lagen.nu

Lag (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1969-01-24
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:918
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2016-03-01
Övrigt
Endast den svenska texten finns med i bilagan.

1 § Artiklarna 1--41 av den i Genève den 19 maj 1956 avslutade konventionen om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg skall, med iakttagande av vad som ytterligare föreskrivs i det följande, gälla som svensk lag. Artikel 23 skall dock gälla i dess lydelse enligt ett den 5 juli 1978 antaget protokoll till konventionen. Lag (1985:178).

Rättsfall (4)

NJA 1988 s. 680: Ett engelskt bolag sålde varor till en köpare i Sverige. En av bolaget anlitad...
NJA 1996 s. 211: Frågor om tillämpning av bestämmelserna om preskription i artiklarna 32 och 39...
NJA 2016 s. 563: Internationell vägtransport. Frågor rörande transportörs ansvar för skada under...
RH 1994:25: Köpare som mottagit gods under fobköp är skyldig betala fraktföraren hans frakt...

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1985:178

2 § Regeringen kan efter överenskommelse med främmande stat och under förutsättning av ömsesidighet förordna, att befordran av gods på väg i lokal gränstrafik mellan Sverige och den staten skall vara helt eller delvis undantagen från tillämpning av konventionen. Lag (1978:137).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1978:137

3 § På fraktsedel som upprättats i Sverige får fraktförarens och avsändarens underskrifter vara tryckta. Stämpel får användas i stället för underskrift.

4 § Försäljning enligt artikel 16 tredje stycket av gods som finnes i Sverige skall ske på offentlig auktion eller, om sådan icke lämpligen kan äga rum, på annat betryggande sätt. Såvitt det är möjligt skall fraktföraren i god tid underrätta den som äger förfoga över godset om tid och plats för försäljningen.

5 § Vid tillämpning av artikel 29 och artikel 32 första stycket skall grov vårdslöshet likställas med uppsåt.

6 § Talan som enligt artikel 31 första stycket kan upptagas i Sverige får väckas, utom vid domstol som är behörig enligt rättegångsbalken, vid domstolen i den ort där godset mottogs för befordran eller vid domstolen i bestämmelseorten.

Finnes ej behörig domstol enligt första stycket, väckes talan vid Stockholms tingsrätt. Lag (1978:137).

Ändringar/Förarbeten (1)

Ändrad: SFS 1978:137

7 § En ansökan om att en utländsk dom som enligt artikel 31 tredje och fjärde styckena kan verkställas i Sverige ska förklaras verkställbar görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver. Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

 • 1. domen i original eller i kopia som bestyrkts av en myndighet, och
 • 2. en förklaring av en behörig myndighet i den stat där domen meddelats, att domen avser en tvist om befordran som omfattas av konventionen samt att den har fått laga kraft och kan verkställas i nämnda stat.

De handlingar som avses i första stycket ska vara försedda med ett bevis om utfärdarens behörighet. Beviset ska vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitieförvaltningen i den stat där domen meddelats. Om en handling i ärendet inte är skriven på svenska, danska eller norska, ska även en översättning av handlingen till svenska ges in. Översättningen ska vara bestyrkt av en diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller av en svensk notarius publicus.

Om en dom förklaras verkställbar, verkställs domen på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.

Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden. Lag (2014:918).

8 § Har upphävts genom lag (1985:178).

