Prop. 2021/22:88

Nya kapitaltäckningsregler för mycket stora värdepappersbolag

Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen.

Stockholm den 27 januari 2022

Magdalena Andersson

Max Elger (Finansdepartementet)

Propositionens huvudsakliga innehåll

Regeringen föreslår åtgärder för att genomföra nya kapitaltäckningsregler för mycket stora värdepappersbolag. Genom förslagen anpassas svensk rätt till EU:s värdepappersbolagsförordning och genomförs i svensk rätt EU:s värdepappersbolagsdirektiv.

Förslaget innebär att mycket stora värdepappersbolag ska tillämpa det kapitaltäckningsregelverk som gäller för kreditinstitut. Det medför att sådana bolag ska tillämpa kraven på kapital och organisation i EU:s tillsynsförordning och de bestämmelser som i svensk rätt genomför EU:s kapitaltäckningsdirektiv.

Det finns i dagsläget inga mycket stora värdepappersbolag i Sverige. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2022.

1. Förslag till riksdagsbeslut

Regeringens förslag:

1. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden.

2. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag.

3. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution.

4. Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173).

2. Lagtext

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1. Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Härigenom föreskrivs1 att 1 kap. 5 §, 3 kap. 6 § och 8 kap. 1 c § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ska ha följande lydelse.

Lydelse enligt SFS 2021:967 Föreslagen lydelse

1 kap.

5 §

I denna lag betyder algoritmisk handel: handel med finansiella instrument där en datoralgoritm automatiskt bestämmer enskilda orderparametrar med begränsat eller inget mänskligt ingripande,

betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om särskild tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/338,

blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.40 i värdepappersbolagsförordningen,

blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

1. kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller

2. annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holdingföretag som är etablerat i något annat land inom EES,

byte av finansiellt instrument: att sälja ett finansiellt instrument och köpa ett annat finansiellt instrument eller utöva en rättighet att göra en ändring avseende ett befintligt finansiellt instrument,

börshandlad fond: en fond där minst en andels- eller aktieklass handlas hela dagen på minst en handelsplats och med minst en marknadsgarant som vidtar åtgärder för att säkerställa att andels- eller aktiepriset på handelsplatsen inte i betydande grad skiljer sig från dess nettotillgångsvärde och, i tillämpliga fall, från dess preliminära nettotillgångsvärde,

direkt elektroniskt tillträde: ett handelsplatsarrangemang där en deltagare på en handelsplats ger en person tillåtelse att använda deltagarens handelskod så att personen elektroniskt kan vidarebefordra order avseende ett finansiellt instrument direkt till handelsplatsen,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen.

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES-institut: ett utländskt kreditinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som är hemmahörande i något annat land inom EES än Sverige,

elektroniskt format: ett annat varaktigt medium än papper, filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett utländskt värdepappersföretags etablering av flera driftställen i Sverige ska anses som en enda filial,

finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i tillsynsförordningen,

finansiellt institut: ett finansiellt institut enligt artikel 4.1.14 i värdepappersbolagsförordningen,

finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

1. kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller

2. annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i denna lag,

holdingföretag med blandad verksamhet: holdingföretag enligt artikel 4.1.22 i tillsynsförordningen,

kapitalbas: kapitalbas:

1. för andra värdepappersbolag än sådana som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–f lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, detsamma som i artikel 9 i värdepappersbolagsförordningen,

1. för andra värdepappersbolag än sådana som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–g lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, detsamma som i artikel 9 i värdepappersbolagsförordningen,

2. för övriga företag, detsamma som i artikel 72 i tillsynsförordningen, koncern:

1. i 8 a, 8 b och 25 b kap., detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution,

2. i övriga kapitel, detsamma som i 1 kap.11 och 12 §§aktiebolagslagen (2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag,

koncernåterhämtningsplan: en plan som upprättats av ett moderföretag inom EES i syfte att identifiera åtgärder som de företag i en grupp som omfattas av gruppbaserad tillsyn avser att vidta för att bevara eller återställa koncernens eller ett i koncernen ingående värdepappersbolags eller utländskt värdepappersföretags finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av den finansiella situationen,

kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

likvid marknad: en marknad för ett finansiellt instrument eller en klass av finansiella instrument, där det ständigt finns beredda och villiga köpare och säljare, enligt en bedömning utifrån

1. den genomsnittliga transaktionsfrekvensen och transaktionsvolymen under ett antal marknadsvillkor,

2. antalet och typen av marknadsaktörer, och

3. den genomsnittliga storleken på skillnader mellan köp- och säljkurser (spreadar),

make-whole-klausul: en klausul som syftar till att skydda investeraren genom att säkerställa att emittenten av en obligation, vid förtida inlösen av obligationen, är skyldig att till innehavaren betala ett belopp motsvarande summan av

1. nettonuvärdet av återstående förväntade kupongbetalningar fram till förfallodagen, och

2. kapitalbeloppet för den obligation som ska lösas in, matchad principalhandel: en transaktion

1. där en mellanhand träder in mellan köpare och säljare på ett sådant sätt att mellanhanden under transaktionens utförande aldrig exponeras för marknadsrisk,

2. där båda sidor av transaktionen genomförs samtidigt, och

3. som genomförs till ett pris som innebär att mellanhanden inte gör någon vinst eller förlust, förutom tidigare tillkännagivna arvoden eller avgifter för transaktionen,

moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES,

moderinstitut inom EES: ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller EESinstitut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag till ett

1. annat kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller

2. finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

multilateralt system: ett system där flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument kan interagera inom systemet,

samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar för att utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av värdepappersbolag och kreditinstitut som kontrolleras av finansiella moderholdingföretag inom EES eller blandade finansiella moderholdingföretag inom EES,

små och medelstora företag: företag som har ett genomsnittligt börsvärde som understeg 200 miljoner euro beräknat på slutkurser för de tre föregående kalenderåren,

startkapital: startkapital:

1. för andra värdepappersbolag än sådana som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, det kapital som för värdepappersföretag avses i artikel 3.1.18 i värdepappersbolagsdirektivet,

1. för andra värdepappersbolag än sådana som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c och g lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, det kapital som för värdepappersföretag avses i artikel 3.1.18 i värdepappersbolagsdirektivet,

2. för övriga företag, det kapital som avses i artikel 4.51 i tillsynsförordningen,

strukturerad insättning: en insättning enligt definitionen i 2 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, som måste betalas helt på förfallodagen enligt villkor som innebär att eventuell ränta eller premie ska beräknas utifrån

1. ett index eller en kombination av index, med undantag för ränteindex,

2. ett finansiellt instrument eller en kombination av finansiella instrument,

3. en råvara eller en kombination av råvaror eller andra icke-fungibla tillgångar,

4. en valutakurs eller en kombination av valutakurser, eller

5. andra faktorer, strukturerade finansiella produkter: detsamma som i artikel 2.1.28 i förordningen om marknader för finansiella instrument,

teknik för algoritmisk högfrekvenshandel: en teknik för algoritmisk handel som kännetecknas av

1. att infrastrukturen är avsedd att minimera fördröjning (latens) genom samlokalisering, närvärdskap eller elektroniskt höghastighetstillträde,

2. att systemet beslutar när en order ska initieras, genereras, styras eller utföras utan mänsklig medverkan för enskilda handelstransaktioner eller enskilda order, och

3. stor mängd intradagsmeddelanden som utgör order, bud eller annulleringar,

varaktigt medium: ett medel som

1. gör det möjligt för kunden att bevara information som riktas till denne personligen på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden och under en tid som är lämplig med hänsyn till vad som är avsikten med informationen, och

2. möjliggör oförändrad återgivning av den bevarade informationen, och återhämtningsplan: en plan som upprättas av ett värdepappersbolag i syfte att vidta åtgärder som bolaget avser att vidta för att bevara eller återställa sin finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av den finansiella situationen.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap.

6 §2

Ett värdepappersbolag ska ha ett startkapital som vid tidpunkten för beslut om tillstånd motsvarar

1. minst 5 000 000 euro om bolagets verksamhet ska innefatta mottagande av medel på konto enligt 2 kap. 2 § första stycket 8,

1. minst 5 000 000 euro om

a) bolagets verksamhet ska innefatta mottagande av medel på konto enligt 2 kap. 2 § första stycket 8, eller

b) bolaget är ett sådant som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 g lagen ( 2014:968 ) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,

2. minst 750 000 euro om bolaget ska driva verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 3 eller 6,

3. minst 150 000 euro om inte högre belopp krävs enligt 1 eller 2, och

2 Senaste lydelse 2021:480.

4. minst 75 000 euro om bolaget ska driva enbart verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 1, 2, 4, 5 eller 7 och inte kommer att inneha kunders medel eller värdepapper.

Startkapitalet ska för värdepappersbolag som avses i första stycket 1 vara sammansatt enligt artikel 72 i tillsynsförordningen. För övriga värdepappersbolag ska startkapitalet vara sammansatt enligt artikel 9 i värdepappersbolagsförordningen.

8 kap.

1 c §3

De värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–f lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa 6 kap.13 och 47 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, i stället för 8 kap. 3–8 §§ denna lag. Det som i lagen om bank- och finansieringsrörelse sägs om kreditinstitut ska då avse värdepappersbolag.

De värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–g lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa 6 kap.13 och 47 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse, i stället för 8 kap. 3–8 §§ denna lag. Det som i lagen om bank- och finansieringsrörelse sägs om kreditinstitut ska då avse värdepappersbolag.

För den som ingår i ett sådant värdepappersbolags styrelse eller är dess verkställande direktör, eller är ersättare för någon av dem, gäller även 15 kap. 1 a–1 c och 8 a–9 d §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse.

För den som ingår i ett sådant värdepappersbolags styrelse eller är dess verkställande direktör, eller är ersättare för någon av dem, ska även 15 kap. 1 a–1 c och 8 a–9 d §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse tillämpas.

De värde-

pappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 g lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska även tillämpa 15 kap. 1 § tredje stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Bolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa tillsynsförordningen i stället för värdepappersbolagsförordningen. Det som i tillsynsförordningen sägs om kreditinstitut ska då avse värdepappersbolag.

Bolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c och g lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa tillsynsförordningen i stället för värdepappersbolagsförordningen. Det som i tillsynsförordningen sägs om kreditinstitut ska då avse värdepappersbolag.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2022.

3 Senaste lydelse 2021:480.

2.2. Förslag till lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Härigenom föreskrivs1 att 1 kap.2 och 8 §§ lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

2 §2

I denna lag betyder

1. blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES:

a) i 4 a kap., ett företag som avses i artikel 4.1.58 i värdepappersbolagsförordningen,

b) i övrigt, ett företag som avses i artikel 4.1.33 i tillsynsförordningen,

2. dotterföretag:

a) i 3 a och 4 a kap., ett företag som avses i artikel 4.1.51 i värdepappersbolagsförordningen,

b) i 6 kap. 1 §, i fråga om värdepappersföretagskoncerner som avses i artikel 7 eller 8 i värdepappersbolagsförordningen, ett företag som avses i a,

c) i övrigt, ett företag som avses i artikel 4.1.16 i tillsynsförordningen,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4. holdingföretag med blandad verksamhet:

a) i 6 kap. 1 och 8 §§ och 8 kap. 2 och 4 §§, i fråga om värdepappersföretagskoncerner som avses i artikel 53 i värdepappersbolagsdirektivet, ett företag som avses i artikel 4.1.26 i samma direktiv,

b) i övrigt, ett företag som avses i artikel 4.1.22 i tillsynsförordningen,

5. institut: detsamma som i artikel 4.1.3 i tillsynsförordningen,

5. institut: ett sådant företag som avses i artikel 4.1.3 i tillsynsförordningen och ett sådant bolag som avses i 7 g,

6. konsoliderad situation: detsamma som i artikel 4.1.47 i tillsynsförordningen,

7. kreditinstitut:

a) ett kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

b) Svenska skeppshypotekskassan,

c) ett värdepappersbolag med tillstånd att som sidotjänst ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen enligt 2 kap. 2 § första stycket 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

d) ett svenskt aktiebolag som är ett sådant värdepappersföretag som avses i artikel 1.2 a eller b i värdepappersbolagsförordningen,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen. 2 Senaste lydelse 2021:481.

e) ett värdepappersbolag för vilket ett beslut av Finansinspektionen enligt 3 a § gäller, och

e) ett värdepappersbolag för vilket ett beslut av Finansinspektionen enligt 3 a § gäller,

f) ett svenskt aktiebolag som är ett sådant värdepappersföretag som avses i artikel 1.5 i värdepappersbolagsförordningen,

f) ett svenskt aktiebolag som är ett sådant värdepappersföretag som avses i artikel 1.5 i värdepappersbolagsförordningen, och

g) ett svenskt aktiebolag som är ett sådant värdepappersföretag som avses i artikel 4.1.1 b i tillsynsförordningen,

8. litet och icke-sammanlänkat värdepappersbolag: ett värdepappersbolag som anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag enligt artikel 12.1 i värdepappersbolagsförordningen,

9. moderföretag:

a) i 3 a och 4 a kap., 6 kap. 2 § andra stycket och 7 a kap. 1 §, ett företag som avses i 4.1.42 i värdepappersbolagsförordningen,

b) i 10 kap. 2 § 3, i fråga om moderföretag som avses i 6 kap. 2 § andra stycket, ett företag som avses i a,

c) i övrigt, ett företag som avses i artikel 4.1.15 i tillsynsförordningen, 10. på gruppnivå: detsamma som i artikel 4.1.48 i tillsynsförordningen, 11. på undergruppsnivå: detsamma som i artikel 4.1.49 i tillsynsförordningen,

12. systemrisk: detsamma som i 1 kap. 2 § 12 lagen (2014:966) om kapitalbuffertar,

13. värdepappersbolag: ett värdepappersbolag som avses i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden, utom sådana värdepappersbolag som avses i 7 c–f,

13. värdepappersbolag: ett värdepappersbolag som avses i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden, utom sådana värdepappersbolag som avses i 7 c–g,

14. värdepappersföretagskoncern: detsamma som i artikel 4.1.25 i värdepappersbolagsförordningen,

15. värdepappersinriktat holdingföretag: ett företag som avses i artikel 4.1.23 i värdepappersbolagsförordningen,

16. värdepappersinriktat moderholdingföretag inom EES: ett företag som avses i artikel 4.1.57 i värdepappersbolagsförordningen.

Termer och uttryck i övrigt i denna lag har samma betydelse som i tillsynsförordningen.

8 §3

Finansinspektionen ska bevilja godkännande, om

1. arbetsfördelningen inom gruppen är sådan att kraven i tillsynsförordningen, denna lag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar kan uppfyllas på grupp- eller undergruppsnivå,

2. organisationsstrukturen inte hindrar en effektiv tillsyn över att instituten inom gruppen uppfyller de krav som avses i 1 på individuell nivå och grupp- och undergruppsnivå,

3 Senaste lydelse 2021:481.

3. den som ska ingå i ledningen för holdingföretaget har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av företaget och även i övrigt är lämplig för uppgiften, och

4. när holdingföretaget har ett eller flera kreditinstitut som avses i

2 § första stycket 7 a eller motsvarande utländska företag inom EES som dotterföretag,

4. när holdingföretaget har ett eller flera kreditinstitut som avses i 2 § första stycket 7 a eller g eller motsvarande utländska företag inom EES som dotterföretag,

a) information lämnas om större ägare i institutet,

b) den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i institutet bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av institutet, och

c) institutets nära förbindelser med andra företag inte hindrar en effektiv tillsyn av institutet.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2022.

2.3. Förslag till lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Härigenom föreskrivs1 att 2 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

1 §2

I denna lag avses med anmält avvecklingssystem: ett anmält avvecklingssystem enligt 2 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

bankdag: en dag som inte är en lördag, en söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller en allmän helgdag,

behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i fråga om övriga länder inom EES en behörig myndighet enligt definitionen i artikel 4.1.40 i tillsynsförordningen, inbegripet Europeiska centralbanken när det gäller de särskilda uppgifter som den tilldelas genom rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut, i den ursprungliga lydelsen,

berörd myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i fråga om övriga länder inom EES, den myndighet som länderna identifierat enligt artikel 61.2 i krishanteringsdirektivet,

betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i kapitaltäckningsdirektivet,

blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.21 i tillsynsförordningen,

blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) institut eller ett EES-institut som auktoriserats i något land inom EES, eller

b) annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

central motpart: en central motpart enligt artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister som har auktoriserats enligt artikel 14 eller godkänts enligt artikel 25 i samma förordning,

det kombinerade buffertkravet: det kombinerade buffertkravet enligt 2 kap. 2 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar,

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen. 2 Senaste lydelse 2021:504.

dotterföretag: ett dotterföretag enligt artikel 4.1.16 i tillsynsförordningen,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES-filial: en filial till ett tredjelandsinstitut som är etablerad i ett land inom EES,

EES-institut: ett institut enligt artikel 4.1.3 i tillsynsförordningen som är hemmahörande i ett annat land inom EES än Sverige,

europeiskt systemviktig resolutionsenhet: en resolutionsenhet som inte omfattas av artikel 92a i tillsynsförordningen och som har tillgångar som överstiger 100 miljarder euro eller ingår i en resolutionsgrupp som har tillgångar som överstiger 100 miljarder euro,

filial: en filial enligt artikel 4.1.17 i tillsynsförordningen, finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i tillsynsförordningen,

finansiellt institut: ett företag enligt artikel 4.1.26 i tillsynsförordningen, finansieringsplan: en plan enligt artikel 107 i krishanteringsdirektivet, finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) institut eller ett EES-institut som auktoriserats i något land inom EES, eller

b) annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

finansieringsarrangemang: ett arrangemang för finansiering av kostnader för resolution som upprättats av ett land inom EES enligt artikel 100 i krishanteringsdirektivet,

förordningen om resolutionsavgifter: kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/63 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 21 oktober 2014 avseende förhandsbidrag till finansieringsarrangemang för resolution,

garanterad insättning: en insättning som omfattas av insättningsgarantin enligt 4 och 4 c §§ lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

globalt systemviktigt institut: ett globalt systemviktigt institut enligt artikel 4.1.133 i tillsynsförordningen,

globalt systemviktigt institut hemmahörande utanför EES: ett globalt systemviktigt institut hemmahörande utanför EES enligt artikel 4.1.134 i tillsynsförordningen,

globalt systemviktig resolutionsenhet: en resolutionsenhet som är ett globalt systemviktigt institut eller del av ett sådant,

gruppbaserad: som är gjord på grundval av den konsoliderade situationen enligt artikel 4.1.47 i tillsynsförordningen eller artikel 4.1.11 i värdepappersbolagsförordningen,

gränsöverskridande koncern: en koncern med moder- och dotterföretag i flera länder inom EES,

holdingföretag med blandad verksamhet: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.22 i tillsynsförordningen,

institut: kreditinstitut och värdepappersbolag, kapitalbas:

1. för kreditinstitut, detsamma som avses i artikel 72 i tillsynsförordningen och

2. för värdepappersbolag, detsamma som avses i artikel 9 i värdepappersbolagsförordningen,

kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034,

koncern: ett moderföretag och dess dotterföretag, koncernresolutionsordning: en plan enligt artikel 91.6 i krishanteringsdirektivet,

kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och ett sådant värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,

kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och ett sådant värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–g lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,

krisavvärjande åtgärd:

a) en åtgärd för att undanröja väsentliga brister eller väsentliga hinder för återhämtning enligt 6 a kap. 6 och 7 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse och 8 a kap.7 och 8 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

b) en åtgärd för att undanröja eller minska väsentliga hinder för rekonstruktion eller avveckling enligt 3 kap. 3–5 och 12–24 §§,

c) en åtgärd som enligt beslut av Finansinspektionen är en krisavvärjande åtgärd enligt 15 kap. 2 c § lagen om bank- och finansieringsrörelse eller 25 kap. 2 c § lagen om värdepappersmarknaden,

d) ett beslut av Finansinspektionen om att tillsätta en tillfällig förvaltare enligt 15 a kap. lagen om bank- och finansieringsrörelse eller 25 a kap. lagen om värdepappersmarknaden, eller

e) nedskrivning eller konvertering av relevanta kapitalinstrument enligt 6 kap.,

krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034,

kritisk verksamhet: en tjänst eller en transaktion som, om den upphörde, sannolikt skulle leda till en allvarlig störning i det finansiella systemet,

kvalificerad insättning: en insättning enligt lagen om insättningsgaranti som inte är undantagen enligt 4 b eller 5 § den lagen,

kärnprimärkapital: kapital som avses i artikel 50 i tillsynsförordningen, kärnprimärkapitalinstrument: kapitalinstrument som uppfyller villkoren i artikel 28.1–28.4, 29.1–29.5 eller 31.1 i tillsynsförordningen,

moderföretag: ett moderföretag enligt artikel 4.1.15 a i tillsynsförordningen,

moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES,

moderföretag i tredjeland: ett moderinstitut, ett finansiellt moderholdingföretag eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag som är hemmahörande i ett land utanför EES,

moderinstitut inom EES: ett institut eller ett EES-institut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) annat institut eller ett EES-institut, eller

b) finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

nationellt systemviktig resolutionsenhet: en resolutionsenhet som inte är en globalt systemviktig resolutionsenhet eller en europeiskt systemviktig resolutionsenhet men som Riksgäldskontoret bedömer vara en sannolik systemrisk i händelse av fallissemang,

relevanta kapitalinstrument: övriga primärkapitalinstrument och supplementärkapitalinstrument,

resolutionsenhet: en juridisk person inom EES som enligt en resolutionsplan ska vara föremål för resolutionsåtgärder,

resolutionsförfarande i tredjeland: en åtgärd som enligt rätten i ett land utanför EES syftar till att hantera en kris i ett tredjelandsinstitut eller i ett moderföretag i tredjeland, om åtgärden är jämförbar med sådana resolutionsåtgärder som får vidtas enligt denna lag i fråga om ändamål och förväntat resultat,

resolutionsgrupp: en resolutionsenhet och dess dotterföretag som inte är

a) en resolutionsenhet,

b) ett dotterföretag till en annan resolutionsenhet, eller

c) ett dotterföretag i ett tredjeland som enligt resolutionsplanen inte ingår i resolutionsgruppen och dess dotterföretag,

resolutionskollegium: ett resolutionskollegium enligt artikel 88 i krishanteringsdirektivet,

resolutionsåtgärd: någon av de åtgärder som anges i 12 kap. 1 §, samordnande berörd myndighet: den berörda myndigheten i samma land inom EES som den samordnande tillsynsmyndigheten,

samordnande resolutionsmyndighet: resolutionsmyndigheten i samma land inom EES som den samordnande tillsynsmyndigheten,

samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar för att utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av institut som kontrolleras av finansiella moderholdingföretag inom EES eller blandade finansiella moderholdingföretag inom EES,

större dotterföretag: ett större dotterföretag enligt artikel 4.1.135 i tillsynsförordningen,

supplementärkapitalinstrument: kapitalinstrument och efterställda lån som uppfyller villkoren i artikel 63 i tillsynsförordningen,

tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

tillsynskollegium: ett tillsynskollegium enligt artikel 116 i kapitaltäckningsdirektivet eller artikel 48 i värdepappersbolagsdirektivet,

tredjelandsinstitut: ett företag som har sitt huvudkontor i ett land utanför

EES och som skulle vara ett institut om det var hemmahörande inom EES,

värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden, om det har tillstånd för någon av de tjänster som anges i 2 kap. 1 § 3 eller 6 den lagen,

värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden, om det har tillstånd för någon av de tjänster som anges i 2 kap. 1 § 3 eller 6 den lagen, utom sådana värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 cg lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,

värdepappersbolagsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen,

värdepappersbolagsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014, och

övriga primärkapitalinstrument: kapitalinstrument som uppfyller villkoren i artikel 52.1 i tillsynsförordningen.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2022.

2.4. Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Härigenom föreskrivs1 att 11 § kreditupplysningslagen (1973:1173)2 ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §3

När en kreditupplysning om en fysisk person lämnas ut, ska till den som avses med upplysningen samtidigt och kostnadsfritt sändas ett skriftligt meddelande om

1. vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten och kontaktuppgifter till dataskyddsombudet, om ett sådant ombud krävs enligt artikel 37 i EU:s dataskyddsförordning,

2. ändamålen med och den rättsliga grunden för behandlingen,

3. vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån uppgifterna hämtats och hur länge uppgifterna kommer att lagras,

4. de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller om honom eller henne,

5. möjligheten att få tillgång till och rättelse av de uppgifter som rör honom eller henne,

6. vilka kategorier av mottagare som kan ta del av personuppgifterna och vem som har begärt upplysningen, och

7. möjligheten att framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Om kreditupplysningen lämnas ut till ett svenskt kreditinstitut eller ett bolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–f lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, eller till ett motsvarande utländskt företag, för att användas endast som underlag för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker med en sådan metod som avses i artikel 143.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, får meddelandet sändas senare men utan onödigt dröjsmål och begränsas till information

Om kreditupplysningen lämnas ut till ett svenskt kreditinstitut eller ett bolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–g lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, eller till ett motsvarande utländskt företag, för att användas endast som underlag för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker med en sådan metod som avses i artikel 143.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, får meddelandet sändas senare men utan onödigt dröjsmål och begränsas till information

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen. 2 Lagen omtryckt 1981:737. 3 Senaste lydelse 2021:483.

enligt första stycket 1, 2 och 6. Om den som avses med upplysningen begär det, ska även information enligt 3, 4, 5 och 7 sändas till honom eller henne.

enligt första stycket 1, 2 och 6. Om den som avses med upplysningen begär det, ska även information enligt 3, 4, 5 och 7 sändas till honom eller henne.

Första och andra styckena gäller också när en kreditupplysning lämnas om ett handelsbolag eller kommanditbolag.

Första–tredje styckena gäller inte kreditupplysningar som lämnas genom offentliggörande på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, utom när upplysningarna tillhandahålls ur en databas enligt 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den paragrafens första stycke 2 a–c.

Denna lag träder i kraft den 1 april 2022.

3. Ärendet och dess beredning

Det unionsrättsliga regelverket om kapitaltäckning finns i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (tillsynsförordningen) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut , om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (kapitaltäckningsdirektivet).

Europaparlamentet och rådet har antagit ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag, – förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav

för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (värdepappersbolagsförordningen), se bilaga 1, och – direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av

värdepappersföretag och ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU (värdepappersbolagsdirektivet), se bilaga 2.

Regeringen gav den 16 maj 2019 en särskild utredare i uppdrag att lämna förslag till de lagändringar som krävs för att bl.a. anpassa och komplettera svensk rätt till det nya EU-rättsliga regelverket om kapitaltäckning för värdepappersbolag (dir. 2019:22). Utredningen antog namnet Utredningen om nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag.

Utredningen har redovisat sitt uppdrag i betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12). I det lämnas de författningsförslag som krävs för att anpassa svensk rätt till värdepappersbolagsförordningen och genomföra värdepappersbolagsdirektivet i svensk rätt.

En sammanfattning av betänkandet och utredningens lagförslag i relevanta delar finns i bilagorna 3 och 4.

Betänkandet har remissbehandlats. En förteckning över remissinstanserna finns i bilaga 5. Remissvaren finns tillgängliga på regeringens webbplats (www.regeringen.se) och i Finansdepartementet (Fi2020/00993).

I propositionen behandlas utredningens förslag om nya kapitaltäckningsregler för mycket stora värdepappersbolag. Utredningens förslag i övrigt har redan genomförts (prop. 2020/21:173, bet. 2020/21:FiU50, rskr. 2020/21:326, SFS 2021:480–504).

Under lagstiftningsarbetet har propositionens förslag beretts under hand med Finansinspektionen, Riksgäldskontoret, Svensk Värdepappersmarknad, Svenska Bankföreningen och Sveriges advokatsamfund, som inte har haft något att invända mot det. Svaren finns tillgängliga i Finansdepartementet (Fi2020/00993).

Lagrådet

Regeringen beslutade den 16 december 2021 att inhämta Lagrådets yttrande över lagförslag som överensstämmer med lagförslagen i denna

proposition. Lagrådets yttrande finns i bilaga 6. Lagrådet lämnade förslagen utan erinran.

4. Rättslig reglering

Den svenska regleringen för kreditinstitut och värdepappersbolag

I lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse finns bestämmelser för kreditinstitut, dvs. banker som driver bankrörelse och kreditmarknadsföretag som driver finansieringsrörelse. I lagen finns bl.a. bestämmelser om tillstånd (2–4 kap.), rörelseregler (6 kap.) samt tillsyn och ingripande (13–15 kap.).

I lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden finns bestämmelser för värdepappersbolag som driver värdepappersrörelse. I lagen finns bl.a. bestämmelser om tillstånd (2–4 kap.), rörelseregler (8 kap.) samt tillsyn och ingripande (23–25 kap.).

Kapitaltäckningsregler för kreditinstitut och värdepappersbolag

För kreditinstitut finns bestämmelser om krav på kapital och organisation i tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet. Tillsynsförordningen är direkt tillämplig i svensk rätt och har i svensk rätt kompletterats av lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag (tillsynslagen). Kapitaltäckningsdirektivet har i svensk rätt genomförts i lagen om bank- och finansieringsrörelse, tillsynslagen och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar (buffertlagen).

För värdepappersbolag finns bestämmelser om krav på kapital och organisation i värdepappersbolagsförordningen och värdepappersbolagsdirektivet. Värdepappersbolagsförordningen är direkt tillämplig i svensk rätt och har i svensk rätt kompletterats av tillsynslagen. Värdepappersbolagsdirektivet har i svensk rätt genomförts i lagen om värdepappersmarknaden och tillsynslagen.

Värdepappersbolagsförordningen innehåller också regler som innebär att vissa värdepappersbolag ska tillämpa tillsynsförordningen och delar av kapitaltäckningsdirektivet (8 kap. 1 c § lagen om värdepappersmarknaden och 1 kap. 2 § första stycket 7 c–f tillsynslagen).

Den nya ordningen för mycket stora värdepappersbolag

Det nya kapitaltäckningsregelverket för mycket stora värdepappersbolag innebär att dessa bolag ska tillämpa tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet.

För det första har tillsynsförordningens definition av kreditinstitut utvidgats till att även omfatta mycket stora värdepappersbolag. Mycket stora värdepappersbolag är företag som driver verksamhet med handel för egen räkning eller garantigivning för finansiella instrument och placering av finansiella instrument med ett fast åtagande (och inte är en s.k. råvaru- och utsläppsrättshandlare, ett företag för kollektiva investeringar eller ett försäkringsföretag) och har tillgångar som uppgår till minst 30 miljarder

euro, på bolags- eller gruppnivå (artikel 4.1.1 b i tillsynsförordningen). Även definitionen av institut, som bestämmer tillämpningsområdet för tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet, ändras till att avse kreditinstitut som har auktoriserats enligt artikel 8 eller 8a.3 i kapitaltäckningsdirektivet (artikel 4.1.3 i tillsynsförordningen).

För det andra införs ett nytt tillståndsförfarande för mycket stora värdepappersbolag. De ska ansöka om tillstånd som kreditinstitut. Ansökan ska göras när det stora värdepappersbolagets tillgångar genomsnittligt minst uppgår till 30 miljarder euro under en sammanhängande tolvmånadersperiod. Det är tillåtet att fortsätta bedriva värdepappersrörelsen fram till dess att tillstånd som kreditinstitut beviljas (artikel 8a i kapitaltäckningsdirektivet). Det nya tillståndet som kreditinstitut ska återkallas om bolagets tillgångar genomsnittligt understigit tröskelvärdet under en femårsperiod (artikel 18 aa i kapitaltäckningsdirektivet). Tillsynsmyndigheten ska kunna ingripa mot ett mycket stort värdepappersbolag som underlåter att ansöka om tillstånd som kreditinstitut (artikel 66.1 aa i kapitaltäckningsdirektivet).

För det tredje finns en övergångsreglering. Den innebär att ett bolag som uppfyller villkoren för att vara ett mycket stort värdepappersbolag den 25 december 2019 ska fortsätta tillämpa tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet och ansöka om tillstånd som kreditinstitut senast den 27 december 2020. Tillsynsmyndigheten för värdepappersbolag ska underrätta tillsynsmyndigheten för kreditinstitut om bolagets samlade tillgångar och därefter överlämna åt den senare myndigheten att överta tillståndsförfarandet (artikel 58 i värdepappersbolagsförordningen, artikel 8a.3 och 8a.4 i kapitaltäckningsdirektivet och artikel 95a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU).

Sammanfattningsvis innebär den nya ordningen att mycket stora värdepappersbolag, som bedriver systemviktig värdepappersrörelse, kommer att stå under tillsyn av samma myndigheter som ansvarar för tillsynen över kreditinstitut. Det innebär t.ex. att Europeiska centralbanken (ECB) kommer att utöva tillsyn över dessa bolag inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen i Bankunionen (skälen 9, 39 och 40 i värdepappersbolagsförordningen).

5. Kapitaltäckningsregelverket för mycket stora värdepappersbolag

Regeringens förslag: Mycket stora värdepappersbolag ska tillämpa tillsynsförordningen, de bestämmelser i tillsynslagen som gäller för kreditinstitut, buffertlagen och vissa bestämmelser i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Det innebär att dessa bolag ska tillämpa de krav på kapital och organisation som gäller för kreditinstitut.

Mycket stora värdepappersbolag ska ha ett startkapital som motsvarar minst 5 miljoner euro.

Regeringens bedömning: Det bör inte ställas krav på att mycket stora värdepappersbolag ska ansöka om tillstånd för bank- eller finansieringsrörelse.

Utredningens förslag överensstämmer delvis med regeringens förslag och bedömning. I likhet med regeringen föreslår utredningen att mycket stora värdepappersbolag ska tillämpa kapitaltäckningsregelverket för kreditinstitut. Till skillnad från regeringen föreslår utredningen att mycket stora värdepappersbolag ska definieras som kreditinstitut i lagen om bank- och finansieringsrörelse och i lagen om värdepappersmarknaden. Därutöver föreslår utredningen att sådana företag ska ansöka om tillstånd som ”värdepappersinriktade kreditinstitut”.

Remissinstanserna: Flertalet remissinstanser tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot det.

Finansinspektionen anser att den nya definitionen av kreditinstitut leder till att det är oklart om mycket stora värdepappersbolag ska tillämpa tillsynsförordningen eller värdepappersbolagsförordningen. Enligt Finansinspektionen är det också oklart om bolagen ska tillämpa tillsynsförordningen innan de fått tillstånd som värdepappersinriktade kreditinstitut. Sveriges advokatsamfund anser att det är oklart hur den nya definitionen av kreditinstitut förhåller sig till dels den nuvarande systematiken i lagen om bank- och finansieringsrörelse och lagen om värdepappersmarknaden, dels till annan lagstiftning som tar sikte på traditionella kreditinstitut.

Skälen för regeringens förslag och bedömning

Mycket stora värdepappersbolag bör tillämpa tillsynsförordningen och de svenska regler som genomför kapitaltäckningsdirektivet

Det nya regelverket om kapitaltäckning för mycket stora värdepappersbolag innebär att sådana bolag ska tillämpa tillsynsförordningen och de nationella bestämmelser som genomför kapitaltäckningsdirektivet.

Utredningen föreslår att detta ska ske genom att definitionen av kreditinstitut i lagen om bank- och finansieringsrörelse och lagen om värdepappersmarknaden utvidgas till att också omfatta mycket stora värdepappersbolag. Som Finansinspektionen och Sveriges advokatsamfund framhåller kommer den definition som utredningen föreslår i konflikt med den nuvarande systematiken i lagen om bank- och finansieringsrörelse (tillstånd för bank- eller finansieringsrörelse) och lagen om värdepappersmarknaden (tillstånd för värdepappersrörelse). En ny definition är inte heller nödvändig för att anpassa svensk rätt till värdepappersbolagsförordningen och genomföra värdepappersbolagsdirektivet i svensk rätt.

I stället bör det i lagen om värdepappersmarknaden införas en bestämmelse om att mycket stora värdepappersbolag ska tillämpa tillsynsförordningen. Som en följd av detta bör mycket stora värdepappersbolag, och andra värdepappersbolag som ska tillämpa tillsynsförordningen, definieras som kreditinstitut i lagen (2015:1016) om resolution.

Kapitaltäckningsdirektivet genomförs i lagen om bank- och finansieringsrörelse, tillsynslagen och buffertlagen. Lagen om bank- och finansieringsrörelse motsvarar i huvudsak lagen om värdepappersmarknaden. Avvikande bestämmelser finns i allt väsentligt i 3 kap. 5–7 §§,

6 kap. 1–3 och 4–7 §§ och 15 kap. 1 § tredje stycket, 1 a–1 c och 8 a–9 d §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Mycket stora värdepappersbolag bör därför tillämpa 6 kap. 1–3 och 4–7 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse i stället för 8 kap. 3–8 §§ lagen om värdepappersmarknaden. Det innebär att dessa bolag ska tillämpa vissa övergripande bestämmelser om ett kreditinstituts rörelse i stället för motsvarande bestämmelser för värdepappersbolag. Mycket stora värdepappersbolag bör också tillämpa 15 kap. 1 § tredje stycket, 1 a–1 c och 8 a–9 d §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse. Det innebär att Finansinspektionen kan ingripa mot ledningen i ett mycket stort värdepappersbolag vid åsidosättande av skyldigheter enligt bl.a. tillsynsförordningen. Det innebär vidare att ett mycket stort värdepappersbolags tillstånd inte får återkallas enbart på grund av att vissa krav i tillsynsförordningen inte är uppfyllda. Dessutom bör mycket stora värdepappersbolag ha ett startkapital som motsvarar minst 5 miljoner euro (artikel 12.1 i kapitaltäckningsdirektivet; jfr 3 kap. 6 § lagen om värdepappersmarknaden).

Därutöver bör mycket stora värdepappersbolag tillämpa de bestämmelser i tillsynslagen som gäller för kreditinstitut och buffertlagen.

Något nytt krav på tillstånd behövs inte

Enligt kapitaltäckningsdirektivet ska ett mycket stort värdepappersbolag ansöka om tillstånd som kreditinstitut när tillgångarna genomsnittligt uppgått till eller överstigit tröskelvärdet under en sammanhängande tolvmånadersperiod (artikel 8a.1). Om bolagets tillgångar genomsnittligt understigit tröskelvärdet under en femårsperiod ska tillståndet som kreditinstitut återkallas (artikel 18 aa).

För att genomföra direktivets krav föreslår utredningen att ett mycket stort värdepappersbolag ska ansöka om ”tillstånd som värdepappersinriktat kreditinstitut”, dvs. vad som motsvarar ett nytt tillstånd för värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden. Kapitaltäckningsdirektivet ställer emellertid krav på att dessa bolag ska ansöka om ”tillstånd som kreditinstitut”, dvs. vad som i Sverige motsvarar tillstånd för bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Avsikten med den nya ordningen är att kreditinstitut och mycket stora värdepappersbolag ska stå under tillsyn av samma myndighet.

För de medlemsstater med olika tillsynsmyndigheter för kreditinstitut och värdepappersbolag blir effekten av den nya ordningen att den myndighet som ansvarar för tillsynen över kreditinstitut ska bevilja mycket stora värdepappersbolag tillstånd som kreditinstitut och därefter även ansvara för tillsynen. Den nya ordningen får ses i ljuset av att ECB:s tillsyn är begränsad till kreditinstitut inom Bankunionen (artiklarna 1 och 4 i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut). Effekten av den nya ordningen är därför i praktiken att ECB:s tillsyn utvidgas till att omfatta mycket stora värdepappersbolag inom Bankunionen och att dessa bolag kommer att stå under tillsyn av ECB i minst fem år.

I Sverige, som inte deltar i Bankunionen, är det Finansinspektionen som ansvarar för tillsyn över både kreditinstitut och värdepappersbolag. Svensk

rätt uppfyller därför redan kapitaltäckningsdirektivets krav. Till det kommer att lagen om bank- och finansieringsrörelse och lagen om värdepappersmarknaden i allt väsentligt motsvarar varandra i relevanta delar.

Tillståndskraven för bank- eller finansieringsrörelse i lagen om bank- och finansieringsrörelse motsvarar i allt väsentligt tillståndskraven för värdepappersrörelse i lagen om värdepappersmarknaden, med beaktande av att det handlar om olika verksamhetsinriktningar (se 3 kap. lagen om bank- och finansieringsrörelse och 3 kap. lagen om värdepappersmarknaden). Storleken på startkapitalet skiljer sig emellertid åt mellan olika slags kreditinstitut och värdepappersbolag (3 kap. 5–7 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse och 3 kap. 6 § lagen om värdepappersmarknaden). Även de åtgärder som Finansinspektionen kan vidta för att bedriva tillsyn eller ingripa mot ett företag som åsidosatt sina skyldigheter motsvarar i allt väsentligt varandra för kreditinstitut och värdepappersbolag (se 13 och 15 kap. lagen om bank- och finansieringsrörelse och 23 och 25 kap. lagen om värdepappersmarknaden). Ett nytt tillståndskrav för mycket stora värdepappersbolag innebär därför inte att det ställs några ytterligare krav på dessa bolag eller att Finansinspektionens tillsyn eller möjligheter att ingripa förändras.

Ett nytt tillståndskrav medför inte heller att mycket stora värdepappersbolag får driva någon annan verksamhet än den värdepappersrörelse som de har tillstånd för enligt lagen om värdepappersmarknaden. Tillståndet fyller därför inte heller någon materiell funktion i svensk rätt.

Ett nytt tillståndskrav kommer dessutom i konflikt med systematiken i den svenska finansmarknadslagstiftningen. Den innebär att tillståndskrav för bank- och finansieringsrörelse regleras i lagen om bank- och finansieringsrörelse och att tillståndskrav för värdepappersrörelse regleras i lagen om värdepappersmarknaden. Den svenska regleringen av kreditinstitut är vidare uppdelad på två olika slags företag, banker som kan få tillstånd att driva bankrörelse (bankaktiebolag, medlemsbanker och sparbanker), och kreditmarknadsföretag som kan få tillstånd att driva finansieringsrörelse (kreditmarknadsbolag och kreditmarknadsföreningar). Avsikten är att mycket stora värdepappersbolag också i fortsättningen ska driva värdepappersrörelse, och inte vare sig bank- eller finansieringsrörelse. Att införa ett krav på att mycket stora värdepappersbolag ska ansöka om tillstånd som kreditinstitut passar därför inte in i den befintliga systematiken i den svenska lagstiftningen.

Som Finansinspektionen framhåller väcker ett nytt tillståndskrav också praktiska frågor som inte direktivet svarar på.

Sammanfattningsvis uppfyller svensk rätt redan kapitaltäckningsdirektivets krav och ett nytt tillståndskrav behöver därför inte införas. Vid denna bedömning faller frågorna om återkallelse av tillstånd och ingripande mot mycket stora värdepappersbolag som inte ansöker om tillstånd som kreditinstitut.

I dagsläget finns inga mycket stora värdepappersbolag i Sverige.

Hur förslaget förhåller sig till den nuvarande ordningen

Alla värdepappersbolag omfattas redan av krav på tillstånd för värdepappersrörelse och står under tillsyn av Finansinspektionen som kan

ingripa mot ett bolag som åsidosatt sina skyldigheter (3, 23 och 25 kap. lagen om värdepappersmarknaden). Vissa värdepappersbolag som driver verksamhet som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 och 6 lagen om värdepappersmarknaden ska tillämpa de kapitaltäckningsregler som gäller för kreditinstitut. Finansinspektionen får besluta att ett värdepappersbolag med tillgångar som motsvarar minst 5 miljarder euro på bolags- eller gruppnivå, eller ett värdepappersbolag som är dotterföretag till ett kreditinstitut, ska tillämpa tillsynsförordningen och artiklarna 49–144 i kapitaltäckningsdirektivet (1 kap. 3 a § tillsynslagen och artikel 1.5 i värdepappersbolagsförordningen).

Ett värdepappersbolag med tillgångar som uppgår till minst 15 miljarder euro på bolags- eller gruppnivå ska också tillämpa tillsynförordningen och artiklarna 49–144 i kapitaltäckningsdirektivet (artikel 1.2 a och b i värdepappersbolagsförordningen). Enligt det nya kapitaltäckningsregelverket för värdepappersbolag ska ett sådant bolag övergå till att vara ett mycket stort värdepappersbolag när bolagets tillgångar uppgår till minst 30 miljarder euro på bolags- eller gruppnivå. Ett mycket stort värdepappersbolag ska tillämpa tillsynförordningen och kapitaltäckningsdirektivet i dess helhet. Detsamma ska gälla ett utländskt mycket stort värdepappersbolag som vill flytta sitt säte till Sverige och som får tillstånd att driva värdepappersrörelse här (3 kap. 1 § lagen om värdepappersmarknaden).

6. Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

Regeringens förslag: Lagändringarna ska träda i kraft den 1 april 2022.

Regeringens bedömning: Det behövs inte någon övergångsreglering.

Utredningens förslag överensstämmer inte med regeringens förslag och bedömning. Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft den 26 juni 2021 och att det ska införas en övergångsreglering för när vissa mycket stora värdepappersbolag ska ansöka om tillstånd som värdepappersinriktade kreditinstitut.

Remissinstanserna tillstyrker förslaget eller har inget att invända mot dem.

Skälen för regeringens förslag och bedömning: Lagändringarna bör träda i kraft så snart som möjligt, vilket bedöms vara den 1 april 2022. Mot bakgrund av att regeringen inte föreslår något nytt tillståndsförfarande för mycket stora värdepappersbolag behövs det inte någon övergångsreglering.

7. Konsekvensanalys

Regeringens bedömning: Förslaget har inga offentligfinansiella eller samhällsekonomiska effekter och inte heller några effekter för företag, myndigheter eller domstolar.

Utredningens bedömning överensstämmer med regeringens bedömning.

Remissinstanserna tillstyrker bedömningen eller har inget att invända mot den.

Skälen för regeringens bedömning: Enligt Finansinspektionens företagsregister finns det ca 90 värdepappersbolag. Det finns inga värdepappersbolag som med stöd av värdepappersbolagsförordningen i stället ska tillämpa tillsynsförordningen (prop. 2020/21:173 s. 234).

Den föreslagna ordningen innebär att vissa värdepappersbolag som har tillgångar som uppgår till minst 30 miljarder euro på bolags- eller gruppnivå ska tillämpa tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet. Inget värdepappersbolag i Sverige har tillgångar som överstiger en miljard euro på bolagsnivå.

Det finns sammanfattningsvis inga mycket stora värdepappersbolag i Sverige. Förslaget får därför inga effekter för de offentliga finanserna, samhällsekonomin, företag, Finansinspektionen, de allmänna förvaltningsdomstolarna, jämställdheten eller miljön.

8. Författningskommentar

8.1. Förslaget till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

1 kap.

5 § I denna lag betyder

algoritmisk handel: handel med finansiella instrument där en datoralgoritm automatiskt bestämmer enskilda orderparametrar med begränsat eller inget mänskligt ingripande,

betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om särskild tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2021/338,

blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.40 i värdepappersbolagsförordningen,

blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

1. kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller

2. annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holdingföretag som är etablerat i något annat land inom EES,

byte av finansiellt instrument: att sälja ett finansiellt instrument och köpa ett annat finansiellt instrument eller utöva en rättighet att göra en ändring avseende ett befintligt finansiellt instrument,

börshandlad fond: en fond där minst en andels- eller aktieklass handlas hela dagen på minst en handelsplats och med minst en marknadsgarant som vidtar åtgärder för att säkerställa att andels- eller aktiepriset på handelsplatsen inte i betydande grad skiljer sig från dess nettotillgångsvärde och, i tillämpliga fall, från dess preliminära nettotillgångsvärde,

direkt elektroniskt tillträde: ett handelsplatsarrangemang där en deltagare på en handelsplats ger en person tillåtelse att använda deltagarens handelskod så att personen elektroniskt kan vidarebefordra order avseende ett finansiellt instrument direkt till handelsplatsen,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES-institut: ett utländskt kreditinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som är hemmahörande i något annat land inom EES än Sverige,

elektroniskt format: ett annat varaktigt medium än papper, filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett utländskt värdepappersföretags etablering av flera driftställen i Sverige ska anses som en enda filial,

finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i tillsynsförordningen,

finansiellt institut: ett finansiellt institut enligt artikel 4.1.14 i värdepappersbolagsförordningen,

finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

1. kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller

2. annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i denna lag,

holdingföretag med blandad verksamhet: holdingföretag enligt artikel 4.1.22 i tillsynsförordningen,

kapitalbas:

1. för andra värdepappersbolag än sådana som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–g lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, detsamma som i artikel 9 i värdepappersbolagsförordningen,

2. för övriga företag, detsamma som i artikel 72 i tillsynsförordningen, koncern:

1. i 8 a, 8 b och 25 b kap., detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution,

2. i övriga kapitel, detsamma som i 1 kap.11 och 12 §§aktiebolagslagen (2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag,

koncernåterhämtningsplan: en plan som upprättats av ett moderföretag inom

EES i syfte att identifiera åtgärder som de företag i en grupp som omfattas av gruppbaserad tillsyn avser att vidta för att bevara eller återställa koncernens eller ett i koncernen ingående värdepappersbolags eller utländskt värdepappersföretags finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av den finansiella situationen,

kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

likvid marknad: en marknad för ett finansiellt instrument eller en klass av finansiella instrument, där det ständigt finns beredda och villiga köpare och säljare, enligt en bedömning utifrån

1. den genomsnittliga transaktionsfrekvensen och transaktionsvolymen under ett antal marknadsvillkor,

2. antalet och typen av marknadsaktörer, och

3. den genomsnittliga storleken på skillnader mellan köp- och säljkurser (spreadar),

make-whole-klausul: en klausul som syftar till att skydda investeraren genom att säkerställa att emittenten av en obligation, vid förtida inlösen av obligationen, är skyldig att till innehavaren betala ett belopp motsvarande summan av

1. nettonuvärdet av återstående förväntade kupongbetalningar fram till förfallodagen, och

2. kapitalbeloppet för den obligation som ska lösas in, matchad principalhandel: en transaktion

1. där en mellanhand träder in mellan köpare och säljare på ett sådant sätt att mellanhanden under transaktionens utförande aldrig exponeras för marknadsrisk,

2. där båda sidor av transaktionen genomförs samtidigt, och

3. som genomförs till ett pris som innebär att mellanhanden inte gör någon vinst eller förlust, förutom tidigare tillkännagivna arvoden eller avgifter för transaktionen,

moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom

EES,

moderinstitut inom EES: ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag till ett

1. annat kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller

2. finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

multilateralt system: ett system där flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument kan interagera inom systemet,

samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar för att utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av värdepappersbolag och kreditinstitut som kontrolleras av finansiella moderholdingföretag inom EES eller blandade finansiella moderholdingföretag inom EES,

små och medelstora företag: företag som har ett genomsnittligt börsvärde som understeg 200 miljoner euro beräknat på slutkurser för de tre föregående kalenderåren,

startkapital:

1. för andra värdepappersbolag än sådana som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c och g lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, det kapital som för värdepappersföretag avses i artikel 3.1.18 i värdepappersbolagsdirektivet,

2. för övriga företag, det kapital som avses i artikel 4.51 i tillsynsförordningen, strukturerad insättning: en insättning enligt definitionen i 2 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, som måste betalas helt på förfallodagen enligt villkor som innebär att eventuell ränta eller premie ska beräknas utifrån

1. ett index eller en kombination av index, med undantag för ränteindex,

2. ett finansiellt instrument eller en kombination av finansiella instrument,

3. en råvara eller en kombination av råvaror eller andra icke-fungibla tillgångar,

4. en valutakurs eller en kombination av valutakurser, eller

5. andra faktorer, strukturerade finansiella produkter: detsamma som i artikel 2.1.28 i förordningen om marknader för finansiella instrument,

teknik för algoritmisk högfrekvenshandel: en teknik för algoritmisk handel som kännetecknas av

1. att infrastrukturen är avsedd att minimera fördröjning (latens) genom samlokalisering, närvärdskap eller elektroniskt höghastighetstillträde,

2. att systemet beslutar när en order ska initieras, genereras, styras eller utföras utan mänsklig medverkan för enskilda handelstransaktioner eller enskilda order, och

3. stor mängd intradagsmeddelanden som utgör order, bud eller annulleringar, varaktigt medium: ett medel som

1. gör det möjligt för kunden att bevara information som riktas till denne personligen på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden och under en tid som är lämplig med hänsyn till vad som är avsikten med informationen, och

2. möjliggör oförändrad återgivning av den bevarade informationen, och återhämtningsplan: en plan som upprättas av ett värdepappersbolag i syfte att vidta åtgärder som bolaget avser att vidta för att bevara eller återställa sin finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av den finansiella

situationen.

Paragrafen innehåller definitioner. Ändringarna genomför delvis artiklarna 8a, 18 aa och 66.1 aa i kapitaltäckningsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 5.

De ändrade definitionerna av kapitalbas och startkapital innebär att mycket stora värdepappersbolag ska tillämpa tillsynsförordningens bestämmelser om kapitalbas respektive startkapital (artiklarna 4.51 och 72).

Mycket stora värdepappersbolag är företag som driver verksamhet med handel för egen räkning eller garantigivning för finansiella instrument och placering av finansiella instrument med ett fast åtagande (och inte är en s.k. råvaru- och utsläppsrättshandlare, ett företag för kollektiva investeringar eller ett försäkringsföretag) och har tillgångar som uppgår till minst 30 miljarder euro, på bolags- eller gruppnivå (se 1 kap. 2 § första stycket 7 g tillsynslagen).

3 kap.

6 § Ett värdepappersbolag ska ha ett startkapital som vid tidpunkten för beslut om tillstånd motsvarar

1. minst 5 000 000 euro om

a) bolagets verksamhet ska innefatta mottagande av medel på konto enligt 2 kap. 2 § första stycket 8, eller

b) bolaget är ett sådant som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 g lagen ( 2014:968 ) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,

2. minst 750 000 euro om bolaget ska driva verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 3 eller 6,

3. minst 150 000 euro om inte högre belopp krävs enligt 1 eller 2, och

4. minst 75 000 euro om bolaget ska driva enbart verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 1, 2, 4, 5 eller 7 och inte kommer att inneha kunders medel eller värdepapper.

Startkapitalet ska för värdepappersbolag som avses i första stycket 1 vara sammansatt enligt artikel 72 i tillsynsförordningen. För övriga värdepappersbolag ska startkapitalet vara sammansatt enligt artikel 9 i värdepappersbolagsförordningen.

Paragrafen innehåller bestämmelser om krav på värdepappersbolag att ha ett visst minsta startkapital. Ändringarna genomför delvis artiklarna 8a, 18 aa och 66.1 aa i kapitaltäckningsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Ändringen i första stycket 1 innebär att mycket stora värdepappersbolag ska ha ett startkapital som motsvarar minst 5 miljoner euro (artikel 12 i kapitaltäckningsdirektivet).

Enligt andra stycket kommer tillsynsförordningens bestämmelser om startkapitalets sammansättning att tillämpas på mycket stora värdepappersbolag.

8 kap.

1 c § De värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c –g lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska

tillämpa 6 kap. 13 och 4

7 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansierings-

rörelse, i stället för 8 kap. 3 – 8 §§ denna lag. Det som i lagen om bank- och finansieringsrörelse sägs om kreditinstitut ska då avse värdepappersbolag.

För den som ingår i ett sådant värdepappersbolags styrelse eller är dess verk-

ställande direktör, eller är ersättare för någon av dem, ska även 15 kap. 1 a –

1 c och

8 a

9 d §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse tillämpas. De värdepappers-

bolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 g lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska även tillämpa 15 kap. 1 § tredje stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Bolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c och g lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa tillsynsförordningen i stället för värdepappersbolagsförordningen. Det som i tillsynsförordningen sägs om kreditinstitut ska då avse värdepappersbolag.

Paragrafen innehåller bestämmelser om att vissa värdepappersbolag ska tillämpa bestämmelser som annars gäller för kreditinstitut. Ändringarna genomför delvis artiklarna 8a, 18 aa och 66.1 aa i kapitaltäckningsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Alla värdepappersbolag omfattas av krav på tillstånd för värdepappersrörelse och står under tillsyn av Finansinspektionen som kan ingripa mot ett bolag som åsidosatt sina skyldigheter (3, 23 och 25 kap.).

Vissa värdepappersbolag som driver verksamhet som avses i 2 kap. 1 § första stycket 3 och 6 (och inte är en s.k. råvaru- och utsläppsrättshandlare, ett företag för kollektiva investeringar eller ett försäkringsföretag) ska tillämpa de kapitaltäckningsregler som gäller för kreditinstitut.

Finansinspektionen får besluta att ett värdepappersbolag med tillgångar som motsvarar minst 5 miljarder euro på bolags- eller gruppnivå, eller ett värdepappersbolag som är dotterföretag till ett kreditinstitut, ska tillämpa tillsynsförordningen och artiklarna 49–144 i kapitaltäckningsdirektivet (1 kap. 3 a § tillsynslagen och artikel 1.5 i värdepappersbolagsförordningen).

Ett värdepappersbolag med tillgångar som uppgår till minst 15 miljarder euro på bolags- eller gruppnivå ska tillämpa tillsynsförordningen och artiklarna 49–144 i kapitaltäckningsdirektivet (artikel 1.2 a och b i värdepappersbolagsförordningen). Enligt det nya kapitaltäckningsregelverket för värdepappersbolag ska ett sådant bolag övergå till att vara ett mycket stort värdepappersbolag när bolagets tillgångar uppgår till minst 30 miljarder euro på bolags- eller gruppnivå. Ett mycket stort värdepappersbolag ska tillämpa tillsynförordningen och kapitaltäckningsdirektivet i dess helhet. Detsamma ska gälla ett utländskt mycket stort

värdepappersbolag som vill flytta sitt säte till Sverige och som får tillstånd att driva värdepappersrörelse här.

Ändringarna i paragrafen innebär att mycket stora värdepappersbolag ska tillämpa tillsynsförordningen och att vissa regler i lagen om bank- och finansieringsrörelse ska tillämpas utöver bestämmelserna i denna lag. Därutöver ska bolagen tillämpa de bestämmelser i tillsynslagen som gäller för kreditinstitut och buffertlagen (1 kap. 2 § första stycket 7 g tillsynslagen).

Ändringen i första stycket innebär att mycket stora värdepappersbolag inte ska tillämpa bestämmelserna om kapitaltäckning i denna lag, utan i stället motsvarande regler som gäller för kreditinstitut i lagen om bank- och finansieringsrörelse. Det gäller vissa övergripande bestämmelser om ett kreditinstituts rörelse såsom soliditet och likviditet, riskhantering, rapportering av överträdelser, genomlysning, sundhet, proportionalitet, styrelsens ansvar, rörlig ersättning, riktlinjer och instruktioner, huvudkontor i Sverige och uppdragsavtal.

Ledningen i ett mycket stort värdepappersbolag omfattas av de bestämmelser i lagen om bank- och finansieringsrörelse som avser ingripande mot någon som ingår i ett kreditinstituts ledning vid åsidosättande av skyldigheter enligt bl.a. tillsynsförordningen (andra stycket första meningen). Bestämmelserna i lagen om bank- och finansieringsrörelse bör tillämpas i stället för motsvarande bestämmelser i denna lag när det är relevant (prop. 2020/21:173 s. 250 f.).

Andra stycket andra meningen, som är ny, innebär att mycket stora värdepappersbolag även ska tillämpa bestämmelsen i 15 kap. 1 § tredje stycket lagen om bank- och finansieringsrörelse om att ett kreditinstituts tillstånd inte får återkallas enbart på den grunden att institutet inte uppfyller kraven i artikel 92a eller 92b i tillsynsförordningen (prop. 2020/21:36 s. 146 f.).

Ändringen i tredje stycket innebär att mycket stora värdepappersbolag ska tillämpa de bestämmelser som avser kreditinstitut, och som en följd av det också de bestämmelser som avser institut, i tillsynsförordningen (se definitionerna av kreditinstitut och institut i artikel 4.1.1 b och 4.1.3 i tillsynsförordningen).

8.2. Förslaget till lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

1 kap.

2 § I denna lag betyder

1. blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES:

a) i 4 a kap., ett företag som avses i artikel 4.1.58 i värdepappersbolagsförordningen,

b) i övrigt, ett företag som avses i artikel 4.1.33 i tillsynsförordningen,

2. dotterföretag:

a) i 3 a och 4 a kap., ett företag som avses i artikel 4.1.51 i värdepappersbolagsförordningen,

b) i 6 kap. 1 §, i fråga om värdepappersföretagskoncerner som avses i artikel 7 eller 8 i värdepappersbolagsförordningen, ett företag som avses i a,

c) i övrigt, ett företag som avses i artikel 4.1.16 i tillsynsförordningen,

3. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

4. holdingföretag med blandad verksamhet:

a) i 6 kap. 1 och 8 §§ och 8 kap. 2 och 4 §§, i fråga om värdepappersföretagskoncerner som avses i artikel 53 i värdepappersbolagsdirektivet, ett företag som avses i artikel 4.1.26 i samma direktiv,

b) i övrigt, ett företag som avses i artikel 4.1.22 i tillsynsförordningen,

5. institut: ett sådant företag som avses i artikel 4.1.3 i tillsynsförordningen och ett sådant bolag som avses i 7 g,

6. konsoliderad situation: detsamma som i artikel 4.1.47 i tillsynsförordningen,

7. kreditinstitut:

a) ett kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

b) Svenska skeppshypotekskassan,

c) ett värdepappersbolag med tillstånd att som sidotjänst ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen enligt 2 kap. 2 § första stycket 8 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

d) ett svenskt aktiebolag som är ett sådant värdepappersföretag som avses i artikel 1.2 a eller b i värdepappersbolagsförordningen,

e) ett värdepappersbolag för vilket ett beslut av Finansinspektionen enligt 3 a § gäller,

f) ett svenskt aktiebolag som är ett sådant värdepappersföretag som avses i artikel 1.5 i värdepappersbolagsförordningen, och

g) ett svenskt aktiebolag som är ett sådant värdepappersföretag som avses i artikel 4.1.1 b i tillsynsförordningen,

8. litet och icke-sammanlänkat värdepappersbolag: ett värdepappersbolag som anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag enligt artikel 12.1 i värdepappersbolagsförordningen,

9. moderföretag:

a) i 3 a och 4 a kap., 6 kap. 2 § andra stycket och 7 a kap. 1 §, ett företag som avses i 4.1.42 i värdepappersbolagsförordningen,

b) i 10 kap. 2 § 3, i fråga om moderföretag som avses i 6 kap. 2 § andra stycket, ett företag som avses i a,

c) i övrigt, ett företag som avses i artikel 4.1.15 i tillsynsförordningen, 10. på gruppnivå: detsamma som i artikel 4.1.48 i tillsynsförordningen, 11. på undergruppsnivå: detsamma som i artikel 4.1.49 i tillsynsförordningen, 12. systemrisk: detsamma som i 1 kap. 2 § 12 lagen (2014:966) om kapitalbuffertar,

13. värdepappersbolag: ett värdepappersbolag som avses i 1 kap. 4 b § lagen om

värdepappersmarknaden, utom sådana värdepappersbolag som avses i 7 c

g,

14. värdepappersföretagskoncern: detsamma som i artikel 4.1.25 i värdepappersbolagsförordningen,

15. värdepappersinriktat holdingföretag: ett företag som avses i artikel 4.1.23 i värdepappersbolagsförordningen,

16. värdepappersinriktat moderholdingföretag inom EES: ett företag som avses i artikel 4.1.57 i värdepappersbolagsförordningen.

Termer och uttryck i övrigt i denna lag har samma betydelse som i tillsynsförordningen.

Paragrafen innehåller definitioner. Ändringarna genomför delvis artiklarna 8a, 18 aa och 66.1 aa i kapitaltäckningsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Ändringen i första stycket 5 är en följd av att mycket stora värdepappersbolag ska tillämpa tillsynförordningen och kapitaltäckningsdirektivet. Det innebär att definitionen av institut utvidgas till att även

omfatta mycket stora värdepappersbolag. Termen institut förekommer i 8 och 9 §§ och i 8 kap. 2 a §.

Första stycket 7 g, som är ny, innebär att mycket stora värdepappersbolag vid denna lags tillämpning ska anses utgöra kreditinstitut. Den ändrade definitionen medför att mycket stora värdepappersbolag även omfattas av definitionen av institut i 1 kap. 2 § buffertlagen.

Ändringen i första stycket 13 innebär att mycket stora värdepappersbolag inte omfattas av lagens definition av värdepappersbolag, eftersom mycket stora värdepappersbolag vid lagens tillämpning ska anses utgöra kreditinstitut (7 g).

8 §

Finansinspektionen ska bevilja godkännande, om

1. arbetsfördelningen inom gruppen är sådan att kraven i tillsynsförordningen, denna lag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar kan uppfyllas på grupp- eller undergruppsnivå,

2. organisationsstrukturen inte hindrar en effektiv tillsyn över att instituten inom gruppen uppfyller de krav som avses i 1 på individuell nivå och grupp- och undergruppsnivå,

3. den som ska ingå i ledningen för holdingföretaget har tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av företaget och även i övrigt är lämplig för uppgiften, och

4. när holdingföretaget har ett eller flera kreditinstitut som avses i 2 § första stycket 7 a eller g eller motsvarande utländska företag inom EES som dotterföretag,

a) information lämnas om större ägare i institutet,

b) den som har eller kan förväntas komma att få ett kvalificerat innehav i institutet bedöms lämplig att utöva ett väsentligt inflytande över ledningen av institutet, och

c) institutets nära förbindelser med andra företag inte hindrar en effektiv tillsyn

av institutet.

Paragrafen innehåller bestämmelser om krav på godkännande av finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag. Ändringarna genomför delvis artiklarna 8a, 18 aa och 66.1 aa i kapitaltäckningsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Punkt 4 gäller holdingföretag som har ett eller flera kreditinstitut som dotterföretag. Ändringen är en följd av den utvidgade definitionen av kreditinstitut i 2 § första stycket 7 g.

8.3. Förslaget till lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

2 kap. 1 § I denna lag avses med

anmält avvecklingssystem: ett anmält avvecklingssystem enligt 2 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

bankdag: en dag som inte är en lördag, en söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller en allmän helgdag,

behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i fråga om övriga länder inom EES en behörig myndighet enligt definitionen i artikel 4.1.40 i tillsynsförordningen, inbegripet Europeiska centralbanken när det gäller de särskilda

uppgifter som den tilldelas genom rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut, i den ursprungliga lydelsen,

berörd myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i fråga om övriga länder inom EES, den myndighet som länderna identifierat enligt artikel 61.2 i krishanteringsdirektivet,

betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i kapitaltäckningsdirektivet,

blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.21 i tillsynsförordningen,

blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) institut eller ett EES-institut som auktoriserats i något land inom EES, eller

b) annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

central motpart: en central motpart enligt artikel 2.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC-derivat, centrala motparter och transaktionsregister som har auktoriserats enligt artikel 14 eller godkänts enligt artikel 25 i samma förordning,

det kombinerade buffertkravet: det kombinerade buffertkravet enligt 2 kap. 2 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar,

dotterföretag: ett dotterföretag enligt artikel 4.1.16 i tillsynsförordningen, EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES-filial: en filial till ett tredjelandsinstitut som är etablerad i ett land inom

EES,

EES-institut: ett institut enligt artikel 4.1.3 i tillsynsförordningen som är hemmahörande i ett annat land inom EES än Sverige,

europeiskt systemviktig resolutionsenhet: en resolutionsenhet som inte omfattas av artikel 92a i tillsynsförordningen och som har tillgångar som överstiger 100 miljarder euro eller ingår i en resolutionsgrupp som har tillgångar som överstiger 100 miljarder euro,

filial: en filial enligt artikel 4.1.17 i tillsynsförordningen, finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i tillsynsförordningen,

finansiellt institut: ett företag enligt artikel 4.1.26 i tillsynsförordningen, finansieringsplan: en plan enligt artikel 107 i krishanteringsdirektivet, finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) institut eller ett EES-institut som auktoriserats i något land inom EES, eller

b) annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

finansieringsarrangemang: ett arrangemang för finansiering av kostnader för resolution som upprättats av ett land inom EES enligt artikel 100 i krishanteringsdirektivet,

förordningen om resolutionsavgifter: kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/63 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 21 oktober 2014 avseende förhandsbidrag till finansieringsarrangemang för resolution,

garanterad insättning: en insättning som omfattas av insättningsgarantin enligt 4 och 4 c §§ lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

globalt systemviktigt institut: ett globalt systemviktigt institut enligt artikel 4.1.133 i tillsynsförordningen,

globalt systemviktigt institut hemmahörande utanför EES: ett globalt systemviktigt institut hemmahörande utanför EES enligt artikel 4.1.134 i tillsynsförordningen,

globalt systemviktig resolutionsenhet: en resolutionsenhet som är ett globalt systemviktigt institut eller del av ett sådant,

gruppbaserad: som är gjord på grundval av den konsoliderade situationen enligt artikel 4.1.47 i tillsynsförordningen eller artikel 4.1.11 i värdepappersbolagsförordningen,

gränsöverskridande koncern: en koncern med moder- och dotterföretag i flera länder inom EES,

holdingföretag med blandad verksamhet: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.22 i tillsynsförordningen,

institut: kreditinstitut och värdepappersbolag, kapitalbas:

1. för kreditinstitut, detsamma som avses i artikel 72 i tillsynsförordningen och

2. för värdepappersbolag, detsamma som avses i artikel 9 i värdepappersbolagsförordningen,

kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034,

koncern: ett moderföretag och dess dotterföretag, koncernresolutionsordning: en plan enligt artikel 91.6 i krishanteringsdirektivet, kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse och ett sådant värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första

stycket 7 c

g lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värde-

pappersbolag,

krisavvärjande åtgärd:

a) en åtgärd för att undanröja väsentliga brister eller väsentliga hinder för återhämtning enligt 6 a kap. 6 och 7 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse och 8 a kap.7 och 8 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

b) en åtgärd för att undanröja eller minska väsentliga hinder för rekonstruktion

eller avveckling enligt 3 kap. 35 och 12

24 §§,

c) en åtgärd som enligt beslut av Finansinspektionen är en krisavvärjande åtgärd enligt 15 kap. 2 c § lagen om bank- och finansieringsrörelse eller 25 kap. 2 c § lagen om värdepappersmarknaden,

d) ett beslut av Finansinspektionen om att tillsätta en tillfällig förvaltare enligt 15 a kap. lagen om bank- och finansieringsrörelse eller 25 a kap. lagen om värdepappersmarknaden, eller

e) nedskrivning eller konvertering av relevanta kapitalinstrument enligt 6 kap., krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034,

kritisk verksamhet: en tjänst eller en transaktion som, om den upphörde, sannolikt skulle leda till en allvarlig störning i det finansiella systemet,

kvalificerad insättning: en insättning enligt lagen om insättningsgaranti som inte är undantagen enligt 4 b eller 5 § den lagen,

kärnprimärkapital: kapital som avses i artikel 50 i tillsynsförordningen, kärnprimärkapitalinstrument: kapitalinstrument som uppfyller villkoren i

artikel 28.128.4, 29.1

29.5 eller 31.1 i tillsynsförordningen,

moderföretag: ett moderföretag enligt artikel 4.1.15 a i tillsynsförordningen,

moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom

EES,

moderföretag i tredjeland: ett moderinstitut, ett finansiellt moderholdingföretag eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag som är hemmahörande i ett land utanför EES,

moderinstitut inom EES: ett institut eller ett EES-institut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) annat institut eller ett EES-institut, eller

b) finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

nationellt systemviktig resolutionsenhet: en resolutionsenhet som inte är en globalt systemviktig resolutionsenhet eller en europeiskt systemviktig resolutionsenhet men som Riksgäldskontoret bedömer vara en sannolik systemrisk i händelse av fallissemang,

relevanta kapitalinstrument: övriga primärkapitalinstrument och supplementärkapitalinstrument,

resolutionsenhet: en juridisk person inom EES som enligt en resolutionsplan ska vara föremål för resolutionsåtgärder,

resolutionsförfarande i tredjeland: en åtgärd som enligt rätten i ett land utanför

EES syftar till att hantera en kris i ett tredjelandsinstitut eller i ett moderföretag i tredjeland, om åtgärden är jämförbar med sådana resolutionsåtgärder som får vidtas enligt denna lag i fråga om ändamål och förväntat resultat,

resolutionsgrupp: en resolutionsenhet och dess dotterföretag som inte är

a) en resolutionsenhet,

b) ett dotterföretag till en annan resolutionsenhet, eller

c) ett dotterföretag i ett tredjeland som enligt resolutionsplanen inte ingår i resolutionsgruppen och dess dotterföretag,

resolutionskollegium: ett resolutionskollegium enligt artikel 88 i krishanteringsdirektivet,

resolutionsåtgärd: någon av de åtgärder som anges i 12 kap. 1 §, samordnande berörd myndighet: den berörda myndigheten i samma land inom

EES som den samordnande tillsynsmyndigheten,

samordnande resolutionsmyndighet: resolutionsmyndigheten i samma land inom EES som den samordnande tillsynsmyndigheten,

samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar för att utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av institut som kontrolleras av finansiella moderholdingföretag inom EES eller blandade finansiella moderholdingföretag inom EES,

större dotterföretag: ett större dotterföretag enligt artikel 4.1.135 i tillsynsförordningen,

supplementärkapitalinstrument: kapitalinstrument och efterställda lån som uppfyller villkoren i artikel 63 i tillsynsförordningen,

tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

tillsynskollegium: ett tillsynskollegium enligt artikel 116 i kapitaltäckningsdirektivet eller artikel 48 i värdepappersbolagsdirektivet,

tredjelandsinstitut: ett företag som har sitt huvudkontor i ett land utanför EES och som skulle vara ett institut om det var hemmahörande inom EES,

värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden, om det har tillstånd för någon av de tjänster som anges i 2 kap. 1 § 3 eller 6 den lagen, utom sådana värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c–g lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,

värdepappersbolagsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen,

värdepappersbolagsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014, och

övriga primärkapitalinstrument: kapitalinstrument som uppfyller villkoren i artikel 52.1 i tillsynsförordningen.

Paragrafen innehåller definitioner. Ändringarna genomför delvis artiklarna 8a, 18 aa och 66.1 aa i kapitaltäckningsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 5.

