Inaktuell version

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Departement
Miljödepartementet
Utfärdad
1998-06-25
Ändring införd
SFS 1998 i lydelse enligt SFS 2007:674
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
Övrigt
Rättelseblad 2001:513 och 2006:845 har iakttagits.

Allmänna bestämmelser

1 §  Denna förordning gäller miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd enligt 9 kap.miljöbalken.

2 §  I bilagan till denna förordning anges om en verksamhet eller åtgärd kräver tillstånd eller anmälan enligt 9 kap. 6 § miljöbalken.

3 §  Med den kommunala nämnden avses i denna förordning den kommunala nämnd som skall fullgöra kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

4 §  Om det i ett mål eller ärende enligt 9 kap.miljöbalken är fråga om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vars tillåtlighet enligt Naturvårdsverket bör prövas av regeringen enligt vad som anges i 17 kap. 3 § miljöbalken, skall verket i god tid innan målet sätts ut till huvudförhandling eller tillståndsbeslut meddelas anmäla saken till regeringen.

Tillståndsprövning av miljöfarlig verksamhet

Obligatorisk prövning enligt 9 kap. 6 § miljöbalken

5 §  Det är förbjudet att, om verksamheten eller åtgärden har beteckningen A eller B i bilagan till denna förordning, utan tillstånd enligt miljöbalken

 1. anlägga eller driva fabriker, andra inrättningar eller annan miljöfarlig verksamhet,
 2. släppa ut avloppsvatten, eller
 3. släppa ut eller lägga upp fast avfall eller andra fasta ämnen.

[S2]Det är också förbjudet att utan tillstånd enligt miljöbalken anlägga eller driva en miljöfarlig verksamhet i de fall farliga ämnen, som enligt vad som anges i avdelning 4 i bilagan innebär en miljöfarlig hantering, ingår eller avses ingå i verksamheten.

[S3]Första och andra styckena gäller även vid ändring av verksamheten. Tillstånd krävs dock inte om ändringen är mindre och inte innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa eller miljön kan uppkomma. Tillstånd krävs inte heller om ändringen endast avser lagring av timmer eller annat virke som inte sker på eller nära vattentäkter, om lagringen behövs med anledning av storm eller orkan och virket hålls väl avgränsat från annat virke. Förordning (2005:180).

6 §  Tillståndsfrågor som avses i 5 § prövas av miljödomstolen när det gäller miljöfarlig verksamhet som i bilagan till denna förordning har beteckningen A och av länsstyrelsen när det gäller miljöfarlig verksamhet som i bilagan har beteckningen B.

[S2]Om en verksamhet anges under rubriken "Farliga ämnen som innebär en miljöfarlig hantering som skall tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken" i avdelning 4 i bilagan, skall tillståndsfrågor prövas av miljödomstolen om verksamheten har beteckningen A och av länsstyrelsen om verksamheten har beteckningen B eller C eller inte anges med någon beteckning. Förordning (2003:1052).

6 a §  Av 21 kap. 3 § miljöbalken framgår att ansökan i vissa fall får göras hos miljödomstolen, även om ärendet annars skulle ha prövats av en länsstyrelse.

[S2]Av 9 kap. 8 § andra stycket miljöbalken framgår att tillstånd som rör Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk och Försvarets radioanstalt alltid skall prövas av länsstyrelsen. Förordning (1999:567).

Prövning i andra fall

7 §  En ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap.6 § andra eller tredje stycket skall prövas av länsstyrelsen. Om verksamheten omfattas av bestämmelsen i 17 kap. 1 § miljöbalken skall ansökan i stället prövas av miljödomstolen.

Tid för omprövning av tillståndsbeslut

8 §  Naturvårdsverket får meddela sådana föreskrifter som avses i 24 kap. 5 § första stycket 1 miljöbalken.

Förfarandet

9 §  Ett exemplar av handlingarna i ett ärende om tillstånd som skall avgöras av länsstyrelsen skall sändas till det ställe där handlingarna skall hållas tillgängliga. Ett meddelande om ansökan skall sändas till Naturvårdsverket och den kommunala nämnden.

[S2]Om länsstyrelsen har beslutat att enligt 24 kap. 7 § miljöbalken självmant ta upp frågan om omprövning av ett tillståndsbeslut, skall länsstyrelsen underrätta den kommunala nämnden om beslutet.

10 §  När länsstyrelsen är tillståndsmyndighet skall besked om tid och plats för sammanträde meddelas genom kungörelse i ortstidning. Naturvårdsverket, sökanden och andra som har yttrat sig i ärendet skall på lämpligt sätt underrättas.

[S2]Motsvarande skyldighet för miljödomstolen framgår av 22 kap.miljöbalken.

11 §  En dom eller ett beslut i ett tillståndsmål eller tillståndsärende skall sändas till Naturvårdsverket, länsstyrelsen och den kommunala nämnden. Har samråd med någon annan myndighet skett i ett ärende, skall beslutet även sändas till den myndigheten. Om en sådan dom eller ett sådant beslut rör verksamhet som anges under rubriken "Jordbruk, m.m." i avdelning 1 i bilagan till denna förordning skall den även sändas till Statens jordbruksverk. Förordning (2003:1052).

Särskilda bestämmelser om utsläpp

11 a §  För verksamheter och åtgärder med utsläpp till luft eller vatten som omfattas av tillståndsplikt enligt vad som anges i avdelningarna 1, 3 och 4 i bilagan till denna förordning, skall vid bedömning av behovet av försiktighetsmått och villkor särskilt beaktas om det i utsläppen förekommer ämnen som anges i avdelning 5 i bilagan. Förordning (2003:1052).

11 b §  När ett tillstånd till miljöfarlig verksamhet innehåller villkor om begränsningsvärde för utsläpp, skall med ett sådant begränsningsvärde avses den mängd, koncentration eller nivå på utsläppet som inte får överskridas eller underskridas under en eller flera angivna tidsperioder eller på annat sätt som närmare anges i tillståndet. Detta gäller oavsett om begränsningsvärdet har bestämts som gränsvärde, riktvärde eller annat värde. Värdet skall normalt avse den punkt där utsläppet lämnar anläggningen, utan hänsyn till eventuell utspädning. Förordning (2003:1052).

Särskilda bestämmelser om inrättande av avloppsanläggningar och värmepumpar m.m.

12 §  Det är förbjudet att i vattenområde släppa ut avloppsvatten från vattentoalett eller tätbebyggelse, om avloppsvattnet inte har genomgått längre gående rening än slamavskiljning.

[S2]Vad som sägs i första stycket gäller dock inte om det är uppenbart att sådant utsläpp kan göras utan risk för olägenhet för människors hälsa eller miljön.

13 §  Det är förbjudet att utan tillstånd enligt miljöbalken inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter skall anslutas. Motsvarande gäller vid anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning.

[S2]En ansökan om tillstånd enligt första stycket skall prövas av den kommunala nämnden. Ansökan prövas dock av länsstyrelsen i de fall generalläkaren utövar tillsyn över inrättningen.

[S3]Det är förbjudet att inrätta annan avloppsanordning än som avses i första stycket utan anmälan till den kommunala nämnden. Kommunen får föreskriva att det skall fordras tillstånd även vid inrättande av sådan anordning inom vissa delar av kommunen, om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön.

14 §  Det är förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden ändra sådana avloppsanordningar som avses i 13 §, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

15 §  Bestämmelserna i 13 § första och tredje stycket skall inte tillämpas på avloppsanordning som kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 §, eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet till enbart en allmän avloppsanläggning.

16 §  Ledningarna för en avloppsanordning som avses i 13 § skall vara slutna, om inte den kommunala nämnden medger något annat.

17 §  Det är förbjudet att utan anmälan till den kommunala nämnden inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Kommunen får föreskriva att det skall fordras tillstånd av nämnden för att inrätta en sådan anläggning inom kommunen eller inom vissa delar av denna, om det behövs för att skydda människors hälsa eller miljön.

[S2]Första stycket skall inte tillämpas på värmepumpsanläggning som kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 §. Förordning (2002:14).

18 §  I beslut om tillstånd att inrätta en avloppsanordning som avses i 13 § får den kommunala nämnden föreskriva att anordningen inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden. Detsamma gäller ett beslut om tillstånd att inrätta en värmepumpsanläggning som avses i 17 §.

19 §  Ett tillstånd enligt 13 eller 17 § gäller i fem år men förfaller om arbetet med anordningen eller anläggningen inte har påbörjats inom två år.

20 §  Vad som sägs i 13 tredje stycket, 14, 16 och 17 §§ om anmälan till och medgivande av kommunal nämnd skall, i de fall generalläkaren utövar tillsyn över inrättningen eller åtgärden, i stället avse generalläkaren.

[S2]Av kommunen meddelade föreskrifter enligt 17 § första stycket gäller inte för de inrättningar eller åtgärder som generalläkaren utövar tillsyn över.

Särskilda bestämmelser för mellanlagring, återvinning och bortskaffande av farligt avfall

20 a §  En ansökan om tillstånd till mellanlagring, återvinning eller bortskaffande av farligt avfall skall, utöver vad som anges i 22 kap. 1 § miljöbalken, alltid innehålla

 1. uppgifter om art och mängd av det farliga avfall som sökanden avser att mellanlagra, återvinna eller bortskaffa,
 2. uppgifter om varifrån avfallet kommer, samt
 3. uppgifter om var och på vilket sätt avfallet skall mellanlagras, återvinnas eller bortskaffas. Förordning (2001:1064).

20 b §  Tillståndsmyndigheten skall inhämta kommunens yttrande över en ansökan om tillstånd. Om ansökan avser en anläggning som är av stor betydelse från nationell synpunkt, skall tillståndsmyndigheten även inhämta yttrande från Naturvårdsverket, Socialstyrelsen eller Statens jordbruksverk, avseende verksamhet som rör respektive myndighets ansvarsområde. Förordning (2001:1064).

Anmälningsskyldighet enligt 9 kap. 6 § miljöbalken m.m.

21 §  Det är förbjudet att utan anmälan enligt miljöbalken

 1. anlägga eller driva fabriker eller andra inrättningar eller bedriva annan miljöfarlig verksamhet som i bilagan till denna förordning har beteckningen C,
 2. bedriva sådan verksamhet som avses i 1 om inrättningen eller verksamheten ändras och ändringen är av betydelse från störningssynpunkt, eller
 3. ändra en inrättning eller verksamhet av sådant slag som i bilagan har beteckningen A eller B, om ändringen inte medför att tillstånd krävs enligt 5 § tredje stycket. Förordning (2001:555).

22 §  En anmälan om åtgärd enligt 21 § första stycket skall göras i god tid innan åtgärden vidtas. Anmälan skall vara skriftlig. Den skall ges in till den kommunala nämnden i frågor som anges i 21 §1 och 2 samt till länsstyrelsen i frågor som anges i 21 § 3.

[S2]Om tillsynen över en inrättning eller annan verksamhet som avses i 21 § 3 har överlåtits till den kommunala nämnden, skall anmälan i stället göras till nämnden. Anmälan skall göras till generalläkaren då generalläkaren utövar tillsynen.

[S3]Anmälan skall göras till länsstyrelsen, om verksamheten eller åtgärden har samband med en fråga som prövas av länsstyrelsen.

22 a §  Trots 22 § får lagring av timmer påbörjas innan anmälan har gjorts, om åtgärden behövs med anledning av storm eller orkan. Anmälan skall dock göras senast sex veckor efter det att lagringen har påbörjats. Förordning (2005:15).

23 §  Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om tidpunkt när en anmälan skall göras.

24 §  Om tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken söks till en åtgärd som avses i 21 § behöver anmälan inte göras.

[S2]Om det föreligger särskilda skäl, får den kommunala nämnden hänskjuta en anmälan till länsstyrelsen.

24 a §  För verksamheter som anges i avdelning 2 i bilagan till denna förordning skall den myndighet som handlägger anmälningsärendet särskilt beakta de kriterier som anges i bilaga 2 till förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar och i varje enskilt fall pröva om verksamheten behöver tillståndsprövas. Förordning (2003:1052).

24 b §  En verksamhet som anges i avdelning 2 i bilagan till denna förordning behöver inte anmälas om

 1. den omfattas av tillståndsplikt med krav på miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap.miljöbalken,
 2. den saknar miljöpåverkan, eller
 3. dess miljöpåverkan är utan betydelse. Förordning (2003:1052).

25 §  En anmälan skall innehålla de uppgifter, ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att tillsynsmyndigheten skall kunna bedöma den miljöfarliga verksamheten eller åtgärdens art, omfattning och miljöeffekter. En anmälan skall även, i den utsträckning som behövs i det enskilda fallet, innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap.miljöbalken. Anmälningshandlingarna skall ges in i tre exemplar, om verksamheten eller inrättningen har beteckningen A i bilagan, och i två exemplar i övriga fall.

[S2]Den kommunala nämnden skall genast sända ett exemplar av handlingarna till länsstyrelsen. Om anmälan har getts in till länsstyrelsen skall länsstyrelsen sända ett exemplar av handlingarna till nämnden. Om en anmälan avser en inrättning eller verksamhet som i bilagan har beteckningen A, skall nämnden eller länsstyrelsen också sända ett exemplar av anmälan till Naturvårdsverket.

26 §  De statliga och kommunala myndigheter samt organisationer och enskilda som kan ha ett särskilt intresse i saken skall på lämpligt sätt och i skälig omfattning ges tillfälle att yttra sig över en anmälan.

27 §  När ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, skall den myndighet som handlägger ärendet meddela föreläggande om försiktighetsmått eller förbud enligt miljöbalken om det behövs, eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken. Om sådana åtgärder inte beslutas skall myndigheten underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.

/Träder i kraft I: 2007-08-01/

28 §  Det är förbjudet att utan anmälan till tillsynsmyndigheten vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av en föroreningsskada i ett mark- eller vattenområde eller i grundvatten enligt 10 kap.miljöbalken, om åtgärden kan medföra ökad risk för spridning eller exponering av föroreningarna och denna risk inte bedöms som ringa.

[S2]Första stycket gäller inte i fråga om områden som blivit förklarade som miljöriskområden enligt 10 kap. 15 § miljöbalken.

[S3]Beträffande anmälan enligt första stycket tillämpas bestämmelserna i 20-25 §§. Förordning (2007:674).

Rättelse enligt 26 kap. 18 § miljöbalken

29 §  Samråd med Naturvårdsverket skall ske, innan förordnande om rättelse enligt 26 kap. 18 § miljöbalken meddelas eller handräckning enligt 17 § samma kapitel begärs i fråga om miljöfarlig verksamhet, om det kan befaras att kostnaden inte kan tas ut av den som åtgärden riktas mot. Detta gäller dock inte, om saken är så brådskande att samråd inte hinner ske.

30 §  Har en tillsynsmyndighet förordnat om rättelse enligt 26 kap. 18 § miljöbalken, får kostnaderna för åtgärderna förskotteras av allmänna medel.

Miljörapport m.m.

31 §  En miljörapport enligt 26 kap. 20 § miljöbalken skall innehålla uppgift om verksamhetsutövarens namn och organisationsnummer.

[S2]Naturvårdsverket meddelar föreskrifter om hur uppgifterna i en miljörapport skall redovisas. Naturvårdsverket får föreskriva att en miljörapport skall innehålla en redovisning av verksamhetens miljöpåverkan även i andra avseenden än vad som omfattas av villkoren i ett tillståndsbeslut liksom andra uppgifter som är relaterade till miljöbalkens tilllämpningsområde och mål.

32 §  Bedrivs miljöfarlig verksamhet, för vilken tillstånd enligt 5 § har meddelats eller som har anmälts enligt 21 §, av annan än den som meddelats tillståndet eller gjort anmälan, skall den nye verksamhetsutövaren snarast möjligt upplysa tillsynsmyndigheten om det ändrade förhållandet.

Särskilda bestämmelser till skydd mot olägenheter för människors hälsa

33 §  I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa skall en bostad särskilt;

 1. ge betryggande skydd mot värme, kyla, drag, fukt, buller, radon, luftföroreningar och andra liknande störningar,
 2. ha tillfredsställande luftväxling genom anordning för ventilation eller på annat sätt,
 3. medge tillräckligt dagsljus,
 4. hållas tillfredsställande uppvärmd,
 5. ge möjlighet att upprätthålla en god personlig hygien,
 6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning, personlig hygien och andra hushållsgöromål.

