Inaktuell version

Lag (1998:620) om belastningsregister

Departement
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1998-06-11
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2005:322
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-13

Belastningsregister

1 §  Rikspolisstyrelsen skall med hjälp av automatiserad behandling föra ett belastningsregister. Rikspolisstyrelsen är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter i registret.

Ändamål

2 §  Belastningsregistret skall föras för att ge information om sådana belastningsuppgifter som behövs i verksamhet hos

 1. polis-, skatte- och tullmyndigheter för att förebygga, upptäcka och utreda brott,
 2. åklagarmyndigheter för beslut om förundersökning och åtal samt för utfärdande av strafföreläggande,
 3. allmänna domstolar för straffmätning och val av påföljd och
 4. polismyndigheter och andra myndigheter vid sådan lämplighetsprövning, tillståndsprövning eller annan prövning som anges i författning.

[S2]Registret får användas också för att till enskild lämna uppgifter som är av särskild betydelse i dennes verksamhet. Lag (1999:91).

Innehåll

Domar eller beslut som har meddelats i Sverige

/Träder i kraft I: 2005-07-01/

3 §  Registret skall innehålla uppgifter om den som

 1. genom dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har ålagts påföljd för brott,
 2. har ålagts förvandlingsstraff för böter,
 3. med tillämpning av 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd,
 4. på grund av åklagares beslut enligt 20 kap. 7 § rättegångsbalken, 9 eller 17 § lagen (1964:167) med särskilda bestämmelser om unga lagöverträdare eller 46 § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall inte har åtalats för brott, eller
 5. har meddelats besöksförbud enligt lagen (1988:688) om besöksförbud eller tillträdesförbud enligt lagen (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Lag (2005:322).

Domar och beslut som har meddelats i utlandet

4 §  Uppgifter om den som avses med en dom eller ett beslut som meddelats i utlandet skall föras in i registret, om uppgiften motsvarar vad som sägs i 3 § och

 1. kommer från en myndighet i en stat som tillhör Interpol, från denna organisation eller från Europol och avser en svensk medborgare eller någon som har hemvist i Sverige eller
 2. lämnas från en stat enligt en överenskommelse mellan Sverige och den staten.

Uppgifter som skall föras in i registret

5 §  Regeringen får meddela närmare föreskrifter om vilka uppgifter registret skall innehålla om den som skall registreras enligt 3 och 4 §§.

Rätt att få uppgifter från registret

Svenska myndigheter

6 §  Personuppgifter ur belastningsregistret skall lämnas ut om det begärs av

 1. Riksdagens ombudsmän, Justitiekanslern eller Datainspektionen för deras tillsynsverksamhet,
 2. polis-, skatte-, tull- eller åklagarmyndighet eller allmän domstol för verksamhet som avses i 2 § första stycket1-3,
 3. förvaltningsdomstol för prövning enligt 2 § första stycket 4 eller
 4. myndighet i övrigt i den utsträckning regeringen för vissa slag av ärenden föreskriver det eller för ett särskilt fall ger tillstånd till det.

[S2]Regeringen får föreskriva att en myndighet som avses i första stycket får ha direktåtkomst till registret. Lag (1999:91).

7 §  En myndighet som har rätt att få uppgifter ur registret skall i varje särskilt fall noga pröva behovet av information. En begäran om att få ta del av uppgifter ur registret får göras endast om skälet till det uppväger den olägenhet det innebär för den som berörs.

8 §  Uppgifter som är nödvändiga för att framställa rättsstatistiken skall lämnas till den myndighet som ansvarar för att framställa sådan statistik.

Enskilda

9 §  En enskild har rätt att på begäran skriftligen få ta del av samtliga uppgifter ur registret om sig själv. Sådana uppgifter skall på begäran lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår.

