Prop. 2012/13:177

Tekniska föreskrifter för fartyg på inre vattenvägar

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 13 juni 2013

Fredrik Reinfeldt

Catharina Elmsäter-Svärd

(Näringsdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

I propositionen lämnas förslag till de lagändringar som krävs för att genomföra direktivet 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart.

Genomförandet av direktivet innebär att Sverige börjar tillämpa delar av EU:s regelverk om inlandssjöfart. Inlandssjöfarten har såväl internationellt som inom EU en reglering som är helt separerad från havssjöfarten. Sverige har hittills tillämpat havssjöfartsregler på all fartygstrafik.

De lagändringar som föreslås i denna proposition är framför allt av ramkaraktär. Regeringen föreslår att det i fartygssäkerhetslagen (2003:364) t.ex. införs krav på fartyg att ha gemenskapscertifikat för inlandssjöfart om de trafikerar inre vattenvägar. Kraven föreslås dock inte gälla för fartyg som endast trafikerar svenska inre vattenvägar. Vidare föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska ange vilka vattenområden som ska vara svenska inre vattenvägar. Transportstyrelsen ska kunna överlåta tillsynsuppgifter till s.k. erkända klassificeringssällskap. Förslagen innebär att förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning får överlåtas till ett utländskt organ. Riksdagens beslut bör därför fattas i den ordning som föreskrivs i 10 kap. 6 § andra stycket regeringsformen.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 september 2014. För fartyg som vid ikraftträdandet har giltiga certifikat för aktuell fart föreslås att lagändringarna tillämpas när certifikatets giltighet upphör, dock senast den 30 december 2018.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringen föreslår att riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364).

2. Förslag till lag om ändring i fartygssäkerhetslagen (2003:364)

Härigenom föreskrivs1 i fråga om fartygssäkerhetslagen (2003:364)

dels att 1 kap. 5 §, 3 kap. 1, 2 och 7 §§, 5 kap. 3 och 7 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 och 11 §§ samt rubrikerna närmast före 1 kap. 5 § och 7 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 1 kap. 7 §, 3 kap. 1 a och 1 b §§ och 7 kap. 11 a §, samt närmast före 1 kap. 7 § och 3 kap. 1 a § nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

Erkänd organisation Erkänd organisation och erkänt

klassificeringssällskap

5 §2

Med erkänd organisation avses i denna lag en sådan organisation som har erkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg.

Med erkänd organisation avses i denna lag en organisation som har erkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg.

En organisation enligt denna lag kan vara ett klassificeringssällskap eller annan som utför säkerhetsbedömningar på statens vägnar.

Med erkänt klassificeringssällskap avses i denna lag ett sällskap som har erkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG av den 12 december 2006 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG 3 , senast ändrat genom kommissionens direktiv 2012/49/EU av den 10 december 2012 om ändring av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (2006/87/EG) av den 12 december 2006 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG (EUT L 389, 30.12.2006, s. 1, Celex 32006L0087), senast ändrat genom kommissionens direktiv 2012/49/EU (EUT L 6, 10.1.2013, s. 49 (Celex 32012L0049). 2 Senaste lydelse 2011:549. 3 EUT L 389, 30.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0087).

2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart 4 .

Fartområden och zoner

7 §

För sjöfarten ska Sveriges sjöterritorium delas in i fartområden och zoner.

3 kap.

1 §5

Ett svenskt fartyg som har en bruttodräktighet av minst 20 eller är ett passagerarfartyg skall ha ett fartcertifikat. Fritidsfartyg behöver dock ha fartcertifikat endast om bruttodräktigheten är minst 100.

Ett svenskt fartyg som har en bruttodräktighet av minst 20 eller är ett passagerarfartyg ska ha ett fartcertifikat. Fritidsfartyg behöver dock ha fartcertifikat endast om bruttodräktigheten är minst 100.

Ett fartyg som ägs eller brukas av svenska staten och som används uteslutande för statsändamål och inte för affärsdrift behöver inte ha fartcertifikat.

Transportstyrelsen får befria ett fartyg från skyldigheten att ha fartcertifikat, om ett passagerarfartygscertifikat har utfärdats för fartyget enligt 2 §.

Fartyg och flytande utrustning som har ett gemenskapscertifikat för inlandssjöfart enligt 1 a § behöver inte ha något fartcertifikat vid trafik på inre vattenvägar.

Gemenskapscertifikat för inlandssjöfart

1 a §

Följande fartyg ska när de trafikerar inre vattenvägar ha ett gemenskapscertifikat för inlandssjöfart enligt direktiv 2006/87/EG eller ett certifikat utfärdat i enlighet med artikel 22 i den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen:

4 EUT L 6, 10.1.2013, s. 49 (Celex 32012L0049). 5 Senaste lydelse 2008:1378.

1. passagerarfartyg, 2. bogserfartyg och skjutbogserare som är avsedda att bogsera, sidobogsera eller skjuta på antingen sådana fartyg som avses i 3 eller flytande utrustning, och

3. andra fartyg som har en längd av minst 20 meter, eller för vilka produkten av längd, bredd och djupgående ger en volym på minst 100 m 3 .

Flytande utrustning ska också ha något av de certifikat som anges i första stycket vid trafik på inre vattenvägar.

Havsgående fartyg som har giltiga certifikat för havsgående trafik behöver trots första stycket inte ha något av de certifikat som där anges när de tillfälligt trafikerar inre vattenvägar.

1 b §

Fartyg eller flytande utrustning som endast trafikerar svenska vattenvägar utan förbindelse med en vattenväg i någon annan medlemsstat i EU via en inre vattenväg behöver inte ha något gemenskapscertifikat enligt 1 a §.

2 §

Ett svenskt passagerarfartyg skall ha ett passagerarfartygscertifikat. Vid utfärdandet av passagerarfartygscertifikat skall det högsta tillåtna antalet passagerare bestämmas så att säkerheten för passagerarna är betryggande. Avseende skall fästas särskilt vid fartygets stabilitet och bärighet, vid de åtgärder som har vidtagits för utrymning och övergivande av fartyget samt vid skyddet mot ohälsa och olycksfall ombord.

Ett utländskt passagerarfartyg skall ha ett certifikat eller en annan handling som anger det högsta tillåtna antalet passagerare.

Ett svenskt passagerarfartyg ska ha ett passagerarfartygscertifikat. Vid utfärdandet av passagerarfartygscertifikat ska det högsta tillåtna antalet passagerare bestämmas så att säkerheten för passagerarna är betryggande. Avseende ska fästas särskilt vid fartygets stabilitet och bärighet, vid de åtgärder som har vidtagits för utrymning och övergivande av fartyget samt vid skyddet mot ohälsa och olycksfall ombord.

Ett utländskt passagerarfartyg ska ha ett certifikat eller en annan handling som anger det högsta tillåtna antalet passagerare.

Fartyg och flytande utrustning som har något av de certifikat som anges i 1 a § första stycket behöver inte ha något passagerarfartygscertifikat vid trafik på inre vattenvägar.

7 §

Ett fartyg som skall ha fribordsmärken enligt 5 § skall också ha ett fribordscertifikat.

Ett fartyg som ska ha fribordsmärken enligt 5 § ska också ha ett fribordscertifikat. Fartyg som har ett gemenskapscertifikat för inlandssjöfart enligt 1 a § behöver inte ha något fribordscertifikat.

5 kap.

3 §6

Om tillsyn i form av besiktning eller inspektion har utövats av en erkänd organisation för att fastställa minsta tillåtna fribord, eller för att utfärda eller förnya certifikat för fartyg eller utrustning, har denna tillsyn samma giltighet som om den utövats av Transportstyrelsen.

Om tillsyn i form av besiktning eller inspektion har utövats av en erkänd organisation eller ett erkänt klassificeringssällskap för att fastställa minsta tillåtna fribord, eller för att utfärda eller förnya certifikat för fartyg eller utrustning, har denna tillsyn samma giltighet som om den utövats av Transportstyrelsen.

7 §

Ett fartyg som har besiktigats enligt 6 § skall besiktigas om det har genomgått någon större ombyggnad, reparation eller förnyelse eller har lidit skada som kan inverka menligt på sjövärdigheten. En sådan besiktning skall göras inom tre månader från det att ombyggnaden, reparationen eller förnyelsen har avslutats.

Ett fartyg som har besiktigats enligt 6 § ska besiktigas om det har genomgått någon större ombyggnad, reparation eller förnyelse eller har skadats på ett sätt som kan inverka menligt på sjövärdigheten. En sådan besiktning ska göras inom tre månader från det att ombyggnaden, reparationen eller förnyelsen har avslutats. För fartyg som har ett gemenskapscertifikat för inlandssjöfart ska en besiktning, i stället för inom den tid som anges i andra meningen, göras innan fartyget gör någon ny resa.

6 Senaste lydelse 2008:1378.

Lydelse enligt 2012:97 Föreslagen lydelse

6 kap.

1 §

Ett fartygs resa får förbjudas, om det finns skälig anledning att anta att

1. fartyget inte är sjövärdigt för resa i den avsedda farten,

1. fartyget inte är sjövärdigt för en resa i den avsedda farten eller zonen,

2. fartyget i något väsentligt avseende har brister i skyddet mot ohälsa, olycksfall eller otrygghet avseende arbets- och levnadsförhållanden,

2. fartyget i något väsentligt avseende har brister i skyddet mot ohälsa, olycksfall eller otrygghet i fråga om arbets- och levnadsförhållanden,

3. fartyget inte är lastat eller barlastat på ett betryggande sätt,

4. fartyget medför fler passagerare än det högsta tillåtna antalet,

5. fartyget inte är bemannat på ett betryggande sätt för den avsedda resan,

6. rederiet eller fartyget inte uppfyller kraven på säkerhetsorganisation enligt denna lag, enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen eller enligt förordning (EG) nr 336/2006,

7. bestämmelserna i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän inte efterlevs och detta innebär en uppenbar fara för sjömännens eller arbetstagarnas hälsa och säkerhet,

7. bestämmelserna i lagen (1998:958) om vilotid för sjömän inte följs och detta innebär en uppenbar fara för sjömännens eller arbetstagarnas hälsa och säkerhet,

8. väder- eller sjöförhållandena är så ogynnsamma att resan skulle innebära allvarliga risker för människor eller miljön,

9. fartyget inte uppfyller föreskrivna krav på märkning med IMO- identifikationsnummer, eller

10. fartyget inte uppfyller föreskrivna krav avseende sådana handlingar med fartygshistorik som ska finnas ombord på fartyget.

10. fartyget inte uppfyller föreskrivna krav sådana handlingar med fartygshistorik som ska finnas ombord på fartyget.

Om det är fråga endast om brister i anordningar för arbetet eller i arbetsredskap får i stället användningen av anordningarna eller redskapen förbjudas tills rättelse har skett.

Likaså får, i stället för förbud enligt första stycket, användningen av en viss lokal, arbetsprocess eller arbetsmetod eller av ett visst ämne förbjudas tills rättelse har skett om det finns skälig anledning att anta att användningen innebär risk för ohälsa eller olycksfall.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7 kap.

Fartområden Fartområden

och zoner

1 §7

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka fartområden som skall finnas och omfattningen av de olika områdena. Regeringen får också meddela föreskrifter om rätt för Transportstyrelsen att i särskilda fall bestämma att ett fartygs fartområde skall ha annan omfattning än vad som följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av första meningen.

Regeringen får meddela föreskrifter om vilka fartområden som ska finnas och omfattningen av de olika områdena. Regeringen får också meddela föreskrifter om rätt för Transportstyrelsen att i särskilda fall bestämma att ett fartygs fartområde ska ha annan omfattning än vad som följer av föreskrifter som har meddelats med stöd av första meningen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka zoner som ska finnas och vilka inre vattenvägar som ska ingå i varje zon.

11 §8

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får genom avtal uppdra åt en erkänd organisation att utfärda och förnya certifikat och att i sådant syfte fastställa minsta tillåtna fribord.

Ett avtal som avses i första stycket får innehålla en begränsning av statens rätt att från organisationen kräva ersättning för skadestånd som staten ålagts att betala på grund av organisationens vållande. En sådan begränsning ska vara förenlig med vad som anges i detta avseende i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfarts-

Transportstyrelsen får överlåta åt en erkänd organisation att utfärda och förnya andra certifikat än gemenskapscertifikat för inlandssjöfart och att i sådant syfte fastställa minsta tillåtna fribord.

Innehållet i överlåtelsen ska regleras genom ett avtal. Avtalet får innehålla en begränsning av statens rätt att kräva ersättning från organisationen för skadestånd som staten ålagts att betala på grund av organisationens vållande.

En sådan begränsning ska vara förenlig med vad som anges i detta avseende i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg

7 Senaste lydelse 2008:1378. 8 Senaste lydelse 2011:549.

administrationernas verksamhet i förbindelse därmed.

och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Transportstyrelsen får uppdra åt någon annan än en erkänd organisation att utfärda och förnya certifikat som bara avser utrustning till fartyg och personlig skyddsutrustning, samt föreskriva eller för särskilda fall besluta att sådana certifikat ska ha samma giltighet som certifikat som utfärdas av Transportstyrelsen.

11 a §

Transportstyrelsen får överlåta åt ett erkänt klassificeringssällskap att utfärda och förnya gemenskapscertifikat för inlandssjöfart. Om fartyget uteslutande trafikerar inre vattenvägar i Sverige får Transportstyrelsen i stället överlåta uppgifterna åt en erkänd organisation.

1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.

2. För fartyg som vid ikraftträdandet har giltiga certifikat för aktuell fart ska lagen tillämpas när certifikatets giltighet har upphört, dock senast fr.o.m. den 30 december 2018.

3. Ärendet och dess beredning

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG av den 12 december 2006 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG gäller inte Sverige. Sverige har inte heller helt genomfört något annat EU-direktiv som rör trafik på inre vattenvägar, oavsett om Sverige omfattas av direktiven eller är undantaget. Sverige tillämpar vidare inte de EU-förordningar som rör inre vattenvägar. Direktivet 2006/87/EG samt de rättsakter som därefter har ändrat direktivet finns som bilaga 1–9. När det gäller bilaga 1 återges dock inte de delar av direktivet som inte berörs av förslagen i denna lagrådsremiss.

I en skrivelse den 23 juni 2009 (dnr N2009/3159/TE) hemställde företrädare för Västra Götalandsregionen att regeringen ska pröva om Göta älv, Trollhätte kanal och Vänern kan införlivas i EU:s lagstiftning som rör inre vattenvägar.

Regeringen gav den 21 december 2009 en särskild utredare uppdraget att analysera de konsekvenser som uppkommer om EU:s regelverk om inre vattenvägar genomförs i svensk rätt samt föreslå författningsändringar för ett sådant genomförande. Utredningen redovisade uppdraget i betänkandet Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk rätt (SOU 2011:4). Utredningens lagförslag finns i bilaga 10. En sammanfattning av betänkandet finns i bilaga 11. Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 12. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Näringsdepartementet (dnr N2011/751/TE).

I Näringsdepartementet utarbetades under hösten 2012 promemorian Kompletterande förslag till lagändringar för genomförande av direktivet 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart (dnr N2013/512/RS). Promemorians lagförslag finns i bilaga 13. Promemorian har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 14. En sammanställning av remissyttrandena finns tillgänglig i Näringsdepartementet (dnr N2013/512/RS).

I avsnitt 5.9 avviker regeringens förslag från promemorians förslag på så sätt att överlåtelse av förvaltningsuppgifter föreslås kunna ske beträffande fler uppgifter än som föreslås i promemorian. En förklaring till avvikelsen finns i avsnittet. Regeringen hade vid beredningen av lagrådsremissen underhandskontakter med Transportstyrelsen som berörs av förslaget. Transportstyrelsen fick också tillfälle att lämna synpunkter på utkastet till lagrådsremiss. Transportstyrelsen hade inte några invändningar mot regeringens förslag.

Lagrådet

Regeringen beslutade den 8 maj 2013 att inhämta Lagrådets yttrande över det lagförslag som finns i bilaga 15. Lagrådets yttrande finns i bilaga 16. Regeringen har följt Lagrådets synpunkter, vilket har lett till ändringar av vissa paragrafer och i författningskommentaren. Lagrådets synpunkter behandlas i avsnitten 5.4, 5.5, 5.9 och 7. I propositionen har vidare vissa redaktionella ändrar gjorts i förhållande till lagrådsremissens lagförslag.

Hänvisningar till S3

4. Bakgrund

Hänvisningar till S4

  • Prop. 2012/13:177: Avsnitt 5.3

4.1. Havssjöfart – inlandssjöfart

I stora delar av Europa och i t.ex. Nordamerika är sjöfarten av tradition uppdelad i å ena sidan maritim sjöfart, dvs. transport av gods och passagerare på haven, å andra sidan inlandssjöfart, dvs. trafik på s.k. inre vattenvägar. Inre vattenvägar består av kanaler, floder och insjöar, men även hamn- och kustområden kan i vissa fall anses vara inre vattenvägar. Gemensamt för de inre vattenvägarna är att våghöjden generellt är lägre än på haven och att fartygen typiskt sett alltid befinner sig relativt nära land.

Denna karaktäristiska skillnad har lett till att havssjöfart och inre vattenvägstrafik omfattas av två helt separata regelverk när det gäller bl.a. fartygens konstruktion och utrustning, bemanning, utbildning och certifiering av sjömän samt navigering. Ett fartyg konstruerat för inre vattenvägar kan exempelvis ha lägre boghöjd och fribord samt färre besättningsmän jämfört med ett fartyg avsett för havssjöfart. Fartyg i inlandssjöfart behöver inte heller klara sig själva vid en olycka utan kan normalt få hjälp från närliggande land.

4.2. EU:s regelverk om inre vattenvägar

Inom EU finns ett antal direktiv och förordningar som reglerar förhållanden som rör de inre vattenvägarna och trafiken på dessa. Av de mest centrala direktiven kan nämnas:

– direktiv 87/540/EEG om tillstånd att utföra varutransporter på

vattenvägar inom nationell och internationell transport och om ömsesidigt erkännande av examens-, utbildnings- och andra behörighetsbevis,

– direktiv 91/672/EEG om det ömsesidiga erkännandet av båtförarcertifikat för transport av gods och passagerare på inre vattenvägar, – direktiv 96/50/EG om harmonisering av villkoren för att erhålla nationella förarbevis för gods- eller passagerarbefordran på gemenskapens inre vattenvägar, –

direktiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg,

– direktiv 98/70/EG om kvaliteten på bensin och dieselbränslen, – direktiv 2005/44/EG om harmoniserade flodinformationstjänster

(RIS) på inre vattenvägar i gemenskapen,

– direktiv 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart, – direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg

och inre vattenvägar, och

– direktiv 2009/100/EG om ömsesidigt erkännande av fartcertifikat för fartyg i inlandssjöfart 97/68/EG om tillnärmning av medlems-

staternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar frön förbränningsmotorer som ska monteras i mobila maskiner som inte är av sedda att användas för transporter på väg (arbetsmaskindirektivet).

Av förordningarna kan följande nämnas:

– förordning (EEG) nr 3921/91 om villkoren för att transportföretag

skall få utföra inrikes transporter av gods eller passagerare på inre vattenvägar i en annan medlemsstat än den där de är hemmahörande,

– förordning (EG) nr 1356/96 om gemensamma bestämmelser för transport av gods eller passagerare på inre vattenvägar mellan medlemsstater, i syfte att införa frihet att tillhandahålla sådana transporttjänster, – förordning (EG) nr 1365/2006 om statistik över godstransporter på

inre vattenvägar, och

– förordning (EG) nr 169/2009 om tillämpning av konkurrensregler

på transporter på järnväg, landsväg och inre vattenvägar.

Hänvisningar till S4-2

  • Prop. 2012/13:177: Avsnitt 5.2

4.3. Regionala överenskommelser och FN

Flera av EU:s rättsakter om inre vattenvägar har sin grund i regionala överenskommelser. Till exempel har i direktivet 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart inarbetats de bestämmelser som reglerar inspektion av fartyg på Rhen, utfärdade av Centrala Kommissionen för Rhensjöfarten (CCNR). Även det båtförarcertifikat som regleras i direktiv 96/50/EG har sitt ursprung i regler antagna av CCNR. Även för andra floder, bl.a. Donau, Mosel och Sava, finns flodkommissioner som tar fram regler och rekommendationer för trafiken på respektive flod. Reglerna är framför allt offentligrättsliga säkerhetsbestämmelser, men också civilrättsliga och i vissa fall t.o.m. straffrättsliga frågor omfattas av kommissionernas regler.

Utöver de här nämnda regionala samarbetena som normalt endast omfattar de länder varigenom respektive flod rinner finns FN:s ekonomiska kommission för Europa, UNECE. UNECE har med hjälp av en arbetsgrupp för inlandssjöfart tagit fram alleuropeiska bindande regler samt rekommendationer om i stort sett alla områden som rör inre vattenvägar. UNECE utför sitt arbete i nära samarbete med EU, flodkommissionerna och andra internationella organ.

Sverige har inte tillträtt någon av de konventioner som UNECE har antagit. En utförligare beskrivning av de olika regionala samarbetena finns i betänkandet.

Hänvisningar till S4-3

  • Prop. 2012/13:177: Avsnitt 5.5

4.4. Den svenska inställningen till fenomenet inre vattenvägar

I anslutningsfördraget för bl.a. Sveriges inträde i EU anges att Sverige har inre vattenvägar. Konkret gjordes dessa konstateranden genom att de relevanta rättsakterna om inre vattenvägar ändrades genom att vissa särskilt angivna svenska vattenvägar, lades till i t.ex. berörda bilagor. Även särskilda då gällande svenska befälsbehörigheter angavs som tillämpliga på de rättsakter som reglerar behörigheter för sjömän på fartyg i inlandssjöfart.

Redan i betänkandet EU, Sverige och de inre vattenvägarna (SOU 1996:183) lämnades förslag till åtgärder för att genomföra EU:s regelverk om inre vattenvägar. Förslagen i betänkandet kom dock aldrig – förutom i vissa mindre avseenden – att genomföras. Den svenska inställningen har i stället varit att de svenska inre vattenvägarna av betydelse, dvs. framför allt Vänern och Mälaren med anslutningar, är av havskaraktär. Med åberopande av säkerhetsskäl har Sverige därför avstått från att helt genomföra EU-regelverket om inre vattenvägar. I vissa direktiv finns möjligheter att göra undantag från att tillämpa direktivet i delar eller i dess helhet. Sverige har i ett par fall utnyttjat sådana undantag och anmält detta till kommissionen. Sverige tillämpar i stället det regelkomplex som gäller för havssjöfarten även på de inre vattenvägarna.

Kommissionen har inte framfört några formella invändningar mot den svenska inställningen till EU-regelverket om inre vattenvägar. I december 2009 tillsatte regeringen återigen en kommitté med uppgift att analysera de konsekvenser som uppkommer om EU:s regelverk om inre vattenvägar genomförs i svensk rätt och att föreslå författningsändringar för ett sådant genomförande. Uppdraget redovisades i betänkandet Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk rätt (SOU 2011:4). Även av det betänkandets slutsatser framgår att det inte finns vare sig några juridiska eller praktiska hinder mot att genomföra regelverket om inre vattenvägar i svensk rätt.

I Svensk Sjöfartsnäring – Handlingsplan för förbättrad konkurrenskraft, beslutad den 17 januari 2013, uppgav regeringen att regeringen har påbörjat arbetet med att införa EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk lagstiftning.

Hänvisningar till S4-4

  • Prop. 2012/13:177: Avsnitt 5.1

5. Förslag

5.1. EU:s regler om inre vattenvägar ska genomföras

Regeringens bedömning: Sverige ska genomföra EU:s regelverk om trafik på inre vattenvägar.

Utredningens bedömning: I betänkandet tas inte ställning till frågan om regelverket bör genomföras eller inte utan endast vilka författningsändringar som krävs för att genomföra vissa av direktiven.

Remissinstanserna: Den övervägande andelen av remissinstanserna tillstyrker allmänt eller har inte någon erinran mot bedömningen att genomföra EU-regelverket om inre vattenvägar. Endast Länsstyrelsen i

Västmanlands län, Sjöbefälsförbundet och Sveriges fartygsbefälsförening motsätter sig att Sverige genomför regelverket.

Skälen för regeringens bedömning

Underlätta för näringen

Det finns framför allt näringspolitiska skäl att införa regelverket om inre vattenvägar i Sverige. På senare år har företrädare för den svenska närsjöfarten uppgett att de ser stora möjligheter för en utveckling av sjötransporter inom Sverige om reglerna om inre vattenvägar genomförs. Detta bekräftas också av remissvaren på betänkandet. I betänkandet anförs förvisso att det är svårt att bedöma om och i så fall i vilken omfattning ett genomförande av regelverket kommer att leda till någon ökning av sjötransporter t.ex. genom överflyttning av gods från järnväg eller väg. Denna analys har kritiserats av många remissinstanser som ofullständig eftersom någon statistik eller andra uppgifter till grund för påståendet inte har lämnats. Regeringen kan till viss del hålla med i kritiken, men det kan inte bortses från att det innan regelverket är genomfört och utformat i alla dess delar knappast kan sägas något om hur transportköparna och därmed rederierna påverkas. Å andra sidan har inte något framkommit som pekar på att ett genomförande skulle påverka sjöfartsbranschen negativt eller minska utnyttjandet av sjöfarten som transportsätt. Det finns snarare flera positiva effekter av ett genomförande, vilket regeringen redogör närmare för i avsnitt 6.

Det finns inre vattenvägar i Sverige

Sverige har inre vattenvägar. Även om det i EU-rätten saknas en allmän definition av begreppet inre vattenvägar1 kan det lätt konstateras att det i Sveriges inland finns farbara vattenvägar som är mer eller mindre åtskilda från de havsområden som omger Sverige. Att Sverige har inre vattenvägar konstaterades som nämnts i avsnitt 4.4 också i Sveriges anslutningsfördrag till Europeiska unionen. Redan av den anledningen

1 Se angående detta konstaterande Europeiska unionens domstols dom den 1 mars 2007 i mål nr C-391/05.

föreligger egentligen tillräckliga förutsättningar för att genomföra EU:s regelverk om inre vattenvägar. Av betänkandet framgår också att det inte finns några juridiska eller praktiska hinder att genomföra regelverket om inre vattenvägar.

Undvika överträdelseförfaranden

Som skäl för att inte genomföra eller tillämpa regelverket om inre vattenvägar har Sverige under åren åberopat att Sverige i stället tillämpar samma regelverk som gäller för havsgående fartyg, vilket ger en högre säkerhetsnivå än regelverket om inre vattenvägar och alltså rättfärdigar ett underlåtande att genomföra direktiven. Kommissionen har åtminstone indirekt godtagit detta argument genom att inte inleda något överträdelseförfarande mot Sverige för att inte ha genomfört direktiven eller tillämpat förordningarna. I avsaknad av ett officiellt ställningstagande från kommissionen kan det dock inte förutsättas att kommissionen kommer att godta den svenska inställningen i all framtid. Detta särskilt eftersom regelverket om inre vattenvägar inte enbart har ett säkerhets- och miljöskyddshöjande syfte utan även ger rättigheter för enskilda och företag att t.ex. utöva sitt yrke som båtförare eller driva företag fritt inom unionen. Även för att undvika framtida överträdelseärenden finns således anledning att genomföra regelverket om inre vattenvägar.

Sammanfattning

Regeringen anser sammanfattningsvis att det inte längre finns några skäl att inte genomföra regelverket om inre vattenvägar. Ett genomförande ger legala förutsättningar för de rederier som så önskar att övergå till att transportera gods och passagerare enligt reglerna om inre vattenvägar.

Hänvisningar till S5-1

5.2. Något om det inledande och kommande arbetet

Det tekniska direktivet inleder genomförandet i lagstiftningen

I avsnitt 4.2 har redovisats de mest centrala direktiven och förordningarna som rör förhållanden för inre vattenvägar. I betänkandet föreslås endast för ett fåtal av dessa hur genomförandet kan ske. För flera av direktiven lämnas i betänkandet inga förslag till genomförande utan föreslås att en vidare utredning måste göras. Detta gäller t.ex. direktiven som rör harmonisering av förarbevis och ömsesidigt erkännande av båtförarcertifikat. För andra direktiv – där ett sådant val är möjligt – föreslås att Sverige tills vidare inte ska genomföra direktiven. Detta gäller t.ex. direktiven om harmoniserade flodinformationstjänster och transport av farligt gods. För dessa båda kategorier saknas således förutsättningar att lämna några förslag till genomförande.

Ett av få direktiv för vilket det i betänkandet lämnas ett fullständigt förslag till genomförande är direktivet 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart. Det direktivet får också anses vara det mest centrala vid ett införande av hela EU-regelverket om inre vattenvägar. Om inga fartyg kan certifieras enligt det direktivet saknas också i princip anledning att genomföra övriga direktiv som rör förhållanden på inre vattenvägar. Det faller sig därför naturligt att ett svenskt genom-

förande bör inledas med det direktivet. Med början i avsnitt 5.3 lämnas förslag till vilka lagändringar som krävs för att genomföra det direktivet i svensk rätt. Genomförandet av regelverket om inre vattenvägar har dock redan inletts genom en förordningsändring som rör typgodkännande av motorer på fartyg i inlandssjöfart.

Typgodkännande av motorer på fartyg i inlandssjöfart redan infört

Direktivet 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg (det s.k. arbetsmaskindirektivet) reglerar utsläppsgränsvärden från motorer, och stadgar att dessa motorer ska typgodkännas.

Sverige har tidigare genomfört arbetsmaskindirektivet för samtliga mobila maskiner utom sådana som är avsedda för fartyg i inlandssjöfart. Den 21 mars 2013 beslutade dock regeringen en förordningsändring som innebär att även motorer avsedda för fartyg i inlandssjöfart ska typgodkännas. Transportstyrelsen är godkännande myndighet. Förordningsändringen trädde i kraft den 23 april 2013. Ändringen innebär t.ex. att svenska motortillverkare i fortsättningen inte behöver vända sig till andra länder för att typgodkänna sina produkter, utan kan vända sig till Transportstyrelsen.

Förordningsändringen är av stor vikt för arbetet med att genomföra direktivet med tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart. Enligt artikel 8.2a. i arbetsmaskindirektivet får nämligen medlemsstaterna inte utfärda det fartcertifikat för gemenskapens inlandssjöfart, vilket fastställs i rådets direktiv 82/714/EEG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart, till något fartyg med motorer som inte uppfyller kraven i arbetsmaskindirektivet. Direktiv 82/714/EEG är upphävt och ersatt av direktiv 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart.

Bemanning

EU-rätten innehåller inte några bestämmelser om vilken bemanning som ett fartyg i inlandssjöfart ska ha. Det är därför en fråga som varje medlemsstat får avgöra.

Enligt 2 kap. 4 § fartygssäkerhetslagen (2003:364), förkortad FSL, ska ett fartyg vara bemannat på ett betryggande sätt. Enligt 3 kap. 10 § FSL ska säkerhetsbesättning fastställas för varje passagerarfartyg och för varje annat fartyg med en bruttodräktighet av minst 20 som transporterar gods eller passagerare. Med säkerhetsbesättning avses enligt 1 kap. 2 § FSL det minsta antal besättningsmän i olika befattningar som kan anses vara betryggande från sjösäkerhetssynpunkt i den fart som fartyget används i eller är avsett att användas i. Säkerhetsbesättning fastställs enligt 3 kap. 12 § FSL av Transportstyrelsen. Enligt 3 kap. 11 § FSL får ett fartyg för vilket säkerhetsbesättning har fastställts inte framföras om inte besättningen har den storlek och den sammansättning i övrigt som anges i beslutet. Bestämmelserna om säkerhetsbesättning gäller enligt 3 kap. 18 § FSL inte utländska fartyg.

Enligt gällande svenska bestämmelser är det således Transportstyrelsen som i enskilda beslut avgör hur många besättningsmän som ett fartyg ska

ha och vilka befattningar dessa ska ha. Dessa bestämmelser blir, vilket utredningen också konstaterat, tillämpliga på svenska fartyg på inre vattenvägar.

Även om det inte finns några EU-gemensamma regler om bemanning finns det såväl bindande regler som riktlinjer inom de olika flodkommissionerna och inom UNECE. Dessa regler och riktlinjer har vissa medlemsländer gjort till nationell lagstiftning. Frågan om bemanningen av inlandsfartyg är också en viktig fråga för redarbranschen. Sveriges redareförening har t.ex. i sitt remissvar uppgett att om de bemanningsregler som utredningen föreslår genomförs på fartyg på inre vattenvägar är genomförandearbetet i övrigt onödigt och bör inte påbörjas över huvud taget.

Bemanningen är som redareföreningen påpekar en viktig faktor när det gäller prissättningen av transporter och påverkar således direkt kostnadsbilden för rederierna och därmed också indirekt industrins val av trafikslag för sina transporter. Regeringen gav mot denna bakgrund den 27 mars 2013 Transportstyrelsen i uppdrag att se över principerna för bemanning av de fartyg som kommer att certifieras för inlandssjöfart. Utgångspunkten enligt uppdraget är att konstruktions- och utrustningskraven för fartyg i inlandssjöfart samt fartygens trafikmönster bör få genomslag i besluten om säkerhetsbesättning. Uppdraget ska redovisas för Näringsdepartementet den 31 december 2013.

Det fortsatta arbetet

Som nämnts finns ett stort antal direktiv och förordningar med koppling till inre vattenvägar. Regeringen avser att återkomma med besked om vilka ytterligare direktiv som ska genomföras. Som redan nämnts kan det dock krävas ytterligare utredning innan några förslag kan lämnas när det gäller flera av direktiven. När det gäller direktiven 91/672/EEG om det ömsesidiga erkännandet av båtförarcertifikat och 96/50/EG om harmonisering av villkoren för att erhålla nationella förarbevis har något förslag till genomförande inte lämnats av utredningen. I stället för att analysera hur dessa direktiv ska genomföras har regeringen valt att delta i kommissionens expertgrupp som utarbetar ett nytt EU-regelverk om utbildning och behörigheter, ett regelverk som eventuellt kan komma att ersätta de nämnda direktiven. Näringsdepartementet har utsett företrädare för Transportstyrelsen att delta i expertgruppens arbete.

Regeringen avser också att fortsätta analysen av vilka EU-förordningar som eventuellt kan kräva kompletterande författningsreglering i Sverige för att kunna tillämpas. Till exempel kommer det att behöva utses behörig myndighet att utfärda intyg enligt bl.a. förordningen (EEG) nr 3921/91 om villkoren för att transportföretag skall få utföra inrikes transporter av gods eller passagerare på inre vattenvägar i en annan medlemsstat än den där de är hemmahörande, och möjligen också enligt förordningen (EEG) nr 2919/85 om fastställande av villkoren för tillträde till de avtal som slutits enligt den reviderade konventionen om sjöfarten på Rhen för fartyg som tillhör Rhensjöfarten.

Hänvisningar till S5-2

  • Prop. 2012/13:177: Avsnitt 6.2.4

5.3. Direktivet om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart bör genomföras i befintlig lagstiftning

Regeringens förslag: Direktivet om tekniska föreskrifter för fartyg bör genomföras genom ändringar i fartygssäkerhetslagen och genom föreskrifter som meddelas med stöd av den lagen.

Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Ingen remissinstans yttrar sig över förslaget. Skälen för regeringens förslag: Frågan är om direktivet om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart ska genomföras i befintlig lagstiftning eller genom ett separat nytt regelverk.

Det europeiska och det EU-rättsliga regelverket om trafik på inre vattenvägar är som nämnts i avsnitt 4 skilt från de regler som gäller havssjöfarten. I många länder i Europa och EU administreras frågor om inre vattenvägar dessutom av andra myndigheter än som hanterar frågor om havssjöfarten. Trafik på inre vattenvägar betraktas i princip som ett eget trafikslag, skilt från övrig sjöfart. Detta skulle kunna tala för att ett införande av regelverket om inre vattenvägar, inklusive direktivet om tekniska föreskrifter, bör genomföras i ett nytt, separat regelverk.

Utredningen har dock föreslagit att genomförandet av direktivet ska ske genom ändringar i den befintliga lagstiftningen, dvs. fartygssäkerhetslagen (2003:364), förkortad FSL, och genom föreskrifter som meddelas med stöd av den lagen. Något alternativt förslag till genomförande redogörs det inte för i betänkandet. Ingen remissinstans har heller haft någon synpunkt på förslaget. Redan av den anledningen saknas förutsättningar att genomföra direktivet på något annat sätt. Det finns fördelar med ett genomförande i befintlig lagstiftning som kan väga tyngre än införandet av ny lagstiftning. Ett genomförande av direktivet genom användande av FSL kräver inte särskilt många lagändringar. Direktivets bestämmelser låter sig relativt lätt infogas i FSL:s systematik. Eftersom avsikten är att Transportstyrelsen är den myndighet som ska ansvara för att ta fram föreskrifter om krav på fartyg och deras utrustning och sköta tillsynen finns i FSL redan t.ex. bemyndiganden om delegering av normgivning till Transportstyrelsen inom dessa områden som går att utnyttja utan ändringar.

Mot denna bakgrund föreslår regeringen att genomförandet av direktivet bör ske genom utnyttjande av den befintliga regleringen i FSL och genom föreskrifter som meddelas med stöd av den lagen. Det ska upplysningsvis nämnas att uttrycken inlandssjöfart och fartyg/trafik på inre vattenvägar både allmänt och i direktivet används synonymt.

Hänvisningar till S5-3

  • Prop. 2012/13:177: Avsnitt 5.2

5.4. Inre vattenvägar och zonindelning

Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vilka zoner som ska finnas och vilka inre vattenvägar som ska ingå i varje zon.

I fartygssäkerhetslagen ska det tas in en bestämmelse om att för sjöfarten ska Sveriges sjöterritorium delas in i fartområden och zoner.

Utredningens förslag: Överensstämmer i sak med regeringens även om den lagtekniska utformningen är något annorlunda. Utredningen föreslår inte någon bestämmelse om indelning av Sveriges sjöterritorium i fartområden och zoner.

Remissinstanserna: Göta hovrätt har inte något att erinra mot det föreslagna lagförslaget, men anser att det författningsmässigt framstår som en brist om det är så att såväl svensk rätt som aktuell EU-rättsakt i huvudsak saknar bestämmelser som slår fast vilka principer som ska tillämpas för att bestämma vilka vattenvägar som omfattas. Hovrätten anser att rekommendationer i ett dokument med för hovrätten okänd rättslig status inte framstår som tillräckligt. Ingen annan remissinstans yttrar sig över förslaget.

Skälen för regeringens förslag

Definition av zonerna

Av artikel 1.1 i direktivet framgår att unionens inre vattenvägar delas in i zoner. Zonerna 1–4 omfattar de vattenvägar som är upptagna i bilaga I till direktivet. Det finns enligt nämnda artikel även en zon R som består av de vattenvägar för vilka certifikat ska utfärdas i enlighet med den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen. Zon R är dock inte relevant när det gäller en svensk zonindelning.

Det är medlemsstaterna själva som – efter samråd med kommissionen – avgör vilka vattenvägar som de vill anmäla till bilagan, jfr artikel 1.2. Någon geografisk avgränsning av vad som är en inre vattenväg finns inte. Detta innebär t.ex. att flera länder, däribland Sverige, inte har anmält några vattenvägar att ingå i bilagan. Av artikel 27 följer att Sverige och dessa andra länder därmed inte har någon skyldighet att genomföra direktivet.

Direktivet innehåller inte någon definition av eller annan förklaring för vilken omfattning de olika zonerna har. Göta hovrätt har anfört att detta framstår som otillräckligt. Regeringen kan i och för sig instämma i hovrättens resonemang att det inte finns någon klar rättslig grund för hur zonindelningen enligt direktivet ska göras. De tekniska föreskrifterna i direktivet omfattar dock i huvudsak bestämmelserna om inspektion av fartyg på Rhen (se skäl 2 till direktivet). De bestämmelserna har i sin tur tagits in i UNECE:s rekommendationer om harmoniserade europeiska tekniska krav för fartyg i inlandssjöfart, se UNECE resolution nr 61 (ECE/TRANS/SC.3/172). Det är allmänt vedertaget att zonindelningen i direktivet därför också ska följa dessa rekommendationer. Detta har vid underhandskontakter bekräftats av kommissionen samt av vissa andra medlemsstater som har genomfört direktivet. Regeringen anser därför i

likhet med utredningen att vid indelning av inre vattenvägar i de olika zonerna ska definitionen av zonerna utgå från den ovan nämnda rekommendationen av UNECE. Det saknas dock anledning att, i linje med vad Göta hovrätt föreslår, reglera detta i lagen.

I sak innebär detta i korthet följande. Zon 1 utgörs av vattenvägar med en signifikant våghöjd som över viss tid i genomsnitt inte överskrider 2,0 m. För zon 2 och 3 är gränserna för den signifikanta våghöjden 1,2 m respektive 0,6 m. Zon 4 regleras inte i rekommendationerna. För beräkningen av våghöjden finns angivet en matris i rekommendationerna.

Närmare om utformningen av bemyndigandet

I betänkandet föreslås att ”regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även […] meddela föreskrifter om vilka zoner som ska finnas och omfattningen av de olika zonerna.”

Av artikel 1 och 3 i direktivet följer att endast trafik på de vattenvägar som är uppräknade i bilaga I till direktivet omfattas av direktivets krav. Även om ett vattenområde har en våghöjd som ligger inom ramen för zonindelningen omfattas inte trafiken på det vattenområdet så länge medlemsstaten inte har beslutat att det aktuella vattenområdet ska omfattas och området har infogats i bilaga I. Förslaget från utredningen att i lagen delegera rätten att meddela föreskrifter om omfattningen av zonerna kan därför möjligen leda tanken till att alla vattenvägar som har en våghöjd som ryms inom en viss zon också automatiskt omfattas av den svenska lagstiftningen. Detta torde dock inte ha varit utredningens avsikt och motsvarar inte heller som nämnts direktivets lydelse. För att bättre motsvara direktivets innehåll bör delegationsbestämmelsen i stället formuleras så att ”regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om vilka zoner som ska finnas och vilka inre vattenvägar som ska ingå i varje zon”. Därigenom klargörs att det krävs ett aktivt utpekande av aktuella vattenområden. Naturligtvis kan ett utpekande göras på så sätt att en viss zon omfattar samtliga vattenområden som har en våghöjd som ligger inom ramen för den aktuella zonen.

Det ska också nämnas att en inre vattenväg kan vara såväl ett område avgränsat av en yttre gräns som enbart en sträcka mellan två punkter.

Förberedande mätning av Vänern

Av betänkandet framgår att enligt de beräkningar som har gjorts har bl.a. delar av Vänern en sådan våghöjd som ligger över de gränsvärden som ska tillämpas vid zonindelningen enligt direktivet 2006/87/EG om tekniska föreskrifter. Det skulle därmed enligt betänkandet inte gå att tillämpa direktivet på hela Vänern. Den våghöjdsberäkningen är dock inte gjord enligt bestämmelserna i direktivet och den ovan nämnda UNECE-resolutionen. Den 29 mars 2012 gav regeringen därför Transportstyrelsen i uppdrag att undersöka hur Vänerns fartområden ser ut utifrån definitionerna av signifikant våghöjd enligt bl.a. direktivet (dnr N2012/1803/TE). Transportstyrelsen redovisade uppdraget till Näringsdepartementet i en reviderad rapport den 22 februari 2013. En av rapportens slutsatser är att den våghöjdsmodellering som SMHI har utfört på Transportstyrelsens uppdrag visar att gränsvärdet för zon 1 inte

överskrids på Vänern. Direktivet om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart kan därmed tillämpas på hela Vänern.

Utpekande av inre vattenvägar kräver samråd med samt underrättelse till kommissionen

Enligt artikel 1.2 kan en medlemsstat, efter samråd med kommissionen, företa ändringar i klassificeringen av sina vattenvägar i de zoner som är upptagna i bilaga I. Ändringarna ska enligt samma bestämmelse senast sex månader innan de träder i kraft anmälas till kommissionen, som ska underrätta de övriga medlemsstaterna. Ett svenskt genomförande av direktivet kräver som nämnts att Sverige pekar ut inre vattenvägar som ska ingå i de olika zonerna. Detta innebär i praktiken att en ändring ska göras av bilaga I, vilket således kräver först samråd med kommissionen och därefter att kommissionen underrättas sex månader innan föreskrifterna träder i kraft. Regeringen avser att peka ut Transportstyrelsen som ansvarig myndighet för att meddela föreskrifter om zonindelningen. Det är därför naturligt att Transportstyrelsen också får ansvara för samråd med och underrättelse till kommissionen.

En grundläggande bestämmelse om fartområden och zoner bör införas

Fartygssäkerhetslagen innehåller inte någon grundläggande bestämmelse om att det svenska sjöterritoriet ska delas in i fartområden. Först i det bemyndigande som föreslås ändras enligt förslaget i detta avsnitt omtalas fartområden. Inte heller när det gäller zoner för vilka det enligt förslaget ska delegeras föreskriftsrätt finns någon grundläggande bestämmelse om vad detta begrepp innebär eller att sådana ska finnas. Lagrådet har ansett att det är otillfredsställande att lagen inte ger underlag för att bedöma vilken innebörd bemyndigandena har. Enligt Lagrådet skulle denna brist i viss mån kunna läkas genom att föra in en bestämmelse i lagen enligt vilken Sveriges sjöterritorium för sjöfarten ska delas in i fartområden och zoner. Regeringen delar Lagrådets uppfattning och föreslår att en sådan bestämmelse tas in i lagens allmänna bestämmelser i första kapitlet.

5.5. Krav på gemenskapscertifikat för inlandssjöfart

Regeringens förslag: Följande fartyg ska när de trafikerar inre vattenvägar ha ett gemenskapscertifikat för inlandssjöfart enligt direktiv 2006/87/EG eller ett certifikat utfärdat i enlighet med artikel 22 i den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen:

1. passagerarfartyg,

2. bogserfartyg och skjutbogserare som är avsedda att bogsera, sidobogsera eller skjuta på antingen sådana fartyg som avses i 3 eller flytande utrustning, och

3. andra fartyg som har en längd av minst 20 meter, eller för vilka produkten av längd, bredd och djupgående ger en volym på minst 100 m3.

Flytande utrustning ska också ha något av de certifikat som anges i första stycket vid trafik på inre vattenvägar.

Havsgående fartyg som har giltiga certifikat för havsgående trafik behöver trots första stycket inte ha något av de certifikat som där anges när de tillfälligt trafikerar inre vattenvägar.

Utredningens förslag: Överensstämmer i huvudsak med regeringens.

I betänkandet föreslås att fartyg enligt den tredje punkten ska uppfylla både längd- och volymkravet för att omfattas, dvs. att villkoren ska vara kumulativa. I betänkandet föreslås vidare när det gäller passagerarfartyg att endast utländska sådana ska omfattas. I betänkandet föreslås också att i stället för flytande utrustning ska flytande anläggningar ha certifikat. När det gäller utländska fartyg som innehar s.k. Rhencertifikat föreslås i betänkandet att detta skulle ge en rättighet att trafikera svenska inre vattenvägar. Slutligen föreslås i betänkandet ett något annat namn på certifikatet.

Remissinstanserna: Sjöfartsforum och SWEREF Skärgårdsredarna anser att även svenska passagerarfartyg ska omfattas av genomförandet.

Transportstyrelsen och Sveriges fartygsbefälsförening tillstyrker förslaget att svenska passagerarfartyg ska undantas. I övrigt kommenteras inte förslaget av någon remissinstans.

Promemorians förslag: Överensstämmer i sak med regeringens. Remissinstanserna: De flesta remissinstanser har ingen erinran mot eller tillstyrker allmänt förslagen. Sveriges redareförening, Erik Thun AB och Ahlmark Lines A.-B., Sveriges hamnar och SWEREF Skärgårdsredarna tillstyrker särskilt förslaget att samtliga svenska fartyg ska omfattas. Regelrådet avstyrker förslaget att svenska passagerarfartyg ska omfattas av genomförandet. Kommerskollegium efterfrågar en definition av begreppet passagerarfartyg. Bureau Veritas bekräftar att flytande anläggningar inte omfattas.

Skälen för regeringens förslag

Av artikel 3.1 b) och artikel 1 följer att farkoster som trafikerar de inre vattenvägar som delats in i zoner och finns upptagna i bilaga I till direktivet ska medföra ett gemenskapscertifikat för fartyg i inlandssjöfart. Definitionerna i artikel 1.01 i bilaga II till direktivet ger en närmare bild av vad som avses. En farkost är enligt definitionen (punkt 1 i nämnda

artikel i bilagan) ett fartyg eller flytande utrustning. Med fartyg avses fartyg i inlandssjöfart eller havsgående fartyg (punkt 2). Med fartyg i inlandssjöfart avses fartyg som är avsett uteslutande eller huvudsakligen för trafik på inre vattenvägar (punkt 3) och med havsgående fartyg avses fartyg som certifierats för havsgående trafik (punkt 4). Med flytande utrustning avses slutligen flytande installationer som bär upp arbetsredskap som kranar, muddringsutrustning, pålkranar eller hissar (punkt 23).

Det kan således konstateras att direktivet blir tillämpligt och krav på certifikat som huvudregel gäller så snart en farkost faktiskt trafikerar en sådan vattenväg som en medlemsstat har utsett som en inre vattenväg att ingå i bilaga I till direktivet. Detta gäller oavsett om farkosten är avsedd för inre vattenvägar eller är havsgående. Det avgörande är klassificeringen av vattenområdet. (Havsgående fartyg kan dock undantas i vissa situationer, se nedan.)

Vilka farkoster omfattas?

I artikel 2.1–2 anges för vilka typer av farkoster, dvs. fartyg samt flytande utrustning, som direktivet ska gälla.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1. Detta direktiv skall enligt artikel 1.01 i bilaga II gälla för följande

farkoster:

a) Fartyg med en längd (L) av 20 meter eller mer.

b) Fartyg för vilka produkten av L × B × T (längd, bredd, djupgående) ger en volym på 100 m3eller mer.

2. Dessutom skall detta direktiv enligt artikel 1.01 i bilaga II gälla för alla

a) bogserfartyg och skjutbogserare, som är avsedda att bogsera eller påskjuta sådana fartyg som avses i punkt 1 eller flytande anläggningar eller för att långsides bogsera sådana fartyg eller flytande anläggningar,

b) fartyg avsedda för persontransport, som transporterar fler än tolv passagerare förutom besättningen,

c) flytande utrustning.2

Förslaget i betänkandet innebär att artikel 2.1–2 skulle genomföras på ett sätt som avvek från direktivet. När det gäller förslaget i betänkandet att villkoren enligt punkten a) i artikel 2.1 ska ses som kumulativa och inte alternativa, och förslaget att flytande anläggningar ska omfattas, var det troligen inte avsett att genomförandet skulle avvika från direktivet. I promemorian föreslås därför en justering så att genomförandet i dessa delar ska ske i enlighet med direktivet, dvs. att ett fartyg som inte är passagerarfartyg ska omfattas om fartyget antingen har en längd av minst

2 I den svenska språkversionen av direktivet anges under c) flytande anläggningar. Denna översättning är fel och ska rätteligen vara flytande utrustning, se närmare s. 14 i promemorian.

20 meter eller en volym om minst 100 m3 samt att det är flytande utrustning som ska omfattas, inte flytande anläggningar. Ingen remissinstans har invänt mot detta. Bureau Veritas har uttryckligen bekräftat promemorians slutsats när det gäller flytande utrustning. Regeringen föreslår att genomförandet i denna del görs i enlighet med promemorians förslag.

Lagrådet har dock föreslagit en något annorlunda utformning av bestämmelsen, ett förslag som regeringen har följt. I sak innebär

Lagrådets förslag inte någon avvikelse från promemorians förslag.

Alla passagerarfartyg – även svenska – ska omfattas

Direktivet gäller enligt artikel 2.2 b) fartyg avsedda för persontransport, som transporterar fler än tolv passagerare förutom besättningen. Enligt definitionen i artikel 1.01 punkt 18 i bilaga II till direktivet är ett passagerarfartyg ett dagstursfartyg eller fartyg med hytter som är konstruerat och utrustat för att kunna transportera fler än 12 passagerare. Enligt 1 kap. 3 § FSL avses med passagerarfartyg fartyg som medför fler än tolv passagerare. Enligt 3 kap. 2 § FSL ska ett svenskt passagerarfartyg ha ett passagerarfartygscertifikat. Ett sådant certifikat är slutligen enligt 1 kap. 4 § 2 FSL ett bevis bl.a. om att ett fartyg vid tillsyn har befunnits lämpligt att transportera passagerare. Eftersom den praktiska innebörden av begreppet passagerarfartyg i FSL är densamma som direktivets definition kan vid genomförandet av artikel 2.2 b) begreppet passagerarfartyg i FSL:s mening användas.

Artikel 7 ger medlemsstaterna en möjlighet att undanta fartyg som endast trafikerar inre vattenvägar utan förbindelse med en vattenväg i en annan medlemsstat via en inre vattenväg. Betänkandets förslag innebar att svenska passagerarfartyg ska undantas vid genomförandet av direktivet medan utländska passagerarfartyg ska omfattas. SWEREF och

Sjöfartsforum motsatte sig i sina remissvar att svenska passagerarfartyg ska undantas. Därutöver uttalade ett flertal remissinstanser i allmänna ordalag att ett genomförande måste ske med så få avvikelser från direktivet som möjligt. Sveriges Fartygsbefälsförening och Transportstyrelsen stödde som enda remissinstanser uttryckligen utredningens förslag i denna del. I promemorian föreslås dock att även svenska passagerarfartyg ska omfattas. Regelrådet har avstyrkt promemorians förslag eftersom det saknas dels en analys av alternativa lösningar, dels kostnadsmässiga beräkningar av följderna av förslaget för företagen.

Regeringen anser till skillnad mot förslaget i betänkandet men i likhet med förslaget i promemorian att det på flera grunder finns skäl att även svenska passagerarfartyg ska omfattas. Ett undantag för svenska passagerarfartyg skulle medföra att olika villkor kommer att gälla för samma trafik eftersom fartyg som har certifierats i andra medlemsstater enligt direktivet har rätt att trafikera svenska inre vattenvägar med stöd av det certifikatet. Fram till i dag har Sverige i praktiken kunnat vägra detta med hänvisning till det svenska allmänna ställningstagandet rörande regelverket om inre vattenvägar. Med ett påbörjat genomförande av regelverket bedömer regeringen att någon möjlighet inte längre finns att hindra företag från andra medlemsländer att utnyttja direktivets möjligheter att trafikera svenska inre vattenvägar. En rätt att utföra cabotage kan också härledas ur förordningen (EEG) nr 3921/91 om villkoren för

att transportföretag skall få utföra inrikes transporter av gods eller passagerare på inre vattenvägar i en annan medlemsstat än den där de är hemmahörande. Konkurrensnackdelarna för svenska passagerarfartyg skulle om de fartygen lämnas utanför genomförandet kunna bestå i t.ex. högre utrustningskrav, kortare besiktningsintervall och därmed högre kostnader. Konkurrensskäl talar därför starkt för att även svenska passagerarfartyg ska omfattas, vilket företrädare för såväl redare som hamnar också särskilt har understrukit. En annan anledning till att de svenska passagerarfartygen inte bör undantas från genomförandet är att persontransporter till sjöss bedöms få en ökad betydelse i utformningen av kollektivtrafiken framför allt i vissa stadsområden. De svenska passagerarfartygen bör därför inte uteslutas från möjligheten att ta del av de eventuella fördelar som det nya regelverket kan ge.

Ett annat skäl som bör nämnas för att svenska passagerarfartyg ska omfattas är att som allmän utgångspunkt vid genomförande av direktiv i svensk rätt gäller att genomförandet ska ske så nära direktivets nivå som är möjligt. Detta innebär t.ex. att eventuella tillägg utöver direktivets krav, liksom undantag från dessa – även om de är tillåtna enligt direktivet – måste kunna motiveras väl. Några säkerhetsmässiga skäl att undanta de svenska passagerarfartygen har dock inte framlagts av utredningen och har inte heller framkommit i övrigt. Det finns inte heller på denna grund någon anledning att undanta de svenska passagerarfartygen.

Regeringen föreslår således att genomförandet av direktivet ska omfatta även de svenska passagerarfartygen. Med anledning av vad

Regelrådet har anfört visar det ovan förda resonemanget enligt regeringen också att det inte finns någon bättre alternativ lösning som exempelvis att låta svenska passagerarfartyg undantas, särskilt då det kommer att finnas en frivillighet för rederierna att ansluta sina fartyg till regelverket, se nedan i detta avsnitt. När det gäller vad Regelrådet anfört om att det saknas uppgifter om vilka kostnader som kan komma att uppstå för berörda företag hänvisas till konsekvensbedömningen i avsnitt 6.

Med anledning av Kommerskollegiums efterfrågan om en definition på begreppet passagerarfartyg erinrar regeringen om att 1 kap. 3 § FSL innehåller en definition på begreppet passagerarfartyg. Eftersom definitionen i sak överensstämmer med direktivets krav och blir tillämplig även på den föreslagna nya bestämmelsen om krav på gemenskapscertifikat för inlandssjöfart behöver någon ytterligare definition enligt regeringen inte införas.

Något om tillämpligheten på utländska fartyg

Direktivet innebär att ett gemenskapscertifikat för inlandssjöfart ska ge rätt att trafikera övriga medlemsstaters inre vattenvägar med stöd av certifikatet. Ett utländskt fartyg med ett sådant motsvarande certifikat har således rätt att trafikera de svenska inre vattenvägarna. Detta kan klargöras i lagtexten genom Lagrådets förslag i form av en hänvisning i lagtexten till direktivet. Ett utländskt fartyg som har ett certifikat utfärdat enligt direktivet uppfyller således kraven.

Enligt artikel 4.1 i direktivet får vidare alla fartyg som medför ett giltigt certifikat, utfärdat i enlighet med artikel 22 i den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen, trafikera gemenskapens vattenvägar

enbart försedda med det certifikatet. Bestämmelsen i direktivet är förvisso utformad som en rättighet, men i praktiken är det också en skyldighet för det fartyg som trafikerar en inre vattenväg att ha ett sådant certifikat om fartyget inte har något annat certifikat som krävs. Det bör således i lagen anges att som alternativ till ett gemenskapscertifikat för inlandssjöfart enligt direktivet kan kravet uppfyllas genom ett sådant Rhencertifikat. Genom en sådan bestämmelse får också ett fartyg med ett sådant certifikat en rättighet att trafikera de svenska inre vattenvägarna. Den konvention som åsyftas är 1868 års reviderade konvention för sjöfarten på Rhen. Konventionen reglerar i artikel 22 kraven på fartyget att ha nödvändig skrovstyrka och utrustning för den avsedda farten. Artikeln är kompletterad med ett omfattande separat regelverk för hur dessa krav ska uppfyllas och inspekteras i konkreta detaljer. Det är också det regelverkets sakinnehåll som ligger till grund för direktivets krav, jfr avsnitt 4.3. Ett fartyg som har ett sådant certifikat enligt konventionen uppfyller således i sak samma krav som ett fartyg som har ett certifikat utfärdat enligt direktivet.

Det ska nämnas att artikel 4.2 i direktivet innebär att ett fartyg som har ett sådant Rhencertifikat kan behöva ha ett kompletterande gemenskapscertifikat för inlandssjöfart om medlemsstaten har utfärdat ytterligare eller sänkta föreskrifter med stöd av artikel 5. Föreskrifter om krav på ett sådant kompletterande gemenskapscertifikat kan i så fall meddelas av Transportstyrelsen med stöd av befintliga bemyndiganden i 7 kap. 3 § första stycket 1 § FSL och 3 kap. 2 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438), förkortad FSF.

Undantag

I artikel 2.3 finns en uppräkning av fartyg som inte omfattas av direktivet. Dels undantas färjor och militärfartyg, dels undantas havsgående fartyg som tillfälligt trafikerar inre vattenvägar och medför giltiga fart- och säkerhetscertifikat.

Direktivet innehåller inte någon definition på vad som är en färja. Det är därför lämpligast att undantaget regleras i myndighetsföreskrifter i vilka det efter t.ex. konsultation med kommissionen kan klargöras vad som är en färja. Ett allmänt bemyndigande för myndigheten att meddela undantag från kraven på certifikat i FSL finns redan i 7 kap. 9 § 1 a) FSL och 8 kap. 2 § 1 a) FSF. Någon ytterligare reglering behövs inte eftersom dessa bemyndiganden kommer att bli tillämpliga även på det krav på gemenskapscertifikat som föreslås i denna lagrådsremiss.

Beträffande militärfartygen anges i 1 kap. 1 § FSL att lagen gäller örlogsfartyg endast i den mån regeringen föreskriver det. Någon sådan förordningsbestämmelse som innebär att de föreslagna kraven kommer att tillämpas på örlogsfartyg finns inte.

När det gäller undantaget för havsgående fartyg finns inga hinder att reglera detta i lagen, varför regeringen föreslår ett sådant undantag. Vad som utgör giltiga fart- och säkerhetscertifikat bör däremot regleras i verkställighetsföreskrifter eftersom vissa krav på sådana certifikat endast finns reglerade i myndighetsföreskrifter.

Artikel 7.1–2 i direktivet ger medlemsstaterna möjligheter att på olika grunder undanta fartyg och flytande utrustning från direktivets krav

antingen helt eller delvis. Regeringen förutsätter att Transportstyrelsen vid det fortsatta genomförandet av direktivet på föreskriftsnivå närmare analyserar om och i så fall i vilken omfattning undantagsmöjligheterna bör utnyttjas, bl.a. när det gäller flytande utrustning samt fritidsfartyg. Stöd för att göra undantag finns i så fall i de i detta avsnitt nämnda bestämmelserna i FSL och FSF. Någon ytterligare reglering i lag krävs inte.

Certifikatets namn

I betänkandet föreslås att certifikatet ska benämnas gemenskapscertifikat för fartyg i inlandssjöfart. Det är också det begrepp som används i artikel 3 i den svenska språkversionen av direktivet. Även beträffande detta begrepp är dock den svenska översättningen bristfällig. Begreppet blir felaktigt eftersom kravet att ha certifikat inte bara omfattar fartyg utan även flytande utrustning. Detta har också bekräftats av kommissionen vid underhandskontakter under framtagandet av denna proposition. Fartyg och flytande utrustning är enligt definitionerna i artikel 1.01 i bilaga II till direktivet olika begrepp som samlas under begreppet farkost.

Eftersom certifikat således otvivelaktigt krävs även för andra subjekt än fartyg bör betänkandets förslag till beteckning på certifikatet justeras något. Ett lämpligare namn är gemenskapscertifikat för inlandssjöfart, ett begrepp som faktiskt också används i artiklarna 4 och 11 i den svenska språkversionen. En sådan översättning motsvarar också bättre åtminstone den engelska beteckningen community inland navigation certificate som är densamma i samtliga nämnda artiklar. Däremot är den franska språkversionen lika tveksam som den svenska då den i artikel 3 anger att ”Les bâtiments […] doivent être munis […] du certificat communautaire pour bateaux”, dvs. (fritt översatt) ”en farkost ska ha ett certifikat för fartyg”! Här finns således anledning att bortse från den franska språkversionen och luta sig mot den engelska.

5.6. Frivillighet att tillämpa regelverket

Regeringens förslag: Kravet på gemenskapscertifikat ska inte gälla för fartyg eller flytande utrustning som endast trafikerar svenska vattenvägar utan förbindelse med en vattenväg i någon annan medlemsstat i EU via en inre vattenväg.

Utredningens förslag: Utredningen föreslår inte någon frivillighet. Remissinstanserna: SWEREF Skärgårdsredarna och Sjöfartsforum uppger att det måste finnas en frivillighet att tillämpa det nya regelverket eller utöva sin verksamhet enligt nuvarande regler.

Promemorians förslag: Överensstämmer i sak med regeringens, men i promemorian föreslås att undantag kan regleras i myndighetsföreskrifter med stöd av befintliga bemyndiganden.

Remissinstanserna: SWEREF Skärgårdsredarna upprepar att det måste finnas en frivillighet att tillämpa regelverket. Transportstyrelsen anser att den frivillighet som regelverket är tänkt att inrymma bör framgå redan av lagtexten.

Skälen för regeringens förslag: Artikel 7.1 ger en medlemsstat möjlighet att undanta alla fartyg och flytande utrustning som omfattas av direktivet från direktivets krav helt eller delvis för de fall fartygen eller den flytande utrustningen endast trafikerar sådana svenska vattenvägar som inte är förbundna med en annan medlemsstats vattenväg via en inre vattenväg. I praktiken innebär det för svensk del att all inlandssjöfart kan undantas från kraven (i teorin kan svenska inre vattenvägar förbindas med finska inre vattenvägar för det fall angränsande kusträckor vid gränsen eller Torne älv anges som inre vattenväg enligt direktivet).

Regeringen anser att direktivets möjlighet till undantag bör utnyttjas, dvs. att fartyg ska kunna avstå från att tillämpa regelverket om inre vattenvägar och i stället trafikera svenska farvatten med stöd av den nuvarande regleringen i FSL. Annars finns det en risk att fartyg som är konstruerade enligt det nuvarande svenska regelverket kan bli tvungna att byggas om för att tillgodose kraven i direktivet. På så sätt uppnås i praktiken en frivillighet att välja certifikat. En sådan möjlighet har också av SWEREF Skärgårdsredarna och Sjöfartsforum ansetts vara av stor vikt. Denna frivillighet bör gälla såväl under övergångstiden (se avsnitt 5.11) som därefter.

I promemorian redogörs för att en sådan frivillighet inte kräver någon lagändring utan att de nämnda befintliga bemyndigandena i 7 kap. 9 § 1 a) FSL och 8 kap. 2 § 1 a) FSF kan utnyttjas, dvs. undantag kan erhållas genom att Transportstyrelsen genom antingen föreskrifter eller enskilda beslut inför undantag. Transportstyrelsen har dock ansett att eftersom avsikten är att det ska finnas en frivillighet att utnyttja det nya regelverket eller behålla certifieringen enligt det nuvarande regelverket, bör detta också framgå direkt av lagen. Regeringen har förvisso haft som utgångspunkt att ett genomförande av direktivet ska göras med så stort utnyttjande av befintlig lagstiftning som möjligt. Den frivillighet som direktivet ger i det här avsedda avseendet kan, som redogörs för i promemorian, uppnås genom att Transportstyrelsen med stöd av befintliga bemyndiganden meddelar föreskrifter med denna effekt. Av berörda remissinstanser framgår emellertid att det är mycket viktigt att det kommer att finnas en frivillighet för rederierna att välja vilket regelverk de vill följa, inom de ramar som direktivet ger. Att i ett sådant fall hänvisa till föreskrifter eller t.o.m. beslut på myndighetsnivå för att reglera en undantagsmöjlighet som direktivet medger och som regeringen anser ska få utnyttjas är därför mindre lämpligt. Regeringen föreslår därför att det i lagen ska anges att fartyg som i och för sig omfattas av direktivet men som endast trafikerar svenska inre vattenvägar utan förbindelse med vattenvägarna i övriga medlemsstater via en inre vattenväg ska vara undantagna från kraven. Ett rederi vars fartyg omfattas av ett sådant undantag kan ändå ansöka om att få ett gemenskapscertifikat utfärdat, jfr artikel 2.02 i bilaga II till direktivet. På så sätt uppnås en sådan frivillighet att välja regelverk som remissinstanserna har efterfrågat.

Det ska också nämnas att ingenting hindrar att ett fartyg samtidigt kan vara certifierat enligt både det nuvarande regelverket och det nu föreslagna regelverket om inre vattenvägar.

5.7. Inre vattenvägsfartyg ska undantas från vissa andra certifikatskrav

Regeringens förslag: Ett fartyg som har ett gemenskapscertifikat för inlandssjöfart ska inte behöva ha fartcertifikat, passagerarfartygscertifikat eller fribordscertifikat.

Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens, förutom i det hänseendet att utredningen föreslog att undantaget ska gälla fartyg som ska ha ett gemenskapscertifikat.

Remissinstanserna: Har inte några synpunkter på förslaget. Skälen för regeringens förslag: I 3 kap. 1, 2 och 7 §§ FSL finns krav på att fartyg ska ha fartcertifikat, passagerarfartygscertifikat respektive fribordscertifikat. Ett fartyg som har ett gemenskapscertifikat för inlandssjöfart uppfyller sådana krav som kontrolleras inför utfärdande av fartcertifikat, passagerarfartygscertifikat respektive fribordscertifikat. Ett fartyg som har ett gemenskapscertifikat för inlandssjöfart ska därför inte behöva ha även de nämnda certifikaten. Till skillnad från förslaget i betänkandet bör undantaget dock inte gälla enbart på den grunden att fartyget ska ha ett sådant gemenskapscertifikat, utan det bör krävas att certifikatet också har utfärdats, att fartyget har ett gemenskapscertifikat.

5.8. Krav på ny besiktning efter bl.a. reparation

Regeringens förslag: Ett fartyg som har ett gemenskapscertifikat för inlandssjöfart och som har genomgått någon större ombyggnad, reparation eller förnyelse eller har skadats på ett sätt som kan inverka menligt på sjövärdigheten, ska besiktas innan fartyget gör någon ny resa.

Utredningens förslag: Innehåller inte något förslag i denna fråga. Remissinstanserna: Ingen remissinstans yttrade sig. Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Föreningen Sveriges varv har inga synpunkter på förslaget. I övrigt yttrar sig ingen remissinstans särskilt över förslaget.

Skälen för regeringens förslag: Enligt artikel 15 ska ett fartyg på nytt genomgå en teknisk inspektion om fartyget undergår större ändringar eller reparationer som berör fartygsstrukturens stabilitet, fartygets gång- eller manövreringsegenskaper eller de särskilda specifikationerna i bilaga

II, innan fartyget får företa någon ny resa.

Den svenska bestämmelse som närmast motsvarar direktivets krav är 5 kap. 7 § FSL. Enligt den bestämmelsen gäller krav på ny besiktning (besiktning innebär detsamma som begreppet teknisk inspektion i direktivet) i vissa situationer som är jämförbara med de som anges i direktivet. I bestämmelsen i FSL anges dock att en sådan besiktning ska göras inom tre månader från det att ombyggnaden, reparationen eller förnyelsen av fartyget har skett. Direktivet däremot medger inte någon sådan frist utan en teknisk inspektion ska ske innan fartyget får företa någon ny resa.

För att uppfylla direktivets krav bör lämpligen ett tillägg göras i den nämnda bestämmelsen i FSL.

5.9. Klassificeringssällskap ska få besikta fartyg och utfärda certifikat

Regeringens förslag: Transportstyrelsen ska få överlåta åt ett erkänt klassificeringssällskap att utfärda och förnya gemenskapscertifikat för inlandssjöfart. Med erkänt klassificeringssällskap ska avses ett sällskap som har erkänts i enlighet med direktivet om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart.

Om fartyget uteslutande trafikerar inre vattenvägar i Sverige ska överlåtelse i stället kunna göras åt en sådan erkänd organisation som har godkänts i enlighet med EU-förordningen om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg.

En besiktning eller en inspektion som har utövats av ett erkänt klassificeringssällskap ska ha samma giltighet som om den utövats av Transportstyrelsen.

Utredningens förslag: Överensstämmer i sak med regeringens. I betänkandet föreslås dock inte några lagändringar, endast ändring av förordning.

Remissinstanserna: Transportstyrelsen tillstyrker förslaget. Promemorians förslag: Överensstämmer delvis med regeringens. I promemorian föreslås att överlåtelsen endast kan ske avseende besiktning av fartyg, inte det efterföljande utfärdandet av certifikatet.

Remissinstanserna: Sjöfartsverket, Erik Thun AB och Ahlmark Lines

A.-B. tillstyrker förslaget. Kammarrätten i Göteborg anser att det behöver klargöras hur begreppen tillsyn, besiktning, inspektion respektive teknisk inspektion förhåller sig till varandra. Det behövs vidare enligt kammarrätten en utförligare analys om varför överlåtelse av uppgifter till klassificeringssällskap avser en överlåtelse av en förvaltningsuppgift i ett särskilt fall enligt 10 kap. 8 § första stycket regeringsformen.

Skälen för regeringens förslag

Av artikel 8 i direktivet följer att ett fartyg som har genomgått en teknisk inspektion för att kontrollera om fartyget uppfyller de tekniska föreskrifterna i bilaga II till direktivet, ska få ett gemenskapscertifikat för inlandssjöfart utfärdat för fartyget. I artikel 9 anges att certifikat får utfärdas av de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna. Den tekniska inspektionen ska enligt artikel 10 genomföras av de behöriga myndigheterna, som dock enligt samma artikel helt eller delvis får avstå från att göra en teknisk inspektion, om ett giltigt intyg utfärdat av ett erkänt klassificeringssällskap klart visar att fartyget helt eller delvis uppfyller de tekniska föreskrifterna i bilaga II.

I promemorian görs bedömningen att de nämnda artiklarna inte ger stöd för att delegera mer än själva besiktningen av fartyg, dvs. vad som i

direktivet benämns den tekniska inspektionen, men inte det efterföljande utfärdande av certifikatet. Innebörden av artiklarna 8–10 när det gäller omfattningen av delegationsmöjligheten är inte helt entydig och promemorians förslag torde ha lagts för att inte riskera att överlåta uppgifter i större omfattning än vad direktivet medger. Regeringen har dock vid underhandskontakter med kommissionen fått uppgiften att även utfärdandet av certifikat är möjligt att delegera.

Det ska med anledning av vad Kammarrätten i Göteborg har efterfrågat om ett klargörande av begreppen nämnas följande. Begreppet besiktning i FSL avser samma typ av åtgärd som direktivet benämner teknisk inspektion. För att kunna utfärda certifikat krävs att en föregående besiktning av fartyget har gjorts. Rätten att utfärda certifikat inbegriper därför även en rätt att besikta fartygen. När det i lagen talas om en rätt att utfärda certifikat omfattar det således även en rätt att besikta fartygen i den omfattning som krävs för att kunna utfärda certifikatet. Både besiktning och certifiering är tillsynsåtgärder i den mening som avses i FSL. I denna proposition används därför samlingsbegreppet tillsyn när besiktning och certifiering av fartyg diskuteras.

Möjligheten att överlåta uppgifter till klassificeringssällskapen bör utnyttjas

För den s.k. havssjöfarten har det sedan många år, nu i FSL, men även i tidigare fartygssäkerhetsregleringar, funnits en möjlighet för Transportstyrelsen (eller tidigare Sjöfartsverket) att uppdra åt t.ex. klassificeringssällskap att utfärda certifikat för fartyg. Tidigare har denna möjlighet att överlåta certifiering utnyttjats i begränsad omfattning. Under senare år har det dock skett ett ökat användande av klassificeringssällskap för tillsyn av svenska fartyg, se t.ex. regeringens beslut den 21 december 2009 att uppdra till Transportstyrelsen att se över möjligheterna att effektivisera och skapa en större flexibilitet för besiktningar av svenska fartyg. Transportstyrelsen har i dag avtal med sex sällskap som har i uppdrag att utföra tillsyn enligt FSL. Regeringen har vidare i propositionen Överlåtelse av tillsynsuppgifter inom sjöfarten (prop. 2012/13:110) föreslagit att Transportstyrelsen ska få överlåta vissa tillsynsuppgifter inom sjöfartsskyddet till s.k. erkända sjöfartsskyddsorganisationer, dvs. till exempel klassificeringssällskap.

Regeringens nämnda uppdrag till Transportstyrelsen grundade sig i målsättningen att förenkla och skapa bättre näringspolitiska förutsättningar för rederier med svenskflaggade fartyg. Att möjliggöra flexibilitet och eventuell vidhängande kostnadsminskning inom tillsynsområdet är en åtgärd i linje med nämnda målsättning. Det finns därför ingen anledning att något annat bör gälla när det gäller tillsyn av fartyg avsedda för inre vattenvägar. Det kan snarare finnas än mer skäl att utnyttja klassificeringssällskapen när det gäller detta nya rättsliga område. I svensk rätt finns i dag som ovan nämnts inte någon reglering över huvud taget av inre vattenvägar och trafik på dessa. I statsförvaltningen finns således i dag en begränsad kompetens inom området. Det EU-rättsliga regelverket är omfattande och kräver ett stort kunskapsinhämtande för att en effektiv och rättssäker tillsyn ska kunna ske. Antalet fartyg som rederierna kommer att låta omfattas av det nya regelverket är okänt. Utredningen

har beträffande lastfartygen uppskattat att så få som 10–15 stycken kommer att omfattas. Att mot denna bakgrund bygga upp en full inspektionsorganisation framstår inte som rimligt när det finns en möjlighet att utnyttja den kompetens och de resurser som byggts upp under många år inom klassificeringssällskapen. Det bör därför införas en möjlighet för Transportstyrelsen att överlåta till dessa sällskap att utföra uppgifter i den omfattning som direktivet medger. Regeringen vill framhålla att en överlåtelse av uppgifterna innebär att rederierna ges en möjlighet att välja vem som ska vara deras tillsynsutövare, inte en skyldighet att välja en annan tillsynsutövare än den statliga. Såväl

Transportstyrelsen och Sjöfartsverket som företrädare för redarnäringen har också tillstyrkt en sådan möjlighet att välja tillsynsutövare.

Förslaget i promemorian är att endast de tekniska inspektionerna, dvs. vad som i FSL:s språkdräkt kallas besiktning, ska vara möjliga att överlåta. Efter kommissionens klargörande att även utfärdandet av certifikat kan överlåtas finner regeringen att även denna uppgift bör vara möjlig att överlåta. Transportstyrelsen har vid underhandskontakter uppgett att myndigheten inte ser något problem med att även överlåta utfärdandet av certifikat.

Behov av ändrad reglering

Enligt 7 kap. 11 § första stycket FSL får regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer genom avtal uppdra åt en erkänd organisation att utfärda och förnya certifikat och att i sådant syfte fastställa minsta tillåtna fribord. Med erkänd organisation avses enligt 1 kap. 5 § samma lag en sådan organisation som har erkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 391/2009 av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg. En organisation kan enligt sistnämnda paragraf vara ett klassificeringssällskap eller annan som utför säkerhetsbedömningar på statens vägnar. I 5 kap. 3 § FSL förtydligas att om tillsyn i form av besiktning eller inspektion har utövats av en erkänd organisation för att fastställa minsta tillåtna fribord, eller för att utfärda eller förnya certifikat för fartyg eller utrustning, har denna tillsyn samma giltighet som om den utövats av Transportstyrelsen.

Bestämmelserna i FSL omfattar således överlåtelse av uppdrag till s.k. erkända organisationer enligt det EU-regelverk som reglerar dessa. En sådan organisation kan förvisso, vilket också framgår av 1 kap. 5 § andra stycket FSL, vara ett klassificeringssällskap, men genom hänvisningen till EU-förordningen begränsas ändå regleringen till att gälla fartyg som omfattas av den nämnda EU-förordningen, dvs. fartyg som är certifierade att gå i internationell trafik på haven, se artikel 1 och 2 i förordningen.

I betänkandet anfördes att i teorin är en organisation enligt direktiv 94/57/EG (som numera har ersatts av bl.a. EU-förordningen) inte nödvändigtvis detsamma som en organisation erkänd enligt direktivet 2006/87 om tekniska föreskrifter. Enligt utredningens uppfattning har detta dock inte någon betydelse. I betänkandet föreslås därför inte någon ändring i de ovan nämnda lagrummen. Endast fartygssäkerhetsförordningen (2003:438) föreslås ändras.

Det är förvisso korrekt att en organisation som har erkänts enligt EUförordningen också kan vara aktuell att erkännas som klassificeringssällskap enligt direktivet om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart. Ur legal synpunkt är detta dock inte tillräckligt. Definitionen i 1 kap. 5 § FSL hänvisar enbart till EU-förordningen. Dessutom är förfarandet för att erkänna organisationerna respektive sällskapen i de olika EUrättsakterna inte identiskt reglerad.

Den nuvarande regleringen i FSL är således otillräcklig. För att en överlåtelse ska kunna ske till de klassificeringssällskap som har erkänts enligt direktivet om tekniska föreskrifter för inlandsfartyg måste bestämmelserna i FSL uttryckligen omfatta även begreppet klassificeringssällskap i den betydelse som avses i direktivet om tekniska föreskrifter. I promemorian lämnas därför de förslag till lagändringar som krävs. Regeringen delar den bedömning som gjorts i promemorian och föreslår således att tillägg görs i 1 kap. 5 § och 5 kap. 3 §. När det gäller regleringen i 7 kap. 11 § FSL har Lagrådet förordat att direktivets möjlighet att överlåta uppgifter till erkända klassificeringssällskap i stället genomförs genom en ny paragraf och att det i 11 § klargörs att den nuvarande regleringen i 11 § inte avser gemenskapscertifikat för inlandssjöfart. En sådan lagteknisk lösning skulle också enligt regeringen vara tydligare på så sätt att gränsdragningen mellan uppgifter rörande fartyg i havssjöfart (11 §) och inlandssjöfart (ny 11 a §) klargörs bättre. Regeringen har således följt Lagrådets förslag att genomföra den nya regleringen i en egen, ny paragraf.

Det ska i detta sammanhang också nämnas något om de nuvarande bestämmelserna i 11 § andra stycket om krav på avtal och om innehållet i avtalet. Lagrådsremissens förslag innebar att 11 § andra stycket kom att gälla även för överlåtelser av uppgifter inom inlandssjöfarten. Lagrådet har som en följd av sitt förslag att separera bestämmelserna om överlåtelse i två paragrafer anfört att i den mån det som föreskrivs i 11 § andra stycket är avsett att gälla även för överlåtelse att utfärda och förnya gemenskapscertifikat för inlandssjöfart måste detta särskilt anges i den bestämmelse som ska reglera inlandssjöfarten. En sådan reglering som finns i 11 § andra stycket krävs inte enligt direktivet om tekniska föreskrifter för inre vattenvägar, och är enligt regeringen inte heller nödvändig för ett genomförande av direktivet. Även om lagrådsremissens förslag innebar att bestämmelserna i 11 § andra stycket omfattade såväl havssjöfart som inlandssjöfart, saknas enligt regeringen skäl att vid en separation av bestämmelserna om överlåtelse av uppgifter särskilt införa bestämmelser motsvarande de som finns i 11 § andra stycket i den nya paragrafen.

Grundlagsstöd för överlämnande av förvaltningsuppgifter till ett utländskt organ

De sällskap som är möjliga att överlåta uppgifter till är samtliga att anse som utländska organ, även om det kan förekomma att de har filial eller kontor i Sverige. När det gäller möjligheten att överlämna förvaltningsuppgifter till ett utländskt organ finns det bestämmelser i 10 kap. 8 § regeringsformen. Av bestämmelsen framgår bl.a. att rättskipnings- eller förvaltningsuppgifter som inte direkt grundar sig på regeringsformen

genom beslut av riksdagen kan överlåtas till en utländsk eller internationell inrättning eller samfällighet. Det framgår vidare att riksdagen får i lag bemyndiga regeringen eller någon annan myndighet att i särskilda fall besluta om en sådan överlåtelse.

I FSL finns bestämmelser om överlåtelse av tillsynsuppgifter till erkända organisationer. Förslaget i detta avsnitt handlar om liknande uppgifter som överlåts till samma typer av organ i ett liknande sammanhang och av likadana skäl. Det som skiljer överlåtelserna åt är att bestämmelserna som reglerar förfarandet kring erkännandet av klassificeringssällskapen skiljer sig något åt och finns i olika EU-rättsakter. De nuvarande bestämmelserna i FSL kan därför tjäna som förebilder för nu aktuellt förslag. I promemorian dras slutsatsen att det således i förevarande fall handlar om överlåtelse i särskilda fall enligt 10 kap. 8 § andra stycket regeringsformen. Kammarrätten i Göteborg har efterfrågat en djupare analys för detta ställningstagande. Regeringen kan därvid konstatera att FSL gäller bl.a. alla svenska fartyg. Antalet certifikat av olika slag som krävs enligt FSL eller föreskrifter meddelade med stöd av den lagen uppgår till över 30. De flesta fartyg behöver ha flera av dessa certifikat och många fartyg behöver t.o.m. de flesta. Den överlåtelse av utfärdande av certifikat som avses i detta avsnitt avser endast ett av dessa certifikat, gemenskapscertifikatet för inlandssjöfart. Det bör därför enligt regeringen, i likhet med vad regeringen anförde i propositionen Överlåtelse av tillsynsuppgifter inom sjöfarten (prop. 2012/13:110) även i förevarande ärende vara fråga om en överlåtelse i särskilda fall.

Hänsyn bör dock tas till att bemyndigandet i sådana fall ska ske till regeringen eller någon annan myndighet. Myndigheten bör därför anges redan i lagtexten i nu lämnade förslag.

Förslaget innebär att förvaltningsuppgifter som innefattar myndighetsutövning får överlåtas till utländskt organ. Riksdagens beslut bör därför fattas i den ordning som föreskrivs i 10 kap. 6 § andra stycket regeringsformen.

Justering av nuvarande bestämmelse

Enligt den nuvarande ordningen enligt 7 kap. 11 § första stycket FSL vid överlåtelse av tillsyn till erkända organisationer är det regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer som genom avtal får uppdra åt en erkänd organisation att utfärda och förnya certifikat och att i sådant syfte fastställa minsta tillåtna fribord. Som har anförts ovan bör dock för att uppfylla grundlagskraven myndigheten anges redan i lagtexten. Regeringen föreslår därför att en justering görs av den befintliga regleringen.

I detta sammanhang har vidare uppmärksammats att den nuvarande lydelsen av 7 kap. 11 § första stycket FSL inte heller korrekt beskriver hur förfarandet bör gå till. Överlåtelsen av uppgifter sker inte genom ett avtal utan genom ett beslut av myndigheten. Därefter ska omfattningen av och innehållet i överlåtelsen regleras i ett avtal mellan Transportstyrelsen och respektive organisation eller klassificeringssällskap. Att förfarandet är en tvåstegsprocess med ett beslut från myndigheten som första steg och krav på avtal för att reglera innehållet som andra steg framgår också av artikel 3.2 och 5.1–2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om gemensamma regler och

standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed. Bestämmelserna i 7 kap. 11 § första och andra stycket FSL bör därför justeras i enlighet med detta.

5.10. Övrig anpassning av fartygssäkerhetslagen

Regeringens förslag: Ett fartygs resa ska få förbjudas, om det finns skälig anledning att anta att fartyget inte är sjövärdigt för resa i den avsedda farten eller zonen.

Regeringens bedömning: Några övriga anpassningar av fartygssäkerhetslagen behöver inte göras med anledning av direktivet.

Utredningens förslag: Överensstämmer med regeringens när det gäller förslaget om reseförbud. Utredningen föreslår utöver det ett flertal lagändringar av förtydligande art med hänvisningar till direktivet 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart.

Remissinstanserna: Ingen remissinstans yttrar sig över förslaget om reseförbud. Näringslivets regelnämnd uppger att det måste diskuteras inom vilka ramar det bör ges bemyndiganden så att regelverket inte får en annan inriktning än vad som var avsikten. Många andra remissinstanser påpekar att genomförandet måste ske med så få svenska tilläggsregler som möjligt. Flera av dessa men även andra remissinstanser anser samtidigt att de säkerhets- och miljömässiga aspekterna måste beaktas vid genomförandet.

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Reseförbud

Enligt 6 kap. 1 § FSL finns en möjlighet för tillsynsmyndigheten att förbjuda ett fartygs resa om det finns skälig anledning att anta att fartyget inte är sjövärdigt för resa i den avsedda farten. Med fart avses det fartområde som fartyget trafikerar. Regeringen har med stöd av 7 kap. 1 § FSL meddelat föreskrifter om vilka fartområden som ska finnas. Genom direktivet införs dock begreppet zon för de vattenområden som omfattas av direktivet. I avsnitt 5.4 föreslås att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer ska få meddela föreskrifter om vilka zoner som ska finnas och vilka inre vattenvägar som ska ingå i respektive zon. Eftersom möjligheten att förbjuda ett fartygs resa enligt 6 kap. 1 § FSL är knuten till farten och inte zonen, kan ett sådant beslut inte fattas om ett fartyg med ett gemenskapscertifikat för inlandssjöfart inte uppfyller kraven på sjövärdighet. Ett behov av att kunna fatta ett sådant beslut föreligger dock även när det gäller fartyg i inlandssjöfart. Bestämmelsen i 6 kap. 1 § FSL bör därför justeras så att även fartyg i inlandssjöfart, dvs. fartyg som trafikerar zoner, kan träffas av ett sådant förbud.

Fartygssäkerhetslagen täcker i övrigt direktivets krav

Fartygssäkerhetslagen gäller enligt huvudregeln i 1 kap. 1 § alla fartyg som används till sjöfart inom Sveriges sjöterritorium samt svenska fartyg

som används till sjöfart utanför sjöterritoriet. Lagen omfattar således fartyg i inlandssjöfart utan att någon förändring görs. Därmed kan också lagens bestämmelser i övrigt tillämpas i relevanta delar på fartyg i inlandssjöfart. Till exempel kan lagens bestämmelser om fartygs sjövärdighet, tillsyn samt delegation till regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om t.ex. fartygs konstruktion, utrustning och tillsyn tillämpas. Förutom när det gäller de förslag som lämnas i denna lagrådsremiss kan således resterande delar av direktivet genomföras genom FSL utan lagändringar.

Till skillnad mot förslaget i betänkandet anser regeringen att de befintliga bestämmelser som således går att tillämpa inte behöver något förtydligande med t.ex. hänvisningar till direktivet 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart. Det är till exempel enligt regeringen självklart att sjövärdighetsbegreppet enligt 2 kap. 1 § FSL och besiktningsbestämmelserna enligt 5 kap. 5 § FSL även omfattar fartyg i inlandssjöfart precis som de omfattar andra fartyg. Därmed finns också redan enligt gällande lydelse av FSL en rätt för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter om t.ex. fartygs utrustning och bemanning. Det saknas därmed anledning att ha särskilda förtydliganden om bestämmelsernas tillämplighet på fartyg i inlandssjöfart när det dessutom inte finns sådana förtydliganden för andra fartygstyper.

Närmare om föreskrifternas innehåll

Direktivets bestämmelser om fartygs konstruktion och utrustning kommer alltså att genomföras genom Transportstyrelsens föreskrifter, med stöd av redan befintliga bemyndiganden. Naturligtvis ska som många av remissinstanserna påpekar de säkerhets- och miljömässiga aspekterna beaktas vid genomförandet. Inlandssjöfart är dock ett mycket säkert trafikslag jämfört med övriga trafikslag. Även om Vänern är Europas största insjö har en analys som Transportstyrelsen genomfört med hjälp av SMHI visat att ingen del av Vänern har en våghöjd som inte ryms inom ramen för direktivet 2006/87/EG. EU-reglerna om hur inlandsfartyg ska konstrueras och utrustas samt principerna om bemanning av sådana fartyg bör därför kunna genomföras såvida det inte kan motiveras att andra regler eller principer ska gälla i Sverige.

Med anledning av vad särskilt Näringslivets regelnämnd men även många andra remissinstanser uppgett om vikten av att undvika svenska tilläggsregler – särskilt ur ett konkurrensperspektiv – vill regeringen utveckla detta något. Transportstyrelsen har en skyldighet att genomföra direktivet om tekniska föreskrifter inom de ramar som direktivet sätter, med de möjligheter till tilläggskrav eller sänkta krav som direktivet medger. I vilken mån sådana tilläggskrav eller sänkta krav ska införas är dock en fråga som Transportstyrelsen som ansvarig myndighet för sjösäkerhetsfrågor måste ha möjlighet att fritt och objektivt analysera i samråd med bl.a. branschen. Samma förfarande gäller när det är fråga om föreskrifter som myndigheten meddelar och som genomför andra direktiv inom sjösäkerhetsområdet för andra typer av fartyg.

Det ska emellertid nämnas att för det fall en medlemsstat överväger sådana enligt direktivet tillåtna tilläggskrav eller sänkta krav krävs enligt

direktivet såväl samråd med kommissionen som information om sådana bestämmelser till kommissionen sex månader innan de ska träda i kraft. Regeringen avser också att peka ut Transportstyrelsen som ansvarig även för denna samråds- och informationsskyldighet. Exempel på sådana tilläggskrav som skulle kunna vara motiverade mot bakgrund av de särskilda svenska förhållandena är dubbelskrov och isklass. Just dessa krav har också branschen redan uppgett kan godtas.

Andra eventuella krav som inte omfattas av direktivets reglering bör kunna motiveras än mer och ska i sedvanlig ordning anmälas till kommissionen enligt direktivet 98/34/EG om ett informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter.

Hänvisningar till S5-10

5.11. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 september 2014. För fartyg som vid ikraftträdandet har giltiga certifikat för aktuell fart ska lagen tillämpas när certifikatets giltighet har upphört, dock senast fr.o.m. den 30 december 2018.

Utredningens förslag: Innehåller inte något förslag till ikraftträdande- eller övergångsbestämmelser.

Remissinstanserna: Ingen remissinstans yttrar sig i frågan. Promemorians förslag: Överensstämmer med regeringens. Remissinstanserna: Västra Götalandsregionen uppger att berörda rederier inte bedöms ha möjlighet att före utsatt tid, år 2018, göra de nyinvesteringar som krävs för ett införande av regelverket.

Skälen för regeringens förslag

Ikraftträdande

Det är angeläget att direktivet kan genomföras så snart det är möjligt. Direktivets innehåll är dock mycket omfattande och kommer att kräva en stor arbetsinsats för att ta fram föreskrifter på myndighetsnivå och göra organisatoriska förändringar m.m. inom myndigheten. Ett tidigare ikraftträdande av de bestämmelser som genomför direktivet än den 1 september 2014 framstår därför inte som möjligt.

Övergångsbestämmelser m.m.

I direktivet finns vissa övergångsbestämmelser i artikel 8 och 13. Enligt artikel 8.1 ska certifikat utfärdas för fartyg som kölsträcks från och med den 30 december 2008. Enligt artikel 8.2 ska certifikat utfärdas för fartyg som inte omfattades av tillämpningsområdet för direktiv 82/714/EEG men som nu omfattas av detta direktiv i enlighet med artikel 2.1 och 2.2, efter en teknisk inspektion som ska genomföras när fartygets aktuella certifikat löper ut, dock senast den 30 december 2018. Enligt artikel 13.1 ska gemenskapscertifikatet för inlandssjöfart förnyas när giltighetstiden löper ut enligt de villkor som fastställs i artikel 8.

Bestämmelserna är svåra att tillämpa vid ett svenskt genomförande, dels eftersom tidpunkten i artikel 8.1 har passerat för länge sedan, dels då

Sverige inte tillämpade direktiv 82/714/EEG och det därför inte kan anges vilka kategorier av fartyg som enligt artikel 8.2 omfattades respektive inte omfattades av det direktivet. I praktiken omfattades inga svenska fartyg av 1982 års direktiv. Åtminstone finns det inga fartyg som är certifierade enligt det direktivet.

Syftet bakom artikel 8 är dock relativt klart, dvs. nya fartyg behöver inte någon övergångsperiod utan kan och ska certifieras enligt det nya regelverket direkt vid ikraftträdandet, medan fartyg som har giltiga certifikat enligt andra regelverk än direktiv 82/714/EEG kan fortsätta att använda dessa certifikat till dess en förnyelse av certifikatet ska ske.

Eftersom direktivet medger en övergångsperiod fram till år 2018, och det saknas anledning att någon striktare tillämpning bör gälla i Sverige vid genomförandet av direktivet bör motsvarande övergångsbestämmelser gälla för de fartyg som i dag innehar certifikat enligt gällande bestämmelser i FSL. För svensk del skulle en lämplig övergångsbestämmelse som tar hänsyn till ändamålet med artikel 8 alltså innebära att fartyg som i dag har giltiga certifikat enligt FSL kan fortsätta att använda dessa, men att fartyg ska omfattas av kraven på gemenskapscertifikat för fartyg i inlandssjöfart från och med den tidpunkt då nuvarande certifikat löper ut. I likhet med direktivet bör dock som en sista tidpunkt för att certifiera enligt det nya systemet sättas till den 30 december 2018. En sådan bestämmelse bör således införas. Med anledning av vad Västra Götalandsregionen har anfört ska dock erinras om att eftersom i princip alla fartyg som endast går i svensk trafik kan undantas från kraven att ha certifikat (se avsnitt 5.6) får denna övergångsbestämmelse mycket begränsad effekt. Slutpunkten under 2018 kommer endast att träffa de fartyg som trafikerar även ett annat lands inre vattenvägar via en inre vattenväg, en situation som endast torde kunna uppstå kring gränserna till Finland. Övriga fartyg kan även därefter ha möjlighet att vara undantagna från kraven på certifikat.

Det ska nämnas att direktivet innehåller övergångsregler beträffande vilka närmare krav som ett fartyg ska uppfylla vid den tekniska besiktningen som föregår certifieringen. Övergångsregler gäller en rad skilda tekniska krav beroende på bl.a. när befintligt certifikat är utfärdat och när fartyget är byggt. I vilken omfattning dessa övergångsregler kan tillämpas vid det svenska genomförandet får analyseras av Transportstyrelsen i samband med att myndigheten tar fram föreskrifter för att genomföra de närmare tekniska kraven i direktivet.

Frivillighet att certifiera i förtid

Ett rederi som vill certifiera sina fartyg för inlandssjöfart innan kraven träder i kraft har möjlighet att göra det på frivillig väg, jfr artikel 2.02 i bilaga II till direktivet. Nuvarande certifikat kan återkallas om rederiet begär det. Detta följer av allmänna förvaltningsrättsliga principer och kräver inte något särskilt lagstöd. Rederiet kan också välja att behålla nuvarande certifikat samtidigt som det certifierar fartyget enligt det nya regelverket.

6. Kostnader och andra konsekvenser

Hänvisningar till S6

  • Prop. 2012/13:177: Avsnitt 5.1, 5.5

6.1. Det allmänna

6.1.1. Ett nytt trafikslag

Förslaget påverkar inte statsbudgeten.

Med genomförandet av EU:s regelverk om inre vattenvägar vill regeringen skapa förutsättningar för att utveckla en för Sverige ny typ av sjötransporter. Regelverket möjliggör transporter med inre vattenvägsfartyg som alternativ eller komplement till transporter på väg och järnväg där det ofta kan råda kapacitetsbrist. Sjöfarten har en stor outnyttjad potential som sådan transportör. Regeringens bedömning är att genomförandet kommer att skapa nya förutsättningar för sjöfartsbranschen att utveckla såväl gods- som passagerartrafik på inre vattenvägar. När det gäller godstransporter är lastkapaciteten en stor fördel för sjöfarten. Ett fullastat s.k. Vänermaxfartyg (största möjliga fartygsstorlek som klarar slusspassagerna mellan Vänern och Göteborg) motsvarar ungefär 5 fullastade godståg eller 135 fullastade långtradare (källa: Trafikverket). När det gäller passagerartrafik bedöms införandet av inre vattenvägar framför allt kunna få betydelse för utvecklingen av den urbana kollektivtrafiken till sjöss. Exempelvis kan olika tvärförbindelser bidra till såväl minskad trängsel som förkortade restider.

Förslaget innebär således att det skapas förutsättningar för en vidgad syn på hur gods- och passagerartransporter kan ske i framtiden. Det är dock mycket svårt att i siffror ange vilka effekter införandet av detta, åtminstone i legalt hänseende, nya trafikslag kan få. Trafikverket har i en stråkstudie avseende Göta älv-Vänerstråket gjort en prognos om framtida godsmängder inom Vänersjöfarten. Prognosen förutspår att godsmängden kommer att öka från 1,9 miljoner ton år 2010 till nära 3 miljoner ton fram till år 2030. Trafikverket bedömer att ett införande av EU:s regelverk för inre vattenvägar kan generera ytterligare godsmängd på 0,9 miljoner ton dvs. totalt 3,9 miljoner ton inom Vänersjöfarten år 2030. Detta är en regional prognos men är ett exempel på att det finns en tilltro till att genomförandet av regelverket ska ge positiva effekter.

6.1.2. Tillsynsmyndigheten

Transportstyrelsen, som regeringen avser att utse till tillsynsmyndighet, kommer att påverkas dels genom att myndigheten ska meddela helt nya föreskrifter om bl.a. vilka tekniska krav som ska gälla för fartygen och deras utrustning, dels genom uppgiften att utföra tillsyn i form av t.ex. besiktning och certifiering av fartygen.

Det inledande arbetet med att utarbeta föreskrifter kommer att kräva en relativt stor arbetsbelastning för myndigheten eftersom det i dag inte finns några föreskrifter på området och kunskapen om det nya regelverket är begränsad. I betänkandet har uppgetts att det kan krävas upp till tio årsarbetskrafter för denna uppgift. Regeringen har dock erfarit att denna uppskattning var något överdriven och att inledningsskedet kan klaras med mindre än fem årsarbetskrafter under de två första åren.

Uppgifterna ska hanteras inom befintlig ram för verksamhet som inte är avgiftsfinansierad på Transportstyrelsens förvaltningsanslag. Efter inledningsskedet bör förvaltningen av föreskrifterna kunna ske inom ramen för den nu befintliga organisationen.

Den besiktning och certifiering av fartygen som ska utföras föreslås Transportstyrelsen kunna överlåta till s.k. erkända klassificeringssällskap (se avsnitt 5.9). Regelverket om inre vattenvägar är inte tidigare genomfört i svensk rätt. Det är i dag oklart hur många fartyg som kommer att välja att omfattas av regleringen. Någon sådan trafik som det aktuella direktivet huvudsakligen omfattar förekommer i princip inte i dag. Utredningen har uppskattat antalet fartyg som inledningsvis kommer att beröras till så lågt som 10–15 stycken. Någon mer aktuell siffra kan inte med tillräcklig säkerhet lämnas.

Det är i dag också oklart i vilken omfattning tillsynsmyndigheten kommer att utnyttja den föreslagna möjligheten att överlåta tillsynen till klassificeringssällskapen, även om regeringens uppfattning är att så mycket som är möjligt och lämpligt bör överlåtas. Det är vidare omöjligt att säga i vilken mån rederierna kommer att välja att låta dessa sällskap eller tillsynsmyndigheten utföra tillsynen. Myndigheten har huvudansvaret för tillsynen och måste alltid vara beredd att utföra tillsyn om sådan efterfrågas. Därför måste viss kompetens och personalresurser ändå finnas i myndigheten. Avgifter tas ut för att täcka kostnaderna för Transportstyrelsens tillsyn. Tillsynsavgifterna redovisas mot inkomsttitel på stadsbudgeten. Det innebär att intäkterna inte disponeras av Transportstyrelsen. I stället får styrelsen en anslagspost för avgiftsfinansierad verksamhet som i princip motsvarar avgiftsintäkterna. De ökade kostnaderna bedöms rymmas inom befintlig ram för den avgiftsfinansierade verksamheten på Transportstyrelsens förvaltningsanslag. De allra flesta fartyg som inledningsvis kan antas bli certifierade enligt det nya regelverket är samma fartyg som Transportstyrelsen i dag har tillsyn över, vilket innebär att någon ökad mängd fartyg som ska kontrolleras och certifieras inte torde uppkomma. Det har dock aviserats från flera rederier att de kommer att beställa fartyg anpassade till det nya regelverket när det står klart att regelverket kommer att införas i Sverige. Det kan därför inte uteslutas att en viss nettoökning av antalet fartyg som ska undergå tillsyn kommer att uppkomma till följd av genomförandet. Det bör dock finnas utrymme att utan särskilda resurstillskott infoga den nya ordningen i Transportstyrelsens befintliga tillsynsorganisation mot bakgrund av att den utflaggning av fartyg som har skett från det svenska fartygsregistret har lett till att tillsynsorganisationen har blivit för stor.

