas antal och mängd för alla utsläppsrätter och Kyotoenheter under

föregående kalenderår som hör till konton som administreras av en viss medlemsstat.

d) Den procentandel av överföringstransaktionernas antal och mängd för alla utsläppsrätter och Kyotoenheter under

föregående kalenderår mellan konton som administreras av olika medlemsstater som hör till konton som admi­

nistreras av en viss medlemsstat.

4. EU:s transaktionsförteckning ska på sin officiella webbplats och för varje slutförd transaktion som noterats i EU:s

transaktionsförteckning visa följande information den 1 januari under det femte året efter det år då informationen

noterades:

a) Kontoinnehavarens namn och kontoinnehavarens ID för det överförande kontot.

SV

14.10.2010

Europeiska unionens officiella tidning

L 270/51

(

1

) EUT L 316, 16.11.2006, s. 12.

Prop. 2010/11:151

Bilaga 1

96

b) Kontoinnehavarens namn och kontoinnehavarens ID för det mottagande kontot.

c) De utsläppsrätter eller Kyotoenheter som ingår i transaktionen, sorterade efter enhetskod.

d) Transaktionskod.

e) Datum och klockslag då transaktionen slutfördes (Centraleuropeisk tid, CET).

f) Transaktionstyp.

I n f o r m a t i o n t i l l g ä n g l i g f ö r k o n t o i n n e h a v a r n a

5. Unionsregistret ska på den del av sin webbplats som endast kan nås av kontoinnehavarna visa följande information,

som ska uppdateras i realtid:

a) Aktuellt innehav av utsläppsrätter och Kyotoenheter, med enhetskoder.

b) En förteckning över föreslagna transaktioner som inletts av den berörda kontoinnehavaren, och för varje föreslagen

transaktion

i) elementen enligt punkt 4,

ii) datum och klockslag då transaktionen föreslogs (Centraleuropeisk tid, CET),

iii) den föreslagna transaktionens aktuella status,

iv) eventuella svarskoder som har returnerats efter kontrollerna i registret och i EU:s transaktionsförteckning.

c) En förteckning över utsläppsrätter och Kyotoenheter som kontot har förvärvat efter slutförda transaktioner. För

varje transaktion ska de element visas som anges i punkt 4.

d) En förteckning över utsläppsrätter och Kyotoenheter som har överförts från kontot till följd av slutförda trans­

aktioner. För varje transaktion ska de element visas som anges i punkt 4.

I n f o r m a t i o n t i l l g ä n g l i g f ö r n a t i o n e l l a a d m i n i s t r a t ö r e r

6. Unionsregistret ska på den del av sin webbplats som endast kan nås av nationella administratörer visa följande

information:

a) Aktuellt saldo och transaktionshistoria för det centrala clearingkontot i systemet för handel med utsläppsrätter,

gateway-depositionskontot, unionens konto för borttagning av utsläppsrätter och luftfartens avsättningskonto.

b) Kontoinnehavare och behöriga ombud för vilka en nationell administratör har stängt av tillträdesrätten till ett konto

i unionsregistret i enlighet med artikel 27.

SV

L 270/52

Europeiska unionens officiella tidning

14.10.2010

97

Promemorians lagförslag – registerförordningen

Lag om ändring i lagen (2010:944) om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 2 § miljöbalken i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:944) om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

16 kap.

2 §

Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, får lämnas för begränsad tid. Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sådan tidsbegränsning.

Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, får förenas med villkor.

Vid ändring av en miljöfarlig verksamhet får tillståndet begränsas till att enbart avse ändringen (ändringstillstånd).

För verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004: 1199) om handel med utsläppsrätter får dock inte beslutas villkor om begränsning av utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten eller villkor som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta gäller inte villkor som i fråga om dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra betydande lokala föroreningar.

I fråga om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten som innebär att en verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, får det inte beslutas villkor om begränsning av utsläppen eller villkor som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta gäller inte villkor som i fråga om dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra betydande lokala föroreningar.

Bestämmelser om vilka mål som är ansökningsmål finns i 21 kap. 1 a § och bestämmelser om vad en ansökan i ett ansökningsmål ska innehålla finns i 22 kap. 1 §. Regeringen får meddela föreskrifter om vad en ansökan i ett ärende ska innehålla.

98

Lag om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken

Härigenom föreskrivs att 26 kap. 9 § miljöbalken i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

26 kap.

9 §

En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd i ansökningsmål som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §.

Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom hindrar dock inte en tillsynsmyndighet från att meddela sådana brådskande förelägganden eller förbud som är nödvändiga för att undvika att ohälsa eller allvarlig skada på miljön uppkommer.

I fråga om verksamheter som omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter får inte beslutas förelägganden om begränsning av utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten eller förelägganden som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta gäller inte förelägganden som i fråga om dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra betydande lokala föroreningar.

I fråga om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten som innebär att en verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, får det inte beslutas förelägganden om begränsning av utsläppen eller förelägganden som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta gäller inte förelägganden som i fråga om dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra betydande lokala föroreningar.

99

Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Härigenom föreskrivs17

dels att 8 kap. 9 § ska upphöra att gälla,

dels att 1 kap. 2 och 2 e §§, 4 kap. 1, 2, 5–13 och 15–20 §§, 6 kap. 1– 4 §§, 8 kap. 7 och 10–12 §§ och 9 kap. 1 § samt rubrikerna närmast före 4 kap. 1 § och 6 kap. 2 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

2 §18

I denna lag avses med

anläggning: en fast teknisk enhet där det bedrivs en eller flera verksamheter som ger upphov till utsläpp som kräver tillstånd enligt denna lag, inklusive all annan därmed direkt förknippad verksamhet, som tekniskt sett är knuten till de verksamheter som bedrivs på platsen och som kan påverka utsläpp och föroreningar, och

flygverksamhet: en eller flera flygningar med luftfartyg som avgår från eller ankommer till en flygplats inom Europeiska unionens territorium och som ger upphov till utsläpp som ska omfattas av en övervaknings- och rapporteringsplan enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

flygverksamhet: en eller flera flygningar med luftfartyg som avgår från eller ankommer till en flygplats inom Europeiska unionens territorium eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som ger upphov till utsläpp som ska omfattas av en övervaknings- och rapporteringsplan enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

2 e §19

Med registerförordningen avses i denna lag kommissionens förordning (EG) nr 2216/2004 av den 21 december 2004, om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets

Med registerförordningen avses i denna lag kommissionens förordning (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010, om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och

17 Jfr kommissionens förordning (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG (EUT L 270, 14.10.2010, s. 1, Celex 32010R0920). 18 Senaste lydelse 2009:685. 19 Senaste lydelse 2009:685.

