Inaktuell version

Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Departement
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1994-12-20
Ändring införd
SFS 1994 i lydelse enligt SFS 2008:128
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

/Träder i kraft I: 2008-05-01/

1 kap. Inledande bestämmelser

/Träder i kraft I: 2008-05-01/

[K1]1 §  Denna förordning innehåller föreskrifter om

 1. fiske och vattenbruk inom Sveriges sjöterritorium och inom Sveriges ekonomiska zon,
 2. fiske från svenska fartyg utanför Sveriges ekonomiska zon,
 3. fiskerinäringens marknadsreglering, och
 4. stöd till vattenbruket och fiskerinäringen.

[S2]I förordningen ges föreskrifter som behövs för att EG:s gemensamma fiskeripolitik ska kunna genomföras i Sverige.

[S3]/Upphör att gälla U:2008-05-01/ Kap. 2 Fisket och vattenbruket

/Träder i kraft I: 2008-05-01/

2 kap. Fisket och vattenbruket

Rätten till fiske

[K1]2 §  Länsstyrelsen prövar frågor om tillstånd att sätta ut eller sträcka ut fasta redskap.

[S2]Tillstånd får endast beviljas fiskare som bedriver yrkesmässigt fiske, om inte annat följer av 11 § fiskelagen (1993:787) eller särskilda skäl föranleder annat.

[K1]3 §  Fiskeriverket meddelar de föreskrifter om utländska medborgares rätt till fiske i Sveriges territorialhav och i Sveriges ekonomiska zon som behövs på grund av internationella överenskommelser.

[K1]4 §  Sådant tillstånd till fiske för utländska medborgare som avses i 13 § tredje stycket fiskelagen (1993:787) och som avser annat fiske än yrkesmässigt fiske meddelas av länsstyrelsen.

[S2]Tillstånd kan förenas med villkor att fisk som har fångats vid sådant fiske inte får säljas. Förordning (2005:462).

Föreskrifter för fisket

[K1]5 §  Det är förbjudet att fiska mal, flodpärlmussla och sådana arter av fisk, vattenlevande kräftdjur och vattenlevande blötdjur som i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) har markerats med N. Förordning (2007:956).

[K1]6 §  Fiske får inte bedrivas med gift, sprängämnen eller andra bedövande eller dödande ämnen, elektrisk ström, skjutvapen eller sådana redskap som fisken kan spetsas med. Fiske med ålsax, vars tänder är högst sex millimeter, är dock tillåtet. Huggkrok får användas för att bärga fisk som har fångats med andra redskap.

[S2]Hummer eller krabba får inte fångas vid dykning.

[S3]I fråga om sådana arter av fisk, vattenlevande kräftdjur och vattenlevande blötdjur som i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) har markerats med N eller F är det förbjudet att för fiske använda medel eller metoder som inte är selektiva och som lokalt kan medföra att populationen av arten försvinner eller utsätts för en allvarlig störning. Förordning (2007:956).

[K1]7 §  Fiskeriverket får meddela föreskrifter för fiskevården och fiskets bedrivande som förbjuder eller begränsar

 1. fisket med avseende på vilken fisk som får fångas,
 2. användningen av fiskefartyg, fiskemetoder eller fiskeredskap,
 3. fiske inom vissa områden eller för vissa ändamål.

[S2]När det gäller fisket i andra vatten än havet och vattnen längs kusterna och Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren samt Storsjön i Jämtland till första definitiva vandringshindret får föreskrifter enligt första stycket meddelas endast för att skydda särskilt hotade arter eller stammar av nationellt intresse.

[S3]Fiskeriverket får föreskriva att yrkesmässigt fiske inom ett område med användande av en viss fiskemetod får bedrivas endast efter tillstånd av verket.

[S4]Fiskeriverket får också meddela föreskrifter för fiskevården som avser förbud mot att behålla fisk som fångats, bearbeta fisk ombord, förvara fisk i sump eller omlasta, föra i land, föra in i landet eller saluhålla fisk. Förordning (2003:253).

[K1]8 §  Om det behövs, får Fiskeriverket föreskriva att kräftfiske på allmänt vatten i Vänern, Vättern, Hjälmaren och Storsjön i Jämtland får bedrivas endast efter tillstånd av verket eller av länsstyrelsen. Tillstånd skall i första hand lämnas den som ägnar sig åt yrkesmässigt fiske.

Kräftpest

[K1]9 §  Det är förbjudet

 1. att utan föregående desinfektering använda redskap för kräftfiske i ett vatten om redskapet tidigare använts för fiske i ett annat vatten,
 2. att förvara eller kasta kräftor eller delar av kräftor i annat vatten än det där de fångats, och
 3. att i ett vatten rengöra eller kasta emballage i vilket kräftor från ett annat vatten har förvarats.

[K1]10 §  För att hindra spridningen av kräftpest får länsstyrelsen besluta att ett visst område skall anses kräftpestsmittat eller utgöra skyddsområde för flodkräfta.

[S2]Ett beslut om skyddsområde skall vara grundat på en av länsstyrelsen upprättad och av Fiskeriverket godkänd förvaltningsplan för flodkräfta. Förordning (2005:462).

[K1]11 §  Inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat är det förbjudet att

 1. fånga kräftor,
 2. saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor,
 3. använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats.

[S2]Fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i ett vatten inom ett område som har förklarats kräftpestsmittat får inte transporteras till någon annan sjö eller något annat vattendrag inom området eller föras ut ur området utan föregående desinfektering.

[S3]Inom ett område som har förklarats utgöra skyddsområde är det förbjudet att

 1. saluhålla, sälja, köpa eller transportera okokta kräftor som inte härrör från området,
 2. använda fisk som betesfisk i ett annat vatten än det där den fångats,
 3. utan föregående desinfektering använda fiskeredskap, båtar, maskiner eller andra föremål som har använts i vatten utanför området,
 4. utplantera signalkräfta.

[S4]Länsstyrelsen får föreskriva sådana undantag från bestämmelserna i första till tredje styckena som inte ökar risken för smittspridning eller som behövs av vetenskapliga skäl. Förordning (2005:462).

Hänsyn till naturvården

[K1]12 §  Fiskeriverket meddelar föreskrifter om vilken hänsyn som vid fiske skall tas till naturvårdens intressen.

[S2]I ärenden enligt fiskelagen (1993:787) får Fiskeriverket eller länsstyrelsen besluta att det skall göras en analys av vilken inverkan en fiskemetod eller utsättande av en fiskart har på miljön. Naturvårdsverket skall ges tillfälle att yttra sig över en sådan analys.

[S3]Fiskeriverket eller länsstyrelsen får besluta att den som skall använda metoden eller sätta ut fiskarten skall göra och bekosta analysen. När en analys görs av någon av myndigheterna, får denna besluta att den som skall använda den nya metoden eller sätta ut fisken skall betala en avgift som helt eller delvis motsvarar kostnaderna för analysen. Vid bedömningen av om den enskilde skall svara för kostnaderna för analysen skall hänsyn tas till omfattningen av dennes verksamhet. Förordning (1998:800).

Redskapsbegränsningar för fritidsfisket

[K1]13 §  Den som fiskar med rörliga redskap i vatten där fisket är fritt för var och en får endast använda nät, långrev, ryssja, bur, handredskap och håv.

[S2]Vid fiske med nät, långrev, ryssjor och burar får sammanlagt högst sex redskap användas samtidigt. Vid hummerfiske får därutöver högst fjorton burar (hummertinor) användas. En långrev får vara försedd med högst 100 krokar. Nätens sammanlagda längd får inte överstiga 180 meter.

