Upphävd författning

Lag (1985:193) om internationell järnvägstrafik

Departement
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
1985-04-11
Ändring införd
SFS 1985 i lydelse enligt SFS 2014:924
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Bilagorna 1-3 är inte med här.

1 §  Denna lag tillämpas på sådan internationell järnvägsbefordran som avses i det i bilaga 1 intagna fördraget den 9 maj 1980 om internationell järnvägstrafik (COTIF) ändrat enligt det protokoll den 20 december 1990 som är intaget i bilaga 6 till denna lag. Lag (1995:369).

Prop. 2014/15:58: Särskilda bestämmelser om transport av resande på järnväg finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för tågresenärer (tågpassagerarförordningen).

Bestämmelsen i 3 § tillämpas även vid internationell järnvägstrafik som omfattas av tågpassagerarförordningen

.

Paragrafen anger lagens tillämpningsområde. Övervägandena finns i ...

2 §  I fråga om sådan internationell järnvägsbefordran av resande som avses i bihang A till fördraget gäller som svensk lag bihanget i dess franska lydelse

 1. ändrat enligt dels det protokoll den 21 december 1989 som är intaget i bilaga 2 till denna lag, dels det protokoll som nämns i 1 § och
 2. kompletterat med punkterna 1--4 i de tilläggsbestämmelser som är intagna i bilaga 4 till lagen. Lag (1995:369).

Prop. 2014/15:58: 5. bihang E för avtal om nyttjande av infrastruktur i internationell järnvägstrafik. Första stycket gäller inte till den del bestämmelserna uteslutande reglerar de fördragsslutande staternas förpliktelser mot varandra eller mot Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF).

Om originaltexterna skiljer sig åt, gäller den franska texten. De franska och engelska originaltexterna av fördraget i de delar som anges i första stycket och en översättning av dessa ...

2 a §  Om den resande var svensk medborgare eller hade hemvist i Sverige ska

 1. vid tillämpning av artikel 31 i bihang A till fördraget i stället för 700 beräkningsenheter gälla ett belopp motsvarande hälften av prisbasbeloppet enligt 2 kap.6 och 7 §§socialförsäkringsbalken för det år då den händelse som orsakade skadan inträffade, och
 2. vid tillämpning av artikel 43 § 1 i bihang A till fördraget i stället för ränta med 5 procent gälla ränta enligt 6 § räntelagen (1975:635). Lag (2010:1236).

3 §  I fråga om sådan internationell järnvägsbefordran av gods som avses i bihang B till fördraget gäller som svensk lag bihanget, med undantag av bestämmelserna i bilaga I (RID), i dess franska lydelse

 1. ändrat enligt dels de protokoll som nämns i 2 § 1, dels det protokoll den 31 maj 1990 som är intaget i bilaga 3 till denna lag och
 2. kompletterat med punkterna 1--7 i de tilläggsbestämmelser som är intagna i bilaga 5 till lagen. Lag (1995:369).

Prop. 2014/15:58: Genom paragrafen ges transportören och infrastrukturförvaltaren rätt att vid dödsfall eller andra personskador beträffande viss ersättning begränsa sitt ansvar i samband med internationella transporter. Sättet att benämna de skador som avses – dödsfall och personskada – avviker från vad som är normalt inom skadeståndsrätten genom att det antyder att dödsfall är något annat än personskada. Uttryckssättet har valts mot bakgrund av den terminologi som används i konventionen och i tågpassagerarförordningen. ...

3 a §  Om revisionsutskottet inom OTIF har beslutat om en för Sverige bindande ändring i bihang A eller bihang B till fördraget, skall ändringen gälla här i riket från och med den dag då ändringen träder i kraft enligt fördraget. Lag (1991:1523).

4 §  En utländsk dom som grundas på fördraget får verkställas i Sverige, om domen

 1. har meddelats av en domstol som är behörig enligt fördraget,
 2. har vunnit laga kraft,
 3. får verkställas enligt reglerna i det land där den har meddelats och
 4. har förklarats verkställbar efter ansökan enligt 5 §.

[S2]En förlikning i tvist angående en befordran som omfattas av fördraget likställs med en sådan dom som avses i första stycket, om förlikningen har träffats inför en domstol som är behörig enligt fördraget. Detsamma gäller en skiljedom som har meddelats enligt fördraget och som gäller ett trafikföretag eller en trafikant.

[S3]Första och andra styckena gäller inte i fråga om ett åläggande för käranden att, förutom rättegångskostnader, betala skadestånd på grund av att hans talan har ogillats.

Prop. 2014/15:58: 2. en förklaring av en behörig myndighet i den stat där exekutionstiteln har upprättats att den avser en tvist som omfattas av fördraget samt att den får verkställas i den staten och, i fråga om en domstols dom, att den har fått laga kraft.

Om det finns anledning till det, får tingsrätten kräva att handlingar som har getts in i ärendet ska förses med bevis om utfärdarens behörighet. Beviset ska vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitieförvaltningen ...

/Träder i kraft I: 2015-01-10/

5 §  En ansökan om att en utländsk dom ska förklaras verkställbar görs till den tingsrätt som regeringen föreskriver.

[S2]Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in

 1. exekutionstiteln i original eller i kopia som har bestyrkts av en behörig myndighet, och
 2. en förklaring av en behörig myndighet i den stat där exekutionstiteln har upprättats att den avser en tvist om befordran som omfattas av fördraget samt att den får verkställas i den staten och, i fråga om en domstols dom, att den har fått laga kraft.

[S3]Tingsrätten får förelägga sökanden att ge in de ytterligare handlingar som behövs för tingsrättens prövning av saken. Om det finns anledning till det, får tingsrätten kräva att de handlingar som har getts in tillsammans med ansökan ska förses med bevis om utfärdarens behörighet. Beviset ska vara utställt av en svensk beskickning eller konsul eller av chefen för justitieförvaltningen i den stat där exekutionstiteln har upprättats.

[S4]Om en handling i ärendet inte är skriven på svenska, danska eller norska, ska även en bestyrkt översättning till svenska av handlingen ges in. Tingsrätten får medge undantag från kravet på översättning. Lag (2014:924).

Prop. 2013/14:219: Paragrafen innehåller bestämmelser om handläggningen av en ansökan om verkställbarhetsförklaring av en utländsk dom. Övervägandena finns i avsnitten 6.3.1 och 6.3.2.

Prop. 2014/15:58: Paragrafen innehåller en kompletterande bestämmelse om vad som gäller för verkställighet av utländska exekutionstitlar som förklarats verkställbara (jfr 4 §). Frågan behandlas i avsnitt 7.

Paragrafen motsvarar 6 § första stycket i 1985 års lag om internationell järnvägstrafik.

/Träder i kraft I: 2015-01-10/

6 §  Om en dom förklaras verkställbar, verkställs domen på samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft.

[S2]Vid handläggning i domstol av ett ärende om verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen (1996:242) om domstolsärenden.

[S3]Den sak som har avgjorts genom en dom som avses i 4 § första stycket 1 eller genom en förlikning eller skiljedom som avses i 4 § andra stycket får inte prövas på nytt. Lag (2014:924).

Prop. 2013/14:219: Paragrafen innehåller bestämmelser om verkan av en verkställbarhetsförklaring och vilka processrättsliga bestämmelser som i övrigt ska tillämpas vid handläggningen i domstol. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.5.

Prop. 2014/15:58: Paragrafen innehåller en bestämmelse om effekterna av ett förenklat förfarande för ändring av COTIF 1999. Övervägandena finns i avsnitt 7. Paragrafen motsvarar i huvudsak 3 a § i 1985 års lag om internationell järnvägstrafik (se prop. 1990/91:43 s. 23 f. och s. 30 f.).

