Sametingslag (1992:1433)

Departement
Kulturdepartementet
Utfärdad
1992-12-17
Ändring införd
SFS 1992:1433 i lydelse enligt SFS 2022:67
Ikraft
1993-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-03-01

1 kap. Inledande bestämmelser

[K1]1 §  I denna lag ges bestämmelser om en särskild myndighet -- Sametinget -- med uppgift främst att bevaka frågor som rör samisk kultur i Sverige.

[K1]2 §  Med same avses i denna lag den som anser sig vara same och

 1. gör sannolikt att han eller hon har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
 2. gör sannolikt att någon av hans eller hennes föräldrar, far- eller morföräldrar har eller har haft samiska som språk i hemmet, eller
 3. har en förälder som är eller har varit upptagen i röstlängd till Sametinget.

[S2]Vad som sägs i första stycket 3 gäller inte om länsstyrelsen har beslutat att föräldern inte skall vara upptagen i röstlängden på den grunden att föräldern inte är same. Lag (2006:803).

Prop. 2003/04:86: Ändringen har behandlats i avsnitt 4.2 och innebär att ett nytt andra stycke läggs till paragrafen. Genom den nya 3 kap. 5 a § blir det möjligt för den som upptagits i sameröstlängden att överklaga den preliminära röstlängden under åberopande av att någon annan felaktigt tagits upp i röstlängden. Genom den nya bestämmelsen i andra stycket klargörs att om länsstyrelsen efter ett överklagande bedömt att en person inte uppfyller ...

Sametingets uppgifter

/Upphör att gälla U: 2022-03-01/

1 §  Sametinget ska verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur. Till Sametingets uppgifter hör särskilt att

 1. besluta om fördelningen av statens bidrag och av medel ur Samefonden till samisk kultur och samiska organisationer samt av andra medel som ställs till samernas gemensamma förfogande,
 2. utse ledamöterna i Sameskolstyrelsen,
 3. fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet,
 4. medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas, däribland rennäringens intressen vid utnyttjande av mark och vatten,
 5. informera om samiska förhållanden, och
 6. utföra de övriga uppgifter som ankommer på Sametinget enligt lag eller annan författning. Lag (2010:868).

/Träder i kraft I: 2022-03-01/

[K2]1 §  Sametinget ska verka för en levande samisk kultur och ta initiativ till verksamheter och föreslå åtgärder som främjar denna kultur. Till Sametingets uppgifter hör särskilt att

 1. besluta om fördelningen av statens bidrag och av medel ur Samefonden till samisk kultur och samiska organisationer samt av andra medel som ställs till samernas gemensamma förfogande,
 2. delta i konsultationer enligt lagen (2022:66) om konsultation i frågor som rör det samiska folket,
 3. utse ledamöterna i Sameskolstyrelsen,
 4. fastställa mål för och leda det samiska språkarbetet,
 5. medverka i samhällsplaneringen och bevaka att samiska behov beaktas, däribland rennäringens intressen vid utnyttjande av mark och vatten,
 6. informera om samiska förhållanden, och
 7. utföra de övriga uppgifter som ankommer på Sametinget enligt lag eller annan författning. Lag (2022:67).

[K2]1 a §  Sametinget får ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till de grupper, partier eller liknande sammanslutningar som är eller har varit representerade i Sametinget (partistöd).

[S2]Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar föreskrifter om partistödets omfattning och formerna för det. Stödet får inte utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar någon sammanslutning. Lag (2006:803).

Sametingets sammansättning m. m.

[K2]2 §  Sametinget ska bestå av 31 ledamöter, utsedda genom val. För ledamöterna ska det utses ersättare. I fråga om antalet ersättare och hur de ska utses gäller bestämmelserna i 14 kap. 15 § vallagen (2005:837) om val till regionfullmäktige.

[S2]Efter förslag av Sametinget förordnar regeringen ordförande i Sametinget. Ordföranden ska utses bland tingets ledamöter. Sametinget väljer en eller flera vice ordförande bland ledamöterna. Sametinget får återkalla vice ordförandes uppdrag. Lag (2019:881).

[K2]3 §  Sametinget bestämmer när ordinarie sammanträden skall hållas.

[S2]Sammanträde skall hållas också om styrelsen eller minst en tredjedel av tingets ledamöter begär det eller om ordföranden anser att det behövs.

[K2]3 a §  Sametingets sammanträden i plenum är offentliga.

[S2]Sametinget får dock besluta att överläggningen i ett visst ärende ska hållas inom stängda dörrar. Ersättarna får närvara vid en sådan överläggning, även när de inte tjänstgör. Lag (2018:1976).

