Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Departement
Finansdepartementet B
Utfärdad
2014-06-26
Ändring införd
SFS 2014:968 i lydelse enligt SFS 2022:193
Ikraft
2014-08-02
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2022-08-01

Lagens innehåll

[K1]1 §  I denna lag finns bestämmelser som kompletterar

[S2]Bestämmelserna i denna lag genomför delvis

[S3]Bestämmelser som kompletterar tillsynsförordningen och genomför kapitaltäckningsdirektivet finns i 2, 3, 4, 5 och 7 kap.

[S4]Bestämmelser som kompletterar värdepappersbolagsförordningen och genomför värdepappersbolagsdirektivet finns i 2 a, 3 a, 4 a, 5 a och 7 a kap.

[S5]I övriga kapitel finns bestämmelser som kompletterar såväl tillsynsförordningen som värdepappersbolagsförordningen och som genomför såväl kapitaltäckningsdirektivet som värdepappersbolagsdirektivet. Lag (2021:481).

Definitioner

[K1]2 §  I denna lag betyder

 1. blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES:
  1. i 4 a kap., ett företag som avses i artikel 4.1.58 i värdepappersbolagsförordningen,
  2. i övrigt, ett företag som avses i artikel 4.1.33 i tillsynsförordningen,
 2. dotterföretag:
  1. i 3 a och 4 a kap., ett företag som avses i artikel 4.1.51 i värdepappersbolagsförordningen,
  2. i 6 kap. 1 §, i fråga om värdepappersföretagskoncerner som avses i artikel 7 eller 8 i värdepappersbolagsförordningen, ett företag som avses i a,
  3. i övrigt, ett företag som avses i artikel 4.1.16 i tillsynsförordningen,
 3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,
 4. holdingföretag med blandad verksamhet:
  1. i 6 kap.1 och 8 §§ och 8 kap.2 och 4 §§, i fråga om värdepappersföretagskoncerner som avses i artikel 53 i värdepappersbolagsdirektivet, ett företag som avses i artikel 4.1.26 i samma direktiv,
  2. i övrigt, ett företag som avses i artikel 4.1.22 i tillsynsförordningen,
 5. institut: ett sådant företag som avses i artikel 4.1.3 i tillsynsförordningen och ett sådant bolag som avses i 7 g,
 6. konsoliderad situation: detsamma som i artikel 4.1.47 i tillsynsförordningen,
 7. kreditinstitut:
  1. ett kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
  2. Svenska skeppshypotekskassan,
  3. ett värdepappersbolag med tillstånd att som sidotjänst ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen enligt 2 kap. 2 § första stycket 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
  4. ett svenskt aktiebolag som är ett sådant värdepappersföretag som avses i artikel 1.2 a eller b i värdepappersbolagsförordningen,
  5. ett värdepappersbolag för vilket ett beslut av Finansinspektionen enligt 3 a § gäller,
  6. ett svenskt aktiebolag som är ett sådant värdepappersföretag som avses i artikel 1.5 i värdepappersbolagsförordningen, och
  7. ett svenskt aktiebolag som är ett sådant värdepappersföretag som avses i artikel 4.1.1 b i tillsynsförordningen,
 8. litet och icke-sammanlänkat värdepappersbolag: ett värdepappersbolag som anses vara ett litet och icke- sammanlänkat värdepappersföretag enligt artikel 12.1 i värdepappersbolagsförordningen,
 9. moderföretag:
  1. i 3 a och 4 a kap., 6 kap. 2 § andra stycket och 7 a kap. 1 §, ett företag som avses i 4.1.42 i värdepappersbolagsförordningen,
  2. i 10 kap. 2 § 3, i fråga om moderföretag som avses i 6 kap. 2 § andra stycket, ett företag som avses i a,
  3. i övrigt, ett företag som avses i artikel 4.1.15 i tillsynsförordningen,
 10. på gruppnivå: detsamma som i artikel 4.1.48 i tillsynsförordningen,
 11. på undergruppsnivå: detsamma som i artikel 4.1.49 i tillsynsförordningen,
 12. systemrisk: detsamma som i 1 kap. 2 § 12 lagen (2014:966) om kapitalbuffertar,
 13. värdepappersbolag: ett värdepappersbolag som avses i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden, utom sådana värdepappersbolag som avses i 7 c-g,
 14. värdepappersföretagskoncern: detsamma som i artikel 4.1.25 i värdepappersbolagsförordningen,
 15. värdepappersinriktat holdingföretag: ett företag som avses i artikel 4.1.23 i värdepappersbolagsförordningen,
 16. värdepappersinriktat moderholdingföretag inom EES: ett företag som avses i artikel 4.1.57 i värdepappersbolagsförordningen.

[S2]Termer och uttryck i övrigt i denna lag har samma betydelse som i tillsynsförordningen. Lag (2022:193).

Prop. 2017/18:5: Paragrafen innehåller definitioner som är grundläggande för tillämpningen av lagen.

Ändringen i första stycket innebär att enbart de svenska aktiebolag som definieras som värdepappersföretag i artikel 4.1.2 i tillsynsförordningen omfattas av lagen, se även författningskommentaren till 1 kap. 2 § lagen om kapitalbuffertar.

Hänvisningen till EU-förordningen är utformad på så sätt att den avser förordningen i den vid varje tidpunkt gällande lydelsen, ...

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innehåller definitioner.

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller definitioner. Ändringarna genomför delvis artikel 3.1.21 och artikel 3.1.6, 3.1.9, 3.1.20, 3.1.21, 3.1.26, 3.1.28–3.1.30, 3.1.32 och 3.1.33 i värdepappersbolagsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitten 6.3 och 9.3.

Prop. 2021/22:88: Paragrafen innehåller definitioner. Ändringarna genomför delvis artiklarna 8a, 18 aa och 66.1 aa i kapitaltäckningsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Tillsynsförordningens tillämpning

[K1]3 §  De bestämmelser i tillsynsförordningen som enligt förordningen gäller för kreditinstitut ska tillämpas även för sådana kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse som inte omfattas av förordningens definition av kreditinstitut.

[S2]De bestämmelser i tillsynsförordningen som enligt förordningen gäller för kreditinstitut ska, med undantag av bestämmelserna om stora exponeringar, tillämpas även för Svenska skeppshypotekskassan. Lag (2020:1213).

Prop. 2014/15:57: Ändringen är en följd av att hänvisningen i paragrafen till 6 kap. 9 och 11 §§ rätteligen ska vara till 6 kap. 10 och 12 §§ (se prop. 2013/14:228).

[K1]3 a §  Finansinspektionen får besluta att tillsynsförordningen ska tillämpas i fråga om ett värdepappersbolag

 1. vars konsoliderade tillgångar, beräknade som ett genomsnitt för den senaste sammanhängande tolvmånadersperioden, motsvarar minst fem miljarder euro, och
 2. som driver verksamhet som omfattar investeringstjänster eller investeringsverksamhet som avses i 2 kap. 1 § 3 eller 6 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden men som inte är råvaruhandlare eller utsläppsrättshandlare.

[S2]Första stycket gäller om

 1. värdepappersbolagets verksamhet har en sådan omfattning att en systemrisk skulle kunna uppstå om bolaget fallerar eller hamnar i kris,
 2. värdepappersbolaget är clearingmedlem, eller
 3. Finansinspektionen anser att det är motiverat mot bakgrund av värdepappersbolagets verksamhet och dess storlek, art, omfattning och komplexitet med beaktande av
  1. betydelsen för EES eller Sveriges ekonomi,
  2. betydelsen av bolagets gränsöverskridande verksamhet, eller
  3. bolagets sammanlänkning med det finansiella systemet. Lag (2021:481).

[K1]3 b §  Finansinspektionen får upphäva ett beslut enligt 3 a § och ska i så fall utan dröjsmål underrätta värdepappersbolaget om detta.

[S2]Ett beslut enligt 3 a § upphör att gälla om värdepappersbolagets konsoliderade tillgångar understiger det belopp som anges där, beräknat som ett genomsnitt för den senaste sammanhängande tolvmånadersperioden. Lag (2021:481).

Behörig myndighet

[K1]4 §  Finansinspektionen är behörig myndighet enligt tillsynsförordningen och värdepappersbolagsförordningen och utövar tillsyn över att förordningarna och denna lag följs.

[S2]Finansinspektionen är ansvarig myndighet enligt artiklarna 124, 164 och 458 i tillsynsförordningen.

[S3]I fråga om tillsynen och möjlighet att ingripa mot kreditinstitut och värdepappersbolag gäller bestämmelserna i de lagar som reglerar företagens verksamhet, om inte annat följer av denna lag. Lag (2021:481).

Prop. 2017/18:5: Paragrafen innehåller en upplysning om att det i andra lagar framgår att vissa bestämmelser i lagen tillämpas även på aktörer som inte är kreditinstitut eller värdepappersbolag.

Ändringen innebär att hänvisningarna till fondbolag och AIF-förvaltare tas bort. Det är endast en följdändring med anledning av de ändringar som görs i 2 kap. lagen om värdepappersfonder och 7 kap. lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, se författningskommentaren till dessa kapitel. ...

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innehåller bestämmelser om behörig myndighet. Övervägandena finns i avsnitt 5.1.

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bl.a. bestämmelser om behörig myndighet. Ändringarna genomför delvis artikel 4.1 och 4.2 i värdepappersbolagsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.5.

Europabolag och europakooperativ

[K1]5 §  I fråga om europabolag och europakooperativ med sådant förvaltningsorgan som avses i artiklarna 39–42 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 av den 8 oktober 2001 om stadga för europabolag eller artiklarna 37–41 i rådets förordning (EG) nr 1435/2010 av den 22 juli 2003 om stadga för de europeiska kooperativa föreningarna (SCE-föreningarna) tillämpas det som sägs i 6 kap.10 och 12 §§ om styrelseledamot på ledamot i tillsynsorganet.

[S2]Att de bestämmelser som anges i första stycket ska tillämpas också på ledamot i ett europabolags eller ett europakooperativs lednings- eller förvaltningsorgan framgår av 16 § andra stycket och 22 § lagen (2004:575) om europabolag samt 21 § andra stycket och 26 § lagen (2006:595) om europakooperativ. Lag (2020:1213).

Prop. 2017/18:5: Paragrafen innehåller bestämmelser om att tillsynsförordningens bestämmelser ska tillämpas av vissa företag som inte omfattas av den förordningen.

Ändringen innebär att det nuvarande andra stycket tas bort. Det innebär att det enbart är sådana värdepappersbolag som avses i definitionen av värdepappersföretag i tillsynsförordningen (artikel 4.1.2) som i fortsättningen är skyldiga att tillämpa den förordningen. Se även författningskommentaren till 2 §.

