NJA 2020 s. 615

En person har innehaft ett vapen i sin bostad där han också hanterade narkotika i överlåtelsesyfte. Brottet har bedömts som grovt vapenbrott eftersom gärningen har varit av särskilt farlig art.

Örebro tingsrätt

Allmän åklagare väckte vid Örebro tingsrätt åtal mot M.G. för ringa narkotikabrott och rattfylleri, narkotikabrott (innehav av narkotika i överlåtelsesyfte), grovt vapenbrott och två fall av narkotikabrott (två överlåtelser av en mindre mängd narkotika) enligt följande gärningsbeskrivning.

M.G. har olovligen använt kokain, som är narkotika. Det hände den 23 augusti 2019 eller någon av dagarna dessförinnan i Örebro eller på annan plats inom riket. M.G. har därefter den 23 augusti 2019 på Slottsgatan i Örebro kört personbil trots att det under eller efter färden fanns narkotika kvar i hans blod. Narkotikabrottet bör bedömas som ringa.

M.G. har olovligen i överlåtelsesyfte innehaft 12,7 gram kokain, som är narkotika. Det hände den 23 augusti 2019 i bostaden på – – – i Örebro.

M.G. har, vidare vid samma tillfälle, innehaft en fullt fungerande pistol av märket Glock samt i direkt anslutning till pistolen ett magasin laddat med fem skarpa patroner tillhörande pistolen samt därtill på annan plats i bostaden ytterligare två skarpa patroner – allt utan att ha rätt till det. Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet varit av särskilt farlig art, detta då vapnet med ammunition innehafts i en kriminell miljö där det kan befaras komma till brottslig användning.

M.G. har vid två tillfällen den 26–27 juli 2019 på Asplundavägen i Örebro olovligen överlåtit en mindre mängd kokain, som är narkotika, till annan.

M.G. begick gärningarna med uppsåt.

Tingsrätten (ordförande tingsf iskalen Jenny Linde) anförde i dom den 14 november 2019 följande.

DEN TILLTALADES INSTÄLLNING

M.G. har erkänt att han kört personbil med narkotika i blodet. Han har därvid förklarat att han hade tagit kokain ett par dagar innan han stoppades av polisen den 23 augusti 2019.

M.G. har erkänt att han innehaft 12,7 gram kokain, men har invänt att narkotikan endast var avsedd för eget bruk. Han har förnekat att han innehaft narkotika i överlåtelsesyfte.

M.G. har erkänt att han innehaft den i målet aktuella pistolen med magasin och patroner. Han har förklarat att han är beredd att underkasta sig ansvar för vapenbrott, som inte är grovt. Han har bestritt att innehavet har varit av särskilt farlig art.

M.G. har förnekat att han överlåtit narkotika vid två tillfällen den 26–27 juli 2019.

DOMSKÄL

Inledningsvis är följande utrett

Den 23 augusti 2019 stoppades M.G. av polis när han körde personbil på Slottsgatan i Örebro. I samband därmed uppstod misstanke om rattfylleri under påverkan av narkotika. Vid kroppsvisitation av M.G. anträffades påsar med pulverrester som misstänktes vara narkotika. Beslut fattades sedan om att genomföra husrannsakan i M.G:s bostad på – – – i Örebro. Vid kroppsvisitationen anträffades även 1 740 kr i kontanter i M.G:s högra bakf icka.

Vid husrannsakan i lägenheten anträffades bland annat en tallrik med vitt pulver på köksbordet som vid undersökning visade sig vara 12,7 gram kokain med en halt på ca 23 % kokainhydroklorid. I pulvret påvisades, förutom kokainhydroklorid, även kreatin. En burk kreatin var även placerad på köksbordet intill tallriken med kokain. På köksbordet anträffades även blåfärgade, genomskinliga, klippta kvadrater i plast, 2 000 kr i kontanter och den i målet aktuella s.k. skuldlistan. Skuldlistan är en handskriven lapp där olika namn skrivits upp med olika belopp angivna intill namnen. På köksbordet fanns även en digitalvåg. Plastbitarna som anträffades på M.G. vid kroppsbesiktningen på Slottsgatan liknar plastbitarna som återfanns på köksbordet tillsammans med narkotikan.