34 §  Utöver vad som anges i 9 kap. 9 § miljöbalken skall byggnader, lokaler för annat än allmänna ändamål och anläggningar hållas fria från ohyra.

[S2]Åtgärder skall vidtas mot skadedjur som kan orsaka olägenhet för människors hälsa. Är det av särskild betydelse med hänsyn till hälsoskyddet, skall kommunen sörja för att åtgärderna vidtas.

35 §  Det skall finnas tillräckligt med toaletter i eller i anslutning till byggnader där människor vistas under en längre tid av dygnet.

36 §  Husdjur och andra djur som hålls i fångenskap skall förvaras och skötas så att olägenheter för människors hälsa inte uppkommer.

37 §  Den som avser att anordna en gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom område med detaljplan skall anmäla detta till den kommunala nämnden eller till general- läkaren, då generalläkaren utövar tillsyn över verksamheten.

/Träder i kraft I: 2008-01-01/

38 §  Det är förbjudet att utan anmälan driva eller arrangera

 1. verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg,
 2. bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor, eller
 3. förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, särskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

[S2]Anmälan skall göras till den kommunala nämnden i den kommun där verksamheten avses drivas eller arrangeras. Om generalläkaren utövar tillsyn över verksamheten skall anmälan göras till generalläkaren.

[S3]En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat. Förordning (2007:674).

Kommunala föreskrifter m.m.

39 §  Om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer, får kommunen föreskriva att

 1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,
 2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller
 3. orm

[S2]inte får hållas inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser utan särskilt tillstånd av den kommunala nämnden. Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor.

40 §  Om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer i en kommun, får kommunen meddela föreskrifter om

 1. tomgångskörning med motordrivna fordon,
 2. spridande av naturligt gödsel, slam och annan orenlighet inom område med detaljplan eller intill sådant område,
 3. inrättande av annat slag av toalett än vattentoalett,
 4. hantering av mjölk i utrymme för mjölkprodukter, på vilken livsmedelslagen (2006:804) inte tillämpas,
 5. skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter,
 6. tillfälligt förbud mot småskalig eldning med vissa fasta bränslen inom särskilt angivna områden,
 7. skötsel och tillsyn av eldningsanordning för vissa fasta bränslen,
 8. tillfälligt förbud mot eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom planlagt område,
 9. bränning av halm på åkermark, och
 10. luftvärmepumpar.

[S2]Om det i en kommun förekommer camping i betydande omfattning på annan plats än i anläggning som avses i 38 § 2, får kommunen meddela föreskrifter för eller förbjuda sådan camping inom särskilt utsatta områden om det behövs för att förhindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer.

[S3]Kommunen får i ett enskilt fall meddela föreskrifter om begränsningar av eller villkor för utövande av gatumusik på viss offentlig plats om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer. Förordning (2006:845).

41 §  Generalläkaren får, efter samråd med Naturvårdsverket och Socialstyrelsen, meddela de särskilda föreskrifter för Försvarsmakten, Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller Försvarets radioanstalt som ytterligare kan behövas till skydd mot olägenheter för människors hälsa.

42 §  Om det i en kommun finns tätbebyggt område som inte omfattas av detaljplan, får kommunen, om särskilda skäl föranleder det, föreskriva att en bestämmelse som avses i 37 eller 40 § första stycket 2 skall gälla även sådant tätbebyggt område.

43 §  På en särskild karta skall märkas ut områden som avses i 13 § tredje stycket andra meningen, 17 § första stycket andra meningen, 40 samt 42 §§. Kartan skall fogas till kommunens övriga föreskrifter om hälsoskyddet i kommunen.

44 §  Föreskrifter som en kommun meddelar med stöd av en bestämmelse i denna förordning skall länsstyrelsen på kommunens bekostnad kungöra i länets författningssamling så snart det kan ske. Kommunen skall se till att föreskrifterna anslås och införs i ortstidning samt att tryckta exemplar av de samlade föreskrifterna finns att tillgå för allmänheten.

[S2]Kommunen skall skyndsamt underrätta länsstyrelsen om de föreskrifter som kommunen har meddelat enligt första stycket.

[S3]Första och andra stycket gäller också när kommunen har föreskrivit om tillståndsplikt enligt 13 § tredje stycket andra meningen och 17 § första stycket andra meningen.

[S4]Kommunen skall skyndsamt underrätta lantmäterimyndigheten när föreskrifter enligt 40 § första stycket 5 har meddelats, ändrats eller upphävts.

45 §  Kommunen skall utöver vad som framgår av förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken ägna särskild uppmärksamhet åt följande byggnader, lokaler och anläggningar;

 1. byggnader som innehåller en eller flera bostäder och tillhörande utrymmen,
 2. lokaler för undervisning, vård eller annat omhändertagande,
 3. samlingslokaler där många människor brukar samlas,
 4. hotell, pensionat och liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig bostad,
 5. idrottsanläggningar, campinganläggningar, badanläggningar, strandbad och andra liknande anläggningar som är upplåtna för allmänheten eller som annars utnyttjas av många människor,
 6. lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk behandling, och
 7. lokaler för förvaring av djur.

Ansökningar och anmälningar

46 §  En ansökan eller en anmälan till den kommunala nämnden enligt bestämmelserna i 37 och 38 §§ eller bestämmelse meddelad med stöd av 39, 40 och 42 §§ skall vara skriftlig och innehålla de uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.

[S2]Bestämmelse om undantag från skyldigheten att upprätta en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap.miljöbalken finns i 2 § förordningen (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.

Bemyndigande att meddela generella föreskrifter

47 §  Naturvårdsverket får meddela närmare föreskrifter om vilka försiktighetsmått som skall gälla vid

 1. träskyddsbehandling genom doppning,
 2. träskyddsbehandling genom tryck- eller vakuumimpregnering,
 3. oorganisk ytbehandling genom fosfatering,
 4. utsläpp av industriellt avloppsvatten,
 5. rening av avloppsvatten från tätbebyggelse,
 6. utsläpp till luft från anläggningar för förbränning av kommunalt avfall som har beviljats tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) eller miljöbalken,
 7. utsläpp till luft av kväveoxider, svaveloxid och stoft från förbränningsanläggningar med en installerad tillförd effekt om 50 MW eller mer i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar,
 8. användning av avloppsslam i jordbruk,
 9. utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar i enlighet med rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG.
 10. lagring, tömning, demontering och annat omhändertagande av skrotbilar, och
 11. lagring, förbehandling, återvinning och bortskaffande av avfall som utgörs av elektriska och elektroniska produkter. Förordning (2005:214).

Expediering av dom m.m. i miljöskademål

48 §  Miljödomstolen skall underrätta Naturvårdsverket om dom eller beslut som domstolen har meddelat med anledning av talan enligt 32 kap.miljöbalken.

Tillsyn och avgifter

49 §  I förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken och förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken finns bestämmelser om tillsyn och avgifter.

Utbyte av information

49 a §  Naturvårdsverket skall ansvara för sådant utbyte av information och sådan rapportering som avses dels i artikel 16 i rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar, dels i artikel 11 i rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar. Förordning (2001:129).

Överklagande

50 §  I 18 kap. 1 §, 19 kap. 1 § och 23 kap. 1 §miljöbalken finns bestämmelser om överklagande.

[S2]Ett beslut av länsstyrelse eller kommun att enligt 24 kap. 7 § miljöbalken självmant ta upp fråga om omprövning av en verksamhet får inte överklagas.

Straff och förverkande

51 §  I 29 kap.miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.

Bilaga

/Upphör att gälla U:2008-01-01/ Förteckning över miljöfarlig verksamhet för vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Vid varje slag av verksamhet anges var tillstånd skall sökas eller anmälan göras enligt följande:
A: tillstånd skall sökas hos miljödomstol B: tillstånd skall sökas hos länsstyrelsen C: anmälan skall göras till den kommunala nämnden.

SNI-kod avser sifferkod enligt Svensk Näringsgrensindelning för respektive verksamhet

