Prop. 1951:100

('med förslag till reli\xad gionsfrihetslag m. m.',)

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

1

Nr 100.

Kungl. Maj.ts proposition till riksdagen med förslag till reli­

gionsfrihetslag m. m.; given Stockholms slott den 23 februari 1951.

Under åberopande av bilagda, i statsrådet och lagrådet förda protokoll vill Kungl. Maj :t härmed

A) till riksdagens prövning i grundlagsenlig ordning framlägga härvid fogade

1. förslag till ändrad lydelse av 4 och 28 §§regeringsformen; samt

2. förslag till ändrad lydelse av 7 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen, B) föreslå riksdagen att antaga härvid fogade

1. förslag till religionsfrihetslag;

2. förslag till lag om ändring i 4 och 14 kap. giftermålsbalken;

3. förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 8 § strafflagen;

4. förslag till förordning om ändrad lydelse av 10 § 1 mom. folkbokfö- ringsförordningen den 28 juni 1946 (nr 469);

5. förslag till lag om ändrad lydelse av 9 § lagen den 6 juni 1930 (nr 259) om församlingsstyrelse;

6. förslag till lag om ändrad lydelse av 6 § lagen den 6 juni 1930 (nr 260) om församlingsstyrelse i Stockholm;

7. förslag till lag om ändrad lydelse av 13 § lagen den 6 juni 1930 (nr 262) om skolstyrelse i vissa kommuner;

8. förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § kommunala vallagen den 6 juni 1930 (nr 253); samt

9. förslag till lag om ändring i lagen den 25 maj 1894 (nr 36 s. 2) angå­ ende jordfästning, ävensom

C) inhämta riksdagens yttrande över härvid fogade

1. förslag till kungörelse med föreskrifter hur sökande till lärartjänst, som medför skyldighet att undervisa i kristendomskunskap, äger styrka sin behörighet; samt

2. förslag till kungörelse om upphävande i vissa delar av de mosaiska för­ samlingarnas, av Kungl. Maj :t fastställda församlingsordningar.

GUSTAF ADOLF.

Herman Zetterberg.

1 Biliang till riksdagens protokoll 1951. 1 samt. Nr 100.

2

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

Propositionens huvudsakliga innehåll.

I propositionen föreslås att 1873 års förordning angående främmande tros-

bekännare och deras religionsövning, den s. k. dissenterlagen, skall upphä­

vas och ersättas med en religionsfrihetslag, som innehåller allmänna prin-

cipsiadganden rörande den religiösa friheten samt närmare regler för med­

lemskapet i svenska kyrkan.

Såsom en grundläggande regel för inträde i svenska kyrkan föreslås att

barn skola följa sina föräldrar och således inträda i kyrkan vid födelsen, om

föräldrarna tillhöra kyrkan. Då endast den ene av föräldrarna tillhör kyr­

kan, anses barnet ha inträtt däri vid födelsen, om föräldrarna icke inom viss

kortare tid anmäla att barnet icke skall tillhöra kyrkan. Barnets fortsatta

tillhörighet till kyrkan utgör en vårdnadsfråga; i allmänhet ankommer det

alltså på föräldrarna att gemensamt bestämma om ändringar av barnets

ställning till kyrkan.

Om någon icke längre vill tillhöra svenska kyrkan, kan han enligt för­

slaget utträda genom en personlig anmälan hos vederbörande pastorsämbete.

Vidare föreslås vissa ändringar i regeringsformen i syfte att ytterligare

vidga möjligheterna att utan hinder av konfession inneha och utöva allmän

tjänst. Den som icke tillhör svenska kyrkan skall, liksom hittills, vara hind­

rad att handlägga vissa frågor rörande kyrkan; i fråga om statsrådets leda­

möter gäller detta hinder dock endast den som är föredragande. För riks­

dagens yttrande framlägges förslag till kungörelse, enligt vilken sökande

till lärartjänst, som medför skyldighet att undervisa i kristendom, skall an­

ses behörig, om han tillhör svenska kyrkan eller viss närmare angiven fri­

kyrklig församling eller sammanslutning eller avgiver en skriftlig förkla­

ring att han icke omfattar en mot evangelisk kristendomsuppfattning stri­

dande åskådning.

Ändringar i giftermålsbalken föreslås i syfte att vidga Kungl. Maj :ts be­

fogenhet att medgiva religiösa samfund rätt att genom sina präster eller

predikanter förrätta vigsel med civilrättslig verkan.

I jordfästningslagen föreslås sådan ändring att någon särskild framställ­

ning icke skall behöva göras för att begravning skall få ske utan jordfäst­

ning i svenska kyrkans ordning. I stället upptages i lagen ett stadgande,

som har till syfte att sörja för att den avlidnes önskan i fråga om jordfäst­

ning blir respekterad.

Kloster, som nu äro ovillkorligen förbjudna, skola få inrättas, om Kungl.

Maj :t lämnar tillstånd.

Den tvångsanslutning till mosaisk församling som nu gäller skall upp­

höra. I samband därmed häves helt den statliga regleringen av de mosaiska

församlingarna.

Frågan om kristendomsundervisningen i de allmänna skolorna, vilken

fråga behandlades vid 1950 års riksdag, upptages icke till förnyad prövning.

Icke heller behandlas i denna proposition frågan om skyldighet för den som

ej tillhör svenska kyrkan att betala kyrkoskatt; frågan härom kommer att

upptagas av chefen för finansdepartementet i annat sammanhang.

Kungi. Maj. ts proposition nr 100.

3

A. Grundlagsändringar.

1) Förslag

till

ändrad lydelse av 4 och 28 §§ regeringsformen .

(Gällande lydelse.)

§

Konungen äger att allena styra ri­ ket på det sätt, denna regeringsform föreskriver; inhämte dock, i de fall, här nedanföre stadgas, underrättelse och råd av ett statsråd, vartill Ko­ nungen kallar och utnämner kunni­ ge, erfarne, redlige och allmänt akta­ de, infödde svenske medborgare av den rena evangeliska läran. Ej må de, som äro i rätt upp- och nedstigande skyldskap, ej heller syskon eller äkta makar på en gång vara ledamöter av statsrådet.

(Föreslagen lydelse.)

4.

Konungen äger att allena styra ri­ ket på det sätt, denna regeringsform föreskriver; inhämte dock, i de fall, här nedanföre stadgas, underrättelse och råd av ett statsråd, vartill Ko­ nungen kallar och utnämner kunni­ ge, erfarne, redlige och allmänt akta­ de, infödde svenske medborgare. Ej må de, som äro d rätt upp- och ned­ stigande skyldskap, ej heller syskon eller äkta makar på en gång vara le­ damöter av statsrådet.

Konungen äger att i statsrådet ut­ nämna och befordra svenske medbor­ gare till alla de ämbeten och tjäns­ ter, högre och lägre, vilka äro av den egenskap, att Konungen fullmakter därå utfärdar, dock böra vederböran­ de förut med förslag hava inkommit, där sådana hittills ägt rum. Konung­ en vare ock obetaget, att, efter veder- börandes hörande, eller uppå deras framställning, till lärarebefattningar vid universiteterna, de teologiska lä­ raretjänsterna likväl undantagna, så­ som ook till lärare- och andra beställ­ ningar vid andra inrättningar för ve­ tenskap, slöjd eller skön konst, ävcn-

Konungen äger att i statsrådet ut­ nämna och befordra svenske medbor­ gare till alla de ämbeten och tjäns­ ter, högre och lägre, vilka äro av den egenskap, att Konungen fullmakter därå utfärdar, dock böra vederböran­ de förut med förslag hava inkommit, där sådana hittills ägt rum. Konung­ en vare ock obetaget, att, efter veder- börandes hörande, eller uppå deras framställning, till lärarebefattningar vid universiteterna, de teologiska lä­ raretjänsterna likväl undantagna, så­ som ock till lärare- och andra beställ­ ningar vid andra inrättningar för ve­ tenskap, slöjd eller skön konst, även-

4

Kungl. Maj. ts proposition nr 100.

(Gällande lydelse.)

som till läkarebefattningar, kalla och

befordra även utländske män och

kvinnor av utmärkt förtjänst, de där

den rena evangeliska läran bekänna.

Likaledes må Konungen kunna uti

militära ämbeten nyttja utlänningar

av sällsynt skicklighet, men icke till

kommendanter i fästningarna. Till

konsul må ock utlänning nämnas,

där lön ej är med befattningen för­

enad.

Till prästerligt ämbete eller till an­

nan tjänst, varmed är förenat ålig­

gande att meddela undervisning i kris­

tendom eller teologisk vetenskap, kan

endast den utnämnas, som bekänner

den rena evangeliska läran. Till alla

övriga ämbeten eller tjänster, med

det undantag i avseende å statsrådets

ledamöter, som i 4 § stadgas, må be-

kännare av annan kristen troslära,

ävensom av den mosaiska, kunna

nämnas; dock må icke någon, som ej

tillhör den rena evangeliska läran,

såsom domare eller innehavare av

annan tjänst deltaga i handläggning

eller avgörande av fråga, som angår

religionsvård, religionsundervisning

eller befordringar inom den svenska

kyrkan.

Kvinna må---------------------------------

Konungen fäste vid alla beford­

ringar avseende endast å de sökan­

des förtjänst och skicklighet, men

icke på deras börd. Varje departe­

mentschef skall föredraga och expe­

diera alla ärenden rörande beford­

ringar, förordnanden, tjänstledighet

och avsked, till och ifrån ämbeten

och tjänster vid de verk och stater,

som under departementet höra.

(Föreslagen lydelse.)

som till läkarebefattningar, kalla och

befordra även utländske män och

kvinnor av utmärkt förtjänst. Lika­

ledes må Konungen kunna uti mili­

tära ämbeten nyttja utlänningar av

sällsynt skicklighet, men icke till

kommendanter i fästningarna. Till

konsul må ock utlänning nämnas, där

lön ej är med befattningen förenad.

Konungen fäste, vid alla beford­

ringar, avseende endast å de sökan­

des förtjänst och skicklighet, men

icke på deras börd. Till prästerlig be­

fattning inom svenska kyrkan må ej

annan utnämnas än den som bekän­

ner kyrkans låra. Medför annan be­

fattning skyldighet att undervisa i

kristendom eller teologisk vetenskap,

skall Konungen taga den hänsyn till

de sökandes trosåskådning, som där­

av påkallas. Befattningshavare, som

ej tillhör svenska kyrkan, må icke

handlägga mål eller ärende, som an­

går kyrkans religionsvård eller reli­

gionsundervisning, utövning av präst­

ämbetet, befordring eller ämbetsan-

svar inom kyrkan. I fråga om stats­

rådets ledamöter skall dock sådant

hinder icke gälla för annan än före­

draganden.

— — 87 § 2 mom. stadgar.

Varje departementschef skall fö­

redraga och expediera alla ärenden

rörande befordringar, förordnanden,

tjänstledighet och avsked, till och

ifrån ämbeten och tjänster vid de

verk och stater, som under departe­

mentet höra.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

5

2) Förslag

till

(Gällande lydelse.) (Föreslagen lydelse.)

7 KAP.

Om tryckfrihetskrott.

4 §.

Med beaktande av det i 1 kap. angivna syftet med en allmän tryckfrihet skall såsom otillåtet yttrande i tryckt skrift anses sådan enligt lag straff­ bar framställning som innefattar:

I. högförräderi, förövat------------ eller trosbekännelse; II. skymfande av sådant som av 11. skymfande av sådant som av kyrkan eller erkänt trossamfund hål- svenska kyrkan eller annat, hår i ri-les heligt; ket verksamt trossamfund hålles he­ ligt;

12. förfarande, som------------ missfirmlig gärning.

6

Kungl. Maj. ts proposition nr 100.

B. Övriga lagförslag.

1) Förslag

till

Religionsfrihetslag.

Härigenom förordnas som följer.

Om religionsfrihet.

1 §•

Till följd av den i regeringsformen förutsatta rätten för envar att fritt

utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller

åstadkommer allmän förargelse, står det var och en fritt att för religiös

gemenskap deltaga i sammankomst och sammansluta sig med andra.

För offentlig gudstjänst gälle ej andra hinder än sådana som i allmänhet

äro stadgade för sammankomst, till vilken allmänheten har tillträde.

2

§.

Ej må någon vara skyldig tillhöra trossamfund. Åtagande i strid mot

denna bestämmelse vare utan verkan.

Med trossamfund förstås, förutom svenska kyrkan, sammanslutning för

religiös verksamhet, vari ingår att anordna gudstjänst.

3 §.

Kloster må inrättas endast med Konungens tillstånd och på de villkor

Konungen föreskriver.

Ej må någon upptagas i kloster, förr än han fyllt tjuguett år.

Asidosättes vid klosterverksamhet lag eller författning eller villkor som

Konungen föreskrivit eller drives klostret uppenbart i strid mot vad som

var förutsatt, då tillståndet gavs, äger Konungen återkalla tillståndet.

Om medlemskap i svenska kyrkan.

4 §•

Endast svensk medborgare eller här i riket bosatt utlänning må vara med­

lem av svenska kyrkan.

5 §.

Barn i äktenskap inträder vid födelsen i svenska kyrkan, om båda för­

äldrarna tillhöra kyrkan.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

7

Vad nu sagts skall även gälla, då endast den ene av föräldrarna tillhör kyrkan; dock skall barnet i sådant fall icke anses hava inträtt i kyrkan, om föräldrarna eller, då vårdnaden ej tillkommer dem gemensamt, den som har vårdnaden inom sex veckor från barnets födelse till pastor i den för­ samling, där barnet skall kyrkobokföras, anmäler att barnet icke skall till­ höra kyrkan. Hava föräldrarna före äktenskapets ingående eller eljest före barnets födelse skriftligen med vittnen överenskommit att barnet icke skall tillhöra kyrkan, må en av dem, utan hinder av att även den andre har del i vårdnaden, göra sådan anmälan.

6

§•

Barn utom äktenskap inträder vid födelsen i svenska kyrkan, om modern tillhör kyrkan.

Erhåller barn, som icke enligt första stycket inträtt i kyrkan, innan det fyllt tolv år äktenskaplig börd genom att föräldrarna ingå äktenskap med varandra och tillhör en av föräldrarna kyrkan, inträder barnet i kyrkan vid föräldrarnas giftermål; dock skall barnet icke anses, hava inträtt i kyrkan, om föräldrarna eller, då vårdnaden ej tillkommer dem gemensamt, den som har vårdnaden inom sex veckor från äktenskapets ingående till pastor i den församling, där barnet är kyrkobokfört, anmäler att barnet icke skall tillhöra kyrkan.

7 §•

Den som förvärvar svenskt medborgarskap och ej tillhör svenska kyr­ kan skall, utan särskild ansökan, anses upptagen i kyrkan, om han är evangelisk-luthersk trosbekännare; dock skall vad nu sagts ej gälla, om han hos pastor i den församling, där han är kyrkobokförd, anmält att han icke vill inträda i kyrkan.

8

§•

Vill någon, i annat fall än nu sagts, vinna inträde i svenska kyrkan, göre ansökan hos pastor i den församling, där han är kyrkobokförd.

Visar sökanden att han är döpt i svenska kyrkans ordning, skall han upptagas i kyrkan. Detsamma skall ock gälla, om sökanden erhållit den undervisning i kyrkans lära, som med hänsyn till hans ålder och övriga omständigheter bör fordras, och inför pastor avgiver muntlig försäkran att ansökningen är grundad på allvarliga religiösa skäl.

9 §•

Vill medlem av svenska kyrkan icke längre tillhöra kyrkan, göre anmälan om utträde personligen hos pastor i den församling, där han är kyrkobok- förd.

10 §.

För den som står under annans vårdnad och ej fyllt aderton år göres an­ sökan eller anmälan som avses i 7, 8 eller 9 § av vårdnadshavaren. Ansökan

8

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

eller anmälan för barn som fyllt tolv år må göras endast om barnet själv

samtyckt därtill. Då ansökan om inträde i svenska kyrkan för den som

står under annans vårdnad göres av vårdnadshavaren, skall vad i 8 § andra

stycket stadgas om muntlig försäkran icke äga tillämpning.

Särskilda bestämmelser.

11

§•

I fråga om den som icke är och ej heller skall vara kyrkobokförd i riket

må ansökan eller anmälan som avses i denna lag göras hos pastor i försam­

ling inom riket där han vistas.

Konungen äger uppdraga åt svensk diplomatisk eller konsulär ämbetsman

i främmande stat att handlägga fråga, som enligt denna lag ankommer på

pastor. Ej må sådant uppdrag meddelas annan än den som tillhör svenska

kyrkan.

12

§.

Över pastors beslut eller åtgärd enligt denna lag må klagan föras. Om så­

dan klagan skall, ändå att beslutet eller åtgärden icke angår kyrkobokfö­

ring, vad om klagan i fråga rörande kyrkobokföring är stadgat äga mot­

svarande tillämpning.

13 §.

Med pastor avses i denna lag den som ansvarar för kyrkobokföringen i

församling av svenska kyrkan eller del av sådan församling, som utgör sär­

skilt kyrkobokföringsdistrikt.

Har någon uppdrag att i kyrkobokföringsärenden biträda pastor, skall

uppdraget avse även ärenden enligt denna lag; dock må ej annan än präst

mottaga försäkran som avses i 8 § andra stycket.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952.

Den som vid lagens ikraftträdande tillhör svenska kyrkan skall även där­

efter anses tillhöra kyrkan, så länge han fyller de fordringar för tillhörig­

het till kyrkan, som äro angivna i 4 §, och ej i föreskriven ordning anmält

sitt utträde.

Hava i fall som avses i 5 § andra stycket föräldrarna träffat överenskom­

melse med den innebörd som där angives och har överenskommelsen, innan

denna lag trätt i kraft, blivit skriftligen upprättad och före äktenskapets in­

gående uppvisad för vigselförrättaren, skall vad i lagrummet sägs om sådan

överenskommelse äga tillämpning, även om denna icke skett med vittnen.

Vad i lag eller författning är stadgat om främmande trossamfund och

främmande trosbekännare skall, efter denna lags ikraftträdande, avse an­

nat trossamfund än svenska kyrkan och medlemmar i sådant samfund.

9

Genom denna lag upphävas:

1. förordningen den 30 juni 1838 (nr 28 s. 1) angående mosaiske tros- bekännares skyldigheter och rättigheter här i riket;

2. förordningen den 11 december 1868 (nr 76 s. 1) angående särskilda sammankomster för andaktsövning;

3. förordningen den 16 november 1869 (nr 60 s. 1) angående ansvar för den, som söker förmå annan till avfall från den evangeliskt lutherska lä­ ran;

4. 1 och 4 §§ förordningen den 31 oktober 1873 (nr 71 s. 1) angående ändring i vissa delar av kyrkolagen med därtill hörande författningar; samt

5. förordningen den 31 oktober 1873 (nr 71 s. 3) angående främmande trosbekännare och deras religionsövning; dock skall fortfarande gälla vad i 18 § av förordningen1 är stadgat om ansvar för fel eller försummelse av främmande församlings föreståndare eller präst i avseende på honom ålig­ gande anteckningar i kyrkobok angående borgerliga förhållanden eller med­ delande av ämbetsbevis därom.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

1 Senaste lydelse se SFS 1898: 69 s. 1.

10

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

2) Förslag

till

Lag

om ändring i 4 och 14 kap. giftermålsbalken.

Härigenom förordnas, att 4 kap. 2, 3, 8 och 9 §§ samt 14 kap. 1 § gifter­

målsbalken skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Gällande lydelse.)

(Föreslagen lydelse.)

4 kap.

2

§•

Kyrklig vigsel må äga rum:

inom svenska kyrkan, om båda de

trolovade åro medlemmar av kyrkan

eller den ene år medlem därav och

den andre tillhör annat kristet tros­

samfund; och

inom främmande trossamfund, om

Konungen förklarat dess prästerskap

äga att förrätta vigsel samt antingen

båda de trolovade åro medlemmar av

samfundet eller, dår samfundet är

kristet, den ene är medlem därav och

den andre av annat kristet trossam­

fund.

Konungen äger-------------------- svenska kyrkan.

3 §•

Till vigsel---------------------------------- är medlem.

Inom främmande trossamfund för- Inom annat trossamfund förrättas

rättas vigsel av därtill behörig präst vigsel av den som år behörig därtill

inom samfundet.

enligt Konungens förordnande.

8

§.

Vigsel förrättas-------------------- vittnens närvaro.

Vid vigseln---------------------äkta makar.

I övrigt lände till efterrättelse, vid I övrigt lände till efterrättelse, vid

vigsel inom svenska kyrkan föreskrif- vigsel inom svenska kyrkan föreskrif-

Kyrklig vigsel må äga rum:

inom svenska kyrkan, om de trolo­

vade eller en av dem tillhör kyrkan;

och

inom annat trossamfund, om Ko­

nungen medgivit att vigsel må för­

rättas inom samfundet och de tro­

lovade eller en av dem tillhör sam­

fundet.

11

(Gällande lydelse.)

(Föreslagen lydelse.)

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

terna i kyrkohandboken, vid vigsel

inom främmande trossamfund dess

kyrkobruk och vid borgerlig vigsel de

bestämmelser, som varda av Konung­

en meddelade.

Präst, som förrättat vigsel give

makarna ofördröj ligen bevis därom.

Vad vid borgerlig vigsel förekommit

skall upptagas i särskilt protokoll en­

ligt de närmare föreskrifter Konung­

en meddelar.

9

Vigsel vare utan verkan, om den

ej förrättats av präst, som äger be­

hörighet att viga, eller av borgerlig

vigselförrättare, eller om därvid ej

så tillgått, som i 8 § andra stycket är

föreskrivet; men ej skall vigsel an­

ses ogill, på den grund att eljest icke

så förfarits, som i 8 § är sagt, eller

vigselförrättaren överskridit sin be­

hörighet eller vederbörlig lysning ej

föregått.

terna i kyrkohandboken, vid vigsel

inom annat trossamfund dess kyrko­

bruk och vid borgerlig vigsel de be­

stämmelser, som varda av Konungen

meddelade.

Den som förrättat kyrklig vigsel

give makarna ofördröj ligen bevis

därom. Vad vid borgerlig vigsel före­

kommit skall upptagas i särskilt

protokoll enligt de närmare före­

skrifter Konungen meddelar.

§•

Vigsel vare utan verkan, om den

ej förrättats av någon, som äger be­

hörighet att viga, eller om därvid ej

så tillgått, som i 8 § andra stycket

är föreskrivet; men ej skall vigsel

anses ogill, på den grund att eljest

icke så förfarits, som i 8 § är sagt,

eller vigselförrättaren överskridit sin

behörighet eller vederbörlig lysning

ej föregått.

14 kap.

1 §•

Föreligger fall, som avses i 11 kap.

2 § första stycket, eller uppstår el­

jest söndring mellan makar, eller

uppkommer dem emellan tvist om

underhållsskyldigheten eller angåen­

de fråga, som avses i 8 kap. 6 eller

7 §, äge make påkalla medling av

präst i svensk församling, där ma­

karna eller endera är kyrkobokförd,

eller av präst inom sådan församling

av främmande trosbekännare, som

har rätt till offentlig religionsövning,

och som makarna eller endera till­

hör, eller av någon, som häradshöv-

Föreligger fall, som avses i 11 kap.

2 § första stycket, eller uppstår eljest

söndring mellan makar, eller upp­

kommer dem emellan tvist om un­

derhållsskyldigheten eller angående

fråga, som avses i 8 kap. 6 eller 7 §,

äge make påkalla medling av präst i

församling av svenska kyrkan, där

makarna eller endera är kyrkobok­

förd, eller av behörig vigselförrättare

inom annat trossamfund, som ma­

karna eller endera tillhör, eller av

någon, som häradshövdingen i den

ort eller rättens ordförande i den

12

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

rGällande lydelse.)

dingen i den ort eller rättens ordfö­

rande i den stad, där makarna eller

endera har sitt hemvist, på begäran

utsett att företaga medlingen, eller

ock av den, som enligt vad i 2 § sägs,

i den kommun, där makarna eller

endera har sitt hemvist, utsetts att

vara medlare i tvister mellan makar.

(Föreslagen lydelse.)

stad, där makarna eller endera har

sitt hemvist, på begäran utsett att

företaga medlingen, eller ock av den,

som enligt vad i 2 § sägs, i den kom­

mun, där makarna eller endera har

sitt hemvist, utsetts att vara medlare

i tvister mellan makar.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

13

3)

Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse av 11 kap. 8 § strafflagen.

Härigenom förordnas, att 11 kap. 8 § strafflagen1 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Gällande lydelse.) (Föreslagen lydelse.)

8

§.

Den som offentligen skymfar så- Den som offentligen skymfar så­ dant som av kyrkan eller erkänt tros- dant som av svenska kyrkan eller an-samfund hålles heligt, dömes för nät, hår i riket verksamt trossam- brott mot trosfrid till böter eller fäng- fund hålles heligt, dömes för brott eise mot trosfrid till böter eller fängelse.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952.

Senaste lydelse se SFS 1948: 448.

14

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

4)

Förslag

till

Förordning

om ändrad lydelse av 10 § 1 mom. folkbokföringsförordningen den 28

juni 1946 (nr 469).

Härigenom förordnas, att 10 § 1 mom. folkbokföringsförordningen den

28 juni 1946 skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Gällande lydelse.)

10

1 mom. I varje församling skola

föras följande kyrkoböcker, näm­

ligen

1. församlingsbok med tillhörande

särskilda förteckningar över utländs­

ka undersåtar och främmande tros-

bekännare samt över blinda, döv­

stumma, sinnessjuka och sinnesslöa;

2. församlingsliggare;

3. bok över obefintliga;

4. inflyttningsbok med tillhörande

minnesanteckningar rörande perso­

ner, beträffande vilka pastor beslu­

tat att de icke skola kyrkobokföras

i församlingen;

5. födelse- och dopbok;

6. konfirmationsbok;

7. lysnings- och vigselbok; samt

8. död- och begravningsbok.

(Föreslagen lydelse.)

§.

1 mom. I varje församling skola

föras följande kyrkoböcker, näm­

ligen

1. församlingsbok med tillhörande

särskilda förteckningar över utländs­

ka undersåtar och personer som icke

tillhöra svenska kyrkan samt över

blinda, dövstumma, sinnessjuka och

sinnesslöa;

2. församlingsliggare;

3. bok över obefintliga;

4. inflyttningsbok med tillhörande

minnesanteckningar rörande perso­

ner, beträffande vilka pastor beslu­

tat att de icke skola kyrkobokföras

i församlingen;

5. födelse- och dopbok;

6. konfirmationsbok;

7. lysnings- och vigselbok; samt

8. död- och begravningsbok.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1952.

Förteckning över främmande trosbekännare, vilken upplagts före för­

ordningens ikraftträdande, skall därefter anses såsom förteckning över

personer som icke tillhöra svenska kyrkan.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

15

5)

Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse av 9 § lagen den 6 juni 1930 (nr 259)

om församlingsstyrelse.

Härigenom förordnas, att 9 § lagen den 6 juni 1930 om församlingsstyrelse

skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Gällande lydelse.)

(Föreslagen lydelse.)

9 §.

Rättighet att deltaga i kyrkostäm­

mas överläggningar och beslut till­

kommer på landet den som äger ut­

öva rösträtt å kommunalstämma och

i stad den som äger utöva rösträtt å

allmän rådstuga.

Sådan rättighet tillkommer dock

icke:

a) främmande religionsbekännare;

eller

b) den som anmält sig till utträ­

de ur svenska kyrkan.

Den som-------------------------- annan församling.

I ärende--------------------- — eller fastighet.

Att den — —----------------andra stycket.

Rättighet att deltaga i kyrkostäm­

mas överläggningar och beslut till­

kommer envar inom församlingen

mantalsskriven person, som är med­

lem av svenska kyrkan och äger ut­

öva rösträtt å kommunalstämma

eller, i stad, å allmän rådstuga.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952.

16

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

6) Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse ar 6 § lagen den 6 juni 1930 (nr 260) om

församlingsstyrelse i Stockholm.

Härigenom förordnas, att 6 § lagen den 6 juni 1930 om församlingsstyrel­

se i Stockholm skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Gällande lydelse.)

(Föreslagen lydelse.)

6

§•

Rösträtt vid val av kyrkofullmäk­

tige tillkommer envar, som är man­

talsskriven inom församlingen och

äger utöva rösträtt vid val av stads­

fullmäktige. Varje röstberättigad

äger en röst.

Sådan rättighet tillkommer dock

icke:

a) främmande religionsbekännare;

eller

b) den som anmält sig till utträde

ur svenska kyrkan.

Den som----------------------------- annan församling.

Rösträtt vid val av kyrkofullmäk­

tige tillkommer envar inom försam­

lingen mantalsskriven person, som

är medlem av svenska kyrkan och

äger utöva rösträtt vid val av stads­

fullmäktige. Varje röstberättigad

äger en röst.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

17

7) Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse av 13 § lagen den 6 juni 1930 (nr 262) om skolsty­

relse i vissa kommuner.

Härigenom förordnas, att 13 § lagen den 6 juni 1930 om skolstyrelse i

vissa kommuner skall erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Gällande lydelse.)

(Föreslagen lydelse.)

13 §.

Folkskolestyrelsen må ej handlägga ärende, såvida icke flera än hälften

av ledamöterna äro tillstädes. Dock äger styrelsen att åt särskilda inom

densamma utsedda nämnder överlämna att enligt de närmare föreskrifter,

som meddelas av styrelsen, med dess rätt och befogenhet besluta i följande

ärenden, nämligen:

a) beviljande av tjänstledighet åt och förordnande av vikarie för lärare;

b) tillämpning på enskilda fall av bestämmelser, antagna av styrelsen;

c) åtgärder enligt gällande folkskolestadga mot vanartade skolbarn samt

tredskande föräldrar och målsmän; ävensom

d) mindre ärenden av ekonomisk natur.

Särskild nämnd skall bestå av minst fyra personer. För giltighet av

nämnds beslut fordras, att minst tre av ledamöterna deltagit i beslutet och

varit ense om detsamma. Av sådan nämnd vidtagen åtgärd skall anmälas

för folkskolestyrelsen vid dess nästa sammanträde.

1 överläggning och beslut om ären­

de, som rör kristendomsundervis-

ningen, må icke deltaga främmande

religionsbekännare eller den som an­

mält sig till utträde ur svenska kyr­

kan.

Vid sammanträde med folkskolestyrelsen eller med nämnd, som ovan

sägs, äger kyrkoherden i det pastorat, till vilket kommunen hör, eller, där

kommunen tillhör mer än ett pastorat, den bland kyrkoherdarna i pasto­

raten, som domkapitlet bestämmer, ändå att han icke är ledamot av folk­

skolestyrelsen, att yttra sig och framställa förslag men ej att deltaga i be­

sluten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952.

2 Bihang till riksdagens protokoll 1951. 1 saml. Nr 100.

18

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

8) Förslag

till

Lag

om ändrad lydelse av 8 § kommunala vallagen den 6 juni 1930 (nr 253).

Härigenom förordnas, att 8 § kommunala vallagen den 6 juni 19301 skall

erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Gällande lydelse.)

(Föreslagen lydelse.)

8

§.

I röstlängden------------------------- och landstingsmän.

Envar sådan------------------------- löpande kalenderår.

Där en vid kommunala beslut och

val, som i första stycket sägs, röstbe­

rättigad person saknar rösträtt å kyr­

kostämma och vid val av kyrkofull­

mäktige på den grund, att han är

främmande religionsbekännare eller

anmält sig till utträde ur svenska

kyrkan eller tillhör icke territoriell

församling, skall om förhållandet gö­

ras anteckning i längden.

Närmare föreskrifter —---------------

Där en vid kommunala beslut och

val, som i första stycket sägs, röstbe­

rättigad person saknar rösträtt å kyr­

kostämma och vid val av kyrkofull­

mäktige på den grund, att han icke

är medlem av svenska kyrkan eller

att han tillhör icke territoriell för­

samling, skall om förhållandet göras

anteckning i längden.

— av Konungen.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952.

1 Senaste lydelse se SFS 1945: 250.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

19

9)

Förslag

till

Lag

om ändring i lagen den 25 maj 1894 (nr 36 s. 2) angående jordfästning.

Härigenom förordnas, att 4, 5 och 6 §§ lagen den 25 maj 1894 angående

jordfästning skola upphöra att gälla samt att 1, 2, 3, 7, 8 och 9 §§ samma

lag1 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Gällande lydelse.)

(Föreslagen lydelse.)

1

När dödsfall timar inom svenska

kyrkan, skall detsamma vid den hög­

mässogudstjänst, som näst efter

skedd anmälan om dödsfallet inträf­

far i den församling, där den avlidne

var kyrkoskriven, genom kyrkoher­

dens försorg tillkännagivas med

tacksägelse i den ordning kyrko­

handboken föreskriver. Sådant till­

kännagivande må dock ej ske i de

fall, som här nedan i 5 och 6 §§ om-

förmälas.

2

Den avlidne skall utom i fall, var­

om i 8 § 1 mom. förmäles, jordfäs­

tas på sätt i denna lag sågs av präst

i svenska kyrkan. Endast sådan för­

rättning ( jordfästning i svenska kyr­

kans ordning) avses i denna lag med

jordfästning.

§•

När medlem av svenska kyrkan

avlidit, skall dödsfallet vid den hög­

mässogudstjänst, som näst efter

skedd anmälan om dödsfallet in­

träffar i den församling, där den av­

lidne var kyrkoskriven, genom kyr­

koherdens försorg tillkännagivas

i

den ordning kyrkohandboken före­

skriver.

§•

Har den avlidne efter fyllda ader-

ton år på sätt om testamente är

stadgat förordnat, att han skall jord­

fästas i svenska kyrkans ordning el­

ler att sådan jordfästning icke skall

förrättas, lände det till efterrättelse.

I annat fall ankommer det på den

avlidnes närmaste anhöriga eller den

som eljest ombesörjer begravningen

att, med iakttagande av vad den av­

lidne kan antagas hava önskat, be­

stämma om den avlidne skall jord

fästas i svenska kyrkans ordning.

1 Senaste lydelse av 6 § se SFS 1908:151 och av 2, 3, 8 och 9 §§ se SFS 1926: 462.

20

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

(Gällande lydelse.)

(Föreslagen lydelse.)

3 §•

Jordfästningen skall verkställas

inom sex veckor efter dödsfallet, där

icke giltiga orsaker till längre upp­

skov äro för handen. Den skall äga

rum i den församling, där dödsfallet

timat; dock må den kunna förrättas

i annan församling, om vederböran­

de det åstunda.

Jordfästning verkställes å försam­

lingens kyrkogård eller annan be­

gravningsplats eller ock å rum, som

församlingen för jordfästning anvi­

sat. I kyrka må sådan jordfästning,

varom i 5 och 6 §§ sägs, icke äga

rum.

Huruvida den, som avlidit i fängelse, å sjukhus eller å annat därmed

jämförligt ställe, må därstädes kunna jordfästas, ankommer på Konungens

prövning.

Jordfästningen skall äga rum i den

församling, där dödsfallet timat;

dock må den kunna förrättas i an­

nan församling, om vederbörande

det åstunda. Den verkställes å för­

samlingens kyrkogård eller annan be­

gravningsplats eller ock i kyrka eller

annat rum, som församlingen för

jordfästning anvisat.

* §.

Jordfästning i vanlig ordning eller

så kallad högtidlig jordfästning må

ej förvägras utom i de fall, vilka i 5

och 6 §§ omförmälas.

5 §.

I särskild, mindre högtidlig ord­

ning skola dödfödda barn jordfästas.

6

§

I stillhet skall jordfästas den, som

blivit avrättad eller ljutit döden under

förövande av grovt brott.

7

De särskilda formulär, efter vilka

ovan omförmälda olika slag av jord­

fästning skola förrättas, bestämmas

i kyrkohandboken.

Vid jordfästning i vanlig ordning

de i svenska kyrkan övliga cere­

monier med klockringning, proces-

§•

Hur jordfästning i svenska kyr­

kans ordning skall förrättas bestäm­

mes i kyrkohandboken.

Vid sådan jordfästning må övliga

ceremonier med klockringning, pro­

cession, sorgmusik och sång brukas,

21

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

(Gällande lydelse.)

(Föreslagen lydelse.)

sion, sorgmusik och sång brukas,

ävensom liktal hållas av präst, som

därom anlitas och därtill finnes vil­

lig-

Ej må vid jordfästning, varom i

5 § sägs, klockringning äga rum.

Vid jordfästning i stillhet böra

endast närvara den dödes anhöriga,

om sådana finnas och inställa sig,

samt de personer, vilka är o oumbär­

liga för den dödes jordande. Ej må

vid sådan jordfästning förekomma

klockringning, sorgmusik, sång eller

liktal.

ävensom griftetal hållas av präst,

som därom anlitas och därtill finnes

villig.

1 mom. Har den avlidne efter upp­

nådd ålder, av aderton år skriftligen

förordnat om begravning utan jord­

fästning i svenska kyrkans ordning,

lände det till efterrättelse.

Är sådant förordnande ej givet,

skall den avlidne ändock begravas

utan jordfästning i svenska kyrkans

ordning, där det begäres av den av­

lidnes närmaste anhöriga eller av

dem, som eljest stodo den avlidne nä­

ra; dock icke om den avlidne efter

uppnådd ålder av aderton år skrift­

ligen förordnat om jordfästning i

svenska kyrkans ordning.

Framställning att begravning må

äga rum utan jordfästning i svenska

kyrkans ordning göres hos präst,

som för kyrkoböckerna i den försam­

ling, vilken är rätt inskrivningsort

för dödsfallet.

2 mom. Vid begravning utan jord­

fästning i svenska kyrkans ordning

skall klockringning, om det begäres,

äga rum i vanlig ordning; men ej

må vid sådan begravning kyrka upp-

Då jordfästningen förrättas i an­

nan ordning än svenska kyrkans eller

begravningen sker utan jordfästning,

skall klockringning, om det begäres,

äga rum i vanlig ordning; och må vid

22

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

låtas, med mindre särskilda skäl där- sådan begravning kyrka kunna upp­

till äro.

låtas, om särskilda skäl därtill äro.

(Gällande lydelse.)

(Föreslagen lydelse.)

9

1 mom. Den avlidne må, såvida ej

annat föranledes av stadgandet i 2

mom. av denna paragraf, icke begra­

vas annorstädes än å kyrkogård el­

ler annan plats, som blivit för så­

dant ändamål behörigen invigd. Vid

begravningen må intet förekomma,

som strider mot förrättningens

helgd och allvarliga innebörd.

§•

1 mom. Den avlidne må, såvida ej

annat föranledes av stadgandet i 2

mom. av denna paragraf, icke begra­

vas annorstädes än å kyrkogård eller

annan plats, som blivit för sådant

ändamål behörigen invigd. Vid be­

gravningen må intet förekomma, som

strider mot förrättningens helgd ofch

allvarliga innebörd.

Vad i första stycket sägs gälle även

avliden som icke var medlem av

svenska kyrkan; ej må rätt till läger­

stad å kyrkogård eller annan allmän

begravningsplats vara beroende av

att den avlidne tillhört kyrkan.

2 mom. På Konungens prövning ankommer huruvida och under vilka vill­

kor enskild begravningsplats må anläggas.

3 mom. Kyrkogårdar och andra begravningsplatser skola städse hållas i

ordnat och värdigt skick.

Denna lag träder i kraft den 1 ja­

nuari 1952.

Genom lagen upphäves 3 § förord­

ningen den 31 oktober 1873 (nr 71

s. 1) angående ändring i vissa delar

av kyrkolagen med därtill hörande

författningar.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

23

C. Kungörelseförslag, varöver riksdagens yttrande begäres.

1) Förslag

till

Kungörelse

med föreskrifter hur sökande till lärartjänst, som medför skyldighet

att undervisa i kristendomskunskap, äger styrka sin behörighet.

Härigenom förordnas:

Sökande till lärartjänst, som medför skyldighet att i allmän skola under­

visa i kristendomskunskap, skall anses hava en sådan åskådning som ford­

ras för att erhålla tjänsten, om han är medlem av svenska kyrkan eller av

församling eller sammanslutning, som tillhör evangeliska fosterlandsstif­

telsen, frälsningsarmén, metodistkyrkan, missionssällskapet bibeltrogna vän­

ner, missionssällskapet helgelseförbundet, svenska alliansmissionen, svenska

baptistsamfundet, svenska missionsförbundet eller Örebro missionsförening,

eller av annan, därmed jämförlig evangelisk församling eller sammanslut­

ning, eller om han avgiver en skriftlig förklaring att han icke omfattar en

mot evangelisk kristendomsuppfattning stridande åskådning.

Denna kungörelse träder i kraft dagen efter den, då kungörelsen enligt

därå meddelad uppgift utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

24

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

2

)

Förslag

till

Kungörelse

om upphävande i vissa delar av de mosaiska församlingarnas, av

Kungl. Maj:t fastställda församlings ordningar.

Härigenom förordnas:

Den av Kungl. Maj :t den 30 juni 1838 fastställda ordningen rörande vad

mosaiska trosbekännare hava att hädanefter iakttaga i avseende på utöv­

ningen av deras religion och bestyret inom deras församling m. m. även­

som de församlingsordningar, som Kungl. Maj :t därefter fastställt för sär­

skilda mosaiska församlingar, skola upphöra att gälla, såvitt de avse skyl­

dighet att tillhöra mosaisk församling, förpliktelse för annan än medlem att

betala avgift till sådan församling, utmätning för utskylder eller böter och

besvär över församlingsstämmas eller församlingsfullmäktiges beslut. Övri­

ga delar av 1838 års ordning, såvitt denna alltjämt kan anses tillämplig, och

av de särskilda församlingsordningarna skola gälla till dess församlingarna

själva antaga nya bestämmelser. Den som vid utgången av år 1951 är med­

lem av mosaisk församling skall anses tillhöra denna, intill dess han utträtt

ur församlingen eller hans medlemskap annorledes upphört.

Denna kungörelse träder i kraft den 1 januari 1952; dock skola äldre

bestämmelser alltjämt äga tillämpning i fråga om utskylder eller avgifter

till mosaisk församling, vilka dessförinnan påförts någon och senast under

år 1952 förfalla till betalning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

25

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj.t Konungen i statsrådet å Stockholms

slott den 12 januari 1951.

N är varande:

Statsministern

Erlander , ministern för utrikes ärendena

Undén , statsråden

Sköld, Quensel, Danielson, Vougt, Zetterberg, Nilsson, Sträng,

Ericsson, Mossberg, Weijne, Andersson, Lingman.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler

chefen för justitiedepartementet, statsrådet Zetterberg, förslag till religions­

frihetslag m. m. Föredraganden anför följande.

Religionsfrihetens princip är sedan lång tid tillbaka allmänt erkänd i vårt

land. Lagstiftningen har dock på flera punkter ett innehåll, som icke står

i god överensstämmelse med denna princip. Bestämmelserna i förordningen

den 31 oktober 1873 angående främmande trosbekännare och deras reli­

gionsövning ha även i andra hänseenden ansetts bristfälliga och föråldrade.

Det är därför ett gammalt önskemål att få till stånd en revision av religions-

frihetslagstiftningen och de lagregler i övrigt som äga samband med denna.

Redan år 1909 hemställde riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj :t att frå­

gan om utträde ur svenska kyrkan måtte utredas och förslag i ämnet fram­

läggas för riksdagen. En år 1918 tillsatt utredning, 1918 års religionsfrihets-

kommitté, vilken fick i uppdrag att utreda denna fråga, behandlade i ett be­

tänkande frågan om s. k. borgerlig begravning (SOU 1923: 23) och i denna

del genomfördes sedermera lagändringar, men i huvudfrågan om utträde

ur kyrkan ledde utredningen icke till något förslag. En för fortsatt behand­

ling av detta spörsmål tillsatt ny utredning, 1925 års religionsfrihetssak-

kunniga, framlade år 1927 ett betänkande med förslag angående vidgad

rätt till utträde ur svenska kyrkan jämte därmed sammanhängande frågor

(SOU 1927: 13). I betänkandet behandlades, förutom frågorna om rätt till

utträde ur svenska kyrkan och inträde däri, bl. a. spörsmålen om barns

ställning i konfessionellt hänseende, om skyldighet att deltaga i skolornas

religionsundervisning, om trosbekännelse såsom villkor för tillträde till äm­

beten och tjänster samt om skattskyldighet för kyrkliga ändamål. Betänkan­

det har icke föranlett någon lagstiftningsåtgärd.

Vid 1929 års kyrkomöte yrkades i en motion (nr 1), den s. k. biskopsmo-

tionen, att kyrkomötet måtte hos Kungl. Maj :t hemställa om utredning an­

gående vissa i motionen närmare angivna, med frågan om vidgad rätt till

26

utträde ur svenska kyrkan sammanhängande kyrkoorganisatoriska frågor.

I anledning av denna motion anhöll kyrkomötet i skrivelse (nr 30), att

Kungl. Maj :t ville i samband med behandling av 1927 års betänkande låta

med beaktande av vissa i skrivelsen nämnda synpunkter verkställa en all­

sidig utredning angående de i motionen berörda frågorna.

I skrivelse till Kungl. Maj:t den 17 juni 1935 hemställde frikyrkliga sam-

arbetskommittén — vilken då bestod av representanter för Svenska baptist­

samfundet, Metodistkyrkan och Svenska missionsförbundet -—- att Kungl.

Maj :t måtte föranstalta om utredning såväl av frågan om de inom svenska

kyrkans ram existerande fria trossamfundens rättsliga ställning som av

behövligheten av en ny, förbättrad lagstiftning rörande s. k. främmande

trosbekännare.

I anledning av motioner vid 1938 års riksdag hemställde riksdagen i skri­

velser till Kungl. Maj :t (nr 300 och 323) dels att utredning av frågorna om

de fria religiösa samfundens rättsliga ställning och om en revision av dissen-

terlagstittningen måtte verkställas och dels att åtgärder måtte vidtagas för

att möjliggöra för svenska medborgare av judisk börd att kunna utträda

ur mosaisk församling utan att inträda i svenska kyrkan.

På hemställan av dåvarande chefen för justitiedepartementet, stats­

rådet Bergquist, bemyndigade Kungl. Maj :t den 15 oktober 1943 departe­

mentschefen att tillkalla sakkunniga för att inom justitiedepartementet

verkställa en utredning rörande ny dissenterlagstiftning och därmed sam­

manhängande spörsmål. Med stöd av bemyndigandet tillkallades den 29 ok­

tober 1943 såsom sakkunniga dåvarande t. f. presidenten friherre H. J.

Nordenskjöld, tillika ordförande, samt biskopen numera ärkebiskopen Yngve

Brilioth, ledamoten av riksdagens andra kammare rektorn Gustav Mosesson,

sekreteraren Gunnar Sundqvist och professorn Gunnar Westin. Sedan Bri­

lioth och Sundqvist entledigats från uppdraget, ha såsom sakkunniga i

deras ställe tillkallats, den 21 mars 1944 biskopen Gustaf Ljunggren och den

27 februari 1946 ledamoten av riksdagens andra kammare fattigvårdskonsu-

lenten Verner Hedlund. Med stöd av Kungl. Maj:ts bemyndigande den 4

maj 1945 tillkallades vidare den 5 i samma månad ledamoten av riksdagens

första kammare A. J. Bärg att såsom sakkunnig deltaga i utredningsarbetet,

såvitt detsamma berörde frågor av skatterättslig natur, och samtidigt för­

ordnades kammarrättsrådet Nils Bodin att tjänstgöra såsom sekreterare vid

utredningsarbetet i denna del. Sedan Bärg avlidit, tillkallade departements­

chefen den 11 december 1947 Bodin att, med bibehållande av nyssnämnda

sekreterareförordnande, vara sakkunnig beträffande de skatterättsliga frå­

gorna. Till sekreterare åt de sakkunniga förordnades, den 29 oktober 1943

stiftssekreteraren Enar Sahlin och den 16 september 1944, sedan Sahlin av­

lidit, assessorn i kammarrätten Telemak Eliseson.

De sakkunniga antogo benämningen dissenterlagskommittén.

Kommittén, som under vissa delar av sitt arbete biträtts av experter samt

överlagt med religiösa organisationer, har den 21 maj 1949 avlämnat be­

tänkande med förslag till religionsfrihetslag jämte tillhörande motiv och

Kungl. Maj:Is proposition nr 100.

27

bilagor (SOU 1949: 20). Förslaget är i huvudsak enhälligt; endast i fråga om

upphävande av det nu gällande förbudet mot ordnar och kloster har en

avvikande mening uttalats av friherre Nordenskjöld.

Infordrade yttranden över dissenterlagskommitténs förslag ha avgivits av

Svea hovrätt, hovrätten för Västra Sverige, kammarkollegiet, kammarrätten,

statskontoret, statistiska centralbyrån, skolöverstyrelsen, överståtliållaräm-

betet, länsstyrelserna i Stockholms, Jönköpings, Malmöhus, Göteborgs och

Bohus, Värmlands, Örebro och Norrbottens län, samtliga domkapitel, kans­

lern för rikets universitet, 1946 års skolkommission, 1949 års folkbokfö-

ringssakkunniga (såvitt angår kyrkobokföring) och 1949 års uppbörds-

sakkunniga (såvitt angår skattefrågor).

Skolöverstyrelsen har jämväl överlämnat yttranden av rektorn vid högre

allmänna läroverket i Linköping, högre allmänna läroverken i Motala, Sköv­

de, Falun, Karlskrona och Eslöv, Hvitfeldtska högre allmänna läroverket i

Göteborg, högre allmänna läroverket i Skellefteå, högre allmänna läroverket

för gossar å Norrmalm, Stockholm, högre allmänna läroverket för flickor å

Södermalm, Stockholm, och högre allmänna läroverket i Bromma, samreal-

skolan och kommunala gymnasiet i Bollnäs, samrealskolorna i Trollhättan

och Herrljunga, samrealskolan och kommunala gymnasiet i Katrineholm,

samrealskolan i Malmköping, samrealskolan och kommunala gymnasiet i

Borlänge, samrealskolorna i Mönsterås och Strömsnäsbruk, realskolan för

gossar i Malmö, samrealskolan och kommunala gymnasiet i Ängelholm, sam­

realskolorna i Hörby, Åstorp och örkelljunga, samrealskolan och kommu­

nala gymnasiet i Karlskoga, ämneskonferensen i kristendomskunskap vid

samrealskolan i Molkom, rektorn vid samrealskolan i Munkfors, samreal­

skolorna i Piteå, Arvidsjaur och Åsele, samrealskolan och kommunala gym­

nasiet i Solna, Katarina realskola, Stockholm, samt rektorn vid S:t Görans

samrealskola och norra kommunala mellanskolan i Stockholm, Djursholms

samskola och Sigtunastiftelsens humanistiska läroverk, kommunala mellan­

skolan och samrealskolan i Gnesta, kommunala mellanskolan i Hultsfred

samt kommunala mellanskolan och samrealskolan i Nordmaling, kommu­

nala flickskolorna i Gävle och Härnösand, ämneskonferensen i kristendom

vid kommunala flickskolan i Karlstad, kommunala flickskolorna i Linkö­

ping, Norrköping och Bromma, Vasastadens kommunala flickskola, Stock­

holm, kommunala flickskolorna i Uppsala och Växjö, folkskoleseminariet

för kvinnliga elever, Stockholm, folkskoleseminariet i Lund, rektorn vid

folkskoleseminariet i Karlstad, folkskoleseminariet i Umeå, småskolesemi-

narierna i Växjö och Landskrona, folkskoleinspektörerna i Nordsmålands

östra, Sydsmålands mellersta, Nordskånes östra, Hallands södra, Skaraborgs

norra, Dalarnas östra och Hälsinglands norra inspektionsområden, Stock­

holms folkskoledirektion och Göteborgs allmänna folkskolestyrclse, kristen-

domslärarnas förening, svenska seminarielärarföreningen samt centralsty­

relsen för flick- och samskolelärarnas riksförbund.

överståthållarämbetet har bifogat yttranden av uppbördsverket och man-

talsdircktören i Stockholm, länsstyrelsen i Malmöhus län yttrande av kyrko-

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

28

i ullmäktige i Malmö, domkapitlet i Linköping yttranden av kontraktpros­

ten, kyrkoherden i Säby pastorat J. S. Johansson, kyrkoherden i Ekeby med

tiera församlingars pastorat Harry Alm och komministern i Skönbergs för­

samling Bo Sture Wiking, domkapitlet i Lund yttrande av Lunds stifts

prostkonvent, Stockholms domkapitel yttrande av kyrkobokföringsinspektö-

ren i Stockholms stift samt kanslern för rikets universitet yttranden av

större akademiska konsistorierna vid universiteten i Uppsala och Lund även­

som de teologiska och juridiska fakulteterna vid universiteten.

Vidare ha efter remiss yttranden inkommit från Allmänna svenska präst-

föreningen, Sveriges yngre prästers förbund, Sveriges folkskollärarförbund,

Sveriges folkskollärarinneförbund och Sveriges småskollärarinneförbund,

Läroverkslärarnas riksförbund, Svenska landskommunernas förbund, Sveri­

ges häradsskrivarförening, föreningen Sveriges stadsfogdar, föreningen Sve­

riges kronokamrerare, Taxeringsnämndsordförandenas riksförbund, den

apostoliske vikarien och det apostoliska vikariatsrådet i Sverige, Metodist­

kyrkan i Sverige, Franska reformerta församlingen i Stockholm, Anglikan­

ska församlingen i Stockholm, Grekisk-katolska ortodoxa församlingen i

Stockholm, Christian Science trossamfund i Stockholm, Vännernas sam­

fund i Sverige, de mosaiska församlingarna i Stockholm, Göteborg och

Malmö, Frikyrkliga samarbetskommittén, Svenska missionsförbundet, Öre­

bro missionsförening, missionssällskapet Helgelseförbundet, Evangeliska

fosterlandsstiftelsen, missionssällskapet Bibeltrogna vänner, Evangeliska

brödraförsamlingen samt Vakttornets bibel- och traktatsällskap.

Svenska stadsförbundet och Svenska landstingsförbundet, som erhållit till­

fälle att yttra sig, ha förklarat sig avstå därifrån. Förstnämnda förbund har

emellertid överlämnat ett inom förbundsbyrån utarbetat förslag till yttrande

i ämnet.

Katolsk-apostoliska församlingen i Stockholm, Nya kyrkans församling i

Stockholm, Nya kyrkans svenska församling i Stockholm, Nya kyrkans be-

kännares församling i Stockholm, Svenska baptistsamfundet, Fribaptistsam­

fundet, Svenska frälsningsarmén, Frälsningsarmén, Filadelfiaförsamlingen

i Stockholm, Smyrnaförsamlingen i Jönköping, Södermalms fria församling,

Östermalms fria församling, Svenska alliansmissionen och Jesu Kristi kyrka

av de sista dagarnas heliga, vilka erhållit tillfälle att yttra sig, ha icke be­

gagnat sig därav.

Yttranden över förslaget ha slutligen inkommit från riksarkivet, högre

allmänna läroverket i Kalmar, Svenska pastoratens riksförbund och kam­

marrådet Tom Wohlin, som sedan år 1936 varit sakkunnig i ecklesiastik­

departementet med uppgift att biträda vid beredning av ärenden av kyrkligt-

ekonomisk natur.

Vid riksarkivets yttrande äro fogade yttranden av landsarkivarierna i Upp­

sala, Vadstena, Lund, Göteborg och Härnösand, länsarkivarierna i Visby och

Östersund samt stadsarkivarien i Stockholm.

Jag anhåller att nu få upptaga frågan om revision av religionsfrihetslag-

stittningen, dock med undantag av de till ämnet hörande skattefrågorna,

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

vilka komma att i annat sammanhang behandlas av chefen för finansdepar­

tementet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

29

Inledning.

Religionsfriheten har först efter hand under de två senaste århundradena

framträtt såsom en principiell grundval för lagstiftningen. Tidigare gällande

rättsregler byggde på en skyldighet för envar att bekänna sig till den reli­

giösa lära som var den enda i landet tillåtna. Kyrkoreformationen innebar

icke i detta hänseende någon ändring utan endast att nu, i stället för den

katolska kyrkans lära, den evangelisk-lutherska läran blev den enda tillåtna.

I 1686 års kyrkolag stadgades sålunda att inom riket och underlydande

länder alla skulle bekänna sig, endast och allena, till den kristliga lära och

tro som är grundad i bibeln och författad i bekännelseskrifterna. Avfall från

den rätta religionen och utspridande av villfarelse skulle straffas med lands­

förvisning och förlust av arvsrätt inom riket. Undantag gjordes dock för

främmande sändebud och enskilda utlänningar, som voro av annan reli­

gion; dessa ägde utöva sin religion i sina hus men voro förbjudna att hålla

någon gudstjänst för andra eller eljest utsprida sin religion, och för utom­

stående var det förbjudet att besöka deras gudstjänster. Bestämmelserna

om straff för avfall och utspridande av villfarelse inflöto även i missgär-

ningsbalken i 1734 års lag. Förpliktelsen för Konungen att skydda den evan­

gelisk-lutherska läran och att ej bruka någon av annan religion till något

ämbete kom till uttryck i konungaförsälcringar och regeringsformer under

1600- och 1700-talen samt upptogs även i prästerskapets privilegier år 1723.

Lagbestämmelser riktades icke endast mot de inflytelser som kunde komma

från andra länder, där en avvikande religiös uppfattning rådde, utan även

mot inländska rörelser av frikyrklig natur. Enligt 1726 års konventikelpla-

kat var det sålunda förbjudet att anordna och deltaga i enskilda samman­

komster för andakt eller gudstjänst; enskild husandakt var dock tillåten.

Utvecklingen mot en vidgad religionsfrihet började under förra hälften

av 1700-talet genom att anhängare av den engelska reformerta kyrkan er-

höllo rätt till fri religionsövning. Genom en kungörelse år 1781, det s. k.

toleransediktet, vilket föranletts av ett av ständerna vid 1779 års riksdag

fattat beslut, fingo främmande trosbekännare rätt att bilda egna försam­

lingar, bygga kyrkor och hålla egna religionslärare. Denna rättighet avsåg

dock endast personer som flyttat in till riket och deras avkomlingar. Det

var alltjämt förbjudet för landets lutherska undersåtar att besöka den

främmande gudstjänsten, och avfall skulle liksom tidigare medföra straff

enligt missgärningsbalkens bestämmelser. För mosaiska trosbekännare, på

vilka 1781 års författning icke var tillämplig, utfärdades ett särskilt han-

delsreglemcnte år 1782; detta byggde dock i huvudsak på samma grund­

satser och medgav sålunda utövning av den mosaiska religionen på de plat­

ser där judar fingo bosätta sig.

I 16 § 1809 års regeringsform stadgades: »Konungen bör------------ingens

30

samvete tvinga eller tvinga låta, utan skydda var och en vid en fri utöv­

ning av sin religion, så vitt han därigenom icke störer samhällets lugn eller

allmän förargelse åstadkommer.» Den grundsats, som sålunda kom till ut­

tryck i regeringsformen, ledde emellertid icke till någon omedelbar ändring

i den äldre religionslagstiftningen. Det dröjde till år 1858 innan konventikel-

plakatet upphävdes och först år 1860 avskaffades straffet för avfall från den

rena evangeliska läran. Alltjämt gälla vissa särskilda bestämmelser angå­

ende sammankomster för andaktsövningar enligt en förordning den 11 de­

cember 1868, och för utspridande av villfarande lära är ansvar i vissa av­

seenden föreskrivet genom förordningen den 16 november 1869 angående

ansvar för den, som söker förmå annan till avfall från den evangelisk­

lutherska läran.

Genom 1860 års förordning angående främmande trosbekännare och de­

ras religionsövning blev det möjligt att övergå från svenska kyrkan till främ­

mande religionssamfund. Ingen skulle dock anses skild från kyrkan förr än

han upptagits i annat inom riket tillåtet samfund. Sådant samfund fick icke

mottaga någon såsom medlem, förr än denne i föreskriven ordning anmält

sig till utträde ur kyrkan. Främmande trosbekännare fingo endast med Ko­

nungens tillstånd bilda församling och allenast ett sålunda tillåtet trossam­

fund ägde rätt till fri religionsövning. Förordningen gällde endast för krist­

na trosbekännare av annan lära än den rena evangeliska. För mosaiska tros­

bekännare gällde, och gäller med vissa ändringar alltjämt, en år 1838 till­

kommen förordning, vilken ersatt 1782 års reglemente.

Den år 1860 utfärdade förordningen ersattes av förordningen den 31 okto­

ber 1873 angående främmande trosbekännare och deras religionsövning,

vilken i allt väsentligt ännu gäller. De bestämmelser på hithörande område

som ansågos vara av kyrkolags natur och därför skulle antagas i den ord­

ning som gäller för sådan lag samlades i en särskild förordning angående

ändring i vissa delar av kyrkolagen med därtill hörande författningar, vil­

ken utfärdades samma dag. De år 1873 antagna bestämmelserna skilja sig

från 1860 års förordning bl. a. däri att Kungl. Maj:ts tillstånd nu icke

längre skulle vara ett nödvändigt villkor för bildande av församling av

främmande trosbekännare. Om de personer som bildade församlingen öns­

kade att den skulle erkännas av staten, kunde de emellertid göra ansökan

härom hos Kungl. Maj:t; en sålunda erkänd församling var tillförsäkrad rätt

till offentlig religionsövning. Medlem av svenska kyrkan, som omfattat främ­

mande kristen lära och därför ville utträda ur kyrkan, ägde möjlighet där­

till. Han skulle vid sin anmälan om utträde uppgiva det trossamfund, till

vilket han ville övergå. Därmed avsågs icke med nödvändighet ett erkänt

trossamfund. Den utträdande ansågs skild från kyrkan, då han gjort före­

skriven anmälan; sålunda upprätthölls icke längre kravet på att han dess­

utom inträtt i annat trossamfund. Ej heller bibehöll förordningen bestäm­

melsen om att sådant trossamfund icke fick mottaga någon som medlem,

förr än denne anmält sitt utträde ur svenska kyrkan.