[S2]En enskild som behöver ett registerutdrag om sig själv för att kunna ta till vara sin rätt i ett främmande land eller få tillstånd att resa in, bosätta sig eller arbeta där, har rätt att få ett utdrag vars innehåll är begränsat enligt föreskrifter som regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar. Detsamma gäller när en enskild behöver ett registerutdrag om sig själv enligt bestämmelser i lagen (2000:873) om registerkontroll av personal inom förskoleverksamhet, skola och skolbarnsomsorg.

[S3]En begäran om uppgifter ur registret skall vara skriftlig och undertecknad av den sökande själv. Lag (2000:874).

10 §  Om det behövs för att pröva en fråga om anställning eller uppdrag i en verksamhet som avser vård eller som är av betydelse för förebyggande eller beivrande av brott, har en enskild rätt att få uppgifter ur registret om en annan enskild i den utsträckning regeringen för vissa typer av fall föreskriver det.

[S2]En enskild, som styrker att hans eller hennes rätt är beroende av uppgifter ur registret om en annan enskild, har rätt att få ta del av dessa uppgifter om regeringen medger att uppgifterna får lämnas ut.

Utländska myndigheter

11 §  Uppgifter ur registret får lämnas till en utländsk myndighet eller en mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt.

12 §  Uppgifter ur registret skall lämnas till domstol eller polis- eller åklagarmyndighet i Danmark, Finland, Island eller Norge om det begärs för utredning i brottmål.

[S2]Uppgifter får på begäran även lämnas till domstol eller polis- eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol eller till denna organisation om det behövs för att myndigheten eller organisationen skall kunna förebygga, upptäcka, utreda eller beivra brott eller för ett utlänningsärende.

13 §  Regeringen får meddela föreskrifter om

 1. att uppgifter får lämnas till domstol eller polis- eller åklagarmyndighet i en annan stat än som sägs 11 §, om det behövs för utredning i ett brottmål eller ett utlänningsärende,
 2. att uppgifter om den som är medborgare i en främmande stat eller som har hemvist där får lämnas till en myndighet även i annat fall än som sägs i 11 eller 12 § och
 3. att de uppgifter som får lämnas ut enligt 11 och 12 §§ skall begränsas.

14 §  Uppgifter om den som avses med ett beslut om överflyttning skall lämnas till den stat från eller till vilken överflyttning har skett

 1. om verkställighet av annan påföljd än böter har förts hit från Danmark, Finland, Island eller Norge eller till någon av dessa stater härifrån,
 2. i fråga om anteckning som gjorts rörande tillämpningen av 14 eller 21 § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. och
 3. om verkställighet av påföljd har förts hit från en annan stat eller till någon annan stat härifrån enligt lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom eller lagen (1978:801) om internationellt samarbete rörande kriminalvård i frihet.

Utlämnande myndighet

15 §  En begäran om att uppgifter skall lämnas ut prövas av Rikspolisstyrelsen. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får dock meddela föreskrifter om att en polismyndighet i vissa fall får pröva frågan om att lämna ut uppgifter.

Gallring

/Träder i kraft I: 2005-07-01/

16 §  En uppgift i registret skall gallras

 1. om en överrätt genom dom eller beslut frikänt den registrerade för den åtalade gärningen,
 2. om en domstol efter resning har meddelat dom eller beslut som avses i 1,
 3. om dom, beslut, strafföreläggande eller föreläggande av ordningsbot har undanröjts,
 4. om överrätt har upphävt ett beslut om förvandlingsstraff för böter,
 5. om åklagares beslut att meddela åtalsunderlåtelse har återkallats,
 6. om besöksförbud eller tillträdesförbud har upphävts eller
 7. när den registrerade har avlidit. Lag (2005:322).

