Lag (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Departement
Justitiedepartementet L5
Utfärdad
1971-12-10
Ändring införd
SFS 1971:965 i lydelse enligt SFS 2019:372
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04
Övrigt
Rättelseblad 2002:926 har iakttagits.

1 §  Lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott gäller även i fråga om gärning som begåtts utomlands.

2 §  Bestämmelserna i 36 § trafikskadelagen (1975:1410) och bestämmelserna om straff för överträdelse av föreskrift i kungörelsen (1972:605) om införande av ny vägtrafiklagstiftning, körkortslagen (1998:488), körkortsförordningen (1998:980), trafikförordningen (1998:1276), fordonslagen (2002:574), fordonsförordningen (2009:211), lagen (2019:370) om fordons registrering och användning och förordningen (2019:383) om fordons registrering och användning tillämpas även i fråga om gärningar varigenom någon utomlands överträtt motsvarande föreskrift som gällde på gärningsorten. Lag (2019:372).

3 §  Till penningböter döms, om ansvar inte kan följa enligt 1 eller 2 §, den som i Danmark, Finland, Island eller Norge överträder där gällande föreskrift angående

 1. förbud mot framförande av motorfordon utan föreskriven trafikförsäkring,
 2. skyldighet att följa polismans anvisningar i trafiken,
 3. fordons hastighet,
 4. fordons plats på vägen under färd, fordons färdriktning, möte med eller omkörning av annat fordon, ändring av färdriktning eller passerande av järnvägskorsning,
 5. förkörsrätt,
 6. skyldighet att bereda fri väg för utryckningsfordon,
 7. skyldighet att följa anvisning som ges genom vägmärke, signal eller körbanemarkering,
 8. förbud mot parkering eller stannande av fordon,
 9. förbud mot användning av fordon eller särskild fordonstyp på vissa vägar,
 10. säkerhetsanordningar för fordon eller last,
 11. märkning av fordon eller last,
 12. fordonsbelysning och dess användning,
 13. fordons last eller lastförmåga eller
 14. fordons registrering, registreringsskyltar eller nationalitetsbeteckning. Lag (1991:299).

4 §  I den mån det påkallas för uppfyllande av Sveriges förpliktelser enligt avtal med annan främmande stat än som anges i 3 §, kan regeringen förordna att nämnda paragraf skall äga tillämpning i fråga om gärning som begås i den staten. Lag (1977:950).

Ändringar

Lag (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Ändring, SFS 1972:42

  Omfattning
  ikrafttr.

Ändring, SFS 1972:813

Lag (1977:950) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Lag (1983:681) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Lag (1991:299) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Lag (1998:981) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Förarbeten
Rskr. 1997/98:260, Prop. 1997/98:124, Bet. 1997/98:TU11
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (2001:653) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Förarbeten
Rskr. 2000/01:252, Prop. 2000/01:95, Bet. 2000/01:TU15
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2002:344) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Förarbeten
Rskr. 2001/02:238, Prop. 2001/02:133, Bet. 2001/02:LU31
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-01-20

Lag (2002:926) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Förarbeten
Rskr. 2001/02:280, Prop. 2001/02:130, Bet. 2001/02:TU13
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2003-05-01

Lag (2019:372) om ändring i lagen (1971:965) om straff för trafikbrott som begåtts utomlands

Förarbeten
Rskr. 2018/19:241, Prop. 2018/19:33, Bet. 2018/19:TU12
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2019-07-01