Upphävd författning

Förordning (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

Departement
Finansdepartementet S5
Utfärdad
1990-12-13
Ändring införd
SFS 1990:1293 i lydelse enligt SFS 2003:275
Ikraft
1991-01-01
Upphäver
Förordning (1988:832) med instruktion för skatteför- valtningen
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  Med skatteförvaltningen avses i denna förordning riksskatteverket och skattemyndigheterna. Förordning (1998:411).

[K1]2 §  Riksskatteverket är chefsmyndighet inom skatteförvaltningen.

Uppgifter

[K2]1 §  Riksskatteverket är central förvaltningsmyndighet för frågor om skatter, socialavgifter, mervärdesskattebaserad avgift till EU-budgeten, registrering av bouppteckningar, folkbokföring och brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter. Förordning (2001:341).

[K2]2 §  Verket skall särskilt

 1. meddela föreskrifter om verkställighet av lag enligt särskilda bemyndiganden,
 2. genom allmänna råd och uttalanden verka för lagenlighet, följdriktighet och enhetlighet vid rättstillämpningen inom verksamhetsområdet,
 3. ange mål och riktlinjer för skattemyndigheternas verksamhet samt följa upp och analysera resultatet av denna,
 4. fördela de ekonomiska och andra resurser som ställs till skatteförvaltningens förfogande samt följa upp skattemyndigheternas ekonomi- och personalredovisning,
 5. ansvara för beräkningsunderlag m.m. för den mervärdesskattebaserade avgiften till EU-budgeten i enlighet med rådets förordning (EEG, Euratom) nr 1553/89 av den 29 maj 1989 om den slutliga enhetliga ordningen för uppbörd av egna medel som härrör från mervärdesskatt.

[S2]Verket skall även i övrigt enligt de riktlinjer som statsmakterna har angett meddela de föreskrifter och andra beslut som behövs för att uppnå samordning, rationalisering och enhetlighet vid arbetet inom skatteförvaltningen. Förordning (1999:927).

[K2]3 §  Inom skatteförvaltningens verksamhetsområde företräder verket staten vid domstol om det inte särskilt föreskrivs att detta ankommer på skattemyndigheten.

[S2]Verket får bestämma att en skattemyndighet eller en kronofogdemyndighet skall företräda staten i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden. Förordning (1997:1174).

[K2]4 §  Verket skall årligen lämna budgetunderelag eller underlag fördjupad prövning för skatteförvaltningen. Förordning (1998:411).

[K2]5 §  Bestämmelser om verkets uppgifter inom exekutionsväsendet finns i förordningen (1988:784) med instruktion för exekutionsväsendet.

[K2]6 §  Bestämmelser om Riksskatteverkets medverkan i totalförsvaret finns i förordningen (2002:472) om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap. Förordning (2002:529).

Verksförordningens tillämpning

[K2]7 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på Riksskatteverket med undantag av 2-5, 17, 19, 21, 23, 32, 34 och 35 §§. Förordning (1995:1656).

Myndighetens ledning

[K2]8 §  Riksskatteverkets generaldirektör är chef för verket.

[K2]9 §  Överdirektören är generaldirektörens ställföreträdare.

Styrelsen

[K2]10 §  Riksskatteverkets styrelse består av högst tio personer, generaldirektören medräknad. Generaldirektören är styrelsens ordförande. Förordning (1995:1656).

Organisation

[K2]11 §  Vid Riksskatteverket skall det finnas en eller flera avdelningar för vart och ett av verksamhetsområdena skatt och exekution.

[S2]Riksskatteverkets avdelning för ADB-service skall utgöra en särskild resultatenhet vars verksamhet finansieras med ersättningar från användarna.

[S3]I övrigt bestämmer Riksskatteverket sin organisation. Förordning (1995:1656).

[K2]12 §  Till Skatterättsnämnden enligt lagen (1998:189) om förhandsbesked i skattefrågor och Forskarskattenämnden enligt lagen (1999:1305) om Forskarskattenämnden finns det inom verket ett gemensamt kansli som leds av en kanslichef. Förordning (2000:886).

Personalföreträdare

[K2]13 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på Riksskatteverket med det undantag som följer av 15 §. Förordning (2000:515).

