Inaktuell version

Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1977-11-17
Ändring införd
SFS 1977 i lydelse enligt SFS 2003:922
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-04-04

Kammarrätt

1 §  Överklagande till kammarrätt tas upp,

[S2]av Kammarrätten i Stockholm när beslut i närmast föregående instans har meddelats av domstol eller förvaltningsmyndighet i Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands eller Västmanlands län,

[S3]av Kammarrätten i Göteborg när beslut i närmast föregående instans har meddelats av domstol eller förvaltningsmyndighet i Skåne, Hallands eller Värmlands län, av Länsrätten i Göteborg eller Länsrätten i Vänersborg, eller av domstol eller förvaltningsmyndighet som är belägen inom dessa länsrätters domkretsar eller av svensk myndighet utom riket,

[S4]av Kammarrätten i Sundsvall när beslut i närmast föregående instans har meddelats av domstol eller förvaltningsmyndighet i Dalarnas, Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län,

[S5]av Kammarrätten i Jönköping när beslut i närmast föregående instans har meddelats av domstol eller förvaltningsmyndighet i Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Blekinge eller Örebro län eller av Länsrätten i Mariestad, eller av domstol eller förvaltningsmyndighet som är belägen inom denna länsrätts domkrets. Förordning (2001:3).

2 §  Ansökningar om resning och om återställande av försutten tid prövas av den kammarrätt inom vars domkrets ärendet först prövats. Förordning (1997:1110).

 • RÅ 2007:78:En ansökan om resning i ett mål om uppehållstillstånd, i vilket Migrationsöverdomstolen inte har meddelat prövningstillstånd skall, om ansökningen syftar till en ny sakprövning i målet, prövas av Kammarrätten i Stockholm i dess egenskap av Migrationsöverdomstol.
 • HFD 2015 not 29:Ansökan om resning i ärende som slutligt avgjorts av Utlänningsnämnden skulle prövas av Kammarrätten i Stockholm, Migrationsöverdomstolen
3 § har upphävts genom förordning (2000:3).
4 § har upphävts genom förordning (1998:395).

Länsrätt

5 §  I varje län finns en länsrätt. I Västra Götalands län finns dock tre länsrätter. Länsrätterna är de som anges i nedanstående uppställning. De skall ha kanslier i de orter som anges i uppställningen.

LänsrättKansliort
Länsrätten i Stockholms länStockholm
Länsrätten i Uppsala länUppsla
Länsrätten i Södermanlands länNyköping
Länsrätten i Östergötlands länLinköping
Länsrätten i Jönköpings länJönköping
Länsrätten i Kronobergs länVäxjö
Länsrätten i Kalmar länKalmar
Länsrätten i Gotlands länVisby
Länsrätten i Blekinge länKarlskrona
Länsrätten i Skåne länMalmö
Länsrätten i Hallands länHalmstad
Länsrätten i GöteborgGöteborg
Länsrätten i VänersborgVänersborg
Länsrätten i MariestadMariestad
Länsrätten i Värmlands länKarlstad
Länsrätten i Örebro länÖrebro
Länsrätten i Västmanlands länVästerås
Länsrätten i Dalarnas länFalun
Länsrätten i Gävleborgs länGävle
Länsrätten i Västernorrlands länHärnösand
Länsrätten i Jämtlands länÖstersund
Länsrätten i Västerbottens länUmeå
Länsrätten i Norrbottens länLuleå
Förordning (1997:1110).

 • HFD 2013:41:Sedan ett mål avgjorts i en förvaltningsrätt ska kammarrätten inte på eget initiativ pröva om saken bort tas upp av annan förvaltningsrätt.

6 §  Länsrättens domkrets är länet. För de länsrätter som anges nedan utgörs dock domkretsen av kommuner enligt följande:

[S2]Länsrätten i Göteborg: Göteborgs, Härryda, Kungälvs, Lysekils, Munkedals, Mölndals, Orusts, Partille, Sotenäs, Stenungsunds, Strömstads, Tanums, Tjörns, Uddevalla och Öckerö kommuner,

[S3]Länsrätten i Vänersborg: Ale, Alingsås, Bengtsfors, Bollebygds, Borås, Dals-Eds, Färgelanda, Herrljunga, Lerums, Lilla Edets, Marks, Melleruds, Svenljunga, Tranemo, Trollhättans, Ulricehamns, Vårgårda, Vänersborgs och Åmåls kommuner,

[S4]Länsrätten i Mariestad: Essunga, Falköpings, Grästorps, Gullspångs, Götene, Hjo, Karlsborgs, Lidköpings, Mariestads, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholms, Töreboda och Vara kommuner. Förordning (1997:1110).

7 §  Överklagande till länsrätt tas upp av Länsrätten i Göteborg när överklagandet avser beslut av Regeringskansliet i ärende enligt lagen (2003:491) om konsulärt ekonomiskt bistånd eller beslut av en utlandsmyndighet. Förordning (2003:573).

