Inaktuell version

Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Departement
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1999-07-08
Ändring införd
SFS 1999:716 i lydelse enligt SFS 2016:1133
Ikraft
1999-11-01
Upphäver
Förordning (1995:1179) om mätning och rapportering av överförd el
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Definitioner

/Träder i kraft I: 2017-05-01/

1 §  Med schablonberäkningsområde avses i denna förordning ett område där den samlade inmatningen och det samlade uttaget av el ska mätas och beräknas. Förordning (2016:352).

/Träder i kraft I: 2017-05-01/

1 a §  Med inmatningspunkt avses i denna förordning den punkt där en elproduktionsanläggning för in el i

 1. ett schablonberäkningsområde, eller
 2. en ledning som omfattas av nätkoncession för linje (region- eller stamledning). Förordning (2016:352).

/Träder i kraft I: 2017-05-01/

1 b §  Med uttagspunkt avses i denna förordning den punkt där en elanvändare tar ut el för förbrukning. Förordning (2016:352).

/Träder i kraft I: 2017-05-01/

1 c §  Med gränspunkt avses i denna förordning den punkt där

 1. olika schablonberäkningsområden ansluter till varandra,
 2. ett schablonberäkningsområde ansluter till en ledning med nätkoncession för linje (region- eller stamnät),
 3. ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät) som har olika nättariffer ansluter till varandra, eller
 4. nätkoncessionsområden eller ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät) som har olika nättariffer ansluter till varandra. Förordning (2016:352).

/Träder i kraft I: 2017-05-01/

1 d §  Med förbrukningsprofil avses i denna förordning summan av

 1. den totala mängd el som registreras per timme i schablonberäkningsområdet för sådan förbrukning i uttagspunkter vars mätvärden rapporteras månadsvis, och
 2. nätförluster. Förordning (2016:352).

/Träder i kraft I: 2017-05-01/

1 e §  Med andelstal avses i denna förordning den andel av en förbrukningsprofil som belöper på varje elleverantör och balansansvarig. Förordning (2016:352).

Allmänna bestämmelser

2 §  Innehavare av nätkoncession för område är inom sitt schablonberäkningsområde skyldig att enligt föreskrifterna i denna förordning utföra sådan mätning, beräkning och rapportering som nämns i 3 kap. 10 § ellagen (1997:857).

[S2]Innehavare av nätkoncession för linje (region- eller stamnät) är skyldig att enligt föreskrifterna i denna förordning utföra sådan mätning och rapportering som nämns i 3 kap. 10 § ellagen.

[S3]Bestämmelserna i denna förordning gäller bara vid mätning, beräkning och rapportering som nätkoncessionshavaren utför för någon annans räkning. Förordning (1999:931).

2 a § Har upphävts genom förordning (2003:588).

/Träder i kraft I: 2017-05-01/

2 a §  Föreskrifter om särskild mätning, beräkning och rapportering av viss elproduktion finns i förordningen (2011:1480) om elcertifikat och i förordningen (2010:853) om ursprungsgarantier för el. Förordning (2016:352).

/Träder i kraft I: 2017-05-01/

3 §  Affärsverket svenska kraftnät ska fastställa och offentliggöra schablonberäkningsområdena.

[S2]Ett schablonberäkningsområde

 1. får bara omfatta ledningsnät som omfattas av nätkoncession för område och ledningar som organisatoriskt och tekniskt ingår i ett sådant nät, och
 2. får inte innehålla elnät som innehas av olika nätkoncessionshavare. Förordning (2016:352).

Mätning

4 §  Mätning av överförd el skall ske i

 1. inmatningspunkt,
 2. uttagspunkt,
 3. gränspunkt.

[S2]Mätningen skall avse flödet i

 1. inmatningspunkt,
 2. uttagspunkt,
 3. gränspunkt.

5 §  Vid mätning i gränspunkt skall mätningen utföras av den nätkoncessionshavare vars nät har den högsta nätspänningen.

[S2]Om nätspänningen är densamma avgör nätmyndigheten vilken nätkoncessionshavare som skall utföra mätningen om nätkoncessionshavarna inte kan komma överens i frågan.

[S3]Nätmyndighetens beslut får inte överklagas.

/Träder i kraft I: 2017-05-01/

6 §  I en inmatningspunkt ska mätning avse överförd el under varje timme eller det kortare tidsintervall som elproducenten begär. Förordning (2016:352).

