LMVFS 2006:1

Lantmäteriverkets föreskrifter om hur fastighetsregistrets inskrivningsdel skall föras

1

Lantmäteriverkets

författningssamling

Utgivare: Sten Bertram

utfärdade den 10 augusti 2006.

Med stöd av 83 § förordningen (2000:308) om fastighetsregister

föreskriver Lantmäteriverket följande.

1 kap. UPPGIFTER OM LAGFART

Uppgifter om förvärvare

1 § Inskrivningsdelen skall för varje lagfartsuppgift innehålla uppgift

om identitetsnummer. Identitetsnummer är för fysisk person dennes

personnummer, för juridisk person dess organisationsnummer. För fysisk

person, som inte är folkbokförd i Sverige, utgörs identitetsnumret av

nollor, eller om det är känt, av det registreringsnummer eller

samordningsnummer som åsatts av Skatteverket. För dödsbo utgörs

identitetsnumret av nollor eller, om det är känt, av det

registreringsnummer som åsatts av skattemyndighet. För

prästlönetillgång utgörs identitetsnumret av nollor.

För fysisk person, som inte är folkbokförd i Sverige och har skyddad

identitet, införs nollor som identitetsnummer och SKYDDAD UPPGIFT i

stället för namn.

2 § Uppgifter om en viss individ får finnas bara en gång på en och

samma fastighet, även om han förvärvat egendomen i flera omgångar.

3 § För en fysisk person skall ev. mellannamn och efternamn skrivas först,

därefter samtliga förnamn i den ordning de angivits i fångeshandlingen.

Kommatecken skall sättas efter släktnamnet och prefix (af, av, von, de)

skall sättas före det ev. mellannamn och efternamn till vilket det hör.

Titel, sökandes relation till annan sökande/ägare (och hans hustru) förs

inte in i inskrivningsdelen.

Beträffande uppgift om namn för fysisk person, som inte är folkbokförd i

Sverige och har skyddad identitet, se 1 § andra stycket.

LMVFS 2006:1

Utkom från trycket

den 21 augusti 2006

Lantmäteriverkets föreskrifter om hur

fastighetsregistrets inskrivningsdel skall föras

LMVFS 2006:1

2

4 § För ett dödsbo skall den avlidnes ev. mellannamn och efternamn

anges i genitivform följt av dödsbo, kommatecken och därefter samtliga

förnamn i den ordning de angivits i fångeshandlingen. (Exempel:

ANDERSSONS DÖDSBO, SVEN OVE).

5 § För aktiebolag skall aktiebolag(et) anges förkortat till AB. Ingår det

som en del av annat ord, skall delarna skiljas åt genom bindestreck.

För andra bolag och föreningar skall följande förkortningar användas:

Handelsbolag

HB

Kommanditbolag KB

Ekonomisk förening

EK FÖR

Bostadsrättsförening BRF

Stiftelse

STIFT

Kooperativ hyresrättsförening KOOP HRF

Hyresgästernas Sparkasse- och Byggnadsföreningar skall förkortas HSB

(Exempel: HSB:s RIKSFÖRBUND).

U.p.a. skall föras in utan punkter: UPA

M.b.p.a. skall föras in utan punkter: MBPA

6 § För staten skall förvaltande myndighets namn anges föregånget av

ordet staten. Ändras förvaltande myndighet och/eller dess

organisationsnummer skall den nya uppgiften föras in.

7 § En uppgift enligt 45 a § förordningen (2000:308) om fastighetsregister

om att egendomen förvaltas av Svenska kyrkan förs in efter uppgift om

förvärvare eller uppgift om att egendomen utgör en prästlönetillgång

(Exempel: Prästlönetillgång, Svenska kyrkan).

8 § Vägdistrikt skall inte anges till namnet.

9 § För enskild järnväg skall järnvägens namn anges.

Ansökningsdag och aktnummer

10 § Om en ägare förvärvar en fastighet eller en andel däri genom flera

fång skall fullständiga uppgifter föras in i inskrivningsdelen endast

beträffande den första ansökan. Efterföljande fång skall redovisas som

ÖVR FÅNG.

LMVFS 2006:1

3

Har lagfart beviljats på annan inskrivningsdag än den dag då lagfart

söktes skall ordet BEVILJAD föras in som en anmärkning till

lagfartsuppgiften med akthänvisning till beviljandet.

Andel av fastighet

11 § När en ägare beviljas lagfart på en ideell andel av en fastighet skall i

inskrivningsdelen föras in uppgift om andelens storlek. Andelen skall

uttryckas i allmänt bråk. När en ägare får lagfart på en hel fastighet,

redovisas ingen andel.

Fångesart och fångeshandlingens datum

12 § I inskrivningsdelen skall vid ansökan om lagfart föras in uppgift om

fångets art och fångeshandlingens datum. Om en ägare förvärvar en

fastighet eller en andel i en fastighet genom flera fång skall i

inskrivningsdelen föras in uppgift om art och datum bara för det fång,

på vilket lagfart först söks.

13 § Fångets art skall anges med ledning av följande uppställning.

Fång Förkortn.

Anm.

Arv ARV

Även

tilläggsarvskifte

Bodelning

BOD

Även bodelning under

äktenskap

Bouppteckning BPT

Även

tilläggsbouppteckning

Byte BYT

Domstols utslag eller dom

DOM

Se dock EXP och INL

Ensittarinlösen ENS

Exekutiv försäljning

XFÖ

Expropriation EXP

Fideikommiss

FID

Den ursprungliga fidei-

kommissurkunden anges

Fusion

FUS

Av bolag eller förening

Förköp av kommun

FÖR

Gåva GÅV

Inlösen

INL

Enligt Miljöbalken, Plan- och

bygglagen etc.

Järnvägslagfart JVG

Konkursförsäljning KKF

Köp

KÖP

Även transportköp eller

underhandsförsäljning

Laga skifte

LAS

LMVFS 2006:1

4

Fång Förkortn.

Anm.

Lagfart på grundval av protokoll från

lagfartssammanträde

LFS

Lagfart Svenska kyrkan

000

Ansökan om lagfart med stöd av

2 § lagen (2002:385) om lagfart i

vissa fall för Svenska kyrkan

m.m.

Skifte

SKI

Vid upplösning av bolag eller

förening eller vid nedsättning av

aktiekapital

Storskifte STS

Testamente TES

Tillskott

TIL

Till bolag eller förening

Utdelning

UTD

Från bolag eller förening

Upplåtelse

UPL

Endast tomträtt. Jfr. 2 kap. 1 §.

Äganderättsförteckning ÄGA

Äktenskapsförord ÄKT

Övriga fångeshandlingar som ej

uppräknats ovan

RES

Nedan anges några fall där två handlingar med olika beteckningar kan

åberopas som grund för lagfart. Av tablån framgår vilken förkortning

som skall användas.

bouppteckning - bodelning

= BOD

bouppteckning - arvskifte

= ARV

bouppteckning - testamente

= TES

bodelning - testamente

= TES

Arvskifte - testamente

= TES

14 § När lagfart beviljas skall en fångeskod anges enligt bilaga till denna

författning.

15 § Om fångeshandlingens datum inte har angetts fullständigt med år,

månad och dag skall uppgiften fyllas ut med nollor. År får dock aldrig

fyllas ut med nollor i kombination med månad och dag. I sådant fall skall

hela datumet fyllas ut med nollor.

Även i de fall lagfart söks med stöd av lagen (2002:385) om lagfart i vissa

fall för Svenska kyrkan m.m. ska uppgiften om fångeshandlingens

datum fyllas ut med nollor.

LMVFS 2006:1

5

Om lagfartsansökan grundas på mer än en åtkomsthandling av samma

art, t.ex. köpekontrakt och köpebrev, skall datum på det äldsta anges.

Om lagfart grundas på mer än en bouppteckning, skall dock datum för

den senaste föras in.

Skulle i en och samma fångeshandling finnas mer än ett datum - t.ex. då

undertecknande skett vid skilda tillfällen eller då bodelning bekräftats

efter dom - skall bara senaste datum anges.

