Upphävd författning

Lag (1961:265) med reglemente för förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder

Departement
Socialdepartementet
Utfärdad
1961-05-26
Ändring införd
SFS 1961:265 i lydelse enligt SFS 1998:689
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Inledande bestämmelser

1 §  Fonder som står under Riksförsäkringsverkets förvaltning skall för verkets räkning förvaltas av fullmäktige för förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder (fondfullmäktige), i enlighet med bestämmelserna i detta reglemente. Om det för någon sådan fond finns särskilda föreskrifter om förvaltningen som avviker från reglementets bestämmelser gäller dock de föreskrifterna. Lag (1995:1491).

2 § har upphävts genom lag (1998:689).

3 §  Regeringen äger bestämma att kostnaderna för förvaltningen av viss i 1 § avsedd fond skola ersättas av fondens medel samt därvid fastställa de grunder, enligt vilka ersättningen skall utgå. Förordning (1975:481).

Om fondfullmäktige

4 §  Fondfullmäktige utgörs av generaldirektören och chefen för Riksförsäkringsverket såsom ordförande;

[S2]generaldirektörens ställföreträdare såsom vice ordförande; samt

[S3]fem av regeringen för tre år i sänder förordnade personer, av vilka tre skall ha erfarenhet på det finansiella området.

[S4]Regeringen utser en suppleant för var och en av de sistnämnda fem fondfullmäktige. Vid förfall för någon av de ovan angivna befattningshavarna i Riksförsäkringsverket förordnar verket ersättare. Lag (1997:100).

5 §  Fondfullmäktige sammanträder på kallelse av ordföranden.

[S2]Fondfullmäktige är beslutföra när minst fem ledamöter är närvarande.

[S3]Vid fondfullmäktiges sammanträden skall föras protokoll. Lag (1986:1150).

6 §  Om arvode och annan ersättning till fondfullmäktig och suppleant förordnar regeringen. Förordning (1975:481).

7 §  Det åligger riksförsäkringsverket att i enlighet med verkets instruktion och i detta reglemente meddelade bestämmelser verkställa fondfullmäktiges beslut, ombesörja övriga för fondförvaltningen erforderliga åtgärder samt tillhandagå fullmäktige med de redogörelser och upplysningar, som av fullmäktige begäras.

Om förvaltningen

8 §  Fondfullmäktige skall förvalta fondernas medel på sådant sätt att medlen blir till största möjliga nytta för de försäkringar för vilkas räkning fonderna tillkommit. Fondmedlen skall placeras så att kraven på långsiktigt hög avkastning, tillfredsställande betalningsberedskap och riskspridning samt betryggande säkerhet tillgodoses. Lag (1995:1491).

9 §  Fondfullmäktige får placera fondmedel

 1. i skuldförbindelser med låg kreditrisk, och
 2. i andra skuldförbindelser utfärdade av svenska aktiebolag eller ekonomiska föreningar, till belopp som för varje fond motsvarar högst fem procent av det totala marknadsvärdet av fondens tillgångar.

[S2]Fondmedel får inte placeras i skuldförbindelser utställda i utländsk valuta, i konvertibla skuldebrev eller i skuldebrev förenade med optionsrätt till nyteckning.

[S3]Fondfullmäktige får handla med optioner och terminer eller andra likartade finansiella instrument för att effektivisera förvaltningen av fondernas tillgångar eller för att skydda fondernas tillgångar mot kursförluster eller andra risker.

[S4]Om det behövs för en tillfredsställande betalningsberedskap eller för att tillgodose kravet på ändamålsenlig förvaltning får fondmedlen placeras hos Riksbanken, annan bank eller postgirot. Lag (1995:1491).

10 §  Om det är uppenbart att en fond annars skulle lida en avsevärd förlust får fondfullmäktige skydda en fordran genom att på offenlig auktion eller på en börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad köpa in egendom som är utmätt eller pantsatt för fordringen eller överta egendom som betalning för fordringen. Egendom som förvärvats på detta sätt skall avyttras så snart det är lämpligt och senast då det kan ske utan förlust.

