FFS 2007:4

Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning)

F Ö R S V A R S M A K T E N

FÖRSVARETS

HÖGKVARTERET

FÖRFATTNINGSSAMLING

FMLOG/TF-redaktionen

107 86 STOCKHOLM

ISSN 0347-7576

FFS 2007:4

Utkom från

trycket

2007-12-20

Försvarsmaktens föreskrifter om verksamheten vid Försvarsmakten

(verksamhetsordning);

beslutade den 14 december 2007.

Försvarsmakten föreskriver följande.

1 kap. Försvarsmaktens organisation

Försvarsmaktens ledning

1 § Av förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten framgår att

myndigheten leds av överbefälhavaren.

Generaldirektören är enligt förordningen med instruktion för Försvarsmakten

ställföreträdande chef för myndigheten.

I denna författning benämns överbefälhavaren och generaldirektören myndig-

hetens ledning.

2 § Överbefälhavaren beslutar om Försvarsmaktens årsredovisning, delårsrapport

och budgetunderlag, åtgärder med anledning av Riksrevisionens revisionsberät-

telse enligt 28 § myndighetsförordningen (2007:515) samt riktlinjer för internre-

visionen, revisionsplan för internrevisionen och åtgärder med anledning av

internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 § internrevisions-

förordningen (2006:1228). Överbefälhavaren beslutar om anmälningar till

FFS 2007:4

Sida 2

Försvarsmaktens personalansvarsnämnd såvitt avser personal med lägst överstes

eller kommendörs tjänstegrad och motsvarande civila chefer. Överbefälhavaren

beslutar även anmälningar till Statens ansvarsnämnd.

Överbefälhavaren beslutar föreskrifter, i operativa frågor, i frågor avseende

militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, yttranden till Justitieombudsmannen

och Justitiekanslern och om förslag på utnämningar av högre chefer.

3 § Generaldirektören beslutar i frågor som rör ekonomistyrning, personal, miljö

och verksamhetssäkerhet. Generaldirektören beslutar även om åtgärder med an-

ledning av internrevisionens iakttagelser och rekommendationer enligt 10 §

internrevisionsförordningen (2006:1228).

4 § Högkvarteret är stab till myndighetens ledning. Högkvarteret utövar även

enligt vad som följer av denna eller andra föreskrifter eller av särskilda beslut

ledning av myndighetens organisationsenheter.

Chefen för ledningsstaben ska som stabschef samordna stabsarbetet i Hög-

kvarteret.

5 § Försvarsmaktsledningen (FML) är myndighetens ledningsgrupp. Försvars-

maktsledningen har till uppgift att biträda myndighetens ledning i beredning av

sådana ärenden som kan föranleda en framställning till regeringen eller som rör

myndighetens organisation eller som annars är av stor vikt eller har principiell

betydelse, och att lämna myndighetens ledning råd i vissa frågor.

Ledamöter i Försvarsmaktsledningen är överbefälhavaren, generaldirektören,

chefen för ledningsstaben, chefen för insats, chefen för produktion, chefen för

den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, chefsjuristen, ekonomidirektö-

ren, personaldirektören, informationsdirektören och chefen för ledningsstabens

strategiavdelning.

FFS 2007:4

Sida 3

6 § Chefsjuristen är tillika Försvarsmaktens förvaltningschef. Förvaltningsche-

fen har det övergripande ansvaret för att myndighetens verksamhet bedrivs på ett

författningsenligt sätt.

Insatsorganisation

7 § Insatsorganisationen utgörs av insatsförband och övriga förband. Med övriga

förband avses i denna författning förband med den lägsta beredskapen.

Insatsförbanden och övriga förband benämns krigsförband. I krigsförbanden

ingår bland annat förband anmälda till internationella styrkeregister.

8 § Varje krigsförband ska ha en förbandsmålsättning som benämns Taktisk

Organisatorisk Ekonomisk Målsättning (TOEM). Chefen för insats ska fastställa

förbandsmålsättningarna.

9 § Försvarsmaktens kärnverksamhet är att förbereda och genomföra insatser

med krigsförband samt att utveckla, vidmakthålla och avveckla dessa förband.

Omfattningen av övrig verksamhet ska fortlöpande prövas och avvägas mot

kärnverksamheten.

I 5 kap. finns närmare föreskrifter om krigsförbanden.

Grundorganisation

10 § Grundorganisationen indelas i organisationsenheter. Samtliga organisa-

tionsenheter i Försvarsmakten anges i bilaga 1 till denna författning.

11 § Chefen för en organisationsenhet har organisationsfrihet inom den organi-

sationsstruktur som anges för enheten i bilaga 1 till denna författning.

Organisationsfriheten

innefattar dock inte rätt att

FFS 2007:4

Sida 4

1. besluta om omlokalisering av någon del av organisationsenheten till en

annan kommun än den där enheten enligt vad som anges i bilaga 1 till denna för-

fattning är lokaliserad,

2. avveckla någon del av organisationsenheten såvitt avser angiven organisa-

tionsstruktur, eller

3. avvika från någon av chefen för produktion fastställd organisationsstruktur.

Kommandostruktur

12 § Lednings-, lydnads- och ansvarsförhållanden inom Försvarsmakten (kom-

mandostruktur) framgår av bilaga 2 till denna författning.

2 kap. Ledning av Försvarsmakten

Grunder

1 § Överbefälhavaren leder Försvarsmakten genom att ge de under överbefälha-

varen resultatansvariga cheferna uppdrag och order att genomföra verksamheten.

Av 3 § följer vad som är resultatansvar.

De under överbefälhavaren resultatansvariga cheferna är cheferna för

ledningsstaben, produktion, insats respektive den militära underrättelse- och

säkerhetstjänsten. Chefen för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten är

dock resultatansvarig gentemot regeringen vad avser strategisk underrättelse-

tjänst.

2 § Chefen för produktion ska omsätta överbefälhavarens uppdrag till uppdrag

till cheferna för organisationsenheterna och till beställningar till de myndigheter

som stödjer Försvarsmakten.

Chefen för insats ska omsätta överbefälhavarens order till order till de chefer

som är underställda honom eller henne enligt kommandostrukturen enligt bilaga

2 till denna författning. Chef i kommandostrukturen ska omsätta chefens för

FFS 2007:4

Sida 5

insats order till order till de chefer som är underställda den förstnämnda chefen. I

kapitel 6 finns närmare föreskrifter om lednings- och lydnadsförhållande vid

insatser m.m.

Den som har fått ett uppdrag eller en order är resultatansvarig i förhållande

till den som har givit uppdraget eller ordern.

3 § Resultatansvar är ett samlat ansvar för att planera, leda och följa upp verk-

samheten och dess ekonomi på ett sådant sätt att verksamheten bedrivs så att god

hushållning iakttas. Resultatet av verksamheten ska vara produkter som når de

mål och uppfyller de krav som den som har givit ett uppdrag eller en order har

satt upp för verksamheten.

Resultatansvar ska ges till chefer inom alla nivåer. Överordnad chef ska följa

upp underordnad chefs resultat och, om så krävs, utkräva ansvar.

Inspektionsrätt m.m.

4 § Med inspektion avses att utöva tillsyn över att en viss verksamhet bedrivs

enligt de bestämmelser, styrande dokument och övriga villkor som reglerar den-

samma och att kontrollera att verksamheten når eller har förutsättningar att nå

uppsatta mål.

En inspektion ska genomföras på den tid och den plats samt på det sätt som

den som inspekterar bestämmer. Resultatet av inspektionen ska dokumenteras i

ett protokoll som ska sändas in till dels chefen för den enhet som har inspekte-

rats, dels dennes närmast högre chef.

5 § Överbefälhavaren och generaldirektören samt, inom sina ansvarsområden, de

under överbefälhavaren resultatansvariga cheferna ska inspektera verksamheten.

Den operative chefen, armé-, marin- och flygvapeninspektörerna samt lednings-

systemchefen ska inspektera verksamhet enligt chefens för insats bestämmande.

FFS 2007:4

Sida 6

Logistikchefen ska inspektera verksamhet enligt chefens för produktion

bestämmande.

Förvaltningschefen ska kontrollera och följa upp att myndighetens förvaltning

bedrivs på ett författningsenligt sätt. Personaldirektören ska inspektera utbild-

ningen till och av personal som ska anställas eller som är anställda i Försvars-

makten. Rikshemvärnschefen ska inspektera hemvärnet. Chefen för säkerhetsin-

spektionen ska inspektera verksamhetssäkerheten och myndighetens systema-

tiska arbetsmiljöarbete.

Generalläkarens tillsynsverksamhet

6 § Vad avser generalläkarens tillsynsverksamhet finns föreskrifter i förord-

ningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten, smittskyddsförord-

ningen (2004:255), livsmedelsförordningen (1971:807) och i förordningen

(1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken.

Decentralisering och delegering

7 § Inom ramen för centralt fattade beslut ska planering och genomförande av

verksamheten så långt möjligt decentraliseras och delegeras.

3 kap. Handläggning av ärenden

1 § Chef för organisationsenhet ska bestämma vilka ärenden som hör till organi-

sationsenhetens uppgifter som får avgöras utan föredragning.

2 § Chef för organisationsenhet, eller den han eller hon bestämmer, får begära in

de förklaringar, upplysningar och yttranden som behövs för handläggningen av

ett ärende.

FFS 2007:4

Sida 7

3 § Av 21 § myndighetsförordningen (2007:515) följer att för varje beslut i ett

ärende ska det upprättas en handling som visar

1. dagen för beslutet,

2. beslutets innehåll,

3. vem som har fattat beslutet,

4. vem som har varit föredragande, och

5. vem som har varit med om den slutliga handläggningen utan att delta i av-

görandet.

En avvikande mening ska antecknas. Om ärendet har föranlett samverkan

med en eller flera arbetstagarorganisationer ska detta antecknas.

Om en handling expedieras med anledning av beslutet sker dokumentation

enligt första och andra styckena i den handlingen, annars i ett särskilt protokoll

eller i en annan handling.

4 kap. Delegering av beslutanderätt

1 § Av 4 § 5 myndighetsförordningen (2007:515) följer att överbefälhavaren be-

slutar i ärenden som har principiell karaktär eller större betydelse, om ärendena

inte ska avgöras av personalansvarsnämnden. Andra ärenden avgörs av överbe-

fälhavaren eller av den som överbefälhavaren bestämmer.

I kapitel 1-19 finns föreskrifter som bemyndigar chefer för organisationsen-

heter och andra chefer att fullgöra vissa uppgifter. I bilaga 5 till denna författ-

ning finns även särskilda bemyndiganden till enhetschefer och vissa andra chefer

i Högkvarteret att fullgöra uppgifter på försvarsmaktsnivå.

2 § Den som i ett bemyndigande har fått rätten att fatta beslut i ett ärende får inte

delegera den rätten vidare om inte en sådan befogenhet uttryckligen har med-

getts i bemyndigandet.

FFS 2007:4

Sida 8

5 kap. Krigsförband och beredskap

Grunder

1 § Ett krigsförband är ett förband som är upptaget i en tabell över förband som

ingår i insatsorganisationen (IO-tabell) och som har åsatts en förbandskod. Che-

fen för ett sådant krigsförband benämns krigsförbandschef.

I denna författning avses dock med krigsförbandschef endast den som är chef

för ett sådant förband som i Försvarsmaktens insatsorganisationsplan (IOP) är

upptaget som stridsgruppstab, bataljon, fristående kompani eller transportled-

ningsenhet, fartygsflottilj, fartygsdivision, flygdivision eller flyggrupp. Insatsor-

ganisationsplanen ska beslutas av chefen för insats.

I 4 och 8 §§ i detta kapitel finns närmare föreskrifter om Försvarsmaktens in-

satsorganisationsplan.

2 § Insatsförbanden, inklusive hemvärnsförbanden, ska ha en beredskapstid om

högst 360 dagar. Övriga förband ska vara organiserade med personal och mate-

riel och ska ha en beredskapstid om högst 3 år.

I 4 och 10-15 §§ i detta kapitel finns närmare föreskrifter om beredskap.

Ansvar

3 § Krigsförbandscheferna ska ansvara för sina förband. Det ska särskilt åligga

en krigsförbandschef att kontrollera krigsförbandets resurser med avseende på

kvalitet och tillgänglighet samt att till chef som förvaltar krigsförbanden föreslå

nödvändiga åtgärder med anledning av detta.

4 § Förvaltningen av krigsförbanden ska tilldelas vissa organisationsenheter.

Tilldelningen ska anges i Försvarsmaktens insatsorganisationsplan (IOP).

Cheferna för de organisationsenheter som förvaltar krigsförband ska upprätt-

hålla den beredskap som krävs i fråga om krigsförbanden. De ska anmäla till

FFS 2007:4

Sida 9

Högkvarteret om den personal, den materiel och de anläggningar som ingår i

krigsförbanden inte har den krigsduglighet som anges i insatsorganisationspla-

nen.

5 § Cheferna för de organisationsenheter som förvaltar krigsförband, chefen för

Försvarsmaktens logistik, cheferna för teknikkontoren och chefen för anlägg-

ningsenheten enligt bilaga 1 till denna författning ska stödja krigsförbandsche-

ferna. Chefen för Försvarsmaktens logistik ska för varje krigsförband utse en

kontaktperson som ska se till att krigsförbandet får det stöd av Försvarsmaktens

logistik som förbandet har behov av.

Det ska särskilt åligga cheferna för de organisationsenheter som förvaltar

krigsförband att anmäla till Högkvarteret om cheferna för de krigsförband som

organisationsenheterna har tilldelats inte får erforderligt stöd från chefen för

Försvarsmaktens logistik, cheferna för teknikkontoren och chefen för anlägg-

ningsenheten.

Försvarsmaktens krigsförbandsplan, utvecklingsplan, insatsorganisationsplan

och produktionsplan

6 § För varje enskilt krigsförband ska det finnas en krigsförbandsplan. I planen

ska bland annat anges vem som är chef för respektive krigsförband, de krav för-

bandet ska uppfylla, i vilken utsträckning förbandet uppfyller kraven samt plane-

rade och kostnadsberäknade åtgärder vid förbandet de kommande sex åren. De

enskilda krigsförbandens krigsförbandsplaner ska sammanställas i en för För-

svarsmakten gemensam krigsförbandsplan, Försvarsmaktens krigsförbandsplan

(KFP).

