Till Statsrådet och chefen för Jordbruksdepartementet

Regeringen beslutade den 17 juni 2004 att tillkalla en särskild utredare med uppgift att kartlägga och analysera behov av och tillgång till hundar lämpliga som tjänstehundar samt olika alternativ när det gäller uppfödning och utbildning av tjänstehundar, inklusive ett statligt åtagande.

Som särskild utredare förordnades samma dag Bertil Norbelie. Den 1 december 2004 anställdes husdjursagronomen Per Arvelius som utredningens huvudsekreterare och nationalekonomen Kerstin Persson som dess biträdande sekreterare.

Till att ingå i en referensgrupp till utredningen förordnades den 26 januari 2005 Lasse Eriksson, utvecklingsansvarig vid Rikskriminalpolisens polishundtjänst; Åke Hedhammar, professor vid Sveriges lantbruksuniversitet; Kenneth Jägsander, ledamot av Synskadades Riksförbunds förbundsstyrelse; Sven-Peter Ohlsson, biträdande brottsbekämpningschef vid Tullverket; Helena Rosenberg, avels– konsulent vid Svenska Kennelklubben; Jan-Olof Säll, lärare brand/räddning vid Räddningsverket; Björn Wahlgren, överste– löjtnant vid Försvarsmaktens Hundtjänstenhet och Jöran Wikbladh, ledamot av Centrala Tjänstehundssektorn vid Svenska Bruks– hundklubben. Som experter i utredningen förordnades samma dag Birgitta Danell, professor i husdjursförädling och Agneta Norgren, departementssekreterare.

Utredningen har antagit namnet Tjänstehundsutredningen. Här– med överlämnas betänkandet Hundgöra – att göra hundar som gör nytta (SOU 2005:75). Utredningsuppdraget är nu slutfört.

Stockholm i september 2005

Bertil Norbelie

/Per Arvelius

Förkortningar

amsökhund ammunitionssökande hund FHTE Försvarsmaktens Hundtjänstenhet

FM Försvarsmakten FRG Frivilliga Resursgrupper

HS Hundskolan (generell beteckning i detta betänkande för den statliga hundskoleverksamheten i Sollefteå åren 1936-1992) Ing 2 Göta Ingenjörregemente, Eksjö

IWDBA International Working Dogs Breeding Association

KBM Krisberedskapsmyndigheten KC Kompetenscentrum (enheter inom Tullverket)

KVS Kriminalvårsstyrelsens säkerhetsgrupp L-test lämplighetstest

MH Mentalbeskrivning Hund MP-hund Militärpolishund

OH-kostnader Overheadkostnader RHFU Räddningshundförarutbildning

R-hund Reservbevakningshund RPS Rikspolisstyrelsen

SAR Search and Rescue (Räddningsverkets internationella räddningsstyrka)

SBK Svenska Brukshundklubben

SIDA Styrelsen för internationellt utvecklingssamar– bete

SKK Svenska Kennelklubben SLU Sveriges lantbruksuniversitet

SRF Synskadades Riksförbund SRV Räddningsverket

SWEDEC Totalförsvarets minröjningscentrum övs-hund övervakningshund (”klassisk” polishund)

Sammanfattning

Utredningsuppdraget

Enligt kommittédirektivet (Dir. 2004:80) skall Tjänstehundsutredningen (Jo 2004:04) kartlägga behovet av och tillgången till hundar lämpliga som tjänstehundar i Sverige. Med tjänstehundar avses ledarhundar för synskadade samt hundar som tillhör staten och används inom Tullverket, Försvarsmakten, Polisen eller Kriminalvården eller som tillhör en enskild person och på grund av särskild förbindelse skall hållas till nämnda myndigheters eller Räddningsverkets förfogande. Om det finns någon brist skall analyseras vad den beror på. Utredningen skall även beskriva vilka avelsmål som bör ställas för att få fram en hög andel friska hundar med för tjänstgöring önskvärda egenskaper. Vidare skall olika alternativ när det gäller uppfödning och utbildning av tjänstehundar, inklusive ett statligt åtagande, analyseras, likaså det offentliga åtagandet i tjänstehundsverksamheten (avel, hundutbildning och hundtjänster), särskilt med beaktande av hur konkurrensvillkoren för övriga aktörer i tjänstehundsverksamheten påverkas av statligt finansierade insatser. Slutligen skall utredningen föreslå långsiktiga kostnadseffektiva åtgärder för att åstadkomma en god försörjning av tjänstehundar i landet, framför allt vad gäller avel. Allmänt gäller att djurskyddet och vikten av att avla på sunda hundar för att främja lång livslängd och frånvaro av ärftliga sjukdomar hos hundarna särskilt skall beaktas. Utredaren skall samråda med berörda myndigheter och organisationer, inklusive företrädare för sektorns privata aktörer, samt vid behov inhämta erfarenheter från andra länder.

Jag har valt att bedriva utredningsarbetet i nära samråd med användarna av de statligt finansierade tjänstehundarna, Tullverket, Försvarsmakten, Polisen, Synskadades Riksförbund (SRF) och Räddningsverket, samt med Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Svenska Kennelklubben (SKK) och Svenska Brukshundklubben (SBK). Utöver arbetet tillsammans med dessa myndigheter och

organisationer har jag för att inhämta information och synpunkter genomfört ett flertal studiebesök - bland annat hos privata uppfödare och utbildare av tjänstehundar - intervjuer och enkätstudier, de senare riktade bland annat till utländska statligt finansierade hundskolor.

Förslag

Sammanlagt finns det i dag (år 2005) fler än 4 500 tjänstehundar i Sverige vars utbildning eller användning finansierats helt eller delvis med statliga medel. Drygt 900 av dessa hundar ägs av Polisen (430), Försvarsmakten (140), Tullverket (50), Kriminalvården (12) och SRF (290), resterande är privatägda hundar som kontrakterats för användning inom Försvarsmakten, Polisen eller Räddningsverket. Mina förslag inriktar sig i första hand på de hundar som staten äger samt ledarhundar, det vill säga Polisens övs-hundar (”klassiska” polishundar) och specialsökhundar, Försvarsmaktens bevakningshundar och ammunitionssökande hundar samt Tullverkets och Kriminalvårdens narkotikasökhundar. Det sammanlagda rekryteringsbehovet under den närmaste tioårsperioden för dessa hundtyper bedöms vara minst 180–210 hundar per år.

Tjänstehundar tillför samhället en betydande nytta, såväl ekonomiskt som i fråga om mer svårvärderade värden, en nytta vida överstigande kostnaderna. Tjänstehundsutredningens kartläggning visar att det i dag finns stora svårigheter att finna tillräckligt många hundar med egenskaper som gör dem lämpliga att utbilda till tjänstehundar. Försvarsmakten har till exempel behov av ytterligare cirka 60 bevakningshundar, och SRF av ytterligare några tiotal ledarhundar. Mycket talar dessutom för att dessa problem eskalerar. Situationen är likartad även utanför Sveriges gränser. Den viktigaste orsaken till hundbristen är att den privata hundaveln, ur vilken de statliga tjänstehundsanvändarna är hänvisade att rekrytera sina hundar, inte har en inriktning som motsvarar de krav som ställs på tjänstehundar. Det är ytterst osannolikt att dessa problem går att lösa genom privata initiativ. Enligt min bestämda uppfattning saknas det förutsättningar att inom Sverige på rent marknadsmässiga villkor åstadkomma ett långsiktigt avelsarbete med inriktning på produktion av fullgoda tjänstehundar. Ingen enskild uppfödare kommer att ha råd att satsa de resurser och att skaffa sig den kompetens som ett systematiskt avelsarbete kräver. Mot denna

bakgrund måste staten anses ha ett direkt ansvar för tjänstehundsförsörjningen utöver det som tas i dag. För att säkra försörjningen med hundar på sikt måste förutsättningar skapas för en tjänstehundsavel som präglas av en långsiktig planering. Därför föreslår jag att regeringen tillser att detta kommer till stånd och skapar en verksamhetsstruktur som garanterar att avelsarbetet fortgående upprätthålls.

 • Staten skall ansvara för att det i Sverige produceras tjänstehundsämnen i tillräcklig omfattning och av tillräckligt god kvalitet så att de statliga tjänstehundsanvändarnas behov av egna tjänstehundar kan tillgodoses på såväl kort som lång sikt. När det gäller hundar avsedda för skydds-, bevaknings- och sökarbete innebär detta att regeringen skall tillse att ett avelsprogram upprättas och drivs. När det gäller ledarhundar kompliceras bilden av att riksdagen i maj 2005 beslutade om ett nytt upphandlingsför– farande som enligt propositionen kan förväntas ge en ökad produktion av ledarhundar. Jag befarar dock att det nya upp– handlingsförfarandet inte kommer att ge önskvärt utfall. Därför skall beredskap upprättas för att produktion av ledarhundsämnen med kort varsel skall kunna igångsättas och full behovstäckning på sikt uppnås.
 • För att tillse att ett avelsprogram upprättas och drivs skall regeringen skapa en organisation att ansvara för detta. Det finns fyra olika organisationslösningar som kan övervägas: en stiftelse, ett statligt bolag, en ny myndighet respektive ett inordnande i en befintlig myndighet. De olika lösningarna har alla både för- och nackdelar. Regeringen bör närmare bereda formerna för lämplig organisationsform. För att så långt möjligt garantera den för avelsverksamhet nödvändiga långsiktigheten bör regeringen hos riksdagen begära ställningstagande rörande betydelsen av användandet av tjänstehundar för olika ändamål och av att säkra en långsiktig försörjning med hundar lämpliga att användas som tjänstehundar. Huvudmannen skall vara fristående från de statliga tjänstehundsanvändarna men samverka med dem som berörs – i ett första skede Försvarsmakten, Polisen, Tullverket och, eventuellt, Kriminalvårdsverket - samt avels- och annan vetenskaplig expertis.
 • Huvudmannen skall ha som uppgift att arbeta med styrning, planering och utveckling av verksamheten med tjänstehundsavel, samt att ombesörja fodervärdsverksamhet. Det senare motiveras av att det finns stora vinster att göra, räknat som antal lämpliga tjänstehundsämnen i förhållande till antal födda valpar, på att ha kontroll över att valparna och unghundarna får en bra uppväxt. Beträffande den rent praktiska uppfödningen skall strävan vara att genomföra en betydande del hos privata uppfödare genom att upprätta samarbetsavtal. Det skulle bland annat bli onödigt kostsamt för en myndighet, ett bolag eller en stiftelse att själv äga och hålla alla hundar som krävs, inklusive nödvändig infrastruktur, för att genomföra ett systematiskt avelsarbete. Som kärnverksamhet bör emellertid en begränsad kennelverksamhet bedrivas av huvudmannen, inte minst beroende på att det inte annars kan garanteras att tillräckligt antal valpar produceras. Huvudmannen skall även svara för att för avels– programmet nödvändig dokumentation om sjukdomar, tester, prov och andra resultat för relevanta hundar insamlas och registreras. Dokumentationens kvalitet är av central betydelse för avelsprogrammets förutsättningar att bli framgångsrikt; en systematisk avel kan aldrig bli bättre än vad dokumentationen medger. Tjänsten att upprätthålla en databas med alla relevanta uppgifter för en strukturerad tjänstehundsavel bör köpas av SKK. Motivet för detta är dels att det finns erfarenhet och kompetens inom SKK av att föra denna typ av register, dels att det blir enkelt att dra nytta av alla de uppgifter som redan finns om svenska hundar i deras befintliga databas.
 • Jag föreslår att regeringen överväger att för räddningshundar införa en ordning liknande den som gäller för Försvarsmaktens ammunitionssökande hundar, det vill säga att hundförare kontrakteras med skyldighet att inställa sig för tjänstgöring under en given period. I dag finns ingen sådan skyldighet för utbildade räddningshundsekipage med följd att Räddningsverket för att kunna garantera att 12 ekipage med kort varsel skall kunna åta sig internationella uppdrag strävar efter att kontinuerligt se till att det finns 200 ekipage. Den ekonomiska effektiviteten med detta system kan ifrågasättas.
 • De föreslagna åtgärderna angående produktion av tjänstehundsämnen skall finansieras inom ramen för anslagen för regional utvecklingspolitik. Detta förutsätter att huvudmannen lokaliseras till en plats där det är möjligt att tillämpa principen att ge regionalpolitiskt stöd för sysselsättningsändamål. De medel som behövs för att bedriva erforderlig forskning, inkluderande insatser på djurskyddsområdet, bör finansieras med medel ur Jordbruksdepartementets huvudtitel i de delar som avser forskningspolitik respektive djurskydd.

Konsekvenser av mina förslag

Mina förslag innebär kostnader för upprättande av en huvudman för att hantera styrning, dokumentation, planering och utveckling av verksamheten. Under en uppbyggnadsperiod kommer verksamheten att generera mycket små intäkter och måste därför finansieras i sin helhet via statsbudgeten. Successivt kommer intäkterna från försålda hundar att öka och behovet av central statlig finansiering minska, men det är inte möjligt att redan i dag utgå från att verksamheten ens i ett långt tidsperspektiv kommer att kunna bli helt självbärande. Min bedömning är att de årliga kostnaderna vid ett genomförande av mina förslag på tio till femton års sikt kommer att vara lägre än, eller möjligen i paritet med, de besparingar som kommer att göras i form av längre tjänstgöringstid hos hundarna, lägre veterinärvårdskostnader med mera. En höjd kvalitet på statens tjänstehundar skulle också innebära en högre kvalitet på hundarnas arbete. Detta skulle medföra en effektivare myndighetsutövning, vilken dock är svår att kvantifiera i ekonomiska termer.

Att välja att inte starta en kvalificerad statlig avelsverksamhet innebär att de statliga tjänstehundsanvändarna fortsätter befinna sig i en beroendeställning i förhållande till den privata hundaveln. Utan kontroll över aveln går det inte att säkert säga vilka egenskaper de hundar som föds upp om tio eller tjugo år kommer att ha, men det är inte orimligt att befara att det kommer att finnas ännu färre hundar med för tjänst lämpliga egenskaper jämfört med i dag.

Föreslagen lokalisering kommer att innebära arbetstillfällen vilket i sin tur kommer att generera skatteintäkter för aktuell kommun.

De små företag som kommer att påverkas av mina förslag är främst hunduppfödare. En av anledningarna till att marknaden inte

förmår förse tjänstehundsanvändarna med lämpliga hundar är att de allra flesta uppfödare arbetar i liten skala, varav ingen bedömts ha resurser att bedriva en avelsverksamhet av den omfattning som krävs för att nå ett riktigt bra avelsresultat. Ytterst få svenska hunduppfödare, om ens någon, har uppfödning av hundar ämnade för tjänst som främsta inkomstkälla. Den organisering av den svenska tjänstehundsaveln som jag har föreslagit innebär att alla uppfödare får rätt att delta i avelsarbetet om de uppfyller vissa kriterier och följer det upprättade avelsprogrammet. I gengäld kommer de att via den kontrollerade avelspopulationen kunna nyttja ett i tjänstehundssammanhang förstklassigt genetiskt material samt garanteras avsättning för hundar som föds upp inom avelsprogrammet. Sammantaget skapar mina förslag goda incitament för privata uppfödare - oavsett deras respektive verksamhets omfattning - att delta i ett statligt avelsarbete eftersom detta kommer att ge dem betydligt bättre förutsättningar att nå lönsamhet. Fler uppfödare än i dag kan därför komma att satsa på tjänstehundsuppfödning. Dessutom ges befintliga kennlar med tjänstehundsinriktning förutsättningar att utöka sina respektive verksamheter.

Ett genomförande av mina förslag kommer utan tvekan att medföra bättre såväl fysisk som mental hälsa hos tjänstehundar. Låg skade- och sjukdomsfrekvens upp i så hög ålder som möjligt och robust mentalitet, till exempel liten benägenhet att bli rädd, är nämligen av väsentlig betydelse för hur väl hundarna fungerar i tjänst. Därmed är de även de primära delarna i avelsmålet. Den föreslagna satsningen, inkluderande utökad forskning på hundområdet, kommer även att leda till en allmän kunskapshöjning vilken bara kan vara av godo ur en djurskyddsaspekt. Eftersom mina förslag innefattar ett väl utbyggt samarbete med den privata uppfödningen kommer såväl gener som kunskap att spridas utanför tjänstehundsleden. De positiva djurskyddskonsekvenserna kommer därför inte att inskränka sig till enbart tjänstehundar, utan även komma hundar i allmänhet till godo.

1. Utredningsuppdraget

1.1. Direktiv

Efter viss omstrukturering av det i bilaga 1 bifogade kommittédirek– tivet (Dir. 2004:80) fås att Tjänstehundsutredningen (Jo 2004:04) skall kartlägga/undersöka/beskriva: 1. Behovet av tjänstehundar i Sverige under den närmaste tioårsperioden, vem som är mottagare av hundarna och för vilket ändamål de används. Behovet av utbildning för hundar och hundförare och betydelsen av sådan utbildning för de olika ändamålen skall bedömas. Med tjänstehundar avses i första hand ledarhundar och hundar som används av Tullver– ket, Försvarsmakten, Räddningstjänsten eller polisväsendet.

2. Vilka egenskaper tjänstehundar skall besitta för att vara lämpliga för de olika ändamålen samt vilka raser som passar för detta. 3. Tillgången till lämpliga hundar i Sverige i dag och belysa om det finns någon brist och i så fall vad den beror på. 4. Den uppfödning som i dag finns för framtagande av tjänstehundar för samtliga sektorer. 5. Vilka avelsmål som bör ställas för att få fram en hög andel friska hundar med de önskvärda egenskaperna.

Utredningen skall vidare analysera: 1. Om och i så fall hur samordning mellan de statliga mottagarna kan ge ökad tillgång till lämpliga hundar samt höja kvaliteten på hundarna.

2. Olika alternativ när det gäller uppfödning och utbildning av tjänstehundar, inklusive ett statligt åtagande. Eventuella hinder för nyetablering och om verksamheten kan bedrivas med lönsamhet utan statlig långsiktig finansiering skall beaktas. Omfattning, inriktning och kostnader för de olika alternativen skall beskrivas samt finansiering för eventuella förslag med statsfinansiella effekter föreslås. Effektiviteten, inklusive kostnadseffektiviteten hos olika alternativ, konkurrensaspekter samt de legala möjligheterna inklusive förenlighet med EG-rätten skall bedömas.

3. Det offentliga åtagandet i tjänstehundsverksamheten (avel, hundutbildning och hundtjänster), särskilt med beaktande av hur konkurrensvillkoren för övriga aktörer i tjänstehundsverksamheten påverkas av statligt finansierade insatser. Konsekvenserna för de små företagen av de olika alternativen skall redovisas i enlighet med förordning (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor.

Slutligen skall föreslås: 1. Långsiktiga kostnadseffektiva åtgärder för att åstadkomma en god försörjning av tjänstehundar i landet, framför allt vad gäller avel. Vid behov skall förslag på författningsreglering lämnas.

Allmänt gäller att djurskyddet och vikten av att avla på sunda hundar för att främja lång livslängd och frånvaro av ärftliga sjukdomar hos hundarna särskilt skall vägas in i utredningsarbetet. Utredaren skall vidare samråda med berörda myndigheter och organisationer, inklusive företrädare för sektorns privata aktörer, samt vid behov inhämta erfarenheter från andra länder. Utredaren skall även bedöma möjligheterna till samordning med befintlig statlig och privat hundverksamhet i Sollefteå. Slutligen skall samtliga förslag kostnadsberäknas och finansiering redovisas för föreslagna åtgärder.

1.2. Arbetets uppläggning

Jag knöt i ett tidigt skede till mig en referensgrupp bestående av representanter för Försvarsmakten, Rikspolisstyrelsen, Räddningsverket, Svenska Brukshundklubben, Svenska Kennelklubben, Sveriges lantbruksuniversitet, Synskadades Riksförbund och Tullverket. Tjänstehundsutredningens arbete har bedrivits i nära samråd med referensgruppen som haft full insyn i utredningsarbetet och även bidragit med faktamaterial. Till Tjänstehundsutredningen har även förordnats två experter som har bistått utredningen beträffande avelsfrågor, på djurskyddsområdet och som kontakt gentemot Försvars-, Justitie-, Finans- och Socialdepartementet. Även experterna har haft full insyn i utredningsarbetet. Jag har under utredningstiden kallat referens- och expertgruppen till sammanlagt fyra sammanträden. Utöver arbetet i referensgruppen har jag eller utredningens sekretariat, för att inhämta faktaunderlag och synpunkter, gjort studiebesök vid verksamheter där det bedrivs uppfödning och dressyr av ledarhundar, uppfödning och dressyr av Försvarsmaktens hundar, träning av privatägda Räddnings- och bevakningshundar och deras förare, utbildning i hundtjänst av frivillig försvarspersonal i Svenska Brukshundklubbens regi, dressörutbildning, samt vid utbildning av narkotikasökhundar och deras förare inom Tullverket. Utredningen har även närvarat och sett polishundar och narkotikasökhundar inom Tullverket i samband med tjänstgöring. Utredningen har också besökt Svenska Kennelklubben och privata uppfödare och hundskolor med inriktning mot tjänstehundar samt närvarat vid Mentalbeskrivning Hund inom Svenska Brukshundklubben. Utredningen har deltagit vid flera konferenser som avhandlat tjänstehundar eller hundar i allmänhet. Intervjuer har skett med företrädare för flera olika polismyndigheter och militära enheter samt Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben. Kontakter har även tagits med flera initierade personer utanför den egentliga tjänstehundsverksamheten, bland annat genetiker, etologer och veterinärer. Utredningen har initierat undersökningar hos Polisen, Försvarsmakten, Synskadades Riksförbund, Iris Hundskolan AB, Tullverket, Kriminalvården, Svenska Brukshundklubben och Svenska Kennelklubben om deras kostnader för olika delar av respektive hundverksamhet, samt hos Polisen, Försvarsmakten, Synskadades Riksförbund, Iris Hundskolan AB och Tullverket om rekryteringsförfarande, kassationsorsaker, ursprung med

mera beträffande deras tjänstehundar. För att bedöma tillgången till hundar med för tjänst lämpliga mentala egenskaper har jag även tillsett att det genomförts en studie där önskvärda mentala egenskaper hos olika typer av tjänstehundar har jämförts med mentaliteten hos den privata populationen schäfrar och labradorer. Jag har också sänt en enkät till nio militära och polisiära hundskolor i sju europeiska länder (Belgien, Norge, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Storbritannien och Österrike) som bedriver egen uppfödning i större eller mindre skala och ställt frågor om produktionen av tjänstehundar i dessa länder. Jag har även tagit del av ett stort antal rapporter, artiklar, propositioner, utredningar med mera som behandlar olika aspekter av mitt uppdrag.

Beslutet om att tillsätta Tjänstehundsutredningen fattades av regeringen den 17 juni 2004. Redovisning av uppdraget skulle ske senast den 1 juni 2005. Utredningen kunde av olika skäl inte påbörja sitt egentliga arbete förrän den 1 december 2004. Jag förutsatte därför att utredningen skulle få förlängd tid i motsvarande utsträckning. Regeringen beslutade emellertid den 19 maj 2005 att Tjänstehundsutredningen skulle redovisa sitt uppdrag redan den 1 september 2005 (Dir 2005:60), vilket medfört att utredningen arbetat under stor tidspress. Den 12 maj 2005 beslutade dessutom riksdagen om ett nytt upphandlingsförfarande för ledarhundar, vilket ytterligare ändrade förutsättningarna för mitt arbete. Mot denna bakgrund har jag valt att prioritera de mer funktionella aspekterna av uppdraget. Jag har mot bakgrund av tillgång till och behov av hundar lämpliga som tjänstehundar samt de förutsättningar – såväl marknadsmässiga som biologiska - som råder beträffande produktion av tjänstehundsämnen analyserat och lämnat förslag på hur en god tillgång till dugliga tjänstehundar kan säkerställas.

Tjänstehundsutredningens huvudsekreterare har tidigare arbetat som sekreterare i Hundansvarsutredningen (Jo 2002:02) som resulterade i betänkandet Hund i rätta händer – om hundägarens ansvar (SOU 2003:46). För att spara tid har jag valt att efter mindre justeringar använda ett par kortare texter från detta betänkande.

1.3. Betänkandets disposition

I kapitel 2 redogör jag för mina förslag och motiven för dem. Jag lämnar även förslag på finansiering.

I kapitel 3–6 presenteras den största delen av det kartläggningsarbete, och dessutom vissa analyser, som jag enligt direktivet skall genomföra.

I kapitel 7 beskrivs konsekvenserna av mina förslag vad gäller kostnader, finansiering, regional påverkan, offentligt åtagande, konkurrensaspekter, små företag, djurskydd, brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete.

I bilaga 1 återges utredningens direktiv. Bilagorna 2–4 ger bakgrunds- och faktaunderlag för kapitlen 3–6.

2. Förslag för en väl fungerande tjänstehundsförsörjning

2.1. Förslag

Staten skall ansvara för att det i Sverige produceras tjänstehundsämnen i tillräcklig omfattning och av tillräckligt god kvalitet så att de statliga tjänstehundsanvändarnas behov av egna tjänstehundar kan tillgodoses på såväl kort som lång sikt. Regeringen skall skapa en organisation, här benämnd Huvud– mannen, att ansvara för produktionen av tjänstehundsämnen. Här kan fyra olika organisationslösningar övervägas: en stiftelse, ett statligt bolag, en ny myndighet respektive ett inordnande i en befintlig myndighet. Regeringen bör närmare bereda formerna för lämplig organisationsform. Regeringen bör hos riksdagen begära ställningstagande rörande betydelsen av att använda tjänstehundar för olika ändamål och av att säkra en långsiktig försörjning med hundar lämpliga att användas som tjänstehundar.

Huvudmannen skall:

 • När det gäller hundar avsedda för skydds-, bevaknings- och sökarbete tillse att ett avelsprogram upprättas och drivs.
 • Upprätta beredskap för att produktion av ledarhundsämnen med kort varsel kan igångsättas och full behovstäckning på sikt uppnås.
 • Vara fristående från de statliga tjänstehundsanvändarna.
 • Knyta till sig representanter för dem som berörs – i ett första skede Försvarsmakten, Polisen, Tullverket och, eventuellt, Kriminalvårdsverket - samt avels- och annan vetenskaplig expertis.
 • Arbeta med styrning, planering och utveckling av verksamheten med tjänstehundsavel.
 • Ombesörja fodervärdsverksamhet.
 • Sträva efter att genomföra en betydande del av den rent praktiska uppfödningen hos privata uppfödare genom att upprätta samarbetsavtal.
 • Som kärnverksamhet bedriva en begränsad kennelverksamhet.
 • Svara för att för avelsprogrammet nödvändig dokumentation om sjukdomar, tester, prov och andra resultat för relevanta hundar insamlas och registreras. Tjänsten att upprätthålla en databas med alla relevanta uppgifter för en strukturerad tjänstehundsavel bör köpas av Svenska Kennelklubben.

Regeringen skall överväga att för privatägda kontrakterade räddningshundar införa en ordning liknande den som gäller för Försvarsmaktens ammunitionssökande hundar, det vill säga att hundförare kontrakteras med skyldighet att inställa sig för tjänstgöring under en given period. De föreslagna åtgärderna angående produktion av tjänstehundsämnen skall finansieras inom ramen för anslagen för regional utvecklingspolitik. De medel som behövs för att bedriva erforderlig forskning, inkluderande insatser på djurskyddsområdet, bör finansieras med medel ur Jordbruksdepartementets huvudtitel i de delar som avser forskningspolitik respektive djurskydd.

2.2. Motiv för mina förslag

2.2.1. Produktion av tjänstehundsämnen för statlig verksamhet

Staten skall ansvara för att det i Sverige produceras tjänstehundsämnen i tillräcklig omfattning och av tillräckligt god kvalitet så att de statliga tjänstehundsanvändarnas behov av egna tjänstehundar kan tillgodoses på såväl kort som lång sikt. När det gäller hundar avsedda för skydds-, bevaknings- och sökarbete innebär detta att regeringen skall tillse att ett avelsprogram upprättas och drivs.

När det gäller ledarhundar kompliceras bilden av att det den 12 maj 2005 beslutades om ett nytt upphandlingsförfarande för ledarhundar (prop. 2004/05:84; bet. 2004/05:SoU17; rskr. 2004/05:241). Upphandlingsförfarandet kan enligt propositionen och utskottsbetänkandet förväntas ge en ökad produktion av ledarhundar. För det fall att det nya upphandlingsförfarandet inte skulle ge det förväntade utfallet skall, inom ramen för den enhet som måste skapas för att ombesörja det tidigare nämnda avelsprogrammet, upprättas beredskap för att produktion av ledarhundsämnen med kort varsel skall kunna igångsättas och full behovstäckning på sikt uppnås. Regeringen bör hos riksdagen begära ställningstagande rörande betydelsen av att använda tjänstehundar för olika ändamål och av att säkra en långsiktig försörjning med hundar lämpliga att användas som tjänstehundar.

 • Med ett tjänstehundsämne avses en hund som i åldershänseende är tillräckligt fysiskt och psykiskt (mentalt) mogen för att kunna sättas i dressyr till tjänstehund.
 • Tillräcklig omfattning är på kort sikt det behov som huvudmannen prognosticerar, vilket bygger på vad användarna anger (till exempel en framförhållning som omfattar femårsperioder som inom vissa ramar tillåts revideras en gång per år eftersom det måste finnas ett visst utrymme för utvecklingsprojekt, tillfälliga besparingar med mera). På längre sikt betyder det att kontrollera en tillräckligt stor avelspopulation för att kunna vidmakthålla en tillräckligt god kvalitet på hundarna, helst förbättra den, utan att riskera att drabbas av inavelsproblem. Detta förutsätter en population om minst 70 tikar och 12–15 hanar (Sundgren, 1995), i vilken endast hundar som uppfyller uppställda dokumentationskrav tillåts sprida sina gener.
 • Tillräckligt god kvalitet betyder ändamålsenlig fysik och mentalitet för att kunna utföra aktuella arbetsuppgifter och därmed förknippade aktiviteter (dressyr, hundgårdshållning och så vidare) samt hållbarhet över tiden – såväl fysisk/medicinsk som psykisk – givet de belastningar som detta utförande medför.
 • Med lång sikt åsyftas flera decennier.

Sammanfattning

Polisen, Försvarsmakten, Tullverket och Kriminalvården använder olika typer av tjänstehundar i sina respektive verksamheter. Även ledarhundar för synskadade bekostas med allmänna medel. Tjänstehundar tillför samhället en betydande nytta, såväl ekonomiskt som i fråga om mer svårvärderade värden, en nytta vida överstigande kostnaderna. Tjänstehundsutredningens kartläggning visar att det i dag finns stora svårigheter att finna tillräckligt många hundar med egenskaper som gör dem lämpliga att utbilda till tjänstehundar. Mycket talar dessutom för att dessa problem eskalerar. Den viktigaste orsaken till hundbristen är att den privata hundaveln, ur vilken de statliga tjänstehundsanvändarna är hänvisade att rekrytera sina hundar, inte har en inriktning som motsvarar de krav som ställs på tjänstehundar. Det är ytterst osannolikt att dessa problem går att lösa genom privata initiativ. Enligt min bestämda uppfattning saknas det förutsättningar att inom Sverige på rent marknadsmässiga villkor åstadkomma ett långsiktigt avelsarbete med inriktning på produktion av fullgoda tjänstehundar. Ingen enskild uppfödare kommer att ha råd att satsa de resurser och att skaffa sig den kompetens som ett systematiskt avelsarbete kräver. Mot denna bakgrund måste staten anses ha ett direkt ansvar för tjänstehundsförsörjningen utöver det som tas i dag. För att säkra försörjningen med hundar på sikt måste förutsättningar skapas för en tjänstehundsavel som präglas av en långsiktig planering. Därför föreslår jag att regeringen tillser att detta kommer till stånd och skapar en verksamhetsstruktur som garanterar att avelsarbetet fortgående upprätthålls.

Bakgrund

Det finns flera typer av tjänstehundsverksamhet som finansieras med statliga medel. Detta redogörs utförligt för i kapitel 3. Polisens, Försvarsmaktens, Tullverkets och Kriminalvårdens hundverksamheter bekostas inom ramen för respektive myndighets budget. Ledarhundar till synskadade finansieras genom statsanslag från Socialdepartementet via Socialstyrelsen till den ideella organisationen Synskadades Riksförbund (SRF) som väljer hur hundarna skall införskaffas och vilka synskadade som skall tilldelas hundar. Tillsammans förfogar dessa fem tjänstehundsanvändare i dag över

4 500 hundar, varav de själva äger omkring 900. Behovet av egna hundar uppgår dock till ungefär 1 000 stycken. Det årliga rekryteringsbehovet är ungefär 200 hundar.

SRF köper ledarhundar från det egna bolaget Iris Hundskolan AB som i sin tur dels dresserar ledarhundar själva, dels köper färdiga ledarhundar från svenska och utländska leverantörer. För att få fram ledarhundsämnen, det vill säga otränade hundar, till den egna dressyrverksamheten föder Iris Hundskolan AB upp egna hundar samt köper valpar från andra uppfödare och även vuxna hundar. Från och med den 1 januari 2006 kommer ledarhundar att upphandlas av Hjälpmedelsinstitutet genom att tre till fem leverantörer kontrakteras. Polisen, Försvarsmakten och Tullverket rekryterar i princip alla sina hundar genom att köpa vuxna tjänstehundsämnen från svenska eller utländska privatpersoner, uppfödare och företag som köper och säljer hundar. Försvarsmakten håller på att bygga upp en egen avelsverksamhet som de beräknar på sex till tio års sikt räknat från starten år 2004 skall kunna förse myndigheten med dess behov av tjänstehundsämnen. Ännu har dock inga hundar rekryterats från den egna avelsstationen. Hos Polisen och Tullverket dres– seras hundarna av de egna hundförarna till övervakningshundar (”klassiska” polishundar) eller specialsökhundar (till exempel kri– minalsök-, bombsök- eller narkotikasökhundar) respektive narko– tikasökhundar. Försvarsmakten har anställda dressörer som dres– serar de militära bevaknings- och ammunitionssökande hundarna. Kriminalvården har hittills framför allt köpt färdigdresserade narkotikasökhundar från Iris Hundskolan AB, men planerar att i framtiden liksom Tullverket och polisen låta hundförarna ombesörja dressyren. Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten köper även tjänster av Svenska Brukshundklubben i form av utbildning av privatägda bevakningshundar, så kallade försvarsmaktshundar (FM-hundar), respektive räddningshundsekipage till den så kallade SAR-styrkan som skall upprätthållas av Räddningsverket för att kunna sändas på internationella uppdrag. Det finns många olika typer av tjänstehundar förutom dessa men där staten inte bidrar ekonomiskt, till exempel mögelhundar, röthundar, väktarhundar, ensamarbetande vakthundar, olika typer av miljöhundar (till exempel PCB-, kvicksilver- och gassökande hundar), servicehundar med flera.

Under en stor del av 1900-talet skedde merparten av produktionen av tjänstehundar till statlig tjänst vid den statligt ägda hundskolan i Sollefteå. I början av 1990-talet avvecklade staten sitt

ägande i hundskolan och delar av verksamheten drevs vidare i privat regi. Den statliga hundskolan födde upp, fodervärdsplacerade och dresserade olika typer av tjänstehundar bland annat till Tullverket, Polisen, Försvarsmakten och synskadade. Uppfödningen av hundar för andra ändamål än ledarhundar hade periodvis stor omfattning (fler än 400 valpar årligen) och man hade därför goda möjligheter att genom selektiv avel styra hundarnas egenskaper i önskvärd riktning. Rasen man använde var schäfer. För uppfödning av ledarhundar - huvudsakligen labradorer - har man alltid varit betydligt mer beroende av den privata hundstammen; behovet av ledarhundar har aldrig varit tillräckligt stort för att det skulle vara ekonomiskt möjligt att hålla en egen stam med tillräckligt antal djur för att undvika negativa inavelseffekter. Hundskolans kunder, framför allt myndigheter, har såväl köpt hundar färdiga för tjänst som hundar som varit endast delvis dresserade och så kallade ämnen (otränade hundar).

Under 1980- och framför allt 1990-talet växte privatägda konkurrenter till Hundskolan fram. Ingen av dessa bedrev egen avel i den bemärkelsen att de hade en egen hundstam och därmed kontroll över den genetiska förändringen på sikt. Däremot fanns det de som hade egen uppfödning. I första hand sysslade de privata hundskolorna dock med dressyr; man skrev kontrakt med tjänstehundsanvändare om att leverera ett visst antal färdigdresserade hundar per år. Man köpte eller födde upp ämnen som sedan dresserades enligt kravspecifikationen och såldes. Det fanns ett par hundskolor som levererade fler än något tiotal hundar per år. Dessa gick i konkurs inom några få år från starten. Återstod gjorde några få företag med relativt liten produktion som levererade ämnen och/eller dresserade hundar. Vid sidan av Iris Hundskolan AB är detta situationen än i dag, dock med en väsentlig skillnad: som nämnts tidigare dresserar samtliga myndigheter som använder tjänstehundar, men undantag för Kriminalvården, i dag sina egna hundar, antingen som inom Försvarsmakten av anställda dressörer eller, som hos Tullverket och Polisen, av hundförarna själva.

Tjänstehundsutredningens uppdrag

Min tolkning är att det centrala i Tjänstehundsutredningens (Jo 2004:04) uppdrag är att föreslå eventuella åtgärder som regeringen bör vidta för att samhällets behov av tjänstehundar skall kunna

tillgodoses. Jag har valt att avgränsa uppdraget till att gälla framför allt de statligt ägda hundarna, det vill säga Polisens, Tullverkets, Kriminalvårdens och Försvarsmaktens hundar, samt ledarhundar för synskadade. De privatägda kontrakterade FM- och räddningshundarna har därmed inte prioriterats trots att de är en viktig del av samhällets behov av tjänstehundar. Skälen till detta är för det första att de privata kontrakterade hundarna är just privatägda; verksamheten bygger på att vanliga hundägare intresserar sig för tjänstehundsverksamhet. Att med statliga insatser försöka ytterligare reglera, påverka eller professionalisera denna i stor utsträckning ideella och väl fungerande verksamhet skulle sannolikt vara såväl orimligt kostsamt som kontraproduktivt. För det andra finns det inget som tyder på vare sig befintliga eller kommande svårigheter med rekrytering av dessa tjänstehundar. Jag förutsätter att ett genomförande av mina förslag, med ett undantag (se avsnitt 2.2.4), inte kommer att påverka denna verksamhet.

Mot denna bakgrund är den mest grundläggande frågan jag haft att ta ställning till huruvida tjänstehundsförsörjningen är ett statligt ansvar utöver de insatser som redan görs inom ramen för den verksamhet som utförs av de myndigheter som nyttjar hundar. Om staten kan anses ha ett sådant ansvar är nästa fråga inom vilka delar av tjänstehundsförsörjningen som åtgärder bör vidtas. Till grund förr detta övervägande måste ligga dels en beskrivning av vilka problem som finns i dagsläget och vilka problem som kan förväntas uppkomma på sikt, dels en analys av vad dessa problem beror på. Slutligen skall föreslås hur sådana åtgärder lämpligen utformas.

Statligt ansvar vad gäller tjänstehundar

När det gäller de statligt ägda tjänstehundarna och ledarhundarna sker de statliga insatserna på i huvudsak två olika sätt. Det mest direkta ansvaret tas genom de medel som avsätts i statsbudgeten varje år för inköp av ledarhundar till synskadade. Även Polisens, Kriminalvårdens, Tullverkets och Försvarsmaktens hundar bekostas via statsbudgeten genom att staten finansierar respektive myndighets verksamhet. Det är dock de olika myndigheterna själva som beslutar hur tilldelade medel skall fördelas inom ramen för de egna verksamheterna, till exempel hur mycket pengar som skall satsas på hundverksamhet. Ansvarigt departement är alltså inte, som när det gäller ledarhundar, direkt inblandat i fråga om dimensionering och

innehåll. Jag kan givetvis inte ha några synpunkter på de principiella förhållandena mellan departement och myndigheter. Men om det finns tillräckligt starka skäl kan det finnas anledning att frångå dessa grundläggande principer. Det kan till exempel handla om att det samhällsekonomiskt, djurskyddsmässigt eller för uppfyllandet av olika lagar eller konventioner vore gynnsamt om hela eller delar av ansvaret för tjänstehundsförsörjningen lyftes bort från de myndigheter som nyttjar hundarna. Därmed inte sagt att nuvarande ledarhundsmodell är den bästa, vare sig för ledarhundar eller för övriga tjänstehundstyper. Men inte heller den ordning som råder för Tullverkets, Polisens, Kriminalvårdens och Försvarsmaktens hundar är med nödvändighet den mest effektiva. Och just däri ligger statens ansvar i fråga om tjänstehundar såväl som annan skattefinansierad verksamhet, att den med hänsyn tagen till alla relevanta variabler bedrivs på effektivast möjliga sätt. Det är exempelvis uppenbart att tjänstehundsverksamhet kräver en långsiktighet utöver vad som ges av de treåriga budgetramarna.

Tjänstehundar tillför samhället en betydande nytta, såväl ekonomiskt som i fråga om mer svårvärderade värden, en nytta vida överstigande kostnaderna. Riksdagen har med anledning av regeringens proposition (prop. 1999/2000:79) Från patient till medborgare – en nationell handlingsplan för handikappolitiken beslutat om en sådan nationell handlingsplan. Av de nationella målen framgår att människor med funktionshinder i alla åldrar skall kunna vara fullt delaktiga i samhällslivet. Målen är ambitiösa när det gäller tillgänglighet till lokaler och allmänna platser. Åtgärder förväntas vara genomförda år 2010. Andra mål gäller handikappades möjligheter till delaktighet och tillgång till information. I propositionen berörs särskilt de dövblindas situation. Även om ledarhundar till blinda och synskadade personer inte särskilt berörs i propositionen måste en slutsats vara att personer med dessa handikapp måste beredas möjlighet att bruka en ledarhund som ger den rörelsefrihet och livskvalitet som måste till för att nå målet om en full delaktighet för alla.

En ledarhund möjliggör en betydligt större rörelsefrihet för en gravt synskadad eller blind person och föraren blir mindre beroende av hjälp från andra personer. Eftersom hunden måste rastas och hållas i form får föraren regelbunden motion. För de många synskadade som är diabetiker är just rörelse av stor vikt för att motverka cirkulationsproblem som i längden kan leda till amputationer. Ledarhunden har också en stor social betydelse, bland annat

genom att den underlättar kontakter med andra människor. Som gravt synskadad eller blind har man i de flesta fall rätt till ledsagare enligt Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och till färdtjänst enligt Lagen (1997:736) om färdtjänst. Nyttjandet av ledarhundar medför en minskad belastning på dessa stödsystem.

Mer än 80 procent av alla insatser som görs med polishundar utgörs av någon form av ”näsarbete”, det vill säga att man utnyttjar hundens oerhört effektiva luktsinne. Det kan exempelvis handla om att man med utgångspunkt från en brottsplats låter hunden spåra efter en brottsling. För denna uppgift, att följa människospår - som utgör mer än en tredjedel av alla insatser - finns inga alternativ till att använda hundar. Andra exempel på näsarbete är att hunden söker i ett skogsområde efter en försvunnen person eller att den försöker finna narkotika, bomber eller kriminaltekniska spår. Ett exempel på när en kriminalsökhund använts är den hund som tillsammans med sin förare sökte efter omkomna i Thailand efter tsunamikatastrofen kring årsskiftet 2004/2005. Det har under många år talats om att olika typer av ”tekniska nosar” skall utvecklas och att dessa kommer att kunna ersätta hundarna vid olika typer av preparatsök, det vill säga sök efter narkotika, bomber och så vidare. Mig veterligen finns ännu inga sådana tekniska nosar som kan konkurrera med hundarna i effektivitet. Möjligen finns det lösningar som skulle kunna komplettera de preparatsökande hundarna i vissa typer av situationer. Kostnaderna för att köpa in och använda denna typ av instrument, i den mån de över huvud taget finns att tillgå, är okända.

Omkring 15 procent av insatserna med polishundar gäller så kallat skyddsarbete, det vill säga att hunden används som ett hjälpmedel i samband med ordningshållning, vid demonstrationer och så vidare för att skydda hundföraren, andra poliser eller allmänhet. Ett exempel som belyser hundens skyddsfunktion och som inträffade våren 2005 var då en yxbeväpnad man i Göteborg avväpnades med hjälp av en hund. Polishundar har också börjat användas som en preventiv åtgärd för att skydda personer som lever under hot. Polisen markerar sin närvaro genom att låta hundförarna upprepat vistas med sina hundar i närheten av den utsatta personens bostad, till exempel i samband med vanlig rastning, en åtgärd som inte kräver några extra resurser.