AVDELNING 1

VERKSAMHETER
Benämning av miljöfarlig verksamhet som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalkenKod utifrån SNIPrövningsnivå
JORDBRUK, M.M.
Växthusodling
växthus med en odlingsyta som är större än 5 000 kvadratmeter01.12-1C
Djurhållning, m.m.
anläggning med mer än01.1-1B
- 40 000 platser för fjäderfän,
- 2 000 platser för slaktsvin, tyngre än 30 kg, avsedda för produktion (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor), - 750 platser för suggor (som suggor räknas även betäckta gyltor).
jordbruk eller annan djurhållande verksamhet som inte omfattas av föregående punkt, utom renskötsel, med mer än 200 djurenheter, varvid som en djurenhet avses
- en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
- sex kalvar, en månad eller äldre. Med kalv avses ett nötkreatur upp till sex månaders ålder. Kalvar upp till en månads ålder räknas till moderdjuret,
- tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
- tre suggor, inklusive smågrisar upp till 12 veckors ålder. Betäckta gyltor räknas som suggor,
- tio slaktsvin eller avelsgaltar, 12 veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),
- en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
- tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,
- 100 kaniner,
- 100 värphöns, 16 veckor eller äldre. Kycklingmödrar räknas till värphöns,
-200 unghöns upp till 16 veckors ålder,
- 200 slaktkycklingar,
- 100 kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,
- 15 strutsfåglar av arterna struts, emu och nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
- tio får eller getter, sex månader eller äldre,
- 40 lamm eller killingar upp till sex månaders ålder.
För övriga djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kg kväve eller 13 kg fosfor i färsk träck och urin. Vid beräkning av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.01-1B
jordbruk eller annan djurhållande verksamhet som inte omfattas av föregående punkter, utom renskötsel, med mer än 100 djurenheter men högst 200 djurenheter (med djurenhet menas detsamma som i föregående punkt).01-2C
anläggning för torkning av gödsel01-3C
VATTENBRUK
fiskodling för en nettoproduktion av mer än 20 ton fisk per år05.02-1B
fiskodling för en nettoproduktion av mer än 1 ton men högst 20 ton fisk per år05.02-2C
övervintring av mer än 1 ton fisk05.02-3C
MALM, MINERAL, KOL, TORV,
OLJA, M.M.
Kol, torv
utvinning av eller gruvanläggning för brytning av stenkol inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken10.1-1A
utvinning av eller gruvanläggning för brytning av stenkol10.1-2B
provbrytning av stenkol10.1-3B
täkt av torv, med undantag för
- åtgärder som vidtas av markinnehavare för husbehov,
- åtgärder i vattenområden som kräver tillstånd enligt 11 kap.miljöbalken,
- åtgärder som kräver tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln, eller
- täkt av torv som bearbetningskoncession har lämnats för enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter10.3-0B
framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt baserad på er än 500 ton torv per år10.3-1C
Råpetroleum och naturgas
utvinning av råolja eller naturgas inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken11.1-1A
anläggning för provborrning efter eller utvinning av råolja eller naturgas11.1-2B
Uran- och toriummalm
utvinning av eller gruvanläggning för brytning av uran- eller toriummalm eller provbrytning av uran- eller toriummalm12.0-1A
Metallmalmer
utvinning av eller gruvanläggning för brytning av järnmalm eller anläggning för anrikning eller sintring (pelletisering) av järnmalm13.1-1A
provbrytning av järnmalm13.1-2B
utvinning av eller gruvanläggning för brytning av icke-järnmalm med undantag av uran- och toriummalm eller anläggning för anrikning av icke-järnmalm med undantag av uran- och toriummalm13.2-1A
provbrytning av icke-järnmalm med undantag av uran- och toriummalm13.2-2B
Andra mineral
täkt av berg, sten, grus, sand, lera, jord eller andra jordarter, med undantag för
- åtgärder som vidtas av markinnehavare för husbehov,
- åtgärder i vattenområden som kräver tillstånd enligt 11 kap.miljöbalken, eller
- åtgärder som kräver tillstånd enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln14.2-0B
berg- eller gruskrossverk eller sorteringsverk för sand, grus, sten eller morän om verksamheten inte omfattas av punkterna 10.3-0 eller 14.2-014.2-1C
LIVSMEDEL, DRYCKESVAROR, M.M.
slakteri för en produktion baserad på mer än 5 000 ton slaktvikt per år15.1-1B
slakteri för en produktion baserad på mer än 5 ton men högst 5 000 ton slaktvikt per år15.1-2C
charkuteri- eller styckningsanläggning eller anläggning för tillverkning av köttkonserver, för en produktion av mer än 15 000 ton per år15.1-3B
charkuteri- eller styckningsanläggning eller anläggning för tillverkning av köttkonserver, för en produktion av mer än 400 ton men högst 15 000 ton per år15.1-4C
rökeri för en produktion av mer än 200 kg rökta kött- eller charkuteriprodukter per dygn15.1-5C
anläggning för bearbetning av slaktbiprodukter eller animaliskt avfall för en produktion baserad på mer än 10 000 ton råvara per år15.1-6A
anläggning för bearbetning av slaktbiprodukter eller animaliskt avfall för en produktion baserad på mer än 1 000 ton men högst 10 000 ton råvara per år15.1-7B
anläggning för bearbetning av slaktbiprodukter eller animaliskt avfall för en produktion baserad på mer än 10 ton men högst 1 000 ton råvara per år15.1-8C
anläggning för beredning eller konservering av djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för en produktion baserad på mer än 1 ton hudar per år15.1-9C
anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 500 ton råvara per år15.2-1B
anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton men högst 500 ton råvara per år15.2-2C
rökeri för en produktion av mer än 200 kg rökta fisk- eller skaldjursprodukter per dygn15.2-3C
anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per år15.3-1B
anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 100 ton men högst 2 000 ton råvara per år15.3-2C
anläggning för tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per år15.3-3C
anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter för en produktion av mer än 1 000 ton per år15.4-1B
anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 ton men högst 1 000 ton per år15.4-2C
anläggning för tillverkning av margarin eller andra ätbara beredningar av animaliska eller vegetabiliska oljor eller fetter för en produktion av mer än 1 000 ton per år15.4-3B
anläggning för tillverkning av margarin eller andra ätbara beredningar av animaliska eller vegetabiliska oljor eller fetter för en produktion av mer än 10 ton men högst 1 000 ton per år15.4-4C
mejeri eller annan anläggning för tillverkning av mjölkbaserade produkter (med undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 50 000 ton per år15.51-1B
mejeri eller annan anläggning för tillverkning av mjölkbaserade produkter (med undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 50 ton men högst 50 000 ton per år15.51-2C
anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 5 000 ton per år15.52-1B
anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton men högst 5 000 ton per år15.52-2C
anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 50 000 ton per år15.61-1B
anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 50 ton men högst 50 000 ton per år15.61-2C
siloanläggning för torkning, rensning eller lagring av spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10 000 ton51.21-1C
anläggning för tillverkning av stärkelse eller stärkelsederivat15.62-1B
anläggning för framställning av djurfoder för en produktion av mer än 50 000 ton spannmålsfoder eller mer än 1 000 ton annat foder per år.
Med framställning menas malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder. Med spannmålsfoder avses foder som innehåller mer än 50 viktprocent spannmål. Foder som framställs och används inom den egna djurhållningen skall inte räknas in i ovanstående mängder.
Denna punkt omfattar inte bearbetning av slaktbiprodukter och annat animaliskt avfall, tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor och fetter eller tillverkning av mjöl eller pelletar av kött eller fisk.15.7-1B
anläggning för framställning av djurfoder för en produktion av mer än 500 ton men högst 50 000 ton spannmålsfoder eller mer än 100 ton men högst 1 000 ton annat foder, dock ej grovfoder i form av halm, hö eller ensilage, per år.
Vad som sägs i andra och tredje stycket i föregående punkt gäller även denna punkt.15.7-2C
bageri för tillverkning av mer än 300 ton produkter per dygn15.81-1B
bageri med jästförbrukning om mer än 50 ton per år men tillverkning av högst 300 ton produkter per dygn15.81-2C
anläggning för tillverkning av socker15.83-1B
anläggning för tillverkning av choklad eller konfektyr för en produktion av mer än 20 000 ton per år15.84-1B
anläggning för tillverkning av choklad eller konfektyr för en produktion av mer än 10 ton men högst 20 000 ton per år15.84-2C
anläggning för tillverkning av mer än 300 ton pastaprodukter per dygn15.85-1B
anläggning för tillverkning av mer än 300 ton pastaprodukter per år men högst 300 ton per dygn15.85-2C
anläggning för rostning av kaffe för en produktion av mer än 3 000 ton per år15.86-1B
anläggning för rostning av kaffe för en produktion av mer än 10 ton men högst 3 000 ton per år15.86-2C
anläggning för tillverkning av jäst15.89-1B
tillverkning av startkulturer av biotekniska organismer för livsmedelsindustri och jordbruk, med en sammanlagd reaktorvolym om minst 10 kubikmeter15.89-2B
anläggning för framställning av andra livsmedelsprodukter än som tidigare har nämnts för en produktion av mer än 15 000 ton per år15.8-1B
anläggning för framställning av andra livsmedelsprodukter än som tidigare har nämnts för en produktion av mer än 300 ton men högst 15 000 ton per år15.8-2C
anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 1 000 ton ren etanol per år15.9-1.1B
anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 1 ton och högst 1 000 ton ren etanol per år15.9-1.2C
anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning, blandning eller tappning av vin, cider eller andra fruktviner15.9-2C
bryggeri för en produktion av mer än 5 000 kubikmeter maltdryck per år15.96-1B
bryggeri för en produktion av mer än 100 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter maltdryck per år15.96-2C
anläggning för framställning av malt15.97-1B
anläggning för framställning av mer än 300 ton läskedrycker per dygn15.98-1B
anläggning för framställning av mer än 100 kubikmeter läskedrycker per år men högst 300 ton per dygn15.98-2C
TEXTILVAROR
anläggning för blekning, färgning eller annan beredning av textilmaterial, för en produktion av mer än 200 ton textilier eller garner per år17-1B
anläggning för blekning, färgning eller annan beredning av textilmaterial, för en produktion av högst 200 ton textilier eller garner per år eller ulltvätteri17-2C
linberedningsverk för en produktion av mer än 1 ton per år17.14-1C
PÄLSSKINN, LÄDER
anläggning för garvning eller annan beredning av pälsskinn för en produktion baserad på mer än 100 ton råvara per år18.3-1B
anläggning för garvning eller annan beredning av pälsskinn för en produktion baserad på mer än 5 ton men högst 100 ton råvara per år18.3-2C
anläggning för garvning eller annan beredning av läder för en produktion baserad på mer än 100 ton råvara per år19.1-1B
anläggning för garvning eller annan beredning av läder för en produktion baserad på mer än 5 ton men högst 100 ton råvara per år19.1-2C
TRÄVAROR
sågverk eller anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning där mer än 60 000 kubikmeter toppmätt volym råvara (rundvirke) eller kubikmeter virke (råvara) förbrukas per år20-1B
sågverk eller anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning där mer än 10 000 kubikmeter men högst 60 000 kubikmeter toppmätt volym råvara (rundvirke) eller kubikmeter virke (råvara) förbrukas per år20-2C
anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle eller bränsleprodukt, baserad på skogs- eller jordbruksprodukt, i form av:
- träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per år (omfattar inte tillfällig flisning i obebyggt område),
- pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per år20.1-1C
anläggning för tillverkning av mer än 10 000 kubikmeter plywood, lamellträ, spånskivor eller andra produkter av spån per år20.2-1B
anläggning för tillverkning av fanér eller högst 10 000 kubikmeter plywood, lamellträ, spånskivor eller andra produkter av spån per år20.2-2C
anläggning för tillverkning av träfiberskivor20.203-1A
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
anläggning för tillverkning av mekanisk eller kemimekanisk massa eller av mer än 10 000 ton returfibermassa per år21.111-1A
anläggning för tillverkning av halvkemisk massa21.111-2A
fabrik för tillverkning av mer än 1 men högst 10 000 ton returfibermassa per år21.111-3B
anläggning för tillverkning av sulfatmassa21.112-1A
anläggning för tillverkning av sulfitmassa21.113-1A
anläggning för ointegrerad tillverkning av papper eller kartong, för en produktion av mer än 10 000 ton per år21.12-1A
anläggning för ointegrerad tillverkning av papper eller kartong, för en produktion av mer än 100 men högst 10 000 ton per år21.12-2B
anläggning för ointegrerad tillverkning av papper eller kartong, för en produktion av mer än 1 men högst 100 ton per år21.12-3C
anläggning för tillverkning av pappers- eller pappvaror med torr process21.2-1C
GRAFISK OCH FOTOGRAFISK PRODUKTION
tryckeri där tryckning sker med heatsetteknik22.2-1B
anläggning för klichétillverkning22.24-1C
anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 15 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år eller där processavloppsvatten omhändertas och mer än 100 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år74.814-1B
anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år eller där processavloppsvatten omhändertas och mer än 5 000 kvadratmeter men högst 100 000 kvadratmeter fotografiskt material framkallas per år74.814-2C
STENKOLSPRODUKTER,
RAFFINERADE PETROLEUM-
PRODUKTER, ANDRA
GASFORMIGA BRÄNSLEN SAMT
KÄRNBRÄNSLE
anläggning för tillverkning av koks, bituminös skiffer eller andra produkter ur stenkol23.1-1A
anläggning för framställning av kol (hårt kol)23.1-2B
anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformiga bränslen per år40.2-1B
anläggning för framställning av högst 150 000 kubikmeter gasformiga bränslen per år40.2-2C
anläggning för raffinering av mineraloljor23.2-1A
anläggning för behandling, framställning eller lagring av kärnbränsle23.3-1A
KEMIKALIER OCH KEMISKA PRODUKTER
anläggning för framställning av acetylengas eller lustgas24.11-1A
anläggning för framställning av mer än 50 000 ton industrigaser per pår, med undantag för acetylengas24.11-2B
anläggning för framställning av mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton industrigaser per år med undantag för accetylengas23.11-3C
anläggning för tillverkning av färg- eller garvämnen där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.12-1A
anläggning för tillverkning av färg- eller garvämnen där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer24.12-2B
anläggning för tillverkning av oorganiska kemiska produkter där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner (dock ej tillverkning av gödselmedel eller oorganiska kväveprodukter)24.13-1A
anläggning för tillverkning av oorganiska kemiska produkter där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer24.13-2B
anläggning för tillverkning av organiska baskemikalier där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.14-1A
anläggning för tillverkning av organiska baskemikalier där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer24.14-2B
anläggning för tillverkning av gödselmedel eller oorganiska kväveprodukter, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.15-1A
anläggning för tillverkning av basplastpolymerer där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.16-1A
anläggning för tillverkning av basplastpolymerer, där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer24.16-2B
anläggning för tillverkning av syntetiskt basgummi, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.17-1A
anläggning för tillverkning av syntetiskt basgummi, där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer24.17-2B
anläggning för kemisk eller biologisk tillverkning av bekämpningsmedel eller andra lantbruks- eller skogsbrukskemiska produkter24.2-1A
anläggning för tillverkning av bekämpningsmedel eller andra lantbruks- eller skogsbrukskemiska produkter, där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer24.2-2B
anläggning för tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. för en produktion av mer än 1 000 ton per år24.3-1B
anläggning för tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. för en produktion av mer än 1 ton men högst 1 000 ton per år24.3-2C
fabrik för tillverkning av läkemedelssubstanser genom kemisk syntes24.41-1A
anläggning för tillverkning av läkemedelssubstanser genom biosyntetiska processer för en produktion baserad på en total reaktorvolym om mer än 10 kubikmeter24.41-2A
anläggning för tillverkning av läkemedelssubstanser genom biosyntetiska processer för en produktion baserad på en total reaktorvolym om högst 10 kubikmeter24.41-3B
anläggning för tillverkning av läkemedelssubstanser eller naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material24.41-4B
fabrik för tillverkning av läkemedel genom enbart fysikaliska processer (farmaceutisk tillverkning)24.42-1B
anläggning för tillverkning av ytaktiva ämnen, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.5-1A
anläggning för tillverkning av rengöringsmedel, hygien- eller kroppsvårdsprodukter, där tillverkningen omfattar enbart fysikaliska processer, för en produktion av mer än 1 000 ton per år24.5-2B
anläggning för tillverkning av rengöringsmedel, hygien- eller kroppsvårdsprodukter, där tillverkningen omfattar enbart fysikaliska processer, för en produktion av mer än 1 ton men högst 1 000 ton per år24.5-3C
anläggning för tillverkning av krut eller andra sprängämnen, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.61-1A
anläggning för tillverkning av krut eller andra spräng ämnen eller pyrotekniska artiklar, där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer24.61-2B
anläggning för tillverkning av ammunition29.6-1B
anläggning för tillverkning av fotokemikalier, där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.64-1A
anläggning för tillverkning av fotografisk film eller fotografiskt papper eller fotokemikalier där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer24.64-2B
fabrik för tillverkning av organiska kemiska produkter som inte ingår i någon annan punkt och där tillverkningen omfattar kemiska reaktioner24.66-1A
fabrik för tillverkning av organiska kemiska produkter som inte ingår i någon annan punkt och där tillverkningen omfattar endast fysikaliska processer24.66-2B
anläggning för tillverkning av regenererad cellulosa24.7-1A
GUMMIOCH PLASTVAROR
anläggning för tillverkning av gummivaror genom vulkning för en produktion baserad på mer än 1 000 ton ovulkad gummiblandning per år25.1-1B
anläggning för tillverkning av gummivaror genom vulkning för en produktion baserad på mer än 1 ton men högst 1 000 ton ovulkad gummiblandning per år25.1-2C
anläggning för tillverkning av plastprodukter, där tillverkningen omfattar ytterligare polymerisation, för en produktion av mer än 20 ton per år25.2-1B
anläggning för tillverkning av plastprodukter, där tillverkningen omfattar ytterligare polymerisation, för en produktion av mer än 1 och högst 20 ton per år25.2-2C
anläggning för tillverkning av mer än 20 ton plastprodukter per år, genom kalandrering eller beläggning, där tillverkningen inte omfattar ytterligare polymerisation25.2-3B
anläggning för tillverkning av mer än 1 ton plastprodukter per år, där tillverkningen inte omfattar ytterligare polymerisation eller, om tillverkningen omfattar kalandrering eller beläggning, tillverkning av högst 20 ton per år25.2-4C
ICKE-METALLISKA MINERALISKA
PRODUKTER
anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, där mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per år26.1-1B
anläggning för tillverkning av glas, glasfibrer eller andra glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, där mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per år26.1-2B
anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, där högst 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per år26.1-3C
anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, där mer än 5 ton och högst 500 ton andra glasråvaror förbrukas per år26.1-4C
anläggning för tillverkning av mineralull (glasull eller stenull)26-1B
anläggning för tillverkning av varor av glasfibrer26.14-1C
anläggning för tillverkning av keramiska produkter (med undantag av keramiska golv- eller väggplattor eller murtegel) för en produktion av mer än 50 ton per år26.2-1B
anläggning för tillverkning av keramiska produkter (med undantag av keramiska golv- eller väggplattor eller murtegel) för en produktion av mer än 1 och högst 50 ton per år26.2-2C
anläggning för tillverkning av keramiska fasadsten, golv- eller väggplattor för en produktion av mer än 50 ton per år26.3-1B
anläggning för tillverkning av keramisk fastadsten, golv- eller väggplattor för en produktion upp till 50 ton per år anläggning för tillverkning av tegel genom bränning26.3-2 26.4-1C B
anläggning för tillverkning av cement26.51-1A
anläggning för framställning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion av mer än 10 000 ton per år26.52-1B
anläggning för framställning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion av högst 10 000 ton per år26.52-2C
