Inaktuell version

Lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Departement
Finansdepartementet
Utfärdad
2002-12-05
Ändring införd
SFS 2002 i lydelse enligt SFS 2005:930
Upphäver
Lag (1997:560) om revision av Regeringskansliet
Lag (1987:519) om Riksrevisionsverkets granskning av statliga aktiebolag och stiftelser
Lag (1974:585) om skyldighet att tillhandahålla Riksdagens revisorer vissa handlingar m.m.
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om Riksrevisionens granskning enligt 12 kap. 7 § regeringsformen.

[S2]Bestämmelser om Riksrevisionens granskning finns även i andra lagar.

[S3]I 9 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) och 4 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220) finns bestämmelser om att Riksrevisionen får utse revisorer i sådana aktiebolag och stiftelser som avses i 2 §4 och 5.Lag (2005:930).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen i första stycket innehåller en hänvisning till 12 kap. 7 § regeringsformen (det vilande grundlagsförslaget). Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.2.

I andra stycket finns en informationsregel om att ytterligare granskningsuppgifter för Riksrevisionen finns i andra lagar. Se t.ex. ...

Granskningens omfattning

2 §  Riksrevisionen får i enlighet med vad som närmare föreskrivs i 4 § granska

 1. den verksamhet som bedrivs av regeringen, Regeringskansliet, domstolarna och de förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen,
 2. den verksamhet som bedrivs av riksdagens förvaltning och myndigheter under riksdagen,
 3. den verksamhet som bedrivs av Kungliga Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning,
 4. den verksamhet som bedrivs av staten i form av aktiebolag, om verksamheten är reglerad i lag eller någon annan författning eller om staten som ägare eller genom tillskott av statliga anslagsmedel eller genom avtal eller på något annat sätt har ett bestämmande inflytande över verksamheten,
 5. den verksamhet som bedrivs av staten i form av stiftelse, om verksamheten är reglerad i lag eller någon annan författning eller om stiftelsen är bildad av eller tillsammans med staten eller förvaltas av en statlig myndighet,
 6. hur de statsmedel används som tagits emot som stöd till en viss verksamhet, om redovisningsskyldighet för medlen föreligger gentemot staten eller särskilda föreskrifter eller villkor har meddelats om hur medlen får användas, och
 7. handläggningen av arbetslöshetsersättningen hos arbetslöshetskassorna.

Prop. 2001/02:190: I bestämmelsen anges de verksamheter som med stöd av denna lag får granskas från effektivitetssynpunkt. Den närmare inriktningen av denna granskning framgår av 4 §.

Med statlig verksamhet avses en verksamhet som inte direkt behöver vara knuten till en viss myndighet utan kan avse flera myndigheters verksamheter (prop. 1973:90 s. 435). Att verksamhet och myndighet knyts samman i bestämmelsen innebär emellertid ...

3 §  Riksrevisionen skall i enlighet med vad som närmare föreskrivs i 5 § granska årsredovisningen för

 1. staten,
 2. Regeringskansliet och, med undantag för AP-fonderna, de förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen,
 3. riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän, Riksbanken och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, och
 4. Kungliga Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning.

[S2]Om delårsrapport lämnas skall den granskas med undantag för prognoser.

Prop. 2001/02:190: I bestämmelsen lämnas en uttömmande uppräkning av de myndigheter m.fl. vars årsredovisningar och delårsrapporter Riksrevisionen skall granska som årlig revision enligt denna lag. Den närmare inriktningen av granskningen framgår av 5 §.

Första stycket punkten 1 behandlar årsredovisningen för staten.

Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.4.1. Regeringens skyldighet att ...

Granskningens inriktning

4 §  Den granskning som avses i 2 § skall främst ta sikte på förhållanden med anknytning till statens budget, genomförandet och resultatet av statlig verksamhet och åtaganden i övrigt men får också avse de statliga insatserna i allmänhet. Granskningen skall främja en sådan utveckling att staten med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser (effektivitetsrevision).

[S2]Resultatet av granskningen skall, om den inte avsett endast förberedande åtgärder, redovisas i en granskningsrapport.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.4.1.