Sammanfattningsvis får de eventuella ökade kostnader som uppstår i Transportstyrelsen täckas genom befintliga anslagsramar.

Hänvisningar till S6-1-2

6.1.3. Miljön

Förslaget har positiva miljökonsekvenser vilket även har framförts av flera berörda branschaktörer. Fartyg på inre vattenvägar omfattas enligt det s.k. bränslekvalitetsdirektivet (98/70/EG) av samma krav på bränslekvaliteten som för t.ex. lastbilar, dvs. svavelhalten får vara högst 10 mg/kg.

Som tidigare nämnts har sjöfarten en fördel när det gäller lastkapacitet, vilket har positiva effekter på energieffektiviteten. Ett fullastat s.k. Vänermaxfartyg (största möjliga fartygsstorlek som klarar slusspassagerna mellan Vänern och Göteborg) motsvarar ungefär 5 fullastade godståg eller 135 fullastade långtradare.

Hänvisningar till S6-1-3

  • Prop. 2012/13:177: Avsnitt 6.2.4

6.1.4. Övriga allmänna effekter

Förslaget bedöms inte få några effekter på jämställdheten eller andra intressen.

6.2. Näringen

6.2.1. Rederierna

Omcertifiering till inlandssjöfart

Det har redan konstaterats att det är oklart hur många fartyg som rederierna kommer att låta omfattas av den föreslagna regleringen. Det finns dock i branschen ett stort intresse av att få möjlighet att certifiera fartygen enligt reglerna om inlandssjöfart, både när det gäller lastfartyg och passagerarfartyg. En del rederier har också uppgett att de har konkreta planer för att ta fram nya fartyg för det fall regelverket genomförs i svensk rätt.

Det kan därför vara av intresse att se hur många fartyg som finns i det svenska fartygsregistret och som skulle kunna omfattas av förslagen i denna lagrådsremiss. Enligt uppgifter från Transportstyrelsen i mars 2013 fanns då 504 passagerarfartyg registrerade (vägfärjor eller fartyg för max 12 passagerare ej medräknade). Förutom ett mycket litet antal fartyg (12 st) som går i fartområde A och B går samtliga dessa fartyg i fartområde C–E, dvs. inom sådana områden som i teorin helt eller delvis kan komma att anses som en inre vattenväg enligt direktivet om tekniska föreskrifter för inlandsfartyg. Dessa fartyg är fördelade på 320 rederier, varav i princip samtliga är att anse som små företag. Vid samma tidpunkt fanns 464 lastfartyg registrerade för fartområde C–E, fördelade på 314 rederier. Den nedre gränsen storleksmässigt för att registreras som lastfartyg går vid 12 gånger 4 meter, dvs. fartyget ska vara ett skepp enligt definitionen i sjölagen (1994:1009). Gränsen för ett lastfartyg att omfattas av direktivet om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart går vid en volym på 100 m³ eller en längd på 20 meter. Ett lastfartyg som ligger vid gränsen för att definieras som skepp i Transportstyrelsens register är alltså storleksmässig mindre än ett fartyg som ligger vid gränsen för att omfattas av direktivet. Det kan därför antas att ett antal av de 464 fartyg som anges ovan inte kommer att omfattas av direktivets krav.

Innan Transportstyrelsen har tagit fram förslag till föreskrifter som genomför bilagorna till direktivet och det därmed finns ett konkret förslag till vilka tekniska krav som kommer att gälla för fartygen går det inte att bedöma vilka för- och nackdelar det finns med att låta fartygen certifieras enligt det föreslagna regelverket jämfört med nuvarande regel-

verk. Det kan dock antas att någon avgörande skillnad inte föreligger mellan regelverken när det gäller kostnaderna för att uppfylla de tekniska kraven. Generellt sett är kraven på fartygen säkerhetsmässigt något lägre enligt regelverket för inre vattenvägsfartyg. Kostnaderna för att uppfylla kraven bör därför generellt sett kunna antas bli lägre, även om det dock inte alltid är så att kostnaden minskar i proportion till kravbilden. För vissa av de befintliga fartygen kan de nya kraven medföra kostnader om fartyget eller dess utrustning måste ändras för att uppfylla kraven, medan det kan antas att det är billigare att bygga ett nytt inlandsfartyg jämfört med att bygga ett nytt fartyg konstruerat enligt de nuvarande kraven för havstrafik.

När det gäller administrativa kostnader bedöms det att någon kostnadsmässig skillnad inte kommer att uppstå. De befintliga fartygen står redan under Transportstyrelsens tillsyn och kommer att göra det även enligt det nya regelverket, såvida rederierna inte väljer att låta ett klassificeringssällskap sköta tillsynen. Transportstyrelsens avgift för tillsyn är marginalkostnadsbaserad och bör därför inte leda till någon större skillnad vid en jämförelse av tillsyn enligt det nuvarande respektive nya regelverket. Transportstyrelsens kostnad i dag för en besiktning och ett certifikat är 10 000 – 65 000 kr per år beroende på fartygstyp och bruttodräktighet. Klassificeringssällskapens avgifter är okända och kan vara såväl högre som lägre än Transportstyrelsens. Eftersom möjligheterna alltid finns att låta Transportstyrelsen sköta tillsynen kan det dock antas att förslaget inte kommer att medföra någon påtvingad ökad kostnad för redarna när det gäller tillsynskostnader.

Det ska dock erinras om att förslaget i propositionen innebär att rederierna får en valfrihet att låta sina fartyg omfattas enligt det nya regelverket eller fortsätta att trafikera med stöd av nuvarande certifikat. På så sätt kan branschen själv bedöma vilken lösning som är bäst lämpad för olika typer av fartyg. Det ska också nämnas att möjligheten att frivilligt låta ett fartyg omfattas av regelverket (se avsnitt 5.6) omfattar samtliga fartyg som av någon anledning inte omfattas av kraven. Såväl fartyg som uppfyller t.ex. längd- eller volymkraven för att omfattas, men är undantagna då de endast går i svensk trafik, som fartyg som inte uppnår dessa längd- eller volymkrav kan således begära att få ett gemenskapscertifikat utfärdat. På så sätt finns det för samtliga fartyg en möjlighet att tillämpa regelverket om redaren anser att det är fördelaktigt.

Förslaget om överlåtelse av tillsyn till klassificeringssällskap

Förslaget innebär att rederierna får möjlighet att välja en annan tillsynsutövare än den statliga för den besiktning av fartyg som ska föregå certifieringen av ett fartyg som trafikerar inre vattenvägar. För det fall rederiet redan anlitar en erkänd organisation för de tillsynsuppgifter som överlåtits med stöd av andra regelverk, kan rederiet nu få möjlighet att använda samma tillsynsutövare för de fartyg som i stället kommer att omfattas av det nya regelverket om tekniska krav på fartyg på inre vattenvägar. Det är naturligt att tänka sig att för ju fler uppgifter ett rederi anlitar en erkänd organisation att utföra, desto lägre kostnader för organisationen vilket kan rendera lägre avgifter för rederiet. Det är emellertid inte möjligt att ange några exakta belopp för rederiernas

tillsynskostnader, bl.a. eftersom klassificeringssällskapens avgifter inte är kända. Detta innebär att det inte med säkerhet kan slås fast ens att förslaget innebär sänkta kostnader för rederierna. Möjligheten att välja ett erkänt klassificeringssällskap som tillsynsutövare innebär dock en möjlighet att i ett affärsmässigt förhållande avtala om priset.

För den redare som väljer att låta Transportstyrelsen utföra tillsynen kan det antas att någon större skillnad av kostnaderna inte kommer att uppstå, eftersom de fartyg som avses redan i dag omfattas av Transportstyrelsens tillsyn. Avgiftssättningen bör utgå från samma kriterier oavsett enligt vilket regelverk som tillsynen görs, vilket bör innebära att någon större skillnad inte uppstår.

Förslaget till krav på ny besiktning efter reparation m.m.

Förslaget (se avsnitt 5.8) innebär att ett fartyg som har genomgått en större ombyggnad, reparation eller förnyelse eller har lidit skada som kan inverka menligt på sjövärdigheten inte får sättas i trafik igen förrän en ny besiktning har skett. Enligt nuvarande bestämmelser kan rederiet avvakta upp till tre månader innan en besiktning måste ske. I praktiken går det redan i dag normalt till så att tillsynsmyndigheten eller ett klassificeringssällskap följer arbetet med fartyget och planerar in en ny besiktning till den tidpunkt fartyget antas vara brukbart igen. Förslaget bör därför inte medföra någon större praktisk skillnad jämfört med i dag.

Hänvisningar till S6-2-1

  • Prop. 2012/13:177: Avsnitt 6.2.3

6.2.2. Transportköparna

En transportköpare har flera faktorer att ta hänsyn till i valet av transport som exempelvis pris, tillförlitlighet och frekvens. Då regelverket för inre vattenvägar ännu ej är genomfört är det svårt att på förhand bedöma i vilken utsträckning transportköpare kommer att välja detta nya alternativ. På senare år har redare och andra branschrepresentanter visat ett starkt intresse för att regelverket om inre vattenvägar ska genomföras i svensk lagstiftning. Regeringen har också helt nyligen erfarit att branschen arbetar med att utveckla logistiklösningar med utgångspunkt i det nya regelverket.

6.2.3. Klassificeringssällskapen

Förslaget innebär en möjlighet för klassificeringssällskapen att få uppgiften att besikta fartyg inför en certifiering för inlandssjöfart (se avsnitt 5.9). I vilken omfattning tillsynsmyndigheten kommer att välja att överlåta denna uppgift, och i vilken mån rederierna i sin tur väljer att utnyttja klassificeringssällskapen och inte tillsynsmyndigheten, återstår att se. Se även avsnitt 6.2.1.

Hänvisningar till S6-2-3

6.2.4. Övriga

Flytande utrustning

Enligt huvudregeln kommer vad som benämns flytande utrustning att omfattas (se avsnitt 5.5). Med flytande utrustning avses allehanda

farkoster av olika slag, vanligast förmodligen flytande kranar och arbetsplattformar. Eftersom dessa redan i dag, åtminstone i viss omfattning, omfattas av vissa säkerhetskrav och av Transportstyrelsens och Arbetsmiljöverkets tillsyn, bör de nya reglerna inte innebära några väsentliga skillnader. Det ska också erinras om att det finns en möjlighet att undanta dessa farkoster från regelverket.

Motortillverkare

Regeringen har nyligen gett Transportstyrelsen uppgiften att typgodkänna motorer på inre vattenvägsfartyg (se avsnitt 5.2). För att få ett gemenskapscertifikat för fartyg i inlandssjöfart måste fartygets motor, om motoreffekten är minst 130 kW, vara typgodkänt. Förordningsändringen ger ökad flexibilitet för industrin eftersom svenska företag då får möjlighet att typgodkänna motorer i Sverige och inte behöver göra det utomlands.

Bränsleleverantörer

Fartyg i inlandssjöfart omfattas av det s.k. bränslekvalitetsdirektivet med krav på lägre svavelhalt i bränslet (se avsnitt 6.1.3). I hamnar och på andra ställen där fartyg bunkrar kommer bränsleleverantörerna således att behöva tillhandahålla lågsvavlig diesel.

Hänvisningar till S6-2-4

6.3. Den enskilde

En fråga som kan beröra den enskilde är bemanningsfrågan. Transportstyrelsen tar enligt fartygssäkerhetslagen (2003:364) beslut om säkerhetsbesättning för svenskflaggade fartyg och när regelverket är genomfört kommer beslut även tas för fartyg som går i inre vattenvägstrafik. Då det inte finns några gemensamma EU-regler för bemanning har regeringen gett Transportstyrelsen i uppdrag att analysera i vilken omfattning beslut om säkerhetsbesättning kan komma att påverkas av om direktivet 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart genomförs i svensk rätt. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 december 2013. I övrigt medför förslaget i denna proposition inte några förändringar i t.ex. sjömännens utbildning och certifiering.

7. Författningskommentar

1 kap.

5 §

I andra stycket har införts en definition av begreppet erkänt klassificeringssällskap. Detta har gjorts som en följd av att det i 7 kap. 12 § har införts en möjlighet att överlåta åt ett sådant sällskap att utfärda och förnya gemenskapscertifikat för inlandssjöfart. Begreppet erkänt klassificeringssällskap är det begrepp som används på företag som kontrollerar och klassificerar fartyg inom inlandssjöfarten, medan begreppet erkänd organisation är ett begrepp som är förbehållet företag som utför motsvarande uppgifter men för havsgående fartyg. Eftersom terminologin skiljer sig åt och förfarandet för erkännandet är olika reglerat i de två EU-rättsakter som reglerar förfarandet har det funnits nödvändigt att införa skilda definitioner i lagen. Inget hindrar dock att företag som är ett erkänt klassificeringssällskap också är en erkänd organisation. Det är också fallet för närvarande att flera företag utgör såväl erkänd organisation som erkänt klassificeringssällskap enligt respektive EU-rättsakt.

Det tidigare andra stycket har tagits bort eftersom den upplysning som fanns i den bestämmelsen annars kunde ha lett till missförstånd vid en samtidig läsning av det nya andra stycket. I paragrafen har också en språklig ändring gjorts.

Ändringen av paragrafen avser att, tillsammans med den nya 7 kap. 11 a §, genomföra artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG av den 12 december 2006 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG.

Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.9.

7 §

Paragrafen är ny.

Ett fartområde är ett geografiskt område vars gränser baseras på såväl den signifikanta våghöjden som avståndet från land, jfr 1 kap. 3 § fartygssäkerhetsförordningen (2003:438). Enligt artikel 4 i direktivet 98/18/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg ska medlemsstaterna fastställa fartområden.

En zon är också ett geografiskt område, men till skillnad från fartområden baserat enbart på den signifikanta våghöjden. Zoner är den klassificering av inre vattenvägar som ska göras enligt direktivet 2006/87/EG. Den signifikanta våghöjden för zoner beräknas dock enligt en annan matematisk formel än den signifikanta våghöjden enligt direktivet 98/18/EG.

Inget hindrar att ett och samma vattenområde både delas in som fartområde och pekas ut som zon.

Paragrafen har utformats enligt Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 5.4. där även Lagrådets synpunkter behandlas.

3 kap.

1 §

I paragrafen har införts undantag från kravet på fartcertifikat för det fall fartyget har ett gemenskapscertifikat för inlandssjöfart enligt 1 a §. I övrigt har redaktionella ändringar gjorts.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.7.

1 a §

Paragrafen är ny och genomför artikel 2.1–2, 2.3 c) ii), 3.1 b) och 4.1 i direktiv 2006/87/EG.

Vilka vattenområden eller sträckor som utgör inre vattenvägar anges i de föreskrifter som får meddelas med stöd av 7 kap. 1 § andra stycket. Ett vattenområde eller en sträcka måste alltså vara uppräknad i dessa föreskrifter för att den här paragrafen ska vara tillämplig.

Enligt första stycket 1 omfattas passagerarfartyg. Med passagerarfartyg avses enligt 1 kap. 3 § fartyg som medför fler än 12 personer. För passagerarfartygen gäller inte någon gräns när det gäller storleken på fartygen för att de ska omfattas.

Villkoren enligt första stycket 3 är alternativa, dvs. det räcker om ett fartyg uppfyller ett av villkoren för att fartyget ska omfattas.

Bestämmelserna i första och andra stycket innebär att samtliga fartyg och flytande utrustningar, dvs. både farkoster avsedda för trafik på inre vattenvägar och sådana avsedda för havsgående trafik som utgångspunkt omfattas av kraven om de trafikerar sådana vattenområden som klassificerats som inre vattenvägar. Detta framgår också av artikel 3 jämfört med definitionen på fartyg i artikel 1.01 bilaga II till direktivet. Med flytande utrustning avses enligt artikel 1.01 punkt 23 i bilaga II till direktivet flytande installationer som bär upp arbetsredskap som kranar, muddringsutrustning, pålkranar eller hissar.

I tredje stycket anges att havsgående fartyg som tillfälligt trafikerar inre vattenvägar och som har giltiga certifikat för havsgående trafik inte behöver ha ett gemenskapscertifikat för inlandssjöfart. Undantaget bör kunna vara tillämpligt i två typer av situationer. Den ena situationen är när ett fartyg vid något enstaka tillfälle under en tidsperiod trafikerar en inre vattenväg men i övrigt under tidsperioden endast trafikerar vattenområden utanför inre vattenvägar. Den andra situationen är när ett fartyg gör en viss del av en särskild resa på en inre vattenväg men där resan i övrigt i huvudsak sker utanför inre vattenvägar. Villkoret i båda fallen är att fartyget har certifikat för havstrafik. Med certifikat för havstrafik avses dels certifikat enligt sjösäkerhetskonventionen SOLAS, miljöskyddskonventionen MARPOL samt lastlinjekonventionen, dels ett säkerhetscertifikat för passagerarfartyg enligt rådets direktiv 98/18/EG om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg. Samtliga dessa certifikat regleras i Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om tillsyn inom sjöfartsområdet (TSFS 2009:2). Föreskriften är omtryckt i TSFS 2011:49. Även ett svenskt fartcertifikat enligt FSL bör utgöra ett sådant likställt certifikat som enligt direktivet medger undantag.

Paragrafen är tillämplig på såväl svenska som utländska fartyg och flytande utrustning, jfr 1 kap. 1 §. Utländska fartyg ska ha antingen ett

motsvarande certifikat utfärdat i enlighet med direktivet 2006/87/EG eller ett certifikat utfärdat enligt artikel 22 i den reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen. Det sistnämnda certifikatet ger enligt artikel 4.1 i direktivet samma rättighet att trafikera unionens inre vattenvägar som gemenskapscertifikatet ger.

Fartyg som omfattas av direktivet kan i vissa fall undantas helt eller delvis från genomförandet med stöd av artikel 7.1. I 1 b § regleras undantag för fartyg eller flytande utrustning som endast trafikerar svenska vattenvägar utan förbindelse med en vattenväg i någon annan medlemsstat i EU via en inre vattenväg. Utöver denna undantagsmöjlighet ger bestämmelsen i 7 kap. 9 § 1 en möjlighet för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att även i andra situationer som direktivet anger undanta fartyg från kraven på gemenskapscertifikat.

Paragrafen har utformats enligt Lagrådets förslag. Övervägandena finns i avsnitt 5.5, där även Lagrådets synpunkter behandlas.

1 b §

För att undantaget från kravet på att ha certifikat ska gälla krävs enligt paragrafen att de olika ländernas vattenvägar inte är förbundna med varandra via en inre vattenväg. En sådan förbindelse föreligger i första hand när t.ex. en flod eller en kanal rinner genom flera länder. Även för det fallet att en flod eller en kanal som utgör en gräns mellan två länder bör en sådan förbindelse kunna anses föreligga. I båda fallen krävs att förbindelsen i sig, dvs. floden eller kanalen har klassificerats som en inre vattenväg. En förbindelse kan också föreligga om vattnet t.ex. längs en kustremsa som förenar två länder har klassificerats som inre vattenväg. Eftersom det är den s.k. signifikanta våghöjden för ett vattenområde som avgör om vattnet är en inre vattenväg (se kommentaren till 7 kap. 1 § och avsnitt 5.4) kan en förbindelse även upprättas genom att vilket annat vattenområde som helst som uppfyller kraven på signifikant våghöjd klassificeras som inre vattenväg.

Paragrafen genomför undantagsmöjligheten i artikel 7.1 a) och har behandlats i avsnitt 5.6.

2 §

I paragrafen har införts undantag från kravet på passagerarfartygscertifikat för det fall fartyget har ett gemenskapscertifikat för inlandssjöfart eller motsvarande för utländska fartyg enligt 1 a §. I övrigt har redaktionella ändringar gjorts.

Paragrafen har behandlats i avsnitt 5.7.

7 §

I paragrafen har införts undantag från kravet på fribordscertifikat för det fall fartyget har ett gemenskapscertifikat för inlandssjöfart enligt 1 a §. I övrigt har redaktionella ändringar gjorts.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.7.

5 kap.

3 §

Paragrafen har ändrats till följd av att det i 7 kap. 11 a § har införts en möjlighet att överlåta uppgifter även åt erkända klassificeringssällskap. Förevarande paragraf omfattar nu tillsyn utförd även av ett erkänt klassificeringssällskap.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.9.

7 §

Tillägget i sista meningen genomför artikel 15 i direktivet och har behandlats i avsnitt 5.8. I övrigt har redaktionella ändringar gjorts.

6 kap. 1 §

I första stycket 1 har ett tillägg gjorts. Ändringen är en följd av att zonbegreppet, har införts utöver det tidigare begreppet fartområde, jfr 1 kap. 7 § och 7 kap. 1 §, se kommentarerna till dessa paragrafer. I första stycket 2, 7 och 10 har redaktionella ändringar gjorts.

7 kap.

1 §

I första stycket har redaktionella ändringar gjorts.

Andra stycket är nytt och genomför artikel 1.1 i direktivet. En medlemsstat har enligt direktivet möjlighet att placera in vattenvägar i zonerna 1–4, där zon 1 har den största signifikanta våghöjden. En inre vattenväg kan pekas ut t.ex. genom att ange ett område som begränsas genom koordinater eller andra hållpunkter, men också genom att ange en linje mellan två hamnar. Ett och samma vattenområde kan vara såväl ett fartområde som en zon, och dessutom samtidigt. Att ett vattenområde utpekas som zon fråntar således inte dess nuvarande status som fartområdesindelat.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.4.

11 §

Paragrafen har justerats för att motsvara kraven i 10 kap. 8 § regeringsformen vid överlåtelse av förvaltningsuppgift. Det har således nu angivits direkt i lagen att överlåtelsen får göras av Transportstyrelsen. Paragrafen har också justerats för att bättre motsvara hur förfarandet vid överlåtelse går till genom att det först krävs ett beslut om överlåtelse (första stycket) och därefter ett avtal om innehållet (andra stycket). Ändringarna förtydligar därmed även genomförandet av artikel 3.2 och 5.1–2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/15/EG av den 23 april 2009 om gemensamma regler och standarder för organisationer som utför inspektioner och utövar tillsyn av fartyg och för sjöfartsadministrationernas verksamhet i förbindelse därmed. Eftersom det i 11 a § har införts en möjlighet att överlåta till erkända klassificeringssällskap att utfärda och förnya gemenskapscertifikat för inlandssjöfart har 11 § första stycket förtydligats att en överlåtelse enligt denna paragraf inte omfattar gemenskapscertifikat för inlandssjöfart.

Slutligen har redaktionella ändringar gjorts i andra stycket.

Paragrafen har utformats efter Lagrådets synpunkter, Övervägandena finns i avsnitt 5.9, där också Lagrådets synpunkter behandlas.

11 a §

Paragrafen är ny och avser att, tillsammans med ändringen av 1 kap. 5 §, genomföra artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG av den 12 december 2006 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 82/714/EEG. För att motsvara kraven i 10 kap. 8 § regeringsformen vid överlåtelse av förvaltningsuppgift har angivits direkt i lagen att överlåtelsen får göras av Transportstyrelsen.

Paragrafen har utformats efter Lagrådets synpunkter. Övervägandena finns i avsnitt 5.9, där också Lagrådets synpunkter behandlas.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Bestämmelserna genomför i princip artikel 8 och har behandlats i avsnitt 5.11.

52

Prop. 2012/13:177

Bilaga 1

I

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

av den 12 december 2006

om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv 82/714/

EEG

(2006/87/EG)

europaparlamentet och europeiska unionens rÅd har

antagit detta direktiv

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska

gemenskapen, särskilt artikel 71.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit-

téns yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

HQI

Genom rådets direktiv 82/714/EEG av den 4 oktober

1982 om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjö-

fart (3) infördes harmoniserade villkor för utfärdande av

tekniska certifikat för fartyg i inlandssjöfart i samtliga

medlemsstater, varvid sjöfarten på Rhen dock uteslöts.

För fartyg i inlandssjöfart gäller fortfarande olika tekniska

föreskrifter i Europa. Hittills har ansträngningarna att få

till stånd ett ömsesidigt erkännande av nationella fartcer-

tifikat utan att det behövs ytterligare inspektioner av

utländska fartyg hämmats av att olika internationella och

nationella bestämmelser förekommer jämsides. Dessutom

avspeglar standarderna i direktiv 82/714/EEG inte längre

helt den senaste tekniska utvecklingen.

HRI

De tekniska föreskrifterna i bilagorna till direktiv

82/714/EEG omfattar i huvudsak bestämmelserna om

inspektion av fartyg på Rhen i den version som

godkändes av Centralkommissionen för Rhensjöfarten

(CCNR) 1982. Villkoren och de tekniska föreskrifterna

för utfärdande av certifikat för fartyg i inlandssjöfart

enligt artikel 22 i den reviderade konventionen för

sjöfarten på Rhen har regelbundet setts över sedan dess

och anses avspegla den senaste tekniska utvecklingen. Det

är önskvärt ur konkurrens- och säkerhetssynpunkt och

särskilt för att främja en harmonisering i Europa att räck-

vidden för och innehållet i dessa tekniska föreskrifter fast-

ställs för gemenskapens inre vattenvägsnät i dess helhet.

Härvid bör även de förändringar som ägt rum inom

gemenskapens inre vattenvägsnät beaktas.

HSI

Gemenskapscertifikat för fartyg i inlandssjöfart som

intygar att fartygen helt uppfyller de ovannämnda revide-

rade tekniska föreskrifterna bör vara giltiga på alla inre

vattenvägar inom gemenskapen.

HTI

Det är önskvärt att sörja för en högre grad av harmoni-

sering mellan villkoren för medlemsstaternas utfärdande

av kompletterande gemenskapscertifikat för inlandssjöfart

för trafik på vattenvägar i zonerna 1 och 2 (flodmyn-

ningar) och på vattenvägar i zon 4.

HUI

Med hänsyn till säkerheten för passagerartransporter är

det önskvärt att utvidga tillämpningsområdet för

direktiv 82/714/EEG så att det även omfattar passagerar-

fartyg för transport av fler än tolv passagerare, i överens-

stämmelse med bestämmelserna om inspektion av fartyg

på Rhen.

30.12.2006

L 389/1

Europeiska unionens officiella tidning

sv

H1I egt c QUWL RUNUNQYYXL ³N QWN

H2I eµ²¯°¡°¡²¬¡­¥®´¥´³ ¹´´²¡®¤¥ ¡¶ ¤¥® QV ³¥°´¥­¢¥² QYYY Hegt c UTL

RUNRNRPPPL ³N WYIL ²å¤¥´³ §¥­¥®³¡­­¡ ³´å®¤°µ®«´ ¡¶ ¤¥® RS ¦¥¢²µ¡²©

RPPV Heut c QVV eL QXNWNRPPVL ³N QIL eµ²¯°¡°¡²¬¡­¥®´¥´³ ³´å®¤°µ®«´

¡¶ ¤¥® U ªµ¬© RPPV Hä®®µ ¥ª ¯¦¦¥®´¬©§§ª¯²¤ © eutI ¯£¨ ²å¤¥´³ ¢¥³¬µ´ ¡¶

¤¥® RS ¯«´¯¢¥² RPPVN

H3I egt l SPQL RXNQPNQYXRL ³N QN d©²¥«´©¶¥´ ³¥®¡³´ 䮤²¡´ §¥®¯­ RPPS å²³

¡®³¬µ´®©®§³¡«´N

Prop. 2012/13:177

Bilaga 1

53

HVI

Med hänsyn till säkerheten bör harmoniseringen av stan-

darderna ligga på en hög nivå och uppnås på ett sådant

sätt att den inte medför mindre omfattande säkerhets-

standarder på någon inre vattenväg inom gemenskapen.

HWI

Det är lämpligt att tillhandahålla övergångsbestämmelser

för fartyg i trafik som fortfarande saknar gemenskapscer-

tifikat för fartyg i inlandssjöfart, när de genomgår en

första teknisk inspektion enligt de reviderade tekniska

föreskrifter som fastställs i detta direktiv.

HXI

Det är lämpligt att fastställa giltighetsperioden för

gemenskapscertifikat för inlandssjöfart i varje enskilt fall,

inom vissa gränser och alltefter det aktuella fartygets

kategori.

HYI

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta

direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut

1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden

som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens

genomförandebefogenheter (1).

HQPI

Det är nödvändigt att rådets direktiv 76/135/EEG av den

20 januari 1976 om ömsesidigt erkännande av certifikat

för fartyg i inlandssjöfart (2) fortsätter att gälla för de

fartyg som inte omfattas av det här direktivet.

HQQI

Eftersom det finns fartyg som omfattas av såväl tillämp-

ningsområdet

för

Europaparlamentets

och

rådets

direktiv 94/25/EG av den 16 juni 1994 om tillnärmning

av medlemsstaternas lagar och andra författningar i fråga

om fritidsbåtar (3) som tillämpningsområdet för det här

direktivet, bör bilagorna till dessa båda direktiv så fort

som möjligt anpassas genom de relevanta kommittéför-

farandena, i de fall bestämmelserna i direktiven är motsä-

gelsefulla eller inkompatibla.

HQRI

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet

om bättre lagstiftning (4) uppmuntras medlemsstaterna

att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta

egna tabeller som så långt det är möjligt visar överens-

stämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgär-

derna samt att offentliggöra dessa tabeller.

HQSI

Direktiv 82/714/EEG bör upphöra att gälla,

hÄrigenom fÖreskrivs fÖljandeN

Artikel 1

Klassificering av vattenvägar

1.

I detta direktiv skall gemenskapens inre vattenvägar klassi-

ficeras enligt följande:

a) Zonerna 1, 2, 3 och 4:

i) Zonerna 1 och 2: de vattenvägar som är upptagna i

kapitel 1 i bilaga I.

ii) Zon 3: de vattenvägar som är upptagna i kapitel 2 i

bilaga I.

iii) Zon 4: de vattenvägar som är upptagna i kapitel 3 i

bilaga I.

b) Zon R: de av vattenvägarna i led a för vilka certifikat skall

utfärdas i enlighet med artikel 22 i den reviderade konven-

tionen för sjöfarten på Rhen, i den lydelse som artikeln har

då detta direktiv träder i kraft.

2.

En medlemsstat kan, efter samråd med kommissionen,

företa ändringar i klassificeringen av sina vattenvägar i de zoner

som är upptagna i bilaga I. Ändringarna skall senast sex

månader innan de träder i kraft anmälas till kommissionen, som

skall underrätta de övriga medlemsstaterna.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.

Detta direktiv skall enligt artikel 1.01 i bilaga II gälla för

följande fartyg:

a) Fartyg med en längd (L) av 20 meter eller mer.

b) Fartyg för vilka produkten av L x B x T (längd, bredd, djup-

gående) ger en volym på 100 m3

eller mer.

2.

Dessutom skall detta direktiv enligt artikel 1.01 i bilaga II

gälla för alla

a) bogserfartyg och skjutbogserare, som är avsedda att bogsera

eller påskjuta sådana fartyg som avses i punkt 1 eller

flytande anläggningar eller för att långsides bogsera sådana

fartyg eller flytande anläggningar,

b) fartyg avsedda för persontransport, som transporterar fler än

tolv passagerare förutom besättningen,

c) flytande anläggningar.

30.12.2006

L 389/2

Europeiska unionens officiella tidning

sv

H1I egt l QXTL QWNWNQYYYL ³N RSN b¥³¬µ´¥´ 䮤²¡´ §¥®¯­ ¢¥³¬µ´

RPPVOUQROeg Heut l RPPL RRNWNRPPVL ³N QQIN

H2I egt l RQL RYNQNQYWVL ³N QPN d©²¥«´©¶¥´ ³¥®¡³´ 䮤²¡´ §¥®¯­ ¤©²¥«´©¶

WXOQPQVOeeg Hegt l STYL QSNQRNQYWXL ³N SQIN

H3I egt l QVTL SPNVNQYYTL ³N QUN d©²¥«´©¶¥´ ³¥®¡³´ 䮤²¡´ §¥®¯­ ¦ö²¯²¤M

®©®§ HegI ®² QXXRORPPS Heut l RXTL SQNQPNRPPSL ³N QIN

H4I egt c SRQL SQNQRNRPPSL ³N QN

54

Prop. 2012/13:177

Bilaga 1

3.

Följande fartyg omfattas inte av detta direktiv:

a) Färjor.

b) Militärfartyg.

c) Havsgående fartyg, inbegripet havsgående bogserfartyg och

skjutbogserare som

i) trafikerar eller befinner sig på vattenvägar inom tidvatten-

sområden,

ii) tillfälligt trafikerar inre vattenvägar och medför giltiga

fart- och säkerhetscertifikat, nämligen:

certifikat över att fartyget uppfyller kraven i 1974 års

internationella konvention om säkerhet för männis-

koliv till sjöss (SOLAS), eller ett likvärdigt certifikat,

ett certifikat över att fartyget uppfyller kraven i

1966 års internationella lastlinjekonvention, eller ett

likvärdigt certifikat, och ett IOPP-certifikat över att

fartyget uppfyller kraven i 1973 års internationella

konvention till förhindrande av förorening från fartyg

(MARPOL), eller

för passagerarfartyg som inte omfattas av någon av de

konventioner som avses i första strecksatsen:

ett certifikat beträffande säkerhetsregler och säkerhets-

normer för passagerarfartyg som utfärdats i enlighet

med rådets direktiv 98/18/EG av den 17 mars 1998

om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för

passagerarfartyg (1), eller

för fritidsbåtar som inte omfattas av samtliga konven-

tioner som avses i första strecksatsen: ett certifikat

från flaggstaten.

Artikel 3

Skyldighet att medföra certifikat

1.

Fartyg som trafikerar de inre vattenvägar inom gemen-

skapen som avses i artikel 1 skall medföra följande:

a) När de trafikerar vattenvägar inom zon R,

ett certifikat som utfärdats i enlighet med artikel 22 i den

reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen, eller

ett gemenskapscertifikat för fartyg i inlandssjöfart som

utfärdats eller förnyats efter den 30 december 2008 som

intygar att fartyget, om inte annat föreskrivs i övergångs-

bestämmelserna i kapitel 24 i bilaga II, helt uppfyller de

tekniska föreskrifter enligt bilaga II för vilka det enligt

tillämpliga regler och förfaranden har fastställts att de

motsvarar de tekniska föreskrifterna i den ovannämnda

konventionen.

b) När de trafikerar vattenvägar i de övriga zonerna, ett

gemenskapscertifikat för fartyg i inlandssjöfart, inklusive vid

behov de specifikationer som avses i artikel 5.

2.

Gemenskapscertifikatet för inlandssjöfart skall utformas

enligt förlagan i del I i bilaga V och utfärdas i enlighet med detta

direktiv.

Artikel 4

Kompletterande gemenskapscertifikat för inlandssjöfart

1.

Alla fartyg som medför ett giltigt certifikat, utfärdat i

enlighet med artikel 22 i den reviderade konventionen för

sjöfarten på Rhen, får, om inte annat följer av bestämmelserna i

artikel 5.5 i det här direktivet, trafikera gemenskapens vatten-

vägar enbart försedda med det certifikatet.

2.

Alla fartyg som medför det certifikat som avses i punkt 1

skall emellertid också vara försedda med ett kompletterande

gemenskapsfartcertifikat för inlandssjöfart

a) då de trafikerar vattenvägarna i zonerna 3 och 4, om de vill

dra fördel av att de tekniska föreskrifterna är mindre omfat-

tande på dessa vattenvägar,

b) då de trafikerar vattenvägarna i zonerna 1 och 2 eller, för

passagerarfartyg, då de trafikerar vattenvägar i zon 3 som

inte är förbundna med en annan medlemsstats navigerbara

inre vattenvägar, om den berörda medlemsstaten har antagit

ytterligare tekniska föreskrifter för dessa vattenvägar i

enlighet med artikel 5.1, 5.2 och 5.3.

3.

Det kompletterande gemenskapsfartcertifikatet för inlands-

sjöfart skall utformas enligt förlagan i del II i bilaga V och

utfärdas av behöriga myndigheter vid uppvisande av det certi-

fikat som avses i punkt 1 och på villkor som fastställs av de

myndigheter som har behörighet i fråga om de berörda vatten-

vägarna.

30.12.2006

L 389/3

Europeiska unionens officiella tidning

sv

H1I egt l QTTL QUNUNQYYXL ³N QN d©²¥«´©¶¥´ ³¥®¡³´ 䮤²¡´ §¥®¯­ «¯­­©³M

³©¯®¥®³ ¤©²¥«´©¶ RPPSOWUOeg Heut l QYPL SPNWNRPPSL ³N VIN

Prop. 2012/13:177

Bilaga 1

55

Artikel 5

Ytterligare eller sänkta tekniska föreskrifter för vissa zoner

1.

Varje medlemsstat får, efter samråd med kommissionen

och i förekommande fall med förbehåll för föreskrifterna i den

reviderade konventionen för sjöfarten på Rhen, anta tekniska

föreskrifter utöver dem i bilaga II för fartyg som trafikerar

vattenvägarna i zonerna 1 och 2 inom dess territorium.

2.

Varje medlemsstat får, för passagerarfartyg som inom dess

territorium trafikerar vattenvägar i zon 3 som inte är förbundna

med en annan medlemsstats navigerbara inre vattenvägar,

behålla tekniska föreskrifter utöver dem i bilaga II. Ändringar av

sådana tekniska föreskrifter skall kräva föregående godkännande

av kommissionen.

3.

Dessa ytterligare föreskrifter skall endast omfatta de krav

som anges i bilaga III. De ytterligare föreskrifterna skall senast

sex månader innan de träder i kraft anmälas till kommissionen,

som skall underrätta de övriga medlemsstaterna.

4.

Om fartygen uppfyller de ytterligare föreskrifterna, skall

detta anges i det gemenskapscertifikat för inlandssjöfart som

avses i artikel 3 eller – om artikel 4.2 tillämpas – i det komplet-

terande gemenskapscertifikatet för inlandssjöfart. Sådana bevis

på överensstämmelse skall erkännas på gemenskapens vatten-

vägar i den aktuella zonen.

5. a) Om tillämpningen av övergångsbestämmelserna i kapitel

24a i bilaga II leder till en sänkning av befintliga natio-

nella säkerhetsstandarder, får en medlemsstat underlåta att

tillämpa sådana övergångsbestämmelser på passagerar-

fartyg i inlandssjöfart som är i trafik på inre vattenvägar i

medlemsstaten som inte är förbundna med en annan

medlemsstats navigerbara inre vattenvägar. Under sådana

omständigheter får medlemsstaten kräva att sådana fartyg

som trafikerar dess icke förbundna inre vattenvägar från

och med den 30 december 2008 fullt ut uppfyller de

tekniska föreskrifter som anges i bilaga II.

b) En medlemsstat som använder sig av den möjlighet som

anges i led a skall underrätta kommissionen om sitt beslut

och ge kommissionen närmare uppgifter om de

tillämpliga nationella standarderna för passagerarfartyg

som trafikerar medlemsstatens inre vattenvägar. Kommis-

sionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna.

c) Överensstämmelse med en medlemsstats föreskrifter för

trafik på dess icke förbundna inlandssjöfartsvattenvägar

skall anges i det gemenskapscertifikat för inlandssjöfart

som avses i artikel 3 eller – om artikel 4.2 tillämpas – i

det kompletterande gemenskapscertifikatet för inlandssjö-

fart.

6.

Fartyg som trafikerar vattenvägar endast i zon 4 behöver

endast uppfylla de sänkta föreskrifter som anges i kapitel 19b i

bilaga II när det gäller vattenvägarna i denna zon. Överensstäm-

melse med de sänkta föreskrifterna skall specificeras i det

gemenskapscertifikat för inlandssjöfart som avses i artikel 3.

7.

Varje medlemsstat får, efter samråd med kommissionen,

tillåta sänkta krav vad gäller de tekniska föreskrifterna i bilaga II

för fartyg som uteslutande trafikerar vattenvägar i zonerna 3

och 4 inom dess territorium.

Sådana sänkta krav skall endast omfatta de aspekter som anges i

bilaga IV. Om ett fartygs tekniska egenskaper motsvarar dessa

sänkta krav, skall detta anges i gemenskapscertifikatet för

inlandssjöfart eller – om artikel 4.2 tillämpas – i det komplette-

rande gemenskapscertifikatet för inlandssjöfart.

De sänkta kraven vad gäller de tekniska föreskrifterna i bilaga II

skall senast sex månader innan de träder i kraft anmälas till

kommissionen, som skall underrätta de övriga medlemsstaterna.

Artikel 6

Farligt gods

Varje fartyg som medför ett certifikat som utfärdats i enlighet

med förordningen om transport av farliga ämnen på Rhen

(”ADNR”) får frakta farligt gods överallt inom gemenskapens

territorium på de villkor som anges i detta certifikat.

Varje medlemsstat får begära att fartyg som inte har något

sådant certifikat endast får frakta farligt gods inom dess territo-

rium om fartygen uppfyller ytterligare krav utöver dem som

anges i detta direktiv. Sådana krav skall anmälas till kommis-

sionen och kommissionen skall underrätta de övriga medlems-

staterna.

Artikel 7

Undantag

1.

Medlemsstaterna får medge undantag från hela eller delar

av detta direktiv för

a) fartyg, skjutbogserare, bogserfartyg och flytande utrustning

som trafikerar farbara vattenvägar utan förbindelse med

vattenvägarna i övriga medlemsstater via en inre vattenväg,

30.12.2006

L 389/4

Europeiska unionens officiella tidning

sv

56

Prop. 2012/13:177

Bilaga 1

b) fartyg med en dödvikt om högst 350 ton eller fartyg som

inte är avsedda för godstransport och med ett deplacement

på mindre än 100 m3, vilka kölsträcktes före den 1 januari

1950 och enbart trafikerar en nationell vattenväg.

2.

Medlemsstaterna får medge undantag från en eller flera av

direktivets föreskrifter i fråga om trafik på deras nationella

vattenvägar, om det gäller begränsade resor av lokalt intresse

eller inom hamnområden. Dessa undantag och den resa eller det

område som de gäller skall anges i fartygets certifikat.

3.

Kommissionen skall underrättas om undantag som medgi-

vits med stöd av punkterna 1 och 2 och i sin tur underrätta de

övriga medlemsstaterna.

4.

En medlemsstat som, på grund av undantag som medgi-

vits med stöd av punkterna 1 och 2, inte har några fartyg som

omfattas av föreskrifterna i detta direktiv i trafik på sina vatten-

vägar behöver inte följa artiklarna 9, 10 och 12.

Artikel 8

Utfärdande av gemenskapscertifikat för inlandssjöfart

1.

Gemenskapscertifikatet för inlandssjöfart skall utfärdas för

fartyg som kölsträcks från och med den 30 december 2008,

efter en teknisk inspektion som skall genomföras innan fartyget

sätts i trafik för att kontrollera om det uppfyller de tekniska

föreskrifterna i bilaga II.

2.

Gemenskapscertifikatet för inlandssjöfart skall utfärdas till

fartyg som inte omfattades av tillämpningsområdet för

direktiv 82/714/EEG men som nu omfattas av detta direktiv i

enlighet med artikel 2.1 och 2.2, efter en teknisk inspektion

som skall genomföras när fartygets aktuella certifikat löper ut,

dock senast den 30 december 2018, för kontroll av om fartyget

uppfyller de tekniska föreskrifterna i bilaga II. I medlemsstater

där giltighetsperioden för fartygets gällande nationella certifikat

är kortare än fem år får ett sådant certifikat utfärdas fram till

den 30 december 2008.

Om något av de tekniska krav som anges i bilaga II inte

uppfylls, skall detta anges på gemenskapscertifikatet för inlands-

sjöfart. Förutsatt att de behöriga myndigheterna anser att dessa

brister inte utgör en uppenbar fara, får de fartyg som avses i

första stycket fortsätta att användas fram till dess att de kompo-

nenter eller de fartygsdelar som har befunnits inte motsvara de

kraven byts ut eller byggs om, varefter komponenterna eller

fartygsdelarna skall uppfylla kraven i bilaga II.

3.

Enligt denna artikel föreligger en uppenbar fara särskilt

när föreskrifter som gäller fartygsstrukturens stabilitet, fartygets

gång- eller manövreringsegenskaper eller de särskilda specifika-

tionerna i bilaga II berörs. De undantag som medges i bilaga II

får inte uppfattas som brister som utgör en uppenbar fara.

Utbyte av existerande delar mot identiska delar eller delar av

likvärdig teknik och utformning under löpande reparationer och

rutinunderhåll skall för tillämpningen av denna artikel inte

betraktas som ett utbyte.

4.

Vid de tekniska inspektioner som avses i punkterna 1 och

2 eller vid en teknisk inspektion som utförs på begäran av farty-

gets ägare skall det, om lämpligt, kontrolleras om ett fartyg

uppfyller de ytterligare föreskrifter som avses i artikel 5.1, 5.2

och 5.3.

Artikel 9

Behöriga myndigheter

1.

Gemenskapscertifikatet för inlandssjöfart får utfärdas av de

behöriga myndigheterna i medlemsstaterna.

2.

Varje medlemsstat skall upprätta en förteckning i vilken

anges vilka myndigheter som är behöriga att utfärda gemenskap-

scertifikaten för inlandssjöfart samt överlämna denna förteck-

ning till kommissionen. Kommissionen skall underrätta de

övriga medlemsstaterna.

Artikel 10

Genomförande av tekniska inspektioner

1.

Den tekniska inspektion som avses i artikel 8 skall genom-

föras av de behöriga myndigheterna, som helt eller delvis får

avstå från teknisk inspektion av fartyget, om ett giltigt intyg

utfärdat av ett erkänt klassificeringssällskap enligt artikel 1.01 i

bilaga II klart visar att fartyget helt eller delvis uppfyller de

tekniska föreskrifterna i bilaga II. Klassificeringssällskap får

erkännas endast om de uppfyller kriterierna i del I i bilaga VII.

30.12.2006

L 389/5

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2012/13:177

Bilaga 1

57

2.

Varje medlemsstat skall upprätta en förteckning i vilken

anges vilka myndigheter som är behöriga att utföra tekniska

inspektioner samt överlämna denna förteckning till kommis-

sionen. Kommissionen skall underrätta de övriga medlemssta-

terna.

Artikel 11

Giltighetstiden för gemenskapscertifikat för inlandssjöfart

1.

Giltighetstiden för gemenskapscertifikat för inlandssjöfart

skall i varje särskilt fall fastställas av den myndighet som är

behörig att utfärda sådana certifikat i enlighet med bilaga II.

2.

Varje medlemsstat får, i de fall som anges i artiklarna 12

och 16 och i bilaga II, utfärda tillfälliga gemenskapscertifikat för

inlandssjöfart. Tillfälliga gemenskapscertifikat för inlandssjöfart

skall upprättas i enlighet med förlagan i del III i bilaga V.

Artikel 12

Ersättande av gemenskapscertifikat för inlandssjöfart

Varje medlemsstat skall fastställa på vilka villkor ett giltigt

gemenskapscertifikat för inlandssjöfart som förkommit eller

förstörts får ersättas.

Artikel 13

Förnyande av gemenskapscertifikat för inlandssjöfart

1.

Gemenskapscertifikatet för inlandssjöfart skall förnyas när

giltighetstiden löper ut enligt de villkor som fastställs i artikel 8.

2.

För förnyande av gemenskapscertifikat för inlandssjöfart

som utfärdats före den 30 december 2008 skall övergångsbe-

stämmelserna i bilaga II gälla.

3.

För förnyande av gemenskapscertifikat för inlandssjöfart

som utfärdats efter den 30 december 2008 skall de övergångs-

bestämmelser i bilaga II gälla som trätt i kraft efter det att certi-

fikatet utfärdades.

Artikel 14

Förlängning av giltighetstiden för gemenskapscertifikat för

inlandssjöfart

Den myndighet som utfärdat eller förnyat ett gemenskapscerti-

fikat för inlandssjöfart får i enlighet med bilaga II undantagsvis

förlänga giltighetstiden utan teknisk inspektion. En sådan

förlängning skall anges i det certifikatet.

Artikel 15

Utfärdande av nya gemenskapscertifikat för inlandssjöfart

Om fartyget undergår större ändringar eller reparationer som

berör fartygsstrukturens stabilitet, fartygets gång- eller manövre-

ringsegenskaper eller de särskilda specifikationerna i bilaga II,

skall fartyget på nytt genomgå en teknisk inspektion enligt

artikel 8, innan fartyget får företa någon ny resa. Efter denna

inspektion skall ett nytt gemenskapscertifikat för inlandssjöfart

utfärdas med uppgifter om fartygets tekniska egenskaper. Om

detta certifikat utfärdas i någon annan medlemsstat än den där

det ursprungliga certifikatet utfärdades eller förnyades, skall den

behöriga myndighet som ursprungligen utfärdade eller förnyade

certifikatet underrättas inom en månad.

Artikel 16

Vägran att utfärda eller förnya samt återkallande av

gemenskapscertifikat för inlandssjöfart

I ett beslut om avslag på en begäran att utfärda eller förnya ett

gemenskapscertifikat för inlandssjöfart skall anges skälen till

avslaget. Den person som berörs skall underrättas och få upplys-

ning om hur beslutet kan överklagas och vilka frister för över-

klagande som gäller i den berörda medlemsstaten.

Ett giltigt gemenskapscertifikat för inlandssjöfart får återkallas av

den behöriga myndighet som utfärdade eller förnyade det, om

fartyget inte längre uppfyller de tekniska föreskrifter som anges i

dess certifikat.

Artikel 17

Ytterligare inspektioner

De behöriga myndigheterna i en medlemsstat får i enlighet med

bilaga VIII när som helst kontrollera om ett fartyg medför ett

certifikat som är giltigt enligt bestämmelserna i detta direktiv

och uppfyller föreskrifterna i certifikatet eller utgör en uppenbar

fara för de personer som befinner sig ombord, för miljön eller

för sjöfarten. De behöriga myndigheterna skall vidta de åtgärder

som är nödvändiga enligt bilaga VIII.

30.12.2006

L 389/6

Europeiska unionens officiella tidning

sv

58

Prop. 2012/13:177

Bilaga 1

Artikel 18

Erkännande av certifikat för fartyg från tredje land

I avvaktan på att gemenskapen ingår överenskommelser med

tredje land om ömsesidigt erkännande av certifikat får de behö-

riga myndigheterna i en medlemsstat erkänna de certifikat som

utfärdats för fartyg från tredje land för fart på den medlemssta-

tens vattenvägar.

Utfärdandet av gemenskapscertifikat för inlandssjöfart för fartyg

från tredje land skall ske i enlighet med vad som anges i artikel

8.1.

Artikel 19

Kommittéförfarande

1.

Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrät-

tades genom artikel 7 i rådets direktiv 91/672/EEG av den 16

december 1991 om det ömsesidiga erkännandet av båtförarcer-

tifikat för transport av gods och passagerare på inre vatten-

vägar (1) (nedan kallad ”kommittén”).

2.

När det hänvisas till denna punkt, skall artiklarna 3 och 7

i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmel-

serna i artikel 8 i det beslutet.

Artikel 20

Anpassning av bilagorna och rekommendationer om tillfäl-

liga tillstånd

1.

Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel

19.2, anta de ändringar som behövs för att anpassa bilagorna till

detta direktiv till den tekniska utvecklingen och till utvecklingar

på detta område som kan följa av arbetet i andra internationella

organisationer, i synnerhet i Centralkommissionen för Rhensjö-

farten (CCNR), för att säkerställa att de båda certifikat som avses

i artikel 3.1 a utfärdas på grundval av tekniska krav som garan-

terar en likvärdig säkerhetsnivå eller för att ta hänsyn till de fall

som avses i artikel 5.

Dessa ändringar skall göras snarast för att säkerställa att de

tekniska föreskrifter som är nödvändiga för utfärdandet av

gemenskapscertifikatet för inlandssjöfart för sjöfart på Rhen ger

en säkerhetsnivå som motsvarar den som krävs för utfärdandet

av det certifikat som avses i artikel 22 i den reviderade konven-

tionen om sjöfarten på Rhen.

2.

Kommissionen skall fatta beslut på grundval av rekom-

mendationer från kommittén om utfärdande av tillfälliga

gemenskapscertifikat

för

inlandssjöfart

i

enlighet

med

artikel 2.19 i bilaga II.

Artikel 21

Fortsatt tillämplighet av direktiv 76/135/EEG

För fartyg som inte omfattas av artikel 2.1 och 2.2 utan av

artikel 1 a i direktiv 76/135/EEG skall bestämmelserna i det dir-

ektivet gälla.

Artikel 22

Nationella ytterligare föreskrifter eller begränsningar av

föreskrifterna

De ytterligare föreskrifter för fartyg som trafikerar vattenvägar

inom zonerna 1 och 2 i en medlemsstats territorium vilka gäller

i medlemsstaten före den 30 december 2008 eller begränsningar

av de tekniska föreskrifterna för fartyg som inom medlemssta-

tens territorium trafikerar vattenvägar inom zonerna 3 och 4,

vilka tekniska föreskrifter gällde i medlemsstaten före den dagen,

skall fortsätta att gälla tills ytterligare föreskrifter enligt artikel

5.1 eller begränsningar enligt artikel 5.7 av de tekniska föreskrif-

terna i bilaga II har utfärdats, dock längst till och med den 30

juni 2009.

Artikel 23

Införlivande

1.

De medlemsstater som har sådana inre vattenvägar som

anges i artikel 1.1 skall sätta i kraft de lagar och andra författ-

ningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv med verkan

från och med den 30 december 2008. De skall genast under-

rätta kommissionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla

en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis-

ning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvis-

ningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

30.12.2006

L 389/7

Europeiska unionens officiella tidning

sv

H1I egt l SWSL SQNQRNQYYQL ³N RYN d©²¥«´©¶¥´ ³¥®¡³´ 䮤²¡´ §¥®¯­ ¦ö²¯²¤M

®©®§ HegI ®² QXXRORPPSN

Prop. 2012/13:177

Bilaga 1

59

2.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten

till de bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom

det område som omfattas av detta direktiv. Kommissionen skall

underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 24

Sanktioner

Medlemsstater skall fastställa ett system för sanktioner vid brott

mot de nationella bestämmelser som antagits i enlighet med

detta direktiv och vidta alla nödvändiga åtgärder för att säker-

ställa att dessa sanktioner utdöms. De fastställda sanktionerna

skall vara effektiva, proportionerliga och avskräckande.

Artikel 25

Upphävande av direktiv 82/714/EEG

Direktiv 82/714/EEG skall upphöra att gälla med verkan från

och med den 30 december 2008.

Artikel 26

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i

Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 27

Adressater

Detta direktiv riktar sig till de medlemsstater som har sådana

inre vattenvägar som anges i artikel 1.1.

Utfärdat i Strasbourg den 12 december 2006

På Europaparlamentets vägnar

j¯³¥° borrell fontelles

Ordförande

På rådets vägnar

m¡µ²© pekkarinen

Ordförande

30.12.2006

L 389/8

Europeiska unionens officiella tidning

sv

60

Prop. 2012/13:177

Bilaga 1

BILAGEFÖRTECKNING

s©¤¡

b©¬¡§¡ i

fö²´¥£«®©®§ ö¶¥² §¥­¥®³«¡°¥®³ ©®²¥ ¶¡´´¥®¶ä§¡²L µ°°¤¥¬¡¤¥ §¥¯§²¡¦©³«´ © º¯®¥²®¡ QL RL S ¯£¨ T

QP

b©¬¡§¡ ii

t¥«®©³«¡ ­©®©­©«²¡¶ ¦ö² ¦¡²´¹§ ³¯­ ´²¡¦©«¥²¡² ©®²¥ ¶¡´´¥®¶ä§¡² © º¯®¥²®¡ QL RL S ¯£¨ T NNNNNNNNNNNNNNN

RY

b©¬¡§¡ iii

o­²å¤¥® ¦ö² ¥¶¥®´µ¥¬¬¡ ¹´´¥²¬©§¡²¥ ´¥«®©³«¡ ¦ö²¥³«²©¦´¥² ¦ö² ¦¡²´¹§ °å ©®²¥ ¶¡´´¥®¶ä§¡² © º¯®¥²®¡ Q

¯£¨ RNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

QWU

b©¬¡§¡ iv

o­²å¤¥® ¦ö² ¥¶¥®´µ¥¬¬¡ ¢¥§²ä®³®©®§¡² ¡¶ ¤¥ ´¥«®©³«¡ ¦ö²¥³«²©¦´¥²®¡ ¦ö² ¦¡²´¹§ ³¯­ ´²¡¦©«¥²¡² ©®²¥

¶¡´´¥®¶ä§¡² © º¯®¥²®¡ S ¯£¨ T NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

QWV

b©¬¡§¡ v

fö²¬¡§¡ ´©¬¬ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´ ¦ö² ¦¡²´¹§ © ©®¬¡®¤³³ªö¦¡²´ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

QWW

b©¬¡§¡ vi

fö²¬¡§¡ ´©¬¬ ²¥§©³´¥² ö¶¥² §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´ ¦ö² ©®¬¡®¤³³ªö¦¡²´ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

QYT

b©¬¡§¡ vii

k¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

QYW

b©¬¡§¡ viii

fö²¦¡²¡®¤¥²¥§¬¥² ¦ö² §¥®¯­¦ö²¡®¤¥ ¡¶ ©®³°¥«´©¯®¥² NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

QYY

b©¬¡§¡ ix

fö²¥³«²©¦´¥² ¯­ ³©§®¡¬¬ªµ³L ²¡¤¡²©®³´¡¬¬¡´©¯®¥² ¯£¨ §©²¨¡³´©§¨¥´³©®¤©«¡´¯² NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

RPP

30.12.2006

L 389/9

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2012/13:177

Bilaga 1

61

DEL I

kapitel Q

ALLMÄNT

Artikel 1.01

Definitioner

i ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶ ¡®¶ä®¤³ ¦ö¬ª¡®¤¥ ¢¥´¥£«®©®§¡² ­¥¤ ¤¥ ¢¥´¹¤¥¬³¥² ³¯­ ¨ä² ¡®§¥³Z

Typer av farkost

1. ¦¡²«¯³´: fartyg eller flytande utrustning.

2. ¦¡²´¹§: fartyg i inlandssjöfart eller havsgående fartyg.

3. ¦¡²´¹§ © ©®¬¡®¤³³ªö¦¡²´: fartyg som är avsett uteslutande eller huvudsakligen för trafik på inre vattenvägar.

4. ¨¡¶³§å¥®¤¥ ¦¡²´¹§: fartyg som certifierats för havsgående trafik.

5. ­¯´¯²¦¡²´¹§: lastmotorfartyg eller tankmotorfartyg.

6. ´¡®«­¯´¯²¦¡²´¹§: fartyg som är avsett för godstransport i fasta tankar och som är försett med eget framdrivningsma-

³«©®¥²©N

7. ¬¡³´­¯´¯²¦¡²´¹§: fartyg, annat än lastmotorfartyg, som är avsett för godstransport och försett med eget framdrivnings-

­¡³«©®¥²©N

8. «¡®¡¬°²å­: fartyg med en längd som inte överstiger 38,5 m och en bredd som inte överstiger 5,05 som är avsett för

´²¡¦©« °å ©®²¥ ¶¡´´¥®¶ä§¡² ¯£¨ ¶¡®¬©§¥® ´²¡¦©«¥²¡² r¨¥®Mr¨ô®¥M«¡®¡¬¥®N

9. ¢¯§³¥²¦¡²´¹§: fartyg som är konstruerat för att utföra bogsering.

10. ³«ªµ´¢¯§³¥²¡²¥: fartyg som är konstruerat för att framdriva en skjutbogserad konvoj.

11. °²å­: släppråm eller tankpråm.

12. ´¡®«°²å­: fartyg som är avsett för godstransport i fasta tankar och konstruerat för att kunna bogseras, och som

¡®´©®§¥® ³¡«®¡² ¥§¥´ ¦²¡­¤²©¶®©®§³­¡³«©®¥²© ¥¬¬¥² ¥®¤¡³´ ¨¡² ´©¬¬²ä£«¬©§´ ¦²¡­¤²©¶®©®§³­¡³«©®¥²© ¦ö² «¯²´¡²¥ ¦ö²¦¬¹´´M

®©®§¡²N

13. ³¬ä°°²å­: fartyg, annat än en tankpråm, som är avsett för godstransport och konstruerat för att kunna bogseras och

¡®´©®§¥® ³¡«®¡² ¥§¥´ ¦²¡­¤²©¶®©®§³­¡³«©®¥²© ¥¬¬¥² ¥®¤¡³´ ¨¡² ´©¬¬²ä£«¬©§´ ¦²¡­¤²©¶®©®§³­¡³«©®¥²© ¦ö² «¯²´¡²¥ ¦ö²¦¬¹´´M

®©®§¡²N

14. ¬ä«´¡²¥: tankläktare, lastläktare eller skeppsburen läktare.

15. ´¡®«¬ä«´¡²¥: fartyg som är avsett för godstransport i fasta tankar och konstruerat eller särskilt ombyggt för att kunna

³«ªµ´¢¯§³¥²¡³L ¯£¨ ³¯­ ¡®´©®§¥® ³¡«®¡² ¥§¥´ ¦²¡­¤²©¶®©®§³­¡³«©®¥²© ¥¬¬¥² ¥®¤¡³´ ¨¡² ¦²¡­¤²©¶®©®§³­¡³«©®¥²© ¦ö²

«¯²´¡²¥ ¦ö²¦¬¹´´®©®§¡² ®ä² ¤¥´ ©®´¥ ©®§å² © ¥® ³«ªµ´¢¯§³¥²¡¤ «¯®¶¯ªN

16. ¬¡³´¬ä«´¡²¥: fartyg, annat än en tankläktare, som är avsett för godstransport och konstruerat eller särskilt ombyggt för

¡´´ «µ®®¡ ³«ªµ´¢¯§³¥²¡³L ¯£¨ ³¯­ ¡®´©®§¥® ³¡«®¡² ¥§¥´ ¦²¡­¤²©¶®©®§³­¡³«©®¥²© ¥¬¬¥² ¥®¤¡³´ ¨¡² ¦²¡­¤²©¶®©®§³­¡³«©M

®¥²© ¦ö² «¯²´¡²¥ ¦ö²¦¬¹´´®©®§¡² ®ä² ¤¥´ ©®´¥ ©®§å² © ¥® ³«ªµ´¢¯§³¥²¡¤ «¯®¶¯ªN

17. ³«¥°°³¢µ²¥® ¬ä«´¡²¥: läktare som är konstruerad för att kunna transporteras ombord på havsgående fartyg och för

´²¡¦©« °å ©®²¥ ¶¡´´¥®¶ä§¡²N

18. °¡³³¡§¥²¡²¦¡²´¹§: dagstursfartyg eller fartyg med hytter som är konstruerat och utrustat för att kunna transportera fler

ä® QR °¡³³¡§¥²¡²¥N

19. °¡³³¡§¥²¡²³¥§¥¬¦¡²´¹§: passagerarfartyg som även är konstruerat och utrustat för att gå för segel.

20. ¤¡§³´µ²³¦¡²´¹§: passagerarfartyg utan övernattningshytter för passagerare.

21. °¡³³¡§¥²¡²¦¡²´¹§ ­¥¤ ¨¹´´¥²: passagerarfartyg utrustat med övernattningshytter för passagerare.

22. ¨ö§¨¡³´©§¨¥´³¦¡²´¹§: motordrivet fartyg som kan uppnå en fart över 40 km/tim genom vattnet.

23. ¦¬¹´¡®¤¥ µ´²µ³´®©®§: flytande installationer som bär upp arbetsredskap som kranar, muddringsutrustning, pålkranar

¥¬¬¥² ¨©³³¡²N

24. ¡²¢¥´³¦¡²«¯³´: fartyg som är konstruerat och utrustat för användning vid arbetsanläggningar, t.ex. med sandsugnings-

°²å­L ¢¯´´¥®´©°°®©®§³°²å­ ¥¬¬¥² ¤ä£«³¬¡³´°²å­L °¯®´¯® ¥¬¬¥² ³´¥®¤µ­°®©®§³¦¡²´¹§N

30.12.2006

L 389/38

Europeiska unionens officiella tidning

sv

62

Prop. 2012/13:177

Bilaga 1

25. ¦²©´©¤³¦¡²´¹§: fartyg, annat än passagerarfartyg, som är avsett för sport- och fritidsändamål.

26. ¡²¢¥´³¢å´: båt som används för transport, räddning, bärgning och arbetsuppgifter.

27. ¦¬¹´¡®¤¥ ¡®¬ä§§®©®§: flytande installation som i normala fall inte är avsedd att flyttas såsom simbad, docka, brygga

¥¬¬¥² ¢å´³«ªµ¬N

28. ¦¬¹´¡®¤¥ ¦ö²¥­å¬: flotte eller någon annan typ av konstruktion, föremål eller sammankoppling som kan framföras,

¡®®¡´ ä® ¥´´ ¦¡²´¹§L ¦¬¹´¡®¤¥ µ´²µ³´®©®§ ¥¬¬¥² ¦¬¹´¡®¤¥ ¡®¬ä§§®©®§N

Sammankopplade farkoster

29. «¯®¶¯ª: fast formerad konvoj eller bogserad konvoj av farkoster.

30. ¦¯²­¥²©®§: sätt på vilket en konvoj är sammankopplad.

31. ¦¡³´ ¦¯²­¥²¡¤ «¯®¶¯ª: skjutbogserad konvoj eller fast sidoformerad konvoj.

32. ³«ªµ´¢¯§³¥²¡¤ «¯®¶¯ª: fast sammankoppling av farkoster där åtminstone den första enheten är placerad före den

¦¡²«¯³´ ¥¬¬¥² ¤¥ ¦¡²«¯³´¥² ³¯­ ¤²©¶¥² «¯®¶¯ª¥® ¦²¡­å´L ¯£¨ ³¯­ «¡¬¬¡³ ³«ªµ´¢¯§³¥²¡²¥[ ¥® «¯®¶¯ª ³¯­ ¢¥³´å² ¡¶ ¥®

³«ªµ´¢¯§³¥²¡²¥ ¯£¨ ¥® ³«ªµ´¢¯§³¥²¡¤ ¦¡²«¯³´ ¶©¬«¡ ä² «¯°°¬¡¤¥ °å ¥´´ ³ä´´ ³¯­ ­öª¬©§§ö² «¯®´²¯¬¬¥²¡¤ ²ö²¥¬³¥ ¡®³¥³

¯£«³å ¶¡²¡ ¦¡³´ ¦¯²­¥²¡¤N

33. ¦¡³´ ³©¤¯¦¯²­¥²©®§: sammankoppling av farkoster som är fast kopplade sida vid sida, i vilken ingen enhet är kopplad

¦²¡­¦ö² ¤¥® ¦²¡­¤²©¶¡®¤¥ ¥®¨¥´¥®N

34. ³¬ä°«¯®¶¯ª: sammankoppling bestående av en eller flera farkoster, flytande anläggningar eller flytande installationer

³¯­ ¢¯§³¥²¡³ ¡¶ ¥® ¥¬¬¥² ¦¬¥²¡ ¦¡²«¯³´¥² ­¥¤ ¥§¥´ ¦²¡­¤²©¶®©®§³­¡³«©®¥²© ³¯­ ©®§å² © «¯®¶¯ª¥®N

Utrymmen på fartyg

35. ¨µ¶µ¤­¡³«©®²µ­: utrymme där framdrivningsmaskineriet är installerat.

36. ­¡³«©®²µ­: utrymme där förbränningsmotorerna är installerade.

37. °¡®®²µ­: utrymme med en bränsledriven anläggning som är utformad för att producera ånga eller värma en

´¥²­©³« ¶ä´³«¡N

38. ³¬µ´¥® ö¶¥²¢¹§§®¡¤: genomgående konstruktion som är fast och vattentät och som har fasta väggar anslutna till däck

°å ¥´´ ³´¡¤©§¶¡²¡®¤¥ ¯£¨ ¶¡´´¥®´ä´´ ³ä´´N

39. ³´¹²¨¹´´: utrymme där styr- och kontrollutrustning som är nödvändig för att manövrera fartyget finns installerad.

40. ¢¯³´¡¤³µ´²¹­­¥: utrymme som är avsett att användas av personer som normalt bor ombord, inklusive kök, proviant-

¦ö²²å¤L ´¯¡¬¥´´¥² ¯£¨ ¢¡¤²µ­L ´¶ä´´¥²©L ¦ö²²µ­ ¯£¨ «¯²²©¤¯²¥²L ¤¯£« ¥ª ³´¹²¨¹´´N

41. °¡³³¡§¥²¡²µ´²¹­­¥: områden ombord som är avsedda för passagerare och inneslutna områden som salonger, kontor,

¢µ´©«¥²L ¦²©³ö²³¡¬¯®§¥²L ´¯²«²µ­L ´¶ä´´³´µ§¯²L ¢¡³´µ²L ´¯¡¬¥´´¥²L ¢¡¤²µ­L °¡³³¡§¥²L «¯²²©¤¯²¥² ¯£¨ ´²¡°°¯² ³¯­ ©®´¥ ä²

¯­§ä²¤¡¤¥ ¡¶ ¶ä§§¡²N

42. «¯®´²¯¬¬£¥®´²¡¬: en styrhytt, ett område som innehåller en reservströmkälla eller delar av en sådan eller ett område

­¥¤ ¥® £¥®´²¡¬ ³¯­ ³´ä®¤©§´ ä² ¢¥­¡®®¡¤ ¡¶ °¥²³¯®¡¬ ¯­¢¯²¤ ¥¬¬¥² ¢¥³ä´´®©®§³­¥¤¬¥­­¡²L ¥¸¥­°¥¬¶©³ ¦ö² ¢²¡®¤M

¬¡²­³µ´²µ³´®©®§L ¦ªä²²«¯®´²¯¬¬¥² ¦ö² ¤ö²²¡² ¥¬¬¥² ¢²¡®¤³°ªä¬¬N

43. ´²¡°°¨µ³: trapphus för en trappa inomhus eller hisschakt.

44. ³¡¬¯®§: rum i ett bostadsutrymme eller passagerarutrymme. Kök anses inte vara salonger ombord på passagerar-

¦¡²´¹§N

45. «ö«: rum med spis eller liknande matlagningsanordning.

46. ¦ö²²å¤³²µ­: rum för förvaring av brandfarliga vätskor eller rum med en yta på mer än 4 m2

¦ö² ¦ö²¶¡²©®§ ¡¶ ­¡´¥M

²©¥¬N

47. ¬¡³´²µ­: del av fartyget som är avgränsad för och akter av skott, och som öppnas och stängs med lastluckor, och

³¯­ ä² ¡¶³¥¤¤ ¡®´©®§¥® ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦ö²°¡£«¡´ §¯¤³ ¥¬¬¥² ¢µ¬«¬¡³´L ¥¬¬¥² ¦ö² ¡´´ ²¹­­¡ ´¡®«¡² ¦²©³´å¥®¤¥ ¦²å®

³«²¯¶¥´N

48. ¦¡³´ ´¡®«: tank som är fast monterad i fartyget och vars sidor antingen utgörs av själva skrovet eller av en inneslut-

®©®§ ³¯­ ä² ¦²©³´å¥®¤¥ ¦²å® ³«²¯¶¥´N

49. ¡²¢¥´³µ´²¹­­¥: område där besättningen skall utföra sitt arbete, inbegripet landgång, lyftbom och arbetsbåt.

50. °¡³³¡§¥: område som är avsett för normal förflyttning av personer och varor.

30.12.2006

L 389/39

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2012/13:177

Bilaga 1

63

51. ³ä«¥²´ ¯­²å¤¥: område som utåt avgränsas av en lodrät yta som löper på ett avstånd av 1/5 B

WL

°¡²¡¬¬¥¬¬´ ­¥¤

³«²¯¶¥´ © ¬©®ª¥ ­¥¤ ³´ö²³´¡ ¤ªµ°§å¥®¤¥N

52. ³¡­¬©®§³¯­²å¤¥: särskilt skyddade områden på fartyget där passagerare samlas vid fara.

53. µ´²¹­®©®§³¯­²å¤¥: del av samlingsområden på fartyg från vilken utrymning av personer kan genomföras.

Sjötekniska termer

54. ¦¬¹´¶¡´´¥®¬©®ª¥ ¶©¤ ³´ö²³´¡ ¤ªµ°§å¥®¤¥: flytvattenlinjeplan som motsvarar farkostens största tillåtna djupgående.

55. ¦¬ö¤®©®§³¡¶³´å®¤: avståndet mellan flytvattenlinjen vid största djupgående och ett parallellt plan som går genom den

¬ä§³´¡ °µ®«´ ¯¶¡®¦ö² ¶©¬«¥® ¦¡²«¯³´¥® ©®´¥ ¬ä®§²¥ ¡®³¥³ ¶¡²¡ ¶¡´´¥®´ä´N

56. ²¥³´¦¬ö¤®©®§³¡¶³´å®¤: vid slagsida, det lodräta avståndet mellan vattennivån och den lägsta punkt på den nedsänkta

³©¤¡® ¯¶¡®¦ö² ¶©¬«¥® ¦¡²´¹§¥´ ©®´¥ ¬ä®§²¥ ¡®³¥³ ¶¡²¡ ¶¡´´¥®´ä´´N

57. ¦²©¢¯²¤ (f): avståndet mellan flytvattenlinjen vid största djupgående och ett parallellt plan som går genom den lägsta

°µ®«´¥® °å ³«¡²®¤ä£«L ¥¬¬¥² ¯­ ³«¡²®¤ä£« ³¡«®¡³L ¬ä§³´¡ °µ®«´¥® °å ¤¥® ö¶²¥ «¡®´¥® ¡¶ ¦¡²´¹§³³©¤¡®N

58. ²¥³´¦²©¢¯²¤: vid slagsida, det lodräta avståndet mellan vattennivån och däckets översida vid den lägsta punkten på den

®¥¤³ä®«´¡ ³©¤¡® ¥¬¬¥²L ¯­ ¤¥´ ©®´¥ ¦©®®³ ®å§¯´ ¤ä£«L ¤¥® ¬ä§³´¡ °µ®«´¥® °å ¤¥® ¦¡³´¡ ¦¡²´¹§³³©¤¡®³ ö¶¥²³©¤¡N

59. ­¡²§©®¡¬¬©®ª¥: tänkt linje dragen på bordläggningen minst 10 cm nedanför skottdäck och minst 10 cm nedanför

¦¡³´¹§³³©¤¡®³ ¬ä§³´¡ ©£«¥ ¶¡´´¥®´ä´¡ °µ®«´[ © ¤¥ ¦¡¬¬ ¤å ¤¥´ ©®´¥ ¦©®®³ ®å§¯´ ³«¯´´¤ä£« ¡®¶ä®¤³ ¥® ¬©®ª¥ ¤²¡§¥® ­©®³´

QP £­ ®¥¤¡®¦ö² ¤¥® ¬ä§³´¡ ¬©®ª¥ µ°° ´©¬¬ ¶©¬«¥® ¤¥® ¹´´²¥ ¢¯²¤¬ä§§®©®§¥® ä² ¶¡´´¥®´ä´N

60. ¶¯¬¹­¤¥°¬¡£¥­¥®´ ( ): volymen av fartygets undervattenskropp, i m3N

61. ¶©«´¤¥°¬¡£¥­¥®´ (Δ): fartygets totala vikt, inklusive last, i ton.

62. ¢¬¯£««¯¥¦¦©£©¥®´ (C

B

IZ ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥´ ­¥¬¬¡® ¦¡²´¹§¥´³ ¶¯¬¹­¤¥°¬¡£¥­¥®´ ¯£¨ °²¯¤µ«´¥®³ ¬ä®§¤ l

WL

¸ ¢²¥¤¤ b

WL

¸ ¤ªµ°M

§å¥®¤¥ tN

63. ¬¡´¥²¡¬°¬¡® ¯¶¡®¦ö² ¶¡´´¥®¬©®ª¥® (A

V

IZ ¦¡²´¹§¥´³ ¬¡´¥²¡¬°¬¡® ¯¶¡®¦ö² ¶¡´´¥®¬©®ª¥® © ­2N

64. ³«¯´´¤ä£«: däck till vilket de föreskrivna vattentäta skotten går och från vilket fribord mäts.

65. ³«¯´´: vägg, vanligtvis vertikal, med bestämd höjd, avsedd för indelning av fartyget, avgränsad av fartygets botten,

¢¯²¤¬ä§§®©®§ ¥¬¬¥² ¡®¤²¡ ³«¯´´N

66. ´¶ä²³«¥°°³³«¯´´: skott som sträcker sig från ena sidan av fartyget till den andra.

67. ¶ä§§: avgränsande yta, vanligtvis vertikal.

68. ­¥¬¬¡®¶ä§§: vägg som inte är vattentät.

69. ¬ä®§¤ (L): skrovets största längd i meter, med undantag för roder och bogspröt.

70. ¬ä®§¤ ö¶¥²¡¬¬´ (L

OA

IZ ¦¡²«¯³´¥®³ ³´ö²³´¡ ¬ä®§¤ © ­¥´¥²L ©®¢¥§²©°¥´ ¡¬¬¡ ¦¡³´¡ ©®³´¡¬¬¡´©¯®¥²L ¥¸¥­°¥¬¶©³ ¤¥¬¡² ¡¶ ³´¹²©®²ä´´M

®©®§¥® ¥¬¬¥² ¦²¡­¤²©¶®©®§³¡®¯²¤®©®§¥®L ¤¥ ­¥«¡®©³«¡ ¡®¯²¤®©®§¡²®¡ ¥¬¬¥² ¬©«®¡®¤¥N

71. ¬ä®§¤ © ¶¡´´¥®¬©®ª¥® (L

WL

IZ ³«²¯¶¥´³ ¬ä®§¤ © ­¥´¥²L ­ä´´ ¶©¤ ³´ö²³´¡ ¤ªµ°§å¥®¤¥N

72. ¢²¥¤¤ (B): skrovets största bredd i meter, mätt på utsidan av bordläggningen (med undantag för skovelhjul, avbärar-

¬©³´ ¯£¨ ¬©«®¡®¤¥IN

73. ¢²¥¤¤ ö¶¥²¡¬¬´ (B

OA

IZ ¦¡²«¯³´¥®³ ³´ö²³´¡ ¢²¥¤¤ © ­¥´¥²L ©®¢¥§²©°¥´ ¡¬¬ ¦¡³´ µ´²µ³´®©®§ ³å³¯­ ³«¯¶¥¬¨ªµ¬L ¡¶¢ä²¡²¬©³´L ­¥«¡M

®©³«¡ ¡®¯²¤®©®§¡² ¯£¨ ¬©«®¡®¤¥N

74. ¢²¥¤¤ © ¶¡´´¥®¬©®ª¥® (B

WL

IZ ³«²¯¶¥´³ ³´ö²³´¡ ¢²¥¤¤ © ­¥´¥²L ­ä´´ ¦²å® ¢¯²¤¬ä§§®©®§¥®³ µ´³©¤¡ ¶©¤ ¶¡´´¥®¬©®ª¥® ¶©¤ ³´ö²³´¡

¤ªµ°§å¥®¤¥N

75. ¤ªµ° (H): minsta lodräta avstånd i meter mellan skrovets eller kölens lägsta punkt och däckets lägsta punkt på

¦¡²´¹§³³©¤¡®N

76. ¤ªµ°§å¥®¤¥ (T): det lodräta avståndet i meter mellan den lägsta punkten på skrovet eller kölen och vattenlinjen vid

³´ö²³´¡ ¤ªµ°§å¥®¤¥N

77. ¦ö²¬©§ °¥²°¥®¤©«¥¬: lodrät linje vid den förliga skärningspunkten mellan skrovet och vattenlinjen vid största djup-

§å¥®¤¥N

78. ³«¡²®¤ä£«³¢²¥¤¤: avståndet mellan den lodräta linje som går genom den mest utskjutande delen av luckkarmen på

³«¡²®¤ä£«³³©¤¡® ¯£¨ ¤¥® ¬¯¤²ä´¡ ¬©®ª¥ ³¯­ §å² §¥®¯­ ©®®¥²«¡®´¥® ¡¶ ¦¡¬¬³«¹¤¤¥® H²ä£«¥®L ¦¯´¬©³´¥²I °å µ´³©¤¡® ¡¶

³«¡²®¤ä£«N

30.12.2006

L 389/40

Europeiska unionens officiella tidning

sv

64

Prop. 2012/13:177

Bilaga 1

Styrinrättning

79. ³´¹²©®²ä´´®©®§: all utrustning som är nödvändig för att styra fartyget och för att uppnå den manöverförmåga som fö-

²¥³«²©¶³ © «¡°©´¥¬ UN

80. ²¯¤¥²: ett eller flera roder med hjärtstock, inbegripet kvadrant och komponenter som förbinder roder med styran-

¯²¤®©®§N

81. ³´¹²¡®¯²¤®©®§: del av styrinrättning som genererar rodrets rörelse.

82. ¤²©¶¥®¨¥´: styranordningens drivenhet, mellan kraftkällan och styranordningen.

83. «²¡¦´«ä¬¬¡: energiförsörjning till styrkontrollsystem och styranordning från nätet ombord, batterier eller en förbrän-

®©®§³­¯´¯²N

84. ³´¹²«¯®´²¯¬¬³¹³´¥­: komponenter och kretssystem för styrning av ett motordrivet styrkontrollsystem.

85. ¤²©¶¥®¨¥´ ¦ö² ³´¹²¡®¯²¤®©®§¥®: kontrollsystem för styrapparaten, dess drivenhet och kraftkälla.

86. ­¡®µ¥¬¬ ¤²©¶¥®¨¥´: drivenhet genom vilket rodret aktiveras vid manuell manövrering av ratten, via en mekanisk över-

¦ö²©®§L µ´¡® ¹´´¥²¬©§¡²¥ «²¡¦´«ä¬¬¡N

87. ­¡®µ¥¬¬ ¨¹¤²¡µ¬©³« ¤²©¶¥®¨¥´: manuell drivenhet med hydraulisk överföring.

88. §©²¨¡³´©§¨¥´³²¥§µ¬¡´¯²: utrustning som automatiskt ställer in och upprätthåller en viss girhastighet åt fartyget i enlighet

­¥¤ ¦ö²©®³´ä¬¬¤¡ ¶ä²¤¥®N

89. ³´¹²¨¹´´ µ´¦¯²­¡¤ ¦ö² ²¡¤¡²³´¹²®©®§ µ´¦ö²¤ ¡¶ ¥® °¥²³¯®: styrhytt utformad så att fartyget vid radarnavigering kan manö-

¶²¥²¡³ ¡¶ ¥® °¥²³¯®N

Egenskaper hos byggnadsdelar och material

90. ¶¡´´¥®´ä´: konstruktionsdel eller anordning som är så beskaffad att den hindrar inträngning av vatten.

91. ³°¯¬´ä´ ¯£¨ ¶ä¤¥²´ä´: konstruktionsdel eller anordning som är så inrättad att den under normala förhållanden endast

³¬ä°°¥² ©§¥®¯­ ¥® ¯¢¥´¹¤¬©§ ­ä®§¤ ¶¡´´¥®N

92. §¡³´ä´: konstruktionsdel eller anordning som är inrättad så att inträngning av gaser och ångor förhindras.

93. ¯¢²ä®®¢¡²: ämne som varken brinner eller avger lättantändliga ångor i sådan mängd att det kan fatta eld när det

µ°°®å² ¥® ´¥­°¥²¡´µ² ¡¶ ¯­«²©®§ WUPðcN

94. ¦¬¡­³«¹¤¤: material som är svårantändligt eller vars yta åtminstone hindrar spridning av elden enligt förfarandet i

¡²´©«¥¬ QUNQQNQ £N

95. ¢²¡®¤­¯´³´å®¤: egenskap hos konstruktionsdelar eller anordningar som bestyrkts genom testförfaranden enligt artikel

QUNQQNQ ¤N

96. ²¥§¬¥² ¦ö² ¢²¡®¤°²¯¶®©®§³¦ö²¦¡²¡®¤¥®: International Code for the Application of Fire Test Procedures enligt beslut

mscNVQHVWI ¡¶ imoZ³ ³ªö³ä«¥²¨¥´³«¯­­©´´éN

Övriga definitioner

97. §¯¤«ä®´ «¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°: klassificeringssällskap som har godkänts i enlighet med kriterierna och förfarandena i

¢©¬¡§¡ vii ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´N

98. ²¡¤¡²©®³´¡¬¬¡´©¯®: elektroniskt navigeringshjälpmedel som upptäcker och visar omgivning och trafik.

99. ecdis ¦ö² ©®²¥ ¶¡´´¥®¶ä§¡²: standardiserat system för visning av elektroniska sjökort för inre vattenvägar och tillhö-

²¡®¤¥ ©®¦¯²­¡´©¯®L ¶©¬«¥´ ¶©³¡² µ´¶¡¬¤ ©®¦¯²­¡´©¯® ¦²å® «¯­­¥²³©¥¬¬¡ ¥¬¥«´²¯®©³«¡ ³ªö«¯²´ ¦ö² ©®²¥ ¶¡´´¥®¶ä§¡² ¯£¨

¥¶¥®´µ¥¬¬´ ©®¦¯²­¡´©¯® ¦²å® ¡®¤²¡ ³¥®³¯²¥² °å ¦¡²«¯³´¥®N

100. ecdisM©®³´¡¬¬¡´©¯® ¦ö² ©®²¥ ¶¡´´¥®¶ä§¡²: installation för visning av elektroniska sjökort för inre vattenvägar med två

¯¬©«¡ ¦µ®«´©¯®³³ä´´Z ¥® ©®¦¯²­¡´©¯®³¦µ®«´©¯® ¯£¨ ¥® ®¡¶©§¥²©®§³¦µ®«´©¯®N

101. ©®¦¯²­¡´©¯®³¦µ®«´©¯®: användning av ecdis ¦ö² ©®²¥ ¶¡´´¥®¶ä§¡² endast i informationssyfte utan integration mellan

²¡¤¡² ¯£¨ ¥¬¥«´²¯®©³«¡ ³ªö«¯²´ H²¡¤¡² ¯¶¥²¬¡¹IN

102. ®¡¶©§¥²©®§³¦µ®«´©¯®: användning av ecdis ¦ö² ©®²¥ ¶¡´´¥®¶ä§¡² med ”radar overlay” för navigering av en farkost.

30.12.2006

L 389/41

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2012/13:177

Bilaga 1

65

103. °¥²³¯®¡¬ ¯­¢¯²¤: alla anställda ombord på ett passagerarfartyg som inte är besättningsmedlemmar.

104. °¥²³¯®¥² ­¥¤ ®¥¤³¡´´ ²ö²¥¬³¥¦ö²­å§¡: personer som har särskilda problem när de använder allmänna transportmedel,

¥¸¥­°¥¬¶©³ 䬤²¥ °¥²³¯®¥²L °¥²³¯®¥² ­¥¤ ³¥®³¯²©³«¡ ¥¬¬¥² ¡®¤²¡ ¦µ®«´©¯®³¨©®¤¥²L ²µ¬¬³´¯¬³¢µ®¤®¡L §²¡¶©¤¡ «¶©®®¯²

¯£¨ °¥²³¯®¥² ³¯­ ²¥³¥² ­¥¤ ³­å ¢¡²®N

105. §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´: certifikat som den behöriga myndigheten utfärdar för fartyg som följer de tekniska föreskrifterna

© ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶N

Artikel 1.02

Hu´¡® ©®®¥¨å¬¬I

Artikel 1.03

Hu´¡® ©®®¥¨å¬¬I

Artikel 1.04

Hu´¡® ©®®¥¨å¬¬I

Artikel 1.05

Hu´¡® ©®®¥¨å¬¬I

Artikel 1.06

Föreskrifter av tillfällig natur

fö²¥³«²©¦´¥² ¡¶ ´©¬¬¦ä¬¬©§ ®¡´µ² «¡® ¡®´¡³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¦ö²¦¡²¡®¤¥´ © ¡²´©«¥¬ RP © ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶ ¯­ ¤¥´L ´©¬¬ ¦ö¬ª¤ ¡¶ ¤¥®

´¥«®©³«¡ µ´¶¥£«¬©®§¥® ©®¯­ ©®¬¡®¤³³ªö¦¡²´¥®L ¡®³¥³ ¶¡²¡ ®ö¤¶ä®¤©§´ ¡´´ ³®¡¢¢´ ­¥¤§¥ µ®¤¡®´¡§ ¦²å® ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ © ¤©²M

¥«´©¶¥´ © ¶ä®´¡® °å ¡´´ ¥® 䮤²©®§ ©®¦ö²³ © ³ªä¬¶¡ ¤©²¥«´©¶¥´ ¥¬¬¥² ¦ö² ¡´´ ´©¬¬å´¡ °²¯¶®©®§¡²N fö²¥³«²©¦´¥²®¡ ³«¡¬¬ ¯¦¦¥®´¬©§§ö²¡³

¯£¨ ³«¡¬¬ §ä¬¬¡ © ¨ö§³´ ´²¥ å²N d¥ ³«¡¬¬ ´²ä¤¡ © «²¡¦´ ³¡­´©¤©§´ ¯£¨ µ°°¨ä¶¡³ µ®¤¥² ³¡­­¡ ¦ö²µ´³ä´´®©®§¡² © ¡¬¬¡ ­¥¤¬¥­³M

³´¡´¥²N

Artikel 1.07

Administrativa anvisningar

fö² ¡´´ µ®¤¥²¬ä´´¡ ¯£¨ ³´¡®¤¡²¤©³¥²¡ ´©¬¬ä­°®©®§¥® ¡¶ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶ «¡® ¢©®¤¡®¤¥ ¡¤­©®©³´²¡´©¶¡ ¡®¶©³®©®§¡² ¦ö² ©®³°¥«M

´©¯®¥² ¡®´¡³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¦ö²¦¡²¡®¤¥´ © ¡²´©«¥¬ RP © ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶N

kapitel R

FÖRFARANDE

Artikel 2.01

Inspektionsorgan

QN i®³°¥«´©¯®³¯²§¡® ³«¡¬¬ ©®²ä´´¡³ ¡¶ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡N

RN e´´ ©®³°¥«´©¯®³¯²§¡® ³«¡¬¬ ¢¥³´å ¡¶ ¥® ¯²¤¦ö²¡®¤¥ ¯£¨ ¥¸°¥²´¥²N

i ©®³°¥«´©¯®³¯²§¡®¥´ ³«¡¬¬ ­©®³´ ¦ö¬ª¡®¤¥ ¥¸°¥²´¥² ©®§åZ

¡I e® ´ªä®³´¥­¡® ¶©¤ ¤¥® ­¹®¤©§¨¥´ ³¯­ ¡®³¶¡²¡² ¦ö² ©®¬¡®¤³³ªö¦¡²´¥®N

¢I e® ¥¸°¥²´ °å «¯®³´²µ«´©¯® ¡¶ ¦¡²´¹§ ¦ö² ©®¬¡®¤³³ªö¦¡²´ ¯£¨ ­¡³«©®¥² © ³å¤¡®¡ ¦¡²´¹§N

£I e® ³ªö¦¡²´³¥¸°¥²´ ³¯­ ¡¶¬¡§´ ³´¹²­¡®³¥¸¡­¥®N

SN o²¤¦ö²¡®¤¥® ¯£¨ ¥¸°¥²´¥²®¡ © ¶¡²ª¥ ¯²§¡® ³«¡¬¬ µ´³¥³ ¡¶ ­¹®¤©§¨¥´¥²®¡ © ¤¥® ³´¡´ ¤ä² ¯²§¡®¥´ ©®²ä´´¡´³N nä² ¤¥ ©®¬¥¤¥²

³©´´ µ°°¤²¡§ ³«¡¬¬ ¯²¤¦ö²¡®¤¥® ¯£¨ ¥¸°¥²´¥²®¡ ³«²©¦´¬©§¥® ©®´¹§¡ ¡´´ ¤¥ «¯­­¥² ¡´´ µ´¦ö²¡ ¡²¢¥´¥´ °å ¥´´ ¦µ¬¬³´ä®¤©§´

¯¢¥²¯¥®¤¥ ³ä´´N tªä®³´¥­ä® ¢¥¨ö¶¥² ©®´¥ ¦ö²¥¬ä§§¡ ¥´´ ³å¤¡®´ ©®´¹§N

TN i®³°¥«´©¯®³¯²§¡®¥® «¡® ¡®¬©´¡ ¨ªä¬° ¦²å® ³°¥£©¡¬©³´¥² ¥®¬©§´ §ä¬¬¡®¤¥ ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²N

30.12.2006

L 389/42

Europeiska unionens officiella tidning

sv

66

Prop. 2012/13:177

Bilaga 1

Artikel 2.02

Ansökan om inspektion

QN d¥ ­¹®¤©§¨¥´¥² ³¯­ µ´¦ä²¤¡² §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥® ³«¡¬¬ ¢¥³¬µ´¡ ¯­ ¨µ² ¡®³ö«¡® ¯­ ©®³°¥«´©¯® ³«¡¬¬ ³«¥ ¯£¨ ¯­

¨µ² °¬¡´³ ¯£¨ ¤¡´µ­ ¦ö² ©®³°¥«´©¯® ³«¡¬¬ ¢¥³´ä­­¡³N d¥® ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥® ³«¡¬¬ ¡¶§ö²¡ ¶©¬«¡ ¤¯«µ­¥®´ ³¯­ ³«¡¬¬

¬ä­®¡³N fö²¦¡²¡®¤¥´ ³«¡¬¬ ¶¡²¡ ³å¤¡®´ ¡´´ ©®³°¥«´©¯®¥® «¡® 䧡 ²µ­ ©®¯­ ²©­¬©§ ´©¤ ¥¦´¥² ¡®³ö«¡®N

RN ħ¡²¥® ´©¬¬ ¥® ¦¡²«¯³´ ³¯­ ©®´¥ ¦¡¬¬¥² µ®¤¥² ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶ ¥¬¬¥² ¤¥®®¥³ ¯­¢µ¤ «¡® ¡®³ö«¡ ¯­ ¥´´ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´N

a®³ö«¡® ³«¡¬¬ ¢¥¶©¬ª¡³ ¯­ ¦¡²´¹§¥´ µ°°¦¹¬¬¥² ¦ö²¥³«²©¦´¥²®¡ © ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶N

Artikel 2.03

Uppvisning av farkosten för inspektion

QN ħ¡²¥® ¥¬¬¥² ¤¥®®¥³ ¯­¢µ¤ ³«¡¬¬ µ°°¶©³¡ ¦¡²«¯³´¥® ¯¬¡³´¡¤L ²¥®§ª¯²¤ ¯£¨ µ´²µ³´¡¤N ħ¡²¥® ³«¡¬¬ ¯£«³å ¬ä­®¡ ®ö¤¶ä®M

¤©§´ ¢©³´å®¤ ¶©¤ ©®³°¥«´©¯®¥®L ´N¥¸N ´©¬¬¨¡®¤¡¨å¬¬¡ ¥® ¬ä­°¬©§ ¡²¢¥´³¢å´L ³´ä¬¬¡ °¥²³¯®¡¬ ´©¬¬ ¦ö²¦¯§¡®¤¥ ¯£¨ µ®¤¥²¬ä´´¡

µ®¤¥²³ö«®©®§¥® ¡¶ ¤¥¬¡² ¡¶ ³«²¯¶¥´ ¥¬¬¥² ©®³´¡¬¬¡´©¯®¥² ³¯­ ©®´¥ ä² ¤©²¥«´ å´«¯­¬©§¡ ¥¬¬¥² ³¹®¬©§¡N

RN v©¤ ¦ö²³´¡ ©®³°¥«´©¯®¥® ³«¡¬¬ ©®³°¥«´©¯®³¯²§¡®¥´ ¢¥§ä²¡ ¡´´ ¦¡²´¹§¥´ ä² ´¯²²³¡´´ ¦ö² ©®³°¥«´©¯®¥®N m¹®¤©§¨¥´¥® «¡® §¥

¡¶«¡¬¬ °å «²¡¶¥´ °å ©®³°¥«´©¯® ¡¶ ´¯²²³¡´´ ¦¡²´¹§ ¯­ ¥´´ «¬¡³³©¦©£¥²©®§³©®´¹§ ¥¬¬¥² ¥´´ ©®´¹§ ¦²å® ¥´´ ¡µ«´¯²©³¥²¡´ «¬¡³³©¦©£¥M

²©®§³³ä¬¬³«¡° «¡® ¦ö²¥´¥³ ³¯­ ¶©³¡² ¡´´ «¯®³´²µ«´©¯®¥® ­¯´³¶¡²¡² «¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´³ ¦ö²¥³«²©¦´¥² ¥¬¬¥² ¯­ ¥´´ ©®´¹§

¦ö²¥´¥³ ³¯­ ¶©³¡² ¥´´ ¥® ¢¥¨ö²©§ ­¹®¤©§¨¥´ ²¥¤¡® ¨¡² µ´¦ö²´ ¥® ©®³°¥«´©¯® ¡¶ ´¯²²³¡´´ ¦¡²´¹§ ¦ö² ¡®¤²¡ 䮤¡­å¬N v©¤

²¥§¥¬¢µ®¤¥® ©®³°¥«´©¯® ¥¬¬¥² ©®³°¥«´©¯® ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QU © ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶ «¡® ©®³°¥«´©¯®³¯²§¡®¥´ ¦¯²¤²¡ ¡´´ ©®³°¥«´©¯®¥®

³«¥² ­¥¤ ¦¡²´¹§¥´ ´¯²²³¡´´N

i®³°¥«´©¯®³¯²§¡®¥´ ³«¡¬¬ µ´¦ö²¡ ¤²©¦´°²¯¶ ¶©¤ ¥® ¦ö²³´¡ ©®³°¥«´©¯® ¡¶ ­¯´¯²¦¡²´¹§ ¥¬¬¥² «¯®¶¯ª¥² ¥¬¬¥² ¶©¤ ³´ö²²¥ ­¯¤©¦©M

«¡´©¯®¥² ¡¶ ¦²¡­¤²©¶®©®§³M ¥¬¬¥² ³´¹²©®²ä´´®©®§¥®N

SN i®³°¥«´©¯®³¯²§¡®¥´ «¡® «²ä¶¡ ¹´´¥²¬©§¡²¥ ¤²©¦´°²¯¶ ¯£¨ ¡®®¡® ¤¯«µ­¥®´¥²©®§N d¥®®¡ ¦ö²¥³«²©¦´ §ä¬¬¥² 䶥® © ¢¹§§®¡¤³M

³«¥¤¥´N

Artikel 2.04

Hu´¡® ©®®¥¨å¬¬I

Artikel 2.05

Tillfälligt gemenskapscertifikat

QN d¥® ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥® «¡® µ´¦ä²¤¡ ¥´´ ´©¬¬¦ä¬¬©§´ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´ © ¦ö¬ª¡®¤¥ ¦¡¬¬Z

¡I o­ ¦¡²«¯³´¥® ­¥¤ ¤¥® ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥®³ ´©¬¬³´å®¤ ³«¡¬¬ §å ´©¬¬ ¥® ¢¥³´ä­¤ °¬¡´³ ¦ö² ¡´´ ¥²¨å¬¬¡ ¥´´ §¥­¥®³«¡°M

³£¥²´©¦©«¡´N

¢I o­ ¦¡²«¯³´¥®³ §¥­¥®³«¡°£¥²´©¦©«¡´ ´©¬¬¦ä¬¬©§´ å´¥²«¡¬¬¡´³ © ®å§¯´ ¡¶ ¤¥ ¦¡¬¬ ³¯­ ¡¶³¥³ © ¡²´©«¥¬ RNPW ¥¬¬¥² © ¡²´©«¬¡²®¡

QR ¯£¨ QV © ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶N

£I o­ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ä² µ®¤¥² ¢¥¨¡®¤¬©®§ ¥¦´¥² §¯¤´¡§¢¡² ©®³°¥«´©¯®N

¤I o­ ©®´¥ ³¡­´¬©§¡ ¶©¬¬«¯² ¦ö² µ´¦ä²¤¡®¤¥ ¡¶ ¥´´ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´ ³¯­ ¡¶³¥³ © ¤¥¬ i © ¢©¬¡§¡ v ä² µ°°¦¹¬¬¤¡N

¥I o­ ¥® ¦¡²«¯³´ ¨¡² ³«¡¤¡´³ ³å ¡´´ ¤¥® ä² © ³å¤¡®´ ³«©£« ¡´´ ¤¥® ©®´¥ ¬ä®§²¥ µ°°¦¹¬¬¥² «²¡¶¥® ¦ö² §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©M

«¡´¥´N

¦I o­ ¤¥ ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥²®¡ ¦ö² ³°¥£©¡¬´²¡®³°¯²´¥² ¥®¬©§´ §ä¬¬¡®¤¥ ¦ö²¥³«²©¦´¥² µ´¦ä²¤¡¤¥ ¡¶ ³ªö¦¡²´³­¹®¤©§¨¥M

´¥²®¡ © ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¢¥¶©¬ª¡² ´©¬¬³´å®¤ ¦ö² ¦¬¹´¡®¤¥ ©®³´¡¬¬¡´©¯®¥² ¥¬¬¥² ¦¬¹´¡®¤¥ µ´²µ³´®©®§ ¡´´ µ´¦ö²¡ ¥® ³°¥£©¡¬´M

²¡®³°¯²´ °å ¶©¬¬«¯² ¡´´ ¥´´ ³å¤¡®´ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´ ¨¡² µ´¦ä²¤¡´³N

§I o­ ¦¡²«¯³´¥® ¡¶¶©«¥² ¦²å® ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ © ¤¥¬ ii ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ RNQYNRN

RN d¥´ ´©¬¬¦ä¬¬©§¡ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ³«¡¬¬ µ´¦ä²¤¡³ ¥®¬©§´ ¦ö²¬¡§¡® © ¤¥¬ iii © ¢©¬¡§¡ vL ®ä² ¦¡²´¹§¥´³L ¤¥® ¦¬¹´¡®¤¥ ©®³´¡¬¬¡M

´©¯®¥®³ ¥¬¬¥² ¤¥® ¦¬¹´¡®¤¥ µ´²µ³´®©®§¥®³ ³ªö¶ä²¤©§¨¥´ ¡®³¥³ ¶¡²¡ ´©¬¬²ä£«¬©§´ ¦¡³´³´ä¬¬¤N

c¥²´©¦©«¡´¥´ ³«¡¬¬ ©®®¥¨å¬¬¡ ¤¥ ¶©¬¬«¯² ³¯­ ¤¥® ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥® ¡®³¥² ®ö¤¶ä®¤©§¡L ¯£¨ ³«¡¬¬ ¨¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ §©¬´©§¨¥´Z

¡I i ¤¥ ¦¡¬¬ ³¯­ ¡¶³¥³ © °µ®«´ Q ¡ ¯£¨ Q ¤–¦Z fö² ¥® ¥®¤¡ ¢¥³´ä­¤ ²¥³¡ ³¯­ ³«¡¬¬ ¦ö²¥´¡³ ©®¯­ ¥® ¬ä­°¬©§ ´©¤L ¨ö§³´ ¥®

