Inaktuell version

Lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Departement
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2002-12-05
Ändring införd
SFS 2002 i lydelse enligt SFS 2003:359
Upphäver
Lag (1987:518) med instruktion för Riksdagens revisorer
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2019-06-18

Inledande bestämmelser

1 §  Riksrevisionen är enligt 12 kap. 7 § regeringsformen en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten.

[S2]I lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. finns bestämmelser om Riksrevisionens granskning. Bestämmelser om Riksrevisionens granskning finns även i andra lagar.

Prop. 2001/02:190: Första stycket innehåller en hänvisning till vad som föreskrivs i regeringsformen (se bilaga 1).

2 §  Riksrevisionen leds av tre riksrevisorer. En av riksrevisorerna svarar för den administrativa ledningen av myndigheten.

[S2]Vid Riksrevisionen finns också en styrelse.

[S3]I 8 kap.12 och 14 §§riksdagsordningen finns bestämmelser om val av riksrevisorer och styrelse. Lag (2003:359).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitten 6.1.6, 6.1.7 och 6.2.3.

3 §  Vid Riksrevisionen finns ett vetenskapligt råd.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.1.9.

Riksrevisorerna bestämmer om rådets verksamhet.

Riksrevisorerna

4 §  Riksrevisorerna beslutar gemensamt om fördelningen av granskningsområden mellan sig.

[S2]Riksrevisorerna beslutar inom sina respektive granskningsområden vad de skall granska. De skall dessförinnan samråda med varandra.

[S3]Riksrevisorerna beslutar var för sig i sina granskningsärenden. En riksrevisor får uppdra åt en tjänsteman vid Riksrevisionen att i riksrevisorns ställe avgöra granskningsärenden.

[S4]Riksrevisorernas beslut skall redovisas i en granskningsplan.

[S5]Av 12 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m. framgår att de viktigaste granskningsärendena skall samlas i en årlig rapport. Den rapporten beslutar riksrevisorerna gemensamt. Lag (2003:359).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 6.1.6.

Huvudregeln i första stycket är att riksrevisorerna beslutar gemensamt i alla frågor som omfattas av denna bestämmelse.

Bestämmelsen i andra stycket innebär att riksrevisorerna inom respektive granskningsområde efter samråd beslutar vad som skall granskas. Val av granskningsobjekt, val av granskningsmetod och revisionens ...

5 §  Riksrevisorerna beslutar gemensamt om verksamhetens inriktning och organisation, arbetsordning samt de ekonomi- och personaladministrativa föreskrifter som skall gälla för den egna verksamheten och som inte skall beslutas av riksdagsförvaltningen enligt 2 § första stycket 2, 3 och 7 lagen (2000:419) med instruktion för riksdagsförvaltningen.

[S2]Enligt förutsättningar som anges i 6 § första stycket 2 och 3 lagen (1994:260) om offentlig anställning får riksrevisorerna gemensamt i särskilda fall besluta att endast svenska medborgare får vara anställda inom Riksrevisionen. Lag (2003:359).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelserna har behandlats i avsnitt 6.1.7.

Bestämmelsen i första stycket första meningen innebär att riksrevisorerna skall var för sig besluta om innehållet och slutsatserna i revisionsrapporterna från både effektivitetsrevisionen och den årliga revisionen. Bestämmelsen i andra meningen innebär att varje riksrevisor avgör själv i vilken utsträckning granskningsärenden kan delegeras ...

6 §  Riksrevisorerna skall för styrelsen redovisa arbetet i de viktigaste granskningarna och hur granskningsplanen följs.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.2.3.

7 §  Genom arbetsordning eller särskilda beslut får riksrevisorerna föreskriva att administrativa ärenden som inte behöver beslutas av dem gemensamt får avgöras av den riksrevisor som svarar för den administrativa ledningen av myndigheten eller av någon annan tjänsteman vid myndigheten.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.1.6.

8 §  Ett ärende som riksrevisorerna skall avgöra gemensamt får avgöras av endast två riksrevisorer, om det finns särskilda skäl för det. Ett sådant ärende får avgöras av endast en riksrevisor, om det är så brådskande att ett beslut inte utan väsentlig olägenhet kan avvaktas.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.1.6.

För gemensamt beslut fordras som huvudregel att samtliga riksrevisorer är närvarande. Första meningen avser situationer där det står klart att en riksrevisor inte kommer att kunna tjänstgöra under en längre tid på grund av t.ex. sjukdom eller av någon annan motsvarande anledning.

Andra meningen avser akuta situationer ...

9 §  Vid sammanträde med riksrevisorerna förs ordet av den riksrevisor som svarar för den administrativa ledningen av Riksrevisionen. Om han eller hon inte är närvarande vid sammanträdet, förs ordet i första hand av den som har varit riksrevisor längst tid och i andra hand av den som är äldst.

[S2]Som riksrevisorernas mening gäller den som två enar sig om eller, vid lika röstetal, ordförandens mening.