[S3]Första och andra styckena gäller inte den som fiskar yrkesmässigt, innehar fisket med äganderätt eller har rätt till fisket på grund av nyttjanderätt som omfattar även annat fiske än det som är fritt för var och en.

Märkning och utmärkning av fiskeredskap

[K1]14 §  Fiskeriverket meddelar föreskrifter om märkning av redskap som används vid fiske och om märkning av fisksump. Genom märkningen skall det framgå vem som använder redskapet eller sumpen, om användaren av redskapet är yrkesfiskare eller fritidsfiskare och om användaren fiskar med enskild fiskerätt. Förordning (1995:1390).

[K1]15 §  Fiskeriverket meddelar de föreskrifter som behövs för utmärkning av fiskeredskap och vattenbruksanläggningar.

Utplantering av fisk m.m.

[K1]16 §  För att sätta ut fisk eller flytta fisk från ett vattenområde till ett annat eller för att anlägga och driva en fiskodling krävs tillstånd av länsstyrelsen. Ett tillstånd får förenas med villkor.

[S2]Tillstånd till fiskodling får meddelas för viss tid.

[S3]Tillstånd får inte ges för sådana fiskarter eller fiskstammar som är olämpliga med hänsyn till vattenområdets särart. Tillstånd får inte heller ges om det finns risk för spridning av smittsamma sjukdomar.

[S4]Om någon i en dom eller ett beslut i ett mål eller ärende om vattenverksamhet enligt miljöbalken eller motsvarande äldre bestämmelser är ålagd att vidta en åtgärd som kräver tillstånd enligt första stycket, skall tillståndsprövningen endast omfatta de villkor som behövs för att förebygga spridning av smittsamma sjukdomar.

[S5]Bestämmelser om att en särskild tillståndsprövning krävs i vissa fall finns i 7 kap.28 a-29 b §§miljöbalken. Förordning (2001:452).

[K1]17 §  Länsstyrelsen får helt eller delvis återkalla ett tillstånd att bedriva fiskodling

 1. om den som har sökt tillståndet har vilselett länsstyrelsen genom att lämna oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna uppgifter av betydelse för tillståndet,
 2. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts och avvikelsen inte är av ringa betydelse,
 3. om det genom verksamheten har uppkommit någon olägenhet av väsentlig betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts,
 4. om verksamheten medför avsevärd risk för skyddsvärda fiskbestånd,
 5. om tillståndet inte har utnyttjats under en längre tid och det kan antas att tillståndet inte heller kommer att utnyttjas,
 6. om verksamheten slutligt har upphört,
 7. om ett nytt tillstånd ersätter ett tidigare tillstånd, eller
 8. om det behövs för att uppfylla Sveriges förpliktelser till följd av EU-medlemskapet. Förordning (2006:197).

[K1]17 a §  Länsstyrelsen får ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser eller meddela nya sådana i ett tillstånd att bedriva fiskodling

 1. om den som har sökt tillståndet har vilselett länsstyrelsen genom att lämna oriktiga uppgifter eller låta bli att lämna uppgifter av betydelse för tillståndet eller villkoren,
 2. när tillståndet eller villkor som gäller för verksamheten inte har följts,
 3. om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon betydelse som inte förutsågs när verksamheten tilläts,
 4. om en från smittskyddssynpunkt väsentlig förbättring kan uppnås med användning av någon ny odlingsteknik, eller
 5. för att förbättra en anläggnings rymningssäkerhet.

[S2]Villkor eller bestämmelser enligt första stycket får inte vara så ingripande att verksamheten inte längre kan bedrivas eller att den avsevärt försvåras. Förordning (2006:197).

[K1]17 b §  Lax eller öring som har sina uppväxtområden i havet eller i Vänern, Vättern, Mälaren, Hjälmaren eller Storsjön i Jämtland får sättas ut endast om den är märkt genom att dess fettfena är bortklippt. Förordning (2006:197).

[K1]18 §  Ytterligare föreskrifter om utsättning och flyttning av fisk samt om fiskodling och slakt av odlad fisk får meddelas av Fiskeriverket.

[S2]Fiskeriverket får föreskriva om undantag från 17 b § om det finns vetenskapliga eller andra särskilda skäl. Förordning (2007:117).

Yrkesfiskelicens och fartygstillstånd

[K1]19 §  Frågor om yrkesfiskelicens prövas av Fiskeriverket.

[S2]Till omständigheter som visar att fisket har sådan anknytning till svensk fiskerinäring som avses i 30 § fiskelagen hör

 1. att sökanden landar minst hälften av den totala fångsten under ett kalenderår, i värde räknat, i Sverige,
 2. att minst hälften av sökandens fiskefärder utgår från en svensk hamn, eller
 3. att minst hälften av deltagarna i sökandens fiske är bosatta här i landet.

[S3]Fiskeriverket skall vid sin prövning beakta också andra omständigheter som sökanden åberopar till stöd för att fisket är anknutet till svensk fiskerinäring. Förordning (1998:344).

[K1]20 §  Fiskeriverket meddelar föreskrifter om krav på särskilt tillstånd för användning av fartyg för yrkesmässigt fiske.

[S2]En ansökan hos utländsk myndighet om tillstånd att från ett svenskt fartyg fiska i utländsk ekonomisk zon eller fiskezon skall godkännas av Fiskeriverket. Endast den som innehar fartygstillstånd kan få sin ansökan godkänd.

Dispenser

[K1]21 §  Om det finns vetenskapliga eller andra särskilda skäl, får undantag medges från bestämmelserna i 5 och 6 §§ samt 13 § första och andra styckena. Gäller undantaget bara 5 och 6 §§ prövas frågan av länsstyrelsen och i annat fall av Fiskeriverket.

[S2]Om fisket bedrivs på uppdrag av Fiskeriverket får verket föreskriva eller i enskilda fall medge undantag från bestämmelserna i 2, 4--6 §§, 11 § första och andra styckena, 13 § första och andra styckena och 16 §.

[S3]Fiskeriverket prövar frågor om tillstånd till fiske av vetenskapliga skäl enligt EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

[K1]22 §  I fråga om sådana arter av fisk, vattenlevande kräftdjur och vattenlevande blötdjur som i bilaga 1 till artskyddsförordningen (2007:845) har markerats med N, får undantag från bestämmelserna i 5 § denna förordning föreskrivas eller medges endast om de förutsättningar som anges i 14 § artskyddsförordningen är uppfyllda.

[S2]I fråga om sådana arter av fisk, vattenlevande kräftdjur och vattenlevande blötdjur som i bilaga 1 till artskyddsförordningen har markerats med N eller F, får undantag från bestämmelserna i 6 § denna förordning föreskrivas eller medges endast om de förutsättningar som anges i 14 § artskyddsförordningen är uppfyllda. Förordning (2007:956).

/Träder i kraft I: 2008-05-01/

3 kap. Marknadsreglering på fiskets område

[K3]1 §  I detta kapitel ges föreskrifter för att den marknadsreglering av fisk och fiskprodukter som ingår i EG:s gemensamma fiskeripolitik skall kunna genomföras i Sverige.

[K3]2 §  Frågor om godkännande av producentorganisationer och om återkallelse av ett sådant godkännande samt om stöd inom marknadsregleringen av fisk och fiskprodukter prövas av Fiskeriverket.