Genom bestämmelsen kommer vissa framtida ändringar som revisionsutskottet ...

7 §  Om ett sådant skiljeförfarande som avses i fördraget inleds, avbryts preskription med den verkan som anges i 7 § preskriptionslagen (1981:130).

Prop. 2014/15:58: Paragrafen, som reglerar möjligheten att få en sakkunnig förordnad av tingsrätten, motsvarar 10 § i 1985 års lag om internationell järnvägstrafik.

Enligt de i paragrafen angivna bestämmelserna i CIV och CIM ska en transportör, om denne upptäcker eller får anledning att anta att gods, resgods eller fordon har skadats eller förlorats under transporten, upprätta en skaderapport som alltefter förlustens eller skadans art ska innehålla uppgifter om skadans omfattning och orsak. Om ...

8 §  Om ett utländskt trafikföretag har en fordran mot ett trafikföretag i Sverige på grund av en befordran som omfattas av fördraget, får fordringen beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en domstol i den stat till vilken det utländska företaget hör.

9 §  Om en utländsk järnväg äger rullande materiel som finns i Sverige, får materielen beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en domstol i den stat till vilken den utländska järnvägen hör. Detsamma gäller i fråga om andra föremål som tillhör en utländsk järnväg och är avsedda att användas vid befordran, såsom containrar, lastredskap och presenningar.

[S2]En privatvagn, vars registrerade innehavare inte har hemvist i Sverige, får beläggas med kvarstad eller utmätas endast på grund av ett avgörande av en domstol i den stat där innehavaren har sitt hemvist. Detsamma gäller i fråga om föremål i vagnen som är avsedda att användas vid befordran och som tillhör innehavaren.

10 §  Kan parterna i fall som avses i bihang A artikel 48 § 2 eller i bihang B artikel 52 § 2 inte enas om en viss sakkunnig, skall tingsrätten i den ort där godset eller resgodset finns efter ansökan förordna sakkunnig.

Bilaga 4

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
INTERPRETANT LES REGLES UNIFORMES CONCERNANT LE CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL FERROVIAIRE DES VOYAGEURS ET DES BAGAGES (CIV), APPENDICE A A LA COTIF, EN CAS DE SEPARATION DE LA GESTION DE L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE ET DE L'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT DES ENTREPRISES FERROVIAIRES
CONSIDERANT que la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 repose sur le principe que les chemins de fer sont à la fois les gestionnaires de leur infrastructure et les exploitants des services de transport ferroviaire, mais que certains Etats sont engagés dans un processus de séparation de ces deux activités,
CONSIDERANT que l'unicité du droit réalisé par la COTIF constitue aussi bien pour les usagers que pour les transporteurs un élément de sécurité juridique important qui facilite les transports ferroviaires internationaux directs en Europe et au-delà,
CONSIDERANT qu'il est donc souhaitable que les transports internationaux ferroviaires continuent à être soumis á la COTIF,
CONSIDERANT que la COTIF ne présuppose pas que plus d'une entreprise ferroviaire exécute un transport international ferroviaire en tant que partenaire contractuel du client,
CONSCIENTS cependant qu'en pareil cas certaines dispositions de la CIV peuvent être sans objet, dans la mesure où elles partent de l'idée que plusieurs chemins de fer participent successivement en tant que transporteurs á l'exécution d'un transport international régi par un contrat unique,
CONSCIENTS qu'une révision de la COTIF est nécessaire et urgente mais qu'elle exige d'importants travaux, les représentants des Etats membres de l'OTIF, réunis du 22 au 26 novembre 1993 á Berne, ont élaboré, en vertu de l'article 7 de la CIV, les dispositions complémentaires suivantes et recommandent aux Etats membres de les mettre en vigueur le 1er janvier 1995:
 1. Lors de l'inscription des lignes ferroviaires au sens de l'article 2, § 1, de la COTIF, il suffit que l'organisme qui gère l'infrastructure soit inscrit sur la liste des lignes CIV.
 2. Il n'y a "exploitation" au sens de l'article 2, §§ 1 et 2, de la CIV que lorsque "le chemin de fer" en cause est á la fois le gestionnaire de l'infrastructure et l'exploitant des services de transport ferroviaire.
 3. A l'exception de l'article 2 de la CIV, on entend par "chemin de fer" ou par "celui qui, d'après la liste des lignes prévue aux articles 3 et 10 de la Convention, exploite la ligne" (article 26, § 4 , de la CIV), l'exploitant des services de transport ferroviaire sur des lignes CIV.
 4. Tant que dans un transport international ferroviaire un seul exploitant des services de transport ferroviaire intervient, les autorisations accordées par la CIV d'adopter des réglementations dérogatoires, soit dans les tarifs, soit conventionnellement, doivent être comprises en ce sens que cet exploitant des services de transport ferroviaire peut passer les accords contractuels correspondants, notamment dans le cadre des articles 5, § 3, 17, § 2, 19, § 4 et 25, § 2, de la CIV.
 5. Les présentes dispositions complémentaires sont mises en vigueur et publiées selon la form prévue par les lois et règlements de chaque Etat membre. Les dispositions complémentaires et leur mise en vigueur sont communiquées à l'Office central qui en donne immédiatement connaissance à tous les autres Etats membres.
(Översättning)
TILLÄGGSBESTÄMMELSER
FÖR TOLKNINGEN AV DE ENHETLIGA RÄTTSREGLERNA FÖR AVTAL OM INTERNATIONELL JÄRNVÄGSBEFORDRAN AV RESANDE OCH RESGODS (CIV), BILAGA A TILL COTIF, NÄR UPPDELNING HAR GJORTS MELLAN Å ENA SIDAN FÖRVALTNINGEN AV JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUREN OCH Å ANDRA SIDAN JÄRNVÄGSFÖRETAGENS DRIFT AV TRANSPORTVERKSAMHETEN
Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 vilar på förutsättningen att järnvägarna såväl förvaltar sin infrastruktur som driver järnvägstransportverksamheten, medan vissa stater har inlett arbete med att dela upp dessa båda verksamheter,
Den rättsenhet som har uppnåtts genom COTIF utgör såväl för användarna som för transportföretagen en del av den viktiga rättssäkerhet som underlättar de genomgående internationella järnvägstransporterna inom och vidare från Europa,
Det är alltså önskvärt att den internationella järnvägstrafiken också i fortsättningen regleras av COTIF,
COTIF förutsätter visserligen inte att mer än ett järnvägsföretag utför en internationell järnvägstransport som avtalspart i förhållande till kunden,
Men i ett sådant fall kan vissa bestämmelser i CIV vara utan innehåll, eftersom de utgår ifrån att flera järnvägar deltar som på varandra följande transportörer i utförandet av en internationell transport reglerad i ett enda avtal,
En revision av COTIF är nödvändig och brådskande men kräver omfattande arbete, och därför har företrädare för OTIF: s medlemsstater, som sammanträdde i Bern den 22--26 november 1993, med stöd av artikel 7 CIV utarbetat följande tilläggsbestämmelser, vilka medlemsstaterna rekommenderas att sätta i kraft den 1 januari 1995:
 1. Vid angivande av järnvägslinjer enligt artikel 2 § 1 COTIF är det tillräckligt om det organ som förvaltar infrastrukturen anges i listan över CIV-linjer.
 2. Med "trafikering" i artikel 2 §§ 1 och 2 CIV avses endast fallet att den aktuella "järnvägen" såväl förvaltar infrastrukturen som driver järnvägstransportverksamheten.
 3. Med undantag av i artikel 2 CIV avses med "järnväg" eller "den järnväg som, enligt den lista över linjer som avses i artiklarna 3 och 10 i själva fördraget, trafikerar den linje . . ." (artikel 26 § 4 CIV) det företag som driver järnvägstransportverksamhet på CIV-linjer.
 4. Om endast ett företag som driver järnvägstransportverksamhet utför en internationell järnvägstransport, skall rätten enligt CIV att genom tariffer eller avtal åstadkomma avvikande regler förstås så att detta företag kan träffa avtal om motsvarande avvikelser, särskilt i de fall som avses i artikel 5 § 3, 17 § 2, 19 § 4 och 25 § 2 CIV.
 5. Dessa tilläggsbestämmelser skall sättas i kraft och offentliggöras på det sätt som föreskrivs i lagar och förordningar i varje medlemsstat. Tilläggsbestämmelserna och deras ikraftträdande skall meddelas Centralbyrån som genast meddelar alla övriga medlemsstater om åtgärderna. Lag (1995:368).