anläggning för tillverkning av varor av lättbetong26.611-1B
anläggning för tillverkning av varor av gips26.62-1B
anläggning för tillverkning av mer än 500 ton per år betong eller varor av betong eller cement26.6-1C
anläggning för tillverkning av stenvaror genom bearbetning av block ur bruten sten, där den totalt bearbetade stenytan är större än 1 000 kvadratmeter per år eller den totalt hanterade mängden är större än 800 ton per år.26.7-1C
anläggning för tillverkning av asbest eller asbestbaserade produkter26.829-1B
anläggning för tillverkning av lättklinker26.829-2B
asfaltverk eller oljegrusverk26.829-3C
anläggning för tillverkning av varor av asfalt26.829-4C
STÅL OCH METALL
järn- eller stålverk med masugn, tunnelugn, ljusbågsugn eller AOD-konverter27-1A
järn- eller stålverk utan smältugn men med varm- eller kallvalsning27-2A
järn- eller stålverk med induktionsugnar, ESR-anläggning27-3A
anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom hammarsmide där energin per hammare överstiger 50 kJ och där den använda värmeeffekten överstiger 20 MW27.3-1A
ferrolegeringsverk27-4A
anläggning för pyro-, elektro- eller hydrometallurgisk framställning av ickejärnmetallprodukter ur malm, anrikad malm, stoft eller koncentrat27.4-1A
anläggning för smältning eller raffinering av icke-järnmetaller ur annan råvara än malm, anrikad malm, stoft eller koncentrat27.4-2B
ELEKTRISKA ARTIKLAR
anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller kabel31.3-1B
anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där kadmium, bly eller kvicksilver ingår31.4-1A
anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där inte kadmium, bly eller kvicksilver ingår31.4-2B
anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande ljuskällor31.5-1C
anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder31.6-1A
PLATTFORMAR
byggande av plattformar som är avsedda att användas vid utvinning av olja eller gas inom havsområden samt annan, än helt tillfällig, ankring eller förtöjning av plattformar för reparation, ombyggnad eller annan anledning35.11-1A
plattform för verkstad på vattnet när fråga är om förläggning nära kusten för montering, utrustning, ombyggnad, reparation, underhåll eller liknande åtgärd35.11-2B
EL, GAS, VÄRME OCH KYLA
kärnkraftverk eller andra kärnreaktorer40.1-1A
anläggning för förgasning eller förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 200 MW40-1A
anläggning för förgasning eller förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 10 MW men högst 200 MW40-2B
anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kW med högst 10 MW, av annat bränsle än enbart eldningsolja eller bränslegas40-4C
anläggning för förgasning med en total installerad tillförd effekt av högst 10 MW40-5C
stationär förbränningsmotor med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 kW men högst 10 MW, som är avsedd för annat ändamål än enbart som reservaggregat vid elbortfall40.1-2C
gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 10 MW40.1-3.2C
enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft uppförda i vattenområde med tre eller flera vindkraftaggregat med en sammanlagd uteffekt av mer än 1 MW40.1-4A
enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftaggregat med en sammanlagd uteffekt av mer än 25 MW som inte omfattas av punkten 40.1-440.1-5B
enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftaggregat med en sammanlagd uteffekt av mer än 125 kW men högst 25 MW som inte omfattas av punkten 40.1-440.1-6C
värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel - på annat sätt än genom vattentäkt - av värmeenergi från eller till mark, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 MW40.3-1B
värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel - på annat sätt än genom vattentäkt - av värmeenergi från eller till mark, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller ur grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 100 kW men högst 10 MW40.3-2C
anläggning för lagring av värme i mark, vattendrag, sjö eller annat vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 MWh40.3-3C
VATTENFÖRSÖRJNING
vattenverk för mer än 5 000 personer41.0C
RIVNING, M.M.
verksamhet varigenom kärnkraftverk eller annan kärnreaktor nedmonteras eller avvecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn upphört genom att allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen45.110-1A
MOTORFORDON OCH DRIVMEDEL
anläggning för tvättning av mer än 5 000 personbilar per år eller mer än 1 000 tvättar per år av andra fordon såsom lastbilar eller traktorer eller tvätt av mer än 100 järnvägståg per år50.2011C
anläggning där mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränslen eller 1 miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle hanteras per år50.50-1C
INFRASTRUKTUR
hamnar, lastnings- eller lossningskajer som medger trafik med fartyg med en bruttodräktighet av minst 1 35063.22-1B
civil flygplats med instrumentbana längre än 1 200 meter63.23-1A
flottiljflygplats eller civil flygplats som är avsedd även för militärt flyg med en banlängd av mer än 1 200 meter75.224-1B
annan flygplats där mer än 100 flygrörelser per år äger rum och som inte omfattas av punkterna 63.23-1 eller 75.224-163.23-2C
LABORATORIER
kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter73.1-1C
kemiska eller biologiska laboratorier för utbildning med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter80.3-1C
SKJUTBANOR, SKJUTFÄLT
civilt eller militärt skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber sprängningar av ammunition, minor, sprängladdningar o.dyl. eller skjutbanor för mer än 200 000 skott per år för vapen med finkalibrig ammunition (kaliber < 20 mm)20 mm) eller för29.6-2B
civil eller militär skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning med mer än 5 000 och högst 200 000 skott skarp ammunition per år med vapen för finkalibrig ammunition (kaliber < 20 mm) utomhus92.621-1C
HÄLSOOCH SJUKVÅRD
sjukhus med fler än 700 vårdplatser85.11-1B
sjukhus med fler än 200 men högst 700 vårdplatser85.11-2C
anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar där etylenoxid används som steriliseringsmedel85.14-1B
TANKRENGÖRING
anläggning för rengöring av tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter74.702-1B
AVLOPPSRENING
avloppsanläggning som är dimensionerad för mer än 2 000 personekvivalenter90.001-1B
avloppsanläggning som är dimensionerad för mer än 25 men högst 2 000 personekvivalenter90.001-2C
ANNAT AVFALL ÄN FARLIGT
AVFALL
anläggning för återvinning av avfall genom fragmentering eller annan bearbetning om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per år.
(Omfattar inte anläggning för
- förbränning av avfall,
- biologisk behandling av avfall eller
- krossning av avfall som är lämpligt för byggnads- eller anläggningsändamål.)37-1B
anläggning för återvinning av avfall genom fragmentering eller annan bearbetning, om den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton per år eller innebär krossning av avfall som är lämpligt för byggnads- eller anläggningsändamål.
(Omfattar inte anläggning för
- förbränning av avfall,
- biologisk behandling av avfall eller
- återvinning av avfall som innehåller isolerolja.)37-2C
anläggning för sortering av avfall om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per år90.002-1B
anläggning för sortering av avfall om den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 ton men högst 10 000 ton per år90.002-2C
anläggning för mellanlagring av avfall om den totala avfallsmängden är större än 10 000 ton vid något enskilt tillfälle.
(Omfattar inte anläggning för
- lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller
- lagring av avfall under längre tid än tre år innan det återvinns eller behandlas.)90.002-3B
anläggning för mellanlagring av avfall om den totala avfallsmängden är större än 10 ton men högst 10 000 ton vid något enskilt tillfälle.
(Omfattar inte anläggning för
- lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller
- lagring av avfall under längre tid än tre år innan det återvinns eller behandlas.)90.002-4C
anläggning för
- deponering,
- förbränning,
- biologisk behandling eller
- annan sådan behandling av avfall som avses i 14 § första stycket förordningen (2001:512) om deponering av avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per år.
(Omfattar inte anläggning för
- deponering av inert avfall,
- energiåtervinning genom förbränning av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall eller av rent träavfall, eller
- behandling av avfall som anges i någon annan punkt.)90.004-1A
anläggning för förbränning eller annan sådan behandling av avfall som avses i 14 § första stycket förordningen (2001:512) om deponering av avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton men högst 100 000 ton per år.
(Omfattar inte anläggning för
- energiåtervinning genom förbränning av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall eller av rent träavfall, eller
- behandling av avfall som anges i någon annan punkt.)90.004-2B
anläggning för förbränning eller annan sådan behandling av avfall som avses i 14 § första stycket förordningen (2001:512) om deponering av avfall, om den tillförda mängden avfall är högst 50 ton per år.
(Omfattar inte anläggning för
- energiåtervinning genom förbränning av vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall eller av rent träavfall, eller
- behandling av avfall som anges i någon annan punkt)90.004-3C
anläggning för deponering av
- inert avfall oavsett den tillförda mängden sådant avfall eller
- annat avfall om den tillförda mängden avfall är högst 100 000 ton per år90.004-5B
anläggning för biologisk behandling av avfall om den tillförda mängden av annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 200 ton men högst 100 000 ton per år90.003-1B
anläggning för biologisk behandling av avfall, om den tillförda mängden av annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 200 ton per år eller om den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton per år90.003-2C
uppläggning av
- inert avfall för anläggningsändamål,
- muddringsmassor eller
- inert avfall som uppkommer vid gruv- eller täktverksamhet, på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken inte är endast ringa90.007-1B
uppläggning av
- inert avfall för anläggningsändamål,
- muddringsmassor eller
- inert avfall som uppkommer vid gruv- eller täktverksamhet, på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken är ringa90.007-2C
FARLIGT AVFALL
anläggning för mellanlagring av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063), om mängden avfall vid något tillfälle i fråga om
- oljeavfall är större än5 ton,
- blybatterier är större än10 ton,
- elektriska ellerelektroniska produkter som inte innehåller isolerolja är större än 10 ton, eller
- övrigt farligt avfall ärstörre än 1 ton90.005-1B
anläggning för mellanlagring av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063), om mängden avfall inte vid något tillfälle i fråga om
- oljeavfall överstiger 5 ton,
- blybatterier överstiger10 ton,
- elektriska ellerelektroniska produkter som inte innehåller isolerolja överstiger 10 ton, eller
- övrigt farligt avfallöverstiger 1 ton90.005-2C
anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) med undantag av förorenade uppgrävda massor, om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden är mer än 1 000 ton per år90.006-1A
anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) med undantag av förorenade uppgrävda massor, om huvuddelen av det avfall som avses bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden är högst 1 000 ton per år90.006-2B
anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) om avfallet uppkommit i egen anläggning med undantag av behandling som leder till materialåtervinning90.006-3B
anläggning för behandling av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) och som består av uppgrävda massor om den tillförda mängden är mer än 20 000 ton per år90.006-4A
anläggning för behandling av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) och som består av uppgrävda massor om den tillförda mängden är högst 20 000 ton per år90.006-5B
anläggning för deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063), om den tillförda mängden är mer än 10 000 ton per år90.006-6A
anläggning för deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063), om den tillförda mängden är högst 10 000 ton per år90.006-7B
anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon90.006-8B
anläggning för annan behandling än deponering av sådant farligt avfall som avses i avfallsförordningen (2001:1063) om avfallet uppkommit i egen anläggning och behandlingen leder till materialåtervinning90.006-9C
anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186)90.008-1C
anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter som inte innehåller isolerolja90.008-2C
RADIOAKTIVT AVFALL
anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220)90.004-4A
KVICKSILVERAVFALL
anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar90.006-8A
MOTORBANOR
anläggning för motorsport eller halkövning eller provning av motordrivna fordon92.613-1C
TVÄTTERIER
tvätteri för mer än 1 ton tvättgods per dygn eller där perkloretylen eller andra organiska lösningsmedel förbrukas93.01-1C
BEGRAVNINGSVERKSAMHET
krematorium93.03-1B
AVDELNING 2
VERKSAMHETER DÄR DET KRÄVS EN SÄRSKILD BEDÖMNING
Denna avdelning i bilagan innehåller en förteckning över verksamheter som avses i 24 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och som kräver en särskild bedömning till följd av rådets direktiv 97/11/EG av den 3 mars 1997 om ändring av direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt.
Benämning av miljöfarlig verksamhet för vilken det skall prövas om tillståndsprövning enligt 9 kap. 6 § miljöbalken skall skePrövningsnivå
JORDBRUK
utnyttjande av obrukad mark eller delvis orörda naturområden för intensivjordbrukC
UTVINNINGSINDUSTRI
djupborrning, och då särskilt geotermisk borrningC
ANLÄGGNINGAR FÖR ENERGIPRODUKTION
anläggning för produktion av elektricitet, ånga och hetvattenC
lagring under jord av brännbara gaserC
lagring av fossila bränslen ovan jordC
FRAMSTÄLLNING OCH BEARBETNING AV
METALLER
anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom hammarsmideC
anläggning för ytbehandling av metaller och plaster med användning av elektrolytisk eller kemisk processC
tillverkning och sammansättning av motorfordon samt tillverkning av fordonsmotorerC
skeppsvarvC
anläggning för tillverkning och reparation av flygplanC
tillverkning av järnvägsutrustningC
MINERALINDUSTRI
anläggning för produktion av glas, inklusive glasfibrerC
KEMISK INDUSTRI
behandling av mellanprodukter och framställning av kemikalierC
anläggning för lagring av olja, petrokemiska och kemiska produkterC
LIVSMEDELSINDUSTRI
förpackning och konservering av animaliska och vegetabiliska produkterC
fiskmjöls- och fiskoljefabrikC
ANDRA VERKSAMHETER
permanent tävlings- och testbana för motorfordonC
anläggning för bortskaffande av avfallC
provbänk för motorer, turbiner eller reaktorerC
anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrerC
anläggning för behandling av djurkadaverC
AVDELNING 3
VERKSAMHETER MED SÄRSKILDA PROCESSER
Verksamheten klassificeras med företagets SNI-kod med en tilläggsbokstav efter ett bindestreck för angivande av process som föranleder miljöprövning.
Benämning av miljöfarlig process som föranleder tillståndsprövning eller anmälan enligt 9 kap. 6 § miljöbalkenKod för process som föranleder prövningPrövningsnivå
Processer som föranleder miljöprövning
träskyddsbehandling genom tryck- eller vacuumimpregnering där träskyddsmedel används-i1B
träskyddsbehandling genom doppning där träskyddsmedel används-i2B
processer som sammanlagt ger upphov till mer än 5 kubikmeter avloppsvatten per år eller där behandlingsbaden har en volym som överstiger 30 kubikmeter och innefattar
- kemisk och elektrolytisk ytbehandling (omfattar bl.a. metallbeläggning på alla material, avmetallisering, elektrolytisk polering, kromatering, krompassivering, anodisering och svartoxidering)
- annan beläggning med metall med undantag av vakuummetoder, betning med undantag av betning med betpasta, fosfatering, våttrumling av annan metall än aluminium eller stål.
Termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 500 kg per år (omfattar varmdoppning och termisk sprutning)-y1B
processer som avses i första stycket i föregående punkt som sammanlagt ger upphov till högst 5 kubikmeter avloppsvatten per år och där behandlingsbaden har en volym som inte överstiger 30 kubikmeter.
Vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 5 kubikmeter avloppsvatten per år (avser ej fordonstvätt).
Betning med mer än 50 kg betpasta per år eller där det finns stor risk för vattenförorening.
Torrtrumling av mer än 1 ton gods per år.
Blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per år eller på en plats där det finns stor risk för förorening av vatten.
Våttrumling av mer än 1 ton aluminium eller stål per år, härdning av mer än 1 ton gods per år.
Termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kg men högst 500 kg per år (omfattar varmdoppning och termisk sprutning).
Metallbeläggning med vakuummetoder med en metallförbrukning av mer än 500 kg per år.-y2C
ytbehandling av metall genom metallbeläggning med enbart ädelmetaller där vattenförbrukningen är högst 5 kubikmeter per år-y3C
borttagning av lack eller färg från material av metall med termiska eller kemiska metoder för mer än 10 ton metallgods per år-a1B
borttagning av lack eller färg från material av metall med termiska eller kemiska metoder för högst 10 ton metallgods per år-a2C
gjutning för en produktion av mer än 100 ton per år av järn, stål, aluminium eller magnesium-g1B
gjutning för en produktion av högst 100 ton per år av järn, stål, aluminium eller magnesium-g2C
gjutning för en produktion av mer än 20 000 ton per år av andra metaller än järn, stål, aluminium eller magnesium-g3A
gjutning för en produktion av mer än 10 ton men högst 20 000 ton per år av andra metaller än järn, stål, aluminium eller magnesium-g4B
gjutning för en produktion av högst 10 ton per år av andra metaller än järn, stål, aluminium eller magnesium-g5C
verkstadsindustri med mer än 100 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering)-v1A
verkstadsindustri med mer än 20 000 men högst 100 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering)-v2B
verkstad med högst 20 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering) där det förekommer metallbearbetning med en förbrukning av skärvätskor eller processoljor till en sammanlagd mängd av mer än per år2 000 liter koncentrat-m1B
verkstadsindustri med mer än 5 000 kvadratmeter verkstadsyta (inklusive yta för montering) men högst 20 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering)-v3C
verkstad med högst 20 000 kvadratmeter verkstadsyta (exklusive yta för enbart montering) där det förekommer metallbearbetning med en förbrukning av skärvätskor eller processoljor till en sammanlagd mängd av mer än 200 men högst 2 000 liter koncentrat per år-m2C
Förteckning över verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga
Denna förteckning innehåller beskrivningar av verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 5 eller 21 § denna förordning.
De bokstavsmarkeringar som anges framför varje verksamhetsbeskrivning har följande innebörd.
A: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos miljödomstolen.
B: Tillstånd krävs för verksamheten. Tillstånd söks hos länsstyrelsen.
C: Verksamheten är anmälningspliktig. Anmälan skall göras till den kommunala nämnden.
e: Den tillstånds- eller anmälningsplikt som gäller för verksamheten följer av ett EG-direktiv.
De sifferkoder framför verksamhetsbeskrivningarna som börjar med två siffror och ett snedstreck anger den eller de EG- rättsakter som har relevans för tillstånds- eller anmälningsplikten. Sifferkoderna har följande innebörd.
75/439: rådets direktiv 75/439/EEG av den 16 juni 1975 om omhändertagande av spilloljor, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG,
85/337-1: bilaga 1 till rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG,
85/337-2: bilaga 2 till rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/35/EG,
91/157: rådets direktiv 91/157/EEG av den 18 mars 1991 om batterier och ackumulatorer som innehåller vissa farliga ämnen, senast ändrat genom kommissionens direktiv 98/101/EG,
91/271: rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003,
96/59: rådets direktiv 96/59/EG av den 16 september 1996 om bortskaffande av polyklorerade bifenyler och polyklorerade terfenyler (PCB/PCT),
96/61: rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 166/2006,
99/13: rådets direktiv 1999/13/EG av den 11 mars 1999 om begränsning av utsläpp av flyktiga organiska föreningar förorsakade av användning av organiska lösningsmedel i vissa verksamheter och anläggningar, senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/42/EG,
00/53: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta fordon, senast ändrat genom rådets beslut 2005/673/EG,
00/76: Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG av den 4 december 2000 om förbränning av avfall,
01/80: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar, senast ändrat genom rådets direktiv 2006/105/EG,
02/96: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/96/EG av den 27 januari 2003 om avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter (WEEE), senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/108/EG, och
06/12: Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall.
Varje verksamhetsbeskrivning börjar med en sifferkod som syftar till att underlätta identifieringen av de olika verksamhetsbeskrivningarna.
VERKSAMHETER
JORDBRUK M.M.