De bestämmelser som sålunda gällt sedan år 1873 ha lett till att endast

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

Kungl. Maj. ts proposition nr 100.

31

en mindre del av de religiösa samfund som finnas inom landet sökt er­

kännande av sina församlingar. Erkända församlingar, som bildats enligt

1873 års förordning eller tidigare bestämmelser, äro följande: Franska re­

formerta församlingen i Stockholm, anglikanska församlingar i Stockholm

och Göteborg, romersk-katolska församlingar i Stockholm, Göteborg, Malmö,

Hälsingborg, Norrköping och Gävle, Grekisk-kalolska ortodoxa församling­

en i Stockholm, katolsk-apostoliska församlingar i Stockholm och Norr­

köping, ett stort antal församlingar av Metodistkyrkan, Nya kyrkans svenska

församlingar i Stockholm och Göteborg, Nya kyrkans församling i Stock­

holm, Nya kyrkans samfund i Jönköping, Nya kyrkans bekännares försam­

ling i Stockholm, församlingar i Stockholm, Göteborg, Malmö och Örebro

av Christian Science samt Vännernas samfund i Sverige (Stockholm). Därtill

komma de mosaiska församlingarna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Norr­

köping, Kalmar, Karlskrona, Karlstad, Oskarshamn, Växjö och Sundsvall.

Vid sidan om dessa erkända församlingar finnes även ett stort antal fri­

kyrkliga församlingar, vilka anordna egen gudstjänst men icke begärt er­

kännande enligt 1873 års förordning, såsom församlingar tillhörande Svenska

missionsförbundet, Svenska baptistsamfundet och Frälsningsarmén samt

församlingar inom pingströrelsen.

Utvecklingen efter år 1873 har även medfört att åtskilliga personer, som

tillhöra svenska kyrkan, anslutit sig till någon frikyrkorörelse utan att där­

för utgå ur kyrkan. Även erkända församlingar av främmande trosbekän-

nare kunna i vissa fall bland sina medlemmar räkna personer, som alltjämt

tillhöra svenska kyrkan. Sålunda äro ungefär två tredjedelar av Metodist­

kyrkans 11 500 medlemmar samtidigt medlemmar av svenska kyrkan.

Enligt den religionsstatistik som upprättades vid 1930 års folkräkning

uppgick hela antalet personer, som enligt församlingsböckerna tillhörde

svenska kyrkan, till 6 124 366, medan antalet ej tillhörande densamma ut­

gjorde 17 825 eller 0,3 % av hela folkmängden. De personer som vid denna

folkräkning uppgivit sig ha annan religionsutövning än svenska kyrkans

eller vara konfessionslösa utgjorde 257 482 eller 4,2 % av hela folkmängden.

Av dessa tillhörde ungefär 24 500 erkända församlingar av främmande tros-

bekännare och ungefär 212 000 andra religiösa samfund, medan ungefär

21 000 uppgivit sig vara konfessionslösa. Det kan anmärkas att uppgifterna

till statistiken voro ofullständiga rörande barn under 15 år, varför de fri­

kyrkliga torde ha varit något flera än nu angivna siffror utvisa.

Kommittén har i sitt betänkande anknutit till 1927 års utredning i samma

ämne, ytterligare utrett och diskuterat de frågeställningar som voro fram­

lagda i detta betänkande samt därutöver upptagit även vissa andra frågor. I

huvudsak föreslår kommittén att 1873 års förordning angående främman­

de trosbekännare och deras religionsövning skall ersättas med en religions­

frihetslag. I det av kommittén utarbetade förslaget till sådan lag uppta­

gas, förutom vissa allmänna bestämmelser, regler om utträde ur svenska

kyrkan, om barns samfundstillhörighet, om skolundervisningen i kristen­

32

Kungi. Maj. ts proposition nr 100.

dom m. m., om inskränkningar i rätten att innehava vissa tjänster, om

särskilda trossamfund och trossammanslutningar och om kloster. Bestäm­

melser om inträde i svenska kyrkan har kommittén upptagit i ett särskilt

lagförslag, avsett att antagas i den ordning som gäller för kyrkolag. Vidare

föreslår kommittén vissa ändringar i regeringsformen samt åtskilliga för­

fattningsändringar i övrigt, vilka beröra undervisning, vigsel, jordfästning,

folkbokföring och beskattning samt lydelsen av domareden.

Jag övergår nu till att redogöra för det huvudsakliga innehållet i kom­

mitténs förslag och de yttranden som avgivits däröver. Såsom huvudfrå­

gor i förslaget framstå de avsnitt som behandla medlemskapet i svenska

kyrkan och andra religiösa samfunds rättsliga ställning. Därför skall jag

först upptaga dessa huvudfrågor och i samband därmed redovisa även

min inställning till förslaget i stort sett. Övriga delar av förslaget äro icke

av samma grundläggande betydelse som dessa huvudfrågor; de beröra mera

avgränsade spörsmål. De skola därför behandlas var för sig under särskilda

rubriker. Slutligen torde jag i ett sammanhang få redogöra för de lagförslag

som jag, efter detta allmänna ställningstagande till skilda delar av försla­

get, funnit mig böra förorda.

Medlemskapet i svenska kyrkan och andra religiösa samfunds rättsliga

ställning.

Kommittén.

Frågan om medlemskapet i svenska kyrkan har av kommittén upptagits

ur de synpunkter som kunna anläggas på rätten till utträde ur kyrkan, reg­

lerna för inträde i denna samt barns samfundstillhörighet.

Nu gällande bestämmelser i 1873 års förordning om rätt till utträde

ur svenska kyrkan innebära att möjlighet därtill föreligger en­

dast för den som omfattat främmande kristen lära och fördenskull vill

utträda ur kyrkan. Bestämmelserna innehålla vidare att den som vill ut­

träda skall giva sin avsikt till känna för kyrkoherden i den församling han

tillhör och uppgiva det trossamfund, till vilket han vill övergå. Om han

vidhåller sin avsikt, skall han, sedan minst två månader förflutit, göra ytter­

ligare en anmälan vid personlig inställelse hos kyrkoherden.

Föreskriften att den utträdande skall uppgiva det trossamfund, till vil­

ket han vill övergå, har i rättspraxis ansetts uppfylld, även då annat sam­

fund än sådant som vunnit erkännande enligt 1873 års förordning uppgivits.

Å andra sidan har utträde vägrats, då den som önskade utträda icke upp­

givit något trossamfund, till vilket han ville övergå. (SOU 1927: 13 s. 50—

51.) Utträde för övergång till mosaisk församling har icke ansetts tillåtet.

Kommitténs förslag innebär att de hinder för ett fritt utträde ur kyrkan

som föreligga enligt gällande bestämmelser skola borttagas och att således

rätten till utträde icke längre skall vara beroende av en önskan att inträda

i annat trossamfund. I motiveringen anför kommittén härom bl. a. att det

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

33

redan nu förekommer att svenska medborgare icke tillhöra något trossam­

fund. Anledning härtill kan vara att den uppgivna avsikten att efter utträ­

det ur kyrkan inträda i annat samfund icke fullföljts eller att barn, vars

föräldrar icke tillhöra svenska kyrkan, ej erhållit medlemskap i något

trossamfund. En lagändring av den föreslagna innebörden skulle därför,

enligt kommitténs mening, innebära att lagen anknyter till de faktiska för­

hållandena på det religiösa området. Kommittén erinrar om de farhågor

som stundom uttalats för att ändrade lagbestämmelser skulle kunna leda till

ett mera allmänt utträde ur kyrkan och därigenom få betydelse för kyrkans

ställning. Mot denna invändning anför kommittén att, även om ett så stort

antal av kyrkans medlemmar skulle önska skilja sig från denna att kyrkan

skulle förvandlas till ett minoritetssamfund, anledning likväl saknas att med

tvång hindra dem att följa vad deras religiösa uppfattning bjuder.

Vidare framhåller kommittén att det icke låter sig bedömas, i vilken ut­

sträckning rätten till fritt utträde kommer att brukas. Detta är nämligen

beroende av en rad okända faktorer. Av betydelse för frågans bedömande

är bl. a. att kommittéförslaget även innefattar ändrade bestämmelser om

rätten att inneha offentlig tjänst och om lindring i skattskyldigheten till

den kyrkliga kommunen. En jämförelse med förhållandena i Finland och

Norge, i vilka länder fritt utträde ur den evangelisk-lutherska kyrkan är

medgivet, ger dock, enligt kommitténs mening, icke anledning till förmo­

dan att kyrkans ställning skulle komma att väsentligt rubbas. Kommittén

meddelar vissa statistiska uppgifter, vilka utvisa att rätten till fritt utträde

ur de finska och norska evangelisk-lutherska kyrkorna begagnats i mycket

ringa omfattning (bet. s 9—10).

För närvarande finnas icke några lagbestämmelser som reglera frågan

om inträde i svenska kyrkan. Vid kyrkobokföringen redovisas

främmande trosbekännare särskilt; alla andra kyrkobokförda betraktas så­

som tillhörande kyrkan.

Kommittén framhåller att med dess förslag om oinskränkt rätt till ut­

träde ur svenska kyrkan väl vinnes att icke någon behöver kvarstå såsom

medlem mot sin egen önskan, men att religionsfriheten därmed icke är till­

räckligt tillgodosedd, om ej samtidigt bestämmelser givas, som hindra att

någon, utlänning eller annan, upptages som medlem i svenska kyrkan utan

egen önskan. Denna omständighet jämte behovet av klara bestämmelser om

huru den, som uttrycker en önskan att tillhöra svenska kyrkan, skall kunna

vinna medlemskap däri, har föranlett kommittén att avgiva förslag till lag

om inträde i svenska kyrkan. I motiven till denna lag ingår kommittén på

frågan, huruvida icke dop i svenska kyrkans ordning borde grundlägga

medlemskap i kyrkan. Kommittén erinrar om att de flesta kristna samfund

betrakta dopet såsom ett villkor för inträde och anse att den som icke är

döpt ej kan vara medlem av en kristen församling. Svenska kyrkan räknar

emellertid både döpta och odöpta som sina medlemmar. Det är visserligen

ett kyrkligt önskemål, alt kyrkans medlemmar skola vara döpta, och ge­

nom sin förkunnelse och själavård söker kyrkan framhålla dopets bety-

3 Bihang till riksdagens protokoll 1951. 1 samt. Kr 100.

34

delse, men ingen upphör att räknas som kyrkomedlem, därför att han icke

mottager dopet. Enligt 1930 års folkräkning utgjorde antalet odöpta per­

soner tillhörande kyrkan 2,05% av hela antalet kyrkomedlemmar.

På grund av angivna förhållanden finner kommittén mest följdriktigt att

icke i lagstiftningen upptaga dopet ens såsom en alternativ möjlighet för

inträde i kyrkan. Kommittén förutsätter emellertid att även utan föreskrift

därom den som kommer att söka inträde i svenska kyrkan och ej förut är

döpt i allmänhet skall låta döpa sig i samband med inträdet.

De av kommittén föreslagna bestämmelserna innehålla att svensk med­

borgare eller här i riket bosatt utlänning kan vinna inträde i kyrkan genom

ansökan hos pastor i den församling där han är kyrkobokförd. Han skall

därvid avgiva en muntlig försäkran att hans ansökan är grundad på ett all­

varligt uppsåt. En förutsättning för bifall till ansökningen är även att pas­

tor finner sökanden äga nödig insikt i kyrkans lära.

De av kommittén föreslagna bestämmelserna om barns samfunds-

tillhörighet avse icke endast medlemskapet i svenska kyrkan utan

syfta till att avgöra även barns tillhörighet till andra trossamfund. Såsom

jag i det följande skall närmare angiva bygger kommitténs förslag på en

indelning av de religiösa samfunden i två typer, nämligen särskilda trossam­

fund och trossammanslutningar. Bestämmelserna om barns samfundstill-

hörighet avse enligt kommittéförslaget endast den förra av dessa typer, un­

der det att barns tillhörighet till ett religiöst samfund av den senare typen

icke regleras. Kommittén har härigenom sökt anknyta till de regler som

för närvarande finnas om uppfostran av barn i viss troslära, vilka endast

avse svenska kyrkan och främmande trossamfund.

Bestämmelser om den troslära, i vilken barn skola uppfostras, äro med­

delade i 6 § 1873 års förordning. Stadgandet innebär att föräldrarnas sam-

fundstillhörighet skall vara avgörande. Äro föräldrarna till barn i äkten­

skap vid barnets födelse medlemmar av samma främmande trossamfund,

må barnet uppfostras i dess lära. Tillhöra de skilda främmande trossam­

fund, äga de bestämma, i vilketdera samfundets lära barnet skall upp­

fostras. Om den ene tillhör sådant samfund och den andre svenska kyr­

kan, gäller som regel att barnet skall uppfostras i den evangelisk-lutherska

läran. Ha makarna före äktenskapets ingående träffat skriftligt avtal om

sina barns uppfostran i den evangelisk-lutherska läran eller främmande

troslära, som en av dem bekänner, samt uppvisat avtalet för vigselförrät-

taren, skall avtalet gälla. Stadgandet innehåller även regler för sådana fall

då föräldrarna övergå från ett trossamfund till ett annat eller då endast

en av föräldrarna har vårdnaden om barnet ävensom vissa bestämmelser

om barn utom äktenskap och om adoptivbarn.

Kommittén föreslår att bestämmelserna rörande barns religiösa förhål­

landen icke skola avse barnens uppfostran i viss troslära utan direkt taga

sikte på deras samfundstillhörighet. Härvid skall barn under 15 år i prin­

cip följa föräldrarna. Barn i äktenskap skall sålunda, om föräldrarna äro

medlemmar av samma trossamfund, i regel tillhöra detta, och om föräld­

Kungl. Maj:ts proposition nr JOO.

Kungl. Maj. ts proposition nr 100.

35

rarna äro medlemmar av olika trossamfund, i regel tillhöra något av dessa.

I det sistnämnda fallet har kommittén låtit faderns samfundstillhörighet

vara avgörande för barnets, såvida föräldrarna icke bestämma att barnet

skall tillhöra samma samfund som modern.

Från huvudregeln att föräldrarnas samfundstillhörighet skall vara avgö­

rande för barnets föreslår kommittén vissa undantag. Sålunda finner kom­

mittén ej skäl att upphäva nu gällande rättighet för föräldrar, som tillhöra

annat trossamfund än svenska kyrkan, att bestämma att barnet skall till­

höra denna kyrka.

Beträffande det fall att icke någon av föräldrarna är medlem av ett tros­

samfund framhåller kommittén att man eventuellt i analogi med huvud­

regeln skulle kunna föreskriva att ej heller barnet skall tillhöra något

trossamfund. Kommittén föreslår emellertid att barnet i sådant fall skall

tillhöra svenska kyrkan, såvida föräldrarna icke förordna att ej heller bar­

net skall tillhöra något samfund. Som skäl härför anför kommittén att,

även om föräldrar som stå utanför varje religiös samfundsgemenskap näp­

peligen kunna åläggas att giva sina barn uppfostran i en viss troslära, sam­

hället dock har intresse av att barnen icke undandragas religiös under­

visning och fostran. Detta finner kommittén tala för att barnen icke böra

automatiskt bliva konfessionslösa utan räknas som medlemmar av den

kyrka, med vilken staten är förbunden. Kommittén menar även att det här

icke enbart är fråga om ett samhällsintresse, enär det för barnen själva

kan innebära ett religiöst och moraliskt stöd att tillhöra ett trossamfund.

I enlighet med vad sålunda anförts föreslår kommittén vidare att, när

en av föräldrarna icke tillhör något trossamfund och den andre är med­

lem av svenska kyrkan, barnet skall tillhöra kyrkan. Är den andre med­

lem av särskilt trossamfund skall enligt kommitténs förslag barnet tillhöra

detta samfund, med rätt likväl för föräldrarna att besluta att barnet skall

tillhöra svenska kyrkan. I dessa fall har kommittén icke funnit skäl med­

giva att barnet skall kunna sakna samfundstillhörighet.

Ifall vårdnaden om ett barn tillkommer endast den ene av föräldrarna,

skall enligt kommitténs förslag vårdnadshavaren i överensstämmelse med

vad nu gäller ha bestämmanderätt beträffande barnets samfundstillhörighet.

Sådan rätt skall däremot icke tillkomma annan särskilt förordnad vård­

nadshavare.

Enligt kommitténs uppfattning är det ej erforderligt att avtal om barns

samfundstillhörighet, för att bli bindande, skall träffas före äktenskapets

ingående. Överenskommelse skall kunna träffas såväl före som efter äkten­

skapets ingående genom en skriftlig bevittnad handling, vilken skall upp­

visas för präst som för kyrkoböckerna i församling, där barnet skall vara

kyrkobokfört. Sådan överenskommelse skall kunna avse även barn som icke

är fött. Beslut om barns samfundstillhörighet skall kunna upphävas eller

ändras endast av den eller dem som fattat beslutet.

Beträffande barn utom äktenskap innehåller förslaget vissa motsvarande

regler. Sådant barn skall sålunda i regel följa modern i fråga om samfunds-

36

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

tillhörighet, dock med rätt för henne att, om barnet enligt denna regel ej

skulle tillhöra svenska kyrkan, besluta att barnet skall vara medlem av kyr­

kan. Om modern icke tillhör något trossamfund, är regeln att barnet skall

tillhöra kyrkan, och det fordras särskilt beslut av modern, därest hon skulle

önska att barnet ej skall tillhöra något trossamfund. 1 fråga om adoptivbarn

upptar förslaget regler som innebära att barnet betraktas som adoptantens,

men det föreligger en möjlighet att i samband med adoptionen bestämma

att barnet skall kvarstanna inom trossamfund som det tillhör.

Vad härefter angår frågan om de religiösa samfundens rätts­

liga ställning behandlas i 1873 års förordning endast de rättigheter

som tillkomma bekännare av annan kristen troslära än den evangelisk­

lutherska. Dessa kunna, om de vilja bilda särskild församling och önska

att densamma erkännes av staten, göra ansökan därom hos Kungl. Maj :t,

därvid de skola uppgiva sin trosbekännelse och församlingsordning. Bi-

falles ansökningen, äger församlingen rätt till offentlig religionsövning.

Vidare stadgas att församling som har sådan rätt — därmed avses även

församling som bildats enligt äldre författningar — för att få utöva den

skall utse en föreståndare och göra anmälan därom till länsstyrelsen. Fö­

reståndaren skall ha tillsyn över att församlingens offentliga gudstjänst

överensstämmer med dess uppgivna trosbekännelse och församlingsord­

ning samt att allmän lag därvid ej överträdes. Avgår föreståndaren från sin

befattning, skall församlingen ofördröj ligen utse ny föreståndare och göra

anmälan därom. Om rättigheten till offentlig religionsövning av församling­

en missbrukas, kan denna rättighet efter Kungl. Maj :ts förordnande upp­

höra. Detsamma gäller om föreståndare icke utses. Föreståndaren kan dö­

mas till ansvar, om han icke fullgör sina åligganden enligt förordningen.

Något erkännande kan enligt förordningen icke komma i fråga, om försam­

lingens trosbekännelse icke är kristen. För mosaiska trosbekännare gälla

dock särskilda bestämmelser, vilka jag skall närmare behandla i det föl­

jande.

För medlemmar av svenska kyrkan gäller förordningen den 11 december

1868 angående särskilda sammankomster för andaktsövning. Bestämmelser­

na i förordningen uppställa icke något principiellt hinder mot att kyrkans

medlemmar sammankomma till gemensamma andaktsövningar utan veder­

börande prästerskaps omedelbara ledning, men sådana sammankomster stäl­

las under en viss kontroll av prästerskapet, kyrkorådet och den offentliga

myndigheten i orten, och förbud kan av kyrkorådet meddelas för enskild

person att vid dylika sammankomster inom församlingen uppträda såsom

lärare med andliga föredrag.

Ehuru sålunda gällande bestämmelser innehålla vissa inskränkningar i

förenings- och mötesfriheten på det religiösa området, torde i praktiken

dessa undantag numera vara utan betydelse. Några praktiska hinder upp­

ställas icke längre mot bildandet av trossamfund eller församlingar eller

mot anordnandet av offentlig gudstjänst. Någon skillnad göres härvid ej

37

mellan medlemmar av svenska kyrkan och dem som stå utanför kyrkan. En­

ligt vad kommittén upplyser har kyrkoråds befogenhet att med stöd av

1868 års förordning meddela förbud mot andliga föredrag sedan åtskillig

tid ej tillämpats.

Kommittén anför att det bör vara i lagen otvetydigt angivet att envar äger

sammansluta sig och sammankomma med andra för religiös gemenskap och

verksamhet och att denna rättighet bör vara utan annan begränsning än

den som är nödvändig för upprätthållande av lag och allmän ordning. I

dessa avseenden böra förhållandena vara lika för dem som icke tillhöra

svenska kyrkan och för kyrkans medlemmar. Beträffande förenings- och

mötesfriheten bör alltså, enligt kommitténs mening, skillnaden mellan sam­

manslutningar av kyrkans medlemmar och sammanslutningar av personer

som icke tillhöra kyrkan undanröjas.

Dock framhåller kommittén att i andra sammanhang, t. ex. i fråga om

kyrkobokföring och beskattning, denna skillnad alltjämt måste upprätthål­

las. Härvid finner kommittén det icke vara lämpligt att för de religiösa

sammanslutningar, vilkas medlemmar icke tillhöra kyrkan, använda beteck­

ningen främmande trossamfund. Kommittén föreslår att sådan sammanslut­

ning i stället kallas särskilt trossamfund och att sammanslutning av perso­

ner, som tillhöra kyrkan, benämnes trossammanslutning.

Kommittén anför vidare att vissa rättsregler måste fastställas beträffande

såväl trossamfund som trossammanslutningar, särskilt som dessa enligt för­

slaget skulle kunna erhålla vissa uppgifter av offentligrättslig natur och åt­

njuta vissa förmåner i beskattningshänseende. De rättsliga frågorna äro

emellertid av likartad beskaffenhet för båda slagen av sammanslutningar.

Kommittén har upprättat förslag till bestämmelser om innehållet i ett sär­

skilt trossamfunds samfundsordning eller en trossammanslutnings stadgar,

om skyldigheten att föra medlemsförteckning, om särskilt trossamfunds och

trossammanslutnings namn, om utträde ur särskilt trossamfund, om med­

lems skyldighet att gälda avgift till särskilt trossamfund eller trossamman­

slutning samt om rätten för särskilt trossamfund eller trossammanslutning

att besitta fast egendom. Rörande dessa bestämmelser anför kommittén att

det icke skall fordras erkännande av de särskilda trossamfunden för att

dessa skola ha rätt till offentlig religionsövning. För samtliga religiösa sam­

manslutningar skall blott gälla att, om samfundsordningen resp. stadgarna

utvisa väsentliga brister eller sammanslutningarna eljest ej ställa sig till

efterrättelse religionsfrihetslagens föreskrifter angående deras organisation,

de icke kunna betraktas såsom trossamfund resp. trossammanslutningar. Med

hänsyn till den frihet som bör tillkomma sammanslutningarna har kom­

mittén icke upptagit några bestämmelser om tillsyn över sammanslutning­

arnas verksamhet och ej heller stadgat straff för befattningshavare inom

sammanslutningen, om denne handlar i strid mot religionsfrihetslagens stad-

ganden.

Enligt kommitténs förslag skall medlemskap i särskilt trossamfund an­

tecknas i kyrkoböckerna ocli anteckningarna härom skola grundas på årliga

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

38

uppgifter från trossamfunden. Det skall ankomma på Kungl. Maj :t att be­

döma, vilka sammanslutningar som skola betraktas såsom särskilda tros­

samfund och således ha sådan uppgiftsskyldighet. Några bestämmelser om

hur denna prövning skall komma till stånd upptagas icke i förslaget. En­

ligt ett uttalande i motiven förutsätter kommittén att som regel trossam­

funden skola göra framställning till Kungl. Maj.-t och förete de handlingar

som kunna vara av betydelse för frågans avgörande.

Den skillnad kommittén gör mellan trossamfund och trossammanslutning

framträder även däri att icke någon skall med laga verkan kunna tillhöra

mer än ett trossamfund, medan någon motsvarande regel icke uppställes

i fråga om trossammanslutning. Kommittén anför att, såsom en följd av

denna regel, medlemmar i särskilt trossamfund, vilka samtidigt tillhöra

svenska kyrkan, i kyrkobokföringen skola redovisas endast såsom medlem­

mar i kyrkan. Rörande medlemskap i trossammanslutning skola enligt för­

slaget några anteckningar icke upptagas i kyrkobokföringen.

Yttrandena,

I nära nog samtliga de yttranden, i vilka huvudfrågorna i kommitténs för­

slag berörts, har uttalats den uppfattningen att det föreligger behov av

ny lagstiftning. Domkapitlet i Växjö framhåller att ett fullständigare

genomförande av den i 16 § regeringsformen uttryckta religionsfrihetsprin-

cipen alltmer kommit att framstå som ett önskemål såväl ur kyrklig som

ur allmänt borgerlig synpunkt. Domkapitlet i Linköping uttalar sin anslut­

ning till kommitténs strävan att med hänsyn till de rådande faktiska förhål­

landena på det religiösa området söka åstadkomma en lagstiftning, som syf­

tar till att ge uttryck åt samvets- och religionsfrihetens principer. Domka­

pitlet i Uppsala betonar att en sådan lagstiftning ej längre bör ställas på

framtiden. Frikyrkliga samarbetskommittén, som representerar Metodist­

kyrkan, Svenska missionsförbundet, Svenska baptistsamfundet, Örebro mis­

sionsförening, Fribaptistsamfundet, missionssällskapet Helgelseförbundet

och Svenska frälsningsarmén, uttalar tillfredsställelse över att de frikyrk-

ligas gamla önskemål om lagstiftning å berörda område hörsammats.

Av de remissinstanser, som gjort kommitténs förslag till föremål för nå­

got helhetsomdöme, ha de flesta ansett sig i stort sett kunna godtaga

huvudprinciperna i förslaget. Många ha därvid betecknat detta som en god­

tagbar kompromiss. Länsstyrelsen i Stockholms län menar att det är ofrån­

komligt att ett förslag som det förevarande får en prägel av kompromiss, så

länge man vid reformarbetet å området har att utgå från ett i princip oför­

ändrat förhållande mellan stat och kyrka. Enligt länsstyrelsens uppfattning

ha de avvägningar, som kommittén i skilda hänseenden haft att företaga

mellan olika synpunkter och intressen, verkställts på ett i det stora hela

godtagbart sätt. Länsstyrelsen i Örebro län uttalar som sin mening att reli-

gionsfrihetskravet tillgodosetts så långt det är rimligt och möjligt med ett bi­

behållande av den svenska kyrkans nuvarande ställning till staten. Dom ka­

pitlet i Uppsala anser att om förslaget kan sägas, att det strävar efter att

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

39

nå en praktisk lösning, som tager hänsyn såväl till den faktiskt föreliggande

kyrkligt-religiösa situationen i vårt land som till vad ur svenska kyrkans

synpunkt må kunna vara godtagbart. Domkapitlet tillägger att förslaget har

sin förtjänst i denna typ av lösning, men att däri också ligger dess svaghet.

Ehuru domkapitlet på olika punkter, både av mera principiell och av mera

konkret natur, påyrkar ändringar i förslaget, finner domkapitlet sig kunna

förorda att förslaget efter omarbetning lägges till grund för lagstiftning i

ämnet. Samtliga övriga domkapitel ha avgivit uttalanden av samma inne­

börd. Frikyrkliga samarbetskommittén hävdar att religionsfriheten ej kan på

ett tillfredsställande sätt tillgodoses, så länge icke en klar skillnad göres

mellan stat och kyrka, men med utgångspunkt från det nuvarande läget an­

sluter sig samarbetskommittén i stort sett till huvudprinciperna i förslaget

och anser detta ägnat att efter omarbetning läggas till grund för lagstiftning.

Statskontoret uttalar den uppfattningen att ett fullständigt realiserande

av religionsfriheten måste förutsätta ett vida radikalare grepp. En stats­

kyrka, vari man vinner medlemskap genom födelsen, lärer illa rimma med

ett vidsträckt och okomplicerat religionsfrihetsbegrepp. Ett realiserande av

bestämmelserna i 16 § regeringsformen synes ytterst kräva att kyrkan så­

som av staten privilegierad institution upphör. Statskontoret framhåller att

åtgärder av sådan innebörd måste kräva ett mycket omfattande och ingå­

ende förberedelsearbete samt yttrar vidare att under dessa omständigheter

ett begränsat reformprogram av den allmänna innebörd, som kommittén

föreslagit, förtjänar att tagas under övervägande såsom ett provisorium.

En ledamot av Uppsala domkapitel finner förslaget vara så oklart och in-

konsekvent att det icke bör läggas till grund för lagstiftning och förordar

att religionsfrihetsfrågan göres till föremål för förnyad omprövning. Även

missionssällskapet Bibeltrogna vänner avstyrker förslagets genomförande

och uttalar att vårt lands ställning till religionen icke i något hänseende bör

ändras genom ny lagstiftning.

Principiella invändningar mot kommittéförslaget ha gjorts av kammar­

kollegiet, som därvid upptagit frågan om den svenska kyrkans

rättsliga natur. Kollegiet anför att det icke kan anses obestridligt att

kyrkan, såsom kommittén förutsatt, är ett trossamfund. Härom anför kol­

legiet vidare:

De finnas också alltjämt, vilka trots den i gällande lagstiftning om kyr­

kan använda terminologien hålla före, att »svenska kyrkan» icke är något

annat än den gren av statsverksamheten, som sammanfattningsvis kan kal­

las för det svenska kyrkoväsendet. Enligt denna uppfattning är den svenske

medborgarens samhörighet med kyrkan lika litet som exempelvis hans sam­

hörighet med landets skolväsende (»svenska skolan») grundad på något

medlemskap i ett samfund. I såväl ena som andra fallet skulle fråga då ej

kunna vara om »utträdcsrätt» utan om medborgerliga rättigheter och skyl­

digheter, varmed följer att medborgaren kan påfordra, att statsverksamhe­

ten på dessa områden organiseras på ett ändamålsenligt sätt.

Kollegiet framhåller att det icke finnes några författningsbestämmelser

som visa, vari ett medlemskap i svenska kyrkan skulle bestå, hur det upp­

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

40

kommer och hur det är närmare reglerat. Det enda i detta hänseende obe­

stridliga anser kollegiet vara, att enligt 1946 års folkbokföringsförordning

envar i riket bosatt skall kyrkobokföras och att därigenom medlemskap

vinnes i en territoriell församling, d. v. s. en med borgerlig kommun jäm­

ställd kyrklig kommun. Genom kyrkobokföring i denna kommun bli enligt

kollegiets uppfattning alla och således även s. k. främmande trosbekännare,

som enligt 1873 ars förordning »utträtt ur svenska kyrkan», medlemmar av

kommunen. Då även dissenters sålunda skulle bli medlemmar av kommu­

nen, synes det kollegiet icke kunna göras gällande, att med medlemskap

i kommunen obligatoriskt skulle följa även medlemskap i ett trossamfund,

benämnt svenska kyrkan.

Kollegiet åberopar en särskild, av kammarrådet Schalling upprättad pro­

memoria, vari denne efter en utredning av frågan om kyrkans rättsliga ka­

raktär yttrar att, även om svenska kyrkan numera icke i avseende å sitt

medlemsbestånd är identisk med den svenska staten, den fortfarande ad­

ministrativt utgör en statsinstitution; att denna statsinstitution beträffande

själavård och i lärohänseende åtnjuter viss autonomi ändrar ej detta om­

döme.

Härefter anför kollegiet att ett lagfästande av de principer, som kom­

mittén med utgångspunkt från att svenska kyrkan vore ett självständigt

rättssubjekt lagt till grund för sitt lagförslag, skulle leda till ett raserande av

mycket i den ordning, som gäller för det svenska kyrkoväsendet. Kollegiet

avstyrker en sådan lagstiftning. Däremot anser kollegiet det böra tagas

under övervägande, huruvida icke nu gällande författningar i de ämnen,

som varit föremål för kommitténs behandling, böra så ändras att de bättre

än vad som är fallet komma att sammanstämma med sagda ordning. Kol­

legiet anför härutinnan att det bör utredas om icke ändringarna enklast

skulle kunna åstadkommas genom upphävande av 1873 års förordning,

ändring av skattskyldigheten till den kyrkliga kommunen, borttagande ur

lagar och författningar av sådana uttryck som »medlem av svenska kyrkan»,

»utträde ur svenska kyrkan» och »skattskyldighet till svenska kyrkan»

samt utfärdande, därest så anses erforderligt, av föreskrifter dels om sam­

fundsordningar för mosaiska m. fl. trosbekännare, dels om rätt för andra

än de kyrkliga kommunernas präster att förrätta kyrklig vigsel, dels ock

om de villkor, som böra uppställas för inrättande av kloster i landet. Vi­

dare borde övervägas om anledning kunde vara att meddela ändrade be­

stämmelser om behörighetsvillkor för innehav av vissa befattningar i sta­

tens tjänst.

Kommitténs förslag att utträde ur svenska kyrkan skall vara

fritt tillstyrkes av flertalet remissinstanser, som yttrat sig därom. Sålunda

ansluta sig alla domkapitlen till förslaget. Domkapitlet i Linköping fram­

håller att rätten till fritt utträde är ett gammalt kyrkligt önskemål och erin­

rar om 1929 års biskopsmotion.

Den jämförelse med förhållandena i Finland och Norge, som kommittén

gjort i fråga om den fria utträdesrättens antagliga följder för kyrkan, fin­

Kungl. Maj.ts proposition nr J00.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

41

ner domkapitlet i Härnösand icke kunna tillmätas någon större betydelse,

eftersom de historiska förutsättningarna delvis äro annorlunda i Sverige.

Teologiska fakulteten i Uppsala uttalar att, när det genom stadgande om

rätt till utträde ur svenska kyrkan erkännes att tillhörigheten till kyrkan

har en reell innebörd, därav synes följa att kyrkan bör äga rätt att från sig

skilja medlemmar, vilka stå i uppenbart motsatsförhållande till kyrkan.

Juridiska fakulteten i Uppsala anför att det knappast vore rimligt om sven­

ska kyrkan, i motsats till andra trossamfund, skulle vara skyldig att som

medlemmar räkna mot kyrkan i tro, ord och gärningar fientliga personer.

Religionsfrihetens princip kunde icke utvecklas därhän, att någon hade

rättsanspråk på att erhålla inträde i eller kvarstå i kyrkan.

Behovet av bestämmelser om inträde i svenska kyrkan har i

yttrandena i allmänhet icke ifrågasatts. Domkapitlet i Växjö anser behovet

vara uppenbart och teologiska fakulteten i Uppsala hävdar att frågan om

dylika bestämmelser icke kan uppskjutas.

Vad kommittén i sak föreslagit har i stort sett vunnit remissinstansernas

gillande. Domkapitlet i Göteborg har emellertid avvikande mening. Domka­

pitlet anser förslaget helt otillfredsställande och erinrar om att 1948 års

kyrkomöte avvisat en motion om liknande lagstiftning under hänvisning

till de svårigheter, som uppreste sig häremot och som icke kunde bemäst­

ras, förrän förhållandena genom det fria utträdet någorlunda klarnat. Frå­

gan behöver enligt domkapitlets åsikt närmare utredas och lagförslaget

bringas i överensstämmelse med svenska kyrkans bekännelse. Domkapitlet

ifrågasätter om tiden ännu är mogen för en sådan lagstiftning och om icke

under en övergångsperiod frågan kunde regleras enligt de regler, som nu

tillämpas i fråga om dissenters, vilka önska övergå till svenska kyrkan.

Länsstyrelsen i Malmöhus lån delar kommitténs uppfattning, att dopet

icke bör grundlägga medlemskap i kyrkan i rättsligt hänseende. Domka­

pitlet i Uppsala intar däremot en annan ståndpunkt och anför att det ur

kristen synpunkt måste betraktas såsom otillfredsställande, att vuxna per­

soner skulle vinna inträde i kyrkan utan att förut ha mottagit dop. Med

hänsyn till nuvarande förhållanden, och då det enligt domkapitlets mening

icke kan vara tanke på att ur svenska kyrkan utesluta odöpta personer, som

redan äro medlemmar däri, finner sig domkapitlet emellertid kunna accep­

tera kommitténs förslag om att inträde må vinnas utan dop. Domkapitlet

anser det dock synnerligen önskvärt att i lagtexten på något sätt dopet ut­

tryckligen måtte omnämnas såsom det för tillhörighet till svenska kyrkan

normala villkoret. I samma riktning uttala sig domkapitlen i Linköping,

Strängnäs, Västerås, Växjö, Lund, Härnösand, Luleå, Visby och Stockholm.

Juridiska fakulteten i Uppsala gör gällande att kommitténs förslag icke

överensstämmer med svenska kyrkans lära, enär enligt Augsburgiska be­

kännelsen (art. IX) medlemskap i kyrkan grundlägges genom dop. Evange­

liska fosterlandsstiftelsen erinrar om att enligt kommittéförslaget allvarligt

uppsåt och insikt i svenska kyrkans lära erfordras för inträde i kyrkan

42

Kungi. Maj:ts proposition nr 100.

samt framhåller att denna lära hävdar dopets nödvändighet. På grund härav

uttalar Evangeliska fosterlandsstiftelsen att dop bör vara en ovillkorlig

förutsättning för inträde. Sveriges yngre prästers förbund hyser samma

uppfattning. Förbundet anför att en ny lagstiftning, som medger fritt ut­

träde ur kyrkan, icke bör vara bunden av det förhållandet att kyrkan på

grund av gällande tvångsanslutning för närvarande räknar med odöpta

medlemmar.

De föreslagna reglerna om barns samfundstillhörighet ha

lämnats utan erinran i åtskilliga yttranden. Anmärkningar ha dock riktats

mot att bestämmelser angående barns tillhörighet till andra trossamfund

än svenska kyrkan upptagits i förslaget. Sådana bestämmelser avstyrkas av

Svea hovrätt, statskontoret, domkapitlet i Visby och juridiska fakulteten i

Uppsala, därvid domkapitlet yttrar att det bör ankomma på varje särskilt

trossamfund att bestämma om tillhörigheten till samfundet och fakulteten

framhåller att föreskrifter om tillhörighet till trossamfund kunna givas,

allenast om trossamfunden erhålla offentligrättslig korporationskaraktär

och såsom villkor därför uppställes att de skola iakttaga i lag angivna be­

stämmelser om samfundstillhörighet.

Den för kommittéförslaget grundläggande principen, att föräldrarnas sam­

fundstillhörighet skall vara avgörande för barnens, har i allmänhet godta­

gits i yttrandena. Västerås domkapitel anför dock att enligt kyrkans ord­

ning och bekännelse barndopet är den akt, varigenom en människa normalt

vinner inträde i kyrkan. Ett liknande uttalande göres av Göteborgs domka­

pitel.

Beträffande den närmare regleringen av barnens samfundstillhörighet an­

märker Svea hovrätt att regleringen är invecklad och under vissa omstän­

digheter kan leda till egendomliga resultat. Hovrätten anser den föreslagna

bestämmelsen att barn i blandat äktenskap skall tillhöra faderns trossam­

fund innebära en återgång till ett äldre betraktelsesätt, som särskilt med

hänsyn till de i föräldrabalken införda nya reglerna om föräldrars samför-

myndarskap ter sig omotiverat. Enligt hovrättens mening böra barn i sådana

äktenskap tillhöra svenska kyrkan om ej annat beslutas.

Även länsstyrelsen i Jönköpings lån och juridiska fakulteten i Lund fram­

hålla att den av kommittén föreslagna bestämmelsen strider mot den prin­

cip om full jämställdhet mellan makar, som gäller efter föräldrabalkens

ikraftträdande. Fakulteten ifrågasätter om icke, när i blandade äktenskap

makarna ej gemensamt besluta om sina barns samfundstillhörighet, frågan

därom borde lämnas öppen och det ankomma på barnen att vid mogen ålder

själva fatta ståndpunkt. Därest det likväl anses önskvärt att varje barn

hänföres till visst samfund, böra dessa barn tillhöra svenska kyrkan. Mo­

saiska församlingarna framhålla att i blandade äktenskap makarna kunna

vilja uppskjuta avgörandet av barnets samfundstillhörighet, till dess barnet

fått en egen uppfattning därom.

En ledamot av skolöverstyrelsen uttalar att minderåriga i religionsfrågor

ofta torde stå närmare modern än fadern. Enligt ledamotens mening kunde

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

43

ifrågasättas om icke beträffande blandade äktenskap avtal före vigseln om

barnens religiösa ställning borde vara obligatoriskt.

Mot förslaget att föräldrar som tillhöra annat trossamfund än svenska

kyrkan skola kunna bestämma att deras barn skall tillhöra denna har

domkapitlet i Växjö gjort invändning. Domkapitlet anser att det vore rik­

tigare att här behålla nu gällande regel om föräldrars rätt att bestämma om

barns uppfostran i svenska kyrkans lära. Domkapitlet i Göteborg och Sve­

riges yngre prästers förbund ge uttryck åt samma uppfattning.

Beträffande förslaget att barn till föräldrar som äro konfessionslösa i re­

gel skall tillhöra svenska kyrkan ha olika meningar uttalats. Svea hovrätt

tillstyrker förslaget under framhållande av att barn icke bör sättas i sär­

ställning till andra barn utan föräldrarnas uttryckliga vilja. Domkapitlet

i Härnösand, som även tillstyrker förslaget, betonar att detta överensstäm­

mer med folkkyrkotanken.

Å andra sidan anser länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län att det vore

mest konsekvent att stadga att barn till föräldrar, som icke tillhöra trossam­

fund, i regel ej heller skall tillhöra sådant samfund. Domkapitlet i Linkö­

ping finner kommitténs förslag icke stå i överensstämmelse med religions­

frihetens grundsatser. För svenska kyrkan verkade förslaget ej tilltalande.

Ingen garanti funnes för att kyrkan finge tillfälle att träda i förbindelse

med barn till konfessionslösa föräldrar. Domkapitlet i Göteborg framhåller

att förslaget är ägnat att befordra ett fiktivt medlemskap i kyrkan.

Sveriges yngre prästers förbund finner den föreslagna bestämmelsen att

konfessionslösa föräldrar må kunna besluta att deras barn icke skall till­

höra svenska kyrkan icke överensstämma med verklig religionsfrihet. Det

syntes vara ett otillbörligt ingrepp i barnets rätt, om barnet, sedan det blivit

döpt, undandroges den religiösa fostran och vård, som kyrkan beredde alla

sina medlemmar.

Hovrätten för Västra Sverige ifrågasätter om ej Kungl. Maj :t borde ha

befogenhet att på framställning av endera av föräldrarna eller särskild vård­

nadshavare bestämma om barns samfundstillhörighet.

Allmänna svenska prästföreningen anser att, om icke någon av föräld­

rarna har vårdnaden om barnet, förmyndaren för detta bör ha bestämman­

derätten. Domkapitlet i Skara föreslår att i sådant fall ändring i barnets

religiösa status må kunna ske endast efter domstols prövning.

Förslaget att beslut om barns samfundstillhörighet skall kunna upphävas

eller ändras endast av dem eller den som fattat beslutet har rönt kritik av

bl. a. juridiska fakulteten i Lund. Om i samband med hemskillnad eller

äktenskapsskillnad vårdnaden om barnet tillagts den ene av föräldrarna,

bör enligt fakultetens mening denne äga rätt att häva beslutet. Fakulteten

erinrar om att dylika beslut torde ha praktisk betydelse främst vid gifter­

mål mellan en medlem av svenska kyrkan och en katolik. Den katolska

rätten uppställer som villkor för att en katolik skall få ingå äktenskap med

en protestant att den protestantiske kontrahenten uttryckligen förklarar att

kontrahenternas barn skola döpas av den katolska kyrkan och uppfostras

44

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

i dess lära. Fakulteten anser det icke rimligt att, om ett äktenskap mellan

en katolik och en protestant går i sär och den protestantiske maken erhål­

ler vårdnaden om barnen, denne icke skulle ha frihet att bestämma om bar­

nens samfundstillhörighet. Barnens kvarblivande i den katolska religionen

skulle endast öka deras svårigheter att anpassa sig efter de nya förhållan­

dena. Även länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län samt domkapitlet i Lin­

köping anse att ett beslut om barns samfundstillhörighet bör kunna hävas

i vissa fall av annan än den eller dem som fattat beslutet och anföra som

exempel på sådant fall att den ene av två makar, som fattat sådant beslut,

avlider.

Vad kommittéförslaget innehåller angående de religiösa samfun­

dens rättsliga ställning har föranlett åtskilliga erinringar i ytt­

randena. Härvid har dock i allmänhet icke behovet av de föreslagna reglerna

tilldragit sig uppmärksamhet. Några yttranden ingå dock även på detta

spörsmål; sålunda har ifrågasatts, om några bestämmelser rörande de reli­

giösa samfundens organisation över huvud taget behöva meddelas. I några

yttranden hävdas å andra sidan att ett statligt erkännande bör bibehållas

för vissa slag av religiösa samfund.

Svea hovrätt anser det vara olämpligt att beträffande det särskilda slag

av ideella föreningar, om vilka nu är fråga, föregripa den allmänna lag­

stiftningen om ideella föreningar. Endast där ett påtagligt behov av en se­

parat reglering gjort sig gällande, borde en sådan genomföras. Juridiska

fakulteten i Lund ifrågasätter, huruvida sådant behov föreligger, samt fram­

håller att tvekan kan uppstå, huruvida ett särskilt trossamfund vinner rätts­

kapacitet endast om de av kommittén föreslagna bestämmelserna om sam­

fundsordning iakttagits. Fakulteten påpekar att de föreslagna villkoren

för rättskapacitet äro avsevärt strängare än de allmänna rättsgrundsatser,

vilka enligt nuvarande praxis anses gälla för ideella föreningar. Domkapit­

let i Visby anför att en allmän reglering av de fria samfundens ställning i

detta sammanhang icke torde vara behövlig och näppeligen kan vara av

intresse för dessa.

Juridiska fakulteten i Uppsala framhåller att frikyrkosamfunden i all­

mänhet icke velat bliva av staten auktoriserade utan önskat bibehålla den

nuvarande ställningen av fria ideella föreningar. Det syntes då föga påkal­

lat att nu antaga någon speciallagstiftning för dessa församlingar. Den le­

gala regleringen av frikyrkornas förhållanden borde, enligt fakultetens me­

ning, givas i samband med en lagstiftning om ideella föreningar. Å andra

sidan utvisade förslaget att särskilda trossamfund skulle kunna fullgöra

offentliga funktioner. Det syntes därför fakulteten naturligt att sådant tros­

samfund, såsom för närvarande, skulle kunna erhålla en offentligrättslig

korporativ natur genom ett statligt erkännande, lämnat av Kungl. Maj :t,

som därvid kunde pröva vilka befogenheter som borde tillerkännas sam­

fundet. Även domkapitlet i Linköping finner det vara ur flera synpunkter

välbetänkt att de särskilda trossamfunden erhålla erkännande av statlig

myndighet och att denna angiver de befogenheter av offentligrättslig art

som kunna komma samfundet till del. Domkapitlet i Göteborg uttalar sam­

ma mening.

Den i yttrandena framkomna kritiken mot kommittéförslaget riktar sig

främst mot uppdelningen av de religiösa samfunden i särskilda trossam­

fund och trossammanslutningar. Samtliga domkapitel och frikyrkliga sam-

arbetskommittén ställa sig avvisande till denna gränsdragning. Bl. a. påvi­

sas att de religiösa organisationer som nu finnas i de flesta fall ha både

medlemmar som tillhöra svenska kyrkan och sådana som stå utanför denna.

Frikyrkliga samarbetskommittén anför att förslaget ger uttryck åt ett allt­

för statiskt betraktelsesätt och framhåller att det ur religiös synpunkt icke

skulle vara någon skillnad mellan särskilda trossamfund och trossamman-

slutningar. Domkapitlen fästa särskilt avseende vid att trossammanslutning-

arna i förslaget förutsättas ha en inomkyrklig karaktär och finna detta

vara en ohållbar konstruktion. Sålunda anför domkapitlet i Visby följande:

»Vid bedömandet av hela detta frågekomplex måste tillbörlig hänsyn ta­

gas till den syn på svenska kyrkan och dess ställning i vårt folk, för vilken

både historiska och principiella grunder kunna åberopas. Den svenska kyr­

kan är ett trossamfund med evangelisk-luthersk bekännelse, som framträder

i en folkkyrkas gestalt. Bekännelsekaraktären innebär icke blott att kyr­

kans förkunnelse och undervisning uppbäras av en viss trosåskådning. Den

måste också sätta sin prägel på dess samfundsordningar och samfundsliv.

Däremot kräver den icke att en personlig bekännelse uppställes som villkor

för'tillhörighet till kyrkan. En sådan gränsdragning, som är självfallen för

en sektkyrka, är omöjlig för en folkkyrka, som i sin principiellt till hela

folket syftande verksamhet lägger tonvikten på det kristna budskapets egen

verkningskraft och måste betrakta de enskildas vinnande för kyrkans inre

gemenskap som en aldrig avslutad uppgift. Det kan därför icke anses oför­

enligt med svenska kyrkans karaktär av trossamfund, om den inom sig

rymmer enskilda, som äga en avvikande trosåskådning, likaväl som sådana,

vilka icke bekänna sig till kristen tro, förutsatt, att de själva önska kvarstå

inom kyrkan såsom lojala medlemmar och ha tillgång till dess tjänster.

Däremot blir det en annan sak, om kyrkan såsom sig tillhöriga skulle nöd­

gas erkänna samfund med egen från kyrkans avvikande bekännelse och

ordning samt egen kult och verksamhet. Därigenom skulle svenska kyrkans

karaktär av ett trossamfund med sin särpräglade bekännelse och samfunds­

ordning fördunklas på ett sätt, som innebure ett otillbörligt intrång.»

Även övriga domkapitel anföra liknande synpunkter och förorda att be­

greppet trossammanslutning utgår ur förslaget. Domkapitlet i Växjö påpe­

kar att detta begrepp kommit till användning för att icke ett massutträde av

frikyrkliga skulle framtvingas. Domkapitlet anser icke heller att någon

grupp, som vill förbliva i kyrkans gemenskap, bör kunna genom lagbestäm­

melser tvingas till utträde; andra vägar borde dock finnas för att tilldela

dessa frikyrkliga de rättigheter, varpå de rimligen kunna göra anspråk.

Ur denna synpunkt ha åtskilliga remissinstanser funnit det av kommittén

föreslagna förbudet att tillhöra mer än ett trossamfund »med laga verkan»

ingiva betänkligheter. Domkapitlet i Visby anför att förbudet är oklart till

sin innebörd och befarar att dess införande, om man såsom domkapitlet för­

ordar icke skall räkna med trossammanslutningar, skulle framtvinga eu icke

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

45

46

önskvärd brytning mellan kyrkan och vissa andra trossamfund. Förbudet

skulle innebära en större omtanke om samfundens självständighet än hän­

syn till den enskildes religionsfrihet. Domkapitlet anser det emellertid vara

behövligt med en gränsdragning, när det gäller medlemskapet, mellan svens­

ka kyrkan och andra samfund med evangelisk grundåskådning, å ena sidan,

samt samfund med konfessionellt starkt avvikande åskådning, å andra si­

dan. Enligt domkapitlets mening skulle möjligen just begreppet »evangelisk»

kunna användas vid en sådan distinktion, även om uttrycket i det populära

språkbruket har en polemisk udd i viss riktning. Även domkapitlen i Skara,

Västerås, Karlstad och Stockholm ansluta sig till den meningen att medlem

av svenska kyrkan bör kunna tillhöra även evangeliskt frikyrkosamfund.

Domkapitlet i Strängnäs yttrar att ett dubbelt medlemskap icke bör vara

möjligt i andra fall än då det särskilda samfundet i fråga om trosåskåd­

ning och ordning väsentligt överensstämmer med svenska kyrkan. Å andra

sidan uttalar domkapitlet i Göteborg att en ny lagstiftning bör ha till ögon-

märke att reglera förhållandena så, att det blir naturligt för rikets medbor­

gare att även formellt ansluta sig till det samfund, som de genom sin tros­

åskådning och sitt religiösa liv tillhöra, liksom den bör föranleda de fak­

tiskt existerande trossamfunden att även i legalt hänseende framträda så­

som sådana. Vidare framhåller domkapitlet att ett fiktivt medlemskap i gör­

ligaste mån bör motarbetas.

Kommitténs förslag att medlemskap i särskilt trossamfund skall anteck­

nas i kyrkoböckerna har lämnats utan erinran i de flesta yttrandena. Detta

förslag avstyrkes emellertid av folkbokföringssakkunniga på grund av det

ökade arbete detta skulle medföra för pastorsämbetena. De sakkunniga an­

föra härom bl. a. följande:

»De sakkunniga hava funnit att förslaget otvivelaktigt kommer att med­

föra betungande arbete för svenska kyrkans prästerskap. Först och främst

innebär den nödvändiga kontrollen av att för vederbörande angives rätt

samfund åtskilligt besvär. Tillämpningen av bestämmelsen att ingen må

med laga verkan tillhöra mer än ett trossamfund kommer likaledes att tynga

bokföringsarbetet. Om medlemskap i visst samfund skall angivas, har man

vidare att räkna med ökat bokföringsarbete till följd av förändringar i sam-

fundstillhörighet. Särskilt med hänsyn till kommitténs uttalande (s. 114),

att församlingar, hyllande samma trosuppfattning, böra kunna var för sig

bilda särskilda trossamfund, torde man hava att räkna med att flyttningar

mellan olika trossamfund i ej ringa omfattning kunna förekomma. Till-

lämpningen av de föreslagna bestämmelserna i religionsfrihetslagen om

barns medlemskap i trossamfund torde även komma att försvåra kyrkobok-

föringsarbetet genom bl. a. de grannlaga och svårbedömda avgöranden, som

pastor härvid ställes inför. Kommittén förutsätter (s. 180), att pastor vid

avgörande av frågor om medlemskap i trossamfund i vissa fall bör begära

närmare upplysning av vederbörande själv. Vidare anför kommittén, ifråga

om barns samfundstillhörighet, att viss hänsyn bör tagas till att samfundet

måhända först senare avgör frågan om medlemskapet, vilket medför att

pastor sålunda kan se sig nödsakad att i dylika fall ställa frågan om an­

teckning av barnets medlemskap på framtiden och till dess avgörande kan

ske hålla ärendet under bevakning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

47

Allt som allt synes man av det anförda icke kunna undgå att komma till

den uppfattningen, att pastorsämbetenas redan betungande arbetsbörda

kommer att bliva ytterligare utökad till följd av ifrågavarande bestämmel­

ser. De sakkunniga, i vilkas direktiv uttryckligen framhållits angelägenhe­

ten av att åtgärder vidtagas till åvägabringande av en lättnad i pastorsäm­

betenas arbetsbörda, kunna därför icke underlåta att anföra stora betänk­

ligheter mot dessa konsekvenser av kommitténs förslag.

De sakkunniga hava därför ställt sig den frågan, huruvida det icke vore

tillräckligt att för den som tillhör särskilt trossamfund eller icke tillhör

trossamfund anteckna allenast »tillhör ej svenska kyrkan». Härigenom skul­

le enligt de sakkunnigas mening ernås en betydelsefull lättnad i kyrkobok-

föringsarbetet. En dylik anteckning skulle vara tillräcklig för avgörande av

frågan om rätt till skattelindring och om rösträttshinder för vederbörande.»

Statistiska centralbyrån instämmer i folkbokföringssakkunnigas yttrande.

Centralbyrån understryker emellertid att den anser sig kunna eftergiva öns­

kemålet om anteckning av medlemskap i särskilt trossamfund endast under

förutsättning att religionsstatistiken icke skall äga rum fortlöpande utan

allenast vid vissa folkräkningar och att centralbyrån kan påräkna att före­

skrifter meddelas om skyldighet för de frikyrkliga samfunden att till cen­

tralbyrån såsom primärmaterial för religionsstatistiken insända avskrifter

av medlemsmatriklar med angivet innehåll. Även statskontoret anser det

tillfyllest att kyrkoböckerna utvisa, huruvida det föreligger medlemskap

eller ej i svenska kyrkan, samt framhåller att anteckning om tillhörighet

till annat samfund saknar såväl rättslig som praktisk betydelse, sedan rät­

ten till fritt utträde ur kyrkan medgivits.

Departementschefen.

Religionsfrihet hör i ett fritt och demokratiskt rättssamhälle till medbor­

garnas fundamentala rättigheter. Lika väl som medborgaren äger tanke-

och yttrandefrihet i politiska frågor, måste det också stå honom fritt att

själv råda över sin livsåskådning och att själv bedöma, huruvida han vill

vara ansluten till ett religiöst samfund. Ett principiellt uttryck härför är

stadgandet i 16 § regeringsformen, vilket ålägger Konungen att ingens sam­

vete tvinga eller tvinga låta, utan skydda var och en vid en fri utövning av

sin religion, såvitt han icke stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän

förargelse.

Den religionsfrihetsprincip, som sålunda kommit till uttryck i grund­

lagen, innebär enligt nutida uppfattning att det skall stå den enskilde fritt

ej blott att bekänna sig till annan religion än den som omfattas av folkets

flertal utan även att ställa sig utanför varje religiös gemenskap. Hans stånd-

punktstagande i sådant hänseende kan icke för honom få medföra förlust

av medborgerliga rättigheter. I religionsfriheten måste vidare inbegripas en

rätt att för religionsövning bilda sammanslutningar och anordna offentliga

sammankomster. Hinder mot offentlig religionsövning, vilka grunda sig på

den religiösa lära som därvid kommer till uttryck eller de religiösa former

som iakttagas, kunna icke förenas med religionsfrihet. Endast kravet på upp­

rätthållande av allmän ordning, i lika mån tillämpligt på varje samman-

48

Kungl. Maj:ts proposition nr iOO.

komst oavsett dess syfte, kan få begränsa rätten till offentlig religions­

övning.

Det torde knappast numera råda några delade meningar om att religions­

friheten, med den nu antagna innebörden av begreppet, bör iakttagas och

skyddas av lagstiftning och rättstillämpning i vårt land. Kommittéförsla­

get innebär att lagbestämmelser som ur denna synpunkt framstå som för­

åldrade skola revideras och anpassas efter nutida uppfattning.

I den allmänna diskussionen har stundom hävdats att en sådan lagrevi­

sion icke vore tillräcklig för att genomföra religionsfrihetens princip. Här­

för skulle också krävas ett upphävande av den särställning som tillkommer

svenska kyrkan i förhållande till andra religiösa samfund. Enligt denna

uppfattning skulle religiös verksamhet icke få betraktas som en samhällets

angelägenhet utan få bedrivas endast av enskilda, i förhållande till de statliga

organen helt självständiga sammanslutningar. En sådan mening framträder

i flera av yttrandena. Sålunda anför t. ex. statskontoret att ett realiserande

av bestämmelserna i regeringsformens § 16 ytterst kräver att kyrkan såsom

en av staten privilegierad institution upphör. I de yttranden som ansluta

sig till denna mening framhålles dock samtidigt att ett upptagande av hithö­

rande spörsmål från sådana utgångspunkter förutsätter utredningar av

en helt annan art och omfattning än dem som innefattas i kommitténs be­

tänkande. Redan av denna anledning kan jag uppenbarligen icke i detta sam­

manhang ingå på frågan om en ändring av kyrkans ställning i administra­

tivt eller ekonomiskt hänseende. Men jag kan ej heller finna att en sådan

ändring skulle vara nödvändig för att tillgodose det här avsedda syftemålet.

Enligt min mening kan det icke med fog hävdas att kyrkans administrativa

och ekonomiska särställning måste hindra religionsfrihetens förverkligande.

Även med bibehållande av kyrkans nuvarande ställning torde det vara möj­

ligt att tillgodose den enskilde medborgarens religiösa frihet och de fria re­

ligiösa samfundens anspråk på att fritt få utöva sin verksamhet. Det måste

i varje fall anses opåkallat att uppskjuta de nu aktuella lagstiftningsfrå­

gorna i avbidan på en utredning om kyrkans ställning i administrativt och

ekonomiskt hänseende.

Behovet av ny lagstiftning har allmänt vitsordats i yttrandena. Det torde

vara otvivelaktigt att författningarna på hithörande område, särskilt 1873 års

förordning om främmande trosbekännare och deras religionsövning, nu­

mera äro föråldrade och att nya bestämmelser behövas. Utredning och för­

slag i ämnet begärdes av riksdagen redan i skrivelse år 1909. Att ny lag­

stiftning även är ett kyrkligt önskemål framgår av den skrivelse som 1929

års kyrkomöte avlät i anledning av den s. k. biskopsmotionen.

Under remissbehandlingen av kommitténs förslag ha åtskilliga erinringar

gjorts mot olika delar av förslaget och delade meningar ha därvid fram­

kommit. I flera yttranden uttalas att förslaget först efter omarbetning bör

läggas till grund för lagstiftning; domkapitlen och frikyrkliga samarbets-

kommittén ha anfört önskemål om en sådan omarbetning. Folkbokförings-

sakkunniga ha påpekat att de föreslagna bestämmelserna i flera hänseenden

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

49

skulle leda till ökat arbete för folkbokföringen, både vid övergången till den

nya ordningen och i fortsättningen, samt av denna anledning uttryckt sina

betänkligheter mot förslaget; vad de sakkunniga anfört berör icke endast de

föreslagna ändringarna i folkbokföringsförfattningarna utan återverkar på

förslaget i dess helhet.