Till betänkandet En gräns – en myndighet? (SOU 1998:18) utarbetade Utredningen om utvärdering av EU-medlemskapets ef-

fekter för Tullverkets dimensionering och organisation m.m. (Fi 1997:05) en modell för att beräkna den samhällsekonomiska nyttan av Tullverkets beslag. En vidareutveckling av denna modell presenterades i rapporten Att mäta samhällsnytta av myndigheternas insatser, vilken togs fram år 2000 av Tullverket i samarbete med Alkoholinspektionen, Rikspolisstyrelsen och Folkhälsoinstitutet. I modellen ingår kostnader för bland annat rättsväsendet, sjukvården och bevakningsåtgärder inom detaljhandeln. Man har även inkluderat uppskattningar av vad en viss mängd narkotika är värd på gatan. År 2004 medverkade Tullverkets då drygt 40 hundar till två tredjedelar av antalet narkotikabeslag. Enligt modellen motsvarade detta 654 miljoner kronor i samhällsnytta. Det kan visserligen ifrågasättas om beslagen verkligen minskar tillgången till narkotika på gatan eller om tillförseln sker i sådan mängd att de inte har någon effekt. I så fall skulle inte beslagen generera samhällsnytta i den utsträckning som Tullverkets modell förutsätter. Att föra ett sådant resonemang utmynnar dock i slutsatsen att Tullverkets narkotikabekämpning har ringa värde. Enligt svensk lag är det förbjudet att föra in narkotikaklassade preparat i landet och Tullverkets uppgift är att i möjligaste mån se till att lagen efterlevs.

Försvarsmakten har bland annat olika typer av minhundar och vapen- och ammunitionssökande hundar. Hundarnas snabbhet är oöverträffad när det gäller att finna en framkomlig väg genom ett minfält, till exempel för att undsätta en skadad person. Även i många andra typer av situationer där man söker minor är hunden det särklassigt effektivaste hjälpmedlet. En tidigare chef för Försvarets Hundtjänstcentrum har uttalat att ett hundteam med sex hundar i snabbhet motsvarar 1500 mänskliga minröjare (Jalakas, 2000). Beträffande vapen- och ammunitionssökande hundar skriver en svensk officer, efter att ha arbetat med sådana i Irak för ett privat företag, att den amerikanska militären konstaterade att vid genomsök av fordon efter vapen så motsvarade varje hundteam sju soldater i effektivitet (Söderberg, 2005).

Det är svårt att beskriva hur stor samhällsnytta användningen av tjänstehundar genererar, särskilt som jag inte haft möjlighet att utarbeta någon ekonomisk modell av det slag som tidigare gjorts för Tullverkets narkotikasökhundar för att i ekonomiska termer kvantifiera nyttan. Tjänstehundsutredningen har gjort ett stort antal studiebesök vid olika typer av tjänstehundsrelaterad verksamhet, genomfört ett flertal intervjuer samt studerat relevant litteratur. Mot denna bakgrund vågar jag påstå att den positiva betydelsen av

de hundar som används i samhällets tjänst är svår att överskatta, vare sig värderingen görs i ekonomiska termer eller i mer svårvärderade mänskliga värden. Det är givetvis svårt att väga den nytta ett hundekipage gör mot fler anställda eller teknisk utrustning. Jag har ändå vid flera tillfällen förundrats över att statliga myndigheter inte strävar efter att använda hundar i betydligt större utsträckning än vad som är fallet i dag.

Tjänstehundsutredningens kartläggning visar att det finns stora svårigheter att finna tillräckligt många hundar som är lämpade för tjänst (kapitel 5). Enligt bland andra Polisens, Försvarsmaktens och SRF:s uppfattning ökar dessutom dessa problem, och man kan därför på goda grunder befara att med nuvarande system kommer i framtiden antingen kostnaderna för att vidmakthålla nuvarande kvalitetsnivå på tjänstehundsverksamheten att öka, eller så måste kraven på vad hundarna skall kunna prestera sänkas. Ytterligare en risk är att det blir så svårt att finna hundar som håller måttet att en eller flera av användarna ser sig tvungna att minska antalet hundar i tjänst eller helt och hållet lägga ner respektive hundverksamhet. Det är självfallet också möjligt att det blir en kombination av dessa scenarier, det vill säga att vi kommer att få uppleva dyrare och sämre och färre tjänstehundar. Oavsett vilket så sjunker effektiviteten med användningen av hundar i samhällets tjänst. I det följande avsnittet visar jag att användarnas rekryteringsproblem vad gäller hundar med största sannolikhet inte kan lösas genom initiativ vare sig från användarna själva eller från den privata sektorn. Mot denna bakgrund måste staten anses ha ett direkt ansvar för tjänstehundsförsörjningen utöver det som tas i dag. Regeringen bör därför hos riksdagen begära ställningstagande rörande betydelsen av användandet av tjänstehundar för olika ändamål och av att säkra en långsiktig försörjning med hundar lämpliga att användas som tjänstehundar.

Problembeskrivning och -analys

Av kapitel 5 framgår att de få och små kennlar och dressyrföretag som finns i dag och som specialiserat sig på någon form av tjänstehundsproduktion inte på långa vägar förmår täcka användarnas behov. Inte ens den i sammanhanget stora Iris Hundskolan AB klarar av att leverera det totala behovet av ledarhundar, detta trots att de inte bara föder upp och dresserar själva, utan även köper både val-

par, vuxna ämnen (odresserade hundar) och färdiga ledarhundar på såväl den svenska som den internationella marknaden. Det som präglar den svenska populationen hundar i tjänst är i stället hundarnas mycket varierade ursprung. Exempelvis är det endast någon enstaka kennel som är representerad med fler än en handfull hundar hos Polisen eller Försvarsmakten. Detta stämmer också väl överens med vad som uppges av både Försvarsmakten och Polisen; man har mycket svårt att lokalisera dugliga hundar och lägger stora resurser på detta. Man rekryterar valpar och vuxna hundar, svenska och utländska, från uppfödare, privatpersoner och företag som specialiserat sig på att köpa och sälja hundar. Man är för att täcka sina behov i stor utsträckning hänvisade till den uppfödning av hundar som är inriktad på att ta fram hundar för sällskap, för utställning eller för olika typer av hundsport. Dessa hunduppfödare, som i stort sett utan undantag bedriver sin kennelverksamhet som hobby och i liten skala, har avelsmål som i stor utsträckning skiljer sig från vad som är önskvärt för tjänstehundsanvändarna. Andelen dugliga tjänstehundar ur denna uppfödning är därför liten. Inte minst den tämligen ensidiga fokuseringen på hundarnas exteriöra egenskaper som många uppfödare ägnar sig åt anser jag är djupt olycklig; av avsnitt 4.1.2 framgår att en omfattande utställningsverksamhet enligt dagens normer i det närmaste står i ett motsatsförhållande till en god tillgång till hundar lämpliga som tjänstehundar.

De analyser som presenteras i avsnitt 5.2.4 tyder på att den svenska schäferpopulationen innehåller relativt få individer som besitter önskvärda mentala egenskaper. Det totala antalet födda schäfrar har dessutom i det närmaste halverats sedan början av 1990-talet. De hundar med önskvärda egenskaper som ändå föds är långt ifrån alltid tillgängliga för tjänst; även bland vanliga hundägare finns det nämligen många som uppskattar hundar med ”tjänsteegenskaper”. Dessutom har vi i Sverige en syn på hundar som gör att vi i det närmaste betraktar dem som familjemedlemmar. De flesta hundägare är därför ovilliga att sälja sina hundar. De hundar som i grunden är lämpade för tjänst och som dessutom är till salu är i allmänhet omplaceringshundar, vilket ofta är lika med hundar som ställt till med problem för sina ägare, problem som när de väl uppstått kan vara besvärliga att få bukt med. Även labradorstammens mentala egenskaper skiljer sig från vad som är önskvärt för ledarhundar (avsnitt 5.2.4).

De statliga tjänstehundsanvändarna har inte kunnat presentera någon tillförlitlig statistik över specifika anledningar ur hälsosynpunkt till vare sig avböjda erbjudanden om inköp, kassationer under test- och dressyrperiod eller under tjänstgöring. Det har därför inte heller varit möjligt att avgöra om hälsoläget förändrats över tiden. Det är dock en mycket vanlig uppfattning hos användarna att tjänstehundarnas fysiska hållbarhet och motståndskraft mot sjukdomar blivit sämre. Uppfattningen att hälsoläget åtminstone inte är optimalt stärks av det faktum att både Försvarsmakten och Polisen tvingas kassera ganska många av de hundar de köper in på grund av medicinska orsaker eller skador, och av att polisens övs-hundar (”klassiska” polishundar) tas permanent ur tjänst vid en genomsnittlig ålder av mellan sex och sju år. Det senare skall ses mot bakgrund av att tio år anses vara en normal ålder för att ta en hund ur tjänst. Utan tillförlitlig veterinär statistik att stödja sig på går det förvisso att hävda att dessa kassationer i förtid beror mer på slitsam tjänstgöring än på dålig hälsa hos hundarna. Men även om detta skulle vara en del av förklaringen är det sannolikt att en betydande del måste förklaras med brister i hundarnas grundförutsättningar, brister som alltså skulle vara möjliga att åtgärda om det togs större hänsyn till hälsoparametrar när hundar selekterades till avel. Icke desto mindre finns det naturligtvis skäl för berörda myndigheter att granska formerna för den egna hundanvändningen och utvärdera vad man kan göra annorlunda för att hundarna skall hålla bättre.

Min kartläggning av tillgången till hundar lämpliga för tjänst visar också att problemen att finna tillräckligt många tillräckligt bra hundar är likartade även utanför landets gränser. De svenska tjänstehundsanvändarnas svårigheter att rekrytera lämpliga hundar kan därför inte lösas genom att hundar köps från utlandet.

Det finns naturligtvis en rad orsaker - vid sidan av de som redan nämnts - till att behovet av tjänstehundar är större än tillgången. I dag utbildas till exempel hälften av alla statligt ägda tjänstehundar av de hundförare som sedan skall använda dem i tjänsten. Tidigare utbildades majoriteten av hundarna av professionella dressörer. Att vara hundförare och dressör förutsätter delvis mycket olika kompetenser. Det är därför möjligt att fler hundar skulle kunna utbildas till och fungera som tjänstehundar om det skedde en återgång till det gamla systemet. Det finns dock även fördelar med att hundförarna själva utbildar sina hundar, till exempel att de lär känna dem bättre och att de blir bättre rustade att hantera dressyrproblem som

uppstår i samband med tjänstgöringen. Man kan spekulera i andra orsaker till svårigheterna att finna bra tjänstehundar, till exempel att man på grund av brister i rutiner och testmetoder i samband med rekryteringsprocessen kanske tackar nej till erbjudna hundar som i själva verket skulle kunna fungera väl i tjänst. Min samlade bedömning är emellertid att de allt överskuggande anledningarna till svårigheterna att finna hundar lämpliga för tjänst står att finna i vad som sker innan hundarna rekryteras vid i genomsnitt två års ålder. Enkelt uttryckt är dessa de viktigaste anledningarna två till antalet:

1. Den privata hundaveln, ur vilken de statliga tjänstehundsanvändarna är hänvisade att rekrytera sina hundar, har inte en inriktning som motsvarar de krav som ställs på tjänstehundar.

2. Privata hundägare förmår många gånger inte ta till vara och utveckla potentialen hos de hundar som i grunden (genetiskt) har för tjänsteändamål lämpliga mentala egenskaper. När sådana hundar uppnått lagom ålder för att sättas i dressyr och därmed skulle kunna vara aktuella för inköp har de därför många gånger gått förlorade.

Det är alltså ämnesproduktionen som måste lösas, det vill säga avel samt valp- och unghundsutveckling. Dressyr, utbildning av hundförare med mera hanteras lämpligen även fortsättningsvis av respektive användare av tjänstehundar på det sätt de finner lämpligt, antingen, som i dag, internt, eller genom upphandling på den privata marknaden.

I avsnitt 5.3 har jag redogjort för ett antal orsaker till att inriktningen på den privata aveln skiljer sig från vad som vore att föredra ur ett tjänstehundsperspektiv. En orsak är, som nämnts tidigare, givetvis att de allra flesta privata uppfödare strävar efter att producera hundar med andra egenskaper än vad som är önskvärt för tjänstehundar. Ytterligare en orsak är att systematisk avel är svårt, särskilt vad gäller de för tjänstehundar så viktiga beteendeegenskaperna. Den svenska hunduppfödningen sker nästan uteslutande på hobbynivå och tillräckliga förutsättningar för att bedriva systematisk tjänstehundsavel saknas. En systematisk avel kräver dessutom att alla ”drar åt samma håll”. Inom den privata aveln finns många skilda uppfattningar om vad som är en bra hund, vilket innebär att avelsmålen skiljer sig åt mellan olika privata uppfödare.

Vidare är ett verkligt avelsarbete kostsamt, dels på grund av att det förutsätter gedigna genetiska kunskaper såväl som praktiskt kunnande, dels eftersom det kräver kontroll över en relativt stor hundpopulation, dels för att det är en synnerligen långsiktig verksamhet. Slutligen är det ekonomiskt riskfyllt, bland annat mot bakgrund av att kundunderlaget utgörs av ett fåtal användare.

Det är alltså inte rimligt att anta att någon enskild uppfödare kan eller är beredd att satsa de resurser som ett långsiktigt avelsarbete kräver. Just den ideella grunden för hundverksamheten i stort gör dessutom en privat satsning på ett systematiskt avelsarbete ytterligare vansklig. Som en följd av den genetiska variationen inom den privata hundpopulationen kommer det alltid att finnas individer som lämpar sig för tjänst. Dessa individer kan, och kommer att kunna, säljas betydligt billigare än vad som skulle vara nödvändigt att ta betalt för de hundar som producerades inom ramen för en systematisk avelsverksamhet som skall bära sina egna kostnader. Om en långsiktigt syftande tjänstehundsavel etableras kommer bristen på tjänstehundar att minska. Detta kommer med all sannolikhet att få till följd att hundarna ur den målinriktade tjänstehundsaveln av de enskilda användarna upplevs som onödigt dyra, varför de i stället kommer att så långt utbudet tillåter köpa hundar ur hobbyuppfödningen. Därmed minskar efterfrågan på de dyrare hundarna varför priserna måste höjas: Ett långsiktigt hållbart avelsarbete kräver en viss storlek på avelspopulationen - minst 70 tikar och 12–15 hanar (Sundgren, 1995). Detta antal avelsdjur producerar ett så pass stort antal valpar att en minskad efterfrågan skulle få en direkt återverkan på prisnivån per hund. I och med detta skulle efterfrågan minska ytterligare och så vidare tills verksamheten inte längre gick att driva. Följaktligen är det inte möjligt att bedriva sådan verksamhet på marknadsmässiga villkor.

Av delvis liknande skäl är det inte heller optimalt att de olika användarna upprättar egna avelsprogram var för sig; rekryteringsbehovet inom respektive myndighet är helt enkelt så pass litet att kostnaden per producerat tjänstehundsämne blir onödigt hög. Eftersom flera av användarna vill ha hundar med snarlika egenskaper är i stället den självklara lösningen att en gemensam avelssatsning görs.

En allvarligt menad satsning på en tjänstehundsavel måste med absolut nödvändighet vara långsiktigt syftande. Det kan ta i storleksordningen tio år från starten tills man ser ett verkligt resultat i form av en hög andel av de producerade hundarna som håller måt-

tet som tjänstehundsämnen och som kommer att fungera länge och bra i tjänst. De genetiska förbättringar man sålunda lyckas åstadkomma under lång tid och till relativt stora kostnader kan dock gå till spillo på mycket kort tid. Just detta hände i början av 1990-talet då riksdagen beslutade att avelsverksamheten vid dåvarande Statens hundskola skulle bedrivas utifrån affärsmässiga principer och ombildade skolan till ett aktiebolag (se avsnitt 3.3.2). För att snabbt uppnå balans i budgeten såg dåvarande Hundskolan ingen annan utväg än att upphöra med det systematiska avelsarbete som bedrivits under flera decennier. Värdefulla avelsdjur belades med avelsförbud och såldes som vanliga tjänstehundar. I och med att det unika avelsmaterialet skingrades omintetgjordes även allt potentiellt framtida utfall av de stora investeringar som gjorts under åren för att bygga upp avelspopulationen.

I lägen där en myndighet måste genomföra besparingar eller av andra skäl är tvungen att välja att prioritera vissa verksamheter på bekostnad av andra, finns risk att tjänstehundsverksamheten används som intern budgetregulator. Men just när det gäller avelsverksamhet är det alltså inte möjligt att göra besparingar som går utöver vad som är genetiskt möjligt utan att det får ödesdigra följder. Den nedlagda avelsverksamheten i Sollefteå, med allvarlig brist på tjänstehundsämnen som följd, torde tala sitt tydliga språk. För att säkra försörjningen av hundar på sikt måste förutsättningar skapas för en tjänstehundsavel som präglas av en långsiktig planering. Regeringen måste ansvara för att detta kommer till stånd och skapa en struktur som garanterar att verksamheten fortgående upprätthålls.

De i dag förekommande statligt ägda eller med statliga medel inköpta tjänstehundarna kan utifrån vilka egenskaper som är önskvärda att de besitter indelas i två kategorier, bevaknings-, sök- och skyddshundar respektive ledarhundar. I den första kategorin ingår Försvarsmaktens bevakningshundar och ammunitionssökande hun– dar, Polisens övs-hundar (”klassiska” polishundar) och olika typer av specialsökhundar samt Tullverkets och Kriminalvårdens narkotika– sökhundar. Den andra kategorin består endast av ledarhundar för synskadade. Den enda av de nämnda hundtyperna som i dag har skyddsdressyr är polisens övs-hundar. I kapitlen 3 och 4 redogörs för de olika hundtypernas användning och önskvärda egenskaper. Framför allt när det gäller vilka mentala egenskaper hundarna bör ha finns relativt stora skillnader mellan de två kategorierna. De kan därmed inte omfattas av samma avelsmål. Det finns även vissa

skillnader mellan de olika tjänstehundstyperna i kategorin bevaknings-, sök- och skyddshundar. På ett fysiskt plan föredrar användarna när det gäller sökhundar, till exempel narkotikasökhundar, i vissa sammanhang mindre och lättare hundar än vad som är önskvärt för en bevakningshund eller en övs-hund. När det gäller mentala egenskaper finns inga avgörande skillnader, även om Polisen som övs-hundar föredrar hundar med större benägenhet att visa aggressivitet än vad som är önskvärt för övriga hundtyper.

De tjänstehundsämnen som är svårast att finna är de som är lämpliga att utbilda till bevaknings-, övs-, och ledarhundar. Användarna har rapporterat att det periodvis kan vara svårt även att finna sökhundsämnen. En anledning till att det ändå är jämförelsevis enklare att rekrytera sökhundsämnen, är att det finns betydligt fler raser som har fysiska förutsättningar att kunna fungera som sökhundar. Rekryteringsbasen blir därmed betydligt större.

Mot denna bakgrund föreslår jag att regeringen tillser att det upprättas ett avelsprogram som har som inriktning att producera hundar som i mentalt hänseende är lämpade som bevaknings- skydds- och sökhundar, och när det gäller fysiska egenskaper i första hand som bevaknings- och skyddshundar. När det gäller ledarhundar kompliceras bilden av att det den 12 maj 2005 beslutades om ett nytt upphandlingsförfarande för ledarhundar (prop. 2004/05:84; bet. 2004/05:SoU17; rskr. 2004/05:241). Upphandlingsförfarandet kan enligt propositionen och utskottsbetänkandet förväntas ge en ökad produktion av ledarhundar. Jag är dock inte övertygad om att dessa åtgärder kommer att ge önskat utfall, framför allt inte på lång sikt. Därför föreslår jag att regeringen tillser att det inom ramen för den enhet som måste skapas för att ombesörja avelsprogrammet för bevaknings- skydds- och sökhundar, upprättas beredskap för att produktion av ledarhundsämnen med kort varsel skall kunna igångsättas och full behovstäckning på sikt uppnås. I ett inledningsskede är det dock endast motiverat att kontrollera en avelspopulation med ett gemensamt avelsmål enligt ovan. Att etablera systematisk avelsverksamhet med skilda avelsmål för bevaknings-, sök- respektive skyddshundar är dels inte motiverat eftersom det i så stor utsträckning är samma egenskaper man söker hos de olika hundtyperna, dels för att flera avelsmål förutsätter flera avelspopulationer; antalet hundar som måste kontrolleras blir alltså betydligt större och verksamheten därmed dyrare. Den lämpligaste rasen att använda vid avel för bevaknings-, sök- och skyddshundar torde vara schäfer, dels på grund av att schäfer är

den vanligaste tjänstehundsrasen sett i både ett nationellt och ett internationellt perspektiv, dels för att schäfer fortfarande är den ras där det finns flest hundar med för tjänst lämpliga egenskaper (se även kapitel 4). Givet de unikt goda förutsättningar – bland annat i form av SKK:s omfattande databas - som råder i Sverige för att bygga upp ett fungerande avelsprogram för tjänstehundar, finns anledning att uttrycka stora förhoppningar om framtida exportmöjligheter vad gäller kvalificerade hundar, och även i fråga om dokumentation med mera för forskningsändamål (se vidare avsnitt 2.2.3).

Inom ramen för den föreslagna avelsverksamheten är det befogat att innefatta även fodervärdsverksamhet, det vill säga utplacering av födda valpar hos fodervärdar tills de uppnått en tillräcklig ålder för att kunna rekryteras av användarna och sättas i dressyr (ungefär ett och ett halvt år). Skälet är bland annat att det finns mycket stora vinster att göra om man kan kontrollera och se till att valparna och de unga hundarna får en stimulerande uppväxt och en lämplig uppfostran.

2.2.2. Struktur på och ledning av tjänstehundsproduktion för statliga ändamål

För att tillse att ett avelsprogram upprättas och drivs skall regeringen skapa en organisation, här benämnd Huvudmannen, att ansvara för detta. Här kan fyra olika organisationslösningar övervägas: en stiftelse, ett statligt bolag, en ny myndighet respektive ett inordnande i en befintlig myndighet. Regeringen bör närmare bereda formerna för lämplig organisationsform. Huvudmannen skall vara fristående från de statliga tjänstehundsanvändarna men till sig knyta representanter för dem som berörs – i ett första skede Försvarsmakten, Polisen, Tullverket och, eventuellt, Kriminalvårdsverket - samt avels- och annan vetenskaplig expertis. Samverkan skall även ske med privata uppfödare.

Det går inte att lösa bristen på bra tjänstehundsämnen utan ett över en större population tillämpat och gemensamt avelsprogram. Av avsnitt 2.2.1 framgår att privata uppfödare inte har förutsättningar att kunna klara detta. Av ekonomiska skäl – det är mycket kostsamt att äga och föda upp ett stort antal hundar – är det inte heller rimligt att hela produktionsapparaten inlemmas i någon statlig

institution. Endast en förening av statliga resurser och kompetens med privata uppfödares praktiska erfarenheter och totalt stora tillgång till hundar ger en framkomlig väg att skapa fullgoda tjänstehundar till rimliga kostnader.

För att åstadkomma en systematisk avel måste avelsverksamheten styras av en statlig huvudman och de avgörande besluten fattas av personer som har en oberoende ställning i förhållande till köparna av de tjänstehundsämnen som produceras. De statliga tjänstehundsanvändarna måste dock tillåtas ha inflytande på hur verksamheten bedrivs. En framgångsrik avel är i högsta grad beroende av ett gott samarbete mellan alla inblandade parter. Det är användarna som vet mest om vilken typ av hundar de behöver, något som är avgörande då avelsmål formuleras. För att kunna göra bästa möjliga avelsvärdering av hundarna, och därigenom kunna selektera de bästa hundarna för avel, måste det även finnas ett effektivt system där hundarnas prestationer i tjänst, skador och sjukdomar med mera dokumenteras och återrapporteras till avelsansvariga. Över huvud taget utgör dokumentation av hundarnas egenskaper, prestationer, sjukdomar med mera, tillsammans med ett väl fungerande samarbete, grunden för att lyckas. Dessa delar måste därför med absolut nödvändighet fungera väl. Genom samverkan skapas också bättre förutsättningar att kunna bedriva olika typer av utvecklingsprojekt. Jag bedömer slutligen att inflytande från och samverkan med de statliga tjänstehundsanvändarna kommer att utgöra en viktig grund för deras vilja att rekrytera hundar ur den statligt styrda tjänstehundsaveln.

Den föreslagna organisationen skall ägna sig åt ämnesproduktion, det vill säga produktion av hundar lämpliga att dressera till tjänstehundar. Ett gemensamt forum av det slag som skissats ovan kan dock förväntas få positiva effekter utöver det som gäller ämnesproduktionen genom att utgöra en naturlig plattform för samverkan även på andra områden. I dag finns lite formellt samarbete i hundfrågor mellan de myndigheter som nyttjar tjänstehundar. Detta är olyckligt eftersom det finns uppenbara beröringspunkter mellan de olika hundverksamheterna. Ett mer utvecklat utbyte av erfarenheter och gemensamma satsningar på olika områden, till exempel utveckling av dressyrmetoder, utbildning av personal och bidrag till relevant forskning, kan därför förväntas resultera i en effektivare hundverksamhet även ur ett mer övergripande perspektiv.

Till verksamhetens styrgrupp skall även knytas nödvändig avelsexpertis och vetenskaplig kompetens. Ett alternativ är att formerna för detta löses i sin helhet av huvudmannen. Ett annat alternativ är att regeringen fastställer vissa ramar genom att uppdra åt Sveriges lantbruksuniversitet att bedriva för tjänstehundsverksamheten relevant forskning samt att ingå i en ”vetenskaplig referensgrupp” till huvudmannen.

Jag kan se fyra olika organisationslösningar som mer eller mindre bra skulle kunna tillgodose dessa behov, nämligen en stiftelse, ett fristående statligt bolag, en egen myndighet eller ett inordnande i någon befintlig myndighet. I samtliga fall är samarbete med avnämare och privata uppfödare en förutsättning. Utredningen har inte haft möjlighet att i detalj penetrera de alternativa lösningarna och ge ett genomarbetat svar på vilken som är att föredra. Detta bör därför beredas ytterligare av regeringen. Det finns vissa för- och nackdelar med respektive lösning som är uppenbara:

 • En av regeringen bildad stiftelse skulle ha den fördelen att den inte kan läggas ned exempelvis som en följd av politiska ställningstaganden. I den meningen uppfyller en stiftelselösning det i avelssammanhang så viktiga kravet på långsiktighet. Dock är det inte tillåtet för en stiftelse att bygga sin verksamhet på förutsättningen att den kommer att tillföras årliga anslag från stiftaren. Detta innebär två tydliga nackdelar. För det första måste initialt ett mycket stort belopp avsättas som stiftelsekapital om stiftelsen skall ha några möjligheter att bygga upp en väl fungerande avelsverksamhet, något som kan ta i storleksordningen tio år. För det andra är risken stor att stiftelsen även sedan den passerat uppbyggnadsskedet inte kan klara att bära sina kostnader enbart genom intäkter från försäljning av tjänstehundsämnen. Skälet till detta är de brister i de marknadsmässiga förutsättningarna som redogjorts för under rubriken Problembeskrivning och –analys i avsnitt 2.2.1. Lönsamhet på lång sikt förutsätter att stiftelsen finner kunder utöver de svenska statliga användarna. Det kan handla om såväl statliga och privata utländska köpare som om privata svenska tjänstehundsanvändare. Även om förutsättningarna för en exportframgång vad gäller produktion av högkvalificerade tjänstehundsämnen måste betraktas som unikt goda i Sverige, vore det fel att utgå från att detta blir verklighet.
 • Ett fristående statligt bolag med i bolagsordningen klart angivna verksamhetsmål kan vara en möjlig lösning. I bolagsordningen ges de långsiktiga målen samtidigt som en klar avgränsning kan ske för att tydliggöra den centrala uppgiften och utesluta expansion till verksamheter som bör skötas av andra. Staten har också möjlighet att utöva sin ägarstyrning genom styrelsens sammansättning.

Staten har företag som syftar till att vara värdeskapande på marknadsmässiga villkor. Bland de statliga företagen finns också över 20 bolag som har i uppgift att verka för särskilda samhällsintressen. För dessa bolag behöver kraven på avkastning inte ske i ekonomiska termer. Däremot ställs höga krav på tydlighet i målen och en aktiv ägarförvaltning för dessa företag. Målen för statliga företag med samhällsintressen skall baseras på kvalitativa parametrar härledda ur samhällsekonomiska eller sektorpolitiska mål samt krav på resultat och effektivitet.

Ett statligt bolag med ansvar för produktion av tjänstehundar bör i likhet med andra statliga företag sortera under Näringsdepartementet. Samverkan med användarna av tjänstehundar bör givetvis ske men ett bolag kan vara en i förhållande till användarna fristående aktör vilket kan vara till viss fördel. Om bolaget skulle lyckas finna en fungerande marknad för högkvalitativa tjänstehundsämnen kan det på sikt privatiseras.

Även om staten anger långsiktiga mål i bolagsordningen blir ett statligt bolag beroende av ägartillskott via statsbudgeten. För att infria de uppställda målen kan de nödvändiga resurserna beräknas. En svaghet i bolagskonstruktionen är dock att det inte helt går att garantera att nödvändiga resurser långsiktigt ställs till förfogande. Det kan dock hävdas att staten genom inrättandet av ett bolag och fastställande av ändamål ikläder sig ett långsiktigt åtagande.

Ett statligt bolag har att verka på marknaden utifrån samma förutsättningar vad gäller kvalitet som föreslås gälla för alla producenter av tjänstehundar. Ett statligt engagemang kommer att kräva en lokal infrastruktur som är nödvändig för att klara den volym som krävs för en långsiktigt hållbar professionell avel. Ett statligt bolag blir ett komplement för att upprätthålla kravet på långsiktighet och inte en konkurrent till de privata aktörerna inom området som nästan alla är små eller mycket små företag.

 • En egen myndighet för produktion av kvalificerade tjänstehundsämnen skulle vara den konventionella lösningen i den meningen att verksamheten skulle syfta till tillgodose ett samhällsbehov som inte marknaden klarar att lösa. En myndighet ges via statsbudgeten medel för att bedriva sin verksamhet. Erfarenheterna från Hundskolan i Sollefteå (se avsnitt 3.3.2) visar dock på svårigheter att trygga att en sådan myndighet i det mycket långa perspektivet får lämpligt avvägda resurser och dessutom förmår använda dem kostnadseffektivt. En myndighetslösning i kombination med ett riksdagsbeslut som uttrycker värdet av en långsiktig avelsverksamhet för olika typer av tjänstehundar utgör grund för framtida årliga anslag på lämplig nivå. En tydlig avgränsning av uppgifter formulerade i myndighetens instruktion skapar förutsättningar för en kostnadseffektiv drift.
 • Ett inordnande av en statlig tjänstehundsavel i en befintlig myndighet är på flera sätt en tilltalande lösning. Ett svårlöst problem är emellertid att det egentligen inte finns någon myndighet som har självklara förutsättningar att klara detta. Försvarsmakten håller på att bygga upp en egen avelsverksamhet för att trygga den egna försörjningen med tjänstehundsämnen. Denna verksamhet skulle i princip kunna utvidgas till att omfatta produktion av ämnen avsedda även för andra användare. Polisen har uppgivit att de, under förutsättning att de tillförs tillräckliga resurser, är beredda att starta avelsverksamhet för att täcka både egna och andras behov av kvalificerade hundar. Mot bakgrund dels av de erfarenheter som gjordes vid Hundskolan i Sollefteå, dels av den information utredningen erhållit om den nuvarande statligt stödda hundverksamheten, gör jag bedömningen att en lösning där polisen eller Försvarsmakten är huvudman för produktion av tjänstehundsämnen även till andra användare än sig själva tyvärr saknar förutsättningar att kunna fungera. I bägge fallen handlar det om att det absolut nödvändiga samarbetet mellan användarna inte kan garanteras om en av dem är huvudman för verksamheten. Vidare bedömer jag att vare sig Jordbruksverkets eller Djurskyddsmyndighetens inriktning gör dem lämpliga som huvudmän. Sveriges lantbruksuniversitet har uppgivit att även om de gärna bistår med processtöd i en framtida statlig avelssatsning vare sig kan eller vill de ha någon ledande funktion för verksamheten som helhet.

2.2.3. Uppgifter för huvudmannen

Huvudmannen skall ha som uppgift att arbeta med styrning, planering och utveckling av verksamheten med tjänstehundsavel, samt att ombesörja fodervärdsverksamhet. Beträffande den rent praktiska uppfödningen skall strävan vara att genomföra en betydande del hos privata uppfödare genom att upprätta samarbetsavtal. Som kärnverksamhet bör en begränsad kennelverksamhet bedrivas av huvudmannen. Huvudmannen skall även svara för att för avels– programmet nödvändig dokumentation om sjukdomar, tester, prov och andra resultat för relevanta hundar insamlas och registreras. Tjänsten att upprätthålla en databas med alla relevanta uppgifter för en strukturerad tjänstehundsavel bör köpas av Svenska Kennelklubben.

Bakgrund

En arbetande tjänstehund är frukten av en lång rad insatser. Den föreslagna verksamheten med produktion av tjänstehundsämnen kommer att vara direkt inblandad endast i delar av denna kedja. Däremot kommer ämnesproduktionen att beröras i större eller mindre utsträckning av samtliga steg i processen. För att tydliggöra mina förslag angående huvudmannens uppgifter och sätta dem i sitt sammanhang, samt för att visa hur olika delar av tjänstehundsverksamheten beror av varandra, finns det anledning att ge en översiktlig bild av hela kedjan av insatser som formar den färdiga hunden. Beskrivningen skall läsas med den reservationen att detta inte är en statisk process; den kan se ut på olika sätt på olika platser vid olika tidpunkter. Jag har utgått från vad jag uppfattat som gängse praxis i Sverige i dag i kombination med vad jag ser som den föreslagna ämnesproduktionens plats i sammanhanget.

Det första steget då en tjänstehund skall tas fram är, något förenklat, att finna de föräldradjur som nedärver önskvärda egenskaper. För att kunna välja rätt föräldradjur måste man för det första veta vilka egenskaper som är önskvärda, man måste ha ett tydligt avelsmål. För det andra måste egenskaperna vara mätbara på ett tillförlitligt sätt, och tillräckligt många hundar måste vara kartlagda

på samma sätt; endast de hundar för vilka de egenskaper som är av intresse har registrerats kan komma i fråga för avel. Ju fler hundar man har att välja bland, desto snabbare avelsframsteg är möjligt. Modern husdjursavel bygger på att man vid avelsurval tar hänsyn inte bara till de enskilda djurens resultat, utan även till släktingars. Med hjälp av olika statistiska metoder kan man då göra en säkrare skattning av det som i praktiken är det mest intressanta, nämligen vad hundarna nedärver till sin avkomma. Denna nedärvningsförmåga brukar benämnas ”avelsvärde”. Utarbetande och utvärdering av olika mätmetoder och registreringar samt statistiska analyser av hundarnas resultat till grund för individuella avelsvärden är mycket komplicerat. En systematisk avelsverksamhet förutsätter ett samarbete mellan flera olika slag av gedigna praktiska och vetenskapliga kompetenser.

Efter att en hane och en tik parats skall tiken tas om hand fram till valpning. Tills valparna är minst åtta veckor gamla bor de tillsammans med tiken. Under denna period kan man genom socialisering och miljöberikning förbättra valparnas förutsättningar att utvecklas i önskvärd riktning. Då valparna separeras från tiken placeras de ut hos fodervärdar som har hand om hundarna fram till ungefär 1½ års ålder. Under fodervärdstiden finns stora möjligheter att forma hundarna så att förutsättningarna ökar för att de skall kunna fungera i tjänst. För att uppnå ett lyckat resultat är det en fördel om fodervärdarna väljs med omsorg, om de får utbildning om hur de skall hantera/träna hundarna och om en ”valputvecklingsexpert” kan bistå med fortlöpande utbildning/rådgivning/träningshjälp. Även utarbetandet av effektiva valputvecklingsprogram gynnas av samverkan mellan både praktisk och vetenskaplig kompetens.

Vid cirka 1½ års ålder sätts de hundar som befunnits ha de rätta egenskaperna i dressyr under 4–12 månader beroende på vilken typ av tjänstehund det rör sig om, hur lättränad hunden är, hur skicklig dressören är och vilka förutsättningar för dressyr som råder i övrigt (teknisk support, hur många hundar dressören arbetar med samtidigt och så vidare). Polisens och Tullverkets hundar dresseras i dag inte av yrkesdressörer utan av de hundförare som sedan skall använda hundarna i tjänsten (se avsnitt 3.3.3 – 3.3.4). I dessa fall är alltså ”dressören” och ”hundföraren” en och samma person. För att avgöra om en hund är värd att sätta i dressyr genomgår den en eller flera testprocedurer. Såväl testerna i sig som de personer som utför dem måste kunna förutsäga hundarnas förutsättningar på ett till-

förlitligt sätt. Dressören måste dels ha kunskaper om hur man tränar hundar, dels ha en förståelse för hur hunden skall användas i tjänst. Då hunden är färdigdresserad skall den genomgå någon form av ”examensprov” som visar att den besitter alla de färdigheter som krävs. Den placeras därefter hos en hundförare som dels skall klara av att föra hunden i tjänst, dels underhålla/ytterligare utveckla hundens dressyr. Detta förutsätter att hundföraren utbildats för dessa uppgifter vilket i sin tur innebär att det måste finnas instruktörer.

Ledning

För att tjänstehundsproduktionen skall kunna bedrivas på ett effektivt sätt räcker det inte med att uppfödare, fodervärdar, valputvecklingsexperter, egenskapsbedömare, dressörer och hundförare är duktiga på att fostra, bedöma, producera eller föra hundar per se. Ett rationellt avelsarbete, vilket utgör grunden för produktionen, kräver dessutom att de har förmågan och viljan att på ett systematiskt, objektivt och samstämmigt sätt registrera olika variabler som bedömts som väsentliga och som ingår i skattningen av avelsvärden. Detta förutsätter inte bara utbildning av dessa personer, utan även ett väl organiserat och strukturerat registrerings- och återrapporteringssystem, vilket i sin tur kräver ett väl fungerande samarbete mellan alla inblandade parter. Detta i sin tur förutsätter en i förhållande till användarna opartisk ledning. En av huvudmannens viktigaste uppgifter måste därför vara att utifrån en ledande ställning skapa samsyn mellan övriga inblandade parter kring de delar av tjänstehundsverksamheten som är av betydelse för ämnesproduktionen.

Som en följd av den genetiska variationen och skillnader i uppväxtförhållanden kommer olika hundar att vara lämpliga för olika uppgifter. En viktig uppgift för huvudmannen kommer att vara att se till att producerade ämnen utbjuds till försäljning utifrån objektiva och opartiska kriterier. Erfarenheter från den statliga hundskoleverksamheten i Sollefteå visar nämligen att det finns risk att användarna värderar ämnena som generellt mer eller mindre bra, och att alla givetvis vill ha de ”bästa” hundarna. För att undvika samarbetssvårigheter finns alltså starka skäl att vinnlägga sig om en saklig bedömning av hundarna. Hundar som inte är lämpliga till vare sig bevaknings-, skydds- eller sökhundsutbildning (eller,

eventuellt, i framtiden ledarhundsutbildning) inom Polisen, Försvarsmakten, Tullverket eller Kriminalvården kan fungera som andra typer av tjänstehundar som mögelhundar eller väktarhundar, eller som tävlings- eller sällskapshundar. Vissa kommer naturligtvis, som i all djuruppfödning, att behöva avlivas av djurskydds- eller säkerhetsskäl. Viktigt är dock att alla hundar som kan utnyttjas för något ändamål säljs och ger intäkter till verksamheten. Även detta motiverar att huvudmannen ser till att väl fungerande metoder att testa eller bedöma hundars lämplighet för olika ändamål utarbetas och används.

Dokumentation

Ett område där huvudmannen måste ha en ledande och samordnande funktion gäller dokumentation. Betydelsen av god dokumentation kan knappast överskattas när det gäller förutsättningarna för att lyckas med ett systematiskt avelsarbete. Enkelt uttryckt kan ett avelsarbete aldrig bli bättre än vad som medges av den dokumentation som urvalet av avelsdjur måste baseras på. Huvudmannens uppgifter i detta sammanhang innefattar bland annat att upprätta rutiner för rapportering av hundarnas resultat och status i olika avseenden från födelse till död, att skapa en databas för detta ändamål och att se till att allt detta fungerar och sköts. Svenska Kennelklubben (SKK) registrerar ungefär 70 procent av alla Sveriges hundar. Totalt registreras årligen fler än trehundratusen uppgifter fördelade på ungefär 60 000 valp- och importregistreringar, 100 000 prov- och tävlingsresultat, 50 000 veterinärresultat och 120 000 utställningsresultat. Sedan år 1976 registreras alla uppgifter i databaser. SKK:s register är unikt i sitt slag i världen. SKK har uppgivit för mig att det finns möjlighet att anpassa och utveckla registren efter de statliga tjänstehunds–användarnas behov och registrera ytterligare sjukdomar, tester, prov och andra resultat utöver vad som görs i dag. Jag anser att tjänsten att upprätthålla en databas med alla relevanta uppgifter för en strukturerad tjänstehundsavel bör köpas av SKK. Dels finns redan kompetens och erfarenhet av att föra denna typ av register inom klubben, dels kan man då på ett enkelt sätt dra nytta av alla de uppgifter som redan finns om de svenska hundarna.

Planering

Huvudmannen måste vidare ansvara för planering, vilket omfattar att upprätta avelsmål, utarbeta system för och genomföra avelsvärdering, prognosticera antal hundar som behöver födas upp med mera. Även dessa delar skall givetvis utföras i samråd med användarna.

Forskning och utveckling

Ytterligare ett område som jag anser skall omfattas av huvudmannens uppgifter gäller samordning av olika utvecklingsprojekt samt att skapa förutsättningar för forskning. Merparten av tidigare nämnda uppgifter kräver stöd av vetenskapliga kompetenser för att kunna utföras effektivt. För att attrahera sådan kompetens att engagera sig i verksamheten bedömer jag att det skulle vara gynnsamt om huvudmannen kunde erbjuda förutsättningar att även bedriva rent forskningsarbete på den kontrollerade avelspopulationen. Resultaten av sådan forskning skulle dessutom komma tjänstehundsverksamheten till godo. I ett omfattande samarbete mellan SLU, SKK och djurförsäkringsbolaget Agria - inom ramen för projekt Hundavel, hundhälsa och hundars utfodring och motion - har redan internationellt uppmärksammade framsteg nåtts avseende svenska hundars hälsa. Att återuppta en tidigare väl utvecklad samverkan mellan tjänstehundsektorn och dessa aktörer skulle gagna bägge parter och samhällets intresse av friska tjänstehundar och minskade kost– nader för kassationer. Som exempel på forskningsområden av direkt betydelse för tjänstehundsektorn kan nämnas: 1. Metoder för urval av avelsdjur och tjänstehundsämnen med utnyttjandet inte bara av individstatus utan också av beräknade avelsindex baserat på närbesläktade individer.

2. Program för hantering av valpar och unghundar samt en berikning av miljön för att skapa bästa förutsättningar för tjänstbarhet.

3. Värdering av optimal utfodring vid avel under uppväxt och i tjänst.

En förutsättning för både forskning, utvecklingsarbete och en utvärdering av verksamheten är, återigen, en strukturerad dokumentation av alla tjänstehundar från födelse till död. Med en likvärdig dokumentation inom olika tjänstehundssektorer skulle det vara möjligt att utvärdera och jämföra utfall och effekter av olika interventioner (avelsurval, utfodring, hantering med mera). Med en väldokumenterad ”process” och validerade framsteg i avelsarbete, tjänstbarhetsutfall och tjänstgöringstid skulle svensk tjänstehundsverksamhet vara konkurrenskraftig också på den internationella marknaden.

Fodervärdsverksamhet

Jag har tidigare nämnt att den föreslagna produktionen av tjänstehundsämnen bör innefatta fodervärdsverksamhet (avsnitt 2.2.1). Arbetet med detta, till exempel rekrytering och utbildning av fodervärdar samt viss inspektionsverksamhet, leds och samordnas lämpligen av huvudmannen. Sannolikt finns goda möjligheter att bedriva detta arbete i nära samråd med olika myndigheter och privata och ideella intressenter - till exempel Svenska Brukshundklubben (SBK) - som har hundverksamhet. Exempelvis borde det vara möjligt att finna kvalificerade fodervärdar bland de statliga tjänstehundsanvändarnas hundförare eller bland SBK:s bruks- och tjänstehundsintresserade medlemmar. Fodervärdarna har stor betydelse för hundarnas chanser att utvecklas till dugliga tjänstehundsämnen. Därför finns det anledning för huvudmannen att utveckla olika åtgärder ämnade att stimulera duktiga personer att engagera sig som fodervärdar. Jag tänker då inte i första hand på omfattade ekonomisk ersättning, utan snarare att exempelvis organisera seminarier för fodervärdarna, att låta dem vara delaktiga i hundarnas utveckling även efter att de lämnat dem ifrån sig och så vidare.

