HSLF-FS 2017:37

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ordination och hantering av läkemedel i hälsooch sjukvården

HSLF-FS

2017:37

Utkom från trycket

den 4 juli 2017

Gemensamma författningssamlingen

avseende hälso- och sjukvård,

socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m.

ISSN 2002-1054, Artikelnummer 2017-5-2

Utgivare: Chefsjurist Pär Ödman, Socialstyrelsen

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

om ordination och hantering av läkemedel i hälso-

och sjukvården;

beslutade den 19 april 2017.

Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd av 8 kap. 1 och 2 §§

hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), 7 kap. 4 § och 8 kap. 5 §

första stycket 1 och andra stycket första meningen patientsäkerhets-

förordningen (2010:1369), 13 § andra stycket tandvårdsförordningen

(1998:1338) samt 2 § 3 förordningen (1985:796) med vissa bemyndi-

ganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m. och beslutar

följande allmänna råd.

1 kap. Författningens innehåll

1 § Författningen innehåller bestämmelser och rekommendationer

om

– tillämpningsområde m.m. (2 kap.),

– definitioner (3 kap.),

– ledningssystem (4 kap.),

– behörighet att ordinera läkemedel (5 kap.),

– ordination av läkemedel (6 kap.),

– behörighet att iordningställa, administrera och överlämna läke-

medel (7 kap.),

– iordningställande och administrering eller överlämnande av läke-

medel (8 kap.),

– delegering av iordningställande och administrering eller överläm-

nande av läkemedel (9 kap.),

– ställningstagande till pågående läkemedelsbehandling vid inskriv-

ning (10 kap.),

– läkemedelsgenomgångar (11 kap.),

– kontroll och förvaring samt rekvisition av läkemedel (12 kap.), och

– undantagsbestämmelse (13 kap.).

HSLF-FS

2017:37

2

2 kap. Tillämpningsområde m.m.

1 § Föreskrifterna ska tillämpas i verksamhet som omfattas av hälso-

och sjukvårdslagen (2017:30).

Med undantag för 11 kap. ska de även tillämpas i verksamhet som

omfattas av tandvårdslagen (1985:125).

2 § Föreskrifterna ska inte tillämpas på sådan hantering av läkeme-

del som omfattas av läkemedelslagen (2015:315) eller lagen (2009:366)

om handel med läkemedel.

3 § I den kommunala hälso- och sjukvården fullgörs uppgifter som

enligt dessa föreskrifter ska utföras av verksamhetschefen av en så-

dan sjuksköterska som avses i 11 kap. 4 § hälso- och sjukvårdslagen

(2017:30).

Bestämmelser i andra författningar

4 § Av 7 kap. 1 § patientsäkerhetsförordningen (2010:1369) framgår

att den som tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen på ett betryggande

sätt ska förvara, hantera och i förekommande fall dela ut läkemedel

som han eller hon har hand om.

5 § Bestämmelser om utfärdande av recept, rekvisition av läkeme-

del samt märkning och expediering av läkemedel på apotek finns i

Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34)

om förordnande

och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

6 § Bestämmelser om hantering och beredning av radioaktiva läke-

medel finns i strålskyddslagen (1988:220), i Läkemedelsverkets före-

skrifter (LVFS 2014:4) om beredning av radioaktiva läkemedel samt i

föreskrifter som har meddelats av Strålsäkerhetsmyndigheten.

7 § Bestämmelser om att en legitimerad yrkesutövare ska göra en

bedömning av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egen-

vård, planera egenvården samt följa upp och ompröva bedömningen

finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:6) om bedömningen

av om en hälso- och sjukvårdsåtgärd kan utföras som egenvård.

8 § Bestämmelser om läkemedelsförsörjningen till och inom sjuk-

hus finns i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2012:8) om sjuk-

husens läkemedelsförsörjning.

HSLF-FS

2017:37

3

3 kap. Definitioner

1 § I dessa föreskrifter och allmänna råd avses med

administrering av

läkemedel

tillförsel av läkemedel till kroppen

dos

mängd av ett visst läkemedel eller en viss

substans, med en given styrka, som ska ad-

ministreras

dosering

uppgift om dos och periodicitet

generellt direktiv om

läkemedelsbehandling

beslut om läkemedelsbehandling som gäller

patienter på en viss vårdenhet och vid sär-

skilt angivna tillstånd

hemsjukvård

hälso- och sjukvård när den ges i en patients

bostad eller motsvarande och som är sam-

manhängande över tiden

iordningställande av

läkemedel

färdigställande av ett ordinerat läkemedel in-

för administrering

läkemedelslista

lista med uppgifter om läkemedelsordinatio-

ner som avser en viss patient

ordination

beslut av hälso- och sjukvårdspersonal som

är avsett att påverka en patients hälsotill-

stånd genom en hälso- och sjukvårdsåtgärd

ordinationsorsak

indikation som den som ordinerar anger som

skäl till en viss ordination

överlämnande av

läkemedel

det att ett läkemedel som ska tillföras till en

patient lämnas över till patienten själv eller

till en tredje person som administrerar läke-

medlet

4 kap. Ledningssystem

1 § Av Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS

2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete framgår

att varje vårdgivare ansvarar för att det finns sådana processer och

rutiner som behövs för att säkerställa att verksamheten uppfyller de

krav som ställs i dessa föreskrifter.