I en låda i vardagsrummet, som är beläget intill köket där narkotikan fanns, påträffades en pistol av märket Glock, modell 25 med kaliber .380 ACP, vilket är detsamma som 9 x 17 mm. Av protokoll från vapenundersökning framgår att vapnets tillverkningsnummer tagits bort och är övermålade. Pistolen har även en förlängd pipa med en utvändig gänga för infästning av ljuddämpare. I samma låda, i direkt anslutning till pistolen, fanns även ett magasin laddat med fem skarpa patroner tillhörande pistolen. Av utredningen har framkommit att pistolen provsköts med kulpatroner som togs i beslag i lägenheten, varvid pistolen fungerade på ett normalt sätt.

I en byrå i barnrummet anträffades även 8 800 kr i kontanter. I byrån i barnrummet fanns också ytterligare två skarpa patroner av samma sort som återfanns tillsammans med pistolen i vardagsrummet.

På digitalvågen och pistolen påvisades sekret/DNA. Av sakkunnigutlåtande från NFC har framkommit att resultaten talar extremt starkt (Grad + 4) för att sekret/DNA:t kommer från M.G., om man bortser från möjligheten att det kommer från en nära släkting. M.G:s f ingeravtryck har även identif ierats på skuldlistan.

Av analysresultat framgår att M.G., vid provtagning den 23 augusti 2019, haft 0,02 µg/g kokain i blodet samt 6,2 µg/ml kokain i urinen. – – –

Tingsrättens bedömning

M.G. ska dömas för ringa narkotikabrott och rattfylleri

– – –. Åtalet för ringa narkotikabrott och rattfylleri är därmed styrkt och M.G. ska dömas för gärningarna i enlighet med åklagarens gärningspåstående.

M.G. ska dömas för narkotikabrott (i två fall) och grovt vapenbrott, men frikännas från ett fall av narkotikabrott

M.G. har erkänt att han hade en pistol med magasin och patroner i sin bostad den 23 augusti 2019. Han har också erkänt att han innehaft 12,7 gram kokain. Erkännandena får stöd av den övriga utredningen, vilken tingsrätten delvis redog jort för ovan.

Genom den skriftliga bevisningen och M.G:s erkännande är till en början styrkt att han innehaft narkotika. Det är även klarlagt att vapnet och ammunitionen varit tillståndspliktiga enligt vapenlagen och att M.G. innehaft dem. M.G. ska därför dömas för i vart fall narkotikabrott och vapenbrott av normalgraden.

Åklagaren har emellertid g jort gällande att M.G. innehaft kokainet i överlåtelsesyfte, samt att innehavet av vapnet varit av särskilt farlig art eftersom vapnet med ammunition innehafts i en kriminell miljö där det kan befaras komma till brottslig användning.

– – –

Tingsrätten f inner sammanfattningsvis att det sammantagna bevisvärdet för de omständigheter som talar för att M.G. innehaft narkotikan i överlåtelsesyfte är så betydande att det är ställt utom rimligt tvivel att han har innehaft narkotikan i överlåtelsesyfte i enlighet med gärningspåståendet. M.G. ska därför dömas för narkotikabrott i enlighet med andra stycket i åklagarens gärningsbeskrivning.

När det gäller åtalet beträffande grovt vapenbrott gör tingsrätten följande bedömning.

Genom utredningen är det klarlagt att en pistol av märket Glock anträffades i en låda i vardagsrummet i M.G:s bostad. Vardagsrummet är beläget intill köket där 12,7 g kokain låg på en tallrik på köksbordet. I direkt anslutning till pistolen fanns även ett magasin laddat med fem skarpa patroner. I en byrålåda i barnrummet fanns också ytterligare två patroner av samma slag. Pistolen har provskjutits med några av de i beslag tagna patronerna och enligt polisen fungerar den utan anmärkning. På pistolen har även sekret/DNA från M.G. anträffats. Enligt undersökningsprotokollet omfattas vapnet och kulpatronerna av vapenlagens bestämmelser om tillståndsplikt. Tingsrätten delar den bedömningen.