100

och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG.

rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut 280/2004/EG.

4 kap.

Utsläppsregister och anläggningsregister

Unionsregister

1 §20

Bestämmelser om kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i ett utsläppsrättsregister finns i registerförordningen.

Bestämmelser om kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i ett unionsregistret finns i registerförordningen.

Ett anläggningsregister skall upprättas över de verksamheter som omfattas av tillståndsplikt enligt denna lag.

Den myndighet som regeringen bestämmer (kontomyndigheten) är den nationella administratör som avses i artikel 6.1 i registerförordningen. Kontomyndigheten ska administrera följande konton i unionsregistret:

1. Sveriges nationella konton,

2. verksamhetsutövardepåkonton för anläggningar som finns i Sverige,

3. luftfartygsdepåkonton för verksamhetsutövare som omfattas av 2 kap. 12 §,

4. persondepåkonton som kontomyndigheten har öppnat,

5. depåkonton för handelplattformar som kontomyndigheten har öppnat, och

6. kontrollörskonton som kontomyndigheten har öppnat.

Utsläppsrättsregistret och anläggningsregistret skall föras av den myndighet som regeringen bestämmer (kontoföringsmyndigheten).

Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument skall inte tillämpas på kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter.

Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument ska inte tillämpas på kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter.

20 Senaste lydelse 2006:643.

101

2 §21

En utsläppsrätt är giltig enbart under den handelsperiod för vilken den är utfärdad.

I artikel 61 i registerförordningen finns bestämmelser om sparande av utsläppsrätter utfärdade för perioden 2008–2012 och påföljande handelsperioder.

I artikel 57 i registerförordningen finns bestämmelser om sparande av utsläppsrätter utfärdade för perioden 2008–2012 och påföljande handelsperioder.

5 §

En ansökan om personligt konto eller en ansökan om registrering i utsläppsrättsregistret skall vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud. En sådan ansökan får signeras och överföras elektroniskt på det sätt som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kontoföringsmyndigheten föreskriver.

En ansökan om att öppna ett konto eller en ansökan om registrering i unionsregistret ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud. En sådan ansökan får signeras och överföras elektroniskt på det sätt som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kontomyndigheten, föreskriver.

6 §

En ansökan om registrering av överlåtelse skall göras av överlåtaren och skall innehålla uppgifter om

1. den registrering som begärs,

2. överlåtarens namn, identifieringsnummer och postadress,

3. förvärvarens namn, identifieringsnummer och postadress samt

4. de konton som berörs av överlåtelsen.

Minst ett ombud för den som ansöker om att öppna ett konto som avses i 1 § ska vara folkbokförd eller ha säte i Sverige.

7 §

Om en ansökan om registrering enligt 5 § inte uppfyller de krav som anges där eller i de föreskrifter som meddelats med stöd av den paragrafen, skall ansökan avvisas.

Om en ansökan om registrering enligt 5 § inte uppfyller de krav som anges där eller i de föreskrifter som meddelats med stöd av den paragrafen, ska sökanden föreläggas att komplettera sin ansökan.

Om föreläggandet inte följs ska ansökan avvisas.

21 Senaste lydelse 2006:643.

102

8 §

Om en ansökan om personligt konto enligt 5 § eller om registrering av överlåtelse enligt 6 § inte uppfyller de krav som anges i 5 respektive 6 §, skall sökanden föreläggas att komplettera sin ansökan.

Om en ansökan om att öppna ett konto enligt 5 § inte uppfyller de krav som anges i 5 och 6 §§, ska sökanden föreläggas att komplettera sin ansökan.

Kontoföringsmyndigheten skall avvisa ansökningen, om ett föreläggande om komplettering inte följs.

Kontomyndigheten ska avvisa ansökan, om ett föreläggande om komplettering inte följs.

9 §22

Kontoföringsmyndigheten skall avslå en ansökan om registrering

1. om den registrering som ansökan avser inte är förenlig med en befintlig registrering enligt 11 eller 12 §,

2. om den registrering som ansökan avser inte är förenlig med befintliga registreringar i Europeiska kommissionens centrala register eller det centrala registret för

Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar.

Kontomyndigheten ska avslå en ansökan om registrering om den registrering som ansökan avser inte är förenlig med befintliga registreringar i Europeiska unionens transaktionsförteckning eller den internationella transaktionsförteckningen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar.

10 §

När kontoföringsmyndigheten vidtagit en registreringsåtgärd i utsläppsregistret skall kontohavaren skriftligen underrättas om det.

I artikel 11 i registerförordningen finns bestämmelser om att en kontoinnehavare ska underrättas om vissa processer som berör kontot.

Om ansökan överförts elektroniskt enligt föreskrifter meddelade med stöd av 5 § får även underrättelsen överföras elektroniskt.

11 §

Underrättas kontoföringsmyndigheten om att någon som finns antecknad i utsläppsrättsregistret har gått i konkurs, skall en anteckning om detta göras på berörda konton.

Underrättas kontomyndigheten om att någon som finns antecknad i unionsregistret har försatts i konkurs, får en anteckning om detta göras på berörda konton.

22 Senaste lydelse 2006:643.

103

En ansökan om registrering som inte är förenlig med konkursbeslutet ska avvisas.

12 §23

Underrättas kontoföringsmyndigheten om att en utsläppsrätt eller kyotoenhet har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring skall en anteckning om detta göras på det konto där utsläppsrätten eller kyotoenheten finns registrerad.

Underrättas kontomyndigheten om att en utsläppsrätt eller kyotoenhet har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring får en anteckning om detta göras på det konto där utsläppsrätten eller kyotoenheten finns registrerad.

En ansökan om registrering som inte är förenliga ett om beslut om utmätning, kvarstad eller betalningssäkring ska avvisas.

13 §

Underrättas kontoföringsmyndigheten om att ett konkursbeslut upphävts, att en konkurs avslutats eller att en sådan åtgärd som avses i 12 § har upphävts eller återgått, skall en anteckning enligt 11 eller 12 § tas bort.

Underrättas kontomyndigheten om att ett konkursbeslut upphävts, att en konkurs avslutats eller att en sådan åtgärd som avses i 12 § har upphävts eller återgått, ska en anteckning enligt 11 eller 12 § tas bort.

15 §24

Om inget annat följer av denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter vid kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i utsläppsrättsregistret.