Rutiner för ordination och hantering av läkemedel

2 § Vårdgivaren ska fastställa rutiner för ordination och hantering

av läkemedel i verksamheten.

HSLF-FS

2017:37

4

Kvalitetsgranskning

3 § Vårdgivaren ska som ett led i egenkontrollen enligt 5 kap. 2 §

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2011:9) om

ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete säkerställa att hante-

ringen av läkemedel i verksamheten regelbundet genomgår en extern

kvalitetsgranskning.

Allmänna råd

Den externa kvalitetsgranskningen bör utföras minst en gång per

år.

5 kap. Behörighet att ordinera läkemedel

1 § Endast den hälso- och sjukvårdspersonal som är behörig att för-

ordna eller förskriva ett läkemedel enligt de författningar som anges i

2–5 §§ är behörig att ordinera läkemedlet.

2 § Bestämmelser om läkares, tandläkares, tandhygienisters och

barnmorskors behörighet att förordna läkemedel finns i Läkemedels-

verkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnande och utläm-

nande av läkemedel och teknisk sprit.

3 § Särskilda bestämmelser om behörighet för läkare att förordna

vissa läkemedel finns i

1. Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1992:4) om förordnande av

viss farmacevtisk specialitet,

2. Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2002:7) om förordnande av

narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD hos barn

och ungdomar,

3. Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:9) om förordnande och

utlämnande av läkemedel som innehåller isotretinoin,

4. Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2004:15) om förordnande

och utlämnande av narkotikaklassade läkemedel för behandling av

opiatberoende, och

5. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:1)

om läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende.

4 § Bestämmelser om sjuksköterskors behörighet att ordinera och

förskriva läkemedel finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS

2001:16) om kompetenskrav för sjuksköterskor vid förskrivning av

läkemedel.

HSLF-FS

2017:37

5

5 § Bestämmelser om optikers behörighet att ordinera läkemedel

finns i

1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:41)

om kompetenskrav för optiker vid rekvisition och hantering av lä-

kemedel, och

2. Läkemedelsverkets föreskrifter (HSLF-FS 2016:34) om förordnan-

de och utlämnande av läkemedel och teknisk sprit.

6 kap. Ordination av läkemedel

1 § Av 5 kap. 1 § 3 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 3 § tand-

vårdslagen (1985:125) och 5 kap. 1 § patientlagen (2014:821) framgår

att den vård och behandling som en patient får ska

1. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,

och

2. så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med pa-

tienten.

Lämplighetsbedömning

2 § Den som ordinerar ett läkemedel ska säkerställa att ordinationen

är lämplig med utgångspunkt i patientens behov. Detta innebär att den

som ordinerar särskilt ska göra en lämplighetsbedömning där hänsyn

tas till patientens

1. hälsotillstånd,

2. ålder,

3. kön,

4. läkemedelsanvändning,

5. pågående behandling och utredning,

6. överkänslighet mot läkemedel, och

7. eventuella graviditet eller amning.

Vid bedömningen ska även läkemedlets kontraindikationer och andra

viktiga faktorer för läkemedelsbehandlingen beaktas.

Vad som anges i första och andra styckena ska gälla såväl vid insätt-

ning eller utsättning av ett läkemedel, som vid ändring eller förläng-

ning av en pågående läkemedelsbehandling.

Läkemedelsordinationer till barn

3 § Vårdgivaren ska säkerställa att den som ordinerar läkemedel till

ett barn ges förutsättningar att göra detta med utgångspunkt i barnets

behov.

HSLF-FS

2017:37

6

Allmänna råd

För att kunna ordinera läkemedel med utgångspunkt i barnets be-

hov bör barnspecifika beslutsstöd och sådana it-stöd användas som

gör det möjligt att vid ordination ange uppgifter om

– barnets vikt,

– barnets kroppsyta,

– barnets ålder,

– styrkan på det färdigspädda läkemedlet, och

– läkemedlets maxdos.

It-stödet bör även ge förutsättningar för den som ordinerar ett läke-

medel till ett barn att göra en rimlighetsbedömning av läkemedels-

doseringen.

För kontinuerliga och intermittenta infusioner bör tidsenhet anges

i doseringsinstruktionen i it-stödet, t.ex. i form av mg/kroppsvikt/

tidsenhet.