De ändrade definitionerna av kreditinstitut och värdepappersbolag är en följd av att mycket stora värdepappersbolag ska anses utgöra kreditinstitut vid lagens tillämpning. Det innebär att dessa bolag omfattas av tillsynsförordningens bestämmelser om kapitalbas (se definitionen av kapitalbas). Motsvarande gäller även de värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket d–f tillsynslagen.

8.4. Förslaget till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

11 §

När en kreditupplysning om en fysisk person lämnas ut, ska till den som avses

med upplysningen samtidigt och kostnadsfritt sändas ett skriftligt meddelande om

1. vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten och kontaktuppgifter till dataskyddsombudet, om ett sådant ombud krävs enligt artikel 37 i EU:s dataskyddsförordning,

2. ändamålen med och den rättsliga grunden för behandlingen,

3. vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån uppgifterna hämtats och hur länge uppgifterna kommer att lagras,

4. de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller om honom eller henne,

5. möjligheten att få tillgång till och rättelse av de uppgifter som rör honom eller henne,

6. vilka kategorier av mottagare som kan ta del av personuppgifterna och vem som har begärt upplysningen, och

7. möjligheten att framställa klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. Om kreditupplysningen lämnas ut till ett svenskt kreditinstitut eller ett bolag som

avses i 1 kap. 2 § första stycket 7 c

g lagen (2014:968) om särskild tillsyn över

kreditinstitut och värdepappersbolag, eller till ett motsvarande utländskt företag, för att användas endast som underlag för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker med en sådan metod som avses i artikel 143.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, får meddelandet sändas senare men utan onödigt dröjsmål och begränsas till information enligt första stycket 1, 2 och 6. Om den som avses med upplysningen begär det, ska även information enligt 3, 4, 5 och 7 sändas till honom eller henne.

Första och andra styckena gäller också när en kreditupplysning lämnas om ett handelsbolag eller kommanditbolag.

Första

tredje styckena gäller inte kreditupplysningar som lämnas genom

offentliggörande på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller

yttrandefrihetsgrundlagen, utom när upplysningarna tillhandahålls ur en databas enligt 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den paragrafens

första stycke 2 a

c.

Paragrafen innehåller bestämmelser om att den som avses med en kreditupplysning ska informeras i olika avseenden samtidigt som upplysningen lämnas ut. Ändringarna genomför delvis artiklarna 8a, 18 aa och 66.1 aa i kapitaltäckningsdirektivet. Övervägandena finns i avsnitt 5.

Ändringen i andra stycket är en följd av att mycket stora värdepappersbolag ska tillämpa tillsynsförordningen (8 kap. 1 c § lagen om värdepappersmarknaden).

40

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/1

I

(Lagstiftningsakter)

FÖRORDNINGAR

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EU) 2019/2033

av den 27 november 2019

om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU)

nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

Robusta tillsynskrav utgör en väsentlig del av de villkor enligt vilka finansiella institut tillhandahåller tjänster inom

unionen. I fråga om tillsynsbehandling omfattas värdepappersföretag, tillsammans med kreditinstitut, av Europapar­

lamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (5),

medan auktorisationskrav och övriga krav avseende organisation och uppförande fastställs i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2014/65/EU (6).

(2)

De nuvarande tillsynsordningar som fastställs i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU utgår i

huvudsak från de successiva ändringar av de internationella regelstandarderna för stora bankkoncerner som antagits

av Baselkommittén för banktillsyn och tar bara delvis hänsyn till de särskilda risker som är inneboende i de olika

verksamheterna i ett stort antal värdepappersföretag. Dessa värdepappersföretags särskilda inneboende sårbarheter

och risker bör därför hanteras genom lämpliga och proportionella tillsynsbestämmelser på unionsnivå.

(1) EUT C 378, 19.10.2018, s. 5.

(2) EUT C 262, 25.7.2018, s. 35.

(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2019 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets beslut av den 8 november 2019.

(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och

värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om

tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG

och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(6) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av

direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/2

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

(3)

Vilka risker värdepappersföretag själva ådrar sig och utgör för sina kunder och de bredare marknader på vilka de

verkar beror på deras verksamheters art och volym, bland annat på om värdepappersföretagen agerar som ombud

för sina kunder och inte själva är parter i transaktionerna eller om de agerar som huvudmän i affärstransaktionerna.

(4)

Sund tillsyn bör säkerställa att värdepappersföretag förvaltas på ett ordnat sätt som tjänar kundernas intressen. De

bör ta hänsyn till möjligheten att värdepappersföretag och deras kunder ägnar sig åt ett alltför stort risktagande och

till storleken på de risker som värdepappersföretag tar och utgör. Sådana tillsynskrav bör dessutom försöka undvika

att lägga en onödig administrativ börda på värdepappersföretag.

(5)

Många av de tillsynskrav som härrör från det regelverk som utgörs av förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv

2013/36/EU är utformade för att hantera risker som är gemensamma för kreditinstitut. De nuvarande kraven är

därför i hög grad inriktade på att bevara kreditinstituts utlåningsförmåga genom konjunkturcyklerna och att skydda

insättare och skattebetalare från eventuellt fallissemang, och inte på att hantera värdepappersföretags alla olika

riskprofiler. Värdepappersföretag har inte stora portföljer av privat- och företagslån och tar inte emot inlåning.

Sannolikheten för att deras fallissemang får en skadlig effekt för den finansiella stabiliteten i stort är mindre än för

kreditinstitut. De risker som de flesta värdepappersföretag är exponerade för och utgör skiljer sig därför i hög grad

från de risker som kreditinstitut är exponerade för och utgör, och sådana skillnader bör tydligt återspeglas i

unionens tillsynsregelverk.

(6)

De tillsynskrav i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU som värdepappersföretag omfattas av utgår

från kraven för kreditinstitut. För värdepappersföretag vars auktorisation är begränsad till vissa investeringstjänster

som inte regleras i det nuvarande tillsynsregelverket finns det ett flertal undantag från dessa krav. I och med de

undantagen erkänns att dessa värdepappersföretag inte ådrar sig samma typ av risker som kreditinstitut.

Värdepappersföretag som bedriver verksamheter som regleras av det nuvarande tillsynsregelverket och som

involverar handel med finansiella instrument i begränsad omfattning är underställda regelverkets krav gällande

kapital men kan omfattas av undantag på andra områden, såsom i fråga om likviditet, stora exponeringar och

bruttosoliditet. Värdepappersföretag vars auktorisation inte har sådana begränsningar omfattas av samma

tillsynskrav som kreditinstitut.

(7)

Handel med finansiella instrument i riskhanterings-, säkrings- eller likviditetshanteringssyfte eller för att ta riktnings­

positioner på instrumentens värde över tid, är en verksamhet som både kreditinstitut och värdepappersföretag som

är auktoriserade att handla för egen räkning får ägna sig åt och som redan behandlas i tillsynsregelverket enligt

förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU. För att undvika en situation med olika villkor, vilket kan

leda till regelarbitrage mellan kreditinstitut och värdepappersföretag inom detta område, bör dessa

värdepappersföretag även i fortsättningen omfattas av kapitalbaskrav baserade på de regler som behandlar denna

risk. Dessa värdepappersföretags exponeringar mot motparter i särskilda transaktioner och motsvarande

kapitalbaskrav omfattas också av reglerna och bör därför också fortsätta att vara tillämpliga på värdepappersföretag

på ett förenklat sätt. Reglerna om stora exponeringar i det nuvarande tillsynsregelverket är även relevanta om dessa

värdepappersföretags handelsexponeringar mot vissa motparter är särskilt stora och därför ger upphov till en alltför

koncentrerad riskkälla för ett värdepappersföretag om motparten skulle fallera. Även de reglerna bör därför fortsätta

att vara tillämpliga på värdepappersföretag på ett förenklat sätt.

(8)

Skillnader i tillämpningen av det nuvarande tillsynsregelverket i olika medlemsstater riskerar att skapa en situation

med olika villkor för värdepappersföretag i unionen. Skillnaderna beror på att det är komplicerat att tillämpa

regelverket på olika värdepappersföretag beroende på vilka tjänster de tillhandahåller, i fall då vissa nationella

myndigheter anpassar eller förenklar tillämpningen i sin nationella rätt eller praxis. Eftersom det nuvarande

tillsynsregelverket inte beaktar alla risker som vissa typer av värdepappersföretag är exponerade för och utgör har

stora kapitaltillägg tillämpats för vissa värdepappersföretag i en del medlemsstater. Det bör fastställas enhetliga

bestämmelser som hanterar dessa risker för att säkerställa en harmoniserad tillsyn av värdepappersföretag i hela

unionen.

41

42

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/3

(9)

Det krävs därför en särskild tillsynsordning för värdepappersföretag som på grund av storlek och grad av

sammanlänkning med andra finansiella och ekonomiska aktörer inte är systemviktiga. Systemviktiga

värdepappersföretag bör emellertid även i fortsättningen omfattas av det nuvarande tillsynsregelverket enligt

förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU. Dessa värdepappersföretag utgör en underkategori av

värdepappersföretag som regelverket i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU för närvarande är

tillämpligt på och som inte omfattas av särskilda undantag från något av deras viktigaste krav. De största och mest

sammanlänkade värdepappersföretagen har affärsmodeller och riskprofiler som liknar de betydande

kreditinstitutens. De erbjuder s.k. bankliknande tjänster och försäkrar risker i betydande omfattning. Systemviktiga

värdepappersföretag är dessutom stora nog för att utgöra, och haraffärsmodeller och riskprofiler som utgör, ett lika

stort hot mot de finansiella marknadernas stabilitet och ordnade funktion som stora kreditinstitut. Dessa

värdepappersföretag bör därför även i fortsättningen omfattas av reglerna i förordning (EU) nr 575/2013 och

direktiv 2013/36/EU.

(10) Den särskilda tillsynsordningen för värdepappersföretag som på grund av sin storlek och grad av sammanlänkning

med andra finansiella och ekonomiska aktörer inte betraktas som systemviktiga bör ta hänsyn till de specifika

affärsmetoder som används av olika typer av värdepappersföretag. Framför allt bör värdepappersföretag som löper

den största risken att generera risker för kunder, marknader eller sin egen ordnade funktion omfattas av tydliga och

effektiva tillsynskrav som är anpassade till just dessa risker. De tillsynskraven bör anpassas på ett sätt som står i

proportion till typen av värdepappersföretag, värdepappersföretagets kunders intressen och främjandet av en

friktionsfri och ordnad marknadsfunktion på de marknader där den typen av värdepappersföretag verkar. De bör

minska identifierade riskområden och bidra till att säkerställa att ett värdepappersföretag om det fallerar ska kunna

avvecklas under ordnade former som orsakar minimal störning av stabiliteten på de finansiella marknaderna.

(11) Den ordning som fastställs i denna förordning bör inte påverka den skyldighet som utsedda marknadsgaranter på

handelsplatser enligt direktiv 2014/65/EU har att lämna bud och kontinuerligt vara närvarande på marknaden.

(12) Tillsynsordningen för värdepappersföretag som på grund av sin storlek och grad av sammanlänkning med andra

finansiella och ekonomiska aktörer inte betraktas som systemviktiga bör tillämpas på varje värdepappersföretag på

individuell nivå. För att underlätta tillämpningen av tillsynskrav för värdepappersföretag i unionen som ingår i

bankkoncerner bör dock värdepappersföretag, för förhindrande av störning av vissa affärsmodeller vars risker redan

omfattas av tillämpningen av tillsynsregler, tillåtas att tillämpa kraven i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv

2013/36/EU om detta är lämpligt, förutsatt att detta godkänts av de behöriga myndigheterna och förutsatt att deras

beslut att göra så inte syftar till regelarbitrage. Vidare bör små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag,

eftersom de risker som de ådrar sig i de flesta fall är begränsade, kunna utnyttja ett undantag från de särskilda

tillsynskraven för värdepappersföretag, om de ingår i en bankkoncern eller en värdepappersföretagskoncern som

har sitt säte och står under gruppbaserad tillsyn enligt förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU eller

enligt denna förordning och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 (7), beroende på vad som är

tillämpligt, i samma medlemsstat, eftersom de tillsynsregelverken i sådana fall på ett tillräckligt sätt bör täcka de

riskerna. Vad gäller koncerner som enbart består av värdepappersföretag, eller om konsolidering enligt förordning

(EU) nr 575/2013 inte är tillämplig, bör moderföretaget i sådana koncerner, för att spegla den nuvarande

behandlingen av koncerner av värdepappersföretagskoncerner enligt förordning (EU) nr 575/2013 och

direktiv 2013/36/EU vara skyldigt att uppfylla kraven i den här förordningen baserat på koncernens konsoliderade

situation. I stället för konsolidering under tillsyn kan de behöriga myndigheterna, i fall då sådana värdepappersföre­

tagskoncerner avspeglar enklare strukturer och riskprofiler, som alternativ tillåta moderföretaget i koncernen att ha

tillräckligt kapital för att täcka det bokförda värdet av sina innehav i dotterföretagen. Om de utgör del av en

försäkringskoncern bör även små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag kunna utnyttja ett undantag från

kraven på offentliggörande.

(13) För att värdepappersföretag även i fortsättningen ska kunna använda sin befintliga kapitalbas för att uppfylla sina

kapitalbaskrav enligt det tillsynsregelverk som gäller specifikt för värdepappersföretag bör definitionen och

sammansättningen av kapitalbasen anpassas till förordning (EU) nr 575/2013. Det handlar bland annat om

fullständiga avdrag av balansräkningsposter från kapitalbasen i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013, till

exempel uppskjutna skattefordringar och innehav av kapitalinstrument i andra enheter i den finansiella sektorn.

Värdepappersföretag bör emellertid kunna undanta icke-betydande innehav av kapitalinstrument i enheter i den

finansiella sektorn från avdrag om de innehas för handelsändamål i syfte att stödja marknadsgarantverksamhet

(7) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring

av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/65/EU och 2014/65/EU (se sidan 64 i detta nummer av

EUT).

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/4

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

avseende dessa instrument. För att anpassa sammansättningen av kapitalbasen till förordning (EU) nr 575/2013 har

kapitalbastypernas motsvarande relationer återspeglats inom ramen för denna förordning. För att säkerställa att

kraven står i proportion till värdepappersföretagens verksamheters art, omfattning och komplexitetsgrad och att de

är lättillgängliga för värdepappersföretagen inom ramen för denna förordning bör kommissionen göra en översyn

av om det är lämpligt att fortsätta att anpassa kapitalbasens definition och sammansättning till den i förordning

(EU) nr 575/2013.

(14) För att säkerställa att värdepappersföretags verksamhet alltid bedrivs utifrån den kapitalbasnivå som var ett krav för

deras auktorisation bör alla värdepappersföretag vid varje tidpunkt uppfylla ett permanent minimikapitalkrav som

motsvarar det startkapital som krävdes för auktorisation att tillhandahålla de relevanta investeringstjänsterna och

som fastställts i enlighet med direktiv (EU) 2019/2034.

(15) För att säkerställa att minimikapitalbaskravet för små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag är enkelt att

tillämpa bör dessa ha en kapitalbas som motsvarar det högre av deras permanenta minimikapitalkrav eller en

fjärdedel av deras fasta omkostnader beräknat på grundval av verksamheten året innan. Små och icke-

sammanlänkade värdepappersföretag som föredrar att tillämpa ytterligare försiktighet och undvika tröskeleffekter

vid omklassificering bör inte förhindras att ha en kapitalbas som överstiger den som krävs enligt den här

förordningen eller att tillämpa åtgärder som är strängare än de som föreskrivs i den här förordningen.

(16) För att ta hänsyn till den högre risken i värdepappersföretag som inte är små och icke‐sammanlänkade bör

minimikapitalbaskravet för sådana företag vara det högre av deras permanenta minimikapitalkrav, en fjärdedel av

deras fasta omkostnader året innan eller summan av deras krav efter tillämpning av de riskfaktorer som är särskilt

anpassade till värdepappersföretag (nedan kallade K-faktorer) och som sätter kapitalet i relation till riskerna inom

värdepappersföretagens olika affärsområden.

(17) Vid tillämpningen av de särskilda tillsynskraven för värdepappersföretag bör sådana företag anses som små och icke-

sammanlänkade om de inte tillhandahåller investeringstjänster som medför en hög risk för kunder, marknader eller

företagen själva, och där deras storlek gör det mindre sannolikt att de skulle orsaka omfattande negativa effekter för

kunder och marknader om de inneboende riskerna i deras verksamhet skulle materialiseras eller om de skulle fallera.

Små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag bör därför definieras som företag som inte handlar för egen

räkning eller ådrar sig risk genom handel med finansiella instrument, som inte innehar kundtillgångar eller

kundmedel, som har tillgångar i både diskretionär portföljförvaltning och icke-diskretionära (rådgivnings-)

arrangemang till ett värde av mindre än 1,2 miljarder EUR, som hanterar kundorder i kontanttransaktioner till ett

värde av mindre än 100 miljoner EUR per dag eller hanterar kundorder i derivat till ett värde av mindre än

1 miljard EUR per dag, vars balansomslutning uppgår till mindre än 100 miljoner EUR, inklusive poster utanför

balansräkningen, och vars totala årliga bruttointäkter från investeringstjänster uppgår till mindre än

30 miljoner EUR.

(18) För att förhindra regelarbitrage och minska incitamentet för värdepappersföretag att omstrukturera sin verksamhet

för att undvika att de överskrider de tröskelvärden över vilka de inte räknas som små och icke-sammanlänkade

värdepappersföretag, bör tröskelvärdena för förvaltade tillgångar, hantering av kundorder, balansomslutning och

totala årliga bruttointäkter tillämpas på sammantagen basis på alla värdepappersföretag som ingår i samma

koncern. Övriga villkor – dvs. om ett värdepappersföretag innehar kundmedel, förvarar eller administrerar

kundtillgångar eller handlar med finansiella instrument och ådrar sig marknads- eller motpartsrisk – är binära och

ger inget utrymme för sådan omstrukturering och bör därför bedömas på individuell nivå. För att fortlöpande ta

hänsyn till nya affärsmodeller och de risker som de medför bör dessa villkor och tröskelvärden bedömas vid dagens

slut, utom när det gäller innehav av kundmedel, som bör bedömas på intradagsbasis, och balansomslutning och

totala årliga bruttointäkter, som bör bedömas utifrån värdepappersföretagets ställning vid slutet av det föregående

räkenskapsåret.

(19) Om inte annat följer av de särskilda övergångsbestämmelserna i denna förordning bör ett värdepappersföretag som

överskrider de föreskrivna tröskelvärdena eller inte uppfyller övriga villkor inte anses som litet och icke-

sammanlänkat utan omfattas av kraven för övriga värdepappersföretag. Detta bör uppmuntra värdepappersföretag

att planera sin affärsverksamhet på ett sätt som gör att det står klart att de är små och icke‐sammanlänkade

värdepappersföretag. För att ett värdepappersföretag som inte uppfyller kraven för att anses som ett litet och icke-

sammanlänkat värdepappersföretag ska kunna omfattas av denna behandling bör en övervakningsfas föreskrivas

under vilken det värdepappersföretaget ska uppfylla villkoren och ligga under de relevanta tröskelvärdena minst sex

månader i följd.

43

44

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/5

(20) Alla värdepappersföretag bör beräkna sina kapitalbaskrav utifrån en uppsättning K-faktorer som tar hänsyn till

kundrisk (RtC), marknadsrisk (RtM) och företagsrisk (RtF). K‐faktorerna för RtC tar hänsyn till förvaltade

kundtillgångar och kontinuerlig rådgivning (K‐AUM), innehav av kundmedel (K-CMH), tillgångar under förvaring

och administration (K-ASA), och hantering av kundorder (K-COH).

(21) K-faktorerna för RtM tar hänsyn till nettopositionsrisken (K-NPR) i enlighet med bestämmelserna om marknadsrisk i

förordning (EU) nr 575/2013 eller, om detta tillåts av den behöriga myndigheten för särskilda typer av

värdepappersföretag som handlar för egen räkning genom clearingmedlemmar, baserat på de totala marginalsä­

kerheter som krävs av ett värdepappersföretags clearingmedlem (K-CMG). Värdepappersföretag bör ha möjlighet att

tillämpa K-NPR och K-CMG samtidigt på portföljbasis.

(22) K-faktorerna för RtF tar hänsyn till ett värdepappersföretags exponering för sina transaktionsmotparters fallissemang

(K-TCD) i enlighet med förenklade bestämmelser om motpartsrisk baserade på förordning (EU) nr 575/2013, till

koncentrationsrisken i värdepappersföretags stora exponeringar mot vissa motparter baserat på de bestämmelser i

den förordningen som är tillämpliga på stora exponeringar i handelslagret (K-CON) och till operativa risker i

samband med värdepappersföretagets dagliga handelsaktivitet (K-DTF).

(23) Det samlade kapitalbaskravet med hänsyn till K-faktorerna är summan av K-faktorkraven för RtC, RtM och RtF. K-

AUM, K-ASA, K-CMH, K-COH och K-DTF relaterar till volymen av den verksamhet som varje K-faktor avser.

Volymerna för K-CMH, K-ASA och K‐DTF beräknas utifrån ett glidande medelvärde för de föregående nio

månaderna. Volymen för K-COH beräknas utifrån ett glidande medelvärde för de föregående sex månaderna, medan

K-AUM baseras på de föregående femton månaderna. Volymerna multipliceras med de respektive koefficienter som

fastställs i denna förordning i syfte att bestämma kapitalbaskravet. Kapitalbaskraven för K-NPR härrör från

förordning (EU) nr 575/2013, medan kapitalbaskraven för K-CON och K-TCD bygger på en förenklad tillämpning

av motsvarande krav i den förordningen för hantering av stora exponeringar i handelslagret respektive hantering av

motpartsrisk. Om ett värdepappersföretag inte bedriver den aktuella verksamheten blir K-faktorn noll.

(24) K-faktorerna för RtC är proxyvariabler för värdepappersföretags affärsområden där kunder kan tänkas lida skada om

det uppstår problem. K-AUM tar hänsyn till risken att kunder lider skada på grund av en felaktig diskretionär

förvaltning av kundportföljer eller brister i orderutförande och är till nytta för kunder genom att de försäkras

oavbruten portföljförvaltning och rådgivning. K-ASA tar hänsyn till risken vid förvaring och administration av

kunders tillgångar och säkerställer att värdepappersföretag har kapital i proportion till sådana tillgångar, oavsett om

de redovisas i företagets egen balansräkning eller på tredjepartskonton. K-CMH tar hänsyn till risken för skada i fall

då ett värdepappersföretag innehar kundmedel, med beaktande av huruvida de redovisas i företagets egen

balansräkning eller på tredjepartskonton och arrangemang enligt tillämplig nationell rätt föreskriver att

kundmedlen ska bevaras i händelse av att värdepappersföretaget går i konkurs, blir insolvent eller försätts i

resolution eller administration. K-CMH utesluter kundmedel som är insatta på ett bankkonto (hos en depåhållare) i

kundens namn, om värdepappersföretaget har tillgång till kundmedlen via ett tredjepartsmandat. K-COH tar hänsyn

till den potentiella risken för kunder när ett värdepappersföretag utför order (i kundens och inte i värdepappersfö­

retagets eget namn), till exempel i samband med kundtjänster som enbart rör orderutförande eller när ett

värdepappersföretag ingår i en kedja för kundorder.

(25) K-faktorn för RtM för värdepappersföretag som handlar för egen räkning baseras på reglerna om marknadsrisk för

positioner i finansiella instrument, i utländsk valuta och i råvaror i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013. Det

betyder att värdepappersföretag kan välja att tillämpa schablonmetoden, den alternativa schablonmetoden enligt

förordning (EU) nr 575/2013 eller alternativet att använda interna modeller, när dessa sistnämnda båda metoder

blir tillämpliga på kreditinstitut inte endast med avseende på rapportering utan även med avseende på

kapitalbaskrav. Under tiden, och åtminstone under de fem åren efter denna förordnings tillämpningsdatum, bör

värdepappersföretag tillämpa regelverket för marknadsrisker (schablonmetoder eller, i tillämpliga fall, interna

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/6

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

modeller) i förordning (EU) nr 575/2013 för beräkning av deras K-NPR. Om bestämmelserna i del tre avsnitt IV

kapitlen 1a och 1b i förordning (EU) nr 575/2013 i dess ändrade lydelse enligt Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2019/876 (8) inte blir tillämpliga på kreditinstitut med avseende på kapitalbaskrav bör

värdepappersföretag fortsätta att tillämpa kraven i del tre avdelning IV i förordning (EU) nr 575/2013 för beräkning

av deras K‐NPR. Alternativt kan kapitalbaskravet för värdepappersföretag som handlar med finansiella instrument

med positioner som omfattas av clearing, förutsatt den behöriga myndighetens godkännande och vissa villkor,

motsvara det totala marginalsäkerhetsbelopp som krävs av deras clearingmedlem multiplicerat med en fast

multiplikator. Användningen av K-CMG bör primärt bygga på ett värdepappersföretags handelsverksamhet som

omfattas helt eller delvis av denna metod. Värdepappersföretagets behöriga myndighet får emellertid också tillåta

värdepappersföretaget att använda K‐CMG-metoden delvis, under förutsättning att denna metod används för alla

positioner som omfattas av clearing eller marginalsäkerhet och att en av de tre alternativa metoderna för K-NPR

används för portföljer som inte omfattas av clearing. För att säkerställa att kraven står i proportion till värdepappers­

företagens verksamheters art, omfattning och komplexitetsgrad och att de är lättillgängliga för värdepappersföretaget

inom ramen för denna förordning bör alla översyner som senare görs vad gäller tillämpningen av metoderna för

beräkning av K-faktorerna omfatta lämpligheten i att fortsätta att anpassa beräkningen av K-NPR till reglerna om

marknadsrisk för positioner i handelslagret i finansiella instrument, i utländsk valuta och i råvaror i enlighet med

förordning (EU) nr 575/2013.

(26) För värdepappersföretag som handlar för egen räkning innebär K-faktorerna K-TCD och K-CON inom ramen för RtF

en förenklad tillämpning av de regler som fastställs i förordning (EU) nr 575/2013 om motpartsrisk respektive risk

vid stora exponeringar. K‐TCD tar hänsyn till ett värdepappersföretags risk att motparter i OTC-derivat,

återköpstransaktioner, värdepappers- eller råvarulån, transaktioner med lång avvecklingscykel, marginalutlånings­

transaktioner, eller andra transaktioner för värdepappersfinansiering, samt mottagare av lån som beviljats av

värdepappersföretaget såsom en sidotjänst som en del av en investeringstjänst inte uppfyller sina skyldigheter,

genom att exponeringarnas värde, baserat på ersättningskostnad och ett tillägg för potentiell framtida exponering,

multipliceras med riskfaktorer som är baserade på förordning (EU) nr 575/2013 och inräknat riskreducerande

effekter av faktisk nettning och utväxling av säkerheter. För ytterligare anpassning av motpartsrisk till förordning

(EU) nr 575/2013 bör även en fast multiplikator på 1,2 och en multiplikator för kreditvärdighetsjustering (CVA)

läggas till, för att avspegla det aktuella marknadsvärdet av kreditrisken för värdepappersföretagets motpart vid

särskilda transaktioner. K‐CON tar hänsyn till koncentrationsrisken i förhållande till enskilda motparter eller

motparter med stark inbördes anknytning inom den privata sektorn mot vilka företagen har exponeringar på mer

än 25 % av sin kapitalbas, eller särskilda alternativa tröskelvärden för kreditinstitut eller andra värdepappersföretag

genom att det införs ett kapitaltillägg i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 för stora exponeringar över dessa

tröskelvärden. Slutligen tar K-DTF hänsyn till de operativa risker för ett värdepappersföretag, vilket under en dag

genomför stora volymer av transaktioner för egen räkning eller för kunder i eget namn, som kan uppstå på grund

av otillräckliga eller bristfälliga interna processer, den mänskliga faktorn, felaktiga system eller yttre omständigheter,

baserat på det nominella värdet av daglig handelsverksamhet, justerat för räntederivats löptid i syfte att begränsa

kapitalbaskravshöjningar, särskilt för kortfristiga kontrakt där de konstaterade operativa riskerna är lägre.

(27) Alla värdepappersföretag bör övervaka och kontrollera sin koncentrationsrisk, även med avseende på kunder. Bara

värdepappersföretag som omfattas av ett minimikapitalbaskrav enligt K-faktorerna bör emellertid rapportera sina

koncentrationsrisker till de behöriga myndigheterna. Värdepappersföretag som specialiserat sig på råvaruderivat

eller utsläppsrätter eller utsläppsrättsderivat och som har stora koncentrerade exponeringar mot icke-finansiella

motparter får överskrida gränsvärdena för koncentrationsrisk utan att K‐CON-kapitalkravet höjs, under

förutsättning att de har anknytning till affärsverksamhet, likviditetsförvaltning eller riskhantering.

(28) Alla värdepappersföretag bör ha interna förfaranden för att övervaka och hantera sina likviditetskrav. Dessa

förfaranden syftar till att underlätta säkerställandet av värdepappersföretagens långsiktiga ordnade funktion utan att

det krävs särskilda likviditetsavsättningar för perioder av stress. Värdepappersföretag bör i detta syfte vid varje given

tidpunkt ha likvida tillgångar som motsvarar minst en tredjedel av det krav som baseras på fasta omkostnader.

Behöriga myndigheter bör emellertid tillåtas att undanta små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag från

(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/876 av den 20 maj 2019 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller

bruttosoliditetsgrad, stabil nettofinansieringskvot, krav för kapitalbas och kvalificerade skulder, motpartsrisk, marknadsrisk,

exponeringar mot centrala motparter, exponeringar mot företag för kollektiva investeringar, stora exponeringar, rapporteringskrav

och krav på offentliggörande av information, samt av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 150, 7.6.2019, s. 1).

45

46

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/7

detta krav. Dessa likvida tillgångar bör vara av hög kvalitet och motsvara de tillgångar som anges i kommissionens

delegerade förordning (EU) 2015/61 (9) samt de nedsättningar som är tillämpliga på tillgångarna enligt den

delegerade förordningen. För att ta hänsyn till att värdepappersföretag har en annan likviditetsprofil än kreditinstitut

bör förteckningen över lämpliga likvida tillgångar kompletteras med värdepappersföretagets icke intecknade egna

medel och kortfristiga inlåning (som inte bör omfatta kundmedel eller finansiella instrument som tillhör kunder)

samt vissa finansiella instrument för vilka det finns en likvid marknad. Små och icke-sammanlänkade

värdepappersföretag samt värdepappersföretag som inte auktoriserats för egen handels- eller garantigivnings­

verksamhet kan, om de inte är undantagna från likviditetskraven, därutöver inkludera poster relaterade till

kundfordringar och avgifter eller provisioner som ska betalas inom 30 dagar som likvida tillgångar, förutsatt att

dessa poster inte utgör mer än en tredjedel av minimilikviditetskravet, att de inte räknas in i några ytterligare

likviditetskrav som fastställs av den behöriga myndigheten och att de är föremål för en nedsättning på 50 %. Under

exceptionella omständigheter bör värdepappersföretag tillåtas att underskrida tröskelvärdet genom att omsätta sina

likvida tillgångar för att täcka likviditetskrav, under förutsättning att de omedelbart underrättar sin behöriga

myndighet. Alla finansiella garantier som utfärdas för kunder och som kan ge upphov till ökat likviditetsbehov om

de infrias bör föranleda en nedsättning av de tillgängliga likvida tillgångarna med minst 1,6 % av garantiernas

sammanlagda värde. För att säkerställa att kraven står i proportion till värdepappersföretagens verksamheters art,

omfattning och komplexitetsgrad och är lättillgängliga för värdepappersföretagen inom ramen för denna förordning

bör en senare översyn göras av lämpligheten hos de likvida tillgångar som kan räknas med för täckning av minimilik­

viditetskraven, inbegripet den fortsatta anpassningen till dem som förtecknas i delegerad förordning (EU) 2015/61,

tillsammans med de nedsättningar som är tillämpliga på tillgångarna enligt den delegerade förordningen.

(29) En proportionell ram för lagstadgad rapportering bör utvecklas tillsammans med den nya tillsynsordningen och

noggrant anpassas till värdepappersföretagens verksamhet och tillsynsramens krav. Rapporteringskraven för

värdepappersföretag bör omfatta kapitalbasens nivå och sammansättning, kapitalbaskrav, beräkningsunderlag för

kapitalbaskraven, verksamhetsprofil och storlek i förhållande till parametrarna för att värdepappersföretag ska anses

vara små och icke-sammanlänkade, likviditetskrav och efterlevnad av bestämmelserna om koncentrationsrisk. Små

och icke-sammanlänkade värdepappersföretag bör vara undantagna från rapporteringen av koncentrationsrisk och

endast behöva rapportera om likviditetskrav om sådana krav är tillämpliga på dem. Europeiska tillsynsmyndigheten

(Europeiska bankmyndigheten) inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 (10)

(EBA) bör få i uppdrag att utarbeta ett förslag till tekniska genomförandestandarder som närmare specificerar mallar

och förfaranden för den lagstadgade rapporteringen och fastställa mallar för offentliggörande av kapitalbasen. Dessa

standarder bör stå i proportion till olika värdepappersföretags storlek och komplexitet och särskilt ta hänsyn till

huruvida värdepappersföretag ska anses som små och icke-sammanlänkade.

(30) För att säkerställa transparens gentemot investerare och marknaderna i stort bör alla värdepappersföretag som inte

betraktas som små och icke-sammanlänkande företag offentliggöra upplysningar om kapitalbasnivåer,

kapitalbaskrav, bolagsstyrning samt ersättningspolicy och ersättningspraxis. Små och icke-sammanlänkade

värdepappersföretag bör inte omfattas av krav på offentliggörande av information, med undantag för om de

emitterar primärkapitaltillskott för att tillhandahålla transparens för investerare i sådana instrument.

(31) Värdepappersföretag bör tillämpa en könsneutral ersättningspolicy, i enlighet med den princip som fastställs i artikel

157 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF‐fördraget). Vissa förtydliganden bör göras när det gäller

kraven på offentliggörande av ersättningar. De krav på offentliggörande av ersättningar som fastställs i denna

förordning bör vara förenliga med målen för ersättningsreglerna, nämligen att fastställa och upprätthålla, för de

personalkategorier vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på värdepappersföretagens riskprofil, en

ersättningspolicy och ersättningspraxis som är förenliga med effektiv riskhantering. Värdepappersföretag som

omfattas av ett undantag från vissa ersättningsregler bör dessutom vara skyldiga att offentliggöra information om

detta undantag.

(9) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/61 av den 10 oktober 2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 575/2013 när det gäller likviditetstäckningskravet för kreditinstitut (EUT L 11, 17.1.2015, s. 1).

(10) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk

tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens

beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/8

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

(32) Lämpliga övergångsbestämmelser bör föreskrivas för att göra det lättare för värdepappersföretagen att övergå från

kraven i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU till kraven i den här förordningen och direktiv (EU)

2019/2034. Framför allt bör det under en femårsperiod från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas

vara möjligt för värdepappersföretag vars kapitalbaskrav enligt denna förordning skulle mer än fördubblas jämfört

med kapitalbaskravet enligt förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU att dämpa effekterna av

potentiella ökningar genom att begränsa kapitalbaskravet så att det inte blir mer än två gånger det relevanta

kapitalbaskravet enligt förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU.

(33) För att inte missgynna nya värdepappersföretag med liknande profiler som befintliga företag bör

värdepappersföretag som aldrig har omfattats av kapitalbaskrav enligt förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv

2013/36/EU under en femårsperiod från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas kunna begränsa

sitt kapitalbaskrav enligt denna förordning till två gånger det krav som är baserat på fasta omkostnader.

(34) På samma sätt bör värdepappersföretag som omfattats endast av ett startkapitalkrav enligt förordning (EU)

nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU och vars kapitalbaskrav enligt denna förordning skulle mer än fördubblas

jämfört med situationen enligt förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU, under en femårsperiod från

och med den dag då denna förordning börjar tillämpas få begränsa sitt kapitalbaskrav enligt denna förordning till

två gånger startkapitalkravet enligt förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU, med undantag för de

lokala företag som avses i artikel 4.1.2 b i förordning (EU) nr 575/2013 i dess ändrade lydelse enligt Europapar­

lamentets och rådets förordning (EU) 2019/876, vilka under en övergångsperiod bör omfattas av ett särskilt

kapitalbaskrav som återspeglar deras högre risknivå. För proportionalitetens skull bör också särskilda

kapitalbaskrav under en övergångsperiod föreskrivas för mindre värdepappersföretag och för dem som

tillhandahåller ett begränsat antal investeringstjänster i fall då de inte skulle omfattas av en begränsning av

kapitalbaskraven enligt den här förordningen till två gånger kraven på deras startkapital enligt förordning (EU) nr

575/2013, i dess ändrade lydelse enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/630 (11), och direktiv

2013/36/EU, i dess ändrade lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2019/878 (12) men vars bindande

kapitalbaskrav enligt den här förordningen skulle öka jämfört med situationen enligt förordning (EU) nr 575/2013,

i dess ändrade lydelse enligt förordning (EU) 2019/630.

(35) Dessa övergångsbestämmelser bör i tillämpliga fall även kunna utnyttjas av de värdepappersföretag som avses i

artikel 498 i förordning (EU) nr 575/2013, genom vilken dessa värdepappersföretag undantas från kapitalbaskraven

i den förordningen, medan startkapitalkraven för dessa värdepappersföretag beror på deras investeringstjänster eller

investeringsverksamhet. Under en femårsperiod från och med den dag då den här förordningen börjar tillämpas bör

deras kapitalbaskrav enligt övergångsbestämmelserna i den här förordningen beräknas med hänsyn till dessa

tillämpliga nivåer.

(36) Under en femårsperiod från och med den dag då denna förordning börjar tillämpas eller till och med den dag då de

antagna ändringarna av förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU börjar tillämpas vad gäller

kapitalbaskrav för marknadsrisk enligt del tre avdelning IV kapitlen 1a och 1b i förordning (EU) nr 575/2013, i dess

ändrade lydelse enligt förordning (EU) 2019/876, beroende på vad som infaller senast, bör värdepappersföretag som

omfattas av motsvarande bestämmelser i den här förordningen fortsätta att beräkna sitt kapitalbaskrav för

handelslagret i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 i dess ändrade lydelse enligt förordning (EU) 2019/630.

(37) De största värdepappersföretag som erbjuder viktiga tjänster på den institutionella marknaden och investmentbank­

marknaden (handel med finansiella instrument för egen räkning, garantiverksamhet för finansiella instrument eller

placering av finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande) har liknande affärsmodeller och riskprofiler

som stora kreditinstitut. Deras verksamhet exponerar dem för kreditrisk, främst i form av motpartsrisk, liksom för

marknadsrisk för positioner de tar för egen räkning på egna eller kunders vägnar. På grund av sin storlek och

systemvikt utgör de därför en risk för den finansiella stabiliteten.

(11) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/630 av den 17 april 2019 om ändring av förordning (EU) nr 575/2013 vad

gäller minsta förlusttäckning för nödlidande exponeringar (EUT L 111, 25.4.2019, s. 4).

(12) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878 av den 20 maj 2019 om ändring av direktiv 2013/36/EU vad gäller

undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefo-

genheter och kapitalbevarande åtgärder (EUT L 150, 7.6.2019, s. 253).

47

48

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/9

(38) För nationella behöriga myndigheter är det en ytterligare utmaning att säkerställa en effektiv tillsyn av sådana stora

värdepappersföretag. Trots att de största värdepappersföretagen erbjuder gränsöverskridande investmentbank­

tjänster i betydande omfattning står de, i egenskap av värdepappersföretag, under tillsyn av myndigheter utsedda

enligt direktiv 2014/65/EU, vilka inte nödvändigtvis är samma behöriga myndigheter som de som utses enligt

direktiv 2013/36/EU. Detta kan resultera i en situation med olika villkor vid tillämpningen av bestämmelserna i

förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU och gör att tillsynsmyndigheterna inte får den helhetsbild av

tillsynsläget som är nödvändig för en effektiv hantering av de risker som är förknippade med stora gränsöver­

skridande värdepappersföretag. Följden kan bli en mindre effektiv tillsyn och snedvridning av konkurrensen inom

unionen. För att uppnå synergieffekter i tillsynen av gränsöverskridande verksamhet på den institutionella

marknaden inom en grupp jämförbara aktörer, främja lika villkor och skapa förutsättningar för en enhetlig tillsyn

mellan olika grupper bör de största värdepappersföretagen därför få status som kreditinstitut.

(39) Genom att dessa värdepappersföretag ska räknas som kreditinstitut bör de därför fortsätta att omfattas av förordning

(EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU och stå under tillsyn av behöriga myndigheter, bland annat av

Europeiska centralbanken inom ramen för den gemensamma tillsynsmekanismen, som ansvarar för kreditinstitut.

Därmed säkerställs ett enhetligt och effektivt genomförande av tillsynen av kreditinstitut och att det enhetliga

regelverket för finansiella tjänster tillämpas på samma sätt på alla kreditinstitut mot bakgrund av deras systemvikt.

För att förhindra regelarbitrage och minska risken att bestämmelserna kringgås bör behöriga myndigheter försöka

undvika situationer där potentiellt systemviktiga koncerner strukturerar sin verksamhet i syfte att inte överskrida

tröskelvärdena i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 och att kringgå skyldigheten att ansöka om

auktorisation som kreditinstitut enligt artikel 8a i direktiv 2013/36/EU.

(40) Stora värdepappersföretag omvandlade till kreditinstitut bör inte ha rätt att ta emot insättningar eller andra

återbetalbara medel från allmänheten och bevilja krediter för egen räkning förrän de har erhållit auktorisation för

dessa verksamheter i enlighet med direktiv 2013/36/EU. Att bedriva alla dessa verksamheter, inbegripet att ta emot

insättningar eller andra återbetalbara medel från allmänheten och bevilja krediter för egen räkning, bör inte vara ett

nödvändigt krav för att ett företag ska anses vara ett kreditinstitut. Den ändring av definitionen av kreditinstitut som

införs i och med denna förordning bör därför inte påverka de nationella regelverk för auktorisation som genomförts

av medlemsstaterna i enlighet med direktiven 2013/36/EU och (EU) 2019/2034, inbegripet eventuella bestämmelser

som medlemsstaterna anser vara lämpliga för att förtydliga vilka verksamheter som får inledas av de stora

värdepappersföretag som omfattas av den ändrade definitionen av kreditinstitut.

(41) Ett av syftena med den gruppbaserade tillsynen av kreditinstitut är dessutom att säkerställa bland annat stabiliteten i

det finansiella systemet och för att vara effektiv bör den omfatta alla koncerner, inbegripet dem där moderföretaget

inte är kreditinstitut eller värdepappersföretag. Alla kreditinstitut, även de som tidigare haft status som

värdepappersföretag, bör därför omfattas av reglerna om behöriga myndigheters tillsyn av moderföretaget på

individuell nivå och gruppnivå enligt avdelning VII kapitel 3 avsnitt I i direktiv 2013/36/EU.

(42) Vidare är det möjligt att stora värdepappersföretag som inte är systemviktiga men som handlar för egen räkning eller

bedriver garantiverksamhet för finansiella instrument eller placerar finansiella instrument på grundval av ett fast

åtagande har affärsmodeller och riskprofiler som liknar dem hos andra systemviktiga institut. Med tanke på deras

storlek och verksamhet är det möjligt att sådana värdepappersföretag utgör vissa risker för den finansiella

stabiliteten, och trots att en omvandling av dem till kreditinstitut inte anses lämplig med tanke på deras art och

komplexitet bör de omfattas av samma tillsynsbehandling som kreditinstitut. För att förhindra regelarbitrage och

minska risken att bestämmelserna kringgås bör behöriga myndigheter även försöka att undvika situationer där

värdepappersföretag strukturerar sin verksamhet i syfte att inte överskrida tröskelvärdet 15 miljarder EUR avseende

det totala värdet av tillgångarna på individuell nivå eller gruppnivå eller att i onödan begränsa sin rätt att tillämpa

kraven i förordning (EU) nr 575/2013 och tillsynskraven i direktiv 2013/36/EU på dem i enlighet med artikel 5 i

direktiv (EU) 2019/2034.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/10

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

(43) Genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (13) infördes en harmoniserad unionsordning

för beviljande av tillträde till tredjelandsföretag som erbjuder godtagbara motparter och professionella kunder som

är etablerade i unionen investeringstjänster eller investeringsverksamhet. Tillträde till den inre marknaden

förutsätter att kommissionen antar ett beslut om likvärdighet och att Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska

värdepappers- och marknadsmyndigheten) inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1095/2010 (14) (Esma) registrerar tredjelandsföretaget. Det är viktigt att likvärdigheten bedöms på grundval av

relevant tillämplig unionsrätt och att det finns effektiva verktyg för att övervaka de villkor som ligger till grund för

beslutet om likvärdighet. Registrerade tredjelandsföretag bör därför vara skyldiga att till Esma årligen rapportera

uppgifter om omfattningen av och tillämpningsområdet för sina tjänster och sin verksamhet i unionen. Även

tillsynsmyndigheternas samarbete när det gäller att övervaka och kontrollera att likvärdighetsvillkoren uppfylls bör

förbättras.

(44) För att garantera lika villkor och främja transparensen på unionsmarknaden bör förordning (EU) nr 600/2014

ändras så att systematiska internhandlares bud, prisförbättringar och utförandepriser omfattas av reglerna för tick

size när det handlas i alla storlekar. Följaktligen bör de nu gällande tekniska tillsynsstandarderna avseende reglerna

för tick size också tillämpas på det utvidgade tillämpningsområdet i förordning (EU) nr 600/2014.

(45) För att säkerställa investerarskydd och de finansiella marknadernas integritet och stabilitet i unionen bör

kommissionen, när den antar ett beslut om likvärdighet, ta hänsyn till de potentiella risker som de tjänster och den

verksamhet som företag från det berörda tredjelandet kan erbjuda i unionen till följd av beslutet kan ge upphov till.

Deras systemvikt bör bedömas på grundval av kriterier såsom den sannolika omfattningen av och

tillämpningsområdet för tjänster och verksamhet som erbjuds av företag från det berörda tredjelandet.

Kommissionen bör i samma syfte kunna ta hänsyn till om det berörda tredjelandet betraktas som en icke-

samarbetsvillig jurisdiktion på skatteområdet enligt det relevanta politikområdet i unionen eller som ett

högrisktredjeland enligt artikel 9.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 (15). Kommissionen bör

anse att särskilda tillsynskrav, organisatoriska krav eller krav på marknadsuppförande är likvärdiga enbart om de har

samma verkan. Vidare bör kommissionen, i lämpliga fall, kunna anta beslut om likvärdighet begränsade till särskilda

tjänster eller verksamheter eller kategorier av tjänster och verksamheter som anges i avsnitt A i bilaga I till direktiv

2014/65/EU.

(46) EBA har tillsammans med Esma lagt fram en rapport baserad på noggranna bakgrundsanalyser, uppgiftsinsamling

och samråd för att utforma en särskilt anpassad tillsynsordning för icke-systemviktiga värdepappersföretag som

ligger till grund för det reviderade tillsynsregelverket för värdepappersföretag.

(47) För att säkerställa en harmoniserad tillämpning av denna förordning bör EBA få i uppdrag att utarbeta förslag till

tekniska tillsynsstandarder för att specificera omfattningen av och metoderna för konsolidering under tillsyn av

värdepappersföretagskoncerner, beräkningen av fasta omkostnader, fastställande av K-faktorerna, specificering av

begreppet separerade konton med avseende på kunders pengar, justering av K-DTF-koefficienter vid stressade

marknadsförhållanden, beräkningen för att fastställa kapitalbaskrav som motsvarar den totala marginalsäkerhet som

krävs av clearingmedlemmar, mallarna för offentliggörande av information inbegripet vad gäller värdepappers­

företags investeringspolicy och lagstadgad rapportering enligt denna förordning samt vilken information som

behöriga myndigheter ska tillhandahållas avseende tröskelvärdena för att kräva auktorisation som kreditinstitut.

Kommissionen bör ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska tillsynsstandarder

som EBA utarbetat genom delegerade akter enligt artikel 290 i EUF-fördraget och i enlighet med artiklarna 10–14 i

förordning (EU) nr 1093/2010. Kommissionen och EBA bör säkerställa att dessa tekniska tillsynsstandarder kan

tillämpas av alla berörda värdepappersföretag på ett sätt som står i proportion till arten och omfattningen av dessa

värdepappersföretag samt deras komplexitet och verksamheter.

(13) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om

ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(14) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk

tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om

upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(15) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet

används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141,

5.6.2015, s. 73).

49

50

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/11

(48) Kommissionen bör också ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som utarbetats av EBA och

Esma genom genomförandeakter enligt artikel 291 i EUF-fördraget och i enlighet med artikel 15 i förordning (EU)

nr 1093/2010 och artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.

(49) För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning och för att ta hänsyn till utvecklingen på de finansiella

marknaderna bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget delegeras till kommissionen

för att komplettera denna förordning genom att förtydliga definitionerna i denna förordning. Det är särskilt viktigt

att kommissionen under sitt beredningsarbete genomför lämpliga samråd, inbegripet på expertnivå, och att dessa

samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre

lagstiftning (16). För att säkerställa lika stor delaktighet i beredningen av delegerade akter får Europaparlamentet och

rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter får systematiskt delta i möten i

kommissionens expertgrupper som arbetar med beredningen av delegerade akter.

(50) För att säkerställa rättssäkerhet och undvika överlappningar mellan det nuvarande tillsynsregelverk som är

tillämpligt både på kreditinstitut och på värdepappersföretag och denna förordning, bör förordning (EU)

nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU ändras i syfte att undanta värdepappersföretag från deras

tillämpningsområde. Värdepappersföretag som ingår i en bankkoncern bör emellertid även fortsättningsvis

omfattas av de bestämmelser i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU som är relevanta för

bankkoncernen, till exempel de bestämmelser om intermediära moderföretag inom EU som avses i artikel 21b i

direktiv 2013/36/EU och bestämmelserna om konsolidering under tillsyn i del ett avdelning II kapitel 2 i förordning

(EU) nr 575/2013.

(51) Eftersom målet för denna förordning – nämligen att inrätta ett effektivt och proportionellt tillsynsregelverk för att

säkerställa att värdepappersföretag som är auktoriserade att bedriva verksamhet inom unionen gör detta på stabila

finansiella grunder och förvaltas på ett ordnat sätt, i relevanta fall i kundernas intressen – inte i tillräcklig

utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av dess omfattning och verkningar, kan

uppnås bättre på unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget

om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går denna förordning inte utöver

vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

DEL ETT

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

AVDELNING I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte och tillämpningsområde

1.

I denna förordning fastställs enhetliga tillsynskrav som är tillämpliga på värdepappersföretag som är auktoriserade

och står under tillsyn enligt direktiv 2014/65/EU och som står under tillsyn för kontroll av att de uppfyller tillsynskraven

enligt direktiv (EU) 2019/2034 i fråga om följande:

a) Kapitalbaskrav som avser mätbara, enhetliga och standardiserade delar av företagsrisk, kundrisk och marknadsrisk.

b) Krav som begränsar koncentrationsrisken.

c) Likviditetskrav som avser mätbara, enhetliga och standardiserade delar av likviditetsrisk.

(16) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/12

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

d) Rapporteringskrav i fråga om leden a, b och c.

e) Krav på offentliggörande av information.

2.

Genom undantag från punkt 1 ska ett värdepappersföretag som är auktoriserat och står under tillsyn enligt direktiv

2014/65/EU och som bedriver någon av de verksamheter som avses i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv

2014/65/EU tillämpa kraven i förordning (EU) nr 575/2013, om företaget inte är en råvaruhandlare och utsläppsrätts­

handlare, ett företag för kollektiva investeringar eller ett försäkringsföretag och något av följande villkor är tillämpligt:

a) Det totala värdet av värdepappersföretagets konsoliderade tillgångar uppgår till eller överstiger 15 miljarder EUR,

beräknat på genomsnittet av de tolv föregående sammanhängande månaderna och utan att räkna med värdet av de

enskilda tillgångarna hos dotterföretag som är etablerade utanför unionen och som bedriver någon av de verksamheter

som avses i detta stycke.

b) Det totala värdet av värdepappersföretagets konsoliderade tillgångar understiger 15 miljarder EUR och värdepappers­

företaget ingår i en koncern där det totala värdet av de konsoliderade tillgångarna i alla de företag i koncernen som har

enskilda totala tillgångar på mindre än 15 miljarder EUR och som bedriver någon av de verksamheter som avses i

avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU uppgår till eller överstiger 15 miljarder EUR, allt

beräknat på genomsnittet av de tolv föregående sammanhängande månaderna, exklusive värdet av de enskilda

tillgångarna hos dotterföretag som är etablerade utanför unionen och som bedriver någon av de verksamheter som

avses i detta stycke.

c) Värdepappersföretaget är föremål för ett beslut av den behöriga myndigheten i enlighet med artikel 5 i direktiv (EU)

2019/2034.

De värdepappersföretag som avses i denna punkt ska stå under tillsyn för kontroll av att de uppfyller tillsynskraven enligt

avdelningarna VII och VIII i direktiv 2013/36/EU, inbegripet i syfte att utnämna den samordnande tillsynsmyndigheten i

fall då sådana värdepappersföretag tillhör en värdepappersföretagskoncern enligt definitionen i artikel 4.1.25 i denna

förordning.

3.

Undantaget i punkt 2 är inte tillämpligt om ett värdepappersföretag inte längre uppfyller något av de tröskelvärden

som fastställs i den punkten, beräknat över en sammanhängande tolvmånadersperiod, eller om en behörig myndighet

beslutar det i enlighet med artikel 5 i direktiv (EU) 2019/2034. Värdepappersföretaget ska utan onödigt dröjsmål meddela

den behöriga myndigheten om eventuella överskridanden av ett tröskelvärde under denna period.

4.

Värdepappersföretag som uppfyller de villkor som fastställs i punkt 2 ska fortsätta att omfattas av kraven i artiklarna

55 och 59.

5.

Genom undantag från punkt 1 får behöriga myndigheter tillåta ett värdepappersföretag som är auktoriserat och står

under tillsyn enligt direktiv 2014/65/EU och som bedriver någon av de verksamheter som avses i avsnitt A punkterna 3

och 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU att tillämpa kraven i förordning (EU) nr 575/2013, om alla följande villkor är

uppfyllda:

a) Värdepappersföretaget är ett dotterföretag som omfattas av den gruppbaserade tillsynen av ett kreditinstitut, ett

finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag i enlighet med bestämmelserna i del ett avdelning II

kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013.

b) Värdepappersföretaget meddelar den behöriga myndigheten enligt denna förordning och den samordnande tillsynsmyn­

digheten, i tillämpliga fall.

c) Den behöriga myndigheten är förvissad om att tillämpningen av kapitalbaskraven i förordning (EU) nr 575/2013 på

individuell nivå för värdepappersföretaget och på gruppnivå för hela koncernen, beroende på vad som är lämpligt, är

tillsynsmässigt sund, inte resulterar i en minskning av värdepappersföretagets kapitalbaskrav enligt denna förordning

och inte används för regelarbitrage.

De behöriga myndigheterna ska informera värdepappersföretaget om ett beslut att tillåta tillämpning av förordning (EU)

nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU enligt första stycket inom två månader från och med mottagandet av ett sådant

meddelande som avses i första stycket b i denna punkt, och ska informera EBA om detta. Om en behörig myndighet vägrar

att tillåta att förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU tillämpas ska den lämna en fullständig motivering.

De värdepappersföretag som avses i denna punkt ska stå under tillsyn för kontroll av att de uppfyller tillsynskraven enligt

avdelningarna VII och VIII i direktiv 2013/36/EU, inbegripet i syfte att utnämna den samordnande tillsynsmyndigheten i

fall då sådana värdepappersföretag tillhör en värdepappersföretagskoncern enligt definitionen i artikel 4.1.25 i den här

förordningen.

Vid tillämpningen av denna punkt ska artikel 7 i förordning (EU) nr 575/2013 inte tillämpas.

51

52

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/13

Artikel 2

Tillsynsbefogenheter

För att säkerställa att denna förordning efterlevs ska de behöriga myndigheterna ha de befogenheter och följa de förfaranden

som fastställs i direktiv (EU) 2019/2034.

Artikel 3

Värdepappersföretags tillämpning av striktare krav

Denna förordning ska inte hindra värdepappersföretag från att ha en kapitalbas och dess komponenter och likvida

tillgångar som överstiger kraven i denna förordning, eller tillämpa åtgärder som är striktare än dem som krävs enligt denna

förordning.

Artikel 4

Definitioner

1.

I denna förordning gäller följande definitioner:

1. anknutet företag: ett företag vars huvudsakliga verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla

datatjänster eller bedriva liknande verksamhet som har samband med ett eller flera värdepappersföretags

huvudsakliga verksamhet.

2. kapitalförvaltningsbolag: ett kapitalförvaltningsbolag enligt definitionen i artikel 4.1.19 i förordning (EU) nr 575/2013.

3. clearingmedlem: ett företag etablerat i en medlemsstat som motsvarar definitionen i artikel 2.14 i Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (17).

4. kund: en kund enligt definitionen i artikel 4.1.9 i direktiv 2014/65/EU; vid tillämpningen av del fyra i denna förordning

avser dock kund varje motpart till värdepappersföretaget.

5. råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare: råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare enligt definitionen i artikel 4.1.150 i

förordning (EU) nr 575/2013.

6. råvaruderivat: råvaruderivat enligt definitionen i artikel 2.1.30 i förordning (EU) nr 600/2014.

7. behörig myndighet: en behörig myndighet enligt definitionen i artikel 3.1.5 i direktiv (EU) 2019/2034.

8. kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

9. handel för egen räkning: handel för egen räkning enligt definitionen i artikel 4.1.6 i direktiv 2014/65/EU.

10. derivat: derivat enligt definitionen i artikel 2.1.29 i förordning (EU) nr 600/2014.

11. konsoliderad situation: situation som är resultatet av tillämpning av kraven i denna förordning i enlighet med artikel 7 på

ett modervärdepappersföretag inom unionen, ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom unionen eller ett

blandat finansiellt moderholdingföretag inom unionen som om det företaget tillsammans med alla

värdepappersföretag, finansiella institut, anknutna företag och anknutna ombud i värdepappersföretagskoncernen

utgjorde ett enda värdepappersföretag; vid tillämpningen av denna definition ska begreppen värdepappersföretag,

finansiellt institut, anknutet företag och anknutet ombud även tillämpas på företag som är etablerade i tredjeländer om

dessa, ifall de varit etablerade i unionen, skulle uppfylla definitionerna av dessa termer.

12. på gruppnivå: på grundval av den konsoliderade situationen.

13. utförande av order för kunds räkning: utförande av order för kunds räkning enligt definitionen i artikel 4.1.5 i direktiv

2014/65/EU.

(17) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC‐derivat, centrala motparter och

transaktionsregister (EGT L 201, 27.7.2012, s. 1).

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/14

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

14. finansiellt institut: ett företag som inte är ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag, och som inte är ett renodlat

industriellt holdingföretag, vars huvudsakliga verksamhet består i att förvärva aktier eller andelar eller att bedriva en

eller flera av de verksamheter som anges i punkterna 2–12 och 15 i bilaga I till direktiv 2013/36/EU, inbegripet

finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, värdepappersinriktade holdingföretag, betalnings­

institut i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 (18) och kapitalförvalt­

ningsbolag, men inte försäkringsholdingföretag eller försäkringsholdingföretag med blandad verksamhet enligt

definitionen i artikel 212.1 g i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG (19).

15. finansiellt instrument: ett finansiellt instrument enligt definitionen i artikel 4.1.15 i direktiv 2014/65/EU.

16. finansiellt holdingföretag: ett finansiellt holdingföretag enligt definitionen i artikel 4.1.20 i förordning (EU) nr 575/2013.

17. enhet i den finansiella sektorn: en enhet i den finansiella sektorn enligt definitionen i artikel 4.1.27 i förordning (EU)

nr 575/2013.

18. startkapital: startkapital enligt definitionen i artikel 3.1.18 i direktiv (EU) 2019/2034.

19. grupp av kunder med inbördes anknytning: en grupp av kunder med inbördes anknytning enligt definitionen i artikel

4.1.39 i förordning (EU) nr 575/2013.

20. investeringsrådgivning: investeringsrådgivning enligt definitionen i artikel 4.1.4 i direktiv 2014/65/EU.

21. kontinuerlig investeringsrådgivning: återkommande tillhandahållande av investeringsrådgivning samt fortlöpande eller

regelbunden bedömning och övervakning eller översyn av en kunds portfölj med finansiella instrument, inbegripet av

de investeringar som kunden gjort på grundval av ett avtalsmässigt arrangemang.

22. värdepappersföretag: ett värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 i direktiv 2014/65/EU.

23. värdepappersinriktat holdingföretag: ett finansiellt institut vars dotterföretag uteslutande eller huvudsakligen är

värdepappersföretag eller finansiella institut, där minst ett av dotterföretagen är ett värdepappersföretag, och som inte

är ett finansiellt holdingföretag enligt definitionen i artikel 4.1.20 i förordning (EU) nr 575/2013.

24. investeringstjänster och investeringsverksamhet: investeringstjänster och investeringsverksamhet enligt definitionen i artikel

4.1.2 i direktiv 2014/65/EU.

25. värdepappersföretagskoncern: en företagskoncern som består av ett moderföretag och dess dotterföretag eller av företag

som uppfyller kraven i artikel 22 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU (20), varav minst ett är ett

värdepappersföretag och varav inget är ett kreditinstitut.

26. K-faktorer: kapitalbaskrav som anges i del tre avdelning II för risker som ett värdepappersföretag utgör för kunder,

marknader och sig självt.

27. förvaltade tillgångar eller AUM (assets under management): värdet av tillgångar som ett värdepappersföretag förvaltar för

sina kunders räkning inom ramen för både diskretionär portföljförvaltning och icke-diskretionära arrangemang som

utgör kontinuerlig investeringsrådgivning.

28. innehav av kundmedel eller CMH (client money held): de kundmedel som ett värdepappersföretag innehar, med beaktande

av de rättsliga arrangemangen för separation av tillgångar och oavsett vilket nationellt redovisningssystem som är

tillämpligt på de kundmedel som värdepappersföretaget innehar.

29. tillgångar under förvaring och administration eller ASA (assets safeguarded and administered): värdet av tillgångar som ett

värdepappersföretag förvarar och administrerar för sina kunder, oavsett om tillgångarna redovisas i värdepappersfö­

retagets egen balansräkning eller finns på tredjepartskonton.

(18) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den inre marknaden, om

ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 1093/2010 och om upphävande av

direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).

(19) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och

återförsäkringsverksamhet (Solvens II) (EUT L 335, 17.12.2009, s. 1).

(20) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa

typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/

EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

53

54

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/15

30. hantering av kundorder eller COH (client orders handled): värdet av order som ett värdepappersföretag hanterar för kunder

genom att ta emot och vidarebefordra kundorder samt genom att utföra order för kunders räkning.

31. koncentrationsrisk eller CON (concentration risk): exponeringar i värdepappersföretagets handelslager mot en kund eller

en grupp av kunder med inbördes anknytning vars värde överstiger gränsvärdena i artikel 37.1.

32. ställd clearingmarginal eller CMG (clearing margin given): värdet av den totala marginalsäkerhet som krävs av en

clearingmedlem eller en kvalificerad central motpart, om en clearingmedlem eller en kvalificerad central motpart

ansvarar för utförande och avveckling av ett värdepappersföretags transaktioner där värdepappersföretaget handlar

för egen räkning.

33. daglig handelsaktivitet eller DTF (daily trading flow): det dagliga värdet av transaktioner som ett värdepappersföretag

genomför genom att handla för egen räkning eller genom utförande av order för kunds räkning i eget namn, exklusive

värdet av order som ett värdepappersföretag hanterar åt kunder genom mottagande och vidarebefordran av kundorder

och genom utförande av order för kunds räkning vilka redan beaktas inom ramen för hantering av kundorder.

34. nettopositionsrisk eller NPR (net position risk): värdet av transaktioner som redovisas i ett värdepappersföretags

handelslager.

35. motpartsrisk eller TCD (trading counterparty default risk): exponeringar i ett värdepappersföretags handelslager i sådana

instrument och transaktioner som avses i artikel 25 och som ger upphov till risk för fallissemang hos motparten.

36. aktuellt marknadsvärde eller CMV (current market value): nettomarknadsvärdet av portföljen av transaktioner eller

värdepapperskomponenter som är föremål för nettning i enlighet med artikel 31, där både positiva och negativa

marknadsvärden beaktas vid beräkningen av CMV.

37. transaktioner med lång avvecklingscykel: transaktioner med lång avvecklingscykel enligt definitionen i artikel 272.2 i

förordning (EU) nr 575/2013.

38. marginalutlåning: marginalutlåning enligt definitionen i artikel 3.10 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

2015/2365 (21).

39. ledningsorgan: ett ledningsorgan enligt definitionen i artikel 4.1.36 i direktiv 2014/65/EU.

40. blandat finansiellt holdingföretag: ett blandat finansiellt holdingföretag enligt definitionen i artikel 2.15 i Europapar­

lamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (22).

41. post utanför balansräkningen: en sådan post som avses i bilaga I till förordning (EU) nr 575/2013.

42. moderföretag: ett moderföretag i den mening som avses i artiklarna 2.9 och 22 i direktiv 2013/34/EU.

43. ägarintresse: ägarintresse enligt definitionen i artikel 4.1.35 i förordning (EU) nr 575/2013.

44. vinst: vinst enligt definitionen i artikel 4.1.121 i förordning (EU) nr 575/2013.

45. kvalificerad central motpart: en kvalificerad central motpart enligt definitionen i artikel 4.1.88 i förordning (EU)

nr 575/2013.

46. portföljförvaltning: portföljförvaltning enligt definitionen i artikel 4.1.8 i direktiv 2014/65/EU.

47. kvalificerat innehav: ett kvalificerat innehav enligt definitionen i artikel 4.1.36 i förordning (EU) nr 575/2013.

(21) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/2365 av den 25 november 2015 om transparens i transaktioner för

värdepappersfinansiering och om återanvändning samt om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 337, 23.12.2015, s. 1).

(22) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag

och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG,

92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG (EUT L 35,

11.2.2003, s. 1).

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/16

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

48. transaktion för värdepappersfinansiering: en transaktion för värdepappersfinansiering enligt definitionen i artikel 3.11 i

förordning (EU) 2015/2365.

49. separerade konton: vid tillämpningen av tabell 1 i artikel 15.2, konton med enheter där kundmedel som innehas av ett

värdepappersföretag placeras i enlighet med artikel 4 i kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 (23) och, i

tillämpliga fall, det föreskrivs i nationell rätt att kundmedlen, om värdepappersföretaget blir insolvent eller försätts i

resolution eller ställs under förvaltarskap, inte får användas för att tillgodose andra fordringar i förhållande till

värdepappersföretaget än kundens fordringar.

50. återköpstransaktion: en återköpstransaktion enligt definitionen i artikel 3.9 i förordning (EU) 2015/2365.

51. dotterföretag: ett dotterföretag enligt definitionen i artikel 2.10 och i den mening som avses i artikel 22 i direktiv

2013/34/EU, inbegripet varje dotterföretag till ett dotterföretag till ett företag som är det yttersta moderföretaget.

52. anknutet ombud: ett anknutet ombud enligt definitionen i artikel 4.1.29 i direktiv 2014/65/EU.

53. totala bruttointäkter: ett värdepappersföretags årliga rörelseintäkter i samband med värdepappersföretagets investerings­

tjänster och investeringsverksamhet som det är auktoriserat att tillhandahålla och bedriva, inklusive inkomster från

ränteintäkter, från aktier och andra värdepapper med både rörlig och fast avkastning, från provisioner och avgifter,

alla vinster och förluster som uppstår i samband med värdepappersföretagets handelstillgångar, i samband med

innehav av värdepapper som är värderade till verkligt värde, eller från säkringsverksamhet, men exklusive alla

inkomster som inte har anknytning till investeringstjänsterna och investeringsverksamheten.

54. handelslager: alla positioner i finansiella instrument och råvaror som innehas av ett värdepappersföretag, antingen i

avsikt att bedriva handel eller för att säkra positioner som innehas i avsikt att bedriva handel.

55. positioner som innehas i avsikt att bedriva handel: endera av följande:

a) Egna positioner och positioner som härrör från verksamhet för kunders räkning och som marknadsgarant.

b) Positioner avsedda för försäljning på kort sikt.

c) Positioner med avsikt att dra nytta av faktiska eller förväntade kortsiktiga skillnader mellan inköps- och

försäljningspris eller andra pris- eller räntevariationer.

56. modervärdepappersföretag inom unionen: ett värdepappersföretag i en medlemsstat som ingår i en värdepappersföretag­

skoncern och som har ett värdepappersföretag eller ett finansiellt institut som dotterföretag, eller som har ett

ägarintresse i ett sådant värdepappersföretag eller finansiellt institut, och som inte självt är ett dotterföretag till ett

annat värdepappersföretag som auktoriserats i en medlemsstat, eller till ett värdepappersinriktat holdingföretag eller

ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i en medlemsstat.

57. värdepappersinriktat moderholdingföretag inom unionen: ett värdepappersinriktat holdingföretag i en medlemsstat som inte

självt är ett dotterföretag till ett värdepappersföretag som auktoriserats i en medlemsstat eller till ett annat

värdepappersinriktat holdingföretag i en medlemsstat.

58. blandat finansiellt moderholdingföretag inom unionen: moderföretag i en värdepappersföretagskoncern som är ett blandat

finansiellt holdingföretag enligt definitionen i artikel 2.15 i direktiv 2002/87/EG.

2.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 56 för att komplettera denna

förordning genom att förtydliga de definitioner som fastställs i punkt 1 för att

a) säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning,

b) ta hänsyn till utvecklingen på de finansiella marknaderna för tillämpningen av denna förordning.

(23) Kommissionens delegerade direktiv (EU) 2017/593 av den 7 april 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv

2014/65/EU i fråga om skydd av finansiella instrument och medel som tillhör kunder, produktstyrningskrav och regler för tillhanda-

hållande eller mottagande av avgifter, provisioner eller andra monetära eller icke- monetära förmåner (EUT L 87, 31.3.2017, s. 500).

55

56

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/17

AVDELNING II

KRAVENS TILLÄMPNINGSNIVÅ

KAPITEL 1

Tillämpning av kraven på individuell nivå

Artikel 5

Allmän princip

Värdepappersföretag ska uppfylla kraven i delarna två–sju på individuell nivå.

Artikel 6

Undantag

1.

Behöriga myndigheter får undanta ett värdepappersföretag från tillämpningen av artikel 5 vad beträffar delarna två,

tre, fyra, sex och sju om samtliga följande villkor är uppfyllda:

a) Värdepappersföretaget uppfyller villkoren för att anses vara ett litet och icke‐sammanlänkat värdepappersföretag i

artikel 12.1.

b) Ett av följande villkor är uppfyllt:

i) Värdepappersföretaget är ett dotterföretag som omfattas av gruppbaserad tillsyn av ett kreditinstitut, ett finansiellt

holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag i enlighet med bestämmelserna i del ett avdelning II kapitel

2 i förordning (EU) nr 575/2013.

ii) Värdepappersföretaget är ett dotterföretag och ingår i en värdepappersföretagskoncern som är föremål för

gruppbaserad tillsyn i enlighet med artikel 7.

c) Värdepappersföretaget och dess moderföretag är båda föremål för auktorisation och tillsyn från en och samma

medlemsstats sida.

d) De myndigheter som är behöriga att utöva gruppbaserad tillsyn i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 eller i

enlighet med artikel 7 i den här förordningen ger sitt medgivande till ett sådant undantag.

e) Kapitalbasen är lämpligt fördelad mellan moderföretaget och värdepappersföretaget och samtliga följande villkor är

uppfyllda:

i) Det finns inte några rådande eller förutsebara väsentliga praktiska eller rättsliga hinder för att moderföretaget snabbt

ska kunna överföra kapital eller återbetala skulder.

ii) Moderföretaget förklarar, efter förhandsgodkännande från den behöriga myndigheten, att det garanterar

värdepappersföretagets åtaganden eller att värdepappersföretaget endast löper försumbara risker.

iii) Moderföretagets förfaranden för bedömning, mätning och kontroll av risker omfattar även värdepappersföretaget.

iv) Moderföretaget innehar mer än 50 % av rösträtten knuten till aktier och andelar i värdepappersföretagets kapital

eller har rätt att utse eller avsätta en majoritet av medlemmarna i värdepappersföretagets ledningsorgan.

2.

Behöriga myndigheter får undanta värdepappersföretag från tillämpningen av artikel 5 vad beträffar del sex om

samtliga följande villkor är uppfyllda:

a) Värdepappersföretaget uppfyller villkoren för att anses vara ett litet och icke‐sammanlänkat värdepappersföretag i

artikel 12.1.

b) Värdepappersföretaget är ett dotterföretag som omfattas av gruppbaserad tillsyn av ett försäkrings- eller återförsäk­

ringsföretag i enlighet med artikel 228 i direktiv 2009/138/EG.

c) Värdepappersföretaget och dess moderföretag är båda föremål för auktorisation och tillsyn från en och samma

medlemsstats sida.

d) De myndigheter som är behöriga att utöva gruppbaserad tillsyn i enlighet med direktiv 2009/138/EG ger sitt

medgivande till ett sådant undantag.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/18

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

e) Kapitalbasen är lämpligt fördelad mellan moderföretaget och värdepappersföretaget och samtliga följande villkor är

uppfyllda:

i) Det finns inte några rådande eller förutsebara väsentliga praktiska eller rättsliga hinder för att moderföretaget snabbt

ska kunna överföra kapital eller återbetala skulder.

ii) Moderföretaget förklarar, efter förhandsgodkännande från den behöriga myndigheten, att det garanterar

värdepappersföretagets åtaganden eller att värdepappersföretaget endast löper försumbara risker.

iii) Moderföretagets förfaranden för bedömning, mätning och kontroll av risker omfattar även värdepappersföretaget.

iv) Moderföretaget innehar mer än 50 % av rösträtten knuten till aktier och andelar i värdepappersföretagets kapital

eller har rätt att utse eller avsätta en majoritet av medlemmarna i värdepappersföretagets ledningsorgan.

3.