I första stycket första meningen anges vilken inriktning effektivitetsrevisionen skall ha av de verksamheter m.m. som anges i 2 §. Granskningen skall även knytas till de resultat i stort som har uppnåtts inom olika verksamhetsområden. Bestämmelsen motsvarar delvis 3 § första stycket lagen med instruktion för Riksdagens revisorer. Bestämmelsen i ...

5 §  Den granskning som avses i 3 § skall ske i enlighet med god revisionssed och ha till syfte att bedöma om redovisningen och underliggande redovisning är tillförlitlig och räkenskaperna rättvisande samt - med undantag för granskningen av redovisningen för staten, Regeringskansliet samt Kungliga Slottsstaten och Kungliga Djurgårdens Förvaltning - om ledningens förvaltning följer tillämpliga föreskrifter och särskilda beslut (årlig revision).

[S2]Granskningen skall efter varje räkenskapsår avslutas med en revisionsberättelse. Granskningen av en delårsrapport skall avslutas med ett revisorsintyg.

[S3]Revisionsberättelsen för Riksbanken skall innehålla ett uttalande om balansräkningen och resultaträkningen bör fastställas och om fullmäktige och direktionen i Riksbanken bör beviljas ansvarsfrihet.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitten 5.4.1 och 5.4.4.

I första stycket anges hur granskningen av årsredovisningen för staten och de myndigheter m.fl. som anges i 3 § skall genomföras. Begreppet god revisionssed motsvarar i statlig revision begreppets innebörd vid privat revision. Revisorsorganisationerna FAR och Svenska Revisorssamfundet SRS utfärdar rekommendationer avseende innehållet i god revisionssed. Revisorsnämnden ansvarar för att god revisionssed utvecklas ...

Samverkans- och uppgiftsskyldighet

6 §  Statliga myndigheter skall på begäran lämna Riksrevisionen den hjälp och de uppgifter och upplysningar som Riksrevisionen behöver för granskningen. Andra som får granskas enligt denna lag har en motsvarande skyldighet beträffande den del av den egna verksamheten som granskas.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.5.

Bestämmelsen är tillämplig i förhållande till samtliga som granskas enligt denna lag. Liknande bestämmelser om biträde finns i 10 kap. 7 § aktiebolagslagen och 18 kap. 24 § lagen (...

Vite

7 §  Riksrevisionen får vid vite förelägga den som avses i 2 § 6 att fullgöra sin skyldighet enligt 6 §. Detta gäller dock inte kommuner och landsting.

Anlitande av biträde

8 §  Riksrevisionen får vid granskning inte anlita biträde av den som på grund av ett sådant förhållande som anges i 11 § förvaltningslagen (1986:223) skulle vara förhindrad att genomföra granskningen. Riksrevisionen får dock, i den utsträckning det är förenligt med god revisionssed, samverka med anställda vid en granskad myndighet med uppgift att uteslutande eller huvudsakligen sköta den interna revisionen.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.8.

Av bestämmelsen framgår att Riksrevisionen under vissa förutsättningar i sin revision får använda det granskningsarbete som utförs av anställda hos den myndighet som granskas. En grundförutsättning är att de granskade myndigheten inte motsätter sig det. Det innebär inte något undantag från huvudregeln i 12 ...

Rapportering

9 §  Granskningsrapporter över effektivitetsrevisionen enligt 2 §1 och 3-7 skall lämnas till regeringen.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.9.1.

Vid vilken tidpunkt granskningsrapporterna över effektivitetsrevisionen skall lämnas till regeringen kan av naturliga skäl inte anges i bestämmelsen. Genom överlämnandet ges revisionsrapporten offentlig spridning. Bestämmelsen innebär att granskningsrapporter som skall lämnas till regeringen blir allmänna handlingar när de expedieras (se 2 kap. 7 § andra ...

10 §  Revisionsberättelser och revisorsintyg över den årliga revisionen enligt 3 § första stycket 2 och 4 skall lämnas till regeringen.

[S2]Revisionsberättelser över den årliga revisionen av Riksbanken och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond skall lämnas till riksdagen.

[S3]En revisionsberättelse skall lämnas senast en månad efter det att årsredovisning har lämnats. Ett revisorsintyg skall lämnas senast tre veckor efter det att delårsrapport har lämnats.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.9.2.