­å®¡¤N

¢I i ¤¥ ¦¡¬¬ ³¯­ ¡¶³¥³ © °µ®«´ Q ¢ ¯£¨ £Z fö² ¥® ¬ä­°¬©§ ´©¤³°¥²©¯¤N

£I i ¤¥ ¦¡¬¬ ³¯­ ¡¶³¥³ © °µ®«´ Q §Z s¥¸ ­å®¡¤¥²N d¥´ ´©¬¬¦ä¬¬©§¡ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¦å² ¦ö²¬ä®§¡³ ³¥¸ ­å®¡¤¥² å´

§å®§¥®L ³å ¬ä®§¥ ³¯­ «¯­­©´´é® ä®®µ ©®´¥ ¨¡² ¦¡´´¡´ ®å§¯´ ¢¥³¬µ´N

30.12.2006

L 389/43

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2012/13:177

Bilaga 1

67

BILAGA VII

KLASSIFICERINGSSÄLLSKAP

innehÅllsfÖrteckning

d¥¬ iZ

k²©´¥²©¥² ¦ö² §¯¤«ä®®¡®¤¥ ¡¶ «¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°

d¥¬ iiZ

fö²¦¡²¡®¤¥ ¦ö² §¯¤«ä®®¡®¤¥ ¡¶ «¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°

d¥¬ iiiZ

fö²´¥£«®©®§ ö¶¥² §¯¤«ä®¤¡ «¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°

Del I

Kriterier för godkännande av klassificeringssällskap

k¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡° ³¯­ ¡®³ö«¥² ¯­ §¯¤«ä®®¡®¤¥ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¡²´©«¥¬ QP © ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶ ³«¡¬¬ µ°°¦¹¬¬¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ «²©´¥M

²©¥²Z

QN k¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´ ³«¡¬¬ «µ®®¡ ¤¯«µ­¥®´¥²¡ ¥® ¯­¦¡´´¡®¤¥ ¥²¦¡²¥®¨¥´ ¡¶ ¡´´ ¢¥¤ö­¡ «¯®³´²µ«´©¯® ¯£¨

¢¹§§¡®¤¥ ¡¶ ¦¡²´¹§ ¦ö² ©®¬¡®¤³³ªö¦¡²´L ©®¢¥§²©°¥´ ¦¡²´¹§ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³N k¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´ ³«¡¬¬ ¨¡

µ´´ö­­¡®¤¥ ²¥§¬¥² ¯£¨ ¦ö²¥³«²©¦´¥² ¦ö² «¯®³´²µ«´©¯®L ¢¹§§¡®¤¥ ¯£¨ °¥²©¯¤©³« ¢¥³©«´®©®§ ¡¶ ¦¡²´¹§ ¦ö² ©®¬¡®¤³³ªö¦¡²´L

©®¢¥§²©°¥´ ¦¡²´¹§ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³L ³¯­ ³«¡¬¬ ¶¡²¡ ¯¦¦¥®´¬©§§ª¯²¤¡ å´­©®³´¯®¥ °å ¥®§¥¬³«¡L ¦²¡®³«¡L ®¥¤¥²M

¬ä®¤³«¡ ¥¬¬¥² ´¹³«¡ ¯£¨ ³¯­ «¯®´©®µ¥²¬©§´ ³«¡¬¬ µ°°¤¡´¥²¡³ ¯£¨ ¦ö²¢ä´´²¡³ §¥®¯­ ¦¯²³«®©®§³M ¯£¨ µ´¶¥£«¬©®§³°²¯§²¡­N

r¥§¬¥²®¡ ¦å² ©®´¥ ³´²©¤¡ ­¯´ §ä¬¬¡®¤¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² © §¥­¥®³«¡°³²ä´´¥® ¥¬¬¥² ­¯´ §ä¬¬¡®¤¥ ©®´¥²®¡´©¯®¥¬¬¡ ¡¶´¡¬N

RN k¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´ ³«¡¬¬ ¯¦¦¥®´¬©§§ö²¡ ³©´´ ¦¡²´¹§³²¥§©³´¥² 岬©§¥®N

SN k¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´ ³«¡¬¬ ©®´¥ ¶¡²¡ ³´¹²´ ¡¶ ²¥¤¡²¥ ¥¬¬¥² ¶¡²¶ ¥¬¬¥² ¡¶ ¡®¤²¡ ³¯­ ¨¡² «¯­­¥²³©¥¬¬¡ ©®´²¥³³¥® ©

«¯®³´²µ«´©¯®L ¢¹§§®¡¤L µ´²µ³´®©®§L ²¥°¡²¡´©¯®L ¤²©¦´L ¥¬¬¥² ¦ö²³ä«²©®§ ¡¶ ¦¡²´¹§N k¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´ ³«¡¬¬ ©®´¥ ¶¡²¡

¢¥²¯¥®¤¥ ¡¶ ¥´´ ¥®¤¡ «¯­­¥²³©¥¬¬´ ¦ö²¥´¡§ ¦ö² ³©® ©®«¯­³´N

TN k¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´ ³«¡¬¬ ¨¡ ³©´´ ¨µ¶µ¤«¯®´¯²L ¥¬¬¥² ¥® ¦©¬©¡¬ ­¥¤ ¢¥¦¯§¥®¨¥´ ¡´´ ¦¡´´¡ ¢¥³¬µ´ ¯£¨ ¶©¤´¡ 崧䲤¥²

©®¯­ ¡¬¬¡ ¯­²å¤¥® ³¯­ ¤¥® ¡®³¶¡²¡² ¦ö² ¥®¬©§´ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ ¦ö² ©®¬¡®¤³³ªö¦¡²´L © ®å§¯® ¡¶ euZ³ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²N

UN k¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´ ¯£¨ ¤¥³³ ¥¸°¥²´¥² ³«¡¬¬ ¨¡ ¥´´ §¯´´ ²¹«´¥ ©®¯­ ©®¬¡®¤³ªö¦¡²´³¢²¡®³£¨¥®N e¸°¥²´¥²®¡ ³«¡¬¬ «µ®®¡

³´¹²«¡ ³©® ¹²«¥³«¯­°¥´¥®³N d¥ ³«¡¬¬ ¡§¥²¡ °å «¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´³ ¡®³¶¡²N

VN k¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´ ³«¡¬¬ ¨¡ ¥® ³´¯² °¥²³¯®¡¬ ¦ö² ´¥«®©³«¡ ¦²å§¯²L ¬¥¤®©®§L ³´ö¤ª¡®¤¥ µ°°§©¦´¥²L ´©¬¬³¹® ¯£¨ ¦¯²³«M

®©®§L ³¯­ ³«¡¬¬ ³´å © °²¯°¯²´©¯® ´©¬¬ ¡²¢¥´³µ°°§©¦´¥²®¡ ¯£¨ ´©¬¬ ¡®´¡¬¥´ «¬¡³³¡¤¥ ¦¡²´¹§ ¯£¨ ³¯­ ³«¡¬¬ ö¶¥²¶¡«¡ µ´¶¥£«M

¬©®§¥® ¡¶ ¯²§¡®©³¡´©¯®¥®³ «¡°¡£©´¥´ ³¡­´ µ´¡²¢¥´¡ ¯£¨ µ°°²ä´´¨å¬¬¡ ²¥§¬¥² ¯£¨ ¦ö²¥³«²©¦´¥²N k¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´ ³«¡¬¬

¨¡ ©®³°¥«´ö²¥² © å´­©®³´¯®¥ ¥® ­¥¤¬¥­³³´¡´N

WN k¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´ ³«¡¬¬ ³´¹²¡³ ¡¶ ¥´©³«¡ ²¥§¬¥²N

XN k¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´ ³«¡¬¬ ¦ö²¶¡¬´¡³ ¯£¨ ¡¤­©®©³´²¥²¡³ °å ¥´´ ³å¤¡®´ ³ä´´ ¡´´ ³¥«²¥´¥³³¥® §¡²¡®´¥²¡³ ¦ö² ¤¥® ©®¦¯²­¡M

´©¯® ³¯­ ¥® ­¥¤¬¥­³³´¡´ ¢¥§ä²N

YN k¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´ ³«¡¬¬ ¶¡²¡ ¢¥²¥´´ ¡´´ ¬ä­®¡ ²¥¬¥¶¡®´ ©®¦¯²­¡´©¯® ´©¬¬ ¥® ­¥¤¬¥­³³´¡´N

QPN k¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´³ ¬¥¤®©®§ ³«¡¬¬ ¨¡ ¦¡³´³´ä¬¬´ ¯£¨ ¤¯«µ­¥®´¥²¡´ ³©® °¯¬©£¹ ¯£¨ ³©®¡ ­å¬ ¯£¨ å´¡§¡®¤¥® ®ä² ¤¥´

§ä¬¬¥² «¶¡¬©´¥´ ¯£¨ ³«¡¬¬ ¨¡ ³ä«¥²³´ä¬¬´ ¡´´ ¡¬¬¡ ®©¶å¥² ©®¯­ «¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´ ¦ö²³´å²L §¥®¯­¦ö² ¯£¨ µ°°²ä´´¨å¬¬¥²

¤¥®®¡ °¯¬©£¹N

QQN k¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´ ³«¡¬¬ ¨¡ µ´¶¥£«¬¡´L §¥®¯­¦ö²´ ¯£¨ µ°°²ä´´¨å¬¬©´ ¥´´ ¥¦¦¥«´©¶´ ©®´¥²®´ ³¹³´¥­ ¦ö² «¶¡¬©´¥´³«¯®´²¯¬¬

³¯­ §²µ®¤¡² ³©§ °å ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¤¥¬¡² ¡¶ ©®´¥²®¡´©¯®¥¬¬´ §¯¤«ä®¤¡ «¶¡¬©´¥´³³´¡®¤¡²¤¥² ¯£¨ µ°°¦¹¬¬¥² cenM³´¡®¤¡²¤¥²®¡

TUPPT H©®³°¥«´©¯®³¯²§¡®I ¯£¨ RYPPQL ³å ³¯­ ¤¥ ´¯¬«¡³ © ”qµ¡¬©´¹ s¹³´¥­ c¥²´©¦©£¡´©¯® s£¨¥­¥ r¥±µ©²¥­¥®´³” HiacsIN

s¹³´¥­¥® ¦ö² «¶¡¬©´¥´³«¯®´²¯¬¬ ³«¡¬¬ £¥²´©¦©¥²¡³ ¡¶ ¥´´ ¯¢¥²¯¥®¤¥ «¯®´²¯¬¬¯²§¡® ³¯­ ¨¡² ¥²«ä®´³ ¡¶ ¦ö²¶¡¬´®©®§¥® © ¤¥®

³´¡´ ¤ä² «¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´ ¨¡² ³©´´ ¨µ¶µ¤«¯®´¯² ¥¬¬¥² ³©® ¦©¬©¡¬ ¥®¬©§´ °µ®«´ TL ¯£¨ ³¯­ ¢¬¡®¤ ¡®®¡´ ³«¡¬¬ ³ä«¥²M

³´ä¬¬¡ ¡´´

¡I «¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´³ ²¥§¬¥² ¯£¨ ¦ö²¥³«²©¦´¥² ¦¡³´³´ä¬¬³ ¯£¨ µ°°²ä´´¨å¬¬³ °å ¥´´ ³¹³´¥­¡´©³«´ ³ä´´L

¢I «¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´³ ²¥§¬¥² ¯£¨ ¦ö²¥³«²©¦´¥² ¦ö¬ª³L

£I «²¡¶¥® ä² µ°°¦¹¬¬¤¡ ¦ö² ¤¥´ ¬¡§³´¡¤§¡¤¥ ¡²¢¥´¥ ³¯­ «¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´ ¨¡² ¢¥¦¯§¥®¨¥´ ¡´´ µ´¦ö²¡L

¤I ¡®³¶¡²³¯­²å¤¥®L ¢¥¦¯§¥®¨¥´¥² ¯£¨ ©®¢ö²¤¥³ ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ¦¡³´³´ä¬¬³ ¯£¨ ¤¯«µ­¥®´¥²¡³ ¦ö² ¤¥ ¡®³´ä¬¬¤¡ ¶¡²³ ¡²¢¥´¥

°å¶¥²«¡² «¶¡¬©´¥´¥® °å «¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´³ ´ªä®³´¥²L

¥I ¡¬¬´ ¡²¢¥´¥ µ´¦ö²³ µ®¤¥² «¯®´²¯¬¬¥²¡¤¥ ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥®L

30.12.2006

L 389/197

Europeiska unionens officiella tidning

sv

68

Prop. 2012/13:177

Bilaga 1

¦I ¤¥´ ¦©®®³ ¥´´ «¯®´²¯¬¬³¹³´¥­ ¦ö² ö¶¥²¶¡«®©®§ ¡¶ ¤¥ ¨¡®¤¬©®§¡² ¯£¨ ¤¥´ ¡²¢¥´¥ ³¯­ µ´¦ö²³ ¡¶ ©®³°¥«´ö²¥² ¯£¨ ´¥«®©³«

¯£¨ ¡¤­©®©³´²¡´©¶ °¥²³¯®¡¬ ³¯­ ä² ¤©²¥«´ ¡®³´ä¬¬¤¡ ¡¶ «¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´L

§I ¦ö²¥³«²©¦´¥²®¡ ¦ö² ¶©«´©§´ ¬¡§³´¡¤§¡´ ¡²¢¥´¥ ³¯­ «¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´ ¨¡² ´©¬¬³´å®¤ ¡´´ µ´¦ö²¡ ¥®¤¡³´ §¥®¯­¦ö²³

¥¬¬¥² ¤©²¥«´ ö¶¥²¶¡«¡³ ¡¶ ³ä¬¬³«¡°¥´³ ³ä²³«©¬¤¡ ©®³°¥«´ö²¥² ¥¬¬¥² §¥®¯­ ³ä²³«©¬¤¡ ©®³°¥«´ö²¥² ¶©¤ ¡®¤²¡ §¯¤«ä®¤¡

«¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°L

¨I ¤¥´ ©®¦ö²³ ¥´´ ³¹³´¥­ ¦ö² ¦¯²´¢©¬¤®©®§ ¡¶ ©®³°¥«´ö²¥² ¯£¨ ³´ä®¤©§ µ°°¤¡´¥²©®§ ¡¶ ©®³°¥«´ö²¥²®¡³ «µ®³«¡°¥²L

©I ¤¥´ ¦ö²³ ²¥§©³´¥² ³¯­ ¶©³¡² ¡´´ ¤¥ ¦ö²¥³«²©¶®¡ ³´¡®¤¡²¤¥²®¡ µ°°®å´´³ ©®¯­ ¤¥ ¯¬©«¡ ¯­²å¤¥® ¤ä² ´ªä®³´¥² µ´¦ö²³

³¡­´ ¡´´ «¶¡¬©´¥´³³¹³´¥­¥´ ¦µ®§¥²¡² ¥¦¦¥«´©¶´L ¯£¨

ªI ¤¥´ ¦©®®³ ¥´´ ö¶¥²§²©°¡®¤¥ ³¹³´¥­ ¦ö² °¬¡®¥²¡¤ ¯£¨ ¤¯«µ­¥®´¥²¡¤ ©®´¥²®²¥¶©³©¯® ¡¶ ¤¥® «¶¡¬©´¥´³²¥¬¡´¥²¡¤¥ ¶¥²«M

³¡­¨¥´¥® °å ¡¬¬¡ °¬¡´³¥² ¤ä² ¤¥® ¦ö²¥«¯­­¥²N

QRN k¶¡¬©´¥´³³¹³´¥­¥´ ³«¡¬¬ £¥²´©¦©¥²¡³ ¡¶ ¥´´ ¯¢¥²¯¥®¤¥ ²¥¶©³©¯®³¯²§¡® ³¯­ ¥²«ä®´³ ¡¶ ¦ö²¶¡¬´®©®§¥® © ¤¥® ³´¡´ ¤ä² «¬¡³³©¦©M

£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´ ¨¡² ³©´´ ¨µ¶µ¤«¯®´¯² ¥¬¬¥² ¦©¬©¡¬ ¥®¬©§´ °µ®«´ TN

QSN k¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´ ³«¡¬¬ ¦ö²¢©®¤¡ ³©§ ¡´´ ¡®°¡³³¡ ³©®¡ ¦ö²¥³«²©¦´¥² ´©¬¬ eµ²¯°¥©³«¡ µ®©¯®¥®³ ²©«´¬©®ª¥² ¯£¨ ¡´´ © §¯¤

´©¤ §¥ «¯­­©´´é® ¡¬¬ ²¥¬¥¶¡®´ ©®¦¯²­¡´©¯®N

QTN k¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´ ³«¡¬¬ ¦ö²¢©®¤¡ ³©§ ¡´´ ²¥§¥¬¢µ®¤¥´ ³¡­²å¤¡ ­¥¤ ¤¥ ²¥¤¡® §¯¤«ä®¤¡ «¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥®

¦ö² ¡´´ §¡²¡®´¥²¡ ¡´´ «¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥®³ ´¥«®©³«¡ ³´¡®¤¡²¤¥² ¯£¨ §¥®¯­¦ö²¡®¤¥´ ¡¶ ¤¥³³¡ ä² ¬©«¶ä²¤©§¡L ¯£¨ ¢ö²

´©¬¬å´¡ ¦ö²¥´²ä¤¡²¥ ¦ö² ¥® ­¥¤¬¥­³³´¡´ ¯£¨ ¡®¤²¡ ¢¥²ö²¤¡ °¡²´¥² ¡´´ ¤¥¬´¡ © µ´¡²¢¥´¡®¤¥´ ¡¶ ³ä¬¬³«¡°¥´³ ²¥§¬¥² ¯£¨O¥¬¬¥²

¦ö²¥³«²©¦´¥²N

Del II

Förfarande för godkännande av klassificeringssällskap

e´´ ¢¥³¬µ´ ¯­ ¡´´ §¯¤«ä®®¡ ¥´´ «¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡° ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QP © ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶ ³«¡¬¬ ¦¡´´¡³ ¡¶ «¯­­©³³©¯®¥® ©

¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¦ö²¦¡²¡®¤¥´ © ¡²´©«¥¬ QYNR © ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶N d¥³³µ´¯­ ³«¡¬¬ ¦ö¬ª¡®¤¥ ¦ö²¦¡²¡®¤¥ ´©¬¬ä­°¡³Z

QN e® ¡®³ö«¡® ¯­ §¯¤«ä®®¡®¤¥ ³«¡¬¬ ¬ä­®¡³ ´©¬¬ «¯­­©³³©¯®¥® ¡¶ ¦ö²¥´²ä¤¡²®¡ ¦ö² ¤¥® ³´¡´ ¤ä² «¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´

¨¡² ³©´´ ¨µ¶µ¤«¯®´¯² ¥¬¬¥² ¥® ¦©¬©¡¬ ­¥¤ ¢¥¦¯§¥®¨¥´ ¡´´ ¦¡´´¡ ¢¥³¬µ´ ¯£¨ ¶©¤´¡ 崧䲤¥² °å ¡¬¬¡ ¯­²å¤¥® ³¯­ ¤¥® ¡®³¶¡²¡²

¦ö² ¥®¬©§´ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ ¦ö² ¦¡²´¹§ © ©®¬¡®¤³³ªö¦¡²´N d¥³³µ´¯­ ³«¡¬¬ ¦ö²¥´²ä¤¡²®¡ ¦ö² ¤¥®®¡ ³´¡´ ö¶¥²³ä®¤¡ ¡¬¬ ©®¦¯²­¡M

´©¯® ¯£¨ ¤¯«µ­¥®´¡´©¯® ³¯­ ¢¥¨ö¶³ ¦ö² ¡´´ «¯®´²¯¬¬¥²¡ ¡´´ «²©´¥²©¥²®¡ ¦ö² §¯¤«ä®®¡®¤¥ ä² µ°°¦¹¬¬¤¡N

RN v¡²ª¥ «¯­­©´´é­¥¤¬¥­ «¡® ¢¥§ä²¡ ¡´´ ¤¥´ ¢¥²ö²¤¡ «¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´ ¨ö²³ ¥¬¬¥² ¡´´ ¹´´¥²¬©§¡²¥ ©®¦¯²­¡´©¯® ¬ä­®¡³N

SN g¯¤«ä®®¡®¤¥® ³«¡¬¬ å´¥²«¡¬¬¡³ °å ¬©«®¡®¤¥ ³ä´´N v¡²ª¥ «¯­­©´´é­¥¤¬¥­ «¡® ¢¥§ä²¡ ¡´´ ¥´´ §¯¤«ä®®¡®¤¥ å´¥²«¡¬¬¡³N

fö²¥´²ä¤¡²®¡ ¦ö² ¤¥® ³´¡´ ³¯­ ¢¥§ä² ¡´´ §¯¤«ä®®¡®¤¥´ ³«¡¬¬ å´¥²«¡¬¬¡³ ³«¡¬¬ ¬ä­®¡ ©®¦¯²­¡´©¯® ¯£¨ ¤¯«µ­¥®´¡´©¯® ´©¬¬

³´ö¤ ¦ö² ³©® ¢¥§ä²¡®N

TN nä² «¯­­©³³©¯®¥® ¦¡´´¡² ³©®¡ ¢¥³¬µ´ ³«¡¬¬ ¤¥® ¢¥¡«´¡ ¢¥³¬µ´ ³¯­ ¦¡´´¡´³ ¡¶ c¥®´²¡¬«¯­­©³³©¯®¥® ¦ö² ³ªö¦¡²´¥® °å r¨¥®

¢¥´²ä¦¦¡®¤¥ §¯¤«ä®®¡®¤¥´ ¡¶ ¤¥´ ¢¥²ö²¤¡ «¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´N i®®¡® «¯­­©³³©¯®¥® §¯¤«ä®®¥² ¥´´ «¬¡³³©¦©£¥²©®§³M

³ä¬¬³«¡° ³¯­ ©®´¥ §¯¤«ä®´³ ¡¶ c¥®´²¡¬«¯­­©³³©¯®¥® ¦ö² ³ªö¦¡²´¥® °å r¨¥® ³«¡¬¬ ¤¥® ³¡­²å¤¡ ­¥¤ c¥®´²¡¬«¯­­©³³©¯M

®¥®³ ³¥«²¥´¡²©¡´N

UN e¦´¥² ¶¡²ª¥ ¢¥³¬µ´ ¯­ §¯¤«ä®®¡®¤¥ ¡¶ ¥´´ «¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡° ¥¬¬¥² å´¥²«¡¬¬¡®¤¥ ¡¶ ¥´´ §¯¤«ä®®¡®¤¥ ³«¡¬¬ ¦ö²´¥£«M

®©®§¥® ö¶¥² §¯¤«ä®¤¡ ³ä¬¬³«¡° 䮤²¡³N

VN k¯­­©³³©¯®¥® ³«¡¬¬ µ®¤¥²²ä´´¡ ¤¥´ ¢¥²ö²¤¡ «¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡°¥´ ¯­ «¯­­©³³©¯®¥®³ ¢¥³¬µ´N

Del III

Förteckning över godkända klassificeringssällskap

på §²µ®¤¶¡¬ ¡¶ «²©´¥²©¥²®¡ © ¤¥¬ i ¯£¨ ¤¥¬ ii ¨¡² ¦ö² ®ä²¶¡²¡®¤¥ ¦ö¬ª¡®¤¥ «¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡° §¯¤«ä®´³ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QP ©

¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z

QN bµ²¥¡µ v¥²©´¡³

RN g¥²­¡®©³£¨¥² l¬¯¹¤

SN l¬¯¹¤G³ r¥§©³´¥² ¯¦ s¨©°°©®§

k¬¡³³©¦©£¥²©®§³³ä¬¬³«¡° ³¯­ ¥²«ä®´³ ¯£¨ §¯¤«ä®´³ ¡¶ ¥® ­¥¤¬¥­³³´¡´ ¥®¬©§´ ²å¤¥´³ ¤©²¥«´©¶ YTOUWOeg ¡¶ ¤¥® RR ®¯¶¥­¢¥²

QYYT ¯­ §¥­¥®³¡­­¡ ²¥§¬¥² ¯£¨ ³´¡®¤¡²¤¥² ¦ö² ¯²§¡®©³¡´©¯®¥² ³¯­ µ´¦ö² ©®³°¥«´©¯®¥² ¯£¨ µ´ö¶¡² ´©¬¬³¹® ¡¶ ¦¡²´¹§ ¯£¨

¦ö² ³ªö¦¡²´³¡¤­©®©³´²¡´©¯®¥²®¡³ ¶¥²«³¡­¨¥´ © ¦ö²¢©®¤¥¬³¥ ¤ä²­¥¤ H1I ³«¡¬¬ ´©¬¬³ ¤¥ ¨¡² §¯¤«ä®´³ ¥®¬©§´ ¤¥¬ i ¯£¨ ¤¥¬ ii ¦ö²

®ä²¶¡²¡®¤¥ §¯¤«ä®®¡³ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QP © ¤¥´ ¨ä² ¤©²¥«´©¶¥´ ¥®¤¡³´ ¦ö² ¦¡²´¹§ ³¯­ µ´¥³¬µ´¡®¤¥ ´²¡¦©«¥²¡² ¶¡´´¥®¶ä§¡² © ¤¥®®¡

­¥¤¬¥­³³´¡´N

30.12.2006

L 389/198

Europeiska unionens officiella tidning

sv

(1) EGT L 319, 12.12.1994, s. 20. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG (EGT L 324,

29.11.2002, s. 53).

Prop. 2012/13:177

Bilaga 2

69

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

av den 18 december 2006

om ändring av direktiv 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg i inlandssjöfart

(2006/137/EC)

europaparlamentet och europeiska unionens rÅd har

antagit detta direktiv

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska

gemenskapen, särskilt artikel 71.1,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit-

téns yttrande,

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (1), och

av följande skäl:

HQI

Genom direktiv 2006/87/EG (2) införs harmoniserade

villkor för utfärdande av tekniska certifikat för fartyg i

inlandssjöfart på gemenskapens inre vattenvägsnät i dess

helhet.

HRI

De tekniska föreskrifterna i bilagorna till direktiv

2006/87/EG omfattar i huvudsak bestämmelserna om

inspektion av fartyg på Rhen i den version som

godkändes av medlemsstaterna i Centralkommissionen

för Rhensjöfarten (CNNR) 2004. Villkoren och de

tekniska föreskrifterna för utfärdande av certifikat för

fartyg i inlandssjöfart enligt artikel 22 i den reviderade

konventionen för sjöfarten på Rhen har periodiskt uppda-

terats och anses avspegla den senaste tekniska utveck-

lingen.

HSI

För att undvika snedvridning av konkurrensen och olika

säkerhetsnivåer, och särskilt för att främja en harmoni-

sering i Europa, är det önskvärt att lika tekniska före-

skrifter fastställs för gemenskapens inre vattenvägsnät i

dess helhet och att de fortsättningsvis uppdateras regel-

bundet så att likheten bibehålls.

HTI

Genom direktiv 2006/87/EG bemyndigas kommissionen

att anpassa de tekniska föreskrifterna med hänsyn till de

tekniska framsteg och den utveckling på detta område

som följer av arbetet i andra internationella organisa-

tioner, särskilt CCNR.

HUI

Dessa anpassningar behöver göras snarast för att säker-

ställa att de tekniska föreskrifter som är nödvändiga för

utfärdande av gemenskapscertifikatet för inlandssjöfart

ger en säkerhetsnivå som motsvarar den som krävs för

utfärdande av det certifikat som avses i artikel 22 i den

reviderade konventionen om sjöfarten på Rhen.

HVI

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra

direktiv 2006/87/EG bör antas i enlighet med rådets

beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfar-

anden som skall tillämpas vid utövandet av kommissio-

nens genomförandebefogenheter (3).

HWI

Kommissionen bör särskilt ges behörighet att fastställa

villkoren för ändring av de i bilagorna till direktiv

2006/87/EG angivna tekniska föreskrifterna och admi-

nistrativa förfarandena. Eftersom dessa åtgärder har en

allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar

av direktiv 2006/87/EG, bör de antas i enlighet med det

föreskrivande förfarandet med kontroll i artikel 5a i

beslut 1999/468/EG.

HXI

Av effektivitetsskäl bör de normala tidsfristerna för det

föreskrivande förfarandet med kontroll förkortas för anta-

gande av sådana åtgärder om ändring av bilagorna till

direktiv 2006/87/EG.

HYI

Av brådskande skäl är det nödvändigt att tillämpa det

skyndsamma förfarandet i artikel 5a.6 i beslut

1999/468/EG för antagande av ändringar av bilagorna till

direktiv 2006/87/EG för att beakta den tekniska och

därmed sammanhängande utveckling som följer av

arbetet i andra internationella organisationer, särskilt

CCNR, och även i fråga om antagande av föreskrifter av

tillfällig natur.

HQPI

Direktiv 2006/87/EG bör därför ändras i enlighet med

detta.

hÄrigenom fÖreskrivs fÖljandeN

Artikel 1

Direktiv 2006/87/EG skall ändras på följande sätt:

1. I artikel 19 skall följande punkter läggas till:

3.

När det hänvisas till denna punkt, skall artikel 5a.1–

5a.4 och 5a.5 b samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det

beslutet.

De tidsfrister som avses i artikel 5a.3 c, 5a.4 b och 5a.4 e i

beslut 1999/468/EG skall vara 21 dagar, 15 dagar respektive

en månad.

30.12.2006

L 389/261

Europeiska unionens officiella tidning

sv

H1I eµ²¯°¡°¡²¬¡­¥®´¥´³ ³´å®¤°µ®«´ ¡¶ ¤¥® SP ®¯¶¥­¢¥² RPPV Hä®®µ ¥ª

¯¦¦¥®´¬©§§ª¯²¤ © eutI ¯£¨ ²å¤¥´³ ¢¥³¬µ´ ¡¶ ¤¥® QX ¤¥£¥­¢¥² RPPVN

H2I s¥ ³©¤¡® Q © ¤¥®®¡ o¦¦©£©¥¬¬¡ ´©¤®©®§N

H3I egt l QXTL QWNWNQYYYL ³N RSN b¥³¬µ´¥´ 䮤²¡´ §¥®¯­ ¢¥³¬µ´

RPPVOUQROeg Heut l RPPL RRNWNRPPVL ³N QQIN

70

Prop. 2012/13:177

Bilaga 2

4.

När det hänvisas till denna punkt skall artikel 5a.1,

5a.2, 5a.4 och 5a.6 samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG

tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det

beslutet.”

2. Artikel 20 skall ersättas med följande:

Artikel 20

Anpassning av bilagorna och rekommendationer om tillfäl-

liga tillstånd

1.

De ändringar som behövs för att anpassa bilagorna till

detta direktiv till den tekniska utvecklingen och till utveck-

lingar på detta område som följer av arbetet i andra interna-

tionella organisationer, särskilt Centralkommissionen för

Rhensjöfarten (CCNR), för att säkerställa att de båda certifikat

som avses i artikel 3.1 a utfärdas på grundval av tekniska

krav som garanterar en likvärdig säkerhetsnivå eller för att ta

hänsyn till de fall som avses i artikel 5, skall antas i enlighet

med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i

artikel 19.3. När det föreligger tvingande, brådskande skäl får

kommissionen tillämpa det skyndsamma förfarande som

avses i artikel 19.4.

Dessa ändringar skall göras snarast för att säkerställa att de

tekniska föreskrifterna för utfärdande av gemenskapscertifi-

katet för inlandssjöfart, vilket är giltigt för sjöfart på Rhen,

ger en säkerhetsnivå som motsvarar den som krävs för utfär-

dande av det certifikat som avses i artikel 22 i den reviderade

konventionen om sjöfarten på Rhen.

2.

Utan att det påverkar punkt 1 skall kommissionen anta

de godkännanden som avses i artikel 5.2 i enlighet med det

förfarande som avses i artikel 19.2.

3.

Kommissionen skall fatta beslut på grundval av rekom-

mendationer från kommittén om utfärdande av tillfälliga

gemenskapscertifikat för inlandssjöfart i enlighet med

artikel 2.19 i bilaga II.”

3. Bilaga II skall ändras på följande sätt:

1. Artikel 1.06 skall ersättas med följande:

1.06

Föreskrifter av tillfällig natur

Föreskrifter av tillfällig natur som syftar till att ändra icke

väsentliga delar av detta direktiv genom att komplettera

det kan antas i enlighet med det föreskrivande förfarande

med kontroll som avses i artikel 19.4 i detta direktiv om

det, för anpassning till tekniska framsteg inom inlandssjö-

farten, anses vara nödvändigt att snabbt medge undantag

från bestämmelserna i direktivet eller för att tillåta prov-

ningar. Föreskrifterna skall offentliggöras och skall gälla i

högst tre år. De skall träda i kraft samtidigt och upphävas

på samma villkor i alla medlemsstater.”

2. Artikel 10.03a.5 skall ersättas med följande:

5.

System som avger mindre vattenmängder skall ha

ett typgodkännande enligt IMO:s resolution A 800(19)

eller annan erkänd standard. Sådana erkännanden skall,

när de syftar till att ändra icke väsentliga delar av detta

direktiv, antas i enlighet med det föreskrivande förfarande

med kontroll som avses i artikel 19.3 i detta direktiv.

Typgodkännandet skall utföras av ett godkänt klassifice-

ringssällskap eller ett ackrediterat provningsinstitut. Det

ackrediterade provningsinstitutet skall uppfylla de harmo-

niserade standarderna för provlaboratoriers verksamhet

(EN ISO/IEC 17025:2000).”

3. Artikel 10.03b.1 skall ersättas med följande:

1.

Släckmedel

För att skydda maskin-, pann- och pumprum får följande

släckmedel användas i fasta brandsläckningssystem:

a) CO

2

(koldioxid).

b) HFC-227ea (heptafluoropropan).

c) IG-541 (52 % kväve, 40 % argon, 8 % koldioxid).

Tillstånd att använda andra släckmedel, när sådana till-

stånd syftar till att ändra icke väsentliga delar av detta

direktiv, skall ges i enlighet med det föreskrivande förfa-

rande med kontroll som avses i artikel 19.3 i detta

direktiv.”

Artikel 2

1.

De medlemsstater som har sådana inre vattenvägar som

avses i artikel 1.1 i direktiv 2006/87/EG skall sätta i kraft de

bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga

för att följa detta direktiv med verkan från och med den 30

december 2008. De skall genast underrätta kommissionen om

detta.

När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de inne-

hålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan

hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur

hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten

till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de

antar inom det område som omfattas av detta direktiv. Kommis-

sionen skall underrätta de övriga medlemsstaterna om detta.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i

Europeiska unionens officiella tidning.

30.12.2006

L 389/262

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Prop. 2012/13:177

Bilaga 2

71

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till de medlemsstater som har sådana inre vattenvägar som avses i artikel 1.1 i

direktiv 2006/87/EG.

Utfärdat i Bryssel den 18 december 2006

På Europaparlamentets vägnar

j¯³¥° borrell fontelles

Ordförande

På rådets vägnar

jNMeN enestam

Ordförande

30.12.2006

L 389/263

Europeiska unionens officiella tidning

sv

72

Prop. 2012/13:177

Bilaga 3

DIREKTIV

RÅDETS DIREKTIV 2008/59/EG

av den 12 juni 2008

om anpassning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för

fartyg i inlandssjöfart med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning

europeiska unionens rÅd har antagit detta direktiv

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska

gemenskapen,

med beaktande av 2005 års anslutningsakt, särskilt artikel 56,

med beaktande av kommissionens förslag, och

av följande skäl:

HQI

Om en före anslutningen antagen rådsakt behöver anpas-

sas till följd av anslutningen och de nödvändiga anpass-

ningarna inte har gjorts genom anslutningsakten eller

dess bilagor ska, enligt artikel 56 i 2005 års anslutnings-

akt, nödvändiga akter antas av rådet.

HRI

Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG av

den 12 december 2006 om tekniska föreskrifter för far-

tyg i inlandssjöfart (1) antogs före Bulgariens och Rumä-

niens anslutning till Europeiska unionen och måste an-

passas med anledning av denna anslutning.

HSI

Direktiv 2006/87/EG bör därför ändras i enlighet med

detta.

HTI

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet

om bättre lagstiftning uppmuntras medlemsstaterna att

för egen del och i gemenskapens intresse upprätta egna

tabeller som så vitt det är möjligt visar överensstämmel-

sen mellan detta direktiv och införlivandeåtgärderna samt

att offentliggöra dessa tabeller (2).

hÄrigenom fÖreskrivs fÖljandeN

Artikel 1

Direktiv 2006/87/EG ska ändras på följande sätt:

1. Bilaga I ska ändras på följande sätt:

a) I kapitel 2, zon 3

i) ska följande införas mellan ledet för Belgien och ledet

för Tjeckien:

Bulgarien

Donau: Från km 845,650 till km 374,100”

ii) ska följande införas mellan ledet för Polen och ledet

för Slovakien:

Rumänien

Donau: Från gränsen mellan Serbien och Rumänien

(km 1 075) till Svarta havet vid Sulina-armen.

Donau–Svartahavskanalen (64,410 km lång): Från

sammanflödet med floden Donau, vid km 299,300

av Donau vid Cernavod

ă (respektive km 64,410 av

kanalen), till Constanta södra hamn–Agigea (km ’0’

av kanalen).

Poarta Alb

ă–Midia Năvodari-kanalen (34,600 km

lång): Från sammanflödet med Donau–Svartahavskana-

len vid km 29,410 vid Poarta Alb

ă (respektive km

27,500 av kanalen) till Midia hamn (km ’0’ av kana-

len).”

b) I kapitel 3, zon 4, ska följande införas mellan ledet för

Polen och ledet för Slovakien:

sv

27.6.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 166/31

H1I eut l SXYL SPNQRNRPPVL ³N QN d©²¥«´©¶¥´ 䮤²¡´ §¥®¯­ ¤©²¥«´©¶

RPPVOQSWOeg Heut l SXYL SPNQRNRPPVL ³N RVQIN

H2I eut c SRQL SQNQRNRPPSL ³N QN

Prop. 2012/13:177

Bilaga 3

73

Rumänien

Alla andra vattenvägar som inte finns upptagna i zon 3.”

2. Bilaga IX ska ändras på följande sätt:

a) I del I, kapitel 4, artikel 4.05

i) ska följande införas mellan uppgifterna för Danmark

och Polen:

19. = Rumänien”

ii) ska följande införas mellan uppgifterna för Lettland

och Litauen:

34. = Bulgarien”.

b) I del III, kapitel 1, artikel 1.06

i) ska följande införas mellan uppgifterna för Danmark

och Polen:

19. = Rumänien”

ii) ska följande införas mellan uppgifterna för Lettland

och Litauen:

34. = Bulgarien”.

c) I del IV, kapitel 1, artikel 1.06

i) ska följande införas mellan uppgifterna för Danmark

och Polen:

19. = Rumänien”

ii) ska följande införas mellan uppgifterna för Lettland

och Litauen:

34. = Bulgarien”.

Artikel 2

1.

De medlemsstater som har sådana inre vattenvägar som

anges i artikel 1.1 i direktiv 2006/87/EG ska sätta i kraft de

bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga

för att följa detta direktiv med verkan från och med den 30 de-

cember 2008. De ska genast underrätta kommissionen om

detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla

en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis-

ning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvis-

ningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.

Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten

till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de

antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i

Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 12 juni 2008.

På rådets vägnar

aN vizjak

Ordförande

sv

L 166/32

Europeiska unionens officiella tidning

27.6.2008

74

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2008/68/EG

av den 24 september 2008

om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar

(Text av betydelse för EES)

europaparlamentet och europeiska unionens rÅd har

antagit detta direktiv

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska

gemenskapen, särskilt artikel 71,

med beaktande av kommissionens förslag,

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit­

téns yttrande (1),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (2), och

av följande skäl:

HQI

Vid transport av farligt gods på väg, järnväg och inre

vattenvägar är risken för olyckor ökad. Det bör således

vidtas åtgärder för att se till att denna typ av transporter

kan genomföras under så säkra former som möjligt.

HRI

Enhetliga regler för transport av farligt gods på väg och

järnväg har fastställts i rådets direktiv 94/55/EG av den

21 november 1994 om tillnärmning av medlemsstater­

nas lagstiftning om transport av farligt gods på väg (3)

respektive i rådets direktiv 96/49/EG av den 23 juli 1996

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om

transport av farligt gods på järnväg (4).

HSI

För att möjliggöra ett enhetligt system som omfattar alla

aspekter av landtransport av farligt gods bör direktiven

94/55/EG och 96/49/EG ersättas av ett enda direktiv som

också omfattar transport på inre vattenvägar.

HTI

De flesta medlemsstaterna är avtalsslutande parter till

Europeiska överenskommelsen om internationell trans­

port av farligt gods på väg (ADR), omfattas av reglemen­

tet för internationell transport av farligt gods på järnväg

(RID) samt, när det gäller de medlemsstater som berörs,

är partner till Europeiska överenskommelsen om inter­

nationell transport av farligt gods på inre vattenvägar

(ADN).

HUI

I ADR, RID och ADN fastställs enhetliga regler för säkra

internationella transporter av farligt gods. Reglerna bör

även omfatta nationella transporter, dels för att villkoren

för transport av farligt gods ska kunna harmoniseras i

hela gemenskapen, dels för att säkerställa att den gemen­

samma transportmarknaden fungerar väl.

HVI

Detta direktiv bör inte vara tillämpligt på transport av

farligt gods i de fall då det råder exceptionella omständig­

heter som har att göra med de berörda fordonens eller

fartygens beskaffenhet eller då transporten är av begrän­

sad art.

HWI

Bestämmelserna i detta direktiv bör inte heller vara

tillämpliga på transport av farligt gods under försvars­

maktens direkta och fysiska ansvar eller övervakning.

Transport av farligt gods som utförs av kommersiella

entreprenörer som arbetar för försvarsmakten bör dock

omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv om

deras avtalsförpliktelser inte utförs under försvarsmaktens

direkta och fysiska ansvar eller övervakning.

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/13

H1I eut c RUVL RWNQPNRPPWL ³N TTN

H2I eµ²¯°¡°¡²¬¡­¥®´¥´³ ¹´´²¡®¤¥ ¡¶ ¤¥® U ³¥°´¥­¢¥² RPPW Heut c QXW

eL RTNWNRPPXL ³N QTXIL ²å¤¥´³ §¥­¥®³¡­­¡ ³´å®¤°µ®«´ ¡¶ ¤¥® W ¡°²©¬

RPPX Heut c QQW eL QTNUNRPPXL ³N QI ¯£¨ eµ²¯°¡°¡²¬¡­¥®´¥´³ ³´å®¤í

°µ®«´ ¡¶ ¤¥® QY ªµ®© RPPX Hä®®µ ¥ª ¯¦¦¥®´¬©§§ª¯²¤ © eutIN

H3I egt l SQYL QRNQRNQYYTL ³N WN

H4I egt l RSUL QWNYNQYYVL ³N RUN

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

75

HXI

En medlemsstat som saknar järnvägsnät, och inte avser

att skaffa ett sådant inom den närmaste framtiden, skulle

åläggas en oproportionerlig och meningslös skyldighet

om den var tvungen att införliva och genomföra de be­

stämmelser i detta direktiv som gäller järnvägstransport.

En sådan medlemsstat bör därför, så länge som den inte

har något järnvägsnät, undantas från skyldigheten att in­

förliva och genomföra detta direktiv i fråga om järn­

vägstransport.

HYI

Varje medlemsstat bör ha rätt att bevilja undantag från

detta direktiv för transport av farligt gods på inre vatten­

vägar i de fall då de inre vattenvägarna i medlemsstaten

inte ansluter till vattenvägar i andra medlemsstater eller

om inget farligt gods transporteras på dem.

HQPI

Utan att det påverkar tillämpningen av gemenskapslag­

stiftningen och bestämmelserna i bilaga I avsnitt I.1 (1.9),

bilaga II avsnitt II.1 (1.9) och bilaga III avsnitt III.1 (1.9)

bör medlemsstaterna ha möjlighet att av transportsäker­

hetsskäl behålla eller anta bestämmelser på områden som

inte omfattas av detta direktiv. Dessa bestämmelser bör

vara klara och specifika.

HQQI

Varje medlemsstat bör även i fortsättningen ha rätt att

reglera eller förbjuda transport av farligt gods på sitt

territorium av andra skäl än transportsäkerhetsskäl, till

exempel nationella säkerhetsskäl eller miljöskydd.

HQRI

Det bör vara tillåtet att använda transportmedel som är

registrerade i tredjeland för internationell transport av

farligt gods inom medlemsstaternas territorier, på villkor

att relevanta bestämmelser i ADR, RID och ADN och

detta direktiv iakttas.

HQSI

Varje medlemsstat bör även i fortsättningen ha rätt att

tillämpa striktare regler beträffande nationell transport

som utförs med transportmedel som är registrerade i

medlemsstaten eller som tas i bruk inom dess territo­

rium.

HQTI

Harmoniseringen av villkoren för nationell transport av

farligt gods bör inte förhindra att hänsyn tas till särskilda

nationella förhållanden. Medlemsstaterna bör därför ge­

nom detta direktiv ges rätten att bevilja vissa undantag på

vissa angivna villkor. Sådana undantag bör förtecknas i

detta direktiv som ”nationella undantag”.

HQUI

Medlemsstaterna bör i ovanliga och exceptionella situa­

tioner ha rätt att bevilja individuella tillstånd för sådana

transporter av farligt gods inom sitt territorium som i

annat fall skulle vara förbjudna enligt detta direktiv.

HQVI

Med tanke på de investeringar som krävs inom denna

sektor bör medlemsstaterna temporärt få behålla vissa

särskilda nationella bestämmelser vad gäller konstruk­

tionskrav för transportmedel och transportutrustning

och vad gäller transport genom tunneln under Engelska

kanalen. Medlemsstaterna bör också tillåtas att behålla

och anta bestämmelser om transport av farligt gods på

järnväg mellan medlemsstaterna och stater som är avtals­

slutande parter i organisationen för järnvägssamarbete

(OSJD) till dess att reglerna i bilaga II till avtalet om

internationell godstrafik på järnväg (SMGS) har harmoni­

serats med bestämmelserna i bilaga II avsnitt II.1 till detta

direktiv och därigenom med RID. Inom tio år efter i­

kraftträdandet av detta direktiv bör kommissionen utvär­

dera följderna av dessa bestämmelser och vid behov lägga

fram lämpliga förslag. Sådana bestämmelser bör förteck­

nas i detta direktiv som ”kompletterande övergångsbe­

stämmelser”.

HQWI

Bilagorna till detta direktiv måste snabbt kunna anpassas

efter den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, även

utvecklingen av ny teknik för spårning, och för att ta

hänsyn till nya bestämmelser som införs i ADR, RID

och ADN. Ändringarna av ADR, RID och ADN och de

motsvarande anpassningarna av bilagorna bör träda i

kraft samtidigt. Kommissionen bör när så är lämpligt

ge ekonomiskt stöd till medlemsstaterna för översätt­

ningen av ADR, RID och ADN och ändringarna av dessa

till deras officiella språk.

HQXI

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta

direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut

1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden

som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens ge­

nomförandebefogenheter (1).

HQYI

Kommissionen bör särskilt ges befogenhet att anpassa

bilagorna till detta direktiv efter den vetenskapliga och

tekniska utvecklingen. Eftersom dessa åtgärder har en

allmän räckvidd och avser att ändra icke väsentliga delar

av detta direktiv, bland annat genom att komplettera det

med nya icke väsentliga delar, måste de antas i enlighet

med det föreskrivande förfarandet med kontroll i

artikel 5a i beslut 1999/468/EG.

HRPI

Kommissionen bör även ha möjlighet att se över förteck­

ningarna över nationella undantag och att besluta om

och hur det bör genomföras nödfallsåtgärder vid en

olycka eller ett tillbud.

sv

L 260/14

Europeiska unionens officiella tidning

30.9.2008

H1I egt l QXTL QWNWNQYYYL ³N RSN

76

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

HRQI

Av effektivitetsskäl bör de normala tidsfristerna för det

föreskrivande förfarandet med kontroll förkortas för an­

tagande av ändringar av bilagorna till följd av den veten­

skapliga och tekniska utvecklingen.

HRRI

Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att säkra en

enhetlig tillämpning av harmoniserade säkerhetsregler i

hela gemenskapen och en hög säkerhetsnivå inom natio­

nell och internationell transport, inte i tillräcklig utsträck­

ning kan uppnås av medlemsstaterna och de därför, på

grund av direktivets omfattning eller verkningar, bättre

kan uppnås på gemenskapsnivå, kan gemenskapen vidta

åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i

EG-fördraget. I enlighet med proportionalitetsprincipen i

samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är

nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HRSI

Bestämmelserna i detta direktiv påverkar inte det åta­

gande som gemenskapen och dess medlemsstater gjort

om att verka för en harmonisering av systemen för klas­

sificering av farliga ämnen, i enlighet med de mål som

fastslogs vid Förenta nationernas konferens om miljö och

utveckling (UNCED) i Rio de Janeiro i juni 1992.

HRTI

Bestämmelserna i detta direktiv påverkar inte tillämp­

ningen av gemenskapslagstiftningens bestämmelser om

säkerhetsvillkoren för transport av biologiska agens och

genetiskt modifierade organismer enligt rådets direktiv

90/219/EEG av den 23 april 1990 om innesluten an­

vändning av genetiskt modifierade mikroorganismer (1),

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG av

den 12 mars 2001 om avsiktlig utsättning av genetiskt

modifierade organismer i miljön (2) och Europaparlamen­

tets och rådets direktiv 2000/54/EG av den 18 september

2000 om skydd för arbetstagare mot risker vid exponer­

ing för biologiska agens i arbetet (3).

HRUI

Bestämmelserna i detta direktiv påverkar inte tillämp­

ningen av andra gemenskapsbestämmelser på områdena

arbetsmiljö och miljöskydd. Detta gäller särskilt ramdi­

rektivet om säkerhet och hälsa i arbetet, rådets direktiv

89/391/EEG av den 12 juni 1989 om åtgärder för att

främja förbättringar av arbetstagarnas säkerhet och hälsa

i arbetet (4) och dess dotterdirektiv.

HRVI

I Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG av

den 12 december 2006 om tekniska föreskrifter för far­

tyg i inlandssjöfart (5) anges att varje fartyg som medför

ett certifikat som utfärdats i enlighet med förordningen

för transport av farliga ämnen på Rhen (ADNR) får frakta

farligt gods överallt inom gemenskapens territorium på

de villkor som anges i certifikatet. Till följd av att detta

direktiv antas bör direktiv 2006/87/EG ändras på ett

sådant sätt att den bestämmelsen utgår.

HRWI

En övergångsperiod på upp till två år bör medges för

tillämpningen av bestämmelserna i detta direktiv om

transport av farligt gods på inre vattenvägar för att få

tillräcklig tid för att anpassa de nationella bestämmel­

serna, införa regelverk och utbilda personal. En allmän

övergångsperiod på fem år bör beviljas för alla fartygs-

och personalcertifikat som utfärdats före eller under över­

gångsperioden när det gäller tillämpningen av detta di­

rektivs bestämmelser om transport av farligt gods på inre

vattenvägar, om det inte anges en kortare giltighetstid i

certifikatet.

HRXI

Direktiven 94/55/EG och 96/49/EG bör därför upphöra

att gälla. Av tydlighets- och samstämmighetsskäl bör

även följande rättsakter upphöra att gälla: rådets direktiv

96/35/EG av den 3 juni 1996 om utnämning av och

kompetens hos säkerhetsrådgivare för transport av farligt

gods på väg, järnväg eller inre vattenvägar (6), Europa­

parlamentets och rådets direktiv 2000/18/EG av den

17 april 2000 om minimikrav vid examinering av säker­

hetsrådgivare för transport av farligt gods på väg, järnväg

eller

inre

vattenvägar (7),

kommissionens

beslut

2005/263/EG av den 4 mars 2005 om att tillåta med­

lemsstaterna att i enlighet med direktiv 94/55/EG anta

vissa undantag avseende transport av farligt gods på

väg (8), samt kommissionens beslut 2005/180/EG av

den 4 mars 2005 om att ge medlemsstaterna tillstånd

att medge vissa undantag i enlighet med rådets direktiv

96/49/EG om transport av farligt gods på järnväg (9).

HRYI

I enlighet med punkt 34 i det interinstitutionella avtalet

om bättre lagstiftning (10) uppmuntras medlemsstaterna

att för egen del och i gemenskapens intresse upprätta

egna tabeller som så långt det är möjligt visar överens­

stämmelsen mellan detta direktiv och införlivandeåtgär­

derna samt att offentliggöra dessa tabeller.

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/15

H1I egt l QQWL XNUNQYYPL ³N QN

H2I egt l QPVL QWNTNRPPQL ³N QN

H3I egt l RVRL QWNQPNRPPPL ³N RQN

H4I egt l QXSL RYNVNQYXYL ³N QN

H5I eut l SXYL SPNQRNRPPVL ³N QN

H6I egt l QTUL QYNVNQYYVL ³N QPN

H7I egt l QQXL QYNUNRPPPL ³N TQN

H8I eut l XUL RNTNRPPUL ³N UXN

H9I eut l VQL XNSNRPPUL ³N TQN

H10I eut c SRQL SQNQRNRPPSL ³N QN

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

77

hÄrigenom fÖreskrivs fÖljandeN

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.

Detta direktiv ska tillämpas på transport av farligt gods på

väg, järnväg och inre vattenvägar inom eller mellan medlems­

stater, samt på lastning och lossning, överföring till eller från ett

annat transportsätt och på de avbrott i transporten som om­

ständigheterna kräver.

Det ska inte tillämpas på följande former av transport av farligt

gods:

a) Transport med fordon, vagnar eller fartyg som tillhör för­

svarsmakten eller som denna ansvarar för.

b) Transport med havsgående fartyg på en yttre vattenväg som

är en del av en inre vattenväg.

c) Transport med färjor som endast korsar en inre vattenväg

eller en hamn vid en inre vattenväg.

d) Transport som helt och hållet genomförs inom ett avgränsat

område.

2.

Bilaga II avsnitt II.1 ska inte tillämpas på medlemsstater

som saknar ett järnvägsnät så länge som inget sådant nät upp­

rättats på deras territorium.

3.

En medlemsstat får inom ett år efter det att detta direktiv

träder i kraft besluta att inte tillämpa bilaga III avsnitt III.1 av ett

av följande skäl:

a) Medlemsstaten har inga inre vattenvägar.

b) Medlemsstatens inre vattenvägar är inte kopplade genom

inre vattenvägar till vattenvägar i andra medlemsstater.

c) Det förekommer ingen transport av farligt gods på medlems­

statens inre vattenvägar.

Om en medlemsstat beslutar att inte tillämpa bestämmelserna i

bilaga III avsnitt III.1 ska den meddela detta till kommissionen,

som ska underrätta övriga medlemsstater.

4.

Medlemsstaterna får fastställa särskilda säkerhetskrav för

följande former av nationell och internationell transport av far­

ligt gods inom sina territorier:

a) Transport av farligt gods med fordon, vagnar eller fartyg i

inlandssjöfart som inte omfattas av detta direktiv.

b) Användning av föreskrivna rutter, inbegripet användning av

föreskrivna transportsätt när så är lämpligt.

c) Särskilda bestämmelser för transport av farligt gods på pas­

sagerartåg.

Kommissionen ska underrättas om sådana bestämmelser och

skälen till dem.

Kommissionen ska informera andra medlemsstater om detta.

5.

Medlemsstaterna får reglera eller förbjuda transport av

farligt gods på sitt territorium, men endast av andra skäl än

säkerheten under transport.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv gäller följande definitioner:

1. ADR: Europeiska överenskommelsen om internationell trans­

port av farligt gods på väg, som ingicks i Genève den 30 sep­

tember 1957, i dess ändrade lydelse.

2. RID: Reglementet för internationell transport av farligt gods

på järnväg, som utgör bihang C till fördraget om internatio­

nell järnvägstrafik (COTIF), som ingicks i Vilnius den 3 juni

1999, i dess ändrade lydelse.

3. ADN: Europeiska överenskommelsen om internationell

transport av farligt gods på inre vattenvägar, som ingicks i

Genève den 26 maj 2000, i dess ändrade lydelse.

4. fordon: motorfordon som är avsedda att användas på väg,

med minst fyra hjul och konstruerade för en maximihastig­

het över 25 km/tim samt släpvagnar till sådana fordon, med

undantag av spårbundna fordon, motorredskap samt jord­

bruks- och skogsbrukstraktorer under förutsättning att de

inte färdas med en hastighet som överstiger 40 km/tim när

de transporterar farligt gods.

5. vagn: järnvägsfordon utan egen drivning, som rullar på egna

hjul på järnvägsskenor och är avsett för transport av gods.

sv

L 260/16

Europeiska unionens officiella tidning

30.9.2008

78

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

6. fartyg: alla fartyg som trafikerar inre vattenvägar eller sjö­

gående fartyg.

Artikel 3

Allmänna bestämmelser

1.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 6 får farligt

gods inte transporteras om det omfattas av förbud enligt bilaga

I avsnitt I.1, bilaga II avsnitt II.1 eller bilaga III avsnitt III.1.

2.

Utan att det påverkar tillämpningen av reglerna om mark­

nadstillträde och om de allmänna reglerna för godstransport ska

det vara tillåtet att transportera farligt gods under förutsättning

att de villkor som fastställs i bilaga I avsnitt I.1, bilaga II avsnitt

II.1 och bilaga III avsnitt III.1 iakttas.

Artikel 4

Tredjeländer

Det ska vara tillåtet att transportera farligt gods mellan med­

lemsstaterna och tredjeländer på villkor att kraven i ADR, RID

och ADN iakttas, såvida inget annat anges i bilagorna.

Artikel 5

Begränsningar av transportsäkerhetsskäl

1.

Medlemsstaterna får, av transportsäkerhetsskäl, tillämpa

striktare regler, utom vad gäller konstruktionskraven, beträf­

fande nationell transport av farligt gods som utförs med fordon,

vagnar och fartyg i inlandssjöfart som är registrerade i medlems­

staten eller som tas i bruk inom dess territorium.

2.

Om en medlemsstat till följd av en olycka eller ett tillbud

inom dess territorium anser att de tillämpliga säkerhetsbestäm­

melserna är otillräckliga för att begränsa farorna i samband med

transporten och att åtgärder måste vidtas omedelbart, ska med­

lemsstaten redan på planeringsstadiet underrätta kommissionen

om de åtgärder den avser att vidta.

Kommissionen ska i enlighet med det förfarande som avses i

artikel 9.2 besluta om huruvida den godkänner åtgärderna eller

inte, samt om hur länge godkännandet ska gälla.

Artikel 6

Undantag

1.

Medlemsstaterna får tillåta att andra språk än dem som

anges i bilagorna används för transporter som utförs inom deras

territorier.

2. a) Under förutsättning att säkerheten inte äventyras får med­

lemsstaterna begära undantag från bilaga I avsnitt I.1,

bilaga II avsnitt II.1 och bilaga III avsnitt III.1 för trans­

port på sina territorier av små mängder av visst farligt

gods, med undantag för ämnen som har en medelhög

eller hög radioaktivitet, förutsatt att villkoren för sådan

transport inte är striktare än villkoren i nämnda bilagor.

b) Under förutsättning att säkerheten inte äventyras får med­

lemsstaterna begära undantag från bilaga I avsnitt I.1,

bilaga II avsnitt II.1 och bilaga III avsnitt III.1 för följande

former av transport av farligt gods på sina territorier:

i) Lokala transporter över korta sträckor.

ii) Lokala transporter med järnväg på särskilt bestämda

rutter som ingår i en viss industriprocess och som

övervakas noga i enlighet med tydligt angivna villkor.

Kommissionen ska i varje enskilt fall kontrollera om förutsätt­

ningarna som anges i led a och b har uppfyllts och ska fatta

beslut i enlighet med det förfarande som avses i artikel 9.2 om

huruvida undantaget kan beviljas och föras upp i förteckningen

över nationella undantag i bilaga I avsnitt I.3, bilaga II avsnitt

II.3 och bilaga III avsnitt III.3 eller inte.

3.

Undantagen enligt punkt 2 ska vara giltiga i högst sex år

från det datum då de godkänns, vilket ska fastställas i beslutet

om godkännande. För gällande undantag i bilaga I avsnitt I.3,

bilaga II avsnitt II.3 och bilaga III avsnitt III.3 ska datumet för

godkännande anses vara den 30 juni 2009. Om inget annat

anges ska undantag vara giltiga i sex år.

Undantagen ska tillämpas utan åtskillnad.

4.

Om en medlemsstat begär förlängning av godkännandet

av ett undantag ska kommissionen se över undantaget i fråga.

Om det inte har gjorts några ändringar av bilaga I avsnitt I.1,

bilaga II avsnitt II.1 eller bilaga III avsnitt III.1 som påverkar

grunden för undantaget ska kommissionen, i enlighet med det

förfarande som avses i artikel 9.2, förlänga godkännandet med

högst sex år från och med datum för godkännande, vilket ska

fastställas i beslutet om godkännande.

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/17

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

79

Om det har gjorts ändringar av bilaga I avsnitt I.1, bilaga II

avsnitt II.1 eller bilaga III avsnitt III.1 som påverkar grunden för

undantaget får kommissionen, i enlighet med det förfarande

som avses i artikel 9.2, vidta följande åtgärder:

a) Förklara att undantaget är föråldrat och stryka det ur relevant

bilaga.

b) Begränsa godkännandets räckvidd och ändra relevant bilaga i

enlighet därmed.

c) Förlänga godkännandet med högst sex år från och med

datum för godkännandet, vilket ska fastställas i beslutet

om godkännande.

5.

Var och en av medlemsstaterna får, undantagsvis och för­

utsatt att säkerheten inte äventyras, utfärda individuella tillstånd

för sådana transporter av farligt gods inom sitt territorium som

är förbjudna enligt detta direktiv eller utföra sådana transporter

på andra villkor än dem som fastställs i detta direktiv, under

förutsättning att det är fråga om transporter som är tydligt

definierade och tidsbegränsade.

Artikel 7

Övergångsbestämmelser

1.

Medlemsstaterna får inom sina territorier fortsätta att

tillämpa de bestämmelser som förtecknas i bilaga I avsnitt I.2,

bilaga II avsnitt II.2 och bilaga III avsnitt III.2.

De medlemsstater som fortsätter att tillämpa de bestämmelserna

ska underrätta kommissionen om detta. Kommissionen ska un­

derrätta de övriga medlemsstaterna.

2.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 1.3 får

medlemsstaterna besluta att inte tillämpa bestämmelserna i bi­

laga III avsnitt III.1 fram till senast den 30 juni 2011. I detta fall

ska den berörda medlemsstaten när det gäller inre vattenvägar

fortsätta att tillämpa de bestämmelser i direktiven 96/35/EG och

2000/18/EG som är tillämpliga den 30 juni 2009.

Artikel 8

Anpassningar

1.

De ändringar som måste göras för att anpassa bilagorna

efter den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, även när det

gäller telematik, på de områden som om fattas av detta direktiv,

och särskilt för att ta hänsyn till ändringar av ADR, RID och

ADN, ska antas i enlighet med det föreskrivande förfarande med

kontroll som avses i artikel 9.3.

2.

Kommissionen ska när så är lämpligt ge ekonomiskt stöd

till medlemsstaterna för översättningen av ADR, RID och ADN

och ändringarna av dessa till deras officiella språk.

Artikel 9

Kommittéförfarande

1.

Kommissionen ska biträdas av en kommitté för transport

av farligt gods.

2.

När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i

beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmel­

serna i artikel 8 i det beslutet.

Den tidsfrist som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska

vara tre månader.

3.

När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.1–5a.4

och 5a.5 b samt artikel 7 i beslut 1999/468/EG tillämpas,

med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

De tidsfrister som avses i artikel 5a.3 c, 5a.4 b och 5a.4 e i

beslut 1999/468/EG ska vara en månad, en månad respektive

två månader.

Artikel 10

Införlivande

1.

Medlemsstaterna ska sätta i kraft de lagar och andra för­

fattningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast

den 30 juni 2009. De ska genast underrätta kommissionen om

detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla

en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis­

ning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvis­

ningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.

Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten

till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de

antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

sv

L 260/18

Europeiska unionens officiella tidning

30.9.2008

80

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

Artikel 11

Ändringar

Artikel 6 i direktiv 2006/87/EG ska utgå.

Artikel 12

Upphävande

1.

Direktiven

94/55/EG,

96/49/EG,

96/35/EG

och

2000/18/EG ska upphöra att gälla den 30 juni 2009.

De certifikat som har utfärdats på grundval av bestämmelser i

de upphävda direktiven ska vara giltiga fram till sista giltighets­

dagen.

2.

Besluten 2005/263/EG och 2005/180/EG ska upphöra att

gälla.

Artikel 13

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det

har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 14

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 24 september 2008.

På Europaparlamentets vägnar

hNMgN pÖttering

Ordförande

På rådets vägnar

jNMpN jouyet

Ordförande

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/19

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

81

BILAGA I

TRANSPORT PÅ VÄG

iNQ

ADR

i ¢©¬¡§¯²®¡ a ¯£¨ b ´©¬¬ adr ³¯­ §ä¬¬¥² ¦²å® ¯£¨ ­¥¤ ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPPYL ³«¡ ”«¯®´²¡«´³¬µ´¡®¤¥ °¡²´” ¥²³ä´´¡³ ­¥¤

­¥¤¬¥­³³´¡´” © ¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬N

iNR

Kompletterande övergångsbestämmelser

QN m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² ¨¡ «¶¡² ¤¥ µ®¤¡®´¡§ ³¯­ ¤¥ ¡®´¡§©´ °å §²µ®¤¶¡¬ ¡¶ ¡²´©«¥¬ T © ¤©²¥«´©¶ YTOUUOeg ´©¬¬ ¤¥®

SQ ¤¥£¥­¢¥² RPQP ¥¬¬¥² ´©¬¬ ¤¥³³ ¡´´ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ 䮤²¡³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ fö²¥®´¡ ®¡´©¯®¥²®¡³ ²¥«¯­­¥®¤¡´©¯®¥²

¯­ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¤¥´ ³ä´´ ³¯­ ¡¶³¥³ © ¤¥® ¡²´©«¥¬® ¯­ ¤¥´´¡ ©®´²ä¦¦¡² ´©¤©§¡²¥N

RN m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² °å ³©®¡ ´¥²²©´¯²©¥² ´©¬¬å´¡ ¢²µ« ¡¶ ´¡®«¡² ¯£¨ ¦¯²¤¯® ³¯­ ä² ´©¬¬¶¥²«¡¤¥ ¦ö²¥ ¤¥® Q ª¡®µ¡²© QYYW

¯£¨ ³¯­ ©®´¥ µ°°¦¹¬¬¥² ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ © ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶L ­¥® ³¯­ ´©¬¬¶¥²«¡´³ ¥®¬©§´ ¤¥ «²¡¶ © ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´í

®©®§¥® ³¯­ §ä¬¬¤¥ ¤¥® SQ ¤¥£¥­¢¥² QYYVL µ®¤¥² ¦ö²µ´³ä´´®©®§ ¡´´ ¤¥³³¡ ¦¯²¤¯® ¦¯²´³¡´´ µ°°¦¹¬¬¥² ¤¥® «²ä¶¤¡ ³ä«¥²í

¨¥´³®©¶å®N

t¡®«¡² ¯£¨ ¦¯²¤¯® ³¯­ ä² ´©¬¬¶¥²«¡¤¥ ¤¥® Q ª¡®µ¡²© QYYW ¥¬¬¥² ¤ä²¥¦´¥² ¯£¨ ³¯­ ©®´¥ µ°°¦¹¬¬¥² ¶©¬¬«¯²¥® © ¤¥´´¡

¤©²¥«´©¶L ­¥® ³¯­ ¨¡² ´©¬¬¶¥²«¡´³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¶©¬¬«¯²¥® © ¤©²¥«´©¶ YTOUUOeg ³¯­ ¶¡² © «²¡¦´ ®ä² ¤¥ ´©¬¬¶¥²«¡¤¥³L ¦å²

¦¯²´³¡´´ ¡®¶ä®¤¡³ ¦ö² ®¡´©¯®¥¬¬ ´²¡®³°¯²´N

SN d¥ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²L © ¶©¬«¡ µ´¯­¨µ³´¥­°¥²¡´µ²¥® ²¥§¥¬¢µ®¤¥´ ä² ¬ä§²¥ ä® – RP ðc ¦å²L ´©¬¬³ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¬ä­°¬©§¡

²¥¦¥²¥®³´¥­°¥²¡´µ²¥² ¦ö² ¶©³³¡ ¢¥³´ä­¤¡ «¬©­¡´º¯®¥² ¨¡² ©®¦ö²´³ © ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶L ©®¦ö²¡ ³´²ä®§¡²¥

´¥­°¥²¡´µ²¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¦ö² ­¡´¥²©¡¬ © °¬¡³´¦ö²°¡£«®©®§¡²L ´¡®«¡² ¯£¨ µ´²µ³´®©®§ ³¯­ ä² ¡¶³¥¤¤¡ ¦ö² ®¡´©¯®¥¬¬ ´²¡®³°¯²´

°å ¶ä§ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³N

TN m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² °å ³©®¡ ´¥²²©´¯²©¥² ¨¡ «¶¡² ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ³¯­ ³«©¬ª¥² ³©§ ¦²å® ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ © ¤¥´´¡

¤©²¥«´©¶ ¡¶³¥¥®¤¥ ²¥¦¥²¥®³´¥­°¥²¡´µ²¥² ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ «¯®¤¥®³¥²¡¤¥ §¡³¥² ¯£¨ ¢¬¡®¤®©®§¡² ¡¶ «¯®¤¥®³¥²¡¤¥ §¡³¥² ´©¬¬

¤¥³³ ¡´´ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¬ä­°¬©§¡ ²¥¦¥²¥®³´¥­°¥²¡´µ²¥² ¦ö² ¯¬©«¡ «¬©­¡´º¯®¥² ¨¡² ©®¦¯§¡´³ © euM³´¡®¤¡²¤¥² ¯£¨

¨ä®¶©³®©®§¡² ´©¬¬ ¤¥³³¡ ³´¡®¤¡²¤¥² ¨¡² ¬¡§´³ ´©¬¬ © ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶N

UN m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² ¦ö² ´²¡®³°¯²´¥² ³¯­ µ´¦ö²³ ¡¶ ¦¯²¤¯® ³¯­ ä² ²¥§©³´²¥²¡¤¥ ©®¯­ ¤¥²¡³ ´¥²²©´¯²©¥² ¨¡ «¶¡² ¤¥

®¡´©¯®¥¬¬¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ³¯­ ¤¥® SQ ¤¥£¥­¢¥² QYYV ¶¡² © «²¡¦´ ¡®§å¥®¤¥ ­ä²«®©®§ ¥¬¬¥² ³«¹¬´®©®§ ­¥¤ ¥® ®ö¤å´í

§ä²¤³«¯¤ © ³´ä¬¬¥´ ¦ö² ¤¥´ ²©³«©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² ³¯­ ¡®§¥³ © ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶N

VN m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² ¨¡ «¶¡² ¤¥ ®¡´©¯®¥¬¬¡ ²¥³´²©«´©¯®¥² ¡¶³¥¥®¤¥ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ä­®¥® ³¯­ ©®®¥¨å¬¬¥² ¤©¯¸©®¥² ¯£¨

¦µ²¡®¥² ³¯­ §ä¬¬¤¥ ¤¥® SQ ¤¥£¥­¢¥² QYYVN

iNS

Nationella undantag

u®¤¡®´¡§ ¦ö² ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¤¥²¡³ ´¥²²©´¯²©¥² © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¡²´©«¥¬ VNR © ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶N

nµ­²¥²©®§ ¡¶ µ®¤¡®´¡§Z roM¡O¢©O¢©©MmsM®®

ro ] ¶ä§

¡O¢©O¢©© ] ¡²´©«¥¬ VNR ¡O¢©O¢©©

ms ] ­¥¤¬¥­³³´¡´

®® ] ¬ö°®µ­­¥²

På grundval av artikel 6.2 a i detta direktiv

BE Belgien

RO–a–BE–1

t¹°Z k¬¡³³ Q – s­å ­ä®§¤¥²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z QNQNSNVN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z g¥®¯­ QNQNSNV ¢¥§²ä®³¡³ ­ä®§¤¥® ¡¶ ¤¥ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ¦ö² §²µ¶¤²©¦´ ³¯­ «¡®

´²¡®³°¯²´¥²¡³ © ¥´´ ®¯²­¡¬´ ¦¯²¤¯® ´©¬¬ RP «§N

sv

L 260/20

Europeiska unionens officiella tidning

30.9.2008

82

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z t©¬¬³´å®¤ ¦ö² ©®®¥¨¡¶¡²¥ ¡¶ ­¡§¡³©® ³¯­ ä² ¡¶¬ä§³¥´ ¢¥¬ä§®¡ ¦²å® ¬¥¶¥²¡®´ö²¥² ¡´´

´²¡®³°¯²´¥²¡ ¨ö§³´ RU «§ ¤¹®¡­©´ ¥¬¬¥² «²¡¦´©§¡ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ¯£¨ SPP ³°²ä®§«¡°³¬¡² © ®¯²­¡¬¡ ­¯´¯²¦¯²¤¯®L ¯£¨

¥®¤¡³´ ¥®¬©§´ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ³¯­ ³«¡ ¦¡³´³´ä¬¬¡³ ¡¶ ¢¹²å® ¦ö² ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥®N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²´©£¬¥ QQQ ¤¥ ¬’¡²²ê´é ²¯¹¡¬ RS ³¥°´¥­¢²¥ QYUX ³µ² ¬¥³ °²¯¤µ©´³ ¥¸°¬¯³©¦³N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–a–BE– 2

t¹°Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ ¥ª ²¥®§ª¯²¤¡L ´ö­¤¡ £¯®´¡©®²¡² ³¯­ ¨¡² ©®®¥¨å¬¬©´ °²¯¤µ«´¥² ¡¶ ¯¬©«¡ «¬¡³³¥²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNTNQNQNVN

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z a®§©¶¥¬³¥ °å §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯®¥® ¡¶ ”¥ª ²¥®§ª¯²¤¡L ´ö­¤¡ ¦ö²°¡£«®©®§¡² ³¯­ ¨¡²

©®®¥¨å¬¬©´ °²¯¤µ«´¥² ¡¶ ¯¬©«¡ «¬¡³³¥²”N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z d¥²¯§¡´©¯® V–YWN

k¯­­¥®´¡²¥²Z u®¤¡®´¡§¥´ ¨¡² ²¥§©³´²¥²¡´³ ¡¶ eµ²¯°¥©³«¡ «¯­­©³³©¯®¥® ³¯­ ®² RQ H©®¯­ ²¡­¥® ¦ö² ¡²´©«¥¬ VNQP © ¤©²¥«´©¶

YTOUUOegIN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–a–BE–3

t¹°Z a®´¡§¡®¤¥ ¡¶ ro–¡–uk–TN

i®¬¥¤¡®¤¥ ¨ä®¶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

DE Tyskland

RO–a–DE–1

t¹°Z s¡­¥­¢¡¬¬¥²©®§ ¯£¨ ³¡­¬¡³´®©®§ ¡¶ ¢©¬¤¥¬¡² ­¥¤ «¬¡³³©¦©£¥²©®§¥® QNTg ´©¬¬³¡­­¡®³ ­¥¤ ¶©³³´ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ H®TIN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z TNQNQP ¯£¨ WNUNRNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ³¡­¥­¢¡¬¬¥²©®§ ¯£¨ ³¡­¬¡³´®©®§N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z un PTSQ ¯£¨ un PUPS ¦å² ¬¡³´¡³ ´©¬¬³¡­­¡®³ ­¥¤ ¶©³³´ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ H°²¯¤µ«´¥²

³¯­ ¡¶³¥² ¢©¬´©¬¬¶¥²«®©®§I © ¶©³³¡ ­ä®§¤¥²L ³¯­ ¡®§¥³ © µ®¤¡®´¡§¥´N v䲤¥´ Q PPP Hªä­¦ö² ­¥¤ QNQNSNVNTI ¦å² ©®´¥ ö¶¥²í

³«²©¤¡³N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z g¥¦¡¨²§µ´Maµ³®¡¨­¥¶¥²¯²¤®µ®§ – ggav RPPR ¶¯­ VNQQNRPPR Hbgb¬N i sN

TSUPI[ aµ³®¡¨­¥ RXN

k¯­­¥®´¡²¥²Z u®¤¡®´¡§¥´ «²ä¶³ ¦ö² ³®¡¢¢ ¬¥¶¥²¡®³ ¡¶ ³ä«¥²¨¥´³¤¥´¡¬ª¥² ´©¬¬ ¢©¬¡² © ´¡«´ ­¥¤ ¤¥® ¬¯«¡¬¡ ¥¦´¥²¦²å§¡®N på

§²µ®¤ ¡¶ ¤¥´ ³´¯²¡ µ´¢µ¤¥´ ¡¶ ¤¥³³¡ °²¯¤µ«´¥² ä² ¤¥´ ¯¶¡®¬©§´ ¡´´ ¤¥ ¬¡§¥²¨å¬¬³ © ¤¥ ¬¯«¡¬¡ ¢©¬¶¥²«³´ä¤¥²®¡N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–a–DE–2

t¹°Z u®¤¡®´¡§ ¦²å® «²¡¶¥´ ¡´´ ­¥¤¦ö²¡ ¥® §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯® ¯£¨ ¥´´ ¡¶³ä®¤¡²©®´¹§ ¡¶³¥¥®¤¥ ¶©³³¡ ­ä®§¤¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³

¥®¬©§´ ¤¥¦©®©´©¯®¥® © QNQNSNV H®QIN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNTNQNQNQ ¯£¨ UNTNQNQNVN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z g¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯®¥®³ ©®®¥¨å¬¬N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z fö² ¡¬¬¡ «¬¡³³¥² µ´¯­ «¬¡³³ W «²ä¶³ ©®§¥® §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯®L ¦ö²µ´³¡´´ ¡´´ ­ä®§¤¥®

´²¡®³°¯²´¥²¡´ §¯¤³ ©®´¥ ö¶¥²³«²©¤¥² ¤¥ ­ä®§¤¥² ³¯­ ¡®§¥³ © QNQNSNVN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z g¥¦¡¨²§µ´Maµ³®¡¨­¥¶¥²¯²¤®µ®§ – ggav RPPR ¶¯­ VNQQNRPPR Hbgb¬N i sN

TSUPI[ aµ³®¡¨­¥ QXN

k¯­­¥®´¡²¥²Z d¥ µ°°§©¦´¥² ³¯­ §¥³ © ­ä²«®©®§¥® ¯£¨ °å ¥´©«¥´´¥²®¡ °å ¦ö²°¡£«®©®§¡² ¢¥´²¡«´¡³ ³¯­ ´©¬¬²ä£«¬©§¡ ¦ö²

®¡´©¯®¥¬¬¡ ´²¡®³°¯²´¥²L ¥¦´¥²³¯­ ¥® §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯® ©®´¥ ¡¬¬´©¤ ä² ¬ä­°¬©§ ®ä² ¤¥´ ²ö² ³©§ ¯­ ¬¯«¡¬ ¤©³´²©¢µ´©¯®N

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/21

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

83

u®¤¡®´¡§¥´ ¨¡² ²¥§©³´²¥²¡´³ ¡¶ eµ²¯°¥©³«¡ «¯­­©³³©¯®¥® ³¯­ ®² RR H©®¯­ ²¡­¥® ¦ö² ¡²´©«¥¬ VNQP © ¤©²¥«´©¶ YTOUUOegIN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–a–DE–3

t¹°Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ ­ä´³´¡®¤¡²¤¥² ¯£¨ ¢²ä®³¬¥°µ­°¡² H´ö­¤¡L ¥ª ²¥®§ª¯²¤¡IN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z b¥³´ä­­¥¬³¥² ¡¶³¥¥®¤¥ unM®µ­­¥² QRPRL QRPS ¯£¨ QRRSN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z fö²°¡£«®©®§L ­ä²«®©®§L ¤¯«µ­¥®´L ´²¡®³°¯²´M ¯£¨ ¨¡®´¥²©®§³©®³´²µ«´©¯®¥² ³¡­´ ©®³´²µ«í

´©¯®¥² ¦ö² ¦¯²¤¯®³¢¥³ä´´®©®§¡²N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z a®§©¶¡®¤¥ ¡¶ ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯£¨ «¯­°¬¥´´¥²¡®¤¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¦ö² ¡´´

´©¬¬ä­°¡ µ®¤¡®´¡§ µ°° ´©¬¬ Q PPP ¬©´¥²Z ªä­¦ö²¢¡²¡ ­¥¤ ´ö­¤¡L ¥ª ²¥®§ª¯²¤¡ ¦ö²°¡£«®©®§¡² ¯£¨ ö¶¥² Q PPP ¬©´¥²Z ö¶¥²¥®³í

³´ä­­¥¬³¥ ­¥¤ ¶©³³¡ ¦ö²¯²¤®©®§¡² ¦ö² ´¡®«¡²L ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¥®¤¡³´ ´ö­¤¡ ¯£¨ ¥ª ²¥®§ª¯²¤¡ ¢¥¨å¬¬¡²¥N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z g¥¦¡¨²§µ´Maµ³®¡¨­¥¶¥²¯²¤®µ®§ – ggav RPPR ¶¯­ VNQQNRPPR Hbgb¬N i sN

TSUPI[ aµ³®¡¨­¥ RTN

k¯­­¥®´¡²¥²Z fö²´¥£«®©®§¡²®¡ ®² WL SX ¯£¨ SX¡N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–a–DE–5

t¹°Z t©¬¬³´å®¤ ¦ö² ³¡­¥­¢¡¬¬¥²©®§N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z TNQNQPNT mpRN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z fö²¢µ¤ ­¯´ ³¡­¥­¢¡¬¬¥²©®§N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z k¬¡³³ QNTsL RL S ¯£¨ VNQL ´©¬¬³´å®¤ ¦ö² ³¡­¥­¢¡¬¬¥²©®§ ¡¶ ¦ö²¥­å¬ © «¬¡³³ QNTs

H°¡´²¯®¥² ´©¬¬ ³­å ¶¡°¥®IL ¡¥²¯³¯¬¢¥¨å¬¬¡²¥ H«¬¡³³ RI ¯£¨ ²¥®§ö²©®§³M ¯£¨ ¢¥¨¡®¤¬©®§³­¡´¥²©¡¬ © «¬¡³³ S ¯£¨ VNQ HunM

®µ­­¥²I ³¯­ ³«¡ ³ä¬ª¡³ ³¯­ ³¥´ © ³¡­¥­¢¡¬¬¥²©®§ © ¦ö²°¡£«®©®§³§²µ°° ii ¯£¨ © ­©®¤²¥ ­ä®§¤¥²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z g¥¦¡¨²§µ´Maµ³®¡¨­¥¶¥²¯²¤®µ®§ – ggav RPPR ¶¯­ VNQQNRPPR Hbgb¬N i sN

TSUPI[ aµ³®¡¨­¥ RQN

k¯­­¥®´¡²¥²Z fö²´¥£«®©®§ ®² SPJL SP¡L SP¢L SP£L SP¤L SP¥L SP¦L SP§N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

DK Danmark

RO–a–DK–1

t¹°Z v䧴²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦ö²°¡£«®©®§¡² ©®®¥¨å¬¬¡®¤¥ ¡¶¦¡¬¬ ¥¬¬¥² ²¥³´¥² ¡¶ ¦¡²¬©§¡ ä­®¥® ³¯­ ³¡­¬¡´³ ©® ¦²å® ¨µ³¨å¬¬ ¯£¨

¬¡¢¯²¡´¯²©¥² © ³¹¦´¥ ¡´´ ¢¯²´³«¡¦¦¡³N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z RL TNQNTL TNQNQPL UNRL UNT ¯£¨ XNRN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z

p²©®£©°¥² ¦ö² «¬¡³³©¦©£¥²©®§N b¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ³¡­¥­¢¡¬¬¥²©®§N b¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ­ä²«®©®§ ¯£¨ ¥´©«¥´´¥²©®§N g¯¤³¤¥«¬¡²¡í

´©¯®N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z i®®¥²¦ö²°¡£«®©®§¡² ©®®¥¨å¬¬¡®¤¥ ¡¶¦¡¬¬ ¥¬¬¥² ²¥³´¥² ¡¶ «¥­©«¡¬©¥² ³¯­ ³¡­¬¡´³ ©®

¦²å® ¨µ³¨å¬¬ ¥¬¬¥² ¬¡¢¯²¡´¯²©¥² ¦å² °¡£«¡³ ´©¬¬³¡­­¡®³ © ¶©³³¡ unM§¯¤«ä®¤¡ ¹´´¥²¦ö²°¡£«®©®§¡²N i®®¥¨å¬¬¥´ © ¶¡²ª¥ ¥®³«©¬¤

©®®¥²¦ö²°¡£«®©®§ ¦å² ©®´¥ ö¶¥²³´©§¡ U «§ ¥¬¬¥² U ¬©´¥²N u®¤¡®´¡§ ¦²å® ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ ¯­ «¬¡³³©¦©£¥²©®§L ­ä²«®©®§ ¯£¨

¥´©«¥´´¥²©®§ ³¡­´ ¤¯«µ­¥®´¡´©¯® ¯£¨ µ´¢©¬¤®©®§N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z b¥«¥®¤´§ø²¥¬³¥ ®²N WRY ¡¦ QUN ¡µ§µ³´ RPPQ ¯­ ¶¥ª´²¡®³°¯²´ ¡¦ ¦¡²¬©§´ §¯¤³

°¡²¡§²¡¦ TL ³´«N SN

k¯­­¥®´¡²¥²Z nä² ¡¶¦¡¬¬ ¥¬¬¥² ²¥³´¥² ¡¶ «¥­©«¡¬©¥² ³¡­¬¡³ ©® ¦²å® ¨µ³¨å¬¬ ¯£¨ ¬¡¢¯²¡´¯²©¥² © ³¹¦´¥ ¡´´ ¢¯²´³«¡¦¦¡³ ä² ¤¥´ ©®´¥

­öª¬©§´ ¡´´ §ö²¡ ¥® «¯²²¥«´ «¬¡³³©¦©£¥²©®§ ¯£¨ ´©¬¬ä­°¡ ³¡­´¬©§¡ adrM¢¥³´ä­­¥¬³¥²N a¶¦¡¬¬¥´ ä² © ²¥§¥¬ ¦ö²°¡£«¡´ © ¦ö²°¡£«í

®©®§¡² ³¯­ ³å¬´³ © ¤¥´¡¬ª¨¡®¤¥¬®N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

sv

L 260/22

Europeiska unionens officiella tidning

30.9.2008

84

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

RO–a–DK–2

t¹°Z v䧴²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦ö²°¡£«®©®§¡² ©®®¥¨å¬¬¡®¤¥ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ¯£¨ ¦ö²°¡£«®©®§¡² ¡¶ ³°²ä®§«¡°³¬¡² °å ³¡­­¡ ¦¯²¤¯®N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z WNUNRNRN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ³¡­¥­¢¡¬¬¥²©®§N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z r¥§¬¥²®¡ © adr ­å³´¥ ¦ö¬ª¡³ ®ä² ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ´²¡®³°¯²´¥²¡³ °å ¶ä§N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z b¥«¥®¤´§ø²¥¬³¥ ®²N WRY ¡¦ QUN ¡µ§µ³´ RPPQ ¯­ ¶¥ª´²¡®³°¯²´ ¡¦ ¦¡²¬©§´ §¯¤³

°¡²¡§²¡¦ TL ³´«N ¬N

k¯­­¥®´¡²¥²Z d¥´ ¦©®®³ ¥´´ °²¡«´©³«´ ¢¥¨¯¶ ¡¶ ¡´´ «µ®®¡ ¦ö²°¡£«¡ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ´©¬¬³¡­­¡®³ ­¥¤ ³°²ä®§«¡°³¬¡² °å

³¡­­¡ ¦¯²¤¯® ®ä² ¤¥³³¡ ¶¡²¯² ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ¦²å® ¬¡§²©®§³°¬¡´³¥® ´©¬¬ ¡²¢¥´³°¬¡´³¥® ¯£¨ ´©¬¬¢¡«¡N

nä² ¤¥® ¤¡®³«¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥® ¯­ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ¨¡² 䮤²¡´³ «¯­­¥² ¤¥ ¤¡®³«¡ ­¹®¤©§¨¥´¥²®¡ ¡´´ ´©¬¬å´¡ ³å¤¡®

´²¡®³°¯²´ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ¶©¬¬«¯²Z

QN t²¡®³°¯²´¥® ¦å² ¨ö§³´ ©®®¥¨å¬¬¡ RU «§ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® © §²µ°° dN

RN hö§³´ RPP ³°²ä®§«¡°³¬¡² © §²µ°° b ¦å² ´²¡®³°¯²´¥²¡³N

SN s°²ä®§«¡°³¬¡² ¯£¨ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ­å³´¥ ¦ö²°¡£«¡³ ³¥°¡²¡´ © unM§¯¤«ä®¤¡ ¦ö²°¡£«®©®§¡² © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¢¥³´ä­­¥¬í

³¥²®¡ © ¤©²¥«´©¶ RPPPOVQOeg ¯­ 䮤²©®§ ¡¶ ¤©²¥«´©¶ YTOUUOegN

TN a¶³´å®¤¥´ ­¥¬¬¡® ¦ö²°¡£«®©®§¡² ³¯­ ©®®¥¨å¬¬¥² ³°²ä®§«¡°³¬¡² ¯£¨ ¦ö²°¡£«®©®§¡² ³¯­ ©®®¥¨å¬¬¥² ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥®

­å³´¥ ­©®³´ ¶¡²¡ Q ­¥´¥²N d¥´´¡ ¡¶³´å®¤ ­å³´¥ 䶥® ¢©¢¥¨å¬¬¡³ ¶©¤ °¬ö´³¬©§ ©®¢²¯­³®©®§N fö²°¡£«®©®§¡² ³¯­ ©®®¥¨å¬¬¥²

¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ¯£¨ ¦ö²°¡£«®©®§¡² ³¯­ ©®®¥¨å¬¬¥² ³°²ä®§«¡°³¬¡² ­å³´¥ °¬¡£¥²¡³ ³å ¡´´ ¤¥ ³®¡¢¢´ «¡® ¡¶¬ä§³®¡³ ¦²å®

¦¯²¤¯®¥´N

UN a¬¬¡ ö¶²©§¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¶ä§´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ­å³´¥ ©¡«´´¡³N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

FI Finland

RO–a–FI–1

t¹°Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ © ¶©³³¡ ­ä®§¤¥² © ¢µ³³¡² ¯£¨ ³­å ­ä®§¤¥² ²¡¤©¯¡«´©¶´ ­¡´¥²©¡¬ ¦ö² ³ªµ«¶å²¤³M ¯£¨ ¦¯²³«í

®©®§³ä®¤¡­å¬N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z TNQL UNTN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¦ö²°¡£«®©®§L ¤¯«µ­¥®´¡´©¯®N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z d¥´ ä² ´©¬¬å´¥´ ¡´´ ´²¡®³°¯²´¥²¡ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ © ¶©³³¡ ­ä®§¤¥² © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ QNQNSNV

­¥¤ ¨ö§³´¡ ®¥´´¯­¡³³¡ °å RPP «§ © ¢µ³³¡² µ´¡® «²¡¶ °å §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯® ¯£¨ µ´¡® ¡´´ ³¡­´¬©§¡ ¦ö²°¡£«®©®§³«²¡¶ ä²

µ°°¦¹¬¬¤¡N v©¤ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¨ö§³´ UP «§ ¬å§¡«´©¶´ ²¡¤©¯¡«´©¶´ ­¡´¥²©¡¬ ¦ö² ³ªµ«¶å²¤³M ¯£¨ ¦¯²³«®©®§³ä®¤¡­å¬ ¢¥¨ö¶¥²

¦¯²¤¯®¥´ ©®´¥ ­ä²«¡³ ¯£¨ µ´²µ³´¡³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ adrN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z l©©«¥®®¥M ª¡ ¶©¥³´©®´ä­©®©³´¥²©ö® ¡³¥´µ³ ¶¡¡²¡¬¬©³´¥® ¡©®¥©¤¥® «µ¬ª¥´µ«³¥³´¡

´©¥¬¬ä HRWWORPPR[ SQSORPPS[ SQRORPPUIN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–a–FI–2

t¹°Z b¥³«²©¶®©®§ ¡¶ ´ö­¤¡ ´¡®«¡² © §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯®¥®N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNTNQNQNVN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z sä²³«©¬¤¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¦ö² ´ö­¤¡L ¥ª ²¥®§ª¯²¤¡ ¦ö²°¡£«®©®§¡²L ¦¯²¤¯®L £¯®´¡©®²¡²L ´¡®«¡²L

batterifordon och gasbehållare bestående av flera element (megc).

