lagen.nu

Ex officio

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ex officio innebär att en myndighet eller domstol ska beakta något på eget initiativ, dvs. utan att part yrkat eller begärt det.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Rättsfall med detta begrepp (10)

NJA 1981 s. 1122: Fråga om prövningstillstånd i HovR. I mål, i vilket lagen om rättegången i tvistemål om mindre värden var tillämplig, har underlåtenhet från TR:ns sida att enligt 6 § samma lag vara verksam för...
NJA 1981 s. 330: Fråga huruvida klandertalan mot samfällighetsförenings stämmobeslut har väckts inom föreskriven tid har ansetts böra beaktas endast efter invändning av part. 53 § lagen om förvaltning av...
NJA 1981 s. 807: Sedan tilltalad fullföljt talan till HovR:n med yrkande om frikännande från ansvar för medhjälp till stöld, har HovR:n utan hans begäran förordnat offentlig försvarare för honom. Vid målets avgörande...
NJA 1982 s. 568: Tingsrätt dömde till äktenskapsskillnad efter gemensam ansökan och förpliktade make att ersätta statsverket del av den andra makens rättshjälpskostnader. I två resningsärenden (I och II), båda...
NJA 1983 s. 92: Jordegendom, bestående av ett flertal registerfastigheter, innehas av fyra delägare under samäganderätt. En av delägarna önskar upplösning av samäganderätten genom att sammanläggning först sker av...
NJA 1984 s. 477: Sedan makar i mål om äktenskapsskillnad träffat överenskommelse bl a om skyldighet för ena maken att betala underhållsbidrag till makarnas barn, innefattande att ändringar av bidragen enligt lagen...
NJA 1984 s. 777: I mål angående omprövning av tomträttsavgäld har det ansetts åligga rätten att enligt 34 kap 1 § RB självmant beakta, huruvida talan väckts inom den i 13 kap 11 § 2 st JB angivna tiden.
NJA 1989 s. 247: Fråga om skiljemän får utan särskilt yrkande förordna om ränta på part tillerkänd kostnadsersättning. 24 § lagen (1929:145) om skiljemän samt 18 kap 8 och 14 §§ RB.
NJA 1993 s. 65: Internationella rättsförhållanden. Fråga om svenskdomsrätt i mål angående vårdnad om barn. Frågan om svensk domsrätt har ansetts skola prövas ex officio.
NJA 1994 s. 515: När tilltalad fällts till ansvar i HovR efter frikännande dom i TR har HovR:n oavsett yrkande ansetts kunna upphäva TR:ns beslut om ersättning av allmänna medel till den tilltalade jämlikt 31 kap 2 §...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation