Inledande bestämmelser

1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter för tillämpningen av yrkestrafiklagen (1988:263).

2 §  Ytterligare föreskrifter om internationell yrkesmässig trafik finns i kungörelsen (1974:681) om internationella vägtransporter.

[S2]Den som har tillstånd till cabotagetrafik i Sverige enligt överenskommelse med annan stat får bedriva denna trafik utan tillstånd enligt yrkestrafiklagen (1988:263). 12 § denna förordning skall inte tillämpas på trafiken.

[S3]Tillståndet till cabotagetrafik skall medföras i fordonet och på anmodan uppvisas för polisman eller tulltjänsteman.

[S4]Generaltullstyrelsen utövar tillsyn över att sådan trafik om avses i andra stycket bedrivs enligt gällande bestämmelser. Förordning (1991:1723).

3 §  Som yrkesmässig trafik anses inte

 1. a) transport av passagerare till eller från bilförarens egen arbetsplats, skola eller annan lokal för utbildning, om transporten sker med en bil med totalvikt av högst 3,5 ton,
  1. transport med personbil av skolelever mellan bostad och skola eller del av sådan transportsträcka, om transporten utförs av förälder eller annan anhörig till någon av eleverna,
  2. transport av röstande till eller från val- eller omröstningslokal på valdag eller på dag för folkomröstning,
 2. transport med utryckningsfordon,
 3. transport av döda,
 4. transport av snö, is och sand i samband med snöröjning,
 5. transport som endast avser renhållning,
 6. transport som endast gäller bärgning eller bogsering av fordon med bilar som är särskilt inrättade för sådana ändamål,
 7. a) transport av mjölk, mjölkprodukter och ägg,
  1. transport av slaktdjur till slakterier,
  2. transport av sockerbetor, potatis, grönsaker, frukt och bär till förädlingsindustrier och transport från dessa industrier av biprodukter som uppkommit vid bearbetningen av de nämnda produkterna,
  3. transport med traktortåg i jordbruket och skogsbruket av produkter från eller förnödenheter för dessa näringar.

Ansökan om tillstånd

4 §  En ansökan om trafiktillstånd skall vara skriftlig. Den skall innehålla

 1. uppgift om vilken trafik som ansökan avser,
 2. uppgift om sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, postadress och telefonnummer samt folkbokföringsort eller, för juridisk person, den ort där ledningen finns, om dessa uppgifter inte framgår av postadressen,
 3. om sökanden är en juridisk person, uppgifter i de hänseenden som avses i 2 om den som skall vara trafikansvarig och de övriga personer som prövningen enligt 6 § andra stycket yrkestrafiklagen (1988:263) skall avse. Förordning (1993:1638).

4 a §  Till en ansökan som avses i 4 § skall bifogas

 1. handlingar som styrker att de i 4 §2 och 3 angivna personerna inte är försatta i konkurs eller underkastade näringsförbud och inte heller har förvaltare enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken,
 2. intyg om yrkesmässig kompetens enligt 5 a § för de personer som denna prövning skall avse,
 3. handlingar som styrker sökandens ekonomiska förhållanden enligt 5 b §.

[S2]Om de i 4 §2 och 3 angivna personerna är utländska medborgare utan hemvist i Sverige skall, förutom handlingar motsvarande vad som sägs i första stycket, även utredning om god vandel ges in. I sådana fall skall som tillräcklig utredning godtas utdrag ur behörig myndighets register eller intyg som är utfärdat av behörig myndighet eller organ i det land där utlänningen är medborgare eller har sitt hemvist.

[S3]Tillståndsmyndighet för sökande som inte är folkbokförd i Sverige eller, om sökanden är en juridisk person där företagets ledning finns utanför Sverige, är länsstyrelsen i Stockholms län. Förordning (1993:1638).

5 §  Ansökan om tillstånd till linjetrafik skall innehålla uppgifter om linjesträckningen och övriga uppgifter av betydelse för skadlighets- prövningen enligt 8 § yrkestrafiklagen (1988:263).