På grund av dessa anmärkningar mot kommittéförslaget har detta omar­

betats i justitiedepartementet, därvid de framförda önskemålen och erin­

ringarna blivit föremål för överväganden. Det inom departementet upprät­

tade förslaget omfattar dock i huvudsak samma spörsmål som kommitté­

förslaget och bygger på samma grundtankar som detta.

Kammarkollegiet har i sitt yttrande upptagit frågan om den svenska

kyrkans rättsliga natur och funnit kommitténs utgångspunkter i

detta hänseende vara oriktiga. I huvudsak innebär kollegiets uppfattning

att kyrkan bör betraktas som en gren av statsverksamheten, en statsinstitu­

tion, och att något särskilt medlemskap i kyrkan icke föreligger.

Till grund för kollegiets uppfattning synes ligga bl. a. den åsikten att

kyrkans självständighet avskaffades genom kyrkoreformationen. Denna in­

nebar väl att påvestolens befogenheter bortföllo och att därigenom den ti­

digare katolska kyrkoprovinsen förvandlades till en nationell kyrka med

Kungl. Maj :t såsom högsta administrativa myndighet. Man kan emellertid

icke bortse från att de lokala kyrkliga enheterna, församlingarna och stif­

ten, icke på samma sätt berördes av reformationen. Ändringar kunna väl

sedermera ha skett både i fråga om verksamhetsformer och de särskilda or­

ganens befogenheter, men enbart hänvisningen till historiska händelser vid

eller efter reformationen torde icke giva tillräckligt stöd åt den meningen

att den lokala kyrkliga organisationen ersatts med en statlig. Frågan om

kyrkans rättsliga natur måste således undersökas och bedömas med ut­

gångspunkt från dess nutida uppgift och verksamhet.

Kollegiet har kunnat hämta ett stöd för sin uppfattning i ett uttalande av

konstitutionsutskottet vid 1920 års riksdag (uti. nr 49). Majoriteten i ut­

skottet anförde att kyrkan är en statsorganisation, att den är »staten orga­

niserad för dess religiösa verksamhet». En minoritet inom utskottet beteck­

nade denna uppfattning som felaktig och menade att kyrkan är ett samfund

av en helt annan art än staten, om ock verksam i mer eller mindre nära för­

bindelse med denna.

Värdet av sådana försök att beskriva kyrkans rättsliga natur bör icke

överskattas. Dylika uttryck äro endast allmänna talesätt, som ungefärligt

och ofullständigt återgiva vissa bakomliggande faktiska förhållanden; dessa

äro nämligen så invecklade och mångtydiga att de icke kunna åskådliggöras

genom sådana definitioner utan en stark förenkling. Huruvida en dylik ka­

rakteristik är riktig, beror alltså på vad som inlägges i uttrycket. Detta

måste också sos i belysning av den rättsfilosofiska åskådning, till vilken det

anknyter. Vill man med beteckningen statsinstitution säga t. ex. att kyrkans

verksamhet regleras genom lagstiftning, utövad av Kungl. Maj: t och riks-

4 Bihfing till riksdagens protokoll l'.K>!. I sam!. Xr 100.

50

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

dagen i bestämda former och i vissa fall med kyrkomötets medverkan, att

vissa administrativa kyrkliga ärenden avgöras av Kungl. Maj :t eller att den

kyrkliga ekonomien till väsentlig del vilar på beskattning, torde icke något

vara att invända mot uttryckssättet. Det måste dock samtidigt beaktas att

kyrkan icke är en statsinstitution i samma mening som andra sådana, den

har en annan uppgift och en annan karaktär än statsinstitutioner i allmän­

het. Den har icke upprättats såsom ett led i den statliga verksamheten och

dess huvuduppgift är icke att handhava statliga angelägenheter, även om

också sådana kunna vara uppdragna åt kyrkliga myndigheter, t. ex. folk­

bokföring. Kyrkan är en andlig gemenskap, ett trossamfund, som leder sitt

ursprung från de äldsta kristna församlingarna och vars karaktär och verk­

samhet bestämmes av dess bekännelse. I sin centrala, religiösa uppgift ha

de kyrkliga myndigheterna även efter reformationen intagit en självstän­

dig ställning.

Därmed är emellertid intet sagt om kyrkans ställning i andra hänseenden.

Kollegiet synes fästa en viss vikt vid frågan, huruvida kyrkan är ett rätts­

subjekt eller ej. Med rättssubjekt brukar avses en fysisk eller juridisk per­

son, som enligt gällande rättsregler kan vara bärare av rättigheter och skyl­

digheter och som kan föra talan vid domstol eller annan myndighet. Det

råder enighet om att lokala kyrkliga församlingar och anstalter äga rätts-

subjektivitet. Däremot äro meningarna delade, då det gäller frågan, om

också kyrkan i dess helhet är ett rättssubjekt. Den privaträttsliga tvistefrå­

gan, huruvida gemensam kyrklig egendom till ägare har ett rättssubjekt,

kallat svenska kyrkan, eller äges av lokala kyrkliga rättssubjekt med sam­

äganderätt eller, såsom också hävdas, tillhör kronan, kan dock knappast vara

av någon betydelse i förevarande sammanhang. Det är nämligen uppenbart

att den kyrkliga organisationen består och kan fullfölja sina religiösa syften,

oavsett vilket svar som lämnas på detta spörsmål.

Behov av ett från statstillhörigheten skilt medlemskap i kyrkan har upp­

kommit till följd av kyrkans karaktär av trossamfund. Detta behov fram­

trädde redan under 1700-talet, då personer av annan religion inflyttade i

landet, och genom 1781 års toleransedikt gavs ett principiellt uttryck åt att

det förelåg ett särskilt medlemskap i kyrkan. Från denna tidpunkt funnos

svenska medborgare, som voro av annan religion eller anslöto sig till en

annan form av kristendom än den evangelisk-lutherska läran och som allt­

så, såsom uttryckligen sägs i författningen, icke tillhörde den svenska kyr­

kan. Såsom ett principiellt uttryck för samma förhållande kan även reli-

gionsfrihetsstadgandet i 16 § 1809 års regeringsform åberopas. Den senare

rättsutvecklingen på detta område har inneburit vidgade möjligheter till ut­

träde ur kyrkan och bestämmelserna förutsätta således att det finnes ett

från statstillhörigheten skilt medlemskap i kyrkan.

Av vad nu anförts torde framgå att frågan om den svenska kyrkans

rättsliga natur rymmer invecklade och svårlösta problem, som i detta sam­

manhang knappast kunna till hela sin vidd överblickas, och att olika me­

ningar kunna göra sig gällande på detta område. Det synes emellertid icke

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

51

vara erforderligt att taga någon bestämd ståndpunkt till detta principspörs­

mål. Avgörande torde nämligen i förevarande sammanhang vara, att det

sedan lång tid tillbaka finnes ett rättsligen reglerat medlemskap i kyrkan,

vilket innebär en åtminstone formell anslutning till den kristna religionen,

närmare bestämt till den evangelisk-lutherska form därav som kyrkan före­

träder, samt att detta medlemskap icke sammanfaller med tillhörigheten till

den svenska staten. Vad kammarkollegiet anfört rörande kyrkans rättsliga

natur torde alltså icke utgöra något hinder mot att nya bestämmelser an­

tagas rörande detta medlemskap. Dessa bestämmelser komma att vila på

samma principiella grund som nu gällande regler rörande medlemskap i

kyrkan och detta behåller samma principiella innebörd som det redan äger.

Härefter får jag övergå till att behandla de principer som böra vara be­

stämmande för medlemskapet i svenska kyrkan. Kommittén

har såsom särskilda frågor upptagit rätten till utträde ur kyrkan, reglerna

för inträde i denna samt barns samfundstillhörighet, därvid den sistnämnda

frågan behandlats ur de mera allmänna synpunkter som kunna anläggas på

barns religiösa fostran och resulterat i förslag till regler som avse barns till­

hörighet såväl till svenska kyrkan som till annat trossamfund. Alla de nu

angivna frågorna äro, såvitt de avse medlemskap i den svenska kyrkan,

olika sidor av samma problem. Att de likväl av kommittén upptagits var för

sig sammanhänger med den historiska utvecklingen av hithörande regler.

Därigenom erhålles emellertid icke en samlad överblick över ämnet och en

principiell grund för bestämmelserna. För det syfte som den föreliggande lag­

stiftningen avser att tillgodose, nämligen att bringa gällande bestämmelser i

överensstämmelse med religionsfrihetsprincipen, torde det vara påkallat

att spörsmålet om medlemskapet i den svenska kyrkan upptages till enhet­

lig behandling.

Vilka personer som äro medlemmar i kyrkan beror på de regler som gäl­

la om inträde i denna och utträde därur. En sammanfattning av de regler

härom som för närvarande iakttagas utvisar följande. Den vanligaste for­

men för inträde i kyrkan är inträde vid födelsen. Ett sådant intnäde kom­

mer till uttryck genom kyrkobokföring. Särskilda anteckningar göras näm­

ligen om de barn som icke skola uppfostras i den evangelisk-lutherska lä­

ran och följaktligen ej heller tillhöra kyrkan; alla andra anses som med­

lemmar i kyrkan. Förutsättningarna för inträde i kyrkan vid en mera vuxen

ålder äro icke närmare reglerade. I vissa fall torde dop erfordras; för över­

gång från mosaisk församling till svenska kyrkan har sålunda dop ansetts

vara ett villkor. Inträde i svenska kyrkan kan i vissa fall ske genom bosätt­

ning i riket. Reglerna härom i kyrkobokföringskungörelsen innehålla att

utlänningar skola bokföras såsom tillhörande svenska kyrkan, om de äro av

evangelisk-luthersk trosbekännelse, och såsom främmande trosbekännare,

om de tillhöra främmande trossamfund. För de fall då inflyttade utlänning­

ar varken tillhöra evangeliskt-lutherskt eller något inom landet företrätt

främmande trossamfund finnes icke någon regel. De komma därför även i

52

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

sådana fall att redovisas såsom medlemmar av svenska kyrkan. Den som

utträtt ur svenska kyrkan och antingen icke fullföljt uppgiven avsikt att in­

träda i främmande trossamfund eller, efter att ha tillhört sådant, utträtt

även ur detta torde genom anmälan kunna återvinna medlemskapet i svens­

ka kyrkan. Enligt 1873 års förordning kan utträde ske genom anmälan, då

någon omfattat främmande kristen lära och uppger sig vilja övergå till

främmande trossamfund. Utträde ur kyrkan torde vidare i regel ske, då

bosättning i riket upphör; hur därmed förhåller sig, då någon utflyttar med

bibehållet svenskt medborgarskap, kan dock vara tveksamt.

De nu gällande bestämmelserna om medlemskap i svenska kyrkan äro

uppenbart ofullständiga och bristfälliga. Tillfälliga omständigheter, i vissa

fall själva tekniken för kyrkoböckernas förande, äro avgörande för vilka

personer som räknas såsom medlemmar av kyrkan. Grundläggande regler

om medlemskapet i kyrkan äro därför erforderliga. Kyrkobokföringen bör

icke principiellt vara avgörande för medlemskapet i kyrkan utan endast in­

nebära en registrering av det föreliggande medlemskapet.

Då det gäller att bestämma innehållet i de sålunda erforderliga rättsreg­

lerna, måste till att börja med tillses att bestämmelserna om medlemskapet

i kyrkan äro förenliga med religionsfrihet. De måste sålunda bereda den en­

skilde frihet att själv bestämma om sin tillhörighet till kyrkan. Nu gällande

inskränkningar i rätten att utträda ur kyrkan kunna därför icke bibehållas.

Vidare måste hänsyn tagas till kyrkans karaktär av trossamfund och

de principer som ur denna synpunkt böra läggas till grund för medlem­

skapet. Den kyrkliga uppfattningen härom har kommit till uttryck i den

skrivelse som 1929 års kyrkomöte avlät till Kungl. Maj :t i anledning av

biskopsmotionen. Kyrkomötet anförde i skrivelsen bl. a. att den svenska

kyrkan bör vara en evangelisk folkkyrka och att den varken bör förvandlas

till en i religiöst avseende obestämd statsfunktion eller till en förening med

trånga och snäva gränser.

Den närmare innebörden av denna ståndpunkt har utvecklats i motionen.

Däri anfördes bl. a. att den fulla tillgången till gemenskap med den kristliga

församlingen utan villkor skall stå öppen för alla redan från deras tidigaste

ålder. Icke heller när det gäller till mogen ålder komna personer bör såsom

villkor för medlemskap uppställas ett visst i konfessionellt, religiöst eller

etiskt hänseende redan uppnått stadium. Under kyrkomötesdebatten yttra­

de biskopen Einar Billing — vilken i främsta rummet torde ha varit motio­

nens upphovsman — att, om kyrkan icke kunde bevaras extensivt såsom

en folkomspännande kyrka, motionärerna dock icke ville kompromissa med

föreningskyrkliga principer, utan ville hålla fast vid att kyrkan av religiösa

skäl skall stå öppen för envar, som på något sätt begär dess tjänst, och på

det närmaste ansluta sig till hela folkets organisation.

Något väsentligt i den organisationsprincip, som kyrkomötet ansett böra

läggas till grund för medlemskapet i kyrkosamfundet, är således att det skall

stå den enskilda människan fritt att, utan hänsyn till ådagalagd personlig

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

53

tro eller några andra religiösa kvalifikationer, tillhöra kyrkan; sådana re­

ligiösa kvalifikationer betraktas, enligt den uppfattning som kyrkan före­

träder, såsom något fördolt som icke kan bli föremål för ett bedömande.

Härav följer att det inom kyrkan måste finnas utrymme för olika stadier

och ståndpunkter i religiöst hänseende och att, å andra sidan, kyrkan får

ökade möjligheter att med sin förkunnelse nå det övervägande flertalet av

det svenska folket.

Alternativet till denna organisationsprincip skulle innebära att vissa vill­

kor uppställdes för medlemskap i kyrkan och att på denna grund den en­

skilda människans religiösa förhållanden underkastades ett bedömande, som

kunde leda till att inträde i kyrkan vägrades henne eller att hon bleve ute­

sluten därur.

Ett ställningstagande till dessa olika principer för reglerande av med­

lemskapet i kyrkan måste ske med beaktande av de förhållanden under vil­

ka kyrkosamfundet framvuxit och de traditioner som utbildats kring detta.

Det synes överhuvud taget vid behandlingen av frågan om grunderna för

medlemskapet i den svenska kyrkan böra vara en avgörande synpunkt att

lagstiftningen icke mer än nödvändigt bör ingripa i personliga religiösa

förhållanden. Vissa lagändringar äro väl erforderliga för att bereda männi­

skorna rörelsefrihet. Men det måste ankomma på de enskilda människorna

att, med brukande av sin frihet, själva taga ställning till kyrkan. Den av

kyrkomötet förordade organisationsprincipen synes —• bortsett från dess

teologiska motivering, vilken icke här kan komma under bedömande — äga

sitt värde framför allt däri att den nära anknyter till den bestående ord­

ningen, icke ingriper omreglerande i människornas hävdvunna förhållande

till kyrkan men väl lämnar dem frihet att själva taga ställning. Detta tor­

de också utgöra en grundval för bestämmelser om medlemskapet i kyrkan

som ur här föreliggande synpunkter bör tillstyrkas. Åtgärder som syfta till

att ändra medlemmarnas förhållande till kyrkan, t. ex. genom att förmå

dem till ett bestämdare religiöst ställningstagande, kunna få genomgripan­

de konsekvenser, som icke kunna överblickas och som ej med säkerhet

skulle stämma väl överens med religionsfriheten.

Frågan om barns förhållande till kyrkan är en av de viktigaste, då det

gäller att fastställa grunderna för medlemskapet. Det stora flertalet av kyr­

kans medlemmar inträder nämligen däri såsom barn och reglerna härom

bli således avgörande för kyrkosamfundets sammansättning och karaktär.

Även med den utgångspunkten att barn kunna vara medlemmar av kyrkan

från deras tidigaste ålder äro olika utvägar möjliga. Detta medlemskap kan

regleras på det sättet att föräldrarnas förhållande till kyrkan principiellt

är avgörande för barnets, eller också kan det för barnets anslutning till kyr­

kan krävas en på barnets vägnar av dess legale ställföreträdare avgiven

viljeförklaring. Tänkbart vore även alt i sistnämnda fall viljeförklaringen

icke direkt leder till inträde i kyrkan utan att härför även fordras att bar­

net blir döpt i kyrkans ordning. Följer barnet utan särskild åtgärd föräld­

rarna, blir resultatet att icke endast den enskilda människan utan även

54

Kungl. Maj:ts proposition nr i00.

generation efter generation kvarstannar i kyrkan, så länge någon positiv

åtgärd för utträde icke vidtages. Fordras däremot en viljeförklaring för

inträde, framtvingas ett ställningstagande till kyrkan.

Kommittéförslaget bygger, liksom gällande rätt, i huvudsak på att för­

äldrarnas förhållande till kyrkan utan någon särskild åtgärd bestämmer

barnets. I yttrandena har den principiella grunden för barns anslutning till

kyrkan i allmänhet icke föranlett någon erinran. Några remissinstanser

hävda emellertid att dop är en nödvändig förutsättning för medlemskap i

kyrkan. En konsekvens av denna uppfattning synes vara att barn icke kun­

na anses inträda i kyrkan redan vid födelsen utan först vid den senare tid­

punkt då dop sker; blir barnet icke döpt kommer det att stå utanför kyr­

kan.

Även i fråga om barns inträde i kyrkan göra sig samma synpunkter gäl­

lande som anförts angående grunderna i allmänhet för medlemskapet i kyr­

kan. Bestämmelserna böra sålunda, såvitt möjligt, bygga på hävdvunna

grundsatser. Självfallet måste även i detta sammanhang beaktas att reli­

gionsfrihetens krav bli tillgodosedda. Ur religionsfrihetssynpunkt kan det

emellertid icke i och för sig vara avgörande, om barn växa upp inom eller

utom kyrkan. Det väsentliga måste vara att den enskilda människan, se­

dan hon uppnått en sådan ålder att hon har förmåga att taga ståndpunkt

i religiösa frågor, icke hindras att ändra sin ställning till kyrkosamfundet.

Vad särskilt angår frågan om dopet såsom grund för medlemskapet, för­

håller det sig visserligen så att det övervägande flertalet av alla barn, vil­

kas föräldrar tillhöra kyrkan, döpes, men om dop i något fall icke kom­

mer till stånd, anses barnet icke för närvarande stå utanför kyrkan. De

regler som nu iakttagas innebära alltså att barnet anses tillhöra kyrkan

redan från födelsen och ej först från den tidpunkt då dopet sker. Tillräck­

lig anledning att frångå denna ståndpunkt torde icke föreligga. Mot ett

alltför starkt betonande av en skillnad mellan döpta och odöpta synas

tvärtom, just då det gäller barn, ganska starka betänkligheter göra sig gäl­

lande. Dopet bör således betraktas som en religiös angelägenhet och icke

utgöra någon ovillkorlig förutsättning för medlemskap i kyrkosamfundet;

de döpta böra icke heller anses som mera kvalificerade medlemmar.

Av vad nu sagts framgår alltså, att enligt min mening barn principiellt

böra följa sina föräldrar i fråga om tillhörigheten till kyrkan. Den praktiska

tillämpningen av denna princip och de spörsmål i övrigt som hänföra sig till

frågan om barns medlemskap i kyrkan skall jag närmare behandla i redo­

görelsen för det inom departementet upprättade förslaget.

Någon uteslutning ur svenska kyrkan bör icke förekomma. Då förvärv

av medlemskap i kyrkan icke förutsätter någon prövning av den enskildes

religiösa kvalifikationer, kan ej heller en uteslutning grundas på en sådan

prövning. Det torde dock över huvud taget icke, och således ej heller på

någon annan grund, böra anordnas någon uteslutning ur kyrkan; i princip

bör alltså endast medlemmens egen begäran kunna medföra hans utträde

ur kyrkan.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

55

Ett särskilt spörsmål i detta sammanhang är, i vad mån den som tillhör

svenska kyrkan kan vara delaktig i annan religiös gemenskap. Sådan dub­

beltillhörighet förekommer för närvarande i betydande omfattning. Så­

som framgår av de uppgifter ur religionsstatistiken, vilka jag lämnat i in­

ledningen, tillhör den övervägande delen av medlemmarna i de större fri­

kyrkosamfunden samtidigt svenska kyrkan.

Ett ställningstagande till frågan om dubbeltillhörigheten måste utgå från

rådande förhållanden. Det bör icke komma i fråga att genom lagbestäm­

melser nödga någon, som vill tillhöra kyrkan, att utträda ur denna, liksom

något förbud ej heller bör uppställas för kyrkans medlemmar att deltaga i

annan religiös verksamhet än den av kyrkan utövade. Den enskilde måste

själv få avgöra, hur han i sådant hänseende vill ställa sig. Medlem av svens­

ka kyrkan bör alltså även i fortsättningen vara oförhindrad att ansluta sig

till ett frikyrkosamfund utan att han därför behöver träda ut ur kyrkan.

Ej heller bör medlemskap i sådant samfund utgöra något hinder för in­

träde i kyrkan.

Det ligger dock i sakens natur att för svenska kyrkans medlemmar dub­

beltillhörighet, i varje fall en medveten och eftersträvad sådan, kan tänkas

ifrågakomma endast då det gäller evangeliska frikyrkorörelser. Man kan

icke samtidigt vara kristen och icke kristen. På grund av den historiskt

givna motsättningen mellan den romersk-katolska kyrkan och de prote­

stantiska riktningarna lär det också vara uteslutet att någon skulle kunna

förena en anslutning till denna kyrka med en bibehållen protestantisk

åskådning. En mera formell, av tillfälliga omständigheter orsakad dubbel­

tillhörighet kan dock tänkas uppkomma, även då det gäller svenska kyr­

kan, å ena sidan, och samfund som icke äro kristna eller som eljest icke

äro evangeliska, å den andra. Huruvida bestämmelser böra införas för att

möjliggöra en kontroll att icke heller en sådan formell dubbeltillhörighet

föreligger, sammanhänger med frågan om registrering av dylika samfund

och deras medlemmar. Denna fråga skall jag behandla närmare i redogö­

relsen för förslaget till ändring i folkbokföringsförordningen.

Vid angivandet av de allmänna grundsatserna för medlemskapet i den

svenska kyrkan bör slutligen framhållas att denna kyrka är nationellt be­

stämd. För medlemskap måste således gälla vissa förutsättningar som an­

knyta till det svenska statsområdet. Medborgarskapet synes härvid böra

bilda utgångspunkten. Svensk medborgare bör alltid kunna vara medlem

av kyrkan. Härav följer att även svensk medborgare som icke är kyrko-

bokförd i riket kan tillhöra kyrkan; det torde icke vålla några större svå­

righeter att åstadkomma de tekniska anordningar som erfordras för att

denne skall kunna inträda i eller utträda ur kyrkan. Tveksamt kan vara

om möjligheten att tillhöra kyrkan också bör vara begränsad till svenska

medborgare. Såsom i det föregående anförts ha gällande regler ansetts in­

nebära att även här i riket bosatta utlänningar kunna tillhöra kyrkan. Mot

ett medlemskap i kyrkan för utlänningar kan anföras att det knappast kan

56

komma i fråga att giva utlänning rösträtt vid kyrkliga val och beslut, så­

som ej heller skett i nu gällande lag om församlingsstyrelse. Det kan emel­

lertid icke bortses från att medlemskapet i första hand har en religiös inne­

börd. Utlänning bör icke utestängas från delaktighet i den kyrkliga gemen­

skapen. Förutsättning för utlännings medlemskap bör dock vara att han

är bosatt i riket. Tillräckliga skäl att även bereda utlänning, som icke är

bosatt i riket, möjlighet att vinna inträde i kyrkan eller att kvarstå i denna

torde icke föreligga.

Härefter skall jag övergå till frågan om övriga religiösa sa m-

funds rättsliga ställning. Denna fråga kan ses ur olika syn­

punkter. Ett spörsmål är, under vilka förutsättningar ett religiöst sam­

fund bör äga rätt att anordna offentlig gudstjänst eller eljest bedriva

religiös verksamhet. En helt annan fråga är, vilka krav rättsordningen bör

uppställa för att ett religiöst samfund skall kunna anses som ett rättssub­

jekt. Ett med sistnämnda fråga närbesläktat spörsmål är, vilka särskilda

krav som böra ställas på ett samfund för att åt detta skall kunna anförtros

att fullgöra offentliga funktioner.

För att den enskilda människans frihet att öva sin religion skall kunna

anses skyddad måste också religiösa organisationer äga rätt att fullgöra

sin religiösa verksamhet. Vad som i detta hänseende skall anses vara gäl­

lande rätt är emellertid oklart. Stadgandet i 1873 års förordning att främ­

mande trosbekännares församlingar äga rätt till offentlig religionsövning,

om de blivit av Kungl. Maj :t erkända, synes vila på den förutsättningen att

det är förbjudet för främmande trosbekännare att annorledes än inom så­

dan erkänd församling offentligen öva religion. Erkännandet skulle således

i främsta rummet innebära ett tillstånd till offentlig religionsövning, och

reglerna om ansvarig föreståndare äro avsedda att skapa garantier för att

den religionsövning som kommer till stånd överensstämmer med vad som

förutsattes, då tillståndet gavs.

Den rättsutveckling som ägt rum efter förordningens tillkomst har emel­

lertid lett till att förbudet mot att utan särskilt tillstånd offentligen öva re­

ligion icke upprätthålles. Det skulle också uppenbarligen strida mot nutida

uppfattning att låta rätten till offentlig religionsövning vara beroende på

myndighets prövning av samfundets bekännelse och formerna för dess

gudstjänst. Vad som stadgas härom i 1873 års förordning bör således icke

bibehållas. Vad nu sagts innebär även att förutsättningarna för de bestäm­

melser som äro meddelade i 1868 års förordning angående särskilda sam­

mankomster för andaktsövning icke längre föreligga. Religionsövning bör

principiellt vara tillåten och det bör stå varje enskild person eller religiös

organisation fritt att anordna offentlig gudstjänst. Att likväl allmän ord­

ning icke därigenom får åsidosättas följer av allmänna lagbestämmelser.

Prövning och erkännande enligt 1873 års förordning innefattar emeller­

tid ett ställningstagande icke endast till den främmande församlingens reli­

gionsövning utan även till dess organisation, sådan denna framgår av för-

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

57

samlingsordningen; det förutsättes tydligen att endast församling med mera

fast organisation skall kunna erkännas.

De religiösa samfund som för närvarande finnas i vårt land äro ur den

nu angivna synpunkten av mycket skiftande beskaffenhet. Å ena sidan

finnas församlingar som ingå i världsomspännande organisationer, såsom

den romersk-katolska kyrkan med dess från medeltiden härstammande,

rikt utbildade rättsordning, den kanoniska rätten. A andra sidan finnas

sammanslutningar för religiös verksamhet, vilka äro av mera lokal och

tillfällig karaktär och som ägna mindre uppmärksamhet åt den yttre ord­

ningen och därför kunna sägas icke vara fast organiserade.

Det stora flertalet av de religiösa samfund som finnas i vårt land torde

i privaträttslig mening få betraktas som ideella föreningar. Några allmänna

lagbestämmelser om sådana föreningar finnas icke, men i rättspraxis an­

ses en ideell förening vara ett rättssubjekt, så snart den erhållit eu någor­

lunda fast organisation. I detta hänseende torde krävas att för föreningen

antagits stadgar, utvisande hur beslut skall fattas, samt att styrelse blivit

utsedd. De större frikyrkorörelserna i vårt land bygga på lokala försam­

lingar, vilka i allmänhet torde uppfylla de nu angivna kraven och således

i privaträttslig mening äro att anse som särskilda rättssubjekt. I viss ut­

sträckning äro dessa församlingar förenade till större sammanslutningar.

Enligt en frikyrklig, redan på 1500-talet i England utbildad uppfattning

skola församlingarna betraktas som självständiga och oberoende av varje

överordnad kyrkostyrelse. I den mån de frikyrkliga i vårt land ansluta sig

till denna uppfattning, torde de betrakta de större sammanslutningarna

endast såsom organ för vissa begränsade, gemensamma uppgifter. Det

förekommer att frikyrkoförsamlingar, t. ex. inom pingströrelsen, avvisa

tanken på en större sammanslutning såsom oförenlig med rörelsens grund­

satser.

Ett erkännande, grundat på granskning av samfundsordning eller and­

ra handlingar, vilka utvisa samfundets organisation, innebär ett konsta­

terande att denna fyller vissa krav. Vare sig dessa krav fastställts i en all­

män författning eller endast i praxis iakttagas av prövningsmyndigheten,

är sålunda själva erkännandet ett medel från samhällets sida att upprätt­

hålla bestämda normer för samfundens organisation. Huruvida föreskrifter

böra meddelas om erkännande eller registrering av de religiösa samfunden,

beror alltså på om det är påkallat att genom lagbestämmelser närmare reg­

lera deras organisation.

Uppenbart är att en närmare reglering av de olika typer av religiösa sam­

fund som finnas i vårt land möter svårigheter. Frihet från statligt ingri­

pande ingår i frikyrkorörelsernas grundläggande idéer. Bestämmelser rö­

rande samfundens organisation eller ett krav på att dessa skola registreras

skulle kunna begränsa deras möjligheter att fylla anspråk som de själva anse

vara religiöst motiverade; sådana bestämmelser skulle därför kunna upp­

fattas som ett ingrepp i religionsfriheten.

Kungi. Maj:ts proposition nr 100.

58

För en lagstiftning kunde väl anföras att samfundens religiösa verk­

samhet i allmänhet förutsätter även ekonomisk förvaltning. I vissa fall driva

de en omfattande ekonomisk verksamhet, som berör stora värden och inne­

bär ett betydande ekonomiskt ansvar. Lagregler rörande deras privaträtts­

liga förhållanden skulle därför kunna anses motiverade. Genom en registre­

ring skulle de vinna den fördelen att deras rättskapacitet på ett obestridligt

och enkelt sätt kunde styrkas. Dessa synpunkter gälla emellertid icke endast

religiösa samfund utan kunna anföras i fråga om andra sammanslutningar,

vilkas förhållanden för närvarande icke äro närmare reglerade. Samma syn­

punkter ha tidigare åberopats som motiv för en lagstiftning om ideella för­

eningar. Förslag därom, enligt vilka ideella föreningar skulle registreras, be­

handlades vid 1910 och 1911 års riksdagar, men olägenheterna av en sådan

lagstiftning ansågos överväga fördelarna, och förslagen vunno icke riksda­

gens bifall. Enligt ett år 1949 framlagt betänkande med förslag till lag om

registrerade föreningar in. in. (SOU 1949: 17) skulle ideella föreningar be­

redas möjlighet att vinna registrering på i huvudsak samma villkor som

ekonomiska föreningar. Förslaget utgick från att önskemål att vinna re­

gistrering tunnes endast hos sådana ideella föreningar som förvalta stora

ekonomiska värden och i mera avsevärd utsträckning ingå affärsförbindel­

ser samt att en generell lagstiftning för ideella föreningar icke kunde anses

aktuell. Av skäl som jag närmare utvecklat vid anmälan den 15 september

1950 av förslag till ny lagstiftning om ekonomiska föreningar har jag emel­

lertid icke ansett mig böra tillstyrka förslaget att jämväl ideella föreningar

skulle kunna vinna registrering.

Den omständigheten att särskilda offentligrättsliga befogenheter i vissa

fall kunna anförtros åt religiösa samfund, såsom rätten att genom sitt präs­

terskap förrätta vigsel med civilrättslig verkan, kan väl föranleda att sam-

tundens organisation granskas, då ansökan göres om dylika befogenheter,

och att vissa krav i sådant hänseende upprätthållas för bifall till ansök­

ningen. Däremot synes denna omständighet icke utgöra ett tillräckligt skäl

för en lagstiftning som ålägger alla religiösa samfund att söka erkännande

eller registrering.

Varken ur religiösa eller andra synpunkter är det alltså tillräckligt moti­

verat att genom lagbestämmelser fastställa de religiösa samfundens orga­

nisation. Endast den svenska kyrkan bör ha en i lag reglerad ställning. I

övrigt bör religiös verksamhet få ske i fria former, och de religiösa sam­

fundens förhållanden böra bedömas enligt allmänna, även på andra organi­

sationer tillämpliga rättsregler. Med denna ståndpunkt till huvudfrågan om

de religiösa samfundens rättsliga ställning föreligger ej heller något behov

av att uppdela de religiösa samfunden i olika typer. Därför har jag icke

någon anledning att närmare ingå på kommitténs förslag att göra en upp­

delning mellan särskilda trossamfund och trossammanslutningar. Detta

förslag, som ur flera synpunkter kritiserats i yttrandena, torde alltså få

förfalla. I den mån ett uttryck erfordras för att i lagtexten beteckna religiösa

samfund i allmänhet torde trossamfund kunna användas.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

59

Den frihet att själva gestalta sina förhållanden som bör tillkomma de reli­

giösa samfunden kan dock icke få vara så vidsträckt att den gör intrång på

den enskilda människans religiösa frihet. Den enskildes frihet måste vara

det primära och samfundets anspråk måste vika, om de komma i konflikt

därmed. Envar bör äga rätt icke blott att sammansluta sig med andra för

religiösa syften utan även att stå fri från sådan sammanslutning. Någon

skyldighet att tillhöra ett religiöst samfund kan således icke få förekomma.

Icke ens om en medlem själv åtagit sig att kvarstå i samfundet, bör hans

rätt att när som helst utträda ur detta få anses inskränkt.

Det kan ifrågasättas, om det är behövligt att meddela någon särskild be­

stämmelse i lag rörande den nu angivna rätten att fritt utträda ur ett reli­

giöst samfund. Den juridiska fakulteten i Lund har i sitt yttrande fram­

hållit att denna grundsats får anses gälla även utan uttryckligt stadgande

(jämför angående ideella föreningar SOU 1949: 17 s. 110—112). Emellertid

kan det icke bortses från att rätten till fritt utträde ur religiösa samfund är

av väsentlig betydelse för att religionsfrihetsprincipen skall kunna anses

upprätthållen och att därför icke någon tvekan får råda om att en sådan

rätt föreligger. Denna rätt bör därför komma till uttryck i en tvingande

lagregel. I övrigt bör medlemskapet ankomma helt på samfundets egen regle­

ring.

De i kommittéförslaget upptagna bestämmelserna om barns sainfunds-

tillhörighet, vilka i det föregående beröids såvitt de avse svenska kyrkan,

äro avsedda att gälla även barns tillhörighet till vissa andra religiösa sam­

fund, nämligen sådana som kommittén benämner »särskilda trossamfund»;

däremot avse de icke »trossammanslutningar». Kommittén anför att somliga

trossamfund icke medgiva att minderåriga upptagas i deras gemenskap.

Likväl finner kommittén att det icke möter betänkligheter att anse barn

tillhöra trossamfund, till vilket de genom föräldrarna eller en av dem äro

knutna, och kommittén åberopar att barnen »kunna förutsättas vara på ett

särskilt sätt omfattade av alla trossamfunds intresse och verksamhet». I

några yttranden ha invändningar gjorts mot att frågan om barns tillhörig­

het till annat samfund än svenska kyrkan regleras i lag.

Det torde icke föreligga tillräckliga skäl att i fråga om barn göra avsteg

från den nyss angivna grundsatsen att medlemskapet skall ankomma på sam­

fundets egna bestämmelser. Jag kan därför icke förorda att, utöver de stad-

ganden som avse svenska kyrkan, några lagbestämmelser meddelas om

barns samfundstillhörighet. De religiösa samfunden böra äga frihet att även

i detta hänseende själva bestämma förutsättningarna för medlemskap. Nå­

got hinder bör således icke föreligga att samfund såsom medlemmar motta­

ger endast vuxna personer. Å andra sidan synes heller icke någon princi­

piell erinran kunna riktas mot att ett religiöst samfund genom sina regler

om medlemskap låter föräldrarnas förhållande till samfundet vara avgöran­

de även för barnets, utan att den som har vårdnaden om barnet behöver

särskilt begära inträde för detta. Då en sådan regel i fråga om svenska kyr­

kan ansetts förenlig med religionsfrihetsprincipen, under förutsättning alt

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

60

rätten till fritt utträde upprätthålles, måste den, under samma förutsätt­

ning- godtagas då det gäller annat samfund.

Av viss betydelse i detta sammanhang äro reglerna om anteckning av

trosbekännelse i kyrkoböckerna. Dessa regler kunna nämligen i praktiken

återverka på medlemskapet i de särskilda religiösa samfunden. För när­

varande göras anteckningar om främmande trosbekännelse bl. a. i försam-

lingsböckerna och i förteckningar som fogas vid dessa. Uppgifterna torde

i allmänhet grunda sig på muntliga upplysningar, som lämnas i samband

med utträde ur kyrkan eller vid annat tillfälle. Ett visst stöd för anteck-

ningarna erhalles därigenom att föreståndare för erkänd främmande för­

samling årligen lämnar förteckning över församlingens medlemmar i syfte

att dessa skola erhålla lindring i sin skattskyldighet till kyrkan.

Enligt kommittéförslaget skall medlemskapet i annat religiöst samfund

än svenska kyrkan i viss utsträckning antecknas i kyrkoböckerna. Dessa

anteckningar skola avse tillhörigheten till sådant samfund som kommittén

benämnt »särskilt trossamfund»; däremot skall någon anteckning icke gö­

ras om medlemskap i »trossammanslutning», och några säranteckningar

för dem som äro antecknade såsom medlemmar i svenska kyrkan skola

icke förekomma. Det skall enligt förslaget ankomma på Kungl. Maj :t att

avgöra, vilka samfund som ha karaktären av »särskilt trossamfund». Kom­

mittén finner det angeläget att kyrkobokföringens uppgifter angående sam-

fundstillhörighet så långt möjligt överensstämma med de verkliga förhål­

landena och att de icke på grund av underlåtna anmälningar om utträde

ur eller inträde i särskilda trossamfund bliva missvisande. Kommittén an­

ser det icke tillräckligt att härvid förlita sig på att erforderliga uppgifter

lämnas av personerna själva och föreslår därför att de särskilda trossam­

funden årligen skola lämna uppgifter om sina medlemmar till vederböran­

de pastor.

Kyrkoböckernas uppgift är både att bilda grunden för den allmänna folk­

bokföringen och att tjäna svenska kyrkans pastoralvård. De innehålla en

fortlöpande registrering av befolkningen med angivande av varje persons

bosättning. Vissa av de uppgifter som därvid antecknas äro nödvändiga för

varje folkregistrering, såsom fullständigt namn, födelsetid, familjeställ-

n^nS> giftermål och dödsfall, under det att andra anteckningar göras för

speciella ändamål. För kyrkliga syften antecknas religiösa förhållanden,

såsom dop, konfirmation och jordfästning. Av vikt ur kyrklig synpunkt

är vidare att böckerna utvisa, vilka personer som äro medlemmar i svenska

kyrkan och vilka som icke tillhöra denna.

Huruvida kyrkoböckerna böra upptaga även anteckningar om medlem­

skap i andra religiösa samfund måste bero på om sådana anteckningar

fylla ett ändamål av tillräcklig vikt. Det ändamål som härvid i första hand

kommer i fråga är att anteckningarna skulle kunna begagnas för att styrka

medlemskapet, då detta är av rättslig betydelse. En sådan användning av

anteckningarna förutsätter att de innehålla icke endast en mera obestämd

upplysning om trosbekännelse utan med namn angiva det samfund, i vil­

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

61

ket medlemskap föreligger, och att de fylla stränga krav i fråga om tillför­

litlighet. Det synes emellertid knappast vara möjligt att åstadkomma an­

teckningar som sålunda kunna tillmätas vitsord. Ett viktigt hinder härför

är att förandet av dylika anteckningar, såsom folkbokföringssakkunniga

påpekat, kräver en betydande arbetsinsats. En annan svårighet är att det

torde vara uteslutet att låta kyrkobokföraren fatta beslut, då skiljaktiga

uppgifter förekomma om medlemskapet i annat religiöst samfund. Upp­

gifter som inkomma från religiösa samfund eller enskilda rörande sådant

medlemskap kunna således oförändrade införas i kyrkoboken men något

ställningstagande till deras riktighet kan icke förekomma. Därav följer

emellertid att anteckningarnas värde såsom bevismedel skulle bli ringa.

Ej heller såsom underlag för religionsstatistik kan anteckningarna i

kyrkoböckerna om tillhörighet till trossamfund tillmätas någon större be­

tydelse. De anteckningar härom som nu föras lämna upplysning endast

om en ringa del av de religiösa riktningar som förekomma. Sålunda redo­

visas icke samtidiga medlemskap i svenska kyrkan och i frikyrkosamfund.

I de hänseenden som kunna vara av vikt för en statistik innebär kommitté-

förslaget icke någon väsentlig förbättring. För erhållande av primärmate­

rial till en religionsstatistik torde det vara nödvändigt att söka andra ut­

vägar än att bygga enbart på kyrkoböckerna.

Anteckningarna i kyrkoböckerna böra alltså utvisa, vilka personer som

tillhöra svenska kyrkan och vilka som stå utanför denna. Några bestäm­

melser om fullständiga anteckningar rörande medlemskap i andra religiösa

samfund böra icke införas. Huruvida de anteckningar om trosbekännelse

som nu förekomma alltjämt böra bibehållas, får bedömas ur praktiska

synpunkter. Något vitsord kan icke tillmätas dessa anteckningar; de

kunna likväl i viss utsträckning tjäna till upplysning. Det får ankomma

på de folkbokföringssakkunniga att vid fullgörandet av de sakkunnigas upp­

drag taga ställning till denna fråga.

Om konfessionella behörighetsvillkor för innehav av ämbete

och tjänst m. m.

Kommittén.

Enligt 4 § regeringsformen skola statsrådets ledamöter vara av den rena

evangeliska läran. Samma behörighetsvillkor uppställes i 28 § andra stycket

regeringsformen beträffande innehavare av prästerligt ämbete eller annan

tjänst, varmed är förenat åliggande att undervisa i kristendom eller teolo­

gisk vetenskap. Alla övriga ämbeten och tjänster må — med vissa undan­

tag beträffande utlänningar — innehavas även av bekännare av annan kris­

ten troslära eller den mosaiska läran. Till sistnämnda bestämmelse ankny­

ter emellertid den jävsregeln att icke någon, som ej tillhör den rena evange­

liska läran, må såsom domare eller innehavare av annan tjänst deltaga i

handläggning eller avgörande av fråga, som angår religionsvård, religions­

undervisning eller befordringar inom den svenska kyrkan.

62

Enligt ordalagen avser 28 § regeringsformen endast ämbeten och tjänster,

som tillsättas av Kungl. Maj:t genom fullmakt. De grundsatser som kommit

till uttryck i paragrafen i fråga om konfessionella villkor för innehav av

tjänst och hinder att deltaga i ärendes handläggning och avgörande torde

dock äga en vidsträcktare giltighet.

I grundlagen begagnas uttryck som angiva att viss befattningshavare skall

»bekänna», »vara av» eller »tillhöra» den rena evangeliska läran. Några

olika grader av bekännelsetrohet kunna icke inläggas i dessa uttryck; de

få anses vara synonyma. Kravet att bekänna den rena evangeliska läran

torde få anses uppfyllt genom medlemskap i svenska kyrkan. Utan sådant

medlemskap — eller i fråga om utlänning tillhörighet till utländskt evange-

liskt-lutherskt kyrkosamfund — kan däremot detta krav icke anses vara

tillgodosett.

Kommittén anför att någon bristande förmåga eller vilja att rätt utöva

en befattning i statens tjänst icke kan förutsättas blott därför att befatt­

ningshavaren i religionsfrågor hyllar en mer eller mindre särpräglad upp­

fattning. De nuvarande konfessionella behörighetsvillkoren äro enligt kom­

mitténs mening skäligen betydelselösa. En icke oväsentlig del av svenska

kyrkans medlemmar har en trosåskådning som icke motsvarar den som kyr­

kan företräder och åtskilliga äro rent negativt inställda till den kristna

läran över huvud. I viss mån likartade förhållanden råda eller kunna kom­

ma att råda inom andra trossamfund.

Kommittén föreslår på grund härav sådan ändring i 4 och 28 §§ rege­

ringsformen att behörigheten att inneha statstjänst skall — med vissa i det

följande angivna undantag, då medlemskap i svenska kyrkan eller annat

kristet trossamfund av särskilda skäl anses påkallat — vara oberoende av

trosbekännelse och samfundstillhörighet.

Enligt förslaget skall det konfessionella behörighetsvillkoret för stat s-

rådets ledamöter upphävas för alla utom chef för departement, till

vilket kyrkolagsärendena, kyrkoärendena eller ärendena angående religions­

undervisningen höra, ävensom statsråd utan departement, som har att före­

draga sådana ärenden. Därmed åsyftas vissa grupper av lagstiftnings- och

förvaltningsärenden som handläggas i justitie- och ecklesiastikdepartemen­

ten. Detta förslag innebär alltså att justitie- och ecklesiastikministrarna

samt särskild enligt 5 § tredje stycket regeringsformen förordnad föredra­

gande av nämnda ärenden skola tillhöra svenska kyrkan.

Kommittén åberopar ett uttalande i 1927 års betänkande, vari bl. a. fram-

hålles att det stora flertalet ärenden, som äro föremål för statsrådens äm­

betsutövning, icke är av den beskaffenhet att det har någon betydelse, vilken

ställning i konfessionellt hänseende ämbetsinnehavaren intar. Det stämde

bäst överens med den allmänna uppfattningen i våra dagar, att ingen till

följd av sin religiösa övertygelse finge utestängas från ett ämbete, för vars

beklädande han i övrigt innehade de nödiga kvalifikationerna. Vid statsråds­

ämbetenas tillsättande måste det även anses betydelsefullt att valet av per­

soner kunde ske inom en så vid krets som möjligt.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

63

Emellertid finner kommittén det vara uppenbart att kyrkliga förvaltnings-

och lagstiftningsärenden med hänsyn till svenska kyrkans rättmätiga in­

tressen böra beredas och föredragas endast av statsråd, som tillhöra svenska

kyrkan. Jämväl de ärenden som angå religionsundervisningen inta enligt

kommitténs mening en särställning och detsamma bör därför gälla dessa

ärenden.

I fråga om prästerliga ämbeten anser kommittén att det nuva­

rande kravet på bekännelse till den rena evangeliska läran bör kvarstå.

Kommittén behandlar härefter frågan om konfessionella behörighetsvill­

kor för kristendomslärare, som undervisa i allmänna skolor, och

anför därvid att sådana villkor finnas föreskrivna, förutom i regeringsfor­

men, även i vissa skolstadgor. Enligt läroverksstadgan skall sökande till

lektors- eller adjunktstjänst bekänna sig till den rena evangeliska läran,

därest tjänsten omfattar undervisning i kristendom. Stadgorna för folk-

skoleseminarierna och småskoleseminarierna föreskriva att lektor och ad­

junkt med undervisning i kristendom skall vara medlem av svenska kyr­

kan. Även bestämmelser för kommunala skolor innehålla motsvarande före­

skrifter. I stadgorna för kommunala flickskolor, kommunala mellansko-

lor och högre folkskolor föreskrives att ordinarie ämneslärare skall vara

medlem av svenska kyrkan, om han har undervisning i kristendom. Enligt

folkskolestadgan och stadgan för nomadundervisningen fordras medlem­

skap i svenska kyrkan för anställning såsom folkskollärare, småskollärare,

lärare vid mindre folkskola, biträdande lärare eller nomadlärare. I dessa

fall gäller alltså behörighetskravet alla hithörande lärare, även om de icke

skulle ha undervisning i kristendom.

Kommittén påpekar att dessa föreskrifter äro ett uttryck för det nära

samband mellan kyrka och skola, som under århundraden rått i vårt land.

Det svenska skolväsendet har vuxit fram i kyrkans hägn och i äldre tider

betraktades skolan som en kyrklig angelägenhet. Skolans kristendomsunder-

visning fick sin prägel av detta förhållande och den som hade att meddela

sådan undervisning måste vara medlem av kyrkan. Emellertid har, fram­

håller kommittén, en förskjutning inträtt såväl i det faktiska läget som i

den allmänna uppfattningen. Kristendomsundervisningen har numera icke

den konfessionella prägel, som den tidigare ägde. Den har dock i religiöst

avseende en bestämd innebörd. Undervisningsplaner, metodiska anvisningar

och de läroböcker som godkänts giva vid handen att undervisningen full­

följer en evangelisk linje.

En utförlig analys av frågan om konfessionella behörighetsvillkor för lä­

rare som undervisa i kristendom redovisas i 1927 års betänkande (SOU

1927: 13 s. 156—163). Denna utredning utmynnar i en sammanfattning av

de skäl som tala för eller emot ett bibehållande av kravet på tillhörighet till

svenska kyrkan samt ett förslag till medlingslinje, som skulle kunna undan­

röja hindret för kvalificerade personer, vilka icke tillhöra kyrkan, att un­

dervisa i kristendom och på samma gång behålla de garantier som äro grun­

dade på sakskäl. Härvid konstaterades att det icke vore möjligt att utvidga

64

behörigheten endast sålunda att, utöver medlemmar i svenska kyrkan, även

medlemmar i vissa närstående frikyrkosamfund skulle kunna undervisa i

kristendom. Genom en sådan anknytning av behörigheten till medlemskap

i frikyrkosamfund skulle nämligen lärare som tillhör dylikt samfund men

icke svenska kyrkan förlora säkerheten i sin anställning; han skulle för

rätten att behålla denna bli beroende av sitt medlemskap i samfundet. I

betänkandet föreslogs därför att medlemmar av sådana samfund, som er­

hållit rätt att i skolornas ställe ombesörja barnens religionsundervisning,

skulle vara uteslutna från att undervisa i kristendom i allmän skola men

att i övrigt några inskränkningar icke skulle gälla i behörigheten därtill.

Praktiskt sett väntades detta förslag komma att innebära att endast ro­

mersk-katolska och mosaiska trosbekännare skulle vara uteslutna från att

undervisa i kristendom i allmän skola och därmed också från att vara folk­

skollärare eller småskollärare.

Kommittén uttalar att även beträffande dem som ha att undervisa i kris­

tendom berättigade religionsfrihetskrav böra förverkligas i så vid omfatt­

ning som möjligt. Enligt kommitténs mening böra endast sådana inskränk­

ningar, som äro motiverade av kristendomsundervisningens egen karaktär,

göras i lärarnas frihet i religiöst avseende. Från denna synpunkt finner kom­

mittén att kristendomsundervisningen i de allmänna skolorna icke bör

lämnas åt lärare, vilka anslutit sig till ett trossamfund, vars trosåskådning

väsentligt avviker från grunderna för skolornas kristendomsundervisning.

Enligt kommitténs uppfattning måste en sådan lärare anses sakna den vä­

sentliga förutsättningen för att kunna undervisa i enlighet med kurspla­

nerna och de metodiska anvisningarna. Kommittén anför att ej heller den

som icke tillhör något trossamfund bör tillåtas meddela kristendomsunder­

visning och anför härom följande:

Ofta nog lärer man ha skäl antaga, att den, som utträder ur svenska kyr­

kan utan att inträda i ett närstående trossamfund, i fråga om religionsåskåd-

ning intager en ståndpunkt, som väsentligt avviker icke blott från svenska

kyrkans åskådning utan även från grunderna för skolornas religionsunder­

visning. Man kan med skäl ifrågasätta om en konfessionslös lärare själv skulle

vilja eller i regel vore lämpad att undervisa i kristendom på det sätt som

gällande föreskrifter förutsätta. Bortsett härifrån skulle konfessionslösa

kristendomslärare sannolikt väcka en, måhända stundom omotiverad, miss­

tro i breda befolkningslager och rubba det lugn, som är en förutsättning för

skolornas arbete. Även om man i allmänhet icke skulle ha rätt att betvivla

en konfessionslös lärares lojalitet mot gällande föreskrifter och undervis-

ningsplaner, skulle säkerligen många föräldrar komma att sakna förtroende

för en av honom meddelad kristendomsundervisning. En tänkbar följd vore

även att ett större antal trossamfund skulle söka att erhålla rätt till reli­

gionsundervisning i skolornas ställe, vilket helt visst icke vore till fromma

för skolväsendets enhet i vårt land.

På grund av dessa överväganden föreslår kommittén att tjänst, med vil­

ken är förenat åliggande att meddela kristendomsundervisning i allmän

skola, ej skall få innehavas av annan än medlem av svenska kyrkan eller

Kungl. Maj. ts proposition nr 100.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

65

annat trossamfund med en från grunderna för denna undervisning ej vä­

sentligt avvikande trosåskådning.

I detta sammanhang har kommittén även upptagit frågan, huruvida icke

en ytterligare utvidgning av religionsfriheten skulle kunna vinnas genom en

sådan ämnesfördelning mellan lärare i de allmänna skolorna att vissa lärare

kunde befrias från skyldighet att undervisa i kristendom.

Kommittén framhåller att det vid de högre skolor, som bygga på ett system

av ämneslärartjänster, icke i detta avseende uppkommer något problem. I

sådana skolor omfattar flertalet lärartjänster ämnesgrupper, vari kristen-

domskunskap icke ingår, och dessa tjänster stå sålunda öppna för alla

oavsett deras samfundstillhörighet.

Beträffande folkskolorna är läget annorlunda. Dessa bygga på klasslärar-

systemet och lärarna äro alltid skyldiga att undervisa i kristendom. Med de

principer, som sålunda gälla beträffande undervisningsskyldigheten, skulle

enligt kommitténs ovan angivna förslag den, som tillhör ett trossamfund

med en från grunderna för kristendomsundervisningen väsentligt avvikande

trosåskådning, t. ex. en katolik, eller den, som ej tillhör något trossamfund,

icke kunna bli folkskollärare.

Kommittén anser emellertid att en ämnesfördelning i viss utsträckning

skall kunna ske även i folkskolor — ehuru i begränsad omfattning — så att

vissa folkskollärartjänster icke skulle medföra skyldighet att undervisa i

kristendom. Vid ett stort antal skolor, särskilt på landsbygden, kan en så­

dan anordning icke genomföras. När endast en lärare finnes, måste han

undervisa i kristendom. I större skolor med flera lärare skulle däremot

ämneslärarsystemet kunna praktiseras i vass utsträckning. Ett ämnesutbyte

skulle även kunna komma till stånd genom att småskollärare övertar kris­

tendomsundervisningen på folkskolestadiet.

Däremot finner sig kommittén icke böra förorda ett ämnesutbyte, varige­

nom även småskollärare skulle kunna befrias från skyldigheten att under­

visa i kristendom. På skolans mest elementära stadium, där ämnesgränser­

na ej hållas så klara, bör enligt kommitténs mening undantag från klasslä-

rarsystemet icke göras för kristendomsundervisningen. Kommittén fram­

håller dessutom att de praktiska möjligheterna för ordnandet av ämnes­

utbyte mellan småskollärare inbördes torde vara förhållandevis små.

Kommittén framhåller att folkskollärare, som komma att sakna behörig­

het att undervisa i kristendom, kunna få vidkännas eu viss begränsning i

sina befordringsmöjligheter, då de bli hänvisade att söka tjänster vid större

folkskolor, vid vilka ett ämnesutbyte är möjligt att genomföra. Enligt kom­

mitténs uppfattning skulle dock genom dess förslag om ämnesutbyte reli-

gionsfrihetsintresset tillgodoses så långt de praktiska omständigheterna det

medgiva.

Beträffande de teologiska lärartjänsterna vid universiteten

gäller för närvarande att professorer enligt 28 § regeringsformen skola vara

av den rena evangeliska läran. För docenter, vilka förordnas av universitets­

kanslern, finnes icke någon uttrycklig bestämmelse av motsvarande inne-

5 Bihang till riksdagens protokoll

1 samt. Nr 100.

66

Kungl. Maj ds proposition nr 100.

håll. I praktiken torde dock samma behörighetskrav upprätthållas i fråga

om dem.

Kommittén framhåller att dessa behörighetsvillkor äro motiverade icke

av den forskning dessa lärare bedriva utan av den undervisning de med­

dela. Den teologiska undervisningen avser i främsta rummet utbildning av

präster för den svenska kyrkan. Om de hittillsvarande behörighetsvillkoren

för de teologiska fakulteternas lärare skulle bortfalla, kunde det befaras

att fakulteterna icke längre skulle godtagas såsom utbildningsanstalter för

präster och att en opinion inom kyrkan skulle kräva att andra sådana an­

stalter upprättades. Detta kunde enligt kommitténs mening icke anses önsk­

värt. Kommittén finner det därför icke tillrådligt att dessa lärartjänster

skola få innehavas helt oberoende av samfundstillhörighet.

Vissa trossamfund stå enligt kommitténs mening svenska kyrkan så nära

att det icke kan vara oförenligt med den teologiska undervisningens intres­

sen att även medlemmar av sådana samfund kunna vara lärare vid de teolo­

giska fakulteterna. Dessa ombesörja utbildningen också av kristendomslä­

rare; kommittén uttalar den förmodan att, om kommitténs förslag beträffan­

de behörighetsvillkoren för dessa antagas, medlemmar av kyrkan närstående

trossamfund komma att bedriva teologiska studier i syfte att bli kristen­

domslärare. Kommittén finner det därför rimligt att de som tillhöra så­

dana samfund skola äga behörighet att även inneha befattning som lärare

vid teologisk fakultet. Kommittén förordar därför att behörigheten att inne­

ha lärartjänster vid de teologiska fakulteterna förbehålles — förutom med­

lemmar av svenska kyrkan — medlemmar av andra trossamfund med evan­

gelisk grundåskådning. Denna regel skulle gälla både professorer och do­

center.

Till de teologiska fakulteterna äro knutna särskilda praktisk-teologiska

institut, inom vilka undervisningen bedrives i form av praktiska övnings­

kurser. Enligt Kungl. Maj :ts stadga den 30 mars 1935 angående teologiska

examina skall professorn i praktisk teologi vid den fakultet till vilken in­

stitutet är knutet eller annan ledamot av denna fakultet vara föreståndare

för institutet. Övningskurserna ledas av särskilda lärare. Undervisningen

tager direkt sikte på den praktiska prästutbildningen. Med hänsyn härtill

har kommittén i sitt förslag till religionsfrihetslag upptagit ett stadgande av

innehåll, att föreståndaren för de praktiska övningskurserna och de som vid

dessa kurser meddela teologisk undervisning skola vara medlemmar av

svenska kyrkan.

Den nuvarande jävsbestämmelsen i 28 § andra stycket rege­

ringsformen omfattar handläggning eller avgörande av frågor som angå re-

ligionsvård, religionsundervisning eller befordringar inom svenska kyrkan.

Såvitt regeln angår religionsundervisning avser den enligt kommitténs upp­

fattning icke endast religionsundervisningen inom kyrkan, t. ex. konfirma­

tionsundervisning, utan även religionsundervisningen i de allmänna sko­

lorna. Beträffande denna tolkningsfråga hänvisas till vad som anföres i det

följande vid redogörelsen för de föreslagna ändringarna i 28 § regerings­

formen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

67

Kommittén föreslår att jävsregeln skall ändras på det sättet att medlem­

skap i kyrkan skall fordras för behörighet att handlägga och avgöra fråga

om religionsvård eller befordringar inom kyrkan, under det att handlägg­

ning eller avgörande av fråga som är av synnerlig vikt för de allmänna

skolornas religionsundervisning skall förbehållas medlem av svenska kyr­

kan eller av annat trossamfund med eu från grunderna för denna under­

visning ej väsentligt avvikande trosåskådning. I uttrycket religionsvård in­

nefattar kommittén även religionsundervisningen inom kyrkan. Såsom exem­

pel på frågor av synnerlig vikt för religionsundervisningen i de allmänna sko­

lorna anför kommittén fastställande av undervisningsplaner och godkän­

nande av läroböcker.

Beträffande statsrådets ledamöter föreslår kommittén undantag från jävs­

regeln. Kommittén framhåller att utan ett sådant undantag konflikt kunde

uppstå mellan jävsregeln och bestämmelserna i 6 § tredje stycket, 8 § och

42 § andra stycket regeringsformen om den rätt och plikt att övervara i

statsrådet förekommande ärenden, som tillkommer statsrådets ledamöter.

Kommittén behandlar slutligen frågan om befattningshavares

skiljande från tjänsten av konfessionella skäl. I 15 § 1873 års

förordning stadgas att, om den som anmält sig till utträde ur svenska kyr­

kan innehar offentlig tjänst, han skall skiljas från denna, därest ej tjäns­

ten är av beskaffenhet att han utan avseende å sin trosbekännelse kunnat

utnämnas till densamma samt Kungl. Maj :t eller den myndighet, som äger

att tillsätta tjänsten, finner skäligt att honom därvid bibehålla.

Kommittén finner ofrånkomligt att beträffande tjänster, till vilka enligt

kommitténs förslag ej må utnämnas annan än medlem av svenska kyrkan

eller vissa andra trossamfund, bibehålla en bestämmelse motsvarande den

i 15 § av 1873 års förordning, sålunda att innehavare av tjänst av nämn­

da slag, som utträder ur svenska kyrkan eller upphör att vara medlem i

sitt trossamfund, skall skiljas från sin tjänst. Emellertid föreslår kommit­

tén att, då fråga uppkommer om entledigande av befattningshavare med

åliggande att meddela kristendomsundervisning i allmän skola, det skall

prövas, huruvida icke denne i stället för att entledigas kan förflyttas till

annan tjänst, som icke innefattar undervisningsskyldighet i kristendom.

