Upphävd författning

Kommittéförordning (1976:119)

Departement
Statsrådsberedningen
Utfärdad
1976-04-01
Ändring införd
SFS 1976:119 i lydelse enligt SFS 1991:449
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förordningens tillämpningsområde

1 §  Denna förordning tillämpas på kommitté och särskild utredare som har tillkallats av regeringen eller av statsråd efter regeringens bemyndigande för att utreda viss fråga.

[S2]Vad som sägs i förordningen om kommitté och ordförande i kommitté gäller i tillämpliga delar också särskild utredare.

De medverkande

2 §  Kommitté består av ordförande och en eller flera andra ledamöter. Kommitté kan biträdas av bl. a. sakkunniga, experter och sekreterare.

[S2]Sakkunnig, expert och sekreterare förordnas av regeringen eller av statsråd efter regeringens bemyndigande.

[S3]Vid meddelande av kommittéuppdrag eftersträvas en i huvudsak jämn könsfördelning i enlighet med förordningen (1984:803) om jämställdhet i statlig verksamhet. Förordning (1986:1384).

3 §  Ordföranden leder kommitténs arbete.

4 §  Sakkunnig skall i samma utsträckning som ledamot få del av handlingar som är avsedda för kommittén. Sakkunnig har rätt att vara närvarande vid kommitténs sammanträden och att deltaga i dess överläggningar. Kommittén kan dock för särskilt fall besluta om undantag från vad som har sagts nu.

[S2]Expert biträder kommittén i den omfattning som kommittén eller ordföranden bestämmer.

Utredningsarbetet

5 §  Varje kommitté skall snarast göra upp en plan för utredningsarbetet. I planen skall anges den beräknade kostnaden för fullgörandet av uppdraget. Planen skall fortlöpande ses över. Det departement till vilket kommittén hör skall på det sätt som vederbörande statsråd bestämmer hållas underrättat om planeringen.

[S2]Vid planeringen skall särskilt eftersträvas att onödiga kostnader för utredningsarbetet ej uppkommer. Förordning (1982:37).

6 §  Kommittéer får påkalla samråd med statliga myndigheter. Sådana myndigheter skall lämna upplysningar och avge yttranden, när en kommitté begär det.

[S2]Om en kommitté finner att det är lämpligt att en utredningsuppgift som omfattas av kommitténs uppdrag fullgörs av en statlig myndighet men att myndigheten inte kan utföra uppgiften utan särskilt förordnande, skall kommittén göra framställning härom hos regeringen.

[S3]Om samråd med och anlitande av vissa myndigheter m. m. är föreskrivet i förordningen (1975:567) om rationaliseringsverksamhet inom den civila statsförvaltningen och i förordningen (1978:620) om samråd med statistiska centralbyrån i frågor rörande statistikproduktion, m. m. Förordning (1987:280).

7 §  För undersökning som är avsedd att utföras av kommitté eller av annan för dess räkning behövs tillstånd av det statsråd som handlägger ärenden angående kommittén, om undersökningen kan antagas leda till mera betydande kostnader för staten. Detsamma gäller, om uppgifter för undersökningen skall inhämtas i större omfattning från kommuner eller från enskilda personer, företag eller sammanslutningar. Framställning om tillstånd skall innehålla kostnadsberäkning och kortfattad redogörelse för undersökningens syfte, omfattning och planläggning.

8 §  För sådant sammanträde med kommitté som hålles på annan än ordinarie sammanträdesort och som varar mer än en dag behövs tillstånd av vederbörande statsråd. Detsamma gäller annan resa för kommittén än resa till och från sammanträdesort.

9 §  Över sammanträde med kommitté föres protokoll.

10 §  Kommitté skall årligen före den 1 november till vederbörande departement lämna en redogörelse för arbetet under det senast förflutna året.

Utredningsbetänkanden

12 §  Ledamot får foga reservation och särskilt yttrande till kommitténs betänkande. Rätt att foga särskilt yttrande till betänkandet tillkommer också sakkunnig och, om kommittén medgiver det, expert i fråga som har omfattats av expertuppdraget.

