Dir. 2006:90

Behandling av personuppgifter inom studie-

Kommittédirektiv

Behandling av personuppgifter inom studie-

stödsområdet

Dir.

2006:90

Beslut vid regeringssammanträde den 31 augusti 2006.

Sammanfattning av uppdraget

En särskild utredare skall granska regleringen och använd-

ningen av personregister och annan behandling av personupp-

gifter vid Centrala studiestödsnämnden och andra myndigheter

inom studiestödsområdet. Utredaren skall, utifrån den rättsliga

analysen, föreslå de författningsändringar som behövs för en

framtida behandling av personuppgifter i denna verksamhet.

Utredaren skall särskilt beakta behovet av en rättslig reglering

som inte är beroende av att vissa tekniska lösningar används

och som ger myndigheterna möjlighet att hantera nödvändig

information på ett bra sätt. Samtidigt skall utredaren särskilt

beakta och väga in rättssäkerhetsaspekterna och enskildas be-

hov av skydd för sin personliga integritet.

Gällande bestämmelser

Regler om dataskydd

Den 24 oktober 1998 trädde personuppgiftslagen (1998:204) i

kraft. Personuppgiftslagen har sin utgångspunkt i Europaparla-

mentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995

om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av

personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, det

2

s.k. dataskyddsdirektivet. Sedan den 1 oktober 2001 tillämpas

personuppgiftslagen i princip fullt ut på all automatiserad be-

handling av personuppgifter, om inte annat framgår av någon

annan författning.

Personuppgiftslagens syfte är att skydda människor mot att

deras personliga integritet kränks i samband med att deras per-

sonuppgifter behandlas. Enligt dataskyddsdirektivet får med-

lemsstaterna dock inte begränsa eller förbjuda det fria flödet av

personuppgifter mellan medlemsstaterna av skäl som har sam-

band med skyddet av fysiska personers grundläggande fri- och

rättigheter.

Regleringen av personuppgiftsbehandlingen enligt person-

uppgiftslagen bygger på att all behandling av personuppgifter

bara får ske om den är förenlig med de särskilda hanteringsreg-

ler som lagen stadgar. Lagen innehåller endast generella regler

och det förutsattes vid dess tillkomst att behov av undantag och

preciseringar för speciella områden skulle tillgodoses genom

särskild lagstiftning.

Den 1 januari 2007 träder vissa ändringar i personuppgifts-

lagen i kraft. Genom ändringarna kompletteras lagens han-

teringsregler med bestämmelser som beträffande ostrukturerade

personuppgifter mer utgår från att förbjuda missbruk av person-

uppgifterna. Behandling av personuppgifter i ostrukturerat ma-

terial får inte ske om den innebär en kränkning av den registre-

rades personliga integritet (prop. 2005/05:173, 2005/06:KU37

och rskr. 2005/06:254).

Regler om studiestöd

Det statliga studiestödssystemet utgör en central del av utbild-

ningspolitiken. Studiestödsområdet omfattar i dag ett antal olika

stödformer där studiemedelssystemet intar en huvudroll. Stu-

diehjälp lämnas enligt studiestödslagen (1999:1395) och studie-

stödsförordningen (2000:655) för studier i gymnasieskolan eller

annan gymnasial utbildning till och med vårterminen det år den

studerande fyller 20 år. Studiemedel lämnas enligt studie-

stödslagen och studiestödsförordningen till studerande på efter-

gymnasial nivå och till vuxenstuderande på grundskole- och

3

gymnasienivå. Studiemedel består av studiebidrag och studie-

lån.

Studiestödssystemet kompletteras av andra stödformer som

riktar sig till särskilda grupper. Rekryteringsbidrag är ett särskilt

bidrag som enligt lagen (2002:624) om rekryteringsbidrag till

vuxenstuderande kan lämnas under högst ett år vid studier på

grundskole- eller gymnasienivå. Ytterligare bestämmelser om

bidraget finns i förordningen (2002:744) om rekryteringsbidrag

till vuxenstuderande. Korttidsstöd kan enligt förordningen

(2001:362) om bidrag vid korttidsstudier lämnas vid studier av

mindre omfattning och för studier om eget eller närståendes

funktionshinder. Bidrag vid studier kan också lämnas enligt

förordningen (1995:667) om bidrag till vissa funktionshindrade

elever i gymnasieskolan och enligt förordningen (1997:1158)

om statsbidrag för teckenspråksutbildning för vissa föräldrar.