Om inget annat följer av denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter vid kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i de konton i unionsregistret som kontomyndigheten administrerar enligt 1 §.

Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som utförs i utsläppsrättsregistret.

Kontomyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som utförs i unionsregistret.

23 Senaste lydelse 2006:643. 24 Senaste lydelse 2006:643.

104

16 §25

I fråga om personuppgifter skall utsläppsrättsregistret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

Personuppgifter som kontomyndigheten administrerar i unionsregistret ska ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet som staten, ett landsting eller en kommun ansvarar för enligt lag eller annan författning och

a) som avser utsläppsrätter eller kyotoenheter som registreras i utsläppsrättsregistret,

a) som avser utsläppsrätter eller kyotoenheter som registreras i unionsregistret,

b) som för att kunna fullgöras förutsätter tillgång till information om utsläppsrätter eller kyotoenheter, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,

2. omsättning av utsläppsrätter eller kyotoenheter, samt

3. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där information om utsläppsrätter eller kyotoenheter utgör underlag för prövningar eller beslut.

17 §

Kontoföringsmyndigheten skall på begäran lämna ut uppgift i utsläppsrättsregistret till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten får ha direktåtkomst till utsläppsrättsregistret.

Kontomyndigheten ska på begäran lämna ut uppgift i unionsregistret till tillsynsmyndigheten.

18 §

Kontoföringsmyndigheten skall årligen, senast den 31 januari, underrätta en innehavare av ett konto i utsläppsrättsregistret om innehållet på dennes konto per den 31 december föregående kalenderår.

Kontomyndigheten ska årligen, senast den 31 januari, göra information om innehållet på de konton som anges i 4 kap. 1 § 2–5 tillgänglig för innehavaren av ett sådant konto.

19 §26

En uppgift på ett konto i utsläppsrättsregistret, skall rättas om den innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av tekniskt fel. Den vars rätt berörs skall ges möjlighet att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån

En uppgift på ett konto i utsläppsrättsregistret, ska rättas om den innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller liknande förbiseende eller till följd av tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges möjlighet att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån

25 Senaste lydelse 2006:643. 26 Senaste lydelse 1998:204.

105

för denne eller yttrandet annars är uppenbart onödigt.

för denne eller yttrandet annars är uppenbart onödigt.

Bestämmelser om återkallande av transaktioner av uppgifter i unionsregistret finns i artikel 51 i registerförordningen.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller i stället för första stycket bestämmelserna om rättelse i 28 § personuppgiftslagen (1998:204).

20 §27

För upprättande av konto i utsläppsrättsregistret har kontoföringsmyndigheten rätt att ta ut en avgift. Regeringen meddelar föreskrifter om avgiften.

För att öppna ett persondepåkonto och depåkonto för handelsplattformar i unionsregistret har kontomyndigheten rätt att ta ut en avgift. Regeringen meddelar föreskrifter om avgiften.

Avgiften får inte belasta verksamheter med tillståndsplikt enligt denna lag eller flygverksamheter.

6 kap.

1 §28

För varje anläggning ska verksamhetsutövaren överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från anläggningen. För en flygverksamhet ska verksamhetsutövaren överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från flygverksamheten. Överlämnandet ska ske till kontoföringsmyndigheten senast den 30 april och avse utsläppen under det närmast föregående kalenderåret.

För varje anläggning ska verksamhetsutövaren överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från anläggningen. För en flygverksamhet ska verksamhetsutövaren överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från flygverksamheten. Överlämnandet ska ske senast den 30 april och avse utsläppen under det närmast föregående kalenderåret. I artiklarna 46–48 i registerförordningen finns bestämmelser om förfarandet för att överlämna utsläppsrätter.

Vid fastställande av tidpunkten för överlämnande av utsläppsrätter gäller inte 2 § lagen ( 1930:173 ) om beräkning av lagstadgad tid.

27 Senaste lydelse 2009:1324. 28 Senaste lydelse 2009:685.

106

Om en verifierad rapport enligt 5 kap. 1 § inte har getts in innan ett beslut av tillsynsmyndigheten enligt 5 kap. 2 § första stycket har vunnit laga kraft, ska antalet utsläppsrätter motsvara de sammanlagda utsläppen enligt detta beslut.

Utsläppsrätter som utfärdats av en behörig myndighet i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen får användas för att fullgöra en verksamhetsutövares skyldighet enligt första stycket.

Utsläppsrätter som utfärdats av en nationell administratör i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen får användas för att fullgöra en verksamhetsutövares skyldighet enligt första stycket.

Annullering av utsläppsrätter Borttagande och annullering

2 §29

Bestämmelser om annullering av utsläppsrätter och kyotoenheter finns i artiklarna 58–62 i registerförordningen.

Bestämmelser om förfarandet för att ta bort utsläppsrätter och annullera kyotoenheter finns i artiklarna 49 och 50 i registerförordningen.

3 §30

En utsläppsrätt, utsläppsminskningsenhet eller certifierad utsläppsminskning får inte överlämnas för att fullgöra skyldigheten enligt 1 § första stycket, om den har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring.

En utsläppsrätt eller kyotoenhet får inte överlämnas för frivillig annullering enligt artikel 62 i registerförordningen, om den har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring.

En utsläppsrätt eller kyotoenhet får inte tas bort eller annulleras enligt artiklarna 49 och 50 i registerförordningen, om den har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring.

4 §31

Kontoföringsmyndigheten ska se till att en verksamhetsutövare, som under ett visst år inte har uppfyllt sin skyldighet enligt 5 kap. 1 § att lämna en verifierad rapport beträffande utsläppen under det föregående året, inte kan överlåta utsläppsrätter från sitt konto så länge det inte finns en verifierad rapport eller ett lagakraftvunnet beslut enligt 5 kap. 2 § första stycket.

Kontomyndigheten ska se till att en verksamhetsutövare, som under ett visst år inte har uppfyllt sin skyldighet enligt 5 kap. 1 § att lämna en verifierad rapport beträffande utsläppen under det föregående året, inte kan överlåta utsläppsrätter från sitt konto så länge det inte finns en verifierad rapport eller ett lagakraftvunnet beslut enligt 5 kap. 2 § första stycket.

29 Senaste lydelse 2006:643. 30 Senaste lydelse 2006:643. 31 Senaste lydelse 2009:685.

107

8 kap.

