Rättsfall från RK (Kammarrätterna)

RK 2022:3

2022-12-22

Beräkning av årlig avgift enligt lagen om elektronisk kommunikation m.fl. lagar, får baseras på en omsättningsbaserad fördelningsnyckel.

RK 2022:2

2022-12-21

Föreläggande vid vite om att inkomma med uppgifter om internetabonnemang via fiber är både förenligt med lag och proportionerligt.

RK 2022:1

2022-06-22

Prövning av villkor som är av betydelse för Sveriges säkerhet.

RK 2020:2

2020-12-16

PTS beslut om bl.a. villkoren för tillstånd i ett auktionsförfarande om frekvenser är ett överklagbart beslut och ett bolag som inte är part i ärendet men vars produkter påverkas av beslutet har talerätt. Det har däremot inte kommit fram skäl för att beslutet tills vidare inte ska gälla.

RK 2020:1

2020-07-01

Tillstånd att använda radiosändare för amatörradio via satellit i frekvensbandet 2400-2450 MHz har inte beviljats eftersom det kan antas att radiofrekvenserna kommer att användas på ett sådant sätt att risk för otillåten skadlig störning uppkommer.

RK 2019:1

2019-12-16

PTS skyldighetsbeslut har förenats med en förpliktelse beträffande vilka högsta priser för kostnaderna för samtrafiken i det fasta allmänna kommunikationsnätet som den förpliktade operatören får ta ut. De beslutade priserna uppfyller kravet på att vara kostnadsorienterade och de invändningar som en annan, icke-förpliktigad operatör, har haft på priserna har inte ansetts tillräckliga för att visa att PTS har använt felaktiga antaganden.

RK 2019:2

2019-12-16

Marknaden för fasta telefontjänster har inte sådana särdrag att det är motiverat att förhandsreglera den.

RK 2018:1

2018-12-14

En operatör är inte skyldig att ge Polismyndigheten tillgång till sådana uppgifter om abonnemang som sparats på grund av de bestämmelser om skyldighet att lagra uppgifter för brottsbekämpande ändamål som tidigare bedömts strida mot EU-rätten och därför inte kunde tillämpas. Operatören ska emellertid lämna ut uppgifter om abonnemang som sparats hos bolaget enligt de regler som ska tillämpas och som gäller misstanke om brott. I denna del hade Post- och telestyrelsen därför rätt att förelägga operatören att lämna ut uppgifter till brottsbekämpande myndigheter som ska ingripa mot brottet oavsett det misstänkta brottets svårhetsgrad.

RK 2017:4

2018-04-04

Tillämpning av 4 kap. 13 a § LEK angående gemensamt utnyttjande av ledningar

RK 2017:3

2017-09-14

Det har inte kommit fram skäl för att ändra Post- och telestyrelsens beslut att förelägga ett företag att justera sin prissättning av grossistprodukter för distribution av fri-tv och ljudradio till slutanvändare via marknät (utsändningstjänster).

RK 2017:2

2017-06-22

Syftet med lagstiftningen, som innebär att slutanvändarna ska skyddas, måste upprätthållas även vid en tvistlösning. Post- och telestyrelsen är därför inte bunden av parternas yrkanden när det gäller vilka prisnivåer som kan beslutas. Förbudet mot reformatio in pejus är inte tillämpligt på en situation som denna. Även fråga om vilka ändringar i hybridmodellen som får göras och vilka antaganden som kan läggas till grund för att beräkna prisnivåerna i tvistlösningen.

RK 2017:1

2017-03-07

De svenska bestämmelserna om lagring av trafikuppgifter m.m. för brottsbekämpande ändamål i lagen och förordningen om elektronisk kommunikation är inte förenliga med unionsrätten och kan inte tillämpas. Post- och telestyrelsen har därför inte haft rätt att förelägga Tele2 att lagra uppgifter i enlighet med dessa bestämmelser.