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z nä² ¤¥´ ²ö² ³©§ ¯­ ´ö­¤¡L ¥ª ²¥®§ª¯²¤¡ ´¡®«¦¯²¤¯® ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡´ ´¶å ¥¬¬¥² ¦¬¥²¡

ä­®¥® ­¥¤ unM®µ­²¥® QRPRL QRPS ¯£¨ QRRSL «¡® ¢¥³«²©¶®©®§¥® © §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯®¥²®¡ «¯­°¬¥´´¥²¡³ ­¥¤ ¯²¤¥®

³¥®¡³´¥ ¬¡³´” ´©¬¬³¡­­¡®³ ­¥¤ ®¡­®¥´ °å ¤¥® °²¯¤µ«´ ³¯­ ¨¡² ¤¥® ¬ä§³´¡ ¦¬¡­°µ®«´¥®N ”tö­´ ´¡®«¦¯²¤¯®L SL ³¥®¡³´¥

¬¡³´Z un QRPSL ¢¥®³©®L ii”N

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/23

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

85

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z l©©«¥®®¥M ª¡ ¶©¥³´©®´ä­©®©³´¥²©ö® ¡³¥´µ³ ¶¡¡²¡¬¬©³´¥® ¡©®¥©¤¥® «µ¬ª¥´µ«³¥³´¡

´©¥¬¬ä HRWWORPPR[ SQSORPPSIN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–a–FI–3

t¹°Z e´©«¥´´¥²©®§ ¯£¨ ­ä²«®©®§ ¡¶ ´²¡®³°¯²´¥®¨¥´¥® ¦ö² ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥®N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNSNRNQNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z a¬¬­ä®®¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¦ö² ¯²¡®§¥¦ä²§¡¤ ³«¹¬´®©®§N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z t²¡®³°¯²´¥®¨¥´¥² ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡² H®¯²­¡¬´ ³¥´´ © ³«å°¢©¬¡²I ³­å ­ä®§¤¥² ¥¸í

°¬¯³©¶¡ ä­®¥® H¨ö§³´ Q PPP «§ {®¥´´¯}I ´©¬¬ ³´¥®¢²¯´´ ¯£¨ ¡²¢¥´³°¬¡´³¥² «¡® ­ä²«¡³ ¦²¡­ ¯£¨ ¢¡« ­¥¤ ³´¯²¥´©«¥´´ ®² QN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z l©©«¥®®¥M ª¡ ¶©¥³´©®´ä­©®©³´¥²©ö® ¡³¥´µ³ ¶¡¡²¡¬¬©³´¥® ¡©®¥©¤¥® «µ¬ª¥´µ«³¥³´¡

´©¥¬¬ä HRWWORPPR[ SQSORPPSIN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

FR Frankrike

RO–a–FR–1

t¹°Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ ¢ä²¢¡² ¯£¨ ²ö²¬©§ §¡­­¡²¡¤©¯§²¡¦¥²©®§³µ´²µ³´®©®§ HQXIN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z b©¬¡§¯²®¡ a ¯£¨ bN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z t²¡®³°¯²´ © ³ä²³«©¬¤¡ ¦¯²¤¯® ¡¶ §¡­­¡²¡¤©¯§²¡¦¥²©®§³µ´²µ³´®©®§ ¡¶ ¡®¶ä®¤¡²¥

µ®¤¡®´¡³L ­¥® ¯­¦¡´´¡³ ¡¶ ³ä²³«©¬¤¡ ¶©¬¬«¯²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²²ê´é ¤µ Qer

ªµ©® RPPQ ²¥¬¡´©¦ ¡µ ´²¡®³°¯²´ ¤¥³ ­¡²£¨¡®¤©³¥³ ¤¡®§¥²¥µ³¥³

°¡² ²¯µ´¥ – a²´©£¬¥ RXN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–a–FR–2

t¹°Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ ¡¶¦¡¬¬ ¦²å® ³ªµ«¶å²¤¶¥²«³¡­¨¥´ ³¯­ ©®¢¥§²©°¥² ³­©´´¯²©³«¥² ¯£¨ ³¯­ ¢¥´²¡«´¡³ ³¯­ ¡®¡´¯­©³«¡ ¤¥¬¡²

¥®¬©§´ un SRYQ ­¥¤ ¥® ­¡³³¡ °å ¨ö§³´ QU «§N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z b©¬¡§¯²®¡ a ¯£¨ bN

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z u®¤¡®´¡§ ¦²å® adrM¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¡¶¦¡¬¬ ¦²å® ³ªµ«¶å²¤¶¥²«í

³¡­¨¥´ ³¯­ ©®¢¥§²©°¥² ³­©´´¯²©³«¥² ¯£¨ ³¯­ ¢¥´²¡«´¡³ ³¯­ ¡®¡´¯­©³«¡ ¤¥¬¡² ¥®¬©§´ un SRYQ ­¥¤ ¥® ­¡³³¡ °å ¨ö§³´ QU

ǤN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²²ê´é ¤µ Qer

ªµ©® RPPQ ²¥¬¡´©¦ ¡µ ´²¡®³°¯²´ ¤¥³ ­¡²£¨¡®¤©³¥³ ¤¡®§¥²¥µ³¥³

°¡² ²¯µ´¥ – a²´©£¬¥ QRN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–a–FR–3

t¹°Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ © «¯¬¬¥«´©¶´²¡¦©«¦¯²¤¯® HQXIN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z XNSNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ °¡³³¡§¥²¡²¥ ¯£¨ ¦¡²¬©§´ §¯¤³N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ³¯­ ¦å² ­¥¤¦ö²¡³ ³¯­ ¨¡®¤¢¡§¡§¥ © «¯¬¬¥«´©¶´²¡¦©«í

¦¯²¤¯®N e®¤¡³´ ¤¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¦ö²°¡£«®©®§L ­ä²«®©®§ ¯£¨ ¥´©«¥´´¥²©®§ ¡¶ °¡«¥´ ³¯­ ¦¡³´³´ä¬¬³ © TNQL UNR ¯£¨ SNT

§ä¬¬¥²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²²ê´é ¤µ Qer

ªµ©® RPPQ ²¥¬¡´©¦ ¡µ ´²¡®³°¯²´ ¤¥³ ­¡²£¨¡®¤©³¥³ ¤¡®§¥²¥µ³¥³

°¡² ²¯µ´¥ – a²´©£¬¥ RQN

sv

L 260/24

Europeiska unionens officiella tidning

30.9.2008

86

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

k¯­­¥®´¡²¥²Z i ¨¡®¤¢¡§¡§¥ ¦å² ¥®¤¡³´ ­¥¤¦ö²¡³ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ¦ö² °¥²³¯®¬©§´ ¥¬¬¥² ¥§¥´ ¹²«¥³­ä³³©§´ ¢²µ«N bä²¢¡²¡ §¡³¢¥í

¨å¬¬¡²¥ © ¤¥® ­ä®§¤ ³¯­ «²ä¶³ ¦ö² ¥® ²¥³¡ ´©¬¬å´³ ¦ö² °¡´©¥®´¥² ­¥¤ ¡®¤®©®§³°²¯¢¬¥­N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–a–FR–4

t¹°Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ ³­å ­ä®§¤¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ¦ö² ¥§¥® ²ä«®©®§ HQXIN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNTNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z k²¡¶ °å ©®®¥¨¡¶ ¡¶ ¥® §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯®N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ ³å ³­å ­ä®§¤¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ¦ö² ¥§¥® ²ä«®©®§ ¡´´ ¤¥ ©®´¥

ö¶¥²³«²©¤¥² ¤¥ §²ä®³¶ä²¤¥® ³¯­ ¦¡³´³´ä¬¬³ © QNQNSNV ¯­¦¡´´¡³ ©®´¥ ¡¶ ¤¥´ «²¡¶ °å ©®®¥¨¡¶ ¡¶ ¥® §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯® ³¯­

¦¡³´³´ä¬¬³ © UNTNQN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²²ê´é ¤µ Qer

ªµ©® RPPQ ²¥¬¡´©¦ ¡µ ´²¡®³°¯²´ ¤¥³ ­¡²£¨¡®¤©³¥³ ¤¡®§¥²¥µ³¥³

°¡² ²¯µ´¥ – a²´©£¬¥ RSMRN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

IE Irland

RO–a–IE–1

t¹°Z u®¤¡®´¡§ ¦²å® «²¡¶¥´ °å §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯® © °µ®«´ UNTNP © adr ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¢¥«ä­°®©®§³­¥¤¥¬ © adrM«¬¡³³ SL

³¯­ ´¡§©´³ µ°° µ®¤¥² RNRNSNS ³¯­ ftRM¢¥«ä­°®©®§³­¥¤¥¬ H¦¬¡­°µ®«´ \ RS ðcI ¯£¨ adrM«¬¡³³ VNQL ³¯­ ´¡§©´³ µ°° µ®¤¥²

RNRNVQNS ³¯­ tVM¢¥«ä­°®©®§³­¥¤¥¬L ¶ä´³«¯² H¦¬¡­°µ®«´ ­©®³´ RS ðcIL ¯­ ¤¥® ­ä®§¤ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ©®´¥

ö¶¥²³´©§¥² ¤¥ ­ä®§¤¥² ³¯­ ¡®§¥³ © QNQNSNV © adrN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNTN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z k²¡¶ °å ©®®¥¨¡¶ ¡¶ ¥® §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯®N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z g¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯® «²ä¶³ ©®´¥ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¢¥«ä­°®©®§³­¥¤¥¬ © adrM«¬¡³³¥²®¡ S

¯£¨ VNQ ¯­ ¤¥® ­ä®§¤ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ©®´¥ ö¶¥²³´©§¥² ¤¥ ­ä®§¤¥² ³¯­ ¡®§¥³ © QNQNSNV © adrN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z r¥§µ¬¡´©¯® XRHYI ¯¦ ´¨¥ c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ ¢¹ r¯¡¤ r¥§µ¬¡´©¯®³

RPPTN

k¯­­¥®´¡²¥²Z o®ö¤©§¡L ¢¥´µ®§¡®¤¥ «²¡¶ ¦ö² ¬¯«¡¬¡ ´²¡®³°¯²´¥² ¯£¨ ¬¥¶¥²¡®³¥² ¡¶ ³å¤¡®¡ ¢¥«ä­°®©®§³­¥¤¥¬N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–a–IE–2

t¹°Z u®¤¡®´¡§ ¦²å® «²¡¶¥® © ®å§²¡ ¡¶ adrM¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ ¯­ ¦ö²°¡£«®©®§L ­ä²«®©®§ ¯£¨ ¥´©«¥´´¥²©®§ ¶©¤ ´²¡®³°¯²´ ¡¶

³­å ­ä®§¤¥² Hµ®¤¥² §²ä®³¥²®¡ © QNQNSNVI µ´§å®§®¡ °¹²¯´¥«®©³«¡ ¡²´©«¬¡² ­¥¤ «¬¡³³©¦©£¥²©®§³«¯¤¥²®¡ QNSgL QNTg ¯£¨ QNTs ©

adrM«¬¡³³ QL ³¯­ ä² ¦ö²³¥¤¤¡ ­¥¤ ä­®¥³©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² un PPYRL un PPYSL un PTPS ²¥³°¥«´©¶¥ un PTPTL ´©¬¬

®ä²­¡³´¥ ­©¬©´ä²¡®¬ä§§®©®§ ¦ö² ¢¯²´³«¡¦¦¡®¤¥N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z QNQNSNVL TNQL UNR ¯£¨ VNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¯²´³«¡¦¦¡®¤¥ ¡¶ µ´§å®§®¡ °¹²¯´¥«®©³«¡ ¡²´©«¬¡²N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z adrM¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ ¯­ ¦ö²°¡£«®©®§L ­ä²«®©®§ ¯£¨ ¥´©«¥´´¥²©®§ ¶©¤ ´²¡®³°¯²´ ¡¶

µ´§å®§®¡ °¹²¯´¥«®©³«¡ ¡²´©«¬¡² ­¥¤ ²¥³°¥«´©¶¥ unM®µ­­¥² un PPYRL un PPYSL un PTPSL un PTPT ´©¬¬ ®ä²­¡³´¥

­©¬©´ä²¡®¬ä§§®©®§ ä² ©®´¥ ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¯­ ¤¥ ¡¬¬­ä®®¡ ¦ö²°¡£«®©®§³¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ © adr ä² µ°°¦¹¬¬¤¡ ¯£¨ §¯¤³¤¥«¬¡²¡í

´©¯®¥® ©®®¥¨å¬¬¥² «¯­°¬¥´´¥²¡®¤¥ ©®¦¯²­¡´©¯®N d¥´´¡ §ä¬¬¥² ¥®¤¡³´ ¬¯«¡¬¡ ´²¡®³°¯²´¥²L ´©¬¬ ®ä²­¡³´¥ ­©¬©´ä²¡®¬ä§§®©®§L ¡¶

³­å ­ä®§¤¥² ¡¶ ¤¥³³¡ µ´§å®§®¡ °¹²¯´¥«®©³«¡ ¡²´©«¬¡² ¦ö² ³ä«¥²´ ¢¯²´³«¡¦¦¡®¤¥N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z r¥§µ¬¡´©¯® XRHQPI ¯¦ ´¨¥ c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ ¢¹ r¯¡¤ r¥§µ¬¡´©¯®³

RPPTN

k¯­­¥®´¡²¥²Z t²¡®³°¯²´¥² ¡¶ ³­å ­ä®§¤¥² ¡¶ µ´§å®§®¡ ®ö¤²¡«¥´¥² ´©¬¬ ­©¬©´ä²¡®¬ä§§®©®§¡² ¦ö² ³ä«¥²´ ¢¯²´³«¡¦¦¡®¤¥L ³¯­

µ´¦ö²³ ¡¶ ¦²©´©¤³¢å´ä§¡²¥ ¯£¨ ¦ö²¥´¡§ ¦ö² ¢å´´©¬¬¢¥¨ö²L ¨¡² ³«¡°¡´ °²¯¢¬¥­L ¦²¡­¦ö² ¡¬¬´ © ¦²å§¡ ¯­ ¦ö²°¡£«®©®§³«²¡¶¥®N

u®¤¡®´¡§¥´ §ä¬¬¥² ³­å ­ä®§¤¥² H­©®¤²¥ ä® ¤¥ ³¯­ ¡®§¥³ © QNQNSNVI ¶©¤ ¬¯«¡¬¡ ´²¡®³°¯²´¥²N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/25

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

87

RO–a–IE–3

t¹°Z u®¤¡®´¡§ ¦²å® «²¡¶¥® © VNW ¯£¨ VNX ¦ö² ¶ä§´²¡®³°¯²´ ¡¶ °²¡«´©³«´ ´¡§¥´ ´ö­¤¡L ¥ª ²¥®§ª¯²¤¡ ¬¡§¥²´¡®«¡² H¦ö² ³´¡´©¯®ä²

¬¡§²©®§I ³¯­ ³«¡ ²¥®§ö²¡³L ²¥°¡²¥²¡³L ´¥³´¡³ ¥¬¬¥² ³«²¯´¡³N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z VNW ¯£¨ VNXN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¥³´ä­­¥¬³¥² ¦ö² «¯®³´²µ«´©¯®L ´©¬¬¶¥²«®©®§L «¯®´²¯¬¬ ¯£¨ °²¯¶®©®§ ¡¶ ¢µ¬«£¯®´¡©®²¡²N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z u®¤¡®´¡§ ¦²å® «²¡¶¥® © «¡°©´¥¬ VNW ¯£¨ VNX © adr ¦ö² ¶ä§´²¡®³°¯²´ ¡¶ °²¡«´©³«´

´¡§¥´ ´¯­­¡ ¥ª ²¥®§ª¯²¤¡ ¬¡§¥²´¡®«¡² H¦ö² ³´¡´©¯®ä² ¬¡§²©®§I ³¯­ ³«¡ ²¥®§ö²¡³L ²¥°¡²¥²¡³L ´¥³´¡³ ¥¬¬¥² ³«²¯´¡³L °å ¶©¬¬«¯² ¡´´

¡I ²ö²¥® ³¯­ ¶¡² «¯°°¬¡¤¥ ´©¬¬ ´¡®«¥® ä² ¢¯²´´¡§®¡ ³å ­¹£«¥´ ¤¥´ ä² °²¡«´©³«´ ­öª¬©§´L ¢I ¥® ¬ä­°¬©§ ´²¹£«¡¶¬¡³´®©®§³¶¥®´©¬L

³¯­ ³«¡ ¶¡²¡ ©®«¯°°¬¡¤ µ®¤¥² ´²¡®³°¯²´¥®L ä² ­¯®´¥²¡¤ °å ´¡®«¥® ¯£¨ £I ³¡­´¬©§¡ ö°°®©®§¡² © ´¡®«¥® H³¥ ¢IL ³¡­´ ¤¥ ²ö²

³¯­ ¶¡²©´ «¯°°¬¡¤¥ ´©¬¬ ö°°®©®§¡²®¡L ¨¡² ¦ö²³¥§¬¡´³ ³å ¬å®§´ ä² ­öª¬©§´ ¦ö² ¡´´ ¦ö²¨©®¤²¡ ¡´´ ¦¡²¬©§¡ ä­®¥® ¬ä£«¥² µ´N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z p²¯°¯³¥¤ ¡­¥®¤­¥®´ ´¯ c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ ¢¹ r¯¡¤ r¥§µ¬¡´©¯®³L

RPPTN

k¯­­¥®´¡²¥²Z t¡®«¡²®¡ ¡®¶ä®¤³ ¦ö² ¬¡§²©®§ ¡¶ ä­®¥® °å ¦¡³´¡ °¬¡´³¥² ¯£¨ ©®´¥ ¦ö² §¯¤³´²¡®³°¯²´N v©¤ ´²¡®³°¯²´ ´©¬¬ ¡®¤²¡

°¬¡´³¥² ¦ö² ²¥®§ö²©®§ ¥¬¬¥² ²¥°¡²¡´©¯® ©®®¥¨å¬¬¥² ¤¥ ­¹£«¥´ ³­å ­ä®§¤¥² ¦¡²¬©§´ §¯¤³N t©¤©§¡²¥ ¡²´©«¥¬ VNQP © ¤©²¥«´©¶

YTOUUOegN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–a–IE–4

t¹°Z u®¤¡®´¡§ ¦²å® «²¡¶¥® © UNSL UNTL W ¯£¨ ¢©¬¡§¡ b © adr © ¦²å§¡ ¯­ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ §¡³«ä²¬ ¦ö² µ´³«ä®«®©®§³³´ä¬¬¥® H¦ö²

¤²¹£«¥²I ®ä² ¤¥ ´²¡®³°¯²´¥²¡³ °å ³¡­­¡ ¦¯²¤¯® ³¯­ ¤²¹£«¥²®¡ H³¯­ ¤¥ ³«¡ ¡®¶ä®¤¡³ ¦ö²IN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNS ¯£¨ UNTL W ¯£¨ ¢©¬¡§¡ bN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z m䲫®©®§ ¡¶ ¦¯²¤¯®¥´L ¤¥® ¤¯«µ­¥®´¡´©¯® ³¯­ ³«¡ ­¥¤¦ö²¡³ ³¡­´ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ ¦ö²

´²¡®³°¯²´µ´²µ³´®©®§ ¯£¨ ´²¡®³°¯²´¥²N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z u®¤¡®´¡§ ¦²å® «²¡¶¥® © UNS ¯£¨ UNTL W ¯£¨ ¢©¬¡§¡ b © adr © ¦²å§¡ ¯­ §¡³«ä²¬ ³¯­

¡®¶ä®¤³ ¶©¤ µ´³«ä®«®©®§ ¡¶ ¤²¹£«¥² ®ä² ¤¥ ´²¡®³°¯²´¥²¡³ °å ³¡­­¡ ¦¯²¤¯® ³¯­ ¤²¹£«¥²®¡ H³¯­ ¤¥ ³«¡ ¡®¶ä®¤¡³ ¦ö²IN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z p²¯°¯³¥¤ ¡­¥®¤­¥®´ ´¯ c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ ¢¹ r¯¡¤ r¥§µ¬¡´©¯®³L

RPPTN

k¯­­¥®´¡²¥²Z hµ¶µ¤¶¥²«³¡­¨¥´¥® µ´§ö²³ ¡¶ ¤©³´²©¢µ´©¯® ¡¶ ¦ö²°¡£«¡¤¥ ¤²¹£«¥³¶¡²¯²L ³¯­ ©®´¥ ©®§å² © adrL ³¡­´ ³­å

­ä®§¤¥² ¡¶ ³­å «ä²¬ ³¯­ ©®®¥¨å¬¬¥² ³¡­­¡ ´¹° ¡¶ §¡³¥²N

t©¤©§¡²¥ ¡²´©«¥¬ VNQP © ¤©²¥«´©¶ YTOUUOegN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–a–IE–5

t¹°Z u®¤¡®´¡§ ¦ö² ®¡´©¯®¥¬¬¡ ´²¡®³°¯²´¥² © i²¬¡®¤ ¦²å® «¯®³´²µ«´©¯®³M ¯£¨ ´¥³´«²¡¶¥® ¦ö² ¢¥¨å¬¬¡²¥L ³¡­´ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡

¯­ ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ¤¥­L © VNR ¯£¨ TNQ © adr ¦ö² «ä²¬ ¯£¨ ´²¹£«¦¡´ ¦ö² §¡³¥² © «¬¡³³ RL ³¯­ ©®§å´´ © ¥® ­µ¬´©­¯¤¡¬

´²¡®³°¯²´L ©®«¬µ³©¶¥ ´©¬¬ ¨¡¶³L ¯£¨ ¤ä² ¦ö¬ª¡®¤¥ «²¡¶ ä² µ°°¦¹¬¬¤¡Z ©I «ä²¬¥® ¯£¨ ´²¹£«¦¡´¥® ¨¡² ´©¬¬¶¥²«¡´³L °²¯¶¡´³ ¯£¨

¡®¶ä®´³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ imdgM«¯¤¥®L ©©I «ä²¬¥® ¯£¨ ´²¹£«¦¡´¥® å´¥²¦¹¬¬³ ©®´¥ © i²¬¡®¤ µ´¡® ²¥´µ²®¥²¡³ °²¡«´©³«´ ´¡§¥´ ´ö­¤¡

´©¬¬ µ²³°²µ®§³¬¡®¤¥´ ¦ö² ¤¥® ­µ¬´©­¯¤¡¬¡ ´²¡®³°¯²´¥®L ¯£¨ ©©©I «ä²¬¥® ¯£¨ ´²¹£«¦¡´¥® ¤©³´²©¢µ¥²¡³ ¬¯«¡¬´ © ³­å ­ä®§¤¥²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z QNQNTNRL TNQ ¯£¨ VNRN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ­µ¬´©­¯¤¡¬¡ ´²¡®³°¯²´¥²L 䶥® ´©¬¬ ¨¡¶³L ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ «ä²¬ ¯£¨ ´²¹£«¦¡´

¦ö² §¡³¥² © adrM«¬¡³³ RL ³¡­´ «¯®³´²µ«´©¯® ¯£¨ °²¯¶®©®§ ¡¶ ¤¥³³¡ «ä²¬ ¯£¨ ´²¹£«¦¡´ ¦ö² §¡³¥² © adrM«¬¡³³ RN

sv

L 260/26

Europeiska unionens officiella tidning

30.9.2008

88

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z b¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ © TNQ ¯£¨ VNR §ä¬¬¥² ©®´¥ «ä²¬ ¯£¨ ´²¹£«¦¡´ ¦ö² §¡³¥² © «¬¡³³ R µ®¤¥²

¦ö¬ª¡®¤¥ ¦ö²µ´³ä´´®©®§¡²Z ©I «ä²¬¥® ¯£¨ ´²¹£«¦¡´¥® ¨¡² ´©¬¬¶¥²«¡´³ ¯£¨ °²¯¶¡´³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ imdgM«¯¤¥®L ©©I «ä²¬¥® ¯£¨

´²¹£«¦¡´¥® ¡®¶ä®¤³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ imdgM«¯¤¥®L ©©©I «ä²¬¥® ¯£¨ ´²¹£«¦¡´¥® ´²¡®³°¯²´¥²¡¤¥³ ´©¬¬ ¡¶³ä®¤¡²¥® ­¥¤ ­µ¬´©­¯¤¡¬

´²¡®³°¯²´L ©®«¬µ³©¶¥ ´©¬¬ ¨¡¶³L ©¶I ´²¡®³°¯²´¥® ¡¶ «ä²¬¥® ¯£¨ ´²¹£«¦¡´¥® ´©¬¬ ³¬µ´¡®¶ä®¤¡²¥® ¢¥³´å² ¡¶ ¥® ¥®³«©¬¤ ´²¡®³°¯²´L

³¯­ §¥®¯­¦ö²´³ °å ¥® ¤¡§L ¦²å® ­¯´´¡§¡²¥® ¡¶ ¤¥® ­µ¬´©­¯¤¡¬¡ ´²¡®³°¯²´¥® H³¯­ ¤¥´ ¨ä®¶©³¡³ ´©¬¬ © ¬¥¤ ©©© ¯¶¡®IL ¶I

«ä²¬¥® ¯£¨ ´²¹£«¦¡´¥® å´¥²¦¹¬¬³ ©®´¥ ©®¯­ ¬¡®¤¥´ ¯£¨ ²¥´µ²®¥²¡³ °²¡«´©³«´ ´¡§¥´ ´ö­¤¡ ´©¬¬ µ²³°²µ®§³¬¡®¤¥´ ¦ö² ¤¥®

­µ¬´©­¯¤¡¬¡ ´²¡®³°¯²´¥® H³¯­ ¤¥´ ¨ä®¶©³¡³ ´©¬¬ © ¬¥¤ ©©© ¯¶¡®I ¯£¨ ¶©I «ä²¬¥® ¯£¨ ´²¹£«¦¡´¥® ¤©³´²©¢µ¥²¡³ ¬¯«¡¬´ ©®¯­

¬¡®¤¥´ © ³­å ­ä®§¤¥²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z p²¯°¯³¥¤ ¡­¥®¤­¥®´ ´¯ c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ ¢¹ r¯¡¤ r¥§µ¬¡´©¯®³L

RPPTN

k¯­­¥®´¡²¥²Z g¡³¥²®¡ © ¤¥³³¡ «ä²¬ ¯£¨ ´²¹£«¦¡´ ¨¡² ³å¤¡®¡ ¥§¥®³«¡°¥²L ¶©¬«¡ ³°¥£©¦©£¥²¡´³ ¡¶ ³¬µ´¡®¶ä®¤¡²®¡L ¡´´ ¤¥´ ä²

®ö¤¶ä®¤©§´ ¡´´ ©­°¯²´¥²¡ ¤¥­ ¦²å® ¯­²å¤¥® ³¯­ ©®´¥ ¯­¦¡´´¡³ ¡¶ adrN e¦´¥² ¡®¶ä®¤®©®§ ³«¡ ¤¥³³¡ °²¡«´©³«´ ´¡§¥´ ´ö­¤¡

«ä²¬ ¯£¨ ´²¹£«¦¡´ ²¥´µ²®¥²¡³ ´©¬¬ µ²³°²µ®§³¬¡®¤¥´ ¦ö² å´¥²¦¹¬¬®©®§ ­¥¤ ³ä²³«©¬´ ³°¥£©¦©£¥²¡¤¥ §¡³¥²N d¥ ¦å² ©®´¥ å´¥²¦¹¬¬¡³ ©

i²¬¡®¤ ¥¬¬¥² ©®¯­ adrM¯­²å¤¥´N Ķ¥® ¯­ ¤¥ ©®´¥ µ°°¦¹¬¬¥² adrM«²¡¶¥® µ°°¦¹¬¬¥² ¤¥ imdgM«¯¤¥® ¯£¨ ä² §¯¤«ä®¤¡ ¦ö²

¤¥®N d¥® ­µ¬´©­¯¤¡¬¡ ´²¡®³°¯²´¥®L ³¯­ °å¢ö²ª¡³ µ´¡®¦ö² adrM¯­²å¤¥´L ¦ö²¶ä®´¡³ ¡¶³¬µ´¡³ ¶©¤ ©­°¯²´ö²¥®³ ¬¯«¡¬¥²L

¶¡²©¦²å® ¤©³´²©¢µ´©¯® ¡¶ «ä²¬¥® ¯£¨ ´²¹£«¦¡´¥® ³«¡ ³«¥ © ³­å ­ä®§¤¥² ´©¬¬ ³¬µ´¡®¶ä®¤¡²¥® °å i²¬¡®¤N s夡® ´²¡®³°¯²´

©®¯­ i²¬¡®¤ ¦ö²¶ä®´¡³ ¯­¦¡´´¡³ ¡¶ ¡²´©«¥¬® VNY © ¤©²¥«´©¶ YTOUUOegN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

LT Litauen

RO–a–LT–1

t¹°Z a®´¡§¡®¤¥ ¡¶ ro–¡–uk–VN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z l©¥´µ¶¯³ r¥³°µ¢¬©«¯³ v¹²©¡µ³¹¢

ė³ RPPP ­N «¯¶¯ RS ¤N ®µ´¡²©­¡³ n²N SSW

d

ė¬ °¡¶¯ª©®§ų «²¯¶©®©ų ¶¥ž©­¯ «¥¬©ų ´²¡®³°¯²´µ l©¥´µ¶¯³ r¥³°µ¢¬©«¯ª¥” Hr¥§¥²©®§¥®³ ²¥³¯¬µ´©¯® ®² SSW ¡¶ ¤¥® RS ­¡²³

RPPP ¯­ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¶ä§ © r¥°µ¢¬©«¥® l©´¡µ¥®IN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

UK Förenade kungariket

RO–a–UK–1

t¹°Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ ¶©³³¡ °²¯¤µ«´¥² ©®®¥¨å¬¬¡®¤¥ ²¥¬¡´©¶´ ¯¦¡²¬©§¡ ²¡¤©¯¡«´©¶¡ ä­®¥®L ³¯­ «¬¯£«¯²L ¡²­¢¡®¤³µ²L ²ö«¤¥´¥«í

´¯²¥² ¯£¨ «¯­°¡³³²¯³¯² HeQIN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z s´ö²³´¡ ¤¥¬¥® ¡¶ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ © adrN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ ¯­ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ä­®¥® ¡¶ «¬¡³³ WN

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z v©³³¡ ¶¡²¯² ³¯­ ©®®¥¨å¬¬¥² ¢¥§²ä®³¡¤¥ ­ä®§¤¥² ²¡¤©¯¡«´©¶¡ ä­®¥® µ®¤¡®´¡³ ¨¥¬´

¦²å® ¤¥ ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡N He® ³ªä¬¶¬¹³¡®¤¥ ¡®¯²¤®©®§ ³¯­ ä² ¡¶³¥¤¤ ¡´´ ¢ä²¡³ °å «²¯°°¥®[ ¨ö§³´ UPP ²ö«¤¥í

´¥«´¯²¥² ¦ö² °²©¶¡´ ¢²µ« ­¥¤ ¥® ¡«´©¶©´¥´ °å ¨ö§³´ TP «b± °¥² ¦¯²¤¯® ¥¬¬¥² ªä²®¶ä§³¶¡§®[ ¨ö§³´ ¦¥­ ¬¹³¡®¯²¤®©®§¡² ­¥¤

§¡³¦¯²­©§ ´²©´©µ­ ­¥¤ ¥® ¡«´©¶©´¥´ °¥² ¡®¯²¤®©®§ °å ¨ö§³´ QP gb± °¥² ¦¯²¤¯® ¥¬¬¥² ªä²®¶ä§³¶¡§®IN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z t¨¥ r¡¤©¯¡£´©¶¥ m¡´¥²©¡¬ Hr¯¡¤ t²¡®³°¯²´I r¥§µ¬¡´©¯®³ RPPR r¥§µ¬¡´©¯®

UHTIH¤IN t¨¥ c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ ¡®¤ u³¥ ¯¦ t²¡®³°¯²´¡¢¬¥ p²¥³³µ²¥ e±µ©°­¥®´ r¥§µ¬¡´©¯®³ RPPTZ r¥§µ¬¡´©¯®

SHQPIN

k¯­­¥®´¡²¥²Z d¥´´¡ µ®¤¡®´¡§ ä² ¥® «¯²´³©«´©§ 崧䲤L ³¯­ ©®´¥ ¬ä®§²¥ «¯­­¥² ¡´´ ¶¡²¡ ®ö¤¶ä®¤©§ ®ä² ¬©«®¡®¤¥ 䮤²©®§¡²

¡¶ i®´¥²®¡´©¯®¥¬¬¡ ¡´¯­¥®¥²§©¯²§¡®¥´³ HiaeaI ¦ö²¥³«²©¦´¥² ¨¡² ©®¦ö²¬©¶¡´³ ­¥¤ adrN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–a–UK–2

t¹°Z u®¤¡®´¡§ ¦²å® «²¡¶¥´ ¡´´ ­¥¤¦ö²¡ ¥® §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯® ¦ö² ¶©³³¡ ­ä®§¤¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ H¡®®¡´ ä® «¬¡³³ WI ¥®¬©§´

¤¥¦©®©´©¯®¥® © QNQNSNV HeRIN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z QNQNSNVNR ¯£¨ QNQNSNVNSN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z u®¤¡®´¡§ ¦²å® ¶©³³¡ «²¡¶ ¦ö² ¶©³³¡ ­ä®§¤¥² °¥² ´²¡®³°¯²´¥®¨¥´N

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/27

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

89

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z d¥´ «²ä¶³ ©®§¥® §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯® ¦ö² ¢¥§²ä®³¡¤¥ ­ä®§¤¥² ¦ö²µ´³¡´´ ¡´´ ¤¥³³¡ ©®´¥

µ´§ö² ¥® ¤¥¬ ¡¶ ¥® ³´ö²²¥ ¬¡³´N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z t¨¥ c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ ¡®¤ u³¥ ¯¦ t²¡®³°¯²´¡¢¬¥ p²¥³³µ²¥

e±µ©°­¥®´ r¥§µ¬¡´©¯®³ RPPTZ r¥§µ¬¡´©¯® SHWIH¡IN

k¯­­¥®´¡²¥²Z d¥´´¡ µ®¤¡®´¡§ ¡¶³¥² ®¡´©¯®¥¬¬¡ ´²¡®³°¯²´¥²L ¥¦´¥²³¯­ ¥® §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯® ©®´¥ ¡¬¬´©¤ ä² ¬ä­°¬©§ ®ä² ¤¥´ ²ö²

³©§ ¯­ ¬¯«¡¬ ¤©³´²©¢µ´©¯®N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–a–UK–3

t¹°Z u®¤¡®´¡§ ¦²å® «²¡¶¥´ °å ¢²¡®¤³¬ä£«®©®§³µ´²µ³´®©®§ ¦ö² ¦¯²¤¯® ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡² ¬å§²¡¤©¯¡«´©¶´ ­¡´¥²©¡¬ HeTIN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z XNQNTN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z k²¡¶ °å ¡´´ ¦¯²¤¯® ­¥¤¦ö² ¢²¡®¤³¬ä£«®©®§³µ´²µ³´®©®§N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z b¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¡¶³«¡¦¦¡®¤¥ ¡¶ «²¡¶¥´ °å ¡´´ ­¥¤¦ö²¡ ¢²¡®¤³¬ä£«®©®§³µ´²µ³´®©®§

¶©¤ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¥®¢¡²´ ³å¤¡®¡ ¦ö²°¡£«®©®§¡² ³¯­ ¯­¦¡´´¡³ ¡¶ µ®¤¡®´¡§ Hun RYPXL un RYPYL un RYQP ¯£¨ un RYQQIN

b¥§²ä®³¡¤¥ «²¡¶ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¥®¤¡³´ ¥´´ ¬©´¥´ ¡®´¡¬ ¦ö²°¡£«®©®§¡²N

u²³°²µ®§¬©§ ¨ä®¶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z t¨¥ r¡¤©¯¡£´©¶¥ m¡´¥²©¡¬ Hr¯¡¤ t²¡®³°¯²´I r¥§µ¬¡´©¯®³ RPPR

r¥§µ¬¡´©¯® UHTIH¤IN

k¯­­¥®´¡²¥²Z d¥´ ä² © °²¡«´©«¥® ¯¦´¡ ¯¶©¤«¯­­¡®¤¥ ¨µ²µ¶©¤¡ ¢²¡®¤³¬ä£«®©®§³µ´²µ³´®©®§ ­¥¤¦ö²³ ¥¬¬¥² ©®´¥ ¶©¤ ´²¡®³°¯²´

¡¶ un RYPXL un RYPYL un RYQP ¯£¨ un RYQQL ³¯­ ¯¦´¡ «¡® ´²¡®³°¯²´¥²¡³ © ³­å ¦¯²¤¯®N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–a–UK–4

t¹°Z d©³´²©¢µ´©¯® ¡¶ §¯¤³ © ©®®¥²¦ö²°¡£«®©®§¡² ´©¬¬ å´¥²¦ö²³ä¬ª¡²¥ ¯£¨ ¡®¶ä®¤¡²¥ H­¥¤ µ®¤¡®´¡§ ¡¶ ³å¤¡®´ §¯¤³ ³¯­ ´©¬¬¨ö²

«¬¡³³¥²®¡ QL TNRL VNR ¯£¨ WI ¦²å® ¬¯«¡¬¡ ¤©³´²©¢µ´©¯®³­¡§¡³©® ´©¬¬ å´¥²¦ö²³ä¬ª¡²¥ ¥¬¬¥² ¡®¶ä®¤¡²¥ ¯£¨ ¦²å® å´¥²¦ö²³ä¬ª¡²¥ ´©¬¬

³¬µ´¡®¶ä®¤¡²¥ HnQIN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z VNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ´©¬¬¶¥²«®©®§ ¯£¨ °²¯¶®©®§ ¡¶ ¦ö²°¡£«®©®§¡²N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z fö²°¡£«®©®§¡²®¡ ­å³´¥ ©®´¥ ¢ä²¡ ¥´´ ridOadrM ¥¬¬¥² unM­ä²«¥ ¥¬¬¥² ¶¡²¡ ­ä²«´¡

°å ®å§¯´ ¡®®¡´ ³ä´´ ¯­ ¤¥ ©®®¥¨å¬¬¥² §¯¤³ ³¯­ ©®§å² © ¦ö²´¥£«®©®§ SN

u²³°²µ®§¬©§ ¨ä®¶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z t¨¥ c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ ¡®¤ u³¥ ¯¦ t²¡®³°¯²´¡¢¬¥

p²¥³³µ²¥ e±µ©°­¥®´ r¥§µ¬¡´©¯®³ RPPTZ r¥§µ¬¡´©¯® WHTI ¡®¤ r¥§µ¬¡´©¯® SV aµ´¨¯²©³¡´©¯® nµ­¢¥² QSN

k¯­­¥®´¡²¥²Z d¥´ ä² ¯¬ä­°¬©§´ ¡´´ ´©¬¬ä­°¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ © adr ®ä² ¤¥´ §ä¬¬¥² ¤¥ ³©³´¡ ´²¡®³°¯²´³´²ä£«¯²®¡ ¦²å® ¥´´

¤©³´²©¢µ´©¯®³­¡§¡³©® ´©¬¬ ¥® å´¥²¦ö²³ä¬ª¡²¥ ¥¬¬¥² ¡®¶ä®¤¡²¥L ¥¬¬¥² ¦²å® ¥® å´¥²¦ö²³ä¬ª¡²¥ ´©¬¬ ¥® ³¬µ´¡®¶ä®¤¡²¥N d¥´´¡ µ®¤¡®´¡§

³¹¦´¡² ´©¬¬ ¡´´ ´©¬¬å´¡ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ©®®¥²«ä²¬ ¦ö² §¯¤³ µ´¡® ¹´´¥²¦ö²°¡£«®©®§¡² °å ¤¥® ³©³´¡ ¤¥¬³´²ä£«¡® ¡¶ ¤¥® ¬¯«¡¬¡

¤©³´²©¢µ´©¯®³²¥³¡®L ¯­ ¤¥´ ä² ä­®¡´ ¦ö² ¤¥´¡¬ª¨¡®¤¥¬®N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–a–UK–5

t¹°Z b¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¡´´ ´©¬¬å´¡ ¯¬©«¡ ¨ö§³´¡ ´¯´¡¬­ä®§¤¥² °¥² ´²¡®³°¯²´¥®¨¥´ ¦ö² §¯¤³ ¡¶ «¬¡³³ Q © ´²¡®³°¯²´«¡´¥§¯²©¥²®¡

Q ¯£¨ R © ´¡¢¥¬¬ QNQNSNVNS HnQPIN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z QNQNSNVNS ¯£¨ QNQNSNVNTN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z u®¤¡®´¡§ ¡¶³¥¥®¤¥ ´²¡®³°¯²´¥²¡¤¥ ­ä®§¤¥² °¥² ´²¡®³°¯²´¥®¨¥´N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z r¥§¬¥² ¯­ µ®¤¡®´¡§ ¦ö² ¢¥§²ä®³¡¤¥ «¶¡®´©´¥´¥² ¯£¨ ³¡­¬¡³´¡¤¥ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥®N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z c¡²²©¡§¥ ¯¦ e¸°¬¯³©¶¥³ ¢¹ r¯¡¤ r¥§µ¬¡´©¯®³ QYYVL ²¥§N QS ¡®¤ s£¨¥¤µ¬¥ U[

²¥§N QT ¡®¤ s£¨¥¤µ¬¥ TN

k¯­­¥®´¡²¥²Z b¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¡´´ ´©¬¬å´¡ ¯¬©«¡ ¨ö§³´¡ ´¯´¡¬­ä®§¤¥² °¥² ´²¡®³°¯²´¥®¨¥´ ¦ö² §¯¤³ ¡¶ «¬¡³³ QL ®ä²­¡²¥

¢¥³´ä­´ UP ¦ö² «¡´¥§¯²© Q ¯£¨ UPP ¦ö² «¡´¥§¯²© RN v©¤ ¢¥²ä«®©®§ ¡¶ ³¡­¬¡³´®©®§ ¡®¶ä®¤³ ­µ¬´©°¬©«¡´©¯®³¦¡«´¯²® RP ¦ö²

´²¡®³°¯²´«¡´¥§¯²© Q ¯£¨ ­µ¬´©°¬©«¡´©¯®³¦¡«´¯²® R ¦ö² ´²¡®³°¯²´«¡´¥§¯²© RN

sv

L 260/28

Europeiska unionens officiella tidning

30.9.2008

90

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

d¥´´¡ ¶¡² ´©¤©§¡²¥ ¥´´ µ®¤¡®´¡§ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ VNQP © ¤©²¥«´©¶ YTOUUOegN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–a–UK–6

t¹°Z Ö«¡¤ ­¡¸©­¡¬ ®¥´´¯­¡³³¡ ¦ö² ¥¸°¬¯³©¶¡ ¦ö²¥­å¬ ³¯­ ´©¬¬å´³ © exOiiM¦¯²¤¯® HnQSIN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z WNUNUNRN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¥§²ä®³®©®§ ¡¶ ¤¥ ­ä®§¤¥² ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ¯£¨ ¦ö²¥­å¬ ³¯­ ¦å² ´²¡®³°¯²´¥²¡³N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z b¥§²ä®³®©®§ ¡¶ ¤¥ ­ä®§¤¥² ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ¯£¨ ¦ö²¥­å¬ ³¯­ ¦å² ´²¡®³°¯²´¥²¡³N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z c¡²²©¡§¥ ¯¦ e¸°¬¯³©¶¥³ ¢¹ r¯¡¤ r¥§µ¬¡´©¯®³ QYYVL ²¥§N QSL s£¨¥¤µ¬¥ SN

k¯­­¥®´¡²¥²Z e®¬©§´ fö²¥®¡¤¥ «µ®§¡²©«¥´³ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ´©¬¬å´³ ¥® ­¡¸©­¡¬ ®¥´´¯­¡³³¡ °å U PPP «§ © ¦¯²¤¯® ¡¶ ´¹° ii ®ä²

¤¥´ §ä¬¬¥² ³¡­¨¡®´¥²©®§³§²µ°°¥²®¡ QNQcL QNQdL QNQe ¯£¨ QNQjN

m宧¡ ¦ö²¥­å¬ © «¬¡³³¥²®¡ QNQcL QNQdL QNQe ¯£¨ QNQj ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ©®¯­ eu ä² ³´¯²¡ ¥¬¬¥² ³«²¹­­¡®¤¥ ¯£¨ ¬ä®§²¥ ä®

RLU ­N d¥´ ²ö² ³©§ ¦²ä­³´ ¯­ ¥¸°¬¯³©¶¡ ¦ö²¥­å¬ ¦ö² ­©¬©´ä² ¡®¶ä®¤®©®§N k¯®³´²µ«´©¯®³¢¥§²ä®³®©®§¡²®¡ ¦ö² exOiiiM¦¯²¤¯®

H³¯­ ­å³´¥ ¶¡²¡ ´ä£«´¡ ¦¯²¤¯®I §ö² ¤¥´ ­¹£«¥´ ³¶å²´ ¡´´ ¬¡³´¡ ¯£¨ ¬¯³³¡ ³å¤¡®¡ ¦ö²¥­å¬N v©³³¡ ¦ö²¥­å¬ ³«µ¬¬¥ «²ä¶¡

³°¥£©¡¬µ´²µ³´®©®§ ¦ö² ¬¡³´®©®§ ¯£¨ ¬¯³³®©®§ ¶©¤ ´²¡®³°¯²´¥®³ ¢å¤¡ 䮤°µ®«´¥²N s夡® µ´²µ³´®©®§ ¦©®®³ ³ä¬¬¡® © °²¡«´©«¥®N

e®¤¡³´ ¥´´ ¦å´¡¬ exOiiiM¦¯²¤¯® ¡®¶ä®¤³ © fö²¥®¡¤¥ «µ®§¡²©«¥´ ¯£¨ ¤¥´ ³«µ¬¬¥ ¶¡²¡ ¥¸´²¥­´ ¢¥´µ®§¡®¤¥ ¦ö² ©®¤µ³´²©® ¡´´

«²ä¶¡ ¡´´ ¦¬¥² ³°¥£©¡¬©³¥²¡¤¥ exOiiiM¦¯²¤¯® ¢¹§§³ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¤¥®®¡ ´¹° ¡¶ ¥¸°¬¯³©¶¡ ¦ö²¥­å¬ ¯£¨ ä­®¥®N

i fö²¥®¡¤¥ «µ®§¡²©«¥´ ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ­©¬©´ä²¡ ¥¸°¬¯³©¶¡ ¦ö²¥­å¬ ¯£¨ ä­®¥® ¯¦´¡³´ ¡¶ °²©¶¡´¡ ¦ö²¥´¡§L ³¯­ ©®´¥ «¡® µ´®¹´´ª¡

µ®¤¡®´¡§¥´ ¦ö² ­©¬©´ä²¦¯²¤¯® © ²¡­¤©²¥«´©¶¥´N fö² ¡´´ ¬ö³¡ ¤¥´´¡ °²¯¢¬¥­ ¨¡² fö²¥®¡¤¥ «µ®§¡²©«¥´ ¡¬¬´©¤ ´©¬¬å´©´ ´²¡®³°¯²´ ¡¶

µ°° ´©¬¬ U PPP «§ ¡¶ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ¯£¨ ¦ö²¥­å¬ °å exOiiM¦¯²¤¯®N d¥® §ä¬¬¡®¤¥ §²ä®³¥® ²ä£«¥² ©®´¥ ¡¬¬´©¤ ´©¬¬ ¥¦´¥²³¯­ ¥´´

¦ö²¥­å¬ «¡® ©®®¥¨å¬¬¡ ­¥² ä® Q PPP «§ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥®N

e¦´¥² QYUP ¨¡² ¥®¤¡³´ ´¶å ´©¬¬¢µ¤ ©®´²ä¦¦¡´ H¢å¤¡ °å QYUPM´¡¬¥´I ­¥¤ ³°²ä®§ä­®¥® ­¥¤ ¥® ¶©«´ °å ­¥² ä® U PPP «§N d¥´

¥®¡ ´©¬¬¢µ¤¥´ µ´¬ö³´¥³ ¡¶ ¥´´ ¢²©®®¡®¤¥ ¤ä£« ¯£¨ ¤¥´ ¡®¤²¡ ¡¶ ¡´´ ¦¯²¤¯®¥´³ «¡°¥¬¬ ¡®´ä®¤¥³ ¡¶ ¥´´ ¨¥´´ ¡¶§¡³³¹³´¥­N

b²ä®¤¥²®¡ ¨¡¤¥ 䶥® «µ®®¡´ µ°°³´å ­¥¤ ¥® ­©®¤²¥ ¬¡³´N i®§¡ °¥²³¯®¥² ³«¡¤¡¤¥³ ¥¬¬¥² ¯­«¯­ ¶©¤ ¤¥³³¡ ´©¬¬¢µ¤N

e²¦¡²¥®¨¥´¥® ¶©³¡² ¡´´ ¤¥´ ä² ¯³¡®®¯¬©«´ ¡´´ ¥¸°¬¯³©¶¡ ¦ö²¥­å¬ ³¯­ ¦ö²°¡£«¡³ °å ¥´´ «¯²²¥«´ ³ä´´ ¥¸°¬¯¤¥²¡² ¶©¤ ³´ö´¡²L

¥¸¥­°¥¬¶©³ ¶©¤ ¦¯²¤¯®³«¯¬¬©³©¯®¥²N b¥¬ä§§ ¦²å® ­©¬©´ä²¡ ²¡°°¯²´¥² ¯£¨ ¦²å® °²¯¶®©®§ ¡¶ ­©³³©¬¥²³ ¡®³¬¡§ ¶©³¡² ¡´´ ¤¥®

¡®³¬¡§³¨¡³´©§¨¥´ ³¯­ «²ä¶³ ä² ¨ö§²¥ ä® ¤¥® ³¯­ µ°°«¯­­¥² ¶©¤ ¥´´ ¦¡¬¬°²¯¶ ¦²å® QR ­¥´¥² ¦ö² ¡´´ °¡´²¯®¥² ³«¡

¥¸°¬¯¤¥²¡N

g䬬¡®¤¥ ³ä«¥²¨¥´³®¯²­¥² °å¶¥²«¡³ ©®´¥N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–a–UK–7

t¹°Z u®¤¡®´¡§ ¦²å® ö¶¥²¶¡«®©®§³«²¡¶¥´ ¦ö² ³­å ­ä®§¤¥² ¡¶ ¶©³³¡ ´¹°¥² ¡¶ §¯¤³ © «¬¡³³ Q HnQRIN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z XNT ¯£¨ XNU sQHVIN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z Ö¶¥²¶¡«®©®§³«²¡¶ ¡¶³¥¥®¤¥ ¦¯²¤¯® ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡² ¶©³³¡ ­ä®§¤¥² ¦¡²¬©§´ §¯¤³N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z b¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ³ä«²¡ µ°°³´ä¬¬®©®§³°¬¡´³¥² ¯£¨ ö¶¥²¶¡«®©®§³¡®¯²¤®©®§¡²L ¥®¬©§´

¶©¬«¡ ¤¥´ ©®´¥ «²ä¶³ ¡´´ ¶©³³¡ ¬¡³´¥² ¡¶ «¬¡³³ Q ¡¬¬´©¤ ³«¡ ö¶¥²¶¡«¡³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ XNU sQHVI © adrN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ ¢¹ r¯¡¤ r¥§µ¬¡´©¯®³ QYYVL ²¥§N RTN

k¯­­¥®´¡²¥²Z Ö¶¥²¶¡«®©®§³«²¡¶¥® ¥®¬©§´ adr ä² ©®´¥ ¡¬¬´©¤ §¥®¯­¦ö²¢¡²¡ °å ®¡´©¯®¥¬¬ ®©¶åN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–a–UK–8

t¹°Z lä´´®¡¤ ¡¶ ¢¥§²ä®³®©®§¡²®¡ ¦ö² ³¡­¬¡³´®©®§ ¶©¤ ´²¡®³°¯²´¥² ¡¶ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ¯£¨ ¶©¤ ´²¡®³°¯²´¥² ¡¶ ¥¸°¬¯³©¶¡

ä­®¥® ­¥¤ ¡®¤²¡ ´¹°¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³L © ¶¡§®¡²L ¦¯²¤¯® ¯£¨ £¯®´¡©®²¡² HnTOUOVIN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z WNUNRNQ ¯£¨ WNUNRNRN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¥§²ä®³®©®§¡² ¡¶ ¶©³³¡ ´¹°¥² ¡¶ ³¡­¬¡³´®©®§N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥® ä² ­©®¤²¥ ¢¥§²ä®³¡®¤¥ ®ä² ¤¥´ §ä¬¬¥² ³¡­¬¡³´®©®§ ¡¶

¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥®L ¦ö²µ´³¡´´ ¡´´ ³å¤¡®¡ ´²¡®³°¯²´¥² «¡® ³«¥ ²©³«¦²©´´N

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/29

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

91

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ ¢¹ r¯¡¤ r¥§µ¬¡´©¯®³ QYYVL ²¥§N QXN

k¯­­¥®´¡²¥²Z fö²¥®¡¤¥ «µ®§¡²©«¥´ ¶©¬¬ ´©¬¬å´¡ ¶©³³¡ ¡®°¡³³®©®§¡² ¡¶ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ ¦ö² ³¡­¬¡³´®©®§ ¡¶ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥®

­¥¤ ¡®¤²¡ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ¯£¨ ³¡­¬¡³´®©®§ ¡¶ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ­¥¤ ¡®¤²¡ ´¹°¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³N a¬¬¡ ¡®°¡³³®©®§¡²

«¯­­¥² ¤¯£« ¡´´ ©®®¥¢ä²¡ ¥® ¢¥§²ä®³®©®§ ¡¶ ­ä®§¤¥® ¡¶ ¥® ¥¬¬¥² ¦¬¥²¡ ¤¥¬¡² ¡¶ ¬¡³´¥® ¯£¨ ´©¬¬å´³ ¥®¤¡³´ ¦ö²µ´³¡´´ ¡´´ ¡¬¬¡

²©­¬©§¡ ¯£¨ §¥®¯­¦ö²¢¡²¡ 崧䲤¥² ¨¡² ¶©¤´¡§©´³ ¦ö² ¡´´ ¦ö²¨©®¤²¡ ¡´´ ¤¥ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥®¡ «¯­­¥² © «¯®´¡«´ ­¥¤L ¥¬¬¥² °å

¡®®¡´ ³ä´´ 䶥®´¹²¡² ¥¬¬¥² ¢¬©² µ´³¡´´ ¦ö² ¦¡²¡ ¦²å®L ³å¤¡®´ §¯¤³N

e¸¥­°¥¬ °å ¡®°¡³³®©®§¡² ³¯­ fö²¥®¡¤¥ «µ®§¡²©«¥´ «¡® «¯­­¡ ¡´´ ´©¬¬å´¡ ä²Z

QN e¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ³¯­ «¬¡³³©¦©£¥²¡´³ ­¥¤ unM®µ­­¥² PPRYL PPSPL PPTRL PPVUL PPXQL PPXRL PQPTL PRTQL PRUUL

PRVWL PRXSL PRXYL PRYPL PSSQL PSSRL PSVP ¥¬¬¥² PSVQ ¦å² ´²¡®³°¯²´¥²¡³ © ³¡­­¡ ¦¯²¤¯® ³¯­ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ³¯­

«¬¡³³©¦©£¥²¡´³ ­¥¤ unM®µ­­¥² QYTRN m䮧¤¥® ¡¶ un QYTR ³¯­ ¦å² ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ³«¡ ¢¥§²ä®³¡³ §¥®¯­ ¡´´ ¤¥´

¢¥´²¡«´¡³ ³¯­ ¥´´ ¥¸°¬¯³©¶´ ä­®¥ ¥®¬©§´ QNQdN

RN e¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ³¯­ «¬¡³³©¦©£¥²¡´³ ­¥¤ unM®µ­­¥² PQYQL PQYWL PSQRL PSSVL PTPSL PTSQ ¥¬¬¥² PTUS ¦å² ´²¡®³í

°¯²´¥²¡³ © ³¡­­¡ ¦¯²¤¯® ³¯­ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ H­¥¤ µ®¤¡®´¡§ ¡¶ ¢²¡®¤¦¡²¬©§¡ §¡³¥²L ³­©´´¦¡²¬©§¡ ä­®¥® ¯£¨ §©¦´©§¡ ä­®¥®I

© ´²¡®³°¯²´«¡´¥§¯²© R ¥¬¬¥² ¦¡²¬©§´ §¯¤³ © ´²¡®³°¯²´«¡´¥§¯²© SL ¥¬¬¥² ¥® «¯­¢©®¡´©¯® ¡¶ ¤¥³³¡L ¦ö²µ´³¡´´ ¡´´ ¤¥® ´¯´¡¬¡

¶©«´¥® ¥¬¬¥² ¶¯¬¹­¥® ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ © ´²¡®³°¯²´«¡´¥§¯²© R ©®´¥ ö¶¥²³´©§¥² UPP «§ ¥¬¬¥² ¬©´¥² ¯£¨ ¡´´ ¤¥® ³¡­­¡®¬¡§¤¡

®¥´´¯¶©«´¥® ¦ö² ³å¤¡®¡ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ©®´¥ ö¶¥²³´©§¥² UPP «§N

SN e¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ¥®¬©§´ QNTg ¦å² ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ­¥¤ ¢²¡®¤¦¡²¬©§¡ ¶ä´³«¯² ¯£¨ §¡³¥² © ´²¡®³°¯²´«¡´¥§¯²© R ¥¬¬¥² ¥ª

¢²¡®¤¦¡²¬©§¡L ¥ª §©¦´©§¡ §¡³¥² © ´²¡®³°¯²´«¡´¥§¯²© SL ¥¬¬¥² ¥® «¯­¢©®¡´©¯® ¡¶ ¤¥³³¡ © ³¡­­¡ ¦¯²¤¯®L ¦ö²µ´³¡´´ ¡´´ ¤¥®

´¯´¡¬¡ ¶©«´¥® ¥¬¬¥² ¶¯¬¹­¥® ¦ö² ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ©®´¥ ö¶¥²³´©§¥² RPP «§ ¥¬¬¥² ¬©´¥² ¯£¨ ¤¥® ³¡­­¡®¬¡§¤¡ ®¥´´¯¶©«´¥® ¦ö²

¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ©®´¥ ö¶¥²³´©§¥² RP «§N

TN e¸°¬¯³©¶¡ ¦ö²¥­å¬ ³¯­ «¬¡³³©¦©£¥²¡´³ ¥®¬©§´ unM®µ­­¥² PQPVL PQPW ¥¬¬¥² PRUW ¦å² ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ­¥¤ ¥¸°¬¯³©¶¡

¦ö²¥­å¬ © ³¡­¨¡®´¥²©®§³§²µ°° dL e ¥¬¬¥² f ¡¶ ¶©¬«¡ ¤¥ µ´§ö² ¢¥³´å®¤³¤¥¬¡²N d¥® ´¯´¡¬¡ ­ä®§¤¥® ¡¶ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥®

­¥¤ unM®µ­­¥² PQPVL PQPW ¥¬¬¥² PRUW ¦å² ©®´¥ ö¶¥²³´©§¡ RP «§N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–a–UK–9

t¹°Z a¬´¥²®¡´©¶ ´©¬¬ ¯²¡®§¥¦ä²§¡¤¥ ³«¹¬´¡² ¶©¤ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ³­å ­ä®§¤¥² ²¡¤©¯¡«´©¶´ ­¡´¥²©¡¬ © ³­å ¦¯²¤¯®N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNSNRN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z k²¡¶ °å ¯²¡®§¥¦ä²§¡¤¥ ³«¹¬´¡² ¶©¤ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ³­å ­ä®§¤¥² ²¡¤©¯¡«´©¶´ ­¡´¥²©¡¬ © ³­å

¦¯²¤¯®N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z l¡§³´©¦´®©®§¥® ´©¬¬å´¥² µ®¤¡®´¡§ ³¯­ §¯¤«ä®´³ ¥®¬©§´ ¤¥´´¡ ¦ö²¦¡²¡®¤¥N d¥´ ¢¥§ä²¤¡

µ®¤¡®´¡§¥´ ¡¶³¥² ¦ö¬ª¡®¤¥Z

QN f¯²¤¯®¥® ³«¡ ¡®´©®§¥®

¡I ­ä²«¡³ ¥®¬©§´ §ä¬¬¡®¤¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² © UNSNR © adrL ¥¬¬¥²

¢I ­ä²«¡³ ­¥¤ ³«¹¬´¡² ³¯­ µ°°¦¹¬¬¥² «²¡¶¥® © °µ®«´ RL ®ä² ¤¥´ §ä¬¬¥² ¦¯²¤¯® ­¥¤ ¥® ¶©«´ °å ¨ö§³´ S UPP «§ ³¯­

´²¡®³°¯²´¥²¡² ­©®¤²¥ ä® ´©¯ ¦ö²°¡£«®©®§¡² ­¥¤ ©£«¥ «¬¹¶¢¡²´ ¥¬¬¥² µ®¤¡®´¡§¥´ «¬¹¶¢¡²´ ­¡´¥²©¡¬L ¯£¨ ¤ä² ³µ­­¡® ¡¶

¤¥³³¡ ¦ö²°¡£«®©®§¡²³ ´²¡®³°¯²´©®¤¥¸ ©®´¥ ö¶¥²³«²©¤¥² SN

RN fö² ¤¥ ³¹¦´¥® ³¯­ ¡¶³¥³ © °µ®«´ Q ³«¡ ¤¥® ­ä²«®©®§ ³¯­ ¡®¢²©®§¡³ © ¦¯²¤¯®¥´ µ®¤¥² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ²¡¤©¯¡«´©¶´ ­¡´¥²©¡¬

µ°°¦¹¬¬¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ ¶©¬¬«¯²Z

¡I d¥® ³«¡ ­©®³´ ¶¡²¡ QR × QR £­N t¥¸´¥® °å ³«¹¬´¥® ³«¡ ¶¡²¡ ³¶¡²´L © ¦¥´³´©¬ ¯£¨ ¬ä³¬©§N a¬¬ ´¥¸´ ³«¡ ¤¥³³µ´¯­ ¶¡²¡

°²ä§¬¡¤ ¥¬¬¥² ³´ä­°¬¡¤N v¥²³¡¬¥²®¡ © ¯²¤¥´ ”radioaktivt” ³«¡ ¶¡²¡ ­©®³´ QR ­­ ¨ö§¡L ¯£¨ ¡¬¬¡ ö¶²©§¡ ¶¥²³¡¬¥² ³«¡

¶¡²¡ ­©®³´ U ­­ ¨ö§¡N

¢I d¥® ³«¡ ¶¡²¡ ¢²¡®¤³ä«¥² ³å ¡´´ ´¥¸´¥® °å ³«¹¬´¥® ¦ö²¢¬©² ¬ä³¢¡² 䶥® ¯­ ¤¥® ¶¡²©´ µ´³¡´´ ¦ö² ¢²¡®¤ © ¦¯²¤¯®¥´N

£I d¥® ³«¡ ¶¡²¡ ³ä«¥²´ ¦ä³´ © ¦¯²¤¯®¥´ © ¥® °¯³©´©¯® ¤ä² ¤¥® ä² ¶ä¬ ³¹®¬©§ ¦ö² ¦ö²¡²¥®L ­¥® ©®´¥ ³«¹­­¥² ¢¬©£«¦ä¬´¥´L ¯£¨

³«¡ ¥®¤¡³´ ¡®¢²©®§¡³ ®ä² ¦¯²¤¯®¥´ ´²¡®³°¯²´¥²¡² ²¡¤©¯¡«´©¶´ ­¡´¥²©¡¬N

¤I d¥® ³«¡ ¶¡²¡ µ´¦ö²¤ © ¥´´ §¯¤«ä®´ ¦¯²­¡´ ¯£¨ ©®®¥¨å¬¬¡ ¥´´ ®¡­®L ¥® ¡¤²¥³³ ¯£¨ ¥´´ ´¥¬¥¦¯®®µ­­¥² ³¯­ «¡®

¡®¶ä®¤¡³ © ®ö¤¦¡¬¬N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z t¨¥ r¡¤©¯¡£´©¶¥ m¡´¥²©¡¬ Hr¯¡¤ t²¡®³°¯²´I r¥§µ¬¡´©¯®³ RPPRZ r¥§µ¬¡´©¯®

UHTIH¤IN

sv

L 260/30

Europeiska unionens officiella tidning

30.9.2008

92

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

k¯­­¥®´¡²¥²Z u®¤¡®´¡§¥´ «²ä¶³ ¦ö² ¢¥§²ä®³¡¤¥ ´²¡®³°¯²´¥² ¡¶ ³­å ­ä®§¤¥² ²¡¤©¯¡«´©¶´ ­¡´¥²©¡¬L ¦²ä­³´ ¤¯³¥² ¡¶ ²¡¤©¯í

¡«´©¶´ ­¡´¥²©¡¬ ¡¶³¥¤¤¡ ¦ö² ¥®³«©¬¤¡ °¡´©¥®´¥²L ­¥¬¬¡® ¬¯«¡¬¡ ³ªµ«¨µ³¡®¬ä§§®©®§¡²L ¤ä² ³­å ¦¯²¤¯® ¡®¶ä®¤³ ¯£¨ ­öª¬©§í

¨¥´¥® ¡´´ ¡®¢²©®§¡ 䶥® ³­å ¯²¡®§¥¦ä²§¡¤¥ ³«¹¬´¡² ä² ¢¥§²ä®³¡¤N e²¦¡²¥®¨¥´¥® ¶©³¡² ¡´´ ¤¥´ ä² ³¶å²´ ¡´´ ¡®¢²©®§¡ ¯²¡®§¥í

¦ä²§¡¤¥ ³«¹¬´¡² °å ³å¤¡®¡ ¦¯²¤¯® ¯£¨ ¡´´ ¤¥´ ä² ¢¥³¶ä²¬©§´ ¡´´ ³¥ ´©¬¬ ¡´´ ³«¹¬´¡²®¡ ³©´´¥² «¶¡² µ®¤¥² ®¯²­¡¬¡ ´²¡®³°¯²´¦ö²í

¨å¬¬¡®¤¥®N f¯²¤¯®¥® «¯­­¥² ¡´´ ­ä²«¡³ ­¥¤ ³«¹¬´¡² ³¯­ ¡®§¥² ©®®¥¨å¬¬¥´ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ UNSNQNUNR © adr H¯£¨ ®¯²­¡¬´

³¥´´ UNSNQNWNTI ¯£¨ ´¹¤¬©§´ °å¶©³¡² ¦¡²¡®N d¥³³µ´¯­ «¯­­¥² ¥® ¢²¡®¤³ä«¥² ­ä²«®©®§ ­¥¤ ²¥¬¥¶¡®´¡ µ°°§©¦´¥² ¦ö² ®ö¤¦¡¬¬

¡´´ ¡®¢²©®§¡³ °å ¶ä¬ ³¹®¬©§ °¬¡´³N i °²¡«´©«¥® «¯­­¥² ¤ä²©§¥®¯­ ­¥² ³ä«¥²¨¥´³©®¦¯²­¡´©¯® ¡´´ ¦©®®¡³ ´©¬¬§ä®§¬©§ ä® ¥®¬©§´

«²¡¶¥® © UNSNR © adrN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

På grundval av artikel 6.2 bi i detta direktiv

BE Belgien

RO–bi–BE–1

t¹°Z t²¡®³°¯²´¥² © ®ä²¨¥´¥® ¡¶ ©®¤µ³´²©¯­²å¤¥®L ©®«¬µ³©¶¥ ´²¡®³°¯²´¥² °å ¡¬¬­ä®®¡ ¶ä§¡²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z b©¬¡§¯²®¡ a ¯£¨ bN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b©¬¡§¯²®¡ a ¯£¨ bN

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z u®¤¡®´¡§¥® §ä¬¬¥² ¤¯«µ­¥®´¡´©¯®¥® ¦ö²L ¥´©«¥´´¥²©®§¥® ¯£¨ ­ä²«®©®§¥® ¡¶ ¦ö²í

°¡£«®©®§¡² ³¡­´ ¦ö²¡²©®´¹§¥´N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z d鲯§¡´©¯®³ RMXYL TMYW ¥´ RMRPPPN

k¯­­¥®´¡²¥²Z fö²¦¬¹´´®©®§ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ­¥¬¬¡® ¯¬©«¡ °¬¡´³¥²Z

u®¤¡®´¡§ RMXYZ t²¡®³°¯²´¥® «¯²³¡² ¡¬¬­ä® ¶ä§ H«¥­©«¡¬©¥² © ¦ö²°¡£«®©®§¡²IN

u®¤¡®´¡§ TMYWZ e® ³´²ä£«¡ °å R «­ H´¡£«ªä²® ¶©¤ ¥® ´¥­°¥²¡´µ² °å VPP

¯cIN

u®¤¡®´¡§ RMRPPPZ e® ³´²ä£«¡ °å µ®§¥¦ä² UPP ­ HibcM¢¥¨å¬¬¡²¥ H©®´¥²­¥¤©¡´¥ ¢µ¬« £¯®´¡©®¥²IL pg iiL iii «¬¡³³¥²®¡ SL

UNQL VNQL X ¯£¨ YIN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–BE–2

t¹°Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ ¬¡§¥²´¡®«¡² ³¯­ ©®´¥ ä² ¡¶³¥¤¤¡ ³¯­ ´²¡®³°¯²´µ´²µ³´®©®§N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z QNQNSNRN H¦I

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z t©¬¬å´¥¬³¥ ¡´´ ¦¬¹´´¡ ¬¡§²©®§³´¡®«¡² ¦ö² ²¥®§ö²©®§ ¯£¨ ²¥°¡²¡´©¯®N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z u®¤¡®´¡§ VMXRL RMXUN

k¯­­¥®´¡²¥²Z u®¤¡®´¡§¥´ ¨¡² ²¥§©³´²¥²¡´³ ¡¶ eµ²¯°¥©³«¡ «¯­­©³³©¯®¥® ³¯­ ®² W H©®¯­ ²¡­¥® ¦ö² ¡²´©«¥¬ VNQP © ¤©²¥«´©¶

YTOUUOegIN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–BE–3

t¹°Z fö²¡²µ´¢©¬¤®©®§N

l¯«¡¬¡ ´²¡®³°¯²´¥² ¡¶ un QRPRL QRPS ¯£¨ QRRS © ¦ö²°¡£«®©®§¡² ¯£¨ ´¡®«¡² H© b¥¬§©¥® ©®¯­ ¥® ²¡¤©¥ ¡¶ WU «­ ¦²å®

¦ö²¥´¡§¥´³ ³ä´¥IN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z XNRN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z

u°°¢¹§§®¡¤ ¡¶ µ´¢©¬¤®©®§¥®

QN u´¢©¬¤®©®§ ¡¶³¥¥®¤¥ ¦ö²°¡£«®©®§¡²N

RN u´¢©¬¤®©®§ ¡¶³¥¥®¤¥ ´¡®«¡²N

SN sä²³«©¬¤ µ´¢©¬¤®©®§ ¡¶³¥¥®¤¥ «¬¡³³ ¬ QN

TN sä²³«©¬¤ µ´¢©¬¤®©®§ ¡¶³¥¥®¤¥ «¬¡³³ ¬ WN

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/31

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

93

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z d¥¦©®©´©¯®¥²L ©®´¹§L µ´¦ä²¤¡®¤¥®L ¤µ¢¢¬¥´´¥²L §©¬´©§¨¥´ ¯£¨ ¦ö²¬ä®§®©®§L ¡®¯²¤®¡®¤¥

¡¶ «µ²³¥² ¯£¨ °²¯¶L µ®¤¡®´¡§L °å¦ö¬ª¤¥² ¯£¨ ³¬µ´¢¥³´ä­­¥¬³¥²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z s°¥£©¦©£¥²¡³ © «¯­­¡®¤¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²N

k¯­­¥®´¡²¥²Z fö²³¬¡§¥´ ¯­¦¡´´¡² ¥® ©®¬¥¤¡®¤¥ «µ²³ ³¯­ ¦ö¬ª³ ¡¶ ¥´´ °²¯¶ ³¯­ ¢¥§²ä®³¡³ ´©¬¬ ´²¡®³°¯²´¥² ¡¶ un QRPRL

QRPS ¯£¨ QRRS © ¦ö²°¡£«®©®§¡² ¯£¨ ´¡®«¡² ©®¯­ ¥® ²¡¤©¥ ¡¶ WU «­ ¦²å® ¦ö²¥´¡§¥´³ ³ä´¥N u´¢©¬¤®©®§¥®³ ¬ä®§¤ ­å³´¥

µ°°¦¹¬¬¡ adrM¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡N e¦´¥² ¦¥­ å² ­å³´¥ ¦ö²¡²¥® ¤¥¬´¡ © ¥® ²¥°¥´©´©¯®³«µ²³ ¯£¨ ­¥¤ §¯¤«ä®´ ²¥³µ¬´¡´ §¥®¯­§å

¥´´ °²¯¶N i ©®´¹§¥´ ³«¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ ¡®§¥³Z ”n¡´©¯®¥¬¬ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ un QRPRL QRPS ¯£¨ QRRS © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¡²´©«¥¬ VNR ©

¤©²¥«´©¶ RPPXOVXOeg”N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–BE–4

t¹°Z t²¡®³°¯²´ © ´¡®«¡² ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ¡¶³¥´´ ¦ö² ¤¥³´²µ«´©¯® §¥®¯­ ¦ö²¢²ä®®©®§N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z SNRN

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z g¥®¯­ ¥´´ µ®¤¡®´¡§ ¦²å® ´¡¢¥¬¬¥® © SNR ´©¬¬å´³ ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ¥® ´¡®«£¯®´¡©®¥²

­¥¤ ´¡®««¯¤¥® lTbh © ³´ä¬¬¥´ ¦ö² lTdh ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¶¡´´¥®²¥¡«´©¶ ¶ä´³«¡L §©¦´©§L iiiL ©®´¥ ®ä²­¡²¥ ³°¥£©¦©£¥²¡¤L µ®¤¥²

¶©³³¡ ¶©¬¬«¯²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z d鲯§¡´©¯® PQMRPPRN

k¯­­¥®´¡²¥²Z d¥®®¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥ ¦å² ¥®¤¡³´ ¡®¶ä®¤¡³ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¡¶¦¡¬¬ °å ¥® «¯²´ ³´²ä£«¡N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–BE-5

t¹°Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ ¡¶¦¡¬¬ ´©¬¬ ¡¶¦¡¬¬³¡®¬ä§§®©®§¡²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNRL UNTL VNQ H´©¤©§¡²¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥ aUL RxQTL RxQRIN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z k¬¡³³©¦©£¥²©®§L ­ä²«®©®§ ¯£¨ ¦ö²°¡£«®©®§³«²¡¶N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z i ³´ä¬¬¥´ ¦ö² ¡´´ ¡¶¦¡¬¬¥´ «¬¡³³©¦©£¥²¡³ ¥®¬©§´ adr «¡® ¤¥´ ¤¥¬¡³ ©® © ¯¬©«¡ §²µ°°¥²

H¢²¡®¤¦¡²¬©§¡ ¬ö³®©®§³­¥¤¥¬L ¦ä²§¥²L ³¹²¯²L ¢¡´´¥²©¥²L ¥´£NI ¦ö² ¡´´ µ®¤¶©«¡ ¦¡²¬©§¡ ²¥¡«´©¯®¥² ©®¯­ ¥® §²µ°°N k²¡¶¥® ¦ö²

¦ö²°¡£«®©®§¡²®¡³ «¯®³´²µ«´©¯® ä² ­©®¤²¥ ³´²ä®§¡N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²²ê´¥ ²¯¹¡¬ ²¥¬¡´©¦ ¡µ ´²¡®³°¯²´ ¤¥ ­¡²£¨¡®¤©³¥³ ¤¡®§¥²¥µ³¥³ °¡² ²¯µ´¥N

k¯­­¥®´¡²¥²Z d¥®®¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥ «¡® ´©¬¬ä­°¡³ ¶©¤ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ³­å ¡¶¦¡¬¬³­ä®§¤¥² ´©¬¬ ¡¶¦¡¬¬³¡®¬ä§§®©®§¡²N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–BE–6

t¹°Z a®´¡§¡®¤¥ ¡¶ ro–¢©–se–UN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–BE–7

t¹°Z a®´¡§¡®¤¥ ¡¶ ro–¢©–se–VN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–BE–8

t¹°Z a®´¡§¡®¤¥ ¡¶ ro–¢©–uk–RN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

sv

L 260/32

Europeiska unionens officiella tidning

30.9.2008

94

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

DE Tyskland

RO–bi–DE–1

t¹°Z u´¥¬ä­®¡®¤¥ ¡¶ ¶©³³¡ µ°°§©¦´¥² © §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯®¥® H®RIN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNTNQNQNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z g¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯®¥®³ ©®®¥¨å¬¬N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z a¶³¥² ¡¬¬¡ «¬¡³³¥² µ´¯­ «¬¡³³¥²®¡ Q Hµ´¯­ QNTsIL UNR ¯£¨ WN

i §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯®¥® «²ä¶³ ©®§¡ µ°°§©¦´¥² ¯­ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

¡I m¯´´¡§¡²¥® ®ä² ¤¥´ §ä¬¬¥² ¬¯«¡¬ ¤©³´²©¢µ´©¯® Hµ´¯­ ¦ö² «¯­°¬¥´´¡ ¬¡³´¥² ¯£¨ ´²¡®³°¯²´¥² °å ¶©³³¡ ²µ´´¥²IN

¢I a®´¡¬ ¦ö²°¡£«®©®§¡² ¯£¨ ´¹° ¡¶ ¦ö²°¡£«®©®§¡²L ¯­ QNQNSNV ©®´¥ ´©¬¬ä­°¡³ ¯£¨ ¯­ ¦¯²¤¯®¥´ µ°°¦¹¬¬¥² ¡¬¬¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²

© ¢©¬¡§¯²®¡ a ¯£¨ bN

£I tö­¤¡L ¥ª ²¥®§ª¯²¤¡ ´¡®«¡²N g¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯®¥® ¦ö² ¤¥® ³¥®¡³´¥ ¬¡³´¥® ²ä£«¥²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z g¥¦¡¨²§µ´Maµ³®¡¨­¥¶¥²¯²¤®µ®§ – ggav RPPR ¶¯­ VNQQNRPPR Hbgb¬N i sN

TSUPI[ aµ³®¡¨­¥ QXN

k¯­­¥®´¡²¥²Z d¥´ ³«µ¬¬¥ ©®´¥ ¶¡²¡ °²¡«´©³«´ ­öª¬©§´ ¡´´ ´©¬¬ä­°¡ ¡¬¬¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² © ¤¥® ¢¥²ö²¤¡ ´¹°¥® ¡¶ ´²¡¦©«N

u®¤¡®´¡§¥´ ¨¡² ²¥§©³´²¥²¡´³ ¡¶ eµ²¯°¥©³«¡ «¯­­©³³©¯®¥® ³¯­ ®² RR H©®¯­ ²¡­¥® ¦ö² ¡²´©«¥¬ VNQP © ¤©²¥«´©¶ YTOUUOegIN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–DE–2

t¹°Z t²¡®³°¯²´¥² ¡¶ pcbM«¯®´¡­©®¥²¡´ ­¡´¥²©¡¬ © ¢µ¬« ¥®¬©§´ «¬¡³³ YN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z WNSNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z bµ¬«´²¡®³°¯²´N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z t©¬¬³´å®¤ ¦ö² ¢µ¬«´²¡®³°¯²´¥² © ¦¯²¤¯® ­¥¤ ¶ä¸¥¬¦¬¡« ¥¬¬¥² £¯®´¡©®²¡² ³¯­ ¦ö²³¥§¬¡´³

¦ö² ¡´´ ©®´¥ ³¬ä°°¡ ©® ¶ä´³«¡ ¥¬¬¥² ¤¡­­N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z g¥¦¡¨²§µ´Maµ³®¡¨­¥¶¥²¯²¤®µ®§ – ggav RPPR ¶¯­ VNQQNRPPR Hbgb¬N i sN

TSUPI[ aµ³®¡¨­¥ QQN

k¯­­¥®´¡²¥²Z u®¤¡®´¡§ QQ ä² ´©¤³¢¥§²ä®³¡´ ´N¯N­N ¤¥® SQ ¤¥£¥­¢¥² RPPTN f²å® ¯£¨ ­¥¤ RPPU §ä¬¬¥² ³¡­­¡ ¢¥³´ä­í

­¥¬³¥² ³¯­ © adr ¯£¨ ridN

s¥ 䶥® ¤¥´ ­µ¬´©¬¡´¥²¡¬¡ ¡¶´¡¬¥´ mQSWN

fö²´¥£«®©®§ ®² TJN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–DE–3

t¹°Z t²¡®³°¯²´¥² ¡¶ ¦ö²°¡£«¡´ ¦¡²¬©§´ ¡¶¦¡¬¬N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z Q ´©¬¬ UN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z k¬¡³³©¦©£¥²©®§L ¦ö²°¡£«®©®§ ¯£¨ ­ä²«®©®§N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z k¬¡³³¥²®¡ R–VNQL X ¯£¨ YN s¡­¥­¢¡¬¬¥²©®§ ¯£¨ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¡¶¦¡¬¬ ©

¦ö²°¡£«®©®§¡² ¯£¨ ibcM¢¥¨å¬¬¡²¥ H­©®¤²¥ ¢µ¬«¢¥¨å¬¬¡²¥IN a¶¦¡¬¬ ­å³´¥ ¶¡²¡ ¦ö²°¡£«¡´ © ©®²¥ ¦ö²°¡£«®©®§¡² H®ä² ¤¥´ ³¡­¬¡³

©®I ¯£¨ ¤¥¬¡³ ©® © ³°¥£©¦©«¡ ¡¶¦¡¬¬³§²µ°°¥² H¦ö² ¡´´ µ®¤¶©«¡ ¦¡²¬©§¡ ²¥¡«´©¯®¥² ©®¯­ ¥® ¡¶¦¡¬¬³§²µ°°IN a®¶ä®¤®©®§ ¡¶

³«²©¦´¬©§¡ ³°¥£©¡¬©®³´²µ«´©¯®¥² ³¯­ ²ö² ¡¶¦¡¬¬³§²µ°°¥²®¡ ¯£¨ ³¯­ ¦²¡«´³¥¤¥¬N i®³¡­¬©®§ ¡¶ ¡¶¦¡¬¬ ¦²å® ¨µ³¨å¬¬L ¬¡¢¯²¡´¯²©¥²L

¥´£N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z g¥¦¡¨²§µ´Maµ³®¡¨­¥¶¥²¯²¤®µ®§ – ggav RPPR ¶¯­ VNQQNRPPR Hbgb¬N i sN

TSUPI[ aµ³®¡¨­¥ RPN

k¯­­¥®´¡²¥²Z fö²´¥£«®©®§ ®² VJN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/33

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

95

DK Danmark

RO–bi–DK–1

t¹°Z un QRPRL QRPSL QRRS ¯£¨ «¬¡³³ R – ©®§¥® §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯®N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNTNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z k²¡¶ °å §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯®N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z v©¤ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ­©®¥²¡¬¯¬ª¥°²¯¤µ«´¥² © «¬¡³³ SL un QRPRL QRPS ¯£¨ QRRS ¯£¨

§¡³¥² © «¬¡³³ R © ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ¤©³´²©¢µ´©¯® H¡¶ §¯¤³ ´©¬¬ ´¶å ¥¬¬¥² ¦¬¥²¡ ­¯´´¡§¡²¥ ¯£¨ ©®³¡­¬©®§ ¡¶ ²¥´µ²®¥²¡´ §¯¤³ ©

¬©«®¡®¤¥ ³©´µ¡´©¯®¥²I ä² ¥® §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯® ©®´¥ ®ö¤¶ä®¤©§L ¦ö²µ´³¡´´ ¡´´ ¤¥ ³«²©¦´¬©§¡ ¡®¶©³®©®§¡²®¡L ¦ö²µ´¯­ ¤¥ µ°°¬¹³í

®©®§¡² ³¯­ «²ä¶³ ¥®¬©§´ adrL ©®®¥¨å¬¬¥² µ°°¬¹³®©®§¡² ¯­ unM®²L ®¡­® ¯£¨ «¬¡³³N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z b¥«¥®¤´§ø²¥¬³¥ ®²N WRY ¡¦ QUN ¡µ§µ³´ RPPQ ¯­ ¶¥ª´²¡®³°¯²´ ¡¦ ¦¡²¬©§´ §¯¤³N

k¯­­¥®´¡²¥²Z s«ä¬¥´ ´©¬¬ ¡´´ ¤¥´ ¦©®®³ ¥´´ ®¡´©¯®¥¬¬´ µ®¤¡®´¡§ ¥®¬©§´ ¯¶¡® ä² µ´¶¥£«¬©®§¥® ¡¶ ¥¬¥«´²¯®©³« µ´²µ³´®©®§L ¶©¬«¥´

§ö² ¤¥´ ­öª¬©§´ ¦ö² ¥¸¥­°¥¬¶©³ ¯¬ª¥¢¯¬¡§L ³¯­ ¡®¶ä®¤¥² ¥¬¥«´²¯®©³« µ´²µ³´®©®§L ¡´´ ö¶¥²¦ö²¡ ©®¦¯²­¡´©¯® ¯­ «µ®¤¥²®¡ ´©¬¬

¦¯²¤¯®¥®N e¦´¥²³¯­ ¤¥®®¡ ©®¦¯²­¡´©¯® ©®´¥ ¦©®®³ ´©¬¬§ä®§¬©§ © ¢ö²ª¡® ¡¶ ´²¡®³°¯²´¥® ¯£¨ ¤ä²¦ö² «¯­­¥² ¡´´ ö¶¥²¦ö²¡³

µ®¤¥² ´²¡®³°¯²´¥®L ä² ¤¥´ ©®´¥ ­öª¬©§´ ¡´´ ¦ö²¥ ´²¡®³°¯²´¥® ³¡­­¡®³´ä¬¬¡ ¥® §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯®N d¥®®¡ ´¹° ¡¶ ´²¡®³°¯²´

¢¥§²ä®³¡³ ´©¬¬ ¶©³³¡ ¯­²å¤¥®N

d¡®­¡²« ¨¡² ²¥¤¡® ¢¥¶©¬ª¡´³ µ®¤¡®´¡§ ¦ö² ¥® ¬©«®¡®¤¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥ ©®¯­ ²¡­¥® ¦ö² ¡²´©«¥¬ VNQP © ¤©²¥«´©¶ YTOUUOegN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

EL Grekland

RO–bi–EL–1

t¹°Z u®¤¡®´¡§ ¦²å® ³ä«¥²¨¥´³¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ ¦ö² ¦¡³´¡ ´¡®«¡² H´¡®«¦¯²¤¯®IL ³¯­ ²¥§©³´²¥²¡´³ ¦ö²¥ ¤¥® SQ ¤¥£¥­¢¥² RPPQL

¶©¤ ¬¯«¡¬¡ ´²¡®³°¯²´¥² ¥¬¬¥² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ³­å ­ä®§¤¥² ¡¶ ¶©³³¡ «¡´¥§¯²©¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z QNVNSNVL VNXNRNTNRL VNXNRNTNSL VNXNRNTNTL VNXNRNTNUL

VNXNRNQNQW–VNXNRNQNRRL VNXNRNQNRXL VNXNRNRL VNXNRNRNQL VNXNRNRNRN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z k²¡¶ ¡¶³¥¥®¤¥ «¯®³´²µ«´©¯®L µ´²µ³´®©®§L ´¹°§¯¤«ä®®¡®¤¥L ©®³°¥«´©¯®¥² ¯£¨ °²¯¶®©®§ ³¡­´

­ä²«®©®§ ¡¶ ¦¡³´¡ ´¡®«¡² H´¡®«¦¯²¤¯®IL ¡¶­¯®´¥²¢¡²¡ ´¡®«¡² ¯£¨ ´¡®«¢¥¨å¬¬¡²¥ ³¡­´ ´¡®«M¶ä¸¥¬¦¬¡« ­¥¤ ´¡®«¶ä§§ ¡¶

­¥´¡¬¬L ¯£¨ ¢¡´´¥²©¦¯²¤¯® ¯£¨ §¡³¢¥¨å¬¬¡²¥ ¢¥³´å¥®¤¥ ¡¶ ¦¬¥²¡ ¥¬¥­¥®´ HmegcIN

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z Ö¶¥²§å®§³¢¥³´ä­­¥¬³¥²Z f¡³´¡ ´¡®«¡² H´¡®«¦¯²¤¯®IL ¡¶­¯®´¥²¢¡²¡ ´¡®«¡² ¯£¨

´¡®«¢¥¨å¬¬¡²¥ ³¯­ ¦ö² ¦ö²³´¡ §å®§¥® ²¥§©³´²¥²¡¤¥³ © g²¥«¬¡®¤ ­¥¬¬¡® ¤¥® Q ª¡®µ¡²© QYXU ¯£¨ ¤¥® SQ ¤¥£¥­¢¥² RPPQ

«¡® ¦¯²´³ä´´¡ ¡´´ ¡®¶ä®¤¡³ ¦²¡­ ´©¬¬ ¤¥® SQ ¤¥£¥­¢¥² RPQPN d¥®®¡ ö¶¥²§å®§³¢¥³´ä­­¥¬³¥ ¡¶³¥² ¦¯²¤¯® ¡¶³¥¤¤¡ ¦ö²

´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦ö¬ª¡®¤¥ ´¹°¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ Hun QRPRL QRVXL QRRSL QXVSL RVQTL QRQRL QRPSL QQWPL QPYPL QQYSL QRTUL

QRYTL QRPXL QRSPL SRVRL SRUWIN s夡® ´²¡®³°¯²´ ¯­¦¡´´¡² ³­å ­ä®§¤¥² ¥¬¬¥² µ´§ö²³ ¡¶ ¬¯«¡¬ ´²¡®³°¯²´ ­¥¤ ¦¯²¤¯® ³¯­

²¥§©³´²¥²¡´³ ©®¯­ ²¥¦¥²¥®³°¥²©¯¤¥® ¯¶¡®N Ö¶¥²§å®§³¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ «¯­­¥² ¡´´ §ä¬¬¡ ¦ö² ´¡®«¦¯²¤¯® ³¯­ ¡®°¡³³¡´³ ©

¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

QN pµ®«´¥²®¡ © adr ¦ö² ©®³°¥«´©¯® ¯£¨ °²¯¶®©®§L ¤¶³N VNXNRNTNRL VNXNRNTNSL VNXNRNTNTL VNXNRNTNUL Hadr QYYYZ RQQ QUQL

RQQ QURL RQQ QUSL RQQ QUTIN

RN m©®³´¡ ´ª¯£«¬¥« °å ´¡®«¶ä§§¥® ³«¡ ¶¡²¡ S ­­ ¦ö² ´¡®«¡² ³¯­ ²¹­­¥² µ°° ´©¬¬ S UPP ¬©´¥² ¯£¨ ­©®³´ T ­­ §ªµ´³´å¬ ¦ö²

´¡®«¡² ³¯­ ²¹­­¥² µ°° ´©¬¬ V PPP ¬©´¥²L ¯¢¥²¯¥®¤¥ ¡¶ ³«©¬ª¥¶ä§§¡²®¡³ ´ª¯£«¬¥«N

SN o­ ´¡®«¥® ä² §ª¯²¤ ¡¶ ¡¬µ­©®©µ­ ¥¬¬¥² ¡®®¡® ­¥´¡¬¬ ³«¡ ¤¥® µ°°¦¹¬¬¡ ¡¬¬¡ «²¡¶ ¡¶³¥¥®¤¥ ´ª¯£«¬¥« ¯£¨ ¡®¤²¡ ´¥«®©³«¡

³°¥£©¦©«¡´©¯®¥² ³¯­ ¨ä²¬¥¤³ ¦²å® ´¥«®©³«¡ ²©´®©®§¡² ³¯­ §¯¤«ä®´³ ¡¶ ¬¯«¡¬¡ ­¹®¤©§¨¥´¥² © ¤¥´ ¬¡®¤ ¤ä² ¦¯²¤¯®¥®

´©¤©§¡²¥ ¶¡²©´ ²¥§©³´²¥²¡¤¥N o­ ´¥«®©³«¡ ²©´®©®§¡² ³¡«®¡³ ³«¡ ´¡®«¡²®¡ µ°°¦¹¬¬¡ «²¡¶¥® © VNXNRNQNQW HRQQ QRWIN

TN t¡®«¡²®¡ ³«¡ µ°°¦¹¬¬¡ «²¡¶¥® © °µ®«´¥²®¡ RQQ QRXL VNXNRNQNRX HRQQ QRYIL °µ®«´ VNXNRNR ­¥¤ ¤¥¬°µ®«´¥²®¡ VNXNRNRNQ

¯£¨ VNXNRNRNR HRQQ QSPL RQQ QSQIN

d¥´´¡ ©®®¥¢ä² ¡´´ ´¡®«¦¯²¤¯® µ®¤¥² T ´¯® ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¦ö² ¬¯«¡¬ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¥®¢¡²´ §¡³¯¬ Hun QRPRIL ³¯­ ²¥§©³´²¥²¡´³

¦ö² ¦ö²³´¡ §å®§¥® ¦ö²¥ ¤¥® SQ ¤¥£¥­¢¥² RPPR ¯£¨ ¶¡²³ ¨ö¬ª¥ ä² ´µ®®¡²¥ ä® S ­­ ¥®¤¡³´ ¦å² ¡®¶ä®¤¡³ ¯­ ¤¥ ¡®°¡³³¡³ ©

¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ °µ®«´ RQQ QRW HUI¢T HVNXNRNQNRPIN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευήςL εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών

μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές HοχήματαMδεξαμενέςIL αποσυναρμολοí

γούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορίαN Hk²¡¶ ¡¶³¥¥®¤¥ «¯®³´²µ«´©¯®L µ´²µ³´®©®§L ©®³°¥«´©¯®¥² ¯£¨ °²¯¶®©®§ ¡¶

¦¡³´¡ ´¡®«¡² {´¡®«¦¯²¤¯®}L ¡¶­¯®´¥²¢¡²¡ ´¡®«¡² ³¯­ ¢¥¦©®®¥² ³©§ © £©²«µ¬¡´©¯®L ¦ö² ¶©³³¡ «¡´¥§¯²©¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³IN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

sv

L 260/34

Europeiska unionens officiella tidning

30.9.2008

96

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

RO–bi–EL–2

t¹°Z u®¤¡®´¡§ ¦²å® «¯®³´²µ«´©¯®³¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ ¦ö² §²µ®¤¦¯²¤¯®L ¢¥´²ä¦¦¡®¤¥ ¦¯²¤¯® ¡¶³¥¤¤¡ ¦ö² ¬¯«¡¬ ´²¡®³°¯²´ ¡¶

¦¡²¬©§´ §¯¤³ ³¯­ ²¥§©³´²¥²¡´³ ¦ö² ¦ö²³´¡ §å®§¥® ¦ö²¥ ¤¥® SQ ¤¥£¥­¢¥² RPPQN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z adr RPPQZ YNRL YNRNSNRL YNRNSNSN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z v©¬¬«¯² ¦ö² «¯®³´²µ«´©¯® ¡¶ ¢¡³¦¯²¤¯®N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z u®¤¡®´¡§¥´ ¡¶³¥² ¦¯²¤¯® ¡¶³¥¤¤¡ ¦ö² ¬¯«¡¬ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ H«¡´¥§¯²©¥²®¡

un QRPRL QRVXL QRRSL QXVSL RVQTL QRQRL QRPSL QQWPL QPYPL QQYSL QRTUL QRYTL QRPXL QRSPL SRVR ¯£¨ SRUWIL ³¯­

²¥§©³´²¥²¡´³ ¦ö² ¦ö²³´¡ §å®§¥® ¦ö²¥ ¤¥® SQ ¤¥£¥­¢¥² RPPQN

f¯²¤¯®¥® ³«¡ ö¶¥²¥®³³´ä­­¡ ­¥¤ «²¡¶¥® © Y HYNRNQ ´©¬¬ YNRNVI © ¢©¬¡§¡ b ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶ YTOUUOegL ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥ ¡¶¶©«¥¬³¥²Z

Ö¶¥²¥®³³´ä­­¥¬³¥ ­¥¤ «²¡¶¥® © YNRNSNR «²ä¶³ ¥®¤¡³´ ¯­ ¦¯²¤¯®¥´ ä² µ´²µ³´¡´ ­¥¤ ¦¡¢²©«³­¯®´¥²¡¤¥ absM¢²¯­³¡² ¯£¨

³«¡ ¦ö²³¥³ ­¥¤ ´©¬¬³¡´³¢²¯­³¡®¯²¤®©®§¡² ¥®¬©§´ ¤¥¦©®©´©¯®¥® © YNRNSNSNQL ³¯­ ¤¯£« ©®´¥ ¢¥¨ö¶¥² ö¶¥²¥®³³´ä­­¡ ­¥¤

YNRNSNSNR ¯£¨ YNRNSNSNSN

f䲤³«²©¶¡²¥®³ ¥¬¦ö²³ö²ª®©®§ ³«¡ ¦ö²³¥³ ­¥¤ ¥® ³ä«¥²¨¥´³³°ä²² ³¯­ «¯°°¬¡³ ¤©²¥«´ ´©¬¬ ¢¡´´¥²©¥´ H­¡²§©®¡¬®µ­­¥² RRP UQTI

¯£¨ ¤¥® ¥¬¥«´²©³«¡ µ´²µ³´®©®§¥® ¦ö² ¬¹¦´­¥«¡®©³­¥® ¦ö² ¢¯§§©¡¸¬¡² ³«¡ ©®³´¡¬¬¥²¡³ °å ¤¥® °¬¡´³ ¤ä² ¤¥® µ²³°²µ®§¬©§¥®

©®³´¡¬¬¥²¡´³ ¡¶ ¦¯²¤¯®³´©¬¬¶¥²«¡²¥® ¯£¨ ³«¹¤¤¡³ ­¥¤ ¬ä­°¬©§´ ¦ö²³¥§¬¡´ ¨ö¬ª¥ H­¡²§©®¡¬®µ­­¥² RRP UQWIN

t¡®«¦¯²¤¯® ­¥¤ ¥® ­¡¸©­©¶©«´ °å ¨ö§³´ T ´¯® ¡¶³¥¤¤¡ ¦ö² ¬¯«¡¬ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¤©¥³¥¬M¥¬¤®©®§³¯¬ª¡ Hun QRPRI ³«¡ ³ä²³«©¬´

ö¶¥²¥®³³´ä­­¡ ­¥¤ «²¡¶¥® © YNRNRNSL YNRNRNVL YNRNTNS ¯£¨ YNRNTNUL ­¥® ©®´¥ ®ö¤¶ä®¤©§´¶©³ ­¥¤ ö¶²©§¡ °µ®«´¥²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές

μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων Ht¥«®©³«¡ «²¡¶ ¦ö² ¦¯²¤¯® ³¯­ ä² © ¢²µ«L ¡¶³¥¤¤¡ ¦ö² ¬¯«¡¬¡

´²¡®³°¯²´¥² ¡¶ ¶©³³¡ «¡´¥§¯²©¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³IN

k¯­­¥®´¡²¥²Z d¥´ ²ö² ³©§ ¯­ ¥´´ ¬©´¥´ ¡®´¡¬ ¦¯²¤¯®L ªä­¦ö²´ ­¥¤ ¤¥´ ³¡­­¡®¬¡§¤¡ ¡®´¡¬¥´ ²¥§©³´²¥²¡¤¥ ¦¯²¤¯®N d¥³³µ´¯­

ä² ¤¥ ¥®¤¡³´ ¡¶³¥¤¤¡ ¦ö² ¬¯«¡¬ ´²¡¦©«N d¥® ¢¥§ä²¤¡ µ®¤¡®´¡§³¦¯²­¥®L ¤¥® ¢¥²ö²¤¡ ¦¯²¤¯®³°¡²«¥® ¯£¨ ¤¥® ´¹° ¡¶ §¯¤³ ³¯­

¯­¦¡´´¡³ ¡¶ ´²¡®³°¯²´¥²®¡ ¬¥¤¥² ©®´¥ ´©¬¬ ´²¡¦©«³ä«¥²¨¥´³°²¯¢¬¥­N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

ES Spanien

RO–bi–ES–1

t¹°Z s°¥£©¡¬µ´²µ³´®©®§ ¦ö² ¤©³´²©¢µ´©¯® ¡¶ ¶¡´´¥®¦²© ¡­­¯®©¡«N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z VNXNRNRNRN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z fö² ¡´´ ¦ö²¨©®¤²¡ ¡´´ ©®®¥¨å¬¬ §å² ¦ö²¬¯²¡´ ¯­ ¤¥ ¹´´²¥ ´©¬¬¢¥¨ö²¥® H²ö²L ³©¤¯­¯®´¥²¡¤¥

¡¶³´ä®§®©®§³¶¥®´©¬¥²I ³«µ¬¬¥ ³«¡¤¡³L ­å³´¥ ¤¥® ©®²¥ ³´¯°°¶¥®´©¬¥® ¯£¨ ¤¥³³ ¦ö²¡®«²©®§ ¶¡²¡ ³«¹¤¤¡¤¥ ­¯´ ¡´´ «µ®®¡ ¬¯³³®¡

§¥®¯­ ¹´´²¥ °å¶¥²«¡® ¥¬¬¥² ¶¡²¡ µ´¦¯²­¡¤¥ ¦ö² ¡´´ ­¯´³´å ³å¤¡® °å¶¥²«¡®N p妹¬¬®©®§³M ¯£¨ ´ö­®©®§³¡®¯²¤®©®§¡²®¡

H©®«¬µ³©¶¥ ¦¬ä®³¡² ¯£¨ §ä®§¡¤¥ °¬µ§§¡²I ³¡­´ ³«¹¤¤³«å°¯² H¯­ ³å¤¡®¡ ¦©®®³I ³«¡ «µ®®¡ ³ä«²¡³ ­¯´ ¯¡¶³©«´¬©§´ ö°°®¡®¤¥N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z t¡®«¡² ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ©®¯­ ª¯²¤¢²µ«¥´ ¦ö² µ´«ö²®©®§ ¯£¨ ³°²©¤®©®§ ¡¶ ¶¡´´¥®¦²©

¡­­¯®©¡«L ¯£¨ ³¯­ ´¯§³ © ¤²©¦´ ¦ö²¥ ¤¥® Q ª¡®µ¡²© QYYRL ¦å² µ´²µ³´¡³ ­¥¤ ¹´´²¥L © ³´ä¬¬¥´ ¦ö² ©®²¥L ³ä«¥²¨¥´³¡®¯²¤®©®§¡²L

µ®¤¥² ¦ö²µ´³ä´´®©®§ ¡´´ ¤¥ ¥²¢ªµ¤¥² ³¡­­¡ ³«¹¤¤ ³¯­ ¶ä§§¥® °å ´¡®«¥®N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z r¥¡¬ d¥£²¥´¯ UUQORPPVN a®¥ª¯ QN a°¡²´¡¤¯ SN

k¯­­¥®´¡²¥²Z fö²¥ ¤¥® Q ª¡®µ¡²© QYYR ¡®¶ä®¤¥³ ¥® ´¹° ¡¶ ´¡®« µ´²µ³´¡¤ ­¥¤ ¹´´²¥ ³ä«¥²¨¥´³¡®¯²¤®©®§¡² ¥®¢¡²´ ©®¯­

ª¯²¤¢²µ«¥´ ¦ö² ¡´´ ³°²©¤¡ ¶¡´´¥®¦²© ¡­­¯®©¡« ¤©²¥«´ °å ­¡²«¥®N t¡®«¡² ¡¶ ¤¥® ¨ä² ´¹°¥® ¡®¶ä®¤³ ¦¯²´¦¡²¡®¤¥N d¥ «ö²³

³ä¬¬¡® ¬¡³´¡¤¥ °å ¶ä§¡² µ´¡® ¡®¶ä®¤³ ¥®¢¡²´ ¦ö² §ö¤³¥¬³°²©¤®©®§ °å ³´ö²²¥ §å²¤¡²N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/35

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

97

FI Finland

RO–bi–FI–1

t¹°Z Ä®¤²©®§ ¡¶ ©®¦¯²­¡´©¯®¥® © §¯¤³¤¯«µ­¥®´¥´ ¦ö² ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥®N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNTNQNRNQ H¡IN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z sä²³«©¬¤¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¦ö² «¬¡³³ QN

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z i §¯¤³¤¯«µ­¥®´¥´ ä² ¤¥´ ´©¬¬å´¥´ ¡´´ ¡®§¥ ¡®´¡¬¥´ ´ä®¤¨¡´´¡² HQ PPP ´ä®¤¨¡´´¡²

­¯´³¶¡²¡² Q «©¬¯ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥®I © ³´ä¬¬¥´ ¦ö² ¤¥® ¦¡«´©³«¡ ®¥´´¯­¡³³¡® ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥®N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z l©©«¥®®¥M ª¡ ¶©¥³´©®´ä­©®©³´¥²©ö® ¡³¥´µ³ ¶¡¡²¡¬¬©³´¥® ¡©®¥©¤¥® «µ¬ª¥´µ«³¥³´¡

´©¥¬¬ä HRWWORPPR[ SQSORPPSIN

k¯­­¥®´¡²¥²Z i®¦¯²­¡´©¯®¥® ¡®³¥³ ´©¬¬²ä£«¬©§ ¦ö² ®¡´©¯®¥¬¬ ´²¡®³°¯²´N d¥´´¡ µ®¤¡®´¡§ ¡¶³¥² ¨µ¶µ¤³¡«¬©§¥® ³°²ä®§ä­®¥³í

©®¤µ³´²©® ¯£¨ ³­å ­ä®§¤¥² © ¬¯«¡¬¡ ´²¡®³°¯²´¥²N

u®¤¡®´¡§¥´ ¨¡² ²¥§©³´²¥²¡´³ ¡¶ eµ²¯°¥©³«¡ «¯­­©³³©¯®¥® ³¯­ ®² SQN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

FR Frankrike

RO–bi–FR–1

t¹°Z a®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ¥´´ ³ªö¦¡²´³¤¯«µ­¥®´ ³¯­ §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯® ¦ö² «¯²´¡ ´²¡®³°¯²´¥² ¥¦´¥² ¦¡²´¹§³¬¯³³®©®§N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNTNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z u°°§©¦´¥² ³¯­ ³«¡ ¦©®®¡³ © ¤¥´ ¤¯«µ­¥®´ ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ³¯­ §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯® ¦ö² ¦¡²¬©§´

§¯¤³N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z sªö¦¡²´³¤¯«µ­¥®´¥´ ¡®¶ä®¤³ ³¯­ §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯® ¦ö² ´²¡®³°¯²´¥² ©®¯­ ¥® ²¡¤©¥ °å

QU «­N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²²ê´é ¤µ Qer

ªµ©® RPPQ ²¥¬¡´©¦ ¡µ ´²¡®³°¯²´ ¤¥ ­¡²£¨¡®¤©³¥³ ¤¡®§¥²¥µ³¥³ °¡²

²¯µ´¥ – a²´©£¬¥ RSMTN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–FR–2

t¹°Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦ö²¥­å¬ ¡¶ «¬¡³³ Q ´©¬¬³¡­­¡®³ ­¥¤ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ µ² ¡®¤²¡ «¬¡³³¥² HYQIN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ QNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z WNUNRNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z fö²¢µ¤ ­¯´ ³¡­¬¡³´®©®§ ¡¶ ¦ö²°¡£«®©®§¡² ­¥¤ ¯¬©«¡ ¶¡²®©®§³¥´©«¥´´¥²N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z möª¬©§¨¥´ ¡´´ ³¡­´²¡®³°¯²´¥²¡ ¥®«¬¡ ¥¬¬¥² ­¯®´¥²¡¤¥ ³°²ä®§«¡°³¬¡² ¯£¨ §¯¤³ ³¯­

©®´¥ ´©¬¬¨ö² «¬¡³³ QL °å ¶©³³¡ ¶©¬¬«¯² ¯£¨ °å «¯²´¡²¥ ³´²ä£«¯² °å µ°° ´©¬¬ RPP «­ ©®¯­ f²¡®«²©«¥N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²²ê´é ¤µ Qer

ªµ©® RPPQ ²¥¬¡´©¦ ¡µ ´²¡®³°¯²´ ¤¥ ­¡²£¨¡®¤©³¥³ ¤¡®§¥²¥µ³¥³ °¡²

²¯µ´¥ – a²´©£¬¥ RVN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–FR–3

t¹°Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡³´¡ ¬¡§¥²´¡®«¡² ¦ö² lpg HQXIN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z b©¬¡§¯²®¡ a ¯£¨ bN

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z sä²³«©¬¤¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² §ä¬¬¥² ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡³´¡ ¬¡§¥²´¡®«¡² ¦ö² lpgN g䬬¥²

¥®¤¡³´ ¦ö² «¯²´¡ ³´²ä£«¯²N

sv

L 260/36

Europeiska unionens officiella tidning

30.9.2008

98

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²²ê´é ¤µ Qer

ªµ©® RPPQ ²¥¬¡´©¦ ¡µ ´²¡®³°¯²´ ¤¥ ­¡²£¨¡®¤©³¥³ ¤¡®§¥²¥µ³¥³ °¡²

²¯µ´¥ – a²´©£¬¥ SPN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–FR–4

t¹°Z sä²³«©¬¤¡ ¶©¬¬«¯² ¦ö² ¦ö²¡²µ´¢©¬¤®©®§ ¯£¨ §¯¤«ä®®¡®¤¥ ¡¶ ¤¥ ¦¯²¤¯® ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¦ö² ª¯²¤¢²µ«³´²¡®³°¯²´¥² H«¯²´¡

³´²ä£«¯²IN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z VNXNSNRL XNRNQ ¯£¨ XNRNRN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z t¡®«µ´²µ³´®©®§ ¯£¨ ¦ö²¡²µ´¢©¬¤®©®§N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z

sä²³«©¬¤¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ §¯¤«ä®®¡®¤¥ ¡¶ ¦¯²¤¯®N

sä²³«©¬¤ ¦ö²¡²µ´¢©¬¤®©®§N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²²ê´é ¤µ Qer

ªµ©® RPPQ ²¥¬¡´©¦ ¡µ ´²¡®³°¯²´ ¤¥ ­¡²£¨¡®¤©³¥³ ¤¡®§¥²¥µ³¥³ °¡²

²¯µ´¥ – a²´©£¬¥ RYMR – a®®¥¸ dTN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

IE Irland

RO–bi–IE–1

t¹°Z u®¤¡®´¡§ ¦²å® «²¡¶¥´ © °µ®«´ UNTNQNQNQ °å ¡´´ §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯®¥® ³«¡ ©®®¥¨å¬¬¡ ©I ­¯´´¡§¡²¥®³ ®¡­® ¯£¨ ¡¤²¥³³L ©©I

¡®´¡¬ ¯£¨ ¢¥³«²©¶®©®§ ¡¶ ¦ö²°¡£«®©®§¡²®¡L ³¡­´ ©©©I ¤¥® ´¯´¡¬¡ ­ä®§¤¥® ¦¡²¬©§´ §¯¤³ © ¤¥ ¦¡¬¬ ¦¯´¯§¥®L ¤©¥³¥¬ ¥¬¬¥² lpg ­¥¤

©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² un QRRSL un QRPR ²¥³°¥«´©¶¥ un QYVU ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ´©¬¬ ³¬µ´¡®¶ä®¤¡²¥N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNTN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z d¯«µ­¥®´¡´©¯®N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z i ¤¥ ¦¡¬¬ ¦¯´¯§¥®L ¤©¥³¥¬ ¥¬¬¥² lpg ­¥¤ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² un QRRSL un QRPR

²¥³°¥«´©¶¥ un QYVU © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ³°¥£©¦©«¡´©¯®¥® © ´©¬¬ä§§ bNU ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ b ´©¬¬ adr ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ´©¬¬ ³¬µ´¡®¶ä®¤¡²¥®L

¢¥¨ö¶¥² ©®´¥ ­¯´´¡§¡²¥®³ ®¡­® ¯£¨ ¡¤²¥³³L ¡®´¡¬ ¯£¨ ¢¥³«²©¶®©®§ ¡¶ ¦ö²°¡£«®©®§¡²®¡L ¢µ¬«£¯®´¡©®²¡² ¥¬¬¥² ¢¥¨å¬¬¡²¥L ¥¬¬¥²

¤¥® ´¯´¡¬¡ ­ä®§¤ ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡³L ¡®§¥³ °å ´²¡®³°¯²´¥®¨¥´¥®N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z r¥§µ¬¡´©¯® XRHRI ¯¦ ´¨¥ c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ ¢¹ r¯¡¤ r¥§µ¬¡´©¯®³L

RPPTN

k¯­­¥®´¡²¥²Z nä² ¥¬¤®©®§³¯¬ª¡ ¬¥¶¥²¥²¡³ ´©¬¬ ¨µ³¨å¬¬³«µ®¤¥² ä² ¤¥´ °²¡¸©³ ¡´´ ´¡®«¥® ¦¹¬¬³ 䮤¡ µ°° ¯£¨ ¦ö¬ª¡«´¬©§¥® ä² ¤¥®

¦¡«´©³«´ ¬¥¶¥²¥²¡¤¥ ­ä®§¤¥® ¯«ä®¤ ¯£¨ 䶥® ¡®´¡¬¥´ «µ®¤¥² µ®¤¥² ¥® ¥®³«©¬¤ ²µ®¤¡ ä² ¯«ä®¤ ®ä² ¤¥® ¦µ¬¬¡³´¡¤¥ ´¡®«¢©¬¥®

©®¬¥¤¥² «ö²®©®§¥®N nä² lpgM¢¥¨å¬¬¡²¥ ¬¥¶¥²¥²¡³ ´©¬¬ ¨µ³¨å¬¬ ä² ¤¥´ °²¡¸©³ ¡´´ ´ö­¤¡ ¢¥¨å¬¬¡²¥ ¥²³ä´´³ ­¥¤ ¦µ¬¬¡L ¶©¬«¥´ 䶥® ©