7 a §  Beslut av Skatteverket som överklagas till länsrätt skall tas upp av Länsrätten i Dalarnas län om beslutet avser ärenden enligt

 1. skattebetalningslagen (1997:483) i fråga om punktskatt eller enligt författning som anges i 1 kap. 1 § andra stycket samma lag,
 2. kupongskattelagen (1970:624),
 3. lagen (1990:676) om skatt på ränta på skogskontomedel m.m.,
 4. lagen (1991:591) om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.fl., eller
 5. lagen (1995:1518) om mervärdesskattekonton för kommuner och landsting. Förordning (2003:922).

Överlämnande av mål mellan domstolar

8 §  Innan ett mål lämnas över till en annan domstol enligt 8 a § eller 14 § tredje eller fjärde stycket lagen (1971:289) om allmänna förvaltningsdomstolar skall domstolarna samråda med varandra på lämpligt sätt. Om det råder olika meningar i frågan om målet skall överlämnas faller frågan.

[S2]Kan enighet inte nås om vilken domstol som skall handlägga mål som har nära samband med varandra, skall de handläggas vid den domstol där talan först inleddes. Förordning (1998:395).

9 §  Parterna skall underrättas om att ett mål överlämnas till en annan domstol. Förordning (1998:395).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Förordning (1978:376) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1978:969) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

  Omfattning
  ändr. 2 §

Förordning (1982:144) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

  Omfattning
  ändr. 4 §

Förordning (1984:972) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1985. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om mål om avgifter för år 1984 eller tidigare år.
  Omfattning
  ändr. 4 §
  Ikraftträder
  1985-01-01

Förordning (1992:20) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om beslut som meddelats före ikraftträdandet.
  Omfattning
  ändr. 1, 2 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1225) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

  Förarbeten
  Prop. 1992/93:54, Bet. 1992/93:UU10
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1993-01-01

Förordning (1995:126) om ändring i förordningen (1977:937) om kammarrätternas domkretsar m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 april 1995. För beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2 §§; nya 5 §, rubr. närmast före 1, 5 §§
  Ikraftträder
  1995-04-01

Förordning (1995:1184) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1995-12-01

Förordning (1996:26) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1996. För beslut som har meddelats före ikraftträdandet gäller äldre föreskrifter.
  Omfattning
  ändr. 5 §
  Ikraftträder
  1996-05-01

Förordning (1996:1253) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 1 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1110) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1998, då förordningen (1979:239) om länsrätternas kansliorter upphör att gälla. Äldre föreskrifter gäller fortfarande dels i fråga om mål som har anhängiggjorts vid Länsrätten i Skaraborgs län före ikraftträdandet och som härrör från Habo och Mullsjö kommuner, dels i fråga om mål enligt lagen (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  nuvarande 5 § betecknas 7 §; ändr. 1, 2, 4 §§; nya 5, 6 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1998:395) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
upph. 4 §; nya 8, 9 §§, rubr. närmast 8 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (2000:529) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ny 7 a §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2001:3) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
upph. 3 §; ändr. 1 §
Ikraftträder
2001-03-01

Förordning (2002:824) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter skall dock fortfarande tillämpas i fråga om ärenden som beslutats enligt lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter.
Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2003-01-01

Förordning (2002:961) om ändring i förordningen (2002:824) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 a § i 2002:824

Förordning (2003:573) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2003-10-01

Förordning (2003:922) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolarnas behörighet m.m.

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter i 7 a § gäller fortfarande för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2004:1161) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:995) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 a §; ny 7 b §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:89) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
nya 3, 6 a §
Ikraftträder
2006-03-31

Förordning (2006:1259) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
nuvarande 7 b §, betecknas 7 c §; ny 7 b §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:647) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behöringet m.m.

Omfattning
nuvarande 7 c § betecknas 7 d §; ny 7 c §
Ikraftträder
2007-08-01

Förordning (2009:872) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
upph. 6 §; nuvarande 6 a § betecknas 6 §; ändr. 1, 5, den nya 6, 7, 7a, 7 b, 7 c, 7 d §§, rubr. närmast före 5 §
Ikraftträder
2010-02-15

Förordning (2009:1551) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ny 7 e §
Ikraftträder
2010-01-01

Förordning (2009:1552) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 e §
Ikraftträder
2010-02-15

Förordning (2011:475) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:708) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ny 7 f §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:1440) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2013:79) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2013-04-15

Förordning (2013:295) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2013-10-01

Förordning (2013:603) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 f §
Ikraftträder
2013-08-01

Förordning (2013:1078) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 a §
Ikraftträder
2014-04-01

Förordning (2014:1525) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 c §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:93) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 f §
Ikraftträder
2015-04-15

Förordning (2016:557) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ny 7 g §
Ikraftträder
2016-06-20

Förordning (2016:1140) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2018:638) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 g §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1743) om ändring i förordningen (1977:937) om allmänna förvaltningsdomstolars behörighet m.m.

Omfattning
ändr. 7 d §
Ikraftträder
2019-01-01