Prövningen skall enligt kommitténs förslag ankomma på Konungen eller

den myndighet han därtill förordnar.

1 fråga om innehavare av tjänster, vilka medföra deltagande i handlägg­

ning eller avgörande av frågor, som angå religionsvård eller befordringar

inom svenska kyrkan, finner kommittén riktigt att även de skola kunna

skiljas från sina befattningar, om de genom ändrad samfundstillhörighct

mistat sin behörighet att handlägga dylika frågor. Beträffande eu tjänst av

detta slag anser kommittén dock något entledigande ej böra ske, därest del­

tagande i kyrkliga frågors handläggning utgör endast eu ringa del av de till

tjänsten hörande uppgifterna. I sådant fall skulle det enligt kommitténs

uppfattning ej möta några väsentliga svårigheter att befria tjänsteinnehava­

ren därifrån. Med hänsyn härtill föreslår kommittén att entledigande skall

68

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

kunna ske endast om tjänsten i väsentlig mån medför deltagande i handlägg­

ning eller avgörande av frågor, som angå religionsvård eller befordringar

inom svenska kyrkan, och även i sådant fall skall enligt förslaget Konungen

eller den myndighet han därtill förordnar pröva, huruvida icke i stället för

entledigande kan ordnas med förflyttning till annan tjänst.

Beträffande frågor, som angå kristendomsundervisningen i allmänna sko­

lor, har kommittén såsom framgår av det föregående föreslagit att endast

frågor av synnerlig vikt för denna undervisning ej må handläggas av and­

ra än dem som äro medlemmar av svenska kyrkan eller något närstående

trossamfund. Sådana frågor av synnerlig vikt äro enligt kommitténs me­

ning icke så allmänt förekommande att behörigheten att handlägga dem

skall kunna anses utgöra en betingelse för innehav av en tjänst. Bristande

behörighet att handlägga dylika frågor finner kommittén med hänsyn här­

till icke böra utgöra skäl för en tjänsteinnehavares entledigande.

Bestämmelser av ovan angivet innehåll har kommittén upptagit i för­

slaget till religionsfrihetslag. Kommittén framhåller att fråga väl kunde

uppkomma att även i regeringsformen införa bestämmelser rörande de vill­

kor, under vilka en tjänsteman skall kunna entledigas eller förflyttas på

grund av att hans samfundstillhörighet ändrats. Emellertid har kommit­

tén avstått från att framlägga något sådant förslag, enär utredning av frå­

gan om en revision av de i 35 och 36 §§ regeringsformen meddelade be­

stämmelserna om statstjänstemännens rättsliga ställning pågår.

Yttrandena.

I yttrandena ha i allmänhet icke gjorts några erinringar mot kommitténs

förslag att det nuvarande kompetensvillkoret för statsrådets ledamöter skall

upphävas för alla utom justitie- och ecklesiastikministrarna samt särskild

enligt 5 § tredje stycket regeringsformen förordnad föredragande av kyr-

kolagsärenden, kyrkoärenden och ärenden angående religionsundervisning­

en. Endast missionssällskapet Bibeltrogna vänner och en ledamot av domka­

pitlet i Uppsala ha helt avstyrkt förslaget. Juridiska fakulteten i Uppsala

framhåller att mot förslaget kan invändas att, då Konungen enligt 2 § rege­

ringsformen skall tillhöra svenska kyrkan och dess bekännelse sålunda för-

utsättes skola iakttagas vid riksstyrelsens handb avande, det blir en oform­

lighet att icke uppställa samma troskrav i fråga om Konungens rådgivare

som beträffande Konungen själv. Denna oformlighet bleve desto mera påfal­

lande, som den reella beslutanderätten i regeringsärenden överflyttats från

Konungen till statsrådet. En omöjlig situation uppstode i sådana fall då

statsrådet för regeringen och detta innefattade ett starkt katolskt inslag.

Särskilt bör, enligt fakultetens mening, beaktas att de ekonomiska banden

mellan stat och kyrka under senare år knutits fastare, varigenom kyrkan

ställts i starkare beroende av staten än tidigare, ä andra sidan finner fakul­

teten det emellertid uppenbart, att det nuvarande kravet på statsrådens be­

kännelse av den rena evangeliska läran så till vida blivit en död punkt, att

dess reella betydelse ligger icke i dess positiva verkan utan i dess utestäng-

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

69

ande av personer, som erkänna andra religiösa auktoriteter än den svenska

kyrkan.

Några remissinstanser ifrågasätta, om det ens är behövligt att justitie-

och ecklesiastikministrarna tillhöra kyrkan. Sålunda anför länsstyrelsen i

Göteborgs och Bohus län beträffande justitieministern att antalet kyrlco-

lagsärenden är mycket ringa jämfört med antalet övriga ärenden inom ju­

stitiedepartementet. Länsstyrelsen påpekar vidare att såväl riksdagens som

kyrkomötets samtycke erfordras för stiftande av kyrkolag. Någon risk för

att svenska kyrkan skulle påtvingas en för kyrkan icke önskvärd lag­

stiftning, om till justitieminister kunde utnämnas person som icke tillhörde

kyrkan, syntes därför icke vara att räkna med. Däremot kunde krav på

medlemskap i kyrkan utesluta den vid ett visst tillfälle lämpligaste från äm­

betet. Ej heller ecklesiastikministern skulle enligt länsstyrelsens mening be­

höva tillhöra kyrkan, enär religionsundervisningen borde vara konfessio­

nellt obunden.

Metodistkyrkan framhåller att justitieministern har att förbereda även

lagar, som reglera de fria trossamfundens ställning, och anser att justitie­

ministern i följd därav bör vara fri från kravet att tillhöra kyrkan. Fri­

kyrkliga samarbetskommittén uttalar samma mening men framkastar också

tanken att såsom behörighetsvillkor för justitie- och ecklesiastikministrarna

skulle uppställas tillhörighet till kyrkan eller annat trossamfund med evan­

gelisk grundåskådning. Enligt samarbetskommitténs åsikt vore det dock

riktigast att, så länge kyrkan är bunden vid staten, alla kyrkoärenden be­

handlades i ett kyrkodepartement och att krav på tillhörighet till svenska

kyrkan skulle gälla endast för detta departements chef.

Några remissinstanser uttala att ett upphävande av det nuvarande kon­

fessionella behörighetsvillkoret för statsråden bör ha till följd att, liksom

för övriga ämbetsmän, även för statsråden en jävsbestämmelse stadgas, som

utesluter svenska kyrkan utomstående från att deltaga i beslut, som avser

denna kyrka och dess angelägenheter. Domkapitlet i Uppsala, som är av

denna mening, betonar att det icke kan anses riktigt att för kyrkan väsent­

liga frågor, t. ex. rörande bibelöversättning, kyrkohandbok och psalmbok,

avgöras av statsrådsledamöter, som stå utanför kyrkan. I fråga om tillsätt­

ning av prästerliga ämbeten — framför allt de i framskjuten ställning -—

vore det vidare billigt, att besluten fattades av personer som tillhörde kyr­

kan. Domkapitlet i Västerås, teologiska och juridiska fakulteterna i Upp­

sala, juridiska fakulteten i Lund och hovrätten för Västra Sverige ge uttryck

åt samma uppfattning.

Juridiska fakulteten i Uppsala framhåller att en jävsregel för statsrådets

ledamöter väl skulle stå i strid med bestämmelserna i 6 och 8 §§ regerings­

formen om deras rätt och plikt alt övervara i statsrådet förekommande

ärenden, men finner icke något hinder för att i ifrågavarande lagrum så­

dana ändringar företagas att de anpassas efter jävsregeln. Fakulteten an­

ser det icke otänkbart att införa en särskild ordning för kyrkliga ärenden

och erinrar i detta sammanhang om att, liksom tidigare ministeriella mål,

70

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

kommandomålen ej föredragas i statsrådet. Juridiska fakulteten i Lund fö­

reslår, med hänsyn till bestämmelsen i 8 § regeringsformen om minsta an­

talet ledamöter som skola vara tillstädes vid beslut i statsrådet, att minst

fyra av statsrådets ledamöter skola tillhöra kyrkan. Hovrätten för Västra

Sverige framställer förslag om att ledamot av statsrådet, vilken ej tillhör

kyrkan, skall tillåtas deltaga i handläggning och avgörande av frågor an­

gående religionsvård och befordringar inom kyrkan endast i den mån be-

slutmässighet eljest ej kan utan oskälig omgång åstadkommas.

Flertalet remissinstanser tillstyrker eller lämnar utan erinran kommit­

téns förslag, att behörighet att undervisa i kristendom i de allmänna skolor­

na skall tillkomma icke endast medlem av svenska kyrkan utan även med­

lem av trossamfund med en från grunderna för kristendomsundervisningen

i de allmänna skolorna icke väsentligt avvikande trosåskådning. Sålunda

uttala domkapitlen i Linköping, Skara, Karlstad och Visby samt Metodist­

kyrkan tillfredsställelse över förslaget. Läroverkslärarnas riksförbund och

Kristendomslärarnas förening beteckna den föreslagna reformen som an­

gelägen och självklar med hänsyn till den utformning kristendomsunder­

visningen numera skall ha.

Förslaget biträdes även av skolöverstyrelsen, som anser det nödvändigt

att förhindra att kristendomsundervisningen handhaves av lärare som an­

slutit sig till en åskådning, vilken väsentligt avviker från grunderna för un­

dervisningen i de allmänna skolorna. Erfarenheten i vissa andra länder väckte

nämligen farhågor, att möjlighet till konfessionell propaganda skulle kunna

öppnas genom att man borttoge alla krav på samfundstillhörighet. Det

kompetenskrav som kommittén uppställt utgör enligt skolöverstyrelsens

mening den säkraste borgen för en objektiv och tolerant undervisning. Skol­

överstyrelsen påpekar att styrelsen härvid avviker från den ståndpunkt som

den intagit i yttrande över 1925 års religionsfrihetssakkunnigas förslag. I

detta yttrande tillstyrkte skolöverstyrelsen ett förslag, som gick ut på att

ingen finge utnämnas till kristendomslärare, om han tillhörde trossamfund,

åt vars medlemmar Konungen medgivit rätt att i skolornas ställe ombesörja

religionsundervisningen. Skolöverstyrelsen framhåller nu att vid detta till­

fälle en huvudsynpunkt synes ha varit att bereda möjlighet för de frikyrk­

liga samfundens medlemmar att vara kristendomslärare i de allmänna sko­

lorna, men att därifrån alltjämt utestänga icke-kristna och katoliker. Med

dissenterlagskommitténs förslag finner skolöverstyrelsen samma intresse

tillgodosett.

Åtskilliga remissinstanser, som icke i princip ha något att invända mot

kommitténs förslag angående behörighetsvillkor för kristendomslärare, kri­

tisera emellertid det av kommittén använda uttrycket »en från grunderna

för kristendomsundervisningen i de allmänna skolorna väsentligt avvikan­

de trosåskådning». Domkapitlen i Uppsala och Växjö samt teologiska fakul­

teten i Uppsala framhålla att denna formulering är alltför vag och att den

därför skulle erbjuda tillämpningssvårigheter. Juridiska fakulteten i Upp­

71

sala anser den enda praktiska utvägen vara att låta Kungl. Maj :t på fram­

ställning av vederbörande trossamfund pröva om dess medlemmar skola

ha behörighet att vara kristendomslärare. Skolöverstyrelsen uttalar sig i

samma riktning. Teologiska fakulteten i Lund menar att bestämmelsen äi

ologisk. Fakulteten framhåller att enligt gällande undervisningsplaner un­

dervisningen i kristendom är avsedd att vara objektiv och icke konfessionellt

bestämd. Det skulle därför vara inadekvat att tala om en till grunderna för

denna undervisning hörande trosåskådning och följaktligen vilade bestäm­

melsen på en obefintlig förutsättning.

Skolkommissionen betecknar det som anmärkningsvärt att dissenterlags-

kommittén icke redovisat en olägenhet, som är förenad med dess förslag

och som 1925 års religionsfrihetssakkunniga i sitt år 1927 framlagda be­

tänkande starkt understrukit. I detta betänkande påpekades att lärare,

som för sin kompetens åberopade tillhörighet till annat samfund än svenska

kyrkan, skulle komma att sakna den säkerhet i anställningen som eljest är

honom tillförsäkrad. Om han uteslötes ur samfundet, skulle han förlora

behörigheten. Denna omständighet ansågs i betänkandet utesluta tanken på

att anknyta behörigheten till medlemskap i trossamfund av visst slag. Ga­

rantier för undervisningen borde sökas mera i utbildning, formerna för till­

sättning, kontroll över tjänstgöring och fastställande av läroböcker än i det

formella kravet på lärarens samfundstillhörighet. Enligt 1927 års förslag-

skulle därför endast den som tillhörde samfund med rätt till egen religions­

undervisning vara obehörig som kristendomslärare, men icke den som stode

utanför varje samfund. Skolkommissionen ger uttryck åt samma uppfatt­

ning och föreslår att endast medlem av trossamfund med en från evange­

lisk trosåskådning väsentligt avvikande trosuppfattning skall utestängas

från behörighet att vara kristendomslärare.

Vännernas samfund anser att behörighetskravet för kristendomslärare

icke bör anknytas vare sig positivt eller negativt till samfundstillhörighet.

Kristendomslärarbefattning borde kunna innehavas av den som äger en

evangelisk grundåskådning, oberoende av om han tillhör något samfund.

Missionssällskapet Bibelirogna vänner motsätter sig en ändring av nu­

varande bestämmelser att kristendomslärare skall tillhöra svenska kyrkan.

Kommitténs förslag kunde medföra att föräldrar bli tvingade att låta sina

barn undervisas i kristendom av person, som är medlem av ett främmande

trossamfund. Föräldrar tillhörande svenska kyrkan skulle sålunda icke ha

samma rätt som dissenters att få sina barn undervisade av medlemmar av

det egna samfundet.

Å andra sidan håller statskontoret före att, enär kristendomsundervis-

ningens konfessionella karaktär bör bringas att helt upphöra, icke några

som helst konfessionsvillkor böra uppställas för kristendomslärare.

I yttrandena äro meningarna delade om kommitténs förslag att icke upp­

ställa konfessionskrav för alla folkskollärare utan endast för dem som un­

dervisa i kristendom. Domkapitlen i Uppsala och Visby, Sveriges yngre präs­

ters förbund, Sveriges folkskollärarförbund och Sveriges småskollårarinne-

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

72

förbund godtaga förslaget. liristendomslärarnas förening anser detta vara

en för alla parter gagnelig reform. Häri instämmer Läroverkslärarnas riks­

förbund. Länsstyrelsen i Jönköpings lön menar att en konsekvens av den

av kommittén hävdade samvetsfriheten borde vara att det lagfästes en rätt

för lärare att åtnjuta befrielse från skyldighet att undervisa i kristendom. I

Danmark funnes en sådan rätt.

Många remissinstanser ifrågasätta emellertid starkt, huruvida kommitténs

förslag att genom ämnesfördelning skapa folkskollärartjänster utan under-

visningsskyldighet i kristendom är i någon större utsträckning genomför­

bart; särskilt tänker man därvid på de mindre folkskolorna på landet med

endast en lärare. Skolöverstyrelsen uttalar en sådan mening och finner att

det redan av detta skolorganisatoriska skäl under överblickbar tid är ute­

slutet att för folkskollärare göra undantag från regeln att de skola vara be­

höriga att undervisa i kristendom. Även skolkommissionen avstyrker försla­

get. Den betonar i likhet med skolöverstyrelsen svårigheterna att genomföra

en ämnesfördelning och framhåller att olägenheterna med en sådan fördel­

ning dessutom i praktiken äro mycket stora. Bland annat anföres att en lä­

rare på folkskollärarstadiet, som måste lämna undervisningen i kristendoms-

kunskap åt en medlärare, skulle få en mycket svår ställning gentemot ele­

verna och deras föräldrar. Vidare understrykes att en lärare utan kompetens

att undervisa i kristendom skulle ha mindre möjlighet än andra att erhålla

anställning som folkskollärare.

Stockholms domkapitel anför i stort sett samma skäl mot kommittéförsla­

get som skolöverstyrelsen och skolkommissionen. Domkapitlet tillägger att

undervisningen även i andra ämnen i folkskolan än kristendomskunskap i

många fall måste ställa stora krav på en lärares lojalitet och saklighet, t. ex.

på en katolik om han skulle meddela historieundervisning om reformationen.

Slutligen framkastar domkapitlet frågan, hur morgonandakten skall ordnas

i en klass, vars lärare är befriad från att handha kristendomsundervisningen.

Domkapitlet i Karlstad anlägger samma synpunkter som Stockholms dom­

kapitel.

Mot kommitténs förslag att småskollärarna utan undantag skola uppfylla

samma konfessionskrav som ämneslärare i kristendom göras i yttrandena

icke några invändningar.

Beträffande förslaget att lärarna vid de teologiska fakulteterna skola till­

höra svenska kyrkan eller annat trossamfund med evangelisk grundåskåd­

ning uttalas i yttrandena olika meningar. Statskontoret och domkapitlet i

Skara tillstyrka förslaget. Domkapitlet i Uppsala anser väl att goda skäl

tala för bibehållande av det nuvarande kravet att teologie professor skall till­

höra svenska kyrkan, men anser någon större risk icke föreligga om den

föreslagna vidgade behörigheten skulle genomföras. Även kanslern för rikets

universitet biträder förslaget. Kanslern ifrågasätter dock om icke för inne­

hav av professuren i praktisk teologi bör uppställas villkor om medlemskap

i svenska kyrkan. Eljest funnes icke någon garanti för att åtminstone en

professor i teologisk fakultet vore medlem av kyrkan och sålunda kunde i

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

73

överensstämmelse med kommitténs förslag förordnas som föreståndare för

de praktisk-teologiska övningskurserna. Domkapitlet i Lund förordar att de

föreslagna behörighetsvillkoren skola gälla endast för innehavare av ordina­

rie tjänst, således icke för docenter. Vännernas samfund hävdar — i likhet

med vad samfundet gjort beträffande kristendomslärarna — att teologisk

lärarbefattning bör kunna innehavas av den som äger en evangelisk grund­

åskådning, oberoende av om han tillhör något trossamfund.

Några remissinstanser — däribland domkapitlen i Växjö och Härnösand

— göra gällande att begreppet evangelisk grundåskådning skulle behöva när­

mare bestämmas. Juridiska fakulteten i Uppsala förordar — i enlighet med

sitt förslag beträffande kristendomslärarna — att Kungl. Maj:t på fram­

ställning av vederbörande trossamfund skall avgöra om dess medlemmar

skola ha befordringsrätt inom teologisk fakultet.

Under framhållande av att en väsentlig uppgift för de teologiska fakulte­

terna är att utbilda blivande präster inom svenska kyrkan motsätta sig teo­

logiska fakulteten i Uppsala, domkapitlen i Linköping och Härnösand, kyrko­

fullmäktige i Malmö samt missionssällskapet Bibeltrogna vänner en ändring

i nu gällande behörighetsvillkor för de teologiska fakulteternas lärare. Teolo­

giska fakulteten i Uppsala anser att dessa behörighetsvillkor icke utgjort hin­

der för den teologiska forskningens frihet. Domkapitlet i Linköping fram­

håller att en ändring av behörighetsvillkoren kan leda till att kyrkan kom­

mer att resa krav på att få upprätta särskilda prästutbildningsanstalter, en

utveckling som domkapitlet finner icke önskvärd. Kyrkofullmäktige i Malmö

uttalar sainma farhåga och erinrar om att utvecklingen i Norge lett till an­

ordnandet av en »bekännelsefakultet». Domkapitlet i Härnösand påpekar att

i Danmark ansetts självfallet att endast medlemmar av danska kyrkan skola

kunna vara professorer vid de teologiska fakulteterna.

I yttrande av teologiska fakulteten i Lund framhålles att professorerna vid

teologisk fakultet icke blott ha till uppgift vetenskaplig undervisning och

forskning utan därjämte tillsammans utgöra en valkorporation vid vissa

biskopsval och för val av ledamöter i domkapitel och ombud vid kyrkomöte.

På grund härav finner teologiska fakulteten i Lund det vara ofrånkomligt

att till ordinarie professor skall kunna utses endast medlem av svenska kyr­

kan. Fakulteten anser att de teologiska fakulteternas fasta anknytning till

universiteten utgör en garanti för den teologiska forskningens och under­

visningens frihet. Beträffande de teologie docenterna avstyrker fakulteten

bestämmelser om konfessionella behörighetsvillkor.

Domkapitlet i Växjö finner det önskvärt att medlemmar av andra kristna

samfund än svenska kyrkan må kunna befordras till professorer vid teolo­

gisk fakultet men föredrager att detta ordnas genom inrättande av rörliga

professurer.

Juridiska fakulteten i Lund anser det naturligt att lärare, vilkas åliggande

huvudsakligen avser utbildning av präster, skola tillhöra svenska kyrkan el­

ler trossamfund med evangelisk grundåskådning, men för övriga tjänsteinne­

havare, vilkas verksamhet kan betecknas såsom huvudsakligen av objektiv

74

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

vetenskaplig art, finner fakulteten detta villkor obehövligt och ur vetenskap­

lig synpunkt hinderligt. Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus lön uttalar

sig i samma riktning och menar att det beträffande t. ex. professurerna i

religionshistoria och gamla testamentets exegetik knappast är motiverat att

uppställa något konfessionellt behörighetskrav. En ledamot av domkapitlet i

Göteborg och två ledamöter av teologiska fakulteten i Uppsala hävda av

samma skäl att sådant krav icke bör uppställas beträffande någon lärare

vid teologisk fakultet.

Mot de av kommittén föreslagna jävsreglerna beträffande frågor angående

religionsvård, religionsundervisning eller befordran inom svenska kyrkan ha

i yttrandena i allmänhet icke framställts invändningar av principiell natur.

Länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län uttalar dock att förekomsten av en

jävsregel i praktiken måste leda till ett visst religionstvång för innehavare

av vissa befattningar inom administrationen. En del befattningar skulle av

praktiska skäl icke kunna innehavas av personer, som drabbas av jävsre-

geln. Att på så sätt i realiteten inskränka myndigheternas val vid tillsättan­

de av tjänster finner länsstyrelsen varken lämpligt eller förenligt med reli­

gionsfrihetens princip. Juridiska fakulteten i Uppsala anmärker att den av

kommittén föreslagna jävsregeln — vilken å ena sidan icke omfattar med­

lem av trossamfund med en från grunderna för de allmänna skolornas

religionsundervisning »ej väsentligt avvikande trosåskådning», å den andra

gäller allenast fråga, som är »av synnerlig vikt för sagda undervisning» —

är i dubbelt hänseende vag. Så tänjbara uttryck som »ej väsentligt avvi­

kande trosåskådning» och »av synnerlig vikt för sagda undervisning» äro,

framhåller fakulteten, alltid olämpliga i en grundlagstext och bli det sär­

skilt, när tillämpningen ankommer på eu mångfald befattningshavare och

myndigheter.

Kommitténs förslag angående tjänsteinnehavares skiljande från tjänsten

vid ändrad ställning i konfessionellt hänseende har endast i några yttran­

den mött invändningar. Juridiska fakulteten i Uppsala anser att, om sam-

fundstillhörighet skall vara ett behörighetsvillkor för innehav av tjänst,

förlust av denna tillhörighet måste medföra entledigande från tjänsten eller

förflyttning till annan tjänst. Emellertid framhåller fakulteten — liksom

i fråga om jävsregeln — att uttrycket »annat trossamfund med en från

grunderna för kristendoinsundervisningen i de allmänna skolorna ej vä­

sentligt avvikande trosåskådning» är alltför vagt för att kunna läggas till

grund för en prövning av befattningshavarnas rättsställning. Olägenheterna

skulle bli särskilt framträdande, om prövningen komme att läggas i hän­

derna på underordnad myndighet eller hänskjutas till domstol. Juridiska

fakulteten i Lund avstyrker förslaget under framhållande av att detta stode

i strid med 36 § regeringsformen, enligt vilken ingen domare eller annan

ämbets- eller tjänsteman — med undantag för de i 35 § nämnda — må

utan rannsakning eller dom avsättas från sin syssla eller utan egen an­

sökning förflyttas till annan tjänst. Teologiska fakulteten i Lund anlägger

delvis samma synpunkter som juridiska fakulteterna i Uppsala och Lund.

75

Sveriges småskollärarinneförbund finner förslaget angående lärarnas rätts­

liga ställning otillfredsställande och anser att det icke bör läggas till grund

för lagstiftning.

Departementschefen.

Den i regeringsformen angivna allmänna principen för tjänstetillsättning­

ar innebär att hänsyn får tagas endast till förtjänst och skicklighet. Konfes­

sionella behörighetsvillkor utgöra undantag från denna huvudregel och kun­

na således medföra att sökande uteslutes från befattning, ehuru han i fråga

om förtjänst och skicklighet är den mest meriterade. Ursprungligen gällde

enligt 1809 års regeringsform att alla civila ämbetsmän skulle vara av den

rena evangeliska läran. De nu gällande bestämmelserna, vilka tillkommo ge­

nom en ändring i regeringsformen år 1870, avsågo att öppna ett friare till­

träde till allmänna befattningar. Att likväl en viss inskränkning bibehölls i

den allmänna regeln, enligt vilken allmänna befattningar förbehållas be-

kännare av kristen eller mosaisk troslära, motiverades med att andra icke

kristna trosbekännare borde uteslutas, emedan åtskilliga bland dem, t. ex.

mormonerna, omfattat läror som vore oförenliga med våra medborgerliga

förhållanden.

Denna motivering kan numera icke anses bärande. Befattningshavare i

allmän tjänst böra icke, i förhållande till övriga medborgare, sättas i någon

undantagsställning. Det stora flertalet befattningshavare ha icke sådana

uppgifter att deras personliga konfession är av någon betydelse. De böra åt­

njuta samma frihet som andra medborgare att själva taga ställning till sin

livsåskådning och denna bör icke inverka på deras behörighet att inneha

och utöva befattningen.

Endast i två hänseenden synes det påkallat att överväga undantag från

den nu angivna grundsatsen, nämligen då det gäller handläggning av ären­

den rörande den svenska kyrkans religiösa förhållanden och undervisning

i kristendom eller teologisk vetenskap. Härvid bortser jag från svenska kyr­

kans prästerskap, som självfallet måste både tillhöra kyrkan och bekänna

dess lära.

Mellan den statliga och kyrkliga förvaltningen finnes ett samband på

sådant sätt att statlig myndighet, ehuru den i allmänhet icke har några

kyrkliga uppgifter, i undantagsfall kan komma att handlägga även kyrk­

liga ärenden. Även religiösa frågor, t. ex. fastställande av kyrkohandbok

eller psalmbok, kunna härigenom komma under myndighetens bedömande.

Sådana frågor ha emellertid, på grund av den skillnad som föreligger mellan

medborgarskap och tillhörighet till kyrkan, icke karaktären av allmänna

angelägenheter utan beröra endast kyrkans medlemmar. Den som icke till­

hör kyrkan bör icke deltaga i handläggning därav.

De synpunkter som nu angivits tillgodoses för närvarande genom eu jävs-

bestäminelse, vilken från befattning med dylika ärenden utesluter den som

icke tillhör kyrkan. Denna jävsbestämmelse bör alltså bibehållas; de jämk­

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

76

ningar i fråga om dess räckvidd som kunna komma i fråga skall jag beröra

i redogörelsen för departementsförslaget.

I fråga om statsrådets ledamöter gälla för närvarande strängare konfes-

sionsband än för befattningshavare i allmänhet. Enligt regeringsformen

skall nämligen statsrådet i dess helhet vara av den rena evangeliska

läran. Detta stadgande bibehölls oförändrat vid 1870 års reform av hithö­

rande bestämmelser och konstitutionsutskottet hänvisade därvid till att

Konungen vore svenska kyrkans överhuvud och att Konungens makt och

myndighet vid vissa tillfällen kunde utövas av statsrådet samt framhöll

att det vid sådana förhållanden icke vore lämpligt att detta skulle kunna

utgöras av andra troslärors bekännare.

Statsrådets ledamöter intaga icke i det hänseende som nu behandlas någon

särställning. Det måste tvärtom anses vara av stor vikt att valet av rege­

ringsledamöter icke hindras av några speciella villkor, som skulle kunna

utesluta den för sådant uppdrag lämpligaste. Å andra sidan kan även på

Kungl. Maj :t ankomma att handlägga ärenden rörande religiösa angelägen­

heter inom kyrkan. Den nyss angivna synpunkten att sådana ärenden icke

böra handläggas av dem som stå utanför denna kyrka kan alltså äga sin

tillämpning även på regeringsärendena. Visserligen finnas, då det gäller

dessa ärenden, även andra garantier för att de kyrkliga intressena iaktta­

gas. En viktig garanti består däri att i vissa lagstiftningsärenden kyrko­

mötets medverkan erfordras. Det i praktiken viktigaste skyddet för kyr­

kan ligger emellertid i det demokratiska styrelseskicket. Regeringens poli­

tiska ansvar inför folkmajoriteten och dess representanter medför att, all­

dels oavsett vilken konfessionell inställning den enskilde statsrådsledamo-

ten har, några beslut icke kunna förekomma till skada för en kyrka som

folkets övervägande flertal tillhör och önskar se upprätthållen. Häremot kan

naturligtvis anmärkas att den garanti, som sålunda det fria statsskicket ut­

gör, fungerar när det gäller väsentliga frågor, vilka kunna tillmätas någon

politisk betydelse, men knappast på samma sätt inverkar i mera rutinmäs­

siga ärenden. Det torde alltså vara av vikt att den nyss angivna jävsbestäm-

melsen är tillämplig även i regeringsärenden. Svårigheter uppstå dock, om

bestämmelsen gives en sådan räckvidd att ledamot av statsrådet, som icke

tillhör svenska kyrkan, blir förhindrad att deltaga vid ärendets företagande

i konselj. Ledamot av statsrådet är nämligen enligt regeringsformen berät­

tigad och, i viss utsträckning, också skyldig att deltaga i regeringsärendenas

behandling. Från denna, för vårt regeringssätt väsentliga regel kan något

undantag uppenbarligen icke göras. Det är därför nödvändigt att, då det

gäller statsrådets ledamöter, begränsa jävsbestämmelsens tillämplighet. Det­

ta synes lämpligen kunna ske på det sättet att bestämmelsen kommer att

omfatta endast den befattning med ärendet som ligger i dess föredragning.

Däri innefattas också det närmaste ansvaret för ärendets beredning och till­

komsten av beslut. Genom en sådan bestämmelse vinnes i huvudsak samma

resultat som kommittén eftersträvat. Den skillnaden föreligger dock att en­

ligt kommittéförslaget vissa departementschefer skulle vara bundna av ett

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

77

konfessionskrav, även om skyldigheten att föredraga hithörande ärenden

överflyttats på annan ledamot av statsrådet; skäl härför torde icke före­

ligga.

Vad nu sagts har avseende på de normala fall, då Konungen för rege­

ringen. Det torde emellertid knappast vara tillräckligt motiverat att upp­

ställa några strängare krav av hänsyn till de fall då riksstyrelsen ankommer

på statsrådet i dess helhet, vilka fall åsyftades i konstitutionsutskottets nyss

återgivna yttrande. Det är naturligt att Konungen skall vara den främste

ledamoten av den kyrka, till vilken folkets flertal ansluter sig; i detta hän­

seende har någon ändring icke ifrågasatts. De fall då statsrådet i dess hel­

het kan föra regeringen i Konungens ställe äro rena undantagsfall, som äro

avsedda att bli av kort varaktighet; genom ändringar i regeringsformen år

1949 ha möjligheterna till att sådant fall skall inträffa ytterligare in­

skränkts. Då enligt 43 § regeringsformen tillförordnad regering är tillsatt,

torde vad jag anfört om föredragande komma att gälla den ledamot av re­

geringen som förestår det departement till vilket ärendet hör.

Nu gällande konfessionella behörighetsvillkor för tjänster som medföra

skyldighet att i allmän skola undervisa i kristendom ansågos vid sin till­

komst år 1870, i samband med upphävandet av äldre mera generella bestäm­

melser, icke behöva närmare motiveras. Skälet till att främmande trosbekän-

nare icke tillätos förvärva sådana tjänster låg tydligen däri, att bekännelse

till den rena evangeliska läran betraktades som en garanti för att undervis­

ningen bevarade sin evangelisk-lutherska karaktär. Även då det nu gäller

att taga ställning till dessa behörighetsvillkor måste hänsyn till undervis­

ningen vara det avgörande. Någon annan anledning att sätta dessa tjänster i

en särställning föreligger icke.

Kristendomsundervisningen i de allmänna skolorna har efter tillkomsten

av grundlagsbestämmelsen avsevärt ändrats. Såsom kommittén närmare ut­

vecklar (s. 53) har denna undervisning både i folkskolan och i högre skol­

former förlorat den dogmatiska och konfessionella prägel som den tidigare

haft. Numera lägges huvudvikten vid en objektiv framställning av kristen­

domens uppkomst, innehåll och utveckling samt vid den etiska fostran som

kan anknytas därtill. Kommittén framhåller att undervisningen fullföljer en

evangelisk linje. Det är avsett att kristendomsundervisningen även efter skol­

reformen skall få i huvudsak samma karaktär som för närvarande. I propo­

sitionen till 1950 års riksdag angående riktlinjer för det svenska skolväsen­

dets utveckling har chefen för ecklesiastikdepartementet framhållit såsom en

väsentlig uppgift för kristendomsundervisningen att till våra efterkomman­

de förmedla det arv av värderingar och levnadsnormer, som skapats före vår

tid och bildar grunden för vårt arbete. Med den uppfattning av undervis­

ningens ändamål, som chefen för ecklesiastikdepartementet sålunda angivit,

följer att denna måste bygga på traditionen i vårt land och på just den form

av kristendom som här sedan gammalt omfattas. Denna kristendomsupp-

fattning är väl icke alldeles enhetlig; skilda riktningar förekomma. Därför

bär man också eftersträvat att ur skolornas undervisning avlägsna sådant

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

78

Kungl. Maj:Is proposition nr 100.

som skiijer dessa riktningar och att skapa en kristendomsundervisning, som

ar ägnad att tillfredsställa det stora flertalet av vårt folk. Detta har visat sig

möjligt därför att svenska kyrkan och de större frikvrkoriktningarna ha en

gemensam, evangelisk grundåskådning.

Uppgiften att undervisa barn i våra allmänna skolor ställer över huvud

taget stora krav på den som vill ägna sig däråt. Lärarens personliga egenska­

per äro av den största betydelse, i synnerhet för en undervisning som är av­

sedd att vara icke blott ett meddelande av kunskaper utan även en karak-

tärsfostran. Genom utbildning av lärare och urval vid tillsättningen söker

man få lärare som besitta icke blott de erforderliga teoretiska insikterna utan

även de karaktärsegenskaper och den förmåga att leda barn som äro nödvän­

diga. Såsom garantier för att undervisningen bedrives på det sätt som är

åsyftat tjäna kursplaner och anvisningar samt kontroll över undervisningen

och däri använda läroböcker. Dessa mera allmänna garantier för undervis­

ningens kvalitet fungera på samma sätt, oavsett vilket läroämne undervis­

ningen avser. Frågan gäller nu, om därutöver några särskilda krav böra

ställas på den som undervisar i kristendom.

Vid ett ställningstagande till denna fråga bör beaktas att, även utan be­

stämmelser härom, ett visst urval av lärare kommer till stånd. Det ligger

nämligen redan i sakens natur att icke någon utbildar sig för en lärargär­

ning, om däri ingår att undervisa i en religion, som strider mot hans över­

tygelse. Det är alltså undervisningsskyldigheten — och icke det formella be­

hörighetskravet — som i första hand verkar avhållande på dem som ha en

främmande religionsuppfattning. På samma sätt förhåller det sig om någon,

som redan innehar lärartjänst, kommer till en uppfattning i religiösa frågor

som strider mot anvisningarna för den undervisning han meddelar. Hans

ändrade personliga uppfattning medför icke någon rätt att avvika från an­

visningarna; ett åsidosättande av dessa kan innefatta tjänstefel. För honom

uppkommer därför problemet, om han kan förena undervisningsskyldighe­

ten med sin nya övertygelse. Är denna av så genomgripande betydelse för

hans personlighet att han icke längre kan fullgöra undervisningen, nödgas

han söka sig en annan verksamhet.

Ehuru man sålunda kan utgå från att även utan särskilda bestämmelser,

som begränsa behörigheten att undervisa i kristendom, denna undervisning

i allmänhet kommer att bedrivas endast av personer som ha en positiv in­

ställning till sitt undervisningsämne, torde dock särskilda behörighetsvill­

kor kunna vara av värde i vissa situationer. Sådana villkor öppna en möj­

lighet för skolmyndigheterna att sörja för att den som står helt främmande

för undervisningen icke anförtros lärartjänst. Det synes således, på grund

av kristendomsundervisningens särskilda karaktär, vid tillsättning av lärare,

som skall utöva sådan undervisning, böra tillses att denne icke har en upp­

fattning som strider mot en evangelisk åskådning. Härvid torde dock, liksom

för närvarande, den som är medlem av svenska kyrkan få antagas fylla

detta krav; att införa något sakligt bedömande i dessa fall, som utgöra

flertalet, kan icke komma i fråga. Sökande som icke tillhör svenska kyrkan

bör kunna såsom bevis om sin inställning åberopa medlemskap i frikyrko­

79

samfund. Däremot kan sådant medlemskap, såsom påpekats i 1927 års be­

tänkande, icke göras till en ovillkorlig förutsättning för rätten att inneha

tjänsten. Det måste därför föreligga också en möjlighet att på annat sätt

styrka att läraren fyller angivna krav i fråga om sin åskådning.

Genom bestämmelser av det innehåll som nu angivits kan salunda tillses

att endast personer som tillhöra svenska kyrkan eller eljest ha en åskåd­

ning som är förenlig med undervisningen vinna anställning såsom kristen­

domslärare. Fråga uppkommer då, om sådan lärare, därest förutsättningen

sedermera brister, bör vara skyldig att frånträda tjänsten. Uppenbart är att

lärarens skiljande från tjänsten på grund av hans konfessionella förhållan­

den innebär ett mycket allvarligare ingripande i den religiösa friheten än en

kontroll vid tillsättning av lärare, som skola undervisa i kristendom. Det

måste föreligga mycket starka skäl för att den som visat sig kunna utan

anmärkning utöva en lärartjänst sedermera skall kunna skiljas från tjäns­

ten. Redan däri att behörigheten, såsom nyss angivits, anknytes till lärarens

ådagalagda inställning till sitt undervisningsämne ligger, att det i allmänhet

icke är möjligt konstatera att någon ändring däri skett annat än genom det

sätt, på vilket han sköter sin undervisning. Men även om det i undantags­

fall skulle kunna visas, t. ex. att lärare inträtt såsom medlem i ett samfund

som icke kan betecknas som evangeliskt, kan det icke anses motiverat att

ett ingripande mot läraren skulle kunna ske med åsidosättande av de regler

som gälla för hans anställning. Huruvida han på grund av ådagalagd religiös

inställning skall kunna skiljas från tjänsten, bör således bero på anställ­

ningsformen. Är han anställd på sådana villkor att han kan uppsägas från

tjänsten, bör således dylik åtgärd kunna tillgripas. En ordinarie lärare bör

däremot icke kunna skiljas från tjänsten annat än på grund av tjänstefel

och i den administrativa eller judiciella ordning som gäller för bestämmande

av påföljd härför.

Kommittén har upptagit frågan om en sådan ämnesfördelning inom folk­

skolan att lärare i större omfattning än för närvarande kunde fritagas från

skyldigheten att undervisa i kristendom, varigenom sådana lärartjänster

skulle stå öppna även för dem som icke fylla villkoren för att bli kristen­

domslärare. Vad kommittén föreslagit i denna del har rönt kritik i flera ytt­

randen. Jag skall icke närmare ingå på denna skolorganisatoriska fråga. Det

bör dock framhållas att de skäl som föranleda konfessionella begränsningar

i behörigheten att vara lärare hänföra sig allenast till undervisningen i kris­

tendom. Endast då det gäller sådan undervisning få enligt regeringsformen

särskilda villkor för utnämning förekomma. Härav följer alltså att, i den

män en lärare är fri från skyldighet att undervisa i kristendom, något kon-

fcssionsband icke gäller för tjänsten, oavsett vid vilken skolform denna är

inrättad.

Kommittén framhåller att konfessionella behörighetsvillkor för de teo­

logiska fakulteternas professorer icke äro motiverade av den forskning des­

sa bedriva men väl av den undervisning de ha att meddela samt hänvisar

till alt dessa fakulteter utbilda präster för svenska kyrkan. Därför finner

Kungl. Maj.ts proposition nr JOO.

80

kommittén att sådana lärarbefattningar icke böra kunna innehavas helt

oberoende av samfundstillhörighet men att behörigheten därtill bör kunna

utvidgas till medlemmar i vissa kyrkan närstående trossamfund, nämligen

sådana som ha en evangelisk grundåskådning.

Den teologiska undervisningen kan icke på samma sätt som undervis­

ningen i de allmänna skolorna vara bunden av kursplaner och anvisningar;

den måste bygga på en fri vetenskaplig forskning och det ankommer på var­

je professor att inom ramen för sitt ämne giva undervisningen dess inne­

håll. Det är emellertid ofrånkomligt att denna undervisning, om den skall

kunna tillgodose prästutbildningen för svenska kyrkan, måste äga en evan­

gelisk-luthersk inriktning. Härvid är det självfallet icke fråga om någon

inskränkning i den vetenskapliga friheten eller något hinder för den en­

skilde forskaren att hysa och i sin undervisning giva uttryck åt personliga

meningar i skilda frågor. Men en forskning som utgår från helt andra för­

utsättningar än dem som sedan gammalt bestämt den evangelisk-lutherska

teologien vid våra universitet ägnar sig icke väl såsom underlag för präst­

utbildningen. Det torde sålunda vara uppenbart att den som skall utöva

en för prästutbildningen så central undervisning som den i praktisk teo­

logi måste tillhöra kyrkan och att någon, som i sitt vetenskapliga arbete

företräder en annan religiös riktning eller eljest tagit avstånd från kyrkans

lära, icke kan komma i fråga till en sådan lärostol. I huvudsak torde sam­

ma förhållande gälla flertalet av de övriga ämnena inom de teologiska fa­

kulteterna. Såsom kommittén framhållit förekomma dock frikyrkliga rikt­

ningar, vilka stå kyrkan så nära att forskare som anslutit sig till någon av

dem böra kunna utöva teologisk undervisning vid fakulteterna. Ä andra

sidan kunna inom de teologiska fakulteterna förekomma undervisningsäm­

nen, som icke äga en särskild evangelisk-luthersk prägel, och lärostolar i

dessa ämnen böra därför stå öppna för varje kompetent forskare, oavsett

dennes konfessionella inställning. Så torde förhålla sig med undervisningen

i allmän religionshistoria. Om det, såsom stundom diskuterats, skulle in­

rättas en filologisk undervisning inom de teologiska fakulteterna, saknas

uppenbarligen varje anledning att uppställa något konfessionellt krav på

utövarna av denna undervisning. Vid utnämning till teologisk lärartjänst

bör således, i den omfattning som nu angivits, fordras att sökanden tillhör

svenska kyrkan eller, i varje fall, icke har en trosåskådning som strider

mot evangelisk kristendomsuppfattning.

I detta sammanhang bör dock även beaktas att professorerna i teologi

icke endast ha forsknings- och undervisningsuppgifter. De utöva dessutom

vissa särskilda kyrkliga funktioner, nämligen att inom sig utse represen­

tanter i domkapitel och kyrkomöte samt att deltaga i biskopsval. Av lagen

om domkapitel och av kvrkomötesförordningen framgår att endast den

som tillhör svenska kyrkan kan vara ledamot i domkapitel eller kyrkans

ombud vid kyrkomöte. Några särskilda bestämmelser finnas icke som an­

giva, hur valet av fakultetens representanter skal! tillgå. Uppenbart är dock

att den som icke själv äger vara representant icke heller äger deltaga i va­

let av sådan. Att den som icke tillhör svenska kyrkan ej äger deltaga i

Kungl. Maj. ts proposition nr 100.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

81

biskopsval följer omedelbart av regeringsformens bestämmelser. Det skul­

le visserligen rent teoretiskt kunna anmärkas, att om icke några formella

garantier uppställas för att ett tillräckligt antal av fakulteternas medlem­

mar tillhör kyrkan, fakulteterna skulle kunna bli oförmögna att fullgöra

dessa kyrkliga funktioner. En sådan utveckling är emellertid så osannolik

att den tills vidare kan lämnas ur räkningen.

Vad slutligen angår frågan om befattningshavares skiljande från tjänsten

på grund av konfessionella skäl torde det vara uppenbart att det nu gällan­

de stadgandet i 1873 års förordning, enligt vilket befattningshavare som

utträder ur svenska kyrkan saknar all rätt att vara bibehållen vid sin tjänst

utan är härför helt beroende av myndighets goda vilja, utgör ett allvarligt

och betänkligt ingrepp i religionsfriheten. I fråga om lärartjänsterna har jag

redan angivit att några särbestämmelser om skyldighet att frånträda tjäns­

ten icke böra förekomma. Ej heller i något annat av nu behandlade fall torde

någon sådan skyldighet böra bibehållas. Endast präst i svenska kyrkan bör,

om han övergiver kyrkans lära, vara skyldig frånträda befattningen; härom

finnas redan bestämmelser i en år 1948 antagen lag.

Om kyrklig vigsel.

Kommittén.

Enligt 4 kap. 1 § giftermålsbalken ingås äktenskap med kyrklig eller bor­

gerlig vigsel. Kyrklig vigsel må enligt 4 kap. 2 § förrättas antingen av präst

i svenska kyrkan eller av präst i främmande trossamfund, vars prästerskap

av Kungl. Maj :t förklarats äga rätt att förrätta vigsel. Innan präst inom så­

dant samfund må utöva rättighet att viga skall, enligt kungörelsen den 6 au­

gusti 1894, i Stockholm hos överståthållarämbetet och annorstädes i riket hos

länsstyrelse styrkas, dels att samfundets prästerskap äger rättighet att med

laga verkan förrätta vigsel, dels att den person, varom är fråga, är präst i

samfundet och jämväl enligt samfundets regler är behörig att viga.

De kristna trossamfund, vilkas prästerskap ha rätt att viga med laga ver­

kan, äro Metodistkyrkans församlingar, Romersk-katolska kyrkan, de angli­

kanska församlingarna i Stockholm och Göteborg, Franska reformerta för­

samlingen i Stockholm, Nya kyrkans svenska församling i Stockholm, Nya

kyrkans församling i Stockholm och Nya kyrkans samfund i Jönköping. Be­

hörighet att viga har vidare tillagts rabbiner och vikarierande rabbiner vid

de mosaiska församlingarna i Stockholm, Göteborg och Malmö. Sistnämnda

vigselförrättare äro undantagna från skyldigheten att styrka sin behörighet

inför överståthållarämbetet eller länsstyrelse.

Svenska missionsförbundet, Svenska baptistsamfundets missionsstyrelse,

Örebro missionsförening, Adventistsamfundct, Frälningsarmén och Filadel-

fiaförsamlingen i Stockholm ha i skrivelser till kommittén hemställt att så­

dana bestämmelser införas att dessa organisationer kunna erhålla behörighet

att anordna vigsel med civilrättslig verkan. I ett par av skrivelserna hävdas

emellertid att den mest tillfredsställande lösningen av vigselfrågan vore att

(! Iiihang till riksdagens protokoll

1 samt. Nr 100.

82

obligatoriskt civiläktenskap infördes, eller att sålunda giftermål med rättslig

verkan skulle ingås inför borgerlig myndighet. Efter äktenskapets ingående

kunde var och en i överensstämmelse med sin religiösa uppfattning söka den

kyrkliga välsignelse eller bekräftelse av giftermålet, som han önskade.

Kommittén anser det icke finnas anledning att i vårt land göra den bor­

gerliga vigseln till den enda legala formen för giftermål. Enligt statistiska

uppgifter för åren 1925, 1935 och 1945 utgjorde de kyrkliga vigslarna resp.

93,5, 92,7 och 94,2 % av samtliga vigslar. Kommittén yttrar att dessa siffror

tyda på att den kyrkliga vigseln har en så stark förankring i folket, att det

skulle vara ett alltför radikalt ingrepp att genom införandet av obligatoriskt

civiläktenskap fråntaga den kyrkliga vigseln dess rättsverkningar. För den

stora majoritet, som fasthåller vid kyrklig vigsel, skulle det betyda en onö­

dig omgång, om civiläktenskapet bleve obligatoriskt. Enligt kommitténs upp­

fattning måste vidare det religiösa momentet vid vigseln anses bidraga till

att bevara helgden kring äktenskapets ingående och att stärka den äkten­

skapliga gemenskapen.

Kommittén finner det vara rätt och billigt att trossammanslutningars med­

lemmar likaväl som de främmande trossamfundens finge vigas av sina egna

religionslärare. Trossammanslutningarnas verksamhet har i allmänhet ge­

staltats på liknande sätt som de främmande trossamfundens, i relativt fast

organiserade församlingar och mestadels med egen sakramentsförvaltning.

Det borde kunna anförtros åt en trossammanslutning med tillbörlig organi­

satorisk fasthet att ha egna vigselförrättare. Emellertid anser sig kommittén

icke kunna förorda att alla befattningshavare med själavårdande uppgifter

inom en sådan sammanslutning skola få förrätta vigsel. Utbildningen av des­

sa befattningshavare är mycket olika inom olika sammanslutningar. En vig­

selförrättare måste besitta erforderliga kvalifikationer för uppdraget. Kom­

mittén finner det därför böra särskilt prövas, vilka personer som skola äga

behörighet att förrätta vigsel. Vidare anser kommittén att hänsyn måste ta­

gas till behovet av vigselförrättare inom trossammanslutningarna. Efter en

närmare utredning av denna fråga (bet. s. 134—137) beräknar kommittén detta

behov till inemot 500 vigselförrättare. Kommitténs förslag innebär sålunda

att Kungl. Maj :t på förslag av trossammanslutningarna och efter prövning

av de föreslagnas kvalifikationer och behovet av vigselförrättare skulle kun­

na meddela förordnande för personer inom sammanslutningarna att förrätta

vigsel.

Med hänsyn till önskvärdheten av överensstämmelse mellan de regler

som gälla för trossammanslutningar och för särskilda trossamfund föreslår

kommittén att vigselförrättare inom trossamfund, som icke redan nu har

vigselrätt, skall förordnas på samma sätt som vigselförrättare inom tros­

sammanslutning. Ett trossamfund skulle alltså icke längre erhålla generellt

medgivande för sitt prästerskap att förrätta vigsel, överståthållarämbetets

och länsstyrelsernas befattning med ifrågavarande ärenden skulle upphöra

och ersättas av ett prövningsförfarande hos Kungl. Maj :t.

De trossamfund, vilkas prästerskap redan nu har behörighet att viga med

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

83

laga verkan, skulle emellertid — med undantag för de mosaiska försam­

lingarna — få behålla denna behörighet. Enligt vad kommittén inhämtat

föreligger behov av flera vigselförrättare för de mosaiska trosbekännarna

med hänsyn till att antalet vigslar under senare år ökat i antal — beroende

på den stora inflyttningen av utländska judar — och att vigsel stundom

sker på orter, långt avlägsna från Stockholm, Göteborg och Malmö. Det

synes kommittén också vara en brist att det icke förekommer någon officiell

registrering av dem som äro behöriga att förrätta mosaisk vigsel. På grund

härav föreslår kommittén att beträffande förordnande av mosaiska vigsel­

förrättare skall gälla vad nu föreslagits beträffande vigselförrättare inom

trossammanslutningar.

I 4 kap. 2 § giftermålsbalken stadgas att kyrklig vigsel må äga rum inom

svenska kyrkan, om båda de trolovade äro medlemmar av kyrkan eller den

ene är medlem därav och den andre tillhör annat kristet trossamfund. Be­

träffande vigsel inom främmande trossamfund, vars prästerskap är behö­

rigt att förrätta vigsel, gäller att vigsel må äga rum, om båda de trolovade

äro medlemmar av samfundet eller, där samfundet är kristet, den ene är

medlem därav och den andre av annat kristet trossamfund. I paragrafen

stadgas vidare att Kungl. Maj:t äger förordna att medlem av utländskt

evangeliskt-lutherskt trossamfund skall ha samma rätt till kyrklig vigsel

som medlem av svenska kyrkan. Sådant förordnande har meddelats' i fråga

om medlemmar av danska folkkyrkan, norska statskyrkan, Finlands evan­

gelisk-lutherska kyrka och evangelisk-lutherska Augustanasynoden i Ame­

rika. Enligt 4 § i samma kapitel gäller att äktenskap må ingås med borger­

lig vigsel, evad de trolovade kunna erhålla kyrklig vigsel eller ej.

Kommittén framhåller att på grund av den vidgade rätten till utträde ur

svenska kyrkan anledning finnes att överväga, om äktenskap skall få ingås

med vigsel inom svenska kyrkan, när den andra kontrahenten ej tillhör nå­

got trossamfund. Enligt kommitténs mening bör någon ovillkorlig rätt till

sådan vigsel icke medgivas, men det bör vara prästen förbehållet att avgöra,

huruvida han finner skäl förrätta vigseln. Kommittén anför härom:

Den kyrkliga vigseln är en handling inom den kristna församlingen och

det förefaller icke rimligt att de som icke tillhöra något kristet samfund

skulle tillerkännas rättighet att vid vigseln bli betjänade av kyrkan, sär­

skilt som man icke beträffande dem kan presumera en rätt förståelse för

den religiöst bestämda vigselakten. Att för sådana fall medgiva en ovill­

korlig rätt till vigsel inom svenska kyrkan, så snart den andra kontrahen­

ten tillhör kyrkan, skulle på cn ingalunda betydelselös punkt innebära ett

avsteg från hittills gällande principer. Ett dylikt avsteg kan icke motiveras

endast med en hänvisning till religionsfrihetens krav.

Det nuvarande ovillkorliga hindret att förrätta kyrklig vigsel i här av­

sedda fall anser kommittén dock böra bortfalla. Den som icke tillhör något

trossamfund kan vara döpt och ha erhållit kristen undervisning eller på

annat sätt ha en positiv relation till den kristna religionen och kyrkan. Ur

kyrklig synpunkt kan det många gånger icke vara något att invända emot

att en sådan person erhåller kyrklig vigsel. Likaledes synes i detta sam­

manhang höra beaktas, att det ibland kan vara ovisst huruvida en person

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

84

verkligen tillhör ett trossamfund. Förhållandena under senare år ha visat

att denna fråga kan vara svår att avgöra beträffande utlänningar, som vis­

tas i Sverige. Kommittén har ock i kapitlet om kyrkobokföringen framhål­

lit, att någon fullständig redovisning i kyrkoböckerna av medlemskap i

trossamfund av olika skäl ej bör förutsättas. Jämväl med hänsyn härtill

finner kommittén lämpligt att lätta på kravet att, när en av kontrahenterna

icke tillhör svenska kyrkan, denne dock skall tillhöra ett kristet trossam­

fund.

Enligt kommitténs förslag skall sålunda vigsel inom svenska kyrkan kun­

na förekomma i sådana fall då den ene av kontrahenterna tillhör kyrkan

och den andre icke tillhör något trossamfund; dock skulle präst icke vara

skyldig viga, därest någon av de trolovade icke tillhör något trossamfund.

Samma regler finner kommittén böra gälla vigsel inom annat kristet tros­

samfund. Något förbehåll att vigselförrättaren icke är skyldig viga, om en

av kontrahenterna ej tillhör något trossamfund, är emellertid i detta fall

icke erforderligt, då vigselförrättare inom annat trossamfund icke har nå­

gon i lag föreskriven skyldighet att förrätta vigsel.

Vigsel inom trossammanslutning skall enligt kommitténs mening kunna

äga rum under samma förutsättningar som vigsel inom svenska kyrkan;

dock skall åtminstone en av kontrahenterna tillhöra icke blott kyrkan utan

även trossammanslutningen.

I fråga om vigsel inom mosaisk församling framhåller kommittén att så­

dan vigsel enligt nu gällande bestämmelser anses kunna ske mellan mo­

saiska trosbekännare, även om dessa icke tillhöra mosaisk församling i Sve­

rige. Under senare år har ett stort antal utländska mosaiska trosbekännare

inkommit i landet och dessa tillhöra icke de mosaiska församlingarna, vil­

ka bestå endast av svenska medborgare. Vigsel bland dessa utlänningar för­

rättas av de mosaiska församlingarnas rabbiner. Behov av mosaisk vigsel

mellan personer som icke tillhöra mosaisk församling skulle kunna upp­

komma även i andra fall, om rätt till fritt utträde ur sådan församling in­

föres. Enligt kommitténs förslag skall därför mosaisk vigsel kunna äga rum,

om båda de trolovade äro mosaiska trosbekännare.

Präst inom svenska kyrkan har enligt gällande bestämmelser icke någon

rätt att vägra vigsel av den anledningen att någon av de trolovade är från­

skild. Frågan om kyrklig vigsel av frånskilda har alltsedan 1868 vid många

tillfällen behandlats i kyrkomötet och i riksdagen, dock utan att leda till

ändrad lagstiftning. Sålunda förekom denna fråga vid 1908 års riksdag i

samband med att den borgerliga formen för äktenskaps ingående utan in­

skränkning gjordes tillgänglig för alla. Ett av lagutskottet framlagt för­

slag om rätt för präst att vägra frånskild kyrklig vigsel blev dock ej bifal­

let av riksdagen. Samma fråga upptogs åter, då riksdagen och kyrkomötet

1915 behandlade lagstiftningen angående äktenskaps ingående och upplös­

ning. Justitieministern Hasselrot utvecklade vid detta tillfälle i kyrkomötet

skälen till att han icke kunde gå med på en bestämmelse, som befriade präst

från vigselskyldigheten i dylika fall. Kyrkomötet antog lagförslaget men

Kungl. Maj. ts proposition nr 100.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

85

beslöt även skrivelse angående vigselskyldigheten. Skrivelsen föranledde

icke någon åtgärd. Även senare (1929 och 1936) har frågan behandlats i

kyrkomötet utan att leda till något positivt beslut. År 1946 beslöt kyrko­

mötet begära att frågan skulle upptagas av dissenterlagskommittén och

skrivelsen härom har Kungl. Maj:t överlämnat till kommittén.

Kommittén föreslår att i 4 kap. 3 § giftermålsbalken skall intagas ett

stadgande, enligt vilket präst i svenska kyrkan icke skall vara skyldig att

viga, därest någon av de trolovade är frånskild och andra maken i tidigare

äktenskap lever.

Såsom motiv för förslaget anför kommittén bland annat följande:

Ett icke obetydligt antal präster känner otvivelaktigt allvarliga samvets­

betänkligheter att viga frånskilda, medan andra präster ha eu annan upp­

fattning av den kyrkliga vigseln och anse sig kunna förrätta sådan utan in­

skränkningar. Det synes rimligt att skälig hänsyn tages till prästens sam­

vete, om detta icke medför att samhällets intresse eller annans rätt därige­

nom kränkes.

Hela frågan kommer också i ett delvis nytt läge, därest i enlighet med dis-

senterlagskommitténs förslag vigsel förrättad inom vissa trossammanslut-

ningar tillerkännes laga verkan. Trossammanslutningarnas vigselförrättare

synas icke rimligen böra i lag åläggas skyldighet utan endast givas rättig­

het att viga. Dessa vigselforrättares eventuella skyldigheter härutinnan

kunna endast bestämmas av vad sammanslutningarna själva föreskriva.

Det är anledning att förmoda att föreskrifterna härom eller den praxis som

kan utvecklas bli sådana, att vigsel av frånskilda aldrig eller i mycket be­

gränsad utsträckning förekommer. Under sådana förhållanden kan svenska

kyrkan i den kristna opinionen framstå som ett samfund med mindre etiskt

allvar och med mindre utvecklat sinne för äktenskapets helgd än de inom­

kyrkliga trossammanslutningarna. Det förefaller uppenbart att en kyrka,

som undantagslöst och okritiskt meddelar vigsel åt frånskilda, därigenom

lätt kan motverka sin egen förkunnelse om äktenskapsförbundets hclgd och

orygglighet. Visserligen innebär inte den kyrkliga vigselakten ett konsta­

terande av att den förbindelse, som ingås, är etiskt och kristet fullvärdig, och

i detta avseende behöver därför icke någon väsentlig skillnad föreligga mel­

lan vigsel av kontrahenter, som ej förut varit gifta, och vigsel av frånskilda;

kyrkans vigselritual torde utan osanning kunna användas även vid vigsel

av frånskilda. Men trots detta kvarstår det förhållandet att, då äktenskap

ingås mellan personer, av vilka endera eller båda ha genom skilsmässa upp­

löst äktenskap bakom sig, de tidigare vid en vigselakt uttalat trohetslöften

och velat ha sitt äktenskap betraktat som ett oupplösligt kristligt äkta för­

bund. Det kan inträffa fall då den kyrkliga vigseln av frånskilda så uppen­

bart skadar kyrkans anseende och auktoritet och står i strid mot hennes

egen förkunnelse om äktenskapet, att prästen av sitt samvete och i trohet

mot den kyrka han tjänar skulle känna sig förpliktad att vägra vigsel, om

rättighet härtill förelåge. Så länge skyldigheten består, föres prästen in i en

många gånger mycket allvarlig samvetsnöd.