/Träder i kraft I: 2005-07-01/

17 §  Utöver vad som följer av 16 § skall uppgifter om

 1. fängelse- eller förvandlingsstraff för böter gallras tio år efter frigivningen,
 2. fängelsestraff som skall anses helt verkställt genom tidigare frihetsberövande eller från vilket någon genom beslut om nåd helt har befriats gallras tio år efter domen eller beslutet,
 3. fängelsestraff som har fallit bort enligt 35 kap.8 eller 9 §brottsbalken eller förvandlingsstraff för böter som har fallit bort enligt 18 eller 21 § bötesverkställighetslagen (1979:189) gallras fem år efter det att straffet föll bort,
 4. skyddstillsyn eller villkorlig dom gallras tio år efter domen eller beslutet,
 5. sluten ungdomsvård gallras tio år efter det att påföljden helt verkställts,
 6. överlämnande till vård inom socialtjänsten eller vård enligt lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall gallras tio år efter domen eller beslutet,
 7. överlämnande till rättspsykiatrisk vård gallras tio år efter utskrivningen,
 8. böter gallras fem år efter domen, beslutet eller godkännandet av straffföreläggandet eller föreläggandet av ordningsbot,
 9. att någon enligt 30 kap. 6 § brottsbalken har förklarats fri från påföljd gallras tio år efter domen eller beslutet,
 10. åklagares beslut att inte åtala för brott gallras tio år efter beslutet,
 11. beslut om besöksförbud gallras tio år efter beslutet, och
 12. beslut om tillträdesförbud gallras fem år efter beslutet. Lag (2005:322).

18 §  Om det före utgången av den tid som anges i 17 § har gjorts en ny anteckning enligt 3 eller 4 § beträffande samma person, skall ingen av uppgifterna gallras så länge någon av dem skall finnas kvar i registret. Detta skall dock inte gälla om den nya anteckningen avser penningböter.

[S2]En uppgift skall gallras senast tjugo år efter den dom eller det beslut som föranledde att uppgiften fördes in i registret. I fråga om uppgift som avses i 17 §1 eller 7 gäller detta endast om de tidsfrister som anges där har gått ut.

[S3]Skall en uppgift som avses i 3 eller 4 § gallras enligt denna paragraf, skall även sådana uppgifter som har antecknats i anslutning till uppgiften gallras, om inte regeringen föreskriver annat.

Tystnadsplikt

19 §  Den som med stöd av denna lag har fått del av uppgifter om annans personliga förhållanden får inte obehörigen röja dessa uppgifter.

[S2]I det allmännas verksamhet tillämpas i stället bestämmelserna i sekretesslagen (1980:100).

Rättelse och skadestånd

20 §  Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (1998:620) om belastningsregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer, då lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister och lagen (1965:94) om polisregister m.m. upphör att gälla.
 2. Uppgifter i kriminal- och polisregister som förs enligt de upphävda lagarna får stå kvar i högst tjugo år. Bestämmelserna i 7 och 10 §§ lagen (1963:197) om allmänt kriminalregister skall fortfarande gälla för dessa uppgifter.
 3. 6 - 15 §§ samt 19 och 20 §§ i den nya lagen skall gälla även för uppgifter i polis- och kriminalregister enligt punkt 2 samt för uppgifter i vägtrafikregistrets belastningsdel. Lag (2001:574).
Förarbeten
Rskr. 1997/98:276, Prop. 1997/98:97, Bet. 1997/98:JuU20
Ikraftträder
2000-01-01

Lag (1999:91) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 1998/99:145, Prop. 1998/99:34, Bet. 1998/99:SkU9
Omfattning
ändr. 2, 6 §§

Förordning (1999:1133) om ikraftträdande av lagen (1998:620) om belastningsregister och viss följdlagstiftning

Omfattning
ikrafttr.

Lag (2000:874) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2000/01:6, Prop. 1999/2000:123, Bet. 2000/01:UbU4
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2001-01-01

Lag (2001:574) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2000/01:252, Prop. 2000/01:95, Bet. 2000/01:TU15
Omfattning
ändr. övergångsbest.
Ikraftträder
2001-10-01