Utredningsbehovet

Förändringar på studiestödsområdet

Studiestödssystemet har genomgått stora förändringar under

senare år. Studiemedelsreformen 2001 innebar bl.a. att de sär-

skilda vuxenstudiestöden (svux, svuxa) och särskilt utbild-

ningsbidrag (ubs) togs bort samt att ett nytt system för återbe-

talning av studielån infördes. Ett nytt rekryteringsbidrag för

vuxna infördes 2003. Studiehjälpen för unga studerande i gym-

nasieskolan har varit föremål för utredning men översynen har

ännu inte resulterat i någon genomgripande förändring (SOU

2003:28). Under 2006 har studiemedelssystemet och rekryte-

ringsbidraget till vuxenstuderande förstärkts bl.a. med ett

tilläggsbidrag till studerande med barn. Vidare har studiestödet

anpassats till vissa EG-direktiv. Med anledning av bland annat

förändringarna på området behöver personuppgiftsbehandlingen

i regelverken ses över.

4

Stor mängd uppgifter och många aktörer

För verksamheten på studiestödsområdet är det nödvändigt med

en omfattande behandling av personuppgifter. Varje uppgift är

inte alltid i sig integritetskänslig, men olika uppgifter om en-

skilda personer kan sammanställda utgöra ett hot mot den per-

sonliga integriteten om de inte hanteras på ett riktigt sätt. På

studiestödsområdet inhämtas uppgifter från den enskilde, myn-

digheter, utbildningsanordnare och organisationer. Behand-

lingen är till stor del automatiserad.

Den myndighet som främst bedriver studiestödsverksamhet

är Centrala studiestödsnämnden (CSN). Beslut om studiestöd

kan överklagas till Överklagandenämnden för studiestöd. Beslut

i ärenden om återbetalning kan överklagas till allmän förvalt-

ningsdomstol. För att administrera studiestöden krävs det ett

omfattande samarbete med ett stort antal aktörer som Verket för

högskoleservice, Högskoleverket, Skatteverket, Försäkrings-

kassan, universitet och högskolor, andra utbildningsanordnare

samt Kronofogdemyndigheten. Vidare administreras bidrag vid

korttidsstudier av Socialstyrelsens institut för särskilt utbild-

ningsstöd, Landsorganisationen i Sverige, Tjänstemännens

Centralorganisation och Sametinget.

Vid handläggning av studiestödsärenden använder CSN per-

sonregistret ”Studiestödsregistret”, tidigare benämnt ”Studie-

stödets informationssystem”. Personregistret innehåller såväl

uppgifter som avser samtliga studiestöd och rekryteringsbidrag

som uppgifter som rör återbetalning av studielån. För registret

hade Datainspektionen utfärdat tillstånd och föreskrifter som

upphörde den 1 oktober 2001 i samband med personuppgifts-

lagens fulla ikraftträdande.

Enligt lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

och förordningen (1998:1234) om det statliga personadress-

registret hämtar CSN in personuppgifter om studerande med

studiehjälp. Personuppgifter som avser övriga studerande och

låntagare hämtar CSN in från Skatteverket med stöd av lagen

(2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets

folkbokföringsverksamhet.

5

Inkomstkontroller görs utifrån uppgifter som lämnas med

stöd av förordningen (2001:588) om behandling av uppgifter i

skatteförvaltningens beskattningsverksamhet. I vissa fall är det

också nödvändigt med kontakter med Migrationsverket, och då

behöver uppgifter inhämtas med stöd av bl.a. förordningen

(2001:720) om behandling av personuppgifter i verksamhet en-

ligt utlännings- och medborgarskapslagstiftningen. Vidare får

CSN information från Försäkringskassan för att kontrollera

uppgifter om den sökande i ärendehandläggningen. Bestäm-

melser om detta återfinns i bl.a. lagen (2003:763) om behand-

ling av personuppgifter inom socialförsäkringens administra-

tion.