Undantag: Grundhandling med tillägg. Bara grundhandlingens datum skall

anges. Det bör emellertid observeras att ”tillägg” till grundhandling kan

avse förnyelse av förvärv, som blivit ogiltigt. I sådant fall skall tilläggets

datum anges.

Köpeskilling

16 § Inskrivningsdelen skall i de flesta fall innehålla uppgift om

köpeskillingen. Om förvärvet har avsett en eller flera hela fastigheter, dvs.

annat än del av fastighet, skall uppgift om köpeskillingen anges i siffror.

När köpeskillingen är preliminär införs beloppet i registret och som

anmärkning till lagfart införs preliminär köpeskilling. När slutlig

köpeskilling är känd införs det slutliga beloppet i registret och

anmärkning preliminär köpeskilling ersätts med slutlig köpeskilling.

Om köpeskillingen eller en del av den skall betalas genom livränta eller

liknande, skall det kapitaliserade värdet anges. Avser förvärvet även

annat än fast egendom skall, om utredning finns, köpeskillingen anges i

olika belopp, ett för den fasta egendomen och ett annat för förvärvet i

övrigt.

Om förvärvet har skett mot annat än svenska kronor, skall den till

svenska kronor omräknade köpeskillingen sättas inom parentes. Den

faktiska köpeskillingen skall vid handläggningen föras in som en

anmärkning till lagfartsuppgiften.

Motbeslut

17 § Med motbeslut avses alla beslut som inte innebär bifall.

Motbeslut skall föras in som en anmärkning till uppgifterna om ansökan

med VILANDE, UPPSKOV eller AVSLAG.

Samtidigt skall en hänvisning föras in på överlåtaren, NY ÄGARE och

akthänvisning. Kommatecken får inte förekomma mellan

akthänvisningar efter NY ÄGARE.

LMVFS 2006:1

6

För motbeslut, som innebär avvisning efter tidigare meddelat motbeslut,

införs ANSÖKAN AVVISAD.

18 § Om ansökningen avser andel eller område av fastighet skall detta

anges.

Ideell andel skall anges uttryckt i allmänt bråk.

Område skall anges OMR XXX KVM. Om ansökan avser tredimensionell

(3D) fastighet under bildande ges en verbal beskrivning av utrymmet.

Andel av område skall anges 1/2 OMR XXX KVM. Om ansökan avser 3D-

fastighet under bildande anges utrymme.

Fastighet med undantag av område skall anges 1/1 M UND AV OMR XXX

KVM. Om ansökan avser 3D-fastighet under bildande anges utrymme.

Fastighetsandel med undantag av område skall anges 3/4 M UND AV OMR

XXX KVM. Om ansökan avser 3D-fastighet under bildande anges

utrymme.

Är ett område mindre än ett hektar skall ytan anges i kvadratmeter

(KVM). I övriga fall skall hektar (HA) användas. Cirka skall skrivas CA.

19 § Vid en ny prövning av en ansökan skall motsvarande uppgifter

ändras i enlighet med det nya beslutet.

När ett av inskrivningsmyndigheten meddelat avslags- eller

avvisningsbeslut har vunnit laga kraft skall uppgifterna om ansökan i

dess helhet föras bort ur registret.

Övriga uppgifter som skall anges som anmärkning till lagfarten för

vissa ägare

Avyttringsskyldighet

20 § Är ett förvärv förenat med avyttringsskyldighet enligt 16 §

jordförvärvslagen (1979:230) eller 6 § lagen (1975:1132) om förvärv av

hyresfastighet m.m. skall detta anges med AVYTTRINGSSKYLDIGHET.

Överklagande

21 §

Har ett beslut i ett inskrivningsärende överklagats skall

ÖVERKLAGANDE föras in. När ett slutligt beslut vari överklagandet

har prövats har vunnit laga kraft, skall anmärkningen föras bort och - om

inte överrättsbeslutet föranleder annat - ersättas med ANM.

LMVFS 2006:1

7

Förbehåll

22 § Är ett förvärv förenat med förbehåll enligt 20 kap. 14 § jordabalken

och avser förbehållet enbart en eller flera av åtgärderna överlåtelse,

inteckning, pantsättning eller upplåta rättighet, skall detta föras in med

FÖRBEHÅLL OM ÖVERLÅTELSE, INTECKNING, PANTSÄTTNING

eller UPPLÅTA RÄTTIGHET. Avser förbehållet (även) annat skrivs

endast FÖRBEHÅLL. Har förbehåll upphört att gälla, skall uppgiften

ersättas med ANM.

Förvaltande myndighet

23 § Om staten söker eller beviljas lagfart, skall inskrivningsdelen

innehålla uppgift om förvaltande myndighet. Om förvaltande

myndighet och/eller dess organisationsnummer ändras, skall ny uppgift

föras in och ANM anges i samband med ändringen. Motsvarande gäller

när skogsstyrelsen enligt anmälan övertagit fastighet från

skogsvårdsstyrelsen.

Identitetsnummer

24 § Om ett identitetsnummer rättas eller förändras, skall detta anges

RÄTTAT.

Då ett identitetsnummer förs på för ägare som saknat sådant skall anges

IDNR KOMPL.

Lagfarten avser stamfastigheten

25 § Har en fastighet bildats genom avstyckning och besväras den

gemensamt med stamfastigheten av inteckning skall, när

inskrivningsuppgifterna för den nya fastigheten skrivs in i

inskrivningsdelen, i förekommande fall anmärkas LAGFARTEN AVSER

STAMFASTIGHETEN. Jämför även med vad som sägs nedan i 32 §

avseende gruppinformation under lagfart.

Namn

26 § Om fastighetens ägare ändrar namn, skall det nya namnet föras in i

inskrivningsdelen i stället för det gamla. Ändringen markeras med

NAMN.

LMVFS 2006:1

8

Rättelse

27 § Om ett ärende om rättelse tas upp utan att ärendet samtidigt avgörs

skall FRÅGA OM RÄTTELSE anges. När rättelseärendet avgörs, skall

uppgiften RÄTTAT ersätta tidigare uppgift. Samtidigt skall

anmärkningen FRÅGA OM RÄTTELSE föras till äldre förhållanden.

Sambo

28 § En anmälan enligt 5 § andra stycket sambolagen (2003:376) skall

föras in som en anmärkning till lagfartsuppgiften enligt följande.

GEMENSAM BOSTAD SAMBO: A SVENSSON

Vid dödsbolagfart skall anmärkningen om gemensam bostad föras över

till dödsbolagfarten.

Om sambo har skyddad identitet införs i stället för namn hänvisning till

inskrivningsmyndighetens akt enligt följande.

GEMENSAM BOSTAD SAMBO: SE INSKRIVNINGSMYNDIGHETENS

AKT

Sammanläggningsavtal

29 § Har makes andel i fastighet bestämts genom avtal enligt 12 kap. 2 §

andra stycket fastighetsbildningslagen (1970:988) skall, i samband med

att inskrivningsuppgifterna för den nya fastigheten skrivs in,

SAMMANLÄGGNINGSAVTAL föras in. Handläggningen sker i

särskild ordning med aviseringsprogram varför akthänvisning till det

ärende i vilket beslutet om fastighetsbildning antecknats måste anges av

handläggaren.

Skolfastighet

30 § Sker en anteckning om att en kommun har övertagit äganderätten

till en skolfastighet som lagfarits för en församling, skall ANM föras in i

samband med att namnet på ägaren ändras.

Tvist

31 § Om talan har väckts i frågor som avses i 19 kap. 29 § första stycket

3-5 jordabalken skall anges TVIST. När tvisten har avgjorts genom dom

eller beslut som har vunnit laga kraft, skall anmärkningen ersättas med

en ny anmärkning som karaktäriserar utgången. Den ersatta

anmärkningen skall föras till äldre förhållanden.

LMVFS 2006:1

9

Gruppinformation under lagfart

32 § Vissa uppgifter om ägareförhållanden, som antingen inte hör till

någon viss lagfartsuppgift eller som ersätter sådan uppgift, skall i

inskrivningsdelen redovisas under uppgifterna om lagfart under

rubriken GRUPPINFORMATION.