Övervägandena ...

Betalningsinstitut

[K1]6 §  Att vissa bestämmelser i denna lag gäller även för betalningsinstitut framgår av 3 kap. 2 § lagen (2010:751) om betaltjänster. Lag (2020:1213).

Särskilda bestämmelser om krav på godkännande av finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag

Ansökan om godkännande eller undantag från kravet på godkännande

[K1]7 §  Följande företag ska hos Finansinspektionen ansöka om godkännande eller undantag från kravet på godkännande:

 1. ett finansiellt moderholdingföretag eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag,
 2. ett annat finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag än som avses i 1 som ska uppfylla kraven i tillsynsförordningen, denna lag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar på undergruppsnivå,
 3. ett utländskt finansiellt moderholdingföretag eller blandat finansiellt moderholdingföretag som är etablerat i ett annat land inom EES, om Finansinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet, och
 4. ett annat utländskt finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag än som avses i 3 som är etablerat i ett annat land inom EES och som ska uppfylla kraven i tillsynsförordningen och nationell lagstiftning som i hemlandet genomför kapitaltäckningsdirektivet på undergruppsnivå, om Finansinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet. Lag (2020:1213).

Krav på godkännande

[K1]8 §  Finansinspektionen ska bevilja godkännande, om

 1. arbetsfördelningen inom gruppen är sådan att kraven i tillsynsförordningen, denna lag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar kan uppfyllas på grupp- eller undergruppsnivå,
 2. organisationsstrukturen inte hindrar en effektiv tillsyn över att instituten inom gruppen uppfyller de krav som avses i 1 på individuell nivå och grupp- och undergruppsnivå,
 3. den som ska ingå i ledningen för holdingföretaget har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av företaget och även i övrigt är lämplig för uppgiften, och
 4. när holdingföretaget har ett eller flera kreditinstitut som avses i 2 § första stycket 7 a eller g eller motsvarande utländska företag inom EES som dotterföretag,
  1. information lämnas om större ägare i institutet,
  2. den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i institutet bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av institutet, och
  3. institutets nära förbindelser med andra företag inte hindrar en effektiv tillsyn av institutet. Lag (2022:193).

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om krav på godkännande av finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Prop. 2021/22:88: Paragrafen innehåller bestämmelser om krav på godkännande av finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag. Ändringarna genomför delvis artiklarna 8a, 18 aa och 66.1 aa i kapitaltäckningsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Undantag från kravet på godkännande

[K1]9 §  Finansinspektionen ska medge undantag från kravet på godkännande, om

 1. den huvudsakliga verksamheten är att
  1. förvärva eller inneha aktier eller andelar i dotterföretag, när det gäller ett finansiellt holdingföretag, eller
  2. förvärva eller inneha aktier eller andelar i dotterföretag som är institut eller finansiella institut, när det gäller ett blandat finansiellt holdingföretag,
 2. holdingföretaget inte har utsetts till resolutionsenhet i någon av gruppens resolutionsgrupper,
 3. ett dotterföretag som är ett kreditinstitut eller ett motsvarande utländskt företag inom EES ansvarar för att säkerställa att kraven i 3 kap. 2 § uppfylls,
 4. holdingföretaget inte medverkar till att påverka driften av gruppen eller dotterföretag som är institut eller finansiella institut, och
 5. det inte finns något som hindrar en effektiv tillsyn på gruppnivå. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innehåller fem krav som samtliga ska vara uppfyllda för att ett företag ska undantas från kravet på godkännande.

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om undantag från krav på godkännande av finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag.

Tidsfrist för att fatta beslut

[K1]10 §  Finansinspektionen ska i ärenden om godkännande enligt 8 § fatta beslut

 1. inom fyra månader från det att en ansökan tagits emot, om beslutet innebär att en ansökan avslås, eller
 2. inom sex månader från det att ansökan tagits emot, om beslutet innebär att godkännande beviljas.

[S2]Om en ansökan är ofullständig gäller för ett beslut enligt första stycket 1 i stället att beslutet ska fattas inom fyra månader från det att en fullständig ansökan tagits emot, dock senast inom sex månader från det att ansökan tagits emot. Finansinspektionen ska i ärenden om undantag enligt 9 § fatta beslut inom sex månader från det att en ansökan tagits emot. Lag (2020:1213).

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innebär att tidsfristen för att fatta ett beslut – dvs. handläggningstiden för ett ärende – varierar, beroende på om beslutet innebär att ansökan godkänns eller avslås.

Gränsöverskridande grupper

[K1]11 §  Om Finansinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet och en ansökan avser ett holdingföretag som är etablerat i ett annat land inom EES, ska inspektionen och den behöriga myndigheten i holdingföretagets hemland fatta ett gemensamt beslut om godkännande eller undantag från kravet på godkännande. Finansinspektionen ska då lämna en bedömning av ansökan till den behöriga myndigheten och meddela det gemensamma beslutet.

[S2]Om Finansinspektionen inte är samordnande tillsynsmyndighet och en ansökan avser ett holdingföretag som är etablerat i Sverige, ska inspektionen och den samordnande tillsynsmyndigheten fatta ett gemensamt beslut om godkännande eller undantag från kravet på godkännande.

[S3]Om en ansökan avser ett blandat finansiellt holdingföretag ska det gemensamma beslutet föregås av samtycke från den myndighet som avses i artikel 10 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG, 92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG, i den ursprungliga lydelsen. Lag (2020:1213).

[K1]12 §  Det gemensamma beslutet enligt 11 § ska fattas inom två månader från det att

 • den behöriga myndigheten i holdingföretagets hemland har tagit emot Finansinspektionens bedömning av ansökan, eller
 • Finansinspektionen har tagit emot den samordnande myndighetens bedömning av ansökan. Lag (2020:1213).

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innebär att ett gemensamt beslut ska nås inom två månader från det att den behöriga myndigheten har tagit emot den samordnande tillsynsmyndighetens bedömning av ansökan. Inom samma tid ska samtycke inhämtas från den myndighet som avses i 11 § tredje stycket.

[K1]13 §  Om ett gemensamt beslut inte kan fattas enligt 11 § ska ärendet hänskjutas till

 1. Europeiska bankmyndigheten, när det gäller ett finansiellt holdingföretag, eller
 2. Europeiska bankmyndigheten eller Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten, när det gäller ett blandat finansiellt holdingföretag.

[S2]Om Finansinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet ska inspektionen därefter fatta ett beslut i överensstämmelse med Europeiska bankmyndighetens eller Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndighetens beslut.

[S3]Ärendet får inte hänskjutas till Europeiska bankmyndigheten eller Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten efter det att tiden enligt 12 § har löpt ut eller ett gemensamt beslut har fattats. Lag (2020:1213).

Prop. 2020/21:36: I första stycket regleras vilken myndighet – Eba (punkt 1) eller Eba eller Eiopa (punkt 2) som ska pröva tvisten, inbegripet att samtycke inte lämnas av den myndighet som avses i 11 § tredje stycket.

Särskilda kapitalbaskrav

[K2]1 §  Finansinspektionen ska besluta att ett kreditinstitut utöver den kapitalbas som krävs enligt tillsynsförordningen ska uppfylla

 1. ett särskilt kapitalbaskrav för risken för alltför låg bruttosoliditet, och
 2. ett särskilt kapitalbaskrav för andra risker.

[S2]Första stycket gäller om

 1. något av kraven i 6 kap.1-3, 4 a, 4 b och 5 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse inte är uppfyllt och det inte är sannolikt att någon annan åtgärd är tillräcklig för att komma till rätta med bristen inom rimlig tid,
 2. ett särskilt kapitalbaskrav är nödvändigt för att täcka risker som institutet är eller kan bli exponerat för,
 3. det är sannolikt att institutet inom tolv månader inte längre kommer att uppfylla sina skyldigheter enligt 1,
 4. institutet vid upprepade tillfällen låtit bli att följa en underrättelse enligt 1 c §, eller
 5. det i övrigt har framkommit omständigheter som inger betänkligheter från tillsynssynpunkt.

[S3]Beslutet ska vara skriftligt och fattas på grundval av en översyn och utvärdering av institutet. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innehåller bestämmelser om särskilt kapitalbaskrav. Paragrafen genomför delvis artiklarna 103 och 104.1, artikel 104a.1 och delvis artikel 104a.3 och 104a.5 i kapitaltäckningsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 11.2.2.

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om att Finansinspektionen kan fatta beslut om ett särskilt kapitalbaskrav. Övervägandena finns i avsnitten 6.3 och 13.4.1.

[K2]1 a §  Ett särskilt kapitalbaskrav enligt 1 § första stycket 1 ska uppfyllas med primärkapital.

[S2]Den kapitalbas som används för att uppfylla det särskilda kapitalbaskravet får inte användas för att

 1. uppfylla kapitalbaskravet enligt artikel 92.1 d i tillsynsförordningen,
 2. uppfylla kravet på bruttosoliditetsbuffert i artikel 92.1a i tillsynsförordningen, eller
 3. följa en underrättelse enligt 1 c §, om den avser risken för alltför låg bruttosoliditet.

[S3]Finansinspektionen får i ett enskilt fall bestämma att det särskilda kapitalbaskravet ska uppfyllas med en större andel kärnprimärkapital, om inspektionen anser att det är nödvändigt. Lag (2020:1213).

[K2]1 b §  Ett särskilt kapitalbaskrav enligt 1 § första stycket 2 ska till minst tre fjärdedelar uppfyllas med primärkapital, varav minst tre fjärdedelar ska bestå av kärnprimärkapital.

[S2]Den kapitalbas som används för att uppfylla det särskilda kapitalbaskravet får inte användas för att

 1. uppfylla kapitalbaskraven i artikel 92.1 a-c i tillsynsförordningen,
 2. uppfylla det kombinerade buffertkravet i 2 kap. 2 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, eller
 3. följa en underrättelse enligt 1 c §, om den avser andra risker än risken för alltför låg bruttosoliditet.

[S3]Finansinspektionen får i ett enskilt fall bestämma att det särskilda kapitalbaskravet ska uppfyllas med en större andel primärkapital eller kärnprimärkapital, om inspektionen anser att det är nödvändigt. Lag (2020:1213).

[K2]1 c §  I samband med en översyn och utvärdering av ett kreditinstitut ska Finansinspektionen bestämma lämpliga kapitalbasnivåer för institutet. Inspektionen ska underrätta institutet om skillnaden mellan dessa nivåer och kapitalbaskraven enligt tillsynsförordningen, denna lag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om att Finansinspektionen kan besluta om en lämplig kapitalbasnivå och underrätta det berörda institutet om detta. Övervägandena finns i avsnitten 6.3 och 13.4.1.