M.G. har erkänt att han innehaft vapnet med magasin och patroner, men har motsatt sig att gärningen ska rubriceras som grovt brott. M.G. har g jort gällande att det endast varit fråga om ett kortvarigt innehav av vapnet, men har inte lämnat några närmare uppgifter om hur det kom sig att han hade vapnet i sin bostad. Genom M.G:s erkännande och den övriga utredningen står det emellertid klart att M.G. har g jort sig skyldig till vapenbrott.

Frågan är då hur vapenbrottet ska rubriceras. Enligt 9 kap. 1 § vapenlagen ska domstolen vid bedömningen om vapenbrottet är grovt särskilt beakta om 1) vapnet har innehafts på allmän plats eller annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på sådan plats; 2) vapnet varit av särskilt farlig beskaffenhet; 3) innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett flera vapen, eller; 4) gärningen annars varit av särskilt farlig art. Uppräkningen i paragrafen är inte uttömmande. Även andra omständigheter kan beaktas. Domstolen ska göra en helhetsbedömning av samtliga omständigheter i det enskilda fallet (se Åberg och Landgren, Vapenlagen, Zeteo, 2018, se kommentaren till 9 kap. 1 § vapenlagen).

Någon utredning om att M.G. skulle ha innehaft vapnet på någon annan plats än i bostaden har inte presenterats. Det har därmed inte framkommit i målet att vapnet har innehafts på allmän plats. Utredningen har inte heller gett stöd för att det varit fråga om ett sådant särskilt farligt vapen som avses i bestämmelsen om grovt vapenbrott. I M.G:s bostad anträffades även bara ett vapen. Vad gäller den fjärde punkten framgår av förarbetena till bestämmelsen att en gärning kan anses vara av särskilt farlig art om omständigheterna är snarlika de omständigheter som åberopas i de tidigare punkterna eller att det förelegat påtaglig fara för att människor skulle komma till skada, t.ex. genom att vapnet har förvarats öppet i en bostad där flera personer vistas. En annan sådan omständighet är att vapnet innehas i en kriminell miljö där det kan befaras komma till brottslig användning. Att en gärningsman är påverkad av alkohol eller narkotika kan också påverka gärningens farlighet om personens omdöme eller motoriska förmåga är nedsatt (se prop. 2013/14:226 s. 47).

I det aktuella fallet har det rört sig om ett vapen som inte har något egentligt civilt användningsområde. Vidare har vapnet och tillhörande magasin med patroner förvarats öppet i en låda i en bostadslägenhet. Detta innebär, trots att det legat i en låda, att det funnits en påtaglig fara för att någon skulle komma till skada. M.G. döms nu även för att vid samma tillfälle ha innehaft narkotika i överlåtelsesyfte i lägenheten. Narkotikan och den s.k. skuldlistan påträffades på köksbordet i rummet intill vardagsrummet där vapnet förvarades. Detta innebär att vapnet innehafts i en kriminell miljö där vapnet skulle kunna komma till brottslig användning. Sammantaget anser tingsrätten att gärningen ska anses ha varit av särskilt farlig art. På grund härav ska vapenbrottet rubriceras som grovt.

– – –. Det är alltså genom S.S:s uppgifter och den övriga bevisningen styrkt att M.G., vid ett tillfälle, den 26–27 juni 2019 på den plats som angetts i åklagarens gärningsbeskrivning har överlåtit en mindre mängd kokain, som är narkotika till annan. M.G. ska därför dömas för narkotikabrott.

– – –. Eftersom det i det aktuella fallet har varit fråga om överlåtelse av kokain ska gärningen rubriceras som narkotikabrott, som inte är ringa.

Av utredningen har inte framkommit att M.G. överlåtit narkotika vid ytterligare ett tillfälle den 26–27 juli 2019. Han ska därför frikännas från ett fall av narkotikabrott.

Frågan om påföljd

– – –

M.G. döms nu för grovt vapenbrott, två fall av narkotikabrott, ringa narkotikabrott och rattfylleri.