Personalansvarsnämnden

[K2]14 §  Riksskatteverkets personalansvarsnämnd prövar följande frågor för hela skatteförvaltningen:

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning eller när den anställde själv ansökt om entledigande på grund av sjukdom,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan,
 4. avstängning. Förordning (1994:984).

[K2]15 §  Personalansvarsnämnden består av generaldirektören, en företrädare för vart och ett av verksamhetsområdena skatt och exekution, chefen för personalavdelningen och två företrädare för personalen. Företrädarna för personalen skall ha personliga ersättare. Företrädarna för personalen och deras ersättare utses av styrelsen efter förslag av de två arbetstagarorganisationer som har flest medlemmar inom skatteförvaltningen och exekutionsväsendet. Förordning (2000:515).

Styrelsens ansvar och uppgifter

[K2]16 §  Styrelsen får överlåta åt generaldirektören att besluta om sådana föreskrifter som avses i 13 § 4 verksförordningen (1995:1322). Detta gäller dock inte föreskrifter som är av principiellt slag eller i övrigt av större vikt. Förordning (1995:1656).

Ärendenas handläggning

[K2]17 §  Generaldirektören skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller personalansvarsnämnden.

[S2]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver prövas av generaldirektören får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning (1997:1174).

Anställningar m.m.

[K2]18 §  Generaldirektören anställs genom beslut av regeringen för en bestämd tid.

[S2]Överdirektören samt kanslichefen vid Skatterättsnämnden och vid Forskarskattenämnden anställs genom beslut av regeringen efter anmälan av generaldirektören.

[S3]Andra arbetstagare anställs av Riksskatteverket. Förordning (1995:1656).

19 § har upphävts genom förordning (1995:1656).
20 § har upphävts genom förordning (1991:183).
21 § har upphävts genom förordning (1991:183).
22 § har upphävts genom förordning (1991:183).
23 § har upphävts genom förordning (1991:183).
24 § har upphävts genom förordning (1991:183).
25 § har upphävts genom förordning (1991:183).
26 § har upphävts genom förordning (1991.183).

Uppgifter

[K3]1 §  Skattemyndigheten är regional förvaltningsmyndighet för frågor om skatter, socialavgifter, pensionsgrundande inkomst, registrering av bouppteckningar, folkbokföring och brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar, om något annat inte följer av särskilda föreskrifter. Förordning (2001:341).

[K3]2 §  Skattemyndigheten skall bistå länsstyrelserna i de län som ingår i myndighetens verksamhetsområde i arbetet med de allmänna valen. Myndigheten skall årligen upprätta allmän röstlängd samt inför allmänna val upprätta röstkort.

[S2]Skattemyndigheten skall bestyrka skriftlig uppgift om sökandens ekonomiska förhållanden vid ansökan om fri rättshjälp hos Europeiska kommissionen för de mänskliga rättigheterna. Förordning (1998:411).

Verksförordningens tillämpning

[K3]3 §  Verksförordningen (1995:1322) skall tillämpas på skattemyndigheterna med undantag av 2-5, 9, 13, 15-17, 19, 21, 30 och 32-35 §§. Förordning (1995:1656).

[S2]I fråga om beslut som fattas genom automatisk databehandling skall 31 § verksförordningen tillämpas endast när det gäller uppgift om dagen för beslutet och beslutets innehåll. Förordning (1995:1656).

Myndighetens ledning

[K3]4 §  Regionskattechefen är chef för skattemyndigheten. Förordning (1998:411).

Styrelsen

[K3]5 §  Skattemyndighetens styrelse består av högst tio personer. Regionskattechefen ingår i styrelsen och är dess ordförande. En av ledamöterna är vice ordförande. Förordning (1998:411).

Organisation

[K3]6 §  I varje region finns en skattemyndighet med det namn, den sätesort och det geografiska verksamhetsområde som anges i följande uppställning.

Myndighetens namn Län som ingår i och sätesort verksamhetsområdet

Skattemyndigheten i Stockholms och Gotlands län
Stockholm
Skattemyndigheten i Uppsala, Södermanlands och Västman-
Västerås lands län
Skattemyndigheten i Östergötlands och Jönköpings län
Linköping
Skattemyndigheten i Kronobergs, Kalmar, Blekinge och
Växjö Hallands län
Skattemyndigheten i Skåne län
Malmö
Skattemyndigheten i Västra Götalands län
Göteborg
Skattemyndigheten i Värmlands och Örebro län
Örebro
Skattemyndigheten i Dalarnas och Gävleborgs län
Gävle
Skattemyndigheten i Västernorrlands och Jämtlands län
Östersund
Skattemyndigheten i Västerbottens och Norrbottens län
Luleå
Förordning (1998:411).