¤¥´ ¦¡¬¬¥´ ©®®¥¢ä² ¡´´ ¡®´¡¬¥´ «µ®¤¥² ¯£¨ ¨µ² ­¹£«¥´ ³¯­ ¬¥¶¥²¥²¡³ ´©¬¬ ¶¡² ¯£¨ ¥® ¡¶ ¤¥­ ä² ¯«ä®´ ®ä² ´²¡®³°¯²´¥® ©®¬¥¤³N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–IE–2

t¹°Z u®¤¡®´¡§ ¦ö² ¡´´ ´©¬¬å´¡ ¡´´ ¤¥® §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯® ³¯­ «²ä¶³ © UNTNQNQNQ ³«¡ «µ®®¡ ¶¡²¡ ³¡­­¡ ³¯­ ¡®¶ä®¤¥³ ¦ö² ¤¥®

³¥®¡³´¥ ¬¡³´¥® © ¤¥ ¦¡¬¬ ´ö­¤¡L ¥ª ²¥®§ª¯²¤¡ ´¡®«¡² ´²¡®³°¯²´¥²¡³N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNTN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z d¯«µ­¥®´¡´©¯®N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z v©¤ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ´ö­¤¡L ¥ª ²¥®§ª¯²¤¡ ´¡®«¡²L ä² §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯®¥® ¦ö² ¤¥® ³¥®¡³´¥

¬¡³´¥® ´©¬¬²ä£«¬©§N

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/37

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

99

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z r¥§µ¬¡´©¯® XRHSI ¯¦ ´¨¥ c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ ¢¹ r¯¡¤ r¥§µ¬¡´©¯®³L

RPPTN

k¯­­¥®´¡²¥²Z f²¡­¦ö² ¡¬¬´ ¶©¤ ¢¥®³©®M ¯£¨O¥¬¬¥² ¤©¥³¥¬¬¥¶¥²¡®³¥² ´©¬¬ ¢¥®³©®³´¡´©¯®¥² å´¥²¶ä®¤¥² ´¡®«¢©¬¥® ¤©²¥«´ ´©¬¬ £¥®´í

²¡¬¬¡§²¥´ H¦ö² ¡´´ ¦¹¬¬¡ ´¡®«¡²®¡ ©®¦ö² «¯­­¡®¤¥ ¬¥¶¥²¡®³¥²I ¯­¥¤¥¬¢¡²´ ¥¦´¥² ¤¥® ³©³´¡ ¬¥¶¥²¡®³¥®N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–IE–3

t¹°Z u®¤¡®´¡§ ¦ö² ¬¡³´®©®§ ¯£¨ ¬¯³³®©®§ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³L ³¯­ ¯­¦¡´´¡³ ¡¶ ³°¥£©¡¬¢¥³´ä­­¥¬³¥® cvQ © WNUNQQ ¥¬¬¥² sQ © XNUL

°å ¥® ¯¦¦¥®´¬©§ °¬¡´³ µ´¡® ³°¥£©¡¬´©¬¬³´å®¤ ¦²å® ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z WNU ¯£¨ XNUN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z k¯­°¬¥´´¥²¡®¤¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¬¡³´®©®§L ¬¯³³®©®§ ¯£¨ ¨¡®´¥²©®§N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z l¡³´®©®§ ¯£¨ ¬¯³³®©®§ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¥® ¯¦¦¥®´¬©§ °¬¡´³ ä² ´©¬¬å´¥´ µ´¡® ³°¥£©¡¬í

´©¬¬³´å®¤ ¦²å® ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥²L ¶©¬«¥´ ©®®¥¢ä² ¥® ¡¶¶©«¥¬³¥ ¦²å® «²¡¶¥® © WNUNQQ ¥¬¬¥² XNUN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z r¥§µ¬¡´©¯® XRHUI ¯¦ ´¨¥ c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ ¢¹ r¯¡¤ r¥§µ¬¡´©¯®³L

RPPTN

k¯­­¥®´¡²¥²Z nä² ¤¥´ §ä¬¬¥² ®¡´©¯®¥¬¬¡ ´²¡®³°¯²´¥² ©®¯­ ³´¡´¥®³ §²ä®³¥²L µ´§ö² ¤¥®®¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥ ¥® ­¹£«¥´ ´µ®§ ¢ö²¤¡

¦ö² ¤¥ ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥²®¡N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–IE–4

t¹°Z u®¤¡®´¡§ ³¯­ ­öª¬©§§ö² ´²¡®³°¯²´ © ´¡®«¡² ¡¶ ­¡´²©³¥² ¡¶ ¥¸°¬¯³©¶¡ ¥­µ¬³©¯®¥²L ­¥¤ ä­®¥³©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥²

un SSWUN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z TNSN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z a®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ´¡®«¡²L ¥´£N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z t©¬¬³´å®¤ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ © ´¡®«¡² ¡¶ ­¡´²©³¥² ¡¶ ¥¸°¬¯³©¶¡ ¥­µ¬³©¯®¥²L ­¥¤ ä­®¥³í

©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² un SSWUN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z r¥§µ¬¡´©¯® XRHVI ¯¦ ´¨¥ c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ ¢¹ r¯¡¤ r¥§µ¬¡´©¯®³L

RPPTN

k¯­­¥®´¡²¥²Z Ķ¥® ¯­ ­¡´²©³¥® «¬¡³³©¦©£¥²¡³ ³¯­ ¦¡³´L ä² ¤¥® ©®´¥ © °µ¬¶¥²M ¥¬¬¥² «¯²®¦¯²­N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–IE–5

t¹°Z u®¤¡®´¡§ ¦²å® ¦ö²¢µ¤¥´ ­¯´ ³¡­¬¡³´®©®§ ¥®¬©§´ WNUNRNQ ¦ö² ¡²´©«¬¡² © ³¡­¨¡®´¥²©®§³§²µ°° b ¯£¨ ä­®¥® ¯£¨ ¡²´©«¬¡² ©

³¡­¨¡®´¥²©®§³§²µ°° d °å ³¡­­¡ ¦¯²¤¯® ³¯­ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ © «¬¡³³¥²®¡ SL UNQ ¯£¨ X © ´¡®«¡²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z WNUN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¬¡³´®©®§L ¬¯³³®©®§ ¯£¨ ¨¡®´¥²©®§N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z fö²°¡£«®©®§¡² ³¯­ ©®®¥¨å¬¬¥² ¡²´©«¬¡² © ³¡­¨¡®´¥²©®§³§²µ°° b © adrM«¬¡³³ Q ¯£¨

¦ö²°¡£«®©®§¡² ³¯­ ©®®¥¨å¬¬¥² ä­®¥® ¯£¨ ¡²´©«¬¡² © ³¡­¨¡®´¥²©®§³§²µ°° d © adrM«¬¡³³ Q ¦å² ´²¡®³°¯²´¥²¡³ °å ³¡­­¡

¦¯²¤¯® ³¯­ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ © adrM«¬¡³³ SL UNQ ¥¬¬¥² X µ®¤¥² ¦ö¬ª¡®¤¥ ¦ö²µ´³ä´´®©®§¡²Z ¡I ®ä­®¤¡ ¦ö²°¡£«®©®§¡² © adrM«¬¡³³ Q

´²¡®³°¯²´¥²¡³ © ³¥°¡²¡´¡ £¯®´¡©®²¡²O¡¶¤¥¬®©®§¡² ³¯­ ä² §¯¤«ä®¤¡ ¡¶ ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥² ¯£¨ °å ¶©¬¬«¯² ³¯­ ³¡­­¡

­¹®¤©§¨¥´¥² §¯¤«ä®´L ¯£¨ ¢I ®ä­®¤¡ ä­®¥® © adrM«¬¡³³ SL UNQ ¥¬¬¥² X ´²¡®³°¯²´¥²¡³ © «ä²¬ ³¯­ µ°°¦¹¬¬¥² ¤¥ ¢¥¨ö²©§¡

­¹®¤©§¨¥´¥²®¡³ «²¡¶ °å µ´¦¯²­®©®§L ´©¬¬¶¥²«®©®§L ©®³°¥«´©¯®L °²¯¶®©®§L ¤²©¦´ ¯£¨ ¡®¶ä®¤®©®§N

sv

L 260/38

Europeiska unionens officiella tidning

30.9.2008

100

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z r¥§µ¬¡´©¯® XRHWI ¯¦ ´¨¥ c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ ¢¹ r¯¡¤ r¥§µ¬¡´©¯®³L

RPPTN

k¯­­¥®´¡²¥²Z t©¬¬³´å®¤L °å ¶©¬¬«¯² ³¯­ ¤¥ ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥²®¡ §¯¤«ä®´L ¦ö² ¬¡³´®©®§ ¡¶ ¡²´©«¬¡² ¯£¨ ä­®¥® © «¬¡³³ Q ©

³¡­¨¡®´¥²©®§³§²µ°°¥²®¡ b ¯£¨ d °å ³¡­­¡ ¦¯²¤¯® ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡² ¦¡²¬©§´ §¯¤³ © «¬¡³³¥²®¡ SL UNQ ¯£¨ X © ´¡®«¡²L ¤¶³N

³å «¡¬¬¡¤¥ °µ­° ´²µ£«³N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–IE–6

t¹°Z u®¤¡®´¡§ ¦²å® «²¡¶¥´ © TNSNTNRNR ¯­ ¡´´ ¢öª¬©§¡ °å¦¹¬¬®©®§³M ¯£¨ ´ö­®©®§³²ö² ³¯­ ©®´¥ ä² ³´ä®¤©§´ ¦¡³´³¡´´¡ °å ´¡®«¥®

°å ´¡®«¶¡§® ³«¡ ¶¡²¡ ´ö­¤¡ µ®¤¥² ´²¡®³°¯²´N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z TNSN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z a®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ´¡®«¦¯²¤¯®N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z u°°²µ¬¬¡¤¥ ¢öª¬©§¡ ³¬¡®§¡² H䶥® ¦¡³´¡ ²ö² ³¯­ ä² ¥® ¤¥¬ ¡¶ ³¬¡®§¡²®¡I ­¯®´¥²¡¤¥

°å ´¡®«¢©¬¡² ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¦ö² ¤©³´²©¢µ´©¯® ¡¶ °¥´²¯¬¥µ­°²¯¤µ«´¥² ­¥¤ ä­®¥³©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² un QRPRL un QRRSL

un QPQQ ¯£¨ un QYWX ¢¥¨ö¶¥² ©®´¥ ¶¡²¡ ´ö­¤¡ µ®¤¥² ´²¡®³°¯²´ °å ¶ä§ µ®¤¥² ¦ö²µ´³ä´´®©®§ ¡´´ ¬ä­°¬©§¡ 崧䲤¥²

¶©¤´¡§©´³ ¦ö² ¡´´ ¦ö²¨©®¤²¡ ¡´´ ©®®¥¨å¬¬¥´ ¬ä£«¥² µ´N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z r¥§µ¬¡´©¯® XRHXI ¯¦ ´¨¥ c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ ¢¹ r¯¡¤ r¥§µ¬¡´©¯®³L

RPPTN

k¯­­¥®´¡²¥²Z böª¬©§¡ ³¬¡®§¡² ­¯®´¥²¡¤¥ °å ´¡®«¦¯²¤¯® ¦ö² ¬¥¶¥²¡®³ ´©¬¬ ¨µ³¨å¬¬ ­å³´¥ ¶¡²¡ ¦¹¬¬¤¡L 䶥® µ®¤¥² ´²¡®³°¯²´N

tö­®©®§³³¹³´¥­¥´ ä² ¡¶ ”·¥´M¬©®¥”M´¹°L ¶©¬«¥´ ©®®¥¢ä² ¡´´ ´¡®«¦¯²¤¯®¥´³ ­ä´¡²¥ ¯£¨ ³¬¡®§¡² ­å³´¥ ¶¡²¡ ¦¹¬¬¤¡ ³å ¡´´ ¤¥´

§¡²¡®´¥²¡³ ¡´´ «µ®¤¥® ¦å² ²ä´´ ­ä®§¤N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–IE–7

t¹°Z u®¤¡®´¡§ ¦²å® ¶©³³¡ ¡¶ «²¡¶¥® © UNTNPL UNTNQNQNQ ¯£¨ WNUNQQ © adr ¦ö² ¢µ¬«´²¡®³°¯²´ ¡¶ §ö¤³¥¬­¥¤¥¬ un RPVW ¦²å®

¨¡­®¡² ´©¬¬ ­¯´´¡§¡²¥N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNTNPL UNTNQNQNQ ¯£¨ WNUNQQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z k²¡¶ °å ³¥°¡²¡´ §¯¤³¤¯«µ­¥®´ ³¯­ ³«¡ ©®®¥¨å¬¬¡ «¯²²¥«´ ´¯´¡¬ «¶¡®´©´¥´ ¦ö² ¤¥® ³ä²³«©¬¤¡

¬¡³´ ³¯­ ¡¶³¥³L ¦ö² ¶¡²ª¥ ´²¡®³°¯²´L ¯£¨ «²¡¶ °å ¡´´ ¦¯²¤¯®¥´ ³«¡ ²¥®§ö²¡³ ¦ö²¥ ¯£¨ ¥¦´¥² ²¥³¡®N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z fö²¥³¬¡§¥´ µ®¤¡®´¡§ ¦ö² ¡´´ ´©¬¬å´¡ 䮤²©®§¡² ¡¶ «²¡¶¥® © adr ¦ö² §¯¤³¤¯«µ­¥®´

¯£¨ ¦¯²¤¯®³²¥®§ö²©®§N s¹¦´¥´ ä² ¡´´ ´¡ ¨ä®³¹® ´©¬¬ ¤¥ °²¡«´©³«¡ °²¯¢¬¥­¥® ¶©¤ ¢µ¬«´²¡®³°¯²´ ¦²å® ¨¡­® ´©¬¬ ­¯´´¡§¡²¥N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z p²¯°¯³¥¤ ¡­¥®¤­¥®´ ´¯ c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ ¢¹ r¯¡¤ r¥§µ¬¡´©¯®³L

RPPTN

k¯­­¥®´¡²¥²Z e®¬©§´ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ © adr «²ä¶³ ¡I ¥´´ ³¥°¡²¡´ §¯¤³¤¯«µ­¥®´ ­¥¤ µ°°§©¦´¥² ¯­ ¤¥® ´¯´¡¬¡ ­¡³³¡®

¦¡²¬©§´ §¯¤³ ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡³ © ¤¥® ¡«´µ¥¬¬¡ ¬¡³´¥®L ¯£¨ ¢I ³°¥£©¡¬¢¥³´ä­­¥¬³¥® ”cvRT” ¯­ ²¥®§ö²©®§ ¶©¤ ³¡­´¬©§¡ ¬¡³´¥²

³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ­¥¬¬¡® ¨¡­®¥® ¯£¨ ­¯´´¡§¡²¥® ¶©¤ ¬¯³³®©®§ ¡¶ ¢µ¬«¦¡²´¹§N e¦´¥²³¯­ ´²¡®³°¯²´¥® ä² ¬¯«¡¬ ¯£¨ ¯­¦¡´´¡²

¬¯³³®©®§ ¡¶ ¥´´ ¢µ¬«¦¡²´¹§ ¯£¨ ¤ä² ¦¬¥²¡ ¬¡³´¥² H°å ³¡­­¡ ¤¡§ ¥¬¬¥² µ®¤¥² ¦¬¥²¡ °å ¶¡²¡®¤²¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ ¤¡§¡²I ¡¶ ³¡­­¡ ä­®¥

´²¡®³°¯²´¥²¡³ ­¥¬¬¡® ¢µ¬«¦¡²´¹§¥´ ¯£¨ ­¯´´¡§¡²¥® ²ä£«¥² ¤¥´ ­¥¤ ¥´´ ¥®¤¡ §¯¤³¤¯«µ­¥®´ ³¯­ ©®®¥¨å¬¬¥² ¥® µ°°³«¡´´®©®§

¡¶ ´¯´¡¬­¡³³¡® ¦ö² ¶¡²ª¥ ¬¡³´N a´´ «²ä¶¡ ³°¥£©¡¬¢¥³´ä­­¥¬³¥ ”cvRT” ¢¯²¤¥ ©®´¥ ¶¡²¡ ®ö¤¶ä®¤©§´N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

LT Litauen

RO–bi–LT–1

t¹°Z a®´¡§¡®¤¥ ¡¶ ro–¢©–el–QN

u²³°²µ®§¬©§ ¨ä®¶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z l©¥´µ¶¯³ r¥³°µ¢¬©«¯³ v¹²©¡µ³¹¢

ė³ RPPP ­N «¯¶¯ RS ¤N ®µ´¡²©­¡³

n²N SSW ”d

ė¬ °¡¶¯ª©®§ų «²¯¶©®©ų ¶¥ž©­¯ «¥¬©ų ´²¡®³°¯²´µ l©¥´µ¶¯³ r¥³°µ¢¬©«¯ª¥” Hr¥§¥²©®§³²¥³¯¬µ´©¯® ®² SSW ¯­

¶ä§´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ © l©´¡µ¥®L ¡®´¡§¥® ¤¥® RS ­¡²³ RPPPIN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/39

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

101

RO–bi–LT–2

t¹°Z a®´¡§¡®¤¥ ¡¶ ro–¢©–el–RN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z l©¥´µ¶¯³ r¥³°µ¢¬©«¯³ v¹²©¡µ³¹¢

ė³ RPPP ­N «¯¶¯ RS ¤N ®µ´¡²©­¡³ n²N SSW

d

ė¬ °¡¶¯ª©®§ų «²¯¶©®©ų ¶¥ž©­¯ «¥¬©ų ´²¡®³°¯²´µ l©¥´µ¶¯³ r¥³°µ¢¬©«¯ª¥” Hr¥§¥²©®§³²¥³¯¬µ´©¯® ®² SSW ¯­ ¶ä§´²¡®³°¯²´ ¡¶

¦¡²¬©§´ §¯¤³ © l©´¡µ¥®L ¡®´¡§¥® ¤¥® RS ­¡²³ RPPPIN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

NL Nederländerna

RO–bi–NL–1

t¹°Z s¹³´¥­ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¨µ³¨å¬¬³¡¶¦¡¬¬ RPPRN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z QNQNSNVL SNSL TNQNTL TNQNVL TNQNXL TNQNQPL UNRNRL UNTNPL UNTNQL UNTNSL

WNUNTL WNUNWL XNQNRNQ ¡ ¯£¨ ¢L XNQNU £L XNSNVN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z

QNQNSNVZ u®¤¡®´¡§ © ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ´²¡®³°¯²´­ä®§¤ °¥² ´²¡®³°¯²´¥®¨¥´N

SNSZ sä²³«©¬¤¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¦ö² ³°¥£©¦©«¡ ä­®¥® ¯£¨ ¦ö²¥­å¬N

TNQNTZ fö²´¥£«®©®§ ö¶¥² ¦ö²°¡£«®©®§³©®³´²µ«´©¯®¥²N TNQNVZ sä²³«©¬¤¡ ¦ö²°¡£«®©®§³«²¡¶ ¦ö² §¯¤³ © «¬¡³³ RN

TNQNXZ sä²³«©¬¤¡ ¦ö²°¡£«®©®§³«²¡¶ ¦ö² ³­©´´ä­®¥®N TNQNQPZ sä²³«©¬¤¡ «²¡¶ ¦ö² ³¡­¬©®§³¦ö²°¡£«®©®§¡²N

UNRNRZ m䲫®©®§ ¡¶ ´²¡®³°¯²´¦ö²°¡£«®©®§¡²N UNTNPZ a¬¬´ §¯¤³ ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ©®¯­ ²¡­¥® ¦ö² adrM³¹³´¥­¥´ ­å³´¥ ©

¦ö²¥«¯­­¡®¤¥ ¦¡¬¬ å´¦ö¬ª¡³ ¡¶ ¤¥® ¤¯«µ­¥®´¡´©¯® ³¯­ ¦ö²¥³«²©¶³ © ¤¥´´¡ «¡°©´¥¬ ³å¶©¤¡ ©®§¥´ µ®¤¡®´¡§ ¨¡² ¢¥¶©¬ª¡´³ ©

¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ QNQNSNQ ´©¬¬ QNQNSNU[ UNTNQZ t²¡®³©´¤¯«µ­¥®´ ¦ö² ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ­¥¤ ´©¬¬¨ö²¡®¤¥ ©®¦¯²­¡´©¯®N UNTNSZ s«²©¦´¬©§¡

©®³´²µ«´©¯®¥²N

WNUNTZ fö²³©«´©§¨¥´³²¥§¬¥² ¦ö² ¬©¶³­¥¤¥¬L ¡®¤²¡ «¯®³µ­´©¯®³¶¡²¯² ¯£¨ ¤ªµ²¦¯¤¥²N WNUNWZ h¡®´¥²©®§ ¯£¨ ³´µ¶®©®§Z

XNQNRNQZ fö²µ´¯­ ¤¥® ¤¯«µ­¥®´¡´©¯® ³¯­ «²ä¶³ © ¬¡§¥®L ­å³´¥ ¦ö¬ª¡®¤¥ ¤¯«µ­¥®´ ­¥¤¦ö¬ª¡ ´²¡®³°¯²´¥®¨¥´¥®Z ¡I ¤¥

´²¡®³©´¤¯«µ­¥®´ ³¯­ ¤¥´ ¨ä®¶©³¡³ ´©¬¬ © UNTNQ ¯£¨ ³¯­ ¯­¦¡´´¡² ¡¬¬´ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ¯£¨L © ´©¬¬ä­°¬©§¡

¦¡¬¬L ¤¥´ ©®´¹§ ¦ö² £¯®´¡©®¥²¬¡³´ ³¯­ ¦ö²¥³«²©¶³ © UNTNRL ¯£¨ ¢I ¤¥ ³«²©¦´¬©§¡ ©®³´²µ«´©¯®¥² ³¯­ ¡®§¥³ © UNTNS ¯£¨ ³¯­ ²ö² ¡¬¬´

¦¡²¬©§´ §¯¤³ ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡³N XNQNUZ v¡²ª¥ ´²¡®³°¯²´¥®¨¥´ ­¥¤ ¦¡²¬©§´ ¡¶¦¡¬¬ ³«¡ ¦ö²³¥³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z £I ¤¥® µ´²µ³´®©®§

³¯­ «²ä¶³ ¦ö² §¥®¯­¦ö²¡®¤¥´ ¡¶ ¤¥ «¯­°¬¥´´¥²¡®¤¥ ¯£¨ ³ä²³«©¬¤¡ 崧䲤¥² ³¯­ ¡¶³¥³ © UNTNSN

XNSNVZ t¯­§å®§³«ö²®©®§ ¶©¤ °åM ¯£¨ ¡¶¬¡³´®©®§N

fö¬ª¡®¤¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² © adr ³«¡ ©®´¥ §ä¬¬¡Z

¡I QNQNSNVN

¢I SNSN

£I TNQNTL TNQNVL TNQNXL TNQNQPN

¤I UNRNRL UNTNPL UNTNQL UNTNSN

¥I WNUNTL WNUNWN

¦I XNQNRNQ ¡ ¯£¨ ¢L XNQNU £L XNSNVN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²´©«¥¬ S ¶¡® ¤¥ r¥§¥¬©®§ ¶¥²¶¯¥² ¨µ©³¨¯µ¤¥¬©ª« §¥¶¡¡²¬©ª« ¡¦¶¡¬ RPPRN

k¯­­¥®´¡²¥²Z s¹³´¥­¥´ ³«¡ §¥ ¥®³«©¬¤¡ ­öª¬©§¨¥´ ¡´´ ¬ä­®¡ «¥­©³«´ ¡¶¦¡¬¬ © ³­å ­ä®§¤¥² °å ¥® ¥®¤¡ ³ä²³«©¬¤ °µ®«´N h©´

¨ö² ¥¸¥­°¥¬¶©³ ²¥³´¥² ¡¶ ¦ä²§N r©³«®©¶å® ¢¥§²ä®³¡³ ¡¶ ¶¡¬¥´ ¡¶ ´²¡®³°¯²´­¥¤¥¬L ¤ä² ¤¥´ ¢¬¡®¤ ¡®®¡´ ¨¡®¤¬¡² ¯­ ³ä²³«©¬¤¡

´²¡®³°¯²´¥®¨¥´¥²L ¯£¨ ¡¶ ´¹¤¬©§´ ³¹®¬©§¡ ”²ö«®©®§ ¦ö²¢ªµ¤¥®”M³«¹¬´¡²N

sv

L 260/40

Europeiska unionens officiella tidning

30.9.2008

102

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

m¥¤ ´¡®«¥ °å ¤¥ ¢¥§²ä®³¡¤¥ ­ä®§¤¥²®¡ ¯£¨ ¦ö²°¡£«®©®§¡²®¡³ ³ä²³«©¬¤¡ ¡²´ µ®¤¡®´¡³ ¥´´ ¡®´¡¬ adrM¡¶³®©´´N k¯­°¬¥´´¥í

²¡®¤¥ ²¥§¬¥² ¦©®®³ °å ¡®®¡´ ³´ä¬¬¥ © ¤¥´´¡ ³¹³´¥­N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–NL–2

t¹°Z s¹³´¥­ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¨µ³¨å¬¬³¡¶¦¡¬¬ RPPRN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z QNQNSNVN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z u®¤¡®´¡§ © ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ´²¡®³°¯²´­ä®§¤¥® °¥² ´²¡®³°¯²´¥®¨¥´N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z

l¥¤³¡§¡²¥®³ ¹²«¥³«¯­°¥´¥®³¢¥¶©³ ¯£¨ ¤¥® ®¯´ ³¯­ ¡¶³¥³ © ¡²´©«¥¬ QVNQ ¢ ³«¡ ¢å¤¡ ¦©®®¡³ ¯­¢¯²¤ °å ¦¯²¤¯®¥´N f¯²¤¯®¥´³

¬¥¤³¡§¡²¥ ³«¡ ¨¡ «¶¡¬©¦©«¡´©¯®¥² ¦ö² ”´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³” µ´¦ä²¤¡´ ¡¶ ccv H´©¬¬³´å®¤³­¹®¤©§¨¥´ ¦ö² ¦ö²¡²¥IN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²´©«¥¬ QPL ¯®¤¥²¤¥¥¬ ¡L ¥® QVL ¯®¤¥²¤¥¥¬ ¢L ¶¡® ¤¥ r¥§¥¬©®§ ¶¥²¶¯¥²

¨µ©³¨¯µ¤¥¬©ª« §¥¶¡¡²¬©ª« ¡¦¶¡¬ RPPRN

k¯­­¥®´¡²¥²Z på §²µ®¤ ¡¶ ¤¥® ³´¯²¡ ­ä®§¤ ¡¶ ¯¬©«¡ ´¹°¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¨µ³¨å¬¬³¡¶¦¡¬¬ ³¯­ ¢¥²ö²³ ³«¡ ´²¡®³°¯²´¯°¥²¡´ö²¥® ¨¡

¥´´ ¹²«¥³«¯­°¥´¥®³¢¥¶©³ ´²¯´³ ¡´´ ¤¥´ ²ö² ³©§ ¯­ ³­å ­ä®§¤¥² ¡¶¦¡¬¬ °¥² ´²¡®³°¯²´N e´´ «¯­°¬¥´´¥²¡®¤¥ «²¡¶ ä² ¡´´

´²¡®³°¯²´¯°¥²¡´ö²¥® ³«¡ ¨¡ «¶¡¬©¦©«¡´©¯® ¡´´ ´²¡®³°¯²´¥²¡ ¦¡²¬©§´ ¡¶¦¡¬¬N

e´´ ³«ä¬ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ä² ¡´´ ­¡® ¶©¬¬ ³¥ ´©¬¬ ¡´´ ´²¡®³°¯²´¯°¥²¡´ö²¥® ©®´¥ ¥¸¥­°¥¬¶©³ ¦ö²°¡£«¡² ³¹²¯² ¯£¨ ¢¡³¥² ´©¬¬³¡­­¡®³L ¯£¨

¦ö²¦¯§¡² ö¶¥² ´©¬¬²ä£«¬©§¡ «µ®³«¡°¥² ¯­ ¶¡¤ ³¯­ ¢ö² §ö²¡³ © ®ö¤³©´µ¡´©¯®¥²N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–NL–3

t¹°Z s¹³´¥­ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¨µ³¨å¬¬³¡¶¦¡¬¬ RPPRN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z QNQNSNVN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z u®¤¡®´¡§ © ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ´²¡®³°¯²´­ä®§¤¥® °¥² ´²¡®³°¯²´¥®¨¥´N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z

fö¬ª¡®¤¥ ¤¯«µ­¥®´ ³«¡ ¦©®®¡³ ¯­¢¯²¤ °å ¦¯²¤¯®¥´Z ¢I ³«²©¦´¬©§¡ ©®³´²µ«´©¯®¥² ¯£¨ ©®¦¯²­¡´©¯® © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¢©¬¡§¡® ´©¬¬

¤¥® ²ä´´³¡«´ §¥®¯­ ¶©¬«¥® ³¹³´¥­¥´ ©®¦ö²³N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²´©«¥¬ QP¢ ¶¡® ¤¥ r¥§¥¬©®§ ¶¥²¶¯¥² ¨µ©³¨¯µ¤¥¬©ª« §¥¶¡¡²¬©ª« ¡¦¶¡¬ RPPRN

k¯­­¥®´¡²¥²Z e¦´¥²³¯­ ³¹³´¥­¥´ ©®´¥ ´©¬¬å´¥² µ®¤¡®´¡§ ¦²å® QNQNSNV © adrM³¹³´¥­¥´ ­å³´¥ 䶥® ³­å ­ä®§¤¥² å´¦ö¬ª¡³ ¡¶

³«²©¦´¬©§ ©®¦¯²­¡´©¯®N d¥´´¡ ¡®³¥³ ®ö¤¶ä®¤©§´ °å §²µ®¤ ¡¶ ¤¥® ³´¯²¡ ­ä®§¤ ¡¶ ¯¬©«¡ ´¹°¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¡¶¦¡¬¬ ³¯­ ¦ö²¥í

«¯­­¥² ¯£¨ ¥¦´¥²³¯­ ¤¥ ³¯­ ¬ä­®¡² ©® ¡¶¦¡¬¬¥´ H°²©¶¡´°¥²³¯®¥²I ©®´¥ «ä®®¥² ´©¬¬ °²¯¤µ«´¥²®¡³ ²©³«®©¶åN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–NL–4

t¹°Z s¹³´¥­ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¨µ³¨å¬¬³¡¶¦¡¬¬ RPPRN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z VNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ´©¬¬¶¥²«®©®§ ¯£¨ °²¯¶®©®§ ¡¶ ¦ö²°¡£«®©®§¡²N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z

QN d¥´ ¦¡²¬©§¡ ¨µ³¨å¬¬³¡¶¦¡¬¬¥´ ¦å² ¥®¤¡³´ ¬ä­®¡³ © ´ä´´ ³¬µ´®¡ ¦ö²°¡£«®©®§¡² ³¯­ ä² ¬ä­°¬©§¡ ¦ö² ¤¥´ ¢¥²ö²¤¡ ä­®¥´ ¯£¨

¡I ¦ö² ¦ö²¥­å¬ © «¡´¥§¯²© VNR §ä¬¬¥² ¡´´ ¦ö²°¡£«®©®§¥® ©®´¥ ¦å² ¶å¬¬¡ ³«¡¤¡ ¶©¤ ©®¬ä­®¡®¤¥´L

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/41

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

103

¢I ¦ö² ¦¡²¬©§´ ¨µ³¨å¬¬³¡¶¦¡¬¬ ¡¶ ©®¤µ³´²©¥¬¬´ µ²³°²µ®§ §ä¬¬¥² ¡´´ ¤¥´ ³«¡ ¡®¶ä®¤¡³ ¥® ¬å¤¡ °å ¨ö§³´ VP ¬©´¥² © ¶©¬«¥®

¡¶¦¡¬¬³ä­®¥®¡ ä² ³«©¬¤¡ ¥®¬©§´ ²©³««¡´¥§¯²©¥² H«§¡M¢¯¸IN

RN fö²°¡£«®©®§¥®³ µ´³©¤¡ ³«¡ ¶¡²¡ ¦²© ¦²å® ¦¡²¬©§´ ¨µ³¨å¬¬³¡¶¦¡¬¬N

SN Ä­®¥´³ ®¡­® ³«¡ ¡®§¥³ °å ¦ö²°¡£«®©®§¥®N

TN e®¤¡³´ ¥® ¬å¤¡ ¥®¬©§´ °µ®«´ Q ¢ «¯­­¥² ¡´´ ´¡³ ¥­¯´ °¥² ©®³¡­¬©®§N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²´©«¥¬ V ¶¡® ¤¥ r¥§¥¬©®§ ¶¥²¶¯¥² ¨µ©³¨¯µ¤¥¬©ª« §¥¶¡¡²¬©ª« ¡¦¶¡¬ RPPRN

k¯­­¥®´¡²¥²Z d¥®®¡ ¡²´©«¥¬ ¢¹§§¥² °å ¡²´©«¥¬ S ¤ä² ¤¥´ ¦¡³´³´ä¬¬³ ¡´´ ¶©³³¡ ¡¶³®©´´ ¡¶ adr ©®´¥ ä² ´©¬¬ä­°¬©§¡N i ¤¥´´¡

³¹³´¥­ ¢¥¨ö¶³ ©®§¡ §¯¤«ä®¤¡ ¦ö²°¡£«®©®§¡² ¥®¬©§´ VNQ © adrL ¥¦´¥²³¯­ ¤¥´ ²ö² ³©§ ¯­ ¢¥§²ä®³¡¤¥ ­ä®§¤¥² ¦¡²¬©§¡

ä­®¥®N i³´ä¬¬¥´ ¦¡³´³´ä¬¬³ ¥´´ ¡®´¡¬ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² © ¡²´©«¥¬ VL ¢¬¡®¤ ¡®®¡´ ¥´´ «²¡¶ °å ¡´´ ¤¥ ¦¡²¬©§¡ ä­®¥®¡ ³«¡ ¬ä­®¡³ ©

¦ö²³¥§¬¡¤¥ ¢¥¨å¬¬¡²¥ ¦ö² ¡´´ ¦ö²¨©®¤²¡ ¬ä£«¡§¥ ¦²å® ¦ö²°¡£«®©®§¡²®¡N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–NL–5

t¹°Z s¹³´¥­ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¨µ³¨å¬¬³¡¶¦¡¬¬ RPPRN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z VNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ´©¬¬¶¥²«®©®§ ¯£¨ °²¯¶®©®§ ¡¶ ¦ö²°¡£«®©®§¡²N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z

f¯²¤¯®¥´ ³«¡ ¨¡ ¥´´ ¬¡³´µ´²¹­­¥ ³¯­ ä² ³«©¬´ ¦²å® ¦ö²¡²¨¹´´¥® §¥®¯­ ¥® ´ª¯£« ¶ä§§ ¥¬¬¥²L ¡¬´¥²®¡´©¶´L ¥´´ ¬¡³´µ´²¹­­¥ ³¯­

©®´¥ ä² ¦¡³´ ¤¥¬ ¡¶ ¦¯²¤¯®¥´N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²´©«¥¬ WL ´·¥¥¤¥ ¬©¤L ¶¡® ¤¥ r¥§¥¬©®§ ¶¥²¶¯¥² ¨µ©³¨¯µ¤¥¬©ª« §¥¶¡¡²¬©ª« ¡¦¶¡¬

RPPRN

k¯­­¥®´¡²¥²Z i ¤¥´´¡ ³¹³´¥­ ¢¥¨ö¶³ ©®§¡ §¯¤«ä®¤¡ ¦ö²°¡£«®©®§¡² ¥®¬©§´ ¡¶³®©´´ VNQ © adrL ¥¦´¥²³¯­ ¤¥´ ²ö² ³©§ ¯­

¢¥§²ä®³¡¤¥ ­ä®§¤¥² ¦¡²¬©§¡ ä­®¥®N d䲦ö² ©®®¥¨å¬¬¥² ¤¥®®¡ ¡²´©«¥¬ ¤¥ «¯­°¬¥´´¥²¡®¤¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ³¯­ «²ä¶³ ¦ö² ¡´´

¦ö²¨©®¤²¡ ¡´´ §©¦´©§¡ 宧¯² ¬ä£«¥² ©® © ¦ö²¡²¨¹´´¥®N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–NL–6

t¹°Z s¹³´¥­ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¨µ³¨å¬¬³¡¶¦¡¬¬ RPPRN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z VNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ´©¬¬¶¥²«®©®§ ¯£¨ °²¯¶®©®§ ¡¶ ¦ö²°¡£«®©®§¡²N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z

l¡³´µ´²¹­­¥´ © ³¬µ´®¡ ¦¯²¤¯® ³«¡ ¨¡ °¥²­¡®¥®´ °å«¯°°¬¡¤¥ ¬µ¦´µ´³µ§ © ´¯°°¥® ¯£¨ ¶¡²¡ µ´²µ³´¡´ ­¥¤ ö°°®©®§¡² ®¥¤´©¬¬N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²´©«¥¬ XL ¥¥²³´¥ ¬©¤L ¶¡® ¤¥ r¥§¥¬©®§ ¶¥²¶¯¥² ¨µ©³¨¯µ¤¥¬©ª« §¥¶¡¡²¬©ª« ¡¦¶¡¬

RPPRN

k¯­­¥®´¡²¥²Z i ¤¥´´¡ ³¹³´¥­ ¢¥¨ö¶³ ©®§¡ §¯¤«ä®¤¡ ¦ö²°¡£«®©®§¡² ¥®¬©§´ VNQ © adrL ¥¦´¥²³¯­ ¤¥´ ²ö² ³©§ ¯­ ¢¥§²ä®³¡¤¥

­ä®§¤¥² ¦¡²¬©§¡ ä­®¥®N d䲦ö² ©®®¥¨å¬¬¥² ¤¥®®¡ ¡²´©«¥¬ «¯­°¬¥´´¥²¡®¤¥ «²¡¶ ¡¶³¥¤¤¡ ¡´´ ¦ö²¥¢¹§§¡ ¡®³¡­¬©®§ ¡¶ ¦¡²¬©§¡

§¡³¥² © ¬¡³´µ´²¹­­¥´N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–NL–7

t¹°Z s¹³´¥­ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¨µ³¨å¬¬³¡¶¦¡¬¬ RPPRN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z VNQN

sv

L 260/42

Europeiska unionens officiella tidning

30.9.2008

104

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ´©¬¬¶¥²«®©®§ ¯£¨ °²¯¶®©®§ ¡¶ ¦ö²°¡£«®©®§¡²N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z

QN f¯²¤¯®¥´ ³«¡ ¦ö²³¥³ ­¥¤ ¥®¨¥´¥² ³¯­ µ®¤¥² ´²¡®³°¯²´¥®

¡I ©®´¥ ¯¡¶³©«´¬©§´ «¡® ³ä´´¡³ © ²ö²¥¬³¥L ¯£¨

¢I ä² ¦ö²³¥§¬¡¤¥ ­¥¤ ¬¯£« ¯£¨ ³«¹¤¤¡¤¥ ­¯´ ¯¡¶³©«´¬©§ ö°°®©®§N

RN pµ®«´ Q ¢ §ä¬¬¥² ©®´¥ ¶©¤ ´²¡®³©´ ¦ö² ©®³¡­¬©®§³ä®¤¡­å¬ ¥¬¬¥² ®ä² ¦¯²¤¯®¥´ ³´å² ³´©¬¬¡ µ®¤¥² ©®³¡­¬©®§³²µ®¤¯²®¡N

SN e´´ ´©¬¬²ä£«¬©§´ ³ä«¥²¨¥´³µ´²¹­­¥ ³«¡ ¡¶§²ä®³¡³ © ¦¯²¤¯®¥´ ³å ¡´´ ¤¥´ ¦¡²¬©§¡ ¨µ³¨å¬¬³¡¶¦¡¬¬¥´ «¡® ³¯²´¥²¡³ ¯£¨ °¬¡£¥²¡³ ©

¤¥ ¯¬©«¡ ¥®¨¥´¥²®¡N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²´©«¥¬ YL ¥¥²³´¥L ´·¥¥¤¥ ¥® ¤¥²¤¥ ¬©¤L ¶¡® ¤¥ r¥§¥¬©®§ ¶¥²¶¯¥² ¨µ©³¨¯µ¤¥¬©ª«

§¥¶¡¡²¬©ª« ¡¦¶¡¬ RPPRN

k¯­­¥®´¡²¥²Z i ¤¥´´¡ ³¹³´¥­ ¢¥¨ö¶³ ©®§¡ §¯¤«ä®¤¡ ¦ö²°¡£«®©®§¡² ¥®¬©§´ VNQ © adrL ¥¦´¥²³¯­ ¤¥´ ²ö² ³©§ ¯­ ¢¥§²ä®³¡¤¥

­ä®§¤¥² ¦¡²¬©§¡ ä­®¥®N d䲦ö² ©®®¥¨å¬¬¥² ¤¥®®¡ ¡²´©«¥¬ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¡´´ ¥®¨¥´¥² ³«¡ ¡®¶ä®¤¡³ ¦ö² ¬¡§²©®§ ¡¶

¦ö²°¡£«®©®§¡²®¡ © ³¹¦´¥ ¡´´ §¡²¡®´¥²¡ ¡´´ ¡¬¬¡ ¯¬©«¡ ´¹°¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ¬¡§²¡³ °å ¬ä­°¬©§´ ³ä´´N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–NL–8

t¹°Z s¹³´¥­ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¨µ³¨å¬¬³¡¶¦¡¬¬ RPPRN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z VNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ´©¬¬¶¥²«®©®§ ¯£¨ °²¯¶®©®§ ¡¶ ¦ö²°¡£«®©®§¡²N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z

QN f¡²¬©§´ ¨µ³¨å¬¬³¡¶¦¡¬¬ ³«¡ µ´¥³¬µ´¡®¤¥ ´²¡®³°¯²´¥²¡³ © ¥®¨¥´¥²N

RN v¡²ª¥ ä­®¥ ¯£¨ ¦ö²¥­å¬ © ¶¡²ª¥ «¬¡³³ ¨¡² ³©® ³¥°¡²¡´¡ ¥®¨¥´N

SN Ä­®¥® ¯£¨ ¦ö²¥­å¬ © «¬¡³³ X ³«¡ ¤¥¬¡³ µ°° © ¯¬©«¡ ¥®¨¥´¥² ¦ö² ³¹²¯²L ¢¡³¥² ¯£¨ ¢¡´´¥²©¥²N

TN s°²¡¹¢µ²«¡² «¡® °¬¡£¥²¡³ © ¦ö²³¬µ´¢¡²¡ °¡°°«¡²´¯®§¥² ¯­ ¤¥³³¡ ´²¡®³°¯²´¥²¡³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¡²´©«¥¬ YNQN

UN o­ ¥¬¤³¬ä£«¡²¥ © «¬¡³³ R ¨¡² ³¡­¬¡´³ ©® «¡® ¤¥ °¬¡£¥²¡³ © ³¡­­¡ ¥®¨¥´ ³¯­ ³°²¥ª¢µ²«¡² ³¯­ ©®´¥ ¦ö²°¡£«¡´³ ©

°¡°°«¡²´¯®§¥²N

VN g¥®¯­ µ®¤¡®´¡§ ¦²å® ¡²´©«¥¬ YNQ «²ä¶³ ©®§¥´ ¬¯£« ¶©¤ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¢¡´´¥²©¥² ¦ö²µ´³¡´´ ¡´´ ¤¥ °¬¡£¥²¡´³ © ¥®¨¥´¥® °å ¥´´

³ä´´ ³¯­ §ö² ¡´´ ¡¬¬¡ ¢¡´´¥²©ö°°®©®§¡² ä² ³¬µ´®¡ ¯£¨ ²©«´¡¤¥ µ°°å´N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²´©«¥¬ QT ¶¡® ¤¥ r¥§¥¬©®§ ¶¥²¶¯¥² ¨µ©³¨¯µ¤¥¬©ª« §¥¶¡¡²¬©ª« ¡¦¶¡¬ RPPRN

k¯­­¥®´¡²¥²Z d¥®®¡ ¡²´©«¥¬ ¢¹§§¥² °å ¡²´©«¥¬ SL ¤ä² ¤¥´ ¦¡³´³´ä¬¬³ ¡´´ ¶©³³¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² © adr ©®´¥ ä² ´©¬¬ä­°¬©§¡N i ¤¥´´¡

³¹³´¥­ ¢¥¨ö¶³ ©®§¡ §¯¤«ä®¤¡ ¦ö²°¡£«®©®§¡² ¥®¬©§´ VNQ © adrN i ¡²´©«¥¬ QT ¦¡³´³´ä¬¬³ «²¡¶ ¦ö² ¥®¨¥´¥² © ¶©¬«¡ ¦¡²¬©§´

¨µ³¨å¬¬³¡¶¦¡¬¬ ´©¬¬¦ä¬¬©§´ ¬¡§²¡³N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–NL–9

t¹°Z s¹³´¥­ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¨µ³¨å¬¬³¡¶¦¡¬¬ RPPRN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z VNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ´©¬¬¶¥²«®©®§ ¯£¨ °²¯¶®©®§ ¡¶ ¦ö²°¡£«®©®§¡²N

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/43

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

105

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z

QN

e®¨¥´¥² ¥¬¬¥² ¡³«¡² ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ³°²¥ª¢µ²«¡² ³«¡ ´¹¤¬©§´ ­ä²«¡³ ¥®¬©§´ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

¡I fö² ³°²¡¹¢µ²«¡² © «¬¡³³ R ³¯­ ³¡­¬¡´³ ©® © °¡°°«¡²´¯®§¥²Z ¯²¤¥´ ”spuitbussen” H³°²¡¹¢µ²«¡²IN

¢I fö² ¢²¡®¤³¬ä£«¡²¥ © «¬¡³³ R ¯£¨ ³°²¥ª¢µ²«¡²Z ¥´©«¥´´ ®² RNRN

£I fö² ¢²¡®¤³¬ä£«¡²¥ © «¬¡³³ S ¯£¨ ³°²¥ª¢µ²«¡²Z ¥´©«¥´´ ®² SN

¤I fö² ¦ä²§¡¶¦¡¬¬ © «¬¡³³ TNQZ ¥´©«¥´´ ®² TNQN

¥I fö² §©¦´©§¡ ä­®¥® © «¬¡³³ VNQZ ¥´©«¥´´ ®² VNQN

¦I fö² ¦ö²¥­å¬ © «¬¡³³ VNRZ ¥´©«¥´´ ®² VNRN

§I fö² ¦²ä´¡®¤¥ ä­®¥® ¯£¨ ¦ö²¥­å¬ © «¬¡³³ XZ ¥´©«¥´´ ®² XN

¨I fö² ¡¬«¡¬©³«¡ ä­®¥®Z ¯²¤¥´ ”basen” H¢¡³¥²IN

©I fö² ³µ²¡ ä­®¥®Z ¯²¤¥´ ”zuren” H³¹²¯²IN

ªI fö² ¢¡´´¥²©¥²Z ¯²¤¥´ ”accu’s” H¢¡´´¥²©¥²IN

RN

s¡­­¡ ¥´©«¥´´¥² ¯£¨ ´¥¸´¥² ³«¡ ³¹®¬©§´ ¡®¢²©®§¡³ °å ¤¥ ¦ö²³¬µ´¢¡²¡ µ´²¹­­¥® © ¦¯²¤¯®¥´ ¤ä² ¥®¨¥´¥²®¡ «¡® °¬¡£¥²¡³N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²´©«¥¬ QU ¶¡® ¤¥ r¥§¥¬©®§ ¶¥²¶¯¥² ¨µ©³¨¯µ¤¥¬©ª« §¥¶¡¡²¬©ª« ¡¦¶¡¬ RPPRN

k¯­­¥®´¡²¥²Z d¥®®¡ ¡²´©«¥¬ ¢¹§§¥² °å ¡²´©«¥¬ S ¤ä² ¤¥´ ¦¡³´³´ä¬¬³ ¡´´ ¶©³³¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² © adr ©®´¥ ä² ´©¬¬ä­°¬©§¡N i ¤¥´´¡

³¹³´¥­ ¢¥¨ö¶³ ©®§¡ §¯¤«ä®¤¡ ¦ö²°¡£«®©®§¡² ¥®¬©§´ VNQ © adrN i ¡²´©«¥¬ QU ¦¡³´³´ä¬¬³ «²¡¶ ¦ö² ©¤¥®´©¦©¥²©®§ ¡¶ ¥®¨¥´¥² © ¶©¬«¡

¦¡²¬©§´ ¨µ³¨å¬¬³¡¶¦¡¬¬ ´©¬¬¦ä¬¬©§´ ¬¡§²¡³N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–NL–10

t¹°Z s¹³´¥­ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¨µ³¨å¬¬³¡¶¦¡¬¬ RPPRN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z WNUNTN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z fö²³©«´©§¨¥´³²¥§¬¥² ¦ö² ¬©¶³­¥¤¥¬L ¡®¤²¡ «¯®³µ­´©¯®³¶¡²¯² ¯£¨ ¤ªµ²¦¯¤¥²N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z

QN d¥´ ä² ¦ö²¢ªµ¤¥´ ¡´´ ´²¡®³°¯²´¥²¡ ¬©¶³­¥¤¥¬ ¯£¨ ¤ªµ²¦¯¤¥² ´©¬¬³¡­­¡®³ ­¥¤ ¦¡²¬©§´ ¨µ³¨å¬¬³¡¶¦¡¬¬N

RN f¯²¤¯®¥´ ³«¡ ³´å ³´©¬¬¡ ¶©¤ ©®³¡­¬©®§¥®N

SN f¯²¤¯®¥´ ³«¡ ¶¡²¡ ¦ö²³¥´´ ­¥¤ ¥´´ ¯²¡®§¥¦ä²§¡´ ¢¬©®«¡®¤¥ ¬ªµ³ ¶©¤ «ö²®©®§ ¯£¨ ®ä² ¤¥´ ³´å² ³´©¬¬¡ ¦ö² ©®³¡­¬©®§N

TN u®¤¥² ©®³¡­¬©®§ ¶©¤ ¥® ¦¡³´ °µ®«´ ³¯­ ä² ¡¶³¥¤¤ ¦ö² ¤¥´´¡ ³«¡ ­¯´¯²® ³´ä®§¡³ ¡¶N g¥®¯­ µ®¤¡®´¡§ ¦²å® °µ®«´ S «¡®

䶥® ¤¥´ ¢¬©®«¡®¤¥ ¬ªµ³¥´ ³´ä®§¡³ ¡¶N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²´©«¥¬ QS ¶¡® ¤¥ r¥§¥¬©®§ ¶¥²¶¯¥² ¨µ©³¨¯µ¤¥¬©ª« §¥¶¡¡²¬©ª« ¡¦¶¡¬ RPPRN

k¯­­¥®´¡²¥²Z fö²¢µ¤¥´ © WNUNT © adr µ´¶©¤§¡³L ¥¦´¥²³¯­ ¤¥´ ­¥¤ ´¡®«¥ °å ¤¥® ³´¯²¡ ­å®§¦¡¬¤¥® ©®³¡­¬¡¤¥ ä­®¥®

°²¡«´©³«´ ´¡§¥´ ¡¬¬´©¤ ¦©®®³ ä­®¥® © «¬¡³³ VNQ ­¥¤N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

sv

L 260/44

Europeiska unionens officiella tidning

30.9.2008

106

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

RO–bi–NL–11

t¹°Z s¹³´¥­ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¨µ³¨å¬¬³¡¶¦¡¬¬ RPPRN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z WNUNYN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z rö«¦ö²¢µ¤N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z s«¹¬´¡² ­¥¤ ”rö«®©®§ ¦ö²¢ªµ¤¥®” ³«¡ ¶¡²¡ ¶ä¬ ³¹®¬©§´ ¡®¢²©®§¡¤¥ °å ¦¯²¤¯®¥´³

³©¤¯² ¯£¨ ¢¡«³©¤¡N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²´©«¥¬ YL ¶©¥²¤¥ ¬©¤L ¶¡® ¤¥ r¥§¥¬©®§ ¶¥²¶¯¥² ¨µ©³¨¯µ¤¥¬©ª« §¥¶¡¡²¬©ª« ¡¦¶¡¬

RPPRN

k¯­­¥®´¡²¥²Z e¦´¥²³¯­ ³¹³´¥­¥´ ¡¶³¥² ©®³¡­¬©®§ ¡¶ ¦¡²¬©§¡ ä­®¥® ¦²å® ¥®³«©¬¤¡ ¦ö²¥³«²©¶³ ¤¥´ © ¡²´©«¥¬ YNT ¡´´ ³«¹¬´¡² ­¥¤

rö«®©®§ ¦ö²¢ªµ¤¥®” ­å³´¥ ¶¡²¡ ¶ä¬ ³¹®¬©§´ ¡®¢²©®§¡¤¥N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–NL–12

t¹°Z s¹³´¥­ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¨µ³¨å¬¬³¡¶¦¡¬¬ RPPRN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z XNQNUN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z u´²µ³´®©®§ ¡¶ ¯¬©«¡ ´¹°¥²N

v¡²ª¥ ´²¡®³°¯²´¥®¨¥´ ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡² ¦¡²¬©§´ ¡¶¦¡¬¬ ³«¡ ¦ö²³¥³ ­¥¤

¡I ­©®³´ ¥® ¢²¯­³«¬¯³³ ¦ö² ¶¡²ª¥ ¦¯²¤¯®L ¡¶ ¬ä­°¬©§ ³´¯²¬¥« ¦ö² ¦¯²¤¯®¥´³ ¶©«´ ¯£¨ ¨ªµ¬¤©¡­¥´¥²L

¢I µ´²µ³´®©®§ ¦ö² ¡¬¬­ä®®¡ 崧䲤¥² ¥®¬©§´ ¤¥ ³ä«¥²¨¥´³¦ö²¥³«²©¦´¥² ³¯­ ¡¶³¥³ © UNTNSL © ³¹®®¥²¨¥´

©I ´¶å ³¥°¡²¡´¡ ³´å¥®¤¥ ¶¡²®©®§³³©§®¡¬¥² H´N¥¸N ²¥¦¬¥«´¥²¡®¤¥ «¯®¥²L ¶¡²®©®§³´²©¡®§¬¡² ¥¬¬¥² ¢¬©®«¡®¤¥ ¯²¡®§¥¦ä²§¡¤¥

¬¡­°¯² ³¯­ ä² ¯¢¥²¯¥®¤¥ ¡¶ ¦¯²¤¯®¥´³ ¥¬¡®¬ä§§®©®§IL

©©I ¥® ³«¹¤¤³ª¡£«¡ ¥¬¬¥² ³«¹¤¤³«¬ä¤¥² ¡¶ §¯¤ «¶¡¬©´¥´ H´N¥¸N ¥®¬©§´ ¥µ²¯°¥©³« ³´¡®¤¡²¤ en TWQI ¦ö² ³¡­´¬©§¡ © °¥²³¯®¡¬¥®L

©©©I ¥® ¨¡®¤¬¡­°¡ H³¥ XNSNTI ¦ö² ³¡­´¬©§¡ © °¥²³¯®¡¬¥®L

©¶I ¡®¤®©®§³µ´²µ³´®©®§ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¤¥ ¹´´¥²¬©§¡²¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ sW H³¥ XNUI ¯­ ¤¥®®¡ ¹´´¥²¬©§¡²¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥ ä²

´©¬¬ä­°¬©§ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¡®§©¶¥¬³¥²®¡ © «¯¬µ­® QY © ´¡¢¥¬¬ a © SNRL

£I ¤¥® µ´²µ³´®©®§ ³¯­ ¢¥¨ö¶³ ¦ö² «¯­°¬¥´´¥²¡®¤¥ ¯£¨ ³ä²³«©¬¤¡ 崧䲤¥² ¥®¬©§´ ¤¥ ³«²©¦´¬©§¡ ©®³´²µ«´©¯®¥²®¡ © UNTNSN

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z e® ³ä«¥²¨¥´³¬å¤¡ ³«¡ ¦ö²¡³ ­¥¤ ¯­¢¯²¤ ¯£¨ ¶¡²¡ ´©¬¬§ä®§¬©§ ¦ö² ¡¬¬¡ © °¥²³¯®¡¬¥®N

l夡® ³«¡ ©®®¥¨å¬¬¡ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

¡I fµ¬¬³´ä®¤©§´ ³¬µ´¡®¤¥ ³«¹¤¤³§¬¡³ö§¯®N

¢I s«¹¤¤¡®¤¥ ¡®¤®©®§³­¡³«N

£I s¹²¡¢¥³´ä®¤©§¡L ³¹²¡³ä«²¡ ¯¶¥²¡¬¬¥² ¥¬¬¥² ¦ö²«¬ä¤¥®N

¤I s¹®´¥´©³«¡ §µ­­©¨¡®¤³«¡²N

¥I s¹²¡³ä«²¡ ¯£¨ ³¹²¡²¥³©³´¥®´¡ ³´ö¶¬¡² ¥¬¬¥² ³ä«¥²¨¥´³³«¯²N

¦I e® ¦¬¡³«¡ ­¥¤ ¤¥³´©¬¬¥²¡´ ¶¡´´¥® ¦ö² ö§¯®¢¡¤N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²´©«¥¬ QQ ¶¡® ¤¥ r¥§¥¬©®§ ¶¥²¶¯¥² ¨µ©³¨¯µ¤¥¬©ª« §¥¶¡¡²¬©ª« ¡¦¶¡¬ RPPRN

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/45

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

107

k¯­­¥®´¡²¥²Z på §²µ®¤ ¡¶ ¤¥® ³´¯²¡ ­å®§¦¡¬¤¥® ©®³¡­¬¡¤¥ ¦¡²¬©§¡ ä­®¥® ¦ö²¥³«²©¶³ ¥¸´²¡ «²¡¶ ¡¶³¥¥®¤¥ ¯¢¬©§¡´¯²©³«

³ä«¥²¨¥´³µ´²µ³´®©®§L ³¯­ ö¶¥²³«²©¤¥² «²¡¶¥® © XNQNU © adrN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

SE Sverige

RO–bi–SE–1

t¹°Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¡¶¦¡¬¬ ´©¬¬ ¡®¬ä§§®©®§¡² ¦ö² ¢¯²´³«¡¦¦¡®¤¥ ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¡¶¦¡¬¬N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z RL UNR ¯£¨ VNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ «¬¡³³©¦©£¥²©®§L ­ä²«®©®§ ¯£¨ ¥´©«¥´´¥²©®§L ³¡­´ ¯­ ´©¬¬¶¥²«®©®§ ¯£¨

°²¯¶®©®§ ¡¶ ¦ö²°¡£«®©®§¡²N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z l¡§³´©¦´®©®§¥® ©®®¥¨å¬¬¥² ¦ö²¥®«¬¡¤¥ «¬¡³³©¦©£¥²©®§³«²©´¥²©¥²L ­©®¤²¥ ³´²ä®§¡ «²¡¶ ¦ö²

´©¬¬¶¥²«®©®§ ¯£¨ °²¯¶®©®§ ¡¶ ¦ö²°¡£«®©®§¡²L ¯£¨ 䮤²¡¤¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ­ä²«®©®§ ¯£¨ ¥´©«¥´´¥²©®§N

i³´ä¬¬¥´ ¦ö² ¡´´ ¦¡²¬©§´ ¡¶¦¡¬¬ «¬¡³³©¦©£¥²¡³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ adr ¤¥¬¡³ ¤¥´ ©® © ¯¬©«¡ ¡¶¦¡¬¬³§²µ°°¥²N v¡²ª¥ ¡¶¦¡¬¬³§²µ°° ©®®¥¨å¬¬¥²

ä­®¥® ³¯­ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ adr «¡® ³¡­¥­¢¡¬¬¥²¡³N

v¡²ª¥ ¦ö²°¡£«®©®§ ³«¡ ­ä²«¡³ ­¥¤ «¯¤¥® ¦ö² ¤¥® ¢¥²ö²¤¡ ¡¶¦¡¬¬³§²µ°°¥® © ³´ä¬¬¥´ ¦ö² unM®µ­²¥´N

u²³°²µ®§¬©§ ¨ä®¶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z sä²³«©¬¤¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¶©³³¡ ©®²©«¥³ ´²¡®³°¯²´¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´

§¯¤³ °å ¶ä§ ¯£¨ © ´¥²²ä®§N

k¯­­¥®´¡²¥²Z d¥³³¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¦å² ¥®¤¡³´ ´©¬¬ä­°¡³ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¡¶¦¡¬¬ ¦²å® ¯¦¦¥®´¬©§¡ å´¥²¶©®®©®§³³´¡´©¯®¥²

´©¬¬ ¡®¬ä§§®©®§¡² ¦ö² ¢¯²´³«¡¦¦¡®¤¥ ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¡¶¦¡¬¬N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–SE–2

t¹°Z a¶³ä®¤¡²¥®³ ®¡­® ¯£¨ ¡¤²¥³³ © §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯®¥®N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNTNQNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z a¬¬­ä®®¡ µ°°§©¦´¥² © §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯®¥®N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z e®¬©§´ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥® «²ä¶³ ©®§¥® µ°°§©¦´ ¯­ ¡¶³ä®¤¡²¥®³ ®¡­® ¯£¨

¡¤²¥³³ © ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ¡´´ ´ö­¤¡ ¥ª ²¥®§ª¯²¤¡ ¦ö²°¡£«®©®§¡² ²¥´µ²®¥²¡³ ©®¯­ ¥´´ ¤©³´²©¢µ´©¯®³³¹³´¥­N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z sä²³«©¬¤¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¶©³³¡ ©®²©«¥³ ´²¡®³°¯²´¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¶ä§

¯£¨ © ´¥²²ä®§N

k¯­­¥®´¡²¥²Z tö­¤¡ ¥ª ²¥®§ª¯²¤¡ ¦ö²°¡£«®©®§¡² ³¯­ ²¥´µ²®¥²¡³ «¯­­¥² © ¤¥ ¦¬¥³´¡ ¦¡¬¬ ¡´´ ©®®¥¨å¬¬¡ ³­å ­ä®§¤¥² ¡¶

¦¡²¬©§´ §¯¤³N

d¥´´¡ µ®¤¡®´¡§ ´©¬¬ä­°¡³ ¦²ä­³´ ¡¶ ©®¤µ³´²©¥² ¦ö² ²¥´µ² ¡¶ ´ö­¤¡L ¥ª ²¥®§ª¯²¤¡ §¡³¢¥¨å¬¬¡²¥ © µ´¢¹´¥ ­¯´ ¦¹¬¬¤¡N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–SE–3

t¹°Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ © ®ä²¨¥´¥® ¡¶ ©®¤µ³´²©¯­²å¤¥®L ©®«¬µ³©¶¥ ´²¡®³°¯²´¥² °å ¡¬¬­ä® ¶ä§ ­¥¬¬¡® ¯¬©«¡ ¤¥¬¡² ¡¶

©®¤µ³´²©¯­²å¤¥®N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z b©¬¡§¯²®¡ a ¯£¨ bN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¡¬¬­ä® ¶ä§N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ © ®ä²¨¥´¥® ¡¶ ©®¤µ³´²©¯­²å¤¥®L ©®«¬µ³©¶¥ ´²¡®³°¯²´¥² °å

¡¬¬­ä® ¶ä§ ­¥¬¬¡® ¯¬©«¡ ¤¥¬¡² ¡¶ ©®¤µ³´²©¯­²å¤¥®N u®¤¡®´¡§¥® ²ö² ¥´©«¥´´¥²©®§ ¯£¨ ­ä²«®©®§ ¡¶ ¦ö²°¡£«®©®§¡²L §¯¤³¤¥«í

¬¡²¡´©¯®¥²L ¦ö²¡²©®´¹§ ¯£¨ §¯¤«ä®®¡®¤¥£¥²´©¦©«¡´ ¥®¬©§´ YN

sv

L 260/46

Europeiska unionens officiella tidning

30.9.2008

108

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z sä²³«©¬¤¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¶©³³¡ ©®²©«¥³ ´²¡®³°¯²´¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¶ä§

¯£¨ © ´¥²²ä®§N

k¯­­¥®´¡²¥²Z d¥´ ¦ö²¥«¯­­¥² © ¥´´ ¡®´¡¬ ³©´µ¡´©¯®¥² ¡´´ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ­¥¬¬¡® ¯­²å¤¥® ³¯­ ¬©§§¥² °å ¶¡²³©®

³©¤¡ ¯­ ¥® ¡¬¬­ä® ¶ä§N d¥®®¡ ´²¡®³°¯²´¦¯²­ µ´§ö² ©®´¥ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å °²©¶¡´ ¶ä§ ¯£¨ ¢ö² ¤ä²¦ö² ¯­¦¡´´¡³ ¡¶

¤¥ ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡N jä­¦ö² 䶥® ­¥¤ ¡²´©«¥¬ VNQT © ¤©²¥«´©¶ YVOTYOegN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–SE–4

t¹°Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ³¯­ ¢¥³¬¡§´¡§©´³ ¡¶ ­¹®¤©§¨¥´¥²®¡N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z b©¬¡§¯²®¡ a ¯£¨ bN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¶ä§N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z a¶¶©«¥¬³¥² ¦²å® ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ «¡® ´©¬¬å´¡³ ¯­ ¤¥ «¡® ­¯´©¶¥²¡³ §¥®¯­ ¨ä®¶©³í

®©®§ ´©¬¬ ¡²¢¥´¡²³«¹¤¤L ¬¯³³®©®§³²©³«¥²L ö¶¥²¬ä­®¡®¤¥ ¡¶ ¢¥¶©³L ­N­N

a¶¶©«¥¬³¥² ¦²å® ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ «¡® ¥®¤¡³´ ´©¬¬å´¡³ ¯­ ´©¬¬¦²¥¤³³´ä¬¬¡®¤¥ ³ä«¥²¨¥´ §¡²¡®´¥²¡³ µ®¤¥² ®¯²­¡¬¡ ´²¡®³°¯²´¦ö²í

¨å¬¬¡®¤¥®N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z sä²³«©¬¤¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¶©³³¡ ©®²©«¥³ ´²¡®³°¯²´¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¶ä§

¯£¨ © ´¥²²ä®§N

k¯­­¥®´¡²¥²Z d¥³³¡ µ®¤¡®´¡§ ¦å² ¥®¤¡³´ ´©¬¬ä­°¡³ ¡¶ ­¹®¤©§¨¥´¥² ³¯­ ¢¥³¬¡§´¡² ¦¡²¬©§´ §¯¤³N

u®¤¡®´¡§¥´ ¡¶³¥² ¬¯«¡¬ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ §¯¤³ ³¯­ ¢¥³¬¡§´¡§©´³ ¡¶ °¯¬©³¥®L ¥¸¥­°¥¬¶©³ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ¥¬¬¥² ³´µ¬¥® ¥§¥®¤¯­N

p²¯¢¬¥­¥´ ­¥¤ ¤¥³³¡ ´¹°¥² ¡¶ §¯¤³ ä² ¡´´ ­¡® ¡¬¤²©§ «¡® ¶¡²¡ ³ä«¥² °å ¤¥³³ «¬¡³³©¦©£¥²©®§N d¥³³µ´¯­ ä² §¯¤³¥´ ¯¦´¡ ©®´¥

¦ö²°¡£«¡´L ­ä²«´ ¥¬¬¥² ¥´©«¥´´¥²¡´ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ adrN hµ®¤²¡´¡¬³ ³å¤¡®¡ ´²¡®³°¯²´¥² §¥®¯­¦ö²³ 岬©§¥® ¡¶ °¯¬©³¥®N

s­µ§§¥¬³°²©´ ³«¡ ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ¦²å® ¤¥® °¬¡´³ ¤ä² ¤¥® ¢¥³¬¡§´¯§³ ´©¬¬ ¥® ¡®¬ä§§®©®§ ¤ä² ¢¥¶©³­¡´¥²©¡¬ ¦ö²¶¡²¡³ ¯£¨ ¤ä²¥¦´¥²

´©¬¬ ¥® ¡®¬ä§§®©®§ ¤ä² ³°²©´¥® ¦ö²³´ö²³N a¶³´å®¤¥´ ­¥¬¬¡® ¤¥ ´¶å ³¥®¡²¥ «¡® ¶¡²¡ ¬å®§´N d¥ ´©¬¬å´®¡ ¡¶¶©«¥¬³¥²®¡ ä² ¦ö¬ª¡®¤¥Z

¡I ¶¡²ª¥ ¦ö²°¡£«®©®§ ­å³´¥ ©®´¥ ¶¡²¡ ¥´©«¥´´¥²¡¤L ¯£¨ ¢I §¯¤«ä®¤¡ ¦ö²°¡£«®©®§¡² ­å³´¥ ©®´¥ ¡®¶ä®¤¡³N v¡²ª¥ °¡¬¬ ³¯­

©®®¥¨å¬¬¥² ³å¤¡®¡ ¦ö²°¡£«®©®§¡² ­å³´¥ ¥­¥¬¬¥²´©¤ ¶¡²¡ ¥´©«¥´´¥²¡¤¥ °å ¥´´ «¯²²¥«´ ³ä´´N a¬¬¡ ö¶²©§¡ «²¡¶ ­å³´¥ µ°°¦¹¬¬¡³N

u®§¥¦ä² RP ³å¤¡®¡ ´²¡®³°¯²´¥² §¥®¯­¦ö²³ ¶¡²ª¥ å²N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–SE–5

t¹°Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ © ¯£¨ © ®ä²¨¥´¥® ¡¶ ¨¡­®¡²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z XNQNRL XNQNUL YNQNRN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z d¯«µ­¥®´ ³¯­ ³«¡ ­¥¤¦ö²¡³ © ´²¡®³°¯²´¥®¨¥´¥®N v¡²ª¥ ´²¡®³°¯²´¥®¨¥´ ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡²

¦¡²¬©§´ §¯¤³ ³«¡ ¶¡²¡ µ´²µ³´¡¤ ­¥¤ ¤¥® ¡®§©¶®¡ µ´²µ³´®©®§¥®N g¯¤«ä®®¡®¤¥ ¡¶ ¦¯²¤¯®N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z

h¡®¤¬©®§¡² H­¥¤ µ®¤¡®´¡§ ¡¶ ¦ö²¡²©®´¹§¥´I ³¯­ ©®´¥ ­å³´¥ ­¥¤¦ö²¡³ © ´²¡®³°¯²´¥®¨¥´¥®N

e® ´²¡®³°¯²´¥®¨¥´ ­å³´¥ ©®´¥ ¶¡²¡ µ´²µ³´¡¤ ­¥¤ ¤¥® µ´²µ³´®©®§ ³¯­ ¡®§¥³ © XNQNUN

d¥´ ­å³´¥ ©®´¥ ¦©®®¡³ ¥´´ §¯¤«ä®®¡®¤¥£¥²´©¦©«¡´ ¦ö² ¤²¡§¢©¬¡²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z sä²³«©¬¤¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¶©³³¡ ©®²©«¥³ ´²¡®³°¯²´¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¶ä§

¯£¨ © ´¥²²ä®§N

k¯­­¥®´¡²¥²Z jä­¦ö² ­¥¤ ¡²´©«¥¬ VNQT © ¤©²¥«´©¶ YVOTYOegN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/47

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

109

RO–bi–SE–6

t¹°Z i®´¹§ ¯­ adrMµ´¢©¬¤®©®§ ¦ö² ©®³°¥«´ö²¥²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z XNRNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z f¯²¤¯®³¦ö²¡²®¡ ­å³´¥ §¥®¯­§å µ´¢©¬¤®©®§N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z i®³°¥«´ö²¥² ³¯­ µ´¦ö² 岬©§¡ ´¥«®©³«¡ ¢¥³©«´®©®§¡² ¡¶ ¦¯²¤¯® ­å³´¥ ©®´¥ ¤¥¬´¡ © ¤¥®

µ´¢©¬¤®©®§ ³¯­ ¡¶³¥³ © XNR ¥¬¬¥² ©®®¥¨¡ ¥´´ ©®´¹§ ¯­ adrMµ´¢©¬¤®©®§N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z sä²³«©¬¤¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¶©³³¡ ©®²©«¥³ ´²¡®³°¯²´¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¶ä§

¯£¨ © ´¥²²ä®§N

k¯­­¥®´¡²¥²Z i ¶©³³¡ ¦¡¬¬ «¡® ¤¥ ¦¯²¤¯® ³¯­ °²¯¶¡³ ¶©¤ ¤¥® ´¥«®©³«¡ ¢¥³©«´®©®§¥® ­¥¤¦ö²¡ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ © ¬¡³´¥®L

¥¸¥­°¥¬¶©³ © ¦¯²­ ¡¶ ¥ª ²¥®§ª¯²¤¡L ´ö­¤¡ ´¡®«¡²N

b¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ © QNS ¯£¨ XNRNS §ä¬¬¥² ¦¯²´¦¡²¡®¤¥N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–SE–7

t¹°Z l¯«¡¬ ¤©³´²©¢µ´©¯® ¡¶ un QRPRL QRPS ¯£¨ QRRS © ´¡®«¦¯²¤¯®N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNTNQNQNVL UNTNQNTNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z fö² ´ö­¤¡L ¥ª ²¥®§ª¯²¤¡ ´¡®«¡² ¯£¨ ´¡®«£¯®´¡©®²¡² ³«¡ ¢¥³«²©¶®©®§¥® ö¶¥²¥®³³´ä­­¡ ­¥¤

UNTNQNQNVN f¬¥²¡ ­¯´´¡§¡²¥³ ®¡­® ¯£¨ ¡¤²¥³³ ¦å² ¡®§¥³ © ¡®¤²¡ ¨¡®¤¬©®§¡²N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z fö² ´ö­¤¡L ¥ª ²¥®§ª¯²¤¡ ´¡®«¡² ¯£¨ ´¡®«£¯®´¡©®²¡² «²ä¶³ ¤¥´ ©®´¥ ®å§¯® ¢¥³«²©¶í

®©®§ © §¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯®¥® ¥®¬©§´ UNTNQNQNV ¯­ ­ä®§¤¥® ¡¶ ä­®¥´ © ¬¡³´®©®§³°¬¡®¥® ¡®§¥³ ³¯­ PN m¯´´¡§¡²®¡³ ®¡­® ¯£¨

¡¤²¥³³ «²ä¶³ ©®´¥ © ®å§²¡ ¨¡®¤¬©®§¡² © ¦¯²¤¯®¥´N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z sä²³«©¬¤¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¶©³³¡ ©®²©«¥³ ´²¡®³°¯²´¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¶ä§

¯£¨ © ´¥²²ä®§N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–SE–9

t¹°Z l¯«¡¬¡ ´²¡®³°¯²´¥² ©®¯­ ª¯²¤¢²µ«³¯­²å¤¥® ¯£¨ ¢¹§§°¬¡´³¥²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNTL VNX ¯£¨ YNQNRN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z g¯¤³¤¥«¬¡²¡´©¯®L «¯®³´²µ«´©¯® ¡¶ ´¡®«¡²L §¯¤«ä®®¡®¤¥£¥²´©¦©«¡´N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z l¯«¡¬¡ ´²¡®³°¯²´¥² ©®¯­ ª¯²¤¢²µ«³¯­²å¤¥® ¯£¨ ¢¹§§°¬¡´³¥² ¢¥¨ö¶¥² ©®´¥ µ°°¦¹¬¬¡

¶©³³¡ «²¡¶Z

¡I e® ¤¥«¬¡²¡´©¯® ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ «²ä¶³ ©®´¥N

¢I Ĭ¤²¥ ´¡®«¡²O£¯®´¡©®²¡² ³¯­ ©®´¥ «¯®³´²µ¥²¡´³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ «¡°©´¥¬ VNX µ´¡® ¥®¬©§´ 䬤²¥ ®¡´©¯®¥¬¬ ¬¡§³´©¦´®©®§ ¯£¨

³¯­ ­¯®´¥²¡´³ °å ¤¥°å¶¡§®¡² ¦å² ¦¯²´¦¡²¡®¤¥ ¡®¶ä®¤¡³N

£I Ĭ¤²¥ ´¡®«¡²L ³¯­ ©®´¥ µ°°¦¹¬¬¥² «²¡¶¥® © VNW ¥¬¬¥² VNXL ¡¶³¥¤¤¡ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ä­®¥® ¥®¬©§´ un QRVXL QYYYL SRUV

¯£¨ SRUWL ­¥¤ ¥¬¬¥² µ´¡® ¶ä§¢¥¬ä§§®©®§³µ´²µ³´®©®§L ¦å² ¦¯²´¦¡²¡®¤¥ ¡®¶ä®¤¡³ ¦ö² ¬¯«¡¬¡ ´²¡®³°¯²´¥² ¯£¨ © ®ä²¨¥´¥® ¡¶

¶ä§¡²¢¥´¥®N

¤I g¯¤«ä®®¡®¤¥£¥²´©¦©«¡´ «²ä¶³ ©®´¥ ¦ö² ¤¥°å¶¡§®¡² ¯£¨ ´¡®«¦¯²¤¯® ­¥¤ ¥¬¬¥² µ´¡® ¶ä§¢¥¬ä§§®©®§³µ´²µ³´®©®§N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z sä²³«©¬¤¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¶©³³¡ ©®²©«¥³ ´²¡®³°¯²´¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¶ä§

¯£¨ © ´¥²²ä®§N

k¯­­¥®´¡²¥²Z e® ¤¥°å¶¡§® ä² ¥® ´¹° ¡¶ ¢¯¤ ¦ö² ­¡®³«¡°¥´ ­¥¤ ¤¥¬³ ¥´´ ­¡®³«¡°³µ´²¹­­¥L ¤¥¬³ ¥® ©£«¥M§¯¤«ä®¤

´¡®«O£¯®´¡©®¥² ¦ö² ¤©¥³¥¬¢²ä®³¬¥ ¡¶³¥´´ ¦ö² ¤²©¦´¥® ¡¶ ³«¯§³¢²µ«³´²¡«´¯²¥²N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

sv

L 260/48

Europeiska unionens officiella tidning

30.9.2008

110

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

RO–bi–SE–10

t¹°Z t²¡®³°¯²´ © ´¡®«¡² ¡¶ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥®N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z TNQNTN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z e¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ¦å² ¥®¤¡³´ ¦ö²°¡£«¡³ © ¦ö²°¡£«®©®§¡² ¥®¬©§´ TNQNTN

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥® §¯¤«ä®®¥² ¦¯²¤¯® ³¯­ ä² ¡¶³¥¤¤¡ ¦ö²

´²¡®³°¯²´ © ´¡®«¡² ¡¶ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥®N t²¡®³°¯²´ © ´¡®«¡² §¯¤«ä®®³ ¥®¤¡³´ © ¦²å§¡ ¯­ ³å¤¡®¡ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ³¯­

¡®§¥³ © ¦ö²¯²¤®©®§¥® ¥¬¬¥² §¥®¯­ ¥´´ ³°¥£©¡¬§¯¤«ä®®¡®¤¥ ¦²å® ¤¥® ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥®N

e´´ ¦¯²¤¯® ³¯­ ä² ¬¡³´¡´ ­¥¤ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® © ´¡®«¡² ­å³´¥ ¶¡²¡ ­ä²«´ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ²¥§¬¥²®¡ © UNSNRNQNQL UNSNQNQNRN

¯£¨ UNSNQNTN e®¤¡³´ ¥´´ ¦¯²¤¯® © ´²¡®³°¯²´¥®¨¥´¥® ¦å² ´²¡®³°¯²´¥²¡ ¦¡²¬©§´ §¯¤³N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z t©¬¬ä§§ s – sä²³«©¬¤¡ ²¥§¬¥² ¦ö² ©®²©«¥³ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¶ä§N u´§©¶¥´

© ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¬¡§¥® ¯­ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¶ä§ ¯£¨ ¤¥® ³¶¥®³«¡ ¦ö²¥³«²©¦´¥® sÄifs QYYSZTN

k¯­­¥®´¡²¥²Z d¥´´¡ §ä¬¬¥² ¥®¤¡³´ ©®²©«¥³ ´²¡®³°¯²´¥² ¯£¨ ¯­ ´²¡®³°¯²´¥® ´©¬¬ ³´ö²³´¡ ¤¥¬¥® ³«¥² ¬¯«¡¬´N d¥ ¡«´µ¥¬¬¡

¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ ¶¡² © «²¡¦´ ©®®¡® s¶¥²©§¥ ¢¬¥¶ ­¥¤¬¥­ ¡¶ eµ²¯°¥©³«¡ µ®©¯®¥®N

e®¤¡³´ ´¶å ¦ö²¥´¡§ µ´¦ö² ´²¡®³°¯²´¥² ­¥¤ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® © ´¡®«¦¯²¤¯®N i®¯­ ¥® ³®¡² ¦²¡­´©¤ ¦ö²¶ä®´¡³ ¥® ö¶¥²§å®§ ´©¬¬

¥­µ¬³©¯®¥² ³«¥N

g¡­­¡¬´ µ®¤¡®´¡§Z ®² XTN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–SE–11

t¹°Z kö²«¯²´

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z XNRN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z k²¡¶ °å µ´¢©¬¤®©®§ ¡¶ ¦¯²¤¯®¥´³ ¢¥³ä´´®©®§N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z fö²¡²µ´¢©¬¤®©®§ ¦å² ©®´¥ ³«¥ © ®å§¯´ ¡¶ ¤¥ ¦¯²¤¯® ³¯­ ¡®§¥³ © XNRNQNQN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z t©¬¬ä§§ s – sä²³«©¬¤¡ ²¥§¬¥² ¦ö² ©®²©«¥³ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¶ä§L µ´§©¶¥´

© ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¬¡§¥® ¯­ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¶ä§N

k¯­­¥®´¡²¥²Z l¯«¡¬ ´²¡®³°¯²´N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–SE–12

t¹°Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ un PSSU f¹²¶¥²«¥²©¥²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z b©¬¡§¡ bL WNRNTL vR HQIN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¢²µ« ¡¶ exOiiM ¯£¨ exOiiiM¦¯²¤¯®N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z v©¤ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ un PSSU f¹²¶¥²«¥²©¥² ä² ³°¥£©¡¬¢¥³´ä­­¥¬³¥® vR HQI © WNRNT

¥®¤¡³´ ´©¬¬ä­°¬©§ ¯­ ¤¥´ ¥¸°¬¯³©¶¡ ©®®¥¨å¬¬¥´³ ®¥´´¯¶©«´ ö¶¥²³´©§¥² S PPP «§ HT PPP «§ ­¥¤ ³¬ä°¦¯²¤¯®I ¯£¨ ¦¹²¶¥²«¥²©¥²®¡

ä² «¬¡³³©¦©£¥²¡¤¥ ³¯­ un PSSU ¥®¬©§´ ´¡¢¥¬¬¥® ¦ö² ³´¡®¤¡²¤«¬¡³³©¦©£¥²©®§ ¡¶ ¦¹²¶¥²«¥²©¥² © RNQNSNUNU © ¤¥® ¦ª¯²´¯®¤¥

²¥¶©¤¥²¡¤¥ µ´§å¶¡® ¡¶ fö²¥®´¡ ®¡´©¯®¥²®¡³ ²¥«¯­­¥®¤¡´©¯®¥² ¯­ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³N

e® ³å¤¡® «¬¡³³©¦©£¥²©®§ ³«¡ ³«¥ ­¥¤ ³¡­´¹£«¥ ¡¶ ¤¥® ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥®N e® ¢¥«²ä¦´¥¬³¥ ¡¶ «¬¡³³©¦©£¥²©®§¥® ³«¡

­¥¤¦ö²¡³ © ´²¡®³°¯²´¥®¨¥´¥®N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z t©¬¬ä§§ s – sä²³«©¬¤¡ ²¥§¬¥² ¦ö² ©®²©«¥³ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¶ä§L µ´§©¶¥´

© ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¬¡§¥® ¯­ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¶ä§N

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/49

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

111

k¯­­¥®´¡²¥²Z f¹²¶¥²«¥²©¥² ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ¥®¤¡³´ µ®¤¥² ´¶å «¯²´¡ °¥²©¯¤¥² ¶¡²ª¥ å²L ®ä­¬©§¥® ¶©¤ å²³³«©¦´¥´ ¯£¨ ¶©¤ ­åí

®¡¤³³«©¦´¥´ ¡°²©¬O­¡ªN t²¡®³°¯²´¥® ¦²å® ¬¥¶¥²¡®´ö² ´©¬¬ ´¥²­©®¡¬ «¡® µ´¡® ³´ö²²¥ ³¶å²©§¨¥´¥² µ´¦ö²¡³ ­¥¤ ¤¥® ®µ¶¡²¡®¤¥

¦¯²¤¯®³°¡²«¥® ¡¶ exM§¯¤«ä®¤¡ ¦¯²¤¯®N d©³´²©¢µ´©¯®¥® ¡¶ ¦¹²¶¥²«¥²©¥²®¡ ¦²å® ´¥²­©®¡¬¥²®¡ ´©¬¬ å´¥²¦ö²³ä¬ª¡²®¡ ¯£¨ ¡¶

ö¶¥²³«¯´´³¶¡²¯² ´©¬¬¢¡«¡ ´©¬¬ ´¥²­©®¡¬¥²®¡ ¢¥§²ä®³¡³ ¥­¥¬¬¥²´©¤ ¡¶ ¢²©³´¥® °å exM§¯¤«ä®¤¡ ¦¯²¤¯®N t²¡®³°¯²´ö²¥²®¡ ä²

©®´¥ ©®´²¥³³¥²¡¤¥ ¡¶ ¡´´ ©®¶¥³´¥²¡ © ³å¤¡®¡ §¯¤«ä®®¡®¤¥® ¥¦´¥²³¯­ ¤¥ ©®´¥ «¡® ¦å ³©®¡ µ´§©¦´¥² ´ä£«´¡N e¦´¥²³¯­ ¦¹²¶¥²«¥í

²©¬¥¶¥²¡®´ö²¥²®¡ ¤å ©®´¥ «¡® ¦å µ´ ³©®¡ °²¯¤µ«´¥² °å ­¡²«®¡¤¥® µ´§ö² ¤¥´´¡ ¥´´ ¨¯´ ­¯´ ¤¥²¡³ ¥¸©³´¥®³N

nä² ¤¥´´¡ µ®¤¡®´¡§ ´©¬¬ä­°¡³ ­å³´¥ ¦¹²¶¥²«¥²©¥²®¡ ¨¡ «¬¡³³©¦©£¥²¡´³ ¥®¬©§´ ³´¡®¤¡²¤¦ö²´¥£«®©®§¥® © unZ³ ²¥«¯­­¥®¤¡´©¯®¥²

¦ö² ¡´´ «¬¡³³©¦©£¥²©®§¥® ³«¡ ¶¡²¡ ³å ¡«´µ¥¬¬ ³¯­ ­öª¬©§´N

e´´ ¬©«®¡®¤¥ µ®¤¡®´¡§ ¨¡² ©®¦ö²´³ ¦ö² un PSSVN f¹²¶¥²«¥²©¥² ¥®¬©§´ ³ä²¢¥³´ä­­¥¬³¥ VUQL ¡¶³®©´´ SNSNQ © adr RPPUN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

UK Förenade kungariket

RO–bi–UK–1

t¹°Z b¥³´ä­­¥¬³¥² © ¤¥ ¦¡¬¬ ¦¯²¤¯® ³¯­ ­¥¤¦ö² ¦¡²¬©§´ §¯¤³ «¯²³¡² ¡¬¬­ä®®¡ ¶ä§¡² HnXIN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z b©¬¡§¯²®¡ a ¯£¨ bN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¡¬¬­ä® ¶ä§N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z b¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ ¯­ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ´©¬¬ä­°¡³ ©®´¥ °å ´²¡®³°¯²´¥² ©®¯­ °²©¶¡´¡

¯­²å¤¥® ³¯­ ³«©¬ª³ å´ ¡¶ ¥® ¶ä§N nä² ¤¥´ §ä¬¬¥² «¬¡³³ W §ä¬¬¥² ¤¥´´¡ µ®¤¡®´¡§ ©®´¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ © r¡¤©¯¡£´©¶¥ m¡´¥²©¡¬

Hr¯¡¤ t²¡®³°¯²´I r¥§µ¬¡´©¯®³ RPPRN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ ¢¹ r¯¡¤ r¥§µ¬¡´©¯®³ QYYVL ²¥§N S s£¨¥¤µ¬¥

RHSIH¢I[N c¡²²©¡§¥ ¯¦ e¸°¬¯³©¶¥³ ¢¹ r¯¡¤ r¥§µ¬¡´©¯®³ QYYVL ²¥§ SHSIH¢IN

k¯­­¥®´¡²¥²Z d¥´ µ°°³´å² ¯¦´¡ ³©´µ¡´©¯®¥² ¤ä² ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ­¥¬¬¡® °²©¶¡´ä§¤¡ ¯­²å¤¥® ³¯­ ¬©§§¥² °å ¶¡²³©®

³©¤¡ ¯­ ¥® ¶ä§N s夡®¡ ´²¡®³°¯²´¥² µ´§ö² ©®´¥ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¡¬¬­ä® ¶ä§ © ¶¡®¬©§ ¢¥­ä²«¥¬³¥L ¯£¨ ©®§¥® ¡¶

¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ ¯­ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ¢ö² ´©¬¬ä­°¡³ © ³å¤¡®¡ ¦¡¬¬N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–UK–2

t¹°Z u®¤¡®´¡§ ¦²å® ¦ö²¢µ¤¥´ ¦ö² ¦ö²¡²¥ ¥¬¬¥² ­¥¤¨ªä¬°¡²¥ ¡´´ ö°°®¡ ¥® ¦ö²°¡£«®©®§ ­¥¤ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ © ¥® ¬¯«¡¬ ¤©³´²©¢µí

´©¯®³«¥¤ª¡ µ®¤¥² ´²¡®³°¯²´ ¦²å® ¥´´ ¬¯«¡¬´ ¤©³´²©¢µ´©¯®³­¡§¡³©® ´©¬¬ ¥® å´¥²¦ö²³ä¬ª¡²¥ ¥¬¬¥² ³¬µ´¡®¶ä®¤¡²¥L ¥¬¬¥² ¦²å® ¥®

å´¥²¦ö²³ä¬ª¡²¥ ´©¬¬ ¥® ³¬µ´¡®¶ä®¤¡²¥ H­¥¤ µ®¤¡®´¡§ ¡¶ «¬¡³³ WI HnQQIN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z XNSNSN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z fö²¢µ¤ ¦ö² ¦ö²¡²¥ ¥¬¬¥² ­¥¤¨ªä¬°¡²¥ ¡´´ ö°°®¡ ¥® ¦ö²°¡£«®©®§ ­¥¤ ¦¡²¬©§´ §¯¤³N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z fö²¢µ¤¥´ ­¯´ ö°°®¡®¤¥ ¡¶ ¦ö²°¡£«®©®§¡² ©®³«²ä®«³ ¡¶ ¦ö²¢¥¨å¬¬¥´ ”¯­ ©®´¥

´©¬¬³´å®¤ ¥²¨å¬¬©´³ ¦ö² ¤¥´ 䮤¡­å¬¥´ ¡¶ ¤¥® ³¯­ ¡®³¶¡²¡² ¦ö² ¦¯²¤¯®¥´³ ¤²©¦´”N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ ¢¹ r¯¡¤ r¥§µ¬¡´©¯®³ QYYVL ²¥§NQR HSIN

k¯­­¥®´¡²¥²Z v©¤ ¥® ¯²¤¡§²¡®® ´¯¬«®©®§ «¡® ¦ö²¢µ¤¥´ ¥®¬©§´ ¤¥³³ ¯²¤¡¬¹¤¥¬³¥ © ¢©¬¡§¡® ³«¡°¡ °²¯¢¬¥­ ¦ö² ¤©³´²©¢µ´©¯®¥®

´©¬¬ ¤¥´¡¬ª¨¡®¤¥¬®N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RO–bi–UK–3

t¹°Z a¬´¥²®¡´©¶¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ´²ä´µ®®¯² ©®®¥¨å¬¬¡®¤¥ un SPVU © ¦ö²°¡£«®©®§³«¬¡³³ iiiN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ i ¡¶³®©´´ iNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z QNTL TNQL UNR ¯£¨ UNSN

sv

L 260/50

Europeiska unionens officiella tidning

30.9.2008

112

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z fö²°¡£«®©®§³M ¯£¨ ­ä²«®©®§³«²¡¶N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z t©¬¬³´å®¤ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¡¬«¯¨¯¬¨¡¬´©§¡ ¤²¹£«¥² °å ­¥¬¬¡® RT ¯£¨ WP ¶¯¬¹­°í

²¯£¥®´ H¦ö²°¡£«®©®§³§²µ°° iiiI © ´²ä´µ®®¯² ³¯­ ©®´¥ ä² unM§¯¤«ä®¤¡ ¯£¨ µ´¡® ¶¡²®©®§³­ä²«¥®L °å ¶©¬¬«¯² ¡´´ ³´²©«´¡²¥

¬¡³´®©®§³M ¯£¨ ¦¯²¤¯®³«²¡¶ ©¡«´´¡³N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z t¨¥ c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ ¡®¤ u³¥ ¯¦ t²¡®³°¯²´¡¢¬¥ p²¥³³µ²¥

e±µ©°­¥®´ r¥§µ¬¡´©¯®³ RPPTZ r¥§µ¬¡´©¯® W HQSI ¡®¤ HQTIN

k¯­­¥®´¡²¥²Z d¥® ¡«´µ¥¬¬¡ °²¯¤µ«´¥® ä² ¥® ¤¹² °²¯¤µ«´ ³¯­ ¯­¦¡´´¡³ ¡¶ ³´¡´¬©§ °µ®«´³«¡´´ ¯£¨ ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ¦²å®

¤¥³´©¬¬¥²©¥´ ´©¬¬ ¦ö²³¥§¬¡¤¥ ¬¡§¥²¬¯«¡¬¥² © ³ä«²¡ ¯£¨ ¦ö²³¥§¬¡¤¥ ¦¯²¤¯® ­¥¤ ³«¡´´¥­ä²«¥®N fö² ¡´´ §¡²¡®´¥²¡ ³ä«¥²¨¥´¥® ¢¥¡«´¡³

¤¥ ­©¬¤²¡¤¥ ¦ö²°¡£«®©®§³M ¯£¨ ­ä²«®©®§³«²¡¶¥® © ¤¥ «¯­°¬¥´´¥²¡®¤¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/51

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

113

BILAGA II

TRANSPORT PÅ JÄRNVÄG

iiNQ

RID

b©¬¡§¡ ´©¬¬ ridL ³¯­ å´¥²¦©®®³ © ¢©¨¡®§ c ´©¬¬ cotifL ¯£¨ ³¯­ §ä¬¬¥² ¦²å® ¯£¨ ­¥¤ ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPPYN

iiNR

Kompletterande övergångsbestämmelser

QN m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² ¨¡ «¶¡² ¤¥ µ®¤¡®´¡§ ³¯­ ¤¥ ¡®´¡§©´ °å §²µ®¤¶¡¬ ¡¶ ¡²´©«¥¬ T © ¤©²¥«´©¶ YVOTYOeg ´©¬¬ ¤¥®

SQ ¤¥£¥­¢¥² RPQP ¥¬¬¥² ´©¬¬ ¤¥³³ ¡´´ ¢©¬¡§¡ ii ¡¶³®©´´ iiNQ 䮤²¡³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ fö²¥®´¡ ®¡´©¯®¥²®¡³ ²¥«¯­­¥®¤¡´©¯®¥²

¯­ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¤¥´ ³ä´´ ³¯­ ¡¶³¥³ © ¤¥® ¡²´©«¥¬® ¯­ ¤¥´´¡ ©®´²ä¦¦¡² ´©¤©§¡²¥N

RN m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² °å ³©®¡ ´¥²²©´¯²©¥² ´©¬¬å´¡ ¢²µ« ¡¶ ¶¡§®¡² ¯£¨ ´¡®«¶¡§®¡² ­¥¤ ¥® ³°å²¶©¤¤ ¡¶ Q URPOQ URT ­­

³¯­ ä² ´©¬¬¶¥²«¡¤¥ ¦ö²¥ ¤¥® Q ªµ¬© RPPU ¯£¨ ³¯­ ©®´¥ µ°°¦¹¬¬¥² ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ © ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶L ­¥® ¶¡²³ «¯®³´²µ«´©¯®

µ°°¦¹¬¬¥² «²¡¶¥® © ¢©¬¡§¡ ii ´©¬¬ smgs ¥¬¬¥² ¤¥ «²¡¶ © ¤¥® ¢¥²ö²¤¡ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥®³ ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§ ³¯­ §ä¬¬¤¥ ¤¥®

SP ªµ®© RPPUL µ®¤¥² ¦ö²µ´³ä´´®©®§ ¡´´ ¶¡§®¡²®¡ ¯£¨ ´¡®«¶¡§®¡²®¡ ¦¯²´³¡´´ µ°°¦¹¬¬¥² ¤¥® «²ä¶¤¡ ³ä«¥²¨¥´³®©¶å®N

SN m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² °å ³©®¡ ´¥²²©´¯²©¥² ´©¬¬å´¡ ¢²µ« ¡¶ ¶¡§®¡² ¯£¨ ´¡®«¶¡§®¡² ³¯­ ä² ´©¬¬¶¥²«¡¤¥ ¦ö²¥ ¤¥® Q ª¡®µ¡²©

QYYW ¯£¨ ³¯­ ©®´¥ µ°°¦¹¬¬¥² ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ © ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶L ­¥® ¶¡²³ «¯®³´²µ«´©¯® µ°°¦¹¬¬¥² ¤¥ «²¡¶ © ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡

¬¡§³´©¦´®©®§¥® ³¯­ §ä¬¬¤¥ ¤¥® SQ ¤¥£¥­¢¥² QYYVL µ®¤¥² ¦ö²µ´³ä´´®©®§ ¡´´ ¶¡§®¡²®¡ ¯£¨ ´¡®«¶¡§®¡²®¡ ¦¯²´³¡´´ µ°°¦¹¬¬¥²

¤¥® «²ä¶¤¡ ³ä«¥²¨¥´³®©¶å®N

v¡§®¡² ¯£¨ ´¡®«¶¡§®¡² ³¯­ ¨¡² «¯®³´²µ¥²¡´³ ¥¦´¥² ¤¥® Q ª¡®µ¡²© QYYW ¯£¨ ³¯­ ©®´¥ µ°°¦¹¬¬¥² ¶©¬¬«¯²¥® © ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶L

­¥® ³¯­ ¨¡² «¯®³´²µ¥²¡´³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¶©¬¬«¯²¥® © ¤©²¥«´©¶ YVOTYOeg ³¯­ ¶¡² © «²¡¦´ ®ä² ¤¥ «¯®³´²µ¥²¡¤¥³L ¦å²

¦¯²´³¡´´ ¡®¶ä®¤¡³ ¦ö² ®¡´©¯®¥¬¬ ´²¡®³°¯²´N

TN d¥ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²L © ¶©¬«¡ µ´¯­¨µ³´¥­°¥²¡´µ²¥® ²¥§¥¬¢µ®¤¥´ ä² ¬ä§²¥ ä® – RP ðc ¦å²L ´©¬¬³ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¬ä­°¬©§¡

²¥¦¥²¥®³´¥­°¥²¡´µ²¥² ¦ö² ¶©³³¡ ¢¥³´ä­¤¡ «¬©­¡´º¯®¥² ¨¡² ©®¦ö²´³ © ¢©¬¡§¡ ii ¡¶³®©´´ iiNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶L ©®¦ö²¡ ³´²ä®§¡²¥

´¥­°¥²¡´µ²¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¦ö² ­¡´¥²©¡¬ © °¬¡³´¦ö²°¡£«®©®§¡²L ´¡®«¡² ¯£¨ µ´²µ³´®©®§ ³¯­ ä² ¡¶³¥¤¤¡ ¦ö² ®¡´©¯®¥¬¬ ´²¡®³°¯²´

°å ªä²®¶ä§ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³N

UN m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² °å ³©®¡ ´¥²²©´¯²©¥² ¨¡ «¶¡² ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ³¯­ ³«©¬ª¥² ³©§ ¦²å® ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ © ¤¥´´¡

¤©²¥«´©¶ ¡¶³¥¥®¤¥ ²¥¦¥²¥®³´¥­°¥²¡´µ²¥² ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¬¹´¡®¤¥ §¡³¥² ¯£¨ ¢¬¡®¤®©®§¡² ¡¶ ¦¬¹´¡®¤¥ §¡³¥² ´©¬¬ ¤¥³³ ¡´´

¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¬ä­°¬©§¡ ²¥¦¥²¥®³´¥­°¥²¡´µ²¥² ¦ö² ¯¬©«¡ «¬©­¡´º¯®¥² ¨¡² ©®¦¯§¡´³ © euM³´¡®¤¡²¤¥² ¯£¨ ¨ä®¶©³®©®§¡²

´©¬¬ ¤¥³³¡ ³´¡®¤¡²¤¥² ¨¡² ¬¡§´³ ´©¬¬ © ¢©¬¡§¡ iiNQ ¡¶³®©´´ iiNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶N

VN m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² ¦ö² ´²¡®³°¯²´¥² ³¯­ µ´¦ö²³ ­¥¤ ¶¡§®¡² ³¯­ ä² ²¥§©³´²¥²¡¤¥ ©®¯­ ¤¥²¡³ ´¥²²©´¯²©¥² ¨¡ «¶¡² ¤¥

®¡´©¯®¥¬¬¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ³¯­ ¤¥® SQ ¤¥£¥­¢¥² QYYV ¶¡² © «²¡¦´ ¡®§å¥®¤¥ ­ä²«®©®§ ¥¬¬¥² ³«¹¬´®©®§ ­¥¤ ¥® ®ö¤å´í

§ä²¤³«¯¤ © ³´ä¬¬¥´ ¦ö² ¤¥´ ²©³«©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² ³¯­ ¡®§¥³ © ¢©¬¡§¡ ii ¡¶³®©´´ iiNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶N

WN b¥´²ä¦¦¡®¤¥ ´²¡®³°¯²´ §¥®¯­ ´µ®®¥¬® µ®¤¥² e®§¥¬³«¡ «¡®¡¬¥® «¡® f²¡®«²©«¥ ¯£¨ fö²¥®¡¤¥ «µ®§¡²©«¥´ ©®¦ö²¡ ³´²ä®§¡²¥

¢¥³´ä­­¥¬³¥² ä® ¤¥ ³¯­ ¡®§¥³ © ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶N

XN m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² ¢¥¨å¬¬¡ ¯£¨ ¡®´¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ´²¡®³°¯²´ ­¥¤ ªä²®¶ä§ °å ¤¥ ®¡´©¯®¥¬¬¡ ´¥²²©´¯²©¥²®¡ ¡¶ ¦¡²¬©§´

§¯¤³ ¦²å® ¯£¨ ´©¬¬ ¤¥ ¬ä®¤¥² ³¯­ ä² ­¥¤¬¥­­¡² ¡¶ osjdN g¥®¯­ ¬ä­°¬©§¡ 崧䲤¥² ¯£¨ ¦ö²°¬©«´¥¬³¥² ³«¡ ¤¥ ¢¥²ö²¤¡

­¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³ä«¥²³´ä¬¬¡ ¡´´ ³ä«¥²¨¥´³®©¶å® ­¯´³¶¡²¡² ¤¥® ³¯­ ¦ö²¥³«²©¶³ © ¢©¬¡§¡ ii ¡¶³®©´´ iiNQN

s夡®¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ³«¡ ­¥¤¤¥¬¡³ «¯­­©³³©¯®¥® ³¯­ ³«¡ µ®¤¥²²ä´´¡ ö¶²©§¡ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥² ¯­ ¤¥³³¡N

i®¯­ ´©¯ å² ¥¦´¥² ¤©²¥«´©¶¥´³ ©«²¡¦´´²ä¤¡®¤¥ ³«¡ «¯­­©³³©¯®¥® µ´¶ä²¤¥²¡ ¦ö¬ª¤¥²®¡ ¡¶ ¤¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ³¯­ ¯­®ä­®³ ©

