Lag (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Departement
Finansdepartementet K
Utfärdad
2004-10-28
Ändring införd
SFS 2004:773 i lydelse enligt SFS 2019:916
Ikraft
2005-01-01
Upphäver
Lag (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting
Lag (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting
Lag (1995:1517) om införande av lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting, lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting
Lag (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2021-01-04

Inledande bestämmelser

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om inkomst- och kostnadsutjämning för kommuner och regioner.

[S2]Lagen innehåller även bestämmelser om strukturbidrag och införandebidrag samt om regleringsbidrag och regleringsavgift. Lag (2019:916).

2 §  Med regioner avses i denna lag även kommuner som inte ingår i en region. Lag (2019:916).

Prop. 2003/04:155: Bestämmelsen överensstämmer i huvudsak med motsvarande bestämmelser i 2 § tionde stycket lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting respektive 2 § tionde stycket lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting. Bestämmelsen anger vad som skall gälla för landstingsfria kommuner. För närvarande är det endast Gotlands kommun som ...

3 §  I denna lag används följande termer i den betydelse som anges här.

[S2]Utjämningsår: Det år bidrag eller avgift ska betalas.

[S3]Uppräknat skatteunderlag: De sammanlagda beskattningsbara inkomsterna för en kommun eller region enligt Skatteverkets beslut om slutlig skatt enligt 56 kap. 2 § skatteförfarandelagen (2011:1244) i fråga om kommunal inkomstskatt året före utjämningsåret, uppräknade med uppräkningsfaktorerna enligt 4 § tredje stycket lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

[S4]Uppräknad medelskattekraft: Summan av de uppräknade skatteunderlagen för hela landet dividerad med antalet invånare i landet den 1 november året före utjämningsåret.

[S5]Skatteutjämningsunderlag: Den uppräknade medelskattekraften multiplicerad med antalet folkbokförda invånare i kommunen respektive regionen den 1 november året före utjämningsåret uppräknad med den procentsats som anges i 4 §.

[S6]Medelskattesats: Varje kommuns och regions skatteunderlag multiplicerad med dess skattesats varefter summan av de beräknade beloppen divideras med skatteunderlaget i landet. Skatteunderlaget och skattesatsen för kommuner som inte ingår i en region undantas från denna beräkning.

[S7]Standardkostnad: En för varje kommun eller region beräknad teoretisk kostnad för var och en av de verksamheter och kostnadsslag som anges i 8 §, varvid kostnaden beräknas med utgångspunkt i faktorer som är av särskild betydelse för att belysa strukturella förhållanden.

[S8]Strukturkostnad: Summan av standardkostnaderna för en kommun eller region.

[S9]Bidragsminskning: En bidragsminskning föreligger i den mån nettot av en kommuns eller en regions bidrag och avgifter år 2019 enligt den då gällande lydelsen av denna lag är större än nettot av kommunens eller regionens bidrag och avgifter för samma år beräknade enligt 5, 6, 9-12, 15 och 16 §§. Lag (2019:916).

Inkomstutjämning

4 §  Vid beräkning av skatteutjämningsunderlaget för en kommun och för en region ska procentsatsen vara 115 procent. Lag (2019:916).

Prop. 2010/11:156: I paragrafen, som behandlas närmare i avsnitt 4.1, ändras procentsatsen för beräkningen av skatteutjämningsunderlaget för ett landsting till 115 procent. Övriga ändringar är språkliga.

Prop. 2003/04:155: I bestämmelsen anges utjämningsnivåer i procent för kommuner respektive för landsting. Angivna procentsatser tillämpas vid beräkning av skatteutjämningsunderlaget som ingår i beräkning av inkomstutjämningsbidrag enligt 5 § respektive inkomstutjämningsavgift enligt 6 §.

5 §  En kommun eller region vars skatteutjämningsunderlag är högre än det uppräknade skatteunderlaget har rätt till ett inkomstutjämningsbidrag som motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med den skattesats som fastställs enligt 7 §. Lag (2019:916).

Prop. 2003/04:155: Bestämmelsen är ny. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen framgår av den allmänna motiveringen (se avsnitt 5.2).

Paragrafen innehåller den grundläggande bestämmelsen om beräkning av inkomstutjämningsbidrag till kommuner och landsting.

Inkomstutjämningsbidragets storlek beräknas med utgångspunkt från skatteutjämningsunderlaget, som definieras i 3 §. Detta underlag skall räknas upp ...

6 §  En kommun eller region vars skatteutjämningsunderlag är lägre än det uppräknade skatteunderlaget ska betala en inkomstutjämningsavgift som motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med den skattesats som fastställs enligt 7 §. Lag (2019:916).