Bilaga 5

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES
INTERPRETANT LES REGLES UNIFORMES CONCERNANT LE CONTRAT DE TRANSPORT INTERNATIONAL FERROVIAIRE DES MARCHANDISES (CIM), APPENDICE B A LA COTIF, EN CAS DE SEPARATION DE LA GESTION DE L'INFRASTRUCTURE FERROVIAIRE ET DE L'EXPLOITATION DES SERVICES DE TRANSPORT DES ENTREPRISES FERROVIAIRES
CONSIDERANT que la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980 repose sur le principe que les chemins de fer sont à la fois les gestionnaires de leur infrastructure et les exploitants des services de transport ferroviaire, mais que certains Etats sont engagés dans un processus de séparation de ces deux activités,
CONSIDERANT que l'unicité du droit réalisé par la COTIF constitue aussi bien pour les usagers que pour les transporteurs un élément de sécurité juridique important qui facilite les transports ferroviaires internationaux directs en Europe et au-delà,
CONSIDERANT qu'il est donc souhaitable que les transports internationaux ferroviaires continuent à être soumis à la COTIF,
CONSIDERANT que la COTIF ne présuppose pas que plus d'une entreprise ferroviaire exécute un transport international ferroviaire en tant que partenaire contractuel du client,
CONSCIENTS cependant qu'en pareil cas certaines dispositions de la CIM peuvent être sans objet, dans la mesure où elles partent de l'idée que plusieurs chemins de fer participent successivement en tant que transporteurs à l'exécution d'un transport international régi par un contrat unique,
CONSCIENTS qu'une révision de la COTIF est nécessaire et urgent mais qu'elle exige d'importants travaux, les représentants des Etats membres de l'OTIF, réunis du 22 au 26 novembre 1993 à Berne, ont élaboré, en vertu de l'article 9 de la CIM, les dispositions complémentaires suivantes et recommandent aux Etats membres de les mettre en vigueur le 1er janvier 1995:
 1. Lors de l'inscription des lignes ferroviaires au sens de l'article 2, § 1, de la COTIF, il suffit que l'organisme qui gère l'infrastructure soit inscrit sur la liste des lignes CIM.
 2. Il n'y a "exploitation" au sens de l'article 2, §§ 1 et 2, de la CIM que lorsque "le chemin de fer" en cause est à la fois le gestionnaire de l'infrastructure et l'exploitant des services de transport ferroviaire.
 3. A l'exception des articles 2 et 4, lettre c), de la CIM, on entend par "chemin de fer" l'exploitant des services de transport ferroviaire sur des lignes CIM. A l'article 4, lettre c) de la CIM, la notion de "chemins de fer à emprunter" comprend également les gestionnaires de l'infrastructure.
 4. Les articles 18, 19, § 4, 20, § 3 et 25, § 3, de la CIM règlent la responsabilité de l'expéditeur uniquement entre les parties au contrat de transport.
 5. Tant que dans un transport international ferroviaire un seul exploitant des services de transport ferroviaire intervient, les autorisations accordées par la CIM d'adopter des réglementations dérogatoires, soit dans les tarifs, soit conventionnellement, doivent être comprises en ce sens que cet exploitant des services de transport ferroviaire peut passer les accords contractuels correspondants, notamment dans le cadre des articles 27, 30 et 31 de la CIM.
 6. Par "chemin de fer (réseau) immatriculateur" dans le RIP, on entend l'organisme qui a immatriculé, conformément aux dispositions en vigueur, des wagons destinés à être utilisés en trafic international.
 7. Par "chemin de fer (réseau) qui procède à l'agrément" dans le RICo, on entend l'organisme qui a agréé, conformément aux dispositions en vigueur, des conteneurs destinés au trafic international.
 8. Les présents dispositions complémentaires sont mises en vigueur et publiées selon la forme prévue par les lois et règlements de chaque Etat membre. Les dispositions complémentaires et leur mise en vigueur sont communiquées à l'Office central qui en donne immédiatement connaissance à tous les autres Etats membres.
(Översättning)
TILLÄGGSBESTÄMMELSER
FÖR TOLKNINGEN AV DE ENHETLIGA RÄTTSREGLERNA FÖR AVTAL OM INTERNATIONELL JÄRNVÄGSBEFORDRAN AV GODS (CIM), BILAGA B TILL COTIF, NÄR UPPDELNING HAR GJORTS MELLAN Å ENA SIDAN FÖRVALTNINGEN AV JÄRNVÄGSINFRASTRUKTUREN OCH Å ANDRA SIDAN JÄRNVÄGSFÖRETAGENS DRIFT AV TRANSPORTVERKSAMHETEN
Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) av den 9 maj 1980 vilar på förutsättningen att järnvägarna såväl förvaltar sin infrastruktur som driver järnvägstransportverksamheten, medan vissa stater har inlett arbete med att dela upp dessa båda verksamheter,
Den rättsenhet som har uppnåtts genom COTIF utgör såväl för användarna som för transportföretagen en del av den viktiga rättssäkerhet som underlättar de genomgående internationella järnvägstransporterna inom och vidare från Europa,
Det är alltså önskvärt att den internationella järnvägstrafiken också i fortsättningen regleras av COTIF,
COTIF förutsätter visserligen inte att mer än ett järnvägsföretag utför en internationell järnvägstransport som avtalspart i förhållande till kunden,
Men i ett sådant fall kan vissa bestämmelser i CIM vara utan innehåll, eftersom de utgår ifrån att flera järnvägar deltar som på varandra följande transportörer i utförandet av en internationell transport reglerad i ett enda avtal,
En revision av COTIF är nödvändig och brådskande men kräver omfattande arbete, och därför har företrädare för OTIF: s medlemsstater, som sammanträdde i Bern den 22--26 november 1993, med stöd av artikel 9 CIM utarbetat följande tilläggsbestämmelser, vilka medlemsstaterna rekommenderas att sätta i kraft den 1 januari 1995:
 1. Vid angivande av järnvägslinjer enligt artikel 2 § 1 COTIF är det tillräckligt om det organ som förvaltar infrastrukturen anges i listan över CIM-linjer.
 2. Med "trafikering" i artikel 2 §§ 1 och 2 CIM avses endast fallet att den aktuella "järnvägen" såväl förvaltar infrastrukturen som driver järnvägstransportverksamheten.
 3. Med undantag av i artikel 2 och 4 c CIM avses med "järnväg" det företag som driver järnvägstransportverksamhet på CIM-linjer. I artikel 4 c CIM omfattar begreppet "järnvägar som skulle ha utfört befordringen" också den som förvaltar infrastrukturen.
 4. Artiklarna 18, 19 § 4, 20 § 3 och 25 § 3 CIM reglerar ansvaret för avsändaren endast mellan transportavtalets parter.
 5. Om endast ett företag som driver järnvägstransportverksamhet utför en internationell järnvägstransport, skall rätten enligt CIM att genom tariffer eller avtal åstadkomma avvikande regler förstås så att detta företag kan träffa avtal om motsvarande avvikelser, särskilt i de fall som avses i artikel 27, 30 och 31 CIM.
 6. Med "registreringsjärnvägen enligt RIP avses det organ som enligt gällande föreskrifter har registrerat vagnar som skall användas i internationell trafik.
 7. Med "den godkännande järnvägen" enligt RICo avses det organ som enligt gällande föreskrifter har godkänt containrar som skall användas i internationell trafik.
 8. Dessa tilläggsbestämmelser skall sättas i kraft och offentliggöras på det sätt som föreskrivs i lagar och förordningar i varje medlemsstat. Tilläggsbestämmelserna och deras ikraftträdande skall meddelas Centralbyrån som genast meddelar alla övriga medlemsstater om åtgärderna. Förordning (1995:368).