¤¥®®¡ °µ®«´N k¯­­©³³©¯®¥® ³«¡ ¶©¤ ¢¥¨¯¶ ¬ä§§¡ ¦²¡­ ¬ä­°¬©§¡ ¦ö²³¬¡§ ´©¬¬³¡­­¡®³ ­¥¤ ¥® ²¡°°¯²´N

YN m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² ¢¥¨å¬¬¡ ¤¥ ®¡´©¯®¥¬¬¡ ²¥³´²©«´©¯®¥² ¡¶³¥¥®¤¥ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ä­®¥® ³¯­ ©®®¥¨å¬¬¥² ¤©¯¸©®¥² ¯£¨

¦µ²¡®¥² ³¯­ §ä¬¬¤¥ ¤¥® SQ ¤¥£¥­¢¥² QYYVN

sv

L 260/52

Europeiska unionens officiella tidning

30.9.2008

114

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

iiNS

Nationella undantag

u®¤¡®´¡§ ¦ö² ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¤¥²¡³ ´¥²²©´¯²©¥² © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¡²´©«¥¬ VNR © ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶N

nµ­²¥²©®§ ¡¶ µ®¤¡®´¡§Z raM¡O¢©O¢©©MmsM®®

ra ] jä²®¶ä§

¡O¢©O¢©© ] ¡²´©«¥¬ VNR ¡O¢©O¢©©

ms ] ­¥¤¬¥­³³´¡´

®® ] ¬ö°®µ­­¥²

På grundval av artikel 6.2 a i detta direktiv

DE Tyskland

RA–a–DE–2

t¹°Z t©¬¬³´å®¤ ¦ö² ³¡­¥­¢¡¬¬¥²©®§N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ ii ¡¶³®©´´ iiNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z TNQNQPNT mpRN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z fö²¢µ¤ ­¯´ ³¡­¥­¢¡¬¬¥²©®§N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z k¬¡³³ QNTsL RL S ¯£¨ VNQL ´©¬¬³´å®¤ ¦ö² ³¡­¥­¢¡¬¬¥²©®§ ¡¶ ¦ö²¥­å¬ © «¬¡³³ QNTs

H°¡´²¯®¥² ´©¬¬ ³­å ¶¡°¥®IL ¡¥²¯³¯¬¢¥¨å¬¬¡²¥ H«¬¡³³ RI ¯£¨ ²¥®§ö²©®§³M ¯£¨ ¢¥¨¡®¤¬©®§³­¡´¥²©¡¬ © «¬¡³³ S ¯£¨ VNQ HunM

®µ­­¥²I ³¯­ ³«¡ ³ä¬ª¡³ ³¯­ ³¥´ © ³¡­¥­¢¡¬¬¥²©®§ © ¦ö²°¡£«®©®§³§²µ°° ii ¯£¨ © ­©®¤²¥ ­ä®§¤¥²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z g¥¦¡¨²§µ´Maµ³®¡¨­¥¶¥²¯²¤®µ®§ – ggav RPPR ¶¯­ VNQQNRPPR Hbgb¬N i sN

TSUPI[ aµ³®¡¨­¥ RQN

k¯­­¥®´¡²¥²Z fö²´¥£«®©®§ ®² SPJL SP¡L SP¢L SP£L SP¤L SP¥L SP¦L SP§N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

FR Frankrike

RA–a–FR–1

t¹°Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ ²¥§©³´²¥²¡´ ²¥³§¯¤³ © °¡³³¡§¥²¡²´å§N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ ii ¡¶³®©´´ iiNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z WNWN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z Ä­®¥® ¯£¨ ¦ö²¥­å¬ ³¯­ ¯­¦¡´´¡³ ¡¶ rid ¦å² ©®´¥ ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ³¯­ ²¥³§¯¤³N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z Ä­®¥® ¯£¨ ¦ö²¥­å¬ ³¯­ ¯­¦¡´´¡³ ¡¶ rid ¯£¨ ³¯­ ¦å² ­¥¤¦ö²¡³ ³¯­ ¥¸°²¥³³§¯¤³

«¡® ­¥¤¦ö²¡³ ³¯­ ²¥³§¯¤³ °å °¡³³¡§¥²¡²´å§N

u²³°²µ®§¬©§ ¨ä®¶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²²ê´é ¤µ U ªµ©® RPPQ ²¥¬¡´©¦ ¡µ ´²¡®³°¯²´ ¤¥³ ­¡²£¨¡®¤©³¥³

¤¡®§¥²¥µ³¥³ °¡² £¨¥­©® ¤¥ ¦¥² – a²´©£¬¥ QXN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/53

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

115

RA–a–FR–2

t¹°Z p¡«¥´ ­¥¤ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ³¯­ ©®®¥¨¡³ ¡¶ ´å§°¡³³¡§¥²¡²¥N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ ii ¡¶³®©´´ iiNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z WNWN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z Ä­®¥® ¯£¨ ¦ö²¥­å¬ ³¯­ ¯­¦¡´´¡³ ¡¶ rid ¦å² ©®´¥ ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ³¯­ ¨¡®¤¢¡§¡§¥N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ °¡«¥´ ­¥¤ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ³¯­ ¨¡®¤¢¡§¡§¥ ¦ö² °¡³³¡§¥²¡²¥³ °¥²³¯®¬©§¡

¥¬¬¥² ¹²«¥³­ä³³©§¡ ¢²µ« ´©¬¬å´³ µ®¤¥² ¶©³³¡ ¶©¬¬«¯²N e®¤¡³´ ¤¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¦ö²°¡£«®©®§L ­ä²«®©®§ ¯£¨ ¥´©«¥´´¥²©®§ ¡¶

°¡«¥´ ³¯­ ¦¡³´³´ä¬¬³ © TNQL UNR ¯£¨ SNT §ä¬¬¥²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²²ê´é ¤µ U ªµ©® RPPQ ²¥¬¡´©¦ ¡µ ´²¡®³°¯²´ ¤¥³ ­¡²£¨¡®¤©³¥³ ¤¡®§¥²¥µ³¥³ °¡²

£¨¥­©® ¤¥ ¦¥² – a²´©£¬¥ QYN

k¯­­¥®´¡²¥²Z bä²¢¡²¡ §¡³¢¥¨å¬¬¡²¥ © ¤¥® ­ä®§¤ ³¯­ «²ä¶³ ¦ö² ¥® ²¥³¡ ´©¬¬å´³ ¦ö² °¡´©¥®´¥² ­¥¤ ¡®¤®©®§³°²¯¢¬¥­N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RA–a–FR–3

t¹°Z t²¡®³°¯²´¥² ¦ö² ªä²®¶ä§³¦ö²¥´¡§¥´³ ²ä«®©®§N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ ii ¡¶³®©´´ iiNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNTNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z u°°§©¦´¥² ¯­ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ³«¡ ¡®§¥³ °å ¦²¡«´³¥¤¥¬®N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z f¡²¬©§´ §¯¤³ © ­ä®§¤¥² ³¯­ ©®´¥ ö¶¥²³«²©¤¥² ¢¥§²ä®³®©®§¡²®¡ ¥®¬©§´ QNQNSNV ¯£¨

³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ¦ö² ªä²®¶ä§³¦ö²¥´¡§¥´³ ²ä«®©®§ ¢¥¨ö¶¥² ©®´¥ ¡®§¥³ © ¬¡³´¤¥«¬¡²¡´©¯®¥®N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²²ê´é ¤µ U ªµ©® RPPQ ²¥¬¡´©¦ ¡µ ´²¡®³°¯²´ ¤¥³ ­¡²£¨¡®¤©³¥³ ¤¡®§¥²¥µ³¥³ °¡²

£¨¥­©® ¤¥ ¦¥² – a²´©£¬¥ RPNRN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RA–a–FR–4

t¹°Z u®¤¡®´¡§ ¦²å® ­ä²«®©®§ ¡¶ ¶©³³¡ °¯³´¶¡§®¡²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ ii ¡¶³®©´´ iiNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNSNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z k²¡¶ °å ¡´´ ³ä´´¡ ¥´©«¥´´¥² °å ¶¡§®¡²®¡N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z e´©«¥´´¥² ­å³´¥ ¥®¤¡³´ ³ä´´¡³ °å °¯³´¶¡§®¡² ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡² ­¥² ä® ´²¥ ´¯®

ä­®¥® ¡¶ ³¡­­¡ «¬¡³³ H­¥¤ µ®¤¡®´¡§ ¦ö² «¬¡³³¥²®¡ QL VNR ¯£¨ WIN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²²ê´é ¤µ U ªµ©® RPPQ ²¥¬¡´©¦ ¡µ ´²¡®³°¯²´ ¤¥³ ­¡²£¨¡®¤©³¥³ ¤¡®§¥²¥µ³¥³ °¡²

£¨¥­©® ¤¥ ¦¥² – a²´©£¬¥ RQNQN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

sv

L 260/54

Europeiska unionens officiella tidning

30.9.2008

116

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

RA–a–FR–5

t¹°Z u®¤¡®´¡§ ¦²å® ­ä²«®©®§ ¡¶ ¶¡§®¡² ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡² ³­å£¯®´¡©®²¡²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ ii ¡¶³®©´´ iiNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNSNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z k²¡¶ °å ¡´´ ³ä´´¡ ¥´©«¥´´¥² °å ¶¡§®¡²®¡N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z o­ ¤¥ ¥´©«¥´´¥² ³¯­ ³ä´´³ °å ³­å£¯®´¡©®²¡²®¡ ä² «¬¡²´ ³¹®¬©§¡ ¢¥¨ö¶¥² ¶¡§®¡²®¡

©®´¥ ¨¡ ®å§²¡ ¥´©«¥´´¥²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²²ê´é ¤µ U ªµ©® RPPQ ²¥¬¡´©¦ ¡µ ´²¡®³°¯²´ ¤¥³ ­¡²£¨¡®¤©³¥³ ¤¡®§¥²¥µ³¥³ °¡²

£¨¥­©® ¤¥ ¦¥² – a²´©£¬¥ RQNRN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RA–a–FR–6

t¹°Z u®¤¡®´¡§ ¦²å® ­ä²«®©®§ ¡¶ ¶¡§®¡² ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡² ¶ä§¦¯²¤¯® ¬¡³´¡¤¥ ­¥¤ °¡«¥´N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ ii ¡¶³®©´´ iiNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNSNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z k²¡¶ °å ¡´´ ³ä´´¡ ¥´©«¥´´¥² °å ¶¡§®¡²N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z o­ ¶ä§¦¯²¤¯®¥® ¨¡² ¥´©«¥´´¥² ³¯­ ­¯´³¶¡²¡² °¡«¥´¥® © ¬¡³´¥® ¢¥¨ö¶¥² ¶¡§®¡²®¡

©®´¥ ¨¡ ®å§²¡ ¥´©«¥´´¥²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z a²²ê´é ¤µ U ªµ©® RPPQ ²¥¬¡´©¦ ¡µ ´²¡®³°¯²´ ¤¥ ­¡²£¨¡®¤©³¥³ ¤¡®§¥²¥µ³¥³ °¡²

£¨¥­©® ¤¥ ¦¥² – a²´©£¬¥ RQNSN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

SE Sverige

RA–a–SE–1

t¹°Z jä²®¶ä§³¶¡§®¡² ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡² ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ³¯­ ¥¸°²¥³³§¯¤³ ¢¥¨ö¶¥² ©®´¥ ¶¡²¡ ¦ö²³¥¤¤¡ ­¥¤ ¥´©«¥´´¥²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ ii ¡¶³®©´´ iiNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNSNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z jä²®¶ä§³¶¡§®¡² ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡² ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ³«¡ ¶¡²¡ ¦ö²³¥¤¤¡ ­¥¤ ¥´©«¥´´¥²N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z jä²®¶ä§³¶¡§®¡² ³¯­ ´²¡®³°¯²´¥²¡² ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ³¯­ ¥¸°²¥³³§¯¤³ ¢¥¨ö¶¥² ©®´¥ ¶¡²¡

¦ö²³¥¤¤¡ ­¥¤ ¥´©«¥´´¥²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z sä²³«©¬¤¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¶©³³¡ ©®²©«¥³ ´²¡®³°¯²´¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ °å ¶ä§

¯£¨ © ´¥²²ä®§N

k¯­­¥®´¡²¥²Z g¯¤³ ³¯­ ³«¡ ¦å «¡¬¬¡³ ¥¸°²¥³³§¯¤³ ¥®¬©§´ rid ¯­¦¡´´¡³ ¡¶ «¶¡®´©´¡´©¶¡ ¢¥§²ä®³®©®§¡²N m¥¤ ¡®¤²¡ ¯²¤ ²ö²

¤¥´ ³©§ ¯­ ³­å ­ä®§¤¥²N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/55

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

117

UK Förenade kungariket

RA–a–UK–1

t¹°Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ ¶©³³¡ ²¥¬¡´©¶´ ¯¦¡²¬©§¡ ²¡¤©¯¡«´©¶¡ ¦ö²¥­å¬L ¥¸¥­°¥¬¶©³ «¬¯£«¯²L ¡²­¢¡®¤³µ²L ²ö«¤¥´¥«´¯²¥² ¯£¨ «¯­í

°¡³³²¯³¯²N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ ii ¡¶³®©´´ iiNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z s´ö²³´¡ ¤¥¬¥® ¡¶ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ © ridN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ ¯­ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ä­®¥® ¡¶ «¬¡³³ WN

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z v©³³¡ ¶¡²¯² ³¯­ ©®®¥¨å¬¬¥² ¢¥§²ä®³¡¤¥ ­ä®§¤¥² ²¡¤©¯¡«´©¶¡ ä­®¥® µ®¤¡®´¡³ ¨¥¬´

¦²å® ¤¥ ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z p¡£«¡§©®§L l¡¢¥¬¬©®§ ¡®¤ c¡²²©¡§¥ ¯¦ r¡¤©¯¡£´©¶¥ m¡´¥²©¡¬ ¢¹ r¡©¬ r¥§µ¬¡´©¯®³

QYYVL ²¥§N RHVI H¡³ ¡­¥®¤¥¤ ¢¹ s£¨¥¤µ¬¥ U ¯¦ ´¨¥ c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ {a­¥®¤­¥®´} r¥§µ¬¡´©¯®³ QYYYIN

k¯­­¥®´¡²¥²Z d¥´´¡ µ®¤¡®´¡§ ä² ¥® «¯²´³©«´©§ 崧䲤L ³¯­ ©®´¥ ¬ä®§²¥ «¯­­¥² ¡´´ ¶¡²¡ ®ö¤¶ä®¤©§ ®ä² ¬©«®¡®¤¥ 䮤²©®§¡²

¡¶ iaeaZ³ ¦ö²¥³«²©¦´¥² ¨¡² ©®¦ö²¬©¶¡´³ ­¥¤ ridN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RA–a–UK–2

t¹°Z lä´´®¡¤ ¡¶ ¢¥§²ä®³®©®§¡²®¡ ¦ö² ´²¡®³°¯²´¥² ¡¶ ³¡­¬¡³´¡¤¥ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ¯£¨ ¦ö² ´²¡®³°¯²´¥² ¡¶ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥®

­¥¤ ¡®¤²¡ ´¹°¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³L © ¶¡§®¡²L ¦¯²¤¯® ¯£¨ £¯®´¡©®²¡² HnTOUOVIN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ ii ¡¶³®©´´ iiNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z WNUNRNQ ¯£¨ WNUNRNRN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z b¥§²ä®³®©®§¡² ¡¶ ¶©³³¡ ´¹°¥² ¡¶ ³¡­¬¡³´®©®§N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥® ä² ­©®¤²¥ ¢¥§²ä®³¡®¤¥ ®ä² ¤¥´ §ä¬¬¥² ³¡­¬¡³´®©®§ ¡¶

¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥®L ¦ö²µ´³¡´´ ¡´´ ³å¤¡®¡ ´²¡®³°¯²´¥² «¡® ³«¥ ²©³«¦²©´´N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z p¡£«¡§©®§L l¡¢¥¬¬©®§ ¡®¤ c¡²²©¡§¥ ¯¦ r¡¤©¯¡£´©¶¥ m¡´¥²©¡¬ ¢¹ r¡©¬ r¥§µ¬¡´©¯®³

QYYVL ²¥§N RHVI H¡³ ¡­¥®¤¥¤ ¢¹ s£¨¥¤µ¬¥ U ¯¦ ´¨¥ c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ {a­¥®¤­¥®´} r¥§µ¬¡´©¯®³ QYYYIN

k¯­­¥®´¡²¥²Z fö²¥®¡¤¥ «µ®§¡²©«¥´ ¶©¬¬ ´©¬¬å´¡ ¶©³³¡ ¡®°¡³³®©®§¡² ¡¶ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ ¦ö² ³¡­¬¡³´®©®§ ¡¶ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥®

­¥¤ ¡®¤²¡ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ¯£¨ ³¡­¬¡³´®©®§ ¡¶ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ­¥¤ ¡®¤²¡ ´¹°¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³N a¬¬¡ ¡®°¡³³®©®§¡²

«¯­­¥² ¤¯£« ¡´´ ©®®¥¢ä²¡ ¥® ¢¥§²ä®³®©®§ ¡¶ ­ä®§¤¥® ¡¶ ¥® ¥¬¬¥² ¦¬¥²¡ ¤¥¬¡² ¡¶ ¬¡³´¥® ¯£¨ «¯­­¥² ¥®¤¡³´ ¡´´ ´©¬¬å´¡³

¦ö²µ´³¡´´ ¡´´ ¡¬¬¡ ²©­¬©§¡ ¯£¨ §¥®¯­¦ö²¢¡²¡ 崧䲤¥² ¨¡² ¶©¤´¡§©´³ ¦ö² ¡´´ ¦ö²¨©®¤²¡ ¡´´ ¤¥ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥®¡ «¯­­¥² ©

«¯®´¡«´ ­¥¤L ¥¬¬¥² °å ¡®®¡´ ³ä´´ 䶥®´¹²¡² ¥¬¬¥² ¢¬©² µ´³¡´´¡ ¦ö² ¦¡²¡ ¦²å® ³å¤¡®´ §¯¤³N

e¸¥­°¥¬ °å ¡®°¡³³®©®§¡² ³¯­ fö²¥®¡¤¥ «µ®§¡²©«¥´ «¡® «¯­­¡ ¡´´ ´©¬¬å´¡ ä²Z

QN e¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ³¯­ «¬¡³³©¦©£¥²¡´³ ­¥¤ unM®µ­­¥² PPRYL PPSPL PPTRL PPVUL PPXQL PPXRL PQPTL PRTQL PRUUL

PRVWL PRXSL PRXYL PRYPL PSSQL PSSRL PSVP ¥¬¬¥² PSVQ ¦å² ´²¡®³°¯²´¥²¡³ © ³¡­­¡ ¦¯²¤¯® ³¯­ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ³¯­

«¬¡³³©¦©£¥²¡´³ ­¥¤ unM®µ­­¥² QYTRN m䮧¤¥® ¡¶ un QYTR ³¯­ ¦å² ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ³«¡ ¢¥§²ä®³¡³ §¥®¯­ ¡´´ ¤¥´

¢¥´²¡«´¡³ ³¯­ ¥´´ ¥¸°¬¯³©¶´ ä­®¥ ¥®¬©§´ QNQdN

RN e¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ³¯­ «¬¡³³©¦©£¥²¡´³ ­¥¤ unM®µ­­¥² PQYQL PQYWL PSQRL PSSVL PTPSL PTSQ ¥¬¬¥² PTUS ¦å² ´²¡®³í

°¯²´¥²¡³ © ³¡­­¡ ¦¯²¤¯® ³¯­ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ H­¥¤ µ®¤¡®´¡§ ¡¶ ¢²¡®¤¦¡²¬©§¡ §¡³¥²L ³­©´´¦¡²¬©§¡ ä­®¥® ¯£¨ §©¦´©§¡ ä­®¥®I

© ´²¡®³°¯²´«¡´¥§¯²© R ¥¬¬¥² ¦¡²¬©§´ §¯¤³ © ´²¡®³°¯²´«¡´¥§¯²© SL ¥¬¬¥² ¥® «¯­¢©®¡´©¯® ¡¶ ¤¥³³¡L ¦ö²µ´³¡´´ ¡´´ ¤¥® ´¯´¡¬¡

¶©«´¥® ¥¬¬¥² ¶¯¬¹­¥® ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ © ´²¡®³°¯²´«¡´¥§¯²© R ©®´¥ ö¶¥²³´©§¥² UPP «§ ¥¬¬¥² ¬©´¥² ¯£¨ ¡´´ ¤¥® ³¡­­¡®¬¡§¤¡

®¥´´¯¶©«´¥® ¦ö² ³å¤¡®¡ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ©®´¥ ö¶¥²³´©§¥² UPP «§N

sv

L 260/56

Europeiska unionens officiella tidning

30.9.2008

118

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

SN e¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ¥®¬©§´ QNTg ¦å² ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ­¥¤ ¢²¡®¤¦¡²¬©§¡ ¶ä´³«¯² ¯£¨ §¡³¥² © ´²¡®³°¯²´«¡´¥§¯²© R ¥¬¬¥² ¥ª

¢²¡®¤¦¡²¬©§¡L ¥ª §©¦´©§¡ §¡³¥² © ´²¡®³°¯²´«¡´¥§¯²© SL ¥¬¬¥² ¥® «¯­¢©®¡´©¯® ¡¶ ¤¥³³¡ © ³¡­­¡ ¦¯²¤¯®L ¦ö²µ´³¡´´ ¡´´ ¤¥®

´¯´¡¬¡ ¶©«´¥® ¥¬¬¥² ¶¯¬¹­¥® ¦ö² ¦¡²¬©§´ §¯¤³ ©®´¥ ö¶¥²³´©§¥² RPP «§ ¥¬¬¥² ¬©´¥² ¯£¨ ¤¥® ³¡­­¡®¬¡§¤¡ ®¥´´¯¶©«´¥® ¦ö²

¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ©®´¥ ö¶¥²³´©§¥² RP «§N

TN e¸°¬¯³©¶¡ ¦ö²¥­å¬ ³¯­ «¬¡³³©¦©£¥²¡´³ ­¥¤ unM®µ­­¥² PQPVL PQPW ¥¬¬¥² PRUW ¦å² ´²¡®³°¯²´¥²¡³ ­¥¤ ¥¸°¬¯³©¶¡ ¦ö²¥­å¬

© ³¡­¨¡®´¥²©®§³§²µ°° dL e ¥¬¬¥² f ¡¶ ¶©¬«¡ ¤¥ µ´§ö² ¢¥³´å®¤³¤¥¬¡²N d¥® ´¯´¡¬¡ ­ä®§¤¥® ¡¶ ¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥® ­¥¤ unM

®µ­­¥² PQPVL PQPW ¥¬¬¥² PRUW ¦å² ©®´¥ ö¶¥²³´©§¡ RP «§N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RA–a–UK–3

t¹°Z t©¬¬³´å®¤ ¦ö² ¯¬©«¡ ”­¡¸©­¡¬¡ ´¯´¡¬¡ «¶¡®´©´¥´¥² °¥² ´²¡®³°¯²´¥®¨¥´” ¦ö² §¯¤³ ¡¶ «¬¡³³ Q © «¡´¥§¯²© Q ¯£¨ R © ´¡¢¥¬¬¥® ©

QNQNSNQN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ ii ¡¶³®©´´ iiNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z QNQNSNQN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z u®¤¡®´¡§ ¢¥²¯¥®¤¥ °å ´²¡®³°¯²´¥®³ ¡²´N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z f¡³´³´ä¬¬¡®¤¥ ¡¶ ²¥§¬¥² ¯­ µ®¤¡®´¡§ ¦ö² ¢¥§²ä®³¡¤¥ «¶¡®´©´¥´¥² ¯£¨ ³¡­¬¡³´¡¤¥

¥¸°¬¯³©¶¡ ä­®¥®N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z t¨¥ c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ ¡®¤ u³¥ ¯¦ t²¡®³°¯²´¡¢¬¥ p²¥³³µ²¥

e±µ©°­¥®´ r¥§µ¬¡´©¯®³ RPPTZ r¥§µ¬¡´©¯® SHWIH¢IN

k¯­­¥®´¡²¥²Z a´´ ´©¬¬å´¡ ¯¬©«¡ ¢¥§²ä®³¡¤¥ «¶¡®´©´¥´³§²ä®³¥² ¯£¨ ­µ¬´©°¬©«¡´©¯®³¦¡«´¯²¥² ¦ö² ³¡­¬¡³´¡´ §¯¤³ ¡¶ «¬¡³³ QL ¤¶³N

UP ¦ö² «¡´¥§¯²© Q ¯£¨ UPP ¦ö² «¡´¥§¯²© RN v©¤ ¢¥²ä«®©®§ ¡¶ ¢¬¡®¤¡¤ ¬¡³´ ³«¡ ­µ¬´©°¬©«¡´©¯®³¦¡«´¯²¥²®¡ ¡®§¥³ ³¯­ RP ¦ö²

´²¡®³°¯²´«¡´¥§¯²© Q ¯£¨ R ¦ö² ´²¡®³°¯²´«¡´¥§¯²© RN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RA–a–UK–4

t¹°Z a®´¡§¡®¤¥ ¡¶ ra–¡–fr–VN

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ ii ¡¶³®©´´ iiNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z UNSNQNSNRN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z lä´´®¡¤¥² © «²¡¶¥´ °å ¥´©«¥´´¥²©®§ ¶©¤ «¯­¢©´²¡®³°¯²´N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z k²¡¶¥´ °å ³´¯²¥´©«¥´´¥²©®§ ä² ©®´¥ ´©¬¬ä­°¬©§´ ®ä² ¦¯²¤¯®¥´³ ³´¯²¥´©«¥´´¥² ä² «¬¡²´

³¹®¬©§¡N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z t¨¥ c¡²²©¡§¥ ¯¦ d¡®§¥²¯µ³ g¯¯¤³ ¡®¤ u³¥ ¯¦ t²¡®³°¯²´¡¢¬¥ p²¥³³µ²¥

e±µ©°­¥®´ r¥§µ¬¡´©¯®³ RPPTZ r¥§µ¬¡´©¯® WHQRIN

k¯­­¥®´¡²¥²Z d¥´´¡ ¨¡² ¡¬¬´©¤ ¶¡²©´ ¥® ®¡´©¯®¥¬¬ ¢¥³´ä­­¥¬³¥ © fö²¥®¡¤¥ «µ®§¡²©«¥´N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

På grundval av artikel 6.2 bi i detta direktiv.

DE Tyskland

RA–bi–DE–1

t¹°Z t²¡®³°¯²´¥² ¡¶ «¬¡³³ Y pcbM«¯®´¡­©®¥²¡´ ­¡´¥²©¡¬ © ¢µ¬«N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ ii ¡¶³®©´´ iiNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z WNSNQN

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/57

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

119

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z bµ¬«´²¡®³°¯²´¥²N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z t©¬¬³´å®¤ ¦ö² ¢µ¬«´²¡®³°¯²´¥² © ¦¯²¤¯® ­¥¤ ¶ä¸¥¬¦¬¡« ¥¬¬¥² £¯®´¡©®²¡² ³¯­ ¦ö²³¥§¬¡´³

¦ö² ¡´´ ©®´¥ ³¬ä°°¡ ©® ¶ä´³«¯² ¥¬¬¥² ¤¡­­N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z g¥¦¡¨²§µ´Maµ³®¡¨­¥¶¥²¯²¤®µ®§ – ggav RPPR ¶¯­ VNQQNRPPR Hbgb¬N i sN

TSUPI[ aµ³®¡¨­¥ QQN

k¯­­¥®´¡²¥²Z u®¤¡®´¡§ ¢¥§²ä®³¡´ ´N¯N­N ¤¥® SQ ¤¥£¥­¢¥² RPPTN f²å® ¯£¨ ­¥¤ RPPU §ä¬¬¥² ³¡­­¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² © adr

¯£¨ ridN

s¥ 䶥® ¤¥´ ­µ¬´©¬¡´¥²¡¬¡ ¡¶´¡¬¥´ mQSWN

fö²´¥£«®©®§ ®² TJN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

RA–bi–DE–2

t¹°Z t²¡®³°¯²´¥² ¡¶ ¦ö²°¡£«¡´ ¦¡²¬©§´ ¡¶¦¡¬¬N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ ii ¡¶³®©´´ iiNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z Q ´©¬¬ UN

i®®¥¨å¬¬ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z k¬¡³³©¦©£¥²©®§L ¦ö²°¡£«®©®§ ¯£¨ ­ä²«®©®§N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z k¬¡³³ R ´©¬¬ VNQL X ¯£¨ YN s¡­¥­¢¡¬¬¥²©®§ ¯£¨ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¡¶¦¡¬¬ © ¦ö²°¡£«í

®©®§¡² ¯£¨ ibc H³­å¢µ¬«¢¥¨å¬¬¡²¥IN a¶¦¡¬¬ ­å³´¥ ¶¡²¡ ¦ö²°¡£«¡´ © ©®²¥ ¦ö²°¡£«®©®§¡² H®ä² ¤¥´ ³¡­¬¡³ ©®I ¯£¨ ¤¥¬¡³ ©® ©

³°¥£©¦©«¡ ¡¶¦¡¬¬³§²µ°°¥² H¦ö² ¡´´ µ®¤¶©«¡ ¦¡²¬©§¡ ²¥¡«´©¯®¥² ©®¯­ ¥® ¡¶¦¡¬¬³§²µ°°IN a®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ³«²©¦´¬©§¡ ³°¥£©¡¬©®³´²µ«í

´©¯®¥² ³¯­ ²ö² ¡¶¦¡¬¬³§²µ°°¥²®¡ ¯£¨ ³¯­ ¦²¡«´³¥¤¥¬N i®³¡­¬©®§ ¡¶ ¡¶¦¡¬¬ ¦²å® ¨µ³¨å¬¬L ¬¡¢¯²¡´¯²©¥²L ¥´£N

u²³°²µ®§¬©§ ¨ä®¶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z g¥¦¡¨²§µ´Maµ³®¡¨­¥¶¥²¯²¤®µ®§ – ggav RPPR ¶¯­ VNQQNRPPR

Hbgb¬N i sN TSUPI[ aµ³®¡¨­¥ RPN

k¯­­¥®´¡²¥²Z fö²´¥£«®©®§ ®² VJN

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

SE Sverige

RA–bi–SE–1

t¹°Z t²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¡¶¦¡¬¬ ´©¬¬ ¡®¬ä§§®©®§¡² ¦ö² ¢¯²´³«¡¦¦¡®¤¥ ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¡¶¦¡¬¬N

h䮶©³®©®§ ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ ii ¡¶³®©´´ iiNQ ´©¬¬ ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶Z RL UNR ¯£¨ VNQN

i®®¥¨å¬¬¥´ © ¢©¬¡§¡® ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´Z k¬¡³³©¦©£¥²©®§ ¯£¨ ­ä²«®©®§L ³¡­´ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¦ö² ´©¬¬¶¥²«®©®§ ¯£¨ °²¯¶®©®§ ¡¶

¦ö²°¡£«®©®§¡²N

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®³ ©®®¥¨å¬¬Z l¡§³´©¦´®©®§¥® ©®®¥¨å¬¬¥² ¦ö²¥®«¬¡¤¥ «¬¡³³©¦©£¥²©®§³«²©´¥²©¥²L ­©®¤²¥ ³´²ä®§¡ «²¡¶ ¦ö²

´©¬¬¶¥²«®©®§ ¯£¨ °²¯¶®©®§ ¡¶ ¦ö²°¡£«®©®§¡²L ¯£¨ 䮤²¡¤¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ­ä²«®©®§ ¯£¨ ¥´©«¥´´¥²©®§N i ³´ä¬¬¥´ ¦ö² ¡´´

¦¡²¬©§´ ¡¶¦¡¬¬ «¬¡³³©¦©£¥²¡³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ rid ¤¥¬¡³ ¤¥´ ©® © ¯¬©«¡ ¡¶¦¡¬¬³§²µ°°¥²N v¡²ª¥ ¡¶¦¡¬¬³§²µ°° ©®®¥¨å¬¬¥² ä­®¥® ³¯­ ©

¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ rid «¡® ³¡­¥­¢¡¬¬¥²¡³N v¡²ª¥ ¦ö²°¡£«®©®§ ³«¡ ­ä²«¡³ ­¥¤ «¯¤¥® ¦ö² ¤¥® ¢¥²ö²¤¡ ¡¶¦¡¬¬³§²µ°°¥® © ³´ä¬¬¥´

¦ö² unM®µ­²¥´N

u²³°²µ®§¬©§ ¨ä®¶©³®©®§ ´©¬¬ ¤¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬¡§³´©¦´®©®§¥®Z sä²³«©¬¤¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¯­ ¶©³³¡ ©®²©«¥³ ´²¡®³°¯²´¥² ¡¶ ¦¡²¬©§´

§¯¤³ °å ¶ä§ ¯£¨ © ´¥²²ä®§N

k¯­­¥®´¡²¥²Z d¥³³¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¦å² ¥®¤¡³´ ´©¬¬ä­°¡³ ¦ö² ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¡¶¦¡¬¬ ¦²å® ¯¦¦¥®´¬©§¡ å´¥²¶©®®©®§³³´¡´©¯®¥²

´©¬¬ ¡®¬ä§§®©®§¡² ¦ö² ¢¯²´³«¡¦¦¡®¤¥ ¡¶ ¦¡²¬©§´ ¡¶¦¡¬¬N

s©³´¡ §©¬´©§¨¥´³¤¡§Z SP ªµ®© RPQUN

sv

L 260/58

Europeiska unionens officiella tidning

30.9.2008

120

Prop. 2012/13:177

Bilaga 4

BILAGA III

TRANSPORT PÅ INRE VATTENVÄGAR

iiiNQ

ADN

b¥³´ä­­¥¬³¥² ³¯­ ¢©¦¯§¡³ adnL ³¯­ §ä¬¬¥² ¦²å® ¯£¨ ­¥¤ ¤¥® Q ªµ¬© RPPYL ³¡­´ ¡²´©«¬¡²®¡ S ¦IL S ¨IL XNQ ¯£¨ XNS © adnN

k¯®´²¡«´³¬µ´¡®¤¥ °¡²´” ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ”­¥¤¬¥­³³´¡´” © ¬ä­°¬©§¡ ¦¡¬¬N

iiiNR

Kompletterande övergångsbestämmelser

QN m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ¦å² ¢¥¨å¬¬¡ ¤¥ ²¥³´²©«´©¯®¥² ¡¶³¥¥®¤¥ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ä­®¥® ³¯­ ©®®¥¨å¬¬¥² ¤©¯¸©®¥² ¯£¨ ¦µ²¡®¥² ³¯­

§ä¬¬¤¥ ¤¥® SP ªµ®© RPPYN

RN c¥²´©¦©«¡´ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¢©¬¡§¡ iiiL ¡¶³®©´´ iiiNQ HXNQIL ³¯­ µ´¦ä²¤¡´³ ¦ö²¥ ¥¬¬¥² µ®¤¥² ¤¥® ö¶¥²§å®§³°¥²©¯¤ ³¯­ ¡¶³¥³ ©

¡²´©«¥¬ WNR ³«¡ ¶¡²¡ §©¬´©§¡ ´©¬¬ ¯£¨ ­¥¤ ¤¥® SP ªµ®© RPQVL ¯­ ¤¥´ ©®´¥ ¡®§¥³ ¥® «¯²´¡²¥ §©¬´©§¨¥´³´©¤ © £¥²´©¦©«¡´¥´N

iiiNS

Nationella undantag

sv

30.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 260/59

Prop. 2012/13:177

Bilaga 5

121

DIREKTIV

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/87/EG

av den 22 september 2008

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för

fartyg i inlandssjöfart

(Text av betydelse för EES)

europeiska gemenskapernas kommission har antagit

detta direktiv

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska

gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv

2006/87/EG av den 12 december 2006 om tekniska föreskrifter

för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv

82/714/EEG (1), särskilt artikel 20.1 första meningen, och

av följande skäl:

HQI

Efter antagandet av direktivet i december 2006 har man

enats om att ändra bestämmelserna om inspektion av

fartyg på Rhen i enlighet med artikel 22 i den reviderade

konventionen

för

sjöfarten

Rhen.

Direktiv

2006/87/EG måste därför ändras i enlighet med detta.

HRI

Det bör säkerställas att gemenskapens certifikat för fartyg

och det fartygscertifikat som utfärdas enligt bestämmel­

serna om inspektion av fartyg på Rhen utfärdas på basis

av tekniska föreskrifter som garanterar en likvärdig säker­

hetsnivå.

HSI

För att undvika snedvridningar av konkurrensen och

olika nivåer av säkerhet måste ändringarna av direktiv

2006/87/EG genomföras så snabbt som möjligt.

HTI

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga

med yttrandet från den kommitté som avses i artikel 7 i

rådets direktiv 91/672/EEG av den 16 december 1991

om det ömsesidiga erkännandet av båtförarcertifikat för

transport av gods och passagerare på inre vattenvägar (2).

hÄrigenom fÖreskrivs fÖljandeN

Artikel 1

Bilaga II till direktiv 2006/87/EG ska ändras enligt bilaga I till

detta direktiv.

Artikel 2

Bilagorna V och VI till direktiv 2006/87/EG ska ändras enligt

bilaga II till detta direktiv.

Artikel 3

De medlemsstater som har inre vattenvägar enligt artikel 1.1 i

direktiv 2006/87/EG ska sätta i kraft de bestämmelser, lagar och

andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv

med verkan från och med den 30 december 2008. De ska till

kommissionen genast överlämna texten till dessa bestämmelser

tillsammans med en jämförelsetabell över dessa bestämmelser

och detta direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla

en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvis­

ning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvis­

ningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

sv

23.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/5

H1I eut l SXYL SPNQRNRPPVL ³N QN

H2I egt l SWSL SQNQRNQYYQL ³N RYN

122

Prop. 2012/13:177

Bilaga 5

Artikel 4

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Detta direktiv riktar sig till de medlemsstater som har sådana inre vattenvägar som avses i artikel 1.1 i

direktiv 2006/87/EG.

Utfärdat i Bryssel den 22 september 2008.

På kommissionens vägnar

a®´¯®©¯ tajani

Vice ordförande

sv

L 255/6

Europeiska unionens officiella tidning

23.9.2008

Prop. 2012/13:177

Bilaga 5

123

BILAGA I

b©¬¡§¡ ii ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶ RPPVOXWOeg ³«¡ 䮤²¡³ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä´´Z

QN i®®¥¨å¬¬³¦ö²´¥£«®©®§¥® ³«¡ 䮤²¡³ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä´´N

¡I i ¡²´©«¥¬ RNQX ³«¡ ²µ¢²©«¥® ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

a²´©«¥¬ RNQX – u®©«´ ¥µ²¯°¥©³«´ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² ¦ö² ¦¡²´¹§”N

¢I i ¡²´©«¥¬ VNPY ³«¡ ²µ¢²©«¥® ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

a²´©«¥¬ VNPY – b¥³©«´®©®§ ¯£¨ ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ ©®³°¥«´©¯®¥²”N

£I fö¬ª¡®¤¥ ¡²´©«¥¬ ³«¡ ©®¦ö²¡³ ³¯­ ¡²´©«¥¬ QPNPS£Z

a²´©«¥¬ QPNPS£ – f¡³´¡ ¢²¡®¤¢¥«ä­°®©®§³³¹³´¥­ ¦ö² ¡´´ ³«¹¤¤¡ ¦ö²¥­å¬”N

RN i a²´©«¥¬ RNPW °µ®«´ Q ³«¡ ”¯¦¦©£©¥¬¬´ ®µ­­¥²” ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ”¥µ²¯°¥©³«´ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² ¦ö² ¦¡²´¹§”N

SN a²´©«¥¬ RNQW ³«¡ 䮤²¡³ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä´´Z

¡I i °µ®«´ R ³«¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ ­¥®©®§ ¬ä§§¡³ ´©¬¬Z

d¥ ³«¡ µ°°¤¡´¥²¡ ¤¥´ ²¥§©³´¥² ³¯­ ¡¶³¥³ © °µ®«´ Q © ¥®¬©§¨¥´ ¤ä²­¥¤N”

¢I fö¬ª¡®¤¥ °µ®«´ ³«¡ ¬ä§§¡³ ´©¬¬ ³¯­ °µ®«´ SZ

SN i ³¹¦´¥ ¡´´ ©®¦ö²¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¦ö² ¡´´ µ°°²ä´´¨å¬¬¡ ³ä«¥²¨¥´ ¯£¨ ¬µ§® ¶©¤ ³ªö¦¡²´ ¯£¨ ¦ö² §¥®¯­¦ö²¡®¤¥´ ¡¶

¡²´©«¬¡²®¡ RNPR–RNQU ¬©«³¯­ ¡²´©«¬¡²®¡ XL QPL QQL QRL QUL QV ¯£¨ QW © ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶ «¯­­¥² ¥®¤¡³´ ¬ä³´©¬¬´²ä¤¥

´©¬¬ ²¥§©³´²¥´ ¥®¬©§´ ¦ö²¬¡§¡® © ¢©¬¡§¡ vi ¡´´ ¢¥¶©¬ª¡³ ¡®¤²¡ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²³ ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥²L ¡¶´¡¬³³´¡´¥² ©

m¡®®¨¥©­«¯®¶¥®´©¯®¥® ¯£¨L ³å ¬ä®§¥ ³¯­ ¬©«¶ä²¤©§ ³¥«²¥´¥³³ §¡²¡®´¥²¡³L ´²¥¤ª¥ ¬¡®¤ °å ¢¡³©³ ¡¶ ¡¤­©®©³´²¡´©¶¡

¡¶´¡¬N”

TN a²´©«¥¬ RNQX ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

Artikel 2.18

Unikt europeiskt identifieringsnummer för fartyg

1. Det unika europeiska identifieringsnumret för fartyg, nedan kallat ¥µ²¯°¥©³«¡ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² ¦ö² ¦¡²´¹§, ska bestå

¡¶ å´´¡ ¡²¡¢©³«¡ ³©¦¦²¯² ¥®¬©§´ ´©¬¬ä§§ iiiN

RN d¥® ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´ ³¯­ µ´¦ä²¤¡² ¥´´ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´ ³«¡ °å ¤¥´´¡ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´ ¡®§¥ ¤¥´ ¥µ²¯í

°¥©³«¡ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­²¥´ ¦ö² ¦¡²´¹§N o­ ¦¡²«¯³´¥® ©®´¥ ¨¡² ¥´´ ¥µ²¯°¥©³«´ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² ¦ö² ¦¡²´¹§ ¶©¤

¤¥® ´©¤ ¤å §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ µ´¦ä²¤¡³ ³«¡ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­²¥´ ´©¬¬¤¥¬¡³ ¦¡²«¯³´¥® ¡¶ ¤¥® ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§í

¨¥´¥® © ¤¥® ­¥¤¬¥­³³´¡´ ¤ä² ¦¡²«¯³´¥® ä² ²¥§©³´²¥²¡¤ ¥¬¬¥² ¨¡² ³©® ¨¥­­¡¨¡­®N

nä² ¤¥´ §ä¬¬¥² ¦¡²«¯³´¥² ¦²å® ¬ä®¤¥² ¤ä² ¥´´ ¥µ²¯°¥©³«´ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² ¦ö² ¦¡²´¹§ ©®´¥ «¡® ´©¬¬¤¥¬¡³ ³«¡ ¤¥

¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥² ³¯­ µ´¦ä²¤¡² §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´ ´©¬¬¤¥¬¡ ¥´´ ¥µ²¯°¥©³«´ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² ³¯­ ³«¡

¡®§¥³ °å §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´N

SN e®¤¡³´ ¥´´ ¥®¤¡ ¥µ²¯°¥©³«´ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² ¦ö² ¦¡²´¹§ «¡® ´©¬¬¤¥¬¡³ ¥® ¦¡²«¯³´N d¥´ ¥µ²¯°¥©³«¡ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³í

®µ­²¥´ ¦ö² ¦¡²´¹§ µ´¦ä²¤¡³ ¥®¤¡³´ ¥® §å®§ ¯£¨ ¦ö²¢¬©² ¯¦ö²ä®¤²¡´ µ®¤¥² ¦¡²«¯³´¥®³ ¨¥¬¡ ¬©¶³´©¤N

TN f¡²«¯³´¥®³ 䧡²¥ ¥¬¬¥² ¤¥®®¥³ ¯­¢µ¤ ³«¡ ¡®³ö«¡ ¯­ ¥´´ ¥µ²¯°¥©³«´ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² ¦ö² ¦¡²´¹§ ¨¯³ ¤¥

¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥²®¡N ħ¡²¥® ¥¬¬¥² ¯­¢µ¤¥´ ³«¡ ¯£«³å ¦ä³´¡ ¤¥´ ¥µ²¯°¥©³«¡ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² ³¯­ ¦ö²´³

©® © §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ °å ¦¡²«¯³´¥®N

sv

23.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/7

124

Prop. 2012/13:177

Bilaga 5

UN m¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡ ³«¡ ­¥¤¤¥¬¡ «¯­­©³³©¯®¥® ®¡­®¥´ °å ¤¥ ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥² ³¯­ ä² ¡®³¶¡²©§¡ ¦ö² ¡´´ ´©¬¬¤¥¬¡

¤¥´ ¥µ²¯°¥©³«¡ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³M®µ­²¥´ ¦ö² ¦¡²´¹§N k¯­­©³³©¯®¥® ³«¡ ¦ö²¡ ²¥§©³´¥² ö¶¥² ¤¥³³¡ ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥²

¯£¨ ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥² ³¯­ ­¥¤¤¥¬¡´³ ¡¶ ´²¥¤ª¥ ¬¡®¤L ¯£¨ ³«¡ ¨å¬¬¡ ²¥§©³´²¥´ ´©¬¬§ä®§¬©§´ ¦ö² ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡N

på ¢¥§ä²¡® ³«¡ ²¥§©³´²¥´ ¯£«³å ¨å¬¬¡³ ´©¬¬§ä®§¬©§´ ¦ö² ´²¥¤ª¥¬¡®¤³ ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥²N

VN d¥ ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥²®¡ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ °µ®«´ U ³«¡ ¶©¤´¡ 崧䲤¥² ¦ö² ¡´´ ©®¦¯²­¥²¡ ö¶²©§¡ ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§í

¨¥´¥² ³¯­ ä² µ°°´¡§®¡ © ¤¥´ ²¥§©³´¥² ³¯­ ¦ö²³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ °µ®«´ U ¯­ ¡¬¬¡ ¥µ²¯°¥©³«¡ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² ¦ö²

¦¡²´¹§ ³¯­ ´©¬¬¤¥¬¡³ ³¡­´ ¤¥ µ°°§©¦´¥² ¦ö² ©¤¥®´©¦©«¡´©¯® ¡¶ ¦¡²´¹§¥´ ³¯­ ¡®§¥³ © ´©¬¬ä§§ ivN d¥³³¡ µ°°§©¦´¥² «¡®

¨å¬¬¡³ ´©¬¬§ä®§¬©§¡ ¦ö² ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥² © ¡®¤²¡ ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²L ¡¶´¡¬³³´¡´¥² © m¡®®¨¥©­«¯®¶¥®´©¯®¥® ¯£¨L ¯­

¬©«¶ä²¤©§ ³¥«²¥´¥³³ §¡²¡®´¥²¡³L ´²¥¤ª¥¬¡®¤ °å ¢¡³©³ ¡¶ ¡¤­©®©³´²¡´©¶¡ ¡¶´¡¬ © ³¹¦´¥ ¡´´ ©®¦ö²¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ¦ö² ¡´´

µ°°²ä´´¨å¬¬¡ ³ä«¥²¨¥´ ¯£¨ ¬µ§® ¶©¤ ³ªö¦¡²´ ¯£¨ ¦ö² §¥®¯­¦ö²¡®¤¥´ ¡¶ ¡²´©«¬¡²®¡ RNPR–RNQUL RNQXNS ¯£¨ ¡²´©«¬¡²®¡ XL

QPL QQL QRL QUL QV ¯£¨ QW © ¤¥´´¡ ¤©²¥«´©¶N”

UN i a²´©«¥¬ RNQY °µ®«´ R ¡®¤²¡ ³´¹£«¥´ ³«¡ ’¯¦¦©£©¥¬¬¡ ®µ­­¥²’ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ’¥µ²¯°¥©³«¡ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² ¦ö² ¦¡²´¹§’N

VN a²´©«¥¬ VNPR °µ®«´ Q ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

QN o­ ³´¹²¡®¯²¤®©®§¥® ¨¡² ¥® ­¯´¯²©³¥²¡¤ ¤²©¶¥®¨¥´L ³«¡ ¤¥´ ¦©®®¡³ ¥® ³¥°¡²¡´ ²¥³¥²¶¤²©¶¥®¨¥´ ¥¬¬¥² ¥® ¥¸´²¡ ­¡®µ¥¬¬

¤²©¶¥®¨¥´N o­ ²¯¤¥²³¹³´¥­¥´³ ¤²©¶¥®¨¥´ ³´¡®®¡² ¥¬¬¥² ¶©¤ ´¥«®©³«´ ¦¥¬ ­å³´¥ ¤¥® ³¥°¡²¡´¡ ²¥³¥²¶¤²©¶¥®¨¥´¥® ¥¬¬¥²

¤¥® ­¡®µ¥¬¬¡ ¤²©¶¥®¨¥´¥® ¶¡²¡ © ¢²µ« ©®¯­ ¦¥­ ³¥«µ®¤¥²”

WN a²´©«¥¬ VNPS ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

Artikel 6.03

Hydraulisk drivenhet för styranordningen

QN i®§¥® ¡®®¡® ³´²ö­¦ö²¢²µ«¡®¤¥ ¡°°¡²¡´ ¦å² ¡®³¬µ´¡³ ´©¬¬ ¤¥® ¨¹¤²¡µ¬©³«¡ ¤²©¶¥®¨¥´¥® ¦ö² ³´¹²¡®¯²¤®©®§¥®N

RN h¹¤²¡µ¬´¡®«¡² ³«¡ ¶¡²¡ µ´²µ³´¡¤¥ ­¥¤ ¥® ¬¡²­¡®¯²¤®©®§ ³¯­ ö¶¥²¶¡«¡² ¯¬ª¡®L ³å ¡´´ ¤¥® ¨å¬¬³ °å ¥® ®©¶å ³¯­

«²ä¶³ ¦ö² ³ä«¥² ¤²©¦´N

SN rö²³¹³´¥­¥´³ ¤©­¥®³©¯®¥²L «¯®³´²µ«´©¯® ¯£¨ °¬¡£¥²©®§ ³«¡ ¶¡²¡ ³å¤¡®¡ ¡´´ ¤¥ © ­öª¬©§¡³´¥ ­å® ä² ³«¹¤¤¡¤¥ ­¯´

­¥«¡®©³«¡ ³«¡¤¯² ¥¬¬¥² ³«¡¤¯² °å §²µ®¤ ¡¶ ¢²¡®¤N

TN h¹¤²¡µ¬³¬¡®§¡²

¡I ä² ¥®¤¡³´ ´©¬¬å´®¡L ¯­ ¤¥´ ä² ®ö¤¶ä®¤©§´ ¡´´ ¡®¶ä®¤¡ ³å¤¡®¡ ¦ö² ¡´´ ¤ä­°¡ ¶©¢²¡´©¯®¥² ¥¬¬¥² ¦ö² ¡´´ ¤¥ ©®§å¥®¤¥

¤¥¬¡²®¡ ³«¡ «µ®®¡ ²ö²¡ ³©§ ¦²©´´L

¢I ³«¡ ¶¡²¡ «¯®³´²µ¥²¡¤¥ ¦ö² ¥´´ ´²¹£« ³¯­ ­©®³´ ­¯´³¶¡²¡² ¨ö§³´¡ ¡²¢¥´³´²¹£«L

£I ³«¡ ¢¹´¡³ µ´ ³¥®¡³´ ¶¡²´ å´´¯®¤¥ å²N

UN h¹¤²¡µ¬£¹¬©®¤²¡²L ¨¹¤²¡µ¬°µ­°¡² ¯£¨ ¨¹¤²¡µ¬­¯´¯²¥² ³¡­´ ¥¬¥«´²©³«¡ ­¯´¯²¥² ³«¡ ¢¥³©«´©§¡³ ­©®³´ ¶¡²´ å´´¯®¤¥ å²

¡¶ ¥´´ ³°¥£©¡¬©³¥²¡´ ¦ö²¥´¡§ ¯£¨ ¶©¤ ¢¥¨¯¶ ²¥°¡²¥²¡³N”

XN a²´©«¥¬ VNPWNR ³«¡ 䮤²¡³ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä´´Z

¡I i®¬¥¤®©®§³¦²¡³¥® ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

e´´ ¬ªµ¤M ¯£¨ ¬ªµ³¬¡²­ ³«¡ ¦©®®¡³ ¶©¤ ³´¹²°¬¡´³¥® ¦ö² ¡´´ ¶¡²®¡ ¦ö² ¦ö¬ª¡®¤¥Z”

¢I pµ®«´ ¡ ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

¡I m©®³«®©®§ ¡¶ ¯¬ª¡® © ¨¹¤²¡µ¬´¡®«¡²®¡ ´©¬¬ ¬ä§³´¡ ®©¶å ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ VNPSNR ¯£¨ ­©®³«®©®§ ¡¶ ¨¹¤²¡µ¬³¹³´¥­¥´³

¡²¢¥´³´²¹£«N”

sv

L 255/8

Europeiska unionens officiella tidning

23.9.2008

Prop. 2012/13:177

Bilaga 5

125

YN a²´©«¥¬ VNPY ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

Artikel 6.09

Besiktning och regelbundna inspektioner

QN e´´ ©®³°¥«´©¯®³¯²§¡® ³«¡ «¯®´²¯¬¬¥²¡ ¡´´ ³´¹²©®²ä´´®©®§¥® ©®³´¡¬¬¥²¡´³ °å ²ä´´ ³ä´´N fö² ¤¥´´¡ 䮤¡­å¬ «¡® ©®³°¥«í

´©¯®³¯²§¡®¥´ ¢¥§ä²¡ ¡´´ ¦å ³¥ ¦ö¬ª¡®¤¥ ¤¯«µ­¥®´Z

¡I b¥³«²©¶®©®§ ¡¶ ³´¹²©®²ä´´®©®§¥®N

¢I r©´®©®§¡² ¯£¨ ©®¦¯²­¡´©¯® ¯­ ³´¹²¡®¯²¤®©®§¥®³ ¤²©¶¥®¨¥´¥² ¯£¨ ³´¹²«¯®´²¯¬¬³¹³´¥­N

£I i®¦¯²­¡´©¯® ¯­ ³´¹²¡®¯²¤®©®§¥®N

¤I e¬«²¥´³³£¨¥­¡N

¥I b¥³«²©¶®©®§ ¡¶ §©²¨¡³´©§¨¥´³²¥§µ¬¡´¯²®N

¦I d²©¦´M ¯£¨ µ®¤¥²¨å¬¬³¡®¶©³®©®§¡² ¦ö² ³´¹²©®²ä´´®©®§¥®N

RN s´¹²©®²ä´´®©®§¥® ³¯­ ¨¥¬¨¥´ ³«¡ «¯®´²¯¬¬¥²¡³ ­¥¤ ¥´´ ­¡®ö¶¥²°²¯¶N o­ ¥® §©²¨¡³´©§¨¥´³²¥§µ¬¡´¯² ¨¡² ©®³´¡¬¬¥²¡´³

³«¡ ¤¥´ «¯®´²¯¬¬¥²¡³ ¡´´ ¥® ¦¡³´³´ä¬¬¤ ²µ´´ «¡® ¨å¬¬¡³ ­¥¤ ³ä«¥²¨¥´ ¯£¨ ¡´´ ³¶ä®§¡² «¡® µ´¦ö²¡³ °å ¥´´ ³ä«¥²´ ³ä´´N

SN m¯´¯²©³¥²¡¤¥ ³´¹²©®²ä´´®©®§¡² ³«¡ ©®³°¥«´¥²¡³ ¡¶ ¥® ¥¸°¥²´

¡I ©®®¡® ¤¥ ´¡³ © ¤²©¦´L

¢I ¥¦´¥² ¥´´ ´¥«®©³«´ ¦¥¬L

£I ¥¦´¥² 䮤²©®§¡² ¥¬¬¥² ²¥°¡²¡´©¯®¥²L

¤I ²¥§¥¬¢µ®¤¥´ ­©®³´ ¶¡²´ ´²¥¤ª¥ å²N

TN i®³°¥«´©¯®¥® ³«¡ å´­©®³´¯®¥ ¯­¦¡´´¡ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

¡I k¯®´²¯¬¬ ¡¶ ¡´´ ³´¹²©®²ä´´®©®§¥® ö¶¥²¥®³³´ä­­¥² ­¥¤ ¤¥ §¯¤«ä®¤¡ ²©´®©®§¡²®¡ ¯£¨ ¶©¤ ¤¥ ²¥§¥¬¢µ®¤®¡

©®³°¥«´©¯®¥²®¡ ¥® «¯®´²¯¬¬ ¡¶ ¨µ²µ¶©¤¡ 䮤²©®§¡² ¨¡² §ª¯²´³N

¢I p²¯¶®©®§ ¡¶ ³´¹²©®²ä´´®©®§¥® © ¡¬¬¡ ¤²©¦´¬ä§¥®N

£I v©³µ¥¬¬ «¯®´²¯¬¬ ¯£¨ ´ä´¨¥´³«¯®´²¯¬¬ ¡¶ ¤¥ ¨¹¤²¡µ¬©³«¡ ¤¥¬¡²®¡L ³ä²³«©¬´ ¶¥®´©¬¥²L ²ö²³¹³´¥­L ¨¹¤²¡µ¬³¬¡®§¡²L

¨¹¤²¡µ¬£¹¬©®¤²¡²L ¨¹¤²¡µ¬°µ­°¡² ¯£¨ ¨¹¤²¡µ¬¦©¬´¥²N

¤I v©³µ¥¬¬ «¯®´²¯¬¬ ¡¶ ¤¥ ¥¬¥«´²©³«¡ ¤¥¬¡²®¡L ³ä²³«©¬´ ²¥¬ä¥²L ¥¬­¯´¯²¥² ¯£¨ ³ä«¥²¨¥´³¡®¯²¤®©®§¡²N

¥I k¯®´²¯¬¬ ¡¶ ¬ªµ¤M ¯£¨ ¬ªµ³«¯®´²¯¬¬¥®¨¥´¥²®¡N

UN e´´ ©®³°¥«´©¯®³£¥²´©¦©«¡´L ³¯­ µ®¤¥²´¥£«®¡´³ ¡¶ ©®³°¥«´ö²¥® ¯£¨ © ¶©¬«¥´ ¤¡´µ­ ¦ö² ©®³°¥«´©¯®¥® ¡®§¥³L ³«¡

µ´¦ä²¤¡³N”

sv

23.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/9

126

Prop. 2012/13:177

Bilaga 5

QPN a²´©«¥¬ WNPR ³«¡ 䮤²¡³ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä´´Z

¡I i °µ®«´ R ³«¡ ¤¥´ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

d¥® ¦ö² ²¯²³­¡®®¥® ³«¹­¤¡ º¯®¥® ¦ö²µ´ © ¯¬¡³´¡´ ³«©£« ­¥¤ ¨¡¬¶¦¹¬¬´ ¢²ä®³¬¥¦ö²²å¤ ­¥® µ´¡® ¢¡¬¬¡³´ ¦å² ©®´¥

ö¶¥²³´©§¡ ´¶å ¦¡²´¹§³¬ä®§¤¥² ¥¬¬¥² RUP ­L ¢¥²¯¥®¤¥ °å ¶©¬«¥´ ³¯­ ä² «¯²´¡´³L ´©¬¬ ¶¡´´¥®¹´¡®N”

¢I i °µ®«´ V ³«¡ ¤¥´ ¡®¤²¡ ³´¹£«¥´ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

fö² ¡´´ µ®¤¶©«¡ ²¥¦¬¥¸¥² ³«¡ ¢²¹§§¡®³ ¦²¯®´¦ö®³´¥² ¶¡²¡ ¢¬ä®¤¦²©¡ ¥¬¬¥² ­¯®´¥²¡¤¥ ³å ¡´´ ¤¥ °å ¥´´ ¥¦¦¥«´©¶´ ³ä´´

¦ö²¨©®¤²¡² ²¥¦¬¥¸¥²N d¥´´¡ «²¡¶ ³«¡ ¡®³¥³ µ°°¦¹¬¬´ ®ä² ¦ö®³´²¥® ¨¡² ¥® ¬µ´®©®§ ¦²å® ¤¥´ ¶¥²´©«¡¬¡ °¬¡®¥´ ­¥¤ ¤¥®

ö¶²¥ ¤¥¬¥® © ¥® ¶©®«¥¬ µ´å´ °å ­©®³´ QP𠯣¨ ¨ö§³´ RUðN”

QQN a²´©«¥¬ XNPUNW ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

WN d©³´²©¢µ´©¯®³²ö²¥® ¦ö² ¢²ä®³¬¥ ³«¡ ¶¡²¡ ¦ö²³¥¤¤¡ ­¥¤ ¥® ³®¡¢¢³´ä®§®©®§³¶¥®´©¬ ¤©²¥«´ ¶©¤ ´¡®«ö°°®©®§¥® ³¯­ «¡®

­¡®ö¶²¥²¡³ ¦²å® ¤ä£«L 䶥® ®ä² ²µ­­¥® © ¦²å§¡ ä² ¬å³´¡N

o­ ­¡®ö¶¥²¯²§¡®¥´ ä² ¤¯¬´L ¦å² ©®´¥ ¬¯£«¥´ ¥¬¬¥² ³«¹¤¤¥´ «µ®®¡ ¬å³¡³N

m¡®ö¶¥²¯²§¡®¥´ ³«¡ ­¡²«¥²¡³ ­¥¤ ²ö´´N o­ ¯²§¡®¥´ ä² ¤¯¬´ ³«¡ ¤¥´ ­ä²«¡³ ­¥¤ ¥® ³¹­¢¯¬ ¦ö² ¤¥® ³®¡¢¢í

³´ä®§¡®¤¥ ¶¥®´©¬¥® © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¢©¬¤ Y © ´©¬¬ä§§ i ­¥¤ ¥® ³©¤¯¬ä®§¤ °å ­©®³´ QP £­N

d¥´ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ §ä¬¬¥² ©®´¥ ¢²ä®³¬¥´¡®«¡² ³¯­ ä² ­¯®´¥²¡¤¥ ¤©²¥«´ °å ­¯´¯²®N”

QRN i ¡²´©«¥¬ YNQUNY ³«¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ ­¥®©®§ ¬ä§§¡³ ´©¬¬Z

a®´¡¬¥´ «¡¢¥¬¦¯§¡² ³«¡ ¶¡²¡ ­©®³´¡ ­öª¬©§¡N”

QSN a²´©«¥¬ QPNPS¡ ³«¡ 䮤²¡³ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä´´Z

¡I pµ®«´ X ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

XN e´´ ©®³°¥«´©¯®³£¥²´©¦©«¡´L ³¯­ µ®¤¥²´¥£«®¡´³ ¡¶ ©®³°¥«´ö²¥® ¯£¨ © ¶©¬«¥´ ¤¡´µ­ ¦ö² ©®³°¥«´©¯®¥® ¡®§¥³L ³«¡

µ´¦ä²¤¡³N”

¢I pµ®«´ QP ³«¡ µ´§åN

QTN a²´©«¥¬ QPNPS¢ ³«¡ 䮤²¡³ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä´´Z

¡I i °µ®«´ Q ³«¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ °µ®«´ ¬ä§§¡³ ´©¬¬ ³¯­ °µ®«´ ¤Z

¤I fkMUMQMQR H¤¯¤¥«¡¦¬µ¯²¯MRM­¥´¹¬°¥®´¡®MSM¯®IN”

¢I i °µ®«´ T ³«¡ °µ®«´ ¢ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

¢I mµ®³´¹£«¥®¡ ³«¡ ¶¡²¡ ¤©­¥®³©¯®¥²¡¤¥ ¯£¨ ­¯®´¥²¡¤¥ °å ¥´´ ³å¤¡®´ ³ä´´ ¡´´ ³¬ä£«­¥¤¬¥´ ¦ö²¤¥¬¡³ ªä­®´N

s¬ä£«­¥¤¬¥´ ³«¡ © ³¹®®¥²¨¥´ ¶¡²¡ ¥¦¦¥«´©¶´ 䶥® µ®¤¥² §¯¬¶°¬¡´´¯²®¡N”

£I i °µ®«´ U ¥ ³«¡ ¬¥¤ ££ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

££I Å´§ä²¤¥² ³¯­ ¢¥³ä´´®©®§¥® ³«¡ ¶©¤´¡ ®ä² ¢²¡®¤¢¥«ä­°®©®§³³¹³´¥­¥´ ä² µ´¬ö³´ ¯£¨ ®ä² ¤¥® ¦å² ´©¬¬´²ä¤¥ ´©¬¬ ¤¥´

³«¹¤¤¡¤¥ µ´²¹­­¥´ ¥¦´¥² µ´¬ö³®©®§ ¥¬¬¥² ö¶¥²³¶ä­®©®§L ³ä²³«©¬´ ®ä² ¤¥´ §ä¬¬¥² ¥® ¥¶¥®´µ¥¬¬ ®ä²¶¡²¯ ¡¶ ¦¡²¬©§¡

ä­®¥®N”

sv

L 255/10

Europeiska unionens officiella tidning

23.9.2008

Prop. 2012/13:177

Bilaga 5

127

¤I i °µ®«´ Y ³«¡ ¬¥¤ ¥ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

¥I e´´ ©®³°¥«´©¯®³£¥²´©¦©«¡´L ³¯­ µ®¤¥²´¥£«®¡´³ ¡¶ ©®³°¥«´ö²¥® ¯£¨ © ¶©¬«¥´ ¤¡´µ­ ¦ö² ©®³°¥«´©¯®¥® ¡®§¥³L ³«¡

µ´¦ä²¤¡³N”

¥I pµ®«´ QS ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

QSN fkMUMQMQR M ¢²¡®¤¢¥«ä­°®©®§³³¹³´¥­

fö² ¢²¡®¤¢¥«ä­°®©®§³³¹³´¥­ © ¶©¬«¡ fkMUMQMQR ¡®¶ä®¤³ ³¯­ ³¬ä£«­¥¤¥¬ ³«¡ µ´ö¶¥² «²¡¶¥® © °µ®«´¥²®¡ Q–Y

¦ö¬ª¡®¤¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² µ°°¦¹¬¬¡³Z

¡I o­ ¦¬¥²¡ µ´²¹­­¥® ­¥¤ ¯¬©«¡ ¢²µ´´¯¶¯¬¹­ ³«¡ ³«¹¤¤¡³L ³«¡ ¶¡²ª¥ µ´²¹­­¥ ¶¡²¡ ¦ö²³¥´´ ­¥¤ ¥´´ ¥§¥´

¢²¡®¤¢¥«ä­°®©®§³³¹³´¥­N

¢I v¡²ª¥ fkMUMQMQRM¢¥¨å¬¬¡²¥ ³¯­ ä² ©®³´¡¬¬¥²¡¤ © ¤¥´ µ´²¹­­¥ ³¯­ ³«¡ ³«¹¤¤¡³ ³«¡ ¶¡²¡ ¦ö²³¥¤¤ ­¥¤ ¥®

ö¶¥²´²¹£«³¶¥®´©¬N o­ ¢¥¨å¬¬¡²¥® µ´³ä´´³ ¦ö² ¦ö¬ª¤¥²®¡ ¡¶ ¢²¡®¤ ¯£¨ ¢²¡®¤¢¥«ä­°®©®§³³¹³´¥­¥´ ©®´¥ ¨¡²

µ´¬ö³´³L ³«¡ ö¶¥²´²¹£«³¶¥®´©¬¥® µ´¡® ²©³«¥² ³¬ä°°¡ µ´ ¢¥¨å¬¬¡²¥®³ ©®®¥¨å¬¬ © ¤¥´ µ´²¹­­¥ ³¯­ ³«¡ ³«¹¤¤¡³

£I v¡²ª¥ ¢¥¨å¬¬¡²¥ ³«¡ ¶¡²¡ µ´²µ³´¡¤ ­¥¤ ¥® ¡®¯²¤®©®§ ¦ö² «¯®´²¯¬¬ ¡¶ §¡³´²¹£«¥´N

¤I b¥¨å¬¬¡²¥ ¦å² ©®´¥ ¦¹¬¬¡³ ´©¬¬ ­¥² ä® QLPP «§O¬N d¥® ³°¥£©¦©«¡ ¶¯¬¹­¥® ¦ö² fkMUMQMQR ³¯­ ©®´¥ ä² µ®¤¥²

´²¹£« ³«¡ ¡®³¥³ ¶¡²¡ PLPWQY ­3O«§N

¥I v¯¬¹­¥® ¦ö² ¤¥´ µ´²¹­­¥ ³¯­ ³«¡ ³«¹¤¤¡³ ³«¡ µ°°§å ´©¬¬ ­©®³´ ULU E ¡¶ µ´²¹­­¥´³ ¢²µ´´¯¶¯¬¹­N d¥®®¡

¶¯¬¹­ ³«¡ ´©¬¬¦ö²¡³ °å QP ³¥«µ®¤¥²N

¦I fkMUMQMQRM¢¥¨å¬¬¡²®¡ ³«¡ ¶¡²¡ ¦ö²³¥¤¤¡ ­¥¤ ¥® ´²¹£«ö¶¥²¶¡«¡²¥ ³¯­ µ´¬ö³¥² ¥® ¡«µ³´©³« ¥¬¬¥² ¯°´©³«

¶¡²®©®§³³©§®¡¬ © ³´¹²¨¹´´¥® ¶©¤ ©£«¥M¡¶³¥¤¤ ¦ö²¬µ³´ ¡¶ ¤²©¶­¥¤¥¬N o­ ¤¥´ ©®´¥ ¦©®®³ ®å§¯® ³´¹²¨¹´´ ³«¡

¶¡²®©®§³³©§®¡¬¥® ¡¶§¥³ µ´¡®¦ö² ¤¥´ µ´²¹­­¥ ³¯­ ³«¡ ³«¹¤¤¡³N

§I e¦´¥² µ´¬ö³®©®§ ¡¶ ³¹³´¥­¥´ ¦å² «¯®£¥®´²¡´©¯®¥® © ¤¥´ µ´²¹­­¥ ³¯­ ³«¡ ³«¹¤¤¡³ ©®´¥ ö¶¥²³´©§¡ QP EN”

QUN fö¬ª¡®¤¥ ¡²´©«¥¬ ³«¡ ©®¦ö²¡³ ³¯­ ¡²´©«¥¬ QPNPS£Z

Artikel 10.03c

Fasta brandbekämpningssystem för att skydda föremål

f¡³´¡ ¢²¡®¤¢¥«ä­°®©®§³³¹³´¥­ ¦ö² ¡´´ ³«¹¤¤¡ ¦ö²¥­å¬ ³«¡ ¥®¤¡³´ ¶¡²¡ ´©¬¬å´®¡ °å §²µ®¤¶¡¬ ¡¶ ²¥«¯­­¥®¤¡´©¯®¥² ¦²å®

«¯­­©´´é®N”

QVN i ¡²´©«¥¬ QPNPUNR ³«¡ ¤¥´ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

RN d¥´ ³«¡ ¦©®®¡³ ¥® °¥²³¯®¬©§L ¡µ´¯­¡´©³«´ µ°°¢¬å³¢¡² ²ä¤¤®©®§³¶ä³´ ¥®¬©§´ eµ²¯°¡³´¡®¤¡²¤ en SYUZ QYYXL en SYVZ

QYYXL en iso QRTPRMSZ RPPV ¥¬¬¥² en iso QRTPRMTZ RPPV ©®¯­ ²ä£«¨å¬¬ ¦ö² ¡¬¬¡ °¥²³¯®¥² ³¯­ ®¯²­¡¬´ ¦©®®³

¯­¢¯²¤N”

QWN i ¡²´©«¥¬ QTNQS ³«¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ ­¥®©®§ ©®¦ö²¡³ ¥¦´¥² ¤¥® ¡®¤²¡ ­¥®©®§¥®Z

nä² ¤¥´ §ä¬¬¥² °¡³³¡§¥²¡²¦¡²´¹§ ³«¡ ¥¸°¥²´¥® ¤¥³³µ´¯­ «¯®´²¯¬¬¥²¡ ¯­ ¤¥´ ¦©®®³ ¥´´ §©¬´©§´ ©®³°¥«´©¯®³£¥²´©¦©«¡´ ³¯­

©®´¹§¡² ¡´´ §¡³¬¡²­³¹³´¥­¥´ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QUNQUNY ä² «¯²²¥«´ ©®³´¡¬¬¥²¡´ ¥¬¬¥² ¥® ©®³°¥«´©¯® ¡¶ ¤¥´N”

sv

23.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/11

128

Prop. 2012/13:177

Bilaga 5

QXN a²´©«¥¬ QUNPS ³«¡ 䮤²¡³ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä´´Z

¡I i °µ®«´ Q ³«¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ ­¥®©®§ ¬ä§§¡³ ´©¬¬Z

u°°§©¦´¥² ¯­ ¦¹²³«¥°° ³¯­ ¢¥¡«´¡³ ¶©¤ ³´¡¢©¬©´¥´³¢¥²ä«®©®§¥® ³«¡ ¢¥³´ä­­¡³ ­¥¤ ¨ªä¬° ¡¶ ¥´´ «²ä®§®©®§³°²¯¶N”

¢I pµ®«´ R ³«¡ 䮤²¡³ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä´´Z

©I i ¤¥´ ´²¥¤ª¥ ³´¹£«¥´ ³«¡ ©®¬¥¤®©®§³¦²¡³¥® ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

d¥³³µ´¯­ ³«¡ «²¡¶¥´ © °µ®«´ S¤ ¢¥³´¹²«¡³ ¦ö² ¦ö¬ª¡®¤¥ ¬¡³´«¯®¤©´©¯®Z”

©©I d¥´ ³©³´¡ ³´¹£«¥´ ³«¡ µ´§åN

£I pµ®«´ S ³«¡ 䮤²¡³ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä´´Z

©I pµ®«´¥²®¡ ¡L ¢ ¯£¨ £ ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

¡I d¥® ­¡¸©­¡¬¡ ²ä´¡®¤¥ ¨ä¶¡²­¥® ¨

max

³«¡ ©®´²ä¦¦¡ ¶©¤ ¥® «²ä®§®©®§³¶©®«¥¬ °å φ

max

≥ Hφ

mom

KSðI ¯£¨ ¦å²

©®´¥ ¶¡²¡ ­©®¤²¥ ä® PLRP ­N o­ φ

f

\ φ

max

¦å² ¤¥® ²ä´¡®¤¥ ¨ä¶¡²­¥® ¶©¤ ¦¬ö¤®©®§³¶©®«¥¬® φ

f

¤¯£« ©®´¥ ¶¡²¡

­©®¤²¥ ä® PLRP ­N

¢I f¬ö¤®©®§³¶©®«¥¬® φ

f

¦å² ©®´¥ ¶¡²¡ ­©®¤²¥ ä® Hφ

mom

KSðIN

£I a²¥¡® a µ®¤¥² «µ²¶¡® ¦ö² ¤¥® ²ä´¡®¤¥ ¨ä¶¡²­¥® ³«¡ ¢¥²¯¥®¤¥ °å °¯³©´©¯®¥® ¦ö² φ

f

¯£¨ φ

max

µ°°®å ­©®³´

¦ö¬ª¡®¤¥ ¶ä²¤¥®Z

Fall

A

Q

φ

max

≤ QU𠥬¬¥² φ

f

≤ QUð

PLPU ­N²¡¤ ´©¬¬ ¤¥® ­©®¤²¥ ¡¶ ¶©®«¬¡²®¡ φ

max

¥¬¬¥² φ

f

R

QUð \ φ

max

\ SPð

φ

max

≤ φ

f

PLPSUKPLPPQ · HSPMφ

max

I ­N²¡¤ ´©¬¬ ¶©®«¥¬® φ

max

S

QUð \ φ

f

\ SPð

φ

max

^ φ

f

PLPSUKPLPPQ · HSPMφ

f

I ­N²¡¤ ´©¬¬ ¶©®«¥¬® φ

f

T

φ

max

≥ SPð ¡®¤ φ

f

≥ SPð

PLPSU ­N²¡¤ ´©¬¬ ¶©®«¥¬® φ ] SPð

i ¤¥®®¡ ¦©§µ² §ä¬¬¥² ¦ö¬ª¡®¤¥Z

¨

max

¤¥® ³´ö²³´¡ ¨ä¶¡²­¥®

φ

«²ä®§®©®§³¶©®«¥¬®

φ

f

¦¬ö¤®©®§³¶©®«¥¬®L ¤¶³N ¤¥® «²ä®§®©®§³¶©®«¥¬ ¶©¤ ¶©¬«¥® ö°°®©®§¡² © ³«²¯¶¥´L ö¶¥²¢¹§§®¡¤¥® ¥¬¬¥²

¤ä£«¨µ³¥® ³¯­ ©®´¥ «¡® ´©¬¬³¬µ´¡³ ¶¡´´¥®´ä´´L ö¶¥²³¶ä­­¡³

φ

mom

¤¥® ­¡¸©­¡¬¡ «²ä®§®©®§³¶©®«¥¬® ¥®¬©§´ ¥

φ

max

¤¥® «²ä®§®©®§³¶©®«¥¬ ¶©¤ ¶©¬«¥® ¤¥® ­¡¸©­¡¬¡ ²ä´¡®¤¥ ¨ä¶¡²­¥® ©®´²ä¦¦¡²

a

¡²¥¡® µ®¤¥² «µ²¶¡® ¦ö² ¤¥® ²ä´¡®¤¥ ¨ä¶¡²­¥®”

sv

L 255/12

Europeiska unionens officiella tidning

23.9.2008

Prop. 2012/13:177

Bilaga 5

129

©©I l¥¤ ¥ ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

¥I k²ä®§®©®§³¶©®«¥¬® φ

mom

¦å² © ¦ö¬ª¡®¤¥ ´¶å ¦¡¬¬ ©®´¥ ö¶¥²³«²©¤¡ QRðZ

¡¡I v©¤ ´©¬¬ä­°®©®§ ¡¶ «²ä®§®©®§³­¯­¥®´¥´ ¢¥²¯¥®¤¥ °å °¥²³¯®¥² ¯£¨ ¶©®¤ ¥®¬©§´ °µ®«´¥²®¡ T ¯£¨ UN

¢¢I v©¤ ´©¬¬ä­°®©®§ ¡¶ «²ä®§®©®§³­¯­¥®´¥´ ¢¥²¯¥®¤¥ °å °¥²³¯®¥² ¯£¨ §©²®©®§ ¥®¬©§´ °µ®«´¥²®¡ T ¯£¨ VN”

¤I i °µ®«´ T ³«¡

n

i

= 4 för fria däckytor och däckytor med flyttbara möbler,

¦ö² ¤ä£«¹´¯² ­¥¤ ¦¡³´¡ ³©´´­ö¢¬¥² ³å³¯­ ¢ä®«¡² ³«¡ ®

i

¢¥²ä«®¡³ ­¥¤ ¥® ¢²¥¤¤ °å PLTU ­ ¯£¨ ¥´´ ¤ªµ° °å

PLWU ­ °¥² °¥²³¯®”

¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

n

i

= 3,75 för fria däckytor och däckytor med flyttbara möbler,

¦ö² ¤ä£«¹´¯² ­¥¤ ¦¡³´¡ ³©´´­ö¢¬¥² ³å³¯­ ¢ä®«¡² ³«¡ ®

i

¢¥²ä«®¡³ ­¥¤ ¥® ¢²¥¤¤ °å PLUP ­ ¯£¨ ¥´´ ¤ªµ° °å

PLWU ­ °¥² °¥²³¯®”

¥I pµ®«´ Y ³«¡ 䮤²¡³ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä´´Z

©I t¡¢¥¬¬¥® µ®¤¥² ©®¬¥¤®©®§³¦²¡³¥® © ¤¥´ ¡®¤²¡ ³´¹£«¥´ ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥ ´¡¢¥¬¬Z

1-avdelningsstatus

2-avdelningsstatus

s©¤¯³«¡¤¡®³ µ´³´²ä£«®©®§

¬å®§³«¥°°³¬¥¤ Q {­}

PLQP · l

WL

L ¤¯£« ©®´¥ ­©®¤²¥ ä®

TLPP ­

PLPU · l

WL

L ¤¯£« ©®´¥ ­©®¤²¥ ä®

RLRU ­

´¶ä²³«¥°°³¬¥¤ ¢ {­}

bOU

PLUY

¶¥²´©«¡¬¬¥¤ ¨ {­}

¦²å® ¦¡²´¹§¥´³ ¢¯´´¥® ¯£¨ µ°°å´ µ´¡® ¢¥§²ä®³®©®§

b¯´´¥®³«¡¤¡®³ µ´³´²ä£«®©®§

¬å®§³«¥°°³¬¥¤ Q {­}

PLQP · l

WL

L ¤¯£« ©®´¥ ­©®¤²¥ ä®

TLPP ­

PLPU · l

WL

L ¤¯£« ©®´¥ ­©®¤²¥ ä®

RLRU ­

´¶ä²³«¥°°³¬¥¤ ¢ {­}

bOU

¶¥²´©«¡¬¬¥¤ ¨ {­}

PLUYL ²ö²¬¥¤®©®§¡² ³¯­ ©®³´¡¬¬¥²¡´³ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QUNPRNQS £ ³«¡ ¡®³¥³

©®´¡«´¡”

©©I i ¬¥¤ ¤ ³«¡ ¤¥´ ³©³´¡ ³´¹£«¥´ µ´§åN

¦I i °µ®«´ QP ³«¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ ¬¥¤ ¬ä§§¡³ ´©¬¬ ³¯­ ¬¥¤ ¤Z

¤I b¥²ä«®©®§¥® ¡¶ ¥¦¦¥«´¥® ¡¶ ¤¥® ¦²©¡ ¹´¡® µ®¤¥² ¤¥ ­¥¬¬¡®¬©§§¡®¤¥ ¦¡³¥²®¡ ¡¶ ¶¡´´¥®©®³´²ö­®©®§ ³«¡ ¢¹§§¡ °å

¤¥ ³«¡¤¡¤¥ ¡¶¤¥¬®©®§¡²®¡³ ¢²µ´´¯¹´¡N”

§I pµ®«´ QQ ³«¡ 䮤²¡³ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä´´Z

©I i ©®¬¥¤®©®§³¦²¡³¥® ³«¡ ”°å §²µ®¤ ¡¶ °¥²³¯®¥²” µ´§åN

sv

23.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/13

130

Prop. 2012/13:177

Bilaga 5

©©I l¥¤ ¢ ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

¢I Ö¶¥² ªä­¶©«´³¬ä§¥´ ³«¡ ¤¥® °¯³©´©¶¡ ¤¥¬¥® ¡¶ «µ²¶¡® ¦ö² ¤¥® ²ä´¡®¤¥ ¨ä¶¡²­¥® ¶©³¡ ¥´´ ¶ä²¤¥ ¦ö² ¤¥®

²ä´¡®¤¥ ¨ä¶¡²­¥® °å gz

R

≥ PLPR ­ ­¥¤ ¥® ¡²¥¡ a ≥ PLPPRU ­·²¡¤N d¥³³¡ ­©®©­©¶ä²¤¥® ¦ö² ³´¡¢©¬©´¥´ ³«¡

µ°°¦¹¬¬¡³ ´©¬¬ ¤¥³³ ¡´´ ¤¥® ¦ö²³´¡ ¯³«¹¤¤¡¤¥ ö°°®©®§¥® ¨¡­®¡² µ®¤¥² ¶¡´´¥® ¥¬¬¥² µ®¤¥² ¡¬¬¡ ¯­³´ä®¤©§¨¥´¥²

©®®¡® ¥® «²ä®§®©®§³¶©®«¥¬ °å φ

m

¯¦ RUð µ°°®å³N

i ¤¥®®¡ ¦©§µ² §ä¬¬¥² ¦ö¬ª¡®¤¥Z

φ

E

ä² «²ä®§®©®§³¶©®«¥¬® µ®¤¥² ¶¡´´¥®©®³´²ö­®©®§¥®³ ³¬µ´³«¥¤¥ ­¥¤ ¢¥¡«´¡®¤¥ ¡¶ «²ä®§®©®§³­¯­¥®í

´¥´ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ °µ®«´ TN

φ

m

ä² ¶©®«¥¬® ¦ö² ¦ö²¬µ³´ ¡¶ ³´¡¢©¬©´¥´L ¤¥® ¶©®«¥¬ ¶©¤ ¶©¬«¥® ¤¥® ¦ö²³´¡ ¯³«¹¤¤¡¤¥ ö°°®©®§¥® ¨¡­®¡²

µ®¤¥² ¶¡´´¥® ¥¬¬¥² RUðN d¥´ ­©®³´¡ ¶ä²¤¥´ ³«¡ ¡®¶ä®¤¡³

gz

R

ä² ¤¥® å´¥²³´å¥®¤¥ ²ä´¡®¤¥ ¨ä¶¡²­¥® µ®¤¥² ¶¡´´¥®©®³´²ö­®©®§¥®³ ³¬µ´³«¥¤¥ ­¥¤ ¢¥¡«´¡®¤¥ ¡¶

«²ä®§®©®§³­¯­¥®´¥´ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ °µ®«´ TN

gz

K

ä² ¤¥® «²ä®§¡®¤¥ ¨ä¶¡²­¥® ¦²å® «²ä®§®©®§³­¯­¥®´¥´ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ °µ®«´ TN”

QYN a²´©«¥¬ QUNPV ³«¡ 䮤²¡³ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä´´Z

¡I i °µ®«´ S ¡ ³«¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ ­¥®©®§ ¬ä§§¡³ ´©¬¬Z

µ´²¹­­¥®L µ´¯­ «¡¢©®¥²L ¯£¨ §²µ°°¥² ¡¶ µ´²¹­­¥® ³¯­ ¥®¤¡³´ ¨¡² ¥® µ´§å®§ ³«¡ ¨¡ ­©®³´ ¥® ®ö¤µ´§å®§N”

¢I i °µ®«´ X ¡ ³«¡ ©®¬¥¤®©®§³¦²¡³¥® ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

s¡­¬©®§³¯­²å¤¥®¡³ ´¯´¡¬¡ ¹´¡ Ha

S

I ³«¡ ­¯´³¶¡²¡ ­©®³´ ¶ä²¤¥´ ¡¶ ¦ö¬ª¡®¤¥ ¦¯²­¥¬Z”

RPN a²´©«¥¬ QUNPY ³«¡ 䮤²¡³ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä´´Z

¡I i °µ®«´ Q ³«¡ ¤¥´ ¦ö²³´¡ ³´¹£«¥´ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

u´ö¶¥² ¤¥ ¬©¶¢¯ª¡² ³¯­ ¡®§¥³ © ¡²´©«¥¬ QPNPUNQ ³«¡ ¡¬¬¡ ¤¥¬¡² ¡¶ ¤¥´ ¤ä£« ³¯­ ä² ¡¶³¥´´ ¦ö² °¡³³¡§¥²¡²¥ ¯£¨ ³¯­

©®´¥ ä² ©®¢¹§§´ ¶¡²¡ µ´²µ³´¡´ ­¥¤ ¬ä­°¬©§¡ ¬©¶¢¯ª¡² ³¯­ ³«¡ °¬¡£¥²¡³ °å ¢å¤¡ ³©¤¯² ¡¶ ¦¡²´¹§¥´ ¯£¨ ¨ö§³´ RP ­

©¦²å® ¶¡²¡®¤²¡N l©¶¢¯ª¡²®¡ ³«¡ ¡®³¥³ ³¯­ ¬ä­°¬©§¡ ¯­ ¤¥ µ°°¦¹¬¬¥² «²¡¶¥® ©

sv

L 255/14

Europeiska unionens officiella tidning

23.9.2008

Prop. 2012/13:177

Bilaga 5

131

eµ²¯°¡³´¡®¤¡²¤ en QTQTTZ RPPSL ¥¬¬¥²

¤¥® ©®´¥²®¡´©¯®¥¬¬¡ «¯®¶¥®´©¯® ¯­ ³ä«¥²¨¥´¥® ¦ö² ­ä®®©³«¯¬©¶ ´©¬¬ ³ªö³³ Hsolas QYWTI «¡°©´¥¬ iii ²¥§¥¬ WNQL

¯£¨ ¤¥® ©®´¥²®¡´©¯®¥¬¬¡ ¬©¶²ä¤¤®©®§³µ´²µ³´®©®§³«¯¤¥® HlsaM«¯¤¥®I °µ®«´ RNQN”

¢I pµ®«´ R ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

RN u´ö¶¥² ¤¥ ¬©¶¢¯ª¡² ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´ Q ³«¡ °¥²³¯®¬©§ ¬©¶²ä¤¤®©®§³µ´²µ³´®©®§ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QPNPUNR ¦©®®¡³ ©®¯­

²ä£«¨å¬¬ ¦ö² ¡¬¬ °¥²³¯®¡¬ ¯­¢¯²¤N fö² ¯­¢¯²¤¡®³´ä¬¬¤¡ ³¯­ ©®´¥ ¨¡² ¡®³¶¡² ¦ö² ¡²¢¥´³µ°°§©¦´¥² ¥®¬©§´ ³ä«¥²í

¨¥´³²µ´©®¥²®¡ ä² ©£«¥Mµ°°¢¬å³¢¡²¡ ¥¬¬¥² ¨¡¬¶¡µ´¯­¡´©³«´ µ°°¢¬å³¢¡²¡ ¦¬¹´¶ä³´¡² ¥®¬©§´ ¤¥ ³´¡®¤¡²¤¥² ³¯­ ¡®§¥³ ©

¡²´©«¥¬ QPNPUNR ´©¬¬å´®¡N”

£I pµ®«´ T ³«¡ 䮤²¡³ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä´´Z

©I fö²³´¡ ³´¹£«¥´ ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

u´ö¶¥² ¤¥® ¬©¶²ä¤¤®©®§³µ´²µ³´®©®§ ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´ Q ¯£¨ R ³«¡ °¥²³¯®¬©§ ¬©¶²ä¤¤®©®§³µ´²µ³´®©®§ ¥®¬©§´

¡²´©«¥¬ QPNPUNR ¦©®®¡³ ¦ö² QPP E ¡¶ ¤¥´ ¨ö§³´¡ ´©¬¬å´®¡ ¡®´¡¬¥´ °¡³³¡§¥²¡²¥N i£«¥Mµ°°¢¬å³¢¡²¡ ¥¬¬¥² ¨¡¬¶¡µ´¯­¡í

´©³«´ µ°°¢¬å³¢¡²¡ ¦¬¹´¶ä³´¡² ¥®¬©§´ ¤¥ ³´¡®¤¡²¤¥² ³¯­ ¡®§¥³ © ¡²´©«¥¬ QPNPUNR ä² ¯£«³å ´©¬¬å´®¡N”

©©I d¥´ ¡®¤²¡ ³´¹£«¥´ ³«¡ µ´§åN

RQN a²´©«¥¬ QUNQPNV ³©³´¡ ­¥®©®§¥® ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

r¥³¥²¶³´²ö­³¡®¬ä§§®©®§¥® ³«¡ ¶¡²¡ ©®³´¡¬¬¥²¡¤ ¯¶¡®¦ö² ­¡²§©®¡¬¬©®ª¥® ¯£¨ ³å ¬å®§´ ¢¯²´ ³¯­ ­öª¬©§´ ¦²å® «²¡¦´í

«ä¬¬¯²®¡ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ YNPRNQ ¦ö² ¡´´ ³ä«¥²³´ä¬¬¡ ¡´´L © ¨ä®¤¥¬³¥ ¡¶ ¶¡´´¥®©®³´²ö­®©®§ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QUNPSNY ¤¥® ©®´¥

¨¡­®¡² µ®¤¥² ¶¡´´¥® ³¡­´©¤©§´ ­¥¤ ¤¥³³¡ «²¡¦´«ä¬¬¯²N”

RRN a²´©«¥¬ QUNQQ ³«¡ 䮤²¡³ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä´´Z

¡I pµ®«´ Q ³«¡ 䮤²¡³ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä´´Z

©I i ¤ ³«¡ ¬¥¤ ¡¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

¡¡I b©¬¡§¡ i ¤¥¬ S ´©¬¬ «¯¤¥® ¦ö² ¢²¡®¤°²¯¶®©®§³­¥´¯¤¥²L ¯£¨”

©©I fö¬ª¡®¤¥ ¬¥¤ ³«¡ ¬ä§§¡³ ´©¬¬ ³¯­ ¬¥¤ ¥Z

¥I i®³°¥«´©¯®³¯²§¡®¥´ ¦å² ¥®¬©§´ «¯¤¥® ¦ö² ¢²¡®¤°²¯¶®©®§³­¥´¯¤¥² ¦ö²¥³«²©¶¡ ¥® °²¯¶®©®§ ¡¶ ¥® ³¬µ­°¶©³ ¶¡¬¤

³«©¬ª¥¶ä§§ ¦ö² ¡´´ ³ä«¥²³´ä¬¬¡ ¡´´ ¤¥® µ°°¦¹¬¬¥² «²¡¶¥® © °µ®«´ R ¯­ ­¯´³´å®¤³«²¡¦´ ¯£¨ ´¥­°¥²¡´µ²ö«®©®§N”

¢I pµ®«´ R ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

RN s«©¬ª¥¶ä§§¡²

¡I ­¥¬¬¡® µ´²¹­­¥® ³«¡ ¶¡²¡ µ´¦¯²­¡¤¥ ¥®¬©§´ ¦ö¬ª¡®¤¥ ´¡¢¥¬¬¥²Z

¡¡I t¡¢¥¬¬ ¦ö² ³«©¬ª¥¶ä§§¡² ­¥¬¬¡® µ´²¹­­¥® ¤ä² ©®§¡ ´²¹£«³¡´´¡ ³°²©®«¬¥²³¹³´¥­ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QPNPS¡ ä²

©®³´¡¬¬¥²¡¤¥N

sv

23.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/15

132

Prop. 2012/13:177

Bilaga 5

Utrymmen

Kontroll­

centraler Trapphus

Samlingsom­

råden

Salonger

Maskinrum

Kök

Förrådsrum

k¯®´²¯¬¬£¥®´²¡¬¥²

aP

aPObQU H1I

aSP

aVP

aVP

aVP

t²¡°°¨µ³

aP

aSP

aVP

aVP

aVP

s¡­¬©®§³¯­²åí

¤¥®

aSPObQU H2I

aVP

aVP

aVP

s¡¬¯®§¥²

ObQU H3I

aVP

aVP

aVP

m¡³«©®²µ­

aVPOaP H4I

aVP

aVP

kö«

aP

aVPObQU H5I

fö²²å¤³²µ­

(1) Skiljeväggar mellan kontrollcentraler och samlingsområden inomhus ska motsvara typ A0, men samlingsområden

utomhus ska endast motsvara typ B15.

(2) Skiljeväggar mellan salonger och samlingsområden inomhus ska motsvara typ A30, men samlingsområden

utomhus ska endast motsvara typ B15.

(3) Skiljeväggar mellan kabiner, skiljeväggar mellan kabiner och korridorer samt vertikala skiljeväggar som delar upp

salonger enligt punkt 10 ska uppfylla kraven för typ B15 för utrymmen utrustade med trycksatta sprinklersystem

B0.

(4) Skiljeväggar mellan maskinrum enligt artiklarna 15.07 och 15.10.6 ska uppfylla kraven för typ A60, i annat fall

ska de uppfylla kraven för typ A0.

(5) B15 är tillräcklig för skiljeväggar mellan kök å ena sidan och kallförrådsrum och matförrådsrum å andra sidan.

¢¢I t¡¢¥¬¬ ¦ö² ³«©¬ª¥¶ä§§¡² ­¥¬¬¡® µ´²¹­­¥® ¤ä² ´²¹£«³¡´´¡ ³°²©®«¬¥²³¹³´¥­ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QPNPS¡ ä² ©®í

³´¡¬¬¥²¡¤¥N

Utrymmen

Kontroll­

centraler Trapphus

Samlingsom­

råden

Salonger

Maskinrum

Kök

Förrådsrum

k¯®´²¯¬¬£¥®´²¡¬¥²

aP

aPObQU H1I

aP

aVP

aSP

aSP

t²¡°°¨µ³

aP

aP

aVP

aSP

aP

s¡­¬©®§³¯­²åí

¤¥®

aSPObQU H2I

aVP

aSP

aSP

s¡¬¯®§¥²

ObP H3I

aVP

aSP

aP

m¡³«©®²µ­

aVPOaP H4I

aVP

aVP

kö«

bQU

fö²²å¤³²µ­

(1) Skiljeväggar mellan kontrollcentraler och samlingsområden inomhus ska motsvara typ A0, men samlingsområden

utomhus ska endast motsvara typ B15.

(2) Skiljeväggar mellan salonger och samlingsområden inomhus ska motsvara typ A30, men samlingsområden

utomhus ska endast motsvara typ B15.

(3) Skiljeväggar mellan kabiner, skiljeväggar mellan kabiner och korridorer samt vertikala skiljeväggar som delar upp

salonger enligt punkt 10 ska uppfylla kraven för typ B15 för utrymmen utrustade med trycksatta sprinklersystem

B0.

(4) Skiljeväggar mellan maskinrum enligt artiklarna 15.07 och 15.10.6 ska uppfylla kraven för typ A60, i annat fall

ska de uppfylla kraven för typ A0.