Samarbete privata uppfödare

Det skulle bli mycket kostsamt för en myndighet, ett bolag eller en stiftelse att själv äga och hålla alla hundar som krävs för att genomföra ett systematiskt avelsarbete. Den struktur som skulle behöva skapas för att ombesörja detta, innefattande hundgårdar, hundskötare, administration med mera, skulle hamna på en mycket hög kostnadsnivå jämfört med motsvarande verksamhet hos enskilda privata uppfödare. En kärnpunkt i mina förslag är därför att huvudmannen skall sträva efter att upprätta samarbetsavtal med privata uppfödare och låta en stor del av själva uppfödningen ske hos dessa. Jag har inte haft möjlighet att i detalj utreda hur ett sådant samarbetsavtal bör utformas. Jag har dock identifierat några nyckelpunkter. Det råder inget tvivel om att människor som på olika sätt sysslar med hundar ofta är mycket engagerade och att hundbranschen som helhet i stor utsträckning drivs av ideella krafter. De privata uppfödare som inriktar sin verksamhet på bruks- och tjänstehundar utgör inget undantag. Det är också fullt klart att uppfödare såväl som många andra hundintresserade personer ofta har mycket bestämda uppfattningar om hur exempelvis en bra hunduppfödning skall bedrivas. För att lyckas i strävandena att få till stånd ett samarbete med privata uppfödare måste därför båda parter vinna på det. Följaktligen skall de privata uppfödarna betraktas som samarbetspartners och inte som en resurs som kan utnyttjas och styras för uppfyllande av de egna ändamålen. Samtidigt måste givetvis det upprättade avelsprogrammet följas av alla inblandade för att önskvärt avelsframsteg skall kunna uppnås. Ett exempel: Förslagsvis skall i första hand de uppfödare som har tikar som uppfyller de av huvudmannen fastställda kraven på dokumentation och kvalitet och som är intresserade av att delta erbjudas att ansluta sig till programmet enligt de regler som gäller i fråga om urval, veterinära kontroller, testprocedurer, miljöberikning för valparna och så vidare. Huvudmannen förbinder sig att till marknadspris köpa en viss andel av - alternativt har förköpsrätt på - valparna efter tiken, och uppfödaren får tillgång till hanhundar som huvudmannen kontrollerar.

Ytterligare ett viktigt skäl till att privata uppfödare skall erbjudas att delta i avelsprogrammet är att tillgodose kraven på fri konkurrens. Ett genomförande av mina förslag torde underlättas ur konkurrenssynpunkt om de privata aktörer som vill och som uppfyller de i avelsprogrammet uppställda villkoren har möjlighet att delta i

den åtminstone i ett inledningsskede statligt finansierade produktionen av tjänstehundsämnen.

Om privata uppfödare involveras i avelsarbetet kommer dessutom att ske ett utflöde till den privata schäferpopulationen av ur tjänstesynpunkt förstklassigt genetiskt material. Detta innebär inte bara att schäferstammen kommer att påverkas mot mer arbetsvilliga hundar, utan även att exempelvis olika hälso- och rädsleproblem kan förväntas minska, något som är viktigt inte minst i djurskyddshänseende. I viss mån kan detta även ses som en sorts försäkring inför framtiden, om tjänstehundsaveln - trots ansträngningar att försäkra sig om långsiktighet - skulle läggas ned. En ytterligare försäkring i detta avseende vore för övrigt om huvudmannen kunde åläggas att med jämna mellanrum frysa in sperma från avelshundar.

Tidigare statlig hundskoleverksamhet innefattade bland annat dressyr av tjänstehundar, kurser för privata hundägare, djursjukvård och förlagsverksamhet. Mina analyser visar att det statliga ansvaret i dag inskränker sig till att försörja användarna med kvalificerade tjänstehundsämnen. Mina förslag omfattar därför i sin helhet en renodlad ämnesproduktion. Tillsammans med det samarbete med privata uppfödare jag beskrivit utgör detta grund för att ett genomförande av mina förslag har betydligt bättre förutsättningar att kunna bedrivas med ekonomisk effektivitet än vad som annars skulle ha kunnat befaras utifrån tidigare erfarenheter.

Statlig kennelverksamhet

Det är kostsamt att bedriva institutionaliserad hunduppfödning. Bland annat därför har jag föreslagit att en statlig tjänstehundsavel bör sträva efter att samarbeta med privata kennlar i fråga om själva uppfödningen. Icke desto mindre anser jag att det finns flera starka skäl för huvudmannen att bedriva viss rent praktisk uppfödning. För det första går det inte att utgå från att det vid varje given tidpunkt går att få fram tillräckligt antal valpar via privata uppfödare, framför allt inte i ett inledningsskede, utan huvudmannen måste genom egen uppfödning kunna parera fluktuationer i produktion och efterfrågan. För det andra bedömer jag att en centraliserad kennelverksamhet kommer att underlätta flera typer av utvecklingsarbeten, till exempel i fråga om miljöberikning, valptester och inlärning hos valpar. Möjligheterna till forskning kom-

mer även att främja kontakterna med för verksamheten i övrigt nödvändig vetenskaplig kompetens. För det tredje utgör en egen kennel en försäkring om den viktiga praktiska förankringen hos beslutande. Eventuellt kan den egna uppfödningen bedrivas inom ramen för någon befintlig hundverksamhet, till exempel hos Försvarsmakten, varigenom samordningsvinster i fråga om hundgårdar, hundskötare med mera skulle kunna tillvaratas.

2.2.4. Kontrakterade räddningshundar

Jag föreslår att regeringen överväger att för räddningshundar införa en ordning liknande den som gäller för Försvarsmaktens ammunitionssökande hundar, det vill säga att hundförare kontrakteras med skyldighet att inställa sig för tjänstgöring under en given period.

Enligt 3b § förordning (1988:1040) med instruktion för Statens räddningsverk har Räddningsverket uppdraget att hålla en internationell räddningsstyrka (Search and Rescue, SAR) i beredskap. I denna styrka ingår tolv räddningshundsekipage. För att säkerställa att tolv ekipage vid varje givet tillfälle är redo att med kort varsel - inom tio timmar - åka på ett internationellt uppdrag, är målet att ha 48 ekipage i beredskap. Det finns inget tvång för dessa att åta sig uppdrag; de består av privatpersoner med privata hundar som inte kontrakteras på något sätt. För att kunna uppfylla målet på 48 ekipage utbildas i dag cirka 50 räddningshundar med förare per år. Syftet är att skapa och vidmakthålla en pool med ungefär 200 utbildade ekipage ur vilken de 48 internationella ekipagen rekryteras.

Jag anser att kostnadseffektiviteten med ett system där det skall finnas 200 utbildade ekipage för att säkerställa att 12 stycken vid varje givet tillfälle skall kunna åta sig internationella uppdrag kan ifrågasättas.

Försvarsmakten upprätthåller ett liknande system som gäller ekipage med ammunitionssökande hundar och deras förare. Ekipagen skall kunna delta i alla typer av internationella insatser som Sverige åtar sig inom ramen för ekipagens kompetens och kan stationeras utomlands i upp till åtta månader. De skall även kunna användas för uppdrag inom Sverige. Föraren får utbildning, blir tilldelad en hund och skriver ett kontrakt som löper på ett år i taget. Genom kontraktet förbinder sig föraren att ha ständig beredskap att med kort varsel rycka in till utlandstjänst. Föraren är

fodervärd åt hunden och förbinder sig också att upprätthålla dess dressyr. Enligt kontraktet är föraren skyldig att göra kontroll- och repetitionsövningar fyra gånger per år under en vecka per tillfälle.

Det två modellerna att upprätthålla beredskap med räddnings- respektive amsökhundsekipage är inte helt jämförbara. Till exempel är räddningshundarna privatägda medan de amsökande hundarna utbildas och ägs av Försvarsmakten. Vidare kan överskottet på räddningshundar göra nytta nationellt, till exempel inom den kommunala räddningstjänsten. Likväl anser jag att det finns anledning för regeringen att överväga att för räddningshundar införa en ordning liknande den som gäller för Försvarsmaktens ammunitionssökande hundar, det vill säga att hundförare kontrakteras med skyldighet att inställa sig för tjänstgöring under en given period, och att antalet ekipage och därmed även kostnaderna för verksamheten kan minskas.

2.2.5. Finansiering

De föreslagna åtgärderna angående produktion av tjänstehundsämnen skall finansieras inom ramen för anslagen för regional utvecklingspolitik. De medel som behövs för att bedriva erforderlig forskning, inkluderande insatser på djurskyddsområdet, bör finansieras med medel ur Jordbruksdepartementets huvudtitel i de delar som avser forskningspolitik respektive djurskydd.

Staten måste ta ett ansvar för produktion av tjänstehundsämnen. För detta ändamål måste en struktur skapas för att styra, organisera och administrera verksamheten. Detta förutsätter en finansiering som, åtminstone inledningsvis, sker via allmänna medel.

Jag föreslår att produktionen av tjänstehundsämnen lokaliseras till en plats där det är möjligt att tillämpa principen att ge regionalpolitiskt stöd för sysselsättningsändamål. Verksamheten kan därigenom finansieras inom ramen för anslagen för regional utvecklingspolitik. Den plats man väljer bör i övrigt vara sådan att delar av redan befintlig infrastruktur kan utnyttjas och att regionala förvaltningar uttrycker beredvillighet att stötta verksamheten, samt att de lokala förutsättningarna även i övrigt är goda.

De delar av den föreslagna verksamheten som gäller forskning och insatser på djurskyddsområdet föreslås finansieras med medel

ur Jordbruksdepartementets huvudtitel i de delar som avser forskningspolitik respektive djurskydd.

Trots unikt goda förutsättningar i Sverige för att bygga upp en framgångsrik produktion av tjänstehundsämnen är det inte möjligt att utgå från att verksamheten ens på lång sikt kan bli helt självbärande. Med tiden kan huvudmannens intäkter från försäljning av kvalificerade tjänstehundsämnen emellertid förväntas öka, varvid den statliga finansieringen av verksamheten kan minskas i motsvarande omfattning. Satsningen på en systematisk ämnesproduktion kan även förväntas medföra att de statliga tjänstehundsanvändarnas kostnader för sina respektive hundverksamheter kommer att minska som en följd av förenklat rekryteringsförfarande, längre tjänstgöringstid hos hundarna och minskat behov av veterinärvård. Efterhand kommer därför även att finnas utrymme att via regleringsbreven för respektive användare tillföra huvudmannen resurser.

2.3. Övriga överväganden och kommentarer

2.3.1. Statligt finansierad produktion av tjänstehundsämnen

Eftersom tjänstehundsförsörjningen är problematisk inte bara i Sverige, utan även i vår omvärld, finns det skäl att vad gäller den föreslagna ämnesproduktionen på sikt sträva efter att genom samarbete över nationsgränserna åstadkomma samordningsvinster, breddad avelsbas med mera. Regeringen bör dock sörja för att det först byggs upp en inhemsk fungerande verksamhet. Därigenom är det möjligt att säkerställa att utfallet blir det önskvärda och att vi inte tvingas anpassa oss till en utveckling som inte motsvarar våra krav.

Många tjänstehundar steriliseras/kastrerade innan de träder i tjänst. Framför allt gäller detta ledarhundar. Inom den föreslagna avelsverksamheten måste därför finnas utrymme för att låta även färdigdresserade hundar som bedöms som särskilt intressanta för avelsändamål gå i avel i stället för att steriliseras/kastreras och användas till tjänst. En alternativ eller kompletterande lösning är att undersöka/utveckla möjligheterna att rutinmässigt spara sperma och/eller ägg eller praktisera reversibla kastrationsmetoder.

I ett inledningsskede kommer den föreslagna avelsverksamheten givetvis att vara beroende av att rekrytera avelsdjur ur redan befintlig hundpopulation. I denna rekryteringsprocess är det viktigt att

anskaffa hundar som nedärver egenskaper som ligger så nära det för verksamheten uppsatta avelsmålet som möjligt; ju bättre utgångsläget är desto snabbare når man målet. I detta sammanhang finns det all anledning att ta till vara den unika kunskapsbank om svenska hundar som finns tillgänglig genom Svenska Kennelklubbens register. När det gäller utländska hundar går det självfallet utmärkt att finna bra individer, men information om släktingar saknas ofta och därmed är det mycket svårt att bedöma vilka egenskaper som dessa hundar nedärver. Om det inte går att köpa de vuxna hundar som man vill ha borde en möjlighet vara att i stället köpa valpar efter väldokumenterade och kvalificerade föräldrar.

2.3.2. Statliga tjänstehundsanvändare

Erfarenheterna från den statliga hundskoleverksamheten i Sollefteå visar att tjänstehundsanvändarna ofta är ovilliga att låta aktiva tjänstehundar användas i avel. Eftersom det är just i tjänstgöringen som en hund verkligen visar vilka kvaliteter den besitter måste användarna visa flexibiliet i detta avseende. Ytterligare ett skäl är att det är ineffektivt att hålla hundar enkom för avelsändamål om de dessutom är lämpade för praktisk tjänst; en hund kan inte användas för avel året runt.

Den föreslagna produktionen av tjänstehundsämnen kommer sannolikt att medföra att användarna får möjlighet att köpa hundar som totalt sett är billigare för respektive myndighet än dagens hundar. Hundarna ur den systematiska tjänstehundsaveln kommer däremot inte att kunna konkurrera med det privata utbudet i fråga om inköpspris, detta mot bakgrund av att de privata hundar som erbjuds användarna dels ofta är omplaceringshundar som är svårplacerade hos privata hundägare, dels på grund av den ideella grunden för den privata hundproduktionen (se vidare avsnitt 2.2.1). De totalekonomiska vinsterna med hundarna ur den systematiska aveln visar sig i stället i form av lägre veterinärvårdskostnader, kortare dressyrtid, längre tjänstgöringstid och så vidare. Ur ett vidare samhällsekonomiskt perspektiv kan det konstateras att en systematisk avel är en förutsättning för att tjänstehundsverksamheten skall kunna garanteras. En systematisk avel i sin tur förutsätter avsättning för sin produktion. Inom polisen sköts inköpen av hundar lokalt hos de 21 polismyndigheterna. Det är inte rimligt att förvänta sig att budgetansvariga på lokal nivå, i trängda ekonomiska

lägen, kommer att beakta de mer långsiktiga ekonomiska vinsterna, vare sig de gäller den egna myndigheten eller samhället i stort. Därför skulle jag gärna se att Rikspolisstyrelsen överväger en ordning där inköp av tjänstehundsämnen handläggs på central nivå, förslagsvis genom att Rikskriminalpolisens polishundtjänst - som redan i dag i flera avseenden har ett övergripande ansvar för polisens hundverksamhet – tillförs resurser för detta ändamål.

2.3.3. Kortsiktiga åtgärder

Jag kan se ett antal åtgärder som de statliga tjänstehundsanvändarna bör vidta omgående, inte bara för att vinna tid i samband med ett genomförande av mina förslag, utan även för att de i sig själva kan förväntas ha viss effekt på tillgången till dugliga tjänstehundsämnen.

 • Användarna bör i samråd utveckla ett gemensamt dokumentationssystem där för verksamheten relevant information registreras. Min i kapitel 5 återgivna kartläggning av anskaffning, kassation med mera av hundar i tjänst visar att flera användares kontroll över sin respektive verksamhet i detta avseende kunde vara betydligt bättre. För en framtida avelssatsning är dokumentationens kvalitet av avgörande betydelse. I de fall vissa typer av uppgifter är sekretessbelagda borde det vara möjligt att upprätta rutiner där dessa registreras i en separat databas, medan övriga data görs tillgängliga i ett gemensamt register.
 • Jag har tagit del av ett antal rapporter som visar att de förhållanden och den fostran valpar och unghundar erbjuds är av stor betydelse för deras förutsättningar att utvecklas till tjänstehundsämnen. Därför finns det anledning att användarna etablerar fodervärdsverksamhet. Om en fungerande fodervärdsverksamhet byggs upp redan nu kan den sedan implementeras i den statliga ämnesproduktionen.
 • Av Polisens, Försvarsmaktens, Tullverkets och SRF:s samtliga hundar är endast 27 procent tikar. Bland polisens hundar är andelen 16 procent. Jag kan inte se några sakskäl till varför tikar generellt skulle vara sämre som tjänstehundar än hanhundar. Den ojämna fördelningen torde snarare bero på tradition. Om användarna i större utsträckning rekryterade tikar borde det alltså bli enklare att finna lämpliga hundar.
 • Användarna bör gemensamt och i samarbete med hundklubbarna verka för att skapa ett effektivt belöningssystem för uppfödare till hundar som rekryteras för tjänst. Framför allt handlar det om att tjänstehundsuppfödning måste ge ett gott renommé. Som grundstomme för detta torde en statlig avel krävas; det finns sannolikt många som vill ta fram bättre hundar men inte riktigt klarar det på egen hand, men i samarbete med andra och under statligt paraply skulle det fungera. Men även på kort sikt, tills en statlig avel fått effekt, torde denna typ av åtgärder kunna öka tillgången till bra hundar. Lämpliga åtgärder skulle kunna vara att användarna etablerar rutiner för återrapportering till uppfödarna; i dag är det många uppfödare till hundar i tjänst som inte ens vet att deras hundar är till exempel polis- eller minhundar. Det kan exempelvis handla om att årlig kontakt med uppfödaren tas av hundens förare. Det bör vidare skapas någon form av officiell titel som anger att en hund är tjänstehund som kan publiceras i hundens stamtavla och därigenom, tillsammans med hundens övriga titlar, vara en merit för hundens uppfödare. Förslagsvis skapas en titel för varje tjänstehundsanvändare (till exempel TjhFM, TjhPolis, TjhTull, TjhKrim och TjhLed). Användarna kan även arrangera seminarier, träningsläger eller andra typer av evenemang där särskilt engagerade uppfödare inbjuds att delta. Slutligen bör kennelnamn anges i anslutning till hundens namn vid all publicering.

3. Hundar, tjänstehundar och tjänstehundsverksamhet

3.1. Hunden – världens äldsta husdjur

3.1.1. Ursprung

Hunden är det djur som levt längst tillsammans med människan. De äldsta arkeologiska fynden av tamhund är cirka 14 000 år gamla, men genetiska studier tyder på att hunden domesticerades betydligt tidigare. Hundens närmaste vilda släkting är vargen. Från början är det troligt att hunden fyllde enklare funktioner som sällskap, väktare, nödproviant med mera. Med tiden lärde sig människan att ta hjälp av hunden även på andra områden, till exempel i samband med jakt, som boskapsvallare och –väktare och som stridshund på slagfältet.

3.1.2. Raser

Det faktum att hunden började fylla olika mer specialiserade uppgifter medförde att olika hundtyper utvecklades. ”Renrasiga hundar” är dock en betydligt modernare företeelse, som inte har existerat i någon större skala i mer än drygt 100 år. Det finns i dag fler än 400 hundraser världen över. I Sverige finns närmare 300 hundraser representerade.

Rasbegreppet kan definieras på olika sätt. Gemensamt för olika definitioner brukar vara att en grupp individer i något eller några avseenden skiljer sig från övriga individer inom arten. I naturen kan olika raser inom en art uppkomma genom att en grupp djur lever isolerade från och under andra miljöbetingelser än arten i övrigt. Genom en anpassning till sin specifika miljö utvecklar individerna i denna grupp efter ett antal generationer vissa karaktäristika som skiljer dem från övriga djur inom arten. Det kan, exempelvis bland

fåglar, handla om längre näbb, annan färg, annorlunda skyddsbeteende mot predatorer och så vidare.

Vad gäller domesticerade djur är raserna skapade av människan, eftersom det är vi som kontrollerar vilka djur som skall få reproducera sig. Specifikt för hundar är att det finns oerhört många raser vilket innebär att varje enskild ras består av ett genetiskt sett fåtal individer, detta beroende på att inkorsning av individer som inte tillhör rasen oftast inte tillåts av hundorganisationerna. Kravet för att kallas rasren bygger alltså på att bägge föräldrarna är rasrena, liksom deras föräldrar och så vidare ända tillbaka till den tidpunkt då rasen först godkändes. De individer som då utgjorde populationen är alltså anfäder till samtliga individer i dagens population.

3.2. Hunden i dag

En kortfattad beskrivning av den svenska hundpopulationen skulle kunna se ut så här: I Sverige finns det ur ett europeiskt perspektiv få hundar. De svenska hundarna är väl omhändertagna och kommer till sina ägare som valpar (det vill säga omplaceringar är ovanligt). De har känd härstamning (få blandrashundar) och lever länge.

År 1998 genomfördes en större undersökning om den svenska hundpopulationen och svenska hundägare av Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Svenska Kennelklubben (SKK) och försäkringsbolaget Agria. Knappt 12 000 slumpvis utvalda svenska hushåll intervjuades och de drygt 1 800 av dessa som hade hund utfrågades mer i detalj. De flesta hushållen med hund angav att de var villiga att låta sig intervjuas igen, något som utnyttjats vid senare studier. Sammantaget innebär detta att det går att dra en del förhållandevis säkra slutsatser om den svenska hundpopulationen och hur det svenska hundägandet ser ut (se Egenvall et al, 1999; Hedhammar et al, 1999). År 2004 gjordes dessutom två nya undersökningar av den svenska hundpopulationen, den ena av hundfoderföretaget Master– foods, den andra gemensamt av SLU, SKK och Agria. Det är däri– genom möjligt att se vissa trender i det svenska hundägandet.

År 1998 uppskattades att det i Sverige fanns strax över 800 000 hundar fördelade på ungefär 600 000 hushåll, vilket innebar att knappt 16 procent av alla svenska hushåll hade en eller flera hundar. År 2004 kunde antalet hundar skattas till ungefär 950 000 och andelen hushåll med hund till 20 procent. Såväl antalet hundar som antalet hundägare tycks alltså öka. Detta gäller dock inte alla raser.

Som framgår av kapitel 5 har till exempel nyregistreringarna i SKK av den i tjänstehundssammanhang största rasen – schäfer - tvärtom minskat kraftigt sett över de senaste tio till femton åren. Jämfört med andra europeiska länder har vi i Sverige fortfarande en relativt låg andel hushåll med hund; genomsnittet för hela Europa uppskattas i olika undersökningar till 22–24 procent. Detta brukar dels förklaras med att Sverige är förhållandevis urbaniserat och att hundar är vanligast på landsbygden, dels med att vi i Sverige har en syn på djur och djurskydd som gör att vi inte gärna skaffar hund utan att vara säkra på att kunna sörja väl för den. Vidare är det vanligare med hund i flerpersonshushåll än i enpersonshushåll, vilket utgör ytterligare en förklaring till att så pass få hushåll i Sverige, där andelen enpersonshushåll är hög, har hund. Länder som USA, Kanada och Australien har betydligt fler hushåll med hund än de flesta europeiska länder.

De svenska hundarna fördelar sig på ras/rasgrupp enligt tabell 1.

Tabell 1

Skattad andel hundar av olika raser/rasgrupper i förhållande till den totala svenska hundpopulationen 1998 (Hedhammar

et al,

1999). Skattningarna bygger på vad hundägarna själva uppgivit

Ras Rasgrupp Andel (%) Blandraser 13,3 Terrierraser 8,4 Taxraser 7,4 Schäfer 7,0 Dvärghundsraser 6,9 Golden retriever 5,0 Labrador retriever 4,9 Älghundsraser 4,0 Stövarraser 3,7 Drever 3,2 Pudelraser 3,0 Collie 2,7 Eng. och Amer. Cocker spaniel 2,1 Eng. och Welsh Springer spaniel 1,8 Vinthundsraser 1,8 Cavalier King Charles spaniel 1,6 Rottweiler 1,6 Border collie 1,5 Setterraser 1,2 Flat coated retriever 1,1 Vorstehraser 1,0 Övriga Övriga 13,5

Vilka raser som är populära skiljer sig mellan länder. Sverige har till exempel förhållandevis många jakthundar, detta beroende på att en jämförelsevis stor andel av befolkningen jagar. Vissa raser finns dock oftast med på listan över de allra populäraste i olika länder. Hit hör labrador retriever och schäfer. Dessa två raser torde för övrigt vara de vanligaste tjänstehundsraserna, såväl i Sverige som i världen som helhet.

Intresset för att vara medlem i en hundorganisation är stort i Sverige. Den största organisationen är SKK, för övrigt en av de största ideella föreningarna i Sverige över huvud taget, med cirka 300 000 medlemmar. Den största klubben inom SKK är Svenska

Brukshundklubben (SBK) med cirka 70 000 medlemmar. För SKK:s och SBK:s respektive verksamhet redogörs i avsnitt 3.4.

Mellan 70 och 75 procent av de svenska hundarna är renrasiga i den meningen att de är registrerade i någon av de svenska stamboksförande hundorganisationernas stamböcker (nästan alla i SKK). Andelen blandrashundar i Sverige är därmed sannolikt världens lägsta. Även i Norge, Danmark och Finland är fler än hälften av hundarna registrerade i frivilliga register. I övriga europeiska länder är en betydligt mindre andel av hundarna registrerade, i de flesta länder färre än 25 procent. I tabell 2 presenteras antalet nya registreringar i SKK av de 20 populäraste raserna år 2004.

Tabell 2

Antal nya registreringar i SKK år 2004 (Svenska Kennelklubben, 2005)

Ras Antal nya registreringar

1 Schäfer

3105

2 Labrador retriever

2860

3 Golden retriever

2838

4 Jämthund

1877

5 Cocker spaniel

1354

6 Rottweiler

1341

7 Flatcoated retriever

1252

8 Cavalier king charles spaniel

1229

9 Tax, strävhårig

1180

10 Engelsk springer spaniel

1174

11 Drever

1165

12 Norsk älghund, grå (Gråhund)

910

13 Shetland sheepdog

858

14 Jack russell terrier

844

15 Borderterrier

810

16 Irish soft coated wheaten terrier

797

17 Border collie

780

18 Pudel, stor

745

19 Pudel, dvärg

721

20 Hamiltonstövare

604

Samtliga raser (295 stycken)

60 603

I stort sett alla svenska hundar (97 procent) fungerar enligt sina ägare som sällskap. Här har det skett en förändring under de senaste decennierna; tidigare var det inte ovanligt med hundar som användes ”bara” till jakt, eller ”bara” som vakthundar. Var fjärde svensk hund används till jakt/jaktprov, och var femte fungerar enligt sin ägare som vakthund. Närmare en femtedel av de svenska hundarna används i någon form av tävlingsverksamhet, till exempel bruks- och jaktprov, utställning och lydnadsprov. Detta är en mycket hög siffra med internationella mått. De olika hundorganisationerna genomför följaktligen ett stort antal olika hundtävlingar årligen. Enbart SKK-organisationen redovisade för år 2004 närmare 240 000 enskilda tävlingsstarter. Drygt hälften av dessa representeras av utställningar. Av de resterande kan flertalet hänföras till någon form av praktiskt arbete; knappt 70 000 starter genomfördes till exempel i en agilitytävling eller på ett lydnadsprov, 11 000 på bruksprov (spår, sök, rapport eller skydds), 21 000 på jaktprov och 2 500 på vallhundsprov.

Ungefär 16 procent av de svenska hundarna är över tio år gamla, och nästan 40 procent är över sju år. Detta indikerar att svenska hundar lever längre än hundar i andra länder. Vidare är det unikt få hundar som steriliseras/kastreras i Sverige – under 10 procent. I exempelvis USA och Australien är siffrorna nästan de omvända; över 75 procent av hundarna är steriliserade/kastrerade. Ungefär var tionde svensk hund reproducerar sig vid minst ett tillfälle under sin livstid och får avkommor.

Tre fjärdedelar av alla hundägare har skaffat sin hund då den var yngre än fyra månader, vilket tyder på att svenska hundar mycket sällan omplaceras mätt med internationella mått. Detta är betydelsefullt när det gäller tjänstehundar på grund av att tjänstehundssektorn är helt beroende av omplaceringshundar för sin nyrekrytering. Sverige saknar också i princip flera andra problem som många länder brottas med, till exempel herrelösa hundar.

Internationellt är det fortfarande vanligt med försäljning av hundvalpar i zoo-butiker eller på djurmarknader. I Sverige förekommer inte detta, utan försäljning av hundar sker i uppfödarens eller hundägarens hem. Så kallade ”valpfabriker” med uppfödning av tusentals valpar varje år, som finns på olika håll i bland annat Europa och USA, existerar inte i Sverige; endast ett fåtal uppfödare säljer fler än 50 valpar per år. I stället drivs nästan alla svenska kennlar som en ren hobbyverksamhet i liten skala, det vill säga med få producerade valpar varje år.

3.3. Statlig tjänstehundsverksamhet

3.3.1. Bakgrund

I Sverige finns ett flertal intressenter på tjänstehundsområdet. Den största delen av tjänstehundsverksamheten kan knytas till olika myndigheter som använder hundar - övervakningshundar inom polisen, narkotikasökhundar inom Tullverket och så vidare. Det finns även flera organisationer och privata företag utan koppling till staten som bedriver någon form av tjänstehundsverksamhet. Det kan handla om hundar som söker röta i el- och telestolpar, mögelhundar för husbesiktningar, assistanshundar för funktionshindrade, hundar som söker efter läckor i fjärrvärmenätet med mera. En stor grupp är väktarhundarna, av vilka det finns 450–500 stycken. Med ”tjänstehund” brukar avses en hund som utför någon form av nyttouppgift annan än tävling/hobby/rekreation. Gränserna för vad som skall benämnas tjänstehund är dock flytande. Det finns exem– pelvis relativt många hundar som används vid jakt eller vid vallning av får eller nötkreatur och där syftet inte är tävling eller rekreation, men som av tradition ändå inte kallas tjänstehundar. För Tjänstehundsutredningen (Jo 2004:04) finns emellertid ingen anledning att fördjupa sig i detta. Det framgår av direktivet (Dir. 2004:80) vilken definition på tjänstehund som gäller inom ramen för utredningsuppdraget:

”Med tjänstehundar avses här framför allt utbildade ledarhundar samt hundar som tillhör staten och används i huvudsak inom Tullverket, Försvarsmakten, Räddningstjänsten eller polisväsendet eller som tillhör en enskild person och på grund av särskild förbindelse skall hållas till nämnda myndigheters förfogande.”

Denna definition innefattar hundarna hos samtliga större statligt finansierade hundanvändare. Dessa användare och deras hundar åskådliggörs i tabell 3. För att göra bilden mer fullständig har även kriminalvården och dess hundverksamhet inkluderats i tabellen. Vissa typer av tjänstehundar ägs av respektive myndighet, medan andra tränas, ofta i Svenska Brukshundklubbens regi, och ägs av privatpersoner som genom kontrakt förbundit sig att hålla dem tillgängliga för någon form av tjänstgöring. Sammanlagt fanns det år 2004 fler än 4 500 tjänstehundar vars utbildning och/eller användning finansierats helt eller delvis med statliga medel.

Tabell 3

Ungefärligt antal statligt finansierade tjänstehundar av olika typer år 2004

Användare Egna hundar

Tjänstehundstyp Antal

Kontrakterade privatägda hundar Tjänstehundstyp Antal

Försvarsmakten Bevakningshundar 170 Hemvärnsbevakningshundar 2000

Ammunitionssökande hundar

25

1

Reservbevakningshundar 1400

Kriminalvården Narkotikasökhundar 12

Polisen Övervakningshundar 395

2

Eftersökshundar

~15-20

Specialsökhundar 35

2

Fjällräddningshundar ~15-20

Räddningsverket Räddningshundar 200 varav 23 för internat.

tjänst

Synskadades Riksförbund

3

Ledarhundar 290

Tullverket Narkotikasökhundar 43

Summa

~1000

>3600

1 Avser både färdigutbildade hundar och hundar under utbildning.

2 25% av dessa hundar ägs inte av polisen utan av enskilda polishundförare.

3 Ledarhundarna ägs av Synskadades Riksförbund och hålls av sina förare, men inköpen bekostas med medel

ur statsbudgeten som utbetalas från Socialdepartementet via Socialstyrelsen.

Fluktuationer i nyrekrytering och kassation gör att antalet hundar hos de olika användarna varierar över tiden. Vidare utvecklas nya typer av tjänstehundar och andra försvinner. Även tilldelningen av ekonomiska medel varierar vilket gör att antalet hundar kan skifta. Till exempel kommer Försvarsmakten att minska sitt bestånd av bevakningshundar dels som en följd av att det nya insatsförsvaret inte kräver lika många bevakningshundar som det gamla invasionsförsvaret, dels på grund av det senaste försvarsbeslutets (FB 04) besparingskrav. Tullverket och Kriminalvården befinner sig å andra sidan i ett uppbyggnadsskede där framför allt hundantalet inom kriminalvården sannolikt, efter vad som uppgivits, kommer att öka. Antalet narkotikahundar inom Tullverket har sedan år 2004 ökat till över 50 stycken. Den statligt finansierade tjänstehundsverksamheten beskrivs mer utförligt i avsnitten 3.3.3 – 3.3.9.

3.3.2. Historik

För att ge en så heltäckande bild som möjligt av den statliga svenska tjänstehundsanvändningen finns det anledning att ge en kort historisk beskrivning. Under större delen av 1900-talet hade tjänstehundsverksamheten i Sverige starka kopplingar till hundskolan i Sollefteå. Förvisso togs initiativ och gjordes viktiga insatser även inom andra myndigheter, institutioner och företag. Såvitt Tjänste– hundsutredningen känner till var till exempel de första tjänste– hundarna i Sverige som finansierades med allmänna medel två polishundar som importerades från Tyskland år 1910, innan hund– verksamheten i Sollefteå hade startat. På det stora hela hade dock hundskolan i Sollefteå en sådan central och dominerande ställning, att det faller sig naturligt att göra den historiska beskrivningen ur ett ”hundskoleperspektiv”.

Under åren 1911–1914 bedrevs försöksverksamhet med drag- och rapporthundar vid dåvarande I 28 i Sollefteå. Rasen man använde var airdaleterrier. Under första världskriget använde de stridande parterna bland annat rapporthundar och sanitetshundar. Rapporthundarna förde meddelanden eller drog telefonledning mellan truppförband och sanitetshundarna sökte efter sårade soldater. Allt fler länder började använda hundar i sina krigsorganisationer och under slutet av 1920-talet påbörjades försöksverksamhet på nytt inom den svenska armén, till en början med draghundar men under 1930-talets början även med hundar avsedda för rapport- och sjukvårdstjänst. År 1936 verkställdes ett beslut från året innan att inrätta ett arméhundväsende. Verksamheten, som förlades i Sollefteå och till en början benämndes Arméhundskolan, innefattade redan från början såväl dressyr som avel och utbildning i hundtjänst.

Efter ett par namnbyten (år 1962 till Arméns hundskola och år 1971 till Försvarets hundskola) kom verksamheten år 1980 att lyda under Socialdepartementet i stället för Försvarsdepartementet. Två år tidigare hade namnet ändrats till Statens hundskola, ett namn som behölls tills verksamheten bolagiserades 1992 och Sveriges hundcenter AB med Sollefteå kommun och staten som ägare bildades. År 1994 avvecklade staten sitt ägande i Sveriges hundcenter AB och två år senare köptes skolan av Synskadades Riksförbunds (SRF) företagskoncern Iris som drev företaget vidare under namnet Hundskolan i Sollefteå AB fram till år 2002 då det gick i konkurs. Ett nystartat Iris-företag, Iris Hundskolan AB, köpte delar av

konkursboet. För enkelhetens skull kommer hundskoleverksamheten i Sollefteå åren 1936–1992 framgent att refereras till som HS (Hundskolan) oavsett egentligt namn.

Förutom redan nämnda drag-, rapport- och sjukvårdshundar började man inom några år från starten år 1936 att utbilda även bevakningshundar och vakthundar för militära ändamål. År 1941 fördjupades ett sedan tidigare etablerat samarbete med polisen genom att de första skyddshundarna/polishundarna dresserades vid HS. Hundaveln utökades, och vid mitten av 1940-talet födde man upp mellan 100 och 125 valpar per år. Under åren 1947–1953 började man internt på HS att utveckla olika testmetoder för att på ett mer systematiskt och tillförlitligt sätt jämfört med tidigare kunna bedöma hundarnas lämplighet för olika dressyrgrenar. Dessa tester och deras efterföljare kom med tiden även att få stor betydelse för avelsarbetet, och de användes både på HS och, från och med mitten av 1960-talet, inom Svenska Brukshundklubben, i det senare fallet under benämningen Korning. År 2004 genomgick närmare 7 000 hundar, de flesta privatägda, av ett stort antal raser Mentalbeskrivning Hund (MH) i SBK:s regi, en metod att beskriva hundars mentala egenskaper som har stora likheter med de tester som började utvecklas drygt 50 år tidigare. Även de olika typer av Lämplighetstester (L-tester) som används av polisen, Försvarsmakten med flera tjänstehundsanvändare för att bedöma hundars förutsättningar att kunna fungera i tjänst har stora likheter med Hundskolans tester, Korningen och MH. Testmetoder för bedömande av hundars potential som avelsdjur respektive tjänstehundar beskrivs mer utförligt i kapitel 4.

Under de sista åren på 1940-talet påbörjades vid HS även dressyr av minhundar. Eftersom man ville att minhunden skulle ha lite annorlunda egenskaper jämfört med framför allt skyddshunden, fick detta betydelse för avelsarbetet. Förutom en något förändrad inriktning på aveln skedde en produktionsökning till ungefär 150 födda valpar per år. Under 1950-talet försvann draghundarna ur krigsorganisationen, men i gengäld ökade minhundarna i betydelse, och man dresserade även många bevakningshundar. Under slutet av 1950-talet hade man också börjat dressera och sälja ledarhundar för synskadade. Köpare var SRF:s föregångare, De Blindas Förening. I enlighet med rekommendationerna i 1962 års polisutbildningskommittés betänkande (SOU 1965:53) kom polishundsverksamheten att öka i betydelse vid HS i samband med förstatligandet av polisen år 1965. För att täcka behovet av tjänstehundar utökades

uppfödningen ytterligare och vid mitten av 1960-talet föddes årligen 350 valpar.

I slutet av 1960-talet togs de första svenska narkotikasökhundarna fram vid HS, och år 1968 levererades de första ekipagen, både hund och förare, till Tullverket. Försvarsmaktens del i verksamheten vid HS minskade allt mer och riksdagen beslutade att skolan från och med den 1 juli 1971 skulle bli en självständig myndighet under regeringen (prop. 1970:96, SU 1970:202, rskr. 1970:419). Namnet ändrades i samband med detta till Försvarets Hundskola. Verksamheten skulle få en tydligare affärsmässig prägel där tillhandahållandet av hundar och tjänster i princip skulle vara självbärande. HS klarade dock inte att uppnå full kostnadstäckning, och från och med år 1974 anvisades årliga statsbidrag. År 1978 rationaliserades minhunden bort ur Försvarsmakten. Samma år frångicks formellt principen om full kostnadsteckning, och i samband med detta ändrades namnet till Statens Hundskola (prop. 1976/77:157, FöU 1977/78:1, rskr. 1977/78:40). År 1980 överfördes HS från Försvars- till Socialdepartementet. Under första halvan av 1980-talet accelererade de ekonomiska svårigheterna vid HS trots det årliga bidraget. Vid denna tid började dessutom Försvarsmakten i ökande utsträckning köpa hundar från privata leverantörer som kunde erbjuda lägre priser. Angivande bland annat dessa omständigheter som skäl föreslog regeringen (prop. 1987/88:126), och riksdagen beslutade (bet. 1987/88:SoU24, rskr. 1987/88:303), att HS skulle vara en uppdragsmyndighet med främsta uppgift att tillhandahålla ledar- och polishundar. Bortsett från omställningsbidrag var tanken att HS i och med detta skulle finansiera sina kostnader helt och hållet genom intäkter för sålda hundar och tjänster.

Under slutet av 1980- och början av 1990-talet genomförde HS ett antal rationaliseringar för att minska sina kostnader, och man lyckades även öka andelen födda hundar som kunde utbildas till tjänstehundar. Inte heller nu uppnåddes målet att få balans i budgeten. En av orsakerna till detta var den valpsjukeepidemi som drabbade hundskolan år 1988 vilken bland annat innebar att man under en period inte kunde sälja några hundar över huvud taget. I sin anslagsframställning för budgetåret 1991/92 begärde HS att verksamheten skulle delas i två delar; den ena delen, avelsverksamheten, skulle finansieras med årliga statsbidrag och den andra, bestående av övrig verksamhet vid skolan, genom intäkter från försäljning. Den föreslagna strukturen fick även stöd av en av regeringen tillsatt särskild utredare i rapporten Statens hundskola, över-

syn av utvecklingsmöjligheter (Dnr. S91/845/H). Utredaren anger som utgångspunkt för detta bland annat att ”en långsiktigt syftande avelsverksamhet kan svårligen förenas med kortsiktiga lönsamhetsmål vad avser produktion av tjänstehundar”. Regeringen ansåg i stället att verksamheten vid HS borde utformas och styras enligt affärsmässiga principer, och föreslog därför en ombildning till aktiebolag (prop. 1991/92:7). Som skäl för förslaget angavs bland annat att detta skulle vara det för HS effektivaste. I propositionen uttrycktes även en förhoppning om att det på sikt skulle medföra en lägre prisnivå på sålda hundar. Den tidigare nämnda rapporten (Dnr. S91/845/H), som fungerade som en del av underlaget för propositionen, hade kommit fram till att HS inte klarade av att tillgodose behovet av ledar- och polishundar. Även detta utgjorde enligt regeringen skäl för att HS skulle drivas med större affärsmässighet. År 1992 ombildades HS till Sveriges hundcenter AB med staten och Sollefteå kommun som ägare (prop. 1991/92:7, bet. 1991/92:SoU9, rskr. 1991/92:82). En följd av den nya situationen blev att det avelsarbete som bedrivits sedan flera decennier i princip upphörde och avelsmaterialet skingrades.

Polisen, som under många år stått för mer än en tredjedel av Hundskolans intäkter, minskade kraftigt sina anslag för inköp av polishundar från och med budgetåret 1992/93. Bakgrunden till detta var att Rikspolisstyrelsens centrala anslag för hundinköp upphörde från och med den 1 juli 1992 i samband med att varje enskild polismyndighet fick ekonomiskt ansvar för den egna verksamheten. Regeringen anger i propositionen (prop. 1993/94:36) Medelstillskott till Sveriges hundcenter AB Statens Hundskola att trots att det nya aktiebolaget gjort stora ansträngningar att anpassa sig till en konkurrensutsatt marknad, har bland annat de minskade polishundsbeställningarna medfört ett betydligt sämre ekonomiskt utfall än förväntat. Ägarna staten och Sollefteå kommun tillförde därför bolaget ett kontant aktieägartillskott våren 1993. I december 1993 beslutade riksdagen om ytterligare anslag på grund av förväntad förlust under första halvåret 1994.

År 1994 genomförde en arbetsgrupp inom Socialdepartementet en översyn av hur behovet av tjänstehundar borde tillgodoses i framtiden (Ds 1994:90). Arbetsgruppen konstaterade att kostnaderna för det systematiska avelsarbete som fram till början av 1990talet bedrevs vid HS sannolikt varit omfattande, såväl vad gäller personal som de vetenskapliga insatser som Sveriges lantbruksuniversitet biträtt med. Det framhölls vidare att avelsarbetet, som

betecknades som välorganiserat och målinriktat, hade varit betydelsefullt och bidragit till en hög standard på schäferstammen. Av konkurrensskäl, samt på grund av att de största statliga tjänstehundsanvändarna – Försvarsmakten och Polisen – i ökande utsträckning valt att köpa sina hundar från privata hundskolor och uppfödare, ifrågasattes likväl i departementspromemorian om tjänste– hundsavel bör vara en statlig angelägenhet. I stället konstaterades att såväl användarna som privata uppfödare, intresseorganisationerna SKK och SBK samt SLU torde ha ett gemensamt intresse av att vid– makthålla och vidareutveckla en god schäferstam. En av medlemmarna i arbetsgruppens referensgrupp avgav i ett särskilt yttrande en av– vikande mening och hävdade att staten även framgent borde garan– tera tjänstehundsaveln.