[K2]1 d §  Den kapitalbas som används för att följa en underrättelse som avser att hantera risken för alltför låg bruttosoliditet får inte användas för att uppfylla

 1. kapitalbaskravet i artikel 92.1 d i tillsynsförordningen,
 2. ett särskilt kapitalbaskrav enligt 1 § första stycket 1, eller
 3. kravet på bruttosoliditetsbuffert i artikel 92.1a i tillsynsförordningen.

[S2]Den kapitalbas som används för att följa en underrättelse som avser andra risker än risken för alltför låg bruttosoliditet får inte användas för att uppfylla

 1. kapitalbaskraven i artikel 92.1 a-c i tillsynsförordningen,
 2. ett särskilt kapitalbaskrav enligt 1 § första stycket 2, eller
 3. det kombinerade buffertkravet enligt 2 kap. 2 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar. Lag (2020:1213).

[K2]1 e §  Finansinspektionen får avstå från att besluta om ett särskilt kapitalbaskrav om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om kreditinstitutet gör rättelse eller om någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot institutet och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

[S2]Bestämmelserna i 1 § gäller inte om överträdelsen är så allvarlig att verksamhetstillståndet i stället ska återkallas. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om att Finansinspektionen får avstå från att fatta beslut om ett särskilt kapitalbaskrav under vissa förutsättningar. Övervägandena finns i avsnitten 6.3 och 13.4.1.

[K2]1 f §  Finansinspektionen ska informera Riksgäldskontoret och berörda utländska resolutionsmyndigheter om

 1. beslut om särskilda kapitalbaskrav enligt 1 §, och
 2. underrättelser enligt 1 c §. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innebär en skyldighet för Finansinspektionen att underrätta Riksgäldskontoret, som är resolutionsmyndighet, och, i förekommande fall, berörda utländska resolutionsmyndigheter om beslut om särskilt kapitalbaskrav och underrättelser om skillnaden mellan lämpliga kapitalbasnivåer och kapitalbaskraven. Vad som avses med berörda resolutionsmyndigheter följer av artikel 4.1.130 i tillsynsförordningen.

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om underrättelseskyldighet för Finansinspektionen i förhållande till Riksgäldskontoret och berörda utländska resolutionsmyndigheter. Övervägandena finns i avsnitt 12.5.

Särskilt likviditetskrav

[K2]2 §  Finansinspektionen ska besluta att ett kreditinstitut ska uppfylla ett särskilt likviditetskrav, om det är nödvändigt för att täcka de likviditetsrisker som institutet är eller kan bli exponerat för. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innehåller bestämmelser om särskilda likviditetskrav. Paragrafen genomför artikel 105 i kapitaltäckningsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 11.3.

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om särskilt likviditetskrav för kreditinstitut. Övervägandena finns i avsnitten 6.3 och 13.4.3.

Ingripande

[K2]3 §  Finansinspektionen får tillämpa bestämmelserna om ingripande i de lagar som reglerar kreditinstitutets verksamhet, om institutet inte uppfyller ett särskilt kapitalbaskrav som beslutats enligt 1 § eller ett särskilt likviditetskrav som beslutats enligt 2 §.

[S2]Om ett kreditinstitut uppfyller kapitalbaskravet enligt tillsynsförordningen och de särskilda kapitalbaskrav som följer av beslut enligt 1 §, men inte kravet på en bruttosoliditetsbuffert i artikel 92.1a i tillsynsförordningen eller kraven enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, ska bestämmelserna om ingripande i 8 kap. lagen om kapitalbuffertar tillämpas. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innehåller bestämmelser om ingripande om kraven enligt lagen inte uppfylls. Övervägandena finns i avsnitt 13.2.

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om ingripande om ett kreditinstitut inte uppfyller ett särskilt kapitalbaskrav eller ett särskilt likviditetskrav. Övervägandena finns i avsnitten 6.3 och 13.4.1.

2 a kap. Särskilda kapitalbas- och likviditetskrav för värdepappersbolag

Särskilt kapitalbaskrav

[K2a]1 §  Finansinspektionen ska besluta att ett värdepappersbolag ska uppfylla ett särskilt kapitalbaskrav utöver den kapitalbas som krävs enligt värdepappersbolagsförordningen, om

 1. något av kraven i 8 kap. 3 §, 4 § första eller tredje stycket, 4 c och 5-8 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden inte är uppfyllt och det inte är sannolikt att någon annan åtgärd är tillräcklig för att få bolaget att rätta till bristerna inom rimlig tid,
 2. ett särskilt kapitalbaskrav är nödvändigt för att täcka väsentliga risker som bolaget är eller kan bli exponerat för och väsentliga risker som bolaget utsätter det finansiella systemet för,
 3. bolaget, under normala marknadsförhållanden, inte skulle kunna avveckla positioner i handelslagret under kort tid utan att göra betydande förluster,
 4. granskningen av de interna modellerna enligt 5 a kap. visar att bolagets brister avseende kraven för att tillämpa de interna modellerna sannolikt kommer att leda till otillräckliga kapitalnivåer, eller
 5. bolaget vid upprepade tillfällen låter bli att skaffa eller bibehålla tillräckliga nivåer av ytterligare kapital enligt 3 §.

[S2]Ett beslut enligt första stycket ska vara skriftligt och grunda sig på översyn och utvärdering av värdepappersbolaget.

[S3]Finansinspektionen får fatta beslut enligt denna paragraf även i fråga om ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersbolag, om inspektionen anser att det är motiverat. Lag (2021:481).

[K2a]2 §  Finansinspektionen får avstå från att besluta om ett särskilt kapitalbaskrav enligt 1 § om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om värdepappersbolaget gör rättelse eller om någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot bolaget och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

[S2]Bestämmelserna i 1 § gäller inte om överträdelsen är så allvarlig att verksamhetstillståndet i stället ska återkallas. Lag (2021:481).

[K2a]3 §  Finansinspektionen får besluta att ett värdepappersbolag ska ha en kapitalbasnivå som med tillräcklig marginal överstiger kraven enligt värdepappersbolagsförordningen, för att säkerställa att konjunktursvängningar inte leder till överträdelser av kapitalkraven eller hotar bolagets förmåga att avveckla verksamheten på ett ordnat sätt.

[S2]Finansinspektionen ska granska den nivå som värdepappersbolaget har fastställt efter ett beslut enligt första stycket och meddela bolaget om nivån är tillräcklig eller behöver justeras. Om nivån behöver justeras, ska inspektionen meddela bolaget den sista dag då justeringen ska ha gjorts.

[S3]Första och andra styckena gäller inte ett litet och icke- sammanlänkat värdepappersbolag. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:173: I första stycket anges när Finansinspektionen får besluta att ett värdepappersbolag ska ha en kapitalbasnivå som överstiger de krav som följer av värdepappersbolagsförordningen. Denna möjlighet gäller dock, enligt tredje stycket, bara om värdepappersbolaget inte är ett litet och ickesammanlänkat värdepappersbolag.

[K2a]4 §  När det gäller sådana värdepappersbolag som avses i 2 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution ska Finansinspektionen underrätta Riksgäldskontoret och berörda utländska resolutionsmyndigheter om

 1. beslut om särskilt kapitalbaskrav enligt 1 §, och
 2. krav på justeringar enligt 3 § andra stycket. Lag (2021:481).

Särskilt likviditetskrav

[K2a]5 §  Finansinspektionen ska besluta att ett värdepappersbolag ska uppfylla ett särskilt likviditetskrav, om det är nödvändigt för att täcka de likviditetsrisker som bolaget är eller kan bli exponerat för.

[S2]Första stycket gäller inte för ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersbolag som omfattas av ett beslut om undantag enligt artikel 43.1 andra stycket i värdepappersbolagsförordningen. Lag (2021:481).

Ingripande

[K2a]6 §  Finansinspektionen får tillämpa bestämmelserna om ingripande i de lagar som reglerar värdepappersbolagets verksamhet, om bolaget inte uppfyller ett särskilt kapitalbaskrav som beslutats enligt 1 § eller ett särskilt likviditetskrav som beslutats enligt 5 §. Lag (2021:481).

Ansvarigt företag

[K3]1 §  För varje konsoliderad situation ska det finnas ett ansvarigt företag.

[S2]Ett ansvarigt företag ska vara

 1. ett moderinstitut inom EES,
 2. ett finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som har godkänts enligt 1 kap. 8 §,
 3. ett kreditinstitut eller ett motsvarande utländskt företag inom EES som
  1. är ett dotterföretag till ett finansiellt moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES och som har medgetts undantag från kravet på godkännande enligt 1 kap. 9 §, och
  2. avses i 1 kap. 9 § första stycket 3, eller
 4. ett kreditinstitut eller ett motsvarande utländskt företag inom EES, ett finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som avses i 8 kap. 2 a § första stycket 2 c.Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innehåller bestämmelser om ansvarigt företag. Paragrafen genomför delvis artiklarna 3.3 och 108.3 i kapitaltäckningsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 9.

Soliditet och riskhantering

[K3]2 §  Det ansvariga företaget enligt 1 § ska se till att kraven på soliditet och riskhantering i 6 kap. 1 § och 2 §andra stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 8 kap. 3 § och 4 §andra stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden uppfylls på gruppnivå i enlighet med det som följer av artiklarna 18-24 i tillsynsförordningen. Lag (2020:1213).

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innehåller bestämmelser om ansvaret för att kraven om soliditet och riskhantering uppfylls på gruppnivå. Paragrafen genomför delvis artikel 3.3 i kapitaltäckningsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 9.

Krav på undergruppnivå

[K3]3 §  Även om ett kreditinstitut, ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag inte är ansvarigt företag enligt 1 §, ska det se till att kraven i 2 § tillämpas på undergruppsnivå, om

 1. kreditinstitutet, det finansiella holdingföretaget, det blandade finansiella holdingföretaget eller dess moderföretag, när moderföretaget är ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag, har ett dotterföretag eller har ägarintresse i ett dotterföretag, och
 2. dotterföretaget är etablerat i ett land utanför EES, och är
  1. ett företag som motsvarar ett kreditinstitut,
  2. ett företag som motsvarar ett finansiellt institut, eller
  3. ett förvaltningsbolag.

[S2]Med förvaltningsbolag avses ett utländskt företag som i sitt hemland har tillstånd att förvalta fondföretag. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innehåller bestämmelser om ansvaret för kraven på undergruppsnivå. Paragrafen genomför delvis artikel 3.3 i kapitaltäckningsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 9.

Prop. 2020/21:173: I första stycket 2 görs även redaktionella ändringar.

