Upphävd författning

Förordning (1988:832) med instruktion för skatteförvaltningen

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
1988-06-14
Ändring införd
SFS 1988:832 i lydelse enligt SFS 1990:1293
Ikraft
1988-07-01
Upphäver
Förordning (1986:1346) med instruktion för skatteförvaltningen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Med skatteförvaltningen avses i denna förordning riksskatteverket, länsskattemyndigheterna och de lokala skattemyndigheterna.

[K1]2 §  Riksskatteverket är chefsmyndighet inom skatteförvaltningen.

Uppgifter

[K2]1 §  Riksskatteverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om skatter, socialavgifter, folkbokföring och val, allt i den mån annat inte följer av särskilda föreskrifter.

[K2]2 §  Verket skall särskilt

 1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag enligt särskilda bemyndiganden,
 2. genom allmänna råd och uttalanden verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet,
 3. lämna direktiv om organisationen och arbetsformerna inom skatteförvaltningen,
 4. fördela de ekonomiska och andra resurser som ställs till skatteförvaltningens förfogande,
 5. följa upp länsskattemyndigheternas och de lokala skattemyndigheternas ekonomiska redovisning och analysera resultatet samt
 6. planera och leda skatte- och avgiftskontrollen.

[S2]Verket skall även i övrigt enligt de riktlinjer som statsmakterna har angett meddela de föreskrifter och andra beslut som behövs för att uppnå samordning, rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom skatteförvaltningen.

[K2]3 §  Inom skatteförvaltningens verksamhetsområde företräder verket staten vid domstol om det inte särskilt föreskrivs, att detta ankommer på länsskattemyndighet eller särskilt förordnat allmänt ombud.

[S2]Verket får bestämma att en länsskattemyndighet eller en kronofogdemyndighet skall företräda staten i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden.

[K2]4 §  Verket skall årligen avge anslagsframställning för skatteförvaltningen.

[K2]5 §  Bestämmelser om verkets uppgifter inom exekutionsväsendet finns i förordningen (1988:784) med instruktion för exekutionsväsendet.

[K2]6 §  Bestämmelser om riksskatteverkets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (1986:294) om ledning och samordning inom totalförsvarets civila del.

Verksförordningens tillämpning

[K2]7 §  Verksförordningen (1987:1100) skall, med undantag av 2, 19, 21 och 30 §§, tillämpas på riksskatteverket.

Myndighetens ledning

[K2]8 §  Riksskatteverkets generaldirektör är chef för verket.

[K2]9 §  Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

Styrelsen

[K2]10 §  Riksskatteverkets styrelse består av högst tolv personer, generaldirektören och överdirektören medräknade. Generaldirektören är styrelsens ordförande. Överdirektören är styrelsens vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

[K2]11 §  Inom verket finns elva avdelningar.

[S2]Tre avdelningar bildar en skatterättslig huvudavdelning: processavdelningen, skatterättsavdelningen och beskattningsavdelningen.

[S3]Tre avdelningar bildar en skatteadministrativ huvudavdelning: uppbördsavdelningen, taxerings- och revisionsavdelningen samt utvecklingsavdelningen.

[S4]De övriga fem avdelningarna är exekutionsavdelningen, avdelningen för folkbokföring och val, ekonomiavdelningen, personalavdelningen samt den tekniska avdelningen.

[S5]Varje huvudavdelning leds av en skattechef. Exekutionsavdelningen leds av en kronodirektör. Avdelningen för folkbokföring och val leds av en folkbokföringsdirektör, ekonomiavdelningen av en ekonomidirektör, personalavdelningen av en personaldirektör, den tekniska avdelningen av en teknisk direktör samt var och en av de övriga avdelningarna av en skattedirektör.

[K2]12 §  Inom verket finns en nämnd för rättsärenden och en sjömansskattenämnd. Till verket är en forskarskattenämnd knuten.

[S2]Till nämnden för rättsärenden och forskarskattenämnden finns ett gemensamt kansli som leds av en kanslichef.

Personalföreträdare

Personalansvarsnämnden

[K2]14 §  Riksskatteverkets personalansvarsnämnd prövar följande frågor enligt lagen (1976:600) om offentlig anställning för hela skatteförvaltningen:

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan,
 4. avstängning eller läkarundersökning.