Djurhållning m.m.

B e 85/337-1 96/61 1.10 Anläggning för djurhållning med
 1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
 2. mer än 2 000 platser för slaktsvin som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),
 3. mer än 750 platser för suggor (som suggor räknas även betäckta gyltor), eller
 4. så många platser för fjäderfän, slaktsvin eller suggor att platserna tillsammans motsvarar mer än 200 djurenheter definierade som i 1.20.
B e 85/337-2 1.11 Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock ej inhägnad.
Med en djurenhet avses
 1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
 2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret),
 3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
 4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller
 5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar.
C e 85/337-2 1.20 Anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter, dock ej inhägnad.
Med en djurenhet avses
 1. en mjölkko (som mjölkko räknas även sinko),
 2. sex kalvar som är en månad eller äldre (med kalvar avses nötkreatur upp till sex månaders ålder, kalvar yngre än en månad räknas till moderdjuret),
 3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
 4. tre suggor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder (betäckta gyltor räknas som suggor),
 5. tio slaktsvin eller avelsgaltar, tolv veckor eller äldre (som slaktsvin räknas även obetäckta gyltor),
 6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
 7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta månaders ålder och avelshannar,
 8. etthundra kaniner,
 9. etthundra värphöns, sexton veckor eller äldre (kycklingmödrar räknas som värphöns),
 10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
 11. tvåhundra slaktkycklingar,
 12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,
 13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
 14. tio får eller getter, sex månader eller äldre, eller
 15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder.
För andra djurarter motsvaras en djurenhet av det antal djur som har en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin. Vid beräkningen av antalet djur skall väljas det alternativ av kväve eller fosfor som ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1.10 eller 1.11.
C e 85/337-2 1.30 Uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.
FISKODLING M.M.
B e 85/337-2 5.10 Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder förbrukas per kalenderår.
C e 85/337-2 5.20 Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt 5.10.
UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM, MINERAL, BERG, NATURGRUS M.M.
Berg, naturgrus, torv och andra jordarter
B e 85/337-110.10 Täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150 hektar, om verksamheten inte
1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
B e 85/337-1 10.11 Täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25 hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
B e 85/337-2 10.20 Täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg, naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte
 1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter,
 2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln,
 3. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11, eller
 4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är avslutad.
C10.30 Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).
C e 85/337-2 10.40 Täkt för markinnehavarens husbehov av
 1. mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
 2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
 3. mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. är tillståndspliktig enligt 10.10 eller 10.11.
C10.50 Anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats under en längre tid än trettio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
C10.60 Anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton torv per kalenderår.
Råpetroleum, naturgas och kol
A e 85/337-111.10 Utvinning av råolja eller naturgas inom de områden som anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.
B e 85/337-1 11.20 Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 11.10.
C e 85/337-2 11.30 Industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.
Malm och mineral
A e 85/337-113.10 Gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 10.10-10.40.
A e 85/337-2 96/6113.20 Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.30.
B e 85/337-2 96/6113.30 Anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm för provändamål.
A e 85/337-2 13.40 Anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.50.
B e 85/337-2 13.50 Provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av malm, mineral eller kol än rostning och sintring.
B e 85/337-1 96/6113.60 Anläggning för utvinning och produktion av asbest.
Annan utvinningsindustri
C e 85/337-213.70 Djupborrning, som inte omfattas av 11.10 eller 11.20.
LIVSMEDEL OCH FODER M.M.
Animaliska råvaror
B e 85/337-291/271 96/6115.10 Slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 ton slaktvikt per kalenderår.
B e 85/337-2 91/27115.20 Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10.
C e 85/337-2 15.30 Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.10 eller 15.20.
B e 85/337-2 91/271 96/6115.40 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk) för en produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast frysning.
B15.41 Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av animaliskt ursprung baserad på mer än 40 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.40 eller 15.80.
C e 85/337-2 15.50 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80.
B e 85/337-2 91/27115.60 Anläggning för beredning eller konservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på
1. mer än 2 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.10, 15.40 eller 15.80.
C e 85/337-2 15.70 Anläggning för beredning ellerkonservering av fisk eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning eller saltning eller om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.60 eller 15.80.
C e 85/337-2 15.80 Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per kalenderår.
Vegetabiliska råvaror
B e 85/337-2 96/6115.90 Anläggning för framställning av livsmedel med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer än 300 ton produkter per dygn som kvartalsmedelvärde.
C15.100 Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90.
B e 85/337-2 91/27115.110 Anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på
1. mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10, eller
2. mer än 10 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90.
C e 85/337-2 15.120 Anläggning för beredning ellerkonservering av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.110.
C15.130 Anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
C15.140 Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en produktion av mer än 1 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90.
B e 85/337-2 15.150 Anläggning för tillverkning avstärkelse, stärkelsederivat eller socker för en produktion av
1. mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10, eller
2. mer än 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.
C e 85/337-2 15.160 Anläggning för tillverkning avstärkelse, stärkelsederivat eller socker, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.150.
Mjölk, oljor och fetter m.m.
B e 85/337-2 91/271 96/6115.170 Anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn som kalenderårsmedelvärde.
C e 85/337-2 15.180 Anläggning för framställning avmjölkprodukter (med undantag av glass) för en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.170.
B e 85/337-2 91/27115.190 Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90 eller 15.170.
C e 85/337-2 15.200 Anläggning för framställning eller raffinering av vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.40, 15.90, 15.170 eller 15.190.
B e 85/337-2 91/27115.210 Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 15 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90 eller 15.170.
C e 85/337-2 15.220 Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer än 10 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.90, 15.170, eller 15.210.
Drycker m.m.
B e 91/27115.230 Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
C15.240 Anläggning för framställning av råsprit eller av alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 10 ton ren etanol per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.230.
B e 85/337-2 91/27115.250 Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
1. malt,
2. mer än 1 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår, eller
3. mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller endast om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
C e 85/337-2 15.260 Bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt eller mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.
Annan livsmedelstillverkning
B e 85/337-215.270 Anläggning för tillverkning av
1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.
C e 85/337-2 15.280 Anläggning för
1. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår,
2. tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår, eller
3. rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.90.
B15.290 Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton livsmedel per kalenderår, om verksamheten
1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10-15.280, och
2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
C15.300 Anläggning för framställning av
1. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10, eller
2. mer än 1 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
C e 85/337-2 15.310 Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt 15.10-15.300.
Foder
B e 96/6115.320 Anläggning för framställning av produkter som kan användas som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, om produktionen baseras på mer än 2 500 ton råvara per kalenderår.
B e 91/27115.330 Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion av
1. mer än 100 000 ton spannmålsfoder per kalenderår, eller
2. mer än 15 000 ton annat foder per kalenderår.
Med spannmålsfoder avses foder som innehåller mer än 50 viktprocent spannmål. Foder som framställs och används inom den egna djurhållningen skall inte räknas in vid tillämpningen av första stycket.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15.320, 90.240, 90.250 eller 90.260.
C15.340 Anläggning för malning, blandning eller pelletering av råvaror till bruksfärdigt djurfoder, för en produktion per kalenderår av
1. mer än 5 000 ton spannmålsfoder, eller
2. mer än 500 ton annat foder.
Med spannmålsfoder avses detsamma som i 15.330.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller fetter, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 15.330, 90.240, 90.250 eller 90.260.
TEXTILVAROR
B e 85/337-2 96/6117.10 Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 2 500 ton fibrer eller textilier per kalenderår.
B e 85/337-2 17.20 Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten
 1. är tillståndspliktig enligt 17.10, eller
 2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga organiska föreningar (VOC) per kalenderår.
C e 85/337-2 17.30 Anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton fibrer eller textilier per kalenderår eller för annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 17.10 eller 17.20.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER
B e 85/337-2 96/6118.10 Garveri för en produktion av mer än 3 000 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn per kalenderår.
B e 85/337-2 18.20 Anläggning för
1. kromgarvning för en produktion som baseras på mer än 100 ton råvara per kalenderår, eller
2. garvning för en produktion som baseras på mer än 1 000 ton råvara per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 18.10 eller 90.240.
C e 85/337-2 18.30 Anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller pälsskinn för en produktion av mer än 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 18.10, 18.20 eller 90.240.
TRÄVAROR
C20.10 Anläggning för yrkesmässig behandling av trä med träskyddsmedel genom tryck- eller vakuumimpregnering eller doppning, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.
B20.20 Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår.
C20.30 Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 20.20.
C20.40 Anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form av
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår, eller
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000 kubikmeter råvara per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillfällig flisning.
B20.50 Anläggning för tillverkning av träfiberskivor.
C20.60 Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
2. mer än 500 kubikmeter spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår.
B20.70 Anläggning för lagring av
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 20.90.
C20.80 Anläggning för lagring av
1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 20.70, eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 20.70.
C20.90 Anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära vattentäkt, om åtgärden behövs med anledning av storm eller orkan och omfattar
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub) i vatten.
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR
A e85/337-1 96/6121.10 Anläggning för framställning av pappersmassa av trä eller andra fibrösa material eller av mer än 10 000 ton returfibermassa per kalenderår.
B e85/337-1 96/6121.20 Anläggning för framställning av mer än 1 ton returfibermassa per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.10.
A e 96/6121.30 Anläggning för framställning av mer än 7 000 ton papper, papp eller kartong per kalenderår.
B21.40 Anläggning för framställning av mer än 100 ton papper, papp eller kartong per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30.
C21.50 Anläggning för tillverkning av mer än 10 ton papper, papp eller kartong per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 21.30 eller 21.40.
FOTOGRAFISK ELLER GRAFISK PRODUKTION
C22.10 Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.
C22.20 Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
B22.30 Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
C22.40 Anläggning
1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, eller
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30.
STENKOLSPRODUKTER, RAFFINERADE PETROLEUMPRODUKTER OCH KÄRNBRÄNSLE
A e 85/337-1
85/337-2
96/6123.10 Anläggning för
1. tillverkning av koks,
2. överföring av kol eller bituminös skiffer till gas- eller vätskeform, eller
3. grafittillverkning som inte är tillståndspliktig enligt 31.40.
B 85/337-223.20 Anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10 eller 31.40.
A e 85/337-1 96/6123.30 Anläggning för raffinering av mineralolja eller naturgas.
A e 85/337-1 23.40 Anläggning för
1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle,
2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller
3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat kärnbränsle.
A23.50 Anläggning för behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.
KEMISKA PRODUKTER
A e 85/337-1 96/61 99/1324.10 Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka
1. organiska ämnen,
2. kloralkali, eller
3. mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än kloralkali per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte tillverkning av ytaktiva ämnen (tensider), bindemedel för färg och lack samt bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.
B e 85/337-1 96/61 99/1324.20 Anläggning för att genom biokemiska processer i industriell skala tillverka läkemedelssubstanser.
C e 85/337-2 99/1324.30 Anläggning för att genom biokemiska processer yrkesmässigt tillverka läkemedelssubstanser i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
B e 85/337-1 96/6124.40 Anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell skala tillverka
1. ytaktiva ämnen (tensider),
2. bindemedel för färg och lack, eller
3. bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.
B e 85/337-2 24.50 Anläggning för tillverkning i industriell skala
 1. genom biosyntetiska reaktioner av
  1. alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål,
  2. organiska syror, eller
  3. bipolymerer, eller
 2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.
B e 85/337-1 96/6124.60 Anläggning för tillverkning i industriell skala genom kemiska reaktioner av fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel, kemiskt framställd gas eller andra oorganiska ämnen.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i anslutning till bassängbad,
2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2 procent aktiv klorhalt för desinfektion i den verksamhet där tillverkningen sker, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 24.10.
C e 85/337-2 24.70 Anläggning för framställning genom destillation av mer än 5 000 ton gas per kalenderår.
B e 85/337-2 24.80 Anläggning för att genom kemiskareaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen i försöks, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, om det i verksamheten används eller tillverkas något ämne som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur och växter", "farligt", "starkt frätande", "frätande", "cancerogent", "misstänkt cancerogent eller allergent" eller "innebär möjlig risk för fosterskador eller annan hälsorisk".
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är anmälningspliktig enligt 24.81.
C e 85/337-2 24.81 Anläggning för att genom kemiskareaktioner yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
C e 85/337-2 24.90 Anläggning för att genom kemiskareaktioner yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i försöks, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, om det i verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur och växter", "farligt", "starkt frätande", "frätande", "cancerogent", "misstänkt cancerogent eller allergent" eller "innebär möjlig risk för fosterskador eller annan hälsorisk".
C e 85/337-2 24.100 Anläggning för tillverkning avkonstgjorda mineralfibrer, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan beskrivning i denna bilaga.
B e 85/337-2 24.110 Anläggning för att genom endastfysikaliska processer i industriell skala tillverka
1. gas- eller vätskeformade kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten inte används eller tillverkas något ämne som, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerat som "mycket giftigt", "giftigt", "giftigt för djur och växter", "farligt", "starkt frätande", "cancerogent", "misstänkt cancerogent eller allergent" eller "innebär möjlig risk för fosterskador eller annan hälsorisk",
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per kalenderår, eller
4. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 39.20.
C e 85/337-2 24.120 Anläggning för att genom endastfysikaliska processer i industriell skala tillverka
1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110, eller
4. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 24.110.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
C e 85/337-2 24.130 Anläggning för att genom endastfysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition, eller
4. andra kemiska produkter.
C e 85/337-2 24.140 Anläggning för att genom endastfysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
C e 85/337-2 24.150 Anläggning för behandling avmellanprodukter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 24.10-24.140.
GUMMIOCH PLASTVAROR
B e 85/337-225.10 Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.20.
C e 85/337-2 25.11 Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 25.10, 39.20 eller 39.30.
B e 85/337-2 25.20 Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår,
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår, eller
3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per kalenderår.
C e 85/337-2 25.30 Anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka produkter av plast, om
 1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår, och
 2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25.20.
B e 85/337-2 25.40 Anläggning för flamlaminering med plast.
C e 85/337-2 25.50 Anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning, eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.20 eller 39.30.
ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER
Glas, glasvaror och keramiska produkter
B e 85/337-2
96/6126.10 Anläggning för
1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per kalenderår, eller
2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår, inklusive tillverkning av mineralull.
B e 85/337-2 26.20 Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10.
C e 85/337-2 26.30 Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 26.10 eller 26.20.
C e 85/337-2 26.40 Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 26.10.
B e 96/6126.50 Anläggning för att genom bränning
1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per kalenderår, eller
2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som överstiger fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet som överstiger 300 kilogram per kubikmeter.
B e 85/337-2 26.51 Anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av tungmetaller används.
C e 85/337-2 26.60 Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 26.50 eller 26.51.