I den förda diskussionen ha två vägar anvisats till lösningen av denna

fråga. Antingen skall kyrklig vigsel över huvud icke få förekomma, då någon

av kontrahenterna är frånskild, eller också skall prästen medgivas rätt att

under vissa förutsättningar vägra sin medverkan till vigsel i detta fall. Den

första linjen har den fördelen att den objektivt fastställer, när kyrklig vig­

sel ej får äga rum, och förhindrar subjektivt godtycke. Å andra sidan ute­

slutas därigenom från kyrklig vigsel också de fall, då någon religiöst motive-

86

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

råd invändning mot kyrklig vigsel icke finnes. Den lidande parten i ett

upplöst äktenskap skulle genom en sådan lagbestämmelse hindras att få ett

nytt äktenskap bekräftat genom den kyrkliga vigselakten. Av dessa och

andra skäl torde ett generellt förbud mot vigsel av frånskilda ej vara till­

fredsställande. Många, icke blott bland prästerna, skulle anse en sådan lag­

bestämmelse vara stridande mot den kristna kärleken och mot den evange­

liska kristendomstolkning, som den svenska kyrkan företräder. Den all­

männa uppfattningen inom svenska kyrkan är icke heller att alla frånskilda

böra förvägras kyrkans medverkan vid ingåendet av nytt äktenskap. Men det

torde vara omöjligt att i en lagbestämmelse formulera de skäl, som böra för­

anleda en vägran att förrätta kyrklig vigsel. Avgörandet torde därför böra

överlåtas till den enskilde prästen.

Kommittén anför att Finlands kyrkomöte år 1948 antog en bestämmelse,

enligt vilken frånskild person, vars förre make vore i livet, icke finge vigas

till kyrkligt äktenskap och ej heller hans borgerligt ingångna äktenskap

välsignas, såvida icke präst ansåge synnerliga skäl därtill förefinnas. Detta

beslut av kyrkomötet har sedermera icke blivit godkänt av republikens pre­

sident. Av det utskottsbetänkande som låg till grund för kyrkomötets be­

slut framgick emellertid, hur det var avsett att bestämmelsen skulle till-

lämpas, och ur betänkandet må därför följande här anföras:

Ehuru det är synnerligen svårt, ja, till och med omöjligt att giva detal­

jerade och i alla avsenden hållbara anvisningar rörande de fall, då äkten­

skapsskillnad icke kan från kristlig synpunkt ovillkorligen fördömas, vill

utskottet dock hänvisa till några orsaker till äktenskapsskillnad, vilka kun­

de anses vara motiverade. Sådana orsaker, vilka även nämnas i äktenskaps­

lagen, äro äktenskapsbrott från den andra makens sida, könssjukdom, grov

misshandel, långvarigt frihetsstraff, svårt missbruk av berusningsmedel,

obotlig sinnessjukdom eller sinnesslöhet, försvinnande i obekanta öden eller

med dem jämförbar omständighet. Däremot har utskottet icke velat i denna

förteckning upptaga vanlig brytning i förhållandet mellan makarna, eme­

dan denna kan bliva en mycket lättvindig orsak till skillnad. Vad här an­

förts skulle enligt utskottets åsikt tjäna vederbörande präst till ledning,

men ankomme det på prästen själv att, på grund av sin kännedom om den,

som anhåller om vigsel, träffa sitt avgörande. Härvid borde naturligtvis av­

seende fästas icke enbart vid den egentliga orsaken till skillnaden i äkten­

skapet utan också vid personens andliga och sedliga tillstånd.

Kommittén framhåller att enligt dansk och norsk lag präst kan neka att

viga frånskild samt att någon olägenhet av denna ordning icke försports.

Vidare påpekar kommittén att den borgerliga vigseln under alla förhållan­

den står till kontrahenternas förfogande och att, även om det ojämförligt

största antalet äktenskap ingås genom kyrklig vigsel, den borgerliga vig­

seln numera har en sådan ställning i det allmänna medvetandet att en hän­

visning till denna vigselform icke kan betraktas som nedsättande.

Yttrandena.

Beträffande kommitténs förslag om kyrklig vigsel uttalas i ytt­

randena delade meningar. Vad till en början angår frågan om obligatoriskt

civiläktenskap avvisar domkapitlet i Härnösand i likhet med kommittén

87

tanken därpå. Domkapitlet håller före att införandet av ett sådant äkten­

skap skulle påskynda samhällets sekularisering och bidraga till undermine­

rande av äktenskapets helgd. Domkapitlen i Karlstad och Lund samt Sve­

riges yngre prästers förbund uttala samma mening.

Juridiska fakulteten i Uppsala hävdar däremot att det principiellt riktiga

vore att helt särhålla det civilrättsliga äktenskapet från det kyrkliga, så att

det förra tillerkändes civilrättsliga verkningar men det kyrkliga äktenska­

pets rättsverkningar finge bero av varje trossamfunds inre rätt. Det bor­

gerliga äktenskapets ingående borde göras till en registreringsakt av rent

civil natur utan kyrklig medverkan.

I några yttranden göres gällande att frågan om rätt för frikyrkoförsam­

lingar att anordna kyrklig vigsel med civilrättslig verkan icke äger något

nödvändigt sammanhang med religionsfrihetsspörsmålet. Möjligheten att

efter borgerlig vigsel anordna en religiös akt funnes alltid. Denna åsikt ut­

talas av domkapitlen i Uppsala, Strängnäs, Västerås och Karlstad, juri­

diska fakulteten i Uppsala och Sveriges yngre prästers förbund.

Förslaget att utvidga frikyrkoförsamlingarnas vigselrätt tillstyrkes eller

lämnas utan erinran av länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län, domkapit­

len i Linköping, Strängnäs, Växjö, Lund, Härnösand och Luleå, Metodist­

kyrkan och Frikyrkliga samarbetskommittén. Samarbetskommittén finner

dock den föreslagna begränsningen av antalet vigselförrättare icke vara till­

räckligt motiverad. Vid förordnande av vigselförrättare borde större bety­

delse tillmätas personliga kvalifikationer än teoretisk utbildning. Domkapit­

let i Uppsala uttalar betänkligheter mot den föreslagna utvidgningen av vig­

selrätten, huvudsakligen av det skälet att det förelåge svårigheter att göra

gällande ämbetsmannaansvar för vigselförättare inom trossammanslutning.

Därest de statliga myndigheterna skulle anse tillfredsställande garantier fin­

nas för utkrävande av sådant ansvar, vill domkapitlet dock icke motsätta sig

förslaget.

Åtskilliga remissinstanser avstyrka emellertid förslaget. Sålunda finner

domkapitlet i Västerås det orimligt att en trossammanslutning inom svenska

kyrkan skall göra anspråk på samma vigselrätt som tillkommer kyrkans

präster. Domkapitlet förordar att enskilda personer inom kyrkan skola

kunna av Kungl. Maj :t meddelas samma rätt att förrätta vigsel som präs­

terskapet. Därigenom skulle enligt domkapitlets mening berättigade önske­

mål från de inom kyrkan kvarstående frikyrkogrupperna kunna tillgodo­

ses. Domkapitlet i Göteborg, Sveriges yngre prästers förbund och missions-

sällskapet Bibeltrogna vänner motsätta sig förslaget på i huvudsak samma

grund som domkapitlet i Västerås. Sveriges yngre prästers förbund anser

att det i praktiken skulle bli svårt att draga nödiga gränser beträffande vig-

selförrättares kvalifikationer och de krav som skulle ställas på ett rätt

handhavande av uppdraget. Enligt förbundets mening skulle det icke heller

bli lätt att genomföra den prövning av frikyrkoförsamlingarnas organisa­

tion och verksamhet, som förutsättes skola ske genom Kungl. Maj:t. För­

bundet anmärker vidare alt det icke synes tillräckligt utrett huruvida upp­

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

88

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

draget att vara vigselförrättare bör vara personligt under alla förhållanden

eller om uppdraget bör vara lokalt begränsat så att det upphör att gälla om

vigselförrättaren flyttar från en ort till en annan. Teologiska fakulteten i

Uppsala understryker likaledes svårigheterna i förslagets tillämpning.

Länsstyrelsen i Norrbottens län avstyrker förslaget under framhållande

bland annat att tillräckliga garantier icke lämnats för att de personer, som

skulle kunna förordnas till vigelseförrättare inom trossammanslutning,

komme att besitta erforderlig kompetens för uppdraget. Stundom kunde en

vigselförrättare ställas inför vanskliga spörsmål, t. ex. om någon önskar vig­

sel utan föregående lysning eller fråga uppkommer om internationella äk-

tenskapsförhållanden. Domkapitlet i Karlstad befarar att vigselförrättare

inom trossammanslutning icke skulle intaga den ställning och åtnjuta den

auktoritet, som för äktenskapsinstitutionens egen skull måste fordras.

I de yttranden som avgivits av domkapitlen i Uppsala och Karlstad samt

länsstyrelsen i Göteborgs och Bohus län framhålles att förslagets genomfö­

rande skulle kunna tillskapa en klasskillnad inom frikyrkoförsamlingarnas

predikantkår mellan pastorer med och pastorer utan behörighet att förrätta

vigsel med civilrättslig verkan. Det ifrågasättes om ej detta förhållande

skulle komma att väcka irritation inom församlingarna och särskilt bland

pastorerna. Länsstyrelsen anser att Kungl. Maj:t bör ha frihet att meddela

behörighet att förrätta vigsel antingen åt en frikyrkoförsamlings predikan­

ter i gemen eller åt vissa individuellt bestämda predikanter.

Teologiska fakulteten i Lund anser att trossammanslutningar och tros­

samfund borde av Kungl. Maj :t kunna erhålla rätt att själva bestämma,

vilka till dem hörande personer som skola äga behörighet att viga.

Länsstyrelsen i Örebro län gör gällande att den föreslagna ordningen för

vigselförrättares förordnande är onödigt krånglig och finner förslaget att er­

sätta länsstyrelsernas prövning av behörigheten att viga med ett ansöknings-

förfarande hos Kungl. Maj :t strida mot de decentraliseringssträvanden, som

nu äro rådande.

De föreslagna bestämmelserna om förutsättningarna för att kyrklig vig­

sel skall få äga rum ha i några yttranden mött kritik. Sålunda anför Fri­

kyrkliga samarbetskommittén att bestämmelserna i olika situationer leda

till egendomliga resultat. Samarbetskommittén förordar därför att den som

är förordnad till vigselförrättare skall ha rätt att med laga verkan viga alla

som hos honom begära vigsel. I varje fall borde vigselförrättaren alltid

har rätt att viga om en av kontrahenterna tillhörde hans församling. Även

Stockholms domkapitel, teologiska fakulteten i Lund och Metodistkyrkan

förorda att legal vigselförrättare skall ha rätt att viga personer oberoende

av deras samfundstillhörighet. Länsstyrelsen i Jönköpings län uttalar att

legal vigselförrättare borde utan olägenhet kunna tilläggas befogenhet att

förrätta vigsel även i andra fall än kommittén föreslagit. Domkapitlet i

Härnösand menar å andra sidan att frågan, huruvida de fria samfundens

vigselförrättare böra ha rätt att viga oberoende av kontrahenternas sam­

fundstillhörighet, faller utanför religionsfrihetens ram.

89

Juridiska fakulteten i Uppsala anser att förslaget beträffande vigsel av

mosaiska trosbekännare innebär en opåkallad inkonsekvens i förhållande

till övriga vigselbestämmelser, dels enär för mosaisk vigsel ingendera

kontrahenten behöver vara medlem av mosaisk församling, dels enär mosaisk

vigsel ej medgives när ena kontrahenten är konfessionslös.

Domkapitlet i Lund anser det riktigt att präst skall kunna vägra vigsel,

när den ena kontrahenten är konfessionslös, och framhåller härutinnan att

kyrklig vigsel ofta önskas icke på grund av vigselns kristna karaktär utan

på grund av de högtidliga yttre former, som kyrkans rum och ritual er­

bjuda. Domkapitlet i Strängnäs ifrågasätter däremot huruvida en präst bör

kunna vägra vigsel i förevarande fall. Teologiska fakulteten i Lund anför

att legal vigselförättare i normala fall bör vara skyldig viga, när en av

kontrahenterna tillhör hans församling. Sveriges yngre prästers förbund

uttalar att kommitténs förslag innebär större religionsfrihet för frikyrko­

församlingarna än för svenska kyrkan, enär beträffande frikyrkoförsamling­

arna talas om rätt att viga under det att svenska kyrkans prästerskap i fler­

talet fall komme att ha skyldighet att förrätta vigsel.

I yttrandena äro meningarna delade om kommitténs förslag att präst skall

kunna vägra att förrätta vigsel av frånskilda.

Domkapitlen i Växjö och Härnösand samt missionssällskapet Bibeltrogna

vänner uttrycka tillfredsställelse över förslaget. Även domkapitlet i Luleå

tillstyrker detta, ehuru domkapitlet helst skulle se att kyrklig vigsel över

huvud taget icke finge förekomma beträffande frånskilda under andra ma­

kens livstid. Domkapitlet i Uppsala säger sig föredraga gällande bestäm­

melser men vill ej motsätta sig förslaget, därest de frikyrkliga få vigsel­

rätt.

Övcrståthållarämbetet förordar en mera begränsad rätt att vägra vigsel

än kommittén föreslagit. Sålunda skulle präst äga rätt att vägra vigsel

endast därest den frånskildes make lever och prästen på grund av sin kän­

nedom om orsaken till skilsmässan finner det strida mot sitt samvete att

förrätta vigsel.

I några yttranden hävdas att avgörandet om vigsel skall ske icke bör till­

komma den enskilde prästen. Sveriges yngre prästers förbund anser att den

föreslagna bestämmelsen i många fall skulle komma att medföra lika all­

varlig samvetsnöd hos prästen som gällande regler. Förbundet framhåller

vidare att kyrkans anseende icke gagnas genom att avgörandet överlämnas

åt enskilda präster. Det vore icke lyckligt om kyrkans präster komme att

klassificeras efter deras villighet eller ovillighet att viga frånskilda. Kyr­

kan borde meddela bestämmelser om när vigsel av frånskilda finge ske; det

vore icke den enskildes uppgift att formulera vad som är kyrkans lära. Dom­

kapitlet i Lund anlägger i huvudsak samma synpunkter. Juridiska fakul­

teten i Uppsala anför att prövningen om vigsel skall ske bör bero av kyrkans

bekännelse, icke av varje särskild prästs personliga uppfattning.

Förslaget avstyrkes även av domkapitlet i Västerås, två ledamöter av dom­

Kungl. Mnj.ts proposition nr 100.

90

kapitlet i Uppsala, länsstyrelserna i Jönköpings och Örebro län samt stats­

kontoret. Av domkapitlet i Västerås framhålles att en präst vid tillämpning

av den föreslagna bestämmelsen skulle kunna råka i ytterst vanskliga kon­

flikter. Därtill komme att präst med hänsyn till kontrahenternas inställning

till äktenskapet kan finna en kyrklig vigsel minst lika motbjudande även i

fall där skilsmässa icke föreligger. Länsstyrelsen i Jönköpings län uttalar

samma uppfattning. Länsstyrelsen i Örebro län betonar att förslaget skulle

leda till ojämnhet i tillämpningen. Statskontoret anför att prästerna äro an­

ställda i statens tjänst och lika litet som andra statstjänstemän böra få

själva avgöra, vilka uppgifter som tillhöra tjänsten.

Departementschefen.

Nu gällande bestämmelser om äktenskaps ingående innebära att vigsel

utgör en nödvändig förutsättning för att ett äktenskap skall komma till

stånd, men att det står kontrahenterna fritt att välja kyrklig eller borger­

lig form för vigseln. Rättsutvecklingen har först efter hand nått fram till

denna ståndpunkt.

Den kyrkliga vigseln finnes nämnd redan i landskapslagarna vid sidan

om äldre inhemska former för äktenskaps ingående. Först genom 1734 års

lag kom dock vigseln att betraktas som det avgörande momentet, vid vilket

äktenskapets rättsverkningar voro knutna och utan vilket ett äktenskap i

allmänhet icke förelåg. Med vigsel avsågs härvid en av präst i svenska

kyrkan utförd kyrklig akt. Den religionsfrihet som år 1781 medgavs främ­

mande trosbekännare innefattade rätt för dem att vigas av sina egna präs­

ter och med sina egna ceremonier, varigenom alltså en sådan vigsel fick

samma civilrättsliga verkan som vigsel inom svenska kyrkan. Detsamma

torde ha gällt om mosaiska former för äktenskaps ingående enligt de be­

stämmelser som år 1782 meddelades om mosaiska trosbekännare. Rätten att

med laga verkan förrätta vigsel inom främmande trossamfund gjordes ge­

nom 1873 års förordning beroende på Kungl. Maj :ts medgivande.

En borgerlig form, äktenskaps ingående inför magistrat eller kronofogde,

uppkom under senare hälften av 1800-talet genom flera särskilda författ­

ningar. Denna var avsedd för sådana fall då kyrklig vigsel av en eller an­

nan anledning icke kunde komma i fråga; endast i undantagsfall hade kon­

trahenterna möjlighet att välja formen för sitt giftermål. I detta hänseende

inträdde en ändring genom 1908 års lag om äktenskaps ingående. Denna

innebar nämligen att den borgerliga formen skulle stå öppen för alla och

att kontrahenterna i det övervägande flertalet fall skulle kunna välja mel­

lan denna och kyrklig vigsel. Lagberedningen uttalade i ett år 1913 avgivet

betänkande sin principiella anslutning till den reglering frågan fått genom

1908 ars lag samt framhöll betydelsen av att staten beredde sina medlem­

mar frihet att välja den av de båda historiskt givna formerna för äkten­

skaps ingående som kontrahenterna i varje fall funne mest tilltalande. På

grundval av beredningens utredning antogos nya bestämmelser i ämnet år

1915 — båda formerna för äktenskaps ingående kallades nu vigsel — och

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

91

dessa bestämmelser ha sedan, i sak oförändrade, överflyttats till den gäl­

lande giftermålsbalken.

Valfrihet i fråga om formen för äktenskaps ingående är således den prin­

cip, på vilken gällande lagstadganden bygga. Denna grundsats har ansetts

innebära icke blott att medlem av svenska kyrkan skall kunna välja mellan

vigsel inom denna kyrka och borgerlig vigsel utan även att medlem av an­

nat erkänt religiöst samfund i princip skall äga motsvarande valrätt. Frå­

gan härom prövades av riksdagen i samband med tillkomsten av 1908 års

lag. Kungl. Maj:t har nämligen i sin proposition föreslagit att vigsel inom

främmande trossamfund skulle upphöra och att främmande trosbekännare

således skulle vara hänvisade att ingå sina äktenskap i borgerlig form. Detta

förslag underkändes av riksdagen, som anförde bl. a. att därigenom skulle

skapas en konfessionell olikställighet som icke funnits förut. Även lagbered­

ningen uttalade i 1913 års betänkande att det bäst överensstämde med

grundsatsen om valfrihet att kyrklig vigsel vore tillgänglig för alla med

allenast det förbehållet att vigsel icke kunde godkännas inom annat kyrko­

samfund än sådant, vars organisation erbjöd nödiga garantier för att lagens

föreskrifter om vigsel och därmed sammanhängande åtgärder iakttogos.

Tidigare ha önskemål framförts att, efter utländsk förebild, endast för­

rättning inför borgerlig myndighet skulle betraktas som äktenskapsstif-

tande och att således den kyrkliga vigseln skulle frånkännas rättslig bety­

delse. Denna fråga om s. k. obligatoriskt civiläktenskap behandlades och av­

visades under förarbetena till 1915 års lag. Kommittén har med statistik

från tiden efter år 1915 visat att den kyrkliga vigseln kommer till använd­

ning i mer än 9 fall på 10. Av yttrandena synes också framgå att frågan

om obligatoriskt civiläktenskap numera i huvudsak blott har teoretiskt in­

tresse. Praktiskt sett begränsar sig därför det föreliggande spörsmålet till

frågan, i vad mån det är möjligt att i vidgad omfattning förverkliga den

konfessionella likställigheten mellan medlemmar av svenska kyrkan och

medlemmar i andra trossamfund.

För närvarande har Kungl. Maj :t möjlighet att medgiva vigselrätt en­

dast åt de erkända trossamfundens prästerskap. Giftermålsbalken anknyter

alltså i detta hänseende till 1873 års förordning, enligt vilken endast sam­

fund med en annan kristen troslära än den evangelisk-lutherska kan vinna

erkännande såsom främmande trossamfund. Samma begränsning till sam­

fund med annan kristen troslära kommer således att gälla även i fråga om

möjligheten att vinna vigselrätt; härvid bortser jag dock från de mosaiska

församlingarna, av vilka de större sedan gammalt äga vigselrätt. Uppenbarli­

gen saknas numera varje anledning att bibehålla en dylik, pa samfundens

troslära grundad indelning av samfunden i sådana som kunna få vigselrätt

och sådana som äro uteslutna därifrån. Å andra sidan kan något anspråk

på rätt att viga med laga verkan icke härledas ur rätten att åtnjuta reli­

gionsfrihet. Varje religiöst samfund är oförhindrat att, på det sätt samfun­

det finner lämpligt, omgärda sina medlemmars äktenskap med religiös

helgd. Men frågan, huruvida de ceremonier samfunden anordna härför och-

Kungl. Maj:ts proposition nr JOO.

92

så kunna bilda utgångspunkt för äktenskapets borgerliga rättsverkningar, är

ett praktiskt spörsmål. Vid dess avgörande måste hänsyn tagas icke endast

till kravet på likställighet utan även till behovet av garantier för ett riktigt

uppfyllande av lagens bestämmelser om vigsel.

Av vad nu anförts följer att ur principiell synpunkt något hinder icke

bör föreligga att medgiva vigselrätt åt de frikyrkosamfund som nu icke

äro erkända enligt 1873 års förordning och därför hittills icke kunnat få

sådan rätt. Huruvida så bör ske måste dock bero på praktiska överväganden

i varje särskilt fall. Vissa frikyrkliga organisationer bestå av ett mycket

stort antal, över hela landet spridda mindre församlingar och, om samt­

liga dessa skola få vigselrätt, blir det antal vigselförrättare som skulle till­

komma förhållandevis stort. En annan svårighet ligger däri att frikyrko­

församlingarna icke alltid äga en från församlingens övriga medlemmar

fast avgränsad präst- eller predikantbefattning. Frikyrkorörelserna ha näm-

ligen utvecklats ur enskilda sammanslutningar för gemensam andaktsöv-

nmg under ledning endast av lekmän. I stort sett ha de alltjämt en dylik

karaktär, men i vissa fall ha de efter hand vunnit en fastare organisation

och särskilda predikanter ha anställts. Inom flera av de större frikyrko­

rörelserna anordnas en grundlig predikantutbildning, och stränga krav

ställas på dem som önska anställning som predikant, under det att andra

religiösa samfund för predikantuppgifter anlita lämpliga lekmän, som icke

fått nagon särskild utbildning för detta ändamål.

Kommittéförslaget söker komma till rätta med nu angivna svårigheter

genom att införa ett nytt system för meddelande av vigselbehörighet, enligt

vilket Kungl. Maj .t efter bedömande av behovet och individuell prövning av

de sökandes personliga kvalifikationer skulle förordna frikyrkliga vigsel­

förrättare. Denna utväg skulle emellertid kräva en vidlyftig administrativ

apparat. Det torde heller icke vara lämpligt att Kungl. Maj :t genom att för­

ordna endast vissa predikanter och avvisa andra, i och för sig lika kom­

petenta personer söker hålla ned antalet vigselförrättare. Ett medgivande

av vigselrätt måste visserligen grundas på att det kan antagas att ett till­

räckligt behov föreligger. Men det bör lämpligen ankomma på de frikyrko­

samfund som begära vigselrätt att själva, med hänsyn till behovet och öv­

riga omständigheter, avgränsa de befattningar som skola beklädas med vig­

selbehörighet och att uppställa sådana utbildnings- och kompetenskrav att

dessa befattningar kunna bilda underlag för ett mera generellt medgivande.

Det kan visserligen förhålla sig så att dessa förutsättningar icke för närva­

rande föreligga. Vissa samfund ha nämligen icke givit sina predikantbefatt­

ningar en sådan innebörd att dessa lämpa sig för de nya uppgifterna. I så­

dana fall kan uppenbarligen en framställning om vigselrätt icke bifallas,

förrän samfundet i nu angivet hänseende skapat de nödvändiga förutsätt­

ningarna härför.

På grund av vad nu anförts bör det alltså ankomma på Kungl. Maj :t att,

efter utredning av omständigheterna i varje särskilt fall, avgöra, om de

religiösa samfundens präster eller predikanter skola få viga med rättslig

Kungi. Maj.ts proposition nr 100.

93

verkan. I undantagsfall bör det icke vara något hinder att, om förutsätt­

ningar för ett mera generellt medgivande saknas, endast ett personligt för­

ordnande meddelas, liksom Kungl. Maj :t även i övrigt bör vara oförhind­

rad att begränsa sitt medgivande. Närmare bestämmelser, som kunna er­

fordras bl. a. för att vigselförrättare skall kunna styrka sin behörighet, torde

få utfärdas av Kungl. Maj :t i administrativ ordning.

Enligt nu gällande regler är det en förutsättning för att vigsel skall få ske

inom svenska kyrkan, att båda de trolovade äro medlemmar av kyrkan

eller den ene är medlem därav och den andre tillhör annat kristet samfund.

Motsvarande regler gälla för vigsel inom främmande kristet trossamfund.

Mosaisk vigsel får ske endast om båda de trolovade äro av mosaisk tros­

bekännelse. Kommittén har föreslagit detaljerade regler, vilka i huvudsak

ansluta till de nuvarande bestämmelserna. Under remissbehandlingen har

påvisats att de av kommittén föreslagna reglerna i vissa situationer leda

till egendomliga resultat. I flera yttranden har föreslagits att vigselförrät­

tare skall vara behörig att viga oberoende av de trolovades samfundstill-

hörighet.

De begränsningar i rätten till kyrklig vigsel som nu gälla grunda sig på

ett uttalande av lagberedningen under förarbetena till 1915 års lagstiftning

om äktenskaps ingående och upplösning. Lagberedningen anförde nämligen

att det av hänsyn till god ordning är påkallat att vigsel ej må ske vare sig

inom svenska kyrkan eller annat trossamfund, där ej åtminstone den ene

av kontrahenterna tillhör samfundet, och att kyrklig vigsel ej heller tillätes

om den ene av kontrahenterna men ej den andre tillhör kristet samfund.

Det kan ifrågasättas, om det är nödvändigt att bibehålla en dylik bestäm­

melse; det skulle kunna överlämnas åt de trolovade själva att avgöra, vil­

ken vigselförrättare de önska anlita. Man kan dock icke helt bortse från

att en så vidsträckt behörighet skulle kunna utnyttjas på ett sätt som ver­

kade stötande. Därför synes det motiverat att kräva att åtminstone den ene

av de trolovade skall tillhöra vigselförrättarens samfund för att denne skall

vara behörig. Å andra sidan synes det icke behövligt att uppställa några

särskilda krav i fråga om den andre av de trolovade. Vad den nuvarande

lagbestämmelsen innehåller om att denne, då vigsel sker inom kristet tros­

samfund, åtminstone skall tillhöra annat kristet samfund synes vara en

kvarleva från en tid, då de religiösa motsättningarna voro betydligt star­

kare än vad de numera äro i vårt land. Ej heller då den andre av de tro­

lovade icke tillhör något trossamfund finnes anledning att föreskriva några

särskilda regler.

Frågan, huruvida präst i svenska kyrkan bör vara skyldig att viga, då nå­

gon av de trolovade är frånskild, har diskuterats sedan lång tid tillbaka, och

delade meningar ha därvid kommit till uttryck bl. a. i de debatter därom

som vid åtskilliga tillfällen förekommit i kyrkomötet. Det synes förhålla

sig så att ett mindre antal bland prästerna känner samvetsbetänkligheter

mot att, åtminstone i vissa fall, viga frånskild, under det att det stora fler-

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

94

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

talet anser att den kyrkliga välsignelsen icke bör vägras någon som begär

denna.

Av viss betydelse i detta sammanhang är, hur man skall uppfatta vigsel­

förrättarens medverkan vid äktenskapets ingående. Enligt äldre såväl kyrk­

lig som världslig rätt, vilken alltjämt kommer till uttryck i vårt nu gällande

kyrkliga vigselformulär, tänkas kontrahenterna själva inför vigselförrätta-

ren och i närvaro av församling eller vittnen träffa en överenskommelse om

äktenskap. Den rättsliga innebörden av vigselförrättarens uppgift är således

att offentligen konstatera att överenskommelsen föreligger; till hans förkla­

ring härom, stadfästelsen, anknyta rättsverkningarna. Därefter har han att,

vid det viktiga steg kontrahenterna tagit, giva dem den kyrkliga välsignel­

sen. Kyrkans medverkan vid vigseln innefattar således, enligt den nu an­

givna uppfattningen, icke något bedömande av det tillämnade äktenskapet

ur religiösa eller etiska synpunkter; det ankommer på kontrahenterna själva

att i sådant hänseende taga ståndpunkt till sitt äktenskap. Att kyrklig väl­

signelse gives till den som begär den, utan att därvid hans värdighet att mot­

taga denna närmare prövas, torde överensstämma med vedertagna principer

för kyrkans verksamhet; förhoppningen att den kyrkliga välsignelsen, oav­

sett vad de yttre omständigheterna kunna utvisa, kan gagna honom torde

därvid anses avgörande.

Innan jag närmare behandlar innehållet i kommitténs förslag, vill jag

framhålla att kommittén såsom ett huvudskäl för lagändring anfört att

frågan om prästs vigselskyldighet skulle komma i ett annat läge, därest

frikyrkosamfund erhålla vigselrätt. Denna vigselrätt skulle nämligen icke

vara förenad med någon vigselskyldighet och de frikyrkliga vigselförrät-

tarna skulle därför kunna underlåta att viga frånskilda, medan präst i

svenska kyrkan icke äger vägra. Den jämförelse med frikyrkosamfunds

vigselrätt som kommittén sålunda gjort synes emellertid icke vara berätti­

gad. Frågan, i vilken utsträckning en frikyrkomedlem har rätt till vigsel

av en hos samfundet anställd funktionär, är en sida av medlemskapet i

detta samfund. Denna fråga bör icke, lika litet som medlemskapets inne­

börd i andra hänseenden, regleras i lag utan ankomma på samfundets egna

bestämmelser. Svenska kyrkan däremot har en i lag reglerad ställning, och

därför bör också den vigselsskyldighet som åligger präst inom denna kyrka

vara angiven i lag; den kan icke såsom den frikyrklige vigselförrättarens

skyldigheter lämnas oreglerad.

En bestämmelse som har till syfte att befria präst från skyldighet att

viga frånskilda, eller vissa sådana, kan antingen gå ut på att den åsyftade

gruppen av trolovade helt uteslutes från att vigas kyrkligt eller, utan en

sådan principiell uteslutning från kyrklig vigsel, lämna prästen möjlighet

att från fall till fall bedöma, huruvida han vill medverka till den begärda

vigseln. Kommitténs förslag följer det senare av dessa alternativ och inne­

håller att präst icke skall vara skyldig att viga, då någon av de trolovade

är frånskild och den andre maken i tidigare äktenskap lever. I motivering­

en till detta förslag utgår kommittén från att fall kunna inträffa, då kyrk­

95

lig vigsel av frånskild »uppenbart skadar kyrkans anseende och auktori­

tet och står i strid mot hennes egen förkunnelse om äktenskapet». Försla­

get innebär icke att den kyrkliga vigseln skall vägras alla frånskilda. Väg­

ran anses motiverad endast i vissa fall, men kommittén finner det vara

omöjligt att i en lagbestämmelse formulera de skäl, som böra föranleda en

vägran att förrätta kyrklig vigsel, och har därför velat överlåta avgörandet

till den enskilde prästen.

Av ordalagen i den föreslagna lagbestämmelsen framgår endast att präs­

ten skulle äga en fri prövningsrätt i de angivna fallen. Han skulle alltså

äga frihet att, alltefter sin personliga inställning, antingen vägra att viga

alla frånskilda eller icke i något fall ställa sig avvisande till vigsel av från­

skild. Mellan dessa ytterlighetsståndpunkter skulle kunna finnas obegrän­

sade möjligheter att med större eller mindre konsekvens tillämpa en per­

sonlig ståndpunkt, som tillåter vigsel av vissa frånskilda och avvisar and­

ra. Kommitténs motivering synes emellertid utvisa att det icke varit kom­

mitténs mening att giva den enskilde prästen en så stor frihet, utan att

dennes ställningstagande i det enskilda fallet skulle vara ett uttryck för

en mera allmänt vedertagen, ehuru icke i lag närmare angiven, kyrklig

uppfattning, enligt vilken den kyrkliga vigseln bör vägras vissa frånskilda,

men icke alla. I enlighet härmed skulle alltså varje präst vara skyldig att,

då någon av de trolovade är frånskild, ingå på ett bedömande av förhållan­

dena i det tidigare äktenskapet och taga ståndpunkt till om upplösningen

av detta äktenskap är förenlig med en kyrklig uppfattning om äktenskapet.

Mot en sådan bestämmelse som den av kommittén föreslagna kunna er­

inringar göras, vare sig man tolkar denna på det ena eller andra av de nu

angivna sätten. Det kan icke gärna överlåtas åt varje enskild präst att en­

dast på grund av sin egen personliga mening avgöra, om han skall viga

frånskild. Men även om man utgår från att prästen vid sin prövning har att

tillämpa vissa allmänt vedertagna prövningsgrunder, måste det betecknas

som en allvarlig brist i den föreslagna bestämmelsen att dessa icke äro

ens antydda i lagen. En väsentlig invändning mot förslaget är även att detta

icke lämnar prästen någon anvisning, hur han skall få tillgång till en ob­

jektiv och tillförlitlig kunskap om de faktiska förhållanden, på vilka pröv­

ningen skall grundas. Härtill kommer att den prövning man sålunda vill

pålägga prästerskapet är synnerligen ömtålig. Den rör intima personliga

angelägenheter och prästen kan, just därför att han saknar en säker kun­

skap om verkliga förhållandena, lätt göra de trolovade orätt. Enligt min me­

ning kan det icke vara riktigt att pålägga prästerna en sådan prövningsskyl-

dighet, som måste vålla dem allvarliga svårigheter och samvetskonflikter

och som kan leda till att de trolovade med orätt finna sitt tillämnade äkten­

skap utpekat såsom oförenligt med en kristen uppfattning. En sådan lag­

stiftning kan jag icke tillstyrka.

Det torde således icke vara möjligt att låta de trolovades rätt till kyrklig

vigsel vara beroende på en prövning i varje särskilt fall. Om en inskränk­

ning av denna rätt skall komma i fråga, måste den avse vissa, i lagen

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

96

noga angivna och i praktiken objektivt konstaterbara fall. En lösning, som

i och för sig tillfredsställer dessa krav, vore att samtliga frånskilda hänvi­

sades till den borgerliga vigselformen. Kommittén har ansett att en sådan

lösning icke bör komma i fråga, emedan det i åtskilliga fall skulle strida

mot den kristna kärleken att vägra de trolovade den kyrkliga vigseln. En­

ligt min mening är detta ett starkt skäl mot en sådan lö&ning. Men även

ur andra synpunkter inställa sig betänkligheter mot att genombryta den

nu gällande grundsatsen om kontrahenternas rätt att välja mellan kyrklig

och borgerlig vigsel. Dessa former böra i princip vara jämställda. Vad som i

det ena fallet anses som ett otillbörligt äktenskap bör icke gärna godtagas

i det andra.

Vidare vill jag framhålla att de skäl som anförts för att vissa frånskilda

icke skulle få kyrklig vigsel, synas vara tillämpliga även i andra fall, då

det skulle kunna antagas att de trolovade ha en inställning till äktenska­

pet, som är oförenlig med kyrklig uppfattning. Det skulle alltså kunna

göras gällande att även dessa fall skola utestängas från kyrklig vigsel. Ett

hävande av rätten till kyrklig vigsel i vissa fall, vare sig dessa begränsas

till frånskilda eller erhålla en vidare omfattning, måste dock förutsätta

att den borgerliga vigseln gives en starkare ställning, bl. a. genom att an­

talet borgerliga vigselförrättare ökas, särskilt på landsbygden. Det är up­

penbart att, så länge den kyrkliga vigseln anlitas för så stor del av samt-

liga giftermål som för närvarande sker, även äktenskap som kunna synas

mindre väl förenliga med kyrklig uppfattning ingås i denna form.

Slutligen vill jag anmärka att de krav på befrielse för präst att viga från­

skild, vilka tidigare framkommit, delvis utgått från att det för prästen

kändes stötande att, då någon av de trolovade var frånskild, uttala vissa

partier i vigselformuläret. Detta har emellertid omarbetats i den nya, år

1942 antagna kyrkohandboken, därvid denna synpunkt beaktats.

Kungl. Maj. ts proposition nr 100.

Om jordfästning in. in.

Kommittén.

I 1894 års lag om jordfästning, vilken ersatt äldre, i kyrkolagen upptagna

bestämmelser och därför endast avser sådana fall då den avlidne tillhörde

svenska kyrkan, stadgades ursprungligen att den avlidne skulle jordfästas

inom sex veckor från dödsfallet, om ej giltiga orsaker till längre uppskov

voro för handen. Jordfästningen skulle förrättas av präst i svenska kyrkan

enligt kyrkohandbokens föreskrifter. Detta ovillkorliga jordfästningstvång

har sedermera inskränkts genom lagändringar år 1926. Därvid bibehölls vis­

serligen kravet på kyrklig jordfästning såsom en huvudregel, men undantag

gjordes för att möjliggöra att den avlidne skulle kunna jordfästas i annan

ordning eller begravas utan någon religiös akt. Bestämmelserna härom inne­

bära att den avlidne skall begravas utan jordfästning i svenska kyrkans ord­

ning i två fall, nämligen dels då den avlidne skriftligen förordnat därom och

dels då det begäres av den avlidnes närmaste anhöriga eller av dem, som

Kungl. Mcij:ts proposition nr 100.

97

eljest stodo den avlidne nära; i sistnämnda fall dock ej, om den avlidne gjort

skriftligt förordnande av motsatt innebörd. Framställningen om att sådan be­

gravning må äga rum skall göras hos präst, som för kyrkoböckerna i den

församling där dödsfallet skall inskrivas.

Gällande bestämmelser innebära sålunda att prästen icke skall sakligt

pröva, om jordfästning i svenska kyrkans ordning bör förekomma eller ej.

Hans uppgift begränsar sig till en mera formell handläggning av ärendet;

lian skall, då fråga uppkommer om begravning utan jordfästning i kyrkans

ordning, tillse att det föreligger skriftligt förordnande från den avlidne eller

begäran av efterlevande som äro behöriga att göra sådan framställning. Det

har nämligen ansetts böra ankomma på de efterlevande att bestämma for­

men för begravning, då den avlidne icke själv förordnat därom. Kunna de

anhöriga icke enas och framkomma därför stridiga önskemål, skall jordfäst­

ning ske i svenska kyrkans ordning.

Kommittén anför att svårigheter visat sig vid tillämpningen av bestäm­

melserna. Dessa bottna däri att prästen, då en framställning om begravning

utan jordfästning i svenska kyrkans ordning göres, icke kan veta om denna

kan komma att bestridas av annan som är lika nära eller närmare anhörig

till den avlidne. Stundom begäres därför en förklaring från andra anhöriga.

Därigenom motverkas syftet med bestämmelsen att icke endast anhöriga

utan även andra närstående skola kunna begära begravning utan jordfäst­

ning i svenska kyrkans ordning.

Tillämpningssvårigheterna sammanhänga, enligt kommitténs mening, bl. a.

med att lagen formulerats så att i verkligheten de efterlevandes och fram­

för allt de anhörigas önskemål bli avgörande, även om dessa icke överens­

stämma med den avlidnes vilja. Kommittén anser det sannolikt att ett

starkare hävdande av att den avlidnes önskan bör vara bestämmande för

begravningssättet — även om den avlidne ej skriftligen förordnat därom

— skulle föranleda att det mindre ofta bleve anledning till diskussion, hu­

ruvida jordfästning i svenska kyrkans ordning skall ske eller icke. Om de

anhöriga ofta för egen del kunna ha olika önskningar beträffande jordfäst­

ning och begravning, torde likväl mera sällan delade meningar kunna råda

om vad som med hänsyn till den avlidnes inställning kan vara rätta formen

för hans jordande.

På grund härav föreslår kommittén att — frånsett de fall då den avlidne

lämnat skriftligt förordnande — begravning utan jordfästning i svenska

kyrkans ordning skall kunna begäras av anhörig eller av person, som eljest

stått den avlidne nära. Sökanden skall därvid förete skriftlig förklaring att

enligt hans mening sådan begravning icke skulle strida mot den avlidnes öns­

kan och framställningen skall bifallas, om icke annan anhörig eller när­

stående inom skälig tid inkommer med förklaring av motsatt innehåll. Om

stridiga förklaringar avgivas, skall enligt kommitténs förslag prästen pröva

vad som kan antagas bäst överensstämma med den avlidnes önskan.

Kommittén yttrar alt vederbörligt hänsynstagande till den avlidnes vilja

visserligen skulle kunna anses fordra att, då framställning göres om begrav-

7 Bihang till riksdagens protokoll Wöi. 1 sanil. .Yr 100.

98

Kungl. Mctj.ts proposition nr 100.

ning utan jordfästning i svenska kyrkans ordning, framställningen borde

stödjas av ett positivt vitsordande av dess överensstämmelse med den av­

lidnes önskan. Att uppställa en dylik fordran finner kommittén emellertid

varken vara lämpligt eller erforderligt. Mången gång kan förhållandet vara

att den avlidne ej haft någon bestämd önskan i viss riktning. Men även om

så skulle vara fallet, kan säker kännedom därom saknas hos de efterlevan­

de, ehuru de ha goda anledningar antaga, att ett visst förfarande ej skulle

strida mot den avlidnes mening. Under sådana omständigheter skulle det

nämnda kravets upprätthållande kunna beröva de efterlevande det inflytan­

de på frågans avgörande, som i ett sådant läge bör tillkomma dem, eller på­

verka dem till att avge förklaringar, som äro mera vittgående än de i grun­

den vilja. Önskvärdheten av att, såvitt möjligt, förhindra meningsskiljak­

tigheter rörande den avlidnes jordande torde enligt kommitténs uppfattning

dessutom tillräckligt tillgodoses, även om på förklaringen ej ställes större

anspråk än att dess syfte icke får strida mot den avlidnes önskan. Därige­

nom vinnes också — framhåller kommittén — ett visst utrymme för de ef-

terlevandes egna önskningar, en synpunkt, som ej alldeles borde förbises,

ehuru den i detta sammanhang ej vore avgörande.

Kommittén anför alt den prövning som enligt förslaget skulle åligga präst,

därest mot varandra stridande förklaringar avgåves, kunde bli svår, men

menar att dylika fall icke skulle bli ofta förekommande. I valet mellan att

pålägga prästerna denna prövning eller att föreskriva att jordfästning i så­

dan situation ovillkorligen skall ske i svenska kyrkans ordning, finner kom­

mittén det första alternativet vara att föredraga.

En annan fråga som kommittén behandlar är förutsättningen för jord­

fästning i svenska kyrkans ordning av någon som icke tillhört kyrkan. Gäl­

lande lag innehåller icke något härom. Sedan gammalt har emellertid an­

setts att präst väl icke är skyldig men dock oförhindrad att tillmötesgå en

begäran om jordfästning, då den avlidne icke tillhörde kyrkan. Vid 1926 års

lagändringar hade föreslagits en uttrycklig bestämmelse härom. Förslaget

avvisades emellertid av departementschefen, som ansåg att det icke förelåg

tillräckliga skäl att i 1894 års lag, som ej har avseende å kyrkan utomstå­

ende avlidna, inblanda andra bestämmelser i ämnet.

Kommittén menar nu att denna fråga delvis kommit i ett nytt läge genom

den vidgade rätten att utträda ur kyrkan. Därför föreslår kommittén att ett

stadgande skall införas i 1894 års lag, enligt vilket avliden, som icke till­

hörde kyrkan, må kunna jordfästas i kyrkans ordning. Förutsättning är en­

ligt förslaget att det göres framställning av anhörig eller person, som stått

den avlidne nära, och att det kan antagas att sådan jordfästning icke skulle

strida mot den avlidnes önskan.

Slutligen behandlar kommittén även frågan om upplåtande av kyrka vid

begravning utan jordfästning i svenska kyrkans ordning. Detta var den

främsta tvistefrågan, då 1926 års lagändringar tillkommo. I proposition till

1925 års riksdag och i riksdagens beslut samma år upptogs icke någon be­

stämmelse i detta ämne. Men 1925 års kyrkomöte tillfogade ett stadgande,

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

99

enligt vilket kyrka icke skulle få upplåtas för dylik begravning. På grund

härav förelågo icke sammanstämmande beslut. Frågan upptogs på nytt i

proposition till 1926 års riksdag och därvid föreslogs bestämmelsen »och må

vid sådan begravning kyrka upplåtas, när särskilda skäl därtill äro». Lag­

rådet hade emellertid gjort anmärkning mot denna formulering och föror­

dat uttryckssättet »men ej må vid sådan begravning kyrka upplåtas, med

mindre särskilda skäl därtill äro». Riksdagen antog stadgandet i den av­

fattning lagrådet förordat och detta blev också lagens innehåll.

Kommittén anför att den funnit en modifiering av ordalagen i bestäm­

melsen önskvärd. Enligt vad kommittén erfarit ha nämligen många präster

på grund av bestämmelsens negativa utformning känt sig förhindrade att

tillmötesgå framställningar om kyrkas upplåtande även i fall då det kunde

ha varit motiverat. Då samtidigt bestämmelsen av andra präster tolkas i en

väsentligt generösare anda, har stor olikhet i praxis uppkommit. Kommittén

framhåller vidare att kyrkans gudstjänstrum i princip bör vara reserverat

för kulthandlingar och endast i undantagsfall bör få upplåtas för andra

ändamål, men att det därvid på grund av kyrkans evangeliska väsen och

ekumeniska syftning icke bör förfaras alltför restriktivt.

På grund av dessa överväganden föreslår kommittén att bestämmelsen

skall erhålla den lydelsen att vid begravning utan jordfästning i svenska

kyrkans ordning kyrka må kunna upplåtas, om särskilda skäl därtill äro.

Yttrandena.

Av de remissinstanser, som yttrat sig om kommitténs förslag angående

jordfästning, ha de flesta icke haft något att erinra mot principen att

det skall ankomma på den avlidnes anhöriga och andra honom närstå­

ende att bestämma, huruvida begravning skall ske utan jordfästning i

svenska kyrkans ordning. Denna ståndpunkt intages av bl. a. Svea hovrätt,

domkapitlen i Uppsala, Skara, Växjö och Luleå, teologiska och juridiska

fakulteterna i Uppsala samt Frikyrkliga samarbetskommittén.

Några remissinstanser anse däremot att medlem av svenska kyrkan icke

skall få begravas utan jordfästning i svenska kyrkans ordning, såvida han

ej själv förordnat därom. Sålunda menar Sveriges yngre prästers förbund

att, sedan fritt utträde ur kyrkan medgivits, medlemskap i denna kan anses

innebära att den avlidne föredragit kyrklig jordfästning framför begrav­

ning i annan ordning. Den avlidnes rätt kunde trädas för nära, därest av­

görandet om begravningssättet skulle träffas av efterlevande, som hade

en annan uppfattning. Länsstyrelsen i Malmöhus län, domkapitlet i Linkö­

ping och Allmänna svenska prästföreningen uttala sig i samma riktning.

Domkapitlet i Göteborg finner ifrågavarande lagstiftning om begravnings­

sättet helt överflödig efter införandet av rätt till fritt utträde ur kyrkan.

Därefter borde begravningens karaktär uteslutande vara beroende på den av­

lidnes samfundstillhörigbet.

Beträffande den förklaring som enligt kommitténs förslag skall avgivas

vid framställning om begravning utan jordfästning i svenska kyrkans ord­

100

Kungl. Maj.ts proposition nr J00.

ning yttrar domkapitlet i Uppsala att förklaringen bör innehålla att sådan

begravning överensstämmer med den avlidnes önskan — icke, såsom kom­

mittén föreslagit, att den ej skulle strida däremot. Domkapitlet anför att

om den avlidne icke uttryckt någon önskan det synes riktigast att anta att

han önskat jordfästning i sedvanlig kyrklig ordning. Samma mening uttalas

av teologiska och juridiska fakulteterna i Uppsala.

I några yttranden ha erinringar gjorts mot kommitténs förslag att präst

skall avgöra frågan om begravningssättet, när olika meningar yppats därom.

Domkapitlet i Uppsala framhåller att prästen vid avgörande av vad som kan

antagas bäst överensstämma med den avlidnes önskan lätt komme att be­

traktas som part. Eftersom jordfästning i svenska kyrkans ordning är den

utan jämförelse vanligaste begravningsformen och därför väckei minst upp­

seende, ifrågasätter domkapitlet huruvida icke begravning bör ske i denna

ordning, när olika meningar yppats angående begravningssättet. Domka­

pitlet i Luleå finner det icke tillfredsställande eller ens alltid möjligt att

lägga avgörandet i prästens hand. Sveriges yngre prästers förbund fram­

håller att en präst i en stor församling eller eu präst, som är nykommen

i en församling, icke kan äga den personkännedom, som är en nödvändig

förutsättning för ett dylikt avgörande.

Domkapitlen i Uppsala och Skara ha i huvudsak icke något att erinra mot

kommitténs förslag att person som icke tillhört svenska kyrkan må jord­

fästas i kyrkans ordning efter framställning därom, såvida det kan antagas

att sådan jordfästning icke skulle strida mot den avlidnes önskan.

Juridiska fakulteten i Uppsala yttrar däremot att jordfästning i svenska

kyrkans ordning av den som ej tillhört kyrkan bör betraktas såsom ett

posthumt inträde i kyrkan och följaktligen äga rum allenast när anledning

föreligger till antagande att kyrklig begravning är i överensstämmelse med

den avlidnes önskan.

Domkapitlet i Växjö och Allmänna svenska prästföreningen förorda att

den som icke tillhört kyrkan skall få jordfästas i kyrkans ordning allenast

om särskilda skäl därtill äro.

I fråga om upplåtandet av kyrka för begravning utan jordfästning i svens­

ka kyrkans ordning ha delade meningar kommit till uttryck. Några yttran­

den ansluta sig till kommitténs förslag att bestämmelsen skall ha en positiv

formulering: att kyrka må kunna upplåtas om särskilda skäl därtill äro.

Andra åter förorda behållande av den nuvarande, negativa formuleringen:

att kyrka ej må upplåtas med mindre särskilda skäl därtill äro.

Svea hovrätt finner kommitténs skäl för en lagändring välgrundade men

ifrågasätter, huruvida av den föreslagna lagtexten framgår att kyrka skulle

få upplåtas i den vidgade omfattning, som kommittén avsett. Länsstyrelsen

i Jönköpings län anser att förslagets avfattning föranleder det antagandet,

att avslag på framställd begäran om kyrkas upplåtande för borgerlig be­

gravning avsetts skola vara det normala. Länsstyrelsen håller emellertid

före att så icke hör vara fallet. Med hänsyn härtill föreslår länsstyrelsen att

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

101

bestämmelsen får den lydelsen att kyrka må upplåtas vid begravning, därest

icke särskilda skäl däremot äro. Juridiska fakulteten i Lund förordar en

bestämmelse av ungefär samma lydelse.

Domkapitlet i Uppsala anser att den nuvarande bestämmelsen är mera

ändamålsenlig vid lagtillämpningen men medger att den genom sin negativa

karaktär på sina håll verkat irriterande. Domkapitlet motsätter sig därför

icke den föreslagna positiva formuleringen, dock endast under förutsätt­

ning att ingen ändring i stadgandets sakliga innebörd däri inneslutes. Dom­

kapitlen i Strängnäs, Västerås, Luleå och Visby uttala i huvudsak samma

uppfattning.

I de yttranden, som avgivits av domkapitlen i Linköping, Lund, Göteborg

och Karlstad, teologiska fakulteten i Uppsala och Svenska pastoratens riks­

förbund, avstyrkes den föreslagna formuleringen. Domkapitlet i Göteborg

anser att denna är vida mer ägnad att skapa osäkerhet i tillämpningen än

den nuvarande. Teologiska fakulteten i Uppsala anför att vad som fram­

kommit vid riksdagsbehandlingen av förevarande fråga under senare år icke

synes giva vid handen att gällande bestämmelse skulle vara olämplig eller

ha tillämpats på ett icke önskvärt sätt. Svenska pastoratens riksförbund be­

farar att en vidgad rätt att använda kyrkorna för förrättningar av utom-

kyrklig art skulle kunna medföra för kyrkomedlemmarna stötande inter­

mezzon i kyrkorna.

Några remissinstanser uttala sig för ett direkt förbud mot att kyrka upp-

låtes för icke kristliga begravningar. Sålunda anför domkapitlet i Härnösand

att bestämmelsen om kyrkas upplåtande kan ställa vederbörande pastor i en

prekär situation, därest framställning göres om upplåtande för icke kristlig

begravning. Med anledning härav ifrågasätter domkapitlet, om icke ett för­

bud mot upplåtande för sådan begravning skulle vara ett stöd för pastors

handlande. Juridiska fakulteten i Uppsala yttrar att en borgerlig begrav­

ning i egentlig mening innebär en negation av och en protest mot kyrkans

bekännelse och att därför en kyrkas upplåtande för dylik begravning utgör

en kränkning av kyrkorummets helgd och för åtskilliga kyrkomedlemmar

framstår såsom förargelseväckade. Fakulteten anser därför att möjligheten

av kyrkas upplåtande för begravningsakter bör begränsas till kristliga be­

gravningar. Domkapitlen i Strängnäs och Västerås samt Sveriges yngre präs­

ters förbund ge uttryck åt samma uppfattning.

t en del yttranden förordas att fråga om kyrkas upplåtande skall kunna

hänskjutas till biskops avgörande. Domkapitlet i Härnösand anser att, om

förbud mot kyrkas upplåtande för icke kristlig begravning ej meddelas i

lagen, möjlighet till sådant hänskjutande bör finnas. Länsstyrelsen i Jön­

köpings län och juridiska fakulteten i Lund föreslå att, om pastor vägrat

upplåta kyrka, frågan skall kunna underställas biskop eller domkapitel.

Departementschefen.

De former som iakttagas, då en död människa begraves, ha djupa rötter i

folkliga och religiösa föreställningar. I äldre tider ha väl begravningsforiner-

102

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

na främst haft en magisk innebörd, som nu fallit i glömska eller i varje fall

saknar all betydelse för nutida människor. En nära anhörigs bortgång väc­

ker alltid känslor av allvar och en helt naturlig önskan att ordna den dödes

sista färd på ett värdigt och pietetsfullt sätt. Och härvid följas gamla, hävd­

vunna former. Sedvänjorna på detta område upprätthållas därför av en myc­

ket stark tradition. Numera är, sedan år 1926, den kyrkliga jordfästningen

icke obligatorisk. Sådan jordfästning skall väl i regel förrättas, då den av­

lidne tillhörde kyrkan, men möjlighet finnes att på särskild begäran få be­

frielse från den kyrkliga jordfästningen. I praktiken begagnas denna möj­

lighet till befrielse endast i ringa omfattning. Då befrielse begäres, torde det

i de flesta fall bero på att man önskar en frikyrklig jordfästning. Endast i

mera sällsynta undantagsfall torde jordfästning enligt någon bestämd, reli­

giös ritual underlåtas. Men även i sådana fall torde dock alltid, såsom en

ersättning för jordfästningen, något slag av högtidlig samling förekomma.

Värdiga och pietetsfulla begravningsformer bruka alltså iakttagas även

utan några lagbestämmelser därom. Att härutöver fordra också att begrav­

ning skall ske i en bestämd, religiös form kan icke anses motiverat. Tvärtom

torde stadganden som i princip påbjuda kyrklig jordfästning icke stå i god

överensstämmelse med religionsfriheten, även om möjlighet till befrielse fin­

nes. Den kyrkliga jordfästningen bör, liksom andra religiösa handlingar,

finnas att tillgå för kyrkans medlemmar, men någon principiell skyldighet

att låta utföra denna bör icke föreligga.

Även under förarbetena till 1926 års lagändringar anfördes liknande syn­

punkter. Sålunda framhölls i 1923 års betänkande, vilket ligger till grund

för lagändringarna, att kyrkans kulthandlingar icke borde påtvingas någon

utan endast bjudas dem som önska bli delaktiga därav och att det med ut­

gångspunkt därifrån kunde synas riktigast att jordfästning i kyrkans ord­

ning förekom endast när begäran därom blivit framställd (SOU 1923: 23

s. 33). Att likväl det principiella kravet på jordfästning i kyrkans ordning

bibehölls såsom huvudregel i lagen, berodde på att man önskade säkerställa

förverkligandet av den avlidnes vilja i fråga om jordfästning; det ansågs

nämligen kunna antagas såsom regel att denne önskat den kyrkliga jord­

fästningen.

Även enligt min mening bör den avlidnes vilja respekteras i fråga om

begravningens konfessionella karaktär. Det kan betraktas som ett led i den

enskilda människans religiösa frihet, att hon har möjlighet att under sin

livstid försäkra sig om att hennes begravning kommer att ske i överensstäm­

melse med hennes religiösa övertygelse. Rättsreglerna böra alltså ha ett så­

dant innehåll att, om den avlidne givit uttryck åt en önskan i detta hänseen­

de, denna i princip skall uppfyllas. Frågan, hur den avlidnes vilja skall kun­

na sålunda säkerställas, sammanhänger emellertid med vad som i allmänhet

gäller om verkan av föreskrifter som den avlidne meddelat. Det torde därför

vara erforderligt att jag, innan jag närmare ingår på det nu föreliggande

spörsmålet, lämnar en redogörelse för vad som gäller i detta hänseende.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

103

I 1930 års lag om testamente och 1933 års lag om boutredning och arv­

skifte finnas regler om verkan av föreskrifter som den avlidne meddelat rö­

rande sin egendom. Härom gäller i princip att den avlidnes förfoganden för

dödsfalls skull över sin egendom äro bindande, om de skett i form av testa­

mente. Med testamente avses ett förordnande som, på närmare angivet sätt,

upprättats skriftligen med vittnen; även ett muntligt förordnande eller en

egenhändigt skriven och undertecknad, men obevittnad handling kan i vissa

undantagsfall vara att anse som testamente. Den vanliga innebörden i testa­

mente är ett förfogande över egendom till förmån för viss person, testa-

mentstagare. Ett testamentariskt förordnande kan dock även bestå i en än­

damålsbestämmelse, varmed avses en på dödsboet eller på någon succes-

sionsberättigad lagd skyldighet alt fullgöra en prestation med avseende å

kvarlåtenskapen eller någon del därav, utan att denna prestation motsva­

ras av någon rätt för visst rättsubjekt. I fråga om en ändamålsbestäm­

melse finnes alltså icke någon testamcntstagare. Såsom ändamålsbetäm-

melse betraktas t. ex. en föreskrift om uppsättande av en gravvård. Även

andra föreskrifter än de nu angivna kunna vara att betrakta som testamen­

te. Tidigare har visserligen den uppfattningen kommit till uttryck inom

rättsvetenskapen att ett testamente icke kan avse annat än testators för­

mögenhet och att andra föreskrifter, t. ex. om begravning, icke äro bindan­

de. I det betänkande som ligger till grund för testamentslagen har emeller­

tid lagberedningen anfört att testamente — utöver universella förordnanden,

legat och ändamålsbestämmelser — även kan avse ordningen för dödsboets

avveckling, kvarlåtenskapens fördelning eller över huvud verkställande av

den avlidnes yttersta vilja; beredningen uttalar att den icke ansett nödvän­

digt och lämpligt att i lagtexten intaga någon uttömmande redogörelse för

vad ett testamente kan innehålla (SOU 1929: 22 s. 69). Det står alltså i viss

män Öppet, vilka förordnanden som enligt svensk rätt äro att anse som

testamenten.

Den närmare innebörden av att ett testamentariskt förordnande sålunda

betecknas som bindande är att detta i princip kan läggas till grund för

rättsliga åtgärder. Initiativ till sådana åtgärder betraktas dock i allmänhet

icke som en samhällsangelägenhet utan ankommer på den enskilde. För att

ändamålsbestämmelser i allmänhet skola iakttagas ha särskilda anordning­

ar vidtagits i lagen. Sålunda gäller att, om någon underlåter vad honom ålig­

ger för att verkställa en ändamålsbestämmelse, talan därom kan föras vid

domstol av testators arvinge, evad han äger del i boet eller ej, efterlevande

make, arvinges avkomling, universell testamentstagare, så ock av boutred­

ningsman eller testamentsexekutör. Härigenom bar alltså en viss krets av

personer, vilken icke helt sammanfaller med dem som äga del i boet och

därför omhänderha dess förvaltning, erhållit möjlighet att i vissa fall ingripa

för att framtvinga ett genomförande av den avlidnes, i testamente uttryckta

vilja. Av betydelse för ett testamentes förverkligande är också att tcstator

kan förordna testamentsexekutör alt, i dödsbodelägarnas ställe, helt eller

104

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

delvis utföra boutredningen. Det kan i detta sammanhang framhållas att

testamentslagens bestämmelser om bevakning av testamente och om viss tid

för klandertalan endast avse testamentstagares rätt. De gälla icke ändamåls­

bestämmelse eller annan föreskrift, som icke avser testamentstagare. Testa­

mente kan således, i de delar det innehåller sådana bestämmelser eller före­

skrifter, vara tillämpligt, ehuru det i fråga om förfogande över egendom

ännu icke är ståndande.