Lag (2003:1166) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Beslut om utlämning som har antecknats i registret enligt de äldre bestämmelserna får stå kvar i högst ett år.
Förarbeten
Rskr. 2003/04:107, Prop. 2003/04:7, Bet. 2003/04:JuU8
Omfattning
ändr. 3, 17 §§
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2005:322) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2004/05:238, Prop. 2004/05:77, Bet. 2004/05:JuU32
Omfattning
ändr. 3, 16, 17 §§
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2005:410) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2004/05:255, Prop. 2004/05:133, Bet. 2004/05:FiU26
Omfattning
ändr. 9 §
CELEX-nr
32002L0092
Ikraftträder
2005-07-01

Lag (2006:899) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2005/06:294, Prop. 2005/06:165, Bet. 2005/06:JuU34
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:172) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2006/07:129, Prop. 2006/07:37, Bet. 2006/07:SoU9
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2007-07-01

Lag (2008:47) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2007/08:128, Prop. 2007/08:31, Bet. 2007/08:JuU4
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2008-04-01

Lag (2009:102) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2008/09:173, Prop. 2008/09:78, Bet. 2008/09:JuU18
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2009-04-01

Lag (2009:473) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2008/09:237, Prop. 2008/09:150, Bet. 2008/09:KU24
Omfattning
ändr. 19 §
Ikraftträder
2009-06-30

Lag (2009:614) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2008/09:256, Prop. 2008/09:152, Bet. 2008/09:FöU9
Omfattning
ändr. 2, 6 §§
Ikraftträder
2009-07-01

Lag (2010:481) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2009/10:300, Prop. 2009/10:176, Bet. 2009/10:SoU21
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:540) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2009/10:271, Prop. 2009/10:191, Bet. 2009/10:JuU28
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2010-09-01

Lag (2010:859) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2009/10:370, Prop. 2009/10:165, Bet. 2009/10:UbU21
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:492) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2010/11:236, Prop. 2010/11:45, Bet. 2010/11:JuU5
Omfattning
ändr. 3, 16, 17 §§
Ikraftträder
2011-10-01

Lag (2012:218) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2011/12:195, Prop. 2011/12:80, Bet. 2011/12:TU8
Omfattning
ändr. 11 §
Ikraftträder
2012-06-01

Lag (2012:762) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2012/13:59, Prop. 2011/12:163, Bet. 2012/13:JuU4
Omfattning
ändr. 5, 6 §§; nya 4 a, 12 a, 17 a, 21 §§, rubr. närmast före 21 §
Ikraftträder
2013-01-01

Lag (2013:331) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2012/13:206, Prop. 2012/13:73, Bet. 2012/13:JuU19
Omfattning
nya 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 1 a §
Ikraftträder
2013-07-01

Lag (2013:853) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2013/14:36, Prop. 2012/13:194, Bet. 2013/14:JuU8
Omfattning
ändr. 9 §
CELEX-nr
32011L0093
Ikraftträder
2013-12-18

Lag (2014:593) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 1, 2, 6, 15, 17 a §
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2015:83) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2014/15:102, Prop. 2014/15:25, Bet. 2014/15:JuU9
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2015-07-01

Lag (2015:449) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2014/15:260, Prop. 2014/15:94, Bet. 2014/15:JuU25
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
2015-08-01

Lag (2015:644) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2015/16:13, Prop. 2014/15:139, Bet. 2015/16:JuU4
Omfattning
ändr. 3, 16, 17 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2015:987) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2015/16:101, Prop. 2015/16:43, Bet. 2015/16:SoU5
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2018:1224) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:427, Prop. 2017/18:216, Bet. 2017/18:FiU45
Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2018-10-01

Lag (2018:1243) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2017/18:392, Prop. 2017/18:232, Bet. 2017/18:JuU37
Omfattning
upph. 1 b §
Ikraftträder
2018-08-01

Lag (2019:431) om ändring i lagen (1998:620) om belastningsregister

Förarbeten
Rskr. 2018/19:238, Prop. 2018/19:65, Bet. 2018/19:JuU26
Omfattning
ändr. 1 a, 2, 9, 20 §§, rubr. närmast före 20 §; nya 1 b, 5 a, 22 §§, rubr. närmast före 5 a, 22 §§
Ikraftträder
2019-06-30