Information om utbyte av läkemedel på öppenvårdsapotek

4 § Vårdgivaren ska säkerställa att patienten informeras om att ett

läkemedel kan komma att bytas ut mot ett likvärdigt läkemedel på ett

öppenvårdsapotek i enlighet med 21 § lagen (2002:160) om läkeme-

delsförmåner m.m.

Planering av uppföljning eller avslut av läkemedelsbehandling

5 § Den som ordinerar ett läkemedel ska

1. planera för en uppföljning av den ordinerade läkemedelsbehand-

lingen, i vilket ingår att bestämma tidpunkten för ställningstagan-

det till eventuell fortsättning av behandlingen, eller

2. bestämma ett datum för när den ordinerade läkemedelsbehandling-

en ska avslutas.

Generella direktiv om läkemedelsbehandling

6 § Endast läkare får utfärda generella direktiv om läkemedelsbe-

handling.

Ett generellt direktiv ska vara skriftligt och innehålla uppgifter om

1. läkemedelsnamn eller aktiv substans,

2. läkemedelsform,

3. läkemedlets styrka,

4. dosering,

HSLF-FS

2017:37

7

5. maxdos,

6. administreringssätt,

7. indikationer och kontraindikationer, och

8. antalet tillfällen som läkemedlet får ges utan att en läkare kontak-

tas.

Generella direktiv om läkemedelsbehandling ska utfärdas restriktivt

och omprövas återkommande.

7 § Innan ett läkemedel med stöd av ett generellt direktiv om läke-

medelsbehandling iordningställs och administreras eller överlämnas

till en patient ska en sjuksköterska

1. göra en bedömning av patientens behov av läkemedlet, och

2. kontrollera läkemedlets indikation och kontraindikationer.

Bedömningen enligt 1 ska dokumenteras i patientjournalen.

Justering av dosering

8 § Även om en sjuksköterska inte har behörighet att ordinera ett

visst läkemedel, får han eller hon justera doseringen i en läkemedels-

ordination i de situationer där doseringen är beroende av en patients

individuella mål- eller mätvärden.

Doseringen får justeras endast om det är förenligt med en god och

säker vård av patienten och den ska göras med utgångspunkt i patien-

tens behov.

När en dosering har justerats ska det dokumenteras i patientjour-

nalen.

Dokumentation av läkemedelsordinationer

9 § Läkemedelsordinationer ska dokumenteras i patientjournalen på

ett strukturerat sätt och i ett enhetligt format.

Allmänna råd

Dokumentationen av läkemedelsordinationer bör göras elektro-

niskt.

10 § De uppgifter om en läkemedelsordination som ska dokumen-

teras är

1. läkemedelsnamn eller aktiv substans,

2. läkemedelsform,

3. läkemedlets styrka,

4. dosering,

HSLF-FS

2017:37

8

5. administreringssätt,

6. administreringstillfällen,

7. läkemedelsbehandlingens längd,

8. ordinationsorsak,

9. när och hur läkemedelsbehandlingen ska följas upp eller avslutas,

10. i förekommande fall, anledningen till att läkemedlet inte får bytas

ut mot ett likvärdigt läkemedel, och

11. sådana övriga uppgifter som behövs för en säker hantering av läke-

medlet.

Uppgiften om dosering ska anges i ett strukturerat format.

Om doseringen anges som en vidbehovsordination, ska även upp-

giften om maxdos per dygn dokumenteras.

Allmänna råd

Doseringen kan t.ex. anges i

– antal tabletter eller andra avdelade läkemedelsdoser per tidsen-

het, eller

– volym per doseringstillfälle.

Uppgiften om ordinationsorsak bör anges genom användning av

Socialstyrelsens nationella källa för ordinationsorsak.

11 § Vid dokumentation av en läkemedelsordination ska interna-

tionella enheter förkortas med E.

Samlad dokumentation

12 § Dokumenterade läkemedelsordinationer ska hållas samlade i

patientjournalen.

Muntliga läkemedelsordinationer

13 § Ett läkemedel får ordineras muntligen endast när en patient

behöver omedelbar behandling.

14 § Den som muntligen har ordinerat ett läkemedel ska dokumen-

tera ordinationen vid ordinationstillfället eller i undantagsfall så snart

som möjligt därefter.

15 § Om den som muntligen har ordinerat ett läkemedel är förhind-

rad att dokumentera ordinationen, ska det göras av en sjuksköterska.

Sjuksköterskan ska då, utöver vad som anges i 10 §, dokumentera

namnet på den som har ordinerat läkemedlet och tidpunkten för ordi-

nationen.

HSLF-FS

2017:37

9

Bestämmelser om journalhandlingar

16 § Bestämmelser om journalhandlingars innehåll, tidpunkten för

när uppgifter ska föras in i journalen samt signering av journalanteck-

ningar finns i

1. patientdatalagen (2008:355), och

2. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2016:40)

om behandling av personuppgifter och journalföring i hälso- och

sjukvården.