7 §

En verksamhetsutövare som betalat avgift enligt 6 § är inte befriad från sin skyldighet enligt 6 kap. 1 § att överlämna utsläppsrätter till kontoföringsmyndigheten, när denne skall överlämna utsläppsrätter för det efterföljande kalenderåret.

En verksamhetsutövare som betalat avgift enligt 6 § är inte befriad från sin skyldighet enligt 6 kap. 1 § att överlämna utsläppsrätter, när denne ska överlämna utsläppsrätter för det efterföljande kalenderåret.

10 §32

Den som lider skada till följd av ett beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § har rätt till ersättning av staten.

Den som lider skada till följd av ett beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket har, om rättelsen sker till följd av en felregistrering av kontomyndigheten, rätt till ersättning av staten.

Ersättning lämnas inte om den skadelidande med hänsyn till felets art eller andra omständigheter bort inse att fel förekommit.

11 §

Utöver vad som följer av 9 § gäller bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

12 §

Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 9 och 10 §§ av den myndighet som regeringen bestämmer.

Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 10 § av den myndighet som regeringen bestämmer.

9 kap.

1 §33

Följande beslut får överklagas hos mark- och miljödomstolen:

1. beslut om tillstånd enligt 2 kap.,

2. beslut om godkännande av en övervaknings- och rapporteringsplan enligt 2 kap. 14 §,

3. beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap.,

4. beslut om korrigering av tilldelningsbeslut enligt 4 kap. 4 §,

32 Senaste lydelse 2009:685. 33 Senaste lydelse 2010:941.

108

5. beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 §,

6. beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket,

7. beslut att vägra öppna ett persondepåkonto enligt artikel 13.4 i registerförordningen eller ett depåkonto för handelsplattform enligt artikel 14.4 i registerförordningen,

8. beslut att inte godkänna ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud enligt artikel 20.4 i registerförordningen,

9. beslut att vägra att uppdatera kontouppgifter eller uppgifter om behörigt ombud enligt artikel 21.1 i registerförordningen,

10. beslut att enligt artikel 27.1 eller 27.3 i registerförordningen stänga av tillträdesrätten till ett konto enligt artikel 27.5 i samma förordning,

7. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §,

11 beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §,

8. beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §,

12. beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §,

9. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §,

13. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §,

10. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §,

14. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §,

11. beslut om offentliggörande av verksamhetsutövares namn enligt 8 kap. 5 §,

15. beslut om offentliggörande av verksamhetsutövares namn enligt 8 kap. 5 §,

12. beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a §, och

16. beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a §, och

13. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §.

17. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.

Prop 2010/11:151 Bilaga 3

109

Förteckning över remissinstanserna – registerförordningen

Regelrådet, Kommerskollegium, Ekonomistyrningsverket, Statskontoret, Miljödomstolen i Vänersborg, Miljödomstolen i Växjö, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Kalmar län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Örebro län, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Naturvårdsverket, Luftfartsverket, Statens energimyndighet, Transportstyrelsen, Konkurrensverket, Kemikalieinspektionen, Tillväxtverket, Svenska Allmänflygföreningen SPAF (AOPA-Sweden), Aluminiumriket Sverige, Avfall Sverige, Greenpeace, IVL Svenska miljöinstitutet, Jernkontoret, Plast- och kemiföretagen, SAKAB, SAS Group, Skogen, Kemin, Gruvorna och Stålet, SKGS, Skogsindustrierna, Svenska Flygbranschen, Svenskt Flyg, Naturskyddsföreningen, Svenskt Näringsliv, Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Svenska Petroleum Institutet, Svenska Kalkföreningen, SveMin, Svenska Bioenergiföreningen, Svebio, Swedavia AB, Swetic, Swedac, Teknikföretagen.

110

Promemorians lagförslag – ackreditering och marknadskontroll

Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Härigenom föreskrivs att 2 kap. 14 § och 5 kap. 1 § lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

14 §

Övervaknings- och rapporteringsplanen enligt 13 § ska

1. innehålla uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för att övervaka och rapportera utsläppen enligt 5 kap. och för att beräkna luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan, och

1. innehålla uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för att övervaka och rapportera utsläppen enligt 5 kap.,

2. för det fall verksamhetsutövaren ansöker om tilldelning enligt 3 kap. 1 §, innehålla uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för att möjliggöra en beräkning av luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan, och

2. vara godkänd av tillsynsmyndigheten.

3. vara godkänd av tillsynsmyndigheten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur beräkningen av luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan ska göras.

5 kap.

1 §34

För varje anläggning och för flygverksamhet ska verksamhetsutövaren genom beräkning eller mätning övervaka sina utsläpp av de växthusgaser som tillståndet eller övervaknings- och rapporteringsplanen avser och varje år göra en rapport om utsläppen. Rapporten ska

34 Senaste lydelse 2009:685.

111

1. innehålla en beskrivning av de mät- eller beräkningsmetoder som används, inklusive en uppgift om sammanlagda utsläpp och om mätningens eller beräkningens säkerhet samt uppgifter om kvalitetssäkring och kvalitetskontroll,

1. innehålla en beskrivning av de mät- eller beräkningsmetoder som används, inklusive en uppgift om sammanlagda utsläpp och om mätningens eller beräkningens säkerhet samt uppgifter om kvalitetssäkring och kvalitetskontroll, och

2. vara verifierad av en kontrollör som är ackrediterad för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll,

2. ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter det kalenderår som rapporten avser.

3. ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter det kalenderår som rapporten avser.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om kontroll av rapporten.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2010.

112

Förteckning över remissinstanserna – ackreditering och marknadskontroll

Regelrådet, Svea hovrätt (Miljööverdomstolen), Växjö tingsrätt (miljödomstolen), Kommerskollegium, Naturvårdsverket, Statens energimyndighet, Transportstyrelsen, Konkurrensverket, Svenskt Näringsliv, Plast- och kemiföretagen, Svensk Energi, Svensk Fjärrvärme, Jernkontoret, Svenska Petroleum Institutet, Skogsindustrierna, Svenska Kalkföreningen, SveMin, Swedac, Teknikföretagen, Svenskt flyg, Skogen och Kemin, Gruvorna och Stålet.

113

Lagrådsremissens lagförslag

Förslag till lag om ändring i lagen (2010:944) om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken

Härigenom föreskrivs att 16 kap. 2 § miljöbalken i stället för dess lydelse enligt lagen (2010:944) om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i nämnda balk ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2010:944 Föreslagen lydelse

16 kap.

2 §

Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, får lämnas för begränsad tid. Regeringen får meddela ytterligare föreskrifter om sådan tidsbegränsning.