[K3]7 §  Vid en skattemyndighet som medverkar i brottsutredningar enligt lagen (1997:1024) om skattemyndigheters medverkan i brottsutredningar skall det finnas en särskild enhet för denna arbetsuppgift.

[S2]Vid skattemyndigheterna får det i övrigt finnas de avdelningar, skattekontor och enheter som Riksskatteverket bestämmer. Vid Skattemyndigheten i Örebro skall det dock finnas en fordonsskatteenhet.

[S3]I taxeringslagen (1990:324) är föreskrivet att det vid varje skattekontor skall finnas en skattenämnd. Förordning (2000:515).

Personalföreträdare

[K3]8 §  Personalföreträdarförordningen (1987:1101) skall tillämpas på skattemyndigheterna.

Personalansvar

[K3]9 §  I 2 kap.14 och 15 §§ finns bestämmelser om personalansvarsnämnd.

[K3]10 §  Statens ansvarsnämnd beslutar enligt 34 § lagen (1994:260) om offentlig anställning också när det gäller chefen för en avdelning, ett skattekontor eller en enhet. Förordning (1995:1656).

Styrelsens ansvar och uppgifter

[K3]11 §  Styrelsen skall fatta beslut

 • om årsbudget och andra väsentliga ekonomiska ärenden,
 • med anledning av Riksrevisionens revisionsrapporter. Förordning (2003:275).

Interna föreskrifter

[K3]12 §  Skattemyndigheten beslutar om sin egen arbetsordning inom ramen för den normalarbetsordning som riksskatteverket fastställer.

Ärendenas handläggning m. m.

[K3]13 §  Regionskattechefen skall avgöra ärenden som inte skall avgöras av styrelsen, skattenämnd eller personalansvarsnämnden vid Riksskatteverket.

[S2]Beslut som fattas genom automatisk databehandling skall anses fattade av regionskattechefen.

[S3]Om sådana ärenden som avses i första stycket inte behöver avgöras av regionskattechefen, får de avgöras av någon annan tjänsteman. Hur detta skall ske anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut.

[S4]Tredje stycket gäller inte föreskrifter. Förordning (1998:411).

14 § har upphävts genom förordning (1995:1656).

Anställningar m.m.

[K3]15 §  Regionskattechefen anställs genom beslut av regeringen efter anmälan av Riksskatteverket. Länsskattechefen får anställas tills vidare. Anställningen får begränsas att gälla längst till en viss tidpunkt.

[S2]Chefen för en avdelning, ett skattekontor eller en enhet anställs genom beslut av Riksskatteverket efter förslag av skattemyndigheten. Riksskatteverket får uppdra åt en skattemyndighet att anställa chefer för ett skattekontor eller en enhet.

[S3]Andra arbetstagare anställs av skattemyndigheten. Förordning (1998:411).

[K3]16 §  Andra styrelseledamöter än regionskattechefen utses av regeringen för en bestämd tid. Förordning (1998:411).

Skattenämnden

[K3]17 §  I taxeringslagen (1990:324) och mervärdesskattelagen (1994:200) finns bestämmelser om skattenämndens sammansättning och uppgifter, beslutförhet, förordnande av ordförande och vice ordförande samt val av ledamöter. Förordning (1994:228).

[K3]18 §  Riksskatteverket skall, efter förslag av skattemyndigheten, Förordning (1995:1656).

[S2]1.fastställa det antal valda ledamöter som skall finnas vid varje skattekontor,

 1. fastställa det antal vice ordförande som skall finnas vid varje skattekontor,
 2. besluta om en skattenämnd skall bestå av flera avdelningar.

[S3]Beslut enligt första stycket skall avse en period på fyra år, räknat från och med året efter det år då val i hela landet till landstings- och kommunfullmäktige ägt rum.

[S4]Riksskatteverket får ändra beslut enligt denna paragraf om det finns särskilda skäl. Nytt beslut skall avse återstoden av den period som anges i andra stycket.

