Inaktuell version

Förordning (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Departement
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1996-05-23
Ändring införd
SFS 1996 i lydelse enligt SFS 2004:1212
Upphäver
Förordning (1979:571) med kammarrättsinstruktion
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-08

Organisation m.m.

1 §  I varje kammarrätt finns en kammarrättspresident. I kammarrätterna finns också kammarrättslagmän, kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning, kammarrättsråd, kammarrättsassessorer, kammarrättsfiskaler och andra anställda.

[S2]Om inte annat anges, skall vad som föreskrivs i denna instruktion om kammarrättsråd också tillämpas på kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning. Förordning (2001:985).

2 §  Kammarrättspresidenten är administrativ chef för kammarrätten.

3 §  Vid var och en av kammarrätterna finns det antal avdelningar som kammarrätten bestämmer samt en administrativ enhet. För den administrativa enheten finns en chef. Förordning (1998:1803).

4 §  En avdelning består av ordinarie ledamöter, kammarrättsassessorer eller andra adjungerade ledamöter, kammarrättsfiskaler och annan personal enligt vad kammarrätten bestämmer.

[S2]Kammarrätten delar in ledamöterna till tjänstgöring på avdelningarna för en viss tidsperiod. Förordning (2001:985).

4 a §  Kammarrätten skall, efter samråd med Domstolsverket, svara för att de nämndemän som har utsetts för tjänstgöring i domstolen ges introduktionsutbildning och regelbunden information. Förordning (1999:86).

5 §  Chef för och ordförande på en avdelning är kammarrättspresidenten eller en kammarrättslagman. Förordning (1998:1803).

6 §  När kammarrättspresidenten deltar i arbetet på en avdelning för han eller hon ordet på avdelningen.

7 §  Chefen för avdelningen leder arbetet på denna samt delar in ledamöterna till tjänstgöring enligt vad kammarrätten närmare bestämmer.

[S2]Chefen för avdelningen skall enligt de riktlinjer som kammarrätten beslutar och enligt den utbildningsplan som Domstolsverket fastställt i samråd med kammarrätterna se till att kammarrättsfiskalerna får en allsidig och utvecklande utbildning samt ge vitsord över deras tjänstgöring.

[S3]För varje kammarrättsfiskal skall kammarrätten utse en ledamot som handledare. Till handledare skall den utses som har särskilt intresse och som i övrigt är lämplig för uppdraget. Förordning (2001:985).

8 §  Chefen för avdelningen skall ha en ställföreträdare som biträder honom eller henne i arbetet. Ställföreträdare är en lagman eller en vice ordförande.

[S2]Vice ordförandena skall enligt de anvisningar som kammarrätten meddelar också särskilt följa rättskipningen på kammarrättens avdelningar och verka för en enhetlig rättstillämpning. Förordning (1998:1803).

Verksförordningens tillämpning

9 §  Följande föreskrifter i verksförordningen (1995:1322) tillämpas på kammarrätterna:

[S2]6-8 §§ om myndighetschefens ansvar och uppgifter,

[S3]18 § om interna föreskrifter,

[S4]26 § om vem som får begära in förklaringar m.m.,

[S5]27 och 28 §§ om myndighetens föreskrifter,

[S6]29 § om inhämtande av uppgifter m.m.,

[S7]31 § om myndighetens beslut.

[S8]Bestämmelserna i 26, 29 och 31 §§ gäller dock endast i fråga om administrativa ärenden.

Fördelningen av mål

10 §  Mål skall fördelas mellan de organisatoriska enheter som anges i arbetsordningen.

[S2]Fördelningen av mål skall ske genom lottning. Undantag från kravet på lottning får göras

 1. för mål av särskild art,
 2. för mål från en viss del av domkretsen,
 3. för att mål som har inbördes samband skall kunna handläggas av samma organisatoriska enhet, och
 4. för att uppnå en fördelning av mål mellan kammarrättens domare som i övrigt framstår som rimlig. Förordning (2003:326).