När det gäller bedömningen av brottslighetens straffvärde kan först konstateras att minimistraffet för grovt vapenbrott är fängelse i två år. Samtliga relevanta omständigheter har redan beaktats vid bedömningen att vapenbrottet ska bedömas som grovt. Det f inns därför inte anledning att frångå minimistraffet. Straffvärdet för det grova vapenbrottet är alltså fängelse två år.

– – –

Vid en sammanläggning av straffvärdena, i enlighet med den s.k. asperationsprincipen, uppgår det samlade straffvärdet för den brottslighet som M.G. nu ska dömas för till fängelse två år och tre månader.

Det har inte framkommit någon omständighet som motiverar avsteg från brottets straffvärde (se 29 kap. 5 § BrB, de s.k. billighetsskälen).

Straffvärdet är ensamt så högt att det f inns en presumtion för att bestämma påföljden till fängelse. Både grovt vapenbrott och narkotikabrott är också brott av sådan art att påföljden regelmässigt ska bestämmas till fängelse. Påföljden för M.G. ska därför bestämmas till fängelse.

DOMSLUT

M.G. dömdes för rattfylleri enligt 4 § 2 st. traf ikbrottslagen (1951:649), narkotikabrott enligt 1 § 1 st. 1 p. narkotikastrafflagen (1968:64), narkotikabrott enligt 1 § 1 st. 6 p. narkotikastrafflagen, ringa narkotikabrott enligt 1 § 1 st. 6 p. och 2 §narkotikastrafflagen samt grovt vapenbrott enligt 9 kap. 1 a § 1 st. vapenlagen (1996:67). Påföljden bestämdes till fängelse 2 år 3 månader.

Göta hovrätt

Åklagaren och M.G. överklagade i Göta hovrätt.

Åklagaren yrkade straffskärpning.

M.G. yrkade att hovrätten skulle bedöma hans befattning med narkotika som innehav för eget bruk, frikänna honom från ansvar för överlåtelse av narkotika samt rubricera innehavet av pistolen jämte magasin och ammunition som vapenbrott av normalgraden. Oavsett om så skedde yrkade han en lindrigare påföljd än fängelse eller i andra hand straffsänkning.

Parterna motsatte sig varandras yrkanden.

Hovrätten (hovrättsrådet Ann Ganelind, f.d. hovrättsrådet Björn Karlsson, referent, tf. hovrättsassessorn Sebastian Lindroth och två nämndemän) anförde i dom den 23 januari 2020 följande.

HOVRÄTTENS DOMSKÄL

– – –

Åtalet för grovt vapenbrott

Åklagaren har hävdat att M.G:s vapeninnehav har varit av särskilt farlig art, eftersom pistolen med ammunition har innehafts i en kriminell miljö där den kan befaras komma till brottslig användning. M.G., som godtagit att han döms för vapenbrott av normalgraden, har uppgett att han har innehaft pistolen under en mycket kort tid men i övrigt har han inte velat uttala sig om vapnet eller ammunitionen.

Tingsrätten har redovisat hur M.G. förvarade pistolen, magasinet och ammunitionen. Pistolen var försedd med en förlängd pipa som medgav att en ljuddämpare anbringades på pistolen. Vapnet förvarades tillsammans med magasin och ammunition lätt tillgängligt i M.G:s bostad där denne hanterade narkotika i överlåtelsesyfte. Vidare var M.G. påverkad av narkotika samma dag som vapnet anträffades hemma hos honom. Mot den bakgrund som redovisats f inner hovrätten att åklagaren har styrkt sitt påstående att vapnet har innehafts i en kriminell miljö där det kunde befaras komma till brottslig användning. M.G:s vapeninnehav motsvarar väl sådana fall som enligt lagstiftaren innebär att gärningen har varit av särskilt farlig art (se tingsrättens dom med hänvisning till lagförarbetena). Åtalet för grovt vapenbrott är styrkt.

Hovrätten g jorde samma bedömning som tingsrätten när det gällde åtalen för narkotikabrott.

Påföljden

Även hovrätten anser att påföljden ska bestämmas till fängelse och att fängelsestraffet ska ha en längd på två år och tre månader.