Tillståndsprövningen

5 a §  Kravet på yrkeskunnande i 6 § yrkestrafiklagen (1988:263) skall anses uppfyllt av den som blivit godkänd vid ett av Vägverket anordnat skriftligt prov för utövare av sådan yrkesmässig trafik inom och utom Sverige som ansökan om trafiktillståndet avser.

[S2]Den som kan styrka att han har genomgått viss gymnasieutbildning eller annan högre utbildning med godkänt betyg i ett visst eller vissa ämnen som ingår i provet som avses i första stycket, får av tillståndsmyndigheten medges dispens från att avlägga provet i ett sådant ämne.

[S3]Tillståndsmyndigheten får medge undantag från första stycket för den som kan styrka minst fem års praktisk erfarenhet som trafikansvarig eller på företagsledningsnivå i ett transportföretag, under förutsättning att personen i fråga bedöms ha fått tillräcklig erfarenhet av sådan yrkesmässig trafik som ansökan avser.

[S4]Vägverket skall som bevis för att kravet på yrkeskunnande är uppfyllt utfärda ett intyg om yrkesmässig kompetens för trafik av visst slag inom och utom Sverige. Förordning (1993:1638)

5 b §  Vid prövningen enligt 6 § yrkestrafiklagen (1988:263) av sökandens ekonomiska förhållanden skall följande gälla:

 1. Den som ansöker om trafiktillstånd skall ha tillgång till tillräckliga ekonomiska resurser för att på ett tillbörligt sätt starta och driva företaget.
 2. Bedömningen av de ekonomiska resurserna skall främst inrikta sig på företagets likviditet och soliditet i förekommande fall baserad på företagets årsbokslut varvid tillståndsmyndigheten skall beakta
  • tillgängliga medel inräknat bankmedel,
  • möjligheter till överdrag och lån,
  • alla tillgångar inräknat egendom som sökanden kan utnyttja som säkerhet,
  • kostnader inräknat inköpskostnader eller första betalningar för fordon, lokaler, anläggningar och utrustning, samt
  • rörelsekapital.
 3. Vid prövningen enligt 2, skall som ett minsta krav gälla att sökanden skall förfoga över ett kapital och reserver om minst 30 000 kr per fordon eller 1 500 kr per ton av högsta tillåtna vikt för fordon som avses användas vid godstrafik respektive 1 500 kr per sittplats i fordon som avses användas vid persontrafik, beroende på vilket belopp som är lägst.

[S2]Om den sökande inte kunnat visa att företaget uppfyller kravet på ekonomiska resurser enligt första stycket får tillståndsmyndigheten som bevis på sådana resurser godta bekräftelse eller försäkran av en bank eller något motsvarande kvalificerat institut. Sådan bekräftelse eller försäkran får lämnas i form av en bankgaranti eller i annan liknande form. Förordning (1993:1638).

Ärendenas handläggning

6 §  Trafikhuvudmän samt trafikföretag som driver järnvägstrafik skall ges tillfälle att yttra sig över en ansökan om linjetrafiktillstånd om de berörs av trafiken.

[S2]Tillståndsmyndigheten får begära in de uppgifter som behövs för att pröva en ansökan om trafiktillstånd och om särskild förarlegitimation enligt 14 a § yrkestrafiklagen (1988:263).

[S3]Föreskrifter om länsstyrelsens inhämtande av uppgifter ur Rikspolisstyrelsens polisregister och om personutredning enligt denna förordning beslutas av Rikspolisstyrelsen efter samråd med Vägverket. Förordning (1994:1123).

Trafiktillstånd

7 §  Ett trafiktillstånd skall innehålla

 1. uppgifter om tillståndshavaren,
 2. uppgifter om den trafik som tillståndet avser,
 3. uppgifter om villkor som gäller för trafiken, samt
 4. om tillståndshavaren är en juridisk person, uppgift om vem som är trafikansvarig och vilka som i övrigt prövats enligt 6 § andra stycket yrkestrafiklagen (1988:263).