Bilaga 6

PROTOCOLE 1990 Portant modification de la convention relative aux Transports internationaux ferroviaires (COTIF), du 9 mai 1980
En application des articles 6 et 19, § 2 de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 1980, la deuxième Assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) s'est tenue à Berne du 17 au 20 décembre 1990.
Considérant la nécessité d'amender les dispositions de la COTIF pour les adapter aux besoins nouveaux de la communauté internationale et des transports internationaux ferroviaires,
les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:

Modifications décidées par l'Assemblée générale

Article I Modifications relatives à la Convention proprement dite
 1. Article 2 COTIF
Compléter le texte du § 2 par un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante:
"Sont assimilés aux transports effectués sur une ligne, au sens de l'alinéa précédent, les autres transports internes, effectués sous la responsabilité du chemin de fer, en complément du transport ferroviaire."
 1. Article 3 COTIF
Modifier le texte du § 2 comme suit:
"§ 2 Les lignes visées à l'article 2, § 1, et § 2, alinéa premier, sur lesquelles...".
Préciser l'alinéa premier du § 3 de la manière suivante:
"§ 3 Les entreprises dont relèvent les lignes visées à l'article 2, § 2, alinéa premier, inscrites sur...".
 1. Article 4 COTIF
Compléter le texte comme suit:
"Dans les textes ci-après, l'expression 'Convention' couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à l'article premier, § 2, alinéa 2, le Mandat additionnel pour la vérification des comptes et les Appendices A et B, y compris leurs Annexes, visés à l'article 3, §§ 1 et 4."
 1. Article 7 COTIF
Modifier le texte du § 1, alinéa premier comme suit:
"§ 1 Le Comité administratif se compose des représentants de douze Etats membres."
Supprimer dans la première phrase de l'alinéa 2 du § 1, les mots:
"... et assume la présidence du Comité"
Compléter le texte du § 2, lettre a) comme suit:
 1. "établit son règlement intérieur et désigne à la majorité des deux tiers l'Etat membre qui en assume la présidence pour chaque période quinquennale;"
Compléter le texte du § 2, lettre d) par un nouvel alinéa 2 de la teneur suivante;
"le directeur général et le vice-directeur général sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable;"
 1. Article 11 COTIF
Remplacer le texte du § 7 par ce qui suit:
"§ 7 La vérification des comptes est effectuée par le Gouvernement suisse, selon les règles fixées dans de le Mandat additionnel annexé à la Convention proprement dite et, sous réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec les dispositions du Règlement financier et comptable de l'Organisation."
 1. Article 19 COTIF
Compléter le texte du § 3 par une nouvelle lettre a) de la teneur suivante:
"a) Mandat additionnel pour la vérification des comptes;" Les lettres a) et b) deviennent respectivement les lettres b) et c).
Après le Protocole sur les privilèges et immunités de l'OTIF, est insérée l'Annexe suivante:
"Mandat additionnel pour la vérification des comptes
 1. Le Vérificateur vérifie les comptes de l'Organisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s'assurer:
  1. que les états financiers sont conformes aux livres et écritures de l'Organisation;
  2. que les opérations financières dont les états rendent compte ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation;
  3. que les valeurs et le numéraire déposés en banque ou en caisse ont été soit vérifiés grâce à des certificats directement rec,us des dépositaires de l'Organisation, soit effectivement comptés;
  4. que les contrôles intérieurs, y compris la vérification intérieure des comptes, sont adéquats;
  5. que tous les éléments de l'actif et du passif ainsi que tous les excédents et déficits ont été comptabilisés selon des procédures qu'il juge satisfaisantes.
 2. Le Vérificateur est seul compétent pour accepter en tout ou en partie les attestations et justifications fournies par le directeur général. S'il le juge opportun, il peut procéder à l'examen et à la vérification détaillée de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel.
 3. Le Vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures, documents comptables et autres informations dont il estime avoir besoin.
 4. Le Vérificateur n'est pas compétent pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il attire immédiatement l'attention du directeur général sur toute opération dont la régularité ou l'opportunité lui paraît discutable, pour que ce dernier prenne les mesures voulues.
 5. Le Vérificateur présente signe une attestation sur les états financiers dans les termes suivants: "J'ai examiné les états financiers de l'Organisation pour l'exercice financier qui s'est terminé le 31 décembre.....Mon examen a comporté une analyse générale des méthodes comptables et le contrôle des pièces comptables et d'autres justificatifs qui m'a paru nécessaire dans la circonstance." Cette attestation indique, selon le cas, que
  1. les états financiers reflètent de fac,on satisfaisante la situation financière à la date d'expiration de la période considérée ainsi que les résultats des opérations menées durant la periode qui s'est achevée à cette date;
  2. les états financiers ont été établis conformément aux principes comptables mentionnés;
  3. les principes financiers ont été appliqués selon des modalités qui concordaient avec celles adoptées pendant l'exercice financier précedent;
  4. les opérations financières ont été menées en conformité avec les règles et les règlements, les dispositions budgétaires et les autres directives de l'Organisation.
 6. Dans son rapport sur les opérations financières, le Vérificateur mentionne:
  1. la nature et l'étendue de la vérification à laquelle il a procédé;
  2. les éléments qui ont un lien avec le caractère complet ou l'exactitude des comptes, y compris le cas échéant:
 7. les informations nécessaires à l'interprétation et à l'appreciation correctes des comptes;
 8. toute somme qui aurait dû être perc,ue mais qui n'a pas été passée en compte;
 9. toute somme qui a fait l'objet d'un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui n'a pas été comptabilisée ou dont il n'a pas été tenu compte dans les états financiers;
 10. les dépenses à l'appui desquelles il n'est pas produit de pièces justificatives suffisantes;
 11. le point de savoir s'il est tenu des livres de comptes en bonne et due forme. Il y a lieu de relever les cas o`u la présentation matérielle des états financiers s'écarte des principes comptables généralement reconnus et constamment appliqués;
  1. les autres questions sur lesquelles il y a lieu d'appeler l'attention du Comité administratif, par example:
 12. les cas de fraude ou de présomption de fraude;
 13. le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'Organisation (quand bien même les comptes relatifs à l'opération effectuée seraient en règle);
 14. les dépenses risquant d'entrâner ultérieurement des frais considérables pour l'Organisation;
 15. tout vice, général ou particulier, du système de contrôle des recettes et des dépenses ou des fournitures et du matériel;
 16. les dépenses non conformes aux intentions du Comité administratif, compte tenu des virements dûment autorisés à l'interieur du budget;
 17. les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements dûment autorisés à l'intérieur du budget;
 18. les dépenses non conformes aux autorisations qui les regissent;
  1. l'exactitude ou l'inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d'après l'inventaire et l'examen des livres.
En outre, le rapport peut faire état d'opérations qui ont été comptabilisées au cours d'un exercice antérieur et au sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou d'opérations qui doivent être faites au cours d'un exercice ultérieur et au sujet desquelles il semble souhaitable d'informer le Comité administratif par avance.
 1. Le Vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer de critiques dans son rapport sans donner préalablement au directeur général une possibilité adéquate de s'expliquer.
 2. Le Vérificateur communique au Comité administratif et au directeur général les constatations faites en raison de la vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu'il juge approprié au sujet du rapport financier du directeur général.
 3. Dans la mesure o`u le Vérificateur a procédé à une vérification sommaire ou n'a pu obtenir de justifications suffisantes, il doit le mentionner dans son attestation et son rapport, en précisant les raisons de ses observations ainsi que les conséquences qui en résultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées."
Article II Modifications relatives aux Règles uniformes CIV
 1. Article premier CIV
Modifier le texte du § 1 comme suit:
"§ 1 Sous réserve des exceptions prévues aux articles 2, 3 et 33, les Règles uniformes s'appliquent à tous les transports de voyageurs et de bagages y compris de véhicules automobiles, effectués avec des titres de transport internationaux établis pour un parcours empruntant les territoires d'au moins deux Etats et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux articles 3 et 10 de la Convention, ainsi que le cas échéant, aux transports assimilés conformément á l'article 2, § 2, alinéa 2 de la Convention.
Les Règles uniformes s'appliquent également, en ce qui concerne la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un envoi dont le transport est effectué conformément aux Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM)."
 1. Article 14 CIV
Compléter le texte du § 1 par la phrase suivante:
"§ 1 ....Pour le transport des véhicules automobiles, le chemin de fer peut prévoir que les voyageurs demeurent dans le véhicule automobile durant le transport."
 1. Article 17 CIV
Modifier le texte actuel du § 2 et le compléter par un nouvel alinéa 2 comme suit:
"§ 2 Les tarifs internationaux peuvent admettre sous certaines conditions, comme bagages, des animaux et des objets non visés au § 1, ainsi que des véhicules automobiles remis au transport avec ou sans remorque.
Les conditions de transport des véhicules automobiles précisent en particulier les conditions d'admission au transport, d'enregistrement, de chargement et de transport, la forme et le contenu du document de transport qui doit porter le sigle CIV, les conditions de déchargement et de livraison, ainsi que les obligation du conducteur en ce qui concerne son véhicule, le chargement et le déchargement."
 1. Article 41 CIV
Modifier le titre: "Véhicules automobiles"
Modifier le texte du § 1 comme suit:
"§ 1 En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au chemin de fer ou de retard à la livraison d'un véhicule automobile, le chemin de fer doit payer, lorsque l'ayant droit prouve qu'un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant ne peut excéder le prix de transport du véhicule."
Modifier le texte du § 3 comme suit:
"§ 3 En cas de perte totale ou partielle du véhicule, l'indemnité à payer á l'ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d'après la valeur usuelle du véhicule et ne peut excéder 8 000 unités de compte."
Modifier le texte du § 4 comme suit:
"§ 4 En ce qui concerne les objets placés dans le véhicule, le chemin de fer n'est responsable que du dommage causé par sa faute. L'indemnité totale à payer ne peut excéder 1 000 unités de comptes.
Le chemin de fer ne répond des objets placés á l'extérieur du véhicule qu'en cas de dol."
Reprendre sous le § 5, la seconde phrase du § 3 actuel:
"§ 5 Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule."
Reprendre sous un § 6 nouveau, le texte du § 5 actuel, en le modifiant légèrement:
"Les autres dispositions concernant la responsabilité pour les bagages sont applicables au transport des véhicules automobiles."
 1. Article 42 CIV
Modifier le titre comme suit:
"Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité''
Modifier le texte de l'alinéa premier comme suit:
"Les dispositions des articles 30, 31 et 38 à 41 des Règles uniformes ou celles prévues par le droit national, qui limitent les indemnités à un montant déterminé ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte ou d'une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement."
Supprimer le texte de l'alinéa 2.
 1. Article 43 CIV
Compléter le titre comme suit:
"Conversion et intérêts de l'indemnité"
Ajouter un nouveau § premier de la teneur suivante:
"§ 1 Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité."
Les §§ 1, 2, 3 et 4 deviennent respectivement les §§ 2, 3, 4 et 5.
 1. Article 53 CIV
Modifier le texte de l'alinéa premier du § 1 comme suit:
"§ 1 Toute action de l'ayant droit fondée sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort ou de blessures de voyageurs est éteinte s'il ne signale pas l'accident survenu au voyageur, dans le six mois à compter de la connaissance du dommage, à l'un des chemins de fer auxquels une réclamation peutêtre présentée selon l'article 49, § 1."
 1. Article 55 CIV
Compléter le texte du § 2, alinéa 2 comme suit:
"Toutefois, la prescription est de deux ans s'il s'agit d'une action fondée sur un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement."
Supprimer les lettres a) et b).
Article III Modifications relatives aux Règles uniformes CIM
 1. Article premier CIM
Compléter la fin du texte du § 1 comme suit:
"§ 1 Sous réserve... de la Convention, ainsi que, le cas échéant, aux transports assimilés conformément à l'article 2, § 2, alinéa 2 de la Convention."
 1. Article 18 CIM
Simplifier le texte de la manière suivante:
"L'expéditeur est responsable de l'exactitude des inscriptions portées par ses soins sur la lettre de voiture. Il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces inscriptions seraient irrégulières, inexactes, incomplètes our portées ailleurs qu'à la place réservée à chacune d'elles."
Supprimer la dernière phrase.
 1. Article 40 CIM
Au § 2, supprimer les termes suivants:
", sous réserve de la limitation prévue à l'article 45."
Supprimer le § 4.
 1. Article 43 CIM
Modifier le texte du § 1 comme suit:
"§ 1 Si un dommage, y compris une avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le chemin de fer doit payer une indemnité qui ne peut excéder le quadruple du prix de transport."
 1. Article 44 CIM
Modifier le titre comme suit:
"Déchéance du droit d'invoquer les limites de responsabilité."
Modifier le texte de l'alinéa premier comme suit:
"Les limites de responsabilités prévues aux articles 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 et 46 ne s'appliquent pas, s'il est prouvé que le dommage résulte d'un acte our d'une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement."
Supprimer le texte de l'alinéa 2.
 1. Article 47 CIM
Modifier le titre comme suit:
"Conversion et intérêts de l'indemnité"
Compléter l'article 47 par un nouveau § premier libellé comme suit:
"§ 1 Lorsque le calcul de l'indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d'après le cours aux jour et lieu du paiement de l'indemnité."
Les §§ 1, 2 et 3 deviennent les §§ 2, 3 et 4.
 1. Article 58 CIM
Compléter le texte du § 1, lettre c) comme suit:
"c) fondée sur un dommage résultant d'un acte ou d'une omission commis, soit avec l'intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu'un tel dommage en résultera probablement;"
Supprimer le texte du § 1, lettre d).
La lettre e) devient la lettre d).