Besväras en fastighet som bildats genom avstyckning gemensamt med

stamfastigheten av inteckning, skall här föras in LAGFART 1:A GGN

SÖKT och datum för ansökan när lagfart första gången söks på

avstyckningen. Avser ansökan om lagfart inte avstyckningen utan

stamfastigheten skall i anslutning härtill inom parentes föras in

(LAGFARTEN AVSER STAMFASTIGHETEN). Uppgiften skall föras

bort när det gemensamma inteckningsansvaret upphör. Jämför även med

vad som sägs ovan i 25 §.

2 kap. UPPGIFTER OM TOMTRÄTTSUPPLÅTELSE

Upplåtelsedag

1 § Inskrivningsdelen skall för varje inskriven tomträtt innehålla uppgift

om den dag från vilken upplåtelsen gäller.

Tomträttsupplåtelse skall föras in med beteckningen UPL.

Ändamål

2 § I inskrivningsdelen skall föras in uppgift om ändamålet med

upplåtelsen. Har upplåtelsen skett för flera olika ändamål anges samtliga

ändamål.

Avgäld

3 § Uppgift om det belopp varmed avgäld skall erläggas skall föras in i

inskrivningsdelen. Beloppet skall anges med siffror. Inskrivningsdelen

skall innehålla uppgift om de tidsperioder under vilka angiven avgäld

skall utgå med oförändrat belopp.

Inskränkningar

4 § Är tomträttshavarens rätt att upplåta servitut eller rätt till elektrisk

kraft i tomträtten inskränkt (standardinskränkningar) skall detta

redovisas i inskrivningsdelen med INSKRÄNKNINGAR: ANNAN

RÄTTIGHET ÄN PANTRÄTT ELLER NYTTJANDERÄTT FÅR EJ

UPPLÅTAS. Övriga inskränkningar i rätten att utöva tomträtten skall

redovisas på motsvarande sätt i klartext.

LMVFS 2006:1

10

Om standardinskränkningar och övriga inskränkningar förekommer

samtidigt, måste samtliga inskränkningar anges som övriga

inskränkningar.

Ändring i tomträttens innehåll

5 § Söks inskrivning av avtal om sådan ändring i tomträttens innehåll som

avses i 13 kap. 21 § jordabalken skall, i samband med att berörd uppgift

ändras, anmärkning om ändringen införas med angivande av avtalets

innebörd enligt följande:

NY AVGÄLD

NY AVGÄLDSPERIOD

UTVIDGNING AV OMRÅDE

INSKRÄNKNING AV OMRÅDE

UTVIDGNING AV UTRYMME (3D)

INSKRÄNKNING AV UTRYMME (3D)

NYTT ÄNDAMÅL

NY PERIODLÄNGD

ÄNDRING I UPPLÅTELSEN TILL NY LAG

ANNAN ÄNDRING

Avser avtalet ändring från framtida dag skall förhållandet redovisas i

inskrivningsdelen som en anmärkning till uppgifterna om

tomträttsupplåtelsen.

Uppsägning m.m.

6 § I inskrivningsdelen skall införas uppgift om den dag till vilken

uppsägning av tomträttsavtalet tidigast kan ske och längden av därefter

följande uppsägningsperioder, angivet i år.

Har uppsägning av tomträttsavtalet skett skall uppgift om detta föras in i

inskrivningsdelen. Förhållandet skall redovisas som en anmärkning till

uppgifterna om tomträttsupplåtelsen med UPPSÄGNING.

När tomträtten upphör eller tomträttsinskrivningen dödas skall hela

tomträttsinnehållet föras bort.

Övriga uppgifter som skall anges

Anmälan enligt 13 kap. 25 § jordabalken

7 § En sådan anmälan som avses i 13 kap. 25 § jordabalken skall införas i

inskrivningsdelen som en anmärkning till uppgifterna om

tomträttsupplåtelsen.

LMVFS 2006:1

11

Anmälan enligt 13 kap. 18 § jordabalken

8 §

Skall fastighetsägaren lösa byggnad eller annat tillbehör till

tomträtten och inkommer en anmälan enligt 13 kap. 18 § jordabalken om

att lösesumman har deponerats skall detta föras in i inskrivningsdelen

som en anmärkning till uppgifterna om tomträttsupplåtelsen med

LÖSESUMMA DEPONERAD.

Överklagande

9 §

Har ett beslut i ett inskrivningsärende överklagats skall

ÖVERKLAGANDE föras in. När ett slutligt beslut vari överklagandet

har prövats har vunnit laga kraft, skall uppgiften ersättas med ANM, om

inte överrättsbeslutet föranleder annat.

Rättelse

10 § Om ett ärende om rättelse tas upp utan att ärendet samtidigt avgörs

skall FRÅGA OM RÄTTELSE anges. När rättelseärendet avgörs, skall

uppgiften RÄTTAT föras in. Samtidigt skall anmärkningen FRÅGA OM

RÄTTELSE föras till äldre förhållanden.

3 kap. UPPGIFTER OM TOMTRÄTTSINNEHAV

1 §

Föreskrifterna för uppgifter om lagfart äger motsvarande

tillämpning i fråga om uppgifter om tomträttsinnehav. Uttrycket NY

ÄGARE motsvaras härvid av NY INNEHAVARE.

4 kap. UPPGIFTER OM INTECKNINGAR M.M.

Inledande bestämmelse

1 § Vad som i fortsättningen sägs om inteckning i fastighet gäller i

tillämpliga delar även vid inteckning i tomträtt.

Föreskrifterna i 2-32 §§ i detta kapitel avser penninginteckningar. I 33-

53 §§ finns föreskrifter avseende inskrivning av nyttjanderätt, servitut,

rätt till elektrisk kraft eller avkomsträtt.

Inteckningsbelopp

2 § Uppgift om intecknings kapitalbelopp i heltal skall föras in i

inskrivningsdelen med siffror. Vid eventuell avrundning till heltal skall

avrundning ske nedåt.

Uppgift om intecknings valuta skall föras in med vedertagen treställig

valutakod.

LMVFS 2006:1

12

Ansökan om inteckning

3 § Vid ansökan som inte innebär bifall skall motbeslut föras in som en

anmärkning till uppgifterna om ansökan med VILANDE, UPPSKOV

eller AVSLAG.

För motbeslut, som innebär avvisning efter tidigare meddelat motbeslut,

införs ANSÖKAN AVVISAD.

4 § Har en inteckningsansökan beviljats på en annan inskrivningsdag än

den då ansökan gjordes, skall ordet BEVILJAD föras in som en

anmärkning till inteckningsuppgiften med akthänvisning till beviljandet.

5 § Vid en ny prövning av en ansökan skall motsvarande uppgifter

ändras i enlighet med det nya beslutet.

När ett av inskrivningsmyndigheten meddelat avslags- eller

avvisningsbeslut har vunnit laga kraft skall uppgifterna om ansökan i

dess helhet föras till äldre förhållanden.

6 § Om en inteckning är eller har varit gemensam, eller om den besvärat

en sedermera avregistrerad fastighet, skall inskrivningsdelen innehålla

uppgift om de fastigheter som inteckningen beviljats, sökts, utsträckts eller

utsträckning sökts i. Fastighetsbeteckningarna skall redovisas i

anmärkningsutrymmet efter BEVILJAD I, SÖKT I, UTSTRÄCKT I,

UTSTRÄCKNING SÖKT I.

7 §

Undantagsvis kan i fastigheter förekomma inteckningar som

besvärar bara en del av fastigheten. Detta skall då framgå av en

anmärkning till inteckningen.

8 §

Inskrivningsdelen skall innehålla en aktuell uppgift om de

fastigheter som inteckningen besvärar. Dessa skall redovisas efter

GÄLLER I eller ANSÖKAN AVSER, om ansökan inte bifallits.

Innehavsanteckning

9 § Anteckning om innehav av pantbrev eller vilandebevis skall föras in i

registret med namn och adress på innehavaren.

Vedertagna

förkortningar bör användas, t.ex. SBAB.

Förändring av inteckning

10 § När en inteckning blir föremål för åtgärd skall inskrivningsdelen

förändras så att aktuellt innehåll redovisas. Samtidigt skall en

anmärkning föras in.