[S2]Beslut eller underrättelse om beslut om stöd inom marknadsregleringen av fisk och fiskprodukter skall innehålla en upplysning om innehållet i 2 a §. Stödet betalas ut av Statens jordbruksverk. Förordning (1997:924).

[K3]2 a §  Före utbetalning av stöd inom marknadsregleringen av fisk och fiskprodukter som Fiskeriverket beslutat om, skall Jordbruksverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med gemenskapsreglerna.

[S2]Om Jordbruksverket finner att en utbetalning skulle strida mot gemenskapsreglerna, skall verket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till Fiskeriverket. Jordbruksverkets beslut innebär att Fiskeriverkets beslut förfaller. Förordning (1997:924).

[K3]3 §  Fiskeriverket får till komplettering och för verkställighet av EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken meddela föreskrifter om

 1. godkännande av en producentorganisation och om återkallelse av ett sådant godkännande,
 2. stöd till godkända producentorganisationer för produkter som de återtar från marknaden, förädlar eller lagrar, och
 3. import och export av fisk och fiskprodukter. Förordning (2000:1467).

[K3]4 §  Om det behövs får Fiskeriverket meddela föreskrifter om att en producent som inte är medlem i en producentorganisation skall omfattas av en sådan organisations regler för produktion, avsättning, återtagande från marknaden och förädling.

[S2]Fiskeriverket får föreskriva att en producentorganisation får ta ut en avgift av andra fiskare än medlemmar för att täcka administrationskostnaderna för sådant återtagande som avses i första stycket.

Kap. 4 /Kapitlet upphör att gälla U:2008-05-01 genom förordning (2008:128)./ Strukturåtgärder m.m. för fiskerinäringen

Allmänt om statligt stöd

[K3]5 §  Stödmedel från Fonden för fiskets utveckling betalas ut av Fiskeriverket.

[S2]Innan stöd betalas ut skall Fiskeriverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med gemenskapsreglerna.

[S3]Om kontrollen visar att en utbetalning skulle strida mot gemenskapsreglerna skall Fiskeriverket besluta att inte betala ut stödet och sända tillbaka stödärendet till den myndighet som har beviljat stödet eller, i fråga om stöd som beviljas av arbetslöshetskassan, till denna. Fiskeriverkets beslut innebär att beslutet att bevilja stöd förfaller. Förordning (2000:1467).

[K3]6 §  När det gäller prövning, utbetalning, tillsyn och kontroll av stöd från Fonden för fiskets utveckling inom EG:s strukturfonder i mål 1 finns bestämmelser i förordningen (1999:1424) om förvaltning av EG:s strukturfonder. Förordning (2000:1467).

Övervakningskommitté

[K3]7 §  För program utanför mål 1 enligt rådets förordning (EG) nr 1260/1999 skall det finnas en övervakningskommitté som utses av regeringen. Beslut av övervakningskommittén skall fattas i enighet eller med kvalificerad majoritet i enlighet med vad kommittén närmare fastställt i sin arbetsordning. Förordning (2000:1467).

Investeringar i fiskeföretag, fiskodlingsföretag, fiskberedningsföretag och utrustning i fiskehamnar

[K3]8 §  Stöd får lämnas till

 1. fiskeföretag för investeringar som avser förvärv och modernisering av fiskefartyg och deras utrustning,
 2. fiskodlingsföretag för investeringar i byggnader, anläggningar och utrustning,
 3. fiskberedningsföretag för investeringar i byggnader, anläggningar och utrustning och för produktutveckling, samt
 4. ägare och användare av fiskehamnar för utrustning som förbättrar mottagnings- och servicemöjligheter i hamnarna och hos förstahandsmottagare.

[S2]Stöd till förvärv av begagnade fiskefartyg enligt första stycket 1 får endast lämnas enligt nationell stödordning, med undantag för fall som avses i 14 §. Förordning (2000:1467).

Anpassning av fiskeansträngningen

[K3]9 §  Stöd får lämnas till ägare av fiskefartyg med gällande fartygstillstånd när fartyget skrotas eller när det säljs till tredje land eller till annat ändamål än fiske. Förordning (2000:1467).

Åtgärder för skydd och utveckling av vattenlevande (akvatiska) resurser

[K3]10 §  Stöd får lämnas för åtgärder vars syfte är att skydda och utveckla de vattenlevande (akvatiska) resurserna och för vetenskaplig övervakning av åtgärderna. Förordning (2000:1467).

Kollektiva åtgärder inom det småskaliga kust- och insjöfisket

[K3]11 §  Stöd får lämnas för kollektiva åtgärder vars syfte är att utveckla det småskaliga kust- och insjöfisket.

[S2]Åtgärder för att finna och främja avsättningsmöjligheter för fisk- och vattenbruksprodukter Förordning (2000:1467).

[K3]12 §  Stöd får lämnas för åtgärder som är avsedda att främja verksamhet i syfte att finna och främja avsättningsmöjligheter för fisk- och vattenbruksprodukter. Förordning (2000:1467).

Åtgärder som genomförs gemensamt inom branschen

[K3]13 §  Stöd får lämnas för bildande av producentorganisationer och för åtgärder av kollektivt intresse som genomförs gemensamt inom branschen. Förordning (2000:1467).

Socioekonomiska åtgärder

[K3]14 §  Stöd får lämnas för åtgärder som åstadkommer en nyrekrytering inom sektorn genom att yngre fiskare får möjlighet att köpa begagnade fiskefartyg. Förordning (2000:1467).

Nyskapande åtgärder och pilotprojekt

[K3]15 §  Stöd får lämnas för nyskapande åtgärder och pilotprojekt som främjar en rationell och hållbar utveckling av fiskerinäringen och vars resultat är tillgängliga för alla. Förordning (2000:1467).

Tillfälligt upphörande av verksamhet samt annan ekonomisk ersättning

[K3]16 §  Stöd får under en begränsad period lämnas till företag som har fått inkomstbortfall till följd av

 1. beslut om tillfälligt avbrott i fisket på grund av att oförutsebara händelser av främst biologisk natur inträffat, att ett fiskeavtal upphört att gälla eller att en plan för återhämtning av en fiskeresurs genomförs, eller
 2. beslut om tekniska restriktioner för vissa fiskeredskap eller fiskemetoder. Förordning (2000:1467).

Isbrytarhjälp

[K3]17 §  Stöd lämnas för isbrytning för fiskets och fiskarbefolkningens behov enligt föreskrifter som meddelas av Fiskeriverket. Förordning (2000:1467).

Övrigt

[K3]18 §  Stöd lämnas i form av avskrivningslån, bidrag eller lånegaranti.

[S2]Ett avskrivningslån skall skrivas av i högst tio år efter det att lånet helt har betalats ut. Avskrivningstiden får dock inte överstiga investeringens beräknade ekonomiska livslängd. Förordning (2000:1467).

[K3]19 §  I samband med att en lånegaranti beviljas skall en amorteringsplan upprättas. Amorteringstiden för lånet får inte överstiga investeringens beräknade ekonomiska livslängd.

[S2]Amorteringen skall börja senast två år efter den första lyftningsdagen. Förordning (2000:1467).

[K3]20 §  Fiskeriverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs om stöd till strukturåtgärder enligt detta kapitel. Föreskrifter om lånegarantier får dock meddelas först efter att samråd har skett med Riksgäldskontoret. Förordning (2000:1467).

/Träder i kraft I: 2008-05-01/

4 kap. Stöd till vattenbruket och fiskerinäringen m.m.