Tillstånd, godkännande eller dispens enligt balken eller enligt föreskrifter meddelade med stöd av balken, får förenas med villkor.

Vid ändring av en miljöfarlig verksamhet får tillståndet begränsas till att enbart avse ändringen (ändringstillstånd).

För verksamhet som omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004: 1199) om handel med utsläppsrätter får dock inte beslutas villkor om begränsning av utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten eller villkor som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta gäller inte villkor som i fråga om dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra betydande lokala föroreningar.

I fråga om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten som innebär att en verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, får det inte beslutas villkor om begränsning av utsläppen eller villkor som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta gäller inte villkor som i fråga om dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra betydande lokala föroreningar.

Bestämmelser om vilka mål som är ansökningsmål finns i 21 kap. 1 a § och bestämmelser om vad en ansökan i ett ansökningsmål ska innehålla finns i 22 kap. 1 §. Regeringen får meddela föreskrifter om vad en ansökan i ett ärende ska innehålla.

Bestämmelser om vilka mål som är ansökningsmål finns i 21 kap. 1 a § och bestämmelser om vad en ansökan i ett ansökningsmål ska innehålla finns i 22 kap. 1 §.

114

Förslag till lag om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken

Härigenom föreskrivs att 26 kap. 9 § miljöbalken i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:1326) om ändring i nämnda balk ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2009:1326 Föreslagen lydelse

26 kap.

9 §

En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska följas.

Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Förelägganden och förbud får inte begränsa ett beslut eller en dom om tillstånd i ansökningsmål som har rättskraft enligt 24 kap. 1 §.

Ett tillståndsbeslut eller en tillståndsdom hindrar dock inte en tillsynsmyndighet från att meddela sådana brådskande förelägganden eller förbud som är nödvändiga för att undvika att ohälsa eller allvarlig skada på miljön uppkommer.

I fråga om verksamheter som omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter får inte beslutas förelägganden om begränsning av utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten eller förelägganden som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta gäller inte förelägganden som i fråga om dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra betydande lokala föroreningar.

I fråga om utsläpp av koldioxid, dikväveoxid eller perfluorkolväten som innebär att en verksamhet omfattas av tillståndsplikt enligt lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, får det inte beslutas förelägganden om begränsning av utsläppen eller förelägganden som genom att reglera använd mängd fossilt bränsle syftar till en begränsning av koldioxidutsläpp. Detta gäller inte förelägganden som i fråga om dikväveoxid eller perfluorkolväten behövs för att hindra betydande lokala föroreningar.

115

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

dels att 4 kap. 6, 12 och 13 §§ samt 8 kap. 9 § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 4 kap. 11 § ska utgå,

dels att 1 kap. 2 och 2 e §§, 2 kap. 14 §, 4 kap. 1, 2, 6–11 och 15– 20 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1–3 §§, 8 kap. 7 och 10–12 §§ och 9 kap. 1 § samt rubrikerna närmast före 4 kap. 1 § och 6 kap. 2 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 4 kap. 6 och 20 a §§, av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

2 §2

I denna lag avses med

anläggning: en fast teknisk enhet där det bedrivs en eller flera verksamheter som ger upphov till utsläpp som kräver tillstånd enligt denna lag, inklusive all annan därmed direkt förknippad verksamhet, som tekniskt sett är knuten till de verksamheter som bedrivs på platsen och som kan påverka utsläpp och föroreningar, och

flygverksamhet: en eller flera flygningar med luftfartyg som avgår från eller ankommer till en flygplats inom Europeiska unionens territorium och som ger upphov till utsläpp som ska omfattas av en övervaknings- och rapporteringsplan enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

flygverksamhet: en eller flera flygningar med luftfartyg som avgår från eller ankommer till en flygplats inom Europeiska unionens territorium eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som ger upphov till utsläpp som ska omfattas av en övervaknings- och rapporteringsplan enligt denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

2 e §3

Med registerförordningen avses i denna lag kommissionens förordning (EG) nr 2216/2004 av den

Med registerförordningen avses i denna lag kommissionens förordning (EU) nr 920/2010 av den

1 Jfr kommissionens förordning (EU) nr 920/2010 av den 7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG (EUT L 270, 14.10.2010, s. 1, Celex 32010R0920). 2 Senaste lydelse 2009:685. 3 Senaste lydelse 2009:685.

116

21 december 2004, om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG.

7 oktober 2010 om ett standardiserat och skyddat registersystem i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG och Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG4.

2 kap.

14 §5

Övervaknings- och rapporteringsplanen enligt 13 § ska

1. innehålla uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för att övervaka och rapportera utsläppen enligt 5 kap. och för att beräkna luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan, och

Övervaknings- och rapporteringsplanen enligt 13 § ska innehålla uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för att övervaka och rapportera utsläppen enligt 5 kap. Om verksamhetsutövaren avser att ansöka om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap. 1 §, ska planen även innehålla uppgifter om de åtgärder som verksamhetsutövaren vidtar för att möjliggöra en beräkning av luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan.

2. vara godkänd av tillsynsmyndigheten.

Planen ska vara godkänd av tillsynsmyndigheten.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur beräkningen av luftfartygets lastvikt multiplicerad med den flugna sträckan ska göras.

4 kap.

Utsläppsregister och anläggningsregister

Unionsregister

1 §6

Bestämmelser om kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i ett utsläppsrättsregister finns i registerförordningen.

Bestämmelser om kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i ett unionsregister finns i registerförordningen.

Ett anläggningsregister skall upprättas över de verksamheter som omfattas av tillståndsplikt enligt denna lag.

4 EUT L 270, 14.10.2010, s. 1 (Celex 32010R0920

)

.

5 Senaste lydelse 2009:685. 6 Senaste lydelse 2006:643.

117

Utsläppsrättsregistret och anläggningsregistret skall föras av den myndighet som regeringen bestämmer (kontoföringsmyndigheten).

Den myndighet som regeringen bestämmer (kontoföringsmyndigheten) är den nationella administratör som avses i artikel 6.1 i registerförordningen. Kontoföringsmyndigheten ska administrera konton i unionsregistret som myndigheten har öppnat och som tillhör följande kontotyper:

1. Sveriges nationella konton,

2. depåkonton för verksamhetsutövare,

3. depåkonton för luftfartygsoperatörer,

4. persondepåkonton,

5. depåkonton för handelsplattformar, och

6. kontrollörskonton.

Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument skall inte tillämpas på kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter.

Lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument ska inte tillämpas på kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter.