CSN lämnar även ut personuppgifter till arbetslöshets-

kassorna med stöd av bestämmelser i lagen (1997:238) om

arbetslöshetsförsäkring. Kontakter och informationsutbyte med

kommunerna är också av central betydelse inte minst vid han-

teringen av studiehjälpen. Även vid hanteringen av rekry-

teringsbidrag till vuxenstuderande, där kommunerna prövar om

den sökande tillhör målgruppen för bidraget, är informations-

utbytet av stor betydelse. Bestämmelser om detta finns i studie-

stödslagen (1999:1395) och i lagen (2002:624) om rekry-

teringsbidrag till vuxenstuderande och förordningen (2002:744)

om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande.

På högskoleområdet hämtar CSN in uppgifter från LADOK

(lokalt ADB-baserat dokumentationssystem) som är universi-

tetens och högskolornas register. I förordningen (1993:1153)

om redovisning av studier m.m. vid universitet och högskolor

regleras informationsutbytet mellan berörda myndigheter. I för-

ordningen om register med vissa uppgifter i gymnasieskolan

som kungjorts i CSN:s författningssamling (CSNFS 1986:25)

finns även bestämmelser om informationsutbyte mellan CSN

och Statistiska centralbyrån.

6

Ofullständig författningsreglering

Någon lagstiftning som direkt avser behandling av person-

uppgifter som förekommer inom studiestödsområdet finns i

princip inte. Det finns dock en rad bestämmelser som mer gene-

rellt tar sikte på behandling av personuppgifter oberoende av i

vilket sammanhang personuppgifterna behandlas. Inom studie-

stödsområdet finns dessutom bestämmelser beträffande vissa

stödformer som syftar till att säkra integritetsskyddet för en-

skilda i samband med studiestödshanteringen. Genom att viss

behandling av personuppgifter är författningsreglerad medan

annan behandling saknar reglering behöver bristerna på området

klarläggas.

I det följande redovisas några viktiga bestämmelser när det

gäller behandling av personuppgifter inom studiestödsområdet.

gäller sekretess i ärende om studiestöd och rekryteringsbidrag

till vuxenstuderande, om vissa närmare förutsättningar i lagen

är uppfyllda. Enligt 6 kap.6 och 7 §§studiestödslagen är läro-

anstalterna och Försäkringskassan skyldiga att till CSN och

Överklagandenämnden för studiestöd lämna vissa uppgifter

som behövs för studiestödsadministrationen. Motsvarande

gäller hanteringen av rekryteringsbidrag enligt 19 a och 19 b §§

lagen om rekryteringsbidrag till vuxenstuderande. Bestämmel-

serna i övrigt återfinns i annan lagstiftning än i studiestödsför-

fattningarna. Reglerna för utbyte av personuppgifter mellan

CSN och olika myndigheter har redan kortfattat redovisats.

Riksdagen har i skilda sammanhang påpekat att myndighets-

register som innehåller ett stort antal registrerade personer och

som har ett särskilt känsligt innehåll skall regleras i lag (se bl.a.

terförfattning innebär en specialreglering i förhållande till per-

sonuppgiftslagen. Specialregleringen syftar till att komplettera

personuppgiftslagen eller i vissa delar ersätta den. En särskild

författning anses under vissa förutsättningar innebära en bättre

garanti för utformningen av integritetsskyddet i särskilt känsliga

register. Registerförfattningar finns i dag inom flera områden

7

och omfattar bl.a. behandling av personuppgifter om totalför-

svarspliktiga, inom skatte-, tull- och exekutionsväsendet, i vård-

och hälsodataregister samt inom socialtjänstens och polisens

verksamhet.

I en skrivelse till regeringen (U2000/4901/SV) har CSN be-

gärt att en utredning skall tillsättas för att utreda behovet av en

författningsreglering av studiestödsregistret.

