Förordning (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
1982-03-04
Ändring införd
SFS 1982:117 i lydelse enligt SFS 2022:694
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-11-01

1 §  En domstol ska inom en vecka till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen sända en kopia av en dom genom vilken någon som omfattas av 1 kap. 4 § första stycket 1 eller andra stycket patientsäkerhetslagen (2010:659) har

 1. dömts för brott som han eller hon har begått i eller i samband med yrkesutövningen, eller
 2. dömts för brott enligt
  1. 3 kap.brottsbalken,
  2. 4 kap.1-5 §§brottsbalken,
  3. 6 kap.brottsbalken,
  4. 8 kap.5 eller 6 §brottsbalken,
  5. 10 kap.5 a eller 5 c §brottsbalken,
  6. 13-15 kap.brottsbalken,
  7. 16 kap. 10 a § brottsbalken,
  8. 17 kap.1 eller 2 §brottsbalken,
  9. 20 kap. 1 § brottsbalken,
  10. 4 eller 4 a § lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott,
  11. narkotikastrafflagen (1968:64),
  12. lagen (1982:316) med förbud mot könsstympning av kvinnor,
  13. lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel,
  14. lagen (1992:860) om kontroll av narkotika,
  15. lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
  16. 6 § lagen (2000:1225) om straff för smuggling,
  17. 1, 2, 4-11 a och 13 §§ lagen (2014:406) om straff för vissa internationella brott, eller
  18. terroristbrottslagen (2022:666).

[S2]I fråga om brott som avses i första stycket 2 a-i, l-o, q och r ska kopia sändas endast om någon annan påföljd än böter har dömts ut. Förordning (2022:694).

2 §  En domstol ska inom en vecka till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen sända en kopia av en dom genom vilken

 1. någon som omfattas av 1 kap. 4 § första stycket 2–7 eller andra stycketpatientsäkerhetslagen (2010:659) har dömts till annan påföljd än böter för brott som han eller hon har begått i eller i samband med yrkesutövningen, eller
 2. någon har dömts för brott enligt
  1. 10 kap. 3, 4, 5 eller 6 § patientsäkerhetslagen eller motsvarande äldre bestämmelser, eller
  2. abortlagen (1974:595). Förordning (2013:178).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Förordning (1983:367) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1983-07-01

Förordning (1992:132) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1994:1295) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

  Omfattning
  ändr.
  Ikraftträder
  1994-10-01

Förordning (2000:1269) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2001.
 2. I fråga om brott enligt lagen (1960:418) om straff för varusmuggling gäller förordningen i sin äldre lydelse.
Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2010:1142) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Omfattning
ändr.
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2013:178) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Omfattning
ändr. författningsrubr., 1,2 §§
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2014:410) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2021:1044) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2022-01-01

Förordning (2022:694) om ändring i förordningen (1982:117) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg och Socialstyrelsen om domar i vissa brottmål

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2022.
 2. För brott mot den upphävda lagen (2003:148) om straff för terroristbrott gäller 1 § i den äldre lydelsen.
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2022-07-01