2 §7

En utsläppsrätt är giltig enbart under den handelsperiod för vilken den är utfärdad.

I artikel 61 i registerförordningen finns bestämmelser om sparande av utsläppsrätter utfärdade för perioden 2008–2012 och påföljande handelsperioder.

I artikel 57 i registerförordningen finns bestämmelser om sparande av utsläppsrätter utfärdade för perioden 2008–2012 och påföljande handelsperioder.

5 §

En ansökan om personligt konto eller en ansökan om registrering i utsläppsrättsregistret skall vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud. En sådan ansökan får signeras och överföras elektroniskt på det sätt som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kontoföringsmyndigheten föreskriver.

En ansökan om att öppna ett konto eller en ansökan om registrering i unionsregistret ska vara egenhändigt undertecknad av sökanden eller dennes ombud. En sådan ansökan får signeras och överföras elektroniskt.

7 Senaste lydelse 2006:643.

118

6 §

Minst ett ombud för den som ansöker om att öppna ett persondepåkonto som avses i 1 § andra stycket 4 ska vara folkbokfört eller ha säte i Sverige.

7 §

Om en ansökan om registrering enligt 5 § inte uppfyller de krav som anges där eller i de föreskrifter som meddelats med stöd av den paragrafen, skall ansökan avvisas.

Om en ansökan enligt 5 § inte uppfyller de krav som anges där, ska sökanden föreläggas att komplettera sin ansökan. Om föreläggandet inte följs, ska ansökan avvisas.

8 §

Om en ansökan om personligt konto enligt 5 § eller om registrering av överlåtelse enligt 6 § inte uppfyller de krav som anges i 5 respektive 6 §, skall sökanden föreläggas att komplettera sin ansökan.

Om den som ansöker om att öppna ett persondepåkonto inte uppfyller kravet i 6 §, ska ansökan avvisas.

Kontoföringsmyndigheten skall avvisa ansökningen, om ett föreläggande om komplettering inte följs.

9 §8

Kontoföringsmyndigheten skall avslå en ansökan om registrering

1. om den registrering som ansökan avser inte är förenlig med en befintlig registrering enligt 11 eller 12 §,

2. om den registrering som ansökan avser inte är förenlig med befintliga registreringar i Europeiska kommissionens centrala register eller det centrala registret för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar.

Kontoföringsmyndigheten ska avslå en ansökan om registrering som inte är förenlig med befintliga registreringar i Europeiska unionens transaktionsförteckning eller den internationella transaktionsförteckningen för Förenta nationernas ramkonvention om klimatförändringar.

8 Senaste lydelse 2006:643.

119

10 §

När kontoföringsmyndigheten vidtagit en registreringsåtgärd i utsläppsregistret skall kontohavaren skriftligen underrättas om det.

I artikel 11 i registerförordningen finns det bestämmelser om att en kontoinnehavare ska underrättas om vissa processer som rör kontot.

Om ansökan överförts elektroniskt enligt föreskrifter meddelade med stöd av 5 § får även underrättelsen överföras elektroniskt.

Om ansökan överförts elektroniskt enligt 5 § får även underrättelsen överföras elektroniskt.

11 §

Underrättas kontoföringsmyndigheten om att någon som finns antecknad i utsläppsrättsregistret har gått i konkurs, skall en anteckning om detta göras på berörda konton.

Regeringen får meddela föreskrifter om

1. anteckning i unionsregistret av beslut om att någon som finns registrerad i unionsregistret har försatts i konkurs eller att en utsläppsrätt eller kyotoenhet har utmätts, belagts med kvarstad eller betalningssäkrats,

2. avvisning av en ansökan om registrering som inte är förenlig med en sådan anteckning, och

3. borttagande av en sådan anteckning.

15 §9

Om inget annat följer av denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter vid kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i utsläppsrättsregistret.

Om inget annat följer av denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, tillämpas personuppgiftslagen (1998:204) vid behandling av personuppgifter vid kontoföring av utsläppsrätter och kyotoenheter i de konton i unionsregistret som kontoföringsmyndigheten administrerar enligt 1 §.

Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som utförs i utsläppsrättsregistret.

Kontoföringsmyndigheten är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som utförs i unionsregistret.

9 Senaste lydelse 2006:643.

120

16 §10

I fråga om personuppgifter skall utsläppsrättsregistret ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

Personuppgifter som kontoföringsmyndigheten administrerar i unionsregistret ska ha till ändamål att tillhandahålla uppgifter för

1. verksamhet som staten, ett landsting eller en kommun ansvarar för enligt lag eller annan författning och

a) som avser utsläppsrätter eller kyotoenheter som registreras i utsläppsrättsregistret,

a) som avser utsläppsrätter eller kyotoenheter som registreras i unionsregistret,

b) som för att kunna fullgöras förutsätter tillgång till information om utsläppsrätter eller kyotoenheter, eller

c) som avser fullgörande av underrättelseskyldighet,

2. omsättning av utsläppsrätter eller kyotoenheter, samt

3. affärsverksamhet, kreditgivning eller annan allmän eller enskild verksamhet där information om utsläppsrätter eller kyotoenheter utgör underlag för prövningar eller beslut.

17 §

Kontoföringsmyndigheten skall på begäran lämna ut uppgift i utsläppsrättsregistret till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten får ha direktåtkomst till utsläppsrättsregistret.

Kontoföringsmyndigheten ska på begäran lämna ut uppgift i unionsregistret till tillsynsmyndigheten.

18 §

Kontoföringsmyndigheten skall årligen, senast den 31 januari, underrätta en innehavare av ett konto i utsläppsrättsregistret om innehållet på dennes konto per den 31 december föregående kalenderår.

Kontoföringsmyndigheten ska senast den 31 januari varje år ge innehavaren av ett konto som anges i 4 kap. 1 § andra stycket 2, 3, 4 eller 5 ett besked om innehållet på kontot per den 31 december det närmast föregående kalenderåret.

Beskedet ska lämnas genom att det hålls tillgängligt elektroniskt där kontoföringsmyndigheten håller annan information tillgänglig för kontohavaren.

19 §

En uppgift på ett konto i utsläppsrättsregistret, skall rättas om den innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel

En uppgift på ett konto i unionsregistret ska rättas om den innehåller någon uppenbar oriktighet till följd av skrivfel, räknefel eller lik-

10 Senaste lydelse 2006:643.

121

eller liknande förbiseende eller till följd av tekniskt fel. Den vars rätt berörs skall ges möjlighet att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrandet annars är uppenbart onödigt.

nande förbiseende eller till följd av tekniskt fel. Den vars rätt berörs ska ges möjlighet att yttra sig, om inte rättelsen är till förmån för denne eller yttrandet annars är uppenbart onödigt.

