Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

Departement
Justitiedepartementet DÅ
Utfärdad
2008-05-22
Ändring införd
SFS 2008:322 i lydelse enligt SFS 2022:324
Ikraft
2008-07-01
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-10-01

Lagens tillämpningsområde

1 §  Denna lag innehåller bestämmelser om befogenheter för Tullverket och Kustbevakningen samt tjänstemän vid dessa myndigheter att vidta åtgärder för att förhindra, upptäcka och utreda brott enligt 4 och 4 a §§ lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott.

Alkoholutandningsprov och ögonundersökning

2 §  Bestämmelser om befogenhet för en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen att ta alkoholutandningsprov och göra ögonundersökning samt stoppa fordon för sådan provtagning eller undersökning finns i lagen (1976:1090) om alkoholutandningsprov och lagen (1999:216) om ögonundersökning vid misstanke om vissa brott i trafiken.

Förundersökning m.m.

3 §  Tullverket eller Kustbevakningen får besluta att inleda förundersökning enligt 23 kap.rättegångsbalken om brott som avses i 1 §. De befogenheter och skyldigheter som undersökningsledaren har enligt rättegångsbalken gäller då Tullverket och Kustbevakningen. Myndigheten ska förordna särskilda befattningshavare att fullgöra myndighetens uppgifter.

[S2]Om saken inte är av enkel beskaffenhet, ska ledningen av förundersökningen övertas av åklagare så snart någon skäligen kan misstänkas för brottet. Åklagare ska också i andra fall överta ledningen när det behövs av särskilda skäl.

[S3]När förundersökningen leds av en åklagare, får åklagaren anlita biträde av Tullverket eller Kustbevakningen. Åklagaren får också uppdra åt en tjänsteman vid myndigheten att vidta en viss åtgärd som hör till förundersökningen, om det är lämpligt med hänsyn till åtgärdens beskaffenhet.

Prop. 2007/08:53: Paragrafen innehåller bestämmelser om förundersökningsrätt för Tullverket och Kustbevakningen. Denna fråga har behandlats i avsnitt 7.3.

3 a §  Bestämmelserna om förundersökning i 3 § ska även tillämpas om det i samband med att Tullverket vidtar åtgärder mot ett brott som avses i 1 § finns anledning att anta att något av följande brott har begåtts:

 1. innehav eller bruk av narkotika enligt 1 § första stycket 6 eller 2 §narkotikastrafflagen (1968:64),
 2. dopningsbrott enligt 3 § och 2 § 6 lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel, eller
 3. innehav av hälsofarliga varor enligt 4 § och 3 § första stycket 7 lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor.

[S2]Utan att det inskränker åklagares åtalsrätt får särskilt förordnade befattningshavare vid Tullverket

 1. föra talan i mål om brott enligt första stycket, om det är uppenbart att brottets straffvärde svarar mot böter och att brottet inte föranleder någon annan påföljd, och
 2. fatta beslut enligt 3 § fjärde stycket lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

[S3]Bestämmelserna i 4-8 §§ gäller även i fråga om Tullverket och tjänstemän vid Tullverket om det finns anledning att anta att ett brott som anges i denna paragraf har begåtts och misstanken har uppkommit i samband med att Tullverket vidtar åtgärder mot ett brott som avses i 1 §. Lag (2021:763).

Prop. 2019/20:169: Paragrafen är ny. Den kompletterar 3 §.

Bestämmelsen i första stycket ger Tullverket befogenhet att inleda förundersökning avseende de brott som anges i punkterna 1–3 om det i samband med att Tullverket vidtar åtgärder mot ett brott som avses i 1 §, dvs. rattfylleri och grovt rattfylleri, finns anledning att anta att något av brotten i punkterna 1–3 har begåtts. Rekvisitet ”i samband med” innebär att Tullverket vid misstanke om något av den nya brotten kan inleda förundersökning ...

Prop. 2020/21:192: I paragrafen regleras Tullverkets möjligheter att i vissa fall inleda förundersökning avseende innehav eller bruk av narkotika enligt 1 § första stycket 6 eller 2 § narkotikastrafflagen (1968:64), dopningsbrott enligt 3 § och 2 § 6 lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och innehav av hälsofarliga varor enligt 4 § och 3 § första stycket 7 lagen (<a href="https://lagen.nu/1999:42" ...

Prop. 2022/23:53: I paragrafen regleras Tullverkets möjligheter att i vissa fall inleda förundersökning avseende bl.a. innehav eller bruk av narkotika. Som en följd av ändringarna i 1 § narkotikastrafflagen (1968:64) ändras hänvisningen i första stycket första punkten till innehav eller bruk av narkotika enligt 1 § första stycket 5. Övervägandena finns i avsnitt 7.4. ...