Samma år (1994) avvecklade staten sitt ägande i Sveriges Hundcenter och Sollefteå kommun blev ensamma ägare. Ett par år senare drog sig även kommunen ur verksamheten och SRF:s företagskoncern Iris övertog verksamheten och drev den vidare under namnet Hundskolan i Sollefteå AB. Sommaren 2002 gick Hundskolan i Sollefteå AB i konkurs, bland annat på grund av att man gjort stora satsningar på minhundsverksamhet som man inte lyckades få avsättning för. Det nybildade Iris-ägda företaget Iris Hundskolan AB köpte efter konkursen ledarhundsverksamheten, och anläggningen såldes till Fortifikationsverket. I dag har Iris Hundskolan AB tre verk– samheter:

1. Kurser och stöd till ledarhundsförare

2. Hundproduktion

3. Tjänster

Kurser till ledarhundsförare ges i samband med att de får sina hundar. Stöd innebär hjälp under ledarhundens hela verksamma liv då ekipaget får problem. Hundproduktionen omfattar kennelverksamhet, fodervärdsplacering och dressyr av i första hand ledarhundar, och även inköp och försäljning av färdiga ledarhundar. I relativt liten utsträckning produceras även andra typer av hundar, bland annat narkotikasökhundar. Tjänster innebär besiktning av el- och telestolpar där hunden är en hjälp i arbetet. Denna del av Iris Hundskolans verksamhet står för en tredjedel av omsättningen och uppges vara det främsta skälet till att man gått med vinst sedan starten år 2002 trots att ledarhundarna säljs till ett pris som är lägre än produktionskostnaderna.

3.3.3. Polisen

Organisation och hundanvändning

Polisen sorterar under Justitiedepartementet och består av Rikspolisstyrelsen (RPS), Statens Kriminaltekniska Laboratorium och de 21 polismyndigheterna runt om i landet. RPS är central förvaltnings- och tillsynsmyndighet och skall verka för att samordna och rationalisera polisens verksamhet. Vidare ligger här ansvar för metod- och teknikutveckling inom polisen. RPS beslutar även hur de medel polisen tilldelas från staten skall fördelas mellan polismyndigheterna. De 21 polismyndigheterna är självständiga från RPS i fråga om både budget och organisering. Det innebär att varje regional myndighet arbetar självständigt med att dimensionera sin hundverksamhet och med att rekrytera de hundar som behövs. På riksnivå, inom RPS, finns en central hundenhet, Rikskriminalpolisens polishundtjänst, som bland annat utbildar hundförare och –instruktörer och meddelar föreskrifter för polisens hundverksamhet. Polishundtjänsten utövar även tillsyn över polishundsverksamheten i landet.

Totalt har den svenska polisen cirka 430 hundar (år 2005) varav merparten, 395 stycken, är så kallade övervakningshundar (övshundar). Detta är de ”klassiska” polishundarna som är utbildade i personspår, personsök inom- och utomhus, uppletande av föremål, skyddsarbete med mera. Spårning innebär att hunden följer ett spår efter en människa. De mest avancerade övs-hundarna skall som minimikrav klara att följa ett mer än två kilometer långt spår som är minst två timmar gammalt. De skall även kunna spåra 200 meter i stadsmiljö. Hundens spårförmåga kan bland annat användas för att med utgångspunkt från en brottsplats förfölja en brottsling. Vid personsök arbetar hunden kopplad eller lös och försöker att med hjälp av luktsinnet och via vindburen vittring till exempel finna personer som gått vilse. Uppletande av föremål utnyttjas bland annat vid brottsplatsundersökningar och för att genomsöka ett område där ett gripande ägt rum. Syftet är att finna föremål som kan vara av betydelse för utredning av brottet, exempelvis narkotika eller vapen som den gripne kan ha slängt ifrån sig. Vid skyddsarbete används hunden till exempel för att avvärja angrepp på hundföraren eller för att stoppa en flyende brottsling. Den viktigaste skyddsfunktionen är dock sannolikt hundens avskräckande verkan, det vill säga att

hundens närvaro förhindrar att ett överfall eller rymningsförsök över huvud taget äger rum.

Utöver övs-hundarna har Polisen även 35 specialsökhundar. En specialsökhund är utbildad i narkotikasök, bombsök, kriminalsök eller brandhärdssök. Narkotikasökhundar kan användas vid husrannsakningar, för att finna misstänkta depåer med narkotika i terrängen etc. Bombsökhundar används vid säkerhetssök, det vill säga att man i förebyggande syfte kontrollerar att det inte finns några sprängämnen på en viss plats inför något särskilt skyddsvärt eller utsatt evenemang. De kan även nyttjas för att lokalisera sprängmedel som kan finnas i ett område utan att man vet exakt var. Kriminalsökhundarna användes ursprungligen, i mitten av 1990talet, i stort sett uteslutande för att söka efter lik eller kroppsdelar på land eller i vatten. I dag nyttjas de alltmer vid brottsplatsundersökningar där de exempelvis söker efter blodspår. Brandhärdssökhundar används som ett hjälpmedel vid utredningar av bränder som misstänks vara anlagda.

Många övs-hundar är så kallade kombinationshundar eller ”kombihundar”, vilket innebär att de har tilläggsdressyr i form av någon typ av specialsök. Vanligast är narkotikasök - fler än 110 övs-hundar har denna tilläggsdressyr. Dessa hundars sökkompetens utnyttjas framför allt i samband med att man gör det tidigare beskrivna uppletandet av föremål vid platsen för ett gripande av en misstänkt person. Det förekommer också övs-hundar med tilläggsdressyr i form av vapen- och ammunitionssök eller kriminalsök. Slutligen finns det ett fåtal kombinerade vapen- och ammunitionssökhundar – bombsökhundar.

Varje hund är knuten till en hundförare som har ansvaret för hunden. Tillsammans utgör hunden och hundföraren en hundpatrull. Inom de största polismyndigheterna arbetar hundförarna ofta enbart med hundrelaterad polisverksamhet. Vid övriga myndigheter utför hundförarna i allmänhet även andra typer av arbetsuppgifter. En polishund bor alltid hemma hos sin förare och följer hans/hennes arbetsschema. En femtedel av hundförarnas arbetstid är normalt avsatt för hundträning.

Förutom de 430 professionella polishundarna kontrakterar Polisen även i mindre utsträckning privatägda eftersökshundar (används för eftersök av försvunna personer) och fjällräddningshundar (lavinhundar) tillsammans med sina förare. Det finns i dag cirka 15 – 20 kontrakterade hundar av vardera typen. Eftersökshundar med förare rekryteras nästan alltid bland de certifierade räddnings-

hundsekipagen (se även avsnitt 3.3.8) och prövas enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2000:8) om prövning av vissa hundar för eftersök av försvunna personer. Fjällräddningshundarna med förare rekryteras oftast via Fjällsäkerhetsrådet som bedriver utbildning av fjällräddare. Övs-hundarna i fjällregionerna har nästan alltid tilläggsdressyr i form av fjällräddning. Prövning sker i enlighet med Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2000:7) om prövning av fjällräddningshundar.

Rekrytering och utbildning av hundar

De blivande polishundarna rekryteras då de är högst tre år gamla från svenska eller utländska privata uppfödare eller från vanliga hundägare som av olika anledningar vill sälja sina hundar. Ibland köper man även hundar från så kallade hundhandlare vilka fungerar som mellanhänder mellan den tidigare hundägaren och Polisen.

Då en polismyndighet anskaffar en hund görs i allmänhet först en inledande informell utvärdering av hunden i fråga om hälsostatus, ålder, allmänt intryck med mera. Om hunden verkar intressant får den genomgå ett lämplighetstest (L-test) där dess mentala egenskaper och framtida potential bedöms. L-testet tar ungefär en timmes tid i anspråk och hunden får inte vara yngre än 18 månader vid genomförandet. Om resultatet så långt är tillfredsställande får hunden utföra ett arbets- och miljöprov under vilket man genom att göra enkla spår- eller sökövningar och genom att utsätta hunden för besvärliga miljöer som mörker, höga höjder, hala golv med mera, bedömer dess arbetskapacitet och förmåga att kunna hantera miljöbelastningar på ett bra sätt. Arbets- och miljöprovet sker oftast i anslutning till L-testet och tar ungefär lika lång tid som detta. En hund som klarar även detta prov placeras hos en hundförare som har hand om hunden under en prövotid som ofta sträcker sig över en till två månader. Under denna period påbörjas dressyren samtidigt som hundens förutsättningar att klara tjänsten värderas ytterligare. Dessutom görs en veterinärbesiktning där hundens hälsostatus bedöms. Om inte rygg och armbågs- och höftleder redan är röntgade görs detta i samband med besiktningen. Om allt ser bra ut köps hunden in varefter den dresseras och prövas i enlighet med Rikspolisstyrelsens föreskrifter för aktuell tjänstehundstyp (övshundar och bombsökhundar: RPSFS 2000:5; narkotikasökhundar: RPSFS 2000:6; kriminalsökhundar RPSFS 2003:1).

För dresserade övs-hundar används flera prov med varierande svårighetsgrad för att avgöra deras tjänstbarhet. Det första provet, Tjänstbarhetsprov 1, innebär att hunden testas i grundläggande lydnads-, skydds- och spårarbete. Om hunden godkänns kan den börja användas i tjänst, dock med vissa begränsningar. Efter ett år i tjänst skall hunden genomgå Tjänstbarhetsprov 2 som ställer högre krav, och efter högst två år skall hunden klara Tjänstbarhetsprov 3 vilket är slutprovet för en fullt utbildad övs-hund. Då testas en rad olika moment; lydnad, skyddsarbete, uppletande av spår, spår i terräng, spår i tätort, uppletande av föremål samt eftersök av person inomhus och utomhus. Detta prov måste sedan göras om varje år med godkänt resultat för att hunden skall få vara kvar i tjänst. Polisen genomför utbildning för hundförarna på både central och regional nivå, men hundföraren ansvarar själv för att hunden bibringas tillräckliga färdigheter.

3.3.4. Tullverket

Organisation och hundanvändning

Tullverket sorterar under Finansdepartementet och har en organisation bestående av generaldirektör med stab och huvudprocesserna Brottsbekämpning och Effektiv handel. Huvudprocessen Brottsbekämpning är indelad i produktionsprocesserna Storskalig och organiserad brottslighet, Gränsskydd samt Stödjande verksamhet. Inom Gränsskydd är verksamheten uppdelad på tre kompetenscentra (KC) - KC Flyg, KC Gods och KC Resande - med totalt 54 brottsbekämpningsgrupper som sköter den operativa verksamheten. Målet är att det i varje brottsbekämpningsgrupp skall ingå en narkotikasökhund, vilket totalt innebär 54 hundar. Inom varje KC finns det en hundsamordnare som bland annat har till uppgift att certifiera narkotikasökhundarna och följa upp alla hundar i tjänst samt att vid behov vidta lämpliga åtgärder för att upprätthålla ekipagens tjänstbarhet. Vidare finns en så kallad nationell specialist placerad på Tullverkets huvudkontor i Stockholm som har det administrativa ansvaret vad gäller samordning och utvecklingsarbete avseende Tullverkets hundverksamhet. Den nationelle specialisten fungerar även som länk mellan hundsamordnarna och Tullverkets ledning. Narkotikahundsverksamheten inom KC Flyg är inriktad på genomsökning av flygpost och bagage samt sök

direkt på person i samband med utpassering genom tullfilter. Motsvarande verksamhet inom KC Gods är främst inriktad på kontroll av båt- och lastbilstrafik. KC Resande genomför narkotika– sök bland annat ombord på tåg och kontrollerar person–trafiken på färjor.

I dag använder sig Tullverket enbart av narkotikasökhundar, men myndigheten har även utrett och bedrivit viss försöksverksamhet beträffande möjligheten att dressera hundar för att kunna utföra tobaks- och vapensök.

Tullverket har i dag (maj 2005) drygt 50 hundar i tjänst, knutna till var sin hundförare. Principen för ett ekipage är densamma som inom polisen: föraren är ansvarig för hunden som är inhyst i dennes hem. Om en förare är borta från arbetet under en längre tid, till exempel på grund av föräldraledighet, övertar dock en annan förare hunden under den perioden för att den skall kunna vara i tjänst så mycket som möjligt.

Rekrytering och utbildning av hundar

Tullverket köpte tidigare färdigdresserade narkotikasökhundar från olika hundskolor. I dag utbildar Tullverkets hundförare själva sina hundar. Förfarandet vid anskaffning av blivande narkotikasökhundar liknar i stor utsträckning polisens anskaffningsprocedur, såväl vad gäller tester som prövotid och hälsoundersökningar. Hundarna rekryteras oftast från svenska hundägare eller privata uppfödare som vill sälja en vuxen hund, men även hundar med utländskt ursprung förekommer. Utbildningen av hundarna och hundförarna startar på Tullverkets egen skola i Norrtälje där ekipagen grundutbildas under fyra till sex veckor. Sedan fortsätter hundförarna dressyren på egen hand på den lokala arbetsplatsen under cirka fem månader varefter ekipagen prövas och de som godkänns blir certifierade och kan börja användas i tjänst. Hundarna skall kunna känna igen och markera ett antal olika narkotiska preparat. Både vid urval av lämpliga hundämnen och vid dressyren läggs stor vikt vid att hunden skall klara av att arbeta i skiftande och besvärliga miljöer, som bullriga och trånga utrymmen, i passagerarströmmar vid tullfilter, på höga höjder och så vidare. Efter att hunden certifierats som narkotikasökhund genomgår ekipaget varje år en veckolång fortbildningskurs på hundskolan i Norrtälje. Sedan

år 2005 utbildas även instruktörer på skolan i Norrtälje, vilka på lokal nivå skall kunna bistå hundförarna i dressyren.

3.3.5. Kriminalvården

Organisation och hundanvändning

Kriminalvårdsverket är en egen myndighet som leds av Kriminalvårdsstyrelsen med huvudkontor i Norrköping. I övrigt finns fem regionkontor lokaliserade till Härnösand, Stockholm, Norrköping, Göteborg och Malmö, vilka utövar tillsyn över de 35 kriminalvårdsmyndigheter som finns över hela landet. Kriminalvårdsmyndigheterna består av fängelser (anstalter), häkten och frivårdskontor. Inom kriminalvården finns också en transporttjänst. Kriminalvårdsverket sorterar under Justitiedepartementet.

Kriminalvården äger i dag 12 narkotikasökhundar och har beställt ytterligare två. Kriminalvårdsstyrelsens säkerhetsgrupp (KVS) har det övergripande ansvaret för hundarna och en av hundförarna har det praktiska ansvaret för samordningen av arbetet. Varje hund är knuten till en specifik anstalt, men kan även utföra uppdrag på andra anstalter och häkten i samma region. Hundförarna är ansvariga för hundarna och har dem i hemmet på fritiden enligt samma principer som hos Polisen och Tullverket.

Kriminalvårdens hundar har snarlik dressyr som hundarna inom Tullverket. En skillnad är att kriminalvårdens hundar generellt sett tränas på betydligt mindre mängder narkotika än Tullverkets. Skälet till detta är att medan Tullverkets arbete framför allt är inriktat på att finna lite större narkotikapartier, används kriminalvårdens hundar främst till att söka i celler och besöksutrymmen där de förväntade beslagen är små. Kriminalvårdens narkotikasökhundar används även för att förhindra att narkotika smugglas in på anstalterna.

Rekrytering och utbildning av hundar

Tio av de tolv hundar kriminalvården har i dag har köpts färdigdresserade från Iris Hundskolan AB. Av resterande två hundar har en tränats av sin förare i samarbete med Polisen, den andra i samarbete med Tullverket. Förarnas utbildning som genomförs under fyra veckor hos leverantören ingår i priset för hunden. Kriminal-

vården har sökt utökat samarbete med Polisen vad gäller såväl fortbildning som kvalitetssäkring och hundanskaffning.

3.3.6. Ledarhundar

I Sverige finns i dag (år 2005) närmare 290 ledarhundar. En ledarhund fungerar som ett hjälpmedel för en gravt synskadad eller blind person så att han eller hon kan röra sig mer obehindrat i samhället. Ledarhunden förs i en sele och är bland annat dresserad att undvika hinder, att stanna vid trottoarkanter och trappor samt apportera föremål som föraren tappar. Det är dock alltid föraren som är den styrande parten och som avgör vilken väg ekipaget skall gå.

Dressyren av en ledarhund är omfattande och tar mellan ett halvt och ett års tid i anspråk. För att avgöra en hunds förutsättningar att kunna bli en fungerande ledarhund görs i allmänhet inledningsvis en L-test. Vidare kontrolleras hundens hälsostatus. Det egentliga avgörandet av hundens lämplighet kan dock sällan göras förrän hunden varit i dressyr under någon månad.

Tilldelningen av ledarhundar administreras av SRF som är en ideell intresseorganisation. SRF får årligen medel från Socialdepartementet via Socialstyrelsen för att köpa ledarhundar och utbilda förarna. SRF har de senaste åren köpt färdigdresserade ledarhundar samt utbildning av förarna från Iris Hundskolan AB, ett dotterbolag till företagskoncernen Iris AB som ägs av Synskadades Stiftelse vilken i sin tur är instiftad och drivs av SRF. Iris Hundskolan AB föder dels upp och dresserar ledarhundar själva, dels köps valpar, vuxna odresserade hundar och färdigdresserade hundar från andra uppfödare, privatpersoner, hundhandlare och hundskolor, både svenska och utländska. Prövningsbestämmelser för ledarhundar, det vill säga vilka krav som ställs för att en ledarhund skall köpas av SRF, finns i bilaga 2.

I och med att regeringens proposition Ledarhundar antogs av riksdagen den 12 maj 2005 (prop. 2004/05:84; bet. 2004/05:SoU17; rskr. 2004/05:241) kommer SRF från och med den 1 januari 2006 att ha som myndighetsuppdrag att administrera tilldelning och åter– taganden av ledarhundar i Sverige. I praktiken har man även tidigare haft den rollen. Skillnaden blir att besluten om tilldelning och återtagande framdeles regleras i lag och kan överklagas i förvaltnings– domstol. Detta innebär en förstärkt rättssäkerhet och tydligare

regler för offentlighet och sekretess gällande denna handläggning. Ytterligare en effekt av att SRF i vissa avseenden får myndighets– status blir att lagen (1992:1528) om offentlig upphandling skall til– lämpas vid inköp av ledarhundar. Inköpen av ledarhundar kommer i framtiden att upphandlas av Hjälpmedelsinstitutet, som redan i dag handhar ett antal statliga upphandlingar av hjälpmedel för handi– kappade. Detta innebär att SRF inte längre själva kommer att kunna välja att köpa hundar från sitt eget bolag Iris Hundskolan AB. SRF kommer även i fortsättningen att äga de ledarhundar som köps.

Utbildningen av ledarhundsförarna kommer inte att upphandlas på samma sätt som inköpen av hundarna. Det beror enligt propositionen på att regeringen anser att det inte finns tillräcklig kompetens för att utbilda ledarhundsförare någon annanstans än på Iris Hundskolan AB. Mot den bakgrunden skulle inte en upphandling av denna tjänst medföra någon förändring i konkurrensförhållanden mellan Iris Hundskolan AB och andra företag på marknaden. Kraven för att bli tilldelad en ledarhund kommer att vara desamma som tidigare eftersom den nya lagregleringen tillämpar samma krav som SRF tidigare haft som policy. För att få en ledarhund skall sökanden: - vara minst 18 år - ha en synskada som innebär avsaknad av ledsyn - ha behov av samt kunna använda ledarhund som förflyttningshjälpmedel - ha en stabil social situation - ha förmåga att ge hunden god omsorg och goda levnadsvillkor - vara bosatt i Sverige

Erfarna ledarhundsförare vars hundar tagits ur tjänst samt synskadade diabetiker har förtur till nya hundar.

En synskadad person som vill ha en ledarhund börjar med att med hjälp av landstingets syncentral lämna in en ansökan till SRF. Detta resulterar i att Iris Hundskolan AB på uppdrag av SRF gör ett besök i den synskadades hem för att bedöma om han eller hon är lämplig att ha en ledarhund. Därefter får den potentielle föraren gå en informationskurs och sedan görs den slutliga prövningen av om personen skall förses med en hund. När en lämplig hund finns tillgänglig går föraren och hunden den första förarutbildningen till-

sammans under sammanlagt tre veckor varav två veckor på internat. Den sista veckan genomförs i hemmet. Efter minst sex månader följer utbildning två och efter ytterligare minst sex månader utbildning tre. Utbildning två genomförs i hemmet under några dagar medan utbildning tre genomförs på internat under fyra dagar. I stället för att gå förarutbildning ett görs ibland en direktplacering i hemmet, men SRF föredrar förarutbildningarna eftersom detta minskar risken för att hunden skall ty sig mer till någon familjemedlem än till föraren. Även efter genomgångna utbildningar kan föraren under hela hundens aktiva liv få stöd och hjälp från Iris Hundskolan AB om några problem uppstår.

En ledarhund pensioneras i regel vid tio till tolv års ålder och kan då skänkas till någon anhörig till föraren. SRF kommer inom ramen för myndighetsutövningen även i framtiden att handlägga ansökningar om gåva av ledarhund.

3.3.7. Försvarsmakten

Organisation och hundanvändning

Inom samtliga tre försvarsgrenar och i insatsförbanden ingår olika typer av tjänstehundar i verksamheten. Hundverksamheten kommer i framtiden att lokaliseras till sju platser vilket är färre än i dag. Försvarsmaktens Hundtjänstenhet (FHTE) är Försvarsmaktens kompetenscentrum för hundtjänst. Det innebär att FHTE ansvarar för anskaffning och grunddressyr av hundar, utbildar personal i hundtjänst, utvecklar och samordnar hundverksamheten med mera. FHTE hör till Livgardet och är beläget vid Botele Udd strax utanför Märsta norr om Stockholm.

Försvarsmakten äger dels egna hundar, så kallade stamhundar, dels kontrakteras privatägda hundar eller hundar och förare. Bland stamhundarna finns bevakningshundar och ammunitionssökande (amsökande) hundar. Tidigare fanns även vakthundar som nattetid bevakade flygplanshangarer, men denna hundtyp är avvecklad sedan ett par år tillbaka. Bevakningshundarna – i dag (år 2005) cirka 100 till antalet - är avsedda att kunna användas för att med hjälp av hörsel- och luktsinnet bevaka objekt, till exempel en flygbas, en radarstation eller en egen förläggning/camp vid internationella insatser. För ett år sedan hade Försvarsmakten ungefär 170 bevakningshundar och ambitionen är att ha 160, men som en följd av

stora avgångar i kombination med svårigheter att finna lämpliga hundar att rekrytera har bara knappt två tredjedelar av behovet kunnat tillgodoses. Bevakningshundarna är dresserade att tillsammans med hundförare kunna patrullera långa sträckor och markera när de känner vittring av människor eller hör främmande ljud. De skall också markera och följa människospår som kan vara flera kilometer långa och gå genom skiftande terrängtyper under alla sorters väderförhållanden. Bevakningshundarna används i fredstid framför allt till utbildning av hundförare, instruktörer och annan personal till insatsförbanden. Bevakningshundar av olika typer ingår i Säkerhetsbataljoner, Militärpoliskompanier, Marin basbataljon och Flygbasbataljoner. De flesta hundarna är uppstallade i hundgårdar på olika förband runt om i landet. En typ av bevakningshundar, Militärpolishundar (MP-hundar), följer dock med sina värnpliktiga hundförare hem efter utryckning. Hundarna ägs fortfarande av Försvarsmakten, med de är placerade hos sina förare vilka har att sörja för hundarnas skötsel och träning.

Amsökande hundar finns i många olika varianter varav Försvarsmakten för närvarande arbetar med tre. De så kallade klassiska minhundarna söker en minfri väg som är cirka en halv meter bred genom ett minerat område. Då hunden träffar på en mina markerar den för föraren genom att sätta sig ned och peka på minan med nosen. Föraren går bakom hunden i kort koppel. Den klassiska minhunden används i huvudsak för räddning av personal som gått in i minerade områden. Den klassiska minhunden är det snabbaste sys– tem som för närvarande finns för att rädda människor ur minfält. Den andra varianten, som brukar benämnas långlinehund, innebär att hunden är kopplad i en lång lina och söker tio meter rakt ut från föraren och tillbaka. Sedan flyttar sig föraren en kort bit i sidled och proceduren upprepas. Men denna typ av hund kan man på kort tid söka av stora områden. Långlinehunden används i huvudsak för att fastställa förekomst av minor samt för att bestämma utbredningen hos minfält. Minröjning sker sedan med manuella eller maskinella metoder. Långlinehunden kan också utnyttjas för att kvalitetssäkra maskinell minröjning. Den tredje varianten, den vapen- och ammunitionssökande hunden, är tränad att användas vid vägspärrar, i byggnader, fordon, fartyg och terräng för att söka efter vapen, ammunition och sprängmedel. Antalet färdigutbildade amsökande hundar är i dag (år 2005) cirka 20 stycken och ytterligare 20 är under utbildning. Ambitionen är att hålla 35 färdigutbildade amsökhundar. Hundarna kan användas såväl nationellt som interna-

tionellt vid sök- och säkerhetsoperationer. Hundarna ingår i Ingenjörsbataljon och Ammunitionsröjningskompani.

De privatägda hundar som kontrakteras av Försvarsmakten är samtliga bevakningshundar, det vill säga patrull- och spårhundar. Sedan den 1 januari 2005 har kraven höjts på de kontrakterade hundarna genom att en ny kravspecifikation införts. I dag måste samtliga privat ägda hundar som kontrakteras av Försvarsmakten vara certifierade så kallade försvarsmaktshundar (FM-hundar). Certifieringsbestämmelser för dessa hundar bifogas i bilaga 2. Kraven på de privat utbildade hundarna är fortfarande något lägre ställda än på stamhundarna; de behöver till exempel inte kunna patrullera och spåra lika långa sträckor eller lika gamla spår. Även om hundarna certifieras enligt samma bestämmelser brukar man skilja mellan hemvärnsbevakningshundar och reservhundar (R-hundar). Hemvärnsbevakningshundarna krigsplaceras tillsammans med sina ägare, som fungerar som hundförare, i hemvärnsbataljoner. R-hundarna förs av värnpliktiga hundförare och kan kallas in inte bara vid höjd beredskap utan även till övningar, för utbildning av personal och vid insatser såväl nationellt som internationellt. Antalet R- och Hemvärnsbevakningshundar är i dag (år 2005) 1 400 respektive 2 000. I framtiden kommer antalet R-hundar att minskas till 400. Eventuellt kommer även antalet hundar inom hemvärnet att sjunka.

Rekrytering och utbildning av hundar

Försvarsmaktens stamhundar rekryteras i stort sett på samma sätt som polisens hundar. De rekryteras från svenska eller utländska privata uppfödare eller från vanliga hundägare som av olika anledningar vill sälja sina hundar. Ibland köps även hundar från så kallade hundhandlare vilka fungerar som mellanhänder. Hunden får genomgå ett lämplighetstest (L-test) där dess mentala egenskaper bedöms. För att ytterligare säkerställa hundens lämplighet prövas den vid ett arbetsprov under 32 dagar och dess hälsostatus kontrolleras innan den köps in.

För att säkra tillgången till stamhundar har Försvarsmakten börjat bygga upp en egen avelsverksamhet i Sollefteå. Organisatoriskt är avelsstationen en del av FHTE, och dess uppdrag är att varje år ta fram 50 dressyrämnen som är tillräckligt bra för att bli militära tjänstehundar. För att klara detta har Försvarsmakten gjort bedömningen att ungefär 200 valpar måste produceras årligen, och man

räknar med att det kommer att dröja 5–9 år (räknat från år 2005) innan målet kan uppnås.

Stamhundarna grundutbildas vid FHTE. Efter grundutbildningen placeras bevakningshundarna ute på förbanden där eventuell tilläggsdressyr sker. De amsökande hundarna placeras i ammunitionssökhundekipagepoolen som organiseras av Totalförsvarets minröjningscentrum (SWEDEC) i Eksjö. Amsökhundförarna får sin förarutbildning vid FHTE, men samträning av förare och hund samt certifiering av ekipagen sker vid SWEDEC. Förarna är civila och utbildningen genomförs under totalt 15 veckor. Föraren blir tilldelad en hund och skriver ett kontrakt som löper på ett år i taget. Genom kontraktet förbinder sig föraren att ha ständig beredskap att med kort varsel rycka in till utlandstjänst. Ekipagen skall kunna delta i alla typer av internationella insatser som Sverige åtar sig och kan stationeras utomlands i upp till åtta månader. Poolen skall även kunna användas för uppdrag inom Sverige. Föraren är fodervärd åt hunden vilket innebär att hunden bor hemma hos denne. För detta får föraren en ersättning från SWEDEC. Förarna förbinder sig också att upprätthålla hundens dressyr. Enligt kontraktet är föraren skyldig att göra kontroll- och repetitionsövningar fyra gånger per år under en vecka per tillfälle. Från och med hösten 2006 kommer FHTE att leverera grunddresserade amsökhundar till Ing 2 som skall utbilda amsökekipage för placering vid Ingenjörsbataljon och Ammunitionsröjningskompani. Efter genomförd utbildning kommer hundföraren att anställas för en begränsad tid och placeras vid förbandet som skall upprätthålla beredskap för internationella insatser. Efter genomförd beredskapstjänstgöring kommer hund och hundförare att överföras till amsökhundekipagepoolen.

Utbildningen av R- respektive Hemvärnsbevakningshundar sker i Svenska Brukshundklubbens regi genom att den hundägare som är intresserad och som har en för ändamålet lämplig hund går en kurs med avslutande prov och certifiering.

3.3.8. Räddningshundar

En räddningshund är utbildad i att söka efter levande människor i både rasmassor och över större ytor. De skall klara av att arbeta i olika typer av miljöer och klimat- och väderförhållanden, i buller, värme, mörker eller regn. Enligt 3b § förordning (1988:1040) med

instruktion för Statens räddningsverk har Räddningsverket uppdraget att hålla en internationell räddningsstyrka (Search and Rescue, SAR) i beredskap. I denna styrka ingår tolv räddningshundsekipage. För att säkerställa att tolv ekipage vid varje givet tillfälle är redo att med kort varsel - inom tio timmar - åka på ett internationellt uppdrag, är målet att ha 48 ekipage i beredskap. Det finns inget tvång för dessa att åta sig uppdrag; de består av privatpersoner med privata hundar som inte kontrakteras på något sätt. I dagsläget (årsskiftet 2004/2005) finns 23 godkända ekipage. För att kunna uppfylla målet på 48 ekipage utbildas i dag cirka 50 räddningshundar med förare per år. Syftet är att skapa och vidmakthålla en pool med ungefär 200 utbildade ekipage ur vilken de 48 internationella ekipagen rekryteras. Detta innebär att det finns ett antal certifierade räddningshundar som inte är kopplade till den internationella räddningsstyrkan. Dessa kan i stället användas inom exempelvis den kommunala räddningstjänsten. Merparten av räddningshundsekipagens utbildning och funktionskontroller finansieras av Krisberedskapsmyndigheten (KBM) som sorterar under Försvarsdepartementet.

SAR-styrkans beredskap bekostas med medel från Försvarsdepartementet via Räddningsverket. För att styrkan skall kunna användas i ett skarpt läge måste det finnas ett beslut om finansiering. Räddningsverket skall informera Försvarsdepartementet innan beslut om en insats fattas. Om insatsen gäller bistånd skall samråd ske med SIDA.

Utbildningen till räddningshundsekipage startar med ett inträdesprov där hundens förutsättningar att kunna fungera som räddningshund bedöms, men även förarens förmåga att hantera hunden. Både hund och förare måste från och med år 2005 uppfylla ett antal krav som gör att de är lämpade för internationell tjänst. De ökade kraven gäller främst hundens veterinärmedicinska hälsa, den får exempelvis inte ha behov av medicinering, samt hundförarens fysiska förmåga och kunskaper i engelska språket och i orientering. Grundutbildningen ges av SBK och pågår under ungefär ett och ett halvt år med ett kontrollprov (SBK 1) efter sex månader. Slutligen får hunden och föraren genomgå ett slutprov som även fungerar som inträdesprov till Räddningshundförarutbildningen (RHFU). SBK upphandlar RHFU som huvudsakligen genomförs på Räddningsverkets skola i Skövde. Efter genomgången RHFU med godkänt resultat är ekipaget certifierat. Räddningsverket har sedan en

egen uttagning en gång per år till den internationella räddningsstyrkan (SAR).

För att få ha kvar certifikatet som räddningshundsekipage måste två godkända funktionskontroller genomföras varje år. En underkänd funktionskontroll innebär att ekipaget inte längre är berättigat att tjänstgöra nationellt. För att åter bli certifierad krävs ett nytt godkänt funktionstest. Ett godkännande till SAR är giltigt i två år. De ekipage i SAR som inte klarar funktionskontrollen avförs inte från styrkan, men hamnar längst ned på den prioriteringslista utifrån vilken rekrytering till internationella insatser sker.

Tidigare var alla räddningshundsekipage tvungna att ha ett kontrakt med en kommunal räddningstjänst som väntade på dem efter genomförd utbildning – en krigsplacering. Detta krav har nu tagits bort. I dag ansvarar de lokala Brukshundklubbarna för att marknadsföra sina utbildade räddningshundar gentemot kommuner och landsting. I flera kommuner har man börjat bygga upp Frivilliga Resursgrupper (FRG), vilket innebär att kommuner och landsting tecknar avtal med frivilliga, både organisationer och enskilda personer, för att ha en bättre beredskap vid större fredstida kriser. I en FRG kan exempelvis räddningshundsekipage ingå. Det förekommer även att ekipagen kontrakteras av polisen efter att ha prövats enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2000:8) om prövning av vissa hundar för eftersök av försvunna personer (se även avsnitt 3.3.3).

3.3.9. Övrigt

Övriga statliga insatser av betydelse för tjänstehundsverksamheten kan framför allt hänföras till utbildnings- och forskningsområdet. Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utbildar bland annat husdjursagronomer, veterinärer och djursjukvårdare. SLU bedriver även forskning applicerat på hund inom ämnena genetik, veterinärmedicin, etologi, fysiologi och utfodring. Tidigare har delar av den genetiska och den veterinärmedicinska forskningen varit direkt kopplad till tjänstehundsverksamheten vid dåvarande Statens Hundskola i Sollefteå. I dag studeras hundar ur ett mer allmänt perspektiv, men vunna kunskaper kan givetvis komma även tjänstehundsverksamheten till godo. Viss forskning med anknytning till hundar bedrivs även vid Stockholms och Linköpings universitet.

Flera av landets naturbruksgymnasier har kurser eller utbildningar inom hundområdet. Den enda utbildning som är specifikt inriktad på tjänstehundar bedrivs i Sollefteå av Naturbruksgymnasiet i Västernorrland. Det är en ettårig riksrekryterande postgymnasial ut– bildning inriktad på tjänstehundsdressyr som startade år 1996. Cirka 15 elever har antagits per år. Eleverna får lära sig om skydds-, preparatsöks-, spår-, bevaknings- och ledarhundsdressyr. Till och med den klass som antogs hösten 2004 bekostades utbildningen av elevernas hemkommuner genom interkommunal ersättning. Detta system att finansiera en utbildning skall inte finnas kvar efter sommaren 2005. Utbildningsdepartementet har beslutat att dressörutbildningen skall finnas kvar men bekostas med statliga medel som skall fördelas av Skolverket. På grund av olika uppfattning om hur stort anslag som krävs för att det skall vara möjligt att driva utbildningen har samtliga tre lärare varslats om uppsägning, och hösten 2005 kommer inga nya elever att antas. Om det skapas möjligheter till finansiering av verksamheten kommer eventuellt nya elever att antas till våren 2006.

3.4. Övriga tjänstehundsintressenter

3.4.1. Svenska Kennelklubben

Svenska Kennelklubben (SKK) är Sveriges största hundorganisation med 300 000 medlemmar i ungefär 1 000 anslutna klubbar. Inom SKK:s verksamhet ryms bland annat utbildning av uppfödare, hundägare och domare för olika typer av tävlings- och testverksamhet. SKK arrangerar även prov, tävlingar och utställningar och arbetar med att informera om hundar. SKK har också regler och rekommendationer gällande hundhållning, avel och uppfödning. Tillsammans med SLU och försäkringsbolaget Agria medverkar SKK till kunskapsinsamling om den svenska hundpopulationen genom bland annat enkätundersökningar och bidrag till forskning.

SKK registrerar ungefär 70 procent av alla Sveriges hundar. Totalt registreras årligen fler än trehundratusen uppgifter fördelade på ungefär 60 000 valp- och importregistreringar, 100 000 prov- och tävlingsresultat, 50 000 veterinärresultat och 120 000 utställningsresultat. Sedan år 1976 registreras alla uppgifter i databaser. SKK:s register utgör ett världsunikt underlag för alla som vill studera

hundar i termer av släktskapsförhållanden, förändringar i inavelsgrad, rasers hälsa och ohälsa, mentalitet och deltagande i prov och tävlingar med mera. De flesta uppgifterna är åtkomliga via SKK:s webbtjänst Hunddata och kan därmed nyttjas av uppfödare, valpköpare med flera. SKK arbetar för närvarande med att ta fram ett kostnadsfritt verktyg för avelsplanering, SKK Avelsdata, som även det skall kunna nås via SKK:s hemsida. SKK Avelsdata skall på ett lättförståeligt vis sammanställa och redovisa uppgifter ur SKK:s register.

Det bedrivs i dag ingen specifik tjänstehundsverksamhet inom SKK på central nivå. Emellertid uppger SKK att det finns möjlighet att anpassa och utveckla registren efter de statliga tjänstehundsanvändarnas behov. Det kan exempelvis handla om att registrera ytterligare sjukdomar, tester, prov och andra resultat utöver vad som görs i dag. SKK anser att det finns stora vinster att göra med att implementera ett tjänstehundsregister i befintlig databas. Dels kan man då på ett enkelt sätt dra nytta av alla de uppgifter som redan finns om de svenska hundarna, dels torde det vara samhällsekonomiskt mer effektivt att samla alla tjänstehundsanvändares dokumentation i samma databas jämfört med att varje intressent inrättar och för egna register.

3.4.2. Svenska Brukshundklubben

Svenska Brukshundklubben (SBK) är den största specialklubben inom Svenska Kennelklubben med 70 000 medlemmar. Via SBK utbildas bevakningshundar, räddningshundar och krigsplacerad hundfunktionärspersonal (se avsnitten 3.3.7 och 3.3.8).

Brukshundklubben arbetar vid sidan av SKK med rasutveckling, framför allt vad gäller brukshundsrasernas mentalitet, hälsa och exteriör. Majoriteten av Sveriges statligt ägda tjänstehundar är av brukshundsras, till exempel schäfer, rottweiler eller malinois. Detta arbete sker även i SBK:s femton rasklubbar. I SBK:s strävan att dokumentera och utveckla hundars mentala egenskaper är bland annat Mentalbeskrivning Hund (MH), enligt vilket 7 000 hundar beskrevs år 2004, ett viktigt verktyg (se även kapitel 4).

Brukshundklubben bedriver omfattande utbildningsverksamhet för hundägare över hela landet. SBK arrangerar även ett stort antal hundsporttävlingar inom grenar som ligger stora delar av tjänste-

hundsverksamheten nära. År 2004 noterades över 10 000 tävlingsstarter i bruksgrenarna spår, rapport, sök och skydd.

4. Lämpliga egenskaper hos tjänstehundar

Tjänstehundsutredningen (Jo 2004:04) skall enligt direktivet (Dir. 2004:80) undersöka vilka egenskaper tjänstehundar skall besitta för att vara lämpliga för de olika ändamålen och vilka raser som passar för detta, samt beskriva vilka avelsmål som bör ställas för att få fram en hög andel friska hundar med de önskvärda egenskaperna. Med ”de olika ändamålen” avses tjänstgöring som övervakningshund (övs-hund) och specialsökhund (narkotika-, bomb-, kriminal- och brandhärdssökhund) inom polisen, som bevakningshund och ammunitionssökande hund (amsökhund) inom Försvarsmakten, som narkotikasökhund inom Tullverket samt som ledarhund för synskadade. De olika tjänstehundstyperna beskrivs närmare i kapitel 3.

4.1. Mentala, fysiska och hälsomässiga egenskaper

Det finns en mängd olika egenskaper hos en hund som har betydelse för en dess lämplighet som tjänstehund. Som exempel kan nämnas storlek, hälsostatus, pälskvalitet, grad av socialisering till människor och andra hundar, jaktinstinkt, rädsla, erfarenheter och så vidare. Ett sätt att systematisera alla hundens egenskaper är att dela upp dem i en mental del och en fysisk del. Inom den fysiska delen ryms bland annat hälsoegenskaper.

4.1.1. Mentalitet

Hundars mentala egenskaper - deras mentalitet - yttrar sig i form av beteenden. Beteendeegenskaper är genetiskt sett kvantitativa, vilket betyder att ett flertal gener under inverkan av miljöeffekter avgör hur egenskapen manifesteras hos den enskilda individen. Egenskaper omnämns i dagligt tal ofta i termer av att de finns eller

inte finns hos en individ. Mer rätt är dock att tänka på en egenskap som något alla hundar har, men att den uttrycks i olika grad hos olika individer. Därtill kan egenskapens uttryck variera mellan olika situationer och tidpunkter för en och samma hund. Detta innebär till exempel att det egentligen inte är möjligt att göra en entydig åtskillnad mellan rädda och orädda hundar; alla hundar har egenskapen rädsla, men de är mer eller mindre rädda i olika situationer. Samma sak gäller för aggressioner, dominansbeteenden och så vidare. För att bedöma hundars mentala egenskaper har olika metoder och facktermer utarbetats och definierats. Det skulle leda för långt att inom ramen för detta betänkande gå in på detta i detalj. Beskrivningen av lämplig mentalitet hos tjänstehundar har därför gjorts på ett mer intuitivt plan, där hundarnas egenskaper beskrivs i termer som alla bör kunna relatera till i någon form, även om de inte är helt korrekta sett till gängse terminologi i hundsammanhang.

Metoder som ger information om hundars mentala egenskaper kan grovt delas in i två grupper; prover respektive tester/beskrivningar. Vid ett prov värderas hundens förmåga att utföra något slag av praktiskt arbete. Det kan handla om bruksprov, till exempel spår eller sök, eller olika jaktprov. Historiskt har det främsta motivet med proven varit att avelsvärdera hundarna. Detta har dock förändrats, och i dag är proven i stor utsträckning rena tävlingar. Det som bedöms är inte hundens mentala egenskaper utan enbart dess prestationer, vilka till stor del beror av skickligheten hos den som dresserat hunden. Men självfallet beror hundens prestationer i stor utsträckning även på dess mentalitet och därmed också på ärftliga egenskaper, och detta motiverar ett noggrant urval av avelshundar. Vid tester/beskrivningar av hundars mentala egenskaper används vanligen någon form av testbana. Banan innehåller ofta situationer som hundar inte vanligtvis ställs inför. Syftet med en test eller beskrivning är att kartlägga vilka mentala egenskaper eller reaktioner hunden uppvisar i de olika situationerna. Hundens inlärda färdigheter är i detta sammanhang inte av primärt intresse.

Lämplighetstest

I Sverige finns en lång tradition av att testa hundars mentala egenskaper, vilken stammar från tjänstehundsverksamheten vid dåvarande Arméhundskolan i Sollefteå. År 1947 påbörjades där utvecklingen av det lämplighetstest (L-test) som än idag används av bland annat Försvarsmakten och polisen för att bedöma hundars lämplighet som tjänstehundar. ”Idealhunden” ansågs kunna tjänstgöra inom i princip samtliga då förekommande tjänstegrenar, vilka i huvudsak hade militär inriktning. Utifrån brister och förtjänster i testresultat inriktades sedan dressyren mot den tjänstegren där hunden passade bäst. Den mentala profil som ansågs vara idealisk för nästan 60 år sedan betraktas i stort sett som idealisk för motsvarande tjänsteinriktningar även i dag.

I sin ursprungliga form var L-testen ett helt system av tester för bedömning av mentalitet, utseende och anatomi, hälsostatus, förmåga att nyttja hörsel- och luktsinne samt även hundens dresserbarhet. När man idag talar om L-test avses i allmänhet endast den mentala delen. Övriga delar bedöms fortfarande, men inte på samma sätt som tidigare. L-testen har med tiden kommit att modifieras i flera led. Det ursprungliga systemet med poängsättning har tagits bort, och hunden blir i dag endast godkänd eller underkänd. I samband med detta har protokollets utformning förenklats. I bilaga 3 bifogas som exempel polisens nu gällande L-testprotokoll. I något reviderad form har L-testen sedan 1960-talet använts även inom Svenska Brukshundklubben (SBK) under benämningen Korning. Korningen är en officiell meritering för brukshundar där även en exteriör bedömning ingår, och den genomförs för närvarande av omkring 1 700 hundar varje år.

Vid en L-test bedömer och tolkar domarna, utifrån hundens reaktioner och förmåga att hantera situationerna den ställs inför, hur hunden upplevt de olika ingående momenten på en delvis standardiserad testbana. Hundens beteenden analyseras och redovisas genom att ett antal definierade mentala egenskaper bedöms utifrån varför hunden har uppträtt på ett visst sätt i testsituationerna. Det är inte möjligt att slutligt bedöma de olika egenskaperna förrän hunden genomgått hela testbanan eftersom hundens reaktioner i respektive testsituation beror av flera olika mentala egenskaper.