Behöriga myndigheter får undanta värdepappersföretag från tillämpningen av artikel 5 vad beträffar del fem om

samtliga följande villkor är uppfyllda:

a) Värdepappersföretaget omfattas av gruppbaserad tillsyn i enlighet med del ett avdelning II kapitel 2 i förordning (EU)

nr 575/2013 eller ingår i en värdepappersföretagskoncern på vilken artikel 7.3 i denna förordning är tillämplig och det

undantag som föreskrivs i artikel 7.4 inte är tillämpligt.

b) Moderföretaget, på gruppnivå, övervakar och utövar kontinuerlig tillsyn över likviditetspositionerna i alla institut och

värdepappersföretag i gruppen eller undergruppen som omfattas av ett undantag och säkerställer en tillräcklig

likviditetsnivå för alla dessa institut och värdepappersföretag.

c) Moderföretaget och värdepappersföretaget har ingått avtal som av de behöriga myndigheterna bedöms medge fri

överföring av medel mellan moderföretaget och värdepappersföretaget så att de kan uppfylla sina individuella

skyldigheter och gemensamma skyldigheter när de uppkommer.

d) Det finns inga rådande eller förutsebara väsentliga, praktiska eller rättsliga hinder mot att de avtal som åsyftas i led c

fullgörs.

e) De myndigheter som är behöriga att utöva gruppbaserad tillsyn i enlighet med förordning (EU) nr 575/2013 eller i

enlighet med artikel 7 i den här förordningen ger sitt medgivande till ett sådant undantag.

KAPITEL 2

Konsolidering under tillsyn och undantag för en värdepappersföretagskoncern

Artikel 7

Konsolidering under tillsyn

1.

Modervärdepappersföretag inom unionen, värdepappersinriktade moderholdingföretag inom unionen och blandade

finansiella moderholdingföretag inom unionen ska uppfylla kraven i delarna två, tre, fyra, sex och sju på grundval av sin

konsoliderade situation. Moderföretaget och de av dess dotterföretag som omfattas av denna förordning ska inrätta en

lämplig organisationsstruktur och lämpliga interna kontrollmekanismer för att säkerställa att de data som krävs för

konsolidering behandlas och översänds på vederbörligt sätt. Moderföretaget ska i synnerhet säkerställa att dotterföretag

som inte omfattas av denna förordning inför arrangemang, processer och rutiner som säkerställer en korrekt konsolidering.

2.

När del två tillämpas på gruppnivå ska, vid tillämpning av punkt 1 i denna artikel, de regler som fastställs i del två

avdelning II i förordning (EU) nr 575/2013 även tillämpas på värdepappersföretag.

När bestämmelserna i artiklarna 84.1, 85.1 och 87.1 i förordning (EU) nr 575/2013 tillämpas ska därför endast

hänvisningarna till artikel 92.1 i förordning (EU) nr 575/2013 gälla, och följaktligen läsas som hänvisningar till

kapitalbaskraven i motsvarande bestämmelser i den här förordningen.

3.

Modervärdepappersföretag inom unionen, värdepappersinriktade moderholdingföretag inom unionen och blandade

finansiella moderholdingföretag inom unionen ska fullgöra skyldigheterna i del fem på grundval av sin konsoliderade

situation.

57

58

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/19

4.

Genom undantag från punkt 3 får behöriga myndigheter undanta moderföretaget från efterlevnad av den punkten,

med beaktande av arten och omfattningen av värdepappersföretagskoncernen samt dess komplexitet.

5.

EBA ska utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att specificera omfattningen av och metoderna för

konsolidering under tillsyn av en värdepappersföretagskoncern, i synnerhet i syfte att beräkna kravet baserat på fasta

omkostnader, det permanenta minimikapitalkravet, K-faktorkravet på grundval av den konsoliderade situationen för

värdepappersföretagskoncernen samt metoden och de nödvändiga uppgifterna för ett korrekt genomförande av punkt 2.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den 26 december 2020.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i

första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 8

Gruppkapitaltest

1.

Genom undantag från artikel 7 får behöriga myndigheter tillåta att den här artikeln tillämpas på gruppstrukturer som

anses vara tillräckligt enkla, förutsatt att det inte föreligger några betydande risker för kunder eller för marknaden som

härrör från värdepappersföretagskoncernen som helhet och som annars skulle kräva gruppbaserad tillsyn. De behöriga

myndigheterna ska underrätta EBA när de tillåter att den här artikeln tillämpas.

2.

Vid tillämpning av den här artikeln ska följande gälla:

a) Med kapitalbasinstrument avses kapitalbas enligt definitionen i artikel 9 i denna förordning utan tillämpning av de avdrag

som avses i artiklarna 36.1 i, 56 d och 66 d i förordning (EU) nr 575/2013.

b) Begreppen värdepappersföretag, finansiellt institut, anknutet företag och anknutet ombud ska även tillämpas på företag som är

etablerade i tredjeländer om dessa, ifall de varit etablerade i unionen, skulle uppfylla definitionerna av dessa termer i

artikel 4.

3.

Modervärdepappersföretag inom unionen, värdepappersinriktade moderholdingföretag inom unionen, blandade

finansiella moderholdingföretag inom unionen och alla andra moderföretag som är värdepappersföretag, finansiella

institut, anknutna företag eller anknutna ombud i värdepappersföretagskoncernen ska ha åtminstone kapitalbasinstrument

som är tillräckliga för att täcka summan av följande:

a) Det fullständiga bokförda värdet av alla dess innehav, efterställda fordringar och instrument som avses i artiklarna

36.1 i, 56 d och 66 d i förordning (EU) nr 575/2013 i värdepappersföretag, finansiella institut, anknutna företag och

anknutna ombud i värdepappersföretagskoncernen.

b) Det totala beloppet av alla dess eventualförpliktelser till förmån för värdepappersföretag, finansiella institut, anknutna

företag och anknutna ombud i värdepappersföretagskoncernen.

4.

De behöriga myndigheterna får tillåta att ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom unionen eller ett

blandat finansiellt moderholdingföretag inom unionen och varje annat moderföretag som är ett värdepappersföretag, ett

finansiellt institut, ett anknutet företag eller ett anknutet ombud i värdepappersföretagskoncernen har en lägre kapitalbas

än det belopp som beräknats enligt punkt 3, förutsatt att detta belopp inte är lägre än summan av kapitalbaskraven på

individuell nivå för dess dotterföretag som är värdepappersföretag, finansiella institut, anknutna företag och anknutna

ombud och det totala beloppet av eventualförpliktelser till förmån för dessa enheter.

Vid tillämpningen av denna punkt ska kapitalbaskraven för sådana dotterföretag som avses i första stycket och som är

belägna i tredjeländer vara teoretiska kapitalbaskrav som säkerställer en tillfredsställande försiktighetsnivå för att täcka de

risker som härrör från dessa dotterföretag, såsom de godkänts av de relevanta behöriga myndigheterna.

5.

Modervärdepappersföretag inom unionen, värdepappersinriktade moderholdingföretag inom unionen och blandade

finansiella moderholdingföretag inom unionen ska ha system för att övervaka och kontrollera källor till kapital och

finansiering för alla värdepappersföretag, värdepappersinriktade holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag,

finansiella institut, anknutna företag och anknutna ombud i värdepappersföretagskoncernen.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/20

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

a)

,

b)

,

DEL TVÅ

KAPITALBAS

Artikel 9

Kapitalbasens sammansättning

1.

Värdepappersföretag ska ha en kapitalbas som består av summan av dess kärnprimärkapital, övrigt primärkapital för

kapitaltäckningsändamål och supplementärkapital, och de ska vid varje given tidpunkt uppfylla samtliga nedanstående

villkor:

c)

,

där

i) kärnprimärkapital definieras i enlighet med del två avdelning I kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013, övrigt

primärkapital för kapitaltäckningsändamål definieras i enlighet med del två avdelning I kapitel 3 i förordning (EU)

nr 575/2013 och supplementärkapital definieras i enlighet med del två avdelning I kapitel 4 i förordning (EU)

nr 575/2013, och

ii) D definieras i artikel 11.

2.

Genom undantag från punkt 1 gäller följande:

a) De avdrag som avses i artikel 36.1 c i förordning (EU) nr 575/2013 ska tillämpas i full omfattning, utan tillämpning av

artiklarna 39 och 48 i den förordningen.

b) De avdrag som avses i artikel 36.1 e i förordning (EU) nr 575/2013 ska tillämpas i full omfattning, utan tillämpning av

artikel 41 i den förordningen.

c) De avdrag som avses i artiklarna 36.1 h, 56 c och 66 c i förordning (EU) nr 575/2013 ska, i den mån de avser innehav

av kapitalinstrument som inte innehas i handelslagret, tillämpas i full omfattning, utan tillämpning av de mekanismer

som föreskrivs i artiklarna 46, 60 och 70 i den förordningen.

d) De avdrag som avses i artikel 36.1 i) i förordning (EU) nr 575/2013 ska tillämpas i full omfattning, utan tillämpning av

artikel 48 i den förordningen.

e) Följande villkor ska inte tillämpas vid beräkningen av värdepappersföretagens kapitalbas:

i) Artikel 49 i förordning (EU) nr 575/2013.

ii) De avdrag som avses i artiklarna 36.1 h, 56 c och 66 c i förordning (EU) nr 575/2013 och relaterade bestämmelser i

artiklarna 46, 60 och 70 i den förordningen, i den mån dessa avdrag avser innehav av kapitalinstrument som

innehas i handelslagret.

iii) Den utlösande händelse som avses i artikel 54.1 a i förordning (EU) nr 575/2013; den utlösande händelsen ska i

stället fastställas av värdepappersföretaget i villkoren för det primärkapitaltillskott som avses i punkt 1.

iv) Det totala belopp som avses i artikel 54.4 a i förordning (EU) nr 575/2013; det belopp som ska skrivas ned eller

konverteras ska vara hela kapitalbeloppet för det primärkapitaltillskott som avses i punkt 1.

3.

Värdepappersföretag ska tillämpa de relevanta bestämmelserna i del två avdelning I kapitel 6 i förordning (EU)

nr 575/2013 när de beräknar kapitalbaskraven enligt denna förordning. Vid tillämpning av de bestämmelserna ska

tillståndet från tillsynsmyndigheten i enlighet med artiklarna 77 och 78 i förordning (EU) nr 575/2013 anses beviljat om

ett av villkoren i artikel 78.1 a eller 78.4 i den förordningen är uppfyllt.

59

60

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/21

4.

Vid tillämpning av punkt 1 a får de behöriga myndigheterna för värdepappersföretag som inte är juridiska personer

eller aktiebolag eller som uppfyller villkoren för att anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag i

artikel 12.1 i denna förordning efter samråd med EBA tillåta att ytterligare instrument eller medel räknas som kapitalbas

för dessa värdepappersföretag, förutsatt att dessa instrument eller medel också omfattas av behandlingen enligt artikel 22 i

rådets direktiv 86/635/EEG (24). EBA ska, tillsammans med Esma och på grundval av information som erhållits från varje

behörig myndighet, upprätta, uppdatera och offentliggöra en förteckning över samtliga former av instrument eller medel i

varje medlemsstat som räknas som sådan kapitalbas. Förteckningen ska offentliggöras första gången senast den

26 december 2020.

5.

Innehav av kapitalbasinstrument i en enhet i den finansiella sektorn inom en värdepappersföretagskoncern ska inte

dras av i syfte att beräkna kapitalbas för något värdepappersföretag i koncernen på individuell basis, förutsatt att samtliga

följande villkor är uppfyllda:

a) Det finns inte några rådande eller förutsebara väsentliga praktiska eller rättsliga hinder för att moderföretaget snabbt ska

kunna överföra kapital eller återbetala skulder.

b) Moderföretagets förfaranden för bedömning, mätning och kontroll av risker omfattar även enheten i den finansiella

sektorn.

c) Det undantag som föreskrivs i artikel 8 används inte av de behöriga myndigheterna.

Artikel 10

Kvalificerade innehav utanför den finansiella sektorn

1.

Vid tillämpningen av denna del ska värdepappersföretag dra av belopp som överstiger de gränsvärden som anges i

leden a och b när de fastställer de kärnprimärkapitalposter som avses i artikel 26 i förordning (EU) nr 575/2013:

a) Ett kvalificerat innehav vars värde överstiger 15 % av värdepappersföretagets kapitalbas beräknad i enlighet med

artikel 9 i denna förordning men utan tillämpning av det avdrag som avses i artikel 36.1 k i) i förordning (EU)

nr 575/2013 i ett företag som inte är en enhet i den finansiella sektorn.

b) Det sammanlagda värdet av ett värdepappersföretags kvalificerade innehav i företag som inte är enheter i den finansiella

sektorn och som överstiger 60 % av dess kapitalbas beräknad i enlighet med artikel 9 i denna förordning men utan

tillämpning av det avdrag som avses i artikel 36.1 k i) i förordning (EU) nr 575/2013.

2.

De behöriga myndigheterna får förbjuda värdepappersföretag att ha de kvalificerade innehav som avses i punkt 1 om

dessa innehav överstiger den procentandel av kapitalbasen som anges i den punkten. De behöriga myndigheterna ska utan

dröjsmål offentliggöra sitt beslut att utöva denna befogenhet.

3.

Aktier i andra företag än enheter i den finansiella sektorn ska inte beaktas i beräkningen enligt punkt 1 om något av

följande villkor är uppfyllt:

a) Aktierna innehas tillfälligt under en finansiell biståndsinsats enligt artikel 79 i förordning (EU) nr 575/2013.

b) Innehavet av aktierna är en garanterad position som innehas i högst fem arbetsdagar.

c) Aktierna innehas i värdepappersföretagets egna namn och för andras räkning.

4.

Aktier och andelar som inte utgör finansiella anläggningstillgångar enligt artikel 35.2 i direktiv 86/635/EEG ska inte

ingå i den beräkning som anges i punkt 1 i den här artikeln.

(24) Rådets direktiv 86/635/EEG av dem 8 december 1986 om årsbokslut och sammanställd redovisning för banker och andra finansiella

institut (EGT L 372, 31.12.1986, s. 1).

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/22

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

DEL TRE

KAPITALKRAV

AVDELNING I

ALLMÄNNA KRAV

Artikel 11

Kapitalbaskrav

1.

Värdepappersföretag ska alltid ha en kapitalbas i enlighet med artikel 9 som uppgår till minst D, där D definieras som

det högsta av följande:

a) Kravet baserat på fasta omkostnader beräknat i enlighet med artikel 13.

b) Det permanenta minimikapitalkravet i enlighet med artikel 14.

c) K-faktorkravet beräknat i enlighet med artikel 15.

2.

Genom undantag från punkt 1 ska D, när ett värdepappersföretag uppfyller villkoren för att anses vara ett litet och

icke-sammanlänkat värdepappersföretag i artikel 12.1, definieras som det högsta av de belopp som anges i punkt 1 a och b.

3.

Om behöriga myndigheter anser att ett värdepappersföretags affärsverksamhet har ändrats väsentligt får de kräva att

värdepappersföretaget ska underställas ett annat kapitalbaskrav i denna artikel, i enlighet med avdelning IV kapitel 2

avsnitt 4 i direktiv (EU) 2019/2034.

4.

Ett värdepappersföretag ska underrätta den behöriga myndigheten så snart det upptäcker att det inte längre uppfyller

eller inte längre kommer att uppfylla kraven i denna artikel.

Artikel 12

Små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag

1.

Ett värdepappersföretag ska vid tillämpningen av denna förordning anses vara ett litet och icke-sammanlänkat

värdepappersföretag om det uppfyller samtliga följande villkor:

a) AUM fastställt i enlighet med artikel 17 understiger 1,2 miljarder EUR.

b) COH fastställt i enlighet med artikel 20 understiger antingen

i) 100 miljoner EUR/dag för kontanttransaktioner, eller

ii) 1 miljard EUR/dag för derivat.

c) ASA fastställt i enlighet med artikel 19 är noll.

d) CMH fastställt i enlighet med artikel 18 är noll.

e) DTF fastställt i enlighet med artikel 33 är noll.

f) NPR fastställt eller CMG i enlighet med artiklarna 22 och 23 är noll.

g) TCD fastställt i enlighet med artikel 26 är noll.

h) Värdepappersföretagets balansomslutning i och utanför balansräkningen understiger 100 miljoner EUR.

i) Värdepappersföretagets totala årliga bruttointäkter från investeringstjänster och investeringsverksamhet understiger 30

miljoner EUR beräknat som ett genomsnitt på grundval av årliga belopp från den tvåårsperiod som omedelbart

föregick det givna räkenskapsåret.

Vid tillämpningen av första stycket a, b, c, e, f, i den mån det ledet avser NPR, och g ska, genom undantag från

bestämmelserna i avdelning II, värden vid dagens slut tillämpas.

Vid tillämpningen av första stycket f ska, i den mån det ledet avser CMG, intradagsvärden tillämpas.

61

62

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/23

Vid tillämpningen av första stycket d i denna punkt och utan att det påverkar tillämpningen av artikel 16.9 i direktiv

2014/65/EU och artiklarna 2 och 4 i delegerat direktiv (EU) 2017/593 ska intradagsvärden tillämpas, utom när det skett

ett fel i bokföring eller vid kontoavstämning som felaktigt angett att ett värdepappersföretag överskridit det tröskelvärde

noll som avses i första stycket d i denna punkt och som lösts före bankdagens slut. Värdepappersföretaget ska till den

behöriga myndigheten utan dröjsmål meddela felet, orsakerna till att det uppstod och dess korrigering.

Vid tillämpningen av första stycket h och i ska de nivåer vid slutet av det senaste räkenskapsåret för vilka räkenskaperna har

avslutats och godkänts av ledningsorganet tillämpas. Om räkenskaperna inte har avslutats och godkänts sex månader från

och med det att det senaste räkenskapsåret löpt ut ska ett värdepappersföretag använda preliminära räkenskaper.

Värdepappersföretag får mäta värdena enligt första stycket a och b genom att använda de metoder som anges i avdelning II,

förutom att mätningarna ska göras under tolv månader och inkludera de tre närmast föregående månadsvärdena.

Värdepappersföretag som väljer denna mätmetod ska underrätta den behöriga myndigheten om detta och tillämpa den

valda metoden under en sammanhängande period på minst tolv månader.

2.

Villkoren i punkt 1 a, b, h och i ska tillämpas sammantaget på alla värdepappersföretag som ingår i en koncern. Vid

mätning av den totala årliga bruttointäkt som avses i punkt 1 i får de värdepappersföretagen utesluta eventuell

dubbelräkning som kan uppstå i fråga om de totala bruttointäkter som genereras inom koncernen.

Villkoren i punkt 1 c–g ska tillämpas på varje värdepappersföretag på individuell nivå.

3.

Om ett värdepappersföretag inte längre uppfyller samtliga villkor i punkt 1 ska det omedelbart upphöra att anses vara

ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag.

Genom undantag från första stycket ska ett värdepappersföretag, om det inte längre uppfyller villkoren i punkt 1 a, b, h eller

i men fortfarande uppfyller villkoren i punkt 1 c–g, upphöra att anses vara ett litet och icke-sammanlänkat

värdepappersföretag efter en period på tre månader räknat från och med den dag tröskelvärdet överskreds. Värdepappers­

företaget ska utan onödigt dröjsmål underrätta den behöriga myndigheten om ett tröskelvärde överskrids.

4.

Om ett värdepappersföretag som inte har uppfyllt samtliga villkor i punkt 1 senare uppfyller dem ska det först efter

en period på sex månader från och med den dag då villkoren uppfylldes anses vara ett litet och icke-sammanlänkat

värdepappersföretag, förutsatt att ingen tröskel överskridits under den perioden och värdepappersföretaget utan dröjsmål

har underrättat den behöriga myndigheten om detta.

Artikel 13

Krav baserat på fasta omkostnader

1.

Vid tillämpningen av artikel 11.1 a ska kravet baserat på fasta omkostnader uppgå till minst en fjärdedel av de fasta

omkostnaderna under det föregående året. Värdepappersföretag ska använda siffror som beräknats enligt tillämpliga

redovisningsramar.

2.

Om den behöriga myndigheten anser att ett värdepappersföretags verksamhet har ändrats väsentligt får den justera

det kapitalbelopp som avses i punkt 1.

3.

Om ett värdepappersföretag inte har bedrivit sin affärsverksamhet under ett år från och med den dag då det började

tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet ska det, för den beräkning som avses i punkt 1,

använda de förväntade fasta omkostnader som ingår i dess prognoser för de första tolv månadernas handel och som

lämnades in vid dess ansökan om auktorisation.

4.

EBA ska, i samråd med Esma, utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att komplettera beräkningen av det

krav som avses i punkt 1 som innefattar minst följande avdragsposter:

a) Bonus till personalen och annan ersättning, om dessa är beroende av värdepappersföretagets nettovinst för respektive

år.

b) Anställdas, styrelseledamöters och delägares vinstandelar.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/24

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

c) Annan vinstdisposition och annan rörlig ersättning om dessa är fullständigt diskretionära.

d) Delad provision och obetalda arvoden som direkt sammanhänger med provisions- och arvodesfordringar, som ingår i

totala intäkter, och i de fall betalningen av provisionen och de obetalda arvodena villkoras av det faktiska mottagandet

av provisionen och arvodesfordran.

e) Avgifter till anknutna ombud.

f) Icke-återkommande kostnader från extraordinär verksamhet.

EBA ska också för tillämpningen av denna artikel specificera begreppet väsentlig ändring.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den 26 december 2020.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i

första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 14

Permanent minimikapitalkrav

Vid tillämpningen av artikel 11.1 b ska det permanenta minimikapitalkravet åtminstone motsvara det startkapital som

anges i artikel 9 i direktiv (EU) 2019/2034.

AVDELNING II

K-FAKTORKRAV

KAPITEL 1

Allmänna principer

Artikel 15

K-faktorkrav och tillämpliga koefficienter

1.

Vid tillämpning av artikel 11.1 c ska K-faktorkravet åtminstone uppgå till summan av följande:

a) K-faktorer för RtC (kundrisk) beräknade i enlighet med kapitel 2.

b) K-faktorer för RtM (marknadsrisk) beräknade i enlighet med kapitel 3.

c) K-faktorer för RtF (företagsrisk) beräknade i enlighet med kapitel 4.

2.

Följande koefficienter ska tillämpas på respektive K-faktorer:

Tabell 1

K-FAKTORER

KOEFFICIENT

Förvaltade tillgångar inom ramen för både diskretionär

portföljförvaltning och icke‐diskretionära rådgivande

arrangemang av kontinuerlig art

K-AUM

0,02 %

Innehav av kundmedel

K-CMH (på separerade konton)

K-CMH (på icke‐separerade konton)

0,4 %

0,5 %

Tillgångar under förvaring och administration

K-ASA

0,04 %

Hantering av kundorder

K-COH – kontanttransaktioner

0,1 %

K-COH – derivat

0,01 %

Daglig handelsaktivitet

K-DTF – kontanttransaktioner

0,1 %

K-DTF – derivat

0,01 %

63

64

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/25

3.

Värdepappersföretag ska övervaka värdet på sina K-faktorer för att upptäcka utvecklingstendenser som kan resultera i

att deras kapitalbaskrav med avseende på tillämpningen av artikel 11 ändras väsentligt nästa rapportperiod enligt del sju,

och de ska underrätta sin behöriga myndighet om det väsentligen ändrade kapitalbaskravet.

4.

Om behöriga myndigheter anser att värdepappersföretagets affärsverksamhet har ändrats väsentligt på ett sätt som

påverkar beloppet för en relevant K-faktor får de justera detta belopp i enlighet med artikel 39.2 a i direktiv (EU) 2019/2034.

5.

För att säkerställa en enhetlig tillämpning av denna förordning och för att ta hänsyn till utvecklingen på de finansiella

marknaderna ska EBA, i samråd med Esma, utarbeta förslag till tekniska tillsynsstandarder för att

a) specificera metoder för fastställande av K-faktorerna i del tre avdelning II,

b) specificera begreppet separerade konton i denna förordning vad gäller de villkor som säkerställer skyddet av kundmedel

vid ett värdepappersföretags fallissemang,

c) specificera justeringar av de K-DTF-koefficienter som avses i tabell 1 i punkt 2 i denna artikel om, i situationer med

stressade marknadsförhållanden enligt kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/578 (25), K-DTF-kraven verkar

alltför restriktiva och skadar den finansiella stabiliteten.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den 26 december 2020.

Till kommissionen delegeras befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska tillsynsstandarder

som avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

KAPITEL 2

K-faktorer för RtC

Artikel 16

K-faktorkrav för RtC

K-faktorkravet för RtC beräknas enligt följande formel:

K‐AUM + K‐CMH + K‐ASA + K‐COH

där

K-AUM är lika med AUM fastställt i enlighet med artikel 17, multiplicerat med motsvarande koefficient i artikel 15.2,

K-CMH är lika med CMH fastställt i enlighet med artikel 18, multiplicerat med motsvarande koefficient i artikel 15.2,

K-ASA är lika med ASA fastställt i enlighet med artikel 19, multiplicerat med motsvarande koefficient i artikel 15.2,

K-COH är lika med COH fastställt i enlighet med artikel 20, multiplicerat med motsvarande koefficient i artikel 15.2.

Artikel 17

Fastställande av AUM för beräkning av K-AUM

1.

Vid beräkning av K-AUM ska AUM vara det glidande medelvärdet av värdet av de totala månatliga förvaltade

tillgångarna, fastställt den sista bankdagen i var och en av de föregående 15 månaderna omräknat till enhetens funktionella

valuta vid den tidpunkten, exklusive de tre närmast föregående månadsvärdena.

(25) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/578 av den 13 juni 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets

direktiv 2014/65/EU om marknader för finansiella instrument med avseende på tekniska standarder för tillsyn som specificerar

kraven för marknadsgarantavtal och marknadsgarantsystem (EUT L 87, 31.3.2017, s. 183).

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/26

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

AUM ska vara det aritmetiska medelvärdet av de resterande tolv månatliga värdena.

K-AUM ska beräknas den första bankdagen i varje månad.

2.

Om värdepappersföretaget formellt har delegerat kapitalförvaltningen till en annan finansiell enhet ska det kapitalet

inkluderas i det totala AUM-värde som fastställts i enlighet med punkt 1.

Om en annan finansiell enhet formellt har delegerat kapitalförvaltningen till värdepappersföretaget ska det kapitalet

uteslutas ur det totala belopp av förvaltade tillgångar som fastställts i enlighet med punkt 1.

Om ett värdepappersföretag har förvaltat kapital i mindre än 15 månader, eller om det har gjort detta under en längre

period som ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag och nu överskrider tröskelvärdet för AUM, ska det vid

beräkningen av K-AUM använda historiska AUM-data för den period som anges i punkt 1 så snart de blir tillgängliga. Den

behöriga myndigheten får ersätta de historiska datapunkter som saknas genom tillsynsbeslut baserade på de

affärsprognoser som värdepappersföretaget lämnat in i enlighet med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU.

Artikel 18

Fastställande av CMH för beräkning av K-CMH

1.

Vid beräkning av K-CMH ska CMH vara det glidande medelvärdet av värdet av de samlade kundmedel som innehas

per dag, fastställt i slutet av varje bankdag, under de föregående nio månaderna, exklusive de tre närmast föregående

månaderna.

CMH ska vara det aritmetiska medelvärdet av de dagliga värdena från de resterande sex månaderna.

K-CMH ska beräknas den första bankdagen i varje månad.

2.

Om ett värdepappersföretag har innehavt kundmedel i mindre än nio månader, ska det vid beräkningen av K-CMH

använda historiska CMH-data för den period som anges i punkt 1 så snart sådana data blir tillgängliga.

Den behöriga myndigheten får ersätta historiska datapunkter som saknas genom tillsynsbeslut baserade på de

affärsprognoser som värdepappersföretaget lämnat in i enlighet med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU.

Artikel 19

Fastställande av ASA för beräkning av K-ASA

1.

Vid beräkning av K-ASA ska ASA vara det glidande medelvärdet av värdet av de samlade tillgångarna under förvaring

och administration per dag, fastställt i slutet av varje bankdag, under de föregående nio månaderna, exklusive de tre närmast

föregående månaderna.

ASA ska vara det aritmetiska medelvärdet av de dagliga värdena från de resterande sex månaderna.

K-AUM ska beräknas den första bankdagen i varje månad.

2.

Om ett värdepappersföretag formellt har delegerat uppgifterna att förvara och administrera tillgångar till en annan

finansiell enhet, eller om en annan finansiell enhet formellt har delegerat sådana uppgifter till värdepappersföretaget, ska

de tillgångarna inkluderas i det totala ASA-värde som fastställts i enlighet med punkt 1.

3.

Om ett värdepappersföretag har förvarat och administrerat tillgångar i mindre än sex månader, ska det vid

beräkningen av K-ASA använda historiska ASA-data för den period som anges i punkt 1 så snart sådana data blir

tillgängliga. Den behöriga myndigheten får ersätta historiska datapunkter som saknas genom tillsynsbeslut baserade på de

affärsprognoser som värdepappersföretaget lämnat in i enlighet med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU.

65

66

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/27

Artikel 20

Fastställande av COH för beräkning av K-COH

1.

Vid beräkning av K-COH ska COH vara det glidande medelvärdet av värdet av den samlade hanteringen av kundorder

per dag, fastställt under varje bankdag, under de föregående sex månaderna, exklusive de tre närmast föregående

månaderna.

COH ska vara det aritmetiska medelvärdet av de dagliga värdena från de resterande tre månaderna.

K-COH ska beräknas den första bankdagen i varje månad.

2.

COH ska fastställas som summan av det absoluta värdet av köp och det absoluta värdet av försäljningar för både

kontanttransaktioner och derivat i enlighet med följande:

a) För kontanttransaktioner ska värdet vara det belopp som betalas eller tas emot för varje transaktion.

b) För derivat ska värdet av transaktionen vara kontraktets teoretiska belopp.

Det teoretiska beloppet för räntederivat ska justeras för löptiden (i år) för dessa kontrakt. Det teoretiska beloppet ska

multipliceras med durationen i följande formel:

Duration = löptid (i år) / 10

Utan att det påverkar femte stycket ska COH omfatta transaktioner som utförs av värdepappersföretag som tillhandahåller

portföljförvaltningstjänster för investeringsfonders räkning.

COH ska omfatta transaktioner som uppstår till följd av investeringsrådgivning och avseende vilka ett värdepappersföretag

inte beräknar K-AUM.

COH ska inte omfatta transaktioner som utförs av värdepappersföretaget och som uppstår till följd av hanteringen av en

kunds investeringsportfölj om värdepappersföretaget redan beräknar K-AUM för den kundens investeringar eller om denna

verksamhet avser sådan delegering av kapitalförvaltning till värdepappersföretaget som enligt artikel 17.2 inte bidrar till

detta värdepappersföretags AUM.

COH ska inte omfatta transaktioner som värdepappersföretaget utför i eget namn på egna eller kunders vägnar.

Värdepappersföretag får undanta från fastställandet av COH alla order som inte har verkställts, om det uteblivna

verkställandet beror på att kunden annullerar ordern i tid.

3.

Om ett värdepappersföretag har hanterat kundorder i mindre än sex månader eller har gjort detta under en längre

period som ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag, ska det vid beräkningen av K-COH använda historiska

COH-data för den period som anges i punkt 1 så snart sådana data blir tillgängliga. Den behöriga myndigheten får ersätta

historiska datapunkter som saknas genom tillsynsbeslut baserade på de affärsprognoser som värdepappersföretaget lämnat

in i enlighet med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU.

KAPITEL 3

K-faktorer för RtM

Artikel 21

K-faktorkrav för RtM

1.

K-faktorkravet för RtM för positioner i handelslagret i ett värdepappersföretag som handlar för egen räkning på egna

eller kunders vägnar ska vara antingen K-NPR, beräknat i enlighet med artikel 22, eller K-CMG, beräknat i enlighet med

artikel 23.

2.

Värdepappersföretag ska förvalta sitt handelslager i enlighet med del tre avdelning I kapitel 3 i förordning (EU) nr

575/2013.

3.

K-faktorkravet för RtM gäller för alla positioner i handelslagret, vilket i synnerhet omfattar positioner i

skuldinstrument (inbegripet värdepapperiseringsinstrument), egetkapitalinstrument, företag för kollektiva investeringar,

valuta och guld samt råvaror (inbegripet utsläppsrätter).

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/28

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

4.

Vid beräkning av K-faktorkravet för RtM ska ett värdepappersföretag inkludera positioner utanför handelslagret om

dessa ger upphov till valutarisk eller råvarurisk.

Artikel 22

Beräkning av K-NPR

Vid beräkning av K-NPR ska kapitalbaskravet för positioner i handelslagret hos ett värdepappersföretag som handlar för

egen räkning, på egna eller kunders vägnar, beräknas med hjälp av någon av följande metoder:

a) Den schablonmetod som anges i del tre avdelning IV kapitlen 2, 3 och 4 i förordning (EU) nr 575/2013.

b) Den alternativa schablonmetod som anges i del tre avdelning IV kapitel 1a i förordning (EU) nr 575/2013.

c) Den alternativa internmodellmetod som anges i del tre avdelning IV kapitel 1b i förordning (EU) nr 575/2013.

Artikel 23

Beräkning av K-CMG

1.

Vid tillämpningen av artikel 21 ska den behöriga myndigheten tillåta att ett värdepappersföretag beräknar K-CMG för

alla positioner som omfattas av clearing, eller på portföljbasis, om hela portföljen omfattas av clearing eller

marginalsäkerhet, på de följande villkoren:

a) Värdepappersföretaget ingår inte i en koncern som omfattar ett kreditinstitut.

b) En clearingmedlem i en kvalificerad central motpart ansvarar för clearing och avveckling av dessa transaktioner och

denna clearingmedlem är ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag som avses i artikel 1.2 i denna förordning, och

transaktionerna clearas centralt i en kvalificerad central motpart eller avvecklas enligt principen leverans mot betalning

under denna clearingmedlems ansvar.

c) Beräkningen av den totala marginalsäkerhet som krävs av clearingmedlemmen baseras på clearingmedlemmens

marginalsäkerhetsmodell.

d) Värdepappersföretaget har för den behöriga myndigheten visat att valet att beräkna RtM med K-CMG motiveras av vissa

kriterier vilka får inbegripa arten av värdepappersföretagets huvudsakliga verksamhet, som främst ska vara

handelsverksamhet som omfattas av clearing och marginalsäkerhet under en clearingmedlems ansvar, och det faktum

att annan verksamhet som bedrivs av värdepappersföretaget är oväsentlig jämfört med denna huvudsakliga verksamhet.

e) Den behöriga myndigheten har bedömt att valet av den eller de portföljer som omfattas av K-CMG inte har syftat till

regelarbitrage med avseende på kapitalbaskraven på ett oproportionerligt eller tillsynsmässigt osunt sätt.

Vid tillämpning av första stycket c ska den behöriga myndigheten göra en regelbunden bedömning för att bekräfta att

marginalsäkerhetsmodellen leder till marginalsäkerhetskrav som avspeglar riskegenskaperna hos de produkter som

värdepappersföretaget handlar med och tar hänsyn till intervallet mellan indrivningar av marginalsäkerheter, till

marknadens likviditet och till möjliga förändringar under transaktionens löptid.

Marginalsäkerhetskraven ska vara tillräckliga för att över en lämplig tidshorisont täcka eventuella förluster från minst 99 %

av exponeringsrörelserna med en innehavsperiod på minst två bankdagar. De marginalsäkerhetsmodeller som

clearingmedlemmen använder för att begära den marginalsäkerhet som avses i denna punkt första stycket c ska alltid vara

utformade i syfte att uppnå en liknande försiktighetsnivå som den som krävs enligt bestämmelserna om krav på

marginalsäkerheter i artikel 41 i förordning (EU) nr 648/2012.

2.

K-CMG ska vara det tredje högsta värdet av total marginalsäkerhet som clearingmedlemmen dagligen krävt av

värdepappersföretaget under de tre närmast föregående månaderna, multiplicerat med en faktor på 1,3.

3.

EBA ska, i samråd med Esma, utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare fastställa metoden för

att beräkna den totala marginalsäkerhet som krävs och metoden för att beräkna K-CMG enligt punkt 2, i synnerhet när K-

CMG tillämpas på portföljbasis, samt villkoren för efterlevnad av bestämmelserna i punkt 1 e.

67

68

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/29

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den 26 december 2020.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i

första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

KAPITEL 4

K-faktorer för RtF

Artikel 24

K-faktorkrav för RtF

K-faktorkravet för RtF beräknas enligt följande formel:

K-TCD + K-DTF + K-CON

där

K-TCD är lika med det belopp som beräknas i enlighet med artikel 26,

K-DTF är lika med DTF fastställt i enlighet med artikel 33, multiplicerat med motsvarande koefficient i artikel 15.2, och

K-CON är lika med det belopp som beräknas i enlighet med artikel 39.

K-TCD och K-CON ska baseras på de transaktioner som registreras i handelslagret hos ett värdepappersföretag som handlar

för egen räkning på egna eller kunders vägnar.

K-DTF ska baseras på de transaktioner som registreras i handelslagret hos ett värdepappersföretag som handlar för egen

räkning på egna eller kunders vägnar och de transaktioner som ett värdepappersföretag ingår genom att utföra order på

kunders vägnar i eget namn.

Avsnitt 1

Handelsmotpar tens fallissemang

Artikel 25

Tillämpningsområde

1.

Detta avsnitt är tillämpligt på följande kontrakt och transaktioner:

a) Derivatkontrakt som förtecknas i bilaga II till förordning (EU) nr 575/2013, med undantag för följande:

i) Derivatkontrakt som direkt eller indirekt clearas genom en central motpart om samtliga följande villkor är

uppfyllda:

— Värdepappersföretagets positioner och tillgångar i samband med dessa kontrakt kan urskiljas och separeras, för

både clearingmedlemmen och den centrala motparten, från de positioner och tillgångar som tillhör såväl

clearingmedlemmen som dennes övriga kunder, och denna åtskillnad och separering leder till att dessa

positioner och tillgångar är konkursskyddade enligt nationell rätt, om clearingmedlemmen eller en eller flera av

dennes övriga kunder skulle fallera eller bli insolvent.

— De lagar, förordningar, regler och avtalsmässiga arrangemang som är tillämpliga eller bindande för

clearingmedlemmen underlättar överföringen av kundens positioner i samband med dessa kontrakt samt

respektive säkerheter till en annan clearingmedlem inom den tillämpliga marginalriskperioden, om den

ursprungliga clearingmedlemmen skulle drabbas av fallissemang eller insolvens.

— Värdepappersföretaget har ett opartiskt, skriftligt och motiverat juridiskt utlåtande där det konstateras att

värdepappersföretaget i händelse av en rättslig prövning inte skulle bära några förluster på grund av att

clearingmedlemmen eller någon av clearingmedlemmens kunder blir insolvent.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/30

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

ii) Börshandlade derivatkontrakt.

iii) Derivatkontrakt som innehas för att säkra en position för värdepappersföretaget som härrör från verksamhet

utanför handelslagret.

b) Transaktioner med lång avvecklingscykel.

c) Återköpstransaktioner.

d) Värdepappers- eller råvarulån.

e) Marginalutlåning.

f) Alla andra typer av transaktioner för värdepappersfinansiering.

g) Krediter och lån som avses i avsnitt B punkt 2 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, om värdepappersföretaget utför

handeln i kundens namn eller mottar och vidarebefordrar ordern utan att utföra den.

Vid tillämpning av första stycket a i, ska derivatkontrakt som direkt eller indirekt clearas genom en kvalificerad central

motpart anses uppfylla villkoren i det ledet.

2.

Transaktioner med följande typer av motparter ska undantas från beräkningen av K-TCD:

a) Nationella regeringar och centralbanker, om de underliggande exponeringarna skulle åsättas riskvikten 0 % enligt artikel

114 i förordning (EU) nr 575/2013.

b) Multilaterala utvecklingsbanker som förtecknas i artikel 117.2 i förordning (EU) nr 575/2013.

c) Internationella organisationer som förtecknas i artikel 118 i förordning (EU) nr 575/2013.

3.

Med förbehåll för ett förhandsgodkännande från de behöriga myndigheterna får ett värdepappersföretag från

beräkningen av K-TCD undanta transaktioner med en motpart som är dess moderföretag, dotterföretag, ett dotterföretag

till dess moderföretag eller ett företag till vilket värdepappersföretaget står i ett sådant förhållande som avses i artikel 22.7 i

direktiv 2013/34/EU. De behöriga myndigheterna ska bevilja godkännande om följande villkor är uppfyllda:

a) Motparten är ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag eller ett finansiellt institut och omfattas av tillfredsställande

tillsynskrav.

b) Motparten ingår utan förbehåll i samma konsoliderade tillsyn som värdepappersföretaget i enlighet med förordning (EU)

nr 575/2013 eller i enlighet med artikel 7 i denna förordning, eller motparten och värdepappersföretaget står under

tillsyn för kontroll av att den eller det uppfyller villkoren i gruppkapitaltestet i enlighet med artikel 8 i den här

förordningen.

c) Samma förfaranden för bedömning, värdering och kontroll av risker gäller för motparten som för värdepappers­

företaget.

d) Motparten är etablerad i samma medlemsstat som värdepappersföretaget.

e) Det finns inga rådande eller förutsedda väsentliga praktiska eller rättsliga hinder för att motparten snabbt ska kunna

överföra medel ur kapitalbasen eller återbetala skulder till värdepappersföretaget.

4.

Genom undantag från detta avsnitt får ett värdepappersföretag, med den behöriga myndighetens godkännande,

beräkna exponeringsvärdet för derivatkontrakt som finns förtecknade i bilaga II till förordning (EU) nr 575/2013 och för

de transaktioner som avses i punkt 1 b–f i denna artikel genom tillämpning av en av de metoder som anges i del tre

avdelning II kapitel 6 avsnitt 3, 4 eller 5 i förordning (EU) nr 575/2013 och beräkna de relaterade kapitalbaskraven genom

att multiplicera exponeringsvärdet med den riskfaktor som fastställs för varje typ av motpart enligt tabell 2 i artikel 26 i den

här förordningen.

Värdepappersföretag som omfattas av den gruppbaserade tillsynen i enlighet med del ett avdelning II kapitel 2 i förordning

(EU) nr 575/2013 får beräkna det relaterade kapitalbaskravet genom att multiplicera de riskvägda exponeringsbeloppen,

beräknade i enlighet med del tre avdelning II kapitel 2 avsnitt 1 i förordning (EU) nr 575/2013, med 8 %.

5.

Vid tillämpningen av undantaget i punkt 4 i denna artikel ska värdepappersföretagen även tillämpa en faktor för

kreditvärdighetsjustering (CVA-faktor) genom att multiplicera kapitalbaskravet, beräknat i enlighet med punkt 2 i denna

artikel, med kreditvärdighetsjusteringen (CVA) beräknad i enlighet med artikel 32.

I stället för att tillämpa CVA-faktorn som multiplikator får värdepappersföretag som omfattas av den gruppbaserade

tillsynen i enlighet med del ett avdelning II kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013 beräkna kapitalbaskraven för kreditvär­

dighetsjusteringsrisk i enlighet med del tre avdelning VI i förordning (EU) nr 575/2013.

69

70

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/31

Artikel 26

Beräkning av K-TCD

Vid beräkning av K-TCD ska kapitalbaskravet fastställas med hjälp av följande formel:

Kapitalbaskrav=α•EV•RF•CVA

där

α = 1,2,

EV = det exponeringsvärde som beräknas i enlighet med artikel 27,

RF = den riskfaktor som fastställs för varje typ av motpart enligt tabell 2, och

CVA = den kreditvärdighetsjustering som beräknas i enlighet med artikel 32.

Tabell 2

Typ av motpart

Riskfaktor

Nationella regeringar, centralbanker och offentliga organ

1,6 %

Kreditinstitut och värdepappersföretag

1,6 %

Andra motparter

8 %

Artikel 27

Beräkning av exponeringsvärdet

Exponeringsvärdet ska beräknas i enlighet med följande formel:

Exponeringsvärde=max(0;RC+PFE-C)

där

RC = ersättningskostnad fastställd i enlighet med artikel 28,

PFE = potentiell framtida exponering fastställd i enlighet med artikel 29, och

C = säkerhet fastställd i enlighet med artikel 30.

Ersättningskostnad (RC) och säkerhet (C) ska tillämpas på alla transaktioner som avses i artikel 25.

Potentiell framtida exponering (PFE) gäller endast derivatkontrakt.

Ett värdepappersföretag får beräkna ett enskilt exponeringsvärde på nettningsnivå för alla transaktioner som omfattas av ett

nettningsavtal, med förbehåll för de villkor som fastställs i artikel 31. Om något av dessa villkor inte uppfylls ska

värdepappersföretaget behandla varje transaktion som en egen nettningsmängd.

Artikel 28

Ersättningskostnad (RC)

Den ersättningskostnad som avses i artikel 27 ska fastställas på följande sätt:

a) För derivatkontrakt ska RC vara CMV.

b) För transaktioner med lång avvecklingscykel ska RC vara det kontanta avvecklingsbelopp som värdepappersföretaget

ska betala eller motta efter avveckling; en fordring ska behandlas som ett positivt belopp och en skuld ska behandlas

som ett negativt belopp.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/32

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

c) För återköpstransaktioner och värdepappers- eller råvarulån ska RC vara beloppet av kontanter som lånats ut eller lånats

in; kontanter som värdepappersföretaget lånat ut ska behandlas som ett positivt belopp och kontanter som

värdepappersföretaget lånat in ska behandlas som ett negativt belopp.

d) För transaktioner för värdepappersfinansiering där båda delarna av transaktionen är värdepapper, ska RC vara CMV på

det värdepapper som värdepappersföretaget lånat ut. CMV ska höjas med användning av motsvarande volatilitets­

justering i tabell 4 i artikel 30.

e) För marginalutlåning samt kredit och lån som avses i artikel 25.1 g ska RC vara tillgångens bokförda värde i enlighet

med tillämpliga redovisningsregler.

Artikel 29

Potentiell framtida exponering

1.

Den potentiella framtida exponering (PFE) som avses i artikel 27 ska för varje derivat utgöra produkten av

a) det faktiska teoretiska belopp (EN) för transaktionen som fastställts i enlighet med punkterna 2–6 i den här artikeln, och

b) den regulatoriska faktor (SF) som fastställts i enlighet med punkt 7 i den här artikeln.

2.

Det faktiska teoretiska beloppet (EN) ska vara produkten av det teoretiska beloppet beräknat i enlighet med punkt 3,

dess duration beräknad i enlighet med punkt 4, och dess regulatoriska delta, beräknat i enlighet med punkt 6.

3.

Det teoretiska beloppet ska, såvida det inte är uttryckligt angivet och oförändrat fram till förfall, fastställas på följande

sätt:

a) När det gäller valutaderivatkontrakt ska det teoretiska beloppet definieras som det teoretiska beloppet för kontraktets

valutadel, omräknat till inhemsk valuta; om båda delarna av ett valutaderivat är denominerade i andra valutor än den

inhemska valutan ska det teoretiska beloppet för varje del räknas om till inhemsk valuta, och den del som har det

högsta värdet i inhemsk valuta ska utgöra det teoretiska beloppet.

b) För aktie- och råvaruderivatkontrakt och utsläppsrätter och utsläppsrättsderivat ska det teoretiska beloppet definieras

som produkten av marknadspriset för en enhet av instrumentet och det antal enheter som transaktionen refererar till.

c) För transaktioner med flera avkastningsalternativ som är utfallsberoende, däribland digitala optioner eller

optionskontrakt som består av flera derivat (target redemption forwards) ska värdepappersföretaget beräkna det

teoretiska beloppet för varje utfall och använda det högsta beräknade beloppet.

d) Om det teoretiska beloppet är en formel med marknadsvärden ska värdepappersföretaget använda CMV för att fastställa

transaktionens teoretiska belopp.

e) För swappar med varierande teoretiskt belopp såsom swappar där det teoretiska beloppet ökar eller minskar under

löptiden (amortising/accreting swaps) ska värdepappersföretaget använda det genomsnittliga teoretiska beloppet för

swappens återstående löptid som transaktionens teoretiska belopp.

f) Swappar med hävstång (leveraged swaps) ska räknas om till det teoretiska beloppet för en likvärdig swap utan hävstång

så att det angivna teoretiska beloppet, om alla räntesatser i en swap multipliceras med en faktor, multipliceras med

faktorn på räntesatserna för att fastställa det teoretiska beloppet.

g) För ett derivatkontrakt med flera utväxlingar av kapitalbelopp ska det teoretiska beloppet multipliceras med antalet

utväxlingar av derivatkontraktets kapitalbelopp för att fastställa det teoretiska beloppet.

4.

Det teoretiska beloppet för räntederivatkontrakt och kreditderivatkontrakt för löptiden (i år) för dessa kontrakt ska

justeras i enlighet med durationen i följande formel:

Duration=(1-exp(-0,05•löptid))/0,05

För andra derivatkontrakt än räntederivatkontrakt och kreditderivatkontrakt ska durationen vara lika med 1.

5.

Ett kontrakts löptid ska vara den sista dagen då kontraktet fortfarande kan lösas in.

Om derivatet refererar till värdet på ett annat ränte- eller kreditinstrument ska tiden fastställas på grundval av det

underliggande instrumentet.

För optioner ska löptiden vara den senaste inlösendagen som anges i kontraktet.

För derivatkontrakt som är utformade på ett sådant sätt att utestående exponering avvecklas på vissa bestämda datum och

villkoren justeras så att kontraktets verkliga värde blir noll, ska den återstående löptiden vara lika med tiden fram till nästa

justeringsdag.

71

72

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/33

6.

Värdepappersföretaget får med hjälp av en lämplig modell göra egna beräkningar av det regulatoriska deltat för

optioner och swapoptioner, under förutsättning att de behöriga myndigheterna har gett sitt godkännande. Modellen ska

uppskatta graden av förändring av optionens värde i förhållande till små förändringar i marknadsvärdet på det

underliggande instrumentet. För andra transaktioner än optioner och swapoptioner, eller om ingen modell har godkänts av

de behöriga myndigheterna, ska delta vara lika med 1.

7.

Den regulatoriska faktorn (SF) för varje tillgångsklass ska fastställas i enlighet med följande tabell:

Tabell 3

Tillgångsklass

Regulatorisk faktor

Ränta

0,5 %

Valuta

4 %

Kredit

1 %

Aktie i ett enda namn

32 %

Aktieindex

20 %

Råvaror och utsläppsrätter

18 %

Annan

32 %

8.

En nettningsmängds potentiella framtida exponering ska vara summan av den potentiella framtida exponeringen av

alla transaktioner i nettningsmängden, multiplicerad med

a) 0,42 för nettningsmängder av transaktioner med finansiella och icke-finansiella motparter för vilka säkerheter vid

behov utväxlas bilateralt med motparten i enlighet med de villkor som fastställs i artikel 11 i förordning (EU)

nr 648/2012,

b) 1 för andra nettningsmängder.

Artikel 30

Säkerhet

1.

För alla säkerheter för både bilaterala transaktioner och clearade transaktioner enligt artikel 25 ska volatilitetsjus­

teringar göras i enlighet med följande tabell:

Tabell 4

Tillgångsklass

Volatilitetsjusteringar –

återköpstransaktioner

Volatilitetsjusteringar – andra

transaktioner

Räntebärande värdepapper som

emitterats av nationella regeringar

eller centralbanker

≤ 1 år

0,707 %

1 %

> 1 år ≤ 5 år

2,121 %

3 %

> 5 år

4,243 %

6 %

Räntebärande värdepapper som

emitterats av andra enheter

≤ 1 år

1,414 %

2 %

> 1 år ≤ 5 år

4,243 %

6 %

> 5 år

8,485 %

12 %

Värdepapperiseringspositioner

≤ 1 år

2,828 %

4 %

> 1 år ≤ 5 år

8,485 %

12 %

> 5 år

16,970 %

24 %

Börsnoterade aktier och konvertibler

14,143 %

20 %

Andra värdepapper och råvaror

17,678 %

25 %

Guld

10,607 %

15 %

Kontanta medel

0 %

0 %

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/34

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

I tabell 4 ska värdepapperiseringspositioner inte innefatta återvärdepapperiseringspositioner.

De behöriga myndigheterna får ändra volatilitetsjusteringen för vissa typer av råvaror för vilka det finns olika nivåer av

prisvolatilitet. De ska underrätta EBA om sådana beslut och ange skälen till ändringarna.

2.

Säkerhetens värde ska beräknas enligt följande:

a) Vid tillämpning av artikel 25.1 a, e och g: värdet av de säkerheter som värdepappersföretaget tagit emot från sin

motpart, sänkt i enlighet med tabell 4.

b) För de transaktioner som avses i artikel 25.1 b, c, d och f: summan av CMV av värdepappersdelen och nettovärdet av de

säkerheter som ställs eller tas emot av värdepappersföretaget.

För transaktioner för värdepappersfinansiering där båda delarna av transaktionen är värdepapper ska säkerhetens värde

vara CMV av det värdepapper som värdepappersföretaget lånat in.

Om värdepappersföretaget köper eller har lånat ut värdepapperet ska CMV av värdepappret behandlas som ett negativt

belopp och sänkas, till ett större negativt belopp, med användning av volatilitetsjusteringen i tabell 4. Om värdepappers­

företaget säljer eller har lånat in värdepapperet ska CMV av värdepappret behandlas som ett positivt belopp och sänkas

med användning av volatilitetsjusteringen i tabell 4.

I fall då olika typer av transaktioner omfattas av ett nettningsavtal, med förbehåll för de villkor som fastställs artikel 31, ska

de tillämpliga volatilitetsjusteringarna för andra transaktioner i tabell 4 tillämpas på respektive belopp beräknade enligt första

stycket a och b per emittent inom varje tillgångsklass.

3.

Om det uppstår en valutaobalans mellan transaktionen och den säkerhet som ställs eller tas emot ska en ytterligare

volatilitetsjustering på 8 % göras.

Artikel 31

Nettning

Vid tillämpning av detta avsnitt får ett värdepappersföretag för det första behandla kontrakt som helt matchar varandra och

som ingår i ett nettningsavtal som om de vore ett enda kontrakt med ett teoretiskt belopp som motsvarar nettointäkterna,

för det andra räkna av andra transaktioner som är föremål för novation, där alla förpliktelser mellan värdepappersföretaget

och dess motpart automatiskt aggregeras på så sätt att novationen lagligen ersätter tidigare bruttoförpliktelser med ett enda

nettobelopp, och för det tredje räkna av andra transaktioner där värdepappersföretaget säkerställer att följande villkor är

uppfyllda:

a) Ett nettningsavtal med motparten eller annan överenskommelse ger upphov till en enda juridisk förpliktelse som

omfattar alla ingående transaktioner, så att värdepappersföretaget endast antingen skulle ha rätt att fordra eller vara

förpliktigad att betala nettosumman av de positiva och negativa marknadsvärdena av de ingående enskilda

transaktionerna i händelse av att en motpart inte kan uppfylla sina skyldigheter på grund av något av följande:

i) Fallissemang.

ii) Konkurs.

iii) Likvidation.

iv) Liknande omständigheter.

b) Nettningsavtalet innehåller inte någon klausul som vid en motparts fallissemang medger att en icke försumlig motpart

endast behöver betala delvis eller inte alls till den fallerande partens konkursbo, även om den fallerande parten är en

nettofordringsägare.

c) Värdepappersföretag har erhållit ett oberoende, skriftligt och motiverat juridiskt yttrande där det konstateras att dess

fordringar och förpliktelser i händelse av en rättslig prövning av nettningsavtalet skulle motsvara dem som avses i led a

enligt en rättslig ordning enligt följande:

i) Lagen i den jurisdiktion där motparten har sitt säte.

ii) Om det gäller en motparts filial i ett annat land, lagen i den jurisdiktion där filialen är belägen.

iii) Den lag som reglerar de enskilda transaktioner som ingår i nettningsavtalet.

iv) Den lag som reglerar varje avtal eller överenskommelse som är nödvändig för att genomföra nettning.

73

74

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/35

Artikel 32

Kreditvärdighetsjustering

Vid tillämpningen av detta avsnitt avses med CVA en sådan justering från marknadens mittvärde på portföljen av

transaktioner med en motpart som beaktar CMV av motpartens kreditrisk för värdepappersföretaget men inte till CMV av

värdepappersföretagets kreditrisk för motparten.

CVA ska vara lika med 1,5 för alla utom följande transaktioner, för vilka CVA ska vara lika med 1:

a) Transaktioner med icke-finansiella motparter enligt definitionen i artikel 2.9 i förordning (EU) nr 648/2012 eller med

icke-finansiella motparter etablerade i ett tredjeland, om dessa transaktioner inte överskrider clearingtröskeln enligt

artikel 10.3 och 10.4 i den förordningen.

b) Transaktioner inom grupper i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) nr 648/2012.

c) Transaktioner med lång avvecklingscykel.

d) Transaktioner för värdepappersfinansiering, inbegripet marginalutlåning, såvida inte den behöriga myndigheten

fastställer att värdepappersföretagets exponeringar för kreditvärdighetsjusteringsrisk från dessa transaktioner är

väsentliga.

e) Krediter och lån som avses i artikel 25.1 g.

Avsnitt 2

Daglig handelsaktivitet

Artikel 33

Fastställande av DTF för beräkning av K-DTF

1.

Vid beräkning av K-DTF ska DTF vara det glidande medelvärdet av värdet av den samlade dagliga handelsaktiviteten,

fastställt under varje bankdag, under de föregående nio månaderna, exklusive de tre närmast föregående månaderna.

DTF ska vara det aritmetiska medelvärdet av de dagliga fastställda värdena från de resterande sex månaderna.

K-DTF ska beräknas den första bankdagen i varje månad.

2.

DTF ska fastställas som summan av det absoluta värdet av köp och det absoluta värdet av försäljning för både

kontanttransaktioner och derivat i enlighet med följande:

a) För kontanttransaktioner ska värdet vara det belopp som betalas eller tas emot för varje transaktion.

b) För derivat ska värdet av transaktionen vara kontraktets teoretiska belopp.

Det teoretiska beloppet för räntederivat ska justeras för löptiden (i år) för dessa kontrakt. Det teoretiska beloppet ska

multipliceras med durationen i följande formel:

Duration=(löptid (i år)) / 10

3.

DTF ska inte omfatta transaktioner som utförts av värdepappersföretag i syfte att tillhandahålla portföljförvaltnings­

tjänster för investeringsfonders räkning.

DTF ska omfatta transaktioner som värdepappersföretaget utför i eget namn på egna eller kunders vägnar.

4.

Om ett värdepappersföretag har haft en daglig handelsaktivitet i mindre än nio månader, ska det vid beräkningen av

K-DTF använda historiska DTF-data för den period som anges i punkt 1 så snart sådana data blir tillgängliga. Den behöriga

myndigheten får ersätta historiska datapunkter som saknas genom tillsynsbeslut baserade på de affärsprognoser som

värdepappersföretaget lämnat in i enlighet med artikel 7 i direktiv 2014/65/EU.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/36

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

KAPITEL 5

Miljömässiga och sociala mål

Artikel 34

Tillsynsbehandling av tillgångar som exponeras mot verksamheter som är kopplade till miljömässiga eller sociala

mål

1.

EBA ska, efter samråd med Europeiska systemrisknämnden, på grundval av tillgängliga uppgifter och slutsatserna från

kommissionens högnivågrupp om hållbar finansiering, bedöma huruvida det ur ett tillsynsperspektiv skulle vara motiverat

med en särskild tillsynsbehandling – i form av justerade K-faktorer eller justerade K-faktorkoefficienter – av tillgångar som

exponeras mot verksamheter som är väsentligen kopplade till miljömässiga eller sociala mål. EBA ska särskilt bedöma

följande:

a) Metodologiska alternativ för att bedöma tillgångsklassers exponering mot verksamheter som är väsentligen kopplade till

miljömässiga eller sociala mål.

b) Särskilda riskprofiler för tillgångar som exponeras mot verksamheter som är väsentligen kopplade till miljömässiga eller

sociala mål.

c) Risker relaterade till avskrivningar av tillgångar till följd av regleringsändringar, såsom klimatförändringsåtgärder.

d) Potentiella effekter på den finansiella stabiliteten av särskild tillsynsbehandling av tillgångar som exponeras mot

verksamheter som väsentligen är kopplade till miljömässiga eller sociala mål.

2.

EBA ska överlämna en rapport om sina slutsatser till Europaparlamentet, rådet och kommissionen senast den

26 december 2021.

3.

På grundval av den rapport som avses i punkt 2 ska kommissionen vid behov lägga fram ett lagstiftningsförslag för

Europaparlamentet och rådet.

DEL FYRA

KONCENTRATIONSRISK

Artikel 35

Övervakningsskyldighet

1.

Värdepappersföretag ska övervaka och kontrollera sin koncentrationsrisk i enlighet med denna del med hjälp av

sunda förvaltnings- och redovisningsmetoder och robusta interna kontrollrutiner.

2.

Vid tillämpning av denna del ska begreppen kreditinstitut och värdepappersföretag omfatta privata eller offentliga

företag, inklusive filialerna till privata eller offentliga företag, förutsatt att dessa om de varit etablerade i unionen skulle

betraktas som kreditinstitut eller värdepappersföretag enligt definitionen i denna förordning och förutsatt att de

auktoriserats i ett tredjeland vars tillsyns- och regleringskrav är åtminstone likvärdiga med dem som tillämpas i unionen.

Artikel 36

Beräkning av exponeringsvärdet

1.

Ett värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren för att anses vara ett litet och icke‐sammanlänkat

värdepappersföretag i artikel 12.1 ska vid tillämpningen av denna del beräkna exponeringsvärdet gentemot en kund eller

en grupp av kunder med inbördes anknytning genom sammanläggning av följande poster:

a) Det positiva överskottet av värdepappersföretagets långa positioner över dess korta positioner i alla de finansiella

instrument i handelslagret som har emitterats av ifrågavarande kund, med nettopositionen för varje instrument

beräknad i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 22 a, b och c.

75

76

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/37

b) Exponeringsvärdet för kontrakt och transaktioner som avses i artikel 25.1 med ifrågavarande kund, beräknat på det sätt

som fastställs i artikel 27.

Vid tillämpning av första stycket a ska ett värdepappersföretag som med avseende på K‐faktorkravet för RtM beräknar

kapitalbaskraven för positioner i handelslagret i enlighet med den metod som anges i artikel 23 beräkna nettopositionen

med avseende på dessa positioners koncentrationsrisk i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 22 a.

Vid tillämpning av första stycket b i denna punkt ska ett värdepappersföretag som med avseende på K-TCD beräknar

kapitalbaskraven genom tillämpning av de metoder som avses i artikel 25.4 i denna förordning beräkna exponeringsvärdet

för de kontrakt och transaktioner som avses i artikel 25.1 i denna förordning genom tillämpning av de metoder som anges i

del tre avdelning II kapitel 6 avsnitt 3, 4 eller 5 i förordning (EU) nr 575/2013.

2.

Exponeringsvärdet med avseende på en grupp av kunder med inbördes anknytning ska beräknas genom

sammanläggning av exponeringarna mot enskilda kunder inom gruppen, vilka ska behandlas som en enda exponering.

3.

Vid beräkningen av exponeringsvärdet med avseende på en kund eller en grupp av kunder med inbördes anknytning

ska värdepappersföretag vidta alla rimliga åtgärder för att identifiera underliggande tillgångar i relevanta transaktioner och

motparten i de underliggande exponeringarna.

Artikel 37

Gränsvärden för koncentrationsrisk och överskridande av exponeringsvärde

1.

Ett värdepappersföretags gränsvärde för ett exponeringsvärdes koncentrationsrisk gentemot en enskild kund eller

grupp av kunder med inbördes anknytning ska vara 25 % av dess kapitalbas.

Om den enskilda kunden är ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag, eller när en grupp av kunder med inbördes

anknytning innefattar ett eller flera kreditinstitut eller värdepappersföretag, ska gränsvärdet för koncentrationsrisk vara det

högre av 25 % av värdepappersföretagets kapitalbas och 150 miljoner EUR, förutsatt att gränsvärdet för koncentrationsrisk

förblir 25 % av värdepappersföretagets kapitalbas när det gäller de samlade exponeringarna mot alla kunder med inbördes

anknytning som inte är kreditinstitut eller värdepappersföretag.

Om 150 miljoner EUR är mer än 25 % av värdepappersföretagets kapitalbas får gränsvärdet för koncentrationsrisk inte

överstiga 100 % av värdepappersföretagets kapitalbas.

2.

Om de gränsvärden som avses i punkt 1 överskrids ska ett värdepappersföretag uppfylla den anmälningsskyldighet

som fastställs i artikel 38 och uppfylla ett kapitalbaskrav för överskridandet av exponeringsvärdet i enlighet med artikel 39.

Värdepappersföretag ska beräkna ett överskridande av exponeringsvärdet med avseende på en enskild kund eller grupp av

kunder med inbördes anknytning i enlighet med följande formel:

överskridande av exponeringsvärde=EV-L

där

EV = exponeringsvärde beräknat på det sätt som fastställs i artikel 36, och

L = gränsvärde för koncentrationsrisk fastställt i enlighet med punkt 1 i denna artikel.

3.

Exponeringsvärdet gentemot en enskild kund eller grupp av kunder med inbördes anknytning ska inte överskrida

följande:

a) 500 % av värdepappersföretagets kapitalbas om högst tio dagar har förflutit sedan överskridandet uppkom.

b) Sammanlagt 600 % av värdepappersföretagets kapitalbas för varje överskridande som har förelegat i över tio dagar.

Artikel 38

Anmälningsskyldighet

1.

Om de gränsvärden som anges i artikel 37 överskrids ska värdepappersföretaget utan dröjsmål till de behöriga

myndigheterna anmäla med vilket belopp de överskridits, namnet på den berörda enskilda kunden och, i tillämpliga fall,

namnet på den berörda gruppen av kunder med inbördes anknytning.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/38

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

2.

Behöriga myndigheter får bevilja värdepappersföretaget en begränsad tidsfrist för att rätta sig efter det gränsvärde som

avses i artikel 37.

Artikel 39

Beräkning av K-CON

1.

Kapitalbaskravet för K-CON ska vara det totala beloppet av det kapitalbaskrav som beräknats för varje kund eller

grupp av kunder med inbördes anknytning såsom kapitalbaskravet på tillämplig rad i tabell 6 kolumn 1 som utgör en del

av det totala enskilda överskridandet, multiplicerat med

a) 200 % om överskridandet inte har förelegat i mer än tio dagar,

b) motsvarande faktor i tabell 6 kolumn 2, efter perioden om tio dagar beräknad från och med den dag då överskridandet

uppkom, genom att placera varje andel av överskridandet på tillämplig rad i tabell 6 kolumn 1.

2.

Kapitalbaskravet för det överskridande som avses i punkt 1 ska beräknas i enlighet med följande formel:

där

OFRE = kapitalbaskravet för överskridandet,

OFR = kapitalbaskrav för exponeringar mot en enskild kund eller grupper av kunder med inbördes anknytning, beräknat

genom sammanläggning av kapitalbaskraven för exponeringarna mot de enskilda kunderna inom gruppen, vilka ska

behandlas som en enda exponering,

EV = exponeringsvärde beräknat på det sätt som fastställs i artikel 36,

EVE = överskridande av exponeringsvärde beräknat på det sätt som fastställs i artikel 37.2.

Vid beräkning av K-CON ska kapitalbaskraven för exponeringar som härrör från det positiva överskottet av ett

värdepappersföretags långa positioner över dess korta positioner i alla de finansiella instrument i handelslagret som har

emitterats av ifrågavarande kund, med varje instruments nettoposition beräknad i enlighet med de bestämmelser som

avses i artikel 22 a, b och c, endast innefatta krav för specifik risk.

Ett värdepappersföretag som med avseende på K-faktorkravet för RtM beräknar kapitalbaskraven för positioner i

handelslagret i enlighet med den metod som fastställs i artikel 23 ska beräkna kapitalbaskravet för exponeringen avseende

dessa positioners koncentrationsrisk i enlighet med de bestämmelser som avses i artikel 22 a.

Tabell 6

Kolumn 1:

Överskridande av exponeringsvärde som en procentandel av kapitalbasen

Kolumn 2:

Faktorer

Upp till 40 %

200 %

Från 40 % till 60 %

300 %

Från 60 % till 80 %

400 %

Från 80 % till 100 %

500 %

Från 100 % till 250 %

600 %

Över 250 %

900 %

77

78

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/39

Artikel 40

Förfaranden för att förhindra att värdepappersföretag undviker kapitalbaskravet för K-CON

1.

Värdepappersföretag får inte tillfälligt överföra exponeringar som överskrider gränsvärdet i artikel 37.1 till ett annat

företag, inom eller utanför samma koncern, eller företa skentransaktioner för att stänga exponeringarna under den

tiodagarsperiod som avses i artikel 39 och skapa nya exponeringar.

2.

Värdepappersföretag ska ha system som säkerställer att varje sådan överföring som avses i punkt 1 omedelbart

anmäls till de behöriga myndigheterna.

Artikel 41

Undantag

1.

Följande exponeringar ska vara undantagna från de krav som anges i artikel 37:

a) Exponeringar som i sin helhet dras av från ett värdepappersföretags kapitalbas.

b) Exponeringar som uppkommit i samband med normal avveckling av betalningstjänster, transaktioner i utländsk valuta,

värdepapperstransaktioner och tillhandahållande av penningöverföring.

c) Exponeringar som utgör fordringar mot följande:

i) Nationella regeringar, centralbanker, offentliga organ, internationella organisationer eller multilaterala

utvecklingsbanker och exponeringar garanterade av eller gentemot sådana personer, om dessa exponeringar åsätts

0 % riskvikt enligt artiklarna 114–118 i förordning (EU) nr 575/2013.

ii) Delstatliga och lokala självstyrelseorgan och myndigheter i länder som är medlemmar i Europeiska ekonomiska

samarbetsområdet.

iii) Centrala motparter och bidrag från obeståndsfonden till centrala motparter.

2.

Behöriga myndigheter får helt eller delvis undanta följande exponeringar från tillämpningen av artikel 37:

a) Säkerställda obligationer.

b) Ett värdepappersföretags exponeringar gentemot sitt moderföretag, andra dotterföretag till moderföretaget eller sina

egna dotterföretag, i den mån dessa företag är föremål för gruppbaserad tillsyn i enlighet med artikel 7 i denna

förordning eller förordning (EU) nr 575/2013, eller står under tillsyn för kontroll av att de uppfyller villkoren i

gruppkapitaltestet i enlighet med artikel 8 i denna förordning eller står under tillsyn i enlighet med likvärdiga gällande

standarder i ett tredjeland, under förutsättning att följande villkor är uppfyllda:

i) Det finns inte några rådande eller förutsebara väsentliga praktiska eller rättsliga hinder för att moderföretaget snabbt

ska kunna överföra kapital eller återbetala skulder.

ii) Moderföretagets förfaranden för bedömning, mätning och kontroll av risker omfattar även enheten i den finansiella

sektorn.

Artikel 42

Undantag för råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare

1.

Bestämmelserna i denna del är inte tillämpliga på råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare om samtliga följande

villkor är uppfyllda:

a) Den andra motparten är en icke-finansiell motpart.

b) Båda motparterna omfattas av lämpliga centraliserade förfaranden för bedömning, värdering och kontroll av risker.

c) Transaktionen kan bedömas minska de risker som är direkt kopplade till den icke‐finansiella motpartens eller den

koncernens affärsverksamhet eller likviditetsförvaltning.

2.

Värdepappersföretag ska underrätta den behöriga myndigheten innan de utnyttjar det undantag som avses i punkt 1.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/40

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

DEL FEM

LIKVIDITET

Artikel 43

Likviditetskrav

1.

Värdepappersföretag ska inneha likvida tillgångar till ett belopp motsvarande minst en tredjedel av kravet baserat på

fasta omkostnader beräknat enligt artikel 13.1.

Genom undantag från första stycket i denna punkt får behöriga myndigheter undanta värdepappersföretag som uppfyller

villkoren för att anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag i artikel 12.1 från tillämpning av första

stycket i denna punkt och ska vederbörligen underrätta EBA om detta.

Vid tillämpning av första stycket ska likvida tillgångar vara något av följande, utan begränsning vad gäller deras

sammansättning:

a) De tillgångar som avses i artiklarna 10–13 i delegerad förordning (EU) 2015/61, med förbehåll för samma villkor i fråga

om urvalskriterier och samma tillämpliga nedsättningar som dem som anges i de artiklarna.

b) De tillgångar som avses i artikel 15 i delegerad förordning (EU) 2015/61, upp till ett absolut belopp på 50 miljoner EUR

eller motsvarande belopp i inhemsk valuta, med förbehåll för samma villkor i fråga om urvalskriterier, med undantag

för det tröskelvärde på 500 miljoner EUR som avses i artikel 15.1 i den förordningen, och samma tillämpliga

nedsättningar som dem som anges i den artikeln.

c) Finansiella instrument som inte omfattas av detta stycke a och b som handlas på en handelsplats för vilken det finns en

likvid marknad enligt definitionen i artikel 2.1.17 i förordning (EU) nr 600/2014 och i artiklarna 1–5 i kommissionens

delegerade förordning (EU) 2017/567 (26), och som är föremål för en nedsättning på 55 %.

d) Icke intecknad kortfristig inlåning hos ett kreditinstitut.

2.

Kontanter, kortfristig inlåning och finansiella instrument som tillhör kunder, även om de innehas av värdepappers­

företaget i eget namn, ska inte behandlas som likvida tillgångar vid tillämpningen av punkt 1.

3.

Vid tillämpning av punkt 1 i denna artikel får värdepappersföretag som uppfyller villkoren för att anses vara små och

icke-sammanlänkade värdepappersföretag i artikel 12.1 i denna förordning och värdepappersföretag som inte uppfyller

villkoren för att anses vara små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag i artikel 12.1 i denna förordning men som

inte bedriver någon av de verksamheter som anges i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU även

inkludera kundfordringar samt avgifter eller provisioner som ska betalas inom 30 dagar i sina likvida tillgångar, om

fordringarna uppfyller de följande villkoren:

a) De utgör högst en tredjedel av de minimilikviditetskrav som avses i punkt 1 i denna artikel.

b) De ska inte räknas med i några ytterligare likviditetskrav som ställs av den behöriga myndigheten för företagsspecifika

risker i enlighet med artikel 39.2 k i direktiv (EU) 2019/2034.

c) De är föremål för en nedsättning på 50 %.