Om man nu, efter denna översikt över vad som i allmänhet gäller om

testamentariska förordnanden, återgår till det föreliggande spörsmålet rö­

rande verkan av föreskrifter om begravningens konfessionella karaktär, tor­

de det till eu början kunna fastslås att sådana föreskrifter icke kunna be­

traktas som ändamålsbestämmelser. De hänföra sig nämligen icke till kvar-

låtenskapen. Såsom framgår av lagberedningens nyss återgivna yttrande

är det emellertid icke uteslutet att även vissa andra föreskrifter än förfo­

ganden över egendom följa reglerna om testamentariska förordnanden.

Praktiska skäl tala för att förordnande rörande begravningenss konfessio­

nella karaktär behandlas såsom testamentariska förordnanden. Det synes

nämligen i fråga om giltigheten knappast böra göras någon skillnad mel­

lan dessa förordnanden och andra föreskrifter rörande begravningen,

vilka innebära en disposition över egendom. Samma skäl som i allmänhet

tala för att testamente skall upprättas i viss form torde vara tillämpliga även

i fråga om de föreskrifter som nu avses. Dessa böra alltså anses bindande,

om de upprättats i form av testamente. Då innebörden av gällande bestäm­

melser i detta hänseende kan anses tveksam, torde ett uttryckligt stadgande

böra införas i jordfästningslagen, såvitt angår frågan om jordfästning i

svenska kyrkans ordning.

Även då den avlidnes önskan beträffande begravningens konfessionella

karaktär kommit till uttryck på annat sätt än genom ett testamentariskt

förordnande, såsom då denne eljest efterlämnat något skriftligt förordnan­

de eller gjort något muntligt uttalande eller då det på grund av hans all­

männa inställning måste tagas för visst att han haft eu hestämd önskan i

sådant hänseende, bör den avlidnes vilja respekteras. I dylikt fall får det

ankomma på de efterlevande att uppfylla den avlidnes önskan.

Det kan råda en viss tvekan om vilka efterlevande som äro behöriga att

avgöra sådan fråga som nu avses. Några bestämmelser härom finnas icke;

vad jordfästningslagen innehåller i detta hänseende giver icke säker led­

ning. Ej heller finnas bestämmelser om hur beslut skall åstadkommas, då de

efterlevande äro oense. Det kan icke antagas att reglerna om dödsboförvalt­

ningen i dylika hänseenden alltid äro tillämpliga. Sålunda måste anses t. ex.

att efterlevande make i regel är närmast att besluta därom, även om han

icke har del i kvarlåtenskapen. Några bestämda regler för hur beslut skall

fattas i frågor rörande begravningen och vilka som äro behöriga att deltaga

däri torde knappast kunna uppställas. Vad som ligger i sakens natur får

vara avgörande. Men å andra sidan böra icke några särbestämmelser gälla

105

rörande frågan om begravningens konfessionella karaktär. Beslut härom bör

ankomma på den som i övrigt ombesörjer begravningen, vare sig detta utfö-

res av de närmaste anhöriga, av någon som eljest stått den avlidne nära eller

av annan.

På grund av vad nu anförts torde de bestämmelser som nu finnas i jord­

fästningslagen om särskild framställning till pastor rörande befrielse från

den kyrkliga jordfästningen böra upphävas.

Kommittén har även upptagit frågan om förutsättningarna för jordfäst­

ning i svenska kyrkans ordning, då den avlidne icke tillhört kyrkan. Frågan

härom behandlades i samband med 1926 års ändringar i jordfästningslagen.

Någon uttrycklig bestämmelse ansågs då icke böra upptagas i lagen. Denna

fråga torde därefter icke ha kommit i något ändrat läge. Det lär även utan

någon särskild bestämmelse vara klart att präst är oförhindrad att förrätta

en sådan jordfästning. Ett stadgande av det innehåll kommittén föreslagit

synes kunna alltför mycket begränsa möjligheterna att förrätta en jordfäst­

ning som kan anses motiverad, t. ex. då okänd, som omkommit på havet,

anträffas på svenskt område. Det bör liksom hittills kunna överlämnas åt

prästen att avgöra, om han vill förrätta jordfästning, då den avlidne icke

tillhörde kyrkan.

Vad slutligen angår frågan om upplåtande av kyrka för begravning, vid

vilken jordfästning icke förrättas i svenska kyrkans ordning, innebär kom­

mitténs förslag att det nu gällande stadgandet skulle erhålla en ändrad for­

mulering. I sak har det föreslagna stadgandet samma betydelse som det nu

gällande. Avgörande för om kyrkan skall få upplåtas är sålunda såväl enligt

nu gällande stadgande som enligt kommitténs förslag att pastor finner sär­

skilda skäl föreligga. Såsom kommittén anfört torde det dock vara lämp­

ligare och mindre ägnat att framkalla missförstånd, om denna regel ut-

tryckes i en positiv form. Ett stadgande härom avser naturligtvis, liksom

förut, endast frågan om kyrkans upplåtande för begravning i de fall lagen

åsyftar, och det har icke, vare sig direkt eller indirekt, något avseende på

upplåtelser av kyrka i andra fall. I vissa yttranden har föreslagits att en

särskild strängare bestämmelse skulle införas för sådana fall, då den till-

ämnade begravningsakten icke skall följa någon bestämd religiös ritual. Ett

sådant förslag kan jag emellertid icke biträda; att betrakta en dylik be­

gravningsakt såsom en kränkning av kyrkorummet, även då den sker på

ett värdigt och allvarligt sätt, är uppenbart oriktigt. Däremot böra natur­

ligtvis förrättningar, som gå ut på ett förlöjligande av kyrkliga seder och

bruk eller eljest äro förargelseväckande, icke få förekomma i kyrka.

Frågan om rätten att överklaga beslut rörande upplåtelse av kyrka torde

icke böra upptagas i detta sammanhang; det torde vara tillräckligt att hän­

visa till vad som förekom härom vid 1950 års riksdag i anledning av motio­

ner angående bestämmelser om rätt att hos domkapitel överklaga pastors

beslut om kyrkors upplåtande. T första lagutskottets utlåtande över dessa

Kungl. Mnj.ts proposition nr 100.

106

motioner (uti. nr 16) anfördes bl. a. att de åsyftade besluten redan nu kun­

de överklagas enligt de regler som gälla för administrativa besvär i allmän­

het samt att utskottet icke fann något omedelbart behov av lagstiftning

föreligga.

Kungl. Maj ris proposition nr 100.

Om ordnar ocli kloster.

Kommittén.

De kloster som tidigare funnos i vårt land avvecklades i samband med

reformationen och det sista av dem, klostret i Vadstena, nedlades år 1595

efter beslut av riksdagen i Söderköping. Sedan dess ha kloster icke varit till-

låtna i landet. Då en mera allmän frihet medgavs främmande trosbekän-

nare genom 1781 års kungörelse, stadgades sålunda att kloster icke finge

inrättas och munkar ej tillåtas, av vad religion och sekt de vara må. Den

nu gällande bestämmelsen härom i 1873 års förordning innehåller att munk-

eller nunneorden eller kloster icke må i riket inrättas.

Rörande orsakerna till att klostren försvunno i vårt land i samband med

reformationen har kommittén anfört följande:

Vid Uppsala möte år 1593 blev den augsburgska trosbekännelsen antagen

som grundläggande bekännelse för den svenska kyrkan, och i denna förkla­

rades att munklöftena tillhörde de kyrkliga missbruk, vilka de evangelisk­

lutherska bekännarna avskaffat. Det är i detta sammanhang icke nödvän­

digt att närmare ingå på den kritik, som med utgångspunkt i den evange­

lisk-lutherska åskådningen riktades mot klosterväsendet. De missförhållan­

den, som tidvis rått inom klostren, och den stora förmögenhetsanhopningen

inom ordnarna gav givetvis åt kritiken en särskild skärpa. De avgörande

invändningarna voro emellertid av principiell art, då klosterväsendet såsom

sådant ansags oförenligt med en sann kristen tro. Klosterväsendet upp­

fattades nämligen såsom motiverat av tanken att den kristna fullkomlig­

heten blott kunde förverkligas i lydnad för de krav, som munk- och nunne-

ordnarnas medlemmar voro underkastade, vilken tanke innebar att livet

i samhällets vanliga ordning nedvärderades. Därjämte ansågs oåterkalle­

ligheten i de avlagda klosterlöftena strida mot den samvetsfrihet, som den

evengelisk-lutherska åskådningen på sitt sätt ville slå vakt om.

Den apostoliske vikarien och det apostoliska vikariatsrådet ha i skri­

velse till kommittén hemställt att förbudet mot kloster och ordenssamfund

bär i riket måtte upphävas, liksom det bortfallit i andra länder där det

förut varit gällande. I skrivelsen har även framhållits bl. a. att, om förbu­

det anses böra upprätthållas, det vore angeläget att innebörden av begrep­

pen kloster och ordenssamfund definieras i lagen, så att därav framgår

vilka katolska institutioner och sammanslutningar som få vara verksamma

i landet.

Kommittén har redogjort för innehållet i den kanoniska rätten rörande

ordnar och kloster, särskilt för att klargöra skillnaden mellan ordnar

och kongregationer. Härom anför kommittén följande:

107

Enligt uppgifter, som lämnats kommittén av apostoliske vikarien, fin­

nas i Sverige följande kongregationer — vilka bedriva skolverksamhet eller

socialt arbete, såsom sjukvård och fattigvård — representerade, nämligen

Elisabetsystrarna (sedan 1864), Josefsystrarna (sedan 1866), Birgittasyst-

ravna (sedan 1923), de polska Mariasystrarna (sedan 1928), Dominikaner-

systrarna och Skolsystrar av Vår Fru (sedan 1931) samt Salesianerfäderna

(sedan 1930). Vissa av dessa äro tertiarier (d. v. s. sällskap, vilkas medlem­

mar utan att lämna sin borgerliga sysselsättning förklara sig vilja leva efter

vissa löften), men då de i Sverige verksamma tertiarierna ha liknande löften

som kongregationerna, äro de i praktiken likställda med dessa och deras

medlemmar ägna sig åt sina sammanslutningars verksamhet på samma sätt

som medlemmarna i de egentliga kongregationerna. Även medlemmar av or-

denssamfund i egentlig mening finnas här, ehuru i obetydligt antal, och äro

verksamma som församlingspräster. De bilda dock intet kloster.

Ordenssamfund äro i den kanoniska rätten definierade som av romersk­

katolska kyrkan erkända sammanslutningar av personer, tillhörande sam­

ma kön, vilka genom offentliga löften förbinda sig till ett gemensamt liv

(vita communis), reglerat av en för sammanslutningen gällande konstitu­

tion (regula, constitutio), i syfte att eftersträva kristlig fullkomlighet ge­

nom tillämpandet av de evangeliska råden om fattigdom, kyskhet och lyd­

nad. Ordenssamfunden äro av två slag, egentliga ordnar och kongregatio­

ner, vilka skilja sig från varandra genom arten av de löften, som fordras

för inträde, och de därmed förknippade villkoren för utträde. Den kano­

niska lagen skiljer mellan högtidliga löften (vota solemnia) och enkla löf­

ten i vo ta simplieia). Skillnaden mellan dessa löften ligger icke i den större

eller mindre högtidligheten vid deras avgivande utan i det sätt på vilket

löftesgivaren bindes och i de rättsverkningar, som den kanoniska lagen

tillägger löftena.

Vota solemnia avgivas blott inom sådana sammanslutningar, som av på­

vestolen erkänts såsom ordnar i egentlig mening, och de grundlägga ett

för båda parter i princip oupplösbart band 7nellan löftesgivaren och orden.

Enligt den kanoniska rätten är en handling, som företages i strid mot dessa

högtidliga löften, vilka anses såsom åt Gud givna, att betrakta som en nulli-

tet. Skulle exempelvis äktenskap ingås av en katolik, som genom vota so­

lemnia är bunden vid eu orden, är detta ur romersk-katolsk synpunkt ogil­

tigt. Påvlig dispens är dock möjlig. Vota simplieia, avgivna vid upptagandet

i en kongregation, binda icke på samma sätt löftesgivaren. Mot dessa löften

stridande handlingar äro visserligen otillåtna men sakna icke därför giltig­

het. Därest en medlem av en kongregation ingår äktenskap, är detta ett

brott mot kyrkans lag och kongregationens regler, men äktenskapet är där­

för ingen nullitet. Dessa vota simplieia äro av två slag, i det att de inom

vissa kongregationer avgivas för viss tid (enkla tidsbegränsade löften),

medan de i andra gälla för hela livet (enkla eviga löften).

Som allmän regel gäller alltså att ordnarna, som alltid måste vara av

påven erkända, ha vota solemnia, medan kongregationerna, för vilka ett

pävligt erkännande icke är erforderligt men dock ofta föreligger, ha vota

simplieia, tidsbegränsade eller eviga. Att märka är dock att påven i vissa

fall kan tillägga vota simplieia samma verkan som vota solemnia. Så har

skett inom orden Jesu sällskap (jesuitorden). Å andra sidan kan en orden

erhålla påvligt tillstånd att blott använda vota simplieia. Så är förhållandet

l. ex. i en del kvinnoordnar i Frankrike, Belgien och Amerikas förenta

stater.

Medlemmarna av en orden eller en kongregation tillhöra vanligen ett bo-

Kungl. Muj.ts proposition nr 100.

108

stumt kloster, men mun kun vuru kunden vid cn orden eller kongregation

även utun klostertillhörighet. Helt allmänt kan kloster (monasterium, do-

mus) sägas vara cn sluten, gemensam bostad för medlemmar av ett ordens-

samfund, i vilket vissa för ordenssamfundet gällande regler iakttagas. Klos­

ter i egentlig mening brukar en sådan inrättning icke kallas, såvida den

icke har minst tolv medlemmar. Dock är gränsen mellan kloster i egentlig

mening och en klosterliknande inrättning svår att draga. Den kanoniska

rätten bestämmer redan en inrättning med sex medlemmar (i de prästerliga

ordnarna fyra) som »domus formata», d. v. s. ett till kloster gestaltat eller

utvecklat »hem», i vilket ordenssamfundets regler iakttagas.

För att bliva upptagen i ett kloster fordras att först som novis undergå

en prövningstid av minst ett år, föregången av en förberedelsetid på sex

månader, benämnd postulat. För att antagas som novis fordras romersk­

katolsk trosbekännelse, en ålder av minst femton år och frivillighet i be­

slutet. Innan någon inträder som novis i ett kvinnokloster med vota solem-

nia måste överlämnandet av eller åtminstone det civilrättsliga säkerställan­

det av en »hemgift» (dos) ske, vilken tillfaller orden (klostret) först vid vc-

derbörandes död och återlämnas vid eventuellt utträde. Dock kan biskop

eller påven dispensera från denna bestämmelse om hemgift. I kloster med

vota simplicia kan en sådan hemgift avkrävas, men en i den kanoniska lagen

grundad skyldighet därtill föreligger icke.

Under novistiden och vid dess utgång finnes möjlighet till utträde ur

klostret, liksom detsamma givetvis har rätt att vägra novisen att avlägga

de löften, som fordras för att bli munk eller nunna. De löften, som avgivas

efter noyistidens utgång, ha karaktären av tidsbegränsade vota simplicia och

binda löftesgivaren vid klostret för en tid av tre år. Efter denna treårspe­

riods utgång föreligger återigen möjlighet till utträde. I en del ordnar upp­

repas denna treårsperiod två gånger. Först därefter följa eviga löften i de

egentliga ordnarna — deras vota solemnia äro alltid eviga — och i de kon-

gregationer, som ha enkla eviga löften. För att få avlägga tidsbegränsade löf­

ten måste vederbörande vara minst sexton år. De eviga löftena förutsätta cn

ålder av minst tjuguett år.

Innan novisen avger sina löften skall förvaltningen av förmögenheten för

löftestiden överlämnas till tredje man, som novisen kan utse efter eget val.

Förut har omnämnts i vilka fall hemgift före inträdet i ett kvinnokloster

skall lämnas. I ordnarna måste man inom 60 dagar före de högtidliga löf­

tenas avgivande befria sig från sin förmögenhet. Enligt uppgift sker detla

genom testamente till förmån för vem det vara månde. Varje förvärv av

egendom därefter tillfaller klostret eller orden eller, beträffande tiggarord-

narna, påvestolen. I kongregationer med enkla löften kan den enskilde äga

och förvärva egendom. Han får dock icke utan medgivande av överordnad

göra ändring i ett före löftenas avgivande upprättat testamente eller under

livstiden avhända sig sin förmögenhet eller del därav. Vad han genom egen

verksamhet förvärvar tillfaller kongregationen. Dock kan, enligt uppgift,

överordnad tillåta annan användning.

I det föregående har även omnämnts löftenas verkningar med avseende

på äktenskap. Ytterligare må här anföras, alt vota solemnia upplösa elt

ingånget men cj genom äktenskaplig samlevnad fullbordat äktenskap (ma-

trimonium ratum sed non consummatum). Att ingå äktenskap, även civil­

äktenskap, efter avläggandet av enkla eviga eller högtidliga löften medför

automatiskt uteslutning från kyrkans sakrament och övriga förmåner.

För att skydda kyslchetslöftet har klausuren införts, d. v. s. förbud för

utomstående att beträda kloster (utom kyrka, gäst- och samtalsrum) och,

Kuiujl. Mnj.ts proposition nr 100.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

109

för klostermedlemmarna att lämna detsamma. Munk- och nunneordnarna

ha s. k. påvlig klausur, vilken för upphävande kräver påvlig dispens. Munk­

klostren få ej beträdas av andra kvinnor än statsöverhuvudets gemål med

uppvaktning. Munkarna få ej utan tillåtelse av klostrets föreståndare lämna

klostret. För nunnekloster gäller, att ingen, oberoende av kön, utan påvligt

eller i vissa fall biskopligt tillstånd får beträda klausurområdet. Undantag

göres för visiterande biskop eller annan överordnad, statsöverhuvudet med

gemål och uppvaktning, kardinaler, biktfäder vid sjukdom och dödsfara,

läkare och hantverkare. Förutom i de i konstitutionerna angivna fallen eller

utan särskild påvlig dispens får ingen nunna lämna sitt kloster utom vid

yttersta fara. I kloster, tillhörande en kongregation med mindre sträng, s. k.

hiskoplig klausur, kan biskop, utöver i konstitutionerna angivna fall, lämna

dispens för tillträde till eller utträde ur klausurområdet.

Har ett tidsbegränsat löfte avlagts kan, såsom ovan nämnts, utträde ske,

men först när löftestiden gått till ända. Den som avlagt vota solemnia kan

endast av påven lösas från sina löften. I de kongregationer, som icke äro

rättsligen erkända av och underställda påvestolen, beviljas utträde av därtill

berättigad biskop. Utträde kan beviljas antingen för viss tid (indultum

exclaustrationis), i vilket fall löftesförpliktelserna förbli bestående, eller för

alltid (indultum saecularisationis).

För samtliga ordnar och flertalet kongregationer är påven överhuvud. Sin

makt utövar han i de flesta fall ej direkt utan genom biskopar och andra

kyrkliga myndigheter. Dock kunna såväl ordnar som kongregationer genom

s. k. exemtion direkt underställas den påvliga jurisdiktionen och därigenom

göras oberoende av de lokala kyrkliga myndigheterna. Medlemmar av ordnar

och kongregationer äro i kraft av lydnadslöftet skyldiga att lyda påven som

den högsta myndigheten. I detta sammanhang må framhållas, att påven sam­

tidigt är världslig suverän. Dock förklarar den kanoniska lagen, att medlem­

marna i ordenssamfund genom sina lydnadslöften icke förbundit sig till så­

dant som kan strida mot den allmänna moralens eller statens rättmätiga

lagar.

Tydligen beror det förhållandet, att religiösa kongregationer och enskilda

munkar, tillhörande de egentliga ordnarna, tillåtits vara verksamma i Sve­

rige, på att tolkningen av förbudet i 1873 års förordning påverkats av den

kanoniska rättens definitioner av ordnar, kongregationer och kloster. För­

budet torde i nuvarande läge betyda endast att kloster i egentlig mening

icke få inrättas.

Till jämförelse med förhållandena i Sverige kan nämnas, att i Schweiz —

där det ej är tillåtet att inrätta nya eller återställa en gång upphävda kloster

eller religiösa ordnar — begreppen kloster och orden av förbundsrådet givits

en definition, som starkt avviker från den kanoniska lagen, i det alt även

ordensliknande kongregationer betraktas som ordnar samt hus eller anstalt,

där en ordensregel iakttages, anses som kloster oavsett antalet medlemmar.

I Danmark saknas bestämmelser angående kloster och ordnar. Kloster ha

där inrättats. I norsk lag finnes endast förbud för jesuiter att vistas i riket.

Andra ordnar och kongregationer kunna därför vara verksamma i Norge och

ha frihet att anlägga kloster. I finsk lagstiftning förbjudes inrättandet av

munk- eller nunneorden och kloster. Viss hänsyn har emellertid måst tagas

till de grekisk-ortodoxa kloster, som sedan länge funnits i landet. Förbudet

bär därför i religionsfrihetslagen den It) november 1922 erhållit följande ly­

delse: »Munk- eller nunneorden eller nytt kloster må ej inrättas och må

icke till medlemmar eller noviser i förut i landet befintligt kloster upptagas

andra än finska medborgare.» 1941 tillfogades eu bestämmelse, att förut i

no

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

landet befintligt kloster icke må utan statsrådets tillstånd förflyttas till an­

nan ort i landet. Denna bestämmelse föranleddes av att genom krigshändel­

ser en förflyttning blivit nödvändig.

Kommittén framhåller att förbudet mot religiösa ordnar är av ganska for­

mell art. Då en strängare tolkning av detta förbud, vilken skulle hindra den

verksamhet som sedan lång tid tillbaka bedrives i vårt land av vissa romersk-

katolska kongregationer, icke kan förordas, anser kommittén att detta för­

bud bör upphävas.

Beträffande förbudet mot kloster anför kommittén att detta gäller alla

kloster, vilken religion eller kristen kyrka de än tillhöra, men att man ej

har anledning att räkna med andra kloster än dem som tillhöra ordnar och

kongregationer inom den romersk-katolska kyrkan. Klosterväsendet utgör

ett väsentligt moment i denna kyrkas liv och den måste därför i klosterför­

budet se en inskränkning i sin religiösa frihet. Kommittén, som påpekar att

klostrens medlemmar ofta göra en allmännyttig insats, anför att, om reli­

gionsfrihetens princip skall innebära icke blott rätt för den enskilde till fri

utövning av sin religion utan även möjlighet för ett trossamfund att för sina

medlemmar ordna de religiösa förhållandena på ett sätt som överensstäm­

mer med samfundets åskådning, klosterförbudet i dess nuvarande ovillkor­

liga form bör upphävas. Emellertid vore det knappast ett religionsfrihetsin-

tresse att bereda möjlighet för inrättande i vårt land av kloster för utländska

medborgare av romersk-katolsk trosbekännelse. Kloster borde få inrättas

endast för de svenska romerska katolikernas behov och sålunda såsom med­

lemmar ha i huvudsak endast svenska medborgare. Kommittén föreslår

därför att kloster skall få inrättas endast med Kungl. Maj :ts tillstånd och på

de villkor som därvid föreskrivas. Innehållet i dessa villkor kan icke gene­

rellt angivas. De böra emellertid avse bl. a. att icke någon före fyllda 18 år

skall få upptagas i kloster eller avlägga klosterlöfte samt att sådana regler

för utträde ur kloster skola tillämpas att den som ångrat sitt klosterlöfte och

vill utträda ur klosterlivet skall kunna göra detta utan svårighet. Enligt för­

slaget skall tillstånd att inrätta kloster kunna återkallas, när omständighe­

terna det föranleda.

Om förhållandet mellan allmän lag och den kanoniska lagens bestäm­

melser eller de särskilda klosterreglerna anför kommittén följande:

Bestämmelserna i den kanoniska lagen och de särskilda klostrens regler

om kommunikationen mellan kloster och yttervärld få naturligtvis till-

lämpas endast i den utsträckning de icke komma i strid med svensk lag och

samhällets intressen. Då tillstånd till inrättande av ett kloster gives, torde

därför böra angivas, att offentlig myndighet förbehålles den rätt till insyn

och kontroll, som kan anses erforderlig, liksom de institutioner i fostrande

och socialvårdande syfte, vilka kunna drivas av ordnar och kongregationer

med anknytning till visst kloster, måste vara underställda de regler, som

gälla för sådana institutioners verksamhet i allmänhet. Ej heller bör den

s. k. klausuren kunna hindra offentlig myndighet att träda i direkt kontakt

med dem som leva inom klostrets murar.

in

Kommitténs ordförande, friherre Nordenskjöld, är skiljaktig och anser på

närmare angivna skäl (bet. s. 375—376) att tillstånd bör fordras icke endast

för kloster utan även för ordnar, kongregationer och därmed likartade reli­

giösa sammanslutningar samt att de i betänkandet särskilt nämnda villko­

ren, nämligen att icke någon före viss ålder skulle få upptagas i kloster eller

avlägga klosterlöfte och att den som önskade utträda ur kloster skulle kun­

na så göra, oberoende av den tid löftena avse och utan att hinder däremot re­

sas, böra inflyta i lagen och göras tillämpliga på samtliga här avsedda orga­

nisationer och hos dem brukade löften.

Yttrandena.

I yttrande över kommitténs förslag angående ordnar och kloster ha dom­

kapitlet i Uppsala och teologiska fakulteten i Uppsala framhållit att termen

kloster behöver definieras i lagtexten för att förebygga ej avsedda tolkningar.

Enligt fakultetens mening böra bestämmelser om kloster tillämpas på varje

sluten, gemensam bostad för medlemmar av en orden eller en klosterkongre-

gation, varest medlemmarna efter avläggande av klosterlöften leva enligt en

gemensam regel.

Den apostoliske vikarien och det apostoliska vikariatsrådet anföra att till—

ståndsförfarandet beträffande kloster icke är av behovet påkallat, utan att

inrättandet av kloster bör utan vidare kunna medgivas liksom i andra län­

der. Vidare anföres i yttrandet bl. a. att kloster icke kan grundas utan ut­

ländsk medverkan och att frågan om utlännings rätt att vistas i svenska

kloster är ett spörsmål som mera tillhör utlänningslagstiftningens än reli-

gionsfrihetslagstiftningens område. Mot villkoret att ingen före 18 års ålder

skall få upptagas i kloster eller avlägga klosterlöfte göres ej någon erinran.

Det framhålles dock att detta villkor kan upptagas i lagen. I fråga om vill­

koret rörande utträde ur kloster anföres att klosterlöftena äro konstitutiva

för klosterlivet och att de icke kunna enligt kanonisk rätt av löftesgiva-

ren utan vidare och helt ensidigt ryggas. En klostermedlem som önskar

utträda visas emellertid tillmötesgående, men överenskommelsen bör re­

spekteras så pass att tillfälle gives båda parterna att i vederbörlig ordning

befrias från sina förpliktelser. Vidare påpekas den ekonomiska osäkerhet

som skulle uppkomma för klostren, om Kungl. Maj :t när som helst kunde

återkalla meddelat tillstånd.

I övriga yttranden ha delade meningar kommit till uttryck. De flesta re­

missinstanserna ansluta sig i huvudsak till den av kommitténs ordförande

uttalade särskilda meningen att tillstånd bör fordras icke endast för kloster

utan även för ordnar, kongregationer och därmed likartade religiösa sam­

manslutningar samt att villkoren om ålder vid inträde och om reglerna för

utträde böra inflyta i lagen. Bland dessa instanser återfinnas Svea hovrätt,

hovrätten för Västra Sverige, skolöverstyrelsen, länsstyrelserna i Jönkö­

pings, Malmöhus och Värmlands län, domkapitlen i Uppsala, Linköping,

Skara, Växjö, Lund, Härnösand, Luleå, Visby och Stockholm, juridiska fa-

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

112

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

kultetcn i Lund, Allmänna svenska prästföreningen och Frikyrkliga sam-

arbetskommittén. I några yttranden förordas eu högre ålder än den före­

slagna, 18 år, för inträde i kloster eller avläggande av klosterlöfte. Sålunda

föreslå skolöverstyrelsen och länsstyrelsen i Jönköpings län att ålders­

gränsen sättes till 21 år. Stockholms domkapitel anser att eviga löften ej

höra 1a avgivas av den som är under 25 år. Domkapitlet i Uppsala utta­

lar att det bör vara angivet i lagen att eviga löften enligt svensk rättsupp­

fattning icke få anses obetingat giltiga för all framtid och att klostren äro

förbjudna att utan Kungl. Maj :ts medgivande mottaga större förmögenheter

genom donationer eller testamenten. Teologiska fakulteten i Uppsala fram­

håller att de eviga löftena innebära att egendom som ordensmedlem er­

håller efter avgivande av sådant löfte skall tillfalla klostret och föreslår att

Kungl. Maj :t skall stipulera uttryckligt förbud mot avgivande av sådan

förhandsförbindelse. Fakulteten anför att det både från enskild och allmän

synpunkt ligger något icke helt tilltalande i tanken, att svenska million-

förmögenheter automatiskt på grund av antydda klosterföreskrift skulle

kunna övergå i klosters ägo.

Upphävande av det ovillkorliga klosterförbudet avstyrkes helt av över-

ståthållarämbetct, länsstyrelsen i Örebro län, Evangeliska fosterlandsstiftel­

sen, missionssällskapet Bibeltrogna vänner samt reservanter inom juridiska

fakulteten och större akademiska konsistoriet i Lund. Av överståthållaräm-

betet framhålles att isoleringen i kloster och klostermedlemmarnas lydnads­

plikt hindra fritt meningsutbyte och att på grund därav medlemmarna icke

danas med sådan förmåga till självständigt tänkande som är förutsättningen

för en utvecklad demokrati. Överståthållarämbetet befarar vidare att Kungl.

Maj :ts tillståndsprövning skulle medföra slitningar i förhållande till främ­

mande religionsbekännares kyrkliga myndigheter. Länsstyrelsen i Örebro län

och Evangeliska fosterlandsstiftelsen anse att klosterväsendet ej är fören­

ligt med religionsfrihetens idé. Missionssällskapet Bibeltrogna vänner yttrar

att klostren skulle bli högborgar för romersk-katolsk agitation. Reservan­

terna i juridiska fakulteten i Lund framhålla att i Schweiz, där man har ett

rikhaltigare material för bedömande av klosterfrågan än i vårt land, nya

kloster ej må inrättas och en gång nedlagda ej må återställas.

Juridiska fakulteten i Uppsala erinrar om att gällande bestämmelser ej

utgöra hinder för ordensmedlemmar att här i Sverige vara verksamma och

föra ett gemensamt liv utan endast ett hinder för den rättsliga avspärr­

ningen från samhället. Fakulteten ifrågasätter därför om klosterförbudets

upphävande kan betraktas som ett grundat religionsfrihetskrav. Att Kungl.

Maj :t skulle giva tillstånd till inrättande av kloster harmonierade illa med

2 § regeringsformen. Det vore ur den rena evangeliska lärans synpunkt

omöjligt att göra dylikt tillstånd beroende av en beliovsprövning. Enligt

fakultetens mening bör kloster av lagstiftningen antingen tillåtas eller för­

bjudas. Den kanoniska rättens bestämmelser angående ordnar och kloster

kunde icke förlikas med den fria utträdesprincip, på vilken kommittéför­

slaget bygger. Fakulteten uttalar slutligen att de nuvarande förbuden synas

113

vara så djupt grundade i svensk rättsuppfattning att det kan ifrågasättas,

om det är välbetänkt att så att säga till hälften upphäva dem.

Departementschefen.

Avskaffandet av klostren i vårt land i samband med reformationen torde,

såsom kommittén framhåller, väsentligen ha berott på att dessa ansågos

oförenliga med den evangelisk-lutherska läran. Klosterväsendet bygger näm­

ligen på tanken att den enskilda människan lättare kan vinna religiös full-

komning genom att draga sig tillbaka från umgänget med andra människor

i samhället och rätta sin livsföring efter bestämda regler. Den protestan­

tiska uppfattningen var däremot, enligt den augsburgska bekännelsen, att

den kristliga fullkomligheten, som bestod i gudsfruktan och tro, ej främja­

des av ett övergivande av de borgerliga uppgifterna och att klosterlöften vore

onyttiga och stridande mot evangeliet.

På sådana överväganden, vilka alltså innebära en värdering av klosterli­

vet ur religiösa synpunkter, kan något förbud mot kloster icke grundas.

Ett sådant religiöst motiverat förbud förutsätter nämligen att endast den

evangelisk-lutherska läran är tillåten i landet, och denna förutsättning be­

står icke längre. Tvärtom torde hänsyn till religionsfriheten medföra att

klosterverksamhet bör tillåtas, därest icke ur andra synpunkter tillräckligt

starka skäl kunna anföras för bibehållandet av ett förbud. Främst kommer

härvid i fråga att undersöka, i vad mån ett klosterväsen är förenligt med

kravet på personlig frihet för den enskilde medborgaren och med de grund­

satser i övrigt, som äro bestämmande för gestaltningen av vårt nutida sam­

hälle.

Ett visst band på den enskildes frihet skapas redan genom att denne av­

lägger löften att följa vissa levnadsregler. Betänkligheter mot en verksam­

het som bygger på löften torde dock uppkomma, endast om dessa medföra

att löftesgivarens frihet mera väsentligt inskränkes. En sådan verkan av

löftena kan tydligen i första hand föreligga, om löftesgivaren genom sitt

löfte blir oförmögen att företaga vissa rättshandlingar. Det är av vikt att

undersöka, hur härmed förhåller sig.

I den kanoniska lagen och i vissa katolska länders borgerliga lagstiftning

finnas bestämmelser om civilrättslig verkan av klosterlöften. Sålunda kan

t. ex. ett fattigdomslöfte medföra att den som avlagt detta blir oförmögen

att förvärva egendom eller att disponera över vad han äger, och ett kysk-

hetslöfte kan utgöra äktenskapshinder. Svensk rätt erkänner i allmänhet

icke några sådana verkningar av ett klosterlöfte. Då svensk lag är tillämp­

lig saknar ett dylikt löfte för närvarande betydelse. Det kan emellertid

förekomma att, på grund av våra internationellt privaträttsliga regler, en

rättslig fråga skall i vårt land avgöras enligt utländsk lag, och därigenom

öppnas en möjlighet att klosterlöfte kan erhålla en viss verkan även i vårt

land. Även i sådana fall kan dock tillämpningen av den främmande lagens

bestämmelser vara begränsad av hänsyn till den svenska rättsordningen.

Sålunda gäller t. ex. enligt 1937 års lag om internationella rättsförhållanden

8 Iiihang till riksdagens protokoll 1951. 1 samt. Nr 100.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

114

rörande dödsbon att frågan, huruvida någon överhuvud äger behörighet att

taga arv eller testamente, skall prövas enligt lagen i det land, i vilket han

är medborgare, men att bestämmelse i utländsk lag, som uppenbarligen

är oförenlig med grunderna för rättsordningen här i riket, icke må här vinna

tillämpning. Internationella rättsförhållanden rörande äktenskap regleras

bl. a. av 1904 års lag i detta ämne och enligt denna lag skall i allmänhet

talan om återgång av äktenskap mellan utländska undersåtar prövas enligt

lagen i den stat, som makarna tillhörde vid äktenskapets ingående. Ett i

den utländska lagen upptaget äktenskapsförbud, som grundar sig på präs­

terligt kall eller på löfte att förbliva ogift, får dock icke i något fall föran­

leda återgång av äktenskap här i riket. Även då det gäller att avgöra, huru­

vida utländsk undersåte, som vill träda i äktenskap inför svensk myndighet,

äger rätt att ingå äktenskapet, skall frågan i allmänhet prövas enligt lagen

i den stat han tillhör. För sådant fall finnes dock icke något motsvarande

undantag, som utesluter tillämpningen av äktenskapshinder på grund av

klosterlöfte.

Den ståndpunkt svensk rätt sålunda intager till frågan om klosterlöftes

civilrättsliga verkan har emellertid icke något omedelbart samband med

förbudet att här i riket upprätta kloster eller religiös orden. Ett hävande av

detta förbud kan tydligen ske, utan att det rättsliga bedömandet av kloster­

löfte ändras. Några särskilda lagregler, varigenom klosterlöfte tillerkännes

civilrättslig verkan, anser jag icke kunna komma i fråga. Det kan sålunda

enligt min mening icke anses motiverat att, även om klosterförbudet häves,

göra några speciella inskränkningar i den förmåga att besitta egendom

eller disponera däröver, som tillkommer varje människa, eller att uppställa

några äktenskapshinder, grundade på löfte att icke ingå äktenskap.

Även i andra sammanhang torde ett klosterlöfte sakna rättslig betydelse

i vårt land. Ett sådant löfte innebär väl att den som avgiver detta frivilligt

underkastar sig de frihetsinskränkningar som vistelsen i kloster medför.

Endast så länge han vidhåller sitt löfte kan han dock anses samtycka till

sådana inskränkningar i sin frihet; klosterlöftet medför icke någon begräns­

ning av det skydd för den personliga friheten som följer av strafflagen och

den därpå grundade rättsskipningen. Uppenbarligen föreligger icke, även

om en klosterverksamhet skulle tillåtas i landet, någon anledning att i

fråga om detta personliga rättsskydd göra någon skillnad mellan kloster­

medlem och annan medborgare. Såsom närmare utvecklas i kommitténs

redogörelse för romersk-katolska bestämmelser om kloster kan ett sådant

äga ett klausurområde, vilket icke får beträdas av utomstående. Bestäm­

melserna härom ha till syfte att, genom klostermedlemmarnas avskiljande

från yttervärlden, giva stöd åt klosterlöftena. Det torde emellertid icke kun­

na komma i fråga att i vårt land införa några särskilda bestämmelser som,

utöver vad som gäller om hemfrid, avse att skydda ett klosters klausur­

område.

Av vad nu anförts framgår att, om en klosterverksamhet skulle tillåtas i

vårt land, denna skulle komma att vara underkastad redan gällande, all­

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

115

männa lagbestämmelser, som äro ägnade att i viktiga hänseenden skydda

den enskildes frihet. Då sålunda klostermedlemmen skulle åtnjuta samma

rättsskydd som varje annan medborgare, synes knappast omsorgen om en­

skilds personliga frihet utgöra ett tillräckligt skäl för att bibehålla ett ovill­

korligt förbud mot en verksamhet, som bygger på religiösa löften.

Det bör emellertid också beaktas att kloster icke funnits här i landet se­

dan århundraden tillbaka och att till följd härav klosterväsendet, med dess

speciella levnadsideal och dess avskildhet från yttervärlden, måste för våra

förhållanden framstå såsom en i flera hänseenden främmande företeelse.

Med hänsyn härtill torde en viss varsamhet få anses vara av omständig­

heterna påkallad, då det gäller att åstadkomma en reformerad lagstiftning

på förevarande område. Om en mera begränsad klosterverksamhet tillätes,

lärer detta icke vara ägnat att ingiva betänklighet, men en helt okontrollerad

religiös verksamhet, som förutsätter avskildhet från yttervärlden, synes icke

böra möjliggöras.

På grund av vad nu anförts böra således kloster tillåtas, men endast i

sådana fall då Kungl. Maj :t efter prövning av omständigheterna lämnar

medgivande därtill och på de villkor Kungl. Maj :t föreskriver. Därest så­

dana villkor åsidosättas eller verksamheten eljest bedrives på annat sätt än

som förutsattes vid tillståndets meddelande, torde det stå Kungl. Maj :t öp­

pet att återkalla tillståndet.

Kommittén har i sitt betänkande närmare utvecklat de synpunkter som,

enligt kommitténs mening, böra anläggas vid Kungl. Maj :ts prövning av

fråga om tillstånd att inrätta kloster. Av de därvid anförda spörsmålen tor­

de frågan om utlänningars vistelse i kloster inom landet kunna förbigås;

för utlänningskontrollen finnas andra lagbestämmelser. Den av kommittén

behandlade frågan om minimiålder för inträde i kloster anser jag däremot

vara av stor vikt. Kommittén föreslår att såsom villkor för upprättande av

kloster bör föreskrivas att ingen i ålder under aderton år må upptagas i

kloster eller avlägga löften. I vissa yttranden förordas i detta hänseende

en högre ålder. Enligt min mening böra kloster vara avsedda för mera mog­

na människor, som äro i stånd att självständigt bedöma, huruvida de ha er­

forderliga förutsättningar att finna sig till rätta med denna livsform. Det bör

däremot icke förekomma att omogna ungdomar indragas däri och kanske

endast genom exemplets makt förmås att avlägga löften, som senare kunna

vålla dem samvetssvårigheter. Därför synes det motiverat att kräva en högre

minimiålder än kommittén föreslagit. Lämpligen bör det, såsom villkor för

tillstånd att anlägga kloster, föreskrivas att den som inträder i kloster skall

ha uppnått 21 års ålder och att icke någon, innan han fyllt 25 år, får avlägga

löften som icke äro tidsbegränsade.

Vad slutligen angår frågan om möjligheterna för den som ångrar ett av­

lagt löfte att vinna befrielse från detta, följer av den lagstiftning som nu be­

handlas att han alltid är berättigad att utträda ur sitt trossamfund, varige­

nom han kan befria sig från sina förpliktelser gentemot samfundet och dess

klosterinstitutioner. Huruvida han skall äga att, utan sådant utträde, från-

116

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

falla sitt löfte, är en fråga om skyldighet för trossamfundet att bibehålla

honom vid hans rättigheter såsom medlem, ehuru han icke uppfyllt sina

åtaganden mot samfundet. I detta hänseende torde några föreskrifter icke

kunna meddelas. Den som avlagt ett löfte och ångrar detta men likväl vill

även i fortsättningen tillhöra sitt trossamfund, får finna sig i att begära

befrielse från löftet i den ordning som gäller enligt samfundets egna be­

stämmelser. Emellertid bör vid Kungl. Maj:ts prövning av ärende om till­

stånd att inrätta kloster eller om återkallelse av sådant tillstånd avseende

fästas vid bestämmelser som samfundet har om sådan befrielse och den be­

handling framställningar om befrielse bruka röna hos överordnade myn­

digheter inom samfundet.

Då sålunda enligt min mening Kungl. Maj :ts tillstånd bör krävas för an­

läggande av egentliga kloster men icke för andra religiösa institutioner, tor­

de det vara av vikt att jag närmare utvecklar vad jag åsyftat med begrep­

pet kloster. Redan av det föregående framgår att därmed avsetts en insti­

tution, vars medlemmar avlägga löften att iakttaga bestämda levnadsregler.

Vidare förutsättes att medlemmarna leva tillsammans i avskildhet från ytter­

världen. En institution, som icl^e uppfyller detta krav, t. ex. ett gemensamt

hem för personer som ägna sig åt församlingsarbete, sjukvård eller dylik

verksamhet bland andra människor, är således icke något kloster. I begrep­

pet kloster måste dessutom inläggas att fråga är om en institution av en

viss storlek. De skäl jag i det föregående anfört för en kontroll över kloster­

verksamheten gälla huvudsakligen endast då fråga är om en institution med

ett större antal medlemmar. Enligt den kanoniska lagen fordras sex medlem­

mar för att en ordnad romersk-katolsk klosterinrättning, ett »domus formata»,

skall föreligga. Detta stadgande synes innehålla ett lämpligt mått att efter­

likna, även då det gäller att bestämma den minsta storleken av en inrätt­

ning, som enligt svensk lag skall kunna betraktas såsom kloster. Huruvida

den organisation som upprättar eller driver inrättningen kallar sig orden

eller kongregation, torde i detta sammanhang vara utan betydelse.

Om de mosaiska församlingarna.

Kommittén.

Den första judiska bosättningen i vårt land skedde under 1770-talet, då

några judiska familjer inflyttade efter särskilt tillstånd och den mosaiska

församlingen i Stockholm grundades, snart följd av församlingar bl. a. i Göte­

borg, Norrköping och Karlskrona. Ett särskilt reglemente utfärdades år 1782,

varigenom judarnas förhållanden i olika hänseenden närmare reglerades.

Detta reglemente innehöll att bosättningen fick ske endast i vissa angivna

städer samt upptog utförliga regler om den rätt att driva näring som skulle

tillkomma judarna. Beträffande deras rätt till religionsövning gällde att de

i varje stad, där de ägde slå sig ned, fingo inrätta en synagoga och hålla en

rabbin med erforderlig betjäning samt anordna en särskild begravningsplats.

117

Judarna fingo här i landet ingå giftermål blott med sina religionsförvanter

men ej med några andra. Över deras giftermål, födda och döda skulle årligen

till magistraten avlämnas tabeller enligt fastställt formulär. Alla arvstvister

skulle vid judarnas egen rabbinrätt och ej annorstädes upptagas och avgöras.

Skatt till stat och kommun erlade judarna efter samma grunder som borger-

skapet. Magistraten inlämnade till Konungens befallningshavande uppgifter

angående de enskilda judarnas rörelse och inkomster, varefter befallnings-

havanden, sedan »judesällskapet» blivit hört, bestämde totalsumman, vilken

judarna sedan skulle fördela sinsemellan. Varje husfader eller husbonde an­

svarade för de sinas andelar.

Detta reglemente gällde till 1838, då det ersattes av en förordning angåen­

de mosaiska trosbekännares skyldigheter och rättigheter här i riket. I denna

förordning stadgades att mosaiska trosbekännare, som fötts i Sverige eller

upptagits till svenska undersåtar, skulle åtnjuta samma rättigheter och skyl­

digheter som andra svenska undersåtar. Vissa inskränkningar skulle dock

gälla. Mosaiska trosbekännare ägde icke utan Konungens tillstånd köpa fast

egendom å landet. Ej heller ägde de välja eller kalla präst eller kyrkobetjä-

ning inom de svenska församlingarna, vara ledamot i direktioner eller kom­

missioner, som hade befattning med kyrkoärenden eller undervisningsverket,

eller deltaga i val till sådana befattningar eller i överläggningar och beslut

om dylika ämnen. De hade att själva underhålla sina fattiga utan att därför

åtnjuta lindring i fråga om bidrag till kommunens allmänna fattigvård.

På grund av det motstånd förordningen mötte utfärdades senare samma

år även en kungörelse angående förordningens tillämpning. Därigenom åter­

togs den rätt till fri bosättning som förordningen inneburit; bosättning annor­

städes än i Stockholm, Göteborg, Norrköping eller Karlskrona skulle näm­

ligen kräva särskilt tillstånd av Kungl. Maj :t och judar, som icke voro

svenska undersåtar utan endast tillsvidare vistades i riket, skulle få bo alle­

nast i någon av nämnda fyra städer.

Inskränkningarna i de svenska judarnas bosättningsfrihet och rätt att för­

värva fast egendom upphävdes år 1860. För utländska judar gällde alltjämt

att de fingo bosätta sig endast i vissa städer; denna föreskrift upphävdes

år 1873. Skyldigheten för judarna att själva underhålla sina fattiga upp­

hörde år 1899.

Samtidigt med utfärdandet av nyssnämnda förordning fastställde Kungl.

Maj :t även den 30 juni 1838 en ordning rörande vad mosaiska trosbekän­

nare hava att hädanefter iakttaga i avseende på utövningen av deras reli­

gion och bestyret inom deras församling m. m. Av denna ordning framgår

att judar äro skyldiga att tillhöra mosaisk församling. Sålunda stadgas att,

om i stad finnas bosatta ett större antal personer, som bekänna sig till den

mosaiska trosläran, de skola utgöra särskild församling. Om antalet cj

är så stort att de lämpligen kunna utgöra egen församling, skola de tillhöra

närmaste mosaiska församling. Ordningen innehåller bestämmelser bl. a. om

tillsättande av vissa föreståndare för församlingen och föreståndarnas ålig­

ganden, om årlig uttaxering inom församlingen genom särskilda deputerade

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

118

och om allmänna sammankomster med församlingens röstägande ledamö­

ter. Vidare stadgas att, om någon av församlingens ledamöter vägrar eller

avhåller sig från att erlägga påförda avgifter, föreståndarna äga att därtill

begära handräckning, i Stockholm hos överståthållarämbetet och i lands­

orterna hos magistraten i staden. Sådan avgift kan genast utmätas, så snart

den stöder sig på den av föreståndare och deputerade upprättade och av dem

underskrivna taxeringslängden. Även böter i ordningsmål kunna på före­

ståndarnas anmälan exekutivt uttagas. Mosaisk trosbekännare från främ­

mande ort, som ett år uppehållit sig i stad där mosaisk församling finnes,

skall vara underkastad de avgifter till församlingen, som av deputerade

och föreståndare honom påföras.

I detta sammanhang må nämnas, att regeringsrätten år 1917 (RÅ 1917

ref. 7) förklarat avgift till Stockholms mosaiska församling utgöra utskyld,

för vilken avdrag vid taxering till inkomst- och förmögenhetsskatt finge äga

rum. Numera har emellertid denna avdragsrätt upphört; regeringsrätten

har nämligen i ett mål år 1950 (RÅ 1950 ref. 7) funnit rätt till avdrag för

avgifter till mosaisk församling icke föreligga enligt nu gällande, år 1947

tillkomna förordning om statlig inkomstskatt.

Såsom ovan nämnts grundades de mosaiska församlingarna i Stockholm,

Göteborg, Norrköping och Karlskrona redan i slutet av 1700-talet, varjämte

vid nämnda tid bildades en mosaisk församling i Marstrand, vilken emeller­

tid i början av 1800-talet har upphört. Mosaiska församlingar ha seder­

mera grundats, en i Malmö år 1873, en i Kalmar år 1888, en i Oskars­

hamn år 1889, en i Växjö år 1901, en i Halmstad år 1902, en i Sundsvall år

1903 och en i Karlstad år 1919. Den mosaiska församlingen i Halmstad har

dock numera upplösts. Det sammanlagda antalet mosaiska församlingar i

riket skulle sålunda för närvarande utgöra tio. Enligt uppgift förekommer

icke någon församlingsverksamhet i Växjö och Oskarshamn. Antalet mo­

saiska trosbekännare uppgick vid 1930 års folkräkning till 6 700 personer.

Av dessa bodde 3 400 i Stockholms stad, 900 i Göteborg och 500 i Malmö.

Till församlingarna i Stockholm, Göteborg och Malmö, vilka utöver de nu

angivna räkna även ett antal personer i kringliggande delar av landet, hörde

sålunda flertalet av de svenska judarna. Övriga församlingar omfattade en­

dast mindre grupper. Det kan anmärkas att under krigsåren inkommit ett

antal judiska flyktingar, vilka ej räknas som medlemmar av församlingarna

förr än de förvärvat svenskt medborgarskap men likväl ha en viss anknyt­

ning till församlingarna.

I april 1880 anhöllo föreståndarna för de mosaiska församlingarna i

Stockholm, Göteborg och Norrköping hos Kungl. Maj:t, att varje svensk

mosaisk församling i riket skulle vara berättigad att antaga sin särskilda

församlingsordning och underställa densamma Kungl. Maj :ts fastställelse.

För då befintlig mosaisk församling, som icke begagnade sig av denna rätt,

skulle 1838 års ordning fortfarande gälla. Med ansökningen åsyftades att

undanröja de hinder, som genom nämnda ordning ansågos möta för ord­

nandet på ett tidsenligt sätt av de mosaiska församlingarnas inre angelägen­

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

Kungl. Maj. ts proposition nr 100.

119

heter. Såsom ordningens största brist framhölls att den icke tydligt an-

gåve, vilka personer som skulle vara medlemmar av församlingen, i följd

varav säker ledning saknades för bedömande av personers behörighet att

taga del i församlingens angelägenheter, varjämte svårigheter uppstode vid

taxering, kyrkoböckers förande och föreskrivna statistiska uppgifters med­

delande. Vidare påpekades, att intet bestämt stadgande funnes angående röst­

rätt i andra angelägenheter än dem som rörde val av elektorer för utseende

av föreståndare. Av ordningen framginge icke, hur den som ansåge sig för­

närmad av församlingens beslut skulle kunna vinna ändring hos högre myn­

dighet. Församlingsledamot hade ej heller tillerkänts besvärsrätt i avseen­

de å föreståndarnas och taxeringsmännens åtgärder. Då förhållandena inom

församlingarna icke voro så enahanda, att en församlingsordning passade för

dem alla, hade det synts sökandena lämpligast, att församlingarna bereddes

möjlighet att få sina angelägenheter ordnade efter varje församlings sär­

skilda behov. Genom beslut den 30 april 1880 fann Kungl. Maj :t att hinder

icke skulle möta att hos Kungl. Maj :t göra den framställning i det av sö­

kandena omförmälda syftet, vartill någon kunde finna sig föranlåten.

Särskilda församlingsordningar ha därefter av Kungl. Maj :t fastställts

för församlingarna i Stockholm, Göteborg, Malmö, Karlstad och Norrkö­

ping. För de övriga mosaiska församlingarna, nämligen de i Kalmar, Karls­

krona, Oskarshamn, Växjö och Sundsvall, har någon församlingsordning

icke fastställts och 1838 års ordning är sålunda fortfarande tillämplig på

dem. Om innehållet i dessa fastställda församlingsordningar må nämnas

följande. En allmän bestämmelse angående församlingarnas än­

damål finnes endast för församlingarna i Malmö och Norrköping. En­

ligt denna har församlingen till ändamål »att vårda judisk religion samt

judiska traditioner och föreskrifter». Samtliga församlingsordningar inne­

hålla bestämmelser om medlemskapet i församlingen. Dessa

bestämmelser äro för alla de fem församlingarna till sitt sakliga innehåll

överensstämmande i så måtto, att medlem i församlingen är envar till mo­

saiska trosbekännelsen (läran) hörande svensk medborgare, som är man­

talsskriven i den stad, där församlingen finnes, eller på annan svensk ort,

belägen närmare till denna stad än till någon av de övriga orter i Sverige,

där mosaisk församling finnes. Därjämte innehålla församlingsordningar-

na för församlingarna i Göteborg, Norrköping och Karlstad ett tillägg, en­

ligt vilket medlemskap tillkommer även utländsk undersåte, som då för-

samlingsordningen trätt i kraft redan tillhör församlingen. Försam­

lingens beslutanderätt utövas i alla församlingarna — utom

Stockholmsförsamlingen —- vid församlingsstämma enligt i ordningen giv­

na föreskrifter. I Stockholm utövas församlingens beslutanderätt av för-

samlingsf ull mäktige, vilka skola vara 25 till antalet och väljas av försam­

lingens röstberättigade medlemmar. Församlingarnas medlemmar äro un­

derkastade beskattning enligt närmare bestämmelser i församlings-

ordningarna. Skyldighet att betala avgifter till församlingarna i Malmö och

Norrköping har emellertid därutöver föreskrivits även för annan mosaisk

120

Kungl. Maj. ts proposition nr 100.

trosbekännare än församlingsmedlem. Sålunda stadgas att mosaisk tros-

bekännare, som icke är medlem av församlingen och minst ett år varit bo­

satt å svensk ort, belägen närmare Malmö (Norrköping) än någon av de

övriga orter i Sverige, där mosaisk församling finnes, skall vara under­

kastad avgiftsplikt till församlingen. Bestämmelserna rörande u t s k y 1-

ders påförande och erläggande äro i församlingsordning-

arna något olika. I samtliga fall grunda de sig dock på en taxering, som

efter klagan kan omprövas. Dessutom stadgas att förfallna utskylder äro

utmätningsgilla, därest de stödja sig på laga kraftvunnen taxeringslängd,

underskriven av dem som deltagit i taxeringen, eller på längd, fastställd

och underskriven av dem som deltagit i prövningen av anmärkningar

över påförd taxering. Därjämte finnas i samtliga församlingsordning-

ar bestämmelser om besvär över församlingsstämmas (i

Stockholm församlingsfullmäktiges) beslut. Sådana besvär kunna grun­

das på att beslutet kränker klagandens enskilda rätt eller eljest vilar

på orättvis grund, att det icke i laga ordning tillkommit, att det står i

strid med allmän lag eller författning eller att det överskrider deras be­

fogenhet, som beslutet fattat. Besvären föras hos länsstyrelsen. I försam-

lingsordningarna för församlingarna i Malmö och Norrköping finnes en

bestämmelse rörande villkoren för ändring av försam-

lingsordningen. Det sägs sålunda att beslut om ändring av ordning­

en ej är giltigt, med mindre det fattats å två på varandra följande försam-

lingsstämmor och å båda biträtts av minst två tredjedelar av de röstande.

En sådan bestämmelse saknas däremot i de övriga församlingsordningarna.

Det kan anmärkas att högsta domstolen i ett år 1937 avgjort mål (NJA

1937:247) på talan av en person, som skriftligen till mosaisk församling

anmält att han utträdde ur församlingen och hade för avsikt att ingå i

statskyrkan, funnit att denne, vilken sedan födelsen varit medlem av för­

samlingen, icke övergått till kristet trossamfund och ej heller eljest visat

någon omständighet på grund varav hans medlemskap i församlingen upp­

hört. Av detta rättsfall torde sålunda framgå att det i allmänhet icke är

möjligt att utträda ur mosaisk församling på annat sätt än genom över­

gång till kristet trossamfund, och härför torde dop anses nödvändigt.

Riksdagen har i skrivelse år 1938 (nr 323) hemställt att åtgärder måtte

vidtagas för att möjliggöra för svenska medborgare av judisk börd att

kunna utträda ur mosaisk församling utan att inträda i svenska kyrkan. I

det utskottsutlåtande som låg till grund för skrivelsen anfördes bl. a. att

det, såvitt utskottet kunnat finna, förelåge den skillnaden mellan en med­

lems av svenska kyrkan rätt till utträde ur denna kyrka och en medlems

av mosaisk församling rätt till utträde ur denna församling, att medlem

av svenska kyrkan endast behövde anmäla att han ämnade övergå till an­

nat erkänt kristet religionssamfund, medan däremot medlem av mosaisk

församling måste inträda i svenska kyrkan. Judarna intoge alltså i viss

mån en särställning. Det syntes utskottet önskligt, om full likställighet i

detta hänseende kunde åvägabringas mellan alla medborgare. Om och när

121

frågan om fritt utträde ur svenska kyrkan bleve reglerad, förutsatte ut­

skottet, att jämväl frågan om fritt utträde ur mosaisk församling samtidigt

ordnades på enahanda sätt.

Kommittén anför att gällande bestämmelser rörande de mosaiska för­

samlingarna äro annorlunda utformade än motsvarande föreskrifter i frå­

ga om de nuvarande erkända församlingarna av främmande kristna tros-

bekännare. De senare ha icke såsom de mosaiska församlingarna några av

Kungl. Maj :t fastställda församlingsordningar. Medlemskapet i de mosaiska

församlingarna är grundat på tvångstillhörighet; någon rätt till utträde

finnes icke. Annorlunda förhåller det sig med övriga församlingar av främ­

mande trosbekännare. Stundom finnas här i församlingsordningen intagna

uttryckliga regler, enligt vilka medlem äger efter anmälan till församling­

ens pastor utträda ur församlingen. Detta är exempelvis fallet enligt Meto­

distkyrkans kyrkoordning. Å andra sidan förekommer att några särskilda

bestämmelser angående utträdet icke finnas intagna i församlingsordningen.

Ett exempel härpå är församlingsordningen för de romersk-katolska för­

samlingarna i Sverige, enligt vilken medlemmar i vederbörande församling

äro alla inom församlingens område bosatta katolska trosbekännare, oavsett

deras nationalitet. Emellertid erfordras enligt vad för kommittén uppgivits

för vinnande av utträde ur en katolsk församling i praktiken endast en en-

gångsanmälan till kyrkoherden i vederbörande katolska församling. Såvitt

kommittén kunnat finna, anses ej heller hos övriga nu erkända församlingar

av främmande trosbekännare hinder möta mot att utträde erhålles endast

efter anmälan.

En annan olikhet mellan de mosaiska församlingarna och övriga främ­

mande trosbekännares församlingar är, att de mosaiska församlingarna —

oavsett huruvida de ha en särskild församlingsordning eller 1838 års ord­

ning är å dem tillämplig — ha tillerkänts beskattningsrätt gentemot sina

medlemmar, och härmed är förenad rätt till indrivning genom de exeku­

tiva myndigheternas försorg. Andra främmande trosbekännares försam­

lingar ha däremot icke beskattningsrätt gentemot medlemmarna. De mo­

saiska församlingarna kunna sålunda anses i högre grad än de övriga för­

samlingarna intaga en offentligrättslig ställning. För de mosaiska försam­

lingarna gällande föreskrifter i organisatoriskt hänseende äro för övrigt i

stor utsträckning likartade med motsvarande bestämmelser i kommunalför­

fattningarna. Den nuvarande regleringen av de mosaiska församlingarnas

förhållanden kan, enligt kommitténs mening, sägas innebära, att dessa för­

samlingar i viss mån jämställts med kommuner.

Härefter anför kommittén att rätten till fritt utträde, om religionsfrihe­

tens krav skola tillgodoses, måste gälla även de mosaiska församlingarna.