[K4]1 §  Detta kapitel kompletterar

 1. rådets förordning (EG) nr 1198/2006 av den 27 juli 2006 om Europeiska fiskerifonden (EFF), och
 2. kommissionens förordning (EG) nr 498/2007 av den 26 mars 2007 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1198/2006 om Europeiska fiskerifonden. Förordning (2008:128).

[K4]2 §  Stöd får i mån av tillgång på medel lämnas enligt detta kapitel till

 1. åtgärder för anpassning av gemenskapens fiskeflotta,
 2. åtgärder inom vattenbruket, insjöfiske, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter,
 3. åtgärder av gemensamt intresse,
 4. åtgärder för hållbar utveckling i fiskeområden,
 5. tekniskt stöd, och
 6. isbrytarhjälp.

[S2]Stöd lämnas i form av ekonomiskt bidrag.

[S3]Beslut i fråga om stöd enligt detta kapitel, med undantag för stöd enligt 31 § (isbrytarhjälp), ska vara förenliga med de gemenskapsregler och det operativa program som ligger till grund för EG:s medfinansiering.

[S4]Stöd som avses i första stycket och som regleras i de EG- förordningar som anges i 1 §, lämnas högst i enlighet med de stödnivåer som följer av rådets förordning (EG) nr 1198/2006.

[S5]Om stöd lämnas enligt bestämmelser som går utöver bestämmelserna i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 ska artiklarna 87, 88 och 89 i EG-fördraget tillämpas. Förordning (2008:128).

[K4]3 §  Fiskeriverket ska besluta sådana nationella planer för anpassning av fiskeansträngningen som avses i artiklarna 21 och 22 i rådets förordning (EG) nr 1198/2006. Förordning (2008:128).

Definitioner

[K4]4 §  I detta kapitel förstås med

[S2]beslutande myndighet: den myndighet som prövar frågor om stöd,

[S3]operativt program: det operativa programmet för fiskerinäringen i Sverige 2007-2013 som avses i artikel 17 i rådets förordning (EG) nr 1198/2006,

[S4]fiskeområdesgrupp: en lokal utvecklingsgrupp för hållbar utveckling av fiskeområden som avses i artikel 43 i rådets förordning (EG) nr 1198/2006 (FOG-grupp). Förordning (2008:128).

Allmänt om stöd

[K4]5 §  Stöd till fiskeföretag får lämnas endast till den som har yrkesfiskelicens och till ägare av fartyg för vilket det finns fartygstillstånd, om ett sådant tillstånd är en förutsättning för den avsedda verksamheten.

[S2]Stöd till investeringar i fiskodlingsföretag som får anslutas till hälsokontroll enligt lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m. lämnas endast till den som är ansluten till sådan kontroll. Förordning (2008:128).

[K4]6 §  Den beslutande myndigheten får prioritera mellan inkomna ansökningar om stöd. Förordning (2008:128).

[K4]7 §  Stöd till investeringar får lämnas endast om verksamheten bedöms vara eller kunna bli lönsam från företagsekonomisk synpunkt.

[S2]Den beslutande myndigheten kan dock, om det är av avgörande betydelse ur bl.a. ett miljöperspektiv eller ett regionalt konkurrenskraft- och sysselsättningsperspektiv, medge att stöd lämnas även i annat fall. Förordning (2008:128).

[K4]8 §  Åtgärder som medfinansieras av Europeiska fiskerifonden får inte medföra ökad fiskeansträngning. Förordning (2008:128).

[K4]9 §  Ett beslut om stöd förfaller om stödet inte tas i anspråk inom sex månader efter dagen för beslutet eller, om den beslutande myndigheten fastställt en lyftningsplan för stödet, detta inte tas i anspråk enligt planen. Om det finns särskilda skäl kan den beslutande myndigheten förlänga den tid inom vilken stödet ska tas i anspråk. Förordning (2008:128).

Förvaltande och attesterande myndighet

[K4]10 §  Fiskeriverket ska vara förvaltande och attesterande myndighet för det operativa programmet och fullgöra de uppgifter som i detta hänseende framgår av rådets förordning (EG) nr 1198/2006. Förordning (2008:128).

Övervakningskommitté

[K4]11 §  För det operativa programmet ska det finnas en övervakningskommitté som inrättas av regeringen. Övervakningskommitténs uppgifter framgår av artikel 65 i rådets förordning (EG) nr 1198/2006.

[S2]Beslut av övervakningskommittén kräver enhällighet.

[S3]Regeringskansliet beslutar om kommitténs sammansättning. Ordförande, ledamöter och ersättare i övervakningskommittén utses av Regeringskansliet för en bestämd tid. Förordning (2008:128).

Revisionsmyndighet

[K4]12 §  Ekonomistyrningsverket ska vara revisionsmyndighet för det operativa programmet och fullgöra de uppgifter som i detta hänseende framgår av rådets förordning (EG) nr 1198/2006. Förordning (2008:128).

Inrättande av fiskeområdesgrupper

[K4]13 §  Hos Fiskeriverket kan man ansöka om att bilda en FOG- grupp. FOG-gruppen ska i sin ansökan föreslå avgränsningen av ett sådant fiskeområde som avses i artikel 43 i rådets förordning (EG) nr 1198/2006.

[S2]Fiskeriverket beslutar, efter samråd med berörda myndigheter, kommuner och organisationer, i varje enskilt fall om inrättande av sådana fiskeområden och om godkännande av FOG-grupper och lokala utvecklingsstrategier. Om ett fiskeområde avses omfatta flera län ska Fiskeriverket efter samråd med berörda länsstyrelser utse den länsstyrelse som enligt 16 § ska pröva frågor om stöd. Förordning (2008:128).

Förfarandet i stödärenden

Ansökan om stöd

[K4]14 §  Ansökan om stöd ska, om inte annat anges i denna paragraf, lämnas in till länsstyrelsen i det län där åtgärden är avsedd att genomföras. I de fall Fiskeriverket är beslutande myndighet ska länsstyrelsen med eget yttrande överlämna ansökan till verket.

[S2]En ansökan om stöd som avser ett länsöverskridande projekt ska lämnas in till Fiskeriverket. Om ansökan avser en fråga som länsstyrelsen beslutar om ska Fiskeriverket efter samråd med berörda länsstyrelser utse den länsstyrelse som ska pröva frågan om stöd och översända ansökan dit.

[S3]En ansökan om stöd enligt 29 § (hållbar utveckling i fiskeområden) ska lämnas in till FOG-gruppen i det område där verksamheten ska bedrivas. FOG-gruppen ska, så snart den tagit emot en ansökan, sända en kopia av ansökan till länsstyrelsen.

[S4]En ansökan om stöd som avses i 23 § 2 (tillfälligt upphörande av verksamhet) ska lämnas in till Sveriges fiskares arbetslöshetskassa.

[S5]En ansökan enligt 31 § (isbrytarhjälp) lämnas in till Fiskeriverket. Förordning (2008:128).

[K4]15 §  Ansökan om stöd ska ske skriftligen. Sökanden ska lämna myndigheten eller, i förekommande fall, Sveriges fiskares arbetslöshetskassa de uppgifter och göra den utredning som myndigheten eller kassan bestämmer. Förordning (2008:128).