4.

Vid tillämpningen av punkt 1 andra stycket ska EBA i samråd med Esma utfärda riktlinjer som ytterligare specificerar

de kriterier som de behöriga myndigheterna får beakta när de undantar värdepappersföretag som uppfyller villkoren för att

anses vara små och icke‐sammanlänkade värdepappersföretag i artikel 12.1 från likviditetskravet.

Artikel 44

Tillfällig sänkning av likviditetskravet

1.

Värdepappersföretag får, under exceptionella omständigheter och efter den behöriga myndighetens godkännande,

minska sitt innehav av likvida tillgångar.

(26) Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/567 av den 18 maj 2016 om komplettering av Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 600/2014 avseende definitioner, transparens, portföljkompression och tillsynsåtgärder beträffande

produktingripande och positioner (EUT L 87, 31.3.2017, s. 90).

79

80

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/41

2.

Det likviditetskrav som anges i artikel 43.1 ska åter vara uppfyllt inom 30 dagar från den ursprungliga sänkningen.

Artikel 45

Kundgarantier

Ett värdepappersföretag ska öka sina likvida tillgångar med 1,6 % av de samlade garantier som beviljats kunder.

DEL SEX

VÄRDEPAPPERSFÖRETAGENS OFFENTLIGGÖRANDE AV INFORMATION

Artikel 46

Tillämpningsområde

1.

Värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren för att anses vara ett litet och icke‐sammanlänkat

värdepappersföretag i artikel 12.1 ska offentliggöra den information som anges i denna del samma dag som de

offentliggör sin årsredovisning.

2.

Värdepappersföretag som uppfyller villkoren för att anses vara ett litet och icke‐sammanlänkat värdepappersföretag i

artikel 12.1 och som emitterar primärkapitaltillskott ska offentliggöra den information som anges i artiklarna 47, 49 och

50 samma dag som de offentliggör sin årsredovisning.

3.

Om ett värdepappersföretag inte längre uppfyller samtliga villkor för att anses vara ett litet och icke-sammanlänkat

värdepappersföretag i artikel 12.1 ska det offentliggöra den information som anges i denna del från och med det

räkenskapsår som följer på det räkenskapsår då det upphörde att uppfylla dessa villkor.

4.

Värdepappersföretag får själva fastställa lämpligt informationsmedium och lämplig publiceringsplats för att effektivt

uppfylla de krav på offentliggörande av information som avses i punkterna 1 och 2. All information ska om möjligt

offentliggöras via samma medium eller på samma plats. Om samma eller liknande information lämnas i två eller flera

medier ska en hänvisning till den liknande informationen i de andra medierna införas i vart och ett av medierna.

Artikel 47

Riskhanteringsmål och riskhanteringspolicy

Värdepappersföretag ska offentliggöra sina mål och sin policy för riskhantering för varje separat riskkategori som anges i

delarna tre, fyra och fem, i enlighet med artikel 46, inbegripet en sammanfattning av sina strategier och processer för att

hantera dessa risker samt en kortfattad riskförklaring som godkänts av värdepappersföretagets ledningsorgan och som ger

en kortfattad beskrivning av värdepappersföretagets övergripande riskprofil i samband med affärsstrategin.

Artikel 48

Bolagsstyrning

Värdepappersföretag ska offentliggöra följande information rörande sin interna bolagsstyrning, i enlighet med artikel 46:

a) Antal styrelseuppdrag som medlemmarna i ledningsorganet har.

b) Mångfaldspolicy när det gäller utnämning av medlemmar till ledningsorganet, dess mål och eventuella riktmärken enligt

policyn, samt i vilken utsträckning dessa mål och riktmärken har uppnåtts.

c) Huruvida värdepappersföretaget har inrättat en separat riskkommitté och hur många gånger denna kommitté har

sammanträtt årligen.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/42

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

Artikel 49

Kapitalbas

1.

Värdepappersföretag ska offentliggöra följande information rörande sin kapitalbas, i enlighet med artikel 46:

a) En fullständig avstämning av kärnprimärkapitalposter, övrigt primärkapital, supplementärkapitalposter samt tillämpliga

filter och avdrag som tillämpats på värdepappersföretagets kapitalbas och balansräkningen i värdepappersföretagets

reviderade årsredovisning.

b) En beskrivning av de viktigaste egenskaperna hos kärnprimärkapitalinstrument, primärkapitaltillskott och supplemen­

tärkapitalinstrument som emitterats av värdepappersföretaget.

c) En beskrivning av samtliga begränsningar som tillämpats på beräkningen av kapitalbasen i enlighet med denna

förordning och de instrument och avdrag som dessa begränsningar är tillämpliga på.

2.

EBA ska, i samråd med Esma, utarbeta ett förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa mallar för de

offentliggörande enligt punkt 1 a, b och c.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den 26 juni 2021.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel

15 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 50

Kapitalbaskrav

Värdepappersföretag ska offentliggöra följande information om huruvida de uppfyller kraven i artikel 11.1 i denna

förordning och i artikel 24 i direktiv (EU) 2019/2034, i enlighet med artikel 46 i denna förordning:

a) En sammanfattning av värdepappersföretagets metod för bedömning av om det interna kapitalet är tillräckligt för att

ligga till grund för aktuell och framtida verksamhet.

b) På den behöriga myndighetens begäran, resultatet av värdepappersföretagets interna process för bedömning av

kapitalbehov, inbegripet sammansättningen av den ytterligare kapitalbasen grundad på den översynsprocess som avses

i artikel 39.2 a i direktiv (EU) 2019/2034.

c) K-faktorkraven beräknade, i enlighet med artikel 15 i denna förordning, i aggregerad form för RtM, RtF och RtC, på

grundval av summan av de tillämpliga K-faktorerna.

d) Det krav baserat på fasta omkostnader som fastställts i enlighet med artikel 13 i denna förordning.

Artikel 51

Ersättningspolicy och ersättningspraxis

Värdepappersföretag ska offentliggöra följande information om sin ersättningspolicy och ersättningspraxis, inbegripet

aspekter som rör könsneutralitet och lönegapet mellan kvinnor och män, för de personalkategorier vars yrkesutövning har

väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil, i enlighet med artikel 46:

a) Ersättningssystemets viktigaste kännetecken, inbegripet nivån på rörlig ersättning och kriterier för tilldelningen av rörlig

ersättning, policy för utbetalning i instrument, policy för uppskjuten ersättning och kriterier för erhållande av

rättigheter.

b) Förhållandet mellan fast och rörlig ersättning angivet i enlighet med artikel 30.2 i direktiv (EU) 2019/2034.

c) Aggregerad kvantitativ information om ersättningar, fördelat på personer i ledande befattning och den personal som

väsentligt kan påverka värdepappersföretagets riskprofil, med angivande av följande:

i) Ersättningsbelopp under räkenskapsåret, fördelat på fast ersättning med en beskrivning av fasta lönedelar och rörlig

ersättning, samt antal mottagare.

ii) Rörliga ersättningsbelopp och former av rörlig ersättning, fördelat på kontant ersättning, aktier och aktierelaterade

instrument och andra typer separat för den del som betalas ut direkt och den uppskjutna delen.

81

82

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/43

iii) Uppskjutna ersättningsbelopp under föregående resultatperioder, fördelat på den del där äganderätten övergår

under räkenskapsåret och den del där äganderätten övergår påföljande år.

iv) Uppskjutna ersättningsbelopp där äganderätten övergår och betalas ut under räkenskapsåret, reducerat genom

resultatjusteringar.

v) Garanterad rörlig ersättning under räkenskapsåret och antal mottagare av sådan ersättning.

vi) Avgångsvederlag som beviljats under föregående perioder och betalats ut under räkenskapsåret.

vii) Avgångsvederlag som beviljats under räkenskapsåret, fördelat på den del som betalats ut direkt och den del som har

skjutits upp, antal mottagare av sådana betalningar och den största utbetalning som har gjorts till en enskild person.

d) Information om huruvida värdepappersföretaget omfattas av ett undantag enligt artikel 32.4 i direktiv (EU) 2019/2034.

Vid tillämpning av första stycket d ska värdepappersföretag som omfattas av ett sådant undantag ange om undantaget

beviljats med stöd av led a eller led b i artikel 32.4 i direktiv (EU) 2019/2034, eller med stöd av bådadera. De ska även ange

för vilka av ersättningsprinciperna som de tillämpar undantaget eller undantagen, antal anställda som omfattas av

undantaget eller undantagen och deras totala ersättning, fördelat på fast respektive rörlig ersättning.

Tillämpningen av denna artikel ska inte påverka tillämpningen av bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2016/679 (27).

Artikel 52

Investeringspolicy

1.

Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag som inte uppfyller de kriterier som anges i artikel 32.4 a i

direktiv (EU) 2019/2034 offentliggör följande i enlighet med artikel 46 i denna förordning:

a) Andelen rösträtter som är knutna till aktier som innehas direkt eller indirekt av värdepappersföretaget, fördelat på

medlemsstat och sektor.

b) En fullständig beskrivning av röstningsbeteendet vid bolagsstämmorna i de företag vilkas aktier innehas i enlighet med

punkt 2, röstmotiveringar och den andel förslag från företagets förvaltnings- eller ledningsorgan som värdepappers­

företaget har godkänt.

c) En förklaring av användningen av röstningsrådgivningsföretag.

d) Röstningsriktlinjerna för de företag vilkas aktier innehas i enlighet med punkt 2.

Det krav på offentliggörande av information som avses i första stycket b ska inte tillämpas om de avtalsmässiga

arrangemangen för alla aktieägare som företräds av värdepappersföretaget vid bolagsstämman inte ger värdepappers­

företaget tillstånd att rösta på deras vägnar såvida inte aktieägarna ger uttryckliga röstningsorder efter att ha mottagit

dagordningen för mötet.

2.

Det värdepappersföretag som avses i punkt 1 ska efterleva den punkten endast avseende varje företag vars aktier har

tagits upp till handel på en reglerad marknad och endast avseende de aktier som medför rösträtt, där andelen rösträtter

som värdepappersföretaget innehar, direkt eller indirekt, överstiger tröskelvärdet på 5 % av alla rösträtter som är knutna till

de aktier som företaget emitterat. Rösträtterna ska beräknas på grundval av alla aktier som medför rösträtt även om

utövandet av rösträtterna tillfälligt har upphävts.

3.

EBA ska, i samråd med Esma, utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att specificera mallar för offentlig­

görandet av information enligt punkt 1.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den 26 juni 2021.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i

första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

(27) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på

behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän

dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/44

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

Artikel 53

Risker avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning

Från och med den 26 december 2022 ska värdepappersföretag som inte uppfyller de kriterier som anges i artikel 32.4 i

direktiv (EU) 2019/2034 offentliggöra information om risker avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning, däribland

fysiska risker och övergångsrisker, enligt definitionen i den rapport som avses i artikel 35 i direktiv (EU) 2019/2034.

Den information som avses i första stycket ska offentliggöras en gång under det första året och därefter halvårsvis.

DEL SJU

VÄRDEPAPPERSFÖRETAGENS RAPPORTERING

Artikel 54

Rapporteringskrav

1.

Värdepappersföretag ska varje kvartal rapportera alla följande uppgifter till de behöriga myndigheterna:

a) Kapitalbasens storlek och sammansättning.

b) Kapitalbaskrav.

c) Beräkningar av kapitalbaskrav.

d) Verksamhetsnivå med avseende på villkoren i artikel 12.1, inbegripet balansräkning och intäkter fördelade per

investeringstjänst och tillämplig K-faktor.

e) Koncentrationsrisk.

f) Likviditetskrav.

Genom undantag från första stycket ska värdepappersföretag som uppfyller villkoren för att anses vara ett litet och icke-

sammanlänkat värdepappersföretag i artikel 12.1 lämna in sådana rapporter en gång per år.

2.

De uppgifter som anges i punkt 1 e ska inkludera de följande risknivåerna och rapporteras till de behöriga

myndigheterna åtminstone en gång per år:

a) Koncentrationsrisknivån för motparters fallissemang och för positioner i handelslagret, för både enskilda motparter och

på aggregerad nivå.

b) Koncentrationsrisknivån med avseende på kreditinstitut, värdepappersföretag och andra enheter hos vilka kundmedel

innehas.

c) Koncentrationsrisknivån med avseende på kreditinstitut, värdepappersföretag och andra enheter hos vilka kunders

värdepapper förvaras.

d) Koncentrationsrisknivån med avseende på kreditinstitut hos vilka värdepappersföretaget har sina egna bankmedel.

e) Koncentrationsrisknivån med avseende på intäkter.

f) Den koncentrationsrisknivå som beskrivs i leden a–e beräknade med hänsyn tagen till tillgångar och poster utanför

balansräkningen som inte registreras i handelslagret utöver exponeringar som uppstår till följd av positioner i

handelslagret.

Vid tillämpningen av denna punkt ska begreppen kreditinstitut och värdepappersföretag omfatta privata eller offentliga företag,

inklusive filialerna till privata eller offentliga företag förutsatt att dessa företag om de varit etablerade i unionen skulle

betraktas som kreditinstitut eller värdepappersföretag enligt definitionen i denna förordning och förutsatt att de

auktoriserats i ett tredjeland vars tillsyns- och regleringskrav är åtminstone likvärdiga med dem som tillämpas i unionen.

Genom undantag från punkt 1 i den här artikeln ska ett värdepappersföretag som uppfyller villkoren för att anses vara ett

litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag i artikel 12.1 inte vara skyldigt att rapportera de uppgifter som anges i

punkt 1 e i den här artikeln och, om undantag har beviljats i enlighet med artikel 43.1 andra stycket, i punkt 1 f i den här

artikeln.

83

84

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/45

3.

Med tanke på de rapporteringskrav som fastställs i denna artikel ska EBA i samråd med Esma utarbeta ett förslag till

tekniska genomförandestandarder för att ange följande:

a) Formaten.

b) Rapporteringsdatum och definitioner med tillhörande instruktioner som ska beskriva hur dessa format används.

Det förslag till tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket ska vara koncist och stå i proportion till

värdepappersföretagens verksamheters art, omfattning och komplexitetsgrad, med beaktande av skillnaderna i detaljnivå

när det gäller information som lämnas av ett värdepappersföretag som uppfyller villkoren för att anses vara ett litet och

icke-sammanlänkat värdepappersföretag i artikel 12.1.

EBA ska utarbeta det förslag till tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket senast den 26 december 2020.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i denna punkt i enlighet med artikel 15

i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 55

Rapporteringskrav för vissa värdepappersföretag, bland annat med avseende på de tröskelvärden som avses i

artikel 1.2 i denna förordning och artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013

1.

Värdepappersföretag som bedriver någon av de verksamheter som avses i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till

direktiv 2014/65/EU ska kontrollera värdet på sina samlade tillgångar varje månad och rapportera dessa uppgifter till den

behöriga myndigheten varje kvartal om det totala värdet på värdepappersföretagets konsoliderade tillgångar uppgår till

eller överstiger 5 miljarder EUR, beräknat som ett genomsnitt av de föregående tolv månaderna. Den behöriga

myndigheten ska informera EBA om detta.

2.

Om ett värdepappersföretag som avses i punkt 1 ingår i en koncern där ett eller flera andra företag är ett

värdepappersföretag som bedriver någon av de verksamheter som avses i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv

2014/65/EU, ska alla sådana värdepappersföretag i koncernen kontrollera värdet på sina samlade tillgångar varje månad

om det totala värdet på koncernens konsoliderade tillgångar uppgår till eller överstiger 5 miljarder EUR, beräknat som ett

genomsnitt av de föregående tolv månaderna. Sådana värdepappersföretag ska varje månad informera varandra om sina

samlade tillgångar och varje kvartal rapportera sina konsoliderade totala tillgångar till relevanta behöriga myndigheter. De

behöriga myndigheterna ska informera EBA om detta.

3.

Om de värdepappersföretag som avses i punkterna 1 och 2 har ett genomsnitt av samlade månatliga tillgångar som

uppgår till något av de tröskelvärden som anges i artikel 1.2 i denna förordning eller i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr

575/2013, beräknat som ett genomsnitt av de föregående tolv månaderna, ska EBA underrätta dessa värdepappersföretag

och de behöriga myndigheterna, inbegripet de myndigheter som ansvarar för auktorisation i enlighet med artikel 8a i

direktiv 2013/36/EU, om detta.

4.

Om en översyn enligt artikel 36 i direktiv (EU) 2019/2034 visar att ett värdepappersföretag som avses i punkt 1 i den

här artikeln kan utgöra en sådan systemrisk som avses i artikel 23 i förordning (EU) nr 1093/2010 ska de behöriga

myndigheterna utan dröjsmål informera EBA om resultatet av denna översyn.

5.

EBA ska, i samråd med Esma, utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare specificera den

skyldighet att lämna uppgifter till de relevanta behöriga myndigheter som avses i punkterna 1 och 2 för att möjliggöra

effektiv övervakning av de tröskelvärden som anges i artikel 8a.1 a och b i direktiv 2013/36/EU.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den 26 december 2020.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i

denna punkt i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/46

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

DEL ÅTTA

DELEGERADE AKTER

Artikel 56

Utövande av delegeringen

1.

Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.

Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 4.2 ska ges till kommissionen för en period på fem år från

och med den 25 december 2019.

3.

Den delegering av befogenhet som avses i artikel 4.2 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett

beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan

dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det

påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.

Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i

enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.

Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.

En delegerad akt som antas enligt artikel 4.2 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har

gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europapar­

lamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat

kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets

eller rådets initiativ.

DEL NIO

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER, RAPPORTER, ÖVERSYNER OCH ÄNDRINGAR

AVDELNING I

ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 57

Övergångsbestämmelser

1.

Artiklarna 43–51 ska vara tillämpliga på råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare från och med den 26 juni 2026.

2.

Fram till och med den 26 juni 2026 eller den dag då den alternativa schablonmetod som anges i del tre avdelning IV

kapitel 1a i förordning (EU) nr 575/2013 och den alternativa internmodellmetod som anges i del tre avdelning IV kapitel 1b

i förordning (EU) nr 575/2013 börjar tillämpas på kreditinstitut, beroende på vad som infaller senast, ska ett

värdepappersföretag tillämpa de krav som anges i del tre avdelning IV i förordning (EU) nr 575/2013 i dess ändrade lydelse

enligt förordning (EU) 2019/630 för att beräkna K-NPR.

3.

Genom undantag från artikel 11.1 a och c får värdepappersföretag under en femårsperiod från och med den 26 juni 2021

tillämpa lägre kapitalbaskrav, som är lika med

a) två gånger det relevanta kapitalbaskravet enligt del tre avdelning I kapitel 1 i förordning (EU) nr 575/2013, med

beaktande av artikel 93.1 i den förordningen med hänvisning till startkapitalnivåer angivna i avdelning IV i direktiv

2013/36/EU, i dess ändrade lydelse enligt direktiv (EU) 2019/878, som skulle ha varit tillämpligt om värdepappers­

företaget hade fortsatt att omfattas av kapitalbaskraven i den förordningen i dess ändrade lydelse enligt förordning (EU)

2019/630, eller

85

86

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/47

b) två gånger det tillämpliga krav baserat på fasta omkostnader som anges i artikel 13 i denna förordning om

värdepappersföretaget inte fanns den 26 juni 2021 eller före detta datum.

4.

Genom undantag från artikel 11.1 b får värdepappersföretag under en femårsperiod från och med 26 juni 2021

tillämpa lägre kapitalbaskrav enligt följande:

a) Värdepappersföretag som enbart omfattades av ett startkapitalkrav före den 26 juni 2021 får begränsa sina

kapitalbaskrav till två gånger det startkapitalkrav som fastställs i avdelning IV i direktiv 2013/36/EU i dess ändrade

lydelse enligt direktiv (EU) 2019/878, med undantag för artikel 31.1 b och c respektive 31.2 b och c i det direktivet.

b) Värdepappersföretag som fanns före den 26 juni 2021 får begränsa sina permanenta minimikapitalkrav till dem som

föreskrivs i artikel 93.1 i förordning (EU) nr 575/2013, i dess ändrade lydelse enligt förordning (EU) 2019/876, med

hänvisning till startkapitalnivåer angivna i avdelning IV i direktiv 2013/36/EU, i dess ändrade lydelse enligt direktiv

(EU) 2019/878, om dessa hade varit tillämpliga om värdepappersföretaget hade fortsatt att omfattas av den

förordningen, med förbehåll för en årlig ökning av beloppen enligt de kraven på åtminstone 5 000 EUR under

femårsperioden.

c) Värdepappersföretag som fanns före den 26 juni 2021, som inte har tillstånd att tillhandahålla sådana sidotjänster som

avses i avsnitt B punkt 1 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, som endast tillhandahåller en eller flera av de investerings-

tjänster eller investeringsverksamheter som anges i avsnitt A punkterna 1, 2, 4 och 5 i bilaga I till det direktivet, som

inte får inneha kundmedel eller värdepapper som tillhör deras kunder och som därför aldrig får stå i skuld gentemot

dessa, får begränsa sitt permanenta minimikapitalkrav till åtminstone 50 000 EUR, med förbehåll för en årlig ökning på

åtminstone 5 000 EUR under femårsperioden.

5.

De undantag som fastställs i punkt 4 ska upphöra att vara tillämpliga om värdepappersföretaget får sin auktorisation

förlängd den 26 juni 2021 eller efter detta datum, så att ett högre startkapital krävs i enlighet med artikel 9 i direktiv (EU)

2019/2034.

6.

Värdepappersföretag som fanns före den 25 december 2019 och som handlar för egen räkning på marknader för

finansiella terminer eller optioner eller andra derivatinstrument och på kontantmarknader enbart i syfte att säkra

positioner på derivatmarknader eller som handlar för andra medlemmars räkning på de marknaderna och som är

garanterade av clearingmedlemmar på samma marknader – om ansvaret för att säkerställa efterlevnaden av avtal som ingås

av sådana värdepappersföretag bärs av clearingmedlemmar på samma marknader – får genom undantag från artikel 11

begränsa sina kapitalbaskrav under en period på fem år från och med den 26 juni 2021 till åtminstone 250 000 EUR, med

förbehåll för en årlig ökning på åtminstone 100 000 EUR under femårsperioden.

Oberoende av huruvida ett värdepappersföretag som avses i denna punkt utnyttjar det undantag som avses i första stycket

ska punkt 4 a inte vara tillämplig på ett sådant värdepappersföretag.

Artikel 58

Undantag för företag som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013

Värdepappersföretag som den 25 december 2019 uppfyller villkoren i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 och

ännu inte har erhållit auktorisation som kreditinstitut i enlighet med artikel 8 i direktiv 2013/36/EU ska fortsätta att

omfattas av förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU.

Artikel 59

Undantag för värdepappersföretag som avses i artikel 1.2

Ett värdepappersföretag som den 25 december 2019 uppfyller de villkor som fastställs i artikel 1.2 i denna förordning ska

fortsätta att omfattas av förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/48

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

AVDELNING II

RAPPORTER OCH ÖVERSYN

Artikel 60

Översynsklausul

1.

Senast den 26 juni 2024 ska kommissionen, efter samråd med EBA och Esma, genomföra en översyn och lämna en

rapport till Europaparlamentet och rådet, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag, angående åtminstone följande:

a) Villkoren för att värdepappersföretag ska betraktas som små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag i enlighet

med artikel 12.

b) Metoderna för att fastställa K-faktorerna i del tre avdelning II, inbegripet investeringsrådgivning inom

tillämpningsområdet för AUM, och i artikel 39.

c) De koefficienter som avses i artikel 15.2.

d) Den metod som används för att beräkna K-CMG, den kapitalbaskravsnivå som härrör från K-CMG jämförd med K-NPR,

och kalibreringen av den multiplikationsfaktor som fastställs i artikel 23.

e) Bestämmelserna i artiklarna 43, 44 och 45, särskilt om vilka likvida tillgångar som omfattas av likviditetskravet enligt

artikel 43.1 a, b och c.

f) Bestämmelserna i del tre avdelning II kapitel 4 avsnitt 1.

g) Tillämpningen av del tre på råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare.

h) Ändringen av definitionen av kreditinstitut i förordning (EU) nr 575/2013 genom artikel 62.3 a i den här förordningen

och potentiella oavsiktliga negativa konsekvenser.

i) Bestämmelserna i artiklarna 47 och 48 i förordning (EU) nr 600/2014 och anpassningen av dem till ett enhetligt

regelverk för likvärdighet inom finansiella tjänster.

j) De tröskelvärden som fastställs i artikel 12.1.

k) Tillämpningen av standarderna i del tre avdelning IV kapitlen 1a och 1b i förordning (EU) nr 575/2013 på

värdepappersföretag.

l) Metoden för att fastställa värdet för derivat i artikel 20.2 b och artikel 33.2 b och lämpligheten i att införa ett alternativt

mått och/eller en alternativ kalibrering.

m) Bestämmelserna i del två, särskilt vad gäller tillstånd att räkna ytterligare instrument eller medel som kapitalbas enligt

artikel 9.4 och möjligheten att bevilja sådant tillstånd till värdepappersföretag som uppfyller villkoren för att anses

vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag i artikel 12.1.

n) Villkoren för att värdepappersföretag ska få tillämpa kraven i förordning (EU) nr 575/2013 i enlighet med artikel 1.2 i

den här förordningen.

o) Bestämmelsen i artikel 1.5.

p) Relevansen av tillämpningen av de krav på offentliggörande av information som fastställs i artikel 52 i denna

förordning för andra sektorer, inklusive de värdepappersföretag som avses i artikel 1.2 och 1.5 i denna förordning och

kreditinstitut så som de definieras i artikel 4.1.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

2.

Senast den 31 december 2021 ska kommissionen till Europaparlamentet och rådet lägga fram en rapport om vilka

nya resurser som behövs när Esma får nya befogenheter och skyldigheter i enlighet med artikel 64 i den här förordningen,

inbegripet möjligheten för Esma att ta ut registreringsavgifter av tredjelandsföretag som registrerats av Esma i enlighet med

artikel 46.2 i förordning (EU) nr 600/2014, vid behov åtföljd av ett lagstiftningsförslag.

87

88

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

_____________

_____________

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/49

AVDELNING III

ÄNDRINGAR AV ANDRA FÖRORDNINGAR

Artikel 61

Ändring av förordning (EU) nr 1093/2010

I artikel 4.2 i förordning (EU) nr 1093/2010 ska följande led läggas till:

”viii) när det gäller Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 (*) och Europaparlamentets och rådets

direktiv (EU) 2019/2034 (**), behöriga myndigheter enligt definitionen i artikel 3.1.5 i det direktivet.

(*)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för

värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU)

nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (EUT L 1, 5.12.2019, s. 1).

(**) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av

värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU,

2014/59/EU och 2014/65/EU (EUT L 314, 5.12.2019, s. 64).”

Artikel 62

Ändringar av förordning (EU) nr 575/2013

Förordning (EU) nr 575/2013 ska ändras på följande sätt:

1. Titeln ska ersättas med följande:

”Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut

och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012”.

2. I artikel 2 ska följande punkt läggas till:

”5.

När de behöriga myndigheterna, enligt definitionen i artikel 3.1.5 i Europaparlamentets och rådets direktiv

(EU) 2019/2033 (*), tillämpar bestämmelserna i artikel 1.2 och 1.5 i Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2019/2034 (**) på de värdepappersföretag som avses i de punkterna ska de behandla de värdepappers­

företagen som om de vore institut enligt den här förordningen.

(*)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för

värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU)

nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (EUT L 314, 5.12.2019, s. 1).

(**) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av

värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU,

2014/59/EU och 2014/65/EU (EUT L 314, 5.12.2019, s. 64).”

3. Artikel 4.1 ska ändras på följande sätt:

a) Led 1 ska ersättas med följande:

”1. kreditinstitut: ett företag vars verksamhet består i något av följande:

a) Att ta emot insättningar eller andra återbetalbara medel från allmänheten och att bevilja krediter för egen

räkning.

b) Att bedriva någon av de verksamheter som avses i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till Europapar­

lamentets och rådets direktiv 2014/65/EU (*), om något av följande är tillämpligt, men företaget inte är en

råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare, ett företag för kollektiva investeringar eller ett försäkringsföretag:

i) Det totala värdet av företagets konsoliderade tillgångar uppgår till eller överstiger 30 miljarder EUR.

ii) Det totala värdet av företagets tillgångar understiger 30 miljarder EUR och företaget ingår i en grupp

där det samlade värdet av de konsoliderade tillgångarna i alla de företag i gruppen som har enskilda

totala tillgångar på mindre än 30 miljarder EUR och som bedriver någon av de verksamheter som

avses i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU uppgår till eller överstiger 30

miljarder EUR.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

_____________

_____________

L 314/50

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

iii) Det totala värdet av företagets tillgångar understiger 30 miljarder EUR och företaget ingår i en grupp

där det samlade värdet av de konsoliderade tillgångarna i alla de företag i gruppen som bedriver någon

av de verksamheter som avses i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU uppgår

till eller överstiger 30 miljarder EUR, om den samordnande tillsynsmyndigheten beslutar detta i

samråd med tillsynskollegiet för att motverka potentiella risker att bestämmelserna kringgås och

potentiella risker för den finansiella stabiliteten i unionen.

När företaget ingår i en grupp från ett tredjeland ska, för tillämpningen av b ii och b iii, de samlade

tillgångarna för varje filial i gruppen från ett tredjeland som är auktoriserad i unionen ingå i det samlade

värdet av tillgångarna i alla företag i gruppen.

(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella

instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s.

349).”

b) Led 2 ska ersättas med följande:

”2. värdepappersföretag: ett värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 i direktiv 2014/65/EU, som

auktoriserats enligt det direktivet, med undantag för kreditinstitut.”

c) Led 3 ska ersättas med följande:

”3. institut: ett kreditinstitut som auktoriserats enligt artikel 8 i direktiv 2013/36/EU eller ett företag som avses i

artikel 8a.3 i det direktivet.”

d) Led 4 ska utgå.

e) Led 26 ska ersättas med följande:

”26. finansiellt institut: ett företag som inte är ett institut eller ett renodlat industriellt holdingföretag, vars

huvudsakliga verksamhet består i att förvärva aktier eller andelar eller att utföra en eller flera av de

verksamheter som är upptagna i punkterna 2–12 och 15 i bilaga I till direktiv 2013/36/EU, inbegripet

värdepappersföretag, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, värdepappersinriktade

holdingföretag, betalningsinstitut i den mening som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU)

2015/2366 (*) och kapitalförvaltningsbolag, men inte försäkringsholdingföretag eller försäkringshol­

dingföretag med blandad verksamhet enligt definitionerna i artikel 212.1 f och g i direktiv 2009/138/EG.

(*) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/2366 av den 25 november 2015 om betaltjänster på den

inre marknaden, om ändring av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning

(EU) nr 1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG (EUT L 337, 23.12.2015, s. 35).”

f) Led 29a ska ersättas med följande:

”29a. modervärdepappersföretag i en medlemsstat: ett moderföretag i en medlemsstat som är ett värdepappersföretag.”

g) Led 29b ska ersättas med följande:

”29b. modervärdepappersföretag inom EU: ett moderföretag inom EU som är ett värdepappersföretag.”

h) Led 51 ska ersättas med följande:

”51. startkapital: de belopp och typer av kapitalbas som anges i artikel 12 i direktiv 2013/36/EU.”

i) Led 60 ska ersättas med följande:

”60. kontantliknande instrument: ett insättningsbevis, en obligation, inklusive säkerställda obligationer, eller andra

icke-efterställda instrument, som har givits ut av ett institut eller ett värdepappersföretag, för vilket institutet

eller värdepappersföretaget redan erhållit full betalning och vilket ska villkorslöst återbetalas av institutet

eller värdepappersföretaget till det nominella värdet.”

89

90

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

_____________

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/51

j) Led 72 a ska ersättas med följande:

”a) Den är en reglerad marknad eller en marknad i tredjeland som anses vara likvärdig med en reglerad marknad i

enlighet med förfarandet i artikel 25.4 a i direktiv 2014/65/EU.”

k) Följande led ska läggas till:

”150. råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare: ett företag vars huvudsakliga verksamhet uteslutande består i att

tillhandahålla investeringstjänster eller bedriva investeringsverksamhet avseende de råvaruderivat eller

råvaruderivatkontrakt som avses i punkterna 5, 6, 7, 9 och 10, de derivat avseende utsläppsrätter som

avses i punkt 4 eller de utsläppsrätter som avses i avsnitt C punkt 11 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU.”

4. Artikel 6 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 4 ska ersättas med följande:

”4.

Institut ska uppfylla kraven i del sex och i artikel 430.1 d i denna förordning på individuell nivå.

Följande institut ska inte vara skyldiga att uppfylla artikel 413.1 och de därtill hörande kraven på likviditetsrap­

portering i del sju A i denna förordning:

a) Institut som också har auktoriserats i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 648/2012.

b) Institut som också har auktoriserats i enlighet med artiklarna 16 och 54.2 a i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 909/2014 (*), förutsatt att de inte utför några omfattande löptidstransformeringar.

c) Institut som har utsetts i enlighet med artikel 54.2 b i förordning (EU) nr 909/2014, förutsatt att

i) deras verksamhet är begränsad till att erbjuda banktjänster, som avses i avsnitt C i bilagan till den

förordningen, till värdepapperscentraler som auktoriserats i enlighet med artikel 16 i den förordningen, och

ii) de inte utför några omfattande löptidstransformeringar.

(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 909/2014 av den 23 juli 2014 om förbättrad värdepappers-

avveckling i Europeiska unionen och om värdepapperscentraler samt ändring av direktiv 98/26/EG och

2014/65/EU och förordning (EU) nr 236/2012 (EUT L 257, 28.8.2014, s. 1).”

b) Punkt 5 ska ersättas med följande:

”5.

Institut för vilka behöriga myndigheter har gett undantag enligt artikel 7.1 eller 7.3 i denna förordning och

institut som också auktoriserats i enlighet med artikel 14 i förordning (EU) nr 648/2012 ska inte vara skyldiga att

uppfylla kraven i del sju och de därtill hörande kraven på rapportering av bruttosoliditetsgrad i del sju A i den här

förordningen på individuell nivå.”

5. Följande artikel ska införas i del ett avdelning II kapitel 2 avsnitt 1:

”Artikel 10a

Tillämpning av tillsynskrav på gruppnivå i fall då värdepappersföretag är moderföretag

Vid tillämpning av detta kapitel ska värdepappersföretag anses vara finansiella moderholdingföretag i en medlemsstat

eller finansiella moderholdingföretag inom unionen när sådana värdepappersföretag är moderföretag för ett institut

eller för ett värdepappersföretag som omfattas av denna förordning, som avses i artikel 1.2 eller 1.5 i förordning (EU)

2019/2033.”

6. Artikel 11.4 ska ersättas med följande:

”4.

Moderinstitut inom EU ska uppfylla kraven i del sex och artikel 430.1 d i denna förordning på gruppnivå om

gruppen består av ett eller flera kreditinstitut eller värdepappersföretag som är auktoriserade att tillhandahålla de

investeringstjänster och den investeringsverksamhet som anges i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv

2014/65/EU.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/52

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

Om ett undantag har beviljats enligt artikel 8.1–8.5 ska institut och, i tillämpliga fall finansiella holdingföretag eller

blandade finansiella holdingföretag som ingår i en likviditetsundergrupp uppfylla kraven i del sex och artikel 430.1 d i

denna förordning på gruppnivå eller på likviditetsundergruppens undergruppsnivå.”

7. Artiklarna 15, 16 och 17 ska utgå.

8. I artikel 81.1 ska led a ersättas med följande:

”a) Dotterföretaget är något av följande:

i) Ett institut.

ii) Ett företag som enligt tillämplig nationell rätt omfattas av kraven i denna förordning och i direktiv 2013/36/EU.

iii) Ett mellanvarande finansiellt holdingföretag eller ett mellanvarande blandat finansiellt holdingföretag som

omfattas av kraven i denna förordning på undergruppsnivå, eller ett mellanvarande värdepappersinriktat

holdingföretag som omfattas av kraven i förordning (EU) 2019/2033 på gruppnivå.

iv) Ett värdepappersföretag.

v) Ett mellanvarande finansiellt holdingföretag i ett tredjeland, förutsatt att det mellanvarande finansiella

holdingföretaget omfattas av lika stränga tillsynskrav som dem som tillämpas på kreditinstitut i det

tredjelandet och förutsatt att kommissionen har antagit ett beslut i enlighet med artikel 107.4 enligt vilket

dessa tillsynskrav minst motsvarar tillsynskraven i denna förordning.”

9. I artikel 82 ska led a ersättas med följande:

”a) Dotterföretaget är något av följande:

i) Ett institut.

ii) Ett företag som enligt tillämplig nationell rätt omfattas av kraven i denna förordning och i direktiv 2013/36/EU.

iii) Ett mellanvarande finansiellt holdingföretag eller ett mellanvarande blandat finansiellt holdingföretag som

omfattas av kraven i denna förordning på undergruppsnivå, eller ett mellanvarande värdepappersinriktat

holdingföretag som omfattas av kraven i förordning (EU) 2019/2033 på gruppnivå.

iv) Ett värdepappersföretag.

v) Ett mellanvarande finansiellt holdingföretag i ett tredjeland förutsatt att det mellanvarande finansiella

holdingföretaget omfattas av lika stränga tillsynskrav som de som tillämpas på kreditinstitut i det tredjelandet

och förutsatt att kommissionen har antagit ett beslut i enlighet med artikel 107.4 enligt vilket dessa

tillsynskrav minst motsvarar tillsynskraven i denna förordning.”

10. Artikel 84 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Instituten ska fastställa summan av ett dotterföretags minoritetsintressen som ingår i det konsoliderade

kärnprimärkapitalet genom att från detta företags minoritetsintressen dra av resultatet av det belopp som avses i

led a multiplicerat med den procentandel som avses i led b enligt följande:

a) Dotterföretagets kärnprimärkapital minus det lägsta av följande:

i) Det belopp för kärnprimärkapitalet i dotterföretaget som behövs för att uppnå följande:

— Summan av kraven i artikel 92.1 a i denna förordning, de krav som avses i artiklarna 458 och 459 i

denna förordning, de särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det

kombinerade buffertkrav som definieras i artikel 128.6 i det direktivet, de krav som avses i artikel 500 i

denna förordning och eventuella ytterligare lokala tillsynsregler i tredjeländer, i den mån som dessa krav

ska tillgodoses med kärnprimärkapital.

— Om dotterföretaget är ett värdepappersföretag, summan av kraven i artikel 11 i förordning (EU) 2019/2033,

de särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 39.2 a i direktiv (EU) 2019/2034 och eventuella ytterligare

lokala tillsynsregler i tredjeländer, i den mån som dessa krav ska tillgodoses med kärnprimärkapital.

91

92

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/53

ii) Det belopp av konsoliderat kärnprimärkapital som avser det dotterbolaget och som krävs på gruppnivå för

att uppnå summan av kraven i artikel 92.1 a i denna förordning, de krav som avses i artiklarna 458 och

459 i denna förordning, de särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det

kombinerade buffertkrav som definieras i artikel 128.6 i det direktivet, kraven i artikel 500 i denna

förordning och ytterligare lokala tillsynsregler i tredjeländer, i den mån som dessa krav ska tillgodoses med

kärnprimärkapital.

b) Dotterföretagets minoritetsintressen uttryckta som en procentandel av samtliga kärnprimärkapitalinstrument i

det företaget plus relaterade överkursfonder, balanserade vinstmedel och andra reserver.”

b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

Om en behörig myndighet väljer att inte tillämpa tillsynskrav på individuell nivå, såsom föreskrivs i artikel 7 i

denna förordning eller, beroende på vad som är tillämpligt, såsom föreskrivs i artikel 6 i förordning (EU) 2019/2033

ska minoritetsintressen inom de dotterföretag som undantaget gäller inte beaktas i kapitalbasen på undergrupps- eller

gruppnivå, beroende på vad som är tillämpligt.”

11. Artikel 85 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Instituten ska fastställa hur stort belopp av ett dotterföretags kvalificerande primärkapital som ingår i den

konsoliderade kapitalbasen genom att från detta företags kvalificerande primärkapital dra resultatet av att summan

i led a multipliceras med procenttalet i led b enligt följande:

a) Dotterföretagets primärkapital minus det lägre av följande:

i) Det belopp för primärkapitalet i dotterföretaget som behövs för att uppnå följande:

— Summan av kraven i artikel 92.1 b i denna förordning, de krav som avses i artiklarna 458 och 459 i

denna förordning, de särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det

kombinerade buffertkrav som definieras i artikel 128.6 i det direktivet, kraven i artikel 500 i denna

förordning och ytterligare lokala tillsynsregler i tredjeländer, i den mån som dessa krav ska tillgodoses

med primärkapital.

— Om dotterföretaget är ett värdepappersföretag, summan av kraven i artikel 11 i förordning (EU) 2019/2033,

de särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 39.2 a i direktiv (EU) 2019/2034 och ytterligare lokala

tillsynsregler i tredjeländer, i den mån som dessa krav ska tillgodoses med primärkapital.

ii) Det belopp av konsoliderat primärkapital som avser det dotterbolaget och som krävs på gruppnivå för att

uppnå summan av kraven i artikel 92.1 b i denna förordning, de krav som avses i artiklarna 458 och 459 i

denna förordning, de särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU i denna

förordning, det kombinerade buffertkrav som definieras i artikel 128.6 i det direktivet, kraven i artikel 500

i denna förordning och ytterligare lokala tillsynsregler i tredjeländer, i den mån som dessa krav ska

tillgodoses med primärkapital.

b) Kvalificerande primärkapital i dotterföretaget uttryckt som en procentandel av samtliga primärkapitalin­

strument i det företaget plus relaterade överkursfonder, balanserade vinstmedel och andra reserver.”

b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

Om en behörig myndighet väljer att inte tillämpa tillsynskrav på individuell nivå, såsom föreskrivs i artikel 7

i denna förordning eller, om tillämpligt, såsom föreskrivs i artikel 6 i förordning (EU) 2019/2033 ska primärkapi­

talinstrument inom de dotterföretag som undantaget gäller inte beaktas i kapitalbasen på undergrupps- eller

gruppnivå, beroende på vad som är tillämpligt.”

12. Artikel 87 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Instituten ska fastställa hur stort belopp av ett dotterföretags kvalificerande kapitalbas som ingår i den

konsoliderade kapitalbasen, genom att från detta företags kvalificerande kapitalbas dra resultatet av att summan i

led a multipliceras med procenttalet i led b enligt följande:

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/54

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

a) Dotterföretagets kapitalbas minus det lägre av följande:

i) Det kapitalbasbelopp som krävs av dotterbolaget för att uppnå följande:

— Summan av kraven i artikel 92.1 c i denna förordning, de krav som avses i artiklarna 458 och 459 i

denna förordning, de särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det

kombinerade buffertkrav som definieras i artikel 128.6 i det direktivet, kraven i artikel 500 i denna

förordning och ytterligare lokala tillsynsregler i tredjeländer.

— Om dotterföretaget är ett värdepappersföretag, summan av kraven i artikel 11 i förordning (EU) 2019/2033,

de särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 39.2 a i direktiv (EU) 2019/2034 och ytterligare lokala

tillsynsregler i tredjeländer.

ii) Det kapitalbasbelopp som avser det dotterbolaget och som krävs på gruppnivå för att uppnå summan av

kraven i artikel 92.1 c i denna förordning, de krav som avses i artiklarna 458 och 459 i denna förordning,

de särskilda kapitalbaskrav som avses i artikel 104 i direktiv 2013/36/EU, det kombinerade buffertkrav som

definieras i artikel 128.6 i det direktivet, kraven i artikel 500 i denna förordning och ytterligare

kapitalbaskrav som följer av lokala tillsynsregler i tredjeländer.

b) Kvalificerande kapitalbas i företaget, uttryckt som procentandel av samtliga kapitalbasinstrument i

dotterföretaget som ingår i kärnprimärkapitalposter, övrigt primärkapital och supplementärkapitalposter samt

relaterade överkursfonder, balanserade vinstmedel och andra reserver.”

b) Punkt 3 ska ersättas med följande:

”3.

Om en behörig myndighet väljer att inte tillämpa tillsynskrav på individuell nivå, såsom föreskrivs i artikel 7 i

denna förordning, eller, beroende på vad som är tillämpligt, såsom föreskrivs i artikel 6 i förordning (EU) 2019/2033

ska kapitalbasinstrumenten inom de dotterföretag som undantaget gäller inte beaktas i kapitalbasen på undergrupps-

eller gruppnivå, beroende på vad som är tillämpligt.”

13. Artikel 93 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 3 ska utgå.

b) Punkterna 4, 5 och 6 ska ersättas med följande:

”4.

Om ägarkontrollen över ett sådant institut som avses i punkt 2 övertas av en annan fysisk eller juridisk

person än den som tidigare hade ägarkontroll över institutet, ska institutets totala kapitalbas uppgå till lägst den

nivå som krävs för startkapital.

5.

Om det sker en fusion mellan två eller flera institut som avses i punkt 2 får institutets totala kapitalbas efter

fusionen inte understiga den totala kapitalbasen för de fusionerade instituten vid tidpunkten för fusionen så länge

kravet på startkapital inte har uppnåtts.

6.

Om behöriga myndigheter anser att det är nödvändigt för att säkerställa ett instituts solvens att kravet i punkt

1 uppfylls ska bestämmelserna i punkterna 2, 4 och 5 inte tillämpas.”

14. I del tre avdelning I kapitel 1 ska avsnitt 2 (artiklarna 95–98) utgå med verkan från och med den 26 juni 2026.

15. Artikel 119.5 ska ersättas med följande:

”5.

Exponeringar mot finansiella institut som auktoriserats och övervakas av behöriga myndigheter och omfattas

av tillsynskrav som i fråga om soliditet är jämförbara med dem som tillämpas för institut ska behandlas som

exponeringar mot institut.

Vid tillämpningen av denna punkt ska de tillsynskrav som anges i förordning (EU) 2019/2033 anses jämförbara med

dem som tillämpas för institut i fråga om soliditet.”

16. I artikel 162.3 andra stycket ska led a ersättas med följande:

”a) exponeringar mot institut eller värdepappersföretag till följd av avräkning av skulder i utländsk valuta,”.

17. Artikel 197 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 c ska ersättas med följande:

”c) Räntebärande värdepapper som getts ut av institut och värdepappersföretag, om dessa värdepapper av ett

kreditvärderingsinstitut har tilldelats en kreditvärdering som enligt EBA:s bedömning motsvarar kreditkvali­

tetssteg 3 eller högre enligt reglerna för riskvägning av exponeringar mot institut enligt kapitel 2.”

93

94

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/55

b) I punkt 4 ska inledningen ersättas med följande:

”4.

Ett institut får använda räntebärande värdepapper som getts ut av andra institut eller värdepappersföretag

och som saknar en kreditvärdering från ett kreditvärderingsinstitut som godtagbar säkerhet, om dessa

räntebärande papper uppfyller följande krav:”.

18. I artikel 200 ska led c ersättas med följande:

”c) Instrument som har getts ut av ett tredjepartsinstitut eller ett värdepappersföretag och som kommer att återköpas

av detta institut eller det värdepappersföretaget på begäran.”

19. I artikel 202 ska inledningen ersättas med följande:

”Ett institut får använda institut, värdepappersföretag, försäkrings- och återförsäkringsföretag samt exportkreditorgan

som godtagbara tillhandahållare av obetalt kreditriskskydd som är berättigade till behandling enligt artikel 153.3 om

de uppfyller samtliga följande villkor:”

20. Artikel 224.6 ska ersättas med följande:

”6.

När det gäller räntebärande värdepapper utan kreditvärdering som getts ut av institut eller värdepappersföretag

och som uppfyller kriterierna för godtagbarhet enligt artikel 197.4, ska volatilitetsjusteringarna vara desamma som för

värdepapper som getts ut av institut eller företag med en extern kreditutvärdering som fastställts motsvara kreditkvali­

tetssteg 2 eller 3.”

21. I artikel 227.3 ska följande led införas:

”ba) Värdepappersföretag.”

22. I artikel 243.1 ska andra stycket ersättas med följande:

”När det gäller kundfordringar ska första stycket b inte tillämpas om kreditrisken för dessa fordringar helt täcks av ett

godtagbart kreditriskskydd i enlighet med kapitel 4, förutsatt att den som i detta fall tillhandahåller skyddet är ett

institut, ett värdepappersföretag, ett försäkringsföretag eller ett återförsäkringsföretag.”

23. I artikel 382.4 ska led b ersättas med följande:

”b) Transaktioner inom grupper i enlighet med artikel 3 i förordning (EU) nr 648/2012 om inte medlemsstaterna

antar nationell rätt som kräver en strukturell uppdelning inom en bankgrupp; om så är fallet får de behöriga

myndigheterna kräva att sådana transaktioner inom grupper mellan strukturellt uppdelade enheter tas med i

kapitalbaskraven.”

24. Artikel 388 ska utgå.

25. Artikel 395.1 ska ersättas med följande:

”1.

Ett institut får inte ådra sig en exponering gentemot en kund eller grupp av kunder med inbördes anknytning

vars värde överstiger 25 % av institutets primärkapital, efter det att hänsyn tagits till effekten av kreditriskreducering i

enlighet med artiklarna 399–403. Om kunden är ett institut eller ett värdepappersföretag eller om en grupp av

kunder med inbördes anknytning inbegriper ett eller flera institut eller värdepappersföretag, får detta värde inte

överstiga det högsta beloppet av antingen 25 % av institutets primärkapital eller 150 miljoner EUR, förutsatt att

summan av exponeringsvärdena, efter det att hänsyn tagits till effekten av kreditriskreducering i enlighet med

artiklarna 399–403, gentemot alla kunder med inbördes anknytning som inte utgör institut, inte överstiger 25 % av

institutets primärkapital.”

26. Artikel 402.3 ska ändras på följande sätt:

a) Led a ska ersättas med följande:

”a) Motparten är ett institut eller ett värdepappersföretag.”

b) Led e ska ersättas med följande:

”e) Institutet rapporterar i enlighet med artikel 394 till de behöriga myndigheterna totalbeloppet för de

exponeringar mot varje annat institut eller värdepappersföretag som behandlas i enlighet med denna punkt.”

27. Artikel 412.4a ska ersättas med följande:

”4a.

Den delegerade akt som avses i artikel 460.1 ska tillämpas på institut.”

28. I artikel 422.8 a ska led i ersättas med följande:

”i) ett moder- eller dotterinstitut till institutet eller moder- eller dottervärdepappersföretag till institutet eller ett annat

dotterföretag till samma moderinstitut eller modervärdepappersföretag,”.

29. I artikel 428a ska led d utgå.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

_____________

L 314/56

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

30. I artikel 430b ska punkt 1 ersättas med följande:

”1.

Från och med dagen för tillämpning av den delegerade akt som avses i artikel 461a ska kreditinstitut som varken

uppfyller villkoren i artikel 94.1 eller villkoren i artikel 325a.1 rapportera, för alla sina positioner i handelslagret och

alla sina positioner utanför handelslagret som omfattas av valutarisk eller råvarurisk, resultaten av beräkningarna

baserat på den alternativa schablonmetoden i del tre avdelning IV kapitel 1a på samma grund som sådana institut

rapporterar de skyldigheter som anges i artikel 92.3 b i och c.”

31. I artikel 456.1 ska leden f och g utgå.

32. Artikel 493 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”Fram till och med den 26 juni 2021 ska bestämmelserna om stora exponeringar i artiklarna 387–403 i denna

förordning inte tillämpas på värdepappersföretag vilkas huvudverksamhet uteslutande består i att erbjuda

investeringstjänster eller investeringsverksamhet avseende finansiella instrument enligt punkterna 5, 6, 7, 9, 10

och 11 i avsnitt C i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, vilka den 31 december 2006 inte omfattades av Europapar-

lamentets och rådets direktiv 2004/39/EG (*).

(*) Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG av den 21 april 2004 om marknader för finansiella

instrument och om ändring av rådets direktiv 85/611/EEG och 93/6/EEG och Europaparlamentets och rådets

direktiv 2000/12/EG samt upphävande av rådets direktiv 93/22/EEG (EUT L 145, 30.4.2004, s. 1).”

b) Punkt 2 ska utgå.

33. I artikel 498.1 ska första stycket ersättas med följande:

”Fram till och med den 26 juni 2021 ska bestämmelserna i denna förordning om kapitalbaskrav inte tillämpas på

värdepappersföretag vilkas huvudverksamhet uteslutande består i att erbjuda investeringstjänster eller investerings-

verksamhet avseende finansiella instrument enligt punkterna 5, 6, 7, 9, 10 och 11 i avsnitt C i bilaga I till direktiv

2014/65/EU, vilka den 31 december 2006 inte omfattades av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG.”

34. Artikel 508.2 och 508.3 ska utgå.

35. I bilaga I ska punkt 1 d ersättas med följande:

”d) Endosserade växlar, för vilka inget annat institut eller värdepappersföretag bär växelansvar.”

36. Bilaga III ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 3 ska led b ersättas med följande:

”b) De är inte någon skyldighet för ett institut eller värdepappersföretag eller någon av dess anknutna enheter.”

b) I punkt 5 ska led b ersättas med följande:

”b) De är inte någon skyldighet för ett institut eller värdepappersföretag eller någon av dess anknutna enheter.”

c) I punkt 6 ska led a ersättas med följande:

”a) De representerar inte någon fordring på ett specialföretag för värdepapperisering, ett institut, ett

värdepappersföretag eller någon av dess anknutna enheter.”

d) Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7. Andra överlåtbara värdepapper än dem som avses i punkterna 3–6, vilka kvalificeras för 50 % riskvikt eller

bättre enligt del tre avdelning II kapitel 2 eller är internt klassificerade med motsvarande kreditkvalitet och inte

representerar någon fordring på ett specialföretag för värdepapperisering, ett institut eller värdepappersföretag

eller någon av dess anknutna enheter.”

95

96

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/57

e) Punkt 11 ska ersättas med följande:

”11. Börshandlade, centralt clearade aktier som ingår i ett större aktieindex, uttryckta i medlemsstatens inhemska

valuta och inte emitterade av ett institut eller värdepappersföretag eller någon av dess anknutna enheter.”

Artikel 63

Ändringar av förordning (EU) nr 600/2014

Förordning (EU) nr 600/2014 ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 1 ska följande punkt införas:

”4a.

Avdelning VII kapitel 1 i denna förordning är även tillämplig på företag i tredjeland som tillhandahåller

investeringstjänster eller bedriver verksamhet inom unionen.”

2. I avdelning III ska rubriken ersättas med följande:

”TRANSPARENS NÄR DET GÄLLER SYSTEMATISKA INTERNHANDLARE OCH VÄRDEPAPPERSFÖRETAG

SOM BEDRIVER OTC-HANDEL OCH REGLER FÖR

TICK SIZE FÖR SYSTEMATISKA INTERNHANDLARE”.

3. Följande artikel ska införas:

”Artikel 17a

Tick size

Systematiska internhandlares bud, prisförbättringar av dessa bud och utförandepriser ska vara förenliga med tick size

som fastställs i enlighet med artikel 49 i direktiv 2014/65/EU.

Tillämpningen av tick size ska inte hindra systematiska internhandlare från att anpassa större order till mittpunkten för

de aktuella köp- och säljkurserna.”

4. Artikel 46 ska ändras på följande sätt:

a) I punkt 2 ska följande led läggas till:

”d) Företaget har inrättat nödvändiga arrangemang och förfaranden för att rapportera den information som anges i

punkt 6a.”

b) I punkt 4 ska femte stycket ersättas med följande:

”Medlemsstaterna får tillåta tredjelandsföretag att tillhandahålla investeringstjänster eller utföra investerings­

verksamhet tillsammans med sidotjänster för godtagbara motparter och professionella kunder i den mening som

avses i avsnitt I i bilaga II till direktiv 2014/65/EU inom det egna territoriet i enlighet med nationella system i fall då

kommissionen inte har antagit något beslut i enlighet med artikel 47.1 eller om ett sådant beslut har antagits men

antingen har upphört att gälla eller inte omfattar de berörda tjänsterna eller verksamheterna.”

c) I punkt 5 ska tredje stycket ersättas med följande:

”Om ett tredjelandsföretag tillhandahåller en investeringstjänst eller utför investeringsverksamhet uteslutande på

initiativ av en godtagbar motpart eller en professionell kund i den mening som avses i avsnitt I i bilaga II till

direktiv 2014/65/EU som är etablerad i eller befinner sig i unionen, ska medlemsstaterna säkerställa att denna

artikel inte är tillämplig på tredjelandsföretagets tillhandahållande av tjänsten eller utförande av verksamheten åt

denna person, inbegripet en relation som har specifikt samband med tillhandahållandet av tjänsten eller utförandet

av verksamheten. Utan att det påverkar koncerninterna relationer ska det inte betraktas som tjänster som

tillhandahålls uteslutande på kundens initiativ om ett tredjelandsföretag, inbegripet genom en enhet som agerar för

dess räkning eller har nära förbindelser med ett sådant tredjelandsföretag eller alla personer som agerar åt en sådan

enhet, söker upp kunder eller potentiella kunder i unionen. Ett initiativ från sådana kunder ska inte ge tredjelands­

företaget rätt att marknadsföra nya kategorier av investeringsprodukter eller investeringstjänster gentemot den

berörda personen.”

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

L 314/58

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

d) Följande punkter ska införas:

”6a. Tredjelandsföretag som tillhandahåller tjänster eller utför verksamhet i enlighet med denna artikel ska årligen

informera Esma om följande:

a) Omfattningen av och tillämpningsområdet för företagens tjänster och verksamhet i unionen, inbegripet den

geografiska fördelningen över medlemsstaterna.

b) För företag som utför den verksamhet som avses i avsnitt A punkt 3 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU, deras

minsta, genomsnittliga och största exponering mot motparter i EU per månad.

c) För företag som tillhandahåller de tjänster som avses i avsnitt A punkt 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU,

det sammanlagda värdet på finansiella instrument från motparter i EU som garanterats eller placerats på

grundval av ett fast åtagande under de föregående tolv månaderna.

d) Omsättningen och det samlade värdet av de tillgångar som motsvarar de tjänster och den verksamhet som

avses i led a.

e) Huruvida investerarskyddsarrangemang har vidtagits, och en detaljerad beskrivning av arrangemangen.

f) Den riskhanteringsstrategi och de arrangemang som företaget tillämpar för att utföra de tjänster och den

verksamhet som avses i led a.

g) Bolagsstyrning, inbegripet personer som innehar nyckelfunktioner för företagets verksamhet i unionen.

h) All annan information som Esma eller de behöriga myndigheterna behöver för att utföra sina uppgifter i

enlighet med denna förordning.

Esma ska vidarebefordra den information som erhållits i enlighet med denna punkt till de behöriga

myndigheterna i de medlemsstater där ett företag i tredjeland tillhandahåller investeringstjänster eller utför

investeringsverksamhet i enlighet med denna artikel.

Om så behövs för att Esma eller de behöriga myndigheterna ska kunna fullgöra sina uppgifter i enlighet med

denna förordning får Esma, inbegripet på begäran av behörig myndighet i de medlemsstater där ett företag i

tredjeland tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet i enlighet med denna artikel,

uppmana företag i tredjeland som tillhandahåller tjänster eller utför verksamhet i enlighet med denna artikel

att tillhandahålla ytterligare information om deras verksamhet.

6b. Om ett tredjelandsföretag tillhandahåller tjänster eller utför verksamhet i enlighet med denna artikel ska det

företaget, under fem års tid, hålla uppgifter tillgängliga för Esma om samtliga order och samtliga transaktioner

med finansiella instrument som de har utfört inom unionen, såväl för egen räkning som för en kunds räkning.

På begäran av den behöriga myndigheten i en medlemsstat där ett tredjelandsföretag tillhandahåller

investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet i enlighet med denna artikel ska Esma ges tillgång till de

relevanta uppgifter som hålls tillgängliga för dem i enlighet med första stycket och Esma ska göra dessa

uppgifter tillgängliga för den behöriga myndighet som inkommer med begäran.

6c. Om ett tredjelandsföretag inte samarbetar i en utredning eller en inspektion på plats som utförs i enlighet med

artikel 47.2 eller inte i tid och på vederbörligt sätt tillgodoser en begäran från Esma i enlighet med punkterna

6a eller 6b i den här artikeln, får Esma återkalla företagets registrering eller tillfälligt förbjuda eller begränsa

dess verksamheter i enlighet med artikel 49.”

e) Punkt 7 ska ersättas med följande:

”7.

Esma ska, i samråd med EBA, utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att specificera den

information som det ansökande tredjelandsföretaget ska lämna i den ansökan om registrering som avses i punkt 4

och den information som ska rapporteras i enlighet med punkt 6a.

Esma ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den 26 september 2021.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som

avses i första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

f) Följande punkt ska läggas till:

”8.

Esma ska utarbeta ett förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa i vilket format den

ansökan om registrering som avses i punkt 4 ska lämnas in och den information som avses i punkt 6a ska

rapporteras.

97

98

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/59

Esma ska överlämna detta förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den 26 september 2021.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska genomförandes­

tandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

5. Artikel 47 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 1 ska ersättas med följande:

”1.

Kommissionen får anta ett beslut i enlighet med det granskningsförfarande som avses i artikel 51.2 avseende

ett tredjeland och däri ange att regelverket och tillsynssystemet i det tredjelandet säkerställer följande:

a) Att företag som är auktoriserade i det tredjelandet iakttar sådana rättsligt bindande tillsynskrav, organisatoriska

krav och krav på marknadsuppförande som har en likvärdig verkan som kraven i denna förordning, förordning

(EU) nr 575/2013 och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 (*), i direktiv 2013/36/EU,

direktiv 2014/65/EU och Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 (**) samt i de genomföran­

deåtgärder som antas enligt de lagstiftningsakterna.

b) Att företag som är auktoriserade i det tredjelandet är föremål för effektiv tillsyn och kontroll av att gällande

rättsligt bindande tillsynskrav, organisatoriska krav och krav på marknadsuppförande iakttas.

c) Att det tredjelandets regelverk ger ett effektivt likvärdigt system för erkännande av värdepappersföretag som

auktoriserats enligt tredjeländers rättsordningar.

Om omfattningen av och tillämpningsområdet för de tjänster som tillhandahålls och den verksamhet som utförs av

tredjelandsföretag i unionen efter antagandet av det beslut som avses i första stycket sannolikt är systemviktiga för

unionen får de rättsligt bindande tillsynskrav, organisatoriska krav och krav på marknadsuppförande som avses i

första stycket bara anses ha likvärdig verkan som kraven i de akter som avses i det stycket efter en noggrann och

ingående bedömning. Kommissionen ska i detta syfte även bedöma och ta hänsyn till graden av samstämmighet i

tillsynen mellan det berörda tredjelandet och unionen.

1a.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 50 för att komplettera denna

förordning genom att ytterligare ange de förhållanden under vilka omfattningen av och tillämpningsområdet för de

tjänster som tillhandahålls och den verksamhet som utförs av tredjelandsföretag i unionen efter antagandet av ett

sådant beslut om likvärdighet som avses i punkt 1 sannolikt är systemviktiga för unionen.

Om omfattningen av och tillämpningsområdet för de tjänster som tillhandahålls och den verksamhet som utförs av

tredjelandsföretag sannolikt är systemviktiga för unionen får kommissionen till ett beslut om likvärdighet koppla

särskilda operativa villkor som säkerställer att Esma och nationella behöriga myndigheter har de verktyg som

behövs för att förhindra regelarbitrage och övervaka verksamheten vid värdepappersföretag i tredjeland som

registrerats i enlighet med artikel 46.2 vad gäller tjänster som tillhandahålls och verksamhet som utförs i unionen

genom att säkerställa att de företagen uppfyller

a) krav med likvärdig verkan som de krav som avses i artiklarna 20 och 21,

b) rapporteringskrav med likvärdig verkan som de krav som avses i artikel 26, om sådan information inte kan

erhållas direkt och kontinuerligt genom ett samförståndsavtal med den behöriga myndigheten i tredjelandet,

c) krav med likvärdig verkan som den handelsskyldighet som avses i artiklarna 23 och 28, i tillämpliga fall.

När kommissionen antar det beslut som avses i punkt 1 i denna artikel ska den ta hänsyn till huruvida tredjelandet

betraktas som en icke-samarbetsvillig jurisdiktion för skatteändamål enligt det relevanta politikområdet i unionen

eller som ett högrisktredjeland enligt artikel 9.2 i direktiv (EU) 2015/849.

1b.

Regelverket för tillsyn, organisation och marknadsuppförande i ett tredjeland får anses ha likvärdig verkan

om det uppfyller samtliga följande villkor:

a) Företag som tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet i det tredjelandet är föremål

för auktorisation och effektiv och kontinuerlig tillsyn och kontroll av regelefterlevnaden.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

_____________

L 314/60

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

b) Företag som tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet i det tredjelandet är föremål

för tillräckliga kapitalkrav; i synnerhet ska företag som tillhandahåller tjänster eller utför sådana verksamheter

som avses i avsnitt A punkt 3 eller 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU vara föremål för kapitalkrav som är

jämförbara med dem som skulle tillämpas om företagen var etablerade i unionen.

c) Företag som tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet i det tredjelandet är föremål

för lämpliga krav som är tillämpliga på aktieägare och medlemmar av ledningsorganet.

d) Företag som tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet omfattas av adekvata krav på

marknadsuppförande och organisation.

e) Marknadernas transparens och integritet säkerställs genom att marknadsmissbruk i form av insiderhandel och

marknadsmanipulation förebyggs.

Vid tillämpning av punkt 1a i denna artikel ska kommissionen, när den bedömer likvärdigheten i ett tredjelands

bestämmelser vad gäller den handelsskyldighet som avses i artiklarna 23 och 28, även bedöma huruvida

tredjelandets regelverk omfattar kriterier för utseende av handelsplatser som är godtagbara för uppfyllande av

handelsskyldigheten och som har en liknande verkan som de som anges i denna förordning eller i direktiv

2014/65/EU.

(*)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för

värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU)

nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (EUT L 314, 5.12.2019, s. 1).

(**) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av

värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU,

2014/59/EU och 2014/65/EU (EUT L 314, 5.12.2019, s. 64).”

b) Punkt 2 ska ändras på följande sätt:

i) Led a ska ersättas med följande:

”a) Mekanismen för informationsutbyte mellan Esma och de behöriga myndigheterna i berört tredjeland,

inbegripet tillträde till alla uppgifter som Esma begär om de ej inom unionen etablerade företag som är

auktoriserade i tredjeland och, i förekommande fall, arrangemangen för hur Esma ska dela sådan

information med behöriga myndigheter i medlemsstaterna.”

ii) Led c ska ersättas med följande:

”c) Förfarandena för samordning av tillsynsverksamhet inbegripet utredningar och inspektioner på plats som

Esma kan komma att utföra i samarbete med de behöriga myndigheterna i de medlemsstater där tredjelands­

företaget tillhandahåller investeringstjänster eller utför investeringsverksamhet i enlighet med artikel 46, om

så är nödvändigt för att Esma eller de behöriga myndigheterna ska kunna utföra sina uppgifter i enlighet

med denna förordning, efter att på vederbörligt sätt ha underrättat tredjelandets behöriga myndighet om

detta.”

iii) Följande led ska läggas till:

”d) Förfarandena för begäran om information enligt artikel 46.6a och 46.6b som Esma kan lämna till ett

tredjelandsföretag som är registrerat i enlighet med artikel 46.2.”

c) Följande punkter ska läggas till:

”5.

Esma ska övervaka utvecklingen när det gäller reglering och tillsyn, metoder för kontroll av efterlevnaden och

annan relevant marknadsutveckling i tredjeländer för vilka beslut om likvärdighet har antagits av kommissionen

enligt punkt 1, i syfte att kontrollera att de villkor som legat till grund för besluten fortfarande är uppfyllda. Esma

ska årligen lämna in en konfidentiell rapport om sina resultat till kommissionen. Esma får samråda med EBA om

rapporten, om Esma anser det lämpligt.

Rapporten ska även återspegla de trender som iakttagits på grundval av de uppgifter som samlats in enligt artikel

46.6a, särskilt om företag som tillhandahåller tjänster eller utför de verksamheter som avses i avsnitt A punkterna 3

och 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU.

6.

På grundval av den rapport som avses i punkt 5 ska kommissionen minst en gång om året lämna en rapport

till Europaparlamentet och rådet. Rapporten ska omfatta en förteckning över de beslut om likvärdighet som

kommissionen fattat eller återtagit under rapporteringsåret, samt eventuella åtgärder som Esma vidtagit enligt

artikel 49, och ange skälen för dessa beslut och åtgärder.

99

100

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/61

Kommissionens rapport ska innehålla information om övervakningen av utvecklingen när det gäller reglering och

tillsyn, metoder för kontroll av efterlevnaden och annan relevant marknadsutveckling i tredjeländer för vilka beslut

om likvärdighet har antagits. Den ska även innehålla en utvärdering av hur det gränsöverskridande tillhanda­

hållandet av investeringstjänster av tredjelandsföretag har utvecklats i allmänhet och i synnerhet vad gäller de

tjänster och verksamheter som avses i avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU. Rapporten

ska längre fram även innehålla information om kommissionens pågående bedömningar av likvärdigheten i ett

tredjeland.”

6. Artikel 49 ska ersättas med följande:

”Artikel 49

Åtgärder som ska vidtas av Esma

1.

Esma får tillfälligt förbjuda eller begränsa ett tredjelandsföretag från att tillhandahålla investeringstjänster eller

utföra investeringsverksamhet med eller utan sidotjänster i enlighet med artikel 46.1 om tredjelandsföretaget har

underlåtit att efterleva ett förbud eller en begränsning som det ålagts av Esma eller EBA i enlighet med artiklarna 40

och 41 eller av en behörig myndighet i enlighet med artikel 42 eller har underlåtit att i tid och på vederbörligt sätt

tillgodose en begäran från Esma i enlighet med artikel 46.6a och 46.6b, eller om tredjelandsföretaget inte samarbetar

under en utredning eller en inspektion på plats som utförs i enlighet med artikel 47.2.

2.

Utan att det påverkar punkt 1 ska Esma återkalla ett tredjelandsföretags registrering i det register som upprättats i

enlighet med artikel 48 om Esma har hänskjutit frågan till tredjelandets behöriga myndighet och den behöriga

myndigheten inte har vidtagit de lämpliga åtgärder som behövs för att skydda investerarna eller unionsmarknadernas

korrekta funktion eller inte har kunnat visa att det berörda tredjelandsföretaget uppfyller de krav som är tillämpliga på

tredjelandsföretaget, eller de villkor enligt vilka ett beslut i enlighet med artikel 47.1 har antagits, och något av följande

är tillämpligt:

a) Esma har välgrundade skäl, baserade på dokumenterade underlag, inbegripet men inte begränsat till den årliga

information som lämnas i enlighet med artikel 46.6a, att hålla för sannolikt att tredjelandsföretaget vid tillhanda­

hållandet av investeringstjänster och utförandet av investeringsverksamhet i unionen agerar på ett sätt som klart

strider mot investerarnas intressen eller klart hindrar marknaderna från att fungera korrekt.

b) Esma har välgrundade skäl, baserade på dokumenterade underlag, inbegripet men inte begränsat till den årliga

information som lämnas i enlighet med artikel 46.6a, att hålla för sannolikt att tredjelandsföretaget vid tillhanda­

hållandet av investeringstjänster och utförandet av investeringsverksamhet i unionen på ett allvarligt sätt har

åsidosatt de bestämmelser som i tredjelandet är tillämpliga på företaget och på grundval av vilka kommissionen har

antagit beslutet i enlighet med artikel 47.1.

3.

Esma ska i god tid underrätta tredjelandets behöriga myndighet om sin avsikt att vidta åtgärder i enlighet med

punkt 1 eller 2.

Vid beslut om vidtagande av lämplig åtgärd enligt denna artikel ska Esma beakta arten av och allvaret i den risk som

finns för investerarna och för unionsmarknadernas korrekta funktion, med hänsyn till följande kriterier:

a) Riskens varaktighet och frekvens.

b) Huruvida risken har påvisat allvarliga eller systemiska brister i de förfaranden som tredjelandsföretaget tillämpar.

c) Huruvida risken har lett till eller underlättat ekonomisk brottslighet eller huruvida ekonomisk brottslighet på annat

sätt är hänförlig till risken.

d) Huruvida risken har uppstått avsiktligt eller genom försummelse.

Esma ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och det berörda tredjelandsföretaget om varje åtgärd som antas i

enlighet med punkt 1 eller 2 och offentliggöra sitt beslut på sin webbplats.

Kommissionen ska bedöma om de omständigheter under vilka ett beslut i enlighet med artikel 47.1 har antagits

fortfarande föreligger vad avser det berörda tredjelandet.”

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

_____________

L 314/62

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

7. I artikel 52 ska följande punkt läggas till:

”13.

Senast den 31 december 2020 ska Esma bedöma personal- och resursbehoven till följd av de befogenheter och

uppgifter den tilldelas i enlighet med artikel 64 i förordning (EU) 2019/2033 och överlämna en rapport om

bedömningen till Europaparlamentet, rådet och kommissionen.”

8. Artikel 54.1 ska ersättas med följande:

”1.

Tredjelandsföretag får fortsätta att tillhandahålla tjänster och utföra verksamhet i medlemsstaterna i enlighet med

nationella system fram till och med tre år efter det att kommissionen antagit ett beslut i förhållande till det relevanta

tredjelandet i enlighet med artikel 47. Tjänster och verksamheter som inte omfattas av ett sådant beslut får fortsätta att

tillhandahållas i enlighet med nationella system.”

Artikel 64

Ändring av förordning (EU) nr 806/2014

I artikel 12a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 (28) ska följande punkt läggas till:

”3.

I enlighet med artikel 65 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 (*) ska hänvisningar i den

här förordningen till artikel 92 i förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller de kapitalbaskrav på individuell nivå för

sådana värdepappersföretag som avses i artikel 2 c i den här förordningen och som inte är sådana värdepappersföretag

som avses i artikel 1.2 eller 1.5 i förordning (EU) 2019/2033 läsas i enlighet med följande:

a) Hänvisningar till artikel 92.1 c i förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller kravet avseende total kapitalrelation i den här

förordningen ska avse artikel 11.1 i förordning (EU) 2019/2033.

b) Hänvisningar till artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller det totala riskvägda exponeringsbeloppet i den

här förordningen ska avse tillämpligt krav i artikel 11.1 i förordning (EU) 2019/2033, multiplicerat med 12,5.