HOVRÄTTENS DOMSLUT

Hovrätten fastställer tingsrättens domslut.

Högsta domstolen

M.G. överklagade och yrkade att HD skulle ogilla åtalet för narkotikabrott i form av överlåtelse samt att han inte skulle dömas för innehav av narkotika i överlåtelsesyfte utan i stället för innehav för eget bruk. Han yrkade vidare att vapenbrottet skulle rubriceras som brott av normalgraden samt att han, under alla förhållanden, skulle dömas till en lindrigare påföljd än hovrätten hade bestämt.

Riksåklagaren motsatte sig att hovrättens dom ändrades.

Med utgångspunkt från vad hovrätten funnit utrett angående gärningspåståendet om vapenbrott meddelade HD prövningstillstånd i frågan om rubricering av den gärningen samt i frågan om påföljd. HD fann inte skäl att meddela prövningstillstånd rörande målet i övrigt. Hovrättens avgörande i dessa delar stod därmed fast.

Målet avg jordes efter föredragning.

Föredraganden, justitiesekreteraren Sof ie Westlin, föreslog i betänkande att HD skulle meddela följande dom.

DOMSKÄL

Åtalet och domstolarnas bedömningar

Punkterna 1–3 motsvarar i huvudsak punkterna 4, 5 och 7 i HD:s dom.

Vapenbrott

Punkterna 4 och 5 motsvarar i huvudsak punkterna 8 och 9 i HD:s dom.

Allmänt om gradindelning

Punkterna 6–8 motsvarar i huvudsak punkten 10 i HD:s dom.

Kvalif ikationsgrunderna i 9 kap. 1 a § vapenlagen

Punkterna 9–12 motsvarar i huvudsak punkterna 11–14 i HD:s dom.

Bedömningen i detta fall

Gärningen

13. Hovrätten har funnit utrett att M.G. i sin bostad har innehaft en pistol av märket Glock. Pistolen var försedd med en förlängd pipa som medgav att en ljuddämpare anbringades på den. Vapnets tillverkningsnummer hade tagits bort och var övermålat. M.G. förvarade vapnet, tillsammans med ett magasin med fem skarpa patroner, i en låda i vardagsrummet. I en byrålåda i ett annat rum fanns ytterligare två patroner av samma slag. Pistolen fungerade på ett normalt sätt.

14. M.G. döms nu även för innehav i överlåtelsesyfte av 12,7 gram kokain. Kokainet påträffades i hans bostad på en tallrik på köksbordet tillsammans med bl.a. 2 000 kr i kontanter, en digitalvåg och en skuldlista. Samma dag som vapnet och narkotikan påträffades i M.G:s bostad greps han av polis. Han var då påverkad av narkotika.

Vapenbrottet ska bedömas som grovt brott

15. M.G. har innehaft en pistol som var konstruerad så att den kunde förses med en ljuddämpare. Han har innehaft vapnet i sin bostad där han har hanterat narkotika i överlåtelsesyfte. Vapnet har innehafts under sådana omständigheter att det kunde befaras komma till brottslig användning. Det har förelegat uppenbar fara för att människor skulle komma att skadas. Gärningen får anses vara av särskilt farlig art och är därför att bedöma som grovt vapenbrott.

Påföljd

16. HD gör ingen annan bedömning än underinstanserna varken när det gäller gärningarnas straffvärde, påföljdsval eller fängelsestraffets längd.

17. Hovrättens domslut ska således fastställas.

DOMSLUT

Se HD:s dom.

HD ( justitieråden Anders Eka, Dag Mattsson, Malin Bonthron, referent, Eric M. Runesson och Stefan Reimer) meddelade den 8 juli 2020 följande dom.

DOMSKÄL

Bakgrund

1. Den 23 augusti 2019 stoppades M.G. av polis när han körde bil. Misstanke uppkom om att han var narkotikapåverkad, vilket visade sig vara fallet. Vid kroppsvisitation påträffades påsar med pulverrester som misstänktes vara narkotika samt drygt 1 700 kr i kontanter. Beslut fattades om att genomföra husrannsakan i M.G:s bostad.