Krav på moder- och dotterföretag

[K3]4 §  Ett moder- eller dotterföretag som står under tillsyn enligt denna lag ska på grupp- eller undergruppsnivå uppfylla kraven i 6 kap. 2 § första stycket och 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse om riskhantering och genomlysning.

[S2]Ett sådant företag ska också införa styrformer, processer och rutiner enligt första stycket i sina dotterföretag som inte står under tillsyn enligt denna lag. Sådana dotterföretag ska uppfylla de krav som avses i första stycket på individuell nivå.

[S3]Finansinspektionen ska, efter ansökan av ett ansvarigt företag enligt 1 § andra stycket, besluta om undantag från kravet i andra stycket, om företaget kan visa att ett sådant införande strider mot lagen i det land där dotterföretaget är etablerat. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innehåller bestämmelser om krav på styrformer, processer och interna rutiner på grupp- och undergruppsnivå. Paragrafen genomför delvis artiklarna 3.3 och 108.3 och artikel 109.2 och 109.3 i kapitaltäckningsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 9.

Ledningen för ett finansiellt holdingföretag

[K3]5 §  Den som ingår i ledningen för ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag ska ha tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av företaget och även i övrigt vara lämplig för en sådan uppgift.

3 a kap. Krav på värdepappersföretagskoncerner

Krav på moder- och dotterföretag

[K3a]1 §  När artikel 7 i värdepappersbolagsförordningen är tillämplig ska 8 kap. 3 §, 4 § första och tredje styckena, 4 c och 5-8 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden tillämpas på en värdepappersföretagskoncern om inte annat följer av beslut enligt artikel 8 i samma förordning.

[S2]Finansinspektionen ska, efter ansökan av ett moderföretag som avses i artikel 7 i värdepappersbolagsförordningen, besluta om undantag från kravet i första stycket, om företaget kan visa att en sådan tillämpning strider mot lagen i det land där dotterföretaget är etablerat. Lag (2021:481).

Ledningen för ett värdepappersinriktat holdingföretag

[K3a]2 §  Den som ingår i ledningen för ett värdepappersinriktat holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag i en koncern som avses i 1 § ska ha tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av företaget och även i övrigt vara lämplig för en sådan uppgift. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innebär att det ställs krav på lämplighet för den som ska ingå i ledningen för ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som ingår i en värdepappersföretagskoncern som avses i artikel 7 eller 8 i värdepappersbolagsförordningen.

Tillsynsansvarig myndighet

[K4]1 §  Finansinspektionen ska utöva tillsyn över att de gruppbaserade kraven är uppfyllda, om

 1. moderföretaget är ett kreditinstitut,
 2. moderföretaget är ett värdepappersbolag och inget av dess dotterföretag är ett kreditinstitut,
 3. ett utländskt värdepappersföretag inom EES är moderföretag till ett kreditinstitut och det i den konsoliderade situationen inte finns något motsvarande utländskt företag inom EES med en större total balansomslutning,
 4. ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag inom EES är moderföretag till ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag,
 5. ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag inom EES är moderföretag till två eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag, och
  1. ett av företagen är ett kreditinstitut och det i den konsoliderade situationen inte finns något motsvarande utländskt företag inom EES,
  2. ett av företagen är ett kreditinstitut och det i den konsoliderade situationen inte finns något motsvarande utländskt företag inom EES med en större balansomslutning, eller
  3. ett av företagen är ett värdepappersbolag och det i den konsoliderade situationen inte finns något
  • motsvarande utländskt företag inom EES med en större balansomslutning, eller
  • kreditinstitut eller motsvarande utländskt företag inom EES, eller
 6. konsolidering krävs enligt artikel 18.3 eller 18.6 i tillsynsförordningen och
  1. ett kreditinstitut har den största balansomslutningen av motsvarande företag inom EES, eller
  2. ett värdepappersbolag har den största balansomslutningen av motsvarande företag inom EES och det inte finns något kreditinstitut eller motsvarande utländskt företag inom EES.

[S2]Första stycket 3, 5 b, 5 c och 6 gäller dock inte om en annan behörig myndighet utövar tillsyn på individuell nivå över minst två utländska företag i den konsoliderade situationen och summan av de totala balansomslutningarna för dessa är högre än för det svenska företaget.

[S3]Även om en annan behörig myndighet ska utöva tillsyn över att de gruppbaserade kraven uppfylls enligt artikel 111.1 tredje stycket, 111.3 b eller c eller 111.4 i kapitaltäckningsdirektivet, ska Finansinspektionen utöva sådan tillsyn om inspektionen på individuell nivå ska utöva tillsyn över minst två kreditinstitut respektive värdepappersbolag i den konsoliderade situationen och summan av de totala balansomslutningarna för dessa är högre än de för motsvarande utländska företag inom ett och samma land inom EES. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innehåller bestämmelser om ansvarig tillsynsmyndighet. Paragrafen genomför artikel 111.1–111.5 i kapitaltäckningsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 10.2.

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om tillsynsansvarig myndighet. Paragrafen genomför artikel 111.1–111.5 i kapitaltäckningsdirektivet, i lydelsen enligt artikel 62.17 i värdepappersbolagsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

[K4]2 §  När Finansinspektionen ska utöva tillsyn enligt 1 § första stycket1-3, 5 och 6, får inspektionen komma överens med övriga berörda behöriga myndigheter om att en annan behörig myndighet inom EES än inspektionen ska ansvara för tillsynen. Finansinspektionen får ingå en sådan överenskommelse, om det är olämpligt att inspektionen ansvarar för tillsynen med hänsyn till de kreditinstitut, värdepappersbolag och motsvarande utländska företag det gäller och den relativa betydelsen av deras verksamheter i de olika länderna eller behovet av att säkerställa kontinuitet i tillsynen på gruppnivå.

[S2]I ett sådant fall ska moderinstitutet inom EES, det finansiella moderholdingföretaget inom EES, det blandade finansiella moderholdingföretaget inom EES, eller det kreditinstitut, värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag som har den största balansomslutningen, beroende på vad som är tillämpligt, ges tillfälle att yttra sig innan Finansinspektionen och de övriga berörda behöriga myndigheterna ingår överenskommelsen. Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten ska underrättas om en sådan överenskommelse. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innehåller bestämmelser om överenskommelser om tillsyn. Paragrafen genomför delvis artikel 111.6 i kapitaltäckningsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 10.2.

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om internationella överenskommelser som Finansinspektionen kan ingå i fråga om tillsynsansvaret över en grupp. Paragrafen genomför artikel 111.6 i kapitaltäckningsdirektivet, i lydelsen enligt artikel 62.17 i värdepappersbolagsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitten 6.3 och 11.5.

[K4]3 §  Om det skulle vara olämpligt med hänsyn till de kreditinstitut, värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag det gäller, den relativa betydelsen av deras verksamheter i de olika länderna eller behovet av att säkerställa kontinuitet i tillsynen på gruppnivå att tillsynen utövas av den myndighet som enligt artikel 111.1, 111.3 eller 111.4 i kapitaltäckningsdirektivet ska utöva den gruppbaserade tillsynen, får Finansinspektionen komma överens med de övriga berörda behöriga myndigheterna om att inspektionen eller någon annan behörig myndighet ska ansvara för tillsynen.

[S2]I ett sådant fall ska moderinstitutet inom EES, det finansiella moderholdingföretaget inom EES, det blandade finansiella moderholdingföretaget inom EES, eller det kreditinstitut, värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag som har den största balansomslutningen, beroende på vad som är tillämpligt, ges tillfälle att yttra sig innan Finansinspektionen och de övriga berörda behöriga myndigheterna ingår överenskommelsen. Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten ska underrättas om en sådan överenskommelse. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innehåller bestämmelser om överenskommelser om tillsyn. Paragrafen genomför delvis artikel 111.6 i kapitaltäckningsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 10.2.

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om internationella överenskommelser som Finansinspektionen kan ingå i fråga om tillsynsansvaret över en grupp. Paragrafen genomför artikel 111.6 i kapitaltäckningsdirektivet, i lydelsen enligt artikel 62.17 i värdepappersbolagsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitten 6.3 och 11.5.

Beslut på gruppnivå om kapitalbasen och särskilt likviditetskrav

[K4]4 §  När Finansinspektionen ansvarar för tillsynen på gruppnivå enligt 1 §, ska inspektionen lämna en rapport som innehåller en riskvärdering av den konsoliderade situationen till övriga berörda behöriga myndigheter. Lag (2020:1213).

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innehåller bestämmelser om beslut på gruppnivå om kapitalbasen och särskilt likviditetskrav.

[K4]5 §  Inom fyra månader från det att Finansinspektionen har lämnat en rapport enligt 4 §, ska inspektionen försöka komma överens med övriga berörda behöriga myndigheter om vilket beslut som bör fattas

 1. i enlighet med 2 kap. 2 § med anledning av väsentliga resultat av likviditetstillsynen, och
 2. om huruvida kapitalbasen på gruppnivå är tillräcklig med hänsyn till den finansiella situationen och riskprofilen och om de kapitalbasnivåer som krävs för att tillämpa 2 kap.1 och 1 c §§ på individuell nivå eller gruppnivå.

[S2]En överenskommelse enligt första stycket 1 ska ta hänsyn till de resultat som framkommit i fråga om kreditinstitutens och de motsvarande utländska företagens organisation, riskhantering och behovet av särskilda likviditetskrav för specifika institut. Lag (2021:481).

Prop. 2017/18:291: Paragrafen innehåller bestämmelser om beslut på gruppnivå om kapitalbasen och särskilt likviditetskrav.

Ändringen i första stycket är en följd av att 2 kap. 3 § har getts en ny beteckning (2 §).

Övervägandena finns i avsnitt 4.

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innehåller bestämmelser om överenskommelser om tillsyn. Paragrafen genomför a rtikel 113.1–113.4 i kapitaltäckningsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 10.2.

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om beslut på gruppnivå och särskilt likviditetskrav. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

[K4]6 §  Finansinspektionen ska härefter fatta ett beslut i enlighet med överenskommelsen. Beslutet och skälen för det ska redovisas skriftligt och skickas till övriga behöriga myndigheter och till moderinstitutet inom EES.

[S2]Om en överenskommelse inte kan nås, ska Finansinspektionen på begäran av någon av de övriga behöriga myndigheterna samråda med Europeiska bankmyndigheten. Inspektionen får även samråda med Europeiska bankmyndigheten på eget initiativ.

[K4]7 §  Om en överenskommelse enligt 5 § inte har träffats inom de angivna tidsfristerna, ska Finansinspektionen, med beaktande av de övriga behöriga myndigheternas bedömning av risken hos dotterföretagen, ensam fatta ett beslut på gruppnivå.