[S2]Fondfullmäktige får anta ackord vid betalningsinställelse eller konkurs. Lag (1995:1491).

11 §  För varje räkenskapsår skall fondfullmäktige upprätta en årsredovisning. Den skall innefatta förvaltningsberättelse, resultaträkning och balansräkning. De externa revisorer som granskar Riksförsäkringsverkets årsredovisning skall även granska fondfullmäktiges särskilda årsredovisning. Lag (1995:1491).

12 § har upphävts genom lag (1995:1491).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1961:265) med reglemente för förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder

  Övergångsbestämmelse

  Detta reglemente träder i kraft den 1 juli 1961, då reglementet den 18 december 1936 (nr 638) angående förvaltningen av folkpensioneringsfonden m.m. och reglementet den 26 november 1954 (nr 662) angående förvaltnignen av riksförsäkringsanstaltens yrkesskadeförsäkringsfond upphöra att gälla.
  Vad i lag eller särskild författning eller eljest är stadgat om riksförsäkringsanstaltens yrkesskadeförsäkringsfond eller riksförsäkringsanstaltens olycksfallsförsäkringsfond skall i stället avse riksförsäkringsverkets yrkesskadeförsäkringsfond.
  Förarbeten
  Prop. 1961:45

Ändring, SFS 1963:79

  Omfattning
  ändr. 9 §

Ändring, SFS 1965:133

  Omfattning
  ändr. 9 §

Ändring, SFS 1967:347

  Omfattning
  ändr. 9 §

Ändring, SFS 1967:348

  Omfattning
  ikrafttr. av 1967:347

Ändring, SFS 1971:288

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1972. Dock får överföring av tillgångar från yrkesskadeförsäkringsfonden till särskilda yrkesskadefonden och fonden för frivillig yrkesskadeförsäkring ske vid senare tidpunkt som Konungen bestämmer.
  Förarbeten
  Prop. 1971:22
  Omfattning
  upph. 11 §; ändr. 1, 2 §§

Ändring, SFS 1973:65

Ändring, SFS 1975:481

Lag (1976:147) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av riksförsäkringsverkets fonder

Förordning (1976:287) om ikraftträdande av lagen (1976:147) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av riksförsäkringsverkets fonder

  Omfattning
  ikrafttr. av 1976:147

Lag (1977:273) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av riksförsäkringsverkets fonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1977 och tillämpas även på försäkringsavgifter och förvaltningskostnader enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1976/77:64
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 9 §§

Lag (1981:698) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av riksförsäkringsverkets fonder

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som belöper på tid före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1980/81:178
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 9 §§

Lag (1982:1093) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av riksförsäkringsverkets fonder

Lag (1986:1150) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av riksförsäkringsverkets fonder

Lag (1992:1622) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. (I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).
  2. I fråga om placeringar av fondmedel som gjorts före ikraftträdandet gäller paragrafen i sin äldre lydelse.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:89, Bet. 1992/93:NU9
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Ändring, SFS 1993:1646

  Omfattning
  ikrafttr. av 1992:1622

Lag (1995:1491) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. I fråga om placeringar av fondmedel som har gjorts före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:87, Prop. 1995/96:69, Bet. 1995/96:SfU2
  Omfattning
  upph. 12 §; ändr. 1, 8, 9, 10 §§; ny 11 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1997:100) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:172, Prop. 1996/97:69, Bet. 1996/97:SfU8
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1997-05-01

Lag (1998:689) om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av Riksförsäkringsverkets fonder

Förarbeten
Rskr. 1997/98:315, Prop. 1997/98:151, Bet. 1997/98:SfU13
Omfattning
upph. 2 §; ändr. författningsrubr.
Ikraftträder
1999-01-01

Ändring, SFS 1998:1757

Omfattning
upph.