[K2]15 §  Personalansvarsnämnden består av generaldirektören, chefen för den skatteadministrativa huvudavdelningen, chefen för exekutionsavdelningen, chefen för personalavdelningen och två särskilt utsedda personalföreträdare. Personalföreträdarna skall inte utses enligt personalföreträdarförordningen (1987:1101), utan utses och entledigas av de två arbetstagarorganisationer som är de största med hänsyn till antalet medlemmar inom skatteförvaltningen och exekutionsväsendet.

[S2]Generaldirektören är nämndens ordförande.

[S3]Nämnden är beslutför när ordföranden och minst tre andra ledamöter är närvarande. Förordning (1989:199).

Styrelsens ansvar och uppgifter

[K2]16 §  Styrelsen får överlåta åt generaldirektören att besluta om sådana föreskrifter som avses i 13 § verksförordningen (1987:1100). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt.

Ärendenas handläggning

[K2]17 §  Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, nämnden för rättsärenden, sjömansskattenämnden eller personalansvarsnämnden avgörs av generaldirektören ensam.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

Tjänstetillsättning

[K2]18 §  Generaldirektören och överdirektören förordnas av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Tjänster som chef för huvudavdelning, chef för avdelning, allmänt ombud samt kanslichef vid nämnden för rättsärenden och forskarskattenämnden tillsätts av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra tjänster tillsätts av verket.

[K2]19 §  Andra styrelseledamöter än generaldirektören och överdirektören utses av regeringen för en bestämd tid.

Nämnden för rättsärenden

[K2]20 §  Nämnden för rättsärenden sammanträder på två avdelningar, en för direkt skatt och en för indirekt skatt.

[S2]Nämnden består av högst arton ledamöter och högst tjugofyra ersättare. Ledamöter och ersättare utses av regeringen för högst fyra år. Bland ledamöterna utser regeringen två ordförande och tre vice ordförande.

[S3]Ledamöternas och ersättarnas fördelning på avdelningarna bestäms av regeringen.

[K2]21 §  Nämnden avgör ärenden om förhandsbesked, bindande förklaringar och dispenser i rättsfrågor.

[K2]22 §  Nämnden är vid avgörande av ärenden angående förhandsbesked och bindande förklaringar beslutför när minst sex ledamöter är närvarande. Nämnden är dock beslutför i ett sådant ärende med fyra eller fem ledamöter, om minst fyra av dessa, bland dem ordföranden, är ense om utgången i ärendet.

[S2]I övriga ärenden är nämnden beslutför när minst tre ledamöter är närvarande. Flera än åtta ledamöter får inte delta i nämndens beslut. Bland ledamöterna skall ingå en ordförande eller en vice ordförande.

[S3]Om det framkommer skiljaktiga meningar vid en överläggning tillämpas föreskrifterna i 16 kap.rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.

[S4]I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få avvikande mening antecknad.

[S5]Nämnden får överlämna åt en ordförande eller en vice ordförande att besluta ensam i ärenden av enkel beskaffenhet.

[K2]23 §  Ordförande eller vice ordförande i nämnden får kalla sakkunnig och, även om hinder för någon ledamot inte föreligger, ersättare att närvara vid överläggningarna men dock inte delta i nämndens beslut.

[K2]24 §  Generaldirektören får inträda som ordförande i nämnden när han finner anledning till det.

Sjömansskattenämnden

[K2]25 §  Om sjömansskattenämndens sammansättning och uppgifter finns bestämmelser i lagen (1958:295) om sjömansskatt.

Forskarskattenämnden

[K2]26 §  Om forskarskattenämndens sammansättning och uppgifter finns bestämmelser i lagen (1984:947) om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige.

3 kap. Länsskattemyndigheterna

Uppgifter

[K3]1 §  Länsskattemyndigheten är regional förvaltningsmyndighet för frågor om skatter, socialavgifter och folkbokföring, om annat inte följer av särskilda föreskrifter.

[S2]Länsskattemyndigheten är under riksskatteverket chefsmyndighet för de lokala skattemyndigheterna i länet och skall meddela de beslut som behövs i fråga om verksamheten hos dessa myndigheter, om detta inte ankommer på annan.