11 § Har upphävts genom förordning (2003:326).
12 § Har upphävts genom förordning (2003:326).
13 § Har upphävts genom förordning (2003:326).

14 §  Kammarrätten meddelar de ytterligare bestämmelser som behövs om fördelningen av målen på de organisatoriska enheterna. Förordning (2003:326).

Handläggningen av mål

15 §  För varje mål skall det vid varje tidpunkt finnas en ansvarig domare.

[S2]Den närmare ansvarsfördelningen skall framgå av arbetsordningen. Ansvarsfördelningen skall ordnas så att ansvaret skall kunna utövas på ett effektivt sätt. Förordning (2003:326).

16 §  En enskild domare får vidta åtgärder för beredningen av målen. Han eller hon får dock inte

 1. avvisa utredning, eller
 2. vidta åtgärder som avses i 34 § första stycket 1-6 förvaltningsprocesslagen (1971:291).

[S2]Domaren får besluta om avskrivning av mål efter återkallelse.

[S3]Om det finns särskilda skäl skall domaren till avdelningen hänskjuta en fråga som han eller hon är behörig att pröva. Förordning (2003:326).

17 § Har upphävts genom förordning (2003:326).

18 §  Kammarrätten får förordna anställda som har tillräcklig kunskap och erfarenhet att på eget ansvar

 1. föra dagböcker,
 2. begära in handlingar från en underinstans,
 3. i den utsträckning som kammarrätten bestämmer sköta sådan skriftväxling som följer av föreskrifter i lagar eller andra författningar,
 4. underteckna och expediera kallelser, förelägganden och andra meddelanden,
 5. fullgöra kammarrättens uppgifter i samband med delgivningar,
 6. expediera domar, beslut, protokoll och andra handlingar,
 7. föra de anteckningar om rättshjälpskostnader som har föreskrivits,
 8. utfärda lagakraft- och diariebevis,
 9. fullgöra uppgifter enligt förordningen (2003:234) om tiden för tillhandahållande av domar och beslut, m.m. och avgiftsförordningen (1992:191),
 10. besluta om ersättning enligt förordningen (1982:805) om ersättning av allmänna medel till vittnen, m.m., om ersättning till tolkar och om ersättning för utförande av uppdrag enligt 21 kap. 2 § föräldrabalken,
 11. förvalta förskottskassan samt betala ut förskott och ersättningar av allmänna medel till parter, vittnen, sakkunniga m.fl.,
 12. ta emot överklaganden av kammarrättens domar eller beslut och pröva om överklagandet har kommit in i rätt tid samt, om så är fallet, vidta de åtgärder som detta föranleder, och
 13. förordna tolk. Förordning (2003:242).

19 §  Målen avgörs efter föredragning. Om en muntlig förhandling äger rum får föredragningen begränsas.

[S2]Målen föredras av en lagfaren anställd. Förordning (2003:326).

 • RÅ 2001:61:Fråga om kammarrätt förfarit felaktigt när endast referenten och föredraganden lyssnat på en av klaganden åberopad bandupptagning från länsrättens muntliga förhandling samt fråga om betydelsen av att klaganden delvis svävat i villfarelse om vad upptagningen innehållit.

20 §  Ett mål skall avgöras så snart det kan ske. Ett mål eller en fråga som har kommit upp i ett mål skall handläggas med förtur, om målet eller frågan av någon särskild anledning bör avgöras skyndsamt. Vilka mål som är förtursmål bestäms i arbetsordningen.

21 §  En dom eller ett beslut skall meddelas så snart det kan ske.

[S2]Kan domen eller beslutet inte meddelas inom fyra veckor efter föredragningen med hänsyn till målets eller frågans omfång eller art i övrigt eller av något annat särskilt skäl, får kammarrätten bestämma att domen eller beslutet skall meddelas senast inom viss angiven tid. Denna får inte vara längre än som är oundgängligen nödvändigt.