L-testen nyttjas som en av grunderna i bedömningen av en hunds lämplighet som tjänstehund. Innan det kan bli aktuellt att dressera hunden för tjänst genomförs även miljöprov och arbets-

prov för att utröna dess arbetskapacitet och förmåga att hantera besvärliga miljöer. Kontroll av hundens medicinska status är ytterligare ett viktigt steg, och det ställs i allmänhet krav på att till exempel höft- och armbågsleder skall vara röntgade och friskförklarade av veterinär.

Mentalbeskrivning Hund

Ett annat instrument som används för att få en uppfattning om hundars mentalitet är Mentalbeskrivning Hund (MH). Efter ett drygt tioårigt utvecklingsarbete som involverade bland andra dåvarande Statens Hundskola och SBK, blev Mentalbeskrivning Unghund (MUH) år 1989 en officiell beskrivningsform för hundars mentalitet. Efter viss revidering ersattes MUH år 1997 av Mentalbeskrivning Hund (MH). MH utförs på hundar som uppnått en ålder av minst ett år. Någon övre åldersgräns finns inte. MH är ett av flera verktyg som uppfödarna kan använda vid urvalet av vilka hundar som skall användas i avel. Det används däremot inte av tjänstehundsanvändarna för bedöming av hundars lämplighet för tjänst. År 2004 genomförde 7 000 hundar MH.

MH utförs genom att man på en standardiserad testbana bedömer styrkan eller intensiteten i en hunds reaktioner under de olika ingående momenten. Den testbana man använder sig av liknar den som används vid L-testen. Hundens reaktioner kvantifieras, exempelvis genom att man mäter flyktsträckor eller den tid som förflyter tills hunden blivit lugn efter en rädslereaktion. För att minska subjektiviteten i bedömningen har en mall konstruerats som täcker olika förekommande beteendevariationer vid de olika momenten. Intensiteten graderas i en femgradig skala där 1 står för den lägsta intensiteten och 5 för den högsta. Att man valt att gradera hundens reaktion utifrån stigande intensitet beror på att detta underlättar utvärdering och statistiska beräkningar. Viktigt att notera är att den lägsta och högsta graderingen inte behöver vara likvärdigt med "sämst" respektive "bäst". I bilaga 3 har protokollet som används vid MH bifogats.

För att få delta vid bruksprov i SBK:s regi måste från och med år 2002 alla ägare till hundar som är födda efter den 30 juni 2000 kunna uppvisa protokoll på att hunden genomgått MH. För att få registrera valpar efter hundar av brukshundsras krävs att föräldradjuren har ”känd mental status” innebärande genomgången MH.

En skillnad mellan MH och L-test är att det vid MH lämnas mindre utrymme för subjektiva tolkningar och bedömningar, vilket innebär att resultatet blir bättre lämpat att behandla statistiskt. En annan skillnad är att en L-test utmynnar i en bedömning av hur ”lämplig” hunden är som tjänstehund. Vid MH görs ingen sådan bedömning utan det enda som registreras är vad hunden gör, det vill säga hur den reagerar. Det är sedan uppfödarens eller rasklubbens sak att jämföra den individuella hundens eller en avkommegrupps resultat med det ideal eller den önskade rasprofil som man kommit fram till för aktuell ras. Avvikelser från rasens genomsnitt kan sedan ligga till grund för urval av lämpliga avelsdjur inom rasen.

Lämpliga mentala egenskaper

Tjänstehundsanvändarnas värderingar vid L-test tillsammans med deras egna idealprofiler i termer av MH (bilaga 3) identifierar bland annat ett flertal av de egenskaper som utgör grunden för det som enklast beskrivs som en mer genomgripande egenskap; arbetslust. Denna egenskap är av naturliga skäl mycket viktig, och har historiskt prioriterats mycket högt i tjänsthundsverksamheten. Arbetslusten utgör dels en förutsättning för att tjänstehunden skall vara dresserbar och kunna motiveras för sin uppgift, men den kan också i viss mån kompensera andra eventuella brister. Till exempel blir i allmänhet en utpräglat arbetsvillig hund som bedömts ha vissa problem med rädslor mindre benägen att reagera negativt på mentalt belastande arbetssituationer jämfört med den som har en lägre grad av arbetslust. På ledarhundar ställs det i jämförelse med till exempel polishundar något annorlunda krav; de måste visa stort intresse för sin uppgift, men med ett större mått av lugn och behärskning.

Alla tjänstehundstyper måste kunna fungera i skiftande miljöer och det ställs även mycket stora krav på uthållighet. Tjänstehundar har generellt en stor fördel av att vara orädda. Detta gäller framför allt hundar som skall användas i skyddsarbete. För andra tjänstehundstyper är inte kraven fullt lika höga.

Benägenheten att blir arg, att visa aggression, är ännu en egenskap som är av betydelse för tjänstehundar. Aggressivitet anses vara till nytta för en skyddshund i en hotfull situation då den måste försvara sin förare. För i princip samtliga andra typer av arbete är en stor benägenhet att visa aggressiva beteenden en nackdel. Med hänsyn till att tjänstehundarna i sin vardag på olika sätt kommer i

kontakt med andra än sina förare är det av stor vikt att hundens sociala egenskaper inte gör den allmänt farlig eller alltför svår att styra och hantera. De senaste årens debatt om farliga hundar har riktat uppmärksamheten på hundar i allmänhet, och det är därför särskilt viktigt att inte tjänstehundar uppfattas som en generell fara för tredje person. Det är dock ett faktum att de hundar som används för krävande uppgifter inom bland annat militär och polisiär verksamhet behöver egenskaper som skulle kunna göra dem farliga under inverkan av ogynnsamma erfarenheter.

4.1.2. Fysiska egenskaper

I hundsammanhang läggs ofta stor vikt vid en mängd exteriöra (utseendemässiga) egenskaper som pälsfärg, huvudets form eller öronens utseende. Inom nästan alla raser finns att stort antal exteriöra detaljer reglerade i en standard för respektive ras. I samband med Svenska Kennelklubbens (SKK) pågående arbete med revidering av regler för championat och utställning konstateras att ”en hunds exteriör i förhållande till en rasstandard inte har någon påvisbar nytta ur ett samhällsnyttigt perspektiv” (Svenska Kennelklubben, 2005). Hundens överensstämmelse med den exteriöra standarden säger därmed lite om dess fysiska förmåga att utföra samhällsnyttiga arbetsuppgifter. En studie har nyligen även visat att hundar som var framgångsrika på utställningar i genomsnitt uppvisade mer rädslor och mindre av de egenskaper som utgör viktiga delar av arbetslusten (Svartberg, 2003). Utställningar verkar alltså inte bidra till att få fram bra tjänstehundar.

Kraven på en tjänstehunds fysiska egenskaper definieras helt utifrån de arbetsuppgifter den skall lösa. Det handlar i detta sammanhang framför allt om olika typer av spår-, sök-, bevaknings- och skyddsarbete. För ledarhundar för synskadade spelar anatomi och fysisk prestationsförmåga en jämförelsevis mindre roll, men grundkravet är att hunden är av lämplig storlek. Med lämplig storlek menas att ledarhunden å ena sidan skall vara tillräckligt stor för att fungera som en tydlig vägledare, å andra sidan inte så stor att den blir svårhanterlig. Skyddshunden skall inte vara så stor att den blir klumpig eller skadebenägen, men den måste vara tillräckligt stor för att ingjuta respekt och kunna stoppa en person. Den enda statliga tjänstehundstypen i Sverige som för närvarande skyddsdresseras är polisens övervakningshundar (”klassiska” polishundar). Sökhundar,

till exempel Tullverkets narkotikasökhundar och polisen bombsökhundar, kan med fördel vara mindre och lättare än skyddshundarna, detta beroende på att de då blir enklare att hantera och lyfta då de skall söka i trånga eller otillgängliga utrymmen.

Spår- och bevakningsarbete innebär i sig inte någon större fysisk prestation, och ställer inte alltför specifika krav på kroppsbyggnad och storlek. Det är emellertid oftast samma hundar som även skall utföra olika typer av personsök och skyddsarbete, och för detta ökar kraven betydligt. Viktiga aspekter är hållbarhet, uthållighet och framkomlighet i samband med personsök i terräng. Därtill kan man väga in betydelsen av att hundens utseende kan imponera och verka avskräckande.

Sammanfattningsvis krävs av de flesta tjänstehundar att de uppvisar stor fysisk kapacitet, samt har en byggnad och storlek som inte gör dem skadebenägna eller orsakar dem onödiga förslitningar. Med hänsyn till att olika individer trots vissa olikheter i anatomi kan anses fungera mer eller mindre väl är det svårt att exakt definiera vilka egenskaper som är de optimala. Viss variation torde därmed kunna tolereras inom ramen för vad som kan anses vara lämplig anatomi. För att skaffa sig ett välgrundat underlag inför en mer detaljerad beskrivning vore det lämpligt att sammanställa och analysera information om byggnad och storlek på de tjänstehundar som i praktiken visat sig uppfylla de aktuella funktionskraven.

4.1.3. Hälsa

Det önskvärda för alla hundar, även tjänstehundar, är självfallet att de förblir helt friska under sin livstid. För hundar i gemen handlar detta i första hand om välbefinnandet hos hunden själv, men även om ägarens omtanke och omsorg om sin hund. För en tjänstehund, där inköp och utbildning kostat mycket pengar, är den ekonomiska aspekten av stor vikt. Absolut hälsa är dock inte ett realistiskt mål eftersom alla hundar kan drabbas av skador och icke ärftliga sjukdomar. Målsättningen i tjänstehundsverksamheten måste därför vara att i möjligaste mån undvika att hundarna bär på ärftliga sjukdomar och defekter, att de har ett väl fungerande immunförsvar samt att deras anatomi inte orsakar dem onödiga skador eller förslitningar. Detta är i grunden en fråga om att avelsarbetet bedrivs i enlighet med de prestationskrav som praktisk tjänst bjuder.

Många sjukdomar och ärftliga defekter är tydligt rasbundna. Vilka de specifika sjukdomsproblemen är beror därför av vilken ras man väljer att beakta. Det blir av naturliga skäl en åtskillnad i kraven på hälsa mellan sjukdomar som är möjliga att behandla framgångsrikt och de som är kroniskt belastande utan möjlighet till ordentlig lindring för hunden. Som exempel kan nämnas att ryggproblem ofta kräver vila, operation eller i värsta fall kassation, medan sköldkörtelproblem i allmänhet kan medicineras framgångsrikt. En annan jämförelse kan göras mellan kroniska njurdefekter och en lindrigt känslig mage som endast kräver att man undviker vissa foder. För att uppfylla kraven för användning i avel är självfallet kraven högre eftersom många hälsostörningar har en ärftlig grund.

Sverige har varit ett föregångsland i bekämpandet av vissa sjukdomar hos hund, numera kallat hälsoprogram. Ett samarbete under 1970- och 1980-talen mellan Statens Hundskola i Sollefteå och Sveriges lantbruksuniversitet resulterade i att Svenska Kennelklubben införde ett hälsoprogram mot höftledsdysplasi (HD), en vanlig ärftlig utvecklingsrubbning i höftlederna som kan innebära smärta och nedsatt funktion hos drabbade hundar. Senare har man inom SKK infört hälsoprogram mot flera andra hälsostörningar. Detta är ett av de mer effektiva instrumenten som tillämpas för att minska frekvensen av vissa ärftliga sjukdomar, dels genom krav på avelsdjuren men även med hänsyn till att uppgifter om enskilda hundars hälsostatus avseende den aktuella sjukdomen/defekten blir tillgängliga för uppfödare, valpköpare och tjänstehundsanvändare via offentliga register. Bekämpning av ärftliga sjukdomar är emeller– tid inte problemfritt, bland annat eftersom många hälsostörningar är svåra att entydigt diagnosticera och gradera.

Det finns ett antal sjukdomar som utgör problem inom de raser som används inom tjänstehundsverksamheten och som det därför är angeläget att begränsa och motverka. Nedan återges exempel på sådana hälsostörningar som kan påverkas genom ett riktat urval av avelsdjur:

 • Diskbråcksförändringar vid det så kallade L7/S1–syndromet, van– lig hos framför allt schäfer.
 • Eksem, hudinfektioner och klåda kan uppträda utan att det nödvändigtvis är ärftligt, men besvären uppvisar klart högre frekvens inom vissa raser och grupper av närbesläktade hundar. Allergier utgör inte sällan en bakomliggande orsak till detta.

Förutom att de utgör ett djurskyddsproblem och kan sänka hundens prestationsförmåga, kan denna typ av problem även vara en ekonomisk belastning för hundägaren genom kostnader för specialfoder och veterinärvård.

 • Rubbningar i bukspottkörtelfunktionen leder till att hunden får svårigheter att tillgodogöra sig maten den äter. Schäfer är en drabbad ras.
 • Blindhet kan orsakas av ärftligt betingade ögonbottenförändringar. Ett exempel är den hos labrador förekommande ögonsjukdomen PRA.

4.2. Raser

I tjänstehundssammanhang är egentligen den enskilda hundens rastillhörighet ointressant. Det som har betydelse är i vilken utsträckning hunden besitter den kombination av egenskaper som krävs för den aktuella uppgiften. Av naturliga skäl är det så att hundar inom en enskild ras uppvisar likartade egenskaper, och det är just denna omständighet som gör att det finns anledning att diskutera lämpliga raser.

Minst två aspekter av vikt kan urskiljas i diskussionen om raser med lämpliga egenskaper. Den ena handlar om att man lättare kan finna lämpliga individer om man söker i raser som av erfarenhet visat sig rymma en någorlunda hög andel lämpliga tjänstehundsämnen. Den andra aspekten är av betydelse om ett eget avelsarbete skall bedrivas. Det gäller då att för det första satsa på en ras där man i ett inledningsskede kan finna individer som nedärver önskvärda egenskaper. För det andra bör man ta hänsyn till framtida möjligheter till avelssamarbete med andra privata eller statliga uppfödare; när det gäller tjänstehundsavel underlättas detta om man satsat på en ras som är vanligt förekommande som tjänstehund eller som används för snarlika ändamål.

Den vanligaste hundrasen i tjänstesammanhang sett i ett globalt perspektiv är, precis som i Sverige, schäfer. I fråga om specifika tjänstehundstyper kan - även detta i likhet med svenska förhållanden - andra raser vara vanligare. Tjänstehundsutredningen har inte gjort någon kartläggning på detta område men rent allmänt tycks retrieverraser vara vanliga som ledarhundar för synskadade, i syn-

nerhet golden och labrador retriever. Spanielraser som springer och cocker spaniel verkar vara populära att använda som olika typer av sökhundar, exempelvis narkotikasökhundar, i många länder.

4.3. Avelsmål

Som nämnts tidigare skall Tjänstehundsutredningen enligt direktivet ”beskriva vilka avelsmål som bör ställas för att få fram en hög andel friska hundar med de önskvärda egenskaperna”. Just detta är rimligen det övergripande avelsmålet, att få fram hundar som fungerar väl i tjänst under lång tid. Utöver mentalt och fysiskt goda förutsättningar för tjänst ur ett mer allmänt perspektiv innefattar detta avelsmål att hundarna skall ha låg skade- och sjukdomsfrekvens och kunna leva i socialt samspel även med andra än sina egna förare samt att de med bibehållet psykiskt välbefinnande skall tåla de påfrestningar som tjänstgöringen innebär.

Som grund för lämpligt avelsmål måste alltså finnas mer direkta ekonomiska aspekter. Friska hundar som fungerar länge i tjänst är billigare än sjuka hundar som måste tas ur tjänst i unga år. Även mer indirekta ekonomiska aspekter måste vägas in; en hund som fungerar väl i tjänst genererar mer samhällsnytta än en hund som inte har de för tjänst rätta förutsättningarna. Slutligen finns viktiga djurskyddsaspekter. Den mest uppenbara djurskyddsfrågan som måste avspeglas i avelsmålet är hundarnas fysiska hälsa. Men det är också viktigt att väga in hundarnas psykiska välbefinnande i samband med de belastningar som tjänstehundar utsätts för.

5. Behov av och tillgång till tjänstehundar

Tjänstehundsutredningen (Jo 2004:04) skall enligt direktivet (Dir. 2004:80) bland annat kartlägga följande:

 • Behovet av tjänstehundar i Sverige under den närmaste tioårsperioden, vem som är mottagare av hundarna och för vilket ändamål de används.
 • Tillgången till lämpliga hundar i Sverige i dag, om det finns någon brist och i så fall vad den beror på.
 • Den uppfödning som i dag finns för framtagande av tjänstehundar för samtliga sektorer.

För detta ändamål har Tjänstehundsutredningen genomfört ett flertal intervjuer med uppfödare, företrädare för olika myndigheter, organisationer och företag och med andra initierade personer, samt studerat olika rapporter, utredningar med mera. Vidare har flera olika frågematerial/enkäter sänts till bland andra de största statliga användarna av tjänstehundar, Polisen, Tullverket och Försvarsmakten, samt till Synskadades Riksförbund (SRF) och Iris Hundskolan AB. Slutligen har ett antal analyser gjorts, bland annat av schäfer- och labradorrasernas mentala egenskaper jämfört med vilka egenskaper användarna vill ha hos sina hundar.

Tjänstehundar har vid det kartläggningsarbete som presenteras i detta kapitel definierats som:

 • Av SRF godkända ledarhundar för synskadade.
 • Övervakningshundar (övs-hundar) och specialsökhundar (narkotika-, bomb-, kriminal- och brandhärdssökhundar) som används i polisverksamheten. Dessa ägs antingen av en polismyndighet (A-kontrakterade hundar) eller av enskilda polismän (B-kontrakterade hundar).
 • Bevakningshundar och ammunitionssökande hundar (amsökhundar) som ägs av Försvarsmakten.
 • Narkotikasökhundar som ägs av Tullverket.

Jämfört med övriga delar av betänkandet ingår alltså inte kriminalvårdens hundar eller de privatägda kontrakterade bevaknings- och räddningshundarna i vad som behandlas i detta kapitel. Vad gäller polisens hundar så behandlas specialsökhundarna i detta kapitel genomgående som en gemensam hundtyp, det vill säga de delas inte upp i bombsökhundar, narkotikasökhundar och så vidare. Inte heller skiljs annat än i undantagsfall på A- respektive B-kontrakterade hundar.

I kapitel 3 redovisas de olika tjänstehundstypernas användning mer i detalj, hur rekryteringsförfarandet och dressyren ser ut och är organiserad med mera. I kapitel 4 beskrivs vilka egenskaper - mentalitet, hälsa, storlek, ras och så vidare - som är önskvärda hos tjänstehundar.

5.1. Behov av tjänstehundar

5.1.1. Nuvarande bestånd av tjänstehundar

Enligt den i inledningen givna definitionen finns i dag (år 2005) drygt 900 tjänstehundar i Sverige. Polisen har flest hundar (430 stycken) följt av SRF (290), Försvarsmakten (140) och Tullverket (50). En fjärdedel av alla tjänstehundar är tikar, resten är hanar. Den enda av tjänstehundsanvändarna som avviker från denna ojämna könsfördelning är SRF; andelen ledarhundar som är tikar är 44 procent. Se tabell 1.

Tabell 1 Antal tjänstehundar i Sverige och andel hanar respektive tikar år 2005

Försvarsmakten Polisen Tullverket SRF Totalt Antal tjänstehundar 140 430 50 290 910 …varav andel hanar 72 % 84 % 72 % 56 % 73 % …varav andel tikar 28 % 16 % 28 % 44 % 27 %

Sett över alla typer av tjänstehundar framträder tre raser som betydligt vanligare än andra. Drygt hälften av hundarna är av rasen schäfer, en knapp tredjedel labradorer och var tionde hund en variant av belgisk vallhund, malinois. Det finns skillnader i vilka raser

som är mest förekommande hos de olika användarna. Försvarsmakten har framför allt just de tre nämnda raserna. Polisen har endast ett fåtal labradorer, och Tullverket och SRF har få malinois. En fjärdedel av Tullverkets narkotikasökhundar är av rasen springer spaniel. Se tabell 2.

Tabell 2 De svenska tjänstehundarnas rasfördelning hos de olika användarna år 2005

Försvarsmakten Polisen Tullverket SRF Totalt

Australian cattledog

0,9 %

0,1 %

Boxer

0,2 %

0,1 %

Cocker spaniel

0,2 %

0,1 %

Dobermann

0,9 %

0,1 %

Engelsk springer spaniel

1,9 % 2,8 % 25,6 %

2,9 %

Flatcoated retriever

9,3 % 0,7 % 0,7 %

Golden retriever

2,3 % 2,1 % 0,8 %

Holländsk herdehund

0,9 %

2,3 %

0,2 %

Kelpie

0,2 % 2,3 %

0,2 %

Labrador retriever

13,2 % 1,4 % 23,3 % 78,9 % 29,7 %

Malinois

12,3 % 17,3 % 2,3 %

10,2 %

Riesenschnauzer

0,2 %

0,1 %

Rottweiler

0,5 %

0,2 %

Schäfer

64,2 % 76,4 % 27,9 % 12,7 % 51,3 %

Storpudel

2,8 % 0,9 %

Tervueren

0,9 %

0,1 %

Okänd ras alt. blandras

4,7 % 0,7 % 4,7 % 2,8 % 2,1 %

Åldersfördelningen hos den svenska populationen tjänstehundar är relativt likartad mellan alla typer med undantag för ledarhundarna, av vilka ett förhållandevis stort antal tjänstgör upp i hög ålder (figur 1). Värt att notera beträffande ledarhundarna är även att det finns förhållandevis många hundar i åldrarna tio till elva år. Det finns en överrepresentation bland polisens specialsökhundar av hundar i åldrarna upp till och med fyra år som dock kan förklaras med att man utökat verksamheten med denna typ av hundar de senaste åren. När det gäller polisens övs-hundar kan man av figuren ana att det finns oproportionerligt få hundar äldre än sex år. Slutligen är fördelningen mellan ålderskategorierna hos Tullverkets

narkotikasökhundar ojämn. Det beror sannolikt på att man ända tills i år (2005) befunnit sig i en expansionsfas, något som inneburit ett ojämnt tillflöde av nya hundar.

Figur 1 Fördelning av tjänstehundar av olika typer i olika åldrar (0–15 år) vid årsskiftet 2004/2005

Försvarsmakten, bevaknings- och amsökhundar

0% 5% 10% 15% 20% 25%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Polisen, övs-hundar

0% 5% 10% 15% 20% 25%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Polisen, specialsökhundar

0% 5% 10% 15% 20% 25%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

Tullverket, narkotikasökhundar

0% 5% 10% 15% 20% 25%

0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16

SRF, ledarhundar

0% 5% 10% 15% 20% 25%

5.1.2. Rekryteringsbehov

Tjänstehundsutredningen har bett de statligt finansierade tjänstehundsanvändarna att uppskatta det framtida behovet av hundar, dels på ”kort” sikt (1–10 år), dels på lång sikt (flera tiotals år). Samtliga har svarat på ungefär samma sätt, nämligen att det framtida rekryteringsbehovet är svårt att bedöma. Detta beror bland annat på att budget och arbetsmetoder varierar över tiden. Samtliga har också angett att man förväntar sig att behovet av hundar i framtiden kommer att vara minst lika stort som i dag. Under förutsättning att hundarna har samma tjänstgöringstid som i dag (se avsnitt 5.2.2) innebär detta att totalt kommer minst 180 – 210 hundar att behöva rekryteras varje år de närmaste tio åren (tabell 3). Eftersom behovet av nya hundar varierar från år till år måste denna siffra ses som ett medelvärde sett över flera år. Det kan till exempel, utifrån figur 1, konstateras att det finns oproportionerligt många ledarhundar i åldrarna tio till elva år, vilket sannolikt kommer att innebära ett större rekryteringsbehov än normalt de närmaste åren. Vidare saknar Försvarsmakten ett stort antal bevakningshundar; man vill ha 160 men äger i dag endast 100.

Tabell 3 Ungefärligt årligt rekryteringsbehov av tjänstehundar åren 2006– 2015

Användare Hundtyp Årligt rekryteringsbehov Försvarsmakten Bevakningshundar 35 hundar Amsökhundar 8 hundar Polisen Övs- och specialsökhundar 80-100 hundar Tullverket Narkotikasökhundar 6-8 hundar SRF Ledarhundar 50-60 hundar Totalt Alla tjänstehundstyper ~180-210 hundar

Ingen av användarna är beredd att ange hundbehovet specificerat som antal hundar på längre sikt; det är helt enkelt för många okända faktorer inblandade för att det skall vara möjligt. Däremot gör både Tullverket och polisen bedömningen att nya typer av sökhundar kommer att utvecklas. Inom polisen har man tidigare till exempel gjort försök med så kallade ID-hundar med gott resultat, och rent generellt anses hunden vara mycket svår eller till och med omöjlig att ersätta vad gäller spår- och sökarbete. Inom Tullverket

nämner man vapen- och ammunitionssökande hundar, sprängämnes-, tobaks-, penning- och stridskemhundar som tänkbara framtida sökhundstyper. Även Försvarsmakten tror att man i framtiden kommer att utveckla olika typer av sökhundar utöver de amsökande hundar man har i dag. Försvarsmakten nämner även möjligheten att använda hundar som bärare av tekniska sensorer, till exempel kameror, i olika sammanhang. SRF påpekar att det finns ett behov av service-, assistans- och rehabhundar, men att dessa inte är SRF:s ansvar att tillhandahålla.

Under förutsättning att man framdeles kommer att använda samma raser i samma proportioner som i dag, ger tabellerna 2 och 3 vid handen att det årliga rekryteringsbehovet av schäfrar kommer att vara cirka 110 stycken, av labrador 50 och av malinois 20.

I kapitel 4 redogörs för vilka egenskaper olika typer av tjänstehundar bör ha. Av detta framgår att Polisens, Försvarsmaktens och Tullverkets hundar är mycket likartade. Tullverket föredrar dock andra raser än polisen och Försvarsmakten. Om man ändå tänker sig att Tullverket vill ha ungefär hälften av sina hundar av samma ras som polisen och Försvarsmakten, kan man utifrån det i tabell 3 redovisade årliga rekryteringsbehovet dra slutsatsen att de statliga tjänstehundsanvändarna varje år kommer att behöva rekrytera cirka 140 hundar med mycket likartade egenskaper.

Det finns ytterligare en statligt finansierad tjänstehundsanvändare, kriminalvården, som i dagsläget har ett drygt tiotal narkotikasökhundar. Denna verksamhet är dock ännu så pass liten att den inte studerats i detalj och därför inte heller redovisas i detta kapitel. Det finns ändå skäl att nämna kriminalvårdens hundverksamhet eftersom de har för avsikt att utöka sin hundanvändning till att om några år omfatta ungefär det dubbla antalet hundar, det vill säga ungefär 25 stycken. De kommer därmed att ha ett rekryteringsbehov motsvarande ungefär hälften av Tullverkets.

Vid sidan av de statliga användarna finns även en rad privata, varav väktarbranschen torde vara den största. För att ett väktarbolag skall få använda en hund i sin verksamhet måste hunden, enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 1994:12) till lagen (1974:191) om bevakningsföretag och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag, ha godkänts vid prövning och därefter ha godkänts av länsstyrelsen för användande i bevakningstjänst. Prövningen, som omfattar mentaltest och dressyrprov, får enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om Polisens hundverksamhet (RPSFS 2003:2) genomföras av en

besiktningsman inom polisens hundverksamhet. Eftersom prövningarna görs av besiktningsmän inom de enskilda polismyndigheterna, och myndigheterna inte har någon skyldighet att rapportera resultaten vidare till Rikspolisstyrelsen, finns det inte inom polisen någon fullständig sammanhållen statistik över antalet väktarhundar i landet. Men efter sammanställning av rapporter från ett antal polismyndigheter och en kompletterande rundringning rapporterar Rikskriminalpolisens polishundtjänst att det finns mellan 450 och 500 väktarhundar som används i tjänst. Antalet som nyrekryteras årligen bedöms vara ett hundratal. Detta förtjänar att nämnas eftersom de privata tjänstehundsanvändarna, till exempel just väktarbolagen, söker hundar med liknande egenskaper som framför allt polisen och Försvarsmakten, och rekryterar hundar på samma marknad som dessa.

5.2. Tillgång till hundar lämpliga för tjänst

Tjänstehundsutredningen har inte uppfattat att själva utbildningen av tjänstehundar skulle utgöra någon allvarligt begränsande faktor för den statligt finansierade tjänstehundsförsörjningen. I detta avsnitt, som behandlar tillgången till hundar lämpliga för tjänst, fokuseras därför på tillgången till lämpliga tjänstehundsämnen, det vill säga hundar som är lämpliga för dressyr men ännu odresserade i den meningen att de inte är utbildade för sin uppgift i tjänst. Denna inriktning motiveras ytterligare av det faktum att såväl Tullverkets som polisens och Försvarsmaktens hundar numera utbildas inom respektive myndighet, i de två förra fallen av hundförarna själva och i det senare av anställda dressörer. Följaktligen förefaller det logiskt att de olika statliga tjänstehundsanvändarna på egen hand avgör hur hundarnas utbildning skall skötas på bästa sätt.

Tillgången till hundar lämpliga för tjänst kan uppskattas på olika sätt. Den mest uppenbara metoden är att helt enkelt fråga användarna hur de upplever situationen i detta avseende. En annan variant, som i viss mån är en utveckling av den första metoden, är att mer i detalj kartlägga hur de olika användarna arbetar med rekrytering, kassation med mera av tjänstehundar. Att en hund ”kasseras” innebär att den av något skäl bedöms vara olämplig för tjänst, och att man därför väljer att inte köpa, utbilda eller längre använda den. Tjänstehundsutredningen har valt att även använda begreppet pensionering. Pensionering innebär att en hund tas ur tjänst på grund

av hög ålder, i vissa fall trots att den skulle kunna fungera i tjänst ytterligare en tid. Att kartlägga antalet kassationer och orsakerna därtill motiveras, något förenklat, av att ju bättre hundämnen man kan få tag i desto färre blir kassationerna. Ytterligare ett sätt att bedöma tillgången till lämpliga hundar är att kartlägga hur uppfödningen av tjänstehundar ser ut. En fjärde metod är att studera den potentiella rekryteringsbasen, det vill säga vanliga svenska hundar av relevanta raser, med avseende på mentala egenskaper och sedan jämföra resultatet med användarnas krav.

Inget av dessa sätt att bedöma tillgången till tjänstehundsämnen är fritt från brister. Var för sig beskriver de dessutom bara delar av situationen. Tillsammans torde de emellertid ge bästa möjliga bild.

5.2.1. Tjänstehundsanvändarna uppger svårigheter med ämnesförsörjningen

Polisen, Försvarsmakten och SRF har upprepade gånger de senaste åren uppgivit att de har mycket svårt att anskaffa tillräckligt många hundar av tillräckligt god kvalitet för att de skall kunna dresseras till och fungera som tjänstehundar. Försvarsmakten har till exempel för tillfället mindre än två tredjedelar av sitt behov av bevakningshundar. Orsaken till detta uppges av Försvarsmaktens Hundtjänstenhet vara att man inte lyckats rekrytera tillräckligt antal bevakningshundsämnen. SRF uppger att det vid varje givet tillfälle saknas mellan 20 och 30 ledarhundar beroende på att det inte finns tillräckligt många att köpa. Tjänstehundsutredningen har vid flera tillfällen och i olika sammanhang fått situationen vad gäller anskaffningen av tjänstehundsämnen beskriven som extremt kritisk och fullständigt ohållbar; hundar med önskvärda egenskaper går inte att uppbringa i tillräcklig mängd, framför allt inte till priser man kan hantera, detta oavsett om man agerar på den svenska eller på den internationella marknaden, vare sig man försöker rekrytera från privatpersoner, från uppfödare eller från företag som köper och säljer hundar, så kallade hundhandlare. Den stora bristen uppges av polisen och Försvarsmakten få till följd att orimligt stora resurser läggs på att finna lämpliga hundar. Situationen försvåras ytterligare av att var och en av de 21 polismyndigheterna, Försvarsmakten och, i viss mån, Tullverket konkurrerar om att få köpa samma hundar. Man konkurrerar även med privata tjänste-

hundsanvändare som väktarbolag samt, eftersom situationen är likartad också i andra länder, med utländska intressenter.

Tullverket anser sig inte ha lika stora problem med sin hundanskaffning som polisen och Försvarsmakten, detta trots att man i stor utsträckning söker samma egenskaper hos hundarna. Skälet till detta uppges vara dels att man har jämförelsevis få hundar och därmed har ett förhållandevis litet årligt rekryteringsbehov, dels att man som en följd av det sätt på vilket hundarna används i tjänsten föredrar andra, mindre och lättare, raser. Det senare innebär att Tullverket kan rekrytera sina hundar ur en population som ur ett tjänstehundsperspektiv är mindre konkurrensutsatt än de i dubbel bemärkelse stora tjänstehundsraserna schäfer, labrador och malinois. Av liknande skäl uppger polisen och Försvarsmakten att det är enklare att rekrytera ämnen lämpliga att dresseras till specialsök- respektive amsökhundar än hundar lämpliga som övs- respektive bevakningshundar.

5.2.2. De statliga hundsanvändarnas anskaffning och kassation av tjänstehundar

Hundar som rekryteras för olika typer av tjänst kan ha olika ursprung. Bland annat för att få en mer heltäckande bild av hur rekryteringen av tjänstehundsämnen går till har ursprunget delats in i följande kategorier:

 • Hundar ur egen uppfödning
 • Valpar (ej ur egen uppfödning)
 • Vuxna hundar av svenskt ursprung
 • Vuxna hundar av utländskt ursprung

Skillnaden mellan en valp och en vuxen hund har definierats som att en vuxen hund, i motsats till en valp, är tillräckligt mogen för att sättas i dressyr direkt efter inköp.

I schematisk och något förenklad form kan man tänka sig att anskaffning, dressyr, tjänstgöring och kassation fungerar enligt figur 2.

Figur 2. Schematisk bild av anskaffning, test, dressyr, kassation med mera av tjänstehundar

Tjänstehundsutredningen har i enkätform begärt uppgifter från polisen, Försvarsmakten, Tullverket, SRF och Iris Hundskolan AB om anskaffning, kassation med mera. Skälet till att även Iris Hundskolan AB inkluderats i undersökningen är att de har SRF:s uppdrag att ta fram ledarhundar, och därmed har förutsättningar att kunna redogöra för anskaffning av ämnen och kassationer som inträffar innan hundarna trätt i tjänst.

Anskaffning av tjänstehundsämnen

SRF köper sina ledarhundar från Iris Hundskolan AB som har en begränsad uppfödningsverksamhet. Merparten av ledarhundarna härstammar dock från andra uppfödare och har köpts av Iris hundskolan AB eller deras föregångare antingen som vuxna – dresserade eller odresserade – eller som valpar som sedan placerats hos fodervärdar. I övrigt var det ingen av de statligt finansierade tjänstehundsanvändarna som år 2004 bedrev någon egen uppföd-

Egen uppfödning

Valp (ej ur egen

uppfödning)

Vuxen

svensk hund

Vuxen

utländsk hund

Erbjudande

om inköp

Bedömning

Inköp

Kassation

Erbjudande

om inköp

Fodervärds--

placering

Bedömning

Test, arbetsprov

Inköp

Sjukdom/skada

Dressyr

Sjukdom/skada

Tjänst

Pension alt.

kassation

ning, varför heller inga hundar anskaffades på detta sätt. Hos Iris Hundskolan AB föddes det 75 valpar år 2004. Dessutom inköptes tre vuxna ämnen, samtliga med svenskt ursprung, och 45 valpar från andra uppfödare. Sexton ledarhundar som dresserats på skolan godkändes och köptes av SRF samma år. De av dessa sexton hundar som kommer ur den egna uppfödningen eller köptes som valpar föddes givetvis före år 2004. Uppgifterna som berör anskaffning av ledarhundsämnen är tyvärr inte jämförbara med övriga användares och har därför inte behandlats ytterligare.

Tillsammans erbjöds Försvarsmakten, Polisen och Tullverket år 2004 att köpa ungefär 1 000 hundar. Av dessa bedömdes strax under 400 vara intressanta att undersöka närmare och togs därför in för test/arbetsprov. Av de knappt 400 testade hundarna var det till slut 112 som köptes. Det var med andra ord endast drygt tio procent av det sammantagna antalet erbjudanden som ledde till köp. Det är rimligt att anta att ett antal av de 1 000 erbjudna hundarna, och även av de knappt 400 som testades, i själva verket gäller hundar som erbjudits flera myndigheter, och att det verkliga antalet individer därför är lägre. Dels förekommer det att säljare som fått ett negativt besked av en myndighet vänder sig till en annan och gör ett nytt försök. Dels tipsar användarna varandra om hundar som kan vara intressanta för den ena men inte för den andra. Det är dock omöjligt att ens gissa hur många ”dubletter” eller ”tripletter” det kan röra sig om. Det vanligaste ursprunget hos de hundar som inköptes av Försvarsmakten, Polisen och Tullverket år 2004 var vuxna svenska hundar. Samtliga dessa tre användare har även köpt ett mindre antal vuxna hundar med utländskt ursprung, och polisen har också köpt ett fåtal valpar. Hundanskaffningen år 2004 redovisas i detalj, så långt underlaget tillåter, i tabell 4.

Tabell 4 Anskaffning av tjänstehundsämnen år 2004

Försvarsmakten Polisen Tullverket

Bevaknings-

hundar

Amsök- hundar

Övs- och special-

sökhundar

1

Narkotikasök-

hundar

Antal erbjudna - testade/arbetsprövade – anskaffade hundar fördelat på ursprung

2

- Egen uppfödning

0-0-0 0-0-0 0-0-0

0-0-0

- Valpar, annans uppfödning

0-0-0 0-0-0 ca 100-iu-8

0-0-0

- Vuxna svenska hundar

iu-iu-iu iu-iu-iu iu-iu-54

120-80-13

- Vuxna utländska hundar

iu-iu-iu iu-iu-iu iu-iu-4

30-25-3

Summa erbjudna - testade/arbetsprövade – anskaffade hundar

250-100-18 50-25-12 ca 550-159-66

3

150-105-16

Andel testade/arbetsprövade av erbjudna

(%)

40 50 25-30 70

Andel anskaffade av erbjudna (%)

7

25 10-15

Andel anskaffade av testade/arbetsprövade

(%)

20 50 40 15

1 Endast A-kontrakterade hundar (ägs av polismyndighet).

2 De fall där uppgift om antal hundar saknas har angetts som iu – ingen uppgift.

3 Ytterligare 15–20 B-kontrakterade hundar (ägs av enskilda hundförare) anskaffades.

Ingen av användarna har underlag för att på ett detaljerat plan ange vilka brister som fanns hos den stora majoritet hundar man erbjöds men valde att inte köpa. Som exempel på orsaker till att man tackat nej anger de emellertid olämplig ålder eller storlek (ras), medicinska eller mentala brister, olika problembeteenden, för högt pris eller att säljaren inte vill lämna ifrån sig hunden för arbetsprov.

Medelåldern hos de vuxna hundar som inköptes år 2004 var för såväl Polisen som Tullverket och Försvarsmakten 24 månader. Detta innebär att dressyr av dessa hundar kan påbörjas i genomsnitt först ett drygt halvår senare än om hundarna fötts upp i en egen uppfödning eller om man köpt och fodervärdsplacerat valpar. Detta betyder i sin tur att tjänstbarhetstiden förkortas med mellan ett halvt och ett år; den ytterligare tidsförlusten kan hänföras till att inköpta vuxna hundar enligt användarna ofta har olika förvärvade egenheter i större utsträckning än hundar man kunnat kon-

trollera sedan de var valpar, egenheter som måste hanteras av den som dresserar hunden och som stjäl tid. Vare sig SRF eller Iris Hundskolan AB har kunnat lämna uppgifter om åldern på anskaffade hundar.

Kassation av hundar under utbildning

Både Försvarsmakten och Polisen anger att av de inköpta hundarna kasserades, beroende på hundtyp, mellan var femte och var tionde innan de trätt i tjänst. Detta innebär att av alla hundar som de erbjöds var andelen bevakningshundar som godkändes för tjänstgöring drygt sex procent, andelen amsökhundar 20 procent och andelen övs- och specialsökhundar inom polisen tio procent. I polisens fall berodde dessa kassationer i stort sett uteslutande på att hundarna visade sig inte räcka till i fråga om de mentala egenskaperna, för Försvarsmakten handlade det i nästan samtliga fall om hälsoskäl som rygg- eller magproblem. Både Polisen och Försvarsmakten saknar underlag för att kunna ange de kasserade hundarnas ursprung. Tullverket kasserade ingen hund inköpt år 2004 innan den trätt i tjänst, SRF och Iris Hundskolan AB har inte kunnat svara.

Kassation och pensionering av hundar i tjänst

Som genomsnittlig ålder på hundarna då de utgår permanent ur tjänst, det vill säga kasseras av någon orsak eller pensioneras, har Försvarsmakten angett 9 år (bevaknings- och amsökhundar), Polisen 6–7 år (övs-hundar), Tullverket 9 år (narkotikasökhundar) och SRF 10–13 år (ledarhundar). Beträffande polisens specialsökhundar saknas underlag. Medelåldern på de tjänstehundar som togs permanent ur tjänst år 2004 var för polisens övs-hundar 6 år 8 månader, för polisens specialsökhundar 8 år 1 månad, för Försvarsmaktens hundar 8 år, för Tullverkets hundar 10 år, och för ledarhundarna 10 år 3 månader (tabell 5). Ingen av användarna har kunnat specificera de kasserade/pensionerade hundarnas ursprung. De mindre skillnader som finns mellan vad som angetts som ”normal” pensions-/kassationsålder och de faktiska åldrarna för år 2004 torde kunna förklaras som slumpmässiga variationer.

Tabell 5 Antal tjänstehundar av olika åldrar och typer som togs ur tjänst år 2004

Försvarsmakten

1

Polisen Tullverket

1

SRF

Ålder (år)

Bevaknings-

hundar

Amsökhundar

Övshundar

Specialsök-

hundar

Narkotikasökhundar

Ledarhundar

2 3 1 0 3 4 0 1 4 5 1 0 5 10 0 1 6 7 0 2 7 8 1 1 8 6 1 1 9 9 0 7 10 eller äldre 10 6 10 år: 8 11 år: 5 12 år: 10

13 år: 2 14 år: 3

Totalt antal

ca 30

2 62 10

12

41

Genomsnittlig ålder (år)

8 år

8 år 6 år 8

mån

8 år 1 mån 10 år 10 år 3 mån

1 Uppgifter om antal hundar som kasserats/pensionerats vid specifika åldrar saknas. ”Genomsnittlig ålder” bygger

i dessa fall på myndigheternas egna beräkningar.

Som skäl till kassationerna har Försvarsmakten angett ”djurskyddsskäl”, vilket innebär att man inte vill att hundar som på grund av ålder eller andra orsaker inte längre har fysisk eller psykisk förmåga att kunna fungera på ett bra sätt skall behöva belastas med ansträngande tjänstgöring. Försvarsmakten har dock inte kunnat precisera orsakerna ytterligare. Polisen har angett att ungefär en tredjedel av kassationerna av övs-hundar skett på grund av bristande mentalitet, en tredjedel på grund av medicinska orsaker – varav hälften ryggproblem - och en tredjedel på grund av hög ålder (pensionering). Av de hundar som togs ur tjänst på grund av ryggproblem klassificerades hälften som drabbade av det så kallade L7/S1-syndromet, en utvecklingsrubbning som inte är ovanlig vid krävande bruksarbete. Ett fåtal hundar - fyra stycken – har kasserats på grund av förarrelaterade orsaker, som dödsfall eller oskick-

lighet. Bland specialsökhundarna har fler än hälften utgått ur tjänst som en följd av hög ålder (pensionerats) och resterande av mentala, medicinska (varav ett olycksfall) eller förarrelaterade orsaker. Tullverkets hundar har samtliga tagits ur tjänst på grund av hög ålder. Bland ledarhundarna är hög ålder orsaken till kassation i knappt hälften av fallen, i hälften av fallen är orsaken medicinska orsaker, ibland i kombination med hög ålder. Dessutom har fyra ledarhundar tagits ur tjänst av förarrelaterade orsaker.

Beträffande ”sjukskrivningar” av hundar i tjänst har vare sig Polisen eller Försvarsmakten något heltäckande underlag. Försvarsmakten har gjort bedömningen att ungefär tio procent av stamhundarna var sjukskrivna vid minst ett tillfälle under år 2004, och att genomsnittlig konvalescenstid var cirka två veckor per tillfälle. Tullverket har haft tre hundar sjukskrivna under i genomsnitt två till tre veckor per hund. SRF rapporterar att ingen ledarhund var sjukskriven under år 2004.