Dispositions finales

Article IV Signature, ratification, acceptation, approbation
§ 1 Le présent Protocole demeure ouvert à Berne, auprès du Gouvernement suisse, Gouvernement dépositaire, jusqu'au 30 juin 1991, à la signature des Etats qui ont été invités à la deuxième Assemblée générale de l'Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF).
§ 2 Conformément aux dispositions de l'article 20, § 1 de la COTIF, le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation sont déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement dépositaire.
Article V Entrée en vigueur
Les décisions contenues dans le présent Protocole entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Gouvernement dépositaire aura notifié aux Etats membres le dépôt de l'instrument par lequel sont remplies les conditions de l'article 20, § 2 de la COTIF.
Article VI Adhésion
Les Etats qui, invités à la deuxième Assemblée générale de l'OTIF, n'ont pas signé le présent Protocole dans le délai prévu à l'article IV, § 1, peuvent y adhérer en déposant un instrument d'adhésion auprès du Gouvernement dépositaire.
Article VII Rapport entre la COTIF et le Protocole
Seuls les Etats parties à la COTIF peuvent devenir Parties au présent Protocole.
Article VIII Textes du Protocole
Le présent Protocole est conclu et signé en langue franc,aise.
Au texte franc,ais sont jointes des traductions officielles en langues allemande, anglaise, arabe, italienne et néerlandaise.
Seul le texte franc,ais fait foi.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole.
Fait à Berne, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt dix, en un seul exemplaire original en langue franc,aise, qui reste déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Une copie certifiée conforme en sera remise à chacun des Etats parties.
(Suivent les signatures)
Annexe au Protocole des décisions
Liste des etats qui ont participé à l'Assemblée générale:
Etats membres de l'OTIF
Allemagne Autriche Belgique Bulgarie Danemark Espagne Finlande France Grèce Hongrie Iran Irlande Italie Liechtenstein Luxembourg Maroc Monaco Norvège Pays-Bas Pologne Roumaine Royaume-Uni Suède Suisse Syrie Tchécoslovaquie Tunisie Turquie Yougoslavie
(Översättning)
PROTOKOLL 1990 Med ändring av fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF) den 9 maj 1980
Med tillämpning av artiklarna 6 och 19 § 2 i Fördraget om internationell järnvägstrafik (COTIF), undertecknat i Bern den 9 maj 1980, hölls den andra generalförsamlingen med Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF) i Bern den 17--20 december 1990.
Med beaktande av nödvändigheten att ändra bestämmelserna i COTIF för att anpassa dem till det internationella samfundets och de internationella järnvägstransporternas nya behov, har de fördragsslutande parterna kommit överens om följande.

