Upphävd författning

Förordning (1988:815) med instruktion för den statliga skoladministrationen;

Departement
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1988-06-02
Ändring införd
SFS 1988:815 i lydelse enligt SFS 1991:1121
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1981:1371) med instruktion för den statliga skoladministrationen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
/r3/ Den statliga skoladministrationen

1 §  Med den statliga skoladministrationen avses i denna förordning skolöverstyrelsen och länsskolnämnderna.

[S2]Skolöverstyrelsen är central förvaltningsmyndighet och länsskolnämnderna regionala förvaltningsmyndigheter för utbildning under högskolenivån.

[S3]I lagen (1985:1073) om försöksverksamhet med en samordnad länsförvaltning finns föreskrifter om att länsstyrelsen i Norrbottens län under en försöksperiod skall fullgöra de uppgifter som ankommer på länsskolnämnden i länet. Ytterligare föreskrifter om detta finns i förordningen (1986:419) om försöksverksamhet med en samordnad länsförvaltning i Norrbottens län och i förordningen (1986:1123) med instruktion för länsstyrelsen i Norrbottens län.

[S4]/r3/ Uppgifter för den statliga skoladministrationen

2 §  Den statliga skoladministrationen skall

 1. se till att de mål och riktlinjer för skolväsendet som riksdagen och regeringen har fastställt förverkligas inom givna ramar,
 2. sörja för att en långsiktig och övergripande planering sker, så att olika handlingsalternativ och beräkningar av bland annat deras ekonomiska konsekvenser fortlöpande finns som underlag för regeringens och riksdagens beslut om förändringar och utveckling av mål och riktlinjer.

3 §  Den statliga skoladministrationen har tillsyn över

 • grundskolan, gymnasieskolan, särskolan, specialskolan och sameskolan,
 • utbildning för skolpliktiga vid skolor med enskild huvudman (fristående skolor),
 • utbildning vid hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga,
 • utbildning vid riksinternatskolor, statsunderstödda fristående lanthushållsskolor och vid vissa andra statsunderstödda fristående skolor på gymnasial nivå,
 • grundutbildning för vuxna (grundvux), kommunal vuxenutbildning (komvux), vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda (särvux) och statens skolor för vuxna,
 • grundläggande svenskundervisning för invandrare,
 • vissa andra statsunderstödda utbildningsformer.

[S2]Skolöverstyrelsen har dessutom tillsyn över

 • folkhögskolor,
 • studieförbundens statsunderstödda studiecirkelverksamhet, inbegripet den som gäller påbyggnadsundervisning i svenska språket för invandrare,
 • vissa andra statsunderstödda skolor och utbildningar för barn, ungdom och vuxna. Förordning (1990:120).

4 §  Tillsynen över skolväsendet innefattar inspektioner. Närmare föreskrifter om detta finns i 37--41 §§.

5 § har upphävts genom förordning (1990:120).
/r3/ Skolöverstyrelsen
/r4/ Särskilda uppgifter för skolöverstyrelsen

6 §  Utöver vad som följer av 2--5 §§ skall skolöverstyrelsen särskilt

 1. som ett led i tillsynsarbetet stödja och främja verksamheten inom skola och vuxenutbildning genom att utarbeta kommentarmaterial, utveckla förebilder och ge upplysningar och råd i annan form,
 2. sörja för sådan central utvärdering av verksamheten inom skolväsendet, som dels bland annat bygger på erfarenheter, vunna på lokal och regional nivå, och på resultat av utvärderingar på dessa nivåer, dels inriktas mot uppföljning av utbildningens innehåll, organisation, resursfördelning, kostnader och resultat,
 3. svara för att ett fortlöpande forskningsarbete bedrivs samt, främst med stöd av länsskolnämnderna, följa och stimulera det lokala utvecklingsarbetet,
 4. svara för ett fortlöpande läroplansarbete, vilket skall innefatta en belysning av de ekonomiska konsekvenserna för staten och huvudmännen och vilket arbete skall utgöra underlag för regeringens läroplansbeslut,
 5. svara för dels kartläggning av behovet av personalutbildning inom skolväsendet, dels genomförande av viss sådan utbildning, dels långsiktig planering och utvärdering av personalutbildning,
 6. svara för konstruktion av vissa slag av prov,
 7. beakta skolbyggnadsfrågor i anslutning till läroplans- och utvecklingsarbete samt ge råd och service på skolbyggnadsområdet,
 8. bevaka frågor om forskning kring, tillgång på och utveckling av läromedel,
 9. bevaka frågor om behov av utrustning,
 10. svara för information om sådana förändringar inom verksamhetsområdet som har beslutats av riksdagen eller regeringen.