22 §  Vid handläggning med tre eller flera ledamöter skall ordföranden vara ordinarie domare i kammarrätten eller av regeringen för viss tid anställd kammarrättslagman eller kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning. Minst ytterligare en ledamot skall vara eller ha varit ordinarie domare. En av regeringen för viss tid anställd rådman i länsrätt jämställs här med en ordinarie domare.

[S2]Om det finns särskilda skäl får kammarrätten för särskilda mål förordna den som har varit ordinarie domare i kammarrätt eller den som är ordinarie domare i en annan kammarrätt att tjänstgöra som ordförande.

[S3]När frågor om prövningstillstånd enligt 34 a § förvaltningsprocesslagen (1971:291) avgörs, skall kammarrättspresidenten, en kammarrättslagman eller ett kammarrättsråd tillika vice ordförande delta. Detsamma gäller vid avgörande av en fråga om avvisning av ett överklagande på grund av att det har kommit in för sent. Förordning (2001:985).

23 §  Kammarrättspresidenten bör delta när kammarrätten avgör mål, om det finns särskilda skäl med hänsyn till målets art.

24 §  Chefen för avdelningen bestämmer när särskilda ledamöter vid handläggning av mål om fastighetstaxering skall kallas in. Chefen bestämmer också vilka särskilda ledamöter som skall kallas för att behövlig sakkunskap skall vara företrädd i varje mål.

[S2]Särskilda ledamöter skall inte kallas in till handläggning av

 1. mål som rör en rättsfråga som inte kräver teknisk sakkunskap,
 2. mål i en serie, om särskilda ledamöter har deltagit, när kammarrätten har avgjort något annat mål i serien, och den fråga som förekommer i målet har prövats i det andra målet, eller
 3. mål om taxering av fastighet som utgörs av obebyggd tomt eller som till huvudsaklig del används för bostadsändamål, om det inte på grund av målets art finns skäl för att särskilda ledamöter deltar i handläggningen. Förordning (1998:1803).

Handläggningen av administrativa ärenden

25 §  Administrativa ärenden avgörs av kammarrättspresidenten.

[S2]Kammarrättspresidenten får hänskjuta ärenden till kollegium. Förordning (2004:1212).

26 §  Plenum består av kammarrättspresidenten som ordförande, kammarrättslagmännen, kammarrättsråden, kammarrättsassessorerna och de adjungerade ledamöter som har förordnats för minst sex månader samt chefen för den administrativa enheten. I plenum ingår också alla av regeringen för viss tid anställda kammarrättslagmän eller kammarrättsråd tillika vice ordförande.

27 §  Kollegium består av kammarrättspresidenten som ordförande, en eller flera kammarrättslagmän, dock högst tre, och chefen för den administrativa enheten.

[S2]För varje annan ledamot än kammarrättspresidenten och chefen för den administrativa enheten skall det finnas en personlig ersättare, som träder in vid förfall för ledamoten. Ersättaren skall vara en kammarrättslagman eller, om en sådan inte finns att tillgå, ett kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning.

[S3]Plenum utser ledamöterna och ersättarna i kollegiet. Ledamöterna och ersättarna skall vara anställda i kammarrätten och tjänstgöra där. De utses för högst ett år i sänder. Förordning (2004:1212).

28 § Har upphävts genom förordning (2004:1212).
29 § Har upphävts genom förordning (2004:1212).

30 §  Administrativa ärenden skall avgöras med iakttagande av den enskilde domarens självständighet i dömande och rättstillämpande uppgifter.

[S2]Kammarrättspresidenten skall samråda med kollegiet innan han eller hon avgör ärenden som avser

 1. viktigare frågor om kammarrättens organisation eller arbetsformer, eller
 2. arbetsordningen.

[S3]Innan ärenden om godkännande för anställning av kammarrättsassessorer avgörs skall samråd ske med cheferna för de avdelningar där fiskalen under längre tid har tjänstgjort som adjungerad ledamot. Förordning (2004:1212).

31 § Har upphävts genom förordning (2004:1212).
32 § Har upphävts genom förordning (2004:1212).
Kammarrättspresidenten bör om möjligt delta när sådana ärenden avgörs.