Beslutande myndighet

[K4]16 §  Länsstyrelsen prövar frågor om stöd enligt denna förordning i enlighet med rådets förordning (EG) nr 1198/2006 i fråga om

 1. småskaligt kustfiske (art. 26.1, 26.3, 26.4 EFF),
 2. åtgärder för produktiva investeringar i vattenbruket (art. 29 EFF),
 3. miljövårdande åtgärder inom vattenbruket (art. 30 EFF),
 4. insjöfiske (art. 33 EFF),
 5. investeringar i beredning och saluföring (art. 34 EFF),
 6. åtgärder avsedda att skydda och utveckla den akvatiska faunan och floran (art. 38 EFF),
 7. fiskehamnar och landningsplatser (art. 39 EFF), och
 8. hållbar utveckling i fiskeområden (art. 43 EFF).

[S2]Frågor om stöd enligt 29 § (hållbar utveckling i fiskeområden) prövas av länsstyrelsen efter beredning av FOG-gruppen. Om området för en FOG-grupp omfattar mer än ett län prövas frågor om stöd av den länsstyrelse som utsetts enligt 13 §.

[S3]Frågor om annat stöd än som avses i första och andra styckena eller i 17 § prövas av Fiskeriverket. Förordning (2008:128).

[K4]17 §  Sveriges fiskares arbetslöshetskassa prövar frågor om stöd som avses i 23 § 2 (tillfälligt upphörande av verksamhet) i förhållande till de enskilda stödmottagarna inom ramen för Fiskeriverkets beslut om sådant stöd.

[S2]Kassan ska vid sin prövning, utöver de bestämmelser som anges i lagen (1976:447) om rätt för erkänd arbetslöshetskassa att pröva frågor om statsbidrag till fiskeföretag, tillämpa 11, 12, 16, 20, 21 och 26-28 §§ i förvaltningslagen (1986:223). Förordning (2008:128).

Utbetalning av stöd

[K4]18 §  Ansökan om utbetalning av stöd ska, om inte annat följer av 21 §, lämnas in till länsstyrelsen i det län som följer av 14 §.

[S2]Länsstyrelsen ska granska ansökan om utbetalning och därefter översända ansökan till Fiskeriverket.

[S3]Ansökan om utbetalning av stöd ska ske skriftligen. Sökanden ska lämna myndigheten de uppgifter och göra den utredning som framgår av de föreskrifter som myndigheten meddelar med stöd av 33 § eller som myndigheten begär i varje enskilt fall. Förordning (2008:128).

[K4]19 §  Fiskeriverket ska besluta om och utbetala stöd ur Europeiska fiskerifonden.

[S2]Innan stöd betalas ut ska Fiskeriverket kontrollera att utbetalningen är förenlig med gemenskapsreglerna.

[S3]Om kontrollen visar att en utbetalning skulle strida mot gemenskapsreglerna ska Fiskeriverket besluta att inte betala ut stödet och, för det fall länsstyrelsen beslutat i stödärendet, sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen.

[S4]Fiskeriverkets beslut att inte betala ut stödet och att, i förekommande fall, sända tillbaka stödärendet till länsstyrelsen innebär att den beslutande myndighetens beslut om stöd förfaller.

[S5]Beslut eller underrättelse om beslut om stöd som till någon del finansieras med gemenskapsmedel och som betalas ut av annan än den som beviljar stödet ska innehålla en upplysning om innehållet i andra-fjärde styckena. Förordning (2008:128).

[K4]20 §  När Fiskeriverket fattar beslut om villkoren för sådant stöd som avses i 23 § 2 (tillfälligt upphörande av verksamhet) ska verket samtidigt fatta beslut om utbetalning av förskott med hela det beviljade beloppet till Sveriges fiskares arbetslöshetskassa. Fiskeriverket ska kontrollera att beslutet om utbetalning är förenligt med gemenskapsreglerna. Förordning (2008:128).

[K4]21 §  Sveriges fiskares arbetslöshetskassa ska besluta om utbetalning av stöd som avses i 23 § 2 (tillfälligt upphörande av verksamhet) och betala ut sådant stöd till de enskilda stödmottagarna. Utbetalningarna sker av medel som förskotterats av Fiskeriverket. Kassan ska därefter översända alla uppgifter om utbetalat stöd till Fiskeriverket.

[S2]Sveriges fiskares arbetslöshetskassa ska återbetala outnyttjade förskotterade medel till Fiskeriverket. Förordning (2008:128).

[K4]22 §  Fiskeriverket får utöver vad som anges i 20 §, om det finns särskilda skäl och efter prövning av projektets ekonomiska bärkraft, besluta om förskottsutbetalning av stöd. Förskott får lämnas endast om stödmottagaren är en ideell förening, en ekonomisk förening i form av ett lokalt kooperativ, en allmännyttig stiftelse eller en lokal utvecklingsgrupp som drivs av stödmottagaren.

[S2]Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade beloppet, dock högst 250 000 kronor. Förordning (2008:128).

Stödåtgärder

Anpassning av gemenskapens fiskeflotta

[K4]23 §  Stöd får lämnas till ägare av fiskefartyg för vilket det finns gällande fartygstillstånd

 1. vid definitivt upphörande av fiskeverksamhet när fartyget skrotas eller när det ställs om till annan verksamhet än fiske, under förutsättning att ett sådant upphörande ingår i en plan för anpassning av fiskeansträngningen enligt artikel 21 a i rådets förordning (EG) nr 1198/2006,
 2. vid tillfälligt upphörande av fiskeverksamhet, även i samband med att fartyg drabbas av dumpade kemiska stridsmedel eller andra kemiska ämnen,
 3. för investeringar ombord på fiskefartyg som syftar till förbättring av säkerheten ombord, arbetsvillkor, hygien, produktkvalitet, energieffektivitet och selektivitet, och
 4. för kollektiva åtgärder i småskaligt kustfiske i fråga om tekniska innovationer för selektivt fiske, utbildning, förbättring av förvaltning och kontroll av villkoren för tillträde till vissa fiskeområden. Förordning (2008:128).

[K4]24 §  Stöd får lämnas som socioekonomisk kompensation för diversifiering, fortbildning, omskolning, lärlingsutbildning och förvärv av fartyg samt i form av avgångsvederlag för yrkesfiskare som lämnar fisket. Förordning (2008:128).

Vattenbruk, insjöfiske, beredning och saluföring av fiskeri- och vattenbruksprodukter

[K4]25 §  Stöd får lämnas till vattenbruksföretag för

 1. produktiva investeringar,
 2. miljövårdande åtgärder,
 3. åtgärder för folkhälsa, och
 4. åtgärder för djurhälsa. Förordning (2008:128).

[K4]26 §  Stöd till förmån för insjöfiske får lämnas till fiskare med yrkesfiskelicens och ägare till fiskeföretag, om fartyget uteslutande nyttjas i inlandsvatten och är registrerat som fiskefartyg i fartygsregistret hos Sjöfartsverket. Förordning (2008:128).

[K4]27 §  Stöd får lämnas till företag för åtgärder inom beredning och saluföring. Förordning (2008:128).

Åtgärder av gemensamt intresse

[K4]28 §  Stöd får lämnas till åtgärder av gemensamt intresse för fiskerinäringen för

 1. gemensamma insatser,
 2. skydd och utveckling av den akvatiska faunan och floran,
 3. investeringar i fiskehamnar och landningsplatser, inklusive muddring en gång under perioden 2007-2013 per fiskehamn eller landningsplats,
 4. utveckling av nya avsättningsmöjligheter och reklamkampanjer,
 5. pilotprojekt av tydligt innovativ karaktär och med icke kommersiellt syfte, och
 6. ändring av fiskefartyg för omställning till utbildnings- och forskningsändamål eller annan verksamhet än fiske. Förordning (2008:128).