De krigsförband som är upptagna i den gällande Försvarsmaktens krigsför-

bandsplan (år B) ska värderas i en krigsförbandsvärdering enligt vad som före-

skrivs i 12 kap. 3 §. Chefen för insats ska inarbeta resultatet av krigsförbandsvär-

deringarna i krigsförbandsplanen för de enskilda krigsförbanden. Försvarsmak-

tens krigsförbandsplan ska i förhållande till värderingsåret utvisa förslag till

FFS 2007:4

Sida 10

insatsorganisationens omfattning och beredskap för de följande två åren (år B+2).

Av Försvarsmaktens krigsförbandsplan ska vidare förslag till nya behov som bör

täckas med anledning av de inarbetade krigsförbandsvärderingarna framgå.

Överbefälhavaren fattar senast den 15 december varje år beslut om hur För-

svarsmaktens verksamhet ska avvägas (avvägningsbeslut) inför planeringen av år

B+2 (budgetunderlaget). Med utgångspunkt i avvägningsbeslutet fastställs För-

svarsmaktens krigsförbandsplan av överbefälhavaren, eller av den han eller hon

bestämmer.

7 § Försvarsmaktens krigsförbandsplan ska kostnads- och utgiftsberäknas och ut-

göra underlag för Försvarsmaktens utvecklingsplan (FMUP) och budgetunderla-

get.

Försvarsmaktens utvecklingsplan ska fastställas av överbefälhavaren, eller av

den han eller hon bestämmer, senast vid utgången av januari varje år. Försvars-

maktens utvecklingsplan ska omfatta åren B+1-B+10 (tio år).

Om budgetunderlaget finns särskilda bestämmelser i förordningen (2000:605)

om årsredovisning och budgetunderlag.

8 § De åtgärder som har beslutats i krigsförbandsplanen ska omsättas i en insats-

organisationsplan (IOP). I insatsorganisationsplanen ska anges vilka åtgärder

som ska vidtas vid krigsförbanden nästkommande år (B+1) för att den insatsor-

ganisation som framgår av krigsförbandsplanen för det därpå följande året (år

B+2) ska kunna intas. Planen ska benämnas med det årtal till vilket åtgärderna

ska vara genomförda.

Insatsorganisationsplanen ska vara så detaljerad att Totalförsvarets pliktverk

respektive Försvarsmaktens logistik med planen som grund ska kunna krigspla-

cera personal i krigsförbanden respektive kunna dirigera materiel till dessa.

Chefen för insats ska fastställa insatsorganisationsplanen.

FFS 2007:4

Sida 11

9 § Den produktion som ska genomföras för krigsförbanden i krigsförbandspla-

nen ska beskrivas i en produktionsplan (PRODP). Produktionsplanen ska också

svara mot de krav på åtgärder som följer av insatsorganisationsplanen.

I produktionsplanen ska huvudsakligen tas upp hur krigsförbanden över en

längre tid än den som insatsorganisationsplanen reglerar ska personalförsörjas

och utbildas samt vilken materiel och vilka anläggningar som ska anskaffas till

krigsförbanden. Av produktionsplanen ska även framgå vilken övrig produktion

som ska genomföras.

Chefen för produktion ska fastställa produktionsplanen.

Beredskap m.m.

10 § Beredskap ska upprätthållas för att kunna hävda svenskt territorium och för

att kunna genomföra de insatser som krävs för att avvisa kränkningar av territo-

riet eller för att i övrigt kunna sätta in förband eller andra resurser nationellt eller

internationellt.

Beredskap ska också upprätthållas för att kunna bereda och fatta de beslut

samt ge de order som behovet av territoriell övervakning och ledning av de

nationella och internationella insatserna kräver. Beredskap för skydd av För-

svarsmaktens verksamhet och anläggningar ska upprätthållas.

Försvarsmaktens grundberedskap för nästkommande budgetår ska fastställas

av chefen för insats i Försvarsmaktens beredskapsorder (FM BerO) senast den

31 december varje år. Försvarsmaktens långsiktiga beredskap fastställs av över-

befälhavaren i Försvarsmaktens utvecklingsplan (FMUP).

11 § Beredskap för nationella insatser ska i huvudsak upprätthållas med grund-

organisationens resurser, med hemvärnet eller genom mobilisering. Beredskap

för internationella insatser ska bland annat upprätthållas genom personal som är

anställd tills vidare, för viss tid eller med beredskapskontrakt.

FFS 2007:4

Sida 12

12 § Beredskapen ska indelas i grundberedskap och långsiktig beredskap.

Grundberedskapen innefattar stabsberedskap, ledningsberedskap, mobiliserings-

beredskap och insatsberedskap. Insatsberedskapen innefattar beredskap för att

ingripa mot kränkningar av svenskt territorium (incidentberedskap) och hem-

värnsberedskap samt beredskap för att kunna sätta in förband och resurser såväl

nationellt som internationellt. Den långsiktiga beredskapen innefattar försvars-

planering och administrativ beredskap.

13 § Beredskapen ska kontrolleras av chefen för insats genom beredskapskon-

troller. Insatsförband samt staber, förband och organisationsenheter som upp-

rätthåller insatsberedskap eller mobiliseringsberedskap ska kontrolleras årligen.

Övriga förband ska såvitt avser personal och materiel som ingår i förbanden

kontrolleras minst vartannat år. Resultatet av kontrollerna ska rapporteras till

överbefälhavaren och till chefen för produktion med kopia till chefer för berörda

organisationsenheter och till chefen för ledningsstaben.

14 § Chefen för produktion ska se till att de åtgärder som krävs vid berörda

krigsförband och organisationsenheter med anledning av kontrollerna vidtas.

Åtgärderna ska rapporteras till överbefälhavaren och till chefen för insats med

kopia till chefer för berörda organisationsenheter och till chefen för ledningssta-

ben.

15 § Chefen för ledningsstaben ska med utgångspunkt från beredskapskontrol-

lerna och aktuell försvarsplanering föreslå hur beredskapssystemet fortlöpande

ska förändras och inriktas.

FFS 2007:4

Sida 13

6 kap. Insatser och territoriell verksamhet m.m.

Ansvar

1 § Chefen för insats ska inrikta och leda insatser och därmed sammanhängande

förberedande militärstrategisk verksamhet. Den operative chefen ska planera och

sammanhålla genomförandet av insatser och därmed sammanhängande operativa

förberedelser. Armé-, marin- och flygvapeninspektörerna (taktiska chefer) ska

vidta taktiska förberedelser och genomföra insatser.

I fråga om informationsoperationer ska ledningssystemchefen vidta taktiska

förberedelser och genomföra insatser. När det gäller insatser med specialförban-

den ska chefen för insatsstabens specialförbandsavdelning vidta operativa och

taktiska förberedelser och genomföra insatser.

2 § Mark-, sjö- respektive luftoperativ verksamhet ska ledas av armé-, marin-

respektive flygvapeninspektören. Verksamhet som rör informationsoperationer

ska ledas av ledningssystemchefen.

3 § Under de taktiska cheferna ska cheferna för krigsförbanden och chefer i

utlandsstyrkan leda sina förband.

Internationella insatser

4 § Chefen för insats ska föreslå åtgärder i syfte att vidmakthålla och utveckla

förmågan till internationella insatser.

I 8 kap. 2 § föreskrivs att den operative chefen, eller den han eller hon

bestämmer, ska utöva arbetsgivarens befogenheter och skyldigheter för personal

som anställs eller placeras tidsbegränsat i utlandsstyrkan.

FFS 2007:4

Sida 14

5 § Överbefälhavaren beslutar om anställning som bataljonschef (motsvarande)

och högre i utlandsstyrkan samt anställning som chef för den Europeiska unio-

nens nordiska snabbinsatsstyrka och anställning av den till tjänsteställningen

högste svenske officeren vid den operativa stab inom Europeiska unionen som är

avsedd att leda insatser med den nordiska snabbinsatsstyrkan. Chefen för den

juridiska staben i Högkvarteret ska besluta om anställning som auditörer och

andra rådgivare i juridiska frågor i utlandsstyrkan. Den operative chefen, eller

den han eller hon bestämmer, ska i samråd med utsedda chefer inom utlands-

styrkan besluta om övriga anställningar i utlandsstyrkan.

Territoriell verksamhet

6 § Territoriell verksamhet syftar till att genom samverkan med andra myndig-

heter och enskilda samordna militära och civila resurser, skapa förutsättningar

för att genomföra samt stödja militära och civila insatser, upprätthålla en bear-

betad lägesbild som underlag för insatser samt genom en gemensam planering

medverka i skapandet av ett samhälle som kan motstå svåra påfrestningar och

begränsade väpnade insatser.

7 § Den operative chefen är territoriell chef. Chefens ansvarsområde utgörs av

svenskt territorium och i övrigt vad som följer av bestämmelserna i förordningen

(1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid kränkningar av Sveriges terri-

torium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-förordning).

Cheferna för organisationsenheterna lyder under armé-, marin- respektive

flygvapeninspektören såvitt avser mark- sjö- respektive flygoperativ territoriell

verksamhet.

Mobilisering

8 § Mobilisering är alla de åtgärder som krävs för att sammanföra personal och

materiel, i förekommande fall till anläggningar, för att därigenom göra ett

FFS 2007:4

Sida 15

krigsförband eller en annan enhet i en organisationsenhet (grundorganisationen)

klart för nationella eller internationella insatser. För förband som består av

anställd personal ska mobilisering ske genom aktiveringsorder för att initiera

förberedande åtgärder för nationella eller internationella insatser.

Mobilisering ska kunna genomföras decentraliserat, selektivt och anpassat till

läget. Mobilisering ska förberedas och ledas av chefen för produktion, med stöd

av chefen för insats och, efter närmare direktiv av chefen för produktion, av de

chefer som enligt vad som anges i bilaga 1 till denna författning har mobiliser-

ingsledningsansvar.

Förberedelser för mobilisering ska genomföras av insatsförband med högre

beredskap än 360 dagar.

9 § Chef med mobiliseringsledningsansvar ska, med stöd av chefen för För-

svarsmaktens logistik, cheferna för teknikkontoren och chefen för anläggnings-

enheten, förbereda och leda mobiliseringen av de krigsförband som han eller hon

har tilldelats samt av en annan avdelad enhet i egen organisationsenhet på ett

sådant sätt att de operativa krav som chefen för insats har ställt kan uppfyllas.

Chef med mobiliseringsledningsansvar ska samordna hemvärnsförbandens stöd

till mobiliseringen och öva förbanden i att lämna sådant stöd.

Chef med mobiliseringsledningsansvar ska efter mobilisering till närmast

överordnad chef enligt kommandostrukturen enligt bilaga 2 till denna författning

anmäla när krigsförbanden eller annan enhet ur organisationsenheten som avses

underställas den operative chefen är insatsberedda. En chef som har tagit emot

en sådan anmälan ska vidarebefordra den så att det säkerställs att anmälan slut-

ligen når chefen för produktion och chefen för insats. Krigsförbanden eller

annan avdelad enhet ur organisationsenheten är därmed underställda den opera-

tive chefen.

10 § Krigsförbandscheferna ska med stöd av chef med mobiliseringsledningsan-

svar ansvara för och genomföra mobilisering av sina förband.

FFS 2007:4

Sida 16

11 § Chef med mobiliseringsledningsansvar ska på uppdrag av chefen för pro-

duktion respektive på order av den operative chefen samverka med länsstyrelser,

kommuner, landsting och andra samhällsorgan för att åstadkomma de bästa förut-

sättningarna för krigsförbandscheferna att genomföra mobilisering av sina krigs-

förband.

Den operative chefen ska besluta om vilka län, kommuner och landsting som

respektive chef med mobiliseringsledningsansvar ska samverka med.

Vissa samordningsuppgifter

12 § Chefen för produktion, eller den han eller hon bestämmer, ska ansvara för

att samordna militär luftfart med civil luftfart i fred samt ansvara för att erfor-

derliga flygplatsavtal tecknas med berörda statliga och kommunala myndigheter

och, i förekommande fall, enskilda.

Chefen för insats, eller den han eller hon bestämmer, ska ansvara för att sam-

ordna militär verksamhet med sjötrafik och fiske samt för att samordna flygtra-

fikledning och flygverksamhet på civila flygplatser i krig.

13 § I bilaga 1 till denna författning anges vilka chefer som är garnisonschefer.

En garnisonschef ska samordna och besluta om ordnings- och säkerhetstjänst,

vakttjänst, informationstjänst och gemensam ceremoniell verksamhet inom gar-

nisonen samt även besluta i övrigt i fråga om sådan verksamhet inom garnisonen

som behöver samordnas. Garnisonschefen ska även samordna fastighetsförsörj-

ningen inom garnisonen genom samverkan med Fortifikationsverket och med

lokalplanerings- och anläggningsenheter. Han eller hon ska vidare ansvara för

samverkan med andra myndigheter och organisationer samt kommuner och

landsting som bedriver verksamhet inom garnisonen samt i övrigt vara För-

svarsmaktens representant gentemot det civila samhället på orten avseende gar-

nisonens verksamhet.

Finns inte någon garnisonschef bland cheferna för Försvarsmaktens enheter

inom en kommun, ska den av cheferna som är den till tjänsteställningen främste

FFS 2007:4

Sida 17

militäre tjänstemannen, eller, där sådan inte finns, den till tjänsteställningen

främste civile tjänstemannen, ansvara för de uppgifter som åligger garnisonsche-

fen enligt andra stycket.

Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet

14 § Försvarsmaktens stöd till statliga myndigheter, kommuner, landsting och

enskilda regleras i lagen (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid

terrorismbekämpning, förordningen (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till

polisen vid terrorismbekämpning, förordningen (2002:375) om Försvarsmaktens

stöd till civil verksamhet samt i Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2002:7) om

Försvarsmaktens stöd till civil verksamhet. Försvarsmaktens medverkan i rädd-

ningstjänst regleras i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor och i förordningen

(2003:789) om skydd mot olyckor.

I Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2002:7) om Försvarsmaktens stöd till ci-

vil verksamhet finns föreskrifter om skyldigheten att i vissa fall samråda med

den juridiska staben i Högkvarteret innan stöd lämnas.

Civil-militär samverkan

15 § Det ska finnas fyra säkerhets- och samverkanssektioner som ska ingå i

insatsledningen i Högkvarteret och lokaliseras till vissa organisationsenheter

enligt vad som anges i bilaga 1 till denna författning. Sektionerna ska stödja den

operative chefen med ledning av civil-militär samverkan på lokal nivå i frågor

som bland annat omfattar Försvarsmaktens stöd till samhället.

Den operative chefen ska genom säkerhets- och samverkanssektionerna stödja

chef med mobiliseringsledningsansvar vid förberedelser för och genomförande

av sådan samverkan som regleras i 6 kap. 11 §.

FFS 2007:4

Sida 18

Samarbete inom ramen för Nordcaps

16 § Chefen för insats skall svara för att Försvarsmakten uppfyller de åtaganden

som följer av Försvarsmaktens deltagande i det nordiska samarbetet för freds-

främjande och humanitära insatser (Nordcaps).

7 kap. Verksamhetsledning

Mål- och resultatstyrning

1 § Långsiktiga mål för krigsförbanden ska grundas på förbandsmålsättningar

och på de krav som ställs på förbanden vad avser krigsduglighet och beredskap.

Långsiktiga mål ska vidare sättas för grundorganisationen i övrigt såvitt avser

behov som inte kan tillgodoses genom verksamheten vid krigsförbanden.

De långsiktiga målen ska framgå av Försvarsmaktens utvecklingsplan

(FMUP). Mot dessa långsiktiga mål ska uppdrag ges med tydliga krav på resultat

för att inom viss tid uppnå eller för att vidmakthålla de långsiktiga målen.

I överbefälhavarens årliga uppdrag (ÖB U), som är Försvarsmaktens årliga

verksamhetsplan, omsätts regeringens mål till uppdrag för Försvarsmakten.

Resultaten ska redovisas (resultatredovisning) och utgöra grund för analys av

måluppfyllnad. Analysen ska utgöra en grund för kommande års planering och

resurstilldelning.

Övergripande arbetssätt

2 § I Försvarsmakten ska verksamheten genomföras med ett processorienterat

arbetssätt som fokuserar på de effekter verksamheten ska uppnå utgående från

Försvarsmaktens uppgifter och de krav på operativ förmåga som regeringen

ställer. I all verksamhet ska hög effektivitet eftersträvas och god hushållning

iakttas.

FFS 2007:4

Sida 19

Av organisationsenheternas arbetsordningar, eller på annat dokumenterat sätt,

ska framgå hur det processorienterade arbetssättet ska tillämpas vid respektive

enhet.

3 § Försvarsmaktens huvudprocesser är insats och produktion. Huvudproces-

serna ska vara bestämmande för den samlade verksamheten i Försvarsmakten.

Huvudprocesserna stöds av stödprocesser.

Ekonomiska ramar och budgetering

4 § Överbefälhavaren fastställer, efter det att Försvarsmaktens budgetunderlag

har lämnats in till regeringen, de preliminära ekonomiska ramarna för nästkom-

mande budgetår (B+1) respektive det därpå följande budgetåret (B+2) för de

under överbefälhavaren resultatansvariga cheferna. Dessa chefer ska därefter

fastställa preliminära ekonomiska ramar för budgetåren B+1 respektive B+2 för

verksamheten vid organisationsenheterna samt för beställningar till de myndig-

heter som stödjer Försvarsmakten.

5 § Verksamhet ska budgeteras i en driftbudget och en investeringsbudget. Bud-

getering ska göras av cheferna för organisationsenheterna för all verksamhet

inom enheten som inte ska budgeteras centralt. Central anskaffning av förnöden-

heter ska budgeteras av chefen för produktion som också ska budgetera för cent-

ralt beslutade materielunderhållsåtgärder samt centralt reserverade medel.

Budget för budgetåret B+1 ska justeras när uppdrag och ekonomiska ramar

har fastställts och ska vara beslutad av respektive chef och inlagd i redovisnings-

systemet senast den 15 januari det år den budgeterade verksamheten ska genom-

föras.

FFS 2007:4

Sida 20

Uppdragssystemet

6 § Uppdrag ska ges och återredovisas i skriftlig form. Endast den som har fast-

ställt ett uppdrag får återkalla det.

Uppdragsförslag ska rymmas inom de ekonomiska ramar och direktiv i övrigt

som chefen för produktion har beslutat.

Order bryter uppdrag. Order ges muntligt eller skriftligt och ska verkställas på

tid som anges i ordern eller annars omedelbart. Teknisk order som ges av För-

svarets materielverk äger tillämpning inom Försvarsmakten. Order som får

större ekonomiska eller andra konsekvenser för verksamheten under en längre

tid ska så snart som möjligt omsättas till uppdrag.

7 § Uppdrag ges till de under överbefälhavaren resultatansvariga cheferna och

till cheferna för organisationsenheterna. Uppdrag till myndigheter utanför För-

svarsmakten benämns beställningar. Uppdrag ska innehålla uppgifter med mål

och krav på resultat samt vilka resurser som disponeras, krav på resultatredovis-

ning samt handlingsregler som ska styra genomförandet av uppdraget. Uppdrag

och beställningar ska vara finansierade.

8 § Cheferna för organisationsenheterna och de under överbefälhavaren resultat-

ansvariga cheferna ska utarbeta förslag till uppdrag för budgetåren B+1 respek-

tive B+2. Chefen för Försvarsmaktens logistik ska vid behov lämna cheferna

underlag (offert) såvitt avser underhållstjänst och stödverksamhet.

9 § Uppdragsförslagen från cheferna för organisationsenheterna ska grundas på

direktiv för uppdragsförslagen som ges av chefen för produktion och på de

beredskapskrav och uppgifter som framgår av Försvarsmaktens beredskapsorder,

Försvarsplanen samt av krigsförbandens krigsförbandsplaner.

Uppdragsförslagen ska sändas in till chefen för produktion vid den tidpunkt som

anges i direktiv för uppdragsförslag (DUF).

FFS 2007:4

Sida 21

Uppdragsförslagen från de under överbefälhavaren resultatansvariga cheferna

ska grundas på Försvarsmaktens utvecklingsplan och på de prioriteringar som är

gjorda enligt Försvarsmaktens strategiska mål.

10 § Underlag för direktiv ska i första hand hämtas från en analys av resultatre-

dovisningarna och planeringsförutsättningarna samt från en analys av behoven

av samordning, främst vad avser utbildnings- och övningsverksamhet mot bak-

grund av de operativa och taktiska krav som ställs på den verksamheten.

11 § Cheferna för de organisationsenheter som ansvarar för stöd till den frivil-

liga försvarsverksamheten ska samordna och sända in uppdragsförslagen avse-

ende frivilligverksamheten inom respektive ansvarsområde till Högkvarteret.

12 § Sedan uppdragsförslagen har beretts i dialog mellan överbefälhavaren och

de under överbefälhavaren resultatansvariga cheferna respektive mellan dessa

sistnämnda chefer och organisationsenheterna samt stödmyndigheterna ska upp-

dragen och beställningarna för påföljande budgetår senast den 31 december varje

år beslutas av överbefälhavaren för de under överbefälhavaren resultatansvariga

cheferna och av chefen för produktion för cheferna för organisationsenheterna

och stödmyndigheterna.

Genomförande av uppdragen

13 § Den operative chefen, ledningssystemchefen, chefen för specialförbanden

samt armé-, marin- respektive flygvapeninspektörerna ska under chefen för

insats inspektera att övningar leder till de mål som är uppsatta för krigsförban-

den.

14 § Cheferna för organisationsenheterna får inom ramen för de fastställda upp-

dragen besluta hur ekonomiska medel ska disponeras samt om inkallelse av per-

sonal till egen enhet.

FFS 2007:4

Sida 22

Cheferna för organisationsenheterna får besluta om omfördelning av resurser

inom och mellan uppdrag inom egen enhet. Målen i uppdragen får därvid inte

ändras. Omfördelning mellan uppdrag ska anmälas till chefen för produktion.

Investeringar

15 § Innan beslut fattas om en investering ska det göras en investeringsbedöm-

ning som grundas på en investeringskalkyl.

Överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, beslutar om invester-

ingar i beredskapstillgångar. Chefen för produktion, eller den han eller hon

bestämmer, beslutar om övriga investeringar.

Lönsamhetskalkyler

16 § Innan beslut fattas om större förändringar av verksamheten såsom utkon-

traktering av tjänster, omorganisation eller omlokalisering ska det göras en lön-

samhetskalkyl. Kalkylen ska bifogas beslutet.

Anskaffning av anläggningstillgångar för verksamheten, omsättningstill-

gångar och tjänster

17 § Chefen för en organisationsenhet, eller den han eller hon bestämmer, ska,

inom av chefen för produktion angivna ramar, besluta om anskaffning, vidmakt-

hållande, omsättning och avveckling av anläggningstillgångar för verksamheten,

omsättningstillgångar och tjänster vid egen enhet.

I den lokala arbetsordningen för organisationsenheten ska genom förordnande

anges vem som får fatta sådana beslut.

FFS 2007:4

Sida 23

Anskaffningsförfarande

18 § Upphandling av anläggningstillgångar för verksamheten, omsättningstill-

gångar och tjänster ska göras av Försvarsmaktens logistik. Härutöver får den

militära underrättelse- och säkerhetstjänsten i Högkvarteret göra de upphand-

lingar som erfordras för den egna verksamheten.

Redovisning

19 § Chefen för en organisationsenhet ska i resultatredovisningen till chefen för

produktion redovisa uppdragen. Resultatredovisningen ska beslutas av chefen

för organisationsenheten och utgöra underlag för Försvarsmaktens delårs- och

årsredovisning.

Resultatredovisningen ska beskriva kostnaderna för slutförda prestationer och

för produkter, deras kvalitet samt vilka effekter de har fått. Produktivitets- och

kvalitetsutvecklingen inom verksamhetsområdena ska redovisas.

Chefen för Försvarsmaktens logistik ska på motsvarande sätt redovisa beställ-

ningar.

20 § Chefen för Försvarsmaktens logistik och chefen för den militära underrät-

telse- och säkerhetstjänsten ska, inom sina respektive ansvarsområden, se till att

bokföring och bokslut för Försvarsmaktens redovisningsenheter upprättas i

enlighet med förordningen (2000:606) om myndigheters bokföring.

Verksamhetsledningssystem

21 § Cheferna för organisationsenheterna ska ansvara för att utveckla och vid-

makthålla ett lokalt integrerat verksamhetsledningssystem. I systemet ska

genomförandet av verksamheten inriktas och resultatet följas upp, korrigeras

samt värderas och rapporteras mot ställda mål för verksamheten.

FFS 2007:4

Sida 24

Chefen för en organisationsenhet ska ansvara för att värdera det lokala syste-

met mot Försvarsmaktsstandard FMS VHL.

Chefen för ledningsstaben ska ansvara för att utveckla, vidmakthålla och vär-

dera Försvarsmaktens centrala integrerade verksamhetsledningssystem.

Riskanalys avseende effektivitet och hushållning

22 § Cheferna för organisationsenheterna ska inom sitt ansvarsområde fullgöra

de skyldigheter som följer av 2-6 §§ förordningen (2007:603) om intern styrning

och kontroll. Cheferna för organisationsenheterna ska upprätta en riskanalys som

ska sändas in till ekonomistaben i Högkvarteret. Ekonomistaben ska bedöma

organisationsenheternas riskanalyser och utifrån dessa upprätta Försvarsmaktens

samlade riskanalys.

Riskanalys avseende skador och förluster

23 § Cheferna för organisationsenheterna ska inom sitt ansvarsområde fullgöra

den skyldighet som följer av 3 § förordningen (1995:1300) om statliga myndig-

heters riskhantering. Chefen för ledningsstaben ska sammanställa Försvarsmak-

tens samlade riskanaly enligt 3 § förordningen om statliga myndigheters risk-

hantering.

8 kap. Personal

Arbetsgivaransvar

1 § Personaldirektören ska ansvara för personalförsörjning och kompetensut-

veckling av Försvarsmakten, vilket omfattar rekrytering, utveckling, nyttjande

och avveckling av personal. Personaldirektören ska även ansvara för personal

FFS 2007:4

Sida 25

försörjning och kompetensutveckling av militär personal som tjänstgör eller av-

ses tjänstgöra i Regeringskansliet och vissa andra myndigheter.

Personaldirektören, eller den han eller hon bestämmer, ska företräda överbe-

fälhavaren vid utövandet av myndighetens övergripande arbetsgivaransvar.

2 § Cheferna för organisationsenheterna ska företräda myndigheten Försvars-

makten som arbetsgivare vid egen enhet och utöva arbetsgivarens befogenheter

och skyldigheter för all personal som är placerad vid enheten. I 16 kap. 1 § finns

föreskrifter om centrala verksamhetsutövares ansvar för arbetsmiljö- och säker-

hetsuppgifter.

Utan hinder av vad som anges i första stycket ska dock den operative chefen,

eller den han eller hon bestämmer, utöva arbetsgivarens befogenheter och skyl-

digheter för personal som anställs eller tidsbegränsat placeras i utlandsstyrkan.

Personaldirektören, eller den han eller hon bestämmer, ska utöva arbetsgivarens

befogenheter och skyldigheter för personal som är placerad utomlands och som

inte ingår i utlandsstyrkan.

Föreskrifterna i första och andra styckena gäller inte om överbefälhavaren,

eller den han eller hon bestämmer, i särskild ordning har beslutat annat.

3 § Chefen för produktion får samordna personaladministrationen genom att

uppdra åt en chef för en organisationsenhet att stödja en eller flera andra sådana

chefer med personaladministration. Därvid lyder den understödjande chefen, vad

avser beredning inför personaladministrativa beslut, under den eller de chefer

som understöds.