LMVFS 2006:1

13

Utsträckning

11 § En inteckning som utsträckts till att avse en eller flera ytterligare

fastigheter skall i inskrivningsdelen redovisas som en gemensam

inteckning med datum och aktnummer för den tidigaste inteckningen.

Följande anmärkning skall föras in: UTSTRÄCKNING datum och

akthänvisning.

Utbyte

12 § Vid utbyte skall utbytta pantbrev och vilandebevis redovisas med

den ursprungliga inteckningens ansökningsdag och aktnummer och på

dess plats i företrädesordningen. För att skapa unika aktnummer förses

ursprungsinteckningens aktnummer med beteckningarna (littera) A, B,

C, D etc. för de utbytta inteckningshandlingarna i den ordning de skall

gälla efter åtgärden. Anmärkningen UTBYTE skall föras in.

Sammanföring

13 § Alla de i en sammanföring ingående inteckningarna utom den med

sämsta företrädesrätt skall föras till äldre förhållanden. Anmärkningen

SAMMANFÖRING skall föras in.

Nedsättning

14 § En inteckning skall alltid redovisas i gällande företrädesordning.

Vid nedsättning skall inteckningen flyttas till sin nya plats i

företrädesordningen. Anmärkningen NEDSÄTTNING skall föras in.

Relaxation

15 § När en gemensam inteckning avlyfts från en eller flera av de

besvärade fastigheterna genom relaxation eller åtgärder med relaxverkan

skall den föras till äldre förhållanden på dessa fastigheter. Anmärkningen

RELAX skall föras in.

Expropriation m.m.

16 § Har en inteckning upphört att gälla i viss mark efter expropriation

skall EXPROPRIATION föras in.

17 § Har befriande skett genom inlösen skall INLÖSEN anges.

18 § Har en gemensam inteckning efter en exekutiv försäljning upphört att

gälla i en eller flera fastigheter skall EXEKUTIV FÖRSÄLJNING föras in.

LMVFS 2006:1

14

19 § Har en gemensam inteckning efter fastighetsreglering upphört att

gälla i någon/några av de belastade fastigheterna skall

FASTIGHETSREGLERING föras in.

Minskat kapitalbelopp

20 § Minskas en intecknings kapitalbelopp genom fördelning av medel

efter exekutiv försäljning, expropriation eller liknande skall uppgift om

gällande belopp föras in i inskrivningsdelen i stället för ursprungligt

belopp. Anmärkning MINSKAT KAPITALBELOPP skall föras in.

Borttagande av inteckning

21 § När en inteckning dödas eller upphör att gälla skall den föras till

äldre förhållanden.

Övrigt att ange vid viss inteckning

22 § Gällande inskrivningar skall redovisas i aktuell företrädesordning i

inskrivningsdelen. Om företrädesordningen avviker från

ansökningskronologin skall inskrivningsdelen innehålla uppgift om

anledningen härtill.

Överklagande

23 §

Har ett beslut i ett inskrivningsärende överklagats skall

ÖVERKLAGANDE föras in. När ett slutligt beslut vari överklagandet

har prövats har vunnit laga kraft, skall uppgiften ersättas med ANM, om

inte överrättsbeslutet föranleder annat.

Förkommen handling

24 § Har en ansökan gjorts enligt lagen (1927:85) om dödande av

förkommen handling om dödning av ett pantbrev/vilandebevis eller av

en inteckning utan handlingens företeende skall uppgift om detta föras

in som en anmärkning.

25 § Vid en ansökan om dödning av ett pantbrev/vilandebevis skall

anmärkningarna ha följande lydelse i klartext.

ANSÖKAN ATT HANDLINGEN DÖDAS

ANSÖKAN ATT HANDLINGEN DÖDAS AVSLAGEN

När tingsrättens avslagsbeslut vunnit laga kraft skall anteckningen föras

till äldre förhållanden.

HANDLINGEN DÖDAD

NY HANDLING UTFÄRDAD

LMVFS 2006:1

15

Uttrycket NY HANDLING UTFÄRDAD skall användas när ett nytt

pantbrev utfärdas enligt 22 kap. 5 a § tredje stycket samt 5 b §

jordabalken.

Om ett förfarande om mortifikation genomförs efter utfärdande av en ny

handling enligt tredje stycket skall anges ANSÖKAN ATT

URSPRUNGLIG HANDLING DÖDAS. Då dödningen slutförts skall

denna anteckning föras till äldre förhållanden och ersättas med ANM.

26 § Vid en ansökan om dödning av en inteckning utan handlingens

företeende skall anmärkningarna ha följande lydelse i klartext:

ANSÖKAN OM DÖDNING AV INT UTAN HANDLINGENS

FÖRETEENDE

INT FÅR DÖDAS UTAN HANDLINGENS FÖRETEENDE

Inskrivningsdelen skall innehålla uppgift endast om den senaste

åtgärden i anledning av ansökan.

Har en ansökan avslagits eller avvisats genom beslut som vunnit laga

kraft skall alla tidigare gjorda införingar i anledning av ansökningen

föras till äldre förhållanden och ersättas med ANM.

Industritillbehör

27 § Om anmärkning om förklaring enligt 2 kap. 3 § jordabalken förts in

på en inteckning, skall uppgiften föras över till uppgifterna om

anteckningar. Jfr 5 kap. 29 §.

Lika rätt

28 § När två eller flera inteckningar gäller med lika rätt skall detta

markeras vid varje inteckning med anmärkningen LIKA RÄTT SOM

samt år och aktnummer på övriga berörda inteckningar.

Kommatecken får inte förekomma i registret mellan akthänvisningar

efter LIKA RÄTT SOM.

Rättelse

29 § Om ett ärende om rättelse tas upp utan att ärendet samtidigt avgörs

skall FRÅGA OM RÄTTELSE anges. När rättelseärendet avgörs, skall

uppgiften RÄTTAT föras in. Samtidigt skall anmärkningen FRÅGA OM

RÄTTELSE föras till äldre förhållanden.

LMVFS 2006:1

16

Sammanläggning

30 § Har en inteckning till följd av sammanläggning fått annan plats i

företrädesordningen än som motsvarar den kronologiska utifrån

ansökningsdag skall i anmärkningsutrymmet föras in

SAMMANLÄGGNING och akthänvisning. Som akthänvisning skall

användas år och aktnummer för sammanläggningsbeslutets

antecknande.

Tvist

31 § När dom eller slutligt beslut i tvist om inteckning har vunnit laga

kraft skall uppgift om detta föras in i inskrivningsdelen med

anmärkningen TVIST AVGJORD och akthänvisning. Ev. införd uppgift

om tvist skall därvid föras till äldre förhållanden.

Ordning för redovisning av anmärkningar

32 § Anmärkningarna till en inteckning skall, i den utsträckning det är

möjligt, redovisas i inskrivningsdelen i följande ordning:

1. Motbeslut

2. LIKA RÄTT SOM

3. BEVILJAD I DEL m m

4. BESVÄRAR DEL AV

5. OMRÄKNAT FRÅN ÄLDRE MYNT

6. OGULDEN KÖPESKILLING

7. Övriga anmärkningar

I anmärkningsfältet måste uppgift som innehåller tecknet/(snedstreck)

skrivas inom parentes om det inte ingår i en akthänvisning.

Inskrivning av nyttjanderätt

33 § En uppgift i inskrivningsdelen om nyttjanderätt skall inledas med

NYTTJANDERÄTT följt av en kortfattad beskrivning av rättighetens

beskaffenhet.

Uppgift om nyttjanderättshavarens namn, nyttjanderättstidens längd,

handling, utgivningsdag, utgivare och liknande förs inte in i

inskrivningsdelen.

34 § Följande arter av nyttjanderätt skall skrivas på här angivet sätt:

NYTTJANDERÄTT HELA FASTIGHETEN

NYTTJANDERÄTT OMRÅDE

NYTTJANDERÄTT TELE

LMVFS 2006:1

17

NYTTJANDERÄTT FISKE, BÅTPLATS, BRYGGA

NYTTJANDERÄTT BOSTAD

Inskrivning av servitut

35 § En uppgift i inskrivningsdelen om servitut skall inledas med

SERVITUT. Därefter skall beskaffenheten återges kortfattat.