Hållbar utveckling i fiskeområden

[K4]29 §  Stöd inom ramen för hållbar utveckling i fiskeområden får lämnas till aktörer vilkas verksamhet bedrivs inom ett område som avses i 13 § för projekt som bidrar till att genomföra den lokala utvecklingsstrategi som beskrivits för området av en FOG-grupp. Förordning (2008:128).

Begagnad utrustning

[K4]30 §  Stöd för utgifter för köp av begagnad utrustning lämnas endast om stödmottagaren styrker att utrustningen inte förvärvats med bidrag från offentliga medel. Priset för den begagnade utrustningen får inte överstiga marknadsvärdet och måste vara lägre än kostnaden för motsvarande ny utrustning samt ha minst de tekniska egenskaper som behövs för insatsen. Förordning (2008:128).

Isbrytarhjälp

[K4]31 §  Stöd får lämnas för isbrytning för fiskets och fiskarbefolkningens behov. Förordning (2008:128).

Rapportering av oegentligheter

[K4]32 §  Fiskeriverket ska ansvara för rapporteringen av oegentligheter i enlighet med kommissionens förordning (EG) nr 498/2007. Förordning (2008:128).

Bemyndigande

[K4]33 §  Fiskeriverket får meddela ytterligare föreskrifter om stöd enligt detta kapitel. Förordning (2008:128).

[S2]/Upphör att gälla U:2008-05-01/ Kap. 5 Uppgiftsskyldighet, tillsyn och kontroll

/Träder i kraft I: 2008-05-01/

5 kap. Uppgiftsskyldighet, tillsyn och kontroll

Uppgiftsskyldighet

[K5]1 §  Den som innehar yrkesfiskelicens enligt 30 § fiskelagen (1993:787) och den som, utan stöd av sådan licens, fiskar för att sälja fångsten i sådan omfattning och med sådan varaktighet att det är att anse som näringsverksamhet, är skyldig att lämna de uppgifter om fisket som Fiskeriverket föreskriver. Fiskeriverket får meddela föreskrifter om skyldighet att lämna uppgifter om

 1. fiskefartyg, fiskeredskap, fiskemetod, fångst, tid och plats för fångsten, omlastning, landning, försäljning, och
 2. andra förhållanden rörande fisket som är av betydelse för tillämpningen av EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

[S2]Fiskeriverket meddelar föreskrifter om att fiskefartyg skall ha utrustning som automatiskt via satellit överför information om fartyget.

[S3]För annan verksamhet än sådant fiske som avses i första stycket får Fiskeriverket meddela föreskrifter om att näringsidkare som tar befattning med fisk eller fiskprodukter som omfattas av EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken skall lämna uppgifter som avses i första stycket 1 och uppgifter om inköp, import, export och om andra förhållanden av betydelse för tillämpningen av förordningarna. Förordning (2003:253).

[K5]1 a §  Fiskeriverket skall till Kustbevakningen lämna sådana uppgifter om fiskefartyg, yrkesfiskelicenser och fartygstillstånd som Kustbevakningen behöver för sin verksamhet inom fiskerikontrollen. Förordning (2000:1454).

[K5]1 b §  Fiskeriverket skall till Livsmedelsverket lämna sådana uppgifter om landningar som Livsmedelsverket kan antas behöva för att bedöma om anmälan bör göras enligt 4 a § förordningen (2002:569) om utförsel av fisk från Östersjöområdet. Förordning (2005:1044).

Tillsyn

[K5]2 §  En fisketillsynsman förordnas av länsstyrelsen.

[K5]3 §  Fiskeriverket och länsstyrelsen får meddela sådana förelägganden och förbud som avses i 35 § fiskelagen (1993:787).

[K5]4 §  Fiskeriverket utövar tillsyn över efterlevnaden av EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken, föreskrifter som meddelas med stöd av lagen (1994:1709) om EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och nationella bestämmelser om fiske. Sådan tillsyn innefattar kontroll av efterlevnaden av bestämmelser om fiske vid landning av fisk samt kvalitetskontroll av fisk och fiskprodukter.

[S2]Fiskeriverket får överlåta åt en annan myndighet att

 1. kontrollera efterlevnaden av bestämmelser om fiske vid landning av fisk,
 2. vara mottagare av landningsanmälan och landningsdeklaration, och
 3. kontrollera transportdokument. Förordning (2007:117).

[K5]5 §  Kustbevakningen kontrollerar inom sitt verksamhetsområde efterlevnaden av bestämmelser om fiske. Förordning (2007:117).

[K5]6 §  Fiskeriverket får meddela föreskrifter om att den som tar emot stöd eller betalar avgift enligt EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken skall föra anteckningar om mottaget stöd och betalda avgifter samt att dessa anteckningar skall bevaras under viss tid.

[K5]7 §  Fiskeriverket får efter samråd med Kustbevakningen meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för tillsynen och kontrollen av efterlevnaden av EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken och nationella föreskrifter på området.

[S2]Fiskeriverket meddelar efter samråd med Kustbevakningen sådana föreskrifter om inspektion och kontroll som är grundade på internationella överenskommelser och rekommendationer.

[S3]Fiskeriverket får föreskriva att länsstyrelsen skall kontrollera att förutsättningarna för utbetalning av stöd är uppfyllda. Förordning (2000:1467).

/Träder i kraft I: 2008-05-01/

6 kap. Övriga frågor

Behörig myndighet

[K6]1 §  Fiskeriverket skall, om inte annat följer av andra föreskrifter, utföra de uppgifter som enligt EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken ankommer på en behörig myndighet eller en medlemsstat.

[S2]Fiskeriverket får överlämna till annan myndighet att fullgöra viss uppgift enligt första stycket.

Avgifter

[K6]2 §  I ärenden enligt fiskelagen (1993:787) och denna förordning får ansökningsavgift tas ut enligt föreskrifter som meddelas av Fiskeriverket för

[S2]yrkesfiskelicens,

[S3]fartygstillstånd,

[S4]godkännande av ansökan om tillstånd att fiska i utländsk zon,

[S5]tillstånd för visst fiske,

[S6]tillstånd att bedriva fiskodling, och

[S7]tillstånd att flytta eller sätta ut fisk.

[S8]Fiskeriverket får besluta att det skall tas ut avgift för tillsynen över efterlevnaden av EG:s förordningar om den gemensamma fiskeripolitiken.

Särskild avgift

[K6]2 a §  Den som landar en otillåten fångst skall betala en särskild avgift. Avgiften skall motsvara den otillåtna fångstens värde och skall beräknas med utgångspunkt i det pris som är högst av det faktiska försäljningspriset och det marknadspris som vid tiden för landningen gällde på landningsorten för fångster av motsvarande slag.

[S2]Avgiften får sättas ned eller helt efterges, om det med hänsyn till andra följder av den otillåtna fångsten skulle framstå som oskäligt att ta ut full avgift eller det annars finns särskilda skäl.

[S3]Fiskeriverket får meddela ytterligare föreskrifter om uttag av avgiften. Förordning (2003:253).

/Träder i kraft I: 2008-05-01/

Återkrav av stöd m.m.

/Träder i kraft I: 2008-05-01/

[K6]3 §  En stödmottagare är återbetalningsskyldig om

 1. stödet beviljats på grund av oriktiga eller ofullständiga uppgifter av den sökande,
 2. stödmottagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för stödet,
 3. utbetalningen skett på grundval av oriktiga uppgifter, eller
 4. något annat inträffar som innebär att stödmottagaren med hänsyn till syftet med stödet inte bör få ha detta kvar. Förordning (2008:128).