Prop. 2017/18:287: I första stycket anges att Sametingets sammanträden i plenum är offentliga. Att Sametingets sammanträden i plenum är offentliga innebär bl.a. att det är tillåtet att spela in eller filma sammanträden om det inte stör

[K2]3 b §  Ordföranden leder Sametingets sammanträden i plenum och ansvarar för ordningen vid sammanträdena.

[S2]Ordföranden får visa ut den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. Lag (2018:1976).

[K2]3 c §  Styrelsens sammanträden ska hållas inom stängda dörrar. Efter medgivande från Sametingets plenum får styrelsen dock besluta att sammanträden ska vara offentliga.

[S2]Styrelsens sammanträden ska alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden

 1. som avser myndighetsutövning, eller
 2. där det förekommer uppgifter som omfattas av sekretess.

[S3]Detsamma ska gälla för sammanträden i Sametingets nämnder. Lag (2018:1976).

[K2]3 d §  Ledamöter och ersättare har rätt till den ledighet från sina anställningar som behövs för att fullgöra uppdragen i Sametinget, dess styrelse och nämnder. Lag (2018:1976).

[K2]3 e §  Sametingets plenum får besluta om skäliga ekonomiska förmåner för ledamöter och ersättare. Lag (2018:1976).

Styrelse och nämnder

[K2]4 §  Sametinget ska bland sina ledamöter utse en styrelse som består av högst sju ledamöter och lika många ersättare. Sametinget ska bland styrelsens ledamöter välja en ordförande.

[S2]Styrelsen ansvarar för Sametingets verksamhet. Lag (2018:1976).

[K2]4 a §  Vid Sametinget ska det finnas ett kansli som leds av en kanslichef.

[S2]Kanslichefen anställs av styrelsen.

[S3]Kanslichefen ska sköta den löpande verksamheten enligt de direktiv och riktlinjer som styrelsen beslutar. Lag (2018:1976).

[K2]5 §  Sametinget ska tillsätta en valnämnd som ansvarar för Sametingets uppgifter vid val till Sametinget.

[S2]Sametinget kan därutöver tillsätta de nämnder som i övrigt behövs för verksamheten. Lag (2018:1976).

[K2]5 a §  Sametinget får återkalla uppdragen för förtroendevalda i styrelsen eller i en nämnd när den politiska majoriteten i styrelsen eller nämnden inte längre är densamma som i Sametinget. Lag (2006:803).

Ärendenas handläggning

[K2]6 §  Sametinget får handlägga ärenden endast om mer än hälften av ledamöterna är närvarande. Varje ledamot har en röst.

[S2]En ledamot i Sametinget får inte delta i handläggningen av ärenden som rör ledamoten personligen eller ledamotens make, föräldrar, barn eller syskon eller annan närstående. Inte heller får en ledamot delta i handläggningen av ärenden som särskilt rör en sameby i vilkens styrelse ledamoten ingår.

[S3]Vid sammanträde i Sametinget skall protokoll föras.

[S4]Vad som i första, andra och tredje styckena sägs om Sametinget gäller även dess styrelse och nämnder. Lag (2006:803).

[K2]6 a §  Sametingets styrelse och nämnder beslutar i frågor som rör Sametingets myndighetsutövning och i andra frågor som de enligt lag eller annan författning ska ha hand om. Lag (2018:1976).

[K2]7 §  Sametinget samt dess styrelses och nämnders beslut får överklagas endast om det finns särskilda föreskrifter om det.

[S2]Bestämmelser om överklagande av Sameskolstyrelsens beslut finns i skollagen (2010:800). Lag (2010:868).

[K3]1 §  Val till Sametinget skall hållas vart fjärde år (valåret). Valdag är tredje söndagen i maj.

[K3]2 §  För valet till Sametinget utgör landet en valkrets. Valnämnden utser valförrättare och har i övrigt de uppgifter som framgår av detta kapitel. Uppgifter vid val till Sametinget fullgörs även av den centrala valmyndigheten enligt vallagen (2005:837) och av länsstyrelsen i det län där Sametinget har sitt säte. Lag (2018:1976).

Prop. 2017/18:287: Paragrafen innehåller bestämmelser som rör valet till Sametinget. Ändringen behandlas i avsnitt 11.5.

Prop. 2003/04:86: Ändringen, som behandlats i avsnitt 4.3, följer av att ansvaret för sametingsvalet fördelas mellan Sametinget, Valmyndigheten och länsstyrelsen i det län där Sametinget har sitt säte efter mönster av vad som gäller vid de allmänna valen. I anslutning till vallagens (1997:157) systematik används uttrycket ”den centrala valmyndigheten”. Enligt <a href="https://lagen.nu/1997:157#K1P15" ...

Rösträtt m. m.

[K3]3 §  Rösträtt till Sametinget har den som är upptagen i sameröstlängd.