[S5]Bestämmelserna i denna paragraf gäller i tillämpliga delar vid förordnande av ordförande eller vice ordförande i en skattenämnd. Förordning (1995:1656).

[K3]19 §  Beslut enligt 18 § första stycket 1 skall meddelas senast den 30 september året före periodens början.

[S2]Beslut enligt 18 § första stycket 2 och 3 skall meddelas senast den 30 november året före periodens början.

[S3]Beslut får fattas efter dessa tidpunkter om det finns särskilda skäl.

[K3]20 §  Består skattenämnden av flera avdelningar bestämmer skattemyndigheten fördelningen av ärenden mellan avdelningarna.

[S2]Skattemyndigheten bestämmer ordförandens, vice ordförandenas och övriga ledamöters tjänstgöring i skattenämnden. Fördelningen av de övriga ledamöternas tjänstgöring skall ske efter samråd med dem.

[S3]Till sammanträde med skattenämnden skall fem övriga ledamöter kallas.

[S4]Vid skattenämndens sammanträden skall protokoll föras.

[K3]21 §  I 18 och 19 §§förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om omröstning vid skiljaktiga meningar vid en överläggning och om rätt att få avvikande mening antecknad.

[K3]22 §  Skattemyndigheten skall betala ersättning till ledamöter i en skattenämnd som deltagit i sammanträde med nämnden. För beräkning av ersättningen gäller bestämmelserna i förordningen (1982:814) om ersättning till nämndemän och vissa andra uppdragstagare inom domstolsväsendet m.m., varvid i fråga om arvode bestämmelsen för nämndemän i länsrätterna tillämpas. Förordning (1996:1130).

1 § har upphävts genom förordning (1994:984).
2 § har upphävts genom förordning (2001:1025).
3 § har upphävts genom förordning (1994:984).

[K4]4 §  Andra beslut av skattemyndigheten än beslut som enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol får överklagas hos Riksskatteverket, om något annat inte är särskilt föreskrivet. Förordning (1998:1359).

[K4]5 §  Andra beslut av Riksskatteverket än beslut som enligt 22 a § förvaltningslagen (1986:223) skall överklagas hos allmän förvaltningsdomstol får överklagas hos regeringen, om något annat inte följer av lagen (1987:439) om inskränkning i rätten att överklaga eller andra föreskrifter. Riksskatteverkets beslut enligt 3 kap. 18 § och beslut i ett överklagat ärende får dock inte överklagas. Förordning (1998:1095).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1991, då förordningen (1988:832) med instruktion för skatteförvaltningen skall upphöra att gälla.
  2. Bestämmelserna i 3 kap. 7 § om skattemyndigheternas organisation skall tillämpas från och med den 1 januari 1992. Riksskatteverket får besluta, att bestämmelserna skall tillämpas för en skattemyndighet före denna tidpunkt.
  Intill dess de nya bestämmelserna börjar tillämpas gäller att det vid skattemyndigheten skall finnas skattekontor samt de enheter som anges i 3 kap. 7 § förordningen (1988:832) med instruktion för skatteförvaltningen. Under samma tid gäller att taxeringsenheten eller, i Gotlands län, taxerings-, uppbörds- och dataenheten vid tillämpning av bestämmelserna om skattenämnd skall anses som ett skattekontor.
  Ikraftträder
  1991-01-01

Förordning (1991:183) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft såvitt avser 3 kap. 7 § den 15 maj 1991 och i övrigt den 1 juli 1991.
  Omfattning
  upph. 2 kap 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 §§, rubr. närmast före 2 kap 20, 25, 26 §§; ändr. 2 kap 12, 17, 18 §§, 3 kap 7 §, 4 kap 3 §
  Ikraftträder
  1991-05-15

Förordning (1992:136) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

  Omfattning
  ändr. 2 kap 11 §
  Ikraftträder
  1992-04-15

Förordning (1993:194) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1993. Det som sägs om allmänt ombud i 4 kap. 3 § i dess lydelse före nämnda dag skall dock gälla till utgången av juni 1993.
  Omfattning
  ändr. 2 kap 14, 15 §§, 4 kap 3 §
  Ikraftträder
  1993-05-01