Cement, betong, kalk, krita och gips

A e 85/337-2 96/61 26.70 Anläggning för att
 1. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement per kalenderår, eller
 2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton cement per kalenderår.
B e 85/337-2 26.80 Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 26.70.
B e 96/6126.90 Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk per kalenderår.
C26.100 Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 26.70-26.90.
C26.110 Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
C26.120 Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips per kalenderår.
Andra icke-metalliska mineraliska produkter
B e85/337-1 85/337-2 96/6126.130 Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter.
B e85/337-1 85/337-226.140 Anläggning för behandling eller omvandling av asbest, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13.60 eller 26.130.
C26.150 Asfaltverk eller oljegrusverk
1. som ställs upp inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
C26.160 Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.100 eller 90.110.
STÅL OCH METALL
A e 85/337-1 96/6127.10 Anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
A e 85/337-1
85/337-227.20 Anläggning för
1. produktion av järn eller stål (primär eller sekundär produktion), eller
2. behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.10 eller 27.30.
A e 85/337-2 96/6127.30 Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
1. varmvalsning av mer än 120 000 ton råstål per kalenderår,
2. hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger 50 kilojoule och den använda värmeeffekten överstiger 20 megawatt, eller
3. anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår.
A27.31 Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår.
B27.32 Anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår.
B e 85/337-2 96/6127.40 Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton järn eller stål per kalenderår.
B e 85/337-2 27.50 Anläggning för gjutning för en produktion av
 1. mer än 500 ton järn eller stål per kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, eller
 2. mer än 500 ton aluminium, zink eller magnesium per kalenderår om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.101.
C e 85/337-2 27.60 Anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton järn, stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 27.40, 27.50 eller 27.101.
A e 85/337-1 96/6127.70 Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
B e 85/337-1 96/6127.80 Anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial producera icke-järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.70.
A e 85/337-2 27.90 Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
 1. gjuterier, eller
 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.70 eller 27.80.
B e 85/337-2 27.91 Anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat producera icke-järnmetall, om produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska processer.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
 1. gjuterier, eller
 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 27.70-27.90.
A e 85/337-2 96/6127.100 Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 1 000 ton bly eller kadmium per kalenderår.
B e 85/337-2 96/6127.101 Anläggning för smältning av icke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall, för en produktion av mer än 5 000 ton metaller per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100.
B e 85/337-2 27.110 Anläggning för smältning avicke-järnmetall eller återvinningsprodukter, inklusive framställning av legeringsmetall.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. gjuterier, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.
B e 85/337-2 27.120 Anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av icke-järnmetall ur annan råvara och genom andra processer än de som anges i 27.70-27.110.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte gjuterier.
B27.130 Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 50 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100 eller 27.101.
C27.140 Anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål, zink, aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 1 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.100, 27.101 eller 27.130.
YTBEHANDLING AV METALL ELLER PLAST M.M.
Ytbehandling, avfettning och färgborttagning m.m.
B e 85/337-2 96/6128.10 Anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30 kubikmeter.
B e 85/337-2 28.20 Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
 1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1 kubikmeter, och
 2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
 1. betning med betpasta,
 2. järnfosfatering, eller
 3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10.
B28.30 Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte beläggning med metall som sker med vakuummetod.
C28.40 Anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.30.
B28.50 Anläggning för termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 27.30.
C e 85/337-2 28.60 Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
 1. betning med betpasta, eller
 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 28.10 eller 28.20.
C e 85/337-2 28.70 Anläggning för
 1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28.10,
 2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 39.10-39.50,
 3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
 4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
 5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,
 6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller
 7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår.
C28.71 Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 28.70.
B28.80 Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton metallgods per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.10, 39.20 eller 39.40.
C28.90 Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 28.80, 39.10, 39.20 eller 39.40.
ELEKTRISKA ARTIKLAR
A 31.10 Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där kadmium, bly eller kvicksilver ingår.
B 31.20 Anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer där inte kadmium, bly eller kvicksilver ingår.
C 31.30 Anläggning för tillverkning eller reparation av kvicksilverinnehållande ljuskällor.
A e 96/61 31.40 Anläggning för tillverkning av grafitelektroder genom bränning eller grafitisering.
A 31.50 Anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 31.40.
C 31.60 Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk kabel.
METALLBEARBETNING M.M.
C e 85/337-2 34.10 Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.
C turbiner eller reaktorer.e85/337-234.20 Provbänk för motorer,
B tillverkning och sammansättning per kalenderår ave85/337-234.30 Anläggning för
 1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
 2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
C e 85/337-2 34.40 Anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår av
 1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till högst 3,5 ton, eller
 2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som uppgår till mer än 3,5 ton.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 34.30.
Ce85/337-234.50 Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
A e 85/337-2 34.60 Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med en tillverkningsyta (exklusive yta för endast montering) större än 100 000 kvadratmeter.
B e 85/337-2 34.70 Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 34.30 eller 34.60.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt system för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade till metallbearbetningsmaskin eller öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
C 34.80 Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 34.10-34.70, 35.10 eller 35.20.
Med total tankvolym avses detsamma som i 34.70 andra stycket.
A 35.10 Byggande av en plattform som är avsedd att användas vid utvinning av olja eller gas inom havsområden, om verksamheten inte prövas enligt 11 kap.miljöbalken.
Ce85/337-235.20 Skeppsvarv.
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
Be96/61
99/13 39.10 Anläggning för ytbehandling av material, föremål eller produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till mer än 150 kilogram per timme eller 200 ton per kalenderår.
Med förbrukning avses den totala mängd organiska lösningsmedel som tillförs en anläggning med avdrag för alla flyktiga organiska föreningar som återvinns för återanvändning.
B e 99/13 39.20 Anläggning där mer än 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår i
 1. rulloffset med heatsetfärg,
 2. djuptryck av publikationer,
 3. djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
 4. ytrengöring,
 5. fordonslackering,
 6. bandlackering,
 7. beläggning av lindningstråd,
 8. beläggning av träytor,
 9. träimpregnering,
 10. läderbeläggning,
 11. skotillverkning,
 12. laminering av trä eller plast,
 13. limbeläggning,
 14. annan beläggning,
 15. tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat,
 16. omvandling av gummi,
 17. utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja, eller
 18. tillverkning av farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
C e 99/13 39.30 Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår med
 1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
 2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
 3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller någon produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som "kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador",
 4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
 5. mer än 500 kilogram i fordonslackering,
 6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,
 7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,
 8. mer än 1 kilogram i kemtvätt,
 9. mer än 10 ton i läderbeläggning,
 10. mer än 5 ton i skotillverkning,
 11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,
 12. mer än 5 ton i limbeläggning,
 13. mer än 5 ton i annan beläggning,
 14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller
 15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.
B 39.40 Anläggning där det per kalenderår förbrukas
 1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
 2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
Vid tillämpningen av första stycket skall inte medräknas sådana organiska lösningsmedel som omfattas av förordningen (2002:187) om ämnen som bryter ner ozonskiktet eller av föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 39.10 eller 39.20.
C 39.50 Anläggning där det per kalenderår förbrukas
 1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
 2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.10, 39.20, 39.30 eller 39.40.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
LAGRING AV BRÄNSLEN OCH KEMISKA PRODUKTER M.M.
Be85/337-1
85/337-239.60 Anläggning för lagring eller hantering av
 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per kalenderår, eller
 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 5 000 ton vid ett och samma tillfälle eller för hantering av mer än 50 000 ton per kalenderår.
Ce85/337-239.70 Anläggning för lagring av
 1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har kapacitet att vid ett och samma tillfälle lagra mer än 5 000 ton, eller
 2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om
  1. någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som "mycket giftig", "giftig", "starkt frätande" eller "frätande", och
  2. det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle.
B e 85/337-2 39.80 Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 39.60.
C e 85/337-2 39.90 Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.

GASFORMIGA BRÄNSLEN, EL, VÄRME OCH KYLA

Gasformiga bränslen
B 40.10 Anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter gasformigt bränsle per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10 eller 23.30.
C 40.20 Anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23.10, 23.30 eller 40.10.
Kärnkraft
A kärnreaktor.e85/337-140.30 Kärnkraftverk eller annan
Förbränning
Ae85/337-1
96/61
01/80 installerad tillförd effekt av mer än 300 megawatt.40.40 Anläggning för förbränning med en total
Be85/337-2
96/61
01/80 installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40.40.50 Anläggning för förbränning med en total
B e 85/337-2 40.51 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40 eller 40.50.
C e 85/337-2 40.60 Anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av
 1. mer än 500 kilowatt, om också annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas, eller
 2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
 1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som reservaggregat vid elavbrott, eller
 2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 40.40, 40.50, 40.51 eller 40.70.
C e 85/337-2 40.70 Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt av högst 20 megawatt.
Vindkraft
A e 85/337-2 40.80 Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat uppförda i vattenområde, om den sammanlagda uteffekten är minst 1 megawatt.
B e 85/337-2 40.90 Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 25 megawatt.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80.
C e 85/337-2 40.100 Enstaka vindkraftverk eller gruppstation för vindkraft med tre eller flera vindkraftsaggregat, om den sammanlagda uteffekten är minst 125 kilowatt.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 40.80 eller 40.90.
Värmepumpar och kylanläggningar m.m.
C 40.110 Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än 10 megawatt.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte uttag eller tillförsel genom vattentäkt.
C 40.120 Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000 megawattimmar.
RIVNING M.M.
A e 85/337-1 45.10 Verksamhet varigenom kärnkraftverk eller annan kärnreaktor nedmonteras eller avvecklas, från det att reaktorn stängs av till dess att reaktorn upphört genom att allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat material varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen.

FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING

C 50.10 Anläggning för tvättning av
 1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
 2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
 3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller
 4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
C 50.20 Anläggning där det per kalenderår hanteras
 1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller
 2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 39.60, 39.70 eller 39.80.

INFRASTRUKTUR

B e 85/337-1
85/337-2 bruttodräktighet på mer än 1 350. 63.10 Hamn där trafik medges för fartyg med en
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per kalenderår.
C e 85/337-2 63.20 Fiskehamn eller hamn för
Försvarsmakten.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte fiskehamn som är tillståndspliktig enligt 63.10.
Ae85/337-1
85/337-2 längre än 1 200 meter.63.30 Civil flygplats med en instrumentbana som är
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte flygplats som är tillståndspliktig enligt 63.40.
Be85/337-1
85/337-2 63.40 Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än 1 200 meter.
C e 85/337-2 63.50 Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500 flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om flygplatsen är tillståndspliktig enligt 63.30 eller 63.40.
LABORATORIER
C 73.10 Kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte laboratorier som
 1. ingår i verksamhet som omfattas av en annan punkt i denna bilaga,
 2. omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 13 kap.miljöbalken, eller
 3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § denna förordning.
TANKRENGÖRING
B 74.10 Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan verksamhet än den egna används för förvaring eller transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt, enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad som "mycket giftig", "giftig", "starkt frätande" eller "frätande".
C 74.20 Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som används för förvaring eller för transport av kemiska produkter.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 74.10.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
C 85.10 Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.
C 85.20 Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om etylenoxid används som steriliseringsmedel.

RENING AV AVLOPPSVATTEN

B e 85/337-1
85/337-2
91/271 90.10 Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 2 000 personer eller som tar emot avloppsvatten med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter.
C e 85/337-2 90.20 Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.10.

AVFALL

Mellanlagring
B e 06/12 90.30 Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle utgörs av
 1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
 2. mer än 30 000 ton avfall om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
C e 06/12 90.40 Anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något enskilt tillfälle är större än 10 ton.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
 1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas, eller
 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.30.
Be75/439
91/157
02/96
06/12
90.50 Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden avfall vid något tillfälle uppgår till
 1. mer än 5 ton oljeavfall,
 2. mer än 30 ton blybatterier,
 3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter,
 4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
 5. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
 1. anläggning för mellanlagring av uttjänta motordrivna fordon, eller
 2. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
Ce75/439
91/157
02/96
06/12
90.60 Anläggning för mellanlagring av farligt avfall som utgörs av uttjänta motordrivna fordon eller om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till
 1. mer än 5 ton oljeavfall,
 2. mer än 30 ton blybatterier,
 3. mer än 100 ton elektriska eller elektroniska produkter,
 4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
 5. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning m.m.
B e 06/12 90.70 Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte sortering av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål.
C e 06/12 90.80 Anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.70.
Ce02/96
06/12 90.90 Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs av elektriska eller elektroniska produkter, med undantag för förbehandling som består av ingrepp i komponenter eller utrustning som innehåller isolerolja.
B e 06/12 90.100 Anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
 1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240.
C e 06/12 90.110 Anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.100, 90.240, 90.250 eller 90.260.
B e 06/12 90.119 Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).
Ce00/53
06/12 90.120 Anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring, tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen (2007:186).

Användning för anläggningsändamål

B e 99/31
06/12 90.130 Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken inte endast är ringa.
Ce99/31
06/12 90.140 Användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, och där föroreningsrisken är ringa.

Biologisk behandling

A e 85/337-2
06/12 90.150 Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
 1. park- och trädgårdsavfall, eller
 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.240.
Be85/337-2
06/12 90.160 Anläggning för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den tillförda mängden avfall är större än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
 1. park- och trädgårdsavfall, eller
 2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.240.
Ce85/337-2
06/12 avfall än farligt avfall, om90.170 Anläggning för biologisk behandling av annat
 1. den tillförda mängden annat avfall än park- och trädgårdsavfall är större än 10 ton per kalenderår, eller
 2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större än 50 ton per kalenderår.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150 eller 90.160.

Förbränning

A e 85/337-1
96/61
00/76
06/12 90.180 Anläggning där farligt avfall förbränns, om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton per kalenderår.
Be85/337-1
00/76
06/12 90.190 Anläggning där farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.180.
Ae85/337-1
96/61
00/76
06/12 tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.90.200 Anläggning där avfall förbränns, om den
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Be85/337-1
85/337-2
96/61
00/76
06/12 tillförda mängden avfall är större än 18 000 ton per kalenderår.90.210 Anläggning där avfall förbränns, om den
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200.
Be85/337-2
00/76
06/12 90.220 Anläggning där avfall förbränns, om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som energiåtervinns, eller
 2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.200 eller 90.210.
Ce85/337-2
00/76
06/12 90.230 Anläggning där annat avfall än farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.200, 90.210 eller 90.220.
Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte anläggning där endast
 1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och energiåtervinns, eller
 2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

Animaliska biprodukter m.m.

B e 85/337-2
91/689
96/61
06/12 90.240 Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 2 500 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3- material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.320 eller 18.10.
Ce85/337-2
91/689
06/12 90.250 Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3- material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 1774/2002 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 15.320 eller 90.240.
Ce85/337-2
91/689
06/12 90.260 Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 15.320, 90.240 eller 90.250.

Uppläggning

B e 99/31
06/12 90.270 Uppläggning av muddermassa
 1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller
 2. i större mängd än 1 000 ton.
C e 99/31
06/12 90.280 Uppläggning av
 1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten och där föroreningsrisken endast är ringa, eller
 2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.

Deponering

A e 85/337-2
96/61
99/31
06/12 90.290 Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per kalenderår.
Be85/337-2
96/61
99/31
06/12 90.300 Anläggning för deponering av annat avfall än inert eller farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290.
Be99/31
06/12 90.310 Anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall än farligt avfall, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.290 eller 90.300.
Ae85/337-1
91/689
96/61
99/31
06/12 90.320 Anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än 10 000 ton per kalenderår.
Be85/337-1
91/689
96/61
99/31
06/12 om90.330 Anläggning för deponering av farligt avfall,
 1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår, och
 2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320.
Be85/337-1
91/689
99/31
06/12 90.340 Anläggning för deponering av farligt avfall, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.320 eller 90.330.

Annan återvinning eller bortskaffande

A e 85/337-1
91/689
96/59
00/76
06/12 90.350 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall som består av uppgrävda massor, om den tillförda mängden avfall är större än 20 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.320 eller 90.370.
Be85/337-1
85/337-2
91/689
96/59
00/76
06/12 farligt avfall som består av uppgrävda massor.90.360 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.320-90.340, 90.350 eller 90.370.
Ce85/337-1
85/337-2
91/689
96/59
06/12 90.370 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som består av uppgrävda förorenade massor från den plats där anläggningen finns, om
 1. anläggningen finns på platsen under högst en tolvmånadersperiod, och
 2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.300-90.340.
Ce91/689
06/12 90.375 Anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som uppkommer vid platsen, eller som förts till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod och om mängden avfall som behandlas är högst 2 000 ton.
Be91/689
06/12 90.380 Anläggning för behandling av farligt avfall, om avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte behandling som leder till materialåtervinning eller om verksamheten är anmälningspliktig enligt 90.375.
Ce91/689
06/12 om90.390 Anläggning för behandling av farligt avfall,
 1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns, och
 2. behandlingen leder till materialåtervinning.
Be85/337-1
91/689
00/76
06/12 90.400 Anläggning för destruktion eller annan bearbetning av kasserade produkter som innehåller fullständigt eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon.
A e 06/12 90.410 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.130- 90.170, 90.200-90.310, 90.370 eller 90.375.
B e 06/12 90.420 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om den mängd avfall som tillförs anläggningen är större än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.130- 90.170, 90.200-90.310, 90.370, 90.375 eller 90.410.
C e 06/12 90.430 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.30, 90.40, 90.70-90.110, 90.130-90.170, 90.200-90.310, 90.370, 90.375, 90.410 eller 90.420.
Ae85/337-1
91/689
96/59
00/76
06/12 90.440 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119-90.140, 90.180-90.220, 90.240-90.280 eller 90.320-90.400.
Be85/337-1
91/689
96/59
00/76
06/12 90.450 Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall enligt något av de förfaranden som anges i bilagorna 4 och 5 till avfallsförordningen (2001:1063), om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
 1. förorenade uppgrävda massor, eller
 2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 90.50, 90.60, 90.90, 90.119- 90.140, 90.180-90.220, 90.240-90.280, 90.320-90.400 eller 90.440.