[K3]2 §  Länsskattemyndigheten skall bistå länsstyrelsen i arbetet med de allmänna valen.

Verksförordningens tillämpning

[K3]3 §  Verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på länsskattemyndigheterna med undantag av 2, 10, 13, 18, 19, 23, 24 och 30 §§.

Myndighetens ledning

[K3]4 §  Länsskattechefen är chef för länsskattemyndigheten.

[S2]Vid länsskattemyndigheten i Stockholms län finns en biträdande länsskattechef som är länsskattechefens ställföreträdare.

Styrelsen

[K3]5 §  Länsskattemyndighetens styrelse består av högst tio personer, länsskattechefen medräknad. Länsskattechefen är styrelsens ordförande. En av ledamöterna är vice ordförande.

[S2]Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av de andra ledamöterna är närvarande.

Organisation

[K3]6 §  I varje län finns en länsskattemyndighet.

[K3]7 §  Länsskattemyndigheterna i Stockholms län, Malmöhus län samt Göteborgs och Bohus län består av en taxeringsenhet, en revisionsenhet, en besvärsenhet, en mervärdeskatteenhet, en uppbördsenhet, en dataenhet och en administrativ enhet som får vara indelade i sektioner.

[S2]I Gotlands län består länsskattemyndigheten av en taxerings-, uppbörds- och dataenhet, en revisions- och mervärdeskatteenhet, en besvärsenhet samt en administrativ enhet.

[S3]I övriga län består länsskattemyndigheten av en taxeringsenhet, en revisionsenhet, en besvärsenhet, en mervärdeskatteenhet, en uppbördsenhet, en dataenhet och en administrativ enhet.

[S4]Vid länsskattemyndigheterna i Stockholms län, Malmöhus län, Göteborgs och Bohus län och Västernorrlands län får dock finnas ytterligare en revisionsenhet som inte skall vara indelad i sektioner.

[S5]Varje enhet och sektion förestås av en enhetschef respektive sektionschef.

Personalföreträdare

[K3]8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på länsskattemyndigheterna.

Personalansvar

[K3]9 §  I 2 kap.14 och 15 §§ finns bestämmelser om personalansvarsnämnd.

[K3]10 §  Bestämmelserna om statens ansvarsnämnd i 15 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om offentlig anställning gäller enhetscheferna och sektionscheferna.

Styrelsens ansvar och uppgifter

[K3]11 §  Styrelsen skall fatta beslut

 • om årsbudget och andra väsentliga ekonomiska ärenden,
 • i anledning av riksrevisionsverkets revisionsberättelser och revisionsrapporter.

Interna föreskrifter

[K3]12 §  Länsskattemyndigheten beslutar om sin egen arbetsordning inom ramen för den normalarbetsordning som riksskatteverket fastställer.

Ärendenas handläggning m. m.

[K3]13 §  När länsskattechefen har förhinder fullgörs dennes uppgifter av den tjänsteman som länsskattechefen bestämmer.

[S2]För länsskattemyndigheten i Stockholms län tillämpas första stycket när både länsskattechefen och hans ställsföreträdare har förhinder.

Tjänstetillsättning m. m.

[K3]14 §  Länsskattechefen förordnas av regeringen för en bestämd tid efter anmälan av riksskatteverket.

[S2]Tjänster som enhetschef och sektionschef tillsätts av riksskatteverket efter förslag av länsskattemyndigheten. Motsvarande gäller tjänsten som biträdande länsskattechef vid länsskattemyndigheten i Stockholms län.

[S3]Andra tjänster tillsätts av länsskattemyndigheten.

[K3]15 §  Andra styrelseledamöter än länsskattechefen utses av regeringen för en bestämd tid. Regeringen utser en av ledamöterna att vara vice ordförande.

[K3]16 §  Länsskattemyndigheten får besluta att en tjänsteman vid myndigheten skall tjänstgöra vid en lokal skattemyndighet i länet.

4 kap. De lokala skattemyndigheterna

Uppgifter

[K4]1 §  Den lokala skattemyndigheten är lokal förvaltningsmyndighet för frågor om skatter, socialavgifter, pensionsgrundande inkomst och folkbokföring, allt i den mån annat inte följer av särskilda föreskrifter.