/Träder i kraft I: 2017-05-01/

6 a §  I en uttagspunkt ska mätning som gäller en elanvändare som inte omfattas av 3 kap. 10 § andra stycket ellagen (1997:857) avse överförd el under varje timme eller det kortare tidsintervall som elanvändaren begär. Förordning (2016:352).

/Träder i kraft I: 2017-05-01/

6 b §  Om en elanvändare som omfattas av 3 kap. 10 § andra stycket ellagen (1997:857) begär en annan mätning i uttagspunkten än den som nätkoncessionshavaren tillämpar, ska nätkoncessionshavaren mäta i enlighet med elanvändarens begäran. Förordning (2016:352).

/Träder i kraft I: 2017-05-01/

6 c §  I fråga om elanvändare som enligt 3 kap. 11 § andra stycket ellagen (1997:857) har ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter att den överförda elen ska mätas varje timme, ska mätning i uttagspunkten göras med registrering per timme. Mätresultaten för uttagspunkten får rapporteras enligt 9 §3 eller 1517 §§. Förordning (2016:352).

/Träder i kraft I: 2017-05-01/

6 d §  Mätning i en gränspunkt ska avse överförd el under varje timme. Förordning (2016:352).

7 §  Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll meddelar föreskrifter om krav på och kontroll av mätutrustning och utövar tillsyn över efterlevnaden av sådana föreskrifter i enlighet med vad som följer av lagen (1992:1514) om måttenheter, mätningar och mätdon. Lag (2010:855).

8 §  /Upphör att gälla U:2017-05-01 genom förordning (2016:352)./ Innehavare av nätkoncession skall sända preliminära rapporter utvisande mätresultaten för varje timme på dygnet enligt följande.

 1. Mätresultatet avseende den samlade förbrukningen respektive den samlade produktionen inom schablonberäkningsområde respektive inom ledningsnät som omfattas av nätkoncession för linje (region- och stamnät) uppdelat per balansansvarig sänds i berörda delar till
  1. den som är balansansvarig enligt 8 kap. 4 § ellagen.
  2. Affärsverket svenska kraftnät.

[S2]Till Affärsverket svenska kraftnät skall också rapporter sändas utvisande mätresultat för varje timme på dygnet av det samlade flödet i gränspunkterna.

 1. Mätresultaten i gränspunkten sänds till nätkoncessionshavare för det angränsande nätet. Denna skyldighet gäller inte om koncessionerna innehas av samma nätkoncessionshavare.

[S3]Om en mottagare av rapporter begär det, skall nätkoncessionshavaren sända rapporter med tätare tidsintervall än de av nätmyndigheten föreskrivna tidpunkterna.

/Träder i kraft I: 2017-05-01/

9 §  En nätkoncessionshavare ska rapportera resultaten av sina mätningar. Rapporterna ska visa mätresultaten för varje timme på dygnet och i fråga om

 1. inmatningspunkt sändas till
  1. den elproducent som matat in el i inmatningspunkten,
  2. den elleverantör som tagit emot elen i inmatningspunkten, c) Affärsverket svenska kraftnät, om mätresultaten avser en produktionsanläggning som kan leverera en effekt om 1 megawatt eller mer, och
  3. kontoföringsmyndigheten för elcertifikat och ursprungsgarantier, om mätresultaten avser el som matas in från en produktionsanläggning som har rätt till tilldelning av elcertifikat enligt lagen (2011:1200) om elcertifikat eller som har rätt till tilldelning av ursprungsgarantier enligt lagen (2010:601) om ursprungsgarantier för el,
 2. den samlade inmatade produktionen uppdelat per typ av elproduktion, elleverantör som tar emot elen och balansansvarig sändas till Affärsverket svenska kraftnät, om mätresultaten avser produktionsanläggningar som var och en levererar en effekt som understiger 1 megawatt,
 3. uttagspunkt sändas till
  1. den berörda elanvändaren, och
  2. den elleverantör som levererat el i uttagspunkten,
 4. den samlade förbrukningen inom ett schablonberäkningsområde eller inom ett ledningsnät som omfattas av nätkoncession för linje (region- eller stamnät) uppdelad per typ av elanvändning, elleverantör och balansansvarig sändas till Affärsverket svenska kraftnät,
 5. gränspunkt sändas till den som är nätkoncessionshavare för det angränsande nätet, och
 6. samlade flöden i gränspunkter sändas till Affärsverket svenska kraftnät och avse gränspunkter
  1. mellan schablonberäkningsområden,
  2. mellan ett schablonberäkningsområde och ledningsnät som omfattas av nätkoncession för linje (region- eller stamnät), och
  3. mellan ledningsnät med nätkoncession för linje (region- eller stamnät). Förordning (2016:352).