[S2]Om Finansinspektionen ansvarar för tillsynen över dotterföretag till ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt holdingföretag inom EES, ska inspektionen fatta ett sådant beslut som avses i 6 § på individuell nivå eller undergruppsnivå. Inför beslutet ska inspektionen beakta synpunkter som framförts av den utländska behöriga myndighet som ansvarar för den gruppvisa tillsynen.

[S3]Om någon eller några av de övriga berörda behöriga myndigheterna, inom fyra månader från det att Finansinspektionen har lämnat sin rapport enligt 4 § har hänskjutit ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG , ska inspektionen skjuta upp sitt beslut enligt första stycket och invänta det beslut som Europeiska bankmyndigheten kan komma att fatta enligt artikel 19.3 i samma förordning. Finansinspektionen ska följa ett beslut i saken från Europeiska bankmyndigheten.

[S4]Finansinspektionen får inte hänskjuta ett ärende till Europeiska bankmyndigheten efter det att fyramånadersperioden har löpt ut eller ett gemensamt beslut har fattats.

[K4]8 §  Ett sådant beslut som avses i 6 § som fattas av en utländsk behörig myndighet efter en överenskommelse med övriga behöriga myndigheter eller på grund av att de behöriga myndigheterna inte har kommit överens inom de tidsfrister som anges i 5 § gäller i Sverige. Beslutet är bindande för Finansinspektionen, och det ska ligga till grund för inspektionens tillsyn.

[K4]9 §  Beslut som fattats enligt 6 eller 7 § ska omprövas årligen. Ett beslut får även, i undantagsfall, omprövas om en behörig myndighet som ansvarar för tillsynen av dotterföretag till ett moderinstitut inom EES eller ett finansiellt moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES skriftligen begär det hos Finansinspektionen och samtidigt anger skälen för begäran.

[K4]10 §  Om ett blandat finansiellt holdingföretag omfattas av likvärdiga bestämmelser om gruppbaserad tillsyn och tillsyn av konglomerat, särskilt när det gäller riskbaserad tillsyn, får Finansinspektionen, efter samråd med andra behöriga myndigheter med ansvar för tillsyn av dotterföretag, medge undantag från relevanta delar av denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av denna lag så att det blandade finansiella holdingföretaget bara behöver tilllämpa de relevanta bestämmelserna för konglomerat.

[S2]Om ett blandat finansiellt holdingföretag omfattas av likvärdiga bestämmelser om gruppbaserad tillsyn och om extra tillsyn över försäkringsföretag som ingår i en försäkringsgrupp, särskilt med avseende på riskbaserad tillsyn, får Finansinspektionen, efter samråd med de berörda myndigheter som ansvarar för tillsyn av försäkringsföretag medge undantag från relevanta delar av denna lag så att det blandade holdingföretaget bara behöver tillämpa de relevanta bestämmelserna för den största sektorn enligt 2 kap. 3 § lagen (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat.

[S3]Finansinspektionen ska underrätta Europeiska bankmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten om beslut som inspektionen fattar enligt första stycket.

Vissa finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag

[K4]11 §  När Finansinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet, ska inspektionen utöva tillsyn över att ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag uppfyller sina skyldigheter enligt 1 kap.7-9 §§. Lag (2020:1213).

4 a kap. Tillsynsansvar för värdepappersföretagskoncerner

[K4a]1 §  Finansinspektionen ska utöva tillsyn över att kraven i artikel 7 eller, i tillämpliga fall, villkoren i artikel 8 i värdepappersbolagsförordningen är uppfyllda, om det i koncernen inte finns något kreditinstitut eller motsvarande utländskt företag inom EES, och

 1. ett värdepappersbolag är moderföretag,
 2. ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag inom EES är moderföretag till ett värdepappersbolag och det i koncernen inte finns något motsvarande utländskt företag inom EES,
 3. ett svenskt värdepappersinriktat holdingföretag eller ett svenskt blandat finansiellt holdingföretag är moderföretag till ett värdepappersbolag och minst ett motsvarande utländskt företag inom EES,
 4. ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag är moderföretag till ett värdepappersbolag och minst ett motsvarande utländskt företag inom EES, och
  • inget sådant dotterföretag är auktoriserat i samma land inom EES som moderföretaget är etablerat i, och
  • värdepappersbolaget har större balansomslutning än något av de motsvarande utländska företagen inom EES, eller
 5. det i koncernen finns två eller flera värdepappersinriktade holdingföretag eller blandade finansiella holdingföretag med huvudkontor i olika länder inom EES som är moderföretag till ett värdepappersbolag och minst ett motsvarande utländskt företag inom EES och
  • dotterföretagen är auktoriserade i de respektive länder inom EES som moderföretagen har huvudkontor i, och
  • värdepappersbolaget har större balansomslutning än något av de motsvarande utländska företagen inom EES. Lag (2021:481).

[K4a]2 §  När Finansinspektionen ska utöva tillsyn enligt 1 § får inspektionen komma överens med övriga berörda behöriga myndigheter om att en annan behörig myndighet inom EES än inspektionen ska ansvara för tillsynen. Finansinspektionen får ingå en sådan överenskommelse om det är olämpligt att inspektionen ansvarar för tillsynen med hänsyn till de berörda värdepappersbolagen och värdepappersföretagen och betydelsen av deras verksamhet i de relevanta länderna inom EES. Lag (2021:481).

[K4a]3 §  Om det skulle vara olämpligt med hänsyn till de värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag det gäller i en värdepappersföretagskoncern och betydelsen av deras verksamhet i de olika länderna inom EES att tillsynen utövas av den myndighet som enligt artikel 46.3-46.5 i värdepappersbolagsdirektivet ska utöva sådan tillsyn som avses i 1 §, får Finansinspektionen komma överens med de övriga berörda behöriga myndigheterna om att inspektionen eller någon annan behörig myndighet ska ansvara för tillsynen. Lag (2021:481).

[K4a]4 §  Innan Finansinspektionen och de övriga berörda behöriga myndigheterna ingår en överenskommelse enligt 2 eller 3 § ska det blandade finansiella moderholdingföretaget inom EES, det värdepappersinriktade moderholdingföretaget inom EES eller det värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag som har den största balansomslutningen, beroende på vad som är tillämpligt, ges tillfälle att yttra sig.

[S2]Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten ska underrättas om överenskommelsen. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:173: I första stycket anges vilka företag som ska ges tillfälle att yttra sig innan en internationell överenskommelse enligt 2 eller 3 § ingås. Det anges i andra stycket att Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten ska underrättas om en sådan överenskommelse.

5 kap. Tillsyn över interna metoder för kreditinstitut

Löpande granskning av interna metoder

[K5]1 §  Finansinspektionen ska löpande, åtminstone vart tredje år, granska hur ett kreditinstitut uppfyller kraven på sådana metoder som kräver tillstånd från de behöriga myndigheterna innan de får användas för att beräkna kapitalbaskraven i enlighet med artiklarna 92-386 i tillsynsförordningen. Vid bedömningen ska inspektionen särskilt beakta förändringar i institutets affärsverksamhet och hur interna metoder tillämpas på nya produkter. Lag (2021:481).

[K5]2 §  Om det framkommer att ett kreditinstituts interna metoder enligt 1 § har väsentliga brister i fråga om att identifiera risker, ska Finansinspektionen se till att institutet åtgärdar bristerna eller vidtar nödvändiga åtgärder för att minska följderna av dem. Lag (2021:481).

[K5]3 §  Om ett kreditinstitut som beviljats tillstånd att använda sig av en metod som avses i 1 § inte längre uppfyller kraven för användning av metoden, ska Finansinspektionen kräva att institutet

 1. visar att följderna av att kraven inte uppfylls är obetydliga, eller
 2. presenterar en åtgärdsplan för att i god tid åter uppfylla kraven och ange en tid inom vilken planen ska genomföras. Lag (2021:481).

[K5]4 §  Om det bedöms osannolikt att den åtgärdsplan som presenteras leder till att kraven kommer att uppfyllas eller om tidsfristen för att genomföra den inte är tillfredsställande, ska Finansinspektionen kräva förbättringar av planen. Om det är osannolikt att kreditinstitutet inom en lämplig tidsfrist åter kommer att uppfylla tillämpliga krav eller om institutet inte på ett tillfredsställande sätt visar att följderna av konstaterade brister är obetydliga, ska tillståndet att använda sig av metoden antingen återkallas eller begränsas till områden där kraven kan uppfyllas inom en lämplig tidsfrist. Lag (2021:481).

[K5]5 §  Om det för en intern marknadsriskmodell förekommer upprepade överskridanden som avses i artikel 366 i tillsynsförordningen och det tyder på att modellen inte är tillräckligt exakt, ska Finansinspektionen återkalla tillståndet för kreditinstitutet att använda den modellen eller vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att institutet snarast förbättrar modellen. Lag (2021:481).

Korrigerande åtgärder vid tillsyn över interna metoder

[K5]6 §  Finansinspektionen får vidta korrigerande åtgärder för ett kreditinstituts interna metoder, om det klart kan fastställas att institutets metoder leder till en underskattning av kapitalbaskraven som inte kan tillskrivas skillnader i exponeringarnas eller positionernas underliggande risker.

[S2]De korrigerande åtgärderna ska syfta till att målen i en intern metod upprätthålls. Lag (2021:481).

5 a kap. Tillsyn över interna modeller för värdepappersbolag

[K5a]1 §  Finansinspektionen ska löpande, åtminstone vart tredje år, granska hur ett värdepappersbolag uppfyller kraven för att få tillstånd att använda de interna modeller som avses i artikel 22 i värdepappersbolagsförordningen. Vid bedömningen ska inspektionen särskilt beakta förändringar i värdepappersbolagets affärsverksamhet och hur interna modeller används på nya produkter. Lag (2021:481).

[K5a]2 §  Om det framkommer att ett värdepappersbolags interna modeller som avses i 1 § har väsentliga brister i fråga om att identifiera risker, ska Finansinspektionen se till att bolaget åtgärdar bristerna eller vidtar nödvändiga åtgärder för att minska följderna av dem. Lag (2021:481).

[K5a]3 §  Om ett värdepappersbolag som beviljats tillstånd att använda interna modeller som avses i 1 § inte längre uppfyller kraven för användning av modellerna, ska Finansinspektionen kräva att bolaget

 1. visar att följderna av att kraven inte uppfylls är obetydliga, eller
 2. presenterar en åtgärdsplan för att uppfylla kraven och anger en tid inom vilken planen ska genomföras. Lag (2021:481).

