HSLF-FS 2017:19

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna och allmänna råden (SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering

HSLF-FS

2017:19

Utkom från trycket

den 23 mars 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-3-14

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna och allmänna råden

(SOSFS 2007:10) om samordning av insatser för

habilitering och rehabilitering;

beslutade den 28 februari 2017.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 2 § 1 och 4 § 2 förordningen

(1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att med-

dela föreskrifter m.m., 13 § andra stycket tandvårdsförordningen

(1998:1338), 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 § första stycket 1 och andra stycket

första meningen patientsäkerhetsförordningen (2010:1369), 8 kap. 1 och

5 §§ socialtjänstförordningen (2001:937) samt 13 och 14 §§ förordning-

en (1993:1090) om stöd och service till vissa funktionshindrade i fråga

om Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2007:10)

om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering1.

dels att 1, 3, 8 och 13 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 2 a §, och närmast före 2 a §

en rubrik av följande lydelse.

1 §

2

Dessa föreskrifter ska tillämpas vid planering och genomför-

ande av samordning av insatserna för enskildas habilitering och reha-

bilitering enligt 8 kap. 7 § eller 12 kap. 5 §hälso- och sjukvårdslagen

(2017:30) med insatser enligt

1. hälso- och sjukvårdslagen i övrigt,

2. 8 a § tandvårdslagen (1985:125),

3. socialtjänstlagen (2001:453), vad gäller omsorgen om äldre personer

och personer med funktionshinder, och

4. 9 § 6–10 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-

hindrade.

1 Författningen omtryckt SOSFS 2008:20.

2 Senaste lydelse SOSFS 2008:20.

HSLF-FS

2017:19

2

Ledningssystem

2 a § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9)

om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår att varje

vårdgivare ansvarar för att det finns sådana processer och rutiner som

behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de krav som

ställs i dessa föreskrifter.

3 §

3

Enligt 6 kap. 1 § patientlagen (2014:821) ska olika insatser för

patienten samordnas på ett ändamålsenligt sätt. För att kunna åstad-

komma detta ska landstinget och kommunen gemensamt utarbeta ruti-

ner för samordningen av insatser för enskilda enligt 1 §.

Rutinerna ska säkerställa att

1. samordning görs enligt 5–12 §§,

2. personal som ska vara ansvarig vid samordning utses, och

3. den ansvariga personalen ges de förutsättningar som behövs för att

kunna genomföra samordning.

Den samordningsansvariga personalen får utses bland de anställda vid

berörda verksamheter.

8 §

4

Den enskilde bestämmer om han eller hon vill att någon eller

några närstående ska delta i planeringen av samordningen. Den eller

de närstående som samtycker till detta ska göras delaktiga, om det inte

finns hinder enligt

1. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

2. 6 kap.1216 §§patientsäkerhetslagen (2010:659),

3. 15 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), eller

4. 29 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-

rade.

13 §

5

Information om den enskildes behov av samordnade insatser

ska överföras till berörda verksamheter efter den enskildes samtycke

eller efter en prövning enligt

1. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

2. 6 kap.1216 §§patientsäkerhetslagen (2010:659),

3. 15 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), eller

4. 29 § lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshind-

rade.

3 Senaste lydelse SOSFS 2008:20.

4 Senaste lydelse SOSFS 2008:20.

5 Senaste lydelse SOSFS 2008:20.

HSLF-FS

2017:19

3

Denna författning träder i kraft den 1 april 2017.

Socialstyrelsen

OLIVIA WIGZELL

Emil Bergschöld

HSLF-FS

2017:19

4

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017