Ändringar beslutade av generalförsamlingen

Artikel I Ändringar rörande själva fördraget
 1. Artikel 2 COTIF
Texten i § 2 kompletteras med ett nytt andra stycke med följande lydelse:
"Med befordran som utförs på en linje i den betydelse som avses i föregående stycke likställs övrig nationell befordran, som utförs på järnvägens ansvar som komplettering till järnvägstransport."
 1. Artikel 3 COTIF
Texten i § 2 ändras enligt följande:
"§ 2 De linjer som avses i artikel 2, § 1 och § 2 första stycket och används..."
Första stycket i § 3 preciseras enligt följande:
"§ 3 De företag som trafikerar sådana linjer som avses i artikel 2, § 2 första stycket och som är upptagna på...".
 1. Artikel 4 COTIF
Texten kompletteras enligt följande:
"I det följande förstås med uttrycket 'fördrag' själva fördraget, det protokoll som avses i artikel 1 § 2 andra stycket, tilläggsmandatet för granskning av räkenskaperna samt de bihang A och B som anges i artikel 3 §§ 1 och 4, inbegripet bilagorna till dessa bihang."
 1. Artikel 7 COTIF
Texten i § 1 första stycket ändras enligt följande:
"§ 1 Administrativa kommittén består av företrädare för tolv medlemsstater."
I första meningen i § 1 andra stycket stryks orden
"och innehar ordförandeskapet".
Texten i § 2 a) kompletteras enligt följande:
"a) fastställer sin egen arbetsordning och utser med två tredjedels majoritet den medlemsstat som skall inneha ordförandeskapet för varje femårsperiod".
Texten i § 2 d) kompletteras genom ett nytt stycke 2 med följande lydelse:
"generaldirektören och vice generaldirektören utnämns för en period av fem år och kan väljas om;".
 1. Artikel 11 COTIF
Texten i § 7 ersätts med följande:
"§ 7 Granskning av räkenskaperna utförs av den schweiziska regeringen enligt reglerna i tilläggsmandatet för granskning av räkenskaperna fogat till själva fördraget och, med förbehåll för alla särskilda direktiv från Administrativa kommittén, i enlighet med bestämmelserna i organisationens finans- och bokföringsreglemente."
 1. Artikel 19 COTIF
Texten i § 3 kompletteras med en ny bokstav a) med följande lydelse:
"a) tilläggsmandatet för granskning av räkenskaperna''
Bokstäverna a) och b) blir bokstäverna b) och c).
Efter protokollet om privilegier och immunitet i OTIF förs följande bilaga in:
"Tilläggsmandat angående granskning av räkenskaperna
 1. Revisorn granskar organisationens räkenskaper, inbegripet förvaltade penningmedel och särskilda konton, i den mån han anser så vara nödvändigt för att försäkra sig om att
  1. bokslutet stämmer överens med organisationens bokföring och verifikat,
  2. de transaktioner som upptas i redovisningen har ägt rum i enlighet med organisationens regler och föreskrifter samt budgetbestämmelser och övriga riktlinjer,
  3. värdepapper och kontanta medel deponerade i bank eller i kassan antingen har fastställts med ledning av certifikat som erhållits direkt från organisationens bank eller har räknats,
  4. de interna kontrollerna, inbegripet den interna granskningen av bokföringen, är korrekt genomförda,
  5. alla tillgångsposter och skuldposter samt alla överskott och underskott har redovisats i enlighet med normer som han betraktar som gängse bokföringsnormer.
 2. Revisorn är ensam behörig att helt eller delvis godkänna de attester och verifikat som lämnas av generaldirektören. Om han anser så vara lämpligt, kan han undersöka och ingående granska varje verifikat som avser affärstransaktioner eller leveranser och material.
 3. Revisorn har när som helst fri tillgång till all bokföring och alla handlingar, verifikat och andra uppgifter som behövs.
 4. Revisorn är inte behörig att underkänna en bokföringstransaktion men han skall omedelbart göra generaldirektören uppmärksam på varje transaktion vars riktighet eller ändamålsenlighet förefaller betänklig, så att denne kan vidta nödvändiga åtgärder.
 5. Revisorn avger och undertecknar sin revisionsberättelse samt attesterar den enligt följande: "Jag har granskat organisationens redovisning för det räkenskapsår som löper ut den 31 december..... Min granskning har innefattat en allmän genomgång av bokföringsmetoderna samt den kontroll av verifikat och övriga bevis som jag i detta fall ansett vara påkallad." Attesten utvisar i förekommande fall att
  1. redovisningen på ett tillfredsställande sätt återger det ekonomiska läget den dag då den ifrågavarande perioden löper ut samt resultatet av den verksamhet som genomförts under den period som avslutas den dagen,
  2. redovisningen har upprättats i enlighet med de nämnda bokföringsprinciperna,
  3. samma ekonomiska principer har tillämpats som under det föregående räkenskapsåret,
  4. transaktionerna har skett i enlighet med organisationens regler och föreskrifter samt budgetbestämmelser och övriga riktlinjer.
 6. I sin revisionsberättelse nämner revisorn
  1. arten och omfattningen av den granskning som han har företagit,
  2. de faktorer som avser bokföringens fullständighet eller noggrannhet, vari vid behov inkluderas
 7. de uppgifter som behövs för en korrekt tolkning och bedömning av bokföringen,
 8. alla belopp som borde ha intäktsförts men inte tagits upp,
 9. alla belopp som det åligger organisationen att betala direkt eller under vissa villkor men som inte kostnadsförts eller beaktats i redovisningen,
 10. de utgifter som inte redovisats genom fullgoda verifikat,
 11. en anmärkning om att räkenskaperna förts i god vederbörlig ordning. Det är lämpligt att nämna de punkter där redovisningen avviker från allmänt erkända och gängse bokföringsprinciper,
  1. de övriga frågor angående vilka det är lämpligt att påkalla Administrativa kommitténs uppmärksamhet, till exempel
 12. fall av bedrägeri eller möjligt bedrägeri,
 13. slöseri eller otillåten användning av organisationens penningmedel eller andra tillgångar (även när räkenskaperna avseende sådana transaktioner är förda på ett korrekt sätt),
 14. utgifter som riskerar att senare medföra avsevärda kostnader för organisationen,
 15. varje allmän eller särskild brist i kontrollsystemet för inkomster och utgifter eller leveranser och material,
 16. utgifter som inte följer Administrativa kommitténs intentioner, med beaktande av tillåtna överföringar inom ramen för budgeten,
 17. kreditöverskridanden, med beaktande av de ändringar som följer av tillåtna överföringar inom ramen för budgeten,
 18. utgifter som inte har stöd i förefintliga bemyndiganden,
  1. den noggrannhet eller brist på noggrannhet i bokföringen av leveranser och av material som fastställts efter inventariebokföring och granskning av redovisningen.
I revisionsberättelsen kan dessutom hänvisas till transaktioner som har bokförts under ett tidigare räkenskapsår och för vilka nya uppgifter har erhållits eller till transaktioner som skall ske under ett senare räkenskapsår och om vilka det förefaller önskvärt att Administrativa kommittén underrättas på förhand.
 1. Revisorn får inte i något fall avge kritiska omdömen i sin revisionsberättelse utan att på förhand ha givit generaldirektören en rimlig möjlighet att ta ställning till dessa.
 2. Revisorn meddelar Administrativa kommittén och generaldirektören vad som fastställts i samband med revisionen. Han kan dessutom göra de anmärkningar som han anser lämpliga vad avser generaldirektörens ekonomiska rapport.