Härav följer att det icke kan förmenas de ur församlingen utträdda att

bilda en egen församling och att således några inskränkningar i rätten att

bilda nya mosaiska församlingar icke kunna förekomma. Beträffande reg­

leringen av de mosaiska församlingarnas organisation och verksamhet an­

för kommittén vidare alt 1838 års förordning angående mosaiska Irosbe-

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

122

kännares skyldigheter och rättigheter här i riket bör upphävas. Kommit­

tén finner det vara uppenbart att 1838 års ordning nu måste anses föråld­

rad och att densamma under alla förhållanden bör upphävas, därvid dock

det spörsmålet inställer sig, om den bör ersättas med någon annan författ­

ning eller om några särskilda anordningar eljest böra vidtagas med avse­

ende å de mosaiska församlingarna. Även de särskilda församlingsord-

ningarna innehålla enligt kommitténs mening bestämmelser som måste an­

ses föråldrade; i varje fall gäller detta andra församlingsordningar än Stock-

holmsförsamlingens. Frågan, huruvida de mosaiska församlingarnas för­

samlingsordningar fortfarande böra vara underkastade Kungl. Maj :ts pröv­

ning och fastställelse, har, enligt vad kommittén anför, nära sammanhang

med spörsmålet om dessa församlingars beskattningsrätt. Kommittén, som

närmare utvecklar sin ståndpunkt till denna fråga (bet. s. 250—253), fin­

ner anledning saknas att bibehålla en särskild reglering av de mosaiska för­

samlingarna. Deras beskattningsrätt och rätten till indrivning av medlem­

marna påförda utskylder skola alltså enligt kommitténs förslag upphöra.

De mosaiska trosbekännarna bli, anför kommittén, likställda med andra

trosbekännare, och de mosaiska församlingarna komma att intaga samma

ställning som andra trosbekännares församlingar. Beträffande den när­

mare innebörden härav anför kommittén följande:

De mosaiska församlingarna komma att äga full frihet vid avfattningen

av sina församlingsordningar, dock med iakttagande av bestämmelserna i

den föreslagna religionsfrihetslagen. Någon statlig fastställelse av dessa för­

samlingsordningar erfordras ej. Beträffande de församlingar, som för närva­

rande ha en av Kungl. Maj :t fastställd församlingsordning, möter efter ge­

nomförandet av kommitténs förslag intet hinder för att denna fortfarande

tillämpas, i den mån den icke innebär en offentligrättslig ställning för för­

samlingen eller är stridande mot religionsfrihetslagen. De församlingar,

som icke ha en egen församlingsordning utan tillämpa den i 1838 års ord­

ning intagna, torde kunna förväntas komma att beredas erforderligt rådrum

för antagande av en samfundsordning.

Enligt kommittéförslaget skola sålunda både 1838 års förordning och

1838 års ordning upphöra att gälla. Såsom en övergångsbestämmelse föreslås

dock att, beträffande sådan avgift till mosaisk församling som före lagens

ikraftträdande i vederbörlig ordning påförts, äldre bestämmelser fortfa­

rande skola gälla.

Yttrandena.

Beträffande de överläggningar som under kommitténs arbete förekommit

med de mosaiska församlingarna och de önskemål dessa därvid framställt

vill jag hänvisa till betänkandet (s. 221—233).

I gemensamt yttrande över betänkandet ha de mosaiska församlingarna i

Stockholm, Göteborg och Malmö förklarat sig dela kommitténs uppfattning

att någon särlagstiftning för de mosaiska församlingarna icke är påkallad.

Endast i några punkter ha församlingarna funnit anledning till erinran mot

kommitténs förslag. Sålunda anföra församlingarna bl. a. att enligt förslaget

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

123

avgifter till mosaisk församling icke skulle ha karaktären av skatt och att

därför betalda sådana avgifter icke såsom hittills skulle få avdragas vid

taxering till statlig inkomstskatt. Församlingarna framhålla att denna för­

ändring skulle medföra en ökad ekonomisk belastning för församlingarnas

medlemmar och därmed också ökade svårigheter för församlingarna att ut­

taga nödvändiga avgifter. Församlingarna hemställde därför att deras med­

lemmar skulle få behålla denna avdragsrätt, såvitt avgifterna avsågo när­

mare preciserade ändamål, motsvarande lokal kyrklig verksamhet. Därvid

förutsatte församlingarna att även andra särskilda trossamfund, som så

önskade, skulle kunna erhålla samma rätt under samma förutsättningar.

I det föregående har jag påpekat att regeringsrätten — efter det att för­

samlingarna avgivit detta yttrande — bedömt frågan, huruvida sådan av­

dragsrätt gäller för närvarande, och därvid funnit att så icke är förhål­

landet.

Övriga yttranden ha i allmänhet icke berört frågan om de mosaiska för­

samlingarnas ställning. Tillstyrkanden av kommittéförslaget i denna del

förekomma dock i de yttranden som avgivits av statskontoret, länsstyrelsen

i Göteborgs och Bohus län, juridiska fakulteten i Lund och Sveriges yngre

prästers förening. Däremot har juridiska fakulteten i Uppsala anfört att

olägenheterna av kommitténs förslag att upphäva de erkända kyrkosamfun­

dens offentligrättsliga ställning särskilt visade sig i fråga om de mosaiska

församlingarna. Dessa hade, framför allt de större, under hägnet av den

nuvarande ordningen i avsevärd omfattning kunnat bygga upp och vidmakt­

hålla församlingsinstitutioner samt åtaga sig därmed sammanhängande för­

pliktelser. Redan ur rättssäkerhetssynpunkt syntes det sålunda påkallat att

ej väsentligen rubba församlingarnas ställning, i den mån detta icke föran­

leddes av religionsfrihetskravet. Däremot borde det vara riktigt att be­

gränsa församlingarnas kompetens till religiösa ändamål. Ett anlitande av

beskattningsrätten för kulturella angelägenheter utan religiös natur skulle

ställa de mosaiska församlingarna i en särställning, som icke vore påkallad

av religionsfrihetsskäl, och borde därför icke vidare medgivas. Likställighet

med andra särskilda trossamfund borde vinnas därigenom att även dessa

finge beskattningsrätt. Fakulteten — som, i fråga om svenska kyrkans för­

samlingar, anfört att åtskilliga säkerligen med stöd av nuvarande bestäm­

melser upptagit lån och iklätt sig andra förpliktelser för framtiden, från

vilka de icke kunna omedelbart frigöra sig, och att det följaktligen vore ett

välgrundat rättssäkerhetskrav, att de av staten erhålla en sådan ersättning,

att övergångstidens svårigheter utjämnas och församlingarna erhålla möjlig­

het att anpassa sin ekonomi efter det förändrade lägets fordringar — har

ansett det följa av sig självt att motsvarande ersättningsrätt borde tillerkän­

nas de mosaiska församlingarna.

Departementschefen.

Bestämmelserna i 1838 års förordning angående mosaiska trosbckännares

skyldigheter och rättigheter här i riket avsågo att tillförsäkra de svenska ju­

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

124

darna samma ställning som andra medborgare, dock med vissa angivna un­

dantag. Denna författning måste ses i belysning av att judarna tidigare, på

grund av det motstånd deras inflyttning mötte främst från representanter

för rådande skråväsen, fått intaga en särställning. Förordningen utgjorde ett

steg på vägen mot en friare uppfattning. Det kan ifrågasättas, om den icke

bör anses vara i huvudsak upphävd redan genom införandet år 1858 av ett

stadgande i regeringsformen om naturaliserad utlännings rättigheter och för­

måner (28 § 2 mom., se numera 33 §). I varje fall är den nu föråldrad. Nu­

mera råder den uppfattningen att samhälleliga rättigheter och skyldigheter,

i den mån de icke skola tillkomma envar, kunna anknyta till medborgarskap

men icke till någon annan omständighet, såsom trosbekännelse. Vilka som ha

medborgarskap beror av särskild lagstiftning. De i förordningen angivna

undantagen från vanlig medborgerlig ställning, vilka skulle gälla för judar­

na, äro antingen för länge sedan upphävda eller, såvitt angår inflytande på

kyrkliga ärenden och undervisning, reglerade i annan ordning och från en

vidare utgångspunkt. Förordningen saknar således betydelse och torde

böra upphävas.

De mosaiska församlingarna intaga, i jämförelse med andra religiösa

samfund, en särställning; de ha en av Kungl. Maj :t fastställd organisation.

Bestämmelserna härom innebära bl. a. följande. Medlemskapet i försam­

lingarna bygger på tvångstillhörighet. Församlingarna äga beskatta sina

medlemmar och få dessa skatter indrivna på samma sätt som gäller om

allmänna skatter. Några av församlingarna ha även berättigats att uttaga

avgifter av andra än sina medlemmar. Församlingarnas verksamhet är så­

tillvida ställd under statsuppsikt att vissa församlingsbeslut kunna över­

klagas hos statlig myndighet, i likhet med vad som enligt kommunallagarna

gäller om kommunala beslut. Församlingarna kunna således betecknas som

ett slags specialkommuner.

Uppenbart är att denna organisation icke kan bibehållas oförändrad.

Tvångsanslutningen är icke förenlig med religionsfrihet; medlemmarna

måste beredas frihet att träda ut ur församlingarna. Kommitténs förslag

innebär emellertid en mera genomgripande ändring än vad som sålunda

betingas av religionsfriheten. Förslaget går ut på att helt upphäva de mo­

saiska församlingarnas reglerade, och därigenom också auktoriserade, ka­

raktär.

I det föregående har jag utvecklat skälen för att jag icke velat föreslå

någon närmare reglering av religiösa organisationer i allmänhet. Dessa

skäl gälla också de mosaiska församlingarna. Det är icke sakligt motiverat

att dessa skola intaga någon särställning. Att likväl en viss tvekan kan in­

ställa sig, då det gäller att upphäva de nuvarande bestämmelserna om mo­

saiska församlingar, beror på att förslaget i fråga om dem innebär en större

förändring än beträffande något annat trossamfund, svenska kyrkan icke

undantagen. Praktiskt sett torde dock härvid tvångstillhörighetens upp­

hörande ha den största betydelsen. Övriga ändringar torde, ehuru princi­

piellt väsentliga, icke praktiskt spela lika stor roll. Skatteindrivning genom

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

125

offentlig myndighet torde utan någon större svårighet kunna ersättas av en

enskild indrivningsverksamhet, för vilken andra rättsliga åtgärder, bl. a.

betalningsföreläggande enligt lagsökningslagen, kunna i sista hand anlitas.

Av större vikt är måhända att upphävandet av församlingarnas auktori­

serade ställning kunde tänkas bidraga till ett sönderfall i olika grupper och

åsiktsriktningar. Liksom inom andra religiösa rörelser måste också i juden­

domen finnas både splittrande och enande krafter. Mot en splittring är väl

tvångstillhörighet, åtminstone till det yttre, ett verksamt medel, men det är

säkerligen en överskattning av den statliga regleringens betydelse, om man

menar att denna, även utan tvångstillhörighet, skulle ha någon avgörande

betydelse i detta sammanhang. Andra krafter, som bero av religiösa före­

ställningar och av känslan för solidaritet och nedärvda traditioner, torde

vara de bestämmande. Det synes alltså icke vara tillräckligt motiverat att,

ens såsom en övergång, bibehålla någon del av den statliga regleringen av de

mosaiska församlingarna.

På grund av vad nu sagts torde alltså vad som gäller om skyldighet att

tillhöra mosaisk församling, om förpliktelse för annan än medlem att be­

tala avgift till sådan församling, om utmätning för utskylder eller böter

och om besvär över församlingsstämmas eller församlingsfullmäktiges be­

slut böra upphöra att gälla. Att församlingen vid övergången från en stat­

ligt reglerad samfällighet till en fri sammanslutning behåller sin identitet

torde böra komma till uttryck däri att församlingsordningarna samt, för de

församlingar som icke ha särskilda sådana, tillämpliga delar av 1838 års

ordning förklaras skola alltjämt gälla till dess församlingarna själva antaga

nya bestämmelser. Härigenom äro alltså församlingarna oförhindrade av

den tidigare fastställelsen att ändra sin organisation, och någon faststäl-

lelse av de bestämmelser som antagas härom kommer icke i fråga, över­

gången från ett medlemskap, som bygger på tvång, till ett fritt förenings-

rättsligt medlemskap måste uppenbarligen, om samtidigt församlingarna

skola bestå, ske på det sättet att medlemmarna själva få taga initiativ till

utträde. De böra alltså anses såsom medlemmar till dess medlemskapet

härigenom eller annorledes upphör. Vid övergången torde i övrigt böra gälla

att utskylder eller avgifter till mosaisk församling, vilka dessförinnan på­

förts någon och som förfalla till betalning inom det närmaste året, skola

följa äldre bestämmelser, både i fråga om betalningsskyldighet och möjlig­

het till indrivning.

De bestämmelser, för vilkas innehåll jag nu redogjort, torde såsom inne­

bärande ändring i nu gällande administrativa stadganden böra utfärdas

i administrativ ordning. De torde likväl vara av den vikt för ett allsidigt

bedömande av de mosaiska församlingarnas ställning och av dennas för­

hållande till religionsfriheten att ett förslag till kungörelse i ämnet lämp­

ligen bör föreläggas riksdagen för yttrande.

I det utlåtande som avgivits av de mosaiska församlingarna i Stockholm,

Göteborg och Malmö ha dessa upptagit frågan om rätt till avdrag för er-

lagda församlingsavgifter vid taxering till statlig inkomstskatt. Denna fråga,

126

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

som avser tillämpningen av bestämmelser i 1947 års förordning om statlig

inkomstskatt, är emellertid helt fristående från de spörsmål som jag nu

behandlat, och den torde icke böra upptagas i detta sammanhang.

Övriga frågor.

Kommittén har i sitt betänkande utförligt behandlat frågan om kristen-

domsundervisning i allmänna skolor och förutsättningarna

för befrielse från denna undervisning (s. 47—67). I huvudsak innebär för­

slaget i denna del att trossamfund, som i sin åskådning väsentligt avviker

från grunderna för skolornas kristendomsundervisning, skall äga möjlighet

att, med Kungl. Maj :ts tillstånd, själv ombesörja religionsundervisning i

skolornas ställe och att följaktligen barn, som tillhöra sådana samfund, sko­

la kunna befrias från skolornas kristendomsundervisning. Även barn som

icke tillhöra något samfund kunna, enligt kommitténs förslag, befrias från

kristendomsundervisningen, om de i stället erhålla annan religionsunder­

visning. Kommittén anför att motsvarande regler böra gälla för befrielse

från andaktsövningar i skolorna men föreslår icke några särskilda bestäm­

melser härom. Slutligen innehåller kommitténs förslag en bestämmelse,

som begränsar rätten för vissa enskilda skolor, vid vilka religionsundervis­

ning förekommer, att mottaga barn, tillhörande svenska kyrkan eller vis­

sa frikyrkosamfund.

I yttrandena över denna del av kommittéförslaget ha delade meningar

kommit till uttryck, särskilt i fråga om rätten för de barn som icke till­

höra något trossamfund att få befrielse från skolans undervisning. En redo­

görelse för dessa yttranden har lämnats i propositionen till 1950 års riksdag

(nr 70) angående riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling (s.

345—349).

Chefen för ecklesiastikdepartementet, statsrådet Weijne, har därefter i

samma proposition (s. 367—369) i samband med några andra frågor om

det inre skolarbetet behandlat också frågan om kristendomsundervisning­

en. Efter en redogörelse för vad skolkommissionen och dissenterlagskom-

mittén anfört i detta ämne yttrade han därvid bl. a. följande:

Jag delar fullkomligt skolkommissionens uppfattning, att kristendoms­

undervisningen icke blott skall meddela kunskap utan även stämma de

unga till allvar och eftertanke. Men man måste ha klart för sig, att blott

ett fåtal kunna bli tänkare, som förmå tränga under ytan av dagsdiskussio­

nerna. Vi ha alla tillträtt ett arv av värderingar och levnadsnormer, som

skapats före vår tid och bildar grunden för vårt arbete. Vi måste lämna

ett sådant arv även åt våra efterkommande såsom en grund och utgångs­

punkt för deras insatser.

Det är mycket möjligt, att en analys i livsåskådningsfrågorna skulle

blotta djupgående principiella motsättningar, vilka under givna betingelser

kunde aktualiseras och dela upp vårt folk i stridande läger. Delvis äro dessa

motsättningar av den art, att de måste uppmärksammas och belysas i

skolan. Men det för skolans arbete väsentliga är dock, huruvida det gemen­

127

samma i vår uppfattning av rätt och orätt, gott och ont, sant och osant

är tillräckligt att bilda grunden för en kristendomsundervisning, ägnad att

tillfredsställa det stora flertalet av vårt folk. Erfarenheterna av 1919 års

undervisningsplan peka bestämt i denna riktning. Remissgången av skol-

kommissionens betänkande har ytterligare stärkt mig i uppfattningen, att

det bör vara möjligt att finna en tillfredsställande lösning av kristendoms-

undervisningens problem i huvudsaklig anslutning till de av skolkommis-

sionens majoritet uppdragna riktlinjerna.

Chefen för ecklesiastikdepartementet angav därefter sin ståndpunkt i vis­

sa av dissenterlagskommittén berörda frågor sålunda:

I överensstämmelse med de erkända grunderna för religionsfriheten böra

vissa trossamfunds medlemmar tillerkännas rätt till frikallelse för sina

barn från de allmänna skolornas kristendomsundervisning och morgonan­

dakter. Det bör därvid ankomma på Kungl. Maj :t att på given anledning

pröva, huruvida trossamfund i sin trosåskådning avviker så mycket från

grunderna för kristendomsundervisningen i de allmänna skolorna, att dy­

lik befrielse skäligen bör beviljas och samfundet erhålla rätt att sörja för

religionsundervisning åt samfundet tillhörande barn. I samband därmed

bör Kungl. Maj :t lämna erforderliga föreskrifter rörande religionsunder­

visningens innehåll och kontrollen av densamma genom allmänna organ.

I fråga om rätten för sådana särskilda trossamfund att i sin undervisning

mottaga lärjungar, som icke tillhöra samfundet, ansluter jag mig till dissen-

terlagskonnnitténs förslag.

Mera komplicerad är frågan om rätt till befrielse från kristendomsunder­

visning för barn utan konfession. Även dessa barn böra, om de befrias från

skolornas religionsundervisning, vara tillförsäkrade en undervisning om re­

ligion och religiösa förhållanden, som tillfredsställer kraven på orientering

i nutidssamhället, men i detta fall saknas den relativa trygghet, som ligger

i att trossamfunden tillhandahålla religionsundervisning för medlemmars

barn. Därigenom uppstå, såsom skolöverstyrelsen har framhållit, åtskilliga

praktiska svårigheter.

Även betänkligheter av annan art uppresa sig mot en frikallelse av barn

tillhörande denna grupp. Kravet på objektivitet i undervisningen hålles

levande just genom att den är avsedd för barn från skilda läger och icke

för en gallrad återstod, som är kvar, sedan vissa meningsrilctningar vänt

undervisningen ryggen. Jag tror också, att det ligger något i de invänd­

ningar, som från mentalhygieniska utgångspunkter riktats mot en utdiffe-

rentiering av särgrupper på detta område. Bittra erfarenheter från skilda

länder och tider visa, huru livsåskådningsfrågorna kunna skilja och söndra.

En tidig uppdelning av barnen i 'hedningar’ och 'kristna’ är lika litet för­

enlig med. enhetsskolans idé som en sortering efter socialklasser eller för­

mögenhetsförhållanden. Jag kan således icke tillstyrka rätt till frikallelse

från kristendomsundervisningen i de allmänna skolorna för barn, som icke

tillhöra något trossamfund.

Betänkligheter av detta slag behöva icke hindra, att ett barn, som icke

tillhör något trossamfund, på skriftlig framställning från den, som har att

föra barnets talan, erhåller befrielse från deltagande i morgonsamling, som

faller utanför lektionsramen. Morgonbönsbefrielser medgivas redan nu vid

de flesta skolor av varierande orsaker i tämligen stor utsträckning; de

frikallade utgöra ingen ensartad grupp, vilket är ägnat att minska betänk­

ligheterna. Erforderliga bestämmelser böra meddelas i sådan form, att pri-

märbeslutet, om så behöves, skall kunna korrigeras besvärsvägen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

128

Kungl. Maj. ts proposition nr 100.

Vid propositionens behandling i riksdagen fann särskilda utskottet i sitt

av riksdagen godkända utlåtande (nr 1 s. 175) icke anledning göra erinran

mot de i propositionen tillkännagivna intentionerna i fråga om skolarbetet

i denna del. Utskottet anförde härom:

Departementschefen har tagit ställning i dessa för ungdomens fostran

betydelsefulla angelägenheter med allvar, varsamhet och hänsynstagande

till förefintliga olikheter i livsåskådning och förekomsten av olika religions­

samfund och av dem anordnad konfirmationsläsning, däri innefattat den

av de fria kristna samfundens bibelskolor anordnade. Sedan utskottet tagit

kännedom om huru dessa frågor äro avsedda att handläggas, har utskottet

icke anledning till erinran emot att de med kristendomsämnet och konfir­

mationen sammanhängande skolärendena regleras av Kungl. Maj :t i sed­

vanlig ordning.

Utskottet framhöll emellertid samtidigt att riksdagen icke inbjudits att

fatta ett formligt beslut i dessa frågor, vilket icke heller utskottet ifråga­

satte. Vissa frågor, som behandlats i propositionen och i motionerna, kunde

komma att underställas riksdagen även i annat sammanhang, sedan Kungl.

Maj :t prövat övriga delar av dissenterlagskommitténs betänkande. Utskot­

tet fann icke tillräckligt starka skäl föreligga att genom beslut eller utta­

lande föregripa eller rent av utesluta den prövningsrätt, som borde stå

riksdagen öppen, då hithörande frågor framlades i sammanhang med andra

religionsövning och religionsfrihet berörande spörsmål.

På grund av detta utskottsuttalande vill jag framhålla att den behandling

som frågorna om kristendomsundervisningen i våra allmänna skolor och

rätten till befrielse från denna undervisning sålunda erhållit vid 1950 års

riksdag innebär ett sakligt ställningstagande till dessa frågor i deras sam­

manhang med andra spörsmål rörande det inre skolarbetet. Även synpunk­

ter som sammanhänga med religionsfriheten kunna anläggas på dessa frågor.

Såsom framgår av chefens för ecklesiastikdepartementet nyss återgivna ytt­

rande ha dessa synpunkter beaktats vid beredningen av propositionen om

skolväsendets utveckling. Det nu föreliggande förslaget till religionsfrihets­

lag påkallar icke någon ändrad ståndpunkt till dessa redan behandlade

frågor. Anledning saknas således att nu upptaga dem till något nytt sak­

ligt bedömande. Jag utgår därvid från att de uttalanden som gjorts av che­

fen för ecklesiastikdepartementet och av riksdagen äga tillämpning icke

endast på förhållandena efter skolreformen utan även dessförinnan och att

de alltså kunna läggas till grund för de bestämmelser som Kungl. Maj :t

bör utfärda vid genomförandet av den ändrade religionsfrihetslagstift-

ningen.

Kommittén har i sitt förslag upptagit vissa frågor som röra kyrko­

bokföring. Förutom de med huvudfrågorna i förslaget direkt samman­

hängande spörsmålen om anteckningar i kyrkoböckerna rörande medlem­

skap i kyrkan eller i annat religiöst samfund har kommittén sålunda även

behandlat frågor rörande anteckningar om dop, om förnamn och om jord­

fästning; vidare behandlar kommittén ingående frågan om romersk-katol-

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

129

ska församlingars kyrkobokföring. Kommittén föreslår i dessa hänseenden

ändringar i gällande författningar samt en särskild förordning med vissa

bestämmelser angående kyrkobokföringen av personer som tillhöra romersk­

katolsk församling.

Folkbokföringssakkunniga ha i sitt yttrande anfört att de enligt sina

direktiv skola eftersträva förenklingar i folkbokföringsarbetet. De sakkun­

niga räkna därför med att en omgestaltning av folkbokföringsförfattning-

arna skall bli erforderlig. Det är ännu icke möjligt, framhålla de sakkun­

niga, att bedöma kommitténs förslag under hänsynstagande till den utform­

ning av folkbokföringssystemet som kommer att bli resultatet av de sak­

kunnigas arbete. Alla till utredningens ämnesområde hörande frågor borde

dock av de sakkunniga bedömas i ett sammanhang. Därför hemställa de sak­

kunniga i första hand att, därest så befinnes möjligt, kommitténs förslag

till ändringar i folkbokföringsförfattningarna överlämnas till de sakkunniga

för att beaktas vid de sakkunnigas fullgörande av det dem anförtrodda ut­

redningsuppdraget. Därest detta icke är möjligt, yrka de sakkunniga, i andra

hand, att de bestämmelser som tillkomma icke skola anses undandragna den

allmänna översyn av folkbokföringsväsendet som uppdragits åt de sakkun­

niga. Statistiska centralbgrån och domkapitlet i Karlstad uttala sig likaledes

för att kommitténs förslag till ändringar i folkbokföringsförfattningarna

skola överlämnas till de folkbokföringssakkunniga.

På grund av vad de folkbokföringssakkunniga sålunda anfört synes det

icke lämpligt att nu upptaga andra frågor rörande kyrkobokföringen än

sådana som direkt sammanhänga med de ändrade reglerna för medlem­

skapet' i svenska kyrkan och med den ståndpunkt till anteckningar om

medlemskap i andra religiösa samfund som jag redovisat i det föregående.

Övriga frågor, som röra ändringar i folkbokföringsförfattningarna, böra så­

ledes överlämnas till de folkbokföringssakkunniga för att beaktas vid full­

görandet av de sakkunnigas uppdrag. Därför torde det icke vara erforderligt

att jag beträffande anteckningar om dop, förnamn och jordfästning när­

mare redogör för kommitténs förslag; jag vill härom hänvisa till betän­

kandet (s. 181—187). I fråga om de romersk-katolska församlingarnas

kyrkobokföring torde det däremot för den fortsatta utredningen vara nöd­

vändigt att nu fatta ståndpunkt i princip.

I 1 § förordningen den 28 juni 1946 (nr 470) om ikraftträdandet av folk-

bokföringsförordningen stadgas att förordningen den 3 december 1915 (nr

476) angående kyrkoböckers förande och förordningen den 11 februari

1887 (nr 10 s. 1) angående anmälningar om födda barn, vilka förordningar

i huvudsak upphävdes, alltjämt skola äga tillämpning såvitt angår försam­

ling av främmande trosbekännare med rätt till egen kyrkobokföring och barn

tillhörande sådan församling. En dylik rätt till särskild kyrkobokföring

förekommer numera endast i begränsad omfattning inom vissa romersk­

katolska församlingar, vilka erhållit Kungl. Maj:ls tillstånd därtill.

För närvarande finnas sju erkända romersk-katolska församlingar, näm­

ligen i Stockholm (S:ta Eugenia och S:t Erik), Göteborg, Malmö, Gävle,

<) Bihang till riksdagens protokoll 1951. 1 saml. Nr 100.

130

Kiingl. Maj.ts proposition nr 100.

Norrköping och Hälsingborg. Därjämte finnas fyra icke erkända försam­

lingar, nämligen i Stockholm (Marie Bebådelse församling), Örebro, Sör-

forssa och Oskarsström. Enligt Kungl. Maj :ts resolutioner den 25 och 29

januari 1895 ha S:ta Eugenias och S:t Eriks församlingar i Stockholm samt

församlingarna i Göteborg, Malmö och Gävle rätt till kyrkobokföring be­

träffande församlingsmedlemmar, som äro boende i dessa städer. Jämlikt

2 § i 1915 års förordning angående kyrkoböckers förande är emellertid rät­

ten inskränkt till förande av födelsebok samt död- och begravningsbok.

Böckerna skola föras av församlingsföreståndaren enligt reglerna i 1915

års kyrkobokföringsförordning och med begagnande av de vid samma för­

ordning fogade formulären.

Anmälan om födelse av barn, som tillhör församlingen, skall jämlikt 1887

års förordning inom sex veckor efter födelsen göras hos församlingsföre­

ståndaren av barnets fader eller moder eller, i händelse av deras död eller

frånvaro, annan person som har vård om barnet. Det åligger församlings­

föreståndaren, jämlikt § 32 i 1915 års kyrkobokföringsförordning, att

skyndsamt meddela pastor i vederbörande församling av svenska kyrkan

erforderliga underrättelser för inskrivning i denna församlings kyrkoböc­

ker. Även dödsfall inom församlingen skola enligt § 32 anmälas hos för­

samlingsföreståndaren och av denne skyndsamt meddelas vederbörande

pastor i svenska kyrkan.

Den apostoliske vikarien och det apostoliska vikariatsrådet ha i skrivelse

till kommittén hemställt att de romersk-katolska församlingarna måtte i

fråga om kyrkobokföring likställas med svenska kyrkans församlingar. 1

skrivelsen anfördes att sådan likställighet rått före år 1911 och att den nu­

varande inskränkningen av de katolska församlingarnas rätt till kyrkobok­

föring med officiellt vitsord försvårade eller omintetgjorde den katolska

pastoralvården och medförde olägenheter vid katolikers ingående av äkten­

skap. Vidare uttalades att katolikernas beroende av svenska kyrkans präs­

terskap i kyrkobokförings- och äktenskapsfrågor icke kunde anses förenligt

med allmänt erkända principer för religiös frihet. Beroendet uppfattades

av katolikerna såsom kränkande.

Kommittén finner att det av praktiska skäl icke är möjligt att tillmötes­

gå kravet på en fullständig kyrkobokföring i de romersk-katolska försam­

lingarna. Vissa utvidgningar av denna kyrkobokföring föreslås dock av

kommittén; bl. a. förordas att den skall omfatta alla medlemmar av försam­

lingen, oavsett om dessa äro bosatta i den kommun där denna finnes eller

ej. I övrigt föreslår kommittén att bestämmelserna om denna kyrkobokfö­

ring skola anpassas efter stadgandena i 1946 års folkbokföringsförordning

och kyrkobokföringskungörelse.

Den apostoliske vikarien och det apostoliska vikariatsrådet beklaga att

kommittén icke funnit skäl föreslå en sådan utvidgning av de romersk­

katolska församlingarnas kyrkobokföringsrätt att dessa i fråga om kyrko­

bokföringen bli jämställda med församlingarna inom svenska kyrkan.

Grekisk-katolska ortodoxa församlingen i Stockholm hemställer att den måt-

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

131

te tillerkännas samma rätt att föra kyrkböcker som de romersk-katolska

församlingarna. Länsstyrelsen i Örebro län uttalar, å andra sidan, att det

bör övervägas, huruvida icke den kyrkobokföringsrätt som tillkommer ro­

mersk-katolska församlingar bör helt upphävas. Domkapitlet i Karlstad an­

ser att nämnda församlingar icke böra ha rätt till kyrkobokföring med offi­

ciellt vitsord, enär anledning saknades att de skola intaga en särställning

i förhållande till andra trossamfund. Folkbokföringssakkunniga äro av sam­

ma mening. De finna det ur religionsfrihetens synpunkt icke påkallat och

ur folkbokföringssynpunkt i hög grad olämpligt att de romersk-katolska

församlingarna äga rätt till kyrkobokföring.

Betydelsen av den rätt till egen kyrkobokföring, som Kungl. Maj :t enligt

gällande bestämmelser kan medgiva åt församling av främmande trosbe-

kännare, ligger främst däri att församlingens medlemmar äro skyldiga att

göra anmälningar till församlingen; de äro i motsvarande omfattning be­

friade från att göra anmälningar till den allmänna kyrkobokföringen. Där­

emot utgör Kungl. Maj :ts tillstånd icke i övrigt något villkor för att kyrko­

böcker skola få föras. Varje samfund är oförhindrat att i all den omfatt­

ning det finner lämpligt föra kyrkoböcker över sina medlemmar. Dessa

måste dock grundas på frivilliga uppgifter; endast då Kungl. Maj:ts med­

givande föreligger kunna församlingens medlemmar tvingas att lämna upp­

gifter. En sådan skyldighet för församlingens medlemmar att, vid äventyr

av böter, lämna uppgifter till församlingen kan icke anses motiverad av re­

ligionsfriheten. Huruvida en dylik särskild kyrkobokföring bör bibehållas

vid sidan om den allmänna kyrkoboföringen, får bero på praktiska över­

väganden. Det bör ankomma på de folkbokföringssakkunniga att taga ställ­

ning härtill vid fullgörandet av de sakkunnigas uppdrag. I

I samband med behandlingen av frågan om vigsel inom annat trossam­

fund än svenska kyrkan har kommittén föreslagit att vigselförrättare inom

sådana samfund skola föra vigselförteckning. Kommittén anför

härom att, i likhet med vad som gäller om protokoll över borgerlig vigsel,

sådan förteckning bör innehålla tid och rum för vigseln samt de trolovades

fullständiga namn, yrke och hemvist. Därjämte bör i förteckningen göras

anteckning om kontrahenternas medlemskap i religiöst samfund, vilken an­

teckning bör utvisa på vad sätt medlemskapet blivit konstaterat. Vidare för­

ordar kommittén att, såsom en påminnelse för vigselförrättarna, föreskrift

meddelas om att i förteckningen skall göras anteckning rörande avsändan­

det av underrättelse om vigseln till vederbörande pastorsämbete.

Kommitténs förslag i denna del har i allmänhet icke föranlett någon er­

inran i yttrandena. Folkbokföringssakkunniga anföra emellertid att vigsel­

förteckningen är en synnerligen betydelsefull urkund, då den under ogynn­

samma omständigheter kan utgöra enda återstående möjligheten för makar

att styrka äktenskapets ingående. De sakkunniga ifrågasätta därför om icke

föreskrifter böra meddelas om att förteckningen skall föras enligt fastställt

formulär, att den skall förvaras på betryggande sätt och att den skall vara

132

samfundets och icke vigselförrättarens tillhörighet, så att den ej går för­

lorad i samband med dennes dödsfall, avgång ur samfundet eller förflytt­

ning till annat verksamhetsområde inom samfundet. Riksarkivet har yttrat

sig över förslaget i denna del och därvid ingivit även inhämtade yttranden

från lands- och länsarkivarierna samt stadsarkivarien i Stockholm. Riksar­

kivet framhåller att utgångspunkt för frågornas bedömande bör vara den

principen, att folkbokföringens urkunder (civilregistret) genom föreskrivna

leveranser från urkundsförarna samlas i lands- och länsarkiven för att där

bevaras för framtiden. För den händelse det föreskrives att vigselförrättarna

skola föra vigselförteckning, som skall äga vitsord, anser riksarkivet det böra

påbjudas att sådan förteckning skall skrivas med normalbläck på fastställt

formulär på normalpapper av klass 2 i bunden bok samt förvaras på be­

tryggande sätt. Vidare böra förteckningarna, på sätt riksarkivet närmare

angiver i sitt yttrande, överlämnas till lands- och länsarkiven för framtida

förvaring.

Syftet med kommitténs förslag rörande vigselförteckningar är att säker­

ställa erforderliga uppgifter om de äktenskap som ingåtts med vigsel inom

annat trossamfund än svenska kyrkan. Det synes emellertid tveksamt, om

förslaget innefattar den lämpligaste åtgärden härför. I första hand torde

det böra undersökas, om icke tillräckliga garantier för bevarandet av an­

teckningar härom kunna vinnas genom åtgärder inom den allmänna kyrko­

bokföringen och således utan tillskapande av en sådan speciell kyrkobok­

föring som dessa förteckningar skulle utgöra. Landsarkivarien i Härnösand

har framfört ett uppslag i sitt yttrande, nämligen att pastor, i sådana fall då

lysningsbevisets giltighetstid utgår och någon underrättelse om vigsel icke

inkommit, skall efterforska, om vigsel skett. Enligt vad jag inhämtat hålla

pastorsämbeten redan nu en sådan kontroll över utfärdade lysningsbevis.

Även andra utvägar kunna tänkas, om nu gällande bestämmelser anses otill­

räckliga. Hela spörsmålet om säkerställandet av uppgifter om ingångna äk­

tenskap är dock uppenbarligen i främsta rummet en folkbokföringsfråga. Det

bör överlämnas åt de folkbokföringssakkunniga att taga ställning härtill i

samband med fullgörandet av de sakkunnigas uppdrag.

Kommittén har föreslagit ändring i den i 4 kap 11 § rättegångsbalken

stadgade domar eden. Enligt denna lovar domaren att döma efter »Guds

och Sveriges lag och laga stadgar». Kommittén förordar att detta uttryck

skall ändras till att endast avse »Sveriges lag och laga stadgar».

Formuleringen av domareden i denna del synes ha sitt ursprung i vissa,

under senare hälften av 1600-talet utfärdade militärprocessuella bestäm­

melser. Från dessa har formuleringen upptagits i 1734 års lag. Vid antagan­

det av nya rättegångsbalken år 1942 gjordes några mindre, språkliga mo­

derniseringar i domareden, men i allt väsentligt fick den behålla sin äldre

lydelse.

Det har inom rättsvetenskapen framförts olika meningar om vad uttryc­

ket Guds lag betyder i detta sammanhang. Kommittén ansluter sig till den

Kungl. Maj. ts proposition nr 100.

133

uppfattningen att uttrycket icke åsyftar Mose lag utan ett allmänt moraliskt

medvetande. Även första lagutskottet har i anledning av en motion vid 1948

års riksdag uttalat att i uttrycket icke bör inläggas annat än en förplik­

telse för den blivande domaren att, vid sidan av lagens uttryckliga föreskrif­

ter, i sin domargärning iakttaga även de allmänt humanitära moralbud,

som utformats under den kristna etikens inflytande, samt att ett sådant

löfte synes kunna avläggas av envar, oavsett religiös uppfattning.

Till stöd för en ändring av edens lydelse framhåller kommittén att inne­

börden av uttrycket icke klart och otvetydigt framgår av ordalydelsen, som

fasthellre kan giva anledning till tvekan och ovisshet om den rätta me­

ningen.

Samtliga remissinstanser, som yttra sig om kommitténs förslag till änd­

ring i domareden, avstyrka förslaget, nämligen Svea hovrätt, länsstyrelsen

i Stockholms län, domkapitlen i Västerås, Göteborg, Härnösand, Luleå och

Visby samt juridiska fakulteten i Uppsala.

Sålunda anför Svea hovrätt, som ansluter sig till kommitténs tolkning av

uttrycket »Guds lag», att tillräckliga skäl ej föreligga att ur eden borttaga

detta uttryck, som äger traditionens helgd och som i ej ringa mån bidrager

till edens högtidlighet och värde. Juridiska fakulteten i Uppsala finner det

osannolikt, att uttrycket »Guds lag» skulle på allvar kunna kränka samvets­

friden för någon, som gjort sig underkunnig om ordens mening; någon an­

nans uppfattning torde icke förtjäna avseende. Domkapitlet i Visby menar att

borttagande av uttrycket »Guds lag» icke kan betraktas som ett religions-

frihetsintresse.

Med den numera gängse tolkningen av det i domareden ingående ut­

trycket »Guds lag», enligt vilken detta uttryck syftar på ett allmänt rätts­

medvetande, kan avläggandet av denna ed icke innebära något samvets-

tvång för den som gjort sig underrättad om innebörden. I vissa äldre pro­

cesslagförslag ha försök gjorts att omformulera domareden på ett mera

genomgripande sätt. Vid antagandet av den nya rättegångsbalken år 1942

valdes i stället den enligt min mening lämpligare utvägen att, såsom pro­

cesslagberedningen föreslagit, låta eden behålla sitt traditionella innehåll

efter en varsam modernisering av uttryckssätten. Det måste anses alldeles

opåkallat att nu åter ändra edens lydelse. Jag kan icke tillstyrka kommit­

téns förslag härom.

Härefter skall jag övergå till att redogöra för de särskilda bestämmelserna

i det inom departementet upprättade förslaget. Detta skiljer sig både i sak

och till form från kommitténs förslag. Det torde emellertid icke vara nödvän­

digt att jag här söker giva en fullständig redogörelse för stadgandena i kom­

mittéförslaget. Skillnaden mellan detta och det inom departementet upp­

rättade förslaget framgår i huvudsak redan av vad jag anfört i det före­

gående. I övrigt hänvisas till betänkandet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

134

Kangl. Maj.ts proposition nr 100.

Redogörelse för de särskilda lagförslagen.

Förslag till ändrad lydelse av 1 och 28 §§ regeringsformen.

§ 4.

Enligt denna paragraf i dess nu gällande lydelse skola statsrådets leda­

möter vara av den rena evangeliska läran. Stadgandet härom har, i överens­

stämmelse med vad jag anfört i det föregående, borttagits i förslaget;

frågan om hinder för ledamot av statsrådet att såsom föredragande hand­

lägga vissa ärenden rörande svenska kyrkans religiösa angelägenheter be­

handlas i 28 § andra stycket.

§ 28.

I första stycket av denna paragraf stadgas att, i de fall då utlänning kan

utnämnas till ämbete eller tjänst, bortsett från militärt ämbete eller konsuls-

befattning, en förutsättning för utnämningen är att denne bekänner den rena

evangeliska läran. Detta stadgande överensstämmer icke med motsvarande

bestämmelser för svenska medborgare. Skillnaden har uppkommit genom

att olika delar av 28 § ändrats vid skilda tidpunkter. Någon anledning att

bibehålla en sådan skillnad föreligger icke. Därför böra, såsom även kom­

mittén förordat, samma regler göras tillämpliga på svenska medborgare och

utlänningar i fråga om konfessionella behörighetsvillkor och således de sär­

skilda bestämmelserna för utlänningar i första stycket avlägsnas. I vad mån

utlänning i övrigt är berättigad att innehava allmän tjänst behandlas icke i

detta sammanhang.

Andra stycket innehåller nu ett stadgande, enligt vilket endast den som

bekänner den rena evangeliska läran må utnämnas till prästerligt ämbete

eller till annan tjänst, varmed är förenat åliggande att undervisa i kristen­

dom eller teologisk vetenskap. Vidare stadgas att till alla andra ämbeten

och tjänster, utom statsrådsämbetena, må utnämnas bekännare av annan

kristen troslära, ävensom av den mosaiska. Härtill anknyter dock en jävs-

bestämmelse, enligt vilken den som ej tillhör den rena evangeliska läran

är obehörig att såsom domare eller innehavare av annan tjänst deltaga i

handläggning eller avgörande av fråga som angår religionsvård, religions­

undervisning eller befordringar inom den svenska kyrkan.

I det föregående har jag framhållit att, såsom allmän regel, några konfes­

sionella behörighetsvillkor icke böra gälla för innehav av allmän befattning.

I första hand bör således behörigheten att inneha ämbeten och tjänster i all­

mänhet vidgas, så att den omfattar även andra än bekännare av kristen eller

mosaisk troslära. Beträffande dessa tjänster bör således gälla att endast för­

tjänst och skicklighet få vara avgörande vid tillsättningen. Stadgandet härom

i sista stycket har tidigare inlett det avsnitt av paragrafen som nu är i

fråga; år 1921 flyttades det ned till sin nuvarande plats, och det kom där­

igenom att stå efter de bestämmelser som utgöra undantag från den i stad­

135

gandet uttryckta grundsatsen. Detta stadgande synes böra återföras till sin

ursprungliga plats i paragrafen och sålunda bilda utgångspunkt för de un­

dantag som av konfessionella hänsyn alltjämt böra gälla.

Beträffande sådana lärartjänster i allmänna skolor, som medföra

skyldighet för innehavaren att undervisa i kristendom, har jag i det föregå­

ende anfört att, på grund av denna undervisnings särskilda karaktär, den

som har en mot evangelisk trosåskådning stridande uppfattning icke bör

kunna erhålla dylik tjänst. Detta innebär en ändring i jämförelse med vad nu

gäller; för närvarande fordras för erhållande av sådan tjänst tillhörighet till

svenska kyrkan. En ändring av stadgandet i andra stycket erfordras sålun­

da. Kommittén har i sitt förslag till sådan ändring sökt i grundlagen angiva

vissa trossamfund, vilkas medlemmar skulle äga behörighet till de tjänster

som nu avses. Härvid betecknas dessa såsom »trossamfund med en från

grunderna för de allmänna skolornas religionsundervisning ej väsentligt av­

vikande trosåskådning». Mot detta förslag har i några yttranden anmärkts

att formuleringen är alltför vag och skulle medföra tillämpningssvårigheter.

Juridiska fakulteten i Uppsala har även anfört att dylika uttryck äro olämp­

liga i en grundlagstext.

Av vad nu sagts torde framgå att det knappast är möjligt att åstadkomma

en bestämmelse, som på en gång lämnar tillräcklig ledning för tillämpningen

och uppfyller de krav som måste ställas på ett grundlagsstadgande. Det

torde vara nödvändigt såväl att i grundlagen angiva den allmänna princip

som skall gälla på detta område som att i annan författning närmare ut­

veckla, hur denna princip skall tillämpas. I grundlagen torde sålunda, såsom

ett undantag från den eljest gällande principen om förtjänst och skicklighet

såsom enda befordringsgrunder, böra angivas att -till de sökandes tros­

åskådning skall tagas den hänsyn som påkallas av undervisningsskyldig-

heten.

I fråga om den närmare tillämpningen av denna princip har jag redan

förut anfört att den som är medlem av svenska kyrkan bör, liksom hittills,

anses fylla det konfessionella krav som bör ställas på dessa lärartjänster.

Detsamma bör gälla medlemmar av evangeliska frikyrkorörelser eller av

andra evangeliska församlingar, som kunna finnas i riket. Det kan emellertid

icke begäras att lokala skolmyndigheter utan närmare ledning skola kunna

avgöra, vilka religiösa samfund som ha sådan karaktär. I tillämpningsföre­

skrifterna bör därför genom en uppräkning angivas, vilka religiösa sam­

fund som åsyftas. Denna uppräkning kan uppenbarligen icke göras full­

ständig; den torde lämpligen böra omfatta sådana över större områden ut­

bredda religiösa samfund som ha ett medlemsantal överstigande 10 000.

Med tillgång till eu sådan förteckning torde det icke bereda skolmyndighe­

terna större svårigheter att bedöma, om även andra samfund än de upp­

räknade äro jämförliga med dessa och således också böra betraktas som

evangeliska samfund. Såsom jag i det föregående anfört bör det finnas

möjlighet för sökanden att även på annat sätt än genom att visa medlem­

skap i svenska kyrkan eller i sådant religiöst samfund som nu avses styrka

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

136

Kungl. Maj. ts proposition nr 100.

att han icke har en mot evangelisk kristendomsuppfattning stridande åskåd­

ning. Detta torde lämpligen få ske sålunda att han i samband med sin an­

sökan avgiver en skriftlig förklaring därom.

Gällande bestämmelser om lärartillsättning äro av administrativ karak­

tär. Därför torde också de nu avsedda tillämpningsföreskrifterna böra ut­

färdas i administrativ ordning. I de särskilda skolstadgorna bör således,

såsom ett villkor för erhållande av lärartjänst med skyldighet att under­

visa i kristendom, angivas att sökanden icke har en åskådning som stri­

der mot evangelisk kristendomsuppfattning. Dessutom bör i en särskild

kungörelse meddelas föreskrifter om hur sökanden äger styrka att han fyl­

ler detta krav. Då emellertid innehållet i denna kungörelse är av stor bety­

delse för bedömandet av den nu föreliggande frågan om konfessionella be­

hörighetsvillkor för lärare, torde riksdagens yttrande böra inhämtas över ett

förslag till sådan kungörelse. Förslag har därför upprättats (C. 1.).

Frågan om konfessionella behörighetsvillkor för de teologiska lärar­

tjänsterna vid universiteten har jag förut behandlat. Även då det gäller

tillsättning av sådan tjänst bör hänsyn tagas till trosbekännelse i den ut­

sträckning undervisningen påkallar. Det torde få ankomma på Kungl.

Maj :t att, enligt de grunder jag förut angivit, tillämpa det föreslagna stad­

gandet härom i regeringsformen. Några särskilda bestämmelser rörande do­

center eller annan personal, som icke utnämnes av Kungl. Maj :t, torde icke

vara behövliga.

I det föregående har jag anfört att den nu gällande jävsbestämmelsen,

enligt vilken den som icke tillhör svenska kyrkan är utesluten från att del­

taga i handläggning eller avgörande av fråga som angår religionsvård, re­

ligionsundervisning eller befordringar inom kyrkan, i huvudsak bör bibe­

hållas. Kommittén har uttalat den åsikten att denna regel, i vad den angår

religionsundervisning, omfattar både religionsundervisning inom kyrkan,

t. ex. konfirmationsundervisning, och religionsundervisning i de allmänna

skolorna. Därför har kommittén i sitt förslag gjort skillnad mellan sådana

frågor som avse religionsundervisningen i de allmänna skolorna och öv­

riga i jävsbestämmelsen avsedda frågor samt uppställt olika regler för

dessa fall. Det synes emellertid vara tveksamt, om den tolkning från vil­

ken kommittén utgår är riktig. Uttalandena vid 1867 års riksdag, då stad­

gandet behandlades, synas väl utvisa att man då åsyftade även vissa under­

visningsfrågor i de allmänna skolorna. Ännu vid denna tid torde dock både

folkundervisningen och kristendomsundervisningen i läroverken ha betrak­

tats som en kyrklig verksamhet. Numera torde all undervisning i de all­

männa skolorna principiellt få anses vara en allmänt medborgerlig angelä­

genhet och härvid kan någon skillnad icke göras mellan religionsundervis­

ning och annan undervisning. Ett uttryck för denna ändrade uppfattning

om undervisningens karaktär är att vården om folkundervisningen efter

hand överflyttats från den kyrkliga till den borgerliga kommunen. På grund

av denna principiella uppfattning torde det få anses att det nu avsedda

stadgandet i 28 §', såsom ordalagen närmast utvisa, för närvarande endast

137

åsyftar religionsundervisning inom kyrkan i egentlig mening, t. ex. konfir­

mationsundervisningen, men ej någon undervisning i allmänna skolor. Stad­

gandet bör därför icke heller i sin nu föreslagna lydelse äga någon vidsträck­

tare inebörd. För att tydligare utmärka denna har stadgandet i detta av­

seende omformulerats.

Teologiska fakulteten i Uppsala och Stockholms domkapitel ha påpekat

att jävsbestämmelsen bör avse även ämbetsbrott av präst. Mot detta påpe­

kande torde icke vara något att erinra. I konsekvens därmed synes bestäm­

melsen även böra omfatta frågor rörande prästs rätt att utöva prästämbe­

tet. I enlighet med vad nu sagts har stadgandets lydelse kompletterats.

Att jävsbestämmelsen i fråga om statsrådets ledamöter icke skall avse

annan än föredraganden har jag anfört i det föregående. Vad som därvid

avses med föredragande framgår av 5 § tredje stycket regeringsformen.

Förslag till ändrad lydelse av 7 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen.

Såsom i det följande angives, föreslås ändrad lydelse av 11 kap. 8 § straff­

lagen. I överensstämmelse därmed torde även den mot detta stadgande sva­

rande punkten i 7 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen böra ändras.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

Förslag till religionsfrihetslag.

Kommittén anför att den funnit 1873 års förordning om främmande tros-

bekännare och deras religionsövning böra ersättas med en helt ny lag, som

kommittén kallat religionsfrihetslag. Till detta förslag har också bidragit att

det i förordningens rubrik och paragrafer förekommande uttrycket främ­

mande trosbekännare, enligt kommitténs mening, utgjorde en oegentlig be­

teckning för dem som därmed åsyftades.

En ledamot av Västerås domkapitel har i ett särskilt yttrande framhållit

att då en ny dissenterlagstiftning skulle genomföras det önskemålet anmälde

sig att få en klar och överskådlig lag, vilken förbehållslöst och fullständigt

stadfäste samvets- och religionsfrihetens principer och de rättigheter, som

därav följa för individen. Efter vissa erinringar mot kommittéförslaget ur

denna synpunkt anföres vidare i yttrandet att kommitténs förslag till reli­

gionsfrihetslag borde uppdelas på två eller flera lagar, så att ur förslaget

utbrytes allt som icke har direkt att skaffa med bestämmandet av religions­

friheten såsom sådan och att det övriga göres till föremål för särskild lag­

stiftning. Till en lag om svenska kyrkan och utanför denna stående kyrko-

bildningar skulle kunna hänföras bl. a. bestämmelser om inträde i och ut­

träde ur kvrkan, om barns samfundstillhörighet och annat sådant som icke

direkt rörde religionsfrihetens principer.

Det nu återgivna yttrandet aktualiserar frågan om den föreliggande lag­

stiftningens uppgift och allmänna omfattning. I detta hänseende har uppen­

barligen en förskjutning skett från 1873 års förordning. Denna hade nämligen

138

huvudsakligen till föremål att bestämma främmande trosbekännares rätts­

ställning; såsom en detalj däri upptog den även regler för utträde ur kyrkan

i syfte att övergå till främmande trossamfund. I den nya lagstiftning, som

kommittén förordat, har däremot utträdesrätten satts i sammanhang med

trågan om medborgarens religiösa frihet, vilken alltså blivit huvudfrågan,

medan däremot frågan om reglering av andra religiösa samfunds rättsliga

ställning blivit en underordnad fråga. Jag har i det föregående närmare mo­

tiverat varför icke heller de bestämmelser kommittén upptagit på detta om­

råde nu böra lagfästas. Av det övriga innehållet i kommitténs förslag till

religionsfrihetslag har frågan om skolundervisningen i kristendom redan

tidigare behandlats i sitt sammanhang med andra skolfrågor och den skall

nu icke upptagas till saklig behandling. Frågan om inskränkningar i rätten

att inneha vissa tjänster torde, utöver de stadganden om konfessionella behö­

righetsvillkor som upptagits i regeringsformen, icke kräva någon ytterligare

behandling i lag; endast administrativa tillämpningsföreskrifter till grund-

lagsstadgandena torde i vissa fall erfordras.

På grund av vad nu anförts återstå alltså i huvudsak två lagstiftningsspörs-

mål, nämligen att närmare utveckla och bestämma den religiösa friheten i

anslutning till det stadgande härom som redan finnes i 16 § regeringsformen

samt att fastställa rätten till utträde ur den svenska kyrkan. I det förra hän­

seendet påkallas uppmärksamhet särskilt av frågorna om förenings- och för­

samlingsfriheten på det religiösa området och om förhållandet mellan den

religiösa organisationen och den enskilde, såvitt detta berör den religiösa

friheten. Såsom i vissa yttranden framhållits, bl. a. av den juridiska fakulte­

ten i Uppsala, kan det göras gällande att sådana stadganden som principiellt

bestämma den religiösa friheten böra ha sin plats i grundlagen. Mot att så­

lunda söka bygga ut stadgandet om religionsfrihet i 16 § regeringsformen i

de hänseenden detta kan anses ofullständigt talar emellertid att frågan

delvis har en allmänt föreningsrättslig karaktär, som icke kan komma till

uttryck på dylikt sätt. Härtill kommer naturligtvis också att man icke, utan

mycket starka skäl, bör bryta sönder den hävdvunna formuleringen i rege­

ringsformen. Det bör mera vara en fråga om att, gentemot föråldrade betrak­

telsesätt, närmare bestämma grundlagsstadgandets innebörd än att giva det­

ta ett nytt innehåll. Rätten till utträde ur svenska kyrkan torde icke kunna

fastställas utan att samtidigt medlemskapet i sin helhet regleras. Denna reg­

lering utgör uppenbarligen en kyrkolagsfråga. På grund av kyrkolagstift-

ningens nuvarande tillstånd är dess införande i själva kyrkolagen icke en

lämplig utväg. Det föreligger emellertid ett påtagligt samband mellan båda

de nu behandlade spörsmålen; även om regleringen av medlemskapet i svens­

ka kyrkan också måste innefatta detalj stadganden, som böra sammanhållas i

en författning, har denna reglering som helhet betraktad ett nära samband

med spörsmålet om den religiösa friheten. Därför synes det vara naturligt att

i en lag upptaga både de principiella frågorna om religiös frihet och frågan

om medlemskapet i svenska kyrkan samt att låta huvudsynpunkten, hävdan­

det av religionsfriheten, bestämma lagens namn.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

139

Om religionsfrihet.

1

§•

Kommitténs förslag till religionsfrihetslag inledes med vissa allmänna

bestämmelser av principiell innebörd. Sålunda föreslår kommittén ett stad­

gande av innehåll att envar skall äga fritt bekänna och utöva sin religion,

utan andra hinder än dem som följa av lag eller laga stadga. Vidare inne­

håller förslaget att det skall stå envar fritt att med andra sammansluta sig

och sammankomma för religiös gemenskap och verksamhet. Ett tredje prin­

cipstadgande angiver att, med de undantag och inskränkningar som för­

anledas av grundlag eller annan laga författning, olikhet i religionsuppfatt­

ning ej skall medföra skillnad i rättigheter och skyldigheter.

I de flesta yttranden ha dessa principstadganden lämnats utan erinran.

Juridiska fakulteten i Uppsala anför att dessa stadganden icke i sak inne­

bära något nytt. Om de skola införas i lag, är emellertid deras plats i rege­

ringsformen, där de grundläggande rättsförhållandena mellan staten och

medborgaren fastslås och gränser för statsmakten uppställas, något som

också iakttagits i andra länders konstitutionella lagar. Fakulteten erinrar

om frågans behandling i 1941 års förslag till ändrad lydelse av 16 § rege­

ringsformen (SOU 1941: 20). Länsstyrelsen i Norrbottens län uttalar även

den uppfattningen att bestämmelser om fri religionsövning böra vara

av grundlags natur och att 1 och 3 §§ i kommitténs förslag äro obehövliga.

Hovrätten för Västra Sverige yttrar att inskränkningar i dessa stadganden

icke borde få göras i administrativ ordning, annat än i fråga om rena ord­

ningsföreskrifter, utan borde få ske endast genom en av Kungl. Maj :t och

riksdagen gemensamt stiftad lag. Länsstyrelsen i Malmöhus län yttrar att

den av kommittén i motiven uttalade grundsatsen, att förenings- och mötes­

friheten icke bör vara underkastad annan begränsning än den som följer av

nödvändigheten att upprätthålla lag och allmän ordning, icke endast bör un­

derförstås utan uttryckligen fastslås i lagtexten.

Det synes tveksamt om det första av de principstadganden som kommit­

tén föreslagit, med hänsyn till däri gjorda inskränkningar, står i överens­

stämmelse med regeringsformens religionsfrihetsstadgande. Det torde också

vara obehövligt att på sådant sätt upprepa vad regeringsformen redan inne­

håller. Däremot kan det måhända vara lämpligt att låta lagen inledas av

en erinran om regeringsformens innehåll i fråga om religionsfrihet.

Ej heller det tredje av de principstadganden kommittén upptagit synes

innehålla något som ägnar sig för reglering i den föreslagna formen. Frå­

gan gäller här icke att skapa handlingsregler för myndigheter eller enskil­

da men väl att uppställa ett principiellt krav på lagstiftningens innehåll i

skilda hänseenden. Ett sådant stadgande som det föreslagna synes dock ej

giva det resultat som åsyftats; det öppnar en möjlighet att genom admini­

strativ författning göra inskränkningar i medborgerliga rättigheter i fall

då en sådan möjlighet eljest icke finnes.

140

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

Praktisk betydelse har däremot frågan om förenings- och församlingsfri­

heten på det religiösa området. Numera synes väl den uppfattningen vara

allmänt vedertagen att häri icke få göras några inskränkningar för att

hindra viss religionsövning. Endast allmänna, för varje slag av samman­

komst gällande hinder böra få uppställas för offentlig gudstjänst, såsom

hinder påkallade av hänsyn till ordning, hälsovård och brandskydd. Där­

emot böra icke, t. ex. i lokala ordningsstadgor, få förekomma några be­

stämmelser som i dylikt hänseende sätta vissa religiösa samfund eller rikt­

ningar i en sämre ställning än andra.

2

§•

Såsom jag framhållit vid behandlingen av huvudfrågorna i förslaget in­

nebär religionsfrihet enligt nutida uppfattning rätt för envar icke endast

att sammansluta sig med andra för religiös gemenskap och verksamhet

utan även att ställa sig utanför varje religiös gemenskap. Denna för reli­

gionsfriheten grundläggande regel bör ha en tvingande karaktär; den bör

icke ens genom avtal kunna åsidosättas.

Den nu angivna grundsatsen har i paragrafen upptagits såsom en all­

mängiltig regel; denna inbegriper principiellt även medlemskapet i svenska

kyrkan, varom dock närmare föreskrifter om utträdesanmälan meddelas i

9 §. I fråga om formen för utträde ur annat trossamfund torde några be­

stämmelser icke böra meddelas. Frågan härom är en sida av medlemska­

pet i sådant samfund och bör ankomma på samfundets egna bestämmelser.

Av en jämförelse med vad som stadgas i 9 § om utträde ur svenska kyrkan

torde dock framgå att det icke kan anses stridande mot paragrafen, om

samfundet i sin samfundsordning föreskriver t. ex. att anmälan om utträ­

de skall göras vid personligt besök eller att sådan anmälan skall göras

skriftligen med vittnen. Det måste emellertid samtidigt beaktas att samfund

icke kan uppställa sådana bestämmelser att medlem hindras att anmäla

sitt utträde; dylika bestämmelser äro ogiltiga.