4 §  Innan en förundersökning har hunnit inledas, har en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen samma befogenhet som en polisman har enligt 23 kap. 3 § fjärde stycket rättegångsbalken att hålla förhör och vidta andra utredningsåtgärder som är av betydelse för utredningen av brott som avses i 1 §. Vidtagna åtgärder ska så snart som möjligt anmälas till den som har rätt att leda förundersökning om brottet.

[S2]Det som föreskrivs i 23 kap. 8 § rättegångsbalken om befogenhet för en polisman att uppmana någon att följa med till förhör och ta med någon till förhör gäller även för en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen vid utredning av brott som avses i 1 §. Lag (2016:549).

4 a §  En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befogenhet som en polisman har enligt 23 kap. 9 a § rättegångsbalken att efter tillsägelse tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning från den som ska höras och besluta om kroppsvisitation med anledning av brott som avses i 1 §.

[S2]I fråga om upphörande av omhändertagandet och protokollföring ska 23 kap. 9 b § rättegångsbalken gälla. Lag (2016:549).

Gripande

5 §  En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befogenhet som en polisman har enligt 24 kap. 7 § första stycket rättegångsbalken att gripa den som misstänks för brott som avses i 1 §. Det som föreskrivs i rättegångsbalken om befogenheter och skyldigheter i förhållande till den som gripits gäller för tjänstemannen i samma utsträckning som för en polisman samt för Tullverket och Kustbevakningen i samma utsträckning som för Polismyndigheten. Lag (2014:627).

5 a §  Protokoll ska föras över gripanden enligt 5 § som görs av en tjänsteman vid Tullverket. Av protokollet ska det framgå

 1. vem som har fattat beslutet,
 2. grunden för beslutet och tidpunkten när det har fattats,
 3. vem eller vilka som har deltagit i ingripandet,
 4. vem eller vilka som ingripandet har riktat sig mot,
 5. tiden för ingripandet, och
 6. vad som i övrigt har förekommit vid ingripandet.

[S2]Ansvarig för att protokollet upprättas är, i fråga om uppgifter som avses i första stycket 1 och 2, den som har fattat beslutet och i övrigt den som har varit ansvarig chef vid ingripandet.

[S3]En skyldighet för en kustbevakningstjänsteman att föra protokoll över gripande finns i 2 kap. 7 § kustbevakningslagen (2019:32). Lag (2021:763).

Prop. 2020/21:192: Paragrafen är ny och innehåller bestämmelser om dokumentation över gripande som har gjorts av en tjänsteman vid Tullverket enligt 5 §. Bestämmelsen har utformats med 27 § polislagen (1984:387) och 2 kap. 7 § kustbevakningslagen (2019:32) som förebild.

I första stycket anges vad som ska framgå av protokollet. Dokumentationen bör fungera ...

Beslag

6 §  En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befogenhet som en polisman har enligt 27 kap. 4 § rättegångsbalken att ta egendom i beslag med anledning av brott som avses i 1 §.

[S2]Beslagtagen egendom ska förvaras av Tullverket eller Kustbevakningen, om inte åklagaren bestämmer något annat.

Prop. 2007/08:53: Paragrafen innehåller regler om beslag. Frågan om beslag har behandlats i avsnitt 7.4.

Husrannsakan och genomsökning på distans

7 §  En tjänsteman vid Tullverket och en kustbevakningstjänsteman har samma befogenhet som en polisman har enligt 28 kap. 5 § rättegångsbalken att göra husrannsakan och att enligt 28 kap. 10 d § första stycket rättegångsbalken utföra en genomsökning på distans med anledning av brott som avses i 1 §. Lag (2022:324).

7 a §  En tjänsteman vid Tullverket och en kustbevakningstjänsteman har med anledning av brott som avses i 1 § samma befogenhet som en polisman har enligt 28 kap. 10 f § rättegångsbalken att tillfälligt omhänderta elektronisk kommunikationsutrustning från den som är närvarande vid en genomsökning på distans och besluta om kroppsvisitation. Lag (2022:324).

Biometrisk autentisering

7 b §  En tjänsteman vid Tullverket och en kustbevakningstjänsteman har samma befogenhet som en polisman har enligt 27 kap. 17 f § rättegångsbalken att genomföra biometrisk autentisering med anledning av brott som avses i 1 §. Lag (2022:324).

Kroppsvisitation och kroppsbesiktning

8 §  En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har med anledning av brott som avses i 1 § samma befogenhet som en polisman har

 1. enligt 28 kap. 13 § rättegångsbalken att besluta om kroppsvisitation och kroppsbesiktning, och
 2. enligt 28 kap. 13 a § rättegångsbalken att
  1. hålla kvar den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas, och
  2. ta med den som ska kroppsvisiteras eller kroppsbesiktigas till den plats där åtgärden ska genomföras. Lag (2016:549).

