SOU 1999:101

Olydiga medborgare? Om flyktinggömmare och djurrättsaktivister

Referenser

Ahrne, Göran (1994) “Organiseringen av det civila samhället“,

Sociologisk forskning, nr 2

Ahrne, Göran (1999) “Organisationslandskapets

metamorfoser“, Stockholms universitet: Score och Sociologiska institutionen Beck, Ulrich (1992) [1986[ Risk Society. Towards a New

Modernity, Cambridge: Sage

Beck, Ulrich (1995) [1988] Ecological Politics in an Age of Risk,

Cambridge: Polity Press Bedau, Hugo Adam ”Civil Disobedience and Personal

Responsibility for Injustice”, i: Civil Disobedience in Focus, London: Routledge. Boström, Magnus (1999) “Miljöorganisationer“, manus,

Stockholms universitet: Score. Cohen, Carl (1971) Civil Disobedience. Conscience, Tactics and

the Law, New York: Columbia University Press

Cohen, Jean (1985) ”Strategy or Identity: New Theoretical

Paradigms and Contemporary Social Movements”, Social

Research, 52 (4)

Cohen, Jean och Andrew Arato (1992) Civil Society and

Political Theory, Cambridge, Massachusetts: MIT Press

Diani, Mario (1992) ”The Concept of Social Movement”, The

Sociological Review, 40(1)

Diani, Mario och Ron Eyerman (red.) (1992) Studying

Collective Action, London: Sage

Dworkin, Ronald 1985 A Matter of Principle, Cambridge,

Massachusetts: Harvard University Press Eder, Klaus (1993) The New Politics of Class. Social Movements

and Cultural Dynamics in Advanced Societies, London: Sage

Eyerman, Ron och Andrew Jamison (1991) Social Movements.

A Cognitive Approach, Cambridge: Polity Press

Giddens, Anthony (1994a) “Living in a Post-Traditional

Society“ i: Ulrich Beck, Anthony Giddens och Scott Lash (red.) Reflexive Modernization, Cambridge: Polity Press Giddens, Anthony (1994b) Beyond Left and Right, Cambridge:

Polity Press Habermas, Jürgen (1985) ”Civil Disobedience: Litmus Test for

the Democratic Constitutional State”, Berkely Journal of

Sociology

Habermas, Jürgen (1988) [1962] Borgerlig offentlighet, Lund:

Arkiv Habermas, Jürgen (1994) “En ur förtvivlan född förhoppning“,

Res Publica, nr 27

Habermas, Jürgen (1996) [1992] Between Facts and Norms.

Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy,

Cambridge, Massachusetts: MIT Press Hanqvist, Dan (1993) Civil olydnad. Om staten, lagen och

moralen, Lund: Juristförlaget.

Harris, Paul (1989) Civil Disobedience, Lanham: University

Press of America Helldén, Daniel (1996) ”Civil olydnad i samtida politisk teori”,

i: Bo Lindensjö, Ulf Mörkenstam och Jouni Reinikeinen (red.) Liberalismen och den moderna demokratin, Lund: Studentlitteratur Herngren, Per (1990) Handbok i civil olydnad, Stockholm:

Bonniers Herngren, Per (1999) Civil olydnad, Göteborg: Lindelöws Inglehart, Ronald (1977) The Silent Revolution: Changing

Values and Political Styles among Western Publics, Princeton:

Princeton University Press

Jamison, Andrew (1993) “Miljörörelsens upplösning och

skapandet av den globala miljödebatten“, VEST, nr 3 Jervas, Gunnar (1997) ”Terrorismen – ett hot i tiden”,

Politikens dagsfrågor, nr 2, Stockholm: Utrikespolitiska

institutet King Martin Luther (1991) [1963] Letter from Birmingham

City Jail“, i: Hugo Adam Bedau (red.) Civil Disobedience in

Focus, London: Routledge

Melucci, Alberto (1985) ”The Symbolic Challenge of

Contemporary Movements”, Social Research, 52 (4) Melucci, Alberto (1992) [1989] Nomader i nuet. Sociala rörelser

och individuella behov i dagens samhälle, Göteborg: Daidalos

Nielsen, Henrik K. (1991) Demokrati i bevægelse, Aarhus:

Aarhus Universitetsforlag Olofsson, Gunnar (1988) “After the Working-class Movement?