33 §  Kammarrättspresidenten får uppdra åt en avdelning eller någon som är anställd vid kammarrätten att i sitt ställe avgöra administrativa ärenden. En avdelnings sammansättning vid avgörande av ett administrativt ärende bestäms av kammarrättspresidenten. Förordning (2004:1212).

34 §  I administrativa ärenden som efter att ha hänskjutits av kammarrättspresidenten handläggs i kollegium är kammarrätten beslutför när minst hälften av de ledamöter som skall delta är närvarande. Förordning (2004:1212).

35 §  Administrativa ärenden som handläggs i kollegium avgörs efter föredragning om inte kammarrättspresidenten bestämmer något annat. Sådana ärenden föredras av den som kammarrättspresidenten utser. Förordning (2004:1212).

Anställningar

36 §  Kammarrättspresidenten anställs med fullmakt genom beslut av regeringen.

[S2]Kammarrättslagmän anställs med fullmakt genom beslut av regeringen efter anmälan av kammarrätten. Om en kammarrättslagman har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett år i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen. Detsamma gäller om en kammarrättslagman för något annat än vikariatsändamål skall anställas för en begränsad tid.

[S3]Vid anställningsförfaranden enligt första och andra styckena tillämpas inte 6 § anställningsförordningen (1994:373). Förordning (1996:1122).

37 §  Kammarrättsråd anställs med fullmakt genom beslut av regeringen efter förslag av Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet.

[S2]Om ett kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning har beviljats ledighet som beräknas vara minst ett år i följd, anställs en vikarie genom beslut av regeringen efter förslag av Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Detsamma gäller om ett kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning för något annat än vikariatsändamål skall anställas för en begränsad tid.

[S3]Vid tidsbegränsad anställning som vikarie för ordinarie domare gäller inte 5 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd.

[S4]Informationsskyldigheten enligt 6 § anställningsförordningen (1994:373) skall fullgöras av Domstolsverket. Information skall alltid lämnas i cirkulär till samtliga myndigheter inom Domstolsverkets verksamhetsområde. Ansökningshandlingarna ges in till Domstolsverket. Förordning (1999:702).

38 §  Andra anställningar beslutas av kammarrätten.

[S2]Endast den som är svensk medborgare får inneha eller utöva anställningar som chef för den administrativa enheten eller som kammarrättsfiskal. Förordning (2001:985).

39 §  Vid anställning av kammarrättsassessorer och kammarrättsfiskaler tillämpas inte 6 och 7 §§anställningsförordningen (1994:373).

[S2]En ansökan om anställning som kammarrättsfiskal upphör att gälla sex månader efter den dag då den har kommit in till kammarrätten. När en ansökan har upphört att gälla skall sökanden underrättas om det. Förordning (2001:985).

40 §  Som kammarrättsassessor får anställas endast den som har tjänstgjort

 1. under ett år som kammarrättsfiskal,
 2. under två år som lagman, rådman eller fiskal i länsrätt, och
 3. under ett år som adjungerad ledamot i kammarrätt.

[S2]En hovrättsassessor får anställas för att utföra en kammarrättsassessors arbetsuppgifter.

[S3]En kammarrättsfiskal som tjänstgjort under ett år i kammarrätt med administrativa uppgifter får dock anställas som kammarrättsassessor även om tjänstgöringstiden enligt första stycket 2 uppgått till ett år och sex månader.

[S4]Med tjänstgöring som fiskal i länsrätt jämställs upp till och med sex månaders tjänstgöring i annan domstol eller domstolsliknande nämnd under förutsättning att fiskalen har tjänstgjort minst sex månader som länsrättsfiskal före den tid som önskas tillgodoräknas. Förordning (2001:985).

41 §  Som kammarrättsfiskal får anställas endast den som har förvärvat notariemeritering. Kammarrättsfiskalen skall vara provanställd enligt lagen (1982:80) om anställningsskydd med en prövotid om sex månader. En kammarrättsfiskal som har fullgjort överrättsnotarietjänstgöring enligt förordningen (1998:1238) om försöksverksamhet vid hovrätterna och kammarrätterna skall inte vara provanställd.