Rutiner för uppföljning av läkemedelsordinationer och för gene-

rella direktiv om läkemedelsbehandling

17 § Av vårdgivarens rutiner för ordination och hantering av läke-

medel ska det framgå hur vårdgivaren säkerställer att

1. ordinerade läkemedelsbehandlingar följs upp, och

2. generella direktiv om läkemedelsbehandling utfärdas på ett patient-

säkert sätt.

Av rutinerna ska det även framgå vilken eller vilka läkare som får

utfärda generella direktiv om läkemedelsbehandling.

Rutiner för sjuksköterskors justering av dosering

18 § Av vårdgivarens rutiner för ordination och hantering av läke-

medel ska det framgå vilken kompetens som en sjuksköterska ska ha

för att få justera doseringen i en läkemedelsordination i enlighet med

8 §. Även de läkemedel som doseringen får justeras för ska framgå av

rutinerna.

7 kap. Behörighet att iordningställa, administrera och

överlämna läkemedel

1 § Läkare, tandläkare och sjuksköterskor är behöriga att iordning-

ställa, administrera och överlämna läkemedel.

2 § Fysioterapeuter är behöriga att iordningställa, administrera och

överlämna läkemedel som ska ges till patienter i samband med fysio-

terapi.

3 § Sjukhusfysiker är behöriga att iordningställa radioaktiva läke-

medel och överlämna perorala radioaktiva läkemedel.

4 § Biomedicinska analytiker, tandhygienister, röntgensjuksköter-

skor och de barnmorskor som inte är sjuksköterskor är behöriga att

iordningställa, administrera och överlämna läkemedel inom sina res-

pektive kompetensområden.

HSLF-FS

2017:37

10

5 § Apotekare och receptarier är behöriga att iordningställa och

överlämna läkemedel.

6 § Optiker är behöriga att iordningställa och administrera de läke-

medel som de är behöriga att rekvirera, dock inte till barn under åtta

år.

7 § Studenter som genomgår verksamhetsförlagd utbildning och de

personer som enligt beslut av Socialstyrelsen gör praktisk tjänstgöring

i syfte att få svensk legitimation som sjuksköterska får iordningställa,

administrera och överlämna läkemedel under tillsyn av sådan legiti-

merad hälso- och sjukvårdspersonal som anges i 1–4 §§.

8 § Icke legitimerad personal i ambulanssjukvården och räddnings-

tjänsten får med stöd av ett generellt direktiv om läkemedelsbehand-

ling iordningställa och administrera medicinsk oxygen till en patient,

utan att en sjuksköterska har gjort en sådan behovsbedömning som

anges i 6 kap. 7 §.

8 kap. Iordningställande och administrering eller

överlämnande av läkemedel

Samlad information om läkemedelsbehandling

1 § Vårdgivaren ska säkerställa att den hälso- och sjukvårdspersonal

som iordningställer och administrerar eller överlämnar ett läkemedel

till en patient har tillgång till uppgifterna om

1. läkemedelsordinationen som anges i 6 kap. 10 §,

2. vem som har ordinerat läkemedlet, och

3. tidpunkten för ordinationen.

Uppgifterna i första stycket ska finnas samlade för varje patient.

Samverkan

2 § I 4 kap. 6 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

finns bestämmelser om vårdgivares samverkan med

– andra vårdgivare,

– verksamheter inom socialtjänsten,

– verksamheter enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa

funktionshindrade, och

– myndigheter.

HSLF-FS

2017:37

11

Signering innan iordningställande och administrering eller

överlämnande av läkemedel

3 § Innan ett läkemedel iordningställs och administreras eller över-

lämnas till en patient ska ordinationen vara signerad av den som har

ordinerat läkemedlet.

Om en patient behöver omedelbar behandling, får läkemedlet iord-

ningställas och administreras eller överlämnas till honom eller henne

utan hinder av vad som anges i första stycket.

Kontroll vid iordningställande av läkemedel

4 § Den som iordningställer ett läkemedel till en patient ska mot den

dokumenterade ordinationen kontrollera

1. patientens identitet,

2. läkemedelsnamn eller aktiv substans,

3. läkemedelsform,

4. läkemedlets styrka,

5. dosering,

6. administreringssätt, och

7. administreringstillfällen.

Vid iordningställande i form av spädning av läkemedel ska särskild

försiktighet iakttas.

5 § Den som iordningställer ett läkemedel ska göra en rimlighets-

bedömning av såväl den ordinerade som den iordningställda dosen.

6 § Vårdgivaren ska ta fram tydliga instruktioner till den hälso- och

sjukvårdspersonal som iordningställer läkemedel som ska spädas.