¢I s«©¬ª¥¶ä§§¡² ¡¶ ´¹° a ä² ³«¯´´L ¶ä§§¡² ¯£¨ ¤ä£« ³¯­ µ°°¦¹¬¬¥² ¦ö¬ª¡®¤¥ «²¡¶Z

¡¡I d¥ ³«¡ ¶¡²¡ ¡¶ ³´å¬ ¥¬¬¥² ¡®®¡´ ­¯´³¶¡²¡®¤¥ ­¡´¥²©¡¬N

¢¢I d¥ ³«¡ ¶¡²¡ ´©¬¬²ä£«¬©§´ ¦ö²³´¹¶¡¤¥N

sv

L 255/16

Europeiska unionens officiella tidning

23.9.2008

Prop. 2012/13:177

Bilaga 5

133

££I d¥ ³«¡ ¶¡²¡ ©³¯¬¥²¡¤¥ ­¥¤ ¥´´ ³å¤¡®´ §¯¤«ä®´ ©£«¥M¢²ä®®¢¡²´ ­¡´¥²©¡¬ ¡´´ ­¥¤¥¬´¥­°¥²¡´µ²¥® °å ¤¥®

³©¤¡ ³¯­ ¶¥´´¥² ¦²å® ¥¬¤¥® ©®´¥ ³´©§¥² ´©¬¬ ö¶¥² QTP ðc ö¶¥² µ´§å®§³´¥­°¥²¡´µ²¥® ¯£¨ ¡´´ ´¥­°¥²¡´µ²¥®

©®´¥ °å ®å§¯´ ³´ä¬¬¥L ©®«¬µ³©¶¥ ö°°®©®§¡²®¡ ¶©¤ ³«¡²¶¡²®¡L ö«¡² ´©¬¬ ­¥² ä® QXP ðc ö¶¥² µ´§å®§³´¥­í

°¥²¡´µ²¥® ©®¯­ ¦ö¬ª¡®¤¥ ¡®§©¶®¡ ´©¤³²¹­¤¥²Z

t¹° aVP — VP ­©®µ´¥²

t¹° aSP — SP ­©®µ´¥²

t¹° aP — P ­©®µ´¥²

¤¤I d¥ ³«¡ ¶¡²¡ «¯®³´²µ¥²¡¤¥ ³å ¡´´ ¤¥ ¦ö²¨©®¤²¡² ¡´´ ²ö« ¯£¨ ¬å§¯² ³°²©¤³ ©®®¡® ¥® ®¯²­¡¬ ¢²¡®¤°²¯¶®©®§

°å ¥® ´©­­¥ ä² ¡¶³¬µ´¡¤N

£I s«©¬ª¥¶ä§§¡² ¡¶ ´¹° b ä² ³«¯´´L ¶ä§§¡²L ¤ä£«L ´¡« ¥¬¬¥² ¹´¢¥«¬ä¤®¡¤¥² ³¯­ µ°°¦¹¬¬¥² ¦ö¬ª¡®¤¥ «²¡¶Z

¡¡I d¥ ³«¡ ¶¡²¡ §ª¯²¤¡ ¡¶ ¥´´ §¯¤«ä®´ ©£«¥M¢²ä®®¢¡²´ ­¡´¥²©¡¬N a¬¬¡ ­¡´¥²©¡¬ ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¶©¤ ´©¬¬¶¥²«®©®§

¯£¨ ­¯®´¥²©®§ ¡¶ ³«©¬ª¥¶ä§§¡² ³«¡ ¤¥³³µ´¯­ ¶¡²¡ ©£«¥M¢²ä®®¢¡²¡L µ´¯­ ¹´¢¥«¬ä¤®¡®¤¥® ³¯­ ³«¡ ¶¡²¡

å´­©®³´¯®¥ ¦¬¡­¨ä­­¡®¤¥N

¢¢I d¥ ³«¡ µ°°¶©³¡ ¥´´ ³å¤¡®´ ©³¯¬¥²©®§³¶ä²¤¥ ¡´´ ­¥¤¥¬´¥­°¥²¡´µ²¥® °å ¤¥® ³©¤¡ ³¯­ ¶¥´´¥² ¦²å® ¥¬¤¥® ©®´¥

³´©§¥² ´©¬¬ ö¶¥² QTP ðc ö¶¥² µ´§å®§³´¥­°¥²¡´µ²¥® ¯£¨ ¡´´ ´¥­°¥²¡´µ²¥® ©®´¥ °å ®å§¯´ ³´ä¬¬¥L ©®«¬µ³©¶¥

ö°°®©®§¡²®¡ ¶©¤ ³«¡²¶¡²®¡L ö«¡² ´©¬¬ ­¥² ä® RRU ðc ö¶¥² µ´§å®§³´¥­°¥²¡´µ²¥® ©®¯­ ¦ö¬ª¡®¤¥ ¡®§©¶®¡

´©¤³²¹­¤¥²Z

t¹° bQU — QU ­©®µ´¥²

t¹° bP — P ­©®µ´¥²

££I d¥ ³«¡ ¶¡²¡ «¯®³´²µ¥²¡¤¥ ³å ¡´´ ¤¥ ¦ö²¨©®¤²¡² ¡´´ ¬å§¯² ³°²©¤³ ©®®¡® ¤¥® ¦ö²³´¡ ¨¡¬¶´©­­¥® ¡¶ ¥®

®¯²­¡¬ ¢²¡®¤°²¯¶®©®§ ä² ³¬µ´N”

RSN a²´©«¥¬ QUNQU ³«¡ 䮤²¡³ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä´´Z

¡I i °µ®«´ Q ³«¡ ©®¬¥¤®©®§³­¥®©®§¥® ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

p¡³³¡§¥²¡²¦¡²´¹§ ­¥¤ ¥® ¬ä®§¤ l

WL

¡¶ ¨ö§³´ RU ­ ³¯­ ¨¡² ´©¬¬³´å®¤ ¡´´ ´¡ ¯­¢¯²¤ ¨ö§³´ UP °¡³³¡§¥²¡²¥ ³«¡

³´¹²«¡ ´©¬¬²ä£«¬©§ ³´¡¢©¬©´¥´ ¥¦´¥² ³«¡¤¡ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QUNPSNW–QUNPSNQS ¥¬¬¥² ³¯­ ¥´´ ¡¬´¥²®¡´©¶ ³´¹²«¡ ¡´´ ¤¥ µ°°¦¹¬¬¥²

¦ö¬ª¡®¤¥ «²©´¥²©¥² ¥¦´¥² ³¹­­¥´²©³« ¦¹¬¬®©®§Z”

¢I i °µ®«´ Q ³«¡ ¬¥¤ ¥ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

¡I v¡´´¥®©®³´²ö­®©®§¥® © ¦¡²´¹§¥´ ¦å² ©®´¥ ö¶¥²³«²©¤¡ ­¡²§©®¡¬¬©®ª¥® ¯£¨”

£I i °µ®«´ U ³«¡ ¤¥® ¦ö²³´¡ ­¥®©®§¥® ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

i®³°¥«´©¯®³¯²§¡®¥´ «¡® ¦²å®§å ´©¬¬ä­°®©®§¥® ¡¶ ¡²´©«¥¬ QPNPT ®ä² ¤¥´ §ä¬¬¥² °¡³³¡§¥²¡²¦¡²´¹§ ¡¶³¥¤¤¡ ¦ö² ¨ö§³´

RUP °¡³³¡§¥²¡²¥ ¯£¨ ­¥¤ ¥® ¬ä®§¤ l

WL

¡¶ ¨ö§³´ RU ­L µ®¤¥² ¦ö²µ´³ä´´®©®§ ¡´´ ¤¥ ä² µ´²µ³´¡¤¥ ­¥¤ ¥® °¬¡´´¦¯²­

³¯­ «¡® ®å³ ¦²å® ¢å¤¡ ³©¤¯²®¡ ¡¶ ¦¡²´¹§¥´L ¯­¥¤¥¬¢¡²´ ¯¶¡®¦ö² ¶¡´´¥®¬©®ª¥®L ³å ¡´´ °¥²³¯®¥² °å ¥´´ ³ä«¥²´ ³ä´´ «¡®

´¡³ µ°° µ² ¶¡´´®¥´N”

¤I i °µ®«´ QP ³«¡ ©®¬¥¤®©®§³­¥®©®§¥® ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

fö¬ª¡®¤¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² §ä¬¬¥² ©®´¥ °¡³³¡§¥²¡²¦¡²´¹§ ­¥¤ ¥® ¬ä®§¤ l

WL

¡¶ ¨ö§³´ RU ­Z”

RTN i ¡²´©«¥¬ QVNPVNR ³«¡ ”¯¦¦©£©¥¬¬´ ®µ­­¥²” ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ”u®©«´ ¥µ²¯°¥©³«´ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² ¦ö² ¦¡²´¹§”N

sv

23.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/17

134

Prop. 2012/13:177

Bilaga 5

RUN a²´©«¥¬ RQNPR ³«¡ 䮤²¡³ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä´´Z

¡I i °µ®«´ Q § ¥¦´¥² ¨ä®¶©³®©®§¥® ´©¬¬ ¡²´©«¥¬ ”QPNPS¢” ³«¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ ¨ä®¶©³®©®§ ©®¦ö²¡³Z

a²´©«¥¬ QPNPS£”

¢I i °µ®«´ R ¤ ³«¡ ¨ä®¶©³®©®§¥® ´©¬¬ ”¡²´©«¥¬ QPNPW” ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

a²´©«¥¬ QPNPU”N

RVN t¡¢¥¬¬¥® © ¡²´©«¥¬ RTNPRNR ³«¡ 䮤²¡³ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä´´Z

¡I fö¬ª¡®¤¥ ´¥¸´ © ¡²´©«¥¬ VNPRNQ ³«¡ ©®¦ö²¡³ ¥¦´¥² ´¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ VNPQNWZ

VNPRNQ

n䲶¡²¯ ¡¶ ³¥°¡²¡´¡ ¨¹¤²¡µ¬´¡®«¡²

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPRP

dµ¢¢¥¬ µ°°³ä´´®©®§ ³´¹²¶¥®´©¬¥² ¯­ ¤¥´

¦©®®³ ¨¹¤²¡µ¬©³«¡ ¤²©¶¥®¨¥´¥²

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPRP

s¥°¡²¥²¡¤¥ ²ö²³¹³´¥­ ¦ö² ¤¥® ¡®¤²¡ ¤²©í

¶¥®¨¥´¥® ¯­ ¤¥´ ¦©®®³ ¨¹¤²¡µ¬©³«¡ ¤²©í

¶¥®¨¥´¥²

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPRP”

¢I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ VNPRNR ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

°µ®«´ R

a«´©¶¥²©®§ ¡¶ ¤¥® ¡®¤²¡ ¤²©¶¥®¨¥´¥® ­¥¤

¨ªä¬° ¡¶ ¥´´ ­¯­¥®´

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPQP”

£I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ VNPSNQ ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

VNPSNQ

a®³¬µ´®©®§ ¡¶ ¡®¤²¡ ³´²ö­¦ö²¢²µ«¡®¤¥

¡°°¡²¡´¥² ´©¬¬ ¤¥® ¨¹¤²¡µ¬©³«¡ ¤²©¶¥®¨¥´¥®

¦ö² ³´¹²¡®¯²¤®©®§¥®

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPRP”

¤I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ VNPSNR ³«¡ µ´§åN

¥I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ VNPWNR ¡ ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

VNPWNR ¡

n©¶å¬¡²­ © ¨¹¤²¡µ¬´¡®«¡²®¡ ¯£¨ ¬¡²­ ¦ö²

¡²¢¥´³´²¹£«

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPQP”

¦I fö¬ª¡®¤¥ ´¥¸´ © ¡²´©«¥¬ WNPRNR ³«¡ ©®¦ö²¡³ ¥¦´¥² ´¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ VNPXNQZ

WNPRNR

s«¹­¤ ³©«´ ¦²¡­¦ö² ¦¡²´¹§¥´ R ¦¡²´¹§³í

¬ä®§¤¥² ¯­ ­©®¤²¥ ä® RUP ­

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPTY”

§I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ XNPUNW ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

WNQ

s®¡¢¢³´ä®§¡®¤¥ ¶¥®´©¬ °å ´¡®«¥® ³¯­

³´¹²³ ¦²å® ¤ä£«L 䶥® ®ä² µ´²¹­­¥®¡ ©

¦²å§¡ ä² ³´ä®§¤¡N

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPUP”

sv

L 255/18

Europeiska unionens officiella tidning

23.9.2008

Prop. 2012/13:177

Bilaga 5

135

¨I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ QUNPQNR ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

¥I

fö²¢µ¤ ­¯´ ©®³´¡¬¬¡´©¯®¥² ¦ö² ¦¬¹´¡®¤¥ §¡³

¥®¬©§´ «¡°©´¥¬ QT

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPTUN Ö¶¥²§å®§³¢¥³´ä­­¥¬³¥®

§ä¬¬¥² ¥®¤¡³´ ¯­ ¬¡²­³¹³´¥­ ­¯®´¥²¡³ ¥®í

¬©§´ ¡²´©«¥¬ QUNQUNY”

©I fö¬ª¡®¤¥ ´¥¸´ © ¡²´©«¥¬ QUNPVNV £ ³«¡ ©®¦ö²¡³ ¥¦´¥² ´¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ QUNPVNV ¢Z

£I

i®§¡ ²ä¤¤®©®§³¶ä§¡² §¥®¯­ ­¡³«©®²µ­

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPPW

i®§¡ ²ä¤¤®©®§³¶ä§¡² §¥®¯­ «ö«

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPQU”

ªI t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ QUNPVNW ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

°µ®«´ W

lä­°¬©§´ ³ä«¥²¨¥´³¬¥¤®©®§³³¹³´¥­

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPQU”

«I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ QUNPVNQV ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

°µ®«´ QV

d²©£«³¶¡´´¥®³¹³´¥­ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QRNPU

nNeNoN ³¥®¡³´ ¤¥® SQ ¤¥£¥­¢¥² RPPV”

¬I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ QUNPW ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

QUNPW

k²¡¶ ¦ö² ¦²¡­¤²©¶®©®§³³¹³´¥­¥´

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPQU”

­I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ QUNPYNT ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

°µ®«´ T

l©¶²ä¤¤®©®§³²¥¤³«¡°

fö² °¡³³¡§¥²¡²¦¡²´¹§ ³¯­ ¶¡² µ´²µ³´¡¤¥

­¥¤ «¯¬¬¥«´©¶¡ ¬©¶²ä¤¤®©®§³²¥¤³«¡° ¥®¬©§´

¡²´©«¥¬ QUNPYNU ¦ö²¥ ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPPV

¡®³¥³ ¤¥³³¡ ²¥¤³«¡° ³¯­ ¥´´ ¡¬´¥²®¡´©¶¥

´©¬¬ °¥²³¯®¬©§ ¬©¶²ä¤¤®©®§³µ´²µ³´®©®§N

fö² °¡³³¡§¥²¡²¦¡²´¹§ ³¯­ ¶¡² µ´²µ³´¡¤¥

­¥¤ «¯¬¬¥«´©¶¡ ¬©¶²ä¤¤®©®§³²¥¤³«¡° ¥®¬©§´

¡²´©«¥¬ QUNPYNV ¦ö²¥ ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPPV

¡®³¥³ ¤¥³³¡ ²¥¤³«¡° ³¯­ ¥´´ ¡¬´¥²®¡´©¶ ´©¬¬

°¥²³¯®¬©§ ¬©¶²ä¤¤®©®§³µ´²µ³´®©®§ ´©¬¬ µ´¦ä²í

¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³í

£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPQPN”

®I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ QUNQPNS ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

°µ®«´ S

t©¬¬²ä£«¬©§ ®ö¤¢¥¬¹³®©®§

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPQU”

sv

23.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/19

136

Prop. 2012/13:177

Bilaga 5

¯I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ QUNQPNV ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

°µ®«´ V ¦ö²³´¡

­¥®©®§¥®

s«©¬ª¥¶ä§§¡² ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QUNQQNR

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPQU

¡®¤²¡ ¯£¨ ´²¥¤ª¥

­¥®©®§¥®

k¡¢¥¬©®³´¡¬¬¡´©¯®

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPQU

¦ªä²¤¥ ­¥®©®§¥®

r¥³¥²¶³´²ö­³¡®¬ä§§®©®§¥® ¯¶¡®¦ö²

­¡²§©®¡¬¬©®ª¥®

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPQU”

°I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ QUNQRNQ ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

QUNQRNQ£

bä²¢¡²¡ ¢²¡®¤³¬ä£«¡²¥ © «ö«

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´”

±I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ QUNQRNR ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

°µ®«´ R ¡

a®¤²¡ ¢²¡®¤°µ­°

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPQP”

²I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ QUNQRNS ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

°µ®«´ S ¢ ¯£¨ S £

t²¹£« ¯£¨ ¶¡´´¥®³´²å¬¥¬ä®§¤

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPQP”

³I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ QUNQRNY ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

°µ®«´ Y

b²¡®¤³¬ä£«®©®§³¡®¯²¤®©®§ © ­¡³«©®²µ­

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPQU”

RWN i ¡²´©«¥¬ RTNPSNQ ³«¡ ´¥¸´¥® © QUNPU ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

QUNPU

a®´¡¬ °¡³³¡§¥²¡²¥

u´¦ä²¤¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§®©®§ ¡¶ §¥­¥®í

³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPTU”

RXN t¡¢¥¬¬¥® © ¡²´©«¥¬ RTNPVNU ³«¡ 䮤²¡³ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä´´Z

¡I fö¬ª¡®¤¥ ´¥¸´ ³«¡ ©®¦ö²¡³ ¥¦´¥² ´¥¸´¥® © «¡°©´¥¬ SZ

kapitel V

VNPRNQ

dµ¢¢¥¬ µ°°³ä´´®©®§ ³´¹²¶¥®´©¬¥² ¯­

¤¥´ ¦©®®³ ¨¹¤²¡µ¬©³«¡ ¤²©¶¥®¨¥´¥²

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥²

¦ö²¬ä®§®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡í

´¥´ ¥¦´¥² ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPRP

QNTNRPPW

s¥°¡²¥²¡¤¥ ²ö²³¹³´¥­ ¦ö² ¤¥® ¡®¤²¡

¤²©¶¥®¨¥´¥® ¯­ ¤¥´ ¦©®®³ ¨¹¤²¡µ¬©³«¡

¤²©¶¥®¨¥´¥²

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥²

¦ö²¬ä®§®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡í

´¥´ ¥¦´¥² ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPRP

QNTNRPPW

VNPSNQ

a®³¬µ´®©®§ ¡¶ ¡®¤²¡ ³´²ö­¦ö²¢²µí

«¡®¤¥ ¡°°¡²¡´¥² ´©¬¬ ¤¥® ¨¹¤²¡µ¬©³«¡

¤²©¶¥®¨¥´¥® ¦ö² ³´¹²¡®¯²¤®©®§¥®

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥²

¦ö²¬ä®§®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡í

´¥´ ¥¦´¥² ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPRP

QNTNRPPW

VNPWNR ¡

n©¶å¬¡²­ © ¨¹¤²¡µ¬´¡®«¡²®¡ ¯£¨ ¬¡²­

¦ö² ¡²¢¥´³´²¹£«

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥²

¦ö²¬ä®§®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡í

´¥´ ¥¦´¥² ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPQP

QNTNRPPW

sv

L 255/20

Europeiska unionens officiella tidning

23.9.2008

Prop. 2012/13:177

Bilaga 5

137

kapitel W

WNPRNR

s«¹­¤ ³©«´ ¦²¡­¦ö² ¦¡²´¹§¥´ R ¦¡²´¹§³í

¬ä®§¤¥² ¯­ ­©®¤²¥ ä® RUP ­

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥²

¦ö²¬ä®§®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡í

´¥´ ¥¦´¥² ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPTY

SPNQRNRPPX”

¢I fö¬ª¡®¤¥ ´¥¸´ © ¡²´©«¥¬ XNPUNW ¦ö²³´¡ ­¥®©®§¥® ³«¡ ©®¦ö²¡³ ¥¦´¥² ´¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ XNPSNS

°µ®«´

XNPUNW

¦ö²³´¡

­¥®©®§¥®

s®¡¢¢³´ä®§¡®¤¥ ¶¥®´©¬ °å ¤¥® ´¡®«

³¯­ ³´¹²³ ¦²å® ¤ä£«L 䶥® ®ä² µ´²¹­í

­¥®¡ © ¦²å§¡ ä² ³´ä®§¤¡N

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥²

¦ö²¬ä®§®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡í

´¥´ ¥¦´¥² ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPQU

QNTNRPPX”

£I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ QUNPQNR ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

¥I

fö²¢µ¤ ­¯´ ©®³´¡¬¬¡´©¯®¥² ¦ö² ¦¬¹´¡®¤¥

§¡³ ¥®¬©§´ «¡°©´¥¬ QT

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥²

¦ö²¬ä®§®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡í

´¥´ ¥¦´¥² QNQNRPTUN Ö¶¥²§å®§³¢¥³´ä­í

­¥¬³¥® §ä¬¬¥² ¥®¤¡³´ ¯­ ¬¡²­³¹³´¥­

­¯®´¥²¡³ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QUNQUNY

QNQNRPPV”

¤I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ QUNPVNV£ ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

£I

i®§¡ ²ä¤¤®©®§³¶ä§¡² §¥®¯­

­¡³«©®²µ­

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥²

¦ö²¬ä®§®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡í

´¥´ ¥¦´¥² ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPPW

QNQNRPPV”

i®§¡ ²ä¤¤®©®§³¶ä§¡² §¥®¯­ «ö«

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥²

¦ö²¬ä®§®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡í

´¥´ ¥¦´¥² ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPQU

¥I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ QUNPVNW ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

°µ®«´ W

lä­°¬©§´ ³ä«¥²¨¥´³¬¥¤®©®§³³¹³´¥­

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥²

¦ö²¬ä®§®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡í

´¥´ ¥¦´¥² ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPQU

QNQNRPPV”

¦I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ QUNPVNQV ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

°µ®«´ QV

d²©£«³¶¡´´¥®³¹³´¥­ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QRNPU nNeNoN ³¥®¡³´ ¤¥® SQ ¤¥£¥­¢¥² RPPV QNQNRPPV”

§I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ QUNPW ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

QUNPW

k²¡¶ ¦ö² ¦²¡­¤²©¶®©®§³³¹³´¥­¥´

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥²

¦ö²¬ä®§®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡í

´¥´ ¥¦´¥² ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPQU

QNQNRPPV”

sv

23.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/21

138

Prop. 2012/13:177

Bilaga 5

¨I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ QUNPYNT ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

°µ®«´ T

l©¶²ä¤¤®©®§³²¥¤³«¡°

fö² °¡³³¡§¥²¡²¦¡²´¹§ ³¯­ ¶¡² µ´²µ³´¡¤¥

­¥¤ «¯¬¬¥«´©¶¡ ¬©¶²ä¤¤®©®§³²¥¤³«¡°

¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QUNPYNU ¦ö²¥ ¤¥® Q ª¡®µí

¡²© RPPV ¡®³¥³ ¤¥³³¡ ²¥¤³«¡° ³¯­ ¥´´

¡¬´¥²®¡´©¶ ´©¬¬ °¥²³¯®¬©§ ¬©¶²ä¤¤®©®§³µ´í

²µ³´®©®§N

fö² °¡³³¡§¥²¡²¦¡²´¹§ ³¯­ ¶¡² µ´²µ³´¡¤¥

­¥¤ «¯¬¬¥«´©¶¡ ¬©¶²ä¤¤®©®§³²¥¤³«¡°

¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QUNPYNV ¦ö²¥ ¤¥® Q ª¡®µí

¡²© RPPV ¡®³¥³ ¤¥³³¡ ²¥¤³«¡° ³¯­ ¥´´

¡¬´¥²®¡´©¶ ´©¬¬ °¥²³¯®¬©§ ¬©¶²ä¤¤®©®§³µ´í

²µ³´®©®§ ¦²¡­ ´©¬¬ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²í

¬ä®§®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´

¥¦´¥² ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPQPN

QNQNRPPV”

©I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ QUNQPNS ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

°µ®«´ S

t©¬¬²ä£«¬©§ ®ö¤¢¥¬¹³®©®§

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥²

¦ö²¬ä®§®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡í

´¥´ ¥¦´¥² ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPQU

QNQNRPPV”

ªI t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ QUNQPNV ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

°µ®«´ V

¦ö²³´¡

­¥®©®§¥®

s«©¬ª¥¶ä§§¡² ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QUNQQNRN

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥²

¦ö²¬ä®§®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡í

´¥´ ¥¦´¥² ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPQU

QNQNRPPV

¡®¤²¡ ¯£¨

´²¥¤ª¥

­¥®©®§¥®

k¡¢¥¬©®³´¡¬¬¡´©¯®

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥²

¦ö²¬ä®§®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡í

´¥´ ¥¦´¥² ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPQU

QNQNRPPV

¦ªä²¤¥

­¥®©®§¥®

r¥³¥²¶³´²ö­³¡®¬ä§§®©®§¥®

¯¶¡®¦ö²

­¡²§©®¡¬¬©®ª¥®

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥²

¦ö²¬ä®§®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡í

´¥´ ¥¦´¥² ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPQU

QNQNRPPV”

«I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ QUNQRNQ ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

QUNQRNQ £

bä²¢¡²¡ ¢²¡®¤³¬ä£«¡²¥ © «ö«

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥²

¦ö²¬ä®§®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡í

´¥´

QNQNRPPV”

¬I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ QUNQRNR ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

°µ®«´ R ¡

a®¤²¡ ¢²¡®¤°µ­°

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥²

¦ö²¬ä®§®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡í

´¥´ ¥¦´¥² ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPQP

QNQNRPPV”

sv

L 255/22

Europeiska unionens officiella tidning

23.9.2008

Prop. 2012/13:177

Bilaga 5

139

­I fö¬ª¡®¤¥ ®¯´¥²©®§Z

°µ®«´ Y

b²¡®¤³¬ä£«®©®§³¡®¯²¤®©®§ ©

­¡³«©®²µ­

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥²

¦ö²¬ä®§®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡í

´¥´ ¥¦´¥² ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPQP

QNQNRPPV”

QUNQRNY

b²¡®¤³¬ä£«®©®§³¡®¯²¤®©®§ © ­¡³«©®í

²µ­ ¡¶ ³´å¬ ¥¬¬¥² ­¥¤ ­¯´³¶¡²¡®¤¥

¥§¥®³«¡°¥²

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥²

¦ö²¬ä®§®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡í

´¥´ ¥¦´¥² ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPTUN Ö¶¥²í

§å®§³°¥²©¯¤¥® §ä¬¬¥² ©®´¥ °¡³³¡§¥²¡²í

¦¡²´¹§ ³¯­ «ö¬³´²ä£«´³ ¥¦´¥² ¤¥® SQ ¤¥í

£¥­¢¥² QYYU ¯£¨ ¶¡²³ ³«²¯¶ ä² ¡¶ ´²äL

¡¬µ­©®©µ­ ¥¬¬¥² °¬¡³´ ¯£¨ ¶¡²³ ­¡í

³«©®²µ­ ©®´¥ ä² ´©¬¬¶¥²«¡¤¥ ¡¶ ­¡´¥²©¡¬

¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ SNPTNS ¯£¨ SNPTNT

QNQNRPPV”

³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

°µ®«´ Y

b²¡®¤³¬ä£«®©®§³¡®¯²¤®©®§ ©

­¡³«©®²µ­

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥²

¦ö²¬ä®§®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡í

´¥´ ¥¦´¥² ¤¥® Q ª¡®µ¡²© RPQUN Ö¶¥²í

§å®§³°¥²©¯¤¥® §ä¬¬¥² ©®´¥ °¡³³¡§¥²¡²í

¦¡²´¹§ ³¯­ «ö¬³´²ä£«´³ ¥¦´¥² ¤¥® SQ ¤¥í

£¥­¢¥² QYYU ¯£¨ ¶¡²³ ³«²¯¶ ä² ¡¶ ´²äL

¡¬µ­©®©µ­ ¥¬¬¥² °¬¡³´ ¯£¨ ¶¡²³ ­¡í

³«©®²µ­ ©®´¥ ä² ´©¬¬¶¥²«¡¤¥ ¡¶ ­¡´¥²©¡¬

¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ SNPTNS ¯£¨ SNPTNT

QNQNRPPV”

RYN t¡¢¥¬¬¥® © ¡²´©«¥¬ RT¡NPRNR ³«¡ 䮤²¡³ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä´´Z

¡I fö¬ª¡®¤¥ ´¥¸´ © ¡²´©«¥¬ VNPRNQ ³«¡ ©®¦ö²¡³ ¥¦´¥² ´¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ VNPQNWZ

VNPRNQ

n䲶¡²¯ ¡¶ ³¥°¡²¡´¡ ¨¹¤²¡µ¬´¡®«¡²

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPRV

dµ¢¢¥¬ µ°°³ä´´®©®§ ³´¹²¶¥®´©¬¥² ¯­ ¤¥´

¦©®®³ ¨¹¤²¡µ¬©³«¡ ¤²©¶¥®¨¥´¥²

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPRV

s¥°¡²¥²¡¤¥ ²ö²³¹³´¥­ ¦ö² ¤¥® ¡®¤²¡

¤²©¶¥®¨¥´¥® ¯­ ¤¥´ ¦©®®³ ¨¹¤²¡µ¬©³«¡

¤²©¶¥®¨¥´¥²

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPRV”

¢I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ VNPRNR ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

°µ®«´ R

a«´©¶¥²©®§ ¡¶ ¤¥® ¡®¤²¡ ¤²©¶¥®¨¥´¥® ­¥¤

¨ªä¬° ¡¶ ¥´´ ­¯­¥®´

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPRV”

£I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ VNPSNQ ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

VNPSNQ

a®³¬µ´®©®§ ¡¶ ¡®¤²¡ ³´²ö­¦ö²¢²µ«¡®¤¥

¡°°¡²¡´¥² ´©¬¬ ¤¥® ¨¹¤²¡µ¬©³«¡ ¤²©¶¥®¨¥´¥®

¦ö² ³´¹²¡®¯²¤®©®§¥®

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPRV”

¤I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ VNPSNR ³«¡ µ´§åN

sv

23.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/23

140

Prop. 2012/13:177

Bilaga 5

¥I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ VNPWNR ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

VNPWNR ¡

n©¶å¬¡²­ © ¨¹¤²¡µ¬´¡®«¡²®¡ ¯£¨ ¬¡²­ ¦ö²

¡²¢¥´³´²¹£«

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPRV”

¦I t¥¸´¥® © ¡²´©«¥¬ WNPRNR–WNPRNW ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

WNPRNR–WNPRNV

f²© ³©«´ ¦²å® ³´¹²¨¹´´¥®L µ´¯­ ¦ö¬ª¡®¤¥

°µ®«´

nNeNoNL ³¥®¡³´ ¶©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²¬ä®§í

®©®§¥® ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¥¦´¥² ¤¥®

Q ª¡®µ¡²© RPTY”

SPN fö¬ª¡®¤¥ ¦©§µ² Y ³«¡ ©®¦ö²¡³ © ´©¬¬ä§§ iZ

f©§µ² Y

s®¡¢¢³´ä®§¡®¤¥ ¶¥®´©¬ °å ´¡®«

f䲧Z ¢²µ®´O¶©´”

SQN fö¬ª¡®¤¥ ´©¬¬ä§§ ³«¡ ¬ä§§¡³ ´©¬¬ ³¯­ ´©¬¬ä§§ iii ¯£¨ ´©¬¬ä§§ ivZ

Tillägg III

Mall för det unika europeiska identifieringsnumret för fartyg

a

a

a

¸

¸

¸

¸

¸

{k¯¤ ¦ö² ¤¥® ¢¥¨ö²©§¡

­¹®¤©§¨¥´ ³¯­ ´©¬¬¤¥¬¡²

¤¥´ µ®©«¡ ¥µ²¯°¥©³«¡ ©¤¥®í

´©¦©¥²©®§³®µ­²¥´ ¦ö² ¦¡²´¹§}

{s¥²©¥®µ­­¥²}

i ­¡¬¬¥® ²¥°²¥³¥®´¥²¡² ’aaa’ ¤¥® ´²¥³©¦¦²©§¡ «¯¤ ³¯­ §¥³ ¡¶ ¤¥® ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´ ³¯­ ´©¬¬¤¥¬¡² ¤¥´ µ®©«¡

¥µ²¯°¥©³«¡ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­²¥´ ¦ö² ¦¡²´¹§ ¥®¬©§´ ¦ö¬ª¡®¤¥ ®µ­­¥²¯²¤®©®§¡²Z

PPQMPQY

f²¡®«²©«¥

PRPMPSY

n¥¤¥²¬ä®¤¥²®¡

PTPMPUY

t¹³«¬¡®¤

PVPMPVY

b¥¬§©¥®

PWPMPWY

s£¨·¥©º

PXPMPYY

¦ö²¢¥¨å¬¬¥´ ¦¡²«¯³´¥² ³¯­ ©®´¥ ä² °¡²´¥² © m¡®®¨¥©­«¯®¶¥®´©¯®¥®N k¯®¶¥®´©¯® ¥®¬©§´ ¶©¬«¥® ¥´´

r¨¥®¦¡²´¹§³£¥²´©¦©«¡´ ¨¡² µ´¦ä²¤¡´³ ¦ö²¥ ¤¥® Q ¡°²©¬ RPPW

QPPMQQY

n¯²§¥

QRPMQSY

d¡®­¡²«

QTPMQUY

fö²¥®¡¤¥ «µ®§¡²©«¥´

QVPMQVY

i³¬¡®¤

QWPMQWY

i²¬¡®¤

QXPMQXY

p¯²´µ§¡¬

QYPMQYY

²¥³¥²¶¥²¡´

RPPMRQY

lµ¸¥­¢µ²§

RRPMRSY

f©®¬¡®¤

RTPMRUY

p¯¬¥®

RVPMRVY

e³´¬¡®¤

sv

L 255/24

Europeiska unionens officiella tidning

23.9.2008

Prop. 2012/13:177

Bilaga 5

141

RWPMRWY

l©´¡µ¥®

RXPMRXY

l¥´´¬¡®¤

RYPMRYY

²¥³¥²¶¥²¡´

SPPMSPY

Ö³´¥²²©«¥

SQPMSQY

l©¥£¨´¥®³´¥©®

SRPMSRY

tª¥£«©¥®

SSPMSSY

s¬¯¶¡«©¥®

STPMSTY

²¥³¥²¶¥²¡´

SUPMSUY

k²¯¡´©¥®

SVPMSVY

s¥²¢©¥®

SWPMSWY

b¯³®©¥® ¯£¨ h¥²£¥§¯¶©®¡

SXPMSYY

u®§¥²®

TPPMTQY

r¹³«¡ ¦¥¤¥²¡´©¯®¥®

TRPMTSY

u«²¡©®¡

TTPMTTY

v©´²¹³³¬¡®¤

TUPMTUY

m¯¬¤¡¶©¥®

TVPMTVY

rµ­ä®©¥®

TWPMTWY

bµ¬§¡²©¥®

TXPMTXY

g¥¯²§©¥®

TYPMTYY

²¥³¥²¶¥²¡´

UPPMUQY

tµ²«©¥´

URPMUSY

g²¥«¬¡®¤

UTPMUTY

c¹°¥²®

UUPMUUY

a¬¢¡®©¥®

UVPMUVY

fN¤N ªµ§¯³¬¡¶©³«¡ ²¥°µ¢¬©«¥® m¡«¥¤¯®©¥®

UWPMUWY

s¬¯¶¥®©¥®

UXPMUXY

m¯®´¥®¥§²¯

UYPMUYY

²¥³¥²¶¥²¡´

VPPMVQY

i´¡¬©¥®

VRPMVSY

s°¡®©¥®

VTPMVTY

a®¤¯²²¡

VUPMVUY

m¡¬´¡

VVPMVVY

m¯®¡£¯

VWPMVWY

s¡® m¡²©®¯

VXPMVYY

²¥³¥²¶¥²¡´

WPPMWQY

s¶¥²©§¥

WRPMWSY

k¡®¡¤¡

WTPMWUY

fö²¥®´¡ ³´¡´¥²®¡

WVPMWVY

i³²¡¥¬

WWPMWYY

²¥³¥²¶¥²¡´

XPPMXPY

aº¥²¢¡ª¤ºª¡®

XQPMXQY

k¡º¡«³´¡®

XRPMXRY

k©²§©º©³´¡®

XSPMXSY

t¡¤ºª©«©³´¡®

XTPMXTY

tµ²«­¥®©³´¡®

XUPMXUY

uº¢¥«©³´¡®

XVPMXVY

i²¡®

XWPMYYY

²¥³¥²¶¥²¡´

¸¸¸¸¸’ ²¥°²¥³¥®´¥²¡² ¤¥´ ¦¥­³©¦¦²©§¡ ®µ­­¥² ³¯­ §¥³ ¡¶ ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥²N

sv

23.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/25

142

Prop. 2012/13:177

Bilaga 5

Tillägg IV

Uppgifter för identifikation av ett fartyg

aN

Alla fartyg

QN u®©«´ ¥µ²¯°¥©³«´ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² ¦ö² ¦¡²´¹§ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¡²´©«¥¬ RNQX © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡ H¢©¬¡§¡ v ¤¥¬ Q

²µ´¡ S ´©¬¬ ­¡¬¬¥® ¯£¨ ¢©¬¡§¡ vi ¦¥­´¥ «¯¬µ­®¥®I

RN f¡²«¯³´¥®³O¦¡²´¹§¥´³ ®¡­® H¢©¬¡§¡ v ¤¥¬ Q ²µ´¡ Q ´©¬¬ ­¡¬¬¥® ¯£¨ ¢©¬¡§¡ vi ¦ªä²¤¥ «¯¬µ­®¥®I

SN t¹° ¡¶ ¦¡²«¯³´ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QNPQNQ–QNPQNRX © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡ H¢©¬¡§¡ v ¤¥¬ Q ­¡¬¬¥®³ ²µ´¡ RI

TN l䮧¤ ö¶¥²¡¬¬´ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QNPQNWP © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡ H¢©¬¡§¡ v ¤¥¬ Q ²µ´¡ QW¡I

UN b²¥¤¤ ö¶¥²¡¬¬´ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QNPQNWS © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡ H¢©¬¡§¡ v ¤¥¬ Q ²µ´¡ QX¡I

VN dªµ°§å¥®¤¥ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QNPQNWV © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡ H¢©¬¡§¡ v ¤¥¬ Q ²µ´¡ QX¡I

WN u°°§©¦´³«ä¬¬¡ H§¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´I

XN dö¤¶©«´ H¢©¬¡§¡ v ¤¥¬ Q ²µ´¡ R ¯£¨ ¢©¬¡§¡ vi ¥¬¦´¥ «¯¬µ­®¥®I ¦ö² ¬¡³´¦¡²´¹§

YN v¯¬¹­¤¥°¬¡£¥­¥®´ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QNPQNVP © ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡ H¢©¬¡§¡ v ¤¥¬ Q ²µ´¡ RQ ¯£¨ ¢©¬¡§¡ vi ¥¬¦´¥ «¯¬µ­í

®¥®I ¦ö² ¡®¤²¡ ¦¡²´¹§ ä® ¬¡³´¦¡²´¹§

QPN r¥¤¡²¥ H䧡²¥® ¥¬¬¥² ¤¥®®¥³ ¯­¢µ¤L ¢©¬¡§¡ ii «¡°©´¥¬ RI

QQN u´¦ä²¤¡®¤¥ ­¹®¤©§¨¥´ H¢©¬¡§¡ v ¤¥¬ Q ¯£¨ ¢©¬¡§¡ viI

QRN c¥²´©¦©«¡´®µ­­¥² ¦ö² §¥­¥®³«¡°¥®³ ¦¡²´¹§ © ©®¬¡®¤³³ªö¦¡²´ H¢©¬¡§¡ v ¤¥¬ Q ¯£¨ ¢©¬¡§¡ vi ¦ö²³´¡ «¯¬µ­®¥® ©

­¡¬¬¥®I

QSN u´§å®§³¤¡´µ­ H¢©¬¡§¡ v ¤¥¬ Q ²µ´¡ QQ © ­¡¬¬¥® ¯£¨ ¢©¬¡§¡ vi QW¥ «¯¬µ­®¥® © ­¡¬¬¥®I

QTN u°°¨¯¶³­¡® ´©¬¬ ¤¡´¡³¥´

bN

Om uppgifterna är tillgängliga

QN n¡´©¯®¥¬¬´ ®µ­­¥²

RN t¹° ¡¶ ¦¡²«¯³´ ¥®¬©§´ ¤¥ ´¥«®©³«¡ ³°¥£©¦©«¡´©¯®¥²®¡ ¦ö² ¥¬¥«´²¯®©³« ¦¡²´¹§³²¡°°¯²´¥²©®§ © ©®¬¡®¤³³ªö¦¡²´

SN e®«¥¬´ ¥¬¬¥² ¤µ¢¢¥¬´ ³«²¯¶ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ adnOadnr H¦ö²¯²¤®©®§¥® ¯­ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§¡ ä­®¥®O¦ö²¯²¤í

®©®§¥® ¯­ ´²¡®³°¯²´ ¡¶ ¦¡²¬©§¡ ä­®¥® °å r¨¥®I

TN dªµ° ¥®¬©§´ ¤¥¦©®©´©¯®¥® © ¡²´©«¥¬ QNPQNWU

UN b²µ´´¯´¯® H¦¡²´¹§ © ¨¡¶³³ªö¦¡²´I

VN imoM®µ­­¥² H¦¡²´¹§ © ¨¡¶³³ªö¦¡²´I

WN a®²¯°³³©§®¡¬ H¦¡²´¹§ © ¨¡¶³³ªö¦¡²´I

XN mmsiM®µ­­¥²

YN atisM«¯¤

QPN t¹°L ®µ­­¥²L µ´¦ä²¤¡®¤¥ ­¹®¤©§¨¥´ ¯£¨ µ´§å®§³¤¡´µ­ ¦ö² ¡®¤²¡ £¥²´©¦©«¡´”

sv

L 255/26

Europeiska unionens officiella tidning

23.9.2008

Prop. 2012/13:177

Bilaga 5

143

BILAGA II

QN b©¬¡§¡ v ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶ RPPVOXWOeg ³«¡ 䮤²¡³ °å ¦ö¬ª¡®¤¥ ³ä´´Z

¡I i ¤¥¬ i ¦ä¬´ S © ¦ö²¬¡§¡® ³«¡ ”o¦¦©£©¥¬¬´ ®µ­­¥²” ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ”u®©«´ ¥µ²¯°¥©³«´ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² ¦ö² ¦¡²´¹§”N

¢I i ¤¥¬ ii ¦ä¬´ S © ¦ö²¬¡§¡® ³«¡ ”o¦¦©£©¥¬¬´ ®µ­­¥²” ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ”u®©«´ ¥µ²¯°¥©³«´ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² ¦ö² ¦¡²´¹§”N

£I i ¤¥¬ iii ¦ä¬´ S © ¦ö²¬¡§¡® ³«¡ ”o¦¦©£©¥¬¬´ ®µ­­¥²” ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ”u®©«´ ¥µ²¯°¥©³«´ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² ¦ö² ¦¡²´¹§”N

RN i ¢©¬¡§¡ vi ¦¥­´¥ «¯¬µ­®¥® © ¦ö²¬¡§¡® ³«¡ ”o¦¦©£©¥¬¬¡ ®µ­­¥²” ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ”u®©«¡ ¥µ²¯°¥©³«¡ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥²

¦ö² ¦¡²´¹§”N

sv

23.9.2008

Europeiska unionens officiella tidning

L 255/27

144

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

I

(Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras)

DIREKTIV

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/126/EG

av den 19 december 2008

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/87/EG om tekniska föreskrifter för fartyg

i inlandssjöfart

europeiska gemenskapernas kommission har antagit

detta direktiv

med beaktande av fördraget om upprättandet av den Europeiska

gemenskapen,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv

2006/87/EG av den 12 december 2006 om tekniska föreskrifter

för fartyg i inlandssjöfart och om upphävande av rådets direktiv

82/714/EEG (1), särskilt artikel 20.1, och

av följande skäl:

HQI

Bindande administrativa anvisningar för inspektion har

antagits i enlighet med artikel 22 i den reviderade konven-

tionen för sjöfarten på Rhen. Det är därför nödvändigt att

ändra direktiv 2006/87/EG i enlighet med detta.

HRI

Det bör säkerställas att gemenskapens fartygscertifikat och

det fartygscertifikat som utfärdats i enlighet med förord-

ningen om inspektion av fartyg på Rhen utfärdas på grund-

val av tekniska föreskrifter, vilket garanterar en likvärdig

säkerhetsnivå.

HSI

För att undvika snedvridning av konkurrensen så väl som

olika säkerhetsnivåer ska ändringarna av direktiv

2006/87/EG genomföras så snabbt som möjligt.

HTI

De bestämmelser som tillhandahålls i detta direktiv är i

enlighet med kommitténs yttrande som fastställts i arti-

kel 7 i rådets direktiv 91/672/EEG av den 16 december

1991 om det ömsesidiga erkännandet av båtförarcertifikat

för transport av gods och passagerare på inre

vattenvägar (2).

hÄrigenom fÖreskrivs fÖljandeN

Artikel 1

Tillägg II till bilaga II till direktiv 2006/87/EG ska ändras i enlig-

het med bilagan till detta direktiv.

Artikel 2

Medlemsstater som har inre vattenvägar enligt artikel 1.1 i direk-

tiv 2006/87/EG ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra

författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast

den 30 december 2008. De ska genast till kommissionen över-

lämna texterna till dessa bestämmelser.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en

hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning

när de offentliggörs. Medlemsstaterna ska själva avgöra hur en

sådan hänvisning ska göras.

Artikel 3

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i

Europeiska unionens officiella tidning.

H1I eut l SXYL SPNQRNRPPVL ³N QN

H2I egt l SWSL SQNQRNQYYQL ³N RYN

31.1.2009

sv

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/1

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

145

Artikel 4

Detta direktiv riktar sig till de medlemsstater som har inre vattenvägar enligt artikel 1.1 i direktiv 2006/87/EG.

Utfärdat i Bryssel den 19 december 2008.

På kommissionens vägnar

a®´¯®©¯ tajani

Vice ordförande

L 32/2

sv

Europeiska unionens officiella tidning

31.1.2009

146

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

BILAGA

t©¬¬ä§§ ii ´©¬¬ ¢©¬¡§¡ ii ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶ RPPVOXWOeg ³«¡ ¥²³ä´´¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

”Tillägg II

Administrativa anvisningar

n² QZ

fö²¥³«²©¦´¥² ¦ö² ¦ö²­å§¡ ´©¬¬ µ®¤¡®­¡®ö¶¥² ¯£¨ ¦ö²­å§¡ ¡´´ ¶ä®¤¡N

n² RZ

fö²¥³«²©¦´¥² ¦ö² ­©®©­©¨¡³´©§¨¥´ H¶©¤ §å®§ ¦²¡­å´IL ¦ö²­å§¡ ¡´´ ³´¯°°¡ ¯£¨ ¡´´ ¢¡£«¡N

n² SZ

fö²¥³«²©¦´¥² ¦ö² «¯°°¬©®§³³¹³´¥­ ¯£¨ «¯°°¬©®§³¡®¯²¤®©®§¡² ¦ö² ¦¡²«¯³´¥² ³¯­ ¬ä­°¡² ³©§ ¦ö² ¡´´ ¦²¡­¤²©¶¡ ¥¬¬¥² ¦ö²

¦²¡­¤²©¶®©®§ © ¥® ¦¡³´ ³¡­­¡®«¯°°¬©®§N

n² TZ

u´¡® ©®®¥¨å¬¬N

n² UZ

bµ¬¬¥²­ä´®©®§¡²N

n² VZ

u´¡® ©®®¥¨å¬¬N

n² WZ

s°¥£©¡¬¡®«¡²¥ ­¥¤ ­©®³«¡¤ ­¡³³¡N

n² XZ

v¡´´¥®´ä´¡ ¦ö®³´¥²³ ³´¹²«¡N

n² YZ

fö²¥³«²©¦´¥² ¦ö² ¡µ´¯­¡´©³«¡ ´²¹£«³¡´´¡ ¶¡´´¥®³°²©®«¬¥²N

n² QPZ

u´¡® ©®®¥¨å¬¬N

n² QQZ

f䲤©§³´ä¬¬¡®¤¥ ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´N

n² QRZ

b²ä®³¬¥´¡®«¡² °å ¦¬¹´¡®¤¥ ¦¡²«¯³´¥²N

n² QSZ

p²å­¡²³ ­©®³´¡ ³«²¯¶´ª¯£«¬¥«N

n² QTZ

u´¡® ©®®¥¨å¬¬N

n² QUZ

f¡²´¹§¥´³ ³´¹²¦¡²´ ¦ö² ¥§¥® ­¡³«©®N

n² QVZ

u´¡® ©®®¥¨å¬¬N

n² QWZ

lä­°¬©§´ ¢²¡®¤¬¡²­³¹³´¥­N

n² QXZ

b¥¶©³ °å ¯¬©«¡ ¦¡²´¹§³¤¥¬¡²³ ¢ä²©§¨¥´L ´²©­ ¯£¨ ³´¡¢©¬©´¥´N

n² QYZ

u´¡® ©®®¥¨å¬¬N

n² RPZ

u´²µ³´®©®§ ¦ö² ¦¡²´¹§ ³¯­ ³«¡ ¦²¡­¦ö²¡³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ³´¡®¤¡²¤¥²®¡ sQ ¯£¨ sRN

n² RQZ

fö²¥³«²©¦´¥² ¯­ ¬å§´ °¬¡£¥²¡¤ ¢¥¬¹³®©®§N

n² RRZ

sä²³«©¬¤¡ ³ä«¥²¨¥´³¢¥¨¯¶ ¦ö² °¥²³¯®¥² ­¥¤ ®¥¤³¡´´ ²ö²¥¬³¥¦ö²­å§¡N

n² RSZ

u´¡® ©®®¥¨å¬¬N

n² RTZ

lä­°¬©§ §¡³¶¡²®©®§³µ´²µ³´®©®§N

n² RUZ

e¬¥«´²©³«¡ «¡¢¬¡²N

Märk:

i ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¡²´©«¥¬ UNW © ¤©²¥«´©¶¥´L ¦ö² ¯¢ª¥«´ ³¯­ ¯­¦¡´´¡³ ¡¶ ¢©¬¡§¡ ivL ¦å² ¶¡²ª¥ ­¥¤¬¥­³³´¡´ ´©¬¬å´¡ ­©®¤²¥ ³´²ä®§¡ ¦ö²¥M

³«²©¦´¥² ¦ö² ²¥³°¥«´©¶¥ ¶ä²¤¥® ³¯­ ¡®§¥³ © ¦ö¬ª¡®¤¥ ¡¤­©®©³´²¡´©¶¡ ¡®¶©³®©®§¡² ¦ö² ¦¡²«¯³´¥² ³¯­ µ´¥³¬µ´¡®¤¥ ´²¡¦©«¥²¡² ¶¡´M

´¥®¶ä§¡² © º¯® S ¯£¨ º¯® T ©®¯­ ¤¥³³ ´¥²²©´¯²©µ­N

i ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¡²´©«¥¬ UNQ ¯£¨ UNS © ¤©²¥«´©¶¥´L ¦ö² ¯¢ª¥«´ ³¯­ ¯­¦¡´´¡³ ¡¶ ¢©¬¡§¡ iiiL ¦å² ¶¡²ª¥ ­¥¤¬¥­³³´¡´ ´©¬¬å´¡ ­¥² ³´²ä®§¡

¦ö²¥³«²©¦´¥² ¦ö² ²¥³°¥«´©¶¥ ¶ä²¤¥® ³¯­ ¡®§¥³ © ¦ö¬ª¡®¤¥ ¡¤­©®©³´²¡´©¶¡ ¡®¶©³®©®§¡² ¦ö² ¦¡²«¯³´¥² ³¯­ ´²¡¦©«¥²¡² ¶¡´´¥®¶ä§¡² ©

º¯® Q ¯£¨ º¯® R ©®¯­ ¤¥³³ ´¥²²©´¯²©µ­N

31.1.2009

sv

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/3

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

147

administrativ anvisning ®² Q

Föreskrifter för förmåga till undanmanöver och förmåga att vända

Ha²´©«¥¬ UNPY ¯£¨ UNQP ´©¬¬³¡­­¡®³ ­¥¤ ¡²´©«¬¡²®¡ UNPRNQL UNPSNQL UNPT ¯£¨ QVNPV © ¢©¬¡§¡ iiI

QN

Allmänna villkor och gränsvillkor avseende undanmanöverprovning

QNQ e®¬©§´ ¡²´©«¥¬ UNPY ³«¡ ¦¡²´¹§ ¯£¨ «¯®¶¯ª¥² «µ®®¡ §ö²¡ ¥® µ®¤¡®­¡®ö¶¥² © §¯¤ ´©¤ ¯£¨ ¦ö²­å§¡® ³«¡ ¢¥³´¹²«¡³ §¥®¯­

µ®¤¡®­¡®ö¶²¡² µ´¦ö²¤¡ © °²¯¶®©®§³º¯®¥® © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¡²´©«¥¬ UNPSN d¥´´¡ ³«¡ °²¯¶¡³ §¥®¯­ ³©­µ¬¥²¡¤¥ µ®¤¡®­¡M

®ö¶²¡² å´ ¢¡¢¯²¤ ¯£¨ ³´¹²¢¯²¤ ­¥¤ ¦ö²¥³«²©¶®¡ ¶ä²¤¥®L ¶¡²¶©¤ ¥® ¶©³³ ´©¤³§²ä®³ ³«¡ µ°°¦¹¬¬¡³ ¦ö² ³°¥£©¦©«¡ §©²¨¡³´©§M

¨¥´¥² ¦ö² ¦¡²´¹§¥´ ³¯­ ³¶¡² °å ¤©«´ ²¯¤¥² ¯£¨ å´¥²¦ö²©®§ ¡¶ ²¯¤²¥´N

u®¤¥² °²¯¶®©®§¡²®¡ ³«¡ ¦ö²¥³«²©¦´¥²®¡ © °µ®«´ R µ°°¦¹¬¬¡³ ­¥¤ ¥´´ «ö¬¦¬ö¤®©®§³¡¶³´å®¤ °å ­©®³´ RP E ¡¶ ¤ªµ°§å¥®¤¥´L

­¥® ©®´¥ ­©®¤²¥ ä® PLU ­N

RN

Provningsförfarande för undanmanöver och registrering av data

Hd©¡§²¡­ © ¢©¬¡§¡ QI

RNQ u®¤¡®­¡®ö¶¥²® ³«¡ µ´¦ö²¡³ ¥®¬©§´ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

m¥¤ ¦¡²´¹§¥´ ¥¬¬¥² «¯®¶¯ª¥® °å ¶ä§ ­¥¤ ¥® «¯®³´¡®´ ¨¡³´©§¨¥´ ¡¶ v

0

] QS «­O¨ © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥´ ´©¬¬ ¶¡´´®¥´L ¶©¤ ©®¬¥¤M

®©®§¥® ¡¶ ­¡®ö¶¥²® H´©¤ ´

0

] P ³L §©²¨¡³´©§¨¥´ ² ] PðO­©®L ²¯¤¥²¶©®«¥¬ δ

0

] PðL ­¯´¯²¶¡²¶´¡¬¥´ ¨å¬¬³ «¯®³´¡®´IL µ®¤¡®M

­¡®ö¶¥² å´ ¢¡¢¯²¤ ¥¬¬¥² ³´¹²¢¯²¤ ³«¡ ©®¬¥¤¡³ §¥®¯­ ¡´´ ¬ä§§¡ ²¯¤²¥´ ¤©«´N v©¤ ©®¬¥¤®©®§¥® ¡¶ ­¡®ö¶¥²® ³«¡ ²¯¤²¥´

³´ä¬¬¡³ ©® °å ¥® ¶©®«¥¬ δL ¥¬¬¥² ³´¹²©®²ä´´®©®§¥® °å ¥® ¶©®«¥¬ δ

a

L ¯­ ¥® ¡«´©¶ ³´¹²¡®¯²¤®©®§ ¦©®®³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¤¥ ¡®¶©³M

®©®§¡² ³¯­ §¥³ © °µ®«´ RNSN r¯¤¥²¶©®«¥¬® δ H´N¥¸N RPð å´ ³´¹²¢¯²¤I ³«¡ ¢©¢¥¨å¬¬¡³ ´©¬¬³ ¶ä²¤¥´ ²

1

°å §©²¨¡³´©§¨¥´¥® ³¯­

¨ä®¶©³¡³ ´©¬¬ © °µ®«´ RNR ¦ö² ­¯´³¶¡²¡®¤¥ ³´¯²¬¥« °å ¦¡²´¹§ ¥¬¬¥² «¯®¶¯ª ¨¡² µ°°®å´´³N nä² §©²¨¡³´©§¨¥´¥® ²

1

¨¡² µ°°®å´´³

³«¡ ´©¤¥® ´

1

²¥§©³´²¥²¡³ ¯£¨ ²¯¤²¥´ ³´ä¬¬¡³ ©® °å ³¡­­¡ ¶©®«¥¬ å´ ­¯´³¡´´ ¨å¬¬ H´N¥¸N RPð å´ ¢¡¢¯²¤I ¦ö² ¡´´ ³´¯°°¡ §©²¥®

¯£¨ ©®¬¥¤¡ §©² å´ ­¯´³¡´´ ¨å¬¬L ¤¶³N ¦ö² ¡´´ ­©®³«¡ §©²¨¡³´©§¨¥´¥® ´©¬¬ ²

2

] P ¯£¨ ¬å´¡ ¤¥® ö«¡ ©§¥® ´©¬¬ ¤¥´ ¶ä²¤¥ ³¯­ §¥³

© °µ®«´ RNRN nä² §©²¨¡³´©§¨¥´¥® ²

2

] P ¨¡² µ°°®å´´³ ³«¡ ´©¤¥® ´

2

²¥§©³´²¥²¡³N nä² §©²¨¡³´©§¨¥´¥® ²

3

³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´ RNR

¨¡² µ°°®å´´³ ³«¡ ²¯¤²¥´ ³´ä¬¬¡³ ©® å´ ­¯´³¡´´ ¨å¬¬ °å ³¡­­¡ ¶©®«¥¬ δL ¦ö² ¡´´ ³´¯°°¡ §©²¥®N t©¤¥® ´

3

³«¡ ²¥§©³´²¥²¡³N nä²

§©²¨¡³´©§¨¥´¥® ²

4

] P ¨¡² µ°°®å´´³ ³«¡ ´©¤¥® ´

4

²¥§©³´²¥²¡³ ¯£¨ ¦¡²´¹§¥´ ¥¬¬¥² «¯®¶¯ª¥® ³«¡ å´¥²¦ö²¡³ ´©¬¬ µ²³°²µ®§¬©§ «µ²³N

RNR fö¬ª¡®¤¥ §²ä®³¶ä²¤¥® ³«¡ µ°°¦¹¬¬¡³ ¦ö² ¡´´ µ°°®å §©²¨¡³´©§¨¥´¥® ²

4

¢¥²¯¥®¤¥ °å ¦¡²´¹§¥´³ ¥¬¬¥² «¯®¶¯ª¥®³ ¤©­¥®³©¯®¥²

¯£¨ ¶¡´´¥®¤ªµ°¥´ ¨Z

Fartygens eller konvojernas dimensioner

L × B

Krav på girhastighet

r

1

= r

3

(°/min)

Gränsvärden för tiden t

4

(s) på grunt

och djupt vatten

δ = 20°

δ = 45°

1,2 ≤ h/T ≤ 1,4

1,4< h/T< 2

h/T > 2

Q

a¬¬¡ ­¯´¯²¦¡²´¹§L ¥®²¡¤©§¡ «¯®¶¯ª¥²

≤ QQP × QQLTU

RPðO­©®

RXðO­©®

QUP ³

QQP ³

QQP ³

R

e®²¡¤©§¡ «¯®¶¯ª¥² µ°°

´©¬¬ QYS × QQLTU ¥¬¬¥² ´¶åM©M¢²¥¤¤M

«¯®¶¯ª¥² µ°° ´©¬¬ QQP × RRLYP

QRðO­©®

QXðO­©®

QXP ³

QSP ³

QQP ³

S

t¶åM©M¢²¥¤¤M«¯®¶¯ª¥² ≤ QYS × RRLYP

XðO­©®

QRðO­©®

QXP ³

QSP ³

QQP ³

T

t¶åM©M¢²¥¤¤M«¯®¶¯ª¥² µ°°

´©¬¬ RWP × RRLYP ¥¬¬¥² ´²¥M©M¢²¥¤¤M

«¯®¶¯ª¥² µ°° ´©¬¬ QYS × STLSU

VðO­©®

XðO­©®

H*I

H*I

H*I

(*) I enlighet med sjöfartsexpertens beslut.

t©¤¥²®¡ ´

1

L ´

2

L ´

3

¯£¨ ´

4

³¯­ «²ä¶³ ¦ö² ¡´´ µ°°®å §©²¨¡³´©§¨¥´¥²®¡ ²

1

L ²

2

L ²

3

¯£¨ ²

4

³«¡ ²¥§©³´²¥²¡³ © ­ä´²¡°°¯²´¥® © ¢©¬¡§¡ RN

´

4

M¶ä²¤¥®¡ ³«¡ ©®´¥ ö¶¥²³«²©¤¡ ¤¥ §²ä®³¶ä²¤¥® ³¯­ ¡®§¥³ © ´¡¢¥¬¬¥®N

L 32/4

sv

Europeiska unionens officiella tidning

31.1.2009

148

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

RNS m©®³´ ¦¹²¡ µ®¤¡®­¡®ö¶²¡² ³«¡ µ´¦ö²¡³L ®ä­¬©§¥®Z

— ¥® å´ ³´¹²¢¯²¤ ­¥¤ ²¯¤¥²¶©®«¥¬® δ ] RPðL

— ¥® å´ ¢¡¢¯²¤ ­¥¤ ²¯¤¥²¶©®«¥¬® δ ] RPðL

— ¥® å´ ³´¹²¢¯²¤ ­¥¤ ²¯¤¥²¶©®«¥¬® δ ] TUðL

— ¥® å´ ¢¡¢¯²¤ ­¥¤ ²¯¤¥²¶©®«¥¬® δ ] TUðN

o­ ³å «²ä¶³ H´N¥¸N ¯­ ¯³ä«¥²¨¥´ ²å¤¥² ¯­ ¤¥ µ°°­ä´´¡ ¶ä²¤¥®¡ ¥¬¬¥² ¶©¤ ¯´©¬¬¦²¥¤³³´ä¬¬¡®¤¥ ­¡®ö¶²¥²IL ³«¡ µ®¤¡®­¡M

®ö¶²¥²®¡ µ°°²¥°¡³N d¥® §©²¨¡³´©§¨¥´ ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´ RNR ¯£¨ ´©¤³§²ä®³¶ä²¤¥®¡ ³«¡ µ°°¦¹¬¬¡³N fö² ¡«´©¶¡ ³´¹²®©®§³M

¡®¯²¤®©®§¡² ¥¬¬¥² ³ä²³«©¬¤¡ ´¹°¥² ¡¶ ²¯¤¥²L ¦å² ¬ä§¥´ δ

a

¦ö² ³´¹²¥®¨¥´¥® ¥¬¬¥² ²¯¤¥²¶©®«¥¬® δ

a

¡¶¶©«¡®¤¥ ¦²å® δ ] RP𠯣¨

δ ] TUð ¶ä¬ª¡³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¥¸°¥²´¥®³ ¢¥¤ö­®©®§L ¢¥²¯¥®¤¥ °å ´¹°¥® ¡¶ ³´¹²³¹³´¥­N

RNT fö² ¡´´ ¦¡³´³´ä¬¬¡ §©²¨¡³´©§¨¥´¥® ³«¡ ¤¥´ ¦©®®¡³ ¥® §©²¨¡³´©§¨¥´³©®¤©«¡´¯² ¯­¢¯²¤ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¢©¬¡§¡ ix ´©¬¬ ¤©²¥«´©¶¥´N

RNU i ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¡²´©«¥¬ UNPT ³«¡ ¬¡³´«¯®¤©´©¯®¥® µ®¤¥² µ®¤¡®­¡®ö¶¥²® ¶¡²¡ ­¥¬¬¡® WP E ¯£¨ QPP E ¡¶ ­¡¸©­¡¬ ¤ö¤M

¶©«´N o­ °²¯¶®©®§¥® §ö²³ ­¥¤ ¬ä´´¡²¥ ¬¡³´ ³«¡ §¯¤«ä®®¡®¤¥´ ¦ö² ¦ä²¤ ­¥¤³´²ö­³ ¯£¨ ­¯´³´²ö­³ ¶¡²¡ ¢¥§²ä®³¡´ ´©¬¬ ¤¥´

¬¡³´§²ä®³¶ä²¤¥´N

fö²¦¡²¡®¤¥´ ¶©¤ µ®¤¡®­¡®ö¶²¡² ¯£¨ ¤¥ ´¥²­¥² ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¶©³¡³ © ¥´´ ¤©¡§²¡­ © ¢©¬¡§¡ QN

SN

Förmåga att vända

v䮤¦ö²­å§¡® ¨¯³ ¦¡²´¹§ ¯£¨ «¯®¶¯ª¥² ¶¡²³ ¬ä®§¤ HlI ©®´¥ ö¶¥²³´©§¥² XV ­ ¯£¨ ¢²¥¤¤ HbI ©®´¥ ö¶¥²³´©§¥² RRLYP ­ ³«¡

¡®³¥³ ¶¡²¡ ´©¬¬²ä£«¬©§ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ UNQP ´©¬¬³¡­­¡®³ ­¥¤ ¡²´©«¥¬ UNPRNQL ¯­ ¶©¤ ¥® ¶ä®¤®©®§³­¡®ö¶¥² ­¯´³´²ö­³ ­¥¤

¥® µ²³°²µ®§¬©§ ¨¡³´©§¨¥´ © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ¶¡´´®¥´ °å QS «­O¨L §²ä®³¶ä²¤¥®¡ ¦ö² ¡´´ ³´¡®®¡ ­¥¤³´²ö­³ ³¯­ ¦¡³´³´ä¬¬´³ ©

¡¤­©®©³´²¡´©¶ ¡®¶©³®©®§ ®² R ä² µ°°¦¹¬¬¤¡N kö¬¦¬ö¤®©®§³¡¶³´å®¤³¦ö²¨å¬¬¡®¤¥®¡ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ °µ®«´ QNQ ³«¡ ¶¡²¡

µ°°¦¹¬¬¤¡N

TN

Andra föreskrifter

TNQ o¡«´¡´ °µ®«´¥²®¡ Q ´©¬¬ S ³«¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ «²¡¶ ¶¡²¡ µ°°¦¹¬¬¤¡Z

¡I

fö² ­¡®µ¥¬¬´ ³´¹²¤¡ ³´¹²³¹³´¥­ ³«¡ ¥´´ ¥®¤¡ ¶¡²¶ °å ²¡´´¥® ­¯´³¶¡²¡ ¥® ²¯¤¥²¶©®«¥¬ °å ­©®³´ SðN

¢I

fö² ­¯´¯²¤²©¶®¡ ³´¹²©®²ä´´®©®§¡²L ¤å ²¯¤²¥´ ä² ­¡¸©­¡¬´ ®¥¤³ä®«´L ³«¡ ¤¥´ ¶¡²¡ ­öª¬©§´ ¡´´ µ°°®å ¥® ­¥¤¥¬§©²¨¡³M

´©§¨¥´ °å TðO³ ö¶¥² ²¯¤²¥´³ ¨¥¬¡ ¶²©¤®©®§³¯­²å¤¥N

d¥´´¡ «²¡¶ ³«¡ 䶥® «¯®´²¯¬¬¥²¡³L ­¥¤ ¦¡²´¹§¥´ © ¦µ¬¬ ¨¡³´©§¨¥´L ¦ö² ¡´´ ¦¬¹´´¡ ²¯¤²¥´ ©®¯­ ¥´´ ¯­²å¤¥ ¦²å® SU𠢡¢¯²¤

´©¬¬ SUð ³´¹²¢¯²¤N d¥³³µ´¯­ ³«¡ ¤¥´ «¯®´²¯¬¬¥²¡³ ¨µ²µ¶©¤¡ ²¯¤²¥´ ¢©¢¥¨å¬¬¥² ³©® °¯³©´©¯® ¶©¤ ­¡¸©­¡¬ ¶©®«¥¬ ¶©¤ ­¡¸©M

­¡¬ ¦²¡­¤²©¶®©®§³«²¡¦´N fö² ¡«´©¶¡ ³´¹²³¹³´¥­ ¥¬¬¥² ³ä²³«©¬¤¡ ´¹°¥² ¡¶ ²¯¤¥² §ä¬¬¥² ¤¥´´¡ «²¡¶ ¥¦´¥² ¶¥¤¥²¢ö²¬©§¡ 䮤²©®§¡²N

TNR o­ ®å§¯® ¥¸´²¡ µ´²µ³´®©®§L ³¯­ ¨ä®¶©³¡³ ´©¬¬ © ¡²´©«¥¬ UNPUL «²ä¶³ ¦ö² ¡´´ µ°°®å ¤¥® ­¡®ö¶¥²¦ö²­å§¡ ³¯­ «²ä¶³ ³«¡

¤¥® µ°°¦¹¬¬¡ ¦ö²¥³«²©¦´¥²®¡ © «¡°©´¥¬ V ¯£¨ ¦ö¬ª¡®¤¥ µ°°¬¹³®©®§¡² ³«¡ ¡®§¥³ µ®¤¥² °µ®«´ UR © §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´Z

’s©¤¯²¯¤¥² H*IO¢¯§³´¹²®©®§³³¹³´¥­ H*IO¡®®¡® µ´²µ³´®©®§ H*I ³¯­ ¨ä®¶©³¡³ ´©¬¬ © °µ®«´ ST ä² ®ö¤¶ä®¤©§ ¦ö² ¡´´ µ°°¦¹¬¬¡ ¦ö²¥M

³«²©¦´¥²®¡ °å ­¡®ö¶¥²¢¡²¨¥´ © «¡°©´¥¬ UN

H*I s´²¹« ¤¥´ ³¯­ ©®´¥ ä² ´©¬¬ä­°¬©§´N’

UN

Registrering av data och rapporter

mä´®©®§¡²®¡L ²¡°°¯²´¥²®¡ ¯£¨ ²¥§©³´²¥²©®§¥® ¡¶ ¤¡´¡ ³«¡ µ´¦ö²¡³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¤¥´ ¦ö²¦¡²¡®¤¥ ³¯­ ¡®§¥³ © ¢©¬¡§¡ RN

31.1.2009

sv

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/5

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

149

BILAGA 1

till administrativ anvisning nr 1

Diagram över undanmanöver

´

0

] u®¤¡®­¡®ö¶¥²® ©®¬¥¤³

´

1

] t©¤ ¦ö² ¡´´ µ°°®å §©²¨¡³´©§¨¥´¥® ²

1

´

2

] t©¤ ¦ö² ¡´´ µ°°®å §©²¨¡³´©§¨¥´¥® ²

2

] P

´

3

] t©¤ ¦ö² ¡´´ µ°°®å §©²¨¡³´©§¨¥´¥® ²

3

´

4

] t©¤ ¦ö² ¡´´ µ°°®å §©²¨¡³´©§¨¥´¥® ²

4

] P H³¬µ´ °å µ®¤¡®­¡®ö¶¥²I

δ ] r¯¤¥²¶©®«¥¬ {ð}

² ] v©®«¥¬¨¡³´©§¨¥´ {ðO­©®}

L 32/6

sv

Europeiska unionens officiella tidning

31.1.2009

150

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

BILAGA 2

till administrativ anvisning nr 1

Rapport om undanmanöver och vändningsförmåga

i®³°¥«´©¯®³¯²§¡®Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

d¡´µ­Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

n¡­®Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

f¡²«¯³´¥®³ ®¡­®Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

ħ¡²¥Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

f¡²«¯³´´¹°Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN p²¯¶®©®§³º¯®Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

¥¬¬¥² «¯®¶¯ª´¹°Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN r¥¬¥¶¡®´ ¶¡´´¥®®©¶å {­}Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

l × b {­ × ­}Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN v¡´´¥®¤ªµ° ¨ {­}Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

t

prov

{­}Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ¨OtZ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

s´²ö­¨¡³´©§¨¥´ {­O³}Z

l¡³´Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN E ¡¶ ­¡¸©­¡¬´ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

Hµ®¤¥² °²¯¶®©®§I {´} NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ¤ö¤¶©«´Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

g©²¨¡³´©§¨¥´³©®¤©«¡´¯²

t¹°Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

t¹° ¡¶ ²¯¤¥²«¯®³´²µ«´©¯®Z ®¯²­¡¬ «¯®³´²µ«´©¯®O³°¥£©¥¬¬ «¯®³´²µ«´©¯® H*I

a«´©¶´ ³´¹²³¹³´¥­Z ª¡O®¥ª H*I

r¥³µ¬´¡´ ¡¶ µ®¤¡®­¡®ö¶²¡²Z

Tid

t

1

till t

4

krävs för

undanmanövern

Rodervinkel δ eller δ

a

(*) vid vilken undanmanövern inleds

och vinkelhastigheten som ska uppfyllas med r

1

= r

3

Anmärkning:

δ = 20°

STYRBORD (*)

δ = 20°

BABORD (*)

δ = 45°

STYRBORD (*)

δ = 45°

BABORD (*)

δ

a

= . . . . . . . . . . . . . . . .

STYRBORD (*)

δ

a

= . . . . . . . . . . . . . . . .

BABORD (*)

δ

a

= . . . . . . . . . . . . . . .

STYRBORD (*)

δ

a

= . . . . . . . . . . . . . . . .

BABORD (*)

r

1

= r

3

= … °/min

r

1

= r

3

= … °/min

´

1

{³}

´

2

{³}

´

3

{³}

´

4

{³}

g²ä®³¶ä²¤¥ ´

4

¥®¬©§´ °µ®«´ RNR

g²ä®³¶ä²¤¥ ´

4

] … {³}

Förmåga att vända (*I

g¥¯§²¡¦©³«´ ¬ä§¥ ¶©¤ ¢ö²ª¡® ¡¶ µ®¤¡®­¡®ö¶¥² NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN «­

g¥¯§²¡¦©³«´ ¬ä§¥ ¶©¤ ³¬µ´¥´ ¡¶ µ®¤¡®­¡®ö¶¥²® NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN «­

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

31.1.2009

sv

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/7

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

151

Styrinrättning

t¹° ¡¶ ¤²©¦´Z ­¡®µ¥¬¬O­¯´¯²¤²©¶¥® H*I

r¯¤¥²¶©®«¥¬ °¥² ²¡´´¶¡²¶ H*IZ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ð

v©®«¥¬¨¡³´©§¨¥´ ¦ö² ²¯¤²¥´ ö¶¥² ¨¥¬¡ ¯­²å¤¥´ H*IZ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ðO³

v©®«¥¬¨¡³´©§¨¥´ ¦ö² ²¯¤²¥´ ö¶¥² ¯­²å¤¥´ SU𠢡¢¯²¤ ´©¬¬ SUð ³´¹²¢¯²¤ H*IZ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ðO³

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

L 32/8

sv

Europeiska unionens officiella tidning

31.1.2009

152

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

administrativ anvisning ®² R

Föreskrifter för minimihastighet (vid gång framåt), förmåga att stoppa och att backa

Ha²´©«¥¬ UNPVL UNPW ¯£¨ UNPX ´©¬¬³¡­­¡®³ ­¥¤ ¡²´©«¬¡²®¡ UNPRNQL UNPSNQL UNPT ¯£¨ QVNPV © ¢©¬¡§¡ iiI

QN

Högsta föreskriven minimihastighet (vid gång framåt) i enlighet med artikel 5.06

h¡³´©§¨¥´¥® © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ¶¡´´®¥´ ä² ´©¬¬¦²¥¤³³´ä¬¬¡®¤¥ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¡²´©«¥¬ UNPVNQL ®ä² ¦¡²«¯³´¥® µ°°®å² ­©®³´

QS «­O¨N v©¤ °²¯¶®©®§¡² ³«¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ ¶©¬¬«¯² µ°°¦¹¬¬¡³ °å ³¡­­¡ ³ä´´ ³¯­ ¶©¤ ³´¯°°²¯¶®©®§¥®Z

¡I

kö¬¦¬ö¤®©®§³¡¶³´å®¤¥´ ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´ RNQ ³«¡ ¶¡²¡ µ°°¦¹¬¬´N

¢I

mä´®©®§L ²¥§©³´²¥²©®§ ¡¶ ¤¡´¡L ²¡°°¯²´¥²©®§ ¯£¨ µ´¶ä²¤¥²©®§ ¡¶ °²¯¶®©®§³¤¡´¡ ³«¡ µ´¦ö²¡³N

RN

Förmåga att stoppa och att backa enligt vad som föreskrivs i artikel 5.07 respektive 5.08

RNQ f¡²´¹§ ¯£¨ «¯®¶¯ª¥² ¢¥¤ö­³ «µ®®¡ ³´¯°°¡ © ²©«´®©®§ ­¥¤³´²ö­³ © §¯¤ ´©¤ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¡²´©«¥¬ UNPWNQL ®ä² ¤¥´´¡ «¡®

¢¥¶©³¡³ µ®¤¥² ¥® ³´¯°°²¯¶®©®§ © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ¬¡®¤ © ²©«´®©®§ ­¥¤³´²ö­³ ¦²å® ¥® µ´§å®§³¨¡³´©§¨¥´ © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬

¶¡´´®¥´ °å QS «­O¨L ­¥¤ ¥´´ «ö¬¦¬ö¤®©®§³¡¶³´å®¤ °å ­©®³´ RP E ¡¶ ¤ªµ°§å¥®¤¥´L ­¥® ©®´¥ ­©®¤²¥ ä® PLU ­N

¡I

i ³´²ö­­¡®¤¥ ¶¡´´¥® H³´²ö­¨¡³´©§¨¥´ QLU ­O³I ³«¡ ³´¯°° © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ¶¡´´®¥´ ¢¥¶©³¡³ ö¶¥² ¥® ­¡¸©­¡¬ ³´²ä£«¡

­ä´´ © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ­¡²«¥® ¡¶

UUP ­ ¦ö² ¦¡²´¹§ ¯£¨ «¯®¶¯ª¥² ­¥¤

— ¬ä®§¤ l ^ QQP ­ ¥¬¬¥²

— ¢²¥¤¤ b ^ QQLTU ­

¥¬¬¥²

TXP ­ ¦ö² ¦¡²´¹§ ¯£¨ «¯®¶¯ª¥² ­¥¤

— ¬ä®§¤ l ≤ QQP ­ ¯£¨

— ¢²¥¤¤ b ≤ QQLTU ­N

s´¯°°­¡®ö¶¥²® ä² ³¬µ´¦ö²¤ ®ä² ¥´´ ³´¯°° © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ­¡²«¥® ¨¡² µ°°®å´´³N

¢I

i ³´©¬¬¡³´å¥®¤¥ ¶¡´´¥® H³´²ö­¨¡³´©§¨¥´ ­©®¤²¥ ä® PLR ­O³I ³«¡ ³´¯°° © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ¶¡´´®¥´ ¢¥¶©³¡³ ö¶¥² ¥® ­¡¸©M

­¡¬ ³´²ä£«¡ ­ä´´ © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ­¡²«¥® ¡¶

SUP ­ ¦ö² ¦¡²´¹§ ¯£¨ «¯®¶¯ª¥² ­¥¤

— ¬ä®§¤ l ^ QQP ­ ¥¬¬¥²

— ¢²¥¤¤ b ^ QQLTU ­

¥¬¬¥²

SPU ­ ¦ö² ¦¡²´¹§ ¯£¨ «¯®¶¯ª¥² ­¥¤

— ¬ä®§¤ l ≤ QQP ­ ¯£¨

— ¢²¥¤¤ b ≤ QQLTU ­N

i ³´©¬¬¡³´å¥®¤¥ ¶¡´´¥® ³«¡ 䶥® ¥® °²¯¶®©®§ µ´¦ö²¡³ ¦ö² ¡´´ ¶©³¡ ¡´´ ¥® ¨¡³´©§¨¥´ °å ©®´¥ ­©®¤²¥ ä® VLU «­O¨ «¡®

µ°°®å³ ¶©¤ ¢¡£«®©®§N

31.1.2009

sv

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/9

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

153

mä´®©®§L ²¥§©³´²¥²©®§ ¯£¨ ²¡°°¯²´¥²©®§ ¡¶ ¤¥ °²¯¶®©®§³¤¡´¡ ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´ ¡ ¥¬¬¥² ¢ ³«¡ µ´¦ö²¡³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¤¥´

¦ö²¦¡²¡®¤¥ ³¯­ ¡®§¥³ © ´©¬¬ä§§ QN

u®¤¥² ¨¥¬¡ °²¯¶®©®§¥® ³«¡ ¦¡²´¹§¥´ ¥¬¬¥² «¯®¶¯ª¥® ¨¡ ¥® ´©¬¬²ä£«¬©§ ­¡®ö¶¥²¦ö²­å§¡N

RNR i ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¡²´©«¥¬ UNPT ³«¡ ¦¡²´¹§¥® µ®¤¥² °²¯¶®©®§¥®L © ¤¥® ¯­¦¡´´®©®§ ³¯­ ¤¥´ ä² ­öª¬©§´L ¶¡²¡ ¬¡³´¡¤¥

´©¬¬ WP–QPP E ¡¶ ¤ö¤¶©«´¥®N d¥®®¡ ¬¡³´«¯®¤©´©¯® ³«¡ µ´¶ä²¤¥²¡³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ´©¬¬ä§§ RN nä² ¦¡²´¹§¥´ ¥¬¬¥² «¯®¶¯ª¥® ä²

¬¡³´¡¤ ´©¬¬ ­©®¤²¥ ä® WP E ¶©¤ °²¯¶®©®§¥®³ µ´¦ö²¡®¤¥ ³«¡ ¤¥® ­¡¸©­¡¬´ ´©¬¬å´®¡ ²ö²¥¬³¥® ¶©¤ ¦ä²¤ ­¥¤³´²ö­³ ¢¥³´ä­M

­¡³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¡«´µ¥¬¬ ¬¡³´L µ®¤¥² ¦ö²µ´³ä´´®©®§ ¡¶ ¡´´ ¤¥ §²ä®³¶ä²¤¥® ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´ RNQ ä² µ°°¦¹¬¬¤¡N

RNS o­ ¤¥ ¶¥²«¬©§¡ ¶ä²¤¥®¡ ¦ö² µ´§å®§³¨¡³´©§¨¥´ ¯£¨ ³´²ö­¨¡³´©§¨¥´ ¶©¤ °²¯¶®©®§¥®³ µ´¦ö²¡®¤¥ ©®´¥ µ°°¦¹¬¬¥² ¤¥ ¶©¬¬«¯²

³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´ RNQ ³«¡ ¤¥ ¥²¨å¬¬®¡ ²¥³µ¬´¡´¥® µ´¶ä²¤¥²¡³ ¥®¬©§´ ¤¥´ ¦ö²¦¡²¡®¤¥ ³¯­ ¢¥³«²©¶³ © ´©¬¬ä§§ RN

d¥® ´©¬¬å´®¡ ¡¶¶©«¥¬³¥® ¦²å® µ´§å®§³¨¡³´©§¨¥´¥® QS «­O¨ ³«¡ ©®´¥ ¶¡²¡ ³´ö²²¥ ä® K Q «­O¨ ¯£¨ ³´²ö­¨¡³´©§¨¥´¥® © ³´²ö­M

­¡®¤¥ ¶¡´´¥® ³«¡ ¶¡²¡ ­¥¬¬¡® QLS ¯£¨ RLR ­O³L © ¡®®¡´ ¦¡¬¬ ³«¡ °²¯¶®©®§¡²®¡ §ö²¡³ ¯­N

RNT d¥´ ´©¬¬å´®¡ ­¡¸©­¡¬¡ ¤ªµ°§å¥®¤¥´ ¥¬¬¥² ­¯´³¶¡²¡®¤¥ ­¡¸©­¡¬ ¬¡³´ ¥¬¬¥² ­¡¸©­¡¬ ®¥¤³ä®«´ ´¶ä²³®©´´ ¦ö² ¦¡²´¹§ ¯£¨ «¯®M

¶¯ª¥² ¶©¤ ¦ä²¤ ­¥¤³´²ö­³ ³«¡ ¦¡³´³´ä¬¬¡³ °å §²µ®¤¶¡¬ ¡¶ °²¯¶®©®§¡² ¯£¨ ¡®§¥³ © §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´N

L 32/10

sv

Europeiska unionens officiella tidning

31.1.2009

154

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

Tillägg 1

till administrativ anvisning nr 2

mÄtningL registrering och rapportering av data som samlats in under

stoppmanÖverprovningar

QN s´¯°°­¡®ö¶¥²

d¥ ¦¡²´¹§ ¯£¨ «¯®¶¯ª¥² ³¯­ ¡®§¥³ © «¡°©´¥¬ U ³«¡ µ´¦ö²¡ ¥® °²¯¶®©®§ © ³´²ö­­¡®¤¥ ¶¡´´¥® ¥¬¬¥² ³´©¬¬¡³´å¥®¤¥ ¶¡´´¥®L © ¥´´

°²¯¶®©®§³¯­²å¤¥L ¦ö² ¡´´ ¢¥¶©³¡ ¡´´ ¤¥ «¬¡²¡² ¡´´ ³´¯°°¡ © ²©«´®©®§ ­¥¤³´²ö­³ ­¥¤ ¥®¤¡³´ ³©´´ ¦²¡­¤²©¶®©®§³³¹³´¥­ µ´¡®

¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ¡®«¡²¥N p²¯¶®©®§¥® ³´¡²´¡² ®ä² ¦¡²´¹§¥´ ¦ä²¤¡³ ­¥¤ ¥® «¯®³´¡®´ ¨¡³´©§¨¥´ ³å ®ä²¡ QS «­O¨ © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥

´©¬¬ ¶¡´´®¥´ ³¯­ ­öª¬©§´ §¥®¯­ ¡´´ ­¡³«©®¥²®¡ ²¥¶¥²³¥²¡³ ¦²å® ’¦²¡­å´’ ´©¬¬ ’¢¡£«’ H°µ®«´ a © ¯²¤¥²® ’³´¯°°’I ¯£¨ ä² ³¬µ´¦ö²¤

®ä² ¦¡²´¹§¥´ ä² ³´©¬¬¡³´å¥®¤¥ © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ­¡²«¥® H°µ®«´ eZ ¶ ] P © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ­¡²«¥® ¥¬¬¥² °µ®«´ dZ ] °µ®«´ eZ

¶ ] P © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ¶¡´´®¥´ ¯£¨ © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ­¡²«¥® ¯­ ³´¯°°­¡®ö¶¥²® µ´¦ö²´³ © ³´©¬¬¡³´å¥®¤¥ ¶¡´´¥®IN

nä² ³´¯°°­¡®ö¶¥²® µ´¦ö²³ © ³´²ö­­¡®¤¥ ¶¡´´¥® ³«¡ 䶥® ¬ä§¥´ ¯£¨ ³´¯°°ö§¯®¢¬©£«¥´ © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ¶¡´´®¥´ ²¥§©³´²¥²¡³

H¦¡²´¹§¥´ ²ö² ³©§ ­¥¤ ³´²ö­­¥®³ ¨¡³´©§¨¥´L °µ®«´ dZ ¶ ] P © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ¶¡´´®¥´IN

u°°­ä´´¡ ¤¡´¡ ³«¡ ¡®§¥³ © ¥® ²¡°°¯²´ ³å³¯­ ¶©³¡³ © ¤©¡§²¡­­¥´ © ´¡¢¥¬¬ QN i®®¡® ³´¯°°­¡®ö¶¥²® µ´¦ö²³ ³«¡ ¯¦ö²ä®¤¥²M

¬©§¡ ¤¡´¡ ¡®§¥³ ö¶¥²³´ °å ¦¯²­µ¬ä²¥´N

Medelströmhastigheten (

STR

I © ¦¡²¬¥¤¥® ³«¡ ¦¡³´³´ä¬¬¡³L ¯­ ¤¥® ä² ´©¬¬§ä®§¬©§L ¢¡³¥²¡´ °å ¡¶¬ä³®©®§¥® ¡¶ ¥® ¦¡³´³´ä¬¬¤ ¶¡´M

´¥®®©¶å­ä´¡²¥ ¥¬¬¥² §¥®¯­ ¡´´ ­ä´¡ ¥® ¦¬¹´¡®¤¥ «²¯°°³ ²ö²¥¬³¥L ¯£¨ ³«¡ ¡®§¥³ © ²¡°°¯²´¥®N

i °²©®£©° ä² ¡®¶ä®¤®©®§¥® ¡¶ ³´²ö­­ä´¡²¥ ´©¬¬å´¥® ¦ö² ¡´´ ¦¡³´³´ä¬¬¡ ¦¡²´¹§¥´³ ¨¡³´©§¨¥´ © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ¶¡´´®¥´ µ®¤¥²

³´¯°°­¡®ö¶¥²®L ¯­ ¤¥´ ä² ­öª¬©§´ ¡´´ ²¥§©³´²¥²¡ ²ö²¥¬³¥® ¯£¨ ¤¥ ¤¡´¡ ³¯­ «²ä¶³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¤¥´ ¦ö²¦¡²¡®¤¥ ³¯­ ¡®§¥³

¯¶¡®N

RN r¡°°¯²´¥²©®§ ¡¶ µ°°­ä´´¡ ¤¡´¡ ¯£¨ ²¥§©³´²¥²©®§ ¡¶ ¤¥­ © ²¡°°¯²´¥® H´¡¢¥¬¬ QI

fö² ³´¯°°­¡®ö¶¥²® ³«¡ ¦ö²³´ ¡¶ ¡¬¬´ µ´§å®§³¨¡³´©§¨¥´¥® © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ¶¡´´®¥´ ¦¡³´³´ä¬¬¡³N d¥´´¡ «¡® §ö²¡³ §¥®¯­ ¡´´

­ä´¡ ¤¥® ´©¤ ¤¥´ ´¡² ¡´´ ¦ä²¤¡³ ­¥¬¬¡® ´¶å ­¡²«¥²©®§¡² °å ¬¡®¤N i ³´²ö­­¡®¤¥ ¶¡´´¥® ³«¡ ­¥¤¥¬³´²ö­¨¡³´©§¨¥´¥® ¢¥¡«´¡³N

s´¯°°­¡®ö¶¥²® ©®©´©¥²¡³ ¡¶ ¡´´ ¯²¤¥²® ’³´¯°°’ aL §¥³ ¶©¤ °¡³³¡§¥ ¡¶ ¥® ­¡²«¥²©®§ °å ¬¡®¤N p¡³³¥²©®§¥® ¡¶ ¬¡®¤­¡²«¥M

²©®§¥® ³«¡ ²¥§©³´²¥²¡³ ¶©®«¥¬²ä´´ ­¯´ ¦¡²´¹§¥´³ ¡¸¥¬ ¯£¨ ³«¡ ¡®§¥³ © ²¡°°¯²´¥®N p¡³³¡§¥® ¡¶ ¡¬¬¡ ¡®¤²¡ ¬¡®¤­¡²«¥²©®§¡²

µ®¤¥² ³´¯°°­¡®ö¶¥²® ³«¡ ³¡­´©¤©§´ ²¥§©³´²¥²¡³ ¯£¨ ¶¡²ª¥ ­¡²«¥²©®§ H´N¥¸N «©¬¯­¥´¥²­ä²«¥I ³¡­´ ´©¤¥® ¦ö² °¡³³¡§¥® ³«¡

¡®´¥£«®¡³ © ²¡°°¯²´¥®N

d¥ µ°°­ä´´¡ ¶ä²¤¥®¡ ³«¡L ¯­ ­öª¬©§´L ²¥§©³´²¥²¡³ ­¥¤ ©®´¥²¶¡¬¬ ¯­ UP ­N u®¤¥² ¡¬¬¡ ¯­³´ä®¤©§¨¥´¥² ³«¡ ´©¤¥® ¡®´¥£«M

®¡³ ¤å °µ®«´¥²®¡ b ¯£¨ c – ¯­ ­öª¬©§´ – ¬©«³¯­ ®ä² °µ®«´¥²®¡ d ¯£¨ e µ°°®å³ ¯£¨ ²¥³°¥«´©¶¥ ¬ä§¥ ³«¡ µ°°³«¡´´¡³N

u°°§©¦´¥² ¯­ ­¯´¯²¶¡²¶´¡¬ ¢¥¨ö¶¥² ©®´¥ ²¥§©³´²¥²¡³ © ²¡°°¯²´¥®L ­¥® ¢ö² ®¯´¥²¡³ ¦ö² ¡´´ ­¥¤§¥ ¥® ­¥² ®¯§§²¡®® «¯®M

´²¯¬¬ ¡¶ µ´§å®§³¨¡³´©§¨¥´¥®N

SN b¥³«²©¶®©®§ ¡¶ ³´¯°°­¡®ö¶¥²®

s´¯°°­¡®ö¶¥²® ¥®¬©§´ ¦©§µ² Q ³«¡ °²¥³¥®´¥²¡³ © ¦¯²­ ¡¶ ¥´´ ¤©¡§²¡­N fö² ¤¥´ ¦ö²³´¡ ³«¡ ¤©¡§²¡­ ö¶¥² ´©¤M¬ä®§¤²ö²¥¬³¥ °¬¯´M

´¡³ ­¥¤ ¤¥ ­ä´®©®§¡² ³¯­ ¡®§¥³ © °²¯¶®©®§³²¡°°¯²´¥® ¯£¨ °µ®«´¥²®¡ a ´©¬¬ e ³«¡ ¡®§¥³N d¥´ «¯­­¥² ³¥¤¡® ¡´´ ¶¡²¡

­öª¬©§´ ¡´´ ¦¡³´³´ä¬¬¡ ­¥¤¥¬¨¡³´©§¨¥´¥® ­¥¬¬¡® ´¶å ­ä´°µ®«´¥² ¯£¨ ¡´´ °¬¯´´¡ ¤©¡§²¡­ ö¶¥² ¨¡³´©§¨¥´O´©¤N

d¥´´¡ §ö²³ ¥®¬©§´ ¦ö¬ª¡®¤¥ H³¥ ¦©§µ² QIN

g¥®¯­ ¡´´ ¦¡³´³´ä¬¬¡ «¶¯´¥® ­¥¬¬¡® ¬ä§¥³³«©¬¬®¡¤¥® ¯£¨ ´©¤³³«©¬¬®¡¤¥® Δ³OΔ´L «¡® ¦¡²´¹§¥´³ ­¥¤¥¬¨¡³´©§¨¥´ µ®¤¥² ¤¥®®¡

´©¤³°¥²©¯¤ ¢¥²ä«®¡³N

31.1.2009

sv

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/11

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

155

Exempel:

u®¤¥² ©®´¥²¶¡¬¬¥´ ­¥¬¬¡® P ³¥«µ®¤¥² ¯£¨ QP ³¥«µ®¤¥² ´©¬¬²¹§§¡¬ä§§³ ³´²ä£«¡® ¦²å® P ­¥´¥² ´©¬¬ UP ­¥´¥²N

Δ³OΔ´ ] UP ­OQP ³ ] ULP ­O³ ] QXLP «­O¨

d¥´´¡ ¶ä²¤¥ ¡®§¥³ ³å³¯­ ­¥¤¥¬¨¡³´©§¨¥´¥® ¶©¤ ¡¢³«©³³¡M¬ä§¥´ U ³¥«µ®¤¥²N u®¤¥² ¤¥´ ¡®¤²¡ ©®´¥²¶¡¬¬¥´ ¦²å® QP ³¥«µ®¤¥²

´©¬¬ RP ³¥«µ®¤¥² ´©¬¬²¹§§¡¬ä§§³ ¥® ³´²ä£«¡ ¯­ TU ­¥´¥²N

Δ³OΔ´ ] TU ­OQP ³ ] TLU ­O³ ] QVLR «­O¨

v©¤ ­¡²«¥²©®§¥® dL ¨¡² ¦¡²´¹§¥´ ³´¯°°¡´ © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ¶¡´´®¥´ ¤¶³N ³´²ö­¨¡³´©§¨¥´¥® ä² £©²«¡ U «­O¨N

Figur 1

Stoppmanöver

t¥£«¥®¦ö²«¬¡²©®§ ´©¬¬ ³¹­¢¯¬¥²®¡ © ¦©§µ² Q

A Order ’stopp’

B

p²¯°¥¬¬¥² ³´¯°°¡¤

C

p²¯°¥¬¬¥² §å² ¢¡«å´

D v = 0 i förhållande till vattnet

E

¶ ] P © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ­¡²«¥®

f¡²´¹§¥´³ ¨¡³´©§¨¥´

L

¶ © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ­¡²«¥®

³

t©¬¬²¹§§¡¬¡§¤ ³´²ä£«¡ © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ­¡²«¥®

´

u°°­ä´´ ´©¤

L 32/12

sv

Europeiska unionens officiella tidning

31.1.2009

156

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

Tabell 1

Rapport om stoppmanövern

i®³°¥«´©¯®³¯²§¡®Z NNNNNNN f¡²´¹§³´¹° ¥¬¬¥² «¯®¶¯ª´¹°Z

NNNNNNN p²¯¶®©®§³º¯®Z

NNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

l × b {­}Z

NNNNNNN a¶¬ä³®©®§

¶¡´´¥®®©¶å­ä´¡²¥

{­}Z

NNNNNNNNN

d¡´µ­Z

NNNNNNN t ¶©¤ °²¯¶®©®§ {­}Z

NNNNNNN v¡´´¥®¤ªµ°

{­}Z

NNNNNNNNN

n¡­®Z

NNNNNNN l¡³´ ¶©¤ °²¯¶®©®§ {´¯®}Z

NNNNNNN lµ´®©®§

{­O«­}Z NNNNNNNNN

p²¯¶«ö²®©®§ ®²Z

NNNNNNN E ¡¶ ­¡¸©­¡¬ ¤ö¤¶©«´

NNNNNNN ¶

STR

{«­O¨}Z NNNNNNNNN

f²¡­¤²©¶®©®§³­¯´¯²¥²®¡³ ¥¦¦¥«´ p

B

{«w}

NNNNNNN

{­O³}Z

NNNNNNNNN

f²¡­¤²©¶®©®§³³¹³´¥­ ¥®¬©§´ ¢©¬¡§¡ RL

´¡¢¥¬¬ RZ

NNNNNNN

s´ö²³´¡

¤¥°¬¡£¥­¥®´Z

3}Z

NNNNNNNNN

Läge

[flod-km]

Tid

[s]

Δs

[m]

Δt

[s]

v

IL

[km/h]

Motorvarvtal n

[varv/min]

Observationer

31.1.2009

sv

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/13

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

157

Tillägg 2

till administrativ anvisning nr 2

utvÄrdering av resultaten av stoppmanÖvern

QN på §²µ®¤¶¡¬ ¡¶ ¤¥ ¶ä²¤¥® ³¯­ ²¥§©³´²¥²¡´³ ³«¡ ö¶¥²¥®³³´ä­­¥¬³¥® ­¥¤ §²ä®³¶ä²¤¥®¡ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ´©¬¬ä§§ Q ¶¥²©¦©¥²¡³N

o­ ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥®¡ ¦ö² ³´¯°°­¡®ö¶¥²® ¡¶¶©«¥² ¶ä³¥®´¬©§´ ¦²å® ³´¡®¤¡²¤¦ö²¨å¬¬¡®¤¥®¡ ¥¬¬¥² ¯­ ¤¥´ ¦©®®³ ´¶©¶¥¬ ¯­ ö¶¥²M

¥®³³´ä­­¥¬³¥® ­¥¤ §²ä®³¶ä²¤¥®¡ ³«¡ ²¥³µ¬´¡´¥® µ´¶ä²¤¥²¡³N fö² ¤¥´´¡ «¡® ¦ö¬ª¡®¤¥ ¦ö²¦¡²¡®¤¥ ´©¬¬ä­°¡³ ¦ö² ¡´´ ¢¥²ä«®¡

³´¯°°­¡®ö¶²¡²N

RN t¥¯²¥´©³« ³´¯°°³´²ä£«¡ ¦¡³´³´ä¬¬³ µ®¤¥² ³´¡®¤¡²¤¦ö²¨å¬¬¡®¤¥® Hs

reference [referens

}I © °µ®«´ RNQ © ¡¤­©®©³´²¡´©¶ ¡®¶©³®©®§ ®² R

¯£¨ µ®¤¥² ³´¯°°­¡®ö¶¥²¦ö²¨å¬¬¡®¤¥® Hs

actual [verklig

}I ¯£¨ ªä­¦ö²³ ­¥¤ µ°°­ä´´ ³´¯°°³´²ä£«¡ Hs

measured [uppmätt

}IN d¥®

«¯²²©§¥²¡¤¥ ³´¯°°³´²ä£«¡® ¦ö² ³´¯°°­¡®ö¶¥²® µ®¤¥² ³´¡®¤¡²¤¦ö²¨å¬¬¡®¤¥® Hs

standard [standard

}I ¢¥²ä«®¡³ ¥®¬©§´ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

f¯²­¥¬ RNQZ

S

STANDARD

= S

MEASURED

S

REFERENCE

S

ACTUAL

g²ä®³¶ä²¤¥ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ °µ®«´ RNQ ¡ ¥¬¬¥² ¢ © ¡¤­©®©³´²¡´©¶ ¡®¶©³®©®§ ®² R

nä² ³´¯°°­¡®ö¶¥²® ¨¡² µ´¦ö²´³ ­¥¤ ¥® ¬¡³´ ­¯´³¶¡²¡®¤¥ WP–QPP E ¡¶ ­¡¸©­¡¬ ¤ö¤¶©«´ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ °µ®«´ RNR © ¡¤­©M

nistrativ anvisning nr 2 för att beräkna s

standard

ska deplacementet (d

reference

= D

actual

I ­¯´³¶¡²¡®¤¥ ¬¡³´¥® ¶©¤ °²¯¶®©®§M

ens utförande användas för att fastställa s

reference

och s

actual

N

När s

standard

L ³«¡ ¦¡³´³´ä¬¬¡³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¦¯²­¥¬ RNQL ¯­ §²ä®³¶ä²¤¥´ © ¦²å§¡ ö¶¥²³«²©¤³ ¥¬¬¥² ¥ª µ°°®å³L ³«¡ ¶ä²¤¥´ °å

S

reference

minskas eller ökas genom att ändra d

reference

så att gränsvärdet överensstämmer med (s

standard

] §²ä®³¶ä²¤¥´ ©

¦²å§¡IN d¥´ ­¡¸©­¡¬´ ´©¬¬å´®¡ ¤¥°¬¡£¥­¥®´¥´ ¶©¤ ¦ä²¤ ­¥¤³´²ö­³ ³«¡ ¡®§¥³ © ¥®¬©§¨¥´ ¨ä²­¥¤N

SN e®¬©§´ ¤¥ §²ä®³¶ä²¤¥® ³¯­ §¥³ © °µ®«´ RNQ ¡ ¥¬¬¥² ¢ © ¡¤­©®©³´²¡´©¶ ¡®¶©³®©®§ ®² R ³«¡ ¥®¤¡³´ ¤¥ ³´¯°°³´²ä£«¯² ³¯­ µ°°M

­ä´³ µ®¤¥²

— fas I (’full fart framåt’ reverseras till ’full fart back’): s

I

¯£¨

— ¦¡³ ii H³¬µ´ °å ²¥¶¥²³¥²©®§ ´©¬¬³ ¦¡²´¹§¥´ ³´¡®®¡² © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ¶¡´´®¥´I s

II

¢¥²ä«®¡³ H³¥ ¦©§µ² QIN d¥® ´¯´¡¬¡ ³´¯°°³´²ä£«¡® ¢¬©² ¤åZ

f¯²­¥¬ SNQZ

S

total

= S

I

+ S

II

TN d¥ ¥®³«©¬¤¡ ³´¯°°³´²ä£«¯²®¡ ³«¡ ¢¥²ä«®¡³ ¥®¬©§´ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

L 32/14

sv

Europeiska unionens officiella tidning

31.1.2009

158

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

BERÄKNING AV STOPPMANÖVERN

Figur 2

Diagram

Beräkningsformler:

m¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥ «¯¥¦¦©£©¥®´¥²

TNQ

S

I

= k

1

v

L

t

1

t

I

≤ 20 s

— «

1

¥®¬©§´ ´¡¢¥¬¬ Q

TNR

S

II

= k

2

v

II2

D g

k

3

F

POR

+R

TmII

R

G

(

k

4

+

V

STR

V

II

)

— «

2

L «

3

L «

4

¥®¬©§´ ´¡¢¥¬¬ Q

TNS

R

TmII=(

R

T

/v2)

(

k

7

k

6

(

v

L

v

STR

))

2

— «

6

L «

7

¥®¬©§´ ´¡¢¥¬¬ Q

— r

T

2¥®¬©§´ ´¡¢¥¬¬ S

TNT

R

G

= i D ρ g ∙ 10

–6

TNU

V

II

= k

6

(

V

L

V

STR

)

— «

6

¥®¬©§´ ´¡¢¥¬¬ Q

TNV

F

POR

= f P

B

— ¦ ¥®¬©§´ ´¡¢¥¬¬ R

TNW

t

II

=

S

II

v

II

(

k

4

+

v

STR

v

II

)

— «

4

¥®¬©§´ ´¡¢¥¬¬ Q

i ¦¯²­¬¥²®¡ TNQ ´©¬¬ TNWZ

v

L

h¡³´©§¨¥´¥® © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ­¡²«¥® ¶©¤ ²¥¶¥²³¥²©®§¥®³ ©®¬¥¤®©®§

H­O³I

t

I

r¥¶¥²³¥²©®§³´©¤

H³I

v

II

h¡³´©§¨¥´ © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ¶¡´´®¥´ ¶©¤ ²¥¶¥²³¥²©®§¥®³ ³¬µ´

H­O³I

D

d¥°¬¡£¥­¥®´

3I

F

POR

p¯¬¬¡²¤²¡§ ¶©¤ ¢¡£«®©®§

H«nI

31.1.2009

sv

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/15

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

159

P

B

f²¡­¤²©¶®©®§³­¯´¯²®³ ¥¦¦¥«´

H«wI

R

TmII

m¥¤¥¬­¯´³´å®¤¥´ µ®¤¥² ¦¡³ ii ³«¡ ¦¡³´³´ä¬¬¡³ ­¥¤ ¨ªä¬° ¡¶ ¤©¡§²¡­­¥´ ¦ö² ¡´´ ¦¡³´³´ä¬¬¡ r

T

2

H«nI

R G

lµ´®©®§³­¯´³´å®¤

H«nI

i

lµ´®©®§ © ­O«­ H¡®´¡³ ¶¡²¡ PLQV ¯­ ¤¥´ ³¡«®¡³I

H­O«­I

v

STR

m¥¤¥¬³´²ö­¨¡³´©§¨¥´

H­O³I

g

t¹®§¤«²¡¦´³¡££¥¬¥²¡´©¯® HYLXQI

H­O³2I

ρ

v¡´´¥®¤¥®³©´¥´L ρ ³ö´¶¡´´¥® ] Q PPP

H«§O­3I

T

m¡¸©­¡¬´ ¤ªµ°§å¥®¤¥ H¦ö² ¦¡²´¹§ ¥¬¬¥² «¯®¶¯ªI

H­I

h

v¡´´¥®¤ªµ°

H­I

B

b²¥¤¤

H­I

L

l䮧¤

H­I

k¯¥¦¦©£©¥®´¥²®¡ ´©¬¬ ¦¯²­¬¥²®¡ TNQL TNRL TNSL TNTL TNUL TNV ¯£¨ TNW «¡® ´¡³ ¦²å® ´¡¢¥¬¬¥²®¡ ®¥¤¡®N

Tabell 1

k-faktorer för:

¡I ­¯´¯²¦¡²´¹§ ¥¬¬¥² ¥®²¡¤©§¡ «¯®¶¯ª¥²L

¢I ´¶å²¡¤©§¡ «¯®¶¯ª¥²

£I ´²¥²¡¤©§¡ «¯®¶¯ª¥²

a

b

c

Enheter

«

1

PLYU

PLYU

PLYU

«

2

PLQQU

PLQRP

PLQRU

kg s

2

m

4

«

3

QLRP

QLQU

QLQP

«

4

PLTX

PLTX

PLTX

«

6

PLYP

PLXU

PLXP

«

7

PLUX

PLUU

PLUR

Tabell 2

Koefficient f för förhållandet mellan pollardragning vid backning och framdrivningsmaskinernas effekt

Framdrivningssystem

f

Enheter

m¯¤¥²®¡ ¤¹³¯² ­¥¤ ²µ®¤¡¤ ¢¡«²¥ «¡®´

PLQQX

«nO«w

g¡­¬¡ ¤¹³¯² ­¥¤ ³«¡²° ¢¡«²¥ «¡®´

PLQQR

«nO«w

p²¯°¥¬¬²¡² µ´¡® ¤¹³¡

PLPYV

«nO«w

r¯¤¥²°²¯°¥¬¬²¡² ­¥¤ ¤¹³¯² H¶¡®¬©§¥® ³«¡²° ¢¡«²¥ «¡®´I

PLQUW

«nO«w

r¯¤¥²°²¯°¥¬¬²¡² µ´¡® ¤¹³¯²

PLQQS

«nO«w

L 32/16

sv

Europeiska unionens officiella tidning

31.1.2009

160

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

Tabell 3

Diagram för beräkning av motstånd

För att fastställa värdet på r

T

/v

2

i förhållande till d

1/3

[b K Rt]:

31.1.2009

sv

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/17

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

161

Bilaga till tillägg 2

till administrativ anvisning nr 2

Exempel på användning av tillägg 2

(utvärdering av resultaten av stoppmanövern)

exempel i

QN

Data för fartyg eller konvoj:

f¯²­¥²©®§Z ¶¡®¬©§´ ­¯´¯²¦¡²´¹§ ­¥¤ ¥® Heµ²¯°¡ ii¡I ¬ä«´¡²¥ «¯°°¬¡¤ © ¢²¥¤¤

L [m]

B [m]

T

max

[m]

Dwt (*)

max

[t]

D

max

[m3]

P

B

[kW]

m¯´¯²¦¡²´¹§

QQP

QQLT

SLU

R YPP

S WSQ

Q UPP

lä«´¡²¥

WVLU

QQLT

SLW

R VPP

R WTS

k¯®¶¯ª

QQP

RRLX

SLW

U UPP

V TWT

Q UPP

Motorfartygets framdrivningssystem: moderna dysor med rundad bakre kant.