36 § Följande servitut skall skrivas på här angivet sätt:

platsservitut:

AVLOPPSLEDNING, BADPLATS, BRUNN, BÅTPLATS,

DIKE, ELLEDNING, KRAFTLEDNING, LINBANA,

PARKERING, SOPTIPP, STRAND, TELE, TVÄTTSTUGA,

UPPLAGSPLATS, VATTENLEDNING, VA-LEDNING,

VÄG, VÄRMELEDNING, VÄRMECENTRAL

alsterservitut:

BETE, SKOG, SLÅTTER, TÅNGTÄKT

substansservitut:

GRUSTÄKT, LERTÄKT, SANDTÄKT, STENTÄKT,

TORVTÄKT

fångstservitut: FISKE,

JAKT

vattenservitut: GRUNDVATTENSKYDD,

GRUNDVATTENTÄKT,

UPPDÄMNING, VATTEN, VATTENKRAFT,

YTVATTENSKYDD, YTVATTENTÄKT

andra servitut och

kombinationer:

BRANDMUR, BYGGNAD, FÖRBUD VÄRMECENTRAL

(eller vad förbudet annars avser), OMRÅDE,

TRANSFORMATORSTATION, UTSIKT, VILLA

Om servituts beskaffenhet är av annat slag än vad som uppräknats här,

skall det anges med ett ord som karaktäriserar rättigheten. Servitut som

avser flera rättigheter skall anges med t.ex. TORVTÄKT, GRUSTÄKT.

Ansökan om inskrivning av nyttjanderätt eller servitut

37 § När en ansökan om inskrivning avslås, uppskjuts, förklaras vilande

eller avvisas skall beslutet föras in som en anmärkning till uppgifterna

om ansökan.

Vid en ny prövning av en ansökan skall motsvarande uppgifter ändras i

enlighet med det nya beslutet.

38 § Bifalles en tidigare uppskjuten eller vilandeförklarad ansökan om

inskrivning skall uppgiften om motbeslutet ersättas med BEVILJAD och

akthänvisning.

När ett av inskrivningsmyndigheten meddelat avslags- eller

avvisningsbeslut har vunnit laga kraft skall uppgifterna om ansökan i sin

helhet föras till äldre förhållanden.

LMVFS 2006:1

18

Härskande fastighet

39 §

Uppgift om härskande fastighet skall inte redovisas i

inskrivningsdelen. Uppgiften skall aviseras till lantmäterimyndigheten.

Övrigt att ange vid viss inskrivning av nyttjanderätt eller servitut

40 § Om företrädesordningen avviker från ansökningskronologin skall

inskrivningsdelen innehålla uppgift om anledningen härtill, t.ex.

FÖRORDNANDE ENLIGT FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN.

Lika rätt

41 § När två eller flera inskrivningar gäller med lika rätt skall detta

markeras vid varje inskrivning med anmärkningen LIKA RÄTT SOM

samt år och aktnummer på övriga berörda inskrivningar.

Kommatecken får inte förekomma i registret mellan olika

akthänvisningar eller LIKA RÄTT SOM.

Nedsättning

42 § Vid nedsättning skall NEDSÄTTNING och akthänvisning föras in

samtidigt som åtgärden genomförs.

Sammanläggning

43 § Har en inskrivning till följd av sammanläggning fått annan plats i

företrädesordningen än som motsvarar den kronologiska skall i

anmärkningsutrymmet föras in SAMMANLÄGGNING och

akthänvisning. Som akthänvisning skall användas år och aktnummer för

sammanläggningsbeslutets antecknande.

Överklagande

44 §

Har ett beslut i ett inskrivningsärende överklagats skall

ÖVERKLAGANDE föras in. När ett slutligt beslut vari överklagandet

har prövats har vunnit laga kraft, skall uppgiften ersättas med ANM, om

inte överrättsbeslutet föranleder annat.

Rättelse

45 § Om ett ärende om rättelse tas upp utan att ärendet samtidigt avgörs

skall FRÅGA OM RÄTTELSE anges. När rättelseärendet avgörs, skall

uppgiften RÄTTAT ersätta tidigare uppgift. Samtidigt skall

anmärkningen FRÅGA OM RÄTTELSE föras till äldre förhållanden.

LMVFS 2006:1

19

Tvist

46 § När dom eller slutligt beslut i tvist om inskrivning vunnit laga kraft

skall uppgift om detta föras in i inskrivningsdelen med anmärkningen

TVIST AVGJORD och akthänvisning. Ev. införd uppgift om tvist skall

därvid föras till äldre förhållanden.

Inlösen

47 § Om en inskriven nyttjanderätt eller servitut vid inlösen enligt

ledningsrättslagen eller expropriationslagen har lämnats orubbad, skall

uppgift om detta föras in som en anmärkning med RÄTTIGHETEN

ORUBBAD VID INLÖSEN och akthänvisning.

Begränsning eller dödning

48 § En uppgift om begränsning av nyttjanderätten eller servitutet såvitt

avser dess innehåll skall föras in som en anmärkning med

BEGRÄNSNING och akthänvisning.

Då nyttjanderätten eller servitutet dödas eller avförs skall inskrivningen

föras till äldre förhållanden. Har nyttjanderätten eller servitutet upphört att

besvära viss fastighet genom partiell dödning införs inte uppgift härom på

övriga fastigheter.

Ordning för redovisning av anmärkningar

49 §

Uppgifterna i anmärkningsutrymmet till en inskrivning av

nyttjanderätt eller servitut skall, i den utsträckning det är möjligt och

tillämpligt, föras in i den ordning och på sådant sätt som angivits för

anmärkningar till inteckning (jfr. 32 §).

Inskrivning av rätt till avkomst m.m.

50 § Rätt till elektrisk kraft skall i inskrivningsdelen betecknas

ELKRAFTRÄTT.

Ansökan om inskrivning av avkomsträtt

51 § Dagen för ansökan, aktnumret och eventuellt motbeslut skall finnas i

inskrivningsdelen.

Om avkomsträtten besvärar mer än en fastighet skall uppgift om

samtliga fastigheter redovisas efter GÄLLER I.

Rättighetshavarens namn, rättighetens närmare beskaffenhet,

avgäldsbelopp och upplåtelsetid införs inte i inskrivningsdelen.

LMVFS 2006:1

20

Övrigt att ange vid viss inskrivning för avkomsträtt

52 § För inskrivning av avkomsträtt gäller i tillämpliga delar vad som

angetts dels om relaxation, nedsättning och överklagande, dels om

sammanläggning, rättelse, tvist och begränsning av rättighet.

En handling innefattande olika rättigheter

53 § Åberopas vid ansökan om inskrivning handling som innefattar

upplåtelse av olika slags rättigheter skall varje rättighet skrivas in för sig i

inskrivningsdelen. Uppgift om att inskrivningarna gäller med lika rätt

bör föras in som anmärkning.

5 kap. UPPGIFTER OM ANTECKNINGAR

1 § Vad som i fortsättningen sägs om fastighet gäller i tillämpliga delar

även tomträtt.

2 § I följande paragrafer ges föreskrifter om hur flertalet av de

förhållanden som skall antecknas i inskrivningsdelen skall föras in.

I anslutning till anteckningen kan införas anmärkningar som rör denna.

Överklagande

3 § Om ett beslut i ett inskrivningsärende har överklagats, skall

ÖVERKLAGANDE föras in som en anmärkning. När ett slutligt beslut

vari överklagandet har prövats har vunnit laga kraft, skall anmärkningen

föras till äldre förhållanden och - om inte överrättsbeslutet föranleder

annat - ersättas med ANM.

Betalningssäkring

4 § Verkställd

betalningssäkring enligt betalningssäkringslagen

(1978:880) skall föras in: BETALNINGSSÄKRING VERKSTÄLLD 2007-

10-01 FÖR 20.800 SEK

Bostadsförvaltningslagen

5 § Beslut om tvångsförvaltning enligt 2 § bostadsförvaltningslagen

(1977:792) skall föras in: TVÅNGSFÖRVALTNING

Vid beslut om tid eller förlängning av tid (18, 26 §§) skall som

anmärkning föras in: GÄLLER T O M 2008-12-30 ENL ANM eller

FÖRLÄNGNING AV FRIST: 3 MÅN FRÅN DELGIVN

LMVFS 2006:1

21

Eventuellt inaktuellt beslut om tid skall tas bort.