Märkning av iordningställda läkemedel

7 § Ett iordningställt läkemedel som inte omedelbart administreras

eller överlämnas till en patient ska märkas med uppgifter om

1. patientens identitet,

2. läkemedelsnamn eller aktiv substans,

3. läkemedlets styrka,

4. tidpunkten för iordningställandet,

5. tidpunkten för administreringen eller överlämnandet,

6. vem som har iordningställt läkemedlet, och

7. sådana övriga uppgifter som behövs för en säker hantering av läke-

medlet.

HSLF-FS

2017:37

12

8 § Vårdgivaren får besluta om att ett iordningställt läkemedel inte

behöver märkas med uppgifterna i 7 § 1 och 5, under förutsättning att

det är förenligt med en god och säker vård.

Ansvar för administrering eller överlämnande av läkemedel

9 § Den som iordningställer ett läkemedel till en patient ska själv

administrera eller överlämna läkemedlet till honom eller henne.

Med undantag från vad som anges i första stycket ska, om läke-

medlet har iordningställts av en apotekare eller en receptarie, en sådan

legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som anges i 7 kap. 1–4 §§

administrera läkemedlet.

Med undantag från vad som anges i första stycket får någon annan

behörig hälso- och sjukvårdspersonal än den som har iordningställt

läkemedlet administrera eller överlämna det, under förutsättning att

det är förenligt med en god och säker vård av patienten. Läkemedlet

ska då märkas enligt 7 §.

Kontroll vid administrering eller överlämnande av läkemedel

10 § Den som administrerar eller överlämnar ett läkemedel till en

patient ska mot den dokumenterade ordinationen kontrollera

1. patientens identitet,

2. läkemedelsnamn eller aktiv substans,

3. läkemedelsform,

4. läkemedlets styrka,

5. dosering,

6. administreringssätt, och

7. administreringstillfällen.

Vid kontinuerlig infusion av läkemedel ska kontrollen göras återkom-

mande och vid varje tillfälle som ansvaret för administreringen över-

går från en behörig hälso- och sjukvårdspersonal till någon annan

sådan personal.

Iordningställande och administrering eller överlämnande av

läkemedel med stöd av generella direktiv

11 § Vid iordningställande och administrering eller överlämnande

av läkemedel med stöd av ett generellt direktiv om läkemedelsbehand-

ling ska kontrollerna enligt 4 och 10 §§ i stället göras mot det gene-

rella direktivet och mot den bedömning som en sjuksköterska har gjort

enligt 6 kap. 7 §.

HSLF-FS

2017:37

13

Dokumentation vid iordningställande och administrering eller

överlämnande av läkemedel

12 § Vid iordningställande och administrering eller överlämnande

av ett läkemedel ska det i patientjournalen dokumenteras uppgifter om

1. vem som har iordningställt och administrerat eller överlämnat läke-

medlet,

2. när läkemedlet har iordningställts och administrerats eller överläm-

nats,

3. vem som har utfört en kontroll i enlighet med 10 § andra stycket och

tidpunkten för kontrollen, och

4. batchnummer, om det är fråga om ett läkemedel för vaccination el-

ler ett sådant läkemedel som innehåller bioteknologiskt framställda

läkemedel.

Om aktiv substans har angivits i ordinationen eller om läkemedlet har

bytts ut mot ett likvärdigt läkemedel, ska även namnet på det läke-

medel som har iordningställts och administrerats eller överlämnats

dokumenteras.

Läkemedel som får bytas ut

13 § Verksamhetschefen ska ansvara för att det fastställs vilka läke-

medel som får bytas ut mot likvärdiga läkemedel vid iordningställan-

de och administrering eller överlämnande av läkemedel.

Rutiner för märkning m.m.

14 § Av vårdgivarens rutiner för ordination och hantering av läke-

medel ska det framgå

1. hur vårdgivaren säkerställer att iordningställda läkemedel märks en-

ligt 7 §,

2. under vilka förutsättningar som ett läkemedel får märkas enligt 8 §,

och

3. under vilka förutsättningar någon annan behörig hälso- och sjuk-

vårdspersonal än den som har iordningställt ett läkemedel får admi-

nistrera eller överlämna det enligt 9 § tredje stycket.

15 § I ambulanssjukvården ska vårdgivaren fastställa rutiner för hur

icke legitimerad personal ska iordningställa och administrera medi-

cinsk oxygen.

9 kap. Delegering av iordningställande och administrering

eller överlämnande av läkemedel

1 § Iordningställande och administrering eller överlämnande av lä-

kemedel får delegeras inom hälso- och sjukvården med undantag för

ambulanssjukvården.

HSLF-FS

2017:37

14

Behörighet att delegera

2 § Endast läkare, tandläkare och sjuksköterskor får delegera iord-

ningställande och administrering eller överlämnande av läkemedel till

någon annan.