An Essay on What’s ‘New’ and What’s ‘Social’ in the New Social Movements“, Acta Sociologica, nr 31 Peterson, Abby och Håkan Thörn (1994) ”Social Movements as

Communicative Praxis – A Case Study of the Plowshares Movement”, YOUNG, Nordic Journal of Youth Research, 2(2) Petersson, Olof, Anders Westholm och Göran Blomberg

(1989) Medborgarnas makt. Stockholm: Carlssons Petersson, Olof m.fl. (1998) Demokratirådets rapport 1998:

Demokrati och medborgarskap. Stockholm: SNS

Putnam, Robert (1996) [1993] Den fungerande demokratin:

Medborgarandans rötter i Italien, Stockholm: SNS

Rawls, John (1973 A) Theory of Justice, Oxford: Oxford

University Press

Rawls, John (1991) [1971] ”Definition and Justification of Civil

Disobedience”, i: Hugo Adam Bedau (red.) Civil

Disobedience in Focus, London: Routledge

Storing, Herbert J. (1991) ”The Case Against Civil

Disobedience” i: Hugo Adam Bedau (red.) Civil

Disobedience in Focus, London: Routledge

Thelander, Mia (1997) “Demokrati och olydnad. En studie av

ideer och handlingar i Plogbillsrörelsen“, manus, Uppsala: Statsvetenskapliga institutionen Thoreau, Henry David (1991) [1849] “Civil Disobedience“, i:

Hugo Adam Bedau (red.) Civil Disobedience in Focus, London: Routledge Thörn, Håkan (1991) ”Rörelser i det senmoderna”, i: Jan Carle

och Hans-Erik Hermansson (red.) Ungdom i rörelse. En

antologi om ungdomars levnadsvillkor, Göteborg: Daidalos

Thörn, Håkan (1999) “Nya sociala rörelser och politikens

globalisering – demokrati utanför parlamentet?“, i: Erik Amnå (red.) Civilsamhället (SOU 1999:84)

Demokratiutredningens skriftserie

Redaktör Erik Amnå

1 . Demokratins räckvidd. Dokumentation från ett seminarium (SOU 1998:55)

2 . En god affär i Motala. Journalisternas avslöjanden och läsarnas etik (SOU 1998:63)

3. Att rösta med händerna. Om stormöten, folkomröstningar och direktdemokrati i Schweiz (SOU 1998:85)

4. Gör barn till medborgare! Om barn och demokrati under 1900-talet (SOU 1998:97)

5. Det unga medborgarskapet. Dokumentation från ett seminarium (SOU 1998:101)

6. Lekmannastyre i experternas tid. Dokumentation från ett seminarium (SOU 1998:102)

7. Demokrati på europeisk nivå? (SOU 1998:124)

8. Läsarna och demokratin. Ett brev till det läsande

Sverige (SOU 1998:134)

9. Lokala Demokratiexperiment

.

Exempel och analyser

(SOU 1998:155)

10. På Marginalen

.

En intervjubok från Socialtjänst-

utredningen (SOU 1998:161)

11. A l l a s frihet. Demokratin möter marknaden. Tre ronder (SOU 1998:164)

12. E U – e t t d e m o k r a t i p r o j e k t ? Dokumentation från ett seminarium (SOU 1998:145)

13. I n v a n d r a r s k a p o c h m e d b o r g a r s k a p .

Dokumentation från ett seminarium (SOU 1999:8)

14. A t t s l a k t a e t t f å r i G u d s n a m n . Om religionsfrihet och demokrati (SOU 1999:9)

15. E t i k o c h d e m o k r a t i s k s t a t s k o n s t . (SOU 1999:13)

16. E l e k t r o n i s k d e m o k r a t i . (SOU 1999:12)

17. D e n s k yd d a d e p r o v i n s e n . En essä om demokratins värde och värdighet (SOU 1999:22)

18. L o b b n i n g (SOU 1998:146)

19. D e m o k r a t i n i d e n o f f e n t l i g a s e k t o r n s f ö r ä n d r i n g . Dokumentation från ett seminarium (SOU 1999:40)

20. B e m ä k t i g a i n d i v i d e r n a . Om domstolarna, lagen och de individuella rättigheterna i Sverige (SOU 1998:103)

21. B ö r d e m o k r a t i n a v n a t i o n a l i s e r a s ? (SOU 1999:11)

22. G l o b a l i s e r i n g e n o c h d e m o k r a t i n . Dokumentation från ett seminarium (SOU 1999:56)

23. L ö s e r j u r i d i k e n d e m o k r a t i n s p r o b l e m ? (SOU 1999:58)

24. R e p r e s e n t a t i v d e m o k r a t i . (SOU 1999:64)

25. D e m o k r a t i n o c h d e t g e m e n s a m m a b ä s t a . (SOU 1999:74)

26. D e m o k r a t i o p i n i o n e r (SOU 1999:80)

27. O l yd i g a m e d b o r g a r e ( SOU 1999:101)

SOU och Ds som ingår i 1999 års nummerserie kan köpas från Fakta Info Direkt.

Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Kundservice Box 6430, 113 82 Stockholm Tel: 08-587 671 00, Fax: 08-587 671 71 E-post: order@faktainfo.se