Talan om inlösen enligt 28 § skall föras in: TALAN OM INLÖSEN ENL

BOSTADSFÖRVALTNINGSLAGEN

Brandförsäkring

6 § Vid inverkan på inteckning av fördelning av ersättning på grund av

brandförsäkringsavtal skall MINSKAT KAPITALBELOPP föras in som

inteckningsanmärkning.

Bulvan

7 §

När talan har väckts enligt 3 § lagen (1985:277) om vissa

bulvanförhållanden skall föras in: TALAN OM

BULVANFÖRHÅLLANDE

Byggande av järnväg

8 § En anteckning enligt 10 § förordningen (1995:1652) om byggande av

järnväg om att stämning har utfärdats i mål om inlösen enligt lagen

(1995:1649) i samma ämne skall föras in: STÄMNING I MÅL OM

INLÖSEN ENLIGT LAGEN OM BYGGANDE AV JÄRNVÄG

Exploateringssamverkan

9 § Exploateringsbeslut och förmånsbelopp enligt lagen (1987:11) om

exploateringssamverkan skall föras in: EXPLOATERINGSSAMVERKAN

TILL 2005-03-01, SKOBY STORBERGET 1:2, 1:4 OCH 1:11,

FÖRMÅNSBELOPP 10.000 SEK

Om exploateringsbeslut upphört att gälla, skall anteckningen föras till

äldre förhållanden.

10 § En anteckning enligt 2 § lagen (1970:990) om förmånsrätt på grund

av fastighetsbildning skall föras in: TILL BO PERSON BETALAS 2.500

SEK SENAST 2007-10-01

Expropriation

11 § En anteckning enligt 8 § expropriationskungörelsen (1972:727) om

att stämning har utfärdats i expropriationsmål skall föras in:

EXPROPRIATIONSSTÄMNING ANG BERGA ASPA 2:4-5/CA 5 HA

AV BERGA ASPA 2:4/ SERVITUT KRAFTLEDNING/

NYTTJANDERÄTT TELE

LMVFS 2006:1

22

12 § En anmälan enligt 6 kap. 11 expropriationslagen (1972:719) om att

expropriationsrätten har förverkats skall föras in:

EXPROPRIATIONSRÄTT FÖRVERKAD

En förverkandeanteckning skall inte föras in om mer än tre månader gått

från förverkandedatum.

13 § Har expropriation av fastighet eller del av fastighet fullbordats men

har registrering av ny fastighet (vid delexpropriation) och inverkan på

inteckning och inskriven rättighet inte skett, skall föras in

(Expropriationskungörelsen, 14, 16 §§): EXPROPRIATION AV BERGA

ASPA 2:4-5 MED ÄGANDERÄTT/EXPROPRIATION AV 4,8397 HA AV

BERGA ASPA 2:4 MED ÄGANDERÄTT; i förekommande fall med

tillägget: KVALIFICERAT FÖRHANDSTILLTRÄDE

14 § Har expropriation för särskild rättighet fullbordats, skall - sedan

fjorton dagar förflutit från underrättelsen - tidigare anteckningar om

förfarandet föras till äldre förhållanden.

15 § Expropriationens inverkan på en inteckning skall anmärkas på

respektive inteckning.

Fastighetsbildning

16 § En anmälan enligt 8 kap. 7 § fastighetsbildningslagen (1970:988) om

att fråga om inlösen av fastighet eller fastighetsdel i samband med

fastighetsreglering har uppkommit skall föras in: FRÅGA OM INLÖSEN

ENL FASTIGHETSBILDNINGSLAGEN

17 § En anteckning enligt 2 § lagen (1970:990) om förmånsrätt för

fordran på grund av fastighetsbildning, skall föras in: TILL ARNE

PERSON BETALAS 5.000 SEK SENAST 2007-10-01

RÄTT FÖR BO NYMAN ATT TA UT SKOG FÖR 5.000 SEK

Öresbelopp skall inte anges.

Fastighetsreglering

18 § Genom fastighetsreglering kan fastighet ha kommit att helt

konsumeras. Förekommer anteckning beträffande förhållande som gäller

fastighetens mark, t ex angående expropriation av nyttjanderätt, skall

uppgift inhämtas från vederbörande lantmäterimyndighet om vilken

fastighet som efter fastighetsregleringen omfattar den mark som berörs

av antecknat förhållande. Finns anteckningen i fråga inte förut på den

fastigheten, skall - med stöd av uppgiften från lantmäterimyndigheten -

sådan anteckning göras.

LMVFS 2006:1

23

Fideikommiss

19 § Tillstånd att sälja eller inteckna fideikommiss skall inte föras in.

Förbehåll

20 § En uppgift om förbehåll enligt 20 kap. 14 § jordabalken skall föras

in som anmärkning till lagfartsuppgiften.

Företagsinteckning

21 § En anmälan enligt 2 kap. 4 § andra st. jordabalken skall föras in:

TALAN OM BETALNING UR FÖRETAGSINTECKNAD EGENDOM

Förköp

22 § En anteckning enligt 7 § förköpslagen (1967:868) om att förköpsrätt

har utövats skall föras in: FÖRKÖPSRÄTT UTÖVAD VID

ÖVERLÅTELSE TILL JONSSON, NIKLAS ENL KÖP 2007-01-30

23 § Har förköpsrätten bestritts enligt 9 § förköpslagen skall det föras in

som en ny anteckning: FÖRKÖPSRÄTT ENL ANT 2007-01-30 569

BESTRIDD

24 § När förköpsfrågan slutligen har avgjorts och lagfart har beviljats,

skall anteckningarna föras till äldre förhållanden.

Gemensamhetsanläggning

25 § Har fråga om inlösen av fastighet eller del av fastighet enligt

anläggningslagen (1973:1149) uppkommit skall föras in: FRÅGA OM

INLÖSEN ENL ANLÄGGNINGSLAGEN

26 § Ett förordnande om att inskriven särskild rätt vid inlösen skall

lämnas orubbad skall föras in på delägande fastigheter som en

anteckning: SERVITUT KRAFTLEDNING INSKR 39/75 LÄMNAT

ORUBBAT VID INLÖSEN AV BERGA ASPA S:5

Inlösens inverkan på inteckning eller inskrivning för avkomsträtt skall

anmärkas på respektive inteckning eller inskrivning.

27 § Har en hel fastighet inlösts skall en anteckning som berör

fastighetens mark föras över till uppgifterna för delägarfastigheterna

med angivande av att anteckningen avser samfälligheten: AVSER

BERGA ASPA S:5

LMVFS 2006:1

24

28 §

En fastighets anslutande till eller utträde ur

gemensamhetsanläggning enligt anläggningslagen skall inte föras in i

inskrivningsdelen och inte heller aviseras till lantmäterimyndighet.

Industritillbehör

29 § Inskrivning av en förklaring enligt 2 kap. 3 § jordabalken om att

industritillbehör inte skall höra till fastigheten skall föras in med:

FÖRKLARING ENLIGT 2 KAP 3 § JB

Intresseanmälan

30 §

Gör arrendator intresseanmälan enligt lagen (1985:658) om

arrendatorers rätt att förvärva arrendestället, skall detta föras in med:

INTRESSEANMÄLAN ENL LAGEN OM ARRENDATORERS RÄTT

ATT FÖRVÄRVA ARRENDESTÄLLET

Ett hembud skall föras in som en särskild anteckning med uppgift om

dagen då hembudet gjordes: HEMBUD 2008-12-30

Uppgiften om hembud skall föras av efter underrättelse från

arrendenämnden om att hembudet avvisats.

31 § Om en bostadsrättsförening gör en intresseanmälan enligt lagen

(1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt

eller kooperativ hyresrätt, skall detta föras in med:

INTRESSEANMÄLAN OM FÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL

BOSTADSRÄTT.