Långtidslagring, djupförvar

A e 85/337-1
91/689
96/61
99/31
06/12 90.455 Anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med minst 0,1 viktprocent i djupt bergförvar.
Radioaktivt avfall
A e 85/337-1 90.460 Anläggning för behandling av högaktivt radioaktivt avfall, slutförvaring av radioaktivt avfall eller lagring av radioaktivt avfall.
A 90.470 Anläggning för hantering, bearbetning, lagring eller slutförvaring av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220), om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 90.460.
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR M.M.
B 92.10 Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber större än 20 millimeter) eller för sprängningar av ammunition, minor eller andra sprängladdningar.
C 92.20 Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.
C tränings- eller testbana för motorfordon.e85/337-292.30 Permanent tävlings-,
TEXTILTVÄTTERIER
C93.10 Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn. Anmälningsplikt enligt denna beskrivning gäller inte om
1. verksamheten är anmälningspliktig enligt 39.30, eller
2. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
BEGRAVNINGSVERKSAMHET
B93.20 Krematorium.
AVDELNING 4
VERKSAMHETER MED HANTERING AV KEMISKA ÄMNEN
Hantering av vissa kemiska ämnen m.m. som skall miljöprövas
Verksamheten klassificeras med företagets SNI-kod med en tilläggsbokstav efter ett bindestreck för angivande av prövningsskäl.
Benämning av miljöfarlig hantering som skall tillståndsprövas eller anmälas enligt 9 kap. 6 § miljöbalkenKod för prövningsskälPrövningsnivå
Hantering kemiska ämnen m.m. som skall miljöprövas/av vissa
förbrukning av mer än 500 ton organiska lösningsmedel per år (dock ej mineralolja eller vegetabilisk olja i ark- och tidningsoffsetfärg)-o1A
förbrukning av mer än 5 ton men högst 500 ton halogenerade organiska lösningsmedel eller förbrukning av mer än 10 ton men högst 500 ton organiska lösningsmedel (dock ej mineralolja eller vegetabilisk olja i ark- och tidningsoffsetfärg) per år-o2B
förbrukning av mer än 500 kg men högst 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel eller förbrukning av mer än 500 kg men högst 10 ton organiska lösningsmedel (dock ej mineralolja eller vegetabilisk olja i ark- och tidningsoffsetfärg) per år-o3C
framställning av produkter där mer än 500 ton organiska lösningsmedel ingår per år-o4B
framställning av produkter där mer än 10 ton men högst 500 ton organiska lösningsmedel ingår per år-o5C
framställning av produkter där mer än 10 ton halogenerade organiska lösningsmedel ingår per år-h1B
framställning av produkter där mer än 1 ton men högst 10 ton halogenerade organiska lösningsmedel ingår per år-h2C
omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år-h3B
omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år-h4B
omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år-h5C
omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år-h6C
förbrukning av mer än 20 ton färg eller lack eller 10 ton pulver per år-p1C
hantering av mer än 50 000 ton per år oljeprodukter eller kemiska produkter som kan orsaka skada på människors hälsa eller miljön-k1B
hantering av mer än 5 000 men högst 50 000 ton per år oljeprodukter eller kemiska produkter som kan orsaka skada på människors hälsa eller miljön-k2C
lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per år-n1A
lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller bränsleflis eller annat trädbränsle per år-f1C
lagring av mer än 500 kubikmeter timmer som inte sker i eller nära vattentäkter, om åtgärden behövs med anledning av storm eller orkan-t0C
lagring av mer än 10 000 kubikmeter toppmätt volym timmer på land med begjutning av vatten, eller anläggning för lagring av mer än 10 000 kubikmeter toppmätt volym timmer i vatten, om lagringen inte omfattas av punkten -t0-t1B
lagring av mer än 500 men högst 10 000 kubikmeter toppmätt volym timmer på land med begjutning av vatten, eller anläggning för lagring av mer än 500 men högst 10 000 kubikmeter toppmätt volym timmer i vatten, eller lagring av mer än 500 kubikmeter toppmätt volym timmer på land utan begjutning av vatten, om lagringen inte omfattas av punkten -t0-t2C
Farliga ämnen som innebär en miljöfarlig hantering som skall tillståndsprövas enligt 9 kap. 6 § miljöbalken
Denna del av bilagan består av Avsnitt 1 som innehåller en förteckning över farliga ämnen och Avsnitt 2 som innehåller en förteckning över särskilda kategorier av farliga ämnen.
Följande gäller för tillämpning av denna del av bilagan.
 1. Gas är varje ämne som har ett absolut ångtryck på 101,3 kPa eller högre vid 20 grader C. Vätska är varje ämne som inte definieras som gas och som inte uppträder i fast form vid 20 grader C och normaltryck, 101,3 kPa.
 2. En beredning som innehåller ett ämne som är upptaget i denna del av bilagan skall jämställas med ämnet om beredningens klassificering överensstämmer med ämnets såvida inte annat anges i denna del av bilagan.
 3. Med klassificering och riskfraser avses i denna del av bilagan de klassificeringar och riskfraser som vid varje enskilt tillfälle skall tillämpas enligt tillämpliga föreskrifter utgivna av Kemikalieinspektionen och Statens räddningsverk. För ämnen och beredningar som inte omfattas av klassificeringsreglerna i nämnda föreskrifter, men som ändå förekommer eller skulle kunna förekomma vid en verksamhet, och under de förhållanden som råder vid verksamheten innehar eller kan inneha motsvarande egenskaper beträffande möjligheter att orsaka allvarliga olyckshändelser, skall de klassificeringsförfarandena som anges i föreskrifterna användas.
 4. Om ett ämne eller en beredning som är upptagen i Avsnitt 2 uppvisar egenskaper som medför flera klassificeringar, skall den klassificering som motsvarar den lägsta mängden farligt ämne gälla. Vid tillämpning av summeringen i punkt 8 skall dock det valda gränsvärdet alltid motsvara den aktuella klassificeringen. För ämnen i kategori 4 och 5 skall ADR- klassificeringen ha företräde framför riskfrastilldelningen.
 5. När ett ämne eller en grupp ämnen som ingår i Avsnitt 1 även kan hänföras till Avsnitt 2, skall endast de mängder som anges i Avsnitt 1 beaktas.
 6. För föremål som innehåller explosiva ämnen eller beredningar är det ämnets eller beredningens kvantitet som skall gälla om den är känd. Om denna kvantitet inte är känd skall hela föremålet betraktas som explosivt.
 7. Den mängd farligt ämne som skall beaktas vid tillämpningen av föreskrifterna är den maximala mängd som förekommer eller kan förekomma vid ett och samma tillfälle. Farliga ämnen som förekommer i en verksamhet endast i mängder som är lika med eller understiger 2 procent av den angivna mängden, i Avsnitt 1 och Avsnitt 2 i denna del av bilagan, skall inte tas med i beräkningen av den totala mängd som förekommer om de är placerade inom verksamheten så att de inte kan utlösa en allvarlig olyckshändelse någon annanstans inom den.
 8. Om det inom en verksamhet förekommer eller kan förekomma flera ämnen som anges i denna del av bilagan i mängder som understiger de gränsmängder som anges för varje ämne skall en summering göras för att fastställa om verksamheten omfattas av bestämmelserna. Denna summering görs enligt följande formel: (Summatkn) qx/Qx=q1/Q1+q2/Q2+....+qn/Qn där qx betecknar den förekommande mängden farligt ämne x för "ämne 1" t.o.m. "ämne n" i förteckningarna över ämne och kategorier av ämnen i denna del av bilagan och Qx betecknar den i denna del av bilagan angivna gränsmängden för respektive ämne eller kategori av ämnen. Denna formel tillämpas för
  1. summering av ämnen och beredningar som är förtecknade i Avsnitt 1 i denna del av bilagan och som är klassificerade som giftiga eller mycket giftiga, tillsammans med ämnen och beredningar som omfattas av kategorierna 1 eller 2 i Avsnitt 2 i denna del av bilagan,
  2. summering av ämnen och beredningar som är förtecknade i Avsnitt 1 i denna del av bilagan och som är klassificerade som oxiderande, explosiva, brandfarliga, mycket brandfarliga eller extremt brandfarliga, tillsammans med ämnen och beredningar som omfattas av kategorierna 3, 4, 5, 6, 7 eller 8 i Avsnitt 2 i denna del av bilagan,
  3. summering av ämnen och beredningar som anges i Avsnitt 1 i denna del av bilagan och som är klassificerade som miljöfarliga (R50 inklusive R50/53 eller R51/53), tillsammans med ämnen och beredningar som omfattas av kategori 9 i Avsnitt 2 i denna del av bilagan.
Om någon av summorna i a), b) eller c) är lika med eller större än ett (1) skall verksamheten omfattas av bestämmelserna.
 1. Om ändrade bestämmelser i fråga om ett ämnes klassificering i en sådan riskfras eller riskgrupp som avses i denna bilaga medför att en verksamhet som omfattas av avdelning 4 i bilagan blir tillståndspliktig gäller följande.
  1. Om verksamheten påbörjats före ändringen, får den trots tillståndskravet fortsätta att bedrivas i ett år från ändringen. Därefter får den bedrivas endast om det finns tillstånd för den eller verksamhetsutövaren inom ettårsfristen har ansökt om tillstånd och tillståndsmyndigheten inte beslutar annat.
  2. Det som sägs i a) gäller inte om tillståndsmyndigheten enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.
Avsnitt 1 - Farliga ämnen
Farliga ämnen som i en verksamhet förekommer eller kan förekomma i sådana mängder som anges i denna del av bilagan och som innebär att verksamheten skall tillståndsprövas enligt miljöbalkens bestämmelser.
Farliga ämnenMängd i ton
Gödningsmedel som är blandade eller sammansatta och som är baserade på ammoniumnitrat (innehåller ammoniumnitrat tillsammans med fosfat och/eller pottaska) i vilka kvävehalten på grund av ammoniumnitrat är
- mellan 15,75 och 24,5 viktprocent, och vilka antingen innehåller sammanlagt högst 0,4 procent brännbara/ organiska material eller uppfyller kraven i bilaga II till direktiv 80/876/EEG, eller
- 15,75 viktprocent eller mindre utan begränsning för brännbart material,
och vilka i samtliga fall kan undergå självunderhållande sönderfall i enlighet med Förenta nationernas "trough test" enligt dess rekommendationer om transport av farligt gods: Manual of Tests and Criteria, del III, punkt 38.2.10 000
Gödningsmedel som är baserade på ammoniumnitrat i vilka kvävehalten på grund av ammoniumnitrat överstiger
- 24,5 viktprocent, med undantag för blandningar av ammoniumnitrat med dolomit, kalksten och/eller kalciumkarbonat med en renhetsgrad på minst 90 procent, eller
- 15,75 viktprocent för blandningar av ammoniumnitrat och ammoniumsulfat, eller
- 28 viktprocent för blandningar av ammoniumnitrat med dolomit, kalksten och/eller kalciumkarbonat med en renhetsgrad på minst 90 procent,
och som i samtliga fall uppfyller kraven i bilaga II till direktiv 80/876/EEG.5 000
Ammoniumnitrat och beredningar av ammoniumnitrat i vilka kvävehalten på grund av ammoniumnitrat
- är mellan 24,5 och 28 viktprocent och vilkas halt av brännbara ämnen inte överstiger 0,4 procent, eller
- överstiger 28 viktprocent och vilkas halt av brännbara ämnen inte överstiger 0,2 procent.
Vattenlösningar med ammoniumnitrat i vilka ammoniumnitratkoncentrationen överstiger 80 viktprocent.2 500
Gödningsmedel som inte uppfyller kraven på i bilaga II i direktiv 80/876/EEG samt kasserat material från tillverkningsprocessen, ammoniumnitrat och beredningar av ammoniumnitrat, ammoniumnitratbaserade gödningsmedel som returneras eller har returnerats från slutanvändaren till en tillverkare, en anläggning för tillfällig lagring eller upparbetning för att omarbetas, återvinnas eller behandlas för säker användning.50
Gödningsmedel som är sammansatta och baserade på kaliumnitrat, vilka består av kaliumnitrat i pelletform eller granulatform.10 000
Gödningsmedel som är sammansatta och baserade på kaliumnitrat, vilka består av kaliumnitrat i kristallin form.5 000
Arsenikpentoxid, arsenik (V) syra eller dess salter2
Arseniktrioxid, arsenik (III) syra eller dess salter0,1
Brom20
Klor25
Nickelföreningar i inhalerbar pulverform (nickelmonoxid, nickeldioxid, nickelsulfid, trinickeldisulfid, dinickeltrioxid)1
Etylenimin20
Fluor20
Formaldehyd (>= 90 %)50
Väte50
Väteklorid (kondenserad gas)250
Blyalkyler50
Extremt brandfarliga kondenserade gaser (inklusive gasol) och naturgas200
Acetylen50
Etylenoxid50
Propylenoxid50
Metanol5 000
Metanol200
4,4'-metylenbis(2-kloranilin) eller dess salter, i pulverform0,01
Metylisocyanat00,15
Syre500
Syre200
Toluendiisocyanat100
Karbonyldiklorid (fosgen)0,75
Arseniktrihydrid (arsin)1
Fosfortrihydrid (fosfin)1
Svaveldiklorid1
Svaveltrioxid75
Polyklordibensofuraner och polyklordibensodioxiner (inkl. TCDD) beräknade som TCDD-ekvivalenter0,001
Polyklordibensofuraner och polyklordibensodioxiner beräknas med hjälp av följande viktningsfaktorer:
2,3,7,8-TCDD 1,2,3,7,8-PeCDD 1,2,3,4,7,8-HxCDD 1,2,3,6,7,8-HxCDD 1,2,3,7,8,9-HxCDD 1,2,3,4,6,7,8-HpCDD OCDD 0,001 2,3,7,8-TCDF 2,3,4,7,8-PeCDF 1,2,3,7,8-PeCDF 1,2,3,4,7,8-HxCDF 1,2,3,7,8,9-HxCDF 1,2,3,6,7,8-HxCDF 2,3,4,6,7,8-HxCDF 1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 1,2,3,4,7,8,9-HpCDF OCDF (T=tetra, Pe=penta, Hx=hexa, Hp=hepta, O=okta)1 0,5 0,1 0,01 0,1 0,5 0,05 0,001
Cancerogena ämnen vid koncentrationer som överstiger 5 viktprocent:
- 4-aminobifenyl och/eller dess salter, - bensotriklorid, - benzidin och/eller dess salter, - bis(klormetyl)eter, - klordimetyleter, - 1,2-dibrometan, - dietylsulfat, - dimetylsulfat, - dimetylkarbamoylklorid, - 1,2-dibrom-3-klorpropan, - 1,2-dimetylhydrazin, - dimetylnitrosamin, - hydrazin, - 2-naftylamin och/eller dess salter, - 4-nitrodifenyl, samt - 1,3-propansulton2
Petroleumprodukter: - bensin och nafta, - fotogen (inklusive flygbränslen), - gasoljor (inklusive dieselbränslen,lätta eldningsoljor och blandkomponenter för gasoljor)25 000
Avsnitt 2 - Särskilda kategorier av farliga ämnen som inte särskilt anges i Avsnitt 1
Kategorier av farliga ämnen som i en verksamhet förekommer eller kan förekomma i sådana mängder som anges i denna del av §bilagan och som innebär att verksamheten skall tillståndsprövas enligt miljöbalkens bestämmelser.
Kategorier av farliga ämnenMängd i ton
1. Mycket giftiga ämnen (riskfras R26, R27 eller R28)20
2. Giftiga ämnen (riskfras
R23, R24 eller R25)200
3. Oxiderande ämnen (riskfras R7,
R8 eller R9)200
4. Explosiva ämnen, preparat eller föremål som omfattas av ADR (riskgrupp 1.4).200
5. Explosiva ämnen, preparat eller föremål som omfattas av ADR (riskgrupp 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 eller 1.6), eller riskfras R2 eller R3.50
6. Brandfarliga vätskor klass 2 enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor (riskfras R10).50 000
7 a. Mycket brandfarliga ämnen: - mycket brandfarliga vätskor klass 1 eller 2 enligt la gen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor i det fall vätskan hanteras under sådana betingelser att den kan förorsaka en allvarlig kemikalieolycka, t.ex. högt tryck eller hög temperatur200
- brandfarliga vätskor klass 1 enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor i det fall de kan självantända i luft (riskfras R17)200
7 b. Mycket brandfarliga vätskor klass 1 enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor (riskfras R11).50 000
8. Extremt brandfarliga ämnen: - brandfarliga gaser enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor samt brandfarliga väts kor klass 1 enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor som har en kokpunkt under eller lika med 35 grader C (riskfras R12)50
- brandfarliga vätskor enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor som hanteras vid en temperatur som är högre än vätskans kokpunkt50
9. Miljöfarliga ämnen: - ämnen med riskfrasen R50: "mycket giftigt för vattenlevande organismer" (inklusive R50/53),200
- ämnen med riskfrasen R51/53 "giftigt för vattenorganismer, kan ge långsiktiga skadeverkningar på vattenmiljön".500
10. All klassificering som inte omfattas av det som anges ovan i kombination med följande riskfraser: - R14 "reagerar våldsamt vid kontakt med vatten" (in klusive R14/15)500
- R29 "avger giftiga gaser vid kontakt med vatten"200
AVDELNING 5
VERKSAMHETER MED UTSLÄPP TILL LUFT ELLER VATTEN

Förorenande ämnen som särskilt skall beaktas enligt 11 a § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Vid utsläpp till luft
 • Svaveldioxider och andra svavelföreningar
 • Kväveoxider och andra kväveföreningar
 • Kolmonoxid
 • Flyktiga organiska föreningar
 • Metaller och deras föreningar
 • Stoft
 • Asbest (partiklar, fibrer)
 • Klor och dess föreningar
 • Fluor och dess föreningar
 • Arsenik och dess föreningar
 • Cyanider
 • Ämnen och beredningar för vilka det har påvisats att de har cancerogena eller mutagena egenskaper eller via luften kan påverka fortplantningen
 • Polyklorerade dibenso-p-dioxiner och polyklorerade dibensofuraner
Vid utsläpp till vatten
 • Organiska halogenföreningar och ämnen som kan bilda sådana föreningar i vattenmiljö
 • Organiska fosforföreningar
 • Organiska tennföreningar
 • Ämnen och beredningar för vilka det har påvisats att de har cancerogena eller mutagena egenskaper eller via vattenmiljön kan påverka fortplantningen eller fortplantningen i vattenmiljö
 • Svårnedbrytbara kolväten och svårnedbrytbara och bioackumulerbara organiska toxiska ämnen
 • Cyanider
 • Metaller och deras föreningar
 • Arsenik och dess föreningar
 • Biocider och växtskyddsmedel
 • Suspenderande ämnen
 • Ämnen som orsakar eutrofiering (i synnerhet nitrater och fosfater)
 • Syretärande ämnen (mätbara med hjälp av parametrar som t.ex. BOD och COD) Förordning (2007:674).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1999, då miljöskyddsförordningen (1989:364) och hälsoskyddsförordningen (1983:616) skall upphöra att gälla.
 2. Den som vid ikraftträdandet bedriver miljöfarlig verksamhet för vilken krav på tillstånd till driften införs genom 5 §, skall senast den 31 december 2005, om verksamheten finns angiven i bilagan till förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter, och i övrigt senast den 31 december 2007 ha kommit in till tillståndsmyndigheten med en ansökan om sådant tillstånd.
Vad som sägs i första stycket om tillstånd gäller även den som bedriver miljöfarlig verksamhet för vilken Naturvårdsverket eller länsstyrelsen med stöd av 10 § andra stycket miljöskyddslagen (1969:387), i dess lydelse före den 1 juli 1981, medgivit undantag från skyldigheten att ansöka om tillstånd. Förordning (2006:1162).
 1. Den som vid ikraftträdandet bedriver miljöfarlig verksamhet för vilken krav på anmälan av driften införs genom 21 §, skall senast den 31 december 2002 ha kommit in till tillsynsmyndigheten med en sådan anmälan.
Vad som sägs i första stycket om anmälan gäller inte om tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd. Förordning (2001:748).
CELEX-nr
396L0061
Ikraftträder
1999-01-01

Förordning (1998:1430) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 40, 47 §§, bil.