[S2]En hovrättsfiskal som avslutat sin provanställning får utföra en kammarrättsfiskals arbetsuppgifter. Förordning (2001:985).

42 §  När kammarrättspresidenten är förhindrad att utöva sin anställning eller när anställningen är ledig, utövas anställningen av den främste av kammarrättens tjänstgörande ordinarie ledamöter, om regeringen inte har anställt en annan vikarie.

43 §  Om en ledamot är ledig skall han eller hon i första hand ersättas genom att arbetsuppgifterna omfördelas.

[S2]Såvitt gäller kammarrättslagmän och kammarrättsråd tillika vice ordförande på avdelning får kammarrätten anställa en vikarie om vikariatet beräknas vara högst ett år i följd. Som ersättare eller vikarie anlitas eller anställs ett kammarrättsråd.

[S3]I stället för ett ledigt kammarrättsråd tjänstgör en kammarrättsassessor. Förordning (1996:1122).

44 §  Kammarrätten får till adjungerad ledamot förordna

 1. den som är eller har varit ordinarie domare eller den som är eller har varit av regeringen för viss tid anställd lagman eller rådman,
 2. den som har anställts som kammarrättsfiskal eller hovrättsfiskal och som därefter har tjänstgjort under sammanlagt minst ett år som länsrättsfiskal, tingsfiskal, rådman eller lagman,
 3. en åklagare,
 4. en lagfaren professor eller docent i ett rättsvetenskapligt ämne eller annan lagfaren person med mångårig erfarenhet av ett rättsområde som förekommer i kammarrätten,
 5. en ledamot av Sveriges advokatsamfund, eller
 6. den som förut har varit adjungerad.

[S2]Kammarrätten får för ett visst mål eller en viss sammanträdesdag till adjungerad ledamot förordna den som har tjänstgjort minst ett år som kammarrättsfiskal men som inte uppfyller föreskrifterna under 2, om en behörig ledamot inte finns att tillgå. Förordning (2001:985).

Tjänstgöringsskyldighet

45 §  Kammarrättsassessorer är skyldiga att tjänstgöra som regeringsrättssekreterare, som lagman eller rådman i länsrätt eller som ledamot i en annan kammarrätt än den de hör till.

[S2]Kammarrättsassessorer är också i övrigt skyldiga att utföra domaruppgifter i en länsrätt.

46 §  Kammarrättsfiskaler som har tjänstgjort minst ett år är skyldiga att tjänstgöra som kammarrättsassessor och som lagman, rådman eller fiskal i länsrätt. Förordning (2001:985).

47 §  Kammarrättsassessorer eller kammarrättsfiskaler är skyldiga att avbryta en pågående tjänstgöring i en länsrätt för att ta emot ett förordnande i kammarrätten eller ett annat förordnande i en länsrätt under kammarrätten.

Ledigheter

48 §  Om inte regeringen eller Domstolsverket enligt särskilda föreskrifter om ledighet för domare skall besluta om ledigheten, beslutar kammarrätten om ledighet för egen personal. Förordning (1996:1122).

49 § Har upphävts genom förordning (1996:1122).
50 § Har upphävts genom förordning (1996:1122).

Anställningars upphörande m.m.

51 §  Frågor om anställningars upphörande enligt 6 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning prövas när det gäller kammarrättspresidenten av regeringen och i övriga fall av Domstolsverket.

[S2]Domstolsverket utövar också myndighetens befogenhet enligt 33 § andra stycket lagen (1982:80) om anställningsskydd, när bestämmelsen är tillämplig i förhållande till arbetstagare som anställs genom beslut av regeringen.

52 § Har upphävts genom förordning (2001:985).

53 §  Statens ansvarsnämnd beslutar i frågor om disciplinansvar, åtalsanmälan och avskedande när det gäller kammarrättsassessorer, andra adjungerade ledamöter samt kammarrättsfiskaler.