7 §  När det gäller den långsiktiga och övergripande planering som avses i 2 § 2 vilar ansvaret i första hand på skolöverstyrelsen.

8 §  Skolöverstyrelsen skall fortlöpande samarbeta med myndigheter, organisationer och andra, särskilt i syfte att samordna utbildningsverksamheten på skilda områden och att anpassa utbildningen till samhällets behov och till olika grenar av yrkeslivet.

[S2]Skolöverstyrelsen skall inom den statliga skoladministrationen svara för samordning mellan länsskolnämnderna och överstyrelsen samt mellan nämnderna.

[S3]/r4/ Verksförordningens tillämpning

9 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på skolöverstyrelsen med undantag av 2 och 13 §§, 21 § tredje stycket, 27 och 30 §§.

[S2]/r4/ Myndighetens ledning

10 §  Skolöverstyrelsens generaldirektör är chef för myndigheten.

[S2]/r4/ Styrelsen

11 §  Skolöverstyrelsens styrelse består av högst elva personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

[S3]/r4/ Organisation

12 §  Inom skolöverstyrelsen skall finnas fyra avdelningar, nämligen

 • en för den obligatoriska utbildningen
 • en för gymnasieutbildningen
 • en för vuxenutbildningen
 • en för planering och samordning.

[S2]Inom skolöverstyrelsen skall vidare finnas en juridisk enhet.

[S3]Hos skolöverstyrelsen skall också finnas en skolöverläkare.

[S4]Varje avdelning leds av ett skolråd och den juridiska enheten av en chefsjurist.

[S5]/r4/ Personalföreträdare

13 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på skolöverstyrelsen.

[S2]/r4/ Personalansvarsnämnd

14 §  Skolöverstyrelsens personalansvarsnämnd skall bestå av -- förutom generaldirektören och personalföreträdarna -- samtliga skolråd och chefsjuristen.

[S2]Nämnden är beslutför när ordföranden, chefsjuristen och minst fyra andra ledamöter är närvarande.

[S3]/r4/ Generaldirektörens ansvar och uppgifter

15 §  Utöver vad som anges om myndighetschefens ansvar och uppgifter i 4--10 §§ och 21 § första och andra styckenaverksförordningen (1987:1100) skall generaldirektören fatta beslut om sådana föreskrifter som riktar sig till enskilda, kommuner eller landstingskommuner.

[S2]Generaldirektören får uppdra åt skolråd eller chefsjuristen att besluta om föreskrifter. Vidare delegering av sådan beslutanderätt får inte ske.

[S3]/r4/ Styrelsens ansvar och uppgifter

16 §  Styrelsen skall fatta beslut

 • om den anslagsframställning som avser skolöverstyrelsens eget anslag och om den huvudsakliga inriktningen av skolöverstyrelsens anslagsframställning i övrigt,
 • om årsbokslut,
 • i anledning av riksrevisionsverkets revisionsberättelser och revisionsrapporter.

[S2]/r3/ Länsskolnämnderna

[S3]/r4/ Särskilda uppgifter för länsskolnämnden

17 §  Utöver vad som följer av 2--5 §§ skall länsskolnämnden särskilt

 1. svara för utveckling, samordning och planering av skolväsendet i länet samt därvid ta initiativ till regelbundna samråd om utbudet av utbildning i gymnasieskolan, komvux och arbetsmarknadsutbildning i länet,
 2. efter samråd med länsstyrelsen och andra myndigheter eller institutioner inom länet sörja för en ändamålsenlig planering av skolväsendet,
 3. verka för samarbete mellan skolväsendet och arbetslivet i länet för att främja utbildningens anknytning till arbetslivet,
 4. stimulera, stödja och följa det utvecklingsarbete som bedrivs lokalt samt därvid ge råd och service och förmedla erfarenheter,
 5. samordna, ge stöd och råd i fråga om personalutbildning inom skolväsendet och svara för viss sådan utbildning,
 6. i samarbete med dels kommuner och andra huvudmän, dels skolöverstyrelsen medverka till den fortlöpande utvärderingen av verksamheten inom skolväsendet,
 7. planlägga skolväsendets verksamhet i händelse av krig eller krigsfara.