9 a §  På begäran ska mätresultatet i en uttagspunkt eller en inmatningspunkt sändas till det företag som den berörda elanvändaren eller elproducenten har utsett. Förordning (2014:350).

10 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

 1. rättning och lagring av mätvärden,
 2. tidpunkter när rapporter ska sändas,
 3. utformning av rapporter, och
 4. förfarandet vid rapportering. Förordning (2011:964).

 • EIFS 2019:8: Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
 • EIFS 2016:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
 • EIFS 2017:1: Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Framtagning av förbrukningsprofil och andelstal

/Träder i kraft I: 2017-05-01/

11 §  För varje schablonberäkningsområde ska nätkoncessionshavaren ta fram förbrukningsprofiler som

 1. grundas på de uppgifter som rapporterats enligt 9 § 1 a–c, 2, 4 och 6, och
 2. rapporteras till Affärsverket svenska kraftnät samtidigt med rapporteringen av mätresultaten enligt 9 §. Förordning (2016:352).

/Träder i kraft I: 2017-05-01/

12 §  Affärsverket svenska kraftnät ska offentliggöra förbrukningsprofilerna. Förordning (2016:352).

/Träder i kraft I: 2017-05-01/

13 §  För varje elleverantör och balansansvarig inom ett schablonberäkningsområde ska nätkoncessionshavaren en gång per månad

 1. ta fram ett preliminärt andelstal av förbrukningsprofilen för nästkommande kalendermånad och grunda andelstalsberäkningen på sådana mätresultat som anges i 16 § och avser motsvarande kalendermånad föregående år, om inte någon annan beräkningsgrund är mer rättvisande, och
 2. ta fram ett slutligt andelstal av förbrukningsprofilen för föregående kalendermånad baserat på den mängd el som enligt 16 § uppmätts den kalendermånaden. Förordning (2016:352).

14 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om beräkning, periodisering, utformning, rättning och lagring av förbrukningsprofiler och av andelstal. Förordning (2011:964).

 • EIFS 2019:8: Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
 • EIFS 2016:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

/Träder i kraft I: 2017-05-01/

Rapportering av förbrukning som ingår i förbrukningsprofilerna

/Träder i kraft I: 2017-05-01/

15 §  Nätkoncessionshavaren ska rapportera

 1. mätresultat enligt 16 § till elanvändaren och elleverantören,
 2. preliminära och slutliga andelstal enligt 13 § för den samlade förbrukningen per elleverantör och balansansvarig till
  1. den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna, och
  2. den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna, och
 3. preliminära och slutliga andelstal enligt 13 § för den samlade förbrukningen per balansansvarig till Affärsverket svenska kraftnät. Förordning (2016:352).

16 §  Mätresultatet i en uttagspunkt som ingår i en förbrukningsprofil ska rapporteras per månad och avse

 1. mätvärden registrerade per timme för de uttagspunkter för vilka elanvändaren enligt 3 kap. 11 § andra stycket ellagen (1997:857) ingått ett avtal om leverans av el som förutsätter att den överförda elen mäts på detta sätt, och
 2. mätvärden registrerade under högst en kalendermånad i övriga fall. Förordning (2012:511).

17 §  /Upphör att gälla U:2017-05-01 genom förordning (2016:352)./ Nätkoncessionshavare skall rapportera mätresultat enligt 16 § till

 1. elanvändare,
 2. elleverantör,
 3. elproducent.

18 §  /Upphör att gälla U:2017-05-01 genom förordning (2016:352)./ Nätkoncessionshavare skall rapportera slutliga andelstal av förbrukningsprofilen inom schablonberäkningsområdet till

 1. den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna,
 2. den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna,
 3. den elproducent som matar in el i inmatningspunkterna,
 4. den som är balansansvarig för produktionsanläggningens inmatning,
 5. Affärsverket svenska kraftnät avseende den samlade förbrukningen respektive produktionen per balansansvarig.

18 a §  /Ny beteckning 17 § U:2017-05-01/ Nätkoncessionshavare får i stället för att rapportera enligt 8 och 9 §§ månadsvis rapportera samlade timmätvärden för den del av förbrukningsprofilen inom schablonberäkningsområdet som registreras per timme till

 1. den elleverantör som levererat el i uttagspunkterna,
 2. den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna, och
 3. Affärsverket svenska kraftnät per balansansvarig. Förordning (2012:511).