I enlighet med artikel 65 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 (**) ska hänvisningar i denna

förordning till artikel 104a i direktiv 2013/36/EU vad gäller krav på ytterligare kapitalbas för värdepappersföretag som

avses i artikel 2 c i denna förordning och som inte är sådana värdepappersföretag som avses i artikel 1.2 eller 1.5 i

förordning (EU) 2019/2033 läsas som hänvisningar till artikel 40 i direktiv (EU) 2019/2034.

(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för

värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014

och (EU) nr 806/2014 (EUT L 314, 5.12.2019, s. 1).

(**) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag

och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU

(EUT L 314, 5.12.2019, s. 64).”

DEL TIO

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 65

Hänvisningar till förordning (EU) nr 575/2013 i andra unionsrättsakter

Vid tillämpning av tillsynskrav för värdepappersföretag ska hänvisningar till förordning (EU) nr 575/2013 i andra

unionsakter läsas som hänvisningar till den här förordningen.

(28) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 806/2014 av den 15 juli 2014 om fastställande av enhetliga regler och ett enhetligt

förfarande för resolution av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam resolutionsmekanism och en

gemensam resolutionsfond och om ändring av förordning (EU) nr 1093/2010 (EUT L 225, 30.7.2014, s. 1).

101

102

Prop. 2021/22:88

Bilaga 1

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/63

Artikel 66

Ikraftträdande och tillämpningsdatum

1.

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella

tidning.

2.

Den ska tillämpas från och med den 26 juni 2021.

3.

Trots punkt 2 gäller följande:

a) Artikel 63.2 och 63.3 ska tillämpas från och med den 26 mars 2020.

b) Artikel 62.30 ska tillämpas från och med den 25 december 2019.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 27 november 2019.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

D. M. SASSOLI

T. TUPPURAINEN

Ordförande

Ordförande

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

L 314/64

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2019/2034

av den 27 november 2019

om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG,

2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 53.1,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

med beaktande av Europeiska centralbankens yttrande (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (2),

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet (3), och

av följande skäl:

(1)

En robust tillsyn utgör en väsentlig del av de villkor enligt vilka finansiella institut tillhandahåller tjänster inom

unionen. I fråga om tillsynsbehandling omfattas värdepappersföretag, tillsammans med kreditinstitut, av Europapar­

lamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 (4) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (5),

medan auktorisationskrav och övriga krav avseende organisation och uppförande fastställs i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2014/65/EU (6).

(2)

De nuvarande tillsynsordningar som fastställs i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU utgår i

huvudsak från de successiva ändringar av de internationella regelstandarderna för stora bankkoncerner som antagits

av Baselkommittén för banktillsyn och tar bara delvis hänsyn till de särskilda risker som är inneboende i de olika

verksamheterna i ett stort antal värdepappersföretag. Dessa värdepappersföretags särskilda inneboende sårbarheter

och risker bör därför hanteras genom effektiva, lämpliga och proportionella tillsynsbestämmelser på unionsnivå

som bidrar till att skapa lika villkor i hela unionen som garanterar en effektiv tillsyn, samtidigt som efterlevnads­

kostnaderna hålls under kontroll, och som säkerställer tillräckligt med kapital för värdepappersföretagens risker.

(3)

Sunda tillsynskrav bör säkerställa att värdepappersföretag förvaltas på ett ordnat sätt som tjänar kundernas intressen.

De bör ta hänsyn till att värdepappersföretag och deras kunder kan ägna sig åt ett alltför stort risktagande och till

storleken på de risker som värdepappersföretag tar och utgör. Sådana tillsynskrav bör dessutom försöka undvika att

lägga en oproportionerlig administrativ börda på värdepappersföretag. Samtidigt bör sådan tillsyn göra det möjligt

att nå en balans mellan att säkerställa att värdepappersföretag är säkra och sunda och att undvika överdrivna

kostnader som kan undergräva bärkraften i deras affärsverksamhet.

(1) EUT C 378, 19.10.2018, s. 5.

(2) EUT C 262, 25.7.2018, s. 35.

(3) Europaparlamentets ståndpunkt av den 16 april 2019 (ännu ej offentliggjort i EUT) och rådets beslut av den 8 november 2019.

(4) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och

värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1).

(5) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om

tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG

och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(6) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av

direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EUT L 173, 12.6.2014, s. 349).

103

104

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/65

(4)

Många av de krav som härrör från det regelverk som utgörs av förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv

2013/36/EU är utformade för att hantera risker som är gemensamma för kreditinstituten. De nuvarande kraven är

därför i hög grad inriktade på att bevara kreditinstitutens utlåningsförmåga genom konjunkturcyklerna och att

skydda insättare och skattebetalare från eventuellt fallissemang, och inte på att hantera värdepappersföretagens alla

olika riskprofiler. Värdepappersföretag har inte stora portföljer med privat- och företagslån och tar inte emot

inlåning. Sannolikheten för att deras fallissemang kan få skadliga effekter för den finansiella stabiliteten i stort är

mindre än för kreditinstituten men värdepappersföretag innebär ändå en risk som måste hanteras genom ett robust

regelverk. De risker som de flesta värdepappersföretag är exponerade för och utgör skiljer sig därför i hög grad från

de risker som kreditinstitut är exponerade för och utgör, och sådana skillnader bör tydligt återspeglas i unionens

tillsynsregelverk.

(5)

Skillnader i tillämpningen av det nuvarande tillsynsregelverket i olika medlemsstater riskerar att skapa en situation

med olika villkor för värdepappersföretag i unionen, vilket skulle hämma investerarnas tillgång till nya möjligheter

och bättre riskhanteringsmetoder. Skillnaderna beror på att det är komplicerat att tillämpa regelverket på olika

värdepappersföretag utifrån vilka tjänster de tillhandahåller, i fall då vissa nationella myndigheter anpassar eller

förenklar tillämpningen i sin nationella rätt eller praxis. Eftersom det nuvarande tillsynsregelverket inte beaktar alla

risker som vissa typer av värdepappersföretag är exponerade för och utgör har stora kapitaltillägg tillämpats för

vissa värdepappersföretag i en del medlemsstater. Det bör fastställas enhetliga bestämmelser som hanterar dessa

risker för att säkerställa en harmoniserad tillsyn av värdepappersföretag i hela unionen.

(6)

Det krävs därför en särskild tillsynsordning för värdepappersföretag som på grund av storlek och grad av

sammanlänkning med andra finansiella och ekonomiska aktörer inte är systemviktiga. Systemviktiga

värdepappersföretag bör emellertid även i fortsättningen omfattas av det nuvarande tillsynsregelverket enligt

förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU. Dessa värdepappersföretag utgör en underkategori av

värdepappersföretag som regelverket i förordning (EU) nr 575/2013 och i direktiv 2013/36/EU för närvarande är

tillämpligt på och som inte omfattas av särskilda undantag från något av deras viktigaste krav. De största och mest

sammanlänkade värdepappersföretagen har affärsmodeller och riskprofiler som liknar de betydande

kreditinstitutens. De erbjuder s.k. bankliknande tjänster och försäkrar risker i betydande omfattning. Systemviktiga

värdepappersföretag är dessutom stora nog för att utgöra, och har affärsmodeller och riskprofiler som utgör, ett lika

stort hot mot de finansiella marknadernas stabilitet och ordnade funktion som stora kreditinstitut. Dessa

värdepappersföretag bör därför även i fortsättningen omfattas av bestämmelserna i förordning (EU) nr 575/2013

och direktiv 2013/36/EU.

(7)

Det är möjligt att värdepappersföretag som handlar för egen räkning, som bedriver garantiverksamhet för finansiella

instrument eller placerar finansiella instrument på grundval av ett fast åtagande i betydande omfattning, eller som är

clearingmedlemmar i centrala motparter, har affärsmodeller och riskprofiler som liknar kreditinstitutens. Med tanke

på deras storlek och verksamhet är det möjligt att sådana värdepappersföretag utgör en risk för den finansiella

stabiliteten som är jämförbar med den risk kreditinstituten utgör. De behöriga myndigheterna bör ha möjlighet att

kräva att de även framöver omfattas av samma tillsynsbehandling som kreditinstitut som omfattas av

tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 575/2013 och att de ska uppfylla tillsynskraven i direktiv 2013/36/EU.

(8)

I vissa medlemsstater kan de myndigheter som är behöriga för tillsynen av värdepappersföretag vara andra än de

myndigheter som är behöriga för tillsyn av marknadsuppförande. Det är därför nödvändigt att skapa en mekanism

för samarbete och informationsutbyte mellan dessa myndigheter för att i hela unionen säkerställa en harmoniserad

tillsyn av värdepappersföretag som fungerar snabbt och effektivt.

(9)

Ett värdepappersföretag får bedriva handel via en clearingmedlem i en annan medlemsstat. I en sådan situation bör

det införas en mekanism för informationsutbyte mellan de berörda behöriga myndigheterna i de olika

medlemsstaterna. En sådan mekanism bör medge informationsutbyte mellan den myndighet som är behörig för

tillsynen av värdepappersföretaget och antingen den myndighet som utövar tillsyn över clearingmedlemmen eller

den myndighet som utövar tillsyn över den centrala motparten om den modell och de parametrar som används för

beräkningen av värdepappersföretagets krav på marginalsäkerhet om en sådan beräkningsmetod används som

grund för värdepappersföretagets kapitalbaskrav.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

L 314/66

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

(10) För att främja harmonisering av tillsynsstandarder och tillsynspraxis inom unionen bör Europeiska tillsynsmyn­

digheten (Europeiska bankmyndigheten), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1093/2010 (7) (EBA) i nära samarbete med Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och

marknadsmyndigheten), inrättad genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (8) (Esma)

även framöver ha huvudansvaret för samordning och utveckling av en samstämmig tillsynspraxis när det gäller

tillsynen av värdepappersföretag inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn (ESFS).

(11) Storleken på det startkapital som ett värdepappersföretag måste ha bör utgå från de tjänster och verksamheter som

värdepappersföretaget har auktorisation att tillhandahålla och utföra i enlighet med direktiv 2014/65/EU.

Medlemsstaternas möjlighet att i vissa situationer sänka kravet på startkapital på det sätt som föreskrivs i direktiv

2013/36/EU och det faktum att det direktivet inte har genomförts på samma sätt överallt har lett till en situation

där kravet på startkapital varierar inom unionen. För att komma till rätta med denna fragmentering bör kravet på

startkapital harmoniseras för alla värdepappersföretag i unionen. I syfte att minska de hinder för marknadstillträde

som för närvarande finns för multilaterala handelsplattformar (nedan kallade MTF-plattformar) och organiserade

handelsplattformar (nedan kallade OTF-plattformar) ska startkapitalet för värdepappersföretag som driver en MTF-

eller OTF-plattform fastställas på den nivå som anges i detta direktiv. Om ett värdepappersföretag som är

auktoriserat för att driva en OTF‐plattform har fått tillstånd att även bedriva handel för egen räkning enligt villkoren

i artikel 20 i direktiv 2014/65/EU bör dess startkapital fastställas till den nivå som anges i det här direktivet.

(12) Även om värdepappersföretag inte längre bör omfattas av tillämpningsområdet för förordning (EU) nr 575/2013

eller direktiv 2013/36/EU bör vissa begrepp som används i samband med de lagstiftningsakterna behålla sin

väletablerade betydelse. För att möjliggöra och underlätta en enhetlig tolkning av sådana begrepp i unionsrättsakter

bör hänvisningar i sådana akter till värdepappersföretags startkapital, till behöriga myndigheters tillsynsbefogenheter

när det gäller värdepappersföretag, till värdepappersföretags interna processer för bedömning av kapitalbehov, till

behöriga myndigheters översyns- och utvärderingsprocess för värdepappersföretag och till bestämmelser om

styrning och ersättning som är tillämpliga på värdepappersföretag läsas som hänvisningar till motsvarande

bestämmelser i det här direktivet.

(13) En väl fungerande inre marknad förutsätter att ansvaret för tillsynen över ett värdepappersföretag, framför allt i fråga

om dess solvens och finansiella sundhet, ligger hos den behöriga myndigheten i dess hemmedlemsstat. För att även

uppnå en effektiv tillsyn av värdepappersföretag i andra medlemsstater, där de tillhandahåller tjänster eller har en

filial, bör ett nära samarbete och informationsutbyte med de behöriga myndigheterna i dessa medlemsstater

säkerställas.

(14) För att få information och bedriva tillsyn, och framför allt för att säkerställa stabiliteten i det finansiella systemet, bör

värdmedlemsstaters behöriga myndigheter i det enskilda fallet kunna utföra kontroller på plats, inspektera

verksamheten hos värdepappersföretags filialer inom deras territorium och kräva information om den verksamhet

som dessa filialer bedriver. Ansvaret för tillsynsåtgärder avseende dessa filialer bör emellertid även framöver vila på

hemmedlemsstaten.

(15) För att skydda känslig affärsinformation bör behöriga myndigheter vara bundna av tystnadsplikt när de fullgör sitt

tillsynsuppdrag och när de utbyter konfidentiell information.

(16) För att stärka tillsynen av värdepappersföretag och skyddet av deras kunder bör revisorer utföra sin kontroll

opartiskt och omgående rapportera sakförhållanden som kan ha en allvarlig inverkan på ett värdepappersföretags

finansiella situation eller på dess administrations- och redovisningsorganisation till behöriga myndigheter.

(7) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk

tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens

beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12).

(8) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk

tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande

av kommissionens beslut 2009/77/EG (EGT L 331, 15.12.2010, s. 84).

105

106

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/67

(17) I samband med tillämpningen av detta direktiv bör personuppgifter behandlas i enlighet med Europaparlamentets

och rådets förordning (EU) 2016/679 (9) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 (10). I fall

då detta direktiv tillåter utbyte av personuppgifter med tredjeländer bör relevanta bestämmelser i kapitel V i

förordning (EU) 2016/679 och kapitel V i förordning (EU) 2018/1725 vara tillämpliga.

(18) För att säkerställa att de skyldigheter som fastställs i detta direktiv och i Europaparlamentets och rådets förordning

(EU) 2019/2033 (11) efterlevs bör medlemsstaterna föreskriva administrativa sanktioner och andra administrativa

åtgärder som är effektiva, proportionella och avskräckande. För att säkerställa att administrativa sanktioner har en

avskräckande verkan bör de offentliggöras, utom under vissa väl definierade omständigheter. För att kunder och

investerare ska kunna fatta väl underbyggda beslut om sina investeringsalternativ bör de ha tillgång till information

om de administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder som ålagts värdepappersföretagen.

(19) För att upptäcka överträdelser av nationella bestämmelser som införlivar detta direktiv och överträdelser av

förordning (EU) 2019/2033 bör medlemsstaterna ha nödvändiga undersökningsbefogenheter och inrätta effektiva

och snabba mekanismer för rapportering av potentiella eller faktiska överträdelser.

(20) Värdepappersföretag som inte anses vara små och icke-sammanlänkade bör ha ett tillgängligt internt kapital som är

tillräckligt i fråga om kvantitet, kvalitet och fördelning för att täcka de särskilda risker mot vilka de är eller kan bli

exponerade. Behöriga myndigheter bör säkerställa att värdepappersföretagen har tillräckliga strategier och processer

för att bedöma om det interna kapitalet är tillräckligt och bibehålla det på en tillräcklig nivå. Behöriga myndigheter

bör också kunna begära att även små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag tillämpar liknande krav, där så

är lämpligt.

(21) Befogenheterna vad gäller översyn och utvärdering bör även framöver vara ett viktigt regleringsverktyg som tillåter

behöriga myndigheter att bedöma kvalitativa element, däribland intern styrning och interna kontroller, processer

och förfaranden för riskhantering, och vid behov fastställa ytterligare krav, särskilt i fråga om kapitalbaskrav och

likviditetskrav, särskilt för värdepappersföretag som inte anses vara små och icke-sammanlänkade och, när den

behöriga myndigheten bedömer att det är motiverat och lämpligt, även för små och icke-sammanlänkade

värdepappersföretag.

(22) Principen om lika lön för kvinnor och män för lika arbete eller likvärdigt arbete fastställs i artikel 157 i fördraget om

Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget). Denna princip bör tillämpas konsekvent av värdepappersföretag.

För att anpassa ersättningarna till värdepappersföretagens riskprofiler och säkerställa lika villkor bör

värdepappersföretag omfattas av tydliga principer om bolagsstyrning och ersättningsregler som är könsneutrala och

tar hänsyn till skillnaderna mellan kreditinstitut och värdepappersföretag. Små och icke-sammanlänkade

värdepappersföretag bör emellertid undantas från dessa regler eftersom bestämmelserna om ersättningar och

bolagsstyrning i direktiv 2014/65/EU är tillräckligt utförliga för dessa typer av värdepappersföretag.

(23) På liknande sätt visade kommissionens rapport av den 28 juli 2016 om bedömning av ersättningsreglerna i direktiv

2013/36/EU och förordning (EU) nr 575/2013 att kraven på uppskjuten utbetalning och utbetalning i instrument

som fastställs i direktiv 2013/36/EU inte är lämpliga för små och icke-komplicerade värdepappersföretag eller för

personal med låg rörlig ersättning. Tydliga, enhetliga och harmoniserade kriterier för att fastställa vilka

värdepappersföretag och enskilda personer som är undantagna från dessa krav behövs för att säkerställa en

samstämmig tillsyn och lika villkor. Med tanke på den viktiga roll som höginkomsttagare spelar när det gäller att

styra värdepappersföretagens verksamhet och långsiktiga resultat, bör en effektiv översyn av ersättningspraxis och

trender med avseende på höginkomsttagare säkerställas. De behöriga myndigheterna bör därför kunna övervaka

ersättningen till höginkomsttagare.

(9) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på

behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän

dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(10) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1725 av den 23 oktober 2018 om skydd för fysiska personer med avseende på

behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt

om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut nr 1247/2002/EG (EUT L 295, 21.11.2018, s. 39).

(11) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och

om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (se sidan 1 i detta

nummer av EUT).

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

L 314/68

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

(24) Det är även lämpligt att ge värdepappersföretagen en viss flexibilitet när det gäller hur värdepappersföretag använder

icke-kontanta instrument för att betala ut rörlig ersättning, under förutsättning att sådana instrument är effektiva för

att uppnå målet att förena personalens intressen med olika intressenters, till exempel aktieägares och borgenärers,

intressen och bidrar till att den rörliga ersättningen överensstämmer med värdepappersföretagets riskprofil.

(25) Värdepappersföretagens intäkter i form av avgifter, provisioner och andra intäkter i samband med tillhandahållandet

av olika investeringstjänster är mycket volatila. Om den rörliga ersättningskomponenten skulle begränsas till en

andel av den fasta ersättningskomponenten skulle detta påverka värdepappersföretagets förmåga att sänka

ersättningen när intäkterna minskar och öka värdepappersföretagets fasta kostnadsbas, vilket i sin tur skulle ge

upphov till risker för värdepappersföretagets förmåga att klara perioder av ekonomisk nedgång eller minskade

intäkter. För att undvika sådana risker bör en gemensam maximikvot mellan de rörliga och de fasta

ersättningsdelarna inte införas för icke-systemviktiga värdepappersföretag. Dessa värdepappersföretag bör i stället

själva fastställa lämpliga kvoter. Detta direktiv bör dock inte hindra medlemsstaterna från att i sin nationella rätt

införa åtgärder med strängare krav på värdepappersföretagen när det gäller maximikvoten mellan de rörliga och de

fasta ersättningsdelarna. Detta direktiv bör inte heller hindra medlemsstaterna från att tillämpa en sådan

maximikvot på alla eller särskilda typer av värdepappersföretag.

(26) Detta direktiv bör inte hindra medlemsstater från att anta strängare regler om ersättning när värdepappersföretag får

extraordinärt offentligt finansiellt stöd.

(27) Olika styrningsstrukturer tillämpas i medlemsstaterna. I de flesta fall tillämpas en monistisk eller en dualistisk

ledningsstruktur. Definitionerna i det här direktivet är tänkta att omfatta alla befintliga strukturer utan att

förespråka någon särskild. De är endast till för upprättandet av regler som syftar till att ett visst resultat uppnås,

oavsett vilken nationell bolagsrätt som är tillämplig för ett institut i en medlemsstat. Definitionerna bör därför inte

påverka den allmänna fördelningen av befogenheter i enlighet med nationell bolagsrätt.

(28) Ledningsorgan bör antas ha verkställande funktioner och tillsynsfunktioner. Ledningsorganen i de olika

medlemsstaterna har olika befogenheter och strukturer. I medlemsstater där ledningsorganen har en monistisk

struktur utför en enda styrelse vanligtvis både lednings- och tillsynsuppgifter. I medlemsstater med ett dualistiskt

system sköts tillsynsfunktionen av en särskild tillsynsstyrelse som inte har några verkställande funktioner medan

den verkställande funktionen sköts av ett särskilt ledningsorgan som är ansvarigt för den dagliga ledningen av

företaget. Följaktligen tilldelas de olika enheterna inom ledningsorganet separata uppgifter.

(29) Som svar på allmänhetens växande krav på skattetransparens och för att främja ett ansvarsfullt företagande bland

värdepappersföretagen är det lämpligt att kräva att värdepappersföretag, såvida de inte kan anses som små och icke-

sammanlänkade, årligen ska offentliggöra viss information om bland annat vinster, skatter och eventuella mottagna

offentliga bidrag.

(30) För att hantera risker i koncerner som endast omfattar värdepappersföretag bör den metod för konsoliderad tillsyn

som krävs enligt förordning (EU) 2019/2033 för koncerner som endast omfattar värdepappersföretag åtföljas av ett

gruppkapitaltest för enklare gruppstrukturer. Fastställandet av grupptillsynsmyndigheten bör emellertid i båda fallen

utgå från samma principer som när det gäller gruppbaserad tillsyn enligt direktiv 2013/36/EU. För att säkerställa ett

välfungerande samarbete bör de grundläggande inslagen i samordningsåtgärderna och framför allt

informationskraven i krissituationer eller samarbets- och samordningsarrangemang likna de grundläggande

inslagen i den samordning som ska ske inom ramen för det gemensamma regelverket för kreditinstitut.

(31) Kommissionen bör kunna lämna rekommendationer till rådet om förhandling av avtal mellan unionen och

tredjeländer om det praktiska utövandet av tillsyn för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet när

det gäller värdepappersföretag vars moderföretag är etablerat i tredjeländer och när det gäller värdepappersföretag

med verksamhet i tredjeländer vars moderföretag är etablerat i unionen. Dessutom bör även medlemsstaterna och

EBA kunna ingå samarbetsarrangemang med tredjeländer för att fullgöra sina tillsynsuppgifter.

107

108

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/69

(32) För att säkerställa rättssäkerhet och undvika överlappningar mellan det nuvarande tillsynsregelverket, som är

tillämpligt på både kreditinstitut och värdepappersföretag, och detta direktiv bör förordning (EU) nr 575/2013 och

direktiv 2013/36/EU ändras så att värdepappersföretag undantas från deras tillämpningsområde.

Värdepappersföretag som ingår i en bankkoncern bör emellertid även framöver omfattas av de bestämmelser i

förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU som är relevanta för bankkoncernen, till exempel reglerna

om konsoliderad tillsyn som fastställs i artiklarna 11–24 i förordning (EU) nr 575/2013 och de regler om

intermediära moderföretag inom EU som avses i artikel 21b i direktiv 2013/36/EU.

(33) Det är nödvändigt att fastställa vilka åtgärder företag måste vidta för att kontrollera om de omfattas av definitionen

av ett kreditinstitut i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 och därför måste få auktorisation som

kreditinstitut. Eftersom vissa värdepappersföretag redan bedriver den verksamhet som förtecknas i avsnitt A

punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU är det även nödvändigt att skapa klarhet i fråga om

auktorisation som har beviljats för denna verksamhet ska fortsätta att gälla. I synnerhet är det av största vikt att

behöriga myndigheter säkerställer att övergången från det nuvarande regelverket till det nya ger tillräcklig klarhet

angående regelverket för värdepappersföretag.

(34) För att säkerställa en effektiv tillsyn är det viktigt att företag som uppfyller villkoren i artikel 4.1.1 b i förordning (EU)

nr 575/2013 ansöker om auktorisation som kreditinstitut. Behöriga myndigheter bör därför ha möjlighet att

tillämpa sanktioner på företag som inte ansöker om denna auktorisation.

(35) Ändringen av definitionen kreditinstitut i förordning (EU) nr 575/2013 genom förordning (EU) 2019/2033 kan från

och med ikraftträdandet av den senare omfatta värdepappersföretag som redan bedriver verksamhet enligt en

auktorisation som utfärdats i enlighet med direktiv 2014/65/EU. Dessa företag bör få fortsätta att bedriva

verksamhet enligt sin auktorisation som värdepappersföretag tills en auktorisation för kreditinstitut har beviljats.

Dessa värdepappersföretag bör lämna in en ansökan om auktorisation som kreditinstitut senast när genomsnittet av

deras samlade månatliga tillgångar under en sammanhängande tolvmånadersperiod uppgår till eller överstiger något

av tröskelvärdena i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013. Om värdepappersföretag uppnår något av

tröskelvärdena i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 bör, från och med dagen för det här direktivets

ikraftträdande, genomsnittet av deras samlade månatliga tillgångar beräknas med beaktande av den

sammanhängande tolvmånadersperiod som föregår den tidpunkten. Dessa värdepappersföretag bör ansöka om

auktorisation som kreditinstitut inom ett år och en dag efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

(36) Ändringen av definitionen av kreditinstitut i förordning (EU) nr 575/2013 genom förordning (EU) 2019/2033 kan

även påverka företag som redan har ansökt om auktorisation som värdepappersföretag enligt direktiv 2014/65/EU

och vars ansökan ännu inte har färdigbehandlats. Sådana ansökningar bör vidarebefordras till de behöriga

myndigheterna enligt direktiv 2013/36/EU och behandlas i enlighet med auktorisationsbestämmelserna i det

direktivet om företagets beräknade samlade tillgångar uppgår till eller överskrider något av tröskelvärdena i artikel

4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013.

(37) De företag som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 bör även omfattas av alla krav avseende

behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut som fastställs i avdelning III i direktiv 2013/36/EU, inbegripet

bestämmelserna om återkallelse av auktorisation i enlighet med artikel 18 i det direktivet. Artikel 18 i det direktivet

bör emellertid ändras för att säkerställa att behöriga myndigheter kan återkalla en auktorisation som beviljats ett

kreditinstitut om kreditinstitutet använder sin auktorisation enbart för att bedriva den verksamhet som avses i

artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 och under en sammanhängande femårsperiod har haft samlade

tillgångar som i genomsnitt understigit tröskelvärdena i det ledet.

(38) Enligt artikel 39 i direktiv 2014/65/EU omfattas tredjelandsföretag som tillhandahåller finansiella tjänster i unionen

av nationella ordningar som kan kräva att de ska etablera en filial i en medlemsstat. För att underlätta regelbunden

övervakning och bedömning av den verksamhet som tredjelandsföretag bedriver genom filialer i unionen bör

behöriga myndigheter få information om omfattningen av de tjänster och den verksamhet som erbjuds och bedrivs

genom filialer inom deras territorium.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

L 314/70

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

(39) Särskilda korshänvisningar i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG (12), 2011/61/EU (13) och

2014/59/EU (14) till bestämmelserna i förordning (EU) nr 575/2013 och direktiv 2013/36/EU och som inte längre

är tillämpliga på värdepappersföretag från och med den dag då detta direktiv och förordning (EU) 2019/2033

börjar tillämpas bör läsas som hänvisningar till motsvarande bestämmelser i det här direktivet och i förordning

(EU) 2019/2033.

(40) EBA har i samråd med Esma lagt fram en rapport som bygger på ingående bakgrundsanalys, uppgiftsinsamling och

samråd, om en skräddarsydd tillsynsordning för icke-systemviktiga värdepappersföretag vilken ligger till grund för

det reviderade tillsynsregelverket för värdepappersföretag.

(41) För att säkerställa en harmoniserad tillämpning av detta direktiv bör EBA utarbeta ett förslag till tekniska

tillsynsstandarder för att ytterligare specificera kriterierna för när vissa värdepappersföretag ska omfattas av

förordning (EU) nr 575/2013, specificera den information som de behöriga myndigheterna i hem- och

värdmedlemsstaterna bör utbyta i samband med tillsyn, ange hur värdepappersföretag bör bedöma storleken på sin

verksamhet i samband med kraven på intern styrning och, särskilt, bedöma om de utgör små och icke-

sammanlänkade värdepappersföretag. Tekniska tillsynsstandarder bör även ange de personalkategorier vars

yrkesverksamhet har en väsentlig inverkan på företagets riskprofil i samband med ersättningsbestämmelserna och

fastställa vilka ytterligare primärkapitaltillskott och supplementärkapitalinstrument som ska räknas som rörlig

ersättning. Slutligen bör tekniska tillsynsstandarder specificera inslagen i bedömningen av särskilda likviditetsrisker,

behöriga myndigheters tillämpning av krav på ytterligare kapitalbas och tillsynskollegiernas funktion.

Kommissionen bör komplettera detta direktiv genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som utarbetats av EBA

genom delegerade akter enligt artikel 290 i EUF-fördraget och i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU)

nr 1093/2010. Kommissionen och EBA bör säkerställa att dessa tekniska tillsynsstandarder kan tillämpas av alla

berörda värdepappersföretag på ett sätt som står i proportion till dessa värdepappersföretags och deras

verksamheters art, omfattning och komplexitet.

(42) Kommissionen bör också ges befogenhet att anta tekniska genomförandestandarder som utarbetats av EBA angående

utbyte av information mellan behöriga myndigheter och krav på behöriga myndigheters offentliggörande och

tekniska genomförandestandarder som utarbetats av Esma genom genomförandeakter enligt artikel 291 i EUF-

fördraget och i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1093/2010 och artikel 15 i förordning (EU)

nr 1095/2010.

(43) För att säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv och ta hänsyn till utvecklingen på finansmarknaderna bör

befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i EUF‐fördraget delegeras till kommissionen för att

komplettera detta direktiv genom att förtydliga definitionerna i detta direktiv, värdepappersföretags bedömningar av

internt kapital och risker och behöriga myndigheters befogenheter när det gäller översyn och utvärdering. Det är

särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå,

och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om

bättre lagstiftning (15). För att säkerställa lika stor delaktighet i utarbetandet av delegerade akter erhåller Europapar-

lamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt

tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med att förbereda delegerade akter.

(12) Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser

företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper (fondföretag) (EUT L 302, 17.11.2009, s. 32).

(13) Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/61/EU av den 8 juni 2011 om förvaltare av alternativa investeringsfonder samt om

ändring av direktiv 2003/41/EG och 2009/65/EG och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 1095/2010 (EUT L 174,

1.7.2011, s. 1).

(14) Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av

kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets

direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt

Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 190).

(15) EUT L 123, 12.5.2016, s. 1.

109

110

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/71

(44) Eftersom målet med detta direktiv, nämligen att inrätta ett effektivt och väl avpassat tillsynsregelverk för att

säkerställa att värdepappersföretag som är auktoriserade för att bedriva verksamhet inom unionen gör detta på en

sund finansiell bas och förvaltas på ett ordnat sätt, även i kundernas bästa intresse, inte i tillräcklig utsträckning kan

uppnås av medlemsstaterna utan snarare, på grund av dess omfattning och verkningar, kan uppnås bättre på

unionsnivå, kan unionen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska

unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är

nödvändigt för att uppnå detta mål.

(45) I enlighet med den gemensamma politiska förklaringen från medlemsstaterna och kommissionen om förklarande

dokument av den 28 september 2011 (16) har medlemsstaterna åtagit sig att, när det är berättigat, låta anmälan av

införlivandeåtgärder åtföljas av ett eller flera dokument som förklarar förhållandet mellan de olika delarna i

direktivet och motsvarande delar i de nationella instrumenten för införlivande. Lagstiftaren anser att det är

berättigat att sådana dokument översänds avseende detta direktiv.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING I

SYFTE, TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH DEFINITIONER

Artikel 1

Syfte

I detta direktiv fastställs regler för följande:

a) Värdepappersföretags startkapital.

b) Behöriga myndigheters befogenheter och verktyg i tillsynen av värdepappersföretag.

c) De behöriga myndigheternas tillsyn av värdepappersföretag på ett sätt som överensstämmer med reglerna i förordning

(EU) 2019/2033.

d) Offentliggörandekrav för behöriga myndigheter när det gäller reglering och tillsyn av värdepappersföretag.

Artikel 2

Tillämpningsområde

1.

Detta direktiv är tillämpligt på värdepappersföretag som auktoriserats och står under tillsyn enligt direktiv

2014/65/EU.

2.

Genom undantag från punkt 1 är avdelningarna IV och V i detta direktiv inte tillämpliga på de värdepappersföretag

som avses i artikel 1.2 och 1.5 i förordning (EU) 2019/2033, vilka ska stå under tillsyn för kontroll av att de uppfyller

tillsynskraven i avdelningarna VII och VIII i direktiv 2013/36/EU, i enlighet med artikel 1.2 andra stycket i förordning

(EU) 2019/2033.

Artikel 3

Definitioner

1.

I detta direktiv gäller följande definitioner:

1. anknutet företag: ett företag vars huvudsakliga verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla

datatjänster eller bedriva liknande verksamhet som har samband med ett eller flera värdepappersföretags

huvudsakliga verksamhet.

(16) EUT C 369, 17.12.2011, s. 14.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

L 314/72

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

2. auktorisation: auktorisation av ett värdepappersföretag i enlighet med artikel 5 i direktiv 2014/65/EU.

3. filial: filial enligt definitionen i artikel 4.1.30 i direktiv 2014/65/EU.

4. nära förbindelser: nära förbindelser enligt definitionen i artikel 4.1.35 i direktiv 2014/65/EU.

5. behörig myndighet: en medlemsstats officiellt erkända offentliga myndighet eller organ som enligt nationell rätt har

befogenhet att utöva tillsyn av värdepappersföretag i enlighet med detta direktiv som en del av tillsynssystemet i den

medlemsstaten.

6. råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare: råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare enligt definitionen i artikel 4.1.150 i

förordning (EU) nr 575/2013.

7. kontroll: det förhållande mellan ett moderföretag och ett dotterföretag som beskrivs i artikel 22 i Europaparlamentets

och rådets direktiv 2013/34/EU (17), eller i de redovisningsstandarder som ett värdepappersföretag måste följa enligt

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 (18), eller ett liknande förhållande mellan en fysisk eller

juridisk person och ett företag.

8. uppfyllande av villkoren i gruppkapitaltestet: att ett moderföretag i en värdepappersföretagskoncern uppfyller kraven i

artikel 8 i förordning (EU) 2019/2033.

9. kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt definitionen i artikel 4.1.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

10. derivat: derivat enligt definitionen i artikel 2.1.29 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (19).

11. finansiellt institut: finansiellt institut enligt definitionen i artikel 4.1.14 i förordning (EU) 2019/2033.

12. könsneutral ersättningspolicy: könsneutral ersättningspolicy enligt definitionen i artikel 3.1.65 i direktiv 2013/36/EU, i

ändrad lydelse enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878 (20).

13. koncern: en koncern enligt definitionen i artikel 2.11 i direktiv 2013/34/EU.

14. konsoliderad situation: konsoliderad situation enligt definitionen i artikel 4.1.11 i förordning (EU) 2019/2033.

15. grupptillsynsmyndighet: en behörig myndighet ansvarig för kontrollen av att modervärdepappersföretag inom unionen

och värdepappersföretag som kontrolleras av värdepappersinriktade moderholdingföretag inom unionen eller

blandade finansiella moderholdingföretag inom unionen uppfyller villkoren i gruppkapitaltestet.

16. hemmedlemsstat: hemmedlemsstat enligt definitionen i artikel 4.1.55 a i direktiv 2014/65/EU.

17. värdmedlemsstat: värdmedlemsstat enligt definitionen i artikel 4.1.56 i direktiv 2014/65/EU.

18. startkapital: det kapital som krävs för att få auktorisation som värdepappersföretag och vars belopp och typ anges i

artiklarna 9 och 11.

19. värdepappersföretag: värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.1 i direktiv 2014/65/EU.

20. värdepappersföretagskoncern: värdepappersföretagskoncern enligt definitionen i artikel 4.1.25 i förordning (EU)

2019/2033.

21. värdepappersinriktat holdingföretag: värdepappersinriktat holdingföretag enligt definitionen i artikel 4.1.23 i förordning

(EU) 2019/2033.

(17) Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU av den 26 juni 2013 om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa

typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/

EEG och 83/349/EEG (EUT L 182, 29.6.2013, s. 19).

(18) Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av internationella redovisnings-

standarder (EGT L 243, 11.9.2002, s. 1).

(19) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om

ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).

(20) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/878 av den 20 maj 2019 om ändring av direktiv 2013/36/EU vad gäller

undantagna enheter, finansiella holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, ersättning, tillsynsåtgärder och tillsynsbefo-

genheter och kapitalbevarande åtgärder (EUT L 150, 7.6.2019, s. 253).

111

112

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/73

22. investeringstjänster och investeringsverksamhet: investeringstjänster och investeringsverksamhet enligt definitionen i artikel

4.1.2 i direktiv 2014/65/EU.

23. ledningsorgan: ett ledningsorgan enligt definitionen i artikel 4.1.36 i direktiv 2014/65/EU.

24. ledningsorgan i dess tillsynsfunktion: ledningsorganet när det utför sin uppgift att kontrollera och övervaka ledningens

beslutsfattande.

25. blandat finansiellt holdingföretag: ett blandat finansiellt holdingföretag enligt definitionen i artikel 2.15 i Europapar­

lamentets och rådets direktiv 2002/87/EG (21).

26. holdingföretag med blandad verksamhet: ett moderföretag som inte utgör ett finansiellt holdingföretag, ett värdepappers­

inriktat holdingföretag, ett kreditinstitut, ett värdepappersföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag i den

mening som avses i direktiv 2002/87/EG, bland vars dotterföretag det finns minst ett värdepappersföretag.

27. personer i ledande befattning: personer i ledande befattning enligt definitionen i artikel 4.1.37 i direktiv 2014/65/EU.

28. moderföretag: ett moderföretag enligt definitionen i artikel 4.1.32 i direktiv 2014/65/EU.

29. dotterföretag: ett dotterföretag enligt definitionen i artikel 4.1.33 i direktiv 2014/65/EU.

30. systemrisk: systemrisk enligt definitionen i artikel 3.1.10 i direktiv 2013/36/EU.

31. modervärdepappersföretag inom unionen: ett modervärdepappersföretag inom unionen enligt definitionen i artikel 4.1.56

i förordning (EU) 2019/2033.

32. värdepappersinriktat moderholdingföretag inom unionen: ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom unionen

enligt definitionen i artikel 4.1.57 i förordning (EU) 2019/2033.

33. blandat finansiellt moderholdingföretag inom unionen: blandat finansiellt moderholdingföretag inom unionen enligt

definitionen i artikel 4.1.58 i förordning (EU) 2019/2033.

2.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 58 för att komplettera detta direktiv

genom att förtydliga definitionerna i punkt 1 i syfte att

a) säkerställa en enhetlig tillämpning av detta direktiv,

b) beakta utvecklingen på de finansiella marknaderna vid tillämpningen av detta direktiv.

AVDELNING II

BEHÖRIGA MYNDIGHETER

Artikel 4

Behöriga myndigheter – utseende och befogenheter

1.

Medlemsstaterna ska utse en eller flera behöriga myndigheter som ska utföra de funktioner och åligganden som

föreskrivs i detta direktiv och i förordning (EU) 2019/2033. Medlemsstaterna ska underrätta kommissionen, EBA och

Esma om vilken eller vilka som utsetts och, om det finns mer än en behörig myndighet, informera dem om varje behörig

myndighets funktioner och åligganden.

2.

Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna utövar tillsyn över verksamheten

värdepappersföretag och, i tillämpliga fall, värdepappersinriktade holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag

för att bedöma efterlevnaden av kraven i detta direktiv och i förordning (EU) 2019/2033.

(21) Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/87/EG av den 16 december 2002 om extra tillsyn över kreditinstitut, försäkringsföretag

och värdepappersföretag i ett finansiellt konglomerat och om ändring av rådets direktiv 73/239/EEG, 79/267/EEG, 92/49/EEG,

92/96/EEG, 93/6/EEG och 93/22/EEG samt Europaparlamentets och rådets direktiv 98/78/EG och 2000/12/EG (EUT L 35,

11.2.2003, s. 1).

i

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

L 314/74

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

3.

Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har alla nödvändiga befogenheter, inbegripet

befogenhet att utföra kontroller på plats i enlighet med artikel 14, för att få tillgång till den information som krävs för att

bedöma om värdepappersföretagen och, i tillämpliga fall, de värdepappersinriktade holdingföretagen och blandade

finansiella holdingföretagen uppfyller kraven i detta direktiv och i förordning (EU) 2019/2033, och för att utreda

eventuella överträdelser av dessa krav.

4.

Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har den sakkunskap, de resurser, den operativa

kapacitet, de befogenheter och det oberoende som krävs för att utföra de funktioner avseende tillsyn, utredning och

sanktioner som fastställs i detta direktiv.

5.

Medlemsstaterna ska kräva att värdepappersföretagen förser deras behöriga myndigheter med all information som

behövs för att de ska kunna bedöma värdepappersföretagens efterlevnad av de nationella bestämmelser som införlivar

detta direktiv samt av förordning (EU) 2019/2033. Värdepappersföretagen ska ha interna kontrollrutiner, administrativa

förfaranden och redovisningsförfaranden som gör det möjligt för de behöriga myndigheterna att när som helst kontrollera

att bestämmelserna efterlevs.

6.

Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretagen registrerar alla transaktioner, och dokumenterar de system

och processer som omfattas av detta direktiv och förordning (EU) 2019/2033 på ett sådant sätt att de behöriga

myndigheterna vid varje given tidpunkt kan bedöma efterlevnaden av de nationella bestämmelser som införlivar detta

direktiv samt av förordning (EU) 2019/2033.

Artikel 5

Behöriga myndigheters handlingsutrymme att underställa vissa värdepappersföretag kraven i förordning (EU)

nr 575/2013

1.

De behöriga myndigheterna får besluta att tillämpa kraven i förordning (EU) nr 575/2013 enligt artikel 1.2 första

stycket c i förordning (EU) 2019/2033 på ett värdepappersföretag som utövar någon av de verksamheter som anges i

avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU om det totala värdet av värdepappersföretagens

konsoliderade tillgångar uppgår till eller överstiger 5 miljarder EUR beräknat som ett genomsnitt av de föregående tolv

månaderna och om minst ett av följande kriterier är tillämpligt:

a) Värdepappersföretaget utövar dessa verksamheter i en sådan omfattning att en systemrisk skulle kunna uppstå om

värdepappersföretaget fallerade eller hamnade i kris.

b) Värdepappersföretaget är en clearingmedlem enligt definitionen i artikel 4.1.3 i förordning (EU) 2019/2033.

c) Den behöriga myndigheten anser att det är motiverat mot bakgrund av det berörda värdepappersföretagets verksamhets

storlek, art, omfattning och komplexitet, med hänsyn tagen till proportionalitetsprincipen och med beaktande av en

eller flera av följande faktorer:

i) Värdepappersföretagets betydelse för unionens eller den relevanta medlemsstatens ekonomi.

ii) Betydelsen av värdepappersföretagets gränsöverskridande verksamheter.

iii) Värdepappersföretagets sammanlänkning med det finansiella systemet.

2.

Punkt 1 ska inte vara tillämplig på råvaruhandlare och utsläppsrättshandlare, företag för kollektiva investeringar eller

försäkringsföretag.

3.

Om den behöriga myndigheten beslutar att tillämpa kraven i förordning (EU) nr 575/2013 på ett

värdepappersföretag i enlighet med punkt 1, ska detta värdepappersföretag stå under tillsyn för kontroll av att det

uppfyller tillsynskraven i avdelningarna VII och VIII i direktiv 2013/36/EU.

4.

Om en behörig myndighet beslutar att återkalla ett beslut som fattats i enlighet med punkt 1 ska den utan dröjsmål

informera värdepappersföretaget om detta.

Beslut som fattas av en behörig myndighet enligt punkt 1 ska upphöra att gälla om ett värdepappersföretag inte längre

uppfyller det tröskelvärde som avses i den punkten, beräknat över en sammanhängande tolvmånadersperiod.

5.

De behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål informera EBA om beslut som fattats i enlighet med punkterna 1, 3

och 4.

113

114

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/75

6.

EBA ska, i samråd med Esma, utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att ytterligare specificera de

kriterier som anges i punkt 1 a och b samt säkerställa att de tillämpas enhetligt.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den 26 december 2020.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera detta direktiv genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i

andra stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 6

Samarbete inom en medlemsstat

1.

De behöriga myndigheterna ska ha ett nära samarbete med de offentliga myndigheter eller organ som i deras

medlemsstat ansvarar för tillsynen av kreditinstitut och finansiella institut. Medlemsstaterna ska kräva att dessa behöriga

myndigheter och offentliga myndigheter eller organ utan dröjsmål utbyter all information som är nödvändig eller relevant

för att de ska kunna utföra sina funktioner och åligganden.

2.

Andra behöriga myndigheter än dem som utses i enlighet med artikel 67 i direktiv 2014/65/EU ska upprätta en

mekanism för samarbete med dessa myndigheter och för utbyte av all information som är relevant för att de ska kunna

fullgöra sina funktioner och åligganden.

Artikel 7

Samarbete inom det europeiska systemet för finansiell tillsyn

1.

När behöriga myndigheter fullgör sina åligganden ska de beakta samstämmigheten i tillsynsverktyg och tillsynspraxis

vid tillämpningen av rättsliga bestämmelser som antagits enligt detta direktiv och förordning (EU) 2019/2033.

2.

Medlemsstaterna ska säkerställa att

a) behöriga myndigheter, i egenskap av parter i ESFS, samarbetar i en anda av förtroende och med fullständig ömsesidig

respekt, särskilt när de säkerställer utbyte av lämpliga, tillförlitliga och uttömmande uppgifter mellan dem och andra

parter i ESFS,

b) behöriga myndigheter deltar i den verksamhet som bedrivs av EBA och, i den mån det är lämpligt, inom de

tillsynskollegier som avses i artikel 48 i det här direktivet och i artikel 116 i direktiv 2013/36/EU,

c) behöriga myndigheter gör sitt bästa för att säkerställa efterlevnaden av de riktlinjer och rekommendationer som EBA

utfärdar enligt artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 och svara på de varningar och rekommendationer som

utfärdats av Europeiska systemrisknämnden (ESRB) enligt artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU)

nr 1092/2010 (22),

d) behöriga myndigheter har ett nära samarbete med ESRB,

e) de uppgifter och befogenheter som de behöriga myndigheterna tilldelas inte hindrar dem från att fullgöra sina

åligganden som medlemmar i EBA eller ESRB eller enligt detta direktiv och förordning (EU) 2019/2033.

Artikel 8

Tillsynens unionsdimension

De behöriga myndigheterna i varje medlemsstat ska vid fullgörandet av sina allmänna ålägganden ta vederbörlig hänsyn till

den potentiella effekten av egna beslut på det finansiella systemets stabilitet i andra berörda medlemsstater och i hela

unionen, framför allt i krissituationer, på grundval av de uppgifter som är tillgängliga vid den relevanta tidpunkten.

(22) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1092/2010 av den 24 november 2010 om makrotillsyn av det finansiella systemet

på EU-nivå och om inrättande av en europeisk systemrisknämnd (EUT L 331, 15.12.2010, s. 1).

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

L 314/76

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

AVDELNING III

STARTKAPITAL

Artikel 9

Startkapital

1.

Det startkapital som enligt artikel 15 i direktiv 2014/65/EU krävs för att ett värdepappersföretag ska få auktorisation

för att tillhandahålla någon av de investeringstjänster eller utföra någon av de investeringsverksamheter som anges i

avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU ska vara 750 000 EUR.

2.

Det startkapital som enligt artikel 15 i direktiv 2014/65/EU krävs för att ett värdepappersföretag som inte får inneha

kundmedel eller värdepapper ska få auktorisation för att tillhandahålla någon av de investeringstjänster eller utföra någon

av de investeringsverksamheter som anges i avsnitt A punkterna 1, 2, 4, 5 och 7 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU ska vara

75 000 EUR.

3.

Det startkapital som enligt artikel 15 i direktiv 2014/65/EU krävs för andra värdepappersföretag än dem som avses i

punkterna 1, 2 och 4 i den här artikeln ska vara 150 000 EUR.

4.

Värdepappersföretag som har auktorisation för att tillhandahålla investeringstjänster eller utföra någon av de

investeringsverksamheter som anges i avsnitt A punkt 9 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU ska ha ett startkapital på

750 000 EUR om värdepappersföretaget bedriver eller har tillstånd för handel för egen räkning.

Artikel 10

Hänvisningar till startkapital i direktiv 2013/36/EU

Hänvisningar till de startkapitalnivåer som fastställs i artikel 9 i det här direktivet ska, från och med den 26 juni 2021, anses

ersätta hänvisningar i andra unionsrättsakter till de startkapitalnivåer som fastställs i direktiv 2013/36/EU enligt följande:

a) Hänvisningar till startkapital i värdepappersföretag i artikel 28 i direktiv 2013/36/EU ska läsas som hänvisningar till

artikel 9.1 i det här direktivet.

b) Hänvisningar till startkapital för värdepappersföretag i artiklarna 29 och 31 i direktiv 2013/36/EU ska läsas som

hänvisningar till artikel 9.2, 9.3 eller 9.4 i det här direktivet, beroende på vilka typer av investeringstjänster och

investeringsverksamhet som värdepappersföretaget tillhandahåller respektive utför.

c) Hänvisningar till startkapital i artikel 30 i direktiv 2013/36/EU ska läsas som hänvisningar till artikel 9.1 i det här

direktivet.

Artikel 11

Startkapitalets sammansättning

Startkapitalet i ett värdepappersföretag ska vara sammansatt i enlighet med artikel 9 i förordning (EU) 2019/2033.

115

116

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/77

AVDELNING IV

TILLSYN

KAPITEL 1

Tillsynsprinciper

Avsnitt 1

Hemmedlemsstaters och värdmedlemsstaters befogenheter och åligganden

Artikel 12

Befogenheter för hemmedlemsstatens och värdmedlemsstatens behöriga myndigheter

Ansvaret för tillsyn av värdepappersföretag ska ligga hos hemmedlemsstatens behöriga myndigheter, utan att det påverkar

de bestämmelser i detta direktiv som tilldelar värdmedlemsstatens behöriga myndigheter ansvar.

Artikel 13

Samarbete mellan behöriga myndigheter i olika medlemsstater

1.

Behöriga myndigheter i olika medlemsstater ska ha ett nära samarbete för att fullgöra sina åligganden enligt detta

direktiv och förordning (EU) 2019/2033, i synnerhet genom att utan dröjsmål utbyta bland annat följande information om

värdepappersföretag:

a) Information om värdepappersföretagets lednings- och ägarstruktur.

b) Information om värdepappersföretagets uppfyllande av kapitalbaskrav.

c) Information om värdepappersföretagets uppfyllande av koncentrationsriskkraven och likviditetskraven.

d) Information om värdepappersföretagets administrativa förfaranden och redovisningsförfaranden samt interna

kontrollrutiner.

e) Alla andra relevanta faktorer som kan påverka den risk som värdepappersföretaget utgör.

2.

Hemmedlemsstatens behöriga myndigheter ska omedelbart förse värdmedlemsstatens behöriga myndigheter med all

information och alla resultat som rör de potentiella problem och risker som ett värdepappersföretag utgör för skyddet av

kunder eller stabiliteten i värdmedlemsstatens finansiella system som har konstaterats i tillsynen av värdepappersföretagets

verksamhet.

3.

Hemmedlemsstatens behöriga myndigheter ska agera på basis av den information som lämnas av

värdmedlemsstatens behöriga myndigheter genom att vidta alla åtgärder som krävs för att undvika eller avhjälpa de

potentiella problem och risker som avses i punkt 2. Hemmedlemsstatens behöriga myndigheter ska på begäran detaljerat

förklara för värdmedlemsstatens behöriga myndigheter hur de har beaktat den information och de resultat som lämnats av

värdmedlemsstatens behöriga myndigheter.

4.

Om värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, efter att ha lämnat den information och de resultat som avses i punkt

2, anser att hemmedlemsstatens behöriga myndigheter inte har vidtagit de nödvändiga åtgärder som avses i punkt 3 får

värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, efter att ha informerat hemmedlemsstatens behöriga myndigheter, EBA och

Esma vidta lämpliga åtgärder för att skydda de kunder som tillhandahålls tjänsterna eller för att skydda stabiliteten i det

finansiella systemet.

De behöriga myndigheterna får vända sig till EBA i fall då en begäran om samarbete, i synnerhet en begäran om utbyte av

information, har avslagits eller inte har lett till åtgärder inom rimlig tid. Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 258

i EUF-fördraget får EBA i sådana fall agera i enlighet med de befogenheter som EBA tilldelas enligt artikel 19 i förordning

(EU) nr 1093/2010. EBA får också på eget initiativ bistå de behöriga myndigheterna med att nå en överenskommelse om

sådant informationsutbyte enligt denna artikel i enlighet med artikel 19.1 andra stycket i den förordningen.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

L 314/78

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

5.

Om hemmedlemsstatens behöriga myndigheter motsätter sig de åtgärder som vidtas av värdmedlemsstatens behöriga

myndigheter får de hänskjuta ärendet till EBA, som ska agera i enlighet med förfarandet i artikel 19 i förordning (EU)

nr 1093/2010. Om EBA agerar i enlighet med den artikeln ska dess beslut fattas inom en månad.

6.

Vid bedömningen av villkoret i artikel 23.1 första stycket c i förordning (EU) 2019/2033 får den behöriga

myndigheten i ett värdepappersföretags hemmedlemsstat från den behöriga myndigheten i en clearingmedlems

hemmedlemsstat begära information om den modell och de parametrar som används för beräkningen av kravet på

marginalsäkerhet för det berörda värdepappersföretaget.

7.

EBA ska i samråd med Esma utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att specificera kraven för den typ

och art av information som avses i punkterna 1 och 2 i denna artikel.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera detta direktiv genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i

första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

8.

EBA ska i samråd med Esma utarbeta ett förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa

standardformulär, mallar och förfaranden för kraven för informationsutbyte i syfte att underlätta tillsynen av

värdepappersföretag.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel

15 i förordning (EU) nr 1093/2010.

9.

EBA ska överlämna det förslag till tekniska standarder som avses i punkterna 7 och 8 till kommissionen senast den

26 juni 2021.

Artikel 14

Kontroll på plats och inspektion av filialer etablerade i en annan medlemsstat

1.

Om ett värdepappersföretag som är auktoriserat i en medlemsstat bedriver verksamhet genom en filial i en annan

medlemsstat, ska värdmedlemsstaten ge hemmedlemsstatens behöriga myndigheter rätt att, efter underrättelse till

värdmedlemsstatens behöriga myndigheter, självständigt eller genom särskilt utsedda mellanhänder, utföra kontroll på

plats för att samla in den information som avses i artikel 13.1 och inspektera sådana filialer.

2.

Värdmedlemsstatens behöriga myndigheter ska ha befogenhet att i tillsynssyfte och om de anser det vara relevant för

stabiliteten i värdmedlemsstatens finansiella system från fall till fall utföra kontroller på plats och inspektioner av den

verksamhet som bedrivs av värdepappersföretagens filialer inom deras territorium samt kräva information från en filial

om dess verksamhet.

Innan de utför sådana kontroller och inspektioner ska värdmedlemsstatens behöriga myndigheter utan dröjsmål samråda

med hemmedlemsstatens behöriga myndigheter.

Så snart som möjligt efter sådana kontroller och inspektioner ska värdmedlemsstatens behöriga myndigheter underrätta

hemmedlemsstatens behöriga myndigheter om den information som erhållits och de resultat som är relevanta för

riskbedömning av det berörda värdepappersföretaget.

Avsnitt 2

Tystnadsplikt och rappor teringsskyldighet

Artikel 15

Tystnadsplikt och utbyte av konfidentiell information

1.

Medlemsstaterna ska säkerställa att behöriga myndigheter och alla personer som arbetar eller har arbetat för dessa

behöriga myndigheter, inbegripet de personer som avses i artikel 76.1 i direktiv 2014/65/EU, är bundna av tystnadsplikt

vid tillämpning av detta direktiv och förordning (EU) 2019/2033.

117

118

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/79

Konfidentiell information som sådana behöriga myndigheter och personer mottar i tjänsten får röjas endast i sammandrag

eller i sammanställning, förutsatt att enskilda värdepappersföretag eller personer inte kan identifieras, dock med förbehåll

för fall som omfattas av straffrätt.

Om ett värdepappersföretag har försatts i konkurs eller tvångslikvideras får konfidentiell information som inte rör tredje

part röjas i civilrättsliga eller kommersiella förfaranden om sådant röjande är nödvändigt för att driva målet.

2.

De behöriga myndigheterna får använda den konfidentiella information som samlas in, utbyts eller överförs enligt

detta direktiv och förordning (EU) 2019/2033 endast för att fullgöra sina åligganden och i synnerhet för följande syften:

a) För att övervaka de tillsynsregler som fastställs i detta direktiv och i förordning (EU) 2019/2033.

b) För att påföra sanktioner.

c) Vid överklagande av de behöriga myndigheternas beslut.

d) I domstolsförfaranden som inletts enligt artikel 23.

3.

Fysiska och juridiska personer och andra organ, utöver behöriga myndigheter, som mottar konfidentiell information

enligt detta direktiv och förordning (EU) 2019/2033 ska använda den enbart för de ändamål som uttryckligen föreskrivs av

den behöriga myndigheten eller i enlighet med nationell rätt.

4.

Behöriga myndigheter får utbyta konfidentiell information vid tillämpning av punkt 2, uttryckligen ange hur

informationen ska behandlas och uttryckligen begränsa ytterligare överföringar av informationen.

5.

Den skyldighet som avses i punkt 1 ska inte hindra behöriga myndigheter från att överföra konfidentiell information

till kommissionen när denna information krävs för att kommissionen ska kunna utöva sina befogenheter.

6.

De behöriga myndigheterna får lämna konfidentiell information till EBA, Esma, ESRB, medlemsstaternas

centralbanker, Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Europeiska centralbanken i deras egenskap av monetära

myndigheter och, där så är lämpligt, till offentliga myndigheter med ansvar för att övervaka betalnings- och

avvecklingssystem, om denna information krävs för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

Artikel 16

Samarbetsarrangemang med tredjeländer för informationsutbyte

Behöriga myndigheter, EBA och Esma får, för att fullgöra sina tillsynsuppgifter enligt detta direktiv eller förordning (EU)

2019/2033 och för att utbyta information, i enlighet med artikel 33 i förordning (EU) nr 1093/2010 eller artikel 33 i

förordning (EU) nr 1095/2010, beroende på vad som är tillämpligt, och förutsatt att den utlämnade informationen

omfattas av garantier om tystnadsplikt som minst motsvarar dem som fastställs i artikel 15 i detta direktiv, ingå samarbets­

arrangemang med tredjeländers tillsynsmyndigheter eller tredjeländers myndigheter eller organ med ansvar för följande

uppgifter:

a) Tillsyn över finansiella institut och finansiella marknader, inbegripet tillsyn av finansiella enheter med tillstånd att

bedriva verksamhet som centrala motparter, om de centrala motparterna har godkänts enligt artikel 25 i Europapar­

lamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 (23).

b) Värdepappersföretags likvidation och konkurs och liknande förfaranden.

c) Tillsyn över de organ som medverkar i samband med värdepappersföretags likvidation och konkurs samt vid liknande

förfaranden.

d) Genomförande av lagstadgade revisioner av finansiella institut eller institut som förvaltar ersättningssystem.

e) Tillsyn över personer med uppdrag att utföra lagstadgade revisioner av finansiella instituts räkenskaper.

(23) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 av den 4 juli 2012 om OTC‐derivat, centrala motparter och

transaktionsregister (EUT L 201, 27.7.2012, s. 1).

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

L 314/80

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

f) Tillsyn över personer som är aktiva på marknader för utsläppsrätter i syfte att säkerställa en samlad överblick över

finans- och spotmarknader.

g) Tillsyn över personer som är aktiva på marknader för jordbruksråvaruderivat i syfte att säkerställa en samlad överblick

över finans- och spotmarknader.

Artikel 17

Skyldigheter för personer som ansvarar för kontrollen av årsbokslut och sammanställd redovisning

Medlemsstaterna ska föreskriva att varje person som är auktoriserad i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv

2006/43/EG (24) och som i ett värdepappersföretag utför de uppgifter som avses i artikel 73 i direktiv 2009/65/EG eller

artikel 34 i direktiv 2013/34/EU eller någon annat lagstadgad uppgift är skyldig att omgående rapportera till de behöriga

myndigheterna alla sakförhållanden eller beslut rörande det värdepappersföretaget, eller ett företag som har nära

förbindelser med det värdepappersföretaget, som

a) utgör en betydande överträdelse av de lagar eller andra författningar som fastställs enligt detta direktiv,

b) kan påverka värdepappersföretagets fortsatta verksamhet, eller

c) kan leda till vägran att godkänna räkenskaperna eller till att reservationer framställs.

Avsnitt 3

Sanktioner, undersökningsbefogenheter och rätt att överklaga

Artikel 18

Administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder

1.

Utan att det påverkar de tillsynsbefogenheter som avses i avdelning IV kapitel 2 avsnitt 4 i detta direktiv, inbegripet

undersökningsbefogenheter och behöriga myndigheters befogenhet att vidta korrigerande åtgärder, och medlemsstaternas

rätt att föreskriva och ålägga straffrättsliga påföljder, ska medlemsstaterna fastställa regler om administrativa sanktioner

och andra administrativa åtgärder och säkerställa att deras behöriga myndigheter har befogenhet att ålägga sådana

sanktioner och åtgärder vid överträdelser av nationella bestämmelser som införlivar detta direktiv och av förordning (EU)

2019/2033, bland annat när ett värdepappersföretag

a) underlåter att inrätta sådana interna styrningssystem som beskrivs i artikel 26,

b) genom överträdelse av artikel 54.1 b i förordning (EU) 2019/2033 underlåter att rapportera uppgifter om, eller

tillhandahåller ofullständiga eller felaktiga uppgifter om, efterlevnaden av skyldigheten att uppfylla kapitalbaskrav

enligt artikel 11 i den förordningen till de behöriga myndigheterna,

c) genom överträdelse av artikel 54.1 e i förordning (EU) 2019/2033 underlåter att rapportera uppgifter om, eller

tillhandahåller ofullständiga eller felaktiga uppgifter om, koncentrationsrisk till de behöriga myndigheterna,

d) ådrar sig en koncentrationsrisk som överstiger gränserna i artikel 37 i förordning (EU) 2019/2033, utan att det påverkar

tillämpningen av artiklarna 38 och 39 i den förordningen,

e) genom överträdelse av artikel 43 i förordning (EU) 2019/2033 vid upprepade tillfällen eller systematiskt underlåter att

inneha likvida tillgångar, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 44 i den förordningen,

f) genom överträdelse av bestämmelserna i del sex i förordning (EU) 2019/2033 underlåter att offentliggöra information,

eller tillhandahåller ofullständig eller felaktig information,

g) gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i värdepappersföretagets kapitalbas i fall där artiklarna 28, 52

eller 63 i förordning (EU) nr 575/2013 förbjuder sådana betalningar till innehavare av instrument som ingår i

kapitalbasen,

h) har befunnits ansvarigt för en allvarlig överträdelse av nationella bestämmelser som antagits enligt Europaparlamentets

och rådets direktiv (EU) 2015/849 (25),

(24) Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG av den 17 maj 2006 om lagstadgad revision av årsredovisning, årsbokslut och

koncernredovisning och om ändring av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG samt om upphävande av rådets direktiv

84/253/EEG (EUT L 157, 9.6.2006, s. 87).

(25) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet

används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012

och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (EUT L 141,

5.6.2015, s. 73).

119

120

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/81

i) tillåter en eller flera personer som inte uppfyller kraven i artikel 91 i direktiv 2013/36/EU att bli eller kvarstå som

ledamöter i ledningsorganet.

Medlemsstater som inte fastställer regler om administrativa sanktioner vid överträdelser som omfattas av nationell straffrätt

ska informera kommissionen om de relevanta straffrättsliga bestämmelserna.

Administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder ska vara effektiva, proportionella och avskräckande.

2.

De administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder som avses i punkt 1 första stycket ska inbegripa

följande:

a) Ett offentligt utlåtande med uppgift om vilken fysisk eller juridisk person eller vilket värdepappersföretag, värdepappers­

inriktat holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som bär ansvaret och om överträdelsens karaktär.

b) Ett föreläggande enligt vilket det krävs att den ansvariga fysiska eller juridiska personen upphör med sitt agerande och

inte upprepar detta.

c) Tillfälligt förbud för ledamöter i värdepappersföretagets ledningsorgan, eller andra fysiska personer som hålls ansvariga,

att utöva uppdrag i värdepappersföretag.

d) I fråga om en juridisk person, administrativa sanktionsavgifter på upp till 10 % av företagets totala årliga

nettoomsättning, inbegripet bruttointäkter i form av ränteintäkter och liknande intäkter, intäkter från aktier och andra

värdepapper med rörlig eller fast avkastning och provisionsintäkter under det föregående räkenskapsåret.

e) I fråga om en fysisk person, administrativa sanktionsavgifter på upp till två gånger beloppet för den vinst som erhållits

eller de förluster som undvikits genom överträdelsen, i fall där dessa kan fastställas.

f) I fråga om en fysisk person, administrativa sanktionsavgifter på upp till 5 000 000 EUR eller, i medlemsstater som inte

har euron som valuta, motsvarande värde i nationell valuta den 25 december 2019.

I fall där det företag som avses i första stycket d är ett dotterföretag ska de relevanta bruttointäkterna vara de bruttointäkter

som följer av det yttersta moderföretagets koncernredovisning under det föregående räkenskapsåret.

Om ett värdepappersföretag överträder nationella bestämmelser som införlivar detta direktiv eller överträder

bestämmelserna i förordning (EU) 2019/2033 ska medlemsstaterna säkerställa att den behöriga myndigheten kan tillämpa

administrativa sanktioner på ledamöter i ledningsorganet och andra fysiska personer som enligt nationell rätt är ansvariga

för överträdelsen.

3.

Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna, när de fastställer typen av de administrativa

sanktioner eller andra administrativa åtgärder som avses i punkt 1 och nivån på administrativa sanktionsavgifter, beaktar

alla relevanta omständigheter, inbegripet följande, där så är lämpligt:

a) Överträdelsens svårighetsgrad och varaktighet.

b) Graden av ansvar hos de fysiska eller juridiska personer som gjort sig skyldiga till överträdelsen.

c) Den finansiella ställningen för de fysiska eller juridiska personer som gjort sig skyldiga till överträdelsen, inbegripet

juridiska personers totala omsättning eller fysiska personers årsinkomst.

d) Omfattningen av de vinster som erhållits eller förluster som undvikits av de juridiska personer som gjort sig skyldiga till

överträdelsen.

e) Förluster för tredje parter orsakade av överträdelsen.

f) Graden av samarbete med relevanta behöriga myndigheter.

g) Tidigare överträdelser av de fysiska eller juridiska personer som har gjort sig skyldiga till överträdelsen.

h) Överträdelsens eventuella konsekvenser för det finansiella systemet.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

L 314/82

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

Artikel 19

Undersökningsbefogenheter

Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har alla de informationsinsamlings- och undersökningsbe­

fogenheter som de behöver för att utöva sina funktioner, inbegripet följande:

a) Befogenhet att kräva information från följande fysiska eller juridiska personer:

i) Värdepappersföretag som är etablerade i den berörda medlemsstaten.

ii) Värdepappersinriktade holdingföretag som är etablerade i den berörda medlemsstaten.

iii) Blandade finansiella holdingföretag som är etablerade i den berörda medlemsstaten.

iv) Holdingföretag med blandad verksamhet som är etablerade i den berörda medlemsstaten.

v) Personer vid de enheter som avses i leden i–iv.

vi) Tredje parter som de enheter som avses i leden i–iv har gett i uppdrag att utföra operativa uppgifter eller operativ

verksamhet.

b) Befogenhet att genomföra alla nödvändiga undersökningar beträffande sådana personer som avses i led a och som är

etablerade eller belägna i den berörda medlemsstaten, inbegripet rätt att

i) begära att de personer som avses i led a ska lämna in dokument,

ii) granska räkenskaperna och affärshandlingarna för de personer som avses i led a och göra kopior av eller utdrag ur

dessa räkenskaper och affärshandlingar,

iii) inhämta skriftliga eller muntliga förklaringar från de personer som avses i led a eller från deras företrädare eller

personal,

iv) höra eventuella andra relevanta personer i syfte att samla in uppgifter som rör föremålet för en undersökning.

c) Befogenhet att genomföra alla nödvändiga inspektioner i företagslokaler som tillhör de juridiska personer som avses i

led a och eventuella andra företag som omfattas av tillsynen av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet, om den

behöriga myndigheten är grupptillsynsmyndighet, förutsatt att andra berörda behöriga myndigheter har underrättats i

förväg.

Artikel 20

Offentliggörande av administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder

1.

Medlemsstaterna ska säkerställa att behöriga myndigheter utan onödigt dröjsmål på sin officiella webbplats

offentliggör administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder som har ålagts i enlighet med artikel 18, som inte

har överklagats eller inte längre kan överklagas. Offentliggörandet ska omfatta information om överträdelsens typ och

identiteten på den fysiska eller juridiska person som ålagts sanktionen eller åtgärden. Informationen ska inte offentliggöras

förrän den berörda personen har underrättats om dessa sanktioner eller åtgärder och i den mån offentliggörandet är

nödvändigt och proportionellt.

2.

Om medlemsstaterna tillåter offentliggörande av administrativa sanktioner eller andra administrativa åtgärder som

ålagts i enlighet med artikel 18 och som har överklagats ska de behöriga myndigheterna på sin officiella webbplats också

offentliggöra information om överklagandets status och om resultatet av detta.

3.

Behöriga myndigheter ska under följande omständigheter offentliggöra anonymiserad information om administrativa

sanktioner eller andra administrativa åtgärder som har ålagts i enlighet med artikel 18:

a) Om sanktionen eller åtgärden har ålagts en fysisk person och ett offentliggörande av den personens personuppgifter

befinns vara oproportionellt.

b) Om ett offentliggörande skulle äventyra en pågående brottsutredning eller utgöra ett hot mot de finansiella

marknadernas stabilitet.

c) Om ett offentliggörande skulle orsaka involverade värdepappersföretag eller fysiska personer oproportionell skada.

121

122

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/83

4.

De behöriga myndigheterna ska säkerställa att information som offentliggörs enligt denna artikel ligger kvar på deras

officiella webbplats i minst fem år. Personuppgifter får endast ligga kvar på den behöriga myndighetens officiella webbplats

om detta är tillåtet enligt tillämpliga dataskyddsregler.

Artikel 21

Rapportering av sanktioner till EBA

De behöriga myndigheterna ska underrätta EBA om de administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder som

ålagts enligt artikel 18, eventuella överklaganden av dessa sanktioner och åtgärder samt resultatet av dessa. EBA ska

upprätthålla en central databas över administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder som rapporterats till EBA

endast i syfte att utbyta information mellan de behöriga myndigheterna. Databasen ska vara tillgänglig enbart för behöriga

myndigheter och Esma och ska uppdateras regelbundet, minst varje år.

EBA ska upprätthålla en webbplats med länkar till varje behörig myndighets offentliggörande av administrativa sanktioner

och andra administrativa åtgärder som ålagts i enlighet med artikel 18 och ange den period under vilken varje medlemsstat

offentliggör administrativa sanktioner och andra administrativa åtgärder.

Artikel 22

Rapportering av överträdelser

1.

Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna inrättar ändamålsenliga och tillförlitliga mekanismer

för att möjliggöra snabb rapportering till de behöriga myndigheterna av potentiella eller faktiska överträdelser av

nationella bestämmelser som införlivar detta direktiv och av förordning (EU) 2019/2033.

Dessa mekanismer ska inkludera följande:

a) Särskilda förfaranden för mottagande, hantering och uppföljning av sådana rapporter, inbegripet upprättandet av säkra

kommunikationskanaler.

b) Lämpligt skydd mot repressalier, diskriminering och andra former av missgynnande behandling för anställda i

värdepappersföretag som rapporterar om överträdelser begångna inom värdepappersföretaget.

c) Skydd av personuppgifter avseende både den person som rapporterar överträdelsen och den fysiska person som påstås

vara ansvarig för överträdelsen, i enlighet med förordning (EU) 2016/679.

d) Tydliga regler som säkerställer konfidentialitet i samtliga fall för den person som rapporterar överträdelser begångna

inom värdepappersföretaget, såvida inte nationell rätt kräver att uppgifter lämnas ut i samband med ytterligare

utredningar eller efterföljande administrativa eller rättsliga förfaranden.

2.

Medlemsstaterna ska kräva att värdepappersföretag har inrättat lämpliga förfaranden för att deras anställda ska kunna

rapportera överträdelser internt genom en särskild oberoende kanal. Sådana förfaranden får ombesörjas av

arbetsmarknadens parter, förutsatt att dessa förfaranden erbjuder samma skydd som det som avses i punkt 1 b, c och d.

Artikel 23

Rätt att överklaga

Medlemsstaterna ska säkerställa att beslut som fattas och åtgärder som vidtas enligt förordning (EU) 2019/2033 eller enligt

lagar och andra författningar antagna i enlighet med detta direktiv kan överklagas.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

L 314/84

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

KAPITEL 2

Granskningsprocess

Avsnitt 1

intern process för bedömning av kapitalbehov och intern process för riskbedömning

Artikel 24

Internt kapital och likvida tillgångar

1.

Värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren för att anses vara små och icke-sammanlänkade

värdepappersföretag i artikel 12.1 i förordning (EU) 2019/2033 ska ha sunda, effektiva och heltäckande arrangemang,

strategier och processer för att fortlöpande värdera och upprätthålla internt kapital och likvida tillgångar som till belopp,

slag och fördelning enligt deras uppfattning är tillräckliga för att täcka arten och nivån på de risker som de kan innebära

för andra och som värdepappersföretagen själva är eller kan bli exponerade för.

2.