RK 2015:2

2015-06-02

Post- och telestyrelsens debiteringsbeslut, som baserats på felaktigt underlag från den debiterade, visade sig vara uppenbart oriktigt. Eftersom det var möjligt att ändra beslutet snabbt och enkelt, utan att det var till nackdel för enskild part samt att det inte fanns särskilda skäl mot att ändra beslutet, var Post- och telestyrelsen skyldig att ompröva sitt debiteringsbeslut.

RK 2015:1

2015-04-29

Överlåtesle av tillstånd att använda radiosändare i vissa frekvensband från flera bolag till ett av bolagen samägt bolag har inte ansetts inverka menligt på konkurrensen. Vid beslut om överlåtelse av sådana tillstånd har Post- och telestyrelsen en skyldighet att utreda ärendet i den utsträckning som dess beskaffenhet kräver. Post- och telestyrelsens använding av en konkurrensrättslig analysram har gjort det möjligt för myndigheten att dra slutsatser om hur konkurrensen påverkas av överlåtelsen.

RK 2014:3

2014-11-12

Vid beräkning av kostnadsorienterade priser, genom användning av en av Post- och telestyrelsen fastställd övergångstrappa som ska fasa in kostnader för IP-teknik, ska ett steg i övergångstrappan tas den 1 januari varje år under övergångsperioden. Det krävs inte att en uppdaterad eller reviderad hybridmodell börjar tillämpas samtidigt.

RK 2014:2

2014-11-12

Vid beräkning av kostnadsorienterade priser, genom användning av en av Post- och telestyrelsen fastställd övergångstrappa som ska fasa in kostnader för IP-teknik, ska ett steg i övergångstrappan tas den 1 januari varje år under övergångsperioden. Det krävs inte att en uppdaterad eller reviderad hybridmodell börjar tillämpas samtidigt, utan den vid var tid gällande hybridmodellen ska användas, även om den inte uppdaterats vid beslutstillfället.

RK 2014:1

2014-08-22

Fråga om marknadsavgränsning för tillträdesskyldigheten till nätinfrastruktur samt villkor för nätinfrastrukturtillträde. Begreppet tillträde till nät kan även omfatta skyldighet att nyanlägga fiber. Ålagda skyldigheter har ansetts proportionerliga.

RK 2013:1

2013-12-18

Fråga om revidering av Post- och telestyrelsens s.k. hybridmodell för beräkning av de kostnader som ska ligga till grund för kostnadsorienterade priser för det metallbaserade accessnätet (LLUB), speciellt fråga om kvartalsavgift (s.k. väg till hus-avgift). Tillika fråga om talerätt för icke-förpliktigad operatör.

RK 2012:4

2012-12-11

En part som ansöker om tvistlösning hos PTS hävdar att avtalsvillkor ska regleras från en tidpunkt som ligger före den tidpunkt då ansökan om tvistlösning lämnades in. I denna situation ska, om parterna inte är ense, en bevisregel tillämpas enligt vilken den part som söker tvistlösning ska visa att det förelegat en tvist vid den tidigare tidpunkten. Denna bevisregel står inte i strid med artikel 20 i ramdirektivet.

RK 2012:3

2012-06-27

När abonnentuppgifter ska lämnas ut på villkor som är kostnadsorienterade krävs dels att de underliggande kostnaderna ska ha uppkommit som en följd av förpliktelsen att tillhandahålla abonnentuppgifterna eller med andra ord varit föranledda av denna förpliktelse, dels att dessa kostnader måste vara nödvändiga för att denna förpliktelse ska kunna fullgöras. Uttalanden om bevisbörda och beviskrav avseende om ett visst kostnadsslag eller kostnaden för en viss teknisk lösning uppfyller dessa krav.

RK 2012:2

2012-03-19

Fråga om betydelsen av Post- och telestyrelsens tillvägagångssätt vid revidering av myndighetens s.k. hybridmodell för beräkning av kostnader som ska ligga till grund för kostnadsorienterade priser, när myndigheten senare löser en tvist om den förpliktade operatörens tillämpning av modellen. Tillika fråga om preklusion av omständigheter som först i kammarrätten åberopats av en enskild klagande eller den myndighet som fattat det överprövade beslutet.