[S2]Tillståndet skall vidare innehålla upplysningar om innehållet i 8, 12 och 12 c §§ och en påminnelse om under vilka förutsättningar tillståndet kan komma att återkallas. Förordning (1993:1638).

Utbyte av trafikansvarig m.fl.

8 §  Tillståndshavaren är skyldig att anmäla till tillståndsmyndigheten om utbyte sker av den som är trafikansvarig eller av någon annan som lämplighetsprövningen skall avse.

9 §  Vad som föreskrivits om ansökan om tillstånd och prövning av en sådan ansökan gäller i tillämpliga delar anmälan enligt 8 § och prövningen med anledning av en sådan anmälan.

Omprövning av linjetrafiktillstånd

10 §  En framställning från statens järnvägar eller en trafikhuvudman om omprövning av linjetrafiktillstånd skall vara skriftlig. I framställningen skall anges skälen för denna. Den får ges in till tillståndsmyndigheten tidigast två år före utgången av en sådan löpande tidsperiod som avses i 11 § yrkestrafiklagen (1988:263).

11 §  Vad som föreskrivits om handläggningen av ärenden om trafiktillstånd skall i tillämpliga delar gälla ärenden om omprövning av tillstånd till linjetrafik.

Återkallelse av tillstånd

11 a §  Ett tillstånd skall alltid återkallas enligt 15 § yrkestrafik- lagen (1988:263) om en tillståndshavare, trafikansvarig eller någon annan person som prövats enligt 6 § andra stycket yrkestrafiklagen

 1. har dömts för allvarliga brott, inräknat ekonomiska brott,
 2. har dömts för allvarliga eller upprepade överträdelser av
  • yrkestrafiklagen, denna förordning, kungörelsen (1974:681) om internationella vägtransporter eller föreskrifter som har meddelats med stöd av dessa författningar,
  • författningar eller föreskrifter om vägtransporter, särskilt bestämmelser om förares kör- och vilotider, fordons vikt och mått, trafiksäkerhet eller fordons utrustning och beskaffenhet, eller
  • bestämmelser i författningar om löne- och anställningsförhållanden i branschen,
 3. på väsentligt sätt underlåtit att fullgöra sina skyldigheter mot det allmänna vad avser betalning av skatter och avgifter, eller
 4. på grund av andra omständigheter av betydelse inte längre bedöms lämplig att driva yrkesmässig trafik.

[S2]Om ett trafiktillstånd återkallas på grund av någon av dessa omständigheter skall en tid på lägst tre och högst fem år bestämmas, under vilken den prövade skall anses olämplig att driva yrkesmässig trafik. Förordning (1993:1638).

11 b §  I fråga om aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska eller ideella föreningar får ett ärende om återkallelse av trafiktillstånd enligt 17 § yrkestrafiklagen (1988:263) inte avgöras utan att tillståndshavaren getts skälig tid att byta ut en person vars lämplighet är under omprövning. Godkänns inte heller den nya personen skall tillståndet återkallas. Förordning (1993:1638).

Förutsättningar för yrkesmässig trafiks bedrivande

12 §  Innan ett fordon får användas i yrkesmässig trafik enligt ett trafiktillstånd, skall en skriftlig anmälan om fordonet lämnas till tillståndsmyndigheten. Anmälan behöver dock inte göras i fråga om släpvagnar. Om det finns särskilda skäl, får tillståndsmyndigheten för viss trafik medge att fordon får användas enligt tillståndet utan att vara anmälda. Förordning (1994:1459).

12 a §  En anmälan enligt 12 § skall innehålla uppgift om fordonets registreringsnummer. Till anmälningshandlingarna skall i förekommande fall bifogas

 1. för ett fordon som innehas med nyttjanderätt, en kopia av kontraktet,
 2. för ett fordon som är registrerat i en främmande stat, ett registreringsbevis enligt 5 § förordningen (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige, samt
 3. när antalet fordon som skall användas enligt trafiktillståndet utökas, kompletterande utredning om ekonomiska förhållanden. Förordning (1994:1459).