De arrangemang, strategier och processer som avses i punkt 1 ska vara ändamålsenliga och stå i proportion till arten

och omfattningen av det berörda värdepappersföretagets verksamheter samt deras komplexitet. De ska regelbundet ses över

internt.

Behöriga myndigheter får begära att värdepappersföretag som uppfyller villkoren för att anses vara små och icke-

sammanlänkade värdepappersföretag i artikel 12.1 i förordning (EU) 2019/2033 ska tillämpa de krav som föreskrivs i den

här artikeln i den utsträckning den behöriga myndigheten anser det lämpligt.

Avsnitt 2

Intern styrning, insyn, riskhantering och ersättning

Artikel 25

Tillämpningsområde för detta avsnitt

1.

Detta avsnitt ska inte vara tillämpligt om ett värdepappersföretag på grundval av artikel 12.1 i förordning (EU)

2019/2033 fastställer att det uppfyller samtliga de villkor för att anses vara ett litet och icke-sammanlänkat

värdepappersföretag som anges där.

2.

Om ett värdepappersföretag som inte uppfyller samtliga villkor i artikel 12.1 i förordning (EU) 2019/2033 senare

uppfyller dessa krav ska detta avsnitt upphöra att vara tillämpligt efter en period på sex månader från och med den dag då

dessa villkor är uppfyllda. Detta avsnitt ska upphöra att vara tillämpligt på ett värdepappersföretag efter den perioden

endast om värdepappersföretaget under denna period fortsatte att uppfylla villkoren i artikel 12.1 i förordning (EU)

2019/2033 utan avbrott och om företaget underrättade den behöriga myndigheten i enlighet med detta.

3.

Om ett värdepappersföretag fastställer att det inte längre uppfyller samtliga villkor i artikel 12.1 i förordning (EU)

2019/2033 ska det underrätta den behöriga myndigheten och uppfylla kraven i detta avsnitt inom tolv månader från den

dag då den bedömningen gjordes.

4.

Medlemsstaterna ska kräva att värdepappersföretag ska tillämpa bestämmelserna i artikel 32 på ersättning för

tillhandahållna tjänster eller för resultat under det räkenskapsår som följer efter det räkenskapsår då den bedömning som

avses i punkt 3 gjordes.

Om detta avsnitt är tillämpligt och artikel 8 i förordning (EU) 2019/2033 tillämpas ska medlemsstaterna säkerställa att

detta avsnitt tillämpas på värdepappersföretag på individuell nivå.

Om detta avsnitt är tillämpligt och artikel 7 i förordning (EU) 2019/2033 tillämpas ska medlemsstaterna säkerställa att

detta avsnitt tillämpas på värdepappersföretag på individuell nivå och gruppnivå.

123

124

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/85

Genom undantag från tredje stycket ska detta avsnitt inte vara tillämpligt på dotterföretag som omfattas av en konsoliderad

situation och som är etablerade i tredjeländer, om moderföretaget inom unionen kan påvisa för de behöriga myndigheterna

att tillämpningen av detta avsnitt är rättsstridigt enligt lagen i det tredjeland där dotterföretagen är etablerade.

Artikel 26

Intern styrning

1.

Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag har robusta styrningsformer som omfattar följande:

a) En tydlig organisationsstruktur med väldefinierade, genomlysta och konsekventa ansvarskedjor.

b) Effektiva processer för att identifiera, hantera, övervaka och rapportera de risker som värdepappersföretag är eller kan

bli exponerade för, eller de risker som de innebär eller kan innebära för andra.

c) Tillfredsställande metoder för intern kontroll, inbegripet sunda administrations- och redovisningsrutiner.

d) En ersättningspolicy och en ersättningspraxis som är förenliga med och främjar sund och effektiv riskhantering.

Den ersättningspolicy och den ersättningspraxis som avses i första stycket d ska vara könsneutrala.

2.

Vid fastställandet av de styrningsformer som avses i punkt 1 ska kriterierna i artiklarna 28–33 beaktas.

3.

De styrningsformer som avses i punkt 1 ska vara ändamålsenliga och stå i proportion till arten, omfattningen och

komplexiteten hos de inneboende riskerna i affärsmodellen och värdepappersföretagets verksamheter.

4.

EBA ska i samråd med Esma utfärda riktlinjer om tillämpning av de styrningsformer som avses i punkt 1.

EBA ska i samråd med Esma utfärda riktlinjer i enlighet med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 om könsneutral

ersättningspolicy för värdepappersföretag.

Inom två år efter dagen för offentliggörandet av de riktlinjerna ska EBA på grundval av den information som samlats in av

de behöriga myndigheterna utfärda en rapport om värdepappersföretagens tillämpning av en könsneutral ersättningspolicy.

Artikel 27

Rapportering per land

1.

Medlemsstaterna ska kräva att värdepappersföretag som har en filial eller ett dotterföretag som är ett finansiellt

institut enligt definitionen i artikel 4.1.26 i förordning (EU) nr 575/2013 i en annan medlemsstat eller i ett annat

tredjeland än den medlemsstat eller det tredjeland där värdepappersföretagets auktorisation beviljades, för varje

medlemsstat och tredjeland årligen offentliggör följande information:

a) Namn på eventuella dotterföretag och filialer, vilken typ av verksamhet de bedriver och deras geografiska plats.

b) Omsättning.

c) Antal anställda i heltidsekvivalenter.

d) Resultat före skatt.

e) Skatt på resultatet.

f) Erhållna offentliga subventioner.

2.

Den information som avses i punkt 1 i denna artikel ska granskas i enlighet med direktiv 2006/43/EG och om möjligt

bifogas årsredovisningen eller i tillämpliga fall det värdepappersföretagets koncernredovisning.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

L 314/86

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

Artikel 28

Ledningsorganets roll i riskhantering

1.

Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretagets ledningsorgan godkänner och regelbundet ser över

strategier och riktlinjer för värdepappersföretagets riskaptit samt för att hantera, övervaka och reducera de risker som

värdepappersföretagen är eller kan bli exponerade för, med beaktande av det makroekonomiska läget och värdepappersfö­

retagets affärscykel.

2.

Medlemsstaterna ska säkerställa att ledningsorganet ägnar tillräcklig tid åt att säkerställa att de aspekter som avses i

punkt 1 beaktas på lämpligt sätt och att tillräckliga resurser avsätts för hanteringen av alla de väsentliga risker som

värdepappersföretaget exponeras för.

3.

Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag upprättar rapporteringsvägar till ledningsorganet avseende

alla väsentliga risker och alla riktlinjer för riskhantering samt ändringar av dessa.

4.

Medlemsstaterna ska kräva att alla värdepappersföretag som inte uppfyller de kriterier som anges i artikel 32.4 a ska

inrätta en riskkommitté som ska bestå av ledamöter i ledningsorganet som inte utövar någon verkställande funktion i det

berörda värdepappersföretaget.

Medlemmarna i den riskkommitté som avses i första stycket ska ha lämpliga kunskaper och färdigheter samt lämplig

sakkunskap för att till fullo förstå, hantera och övervaka värdepappersföretagets riskstrategi och riskaptit. De ska

säkerställa att riskkommittén fungerar som rådgivare för ledningsorganet när det gäller värdepappersföretagets allmänna

nuvarande och framtida riskaptit och riskstrategi och bistår ledningsorganet i dess övervakning av hur personer i ledande

befattning genomför strategin. Ledningsorganet ska behålla det övergripande ansvaret för värdepappersföretagets

riskstrategier och riktlinjer.

5.

Medlemsstaterna ska säkerställa att ledningsorganet i dess tillsynsfunktion samt ledningsorganets riskkommitté, om

en riskkommitté har inrättats, har tillgång till information om de risker som värdepappersföretaget är eller kan bli

exponerat för.

Artikel 29

Riskhantering

1.

Behöriga myndigheter ska säkerställa att värdepappersföretag har robusta strategier, riktlinjer, processer och system

för att identifiera, mäta, hantera och övervaka följande:

a) Väsentliga källor till och effekter av kundrisk och all väsentlig inverkan på kapitalbasen.

b) Väsentliga källor till och effekter av marknadsrisk och all väsentlig inverkan på kapitalbasen.

c) Väsentliga källor till och effekter av risker för värdepappersföretaget, framför allt de som kan förbruka den tillgängliga

kapitalbasen.

d) Likviditetsrisk över lämpliga tidsspann, inbegripet intradag, för att säkerställa att värdepappersföretaget håller de likvida

medlen på adekvat nivå, inbegripet när det gäller att hantera väsentliga källor till risker enligt leden a, b och c.

Dessa strategier, riktlinjer, processer och system ska vara proportionella i förhållande till värdepappersföretagets

komplexitet, riskprofil, verksamhetens omfattning och den risktolerans som fastställts av ledningsorganet och de ska

återspegla värdepappersföretagets betydelse i varje medlemsstat där det bedriver verksamhet.

Vid tillämpning av första stycket a och andra stycket ska behöriga myndigheter ta hänsyn till nationell rätt om

separationsrätt som är tillämplig på kundmedel.

Vid tillämpning av första stycket a ska värdepappersföretag överväga att ha en ansvarsförsäkring som ett ändamålsenligt

verktyg inom ramen för riskhanteringen.

Vid tillämpning av första stycket c ska väsentliga källor till risker för värdepappersföretaget självt i relevanta fall omfatta

väsentliga förändringar i det bokförda värdet av tillgångar, inbegripet eventuella fordringar på anknutna ombud, kunders

eller motparters fallissemang, positioner i finansiella instrument, utländska valutor och råvaror samt förpliktelser gentemot

förmånsbestämda pensionssystem.

125

126

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/87

Värdepappersföretagen ska ta vederbörlig hänsyn till varje väsentlig inverkan på kapitalbasen om sådana risker inte beaktas

på lämpligt sätt genom de kapitalbaskrav som beräknats enligt artikel 11 i förordning (EU) 2019/2033.

2.

I fall då värdepappersföretag behöver avveckla eller upphöra med verksamheten ska behöriga myndigheter kräva att

värdepappersföretagen, med beaktande av bärkraften och hållbarheten i deras affärsmodeller och affärsstrategier, tar

vederbörlig hänsyn till krav och nödvändiga resurser som är realistiska i fråga om tidsramar och bevarande av kapitalbaser

och likvida medel, under hela processen då de lämnar marknaden.

3.

Genom undantag från artikel 25 ska punkt 1 a, c och d i den här artikeln vara tillämplig på värdepappersföretag som

uppfyller villkoren för att anses vara små och icke‐sammanlänkade värdepappersföretag i artikel 12.1 i förordning (EU)

2019/2033.

4.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 58 för att komplettera detta direktiv för

att säkerställa att värdepappersföretagens strategier, riktlinjer, processer och system är robusta. Kommissionen ska därvid ta

hänsyn till utvecklingen på de finansiella marknaderna, särskilt uppkomsten av nya finansiella produkter, utvecklingen när

det gäller redovisningsstandarder och utvecklingen mot en mer samstämmig tillsynspraxis.

Artikel 30

Ersättningspolicy

1.

Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag, när de fastställer och tillämpar sin ersättningspolicy för

personalkategorier, inklusive personer i ledande befattning, risktagare, personal som utövar kontrollfunktioner och alla

anställda vars totala ersättning åtminstone är i nivå med den lägsta ersättningen för personer i ledande befattning eller

risktagare, vars yrkesutövning har väsentlig inverkan på riskprofilen för värdepappersföretaget eller för de tillgångar som

det förvaltar, iakttar följande principer:

a) Ersättningspolicyn är tydligt dokumenterad och står i proportion till värdepappersföretaget, i fråga om såväl dess storlek

och interna organisation som verksamhetens omfattning och komplexitet.

b) Ersättningspolicyn är en könsneutral ersättningspolicy.

c) Ersättningspolicyn är förenlig med och främjar sund och effektiv riskhantering.

d) Ersättningspolicyn överensstämmer med värdepappersföretagets affärsstrategi och mål, och beaktar även långsiktiga

effekter av fattade investeringsbeslut.

e) Ersättningspolicyn innehåller åtgärder för att undvika intressekonflikter, uppmuntrar till ansvarsfullt företagande och

främjar riskmedvetenhet och försiktigt risktagande.

f) Värdepappersföretagets ledningsorgan i sin tillsynsfunktion antar och ser regelbundet över ersättningspolicyn och har

ett övergripande ansvar för att övervaka dess genomförande.

g) Genomförandet av ersättningspolicyn är åtminstone en gång om året föremål för en central och oberoende intern

granskning genom kontrollfunktioner.

h) Personal som utövar kontrollfunktioner är oberoende i förhållande till de affärsenheter de övervakar, har lämplig

befogenhet och får ersättning i förhållande till uppnåendet av de mål som är kopplade till dessa funktioner, oberoende

av resultatet inom de affärsområden de kontrollerar.

i) Ersättningen till högre befattningshavare som ansvarar för riskhantering och efterlevnad av lagstiftning övervakas direkt

av den ersättningskommitté som avses i artikel 33 eller, om en sådan kommitté inte har inrättats, av ledningsorganet i

dess tillsynsfunktion.

j) Ersättningspolicyn, med beaktande av nationella regler för lönebildning, innebär att tydlig åtskillnad görs mellan de

kriterier som tillämpas för fastställande av

i) fast grundlön, som i första hand återspeglar relevant yrkeserfarenhet och organisatoriskt ansvar enligt vad som anges

i den anställdes arbetsbeskrivning som en del av anställningsavtalet,

ii) rörlig ersättning, som återspeglar en hållbar och riskjusterad prestation samt eventuell prestation utöver vad som

krävs för att uppfylla kraven i den anställdes arbetsbeskrivning.

k) Den fasta delen representerar en tillräckligt stor del av den totala ersättningen för att det ska vara möjligt att genomföra

en fullt flexibel policy med rörliga ersättningsdelar, inbegripet möjligheten att inga rörliga ersättningsdelar betalas ut.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

L 314/88

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

2.

Vid tillämpning av punkt 1 k ska medlemsstaterna säkerställa att värdepappersföretagen i sin ersättningspolicy

fastställer lämpliga kvoter mellan fasta och rörliga delar av den totala ersättningen, med beaktande av värdepappersfö­

retagets affärsverksamhet och därmed förenade risker, samt den inverkan som de olika personalkategorier som avses i

punkt 1 har på värdepappersföretagets riskprofil.

3.

Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretagen fastställer och tillämpar de principer som avses i punkt 1

på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till deras storlek och interna organisation samt till verksamhetens art, omfattning

och komplexitet.

4.

EBA ska i samråd med Esma utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att specificera lämpliga kriterier i

syfte att fastställa kategorier för personal vars yrkesutövning har en väsentlig inverkan på värdepappersföretagets riskprofil

enligt vad som avses i punkt 1 i denna artikel. EBA och Esma ska vederbörligen beakta kommissionens rekommendation

2009/384/EG (26) och befintliga riktlinjer om ersättning enligt direktiven 2009/65/EG, 2011/61/EU och 2014/65/EU samt

sträva efter att minimera avvikelserna från befintliga bestämmelser.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den 26 juni 2021.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera denna förordning genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i

första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 31

Värdepappersföretag som mottar extraordinärt offentligt finansiellt stöd

Om ett värdepappersföretag får extraordinärt offentligt finansiellt stöd enligt definitionen i artikel 2.1.28 i

direktiv 2014/59/EU ska medlemsstaterna säkerställa att

a) värdepappersföretaget inte betalar ut någon rörlig ersättning till ledamöter i ledningsorganet,

b) om den rörliga ersättning som betalas ut till annan personal än ledamöter i ledningsorganet är oförenlig med att

värdepappersföretaget upprätthåller en sund kapitalbas och med att det extraordinära offentliga finansiella stödet

upphör inom rimlig tid ska den rörliga ersättningen vara begränsad till en andel av nettointäkterna.

Artikel 32

Rörlig ersättning

1.

Medlemsstaterna ska säkerställa att all rörlig ersättning som tilldelas och betalas av ett värdepappersföretag till de

personalkategorier som avses i artikel 30.1 uppfyller samtliga följande krav på samma villkor som dem som anges i artikel

30.3:

a) Om den rörliga ersättningen är prestationsbaserad ska det totala beloppet rörlig ersättning baseras på en kombination

av en bedömning av personens prestation, av den berörda affärsenheten och av värdepappersföretagets övergripande

resultat.

b) När den berörda personens prestation bedöms ska både finansiella och icke-finansiella kriterier beaktas.

c) Den bedömning av prestation som avses i led a ska baseras på en period som sträcker sig över flera år och ta hänsyn till

värdepappersföretagets affärscykel och affärsrisker.

d) Den rörliga ersättningen ska inte påverka värdepappersföretagets förmåga att säkerställa en sund kapitalbas.

e) Garanterad rörlig ersättning ska endast förekomma i samband med nyanställning, endast under de nyanställdas första

anställningsår och endast om värdepappersföretaget har en stark kapitalbas.

f) Betalningar vid förtida uppsägning av ett anställningsavtal ska stå i relation till personens prestationer under hela

tidsperioden och inte premiera misslyckanden eller försummelser.

g) Ersättningspaket relaterade till ersättning eller inlösen av tidigare anställningskontrakt ska stämma överens med

värdepappersföretagets långsiktiga intressen.

(26) Kommissionens rekommendation av den 30 april 2009 om ersättningspolicy inom finanstjänstesektorn (EUT L 120, 15.5.2009, s.

22).

127

128

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/89

h) I den metod för resultatbedömning som används för att beräkna pooler av rörlig ersättning ska hänsyn tas till alla typer

av nuvarande och framtida risker samt till kostnaden för det kapital och den likviditet som krävs i enlighet med

förordning (EU) 2019/2033.

i) Vid fördelningen av de rörliga ersättningsdelarna inom värdepappersföretaget ska hänsyn tas till alla typer av

nuvarande och framtida risker.

j) Minst 50 % av den rörliga ersättningen ska bestå av något av följande instrument:

i) Aktier eller motsvarande ägarintressen, beroende på det berörda värdepappersföretagets rättsliga struktur.

ii) Aktierelaterade instrument, eller beroende på det berörda värdepappersföretagets rättsliga struktur, andra

likvärdiga icke-kontanta instrument.

iii) Primärkapitaltillskott, supplementärkapitalinstrument eller andra instrument som fullt ut kan omvandlas till

kärnprimärkapitalinstrument eller skrivas ned och som på ett tillbörligt sätt återspeglar värdepappersföretagets

kreditkvalitet på löpande basis.

iv) Icke-kontanta instrument som återspeglar sammansättningen i instrumenten i de portföljer som förvaltas.

k) Genom undantag från led j får nationella behöriga myndigheter, om ett värdepappersföretag inte utfärdar något av de

instrument som anges i det ledet, godkänna användning av alternativa arrangemang som uppfyller samma mål.

l) Minst 40 % av den rörliga ersättningen ska skjutas upp över en period på tre till fem år, beroende på vad som är

lämpligt med tanke på värdepappersföretagets affärscykel, verksamhetens art, dess risker och den berörda personens

verksamhet, med undantag för särskilt höga rörliga ersättningar då minst 60 % av den rörliga ersättningen ska skjutas

upp.

m) Upp till 100 % av den rörliga ersättningen ska sänkas om värdepappersföretagets finansiella resultat är svagt eller

negativt, inbegripet genom malus- eller återkravsförfaranden för vilka värdepappersföretagen har fastställt kriterier

som särskilt omfattar situationer där personen i fråga

i) deltog i eller var ansvarig för ett handlande som ledde till betydande förluster för värdepappersföretaget,

ii) inte längre anses uppfylla lämplighetskraven.

n) De diskretionära pensionsförmånerna ska överensstämma med värdepappersföretagets affärsstrategi, mål, värderingar

och långsiktiga intressen.

2.

Vid tillämpning av punkt 1 ska medlemsstaterna säkerställa att

a) de personer som avses i artikel 30.1 inte använder personliga risksäkringsstrategier eller försäkringar som är kopplade

till ersättning och ansvar för att urholka de principer som avses i punkt 1,

b) rörlig ersättning inte betalas genom finansiella företag eller metoder som gör det enklare att kringgå detta direktiv eller

förordning (EU) 2019/2033.

3.

Vid tillämpning av punkt 1 j ska de instrument som avses i den punkten omfattas av en lämplig policy för uppskjuten

utbetalning som är utformad så att den knyter individuella incitament till värdepappersföretagets långsiktiga intressen,

borgenärer och kunder. Medlemsstaterna eller deras behöriga myndigheter får sätta begränsningar för typen och

utformningen av dessa instrument eller förbjuda användningen av vissa instrument för rörlig ersättning.

Vid tillämpning av punkt 1 l ska uppskjuten rörlig ersättning inte erhållas snabbare än enligt en proportionell beräkning

(pro rata).

Vid tillämpning av punkt 1 n ska, om den anställde lämnar värdepappersföretaget före pensionsåldern, de diskretionära

pensionsförmånerna finnas kvar hos värdepappersföretaget under en period på fem år i form av de instrument som avses i

led j. För en anställd som uppnår pensionsåldern och går i pension ska de diskretionära pensionsförmånerna betalas ut i

form av sådana instrument som avses i led j, förutsatt att de har innehafts av den anställde i minst fem år.

4.

Punkt 1 j och l och punkt 3 tredje stycket ska inte vara tillämpliga på följande:

a) Ett värdepappersföretag som har tillgångar inom och utanför balansräkningen till ett värde av i genomsnitt högst

100 miljoner EUR under den fyraårsperiod som föregår det aktuella räkenskapsåret.

b) En person vars årliga rörliga ersättning inte överstiger 50 000 EUR och inte utgör mer än en fjärdedel av vederbörandes

totala årliga ersättning.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

L 314/90

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

5.

Genom undantag från punkt 4 a får en medlemsstat öka det tröskelvärde som avses i den punkten förutsatt att

värdepappersföretaget uppfyller följande kriterier:

a) Värdepappersföretaget är inte ett av de tre största värdepappersföretagen i den medlemsstat där företaget är etablerat,

sett till det totala värdet av tillgångar.

b) Värdepappersföretaget omfattas inte av några skyldigheter eller omfattas av förenklade skyldigheter avseende planer för

återhämtning och resolution i enlighet med artikel 4 i direktiv 2014/59/EU.

c) Storleken på värdepappersföretagens verksamhet i handelslagret i och utanför balansräkningen uppgår till högst

150 miljoner EUR.

d) Storleken på värdepappersföretagens derivatverksamhet i och utanför balansräkningen uppgår till högst

100 miljoner EUR.

e) Tröskelvärdet överstiger inte 300 miljoner EUR.

f) Det är lämpligt att öka tröskelvärdet med beaktande av arten och omfattningen av värdepappersföretagets verksamhet,

dess interna organisation och, i tillämpliga fall, särdragen hos den koncern som det tillhör.

6.

Genom undantag från punkt 4 a får en medlemsstat sänka det tröskelvärde som avses i den punkten under

förutsättning att det är lämpligt att göra så med hänsyn till arten och omfattningen av värdepappersföretagets verksamhet,

dess interna organisation och, i tillämpliga fall, särdragen hos den koncern som det tillhör.

7.

Genom undantag från punkt 4 b får en medlemsstat besluta att anställda som har rätt till en årlig rörlig ersättning

som understiger det tröskelvärde och den andel som avses i den punkten inte ska omfattas av det undantag som anges där,

på grund av nationella marknadsegenskaper vad gäller ersättningspraxis eller på grund av den typ av ansvarsområden och

arbetsuppgifter som dessa personer har.

8.

EBA ska i samråd med Esma utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att specificera de instrumentklasser

som uppfyller villkoren i punkt 1 j iii och specificera möjliga alternativa arrangemang i punkt 1 k.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den 26 juni 2021.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera detta direktiv genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i

första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

9.

EBA ska i samråd med Esma utfärda riktlinjer som underlättar genomförandet av punkterna 4, 5 och 6 samt

säkerställer att de tillämpas på ett enhetligt sätt.

Artikel 33

Ersättningskommitté

1.

Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag som inte uppfyller kriterierna i artikel 32.4 a inrättar en

ersättningskommitté. Ersättningskommittén ska vara könsbalanserad och göra en kompetent och oberoende bedömning

av ersättningspolicy och ersättningspraxis och de incitament som skapats för hantering av risker, kapital och likviditet.

Ersättningskommittén får inrättas på gruppnivå.

2.

Medlemsstaterna ska säkerställa att ersättningskommittén ansvarar för förberedelserna inför beslut om ersättning,

inbegripet beslut som får konsekvenser för det berörda värdepappersföretagets risker och riskhantering och som ska fattas

av ledningsorganet. Ordföranden och ledamöterna i ersättningskommittén ska vara ledamöter i ledningsorganet som inte

utövar någon verkställande funktion i det berörda värdepappersföretaget. Om arbetstagarna enligt nationell rätt måste vara

representerade i ledningsorganet ska ersättningskommittén innehålla en eller flera arbetstagarrepresentanter.

3.

När de beslut som avses i punkt 2 förbereds ska ersättningskommittén ta hänsyn till allmänintresset och de långsiktiga

intressena för värdepappersföretagets aktieägare, investerare och övriga intressenter.

Artikel 34

Tillsyn över ersättningspolicy

1.

Medlemsstaterna ska säkerställa att behöriga myndigheter samlar in den information som offentliggjorts i enlighet

med artikel 51 första stycket c och d i förordning (EU) 2019/2033 liksom den information som lämnats av värdepappers­

företagen om det könsmässiga lönegapet, och använder den som riktmärke för ersättningstrender och ersättningspraxis.

129

130

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

i

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/91

Behöriga myndigheter ska lämna denna information till EBA.

2.

EBA ska använda information som den mottagit från behöriga myndigheter i enlighet med punkterna 1 och 4 som

riktmärke för ersättningstrender och ersättningspraxis på unionsnivå.

3.

EBA ska i samråd med Esma utfärda riktlinjer för tillämpningen av en sund ersättningspolicy. Dessa riktlinjer ska

beakta åtminstone de krav som avses i artiklarna 30–33 och principerna om en sund ersättningspolicy

rekommendation 2009/384/EG.

4.

Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag lämnar information till behöriga myndigheter om antalet

fysiska personer vid varje värdepappersföretag som får en ersättning på 1 miljon EUR eller mer per räkenskapsår, uppdelat

på ersättningsintervaller om 1 miljon EUR vardera, om deras arbetsuppgifter och vilket affärsområde det rör sig om samt

om ersättningens beståndsdelar såsom lön, rörlig ersättning, långsiktiga förmåner och pensionsavsättningar.

Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersföretag på begäran lämnar uppgifter till behöriga myndigheter om den

totala ersättningen för varje ledamot i ledningsorganet eller för personer i ledande befattning.

De behöriga myndigheterna ska överlämna den information som avses i första och andra styckena till EBA, som ska

offentliggöra den i ett gemensamt rapporteringsformat uppdelat efter hemmedlemsstat. EBA får i samråd med Esma

utfärda riktlinjer för att underlätta tillämpningen av denna punkt och säkerställa enhetligheten i den information som

samlas in.

Artikel 35

EBA:s rapport om risker avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning

EBA ska utarbeta en rapport om införandet av tekniska kriterier för exponering mot verksamhet som i hög grad är kopplad

till mål avseende miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning (ESG) för översyns- och utvärderingsprocessen, i syfte att

bedöma de möjliga källorna till risker och deras effekter på värdepappersföretag, med beaktande av tillämpliga

unionsrättsakter på området för ESG-taxonomin.

Den rapport från EBA som avses i första stycket ska omfatta åtminstone följande:

a) En definition av ESG-risker, inbegripet fysiska risker och övergångsrisker i samband med övergången till en mer hållbar

ekonomi, och inbegripet, med hänsyn till övergångsrisker, risker i samband med värdeminskning för tillgångar till följd

av lagstiftningsändringar, kvalitativa och kvantitativa kriterier och mått som är relevanta för bedömningen av sådana

risker, samt en metod för att bedöma möjligheten att sådana risker uppstår på kort, medellång eller lång sikt och

möjligheten att sådana risker har en väsentlig finansiell påverkan på ett värdepappersföretag.

b) En bedömning av möjligheten att betydande koncentrationer av särskilda tillgångar ökar ESG-risker, inbegripet fysiska

risker och övergångsrisker för ett värdepappersföretag.

c) En beskrivning av de processer genom vilka ett värdepappersföretag kan identifiera, utvärdera och hantera ESG-risker,

inbegripet fysiska risker och övergångsrisker.

d) De kriterier, parametrar och mått genom vilka tillsynsmyndigheter och värdepappersföretag kan bedöma effekterna på

kort, medellång och lång sikt av ESG-risker i samband med översyns- och utvärderingsprocessen.

EBA ska lägga fram en rapport om dessa resultat till Europaparlamentet, rådet och kommissionen senast den 26 december 2021.

EBA får, om så är lämpligt, på grundval av denna rapport anta riktlinjer för att införa kriterier relaterade till ESG-risker för

översyns- och utvärderingsprocessen med beaktande av resultaten i den rapport från EBA som avses i denna artikel.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

L 314/92

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

Avsnitt 3

Översyns- och utvärderingsprocess

Artikel 36

Översyn och utvärdering

1.

De behöriga myndigheterna ska, i den utsträckning det är relevant och nödvändigt, och med beaktande av

värdepappersföretagets storlek, riskprofil och affärsmodell, se över de styrformer, strategier, processer och rutiner som

värdepappersföretagen har infört för att följa detta direktiv och förordning (EU) 2019/2033 och, när så är lämpligt och

relevant, utvärdera nedanstående för att säkerställa en sund hantering och täckning av deras risker:

a) De risker som avses i artikel 29.

b) Geografiskt område för värdepappersföretagets exponeringar.

c) Värdepappersföretagets affärsmodell.

d) Bedömningen av systemrisker, med beaktande av identifieringen och mätningen av systemrisker enligt artikel 23 i

förordning (EU) nr 1093/2010 eller ESRB:s rekommendationer.

e) De risker som säkerheten i värdepappersföretagens nätverks- och informationssystem utsätts för, i syfte att säkerställa

konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för sina processer, uppgifter och tillgångar.

f) Värdepappersföretags exponering för ränterisker i samband med verksamhet utanför handelslagret.

g) Värdepappersföretags styrningsformer och förmågan hos ledamöterna i ledningsorganet att utföra sitt uppdrag.

Vid tillämpning av denna punkt ska de behöriga myndigheterna ta vederbörlig hänsyn till huruvida värdepappersföretag

har en ansvarsförsäkring.

2.

Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna fastställer hur ofta och hur ingående den översyn och

utvärdering som avses i punkt 1 ska genomföras med hänsyn till storleken, arten, omfattningen och komplexiteten hos

verksamheten i berört värdepappersföretag samt, om så är relevant, dess systemviktighet, och med beaktande av proportio­

nalitetsprincipen.

De behöriga myndigheterna ska i det enskilda fallet besluta huruvida och i vilken form översynen och utvärderingen ska

genomföras med avseende på värdepappersföretag som uppfyller villkoren för att anses vara små och icke-sammanlänkade

värdepappersföretag i artikel 12.1 i förordning (EU) 2019/2033 och endast om den anser detta vara nödvändigt på grund

av storleken, arten, omfattningen och komplexiteten hos verksamheten i dessa värdepappersföretag.

Vid tillämpning av första stycket ska hänsyn tas till nationell rätt om separationsrätt som är tillämplig på innehav av

kundmedel.

3.

När de behöriga myndigheterna utför den översyn och utvärdering som avses i punkt 1 g ska de ha tillgång till

dagordningar, protokoll och andra dokument från ledningsorganets och kommittéernas möten samt resultaten från

interna eller externa utvärderingar av ledningsorganets funktion.

4.

Kommissionen ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 58 för att komplettera detta direktiv i

syfte att säkerställa att värdepappersföretags styrformer, strategier, processer och mekanismer säkerställer en god

riskhantering och risktäckning. Kommissionen ska i detta sammanhang ta hänsyn till utvecklingen på de finansiella

marknaderna, särskilt uppkomsten av nya finansiella produkter, utvecklingen när det gäller redovisningsstandarder och

utvecklingen mot en mer samstämmig tillsynspraxis.

Artikel 37

Löpande översyn av tillstånd att använda interna modeller

1.

Medlemsstaterna ska säkerställa att behöriga myndigheter med jämna mellanrum och minst vart tredje år gör en

översyn av värdepappersföretagens efterlevnad av kraven för att få tillstånd att använda de interna modeller som avses i

artikel 22 i förordning (EU) 2019/2033. Behöriga myndigheter ska lägga särskild vikt vid ändringar av ett värdepappers­

företags affärsverksamhet och tillämpningen av dessa interna modeller på nya produkter samt granska och utvärdera om

värdepappersföretaget använder väl utvecklade och uppdaterade metoder och förfaranden i samband med dessa interna

modeller. Om betydande brister i risktäckningen uppdagas i ett värdepappersföretags interna metoder måste de behöriga

131

132

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/93

myndigheterna säkerställa att dessa åtgärdas eller vidta åtgärder för att minska följderna av dem, till exempel genom att

införa högre multiplikationsfaktorer eller kapitaltillägg.

2.

Om det för interna marknadsriskmodeller förekommer upprepade överskridanden enligt vad som avses i artikel 366 i

förordning (EU) nr 575/2013 vilka indikerar att de interna modellerna inte, eller inte längre, är tillräckligt exakta, ska de

behöriga myndigheterna återkalla tillståndet att använda dessa interna modeller eller vidta lämpliga åtgärder för att

säkerställa att de interna modellerna förbättras snarast inom en bestämd tidsram.

3.

Om ett värdepappersföretag som har fått tillstånd att använda interna modeller inte längre uppfyller kraven för

användning av dessa interna modeller, ska de behöriga myndigheterna kräva att värdepappersföretaget antingen visar att

följderna av den bristande efterlevnaden är oväsentliga eller lägger fram en plan och en tidsfrist för efterlevnad av dessa

krav. Behöriga myndigheter ska kräva förbättringar av den presenterade planen om det är osannolikt att den leder till full

efterlevnad eller om tidsfristen är olämplig.

Om det är osannolikt att värdepappersföretaget kommer att efterleva kraven inom den angivna tidsfristen eller inte på ett

tillfredsställande sätt har visat att följderna av den bristande efterlevnaden är oväsentliga, ska medlemsstaterna säkerställa

att de behöriga myndigheterna återkallar tillståndet att använda interna modeller eller begränsar det till områden där

efterlevnad har uppnåtts eller kan uppnås inom en lämplig tidsfrist.

4.

EBA ska analysera olika värdepappersföretags interna modeller och hur värdepappersföretag som använder interna

modeller hanterar liknande risker eller exponeringar. EBA ska underrätta Esma om denna analys.

För att främja en konsekvent, effektiv och ändamålsenlig tillsynspraxis ska EBA på grundval av den analysen och i enlighet

med artikel 16 i förordning (EU) nr 1093/2010 utarbeta riktlinjer med riktmärken för hur värdepappersföretag ska

använda interna modeller och hur dessa interna modeller ska behandla liknande risker eller exponeringar.

Medlemsstaterna ska uppmuntra behöriga myndigheter att beakta analysen och riktlinjerna med avseende på den översyn

som avses i punkt 1.

Avsnitt 4

Tillsynsåtgärder och tillsynsbefogenheter

Artikel 38

Tillsynsåtgärder

De behöriga myndigheterna ska kräva att värdepappersföretag i ett tidigt skede vidtar nödvändiga åtgärder för att ta itu med

följande problem:

a) ett värdepappersföretag uppfyller inte kraven i detta direktiv eller i förordning (EU) 2019/2033,

b) de behöriga myndigheterna har bevis för att ett värdepappersföretag sannolikt kommer att överträda de nationella

bestämmelser som införlivar detta direktiv eller bestämmelserna i förordning (EU) 2019/2033 inom de närmaste tolv

månaderna.

Artikel 39

Tillsynsbefogenheter

1.

Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har de tillsynsbefogenheter som är nödvändiga för att

inom ramen för sitt uppdrag ingripa i värdepappersföretagens verksamhet på ett ändamålsenligt och proportionerligt sätt.

2.

Vid tillämpning av artiklarna 36, 37.3 och 38 och av förordning (EU) 2019/2033 ska de behöriga myndigheterna ha

befogenhet att

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

L 314/94

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

a) kräva att värdepappersföretag har en kapitalbas som överstiger de krav som anges i artikel 11 i förordning (EU)

2019/2033, enligt de villkor som fastställs i artikel 40 i detta direktiv, eller justerar den kapitalbas och de likvida

tillgångar som krävs vid väsentliga förändringar i värdepappersföretagens verksamhet,

b) kräva en förstärkning av de styrformer, processer, rutiner och strategier som genomförs i enlighet med artiklarna 24

och 26,

c) kräva att värdepappersföretag inom ett år lägger fram en plan för att återställa efterlevnad av tillsynskraven i detta

direktiv och i förordning (EU) 2019/2033 och fastställer en tidsfrist för genomförandet av planen samt kräva

förbättringar av planens omfattning och tidsfrist,

d) kräva att värdepappersföretag i samband med kapitalbaskraven tillämpar en särskild avsättningspolitik eller behandlar

tillgångar på särskilt sätt,

e) begränsa värdepappersföretagets verksamhet, transaktioner eller nätverk eller kräva avyttring av verksamheter som

innebär överdrivna risker för värdepappersföretagets finansiella sundhet,

f) kräva reduktion av den inneboende risken i värdepappersföretagens verksamheter, produkter och system, inbegripet

utkontrakterad verksamhet,

g) kräva att värdepappersföretag begränsar den rörliga ersättningen till en procentandel av nettointäkterna när denna är

oförenlig med upprätthållandet av en sund kapitalbas,

h) kräva att värdepappersföretag använder nettovinster för att stärka kapitalbasen,

i) begränsa eller förbjuda utdelningar eller räntebetalningar från ett värdepappersföretag till aktieägare, medlemmar eller

innehavare av primärkapitaltillskott där begränsningen eller förbudet inte innebär ett fallissemang från värdepappersfö­

retagets sida,

j) kräva ytterligare eller mer frekvent rapportering än vad som anges i detta direktiv och i förordning (EU) 2019/2033,

inklusive rapporter om kapital- och likviditetspositioner,

k) införa särskilda likviditetskrav i enlighet med artikel 42,

l) kräva ytterligare redovisning,

m) kräva att värdepappersföretag minskar de risker som säkerheten i deras nätverks- och informationssystem utsätts för i

syfte att säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet för sina processer, uppgifter och tillgångar.

3.

Vid tillämpning av punkt 2 j får de behöriga myndigheterna kräva ytterligare eller mer frekvent rapportering för

värdepappersföretag endast om de uppgifter som ska rapporteras inte är överlappande och något av följande villkor är

uppfyllt:

a) Någon av de situationer som avses i artikel 38 a och b föreligger.

b) Den behöriga myndigheten anser det vara nödvändigt att samla in de bevis som avses i artikel 38 b.

c) De ytterligare uppgifterna krävs för den översyns- och utvärderingsprocess som avses i artikel 36.

Uppgifter ska anses vara överlappande om den behöriga myndigheten redan har samma eller i huvudsak samma uppgifter

och den behöriga myndigheten kan ta fram eller få tillgång till uppgifterna på annat sätt än genom att ålägga värdepappers­

företaget att rapportera den. En behörig myndighet får inte kräva ytterligare uppgifter om uppgifterna är tillgängliga för den

behöriga myndigheten i ett annat format eller på en annan detaljnivå än de ytterligare uppgifter som ska rapporteras,

förutsatt att skillnaden i format eller detaljnivå inte hindrar den från att ta fram i huvudsak samma uppgifter.

Artikel 40

Krav på ytterligare kapitalbas

1.

Behöriga myndigheter ska ålägga det krav på ytterligare kapitalbas som avses i artikel 39.2 a endast om de på

grundval av de översyner som gjorts i enlighet med artiklarna 36 och 37 konstaterar någon av följande situationer för ett

värdepappersföretag:

a) Värdepappersföretaget är exponerat för risker eller riskelement eller innebär risker för andra som är väsentliga och som

inte täcks av eller inte i tillräcklig omfattning täcks av det kapitalbaskrav, och i synnerhet K-faktorkraven, som anges i del

tre eller fyra i förordning (EU) 2019/2033.

133

134

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/95

b) Värdepappersföretaget uppfyller inte kraven i artiklarna 24 och 26 och det är osannolikt att andra tillsynsåtgärder ger

tillräcklig förbättring av styrformer, processer, rutiner och strategier inom en lämplig tidsram.

c) Justeringarna avseende den försiktiga värderingen av handelslagret är otillräckliga för att värdepappersföretaget under

normala marknadsförhållanden ska kunna avyttra eller säkra sina positioner inom kort tid utan att drabbas av

betydande förluster.

d) Den översyn som genomförts i enlighet med artikel 37 visar att en bristande efterlevnad av kraven för tillämpningen av

de tillåtna interna modellerna sannolikt kommer att leda till otillräckliga kapitalnivåer.

e) Värdepappersföretaget underlåter vid upprepade tillfällen att upprätta eller bibehålla tillräckligt med ytterligare

kapitalbas enligt artikel 41.

2.

Vid tillämpningen av punkt 1 a i den här artikeln ska risker eller riskelement anses inte täckas av, eller inte i tillräcklig

omfattning täckas av, de kapitalbaskrav som anges i delarna tre och fyra i förordning (EU) 2019/2033 endast där beloppen,

slagen och fördelningen av det kapital som den behöriga myndigheten ansett tillräckligt efter den översyn av den

bedömning som utförts av värdepappersföretaget i enlighet med artikel 24.1 i detta direktiv är större än det kapitalbaskrav

för värdepappersföretaget som avses i del tre eller fyra i förordning (EU) 2019/2033.

Vid tillämpningen av första stycket får det kapital som anses vara tillräckligt innefatta risker eller riskelement som

uttryckligen undantas från det kapitalbaskrav som anges i del tre eller fyra i förordning (EU) 2019/2033.

3.

Behöriga myndigheter ska fastställa nivån på den ytterligare kapitalbas som krävs enligt artikel 39.2 a som skillnaden

mellan det kapital som anses vara tillräckligt enligt punkt 2 i den här artikeln och det kapitalbaskrav som anges i del tre eller

fyra i förordning (EU) 2019/2033.

4.

Behöriga myndigheter ska kräva att värdepappersföretag uppfyller det krav på ytterligare kapitalbas som avses i artikel

39.2 a med en kapitalbas enligt följande villkor:

a) Minst tre fjärdedelar av kravet på ytterligare kapitalbas ska uppfyllas med primärkapital.

b) Minst tre fjärdedelar av primärkapitalet ska bestå av kärnprimärkapital.

c) Denna kapitalbas ska inte användas för att uppfylla något av de kapitalbaskrav som anges i artikel 11.1 a, b och c i

förordning (EU) 2019/2033.

5.

Behöriga myndigheter ska skriftligen motivera sitt beslut att införa ett krav på ytterligare kapitalbas enligt artikel 39.2

a genom att klart och tydligt redogöra för den samlade bedömningen av de element som avses i punkterna 1–4 i den här

artikeln. I det fall som anges i punkt 1 d i den här artikeln ska detta innefatta en särskild motivering av varför den

kapitalnivå som fastställts i enlighet med artikel 41.1 inte längre anses vara tillräcklig.

6.

EBA ska i samråd med Esma utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att specificera hur de risker och

riskelement som avses i punkt 2 ska mätas, inbegripet risker eller riskelement som uttryckligen undantas från de

kapitalbaskrav som anges i del tre eller fyra i förordning (EU) 2019/2033.

EBA ska säkerställa att förslaget till tekniska tillsynsstandarder inkluderar vägledande kvalitativa mått för de belopp av

ytterligare kapitalbas som avses i artikel 39.2 a, med beaktande av de olika affärsmodeller och rättsliga former som

värdepappersföretag kan ha, och att de är proportionella med hänsyn till

a) värdepappersföretagens och de behöriga myndigheternas genomförandebörda,

b) möjligheten att den högre nivå på kapitalbaskrav som är tillämplig när värdepappersföretagen inte använder interna

modeller gör det motiverat att införa lägre kapitalbaskrav när risker och riskelement bedöms i enlighet med punkt 2.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den 26 juni 2021.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera detta direktiv genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i

första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

7.

Behöriga myndigheter får införa ett krav på ytterligare kapitalbas i enlighet med punkterna 1–6 för

värdepappersföretag som uppfyller villkoren för att anses vara små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag i artikel

12.1 i förordning (EU) 2019/2033 på grundval av en bedömning i det enskilda fallet och om den behöriga myndigheten

anser det motiverat.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

L 314/96

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

Artikel 41

Riktlinje för ytterligare kapitalbas

1.

Behöriga myndigheter får, med beaktande av proportionalitetsprincipen och i proportion till storleken, systemvik­

tigheten, arten, omfattningen och komplexiteten hos verksamheten i värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren för

att anses vara små och icke‐sammanlänkade värdepappersföretag i artikel 12.1 i förordning (EU) 2019/2033, kräva att

sådana värdepappersföretag har kapitalbasnivåer som på grundval av artikel 24 med tillräcklig marginal överstiger kraven i

del tre i förordning (EU) 2019/2033 och i detta direktiv, inbegripet de krav på ytterligare kapitalbas som avses i artikel 39.2

a, för att säkerställa att konjunktursvängningar inte leder till överträdelser av dessa krav eller hotar värdepappersföretagets

förmåga att avveckla och lägga ned verksamheten på ett ordnat sätt.

2.

Behöriga myndigheter ska, om så är lämpligt, se över den kapitalbasnivå som varje värdepappersföretag som inte

uppfyller villkoren för att anses vara ett litet och icke‐sammanlänkat värdepappersföretag i artikel 12.1 i förordning (EU)

2019/2033 har fastställt i enlighet med punkt 1 i den här artikeln och i relevanta fall meddela det berörda värdepappers­

företaget sina slutsatser, bland annat om de förväntar sig att den kapitalbasnivå som har fastställts i enlighet med punkt 1 i

den här artikeln ska justeras. Ett sådant meddelande ska ange den sista dag då den behöriga myndigheten kräver att

justeringen ska ha slutförts.

Artikel 42

Särskilda likviditetskrav

1.

Behöriga myndigheter ska införa de särskilda likviditetskrav som avses i artikel 39.2 k i detta direktiv endast om de på

grundval av de översyner som genomförts i enlighet med artiklarna 36 och 37 i detta direktiv konstaterar att ett

värdepappersföretag som inte uppfyller de villkor för att anses vara små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag

som anges i artikel 12.1 i förordning (EU) 2019/2033 eller som uppfyller de villkor som anges i artikel 12.1 i förordning

(EU) 2019/2033 men inte är undantagna från likviditetskrav i enlighet med artikel 43.1 i förordning (EU) 2019/2033,

befinner sig i någon av följande situationer:

a) Värdepappersföretaget är exponerat för likviditetsrisker eller element av likviditetsrisker som är väsentliga och som inte

är täckta, eller som inte är täckta i tillräcklig utsträckning, av det likviditetskrav som anges i del fem i förordning

(EU) 2019/2033.

b) Värdepappersföretaget uppfyller inte kraven i artiklarna 24 och 26 i detta direktiv och det är inte sannolikt att andra

administrativa åtgärder ger tillräcklig förbättring av styrformer, processer, rutiner och strategier inom rimlig tid.

2.

Vid tillämpning av punkt 1 a i denna artikel ska likviditetsrisker eller element av likviditetsrisker anses vara inte täckta,

eller inte täckta i tillräcklig utsträckning, av det likviditetskrav som anges i del fem i förordning (EU) 2019/2033 endast om

den likviditet som i fråga om belopp och slag har bedömts vara tillräckligt av den behöriga myndigheten efter översynen av

värdepappersföretagets bedömning i enlighet med artikel 24.1 i detta direktiv är större än det likviditetskrav för

värdepappersföretaget som anges i del fem i förordning (EU) 2019/2033.

3.

Behöriga myndigheter ska fastställa nivån på den särskilda likviditet som krävs enligt artikel 39.2 k i detta direktiv

som skillnaden mellan den likviditet som anses vara tillräcklig enligt punkt 2 i den här artikeln och det likviditetskrav som

anges i del fem i förordning (EU) 2019/2033.

4.

Behöriga myndigheter ska kräva att värdepappersföretag uppfyller de särskilda likviditetskrav som avses i artikel 39.2

k i detta direktiv med likvida tillgångar enligt artikel 43 i förordning (EU) 2019/2033.

5.

Behöriga myndigheter ska skriftligen motivera sitt beslut att införa ett särskilt likviditetskrav som avses i artikel 39.2 k

genom att klart och tydligt redogöra för den samlade bedömningen av de element som avses i punkterna 1–3 i den här

artikeln.

6.

EBA ska i samråd med Esma utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att, på ett sätt som är lämpligt med

hänsyn till värdepappersföretagens storlek, struktur och interna organisation samt verksamhetens art, omfattning och

komplexitet, specificera hur den likviditetsrisk och element av likviditetsrisker som avses i punkt 2 ska mätas.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den 26 juni 2021.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera detta direktiv genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i

första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

135

136

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/97

Artikel 43

Samarbete med resolutionsmyndigheter

Behöriga myndigheter ska underrätta relevanta resolutionsmyndigheter om krav på ytterligare kapitalbas som införs enligt

artikel 39.2 a i detta direktiv för ett värdepappersföretag som omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2014/59/EU

och om eventuella förväntningar på justeringar i enlighet med artikel 41.2 i detta direktiv med avseende på ett sådant

värdepappersföretag.

Artikel 44

Krav på offentliggörande

Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna har befogenhet att

a) kräva att värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren för att anses vara små och icke-sammanlänkade

värdepappersföretag i artikel 12.1 i förordning (EU) 2019/2033 och värdepappersföretag som avses i artikel 46.2 i

förordning (EU) 2019/2033 offentliggör den information som avses i artikel 46 i den förordningen mer än en gång per

år och fastställer tidsfrister för detta offentliggörande,

b) kräva att värdepappersföretag som inte uppfyller villkoren för att anses vara små och icke-sammanlänkade

värdepappersföretag i artikel 12.1 i förordning (EU) 2019/2033 och värdepappersföretag som avses i artikel 46.2 i

förordning (EU) 2019/2033 använder specifika medier och platser, särskilt värdepappersföretagens webbplatser, för

offentliggörande av annan information än årsredovisningen,

c) kräva att moderföretag årligen offentliggör, i fullständig form eller i form av hänvisningar till likvärdig information, en

beskrivning av sin rättsliga struktur samt styrnings- och organisationsstruktur för värdepappersföretagskoncernen i

enlighet med artikel 26.1 i detta direktiv och artikel 10 i direktiv 2014/65/EU.

Artikel 45

Skyldighet att informera EBA

1.

De behöriga myndigheterna ska informera EBA om

a) sin översyns- och utvärderingsprocess enligt artikel 36,

b) den metod som används som grund för beslut enligt artiklarna 39, 40 och 41,

c) nivån på administrativa sanktioner som fastställs av medlemsstaterna och som avses i artikel 18.

EBA ska översända den information som avses i denna punkt till Esma.

2.

EBA ska, i samråd med Esma, bedöma de behöriga myndigheternas information i syfte att utveckla enhetlighet i

översyns- och utvärderingsprocessen. För att fullgöra sin bedömning får EBA, efter samråd med Esma, begära att de

behöriga myndigheterna lämnar ytterligare information på proportionell basis och i enlighet med artikel 35 i förordning

(EU) nr 1093/2010.

EBA ska på sin webbplats offentliggöra den samlade information som avses i punkt 1 första stycket c.

EBA ska rapportera till Europaparlamentet och rådet om graden av konvergens i medlemsstaternas tillämpning av detta

kapitel. EBA ska vid behov genomföra inbördes utvärderingar i enlighet med artikel 30 i förordning (EU) nr 1093/2010.

EBA ska underrätta Esma om sådana inbördes utvärderingar.

EBA och Esma ska utfärda riktlinjer till de behöriga myndigheterna i enlighet med artikel 16 i förordning (EU)

nr 1093/2010 respektive artikel 16 i förordning (EU) nr 1095/2010, beroende på vad som är tillämpligt, i syfte att, på ett

sätt som är lämpligt med hänsyn till värdepappersföretagens storlek, struktur och interna organisation samt

verksamhetens art, omfattning och komplexitet, ytterligare specificera de gemensamma förfarandena och metoderna för

den översyns- och utvärderingsprocess som avses i punkt 1 och för bedömningen av den riskhantering som avses i artikel

29 i detta direktiv.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

L 314/98

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

KAPITEL 3

Tillsyn av värdepappersföretagskoncerner

avsnitt 1

gr uppbaserad tillsyn av värdepappersföretagskoncerner och tillsyn för kontroll av

uppfyllandet av villkoren i gr uppkapitaltestet

Artikel 46

Fastställande av grupptillsynsmyndigheten

1.

Om en värdepappersföretagskoncern leds av ett modervärdepappersföretag inom unionen ska medlemsstaterna

säkerställa att den gruppbaserade tillsynen eller tillsynen för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet

utövas av den behöriga myndigheten för detta modervärdepappersföretag inom unionen.

2.

Om moderföretaget till ett värdepappersföretag är ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom unionen eller

ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom unionen ska medlemsstaterna säkerställa att den gruppbaserade tillsynen

eller tillsynen för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet utövas av den behöriga myndigheten för detta

värdepappersföretag.

3.

Om två eller flera värdepappersföretag som är auktoriserade i två eller flera medlemsstater har samma värdepappers­

inriktade moderholdingföretag inom unionen eller samma blandade finansiella moderholdingföretag inom unionen, ska

medlemsstaterna säkerställa att den gruppbaserade tillsynen eller tillsynen för kontroll av uppfyllandet av villkoren i

gruppkapitaltestet utövas av den behöriga myndigheten för det värdepappersföretag som är auktoriserat i den medlemsstat

där det värdepappersinriktade holdingföretaget eller det blandade finansiella holdingföretaget är etablerat.

4.

Om moderföretagen till två eller flera värdepappersföretag som är auktoriserade i två eller flera medlemsstater

omfattar mer än ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag med huvudkontor i

olika medlemsstater och det finns ett värdepappersföretag i var och en av dessa medlemsstater, ska medlemsstaterna

säkerställa att den gruppbaserade tillsynen eller tillsynen för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet

utövas av den behöriga myndigheten för det värdepappersföretag som har den största totala balansomslutningen.

5.

Om två eller flera värdepappersföretag som är auktoriserade i unionen har samma värdepappersinriktade

holdingföretag inom unionen eller samma blandade finansiella holdingföretag inom unionen som moderföretag och inget

av dessa värdepappersföretag har auktoriserats i den medlemsstat där det värdepappersinriktade holdingföretaget inom

unionen eller det blandade finansiella holdingföretaget inom unionen etablerades, ska medlemsstaterna säkerställa att den

gruppbaserade tillsynen eller tillsynen för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet utövas av den behöriga

myndigheten för det värdepappersföretag som har den största totala balansomslutningen.

6.

Behöriga myndigheter får i samförstånd bortse från de kriterier som avses i punkterna 3, 4 och 5 om tillämpning av

dem skulle vara olämpligt för en effektiv gruppbaserad tillsyn eller tillsyn för kontroll av uppfyllandet av villkoren i

gruppkapitaltestet, med beaktande av de berörda värdepappersföretagen och betydelsen av deras verksamhet i de relevanta

medlemsstaterna, och i stället utse en annan behörig myndighet att utöva tillsyn på gruppnivå eller tillsyn för kontroll av

uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet. I sådana fall ska de behöriga myndigheterna, innan de antar ett sådant

beslut, ge det värdepappersinriktade moderholdingföretaget inom unionen eller det blandade finansiella moderholding­

företaget inom unionen eller det värdepappersföretag som har den största totala balansomslutningen, beroende på vad

som är tillämpligt, tillfälle att yttra sig om det planerade beslutet. De behöriga myndigheterna ska underrätta

kommissionen och EBA om sådana beslut.

Artikel 47

Informationskrav i krissituationer

Om det uppstår en krissituation, inbegripet en sådan situation som beskrivs i artikel 18 i förordning (EU) nr 1093/2010

eller en situation med negativ utveckling på marknaderna, som kan äventyra likviditeten på marknaderna och stabiliteten i

det finansiella systemet i någon av de medlemsstater där enheter i en värdepappersföretagskoncern har auktoriserats, ska

den grupptillsynsmyndighet som har fastställts enligt artikel 46 i detta direktiv, om inget annat föreskrivs i denna

avdelning kapitel 1 avsnitt 2, snarast möjligt underrätta EBA, ESRB och alla berörda behöriga myndigheter och lämna all

information som är avgörande för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter.

137

138

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/99

Artikel 48

Tillsynskollegier

1.

Medlemsstaterna ska säkerställa att den grupptillsynsmyndighet som fastställts enligt artikel 46 i detta direktiv om så

är lämpligt får inrätta tillsynskollegier för att underlätta utförandet av de uppgifter som avses i denna artikel samt säkerställa

att samordning och samarbete vid behov sker med relevanta tillsynsmyndigheter i tredjeländer, särskilt när detta behövs vid

tillämpning av artikel 23.1 första stycket c och 23.2 i förordning (EU) 2019/2033 i syfte att med tillsynsmyndigheterna för

de kvalificerade centrala motparterna utbyta och uppdatera relevant information om den modell som används för

beräkningen av kravet på marginalsäkerhet.

2.

Tillsynskollegierna ska tillhandahålla ett regelverk för grupptillsynsmyndigheten, EBA och övriga behöriga

myndigheter för utförandet av följande uppgifter:

a) De uppgifter som avses i artikel 47.

b) Samordning av förfrågningar om uppgifter om detta är nödvändigt för att underlätta den gruppbaserade tillsynen, i

enlighet med artikel 7 i förordning (EU) 2019/2033.

c) Samordning av förfrågningar om uppgifter i fall då flera behöriga myndigheter för värdepappersföretag som ingår i

samma koncern behöver begära information om den modell och de parametrar som används för beräkningen av kravet

på marginalsäkerhet för de relevanta värdepappersföretagen, antingen från den behöriga myndigheten i en

clearingmedlems hemmedlemsstat eller från den behöriga myndigheten för den kvalificerade centrala motparten.

d) Utbyte av information mellan alla behöriga myndigheter och med EBA i enlighet med artikel 21 i förordning (EU)

nr 1093/2010 och med Esma i enlighet med artikel 21 i förordning (EU) nr 1095/2010.

e) Ingående av en överenskommelse om frivillig delegering mellan behöriga myndigheter av uppgifter och

ansvarsområden, där så är lämpligt.

f) Effektivisering av tillsynen genom undvikande av onödiga överlappande tillsynskrav.

3.

Om så är lämpligt får tillsynskollegier även inrättas om dotterföretag i en värdepappersföretagskoncern som leds av

ett värdepappersföretag inom unionen, ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom unionen eller ett blandat

finansiellt moderholdingföretag inom unionen är belägna i ett tredjeland.

4.

EBA ska delta i tillsynskollegiernas sammanträden i enlighet med artikel 21 i förordning (EU) nr 1093/2010.

5.

Följande myndigheter ska vara medlemmar i tillsynskollegiet:

a) De behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen av dotterföretag i en värdepappersföretagskoncern som leds av ett

värdepappersföretag inom unionen, ett värdepappersinriktat moderholdingföretag inom unionen eller ett blandat

finansiellt moderholdingföretag inom unionen.

b) I lämpliga fall, tredjeländers tillsynsmyndigheter, förutsatt att det finns krav på konfidentialitet som samtliga behöriga

myndigheter anser vara likvärdiga med kraven i kapitel I avsnitt 2 i denna avdelning.

6.

Den grupptillsynsmyndighet som fastställts enligt artikel 46 ska vara ordförande vid tillsynskollegiets sammanträden

och anta beslut. Grupptillsynsmyndigheten ska hålla alla medlemmar av tillsynskollegiet fullt informerade i förväg om att

sådana sammanträden anordnas, om de huvudfrågor som ska diskuteras och om den verksamhet som ska tas upp.

Grupptillsynsmyndigheten ska även i god tid ge alla ledamöter av tillsynskollegiet fullständig information om de beslut

som antagits vid dessa sammanträden eller om de åtgärder som vidtagits.

När grupptillsynsmyndigheten antar beslut ska den ta hänsyn till relevansen hos den tillsynsverksamhet som ska planeras

eller samordnas av de myndigheter som avses i punkt 5.

Tillsynskollegiernas inrättande och funktion ska formaliseras genom skriftliga arrangemang.

7.

Vid oenighet om ett beslut som antagits av grupptillsynsmyndigheten om tillsynskollegiernas funktion kan vilken

som helst av de berörda behöriga myndigheterna hänskjuta ärendet till EBA och begära EBA:s bistånd i enlighet med

artikel 19 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

L 314/100

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

EBA får också i enlighet med artikel 19.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1093/2010 på eget initiativ bistå de behöriga

myndigheterna vid oenighet om tillsynskollegiernas funktion enligt den här artikeln.

8.

EBA ska i samråd med Esma utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att närmare fastställa villkoren för

tillsynskollegiernas fullgörande av de uppgifter som avses i punkt 1.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den 26 juni 2021.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera detta direktiv genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i

första stycket i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

Artikel 49

Samarbetskrav

1.

Medlemsstaterna ska säkerställa att den grupptillsynsmyndighet och de behöriga myndigheter som avses i artikel 48.5

förser varandra med alla relevanta upplysningar som krävs, däribland följande:

a) Angivande av värdepappersföretagskoncernens rättsliga struktur och styrningsstruktur, inbegripet organisations­

struktur, som ska omfatta alla reglerade enheter, oreglerade enheter, oreglerade dotterföretag och moderföretagen samt

identifiering av de behöriga myndigheterna för de reglerade enheterna i värdepappersföretagskoncernen.

b) Förfaranden för att inhämta upplysningar från de värdepappersföretag som ingår i en värdepappersföretagskoncern

samt för kontroll av dessa upplysningar.

c) Negativ utveckling i värdepappersföretag eller andra enheter i en värdepappersföretagskoncern som kan få allvarliga

följder för värdepappersföretagen.

d) Varje betydande sanktion och extraordinär åtgärd som de behöriga myndigheterna genomför i enlighet med de

nationella bestämmelser som införlivar detta direktiv.

e) Införandet av ett särskilt kapitalbaskrav enligt artikel 39 i detta direktiv.

2.

Om relevanta upplysningar inte har lämnats enligt punkt 1 utan onödigt dröjsmål eller om en begäran om samarbete,

särskilt när det gäller utbyte av relevant information, har avslagits eller inte har lett till åtgärder inom rimlig tid, får behöriga

myndigheter och grupptillsynsmyndigheten hänskjuta ärendet till EBA i enlighet med artikel 19.1 i förordning (EU)

nr 1093/2010.

EBA får i enlighet med artikel 19.1 andra stycket i förordning (EU) nr 1093/2010 och på eget initiativ bistå behöriga

myndigheter i utvecklingen av en enhetlig samarbetspraxis.

3.

Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna, innan de fattar ett beslut som kan ha betydelse för

andra behöriga myndigheters tillsynsuppgifter, samråder med varandra om följande frågor:

a) Sådana förändringar av ägar-, organisations- eller ledningsstrukturen i värdepappersföretag i värdepappersföretag­

skoncernen som kräver de behöriga myndigheternas godkännande eller tillstånd.

b) Betydande sanktioner som behöriga myndigheter har ålagt värdepappersföretag eller varje annan extraordinär åtgärd

som dessa myndigheter har vidtagit.

c) Särskilda kapitalbaskrav som har införts i enlighet med artikel 39.

4.

Samråd ska ske med grupptillsynsmyndigheten om behöriga myndigheter har för avsikt att besluta om sådana

betydande sanktioner eller andra extraordinära åtgärder som avses i punkt 3 b.

5.

Genom undantag från punkt 3 behöver en behörig myndighet inte samråda med andra behöriga myndigheter i

brådskande fall eller om ett sådant samråd kan äventyra dess besluts ändamålsenlighet; i sådana fall ska den behöriga

myndigheten utan dröjsmål underrätta övriga berörda behöriga myndigheter om beslutet att inte samråda med dem.

139

140

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/101

Artikel 50

Kontroll av uppgifter rörande enheter i andra medlemsstater

1.

Om en behörig myndighet i en medlemsstat behöver kontrollera uppgifter om värdepappersföretag, värdepappers­

inriktade holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag, finansiella institut, anknutna företag, holdingföretag med

blandad verksamhet eller dotterföretag som är belägna i en annan medlemsstat, inbegripet dotterföretag som är

försäkringsföretag, och framställer en begäran i detta syfte, ska medlemsstaterna säkerställa att de relevanta behöriga

myndigheterna i den andra medlemsstaten utför denna kontroll i enlighet med punkt 2.

2.

Behöriga myndigheter som har mottagit en begäran enligt punkt 1 ska göra något av följande:

a) Utföra kontrollen själva inom ramen för sina befogenheter.

b) Tillåta att de behöriga myndigheter som begärt kontrollen utför den.

c) Begära att en revisor eller expert utför kontrollen på ett opartiskt sätt och omedelbart rapporterar resultaten.

Vid tillämpning av punkterna a och c ska de behöriga myndigheter som framställde begäran tillåtas delta i kontrollen.

Avsnitt 2

Värdepappersinriktade holdingföretag, blandade f inansiella holdingföretag och

holdingföretag med blandad verksamhet

Artikel 51

Inkludering av holdingföretag i tillsynen för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet

Medlemsstaterna ska säkerställa att värdepappersinriktade holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag

inkluderas i tillsynen för kontroll av uppfyllandet av villkoren i gruppkapitaltestet.

Artikel 52

Ledningens kvalifikationer

Medlemsstaterna ska kräva att medlemmarna i ledningsorganet i ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat

finansiellt holdingföretag har tillräckligt god vandel och tillräckliga kunskaper, färdigheter och erfarenheter för att effektivt

kunna fullgöra sina plikter, med beaktande av det värdepappersinriktade holdingföretagets eller det blandade finansiella

holdingföretagets särskilda roll.

Artikel 53

Holdingföretag med blandad verksamhet

1.

Om moderföretaget till ett värdepappersföretag är ett holdingföretag med blandad verksamhet ska medlemsstaterna

föreskriva att de behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen över värdepappersföretaget får

a) kräva att holdingföretaget med blandad verksamhet ska förse dem med all information som kan vara av betydelse för

tillsynen av värdepappersföretaget,

b) utöva tillsyn över transaktioner mellan värdepappersföretaget och holdingföretaget med blandad verksamhet och det

senares dotterföretag samt kräva att värdepappersföretaget ska ha adekvata processer för riskhantering och rutiner för

intern kontroll, inbegripet sunda rapporterings- och redovisningsförfaranden, för att identifiera, mäta, övervaka och

kontrollera dessa transaktioner.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

L 314/102

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

2.

Medlemsstaterna ska föreskriva att deras behöriga myndigheter, antingen själva eller genom externa inspektörer, får

företa inspektioner på plats för att kontrollera de uppgifter som lämnats av holdingföretag med blandad verksamhet och

deras dotterföretag.

Artikel 54

Sanktioner

I enlighet med kapitel 2 avsnitt 3 i den här avdelningen ska medlemsstaterna säkerställa att administrativa sanktioner eller

andra administrativa åtgärder som syftar till att stoppa eller begränsa överträdelser av bestämmelser i lagar eller andra

författningar som införlivar detta direktiv eller åtgärda orsakerna till sådana överträdelser kan vidtas mot värdepappers­

inriktade holdingföretag, blandade finansiella holdingföretag och holdingföretag med blandad verksamhet eller mot deras

ledning.

Artikel 55

Bedömning av tredjeländers tillsyn och andra tillsynsmetoder

1.

Om två eller flera värdepappersföretag vars gemensamma moderföretag har sitt huvudkontor i ett tredjeland inte är

föremål för en effektiv tillsyn på gruppnivå ska medlemsstaterna säkerställa att den behöriga myndigheten bedömer

huruvida värdepappersföretagen är föremål för tillsyn av tillsynsmyndigheten i tredjelandet som är likvärdig med den

tillsyn som anges i detta direktiv och i del ett i förordning (EU) 2019/2033.

2.

Om den bedömning som avses i punkt 1 i denna artikel visar att det inte finns någon likvärdig tillsyn ska

medlemsstaterna tillåta lämpliga tillsynsmetoder som uppnår tillsynsmålen enligt artikel 7 eller 8 i förordning (EU)

2019/2033. Efter samråd med övriga involverade behöriga myndigheter ska beslut om dessa tillsynsmetoder fattas av den

behöriga myndighet som skulle ha varit grupptillsynsmyndighet om moderföretaget varit etablerat i unionen. Varje åtgärd

som vidtas enligt denna punkt ska meddelas övriga involverade behöriga myndigheter, EBA och kommissionen.

3.

Den behöriga myndighet som skulle ha varit grupptillsynsmyndighet om moderföretaget varit etablerat i unionen får

särskilt kräva etablering av ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag i unionen

samt tillämpa artikel 7 eller 8 i förordning (EU) 2019/2033 på detta värdepappersinriktade holdingföretag eller blandade

finansiella holdingföretag.

Artikel 56

Samarbete med tillsynsmyndigheter i tredjeländer

Kommissionen får på begäran av en medlemsstat eller på eget initiativ lägga fram rekommendationer till rådet om att inleda

förhandlingar om avtal med ett eller flera tredjeländer om möjligheterna att utöva tillsyn för kontroll av att följande

värdepappersföretag uppfyller villkoren i gruppkapitaltestet:

a) Värdepappersföretag vars moderföretag har huvudkontor i ett tredjeland.

b) Värdepappersföretag belägna i tredjeland vars moderföretag har huvudkontor inom unionen.

AVDELNING V

OFFENTLIGGÖRANDE AV DE BEHÖRIGA MYNDIGHETERNA

Artikel 57

Krav på offentliggörande

1.

Behöriga myndigheter ska offentliggöra alla följande upplysningar:

a) Texterna till de lagar och andra författningar samt den allmänna vägledning som antas i deras medlemsstater enligt detta

direktiv.

b) Hur de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom detta direktiv och förordning (EU) 2019/2033 har

utnyttjats.

141

142

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/103

c) De allmänna kriterier och metoder som de använder för den översyn och utvärdering som avses i artikel 36 i detta

direktiv.

d) Aggregerade statistiska data om centrala aspekter av genomförandet av detta direktiv och förordning (EU) 2019/2033 i

deras medlemsstat, inbegripet hur många och vilken typ av tillsynsåtgärder som har vidtagits i enlighet med artikel 39.2

a i detta direktiv och hur många och vilken typ av administrativa sanktioner som har vidtagits i enlighet med artikel 18 i

detta direktiv.

2.

De upplysningar som offentliggörs i enlighet med punkt 1 ska vara tillräckligt omfattande och exakta för att göra det

möjligt att på ett meningsfullt sätt jämföra hur de behöriga myndigheterna i de olika medlemsstaterna tillämpar punkt 1 b,

c och d.

3.

Upplysningarna ska offentliggöras i ett gemensamt format och uppdateras regelbundet. De ska vara tillgängliga på en

och samma webbplats.

4.

EBA ska i samråd med Esma utarbeta ett förslag till tekniska genomförandestandarder i syfte att fastställa format,

struktur, innehållsförteckningar och årligt datum för offentliggörande för upplysningarna i punkt 1.

Kommissionen ges befogenhet att anta de tekniska genomförandestandarder som avses i första stycket i enlighet med artikel

15 i förordning (EU) nr 1093/2010.

5.

EBA ska överlämna det förslag till tekniska genomförandestandarder som avses i punkt 4 till kommissionen senast

den 26 juni 2021.

AVDELNING VI

DELEGERADE AKTER

Artikel 58

Utövande av delegeringen

1.

Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.

Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 3.2, 29.4 och 36.4 ska ges till kommissionen för en

period på fem år från och med den 25 december 2019.

3.

Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 3.2, 29.4 och 36.4 får när som helst återkallas av Europapar­

lamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att

gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i

beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.

Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i

enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.

Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.

En delegerad akt som antas enligt artiklarna 3.2, 29.4 och 36.4 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet

eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs

Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat

kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets

eller rådets initiativ.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

_____________

_____________

_____________

L 314/104

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

AVDELNING VII

ÄNDRINGAR AV ANDRA DIREKTIV

Artikel 59

Ändring av direktiv 2002/87/EG

Artikel 2.7 i direktiv 2002/87/EG ska ersättas med följande:

”7. särregler: unionsrättsakter som rör tillsynen över reglerade enheter, särskilt Europaparlamentets och rådets

förordningar (EU) nr 575/2013 (*) och (EU) 2019/2033 (**) samt Europaparlamentets och rådets direktiv

2009/138/EG, 2013/36/EU (***), 2014/65/EU (****) och (EU) 2019/2034 (*****).

(*)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för

kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176,

27.6.2013, s. 1).

(**)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för

värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr

600/2014 och (EU) nr 806/2014 (EUT L 314, 5.12.2019, s. 1).

(***)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet

i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG

och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG (EUT L 176, 27.6.2013, s. 338).

(****)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella

instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU (EGT L 173, 12.6.2014,

s. 349).

(*****) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för

värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU och

2014/59/EU och 2014/65/EU (EUT L 314, 5.12.2019, s. 64).”

Artikel 60

Ändring av direktiv 2009/65/EG

I artikel 7.1 a i direktiv 2009/65/EG ska led iii ersättas med följande:

”iii) Oberoende av beloppen för dessa krav får förvaltningsbolagets kapitalbas aldrig understiga det belopp som

föreskrivs i artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 (*).

(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för

värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU)

nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (EUT L 314, 5.12.2019, s. 1).”

Artikel 61

Ändring av direktiv 2011/61/EU

Artikel 9.5 i direktiv 2011/61/EU ska ersättas med följande:

”5.

Oberoende av punkt 3 får en AIF-förvaltares kapitalbas aldrig vara lägre än det belopp som krävs enligt

artikel 13 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 (*).

(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för

värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU)

nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (EUT L 314, 5.12.2019, s. 1).”

143

144

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/105

Artikel 62

Ändringar av direktiv 2013/36/EU

Direktiv 2013/36/EU ska ändras på följande sätt:

1. Titeln ska ersättas med följande:

”Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i

kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven

2006/48/EG och 2006/49/EG”.

2. Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Syfte

I detta direktiv fastställs regler för följande:

a) Behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut.

b) Tillsynsbefogenheter och verktyg för de behöriga myndigheternas tillsyn över kreditinstitut.

c) De behöriga myndigheternas tillsyn över kreditinstitut på ett sätt som överensstämmer med bestämmelserna i

förordning (EU) nr 575/2013.

d) Offentliggörandekrav för behöriga myndigheter inom området reglering och tillsyn av kreditinstitut.”