God och säker vård

3 § Av 6 kap. 3 § patientsäkerhetslagen (2010:659) framgår att

1. hälso- och sjukvårdspersonal endast får delegera en arbetsuppgift

till någon annan när det är förenligt med en god och säker vård av

patienten, och

2. den som delegerar en arbetsuppgift till någon annan ansvarar för att

han eller hon har förutsättningar att fullgöra uppgiften.

Kunskaper om hantering av läkemedel

4 § Den som genom delegering får i uppgift att iordningställa och

administrera eller överlämna läkemedel ska ha dokumenterade kun-

skaper om hantering av läkemedel och de risker som är förenade med

hanteringen.

Verksamhetchefens ansvar

5 § Verksamhetschefen ska ansvara för att besluten om delegering

1. är förenliga med en god och säker vård, och

2. omprövas i nödvändig omfattning.

Kompletterande bestämmelser om delegering

6 § Kompletterande bestämmelser om delegering finns i

1. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1997:14) om

delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård och tand-

vård, och

2. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2002:12) om delegering inom

tandvården.

Rutiner för delegering

7 § Av vårdgivarens rutiner för ordination och hantering av läkeme-

del ska det framgå i vilka situationer och under vilka förutsättningar

som det är förenligt med en god och säker vård att delegera iordning-

ställande och administrering eller överlämnande av läkemedel i verk-

samheten.

8 § Av vårdgivarens rutiner för ordination och hantering av läkeme-

del ska det även framgå vilken kompetens och kunskap som krävs för

den som genom delegering får i uppgift att iordningställa och admi-

nistrera eller överlämna läkemedel.

HSLF-FS

2017:37

15

10 kap. Ställningstagande till pågående läkemedels-

behandling vid inskrivning

1 § Vid inskrivning av en patient i sluten vård ska hälso- och sjuk-

vårdspersonalen ta ställning till om patienten har möjlighet att själv

fortsätta ansvara för sin egen pågående läkemedelsbehandling eller

om läkemedlet i stället ska administreras eller överlämnas av hälso-

och sjukvårdspersonal.

11 kap. Läkemedelsgenomgångar

1 § En läkare ska ansvara för läkemedelsgenomgångar. Läkaren ska

vid behov samarbeta med andra läkare, apotekare, sjuksköterskor och

annan hälso- och sjukvårdspersonal, om det inte finns hinder enligt

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), patientsäkerhetslagen

(2010:659) eller patientdatalagen (2008:355).

2 § Av 5 kap. 1 § 3 hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), 3 § tand-

vårdslagen (1985:125) och 5 kap. 1 § patientlagen (2014:821) framgår

att den vård och behandling som en patient får ska

1. bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet,

och

2. så långt som möjligt utformas och genomföras i samråd med pa-

tienten.

Enkel läkemedelsgenomgång

3 § Vårdgivaren ska erbjuda de patienter som är 75 år eller äldre och

som är ordinerade minst fem läkemedel en enkel läkemedelsgenom-

gång vid

1. besök hos läkare i öppen vård,

2. inskrivning i sluten vård,

3. påbörjad hemsjukvård, och

4. inflyttning i en sådan boendeform eller bostad som omfattas av

12 kap. 1 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

Patienterna som är 75 år eller äldre och som är ordinerade minst fem

läkemedel ska dessutom erbjudas en enkel läkemedelsgenomgång

minst en gång per år under pågående hemsjukvård eller boende i en

sådan boendeform eller bostad som omfattas av 12 kap. 1 § hälso- och

sjukvårdslagen.

Skyldigheten att erbjuda läkemedelsgenomgångar gäller för de

vårdgivare som i sin verksamhet har läkare anställda eller har läkare

som arbetar där på uppdrag eller annan liknande grund.

HSLF-FS

2017:37

16

4 § Vårdgivaren ska även erbjuda patienter som har läkemedelsre-

laterade problem eller där det finns misstanke om sådana problem en

enkel läkemedelsgenomgång.

Allmänna råd

Läkemedelsrelaterade problem kan vara olämpliga läkemedelsval,

felaktig dosering, biverkningar, interaktioner, hanteringsproblem

eller andra problem som är relaterade till en patients läkemedels-

användning.

5 § Vid en enkel läkemedelsgenomgång ska det med utgångspunkt i

tillgänglig dokumentation och patientens egna uppgifter så långt möj-

ligt kartläggas

1. vilka läkemedel patienten är ordinerad och varför,

2. vilka av dessa läkemedel patienten använder, samt

3. vilka övriga läkemedel patienten använder.

Läkaren ska kontrollera om läkemedelslistan är korrekt samt göra

en bedömning av om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och

säker.

Allmänna råd

Om patienten begär det eller om patienten inte själv kan lämna upp-

gifterna, bör uppgifterna om möjligt hämtas in från närstående.