18 §  Länsskolnämnderna skall lägga särskild vikt vid en aktiv tillsyn i form av inspektioner. Nämnderna skall, i första hand genom sina tjänstemän, sätta sig in i hur skolarbetet bedrivs, följa undervisningen och ta del av förutsättningarna för det lokala arbetet.

[S2]/r4/ Verksförordningens tillämpning

19 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på länsskolnämnderna:

[S2]14 och 15 §§ om myndighetens regelgivning,

[S3]16 § om interna föreskrifter,

[S4]17 § om inhämtande av uppgifter,

[S5]18 § om ärendeförteckning,

[S6]28 § om vem som får begära in förklaringar m. m.,

[S7]29 § om myndighetens beslut.

[S8]/r3/ Länsskolnämndens sammansättning

20 §  Länsskolnämnden består av elva ledamöter.

[S2]För var och en av ledamöterna skall det finnas en suppleant. Förordning (1989:817).

21 § har upphävts genom förordning (1989:817).
22 § har upphävts genom förordning (1989:817).
23 § har upphävts genom förordning (1989:817).
/r4/ Organisation

24 §  Hos länsskolnämnden finns en länsskolinspektör. Han har det ansvar för verksamheten som framgår av denna förordning. Han är chef för nämndens kansli.

[S2]Hos länsskolnämnderna, utom nämnden i Gotlands län, skall det finnas en eller flera skolinspektörer.

25 §  Hos vissa länsskolnämnder finns en planeringsberedning. Föreskrifter om sådana planeringsberedningar finns i förordningen (1984:75) om regional samverkan i fråga om undervisning för elever med handikapp.

[S2]/r4/ Länsskolnämndens ansvar

26 §  Vid sammanträde med länsskolnämnden skall avgöras

 1. viktigare frågor om planering, utveckling, resursfördelning, utvärdering och tillsyn rörande skolväsendet inom länet,
 2. frågor om samverkan och fördelning av kostnader mellan kommuner och landstingskommuner enligt gällande skollag och vuxenutbildningslag,
 3. viktigare frågor om organisation, ekonomi och arbetsformer för myndigheten,
 4. frågor om skiljande från anställning eller uppdrag och om disciplinansvar, åtalsanmälan, avstängning eller läkarundersökning,
 5. frågor om tillsättning av tjänster som rektor och studierektor,
 6. frågor om tillsättning av tjänster hos nämnden som skolinspektör, avdelningsdirektör och byrådirektör,
 7. andra frågor som länsskolinspektören hänskjuter till sammanträde med nämnden.

[S2]/r4/ Länsskolinspektörens ansvar

27 §  Ärenden som inte skall avgöras vid sammanträde med länsskolnämnden skall avgöras av länsskolinspektören.

28 §  Med de begränsningar som följer av bestämmelserna i 26 § om länsskolnämndens ansvar har länsskolinspektören det ansvar för verksamheten och de uppgifter som anges i 4--7 och 9 §§verksförordningen (1987:1100).

[S2]Länsskolinspektören skall också hålla länsskolnämndens ledamöter informerade om verksamheten.

[S3]/r4/ Samverkan med andra länsmyndigheter

29 §  På begäran av länsstyrelsen är länsskolnämndens tjänstemän skyldiga att, som föredragande eller på annat sätt, delta i länsstyrelsens handläggning av ärenden som har samband med nämndens uppgifter.

30 §  När länsskolnämnden vid sammanträde skall behandla en fråga av större vikt som rör någon annan länsmyndighets arbetsområde, skall företrädare för den myndigheten ges tillfälle att delta i nämndens överläggningar.