3. Artikel 2 ska ändras på följande sätt:

a) Punkterna 2 och 3 ska utgå.

b) Punkt 5.1 ska utgå.

c) Punkt 6 ska ersättas med följande:

”6.

De enheter som avses i punkt 5.3–5.24 i denna artikel ska behandlas som finansiella institut vid tillämpning

av artikel 34 och avdelning VII kapitel 3.”

4. I artikel 3.1 ska led 4 utgå.

5. Artikel 5 ska ersättas med följande:

”Artikel 5

Samordning inom medlemsstater

Medlemsstater som har fler än en behörig myndighet med befogenhet att utöva tillsyn över kreditinstitut och

finansiella institut ska vidta nödvändiga åtgärder för att en samordning ska etableras mellan dessa myndigheter.”

6. Följande artikel ska införas:

”Artikel 8a

Särskilda krav för auktorisation av kreditinstitut som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013

1.

Medlemsstaterna ska kräva att de företag som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 som redan

har fått auktorisation enligt avdelning II i direktiv 2014/65/EU ska ansöka om auktorisation i enlighet med artikel 8

senast den dag då någon av följande händelser äger rum:

a) Genomsnittet av de samlade månatliga tillgångarna, beräknat över en sammanhängande tolvmånadersperiod,

uppgår till eller överstiger 30 miljarder EUR.

b) Genomsnittet av de samlade månatliga tillgångarna, beräknat över en sammanhängande tolvmånadersperiod,

understiger 30 miljarder EUR, och företaget ingår i en grupp där det samlade värdet av de konsoliderade

tillgångarna i alla företag i gruppen som bedriver någon av de verksamheter som anges i avsnitt A punkterna 3

och 6 i bilaga I till direktiv 2014/65/EU uppgår till eller överstiger 30 miljarder EUR, och varje enskilt sådant

företags samlade tillgångar understiger 30 miljarder EUR, i båda fallen beräknat som ett genomsnitt över en

sammanhängande tolvmånadersperiod.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

_____________

L 314/106

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

2.

De företag som avses i punkt 1 i den här artikeln får fortsätta att bedriva verksamhet enligt artikel 4.1.1 b i

förordning (EU) nr 575/2013 tills de erhåller den auktorisation som avses i punkt 1 i den här artikeln.

3.

Genom undantag från punkt 1 i den här artikeln ska de företag som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU)

nr 575/2013 som den 24 december 2019 bedriver verksamhet som värdepappersföretag med auktorisation enligt

direktiv 2014/65/EU ansöka om auktorisation i enlighet med artikel 8 i det här direktivet senast den 27 december 2020.

4.

Om den behöriga myndigheten, efter att ha fått information i enlighet med artikel 95a i direktiv 2014/65/EU,

fastställer att ett företag ska auktoriseras som kreditinstitut i enlighet med artikel 8 i det här direktivet, ska den

underrätta företaget och den behöriga myndigheten enligt definitionen i artikel 4.1.26 i direktiv 2014/65/EU samt,

från och med tidpunkten för denna underrättelse, överta auktorisationsförfarandet.

5.

Vid förnyad auktorisation ska den behöriga myndighet som beviljar auktorisationen säkerställa att processen är

så effektiv som möjligt och att hänsyn tas till information från befintliga auktorisationer.

6.

EBA ska utarbeta ett förslag till tekniska tillsynsstandarder för att specificera

a) de uppgifter som företaget ska tillhandahålla de behöriga myndigheterna i samband med ansökan om

auktorisation, inbegripet verksamhetsplanen enligt artikel 10,

b) metoden för beräkning av de tröskelvärden som avses i punkt 1.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera detta direktiv genom att anta de tekniska tillsynsstandarder som avses i

första stycket a och b i enlighet med artiklarna 10–14 i förordning (EU) nr 1093/2010.

EBA ska överlämna detta förslag till tekniska tillsynsstandarder till kommissionen senast den 26 december 2020.”

7. I artikel 18 ska följande led införas:

”aa) utnyttjar sin auktorisation enbart för att bedriva den verksamhet som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU)

nr 575/2013 och under en sammanhängande femårsperiod har haft genomsnittliga samlade tillgångar som

understigit de tröskelvärden som anges i den artikeln,”.

8. Artikel 20 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

EBA ska på sin webbplats offentliggöra och minst årligen uppdatera en förteckning med namnen på alla

kreditinstitut som har beviljats auktorisation.”

b) Följande punkt ska införas:

”3a.

Den förteckning som avses i punkt 2 i den här artikeln ska innehålla namnen på de företag som avses i

artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 och ska identifiera dessa kreditinstitut som sådana. Förteckningen

ska också ange eventuella ändringar i förhållande till den föregående versionen av förteckningen.”

9. Artikel 21b.5 ska ersättas med följande:

”5.

Vid tillämpning av denna artikel ska följande gälla:

a) Det totala värdet av tillgångar i unionen för gruppen från tredjeland ska anses vara summan av

i) det totala värdet av tillgångarna hos varje institut i unionen för gruppen från tredjeland enligt dess

konsoliderade balansräkning eller deras individuella balansräkningar om institutets balansräkning inte är

konsoliderad, och

ii) det totala värdet av tillgångarna hos varje filial för gruppen från tredjeland som är auktoriserad i unionen i

enlighet med detta direktiv, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 (*) eller direktiv

2014/65/EU.

b) Termen institut ska också innefatta värdepappersföretag.

(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 600/2014 av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella

instrument och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 173, 12.6.2014, s. 84).”

10. Avdelning IV ska utgå.

11. I artikel 51.1 ska första stycket ersättas med följande:

”1.

De behöriga myndigheterna i en värdmedlemsstat kan göra en framställan till den samordnande tillsynsmyn­

digheten när artikel 112.1 är tillämplig eller till de behöriga myndigheterna i hemmedlemsstaten om att en filial till ett

kreditinstitut ska betraktas som betydande.”

145

146

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

_____________

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/107

12. Artikel 53.2 ska ersättas med följande:

”2.

Vad som sägs i punkt 1 ska inte hindra behöriga myndigheter från att utbyta uppgifter med varandra eller

förmedla uppgifter till ESRB, EBA eller Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska värdepappers- och marknadsmyn­

digheten) (Esma), som inrättats genom Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 (*) i enlighet

med detta direktiv, förordning (EU) nr 575/2013, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 (**),

artikel 15 i förordning (EU) nr 1092/2010, artiklarna 31, 35 och 36 i förordning (EU) nr 1093/2010 och artiklarna

31 och 36 i förordning (EU) nr 1095/2010, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 (***) och andra

direktiv som gäller för kreditinstitut. Den informationen ska omfattas av punkt 1.

(*)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en

europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut

nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).

(**)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för

värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU)

nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (EUT L 314, 5.12.2019, s. 1).

(***) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för

värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU och

2014/59/EU och 2014/65/EU (EUT L 314, 5.12.2019, s. 64).”

13. I artikel 66.1 ska följande led införas:

”aa) Bedrivande av minst en av de verksamheter som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU) nr 575/2013 och

uppnående av det tröskelvärde som avses i den artikeln utan att vara auktoriserad som kreditinstitut.”

14. I artikel 76.5 ska sjätte stycket utgå.

15. Artikel 86.11 ska ersättas med följande:

”11.

De behöriga myndigheterna ska se till att instituten har likviditetsåterställningsplaner med tillbörliga strategier

och lämpliga genomförandeåtgärder som kan sättas in vid eventuella likviditetsbortfall, även för filialer som är

etablerade i en annan medlemsstat. De behöriga myndigheterna ska säkerställa att dessa planer testas av instituten

åtminstone en gång om året, uppdateras på grundval av resultatet av de alternativa scenarier som avses i punkt 8 och

rapporteras till och godkänns av personer i ledande befattning så att motsvarande justeringar kan göras av interna

riktlinjer och processer. Instituten ska vidta de nödvändiga operativa åtgärderna på förhand för att säkerställa att

likviditetsåterställningsplanerna kan genomföras omedelbart. Sådana operativa steg ska inbegripa innehav av

säkerheter som är omedelbart tillgängliga för centralbanksfinansiering. I detta ingår att vid behov hålla säkerheter i en

annan medlemsstats valuta eller valutan i ett tredjeland som institutet har exponering mot och, när det är operativt

nödvändigt, inom en värdmedlemsstats territorium eller ett tredjelands territorium vars valuta institutet har

exponering mot.”

16. Artikel 110.2 ska utgå.

17. Artikel 111 ska ersättas med följande:

”Artikel 111

Utnämning av samordnande tillsynsmyndighet

1.

Om ett moderföretag är ett moderkreditinstitut i en medlemsstat eller ett moderkreditinstitut inom EU, ska

gruppbaserad tillsyn utövas av den behöriga myndighet som utövar tillsyn över det moderkreditinstitutet

medlemsstaten eller det moderkreditinstitutet inom EU på individuell nivå.

Om ett moderföretag är ett modervärdepappersföretag i en medlemsstat eller ett modervärdepappersföretag inom EU

och inget av dess dotterföretag är ett kreditinstitut, ska gruppbaserad tillsyn utövas av den behöriga myndighet som

utövar tillsyn över det modervärdepappersföretaget i medlemsstaten eller det modervärdepappersföretaget inom EU

på individuell nivå.

i

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

L 314/108

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

Om ett moderföretag är ett modervärdepappersföretag i en medlemsstat eller ett modervärdepappersföretag inom EU

och minst ett av dess dotterföretag är ett kreditinstitut, ska gruppbaserad tillsyn utövas av den behöriga myndigheten

för kreditinstitutet eller, om det rör sig om flera kreditinstitut, det kreditinstitut som har den största totala balansoms­

lutningen.

2.

Om moderföretaget till ett kreditinstitut eller ett värdepappersföretag är ett finansiellt moderholdingföretag i en

medlemsstat, ett blandat finansiellt moderholdingföretag i en medlemsstat, ett finansiellt moderholdingföretag inom

EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU, ska gruppbaserad tillsyn utövas av den behöriga

myndighet som utövar tillsyn över kreditinstitutet eller värdepappersföretaget på individuell nivå.

3.

Om två eller flera kreditinstitut eller värdepappersföretag som är auktoriserade i unionen har samma finansiella

moderholdingföretag i en medlemsstat, samma blandade finansiella moderholdingföretag i en medlemsstat, samma

finansiella moderholdingföretag inom EU eller samma blandade finansiella moderholdingföretag inom EU, ska

gruppbaserad tillsyn utövas av

a) den behöriga myndigheten för kreditinstitutet, om det bara finns ett kreditinstitut i gruppen,

b) den behöriga myndigheten för det kreditinstitut som har den största totala balansomslutningen, om det finns flera

kreditinstitut i samma grupp, eller

c) den behöriga myndigheten för det värdepappersföretag som har den största totala balansomslutningen, om det inte

ingår något kreditinstitut i gruppen.

4.

Om konsolidering krävs enligt artikel 18.3 eller 18.6 i förordning (EU) nr 575/2013 ska gruppbaserad tillsyn

utövas av den behöriga myndigheten för det kreditinstitut som har den största totala balansomslutningen eller, om det

inte ingår något kreditinstitut i gruppen, av den behöriga myndigheten för det värdepappersföretag som har den

största totala balansomslutningen.

5.

Genom undantag från punkt 1 tredje stycket, från punkt 3 b och från punkt 4 ska, i sådana fall där en behörig

myndighet utövar tillsyn på individuell nivå över mer än ett kreditinstitut i en grupp, den samordnande tillsynsmyn­

digheten vara den behöriga myndighet som på individuell nivå utövar tillsyn över ett eller flera kreditinstitut i

gruppen om summan av de totala balansomslutningarna för dessa kreditinstitut under tillsyn är högre än den för de

kreditinstitut som står under tillsyn på individuell nivå av någon annan behörig myndighet.

Genom undantag från punkt 3 c ska, i fall där en behörig myndighet utövar tillsyn på individuell nivå över mer än ett

värdepappersföretag i en grupp, den samordnande tillsynsmyndigheten vara den behöriga myndighet som utövar

tillsyn på individuell nivå över ett eller flera värdepappersföretag i gruppen med sammantaget den största totala

balansomslutningen.

6.

I särskilda fall får de behöriga myndigheterna efter gemensam överenskommelse göra undantag från de kriterier

som avses i punkterna 1, 3 och 4 och utse en annan behörig myndighet att utöva tillsyn på gruppnivå om

tillämpningen av de kriterier som avses i dessa punkter vore olämplig, med hänsyn tagen till de berörda

kreditinstituten eller värdepappersföretagen och den relativa betydelsen av deras verksamhet i de berörda

medlemsstaterna, eller behovet av att säkerställa kontinuitet i tillsynen på gruppnivå av samma behöriga myndighet. I

sådana fall ska moderinstitutet inom EU, det finansiella moderholdingföretaget inom EU, det blandade finansiella

moderholdingföretaget inom EU eller kreditinstitutet eller värdepappersföretaget med den största totala balansoms­

lutningen, beroende på vad som är tillämpligt, ha rätt att höras innan de behöriga myndigheterna fattar sitt beslut.

7.

De behöriga myndigheterna ska utan dröjsmål underrätta kommissionen och EBA om alla överenskommelser

inom ramen för punkt 6.”

18. I artikel 114.1 ska första stycket ersättas med följande:

”1.

Om det uppstår en krissituation, inklusive en sådan situation som beskrivs i artikel 18 i förordning (EU)

nr 1093/2010 eller en situation med en negativ utveckling på marknaderna, som kan äventyra likviditeten på

marknaderna och stabiliteten i det finansiella systemet i någon av de medlemsstater där enheter ur en grupp har

auktoriserats eller där betydande filialer enligt artikel 51 har inrättats, ska den samordnande tillsynsmyndigheten om

inget annat föreskrivs i avdelning VII kapitel 1 avsnitt 2 och, i tillämpliga fall, avdelning IV kapitel 1 avsnitt 2 i direktiv

(EU) 2019/2034, snarast möjligt underrätta EBA och de myndigheter som avses i artiklarna 58.4 och 59 och lämna all

information som är avgörande för att de ska kunna fullgöra sina uppgifter. Dessa skyldigheter ska gälla för alla

behöriga myndigheter.”

147

148

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

_____________

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/109

19. Artikel 116 ska ändras på följande sätt:

a) Punkt 2 ska ersättas med följande:

”2.

De behöriga myndigheter som deltar i tillsynskollegierna och EBA ska ha ett nära samarbete. Kraven på

konfidentialitet enligt avdelning VII kapitel 1 avsnitt II i detta direktiv och, i tillämpliga fall, avdelning IV kapitel 1

avsnitt 2 i direktiv (EU) 2019/2034 får inte förhindra att de behöriga myndigheterna utbyter konfidentiell

information inom tillsynskollegier. Tillsynskollegiers inrättande och funktion ska inte påverka de behöriga

myndigheternas rättigheter och skyldigheter enligt det här direktivet och förordning (EU) nr 575/2013.”

b) I punkt 6 ska första stycket ersättas med följande:

”6.

De behöriga myndigheter som ansvarar för tillsynen av dotterföretagen till ett moderinstitut inom EU, ett

finansiellt moderholdingföretag inom EU eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EU och de

behöriga myndigheterna i en värdmedlemsstat där betydande filialer enligt artikel 51 har inrättats, ECBS-

centralbanker i tillämpliga fall och tredjeländers tillsynsmyndigheter när det är motiverat och om det finns krav på

konfidentialitet som enligt samtliga behöriga myndigheter ska anses vara likvärdiga med kraven i avdelning VII

kapitel 1 avsnitt II i detta direktiv och, i tillämpliga fall, avdelning IV kapitel 1 avsnitt 2 i direktiv (EU) 2019/2034

kan delta i tillsynskollegier.”

c) I punkt 9 ska första stycket ersättas med följande:

”9.

Med förbehåll för de krav på konfidentialitet som avses i avdelning VII kapitel 1 avsnitt II i detta direktiv och,

i tillämpliga fall, avdelning IV kapitel 1 avsnitt 2 i direktiv (EU) 2019/2034, ska den samordnande tillsynsmyn­

digheten informera EBA om verksamheten i tillsynskollegiet, inbegripet i krissituationer, och vidarebefordra all

information som är särskilt relevant för att uppnå samstämmighet i tillsynen till EBA.”

20. Artikel 125.2 ska ersättas med följande:

”2.

Den information som erhålls inom ramen för gruppbaserad tillsyn och särskilt allt sådant informationsutbyte

mellan behöriga myndigheter som föreskrivs i detta direktiv ska omfattas av krav avseende tystnadsplikt som är minst

likvärdiga med dem som avses i artikel 53.1 i detta direktiv för kreditinstitut eller artikel 15 i direktiv (EU) 2019/2034.”

21. I artikel 128 ska femte stycket utgå.

22. Artikel 129.2, 129.3 och 129.4 ska utgå.

23. Artikel 130.2, 130.3 och 130.4 ska utgå.

24. I artikel 143.1 ska led d ersättas med följande:

”d) Utan att det påverkar tillämpningen av bestämmelserna i avdelning VII kapitel 1 avsnitt II i det här direktivet och, i

tillämpliga fall, avdelning IV kapitel 1 avsnitt 2 i direktiv (EU) 2019/2034, aggregerade statistiska data om centrala

aspekter av genomförandet av tillsynsregelverket i varje medlemsstat, inbegripet hur många och vilken typ av

tillsynsåtgärder som har vidtagits enligt artikel 102.1 a i det här direktivet och hur många och vilken typ av

administrativa sanktioner som har ålagts i enlighet med artikel 65 i det här direktivet.”

Artikel 63

Ändringar av direktiv 2014/59/EU

Direktiv 2014/59/EU ska ändras på följande sätt:

1. Artikel 2.1.3 ska ersättas med följande:

”3. värdepappersföretag: värdepappersföretag enligt definitionen i artikel 4.1.22 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) 2019/2033 (*) som omfattas av det krav på startkapital som föreskrivs i artikel 9.1 i Europapar­

lamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 (**).

(*)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för

värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU)

nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014 (EUT L 314, 5.12.2019, s. 1).

(**) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för

värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU,

2014/59/EU och 2014/65/EU (EUT L 314, 5.12.2019, s. 64).”

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

_____________

_____________

L 314/110

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

2. I artikel 45 ska följande punkt läggas till:

”3.

I enlighet med artikel 65.4 i förordning (EU) 2019/2033 ska hänvisningar till artikel 92 i förordning (EU)

nr 575/2013 i detta direktiv vad gäller kapitalbaskrav på individuell nivå för de värdepappersföretag som avses i artikel

2.1.3 i detta direktiv och som inte är sådana värdepappersföretag som avses i artikel 1.2 eller 1.5 i förordning (EU)

2019/2033 läsas i enlighet med följande:

a) Hänvisningar till artikel 92.1 c i förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller kravet vad gäller total kapitalrelation i detta

direktiv ska avse artikel 11.1 i förordning (EU) 2019/2033.

b) Hänvisningar till artikel 92.3 i förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller det totala riskvägda exponeringsbeloppet i

detta direktiv ska avse det tillämpliga kravet i artikel 11.1 i förordning (EU) 2019/2033 multiplicerat med 12,5.

I enlighet med artikel 65 i direktiv (EU) 2019/2033 ska hänvisningarna i det här direktivet till artikel 104a i direktiv

2013/36/EU vad gäller krav på ytterligare kapitalbas för värdepappersföretag som avses i artikel 2.1.3 i det här

direktivet och som inte är värdepappersföretag som avses i artikel 1.2 eller 1.5 i förordning (EU) 2019/2033 läsas som

hänvisningar till artikel 40 i direktiv (EU) 2019/2033.”

Artikel 64

Ändringar av direktiv 2014/65/EU

Direktiv 2014/65/EU ska ändras på följande sätt:

1. I artikel 8 ska led c ersättas med följande:

”c) inte längre uppfyller de villkor på vilka auktorisationen har beviljats, t.ex. att villkoren i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) 2019/2033 (*) ska vara uppfyllda,

(*) Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för

värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014

och (EU) nr 806/2014 (EUT L 314, 5.12.2019, s. 1).”

2. Artikel 15 ska ersättas med följande:

”Artikel 15

Startkapital

Medlemsstaterna ska säkerställa att de behöriga myndigheterna inte beviljar auktorisation om värdepappersföretaget

med beaktande av den ifrågavarande investeringstjänstens eller investeringsverksamhetens art inte har ett tillräckligt

startkapital i enlighet med kraven i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 (*).

(*) Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för

värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU,

2014/59/EU och 2014/65/EU (EUT L 314, 5.12.2019, s. 64).”

3. Artikel 41 ska ersättas med följande:

”Artikel 41

Beviljande av auktorisation

1.

Den behöriga myndigheten i den medlemsstat där företaget i tredjeland har etablerat eller avser att etablera sin

filial ska bevilja auktorisation endast om den behöriga myndigheten har förvissat sig om att

a) villkoren enligt artikel 39 är uppfyllda, och

b) filialen till företaget i tredjeland kommer att kunna följa de bestämmelser som avses i punkterna 2 och 3.

149

150

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/111

Den behöriga myndigheten ska informera företaget i tredjeland inom sex månader efter det att en fullständig ansökan

har lämnats in om huruvida auktorisation har beviljats eller inte.

2.

Den filial till företaget i tredjeland som auktoriserats i enlighet med punkt 1 ska fullgöra de skyldigheter som

fastställs i artiklarna 16–20, 23, 24, 25 och 27, 28.1 och 30, 31 och 32 i detta direktiv och i artiklarna 3–26 i

förordning (EU) nr 600/2014 och i de bestämmelser som antagits i enlighet med dessa artiklar och ska stå under tillsyn

av den behöriga myndigheten i den medlemsstat där auktorisationen beviljades.

Medlemsstaterna ska inte ställa några ytterligare krav på organisation och drift av filialen vad beträffar de aspekter som

omfattas av detta direktiv och ska inte ge någon filial till ett företag i tredjeland en mer gynnsam behandling än

unionsföretag.

Medlemsstaterna ska säkerställa att behöriga myndigheter årligen meddelar Esma den förteckning över filialer till företag

i tredjeland som är verksamma inom deras territorium.

Esma ska årligen offentliggöra en förteckning över de filialer i tredjeland som är verksamma i unionen, inbegripet

namnet på det företag i tredjeland som filialen tillhör.

3.

Filialen till det företag i tredjeland som har auktoriserats i enlighet med punkt 1 ska årligen rapportera följande

information till den behöriga myndighet som avses i punkt 2:

a) Omfattningen av filialens tjänster och verksamhet i den medlemsstaten.

b) För företag i tredjeland som utför den verksamhet som anges i avsnitt A punkt 3 i bilaga I, deras minimala,

genomsnittliga och maximala exponering för motparter i EU varje månad.

c) För företag i tredjeland som tillhandahåller en av eller båda de tjänster som anges i avsnitt A punkt 6 i bilaga I, det

totala värdet av finansiella instrument som härrör från motparter i EU som har garanterats eller placerats på

grundval av ett fast åtagande under de föregående 12 månaderna.

d) Omsättningen och det sammanlagda värdet av de tillgångar som är knutna till de tjänster och den verksamhet som

avses i led a.

e) En detaljerad beskrivning av de investerarskyddsarrangemang som är tillgängliga för filialens kunder, inbegripet

dessa kunders rättigheter till följd av det system för ersättning till investerare som avses i artikel 39.2 f.

f) Den riskhanteringsstrategi och de arrangemang som filialen tillämpar för de tjänster och den verksamhet som avses i

led a.

g) Styrningsformerna, inbegripet personer som innehar nyckelfunktioner för filialens verksamhet.

h) Alla övriga uppgifter som den behöriga myndigheten anser vara nödvändiga för att den ska kunna övervaka filialens

verksamhet på ett heltäckande sätt.

4.

De behöriga myndigheterna ska på begäran lämna följande information till Esma:

a) Alla auktorisationer för filialer som auktoriserats i enlighet med punkt 1 och eventuella senare ändringar av sådana

auktorisationer.

b) Omfattningen av de tjänster och den verksamhet som utförs av en auktoriserad filial i medlemsstaten.

c) Omsättningen och de totala tillgångarna som är knutna till de tjänster och den verksamhet som avses i led b.

d) Namnet på den koncern från tredjeland som en auktoriserad filial hör till.

5.

De behöriga myndigheter som avses i punkt 2 i denna artikel, de behöriga myndigheterna för enheter som ingår i

samma koncern som filialer till tredjelandsföretag som auktoriserats i enlighet med punkt 1 tillhör, samt Esma och EBA

ska nära samarbeta med varandra för att säkerställa att alla koncernens verksamheter inom unionen står under

omfattande, konsekvent och effektiv tillsyn i enlighet med detta direktiv, förordning (EU) nr 575/2013, förordning (EU)

nr 600/2014, förordning (EU) 2019/2033, direktiv 2013/36/EU och direktiv (EU) 2019/2034.

6.

Esma ska utarbeta ett förslag till tekniska genomförandestandarder för att fastställa i vilket format den information

som avses i punkterna 3 och 4 ska rapporteras.

Esma ska lämna in detta förslag till tekniska genomförandestandarder till kommissionen senast den 26 september 2020.

Kommissionen ges befogenhet att komplettera detta direktiv genom att anta de tekniska genomförandestandarder som

avses i första stycket i enlighet med artikel 15 i förordning (EU) nr 1095/2010.”

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

L 314/112

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

4. Artikel 42 ska ersättas med följande:

”Artikel 42

Tillhandahållande av tjänster uteslutande på kundens eget initiativ

1.

Om ett tredjelandsföretag tillhandahåller en investeringstjänst eller utför investeringsverksamhet uteslutande på

initiativ av en icke-professionell kund eller en professionell kund i den mening som avses i avsnitt II i bilaga II som är

etablerad i eller befinner sig i unionen, ska medlemsstaterna säkerställa att auktorisationskravet i artikel 39 inte

tillämpas på företaget i tredjelands tillhandahållande av tjänsten eller utförande av verksamheten för den personen,

inbegripet en relation som har specifikt samband med tillhandahållandet av tjänsten eller utförandet av verksamheten.

Utan att det påverkar koncerninterna relationer ska det inte betraktas som tjänster som tillhandahålls uteslutande på

kundens initiativ om ett företag i tredjeland, inbegripet genom en enhet som agerar för dess räkning eller har nära

förbindelser med ett sådant företag i tredjeland eller alla personer som agerar åt en sådan enhet, söker upp kunder eller

potentiella kunder i unionen.

2.

Ett initiativ från en kund enligt punkt 1 ska inte ge företaget i tredjeland rätt att marknadsföra nya kategorier av

investeringsprodukter eller investeringstjänster gentemot denna kund på annat sätt än genom filialen, när en filial krävs

i enlighet med nationell rätt.”

5. Artikel 49.1 ska ersättas med följande:

”1.

Medlemsstaterna ska kräva att reglerade marknader antar regler för tick size för aktier, depåbevis, börshandlade

fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument och i alla andra finansiella instrument för vilka tekniska

standarder för tillsyn utarbetas i enlighet med punkt 4. Tillämpningen av tick size ska inte hindra reglerade marknader

från ordermatchning av stor omfattning på mittpunkten inom de aktuella köp- och säljbuden.”

6. I artikel 81.3 ska led a ersättas med följande:

”a) För att kontrollera att villkoren för att värdepappersföretag ska få starta verksamhet är uppfyllda och för att

underlätta övervakning av sådan verksamhet, förfaranden för administration och redovisning samt mekanismer för

internkontroll.”

7. Följande artikel ska införas:

”Artikel 95a

Övergångsbestämmelse för auktorisation av kreditinstitut som avses i artikel 4.1.1 b i förordning (EU)

nr 575/2013

Behöriga myndigheter ska underrätta den behöriga myndighet som avses i artikel 8 i direktiv 2013/36/EU om de

beräknade samlade tillgångarna i ett företag som har ansökt om auktorisation enligt avdelning II i detta direktiv före

den 25 december 2019 för att bedriva verksamhet enligt avsnitt A punkterna 3 och 6 i bilaga I uppgår till eller

överstiger 30 miljarder EUR samt underrätta den sökande om detta.”

AVDELNING VIII

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 65

Hänvisningar till direktiv 2013/36/EU i andra unionsrättsakter

Med avseende på tillsyn över och resolution av värdepappersföretag ska hänvisningar till direktiv 2013/36/EU i andra

unionsakter läsas som hänvisningar till det här direktivet.

151

152

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

5.12.2019

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 314/113

Artikel 66

Översyn

Senast den 26 juni 2024 ska kommissionen, i nära samarbete med EBA och Esma, överlämna en rapport, vid behov åtföljt

av ett lagstiftningsförslag, till Europaparlamentet och rådet om följande:

a) Bestämmelserna om ersättning i detta direktiv och i förordning (EU) 2019/2033 samt i direktiven 2009/65/EG och

2011/61/EU, i syfte att uppnå lika villkor för alla värdepappersföretag som är verksamma i unionen, inbegripet

tillämpningen av dessa bestämmelser.

b) Lämpligheten i rapporterings- och offentliggörandekraven i detta direktiv och i förordning (EU) 2019/2033, med

beaktande av proportionalitetsprincipen.

c) En bedömning, som ska ta hänsyn till den EBA-rapport som avses i artikel 35 och taxonomin för hållbar finansiering,

om huruvida

i) ESG-risker behöver beaktas för ett värdepappersföretags interna styrning,

ii) ESG-risker behöver beaktas för ett värdepappersföretags ersättningspolicy,

iii) ESG-risker behöver beaktas för ett värdepappersföretags behandling av risker,

iv) ESG-risker behöver ingå i översyns- och utvärderingsprocessen.

d) Ändamålsenligheten vad gäller de arrangemang för informationsutbyte som fastställs i detta direktiv.

e) Unionens och medlemsstaternas samarbete med tredjeländer vid tillämpning av detta direktiv och förordning (EU)

2019/2033.

f) Genomförandet av detta direktiv och förordning (EU) 2019/2033 för värdepappersföretag på grundval av deras rättsliga

struktur eller ägandemodell.

g) Möjligheten att värdepappersföretag innebär en risk för störningar av det finansiella systemet med allvarliga negativa

konsekvenser för det finansiella systemet och den reala ekonomin samt lämpliga verktyg för makrotillsyn för att

hantera sådana risker och ersätta kraven i artikel 36.1 d i detta direktiv:

h) De villkor på vilka de behöriga myndigheterna, i enlighet med artikel 5 i detta direktiv, får tillämpa kraven i förordning

(EU) nr 575/2013 på värdepappersföretag.

Artikel 67

Införlivande

1.

Medlemsstaterna ska senast den 26 juni 2021 anta och offentliggöra de bestämmelser som är nödvändiga för att följa

detta direktiv. De ska genast underrätta kommissionen om detta.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 26 juni 2021. Medlemsstaterna ska dock tillämpa de bestämmelser

som är nödvändiga för att efterleva artikel 64.5 från och med den 26 mars 2020.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan

hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.

När detta direktiv har trätt i kraft ska medlemsstaterna underrätta kommissionen, i så god tid att den hinner lämna

synpunkter, om alla förslag till lagar och andra författningar som de avser att anta inom det område som omfattas av detta

direktiv.

3.

Medlemsstaterna ska till kommissionen och EBA överlämna texten till de bestämmelser i nationell rätt som de antar

inom det område som omfattas av detta direktiv.

När de dokument som åtföljer medlemsstaternas anmälan av sina införlivandeåtgärder inte är tillräckliga för att det till fullo

ska gå att bedöma om införlivandebestämmelserna överensstämmer med vissa bestämmelser i detta direktiv får

kommissionen, på begäran från EBA och i syfte att fullgöra sina uppgifter enligt förordning (EU) nr 1093/2010, eller på

eget initiativ, begära att medlemsstaterna lämnar mer detaljerad information om införlivandet och genomförandet av de

bestämmelserna och detta direktiv.

Prop. 2021/22:88

Bilaga 2

L 314/114

SV

Europeiska unionens officiella tidning

5.12.2019

Artikel 68

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 69

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 27 november 2019.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande

D. M. SASSOLI

T. TUPPURAINEN

153

Sammanfattning av betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)

I dag omfattas vissa värdepappersbolag av samma EU-rättsliga regelverk om kapitaltäckning som kreditinstituten, dvs. av tillsynsförordningen1 och kapitaltäckningsdirektivet2. Resterande värdepappersbolag är undantagna från hela eller stora delar av regelverket. Under hösten 2019 antog EU ett nytt regelverk om kapitaltäckning för värdepappersbolag, bestående av en förordning (”värdepappersbolagsförordningen”)3 och ett direktiv (”värdepappersbolagsdirektivet”)4. Regelverket är anpassat till värdepappersbolagens egenart och syftar till att vara mer proportionerligt i förhållande till bolagens storlek, tjänster och grad av komplexitet. Detta betänkande innehåller förslag och överväganden till de lagändringar som behövs för att anpassa och komplettera svensk rätt till värdepappersbolagsförordningen och genomföra värdepappersbolagsdirektivet.

Utgångspunkten är att det nya regelverket är tillämpligt på samtliga värdepappersbolag. En del värdepappersbolag ska dock på grund av sin storlek, eller efter beslut av den behöriga myndigheten, tillämpa tillsynsförordningen och i vissa andra delar samma regler som kreditinstitut. Vidare undantas värdepappersbolag, som anses tillhöra kategorin små och icke-sammanlänkade värdepappersföretag, från tillämpningen av vissa delar av det nya regelverket.

Även om det nya regelverket täcker samma områden som reglerna i tillsynsförordningen och kapitaltäckningsdirektivet innebär det en rad förändringar för värdepappersbolagens del. En av de huvudsakliga ändringarna är ett nytt sätt att beräkna kapitalkraven, vilket är anpassat till riskerna i den verksamhet som är typisk för värdepappersbolag. Vidare kan nämnas att det för merparten av värdepappersbolagen varken kommer att gälla något krav på kapitalbuffertar eller bruttosoliditet.

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt nuvarande regelverk. Utredningen föreslår att inspektionen ska vara behörig myndighet även enligt det nya regelverket.

Det nuvarande kapitaltäckningsregelverket har för värdepappersbolagens del genomförts i svensk rätt i huvudsak genom lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag (”tillsynslagen”), lagen (2014:966) om kapitalbuffertar och lagen (2007:528) om

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012. 2 Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG. 3 Europarlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014. 4 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU.

värdepappersmarknaden. Utredningen föreslår att anpassningarna av svensk rätt till det nya regelverket sker genom ändringar i nämnda lagar. När det gäller lagen om kapitalbuffertar innebär ändringarna att flertalet värdepappersbolag inte längre kommer att omfattas av den lagen.

Genom värdepappersbolagsförordningen ändras definitionen av kreditinstitut i tillsynsförordningen, på så sätt att den även omfattar vissa värdepappersbolag vars tillgångar uppgår till minst 30 miljarder euro. Utredningen föreslår att ett sådant bolag ska söka tillstånd hos Finansinspektionen som s.k. värdepappersinriktat kreditinstitut.

I utredningens uppdrag har även ingått att se över och analysera konsekvenserna av det nya regelverket i förhållande till den nuvarande ordningen som ger svenska värdepappersbolag möjlighet att, med tillstånd från Finansinspektionen, ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen, och ta ställning till om det finns skäl som motiverar att denna ordning behålls. Ordningen har inte sin grund i EU-rätten, utan är en nationell reglering som funnits i Sverige under lång tid. Utredningen konstaterar att det fortfarande finns ett behov från bolagens sida av att erbjuda inlåningskonton. Enligt utredningens bedömning finns det varken några principiella eller EU-rättsliga hinder mot att behålla ordningen, förutsatt att bolag med sådant tillstånd tillämpar tillsynsförordningen. Utredningen föreslår därför att ordningen behålls. Bolag med sådant tillstånd ska dock definieras som kreditinstitut i tillsynslagen och tillämpa vissa bestämmelser i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse i stället för motsvarande regler i lagen om värdepappersmarknaden.

Betänkandet innehåller i övrigt förslag beträffande reglerna om startkapital, bolagsstyrning och riskhantering, ersättning, tillsyn, samarbete och informationsutbyte samt sanktioner och andra ingripanden.

Kravet på startkapital för värdepappersbolag som ska driva en s.k. MTFplattform, men inte handel för egen räkning, sänks markant. Även för vissa andra värdepappersbolag sker en sänkning, genom att dessa bolag hamnar i en annan kategori. Generellt sker det annars en viss höjning av respektive nivå för startkapital, utom när det gäller värdepappersbolag som ska ha inlåningskonton, där kravet oförändrat uppgår till fem miljoner euro.

De regler om bolagsstyrning och riskhantering som härrör från kapitaltäckningsregelverket ändras i några avseenden. Även de risker som bolagets verksamhet innebär för andra ska identifieras, mätas, styras, rapporteras, kontrolleras och täckas. Det föreskrivs inte längre att värdepappersbolag särskilt ska se till att bolagets kreditrisker inte medför att dess förmåga att fullgöra sina förpliktelser äventyras. I stället ska värdepappersbolag i detta avseende särskilt beakta kundrisker. Vidare sker en ändring såtillvida att ett värdepappersbolags rörelse ska organiseras och drivas på ett sådant sätt att även bolagets ansvarskedjor kan överblickas. När det följer av värdepappersbolagsförordningen ska kraven på riskhantering tillämpas även på gruppnivå. Utredningen bedömer att de relativt detaljerade kraven på värdepappersbolags riskhantering i övrigt bör genomföras på föreskriftsnivå. Små och icke-sammanlänkade värdepappersbolag undantas från kraven på soliditet, kapitalutvärdering samt riskhantering och därmed sammanhängande organisationskrav. Finansinspektionen får dock besluta att ett sådant värdepappersbolag ska tillämpa kraven avseende soliditet och kapitalutvärdering.

När det gäller reglerna om ersättning införs en bestämmelse om att värdepappersbolag, utom de som tillhör kategorin små och icke-sammanlänkade värdepappersbolag, ska ha ett ersättningssystem som främjar en sund och effektiv riskhantering. Utredningen föreslår vidare att den fasta kvot mellan rörlig och fast ersättning, som i dag gäller för ersättning till vissa anställda i värdepappersbolag, ska tas bort. I fråga om värdepappersbolagsdirektivets övriga regler beträffande ersättning, vilka är omfattande och detaljerade, gör utredningen bedömningen att dessa bör genomföras genom föreskrifter på lägre nivå än lag.

När det gäller tillsynen över regelverket sker några ändringar beträffande Finansinspektionens befogenheter. Det föreskrivs t.ex. en skyldighet för inspektionen att, inför en undersökning hos ett utländskt värdepappersföretag hemmahörande inom EES och som inrättat en filial i Sverige, samråda med behörig myndighet i den medlemsstat som har auktoriserat det utländska värdepappersföretaget. Bestämmelserna om vilken myndighet som ska ansvara för tillsynen på gruppnivå ändras. Bland ändringarna kan nämnas att om det finns ett kreditinstitut i gruppen ska numera den myndighet som har tillsyn över detta på bolagsnivå ansvara för tillsynen på gruppnivå, även om moderföretaget är ett värdepappersbolag och även i det fall ett värdepappersbolag i gruppen har en större total balansomslutning än kreditinstitutet. Det införs nya regler om tillsynen över tillstånd att använda interna modeller för beräkning av visst kapitalbaskrav. Reglerna har i stor utsträckning sin förebild i befintliga regler om tillsyn över interna metoder. Utredningen gör i övrigt bedömningen att även värdepappersbolagsdirektivets detaljerade regler om vad tillsynen ska omfatta bör regleras genom föreskrifter på lägre nivå än lag.

Beträffande reglerna om samarbete och informationsutbyte införs ett par tillägg i bestämmelserna om Finansinspektionens möjlighet att hänskjuta vissa frågor, som t.ex. rör förfarandet av en annan myndighet inom EES, till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning. Vidare införs nya bestämmelser om tillsyn när moderföretaget finns utanför EES. Om Finansinspektionen bedömer att tillsynen i tredjeland inte är likvärdig, ska inspektionen i vissa fall besluta om lämpliga tillsynsmetoder som uppnår tillsynsmålen i värdepappersbolagsförordningen. Utredningen föreslår att tystnadsplikten utvidgas till att gälla även för en styrelseledamot eller befattningshavare hos ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag, som i den egenskapen får kunskap om affärsförhållanden i ett företag som enligt värdepappersbolagsförordningen ska lämna uppgifter. Vidare utsträcks bestämmelsen om uppgiftsskyldighet till undersökningsledare eller åklagare till att även omfatta värdepappersinriktade holdingföretag. I övrigt gör utredningen bedömningen att värdepappersbolagsdirektivets bestämmelser om samarbete och informationsutbyte bör genomföras på föreskriftsnivå.

När det gäller sanktioner är regleringen i värdepappersbolagsdirektivet i stort sett densamma som i kapitaltäckningsdirektivet med den skillnaden att katalogen över överträdelser ändras något. De regler på förordningsnivå som ett värdepappersbolag kan bryta mot kommer nämligen att finnas i värdepappersbolagsförordningen i stället för i tillsynsförordningen. Den svenska regleringen anpassas till detta. För styrelseledamöter, verkställande direktör och ersättare för någon av dem i sådana värdepappersbolag som ska

tillämpa tillsynsförordningen gäller sanktionsbestämmelserna i lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Beträffande reglerna om särskilt kapitalbaskrav ändras villkoren för när Finansinspektionen ska besluta att ett värdepappersbolag ska uppfylla ett sådant krav. Vidare införs det en ny bestämmelse om att inspektionen får besluta att ett värdepappersbolag ska ha ytterligare kapitalbasnivåer. Finansinspektionen ska i denna situation se över den nivå som bolaget har fastställt och meddela bolaget om nivån är tillräcklig eller behöver justeras. Det införs en skyldighet för Finansinspektionen att, beträffande sådana värdepappersbolag som omfattas av lagen (2015:1016) om resolution, underrätta relevanta resolutionsmyndigheter om beslut om särskilda kapitalbaskrav och om förväntade justeringar avseende ytterligare kapitalbasnivåer. När det gäller särskilda likviditetskrav föreslås inga förändringar, bortsett från att vissa små och icke-sammanlänkade värdepappersbolag undantas från tillämpningen av denna reglering.

Utredningen föreslår vidare följdändringar i en rad författningar som i dag innehåller hänvisningar till nuvarande EU-rättsliga regelverk. En del av dessa ändringar är endast föranledda av att tillsynsförordningen respektive kapitaltäckningsdirektivet får ändrad titel.

Genom värdepappersbolagsdirektivet sker ändringar i några andra EUdirektiv. Som en följd av detta föreslår utredningen bl.a. att reglerna om s.k. tick-size eller budsteg kompletteras, på så sätt att kraven på regler för minsta tillåtna prisändring inte ska hindra en börs från att matcha order av stor omfattning på mittpunkten inom de aktuella köp- och säljbuden. Vidare ändras definitionerna av värdepappersbolag respektive kreditinstitut i lagen om resolution.

Den anpassning till värdepappersbolagens egenart som sker genom det nya regelverket bedöms få positiva konsekvenser för värdepappersbolagen, deras kunder och samhället i stort. För värdepappersbolagen kan vissa kostnader uppstå i samband med omställningen till det nya regelverket. Finansinspektionen kommer att behöva anpassa sin tillsynsverksamhet med anledning av det nya regelverket. Vidare kommer genomförandet att ge upphov till ett visst initialt resursbehov avseende bl.a. arbete med nya föreskrifter och framtagande av metoddokument. Utredningen gör bedömningen att de merkostnader som kan uppstå för Finansinspektionen huvudsakligen bör rymmas inom befintliga ramar och hanteras genom omprioriteringar av befintliga resurser.

Med något undantag föreslås ändringarna träda i kraft den 26 juni 2021.

Vissa lagförslag i betänkandet Nya kapitaltäckningsregler för värdepappersbolag (SOU 2020:12)

Förslag till lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Härigenom föreskrivs i fråga om kreditupplysningslagen (1973:1173) att 11 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

11 §1

När en kreditupplysning om en fysisk person lämnas ut, ska till den som avses med upplysningen samtidigt och kostnadsfritt sändas ett skriftligt meddelande om

1. vem som bedriver kreditupplysningsverksamheten och kontaktuppgifter till dataskyddsombudet, om ett sådant ombud krävs enligt artikel 37 i EU:s dataskyddsförordning,

2. ändamålen med och den rättsliga grunden för behandlingen,

3. vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, varifrån uppgifterna hämtats och hur länge uppgifterna kommer att lagras,

4. de uppgifter, omdömen och råd som upplysningen innehåller om honom eller henne,

5. möjligheten att få tillgång till och rättelse av de uppgifter som rör honom eller henne,

6. vilka kategorier av mottagare som kan ta del av personuppgifterna och vem som har begärt upplysningen, och

7. möjligheten att framställa klagomål till Datainspektionen. Om kreditupplysningen lämnas ut till ett svenskt kreditinstitut eller värdepappersbolag, eller till ett motsvarande utländskt företag, för att användas endast som underlag för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker med en sådan metod som avses i artikel 143.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, får meddelandet sändas senare men utan onödigt dröjsmål och begränsas till information enligt första

Om kreditupplysningen lämnas ut till ett svenskt kreditinstitut eller värdepappersbolag som avses i 8 kap. 1 b § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller till ett motsvarande utländskt företag, för att användas endast som underlag för beräkning av kapitalkravet för kreditrisker med en sådan metod som avses i artikel 143.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012, får meddelandet sändas senare men utan onödigt dröjsmål och

1 Senaste lydelse 2018:1910.

stycket 1, 2 och 6. Om den som avses med upplysningen begär det, ska även information enligt 3, 4, 5 och 7 sändas till honom eller henne

begränsas till information enligt första stycket 1, 2 och 6. Om den som avses med upplysningen begär det, ska även information enligt 3, 4, 5 och 7 sändas till honom eller henne

Första och andra styckena gäller också när en kreditupplysning lämnas om ett handelsbolag eller kommanditbolag.

Första–tredje styckena gäller inte kreditupplysningar som lämnas genom offentliggörande på ett sådant sätt som avses i tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen, utom när upplysningarna tillhandahålls ur en databas enligt 1 kap. 4 § yttrandefrihetsgrundlagen på sätt som avses i den paragrafens första stycke 2 a–c.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

Förslag till lag om ändring i lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse att 1 kap. 5 § ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

5 §1

I denna lag betyder

1. anknutet företag: ett svenskt eller utländskt företag vars huvudsakliga verksamhet består i att äga eller förvalta fast egendom, tillhandahålla datatjänster eller driva annan liknande verksamhet som har samband med den huvudsakliga verksamheten i ett eller flera kreditinstitut, värdepappersbolag eller motsvarande utländska företag,

2. bank: bankaktiebolag, sparbank och medlemsbank,

3. bankaktiebolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva bankrörelse,

4. behörig myndighet: en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över utländska kreditinstitut,

5. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

6. filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett utländskt kreditinstituts etablering av flera driftställen ska anses som en enda filial,

7. finansiellt institut: ett företag som inte är kreditinstitut, värdepappersbolag eller motsvarande utländskt företag och vars huvudsakliga verksamhet är att

a) förvärva eller inneha aktier eller andelar,

b) driva värdepappersrörelse utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, eller

c) driva en eller flera av de verksamheter som anges i 7 kap. 1 § andra stycket 2–10, 12 och 15 utan att vara tillståndspliktigt enligt 2 kap. 1 §,

8. hemland: det land där ett företag har fått tillstånd till rörelse som avses i denna lag,

9. kapitalbas: detsamma som i artikel 72 i tillsynsförordningen, 10. kreditinstitut: bank och kreditmarknadsföretag,

10. kreditinstitut: bank, kreditmarknadsföretag och sådant företag som avses i artikel 4.1.1 b i tillsynsförordningen när det är ett svenskt aktiebolag,

11. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring

11. kapitaltäckningsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upp-

1 Senaste lydelse 2018:1397.

av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU,

hävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034,

12. kreditmarknadsbolag: ett aktiebolag som har fått tillstånd att driva finansieringsrörelse,

13. kreditmarknadsförening: en ekonomisk förening som har fått tillstånd att driva finansieringsrörelse,

14. kreditmarknadsföretag: kreditmarknadsbolag och kreditmarknadsförening,

15. kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

16. medlemsbank: en ekonomisk förening som avses i lagen (1995:1570) om medlemsbanker,

17. sparbank: ett företag som avses i sparbankslagen (1987:619), 18. startkapital: det kapital som för kreditinstitut avses i artikel 4.51 i tillsynsförordningen,

19. utländskt bankföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har tillstånd att driva bankrörelse,

20. utländskt kreditföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har tillstånd att driva finansieringsrörelse,

21. utländskt kreditinstitut: ett utländskt bankföretag och ett utländskt kreditföretag,

22. betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i kapitaltäckningsdirektivet,

23. blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.21 i tillsynsförordningen,

24. blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller

b) annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

25. EES-institut: ett utländskt kreditinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som är hemmahörande i något annat land inom EES än Sverige, 26. finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i tillsynsförordningen, 27. finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller

b) annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

28. holdingföretag med blandad verksamhet: holdingföretag enligt artikel 4.1.22 i tillsynsförordningen,

29. koncern:

a) i 6 a, 6 b och 15 b kap., detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution,

b) i övriga kapitel, detsamma som i 1 kap.11 och 12 §§aktiebolagslagen (2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tilllämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag,

30. koncernåterhämtningsplan: en plan som upprättas av ett moderföretag inom EES i syfte att identifiera åtgärder som de företag i en koncern som omfattas av gruppbaserad tillsyn avser att vidta för att bevara eller återställa koncernens eller ett i koncernen ingående kreditinstituts eller utländskt kreditinstituts finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av den finansiella situationen,

31. krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen,

32. moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt moderholdingföretag inom EES eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES,

33. moderinstitut inom EES: ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) annat kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller

b) finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

34. samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar för att utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av institut som kontrolleras av finansiella moderholdingföretag inom EES eller blandade finansiella moderholdingföretag inom EES,

35. tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

35. tillsynsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

36. utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har tillstånd att driva värdepappersrörelse, och

37. återhämtningsplan: en plan som upprättas av ett kreditinstitut i syfte att identifiera åtgärder som institutet avser att vidta för att bevara eller återställa sin finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av den finansiella situationen.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

Förslag till lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden

dels att 8 kap. 8 f § ska upphöra att gälla,

dels att rubriken närmast före 8 kap. 8 f § ska utgå,

dels att 1 kap. 4 a, 4 b och 5 §§, 3 kap. 6 och 7 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 4, 5 och 35 §§, 8 a kap. 9 §, 8 b kap. 4 §, 12 kap. 7 §, 13 kap. 1 i §, 23 kap. 4 §, 25 kap. 1 d § och rubriken närmast före 3 kap. 7 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 1 c § och 8 kap. 1 a, 1 b och 4 c §§, och närmast före 2 kap. 1 c § och 8 kap. 4 c § nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

4 a §2

I denna lag betyder direktivet om marknader för finansiella instrument: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1034,

krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen,

marknadsmissbruksförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 596/2014 av den 16 april 2014 om marknadsmissbruk (marknadsmissbruksförordning) och om upphävande av

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/6/EG och kommissionens direktiv 2003/124/EG, 2003/125/EG och 2004/72/EG,

prospektförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/1129 av den 14 juli 2017 om prospekt som ska offentliggöras när värdepapper erbjuds till allmänheten eller tas upp till handel på en reglerad marknad, och om upphävande av direktiv 2003/71/EG,

tillsynsförordningen:

Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för

tillsynsförordningen:

Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU. 2 Senaste lydelse 2019:419.

kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

värdepappersbolagsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014,

öppenhetsdirektivet:

Europaparlamentets och rådets direktiv

2004/109/EG av den 15 december 2004 om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av direktiv 2001/34/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/50/EU.

4 b §3

I denna lag betyder anknutet ombud: en fysisk eller juridisk person som har träffat avtal med ett svenskt värdepappersinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som hör hemma inom EES om att för bara detta instituts eller företags räkning

1. marknadsföra investerings- eller sidotjänster,

2. ta emot eller vidarebefordra instruktioner eller order avseende investeringstjänster eller finansiella instrument,

3. placera finansiella instrument, eller

4. tillhandahålla investeringsrådgivning avseende dessa instrument eller tjänster,

behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i särskilt angivna fall Bolagsverket och i övrigt en utländsk myndighet som har behörighet att utöva tillsyn över utländska värdepappersföretag och företag som driver en reglerad marknad eller annan motsvarande marknad eller som har behörighet att utöva tillsyn över emittenter vars överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad,

börs: ett svenskt aktiebolag eller en svensk ekonomisk förening som har fått tillstånd enligt denna lag att driva en eller flera reglerade marknader,

clearingdeltagare: den som får delta i clearingverksamheten hos en clearingorganisation,

clearingorganisation: ett företag som har fått tillstånd enligt 19 kap. eller

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012,

emittent: i fråga om aktier aktiebolaget och i fråga om annat finansiellt instrument utgivaren eller utfärdaren av instrumentet,

godkänd rapporteringsmekanism (ARM-leverantör): en fysisk eller juridisk person som har tillstånd att för värdepappersinstituts räkning rapportera uppgifter om transaktioner till behöriga myndigheter eller

Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten,

3 Senaste lydelse 2017:679.

godkänt publiceringsarrangemang (APA-leverantör): en fysisk eller juridisk person som har tillstånd att för värdepappersinstituts räkning publicera rapporter om värdepappershandeln enligt artiklarna 20 och 21 i förordningen om marknader för finansiella instrument,

handelsplats: en reglerad marknad, en multilateral handelsplattform (MTFplattform) eller en organiserad handelsplattform (OTF-plattform),

handelsplattform: en MTF-plattform eller en OTF-plattform, kreditinstitut: en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett utländskt bank- eller kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige,

kreditinstitut: en bank, ett kreditmarknadsföretag eller ett utländskt bank- eller kreditföretag som driver bank- eller finansieringsrörelse från filial i Sverige eller ett sådant företag som avses i artikel 4.1.1 b i tillsynsförordningen,

leverantör av datarapporteringstjänster: en godkänd rapporteringsmekanism (ARM-leverantör), ett godkänt publiceringsarrangemang (APA-leverantör) eller en tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP-leverantör),

marknadsgarant: en person som på fortlöpande basis åtagit sig att på finansiella marknader handla för egen räkning genom att köpa och sälja finansiella instrument med utnyttjande av egna tillgångar till priser som fastställts av denne,

marknadsoperatör: en börs eller en eller flera juridiska personer i ett annat land inom EES som driver en eller flera reglerade marknader,

MTF-plattform: ett multilateralt system inom EES som sammanför flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument – inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att det leder till ett kontrakt,

OTF-plattform: ett multilateralt system inom EES som inte är en reglerad marknad eller en MTF-plattform, och inom vilket flera tredjeparters köp- och säljintressen i obligationer, strukturerade finansiella produkter, utsläppsrätter eller derivat kan interagera inom systemet så att det leder till ett kontrakt,

professionell kund: en sådan kund som avses i 9 kap. 4 eller 5 §, reglerad marknad: ett multilateralt system inom EES som sammanför eller möjliggör sammanförande av ett flertal köp- och säljintressen i finansiella instrument från tredjepart – regelmässigt, inom systemet och i enlighet med icke skönsmässiga regler – så att det leder till ett kontrakt,

statlig emittent: någon av följande som emitterar skuldinstrument:

1. Europeiska unionen,

2. en stat inom EES, inbegripet förvaltningar, organ eller en särskild funktion i staten,

3. när det gäller en federal stat inom EES, en delstat i federationen,

4. en särskild funktion för flera stater inom EES,

5. en internationell finansinstitution som etablerats av minst två stater inom EES och vars mål är att ordna finansiering och tillhandahålla finansiellt bistånd till de stater som har eller riskerar att få allvarliga finansieringsproblem, och

6. Europeiska investeringsbanken, systematisk internhandlare: ett värdepappersinstitut som i en organiserad, frekvent, systematisk och väsentlig omfattning handlar för egen räkning när

det utför kundorder utanför en reglerad marknad eller en handelsplattform utan att utnyttja ett multilateralt system,

tillhandahållare av konsoliderad handelsinformation (CTP-leverantör): en fysisk eller juridisk person som har tillstånd för att samla in rapporter om handeln med de finansiella instrument som anges i artiklarna 6, 7, 10, 12, 13, 20 och 21 i förordningen om marknader för finansiella instrument från handelsplatser och från en eller flera APA-leverantörer samt konsolidera rapporterna till ett kontinuerligt elektroniskt informationsflöde med uppgifter om priser och volymer per finansiellt instrument,

tillväxtmarknad för små och medelstora företag: en MTF-plattform som är registrerad som en tillväxtmarknad för små och medelstora företag hos

Finansinspektionen enligt 11 kap. 13–15 §§ eller hos en behörig myndighet i ett annat land inom EES,

utländskt kreditinstitut: ett kreditinstitut enligt 1 kap. 5 § första stycket 21 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

utländskt värdepappersföretag: ett utländskt företag som i hemlandet har tillstånd att driva värdepappersrörelse,

värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse och som inte är ett bankaktiebolag eller ett kreditmarknadsbolag enligt lagen om bank- och finansieringsrörelse,

värdepapperscentral: en värdepapperscentral enligt definitionen i artikel 2.1.1 i förordningen om värdepapperscentraler, och

värdepappersinstitut: ett värdepappersbolag, ett svenskt kreditinstitut som har fått tillstånd enligt denna lag att driva värdepappersrörelse eller ett utländskt företag som driver värdepappersrörelse från filial i Sverige eller genom att använda anknutna ombud etablerade i Sverige.

5 §4

I denna lag betyder algoritmisk handel: handel med finansiella instrument där en datoralgoritm automatiskt bestämmer enskilda orderparametrar med begränsat eller inget mänskligt ingripande,

betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om särskild tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i den ursprungliga lydelsen,

betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om särskild tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034,

4 Senaste lydelse 2017:679.

blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.21 i tillsynsförordningen,

blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.40 i värdepappersbolagsförordningen,

blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

1. kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller

2. annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holdingföretag som är etablerat i något annat land inom EES,

börshandlad fond: en fond där minst en andels- eller aktieklass handlas hela dagen på minst en handelsplats och med minst en marknadsgarant som vidtar åtgärder för att säkerställa att andels- eller aktiepriset på handelsplatsen inte i betydande grad skiljer sig från dess nettotillgångsvärde och, i tillämpliga fall, från dess preliminära nettotillgångsvärde,

direkt elektroniskt tillträde: ett handelsplatsarrangemang där en deltagare på en handelsplats ger en person tillåtelse att använda deltagarens handelskod så att personen elektroniskt kan vidarebefordra order avseende ett finansiellt instrument direkt till handelsplatsen,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES-institut: ett utländskt kreditinstitut eller ett utländskt värdepappersföretag som är hemmahörande i något annat land inom EES än

Sverige,

filial: ett avdelningskontor med självständig förvaltning, varvid även ett utländskt värdepappersföretags etablering av flera driftställen i Sverige ska anses som en enda filial,

finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i tillsynsförordningen,

finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.16 i värdepappersbolagsförordningen,

finansiellt institut: ett finansiellt institut enligt artikel 4.1.26 i tillsynsförordningen,

finansiellt institut: ett finansiellt institut enligt artikel 4.1.14 i värdepappersbolagsförordningen,

finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

1. kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller

2. annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

hemland: det land där ett företag har fått tillstånd att driva sådan verksamhet som avses i denna lag,

holdingföretag med blandad verksamhet: holdingföretag enligt artikel 4.1.22 i tillsynsförordningen,

kapitalbas: detsamma som i artikel 72 i tillsynsförordningen,

kapitalbas: för andra värdepappersbolag än de som avses i 1 kap. 2 § första stycket 3 d, 5 a och

5 b §§ lagen ( 2014:968 ) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag detsamma som i artikel 9 i värdepappersbolagsförordningen och för övriga

företag detsamma som i artikel 72 i tillsynsförordningen,

koncern:

1. i 8 a, 8 b och 25 b kap., detsamma som i 2 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution,

2. i övriga kapitel, detsamma som i 1 kap.11 och 12 §§aktiebolagslagen (2005:551), varvid det som sägs om moderbolag tillämpas även på andra juridiska personer än aktiebolag,

koncernåterhämtningsplan: en plan som upprättats av ett moderföretag inom EES i syfte att identifiera åtgärder som de företag i en grupp som omfattas av gruppbaserad tillsyn avser att vidta för att bevara eller återställa koncernens eller ett i koncernen ingående värdepappersbolags eller utländskt värdepappersföretags finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av den finansiella situationen,

kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet beräknat på det sätt som anges i 5 a § representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget,

likvid marknad: en marknad för ett finansiellt instrument eller en klass av finansiella instrument, där det ständigt finns beredda och villiga köpare och säljare, enligt en bedömning utifrån

1. den genomsnittliga transaktionsfrekvensen och transaktionsvolymen under ett antal marknadsvillkor,

2. antalet och typen av marknadsaktörer, och

3. den genomsnittliga storleken på skillnader mellan köp- och säljkurser (spreadar),

matchad principalhandel: en transaktion

1. där en mellanhand träder in mellan köpare och säljare på ett sådant sätt att mellanhanden under transaktionens utförande aldrig exponeras för marknadsrisk,

2. där båda sidor av transaktionen genomförs samtidigt, och

3. som genomförs till ett pris som innebär att mellanhanden inte gör någon vinst eller förlust, förutom tidigare tillkännagivna arvoden eller avgifter för transaktionen,

moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt moderholdingföretag inom

EES eller ett blandat finansiellt

moderholdingföretag inom EES,

moderinstitut inom EES: ett kreditinstitut, värdepappersbolag eller EESinstitut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag till ett

1. annat kreditinstitut, värdepappersbolag eller EES-institut, eller

2. finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

multilateralt system: ett system där flera tredjeparters köp- och säljintressen i finansiella instrument kan interagera inom systemet,

samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar för att utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av värdepappersbolag och kreditinstitut som kontrolleras av finansiella moderholdingföretag inom

EES eller blandade finansiella

moderholdingföretag inom EES,

små och medelstora företag: företag som har ett genomsnittligt börsvärde som understeg 200 miljoner euro beräknat på slutkurser för de tre föregående kalenderåren,

startkapital: det kapital som för värdepappersföretag avses i artikel 4.51 i tillsynsförordningen,

startkapital: för andra värdepappersbolag än de som avses i 1 kap. 2 § första stycket 3 d lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, det kapital som för värdepappersföretag avses i artikel 4.1.18 i värdepappersbolagsförordningen, och i övrigt det kapital som avses i artikel 4.51 i tillsynsförordningen,

strukturerad insättning: en insättning enligt definitionen i 2 § lagen (1995:1571) om insättningsgaranti, som måste betalas helt på förfallodagen enligt villkor som innebär att eventuell ränta eller premie ska beräknas utifrån

1. ett index eller en kombination av index, med undantag för ränteindex,

2. ett finansiellt instrument eller en kombination av finansiella instrument,

3. en råvara eller en kombination av råvaror eller andra icke-fungibla tillgångar,

4. en valutakurs eller en kombination av valutakurser, eller

5. andra faktorer, strukturerade finansiella produkter: detsamma som i artikel 2.1.28 i förordningen om marknader för finansiella instrument,

teknik för algoritmisk högfrekvenshandel: en teknik för algoritmisk handel som kännetecknas av

1. att infrastrukturen är avsedd att minimera fördröjning (latens) genom samlokalisering, närvärdskap eller elektroniskt höghastighetstillträde,

2. att systemet beslutar när en order ska initieras, genereras, styras eller utföras utan mänsklig medverkan för enskilda handelstransaktioner eller enskilda order, och

3. stor mängd intradagsmeddelanden som utgör order, bud eller annulleringar,

varaktigt medium: ett medel som

1. gör det möjligt för kunden att bevara information som riktas till denne personligen på ett sätt som är tillgängligt för användning i framtiden och under en tid som är lämplig med hänsyn till vad som är avsikten med informationen, och

2. möjliggör oförändrad återgivning av den bevarade informationen, och återhämtningsplan: en plan som upprättas av ett värdepappersbolag i syfte att vidta åtgärder som bolaget avser att vidta för att bevara eller återställa sin finansiella ställning och livskraft efter en betydande försämring av den finansiella situationen.

2 kap.

Värdepappersinriktat kreditinstitut

1 c §

Ett sådant företag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 3 c lagen ( 2014:968 ) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska söka tillstånd hos Finansinspektionen som värdepappersinriktat kreditinstitut.

Ansökan enligt första stycket ska göras senast:

1. när genomsnittet av de samlade månatliga tillgångarna, beräknat över en sammanhängande tolvmånadersperiod, uppgår till minst 30 miljarder euro, eller

2. om bolaget ingår i en grupp, när det totala värdet av de konsoliderade tillgångarna i samtliga företag i gruppen som bedriver någon av de verksamheter som avses i 2 kap. 1 § 3 eller 6, beräknat över en sammanhängande tolvmånadersperiod, uppgår till minst 30 miljarder euro.

Finansinspektionen ska återkalla ett tillstånd som värdepappersinriktat kreditinstitut, om bolaget eller gruppen under en sammanhängande femårsperiod har haft genomsnittliga samlade tillgångar som understiger de tröskelvärden som anges i andra stycket.

3 kap.

6 §5

Ett värdepappersbolag ska när verksamheten påbörjas ha ett startkapital som vid tidpunkten för beslut om tillstånd motsvarar

Ett värdepappersbolag ska ha ett startkapital som vid tidpunkten för beslut om tillstånd motsvarar

1. minst 5 000 000 euro om bolagets verksamhet ska innefatta mottagande av medel på konto enligt 2 kap. 2 § första stycket 8,

2. minst 730 000 euro om bolaget ska driva verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 3, 6 och 8,

2. minst 750 000 euro om bolaget ska driva verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 3 eller 6,

5 Senaste lydelse 2018:1226.

3. minst 125 000 euro om inte högre belopp krävs enligt 1 eller 2, och

4. minst 50 000 euro om bolaget ska driva enbart verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 1 eller 5 och inte kommer att inneha kunders medel eller värdepapper.

Ett värdepappersbolag som avses i första stycket 4 får som ett alternativ till startkapital ha

1. en ansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp om motsvarande minst 1 000 000 euro per skadeståndskrav och minst 1 500 000 euro per år för samtliga skadeståndskrav,

2. en garanti eller liknande utfästelse som ger ett motsvarande skydd, eller

3. en kombination av startkapital och försäkring eller garanti eller liknande utfästelse som ger ett motsvarande skydd.

Om värdepappersbolaget är registrerat som försäkringsförmedlare enligt 2 kap. 3 § lagen ( 2018:1219 ) om försäkringsdistribution, gäller dock i stället för första stycket 4 att bolaget ska ha ett startkapital som motsvarar minst 25 000 euro eller ha en ansvarsförsäkring eller en garanti eller liknande utfästelse som täcker den skadeståndsskyldighet som kan uppkomma till följd av verksamheten. Antingen ska försäkringsbeloppet uppgå till motsvarande minst 500 000 euro per skadeståndskrav och minst 750 000 euro per år för samtliga skadeståndskrav eller ska bolaget ha en kombination av startkapital och försäkring eller garanti eller liknande utfästelse som ger ett motsvarande skydd.

3. minst 150 000 euro om inte högre belopp krävs enligt 1 eller 2, och

4. minst 75 000 euro om bolaget ska driva enbart verksamhet som avses i 2 kap. 1 § 1, 2, 4, 5 eller 7 och inte kommer att inneha kunders medel eller värdepapper.

Startkapitalet ska för värdepappersbolag som avses i första stycket 2–4 vara sammansatt i enlighet med artikel 9 i värdepappersbolagsförordningen och för värdepappersbolag enligt första stycket 1 sammansatt enligt artikel 72 i tillsynsförordningen.

Kapitalkrav under pågående verksamhet

Kapitaltäckning

7 §6

Bestämmelser om kapitaltäckning och stora exponeringar finns i förordning (EU) nr 575/2013, lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

Bestämmelser om kapitaltäckning finns i tillsynsförordningen, värdepappersbolagsförordningen, lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar.

Kapitalbasen i ett värdepappersbolag som inte omfattas av bestämmelserna om kapitaltäckning och stora exponeringar enligt första stycket får inte understiga det belopp som enligt 6 § krävdes när verksamheten påbörjades. Om ett sådant värdepappersbolag har bytt redovisningsvaluta, gäller i stället att kapitalbasen inte får understiga det högsta av de belopp som avses i 6 och 7 §§ lagen (2000:35) om byte av redovisningsvaluta i finansiella företag.

Ett sådant värdepappersbolags alternativ till startkapital enligt 6 § andra eller tredje stycket får inte i värde understiga vad som krävdes när verksamheten påbörjades.

7 kap.

1 §7

Ett värdepappersbolag får inneha bara

1. egendom som behövs för att

a) driva värdepappersrörelse, och

b) tillhandahålla sidotjänster eller driva sidoverksamhet,

2. aktier, andelar och andra finansiella instrument med de begränsningar som anges i 2–6 §§ samt i förordning (EU) nr 575/2013, och

2. aktier, andelar och andra finansiella instrument med de begränsningar som anges i 2–6 §§ samt i tillsynsförordningen eller värdepappersbolagsförordningen, och

3. egendom till skyddande av fordran enligt 10–12 §§.

6 Senaste lydelse 2017:1144. 7 Senaste lydelse 2014:985.

8 kap.

1 a §

Det som sägs i 3 §, 4 § första och tredje styckena, 4 c och 5–8 §§ gäller inte för ett sådant värdepappersbolag som anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag enligt artikel 12.1 i värdepappersbolagsförordningen.

Trots vad som sägs i första stycket får Finansinspektionen besluta att 3 § och 4 § tredje stycket ska tillämpas på ett litet och ickesammanlänkat värdepappersföretag enligt artikel 12.1 i värdepappersbolagsförordningen.

Ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersbolag som inte längre uppfyller kriterierna i artikel 12.1 i värdepappersbolagsförordningen ska underrätta Finansinspektionen och inom 12 månader börja tillämpa de bestämmelser som anges i första stycket.

Undantaget i första stycket ska börja tillämpas när värdepappersbolaget under sex månader har uppfyllt kriterierna i artikel 12.1 i värdepappersbolagsförordningen.

1 b §

De bolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 3 d , 5 a och 5 b §§ lagen ( 2014:968 ) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa 6 kap. 1 3 och 4 7 §§ lagen ( 2004:297 ) om bank- och finansieringsrörelse, i stället för 8 kap. 3–8 §§ denna lag.

För den som ingår i ett sådant värdepappersbolags styrelse eller är dess verkställande direktör, eller är ersättare för någon av dem gäller även 15 kap. 1 a–1 c och 8 a–

9 d §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse.

Av värdepappersbolagsförordningen framgår i vilken utsträckning bolag som avses i 1 kap. 5 a och 5 b §§ lagen om särskild tillsyn över

kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa tillsynsförordningen och värdepappersbolagsförordningen. Även bolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 3 d lagen om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag ska tillämpa tillsynsförordningen i stället för värdepappersbolagsförordningen.

Det som i tillsynsförordningen och lagen om bank- och finansieringsrörelse sägs om kreditinstitut ska avse värdepappersbolag.

4 §8

Ett värdepappersbolag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som dess rörelse är förknippad med. Bolaget ska se till att det har en tillfredsställande intern kontroll.

Ett värdepappersbolag ska identifiera, mäta, styra, internt rapportera och ha kontroll över de risker som bolaget är eller kan bli exponerat för eller innebär eller kan innebära för andra. Bolaget ska se till att det har en tillfredsställande intern kontroll.

Sådana värdepappersbolag som anges i 8 a kap. 1 § ska också upprätta en återhämtningsplan eller koncernåterhämtningsplan enligt samma kapitel.

Ett värdepappersbolag ska särskilt se till att dess kreditrisker, marknadsrisker, operativa risker och andra risker sammantagna inte medför att dess förmåga att fullgöra sina förpliktelser äventyras. För att uppfylla detta krav ska bolaget ha metoder som gör det möjligt att fortlöpande värdera och upprätthålla ett kapital som till belopp, slag och fördelning är tillräckligt för att täcka arten och nivån på de risker som bolaget är eller kan komma att bli exponerat för.

Ett värdepappersbolag ska särskilt se till att dess kundrisker, marknadsrisker, företagsrisker och andra risker sammantagna inte medför att dess förmåga att fullgöra sina förpliktelser äventyras. För att uppfylla detta krav ska bolaget ha metoder som gör det möjligt att fortlöpande värdera och upprätthålla ett kapital som till belopp, slag och fördelning är tillräckligt för att täcka arten och nivån på de risker som bolaget är eller kan komma att bli exponerat för eller innebär eller kan innebära för andra.

Bolaget ska utvärdera dessa metoder för att säkerställa att de är heltäckande.

8 Senaste lydelse 2015:1032.

Ersättningssystem

4 c §

Ett värdepappersbolag ska ha ett ersättningssystem som främjar en sund och effektiv riskhantering.

5 §

Ett värdepappersbolags rörelse skall organiseras och drivas på ett sådant sätt att bolagets struktur, förbindelser med andra företag och ställning kan överblickas.

Ett värdepappersbolags rörelse ska organiseras och drivas på ett sådant sätt att bolagets struktur, ansvarskedjor, förbindelser med andra företag och ställning kan överblickas.

35 §9

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. vilka åtgärder ett värdepappersbolag ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering och genomlysning samt riktlinjer och instruktioner som avses i 3–8 §§,

1. vilka åtgärder ett värdepappersbolag ska vidta för att uppfylla de krav på soliditet och likviditet, riskhantering, ersättningssystem och genomlysning samt riktlinjer och instruktioner som avses i 3–8 §§,

2. värdepappersbolags mångfaldspolicy vid tillsättandet av styrelse samt resurser för introduktion och utbildning av styrelseledamöter,

3. de riktlinjer, regler och rutiner ett värdepappersinstitut ska upprätta och tillämpa enligt 9 §,

4. vilka system, resurser och rutiner ett värdepappersinstitut ska ha enligt 10 §,

5. vad ett värdepappersinstitut ska iaktta för att uppfylla skyldigheterna i 11 §,

6. de processer för produktgodkännande och översyn ett värdepappersinstitut ska ha enligt 13 §,

7. den information ett värdepappersinstitut ska lämna enligt 14 § första stycket,

8. de arrangemang ett värdepappersinstitut ska ha för att få information och för att förstå egenskaperna hos finansiella instrument och den fastställda målgruppen för instrumenten enligt 14 § andra stycket,

9. de arrangemang ett värdepappersinstitut som distribuerar finansiella instrument ska ha för urvalet av finansiella instrument och tjänster som erbjuds eller rekommenderas till kunder,

10. kraven för bedömning av kunskap och kompetens enligt 15 §, 11. dokumentation enligt 16 § och hur lång tid dokumentation ska sparas enligt 20 §, och

12. övervakning av handeln och kursbildningen enligt 21 §.