[S2]Till den lokala skattemyndighetens uppgifter hör också att upprätta allmän röstlängd.

[K4]2 §  Det åligger den lokala skattemyndigheten att bestyrka skriftlig uppgift om sökandens ekonomiska förhållanden vid ansökan om fri rättshjälp hos Europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna.

Verkförordningens tillämpning

[K4]3 §  Följande bestämmelser i verksförordningen (1987:1100) skall tillämpas på de lokala skattemyndigheterna:

[S2]4--6 §§, 7 §1 och 2 samt 9 § om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S3]17 § om inhämtande av uppgifter och

[S4]29 § om myndighetens beslut.

Myndighetens ledning

[K4]4 §  Fögderichefen är chef för den lokala skattemyndigheten.

Organisation

[K4]5 §  I varje län finns en eller flera lokala skattemyndigheter. I kungörelsen (1973:796) om rikets indelning i fögderier finns föreskrifter om de lokala skattemyndigheternas verksamhetsområden.

[K4]6 §  De lokala skattemyndigheterna i Göteborgs, Helsingborgs, Huddinge, Linköpings, Malmö, Norrköpings, Stockholms, Sundsvalls, Uppsala, Västerås och Östersunds fögderier indelas i en administrativ enhet, en eller två skatteenheter och en arbetsgivarenhet. Vid den lokala skattemyndigheten i Stockholms fögderi finns dessutom en folkbokföringsenhet.

[S2]De lokala skattemyndigheterna på följande orter indelas i en serviceenhet, en granskningsenhet, och en arbetsgivarenhet: Borlänge, Borås, Eksjö, Eskilstuna, Eslöv, Falun, Gävle, Halmstad, Handen, Hässleholm, Jönköping, Kalmar, Karlshamn, Karlstad, Katrineholm, Kristianstad, Lidköping, Ljungby, Lund, Mora, Nyköping, Skara, Skellefteå, Skövde, Sollentuna, Solna, Sunne, Trelleborg, Uddevalla, Umeå, Vetlanda, Visby, Vänersborg, Värnamo, Växjö, Ängelholm och Örebro.

[S3]Övriga lokala skattemyndigheter indelas i en serviceenhet och en granskningsenhet.

Personalansvar

[K4]7 §  I 2 kap.14 och 15 §§ finns bestämmelser om personalansvarsnämnd.

[K4]8 §  Bestämmelserna om statens ansvarsnämnd i 15 kap. 4 § första stycket lagen (1976:600) om offentlig anställning gäller fögdericheferna.

Interna föreskrifter

[K4]9 §  Länsskattemyndigheten beslutar om arbetsordningen för en lokal skattemyndighet inom ramen för den normalarbetsordning som riksskatteverket fastställer.

Ärendenas handläggning

[K4]10 §  Fögderichefen skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av personalansvarsnämnden vid riksskatteverket.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av fögderichefen, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut av länsskattemyndigheten.

Tjänstetillsättning m. m.

[K4]11 §  Tjänster som fögderichef tillsätts av riksskatteverket efter förslag av länsskattemyndigheten. Tjänsterna som chef för de lokala skattemyndigheterna i Göteborgs, Malmö och Stockholms fögderier tillsätts dock av regeringen efter anmälan av riksskatteverket.

[S2]Andra tjänster tillsätts av länsskattemyndigheten.

[S3]Länsskattemyndigheten får i arbetsordningen eller genom särskilda beslut överlämna åt en lokal skattemyndighet att tillsätta tjänster som avses i andra stycket. Detta gäller dock inte tjänst som chef för enhet.

[K4]12 §  När länsskattemyndigheten tillsätter en tjänst eller ett vikariat på en tjänst vid en lokal skattemyndighet skall fögderichefen delta i den slutliga handläggningen av ärendet.

[K4]13 §  Länsskattemyndigheten får besluta att en tjänsteman vid en lokal skattemyndighet skall tjänstgöra vid länsskattemyndigheten eller vid en annan lokal skattemyndighet i länet.