2. I bostaden anträffades bl.a. en tallrik med vitt pulver på köksbordet som vid undersökning visade sig vara 12,7 gram kokain. I pulvret påvisades även kreatin. En burk kreatin var placerad intill tallriken med kokain. På köksbordet fanns också genomskinliga, klippta kvadrater i plast som liknade plastbitar som påträffades vid kroppsvisitationen, 2 000 kr i kontanter, en digitalvåg och en handskriven skuldlista där olika namn hade skrivits upp med olika belopp angivna intill namnen.

3. I en låda i det intill köket belägna vardagsrummet påträffades en pistol av märket Glock, vars tillverkningsnummer hade tagits bort. Pistolen hade en förlängd pipa med en utvändig gänga för infästning av ljuddämpare. I samma låda, i direkt anslutning till pistolen, fanns ett magasin laddat med fem skarpa patroner tillhörande pistolen. Vid provskjutning fungerade pistolen på ett normalt sätt. I en byrå i ett tredje rum hittades ytterligare två skarpa patroner av samma sort som återfanns tillsammans med pistolen i vardagsrummet.

4. M.G. åtalades för bl.a. grovt vapenbrott enligt 9 kap. 1 a § första stycket vapenlagen (1996:67) med följande gärningsbeskrivning.

M.G. har […] innehaft en fullt fungerande pistol av märket Glock samt i direkt anslutning till pistolen; ett magasin laddat med fem skarpa patroner tillhörande pistolen samt därtill på annan plats i bostaden ytterligare två skarpa patroner – allt utan att ha rätt till det. Brottet bör bedömas som grovt eftersom innehavet varit av särskilt farlig art, detta då vapnet med ammunition innehafts i en kriminell miljö där det kan befaras komma till brottslig användning.

5. Tingsrätten dömde M.G. för grovt vapenbrott. Han dömdes dessutom för två fall av narkotikabrott, varav det ena avsåg innehav i överlåtelsesyfte av kokain och det andra överlåtelse av en mindre mängd kokain, ringa narkotikabrott samt rattfylleri. Påföljden bestämdes till fängelse i två år och tre månader. Hovrätten har fastställt tingsrättens domslut.

6. HD har med utgångspunkt från vad hovrätten funnit utrett angående gärningspåståendet om vapenbrott, meddelat prövningstillstånd i frågan om rubricering av den gärningen samt i frågan om påföljd. Prövningstillstånd har inte meddelats i resterande delar av målet. Hovrättens avgörande i övriga delar står således fast.

Frågan i HD

7. Frågan i målet i HD är främst när ett vapenbrott ska rubriceras som grovt brott på grund av att gärningen har varit av särskilt farlig art.

Den rättsliga regleringen av vapenbrott

8. Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det, eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet, döms för vapenbrott till fängelse i högst tre år (se 9 kap. 1 § vapenlagen).

9. Om ett vapenbrott är grovt döms enligt 9 kap. 1 a § första stycket till fängelse i lägst två och högst fem år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas om 1. vapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på en sådan plats, 2. vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet, 3. innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett flera vapen, eller 4. gärningen annars har varit av särskilt farlig art.

Allmänt om gradindelning

10. När det vid en brottstyp f inns s.k. kvalif ikationsgrunder som särskilt ska beaktas vid bedömningen av om brottet är grovt tar rubriceringen sin utgångspunkt i dessa omständigheter. En samlad bedömning måste emellertid alltid göras. Ett brott måste inte kvalif iceras som grovt när någon av de angivna omständigheterna föreligger och det är inte heller uteslutet att bedöma brottet som grovt även om ingen av de angivna omständigheterna är för handen. (Se t.ex. ”De upprepade skattebrotten” NJA 2018 s. 634 p. 10 och ”Rånet i tobaksbutiken” NJA 2018 s. 767 I p. 7; jfr i fråga om vapenbrott prop. 2011/12:109 s. 42.)