Prop. 2003/04:155: Bestämmelsen är ny. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen framgår av den allmänna motiveringen (se avsnitt 5.3).

Paragrafen innehåller den grundlägganden bestämmelsen om beräkning av inkomstutjämningsavgift för kommuner och landsting. Vad som sägs i kommentaren till 5 § har motsvarande tillämpning här. Resultatet av beräkningarna utgör kostnadsutjämningsavgiften.

7 §  Regeringen fastställer för varje län de skattesatser (länsvisa skattesatser) som ska tillämpas vid beräkning av bidrag enligt 5 § och avgifter enligt 6 §.

[S2]De länsvisa skattesatserna ska för bidragsberättigade kommuner fastställas utifrån 95 procent av medelskattesatsen år 2003 och för bidragsberättigade regioner utifrån 90 procent av medelskattesatsen samma år.

[S3]För avgiftsskyldiga kommuner och regioner ska de länsvisa skattesatserna i stället fastställas utifrån 85 procent av medelskattesatsen år 2003. Lag (2019:916).

Prop. 2003/04:155: Bestämmelsen behandlar länsvisa skattesatser. Dessa används vid fastställande av inkomstutjämningsbidrag enligt 5 § och inkomstutjämningsavgift enligt 6 §. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen framgår av den allmänna motiveringen (se avsnitt 5.2).

En bestämmelse motsvarande paragrafens första stycke återfinns i 7 § andra stycket lagen (1995:1515) ...

Kostnadsutjämning

8 §  För varje kommun beräknas standardkostnaden för

 1. förskola, fritidshem och sådan pedagogisk verksamhet som avses i 25 kap.skollagen (2010:800),
 2. förskoleklass och grundskola,
 3. gymnasieskola,
 4. individ- och familjeomsorg,
 5. kommunal vuxenutbildning,
 6. äldreomsorg,
 7. infrastruktur och skydd, och
 8. verksamhetsövergripande kostnader.

[S2]För varje region beräknas standardkostnaden för

 1. hälso- och sjukvård, och
 2. befolkningsförändringar.

[S3]En standardkostnad beräknas också för kollektivtrafik. Kostnaden fördelas mellan kommuner och regioner enligt bestämmelser som regeringen meddelar. Lag (2019:916).

Prop. 2005/06:7: I andra stycket har införts ett nytt kostnadsslag i kostnadsutjämningen för landsting. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen framgår av avsnitt 5.

Prop. 2003/04:155: Bestämmelsen motsvarar 3 § lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och 3 § lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting. I bestämmelsen redovisas de verksamheter och kostnadsslag som ...

9 §  En kommun eller region vars strukturkostnad per invånare överstiger den för landet genomsnittliga strukturkostnaden per invånare har rätt till ett kostnadsutjämningsbidrag som motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med antalet invånare i kommunen eller regionen. Lag (2019:916).

10 §  En kommun eller region vars strukturkostnad per invånare understiger den för landet genomsnittliga strukturkostnaden per invånare ska betala en kostnadsutjämningsavgift som motsvarar mellanskillnaden, multiplicerad med antalet invånare i kommunen eller regionen. Lag (2019:916).

Prop. 2003/04:155: Bestämmelsen reglerar beräknandet av kostnadsutjämningsavgift och överensstämmer i huvudsak med 5 § lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting. Som framgår av 17 § beräknas avgiften på grundval av antalet invånare i en kommun eller i ett landsting den 1 november året före utjämningsåret.

Strukturbidrag

11 §  En kommun har rätt till ett strukturbidrag enligt följande.

[S2]En kommun som år 2004 haft en beräknad standardkostnad för svagt befolkningsunderlag har rätt till bidrag med motsvarande belopp.

[S3]En kommun som år 2013 fått strukturbidrag för näringslivs- och sysselsättningsfrämjande åtgärder eller för bidragsminskning har rätt till ett bidrag motsvarande den del av summan av dessa belopp som överstiger 0,22 procent av det uppräknade skatteunderlaget år 2014. Lag (2015:1010).

Prop. 2003/04:155: Bestämmelsen är ny. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen framgår av den allmänna motiveringen (se avsnitt 8).

Strukturbidrag är inte tidsbegränsade och kan utgå på en eller flera av de grunder som anges i bestämmelsen. De bidrag som den enskilda kommunen har rätt till läggs samman till ett strukturbidrag.

Bidrag enligt andra stycket kan en kommun få som 2004 enligt då gällande bestämmelser ...

12 §  En region har rätt till ett strukturbidrag enligt följande.

[S2]En region som år 2004 haft en beräknad standardkostnad för små regioner har rätt till ett bidrag med motsvarande belopp.