RK 2012:1

2012-03-19

Fråga om betydelsen av Post- och telestyrelsens tillvägagångssätt vid revidering av myndighetens s.k. hybridmodell för beräkning av kostnader som ska ligga till grund för kostnadsorienterade priser, när myndigheten senare utövar tillsyn över den förpliktade operatörens tillämpning av modellen. Tillika fråga om preklusion av omständigheter som först i kammarrätten åberopats av den myndighet som fattat det överprövade beslutet.

RK 2011:2

2011-10-04

Definitionen av begreppet tillträde omfattar dels tillgängliggörande av det som tillträdet avser, dels sådana villkor för tillgängliggörandet som syftar till att de tillträdande ska kunna tillhandahålla elektroniska kommunikationstjänster. Även fråga om vissa sådana villkors proportionalitet.

RK 2011:1

2011-06-23

Bestämmelserna om preklusion i 8 kap. 24 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation hindrar inte att nya rättsliga argument som inte i sig tillför nya omständigheter eller nya bevis åberopas först i kammarrätten.

RK 2010:2

2010-07-07

Post- och telestyrelsen (PTS) tilldelade vissa företag tillstånd att använda radiosändare utan att anordna ett förfarande med allmän inbjudan till ansökan. Ett annat företag har ansetts ha rätt att överklaga PTS beslut, även om företaget inte har ansökt om tillstånd eller på annat sätt varit part i tillståndsärendet.

RK 2010:3

2010-06-29

Uttalanden om bevisbörda och beviskrav m.m. vid tillämpning av LRIC-metoden för kostnadsorienterad prissättning av tillträde till TeliaSonera AB:s metallbaserade accessnät (LLUB)

RK 2010:1

2010-01-19

IMSI-nummer med tillhörande abonnemangsuppgifter som Rikskriminalpolisen begärt att få ut av en teleoperatör har, oaktat att uppgift om från vilken terminal samtal skett därigenom avslöjats, ansetts utgöra sådan uppgift om abonnemang som omfattas av tystnadsplikten i 6 kap. 20 § första stycket 1 lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation och som ska lämnas ut enligt 6 kap. 22 § första stycket 2 samma lag.

RK 2009:4

2009-11-02

Föreläggande enligt 7 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation att iaktta skyldigheter i fråga om tillträde, icke- diskriminering och referenserbjudande på den svenska marknaden för bredbandstillträde i grossistledet i form av bitströmstillträde. Begäran om tillträde har inte varit tillräckligt konkret för att brott mot tillträdesskyldigheten ska anses ha förekommit. Även frågor om innebörden av skyldighet att iaktta icke-diskriminering och att offentliggöra referenserbjudande, samt precisering av tillträdesskyldighet.

RK 2009:3

2009-10-14

Beslut om särskilda skyldigheter enligt 4 kap. 8 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation var inte tillräckligt preciserat för att villkor gällande påstådda skyldigheter skulle kunna bestämmas genom tvistlösning enligt 7 kap. 10 § samma lag.

RK 2009:2

2009-06-12

Föreläggande enligt 7 kap. 5 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation. Fråga om vad som är "rättvis och skälig prissättning" enligt beslut om skyldigheter avseende prissättning av samtalsterminering i mobilt nät.

RK 2009:1

2009-03-02

Fråga om bl.a. bevisbörda och beviskrav i mål om kostnadsorienterad prissättning i enlighet med LRIC-modellen, bl.a. vilken betydelse det har vid bedömningen av vad som är visat ifråga om vad en effektiv operatör skulle ha för kostnader för en viss tjänst att tjänsten upphandlats. Även fråga om vad som är "saken" i målet.

RK 2008:1

2008-07-02

En oreglerad operatörs i ansökan om tvistlösning framställda yrkande att en annan operatör, vars skyldigheter på området är reglerade, ska förpliktas att inleda samtrafik med ett visst bestämt pris för samtalsterminering i sökandens mobila nät kan bli föremål för tvistlösning. Däremot kan inte genom tvistlösning fastställas ett pris som en oreglerad operatör har rätt att ta ut.