[S2]Länsstyrelsen skall underrättas om sammanträden med länsskolnämnden och om de ärenden som därvid skall förekomma.

[S3]/r4/ Ärendenas handläggning

31 §  Länsskolnämnden är vid sammanträde beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst fem andra ledamöter är närvarande.

[S2]När ärenden av större vikt handläggs vid sammanträde med länsskolnämnden, skall om möjligt samtliga ledamöter vara närvarande.

32 §  Länsskolinspektören är skyldig att närvara vid länsskolnämndens sammanträden och har rätt att delta i nämndens överläggningar.

33 §  Om ett ärende är så brådskande att länsskolnämnden inte hinner sammanträda för att behandla det, får ärendet avgöras genom meddelanden mellan ordföranden och minst fem andra ledamöter.

[S2]Om detta förfarande inte är lämpligt, får ordföranden ensam avgöra ärendet. Ett sådant beslut skall anmälas vid nästa sammanträde med nämnden.

34 §  Om sådana ärenden som avses i 27 § inte behöver prövas av länsskolinspektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

35 §  Ärendena avgörs efter föredragning.

[S2]I arbetsordningen eller i särskilda beslut får det dock medges att ärenden som avgörs av någon annan tjänsteman än länsskolinspektören inte behöver föredras.

36 §  Länsskolinspektören får utan föredragning fatta beslut som inte kan uppskjutas till dess att ärendet hunnit föredras.

[S2]/r3/ Gemensamma föreskrifter

[S3]/r4/ Inspektion

37 §  Ändamålet med inspektionerna är i första hand att ge myndigheten kännedom om verksamheten i dess huvuddrag och att i direkt kontakt -- utan att ge huvudmännen för utbildningen nya uppgifter -- fortlöpande stödja och främja en utveckling och planering av utbildningsverksamheten i enlighet med verksamhetens mål.

[S2]Inspektioner kan även utgöra led i sådan handläggning hos skolöverstyrelsen eller hos en länsskolnämnd, som utmynnar i att myndigheten beslutar att påtala att föreskrifter i lag, läroplan eller annan författning inte följs.

38 §  För länsskolnämnderna skall inspektioner utgöra kontinuerliga inslag i arbetet.

39 §  Myndigheten beslutar vilken eller vilka tjänstemän hos myndigheten som skall utföra en inspektion.

[S2]Lyder verksamheten under en annan central förvaltningsmyndighet, skall inspektioner göras på det sätt som myndigheterna kommer överens om.

[S3]Krävs för en viss inspektion sådana särskilda erfarenheter, som är företrädda inom en annan statlig myndighet, får skolöverstyrelsen på central nivå och länsskolnämnden på regional nivå begära hjälp av den myndigheten.

40 §  Vid inspektion bör de deltagande sammanträffa med vederbörande skolledare och, när så behövs, ordföranden i den lokala styrelsen.

41 §  Efter en inspektion skall den som har utfört inspektionen lämna en redogörelse inom den tid och på det sätt, som skolöverstyrelsen eller länsskolnämnden bestämmer, och då särskilt uppmärksamma vilka insatser och vilken uppföljning som de gjorda iakttagelserna bör leda till.

[S2]/r4/ Medbestämmandeformer

42 §  I förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig tjänst m. m. och förordningen (1978:829) om vissa medbestämmandeformer i statligt reglerade lärartjänster m. fl. finns föreskrifter om rätten att besluta i vissa frågor.

[S2]/r4/ Tjänstetillsättning m. m.

43 §  Generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen tillsätter efter anmälan av generaldirektören dels tjänster som skolråd, skolöverläkare och chefsjurist vid skolöverstyrelsen, dels tjänster som länsskolinspektör vid länsskolnämnderna. Tjänster som skolinspektör tillsätts av regeringen efter förslag av länsskolnämnden och yttrande av skolöverstyrelsen.

[S3]Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva en tjänst som länsskolinspektör.

44 §  Övriga tjänster vid skolöverstyrelsen tillsätts av överstyrelsen och vid länsskolnämnden av nämnden.

45 §  Förordnande att vara generaldirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen för en bestämd tid. Det sker efter anmälan av generaldirektören.

