Lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Departement
Finansdepartementet S2
Utfärdad
1984-06-07
Ändring införd
SFS 1984:410 i lydelse enligt SFS 2015:469
Ikraft
1984-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 §  Skatt (bekämpningsmedelsskatt) skall erläggas till staten enligt denna lag vid omsättning eller ianspråktagande inom landet av bekämpningsmedel.

[S2]Med bekämpningsmedel avses i denna lag ämnen eller beredningar som är avsedda att användas till skydd mot egendomsskada eller olägenhet för människors hälsa, förorsakad av växter, djur, bakterier eller virus. Som bekämpningsmedel enligt lagen skall dock inte anses

 1. vara, avsedd att användas vid beredning av livsmedel, läkemedel eller annan jämförbar vara,
 2. färger, fernissor, tjäror och andra varor som huvudsakligen begagnas för ett annat ändamål än som avses i första meningen, om inte varorna genom en särskild benämning eller på något annat sätt anges vara avsedda som bekämpningsmedel,
 3. träskyddsmedel, och
 4. ättika. Lag (1998:1677).

4 §  Skyldig att betala skatt (skattskyldig) är den som

 1. inom landet yrkesmässigt tillverkar bekämpningsmedel,
 2. från ett annat land för in eller tar emot bekämpningsmedel för yrkesmässig återförsäljning eller för egen yrkesmässig användning inom landet.

[S2]Som tillverkning enligt första stycket 1 anses även blandning av olika bekämpningsmedel och sådan märkning eller dylikt av en vara som anges i 1 § andra stycket 2 som medför att varan anses utgöra bekämpningsmedel.

[S3]En verksamhet är yrkesmässig, om den utgör näringsverksamhet enligt 13 kap.inkomstskattelagen (1999:1229), eller om den bedrivs i former som är jämförliga med en till sådan näringsverksamhet hänförlig rörelse och ersättningen för omsättningen i verksamheten under ett kalenderår överstiger 30 000 kronor. Lag (2006:593).

5 §  Skyldighet att betala skatt inträder för

 1. den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 1 när
  1. ett bekämpningsmedel levereras till en köpare,
  2. ett bekämpningsmedel tas i anspråk för något annat ändamål än försäljning,
  3. den skattepliktiga verksamheten upphör, varvid skattskyldigheten omfattar bekämpningsmedel som då ingår i den skattskyldiges lager,
 2. den som är skattskyldig enligt 4 § första stycket 2 när ett bekämpningsmedel förs in till Sverige. Lag (2006:593).

Prop. 2005/06:125: Paragrafen har genom ändringen fått ett nytt andra stycke vari stadgas att skyldigheten att betala skatt för den som är skattskyldig enligt 4 § 2 inträder när ett bekämpningsmedel förs in till Sverige. Ändringen har närmare motiverats i avsnitt 7.1. Vissa språkliga ändringar har gjorts.

7 § Har upphävts genom lag (2002:408).

8 §  En skattskyldig får göra avdrag för skatt på sådana bekämpningsmedel

 1. som har förts ut ur landet,
 2. för vilka skattskyldighet tidigare har inträtt,
 3. som har tagits tillbaka i samband med återgång av köp. Lag (2002:408).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Lag (1988:638) om ändring i lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel

Lag (1993:484) om ändring i lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel

  Förarbeten
  Rskr. 1992/93:336, Prop. 1992/93:196, Bet. 1992/93:SkU28
  Omfattning
  ändr. 7 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Lag (1994:1706) om ändring i lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:126, Prop. 1994/95:75, Bet. 1994/95:JoU7
  Omfattning
  upph. 6 §; ändr. 2 §
  Ikraftträder
  1994-11-03

Lag (1995:617) om ändring i lagen (1984:410) om avgift på bekämpningsmedel

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1995. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:321, Prop. 1994/95:213, Bet. 1994/95:SkU29
  Omfattning
  ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 §§; omtryck
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1998:824) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1999. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet. Lag (1998:1677).
Förarbeten
Rskr. 1997/98:279, Prop. 1997/98:90, Bet. 1997/98:JoU25
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1998:1677) om ändring i lagen (1998:824) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Förarbeten
Rskr. 1998/99:68, Prop. 1998/99:18, Bet. 1998/99:SkU6
Omfattning
ändr. 1 § i 1998:824; ny övergångsbest. till 1998:824

Lag (1999:1252) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om förhållanden som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (2002:408) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2001/02:273, Prop. 2001/02:127, Bet. 2001/02:SkU27
Omfattning
upph. 7 §; ändr. 3, 5, 8 §§
Ikraftträder
2003-01-01

Lag (2003:806) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:42, Prop. 2003/04:1, Bet. 2003/04:FiU1
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2006:593) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2007. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2005/06:352, Prop. 2005/06:125, Bet. 2005/06:SkU33
Omfattning
ändr. 4, 5 §§
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2011:1318) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2015:469) om ändring i lagen (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2014/15:255, Prop. 2014/15:99, Bet. 2014/15:FiU21
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2015-08-01