Bestämmelsen i första stycket reglerar rapporteringen över den årliga revisionen till regeringen.

Bestämmelsen i andra stycket motsvarar 3 § lagen om revision av riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter m.m. Den nuvarande regleringen i lagen saknar – med undantag för revisionsberättelsen över årsredovisningen ...

11 §  Revisionsberättelsen över årsredovisningen för staten skall lämnas till regeringen och riksdagen. Berättelsen skall lämnas senast en månad efter den dag då årsredovisningen lämnats till riksdagen.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.9.3.

Revisionsberättelsen över årsredovisningen för staten skall av styrelsen lämnas till riksdagen oavsett om styrelsen avser att göra någon framställning till riksdagen med anledning av revisionsberättelsen eller inte.

12 §  De viktigaste iakttagelserna vid effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen skall samlas i en årlig rapport. Den årliga rapporten skall lämnas till regeringen och riksdagen.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.9.4.

Bestämmelsen har utformats så att den avser både den årliga revisionen och effektivitetsrevisionen. Det får förutsättas att det i första hand är ärenden som har avgjorts under det gångna året som samlas i rapporten. Det bör emellertid vara möjligt att i rapporten även kunna redovisa andra ärenden. Den årliga rapporten skall av styrelsen lämnas till riksdagen ...

13 §  Bestämmelser om förslag och redogörelser till riksdagen finns i 12 kap. 7 § regeringsformen.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 5.9.1.

Enligt 12 kap. 7 § regeringsformen (det vilande grundlagsförslaget) är överlämnande av förslag och redogörelser till riksdagen, i motsats till upprättande och överlämnande av granskningsrapporter och revisionsberättelser till regeringen som riksrevisorerna svarar för, en uppgift för ...

Avgifter

15 §  Avgiften skall beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

[S2]Avgiften skall bestämmas efter den tid som behövs för att fullgöra uppdraget och utifrån en tidtaxa som följer av lönenivån för dem som deltar i granskningen. Ersättning för direkta kostnader för konsulter, resor och liknande bestäms för sig.

[S3]För olika lönenivåer skall följande tidtaxa tillämpas:

[S4]Lönenivå Månadslön, kr Högst kr/timme 1 60 000- 2 000 2 50 000-59 999 1 700 3 45 000-49 999 1 600 4 40 000-44 999 1 400 5 35 000-39 999 1 300 6 30 000-34 999 1 100 7 25 000-29 999 1 000 8 20 000-24 999 800 9 -19 999 600 Lag (2003:265).

16 §  Inkomster i form av avgifter och ersättningar enligt denna lag skall tillföras statens checkräkning i Riksbanken och redovisas mot en inkomsttitel på statsbudgeten. Lag (2003:265).

Ändringar

Lag (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2002/03:22, Prop. 2001/02:190, Bet. 2002/03:KU12
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:265) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2002/03:189, Prop. 2002/03:63, Bet. 2002/03:FiU27
Omfattning
nya 14, 15, 16 §§, rubr. närmast före 14 §
Ikraftträder
2004-01-01

Lag (2005:930) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2005/06:74, Prop. 2005/06:25, Bet. 2005/06:LU5
Omfattning
ändr. 1, 14 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2006:1566) om ändring i lagen (2002:1022) om revision i statlig verksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2006/07:80, Prop. 2006/07:1, Bet. 2006/07:FiU2
Omfattning
ändr. 16 §
Ikraftträder
2007-01-01

Lag (2007:89) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2006/07:105, Bet. 2006/07:KU6
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2007-04-01

Lag (2010:1420) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:24, Bet. 2010/11:KU2
Omfattning
ändr. 4, 9, 11, 12 §§
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1430) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2010/11:29, Prop. 2010/11:3, Bet. 2010/11:KU13
Omfattning
upph. 13 §; ändr 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2018:813) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1906) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2018/19:19, Bet. 2018/19:KU4
Omfattning
upph. 6 §, rubr. närmast före 6 §; ändr. 7 §
Ikraftträder
2019-01-01

Lag (2019:29) om ändring i lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.

Förarbeten
Rskr. 2018/19:128, Bet. 2018/19:KU14
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2019-04-01