[S2]Domstolsverket beslutar i sådana frågor när det gäller andra anställda än ordinarie domare och sådana anställda som avses i första stycket.

[S3]En anmälan till Statens ansvarsnämnd enligt 15 § första stycket anställningsförordningen (1994:373) görs av kammarrätten när det gäller andra ordinarie domare än kammarrättspresidenten och när det gäller anställda som avses i första stycket.

[S4]Av lagen (1975:1339) om Justitiekanslerns tillsyn och lagen (1986:765) med instruktion för Riksdagens ombudsmän följer att Justitiekanslern och Riksdagens ombudsmän har behörighet att göra sådan anmälan när det gäller kammarrättspresidenten. Förordning (2001:985).

54 §  Frågor om bisyssla som avses i 7 a-7 d §§ lagen (1994:260) om offentlig anställning handhas och prövas av regeringen när det gäller kammarrättspresident. Förordning (2001:985).

Överklagande av administrativa beslut

55 §  Kammarrättens beslut i ärenden om anställning av kammarrättsassessorer och kammarrättsfiskaler får överklagas hos regeringen.

[S2]Beslut om indelningen av domare på organisatoriska enheter, om att ett visst mål eller ärende skall tilldelas en viss organisatorisk enhet samt om fördelningen av ansvar för ett visst mål eller ärende får inte överklagas.

[S3]Kammarrättens beslut i fråga om vikariat för ordinarie domare får överklagas hos Tjänsteförslagsnämnden för domstolsväsendet. Nämndens beslut i sådana ärenden får inte överklagas.

[S4]Kammarrättens beslut i andra administrativa ärenden får överklagas hos Domstolsverket, om inte annat är särskilt föreskrivet. Domstolsverkets beslut i ett överklagat anställningsärende får inte överklagas. Förordning (2003:326).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1996:380) med kammarrättsinstruktion

  Övergångsbestämmelse

  1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.
  2. Genom förordningen upphävs förordningen (1979:571) med kammarrättsinstruktion.
  3. Utöver vad som föreskrivs i 40 § får som kammarrättsassessor anställas en länsrättsassessor som under minst ett år har fullgjort en länsrättsfiskals arbetsuppgifter och under minst nio månader har tjänstgjort som adjungerad ledamot i kammarrätt.
  4. Utöver vad som föreskrivs i 41 § får som kammarrättsfiskal anställas en länsrättsassessor som är notariemeriterad och under minst sex månader har fullgjort en kammarrättsfiskalsaspirants arbetsuppgifter.
  5. Utöver vad som föreskrivs i 44 § får kammarrätten till adjungerad ledamot förordna en länsrättsassessor som under minst ett år har fullgjort en länsrättsfiskals arbetsuppgifter.
  6. Med en länsrättsfiskals arbetsuppgifter jämställs i fråga som avses under 3 och 5 likvärdiga domaruppgifter i länsrätt, länsskatterätt eller fastighetstaxeringsrätt före den 1 juli 1979.
  Ikraftträder
  1996-07-01

Förordning (1996:1122) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

  Omfattning
  upph. 49, 50 §§; ändr. 36, 37, 43, 48 §§
  Ikraftträder
  1997-01-01

Förordning (1998:396) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
1998-10-01

Förordning (1998:1225) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 54 §
Ikraftträder
1998-11-02

Förordning (1998:1803) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Förarbeten
Rskr. 1998/99:80, Prop. 1998/99:1, Bet. 1998/99:JuU1
Omfattning
ändr. 3, 4, 5, 7, 8, 11, 24, 31 §§
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1999:86) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 1 §; ny 4 a §
Ikraftträder
1999-04-01