18 b §  /Ny beteckning 18 § U:2017-05-01/ På begäran ska mätresultatet i en uttagspunkt sändas till det företag som den berörda elanvändaren har utsett. Förordning (2014:350).

19 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om tidpunkter för avläsning och rapportering, utformningen av rapporter samt förfarandet vid rapportering. Förordning (2011:964).

 • EIFS 2016:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
 • EIFS 2017:1: Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Leverantörsbyte m.m.

20 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om anmälningar enligt 8 kap. 6 § första stycket ellagen (1997:857). Förordning (2011:964).

 • EIFS 2017:1: Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

21 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om underrättelser enligt 8 kap. 6 § fjärde stycket ellagen (1997:857). Förordning (2011:964).

Övertagande av balansansvar

22 §  Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om underrättelser enligt 8 kap.9 § andra och fjärde styckena och 10 §ellagen (1997:857). Förordning (2011:964).

 • EIFS 2016:2: Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
 • EIFS 2017:1: Föreskrifter om ändring i Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd (EIFS 2016:2) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el
23 § Har upphävts genom förordning (2015:600).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Förordning (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Ikraftträder
1999-11-01

Förordning (1999:931) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 2, 7 §§
Ikraftträder
1999-12-15

Förordning (2002:695) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ny 2 a §
Ikraftträder
2002-08-01

Förordning (2003:121) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2003-05-01

Förordning (2003:588) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
upph. 2 a §; ändr. 9 §
Ikraftträder
2003-10-01

Förordning (2006:333) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2006-07-01

Förordning (2006:481) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 7 §
Ikraftträder
2006-10-30

Förordning (2006:1590) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2007. Äldre lydelse av 16 § får tillämpas till och med den 30 juni 2009.
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2007-02-01

Förordning (2010:855) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 7, 9 §§
Ikraftträder
2010-12-01

Förordning (2011:964) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 10, 14, 19, 20, 21, 22, 23 §§
Ikraftträder
2011-10-01

Förordning (2011:1483) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2012-01-01

Förordning (2012:511) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Övergångsbestämmelse

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2013 i fråga om 18 a § och i övrigt den 1 oktober 2012.
Omfattning
ändr. 1, 6, 16 §§; ny 18 a §
Ikraftträder
2012-10-01

Förordning (2014:350) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
nya 9 a, 18 b §§
Ikraftträder
2014-07-01

Förordning (2015:262) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 9 §
Ikraftträder
2015-07-01

Förordning (2015:600) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
upph. 23 §
Ikraftträder
2016-01-01

Förordning (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Övergångsbestämmelse

 1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2017. Förordning (2016:1133).
 2. Under tiden till och med den 31 juli 2017 ska nätkoncessionshavaren
  1. sända de uppgifter som anges i 9 § 4 i berörda delar även till den elleverantör som har levererat el i uttagspunkterna och till den som är balansansvarig för leverans av el i uttagspunkterna, och
  2. i berörda delar sända mätresultatet för den samlade förbrukningen respektive den samlade produktionen per balansansvarig till Affärsverket svenska kraftnät och till den som är balansansvarig. Förordning (2016:1133).
Omfattning
upph. 8, 17, 18 §§; nuvarande 18 a, 18 b §§ betecknas 17, 18 §§; ändr. 1, 3, 6, 9, 11, 12, 13, 15, 17 §§, rubr. närmast före 15 §; nya 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 2 a, 6 a, 6 b, 6 c, 6 d §§
Ikraftträder
2017-03-06

Förordning (2016:835) om ändring i förordningen (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 2016:352

Förordning (2016:1133) om ändring i förordningen (2016:835) om ändring i förordningen (2016:352) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. i 2016:835
Ikraftträder
2017-05-01

Förordning (2017:198) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 2, 6 c, 16 §§
Ikraftträder
2017-07-01

Förordning (2018:1426) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
upph. 17 §; nya 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 §§, rubr. närmast före 23, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 34 §§
Ikraftträder
2018-09-01

Förordning (2018:1581) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 1 a, 1 c, 2, 9 §§
Ikraftträder
2019-01-01

Förordning (2019:204) om ändring i förordningen (1999:716) om mätning, beräkning och rapportering av överförd el

Omfattning
ändr. 6 c, 16 §§
Ikraftträder
2020-01-01