[K5a]4 §  Om det bedöms osannolikt att den åtgärdsplan som presenteras leder till att kraven kommer att uppfyllas eller om tidsfristen för att genomföra den inte är tillfredsställande, ska Finansinspektionen kräva förbättringar av planen. Om det är osannolikt att värdepappersbolaget inom en lämplig tidsfrist kommer att uppfylla tillämpliga krav eller om bolaget inte på ett tillfredsställande sätt visar att följderna av konstaterade brister är obetydliga, ska tillståndet att använda sig av de interna modellerna antingen återkallas eller begränsas till områden där kraven kan uppfyllas inom en lämplig tidsfrist. Lag (2021:481).

[K5a]5 §  Om det för en intern marknadsriskmodell förekommer upprepade överskridanden som avses i artikel 366 i tillsynsförordningen och det tyder på att modellen inte är tillräckligt exakt, ska Finansinspektionen återkalla tillståndet för värdepappersbolaget att använda modellen eller vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att bolaget snarast inom en bestämd tidsram förbättrar modellen. Lag (2021:481).

Företag som ska lämna upplysningar

[K6]1 §  Följande företag ska till Finansinspektionen lämna de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen begär för tillsynen:

 1. företag som
  1. står under tillsyn utifrån sin konsoliderade situation enligt denna lag eller enligt en utländsk offentlig reglering som bygger på kapitaltäckningsdirektivet,
  2. står under tillsyn enligt artikel 7 i värdepappersbolagsförordningen, eller
  3. ingår i en värdepappersföretagskoncern som omfattas av ett beslut enligt artikel 8 i värdepappersbolagsförordningen,
 2. andra dotterföretag till ett kreditinstitut, ett värdepappersbolag, ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag eller ett värdepappersinriktat holdingföretag än de som avses i 1,
 3. holdingföretag med blandad verksamhet och dotterföretag till holdingföretag med blandad verksamhet,
 4. blandade finansiella holdingföretag, och
 5. företag som fått i uppdrag av ett kreditinstitut, ett värdepappersbolag, ett finansiellt holdingföretag, holdingföretag med blandad verksamhet, blandat finansiellt holdingföretag eller värdepappersinriktat holdingföretag att utföra ett visst arbete eller vissa funktioner.

[S2]Om företaget inte lämnar upplysningarna till Finansinspektionen, får inspektionen förelägga företaget att göra det. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om vilka företag som är skyldiga att lämna uppgifter till Finansinspektionen. Ändringarna i paragrafen genomför delvis artiklarna 4.3, 4.5, 19 och 53.1 i värdepappersbolagsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitten 6.3 och 11.3.

[K6]2 §  Moderföretag ska i fråga om den konsoliderade situationen offentliggöra information som rör rättslig struktur, styrning och organisationsstruktur.

[S2]Moderföretag som avses i artiklarna 7 och 8 i värdepappersbolagsförordningen ska offentliggöra sådan information om en värdepappersföretagskoncern. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om information som moderbolag ska offentliggöra. Ändringarna i paragrafen genomför artikel 44 c i värdepappersbolagsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 11.8.

Samarbete och utbyte av information med utländska myndigheter

[K6]3 §  Finansinspektionen ska, i den utsträckning som följer av Sveriges medlemskap i Europeiska unionen, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med

 1. andra behöriga myndigheter,
 2. Europeiska bankmyndigheten,
 3. Europeiska systemrisknämnden,
 4. Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten,
 5. myndigheter inom EES som har tillsyn över försäkringsföretag,
 6. offentliga organ inom EES som avses i artikel 56 första stycket h i kapitaltäckningsdirektivet, och
 7. andra berörda myndigheter, om det uppstår en kritisk situation i Sverige som kan äventyra likviditeten på finansmarknaden eller stabiliteten i det finansiella systemet i något land inom EES.

[S2]Finansinspektionen får, i den utsträckning som följer av artikel 58a i kapitaltäckningsdirektivet, i sin tillsynsverksamhet samarbeta och utbyta information med

 1. Internationella valutafonden,
 2. Världsbanken,
 3. Banken för internationell betalningsutjämning, och
 4. Rådet för finansiell stabilitet. Lag (2020:1213).

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innehåller bestämmelser om samarbete och utbyte av information. Paragrafen genomför delvis artiklarna 21a.5, 56 första stycket g och h, 58a.1–58a.3, 115.3, 116.1a, 116.6, 125.1 och 133.9–133.12 i kapitaltäckningsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 10.5.

[K6]4 §  Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 112.2, 116 och 133 i kapitaltäckningsdirektivet och artikel 48 i värdepappersbolagsdirektivet. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att Finansinspektionen får hänskjuta vissa frågor till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning.

[K6]5 §  Finansinspektionen får även hänskjuta sådana frågor som avses i 4 § till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning i enlighet med artiklarna 41.2, 43.5, 50.4 och 51.2 i kapitaltäckningsdirektivet och artikel 13.5 i värdepappersbolagsdirektivet. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller en bestämmelse hänskjutande till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning. Ändringen genomför artikel 13.5 i värdepappersbolagsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 12.2.1.

[K6]6 §  Finansinspektionen ska, efter begäran från en behörig myndighet i ett annat land inom EES, inom ramen för sin befogenhet lämna eller kontrollera information som behövs för att den utländska myndigheten ska kunna utöva sin tillsyn. Den utländska myndigheten får närvara vid en kontroll som görs av inspektionen.

[K6]7 §  Företag som enligt tillsynsförordningen står under tillsyn utifrån sin konsoliderade situation och dotterföretag till ett kreditinstitut eller ett motsvarande utländskt företag inom EES, ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som inte omfattas av bestämmelserna om gruppbaserad tillsyn, ska lämna de uppgifter som krävs för tillsynsredovisningen till det företag som enligt tillsynsförordningen ska upprätta gruppbaserad redovisning eller samlad information.

[S2]Första stycket gäller även ett svenskt företag i förhållande till ett utländskt företag inom EES som ska upprätta och ge in en rapport enligt tillsynsförordningen. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om information mellan företag i den konsoliderade situationen. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Undersökning

[K6]8 §  Finansinspektionen får, när inspektionen anser att det behövs för tillsynen, göra undersökningar hos

 1. företag som enligt 7 § ska lämna uppgifter samt hos finansiella holdingföretag, holdingföretag med blandad verksamhet, blandade finansiella holdingföretag och värdepappersinriktade holdingföretag för att kontrollera den gruppbaserade redovisningen eller samlade informationen som företagen är skyldiga att lämna,
 2. företag som har fått i uppdrag av ett kreditinstitut, ett värdepappersbolag eller ett holdingföretag som avses i 1 att utföra ett visst arbete eller vissa funktioner, och
 3. företag som Finansinspektionen enligt 4 kap. 1 § och 4 a kap. 1 § ska utöva tillsyn över. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om Finansinspektionens möjlighet att genomföra platsundersökningar. Ändringen genomför artiklarna 19 c och

Informationsskyldighet för ett kreditinstitut som är undantaget från gruppbaserad tillsyn

[K6]9 §  Om ett dotterföretag som är ett kreditinstitut är undantaget från tillämpningsområdet för konsoliderad tillsyn med stöd av artikel 19 i tillsynsförordningen, ska moderföretaget till Finansinspektionen lämna de upplysningar som inspektionen anser att den behöver för sin tillsyn över institutet. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om informationsskyldighet för moderföretag till ett kreditinstitut som är undantaget från gruppbaserad tillsyn. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

Tystnadsplikt

[K6]10 §  En styrelseledamot eller befattningshavare hos ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag eller ett värdepappersinriktat holdingföretag som i den egenskapen får kunskap om affärsförhållanden i ett företag som enligt 7 § eller artikel 7.1 i värdepappersbolagsförordningen ska lämna uppgifter, får inte obehörigen röja vad han eller hon fått veta och inte heller utnyttja kunskapen i strid med det uppgiftslämnande företagets intresse. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om tystnadsplikt för styrelseledamöter eller befattningshavare hos vissa holdingföretag. Övervägandena finns i avsnitt 12.6.

Uppgiftsskyldighet till undersökningsledare eller åklagare

[K6]11 §  Ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag och ett värdepappersinriktat holdingföretag är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form. Lag (2021:481).

Prop. 2016/17:218: Paragrafen innehåller en bestämmelse om att ett finansiellt holdingföretag och ett blandat finansiellt holdingföretag är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det begärs av undersökningsledaren eller åklagare i vissa fall.

I paragrafen görs ett tillägg som innebär att den uppgiftsskyldighet som föreskrivs i bestämmelsen även ska gälla när uppgifter begärs av en åklagare i ett ärende enligt lagen om en europeisk utredningsorder. Tillägget ...

Prop. 2017/18:291: I paragrafen finns bestämmelser om skyldigheten att på begäran av undersökningsledare eller åklagare lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget i vissa fall.

Ändringen i paragrafen innebär att det införs ett skyndsamhetskrav och ett krav på att uppgifterna ska lämnas ut i elektronisk form.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får enligt 10 kap. 2 § 6 meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt bestämmelsen ska lämnas. ...

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om uppgiftsskyldighet till undersökningsledare eller åklagare. Övervägandena finns i avsnitt 12.6.

Meddelandeförbud

[K6]12 §  Den undersökningsledare eller åklagare som begär uppgifter enligt 11 § får besluta att holdingföretaget samt dess styrelseledamöter och anställda inte får röja för kunden eller för någon utomstående att uppgifter har lämnats enligt 11 § eller att det pågår en förundersökning, ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder.

[S2]Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

[S3]Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder får dock förbudet tidsbegränsas bara om den stat eller mellanfolkliga domstol som ansökt om rättslig hjälp eller den utländska myndighet som har utfärdat utredningsordern samtycker till detta.

[S4]Om ett förbud inte längre är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet, ska undersökningsledaren eller åklagaren besluta att förbudet ska upphöra. Lag (2017:1018).

Prop. 2016/17:218: Ett sådant förbud får meddelas om det krävs för att en utredning om brott inte ska äventyras eller för att uppfylla en internationell överenskommelse som är bindande för Sverige.

Förbudet ska vara tidsbegränsat, med möjlighet till förlängning, och får inte avse längre tid än vad som är motiverat med hänsyn till syftet med förbudet. I ett ärende om rättslig hjälp i brottmål eller om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder får dock förbudet ...

Gruppbaserad tillsyn

[K7]1 §  Om ett kreditinstitut eller ett motsvarande utländskt företag inom EES inte står under gruppbaserad tillsyn enligt artikel 111 i kapitaltäckningsdirektivet och dess moderföretag är ett utländskt företag som motsvarar ett kreditinstitut, finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som har sitt huvudkontor utanför EES, gäller 2 och 3 §§ för det fall Finansinspektionen enligt 4 kap.1-3 §§ skulle ha utövat tillsynen över den konsoliderade situationen om de bestämmelserna hade gällt. Lag (2021:481).