4 § Det ska särskilt åligga en chef för en organisationsenhet att, i förhållande till

behoven i de krigsförband han eller hon har tilldelats eller de krav på kompetens

som i övrigt kan föreligga vid organisationsenheten, säkerställa att organisa-

tionsenheten har rätt kompetens.

FFS 2007:4

Sida 26

5 § Personaldirektören ska samordna och utveckla Försvarsmaktens systema-

tiska arbetsmiljöarbete.

Anställning och tjänstgöring

6 § Försvarsmakten är anställande myndighet. All försvarsmaktsanställd perso-

nal ska ha en placering tills vidare vid någon av de organisationsenheter som an-

ges i bilaga 1 till denna författning.

9 kap. Underhållstjänst och stödverksamhet

Grunder

1 § Underhållstjänsten ska indelas i förbandsnivå (främre nivå) och stöd- och

förstärkningsnivå (bakre nivå) samt omfatta förnödenhetsförsörjning och teknisk

tjänst för att tillgodose insatsorganisationens, grundorganisationens och insatta

förbands behov.

Stödverksamheten ska tillgodose grundorganisationens behov av varor och

tjänster under fred och dimensioneras utifrån efterfrågan samt kraven på rationa-

litet och effektivitet.

2 § Försvarsmaktens logistik ska på uppdrag av chefen för produktion och che-

fen för insats samt på beställning av en organisationsenhet utföra underhålls-

tjänst och genomföra stödverksamhet.

Försvarsmaktens logistik ska vara avgiftsfinansierad.

3 § Försvarsmaktens logistik ska understödja insatser, utbildning, materielan-

skaffning och beredskap samt stödja grundorganisationen. Omfattningen, kvali-

teten och lokaliseringen av stödet ska grundas på uppdrag och beställningar.

FFS 2007:4

Sida 27

4 § Med Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning (TOEM) för krigsför-

band som grund ska erforderlig Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning

(TTEM) för förnödenheter utarbetas. TTEM ska utgöra ett grunddokument i vil-

ket prestanda och kvalitet ska definieras för att tillgodose förbandens behov.

Chefen för produktion, eller den han eller hon bestämmer, fastställer TTEM för

förnödenheter.

Ansvar

5 § Chefen för produktion ska ansvara för de förnödenheter och anläggningstill-

gångar som krävs för insats- och grundorganisationens behov. Chefen för pro-

duktion ska vara Försvarsmaktens ägarföreträdare och tekniskt huvudansvarig

för de förnödenheter som klassas som beredskapstillgångar (krigsmateriel) och

för anläggningstillgångar för verksamheten.

6 § Cheferna för teknikkontoren och materielkontoret är ägarföreträdarens repre-

sentanter såvitt avser de materielsystem som hör under respektive kontor och

leder övergripande materieltjänsten för materielsystemen. Kontorscheferna har

det övergripande ansvaret för att materielen vidmakthålls i enlighet med gäl-

lande materielvårdsföreskrifter, tekniska order (TO) och tekniska anvisningar

(TA) samt att materielen har föreskriven tillgänglighet och prestanda i enlighet

med Taktisk Teknisk Ekonomisk Målsättning (TTEM).

7 § Chefen för Försvarsmaktens logistik ska ansvara för förnödenheter och i tek-

niskt hänseende ha ansvar för materiel som inte är i bruk i verksamheten vid

organisationsenheterna i övrigt. Ansvaret innebär att förvara och vårda förnö-

denheterna och materielen i enlighet med föreskrifter och order. Det tekniska an-

svaret innebär vidare att den materiel som tillhandahålls ska uppfylla de krav på

kvalitet som har ställts på materielen.

Chefen för Försvarsmaktens logistik ska ansvara för att Försvarsmaktens

förnödenheter redovisas i system för förnödenhetsredovisning och att systemet

FFS 2007:4

Sida 28

hålls aktuellt. Chefen för produktion ska ansvara för att grund- och förvaltnings-

data för systemet för förnödenhetsredovisning hålls aktuell.

Samtliga chefer för organisationsenheter ska ansvara för förnödenheter och i

tekniskt hänseende ha ansvar för materiel som är i bruk inom den egna verksam-

heten.

8 § Krigsförbandscheferna ska med stöd av cheferna för organisationsenheterna

värdera förnödenheterna i insatsförbanden med avseende på kvantitet, kvalitet

och tillgänglighet. Chefen för Försvarsmaktens logistik samt cheferna för tek-

nikkontoren ska lämna underlag för denna värdering till krigsförbandscheferna.

Övriga förbands förnödenheter ska värderas av chefen för produktion med

stöd av chefen för Försvarsmaktens logistik.

9 § Chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion ska utöva viss tillsyn i fråga

om brandfarliga och explosiva varor.

Kompletteringsanskaffning m.m.

10 § Cheferna för organisationsenheterna ska, med underlag från chefen för

insats, ansvara för att fastställa behoven av förnödenheter för kompletteringsut-

bildning och höjd beredskap. Chefen för Försvarsmaktens logistik ska vid behov

biträda cheferna för organisationsenheterna och chefen för insats i detta arbete.

11 § Tjänster och förnödenheter för vilka behoven har fastställts, men som inte

anskaffas i fred, ska för att behoven ska kunna täckas vid höjd beredskap inpla-

neras i kompletteringsplaner. Möjligheterna att täcka behoven ska beskrivas av

cheferna för organisationsenheterna.

FFS 2007:4

Sida 29

Förvaring m.m.

12 § Förnödenheter ska förvaras, hanteras och användas på ett sådant sätt att de

är krigsdugliga eller kan göras krigsdugliga inom gällande beredskaps- och

mobiliseringstider.

Teknisk tjänst

13 § Cheferna för organisationsenheterna ska ansvara för teknisk tjänst inom

förbandsnivån. I vissa förband ska ingå teknikkontor enligt vad som anges i

bilaga 1 till denna författning. Cheferna för teknikkontoren ska lyda under che-

fen för produktion vad avser teknisk tjänst.

14 § Chefen för Försvarsmaktens logistik ska på order, uppdrag eller beställning

genomföra teknisk tjänst inom stöd- och förstärkningsnivån.

10 kap. Försvarsmedicin

1 § Chef för produktion ska vara vårdgivare enligt 3 § lagen (1998:531) om

yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område inom Förvarsmakten. Che-

fen för produktion ska även vara ansvarig för verksamheten försvarsmedicin

inom Försvarsmakten. Det övergripande medicinska ansvaret inom Försvars-

makten ska utövas av chefen för försvarsmedicin. Chefen för försvarsmedicin

ska vara legitimerad läkare.

2 § Försvarsmedicinen inom Försvarsmakten ska understödja insatser, utbild-

ning, forskning och utveckling, materielanskaffning och beredskap. Inom varje

garnison, liksom inom utlandsstyrkan, ska en Försvarshälsa organiseras.

FFS 2007:4

Sida 30

11 kap. Anläggningar och fastigheter

Grunder

1 § I Försvarsmaktens telenät- och markteleförband ska ingå en anläggningsen-

het. I Norrbottens regemente, Livgardet och Försvarsmedicincentrum ska ingå

en lokalplaneringsenhet. Chefen för respektive enhet ska lyda under chefen för

produktion vad avser anläggnings- och fastighetsfrågor.

2 § Med Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning (TOEM) för förband

som grund ska erforderliga behovsunderlag för lokaler, mark och anläggningar

utarbetas. Ett behovsunderlag ska utgöra ett grunddokument i vilket funktioner,

tidskrav och kvalitet ska definieras för att tillgodose förbandens behov. Chefen

för produktion, eller den han eller hon bestämmer, ska fastställa behovsunderlag

för lokaler, mark och anläggningar och fastställa slutligt investeringsavtal. Che-

fen för insats ska vara kravställare och utarbeta behovsunderlag för de camper

som utlandsstyrkan är i behov av för internationella insatser.

Ansvar

3 § Chefen för produktion ska ansvara för de anläggningar och fastigheter som

krävs för insats- och grundorganisationens behov. Chefen för insats ska ansvara

för de camper som krävs för utlandsstyrkans behov vid genomförande av inter-

nationella insatser.

4 § Cheferna för de organisationsenheter som förvaltar krigsförband ska ansvara

för de anläggningar som är avsedda för respektive krigsförband.

Krigsförbandscheferna

ska

värdera

dessa anläggningar med avseende på

kvantitet, kvalitet och tillgänglighet samt föreslå nödvändiga åtgärder för att

uppfylla de krav som har ställts på beredskap och krigsduglighet.

FFS 2007:4

Sida 31

Chefen för anläggningsenheten ska lämna underlag för värderingarna till che-

ferna för organisationsenheterna och krigsförbandscheferna.

Avtal

5 § Om det hos en organisationsenhet uppkommer behov av att nyttja fast egen-

dom eller byggnader ska chefen för organisationsenheten, efter samråd med

lokalplaneringsenhet, anmäla behovet till chefen för produktion. Chefen för pro-

duktion, eller den han eller hon bestämmer, ska besluta i frågan om Försvars-

makten ska ingå nyttjanderättsavtal enligt det anmälda behovet. Chefen för pro-

duktion, eller den han eller hon bestämmer, får ingå överenskommelser med

Fortifikationsverket och Försvarets materielverk samt ingå avtal med övriga leve-

rantörer.

I 6 kap. 13 § föreskrivs om garnisonschefs ansvar för att samordna

fastighetsförsörjningen inom garnisonen.

6 § Har Fortifikationsverket begärt Försvarsmaktens yttrande i ett ärende som

rör upplåtelse eller utbyggnad av militära flygplatser såvitt avser civila behov av

luftfart och därmed sammanhängande verksamhet ska chefen för produktion

efter samråd med Luftfartsstyrelsen besluta yttrandet.

7 § Chefen för produktion, eller den han eller hon bestämmer, får besluta om

uppsägning, flyttning och avveckling av lokaler, mark och anläggningar.

12 kap. Värdering av insats- och grundorganisationen m.m.

Insatsorganisationsvärdering

1 § Chefen för insats ska värdera insatsorganisationens samlade förmåga. Värde-

ringen ska utgå från Försvarsmaktens uppgifter samt regeringens krav på För-

svarsmaktens operativa förmåga. Insatsorganisationsvärderingen (IOV) ska

baseras på en operativ värdering, taktiska värderingar och krigsförbandsvärde

FFS 2007:4

Sida 32

ringar. Insatsorganisationsvärderingen ska även baseras på effekter av genom-

förda insatser och övrig verksamhet inom Försvarsmakten. Chefen för insats ska

ge ut årliga direktiv för hur värderingen ska genomföras.

Insatsorganisationsvärderingen

ska

göras senast den 31 januari varje år och

avse föregående budgetår (värderingsår).

2 § Med stöd av insatsorganisationsvärderingen ska chefen för insats föreslå

överbefälhavaren och chefen för ledningsstaben vilka krav som bör gälla för

krigsförbanden och den samlade insatsorganisationens utveckling, för att upp-

fylla kraven på operativ förmåga och Försvarsmaktens uppgifter.

Krigsförbandsvärdering

3 § Varje krigsförbandschef ska årligen genomföra en krigsförbandsvärdering

som anger hur krigsförbandet uppfyller ställda krav. Värderingen ska göras mot

fastställd Taktisk Organisatorisk Ekonomisk Målsättning (TOEM) och mot kra-

ven på krigsförbandets beredskap. Förslag till åtgärder för att avhjälpa brister

ska lämnas som underlag för krigsförbandsdialog och avvägning inför faststäl-

lande av krigsförbandsplan. Hemvärnsförbanden ska värderas i särskild ordning

enligt chefens för insats bestämmande.

Krigsförbandsvärderingen ska avse det bedöma läget den 31 december

innevarande budgetår. Chef för organisationsenhet med förvaltningsansvar för

krigsförband ska leda värderingsarbetet och efter granskning sammanställa

resultaten av krigsförbandsvärderingarna och föra in resultatet i Försvarsmaktens

insatsorganisationsregister (IOR FM) senast den 31 augusti innevarande bud-

getår.

FFS 2007:4

Sida 33

Taktisk värdering

4 § Taktiska chefer ska årligen göra en taktisk värdering. Värderingen ska bygga

på resultatet av gjorda krigsförbandsvärderingar och avse det bedömda läget den

31 december innevarande budgetår. Värderingen ska utvisa förmågan att lösa

såväl nationella som internationella uppgifter enligt den operativa planlägg-

ningen avseende de krigsförband som avses underställas respektive taktisk chef.

De taktiska värderingarna ska sändas till den operative chefen och chefen för

insats senast den 30 september varje år.

Operativ värdering

5 § Den operative chefen ska årligen göra en operativ värdering. Värderingen

ska bygga på resultatet av de taktiska värderingarna och avse det bedömda läget

den 31 december innevarande budgetår. Värderingen ska utvisa hur den opera-

tive chefen förmår att lösa såväl de nationella som de internationella uppgifter

han eller hon har enligt den operativa och militärstrategiska försvarsplaneringen

samt regeringens krav på operativ förmåga och delförmåga.

Den operativa värderingen ska sändas till chefen för insats senast den 30

november varje år.

Produktionsvärdering

6 § Chefen för produktion ska årligen genomföra en värdering av produktionens

effekter på insatsorganisationen. Produktionsvärderingen ska per krigsförband

redovisa vilken organisationsbestämmande materiel (OE-materiel) som under

budgetåret har levererats, samt när och hur respektive materielleverans bedöms

påverka krigsförbandens förmåga. I värderingen ska chefen för produktion även

redovisa Försvarsmaktens förmåga att mobilisera krigsförband enligt ställda

krav.

FFS 2007:4

Sida 34

Produktionsvärderingen

ska

sändas till chefen för insats senast den 30 novem-

ber varje år.

Värdering av produktivitet och kvalitet

7 § Chef för organisationsenhet ska genomföra värdering av det lokala verksam-

hetsledningssystemet mot Försvarsmaktsstandard FMS VHL.

Värderingen ska avse det bedömda läget den 31 december innevarande bud-

getår och sändas in till chefen för produktion senast den 30 september varje år.

8 § Chefen för produktion ska med stöd av värderingarna av organisationsenhe-

ternas verksamhetsledningssystem och utifrån resultatet av genomförda revisio-

ner och inspektioner årligen värdera grundorganisationens produktivitet och

kvalitet samt utveckling i förhållande till föregående värderingstillfälle.