/Träder i kraft I: 2008-05-01/

[K6]3 a §  Den beslutande myndigheten får upphäva ett beslut om stöd helt eller delvis om någon av förutsättningarna i 3 § 1-4 är uppfyllda. Förordning (2008:128).

/Träder i kraft I: 2008-05-01/

[K6]3 b §  Fiskeriverket får besluta att inte betala ut stöd om någon av förutsättningarna i 3 § 1-4 är uppfyllda. Förordning (2008:128).

[K6]3 c §  /Upphör att gälla U:2008-05-01 genom förordning (2008:128)./ Frågor om uppsägning och återkrav, med undantag för lånegarantier, prövas av Fiskeriverket. Frågor om uppsägning av lånegarantier prövas av Riksgäldskontoret. Frågor enligt 6 kap. 3 a § andra meningen prövas av länsstyrelsen för de ansvarsområden som följer av 4 kap. 3 § första stycket. Förordning (2000:1467).

/Träder i kraft I: 2008-05-01/

[K6]4 §  Fiskeriverket får besluta att helt eller delvis kräva tillbaka ett utbetalt stöd om det finns en återbetalningsskyldighet enligt 3 §. Det belopp som ska krävas tillbaka får sättas ned om det är fråga om en mindre avvikelse från de villkor som gäller för stödet eller om det av någon annan anledning kan anses oskäligt att kräva tillbaka hela beloppet.

[S2]Om ett utbetalt stöd krävs tillbaka ska även ränta krävas.

[S3]Återbetalning får krävas inom tio år från det att beloppet betalades ut. Förordning (2008:128).

Verkställbarhet

[K6]5 §  Fiskeriverkets beslut enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning får verkställas enligt utsökningsbalken.

[S2]Fiskeriverket får bestämma att ett beslut i särskilt fall enligt denna förordning eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av denna förordning skall gälla omedelbart.

Överklagande m.m.

/Träder i kraft I: 2008-05-01/

[K6]6 §  Beslut av länsstyrelsen eller av Sveriges fiskares arbetslöshetskassa om stöd enligt denna förordning får överklagas hos Fiskeriverket.

[S2]I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än Fiskeriverkets beslut i enskilda fall enligt 2 kap., 3 kap., 4 kap. 19 §, 5 kap. samt 6 kap.3 a och 3 b §§ får dock inte överklagas. Förordning (2008:128).

Fiskevårdsområden

[K6]7 §  Länsstyrelsen skall föra register över sina beslut enligt lagen (1981:533) om fiskevårdsområden. Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen om fiskevårdsområden får meddelas av Fiskeriverket.

Verkställighetsföreskrifter

[K6]8 §  Fiskeriverket får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten av denna förordning.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

  Övergångsbestämmelse

  Denna förordning träder i kraft den dag lagen (1994:1500) med anledning av Sveriges anslutning till Europeiska unionen träder i kraft.
  Genom förordningen upphävs
  1. fiskeförordningen (1993:1097),
  2. förordningen (1993:651) om marknadsreglering på fiskets område, och
  3. förordningen (1993:382) om statligt stöd till yrkesfisket m.m.
  Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före ikraftträdandet. Vid tillämpning av 36 § första stycket i den upphävda förordningen (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m.m. skall ränta som avser tid från den 30 juni 2000 till den 1 juli 2002 beräknas utifrån Riksgäldskontorets diskonto och ränta som avser tid därefter beräknas utifrån referensräntan enligt 9 § räntelagen (1975:635).
  Ärenden om stöd som vid ikraftträdandet finns hos en myndighet skall handläggas enligt äldre föreskrifter. Förordning (2002:362).
  CELEX-nr
  392R3759
  Ikraftträder
  1995-01-01

Förordning (1995:1237) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

  Omfattning
  nuvarande 4 kap 11, 12, 13 §§ betecknas 4 kap 14, 15, 16 §§; ändr. 4 kap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 15 §§, rubr. närmast före 4 kap 4, 7, 8 §§; nya 4 kap 11, 12, 13 §§
  Ikraftträder
  1995-12-18

Förordning (1995:1390) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

  Omfattning
  ändr. 2 kap 7, 12, 14 §§, 5 kap 1 §
  Ikraftträder
  1996-01-01

Förordning (1996:1048) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

  Omfattning
  ändr. 4 kap 3 §
  Ikraftträder
  1996-12-01

Förordning (1997:636) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

  Omfattning
  ändr. 2 kap 1 §
  Ikraftträder
  1997-08-01

Förordning (1997:924) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

  Omfattning
  ändr. 3 kap 2 §, 4 kap 3 §, 6 kap 6 §; nya 3 kap 2 a §, 4 kap 3 a §
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:1014) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

  Omfattning
  ändr. 4 kap 15, 16 §§
  Ikraftträder
  1998-01-01

Förordning (1997:1015) om ändring i förordningen (1997:924) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

  Omfattning
  ändr. 4 kap 3 § i 1997:924

Förordning (1998:45) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

  Omfattning
  ändr. 4 kap 5, 7 §§
  Ikraftträder
  1998-03-01

Förordning (1998:344) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 2 kap 19 §, 5 kap 1 §
Ikraftträder
1998-07-01

Förordning (1998:800) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 2 kap 12, 16 §§, 4 kap 3, 3 a §§, 6 kap 6 §
Ikraftträder
1998-08-01

Förordning (1998:1197) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
upph. 4 kap 9, 10 §§; ändr. 6 kap 6 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1999:1426) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ny 4 kap 3 b §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:25) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 5 kap 4, 5, 7 §§
Ikraftträder
2000-03-01

Förordning (2000:190) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. övergångsbest. till 1994:1716
Ikraftträder
2000-07-01

Förordning (2000:1136) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 4 kap 3 a §
Ikraftträder
2001-01-01

Förordning (2000:1454) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ny 5 kap 1 a §
Ikraftträder
2001-01-15

Förordning (2000:1467) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2001. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om stöd som har beviljats före ikraftträdandet, dock inte i fråga om uppsägning och återkrav enligt 6 kap.3 a-3 c §§.
Omfattning
upph. 4 kap; ändr. 3 kap 3 §, 5 kap 7 §, 6 kap 3, 6 §§, rubr. närmast före 6 kap 3 §; nya 4 kap, 6 kap 3 a, 3 b, 3 c §§
Ikraftträder
2001-02-01

Förordning (2001:53) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 6 kap 3 b §
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2001:452) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 2 kap 1, 5, 6, 16 §§; ny 2 kap 22 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2002:362) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. övergångsbest. till 1994:1716
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2003:253) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 2 kap 7, 18 §§, 5 kap 1 §; nya 2 kap 17 a §, 6 kap 2 a §, rubr. närmast före 6 kap 2 a §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2005:462) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 2 kap 4, 10, 11 §§
Ikraftträder
2005-07-15

Förordning (2005:1044) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ny 5 kap 1 b §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:197) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2006.
2 kap. 17 § i dess nya lydelse och 2 kap. 17 a § skall tillämpas även på tillstånd som meddelats enligt äldre föreskrifter.
Omfattning
nuvarande 2 kap 17 a § betecknas 2 kap 17 b §; ändr. 2 kap 17 §; ny 2 kap 17 a §
Ikraftträder
2006-05-01

Förordning (2006:837) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 4 kap 2 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2007:117) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 2 kap 18 §, 5 kap 4, 5 §§
Ikraftträder
2007-04-15

Förordning (2007:956) om ändring i förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 2 kap 1, 5, 6, 22 §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:128) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2008.
 2. Äldre bestämmelser ska tillämpas på stöd som beviljats enligt de äldre bestämmelserna samt på kvarvarande lånegarantier och avskrivningslån.
Omfattning
upph. 4 kap, 6 kap 3 c §; ändr. 1 kap 1 §, 6 kap 3, 3 a, 3 b, 4, 6 §§, rubr. till 1, 2, 3, 5, 6 kap, rubr. närmast före 6 kap 3 §; ny 4 kap
CELEX-nr
32007R0498
Ikraftträder
2008-05-01

Förordning (2008:667) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
nya 5 kap 1 c, 1 d, 1 e §§, 6 kap 2 b, 2 c, 2 d §§, rubr. närmast före 6 kap 2 b §, bil.
CELEX-nr
32008R0040
Ikraftträder
2008-08-01

Förordning (2008:878) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
nuvarande 5 kap 1 c, 1 d, 1 e §§ betecknas 5 kap 1 d, 1 e, 1 f §§; ändr. den nya 5 kap 1 f §; ny 5 kap 1 c §
Ikraftträder
2008-12-15

Förordning (2009:193) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
32009R0043
Ikraftträder
2009-04-15

Förordning (2010:475) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
32010R0201
Ikraftträder
2010-07-01

Förordning (2010:1114) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
nuvarande bil. betecknas bil. 1; ändr. 2 kap 1 §; nytt 2 a kap, nya bil. 2, 3
Ikraftträder
2010-10-01

Förordning (2011:92) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
upph. 4 kap. 17, 20, 21 §§; ändr. 4 kap. 14, 15, 16, 18, 22 §§, 6 kap. 6 §
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:187) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32011R0057
Ikraftträder
2011-04-01

Förordning (2011:541) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 2 a kap. 5, 9 §§, bil. 3
Ikraftträder
2011-06-10

Förordning (2011:646) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
upph. 3 kap. 2 a §; ändr. 2 kap. 3, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 18, 19, 20, 21 §§, 2 a kap. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, 3 kap. 2, 3, 4 §§, 4 kap. 3, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 22, 32, 33 §§, 5 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f, 3, 4, 6, 7 §§, 6 kap. 1, 2, 2 a, 2 c, 3 b, 4, 5, 6, 7, 8 §§; nya 2 kap. 15 a §, 18 a §§, 5 kap. 1 g, 1 h, 1 i, 4 a, 8 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:925) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. bil. 1
CELEX-nr
32011R0404
Ikraftträder
2011-08-01

Förordning (2011:1222) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 4 kap. 26 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2011:1495) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 5 kap. 1 b §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:110) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 2 kap. 10 §
Ikraftträder
2012-04-01

Förordning (2012:341) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 2 a kap. 9 §, bil. 3; ny 2 a kap. 8 a §
Ikraftträder
2012-06-15

Förordning (2012:525) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 2 kap. 21 §, 5 kap. 1 d, 1 e, 1 f §§; ny 2 kap. 19 a §
Ikraftträder
2012-08-01

Förordning (2012:541) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 4 kap. 14, 23, 24, 28 §§
Ikraftträder
2012-09-01

Förordning (2012:635) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 6 kap. 6 §; ny 6 kap. 5 a §, rubr. närmast före 6 kap. 5 a §
CELEX-nr
32011R0404
Ikraftträder
2012-12-01

Förordning (2013:13) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ny 4 kap. 34 §
Ikraftträder
2013-02-20

Förordning (2013:300) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 2 a kap. 8 a §, bil. 3; ny 2 a kap. 4 a §
Ikraftträder
2013-06-01

Förordning (2014:372) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 2 a kap. 4 a, 8 a §§; nya 2 a kap. 8 b, 9 a §§
Ikraftträder
2014-06-15

Förordning (2014:1061) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
upph. 2 kap. 13 §, 3 kap. 4 §, 4 kap., 6 kap. 3, 3 a, 3 b, 4 §§, rubr. närmast före 2 kap. 13 §; nuvarande 6 kap. 5 a § betecknas 5 c; ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 3, 4, 7, 19, 20, 21 §§, 3 kap. 1, 2, 3 §§, 5 kap. 1, 1 a, 1 e, 4 a §§, 6 kap. 2, 6 §§, bil. 1, rubr. till 3 kap., rubr. närmast före 6 kap. 5 a § sätts närmast före den nya 6 kap. 5 c §; nya 4, 4 a kap., 6 kap. 5 a, 5 b, 5 d §§, rubr. närmast före 2 kap. 19 §, nya 6 kap. 5 a, 5 b, 5 d §§
Ikraftträder
2014-10-01

Förordning (2014:1234) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 2 a kap. 3 §, 5 kap. 1 d, 1 e §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1427) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
nya 2 kap. 8 a, 8 b, 8 c §§, rubr. närmast före 2 kap. 8 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2015:308) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
upph. 2 a kap. 4 a §; ändr. 2 a kap. 8 a, 9 a §§
Ikraftträder
2015-06-10

Förordning (2015:408) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
upph. 4 kap. 8, 9, 36, 37, 38, 39 §§, rubr. närmast före 4 kap. 8, 36 §§; ändr. 2 kap. 8 c §, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11, 13, 14, 15, 20, 25, 27, 31, 33, 34, 35, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 51, 52, 53, 54 §§, 6 kap. 6 §, rubr. närmast före 4 kap. 51 §; nya 4 kap. 46 a, 54 a §§, 5 kap. 4 b §, rubr. närmast före 4 kap. 46 a §
Ikraftträder
2015-07-15

Förordning (2015:629) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 4 kap. 48 §
Ikraftträder
2015-12-01

Förordning (2015:840) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 4 kap. 27 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:250) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 2 kap. 7 §
Ikraftträder
2016-04-15

Förordning (2016:360) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 4 kap. 2 §
Ikraftträder
2016-05-15

Förordning (2016:388) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 2 a kap. 8 a, 9 a §§, ny 2 a kap. 11 a §
Ikraftträder
2016-05-26

Förordning (2016:826) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
nuvarande bil. 2 betecknas bil. 3, nuvarande bil. 3 betecknas bil. 4; ändr. 2 a kap. 1, 2, 3, 8 a §§, 5 kap. 4, 4 a §§, 6 kap. 2 b, 2 c, 2 d, 6 §§, bil. 1; ny bil. 2
Ikraftträder
2016-08-01

Förordning (2017:368) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 2 a kap. 8 a, 8 b, 9 a, 11 a; nya 2 a kap. 3 a, 5 a, 7 a §§
Ikraftträder
2017-06-01

Förordning (2017:867) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 4 kap. 15 §, bil. 1
Ikraftträder
2017-10-17

Förordning (2017:946) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 2 kap. 20 §, 5 kap. 1 §, bil. 1, 2; ny 5 kap. 7 a
Ikraftträder
2017-12-01

Förordning (2018:348) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 2 a kap. 3 a, 5 a, 7 a, 8 a, 8 b, 9 a, 11 a §§
Ikraftträder
2018-06-01

Förordning (2018:964) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 6 kap. 6 §
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2019:91) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 5 kap. 5 §
Ikraftträder
2019-04-01

Förordning (2019:229) om ändring i förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen

Omfattning
ändr. 2 a kap. 3 a, 5 a, 7 a, 8, 8 a, 8 b, 9 a, 11 a §§
Ikraftträder
2019-06-01