[S2]I sameröstlängden tas den same upp som anmäler sig till valnämnden och som är svensk medborgare och på den samiska valdagen fyllt eller fyller 18 år.

[S3]Under de förutsättningar som i andra stycket anges för svenska medborgare skall i röstlängden tas upp även de utlänningar som enligt folkbokföringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet har varit folkbokförda i landet tre år i följd före valdagen och som anmäler sig till valnämnden. Lag (2003:704).

[K3]4 §  Anmälan till valnämnden för att tas upp i sameröstlängden skall ha inkommit senast den 20 oktober året före valåret.

[S2]Den som har förts upp i sameröstlängden skall strykas från längden, om han eller hon begär det eller avlider. Lag (2006:803).

Prop. 2003/04:86: Av ändringen framgår att den sista dagen för anmälan till röstlängden är den 20 oktober året före valåret.

[K3]5 §  Valnämnden skall ha upprättat en preliminär sameröstlängd senast den 15 november året före valåret. Röstlängden skall innehålla uppgifter om

 1. samer som tidigare varit upptagna i sameröstlängd, som fortfarande uppfyller villkoren för rösträtt enligt 3 § och som inte begärt att bli avförda ur sameröstlängden, och
 2. samer som anmält sig enligt 4 § och som uppfyller villkoren enligt 3 §.

[S2]Den preliminära röstlängden skall hållas tillgänglig för granskning på det sätt som den centrala valmyndigheten i samråd med Sametinget bestämmer. Beslutet om den preliminära röstlängden skall kungöras i Post- och Inrikes Tidningar. Den som anmält sig men inte tagits upp i den preliminära röstlängden skall genast underrättas om detta. Lag (2004:538).

Prop. 2003/04:86: Ändringarna, som huvudsakligen har behandlats i avsnitt 4.2, innebär att paragrafen ändras i flera avseenden.

Enligt första stycket skall samtliga personer som enligt valnämnden har rätt att rösta i valet tas upp i den preliminära röstlängden. Bestämmelserna motsvarar delvis tidigare bestämmelser i 5 § första stycket och 6 §.

Av andra stycket framgår bl.a. att den preliminära röstlängden ...

[K3]5 a §  Den som anmält sig men inte tagits upp i den preliminära röstlängden får överklaga beslutet i den delen. Vidare får var och en som tagits upp i den preliminära röstlängden överklaga beslutet såvitt avser någon annan som tagits upp.

[S2]Överklagandet skall ha kommit in till länsstyrelsen i det län där Sametinget har sitt säte senast den 15 december året före valåret.

[S3]Överklagandet av beslutet om den preliminära röstlängden prövas vid offentligt sammanträde hos länsstyrelsen den 15 februari valåret eller, om denna dag är en lördag eller söndag, närmast följande måndag.

[S4]Länsstyrelsens beslut får inte överklagas. Lag (2004:538).

[K3]6 §  Efter det att förekommande överklaganden har avgjorts av länsstyrelsen skall valnämnden senast den 1 mars valåret upprätta en slutlig sameröstlängd som skall uppta samer som på grund av valnämndens eller länsstyrelsens beslut skall tas upp i röstlängden. Om länsstyrelsen efter överklagande av beslutet om den preliminära röstlängden funnit att någon inte skall tas upp i röstlängden skall denne inte tas upp i den slutliga längden. Lag (2004:538).

Prop. 2003/04:86: Av paragrafen framgår att valnämnden skall upprätta en slutlig röstlängd. Ändringen, som behandlats i avsnitt 4.2, innebär att den slutliga röstlängden skall omfatta de personer som enligt valnämndens beslut om preliminär röstlängd eller enligt länsstyrelsens beslut efter överklagande av valnämndens beslut skall upptas i röstlängden. Tidpunkten för upprättande av den slutliga röstlängden ändras till följd av den utsträckta ...

[K3]7 §  Den som är upptagen i sameröstlängd skall genom den centrala valmyndighetens försorg erhålla ett röstkort i form av ett ytterkuvert samt ett valkuvert och ett omslagskuvert. Röstkorten och kuverten skall sändas till de röstberättigade senast 30 dagar före valdagen.

[S2]En röstberättigad som har förlorat sitt röstkort/ytterkuvert eller inte har fått det, är berättigad att efter begäran få ett duplettröstkort/duplettytterkuvert av den centrala valmyndigheten, länsstyrelsen eller valnämnden. Ett sådant kort skall vara tydligt märkt som duplettröstkort. Lag (2006:803).

Prop. 2003/04:86: Ändringen föranleds av den nya ansvarsfördelningen mellan myndigheterna i samband med valen. Duplettröstkort/duplettytterkuvert skall kunna erhållas från såväl Valmyndigheten som Sametingets valnämnd och länsstyrelsen.

