Upphävd författning

Lag (1984:409) om skatt på gödselmedel

Departement
Finansdepartementet S6
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
SFS 1984:409 i lydelse enligt SFS 2006:1505
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skatt (gödselmedelsskatt) skall betalas till staten enligt denna lag för gödselmedel.

[S2]Med gödselmedel enligt denna lag avses ammoniak som hänförs till nr 2814 i Kombinerade nomenklaturen (KN) enligt rådets förordning (EEG) nr 2658/87 av den 23 juli 1987 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan, kaliumnitrat och kalciumnitrat som hänförs till KN-nr 2834 samt varor som hänförs till KN-nr 3102, 3103 och 3105. Lag (1995:1527).

2 §  Skatt skall betalas med en krona 80 öre för varje helt kilogram kväve i gödselmedlet, om andelen kväve i medlet är minst två procent.

[S2]Skatt skall betalas med 30 kronor för varje helt gram kadmium i gödselmedlet, till den del kadmiuminnehållet överstiger fem gram per ton fosfor. Lag (1995:616).

4 §  Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

 1. godkänts som lagerhållare enligt 4 a §,
 2. i annat fall än som avses i 1, yrkesmässigt tillverkar gödselmedel, och
 3. i annat fall än som avses i 1, från ett annat land för in eller tar emot gödselmedel för yrkesmässig återförsäljning eller för egen yrkesmässig användning inom landet.

[S2]En verksamhet är yrkesmässig, om den utgör näringsverksamhet enligt 13 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), eller om den bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 30 000 kr. Lag (2006:594).

Prop. 2005/06:125: Som framgår av avsnitt 7.1 är det påkallat att komplettera bestämmelserna om skattskyldighet. Skyldig att betala skatt skall därför även den vara som, utan att vara godkänd lagerhållare, i Sverige från ett annat land tar emot gödselmedel för yrkesmässig återförsäljning eller för egen yrkesmässig användning inom landet. Den som inte är godkänd lagerhållare och som från annat land köper in gödselmedel för angivna ändamål ...

4 a §  Som lagerhållare får godkännas den som avser att

 1. yrkesmässigt tillverka gödselmedel,
 2. föra in gödselmedel till Sverige för yrkesmässig återförsäljning eller för egen yrkesmässig användning inom landet, eller
 3. i större omfattning yrkesmässigt återförsälja gödselmedel,

[S2]om han med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig som lagerhållare.

[S3]Godkännande av lagerhållare skall återkallas om förutsättningarna för godkännande inte längre finns eller om lagerhållaren begär det. Ett beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet. Lag (2002:407).

5 §  Skyldighet att betala skatt som avses i 2 § första stycket inträder

 1. för den som är godkänd lagerhållare när
  1. ett gödselmedel levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare,
  2. ett gödselmedel tas i anspråk för något annat ändamål än försäljning, eller
  3. godkännandet som lagerhållare återkallas, varvid skattskyldigheten omfattar gödselmedel som då ingår i hans lager,
 2. för den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 2, när ett gödselmedel tillverkas,
 3. för den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 3, när ett gödselmedel förs in till landet.

[S2]Skyldighet att betala skatt som avses i 2 § andra stycket inträder

 1. för den som är godkänd lagerhållare, när ett gödselmedel tillverkas eller förs in till landet,
 2. för den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 2, när ett gödselmedel tillverkas,
 3. för den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 3, när ett gödselmedel förs in till landet. Lag (2002:407).

6 § Har upphävts genom lag (2002:407).

7 §  En skattskyldig får göra avdrag för skatt på sådana gödselmedel

 1. som har förts ut ur landet,
 2. för vilka skattskyldighet tidigare har inträtt,
 3. som har tagits tillbaka i samband med återgång av köp,
 4. som har förbrukats eller sålts för förbrukning för annat ändamål än att användas som växtnäring.

[S2]Avdrag enligt första stycket 2 eller 3 får endast göras för skatt som avses i 2 § första stycket. Lag (2002:407).

8 §  Den som inte är skattskyldig kan, i motsvarande fall som avses i 7 §1 och 4, hos beskattningsmyndigheten ansöka om återbetalning av gödselmedelsskatt.

[S2]Ansökan enligt första stycket skall vara skriftlig och omfatta en period om ett kalenderkvartal och ges in till beskattningsmyndigheten inom tre år efter kvartalets utgång. Återbetalning medges inte för skattebelopp som för kalenderkvartal understiger 1 500 kronor. Ansökan skall åtföljas av dokumentation som styrker rätten till återbetalning. Lag (2006:1505).