Bilaga

Konvention om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg (CMR)
Konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg: Artikel 23 i dess lydelse enligt protokoll den 5 juli 1978 till konventionen
Artikel 23
 • 1. Är fraktföraren på grund av bestämmelserna i denna konvention skyldig att utge ersättning för förlust eller minskning av gods, beräknas ersättningen efter det värde godset vid tiden för dess mottagande till befordran hade på den ort där det mottogs till befordran.
 • 2. Godsets värde bestämmes efter börspriset, eller om sådant pris saknas, efter marknadspriset eller, om inte heller sådant pris finnes, efter det gängse värdet av gods av samma slag och beskaffenhet.
 • 3. Ersättningen får dock inte överstiga 8,33 beräkningsenheter per kilogram av förlorad bruttovikt.
 • 4. Härutöver skall frakt, tullavgifter och andra kostnader med anledning av befordringen återbetalas, till fullo vid förlust och proportionsvis vid minskning, men annan skada ersättes icke.
 • 5. Skada till följd av dröjsmål är fraktföraren skyldig att ersätta intill fraktens belopp.
 • 6. Ytterligare ersättning kan fordras endast om godsets värde eller särskilt leveransintresse angivits enligt artikel 24 eller artikel 26.
 • 7. Den beräkningsenhet som anges i konventionen är den särskilda dragningsrätten såsom den definieras av Internationella valutafonden. Det belopp som anges i tredje stycket av denna artikel skall räknas om till domstolslandets myntslag på grundval av detta myntslags värde den dag då domen meddelas eller den dag som parterna kommer överens om. Värdet av en stats nationella mynt yttryckt i särskilda dragningsrätter skall, för en stat som är medlem av Internationella valutafonden, bestämmas enligt den beräkningsmetod som ifrågavarande dag tillämpas av valutafonden för dess verksamhet och transaktioner. Värdet av en stats nationella mynt uttryckt i särskilda dragningsrätter skall för en stat som inte är medlem av Internationella valutafonden beräknas på det sätt som den staten bestämmer.
 • 8. En stat, som inte är medlem av Internationella valutafonden och vars lag inte medger att de bestämmelser som anges i sjunde stycket i denna artikel tillämpas, får dock, vid ratifikationen av eller anslutningen till protokollet till CMR eller när som helst därefter, förklara att den ansvarsgräns som gäller enligt tredje stycket av denna artikel inom dess område skall vara 25 monetära enheter. Denna monetära enhet motsvarar 10/31 gram guld av 0,900 finhet. Omräkningen av det belopp som anges i detta stycke skall ske enligt den ifrågavarande statens lag.
 • 9. Den beräkning som nämns i sista meningen i sjunde stycket av denna artikel och den omräkning som nämns i åttonde stycket av denna artikel skall göras så, att resultatet i statens nationella mynt så långt möjligt ger uttryck för samma realvärde som det belopp som är uttryckt i beräkningsenheter i tredje stycket av denna artikel. När en stat deponerar ett instrument enligt artikel 3 i protokollet till CMR och varje gång som beräknings- eller omräkningsmetoden ändras, skall den staten underrätta Förenta Nationernas generalsekreterare om den metod för beräkning som staten tillämpar enligt sjunde stycket av denna artikel respektive om resultatet av omräkningen enligt åttonde stycket av denna artikel.

Ändringar och övergångsbestämmelser

1969:12

Departement
Justitiedepartementet L3
Förarbeten
Prop. 1968:132; 1LU 1968:47; Rskr 1968:355
SFS-nummer
1969:12

1969:13

Omfattning
ikrafttr.
SFS-nummer
1969:13

Lag (1978:137) om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg

Förarbeten
Prop. 1977/78:70, LU 1977/78:11, rskr 1977/78:145
Omfattning
ändr. 2, 6, 8 §§
SFS-nummer
1978:137
Rubrik
Lag (1978:137) om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg

Lag (1985:178) om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg

Förarbeten
Prop. 1984/85:58, LU 1984/85:22, rskr 1984/85:152
Omfattning
upph. 8 §;ändr. 1 §
Ikraft
1985-08-01
SFS-nummer
1985:178
Rubrik
Lag (1985:178) om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg

Förordning (1985:665) om ikraftträdande av lagen (1985:178) om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg

Omfattning
ikrafttr. av 1985:178
Ikraft
1985-08-01
SFS-nummer
1985:665
Rubrik
Förordning (1985:665) om ikraftträdande av lagen (1985:178) om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg

Lag (2014:918) om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg

Officiell version (PDF)

Förarbeten
Prop. 2013/14:219, bet. 2013/14:CU27, rskr. 2013/14:380
Ikraft
2015-01-10
Omfattning
ändr. 7 §
SFS-nummer
2014:918
Övergångsbestämmelse
 • 1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
 • 2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.
Rubrik
Lag (2014:918) om ändring i lagen (1969:12) med anledning av Sveriges tillträde till konventionen den 19 maj 1956 om fraktavtalet vid internationell godsbefordran på väg
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation