Upphävd författning

Lag (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar

Departement
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1995-12-20
Ändring införd
SFS 1995:1623 i lydelse enligt SFS 1998:1495
Ikraft
1996-01-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad

Förutsättningar för skattereduktion

1 §  Skattereduktion enligt denna lag medges fysisk person som mot betalning i pengar förvärvar aktier, om de förutsättningar som följer av 2-5 §§ är uppfyllda eller kan antas bli uppfyllda.

[S2]Underlag för skattereduktion är betalningar enligt första stycket under år 1996. I underlaget får inräknas betalningar om sammanlagt högst 100 000 kronor. Betalningar för förvärv av nyemitterade aktier får dock inte inräknas i underlaget till den del nyemissionen avser höjning av aktiekapitalet till ett belopp motsvarande 100 000 kronor eller motsvarar nedsättning av aktiekapitalet eller reservfonden som skett efter den 1 januari 1995.

[S3]Skattereduktionen utgör 30 procent av underlaget men medges endast om underlaget sammantaget uppgår till minst 10 000 kronor. Lag (1996:1614).

2 §  Den skattskyldige får inte inom fem år efter utgången av det beskattningsår då aktierna förvärvades avyttra aktierna, förvärva eller utfästa rätt till framtida avyttring av aktierna eller ingå avtal om sådan avyttring.

[S2]Om den skattskyldige har såväl aktier för vilka skattereduktion medgetts som andra aktier i samma bolag, skall vid tillämpning av första stycket en avyttring av aktier i bolaget alltid behandlas som om avyttringen avsåg aktier för vilka skattereduktion medgetts.

[S3]Om en fysisk person som förvärvat aktierna avlider, gäller för dödsboet vad som enligt denna lag skulle ha gällt för den avlidne. Om äganderätten till aktierna övergår genom arv, testamente eller bodelning med anledning av makes död, krävs att den nya ägaren inte avyttrar aktierna eller förfar på annat sådant sätt som anges i första stycket under den där angivna tiden. Om äganderätten till aktierna övergår genom gåva eller genom bodelning av annan anledning än makes död, skall aktierna anses avyttrade.

3 §  Förvärvet skall ske genom teckning av nyemitterade aktier i ett svenskt aktiebolag eller ett utländskt bolag hemmahörande i en medlemsstat i Europeiska gemenskapen eller i ett land med vilket Sverige har avtal med bestämmelser om informationsutbyte för beskattningsändamål. Dessutom skall följande krav vara uppfyllda:

 1. Bolaget skall bedriva verksamhet från fast driftställe i Sverige under en sammanhängande period som sträcker sig från fyra månader närmast före beslutet om nyemission till utgången av femte året efter det år under vilket den skattskyldige förvärvade aktierna.
 2. Ett belopp motsvarande betalningen för aktierna skall varaktigt investeras eller förbrukas i verksamhet vid det fasta driftstället i Sverige. Investeringen eller förbrukningen får inte gälla sådan egendom som avses i punkt 14 första stycket av anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370).

[S2]Den omständigheten att verksamheten i Sverige upphör kortare tid efter förvärvet än som anges i första stycket 1 utgör inte något hinder mot skattereduktion, om verksamheten upphör till följd av att bolaget försätts i konkurs eller träder i likvidation enligt reglerna om tvångslikvidation.

4 §  Skattereduktion medges inte i den mån det bolag som gett ut aktierna inom fem år efter utgången av det år under vilket den skattskyldige förvärvade aktierna beslutar att sätta ned aktiekapitalet eller reservfonden och betala ut hela eller del av nedsättningen till aktieägarna. Skattereduktion medges inte heller i den mån bolagets egendom har disponerats i strid med 12 kap.aktiebolagslagen (1975:1385). Vad som har sagts nu gäller också om en motsvarande åtgärd vidtas av ett utländskt bolag.

5 §  Skattereduktion medges inte om aktier i bolaget eller i annat företag i samma koncern vid förvärvet är noterade vid en svensk eller utländsk börs, en auktoriserad marknadsplats eller någon annan reglerad marknad. Detsamma gäller om aktierna under de senaste tio åren före förvärvet har varit eller inom tre år efter utgången av det år under vilket de förvärvades blir noterade där.

[S2]Skattereduktion medges inte om bolaget eller annat företag i samma koncern vid förvärvet eller inom fem år efter utgången av det år under vilket den skattskyldige förvärvade aktierna direkt eller genom handelsbolag

 1. bedriver bankrörelse, försäkringsrörelse, värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet,
 2. bedriver verksamhet med uthyrning av lös egendom om verksamheten i mer än obetydlig omfattning riktar sig till annan än företag i samma koncern som uthyrningsföretaget,
 3. äger andra fastigheter än sådana som uteslutande används i annan egen verksamhet än fastighetsförvaltning eller i sådan verksamhet som bedrivs av annat företag i samma koncern, eller
 4. annat än tillfälligtvis har mer än en femtedel av sina tillgångar placerade i kontanter, banktillgodohavanden eller finansiella instrument som utgör omsättningstillgångar eller innehas i kapitalplaceringssyfte.

[S3]Skattereduktion medges inte heller om aktier som svarar mot mer än hälften av röstetalet i bolaget direkt eller indirekt innehas av två eller flera företag som skulle ha omfattats av första eller andra stycket om företagen ingått i samma koncern som bolaget.

[S4]Bestämmelserna i andra stycket 3 om fastighet skall också tillämpas i fråga om byggnad som är lös egendom och sådana tillbehör till byggnad som avses i 2 kap.2 och 3 §§jordabalken.

6 §  Med företag i samma koncern förstås juridisk person som ingår i samma koncern enligt 1 kap. 5 § aktiebolagslagen (1975:1385), 1 kap. 4 § lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar, 1 kap. 1 § lagen (1980:1103) om årsredovisning m.m. i vissa företag eller, för det fall den sist nämnda lagen inte längre skall tillämpas, 1 kap. 4 § årsredovisningslagen (1995:1554). Vidare anses ett utländskt bolag ingå i samma koncern som ett svenskt företag om bolaget, för det fall att bolaget hade varit ett svenskt aktiebolag, skulle ha varit ett moderföretag till det svenska företaget.

Ansökan

7 §  Ansökan om skattereduktion görs skriftligen hos en skattemyndighet senast den 4 maj 1998.

[S2]Om en ansökan om skattereduktion har kommit in senast den 2 maj 1997 skall skattereduktion tillgodoräknas vid debitering av skatt på grund av 1997 eller 1998 års taxering efter vad som anges i ansökan. Kommer ansökan in senare tillgodoräknas skattereduktionen vid debitering av skatt på grund av 1998 års taxering.

[S3]Ansökan skall innehålla uppgift om sökandens namn, bostadsadress och personnummer samt en försäkran om att sökanden avser att behålla aktierna till utgången av femte beskattningsåret efter det år aktierna förvärvats.

[S4]Ett intyg utfärdat av det bolag som gett ut aktierna skall bifogas ansökan. Intyget skall innehålla

 1. uppgift om bolagets namn, organisationsnummer och säte,
 2. uppgift om antalet av den skattskyldige förvärvade aktier, vad som betalats för aktierna och om när full betalning i pengar erlades,
 3. en försäkran om att det inte föreligger något sådant förhållande som enligt 1 § andra stycket sista meningen, 3, 4 eller 5 § utgör hinder för skattereduktion och
 4. uppgift om hur betalningen för aktierna har investerats eller förbrukats. Lag (1996:1614).

8 §  Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Riksskatteverket meddelar närmare föreskrifter om vilken eller vilka skattemyndigheter som beslutar i ärenden enligt denna lag.

Omprövning

9 §  Beslut om skattereduktion skall omprövas om

 1. sökanden eller bolaget har lämnat oriktiga uppgifter,
 2. det sedan sökanden eller bolaget har lämnat sina uppgifter har inträffat någon omständighet som enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 § medför att skattereduktionen inte skall medges eller skall medges med ett lägre belopp, eller
 3. det föranleds av ett annat beslut av skattemyndigheten eller en förvaltningsdomstol som rör skattereduktion enligt denna lag.

10 §  Sådan omprövning som avses i 9 § får göras före utgången av femte kalenderåret efter det år då beslutet om skattereduktion meddelades.

11 §  Finner skattemyndigheten vid omprövning enligt 9 §1 eller 2 att skattereduktion inte skulle ha medgetts eller att skattereduktion medgetts med för högt belopp, skall den skattskyldige betala ett särskilt tillägg motsvarande 30 procent av det belopp varmed skattereduktionen sätts ned. Om det finns särskilda skäl skall tillägg inte betalas.

12 §  Styrelsen i ett bolag som har utfärdat ett sådant intyg som avses i 7 § fjärde stycket skall så snart det kan ske underrätta Riksskatteverket, om något sådant förhållande inträffar som enligt 3, 4 eller 5 § utgör hinder för skattereduktion eller om aktierna registrerats på annan ägare eller på en förvaltare.

[S2]I fråga om aktier som förvaltas av ett företag som har medgivande som förvaltare enligt 3 kap. 7 § lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument skall styrelsen dessutom hos förvaltaren anmäla att intyg enligt 7 § fjärde stycket utfärdats. I anmälan skall det anges när aktierna betalades helt. Förvaltare som tagit emot anmälan är skyldig att så snart det kan ske underrätta Riksskatteverket om aktierna registreras på ny ägare inom fem år efter utgången av det år aktierna förvärvades.

[S3]Den som beviljats skattereduktion är skyldig att omedelbart anmäla till en skattemyndighet, om han eller hon vidtar åtgärd eller får kännedom om sådant förhållande som enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 § utgör hinder för skattereduktion. Lag (1998:1495).

Överklagande

13 §  Beslut av skattemyndigheten får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Riksskatteverket får överklaga ett beslut av allmän förvaltningsdomstol även om verket inte tidigare har fört det allmännas talan i målet.

[S3]Riksskatteverket för det allmännas talan i Regeringsrätten.

[S4]Riksskatteverket får uppdra åt en tjänsteman vid skattemyndighet att företräda verket i allmän förvaltningsdomstol. Lag (1998:390).

Straff

14 §  Den som i ärende om skattereduktion uppsåtligen eller av grov oaktsamhet i en handling lämnar oriktig uppgift och därigenom föranleder att skattereduktion tillgodoräknas trots att det inte skulle ha skett eller att skattereduktion tillgodoräknas med för högt belopp döms till böter eller fängelse i högst två år, om inte gärningen är belagd med straff i brottsbalken. Vad som sägs om lämnande av oriktig uppgift gäller också underlåtenhet att lämna underrättelse eller göra anmälan enligt 12 §, om underlåtenheten leder till att omprövning enligt 9 § inte kommer till stånd.

Övriga bestämmelser

15 §  I fråga om skattereduktion enligt denna lag tillämpas vad som gäller om skattereduktion enligt 11 kap. 11 § skattebetal- ningslagen (1997:483) om inte annat är föreskrivet. Skatte- reduktion enligt denna lag tillgodoräknas den skattskyldige före skattereduktion enligt skattebetalningslagen.

[S2]I fråga om särskilt tillägg enligt 11 § tillämpas vad som gäller om särskild avgift enligt 5 kap. 13 § första stycket och 6 kap. 24 §taxeringslagen (1990:324). Lag (1997:546).

16 §  För kontroll av att uppgifter som lämnats i intyg enligt 7 § är riktiga och att skyldighet att lämna underrättelse eller göra anmälan enligt 12 § fullgjorts riktigt och fullständigt gäller bestämmelserna i 3 kap.taxeringslagen (1990:324) och lagen (1994:466) om särskilda tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet i tillämpliga delar. Det bolag som gett ut aktierna och företag i samma koncern skall därvid jämställas med den som är skattskyldig. Detsamma gäller företag som omfattas av bestämmelsen i 5 § tredje stycket.

17 §  Skattemyndigheten skall göra anmälan till åklagaren så snart det finns anledning att anta att brott mot 14 § denna lag har begåtts. Detta gäller dock inte om det kan antas att brottet inte kommer att medföra påföljd eller om anmälan av annat skäl inte behövs. I anmälan skall anges de omständigheter som utgjort grund för misstanken om brott.

18 §  Beteckningar i denna lag som förekommer i kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt har samma betydelse som i de lagarna.

19 §  Bestämmelser om registrering av uppgifter och beslut enligt denna lag finns i skatteregisterlagen (1980:343).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar

  Förarbeten
  Rskr. 1995/96:135, Prop. 1995/96:109, Bet. 1995/96:SkU20
  Ikraftträder
  1996-01-01

Lag (1996:1614) om ändring i lagen (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar

  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:133, Prop. 1996/97:45, Bet. 1996/97:SkU13
  Omfattning
  ändr. 1, 7 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Lag (1997:546) om ändring i lagen (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar

  Övergångsbestämmelse

  Denna lag träder i kraft den 1 november 1997 och tillämpas första gången vid 1999 års taxering.
  Förarbeten
  Rskr. 1996/97:276, Prop. 1996/97:100, Bet. 1996/97:SkU23
  Omfattning
  ändr. 15 §
  Ikraftträder
  1997-11-01

Lag (1998:390) om ändring i lagen (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar

Förarbeten
Rskr. 1997/98:226, Prop. 1997/98:101, Bet. 1997/98:JuU17
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
1998-10-01

Lag (1998:1495) om ändring i lagen (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar

Förarbeten
Rskr. 1998/99:14, Prop. 1997/98:160, Bet. 1998/99:FiU7
Omfattning
ändr. 12 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (1999:1292) om upphävande av lagen (1995:1623) om skattereduktion för riskkapitalinvesteringar

Övergångsbestämmelse

Den upphävda lagen gäller dock fortfarande i fråga om förvärv av aktier mot betalning i pengar under år 1996.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:117, Prop. 1999/2000:2, Bet. 1999/2000:SkU2
Omfattning
upph.