Bestämmelser om återkallande av transaktioner i unionsregistret finns i artikel 51 i registerförordningen.

Vid behandling av personuppgifter enligt denna lag gäller i stället för första stycket bestämmelserna om rättelse i 28 § personuppgiftslagen (1998:204).

20 §11

För upprättande av konto i utsläppsrättsregistret har kontoföringsmyndigheten rätt att ta ut en avgift. Regeringen meddelar föreskrifter om avgiften.

Kontoföringsmyndigheten får ta ut en avgift för att öppna ett persondepåkonto eller ett depåkonto för handelsplattform i unionsregistret.

Avgiften får inte belasta verksamheter med tillståndsplikt enligt denna lag eller flygverksamheter.

20 a §

Regeringen får meddela föreskrifter om sådan avgift som avses i 20 §.

5 kap.

1 §12

För varje anläggning och för flygverksamhet ska verksamhetsutövaren genom beräkning eller mätning övervaka sina utsläpp av de växthusgaser som tillståndet eller övervaknings- och rapporteringsplanen avser och varje år göra en rapport om utsläppen. Rapporten ska

1. innehålla en beskrivning av de mät- eller beräkningsmetoder som används, inklusive en uppgift om sammanlagda utsläpp och om mätningens eller beräkningens säkerhet samt uppgifter om kvalitetssäkring och kvalitetskontroll,

2. vara verifierad av en kontrollör som är ackrediterad för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll, och

2. vara verifierad av en kontrollör enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av 3 § 2, och

3. ges in till tillsynsmyndigheten senast den 31 mars året efter det kalenderår som rapporten avser.

11 Senaste lydelse 2009:1324. 12 Senaste lydelse 2009:1325.

122

6 kap.

1 §13

För varje anläggning ska verksamhetsutövaren överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från anläggningen. För en flygverksamhet ska verksamhetsutövaren överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från flygverksamheten. Överlämnandet ska ske till kontoföringsmyndigheten senast den 30 april och avse utsläppen under det närmast föregående kalenderåret.

För varje anläggning ska verksamhetsutövaren överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från anläggningen. För en flygverksamhet ska verksamhetsutövaren överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från flygverksamheten. Överlämnandet ska ske senast den 30 april och avse utsläppen under det närmast föregående kalenderåret.

Vid fastställande av tidpunkten för överlämnande gäller inte 2 § lagen ( 1930:173 ) om beräkning av lagstadgad tid. I artiklarna 46–48 i registerförordningen finns det bestämmelser om förfarandet för överlämnande.

Om en verifierad rapport enligt 5 kap. 1 § inte har getts in innan ett beslut av tillsynsmyndigheten enligt 5 kap. 2 § första stycket har vunnit laga kraft, ska antalet utsläppsrätter motsvara de sammanlagda utsläppen enligt detta beslut.

Utsläppsrätter som utfärdats av en behörig myndighet i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen får användas för att fullgöra en verksamhetsutövares skyldighet enligt första stycket.

Utsläppsrätter som utfärdats av en nationell administratör i en annan medlemsstat inom Europeiska unionen får användas för att fullgöra en verksamhetsutövares skyldighet enligt första stycket.

Annullering av utsläppsrätter Borttagande och annullering

2 §14

Bestämmelser om annullering av utsläppsrätter och kyotoenheter finns i artiklarna 58–62 i registerförordningen.

I artiklarna 49 och 50 i registerförordningen finns det bestämmelser om förfarandet för att ta bort utsläppsrätter och annullera kyotoenheter.

3 §15

En utsläppsrätt, utsläppsminskningsenhet eller certifierad utsläppsminskning får inte överlämnas för att fullgöra skyldigheten enligt 1 § första

13 Senaste lydelse 2009:685. 14 Senaste lydelse 2006:643. 15 Senaste lydelse 2006:643.

123

stycket, om den har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring.

En utsläppsrätt eller kyotoenhet får inte överlämnas för frivillig annullering enligt artikel 62 i registerförordningen, om den har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring.

En utsläppsrätt eller kyotoenhet får inte tas bort eller annulleras enligt artiklarna 49 och 50 i registerförordningen, om den har utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring.

8 kap.

7 §

En verksamhetsutövare som betalat avgift enligt 6 § är inte befriad från sin skyldighet enligt 6 kap. 1 § att överlämna utsläppsrätter till kontoföringsmyndigheten, när denne skall överlämna utsläppsrätter för det efterföljande kalenderåret.

En verksamhetsutövare som betalat avgift enligt 6 § är inte befriad från sin skyldighet enligt 6 kap. 1 § att överlämna utsläppsrätter, när denne ska överlämna utsläppsrätter för det efterföljande kalenderåret.

10 §16

Den som lider skada till följd av ett beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § har rätt till ersättning av staten.

Den som lider skada till följd av ett beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket har rätt till ersättning av staten, om rättelsen sker till följd av att kontoföringsmyndigheten har gjort en felregistrering.

Ersättning lämnas inte om den skadelidande med hänsyn till felets art eller andra omständigheter bort inse att fel förekommit.

11 §

Utöver vad som följer av 9 § gäller bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

Bestämmelserna i 48 § personuppgiftslagen (1998:204) om skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag.

12 §

Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 9 och 10 §§ av den myndighet som regeringen bestämmer.

Staten företräds i ärenden om ersättning enligt 10 § av den myndighet som regeringen bestämmer.

16 Senaste lydelse 2009:685.

124

9 kap.