Kvalif ikationsgrunden att gärningen annars har varit av särskilt farlig art

11. Vid avgörande av om ett vapenbrott är grovt är gärningens farlighet central för bedömningen. I lagtexten kommer detta till tydligt uttryck i den fjärde kvalif ikationsgrunden för grovt vapenbrott, som anger att det vid bedömningen av om brottet är grovt särskilt ska beaktas om gärningen annars har varit av särskilt farlig art. Utformningen av den grunden ger en anvisning om att även övriga kvalif ikationsgrunder utgör exempel på sådant som i typfallet innebär att ett vapenbrott är särskilt farligt. Ett vapenbrott bör bl.a. bedömas som grovt om vapnet påträffas under sådana omständigheter att det har förelegat uppenbar fara för att människor skulle kunna komma till skada. (Se prop. 2013/14:226 s. 47, jfr prop. 2011/12:109 s. 42.)

12. I vissa situationer är risken för att ett vapen ska komma till brottslig användning typiskt sett större. Ett exempel är när ett skarpladdat vapen förvaras öppet i en bostad trots att flera personer vistas där eller har tillträde dit. Så kan också vara fallet när ett vapen innehas i ett sammanhang där annan brottslighet förekommer. En ökad risk för brottslig användning av vapnet föreligger t.ex. om våld eller hot om våld är vanligt förekommande i anslutning till den andra brottsligheten, eller rentav det som brottsligheten i sig främst går ut på. Att en gärningsman är påverkad av alkohol eller narkotika kan också påverka gärningens farlighet. ( Jfr prop. 2013/14:226 s. 47 med där g jord hänvisning.)

13. Andra omständigheter som kan påverka bedömningen är att det rör sig om en överlåtelse av vapen som kan betraktas som yrkesmässig. Detsamma gäller om vapnet inte är av sådan särskilt farlig beskaffenhet som gör att brottet ska bedömas som grovt enligt den andra kvalif ikationsgrunden men där vapnets egenskaper i den aktuella situationen ändå medför att gärningen kan sägas vara av särskilt farlig art. I vissa situationer kan t.ex. ett vapen som är litet och lätt att dölja åstadkomma större skada än ett vapen med större eldkraft. (Se a. prop. s. 47 f.)

14. När ett vapen innehas i ett sammanhang där det förekommer narkotikahandel, eller till sådan handel kopplad hantering av narkotika, blir risken större för att vapnet kan komma till brottslig användning och för att människor kan komma att skadas. Att inneha ett vapen under sådana omständigheter ökar därför gärningens farlighet i sådan grad att det starkt talar för att vapenbrottet ska bedömas som grovt.

Bedömningen i detta fall

Vapenbrottet ska bedömas som grovt brott

15. M.G. har innehaft en fungerande pistol med tillhörande ammunition lätt åtkomlig i sin bostad där han har hanterat narkotika i överlåtelsesyfte. Enligt hovrättens dom är det utrett att han under en längre tid har överlåtit narkotika i relativt stor omfattning. Att inneha ett vapen i ett sådant sammanhang ökar gärningens farlighet i sådan grad att det starkt talar för att vapenbrottet ska bedömas som grovt.

16. Några omständigheter som talar i en annan riktning föreligger inte. Tvärtom f inns ytterligare omständigheter som är försvårande. Vapnet var i och för sig inte av en sådan särskilt farlig beskaffenhet som utgör en egen kvalif ikationsgrund för grovt brott. Det var emellertid fråga om en typ av vapen (enhandsvapen) vars farlighet medför att det enligt 2 kap. 6 § vapenlagen krävs synnerliga skäl för att licens ska meddelas för det och det var därtill konstruerat så att det kunde förses med en ljuddämpare. Vidare var M.G. påverkad av narkotika vid polisens ingripande.

17. Vid en helhetsbedömning kan konstateras att vapnet har innehafts under sådana omständigheter att det kunde befaras komma till brottslig användning och att det har förelegat uppenbar fara för att människor skulle komma att skadas. Gärningen har därmed varit av särskilt farlig art. Brottet ska bedömas som grovt.

Påföljd

18. HD gör ingen annan bedömning än hovrätten och tingsrätten när det gäller gärningarnas straffvärde, påföljdsval eller fängelsestraffets längd.

19. Hovrättens domslut ska således fastställas.

DOMSLUT

HD fastställer hovrättens domslut.