Kandidater

[K3]8 §  Den som har rösträtt till Sametinget är valbar till Sametinget om inte annat följer av 9 §. Lag (2018:1976).

[K3]9 §  Kandidater till Sametinget skall anmälas till den centrala valmyndigheten senast den 15 mars valåret. Av anmälan skall det framgå vilken grupp, vilket parti eller liknande sammanslutning som kandidaterna tillhör. Anmälan skall också innehålla namn på minst tre kandidater i bestämd ordningsföljd. Till anmälan skall det fogas en skriftlig förklaring från varje kandidat att denne har gett sitt tillstånd till anmälan.

[S2]Därutöver gäller för sådana grupper, partier eller liknande sammanslutningar som inte har mandat i Sametinget att anmälan skall ha ett dokumenterat stöd av minst 50 personer, som skall vara upptagna i den slutliga röstlängden för det kommande valet.

[S3]Den centrala valmyndigheten beslutar om registrering av grupper, partier eller liknande sammanslutningar och kandidater. Myndighetens beslut får inte överklagas.

[S4]Andra än kandidater för registrerade grupper, partier eller liknande sammanslutningar är inte valbara. Lag (2006:803).

Prop. 2003/04:86: Ändringen av första stycket, som har behandlats i avsnitt 4.3, innebär att kandidater till Sametinget skall anmälas till Valmyndigheten i stället för till Sametingets valnämnd. Valmyndigheten skall även besluta om registrering.

Ett nytt andra stycke, som har behandlats i avsnitt 4.6, innebär att kraven för registrering av en ...

Valsedlar

[K3]10 §  Den centrala valmyndigheten utfärdar valsedlar. På valsedlarna ska en grupp, ett parti eller en liknande sammanslutning anges samt minst tre kandidater för gruppen, partiet eller sammanslutningen.

[S2]Kandidatnamnen ska förses med nummer och tas upp i nummerordning under varandra. Valsedlarna ska dessutom vara utformade så att väljarna kan lämna en särskild personröst och innehålla en upplysning om personvalets innebörd.

[S3]För en registrerad grupp, ett parti eller en sammanslutning får det finnas valsedlar med olika kombinationer av kandidater. Lag (2018:1976).

[K3]11 §  Valsedlarna skall vara lika till storlek och material.

[K3]12 §  Varje registrerad grupp, parti eller sammanslutning tilldelas valsedlar till det antal den centrala valmyndigheten beslutar, lika för alla. Finns det olika valsedlar för samma grupp, parti eller sammanslutning, gäller detta varje sådan variant av valsedeln.

[S2]Valsedlar till större antal tillhandahålles av den centrala valmyndigheten om beställaren betalar valsedlarna i förskott. Lag (2004:538).

Röstning

[K3]13 §  Den som har rösträtt till Sametinget får rösta antingen i vallokal eller genom att med post sända sin valsedel till länsstyrelsen i det län där Sametinget har sitt säte (brevröstning). Lag (2004:538).

Prop. 2003/04:86: Ändringen innebär att valsedlar vid brevröstning skall sändas med post till länsstyrelsen i stället för som tidigare till Sametingets valnämnd. Ändringen är en följd av den nya ansvarsfördelningen mellan myndigheterna i samband med sametingsvalen.

[K3]14 §  Valnämnden beslutar på vilka orter röstning kan ske i vallokal. Vallokaler skall hållas öppna mellan klockan 8 och 20 valdagen.

Röstning i vallokal

[K3]15 §  Vid röstning i vallokal lägger väljaren själv in sin valsedel i ett valkuvert och tillsluter det. Väljaren lämnar valkuvert och det ytterkuvert som också är röstkort till valförrättaren. Denne kontrollerar att väljaren ställt i ordning bara ett valkuvert och att kuvertet inte är försett med obehörig märkning. Därefter lägger valförrättaren i väljarens närvaro in valkuvertet i ytterkuvertet och tillsluter det. Valförrättaren tar slutligen hand om ytterkuvertet samt antecknar på en särskild förteckning väljarens namn.

[S2]Den som saknar det ytterkuvert som också är röstkort får inte rösta. En väljare som inte är känd för röstmottagaren ska legitimera sig eller på annat sätt styrka sin identitet. Den som inte gör det får inte rösta. Lag (2018:1976).

[K3]16 §  Är valkuvertet försett med obehörig märkning får det inte tas emot. Har väljaren lämnat mer än ett valkuvert får endast ett av dem tas emot. Om väljaren begär det, skall samtliga valkuvert återlämnas till väljaren. Lag (2006:803).

[K3]17 §  Vid röstning i vallokal gäller också 7 kap. 3 § samt 8 kap.4 och 5 §§vallagen (2005:837).