12 b §  Tillståndsmyndigheten skall kontrollera att det fordon som anmälts enligt 12 § uppfyller de villkor om registrering och om beskaffenhet och utrustning som föreskrivs i bilregisterkungörelsen (1972:599), fordonskungörelsen (1972:595) och förordningen (1987:27) om fordon i internationell vägtrafik i Sverige för den fordonstyp och det trafikslag som trafiktillståndet avser samt att tillståndshavaren är ägare eller har nyttjanderätt till fordonet.

[S2]Vid en utökning av det antal fordon som skall användas enligt ett trafiktillstånd skall tillståndsmyndigheten pröva att förutsättningarna enligt 5 b § 3 är uppfyllda samt vid taxitrafik även i övrigt pröva tillståndshavarens lämplighet enligt 6 § yrkestrafiklagen (1988:263). Tillståndshavarens yrkeskunnande skall därvid inte omprövas. Någon ny lämplighetsprövning behöver inte heller göras om en sådan prövning nyligen genomförts eller om en lämplighetsprövning av andra skäl framstår som obehövlig. Förordning (1994:1459).

12 c §  Om ett fordon, för vilket anmälan gjorts enligt 12 §, avses ändras så att det inte längre uppfyller villkoren enligt 12 b § första stycket eller om fordonet inte längre avses användas enligt trafiktillståndet, skall tillståndshavaren anmäla detta till tillståndsmyndigheten innan fordonet ändras eller tas i bruk för annan trafik. Förordning (1994:1459).

12 d §  Kravet på yrkeskunnande för att erhålla särskild förarlegitimation enligt 14 a § yrkestrafiklagen (1988:263) skall anses uppfyllt av den som blivit godkänd vid ett av Vägverket anordnat skriftligt prov. Vägverket får därvid för förare som är folkbokförda i visst län föreskriva att provet även skall avse lokalkännedom.

[S2]Vägverket får medge undantag från kravet enligt första stycket för den som kan styrka minst fem års praktisk erfarenhet som förare av fordon i yrkesmässig trafik för persontransporter, under förutsättning att föraren genom detta arbete bedöms ha fått tillräcklig erfarenhet av taxitrafik.

[S3]Förarlegitimationen skall medföras vid färd i taxitrafik och skall därvid hållas väl synlig för passagerarna. Förarlegitimationen skall på tillsägelse uppvisas för bilinspektör eller polis. Förordning (1994:1459).

12 e §  Förarlegitimation enligt 14 a § yrkestrafiklagen (1988:263) utfärdas av Vägverket sedan sökanden undertecknat ett underlag som skall innehålla ett välliknande fotografi av honom eller henne.

[S2]Har förarlegitimationen återkallats skall innehavaren efter anmaning överlämna legitimationen till Vägverket.

[S3]I fråga om förlustanmälan och förnyelse av förarlegitimation gäller vad som sägs i 23--30 §§körkortsförordningen (1977:722) i tillämpliga delar. Förordning (1994:1459).

12 f §  Den som har tillstånd till taxitrafik skall på ett tydligt sätt ange den taxa som han tillämpar.

[S2]Föreskrifter om informationens utformning meddelas av Vägverket. En länsstyrelse får meddela föreskrifter om informationens närmare utformning efter samråd med Vägverket. Förordning (1996:413).

Underrättelseskyldighet

13 §  En kopia av beslut om trafiktillstånd samt ändring eller återkallelse av ett tillstånd skall sändas till dem som anges nedan.

[S2]________________________________________________________________________ Tillståndet gäller Kopian sänds till ________________________________________________________________________

Godstrafik, taxitrafik och beställningstrafik med bussPolismyndighet på den ort där sökanden är folkbokförd eller, om sökanden är en juridisk person, den ort där företagets ledning finns
LinjetrafikDen polismyndighet som tillståndsmyndigheten anser bör underrättas
Länsstyrelsen i annat län som berörs av trafiken
De som tillståndsmyndigheten enligt 6 § andra stycket har begärt yttrande från
----------------------------------------------------------------------- Förordning (1991:795).