5.2.3. Uppfödning av tjänstehundar

Under en stor del av 1900-talet föddes de flesta svenska tjänstehundarna upp vid den statligt ägda hundskoleverksamheten i Sollefteå. Regeringen uttryckte dock vid flera tillfällen att den statliga avelsverksamheten var ineffektiv och olönsam, varför man såg till att konkurrensutsätta den. Under början av 1990-talet avvecklade staten slutligen sitt ägande i Hundskolan i Sollefteå, varefter den snart gick i konkurs (se kapitel 3.3.2 för en utförligare redogörelse för detta). Efter att den tjänsteinriktade hundaveln i Sollefteå mer eller mindre försvunnit finns det, såvitt Tjänstehundsutredningen kunnat finna, inga studier gjorda om varifrån de statliga användarna skaffar sina hundar. I Tjänstehundsutredningens direktiv (Dir. 2004:80) anges att de flesta blivande tjänstehundar rekryteras från ”privata uppfödare som mer eller mindre specialiserat sig på att bedriva avel med målsättningen att hundarna skall lämpa sig som bruks- och tjänstehundar”. Genetikern Per-Erik Sundgren (1995 & 2002) har emellertid visat att det näppeligen finns, eller inom en överskådlig framtid kommer att finnas, kennlar med tjänstehundsinriktning på sin uppfödning som har en tillräcklig kapacitet för att kunna leverera mer än en mindre andel av det samlade tjänstehundsbehovet. Sundgrens slutsatser bygger bland annat på analyser av hur många av de föräldradjur svenska schäferuppfödare använt i

sin verksamhet som haft känd mental status eller varit meriterade i bruksprov.

För att få en bild av den svenska tjänstehundsuppfödningen bad Tjänstehundsutredningen de statliga hundanvändarna att lämna in uppgifter om kennelnamn på de hundar de hade i tjänst vid årsskiftet 2004/2005. Försvarsmakten och SRF har inte kunnat leverera uppgifter om samtliga hundar de ägde vid detta tillfälle. Försvarsmakten uppger dock att det material som redovisats är representativt för hela populationen tjänstehundar inom myndigheten. Uppgifterna redovisas i tabell 6.

Det kan konstateras att bland de 106 hundar Försvarsmakten lämnat uppgifter om figurerar 51 kennelnamn. Motsvarande siffra för polisens 423 hundar är 177 kennlar, för Tullverkets 47 hundar 20 kennlar och för SRF:s 203 hundar 53 kennlar. Om de hundar där uppgift om uppfödare saknas sorteras bort fås att de kennlar vars hundar finns representerade hos Försvarsmakten i genomsnitt fött upp 1,7 i dag aktiva bevaknings- eller amsökhundar. Samma sorts genomsnittssiffror för övs- och specialsökhundar, narkotikasökhundar och ledarhundar är 2,1 hundar per kennel, 1,5 hundar per kennel respektive 3,3 hundar per kennel.

Av Försvarsmaktens bestånd av tjänstehundar härstammar 76 procent från kennlar som fött upp mellan en och tre av de i dag aktiva bevaknings- och amsökhundarna, medan endast 15 procent av hundbeståndet fötts upp av kennlar som representeras med fler än tio hundar. Motsvarande siffror för polisens övs- och specialsökhundar är 60 respektive 14 procent och för Tullverkets narkotikasökhundar 87 och 0 procent. Endast på ledarhundssidan är bilden annorlunda; här kommer drygt hälften av hundarna från uppfödare som representeras med fler än tio hundar. Förklaringen till detta är att det finns två dominerande leverantörer, varav den ena, Hundskolan i Sollefteå (det vill säga resterna av den statliga svenska uppfödningen), ligger bakom mer än en tredjedel av ledarhundarna. Den andra stora uppfödaren, som fött upp 36 av de 203 ledarhundarna, är en norsk ledarhundskola.

Tabell 6 Uppgifter om kennlar där de statliga tjänstehundsanvändarnas hundar fötts upp

Sammantaget visar kennelstatistiken avseende tjänstehundar att det är många kennlar som ligger bakom det svenska tjänstehundsbeståndet, men att det är få som fött upp fler än enstaka hundar. Tillsammans med det faktum att användarna uppger att de har stora problem med, och lägger stora resurser på, att finna lämpliga hundar, samt på grund av att så pass få hundar av dem som erbjuds för inköp håller godtagbar kvalitet, måste detta tolkas som att det inte finns någon privat tjänstehundsuppfödning i Sverige av någon större omfattning. Ytterligare ett problem med den privata uppfödningen av hundar vad gäller rekryteringen av hundar för tjänst, är det föds upp allt färre schäfrar i Sverige. Från 1970-talet fram till 1990-talets början pendlade antalet schäfrar som nyregistrerades i

Försvarsmakten Polisen Tullverket SRF

Bevaknings- och

amsökhundar

Övs- och specialsök-

hundar

Narkotikasökhundar Ledarhundar

Antal hundar som redogjorts för

106

423 47 203

Antal/andel hundar med kennelnamn angivet 85 80 % 375 89 % 30 64 % 176 87 % Antal/andel hundar utan kennelnamn angivet 21 20 % 48 11 % 17 36 % 27 13 % Antal kennlar i materialet 51 177 20 53 Genomsnittligt antal hundar/kennel 1,7 2,1 1,5 3,3

Antal/andel kennlar som fött upp… …1 hund

38 75 % 110 62 % 15 75 % 40 75 %

…2 hundar

8 16 % 31 18 % 3 15 % 7 13 %

…3 hundar

2 4 % 11 6 % 1 5 % 3 6 %

…4 hundar

1 2 % 8 5 %

1 2 %

…5 hundar

1 2 % 7 4 %

…6 hundar

2 1 % 1 5 %

…7 hundar

1 1 %

…8 hundar

3 2 %

…12 hundar

1 1 %

…13 hundar

1 1 %

…15 hundar

1 1 %

…16 hundar

1 2 %

…20 hundar

1 1 %

…36 hundar

1 2 %

…73 hundar

1 2 %

Antal/andel hundar från kennlar som fött upp… …1-3 hundar (även hundar utan kennelnamn

angivet har inkluderats i denna grupp)

76 % 60 % 87 % 44 %

…fler än tio hundar

15 % 14 % 0 % 54 %

SKK mellan 4 000 och 6 000 per år. I dag är antalet runt 3 000. En annan ras som på kort tid blivit populär som tjänstehund, framför allt inom polisen, är malinois. Emellertid föds det bara ett hundratal sådana varje år och rekryteringsbasen är därmed mycket liten. Se figur 3.

Figur 3 Antal hundar av raserna schäfer, labrador och malinois som nyregistrerats i SKK åren 1976–2004

Även internationellt tycks den privata tjänstehundsuppfödningen vara begränsad. Tjänstehundsutredningen har sänt en enkät till nio militära och polisiära hundskolor i sju europeiska länder (Belgien, Norge, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Storbritannien och Österrike). Samtliga dessa hundskolor, varav sex svarade på enkäten, bedriver egen uppfödning i större eller mindre skala. Det finns ett flertal statligt finansierade hundskolor i ytterligare ett antal länder i Europa, samt många i övriga världen, som föder upp egna hundar avsedda för tjänst inom polis, militär, tullväsende och så vidare, men som Tjänstehundsutredningen inte har haft skäl eller möjlighet att kartlägga i detalj. Som orsak till att man bedriver egen uppfödning har de tillfrågade hundskolorna svarat bland annat att det är svårt att finna tillräckligt många hundar på den privata marknaden som håller måttet, framför allt i fråga om mentalitet och höft- och armbågsledsdysplasi. Vidare uppges det vara dyrt att köpa hundar på den privata marknaden, dels som en följd av att efterfrågan överstiger tillgången, dels på grund av att man sällan

0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004

År

Antal

Schäfer Labrador

Malinois

kan få tag i tillräckligt unga hundar vilket innebär att man förlorar tid i tjänst, det vill säga får ett sämre utbyte av de resurser man lägger på att utbilda hundarna. Vidare har vuxna ämnen - det vill säga odresserade hundar - många gånger fått en felaktig uppfostran vilket gör dem olämpliga för tjänst.

I januari 2005 anordnades en internationell tjänstehundskonferens i Melbourne i Australien av International Working Dogs Breeding Association (IWDBA). Den första konferensen ägde rum år 1999 på initiativ av det amerikanska försvarsdepartementet som startade ett eget avelsprogram för tjänstehundar år 1997. Vid årets konferens, som var den fjärde i ordningen, deltog 160 personer från 70 myndigheter och organisationer (polis, tull, militär, synskadade och andra handikapporganisationer) i 12 länder. Företrädare för den svenska polisen och Försvarsmakten som deltog vid konferensen har intervjuats av Tjänstehundsutredningen: Syftet med konferensen var bland annat att ge en bild av hur olika myndigheter och organisationer världen över löser anskaffningen av tjänstehundar. Det kunde konstateras att allt fler myndigheter och organisationer i allt fler länder vill utnyttja tjänstehundar, att de som nyttjar tjänstehundar tenderar att öka sin användning och att tillgången till ämnen minskar över hela världen. Av detta drogs slutsatsen att om en myndighet eller organisation vill försäkra sig om tillgång till en viss typ av hundar i framtiden så måste man producera dessa själv, det går inte att förlita sig på privat uppfödning, och följaktligen är det allt fler som startar egna avelsprogram.

5.2.4. Antal hundar med lämpliga mentala egenskaper

En hunds mentala egenskaper är av avgörande betydelse för om den skall ha förutsättningar att kunna fungera som tjänstehund eller inte. En tjänstehund måste ha stor arbetslust, får inte vara lättskrämd och så vidare. För detta redogörs mer utförligt i kapitel 4. Av samma kapitel framgår att skydds-, bevaknings- och sökhundar inom polisen, Försvarsmakten, Tullverket och Kriminalvården skall ha tämligen likartade mentala egenskaper, medan ledarhundar skiljer sig en del från dessa vad gäller önskvärd mentalitet.

Sedan 1980-talets slut har ett stort antal hundars mentalitet beskrivits i Svenska Brukshundklubbens regi genom att de genomfört den så kallade Mentalbeskrivning Hund (MH). År 2004 genomförde 7 000 hundar av ett stort antal raser MH. MH, som

beskrivs i kapitel 4, utförs genom att en hund utsätts för ett antal standardiserade testsituationer, till exempel ett plötsligt skrammel, lek med en trasa och ljudet av skott. En domare iakttar hundens reaktioner i testsituationerna och noterar vilket av ett antal i förväg definierade beteendealternativ som bäst beskriver hundens agerande i respektive situation. I bilaga 3 har bifogats det protokoll domaren har att utgå från när en hunds beteende vid MH skall beskrivas.

Det har visats att hundars beteenden vid MH uppvisar relativt höga arvbarheter. Syftet med MH är att vara ett verktyg som uppfödarna kan använda vid urvalet av vilka hundar som skall användas i avel. Däremot används det inte av tjänstehundsanvändarna för att bedöma hundars lämplighet för dressyr till, och användande som, tjänstehundar. För detta ändamål använder de sig i stället av olika så kallade lämplighetstester (L-tester). Polisens L-testprotokoll bifogas i bilaga 3. De olika testsituationer som hundarna utsätts för är emellertid likartade mellan MH och L-testerna. För att bedöma i vilken mån den population som utgör rekryteringsbas för tjänstehundsanvändarna - det vill säga den privata svenska hundpopulationen - har för tjänst lämpliga mentala egenskaper, har Tjänstehundutredningen bett Polisen, Försvarsmakten och Iris Hundskolan AB att i termer av beteendealternativ enligt MH ange önskvärda beteendeprofiler för övervakningshundar, bevakningshundar respektive ledarhundar. Användarna har dels utarbetat en idealprofil, det vill säga en profil över hur den ”perfekta” hunden av respektive typ skall agera vid MH, dels en tjänstbarhetsprofil som visar inom vilka ramar man kan acceptera att hundarna reagerar för att ändå ha tillräckliga mentala förutsättningar att kunna fungera i tjänst (när det gäller ledarhundar har Iris Hundskolan AB dock utarbetat endast idealprofilen). De olika profilerna har sedan jämförts med resultaten för samtliga schäfrar och labradorer som genomfört en fullständig MH åren 2002–2004. Detta material har hämtats ur SKK:s Rasdata. Anledningen till att just dessa raser valts är att de är de klart vanligast förekommande inom respektive tjänstehundsgren (tabell 2). De olika ideal- och tjänstbarhetsprofilerna bifogas i bilaga 3.

Hundar genomgår MH först efter ett års ålder. Antalet beskrivna schäfrar åren 2002–2004 är 4391, vilket motsvarar 48 procent av alla schäfrar som registrerades i SKK åren 2001–2003, och antalet beskrivna labradorer är 599 motsvarande drygt åtta procent av antalet registrerade labradorer. Det kan på goda grunder antas

att de schäfrar och labradorer som genomfört MH är bättre ur ett tjänstehundsperspektiv än de som inte beskrivits; schäfrar och labradorer som genomfört MH har i betydligt större utsträckning än obeskrivna hundar deltagit vid olika tävlingar och prov, som bruksprov, lydnadsprov, retrieverprov och viltspårprov. Den verkliga skillnaden mellan alla labradorer respektive schäfrar och de olika profilerna torde därmed vara större än vad som redovisas nedan. Det är också mycket viktigt att redovisningarna inte tolkas bokstavligt utan ses mer som illustrationer av tillgången till hundar med lämpliga mentala egenskaper. För det första är inte MH avsett att användas för urval av hundar till tjänst. För det andra belyser MH endast en del av de mentala egenskaper som är väsentliga för om en hund skall vara lämplig för tjänst eller inte. Följaktligen finns det hundar som uppfyller ideal- eller tjänstbarhetsprofilen men som ändå inte är lämpliga som tjänstehundar, liksom det finns hundar som inte uppfyller profilerna men ändå kan fungera mycket bra.

Av figur 4 framgår att det finns relativt stora skillnader mellan svenska schäfrar och labradorer och idealprofilerna för Polisens övs-hundar, Försvarsmaktens bevakningshundar och ledarhundar. Det finns ett par gemensamma nämnare; schäferstammen visar för mycket rädslor och för lite nyfikenhet jämfört med vad som är önskvärt för övs- och bevakningshundar, och samma problem gäller för labradorstammen jämfört med idealet för ledarhundar. Skillnaderna mellan schäferstammen och idealprofilerna för övshundar och bevakningshundar är även i övrigt mycket likartade. I bägge fallen önskar man sig mer kontakt- och lekbenägna hundar med större jaktlust och bättre förmåga att koppla av. Den enda egentliga avvikelsen är att polisen vill ha hundar som visar mer aggressiva beteenden än vad som är fallet hos schäfrar i gemen, medan Försvarsmakten vill ha hundar som visar mindre aggressivitet. Hos labradorer är det, jämfört med önskvärda egenskaper hos ledarhundar, framför allt de aggressiva beteendena som är för starka, samt att de visar för mycket lek- och jaktlust.

Figur 4 Jämförelse mellan idealprofiler för polisiära övervakningshundar, militära bevakningshundar samt ledarhundar för synskadade och medelvärden för de 4391 schäfrar respektive 599 labradorer som genomfört MH åren 2002–2004

Beskrivning av diagram Idealprofilerna för de olika tjänstehundstyperna representeras av den symmetriska ringen i respektive diagram. Rasmedelvärdena har angetts som avvikelser i förhållande till idealprofilerna och motsvaras av de skuggade ytorna. Samtliga skalor är graderade utifrån intensitet i hundens beteende; värden avsatta utåt i diagrammet innebär oönskat hög intensitet i förhållande till idealet och det omvända oönskat låg intensitet. Varje streck på diagramaxlarna motsvarar 0,4 i avvikelse från idealet; centrum har således värdet –2 och axlarnas yttre ändar +2.

Beskrivning av moment

1 a. Kontakt, hälsning

b. Kontakt, samarbete c. Kontakt, hantering 2 a. Lek 1, leklust

b. Lek 1, gripande c. Lek 1, dragkamp 3 a. Jakt, förföljande

b. Jakt, gripande 4. Aktivitet 5 a. Avståndslek, intresse

b. Avståndslek, hot/aggr. c. Avståndslek, nyfikenhet d. Avståndslek, leklust e. Avståndslek, samarbete 6 a. Överraskning, rädsla

b. Överraskning, hot/aggr. c. Överraskning, nyfikenhet d. Överraskning, kvarst. rädsla e. Överraskning, kvarst. intr. 7 a. Ljudkänslighet, rädsla

b. Ljudkänslighet, nyfikenhet c. Ljudkänslighet, kvarst. rädsla d. Ljudkänslighet, kvarst. intr. 8 a. Spöken, hot/aggr.

b. Spöken, kontroll c. Spöken, rädsla d. Spöken, nyfikenhet e. Spöken, kontakttagande 9 a. Lek 2, leklust

b. Lek 2, gripande 10. Skott

Idealprofil polisiära övervakningshundar (symmetrisk ring)

Medelvärde mentalbeskrivna schäfrar (skuggad yta)

Idealprofil militära bevakningshundar (symmetrisk ring)

Medelvärde mentalbeskrivna schäfrar (skuggad yta)

Idealprofil ledarhundar (symmetrisk ring) – Medelvärde mentalbeskrivna labradorer (skuggad yta)

Beskrivning av diagram Idealprofilerna för de olika tjänstehundstyperna representeras av den symmetriska ringen i respektive diagram. Rasmedelvärdena har angetts som avvikelser i förhållande till idealprofilerna och motsvaras av de skuggade ytorna. Samtliga skalor är graderade utifrån intensitet i hundens beteende; värden avsatta utåt i diagrammet innebär oönskat hög intensitet i förhållande till idealet och det omvända oönskat låg intensitet. Varje streck på diagramaxlarna motsvarar 0,4 i avvikelse från idealet; centrum har således värdet –2 och axlarnas yttre ändar +2.

Beskrivning av moment

1 a. Kontakt, hälsning

b. Kontakt, samarbete c. Kontakt, hantering 2 a. Lek 1, leklust

b. Lek 1, gripande c. Lek 1, dragkamp 3 a. Jakt, förföljande

b. Jakt, gripande 4. Aktivitet 5 a. Avståndslek, intresse

b. Avståndslek, hot/aggr. c. Avståndslek, nyfikenhet d. Avståndslek, leklust e. Avståndslek, samarbete 6 a. Överraskning, rädsla

b. Överraskning, hot/aggr. c. Överraskning, nyfikenhet d. Överraskning, kvarst. rädsla e. Överraskning, kvarst. intr. 7 a. Ljudkänslighet, rädsla

b. Ljudkänslighet, nyfikenhet c. Ljudkänslighet, kvarst. rädsla d. Ljudkänslighet, kvarst. intr. 8 a. Spöken, hot/aggr.

b. Spöken, kontroll c. Spöken, rädsla d. Spöken, nyfikenhet e. Spöken, kontakttagande 9 a. Lek 2, leklust

b. Lek 2, gripande 10. Skott

Idealprofil polisiära övervakningshundar (symmetrisk ring)

Medelvärde mentalbeskrivna schäfrar (skuggad yta)

Idealprofil militära bevakningshundar (symmetrisk ring)

Medelvärde mentalbeskrivna schäfrar (skuggad yta)

Idealprofil ledarhundar (symmetrisk ring) – Medelvärde mentalbeskrivna labradorer (skuggad yta)

Av tabell 7 framgår att det är mycket få av de 4 391 schäfrar som genomfört MH åren 2002–2004 som uppfyller tjänstbarhetsprofilerna för övs- respektive bevakningshundar. När det gäller profilen för övs-hundar finns det faktiskt inte en enda, beträffande bevakningshundsprofilen finns det 99 hundar som är ”godkända”.

Tabell 7 Antal hundar av de totalt 4 391 schäfrar som genomfört en fullständig MH åren 2002–2004 som visat önskvärda reaktioner (det vill säga uppfyller tjänstbarhetsprofilen) - dels i varje moment för sig, dels i varje moment där de som underkänts i tidigare moment uteslutits - för att kunna förväntas fungera som övervakningshund inom Polisen respektive bevakningshund inom Försvarsmakten

Polisiära övervakningshundar Militära bevakningshundar

Moment

Tjänstbarhetsprofil

Godkända i moment

Godkända totalt

Tjänstbarhetsprofil

Godkända i moment

Godkända totalt

1 a. Kontakt, hälsning 3, 4 4128 4128 3, 4

4128 4128

b. Kontakt, samarbete 3, 4 3933 3778 3, 4, 5

4009 3814

c. Kontakt, hantering 3, 4 3936 3529 3,4

3936 3557

2 a. Lek 1, leklust

4, 5 3486 2815 3, 4, 5

4230 3445

b. Lek 1, gripande

4, 5 2557 1952 4, 5

2557 2117

c. Lek 1, dragkamp 4, 5 2689 1532 3, 4, 5

3878 2069

3 a. Jakt, förföljande 4, 5 2044 850 3, 4, 5

2782 1400

b. Jakt, gripande

4, 5 1388 597 3, 4, 5

2008 1098

4. Aktivitet

2, 3 2688 326 2, 3, 4

4069 1010

5 a. Avståndslek, intresse 4, 5 1002 121 3, 4, 5

3212 827

b. Avståndslek, hot/aggr. 2, 3 537 14

1, 2

3957 734

c. Avståndslek, nyfikenhet 4, 5 2272 12

3, 4, 5

2762 624

d. Avståndslek, leklust 4, 5 2324 12

4, 5

2324 554

e. Avståndslek, samarbete 4, 5 752 5

3, 4, 5

2338 478

6 a. Överraskning, rädsla 1, 3 2370 4 1, 2, 3, 4 4088 465

b. Överraskning, hot/aggr. 2, 3 2460 3

1, 2

3134 342

c. Överraskning, nyfiken-

het

4, 5 1807 2

3, 4, 5

2822 290

d. Överraskning, kvarst.

rädsla

1, 2 3635 2

1

2826 269

e. Överraskning, kvarst.

intr.

1, 2 3338 0 1, 2, 3, 4 4350 260

7 a. Ljudkänslighet, rädsla 1, 3 2648 0 1, 2, 3, 4 3996 254 b. Ljudkänslighet, nyfiken-

het

4, 5 3079 0

3, 4, 5

3587 248

c. Ljudkänslighet, kvarst.

rädsla

1, 2 4041 0

1

3492 237

d. Ljudkänslighet, kvarst.

intr.

1, 2 3639 0 1, 2, 3, 4 4389 237

8 a. Spöken, hot/aggr. 4, 5 220 0

1, 2

2448 141

b. Spöken, kontroll 4, 5 2774 0 2, 3, 4, 5 4285 140

c. Spöken, rädsla

1, 2 2785 0

1, 2, 3

3450 132

d. Spöken, nyfikenhet 4, 5 2361 0

3, 4, 5

3011 125

e.

Spöken, kontakttagande

3, 4 3666 0

2, 3, 4

3992 119

9 a. Lek 2, leklust

4, 5 3125 0

3, 4, 5

4043 117

b. Lek 2, gripande

4, 5 2365 0

4, 5

2365 101

10. Skott

1, 2 4168 0

1, 2

4168 99

Utifrån figur 4 och tabell 7 kan två förhållandevis säkra slutsatser dras. För det första är tjänstbarhetsprofilerna, särskilt för övs-hundar, men även för bevakningshundar, i snävaste laget. Det finns trots allt sammanlagt närmare 500 sådana hundar i tjänst i dag, vilket indikerar att det borde finnas fler än noll respektive 99 hundar av de 4 391 schäfrar som analyserats som skulle kunna fungera i tjänst. Trots detta råder det, för det andra, knappast något tvivel om att den privata hundaveln, från vilken de MH-beskrivna hundarna i materialet i allt väsentligt är hämtade, inte har en inriktning som motsvarar de krav som ställs på tjänstehundar inom Polisen och Försvarsmakten eller på ledarhundar för synskadade.

5.3. Orsaker till brist på tjänstehundsämnen

Mot bakgrund av föregående avsnitt kan det konstateras att allt talar för att det råder en allvarlig brist på hundar lämpliga som tjänstehundar till i första hand Försvarsmakten, Polisen och synskadade. Detta kan möjligen tyckas märkligt mot bakgrund av att det finns omkring 950 000 hundar i landet och att det registrerats exempelvis 3 000 schäfrar och mellan 2 000 och 3 000 labradorer varje år de senaste fem åren. Skälet till att tillgången till hundar för tjänst trots detta är dålig, är att för att en hund skall vara lämplig att utbilda till tjänstehund måste den uppfylla en rad krav. Den skall ha en för ändamålet lämplig storlek och pälskvalitet, den skall vara i rätt ålder, vara frisk och ha goda mentala egenskaper. Dessutom skall den betinga ett pris som användarna kan betala. Slutligen – inte minst viktigt – måste den vara till salu. Hela det svenska systemet bygger i dag - med viss reservation för ledarhundar eftersom Iris Hundskolan AB har en begränsad uppfödning - på att det finns omplaceringshundar som användarna kan köpa. Som nämns i kapitel 2 har Sverige sannolikt världens lägsta andel omplaceringshundar. Av till exempel 3 000 födda schäfrar är det alltså endast en mindre del som med tiden erbjuds tjänstehundsanvändarna. Och av dessa i sin tur är det bara en liten del som uppfyller övriga krav.

Den tjänsteinriktade uppfödning som bedrivs av privata kennlar är således helt otillräcklig för att täcka behovet. Eftersom situationen är liknande även utanför landets gränser är det inte heller möjligt att lösa problemen genom att köpa hundar utomlands. Det är svårt att säkert säga vilka orsakerna till denna situation är, bland annat beroende på att de statliga tjänstehundsanvändarnas doku-

mentation över sina hundar i många stycken är bristfällig. Baserat på intervjuer, olika rapporter med mera är det ändå möjligt att dra ett antal förhållandevis säkra slutsatser.

 • Avelsmålen inom den privata uppfödningen skiljer sig från vad som är önskvärt ur ett tjänstehundsperspektiv. De privata kennlarna strävar framför allt efter att föda upp hundar som är bra till sällskap, hundar som har ett utseende som överensstämmer med rasstandarden och som gör att de kan konkurrera på utställningar samt hundar som fungerar att använda i olika typer av hundsporter. Med undantag för vissa typer av hundsportverksamhet kräver dessa användningsområden andra egenskaper än de utpräglade arbetsegenskaper som är typiska för en bra tjänstehund.
 • Systematisk avel är svårt, särskilt vad gäller de för tjänstehundar så viktiga beteendeegenskaperna. Den svenska hunduppfödningen sker nästan uteslutande på hobbynivå och tillräckliga kunskaper för att bedriva systematisk tjänstehundsavel saknas. En systematisk avel förutsätter dessutom att alla ”drar åt samma håll”. Inom den privata aveln finns många olika uppfattningar om vad som är en bra hund, vilket innebär att avelsmålen skiljer sig åt mellan privata uppfödare.
 • Systematisk avel är dyrt, dels på grund av att det förutsätter gedigna genetiska kunskaper såväl som praktiskt kunnande, dels eftersom det kräver kontroll över en relativt stor hundpopulation, dels på grund av att det är en synnerligen långsiktig verksamhet. Det är även ekonomiskt riskfyllt, bland annat mot bakgrund av att kundunderlaget utgörs av ett fåtal användare.
 • Många hundar kasseras i förtid på grund av skada eller sjukdom. En orsak till detta torde vara brister i systematiskt hänsynstagande till hälsoaspekter vid avelsurvalet, exempelvis utnyttjandet av avelsindex för utvecklingsrubbningar i skelett och leder (höftledsdysplasi, armbågsledsartros, L7/S1-syndromet med mera).

Även om den viktigaste orsaken till bristen på tjänstehundsämnen torde vara att det finns för få hundar med lämpliga genetiska förutsättningar, finns självfallet även andra skäl. Det kan till exempel handla om valpens och den unga hundens ”uppfostran”, det vill

säga hur den tas om hand tills den är mogen att sättas i dressyr, eller kunskapsnivån hos dressörer och hundförare.

 • Det finns ingen omedelbar motsättning mellan ett bra tjänstehundsämne och en hund som med rätt ägare kan fungera väl som kamrat, familjemedlem och tävlingshund. Ofta finns det därför inga skäl för privata hundägare att sälja sina hundar även om de skulle kunna bli bra tjänstehundar.
 • Många hundar som skulle ha kunnat bli bra tjänstehundar förloras sannolikt på grund av att de får en felaktig ”uppfostran” under valp- och unghundstiden. För att en hunds fulla genetiska potential skall komma till sin rätt är det viktigt att den hålls på rätt sätt, att den får lära sig hantera olika typer av miljöer, att den inte tillåts lägga sig till med olater som kan bli besvärliga att komma till rätta med och så vidare.
 • Det är ganska många hundar som kasseras på grund av ”mentala orsaker” och sjukdomar under dressyr och tjänstgöring. Kanske kan detta delvis undvikas genom effektivare testmetoder respektive bättre urvalskriterier avseende hälsoaspekter i samband med rekryteringen, samt genom bättre urval och utbildning av dressörer och hundförare.

6. Tjänstehundsverksamhetens ekonomi

6.1. Inledning

Tjänstehundsutredningen (Jo 2004:04) har arbetat med ambitionen att klarlägga alla de kostnader som är förenade med de statligt finansierade tjänstehundsanvändarnas verksamhet. En i relevanta delposter nedbruten redovisning skulle ge möjligheter att analysera hur kostnaderna fördelar sig och om de i något väsentligt avseende skiljer sig åt mellan olika användare. Under arbetets gång har det framkommit att efterfrågade uppgifter inte alltid kunnat redovisas. Vissa kostnader ingår ”i den ordinarie organisationen” vilket innebär att de inte kunnat särredovisas. Detta gäller särskilt Polisen där ansvaret för anskaffning och dressyr av tjänstehundar ligger lokalt hos de 21 lokala polismyndigheterna och Försvarsmakten, som har en central organisation – FHTE – samt tjänstehundar på ett antal förband.

Som grund för de uppgifter som redovisas i detta kapitel ligger en strukturerad förfrågan till användarnas centrala nivåer. Uppgifterna har därefter kompletterats i dialoger med respektive användare. I vissa fall bygger uppgifterna delvis på uppskattningar och periodiseringar gjorda av användarna tillsammans med utredningen. Resultaten skall därför tolkas med en viss försiktighet. Trots vissa osäkerheter är det utredningens uppfattning att redovisningen kan ligga till grund för flera slutsatser. En mer detaljerad redovisning av uppgifterna återfinns i bilaga 4.

Formerna för finansiering av tjänstehundar kan delas upp mellan statligt ägda och privata kontrakterade hundar. De statligt ägda hundarna återfinns hos Polisen, Tullverket, Försvarsmakten och Kriminalvården. Ledarhundarna, som ägs av Synskadades Riksförbund, köps in med medel från Socialdepartementet. De privatägda hundar eller ekipage som kontrakteras av privatpersoner får sin utbildning i Svenska Brukshundklubbens (SBK) regi med inriktning mot tjänst i Försvarsmakten eller arbete som räddnings-

hund. SBK får bidrag från Försvarsmakten och Krisberedskapsmyndigheten för att utbilda försvarsmaktshundar (FM-hundar) respektive räddningshundar. SBK får även ett organisationsstöd från Försvarsmakten för att i sin verksamhet ha en samhällsstödjande funktion. Fokus för utredningens ekonomiska redovisningar har dock främst legat på de statliga användarnas hundar, delvis beroende på att kostnaderna för de privata hundarna inte har kunnat redovisas för utredningen på samma sätt som för de statligt ägda hundarna.

Finansiering av tjänstehundar sker via flera olika departement och myndigheter: Finansdepartementet Tullverket Försvarsdepartementet Försvarsmakten Krisberedskapsmyndigheten

Räddningsverket

Justitiedepartementet Kriminalvården Polisen Socialdepartementet Synskadades Riksförbund

6.2. Sammanfattning

De tjänstehundskategorier som denna utredning berör finansieras främst med statliga medel. Totalt kostar tjänstehundsverksamheten i Sverige drygt 190 miljoner kronor per år, varav Försvarsmakten och Polisen står för drygt 140 miljoner kronor. Totalt finns det cirka 4 500 tjänstehundar i Sverige som finansieras med statliga medel. De flesta av dessa (cirka 3 400 hundar) är privata hundar som kontrakteras av Försvarsmakten via Svenska Brukshundklubben.

De statliga tjänstehundsanvändarnas kostnader återfinns främst inom tjänstgöringen, det vill säga när hundarna används i aktiv tjänst efter att dressyren är fullbordad. Användarna anser dock att den del av kostnaderna som går att påverka främst är kostnader för anskaffning och produktion av tjänstehundar.

I tabell 1 redovisas de olika användarnas genomsnittliga kostnader för att ta fram en för tjänst färdig hund. I produktionskostnaderna ingår totala kostnader för inköp, kostnader för att söka och välja ut lämpliga hundar (anskaffning), samt dressyr och overheadkostnader under ett år utslaget på det antal hundar som klarat slutproven. I overheadkostnaderna ingår lokaler, personal

och övriga kostnader som användarna har för att ta fram och dressera hundarna och som inte redovisas under andra poster. Overheadkostnaderna varierar kraftigt mellan de olika användarna som följd av olikheter i deras respektive organisationer.

Tabell 1 Produktionskostnader för statligt ägda tjänstehundar i Sverige år 2004

Totala produktions-

kostnader (mkr)

Antal producerade hundar

Produktionskostnad per hund (tkr)

Försvarsmakten -Bevakningshundar 2,3 13 177 -Ammunitonssökande hundar 3,8 12 314 Polisen - Övs- och specialsökhundar 16,7 90 186 Tullverket - Narkotikasökhundar

1

2,5 14 179

SRF/Iris

2

- Ledarhundar

14,6

39

373

Kriminalvården - Narkotikasökhundar

0,2

1

225

1 Inkluderar även en färdigdresserad hund som köptes in under år 2004.

2 Ledarhundar köps av SRF från Iris Hundskolan AB.

Ledarhundarna är dyrast att producera, något som delvis kan förklaras med de mycket stora krav som ställs på dem. Däremot kostar ledarhundarna betydligt mindre än andra tjänstehundar att hålla i drift (se tabell 6). Produktionskostnaderna baseras på samtliga hundar som levererades till SRF år 2004. Drygt hälften av dessa köptes färdigdresserade av Iris Hundskolan AB från andra, svenska och utländska, ledarhundsproducenter.

Utesluts kostnaderna för att köpa in färdiga ledarhundar från andra producenter blir totalkostnaden cirka 8,1 miljoner kronor vilket, uppdelat på de 16 egenproducerade hundarna, ger en kostnad på drygt 500 000 kronor per hund. Denna högre summa uppstår på grund av att overheadkostnader och kostnader för uppfödning i det fallet är fördelade på färre hundar. Detta är dock kostnader som finns oavsett om Iris Hundskolan AB köper hundar utifrån eller inte. Kostnaderna för att producera ledarhundar i större skala är väsentligt högre jämfört med en produktion av en-

dast en handfull hundar om året. Med en småskalig uppfödning är det dock inte möjligt att säkra tillgången till lämpliga hundar på sikt. Kostnadsbilden för ledarhundarna kan komma att ändras då inköp av ledarhundar från och med år 2006 enligt riksdagsbeslut (prop. 2004/05:84, bet. 2004/05:SoU17, rskr. 2004/05:241) skall upphandlas av Hjälpmedelsinstitutet med målet att ha 3-5 leverantörer.

Även Försvarsmaktens ammunitionssökande hundar är dyra att producera eftersom det ställs mycket höga krav även på dessa. Konsekvenserna om en sådan hund inte håller måttet kan bli ödesdigert och inom Förvarsmakten läggs därför stora resurser på dressyren av dessa hundar.

Tullverkets och Polisens hundar kostar ungefär lika mycket att ta fram och båda använder samma metod – förarna lägger 20 procent av sin arbetstid på dressyr av hundarna. Många förare ägnar också sin fritid åt att träna sina hundar. Både Tullverket och Kriminalvården har kraftigt utvecklat sin hundverksamhet under åren 2004 och 2005. Tullverket anser sig börja komma i fas under år 2005 medan Kriminalvården, enligt vad utredningen inhämtat, har planer på att ytterligare expandera sin verksamhet. Kriminalvården avser att organisera sin hundverksamhet efter polisens och tullverkets modell med hundar som dresseras av förarna. Den kostnad som redovisas i tabell 1 avser kostnaden för den enda färdigdresserade hund kriminalvården köpte in under år 2004.

Rekryteringen av tjänstehundsämnen, det vill säga hundar lämpliga att tränas till och fungera som tjänstehundar bereder användarna stora problem (se även kapitel 5). Rekryteringskostnaderna kan delas upp i inköp och anskaffning. Anskaffningskostnader avser kostnader för löner, resor, tester, transporter av hundar som uppstår i anslutning till rekryteringen. Inköpskostnader avser det pris som betalas för hunden. En redovisning av inköps- och anskaffningskostnader för år 2004 ges i tabell 2. Endast uppgifter från Försvarsmakten, Polisen och Tullverket är redovisade eftersom de är de enda som regelmässigt köper in fullvuxna hundar som går direkt till dressyr inom myndigheten.

Tabell 2 Inköps- och anskaffningskostnader för tjänstehundsämnen år 2004 (tkr)

Antal

hundar

Inköpskostnader

…per hund

Anskaffningskostnader

…per hund

Total rekryteringskostnad per hund

Försvarsmakten -Bevakningshundar 15 600 40 360 24 64 -Ammunitionssökande hundar

15 600 40 360 24 64

Polisen -Övs- och specialsök– hundar

90 2700 30 2655 30 60

Tullverket -Narkotikasökhundar

1

15 360 24 385 26 50

1 Tullverket har även köpt in en färdigutbildad hund. Kostnaden för detta inköp är inte inkluderad i tabellen.

Av uppgifterna framgår att anskaffningskostnaderna för inköp av valpar/hundar för polisens och Tullverkets del uppgår till belopp som är nästan lika stora som inköpspriset. I genomsnitt ligger inköpskostnaden för en odresserad hund på drygt 32 000 kronor. Genomsnittskostnaden för anskaffningen ligger något lägre på drygt 28 000 kronor. Den totala genomsnittliga rekryteringskostnaden för alla i tabell 3 redovisade tjänstehundstyper uppgår till mer än 60 000 kronor. I kapitel 5 redovisas hur många av de inköpta hundarna som av olika skäl slås ut innan de är färdigutbildade. Dessa kassationer medför att kalkylen i relation till antalet brukbara hundar försämras, detta trots att tjänstehundsanvändarna lägger ned betydande resurser på att finna lämpliga hundämnen/hundar.

6.3. Kostnadsbilden för tjänstehundsverksamheten

6.3.1. Finansiering

Finansieringen av tjänstehundsverksamheten i Sverige sker via statsanslag från flera olika utgiftsområden. De svenska tjänstehundsanvändarna har för utredningen redovisat att tjänstehundsverksamheten kostar cirka 190 miljoner kronor årligen enligt tabell 3 som utgår från kostnadsbilden för år 2004. För flera användare, främst Polisen, baseras uppgifterna till stor del på uppskattningar, vilket innebär att de flesta uppgifterna inte är direkt hämtade ur redovisningen för år 2004. Kriminalvårdens uppgifter baseras till större delen på hur den framtida organisationen av verksamheten kommer att se ut, eftersom verksamheten för närvarande håller på att utvecklas.

I Försvarsmaktens kostnader ingår tre miljoner som är en del av totalt tio miljoner kronor i regionalpolitiska medel som anslogs år 2003 av regeringen för att bygga upp en egen avelsverksamhet inom Försvarsmakten. Med hjälp av dessa tidsbegränsade medel har Försvarsmakten upprättat en avelsstation i Sollefteå. De första valparna har precis fötts (augusti 2005) och målet är inom 6-10 år räknat från starten år 2004 nå en kapacitet som kan tillgodose Försvarsmaktens behov av tjänstehundar.

Kriminalvården har utökat sin tjänstehundsverksamhet delvis med hjälp av medel från regeringens narkotikasatsning (prop. 2001/02:91, bet. 2001/02:SoU15, rskr. 2001/02:93). Tullverket har även fått donationer för att skaffa fler narkotikasökhundar som ett led i samhällets narkotikabekämpning. Dessa medel är inte särredovisade i denna utredning.

Kostnaderna för de privata kontrakterade hundarna representeras av de två nedersta raderna i tabell 3 och dessa uppgifter visar också tydligt att det rör sig om en annorlunda typ av verksamhet jämfört med de övriga; de totala kostnaderna är jämförelsevis mycket låga i relation till antalet hundar.

Tabell 3 Till utredningen redovisade totala årliga kostnader för tjänstehundsverksamhet samt antalet tjänstehundar i Sverige år 2004

Kostnader (mkr) Antal hundar

Försvarsmakten 64,7 195 Polisen 76,4 430 Tullverket 9,4 43 SRF 25,0 290 Kriminalvården 1,6 12 SBK/FM

1

10,4 3400

SBK/KBM/SRV

2

5,4 200

Summa 192,9 4570

1 Avser samarbetet mellan Svenska Brukshundklubben och Försvarsmakten gällande försvarsmaktshundarna.

2 Avser samarbetet mellan Svenska Brukshundklubben, Krisberedskapsmyndigheten och Räddningsverket gäl-

lande räddningshundarna.

De två största tjänstehundsanvändarna i Sverige avseende kostnader är Försvarsmakten och Polisen. Dessa myndigheter har också relativt många hundar i sina verksamheter. Värt att notera är att SRF:s totala kostnader är låga relativt det antal hundar man äger. Detta beror till största delen på att man har mycket låga kostnader för hundarna när de är placerade hos en blind eller synskadad ledarhundsförare. Hos Försvarsmakten, Polisen, Tullverket och Kriminalvården är det framför allt själva tjänstgöringen som är kostsam (se tabell 4).

Av tabell 3 framgår också att räddningshundarna är betydligt dyrare än FM-hundarna att ta fram och hålla i drift räknat per hund och år – 27 000 kronor respektive 3 000 kronor. Skillnaden kan hänföras till att stora resurser läggs på att utbilda förare av räddningshundar, samt att FM-hundarna har betydande stordriftsfördelar i organisationen.

6.3.2. Statligt ägda tjänstehundar

I tabell 4 redovisas ekonomin avseende de statligt ägda hundarna i fyra block: anskaffning och inköp, dressyr inklusive overheadkostnader, förarutbildning samt tjänstgöring. Rekrytering av ämnen för egen dressyr berör inköpspriser och kostnader för att hitta och testa lämpliga hundar. Rekryteringen sker genom egen upp-

födning, köp av valpar som placeras hos fodervärdar eller inköp av fullvuxna hundar. En hund anses här vara valp tills den är tillräckligt gammal för att vara mogen för dressyr, vilket brukar vara vid 15–18 månaders ålder. I anskaffning och inköp ingår även kostnaderna för att köpa in färdigdresserade hundar (förekommer hos Tullverket, SRF/Iris samt Kriminalvården). Overheadkostnaderna redovisas tillsammans med dressyren eftersom dessa kostnader oftast uppkommer i samband med hundarnas dressyr.

Tabell 4 Kostnader för tjänstehundsverksamheten i Sverige år 2004 (mkr)

Anskaffning och

inköp

Dressyr inkl OH

Förarutbildning Tjänstgöring

Försvarsmakten 1,9 7,2

1

9,4 46,2

Polisen 5,5 11,2 1,6 58,0 Tullverket 1,0 1,5 0,6 6,2 SRF/Iris 9,2 5,4 3,2 7,2 Kriminalvården

2

0,2 - - 1,4

Summa 17,8 25,3 14,8 119,0

1 Inklusive driftskostnad för Försvarsmaktens avelsstation 3,0 mkr.

2 Utbildningen för föraren till den enda hund kriminalvården köpte ingick i priset för hunden.

SRF bedriver genom Iris Hundskolan AB uppfödning av hundar för ledarhundsproduktion. Eftersom Iris har egen uppfödning använder man sig av fodervärdar när valparna är tillräckligt gamla för att socialiseras och grunddresseras. Polisen har haft en liten försöksverksamhet med valpar hos fodervärdar på flera av landets polismyndigheter. Även Tullverket har använt sig av ett fodervärdssystem.

Produktion - anskaffning, inköp och dressyr

Försvarsmakten, Polisen och Tullverket köper huvudsakligen, efter tester, in vuxna hundar. Dessa betingar ett högre pris än valpar. Polisen har satt en övre gräns på 40 000 kronor per hund vilket är det maximala priset polisen för närvarande är beredd att betala för en optimal hund. Genom att tillämpa denna princip söker polisen undvika att priserna trissas upp till följd av konkurrens och brist på lämpliga hundämnen.