Förordning (1993:509) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

  Omfattning
  ändr. 2 kap 6, 11 §§, 3 kap 7 §
  Ikraftträder
  1993-07-01

Förordning (1994:228) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1994. Den äldre lydelsen av 3 kap. 17 § gäller dock fortfarande i fråga om förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.
  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:170, Prop. 1993/94:99, Bet. 1993/94:SkU29
  Omfattning
  ändr. 3 kap 17 §
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:984) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:384, Prop. 1993/94:224, Bet. 1993/94:SkU42
  Omfattning
  upph. 4 kap 1, 3 §§, rubr. närmast före 4 kap 1 §; ändr. 2 kap 10, 14 §§, 3 kap 3, 10, 13 §§
  Ikraftträder
  1994-07-01

Förordning (1994:1504) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

  Omfattning
  ändr. 2 kap 11 §, 3 kap 5 §
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1656) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

  Omfattning
  upph. 2 kap 19 §, 3 kap 14 §; ändr. 2 kap 7, 10, 11, 15, 16, 18 §§, 3 kap 3, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 18 §§, 4 kap 2 §, rubr. närmast före 2 kap 18 §, 3 kap 15 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1130) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

  Omfattning
  ändr. 3 kap 22 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1996:1266) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:2, Prop. 1995/96:224, Bet. 1996/97:BoU4
  Omfattning
  ändr. 3 kap 7 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1996:1452) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:98, Prop. 1996/97:1, Bet. 1996/97:JuU1
  Omfattning
  ändr. 3 kap 5, 16 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1997:1174) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

  Omfattning
  ändr. 2 kap 1, 3, 12, 17 §§, 3 kap 1, 7, 16 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:1333) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

  Omfattning
  ändr. 3 kap 6 §
  Ikraftträder
  1999-01-01

Förordning (1998:197) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

  Förarbeten
  Rskr. 1997/98:194, Prop. 1997/98:65, Bet. 1997/98:SkU19
  Omfattning
  ändr. 2 kap 12 §
  Ikraftträder
  1998-07-01

Förordning (1998:411) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999.
 2. Riksskatteverket får under år 1998 besluta vilka avdelningar, skattekontor och enheter som skall finnas vid skattemyndigheterna fr.o.m. den 1 januari 1999.
 3. Chefen för en avdelning, ett skattekontor eller en enhet vid en skattemyndighet får anställas under år 1998, med tillträde den 1 januari 1999 eller vid en senare tidpunkt, genom beslut av Riksskatteverket efter förslag av den av regeringen anställde chefen för den nya myndigheten (regionskattechefen).
Riksskatteverket får uppdra åt regionskattechefen att anställa chefer för ett skattekontor eller en enhet.
 1. Andra arbetstagare än de som avses i punkt 3 får under år 1998 anställas av regionskattechefen.
 2. Riksskatteverket respektive regionskattechefen får under år 1998 besluta i personaladministrativa frågor som har samband med anställningsbeslut som Riksskatteverket eller regionskattechefen har fattat med stöd av punkt 3 eller 4.
 3. Beslut om anställningar som har fattats av regionskattechefen får överklagas hos Riksskatteverket.
Omfattning
ändr. 1 kap 1 §, 2 kap 4 §, 3 kap 2, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 15, 16 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1095) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 4 kap 5 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1359) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1998. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.
Omfattning
ändr. 4 kap 4 §
Ikraftträder
1998-12-01

Förordning (1999:927) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

Omfattning
ändr. 2 kap 1, 2 §§
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:515) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

Omfattning
ändr. 2 kap 13, 15 §§, 3 kap 7 §
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:886) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

Omfattning
ändr. 2 kap 12 §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2001:341) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2001. Riksskatteverket ansvarar för drift och underhåll av det nuvarande valdatasystemet till utgången av år 2001.
Omfattning
ändr. 2 kap 1 §, 3 kap 1 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:1025) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

Omfattning
upph. 4 kap 2 §, rubr. närmast före 4 kap 2, 4 §§; ändr. rubr. till 4 kap
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:529) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

Omfattning
ändr. 2 kap 6 §
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:275) om ändring i förordningen (1990:1293) med instruktion för skatteförvaltningen

Omfattning
ändr. 3 kap 11 §
Ikraftträder
2003-07-01

Ändring, SFS 2003:1106

Omfattning
upph.