Värderingen av produktivitet och kvalitet av organisationsenheterna ska göras

med utgångspunkt i dels det generella kravet på att i verksamheten eftersträva

hög effektivitet och att iaktta god hushållning, dels på de krav på produktivitet

och kvalitet som har ställts i uppdragen.

Värderingen ska redovisas i Försvarsmaktens årsredovisning.

Värdering av den samlade effektiviteten

9 § Med stöd av insatsorganisationsvärderingen samt värderingen av produkti-

vitet och kvalitet ska chefen för ledningsstaben värdera Försvarsmaktens sam-

lade effektivitet.

Värderingen ska redovisas i Försvarsmaktens årsredovisning.

13 kap. Försvarsmaktens deltagande i fysisk planering

1 § Chefen för produktion ska leda och samordna Försvarsmaktens arbete med

att tillhandahålla underlag för tillämpningen av bland annat 3-5 kap.miljöbalken

FFS 2007:4

Sida 35

samt plan- och bygglagen (1987:10) samt handlägga överklagade ärenden

rörande fysisk planering. Av 17 kap. 1 § framgår att chefen för den juridiska sta-

ben i Högkvarteret, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, företräder För-

svarsmakten i rättsliga ärenden.

2 § De garnisonschefer som anges i bilaga 3 till denna författning ska samordna

Försvarsmaktens deltagande i den fysiska planeringen inom de län och kommu-

ner som anges för respektive garnisonschef i bilagan.

14 kap. Ekologisk hållbarhet

1 § I bilaga 4 till denna författning anges vilka chefer som är ansvariga för så-

dana miljöfarliga verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt

miljöbalken. Dessa chefer ska biträdas av miljösamordnare.

Övriga chefer som utövar miljöfarlig verksamhet ska biträdas av

miljöhandläggare.

15 kap. Säkerhetstjänst

1 § Chefen för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten i Högkvarteret är

Försvarsmaktens säkerhetsskyddschef. Han eller hon är tillika Försvarsmaktens

informationssäkerhetschef. Chefen för den militära underrättelse- och säkerhets-

tjänsten ska leda och samordna signalskyddstjänsten, inklusive arbetet med säkra

kryptografiska funktioner som är avsedda för att skydda skyddsvärd information.

2 § Chefen för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten i Högkvarteret

ska inrikta säkerhetstjänsten inom Försvarsmakten såväl nationellt som interna-

tionellt. Säkerhetstjänst ska bedrivas genom säkerhetsunderrättelsetjänst, säker-

hetsskyddstjänst och signalskyddstjänst.

FFS 2007:4

Sida 36

3 § Den operative chefen ska, efter närmare bestämmande av chefen för den

militära underrättelse- och säkerhetstjänsten i Högkvarteret, leda och samordna

den operativa och territoriella säkerhetstjänsten.

4 § De fyra säkerhets- och samverkanssektionerna ska stödja den operative che-

fen i samordning av den militära säkerhetstjänsten.

Skade- och menbedömningar

5 § Finns det anledning att anta att en uppgift som omfattas av sekretess enligt

sekretesslagen (1980:100) kan ha röjts för någon obehörig (röjd uppgift) ska en

skadebedömning göras.

I de fall den röjda uppgiften utgör hemlig uppgift enligt 4 § 1 säkerhets-

skyddsförordningen (1996:633) benämns skadebedömningen menbedömning.

6 § En skadebedömning ska klarlägga om ett röjande av uppgiften innebär någon

skada eller något men för Försvarsmakten eller någon annan som den aktuella

sekretessbestämmelsen avser att skydda.

Kan skada eller men konstateras ska omfattningen av skadan eller menet samt

omständigheter i övrigt avseende röjandet klarläggas.

7 § Resultatet av en skadebedömning ska dokumenteras. Den bedömda omfatt-

ningen av en skada eller ett men ska motiveras.

8 § Ett ärende om skadebedömning ska beredas av den organisationsenhet i vars

verksamhet en uppgift kan ha röjts.

Beredningen ska resultera i dels en preliminär bedömning av skadan eller me-

net, dels en begäran om slutlig bedömning enligt vad som föreskrivs i 9 § i detta

kapitel.

FFS 2007:4

Sida 37

9 § Har den röjda uppgiften lämnats från någon annan än den organisationsenhet

som bereder ärendet om skadebedömning ska, om inte hinder möter, organisa-

tionsenheten inhämta ett yttrande över i vilken utsträckning ett röjande har inne-

burit skada eller men. Ett yttrande ska inhämtas från den som har lämnat upp-

giften eller från någon annan som har sakkunskap om det förhållande som den

röjda uppgiften rör.

Har ett yttrande enligt första stycket inhämtats utgör det en preliminär

skadebedömning eller preliminär menbedömning.

Om yttrandet har inhämtats från någon annan än den som har lämnat den

röjda uppgiften ska, om inte hinder möter, uppgiftslämnaren underrättas om att

en preliminär bedömning har begärts.

10 § När den preliminära bedömningen har inkommit till den organisationsenhet

som bereder ärendet ska enheten begära en slutlig bedömning av den enhet i För-

svarsmakten som chefen för den militära underrättelse- och säkerhetstjänsten i

Högkvarteret har bestämt.

11 § Om en menbedömning, preliminär eller slutlig, har föranlett en anmälan till

Rikspolisstyrelsen enligt 10 § säkerhetsskyddsförordningen (1996:633), ska

militära underrättelse- och säkerhetstjänsten samt juridiska staben i Högkvarteret

skyndsamt informeras om anmälan.

Om en skadebedömning i övrigt, preliminär eller slutlig, ger anledning till

polisanmälan ska juridiska staben i Högkvarteret genast underrättas.

12 § Har en annan myndighet begärt Försvarsmaktens yttrande i ett ärende som

rör menbedömningar ska den organisationsenhet som har fått denna begäran

besluta yttrandet i samråd med militära underrättelse- och säkerhetstjänsten i

Högkvarteret.

Avser en annan myndighets begäran om yttrande en skadebedömning i övrigt

ska organisationsenheten besluta yttrandet i samråd med den enhet i Högkvarte-

ret som har sakansvaret för det ämnesområde som den röjda uppgiften hör till.

FFS 2007:4

Sida 38

Ett yttrande enligt första eller andra stycket får inte beslutas utan att chefen för

juridiska staben i Högkvarteret har godkänt den slutliga utformningen av yttrandet,

såvida det inte föreligger något men.

13 § Chefen för juridiska staben i Högkvarteret ska genast informeras när ett ytt-

rande enligt 12 § i detta kapitel har begärts. Chefen för juridiska staben ska

informera myndighetens ledning om det aktuella ärendet bedöms vara av större

vikt för Försvarsmakten.

16 kap. Vissa särskilda ansvarsförhållanden och uppgifter

Central verksamhetsutövare

1 § Cheferna för insats, produktion respektive den militära underrättelse- och

säkerhetstjänsten ska vara centrala verksamhetsutövare med ansvar för arbets-

miljö- och säkerhetsuppgifter, varmed avses både verksamhetssäkerhet och yttre

miljö- och informationssäkerhet.

Sambands- och informationssystem

2 § Försvarsmaktens Chief Information Officer (CIO) ska ansvara för att infor-

mationshanteringen inom Försvarsmakten sker säkert och rationellt. Han eller

hon ska därvid inrikta, leda, stödja, samordna och kontrollera utveckling och

hantering av sambands- och informationssystem med tillhörande verksamhet och

tjänster inom Försvarsmakten.

CIO ska även ansvara för Försvarsmaktens gemensamma informationsinfra-

struktur och för samordningen av utvecklingen av sambands- och informations-

system med totalförsvaret i övrigt.

FFS 2007:4

Sida 39

Informations- och presstjänst

3 § Chefen för informationsstaben i Högkvarteret ska leda och ansvara för

informations- och presstjänsten i Försvarsmakten.

Traditioner och traditionsvård

4 § Chefen för produktion ska leda, samordna, utveckla och vidmakthålla tradi-

tioner och traditionsvård i Försvarsmakten.

Arbetet med traditioner och traditionsvård ska bedrivas i nära samverkan med

Försvarets traditionsnämnd och ansvariga myndigheter för heraldik och doku-

mentation.

Integrerad materielledning

5 § Chefen för produktion ha ansvara för integrerad materielledning (IML) inom

Försvarsmakten. Den integrerade materielledningen ska leda och utveckla mate-

rielförsörjningen, inklusive teknikförsörjningen, i hela dess livscykel.

6 § Under chefen för produktion har chefen för materielproduktionen uppgiften

att vara Försvarsmaktens chef för integrerad materielledning (C IML).

Chefen för integrerad materielledning ska fullgöra Försvarsmaktens samver-

kan med Försvarets materielverk och Totalförsvarets forskningsinstitut inom

ramen för den integrerade materielledningen.

Militär sjösäkerhet

7 § Marininspektören ska vara Försvarsmaktens redare. Marininspektören ska

sammanhålla arbetet med den militära sjösäkerheten inom Försvarsmakten,

inklusive den del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som kan kopplas till sjö-

säkerhet, samt följa upp verksamheten avseende sjösäkerhet vid de organisa

FFS 2007:4

Sida 40

tionsenheter och de förband i utlandsstyrkan som bedriver militär sjöfart. Marin-

inspektören ska även granska och, vid behov, samordna planer avseende sjösä-

kerhet och till chefen för produktion föreslå verksamhetsuppdrag ur sjösäkerhets-

synpunkt. Marininspektören ska besluta om de åtgärder och inskränkningar i

verksamheten som föranleds av sjösäkerheten.

Marininspektören ska utse Försvarsmaktens ledamöter i Fartygsmiljönämnden

(FMN).

Militär flygsäkerhet

8 § Flygvapeninspektören ska ansvara för att de uppgifter som ankommer på

Försvarsmakten som operatör inom det militära luftfartssystemet fullgörs. Flyg-

vapeninspektören ska sammanhålla arbetet med den militära flygsäkerheten inom

Försvarsmakten, inklusive den del av det systematiska arbetsmiljöarbetet som

kan kopplas till flygsäkerhet, samt följa upp verksamheten avseende flygsäkerhet

vid de organisationsenheter och de förband i utlandsstyrkan som bedriver verk-

samhet inom det militära luftfartssystemet. Flygvapeninspektören ska även

granska och, vid behov, samordna planer avseende flygsäkerhet och till chefen

för produktion föreslå verksamhetsuppdrag ur flygsäkerhetssynpunkt, samt se till

att regler avseende militär flygsäkerhet efterlevs.

Flygvapeninspektören ska besluta om de åtgärder och inskränkningar i verk-

samheten som föranleds av flygsäkerheten.

17 kap. Juridisk verksamhet

Ledning

1 § Chefen för juridiska staben i Högkvarteret leder och ansvarar för den juri-

diska verksamheten i Försvarsmakten.

Chefen för juridiska staben, eller den han eller hon sätter i sitt ställe, företrä-

der Försvarsmakten vid domstol och i kontakter med Riksdagens ombudsmän,

FFS 2007:4

Sida 41

Justitiekanslern och Domstolsverket samt i kontakter med övriga myndigheter i

rättsliga ärenden.

Skadestånd m.m.

2 § Chefen för juridiska staben i Högkvarteret, eller den han eller hon sätter i sitt

ställe, ska besluta i ärenden om anspråk på skadestånd och vissa andra ersätt-

ningar som riktas mot Försvarsmakten, om det inte av andra bestämmelser fram-

går att någon annan får besluta i sådana ärenden.

18 kap. Regelgivning

1 § Av författningssamlingsförordningen (1976:725) följer att externa föreskrif-

ter ska kungöras i Försvarets författningssamling (FFS). Interna föreskrifter kan,

förutom i FFS, i stället kungöras i Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB).

2 § Chefen för juridiska staben i Högkvarteret är ansvarig utgivare av FFS och

FIB.

3 § Har generaldirektören, chefsjuristen eller chefen för säkerhetsinspektionen

beslutat föreskrifter med stöd av överbefälhavarens bemyndigande enligt 13 §

förordningen (2007:1266) med instruktion för Försvarsmakten, ska generaldirek-

tören, chefsjuristen respektive chefen för säkerhetsinspektionen i föreskrifterna

hänvisa till bemyndigandet.

Chefen för juridiska staben ska kontrasignera författningar som avses i 1 §

i detta kapitel och som har beslutats av överbefälhavaren, eller av den han eller

hon har bemyndigat, eller av generalläkaren.

4 § Chefen för en organisationsenhet ska besluta lokal arbetsordning för organi-

sationsenheten med utgångspunkt i denna författning.

FFS 2007:4

Sida 42

19 kap. Undantag

1 § Försvarsmakten får medge undantag från föreskrifterna i denna författning.

Överbefälhavaren, eller den han eller hon bestämmer, fattar beslut i ärenden

om undantag.

Denna författning träder i kraft den 1 januari 2008.

Genom författningen upphävs Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 2007:2) om

verksamheten vid Försvarsmakten (verksamhetsordning).

Håkan Syrén

Stefan

Ryding-Berg

FFS 2007:4

Sida 43

Grundor

g

anisation

B

ila

g

a 1

I kolumnerna ”Organisationsenhet” och ”Lokalisering” anges organisationsenheter och deras lokalisering enligt vad som föreskrivs i förordningen (2007:1266) med

instruktion för Försvarsmakten.

I kolumnen ”Verksamhetsfält” anges de huvudsakliga verksamheterna för organisationsenheten.

I kolumnen ”Organisationsstruktur” anges, förutom chef, stab och enheter, särskiljande strukturer för organisationsenheten.

I kolumnen ”Särskilda bestämmelser” anges särskilda förhållanden avseende chefskap m.m.

Myndighetsledning

Lokalisering

Verksamhetsfält

Organisationsstruktur

Särskilda bestämmelser

Överbefälhavare (ÖB)

Ställföreträdande chef för

Försvarsmakten (GD)

Stockholm

Ledning av Försvarsmakten

Organisationsenhet

Lokalisering

Verksamhetsfält

Organisationsstruktur

Särskilda bestämmelser

L

EDNING

Högkvarteret

(HKV)

Stockholm Biträder

myndighetsledningen.