Om en kooperativ hyresrättsförening gör en intresseanmälan enligt

samma lag skall detta föras in med: INTRESSEANMÄLAN OM

FÖRVÄRV FÖR OMBILDNING TILL KOOPERATIV HYRESRÄTT.

Ett hembud skall föras in som en särskild anteckning med uppgift om

dagen då hembudet gjordes: HEMBUD 2008-12-30

Jordförvärvslagen

32 §

En anteckning om åläggande enligt 11 § jordförvärvslagen

(1979:230) skall föras in: ÅLÄGGANDE ANG UTDIKNING eller

ÅLÄGGANDE ATT ANSÖKA OM SAMMANLÄGGNING

Som anmärkning skall föras in uppgift om frist: FRIST TILL 2007-10-01

eller FRIST: 3 MÅN FRÅN DELGIVN

LMVFS 2006:1

25

Konkurs m.m.

33 § En anteckning enligt 14 § andra stycket konkursförordningen

(1987:916) om konkurs skall föras in: JONSSON, NIKLAS, KONKURS

34 § En anteckning på grund av underrättelse enligt 6 kap. 21 § första

stycket 2. utsökningsförordningen (1981:981) om att konkursförvaltaren

har begärt exekutiv försäljning, skall föras in som anmärkning till

anteckningen enligt 33 § eller som en ny anteckning: EXEKUTIV

FÖRSÄLJNING BEGÄRD AV KONKURSFÖRVALTAREN

35 § En ny anteckning skall föras in när fastigheten försålts exekutivt

(jfr 13 kap. 20 § utsökningsförordningen): EXEKUTIV FÖRSÄLJNING

Uppgift om vilka fastigheter som berörs skall inte föras in.

36 § Anteckningen skall avföras

1. då egendomen sålts under konkursen och lagfart beviljas för köparen,

2. då en anmälan erhålls enligt 35 § konkursförordningen,

3. då en underrättelse erhålls enligt 16 § konkursförordningen.

Utländska beslut

37 §

En anteckning av ett beslut om att inleda ett

huvudinsolvensförfarande enligt 3 § andra stycket lagen (2005:1046) med

kompletterande bestämmelser till insolvensförordningen skall föras in

genom att orden UTLÄNDSKT INSOLVENSFÖRFARANDE anges.

38 § En anteckning av ett beslut om en rekonstruktionsåtgärd eller ett

likvidationsförfarande enligt 16 § lagen (2005:1047) om internationella

förhållanden rörande försäkringsföretags och kreditinstituts insolvens

skall föras in genom angivande av det förfarande som avses i den

underrättelse som inskrivningsmyndigheten har fått: UTLÄNDSK

REKONSTRUKTIONSÅTGÄRD eller UTLÄNDSKT LIKVIDATIONS-

FÖRFARANDE.

Om det inte framgår av underrättelsen om det är en

rekonstruktionsåtgärd eller ett likvidationsförfarande som har beslutats

skall föras in: UTLÄNDSK REKONSTRUKTIONSÅTGÄRD

/UTLÄNDSKT LIKVIDATIONSFÖRFARANDE.

Kulturminnen

39 § För införande av en anteckning på grund av en underrättelse enligt

3 kap. 17 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m. om föreläggande eller

förbud äger vad som sägs nedan i 45 § motsvarande tillämpning.

LMVFS 2006:1

26

Kvarstad

40 § Har en fastighet belagts med kvarstad skall föras in: KVARSTAD

2007-10-30 eller KVARSTAD 2007-10-30 FORDRAN 56.700 SEK

I förekommande fall skall som en anmärkning till anteckningen föras in:

(AVSER INT 56/483) (AVSER GÖRAN JOHANSSONS DEL, 1/2)

41 § Då kvarstad upphävts eller visas ha återgått skall anteckningen

föras till äldre förhållanden.

Ledningsrätt

42 §

En anteckning på grund av en anmälan enligt 20 §

ledningsrättslagen (1973:1144) om att fråga har uppkommit om inlösen

av en fastighet eller del av en fastighet skall föras in: FRÅGA OM

INLÖSEN ENL LEDNINGSRÄTTSLAGEN

43 § Ett förordnande om att en inskriven särskild rätt skall lämnas

orubbad vid inlösen skall föras in som en anmärkning till varje berörd

inskrivning: LÄMNAS ORUBBAD VID INLÖSEN

44 § Inlösens inverkan på inteckning och inskrivning för avkomsträtt

skall föras in som anmärkning LÄMNAS ORUBBAD VID INLÖSEN till

varje berörd inskrivning.

Miljöbalken

45 § En anteckning enligt 26 kap. 15 § miljöbalken om föreläggande eller

förbud skall föras in: FÖRELÄGGANDE eller FÖRBUD, varefter på

lämpligt sätt skall anges vad som avses med föreläggandet eller

förbudet. I övrigt äger vad som sägs nedan i 48-50 §§ motsvarande

tillämpning.

46 §

En anteckning enligt 11 § förordningen (1998:930) om

miljöriskområden då villkor i ett miljöriskområde innebär

överlåtelseförbud skall föras in: ÖVERLÅTELSEFÖRBUD ENLIGT 10

KAP 12 § MILJÖBALKEN

Myndighets fördelning av medel

47 § En uppgift om en myndighets fördelning av medel som inverkar på

en inteckning skall föras in som inteckningsanmärkning MINSKAT

KAPITALBELOPP.

LMVFS 2006:1

27

Plan- och bygglagen (1987:10, PBL)

48 § En anteckning enligt 10 kap. 22 § PBL om föreläggande och förbud

skall föras in: FÖRELÄGGANDE ATT TA BORT BYGGNAD eller

FÖRELÄGGANDE FÖR ÄGARE TILL BYGGNAD, HJORT, EVALD,

ATT ÄNDRA BYGGNADEN

Som anmärkning skall i båda fallen föras in: FRIST TILL 2007-10-01 eller

FRIST: 3 MÅNADER FRÅN DELGIVNING

49 § Om en tidsfrist har förlängts skall tidigare anmärkning ersättas

med: FÖRLÄNGNING TILL 2008-01-01 AV FRIST

eller FÖRLÄNGNING AV FRIST: 3 MÅNADER FRÅN DELGIVNING

50 § Om det i föreläggandet eller förbudet har utsatts löpande vite skall

vitesföreläggandet föras in som en anmärkning till den anteckning som

innehåller den skyldighet som vitet är knutet till: LÖPANDE VITE.

Anmärkningen kan föras in tillsammans med annan anmärkning om

t.ex. tidsperiodens längd. Jfr 66 §.

51 § En anteckning skall föras till äldre förhållanden då en anmälan

inkommer enligt 10 kap. 23 eller 24 §§ PBL.

Rättelse

52 § Om ett ärende om rättelse av anteckning tas upp utan att ärendet

samtidigt avgörs skall som anmärkning anges FRÅGA OM RÄTTELSE.

När rättelseärendet avgörs, skall uppgiften RÄTTAT föras in. Samtidigt

skall anmärkningen FRÅGA OM RÄTTELSE föras till äldre förhållanden.

Sammanläggning

53 §

En anteckning på grund av underrättelse enligt 20 §

fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) om att en ansökan om

sammanläggning har gjorts skall föras in: ANSÖKAN OM

SAMMANLÄGGNING AV ÖVERBY ÅBY 1:1 OCH DEL AV 1:2

Om ansökan därefter förändras beträffande berörda fastigheter, skall

anteckningen ändras och ÄNDRING och ändringens art införas som

anmärkning.

54 §

En anteckning enligt 51 § förordningen (2000:308) om

fastighetsregister om att inskrivningsmyndighet har avgett yttrande i

ärende om sammanläggning skall föras in: YTTRANDE ÖVER

ANSÖKAN OM SAMMANLÄGGNING AV ÖVERBY ÅBY 1:1 OCH

DEL AV 1:2

LMVFS 2006:1

28

Anteckningen enligt 53 § skall då föras till äldre förhållanden.

55 § En anteckning enligt 20 § fastighetsbildningskungörelsen (1971:762)

av beslut rörande sammanläggning skall föras in: BESLUT OM

SAMMANLÄGGNING AV ÖVERBY ÅBY 1:1 OCH 1,5 HA AV 1:2

Uppgiften om yttrande skall då läggas in som en anmärkning till den

nya anteckningen samt anteckningen enligt 54 § ovan skall föras bort.

56 §

När den sammanlagda fastigheten har registrerats skall

anteckningen om beslut om sammanläggning föras till äldre förhållanden.

Ställföreträdare

57 § Om ställföreträdare enligt 2 § lagen (1989:31) om förvaltning av

vissa samägda jordbruksfastigheter skall antecknas skall föras in:

STÄLLFÖRETRÄDARE 401127-9090, PERSSON KARL

Utmätning (se även konkurs)

Förmånsrätt som följer med inteckning

58 § Vid utmätning med förmånsrätt som följer med inteckning (även

vid indragning enligt 12 kap. 49 § utsökningsbalken) skall föras in:

UTMÄTNING 2007-12-30 51.000 SEK JÄMTE RÄNTA OCH

KOSTNADER

Den summa som skall antecknas är fordrans kapitalbelopp i heltal. Vid

eventuell avrundning till heltal skall avrundning ske nedåt.

Som anmärkning skall inom parentes föras in uppgift om berörd

inteckning. Exempel: (AVSER INT 56/483)

Avser en anteckning en del av en fastighet, skall som anmärkning föras

in: (AVSER JAN KARLSSONS DEL, 1/2)

59 § Vad som sagts i 58 § gäller även då egendom tas i anspråk enligt

9 kap. 14 § utsökningsbalken efter utmätning av pantbrev.

Anteckning skall göras först när fastigheten tas i anspråk. Utmätning av

pantbrev skall inte antecknas.

Övriga fall

60 § Vid utmätning av fastighet i övriga fall skall föras in: UTMÄTNING

2007-12-30 3.280 SEK JÄMTE RÄNTA OCH KOSTNADER

LMVFS 2006:1

29

61 § Avser anteckningen mer än en fastighet, skall som anmärkning

föras in: (AVSER ÖVERBY ÅBY 1:1 och 1:2)

Avser en anteckning en del av en fastighet, skall som anmärkning föras

in: (AVSER JAN KARLSSONS DEL, 1/2)

62 §

Den summa som skall antecknas är slutsumman enligt

utmätningsbeviset. Endast heltal skall anges. Vid eventuell avrundning

till heltal skall avrundning ske nedåt.

Om utmätning upphävs till del, skall beloppet ändras och ÄNDRAT

BELOPP föras in som anmärkning.

63 § Om en utmätning förfaller i sin helhet, skall anteckningen föras till

äldre förhållanden.

Förordnande om försäljning av hela fastigheten

64 §

Om en andel i en fastighet har blivit utmätt kan

kronofogdemyndigheten enligt 8 kap. 8 § utsökningsbalken förordna att

hela fastigheten skall säljas. Uppgift om detta skall föras in som en ny

anteckning med: FÖRORDNANDE ATT HELA FASTIGHETEN SKALL

SÄLJAS

Exekutiv försäljning

65 § Har fastigheten försålts exekutivt och lagfart sökts skall uppgift om

försäljningen föras in som en ny anteckning med: EXEKUTIV

FÖRSÄLJNING

När en försäljning har fullbordats, skall anteckningar om utmätning

föras till äldre förhållanden.

En anteckning om exekutiv försäljning skall föras till äldre förhållanden

när lagfart har beviljats på grundval av den exekutiva försäljningen.

Vitesföreläggande

66 § Har ett vitesföreläggande förenats med löpande vite (jfr 4 § lagen

[1985:206] om viten) skall vitesföreläggandet föras in som en anmärkning

till den anteckning som innehåller den skyldighet som vitet är knutet till:

LÖPANDE VITE

Anmärkningen kan föras in tillsammans med annan anmärkning om

t.ex. tidsperiodens längd.

LMVFS 2006:1

30

_______________________

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 september 2006.

Stig Jönsson

Anders

Lundquist

LMVFS 2006:1

31

FÖRTECKNING ÖVER FÅNGESKODER

1

Vanligt köp

1.1

Normalfall

11

1.2

Specialfall

12

Under denna rubrik hänförs följande under a‐d angivna fall.

a.

Mer än 10% av köpeskillingen eller ospecificerat värde belöper på lös

egendom som omfattas av förvärvet. Bedömningen sker enligt de regler

som finns i 13 § stämpelskattelagen (SL).

b.

Transportköp (den senare överlåtelsen), när förutsättningar för

skattebefrielse enligt 7 § SL föreligger.

c.

Köp med intressegemenskap mellan säljare och köpare, t.ex. köp mellan

bolag och intressent i bolaget, köp mellan dödsbo och delägare i dödsboet,

köp av ideell andel när köparen tidigare äger andel i köpeobjektet.

d.

Gåva som enligt 5 § SL skall anses som köp.

2

Släktköp (mellan personer som avses i 3 § 1 st. 4 förköpslagen)

2.1

Fastighet taxerad som annat än lantbruksenhet

21

2.2

Fastighet taxerad som lantbruksenhet, normalfall

22

2.3

Fastighet taxerad som lantbruksenhet, specialfall

23

Under denna rubrik hänförs följande under a‐c angivna fall.

a.

Mer än 10% av köpeskillingen eller ospecificerat värde belöper på lös

egendom som omfattas av förvärvet. Bedömningen sker enligt de regler

som finns i 13 § SL.

b.

Transportköp (den senare överlåtelsen), när förutsättningar för

skattebefrielse enligt 7 § SL föreligger.

c.

Gåva som enligt 5 § SL skall anses som köp.

3

Fullbordat förköp enligt förköpslagen (1967:868)

3.1

Normalfall

31

3.2

Specialfall

32

Under denna rubrik hänförs fall när mer än 10% av köpeskillingen eller

ospecificerat värde belöper på lös egendom som omfattas av förvärvet.

Bedömningen sker enligt de regler som finns i 13 § SL.

4

Byte (även fall när mellanskillnad förekommer)

40

5

Gåva (dock ej gåva som sker mellan makar eller gåva som

50

enligt 5 § SL skall anses som köp)

Bilaga

LMVFS 2006:1

32

6

Familjerättsliga fång

6.1

Arv, bouppteckning, bodelning, gåva mellan makar

60

och motsvarande

6.2

Testamente

61

7

Exekutiv försäljning (inklusive konkursauktion eller

70

exekutiv försäljning under hand)

8

Expropriation och annan inlösen enligt lag

80

9

Övriga fång

90

a.

Inskrivning av tomträttsupplåtelse.

b.

Inskrivning av överlåtelse av obebyggd tomträtt (inskrivning av

överlåtelse av bebyggd tomträtt kodas enligt de regler som gäller för

överlåtelse av fast egendom).

c.

Lagfart på grund av äganderättsförteckning eller protokoll från

lagfartssammanträde.

d.

Förvärv genom tillskott till eller skifte från bolag.

e.

Övriga fång som inte kunnat hänföras till annan fångeskod

Not:

Inskrivningsmyndigheten skall alltid ange kod när lagfart eller inskrivning av

tomträtt beviljats (direkt eller efter tidigare uppskovs‐ eller vilandeförklarings‐

beslut).

I fråga om köp skall koden 11 användas, om det inte direkt kan konstateras att

förvärvet är att hänföra till annan fångeskod. Särskild uppgift skall sålunda inte

inhämtas om möjligen släktköp föreligger, om bolags avtalspart kan vara

intressent i bolag osv. Men framgår det t.ex. av registerutdrag som företes i

ärendet att köpare av aktiebolags fastighet är styrelseledamot i bolaget skall det

beaktas vid kodsättningen.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

till LMVFS 2006:1

Kapitel

Sida

1

Uppgifter om lagfart………………………………………

1

2

Uppgifter om tomträttsupplåtelse……………………….

9

3

Uppgifter om tomträttsinnehav………………………….

11

4

Uppgifter om inteckningar m.m…………………………

11

5

Uppgifter om anteckningar…………………………….…

20

Bilaga 1

Förteckning över fångeskoder……………………………

31