 3. Om revisorn har genomfört en summarisk granskning eller inte fått tillräckliga verifikat, skall han nämna detta i sin attest och i sin revisionsberättelse och därvid närmare ange skälen för sina anmärkningar samt följderna för det ekonomiska läget och de bokförda transaktionerna."
Artikel II Ändringar rörande de enhetliga rättsreglerna CIV
 1. Artikel 1 CIV
Texten i § 1 ändras enligt följande:
"§ 1 Med förbehåll för de undantag som anges i artiklaran 2, 3 och 33 är de enhetliga rättsreglerna tillämpliga på all befordran av resande och resgods, inbegripet motorfordon, som sker med internationella befordringshandlingar som har utfärdats för en sträcka som berör minst två staters områden och som uteslutande omfattar linjer som är upptagna på den lista som avses i artiklarna 3 och 10 i fördraget samt, i förekommande fall, likställda transporter enligt artikel 2, § 2 andra stycket i fördraget.
Såvitt gäller järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas, är de enhetliga rättsreglerna också tillämpliga på personer som åtföljer sändningar som befordras enligt de enhetliga rättsreglerna för avtal om internationell järnvägsbefordran av gods (CIM)."
 1. Artikel 14 CIV
Texten i § 1 kompletteras med följande mening:
"§ 1 Vid befordran av motorfordon kan järnvägen låta resandena bli kvar i motorfordonet under transport."
 1. Artikel 17 CIV
Den nuvarande texten i § 2 ändras och kompletteras med ett nytt andra stycket enligt följande:
"§ 2 I de internationella tarifferna kan under särskilda villkor medges befordran som inskrivet resgods av djur och av föremål som inte avses under § 1 samt av motorfordon med eller utan släpvagn.
Befordringsvillkoren för motorfordon anger särskilt vilka villkor som gäller för mottagande till befordran, inskrivning, lastning och befordran, form och innehåll i transportdokumentet, som måste vara försett med förkortningen CIV, lossnings- och leveransvillkor samt förarens skyldigheter vad gäller hans fordon, lastning och lossning."
 1. Artikel 41 CIV
Titeln ändras: "Motorfordon"
Texten i § 1 ändras enligt följande:
"§ 1 Om lastningen av ett motorfordon blir försenad till följd av en omständighet för vilken järnvägen svarar eller om utlämningen av fordonet blir fördröjd, och om den berättigade visar att det inträffade har medfört skada, skall järnvägen ersätta skadan intill det belopp som motsvarar befordringsavgiften för fordonet."
Texten i § 3 ändras enligt följande:
"§ 3 Om fordonet går förlorat helt eller delvis, skall ersättningen till den berättigade för bevisad skada beräknas efter fordonets bruksvärde men får inte överstiga 8 000 beräkningsenheter."
Texten i § 4 ändras enligt följande:
"§ 4 I fråga om föremål som befinner sig i fordonet är järnvägen ansvarig bara för sådan skada som den har orsakat genom fel eller försummelse. Den sammanlagda skadeersättningen skall inte överstiga 1 000 beräkningsenheter.
Järnvägen ansvarar inte för föremål som placerats utanpå fordonet mer än vid uppsåtlig skadegörelse."
I § 5 läggs den andra meningen i nuvarande § 3 in:
"§ 5 En släpvagn med eller utan last betraktas som ett fordon."
I en ny § 6 läggs texten i nuvarande § 5 in, med en liten ändring:
"§ 6 I övrigt tillämpas bestämmelserna om ansvarigheten för inskrivet resgods på befordran av motorfordon."
 1. Artikel 42 CIV
Rubriken ändras enligt följande:
"Förlust av rätten att åberopa ansvarsbegränsning"
Texten i första stycket ändras enligt följande:
"Bestämmelserna i artiklarna 30, 31 och 38--41 i de enhetliga rättsreglerna eller i nationell rätt, vilka begränsar ersättningen till ett visst belopp, tillämpas inte om det visas att järnvägen orsakat skadan genom handling eller underlåtenhet antingen i avsikt att vålla en sådan skada eller hänsynslöst och med insikt att en sådan skada sannolikt skulle uppkomma."
Andra stycket utgår.
 1. Artikel 43 CIV
Rubriken kompletteras enligt följande:
"Omräkning och ränta på ersättning"
En ny § 1 med följande lydelse införs:
"§ 1 När beräkning av skadestånd medför omräkning av belopp som anges i utländska valutor, skall omräkningen ske efter den kurs som gäller den dag och på den ort där betalning av skadeståndet äger rum".
§§ 1, 2, 3 och 4 blir §§ 2, 3, 4 och 5.
 1. Artikel 53 CIV
Texten i § 1 första stycket ändras enligt följande:
"§ 1 Rätten till sådan talan som grundas på järnvägens ansvarighet i fall då resande dödas eller skadas går förlorad, om inte den som har rätt till ersättning inom sex månader från det han fick kännedom om skadan lämnar meddelande om skadefallet till någon av de järnvägar hos vilka ett anspråk kan framställas enligt artikel 49 § 1."
 1. Artikel 55 CIV
Texten i § 2 andra stycket kompletteras enligt följande:
"Preskriptionstiden är dock två år i fråga om en fordran som avser skada som järnvägen orsakat genom handling eller underlåtenhet antingen i avsikt att vålla en sådan skada eller hänsynslöst och med insikt att en sådan skada sannolikt skulle uppkomma."
Texten under a) och b) utgår.
Artikel III Ändringar rörande de enhetliga rättsreglerna CIM
 1. Artikel 1 CIM
Slutet av texten i § 1 kompletteras enligt följande:
"§ 1 Med förbehåll... i fördraget samt, i förekommande fall, på likställd befordran enligt artikel 2, § 2 andra stycket i fördraget."
 1. Artikel 18 CIM
Texten förenklas enligt följande:
"Avsändaren är ansvarig för att de uppgifter som genom hans försorg har förts in i fraktsedeln är riktiga. Han är ansvarig för alla följder av att dessa uppgifter är oriktiga, otydliga, ofullständiga eller införda på något annat ställe än i det utrymme som är avsett för varje uppgift."
Sista meningen utgår.
 1. Artikel 40 CIM
I § 2 utgår följande:
", med förbehåll för den begränsning som anges i artikel 45".
§ 4 utgår.
 1. Artikel 43 CIM
Texten i § 1 ändras enligt följande:
"§ 1 Om skada, däri inbegripet skada på godset, har uppstått till följd av att leveransfristen har överskridits, skall järnvägen betala skadestånd, som inte får överskrida ett belopp som motsvarar fyra gånger befordringsavgiften."
 1. Artikel 44 CIM
Rubriken ändras enligt följande:
"Förlust av rätten att åberopa ansvarsbegränsning"
Texten i första stycket ändras enligt följande:
"Den ansvarsbegränsning som avses i artiklarna 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 och 46 tillämpas inte om det visas att järnvägen orsakat skadan genom handling eller underlåtenhet antingen i avsikt att vålla en sådan skada eller hänsynslöst och med insikt att en sådan skada sannolikt skulle uppkomma."
Texten i andra stycket utgår.
 1. Artikel 47 CIM
Rubriken ändras enligt följande:
"Omräkning och ränta på ersättning"
Artikel 47 kompletteras med en ny § 1 med följande lydelse:
"§ 1 När beräkning av skadestånd medför omräkning av belopp som anges i utländska valutor, skall omräkningen ske efter den kurs som gäller den dag och på den ort där betalningen av skadeståndet äger rum."
§§ 1, 2 och 3 blir §§ 2, 3 och 4.
 1. Artikel 58 CIM
Texten i § 1 c) kompletteras enligt följande:
"c) avser skada som järnvägen orsakat genom handling eller underlåtenhet antingen i avsikt att vålla en sådan skada eller hänsynslöst och med insikt att en sådan skada sannolikt skulle uppkomma."
Texten i § 1 d) utgår.
Bokstaven e) blir bokstaven d).