14 §  Om en länsstyrelse eller någon annan myndighet anser att det finns anledning att tilldela en tillståndshavare en varning eller återkalla hans tillstånd, skall detta anmälas till den myndighet som har gett tillståndet. I fråga om trafik som avses i 2 § andra stycket skall anmälan ske till Generaltullstyrelsen.

[S2]Om det finns anledning att anta att överträdelser har skett i trafikutövningen skall länsstyrelserna, Vägverket och Generaltullstyrelsen anmäla detta till vederbörande polis- eller åklagarmyndighet. Förordning (1992:1387).

15 §  När en domstol har dömt någon som har tillstånd till yrkesmässig trafik för brott mot yrkestrafiklagen (1988:263) eller denna förordning eller när en högre rätt har avgjort ett mål i vilket en sådan fråga har prövats, skall en kopia av domen eller beslutet genast sändas till den myndighet som har gett tillståndet. I fråga om trafik som avses i 2 § andra stycket skall kopia skickas till generaltullstyrelsen. Förordning (1991:1723).

Övrigt

16 §  Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 2 § tredje stycket, 8 §, 12 §, 12 c §, 12 d § tredje stycket, 12 f § första stycket eller mot en föreskrift som har meddelats med stöd av 12 f § andra stycket döms till penningböter. Förordning (1996:413).

17 §  Vägverket, som är central tillsynsmyndighet på yrkestrafikområdet, får meddela föreskrifter för verkställigheten av denna förordning. Vägverket får även meddela föreskrifter om användningen av taxameter som nämns i 13 a § fordonskungörelsen (1972:595). Förordning (1994:66).

17 a §  Förordningen (1972:648) med taxa för Vägverket gäller för Vägverkets prövning av ansökan om tillstånd och dispens enligt yrkestrafiklagen (1988:263) eller denna förordning.

[S2]Avgift tas ut för länsstyrelsers prövning av sådan ansökan i de fall som framgår av tredje stycket.

[S3]För ansökningsavgiftens storlek m. m. gäller bestämmelserna i 9--14 §§ avgiftsfö rordningen (1992:191), varvid följande avgiftsklasser tillämpas:

ÄrendeslagAvgiftsklasser
Tillstånd till yrkesmässig trafik enligt 4 § första meningen yrkestrafiklagen Godkännande av viss person som trafikansvarig enligt 5 § tredje stycket yrkestrafiklagen Dispens enligt 12 § andra stycket denna förordning Förordning (1992:1387).3 2 2

17 b §  Om ett särskilt intyg i fråga om lämpligheten att yrkesmässigt bedriva person- eller godstransporter på väg begärs för att en svensk näringsidkare skall få etablera sig i ett annat land, skall ett sådant intyg efter prövning utfärdas av länsstyrelsen i det län där sökanden är folkbokförd eller, om sökanden är en juridisk person, där företagets ledning finns. Förordning (1993:1638).

18 §  Ett beslut enligt yrkestrafiklagen (1988:263) och denna förordning gäller omedelbart. Ett beslut om återkallelse av trafiktillstånd gäller dock inte förrän beslutet har vunnit laga kraft, om det inte föreligger särskilda skäl att bestämma annat.