Förordning (1999:567) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 5, 6 §§, bil.; ny 6 a §
CELEX-nr
396L0082
Ikraftträder
1999-07-01

Förordning (1999:1191) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 6 §, bil.
CELEX-nr
391L0692
Ikraftträder
2000-01-01

Förordning (2000:65) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ny 49 a §, rubr. närmast före 49 a §
CELEX-nr
396L0061
Ikraftträder
2000-04-01

Förordning (2000:1131) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 11 §, bil., 3 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraftträder
2000-12-31

Förordning (2001:12) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 47 §
CELEX-nr
31999L0013
Ikraftträder
2001-03-01

Förordning (2001:129) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 49 a §
CELEX-nr
31999L0013
Ikraftträder
2001-04-01

Förordning (2001:370) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 47 §
Ikraftträder
2001-07-01

Förordning (2001:513) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 16 juli 2001. För sådana deponier som avses i 38 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall, för vilka tillståndsplikt införs till följd av denna förordning, krävs tillstånd fr.o.m. den 1 januari 2009. Bestämmelser om anpassningsplaner för sådana deponier finns i 38-42 §§ nämnda förordning. Förordning (2001:748).
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2001-07-16

Förordning (2001:555) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 21 §
Ikraftträder
2001-09-01

Förordning (2001:702) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2001-10-01

Förordning (2001:748) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2001.
 2. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 december 2002 och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om tillståndsplikt införs till följd av denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2005, om verksamheten finns angiven i bilagan till förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter, och i övrigt till och med den 31 december 2007 trots att tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 31 december 2005, om verksamheten finns angiven i bilagan till förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter, och i övrigt senast den 31 december 2007 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat. Förordning (2006:1162).
 3. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 december 2001 och som inte har tillstånd eller har anmälts enligt 5 § respektive 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om anmälningsplikt införs till följd av denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2002 utan hinder av att anmälningsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast den 31 december 2002 gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten.
 4. Det som sägs i punkt 2 och 3 gäller inte om tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.
Omfattning
ändr. 17 §, bil., 3 p ikrafttr.- och övergångsbest., ikrafttr.- och övergångsbest. till 2001:513
Ikraftträder
2001-12-01

Förordning (2001:1064) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2002. Förordning (2002:557).
 2. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2002 och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om verksamheten har blivit tillståndspliktig till följd av att visst avfall enligt avfallsförordningen (2001:1063) skall anses som farligt avfall. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2005, om verksamheten finns angiven i bilagan till förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter, och i övrigt till och med den 31 december 2007 trots att tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 31 december 2005, om verksamheten finns angiven i bilagan till förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter, och i övrigt senast den 31 december 2007 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat. Förordning (2006:1162).
 3. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2002 och som inte har tillstånd eller har anmälts enligt 5 § respektive 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om verksamheten har blivit anmälningspliktig till följd av att visst avfall enligt avfallsförordningen (2001:1063) skall anses som farligt avfall. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2002 trots att anmälningsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast den 31 december 2002 gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten. Förordning (2002:557).
 4. Följande gäller för verksamheter som enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller förordningen (1996:971) om farligt avfall vid utgången av år 2001 hade tillstånd att hantera eller vidta andra åtgärder med sådant avfall som enligt äldre bestämmelser inte utgjorde farligt avfall men som enligt avfallsförordningen (2001:1063) skall anses som farligt avfall. Verksamheten får fortsätta att bedrivas enligt tillståndet så länge som tillståndet gäller, dock längst till och med den 31 december 2005, om verksamheten finns angiven i bilagan till förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter, och i övrigt till och med den 31 december 2007. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ny ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 31 december 2005, om verksamheten finns angiven i bilagan till förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter, och i övrigt senast den 31 december 2007 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat. Förordning (2006:1162).
 5. Följande gäller för verksamheter som enligt 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller förordningen (1996:971) om farligt avfall vid utgången av år 2001 hade anmälts för att hantera eller vidta andra åtgärder med sådant avfall som enligt äldre bestämmelser inte utgjorde farligt avfall men som enligt avfallsförordningen (2001:1063) skall anses som farligt avfall. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2002. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast den 31 december 2002 gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten. Förordning (2002:557).
 6. Det som sägs i punkterna 2, 3 och 5 gäller inte om tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd. Förordning (2002:557).
Omfattning
ändr. bil.; nya 20 a, 20 b §§, rubr. närmast före 20 a §
Ikraftträder
2002-01-01

Förordning (2002:14) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2002-03-01

Förordning (2002:112) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 47 §
CELEX-nr
32001L0080
Ikraftträder
2002-05-01

Förordning (2002:557) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002. De nya bestämmelserna skall dock tillämpas för tid från och med den 1 januari 2002.
Omfattning
ikrafttr.best. till 2001:1064 betecknas 1 p; nya 2, 3, 4, 5, 6 p övergångsbest. till 2001:1064
Ikraftträder
2002-07-01

Förordning (2002:619) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 30 juli 2002.
 2. Följande gäller för verksamheter som har påbörjats före den 30 juli 2002 och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om tillståndsplikt införs genom denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 30 juni 2006 trots att tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 30 juni 2006 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat. Förordning (2005:358).
 3. Det som sägs i punkten 2 gäller inte om tillståndsmyndigheten enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2002-07-30

Förordning (2002:768) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 40 §
Ikraftträder
2002-12-01

Förordning (2003:80) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Övergångsbestämmelse

För verksamhet där kärnkraftverk eller annan kärnreaktor nedmonteras eller avvecklas och där reaktorn har stängts av före den 1 maj 2003 gäller de nya bestämmelserna de åtgärder för nedmontering eller avveckling som efter avstängningen påbörjas den 1 maj 2003 eller senare. Förordning (2003:210).
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:210) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2003 men tillämpas från och med den 1 maj 2003.
Omfattning
ny övergångsbest. till 2003:80
Ikraftträder
2003-07-01

Förordning (2003:606) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 2 p övergångsbest., 2 p övergångsbest. till 2001:748, 2, 4 p övergångsbest. till 2001:1064, 2 p övergångsbest. till 2002:619
Ikraftträder
2003-11-04

Förordning (2003:1052) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2004.
 2. Följande gäller för verksamheter som har påbörjats före den 1 januari 2004 och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om tillståndsplikt införs genom denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2005, om verksamheten finns angiven i bilagan till förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter, och i övrigt till och med den 31 december 2007 trots att tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 31 december 2005, om verksamheten finns angiven i bilagan till förordningen (2004:989) om översyn av vissa miljöfarliga verksamheter, och i övrigt senast den 31 december 2007 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat. Förordning (2006:1162).
 3. Verksamheter som blir anmälningspliktiga genom denna förordning får fortsätta att bedrivas till och med den 31 december 2004 trots att anmälningsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten senast den 31 december 2004 gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten.
 4. Det som sägs i punkterna 2 och 3 gäller inte om tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.
Omfattning
ändr. 5, 6, 11 §§, bil.; nya 11 a, 11 b, 24 a, 24 b §§, rubr. närmast före 11 a §
Ikraftträder
2004-01-01

Förordning (2005:15) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 15 februari 2005 och får tillämpas från och med den 1 januari 2005.
 2. Lagring som med tillämpning av 22 a § har påbörjats före den 15 februari 2005 skall anmälas senast den 29 mars 2005.
Omfattning
ändr. bil.; ny 22 a §
Ikraftträder
2005-02-15

Förordning (2005:180) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 3 maj 2005 och får tillämpas från och med den 1 januari 2005.
Omfattning
ändr. 5 §
Ikraftträder
2005-05-03

Förordning (2005:214) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 47 §
CELEX-nr
32004L0042
Ikraftträder
2005-08-13

Förordning (2005:354) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 30 juni 2005.
 2. Följande gäller för verksamheter som har påbörjats före den 30 juni 2005 och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om tillståndsplikt införs genom denna förordning. Verksamheterna får fortsätta att bedrivas till och med den 30 juni 2006 även om tillståndsplikt införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten givit in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 30 juni 2006 och tillståndsmyndigheten inte beslutar annat.
 3. Det som sägs i punkten 2 gäller inte om tillståndsmyndigheten enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.
Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
32003L0105
Ikraftträder
2005-06-30

Förordning (2005:358) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. p 2 övergångsbest., p 2 övergångsbest. till 2001:748, p 2, 4 övergångsbest. till 2001:1064, p 2 övergångsbest. till 2002:619, p 2 övergångsbest. till 2003:1052
Ikraftträder
2005-07-01

Förordning (2005:623) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2005.
 2. Tillstånd till täkt skall fortsätta att gälla om det har meddelats med stöd av 12 kap. 1 § miljöbalken eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av miljöbalken. Tillstånden skall anses meddelade enligt 9 kap. 6 § miljöbalken.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-08-01

Förordning (2005:627) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2005-08-07

Förordning (2005:1041) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2006-01-15

Förordning (2006:845) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 40 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:1142) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 2006.
 2. Äldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen av mål och ärenden om tillstånd som inletts före den 1 december 2006.
Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2006-12-01

Förordning (2006:1162) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. p 2 övergångsbest., p 2 övergångsbest. till 2001:748, p 2, 4 övergångsbest. till 2001:1064, p 2 övergångsbest. till 2003:1052
Ikraftträder
2006-12-01

Förordning (2007:187) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2007-06-01

Förordning (2007:674) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2007 i fråga om 28 § och den 1 januari 2008 i övrigt.
 2. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2008 och som inte har tillstånd enligt 5 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om tillståndsplikt införs till följd av denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 30 juni 2008 trots att tillståndsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten har lämnat in en ansökan om tillstånd till tillståndsmyndigheten senast den 30 juni 2008 och tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat.
 3. Följande gäller för verksamheter som påbörjats före den 1 januari 2008 och som inte har tillstånd eller har anmälts enligt 5 § respektive 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, om anmälningsplikt införs till följd av denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 30 juni 2008 trots att anmälningsplikten införs. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver verksamheten har gjort en anmälan till tillsynsmyndigheten senast den 30 juni 2008.
 4. Det som sägs i punkterna 2 och 3 gäller inte om tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 6 § andra stycket miljöbalken har förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.
 5. Äldre bestämmelser gäller för prövningen och handläggningen av mål och ärenden som inletts före den 1 januari 2008.
Omfattning
ändr. 28, 38 §§, bil.
Ikraftträder
2007-08-01

Förordning (2007:735) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 28 §
Ikraftträder
2007-11-01

Förordning (2007:1373) om ändring i förordningen (2007:674) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. p 2 övergångsbest. till 2007:674

Förordning (2008:690) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
upph. 22 a, 23, 24 b §§; nuvarande 24 a § betecknas 26 a §; ändr. 11 a, 13, den nya 26 a, 31 §§, bil., rubr. närmast före 21, 47 §§; nya 6 b, 20 c, 47 a, 49 b §§, rubr. närmast före 20 c §
CELEX-nr
32006R0166
Ikraftträder
2008-08-01

Förordning (2008:727) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. bil.
CELEX-nr
32006L0105
Ikraftträder
2008-09-01

Förordning (2008:984) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 11 a §, bil.
CELEX-nr
32003L0105
Ikraftträder
2008-12-20

Förordning (2009:863) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 26 a §, bil.; nya 25 a, 25 b §§
CELEX-nr
32003L0105
Ikraftträder
2009-08-01

Förordning (2010:953) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 31, 32, 40, 47 a, 50 §§, bil.; nya 3 a, 20 d, 20 e, 20 f, 20 g, 31 §§
CELEX-nr
32006R0166
Ikraftträder
2010-09-01

Förordning (2010:954) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 6, 6 a, 7, 10, 48, 50 §§, bil.
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2010:1187) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2010-12-21

Förordning (2010:1201) om ändring i förordningen (2010:954) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. bil. i 2010:954

Förordning (2010:1329) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-01-01

Förordning (2011:21) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 45, 49 §§
Ikraftträder
2011-03-01

Förordning (2011:368) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 25 b §
Ikraftträder
2011-05-02

Förordning (2011:567) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 38 §
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:625) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 4, 8, 9, 10, 11, 20 b, 20 g, 25, 29, 41, 48 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Förordning (2011:698) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-07-10

Förordning (2011:921) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ny 20 h §, rubr. närmast före 20 h §
CELEX-nr
32009L0031
Ikraftträder
2011-08-15

Förordning (2011:996) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2011-10-18

Förordning (2012:649) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 44 §
Ikraftträder
2013-01-01

Förordning (2013:262) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
upph. 2, 6 a, 21, 49 a §§; ändr. 5, 6, 7, 11, 11 a, 11 b, 15, 17, 22, 24, 25, 25 a, 26 a, 31 a, 32, 47, 47 a §§, bil.; nya 23, 25 c, 25 d §§
CELEX-nr
32006R0166
Ikraftträder
2013-06-18

Förordning (2013:769) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 15, 22 §§
Ikraftträder
2013-11-05

Förordning (2013:893) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 20 b, 41 §§
Ikraftträder
2014-01-01

Förordning (2013:1160) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. bil.
Ikraftträder
2014-02-14

Förordning (2014:22) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
upph. 20 h §, rubr. närmast före 20 h §
Ikraftträder
2014-03-01

Förordning (2014:355) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
nuvarande 25 c, 25 d §§ betecknas 25 d, 25 e §§; ny 25 c §
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2014:1371) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 47 a §
Ikraftträder
2014-12-29

Förordning (2015:237) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 8, 9, 10, 11 §§, bil.
Ikraftträder
2015-06-01

Förordning (2016:997) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
nya 20 h, 20 i §§
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2016:1193) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 11, 20 a, 26 a §§, rubr. närmast före 20 a §, bil.
Ikraftträder
2017-01-01

Förordning (2017:793) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 13, 20, 37, 38, 41 §§
Ikraftträder
2017-10-01

Förordning (2017:972) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 25, 26 a, 46 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2017:1048) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 44 §
Ikraftträder
2018-01-01

Förordning (2018:252) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ny 48 a §, rubr. närmast före 48 a §
Ikraftträder
2018-05-25

Förordning (2018:1458) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 20 c §
Ikraftträder
2018-08-15

Förordning (2018:2005) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
nuvarande 25 d, 25 e §§ betecknas 25 e, 25 f §§; ändr. 27 §; ny 25 d §
Ikraftträder
2019-01-05

Förordning (2018:2106) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 9, 50 §§
Ikraftträder
2019-01-11

Förordning (2019:575) om ändring i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Omfattning
ändr. 20 §
Ikraftträder
2019-10-01