[S2]Avbryts röstningen skall mottagna ytterkuvert förvaras på betryggande sätt. Lag (2005:843).

[K3]18 §  Valförrättaren skall omgående sända de mottagna förslutna ytterkuverten till länsstyrelsen i det län där Sametinget har sitt säte tillsammans med förteckningen över de väljare som röstat i vallokalen. Försändelsen skall sändas som värdepost. Lag (2004:538).

Prop. 2003/04:86: Ändringen innebär att valförrättaren skall sända de förslutna ytterkuvert som innehåller valkuvertet och valsedeln till länsstyrelsen i stället för till Sametingets valnämnd. Ändringen är en följd av den nya ansvarsfördelningen vid sametingsvalen.

Brevröstning

[K3]19 §  Vid brevröstning lägger väljaren själv in sin valsedel i ett valkuvert och tillsluter det. I närvaro av två vittnen lägger väljaren sedan valkuvertet i det ytterkuvert som också är röstkort och tillsluter det. Därefter skriver väljaren på ytterkuvertet en försäkran på heder och samvete att han eller hon gjort på detta sätt. Vittnena intygar skriftligen att väljaren egenhändigt undertecknat försäkran och att de inte känner till något förhållande som strider mot de uppgifter väljaren lämnat på ytterkuvertet. Vittnenas adresser anges på ytterkuvertet. Vittnena ska ha fyllt 18 år.

[S2]Sedan brevröstningsförsändelsen har gjorts i ordning enligt första stycket lägger väljaren in försändelsen i ett omslagskuvert och tillsluter detta. Därefter lämnas försändelsen för postbefordran till länsstyrelsen i det län där Sametinget har sitt säte.

[S3]En väljare som på grund av funktionsnedsättning eller liknande inte kan avge sin röst i föreskriven ordning får vid röstningen anlita någon annan person som hjälper honom eller henne vid röstningen. Lag (2018:1976).

Prop. 2017/18:287: I första stycket har begränsningen att en väljares make eller barn inte får vara vittne tagits bort. Det betyder att det enda kravet som ställs på ett vittne är att vittnet ska ha fyllt 18 år. I övrigt har det skett en språklig ändring.

Prop. 2003/04:86: Paragrafen rör brevröstning. Ändringen innebär att brevröstningsförsändelser skall sändas till länsstyrelsen i stället för till Sametingets valnämnd. Ändringen är en följd av den nya ansvarsfördelningen vid sametingsvalen.

[K3]20 §  Brevröstningsförsändelse skall avges senast på valdagen.

[K3]21 §  Vid varje tillfälle då brevröstningsförsändelser kommer in till länsstyrelsen skall antalet antecknas i ett särskilt protokoll. I väntan på den slutliga sammanräkningen och mandatfördelningen skall försändelserna förvaras på ett betryggande sätt. Lag (2004:538).

Prop. 2003/04:86: Ändringen innebär att valnämnden ersätts av länsstyrelsen. Ändringen är en följd av den nya ansvarsfördelningen vid sametingsvalen.

Sammanräkning

[K3]22 §  Vid en offentlig förrättning, som skall påbörjas så snart det kan ske sedan en vecka förflutit från valdagen, skall länsstyrelsen granska och räkna de avgivna rösterna.

[S2]Vid sammanräkningen prövar länsstyrelsen valsedlarnas giltighet och meddelar de beslut som denna prövning föranleder. Härvid gäller i tillämpliga delar 13 kap.6 och 7 §§, 8 § första stycket 1 samt andra och tredje styckenavallagen (2005:837).

[S3]Vidare gäller att ett namn som skrivits till på en valsedel skall anses obefintligt.

[S4]Vid förrättning skall protokoll föras. Lag (2005:843).

[K3]23 §  Granskningen inleds med att de ytterkuvert som kommit in från vallokalerna räknas. Antalet kuvert jämförs med antalet avgivna röster enligt förteckningarna från vallokalerna. Därefter antecknas i röstlängden vilka väljare som har röstat i vallokal.

[S2]Har någon väljare röstat mer än en gång i vallokal, skall väljarens röster förklaras ogiltiga och ytterkuverten med väljarens röster obrutna läggas åt sidan. Lag (2006:803).

[K3]24 §  Sedan de röster som skall förklaras ogiltiga enligt 23 § andra stycket har lagts åt sidan och anteckning om ogiltigförklaringen har gjorts i protokollet, kontrolleras att övriga ytterkuvert är tillslutna.

[S2]Är ytterkuvertet tillslutet, bryts det och valkuvertet granskas. Därvid kontrolleras att valkuvertet är av föreskriven beskaffenhet och att väljaren har ställt i ordning endast ett valkuvert samt att valkuvertet inte är försett med obehörig märkning. Lag (2000:1214).