(*) Dwt = dödvikt.

RN

Uppmätta värden under stoppmanövern

s´²ö­¨¡³´©§¨¥´Z

STR

verklig

] QLT ­O³

≈ ULQ «­O¨

f¡²´¹§¥´³ ¨¡³´©§¨¥´ H© ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ¶¡´´®¥´IZ

S

verklig

] SLU ­O³

≈ QRLU «­O¨

f¡²´¹§¥´³ ¨¡³´©§¨¥´ H© ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ­¡²«¥®IZ

L

verklig

] TLY ­O³

≈ QWLV «­O¨

r¥¶¥²³¥²©®§³´©¤ Hµ°°­ä´´I H°µ®«´ a ´©¬¬ cIZ

´

I

] QV ³

s´¯°°³´²ä£«¡ © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ¶¡´´®¥´Z H°µ®«´ a ´©¬¬ dIZ

s

UPPMÄTT

] STP ­

l¡³´«¯®¤©´©¯® H­öª¬©§¥® µ°°³«¡´´¡¤IZ

d

verklig

] U QWY ­3

≈ PLX d max

k¯®¶¯ª¥®³ ¶¥²«¬©§¡ ¤ªµ°§å¥®¤¥Z

t

verklig

] RLYV ­

≈ PLX t

max

SN

Gränsvärde enligt punkt 2.1 a eller b att jämföras med S

standard

e¦´¥²³¯­ b ^ QQLTU ­ ¯£¨ ¥¦´¥²³¯­ «¯®¶¯ª¥® ä² © ³´²ö­­¡®¤¥ ¶¡´´¥®L ä² ¦ö¬ª¡®¤¥ ´©¬¬ä­°¬©§´ ¦ö² ¤¥®®¡ «¯®¶¯ª ¥®¬©§´

°µ®«´ RNQ ¡Z

s

standard

\ UUP ­

TN

Fastställande av korrigerad stoppsträcka jämfört med standardförhållanden

u°°­ä´´ ¶ä²¤¥ ¥®¬©§´ ´©¬¬ä§§ Q H³¥ °µ®«´ RI

s

uppmätt

] STP ­

³«¡ ¢¥²ä«®¡³Z

S

verklig

³å³¯­ ³µ­­¡® ¡¶

s

I

verklig

H¥®¬©§´ ¦¯²­¥¬ TNQ © ´©¬¬ä§§ R ­¥¤ ¶

L

verklig

I

¯£¨

s

II

verklig

(enligt formlerna 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 och 4.6 i tillägg 2 med verkliga hastigheter

II

verklig

, v

STR

verklig

, D

verklig

I

L 32/18

sv

Europeiska unionens officiella tidning

31.1.2009

162

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

S

referens

³å³¯­ ³µ­­¡® ¡¶

S

I

referens

H¥®¬©§´ ¦¯²­¥¬ TNQ © ´©¬¬ä§§ R ­¥¤ ¶

L

referens

I

¯£¨

S

II

referens

H¥®¬©§´ ¦¯²­¬¥²®¡ TNR ´©¬¬ TNV © ´©¬¬ä§§ R ­¥¤ ­¥¤ ³´¡®¤¡²¤¨¡³´©§¨¥´¥² ¥®¬©§´ RNQ © ¤¥® ¡¤­©®©³´²¡´©¶¡

anvisningen eftersom lastkonditionen är större än 70 % av maximalt [≈ 80 %]: d

referens

= d

faktisk

¯£¨

T

referens

= t

verklig

I

— ³«¡ «¯®´²¯¬¬¥²¡³Z

S

standard

= S

measured

S

reference

S

actual

≤ 550 m

TNQ k¯¥¦¦©£©¥®´¥² ¦ö² ¢¥²ä«®©®§¥® ´¡§®¡ ¦²å® ´©¬¬ä§§ R

t¡¢¥¬¬ Q

¦ö² s

I

verklig

¯£¨ s

I

referens

«

1

] PLYU

¦ö² s

II

verklig

¯£¨ s

II

referens

«

2

] PLQR

«

3

] QLQU

«

4

] PLTX

«

6

] PLXU

«

7

] PLUU

t¡¢¥¬¬ R H¦ö² ­¯¤¥²®¡ ¤¹³¯² ­¥¤ ²µ®¤¡¤ ¢¡«²¥ «¡®´I

f = 0,118

TNR b¥²ä«®©®§ ¡¶ s

verklig

¡I

S

I

verklig

­¥¤ ¤¥ µ°°­ä´´¡ ¶ä²¤¥®¡ µ®¤¥² ³´¯°°­¡®ö¶¥²® H¦¯²­¥¬ TNQI

S

I

actual

= k

1

v

L

actual

t

I

actual

S

I

actual

= 0,95 ∙ 4,9 ∙ 16 = 74,5m

¢I

Formel för s

II

verklig

S

II

actual

= k v2II

actual

D

actual

g

k

3

F

POR

+ R

TmII

actual

R

G

(

k

4

+

V

STR

actual

V

II

actual

)

£I

Beräkning av r

TmII

verklig

¥®¬©§´ ´¡¢¥¬¬ S ¯£¨ ¦¯²­¥¬ TNS © ´©¬¬ä§§ R

D

actual1/3= 5 1791/3+ 17,3

[

m

]

D

actual1/3

(

B + 2 ∙ T

actual

)

= 17,3 ∙

(

22,8 + 5,92

)= 496,8[

m2]

¥®¬©§´ ´¡¢¥¬¬ S

R

T

v

2

= 10,8

[

kNs

2

m

2

]

v

L

actual

v

STR

actual

= 4,9 – 1,4 = 3,5 m/s

R

TmII

actual

=

R

T

v

2

(

k

7

k

6

(

v

L

actual

v

STR

actual

))2= 10,8 ∙

(

0,55 ∙ 0,85 ∙ 3,5

)2= 28,8

[

kN

]

¤I

b¥²ä«®©®§ ¡¶ ¬µ´®©®§³­¯´³´å®¤¥´

R

G

¥®¬©§´ ¦¯²­¥¬ TNT

R

G

= 10–6

(

0,16 ∙ D

actual

ρ g

)

= 10–6

(

0,16 ∙ 5 179 ∙ 1 000 ∙ 9,81

)

= 8,13

[

kN

]

31.1.2009

sv

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/19

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

163

¥I

b¥²ä«®©®§ ¡¶ ¶

II

verklig

¥®¬©§´ ¦¯²­¥¬ TNU

v

II

actual

= k

6

(

v

L

actual

v

STR

actual

)

= 0,85 ∙ 3,5 = 2,97

[

m/s

]

v

II

actual

2

= 8,85

[

m/s

]

2

¦I

Beräkning av f

POR

¥®¬©§´ ¦¯²­¥¬ TNV ¯£¨ ´¡¢¥¬¬ R

F

POR

= 0,118 ∙ 1 500 = 177

[

kN

]

§I

Beräkning av s

II

verklig

­¥¤ ¦¯²­¥¬ ¢ ¯£¨ ²¥³µ¬´¡´¥® ¦²å® £L ¤L ¥ ¯£¨ ¦

s

II

actual

=

0,12 ∙ 8,85 ∙ 9,81 ∙

(

0,48 +

1,4

2,97

)

1,15 ∙ 177 + 28,8 – 8,13

∙ 5 179

s

II

actual

= 228,9 m

¨I

b¥²ä«®©®§ ¡¶ ´¯´¡¬ ³´²ä£«¡ ¥®¬©§´ ¦¯²­¥¬ SNQ

s

actual

= 74,51 + 228,9 = 303,4 m

Märk: Termen (R

tmII

– R

G

IL ¶©¬«¥® ä² ¥® ¦µ®«´©¯® ¡¶ dL ­¥¤ ¥´´ ¶¥²«¬©§´ ¶ä²¤¥ °å RPLVW «n ä² ´¹¤¬©§¥® ²¥¬¡´©¶´ ¬©´¥®

i förhållande till «

3

f

POR

med ett verkligt värde på 203,55 kN, så för att förenkla kan ³

II

´¡³ ³å³¯­ °²¯M

portionell mot d, dvs. ³

II

= Constant ∙ d.

4.3 Beräkning av s

referens

u´§å®§³¶ä²¤¥®

v

STR

reference

= 1,5 m/s = 5,4 km/h

D

reference

= D

actual

= 5 179 m3

v S

reference

= 3,6 m/s = 13 km/h

T

reference

= T

actual

= 2,96 m

v

L

reference

= 5,1 m/s = 18,4 km/h

¡I

S

I

reference

= k

1

v

L

reference

t

I

S

I

reference

= 0,95 ∙ 5,1 ∙ 16 = 77,50 m

¢I

S

II

reference

= k

2

v2II

reference

D

reference

g

k

3

F

POR

+ R

TmII

reference

R

G

(

k

4

+

v

STR

reference

v

II

reference

)

£I

Beräkning av r

TmII

referens

R

T

v

2

= 10,8

[

kNs

2

m

2

]

såsom i punkt 4.2, eftersom bL d och t är oförändrade.

v

L

reference

v

STR

reference

= 3,6

[

m/s

]

R

TmII

reference

=

R

T

v

2

(

k

7

k

6

(

v

L

reference

v

STR

reference

))2= 10,8 ∙

(

0,55 ∙ 0,85 ∙ 3,6

)2= 30,99

[

kN

]

L 32/20

sv

Europeiska unionens officiella tidning

31.1.2009

164

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

¤I

Motstånd på grund av lutningen r

G

³å³¯­ © °µ®«´ TNR

¥I

Beräkning av

II

referens

v

II

reference

= k

6

(

v

L

reference

v

STR

reference

)

= 0,85 ∙ 3,6 = 3,06

[

m/s

]

, v2II

reference

= 9,36

[

m/s

]

2

¦I

F

POR

³å³¯­ © °µ®«´ TNRN

§I

Beräkning av s

II

referens

­¥¤ ¦¯²­¥¬ ¢ ¯£¨ ²¥³µ¬´¡´¥® ¦²å® £ ´©¬¬ ¦

s

II

reference

=

0,12 ∙ 9,36 ∙ 9,81 ∙

(

0,48 +

1,5

3,06

)

1,15 ∙ 177 + 30,99 – 8,13

∙ 5 179

=0,0472 ∙ 5 179 = 244,5 m

{

Constant

reference

¨I

b¥²ä«®©®§ ¡¶ ´¯´¡¬ ³´²ä£«¡

s

reference

= s

I

reference

+ s

II

reference

= 77,5 + 244,5 = 322 m

TNT v¥²©¦©¥²©®§ ¡¶ ö¶¥²¥®³³´ä­­¥¬³¥® ­¥¤ ´©¬¬å´¥® ³´¯°°³´²ä£«¡ µ®¤¥² ³´¡®¤¡²¤¦ö²¨å¬¬¡®¤¥® s

standard

¥®¬©§´ ¦¯²­¥¬ RNQ © ´©¬¬ä§§ R

s

standard

= s

measured

s

reference

s

actual

= 340 ∙

322

303,4

= 360,8 m < 550 m

s¬µ´³¡´³Z

d¥´ ´©¬¬å´®¡ §²ä®³¶ä²¤¥´ ¨¡² ¬å®§´ ©¦²å® µ°°®å´´³L ¤¶³N

— ´©¬¬³´å®¤ ´©¬¬ ¦ä²¤ ­¥¤³´²ö­³ ä² ­öª¬©§ ¦ö² ¡«´µ¥¬¬ ¬¡³´«¯®¤©´©¯® HPLX ∙ d

max

IL

— ¥® ¨ö§²¥ ¬¡³´«¯®¤©´©¯® ä² ­öª¬©§ ¯£¨ «¡® ¢¥²ä«®¡³ ¥®¬©§´ °µ®«´ U ®¥¤¡®N

UN

Möjlig ökning av

D

verklig

vid färd medströms

(

s

standard

)

Limit

= s

measured

(

s

reference

)

Limit

s

actual

= 550 m

(

s

reference

)

Limit

= 550 ∙

s

actual

s

measured

= 550 ∙

303,4

340

= 490,8 m

m¥¤ ³

II

reference

] c¯®³´¡®´

reference

∙ d ¥®¬©§´ ®¯´¥® µ®¤¥² °µ®«´ TNR

(

s

reference

)

Limit

=

(

s

I

reference

+ s

II

reference

)

Limit

= s

I

reference

+ 0,0472 ∙

(

D

reference

)

Limit

fö¬ª¡«´¬©§¥®

(

D

reference

)

Limit

=

(

s

reference

)

Limit

s

I

reference

0,0472

=

490,8 – 77,5

0,0472

= 8 756 m3

a¶ ¤¥´´¡ ¦ö¬ª¥²Z

e¦´¥²³¯­ Hd reference

I

Limit

^ d

max

HX WUV ^ V TWTI «¡® ¤¥®®¡ ¦¯²­¥²©®§ H³¥ °µ®«´ QI ´©¬¬å´¡³ ¦ö² ¦ä²¤ ­¥¤³´²ö­³ ­¥¤ ¦µ¬¬

¬¡³´N

31.1.2009

sv

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/21

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

165

exempel ii

QN

Data för fartyg eller konvoj

f¯²­¥²©®§Z ³´¯²´ ¦²¡­¤²©¶¡®¤¥ ­¯´¯²¦¡²´¹§

R ¬ä«´¡²¥ © ¦¡³´ ³©¤¯¦¯²­¥²©®§ ¦²¡­¦ö² ¯£¨

Q ¬ä«´¡²¥ © ¦¡³´ ³©¤¯¦¯²­¥²©®§

L [m]

B [m]

T

max

[m]

Dwt

max

[t] (*)

D

max

[m3]

P

B

[kW]

m¯´¯²¦¡²´¹§

QQP

QQLT

SLU

R YPP

S WSQ

Q UPP

v¡²ª¥ ¬ä«´¡²¥

WVLU

QQLT

SLW

R VPP

R WTS

k¯®¶¯ª

QXVLU

RRLX

SLW

QP WPP

QQ YVP

Q UPP

Framdrivningssystem för fartyget med eget framdrivningsmaskineri: moderna dysor med rundad bakre kant.

(*) Dwt = dödvikt.

RN

Uppmätta värden under stoppmanövern

s´²ö­¨¡³´©§¨¥´

v

STR

actual

= 1,4 ­O³

≈ 5,1 «­O¨

f¡²´¹§¥´³ ¨¡³´©§¨¥´ H© ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ¶¡´´®¥´I

V

S

actual

= 3,5 ­O³

≈ 12,5 «­O¨

f¡²´¹§¥´³ ¨¡³´©§¨¥´ H© ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ³´²¡®¤¥®I

V

L

actual

= 4,9 ­O³

≈ 17,6 «­O¨

r¥¶¥²³¥²©®§³´©¤ Hµ°°­ä´´I H°µ®«´ a ´©¬¬ cIZ

t

I

] QV ³¥£

Stoppsträcka i förhållande till vattnet: (punkt A till D): ³

measured

= 580 ­

l¡³´«¯®¤©´©¯® H­öª¬©§¥® µ°°³«¡´´¡¤IZ

D

actual

= 9 568 ­3

≈ 0,8 d max

k¯®¶¯ª¥®³ ¶¥²«¬©§¡ ¤ªµ°§å¥®¤¥Z

T

actual

= 2,96 ­

≈ 0,8 t

max

SN

Gränsvärde enligt punkt 2.1 a eller b i den administrativa anvisningen att jämföras med

S

standard

Eftersom b > 11,45 m och eftersom konvojen är i strömmande vatten, gäller följande för denna konvoj enligt

°µ®«´ RNQ ¡Z

s

standard

≤ 550 ­

TN

Fastställande av den korrigerade stoppsträckan jämfört med standardförhållanden

— u°°­ä´´ ¶ä²¤¥Z

s

measured

= 340 ­

— b¥²ä«®©®§¡² ³¯­ ³«¡ §ö²¡³Z

S

verklig

³å³¯­ ³µ­­¡® ¡¶

S

I

verklig

(enligt formel 4.1 i tillägg 2 med

L

verklig

I

¯£¨

S

II

verklig

(enligt formlerna 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 och 4.6 i tillägg 2 med verkliga hastigheter

L

verklig

(se under 2 ovan) och d

verklig

I

s

reference

: ³µ­ ³

I

reference

+ ³

II

reference

H¥®¬©§´ ¦¯²­¬¥²®¡ TNQ ´©¬¬ TNV © ´©¬¬ä§§ R ­¥¤ ³´¡®¤¡²¤¨¡³´©§¨¥´¥² ¯£¨ © ö¶¥²¥®³³´ä­M

melse med tillägg 2, eftersom lastkonditionen > 70 % av maximalt, där d

reference

=

D

actual

och t

reference

= t

actual

I

L 32/22

sv

Europeiska unionens officiella tidning

31.1.2009

166

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

— fö¬ª¡®¤¥ ³«¡ ¶¥²©¦©¥²¡³Z

s

standard

= s

measured

s

reference

s

actual

≤ 550 m

L ¡®®¡²³

— b¥²ä«®¡Z

s*

standard

= 550 ­ §¥®¯­ ­©®³«®©®§ ¡¶ d

actual

till D*

TNQ k¯¥¦¦©£©¥®´¥² ¦ö² ¢¥²ä«®©®§¥® ¥®¬©§´ ´©¬¬ä§§ R

t¡¢¥¬¬ Q

för ³

I

actual

och ³

I

reference

«

1

] PLYU

för ³

I

actual

och ³

I

reference

«

2

] PLQR

«

3

] QLQU

«

4

] PLTX

«

5

] PLXU

«

7

] PLUU

t¡¢¥¬¬ R H¦ö² ­¯¤¥²®¡ ¤¹³¯² ­¥¤ ²µ®¤¡¤ ¢¡«²¥ «¡®´I

f = 0,118

4.2 Beräkning av ³

I

actual

¡I

s

I

actual

m¥¤ ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ¤¥ µ°°­ä´´¡ ¶ä²¤¥®¡ µ®¤¥² ³´¯°°­¡®ö¶¥²®

s

I

actual

= «

1

L

actual

´

I

actual

s

I

actual

= 0,95 ∙ 4,8 ∙ 16 = 73 ­

¢I

formel för ³

II

actual

s

II

actual

= k

2

v2II

actual

D

actual

g

k

3

F

POR

+R

TmII

actual

R

G

(

k

4

+

v

STR

actual

v

II

actual

)

£I

Beräkning av r

TmII

actual

¥®¬©§´ ´¡¢¥¬¬ S ¯£¨ ¦¯²­¥¬ TNS © ´©¬¬ä§§ R

D

actual1/3= 9 5681/3= 21,2

[

m

]

D

actual1/3

(

B + 2 ∙ T

actual

)

= 21,2 ∙

(

22,8 – 5,92

)= 609[

m2]

¦²å® ´¡¢¥¬¬ S

R

T

v

2

= 14,0

[

kNs

2

m

2

]

v

L

actual

v

STR

actual

= 4,8 – 1,4 = 3,4 m/s

R

TmII

actual

=

R

T

v

2

(

k

7

k

6

(

v

L

actual

v

STR

actual

))2= 14,0 ∙

(

0,55 ∙ 0,85 ∙ 3,4

)2= 35,4

[

kN

]

¤I

b¥²ä«®©®§ ¡¶ ­¯´³´å®¤¥´ °å §²µ®¤ ¡¶ ¬µ´®©®§¥®

R

G

¥®¬©§´ ¦¯²­¥¬ TNT © ´©¬¬ä§§ RN

R

G

= 10–6

(

0,16 ∙ D

actual

∙ ρ ∙ g

)

= 10–6

(

0,16 ∙ 9 568 ∙ 1 000 ∙ 9,81

)

= 15,02

[

kN

]

¥I

b¥²ä«®©®§ ¡¶ ¶

II

actual

¥®¬©§´ ¦¯²­¥¬ TNU © ´©¬¬ä§§ R

v

II

actual

= k

6

(

v

L

actual

v

STR

actual

)

= 2,89

[

m/s

]

v

2

II

actual

= 8,35

[

m/s

]

2

31.1.2009

sv

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/23

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

167

¦I

Beräkning av f

POR

¥®¬©§´ ¦¯²­¥¬ TNV ¯£¨ ´¡¢¥¬¬ R

F

POR

= 0,118 ∙ 1 500 = 177

[

kN

]

§I

b¥²ä«®©®§ ¡¶ ³

II

actual

­¥¤ ¦¯²­¥¬ ¢ ¯£¨ ²¥³µ¬´¡´¥® ¦²å® £L ¤L ¥ ¯£¨ ¦

S

II

actual

=

0,12 ∙ 8,35 ∙ 9,81 ∙

(

0,48 +

1,4

2,89

)

1,15 ∙ 177 + 35,4 – 15,02

∙ 9 568

s

II

actual

= 402 ­

¨I

b¥²ä«®©®§ ¡¶ ¤¥® ´¯´¡¬¡ ³´²ä£«¡® ¥®¬©§´ ¦¯²­¥¬ SNQ

s

actual

= 73 + 402 = 475 ­

TNS b¥²ä«®©®§ ¡¶ ³

reference

u´§å®§³¶ä²¤¥®Z

V

STR

reference

= 1,5 m/s ≈ 5,4 km/h

D

reference

= D

actual

= 9 568 m3

V S

reference

= 3,6 m/s ≈ 13 km/h

T

reference

= T

actual

= 2,96 m

V

L

reference

= 5,1 m/s ≈ 18,4 km/h

¡I

S

I

reference

= k

1

v

L

reference

t

1

S

I

reference

= 0,95 ∙ 5,1 ∙ 16 = 77,50 m

¢I

S

II

reference

= k

2

v2II

reference

D

reference

g

k

3

F

POR

+ R

TmII

reference

R

G

(

k

4

+

v

STR

reference

v

II

reference

)

£I

b¥²ä«®©®§ ¡¶

R

TmII

reference

R

T

v

2

= 14,0

[

kN s

2

m

2

]

³å³¯­ © °µ®«´ TNRL ¥¦´¥²³¯­ bL d ¯£¨ t ä² ¯¦ö²ä®¤²¡¤¥

v

L

reference

v

STR

reference

= 3,6

[

m/s

]

R

TmII

reference

= 14,0 ∙

(

0,55 ∙ 0,85 ∙ 3,6

)2= 39,6

[

kN

]

¤I

m¯´³´å®¤ °å §²µ®¤ ¡¶ ¬µ´®©®§¥®

R

G

³å³¯­ © °µ®«´ TNR

¥I

b¥²ä«®©®§ ¡¶

v

II

reference

v

II

reference

= 0,85 ∙ 3,6 = 3,06

[

m/s

]

L

v

II

reference

2

= 9,36

[

m/s

]

2

¦I

F

POR

³å³¯­ ¥®¬©§´ °µ®«´ TNR

L 32/24

sv

Europeiska unionens officiella tidning

31.1.2009

168

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

§I

b¥²ä«®©®§ ¡¶

S

II

reference

­¥¤ ¦¯²­¥¬ ¢ ¯£¨ ²¥³µ¬´¡´¥® ¦²å® £ ´©¬¬ ¦

S

II

reference

=

0,12 ∙ 9,36 ∙ 9,81 ∙

(

0,48 +

1,5

3,06

)

1,15 ∙ 177 + 39,6 – 15,02

∙ 9 568

S

II

reference

= 0,04684 ∙ 9 568 = 448 m

{

c¯®³´¡®´

reference

¨I

b¥²ä«®©®§ ¡¶ ¤¥® ´¯´¡¬¡ ³´²ä£«¡®

S

reference

= S

I

reference

+ S

II

reference

= 77,5 + 448 = 525,5 m

TNT v¥²©¦©¥²©®§ ¡¶ ö¶¥²¥®³³´ä­­¥¬³¥ ­¥¤ ´©¬¬å´¥® ³´¯°°³´²ä£«¡ µ®¤¥² ³´¡®¤¡²¤¦ö²¨å¬¬¡®¤¥®

S

standard

¥®¬©§´ ¦¯²­¥¬ RNQ © ´©¬¬ä§§ R

S

standard

= S

measured

S

reference

S

actual

= 580 ∙

525,5

475

= 641 m > 550 m

s¬µ´³¡´³Z g²ä®³¶ä²¤¥´ ä² «¬¡²´ ö¶¥²³«²©¤¥´N m¥¤§©¶¡®¤¥ ´©¬¬ ¦ä²¤ ­¥¤³´²ö­³ ä² ¥®¤¡³´ ­öª¬©§´ ­¥¤ ¬¡³´¢¥§²ä®³®©®§N d¥®®¡

¢¥§²ä®³¡¤¥ ¬¡³´ «¡® ¢¥²ä«®¡³ © ö¶¥²¥®³³´ä­­¥¬³¥ ­¥¤ °µ®«´ U ®¥¤¡®N

UN

D* är tillåtet vid färd medströms enligt formel 2.1 i tillägg 2

S

standard

= S

measured

S

*

reference

S

actual

= 550 m

d䲦ö²Z

S

*

reference

= 550 ∙

S

actual

S

measured

= S

I

reference

+ S

*

II

reference

S

*

II

reference

= Constant

reference

D*= 0,04684 ∙ D

*

D*=

550 ∙

475

580

– 77,5

0,04684

= 7 950[

m3]

k¯®³¥«¶¥®³Z e¦´¥²³¯­ ¤¥´ ¶©¤ ¦ä²¤ ­¥¤³´²ö­³ ´©¬¬å´®¡ ¤¥°¬¡£¥­¥®´¥´

D*¥®¤¡³´ ä² W YUP ­3L ä² ¤¥® ´©¬¬å´®¡ ¤ö¤¶©«´¥®

H°¥²­N d·´NI © ¤¥®®¡ ¦¯²­¥²©®§ £©²«¡Z

perm.Dwt.

max.Dwt.

=

D

*

D

max

=

7 950

11 960

= 0,66

t©¬¬å´¥® ¤ö¤¶©«´ H³¥ °µ®«´ QI

0,66 ∙ 10 700 = 7 112 t

31.1.2009

sv

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/25

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

169

administrativ anvisning ®² S

Föreskrifter för kopplingssystem och kopplingsanordningar för farkoster som lämpar sig för att framdriva eller

för framdrivning i en fast sammankoppling

Ha²´©«¥¬ QVNPQL QVNPRL QVNPV ¯£¨ QVNPW © ¢©¬¡§¡ iiI

fö²µ´¯­ ¦ö²¥³«²©¦´¥²®¡ © «¡°©´¥¬ QV © ¢©¬¡§¡ ii ³«¡ ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² © ¦ö²¥³«²©¦´¥² ¦²å® ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡³ ³ªö¦¡²´³­¹®M

¤©§¨¥´¥² ©¡«´´¡§¡³N

QN

Allmänna föreskrifter

QNQ

v¡²ª¥ «¯°°¬©®§³³¹³´¥­ ³«¡ §¡²¡®´¥²¡ ¡´´ ¡¬¬¡ ¦¡²«¯³´¥² © «¯®¶¯ª¥® ä² ¦¡³´ ³¡­­¡®«¯°°¬¡¤¥L ¤¶³N µ®¤¥² ¦ö²µ´³¥¤¤¡

¤²©¦´³¦ö²¨å¬¬¡®¤¥® ³«¡ «¯°°¬©®§³¡®¯²¤®©®§¥® ¦ö²¨©®¤²¡ ²ö²¥¬³¥² © ¬ä®§³§å¥®¤¥ ¯£¨ ´²¡®³¶¥²³¡¬ ²©«´®©®§ ­¥¬¬¡® ¦¡²´¹M

§¥®L ³å ¡´´ ¥®¨¥´¥® «¡® ³¥³ ³å³¯­ ¥® ’®¡µ´©³« ¥®¨¥´’N

QNR

k¯°°¬©®§³³¹³´¥­¥´ ¯£¨ ¤¥³³ «¯­°¯®¥®´¥² ³«¡ ¶¡²¡ ³ä«²¡ ¯£¨ ¥®«¬¡ ¡´´ ¡®¶ä®¤¡L ³¡­´ ­öª¬©§§ö²¡ ¡´´ ¦¡²«¯³´¥® «¡®

«¯°°¬¡³ ´©¬¬ ³®¡¢¢´ µ´¡® ¦¡²¡ ¦ö² °¥²³¯®¡¬¥®N

QNS

d¥ «²¡¦´¥² ³¯­ µ°°³´å² ¶©¤ ¦ö²µ´³¥¤¤¡ ¤²©¦´¦ö²¨å¬¬¡®¤¥® ³«¡ ¡¢³¯²¢¥²¡³ «¯²²¥«´ ¯£¨ ö¶¥²¦ö²¡³ °å ¥´´ ³ä«¥²´ ³ä´´ ´©¬¬

¦¡²´¹§¥´³ ³´²µ«´µ² ¡¶ «¯°°¬©®§³³¹³´¥­¥´ ¯£¨ ¤¥³³ «¯­°¯®¥®´¥²N

QNT

e´´ ´©¬¬²ä£«¬©§´ ¡®´¡¬ «¯°°¬©®§³°µ®«´¥² ³«¡ ¦©®®¡³ ´©¬¬§ä®§¬©§¡N

RN

Kopplingskrafter och dimensionering av kopplingsanordningar

fö² ¡´´ ¶¡²¡ §¯¤«ä®¤¡ ­å³´¥ «¯®¶¯ª¥²³ ¯£¨ ¦¡²´¹§¦¯²­¥²©®§¡²³ «¯°°¬©®§³¡®¯²¤®©®§¡² ¶¡²¡ ³å ¤©­¥®³©¯®¥²¡¤¥ ¡´´ ¤¥

§¡²¡®´¥²¡² ´©¬¬²ä£«¬©§¡ ³ä«¥²¨¥´³®©¶å¥²N d¥´´¡ ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ¡®³¥³ ¶¡²¡ µ°°¦¹¬¬´ ¯­ «¯°°¬©®§³«²¡¦´¥²®¡ ³¯­ ¦¡³´³´ä¬¬´³ ©

¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ °µ®«´¥²®¡ RNQL RNR ¯£¨ RNS ¡®³¥³ ¶¡²¡ ¤²¡§¢²¯´´§²ä®³¥® ¦ö² ¤©­¥®³©¯®¥²©®§¥® ¡¶ ¤¥ ¬ä®§³§å¥®¤¥

«¯°°¬©®§³«¯­°¯®¥®´¥²®¡N

RNQ

k¯°°¬©®§³°µ®«´¥² ­¥¬¬¡® ³«ªµ´¢¯§³¥²¡²¥ ¯£¨ ³«ªµ´¢¯§³¥²¡¤¥ ¬ä«´¡²¥ ¥¬¬¥² ¡®¤²¡ ¦¡²«¯³´¥²Z

F

SB

= 270 ∙ P

B

L

S

B

s

∙ 10

–3

[

kN

]

RNR

k¯°°¬©®§³°µ®«´¥² ­¥¬¬¡® ³«ªµ´¢¯§³¥²¡®¤¥ ­¯´¯²¦¡²´¹§ ¯£¨ ³«ªµ´¢¯§³¥²¡¤ ¦¡²«¯³´Z

F

SF

= 80 ∙ P

B

L

S

h

K

∙ 10

–3

[

kN

]

RNS

k¯°°¬©®§³°µ®«´¥² ­¥¬¬¡® ³«ªµ´¢¯§³¥²¡¤¥ ¦¡²«¯³´¥²Z

F

SL

= 80 ∙ P

B

L′

S

h′

K

∙ 10

–3

[

kN

]

e´´ ¶ä²¤¥ °å Q RPP «n ¡®³¥³ ¶¡²¡ ´©¬¬²ä£«¬©§´ ¦ö² ¤¥® ­¡¸©­¡¬¡ «¯°°¬©®§³«²¡¦´¥® ¦ö² ¥® ³«ªµ´¢¯§³¥²¡®¤¥ ¦¡²«¯³´ ¶©¤

«¯°°¬©®§³°µ®«´¥® ­¥¬¬¡® ¤¥® ¦ö²³´ ³«ªµ´¢¯§³¥²¡¤¥ ¦¡²«¯³´¥® ¯£¨ ¤¥® ¦¡²«¯³´ ³¯­ ä² «¯°°¬¡¤ ¦²¡­¦ö² ¤¥®L 䶥® ¯­

¦¯²­¥¬® © °µ®«´ RNS §¥² ¥´´ ¨ö§²¥ ¶ä²¤¥N

fö² «¯°°¬©®§³°µ®«´¥²®¡ © ¡¬¬¡ ¡®¤²¡ ¦ö²¢©®¤¥¬³¥² © ¬ä®§¤²©«´®©®§¥® ­¥¬¬¡® ³«ªµ´¢¯§³¥²¡¤¥ ¦¡²«¯³´¥² ³«¡ ¤©­¥®³©¯®¥M

²©®§¥® ¡¶ «¯°°¬©®§³¡®¯²¤®©®§¡²®¡ ¢¡³¥²¡³ °å ¤¥® «¯°°¬©®§³«²¡¦´ ³¯­ ¦¡³´³´ä¬¬´³ ¥®¬©§´ ¦¯²­¥¬® © °µ®«´ RNSN

L 32/26

sv

Europeiska unionens officiella tidning

31.1.2009

170

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

dä²Z

f

SB

L f

SF

L f

SL

{«n}

«¯°°¬©®§³«²¡¦´ ¦ö² ¦ö²¢©®¤¥¬³¥® © ¬ä®§¤²©«´®©®§¥®L

p

B

{«w}

¦²¡­¤²©¶®©®§³­¯´¯²®³ ©®³´¡¬¬¥²¡¤¥ ¥¦¦¥«´L

l

S

{­}

¡¶³´å®¤¥´ ¦²å® ¡«´¥²® °å ³«ªµ´¢¯§³¥²¡²¥® ¥¬¬¥² ³«ªµ´¢¯§³¥²¦¡²«¯³´¥® ´©¬¬ «¯°°¬©®§³°µ®«´¥®L

l’

S

{­}

¡¶³´å®¤¥´ ¦²å® ¡«´¥²® °å ³«ªµ´¢¯§³¥²¦¡²«¯³´¥® ´©¬¬ «¯°°¬©®§³°µ®«´¥® ­¥¬¬¡® ¤¥® ¦ö²³´¡ ³«ªµ´M

¢¯§³¥²¡¤¥ ¦¡²«¯³´¥® ¯£¨ ¤¥® ¦¡²«¯³´ ³¯­ ä² «¯°°¬¡¤ ¦²¡­¦ö² ¤¥®L

¨

K

L ¨’

K

{­}

²¥³°¥«´©¶¥ ¨ä¶¡²­ ¦ö² ¦ö²¢©®¤¥¬³¥® © ¬ä®§¤²©«´®©®§¥®L

b

S

{­}

¤¥® ³«ªµ´¢¯§³¥²¡®¤ ¦¡²«¯³´¥®³ ¢²¥¤¤L

RWP ¯£¨ XP

[

kN

kW

]

¥­°©²©³«´ ¦¡³´³´ä¬¬¤¡ ¶ä²¤¥® ¦ö² ¯­¶¡®¤¬©®§ ¡¶ ©®³´¡¬¬¥²¡¤ ¥¦¦¥«´ ´©¬¬ ¤²¡§«²¡¦´ ¦ö² ¡´´ ³ä«¥²M

³´ä¬¬¡ ¬ä­°¬©§¡ ³ä«¥²¨¥´³®©¶å¥²N

RNTNQ fö² ¤¥® ¬ä®§³§å¥®¤¥ «¯°°¬©®§¥® ¡¶ ¥®³«©¬¤¡ ¦¡²«¯³´¥² ³«¡ ­©®³´ ´¶å «¯°°¬©®§³°µ®«´¥² ¡®¶ä®¤¡³N v¡²ª¥ «¯°°¬©®§³M

°µ®«´ ³«¡ ¶¡²¡ ¤©­¥®³©¯®¥²¡¤ ¦ö² ¤¥® «¯°°¬©®§³«²¡¦´ ³¯­ ¦¡³´³´ä¬¬´³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ °µ®«´¥²®¡ RNQL RNR ¥¬¬¥² RNSN o­

¦¡³´¡ «¯°°¬©®§³«¯­°¯®¥®´¥² ¡®¶ä®¤³ «¡® ¥® ¥®¤¡ «¯°°¬©®§³°µ®«´ §¯¤«ä®®¡³ ¯­ ¤¥® °µ®«´¥® ³ä«¥²³´ä¬¬¥² ³ä«¥²

¦ö²¢©®¤¥¬³¥ ¡¶ ¦¡²«¯³´¥®N

k¡¢¬¡²®¡³ ¤²¡§¢²¯´´§²ä®³ ³«¡ ¶ä¬ª¡³ ¥¦´¥² ¤¥´ ¦ö²µ´³¥¤¤¡ ¡®´¡¬¥´ «¡¢¥¬¶¡²¶N d¥´ ³«¡ ©®´¥ ¦©®®¡³ ­¥² ä® ´²¥ «¡¢¥¬¶¡²¶

¶©¤ «¯°°¬©®§³°µ®«´¥®N k¡¢¬¡² ³«¡ ¶ä¬ª¡³ ¥¦´¥² ¤¥²¡³ ¡¶³¥¤¤¡ ¡®¶ä®¤®©®§N

31.1.2009

sv

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/27

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

171

RNTNR i ¦¡¬¬¥´ ­¥¤ ³«ªµ´¢¯§³¥²¡²¥ ­¥¤ ¥® ¥®¤¡ ³«ªµ´¢¯§³¥²¡¤ ¬ä«´¡²¥ «¡® ¦¯²­¥¬® © °µ®«´ RNR ¡®¶ä®¤¡³ ¦ö² ¡´´ ¦¡³´³´ä¬¬¡

«¯°°¬©®§³«²¡¦´¥® ¯­ ³å¤¡®¡ ³«ªµ´¢¯§³¥²¡²¥ ¨¡² §¯¤«ä®´³ ¦ö² ¡´´ ¦²¡­¤²©¶¡ ¦¬¥²¡ ³å¤¡®¡ ¬ä«´¡²¥N

RNTNS t©¬¬²ä£«¬©§´ ¡®´¡¬ °¯¬¬¡²¥ ¥¬¬¥² ¬©«®¡®¤¥ ¡®¯²¤®©®§¡² ³«¡ ¦©®®¡³ ´©¬¬§ä®§¬©§¡ ¯£¨ «¬¡²¡ ¡´´ ´¡ µ°° ¤¥ «¯°°¬©®§³«²¡¦´¥²

³¯­ µ°°³´å²N

SN

Särskilda föreskrifter för ledade kopplingar

l¥¤¡¤¥ «¯°°¬©®§¡² ³«¡ ¶¡²¡ ³å «¯®³´²µ¥²¡¤¥ ¡´´ ¤¥ 䶥® ³ä«¥²³´ä¬¬¥² ¥® ¦¡³´ «¯°°¬©®§ ­¥¬¬¡® ¦¡²«¯³´¥²N Ö¶¥²¥®³³´ä­M

­¥¬³¥ ­¥¤ ¦ö²¥³«²©¦´¥²®¡ © «¡°©´¥¬ U ³«¡ «¯®´²¯¬¬¥²¡³ µ®¤¥² ­¡®ö¶¥²°²¯¶®©®§¡² ­¥¤ ¥® ¦¡³´ «¯®¶¯ª © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤

¡²´©«¥¬ QVNPVN

d¥® ¬¥¤¡¤¥ «¯°°¬©®§¥®³ ¤²©¶¥®¨¥´ ³«¡ ­¥¤§¥ ¥® ´©¬¬¦²¥¤³³´ä¬¬¡®¤¥ å´¥²§å®§ ¦²å® ¤¥´ ¬¥¤¡¤¥ ¬ä§¥´N fö²¥³«²©¦´¥²®¡ © ¡²´©M

«¥¬ VNPR–VNPT ³«¡ ´©¬¬ä­°¡³ ¥¦´¥² ¶¥¤¥²¢ö²¬©§¡ 䮤²©®§¡²L ¦ö¬ª¡«´¬©§¥® ³«¡L ®ä² ¥® ­¯´¯²¤²©¶¥® ¥®¨¥´ ¡®¶ä®¤³L ¤¥´ ¦©®M

®¡³ ¥® ¡®¤²¡ ¯¢¥²¯¥®¤¥ ¤²©¶¥®¨¥´ ¯£¨ ¥®¥²§©«ä¬¬¡ ´©¬¬§ä®§¬©§ ¯­ ¦¥¬ ³«µ¬¬¥ µ°°³´åN

d¥´ ³«¡ ¶¡²¡ ­öª¬©§´ ¡´´ ¡®¶ä®¤¡ ¯£¨ ö¶¥²¶¡«¡ ¤¥® ¬¥¤¡¤¥ «¯°°¬©®§¥® Hå´­©®³´¯®¥ ¤¥³³ ¬¥¤¡¤¥ ²ö²¥¬³¥I ¦²å® ³´¹²¨¹´M

´¥®N fö²¥³«²©¦´¥²®¡ © ¡²´©«¥¬ WNPS ¯£¨ WNPU ³«¡ ´©¬¬ä­°¡³ ¥¦´¥² ¶¥¤¥²¢ö²¬©§¡ 䮤²©®§¡²N

L 32/28

sv

Europeiska unionens officiella tidning

31.1.2009

172

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

administrativ anvisning ®² T

Hu´¡® ©®®¥¨å¬¬I

31.1.2009

sv

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/29

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

173

administrativ anvisning ®² U

Bullermätningar

Ha²´©«¬¡²®¡ SNPTNWL WNPQNRL WNPSNVL WNPYNSL XNQPL QQNPYNSL QRNPRNUL QWNPRNS ¢ ¯£¨ QWNPSNQ © ¢©¬¡§¡ iiI

QN

Allmänt

fö² ¡´´ «¯®´²¯¬¬¥²¡ ¤¥ ­¡¸©­¡¬¡ ¬ªµ¤´²¹£«³®©¶å¥² ³¯­ ¡®§¥³ © ¢©¬¡§¡ ii ³«¡ ­ä´¶ä²¤¥®L ­ä´¦ö²¦¡²¡®¤¥® ¯£¨ ­ä´¶©¬¬«¯²

¦ö² «¶¡®´©´¡´©¶L ²¥°²¯¤µ£¥²¢¡² ²¥§©³´²¥²©®§ ¡¶ ¬ªµ¤´²¹£«³®©¶å¥² ¦¡³´³´ä¬¬¡³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ °µ®«´¥²®¡ R ¯£¨ SN

RN

Mätinstrument

mä´©®³´²µ­¥®´¥® ³«¡ µ°°¦¹¬¬¡ ¦ö²¥³«²©¦´¥² ¦ö² «¬¡³³ Q ¥®¬©§´ en VPVUQZQYYTN

i®®¡® ¯£¨ ¥¦´¥² ¶¡²ª¥ µ°°³ä´´®©®§ ­ä´®©®§¡²L ³«¡ ¥® «¡¬©¢²¡´¯² ¡¶ «¬¡³³ Q ¥®¬©§´ en VPYTRZQYYX °¬¡£¥²¡³ °å ­©«²¯¦¯M

®¥® ¦ö² ¡´´ «¡¬©¢²¥²¡ ­ä´©®³´²µ­¥®´¥´N k¡¬©¢²¡´¯²®³ ö¶¥²¥®³³´ä­­¥¬³¥ ­¥¤ ¦ö²¥³«²©¦´¥²®¡ © en VPYTRZQYYX ³«¡ «¯®M

´²¯¬¬¥²¡³ ¥® §å®§ ¶¡²ª¥ å²N mä´©®³´²µ­¥®´¥®³ ö¶¥²¥®³³´ä­­¥¬³¥ ­¥¤ ¦ö²¥³«²©¦´¥²®¡ © en VPVUQZQYYT ³«¡ «¯®´²¯¬¬¥²¡³

¥® §å®§ ¶¡²´¡®®¡´ å²N

SN

Mätning av buller

3.1 o­¢¯²¤ °å ¦¡²«¯³´¥®

mä´®©®§¡²®¡ ³«¡ µ´¦ö²¡³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ iso RYRSZRPPSL ¡¶³®©´´¥® U ´©¬¬ XL ¥®¤¡³´ aM¶ä§¤¡ ¬ªµ¤´²¹£«³®©¶å¥²N

3.2 lµ¦´¢µ²¥´ ¢µ¬¬¥² ¦²å® ¦¡²«¯³´¥²

bµ¬¬¥² ¦²å® ¦¡²«¯³´¥² °å ©®²¥ ¶¡´´¥®¶ä§¡² ¯£¨ © ¨¡­®¡² ¦¡³´³´ä¬¬³ §¥®¯­ ­ä´®©®§¡² © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ en iso RRYRRZ RPPPL

¡¶³®©´´¥® W–QQN m¡³«©®²µ­­¥´³ ¤ö²²¡² ¯£¨ ¦ö®³´¥² ³«¡ ¶¡²¡ ³´ä®§¤¡ µ®¤¥² ­ä´®©®§¡²N

TN

Dokumentation

mä´®©®§¡²®¡ ³«¡ ²¥§©³´²¥²¡³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ’bµ¬¬¥²­ä´®©®§³²¡°°¯²´’ H¢©¬¡§¡IN

Bullermätningsrapport

— ¯­¢¯²¤ °å ¦¡²«¯³´ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ iso RYRSZRPPS

— ¬µ¦´¢µ²¥´ ¢µ¬¬¥² ¦²å® ¦¡²«¯³´ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ en iso RYRRZRPPP H*I

aN

Farkostdata

QN t¹° ¡¶ ¦¡²«¯³´ ¯£¨ ®¡­®Z

u®©«´ ¥µ²¯°¥©³«´ ©¤¥®´©¦©¥²©®§³®µ­­¥² ¦ö² ¦¡²´¹§Z

RN ħ¡²¥Z

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

L 32/30

sv

Europeiska unionens officiella tidning

31.1.2009

174

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

SN hµ¶µ¤¦²¡­¤²©¶®©®§³³¹³´¥­Z

SNQ hµ¶µ¤­¯´¯²¥²Z

Nummer

Tillverkare

Typ

Tillverk-

ningsår

Effekt (kW)

Motor-varvtal

(varv/min)

Tvåtakt/fyrtakt

Turboladdad

Ja/nej

Q

R

SNR t²¡®³­©³³©¯®

t©¬¬¶¥²«¡²¥Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN t¹°Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN n¥¤¶ä¸¬©®§Z QZ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

SNS p²¯°¥¬¬²¡²

a®´¡¬Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN a®´¡¬ ¢¬¡¤Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN d©¡­¥´¥²Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ­­ d¹³¡Z ª¡O®¥ª H*I

SNT s´¹²©®²ä´´®©®§

t¹°Z

TN hªä¬°³¹³´¥­Z

Nummer

Framdrivning

av

Tillverkare

Typ

Tillverkningsår

Effekt (kW)

Motorvarvtal

(varv/min)

Q

R

S

T

U

UN g¥®¯­¦ö²¤¡ ¢µ¬¬¥²­©®³«®©®§³å´§ä²¤¥²Z

VN o¢³¥²¶¡´©¯®¥²Z

bN

Använda mätinstrument

QN lªµ¤´²¹£«³®©¶å­ä´¡²¥Z

t©¬¬¶¥²«¡²¥Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN t¹°Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN s¥®¡³´¥ «¯®´²¯¬¬Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

RN o«´¡¶O´²¥¤ª¥ ¯«´¡¶¢¡®¤³­ä´¡²¥

t©¬¬¶¥²«¡²¥Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN t¹°Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN s¥®¡³´¥ «¯®´²¯¬¬Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

SN k¡¬©¢²¡´¯²

t©¬¬¶¥²«¡²¥Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN t¹°Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN s¥®¡³´¥ «¯®´²¯¬¬Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

TN t©¬¬¢¥¨ö²Z

UN o¢³¥²¶¡´©¯®¥²Z

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

31.1.2009

sv

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/31

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

175

cN

Mätförhållanden – farkost

QN f¯²­¥²©®§ µ®¤¥² ­ä´®©®§¡²®¡Z

RN l¡³´O¤¥°¬¡£¥­¥®´Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ´O­3H*I H£©²«¡ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN E ¡¶ ­¡¸©­¡¬´ ¶ä²¤¥I

SN hµ¶µ¤­¯´¯²®³ ¶¡²¶´¡¬Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ¶¡²¶O­©® H£©²«¡ NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN E ¡¶ ­¡¸©­¡¬´ ¶ä²¤¥I

TN hªä¬°³¹³´¥­ © ¤²©¦´ ®²Z

UN o¢³¥²¶¡´©¯®¥²Z

dN

Mätförhållanden – omgivningar

QN mä´¯­²å¤¥Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN m¯´³´²ö­³O®¥¤³´²ö­³ H*I

RN v¡´´¥®¤ªµ°Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ­ Hr¥¬¥¶¡®´ ¶¡´´¥®®©¶å NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ] NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ­I

SN v䤥²Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN t¥­°¥²¡´µ²Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN ðcL ¶©®¤³´¹²«¡Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN bf

TN p嶥²«¡® ¡¶ ¥¸´¥²®´ ¢µ¬¬¥²Z j¡O®¥ª H*IL ³°¥£©¦©£¥²¡ ¯­ ª¡Z NNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNNN

UN o¢³¥²¶¡´©¯®¥²Z

eN

Registrering av mätning

QN mä´®©®§¥® µ´¦ö²¤ ¡¶Z

RN d¡´µ­Z

SN o¢³¥²¶¡´©¯®¥²Z

TN u®¤¥²³«²©¦´Z

fNQ

Mätresultat

bµ¬¬¥²­ä´®©®§¡² ¯­¢¯²¤ °å ¦¡²«¯³´Z

Nummer

Mätnings-

punkt

Dörrar

Fönster

Uppmätt

värde

i dB(A)

Observationer

Öppen

Stängd

Öppet

Stängt

fNR

Mätresultat

mä´®©®§¡² ¡¶ ¬µ¦´¢µ²¥´ ¢µ¬¬¥² ¦²å® ¦¡²«¯³´Z

Nummer

Mätningspunkt

Mätvärden

i dB(A)

Observationer

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

L 32/32

sv

Europeiska unionens officiella tidning

31.1.2009

176

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

administrativ anvisning ®² V

Hu´¡® ©®®¥¨å¬¬I

31.1.2009

sv

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/33

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

177

administrativ anvisning ®² W

Specialankare med minskad massa

Ha²´©«¥¬ QPNPQNU © ¢©¬¡§¡ iiI

DEL 1

Godkända specialankare

s°¥£©¡¬¡®«¡²¥ ­¥¤ ­©®³«¡¤ ­¡³³¡ ³¯­ ä² §¯¤«ä®¤¡ ¡¶ ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥² © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¡²´©«¥¬ QPNPQNU °²¥³¥®´¥²¡³ ©

¦ö¬ª¡®¤¥ ´¡¢¥¬¬N

Ankare nr

Godkänd minskning av ankarets

massa

(%)

Behörig myndighet

QN haMdu

SP E

t¹³«¬¡®¤

RN d’h¯®¥ s°¥º©¡¬

SP E

t¹³«¬¡®¤

SN p¯¯¬ Q H©¨å¬©§I

SU E

t¹³«¬¡®¤

TN p¯¯¬ R H³¯¬©¤I

TP E

t¹³«¬¡®¤

UN d¥ b©¥³¢¯³£¨Md¡®¦¯²´¨

UP E

t¹³«¬¡®¤

VN v©£©®¡¹Md¡®¦¯²´¨

UP E

f²¡®«²©«¥

WN v©£©®¡¹ ac QT

RU E

f²¡®«²©«¥

XN v©£©®¡¹ ´¹° Q

TU E

f²¡®«²©«¥

YN v©£©®¡¹ ´¹° R

TU E

f²¡®«²©«¥

QPN v©£©®¡¹ ´¹° S

TP E

f²¡®«²©«¥

QQN s´¯£«¥³

SU E

f²¡®«²©«¥

QRN d’h¯®¥Md¡®¦¯²´¨

UP E

t¹³«¬¡®¤

QSN s£¨­©´´³ ¥¦¦¥«´©¶¡ ¨å¬¬¡®«¡²¥

TP E

n¥¤¥²¬ä®¤¥²®¡

DEL 2

Kontroll och godkännande av specialankare med minskad massa

(Minskning av ankarets massvärden fastställd i enlighet med artikel 10.01.1–10.01.4 i bilaga II)

QN

Kapitel 1 – Förfarande för godkännande

QNQ s°¥£©¡¬¡®«¡²¥ ­¥¤ ­©®³«¡¤ ­¡³³¡ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¡²´©«¥¬ QPNPQNU © ¢©¬¡§¡ ii ³«¡ §¯¤«ä®®¡³ ¡¶ ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥²N

d¥® ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥® ¦¡³´³´ä¬¬¥² §¯¤«ä®¤ ­©®³«®©®§ ¡¶ ¡®«¡²­¡³³¡® ¦ö² ³°¥£©¡¬¡®«¡²¥ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ ¤¥´ ¦ö²¦¡M

²¡®¤¥ ³¯­ ¢¥³«²©¶³ ®¥¤¡®N

QNR g¯¤«ä®®¡®¤¥ ³å³¯­ ³°¥£©¡¬¡®«¡²¥ ä² ¥®¤¡³´ ­öª¬©§´ ¯­ ¤¥® ¦¡³´³´ä¬¬¤¡ ­©®³«®©®§¥® ¡¶ ¡®«¡²­¡³³¡ ä² ­©®³´ QU EN

QNS a®³ö«®©®§¡² ¯­ §¯¤«ä®®¡®¤¥ ¡¶ ¥´´ ³°¥£©¡¬¡®«¡²¥ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ °µ®«´ QNQ ³«¡ ©®¬ä­®¡³ ´©¬¬ ¤¥® ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§M

¨¥´¥® © ¥® ­¥¤¬¥­³³´¡´N t©¯ «¯°©¯² ¡¶ ¦ö¬ª¡®¤¥ ¤¯«µ­¥®´ ³«¡ ­¥¤¦ö¬ª¡ ¶¡²ª¥ ¡®³ö«¡®Z

¡I

e® ³«©³³ ¡¶ ³°¥£©¡¬¡®«¡²¥´³ ¤©­¥®³©¯®¥² ¯£¨ ­¡³³¡L ­¥¤ ¡®§©¶¡®¤¥ ¡¶ ¨µ¶µ¤¤©­¥®³©¯®¥²®¡ ¯£¨ ´¹°¢¥´¥£«®©®§

¦ö² ¶¡²ª¥ ´©¬¬§ä®§¬©§ ¡®«¡²³´¯²¬¥«N

¢I

e´´ ¢²¯­³«²¡¦´³¤©¡§²¡­ ¦ö² ²¥¦¥²¥®³¡®«¡²¥´ a H© ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ °µ®«´ RNRI ¯£¨ ³°¥£©¡¬¡®«¡²¥´ b ³¯­ ³«¡ §¯¤«ä®M

®¡³L ¶©¬«¥´ ³´ä¬¬´³ © ¯²¤®©®§ ¯£¨ ¢¥¤ö­´³ ¡¶ ¥´´ ¯²§¡® ³¯­ ¡®§¥´´³ ¡¶ ¤¥® ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥®N

L 32/34

sv

Europeiska unionens officiella tidning

31.1.2009

178

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

QNT d¥® ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥® ­¥¤¤¥¬¡² «¯­­©³³©¯®¥® ¯­ ¡¬¬¡ ¡®³ö«®©®§¡² ¯­ ¡´´ ­©®³«¡ ¡®«¡²­¡³³¡L ¶©¬«¡ ¤¥® ö¶¥²M

¶ä§¥² ¡´´ §¯¤«ä®®¡ ¥¦´¥² °²¯¶®©®§N d¥® ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥® ­¥¤¤¥¬¡² ¤ä²¦ö² «¯­­©³³©¯®¥® ¯­ ¡¬¬¡ §¯¤«ä®¤¡ ³°¥M

£©¡¬¡®«¡²¥L ­¥¤ ¡®§©¶¡®¤¥ ¡¶ ¤¥³³ ´¹°¢¥´¥£«®©®§ ¯£¨ §¯¤«ä®¤ ­©®³«®©®§ ¡¶ ¡®«¡²­¡³³¡®N d¥® ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥®

¢¥¶©¬ª¡² §¯¤«ä®®¡®¤¥ ´©¬¬ ¡®³ö«¡®¤¥ ´©¤©§¡³´ S ­å®¡¤¥² ¥¦´¥² ¡´´ ¨¡ ­¥¤¤¥¬¡´ «¯­­©³³©¯®¥® µ®¤¥² ¦ö²µ´³ä´´®©®§ ¡´´ ¤¥®

³¥®¡²¥ ©®´¥ µ°°³´ä¬¬¥² ©®¶ä®¤®©®§¡²N

RN

Kapitel 2 – Provningsförfarande

RNQ b²¯­³«²¡¦´³¤©¡§²¡­­¥´ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ °µ®«´ SNQ ³«¡ ¶©³¡ ¢²¯­³«²¡¦´¥²®¡ ³å³¯­ ¥® ¦µ®«´©¯® ¡¶ ¨¡³´©§¨¥´¥® ¦ö² ²¥¦¥M

²¥®³¡®«¡²¥´ a ¯£¨ ³°¥£©¡¬¡®«¡²¥´ b ³¯­ ³«¡ §¯¤«ä®®¡³ °å §²µ®¤¶¡¬ ¡¶ °²¯¶®©®§¡²®¡ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ °µ®«´¥²®¡ RNR

´©¬¬ RNU ®¥¤¡®N i ¢©¬¡§¡ i ¶©³¡³ ¥® ­öª¬©§ ¢²¯­³«²¡¦´³°²¯¶®©®§N

RNR r¥¦¥²¥®³¡®«¡²¥´ a ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¶©¤ °²¯¶®©®§¡²®¡ ³«¡ ¶¡²¡ ¥´´ ®¯²­¡¬´ ¶©«¢¡²´ ³´¯£«¬ö³´ ¡®«¡²¥ ­¯´³¶¡²¡®¤¥ ³«©³³¥®

¯£¨ µ°°§©¦´¥²®¡ ³¯­ §¥³ ®¥¤¡®L ­¥¤ ¥® ­¡³³¡ °å ­©®³´ TPP «§N

e® ´¯¬¥²¡®³ °å ñ U E §ä¬¬¥² ¦ö² ¤¥ ¤©­¥®³©¯®¥² ¯£¨ ¤¥® ­¡³³¡ ³¯­ ¡®§¥³N v¡²ª¥ ¡®«¡²¦¬¹ ­å³´¥ ¤¯£« ¨¡ ¥® ¹´¡ ³¯­

­©®³´ ä² PLQU ­2N

RNS m¡³³¡® °å ³°¥£©¡¬¡®«¡²¥´ b ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¶©¤ °²¯¶®©®§¡²®¡ ³«¡ ©®´¥ ¡¶¶©«¡ ­¥¤ ­¥² ä® QP E ¦²å® ­¡³³¡® ¦ö² ²¥¦¥²¥®M

³¡®«¡²¥´ aN o­ ´¯¬¥²¡®³¥²®¡ ä² ³´ö²²¥ ³«¡ «²¡¦´¥²®¡ ²ä«®¡³ ¯­ © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ­¡³³¡®N

RNT b²¯­³«²¡¦´³¤©¡§²¡­­¥® ³«¡ ¨¡ ¥® ¬©®ªä² ¦µ®«´©¯® ¡¶ ¨¡³´©§¨¥´¥® H¶I © ¯­²å¤¥´ P–U «­O¨ H¨¡³´©§¨¥´ ö¶¥² ­¡²«IN fö²

¤¥´´¡ 䮤¡­å¬ ³«¡ ´²¥ °²¯¶®©®§¡² µ´¦ö²¡³ © ²©«´®©®§ ­¯´³´²ö­³ ¦ö² ²¥¦¥²¥®³¡®«¡²¥´ a ¯£¨ ³°¥£©¡¬¡®«¡²¥´ b ¡¬´¥²®¥²¡®¤¥

ö¶¥² ¶¡²¤¥²¡ ¡¶ ´¶å ¦¬¯¤³´²ä£«®©®§¡² ³¯­ ¢¥³´ä­³ ¡¶ ¤¥® ¢¥¨ö²©§¡ ­¹®¤©§¨¥´¥®L ¥® ­¥¤ §²¯¶´ §²µ³ ¯£¨ ¥® ­¥¤ ¦©®

³¡®¤N på ¦¬¯¤¥® r¨¥® «¡® ³´²ä£«®©®§¥® ­¥¬¬¡® TPQ–TPR «­ µ´§ö²¡ ²¥¦¥²¥®³³´²ä£«®©®§ ¦ö² °²¯¶®©®§¡²®¡ °å §²¯¶´ §²µ³

¯£¨ ³´²ä£«®©®§¥® ­¥¬¬¡® TXP–TXQ «­ ¦ö² °²¯¶®©®§¡²®¡ °å ¦©® ³¡®¤N

RNU v©¤ ¶¡²ª¥ °²¯¶®©®§ ³«¡ ¤¥´ ¡®«¡²¥ ³¯­ °²¯¶¡³ ¤²¡³ ­¥¤ ¥® ³´å¬¶¡ª¥² ¶¡²³ ¬ä®§¤ ­¥¬¬¡® ¡®«¡²¡®³¬µ´®©®§¥® ¯£¨ ¤²¡§M

¦¡²«¯³´¥® ¥¬¬¥² ¡®¯²¤®©®§¥® ä² QP §å®§¥² ¡®³¬µ´®©®§³°µ®«´¥®³ ¨öª¤ °å ¦¡²«¯³´¥® ö¶¥² ¡®«¡²¢¯´´®¥®N

RNV m©®³«®©®§¥® ¡¶ ¡®«¡²­¡³³¡® © °²¯£¥®´ ¢¥²ä«®¡³ ­¥¤ ¦ö¬ª¡®¤¥ ¦¯²­¥¬Z

r = 75 ∙

(

1 – 0,5

PB

PA

(

FA

FB

+

AA

AB

))

[

%

]

dä²Z

²

¡®«¡²­¡³³¡®³ ­©®³«®©®§ © °²¯£¥®´ ¦ö² ³°¥£©¡¬¡®«¡²¥´ b © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ²¥¦¥²¥®³¡®«¡²¥´ aL

pa ­¡³³¡® ¦ö² ²¥¦¥²¥®³¡®«¡²¥´ aL

pb ­¡³³¡® ¦ö² ³°¥£©¡¬¡®«¡²¥´ bL

fa ¨å¬¬«²¡¦´ ¦ö² ²¥¦¥²¥®³¡®«¡²¥ a ¶©¤ ¶ ] PLU «­O¨L

fb ¨å¬¬«²¡¦´ ¦ö² ³°¥£©¡¬¡®«¡²¥ a ¶©¤ ¶ ] PLU «­O¨L

31.1.2009

sv

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/35

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

179

aa ¢²¯­³«²¡¦´³¤©¡§²¡­­¥´³ ¹´¡ ³¯­ ¡¶§²ä®³¡³ ¡¶

— ¬©®ª¥® ³¯­ ä² °¡²¡¬¬¥¬¬ ­¥¤ ¹M¡¸¥¬® ¶©¤ ¶ ] P

— ¬©®ª¥® ³¯­ ä² °¡²¡¬¬¥¬¬ ­¥¤ ¸M¡¸¥¬® ¶©¤ ¶ ] U «­O¨

— ¬©®ª¥® ³¯­ ä² °¡²¡¬¬¥¬¬ ­¥¤ ¸M¡¸¥¬® ¶©¤ ¨å¬¬«²¡¦´¥® f ] P

— ¢²¯­³«²¡¦´³«µ²¶¡® ¦ö² ²¥¦¥²¥®³¡®«¡²¥´ aN

Modell för bromskraftsdiagram

Hf¡³´³´ä¬¬¡®¤¥ ¡¶ ¹´¯²®¡ aa ¯£¨ abI

ab ³¡­­¡ ¤¥¦©®©´©¯® ³¯­ ¦ö² aa ¦ö²µ´¯­ ¡´´ ¢²¯­³«²¡¦´³«µ²¶¡® ¦ö² ³°¥£©¡¬¡®«¡²¥´ b ¡®¶ä®¤³N

RNW d¥® §¯¤´¡§¢¡²¡ °²¯£¥®´¡®¤¥¬¥® ä² ­¥¤¥¬¶ä²¤¥´ ¡¶ ³¥¸ ¶ä²¤¥® ¦ö² ²L ³¯­ ¢¥²ä«®¡³ © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ °µ®«´ RNVN

L 32/36

sv

Europeiska unionens officiella tidning

31.1.2009

180

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

Bilaga I till föreskrifterna om inspektion och godkännande av specialankare

Exempel på en ankarprovningsmetod med en enkelradig tvådelad skjutbogserad konvoj

31.1.2009

sv

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/37

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

181

administrativ anvisning ®² X

Vattentäta fönsters styrka

Ha²´©«¥¬ QUNPRNQV © ¢©¬¡§¡ iiI

QN

Allmänt

e®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QUNPRNQV © ¢©¬¡§¡ ii ¦å² ¶¡´´¥®´ä´¡ ¦ö®³´¥² ¦©®®¡³ ®¥¤¡®¦ö² ­¡²§©®¡¬¬©®ª¥® ¯­ ¤¥ ä² ¶¡´´¥®´ä´¡L ©®´¥ «¡® ö°°M

®¡³L ä² ´©¬¬²ä£«¬©§´ ³´¡²«¡ ¯£¨ µ°°¦¹¬¬¥² «²¡¶¥® © ¡²´©«¥¬ QUNPVNQTN

RN

Vattentäta fönsters konstruktion

fö²¥³«²©¦´¥²®¡ © ¡²´©«¥¬ QUNPRNQV © ¢©¬¡§¡ ii ¡®³¥³ ¶¡²¡ µ°°¦¹¬¬¤¡ ¯­ ¤¥ ¶¡´´¥®´ä´¡ ¦ö®³´²¥®³ «¯®³´²µ«´©¯® µ°°¦¹¬¬¥² ¦ö¬M

ª¡®¤¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²N

RNQ e®¤¡³´ ¨ä²¤¡´ §¬¡³ ³¯­ µ°°¦¹¬¬¥² iso VQTL µ´§©¶¥® ¡°²©¬ QYYTL ³«¡ ¡®¶ä®¤¡³N

RNR rµ®¤¡ ¦ö®³´¥² ³«¡ µ°°¦¹¬¬¡ iso QWUQL µ´§©¶¥® ¡°²©¬ QYYTL ³¥²©¥ bZ ­¥¤¥¬«²¡¦´©§¡ ¦ö®³´¥²L ´¹°Z ¥ª ö°°®©®§³¢¡²¡ ¦ö®³´¥²N

RNS k¡®´©§¡ ¦ö®³´¥² ³«¡ µ°°¦¹¬¬¡ iso SYPSL µ´§©¶¥® ¡°²©¬ QYYTL ³¥²©¥ eZ «²¡¦´©§¡ ¦ö®³´¥²L ´¹°Z ¥ª ö°°®©®§³¢¡²¡ ¦ö®³´¥²N

RNT isoM³´¡®¤¡²¤©³¥²¡¤¥ ¦ö®³´¥² ¦å² ¥²³ä´´¡³ ¡¶ ¦ö®³´¥² ¶¡²³ «¯®³´²µ«´©¯® å´­©®³´¯®¥ µ°°¦¹¬¬¥² ¦ö²¥³«²©¦´¥²®¡ © °µ®«´¥²®¡ RNQ

´©¬¬ RNSN

L 32/38

sv

Europeiska unionens officiella tidning

31.1.2009

182

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

administrativ anvisning ®² Y

Föreskrifter för automatiska trycksatta vattensprinkler

Ha²´©«¥¬ QPNPS¡NQ © ¢©¬¡§¡ iiI

lä­°¬©§¡ ¡µ´¯­¡´©³«¡ ´²¹£«³¡´´¡ ¶¡´´¥®³°²©®«¬¥² ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QPNPS¡NQ ³«¡ µ°°¦¹¬¬¡ ¦ö¬ª¡®¤¥ ¦ö²¥³«²©¦´¥²Z

QN

d¥® ¡µ´¯­¡´©³«¡ ´²¹£«³¡´´¡ ¶¡´´¥®³°²©®«¬¥²® ³«¡ ¡¬¬´©¤ ¶¡²¡ ¤²©¦´«¬¡² ®ä² ¤¥´ ¦©®®³ °¥²³¯®¥² ¯­¢¯²¤N i®§¥® ¥¸´²¡ 崧䲤

³«¡ «²ä¶¡³ ¡¶ ¢¥³ä´´®©®§¥® ¦ö² ¡´´ µ´¬ö³¡ ¦µ®«´©¯®¥®N

RN

s¹³´¥­¥´ ³«¡ °¥²­¡®¥®´ ¢©¢¥¨å¬¬¡³ ¶©¤ ®ö¤¶ä®¤©§´ ´²¹£«N rö²¥® ³«¡ ¡¬¬´©¤ ¶¡²¡ ¦¹¬¬¤¡ ­¥¤ ¶¡´´¥® 䮤¡ ¦²¡­ ´©¬¬ ­µ®M

³´¹£«¥®¡N s¹³´¥­¥´ ³«¡ ¨¡ «¯®´©®µ¥²¬©§´ ¡²¢¥´¡®¤¥ ¶¡´´¥®¦ö²³ö²ª®©®§N d¥´ ³«¡ ©®´¥ ¶¡²¡ ­öª¬©§´ ¦ö² ¦ö²¯²¥®©®§¡²L ³¯­

«¡® ³´ö²¡ ¤²©¦´¥®L ¡´´ «¯­­¡ ©® © ³¹³´¥­¥´N lä­°¬©§¡ ¶©³®©®§³³¹³´¥­ ¯£¨ °²¯¶®©®§³³¹³´¥­ H´N¥¸N ­¡®¯­¥´²¡²L ¶¡´´¥®M

©®¤©«¡´¯²¥² °å ´²¹£«´¡®«¡²L °µ­°°²¯¶®©®§³«²¥´³¡²I ³«¡ ¶¡²¡ ©®³´¡¬¬¥²¡¤¥ ¦ö² ö¶¥²¶¡«®©®§ ¯£¨ «¯®´²¯¬¬ ¡¶ ³¹³´¥­¥´N

SN

pµ­°¥® ¦ö² ¶¡´´¥®¦ö²³ö²ª®©®§¥® ¡¶ ­µ®³´¹£«¥®¡ ³«¡ ¡«´©¶¥²¡³ ¡µ´¯­¡´©³«´ ¶©¤ ¥´´ ´²¹£«¦¡¬¬ © ³¹³´¥­¥´N pµ­°¥® ³«¡ ¶¡²¡

³å ¤©­¥®³©¯®¥²¡¤ ¡´´ ¤¥® «¯®´©®µ¥²¬©§´ «¡® ´©¬¬¨¡®¤¡¨å¬¬¡ ´©¬¬²ä£«¬©§ ¶¡´´¥®¦ö²³ö²ª®©®§ ­¥¤ ¥²¦¯²¤¥²¬©§´ ´²¹£« ¯­ ¡¬¬¡

­µ®³´¹£«¥®¡L ³¯­ «²ä¶³ ¦ö² ¡´´ ´ä£«¡ ¥® ¹´¡ ­¯´³¶¡²¡®¤¥ ¤¥´ ³´ö²³´¡ ²µ­­¥´ ³¯­ ³«¡ ³«¹¤¤¡³L ä² ¡«´©¶¥²¡¤¥ ³¡­´©¤©§´N

d¥®®¡ °µ­° ³«¡ ¥¸«¬µ³©¶´ ¦ö²³ö²ª¡ ¤¥® ¡µ´¯­¡´©³«¡ ´²¹£«³¡´´¡ ¶¡´´¥®³°²©®«¬¥²®N i ¨ä®¤¥¬³¥ ¡¶ ¦¥¬ °å °µ­°¥® ³«¡ ¤¥´

¶¡²¡ ­öª¬©§´ ¡´´ ¦ö²³¥ ­µ®³´¹£«¥®¡ ­¥¤ ´©¬¬²ä£«¬©§ ¶¡´´¥®¦ö²³ö²ª®©®§ ¦²å® ¡®®¡® °µ­° ¯­¢¯²¤N

TN

s¹³´¥­¥´ ³«¡ ¶¡²¡ µ°°¤¥¬¡´ © ³¥«´©¯®¥²L ¶¡²¤¥²¡ ­¥¤ ¨ö§³´ UP ­µ®³´¹£«¥®N

UN

mµ®³´¹£«¥®¡³ ¡®´¡¬ ¯£¨ °¬¡£¥²©®§ ³«¡ ³ä«¥²³´ä¬¬¡ ¥¦¦¥«´©¶ ¦ö²¤¥¬®©®§ ¡¶ ¶¡´´¥® © ¤¥ ²µ­ ³¯­ ³«¡ ³«¹¤¤¡³N

VN

mµ®³´¹£«¥®¡ ³«¡ µ´¬ö³¡³ ¶©¤ ¥® ´¥­°¥²¡´µ² ­¥¬¬¡® VX ðc ¯£¨ WY ðcN

WN

i®³´¡¬¬¡´©¯®¥® ¡¶ «¯­°¯®¥®´¥² ´©¬¬ ¡µ´¯­¡´©³«¡ ´²¹£«³¡´´¡ ¶¡´´¥®³°²©®«¬¥² ©®µ´© ¤¥ ²µ­ ³¯­ ³«¡ ³«¹¤¤¡³ ³«¡ ¢¥§²ä®³¡³

´©¬¬ ®ö¤¶ä®¤©§´ ­©®©­©¡®´¡¬N i®§¡ ³å¤¡®¡ ³¹³´¥­«¯­°¯®¥®´¥² ³«¡ ©®³´¡¬¬¥²¡³ © ¨µ¶µ¤­¡³«©®²µ­N

XN

o°´©³«¡ ¯£¨ ¡«µ³´©³«¡ ©®¤©«¡´¯²¥² ³«¡ ´©¬¬¨¡®¤¡¨å¬¬¡³ °å ¥® ¥¬¬¥² ¦¬¥²¡ ¬ä­°¬©§¡ °¬¡´³¥²L å´­©®³´¯®¥ ¥® ³¯­ ä² ³´ä®¤©§´

¢¥­¡®®¡¤L ¶©¬«¡ ¶©³¡² ¡«´©¶¥²©®§ ¡¶ ¡µ´¯­¡´©³«¡ ´²¹£«³¡´´¡ ¶¡´´¥®³°²©®«¬¥² © ¶¡²ª¥ ³¥«´©¯®N

YN

e®¥²§©¦ö²³ö²ª®©®§¥® ¡¶ ©®³´¡¬¬¡´©¯®¥® ¡¶ ¡µ´¯­¡´©³«¡ ´²¹£«³¡´´¡ ¶¡´´¥®³°²©®«¬¥² ³«¡ ´©¬¬¨¡®¤¡¨å¬¬¡³ ¡¶ ´¶å ¯¢¥²¯¥®¤¥

¥®¥²§©«ä¬¬¯² ³¯­ ©®´¥ ä² ©®³´¡¬¬¥²¡¤¥ °å ³¡­­¡ °¬¡´³N v¡²ª¥ ¥®¥²§©«ä¬¬¡ ³«¡ «µ®®¡ ¦ö²³ö²ª¡ ¨¥¬¡ ³¹³´¥­¥´ °å ¥§¥® ¨¡®¤N

QPN e® ©®³´¡¬¬¡´©¯®³°¬¡® ö¶¥² ¤¥® ¡µ´¯­¡´©³«¡ ´²¹£«³¡´´¡ ¶¡´´¥®³°²©®«¬¥²® ³«¡ ¶©³¡³ ¦ö² ©®³°¥«´©¯®³¯²§¡®¥´ ¦ö² «¯®´²¯¬¬ ©®®¡®

³¹³´¥­¥´ ©®³´¡¬¬¥²¡³N p¬¡®¥® ³«¡ ¶©³¡ ¶©¬«¡ ´¹°¥² ¡¶ ­¡³«©®¥² ¯£¨ µ´²µ³´®©®§ ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¯£¨ °²¥³´¡®¤¡µ°°§©¦´¥² ¦ö²

¤¥³³¡N e® ©®³´¡¬¬¡´©¯® ³¯­ °²¯¶¡´³ ¯£¨ £¥²´©¦©¥²¡´³ ¡¶ ¥´´ §¯¤«ä®´ «¬¡³³®©®§³³ä¬¬³«¡° ¯£¨ ³¯­ µ°°¦¹¬¬¥² å´­©®³´¯®¥ ¯¶¡®M

³´å¥®¤¥ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² «¡® §¯¤«ä®®¡³ µ´¡® ¡´´ °²¯¶¡³ ¹´´¥²¬©§¡²¥N

QQN fö²¥«¯­³´¥® ¡¶ ¥® ¡µ´¯­¡´©³«´ ´²¹£«³¡´´ ¶¡´´¥®³°²©®«¬¥² ³«¡ ¡®§¥³ © §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ µ®¤¥² °µ®«´ TSN

31.1.2009

sv

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/39

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

183

administrativ anvisning ®² QP

Hu´¡® ©®®¥¨å¬¬I

L 32/40

sv

Europeiska unionens officiella tidning

31.1.2009

184

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

administrativ anvisning ®² QQ

Färdigställande av gemenskapscertifikat

QN

allmÄnt

QNQ

Formulär

e®¤¡³´ ¦¯²­µ¬ä² ³¯­ ä² §¯¤«ä®¤¡ ¡¶ ¥® ¢¥¨ö²©§ ­¹®¤©§¨¥´ ³«¡ ¡®¶ä®¤¡³ ¦ö² ¦ä²¤©§³´ä¬¬¡®¤¥ ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©M

«¡´N f¯²­µ¬ä²¥® ³«¡ ¥®¤¡³´ ¦¹¬¬¡³ © °å ¤¥® ¥®¡ ³©¤¡®N

v©¤ µ´¦ä²¤¡®¤¥ ¡¶ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´ ³«¡ ¡¬¬¡ ³©¤¯²®¡ Q–QS ©®§åL 䶥® ¯­ ¤¥´ ³¡«®¡³ µ°°§©¦´¥² °å ¶©³³¡ ³©¤¯²N

QNR

Metod för inskrivning

u°°§©¦´¥² °å §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ³«¡ ¶¡²¡ ­¡³«©®M ¥¬¬¥² ¤¡´¯²³«²©¶®¡N h¡®¤³«²©¶®¡ µ°°§©¦´¥² ¦å² ¥®¤¡³´ ¡®¶ä®¤¡³

© µ®¤¡®´¡§³¦¡¬¬N u°°§©¦´¥²®¡ ³«¡ ¶¡²¡ ¯µ´°¬å®¬©§¡N t¥£«¥®³®©´´¥´³ ¦ä²§ ³«¡ ¥®¤¡³´ ¶¡²¡ ³¶¡²´ ¥¬¬¥² ¢¬åN r¡¤¥²©®§¡² ³«¡

§ö²¡³ ­¥¤ ²ö´´N

RN

uppgifter

RNQ

Strykning av alternativ

nä² µ°°§©¦´¥² ä² ­¡²«¥²¡¤¥ ­¥¤ H*I ³«¡ ¤¥ ³¯­ ©®´¥ §ä¬¬¥² ³´²¹«¡³N

RNR

Punkter utan uppgifter

o­ ¤¥´ ©®´¥ «²ä¶³ ®å§¯® µ°°§©¦´ ¥¬¬¥² ©®´¥ ä² ­öª¬©§´ ¡´´ ¡®§¥ ®å§¯® µ°°§©¦´ ¦ö² ®å§¯® ¡¶ °µ®«´¥²®¡ Q–TXL ³«¡ ¥®

¶å§²ä´ ¬©®ª¥ ¤²¡³ ´¶ä²³ ö¶¥² ¨¥¬¡ ¦ä¬´¥´N

RNS

Gemenskapscertifikatets sista sida

o­ ©®§¡ ¥¸´²¡ ³©¤¯² «²ä¶³ ¥¦´¥² ³©¤¡® QS H³¥ °µ®«´ SNRNSI ³«¡ ¯²¤¥® ’¦¯²´³ä´´®©®§ °å ³©¤¡® H*I’ ¬ä®§³´ ®¥¤ °å

³©¤¡® QS ³´²¹«¡³N

RNT

Ändringar

2.4.1 fö²³´¡ ¨¡®¤³«²©¶®¡ 䮤²©®§¥® °å ¥® ³©¤¡

e® ³©¤¡ «¡® ¥®¤¡³´ 䮤²¡³ ¥® §å®§L ­¥® ¤å «¡® ¤¯£« ¦¬¥²¡ 䮤²©®§¡² §ö²¡³N e® ²ö¤ ¬©®ª¥ ³«¡ ¤²¡³ §¥®¯­ ¡¬¬¡ µ°°§©¦´¥²

³¯­ ³«¡ 䮤²¡³N e´´ ´©¤©§¡²¥ ³´²µ«¥´ ¡¬´¥²®¡´©¶ H³¥ °µ®«´ RNQI ¥¬¬¥² ¥® °µ®«´ ³¯­ ´©¤©§¡²¥ ³¡«®¡¤¥ µ°°§©¦´ H³¥ °µ®«´ RNSI

³«¡ ³´²¹«¡³ µ®¤¥² ­¥¤ ²ö´´N d¥ ®¹¡ µ°°§©¦´¥²®¡ ³«¡ ©®´¥ ¡®§¥³ © ¤¥´ 䮤²¡¤¥ ¦ä¬´¥´L µ´¡® °å ³¡­­¡ ³©¤¡ µ®¤¥² ²µ¢²©M

«¥® ’Ä®¤²©®§¡²’L ¯£¨ ²¡¤¥® ’d¥®®¡ ³©¤¡ ¨¡² ¥²³¡´´³’ ³«¡ ³´²¹«¡³N

2.4.2 y´´¥²¬©§¡²¥ ¨¡®¤³«²©¶®¡ 䮤²©®§¡² °å ¥® ³©¤¡

v©¤ ¹´´¥²¬©§¡²¥ 䮤²©®§¡² ¡¶ ³©¤¡® ³«¡ ¤¥® ¥²³ä´´¡³ ¯£¨ ¤¥ ®ö¤¶ä®¤©§¡ 䮤²©®§¡²®¡ ³å¶ä¬ ³¯­ ¡¬¬¡ ´©¤©§¡²¥ 䮤²©®§¡²

³«¡ ¡®§¥³ ¤©²¥«´ µ®¤¥² ´©¬¬ä­°¬©§¡ °µ®«´¥²N u®¤¥² ²µ¢²©«¥® ’Ä®¤²©®§¡²’ ³«¡ ²¡¤¥® ’䮤²©®§¡² ¡¶ °µ®«´H¥²®¡I’ ³´²¹«¡³N

d¥® §¡­¬¡ ³©¤¡® ³«¡ ¢¥¨å¬¬¡³ ¡¶ ©®³°¥«´©¯®³¯²§¡®¥´ ³¯­ µ²³°²µ®§¬©§¥® µ´¦ä²¤¡¤¥ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´N

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

31.1.2009

sv

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/41

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

185

2.4.3 Ä®¤²©®§¡² ­¥¤¥¬³´ ¥¬¥«´²¯®©³« ¤¡´¡¨¡®´¥²©®§

v©¤ 䮤²©®§¡² ­¥¤¥¬³´ ¥¬¥«´²¯®©³« ¤¡´¡¨¡®´¥²©®§ ³«¡ ³©¤¡® ¥²³ä´´¡³ ¯£¨ ¤¥ ®ö¤¶ä®¤©§¡ 䮤²©®§¡²®¡ ³å¶ä¬ ³¯­ ¡¬¬¡ ´©¤©M

§¡²¥ 䮤²©®§¡² ³«¡ ¡®§¥³ ¤©²¥«´ µ®¤¥² ´©¬¬ä­°¬©§¡ °µ®«´¥²N u®¤¥² ²µ¢²©«¥® ’Ä®¤²©®§¡²’ ³«¡ ²¡¤¥® ’䮤²©®§¡² ¡¶ °µ®«M

´H¥²®¡I’ ³´²¹«¡³N

d¥® §¡­¬¡ ³©¤¡® ³«¡ ¢¥¨å¬¬¡³ ¡¶ ©®³°¥«´©¯®³¯²§¡®¥´ ³¯­ µ²³°²µ®§¬©§¥® µ´¦ä²¤¡¤¥ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´N

RNU

Korrigeringar genom överklistring

Ö¶¥²«¬©³´²©®§ ¡¶ µ°°§©¦´¥² ¥¬¬¥² ©®«¬©³´²©®§ ¡¶ ¹´´¥²¬©§¡²¥ µ°°§©¦´¥² µ®¤¥² ¥® °µ®«´ ä² ¥ª ´©¬¬å´¥´N

SN

ersÄtta och lÄgga till sidor

SNQ

Ersätta sidor

s©¤¡® Q © §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ³«¡ ¡¬¤²©§ ¥²³ä´´¡³N fö² µ´¢¹´¥ ¡¶ ö¶²©§¡ ³©¤¯² ³«¡ ¤¥´ ¦ö²¦¡²¡®¤¥ ³¯­ ¢¥³«²©¶³ ©

°µ®«´ RNTNR ¥¬¬¥² °µ®«´ RNTNS ´©¬¬ä­°¡³N

SNR

Lägga till sidor

o­ µ´²¹­­¥´ ä² ¯´©¬¬²ä£«¬©§´ ¦ö² ¹´´¥²¬©§¡²¥ µ°°§©¦´¥² °å ³©¤¯²®¡ QPL QR ¥¬¬¥² QS © §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´ ¦å² ¹´´¥²¬©M

§¡²¥ ³©¤¯² ¢©¦¯§¡³N

3.2.1 u´ö«®©®§O¢¥«²ä¦´¥¬³¥ ¡¶ §©¬´©§¨¥´

o­ ¹´´¥²¬©§¡²¥ µ´ö«®©®§ «²ä¶³ ®ä² £¥²´©¦©«¡´¥´ ²¥¤¡® ¨¡² µ´ö«¡´³ ³¥¸ §å®§¥² ³«¡ ¯²¤¥® ’f¯²´³ä´´¥² °å ³©¤¡® QP¡’ ¬ä§§¡³

´©¬¬ ¬ä®§³´ ®¥¤ °å ³©¤¡® QP ¯£¨ ¥® ¹´´¥²¬©§¡²¥ ³©¤¡ QP ³«¡ ­ä²«¡³ ³å³¯­ QP¡ ¯£¨ ³ä´´¡³ ©® ¥¦´¥² ³©¤¡® QPN r¥³°¥«´©¶¥

µ°°§©¦´ ¡®§¥³ ³¥¤¡® µ®¤¥² °µ®«´ TY ö¶¥²³´ °å ³©¤¡® QP¡N l䮧³´ ®¥¤ °å ³©¤¡® QP¡ ³«¡ µ°°§©¦´¥® ’f¯²´³ä´´¥² °å

³©¤¡® QQ’ ¡®§¥³N

3.2.2 u´ö«®©®§ ¡¶ £¥²´©¦©«¡´¥´ ¦ö² ¡®¬ä§§®©®§¡² ¦ö² ¦¬¹´¡®¤¥ §¡³

e´´ ¬©«®¡®¤¥ ¦ö²¦¡²¡®¤¥ ³¯­ ¤¥´ © °µ®«´ SNRNQ ³«¡ ´©¬¬ä­°¡³L ­¥¤ ³©¤¡® QR¡ ©®³¡´´ ¥¦´¥² ³©¤¡® QRN

3.2.3 b©¬¡§¡ ´©¬¬ §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´¥´

l䮧³´ ®¥¤ °å ³©¤¡® QS ³«¡ ¯²¤¥® ’s¬µ´ °å §¥­¥®³«¡°³£¥²´©¦©«¡´’ ³´²¹«¡³ ­¥¤ ²ö´´L ¤¥ ³´²µ«®¡ ¯²¤¥® ’f¯²´³ä´´¥² °å

³©¤¡® H*I’ ³«¡ ³´²¹«¡³ µ®¤¥² ­¥¤ ²ö´´ ¯£¨ ¥¦´¥² ¤¥® ³«¡ ³©¤¡® ­¥¤ ®µ­­¥² QS¡ ©®¦¯§¡³N d¥®®¡ 䮤²©®§ ³«¡ ¨¡ ¥® ¯¦¦©M

£©¥¬¬ ³´ä­°¥¬N e® ¹´´¥²¬©§¡²¥ ³©¤¡ QS ³«¡ ­ä²«¡³ ³å³¯­ ³©¤¡® QS¡ ¯£¨ ©®¦¯§¡³ ¥¦´¥² ³©¤¡® QSN b¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ ©

°µ®«´ RNR §ä¬¬¥² ¦ö² ³©¤¡® QS¡ ¥¦´¥² ¶¥¤¥²¢ö²¬©§¡ 䮤²©®§¡²N

s¡­­¡ ¦ö²¦¡²¡®¤¥ ³«¡ ´©¬¬ä­°¡³ ¦ö² ¡¬¬¡ ¹´´¥²¬©§¡²¥ ¢©¬¡§¯² H³©¤¯²®¡ QS¢L QS£L ¥´£NIN

TN

fÖrklaring av enskilda punkter

sªä¬¶«¬¡²¡ °µ®«´¥² ®ä­®³ ©®´¥ ®¥¤¡®N

RN

o­ ´©¬¬ä­°¬©§´ ¡®§¥³ ¶©¬¬«¯²¥® ³å³¯­ © ¡²´©«¥¬ QNPQN a®¤²¡ ´¹°¥² ¡¶ ¦¡²«¯³´¥² ³«¡ ¡®§¥³ ­¥¤ ³©®

¡¬¬­ä®´ §¯¤´¡§®¡ ¢¥´¥£«®©®§N

QUN

d¥®®¡ ³¥«´©¯® ³«¡ ¥®¤¡³´ ¦¹¬¬¡³ © ¦ö² ¦¡²«¯³´¥² ¦ö² ¶©¬«¡ å´­©®³´¯®¥ ¥® ¡¶ ¥§¥®³«¡°¥²®¡ QNQ ¥¬¬¥² QNR

¥¬¬¥² QNS µ®¤¥² °µ®«´ QT ©®´¥ ä² ³´²µ«¥®L © ¡®®¡´ ¦¡¬¬ ³«¡ ¨¥¬¡ ´¡¢¥¬¬¥® ³´²¹«¡³N

QUNQ

i «¯¬µ­®¥® ’¦¯²­¥²©®§³³«©³³’ © ´¡¢¥¬¬¥® ³«¡ ¡®´¡¬¥´ ¡¶ ¤¥ ¡¶¢©¬¤¡¤¥ ¦¯²­¥²©®§¡²®¡ ¡®§¥³N r¡¤¥² µ´¡®

µ°°§©¦´ ³«¡ ³´²¹«¡³ ö¶¥²N

y´´¥²¬©§¡²¥ ¦¯²­¥²©®§¡² «¡® ²©´¡³ ¯£¨ ³«¡ ¢¥´¥£«®¡³ QXL QYL RP ¥´£N

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

L 32/42

sv

Europeiska unionens officiella tidning

31.1.2009

186

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

o­ ¤¥´ ©®´¥ ä² µ°°¥®¢¡²´ ¥®¬©§´ ¥§¥®³«¡°¥® ’¬ä­°¬©§ ¦ö² ³«ªµ´¢¯§³¥²©®§’ © ¤¥´ ´©¤©§¡²¥ ¦¡²´¹§³£¥²M

´©¦©«¡´¥´L ¶©¬«¡ ¦¯²­¥²©®§¡² ³¯­ ä² §¯¤«ä®¤¡L ¦å² µ°°§©¦´¥® © ¤¥´ ´©¤©§¡²¥ ¦¡²´¹§³£¥²´©¦©«¡´¥´ ö¶¥²¦öM

²¡³ ´©¬¬ °µ®«´ URN ’s¥ °µ®«´ UR’ ³«¡ ¡®§¥³ °å ²¡¤ Q © ´¡¢¥¬¬¥® ’g¯¤«ä®¤ ¦¯²­¥²©®§’N

QUNR

k¯°°¬©®§¡²

e®¤¡³´ µ°°§©¦´¥² ¯­ «¯°°¬©®§¥® ­¥¬¬¡® ¤¥® ³«ªµ´¢¯§³¥²¡®¤¥ ¦¡²«¯³´¥® ¯£¨ ¤¥® ³«ªµ´®¡ ¤¥¬¥® ¡¶

«¯®¶¯ª¥® ³«¡ ¡®§¥³N

QW–RPN

u°°§©¦´¥² ¥®¬©§´ ´¯®®¡§¥£¥²´©¦©«¡´ © °µ®«´¥²®¡ QW–QY ¡®§¥³ ­¥¤ ´¶å ¤¥£©­¡¬¥² ¯£¨ © °µ®«´ RP µ´¡®

¤¥£©­¡¬N l䮧¤ ö¶¥²¡¬¬´ ¯£¨ ¢²¥¤¤ ö¶¥²¡¬¬´ §¥² ¦¡²«¯³´¥®³ ­¡¸©­©¤©­¥®³©¯®¥² ©®«¬µ³©¶¥ ¡¬¬¡ µ´³«ªµM

´¡®¤¥ ¦¡³´­¯®´¥²¡¤¥ ¤¥¬¡²N l䮧¤ l ¯£¨ ¢²¥¤¤ b §¥² ³«²¯¶¥´³ ­¡¸©­©¤©­¥®³©¯®¥² H³¥ 䶥® ¡²´©M

«¥¬ QNPQ d¥¦©®©´©¯®¥²IN

RQN

dö¤¶©«´³´¯®®¡§¥ ¦ö² ¬¡³´¦¡²´¹§ © ´¯® ¥®¬©§´ ´¯®®¡§¥£¥²´©¦©«¡´¥´ ¦ö² ­¡¸©­¡¬´ ¤ªµ°§å¥®¤¥ ¥®¬©§´

°µ®«´ QYN

d¥°¬¡£¥­¥®´ ¦ö² ¡¬¬¡ ¡®¤²¡ ¦¡²«¯³´¥² © ­3N o­ ©®§¥´ ´¯®®¡§¥£¥²´©¦©«¡´ ¦©®®³ ´©¬¬§ä®§¬©§´ ¢¥²ä«®¡³

¤¥°¬¡£¥­¥®´¥´ ¦²å® °²¯¤µ«´¥® ¡¶ ¢¬¯£««¯¥¦¦©£©¥®´¥® ¯£¨ ¬ä®§¤ l

WL

L ¢²¥¤¤ b

WL

¯£¨ ­¥¤¥¬¤ªµ°§åM

¥®¤¥´ ¶©¤ ­¡¸©­¡¬ ®¥¤³ä®«®©®§N

RSN

a®´¡¬ ´©¬¬§ä®§¬©§¡ °¡³³¡§¥²¡²¢ä¤¤¡² H©®«¬µ³©¶¥ ¦ä¬¬³ä®§¡² ¯£¨ ¬©«®¡®¤¥IN

RTN

e®¤¡³´ ¶¡´´¥®´ä´¡ ´¶ä²³«¥°°³³«¯´´ ³¯­ ³´²ä£«¥² ³©§ ¦²å® ¥®¡ ³©¤¡® ¡¶ ¦¡²´¹§¥´ ´©¬¬ ¤¥® ¡®¤²¡ ³«¡

¢¥¡«´¡³N

RVN

o­ ´©¬¬ä­°¬©§´ ³«¡ ¥´´ ¡¶ ¦ö¬ª¡®¤¥ µ´´²¹£« ¡®¶ä®¤¡³Z

— ¨¡®¤­¡®ö¶²¥²¡¤¥ ¬¡³´¬µ£«¯²L

— ¨¡®¤­¡®ö¶²¥²¡¤¥ ²µ¬¬¡®¤¥ ¬¡³´¬µ£«¯²L

— ¨¡®¤­¡®ö¶²¥²¡¤¥ ³«ªµ´¬¡³´¬µ£«¯²L

— ­¥«¡®©³«´ ¨¡®´¥²¡¤¥ ³«ªµ´¬¡³´¬µ£«¯²L

— ­¥«¡®©³«´ ¨¡®´¥²¡¤¥ ¬¡³´¬µ£«¯²N

a®¤²¡ ´¹°¥² ¡¶ ¬¡³´¬µ£«¯² ³«¡ ¡®§¥³ ­¥¤ ³©® ¡¬¬­ä®´ §¯¤´¡§®¡ ¢¥´¥£«®©®§N

a¬¬¡ ¬¡³´²µ­ ³¯­ ³¡«®¡² ¬¡³´¬µ£«¡ ³«¡ ¦ö²´¥£«®¡³L ´N¥¸N µ®¤¥² °µ®«´ URN

RXN

t¡¬ µ´¡® ¤¥£©­¡¬¥²N

SPNL SQN ¯£¨ SSN v¡²ª¥ ¶©®³£¨¨µ³ ³«¡ ²ä«®¡³ ³å³¯­ ¥® ¶©®³£¨L ¯¡¶³¥´´ ¡®´¡¬¥´ ¡®«¡²¥ ¥¬¬¥² ¤²¡§«¡¢¬¡² ³¯­ ä² ¡®³¬µ´®¡

´©¬¬ ¤¥´N

STN

u®¤¥² ’a®¤²¡ ©®³´¡¬¬¡´©¯®¥²’ ³«¡ ³¹³´¥­ ³¯­ ©®´¥ ¯­¦¡´´¡² ²¯¤¥²¢¬¡¤ H´N¥¸N ³´¹²°²¯°¥¬¬¥²ML

¶¥²´©«¡¬¡¸¥¬°²¯°¥¬¬¥²ML ¢¯§°²¯°¥¬¬¥²³¹³´¥­I ¡®§¥³N

a®§¥ 䶥® ¡¬¬¡ ¥¬¥«´²©³«¡ ¨ªä¬°­¯´¯²¥² ¦ö² ­¡®µ¥¬¬ ¡«´©¶¥²©®§N

v©¤ ¢¯§°²¯°¥¬¬¥²³¹³´¥­ ¡¶³¥² ’¦ªä²²³´¹²¤’ ¥®¤¡³´ ¦ªä²²¥§¬¡§¥ ³¯­ ­¡®ö¶²¥²¡³ ¦²å® ³´¹²°¬¡´³¥® ©

³´¹²¨¹´´¥®N

SUN

e®¤¡³´ ¤¥ ´¥¯²¥´©³«¡ ¶ä²¤¥®¡ ¥®¬©§´ ¡²´©«¬¡²®¡ XNPXNR ¯£¨ XNPXNSL QUNPQNQ £ ¯£¨ QUNPXNU ³«¡ ¡®§¥³

¯£¨ ¤å ¥®¤¡³´ ¦ö² ¦¡²«¯³´¥² ³¯­ «ö¬³´²ä£«´¥³ ¥¦´¥² ¤¥® SQ ¤¥£¥­¢¥² QYXTN

SVN

e® ³«©³³ «¡® «²ä¶¡³ ¦ö² ¦ö²´¹¤¬©§¡®¤¥N

SWN

e®¤¡³´ ¤¥ ´¥¯²¥´©³«¡ ¶ä²¤¥®¡ µ´¡® ²¥¤µ«´©¯® ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QPNPQNQ–QPNPQNT ³«¡ ¡®§¥³N

SXN

e®¤¡³´ ­©®©­©¬ä®§¤¥² ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QPNPQNQP ¯£¨ ­©®©­©¤²¡§¢²¯´´³§²ä®³¶ä²¤¥® ¥®¬©§´ QPNPQNQQ

³«¡ ¡®§¥³N

31.1.2009

sv

Europeiska unionens officiella tidning

L 32/43

Prop. 2012/13:177

Bilaga 6

187

SYNL TPN

e®¤¡³´ ­©®©­©¬ä®§¤¥² ¯£¨ ­©®©­©¢²¯´´³§²ä®³¶ä²¤¥® ¯­²ä«®¡¤¥ ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QPNPRNR ³«¡ ¡®§¥³N

på ¢¥§ä²¡® ¡¶ 䧡²¥® «¡® ´©¬¬§ä®§¬©§¨¥´¥® ´©¬¬ ¤¥ §¡­¬¡ «¡¢¬¡²®¡ ®¯´¥²¡³ µ®¤¥² °µ®«´ URN

TRN

i®³°¥«´©¯®³¯²§¡®¥´ ¦å² ¬ä§§¡ ´©¬¬ °µ®«´¥² © ¦ö²´¥£«®©®§¥® ö¶¥² ®ö¤¶ä®¤©§ µ´²µ³´®©®§N d¥³³¡ ³«¡ ²ä´´M

¦ä²¤©§¡³ ³å³¯­ ¶©«´©§¡ ¦ö² ¦¡²´¹§¥´³ ³ä«¥²¨¥´ ¦ö² ²¥³°¥«´©¶¥ ¦¡²´¹§³´¹° ¥¬¬¥² ¤¥³³ ´²¡¦©«¯­²å¤¥N

t©¬¬ä§§ ³«¡ ¡®§¥³ µ®¤¥² °µ®«´ URN

v䮳´¥² «¯¬µ­®L ²¡¤¥²®¡ S ¯£¨ TZ fö² °¡³³¡§¥²¡²¦¡²´¹§ ³«¡ ¤¥® ¦ö²³´®ä­®¤¡ °µ®«´¥® ³´²¹«¡³L ¯£¨

µ®¤¥² ¤¥® ³©³´®ä­®¤¡ °µ®«´¥® ³«¡ ¬ä®§¤¥® °å ¬¡®¤§å®§¥® ¡®§¥³ ³å³¯­ ¦¡³´³´ä¬¬¤ ¡¶ ©®³°¥«´©¯®³M

¯²§¡®¥´N fö² ¡¬¬¡ ¡®¤²¡ ¦¡²´¹§ ³«¡ ¤¥® ³©³´®ä­®¤¡ °µ®«´¥® ³´²¹«¡³ ¨¥¬´ ²¥³°¥«´©¶¥L ¯­ ©®³°¥«´©¯®³M

¯²§¡®¥´ ¨¡² ´©¬¬å´©´ ¥® «¯²´¡²¥ ¬ä®§¤ ä® ¥®¬©§´ ¡²´©«¥¬ QPNPRNR ¤L ¥®¤¡³´ ¦ö²³´¡ ¨ä¬¦´¥® ³´²¹«¡³ ¯£¨