Slutbestämmelser

Artikel IV Undertecknande, ratifikation, godtagande, godkännande
§ 1 Fram till den 30 juni 1990 är protokollet öppet för undertecknande i Bern hos den schweiziska regeringen, som är depositarie, av de stater som har inbjudits till den andra generalförsamlingen med Mellanstatliga organisationen för internationell järnvägstrafik (OTIF).
§ 2 I enlighet med bestämmelserna i artikel 20, § 1 i COTIF skall detta protokoll ratificeras, godtas eller godkännas. Ratifikations-, godtagande- eller godkännandeinstrument deponeras snarast möjligt hos depositarien.
Artikel V Ikraftträdande
Besluten i detta protokoll träder i kraft den första dagen i den tolfte månaden efter den månad under vilken depositarien har notifierat medlemsstaterna om deponering av det instrument genom vilket villkoren i artikel 20, § 2 i COTIF har uppfyllts.
Artikel VI Anslutning
De stater som har inbjudits till OTIF:s andra generalförsamling men inte har undertecknat detta protokoll inom den frist som anges i artikel IV § 1 kan ansluta sig till detta genom att deponera ett anslutningsinstrument hos depositarien.
Artikel VII Förhållande mellan COTIF och protokollet
Endast stater som är parter i COTIF kan bli parter i detta protokoll.
Artikel VIII Protokollstexter
Detta protokoll har upprättats och undertecknats på franska språket.
Till den franska texten har fogats officiella översättningar till de arabiska, engelska, italienska, nederländska och tyska språken.
Endast den franska texten är giltig.
Till bekräftelse härav har undertecknade, av sina regeringar vederbörligen befullmäktigade ombud undertecknat detta protokoll.
Som skedde i Bern den 20 december 1990 i ett enda originalexemplar på franska språket, vilket exemplar skall förvaras i Schweiziska Edsförbundets arkiv. En med detta exemplar överensstämmande, bestyrkt kopia skall överlämnas till varje stat som är part. Lag (1993:1477).
Bilaga till beslutsprotokoll
Förteckning över de stater som varit närvarande vid generalförsamlingens möte:
Medlemsstater i OTIF
Belgien Bulgarien Danmark Finland Frankrike Förbundsrepubliken Tyskland Grekland Iran Irland Italien Jugoslavien Lichtenstein Luxemburg Marocko Monaco Norge Nederländerna Polen Rumänien Schweiz Spanien Storbritannien Sverige Syrien Tjeckoslovakien Tunisien Turkiet Ungern Österrike Lag (1993:1477).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1985:193) om internationell järnvägstrafik

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 maj 1985. Genom lagen upphävs
  1. lagen (1974:744) om verkställighet av utländsk dom som meddelats enligt vissa internationella järnvägsfördrag m.m.,
  2. kungörelsen (1974:748) om internationell järnvägstransport.
  I fråga om en dom eller fordran som grundas på något av de fördrag som avses i de upphävda författningarna eller i övergångsföreskrifterna till den upphävda lagen tillämpas dock äldre bestämmelser.
  Förarbeten
  Prop. 1984/85:33
  Ikraftträder
  1985-05-01

Lag (1990:1167) om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:43
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1991:167) om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik

Lag (1991:1523) om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1992. Lagen gäller endast sådana ändringar som revisionsutskottet har beslutat efter ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:43
  Omfattning
  ny 3 a §
  Ikraftträder
  1992-01-01

Lag (1993:1477) om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:22, Prop. 1993/94:16, Bet. 1993/94:LU5
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§
  Ikraftträder
  1996-11-01

Lag (1995:368) om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:198, Prop. 1994/95:111, Bet. 1994/95:LU17
  Omfattning
  ändr. 2, 3 §§; nya 2 a §, bil. 4, 5
  Ikraftträder
  1995-05-01

Lag (1995:369) om ändring i lagen (1993:1477) om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:198, Prop. 1994/95:111, Bet. 1994/95:LU17
  Omfattning
  ändr. 1, 2, 3 §§ i 1993:1477; nuvarande bil. 4 betecknas bil. 6; nya bil. 4, 5 till 1993:1477

Förordning om ikraftträdande av lagen (1993:1477) om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik

  Omfattning
  ikrafttr. av 1993:1477

Lag (2010:1236) om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik

Förarbeten
Rskr. 2010/11:7, Prop. 2009/10:222, Bet. 2010/11:SfU4
Omfattning
ändr. 2 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2014:924) om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.
 2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i hovrätten före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:380, Prop. 2013/14:219, Bet. 2013/14:CU27
Omfattning
ändr. 5, 6 §§
Ikraftträder
2015-01-10

Lag (2014:1351) om ändring i lagen (1985:193) om internationell järnvägstrafik

Förarbeten
Rskr. 2014/15:5, Prop. 2013/14:239, Bet. 2014/15:CU3
Omfattning
ny 1 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Ändring, SFS 2015:338

Omfattning
upph.