8 a § Har upphävts genom lag (2002:407).
8 b § Har upphävts genom lag (2002:407).
8 c § Har upphävts genom lag (2002:407).
8 d § Har upphävts genom lag (2002:407).

9 §  Beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten. Lag (2002:407).

Prop. 1999/2000:105: Ändringen innebär att Riksskatteverkets möjligheter att överklaga beslut till länsrätten upphör. Eftersom Riksskatteverket är den myndighet som kommer att fatta beslut om beskattning kommer verkets rätt att föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol att följa av allmänna förvaltningsrättliga regler. Till följd av detta föreslås att fjärde stycket i paragrafen upphävs.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1984:409) om skatt på gödselmedel

Lag (1986:219) om ändring i lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel

  Förarbeten
  Prop. 1985/86:74
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1986-07-01

Lag (1987:1298) om ändring i lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel

  Förarbeten
  Prop. 1987/88:42
  Omfattning
  ändr. 1, 3 §§
  Ikraftträder
  1988-01-01

Lag (1988:639) om ändring i lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel

Lag (1991:399) om ändring i lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:99
  Omfattning
  ändr. 6, 8 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1991:732) om ändring i lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel

Lag (1991:913) om ändring i lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel

Lag (1993:1320) om ändring i lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:43, Prop. 1993/94:3, Bet. 1993/94:JoU6
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-01-01

Lag (1994:1707) om ändring i lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:126, Prop. 1994/95:75, Bet. 1994/95:JoU7
  Omfattning
  ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-11-03

Lag (1995:57) om ändring i lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:165, Prop. 1994/95:27, Bet. 1994/95:JuU6
  Omfattning
  ändr. 9 §
  Ikraftträder
  1995-04-01

Lag (1995:616) om ändring i lagen (1984:409) om avgift på gödselmedel

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  3. Den som är registrerad som avgiftsskyldig skall avregistreras vid ikraftträdandet. Om denne registreras som skattskyldig från ikraftträdandet inträder dock inte avgiftsskyldighet för lagret vid avregistreringen.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:321, Prop. 1994/95:213, Bet. 1994/95:SkU29
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1-9 §§; ny 8 a §; omtryck
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:1527) om ändring i lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996.
  2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. För skatt som avses i 2 § andra stycket gäller dock följande. Gödselmedel som har tillverkats eller förts in till landet före ikraftträdandet skall tas upp till beskattning i första redovisningsperioden efter ikraftträdandet om skattskyldighet då ännu inte har inträtt.
  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:120, Prop. 1995/96:57, Bet. 1995/96:SkU17
  Omfattning
  ändr. 1, 4, 5, 6, 7 §§
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1998:1676) om ändring i lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel

Förarbeten
Rskr. 1998/99:68, Prop. 1998/99:18, Bet. 1998/99:SkU6
Omfattning
ändr. 8 a, 9 §§; nya 8 b, 8 c, 8 d §§
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:1092) om ändring i lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 1999. I fråga om den som är skyldig att föra räkenskaper enligt jordbruksbokföringslagen (1979:141) skall 8 b § även därefter tillämpas i sin äldre lydelse.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:50, Prop. 1998/99:130, Bet. 1999/2000:LU2
Omfattning
ändr. 8 b §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:1251) om ändring i lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2000:472) om ändring i lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2000. Om Skattemyndigheten i Gävle har meddelat ett beslut före ikraftträdandet och beslutet har överklagats, skall Riksskatteverket föra det allmännas talan i allmän förvaltningsdomstol.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:246, Prop. 1999/2000:105, Bet. 1999/2000:SkU22
Omfattning
ändr. 8 d, 9 §§
Ikraftträder
2000-07-01

Lag (2001:519) om ändring i lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2000/01:240, Prop. 2000/01:118, Bet. 2000/01:SkU26
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2002:407) om ändring i lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
 3. Den som vid lagens ikraftträdande har registrerats enligt 6 § skall anses godkänd som lagerhållare enligt 4 a §.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
upph. 6, 8 a, 8 b, 8 c, 8 d §§; ändr. 3, 4, 5, 7, 8, 9 §§; ny 4 a §
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2006:594) om ändring i lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:352, Prop. 2005/06:125, Bet. 2005/06:SkU33
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2006:1505) om ändring i lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2006/07:43, Prop. 2006/07:13, Bet. 2006/07:SkU5
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2009:1499) om upphävande av lagen (1984:409) om skatt på gödselmedel

Övergångsbestämmelse

Lagen tillämpas fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före den 1 januari 2010.
Förarbeten
Rskr. 2009/10:122, Prop. 2009/10:41, Bet. 2009/10:SkU21
Omfattning
upph.