[S3]En region som år 2013 fått strukturbidrag för bidragsminskning har rätt till ett bidrag motsvarande den del av beloppet som överstiger 0,11 procent av det uppräknade skatteunderlaget år 2014. Lag (2019:916).

Prop. 2003/04:155: Bestämmelsen är ny. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen framgår av den allmänna motiveringen (se avsnitt 8).

Vad som sägs i kommentaren till 11 § har motsvarande tillämpning här.

Införandebidrag

13 §  En kommun eller region som får en bidragsminskning har rätt till ett årligt införandebidrag för den del av bidragsminskningen som överstiger 250 kronor per invånare.

[S2]Införandebidraget ska därefter årligen minska med 250 kronor per invånare till dess det upphör. Lag (2019:916).

Prop. 2003/04:155: Bestämmelsen är ny. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen framgår av den allmänna motiveringen (se avsnitt 9).

Begreppet bidragsminskning definieras i 3 §. Genom bidraget slår bidragsminskningen igenom successivt. Införandebidraget minskar årligen med 0,08 procent av 2005 års uppräknade skatteunderlag. Införandebidrag utgår under en begränsad period, högst sex år.

För kommunerna ...

14 § Har upphävts genom lag (2013:975).

Regleringsbidrag och regleringsavgift

15 §  Om statens samlade utgifter för inkomstutjämningsbidrag, kostnadsutjämningsbidrag, strukturbidrag och införandebidrag, minskade med statens samlade inkomster från inkomstutjämningsavgifter och kostnadsutjämningsavgifter, är lägre än statens anslag för dessa bidrag, ska skillnaden för- delas till kommuner respektive regioner som regleringsbidrag, med ett enhetligt belopp per invånare i landet. Lag (2019:916).

Prop. 2003/04:155: Bestämmelsen är ny. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen framgår av den allmänna motiveringen (se avsnitt 10).

I bestämmelsen anges när regleringsbidrag skall utgå. Uppstår ett överskott på anslaget skall det fördelas som regleringsbidrag. Bidraget beräknas för kommuner och landsting var för sig och bestäms per invånare i landet.

16 §  Om statens samlade utgifter för inkomstutjämningsbidrag, kostnadsutjämningsbidrag, strukturbidrag och införandebidrag, minskade med statens samlade inkomster från inkomstutjämningsavgifter och kostnadsutjämningsavgifter, är högre än statens anslag för dessa bidrag, ska skillnaden betalas av kommuner respektive regioner i form av regleringsavgift, med ett enhetligt belopp per invånare i landet. Lag (2019:916).

Prop. 2003/04:155: Bestämmelsen är ny. Bakgrunden och syftet med bestämmelsen framgår av den allmänna motiveringen (se avsnitt 10).

I bestämmelsen anges när regleringsavgift skall betalas. Uppstår ett underskott på anslaget skall detta täckas genom regleringsavgifter. Avgifter beräknas för kommuner och landsting var för sig och bestäms per invånare i landet.

Gemensamma bestämmelser

17 §  Avgifter och bidrag beräknas på grundval av antalet folkbokförda invånare i en kommun eller region den 1 november året före utjämningsåret och den indelning av kommuner och regioner som gäller vid början av utjämningsåret, om inte annat följer av 17 a §. Lag (2019:916).

Prop. 2003/04:155: Bestämmelsen är ny såvitt avser det första ledet i paragrafen. Av bestämmelsen framgår att alla beräkningar av avgifter och bidrag enligt denna lag skall ske på grundval av antalet invånare per den första november året före utjämningsåret.

I övrigt motsvarar bestämmelsen 6 § lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting respektive ...

17 a §  Beräkningen av strukturbidrag, standardkostnader för infrastruktur och skydd och verksamhetsövergripande kostnader samt faktorer som avser förändringar i befolkningen som görs i beräkningen av övriga standardkostnader för en kommun som sammanläggs med en annan kommun eller flera andra kommuner enligt lagen (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och regioner, ska göras enligt följande.

[S2]Den nya kommunens strukturbidrag och standardkostnader ska, det utjämningsår då indelningsändringen träder i kraft och de därpå följande tre åren, grundas på det högsta värdet på strukturbidrag, standardkostnader för infrastruktur och skydd och verksamhetsövergripande kostnader samt faktorer som avser förändringar i befolkningen i övriga standardkostnader beräknade på grundval av den indelning av kommuner

 1. som gäller den 1 januari utjämningsåret, eller
 2. som gällde före indelningsändringen, varvid beräkningen ska utgå från de i sammanläggningen ingående kommunernas strukturbidrag samt standardkostnader för respektive verksamhet eller kostnadsslag. Lag (2019:916).