9 Senaste lydelse 2017:679.

8 a kap.

9 §10

När Finansinspektionen är den samordnande tillsynsmyndigheten, ska inspektionen se till att samråd sker med sådana behöriga myndigheter som avses i artikel 116 i kapitaltäckningsdirektivet och de myndigheter som ansvarar för betydande filialer.

När Finansinspektionen är den samordnande tillsynsmyndigheten, ska inspektionen se till att samråd sker med sådana behöriga myndigheter som avses i artikel 116 i kapitaltäckningsdirektivet eller artikel 48 i värdepappersbolagsdirektivet och de myndigheter som ansvarar för betydande filialer.

Inom fyra månader från det att Finansinspektionen eller en annan samordnande tillsynsmyndighet har överlämnat en koncernåterhämtningsplan till de myndigheter som anges i 3 § tredje stycket, ska inspektionen försöka komma överens med behöriga myndigheter som ingår i tillsynskollegiet för koncernen om

1. granskningen och bedömningen av koncernåterhämtningsplanen,

2. huruvida en återhämtningsplan ska upprättas för ett individuellt värdepappersbolag eller ett utländskt värdepappersföretag som ingår i koncernen, och

3. tillämpningen av åtgärder som avses i artikel 6.5 och 6.6 i krishanteringsdirektivet för att komma till rätta med väsentliga brister i planen eller väsentliga hinder mot att genomföra den.

Om myndigheterna kommer överens, ska Finansinspektionen i enlighet med överenskommelsen fatta de beslut som behövs.

8 b kap.

4 §11

Finansinspektionen ska godkänna ett avtal om koncerninternt finansiellt stöd, om stödet

1. i betydande grad avhjälper de finansiella svårigheterna i det företag som tar emot det,

2. syftar till att bevara eller återställa den finansiella stabiliteten i koncernen som helhet eller i något av företagen inom koncernen, och

3. inte äventyrar den finansiella stabiliteten i ett eller flera länder inom EES, i synnerhet i det land där det stödgivande företaget finns.

Dessutom ska följande krav vara uppfyllda med avseende på det stödgivande företaget:

1. Det kan antas att ersättningen för stödet kommer att betalas och, om det avser ett lån, även kapitalbeloppet återbetalas. Om stödet ges i form av en garanti eller annan slags säkerhet, tillämpas samma villkor på den skuld som uppkommer ifall garantin eller säkerheten utlöses.

2. Det finansiella stödet ges på sådana villkor att det stödgivande företagets intressen gynnas.

3. Likviditeten eller solvensen i det stödgivande företaget äventyras inte till följd av tillhandahållandet av det finansiella stödet.

10 Senaste lydelse 2015:1032. 11 Senaste lydelse 2015:1032.

4. Det stödgivande företaget uppfyller de krav som gäller avseende kapitalbas och likviditet i kapitaltäckningsdirektivet samt de övriga krav som gäller enligt artikel 104.2 i samma direktiv vid tidpunkten för det finansiella stödet.

4. Det stödgivande företaget uppfyller de krav som gäller avseende kapitalbas och likviditet i kapitaltäckningsdirektivet eller värdepappersbolagsdirektivet samt de övriga krav som gäller enligt artikel 104.2 i kapitaltäckningsdirektivet eller artikel 40 i värdepappersbolagsdirektivet, vid tidpunkten för det finansiella stödet.

5. Det stödgivande företaget uppfyller de krav som gäller för stora exponeringar.

6. Det finansiella stödet leder inte till att de krav som anges i 4 eller 5 inte uppfylls.

7. Möjligheten till resolution av det stödgivande företaget äventyras inte till följd av det finansiella stödet. Finansinspektionen får bevilja undantag från kraven i andra stycket 4 och 5.

12 kap.

7 §

En börs som är aktiebolag skall ha ett aktiekapital som med hänsyn till verksamhetens art och omfattning är tillräckligt stort. Vid bedömningen av om aktiekapitalet är tillräckligt skall hänsyn tas även till andra finansiella resurser som börsen har eller kan utnyttja. För en börs som är ekonomisk förening gäller det som sägs om aktiekapital i stället summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser.

En börs som är aktiebolag ska ha ett aktiekapital som med hänsyn till verksamhetens art och omfattning är tillräckligt stort. Vid bedömningen av om aktiekapitalet är tillräckligt ska hänsyn tas även till andra finansiella resurser som börsen har eller kan utnyttja. För en börs som är ekonomisk förening gäller det som sägs om aktiekapital i stället summan av gjorda medlemsinsatser och förlagsinsatser.

En börs som driver en handelsplattform skall ha ett startkapital enligt 3 kap. 6 § första stycket 2.

En börs som driver en handelsplattform ska ha ett startkapital enligt 3 kap. 6 § första stycket 3.

13 kap.

1 i §12

En börs ska ha regler för minsta tillåtna prisändring för aktier, depåbevis, börshandlade fonder, certifikat och andra liknande finansiella instrument som handlas på en reglerad marknad som börsen driver.

Reglerna ska

1. kalibreras så att de återspeglar det aktuella finansiella instrumentets likviditetsprofil och den genomsnittliga skillnaden mellan köp- och säljkurs, med beaktande av möjligheten till rimligt stabila priser utan att i onödan hindra ännu mindre skillnader, och

12 Senaste lydelse 2017:679.

2. på lämpligt sätt justera minsta tillåtna prisändring för varje finansiellt instrument.

Regler enligt första stycket ska inte hindra matchning av order av stor omfattning på mittpunkten inom de aktuella köp- och säljbuden.

23 kap.

4 §13

Finansinspektionen får när det är nödvändigt genomföra en undersökning hos

1. ett värdepappersinstitut,

2. en börs,

3. en svensk leverantör av datarapporteringstjänster,

4. en clearingorganisation,

5. ett sådant utländskt företag som har tillstånd att driva en reglerad marknad från filial i Sverige, och

6. en emittent som enligt 16 kap. 1–3 §§ omfattas av skyldigheten enligt samma kapitel att upprätta och offentliggöra regelbunden finansiell information.

Finansinspektionen får även genomföra en undersökning hos ett anknutet ombud eller hos ett företag som har fått i uppdrag av ett värdepappersinstitut att utföra visst arbete eller vissa funktioner, om det behövs för tillsynen av institutet.

Innan en undersökning genomförs hos ett utländskt värdepappersföretag som har inrättat filial enligt 4 kap. 1 §, ska Finansinspektionen samråda med behörig myndighet i det land inom EES som har auktoriserat det utländska värdepappersföretaget.

25 kap.

1 d §14

Finansinspektionen ska, utöver i de fall som anges i 1 a och 1 b §§, ingripa mot någon som ingår i ett värdepappersbolags styrelse eller är dess verkställande direktör, eller ersättare för någon av dem, om värdepappersbolaget

1. har fått tillstånd att driva värdepappersrörelse genom att lämna falska uppgifter eller på annat otillbörligt sätt,

2. inte uppfyller kraven i 3 kap. 5 § första stycket eller har tillåtit en styrelseledamot, verkställande direktören eller ersättare för någon av dem att åta sig ett sådant uppdrag i bolaget eller kvarstå i bolaget trots att kraven i 3 kap. 1 § första stycket 5 eller 6 eller någon av 8 kap. 8 b–8 d §§ eller i föreskrifter som meddelats med stöd av 3 kap. 12 § 2 inte är uppfyllda,

3. åsidosatt sina skyldigheter enligt 5 kap. 4 §,

13 Senaste lydelse 2017:679. 14 Senaste lydelse 2018:1399.

4. inte uppfyller kraven i någon av 8 kap. 3–6, 8 eller 8 f §§ eller i föreskrifter som meddelats med stöd av 8 kap. 35 § 1,

4. inte uppfyller kraven i någon av 8 kap. 3–6 eller 8 §§ eller i föreskrifter som meddelats med stöd av 8 kap. 35 § 1,

5. i strid med 8 a kap. 2 eller 3 § låter bli att upprätta eller lämna in en återhämtningsplan eller en koncernåterhämtningsplan,

6. i strid med 8 b kap. 11 § låter bli att anmäla att koncerninternt finansiellt stöd ska lämnas,

7. i strid med 23 kap. 3 c § låter bli att underrätta Finansinspektionen om att värdepappersbolaget fallerar eller sannolikt kommer att fallera,

8. i strid med 24 kap. 5 § första stycket låter bli att till Finansinspektionen anmäla sådana förvärv och avyttringar som avses där,

9. i strid med 24 kap. 5 § tredje stycket låter bli att till Finansinspektionen anmäla namnen på de ägare som har ett kvalificerat innehav av aktier i bolaget samt storleken på innehaven,

10. gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i bolagets kapitalbas i strid med 8 kap.3 och 4 §§ lagen (2014:966) om kapitalbuffertar eller artikel 28, 51 eller 63 i tillsynsförordningen, när dessa artiklar förbjuder sådana betalningar till innehavare av instrument som ingår i kapitalbasen,

10. gör betalningar till innehavare av instrument som ingår i bolagets kapitalbas i strid med artikel 28, 52 eller 63 i värdepappersbolagsförordningen, när dessa artiklar förbjuder sådana betalningar till innehavare av instrument som ingår i kapitalbasen,

11. i strid med 28 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution låter bli att lämna begärda upplysningar till Riksgäldskontoret,

12. har befunnits ansvarigt för en allvarlig, upprepad eller systematisk överträdelse av lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, eller föreskrifter som meddelats med stöd av den lagen,

13. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 92 i tillsynsförordningen, i strid med artikel 99.1 i den förordningen,

13. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om efterlevnaden av skyldigheten att uppfylla kapitalbaskraven enligt artikel 11 i värdepappersbolagsförordningen, i strid med artikel 54.1 b i den förordningen,

14. låter bli att rapportera eller lämnar ofullständig eller felaktig information till Finansinspektionen när det gäller data som avses i artikel 101 i tillsynsförordningen,

14. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om koncentrationsrisker i strid med artikel 54 i värdepappersbolagsförordningen,

15. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om en stor exponering

15. ådrar sig en koncentrationsrisk som överstiger gränserna i artikel 37 i värdepappersbolagsförordningen,

i strid med artikel 394.1 i tillsynsförordningen,

16. låter bli att lämna information till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om likviditet i strid med artikel 415.1 och 415.2 i tillsynsförordningen,

16. vid upprepade tillfällen eller systematiskt, i strid med artikel 43 i värdepappersbolagsförordningen, underlåter att hålla likvida tillgångar, eller

17. låter bli att lämna uppgifter till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information om sin bruttosoliditet i strid med artikel 430.1 i tillsynsförordningen,

17. låter bli att lämna uppgifter till Finansinspektionen eller lämnar ofullständig eller felaktig information i strid med bestämmelserna i del sex i värdepappersbolagsförordningen.

18. vid upprepade tillfällen eller systematiskt låter bli att hålla likvida tillgångar i strid med artikel 412 i tillsynsförordningen,

19. utsätter sig för en exponering som överskrider gränserna enligt artikel 395 i tillsynsförordningen,

20. är exponerat för kreditrisken i en värdepapperiseringsposition utan att uppfylla villkoren i artikel 405 i tillsynsförordningen, eller

21. låter bli att lämna information eller lämnar ofullständig eller felaktig information i strid med någon av artiklarna 431.1– 431.3 och 451.1 i tillsynsförordningen.

Om en sådan person som avses i första stycket omfattas av tillstånds- eller underrättelseskyldighet enligt 24 kap. 1 eller 4 § för förvärv eller avyttring av aktier eller andelar i bolaget, ska första stycket 8 och 9 inte gälla för den personen i fråga om dessa aktier eller andelar.

Ett ingripande enligt första stycket får göras endast om bolagets överträdelse är allvarlig och personen i fråga uppsåtligen eller av grov oaktsamhet orsakat överträdelsen.

Ingripande görs genom

1. beslut att personen i fråga under en viss tid, lägst tre och högst tio år, eller, för upprepade allvarliga överträdelser enligt första stycket 1, 2, 3, 8 eller 9, permanent inte får vara styrelseledamot eller verkställande direktör i ett värdepappersbolag, eller ersättare för någon av dem, eller

2. beslut om sanktionsavgift.

1. Denna lag träder i kraft den 1 december 2020 i fråga om 13 kap. 1 i § och i övrigt den 26 juni 2021.

2. För värdepappersbolag som har fått tillstånd enligt denna lag före den 24 december 2019 gäller kravet på ansökan om tillstånd som

värdepappersinriktat kreditinstitut enligt 2 kap. 1 c § från den 27 december 2020. Sådana bolag ska fram till dess lagen träder i kraft tillämpa 6 kap.13 och 47 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt de bestämmelser i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar som avser kreditinstitut. Av tillsynsförordningen följer att även den förordningen ska tillämpas.

3. För värdepappersbolag som vid ikraftträdandet av denna lag uppfyller kriterierna för att vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersbolag enligt artikel 12.1 i värdepappersbolagsförordningen gäller undantaget i 8 kap. 1 a § första stycket omedelbart.

Förslag till lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

Härigenom föreskrivs1 i fråga om lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag

dels att nuvarande 3 kap. 5 § ska betecknas 3 kap. 6 §,

dels att 1 kap. 1, 2 och 6 §§, 2 kap. 1 och 3 §§, 3 kap. 1–5 §§, den nya 3 kap. 6 §, 4 kap. 1–4 §§, 5 kap. 1–6 §§, 6 kap. 1, 4, 5, 8, 10 och 11 §§, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1, 2 och 4 §§, 9 kap. 1 §, 10 kap. 2 § och rubriken till 5 kap. och den nya 3 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas ett nytt kapitel, 5 a kap, nio nya paragrafer, 1 kap. 5 a och 5 b §§, 2 kap. 1 a–1 c och 2 a §§, 7 kap. 4 och 5 §§ och 10 kap. 1 a §, och närmast efter rubriken till 3 kap. och närmast före 3 kap. 5 § nya rubriker av följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.

1 §

I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/20122(tillsynsförordningen).

I denna lag finns bestämmelser som kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/20123 (tillsynsförordningen) och Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/20144(värdepappersbolagsförordningen).

Lagen innehåller också bestämmelser som genomför delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och

Lagen innehåller också bestämmelser som genomför delar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU. 2 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575). 3 EUT L 176, 27.6.2013, s. 1 (Celex 32013R0575). 4 EUT L 314, 5.12.2019, s. 1 (Celex 32019R2033).

värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG5(kapitaltäckningsdirektivet).

av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG6(kapitaltäckningsdirektivet) och

Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/ 59/EU och 2014/65/EU 7 (värdepappersbolagsdirektivet).

2 §8

I denna lag betyder

1. EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet,

2. institut: kreditinstitut och värdepappersbolag,

3. kreditinstitut: bank och kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt Svenska skeppshypotekskassan,

3. kreditinstitut: a. bank eller kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

b. Svenska skeppshypotekskassan,

c. sådant företag som avses i artikel 4.1.1 b i tillsynsförordningen när det är ett svenskt aktiebolag, och

d. värdepappersbolag med tillstånd enligt 2 kap. 2 § första stycket 2 och 8 lagen ( 2007:528 ) om värdepappersmarknaden,

4. värdepappersbolag: ett värdepappersföretag som avses i artikel 4.1.2 i tillsynsförordningen när det är ett svenskt aktiebolag.

4. värdepappersbolag: detsamma som i 1 kap. 4 b § lagen om värdepappersmarknaden,

5. systemrisk: detsamma som i 1 kap. 2 § 11 lagen ( 2014:966 ) om kapitalbuffertar.

Termer och uttryck i övrigt i denna lag har samma betydelse som i tillsynsförordningen.

Termer och uttryck i övrigt i denna lag har samma betydelse som i tillsynsförordningen och värdepappersbolagsförordningen.

5 EUT L 176, 27.6.2013, s. 338 (Celex 32013L0036). 6 EUT L 176, 27.6.2013, s. 338 (Celex 32013L0036). 7 EUT L 314, 5.12.2019, s. 64 (Celex 32019L2034). 8 Senaste lydelse 2017:1151.

5 a §

Av artikel 1.2 i värdepappersbolagsförordningen framgår att vissa värdepappersbolag ska tilllämpa tillsynsförordningen.

Enligt artikel 1.5 i värdepappersbolagsförordningen kan Finansinspektionen, under de förutsättningar som anges i artikeln, tillåta att vissa värdepappersbolag ska tillämpa tillsynsförordningen.

De värdepappersbolag som avses i första och andra styckena behandlas vid tillämpningen av denna lag som kreditinstitut.

5 b §

Finansinspektionen får besluta att kraven i tillsynsförordningen ska gälla för ett värdepappersbolag vars konsoliderade tillgångar, beräknat som ett genomsnitt över den senaste sammanhängande tolvmånadersperioden, uppgår till minst fem miljarder euro, och som utövar någon av de verksamheter som avses i 2 kap. 1 § 3 eller 6 lagen ( 2007:528 ) om värdepappersmarknaden men som inte är råvaruhandlare eller utsläppsrättshandlare, om

1. värdepappersbolaget utövar verksamheten i en sådan omfattning att en systemrisk skulle kunna uppstå om bolaget fallerar eller hamnar i kris,

2. värdepappersbolaget är en clearingmedlem, eller

3. Finansinspektionen anser att det är motiverat mot bakgrund av det berörda värdepappersbolagets verksamhet och dess storlek, art, omfattning och komplexitet med beaktande av a. betydelsen för EU:s eller Sveriges ekonomi, b. betydelsen av bolagets gränsöverskridande verksamhet, eller c. bolagets sammanlänkning med det finansiella systemet.

För ett värdepappersbolag som avses i första stycket tillämpas det som sägs om kreditinstitut i denna lag.

Finansinspektionen kan bestämma att ett beslut enligt första stycket inte längre ska gälla och ska utan dröjsmål informera värdepappersbolaget om detta.

Ett beslut enligt första stycket ska upphöra att gälla om bolaget inte längre uppfyller det tröskelvärde som anges där, beräknat som ett genomsnitt över den senaste sammanhängande tolvmånadersperioden.

Finansinspektionen ska utan dröjsmål informera Europeiska bankmyndigheten om beslut enligt denna paragraf.

6 §

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt tillsynsförordningen och utövar tillsyn över att förordningen och denna lag följs.

Finansinspektionen är behörig myndighet enligt tillsynsförordningen och värdepappersbolagsförordningen och utövar tillsyn över att förordningarna och denna lag följs.

Finansinspektionen är ansvarig myndighet för att i enlighet med artikel 458 i tillsynsförordningen besluta om särskilda makrotillsynsåtgärder.

I fråga om tillsynen och möjlighet att ingripa mot institut gäller bestämmelserna i de lagar som reglerar institutens verksamhet, om inte annat följer av denna lag.

2 kap.

1 §

Finansinspektionen ska besluta att ett institut ska uppfylla ett särskilt kapitalbaskrav utöver den kapitalbas som krävs enligt tillsynsförordningen och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, om

Finansinspektionen ska besluta att ett kreditinstitut ska uppfylla ett särskilt kapitalbaskrav utöver den kapitalbas som krävs enligt tillsynsförordningen och lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, om

1. något av kraven i 6 kap.13, 4 a, 4 b och 5 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 8 kap.38 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden inte är uppfyllt,

1. något av kraven i 6 kap.13, 4 a, 4 b och 5 §§ lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse inte är uppfyllt,

2. det i samband med en översyn och utvärdering av institutet

2. det i samband med en översyn och utvärdering av kreditinstitutet

bedöms nödvändigt för att täcka risker som institutet är eller kan bli exponerat för och risker som institutet utsätter det finansiella systemet för, eller

bedöms nödvändigt för att täcka risker som institutet är eller kan bli exponerat för och risker som institutet utsätter det finansiella systemet för, eller

3. det är sannolikt att institutet inom tolv månader inte längre kommer att uppfylla sina skyldigheter enligt första stycket 1.

3. det är sannolikt att kreditinstitutet inom tolv månader inte längre kommer att uppfylla sina skyldigheter enligt första stycket 1.

Finansinspektionen får avstå från att besluta om ett särskilt kapitalbaskrav om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om institutet gör rättelse eller om någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot institutet och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

Finansinspektionen får avstå från att besluta om ett särskilt kapitalbaskrav om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om kreditinstitutet gör rättelse eller om någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot institutet och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

Första stycket gäller inte om överträdelsen är så allvarlig att verksamhetstillståndet i stället ska återkallas.

1 a §

Finansinspektionen ska besluta att ett värdepappersbolag ska uppfylla ett särskilt kapitalbaskrav utöver den kapitalbas som krävs enligt värdepappersbolagsförordningen endast om,

1. något av kraven i 8 kap. 3 §, 4 § första eller tredje stycket, 4 c och 5 8 §§ lagen ( 2007:528 ) om värdepappersmarknaden inte är uppfyllt och det är osannolikt att någon annan åtgärd är tillräcklig för att få bolaget att rätta till bristerna inom rimlig tid,

2. ett särskilt kapitalbaskrav är nödvändigt för att täcka väsentliga risker som bolaget är eller kan bli exponerat för och väsentliga risker som bolaget utsätter det finansiella systemet för,

3. bolaget, under normala marknadsförhållanden, inte skulle kunna avveckla positioner i handelslagret under kort tid utan att ådra sig betydande förluster,

4. granskningen av de interna modellerna enligt 5 a kap. visar att värdepappersbolagets brister avseende kraven för att tillämpa de interna modellerna sannolikt

kommer att leda till otillräckliga kapitalnivåer, eller

5. värdepappersbolaget vid upprepade tillfällen underlåter att skaffa eller bibehålla tillräckliga nivåer av ytterligare kapital enligt 1 b §.

Ett beslut enligt första stycket ska vara skriftligt och grunda sig på översyn och utvärdering av bolagets enskilda situation.

Finansinspektionen får avstå från att besluta om ett särskilt kapitalbaskrav, om en överträdelse är ringa eller ursäktlig, om värdepappersbolaget gör rättelse eller om någon annan myndighet har vidtagit åtgärder mot värdepappersbolaget och dessa åtgärder bedöms tillräckliga.

Första stycket gäller inte om överträdelsen är så allvarlig att verksamhetstillståndet i stället ska återkallas.

Finansinspektionen får fatta beslut enligt denna paragraf avseende ett värdepappersbolag som anses vara ett litet och icke-sammanlänkat värdepappersföretag enligt artikel 12.1 i värdepappersbolagsförordningen, om inspektionen anser att det är motiverat.

1 b §

Finansinspektionen får besluta att ett värdepappersbolag ska ha en kapitalbasnivå, som med tillräcklig marginal överstiger kraven enligt värdepappersbolagsförordningen, för att säkerställa att konjunktursvängningar inte leder till överträdelser av kapitalkraven eller hotar bolagets förmåga att avveckla och lägga ned verksamheten på ett ordnat sätt.

Finansinspektionen ska se över den nivå som bolaget har fastställt efter ett beslut enligt första stycket och meddela bolaget om nivån är tillräcklig eller behöver justeras. Om nivån behöver justeras ska

inspektionen meddela bolaget den sista dag då justeringen ska ha gjorts.

Första och andra styckena gäller inte värdepappersbolag som är små och icke-sammanlänkade enligt artikel 12.1 i värdepappersbolagsförordningen.

1 c §

När det gäller sådana värdepappersbolag som avses i 2 kap. 1 § lagen ( 2015:1016 ) om resolution ska Finansinspektionen underrätta berörda resolutionsmyndigheter om beslut enligt 1 a § om särskilt kapitalbaskrav och om förväntade justeringar enligt 1 b § andra stycket.

2 a §

Bestämmelsen i 2 § ska inte tillämpas på små och icke-sammanlänkade värdepappersbolag enligt artikel 12.1 i värdepappersbolagsförordningen för vilka beslut om undantag har fattats enligt artikel 43.1 andra stycket samma förordning.

3 §9

Finansinspektionen får tillämpa bestämmelserna om ingripande i de lagar som reglerar institutets verksamhet, om ett institut inte uppfyller ett särskilt kapitalbaskrav som beslutats enligt 1 § eller ett särskilt likviditetskrav som beslutats enligt 2 §.

Finansinspektionen får tillämpa bestämmelserna om ingripande i de lagar som reglerar institutets verksamhet, om ett institut inte uppfyller ett särskilt kapitalbaskrav som beslutats enligt 1 § eller 1 a § eller ett särskilt likviditetskrav som beslutats enligt 2 §.

Om ett institut uppfyller kapitalbaskravet enligt tillsynsförordningen och det särskilda kapitalbaskrav som följer av ett beslut enligt 1 §, men inte kapitalkraven enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, ska bestämmelserna om ingripande i 8 kap. lagen om kapitalbuffertar tilllämpas.

Om ett kreditinstitut uppfyller kapitalbaskravet enligt tillsynsförordningen och det särskilda kapitalbaskrav som följer av ett beslut enligt 1 §, men inte kapitalkraven enligt lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, ska bestämmelserna om ingripande i 8 kap. lagen om kapitalbuffertar tilllämpas.

9 Senaste lydelse 2017:705.

3 kap.

Kreditinstitut

1 §

Ansvaret för att kraven i 2 § uppfylls har det institut

1. som inte är dotterföretag till ett annat institut, ett svenskt finansiellt holdingföretag eller ett svenskt blandat finansiellt holdingföretag, eller

Ansvaret för att kraven i 2 § uppfylls har det kreditinstitut

1. som inte är dotterföretag till ett annat kreditinstitut, ett svenskt finansiellt holdingföretag eller ett svenskt blandat finansiellt holdingföretag, eller

2. vars moderföretag är ett sådant finansiellt holdingföretag, svenskt blandat finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som inte är dotterföretag till ett institut, ett svenskt finansiellt holdingföretag eller ett svenskt blandat finansiellt holdingföretag.

2. vars moderföretag är ett sådant finansiellt holdingföretag, svenskt blandat finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som inte är dotterföretag till ett kreditinstitut, ett svenskt finansiellt holdingföretag eller ett svenskt blandat finansiellt holdingföretag.

Om ett sådant holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som avses i första stycket 2 är moderföretag till både ett kreditinstitut och ett värdepappersbolag, är det kreditinstitutet som ansvarar för att de gruppbaserade kraven uppfylls.

Om ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag är moderföretag till två eller flera kreditinstitut eller till två eller flera värdepappersbolag, ansvarar det kreditinstitut respektive värdepappersbolag som har den största balansomslutningen för att de gruppbaserade kraven uppfylls.

Om ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag är moderföretag till två eller flera kreditinstitut, ansvarar det kreditinstitut som har den största balansomslutningen för att de gruppbaserade kraven uppfylls.

2 §

Det ansvariga institutet enligt 1 § ska se till att kraven om soliditet och riskhantering i 6 kap. 1 § och 2 § andra stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse eller 8 kap. 3 § och 4 § andra stycket lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden uppfylls på gruppnivå i enlighet med vad som följer av artiklarna 18–24 i tillsynsförordningen.

Det ansvariga kreditinstitutet enligt 1 § ska se till att kraven om soliditet och riskhantering i 6 kap.

1 § och 2 § andra stycket lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse uppfylls på gruppnivå i enlighet med vad som följer av artiklarna 18–24 i tillsynsförordningen.

3 §

Även om ett institut inte är det ansvariga institutet enligt 1 §, ska det se till att kraven i 2 § tillämpas på undergruppsnivå, om

Även om ett kreditinstitut inte är det ansvariga kreditinstitutet enligt 1 §, ska det se till att kraven i 2 § tillämpas på undergruppsnivå, om

1. institutet eller dess moderföretag, när moderföretaget är ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag, har ett dotterföretag eller har ägarintresse i ett dotterföretag, och

1. kreditinstitutet eller dess moderföretag, när moderföretaget är ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag, har ett dotterföretag eller har ägarintresse i ett dotterföretag, och

2. dotterföretaget är ett utländskt institut, ett finansiellt institut eller ett förvaltningsbolag som är etablerat i ett land utanför EES.

2. dotterföretaget är ett utländskt kreditinstitut, ett finansiellt institut eller ett förvaltningsbolag som är etablerat i ett land utanför EES.

Med förvaltningsbolag avses ett utländskt företag som i sitt hemland har tillstånd att förvalta fondföretag.

4 §

Ett moder- eller dotterföretag som står under tillsyn enligt denna lag ska på grupp- eller undergruppsnivå uppfylla kraven i 6 kap. 2 § första stycket och 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse samt 8 kap. 4 § första stycket och 5 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden om riskhantering och genomlysning.

Ett moder- eller dotterföretag som står under tillsyn enligt denna lag ska på grupp- eller undergruppsnivå uppfylla kraven i 6 kap. 2 § första stycket och 3 § lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse om riskhantering och genomlysning.

Företaget ska även införa styrformer, processer och rutiner enligt första stycket i sina dotterföretag som är etablerade i ett land utanför EES.

Finansinspektionen ska, efter ansökan av företaget, besluta om undantag från kravet i andra stycket, om företaget kan visa att ett sådant införande strider mot lagen i det land där dotterföretaget är etablerat.

Värdepappersbolag

5 §

Den som ingår i ledningen för ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag ska ha tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av företaget och även i övrigt vara lämplig för en sådan uppgift.

När artikel 7 i värdepappersbolagsförordningen är tillämplig ska 8 kap. 3 §, 4 § första och tredje styckena, 4 c och 5 8 §§ lagen ( 2007:528 ) om värdepappersmarknaden tillämpas på en värdepappersföretagsgrupp i den utsträckning inte annat följer av beslut enligt artikel 8 i värdepappersbolagsförordningen.

Finansinspektionen ska, efter ansökan av det ansvariga företaget, besluta om undantag från kravet i första stycket, om företaget kan visa att en sådan tillämpning strider mot lagen i det land där dotterföretaget är etablerat.

Ledningen för ett finansiellt holdingföretag

Ledningen för ett finansiellt eller

värdepappersinriktat

holdingföretag

6 §

Den som ingår i ledningen för ett finansiellt holdingföretag, ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag ska ha tillräcklig insikt och erfarenhet för att delta i ledningen av företaget och även i övrigt vara lämplig för en sådan uppgift.

4 kap.

1 §

Finansinspektionen ska utöva tillsyn över att de gruppbaserade kraven är uppfyllda, om

Finansinspektionen ska utöva tillsyn över att de gruppbaserade kraven är uppfyllda eller för värdepappersbolagens del, i tillämpliga fall, om villkoren i gruppkapitaltestet är uppfyllda, om

1. moderföretaget är ett institut,

1. moderföretaget är ett kreditinstitut,

2. det finansiella holdingföretaget eller det blandade finansiella holdingföretaget är moderföretag till ett institut men inte till något motsvarande utländskt företag inom EES,

2. moderföretaget är ett värdepappersbolag och inget av dess dotterföretag är ett kreditinstitut,

3. det finansiella holdingföretaget eller det blandade finansiella holdingföretaget är etablerat i Sverige och är moderföretag till institut och motsvarande utländska företag inom EES,

3. ett värdepappersföretag inom

EU är moderföretag till ett kreditinstitut och det i gruppen inte finns något motsvarande utländskt företag inom EES med en större total balansomslutning,

4. det finns två eller flera finansiella holdingföretag eller två eller flera blandade finansiella holdingföretag med huvudkontor i olika länder inom EES, däribland

Sverige, som är moderföretag till

4. ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag eller ett värdepappersinriktat holdingföretag är moderföretag till ett institut men inte till något mot-

både institut och motsvarande utländska företag inom EES, och ett institut är det dotterföretag som har den största balansomslutningen, eller

svarande utländskt institut inom EES,

5. det finansiella holdingföretaget eller det blandade finansiella holdingföretaget är moderföretag till två eller flera institut och motsvarande utländska företag som inte är auktoriserade i det land inom EES där holdingföretaget är etablerat, och ett institut har den största balansomslutningen.

5. ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag är moderföretag till

a) ett kreditinstitut men inte till något motsvarande utländskt företag inom EES,

b) ett kreditinstitut och det i gruppen finns motsvarande utländskt företag inom EES men inte något som har en större total balansomslutning, eller

c) ett värdepappersbolag och det inte finns något motsvarande utländskt företag inom EES med en större total balansomslutning eller något kreditinstitut eller motsvarande utländskt företag inom EES,

6. konsolidering krävs enligt artikel 18.3 eller 18.6 i tillsynsförordningen och ett kreditinstitut har den största totala balansomslutningen, eller, om det inte finns något kreditinstitut eller motsvarande företag inom EES, ett värdepappersbolag har den största totala balansomslutningen,

7. ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag är moderföretag till

a) ett värdepappersbolag men inte till något motsvarande utländskt företag inom EES, eller

b) ett värdepappersbolag och det i gruppen finns motsvarande utländskt företag inom EES men inte något som har en större total balansomslutning, eller

8. det finns två eller flera värdepappersinriktade holdingföretag eller två eller flera blandade finansiella holdingföretag med huvudkontor i olika länder inom EES som är moderföretag till både värdepappersbolag och motsvarande ut-

ländska företag inom EES, och ett värdepappersbolag är det dotterföretag som har den största balansomslutningen.

I de fall annan myndighet än Finansinspektionen skulle vara tillsynsansvarig myndighet enligt artikel 111.1 tredje stycket, 111.3 b eller 111.4 i kapitaltäckningsdirektivet, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034, ska Finansinspektionen trots det vara sådan myndighet, om inspektionen på individuell nivå utövar tillsynen över fler än ett kreditinstitut inom gruppen och summan av de totala balansomslutningarna för dessa är högre än de för motsvarande utländska företag inom samma EESland. I fråga om artikel 111.3 c i kapitaltäckningsdirektivet, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034, ska motsvarande gälla för värdepappersföretag om det inte inom gruppen finns något kreditinstitut eller motsvarande utländskt företag inom EES.

Det som anges i första stycket 3, 5 b eller 6 gäller dock inte om en annan behörig myndighet inom EES utövar tillsyn på individuell nivå över mer än ett motsvarande företag inom gruppen och summan av de totala balansomslutningarna för dessa är högre än för kreditinstitutet. Det som anges i första stycket 5 c gäller inte om en annan behörig myndighet inom EES utövar tillsyn på individuell nivå över mer än ett motsvarande företag inom gruppen och summan av de totala balansomslutningarna för dessa är högre än för värdepappersbolaget.

Finansinspektionen ska även utöva tillsynen om inspektionen tillsammans med övriga berörda behöriga myndigheter kommer överens om det enligt 3 §.

I 7 kap. finns bestämmelser om tillsyn över ett institut vars moderföretag har sitt huvudkontor utanför EES och är ett motsvarande utländskt företag, ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag.

2 §

När Finansinspektionen ska utöva tillsynen enligt 1 § första stycket 3–5, får inspektionen komma överens med övriga berörda behöriga myndigheter om att en annan behörig myndighet inom EES än inspektionen ska ansvara för tillsynen. Finansinspektionen får ingå en sådan överenskommelse, om det är olämpligt att inspektionen ansvarar för tillsynen med hänsyn till de institut och motsvarande utländska företag det gäller och den relativa betydelsen av deras verksamheter i de olika länderna.

När Finansinspektionen ska utöva tillsynen enligt 1 § första stycket 1–3, 5 eller 6, får inspektionen komma överens med övriga berörda behöriga myndigheter om att en annan behörig myndighet inom EES än inspektionen ska ansvara för tillsynen. Finansinspektionen får ingå en sådan överenskommelse, om det är olämpligt att inspektionen ansvarar för tillsynen med hänsyn till de institut och motsvarande utländska företag det gäller, den relativa betydelsen av deras verksamheter i de olika länderna eller behovet av att säkerställa kontinuitet i tillsynen på gruppnivå.

Detsamma gäller om det är olämpligt, med beaktande av de berörda värdepappersföretagen och betydelsen av deras verksamhet i de relevanta medlemsstaterna, att Finansinspektionen utövar den gruppbaserade tillsynen eller kontrollen av att villkoren i gruppkapitaltestet uppfylls enligt 1 § första stycket 7 eller 8.

I ett sådant fall ska moderinstitutet inom EES, det finansiella moderholdingföretaget inom EES, det blandade finansiella holdingföretaget eller det institut eller motsvarande utländska företag som har den största balansomslutningen, beroende på vad som är tillämpligt, ges tillfälle att yttra sig innan Finansinspektionen och de övriga berörda behöriga myndigheterna ingår överenskommelsen. Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten ska underrättas om en sådan överenskommelse.

I dessa fall ska moderinstitutet inom EES, det finansiella moderholdingföretaget inom EES, det blandade finansiella holdingföretaget, det värdepappersinriktade moderholdingföretaget inom EES eller det institut eller motsvarande utländska företag som har den största balansomslutningen, beroende på vad som är tillämpligt, ges tillfälle att yttra sig innan Finansinspektionen och de övriga berörda behöriga myndigheterna ingår överenskommelsen. Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten ska underrättas om en sådan överenskommelse.

3 §

Om det skulle vara olämpligt med hänsyn till de institut eller motsvarande utländska företag det gäller och den relativa betydelsen av deras verksamheter i de olika länderna att tillsynen utövas av den myndighet som enligt artikel 111.3 och 111.4 i kapitaltäckningsdirektivet ska utöva den gruppbaserade tillsynen, får Finansinspektionen komma överens med de övriga berörda behöriga myndigheterna om att inspektionen eller någon annan behörig myndighet ska ansvara för tillsynen.

Om det skulle vara olämpligt med hänsyn till de institut eller motsvarande utländska företag det gäller, den relativa betydelsen av deras verksamheter i de olika länderna eller behovet av att säkerställa kontinuitet i tillsynen på gruppnivå att tillsynen utövas av den myndighet som enligt artikel 111.1, 111.3 och 111.4 i kapitaltäckningsdirektivet, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034, ska utöva den gruppbaserade tillsynen, får Finansinspektionen komma överens med de övriga berörda behöriga myndigheterna om att inspektionen eller någon annan behörig myndighet ska ansvara för tillsynen.

Detsamma gäller om det skulle vara olämpligt, med beaktande av de berörda värdepappersföretagen och betydelsen av deras verksamhet i de relevanta medlemsstaterna, att den gruppbaserade tillsynen eller kontrollen av att villkoren i gruppkapitaltestet uppfylls utövas av den myndighet som enligt artikel 46.3–5 i värdepappersbolagsdirektivet ska utöva tillsynen

I ett sådant fall ska moderinstitutet inom EES, det finansiella moderholdingföretaget inom EES eller det institut eller motsvarande utländska företag som har den största balansomslutningen, beroende på vad som är tillämpligt, ges tillfälle att yttra sig innan Finansinspektionen och de övriga berörda behöriga myndigheterna ingår överenskommelsen. Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten ska underrättas om en sådan överenskommelse.

I dessa fall ska moderinstitutet inom EES, det finansiella moderholdingföretaget inom EES, det blandade finansiella moderholdingföretaget inom EES, det värdepappersinriktade moderholdingföretaget inom EES eller det institut eller motsvarande utländska företag som har den största balansomslutningen, beroende på vad som är tillämpligt, ges tillfälle att yttra sig innan Finansinspektionen och de övriga berörda behöriga myndigheterna ingår överenskommelsen. Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten ska underrättas om en sådan överenskommelse.

4 §

När Finansinspektionen ansvarar för tillsynen på gruppnivå enligt 1 §, ska inspektionen lämna en rapport som innehåller en riskvärdering av gruppen till övriga berörda behöriga myndigheter.

När Finansinspektionen ansvarar för tillsynen på gruppnivå enligt 1 § första stycket 1, 3 eller 4–6, och moderföretaget inte är ett värdepappersinriktat holdingföretag, ska inspektionen lämna en rapport som innehåller en riskvärdering av gruppen till övriga berörda behöriga myndigheter.

5 kap.

Tillsyn över interna metoder Tillsyn över interna metoder för

kreditinstitut

1 §

Finansinspektionen ska löpande, åtminstone vart tredje år, granska hur ett institut uppfyller ställda krav på sådana metoder som kräver tillstånd från de behöriga myndigheterna innan de får användas för att beräkna kapitalbaskraven i enlighet med artiklarna 92–386 i tillsynsförordningen. Vid bedömningen ska särskilt uppmärksammas förändringar i institutets affärsverksamhet och hur interna metoder tillämpas på nya produkter.

Finansinspektionen ska löpande, åtminstone vart tredje år, granska hur ett kreditinstitut uppfyller ställda krav på sådana metoder som kräver tillstånd från de behöriga myndigheterna innan de får användas för att beräkna kapitalbaskraven i enlighet med artiklarna 92–386 i tillsynsförordningen. Vid bedömningen ska särskilt uppmärksammas förändringar i kreditinstitutets affärsverksamhet och hur interna metoder tillämpas på nya produkter.

2 §

Om det framkommer att ett instituts interna metoder enligt 1 § innebär väsentliga brister i fråga om förmågan att identifiera risker, ska Finansinspektionen se till att institutet åtgärdar metoderna eller vidtar nödvändiga åtgärder för att minska följderna av dem.

Om det framkommer att ett kreditinstituts interna metoder enligt 1 § innebär väsentliga brister i fråga om förmågan att identifiera risker, ska Finansinspektionen se till att kreditinstitutet åtgärdar metoderna eller vidtar nödvändiga åtgärder för att minska följderna av dem.

3 §

Om ett institut som beviljats tillstånd att använda sig av en metod som avses i 1 § inte längre uppfyller kraven för användning av metoden, ska Finansinspektionen kräva att institutet

Om ett kreditinstitut som beviljats tillstånd att använda sig av en metod som avses i 1 § inte längre uppfyller kraven för användning av metoden, ska Finansinspektionen kräva att kreditinstitutet

1. visar att följderna av att kraven inte uppfylls är oväsentliga, eller

2. presenterar en åtgärdsplan för att i god tid åter uppfylla kraven och ange en tid inom vilken planen ska genomföras.

4 §

Om det bedöms osannolikt att den åtgärdsplan som presenteras leder till att kraven kommer att uppfyllas eller om tidsfristen för att genomföra den inte är tillfredsställande, ska Finansinspektionen kräva förbättringar av planen. Om det är osannolikt att institutet inom en lämplig tidsfrist åter kommer att uppfylla tillämpliga krav eller om institutet inte på ett tillfredsställande sätt lyckas visa att följderna av konstaterade brister är oväsentliga, ska tillståndet att använda sig av metoden antingen begränsas till områden där kraven kan uppfyllas inom en lämplig tidsfrist eller återkallas.

Om det bedöms osannolikt att den åtgärdsplan som presenteras leder till att kraven kommer att uppfyllas eller om tidsfristen för att genomföra den inte är tillfredsställande, ska Finansinspektionen kräva förbättringar av planen. Om det är osannolikt att kreditinstitutet inom en lämplig tidsfrist åter kommer att uppfylla tillämpliga krav eller om kreditinstitutet inte på ett tillfredsställande sätt lyckas visa att följderna av konstaterade brister är oväsentliga, ska tillståndet att använda sig av metoden antingen begränsas till områden där kraven kan uppfyllas inom en lämplig tidsfrist eller återkallas.

5 §

Om det för en intern marknadsriskmodell förekommer upprepade överskridanden som avses i artikel 366 i tillsynsförordningen och det tyder på att modellen inte är tillräckligt exakt, ska Finansinspektionen återkalla tillståndet för institutet att använda den modellen eller vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att institutet snarast förbättrar modellen.

Om det för en intern marknadsriskmodell förekommer upprepade överskridanden som avses i artikel 366 i tillsynsförordningen och det tyder på att modellen inte är tillräckligt exakt, ska Finansinspektionen återkalla tillståndet för kreditinstitutet att använda den modellen eller vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att kreditinstitutet snarast förbättrar modellen.

6 §

Finansinspektionen får vidta korrigerande åtgärder för ett instituts interna metoder, om det klart kan fastställas att institutets metoder leder till en underskattning av kapitalbaskraven som inte kan tillskrivas skillnader i exponeringarnas eller positionernas underliggande risker.

Finansinspektionen får vidta korrigerande åtgärder för ett kreditinstituts interna metoder, om det klart kan fastställas att kreditinstitutets metoder leder till en underskattning av kapitalbaskraven som inte kan tillskrivas skillnader i exponeringarnas eller positionernas underliggande risker.

De korrigerande åtgärderna ska syfta till att målen i en intern metod upprätthålls.

5 a kap.

Tillsyn över interna modeller för värdepappersbolag

1 §

Finansinspektionen ska löpande, åtminstone vart tredje år, granska hur ett värdepappersbolag uppfyller ställda krav för att få tillstånd att använda de interna modeller som avses i artikel 22 i värdepappersbolagsförordningen. Vid bedömningen ska särskild vikt läggas vid förändringar i värdepappersbolagets affärsverksamhet och hur interna modeller används på nya produkter.

2 §

Om det framkommer att ett värdepappersbolags interna modeller enligt 1 § innebär väsentliga brister i fråga om förmågan att identifiera risker, ska Finansinspektionen se till att bolaget åtgärdar bristerna eller vidtar nödvändiga åtgärder för att minska följderna av dem.

3 §

Om ett värdepappersbolag som beviljats tillstånd att använda interna modeller som avses i 1 § inte längre uppfyller kraven för användning av modellerna, ska Finansinspektionen kräva att värdepappersbolaget

1. visar att följderna av att kraven inte uppfylls är oväsentliga, eller

2. presenterar en åtgärdsplan för att uppfylla kraven och anger en tid inom vilken planen ska genomföras.

4 §

Om det bedöms osannolikt att den åtgärdsplan som presenteras leder till att kraven kommer att uppfyllas

eller om tidsfristen för att genomföra den inte är tillfredsställande, ska Finansinspektionen kräva förbättringar av planen. Om det är osannolikt att värdepappersbolaget inom den angivna tidsfristen kommer att uppfylla tillämpliga krav eller om värdepappersbolaget inte på ett tillfredsställande sätt lyckas visa att följderna av konstaterade brister är oväsentliga, ska tillståndet att använda sig av de interna modellerna antingen begränsas till områden där kraven kan uppfyllas inom en lämplig tidsfrist eller återkallas.

5 §

Om det beträffande internmodellerna över marknadsrisk förekommer upprepade överskridanden som avses i artikel 366 i tillsynsförordningen och det tyder på att modellerna inte är tillräckligt exakta, ska Finansinspektionen återkalla tillståndet för värdepappersbolaget att använda modellerna eller vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa att värdepappersbolaget snarast inom en bestämd tidsram förbättrar modellerna.

6 kap.

1 §

Följande företag ska till Finansinspektionen lämna de upplysningar om sin verksamhet och därmed sammanhängande omständigheter som inspektionen begär för tillsynen:

1. företag som står under tillsyn utifrån sin konsoliderade situation enligt denna lag eller enligt en utländsk offentlig reglering som bygger på kapitaltäckningsdirektivet,

1. företag som står under tillsyn utifrån sin konsoliderade situation enligt denna lag eller enligt en utländsk offentlig reglering som bygger på kapitaltäckningsdirektivet eller värdepappersbolagsdirektivet eller företag som ingår i en företagsgrupp på vilken ett beslut enligt artikel 8 i värdepappersbolagsförordningen har fattats,

2. andra dotterföretag till ett institut eller ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finan-

2. andra dotterföretag till ett institut eller ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt

siellt holdingföretag än de som avses i 1,

holdingföretag eller ett värdepappersinriktat holdingföretag än de som avses i 1,

3. holdingföretag med blandad verksamhet och dotterföretag till holdingföretag med blandad verksamhet,

4. blandade finansiella holdingföretag, och

5. företag som fått i uppdrag av ett institut eller ett finansiellt holdingföretag, holdingföretag med blandad verksamhet eller blandat finansiellt holdingföretag att utföra ett visst arbete eller vissa funktioner.

5. företag som fått i uppdrag av ett institut eller ett finansiellt holdingföretag, holdingföretag med blandad verksamhet, blandat finansiellt holdingföretag eller värdepappersinriktat holdingföretag att utföra ett visst arbete eller vissa funktioner.

Om företaget inte lämnar upplysningarna till Finansinspektionen, får inspektionen förelägga företaget att göra det.

4 §

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 112.2, 116 och 133 i kapitaltäckningsdirektivet.

Finansinspektionen får hänskjuta frågor som rör ett förfarande av en annan behörig myndighet inom EES till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning i de fall som framgår av artiklarna 112.2, 116 och 133 i kapitaltäckningsdirektivet och artikel 48 i värdepappersbolagsdirektivet.

5 §

Finansinspektionen får även hänskjuta sådana frågor som avses i

4 § till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning i enlighet med artiklarna 41.2, 43.5, 50.4 och 51.2 i kapitaltäckningsdirektivet.

Finansinspektionen får även hänskjuta sådana frågor som avses i

4 § till Europeiska bankmyndigheten för tvistlösning i enlighet med artiklarna 41.2, 43.5, 50.4 och 51.2 i kapitaltäckningsdirektivet och artikel 13.5 i värdepappersbolagsdirektivet.

8 §

Finansinspektionen får, när inspektionen anser att det behövs för tillsynen, göra undersökningar hos

1. företag som enligt 7 § ska lämna uppgifter samt hos finansiella holdingföretag, holdingföretag med blandad verksamhet och blandade finansiella holdingföretag för att kontrollera den gruppbaserade redovisningen eller

1. företag som enligt 7 § ska lämna uppgifter samt hos finansiella holdingföretag, holdingföretag med blandad verksamhet, blandade finansiella holdingföretag och värdepappersinriktade holdingföretag för att kontrollera den gruppbaserade redovisningen eller

samlade informationen som företagen är skyldiga att lämna,

samlade informationen som företagen är skyldiga att lämna,

2. företag som har fått i uppdrag av ett institut eller ett holdingföretag som avses i 1 att utföra ett visst arbete eller vissa funktioner, och

3. företag som ingår i en grupp som Finansinspektionen enligt 4 kap. 1 § ska utöva tillsyn över.

10 §

En styrelseledamot eller befattningshavare hos ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som i den egenskapen får kunskap om affärsförhållanden i ett företag som enligt 7 § ska lämna uppgifter, får inte obehörigen röja vad han eller hon fått veta och inte heller utnyttja kunskapen i strid med det uppgiftslämnande företagets intresse.

En styrelseledamot eller befattningshavare hos ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag eller ett värdepappersinriktat holdingföretag som i den egenskapen får kunskap om affärsförhållanden i ett företag som enligt 7 § eller artikel 7.1 i värdepappersbolagsförordningen ska lämna uppgifter, får inte obehörigen röja vad han eller hon fått veta och inte heller utnyttja kunskapen i strid med det uppgiftslämnande företagets intresse.

11 §10

Ett finansiellt holdingföretag och ett blandat finansiellt holdingföretag är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

Ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag och ett värdepappersinriktat holdingföretag är skyldiga att lämna ut uppgifter om enskildas förhållanden till företaget, om det under en utredning enligt bestämmelserna om förundersökning i brottmål begärs av undersökningsledaren eller om det begärs av åklagare i ett ärende om rättslig hjälp i brottmål, på framställning av en annan stat eller en mellanfolklig domstol, eller i ett ärende om erkännande och verkställighet av en europeisk utredningsorder. Uppgifterna ska lämnas ut utan dröjsmål och i elektronisk form.

10 Senaste lydelse 2018:1800.

7 kap.

1 §

Om ett institut inte står under gruppbaserad tillsyn enligt artikel 111 i kapitaltäckningsdirektivet och dess moderföretag är ett utländskt institut eller ett sådant finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som har sitt huvudkontor utanför EES, gäller 2 och 3 §§ för det fall Finansinspektionen enligt 4 kap. 2– 4 §§ skulle ha utövat tillsynen över gruppen om de bestämmelserna hade gällt.

Om ett kreditinstitut inte står under gruppbaserad tillsyn enligt artikel 111 i kapitaltäckningsdirektivet och dess moderföretag är ett utländskt institut eller ett sådant finansiellt holdingföretag eller blandat finansiellt holdingföretag som har sitt huvudkontor utanför EES, gäller 2 och 3 §§ för det fall Finansinspektionen enligt 4 kap. 1– 3 §§ skulle ha utövat tillsynen över gruppen om de bestämmelserna hade gällt.

4 §

Om ett värdepappersbolag, som inte står under tillsyn på gruppnivå, ingår i en grupp med minst ytterligare ett värdepappersföretag och det gemensamma moderföretaget har sitt huvudkontor utanför EES, ska Finansinspektionen bedöma huruvida värdepappersföretagen står under tillsyn av tillsynsmyndigheten i landet utanför EES som är likvärdig med den tillsyn som anges i artiklarna 1–8 i värdepappersbolagsförordningen och i denna lag.

5 §

Om Finansinspektionen enligt 4 § bedömer att tillsynen inte är likvärdig ska inspektionen, för det fall den enligt 4 kap. 1–3 §§ skulle ha utövat tillsynen över gruppen om de bestämmelserna hade gällt, besluta om lämpliga tillsynsmetoder som uppnår tillsynsmålen enligt artikel 7 eller 8 i värdepappersbolagsförordningen. Finansinspektionen får kräva etablering av ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag inom EES och tilllämpa artikel 7 eller 8 i värdepappersbolagsförordningen på detta företag.

Innan Finansinspektionen fattar beslut enligt första stycket ska samråd ske med övriga berörda behöriga myndigheter.

Finansinspektionen ska underrätta de berörda behöriga myndigheterna, Europeiska kommissionen och Europeiska bankmyndigheten om åtgärder som den vidtar enligt denna paragraf.

8 kap.

1 §

Om ett institut eller ett företag inte uppfyller kraven i tillsynsförordningen, denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, ska Finansinspektionen förelägga institutet eller företaget att inom en viss tid begränsa rörelsen i något avseende, minska riskerna i den eller vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta med situationen.

Om ett institut eller ett företag inte uppfyller kraven i tillsynsförordningen, värdepappersbolagsförordningen, denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, ska Finansinspektionen förelägga institutet eller företaget att inom en viss tid begränsa rörelsen i något avseende, minska riskerna i den eller vidta någon annan åtgärd för att komma till rätta med situationen.

Om ett institut bryter mot tillsynsförordningen, denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, gäller dessutom bestämmelserna om ingripande i de lagar som reglerar institutens verksamhet.

Om ett institut bryter mot tillsynsförordningen, värdepappersbolagsförordningen, denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, gäller dessutom bestämmelserna om ingripande i de lagar som reglerar institutens verksamhet.

2 §

Finansinspektionen ska förelägga ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag eller ett holdingföretag med blandad verksamhet att vidta åtgärder för att göra rättelse, om holdingföretaget inte uppfyller de krav som ställs på det enligt tillsynsförordningen, denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Ett sådant föreläggande ska också riktas mot ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföre-

Finansinspektionen ska förelägga ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag, ett holdingföretag med blandad verksamhet eller ett värdepappersinriktat holdingföretag att vidta åtgärder för att göra rättelse, om holdingföretaget inte uppfyller de krav som ställs på det enligt tillsynsförordningen, värdepappersbolagsförordningen, denna lag eller föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. Ett sådant föreläggande ska också riktas mot ett finansiellt holdingföretag, ett

tag, vars ledning inte uppfyller kraven i denna lag.

blandat finansiellt holdingföretag eller ett värdepappersinriktat holdingföretag vars ledning inte uppfyller kraven i denna lag.

4 §

Om ett institut, ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag eller ett holdingföretag med blandad verksamhet med huvudkontor i Sverige inte i tid lämnar upplysningar enligt föreskrifter meddelade med stöd av tillsynsförordningen, får Finansinspektionen besluta att företaget ska betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

Om ett institut, ett finansiellt holdingföretag, ett blandat finansiellt holdingföretag, ett holdingföretag med blandad verksamhet eller ett värdepappersinriktat holdingföretag med huvudkontor i Sverige inte i tid lämnar upplysningar enligt föreskrifter meddelade med stöd av tillsynsförordningen eller värdepappersbolagsförordningen, får Finansinspektionen besluta att företaget ska betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.

Avgiften tillfaller staten.

9 kap.

1 §

Institut som står under tillsyn enligt tillsynsförordningen och denna lag ska med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar och anmälningar enligt tillsynsförordningen och denna lag.

Institut som står under tillsyn enligt tillsynsförordningen eller värdepappersbolagsförordningen och denna lag ska med årliga avgifter bekosta Finansinspektionens verksamhet samt Statistiska centralbyråns verksamhet enligt lagen (2014:484) om en databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna.

Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av ansökningar och anmälningar enligt tillsynsförordningen, värdepappersbolagsförordningen och denna lag.

Om Finansinspektionen behöver anlita någon med särskild fackkunskap för bedömning av en viss fråga vid tillsynen enligt denna lag, ska kostnaden för detta betalas av det institut som tillsynen avser.

10 kap.

1 a §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter som kompletterar värdepappersbolagsförordningens bestämmelser om beräk-

ningen av kapitalbaskraven och koncentrationsrisker.

2 §11

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om

1. vilka krav som enligt 3 kap. 5 § ska ställas på den som ska ingå i ledningen i ett finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag,

2. vid vilken tidpunkt, på vilken plats och med vilka intervall institut ska offentliggöra sådan information som anges i artiklarna 431–455 i tillsynsförordningen,

1. vilka krav som enligt 3 kap. 6 § ska ställas på den som ska ingå i ledningen i ett finansiellt holdingföretag, ett värdepappersinriktat holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag,

2. vid vilken tidpunkt, på vilken plats och med vilka intervall institut ska offentliggöra sådan information som anges i artiklarna 431–455 i tillsynsförordningen respektive avses i artikel 46 i värdepappersbolagsförordningen,

3. vilken information moderföretag ska offentliggöra enligt 6 kap. 2 §,

4. de omständigheter som ska beaktas vid fastställandet av en lämplig nivå för kapitalbasen i samband med en översyn och utvärdering av ett institut,

5. de omständigheter som ska beaktas, dels vid prövningen enligt 2 kap. 2 § av om ett institut ska uppfylla ett särskilt likviditetskrav, dels vid fastställandet av en lämplig nivå för ett sådant särskilt likviditetskrav i samband med en översyn och utvärdering av ett institut, och

6. hur uppgifter enligt 6 kap. 11 § ska lämnas.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

11 Senaste lydelse 2018:1800.

Förslag till lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution

Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (2015:1016) om resolution att 2 kap. 1 § och 27 kap. 13 och 14 §§ ska ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 kap.

1 §1

I denna lag avses med anmält avvecklingssystem: ett anmält avvecklingssystem enligt 2 § lagen (1999:1309) om system för avveckling av förpliktelser på finansmarknaden,

bankdag: en dag som inte är en lördag, en söndag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton eller en allmän helgdag,

behörig myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i fråga om övriga länder inom EES en behörig myndighet enligt definitionen i artikel 4.1.40 i tillsynsförordningen, inbegripet Europeiska centralbanken när det gäller de särskilda uppgifter som den tilldelas genom rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till Europeiska centralbanken i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut, i den ursprungliga lydelsen,

berörd myndighet: i Sverige Finansinspektionen och i fråga om övriga länder inom EES, den myndighet som länderna identifierat enligt artikel 61.2 i krishanteringsdirektivet,

betydande filial: en filial som är betydande enligt artikel 51.1 i kapitaltäckningsdirektivet,

blandat finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.21 i tillsynsförordningen,

blandat finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat blandat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) institut eller ett EES-institut som auktoriserats i något land inom EES, eller

b) annat blandat finansiellt holdingföretag eller ett finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

dotterföretag: ett dotterföretag enligt artikel 4.1.16 i tillsynsförordningen,

EES: Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, EES-filial: en filial till ett tredjelandsinstitut som är etablerad i ett land inom EES,

EES-institut: ett institut enligt artikel 4.1.3 i tillsynsförordningen som är hemmahörande i ett annat land inom EES än Sverige,

filial: en filial enligt artikel 4.1.17 i tillsynsförordningen, finansiellt holdingföretag: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.20 i tillsynsförordningen,

finansiellt institut: ett företag enligt artikel 4.1.26 i tillsynsförordningen,

1 Senaste lydelse 2018:2021.

finansieringsplan: en plan enligt artikel 107 i krishanteringsdirektivet, finansiellt moderholdingföretag inom EES: ett inom EES etablerat finansiellt holdingföretag som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) institut eller ett EES-institut som auktoriserats i något land inom EES, eller

b) annat finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

finansieringsarrangemang: ett arrangemang för finansiering av kostnader för resolution som upprättats av ett land inom EES enligt artikel 100 i krishanteringsdirektivet,

förordningen om resolutionsavgifter: kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/63 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 21 oktober 2014 avseende förhandsbidrag till finansieringsarrangemang för resolution,

garanterad insättning: en insättning som omfattas av insättningsgarantin enligt 4 och 4 c §§ lagen (1995:1571) om insättningsgaranti,

gruppbaserad: som är gjord på grundval av den konsoliderade situationen enligt artikel 4.1.47 i tillsynsförordningen,

gruppbaserad: som är gjord på grundval av den konsoliderade situationen enligt artikel 4.1.47 i tillsynsförordningen eller artikel 4.1.11 i värdepappersbolagsförordningen,

gränsöverskridande koncern: en koncern med moder- och dotterföretag i flera länder inom EES,

holdingföretag med blandad verksamhet: ett holdingföretag enligt artikel 4.1.22 i tillsynsförordningen,

institut: kreditinstitut och värdepappersbolag, kapitalbas: detsamma som avses i artikel 72 i tillsynsförordningen,

kapitalbas: för kreditinstitut detsamma som avses i artikel 72 i tillsynsförordningen och för värdepappersbolag detsamma som avses i artikel 9 i värdepappersbolagsförordningen,

kapitaltäckningsdirektivet:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU,

kapitaltäckningsdirektivet:

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiven 2006/48/EG och 2006/49/EG, i lydelsen enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034,

koncern: ett moderföretag och dess dotterföretag, koncernresolutionsordning: en plan enligt artikel 91.6 i krishanteringsdirektivet,

kreditinstitut: banker och kreditmarknadsföretag enligt lagen

kreditinstitut: banker och kreditmarknadsföretag enligt lagen (2004:297) om bank- och finan-

(2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,

sieringsrörelse samt ett sådant värdepappersbolag som avses i 1 kap. 2 § första stycket 3 d lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag,

krisavvärjande åtgärd:

a) en åtgärd för att undanröja väsentliga brister eller väsentliga hinder för återhämtning enligt 6 a kap. 6 och 7 §§ lagen om bank- och finansieringsrörelse och 8 a kap.7 och 8 §§ lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

b) en åtgärd för att undanröja eller minska väsentliga hinder för rekonstruktion eller avveckling enligt 3 kap. 3–5 och 12–24 §§,

c) en åtgärd som enligt beslut av Finansinspektionen är en krisavvärjande åtgärd enligt 15 kap. 2 c § lagen om bank- och finansieringsrörelse eller 25 kap. 2 c § lagen om värdepappersmarknaden,

d) ett beslut av Finansinspektionen om att tillsätta en tillfällig förvaltare enligt 15 a kap. lagen om bank- och finansieringsrörelse eller 25 a kap. lagen om värdepappersmarknaden, eller

e) nedskrivning eller konvertering av relevanta kapitalinstrument enligt 6 kap.,

krishanteringsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/59/EU av den 15 maj 2014 om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av rådets direktiv 82/891/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/24/EG, 2002/47/EG, 2004/25/EG, 2005/56/EG, 2007/36/EG, 2011/35/EU, 2012/30/EU och 2013/36/EU samt Europaparlamentets och rådets förordningar (EU) nr 1093/2010 och (EU) nr 648/2012, i den ursprungliga lydelsen,

kritisk verksamhet: en tjänst eller en transaktion som, om den upphörde, sannolikt skulle leda till en allvarlig störning i det finansiella systemet,

kvalificerad insättning: en insättning enligt lagen om insättningsgaranti som inte är undantagen enligt 4 b eller 5 § den lagen,

kärnprimärkapitalinstrument: kapitalinstrument som uppfyller villkoren i artikel 28.1–28.4, 29.1–29.5 eller 31.1 i tillsynsförordningen,

moderföretag: ett moderföretag enligt artikel 4.1.15 a i tillsynsförordningen,

moderföretag inom EES: ett moderinstitut inom EES, ett finansiellt moderholdingföretag inom

EES eller ett blandat finansiellt

moderholdingföretag inom EES,

moderföretag i tredjeland: ett moderinstitut, ett finansiellt moderholdingföretag eller ett blandat finansiellt moderholdingföretag som är hemmahörande i ett land utanför EES,

moderinstitut inom EES: ett institut eller ett EES-institut som är ett moderföretag och som inte självt är ett dotterföretag till ett

a) annat institut eller ett EES-institut, eller

b) finansiellt holdingföretag eller ett blandat finansiellt holdingföretag som är etablerat i något land inom EES,

relevanta kapitalinstrument: övriga primärkapitalinstrument och supplementärkapitalinstrument,

resolutionsförfarande i tredjeland: en åtgärd som enligt rätten i ett land utanför EES syftar till att hantera en kris i ett tredjelandsinstitut eller i ett moderföretag i tredjeland, om åtgärden är jämförbar med sådana resolutionsåtgärder som får vidtas enligt denna lag i fråga om ändamål och förväntat resultat,

resolutionskollegium: ett resolutionskollegium enligt artikel 88 i krishanteringsdirektivet,

resolutionsåtgärd: någon av de åtgärder som anges i 12 kap. 1 §, samordnande berörd myndighet: den berörda myndigheten i samma land inom EES som den samordnande tillsynsmyndigheten,

samordnande resolutionsmyndighet: resolutionsmyndigheten i samma land inom EES som den samordnande tillsynsmyndigheten,

samordnande tillsynsmyndighet: en behörig myndighet som ansvarar för att utöva gruppbaserad tillsyn av moderinstitut inom EES och av institut som kontrolleras av finansiella moderholdingföretag inom EES eller blandade finansiella moderholdingföretag inom EES,

supplementärkapitalinstrument: kapitalinstrument och efterställda lån som uppfyller villkoren i artikel 63 i tillsynsförordningen,

tillsynsförordningen:

Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

tillsynsförordningen:

Europa-

parlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012,

tillsynskollegium: ett tillsynskollegium enligt artikel 116 i kapitaltäckningsdirektivet,

tillsynskollegium: ett tillsynskollegium enligt artikel 116 i kapitaltäckningsdirektivet eller artikel 48 i värdepappersbolagsdirektivet,

tredjelandsinstitut: ett företag som har sitt huvudkontor i ett land utanför

EES och som skulle vara ett institut om det var hemmahörande inom EES,

värdepappersbolag: ett svenskt aktiebolag som har tillstånd att driva värdepappersrörelse enligt lagen om värdepappersmarknaden, om det har tillstånd

a) för någon av de tjänster som anges i 2 kap. 1 § 3, 6, 7, 8 och 9 den lagen,

b) att som sidotjänst förvara finansiella instrument för kunders räkning och ta emot medel med redovisningsskyldighet enligt 2 kap. 2 § första stycket 1 den lagen, eller

c) att som sidotjänst ta emot kunders medel på konto för att underlätta värdepappersrörelsen enligt 2 kap. 2 § första stycket 8 den lagen, och

värdepappersbolag: ett värdepappersföretag enligt artikel 4.1.22 i värdepappersbolagsförordningen som omfattas av det krav på startkapital som anges i 3 kap. 6 § första stycket 2 lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

värdepappersbolagsdirektivet: Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och om ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU, i den ursprungliga lydelsen,

värdepappersbolagsförordningen: Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/2033 av den 27 november 2019 om tillsynskrav för värdepappersföretag och om ändring av förordningarna (EU) nr 1093/2010, (EU) nr 575/2013, (EU) nr 600/2014 och (EU) nr 806/2014, och

övriga primärkapitalinstrument: kapitalinstrument som uppfyller villkoren i artikel 52.1 i tillsynsförordningen.

27 kap.

13 §2

Avgiftsskyldiga ska betala årliga resolutionsavgifter. De sammanlagda resolutionsavgifterna för ett år ska uppgå till 0,05 procent av det totala underlag för samtliga avgiftsskyldiga som beräknas enligt 14 § (avgiftsunderlaget).

Om inte annat följer av tredje stycket fastställs den resolutionsavgift som en avgiftsskyldig ska betala i enlighet med förordningen om resolutionsavgifter.

Det som i artiklarna 4.1, 6–9, 12.1, 14.2, 14.3, 14.6 och 17.2 i förordningen om resolutionsavgifter anges om metoden för riskjustering av resolutionsavgift och om uppgiftsskyldighet, ska inte tillämpas för EES-filialer och värdepappersbolag som omfattas av definitionen i artikel 96.1 a eller b i tillsynsförordningen eller som bedriver verksamhet nr 8 i avsnitt A i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/39/EG, men som inte bedriver verksamheterna nr 3 eller 6 i samma avsnitt i den bilagan. För en sådan avgiftsskyldig ska risk-

Det som i artiklarna 4.1, 6–9, 12.1, 14.2, 14.3, 14.6 och 17.2 i förordningen om resolutionsavgifter anges om metoden för riskjustering av resolutionsavgift och om uppgiftsskyldighet, ska inte tillämpas för EES-filialer. För EESfilialer ska riskjustering av resolutionsavgift ske i enlighet med de kriterier som anges i artikel 103.7 i krishanteringsdirektivet och föreskrifter som har meddelats med stöd av 29 kap. 1 § 8.

2 Senaste lydelse 2017:1312.

justering av resolutionsavgift ske i enlighet med de kriterier som anges i artikel 103.7 i krishanteringsdirektivet och föreskrifter som har meddelats med stöd av 29 kap. 1 § 8.

Resolutionsavgift ska betalas så länge som behållningen i resolutionsreserven vid utgången av det år avgiften avser understiger tre procent av de garanterade insättningarna.

14 §

Avgiftsunderlaget är summan av den avgiftsskyldiges skulder med avdrag för garanterade insättningar, skulder som anges i artikel 5.1 i förordningen om resolutionsavgifter och de skulder som får ingå i den avgiftsskyldiges kapitalbas enligt tillsynsförordningen.

Avgiftsunderlaget är summan av den avgiftsskyldiges skulder med avdrag för garanterade insättningar, skulder som anges i artikel 5.1 i förordningen om resolutionsavgifter och de skulder som får ingå i den avgiftsskyldiges kapitalbas enligt tillsynsförordningen eller värdepappersbolagsförordningen.

Om inte annat följer av artikel 5.2–5.4 i förordningen om resolutionsavgifter, ska skulderna beräknas på det sätt som gäller för upptagande av skulder i balansräkning enligt lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag.

Denna lag träder i kraft den 26 juni 2021.

Förteckning över remissinstanserna

Efter remiss har yttranden kommit in från Datainspektionen, FAR, Finansbolagens Förening, Finansinspektionen, Fondbolagens förening, Första AP-fonden, Förvaltningsrätten i Stockholm, Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet, Kammarrätten i Stockholm, Konkurrensverket, Regelrådet, Revisorsinspektionen, Riksgäldskontoret, Sjätte AP-fonden, Skatteverket, Sparbankernas Riksförbund, Statistiska centralbyrån, Svensk Sjöfart, Svenska Bankföreningen, Svensk Värdepappersmarknad, Sveriges advokatsamfund och Sveriges riksbank.

Därutöver har ett yttrande inkommit från Söderberg & Partners. Följande remissinstanser har inte svarat eller angett att de avstår från att lämna några synpunkter: Andra AP-fonden, Finansförbundet, Fjärde APfonden, Föreningen för god sed på värdepappersmarknaden, Företagarna, Institutionella ägares förening för regleringsfrågor på värdepappersmarknaden, Justitieombudsmannen, Kollegiet för svensk bolagsstyrning, Konsumenternas Bank- och finansbyrå, Nasdaq Stockholm Aktiebolag, Nordic Growth Market NGM Aktiebolag, Näringslivets Regelnämnd (NNR), Sjunde AP-fonden, Spotlight Stock Market, Svensk Försäkring, Svenska försäkringsförmedlares förening, Svenska skeppshypotekskassan, Svenskt Näringsliv, Swedish Private Equity & Venture Capital Association (SVCA), The Swedish Financial Technology Association och Tredje AP-fonden.

Lagrådets yttrande

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2021-12-21

Närvarande: Justitieråden Mahmut Baran, Leif Gäverth och

Malin Bonthron

Nya kapitaltäckningsregler för mycket stora värdepappersbolag

Enligt en lagrådsremiss den 16 december 2021 har regeringen (Finansdepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till

1. lag om ändring i lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,

2. lag om ändring i lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kredit-

institut och värdepappersbolag,

3. lag om ändring i lagen (2015:1016) om resolution,

4. lag om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173).

Förslagen har inför Lagrådet föredragits av rättssakkunniga Sofia Andersson.

Lagrådet lämnar förslagen utan erinran.

Parallelluppställning över genomförandet i svensk rätt av Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034

Artikel i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2034 av den 27 november 2019 om tillsyn av värdepappersföretag och ändring av direktiven 2002/87/EG, 2009/65/EG, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU och 2014/65/EU

Svenska bestämmelser

Artiklarna 62.6, 62.7, 62.13 och 64.7 (artiklarna 8a, 18aa och 66.1aa i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG och artikel 95a i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/65/EU av den 15 maj 2014 om marknader för finansiella instrument och om ändring av direktiv 2002/92/EG och av direktiv 2011/61/EU).

1 kap. 5 §, 3 kap., 8 kap. 1 c §, 23 och 25 kap. lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden, 1 kap. 2 § lagen (2014:968) om särskild tillsyn över kreditinstitut och värdepappersbolag, 1 kap. 2 § lagen (2014:966) om kapitalbuffertar, 2 kap. 1 § lagen (2015:1016) om resolution och 11 § kreditupplysningslagen (1973:1173).

Finansdepartementet

Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 27 januari 2022

Närvarande: statsminister Andersson, ordförande, och statsråden Johansson, Hallengren, Hultqvist, Damberg, Shekarabi, Ygeman, Linde, Ekström, Eneroth, Dahlgren, Ernkrans, Hallberg, Nordmark, Sätherberg, Thorwaldsson, Gustafsdotter, Axelsson Kihlblom, Elger, Karkiainen

Föredragande: statsrådet Elger

Regeringen beslutar proposition Nya kapitaltäckningsregler för mycket stora värdepappersbolag