[K7]2 §  Finansinspektionen ska kontrollera om den gruppbaserade tillsyn som utövas av tillsynsmyndigheten i landet utanför EES är likvärdig med den gruppbaserade tillsyn som anges i artiklarna 11-24 i tillsynsförordningen och 4 kap. denna lag.

[S2]Finansinspektionen ska utföra kontrollen på begäran av moderföretaget eller av ett inom EES auktoriserat kreditinstitut eller institut för elektroniska pengar i den konsoliderade situationen. Innan Finansinspektionen tar ställning till om tillsynen är likvärdig, ska inspektionen höra övriga berörda behöriga myndigheter inom EES. Inspektionen ska också före ställningstagandet ha rådfrågat Europeiska bankmyndigheten. Lag (2021:481).

[K7]3 §  Om tillsynen inte bedöms likvärdig, ska Finansinspektionen tillämpa bestämmelserna om gruppbaserad tillsyn i artiklarna 11-24 i tillsynsförordningen och 4 kap. denna lag som om moderföretaget haft sitt huvudkontor inom EES.

[S2]Efter att ha hört övriga berörda behöriga myndigheter får Finansinspektionen i stället besluta att använda sig av andra tillsynsmetoder som säkerställer att kreditinstitut och utländska företag som motsvarar kreditinstitut i den konsoliderade situationen är föremål för tillräcklig tillsyn. Inspektionen får då förelägga en ägare till ett kreditinstitut att inrätta ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor inom EES och tillämpa bestämmelserna i denna lag på kreditinstitut och utländska företag som motsvarar kreditinstitut i den konsoliderade situationen, som leds av detta holdingföretag.

[S3]Finansinspektionen ska underrätta de berörda behöriga myndigheterna, Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten när sådana andra tillsynsmetoder som anges i andra stycket används. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:36: Paragraferna innehåller bestämmelser om moderföretag utanför EES.

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om gruppbaserad tillsyn. Övervägandena finns i avsnitt 6.3. Paragrafen är i allt väsentligt utformad i enlighet med Lagrådets förslag.

Krav på ett intermediärt moderföretag inom EES

[K7]4 §  En grupp ska etablera ett intermediärt moderföretag inom EES, om

 1. moderföretaget i gruppen är etablerat i ett land utanför EES,
 2. det i gruppen finns minst två kreditinstitut eller värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag inom EES, varav åtminstone ett i Sverige, och
 3. det totala värdet på gruppens tillgångar inom EES uppgår till motsvarande minst 40 miljarder euro.

[S2]Med det totala värdet på gruppens tillgångar inom EES avses summan av

 1. företagens tillgångar enligt en konsoliderad balansräkning eller, om en sådan inte finns, de individuella balansräkningarna, och
 2. filialernas tillgångar. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innebär att en grupp som hör hemma utanför EES (en sådan grupp från tredjeland som avses i artikel 3.1.64 i kapitaltäckningsdirektivet) – t.ex. i USA eller Kina – som driver verksamhet genom minst två institut inom EES, däribland i Sverige, ska etablera ett intermediärt moderföretag inom EES. Finansinspektionen kan ingripa mot ett institut i gruppen, om gruppen inte uppfyller kraven (se 8 kap. denna lag, 15 kap. LBF och 25 ...

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om gruppbaserad tillsyn. Ändringarna genomför artikel 62.9 i värdepappersbolagsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

[K7]5 §  Ett intermediärt moderföretag ska vara ett inom EES

 1. godkänt finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag, eller
 2. auktoriserat kreditinstitut eller, om det inom gruppen inte finns ett sådant institut, ett auktoriserat värdepappersföretag som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/879. Lag (2020:1213).

[K7]6 §  En grupp som avses i 4 § får ha ytterligare ett intermediärt moderföretag inom EES, om förutsättningarna i artikel 21b.2 i kapitaltäckningsdirektivet är uppfyllda.

[S2]Ett sådant intermediärt moderföretag får vara ett värdepappersföretag som avses i 5 § 2.Lag (2020:1213).

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innebär att en grupp som hör hemma utanför EES (en sådan grupp från tredjeland som avses i artikel 3.1.64 i kapitaltäckningsdirektivet) och som har etablerat ett intermediärt moderföretag inom EES får etablera ytterligare ett sådant företag inom EES under vissa förutsättningar.

7 a kap. Moderföretag utanför EES i fråga om värdepappersföretagskoncerner

[K7a]1 §  Om ett värdepappersbolag, som inte står under effektiv tillsyn enligt artikel 46 i värdepappersbolagsdirektivet, ingår i en koncern med minst ett annat värdepappersbolag eller ett motsvarande utländskt företag inom EES och deras gemensamma moderföretag har sitt huvudkontor utanför EES, ska Finansinspektionen bedöma om den tillsyn som tillsynsmyndigheten i landet utanför EES har över värdepappersföretagen är likvärdig med den tillsyn som anges i artiklarna 1-8 i värdepappersbolagsförordningen och i denna lag. Lag (2021:481).

[K7a]2 §  Om tillsynen inte bedöms likvärdig, ska Finansinspektionen, för det fall den enligt 4 a kap.1-3 §§ skulle ha utövat tillsynen över värdepappersföretagskoncernen om de bestämmelserna hade gällt, besluta om lämpliga tillsynsmetoder som uppnår tillsynsmålen enligt artikel 7 eller 8 i värdepappersbolagsförordningen. Finansinspektionen får kräva att koncernen etablerar ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag inom EES. Inspektionen får då tillämpa artikel 7 eller 8 i värdepappersbolagsförordningen på detta företag. Lag (2021:481).

[K7a]3 §  Innan Finansinspektionen fattar beslut enligt 2 § ska inspektionen samråda med övriga berörda behöriga myndigheter.

[S2]Finansinspektionen ska underrätta de berörda behöriga myndigheterna, Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten om åtgärder som den vidtar med stöd av 2 §. Lag (2021:481).

Ingripanden

[K8]1 §  Om ett företag inte uppfyller kraven i tillsynsförordningen, värdepappersbolagsförordningen, denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, ska Finansinspektionen förelägga företaget att inom en viss tid begränsa rörelsen i något avseende, minska riskerna i den eller vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta med situationen.

[S2]Om ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag bryter mot tillsynsförordningen, värdepappersbolagsförordningen, denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, gäller dessutom bestämmelserna om ingripande i de lagar som reglerar företagens verksamhet. Lag (2021:481).

[K8]2 §  Finansinspektionen ska förelägga ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag, ett holdingföretag med blandad verksamhet eller ett värdepappersinriktat holdingföretag att vidta åtgärder för att göra rättelse, om holdingföretaget inte uppfyller de krav som ställs på det enligt tillsynsförordningen, värdepappersbolagsförordningen, denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Ett sådant föreläggande ska också riktas mot ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag eller ett värdepappersinriktat holdingföretag, vars ledning inte uppfyller kraven i denna lag. Lag (2021:481).

[K8]2 a §  Finansinspektionen ska ingripa mot ett finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som inte uppfyller sina skyldigheter enligt 1 kap.7 eller 8 § genom att

 1. besluta att företaget vid stämman inte får företräda sina aktier eller andelar i dotterföretag som är institut, eller
 2. förelägga företaget att
  1. inom en viss tid begränsa riskerna i något avseende,
  2. avyttra eller minska sitt innehav i institut eller andra dotterföretag i gruppen,
  3. till sina aktieägare överföra ägarintressena i dotterföretag som är institut,
  4. utse ett företag som tillfälligt ansvarar för att säkerställa att kraven i 3 kap. 2 § uppfylls,
  5. begränsa eller helt avstå från utdelning eller räntebetalningar, eller
  6. lämna in en plan som visar hur företaget utan dröjsmål ska uppfylla kravet.

[S2]Vid ingripande gäller 1 kap.11-13 §§ i tillämpliga delar, om

 1. Finansinspektionen är samordnande tillsynsmyndighet och företaget är etablerat i ett annat land inom EES, eller
 2. Finansinspektionen inte är samordnande tillsynsmyndighet och företaget är etablerat i Sverige. Lag (2020:1213).

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innehåller bestämmelser om ingripande mot vissa finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag. Paragrafen, som gäller utöver 1 och 2 §§, genomför delvis artiklarna 21a.6, 64.1 och 91.1 i kapitaltäckningsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 13.2.

[K8]2 b §  Om någon som ingår i ledningen i ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag inte uppfyller de krav som anges i 3 kap. 5 §, får Finansinspektionen besluta att personen eller personerna inte längre får vara styrelseledamot eller verkställande direktör.

[S2]Finansinspektionen får då utse en ersättare. Ersättarens uppdrag gäller till dess företaget utsett en ny styrelseledamot eller verkställande direktör. Lag (2020:1213).

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innebär att Finansinspektionen kan ingripa mot dem som ingår i ledningen i ett holdingföretag när lämplighetskraven i 3 kap. 5 § inte är uppfyllda.

[K8]2 c §  Finansinspektionen får ingripa genom att besluta att ett företag som avses i 1 kap. 7 § eller någon som ingår i ledningen i ett sådant företag ska betala en sanktionsavgift, om

 1. företaget inte uppfyller sina skyldigheter enligt någon av 1 kap.7-9 §§, eller
 2. företaget är ett finansiellt moderholdingföretag eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag och inte uppfyller kraven i del tre, fyra, sex eller sju i tillsynsförordningen eller 2 kap.1 eller 2 § på grupp- eller undergruppsnivå.

[S2]Vid ingripande gäller 15 kap.1 b, 1 c och 8-9 d §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse i tillämpliga delar.

[S3]Vid en överträdelse enligt första stycket 1 får Finansinspektionen också besluta att den eller de ägare av aktier eller andelar som medverkat till överträdelsen inte får företräda aktierna eller andelarna vid stämman. Vid en överträdelse enligt första stycket 2 får inspektionen också besluta att någon som ingår i ledningen i ett sådant företag under en viss tid, lägst tre år och högst tio år, inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett kreditinstitut, eller ersättare för någon av dem. Lag (2020:1213).

Vite

[K8]3 §  Om Finansinspektionen meddelar föreläggande enligt denna lag, får inspektionen förena föreläggandet med vite.