Kriminalvårdens hundar har anskaffats inom ramen för regeringens narkotikasatsning (prop. 2001/02:91, bet. 2001/02:SoU15, rskr. 2001/02:93) som administreras av Mobilisering mot narkotika. Dessa medel är tidsbegränsade vilket gör att kriminalvården överväger att övergå till Polisens och Tullverkets modell och dressera sina hundar med hjälp av de egna hundförarna. Den narkotikasökhund som Kriminalvården köpte in under år 2004 betingade ett lågt pris enligt både Kriminalvården och producenten, särskilt med tanke på att förarutbildningen ingick i priset.

Kriminalvården har hittills köpt in färdigdresserade hundar utifrån. Detta är även tillvägagångssättet för SRF som köper färdigdresserade hundar från Iris, men även från andra ledarhundsproducenter i Sverige och utomlands. Köpen administreras genom Iris och priserna varierar.

Försvarsmakten och Iris har egna anställda dressörer. Inom polisen och Tullverket är det hundförarnas ansvar att dressera hundarna. Polisens och Tullverkets hundförare lägger cirka 20 procent av sin arbetstid på denna uppgift, vilket har tagits med i beräkningen av kostnaderna för dressyren. I verkligheten lägger tjänstehundsförarna betydligt mer tid på dressyren av sina tjänstehundar, men på sin egen fritid.

Anskaffningskostnaderna för inköp av valpar/hundar - det vill säga kostnader för löner, resor, tester, transporter av hundar med mera – uppgår i några fall till belopp som är lika stora som inköpspriset. Polisen har köpt hundar för cirka 2,7 miljoner kronor år 2004 och kostnaderna för att genomföra inköpen uppgår till 2,6 miljoner kronor. Tullverket har köpt hundar för 360 000 kronor och anskaffningskostnaderna i anslutning till dessa inköp uppgår till 385 000 kronor. Detta inkluderar ej kostnaden för den färdigdresserade narkotikasökhund som Tullverket köpte in under 2004.

Trots att flera olika delar ingår i dressyren av en polishund - skydds, spår, sök - kostar den enligt respektive användares redovisning ungefär lika mycket att ta fram som en renodlad narkotikasökhund hos Tullverket. Många polishundar har också narkotikasök som tilläggsdressyr.

Att ta fram en narkotikasökhund hos Tullverket kostar cirka 180 000 kronor, vilket för närvarande är billigare än att köpa en färdigdresserad hund. En orsak till denna skillnad är att föraren av eget intresse ofta lägger privat obetald tid på dressyr. Att betala ut ersättning för att föraren har hunden i hemmet under dressyrtiden är sannolikt också mindre kostsamt än att ha en hundgård med an-

ställda hundskötare. Det är tjänstehundsanvändarnas uppfattning att en hund som har dresserats av en professionell dressör har en högre kompetens, men en hund som dresserats av sin förare fungerar bättre i tjänsten på grund av att föraren har bättre kännedom om sin hund och dess reaktioner.

Försvarsmaktens ammunitionssökande hundar utbildas för att söka vapen, ammunition eller minor. En ammunitionssökande hund måste fungera i det närmaste felfritt eftersom uteblivna markeringar kan få katastrofala följder. Att ta fram en ammunitionssökande hund kostar Försvarsmakten drygt 300 000 kronor.

Den genomsnittliga kostnaden för en ledarhund som inte producerats av Iris Hundskolan AB är 282 000 kronor. Detta kan tyckas lågt i jämförelse med Iris kostnad på cirka 505 000 kronor per hund som produceras i egen regi. Skillnaden ligger i kostnader för lokaler och personal i samband med uppfödning samt andra overheadkostnader. I en liten verksamhet, där ett par dressörer köper in hundar och dresserar, kan sådana kostnader hållas mycket låga. Skall man bedriva uppfödning i större skala och därmed säkerställa produktionen på lång sikt stiger kostnaderna snabbt.

Förarutbildning

Vad gäller förarutbildning skiljer sig kostnaderna väsentligt åt, mest beroende på att sättet att organisera förarnas utbildning varierar mellan olika användare (tabell 5). För Försvarsmaktens del redovisas kostnaderna för att utbilda värnpliktiga i hundtjänst. Polisens kostnader motsvarar grundutbildningen för hundförare. Kostnader för fortbildning redovisas under rubriken Tjänstgöring. Kostnaderna för Kriminalvårdens förarutbildning ingick i priset för den enda hund som köptes in under år 2004 och är därför inte specificerade i tabellen.

Tabell 5 Kostnader för förarutbildning år 2004

Utbildningskostnad

(mkr)

Antal nya förare

Utbildningskostnad/ förare (tkr)

Försvarsmakten -Bevakningshundar 9,3 85 110 -Ammunitionssökande hundar

0,1 12 10

Polisen -Övs- och specialsökhundar

1,6

40

40

Tullverket -Narkotikasökhundar 0,6 9 72 SRF/Iris -Ledarhundar 3,2 40 80

Förarna till Försvarsmaktens bevakningshundar är de 85 värnpliktiga som varje år under sin militärtjänst utbildas i hundtjänst. De ammunitionssökande hundarnas förare rekryteras fristående från Försvarsmakten genom Totalförsvarets minröjningscentrum (SWEDEC). Här ställs kravet att dessa förare skall ha erfarenhet av att ha hund. Utbildningen är kortare och intensivare än för de värnpliktiga.

Polisens hundförare går en grundkurs om de är helt nya som hundförare samt genomgår fortbildningskurser som redovisas under rubriken Tjänstgöring.

Tullverket har under år 2004 grundutbildat de sista hundförare som behövs i organisationen för tillfället och kostnaderna för denna verksamhet kommer därför att minska.

Kriminalvårdens kostnader för förarutbildning har till och med år 2004 ingått i priset för hundarna. Avsikten är att i framtiden samarbeta mer med Polisen och Tullverket avseende grundutbildning och fortbildning av förare.

Ledarhundsförarna är gravt synskadade eller helt blinda personer som sällan har haft hund tidigare och som skall använda ledarhunden som hjälpmedel vid förflyttning dygnet runt. Utbildningen av synskadade utgörs av kortare perioder utspridda över längre tid än ett år och kostar totalt 123 000 kronor per förare. Utbildningen

individanpassas. Årskostnaden för utbildningen är i genomsnitt cirka 80 000 kronor per förare.

Tjänstgöring

Försvarsmaktens uppgifter om tjänstgöring baseras på situationen under år 2004. För polisens del baseras kostnaderna på uppskattningar om inget annat anges. Uppgifterna för Tullverket och SRF/Iris har hämtats ur redovisningen för år 2004. Kriminalvården expanderar och reformerar just nu sin tjänstehundsverksamhet. För det första kommer fler hundar att levereras under år 2005 och för det andra så uppger Kriminalvården att organiseringen av tjänsthundsverksamheten kommer att förändras, förutsatt att erforderliga beslut tas. Därför har driftskostnaderna beräknats för fler hundar än det nu aktuella antalet. Även kostnader för upprätthållande dressyr har tagits med och då används Polisens och Tullverkets modell.

I kostnaderna för tjänstgöring ingår kostnadsersättning som Polisens, Tullverkets och kriminalvårdens förare får för att de har hunden i den egna bostaden, veterinärkostnader, kostnader för utrustning som burar och särskilda tjänstebilar, personal- och lokalkostnader samt kostnader för fortbildning och upprätthållande dressyr. I det sistnämnda ingår lönekostnaderna för de 20 procent av arbetstiden som förarna inom Polisen, Tullverket och Kriminalvården lägger ner på upprätthållande dressyr av sina hundar. Driftskostnaderna för hundekipagen redovisas i tabell 6.

Tabell 6 Årliga driftskostnader för tjänstehundar

Totala driftskostnader

(mkr)

Antal hundar i tjänst

Driftskostnad/ hund (tkr)

Försvarsmakten -Bevakningshundar 44,6 170 262 -Ammunitionssökande hundar 1,8 25 71 Polisen -Övs- och specialsökhundar 58,0 430 135 Tullverket -Narkotikasökhundar 6,2 50 124 SRF/Iris -Ledarhundar 7,2 290 25 Kriminalvården -Narkotikasökhundar 1,4 15 91

Bevakningshundarna är de i särklass dyraste tjänstehundarna att ha i drift eftersom Försvarsmaktens personalkostnader och hyreskostnader är höga jämfört med de andra tjänstehundsanvändarnas.

De ammunitionssökande hundarna är betydligt billigare i drift beroende på att de bor hemma hos sina förare och endast kallas in vid behov.

Kostnaden för att hålla polishundarna i drift påverkas av kostnader för lokaler, utrustning och fordon på de regionala polismyndigheterna. De totala kostnaderna är schablonberäknade utifrån 2004 års redovisning från Polismyndigheten i Västra Götaland.

Tullverkets tjänstehundar har en något lägre genomsnittskostnad för driften än polisens, främst beroende på att polisen har högre kostnader på central nivå för samordning av verksamheten. Tullverkets organisation för tjänstehundar är inte lika omfattande eftersom tullen har betydligt färre hundar i tjänst än polisen.

Kriminalvårdens kostnader är uppskattningar som bygger på vad förarna får i ersättning för att ha hunden i hemmet samt kostnader för upprätthållande dressyr. Veterinärkostnaderna har beräknats med utgångspunkt i Tullverkets kostnader.

Kostnaderna för att hålla ledarhundarna i drift är betydligt lägre än för de andra tjänstehundstyperna. Förarna ersätts för veterinärkostnader och för ledarhundsselar. De största kostnaderna ligger i

stödverksamheten som består i de ”utryckningar” som de professionella dressörerna gör när en förare har problem med sin hund.

6.3.3. Privata kontrakterade tjänstehundar

Antalet FM-hundar i Sverige är cirka 3 400, varav 2 000 är hemvärnsbevakningshundar och 1 400 reservbevakningshundar. Enligt SBK:s tjänstehundsansvariga kommer behovet av hemvärnsbevak– ningshundar att vara detsamma även efter omställning till försvars– beslut-04, däremot kommer behovet av reservbevakningshundar att minska kraftigt till cirka 200–300. En uppdelning i produktions-, utbildnings- och tjänstgöringskostnader kan därför inte direkt över– föras till framtida förhållanden. Det kommer att krävas komplette– ringsutbildning för att möta de nya krav som ställs på FM-hundarna. I tabell 7 redovisas kostnaderna för de privatägda kontrakterade hun– darna. Uppgifterna bygger huvudsakligen på SBK:s budget för år 2005.

Tabell 7 Årliga kostnader för privata kontrakterade hundar (mkr)

FM-hundar Räddningshundar Organisationsstöd 3,3 Organisationsstöd 1,8 Utbildning 2,9 Hundproduktion 3,5 Hundproduktion 3,0 Internationella räddningsstyrkan

1

0,1

Ersättn. Hemvärnet

1,2

Summa 10,4 Summa 5,4

1 Medel avsatta inom Räddningsverket för bland annat uttagning av internationella ekipage.

Varje år utbildas cirka 200 nya FM-hundar. Under år 2005 kommer även kompletteringsutbildning att hållas för att tillmötesgå de nya kraven från Försvarsmakten. Vidare kommer cirka 50 nya räddnings– hundsekipge att utbildas.

De kontrakterade försvarsmaktshundarna och räddningshundarna utbildas av sina ägare genom kursverksamhet inom SBK. Kurserna är kostnadsfria och instruktörerna får ingen ersättning förutom resekostnader. SBK utbildar även personal som skall kunna verka på olika platser inom Försvarsmaktens hundorganisation. Efter utbildningen av hundarna sker en certifiering och godkända ekipage får en premie som delas mellan ekipaget och det SBK-

distrikt som har stått för utbildningen. Kostnaden för att ta fram tjänstehundar via SBK ligger främst i att utbilda instruktörer, i premier för genomförd certifiering samt för funktionskontroller efter certifieringen. För räddningshundsekipagen tillkommer en central utbildning som köps in från Räddningsverket.

Kostnaderna för utbildning under FM-hundarna avser kostnader för att utbilda befäl i hundtjänst åt hemvärnet. Den ersättning som betalas ut till hundekipagen för insatser inom hemvärnet avser ersättning för själva kontraktet samt milersättning för resor.

För drygt 10 miljoner kronor om året har olika grenar inom Försvarsmakten tillgång till cirka 3 400 tjänstehundar. Dessa hundars dressyr ligger på en lägre nivå än Försvarsmaktens egna stamhundar som dresserats av professionella dressörer. De totala kostnaderna fördelade på det totala antalet hundar innebär en årlig kostnad på cirka 3 000 kronor per hund. Då ingår alla kostnader som SBK har för utbildning av hundarna, inklusive utbildning av hundtjänstbefäl inom hemvärnet samt kostnader för funktionskontroller. Kostnaden för tjänstgöring inom hemvärnet ingår också, men betalas ut direkt från Försvarsmakten, inte via SBK.

Antalet godkända räddningshundsekipage uppgår idag till omkring 200. Bland dessa ekipage är målet att ta ut 48 för tjänstgöring vilket skall garantera att 12 ekipage inom tio timmar efter beslut kan rycka ut med den internationella räddningsstyrkan (SAR). Det stora antalet utbildade ekipage motiveras av att den faktiska tjänstgöringen vid en insats kräver att hund och förare vill och kan frigöras för den aktuella uppgiften och dessutom hinner till uppsamlingen inom tidsfristen på tio timmar.

Utbildning av räddningshundförare (RHFU) utgör cirka hälften av kostnaderna för dessa ekipage som vid behov måste kunna fungera i den internationella räddningsstyrkan. Hundarna dresseras i en grundutbildning som genomförs innan ekipaget gör ett inträdesprov till RHFU. De totala kostnaderna fördelade på det totala antalet ekipage ger en kostnad på cirka 27 000 kronor per ekipage och år.

7. Konsekvensanalyser

Enligt 14 och 15 §§kommittéförordningen (1998:1474) skall jag redovisa konsekvenserna av mina förslag:

”14 § Om förslagen i ett betänkande påverkar kostnaderna eller intäkterna för staten, kommuner, landsting, företag eller andra enskilda, skall en beräkning av dessa konsekvenser redovisas i betänkandet. Om förslagen innebär samhällsekonomiska konsekvenser i övrigt, skall dessa redovisas. När det gäller kostnadsökningar och intäktsminskningar för staten, kommuner eller landsting, skall kommittén föreslå en finansiering.

15 § Om förslagen i ett betänkande har betydelse för den kommunala självstyrelsen, skall konsekvenserna i det avseendet anges i betänkandet. Detsamma gäller när ett förslag har betydelse för brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet, för sysselsättning och offentlig service i olika delar av landet, för små företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt i förhållande till större företags, för jämställdheten mellan kvinnor och män eller för möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen.”

Enligt Tjänstehundsutredningens direktiv (Dir. 2004:80) skall jag i mitt arbete ”särskilt väga in djurskyddet och vikten av att avla på sunda hundar för att främja lång livslängd och frånvaro av ärftliga sjukdomar hos hundarna”.

Jag bedömer att mina förslag inte påverkar den kommunala självstyrelsen, jämställdheten mellan kvinnor och män eller möjligheterna att nå de integrationspolitiska målen. Dessa aspekter kommer därför inte att behandlas ytterligare.

7.1. Kostnader, intäkter, finansiering och regional påverkan

De kostnader som finns i dag för den statligt finansierade tjänstehundsverksamheten i Sverige har beräknats till omkring 190 miljoner kronor för år 2004. Av denna summa var närmare 18 miljoner kronor kostnader för att finna och köpa in tjänstehundsämnen (odresserade hundar) till de statliga tjänstehundsanvändarna. Dressyrkostnaderna omfattade drygt 25 miljoner kronor. Utan att räkna in de privatägda kontrakterade räddnings- och bevakningshundarna kan det alltså konstateras att staten betalar i storleksordningen 40–45 miljoner kronor årligen för inköp och dressyr av tjänstehundar. Denna summa inkluderar utöver direkta inköps- och dressyrkostnader kostnader för testverksamhet, personal med mera i samband med hundrekryteringen samt overheadkostnader som kan härledas till dressyrverksamheten. Fördelat på de 169 hundar som godkändes för tjänst år 2004 innebär detta att genomsnittskostnaden för varje producerad tjänstehund är över 250 000 kronor. Av kapitel 5 framgår att en övs-hund (”klassisk” polishund) har en genomsnittlig tjänstgöringstid om cirka 4½ år. En försiktig uppskattning av effekterna av ett systematiskt avelsarbete i enlighet med mina förslag är att tjänstgöringstiden skulle kunna ökas med åtminstone 3 år, det vill säga 67 procent, inom en tio- till femtonårsperiod. Den längre tjänstgöringstiden har sin grund i tidigare rekryteringsålder, kortare dressyrtid och, framför allt, färre kassationer som en följd av skador och sjukdomar. Samma slags effekter, om än inte lika stora, skulle uppnås även för övriga tjänstehundstyper. Eftersom färre hundar kommer att behöva köpas in kommer statens kostnader för rekrytering och dressyr att minska i motsvarande omfattning. Det förenklade rekryteringsförfarandet och den kortare dressyrtiden skulle även innebära en lägre kostnad per producerad hund.

De årliga veterinärvårdskostnaderna för de hundar som köpts för statliga medel uppgick år 2004 till 4 miljoner kronor enbart för hundar i tjänst (det vill säga exklusive sådana kostnader i samband med uppfödning och dressyr). Den lägre skade- och sjukdomsfrekvens som skulle bli en följd av ett systematiskt avelsarbete skulle minska detta belopp i framtiden.

Mina förslag innebär kostnader för upprättande av en huvudman för att hantera styrning, dokumentation, planering och utveckling av verksamheten. Kostnadernas storlek kommer att vara beroende

av verksamhetens omfattning samt driftsformen, något som föreslås beredas ytterligare av regeringen. Även möjligheterna till samordningsvinster genom samlokalisering med befintlig hundverksamhet och vilka tjänster som kan köpas påverkar kostnaderna. Under en uppbyggnadsperiod kommer verksamheten att generera mycket små intäkter och måste därför finansieras i sin helhet via statsbudgeten. Successivt kommer intäkterna från försålda hundar att öka och behovet av finansiering minska, men det är inte möjligt att redan i dag utgå från att verksamheten ens i ett långt tidsperspektiv kommer att kunna bli helt självbärande. Min bedömning är att de årliga kostnaderna vid ett genomförande av mina förslag på tio till femton års sikt kommer att vara lägre än, eller möjligen i paritet med, de beskrivna besparingarna. Totalt sett kommer alltså staten med all sannolikhet att vinna på att en systematisk tjänstehundsavel startas och drivs. Formerna för finansiering beskrivs i avsnitt 2.2.5.

Att välja att inte starta en kvalificerad statlig avelsverksamhet medför självfallet inga kostnader i dagsläget. Jag vill dock bestämt avråda från ett sådant beslut. De statliga tjänstehundsanvändarna kommer då att även fortsättningsvis vara i en beroendeställning i förhållande till den privata hundaveln. Utan kontroll över aveln går det inte att säkert säga vilka egenskaper de hundar som föds upp om tio eller tjugo år kommer att ha, men det är inte orimligt att befara att det kommer att finnas ännu färre hundar med för tjänst lämpliga egenskaper jämfört med i dag. Givet nuvarande omfattning innebär detta högre kostnader för tjänstehundsverksamheten, vilket i sin tur gör att det finns än starkare skäl till att ha en egen produktion av tjänstehundsämnen än vad som kan beräknas utifrån dagens förhållanden.

Avslutningsvis skulle en höjd kvalitet på statens tjänstehundar inte endast innebära renodlat ekonomiska fördelar med kontroll över utvecklingen utan också en högre kvalitet på hundarnas arbete. Detta skulle medföra en effektivare myndighetsutövning, vilken dock är svår att kvantifiera i ekonomiska termer. Full behovstäckning avseende ledarhundar skulle även medföra en minskad belastning på andra stödsystem för blinda och gravt synskadade.

Jag har föreslagit att produktionen av tjänstehundsämnen skall lokaliseras till en plats där det är möjligt att tillämpa principen att ge regionalpolitiskt stöd för sysselsättningsändamål. En statlig satsning i ett sådant område kommer att innebära arbetstillfällen

vilket i sin tur kommer att generera skatteintäkter för aktuell kommun.

7.2. Offentligt åtagande, konkurrensaspekter och små företag

Av det resonemang som förs gällande ett statligt åtagande i kapitel 2 framgår att staten bör ta ett direkt ansvar för produktionen av tjänstehundsämnen. Detta beror främst på att marknaden saknar förutsättningar att klara att tillgodose de statliga tjänstehundsanvändarnas behov av lämpliga hundar. Statens bör fokusera sina ansträngningar på att skapa en ändamålsenlig avelsverksamhet. Dressyr, utbildning med mera hanteras lämpligen även fortsättningsvis av användarna själva på de sätt de önskar. De små företag som kommer att påverkas av mina förslag är därmed främst hunduppfödare.

En av anledningarna till att marknaden inte förmår förse tjänstehundsanvändarna med lämpliga hundar är att de allra flesta uppfödare arbetar i liten skala, oftast mer eller mindre som en hobbyverksamhet. Det finns helt enkelt ingen uppfödare som har resurser att bedriva en avelsverksamhet av den omfattning som krävs för att nå ett riktigt bra avelsresultat. Ytterst få svenska hunduppfödare, om ens någon, har uppfödning av hundar ämnade för tjänst som främsta inkomstkälla. Den organisering av den svenska tjänstehundsaveln som jag har föreslagit innebär att alla uppfödare får rätt att delta i avelsarbetet om de uppfyller vissa kriterier och följer det upprättade avelsprogrammet. I gengäld kommer de att via den kontrollerade avelspopulationen kunna nyttja ett i tjänstehundssammanhang förstklassigt genetiskt material samt garanteras avsättning för hundar som föds upp inom avelsprogrammet. Sammantaget skapar mina förslag goda incitament för privata uppfödare - oavsett deras respektive verksamhets omfattning - att delta i ett statligt avelsarbete eftersom detta kommer att ge dem betydligt bättre förutsättningar att nå lönsamhet. Fler uppfödare än i dag kan därför komma att satsa på tjänstehundsuppfödning. Dessutom ges befintliga kennlar med tjänstehundsinriktning förutsättningar att utöka sina respektive verksamheter.

Det faktum att statligt finansierad uppfödning av tjänstehundsämnen bedrivs i många andra EU-länder (se avsnitt 5.2.3) tyder på att denna typ av verksamhet är förenlig med EG-rätten.

7.3. Djurskydd

Ett genomförande av mina förslag kommer utan tvekan att medföra bättre såväl fysisk som mental hälsa hos tjänstehundar. Låg skade- och sjukdomsfrekvens upp i så hög ålder som möjligt och robust mentalitet, till exempel liten benägenhet att bli rädd, är nämligen av väsentlig betydelse för hur väl hundarna fungerar i tjänst. Därmed är de även de primära delarna i avelsmålet.

Arbetet som tjänstehund innebär många gånger stora fysiska och psykiska belastningar. I en situation där det är svårt att finna tillräckligt många hundar som är lämpliga för tjänst finns en risk att användarna för att täcka sina behov rekryterar hundar som inte riktigt har de förutsättningar som krävs. Betydelsen för djurskyddet när det gäller fysiska brister är uppenbar. Men det är även ett djurskyddsproblem om hundar som saknar den mentala styrka som krävs för uppgiften sätts i arbete som tjänstehundar. Ett genomförande av mina förslag kommer att innebära att tjänstehundarnas psykiska välbefinnande ökar.

Slutligen kommer den föreslagna satsningen, inkluderande utökad forskning på hundområdet, att leda till en allmän kunskapshöjning vilken bara kan vara av godo ur en djurskyddsaspekt. Eftersom mina förslag innefattar ett väl utbyggt samarbete med den privata uppfödningen kommer såväl gener som kunskap att spridas utanför tjänstehundsleden. De beskrivna positiva djurskyddskonsekvenserna kommer därför inte att inskränka sig till enbart tjänstehundar, utan även komma hundar i allmänhet till godo.

7.4. Brottsbekämpning och brottsförebyggande arbete

Mina förslag kommer inte att direkt påverka mängden brott, men väl polisens, kriminalvårdens och tulltjänstemännens förmåga att upptäcka och, i polisens fall, klara upp dem. Detta kan härledas till att kvaliteten på Polisens, Kriminalvårdens och Tullverkets hundar kommer att förbättras om staten satsar på ett systematiskt avelsprogram för tjänstehundar.

Vetskapen om att Polisens, Kriminalvårdens och Tullverkets tjänstehundar håller en hög kvalitet kan möjligen stärka det brottsförebyggande arbetet genom avskräckande effekter. Detta har redan påvisats inom kriminalvården i samband med deras satsning på narkotikasökhundar.

Kommittédirektiv

Uppfödning av tjänstehundar Dir. 2004:80

Beslut vid regeringssammanträde den 17 juni 2004

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare tillkallas med uppgift att kartlägga behovet av tjänstehundar i Sverige under den närmaste tioårsperioden. Utredaren skall bl.a. analysera olika alternativ när det gäller uppfödning och utbildning av tjänstehundar, inklusive ett statligt åtagande. Vidare skall utredaren analysera det offentliga åtagandet i tjänstehundsverksamheten, särskilt med beaktande av hur konkurrensvillkoren för övriga aktörer i tjänstehundsverksamheten skulle påverkas av statligt finansierade insatser. Utredaren skall bedöma kostnadseffektiviteten hos de olika alternativen samt vid behov föreslå långsiktiga kostnadseffektiva åtgärder för att åstadkomma en god försörjning av tjänstehundar i landet. Utredaren skall i utredningsarbetet och sina förslag särskilt väga in djurskyddet.

Med tjänstehundar avses här framför allt utbildade ledarhundar samt hundar som tillhör staten och används i huvudsak inom Tullverket, Försvarsmakten, Räddningstjänsten eller polisväsendet eller som tillhör en enskild person och på grund av särskild förbindelse skall hållas till nämnda myndigheters förfogande.

Bakgrund

Historik

Hundskolan i Sollefteå grundades år 1936 och drevs i Försvarsmaktens regi under namnet Arméhundskolan till år 1962 då namnet ändrades till Arméns hundskola. Hundskolan blev civil år 1970 och fick namnet Statens hundskola och kom att lyda under först Försvars- och senare Socialdepartementet. Myndigheten Statens hundskola upphörde år 1992 samtidigt som Sveriges hundcenter AB grundades med Sollefteå kommun och staten som ägare. Detta förhållande kvarstod fram till år 1994 då kommunen blev ensam ägare och skolan bolagiserades. Iris-gruppen (Synskadades Riksförbunds företagsgrupp) köpte skolan år 1996 och drev företaget Hundskolan i Sollefteå AB fram till juli 2002 då bolaget försattes i konkurs. Efter konkursen togs delar av verksamheten över av det då nystartade företaget Iris Hundskolan AB, vars huvuduppgift är att förse synskadade med ledarhundar. Denna verksamhet pågår fortfarande.

Statens och samhällets behov av hundar

Staten är en av de största användarna av tjänstehundar. Försvarsmakten förfogar över ca 4 100 hundar, av dessa ägs dock endast ca 300 av Försvarsmakten. Resten av hundarna är kontrakterade från Svenska Brukshundklubbens medlemmar och finns således i privat ägo. Inom polisen finns ca 430 hundar, ca 320 hundar tjänstgör som ledarhundar för personer med grava synskador och i Tullverkets verksamhet finns ca 50 hundar.

Rekrytering och utbildning av tjänstehundar

Fram till år 1994 bedrev Hundskolan viss uppfödning av tjänstehundar till bl.a. Försvarsmakten men denna avelsverksamhet var aldrig lönsam och lades ned i samband med bolagiseringen. I dag rekryteras de flesta blivande tjänstehundar av privata uppfödare som mer eller mindre specialiserat sig på att bedriva avel med målsättningen att hundarna skall lämpa sig som bruks- och tjänstehundar. Det förekommer också att privatpersoner hör av sig

till t.ex. polisen om de har en hund som de tror lämpar sig som tjänstehund.

De flesta tjänstehundar inom försvarets verksamhet ägs och utbildas av privatpersoner. Utbildningen sker ofta i samarbete med Svenska Brukshundklubben. Enligt ett regeringsbeslut år 2003 har Försvarsmakten under år 2004 till Sollefteå lokaliserat sådan hundavelsverksamhet som svarar mot myndighetens behov av tjänstehundar.

All utbildning av polisens hundar utförs av hundarnas blivande förare med stöd av polisens centrala hundtjänstenhet och polisens egna instruktörer. Av bl.a. rättssäkerhetsskäl krävs att polisen har full kontroll över hundarnas träning.

Iris Hundskolan AB bedriver viss avelsverksamhet för att få fram bra ämnen till ledarhundar. Det stora flertalet ledarhundar köper dock bolaget från privatpersoner och företag som föder upp och utbildar ledarhundar. Ledarhundarna finansieras genom ett statligt anslag som hanteras av Socialstyrelsen. Upphandling och placering av ledarhundar sköts i dag av Synskadades Riksförbund.

Utredningsbehovet

Innan Hundskolan i Sollefteå AB försattes i konkurs uppdrogs åt Länsstyrelsen i Västernorrlands län att utreda hundskolans framtida verksamhet i Sollefteå. Tyngdpunkten låg på att utnyttja den kompetens och de lokaler som fanns i Sollefteå och föreslå hur behovet av tjänstehundar kunde tryggas, eventuellt genom ett statligt åtagande. Länsstyrelsens slutsatser i rapporten "Tjänstehundsverksamheten - Den framtida hundskoleverksamheten i Sollefteå" är bl.a. att det finns stora försörjningsproblem när det gäller att få fram hundar lämpliga för träning och utbildning till tjänstehundar. Samarbetet mellan de statliga tjänstehundsaktörerna har i stort sett upphört. Utredningen föreslår att staten tar ett samlat ansvar för avel, övergripande forskning och utbildning, samordning av statlig tjänstehundsverksamhet och etablering av en ny samverkansorganisation. Utredningen föreslår vidare att en samlad kvalificerad produktionsenhet i Sollefteå, "Nya Hundskolan", återskapas för all svensk tjänstehundsavel, dvs. för alla typer av tjänstehundar samt för grundträning av tjänstehundar.

Statskontoret var i sin utvärdering (Dnr 2002/189-5) av rapporten tveksam till att staten skulle vara både finansiär och mottagare av hundarna eftersom detta skulle kunna leda till snedvriden konkurrens samt att det offentliga åtagandet är tveksamt. Enligt Statskontoret bör det ytterligare utredas hur en svensk avelsverksamhet skall se ut.

Det finns därför anledning att utreda tjänstehundsverksamheten närmare.

Uppdraget

En särskild utredare tillkallas för att göra följande.

 • Kartlägga behovet av tjänstehundar i Sverige under den närmaste tioårsperioden, vem som är mottagare av hundarna och för vilket ändamål de används.
 • Kartlägga tillgången på lämpliga hundar i Sverige i dag, belysa om det finns någon brist och i så fall vad den beror på.
 • Kartlägga den uppfödning som i dag finns för framtagande av tjänstehundar för samtliga sektorer.
 • Undersöka vilka egenskaper tjänstehundar skall besitta för att vara lämpliga för de olika ändamålen samt vilka raser som passar för detta.
 • Beskriva vilka avelsmål som bör ställas för att få fram en hög andel friska hundar med de önskvärda egenskaperna och ge förslag på hur avelsmålen kan uppnås.
 • Bedöma behovet av utbildning för hundar och hundförare och betydelsen av sådan utbildning för de olika ändamålen.
 • Analysera om och i så fall hur samordning mellan de statliga mottagarna kan ge ökad tillgång till lämpliga hundar samt höja kvaliteten på hundarna.
 • Analysera olika alternativ när det gäller uppfödning och utbildning av tjänstehundar, inklusive ett statligt åtagande, med beaktande bl.a. av eventuella hinder för nyetablering och om verksamheten kan bedrivas med lönsamhet utan statlig långsiktig finansiering.
 • Analysera det offentliga åtagandet i tjänstehundsverksamheten

(avel, hundutbildning och hundtjänster), särskilt med beaktande av hur konkurrensvillkoren för övriga aktörer i tjänstehundsverksamheten påverkas av statligt finansierade insatser. Konsekvenserna för de små företagen av de olika alternativen skall redovisas i enlighet med förordning (1998:1820) om särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor.

 • Beskriva omfattning, inriktning och kostnader för de olika alternativen samt föreslå finansiering för eventuella förslag med statsfinansiella effekter.
 • Bedöma effektiviteten, inklusive kostnadseffektiviteten hos olika alternativ, konkurrensaspekter samt de legala möjligheterna inklusive förenlighet med EG-rätten.
 • Vid behov föreslå långsiktiga kostnadseffektiva åtgärder för att åstadkomma en god försörjning av tjänstehundar i landet.
 • Undersöka behovet av författningsreglering och om så är fallet lämna förslag på sådan reglering.

Utredningsarbetet

Utredaren skall i utredningsarbetet och sina förslag särskilt väga in djurskyddet och vikten av att avla på sunda hundar för att främja lång livslängd och frånvaro av ärftliga sjukdomar hos hundarna.

Utredaren skall redogöra för hur förslagen till åtgärder förhåller sig till nationell lagstiftning och till EG- bestämmelser på området.

Utredaren skall samråda med berörda myndigheter och organisationer, inklusive företrädare för sektorns privata aktörer.

Utredaren skall bedöma möjligheterna till samordning med befintlig statlig och privat hundverksamhet i Sollefteå.

Utredaren skall vid behov inhämta erfarenheter från andra länder.

Samtliga förslag skall kostnadsberäknas och finansiering skall redovisas för föreslagna åtgärder.

Redovisning av uppdraget

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 1 juni 2005.

(Jordbruksdepartementet)

Kommittédirektiv

Tilläggsdirektiv till Tjänstehundsutredningen (Jo 2004:04)

Dir. 2005:60

Beslut vid regeringssammanträde den 19 maj 2005

Förlängd tid för uppdraget

Med stöd av regeringens bemyndigande den 17 juni 2004 (dir.2004:80) tillkallade chefen för Jordbruksdepartementet en särskild utredare med uppdrag att göra en översyn av uppfödningen av tjänstehundar. Utredningen skall enligt direktiven vara slutförd senast den 1 juni 2005.

Utredningstiden förlängs, vilket innebär att utredaren skall redovisa uppdraget senast den 1 september 2005.

(Jordbruksdepartementet)

Exempel på prövningsbestämmelser

Som exempel på hur prövningsbestämmelser för tjänstehundar kan vara utformade, det vill säga vilka krav de måste uppfylla för att bli godkända att använda i tjänst, bifogas i denna bilaga prövningsordning för ledarhund och certifikatprov för Försvarsmaktshund.

 • Prövningsordning för ledarhund, Synskadades Riksförbund. 13 sidor.
 • Certifikatprov för Försvarsmaktshund, Försvarsmaktens Hund– tjänstenhet och Svenska Brukshundklubben. 8 sidor. Original– dokumentet omfattar tre underbilagor som i detalj beskriver hur hundförare och figuranter skall agera i olika provsituationer. Dessa underbilagor har inte inkluderats i detta betänkande.

Motsvarande bestämmelser finns även för övriga tjänstehundstyper, Polisens övs- och specialsökhundar, Tullverkets narkotikasökhundar samt Försvarsmaktens stambevakningshundar och ammunitions– sökande hundar. De olika hundtypernas användning redovisas i kapitel 3.

2005-02-22

PRÖVNINGSORDNING FÖR LEDARHUND. Antagen av SRF mars 2005

INLEDNING.

Före leveransen skall hunden prövas och godkännas av SRF utsedd provledare.

Hos producenten ansvarig skall meddela SRF när tillfälle för kontroller före slutprov kan utföras t.ex. vid miljöträningar. Hunden skall före slutprov tränats i hemmiljö (bostad), hundens agerande beskrivs av den som tränat hunden i detta avseende. Vid sådan kontroll eller senast vid leverans till SRF skall dokumentation om hundens uppväxt hos fodervärd och dressörens erfarenheter företes.

Såväl hanar som tikar skall för godkännande som ledarhund vara kastrerade. Hanar mellan 10 och 11 månaders ålder, om hanens ålder överstiger 11 månader skall kontakt med SRF s´ tagas. För tikar skall kastreringen vara utförd senast två månader före slutgodkännande, ( såväl medicinskt och inför slutprov ).

Prövning skall ske i samråd med leverantören och i god tid före leverans till SRF. Dock senast 6 veckor före beräknad tilldelning och utplacering till den person som skall bruka hunden.

Hunden skall vid provtillfället vara så långt kommen i dressyr och så väl genomarbetad att endast enstaka omprov kan komma ifråga.

Proven skall bedömas endast som godkända eller ej. Proven skall dokumenteras av provledare.

All prövning av ledarhund skall ske av provledare. Prövning av ledarhund skall i alla avseenden ske med av provledare godkänd miljö och material, apportföremål, hinderbanor o.s.v. Mörk– läggningsglasögon skall vara heltäckande.

GRUNDBEDÖMNING BRUKSPROV.

Bedömning av hundens arbetssätt, arbetsuthållighet, initiativ- (vägval, bildminne), koncentrations- och avreaktionsförmåga samt samarbete mellan förare och hund.

Under proven skall hunden lugnt och koncentrerat leda föraren samt tydligt markera, stanna eller väja för hinder under förflyttningsvägen. Vid stopp, genomgång av dörr eller dylikt skall hunden stanna med bibehållen färdriktning.

Hunden skall vara koncentrerad såväl i aktivitet som passivitet. Den skall uppmärksamt följa omgivningen samt lugnt avvakta vid exempelvis övergångsställen, i köer, inom offentliga lokaler mm.

Vid tät trafik skall hunden på förarens kommando anpassa arbetstempot efter trafikrytmen och utnyttja eventuella luckor som uppstår.

Om oframkomliga hinder spärrar förflyttningsvägen får hunden inte lämna trottoar eller gångbana utan förarens kommando. Vid återgång efter hinder i alla miljöer skall hunden återta den ursprungliga färdriktningen, (linjen) när så är möjligt.

FÖLJANDE UPPTRÄDANDEN, BETEENDEN ANSES SOM DISKFALICERANDE OCH MEDFÖR ATT HUNDEN EJ GODKÄNNS.

 • Om hunden lämnar förflyttningsvägen ( trottoar, vägkant, gångbana ).
 • Visar aggressivitet eller onormal rädsla.
 • Visar flykttendenser.
 • Visar olämpligt kontakttagande eller låter sig påverkas av andra hundar eller djur.
 • Är extrem ”kant- eller väggsmygare”
 • Snedställer ”plogar” snett framför eller vid förarens sida.
 • Visar för hårt ”drag” eller så lågt tempo att det behövs upprepade kommandon t.ex. ”Före” eller ”sakta”.
 • Skottberördhet
 • För stor matstörning

Enstaka moment som vid provtillfället ej bedöms som godkända, kan ges tillfälle till omprov som i så fall skall utföras senast 3 veckor före leverans.

Om hunden som helhet ej bedöms som genomarbetad accepteras ej omprov, hunden kan dock presenteras för nytt slutprov vid senare tillfälle.

LYDNADSPROV

Anvisning.

Utgångsläge vid lydnadsprov. Vid samtliga moment skall hunden inta utgångsläge före och efter momentets slut. Utgångsläget är att hunden villigt sätter sig, med känselkontakt, vid förarens vänstra sida.

LINFÖRIGHET

Prov i hundens följsamhet och samarbete mellan förare och hund. Kommando FOT.

Vid bedömningen läggs särskild vikt vid att hunden efter förflyttningen håller förarens riktning samt att endast kommando med rösten användes. Hunden skall föras i fritt hängande koppel och villigt följa föraren vid dennes vänstra sida med halsen i jämnhöjd med förarens vänstra knä.

Provet skall utföras i olika tempoarter och i samband med vändningar.

Då föraren gör halt skall hunden på kommando FOT sätta sig vid förarens vänstra sida med känselkontakt. Vid stegvisa förflyttningar och vändningar på stället skall hunden villigt och följsamt följa förarens rörelser samtsätta sig med känslokontakt.

FRITT FÖLJ

Prov i hundens följsamhet och samarbete mellan förare och hund. Kommando FOT.

Vid bedömningen läggs särskild vikt vid att hunden efter förflyttningen håller förarens riktning samt att endast kommando användes. Hunden skall föras okopplad. Den skall villigt följa föraren vid dennes vänstra sida med halsen i jämnhöjd med förarens vänstra knä.

Provet skall utföras i olika tempoarter och i samband med vändningar.

Då föraren gör halt skall hunden på kommando FOT sätta sig vid förarens vänstra sida med känselkontakt. Vid stegvisa förflyttningar och vändningar på stället skall hunden villigt och följsamt följa förarens rörelser samt sätta sig med känslokontakt.

Under provet skall olika störningar finnas, såsom personer, förare med andra hundar etc.

LÄGGANDE Kommando LIGG

Prov i hundens uppmärksamhet, samarbetsvilja.

Under provet skall föraren stanna och hunden på kommando LIGG villigt lägga sig vid förarens sida.

PLATSLÄGGANDE

Prov i hundens uppmärksamhet, samarbetsvilja.

MOMENT 1. Kommando: PLATS och/eller tecken. Hunden skall sitta okopplad med rastklocka påtagen. På förarens kommando och/eller tecken, skall hunden villigt lägga sig.

MOMENT 2. Kommando: STANNA KVAR och/eller tecken. Sedan hunden enligt moment 1 lagt sig ner, skall föraren efter kom- mando och/eller tecken lämna hunden och gå till anvisad plats utom synhåll för hunden. Hunden skall lugnt ligga kvar tills föraren återkommer. Om hunden lämnar platsen godkänns den ej. När föraren återkommer tillåts den inta sittande ställning.

INKALLNING FRÅN SITTANDE. Kommando: SITT, STAN– NA KVAR, HIT. Både kommando och visselpipa skall prövas. Prov i hundens förmåga att klara passivitet och att komma på inkallning.

Hunden skall sitta med rastklocka påtagen. Föraren förflyttar sig gående från hunden och stannar på provledarens tillsägelse. Hunden skall lugnt sitta kvar tills föraren på provledarens tillsägelse kallar in den.

Hunden skall villigt återvända till föraren och där med känselkontakt inta utgångsställing i förarens riktning. Under förflyttning till föraren läggs olika störningar in, såsom personstörningar, förare med andra hundar etc.

Om hunden reser sig eller lämnar platsen godkänns den inte i momentet.

INKALLNING FRÅN FRIHET. Kommando: HOPP OCH LEK, HIT och signal med visselpipa. Både kommando och visselpipa skall prövas. Prov i hundens kontaktvillighet till föraren, uppträdande mot andra hundar och övriga störningar samt uppmärksamhet få förarens kommando eller signal.

Hunden skall sitta med rastklocka påtagen. På kommando HOPP OCH LEK skall den villigt lämna föraren. Föraren skall förflytta sig under provet. Hunden skall följa och hålla kontakt med föraren Efter provledarens tillsägelse skall hunden på förarens kommando och signal villigt återvända till föraren och där med känselkontakt inta utgångsställning. Under provet skall olika störningar läggas in såsom personstörningar, förare med andra hundar etc.

Om hunden inte återvänder till föraren efter upprepade kommandon eller signaler godkänns den inte i momenten.

APPORTERING. Kommando: APPORT, LOSS. Prov i hundens apportvillighet, dvs hundens förmåga att hämta tappade föremål.

Förarens utfällda käpp, samt t ex. handske, eller nyckelknippa.

Föraren skall före provet meddela hur hunden förmodas agera. Kommandon i momentet ges av föraren först efter provledarens signal.

Hunden skall sitta lös vid förarens sida. På förarens kommando skall hunden villigt apportera ett tappat föremål, återvända och med känselkontakt överlämna detta till föraren, framför eller vid sidan, stående eller sittande. Hunden skall hålla föremålet i munnen tills den får kommando LOSS av föraren. Vid proven i apportering skall såväl hårda som mjuka föremål förekomma. Utfälld markeringskäpp är obligatorisk.

Vid upprepade kommandon eller om hunden tuggar på eller släpper föremålet skall den inte godkännas i momentet.

SKOTTOBERÖRDHET. Prov i hundens berördhet inför skott.

Under proven i lydnadsdressyr och under selarbetet, skall skott från gevärskalibrigt vapen avlossas ca 50 meter från hunden/hundarna.

BRUKSPROV.

ANVISNINGAR.

Provet är delat i två avsnitt. Föraren skall ha god miljökännedom.

Vid start av samtliga prov skall provledare anvisa startplats. Utgångsläget är att hunden sitter utan sele vid förarens vänstra sida. På provledarens anmodan börjar momentet med att föraren, när denne känner sig klar, selar på hunden och börjar momentet.

Proven består av nio delprov vilka kontrolleras i stadsmiljö. Tidsåtgång ca 1,5 timmar

 • Markering av övergångställe.
 • Markering av trottoarkant.
 • Övergång av gata.
 • Arbete i trappor.
 • Bedömning av hundens uppträdande på och i Tåg, Buss, Bil.
 • Prov i anslutning till och inom offentliga lokaler, markering av dörrar in/ut.
 • Prov i hundens förmåga att söka (påvisa) soffa, bänk eller motsvarande.
 • Apportering under gång.
 • Oberördhet mot andra hundar.