Utövar militärstrategisk, operativ,

taktisk och territoriell ledning av

nationella och internationella

insatser, såvitt inte ledning av

internationella insatser utövas av

utsedd chef i insatsområdet (Force

Commander, motsv.).

Leder produktion.

Utför strategisk underrättelsetjänst åt

regeringen.

Chef

Ledningsstab

Insatsledning

Produktionsledning

Militär underrättelse- och säkerhetstjänst

Juridisk stab

Ekonomistab

Personalstab

Informationsstab

Högkvartersavdelning

Internrevision

Säkerhetsinspektör med

säkerhetsinspektioner för mark, sjö och luft

Generalläkare med tillsynsavdelning

Säkerhets- och samverkanssektioner i

Revinge, Göteborg, Stockholm och Boden

Verksamhet även i Enköping

Chefen är chef med

mobiliseringsledningsansvar och

är ansvarig för säkerhetsskyddet

såvitt avser anläggningar och

lokaler i Uppsala.

Chefen för ledningsstaben är

tillika högkvarterschef och

stabschef.

Chefen för insatsledningen är

tillika överkommendant i

Stockholm.

Chefen för internrevisionen är

direktföredragande för

myndighetsledningen och

arbetsleds av denna.

Organisationsenhet

Lokalisering

Verksamhetsfält

Organisationsstruktur

Särskilda bestämmelser

F ÖRBAND

Livgardet

(LG)

Upplands-Bro/

Kungsängen

Försvarsplanläggning

Grundrekrytering av officerare

Grund- och fortsättningsutbildning

Utbildning av beredskaps- och

insatsförband

Statsceremoniell verksamhet

Hemvärnsutbildning

Frivillig försvarsverksamhet

Studier och försök

Missionsspecifik utbildning av

utlandsstyrkan

Internationell kursverksamhet

Försvarsmaktsgemensam hundtjänst

Insatser

Chef

Ställföreträdande chef

Stab

Enheter

Två utbildningsbataljoner

Internationell utbildningsenhet

Försvarsmaktens hundtjänstenhet

Lokalplaneringsenhet Mitt

SWEDINT

Försvarshälsan

Livgardesgruppen i Stockholm

Dalregementsgruppen i Falun

Gävleborgsgruppen i Gävle

Verksamhet även i Sigtuna och

Sollefteå

Chefen är garnisonschef i Upplands-

Bro, Solna och Stockholms

kommuner samt tillika kommendant i

Stockholm och chef med

mobiliseringsledningsansvar.

Chefen sammanhåller

högvaktstjänsten och annan

statsceremoniell verksamhet.

Säkerhets- och samverkanssektion

ingår i insatsledningen i HKV men är

lokaliserad till Livgardesgruppen i

Stockholm.

Lokalplaneringsenheten lyder under

HKV avseende fastighetsfrågor.

Norrbottens regemente

(I 19)

Boden Försvarsplanläggning

Grundrekrytering av officerare

Grund- och fortsättningsutbildning

Utbildning av beredskaps- och

insatsförband

Försvarsmaktsgemensam vintertjänst

Hemvärnsutbildning

Frivillig försvarsverksamhet

Studier och försök

Insatser

Chef

Ställföreträdande chef

Stab

Enheter

Två utbildningsbataljoner

Försvarsmaktens vinterenhet (FMVE) i

Arvidsjaur och Boden

Försvarshälsan

Lokalplaneringsenhet Norr

Västernorrlandsgruppen i Härnösand

Fältjägargruppen i Östersund

Västerbottensgruppen i Umeå

Norrbottensgruppen i Boden

Lapplandsjägargruppen i Kiruna

Verksamhet även i Arvidsjaur och Kalix

Chefen är garnisonschef i Boden och

Arvidsjaur och chef med

mobiliseringsledningsansvar.

C I 19 lyder under C Ing 2 i vissa i

särskild ordning angivna hänseenden.

C I 19 stödjer C A 9 med

personalstöd, teknisk tjänst på

förbandsnivån, ekonomistöd,

informationstjänst och

Försvarshälsan.

Säkerhets- och samverkanssektion

ingår i insatsledningen i HKV men är

lokaliserad till I 19.

Lokalplaneringsenheten lyder under

HKV avseende fastighetsfrågor.

FFS 2007:4

Sida 44

FFS 2007:4

Sida 45

Organisationsenhet

Lokalisering

Verksamhetsfält

Organisationsstruktur

Särskilda bestämmelser

Livregementets husarer

(K 3)

Karlsborg

Försvarsplanläggning

Grundrekrytering av officerare

Grund- och fortsättningsutbildning

Utbildning av beredskaps- och

insatsförband

Försvarsmaktsgemensam

överlevnadsutbildning

Hemvärnsutbildning

Frivillig försvarsverksamhet

Studier och försök

Insatser

Chef

Stab

Enheter

Utbildningsbataljon

Fallskärmsjägarskolan (FJS)

Försvarsmaktens överlevnadsskola

Försvarshälsan

Örebro- och Värmlandsgruppen i

Örebro

Chefen är garnisonschef och chef

med mobiliseringsledningsansvar.

Chefen stöds av C P 4 avseende

teknisk tjänst på förbandsnivån.

Skaraborgs regemente

(P 4)

Skövde Försvarsplanläggning

Grundrekrytering av officerare

Grund- och fortsättningsutbildning

Utbildning av beredskaps- och

insatsförband

Hemvärnsutbildning

Frivillig försvarsverksamhet

Insatser

Chef

Ställföreträdande chef

Stab

Enheter

Utbildningsbataljon

Teknikkontor Markbaserade system

(TeK Mark)

Teknisk enhet

Försvarshälsan

Skaraborgsgruppen i Skövde

Bohus-Dalsgruppen i

Uddevalla/Skredsvik

Verksamhet även i Göteborg,

Motala/Kvarn, Enköping, Boden, Eksjö,

Umeå och Halmstad

Chefen är garnisonschef i Skövde och

Kvarn samt chef med

mobiliseringsledningsansvar.

TeK Mark lyder under HKV

avseende teknisk tjänst.

C P 4 stödjer C K 3, C TrängR och

C MSS avseende teknisk tjänst på

förbandsnivån.

FFS 2007:4

Sida 46

Organisationsenhet

Lokalisering

Verksamhetsfält

Organisationsstruktur

Särskilda bestämmelser

Södra skånska regementet

(P 7)

Lund/

Revinge

Försvarsplanläggning

Grundrekrytering av officerare

Grund- och fortsättningsutbildning

Utbildning av beredskaps- och

insatsförband

Hemvärnsutbildning

Frivillig försvarsverksamhet

Insatser

Chef

Stab

Enheter

Utbildningsbataljon

Försvarshälsan

Skånska gruppen i Lund/Revinge

Chefen är garnisonschef och chef

med mobiliseringsledningsansvar.

Säkerhets- och samverkanssektion

ingår i insatsledningen i HKV men är

lokaliserad till P 7.

Artilleriregementet

(A 9)

Boden Försvarsplanläggning

Grundrekrytering av officerare

Grund- och fortsättningsutbildning

Utbildning av beredskaps- och

insatsförband

Utbildning till och av officerare

Ledningsträning

Studier och försök

Insatser

Chef

Stab

Enheter

Utbildningsbataljon

Artilleriets stridsskola (ArtSS)

Chefen är chef med

mobiliseringsledningsansvar.

Chefen stöds av C I 19 med

personalstöd, teknisk tjänst på

förbandsnivån, ekonomistöd,

informationstjänst och

Försvarshälsan.

Luftvärnsregementet

(Lv 6)

Halmstad

Försvarsplanläggning

Grundrekrytering av officerare

Utbildning av beredskaps- och

insatsförband

Grund- och fortsättningsutbildning

Utbildning till och av officerare

Hemvärnsutbildning

Frivillig försvarsverksamhet

Studier och försök

Insatser

Chef

Ställföreträdande chef

Stab

Enheter

Utbildningsbataljon

Luftvärnets stridsskola (LvSS)

Utvecklings- och försöksavdelning

Chefen är garnisonschef och chef

med mobiliseringsledningsansvar.

Försvarshälsan

Hallandsgruppen i Halmstad

FFS 2007:4

Sida 47

Organisationsenhet

Lokalisering

Verksamhetsfält

Organisationsstruktur

Särskilda bestämmelser

Göta ingenjörregemente

(Ing 2)

Eksjö

Försvarsplanläggning

Grundrekrytering av officerare

Utbildning av beredskaps- och

insatsförband

Grund- och fortsättningsutbildning

Utbildning till och av officerare

Hemvärnsutbildning

Frivillig försvarsverksamhet

Studier och försök

Insatser

Chef

Ställföreträdande chef

Stab

Enheter

Utbildningsbataljon

Fältarbetsskolan (FarbS)

Utvecklings- och försöksavdelning

Försvarshälsan

Norra Smålandsgruppen i Eksjö

Chefen är garnisonschef och chef

med mobiliseringsledningsansvar.

C I 19 lyder under C Ing 2 i vissa i

särskild ordning angivna hänseenden.

Ledningsregementet

(LedR )

Enköping Försvarsplanläggning

Grundrekrytering av officerare

Grund- och fortsättningsutbildning

Utbildning av beredskaps- och

insatsförband

Utbildning till och av officerare

Ledningsträning

Hemvärnsutbildning

Frivillig försvarsverksamhet

Studier och försök

Informationsproduktion

Insatser

Chef

Ställföreträdande chef

Stab

Enheter

Utbildningsbataljon

Ledningsskolan (LedS)

Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS)

Försvarshälsan

Miljöprövningsenheten (MPE)

Centrum för Meteorologi och

oceanografi (METOCC)

Försvarsmaktens Telekrig Stödenhet

Chefen är garnisonschef och chef

med mobiliseringsledningsansvar.

TSS lyder under HKV avseende

signalskyddsutbildning.

Södermanlandsgruppen i Strängnäs

Upplands- och Västmanlandsgruppen i

Enköping

Verksamhet även i Stockholm

MPE lyder under HKV avseende

miljöfrågor.

Försvarsmaktens enhet för

konceptutveckling (FMKE) ingår i

ledningsstaben i HKV men är

lokaliserad till LedR.

Organisationsenhet

Lokalisering

Verksamhetsfält

Organisationsstruktur

Särskilda bestämmelser

Trängregementet

(TrängR)

Skövde

Försvarsplanläggning

Grundrekrytering av officerare

Utbildning av beredskaps- och

insatsförband

Grund- och fortsättningsutbildning

Utbildning till och av officerare samt

utbildning av civila

Studier och försök

Insatser

Chef

Stab

Enheter

Utbildningsbataljon

Utvecklings- och försöksavdelning

Logistikskolan (LogS), i vilken

Motorskolan (MotorS) ingår

Chefen är chef med

mobiliseringsledningsansvar.

Chefen stöds av C P 4 avseende

teknisk tjänst på förbandsnivån.

Chefen stöds av C FömedC avseende

försvarsmedicin.

C SSS lyder under C TrängR

avseende funktionsmässig inriktning

av viss i särskild ordning angiven

utbildning.

Första ubåtsflottiljen

(1. ubflj)

Karlskrona Försvarsplanläggning

Grundrekrytering av officerare

Grund- och fortsättningsutbildning

Utbildning av beredskaps- och

insatsförband

Underrättelse- och säkerhetstjänst

Insatser

Chef

Stab

Fartyg

HMS Orion

Ubåtsräddningsfunktion

Underhållsgrupp

Verksamhet även i Haninge/Muskö

Chefen är chef med

mobiliseringsledningsansvar.

Tredje sjöstridsflottiljen

(3. sjöstriflj)

Karlskrona Försvarsplanläggning

Grundrekrytering av officerare

Grund- och fortsättningsutbildning

Utbildning av beredskaps- och

insatsförband

Insatser

Chef

Stab

Fartygsdivisioner

EOD-grupp sjö

Underhållsgrupp med stödfartyg

Provturskommando

Chefen är chef med

mobiliseringsledningsansvar.

Fjärde sjöstridsflottiljen

(4. sjöstriflj)

Haninge Försvarsplanläggning

Grundrekrytering av officerare

Grund- och fortsättningsutbildning

Utbildning av beredskaps- och

insatsförband

Insatser

Chef

Stab

Fartygsdivisioner

EOD-grupper sjö

Underhållsgrupp med stödfartyg

Verksamhet även i Uddevalla/Skredsvik

Chefen är chef med

mobiliseringsledningsansvar.

FFS 2007:4

Sida 48

FFS 2007:4

Sida 49

Organisationsenhet

Lokalisering

Verksamhetsfält

Organisationsstruktur

Särskilda bestämmelser

Amfibieregementet

(Amf 1)

Haninge/Berga Försvarsplanläggning

Grundrekrytering av officerare

Grund- och fortsättningsutbildning

Hemvärnsutbildning

Frivillig försvarsverksamhet

Utbildning av beredskaps- och

insatsförband

Insatser

Chef

Ställföreträdande chef

Stab

Enheter

Utbildningsbataljon

Försvarshälsan

Södertörnsgruppen i Haninge

Gotlandsgruppen i Visby

Verksamhet även i Göteborg

Chefen är garnisonschef och chef

med mobiliseringsledningsansvar.

Marinbasen

(MarinB)

Karlskrona Försvarsplanläggning

Grundrekrytering av officerare

Grund- och fortsättningsutbildning

Utbildning av beredskaps- och

insatsförband

Underrättelse- och säkerhetstjänst

Hemvärnsutbildning

Frivillig försvarsverksamhet

Underhållstjänst och stödverksamhet

Forskning, studier och försök

Insatser

Chef

Ställföreträdande chef

Stab

Enheter

Utbildningsbataljon

Sjöinformationsbataljon med

sjöinformationskompanier i Malmö,

Karlskrona, Göteborg, Visby, Muskö och

Härnösand

Basbataljon/teknikkontor fartyg (TeK

Fartyg) med verksamhet i Karlskrona,

Haninge och Göteborg

Dykeri- och navalmedicinskt centrum

Försvarshälsan

Blekingegruppen i Karlskrona

Kalmar- och Kronobergsgruppen i Växjö

Chefen är garnisonschef och chef

med mobiliseringsledningsansvar.