[K4]15 §  Länsskattemyndigheten meddelar beslut om anställningens upphörande enligt 7 kap. 3, 4 eller 12 § lagen (1976:600) om offentlig anställning för en tjänsteman vid en lokal skattemyndighet.

5 kap. Gemensamma bestämmelser

Tjänstetillsättning

[K5]1 §  En myndighets befogenhet enligt 3 § första stycket förordningen (1989:166) om inrättandet av tjänster utövas av riksskatteverket i fråga om tjänster vid länsskattemyndigheterna och de lokala skattemyndigheterna. Befogenheten får helt eller delvis lämnas över till länsskattemyndigheten. Förordning (1989:199).

[K5]2 §  Om en tjänst har kungjorts ledig till ansökan i Post- och Inrikes Tidningar, skall myndighetens beslut om tillsättning eller beslut att inte tillsätta tjänsten tillkännages på samma sätt. Myndigheten får i stället tillkännage beslutet på myndighetens anslagstavla, om underrättelse om detta samtidigt sänds till varje sökande som inte är anställd hos myndigheten.

Bisysslor

[K5]3 §  En tjänsteman inom skatteförvaltningen får inte mot ersättning lämna skattskyldiga eller arbetsgivare biträde med upprättande av deklaration eller annan uppgift eller handling enligt skatte-, taxerings-, avgifts- eller uppbördsförfattningarna eller annat biträde i skatte-, avgifts- eller uppbördsfrågor. En tjänsteman vid en länsskattemyndighet får dock mot ersättning lämna biträde åt skattskyldiga eller arbetsgivare utom länet i ärenden av enkel beskaffenhet. Detsamma gäller för en tjänsteman vid en lokal skattemyndighet i fråga om skattskyldiga eller arbetsgivare utom fögderiet.

[K5]4 §  Besked om bisyssla enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen (1965:601) lämnas av riksskatteverket även i fråga om chef för huvudavdelning och avdelning vid riksskatteverket, allmänt ombud, kanslichef vid rättsnämndens kansli och forskarskattenämnden. Detsamma gäller länsskattechef, biträdande länsskattechef, enhetschef och sektionschef vid länsskattemyndighet och i fråga om fögderichef vid lokala skattemyndigheterna i Göteborgs, Malmö och Stockholms fögderier.

Överklagande

[K5]5 §  Den lokala skattemyndighetens beslut får överklagas hos länsskattemyndigheten och länsskattemyndighetens beslut får överklagas hos riksskatteverket om något annat inte är särskilt föreskrivet.

[S2]Länsskattemyndighetens förslag till tjänstetillsättningar får inte överklagas särskilt.

[K5]6 §  Riksskatteverkets beslut i ett överklagat ärende får inte överklagas.

[S2]Riksskatteverkets beslut i andra ärenden får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av

 • lagen (1971:309) om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål,
 • lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga,
 • andra föreskrifter.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1988:832) med instruktion för skatteför- valtningen

  Ikraftträder
  1988-07-01

Förordning (1989:199) om ändring i förordningen (1988:832) med instruktion för skatteförvaltningen

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft, i fråga om 2 kap.13 och 15 §§ den 1 juni 1989, och i fråga om 5 kap. 1 § den 1 juli 1989.
  Omfattning
  ändr. 2 kap 13, 15 §§, 5 kap 1 §
  Ikraftträder
  1989-06-01

Ändring, SFS 1990:1293

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991, då förordningen (1988:832) med instruktion för skatteförvaltningen skall upphöra att gälla.
 2. Bestämmelserna i 3 kap. 7 § om skattemyndigheternas organisation skall tillämpas från och med den 1 januari 1992. Riksskatteverket får besluta, att bestämmelserna skall tillämpas för en skattemyndighet före denna tidpunkt.
Intill dess de nya bestämmelserna börjar tillämpas gäller att det vid skattemyndigheten skall finnas skattekontor samt de enheter som anges i 3 kap. 7 § förordningen (1988:832) med instruktion för skatteförvaltningen. Under samma tid gäller att taxeringsenheten eller, i Gotlands län, taxerings-, uppbörds- och dataenheten vid tillämpning av bestämmelserna om skattenämnd skall anses som ett skattekontor.
Omfattning
upph.