[K3]25 §  Föreligger inte någon brist vid den granskning som skall göras enligt 24 § läggs valkuvertet i en valurna. I annat fall förklaras rösten ogiltig och ytter- och valkuvert läggs åt sidan. Därvid skall valkuvertet ligga i ytterkuvertet. Anteckning om ogiltigförklaringen görs i protokollet. Lag (2000:1214).

[K3]26 §  Sedan rösterna från vallokalerna har behandlats enligt 23-25 §§, fortsätter granskningen med de röster som har avgivits genom brevröstning och som har kommit in till länsstyrelsen före förrättningens början.

[S2]Brevröster som kommer in efter förrättningens början läggs utan vidare åtgärd åt sidan. Lag (2004:538).

[K3]27 §  Granskningen av brevröstningsförsändelserna inleds med att omslagskuverten räknas, varefter antalet antecknas i protokollet. Därefter kontrolleras att

 1. omslagskuverten inte har blivit öppnade efter tillslutandet, och
 2. försändelsen inte har avgetts senare än på valdagen.

[S2]Föreligger inte någon brist vid den granskning som avses i första stycket skall de godkända försändelserna behandlas vidare enligt vad som föreskrivs i 28 §. I annat fall läggs försändelserna åt sidan. Antalet försändelser som har lagts åt sidan antecknas i protokollet.

[K3]28 §  När kontrollen enligt 27 § är avslutad, öppnas de godkända omslagskuverten.

[S2]Därefter kontrolleras att samma väljare inte har lagt mer än ett ytterkuvert i omslagskuvertet och att väljaren inte har röstat i vallokal eller mer än en gång genom brevröstning.

[S3]Föreligger inte någon brist vid den granskning som avses i andra stycket behandlas ytterkuvertet vidare enligt 29 §. I annat fall förklaras rösterna i försändelsen ogiltiga, anteckning härom görs i protokollet och försändelsen läggs åt sidan.

[K3]29 §  När kontrollen enligt 28 § är avslutad, granskas ytterkuverten till de försändelser som inte då har lagts åt sidan.

[S2]Därvid kontrolleras att försändelsen är i föreskrivet skick. Om så är fallet, bryts ytterkuvertet och valkuvertet granskas på samma sätt som är föreskrivet i 24 § andra stycket beträffande valkuvert för röstning i vallokal. Lag (2000:1214).

[K3]30 §  Föreligger inte någon brist vid den granskning som skall göras enligt 29 § läggs valkuvertet i en valurna tillsammans med de godkända valkuverten från röstningen i vallokalerna. I annat fall förklaras rösten ogiltig och ytter- och valkuvert läggs åt sidan. Därvid skall valkuvertet ligga i ytterkuvertet. Anteckning om ogiltigförklaringen görs i protokollet. Lag (2000:1214).

[K3]31 §  När sammanräkningen är klar skall försändelser, ytterkuvert och valkuvert som skall läggas åt sidan samt ogiltiga valsedlar läggas in i särskilda omslag som förseglas och förvaras till dess valet har vunnit laga kraft.

[S2]Godkända valsedlar läggs in i särskilda omslag som förseglas och förvaras till utgången av den tid valet gäller. Lag (2000:12114).

[K3]32 §  Vid mandatfördelningen mellan grupper, partier och liknande sammanslutningar skall mandaten fördelas proportionellt på grundval av valresultatet. Härvid tilldelas mandaten, ett efter annat, den grupp, det parti eller motsvarande som för varje gång uppvisar det största jämförelsetalet. Jämförelsetalet är, så länge gruppen, partiet eller sammanslutningen ännu inte tilldelats något mandat, röstetalet delat med 1,4. Därefter beräknas jämförelsetalet genom att röstetalet delas med det tal som är ett högre än det dubbla antalet mandat som redan har tilldelats gruppen, partiet eller sammanslutningen.

[S2]För varje mandat som en grupp, ett parti eller en liknande sammanslutning har fått skall en ledamot utses. När en ledamot utses skall reglerna i 14. kap 9 och 10 §§vallagen (2005:837) om val till riksdagen tillämpas. För att personligt röstetal skall fastställas för en kandidat måste kandidaten dessutom ha fått lägst 25 särskilda personröster.

[S3]Sedan länsstyrelsen fördelat mandaten i Sametinget skall resultatet av valet offentliggöras genom kungörelse i Post- och Inrikes Tidningar.

[S4]Länsstyrelsen skall utan dröjsmål till Sametinget och regeringen redovisa resultatet av valet samt utfärda bevis till valda ledamöter och ersättare. Lag (2006:803).