[S3]Endast den som är riksrevisor har rätt att få avvikande mening antecknad.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.1.6.

I första stycket anges vem av riksrevisorerna som skall vara ordförande när riksrevisorerna sammanträder.

I andra stycket har tagits in en bestämmelse om beslutsordning.

Förvaltningslagens omröstningsregler gäller inte.

Av ...

10 §  Av 3 kap. 8 § första och fjärde styckena riksdagsordningen framgår att riksrevisorerna gemensamt eller var för sig får göra framställningar hos riksdagen i frågor som rör Riksrevisionens kompetens, organisation, personal och verksamhetsformer.

[S2]En riksrevisor får göra framställningar enligt första stycket först efter samråd med övriga riksrevisorer. Lag (2003:359).

Styrelsen

11 §  Styrelsen följer granskningsverksamheten.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.2.3, jfr det vilande grundlagsförslaget till ny lydelse av 12 kap. 7 § regeringsformen (se bilaga 1).

12 §  Styrelsen beslutar om

 1. framställningar och redogörelser till riksdagen med anledning av riksrevisorernas beslut i granskningsärenden avseende effektivitetsrevisionen och den årliga rapporten samt revisionsberättelserna över årsredovisningen för staten, Riksbanken och Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond,
 2. yttranden till riksrevisorerna över granskningsplan, och
 3. årsredovisning, delårsrapport och förslag till anslag på statsbudgeten för Riksrevisionen.

[S2]Innan styrelsen beslutar om förslag till anslag på statsbudgeten skall den inhämta riksdagsförvaltningens yttrande över förslaget. Lag (2003:359).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.2.3.

I första stycket anges styrelsens uppgifter, jfr det vilande grundlagsförslaget till ny lydelse av 12 kap. 7 § regeringsformen (se bilaga 1).

Av andra stycket följer att yttrande skall inhämtas från riksdagsförvaltningen innan styrelsen beslutat om ...

13 §  Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.2.5.

Bestämmelsen är en beslutsregel för styrelsen. Därutöver gäller reglerna om omröstning och avvikande mening i 18 och 19 §§förvaltningslagen. En ledamot ...

Anmälningsskyldighet

14 §  En riksrevisor skall skriftligen anmäla följande förhållanden till riksdagen

 1. innehav av aktier i ett aktiebolag som avses i 2 § 4 lagen (2002:1022) om revision av statlig verksamhet m.m.,
 2. avtal av ekonomisk karaktär med tidigare arbetsgivare, såsom avtal om löne- eller pensionsförmån som utges under tid som omfattas av uppdraget i Riksrevisionen,
 3. avlönad anställning som inte är av endast tillfällig karaktär,
 4. inkomstbringande självständig verksamhet som bedrivs vid sidan av uppdraget som riksrevisor,
 5. uppdrag hos en kommun eller ett landsting, om uppdraget inte är av endast tillfällig karaktär, och
 6. annan anställning, uppdrag eller annat ägande som kan antas påverka uppdragets utförande.

[S2]Denna bestämmelse finns i tilläggsbestämmelsen 8.12.2 till riksdagsordningen. Lag (2003:359).

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 6.1.2.

Paragrafen har utformats efter förebild av bestämmelserna i 4 kap. 4 § lagen (1988:1385) om Sveriges riksbank och 10 § lagen (...

Personalansvarsnämnd

15 §  Vid Riksrevisionen skall det finnas en personalansvarsnämnd med den riksrevisor som har det administrativa ledningsansvaret som ordförande. Nämnden skall därutöver bestå av, förutom personalföreträdarna, de ledamöter som myndigheten utser. Följande frågor skall prövas av personalansvarsnämnden:

 1. skiljande från anställning på grund av personliga förhållanden, dock inte i fråga om provanställning,
 2. disciplinansvar,
 3. åtalsanmälan, och
 4. avstängning.

16 §  Personalansvarsnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av övriga ledamöter är närvarande.

Prop. 2001/02:190: I paragraferna regleras vissa anställningsfrågor för personalen vid Riksrevisionen. Det är inte lämpligt att dessa frågor prövas av personalansvarsnämnden vid riksdagsförvaltningen. Motsvarande bestämmelser finns i 23 och 24 §§ lagen om instruktion för riksdagsförvaltningen, 9 kap. 6 § lagen om Sveriges riksbank samt 19 och 20 §§ ...

Ersättningar

17 §  Föreskrifter om arvoden till ledamöterna och suppleanterna i styrelsen finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

[S2]Under resor och förrättningar som ledamöterna och suppleanterna gör för sitt uppdrag har de rätt till ersättning enligt 4 och 5 kap. lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter och tillämpningsföreskrifterna till denna. Vid bedömningen av rätten till ersättning skall ledamöternas och suppleanternas bostad på hemorten anses som tjänsteställe.