Förseningsavgift

[K8]4 §  Om ett kreditinstitut, ett värdepappersbolag, ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag, ett holdingföretag med blandad verksamhet eller ett värdepappersinriktat holdingföretag med huvudkontor i Sverige inte i tid lämnar upplysningar enligt föreskrifter meddelade med stöd av tillsynsförordningen eller värdepappersbolagsförordningen, får Finansinspektionen besluta att företaget ska betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

[S2]Avgiften tillfaller staten. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om att Finansinspektionen i vissa fall får besluta om förseningsavgift. Ändringen genomför delvis artiklarna 53.1 och 54 i värdepappersbolagsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitten 6.3 och 13.3.

[K8]5 §  Förseningsavgiften ska betalas in till Finansinspektionen inom trettio dagar efter det att beslutet fått laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.

[K8]6 §  Finansinspektionens beslut att ta ut förseningsavgift får verkställas utan föregående dom eller utslag, om avgiften inte har betalats inom den tid som anges i 5 §.

[K8]7 §  Om förseningsavgiften inte betalas in inom den tid som anges i 5 §, ska Finansinspektionen lämna den obetalda avgiften för indrivning. Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen (1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

[K8]8 §  En förseningsavgift faller bort i den utsträckning verkställighet inte har skett inom fem år efter det att beslutet fick laga kraft.

Ansvarsbestämmelse

[K8]9 §  Till böter döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot ett meddelandeförbud enligt 6 kap. 12 §.

[K9]1 §  Kreditinstitut och värdepappersbolag som står under tillsyn enligt tillsynsförordningen eller värdepappersbolagsförordningen och denna lag ska med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

[S2]Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar och anmälningar enligt tillsynsförordningen, värdepappersbolagsförordningen och denna lag.

[S3]Om Finansinspektionen behöver anlita någon med särskild fackkunskap för bedömning av en viss fråga vid tillsynen enligt denna lag, ska kostnaden för detta betalas av det kreditinstitut eller värdepappersbolag som tillsynen avser. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bestämmelser om avgifter för att bekosta viss verksamhet hos Finansinspektionen och Statistiska centralbyrån och Finansinspektionens prövning av ansökningar och anmälningar. Övervägandena finns i avsnitten 6.3 och 11.10.

[K10]1 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som kompletterar tillsynsförordningens bestämmelser om

 1. offentliggörande av information och tillsynsrapportering,
 2. beräkningen av kapitalbaskravet samt kapitalbasen,
 3. stora exponeringar,
 4. exponeringar i fastigheter,
 5. säkerställda obligationer,
 6. likviditetskrav,
 7. interna modeller för marknadsrisker,
 8. schablonmetoden för marknadsrisker,
 9. schablonmetoden för kreditrisker,
 10. IRK-metoden för kreditrisker,
 11. motpartsrisker,
 12. värdepapperisering,
 13. bruttosoliditet,
 14. konsolidering av de gruppbaserade kraven,
 15. omklassificering av positioner, och
 16. klassificering av kreditinstitut. Lag (2021:481).

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innehåller bemyndiganden. Övervägandena finns i avsnitt 5.2.

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bemyndiganden. Övervägandena finns i avsnitt 6.3.

[K10]1 a §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som kompletterar värdepappersbolagsförordningens bestämmelser om

 1. beräkningen av kapitalbaskraven (artikel 30.1 tredje stycket), och
 2. koncentrationsrisker (artikel 41.2). Lag (2021:481).

[K10]2 §  Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

 1. vilka krav som ska ställas på den som ska ingå i ledningen i
  1. ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag enligt 3 kap. 5 §, eller
  2. ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag enligt 3 a kap. 2 §,
 2. vid vilken tidpunkt, på vilken plats och med vilka intervall
  1. kreditinstitut ska offentliggöra sådan information som anges i artiklarna 431-455 i tillsynsförordningen, och
  2. värdepappersbolag ska offentliggöra sådan information som anges i artikel 46 i värdepappersbolagsförordningen,
 3. vilken information moderföretag ska offentliggöra enligt 6 kap. 2 §,
 4. när kapitalbaskraven i tillsynsförordningen eller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012 inte ska anses täcka en risk och hur nivån på ett särskilt kapitalbaskrav enligt 2 kap. för att täcka en sådan risk ska fastställas,
 5. de omständigheter som ska beaktas, dels vid prövningen enligt 2 kap. 2 § av om ett kreditinstitut eller ett värdepappersbolag ska uppfylla ett särskilt likviditetskrav, dels vid fastställandet av en lämplig nivå för ett sådant särskilt likviditetskrav i samband med en översyn och utvärdering av företaget, och
 6. hur uppgifter enligt 6 kap. 11 § ska lämnas. Lag (2021:481).

Prop. 2017/18:291: Paragrafen innehåller bemyndiganden för regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer att meddela föreskrifter på vissa områden.

Ändringen i punkt 5 är en följd av att 2 kap. 3 § har getts en ny beteckning (2 §).

Punkt 6, som är ny, innebär att regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om hur uppgifter enligt 6 kap. 11 § ska lämnas. Det gäller formerna för uppgiftslämnandet, t.ex. vad gäller överföringssätt ...

Prop. 2020/21:36: Paragrafen innehåller bemyndiganden. Övervägandena finns i avsnitt 11.2.2.

Prop. 2020/21:173: Paragrafen innehåller bemyndiganden. Genom ändringarna kan föreskrifter meddelas som genomför artiklarna 44 och 52 i värdepappersbolagsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitten 6.3, 9.3 och 11.8.

[K10]3 §  Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt 9 kap.1 § första och andra styckena.

11 kap. Överklaganden

[K11]1 §  Finansinspektionens beslut enligt denna lag eller med stöd av föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

[S2]Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

[S3]Finansinspektionen får bestämma att ett beslut ska gälla omedelbart. Lag (2018:856).

Ändringar och övergångsbestämmelser

Lag (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2013/14:390, Prop. 2013/14:228, Bet. 2013/14:FiU19
CELEX-nr
32013R0575
Ikraftträder
2014-08-02

Lag (2015:189) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2014/15:146, Prop. 2014/15:57, Bet. 2014/15:FiU13
Omfattning
ändr. 1 kap. 3 §
Ikraftträder
2015-05-01

Förordning (2015:557) om ikraftträdande av 6 kap. 5 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Omfattning
ikrafttr. av 6 kap. 5 §

Lag (2017:705) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2017.
 2. Äldre bestämmelser gäller för överträdelser som ägt rum före ikraftträdandet.
Förarbeten
Rskr. 2016/17:353, Prop. 2016/17:162, Bet. 2016/17:FiU35
Omfattning
upph. 2 kap. 2 §; nuvarande 2 kap. 3 § betecknas 2 kap. 2 §, rubr. närmast före 2 kap. 3 § sätts närmast före den nya 2 kap. 2 §; ny 2 kap. 3 §, rubr. närmast före 2 kap. 3 §
Ikraftträder
2017-08-01

Lag (2017:1018) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2017/18:28, Prop. 2016/17:218, Bet. 2017/18:JuU4
Omfattning
ändr. 6 kap. 11, 12 §§
Ikraftträder
2017-12-01

Lag (2017:1151) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2017/18:45, Prop. 2017/18:5, Bet. 2017/18:FiU16
Omfattning
ändr. 1 kap. 2, 4, 5 §§
Ikraftträder
2018-01-01

Lag (2018:856) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2017/18:327, Prop. 2017/18:235, Bet. 2017/18:KU22
Omfattning
ändr. 11 kap. 1 §
Ikraftträder
2018-07-01

Lag (2018:1800) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2018/19:25, Prop. 2017/18:291, Bet. 2018/19:FiU15
Omfattning
ändr. 4 kap. 5 §, 6 kap. 11 §, 10 kap. 2 §
Ikraftträder
2019-09-01

Lag (2020:1213) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Övergångsbestämmelse

 1. Denna lag träder i kraft den 29 december 2020.
 2. Ett företag som avses i 1 kap. 7 § får, om det var etablerat den 27 juni 2019 och har gett in en ansökan om godkännande eller undantag från godkännande till Finansinspektionen senast den 28 juni 2021, fortsätta att driva sin verksamhet till dess att ansökan har prövats slutligt.
 3. En grupp som avses i 7 kap. 4 § ska senast den 30 december 2023 etablera ett intermediärt moderföretag inom EES eller, i tillämpliga fall, två intermediära moderföretag inom EES, om det i gruppen den 27 juni 2019 fanns minst två institut inom EES, varav åtminstone ett i Sverige, och det totala värdet av gruppens tillgångar inom EES vid den tidpunkten uppgick till motsvarande minst 40 miljarder euro.
Förarbeten
Rskr. 2020/21:116, Prop. 2020/21:36, Bet. 2020/21:FiU37
Omfattning
upph. rubr. närmast före 1 kap. 4 §; nuvarande 1 kap. 3, 4 §§ betecknas 1 kap. 5, 6 §§, nuvarande 1 kap. 5, 6 §§ betecknas 1 kap. 3, 4 §§, rubr. närmast före 1 kap. 3 § sätts närmast före 1 kap. 5 §, rubr. närmast före 1 kap. 5, 6 §§ sätts närmast före 1 kap. 3, 4 §§; ändr. 1 kap. 1, 2 §§, den nya 1 kap. 4 §, 2 kap. 1, 2, 3 §§, 3 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 6 kap. 3, 8 §§, 7 kap. 1, 2, 3 §§, 10 kap. 1, 2 §§, rubr. närmast före 3 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 §; nya 1 kap. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 §§, 2 kap. 1 a, 1 b, 1 c, 1 d, 1 e, 1 f §§, 4 kap. 11 §, 7 kap. 4, 5, 6 §§, 8 kap. 2 a, 2 b, 2 c §§, rubr. närmast före 1 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 4 kap. 11 §, 7 kap. 1, 4 §§, 8 kap. 3 §
Ikraftträder
2020-12-29

Lag (2021:481) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2020/21:326, Prop. 2020/21:173, Bet. 2020/21:FiU50
Omfattning
ändr. 1 kap. 1, 2, 4, 8, 9 §§, 2 kap. 1, 1 c, 1 e, 1 f, 2, 3 §§, 3 kap. 1, 3, 4 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 5 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§, 6 kap. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 §§, 7 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 8 kap. 1, 2, 4 §§, 9 kap. 1 §, 10 kap. 1, 2 §§, rubr. till 2, 5, 7 kap., rubr. närmast före 2 kap. 1 §, 6 kap. 9 §; nya 2 a, 3 a, 4 a, 5 a, 7 a kap., 1 kap. 3 a, 3 b §§, 10 kap. 1 a §
Ikraftträder
2021-06-26

Lag (2022:193) om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Förarbeten
Rskr. 2021/22:186, Prop. 2021/22:88, Bet. 2021/22:FiU19
Omfattning
ändr. 1 kap. 2, 8 §§
Ikraftträder
2022-04-01