lagen.nu

Köp

Var kommer den här beskrivningen från? Läs mer....

Ett köp är en onerös förmögenhetsrättslig avtalstyp som inte har formkrav (så länge köpet inte gäller fast egendom), vilket innebär att ett köpeavtal kan ingås muntligt, vilket också är det vanligaste förutom vid stora köp eller avbetalningsköp.

De viktigaste lagarna för köp är köplagen och konsumentköplagen. Den senare ska alltid tillämpas för konsumentköp, dvs när en konsument köper från en näringsidkare i sin yrkesutövning, och den är alltid tvingande, till skillnad från den dispositiva Köplagen, som gäller annars.

Se även Konsumentköp och Kreditköp.

Hittar du något fel i ovanstående? Du får gärna skriva en felrapport.

Externa länkar

Begreppet Köp finns även beskrivet på svenska Wikipedia

Rättsfall med detta begrepp (7)

MD 2012:14: Fråga om det på en s.k. spelcommunity på internet förekommit förfaranden som strider mot marknadsföringslagen, bl.a. fråga om samtycke lämnats vid elektronisk direktreklam till underårig och om det...
NJA 1985 s. 436: Stämpelskattemål. Vid bedömande av om förvärv av fastighet skall anses som gåva eller köp uppkommer fråga om betydelsen av förvärvarens åtagande att solidariskt med överlåtaren svara för fastigheten...
NJA 1987 s. 185: Stämpelskattemål. Arvinge avstod till förmån för bl a A arv till ett angivet belopp. Genom en såsom "verkställande av arvsavstående" betecknad handling överenskom dödsbodelägarna att A skulle påföras...
NJA 1987 s. 457: Den, vars inrop vid exekutiv auktion inte godtagits på den grund att det ansetts sannolikt att avsevärt högre köpeskilling kunde uppnås, har ansetts berättigad att överklaga beslutet, även om han...
NJA 1988 s. 52: Fråga om stämpelskatt vid förvärv av fast egendom. Även om förvärvet betecknats som köp har det ansetts stå den skattskyldige fritt att hos inskrivningsmyndigheten eller genom överklagande av dess...
NJA 1991 s. 808: En rörelse avseende försäljning av glass och konfektyrer såldes till nya innehavare. Köparna har tillerkänts prisavdrag med hänsyn till att säljarna inte tillräckligt tydligt klargjort för köparna...
NJA 1993 s. 429: Vid köp av begagnad personbil från privatperson har köparen, som underlåtit att genom kontakt med bilregistret eller på annat likvärdigt sätt kontrollera äganderätten till bilen, ansetts inte ha...
Lagen.nu är en privat webbplats. Informationen här är inte officiell och kan vara felaktig | Ansvarsfriskrivning | Kontaktinformation