Prop. 2001/02:190: Paragrafen motsvarar 19 § lagen med instruktion för Riksdagens revisorer. Bestämmelsen innebär att det är riksdagsförvaltningen som beslutar om ekonomiska förmåner för ledamöterna i styrelsen vid

Riksrevisionen. Ett sådant beslut får överklagas till riksdagens besvärsnämnd enligt 5 § och 7 § andra stycket lagen om överklagande av administrativa beslut ...

Övriga bestämmelser

18 §  Riksrevisionen svarar för att intern revision sker av myndigheten.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen motsvarar 1 § lagen om revision av riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter m.m., som varit tillämplig bl.a. för Riksdagens revisorer. Med tillämpning av 2 § 2 lagen om instruktion för riksdagsförvaltningen får riksdagsförvaltningen meddela redovisningsföreskrifter för Riksrevisionen.

19 §  Varje år senast den 22 februari skall Riksrevisionen till riksdagen avge årsredovisning för det senaste budgetåret.

[S2]Varje år senast den 15 augusti skall Riksrevisionen avge delårsrapport till riksdagen avseende de första sex månaderna av räkenskapsåret.

[S3]Riksdagens finansutskott svarar för att revision sker av Riksrevisionen.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen i första stycket överensstämmer med undantag för tidpunkten med 16 § lagen med instruktion för Riksdagens revisorer. Tidpunkten motsvarar vad som föreskrivs om årsredovisningens avlämnande i 2 kap. 1 § förordningen om årsredovisning och budgetunderlag. Enligt 12 § 3 är det styrelsen som beslutar om årsredovisning.

Andra stycket motsvarar 2 § andra stycket lagen om revision av riksdagens förvaltning och riksdagens myndigheter m.m. Se även författningskommentaren ...

20 §  Riksrevisionen skall planera för sin verksamhet under kris- och krigsförhållanden.

Prop. 2001/02:190: En motsvarande bestämmelse finns i dag för Riksrevisionsverket i 2 § 7 förordningen med instruktion för Riksrevisionsverket.

21 §  Riksrevisionen företräder Sverige som det nationella revisionsorganet i internationella sammanhang.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 7.4.1.

22 §  Riksrevisionen får inom sitt verksamhetsområde utföra uppdrag och tillhandahålla tjänster på det internationella området.

[S2]Riksrevisionen får ta betalt för sådana uppdrag och tjänster. Riksrevisionen bestämmer avgifternas storlek och får disponera avgiftsinkomsterna.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen har behandlats i avsnitt 7.4.1.

Överklagande

23 §  Bestämmelser om överklagande av Riksrevisionens beslut finns i lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.

Prop. 2001/02:190: Bestämmelsen motsvarar 20 § lagen med instruktion för Riksdagens revisorer (se även kommentarerna till 15 och 16 §§).

Ändringar

Lag (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2002/03:22, Prop. 2001/02:190, Bet. 2002/03:KU12
Ikraftträder
2003-07-01

Lag (2003:359) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2002/03:197, Bet. 2002/03:KU34
Omfattning
ändr. 2, 4, 5, 10, 12, 14 §§

Lag (2006:1003) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2005/06:384, Bet. 2005/06:KU39
Omfattning
ändr. 5, 12, 19, 22 §§
Ikraftträder
2006-08-01

Lag (2007:88) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2006/07:104, Bet. 2006/07:KU6
Omfattning
ändr. 4, 5, 14 §§; ny 14 a §
Ikraftträder
2007-04-01

Lag (2010:1421) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2010/11:25, Bet. 2010/11:KU2
Omfattning
upph. 6, 7, 13 §§; ändr. 2, 4, 9, 11, 12, 15, 17, 22 §§, rubr. närmast före 11 §; ny 4 a §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1431) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2010/11:29, Prop. 2010/11:3, Bet. 2010/11:KU13
Omfattning
ändr. 1 §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2010:1817) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2010/11:52, Bet. 2010/11:KU9
Omfattning
ändr. 5, 18 §§; ny 4 b §
Ikraftträder
2011-01-01

Lag (2011:750) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2010/11:264, Bet. 2010/11:KU30
Omfattning
ändr. 5, 18, 23 §§
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2014:805) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2013/14:351, Bet. 2013/14:KU46
Omfattning
ändr. 2, 10, 14 a §§
Ikraftträder
2014-09-01

Lag (2016:1095) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2016/17:39, Bet. 2016/17:KU4
Omfattning
ändr. 4 a, 5, 12, 18 §§
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2016:1112) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2016/17:36, Bet. 2016/17:KU3
Omfattning
ändr. 17 §
Ikraftträder
2017-01-01

Lag (2019:30) om ändring i lagen (2002:1023) med instruktion för Riksrevisionen

Förarbeten
Rskr. 2018/19:127, Bet. 2018/19:KU14
Omfattning
ändr. 2, 11, 12, 17, 19 §§, rubr. närmast före 11 §; ny 2 a §
Ikraftträder
2019-04-01