Basbataljonen/TeK Fartyg lyder

under HKV avseende teknisk tjänst.

FFS 2007:4

Sida 50

Organisationsenhet

Lokalisering

Verksamhetsfält

Organisationsstruktur

Särskilda bestämmelser

Skaraborgs flygflottilj

(F 7)

Lidköping/

Såtenäs

Försvarsplanläggning

Grundrekrytering av officerare

Transportflygverksamhet

Frivillig försvarsverksamhet

Insatser

Exportstöd

Chef

Ställföreträdande chef

Stab

Enheter

Flygdivisioner

Utbildnings- och exportstödorganisation

Teknikkontor Flygsystem (TeK Flyg)

Flygvapnets taktikutvecklingsenhet

Tp 84 (TU Tp 84)

Försvarshälsan

Verksamhet även i Linköping/Malmen,

Karlsborg, Uppsala och Luleå

Chefen är garnisonschef och chef

med mobiliseringsledningsansvar.

TeK Flyg lyder under HKV avseende

teknisk tjänst.

Blekinge flygflottilj

(F 17)

Ronneby/Kallinge Försvarsplanläggning

Grundrekrytering av officerare

Grund- och fortsättningsutbildning

Utbildning av beredskaps- och

insatsförband

Frivillig försvarsverksamhet

Insatser

Chef

Ställföreträdande chef

Stab

Enheter

Flygdivisioner

Specialflygenhet fpl 100/102 (Malmen)

F 17 Gotland

Försvarshälsan

Verksamhet även i Stockholm/Bromma,

Linköping/Malmen,

Hässleholm/Hästveda, Halmstad,

Hagshult och Visby

Chefen är garnisonschef och chef

med mobiliseringsledningsansvar.

FFS 2007:4

Sida 51

Organisationsenhet

Lokalisering

Verksamhetsfält

Organisationsstruktur

Särskilda bestämmelser

Norrbottens flygflottilj

(F 21)

Luleå Försvarsplanläggning

Grundrekrytering av officerare

Grund- och fortsättningsutbildning

Utbildning av beredskaps- och

insatsförband

Frivillig försvarsverksamhet

Insatser

Chef

Ställföreträdande chef

Stab

Enheter

Flygdivisioner

Försvarshälsan

Chefen är garnisonschef och chef

med mobiliseringsledningsansvar.

Försvarsmaktens

helikopterflottilj

(Hkpflj)

Linköping/

Malmen

Försvarsplanläggning

Sjö- och flygräddningsberedskap

Grundrekrytering av officerare

Grund- och fortsättningsutbildning

Utbildning av beredskaps- och

insatsförband

Hemvärnsutbildning

Frivillig försvarsverksamhet

Studier och försök

Insatser

Chef

Ställföreträdande chef

Stab

Enheter

Helikopterbataljoner

Försvarshälsan

Livgrenadjärgruppen i Linköping

Verksamhet även i Luleå,

Lidköping/Såtenäs, Motala/Kvarn,

Ronneby/Kallinge och Haninge/Berga

Chefen är garnisonschef och chef

med mobiliseringsledningsansvar.

Försvarsmaktens logistik

(FMLOG)

Stockholm Försvarsplanläggning

Personaltjänst

Underhållstjänst och stödverksamhet

Drift och systemförvalning av IT-

system

Tillsynsverksamhet

Chef

Ställföreträdande chef

Stab

Enheter

Materielkontor

Servicedivision med stab i Karlskrona

Teknikdivision med stab i Arboga

Försörjningsdivision med stab i Boden

Chefen är chef med

mobiliseringsledningsansvar och

stödjer övriga chefer med

mobiliseringsledningsansvar.

Organisationsenhet

Lokalisering

Verksamhetsfält

Organisationsstruktur

Särskilda bestämmelser

Försvarsmaktens telenät-

och markteleförband

(FMTM)

Örebro Försvarsplanläggning

Försvarsmaktsgemensam fast

telekommunikations- och

sensorinfrastruktur

Insatser

Chef

Stab

Enheter

Teknikkontor Ledningssystem (TeK

Ledsyst)

Anläggningsenhet

IT-försvarsförband

Försvarshälsan

Verksamhet även i Luleå, Enköping,

Stockholm, Bålsta, Karlskrona,

Uppsala, Berga, Ronneby, Hästveda,

Göteborg, Skövde, Visby, Härnösand

och Östersund

Chefen är garnisonschef och chef

med mobiliseringsledningsansvar.

TeK Ledsyst lyder under HKV

avseende teknisk tjänst.

Anläggningsenheten lyder under

HKV avseende anläggningsfrågor.

Militärhögskolan

Karlberg

(MHS K)

Solna

Utbildning till och av officerare samt

utbildning av civila

Försvarsmaktsgemensam utbildning

och utveckling m.m. inom idrotts-

och hälsoområdet

Sammanhållande ansvar för

inomverksutbildning

Chef

Stab

Enheter

Försvarsmaktens idrotts- och

friskvårdsenhet (FMIF)

Försvarsmaktens utbildningsenhet

(FMUE)

Cheferna för FMIF och FMUE lyder

under HKV avseende respektive

enhets verksamhet.

Militärhögskolan

Halmstad

(MHS H)

Halmstad

Utbildning till och av officerare samt

utbildning av civila

Försvarsmaktsgemensam utbildning

och utveckling m.m. inom ADL- och

ledarskapsområdet

Chef

Stab

Enheter

Försvarsmaktens ledarskaps- och

pedagogikenhet (FMLOPE)

Försvarsmaktens enhet för avancerat

distribuerat lärande (FMADLE)

Chefen för FMLOPE respektive

FMADLE lyder under HKV

avseende respektive enhets

verksamhet.

Markstridsskolan

(MSS)

Skövde

Utbildning till och av officerare

Studier och försök

Ledningsträning och stridsträning

Taktik- och teknikutveckling

Chef

Stab

Enheter

Verksamhet även i Motala/Kvarn

Chefen stöds av C P 4 avseende

teknisk tjänst på förbandsnivån.

FFS 2007:4

Sida 52

Organisationsenhet

Lokalisering

Verksamhetsfält

Organisationsstruktur

Särskilda bestämmelser

Sjöstridsskolan

(SSS)

Karlskrona

Utbildning till och av officerare

Studier och försök

Ledningsträning

Taktik- och teknikutveckling

Chef

Stab

Utbildningsenhet

Utvecklingsenhet

Förbandsträningsenhet

Verksamhet även i Haninge/Berga

Chefen lyder under C LedR och C

TrängR avseende funktionsmässig

inriktning av viss i särskild ordning

angiven utbildning.

Luftstridsskolan

(LSS)

Uppsala Försvarsplanläggning

Grundrekrytering av officerare

Grund- och fortsättningsutbildning

Utbildning till och av officerare

Frivillig försvarsverksamhet

Studier och försök

Ledningsträning

Taktik- och teknikutveckling

Insatser

Chef

Stab

Enheter

Flygvapnets flygbefälsskola (FBS)

Flygvapnets stridslednings- och

luftbevakningsskola (StrilS)

Flygskolan (FlygS), Linköping/Malmen

Helikopterskolan (HkpS),

Linköping/Malmen

Utvecklingsenhet Luft

Försvarshälsan

Verksamhet även i Bålsta

Chefen är garnisonschef och chef

med mobiliseringsledningsansvar.

Hemvärnets stridsskola

(HvSS)

Salem/Vällinge

Utbildning av hemvärnsbefäl och

personal för specialfunktioner

Utbildningssamordning

Studier och försök

Chef

Enheter

Försvarshälsan

Chefen är garnisonschef.

Försvarsmaktens tekniska

skola

(FMTS)

Halmstad

Utbildning till och av officerare samt

utbildning av civila

Grund- och fortsättningsutbildning

Utbildning av beredskaps- och

insatsförband

Studier och försök

Ledningsträning

Taktik- och teknikutveckling

Chef

Chefen stödjer C FMUndSäkC och

Ställföreträdande chef

Stab

Utbildningsenhet

Funktionsutvecklingsenhet

Verksamhet även i Haninge/Berga och

Karlskrona

C LedR i vissa i särskild ordning

angivna hänseenden.

Chefen lyder under C LedR vad avser

signalskyddsutbildning.

Insatser

FFS 2007:4

Sida 53

Organisationsenhet

Lokalisering

Verksamhetsfält

Organisationsstruktur

Särskilda bestämmelser

Totalförsvarets

ammunitions- och

minröjningscentrum

(SWEDEC)

Eksjö

Utbildning av personal för

totalförsvaret m.m.

Studier och försök

Insatser

Chef

Stab

Enheter

Totalförsvarets

skyddscentrum

(SkyddC)

Umeå Studier

och

försök

Grundrekrytering av officerare

Utbildning av officerare

Utbildning av personal för

insatsorganisationen samt för

krishanteringssystemet

Grund- och fortsättningsutbildning

Insatser

Chef

Stab

Enheter

CBRN-skola

Försvarshälsan

Chefen är garnisonschef och chef

med mobiliseringsledningsansvar.

Försvarsmaktens

underrättelse- och

säkerhetscentrum

(FMUndSäkC)

Uppsala

Utbildning till och av officerare

Grund- och fortsättningsutbildning

Studier och försök

Utbildning i underrättelse- och

säkerhetstjänst

Chef

Stab

Enheter

Försvarets tolkskola (TolkS)

Verksamhet även i Halmstad

Chefen stöds av C LedR och C

FMTS.

Försvarsmaktens

rekryteringscentrum

Stockholm Personaltjänst

Rekrytering

Yrkesinformation

Uttagning

Urvalsprövning

Chef

Enheter

(RekryC)

Uppvisningsverksamhet

FFS 2007:4

Sida 54

FFS 2007:4

Sida 55

Organisationsenhet

Lokalisering

Verksamhetsfält

Organisationsstruktur

Särskilda bestämmelser

Försvarsmedicincentrum

(FömedC)

Göteborg Studier

och

försök

Utbildning

Anskaffning av

sjukvårdsförnödenheter

Marin- och navalmedicin

Flygmedicinska

urvalsundersökningar och kontroller

Flygarbetsmiljö och flygsäkerhet

Forskning och utveckling

Omvärldsbevakning

Ansvar för Försvarshälsan och

datoriserad vårddokumentation

Rekrytering av medicinsk personal

Hemvärnsutbildning

Frivillig försvarsverksamhet

Insatser

Chef

Ställföreträdande chef

Stab

Enheter

Försvarshälsan

Lokalplaneringsenhet Syd

Elfsborgsgruppen i Göteborg

Verksamhet även i Linköping

Chefen är garnisonschef.

Chefen stödjer C TrängR avseende

försvarsmedicin och C teknikkontor

mark (systemkontor sjukvård).

Säkerhets- och samverkanssektion

ingår i insatsledningen i HKV men är

lokaliserad till FömedC.

Lokalplaneringsenheten lyder under

HKV avseende fastighetsfrågor.

Försvarsmusikcentrum

Upplands-

Bro/Kungsängen

Musikproduktion

Chef

Chefen är chef med

mobiliseringsledningsansvar. C

FöMusC lyder under C LG vad avser

statsceremoniell verksamhet.

(FöMusC)

Grundutbildning

Musikinspektör

Stab

Musikkårer

Verksamhet även i Stockholm och

Karlskrona

ÖB

GD

C LEDS

General-

läkare

C SÄKINSP

C REV

C INSATS

C MUST

C PROD

= underställd (uppdrag, order)

= lyder under (order, territoriellt)

= underställs efter mobilisering

eller vid insats (6 kap. 9 §)

= förvaltar (5 kap. 4-5 §§)

1) Order (bryter uppdrag)

2) Uppdrag till chefer för förband,

skolor och centrum omsätts inom

enheten till interna uppdrag för pro-

duktionen av de krigsförband som

enheten förvaltar

3) Tillsynsansvar.

4) Generalläkaren lyder i sin tillsyns-

utövning under regeringen.

1)

3)

2)

1)

Försvarsmaktens kommandostruktur

PERSDIR

EKDIR

C JUR

INFODIR

4)

C SFL

SF-

chefer i

Utlands-

styrkan

Operativ chef

Chefer för förband,

skolor och centrum

Chefer i

Utlands-

styrkan

Taktiska chefer,

ledningssystemchefen

Chefer för

krigsförband

2)

FF

S 2007:4

S

ida 56

Lednings-, lydnads-

o

ch

an

svarsförhållanden

Bilaga 2

FFS 2007:4

Sida 57

Bilaga

3

Garnisonschefer med samordningsansvar för fysisk planering

Chef Län/Kommuner

C LG

Stockholms län utom kustkommunerna

C I 19

Västernorrlands län, Jämtlands län, Västerbottens län och Norrbottens län

C P 4

Västra Götalands län

C P 7

Skåne län

C Lv 6

Hallands län

C Ing 2

Jönköpings län

C Amf 1

Stockholms läns kustkommuner och Gotlands län

C MarinB

Kronobergs län, Kalmar län och Blekinge län

C Hkpflj

Södermanlands län och Östergötlands län

C FMTM

Värmlands län, Örebro län och Dalarnas län

C LSS

Uppsala län, Västmanlands län och Gävleborgs län

FFS 2007:4

Sida 58

Bilaga

4

Chefer med ansvar för tillstånds eller anmälningspliktig verksamhet enligt

miljöbalken

Chef

Skjutfält, skjutbanor, flygplatser, målplatser, hamnar samt övrig

tillståndspliktig verksamhet

C LG

Kungsängen, Gävle, Falun och Marma

C I 19

Boden, Kusträsk, Pagla, Tåme, Lomben och Orrträsk, Kalixfors, Dagsådalen,

Härnön/Skärsviken, Tjärnmyren och Arvidsjaur

C P 4

Skövde, Kråk, Prästtomta, Hammarnäset, Perstorp, Nytorp, Vaberget, Sisjön,

Ny och skjutbanorna Lövsjötorp, Bjärsjö, Remmene, Villingsberg, Horssjön,

Älvdalen, Bulid/Sågebacken och Bråt

C P 7

Ravlunda, Rinkaby, Kabusa, Revingehed, Önnarp och Horsakärr samt Husie

(Kvarnby skjutbana) och skjutbanan Fredriksberg (Ystad)

C Lv 6

Ringenäs, Nyårsåsen, Halmstad och Mästocka

C Ing 2

Skillingaryd och Eksjö

C LedR

Veckholm, Enköping, Härad och Strängnäs (Stora skjutbanan)

C Amf 1

Myttinge, Väddö, örlogshamnarna Muskö och Hårsfjärden, Stockholms

skärgårds skjutområden, Tofta, Utö och Berga

C MarinB

Försvarsmaktens hamnar i Karlskrona, Göteborg, Fårösund, Härnösand,

Klagshamn, Skredsvik och Kungsholmen, Rosenholms övningsfält,

Torhamns skjutfält och övnings- och skjutfälten Kosta, Bollö, Öppenskär,

Harö, Ryssjön, Södra Tjurkö samt Göteborgs skärgårdsskjutfält (bestående av

öarna Galterö, St Stårholmen, Känsö, Känsö Fjärsskär, Lilla och stora

Rävholmen samt Knappen), Söderstierna helikopterlandningsplats och

skjutbanorna Kalmar, Skredsvik och Tjurkö

C F 7

Såtenäs flygplats och Karlsborgsmålen

C F 17

Ronneby flygplats med Hultet och Hagshults övningsflygplats

C F 21

Kallax flygplats, Junkön, Jokkmokks och Vidsels övningsflygplatser

C Hkpflj

Malmens flygplats

C FMLOG

Underhållstjänst och stödverksamhet inom eget verksamhetsområde

C LSS

Uppsala (övningsflygplats och skjutbanor)

C HvSS

Vällinge

C SkyddC

Umeå

C FömedC

Säve och skjutbanan Kärringberget

FFS 2007:4

Sida 59

Bilaga

5

Överbefälhavarens särskilda bemyndiganden

1. Chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion (C SÄKINSP)

Chefen för Försvarsmaktens säkerhetsinspektion (C SÄKINSP) bemyndigas att fullgöra

följande uppgifter.

1.1 C SÄKINSP får besluta instruktioner och föreskrifter avseende mark-, sjö- och

flygsäkerhet, inklusive hantering av vapen och ammunition, sjöfart, dykeriverksamhet, och

luftfart med därtill knuten vädertjänst, samt vid handhavande av brandfarliga och explosiva

varor.

C SÄKINSP får bemyndiga chefen för insats (C INSATS) att, efter samråd med

C SÄKINSP, i särskilda förvaltningsbeslut besluta om militär marksäkerhet

a) vid insatser som kan innebära att våld kan komma att utövas

- vid vakttjänst inom Försvarsmakten,

- med stöd av förordningen (1982:756) om Försvarsmaktens ingripanden vid

kränkningar av Sveriges territorium under fred och neutralitet, m.m. (IKFN-

förordningen) och Försvarsmaktens föreskrifter (FFS 1994:41) om verkställighet av

tillträdes- och IKFN-förordningarna,

- vid höjd beredskap, eller

- av utlandsstyrkan inom Försvarsmakten.

b) vid utbildning och övningar som genomförs vid utlandsstyrkan inom Försvarsmakten,

såväl i Sverige som utomlands, samt

c) vid handhavande av brandfarliga och explosiva varor i samband med utövande av

verksamheter som avses i punkterna a) och b).

1.2 C SÄKINSP får utfärda dykarcertifikat till den som har godkänts vid dykarutbildning i

Försvarsmakten i enlighet med förordningen (1986:687) om dykarcertifikat m.m.

Bemyndigandet får vidaredelegeras.

FFS 2007:4

Sida 60

Bilaga

5

2. Chefen för ledningsstaben (C LEDS)

Chefen för ledningsstaben (C LEDS) bemyndigas att fullgöra följande uppgifter.

2.1 C LEDS får inom sitt ansvarsområde hos regeringen hemställa om tillstånd för

Försvarsmakten att få

2.1.1 delta i internationell verksamhet som äger rum såväl inom som utanför Sverige, och

2.1.2 förhandla och ingå, ändra eller säga upp överenskommelser med en annan stat eller

mellanfolklig organisation avseende sådan internationell verksamhet.

2.2 Har regeringen meddelat tillstånd avseende en sådan internationell verksamhet som avses

i punkterna 2.1.1 och 2.1.2 får C LEDS, i enlighet med regeringsbeslutet, på Försvarsmaktens

vägnar förhandla, ingå, ändra eller säga upp en sådan överenskommelse och inför en sådan

förhandling besluta en instruktion enligt 8 § Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB

2005:1) om rätten att förhandla, ingå, ändra eller säga upp internationella överenskommelser

m. m.

Bemyndigandet får vidaredelegeras.

2.3 C LEDS får inom sitt ansvarsområde företräda Försvarsmakten vid samverkan med andra

stater och mellanfolkliga organisationer i den utsträckning som följer av regeringsbeslut.

Bemyndigandet får vidaredelegeras.

2.4 C LEDS får inom sitt ansvarsområde samverka med andra stater och mellanfolkliga

organisationer i kontaktfasen av ett eventuellt samarbete.

Bemyndigandet får vidaredelegeras.

FFS 2007:4

Sida 61

Bilaga

5

3. Chefen för ledningsstabens strategiavdelning (C LEDS STRA)

Chefen för ledningsstabens strategiavdelning (C LEDS STRA) bemyndigas att fullgöra

följande uppgifter.

3.1 C LEDS STRA får i frågor som rör specialförband hos regeringen hemställa om tillstånd

för Försvarsmakten att få

3.1.1. delta i internationell övnings- eller utbildningsverksamhet som äger rum såväl

inom som utanför Sverige,

3.1.2. förhandla och ingå, ändra eller säga upp överenskommelser med en annan stat

eller mellanfolklig organisation avseende sådan övnings- eller utbildningsverksamhet, och

3.1.3. förhandla och ingå, ändra eller säga upp överenskommelser med en annan stat

eller mellanfolklig organisation avseende nyttjande av Försvarsmaktens anläggningar,

områden eller materiel.

3.2 Har regeringen meddelat tillstånd avseende en övnings- eller utbildningsverksamhet som

avses i punkterna 3.1.1 och 3.1.2 eller nyttjande av Försvarsmaktens anläggningar, områden

eller materiel som avses i punkten 3.1.3 får C LEDS STRA, i enlighet med regeringsbeslutet,

på Försvarsmaktens vägnar förhandla, ingå, ändra eller säga upp en sådan överenskommelse

och inför en sådan förhandling besluta en instruktion enligt 8 § Försvarsmaktens interna

bestämmelser (FIB 2005:1) om rätten att förhandla, ingå, ändra eller säga upp internationella

överenskommelser m.m.

4. Chefen för insats (C INSATS)

Chefen för insats (C INSATS) bemyndigas att fullgöra följande uppgifter.

4.1 C INSATS får inom sitt ansvarsområde hos regeringen hemställa om tillstånd för

Försvarsmakten att förhandla och ingå, ändra eller säga upp överenskommelser med en annan

stat eller mellanfolklig organisation avseende internationella fredsfrämjande operationer och

säkerhetsfrämjande samarbete samt ifråga om stöd till humanitär verksamhet.

4.2 Har regeringen meddelat tillstånd avseende utbildning och övningar som genomförs vid

utlandsstyrkan inom Försvarsmakten, såväl i Sverige som utomlands, får C INSATS, i

FFS 2007:4

Sida 62

Bilaga

5

enlighet med regeringsbeslutet, på Försvarsmaktens vägnar förhandla, ingå, ändra eller säga

upp en sådan överenskommelse och att inför en sådan förhandling besluta en instruktion

enligt 8 § Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2005:1) om rätten att förhandla, ingå,

ändra och säga upp internationella överenskommelser m.m.

Bemyndigandet får vidaredelegeras.

5. Chefen för produktion (C PROD)

Chefen för produktion (C PROD) bemyndigas att fullgöra följande uppgifter.

5.1 C PROD får hos regeringen hemställa om medgivande att göra beställningar i fråga om de

materielslag som anges särskilt i regeringens regleringsbrev för det budgetår hemställan görs.

Bemyndigandet får vidaredelegeras till chefen för materielproduktion

(C MTRLPROD).

5.2 C PROD får teckna slutanvändarintyg.

Bemyndigandet får vidaredelegeras.

5.3 C PROD får inom sitt ansvarsområde hos regeringen hemställa om tillstånd för

Försvarsmakten att få

5.3.1 delta i internationell övnings- eller utbildningsverksamhet som äger rum såväl inom

som utanför Sverige,

5.3.2. förhandla och ingå, ändra eller säga upp överenskommelser med en annan stat eller

mellanfolklig organisation avseende sådan övnings- eller utbildningsverksamhet, och

5.3.3 förhandla och ingå, ändra eller säga upp överenskommelser med en annan stat eller

mellanfolklig organisation avseende nyttjande av Försvarsmaktens anläggningar, områden

eller materiel.

Bemyndigandet får vidaredelegeras till C MTRLPROD eller chefen för

förbandsproduktion (C FÖRBPROD).

FFS 2007:4

Sida 63

Bilaga

5

5.4 Har regeringen meddelat tillstånd avseende en övnings- eller utbildningsverksamhet som

avses i punkterna 5.3.1 och 5.3.2 eller nyttjande av Försvarsmaktens anläggningar, områden

eller materiel som avses i punkten 5.3.3 får C PROD, i enlighet med regeringsbeslutet, på

Försvarsmaktens vägnar förhandla, ingå, ändra eller säga upp en sådan överenskommelse och

inför en sådan förhandling besluta en instruktion enligt 8 § Försvarsmaktens interna

bestämmelser (FIB 2005:1) om rätten att förhandla, ingå, ändra och säga upp internationella

överenskommelser m.m.

Bemyndigandet får vidaredelegeras.

5.5 Har regeringen meddelat tillstånd för Försvarsmakten att ingå avtal inom ramen för

internationellt försvarsmaterielsamarbete får C PROD, i enlighet med regeringsbeslutet, på

Försvarsmaktens vägnar ingå avtalet.

Bemyndigandet får vidaredelegeras.

5.6 C PROD får inom sitt ansvarsområde företräda Försvarsmakten vid samverkan med andra

stater och mellanfolkliga organisationer i den utsträckning som följer av regeringsbeslut.

Bemyndigandet får vidaredelegeras.

5.7 C PROD får inom sitt ansvarsområde samverka med andra stater och mellanfolkliga

organisationer i kontaktfasen av ett eventuellt samarbete.

Bemyndigandet får vidaredelegeras.

5.8 C PROD får företräda Försvarsmakten gentemot NATO-organet EAPR/PFF COMEDS

och International Committe of Military Medecine (ICMM) i den utsträckning som följer av

regeringsbeslut.

Bemyndigandet får vidaredelegeras.

5.9 C PROD får samverka med EAPR/PFF COMEDS och ICMM. Samverkan får inte sträcka

sig så långt att motparten kan få uppfattningen att Försvarsmakten i nämnda fas företräder

Sverige.

Bemyndigandet får vidaredelegeras.

FFS 2007:4

Sida 64

Bilaga

5

6. Chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (C MUST)

Chefen för militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (C MUST) bemyndigas att fullgöra

följande uppgifter.

6.1 C MUST får besluta om deltagande i den strategiska underrättelsetjänsten i enlighet med

Regeringskansliets närmare bestämmande i regleringsbrev och den särskilda inriktningen.

Bemyndigandet får vidaredelegeras.

6.2 C MUST får samarbeta med andra länder och organisationer i enlighet med 3 § lagen

(2000:130) om försvarsunderrättelseverksamhet samt enligt regeringens regleringsbrev till

Försvarsmakten. C MUST får besluta om att överlämna sekretessbelagd information inom

underrättelse- och säkerhetstjänsten till utländska myndigheter och till mellanfolkliga

organisationer i enlighet med 1 kap. 3 § tredje stycket sekretesslagen (1980:100).

Bemyndigandet får vidaredelegeras.

6.3 C MUST får hos regeringen hemställa om att få förhandla eller ingå en

säkerhetsskyddsöverenskommelse med en annan stat eller mellanfolklig organisation.

Bemyndigandet får vidaredelegeras.

6.4 Har regeringen meddelat tillstånd för Försvarsmakten att förhandla eller ingå en

säkerhetsskyddsöverenskommelse med en annan stat eller mellanfolklig organisation får C

MUST, i enlighet med regeringsbeslutet, på Försvarsmaktens vägnar förhandla, ingå, ändra

eller säga upp en sådan överenskommelse och inför en sådan förhandling besluta en

instruktion enligt 8 § Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2005:1) om rätten att

förhandla, ingå, ändra och säga upp internationella överenskommelser m.m.

Bemyndigandet får vidaredelegeras.

6.5 C MUST får hos regeringen hemställa om att få förhandla eller ingå en

signalskyddsöverenskommelse med en annan stat eller mellanfolklig organisation.

Bemyndigandet får vidaredelegeras.

FFS 2007:4

Sida 65

Bilaga

5

6.6 Har regeringen meddelat tillstånd för Försvarsmakten att förhandla eller ingå en

signalskyddsöverenskommelse med en annan stat eller mellanfolklig organisation får C

MUST, i enlighet med regeringsbeslutet, på Försvarsmaktens vägnar förhandla, ingå, ändra

eller säga upp en sådan överenskommelse och inför en sådan förhandling besluta en

instruktion enligt 8 § Försvarsmaktens interna bestämmelser (FIB 2005:1) om rätten att

förhandla, ingå, ändra och säga upp internationella överenskommelser m.m.

Bemyndigandet får vidaredelegeras.

7. Chefen för juridiska staben (C JUR)

Chefen för juridiska staben (C JUR) bemyndigas att fullgöra följande uppgifter.

7.1 C JUR får inom sitt ansvarsområde företräda Försvarsmakten vid samverkan med andra

stater och mellanfolkliga organisationer i den utsträckning som följer av regeringsbeslut.

Bemyndigandet får vidaredelegeras.