1 §17

Följande beslut får överklagas hos mark- och miljödomstolen:

1. beslut om tillstånd enligt 2 kap.,

2. beslut om godkännande av en övervaknings- och rapporteringsplan enligt 2 kap. 14 §,

3. beslut om tilldelning av utsläppsrätter enligt 3 kap.,

4. beslut om korrigering av tilldelningsbeslut enligt 4 kap. 4 §,

5. beslut om avvisning enligt 4 kap. 7 eller 8 §,

6. beslut om rättelse enligt 4 kap. 19 § första stycket,

7. beslut om att vägra öppna ett persondepåkonto enligt artikel 13.4 i registerförordningen eller ett depåkonto för handelsplattform enligt artikel 14.4 i registerförordningen,

8. beslut om att inte godkänna ett behörigt ombud eller extra behörigt ombud enligt artikel 20.4 i registerförordningen,

9. beslut om att vägra att uppdatera kontouppgifter eller uppgifter om behörigt ombud enligt artikel 21.1 i registerförordningen,

10. beslut enligt artikel 27.1 eller 27.3 i registerförordningen om att stänga av tillträdesrätten till ett konto enligt artikel 27.5 i samma förordning,

7. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §,

11. beslut om avgift enligt 4 kap. 20 §,

8. beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §,

12. beslut om uppskattning av utsläppens storlek enligt 5 kap. 2 §,

9. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §,

13. begäran som förenats med vite enligt 7 kap. 2 §,

10. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §,

14. föreläggande som förenats med vite enligt 7 kap. 3 §,

11. beslut om offentliggörande av verksamhetsutövares namn enligt 8 kap. 5 §,

15. beslut om offentliggörande av en verksamhetsutövares namn enligt 8 kap. 5 §,

12. beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a §, och

16. beslut om förseningsavgift enligt 8 kap. 5 a §, och

13. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §.

17. beslut om avgift enligt 8 kap. 6 §.

17 Senaste lydelse 2010:941.

125

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012 i fråga om 1 kap. 2 §, 2 kap. 14 § och 5 kap. 1 § och i övrigt den dag regeringen bestämmer

126

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2011-05-20

Närvarande: F.d. justitierådet Bo Svensson, f.d. regeringsrådet Leif

Lindstam och justitierådet Ann-Christine Lindeblad.

Ändringar i systemet för handel med utsläppsrätter

Enligt en lagrådsremiss den 12 maj 2011 (Miljödepartementet) har regeringen beslutat att inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (2010:944) om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken,

2. lag om ändring i lagen (2009:1326) om ändring i miljöbalken,

3. lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter.

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av kanslirådet Malin Wik.

Förslagen föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll

I lagrådsremissen föreslås ändringar i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter. Huvuddelen av ändringarna motiveras av att de nationella utsläppsregistren i EU:s medlemsstater ersätts av ett nytt unionsregister på EU-nivå. Vidare föreslås vissa förtydliganden i miljöbalken beträffande utsläpp av dikväveoxid, perfluorkolväten och koldioxid.

Förslaget till lag om ändring i lagen om handel med utsläppsrätter

Ingressen

I tredje dels-satsen saknas 4 kap. 5 §.

4 kap. 8 §

Enligt paragrafen ska en ansökan om att öppna ett persondepåkonto avvisas, om den som ansöker inte uppfyller kravet i 6 §. Det krav som avses är kravet att minst ett ombud för en sådan sökande ska vara folkbokfört eller ha säte i Sverige.

Avsikten med bestämmelsen kommer enligt Lagrådets mening bättre till uttryck om paragrafen ges följande lydelse:

Om den som ansöker om att öppna ett persondepåkonto inte har ett ombud som uppfyller kravet i 6 §, ska ansökan avvisas.

127

4 kap. 11 §

Enligt punkt 1 i paragrafen får regeringen meddela föreskrifter om anteckning i unionsregistret bl.a. om att en utsläppsrätt har utmätts, belagts med kvarstad eller betalningssäkrats.

I 6 kap. 3 § andra stycket används lokutionen ”utmätts, belagts med kvarstad eller blivit föremål för betalningssäkring”. Lagrådet godtar denna lokution liksom lokutionen ”betalningssäkrats” men förordar att samma lokution används i de båda paragraferna.

4 kap 20 §

Det framgår av lagtexten att den avgift som kontoföringsmyndigheten får ta ut är en avgift för att upprätta konto i utsläppsregistret (öppningsavgift). Av författningskommentaren bör detta framgå tydligt.

6 kap 1 §

Första stycket innebär att en verksamhetsutövare varje år ska överlämna det antal utsläppsrätter som motsvarar de sammanlagda utsläppen från anläggningen under närmast föregående kalenderår. Överlämnandet ska ske senast den 30 april. Denna tid kan infalla på dag som anges i 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid, bl.a. på en söndag, annan allmän helgdag eller lördag. Tidpunkten den 30 april är emellertid föreskriven i handelsdirektivet och därför kan lagen om beräkning av lagstadgad tid inte tillämpas, om verksamhetsutövaren överlämnar utsläppsrättigheterna efter den 30 april. För att tydliggöra detta föreskrivs i den remitterade lagtexten att ”Vid fastställande av tidpunkten för överlämnande gäller inte 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid”. Lagrådet finner att denna formulering är missvisande eftersom varken den kontoförande myndigheten eller någon annan myndighet fastställer tidpunkten för överlämnandet, utan verksamhetsutövaren kan överlämna utsläppsrätterna när som helst under tiden januari – april året efter utsläppsåret. Lagrådet föreslår att första stycket förtydligas genom att den citerade meningen ersätts med följande:

Överlämnandet får inte med stöd av 2 § lagen (1930:173) om beräkning av lagstadgad tid ske senare än den 30 april.

8 kap. 10 §

I paragrafens första stycke anges att den som lider skada i vissa fall har rätt till ersättning av staten. Som paragrafen är utformad ska skadan ha uppkommit till följd av ett beslut om rättelse, om rättelsen sker till följd av att kontoföringsmyndigheten har gjort en felregistrering. Lagrådet finner att det inte gärna kan vara rättelsen som ska ha orsakat skadan utan det fel som rättas. Första stycket kan därför i stället ges följande lydelse:

Den som lider skada till följd av ett fel som rättas enligt 4 kap. 19 § första stycket har rätt till ersättning av staten, om rättelsen avser en felregistrering som gjorts av kontoföringsmyndigheten.

128

Övriga lagförslag

Lagrådet lämnar övriga lagförslag utan erinran.

129

Miljödepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 31 maj 2011

Närvarande: Statsministern Reinfeldt, ordförande, och statsråden Bildt, Ask, Larsson, Carlgren, Hägglund, Carlsson, Borg, Sabuni, Billström, Tolgfors, Björling, Norman, Attefall, Engström, Kristersson, Ullenhag, Hatt

Föredragande: statsrådet Carlgren

Regeringen beslutar proposition 2010/11:151 Nytt unionsregister för utsläppsrätter

130

Rättsdatablad

Författningsrubrik Bestämmelser som

inför, ändrar, upphäver eller upprepar ett normgivningsbemyndigande

Celexnummer för bakomliggande EUregler

Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter

2 kap. 14 §

4 kap. 11 §

4 kap. 20 §

4 kap. 20 a §

32010R0920