Vid kartläggningen kan uppgifter behöva hämtas in från den eg-

na vårdgivarens och andra vårdgivares journalhandlingar samt från

läkemedelsförteckningen, om det inte finns hinder enligt patientda-

talagen (2008:355), offentlighets- och sekretesslagen (2009:400),

patientsäkerhetslagen (2010:659) eller lagen (2005:258) om läkeme-

delsförteckning.

6 § Vid en enkel läkemedelsgenomgång ska patienten få individuellt

anpassad information om sina läkemedelsrelaterade problem.

7 § Läkaren ska ta ställning till vilka av patientens läkemedelsre-

laterade problem som kan lösas direkt och vilka som kräver en för-

djupad läkemedelsgenomgång. Problemen som går att lösa direkt ska

åtgärdas.

Patienten ska därefter få

1. individuellt anpassad information om vilka åtgärder som har vid-

tagits och orsaker till åtgärderna, samt

2. en uppdaterad läkemedelslista.

HSLF-FS

2017:37

17

När patienten vårdas i sluten vård, ska den uppdaterade läkemedels-

listan lämnas vid utskrivningen.

8 § Om det bedöms att patienten inte behöver en fördjupad läkeme-

delsgenomgång, ska ställning tas till när den enkla läkemedelsgenom-

gången ska följas upp.

9 § Utöver vad som anges i 3 kap.58 och 11 §§patientdatalagen

(2008:355) samt i 5 kap. 3 och 5 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och

allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om behandling av personuppgifter

och journalföring i hälso- och sjukvården ska läkaren i patientjourna-

len dokumentera

1. vilka läkemedel patienten använder,

2. vilka läkemedelsrelaterade problem som patienten har, och

3. orsakerna till de åtgärder som har vidtagits enligt 7 § första stycket.

Fördjupad läkemedelsgenomgång

10 § Den patient som efter en enkel läkemedelsgenomgång har kvar-

stående läkemedelsrelaterade problem eller där det finns en misstanke

om sådana problem ska av vårdgivaren erbjudas en fördjupad läkeme-

delsgenomgång.

11 § Vid en fördjupad läkemedelsgenomgång ska för varje ordinerat

läkemedel

1. kontrolleras att det finns en indikation för läkemedlet,

2. behandlingseffekten värderas,

3. bedömas hur doseringen av läkemedlet förhåller sig till patientens

fysiologiska funktioner,

4. utvärderas om läkemedlets biverkningar, risken för biverkningar

eller risken för interaktioner är större än nyttan med läkemedlet,

och

5. nyttan med läkemedlet i förhållande till patientens övriga läkeme-

del och behandlingar värderas.

Patienten ska få individuellt anpassad information om resultatet av

genomgången.

12 § Läkaren ska göra de ändringar i ordinationerna och vidta de

andra åtgärder som behövs för att läkemedelsbehandlingen ska vara

ändamålsenlig och säker.

Patienten ska därefter få

1. individuellt anpassad information om de åtgärder som har vidtagits

och orsaker till åtgärderna,

HSLF-FS

2017:37

18

2. individuellt anpassad information om målen för läkemedelsbehand-

lingen, och

3. en uppdaterad läkemedelslista.

När patienten vårdas i sluten vård, ska den uppdaterade läkemedels-

listan lämnas vid utskrivningen.

13 § En fördjupad läkemedelsgenomgång ska följas upp. Det ska tas

ställning till när uppföljningen ska göras och vilken vårdgivare eller

vårdenhet som ska ansvara för den.

14 § Utöver vad som anges i 3 kap.58 och 11 §§patientdatalagen

(2008:355) samt i 5 kap. 3 och 5 §§ Socialstyrelsens föreskrifter och

allmänna råd (HSLF-FS 2016:40) om behandling av personuppgifter

och journalföring i hälso- och sjukvården ska läkaren i patientjourna-

len dokumentera

1. orsakerna till de åtgärder som har vidtagits enligt 12 § första stycket,

2. målen för läkemedelsbehandlingen,

3. när uppföljningen av den fördjupade läkemedelsgenomgången ska

göras,

4. vilken vårdgivare eller vårdenhet som ska ansvara för uppföljning-

en, och

5. vilka yrkesutövare som har deltagit vid läkemedelsgenomgången.

Läkemedelsberättelse

15 § När en patient som under vårdtillfället har fått en läkemedels-

genomgång i enlighet med dessa föreskrifter skrivs ut från sluten vård

ska en läkare upprätta en läkemedelsberättelse i patientjournalen.

Läkemedelsberättelsen ska innehålla uppgifter om

1. vilka ordinationer som har ändrats,

2. vilka andra åtgärder rörande läkemedelsbehandlingen som har vid-

tagits, och

3. orsakerna till de vidtagna åtgärderna.