18 a §  Beslut i fråga om skriftliga prov som avses i 5 a och 12 d §§ får inte överklagas. Förordning (1994:1459).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Yrkestrafikförordning (1988:1503)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.
  2. Genom förordningen upphävs
   1. yrkestrafikförordningen (1979:871),
   2. Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:368) om undantag från vissa bestämmelser i förordningen (1940:910) ang. yrkesmässig automobiltrafik m.m.,
   3. Kungl. Maj:ts kungörelse (1968:462) med vissa bestämmelser om kompletteringstrafik med personbil,
   4. förordningen (1975:433) om taxor för postverkets busslinjetrafik.
  3. I fråga om tillstånd till taxitrafik gäller, utöver vad som föreskrivs i den nya förordningen, följande till utgången av juni 1990.
   1. Vad som sägs i denna förordning om tillstånd till taxitrafik gäller också i fråga om överlåtelse av ett sådant tillstånd.
   2. En ansökan om tillstånd skall, utöver vad som anges i 4 §, innehålla uppgift om det antal fordon som skall användas i rörelsen, det högsta antal passagerare som avses kunna transporteras i varje fordon och förslag till område inom vilket trafiken huvudsakligen skall bedrivas (trafikområde). Om ett tillstånd skall överlåtas på någon annan, skall det avtal som kan ha upprättats om överlåtelsen ges in tillsammans med ansökan om medgivande till överlåtelsen.
   3. Länsstyrelsen bör ge sådana kommuner, trafikhuvudmän, sammanslutningar av utövare av yrkesmässig trafik och fackliga organisationer, som kan komma att beröras av trafiken, tillfälle att yttra sig.
   4. När frågan om medgivande till överlåtelse prövas skall länsstyrelsen ta hänsyn till skälen och villkoren för överlåtelsen.
   5. Länsstyrelsen får i samband med att tillstånd ges närmare bestämma trafikeringspliktens omfattning. Länsstyrelsen skall, om inte särskilda skäl föranleder annat, ange omfattningen av trafiken i en plan för varje trafikområde (kommenderingsplan).
   6. Tillståndshavare får utföra trafiken inom ett trafikområde. Trafiken får också utföras utanför trafikområdet om beställningen har tagits emot av eller meddelats fordonets förare inom trafikområdet. Om fordonets förare har meddelats beställningen genom kommunikationsradio, får körningen också utföras under förutsättning att basradion finns i trafikområdet.
  Om en beställd körning har avslutats utanför trafikområdet, skall fordonet så snart som möjligt föras tillbaka dit. Under färden tillbaka får dock passagerare tas upp för transport till trafikområdet eller till ort som passeras på vägen dit.
  1. Länsstyrelsen får bestämma om uppställningsplats för ett fordon inom trafikområdet. Om uppställningsplats har bestämts, får ett fordon inte ställas upp på annan plats i avvaktan på köruppdrag.
  2. Ett trafiktillstånd skall innehålla villkor om det högsta antal fordon som får användas i trafiken och det högsta antal passagerare som får transporteras med varje fordon. Tillståndet skall även innehålla uppgift om trafikområde och, i förekommande fall, uppgift om uppställningsplats.
  3. Länsstyrelsen får medge undantag från bestämmelserna om trafikområde och uppställningsplats, om det behövs för att tillgodose ett tillfälligt behov av taxitransporter inom ett visst område.
  4. Länsstyrelsen får bestämma att tillståndshavare måste ansluta sig till en sådan förening, som har godkänts av länsstyrelsen och som har till syfte att ha hand om gemensamma uppgifter i fråga om trafiken.
  5. Tillståndshavare skall vara anslutna till en beställningscentral, som är gemensam för ett eller flera trafikområden. Om det finns särskilda skäl får länsstyrelsen medge undantag från denna skyldighet.
  6. För taxitrafik skall det finnas en taxa. Taxan skall ange de högsta avgifter för persontransporter som får tas ut i trafiken (maximiavgifter). Om särskilda skäl föreligger får taxan utgöras av fasta avgifter. Frågan om fastställelse av taxa prövas av transportrådet.
  Om det finns särskilda skäl skall därvid yttranden inhämtas från sådana länsstyrelser, trafikhuvudmän, kommuner, trafikföretag och sammanslutningar av utövare av yrkesmässig trafik som kan komma att beröras av trafiken.
  1. Den som bryter mot bestämmelserna i f) andra stycket och g) andra meningen skall dömas till böter.
  2. Kopia av ett beslut om taxitillstånd skall, i stället för vad som föreskrivs i 13 §, sändas till polismyndigheten i den eller de kommuner som ligger inom trafikområdet. Detsamma gäller om beslutet avser en ändring av ett tidigare meddelat tillstånd eller om återkallelse av ett taxitillstånd.
  3. Beslut om tillstånd till taxitrafik skall kungöras i ortstidning.
  Tiden för att överklaga ett sådant beslut skall räknas från den dag då beslutet har kungjorts i ortstidningen.
  1. Om det i en lag eller någon annan författning hänvisas till en föreskrift som har ersatts med en bestämmelse i denna förordning, skall hänvisningen i stället avse den nya bestämmelsen.
  2. Under år 1994 gäller att kravet på yrkeskunnande enligt 6 § yrkestrafiklagen (1988:263) får uppfyllas med tillämpning av äldre föreskrifter. Utbildning enligt dessa föreskrifter måste dock vara avslutad före den 1 november 1994. Förordning (1994:908).
  3. Under år 1994 skall bestämmelserna i 5 b § inte tillämpas för den som enbart driver trafik inom landet och som vid en ansökan som avses i 4 § eller vid anmälan med anledning av en utökning av det antal fordon som skall användas enligt ett trafiktillstånd på heder och samvete uppger att han under den angivna tiden enbart skall bedriva sådan trafik. Förordning (1994:66).
  Ikraftträder
  1989-01-01