Tillfälligt omhändertagande av fordonsnycklar m.m.

9 §  En tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har samma befogenhet som en polisman har enligt 24 a § polislagen (1984:387) att tillfälligt omhänderta fordonsnycklar, annat som behövs för färden, eller fordonet samt att göra kroppsvisitation och genomsöka fordonet.

10 §  En tjänsteman som har beslutat om omhändertagande enligt 9 § ska skyndsamt anmäla det till Polismyndigheten, som omedelbart ska pröva om omhändertagandet ska bestå. Omhändertagen egendom ska förvaras av Tullverket eller Kustbevakningen, om inte Polismyndigheten bestämmer något annat.

[S2]Protokoll ska föras över omhändertagandet i enlighet med vad som föreskrivs i 27 § polislagen (1984:387). Vid tillämpningen av den bestämmelsen gäller det som sägs om förman i stället Polismyndigheten. Lag (2014:627).

11 §  I fråga om det fortsatta förfarandet vid omhändertagande tillämpas bestämmelserna i 24 c och 24 d §§polislagen (1984:387) om upphörande av omhändertagande och förstöring eller försäljning av egendom. Egendom som har omhändertagits med stöd av 9 § denna lag ska anses som egendom som omhändertagits med stöd av 24 a § polislagen.

[S2]Egendom som förvaras av Tullverket eller Kustbevakningen ska överlämnas till Polismyndigheten, om den inte hämtas. Lag (2014:627).

Prop. 2007/08:53: I första styckets första mening anges att det fortsatta förfarandet efter ett omhändertagande enligt 9 § i övrigt ska följa reglerna i 24 c och 24 d §§polislagen (1984:387). Det innebär att det i enlighet med vad som anges i 24 c § är polismyndigheten som häver omhändertagandet om det inte längre ...

Omhändertagande av körkort

12 §  Befogenhet för Tullverket eller Kustbevakningen att besluta om omhändertagande av körkort föreskrivs i 7 kap. 4 § körkortslagen (1998:488).

Våldsanvändning m.m.

13 §  I samband med åtgärder som anges i denna lag får en kustbevakningstjänsteman använda de medel för att genomföra en tjänsteåtgärd som anges i kustbevakningslagen (2019:32).

[S2]Bestämmelser om befogenhet för en tjänsteman vid Tullverket att i samband med vissa åtgärder som anges i denna lag använda våld samt göra kroppsvisitation av säkerhetsskäl, finns i 29 § första och andra styckena polislagen (1984:387). Lag (2019:46).

Prop. 2018/19:16: Bestämmelser om befogenhet för en tjänsteman vid Tullverket att i samband med vissa åtgärder som anges i denna lag använda våld samt göra kroppsvisitation av säkerhetsskäl, finns i 29 § första och andra styckena polislagen (1984:387).

Paragrafen reglerar de medel en tjänsteman vid Tullverket eller Kustbevakningen har vid ingripanden mot rattfylleribrott. Övervägandena finns i <a href="https://lagen.nu/prop/2018/19:16#S12-8" ...

Ändringar

Lag (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

Förarbeten
Rskr. 2007/08:188, Prop. 2007/08:53, Bet. 2007/08:JuU26
Ikraftträder
2008-07-01

Lag (2014:627) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

Förarbeten
Rskr. 2013/14:262, Prop. 2013/14:110, Bet. 2013/14:JuU23
Omfattning
ändr. 5, 10, 11 §§
Ikraftträder
2015-01-01

Lag (2016:549) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

Förarbeten
Rskr. 2015/16:232, Prop. 2015/16:68, Bet. 2015/16:JuU11
Omfattning
ändr. 4, 8 §§; ny 4 a §
Ikraftträder
2016-07-01

Lag (2019:46) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

Förarbeten
Rskr. 2018/19:130, Prop. 2018/19:16, Bet. 2018/19:FöU4
Omfattning
ändr. 13 §
Ikraftträder
2019-04-01

Lag (2020:836) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

Förarbeten
Rskr. 2021/21:12, Prop. 2019/20:169, Bet. 2020/21:JuU2
Omfattning
ny 3 a §
Ikraftträder
2020-11-01

Lag (2021:763) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

Förarbeten
Rskr. 2020/21:414, Prop. 2020/21:192, Bet. 2020/21:JuU37
Omfattning
ändr. 3 a §; ny 5 a §
Ikraftträder
2021-08-01

Lag (2022:324) om ändring i lagen (2008:322) om Tullverkets och Kustbevakningens befogenheter att ingripa mot rattfylleribrott

Förarbeten
Rskr. 2021/22:243, Prop. 2021/22:119, Bet. 2021/22:JuU15
Omfattning
ändr. 7 §, rubr. närmast före 7 §; nya 7 a, 7 b §§, rubr. närmast före 7 b §
Ikraftträder
2022-06-01