16 § Vid utskrivningen ska det även finnas uppdaterade uppgifter i

patientjournalen om

1. målen för läkemedelsbehandlingen,

2. när uppföljningen av behandlingen ska göras, och

3. vilken vårdgivare eller vårdenhet som ska ansvara för uppföljning-

en.

Därutöver ska det finnas en uppdaterad läkemedelslista i patientjour-

nalen.

HSLF-FS

2017:37

19

Överföring av information vid utskrivning

17 § Om en patient efter utskrivningen ska få vård hos en annan

vårdgivare eller vårdenhet, ska läkemedelsberättelsen och informatio-

nen som anges i 16 § föras över till denna, om det inte finns hinder

enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), patientsäkerhets-

lagen (2010:659) eller patientdatalagen (2008:355). Överföringen ska

göras senast samma dag som patienten skrivs ut.

Vid utskrivningen ska patienten få läkemedelsberättelsen, den upp-

daterade läkemedelslistan och den övriga informationen som anges i

16 § skriftligen.

18 § Bestämmelser om vårdplanering och överföring av informa-

tionen vid utskrivning finns i Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS

2005:27) om samverkan vid in- och utskrivning av patienter i sluten

vård.

Uppföljning

19 § Verksamhetschefen hos den vårdgivare eller på den vårdenhet

som har ansvaret för uppföljningen efter en fördjupad läkemedelsge-

nomgång eller efter en utskrivning där det har upprättats en läkeme-

delsberättelse enligt 15 § ska se till att patienten tilldelas en läkare som

ansvarar för uppföljningen av läkemedelsgenomgången.

Vårdgivaren ska ansvara för att det finns rutiner som säkerställer att

patienter tilldelas en läkare i enlighet med första stycket.

Allmänna råd

Om patienten har en fast vårdkontakt enligt 4 kap. 1 § hälso- och

sjukvårdsförordningen (2017:80) som är läkare, bör han eller hon an-

svara för uppföljningen.

20 § Läkaren ska vid uppföljningen som avses i 19 § göra en bedöm-

ning av om läkemedelsbehandlingen är ändamålsenlig och säker samt

vid behov vidta åtgärder. Läkaren ska även ansvara för att följa upp,

uppdatera och ompröva målen för behandlingen.

När det finns ett behov av fortsatt uppföljning, ska läkaren ansvara

även för denna.

Information till närstående

21 § När informationen som anges i 6, 7, 12, 15 och 16 §§ inte kan

lämnas till patienten, ska den i stället lämnas till en närstående, om det

inte finns hinder i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller i

bestämmelserna om tystnadsplikt i 6 kap. 12–16 §§ patientsäkerhets-

lagen (2010:659).

HSLF-FS

2017:37

20

12 kap. Kontroll och förvaring samt rekvisition av läkemedel

Förvaring av läkemedel

1 § Läkemedel ska förvaras

1. oåtkomliga för obehöriga,

2. enligt tillverkarens anvisningar,

3. på ett sådant sätt att deras kvalitet inte försämras, och

4. i ett särskilt läkemedelsförråd som är anpassat till verksamhetens

inriktning och omfattning.

2 § Under förutsättning att det är förenligt med en säker hantering,

får läkemedel som måste vara lätt tillgängliga förvaras utanför läke-

medelsförrådet.

Tillförsel, förbrukning och kassation av narkotiska läkemedel

3 § Tillförsel, förbrukning och kassation av narkotiska läkemedel

ska dokumenteras i en särskild förbrukningsjournal.

4 § Vårdgivaren ska regelbundet kontrollera tillförsel, förbrukning

och kassation av narkotiska läkemedel som ett led i egenkontrol-

len enligt 5 kap. 2 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

(SOSFS 2011:9) om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete.

Rutiner för förvaring samt rekvirering av läkemedel

5 § Av vårdgivarens rutiner för ordination och hantering av läkeme-

del ska det framgå

1. vilka läkemedel som bedöms kunna förvaras utanför läkemedels-

förrådet,

2. hur läkemedel ska rekvireras, och

3. vem som får rekvirera läkemedel.

13 kap. Undantagsbestämmelse

1 § Socialstyrelsen kan medge undantag från bestämmelserna i

dessa föreskrifter, om det finns särskilda skäl.

HSLF-FS

2017:37

21

1. Denna författning träder i kraft den 1 januari 2018.

2. Genom författningen upphävs

– Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2000:1) om

läkemedelshantering i hälso- och sjukvården

– Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1992:22)

om informationsskyldighet för läkare och tandläkare om generiska

läkemedel m.m.

Styrelsen för Socialstyrelsen

(Rättsavdelningen)1

1 (Föredragande: Lisa van Duin )

HSLF-FS

2017:37

22

HSLF-FS

2017:37

23

HSLF-FS

2017:37

24

HSLF-FS kan laddas ned eller beställas via

Socialstyrelsens publikationsservice

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

Edita Bobergs AB, Falun, 2017