46 §  Andra ledamöter av skolöverstyrelsens styrelse än generaldirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

47 §  Ledamöter och suppleanter i länsskolnämnden utses av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Regeringen förordnar en av ledamöterna att vara ordförande i länsskolnämnden. Förordnandet ges för en bestämd tid. Nämnden utser inom sig vice ordförande. Förordning (1989:817).

[S3]/r4/ Anställnings upphörande

48 §  I fråga om tjänster som länsskolinspektör eller vikariat på sådana tjänster prövas frågor om anställnings upphörande enligt 7 kap.2--4 och 12 §§ lagen (1976:600) om offentlig anställning av skolöverstyrelsen.

[S2]I fråga om tjänster som skolinspektör eller vikarie på sådana tjänster prövas dessa frågor av länsskolnämnden.

[S3]/r4/ Bisysslor

49 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av skolöverstyrelsen även i fråga om skolråd, skolöverläkare, chefsjurist, länsskolinspektör och skolinspektör.

[S2]/r4/ Överklagande

50 §  Beslut av länsskolnämnden får överklagas hos skolöverstyrelsen, om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

[S2]Skolöverstyrelsens beslut i ett överklagat ärende får överklagas hos regeringen, dock endast när beslutet gäller tillsättning av en tjänst eller ett vikariat eller besked om bisyssla, om inte något annat följer av särskilda föreskrifter.

[S3]Skolöverstyrelsens beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen, om inte något annat följer av de lagar som anges i första stycket eller av andra föreskrifter. Förordning (1990:120).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:815) med instruktion för den statliga skoladministrationen

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:817) om ändring i förordningen (1988:815) med instruktion för den statliga skoladministrationen

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1990.
  2. De ledamöter och suppleanter i länsskolnämnderna som har utsetts av landsting eller kommunfullmäktige enligt bestämmelserna i 2 kap. 3 § skollagen (1985:1100), vilka upphör att gälla vid utgången av december 1989, behåller sina uppdrag längst till utgången av juni 1991, även om de skulle ha utsetts för längre tid.
  3. Om en sådan ledamot i länsskolnämnden som har utsetts av landsting eller kommunfullmäktige enligt de förut nämnda bestämmelserna i 2 kap. 3 § skollagen (1985:1100) avgår från sitt uppdrag, skall inte någon suppleant som har utsetts enligt de nämnda bestämmelserna inträda i ledamotens ställe. I stället skall en ny ledamot och en suppleant för denne utses enligt bestämmelserna i denna förordning.
  4. Sådana ledamöter och suppleanter i länsskolnämnderna som har utsetts av en länsstyrelse skall behålla sina uppdrag till mandatperiodens slut, dock längst till utgången av juni 1991.
  5. Om en sådan ledamot som har utsetts av en länsstyrelse avgår från sitt uppdrag, skall inte någon av länsstyrelsen utsedd suppleant inträda i ledamotens ställe. I stället skall en ny ledamot och en suppleant för denne utses enligt bestämmelserna i denna förordning.
  6. Genom länsskolinspektörens försorg skall de ledamöter och suppleanter, som berörs av föreskrifterna i punkten 2 eller 4, ges en skriftlig underrättelse om avkortningen av deras uppdrag.
  7. Länsskolinspektören skall före den 1 februari 1990 lämna utbildningsdepartementet en förteckning över vilka ledamöter och suppleanter, utsedda av landsting, kommunfullmäktige eller länsstyrelse, som kvarstår i sina uppdrag samt uppgift om tidpunkten när deras mandatperiod löper ut.
  Förarbeten
  Prop. 1988/89:100
  Omfattning
  upph. 21-23 §§; ändr. 20, 47 §§, rubr. närmast före 20 §
  Ikraftträder
  1990-01-01

Förordning (1990:120) om ändring i förordningen (1988:815) med instruktion för den statliga skoladministrationen

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1990.
  I fråga om sådana beslut om förslag till tillsättning av en tjänst, som meddelats före ikraftträdandet, gäller 50 § i dess äldre lydelse.
  Omfattning
  upph. 5 §; ändr. 3, 50 §§
  Ikraftträder
  1990-07-01

Ändring, SFS 1991:1121

  Omfattning
  upph.