Prop. 2003/04:86: Genom ändringen, som har behandlats i avsnitt 4.5, föreskrivs bl.a. att talet 1,4 skall användas som första divisor vid mandatfördelningen efter sametingsvalet. Ändringarna i övrigt är en följd av den nya ansvarsfördelningen mellan myndigheterna vid sametingsvalen. Dessa ändringar innebär bl. a. att det är länsstyrelsen och inte Sametingets valnämnd som fördelar mandaten i Sametinget och utfärdar bevis till valda ledamöter ...

[K3]32 a §  Om en ledamot har avgått före utgången av den tid för vilken ledamoten blivit vald, ska länsstyrelsen på anmälan av Sametingets ordförande inkalla en ny ordinarie ledamot enligt de bestämmelser i 14 kap. 21 § vallagen (2005:837) som avser ny ordinarie ledamot i regionfullmäktige.

[S2]Om en ersättare för ledamot har inträtt som ordinarie ledamot eller avgått som ersättare av annan orsak, ska länsstyrelsen på anmälan av Sametingets ordförande utse ytterligare ersättare enligt de bestämmelser i 14 kap. 22 § vallagen som avser ersättare för ledamot i regionfullmäktige.

[S3]Den förrättning som avses i första och andra styckena är avslutad när protokollet från förrättningen har lagts fram för granskning. Efter sammanräkningen ska valsedlarna åter läggas i omslag på det sätt som föreskrivs i 31 §. Lag (2019:881).

Prop. 2003/04:86: Ändringen, som har behandlats i avsnitt 4.3, innebär att länsstyrelsen skall utse efterträdare till ordinarie ledamöter som avgått före den tid för vilken han blivit vald och ytterligare ersättare för ersättare för ledamöter som inträtt som ordinarie ledamot eller avgått som ersättare av någon ...

[K3]33 §  Länsstyrelsens beslut enligt 22, 32 och 32 a §§ får överklagas hos Valprövningsnämnden. Ett beslut får överklagas av den som enligt röstlängden var röstberättigad vid valet. Det får också överklagas av en grupp, ett parti eller en liknande sammanslutning som har deltagit i valet.

[S2]Överklagandet skall ges in till Valprövningsnämnden och vara nämnden till handa tidigast dagen efter valdagen och senast inom tio dagar efter det att resultatet av valet offentliggjorts enligt 32 eller 32 a §.

[S3]Vid Valprövningsnämndens prövning av överklaganden som avses i denna paragraf får nämnden upphäva valet och förordna om omval eller föranstalta om andra mindre ingripande åtgärder enligt de grunder som anges i 15 kap.13 och 14 §§vallagen (2005:837). Lag (2005:843).

Prop. 2003/04:86: Ändringen, som har behandlats i avsnitt 4.3, innebär att länsstyrelsens beslut om prövning av valsedlars giltighet (3 kap. 22 §), mandatfördelningen (3 kap. 32 §) och utseende av efterträdare till ordinarie ledamöter och efterträdare (3 kap. 32 a §) överklagas hos Valmyndigheten. Ändringen är en följd av den ändrade ansvarsfördelningen vid sametingsvalen. Vidare anges i förtydligande syfte att Valprövningsnämnden i samband ...

Omval

[K3]34 §  Vid omval till Sametinget skall den centrala valmyndigheten efter samråd med länsstyrelsen i det län där Sametinget har sitt säte och Sametingets valnämnd bestämma valdag. Beslutet får inte överklagas. Lag (2004:538).

[K3]35 §  Den slutliga röstlängd som upprättats för det ordinarie valet skall användas vid omval. Lag (2004:538).

[K3]36 §  I övrigt gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i denna lag om ordinarie val vid omval. Lag (2004:538).

Uppgifter i folkbokföringen

[K3]37 §  För aktualisering, komplettering och kontroll av sameröstlängden får inhämtas uppgifter om namn, personnummer, adress och medborgarskap från register hos Skatteverket avseende uppgifter i folkbokföringen. Lag (2004:538).

Prop. 2003/04:86: Paragrafen motsvarar i huvudsak tidigare 4 kap. 4 §. Bestämmelsen innebär att inhämtning av uppgifter från folkbokföringen får ske för kontroll m.m. av uppgifter som avser sameröstlängden, såsom uppgifter i en anmälan till längden. Uppgifter om medborgarskap får dock inte registreras i databasen för sametingsvalet. Bestämmelsen har därför, i förhållande till lydelsen av tidigare 4 kap. 4 §, ändrats så att det tydligare framgår att den inte reglerar vilka uppgifter som får registreras i databasen. ...