Förordning (1991:795) om ändring i yrkestrafikförordningen (1988:1503)

  Förarbeten
  Prop. 1990/91:153
  Omfattning
  ändr. 4, 6, 13 §§
  Ikraftträder
  1991-07-01

Förordning (1991:1723) om ändring i yrkestrafikförordningen (1988:1503)

  Omfattning
  ändr. 2, 14, 15, 16, 17 §§
  Ikraftträder
  1992-01-01

Förordning (1992:368) om ändring i yrkestrafikförordningen (1988:1503)

  Omfattning
  ny 17 a §
  Ikraftträder
  1992-07-01

Förordning (1992:1387) om ändring i yrkestrafikförordningen (1988:1503)

Förordning (1993:1159) om ändring i förordningen (1992:1387) om ändring i yrkestrafikförordningen (1988:1503)

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1992:1387

Förordning (1993:1638) om ändring i yrkestrafikförordningen (1988:1503)

  Omfattning
  nuvarande 12 a § betecknas 12 d §; ändr. 4, 7, 12, 16, 17 §§; nya 4 a, 5 a, 5 b, 11 a, 11 b, 12 a, 12 b, 12 c, 17 b §§, rubr. närmast före 5 a, 11 a §§
  Ikraftträder
  1994-01-01

Förordning (1994:29) om ändring i yrkestrafikförordningen (1988:1503)

  Omfattning
  ny 5 p övergångsbest. till 1988:1503
  Ikraftträder
  1994-03-01

Förordning (1994:66) om ändring i yrkestrafikförordningen (1988:1503)

  Omfattning
  ändr. 12, 12 a, 12 b, 12 c, 17 §§, ny 6 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1994-03-15

Förordning (1994:908) om ändring i yrkestrafikförordningen (1988:1503)

  Omfattning
  ändr. 5 p övergångsbest.
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1123) om ändring i yrkestrafikförordningen (1988:1503)

  Omfattning
  ändr. 6 §; ny 12 e §
  Ikraftträder
  1994-08-01

Förordning (1994:1124) om ändring i förordningen (1992:1387) om ändring i yrkestrafikförordningen (1988:1503

  Omfattning
  ändr. 12 d, 16 §§ i 1992:1387

Förordning (1994:1125) om ändring i förordningen (1993:1159) om ändring i förordningen (1992:1387) om ändring i yrkestrafikförordningen (1988:1503)

  Omfattning
  ändr. ikrafttr.best. till 1993:1159

Förordning (1994:1459) om ändring i yrkestrafikförordningen (1988:1503)

  Omfattning
  upph. 12, 12 a, 12 b, 12 c, 12 d, 12 e, 16 §§; nya 12, 12 a, 12 b, 12 c, 12 d, 12 e, 16, 18 a §§
  Ikraftträder
  1995-01-02

Förordning (1996:413) om ändring i yrkestrafikförordningen (1988:1503)

  Omfattning
  ändr. 16 §; ny 12 f §
  Ikraftträder
  1996-07-01

Ändring, SFS 1998:779

Omfattning
upph.