Upphävd författning

Lag (1987:560) om skatteutjämningsavgift

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1987-07-01
Ändring införd
SFS 1987:560 i lydelse enligt SFS 1993:1656
Ikraft
1987-07-01
Upphäver
Lag (1985:533) om skatteutjämningsavgift
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
4 § har upphävts genom lag (1992:673).
5 § har upphävts genom lag (1989:605).

6 §  Ändras rikets indelning i landsting eller kommuner, beräknas skatteutjämning savgift på grundval av den indelning som gäller vid ingången av året. Lag (1992:673).

7 §  Skattemyndigheten fastställer skatteutjämningsavgift och tillställer sen ast den 25 januari landsting uppgift om avgiftens belopp för året.

[S2]Skattemyndigheten skall senast den 10 september lämna landsting uppgift om uppsk attad skatteutjämningsavgift för nästa år. Lag (1992:673).

8 §  Skatteutjämningsavgiften skall betalas med en tolftedel varje månad under år et genom avräkning med lika belopp vid varje utbetalning av landstingsskatt enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämm elser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m. m. Är avgiften inte uträknad vid avräkningstillfällena i månaderna januari och februari, får avräkning ske med ett uppskattat belopp. Om något av de belopp som avräknas i månaderna januari och februari inte motsvarar en tolftedel av landstingets avgift, skall den jämkning som föranleds av detta ske i fråga om de t belopp som avräknas i mars månad.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1987:560) om skatteutjämningsavgift

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987 och tillämpas första gången i fråga om skatteutjämningsavgift för år 1988.
  2. Avgiftsunderlaget för år 1988 skall justeras på det sätt som anges i 1 c § lagen (1982:221) med särskilda bestämmelser om det kommunala skatteunderlaget m. m.
  3. Genom lagen upphävs lagen (1985:533) om skatteutjämningsavgift. Den upphävda lagen tillämpas dock alltjämt i fråga om skatteutjämningsavgift för åren 1986 och 1987.
  Förarbeten
  Prop. 1986/87:100
  Ikraftträder
  1987-07-01

Lag (1989:605) om ändring i lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1989 och tillämpas första gången i fråga om skatteutjämningsavgift för år 1990.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:150
  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 2, 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1989-07-01

Lag (1990:397) om ändring i lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 januari 1991. Bestämmelsen i 2 § tillämpas första gången i fråga om skatteutjämningsavgift för år 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:74
  Omfattning
  ändr. 2, 7, 9 §§
  Ikraftträder
  1991-01-01

Lag (1990:610) om ändring i lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1990 och tillämpas första gången i fråga om skatteutjämningsavgift för år 1991.
  Förarbeten
  Prop. 1989/90:100
  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Lag (1991:1035) om ändring i lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1991 och tillämpas första gången i fråga om skatteutjämningsavgift för år 1992.
  Förarbeten
  Prop. 1990/91:100
  Omfattning
  ändr. 3, 4 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Lag (1992:673) om ändring i lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992 och tillämpas första gången i fråga om skatteutjämningsavgift för landsting för år 1993.
  Förarbeten
  Prop. 1991/92:150
  Omfattning
  upph. 4 §; ändr. 1, 3, 6, 7, 8, 9 §§
  Ikraftträder
  1992-07-01

Lag (1993:1656) om upphävande av lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift

  Övergångsbestämmelse

  Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1987:560) om skatteutjämningsavgift skall upphöra att gälla vid utgången av år 1993. Den upphävda lagen tillämpas dock fortfarande för år 1993 och tidigare år.
  Förarbeten
  Prop. 1993/94:75, Bet. 1993/94:SoU14
  Omfattning
  upph.