13 §  Betänkanden skall vara koncentrerade och inriktade på väsentligheter. Historiska översikter, redogörelser för gällande ordning och jämförelser med utländska förhållanden skall vara kortfattade, om inte särskilda skäl föranleder annat. Betänkanden med tillhörande redogörelser för särskilda undersökningar bör disponeras så att möjligheterna att ta del av utredningens förslag underlättas och, om det behövs, fördelas mellan skilda volymer. I varje betänkande skall finnas en sammanfattning.

[S2]I varje betänkande skall redovisas en beräkning av kostnaderna om kommitténs förslag genomförs. I betänkanden som behandlar kommunala eller landstingskommunala verksamhetsområden skall redovisas en bedömning av vilka effekter kommitténs förslag medför för den kommunala självstyrelsen.

[S3]Språket i betänkanden skall vara enkelt och klart. Det skall vara fritt från onödiga förkortningar och fackuttryck. Förordning (1981:307).

14 §  Tryckta betänkanden, undersökningar m. m. som avgivits av en kommitté skall ges ut i serien Statens offentliga utredningar.

[S2]För tryckning behövs tillstånd av det ansvariga statsrådet. Ansökan om tryckning skall föregås av samråd med Allmänna Förlaget Aktiebolag om försäljningsupplagans storlek. Kommittén skall för tryckningen anlita antingen offsetcentralen vid regeringskansliets förvaltningskontor eller ett tryckeri som förvaltningskontoret har träffat produktionsavtal med. Förordning (1987:280).

15 §  I lagen (1978:487) om pliktexemplar av skrifter och ljud- och bildupptagningar samt i förordningen (1978:910) om leverans till riksdagsbiblioteket av skrifter som ges ut av statlig myndighet finns föreskrifter om skyldighet att till vissa bibliotek lämna exemplar av tryckt skrift och annan skrift som avses i 1 kap. 5 § tryckfrihetsförordningen.

[S2]Om kommitté avger betänkande i annan skrift än som anges i första stycket, skall ett exemplar av skriften lämnas till vart och ett av riksarkivet, kungl. biblioteket, riksdagsbiblioteket samt biblioteken vid universiteten i Stockholm, Uppsala, Linköping, Lund, Göteborg och Umeå. Exemplaren skall vara framställda på papper som har märkts med orden "svenskt arkiv" enligt lagen (1990:783) om skydd för beteckningen svenskt arkiv. Förordning (1991:449).

15 a §  Hos kommittéer tillämpas förvaltningslagen (1986:223) endast i administrativa frågor. Förordning (1986:1132).

Övriga bestämmelser

16 §  Bestämmelser om ersättning för kommittéuppdrag och därmed förenade kostnader finns i förordningen (1978:45) om ersättning vid kommittéuppdrag. Förordning (1978:85).

17 §  I fråga om behandlingen av arkivhandlingar gäller arkivlagen (1990:782). Förordning (1991:449).

18 §  Statsråd kan förordna tjänsteman i departementet att i statsrådets ställe besluta i fråga som avses i 5 § första stycket, 7 §, 8 § eller 14 § andra stycket. Förordning (1978:85).

19 §  Föreskrifter om säkerhetsskyddet hos kommitté meddelas i samma ordning som motsvarande föreskrifter för regeringskansliet. Förordning (1977:438).

Ändringar

Kommittéförordning (1976:119)

Förordning (1977:438) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)

  Omfattning
  ny 19 §

Förordning (1978:85) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)

  Omfattning
  ändr. 5, 16, 18 §§

Förordning (1978:911) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)

  Omfattning
  ändr. 13, 15 §§

Förordning (1981:307) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)

  Omfattning
  ändr. 13 §

Förordning (1982:37) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)

  Omfattning
  ändr. 5 §; omtryck

Förordning (1986:1132) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)

  Omfattning
  ny 15 a §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1986:1384) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)

  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1987-01-01

Förordning (1987:280) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)

  Omfattning
  ändr. 6, 14 §§
  Ikraftträder
  1987-07-01

Förordning (1991:449) om ändring i kommittéförordningen (1976:119)

  Omfattning
  ändr. 15, 17 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Ändring, SFS 1998:1474

Omfattning
upph.