Riksdagens ombudsman (JO) har i sitt yttrande med an-

ledning av Informationsutbytesutredningens betänkande Rätt

underlag – rätt beslut. Ökat informationsutbyte mellan de all-

männa försäkringskassorna, Riksförsäkringsverket, Centrala

studiestödsnämnden, länsarbetsnämnderna och arbetslöshets-

kassorna (SOU 2000:97) framhållit att det bör övervägas om

inte behandling av personuppgifter i CSN:s verksamhet bör re-

gleras i lag.

Regeringen har tidigare aviserat att en utredning skall till-

sättas för att genomföra en översyn av behandlingen av person-

uppgifter inom studiestödsområdet (prop. 2001/02:161, s. 47).

Behovet av utökat informationsutbyte mellan myndigheter

aktualiseras kontinuerligt. Inom ramen för regeringens på-

gående arbete med att bekämpa felaktiga utbetalningar av för-

måner och bidrag har regeringen bl.a. gett Statskontoret i upp-

drag att utvärdera det existerande informationsutbytet mellan

Försäkringskassan, arbetslöshetskassorna och CSN. En av åt-

gärderna som föreslogs i Statskontoret rapport 2006:7 var att en

utredning skulle tillsättas med uppdrag att ta fram en databaslag

för CSN. Vidare har regeringen tillkallat en utredare med upp-

gift att pröva om det är lämpligt att utökade möjligheter till

elektroniska informationsutbyten mellan myndigheter införs

(dir. 2005:91). Uppdraget skall redovisas senast vid utgången

av oktober 2006.

Det är särskilt nödvändigt för CSN och Överklagande-

nämnden för studiestöd att ha möjlighet att utnyttja modern in-

formationsteknik för att höja effektiviteten och kvaliteten i ar-

betet. Det gäller dels arbetet med enskilda ärenden, dels möjlig-

heten att svara mot ökade krav i fråga om ärende- och

verksamhetsdokumentation. En särskild författningsreglering av

behandlingen av personuppgifter på studiestödsområdet är an-

8

gelägen för att verksamheten skall kunna utföras på ett effektivt

och rättssäkert sätt samtidigt som ett fullgott skydd för den per-

sonliga integriteten garanteras.

Uppdraget

Utredaren skall kartlägga och granska regleringen och använd-

ningen av personregister och annan behandling av personupp-

gifter i studiestödsverksamheten inom främst CSN och Över-

klagandenämnden för studiestöd. Om personuppgifter behand-

las inom studiestödsområdet av andra myndigheter eller organi-

sationer med ansvar för förvaltningsuppgifter som innefattar

myndighetsutövning, skall granskningen avse även denna be-

handling. Utredaren skall analysera behovet av särskilda för-

fattningsbestämmelser för myndigheternas behandling av per-

sonuppgifter och lämna förslag till de författningsbestämmelser

som behövs. Utredaren skall i det sammanhanget uppmärk-

samma frågor om sekretess, bevarande och gallring samt be-

handling av personuppgifter för forsknings- och statistikända-

mål.

Utredaren bör anlägga ett helhetsperspektiv och inrikta sig

på att en framtida reglering skall bli ändamålsenlig och sam-

tidigt passa väl in i gällande regelsystem. Ett mål för uppdraget

är att skapa enkla, tydliga och hållbara regler som inte är bero-

ende av att vissa tekniska lösningar används och som uppfyller

kravet på ett fullgott skydd för den personliga integriteten vid

behandling av personuppgifter. De författningsändringar som

föreslås skall gälla utöver personuppgiftslagen och begränsas

till att avse frågor som är specifika för de verksamheter som

omfattas av författningsregleringen. Behoven att utbyta person-

uppgifter med mottagare inom och utanför EU bör uppmärk-

sammas.

Den rättsliga analysen bör även utgå från att myndigheterna

skall kunna arbeta minst lika effektivt som i dag. Det är också

av betydelse att regelverket ger möjligheter att utveckla data-

system som underlättar utbytet av nödvändig information såväl

mellan olika myndigheter, nationellt och internationellt, som

mellan enskilda och myndigheterna.

9

Redovisning av uppdraget

Utredaren skall redovisa sitt uppdrag senast den 2 april 2007.

(Utbildnings- och kulturdepartementet)