18 §  Skatteverket beslutar senast den 20 januari under utjämningsåret preliminärt om bidrag respektive avgifter för varje kommun och region.

[S2]En kommun eller region får senast den 15 februari under utjämningsåret till Skatteverket påtala brister och oriktiga uppgifter i underlaget för beslutet.

[S3]Skatteverket fastställer bidrag respektive avgifter för varje kommun och region senast den 15 april under utjämningsåret. Lag (2019:916).

19 §  Avgifter och bidrag enligt denna lag avräknas respektive betalas i samband med och på motsvarande sätt som vid utbetalning av kommunalskattemedel enligt 4 § lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt, m.m.

Prop. 2003/04:155: Bestämmelsen överensstämmer med 10 § lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting respektive 10 § lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting.

20 §  Skatteverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos regeringen.

[S2]Vid prövningen av ett beslut enligt 18 § tredje stycket får sådana fel och brister i underlaget för beslutet som har påtalats först efter den tidpunkt som anges i 18 § andra stycket, beaktas endast om det finns synnerliga skäl. Lag (2005:804).

Prop. 2005/06:7: I paragrafen har införts ett nytt andra stycke med föreskriften att, vid prövningen av Skatteverkets beslut om bidrag och avgifter enligt 18 § tredje stycket, sådana fel och brister i underlaget för beslutet som inte påtalats senast vid den tidpunkt som anges i 18 § andra stycket får beaktas endast om det finns synnerliga skäl.

Ändringen har kommenterats i avsnitt 4. Syftet med den nya regeln är att ...

Prop. 2003/04:155: Bestämmelsen överensstämmer med 11 § lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting respektive 11 § lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting.

21 §  Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare föreskrifter om beräkningen av bidrag och avgifter enligt denna lag.

Prop. 2003/04:155: En bestämmelse av samma innebörd återfinns i 7 § första stycket lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting respektive i 7 § första stycket lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting.

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Genom lagen upphävs
  1. lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting,
  2. lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting,
  3. lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting, samt
  4. lagen (1995:1517) om införande av lagen (1995:1514) om generellt statsbidrag till kommuner och landsting, lagen (1995:1515) om utjämningsbidrag till kommuner och landsting och lagen (1995:1516) om utjämningsavgift för kommuner och landsting.
 2. De upphävda lagarna gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter för år 2004 och tidigare år.
Förarbeten
Rskr. 2004/05:13, Prop. 2003/04:155, Bet. 2004/05:FiU7
Ikraftträder
2005-01-01

Lag (2005:804) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Förarbeten
Rskr. 2005/06:19, Prop. 2005/06:7, Bet. 2005/06:FiU13
Omfattning
ändr. 8, 20 §§
Ikraftträder
2006-01-01

Lag (2007:655) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Förarbeten
Rskr. 2006/07:220, Prop. 2006/07:100, Bet. 2006/07:FiU20
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2008-01-01

Lag (2010:1043) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Förarbeten
Rskr. 2009/10:370, Prop. 2009/10:165, Bet. 2009/10:UbU21
Omfattning
ändr. 8 §
Ikraftträder
2011-07-01

Lag (2011:1097) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning;

Förarbeten
Rskr. 2011/12:9, Prop. 2010/11:156, Bet. 2011/12:FiU7
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2011:1409) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
 2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för 2013 och tidigare års taxeringar.
Förarbeten
Rskr. 2011/12:29, Prop. 2010/11:166, Bet. 2011/12:SkU4
Omfattning
ändr. 3 §
Ikraftträder
2012-01-01

Lag (2013:975) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2013/14:69, Prop. 2013/14:1, Bet. 2013/14:FiU3
Omfattning
upph. 14 §; ändr. 3, 7, 11, 12, 13, 17 §§; ny 17 a §
Ikraftträder
2014-01-01

Lag (2015:1010) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2015/16:105, Prop. 2015/16:1, Bet. 2015/16:FiU3
Omfattning
ändr. 3, 7, 11, 12, 13 §§
Ikraftträder
2016-01-01

Lag (2019:796) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.
 2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om bidrag och avgifter som avser tid före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2019/20:41, Prop. 2019/20:11, Bet. 2019/20:FiU18
Omfattning
ändr. 3, 8, 13, 17 a §§
Ikraftträder
2020-01-01

Lag (2019:916) om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning

Övergångsbestämmelse

Denna lag träder i kraft den 2 januari 2020 i fråga om 3, 8, 13 och 17 a §§ och i övrigt den 1 januari 2020.
Förarbeten
Rskr. 2019/20:48, Prop. 2018/19:162, Bet. 2019/20:KU3
Omfattning
ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 17 a, 18 §§
Ikraftträder
2020-01-01