4 kap. Har upphävts genom lag (2004:538).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Sametingslag (1992:1433)

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.
  2. Det första valet till Sametinget hålls den 16 maj 1993 i enlighet med bestämmelserna i denna lag. Sametingets första sammanträde skall hållas i augusti eller september 1993.
  3. De uppgifter som enligt denna lag ankommer på valnämnden skall vid det första valet fullgöras av en av regeringen särskilt förordnad organisationskommitté. Organisationskommitténs beslut enligt 3 kap. 5 § att någon inte skall tas upp i röstlängd får överklagas till Länsstyrelsen i Norrbottens län.
  4. Anmälan till sameröstlängden för deltagande i sametingsvalet 1993 skall ha inkommit till organisationskommittén senast den 25 januari 1993.
  Förarbeten
  Prop. 1992/93:32, Bet. 1992/93:KU17
  Ikraftträder
  1993-01-01

Lag (1995:553) om ändring i sametingslagen (1992:1433)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:325, Prop. 1994/95:205, Bet. 1994/95:KU45
  Omfattning
  ändr. 3 kap 31, 33 §§; ny 3 kap 32 a §
  Ikraftträder
  1995-07-01

Lag (1995:748) om ändring i sametingslagen (1992:1433)

  Förarbeten
  Rskr. 1994/95:372, Prop. 1994/95:201, Bet. 1994/95:SkU26
  Omfattning
  ändr. 3 kap 3 §
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1996:122) om ändring i sametingslagen (1992:1433)

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:156, Prop. 1995/96:77, Bet. 1995/96:KU20
  Omfattning
  ny 2 kap 3 a §
  Ikraftträder
  1996-04-01

Lag (1997:168) om ändring i sametingslagen (1992:1433)

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:177, Prop. 1996/97:70, Bet. 1996/97:KU16
  Omfattning
  ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 3, 17, 22, 32, 32 a, 33 §§
  Ikraftträder
  1997-06-01

Lag (2000:1214) om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:64, Prop. 2000/01:1, Bet. 2000/01:KU1
Omfattning
ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 3, 7, 10, 15, 16, 19, 22, 24, 25, 29, 30, 31, 32, 32 a §§
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:186) om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Förarbeten
Rskr. 2000/01:176, Prop. 2000/01:33, Bet. 2000/01:SkU20
Omfattning
ändr. 3 kap 3 §
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2003:704) om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:17, Prop. 2002/03:99, Bet. 2003/04:SkU2
Omfattning
ändr. 3 kap 3 §, 4 kap 4 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2004:538) om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:213, Prop. 2003/04:86, Bet. 2003/04:KU18
Omfattning
upph. 4 kap, rubr. närmast före 3 kap 2 §; ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 5 §, 3 kap 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 18, 19, 21, 22, 26, 32, 32 a, 33 §§; nya 3 kap 5 a §, 34, 35, 36, 37 §§, rubr. närmast före 3 kap 34, 37 §§
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2005:843) om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:33, Prop. 2004/05:163, Bet. 2005/06:KU9
Omfattning
ändr. 2 kap 2 §, 3 kap 17, 22, 32, 32 a, 33 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:803) om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Förarbeten
Rskr. 2005/06:253, Prop. 2005/06:86, Bet. 2005/06:KU32
Omfattning
ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 1, 2, 6 §§, 3 kap 4, 7, 9, 15, 16, 19, 23, 32, 32 a §§; nya 2 kap 1 a, 5 a, 6 a §§
Ikraftträder
2006-07-01

Lag (2009:725) om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Förarbeten
Rskr. 2008/09:272, Prop. 2008/09:158, Bet. 2008/09:KU23
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder
2010-01-01

Lag (2010:868) om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Förarbeten
Rskr. 2009/10:370, Prop. 2009/10:165, Bet. 2009/10:UbU21
Omfattning
ändr. 2 kap. 1, 7 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2018:1976) om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2019.
 2. Ärenden som har inletts hos Sametinget före ikraftträdandet men ännu inte har avgjorts handläggs enligt äldre föreskrifter.
 3. Bestämmelsen i 2 kap. 3 e § tillämpas inte på förmåner som har intjänats före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2018/19:34, Prop. 2017/18:287, Bet. 2018/19:KU9
Omfattning
nuvarande 2 kap. 3 a § betecknas 2 kap. 3 d §; ändr. 2 kap. 2, 4, 5, 6 a §§ och 3 kap. 2, 8, 10, 15, 19 §§; nya 2 kap. 3 a, 3 b, 3 c, 3 e , 4 a §§
Ikraftträder
2019-07-01

Lag (2019:881) om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 2 kap. 2 §, 3 kap. 32 a §
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2022:67) om ändring i sametingslagen (1992:1433)

Förarbeten
Rskr. 2021/22:133, Prop. 2021/22:19, Bet. 2021/22:KU4
Omfattning
ändr. 2 kap. 1 §
Ikraftträder
2022-03-01