Förordning (1999:702) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 37 §
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (1999:1387) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2000. För den som har anställts som kammarrättsfiskal före den 1 februari 2000 gäller äldre bestämmelser. För den som anställs som kammarrättsfiskal under perioden den 1 februari 2000-den 31 augusti 2001 gäller följande tjänstgöringsperiod i länsrätt för att få antas till kammarrättsassessor
 1. ett år och två månader för en kammarrättsfiskal som anställs under tiden 1 februari 2000 t.o.m. den 30 april 2000,
 2. ett år och fyra månader för en kammarrättsfiskal som anställs under tiden 1 maj 2000 t.o.m. den 31 augusti 2000,
 3. ett år och sex månader för en kammarrättsfiskal som anställs under tiden 1 september 2000 t.o.m. den 31 december 2000,
 4. ett år och åtta månader för en kammarrättsfiskal som anställs under tiden 1 januari 2001 t.o.m. den 30 april 2001, samt
 5. ett år och tio månader för en kammarrättsfiskal som anställs under tiden den 1 maj 2001 t.o.m. den 31 augusti 2001.
Förarbeten
Rskr. 1999/2000:78, Prop. 1999/2000:1, Bet. 1999/2000:JuU1
Omfattning
ändr. 40 §
Ikraftträder
2000-02-01

Förordning (2000:807) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2000-12-01

Förordning (2001:40) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2001:69) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 40 §
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2001:985) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002.
 2. För den som har anställts som överrättsnotarie före den 1 januari 2002 tillämpas förordningen (1998:1238) om försöksverksamhet vid hovrätterna och kammarrätterna.
 3. För en kammarrättsfiskal som har fullgjort tjänstgöring som överrättsnotarie enligt förordningen om försöksverksamhet vid hovrätterna och kammarrätterna skall tiden som överrättsnotarie jämställas med tid som kammarrättsfiskal.
 4. För den som före den 1 januari 2002 påbörjat tjänstgöring som adjungerad ledamot i kammarrätt gäller äldre bestämmelser.
Omfattning
upph. 52 §; ändr. 1, 4, 7, 17, 19, 22, 30, 31, 38, 39, 40, 41, 44, 46, 53, 54, 55 §§; omtryck
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2003:242) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 18 §
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:326) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
upph. 11, 12, 13, 17 §§; ändr. 10, 14, 15, 16, 19, 55 §§
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2004:1212) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
upph. 28, 29, 31 32 §§; ändr. 25, 27, 30, 33, 34, 35 §§
Ikraftträder
2005-01-01

Förordning (2005:675) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 22 §
Ikraftträder
2005-11-01

Förordning (2005:771) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
ny 53 a §
Ikraftträder
2006-01-01

Förordning (2006:90) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktionen

Omfattning
ändr. 19 §; nya 17, 22 a §
Ikraftträder
2006-03-31

Förordning (2006:1418) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 55 §
Ikraftträder
2007-01-01

Förordning (2007:1087) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 2, 9, 40, 55 §, rubr. närmast före 9 §; nya 2 a, 8 a §§
Ikraftträder
2008-01-01

Förordning (2008:424) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 37, 41, 55 §§
Ikraftträder
2008-07-01

Förordning (2009:883) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 22, 40, 44, 45, 46, 47 §§
Ikraftträder
2010-02-15

Förordning (2010:1803) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
upph. 36 §; ändr. 37, 45 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2014:908) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
ändr. rubr. närmast före 37 §; ny 44 a §
Ikraftträder
2014-09-01

Förordning (2014:1355) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 4 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2014:1405) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 5, 7 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Förordning (2016:1355) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 22, 37 §§
Ikraftträder
2017-03-01

Förordning (2017:549) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 17, 18, 33 §§, ny 37 a §
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2018:429) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
upph. 6,14 §§ ; ändr. 5, 10, 22, 22 a §§
Ikraftträder
2018-07-01

Förordning (2018:1965) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 24 §
Ikraftträder
2019-03-01

Förordning (2019:139) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 54 §
Ikraftträder
2019-05-01

Förordning (2019:365) om ändring i förordningen (1996:380) med kammarrättsinstruktion

Omfattning
ändr. 1, 4, 7, 26, 44, 53 §§; nya 41 a och 47 a §§
Ikraftträder
2019-09-01