1. PROV I STADSMILJÖ.

ANVISNINGAR.

Provet är delat i två avsnitt. Föraren skall ha god miljökännedom. Provet syftar till att pröva hundens samarbetsvilja, hörsamhet och lydnad till kommandon.

AVSNITT 1. Föraren redogör för en (av tre) i förväg intränade förflyttningsvägar, vilka skall genomarbetas utan att provledaren ingriper annat än om fara föreligger.

AVSNITT 2. Provledare ger under provets gång anvisningar om förflyttningsväg och riktningsändringar.

Kommandon: RAKT FRAM, VÄNSTER, HÖGER, SÖK KANT. Samt övriga i stadsmiljö förekommande kommandon.

DETALJBEDÖMNING.

MARKERING AV STOLPE VID ÖVERGÅNGSSTÄLLE. På kommando SÖK STOLPE skall hunden villigt uppsöka och påvisa stolpen utan att lämna huvudriktningen mot denna.

MARKERING AV TROTTOARKANT. Bedömning av hundens markeringssäkerhet samt hur den klarar väntetiden vid trottoarkanten.

På förarens kommando SÖK KANT,alternativt SÖK KANT VÄNSTER / HÖGER skall hunden i lugnt tempo leda föraren till trottoarkanten och stanna i rät vinkel mot denna.

Kontroll skall ske av hur hunden arbetar före och i anslutning till trottoarkanten samt hur den klarar väntetiden (passiviteten).

ÖVERGÅNG AV GATA. Bedömning av hundens arbetssätt och tempo.

Hunden skall på förarens kommando FÖRE leda rakt över gatan. Den skall leda i ett lugnt tempo. Vid riktningsändringar efter övergången skall hunden villigt lyda förarens kommando VÄNSTER/HÖGER. Vid förekomst av refrug skall hunden kunna stanna vid refrugen oavsätt om kant en eller flera körbanor finns. Hund som sneddar direkt efter start eller leder föraren ut i gatukorsning (skär korsningen) godkänns inte.

ARBETE I TRAPPOR. Bedömning av hundens arbetssätt och markeringssäkerhet.

På kommando SÖK TRAPPA skall hunden villigt söka trappa och påvisa den genom att gå upp på första trappsteget, alternativt intill första trappsteget och stanna. På nytt kommando SÖK RÄCKE skall hunden påvisa handledare. Därefter leda eller följsamt följa föraren såväl uppför som nedför trappan/trapporna. Nedför trappa skall hunden markera på samma sätt som uppför bortsett att den aldrig får markera ned i trappan.

BEDÖMNING AV HUNDENS UPPTRÄDANDE PÅ TÅG, BUSS, OCH BIL. Under provet kontrolleras av- och påstigning, hundens uppträdande under resan samt uppträdande vid hållplats och perrong.

PROV I ANSLUTNING TILL OCH INOM OFFENTLIGA LOKALER. Bedömning av hundens arbetssätt, markeringssäkerhet och initiativ- förmåga.

På kommandot SÖK DÖRR skall hunden villigt påvisa dörren, såväl in som ut och arbeta fram till mitt under dörrhandtaget så att föraren lätt kan hitta detta. När dörrar med automatisk öppning förekommer användes kommandot SÖK IN/UT. Vid genomgång av dörrar skall hunden hålla huvud- riktningen, både före och efter genomgången.

Inom offentliga lokaler som postkontor, banker, väntsalar etc. skall hunden leda föraren utan att påverkas av yttre störningar. I lokaler där ledarhund inte får tas med skall hunden ligga eller sitta på anvisad plats utan att påverkas av miljöstörningar.

På kommando SÖK DISK skall hunden leda fram till och stanna vid disk eller motsvarande samt lugnt ligga eller sitta i anslutning till föraren under tiden denne utför sitt ärende.

HUNDENS FÖRMÅGA ATT SÖKA (PÅVISA) SOFFA, BÄNK ELLER MOTSVARANDE. Ekipaget skall tidigare ha tränat detta prov på platsen.

Hunden skall på kommandot SÖK BÄNK villigt uppsöka och påvisa soffa eller bänk. Hunden skall därefter under ca fem minuter sitta eller ligga vid förarens fötter utan att påverkas av person- eller miljö-störningar.

APPORTERING UNDER GÅNG. Prov i hundens apportvillighet, dvs hundens förmåga att hämta tappade föremål.

Kommando: APPORT, LOSS. Vid lämpligt tillfälle under stadsprovet skall föraren "tappa" sin käpp. Efter att ha stannat hunden skall ekipaget göra helt om och hunden på förarens kommando apportera käppen. Momentet utföres med hunden kopplad eller i selarbete. Om käppen är hopvikbar skall den vara helt utfälld vid apporteringen. Hunden skall agera följsamt och smidigt, överlämna käppen till föraren med känselkontakt, framför eller vid sidan, från stående eller sittande. Om hunden efter upprepade kommandon inte apporterar käppen, tuggar eller upprepade gånger tappar den, skall den inte godkännas i momentet.

OBERÖRDHET MOT ANDRA HUNDAR. Hunden skall leda förare utan att påverkas av andra hundar eller djur.

PROV PÅ STARKT TRAFIKERAD VÄG SAMT PROV I HUNDENS FÖRMÅGA ATT LEDA I HIN-DERBANA

ANVISNINGAR.

Proven består av fyra delprov.

1. Landsvägsprov.

2. Skottoberördhet.

3. Inkallningsprov.

4. Prov i upplagd hinderbana.

Proven 1-3 kan antingen utföras i en följd med t ex. landsvägsprovet som början därefter inkallningsprov och med hinder, eller som enskilda prov. Under landsvägsprovet utförs skottoberördhetsprovet. Hinderprovet i särskilt upplagd bana utförs som enskilt prov.

Sammanlagd förflyttningssträcka cirka 3 km. Föraren skall ha god kännedom om förflyttningsvägen.

Innan proven börjar skall provledare ge noggranna anvisningar om förflyttningsvägens sträckning, sidvägar, riktningsändringar, slutmål med mera. Under proven får provledare ge kompletterande anvisningar. Provledaren skall endast i undantagsfall ingripa (säkerhetsrisk) under proven.

DETALJBEDÖMNING. Prov i hundens arbetssätt, arbetsuthållighet, initiativ-, koncentrations-, och avreaktionsförmåga samt skottoberördhet.

STARKT TRAFIKERAD LANDSVÄG Hunden skall på ett lugnt och tillförlitligt sätt leda föraren längs en av provledare angiven förflyttningsväg. Hunden skall leda vid vänster vägkant. Hunden skall tydligt markera sidovägar samt stanna eller väja för hinder längs förflyttningsvägen. Hunden skall snarast återgå till vänster vägkant när hindret passerats. Vid övergång av väg skall hunden tydligt markera stolpe eller annan hållpunkt och stanna. Därefter skall den på förarens kommando leda denne rakt över vägen samt villigt lyda förarens kommando vid riktningsändring.

Kontroll skall ske av hur hunden regerar på tung trafik samt hundens kantsäkerhet. En noggrann bedömning av hundens arbetssätt, arbetsuthållighet, koncentrations- och avreageringsförmåga skall ske.

SKOTTOBERÖRDHET. Prov i hundens berördhet inför skott under arbete.

Under landsvägsprovet skall på lämplig plats, under selarbetet, avlossas skott från gevärskalibrigt vapen ca 50 meter från ekipaget. Provet är kvalificerande

INKALLNING I SAMBAND MED RASTNING På kommando skall hunden villigt lämna föraren. Inkallning kommando: HIT och visselpipa skall ske på provledarens tillsägelse då denne bedömer att hunden inte har uppmärksamheten riktad på föraren.

Både kommando och visselpipa skall prövas. Hunden skall under provet bära rastklocka.

Under rastningen skall olika störningar finnas, såsom personer, förare med andra hundar etc.

HINDER I SÄRSKILT UPPLAGD BANA (HINDERGÅRD) Bedömning skall ske av hundens reaktioner före och i anslutning till hindren.

Hunden skall leda och markera hindren med god marginal och bibehållen huvudriktning utan att visa rädsla eller tveksamhet inför dessa. Hund som visar uppenbar rädsla eller avledande beteenden för hindren, skall inte godkännas.

Om provledare anser det påkallat skall prov i skottoberördhet utföras i samband med arbetet i hinderbanan.

CERTIFIKATPROV FÖR FÖRSVARSMAKTSHUND

Anvisningar och regler för rubricerat prov, utarbetade av Försvarets Hundtjänstenhet i samverkan med Svenska Brukshundklubbens Tjänstehundssektor. Anvisningar och regler gäller fr.o.m. 2005-01-01. Utvärdering och ev. revidering skall ske årligen, första gång senast 2005-11, därefter i november varje år. Revideringen sker i samverkan mellan Försvars– maktens Hundtjänst Enhet (FHTE), Rikshemvärnsavdelningen (RHV) och Svenska Brukshundklubben (SBK).

ANVISNINGAR

Samtliga moment bedöms enligt bedömningsprotokoll. I bedömningsprotokollet markeras det alternativ som bäst överrensstämmer med hundens/ekipagets reaktion/uppträdande kompletterat med kommentarer. Av bedömningsprotokollet skall även framgå om hunden/ekipaget är godkänd i resp. moment samt om hunden/ekipaget är godkänd eller inte i provet som helhet. Hunden/ekipaget skall vara godkänd i samtliga moment för att godkännas som FM-hund och därmed kunna krigsplaceras.

Lydnadsprov genomförs ej vid provtillfället. Lydnad, motsvarande Lägre klass enligt SBK:s regler för officiella bruksprov, skall vara genomförd före certifikatprovet med lägst betyg 5 i samtliga moment. Lydnadsprovet bedömes av en (1) bruksprovsdomare av I:a eller II:a klass. Domarprotokoll kontrolleras före provtillfället av arrangören. Provet genomförs under 2 dagar med mellanliggande natt. För att minska skillnaden mellan träning och arbete vid militärt förband skall föraren använda arbetstecken enligt bilaga 1. ./1

Utrustning skall bäras likadant under hela provet. Antingen synligt eller osynligt.

Allmänt gäller att det är markeringen som sådan, som är väsentlig. Med detta menas att ett felaktigt arrangerat moment som ger annan markering än vad som avsetts skall anses som godkänt och momentet behöver ej göras om.

De i provet angivna värdena för avstånd, åldrar och sträckor skall ses som riktvärden och bör ej understigas. Dock skall hänsyn tas till rådande väderleksförhållanden. Eventuella avvikelser skall godkännas av kontrollant före provet.

Antal hundar vid provtillfället bestäms av arrangören i samråd med kontrollanterna. Rekommenderat antal 6-8 hundar.

Arrangemang och provområde skall besiktigas av kontrollant före provet. Om möjligt skall redan godkänd hund nyttjas innan provstart för att kontrollera provets värde under rådande väderlek. Provledaren avgör om publik kan medfölja under provet. Provledaren ansvarar för att publiken befinner sig på anvisad plats och uppträder på anvisat sätt innan och efter det att hunden anlänt.

BESTÄMMELSER

Vid Certifikatprov för Försvarsmaksthund (FM-hund) arrangerat av Svenska Brukshundklubben (SBK) gäller Svenska Kennelklubbens allmänna bestämmelser med undantag för oregistrerad hunds rätt att deltaga. Speciellt skall information avseende ID-märkning, hinder för deltagande, oacceptabelt beteende samt dopingreglemente uppmärksammas.

Därutöver gäller för deltagande i Certifikatprov FM-hund följande: 1. Hunden skall ha en mankhöjd på minst 45 cm enligt rasstandard. Oregistrerad hund skall mätas om tveksamheter avseende mankhöjd råder. 2. Hunden skall vid provtillfället vara minst 18 månader och ej ha fyllt 5 år. 3. Hunden skall ha lämpligt hårlag, vilket innebär underull och täckhår. 4. Hunden/ekipaget skall via disponibilitetskontroll vara krigsplaceringsbar/t. Disponibilitetskontroll skall vara klart innan utbildningen startar. 5. Hunden skall vara godkänd vid Anlagsprov. 6. Löpande tik må deltaga efter kontrollants medgivande. Dock skall löpande tik genomföra momenten som sista hund.

Förare av hund Annan person än ägare kan vara förare av hunden. Byte av förare under provet får ske. Detta gäller dock ej Hemvärnsekipage där hela ekipaget bedöms.

Omfattning 1.

Mottagning

2.

Platsliggande med skott

3.

Bastjänst

4.

Spårprov

5.

Bevakningsprov

6.

Patrulle–

ring

Arrangören äger rätt att förändra turordningen mellan momenten 4, 5 och 6.

Krav för godkännande

Hunden/ekipaget skall vara godkänd i samtliga moment. Båda kontrollanterna skall vara överens om godkännande.

Omprov

Underkända delmoment kan efter kontrollanternas bestämmande provas på nytt under pågående prov. Funktionär kan vara förare under omprov(dock ej på Hemvärnsekipage). Om omprov underkännes skall hunden gör om hela provet vid annat tillfälle.

Funktionärer

Vid provet tjänstgör två (2) av auktoriserade kontrollanter, samt två (2) provledare auktoriserade av SBK. Övriga funktionärer utses av ansvarig provledare. Kontrollanterna tillsättes av respektive distrikts tjänstehundsektor. Ingen får tjänstgöra som funktionär/kontrollant då egen hund prövas.

Kontrollanternas uppgifter

1. Kontroll av momentens uppläggning samt tänkt genomförande innan provet. 2. Bedöma hundarna/ekipagen under provet. 3. Bedöma hundarnas/ekipagens användbarhet i krigsorganisationen.

Provledares uppgifter

1. I god tid innan provtillfället, ta kontakt med aktuellt förband för information och inbjudan. 2. Ansvara för alla förberedelser inför provet för att säkerställa att provet genomförs på ett korrekt sätt och att samtliga funktionärer är insatta i sina uppgifter. 3. I god tid innan ta kontakt med kontrollanterna för att av dessa få anvisningar för provets genomförande. 4. Ansvara för administrativ handläggning.

Administration innan provet

Starttillstånd för utbildning av FM-hund sökes enligt SBK:s anvisningar. Ansökan handlägges av distriktets Tjänstehundssektor i samverkan med aktuell MD-grupp eller Förband. SBK:s Tjänstehundavdelning tillhandahåller erforderliga kontrakt och bedömningsprotokoll.

Kontrakt

När hunden godkänts skall ägaren teckna kontrakt med FM. Kontrakterad hund upptas i speciellt register och kallas FM-hund.

Administration efter genomfört prov

Senast 8 dagar efter genomfört prov insänds samtliga bedömningsprotokoll samt kontrakt enligt SBK:s anvisningar för vidare handläggning och rapportering till FHTE samt SKK. Ansvarig provledare svarar för att alla handlingar är fullständigt och korrekt ifyllda.

Diplom m.m.

Hund som avlagt godkänt prov tilldelas diplom och tygmärke. Ekonomisk ersättning i form av premie samt ersättning till arrangerande klubb administreras av SBK. Under 2005 gäller särskilda övergångsbestämmelser. Utbildningspremie till hundförare i Hemvärnet utbetalas först efter det att föraren genomfört en (1) tjänstgöringsperiod (f n 20 tim).

REGLER

1. KONTAKTTAGANDE, BESIKTNING/HANTERING och SAMARBETE. Målsättning Kontrollera hundens vilja /ovilja att ta kontakt med främmande människa samt hundens förmåga att låta sig hanteras och samarbeta med okänd person.

Anvisning Hunden med förare står i direkt anslutning till publik/funktionärer. Kontrollant ansluter från sidan och hälsar på föraren. Om hunden ej tar kontakt med kontrollanten skall kontrollanten skapa anledning för hunden att ta kontakt genom att prata med hunden. Om hunden fortfarande inte tagit kontakt skall kontrollanten ej tvinga hunden till kontakttagande utan momentet avbryts och hundens uppträdande antecknas under anmärkningar. Efter kontakttagande går kontrollanten ca 5 m där hundens vilja att följa med/samarbeta testas. 5m från gruppen vänder kontrollanten upp mot gruppen och gör halt. På denna plats sker en ingående kontroll av hundens ben, tassar, rygg och bröst. Vidare kontrolleras hundens ID-nummer samt tänder. Efter denna hantering lämnas hunden åter till ägaren. Som avslutning skall hunden lastas, i för hunden okänt fordon, för transport. Härvid skall hanterbarheten och uppträdande mot andra hundar särskilt kontrolleras.

2. PLATSLIGGANDE MED SKOTT Förarna lägger hundarna bredvid varandra med ca 5 meters mellanrum och avlägsnar sig gående ca 10 meter och stannar där vända mot och synliga för hundarna. Hundarna skall kvarligga under 5 minuter varvid 2 skott avfyras (av dold skytt på minst 20 meters avstånd) med en 9 mm dressyrrevolver eller motsvarande.

3. BASTJÄNST. Målsättning Kontrollera hundarnas förmåga att slappna av i basmiljö. Hundarna skall kunna avhämtas, utfodras m.m. av för hunden okända människor.

Anvisning Hundarna lämnas till funktionär efter mottagning och platsliggning och kopplas därefter upp i basmiljö. Hundarna förblir i basmiljö under hela provet med undantag för genomförande av aktuellt moment då funktionär lämnar ut hunden till föraren. Efter genomfört moment återförs hundarna till basen av funktionär. Hundens förmåga att vara tyst och kunna slappna av skall kontrolleras. Om arrangören inte tillhandahåller kojor/gryt får hundens egen bilbur användas. Bastjänsten pågår till dess att sista hund genomfört sista moment.

4. SPÅRPROV MED PATRULLERING OCH SPÅRUPPTAG.

Målsättning Utröna hundens förmåga att markera och följa ett spår.

Anvisning Spårupptag och spårning bedöms var för sig. Spårövergång får ej ske närmare än 50 m från start..

Patrullering sker i råterräng, 200m. Vid spårupptag koppelspårar ekipaget ca 20 m. Därefter görs en halt på 5 minuter. På direktiv selar föraren på hunden och fortsätter spåra. Bakspår anses som godkänd markering. Vid bakspår vänds ekipaget av kontrollant efter ca 20 m. För godkänt krävs att hunden markerar spårövergången vid första tillfället.

Spårets längd = 1500 m . Spåret skall innehålla minst 2 st 90-graders vinklar. Ålder 90 min. Max tid 90 min. Antal föremål = 3 + slut. Krav för godkänd = 1 + slut. Föremål skall vara av varierande slag (trä, plast, metall och textil) och inneha storlek enligt SBK:s tävlingsbestämmelser.

5. BEVAKNINGSPROV

Målsättning Kontrollera hundens förmåga att uppfatta och markera en i skogsterräng gående person.

Anvisning Provet utförs stillastående från bevakningsplats under 60 min, och om möjligt i mörker. Förarna får sina hundar utanför basområdet av funktionär. Figuranternas rörelseschema enligt bilaga 2. ./2 Figuranterna startar på provledarens order 150 meter från hundarna och rör sig, på markerad bana, växelvis enligt i förväg uppgjort schema. Två halter om 5 respektive 10 minuter skall genomföras. För godkännande krävs att hundar markerat före 50 metersgränsen. Kontrollant kan begära ytterligare figurantförfyttningar för att utröna oklarheter. Efter bevakningsprovet skall hundarna åter till basen för fortsatt bastjänst. Funktionär återför hunden till basen.

Alternativ 1. Hundarna i en grupp 6 – 8 hundar placeras med 5 meters mellanrum.

Alternativ 2. Hundarna i två grupper. 3 – 4 hundar placeras med 10 meters mellanrum.

6. PATRULLERING

Målsättning Kontrollera hundens förmåga att under patrullering markera människor vid sidan av patrullstigen. Vid provtillfället kan vallningen av stigen variera. (motvallad, flödesvallad och råterräng)

Anvisning Patrullsträckans längd: ca 1000 meter. Vindfigurant: 50-80 meter. Ljudfigurant: Figuranten startar 100 meter från stigen och går ”snett mot” hunden. En minuts halt vid första vinkeln.

Figuranten ej närmare stigen än 50 meter Sidledsförflyttningen parallellt med stigen skall vara 50 meter Figuranten får ej bli synlig för hundarna. Rörelseschema: se bilaga 3 ./3 Kontrollanterna bestämmer beroende av rådande väderlek och markförhållanden vilken typ av ljud samt volym som skall nyttjas. För godkännande krävs att hunden markerar figurant under patrullering. Provledare skall ej kommendera stillastående bevakning i närheten av figuranten. Om däremot föraren väljer att göra stillastående bevakning och därvid får markering skall hunden bedömas som godkänd.

Lämplighetstester och ideal- och tjänstbarhetsprofiler

För att exemplifiera hur lämplighetstester (L-tester) för tjänstehundar kan vara utformade bifogas i denna bilaga protokoll för den L-test som används av Polisen. Tullverket, Försvarsmakten och Iris Hundskolan AB använder L-tester som är uppbyggda på ett liknande sätt. Vidare bifogas ideal- och tjänsbarhetsprofiler för övs- och bevakningshundar samt idealprofil för ledarhundar i termer av beteendealternativ enligt Mentalbeskrivning Hund (MH). L-tester och MH beskrivs i kapitel 4, och rekryteringsförfarandet för olika tjänstehundstyper i kapitel 3.

 • Testprotokoll, lämplighetstest för hund och Kod och värdetabell, lämplighetstest för hund, Polismyndigheten. 2 sidor.
 • Ideal- och tjänsbarhetsprofiler för övs- och bevakningshundar samt idealprofil för ledarhundar i termer av beteendealternativ enligt Mentalbeskrivning Hund. 12 sidor. Ideal- och tjänstbarhetsprofilerna redovisas på två olika sätt. Först redovisas profilerna i form av en tabell om en sida där samtliga fem profiler sammanställts, därefter var för sig för respektive hundtyp direkt i den nyckel som beskriver samtliga beteendealternativ för de olika momenten i MH. Önskvärda beteendealternativ inom respektive moment har markerats genom att de skuggats.

Tabell. Ideal- och tjänsbarhetsprofiler för övs- och bevaknings– hundar samt idealprofil för ledarhundar i termer av beteende– alternativ enligt Mentalbeskrivning Hund.

Profilerna är utarbetade på Tjänstehundsutredningens (Jo 2004:04) begäran av Rikskriminalpolisens polishundtjänst, Försvarsmaktens Hundtjänstenhet respektive Iris Hundskolan AB. Idealprofilerna visar hur man vill att en ”perfekt” övs-, bevaknings- respektive ledarhund skall reagera då den genomför Svenska Brukshundklubbens Mentalbeskrivning Hund (MH). Tjänstbarhetsprofilerna visar inom vilka ramar polisen och Försvarsmakten kan acceptera att en övs- respektive bevakningshund reagerar då den genomför MH för att den skall ha tillräckliga mentala förutsättningar för att kunna fungera i tjänst. MH beskrivs i kapitel 4. MH belyser endast en del av de mentala egenskaper som är väsentliga för om en hund skall vara lämplig för tjänst eller inte. Följaktligen finns det hundar som uppfyller ideal- eller tjänstbarhetsprofilen men som ändå inte är lämpliga som tjänstehundar, liksom det finns hundar som inte uppfyller profilerna men ändå kan fungera mycket bra. MH används inte heller som urvalsinstrument då tjänstehundsämnen rekryteras. För detta ändamål nyttjas i stället olika typer av lämplig– hetstester. De testsituationer hundarna utsätts för är dock i stora stycken likartade mellan lämplighetstesterna och MH.

MOMENT ÖVS-HUND BEVAKNINGSHUND LEDARHUND

Idealprofil Tjänstbarhetsprofil Idealprofil Tjänstbarhetsprofil Idealprofil

1 a. 4

3, 4

4

3, 4

3, 4

b. 4

3, 4

4

3, 4, 5

4

c. 4

3, 4

3, 4

3,4

3,4

2 a. 5

4, 5

4, 5

3, 4, 5

3

b. 5

4, 5

4, 5

4, 5

3, 4

c. 5

4, 5

4, 5

3, 4, 5

3

3 a. 4

4, 5

4, 5

3, 4, 5

2

b. 5

4, 5

4, 5

3, 4, 5

1

4. 2

2, 3

2

2, 3, 4

2

5 a. 5

4, 5

4

3, 4, 5

1

b. 2

2, 3

1

1, 2

1

c. 5

4, 5

5

3, 4, 5

5

d. 5

4, 5

5

4, 5

3

e. 5

4, 5

5

3, 4, 5

2

6 a. 1

1, 3

1 1, 2, 3, 4

1

b. 2

2, 3

1

1, 2

1

c. 5

4, 5

5

3, 4, 5

5

d. 1 1, 2

1

1

1

e. 1

1, 2

2 1, 2, 3, 4

1

7 a. 1

1, 3

1 1, 2, 3, 4

1

b. 5

4, 5

5

3, 4, 5

5

c. 1 1, 2

1

1

1

d. 1

1, 2

2 1, 2, 3, 4

1

8 a. 5

4, 5

1

1, 2

1

b. 5

4, 5

5 2, 3, 4, 5

2

c. 1

1, 2

1

1, 2, 3

1

d. 5

4, 5

5

3, 4, 5

5

e. 4

3, 4

4

2, 3, 4

3

9 a. 5

4, 5

4, 5

3, 4, 5

2

b. 5

4, 5

4, 5

4, 5

2

10. 1

1, 2

1

1, 2

1

Nyckel 2004-01-01 (Gäller fr.o.m. 2004-04-01) IDEALPROFIL ÖVS-HUND

Nyckel 2004-01-01 (Gäller fr.o.m. 2004-04-01) TJÄNSTBARHETSPROFIL ÖVS-HUND

Nyckel 2004-01-01 (Gäller fr.o.m. 2004-04-01) IDEALPROFIL BEVAKNINGSHUND

Nyckel 2004-01-01 (Gäller fr.o.m. 2004-04-01) TJÄNSTBARHETSPROFIL BEVAKNINGSHUND

Nyckel 2004-01-01 (Gäller fr.o.m. 2004-04-01) IDEALPROFIL LEDARHUND

Kostnader för tjänstehundsverksamheten

I denna bilaga återges en sammanställning av de specifika kostnader som legat till grund för materialet i kapitel 6. Alla uppgifter redovisas på årsbasis. Uppgifterna avser tusental kronor (tkr). Poster som är sammansatta eller som baseras på genomsnittsberäkningar kommen– teras. Overheadkostnader (OH) har tagits med som en egen post. Dessa uppgifter kan skilja sig markant mellan de olika användarna. Några användare har inte kunnat resovisa OH då kostnaderna ligger inbäddade i den ordinarie organisationen. Uppgifterna i tabellerna är avrundade för att öka läsbarheten, varför summeringar inte alltid ser ut att stämma.

Statligt ägda hundar

Försvarsmakten

Redovisningen är uppdelad mellan bevakningshundarna och de ammunitionssökande hundarna. Dessa hundar har olika dressyr och används på olika sätt inom Försvarsmakten. Uppgifterna är uppskattningar gjorda av Försvarsmaktens Hundtjänstenhet (FHTE).

Anskaffning

Anskaffningskostnaderna för fullvuxna hundar har delats lika mellan bevakning och amsök. I anskaffningskostnader ingår löner för personal som arbetar med inköp av hundar, resor, tester, transporter av hundar mm.

Dressyr

Övriga kostnader innefattar utrustning, foder och veterinärkostnader.

OH-kostnader

Lokalkostnaderna redovisas representativt fördelade mellan bevakning och amsök. För bevakningshundarna avses kostnader för hundanläggningarna på förbanden samt lokalkostnader vid FHTE. För de ammunitionssökande hundarna avser kostnaden anläggningen på SWEDEC i Eksjö.

Personalkostnaderna för all tjänstehundsverksamhet inom Försvarsmakten, exklusive det som redovisats under anskaffning, är schabloniserad mellan bevakning och amsök.

Förarutbildning

Förarutbildningen för bevakningshundarna ligger inom värnplikten. Den kostnad som redovisas här baseras på ersättningen till 85 värnpliktiga som utbildas till hundförare under 330 dagar vardera.

Tjänstgöring

Bevakningshundarna står i hundgård. Ingen extra ersättning utgår till förarna.

Fortbildningskostnaderna för personalen på FHTE har schabloniserats mellan bevakningshundarna och de ammunitionssökande hundarna. För de ammunitionssökande hundarna ingår även fortbildningskostnader för repetitionsövningar på SWEDEC fyra gånger per år och ekipage.

Polisen

Polisen är uppdelad på 21 regionala polismyndigheter, vilket innebär att redovisningen av hundverksamheten är integrerad i varje myndighets egen redovisning. Uppgifterna är baserade på uppskattningar som har gjorts av Rikskriminalpolisens polishundtjänst. Beträffande kostnader för utrustning med mera har Polismyndigheten i Västra Götaland använts som modell för att ta fram en schablonkostnad per hund.

Anskaffning

Några polismyndigheter har på försök haft valpar utplacerade hos kvalificerade fodervärdar. Det handlar endast om åtta valpar, men har tagits med för jämförelsens skull. Fodervärdarna får 1 500 kronor i månaden i ersättning och har valparna i ett år. Försöket har involverat 5 fodervärdar.

Fullvuxna hundar: Polisen köper årligen in 80–100 hundar, här används snittet 90 hundar. Totala kostnader för inköp och övriga anskaffningskostnader är 49 000–70 000 kronor. Genomsnittspriset anses vara ca 30 000 kronor. En medelkostnad för övriga anskaffningskostnader uppgår till 29 500 kronor. Beloppet beräknas genom att inköpspriset dras av från de totala kostnaderna. Detta me-

deltal samt inköpspriset ligger sedan till grund för den totala kostnaden för 90 hundar.

Färdigutbildade hundar: Varje år certifieras 20–25 hundar som ägs av hundförarna själva. För dessa hundar erläggs ingen anskaffningskostnad. Däremot ersätts hundförarna, vilket redovisas under tjänstgöring. Sammanställningen baseras på en genomsnittlig anskaffning av 22 hundar per år vilket är det antal som behövs för att få tillräckligt många tjänstbara hundar eftersom ett antal av de inköpta hundarna faller ur systemet i ett tidigt skede på grund av bristande kvalitet.

Dressyr

De nya hundarna dresseras av sina förare som lägger ner cirka 20 procent av sin arbetstid på dressyr. Detta ger en genomsnittlig lönekostnad för arbete med dressyr på 100 000 kronor per förare. Övriga kostnader är veterinärkostnader för 90 hundar baserat på en genomsnittkostnad på 4 400 kronor per hund och år.

Overheadkostnader

Lönekostnaderna för de 15–20 personer som arbetar med hundfrågor och som inte är i operativ tjänst beräknas uppgå till ca 8 750 000 kronor som fördelas sedan mellan de 90 nya hundarna och de resterande av totalt 430 hundar (redovisas under tjänstgöring).

Förarutbildning

Grundutbildningen för polisens hundförare genomförs på Polishundtjänsten i Karlsborg två gånger per år under 4+3 veckor för varje kurs. Kursen hålls för ca 20 förare per tillfälle och involverar fem instruktörer. De regionala polismyndigheterna står för utbildningskostnaden.

Tjänstgöring

Polisen har cirka 430 hundar inklusive de hundar som är under framtagning eftersom de dresseras medan de tjänstgör. Det exakta antalet kan variera något. Förarna får cirka 1 500 kronor per månad som ersättning för att ha hunden i hemmet. Ersättningen varierar beroende på om föraren äger hunden eller inte. Om hunden är privatägd betalar inte Polisen centralt för till exempel försäkring, men föraren får en något högre ersättning för att täcka utgifterna.

Veterinärkostnaderna är baserade på en genomsnittlig kostnad på cirka 4 400 kronor per år och hund, beräknat för 340 hundar vilket är det totala antalet hundar exklusive de hundar som är under grundläggande dressyr.

Under lokaler och övrigt redovisas den resterande delen av lönekostnaderna för ej operativ personal.

Kostnaderna för fortbildning inkluderar alla typer av central och regional utbildning, förutom grundkurserna. Den regionala utbildningens kostnader består av lönekostnader motsvarande 3 procent av hundförarnas arbetstid samt overheadkostnader. I kostnaderna för den centrala utbildningen ingår olika typer av fortbildning, kostnader för att utbilda instruktörer i hundtjänst samt ett årligt seminarium för länshundbefäl.

Tullverket

Tullverket har de senaste åren fram till år 2004 byggt upp sin hundverksamhet vilket innebär att uppgifterna kan vara något osäkra i förhållande till den framtida utvecklingen.

Anskaffning

Under fodervärdskostnader med mera för valpar ingår kostnader för fodervärdar samt övriga anskaffningskostnader motsvarande andelen valpar av totala antalet inköpta hundämnen. Resterande delen av övriga anskaffningskostnader redovisas under fullvuxna hundar. Med valpar avses här de hundar som var högst 15 månader gamla när de köptes in.

Färdigutbildade hundar: Under 2004 köpte Tullverket in en narkotikasökhund från Iris Hundskolan AB. Föraren fick sin utbildning på tullskolan.

Dressyr: Lönekostnaderna för dressyren är baserade på intern lärartid på Tullverkets hundskola samt de 20 procent av arbetstiden som förarna lägger på upprätthållande dressyr. Kostnaden baseras på en årslön på 400 000 kronor.

Förarutbildning

Utbildningen genomförs en gång per år på tullskolan i Norrtälje.

Tjänstgöring

Förarersättningen är uppdelad i två delar, en på månadsbasis och en på årsbasis. Månadsersättningen ska täcka förarnas kostnader i samband med att de har hunden i hemmet. Förarna ska inte använda allmänna kommunikationer när de tar sig till och från arbetsplatsen på grund av säkerhetsrisker. Därför får föraren en årlig förmånsbeskattad ersättning för transporter i egen bil.

Utrustningen är de bilar hundförarna använder, sammanlagt 39 stycken.

I kostnaderna för fortbildning och dressyr ingår löner för instruktörerna samt arvoden till externa lärare och resor. Här återfinns även lönekostnaden för förarnas dressyrtid.

Ledarhundar

Uppgifterna för framtagning av hundar baseras på uppgifter från Iris Hundskolan AB medan uppgifterna gällande tjänstgöring främst kommer från SRF. Den framtida kostnadsbilden kan komma att ändras eftersom ledarhundsproduktionen från och med 1 januari 2006 enligt riksdagsbeslut (prop. 2004/05:84, bet. 2004/05:SoU17, rskr. 2004/05:241) skall upphandlas av Hjälpmedelsinstitutet med målet att ha 3-5 leverantörer.

Anskaffning

I kostnaderna för den egna produktionen ingår lönekostnader, parningsavgifter samt registreringsavgifter. Under fodervärdskostnader mm återfinns lokalkostnaden för valpstallet, anskaffningskostnader, veterinärkostnader, transporter, tillbehör och fodervärdskostnader. Dessa kostnader är gemensamma för de valpar som föds på hundskolan samt för de inköpta valparna.

Färdigutbildade hundar: De ledarhundsproducenter förutom Iris Hundskolan AB som finns tillgängliga är kända av Iris Hundskolan AB och SRF och därför läggs inga resurser på att söka upp fler. Dessa producenter kontaktar SRF eller Iris Hundskolan AB när de har hundar att sälja. Hundarna testas då av SRF och köps sedan in av Iris Hundskolan AB. Sådana tester görs även på hundar från Iris Hundskolan AB när de är färdigdresserade. Kostnaderna för sådana tester återfinns under tjänstgöring då det gäller kostnader som uppstår när dressyren är avslutad och hunden skall placeras hos en ledarhundsförare.

Dressyr

Övriga kostnader inkluderar ersättning för hundvård till dressörer som arbetar på annan ort samt veterinärkostnader.

Overheadkostnader

Dessa kostnader avser lokaler, exklusive valpstall, samt kostnader för administrativ personal, koncernkostnader, räntekostnader med mera.

Sammanfattning anskaffning och dressyr

Kostnaden för att ta fram en ledarhund är cirka 373 000 kronor. Räknas de inköpta färdigutbildade hundarna bort blir kostnaden för de hundar som produceras av Iris Hundskolan AB cirka 505 000 kronor per hund (kursiverat under tabellen). Då är alla overheadkostnader lagda på skolans egenproducerade hundar.

Förarutbildning

Under år 2005 utplacerades 39 nya hundar och även om föraren inte är nybörjare så krävs en samträning med den nya hunden, vilket innebär en ny grundkurs. Däremot behöver en erfaren förare inte alltid en ny informationskurs. Antalet deltagare varierar mellan kurserna. SRF uppger att cirka 40 förare genomgår utbildning varje år. Därför har den uppgiften använts som det totala årliga antalet deltagare.

De kostnader som angivits för förarutbildning kan delas upp mellan fem olika poster:

Grundkurs 1, 27 deltagare à 70 000 kr Grundkurs 2, 25 deltagare à 20 000 kr Grundkurs 3, 16 000 kr per deltagare, (2004 hölls ingen sådan kurs). Direktplacering, 10 deltagare à 55 000 kr Informationskurs, 15 deltagare à 17 000 kr

Direktplaceringen är billigare, men man föredrar de gemensamma kurserna där den första genomförs under två veckor på hundskolan i Sollefteå, eftersom det är viktigt att hunden tyr sig till föraren och inte till någon annan i förarens familj vilket kan bli fallet vid direktplacering.

Kostnaden för en komplett förarutbildning anges i kursiv stil under tabellen. Därvid ingår alla grundkurser samt informationskursen. Det rekommenderas att det går cirka sex månader mellan varje kurs.

Tjänstgöring

Kostnaden för utrustning avser ledarhundsselar.

Lokaler och övrigt avser tilldelningskostnader, informationsinsatser samt administration hos SRF. Intäkterna för fyra försålda narkotikasökhundar har dragits av.

Fortbildning och dressyr avser det stöd som hundskolan ger på uppdrag av SRF genom att hundskolans personal åker ut och hjälper de förare som får problem med sina hundar.

Totalt kostar det cirka 25 miljoner kronor att producera och hålla ledarhundarna i drift under ett år, vilket är cirka 600 000 kro-

nor mer än SRF uppgivit i sin redovisning till Socialdepartementet. Differensen består enligt vad utredningen erfar i att produktionen av ledarhundar på Iris Hundskolan AB har högre kostnader än de intäkter som erhållits från försäljningen av hundar.

Kriminalvården

Kriminalvården har under år 2004 köpt in en narkotikasökhund för 225 000 kronor och då ingick förarutbildningen i priset. Både producenten och kriminalvården anser att detta var ett lågt pris som inte lär komma ifråga i framtiden.

Förarna får en fodervärdsersättning på cirka 1 500 kronor per månad. Veterinärkostnaden är baserad på Tullverkets veterinärkostnad per hund eftersom Kriminalvårdens hundar har liknande dressyr och användningsområde.

Kriminalvården räknar med att använda samma princip som polisen och Tullverket gällande upprätthållande dressyr, vilket innebär att 20 procent av förarens arbetstid läggs på dressyr. Den angivna kostnaden baseras på en årslön motsvarande 350 000 kronor.

Privata kontrakterade hundar

Dessa uppgifter baseras huvudsakligen på SBK:s budget för de anslag man erhållit från Försvarsmakten och KBM för verksamheten under år 2005.

SBK får av Försvarsmakten ett organisationsstöd på 5 090 000 kronor för år 2005. Medlen fördelar SBK internt enligt principen att 65 procent går till FM-hundar och 35 procent till räddningshundar. Medlen används bland annat i SBK:s centrala organisation. FM-hundarnas utbildningskostnader gäller kostnader för att utbilda hundtjänstbefäl till hemvärnet och avser inte kostnader för att dressera hundar. Kostnaderna för hundproduktion inkluderar bland annat de premieutbetalningar som sker vid certifiering. Ersättning för tjänstgöring inom Hemvärnet gäller kontrakts- och milersättning.

Av räddningshundarnas utbildningskostnader går ungefär hälften till Räddningshundförarutbildningen (RHFU). Detta reflekterar att man prioriterar att ekipaget (hund och förare) skall fungera tillsammans. Räddningshundsekipagen utbildas med målet att

tjänstgöra i den internationella räddningsstyrkan (SAR). Räddningsverket bidrar med medel för att hålla SAR i beredskap.

Källförteckning

Offentligt tryck

Dnr. S91/845/H. Redovisning av regeringsuppdrag, Hallman, Å.

Statens Hundskola, översyn av utvecklingsmöjligheter.

Ds 1994:90. Översyn av tjänstehundsförsörjningen. Prop. 1970:96 angående vissa organisationsfrågor rörande försvaret.

Bet. SU1970:202. Rskr. 1970:419.

Prop. 1976/77:157 om inriktning och organisation av försvarets

hundskolas verksamhet. Bet. FöU1977/78:1. Rskr. 1977/78:40.

Prop. 1987/88:126 om inriktningen av verksamheten vid statens

hundskola m.m. Bet. 1987/88:SoU24. Rskr. 1987/88:303.

Prop. 1991/92:7 om ombildning av statens hundskola till

aktiebolag. Bet. 1991/92:SoU9. Rskr. 1991/92:82.

Prop. 1993/94:36 Medeltillskott till Sveriges Hundcenter AB

Statens Hundskola. Bet. 1993/94:SoU12.

Prop. 1999/2000:79. Från patient till medborgare – en nationell

handlingsplan för handikappolitiken. Bet. 1999/2000:SoU14.

Prop. 2001/02:91. Nationell narkotikahandlingsplan. Bet.

2001/02:SoU15. Rskr. 2001/02:93.

Prop. 2004/05:84. Ledarhundar. Bet. 2004/05:SoU17. Rskr.

2004/05:241.

Riksdagens revisorer. Staten som bolagsägare. Rapport 2002/03:10. Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 1994:12)

till lagen (1974:191) om bevakningsföretag och förordningen (1989:149) om bevakningsföretag.

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2000:5)

om prövning av polisens hundar.

Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2000:6) om prövning av

narkotikahundar.

Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2000:7) om prövning av

fjällräddningshundar.

Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2000:8) om prövning av

vissa hundar för eftersök av försvunna personer.

Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (RPSFS 2003:2)

om Polisens hundverksamhet.

RPS rapport 1995:12. Polishundutredningen. SOU 1965:53. Polisutbildningen. SOU 1998:18. En gräns – en myndighet? SOU 1992:20. Statens Hundskola – Ombildning från myndighet

till aktiebolag.

SOU 2003:46. Hund i rätta händer – om hundägarens ansvar. Statskontoret. Statens hundskola – en översyn. Rapport 1986:25.

Dnr. 362/86-5.

Statskontoret. Synpunkter beträffande utformningen av en

långsiktig lösning. PM 2002-09-30. Dnr. 2002/189-5.

Tullverket. 2000. Slutrapport; Att mäta samhällsnyttan av

myndigheternas insatser.

Tullverket. 2002. Översyn av Tullverkets taktiska användning av

narkotikahundtjänsten. Slutrapport i förstudien.

Övrigt

Blomquist, T. & Paulsson, A. 1986. Hundskolan 50. Statens

Hundskola, Sollefteå.

Egenvall, A., Hedhammar, Å., Bonnett, B. N. & Olson, P. 1999.

Survey of the Swedish Dog Population: Age, Gender, Breed, Location and Enrolment in Animal insurance. Acta vet. scand. 40, 231-240.

Hedhammar, Å., Egenvall, A., Olson, P., Sallander, M., Uddman,

U. & Bonnett, B. 1999. Redovisning av projektresultat, hund i Sverige. Svensk Veterinärtidning. 51, 355-362.

IWDBA. 2005. Dogs Working With Us. 4th International Working

Dog Breeding Association Conference, Proceedings.

Jalakas, I. 2000. Den nyttiga nosen. Bilda förlag, Stockholm. Manimalisrapporten. 2003. Adress: Manimalis, Box 5381, 102 49

Stockholm.

Sundgren, P.-E. 1995. Statlig tjänstehundsavel. Skiss över en möjlig

organisation och avelsmässiga förutsättningar. Rapport till Försvarets Hundtjänstenhet.

Sundgren, P.-E. 2002. Tillgång till avelshundar för tjänstehundsavel,

uppdatering av rapporten ”Statlig tjänstehundsavel” (Sundgren, 1995).

Svartberg, K. 2003. Personality differences between dog breeds –

historical remnants or recent constructs?. I: Personality in dogs, Doktorsavhandling, Stockholms universitet.

Svenska Kennelklubben. 2005. Remiss gällande revidering av

utställningsbestämmelserna 2007–2011. http://www.skk.se 2005-08-30.

Svenska Kennelklubben. 2005. Registreringsstatistik. Söderberg, P. 2005. Erfarenheter från Irak. FM Hundnytt,

Livgardet, Försvarsmakten. 7, 5-6.