Genom en anmälan om utträde kan sålunda medlem bringa sin person­

liga anslutning till trossamfund att genast upphöra. Fråga uppkommer då,

om han därigenom också omedelbart befrias från alla ekonomiska förplik­

telser gentemot samfundet. Kommittéförslaget innehåller en bestämmelse

(25 §), enligt vilken medlem icke är skyldig att gälda annan avgift än så­

dan som angivits i samfundsordning (stadgar) eller eljest blivit i enlighet

med samfundsordningen (stadgarna) bestämd samt den som upphört att

vara medlem av samfundet ej skall vara skyldig att gälda avgift, som

förfaller till betalning efter det medlemskapet upphört. De mosaiska för­

samlingarna i Stockholm, Göteborg och Malmö ha i gemensamt yttrande

anfört att denna bestämmelse alldeles oberättigat rubbade stabiliteten i ett

trossamfunds ekonomi. En på hösten i enlighet med vederbörande sam­

fundsordning fastställd budget för påföljande år borde icke få äventyras

därigenom att samfundsmedlemmar anmäla sitt utträde ur samfundet och

uraktlåta att betala på grundval av denna budget redan debiterade avgif­

141

ter. Den ur ett trossamfund utträdande medlemmen borde ha laglig skyl­

dighet att åtminstone gälda de avgifter, som debiterats för och tillika för­

falla till betalning under det år, under vilket medlemskapet upphör, och

bör vara skyldig därtill, även om avgifterna under det året icke förfalla till

betalning förrän efter utträdet.

Frågan om medlems skyldighet att gälda avgifter har behandlats i de

utredningar som gjorts rörande lagstiftning om ideella föreningar. I den

promemoria om grunderna för en lagstiftning angaende ideella förening­

ar som år 1938 avgavs av C. Romberg anfördes att det vore ett berät­

tigat intresse för en förening att med viss säkerhet kunna räkna med med­

lemmarnas ekonomiska bidrag och att förening därför borde äga rätt att i

stadgarna föreskriva viss, dock ej alltför lång uppsägningstid för utträde

(s. 65). Därjämte upptogs en bestämmelse om att medlem som utträdde

ur förening i regel icke därigenom fritogs från att gälda periodisk avgift

för löpande period eller honom åvilande fast avgift av annat slag och ej

heller från annan uttaxering än sådan som förföll till betalning efter det

utträdet ägt rum. I huvudsak på samma sätt behandlades hithörande frågor

i det betänkande om ideella föreningar som år 1919 avgavs av O. H. Arsell.

Enligt 1949 års förslag till lag om registrerade föreningar m. m. (SOU

1949: 17) skulle medlem i en ideell förening, som vore underkastad den

föreslagna lagen, kunna genast uppsäga sig till utträde; undantag skulle

endast gälla för vissa branschorganisationer m. fl. Ehuru sålunda medlem i

egentliga ideella föreningar skulle kunna genast frigöra sig från den per­

sonliga bundenhet, som kunde anses ligga i medlemskapet, skulle icke det­

samma gälla om hans ekonomiska skyldigheter; utträdet skulle nämligen

anses ske först vid räkenskapsavslutning viss tid efter uppsägningen. Även

enligt detta förlag skulle alltså föreningarnas intresse av ekonomisk stabi­

litet i viss utsträckning tillgodoses.

Den allmänna ståndpunkt till frågan om medlems rätt att genom utträde

ur ideell förening befria sig från ekonomiska skyldigheter mot föreningen,

vilken redovisats i dessa utredningar, torde få betraktas som ett uttryck för

vad som, även utan några lagbestämmelser, följer av allmänna rättsgrund­

satser. Kommitténs förslag i denna del synes icke stå i överensstämmelse

med gällande rätt. Det torde tvärtom få antagas att en sådan bestämmelse

i samfundsordning som de mosaiska församlingarna avse — vilken alltså

går ut på att inom rimliga gränser förplikta medlemmarna att, trots per­

sonligt utträde, alltjämt betala påförda avgifter för löpande period — skulle

vinna erkännande i rättsskipningen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

3 §•

Beträffande denna paragraf, vars innehåll i huvudsak överensstämmer

med vad kommittén föreslagit, må hänvisas till den föregående framställ­

ningen om ordnar och kloster.

142

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

Om medlemska]) i svenska kyrkan.

4 §•

Juridiska fakulteten i Lund anmärker att kommitténs förslag till reli­

gionsfrihetslag icke innehåller några bestämmelser om lagens tillämplig­

het i rummet. Det vore sålunda oklart, om förslaget vore avsett att gälla

varje svensk medborgare oavsett hemvist eller endast svensk medborgare,

som hade hemvist i riket, eller var och en som där hade hemvist.

I överensstämmelse med vad jag i det föregående anfört om de allmänna

grunderna för medlemskapet i svenska kyrkan har i denna paragraf angi­

vits, vilka som kunna vara medlemmar av kyrkan. Med utlänning förstås

härvid icke blott medborgare i främmande land utan även statslös person.

Beträffande frågan, vad som skall menas med att någon är bosatt i riket,

må hänvisas till folkbokföringsförordningen.

5—6 §§.

I 6 § 1873 års förordning angående främmande trosbekännare och deras

religionsövning finnas bestämmelser rörande den troslära, i vilken barn

skola uppfostras. Bestämmelserna bygga på den förutsättningen, att barn

som regel skola uppfostras i svenska kyrkans lära. Det medgives emellertid

föräldrar rätt att, när bägge eller endera tillhöra främmande trossamfund,

uppfostra sina barn i sådant samfunds lära. Ehuru bestämmelserna så­

lunda främst taga sikte på barns religiösa fostran, torde de därjämte ha be­

tydelse för barnens ställning till svenska kyrkan. I kyrkobokföringen torde

man nämligen utgå från att endast barn, som enligt dessa bestämmelser

uppfostras i annan lära än svenska kyrkans, ej ingå i kyrkans gemenskap.

På sätt kommittén anfört torde det icke vara befogat att i en ny lagstift­

ning upptaga särskilda bestämmelser om skyldighet att uppfostra barn i

viss troslära. Barns uppfostran i religiöst hänseende ingår i vårdnaden om

barnet. Enligt allmänna regler om vårdnaden gäller att föräldrar eller andra

vårdnadshavare äro skyldiga att giva barnet en sorgfällig uppfostran. Här­

med avses ej endast bibringande av kunskaper och färdigheter utan även

sedlig och religiös fostran. Att vid sidan av denna allmänna bestämmelse

om vårdnadens innebörd giva särskilda regler om barns uppfostran i viss

troslära synes knappast lämpligt. Ett visst mått av frihet måste alltid till­

erkännas vårdnadshavaren vid utövandet av vårdnaden. Detta får anses

ligga i sakens natur och följer för övrigt av att efterlevnaden av mer in­

gående regler knappast låter sig kontrolleras. Skyddet mot att vårdnads­

havaren icke missbrukar sin frihet i fråga om barnets religiösa fostran

torde — liksom när fråga är om missbruk av vårdnadsrätten i andra hän­

seenden — ligga i att vårdnaden vid grövre missbruk eller försummelse

kan fråntagas honom. Härtill kommer, att man icke torde kunna ålägga

dem, som i enlighet med förslaget icke tillhöra vare sig svenska kyrkan

eller annat trossamfund, att uppfostra sina barn i den ena eller andra tros­

läran.

143

Med det nu anförda är icke sagt att icke frågan om barnens ställning i

konfessionellt hänseende bör i lag regleras. Såsom jag tidigare framhållit

intager frågan om medlemskapet i den svenska kyrkan en central plats i

den tillärnade nya lagstiftningen och däri ingår som ett viktigt led Irågan

om barns tillhörighet till kyrkan. Beträffande denna fråga kunna lagbe­

stämmelser icke undvaras.

Tidigare har jag givit uttryck åt de grundläggande synpunkter som böra

läggas på frågan om barns medlemskap i svenska kyrkan. Principen bör

vara att barnen i fråga om medlemskapet följa föräldrarna enligt i stort sett

automatiskt verkande regler; föräldrarnas ställning till kyrkan bör sålunda

utan någon särskild åtgärd bestämma barnets. Utgångspunkten för denna

princip är självfallet att föräldrarna och barnet böra utgöra en gemenskap

i konfessionellt avseende.

Vid den närmare utformningen av denna princip kunna olika lösningar

tänkas. Kommittén har föreslagit, att föräldrarnas förhållande till kyrkan

bör vara avgörande icke endast för barnets anslutning till denna vid fö­

delsen utan även för barnets medlemskap i fortsättningen, till dess det

uppnått mer mogen ålder. En lösning efter denna linje medför emellertid

att synnerligen invecklade lagregler måste uppställas för att möta de olika

situationer som kunna uppkomma genom att föräldrarnas eller enderas

av dem förhållande till kyrkan ändras efter barnets födelse. Det synes

likväl icke nödvändigt att uppställa regler som automatiskt avgöra frågan

om barnets tillhörighet till kyrkan med avseende på hela dess uppväxttid.

Det väsentliga torde vara att genom dylika regler avgöres, om barnet vid

födelsen inträder i svenska kyrkan eller icke.

Tänkbart vore att låta vad som genom dylika regler blivit avgjort vara

bindande till dess barnet uppnått sådan ålder att det själv kan taga ställ­

ning till frågan om sin samfundstillhörighet. Härigenom skulle emellertid,

vid en förändring av de förutsättningar på vilka frågan om barnets sam­

fundstillhörighet vid födelsen bygger, en motsättning kunna uppstå mellan

samfundstillhörigheten och den religiösa uppfattningen i den miljö, där

barnet växer upp. Möjlighet bör finnas att förebygga en dylik motsättning.

För att vinna detta syfte torde den mest rationella lösningen vara att låta

de allmänna reglerna om inträde i kyrkan och utträde därur gälla även

för barn, med de modifikationer som följa av att barnet står under annans

vårdnad. Detta innebär att man, sedan frågan om barnets tillhörighet till

kyrkan vid födelsen blivit avgjord, överlåter åt vårdnadshavaren att fatta

beslut om ändring av barnets samfundstillhörighet, utan att denne därvid

är bunden av några särskilda regler.

Bestämmelserna om barns inträde i kyrkan vid födelsen böra utgå från

föräldrarnas ställning till kyrkan. I fråga om barn i äktenskap bör hu­

vudregeln i enlighet härmed vara den, att barnet vid födelsen inträder i

kyrkan, om båda föräldrarna tillhöra kyrkan. Beträffande barn utom äk­

tenskap, vilka i allmänhet såväl faktiskt som rättsligt stå vida närmare

modern än fadern, bör regeln vara att barnet vid födelsen inträder i kyrkan,

Kungl. Maj ds proposition nr 100.

144

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

om modern tillhör kyrkan. När det gäller barn i äktenskap, vilkas för­

äldrar icke båda tillhöra svenska kyrkan, blir emellertid spörsmålet mera

svårlöst.

Vad först angår de fall, då ingendera av föräldrarna tillhör kyrkan, torde

i allmänhet icke någon sådan samhörighet mellan dem och kyrkan före­

finnas, på vilken en regel om att barnet vid födelsen skall inträda i kyrkan

kan grundas. Tillhöra båda föräldrarna annat trossamfund synes detta

ligga i öppen dag. Men även om endera eller båda föräldrarna stå utanför

varje trossamfund torde det nu sagda äga giltighet. Kommittén har härom

anfört att barnen i dylika fall icke automatiskt böra bli konfessionslösa

utan räknas som medlemmar i den kyrka med vilken staten är förbunden.

Även om detta, såsom kommittén framhåller, i vissa fall icke skulle direkt

strida mot föräldrarnas önskan, kan dock i andra fall motsatsen vara för­

hållandet. Det torde icke vara möjligt att för sådant barn som nu avses upp­

ställa någon presumtionsregel; det måste överlåtas åt föräldrarna att i

egenskap av vårdnadshavare bestämma om barnets tillhörighet till kyrkan.

Det största intresset i förevarande sammanhang tilldrager sig emeller­

tid frågan om barns ställning till kyrkan i det fall, då den ene av föräld­

rarna men ej den andre tillhör kyrkan. Spörsmålet gäller här, om man bör

låta barnet följa den av föräldrarna som tillhör eller den som icke tillhör

kyrkan. En utväg är att föreskriva att barnet skall följa fadern eller att

barnet skall följa modern. Kommittén har för vissa av de nu avsedda fallen

förordat att barnet skall följa fadern. Under remissbehandlingen har även

hävdats att det vore naturligare att låta barnet följa modern. En regel som

lämnar företräde åt den ene makens religiösa uppfattning synes emellertid

icke stå i samklang med principen om makars likställighet. En sådan regel

kan ej heller grundas på något allmänt antagande att barnet skulle stå den

ene eller den andre av föräldrarna närmare i religiöst hänseende. Utvägen

att regelmässigt låta fadern eller modern ha företräde, då det gäller att be­

stämma barnets förhållande till kyrkan, kan alltså uteslutas. Härefter åter­

står att, som regel, låta barnet inträda i kyrkan eller låta det stå utanför.

Det torde vara uppenbart att i valet mellan dessa alternativ avgörande vikt

måste fästas vid att den övervägande delen av befolkningen tillhör kyr­

kan. Att i dessa fall utgå från att barnet skall inträda i kyrkan torde också

bäst överensstämma med kyrkans karaktär av folkkyrka. Visserligen kan

icke denna lösning grundas på något antagande att barnets inträde i kyr­

kan överensstämmer med båda föräldrarnas vilja. En anknytning till kyr­

kan har dock barnet genom den av föräldrarna som tillhör kyrkan. Det bör

emellertid stå föräldrarna öppet att gemensamt bestämma att barnet icke

skall inträda i kyrkan. Det kan väl ifrågasättas, om härför erfordras någon

särskild bestämmelse, då föräldrarna ändå såsom vårdnadshavare kunna

när som helst låta barnet träda ut ur kyrkan. Det synes dock mest tilltalande

att, om föräldrarna inom viss kortare tid efter barnets födelse giva till­

känna sin önskan att detta icke skall tillhöra kyrkan, barnet anses icke ha

tillhört kyrkan från födelsen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

145

Sedan länge ha i dissenterlagstiftningen funnits bestämmelser om ver­

kan av avtal mellan makar rörande barnens uppfostran i viss troslära. I

detta hänseende stadgas i 1873 års förordning att, om mellan föräldrar till

barn i äktenskap träffats avtal om deras barns uppfostran i evangelisk­

lutherska läran eller främmande troslära, som en av makarna bekänner,

sådant avtal skall vara gällande, såframt det blivit före äktenskapets ingå­

ende skriftligen upprättat och för vigselförrättaren uppvisat. Bestämmel­

sen är särskilt av betydelse för barn i äktenskap, där den ene av makarna

tillhör svenska kyrkan och den andre är katolik. Katolska kyrkan kräver

nämligen att, innan katolik träder i äktenskap med icke katolik, erhålla

försäkran om barnens uppfostran i den katolska läran.

Enligt det av mig förordade förslaget skall frågan, om barn vid födelsen

inträda i svenska kyrkan eller icke, avgöras enligt i stort sett automatiskt

verkande regler. Det är emellertid den som har vårdnaden om barnet obeta­

get att därefter bestämma om ändring i samfundstillhörigheten. Tillkom­

mer vårdnaden båda föräldrarna —• vilket är regel i fråga om barn i äkten­

skap — fordras härför enighet mellan föräldrarna. Att införa särskilda

bestämmelser om att makarna med bindande verkan äga på förhand be­

stämma om sådan ändring beträffande samfundstillhörigheten synes emel­

lertid icke erforderligt; denna fråga bör lämpligen avgöras efter omstän­

digheterna vid den tidpunkt då frågan om en ändring är aktuell.

Något annorlunda förhåller sig saken med sådant beslut av makar i

blandade äktenskap, som kräves för att barnet icke vid födelsen automa­

tiskt skall inträda i kyrkan. Det är bär fråga om att sätta ur kraft en be­

stämmelse, som tillerkänner den ene makens religiösa uppfattning en viss

företrädesrätt med avseende å barnets samfundstillhörighet. Då makarnas

bestämmanderätt i detta hänseende skall utövas inom viss kortare tid efter

barnets födelse, finnas vidare vissa möjligheter att på förhand överblicka

situationen. Huruvida förutsättningarna för makarna att sinsemellan på ett

lyckligt sätt ordna denna angelägenhet äro större eller mindre efter äkten­

skapets ingående och barnets födelse än därförinnan, kan icke allmängil­

tigt besvaras; frågan måste bedömas från fall till fall. Vid sådant förhål­

lande tala enligt min mening övervägande skäl för en bestämmelse, enligt

vilken makar i blandade äktenskap äga att före äktenskapets ingående eller

därefter före barnets födelse avtala att barnet icke vid födelsen skall in­

träda i svenska kyrkan. Ett sådant på förhand träffat avtal bör för att

vara bindande vara upprättat i skriftlig form med vittnen. Avtalet bör

kunna hävas, om makarna äro ense därom. Då ett sådant avtal som nu

sagts föreligger och delta innebär att barnet icke skall tillhöra kyrkan, kan

alltså den ene maken, utan hinder av att även den andre har del i vårdna­

den, göra anmälan enligt 5 § andra stycket. En förutsättning för att make

skall kunna göra avtalet gällande på sådant sätt är dock att han icke själv

är utesluten från vårdnaden om barnet.

Beträffande barn utom äktenskap bar jag redan framhållit att moderns

förhållande till kyrkan bör vara avgörande för om barnet skall inträda i

kyrkan vid födelsen. Om emellertid ett sådant barn senare erhåller äkten-

JO Hihany till rilcscluycns protokoll 1951. 1 samt. Nr 100.

146

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

skaplig börd genom att föräldrarna ingå äktenskap med varandra, upp­

kommer en situation, som är jämförlig med den som föreligger, då barnet

fötts i äktenskap. Särskilt om barnet sålunda erhåller äktenskaplig börd

förhållandevis snart efter födelsen, synas starka skäl tala för att barnet i

fråga om inträde i kyrkan behandlas på samma sätt som barn, vilket födes

i äktenskap. Därför torde böra gälla att barnet vid föräldrarnas giftermål

skall inträda i kyrkan, om den ene av dem tillhör denna. Även i detta fall

böra dock föräldrarna eller den som eljest har vårdnaden äga inom viss

kortare tid tillkännagiva sin önskan att barnet icke skall tillhöra kyrkan,

med påföljd att barnet icke anses ha inträtt i kyrkan enligt den nu angivna

automatiskt verkande regeln. I 10 § har upptagits en bestämmelse, enligt

vilken ändring av barns förhållande till kyrkan icke skall få vidtagas utan

barnets samtycke, sedan barnet fyllt 12 år. I anslutning härtill bör icke

heller sådant automatiskt inträde i kyrkan som nu avses kunna ske, efter

det att barnet fyllt 12 år.

7 §•

I 11 § andra stycket kyrkobokföringskungörelsen stadgas för närvarande

att i fråga om bokföringen av utlänning skall iakttagas att denne bokföres

såsom tillhörande svenska kyrkan, om han är evangelisk-luthersk trosbe-

kännare, och såsom främmande trosbekännare, om han tillhör främmande

trossamfund. Såsom jag förut framhållit finnes emellertid icke någon be­

stämmelse om hur utlänning skall bokföras, om han varken är evangelisk­

luthersk trosbekännare eller tillhör främmande trossamfund. Även i dylikt

fall torde han därför nu redovisas såsom tillhörande svenska kyrkan.

Kommitténs förslag innebär att här i riket bosatt utlänning skall genom

ansökan kunna vinna inträde i kyrkan men att han icke skall upptagas i

kyrkan genom några automatiskt verkande regler, i den mån icke ett så­

dant upptagande följer av kommitténs förslag om barns samfundstillhörig-

het. Den nu angivna bestämmelsen i kyrkobokföringskungörelsen skulle

alltså bortfalla.

Domkapitlen i Uppsala, Skara, Luleå och Visby förorda bibehållande av

en dylik bestämmelse; allenast för den händelse utlänningen i fråga an­

mält att han icke önskade tillhöra svenska kyrkan, borde han icke anteck­

nas såsom kyrkomedlem. Domkapitlet i Luleå anför att en sådan bestäm­

melse har stor betydelse i gränsbygden mot Finland med dess starka in­

flyttning av finska evangelisk-lutherska trosbekännare. Enligt en levande

tradition betraktas och betrakta sig evangelisk-lutherska finnar utan vidare

såsom hemmahörande i svenska kyrkan, och de skulle icke förstå varför de

skulle behöva särskilt ansöka om inträde i svenska kyrkan. Domkapitlet

uttalar att den levande ekumenicitet som av gammalt råder inom den evan­

gelisk-lutherska delen av kristenheten och särskilt i Norden icke bör under­

grävas genom onödiga formella bestämmelser.

Om man utgår från att medlemskapet i svenska kyrkan skall bygga på

frivillighet, kan det väl synas konsekvent att, utöver vad som redan anförts

147

om barns upptagande i kyrkan, något inträde enligt automatiskt verkan­

de regler icke förekommer, utan att för inträde alltid fordras en uttryckt

önskan. Det kan dock ifrågasättas, om icke undantag från denna regel bör

göras, då det gäller andra evangelisk-lutherska trosbekännare och framför

allt medlemmarna av de evangelisk-lutherska kyrkosamfunden i våra nor­

diska grannländer. Särskilt vad domkapitlet i Luleå anfört härom torde

visa att ett undantag motsvarande det nyss återgivna stadgandet i kyrko-

bokföringskungörelsen är motiverat. Härvid synes dock en mera tillfällig

bosättning i riket icke böra leda till att evangelisk-lutherska trosbekännare

utan särskild begäran bli att anse som medlemmar av svenska kyrkan.

Däremot kunna de i dylika situationer på grund av medlemskapet i hem­

landets evangelisk-lutherska kyrka åtnjuta en viss företrädesställning, så­

som gäller om rätt att erhålla vigsel i svenska kyrkan enligt 1915 års för­

ordning härom. Men då en sådan person som nu avses förvärvar svenskt

medborgarskap och alltså grunden för hans samhörighet med hemlandets

evangelisk-lutherska kyrka i allmänhet upphör, torde han böra utan sär­

skild ansökan upptagas i svenska kyrkan, om han ej hos pastor givit till

känna att han icke önskar inträda i kyrkan.

I praktiken måste naturligtvis tillämpningen av ett sådant stadgande som

nu angivits bli beroende på att pastor äger kännedom om att förutsättning­

arna för upptagande i kyrkan i samband med förvärv av medborgarskap

föreligga. Närmare bestämmelser som med hänsyn härtill kunna erfordras

för stadgandets tillämpning torde få meddelas i administrativ ordning.

8

§.

Såsom jag angivit i den allmänna redogörelsen har kommittén upprättat

förslag till en särskild lag om inträde i svenska kyrkan. Denna lag avser

dock endast inträde i kyrkan efter fyllda 15 år. I fråga om barn av lägre

ålder gälla bestämmelser i förslaget till religionsfrihetslag om barns sam-

fundstillhörighet. Enligt den särskilda lagen skall inträde kunna vinnas

efter ansökan av sökanden personligen hos präst, som för kyrkoböckerna

i den församling där sökanden är kyrkobokförd. Avgiver sökanden inför

prästen försäkran att hans ansökan är betingad av ett allvarligt uppsåt och

finnes sökanden äga nödig insikt i kyrkans lära, skall han antecknas så­

som medlem av kyrkan.

Kommittén anför rörande detta förslag hl. a. att någon prövning av all­

varet i sökandens uppsåt icke skall förekomma; en trosbekännelse skall

således icke avfordras honom. Prästen skall emellertid förvissa sig om att

sökanden äger nödig insikt i kyrkans lära. Utan sådan insikt kan, enligt

kommitténs mening, en uppriktig vilja att tillhöra kyrkan icke föreligga.

Omfattningen av den insikt i kyrkans lära som bör krävas kan enligt kom­

mitténs mening icke i lagen närmare angivas. Bedömandet av vad som är

nödig insikt får överlåtas åt vederbörande präst. Kommittén framhåller

emellertid att avgångsbetyg från folkskolan, i vilket ingår vitsord om god­

känd insikt i ämnet kristendom, eller tillförlitliga intyg av annat slag an­

gående inhämtade kunskaper höra godtagas. Någon anledning att genom

Kungl. Maj:ts proposition nr JOO.

148

förhör ytterligare pröva kunskaperna skall då icke föreligga. Inträdessökan-

de som förut tillhört svenska kyrkan eller något utländskt evangeliskt-

lutherskt samfund skall ävenledes kunna förutsättas äga nödig insikt i

svenska kyrkans lära. Kommittén finner det självklart att präst bör erbjuda

undervisning, om han finner sökanden sakna tillräcklig kristlig insikt.

Av den redogörelse för innehållet i yttrandena som jag lämnat i det före­

gående vid behandlingen av huvudfrågorna i förslaget framgår att frågan,

huruvida dop bör vara en förutsättning för inträde i svenska kyrkan, för­

anlett delade meningar. Flertalet domkapitel ha väl ansett sig kunna accep­

tera kommitténs förslag, att inträde skall kunna vinnas utan dop, men sam­

tidigt uttryckt ett önskemål att i lagen på något sätt angives att dopet utgör

det normala villkoret för tillhörighet till kyrkan. I övrigt ha vissa detalj­

anmärkningar framställts i fråga om inträdesbestämmelserna.

Beträffande förslaget att inträdessökanden skall avgiva försäkran, att

hans ansökan är betingad av ett allvarligt uppsåt, framhåller sålunda dom­

kapitlet i Uppsala att uttrycket »allvarligt uppsåt» bör ha en innehålls-

mässig bestämning och föreslår att denna försäkran skall avse »allvarligt

uppsåt att äga tillgång till kyrkans tjänst och gemenskap». Domkapitlen i

Linköping, Skara, Strängnäs, Växjö, Lund, Luleå och Visby samt Allmän­

na svenska prästföreningen framställa förslag av samma innebörd. Teolo­

giska fakulteten i Uppsala anför att det från kyrklig synpunkt är av in­

tresse, att medlemskap i kyrkan icke kommer att kunna brukas på illojalt

sätt, och föreslår att till kommitténs förslag göres det tillägget att den som

anmäler sig till inträde i kyrkan skall antecknas som medlem, såvida ej

allvaret i hans försäkran vederlägges av uppenbara fakta.

I fråga om förslaget att inträdessökanden skall äga nödig insikt i svenska

kyrkans lära hävdar domkapitlet i Uppsala att någon examination inför

präst rörande sökandens kristendomskunskaper ej bör krävas. En dylik

inträdesprövning kunde ofta komma att vålla vederbörande präst svårig­

heter, och man finge räkna med stora olikheter i tillämpningen. Länssty­

relsen i Malmöhus län anser på i huvudsak samma grunder att bestäm­

melsen om krav på insikt i svenska kyrkans lära bör utgå.

Å andra sidan yttrar Sveriges yngre prästers förbund att med den oviss­

het som råder om kristendomsämnets plats i kommande skolordning vits­

ord från skolan om kristendomskunskaper ej kunna godtagas. Kyrkan

borde beredas tillfälle att själv pröva, om nödig insikt i dess lära finnes.

Förbundet understryker emellertid att icke sådan insikt utan dopet bör

vara grundläggande för tillhörigheten till kyrkan. En människa som icke

äger intellektuella förutsättningar att tillgodogöra sig kyrkans lära borde

likväl genom dop kunna bli medlem av kyrkan. Ej heller domkapitlet i

Växjö anser det tillfyllest att sökanden deltagit i skolans kristendomsun-

dervisning. Enligt domkapitlets mening bör, förutom insikt i kyrkans lära,

även krävas någon kunskap i kyrkans ordning och gudstjänst.

Förslaget att ansökan om inträde i svenska kyrkan skall ske vid person­

lig inställelse hos präst tillstyrkes av flertalet remissinstanser. Av de till­

styrkande myndigheterna anser emellertid domkapitlet i Karlstad att an­

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

Kungl. Maj.ls proposition nr 100.

149

sökan bör få göras till vilken som helst präst i den församling, där den

inträdessökande är kyrkobokförd, ej nödvändigtvis till den präst som för

kyrkoböckerna. Som skäl åberopar domkapitlet att sökanden därigenom

skulle ha möjlighet att hänvända sig till den församlingspräst, för vilken

han har det största förtroendet. Länsstyrelsen i Malmöhus län avstyrker

å andra sidan förslaget och anför att, om såsom länsstyrelsen föreslår be­

stämmelsen om insikt i svenska kyrkans lära utgår, det icke finnes anled­

ning att uppställa krav på personlig inställelse, eftersom det då vid en

inställelse skulle förekomma endast ett expeditionelit mottagande av in­

träde san sökningen. LänsstyTelsen förordar att inträde skall kunna vinnas

efter en skriftlig ansökan, kompletterad med en skriftlig förklaring av två

ojäviga personer, att vederbörandes önskan att inträda i kyrkan grundas

på ett allvarligt uppsåt.

Kommitténs förslag att bestämmelser om inträde i svenska kyrkan skola

upptagas i en särskild lag och således ej inflyta i religionsfrihetslagen har

icke närmare motiverats i betänkandet men synes sammanhänga med att

kommittén ansett innehållet i denna särskilda lag, men ej förslaget till

religionsfrihetslag, vara av kyrkolags natur. Att betrakta reglerna för

vuxna personers inträde i kyrkan såsom kyrkolag, men ej de för medlem­

skapet i kyrkan praktiskt långt viktigare bestämmelserna om barns inträde

däri, torde emellertid icke utgöra en riktig bestämning av kyrkolagsbe-

greppet. Den praktiska synpunkten, att reglerna om medlemskapet i kyr­

kan böra hållas samman, torde få vara avgörande för lagstiftningens form.

Till frågan om vad som skall anses som kyrkolag skall jag återkomma i

det följande.

Vad härefter angår de regler som böra gälla för inträde ■— utöver vad

i det föregående anförts beträffande barns inträde i kyrkan och utländska

evangelisk-lutherska trosbekännares upptagande däri vid förvärv av svenskt

medborgarskap — torde det vara uppenbart att, såsom domkapitlen fram­

hålla, dopet utgör den normala förutsättningen för tillhörighet till en

kristen kyrka. Det vore emellertid felaktigt att betrakta dopet enbart som

en inträdesceremoni, vilken hänförde sig till det särskilda, lokala kyrko­

samfundet. Dopet bär icke en sådan karaktär; det upprepas icke, då någon

som utträtt åter vill inträda i kyrkan, och ej heller döpes den som redan

blivit döpt inom annat kristet kyrkosamfund. Vidare bör beaktas att dop

kan förrättas av varje innehavare av prästämbetet. Handläggningen av

frågor rörande medlemskapet i kyrkan bör emellertid ankomma på pastor,

i den mening detta begrepp har i folkbokföringsförfattningarna.

På grund av vad nu anförts torde böra stadgas att förutsättningar för

upptagande i kyrkan skola anses föreligga, om inträdesansökan gjorts hos

pastor och därvid visats att sökanden är döpt i svenska kyrkans ordning.

Huruvida detta dop skett omedelbart dessförinnan och såsom ett led i in­

trädet eller om det är fråga om ett äldre dop, eventuellt ett barndop, torde

vara alldeles utan betydelse. I sådant fall som nu avses synes ej någon sär­

skild form för ansökningen böra krävas, utöver vad pastor måste fordra

150

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

för att kunna vara förvissad om att ansökningen härrör från den uppgivne

sökanden. Vad nu sagts bör dock icke utgöra den enda möjligheten för

inträde; även för andra fall erfordras en form för inträde. Sålunda kan

t. ex. den som vill inträda redan vara döpt i annat trossamfund. Det synes

knappast böra åläggas pastor att ingå på ett bedömande av en uppgift om

att ett sådant dop förligger; dessa fall böra således icke jämställas med

de förut angivna. Vidare kunna, såsom förut anförts, förekomma fall då dop

icke föregått inträdet. För alla de nu angivna fallen, då alltså icke före­

bringas något bevis om att sökanden är döpt i svenska kyrkans ordning,

torde böra i huvudsaklig överensstämmelse med vad kommittén förordat

gälla att ansökan om inträde skall medföra ett upptagande i kyrkan, om det

i ärendet framgår att sökanden erhållit undervisning i kyrkans lära och sö­

kanden inför pastor avgiver en muntlig försäkran om allvaret i sitt uppsåt.

I fråga om måttet av den undervisning, som sökanden sålunda skall ha

erhållit för att hans ansökan om inträde skall kunna bifallas, måste uppen­

barligen hänsyn tagas till sökandens ålder och övriga omständigheter. Ut­

gångspunkt för bedömandet bör vara den undervisning som kyrkans med­

lemmar i allmänhet under motsvarande omständigheter erhållit, och härvid

böra självfallet icke för stränga krav ställas. Syftet med bestämmelsen är

nämligen endast att det skall finnas en möjlighet att tillse att den som

vuxit upp under inflytande av en annan religion eller eljest under sådana

förhållanden att han kommit att stå helt främmande för kristendomen, in­

nan han mottages, erhåller undervisning om vad en anslutning till den

kristna religionen, och då särskilt till den evangelisk-lutherska formen där­

av, innebär. Vidare bör det naturligtvis, såsom Sveriges yngre prästers för­

bund påpekat, finnas möjlighet att tillfredsställa en önskan om inträde även

för den som har en bristfällig intellektuell utrustning och därför har svårig­

heter att tillägna sig kyrkans lära. Detsamma gäller om minderårig, som

ännu icke kunnat få någon undervisning.

Beträffande den försäkran som sökanden bör avlägga ha vissa domkapi­

tel anmärkt att ordalagen icke endast böra tala om ett allvarligt uppsåt,

såsom kommittén föreslagit, utan också ha eu innehållsmässig bestämning.

Det kan vara tveksamt, vilken formulering som härvid är den bästa. Mot

det förslag som nämnda domkapitel framställa kan invändas att betydel­

sen därav måhända icke är så lättillgänglig för lekmannen. I anslutning

till ett förslag som framställts av Västerås domkapitel i yttrande över 1927

års betänkande har jag föredragit ett uttryck som går ut på att ansök­

ningen är grundad på allvarliga religiösa skäl. Sökandens skäl för sin an­

sökan skola naturligtvis icke bedömas av pastor. I sådant fall då inträde

begäres för barn som ej fyllt 18 år och står under annans vårdnad torde nå­

gon försäkran rörande allvaret i uppsåtet icke böra krävas. Ett stadgande

härom har upptagits i 10 §.

9 §■

Enligt 3 § i 1873 års förordning skall den som vill utträda ur svenska

kyrkan giva sin avsikt till känna för kyrkoherden i den församling han till­

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

151

hör. Därefter skall han, sedan minst två månader förflutit, vid personlig

inställelse hos kyrkoherden göra ytterligare en anmälan. Utträdet anses ha

skett vid sistnämnda tillfälle.

Kommittén anför att den personliga anmälningsskyldigheten bör bibehål­

las, enär en personlig inställelse är ägnad att motverka utträde under in­

flytande av tillfälliga sinnesstämningar. Kommittén framhåller vidare att

vad som måste betecknas såsom missbruk av utträdesrätten — exempelvis

massutträde i följd av tillfällig agitation eller akut antikyrklig propaganda

eller utträde, som föranletts av att ett personligt beroendeförhållande utnytt­

jats för övertalning i sådan riktning -—- skulle onödigt underlättas av ett

enbart skriftligt förfarande. Kravet på en personlig inställelse markerade

vikten av att noga överväga det steg, som man stode i begrepp att taga. I

allmänhet plägade ock anmälningar av långt mindre betydelse för indivi­

den göras personligen. Att för utträdet ur kyrkan införa en annan ordning

finner kommittén vara att i det allmänna medvetandet förringa betydelsen

av detta allvarliga steg.

Enligt kommitténs mening borde ansökan icke, såsom i 1873 års förord­

ning är stadgat, nödvändigt behöva göras till kyrkoherden i den församling,

där den som vill utträda är kyrkobokförd. Kommittén anser det vara till­

räckligt föreskriva att anmälan skall ske till den präst som för kyrkoböcker­

na i nämnda församling.

Kommittén finner icke skäl att bibehålla den dubbla anmälningsskyldighe­

ten. En fordran på att utträdesanmälan, för att medföra verkan, skall be­

kräftas efter viss tids förlopp skulle nämligen kunna tolkas såsom uttryck

för en avsikt att otillbörligt försvåra utträdet. Kommittén finner det likväl

icke lämpligt att en anmälan om utträde skall föranleda att vederbörande

anses omedelbart skild från svenska kyrkan. En viss kortare tid borde för­

flyta, under vilken vederbörande, i den händelse att han ändrade uppfatt­

ning, skulle ha tillfälle att återkalla sin anmälan. Med hänsyn härtill före­

slår kommittén, att utträde ur svenska kyrkan skall anses ha skett 30 dagar

efter det anmälan om utträde gjorts, om icke anmälan dessförinnan återkal­

lats. Återkallande av anmälan skulle kunna ske skriftligt. Bevis om utträde

skulle genast utfärdas och tillställas den utträdde.

Länsstyrelsen i Jönköpings län, domkapitlen, juridiska fakulteterna i Upp­

sala och Lund, Allmänna svenska prästföreningen och Sveriges yngre präs­

ters förbund ha icke något att erinra mot kommitténs förslag att anmälan

om utträde skulle ske genom personlig inställelse hos präst. Domkapitlet i

Växjö anser emellertid att det bör föreskrivas att anmälan skall skriftligen

bekräftas sedan två månader förflutit efter dess framställande. Därigenom

skulle, enligt domkapitlets mening, i åtskilliga fall förhastade utträden kun­

na förebyggas utan att religionsfrihetens princip på något sätt träddes för

nära. Länsstyrelsen i Jönköpings län uttalar att det med hänsyn till kyrkans

centrala ställning i vårt land synes böra uppställas fordran på att ett utträde

ur kyrkan föranledes icke enbart av profana skäl utan — och framförallt —

av samvetsbetänkligheter. Länsstyrelsen föreslår därför att anmälan om ut­

träde skall åtföljas av en personlig deklaration att den utträdande känner

152

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

det som ett samvetstvång att tillhöra kyrkan. Domkapitlet i Karlstad föreslår

att anmälan om utträde skall kunna göras hos vilken som helst präst i den

församling, där vederbörande är kyrkobokförd. Därigenom skulle den utträ­

dande ha möjlighet att göra anmälan hos den präst, för vilken han hyser

det största förtroendet. Länsstyrelsen i Malmöhus län finner i likhet med

kommittén det vara av vikt att utträdesbestämmelserna så utformas att de

icke uppmuntra kyrkans medlemmar att utträda ur kyrkan utan att beslutet

därom är grundat på ett allvarligt övervägande. Länsstyrelsen delar emeller­

tid icke kommitténs uppfattning att de av kommittén föreslagna bestämmel­

serna skulle få åsyftad preventiv verkan. En skyldighet till personlig instäl­

lelse är enligt länsstyrelsens mening icke i och för sig ägnad att stämma till

allvarlig eftertanke. Eftersom prästen endast skulle ha att mottaga anmäl­

ningen och icke därtill pröva vederbörandes uppsåt, skulle skyldigheten att

inställa sig personligen förefalla onödig och tolkas såsom ett uttryck för en

avsikt att otillbörligt försvåra utträdet. Länsstyrelsen uttalar att den vore

mera benägen att ansluta sig till det förslag om två skriftliga anmälningar

som 1925 års religionsfrihetssakkunniga framlagt. Den mellan anmälningar­

na liggande betänketiden förefaller länsstyrelsen mera ägnad att förhindra

missbruk av utträdesrätten än plikten till personlig inställelse. Länsstyrel­

sen anser emellertid även den dubbla anmälan kunna avvaras och en skrift­

lig anmälan vara tillfyllest, under förutsättning att det föreskrives att denna

kompletteras med en skriftlig förklaring av två ojäviga personer, att veder­

börandes önskan att utträda är allvarligt grundad.

Även chefen för statskontoret, den apostoliske vikarien och Christian

Science samfund avstyrka kommitténs förslag att anmälan om utträde skall

ske vid personlig inställelse hos präst. Chefen för statskontoret uttalar att

det icke kan anses staten värdigt att stadga sådana former för denna frihets

vinnande att de medföra praktiska svårigheter. Den apostoliske vikarien an­

för att för utträde ur svenska kyrkan sådan form icke bör föreskrivas att

den motverkar det fria avgörandet. Eftersom enligt kommitténs förslag den

som anmäler utträde ur kyrkan icke skall motivera sitt beslut, finner den

apostoliske vikarien personlig inställelse hos präst vara obehövlig. Christian

Science samfund befarar att den som vill utträda kan komma att utsättas för

övertalningsförsök och påtryckningar vid personlig inställelse hos präst.

Kommitténs förslag att utträde ur svenska kyrkan skall anses ha skett

30 dagar efter anmälan, därest denna icke dessförinnan blivit återkallad,

har i flertalet yttranden icke föranlett erinringar. Domkapitlet i Skara och

Allmänna svenska prästföreningen föreslå emellertid att tiden utsträckes till

två månader och anföra att därmed större garanti skulle vinnas mot förhas­

tade utträden, t. ex. på grund av tillfällig agitation. Chefen för statskontoret

anser att det saknas anledning att stadga någon karenstid och betecknar för­

behållet, att utträde icke skall anses ha skett därest anmälan återkallas in­

om karenstiden, såsom ett unicum i svensk lagstiftning. Metodistkyrkan er­

inrar om att för inträde i svenska kyrkan icke föreslagits någon karenstid

och menar att villkoren för utträde ur svenska kyrkan icke böra vara sträng­

are än villkoren för inträde i denna. Metodistkyrkan finner det alldeles omo­

153

tiverat att det skulle behövas dubbelt så lång tid för utträde som för lysning

till äktenskap. Om karenstid anses oundviklig, borde den enligt Metodist­

kyrkans mening sättas till högst 14 dagar. Frikyrkliga samarbctskommittén

ger uttryck åt samma uppfattning och framhåller att i Danmark och Norge

bestämmelse om karenstid saknas. Folkbokföringssakkunniga anföra att det

skulle medföra stora olägenheter för prästerskapet att behöva övervaka iakt­

tagandet av den föreslagna trettiodagarsfristen, i synnerhet i de större för­

samlingarna. Prästerskapet skulle bli tvunget att föra särskilda förfallolistor.

De sakkunniga ifrågasätta med hänsyn härtill, huruvida icke utträde skulle

kunna anses ske å anmälningsdagen. För den som angrade sitt utträde stode

möjligheten öppen att åter inträda i kyrkan.

Att medlem av svenska kyrkan skall äga rätt att utträda ur kyrkan fram­

går av 2 §. Här återstår nu att bestämma formerna för anmälan om ut­

träde. Å ena sidan få dessa former icke hindra utträdet; å andra sidan böra

de, såvitt möjligt, erbjuda garantier för att de anmälningar som göras bygga

på ett fritt avgörande och äro allvarligt menade. Den lämpligaste utvägen

härför synes vara att föreskriva att anmälan skall göras vid personligt be­

sök. Om skriftlig anmälan gällde, skulle nämligen den enskilde kunna bli

utsatt för påtryckningar att, eventuellt tillsammans med andra, underteck­

na en anmälan om utträde, även då han själv icke kommit fram till ett be­

stämt personligt ställningstagande.

Kommitténs förslag att en utträdesanmälan icke genast, utan först efter

30 dagar skall medföra utträde ur kyrkan avser att tillgodose sådana fall,

då den som gjort anmälan ångrar sig och vill återkalla sin anmälan. Verkan

av en utträdesanmälan i olika hänseenden, t. ex. i fråga om rösträtt eller

skattskyldighet, måste emellertid av tekniska skäl inträda långt efter det

anmälan gjorts. Kvar står såsom det huvudsakliga och omedelbara resul­

tatet av en utträdesanmälan att den som gör denna därigenom befriar sig

från sin personliga bundenhet vid kyrkans gemenskap. I fråga om denna

verkan av en anmälan bör något uppskov icke förekomma; den bör inträda

genast. Det torde alltså icke föreligga tillräckliga skäl att upprätthålla någon

särskild möjlighet till återkallelse av en utträdesanmälan, vid sidan om

möjligheten att återinträda i kyrkan enligt de regler som gälla härför.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

10

§.

Gällande bestämmelser i 1873 års förordning innebära att anmälan om

utträde ur svenska kyrkan icke kan av någon göras, förr än han fyllt 18 år.

Före nämnda ålder får den som vill utträda ej heller upptagas i främmande

församling. Barn av lägre ålder följa i religiöst hänseende sina föräldrar en­

ligt vissa närmare angivna regler. Den som fyllt 15 år eller blivit inom svens­

ka kyrkan konfirmerad kan dock icke på grund av dessa regler anses skild

från kyrkan. För den som är i åldern mellan 15 år eller den tidigare ålder,

då han konfirmerats, och 18 år föreligger alltså icke någon möjlighet till ut­

träde ur kyrkan.

Kommittén föreslår att anmälan om utträde ur kyrkan skall kunna göras

154

med vårdnadshavare^ samtycke av den som fyllt 15 år och utan sådant

samtycke av den som fyllt 18 år. Härom anför kommittén att myndighets­

åldern i religiöst hänseende, d. v. s. den ålder vid vilken individen kan anses

mogen att själv träffa avgörande angående sin samfundstillhörighet, i vårt

land inträder vid 18 år. Kommittén anser icke att någon sänkning av denna

myndighetsålder bör ifrågakomma. Tillräcklig mogenhet för ett självstän­

digt bedömande av religiösa spörsmål kan enligt kommitténs mening i all­

mänhet icke förutsättas förr än vid 17—18 års ålder. För att beakta de fall,

då en tidigare religiös mognad inträtt, har kommittén funnit lämpligt före­

slå att med vårdnadshavarens samtycke även barn i åldern 15—18 år skola

äga rätt att utträda ur kyrkan. Kommittén framhåller att genom en dylik

bestämmelse en naturlig övergång erhålles mellan föräldrarnas bestämman­

derätt i fråga om barnens samfundstillhörighet, före det de fylla 15 år, och

den självständiga bestämmanderätt, som inträder vid 18 år.

I överensstämmelse med vad kommittén föreslagit i fråga om utträde ur

kyrkan förordar kommittén att ansökan om inträde i kyrkan skall kunna

göras av den som fyllt 15 år, under förutsättning att vårdnadshavaren bi­

träder hans ansökan, och eljest av den som fyllt 18 år.

Den föreslagna rätten för den som fyllt 18 år att självständigt bestämma

om utträde har lämnats utan erinran av åtskilliga remissinstanser, bl. a.

skolöverstyrelsen, länsstyrelsen i Malmöhus län, domkapitlen i Linköping,

Lund, Karlstad, Luleå och Stockholm.

Å andra sidan ha länsstyrelsen i Jönköpings län, domkapitlen i Uppsala,

Skara, Strängnäs, Växjö och Härnösand samt teologiska och juridiska fa­

kulteterna i Uppsala förordat att åldersgränsen sättes till 21 år. Teologiska

fakulteten uttalar att, även om 18-årsåldern nu utgör gräns för den indivi­

duella självbestämningsrätten, det knappast kan anföras något sakligt skäl

för att det religiösa ställningstagandet skulle förutsätta mindre mognad än

avgörandet av de frågor, som den enskilde eljest först efter uppnådd myn­

dighetsålder äger självständigt träffa. Juridiska fakulteten framhåller att

f. n. ett barn mellan 15 år (eller tidigare konfirmation) och 18 år saknar

varje möjlighet att utträda ur kyrkan, men att detta enligt förslaget skulle

bli tillåtet, såvitt anmälan om utträde biträdes av barnets vårdnadshavare.

Fakulteten finner det på grund därav ej vidare föreligga tillräcklig anledning

att här avvika från den allmänna myndighetsåldern.

Skolöverstyrelsen samt domkapitlen i Linköping och Luleå godtaga kom­

mitténs förslag att barn i åldern 15—18 år skola ha rätt att med vårdnads­

havarens samtycke utträda ur kyrkan. Länsstyrelsen i Jönköpings län, Stock­

holms domkapitel och juridiska fakulteten i Lund anse däremot att den

lägre åldersgränsen icke bör sättas under 16 år. Länsstyrelsen gör gällande

att barn i 15-arsåldern sällan ha en sådan mognad i religiösa frågor, att de

böra tillåtas ta ett så livsviktigt steg som utträde ur kyrkan, och betonar

16-årsålderns allmänna betydelse i vårdnadshänseende.

Länsstyrelsen i Malmöhus län, domkapitlen i Lund och Karlstad, All­

männa svenska prästföreningen, Sveriges yngre prästers förbund och Evan­

geliska fosterlandsstiftelsen avstyrka förslaget om viss bestämmanderätt för

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

155

barn under 18 år. Domkapitlet i Lund medger att det finns fall, då en rela­

tiv mognad inträder före 18-årsåldern, men anser det vara vanskligt att lag­

stifta för dessa fall. Domkapitlet framhåller att ungdomar under 18 år äro

ytterst mottagliga för påverkan och att under tryck av en tillfälligt på­

tvingad sinnesstämning stor oreda skulle kunna uppstå i en församling, om

sådana ungdomar ägde möjlighet att begära utträde ur kyrkan. Att även

vårdnadshavares samtycke skulle erfordras betyder enligt domkapitlets

mening ganska litet under nuvarande förhållanden, då föräldrarnas und­

fallenhet för sina barn är allom uppenbar. Sveriges yngre prästers förbund

betonar den intensitet och flyktighet, som utmärker ungdomar under 18 år,

och gör gällande att det vore till skada för ungdomarna och deras utveck­

ling att sätta åldern för utträde lägre.

Beträffande frågan om den ålder en person skall ha uppnått för att kun­

na ansöka om inträde i kyrkan har kommitténs förslag att självbestäm­

manderätt skall erhållas vid 18 års ålder rönt invändning endast från läns­

styrelsen i Jönköpings län, som anser att gränsen bör ligga vid 21 år.

Förslaget att barn i åldern 15—18 år skall ha rätt att med vårdnadsha-

varens samtycke ansöka om inträde tillstyrkes av skolöverstyrelsen och

domkapitlet i Luleå. Domkapitlet i Västerås föreslår att barn i nämnda ål­

der må vinna inträde, såvitt vårdnadshavaren ingiver en av barnet biträdd

ansökan. Länsstyrelsen i Jönköpings län och Stockholms domkapitel anse

att den lägre åldersgränsen icke bör sättas under 16 år. Länsstyrelsen åbe­

ropar härför samma skäl som den anfört för denna åldersgräns i fråga om

utträde ur kyrkan.

Länsstyrelsen i Malmöhus lån, domkapitlet i ,Lund, Allmänna svenska:

prästföreningen och Evangeliska fosterlandsstiftelsen avstyrka, i överens­

stämmelse med deras inställning i utträdesfrågan, att barn under 18 år

skall ha en villkorlig rätt att ansöka om inträde i kyrkan.

Enligt de i 5—6 §§ upptagna reglerna skall frågan om barns inträde i

svenska kyrkan vid födelsen avgöras med ledning av föräldrarnas sam-

fundstillhörighet vid samma tidpunkt. Sedan barnets tillhörighet till kyr­

kan sålunda blivit avgjord, fordras för en ändring beträffande samfunds-

tillhörigheten ett beslut därom å barnets vägnar. Innan barnet nått en så­

dan mognad att det själv kan taga ställning till religiösa frågor måste ett

sådant beslut fattas av vårdnadshavaren, som är barnets legale ställföre­

trädare i personliga angelägenheter. Vårdnaden om barn i äktenskap till­

kommer i regel båda föräldrarna. Regelmässigt måste alltså ett beslut om

ändrad samfundstillhörighet för barnet fattas av föräldrarna i förening.

Har endast den ene av föräldrarna vårdnaden, räcker det att denne ensam

beslutar. Där vårdnaden övergått på särskilt förordnad förmyndare till­

kommer bestämmanderätten denne.

Enligt allmänna regler står barn under vårdnad, tills det fyllt 21 år eller

ingått äktenskap. Bestämmelsen i 1873 års förordning, att den som fyllt 18

år äger anmäla sitt utträde ur kyrkan, torde innebära att sådan anmälan

icke kräver vårdnadshavare^ samtycke. Även i fråga om andra personliga

Kungl. I\Iaj:ts proposition nr 100.

156

angelägenheter kan en egen bestämmanderätt inträda tidigare än vid den

allmänna myndighetsåldern. Att själv taga tjänst eller annat arbete till­

kommer sålunda barn, sedan det fyllt 18 år, och i vissa fall redan tidigare.

I den vid 1950 års riksdag antagna nya medborgarskapslagen har den

ålder, vid vilken barn icke längre följer fadern i nationalitetshänseende

utan kan göra egen ansökan om naturalisation, sänkts från 21 till 18 år.

Samma ålder bör gälla såsom religiös myndighetsålder. Den som fyllt 18 år

bör alltså äga själv göra ansökan eller anmälan som angår medlemskapet i

svenska kyrkan; detsamma bör då också gälla i sådana undantagsfall då

någon före nämnda ålder ingått äktenskap och därför icke längre står under

annans vårdnad.

Ehuru sålunda före den nu angivna religiösa myndighetsåldern bestäm­

manderätten i fråga om barnets inträde i eller utträde ur kyrkan tillkom­

mer vårdnadshavaren, kan likväl barnet ha nått en sådan mognad, att skä-

lig hänsyn bör tagas till dess uppfattning i religiösa frågor. Kommittén har

föreslagit att, sedan barnet fyllt 15 år, dess medverkan skall krävas för en

ändring av dess förhållande till svenska kyrkan. Det kan dock ifrågasättas,

om icke åldern borde sättas något lägre än vad kommittén föreslagit. Gäl­

lande rätt tar i motsvarande fall hänsyn även till konfirmation inom kyr­

kan, som skett före fyllda 15 år. Såsom förebild torde kunna tjäna reglerna

i föräldrabalken om adoption, enligt vilka den som fyllt 12 år icke kan

adopteras utan eget samtycke. Samma förutsättning torde böra gälla för

att den som fyllt 12 år genom vårdnadshavare^ åtgärd skulle få upptagas

i eller skiljas från kyrkan. Någon viss form för barnets samtycke har icke

föreskrivits. Vad i det föregående stadgats om personlig inställelse hos pastor

vid anmälan om utträde gäller alltså icke barnet utan endast vårdnads­

havaren.

Kungl. Maj. ts proposition nr 100.

Särskilda bestämmelser.

11

§•

I denna paragraf har angivits vad som åsyftas med uttrycket trossam­

fund. Denna definition har betydelse för tillämpningen av 2 § samt tredje

stycket i lagens övergångsbestämmelser. Båda de nu angivna bestämmel­

serna torde böra avse religiösa samfund i vidaste bemärkelse. För att av­

gränsa trossamfund från andra sammanslutningar har anordnandet av

gudstjänst angivits såsom det väsentliga. En organisation som icke har detta

syfte, är således icke ett trossamfund, även om dess verksamhet i övrigt har

en religiös karaktär. Huruvida samfundet enligt allmänna regler är att anse

som ett rättssubjekt eller ej, har icke i förevarande sammanhang någon

betydelse.

12

§.

Enligt kommitténs förslag skall den som vill inträda i eller utträda ur

svenska kyrkan göra ansökan eller anmälan hos pastor i den församling där

han är kyrkobokförd. Ehuru kommitteförslaget möjliggör även för annan

157

än den som är kyrkobokförd i riket att tillhöra kyrkan, har kommittén icke

antytt hur ärenden rörande medlemskap i sådana fall skola handläggas.

Christian Science samfund framhåller att utomlands bosatta svenskar

kunna bli ställda inför orimliga krav på uppoffrande av tid och pengar för

att kunna uppfylla den av kommittén föreslagna bestämmelsen, att den som

vill utträda ur svenska kyrkan skall göra anmälan därom vid personlig in­

ställelse hos präst i församling i Sverige. Juridiska fakulteten i Lund an­

för att den som är bosatt utrikes bör kunna få göra anmälan om utträde även

inför svensk konsul eller svensk beskickningstjänsteman.

I det föregående har jag anfört att svenska medborgare och här i riket bo­

satta utlänningar kunna vara medlemmar av svenska kyrkan och att sådana

tekniska anordningar böra vidtagas att även den som fyller nu angivna för­

utsättning men icke är och ej heller bör vara kyrkobokförd i riket kan göra

ansökan eller anmälan rörande sitt medlemskap. Därvid bör han lämpligen

vända sig till pastor i den församling där han vistas. Har kyrkobokföring

underlåtits, ehuru sådan rätteligen bort ske, får det ankomma på den som

vill inträda i eller utträda ur kyrkan att först låta kyrkobokföra sig i veder­

börlig ordning och därefter göra ansökan eller anmälan rörande medlem­

skapet i kyrkan. Om åter pastor finner att den som gör ansökan eller an­

mälan icke bör vara kyrkobokförd i riket, torde det lämpligen böra tillgå

så att pastor inskriver ansökningen eller anmälningen bland de minnesan­

teckningar, vilka enligt 18 § tredje stycket kyrkobokföringskungörelsen

föras rörande personer, beträffande vilka pastor beslutat att de icke skola

kyrkobokföras i församlingen. I den urkund där dessa minnesanteckningar

föras torde pastor dessutom, i förekommande fall, kunna anteckna beslut

över ansökningen eller anmälningen. I enlighet med vad nu sagts har i första

stycket stadgats att i fråga om den som icke är och ej heller skall \ara

kyrkobokförd i riket ansökan eller anmälan som avses i 5, 7, 8 eller 9 § må

göras hos pastor i församling där han vistas.

För att ansökan eller anmälan rörande medlemskap i svenska kyrkan

skall kunna göras även på ort utom riket har genom den föreslagna bestäm­

melsen i andra stycket öppnats en möjlighet för Kungl. Maj :t att, generellt

eller genom förordnande i särskilt fall, uppdraga åt svensk diplomatisk eller

konsulär ämbetsman att handlägga sådan fråga. Det torde vara uppenbart

att sådant uppdrag icke bör få givas åt ämbetsman som är av annan religion

eller eljest icke själv tillhör svenska kyrkan.

De ytterligare föreskrifter som kunna erfordras rörande ansökningar eller

anmälningar som avses i denna paragraf torde få meddelas i administratF

ordning. I samband därmed torde böra övervägas, om ansökningar och an­

mälningar rörande den som icke är kyrkobokförd i riket böra ccnti alt le-

gistreras hos riksbyrån för folkbokföringen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

13 §.

Kommittén har icke i sill förslag behandlat frågan om klagan över pastors

beslut eller åtgärd rörande inträde i eller utträde ur svenska kyrkan. Fn

158

ansökan eller anmälan rörande medlemskap i kyrkan medför i de flesta fall

en kyrkobokföringsåtgärd och över denna åtgärd kan enligt 65 § folkbok-

löringslörordningen envar, vars rätt därav beröres, söka ändring genom be­

svär hos domkapitlet i stiftet eller, om mer än en pastor handlagt ärendet,

1 det stift, till vilket den församling hör, vars pastor först handlagt ärendet.

Domkapitlets beslut kan överklagas hos Kungl. Maj:t i den för fullföljd

av talan mot domkapitlets beslut i allmänhet gällande ordningen; enligt

2 § 15 mom. 1909 års lag om Kungl. Maj :ts regeringsrätt skola mål om

kyrkobokföring upptagas och avgöras av regeringsrätten.

Uppenbart är emellertid att pastors beslut eller åtgärd enligt den nu fö­

reslagna religionsfrihetslagen icke alltid innefattar en kyrkobokföringsåt­

gärd. Det torde ej heller i dylika fall, såsom grund för ett överklagande, all­

tid kunna göras gällande att en kyrkobokföringsåtgärd bort vidtagas. Av

allmänna rättsgrundsatser torde likväl följa att pastors beslut eller åtgär­

der kunna överklagas, men ovisshet råder då hur sådan klagan skall föras.

Bestämmelser böra därför meddelas. Härvid torde det vara uppenbart att

de nu avsedda besluten och åtgärderna så nära sammanhänga med beslut

och åtgärder, som innefatta kyrkobokföringsåtgärder, att samma regler

böra gälla om överklagande. Stadgandet i religionsfrihetslagen bör alltså

innebära en hänvisning till folkbokföringsförordningens bestämmelser i

ämnet. Därjämte torde, i sedvanlig ordning, en komplettering böra göras

av hithörande stadgande i regeringsrättslagen.

Vad nu anförts avser endast beslut eller åtgärd av pastor. Enligt 12 §

skola emellertid åt diplomatisk eller konsulär ämbetsman kunna uppdra­

gas att i pastors ställe handlägga vissa ärenden rörande medlemskap i svens­

ka kyrkan. Därvid uppkommer frågan, hur klagan skall föras över sådan

ämbetsmans beslut eller åtgärd. Om annat ej föreskrives, torde klagan kun­

na töras hos Kungl. Maj :t och alltså direkt, utan att frågan prövats av dom­

kapitel, ankomma på regeringsrättens avgörande. För de sällsynta undan­

tagsfall det här kan vara fråga om böra icke några särskilda bestämmelser

meddelas. Det torde vara självklart att i allmänhet yttrande från domka­

pitel kommer att inhämtas, innan sådana besvär avgöras av regeringsrätten.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

14 §.

I denna paragraf har angivits vem som i lagens stadganden avses med

beteckningen pastor. Härom hänvisas till 2 § folkbokföringsförordningen

och 2 § kyrkobokföringskungörelsen.

Det torde vara uppenbart att, då det i lagen sägs alt ansökan eller an­

mälan skall göras hos pastor, därmed icke avses att denna ovillkorligen

måste framlämnas till kyrkoherden eller den överordnade präst som eljest

ansvarar för kyrkobokföringen i församlingen. Även annan befattningsha­

vare kan ha uppdrag att på pastors ansvar biträda med kyrkobokföringen.

Ansökan eller anmälan som handlagts av denne måste då anses rätteligen

gjord.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

159

Övergångsbestämmelserna.

Den nya lagen innehåller ändrade och i flera hänseenden utförligare regler

om medlemskapet i svenska kyrkan än dem som hittills följts inom kyrko­

bokföringen. Dessa nya regler kunna uppenbarligen icke göra någon änd­

ring i de förhållanden som redan bestå vid lagens ikraftträdande; tillämp­

ningen av den nya lagen bör alltså utgå från det medlemskap i kyrkan som

då föreligger enligt äldre, vid kyrkobokföringen tillämpade regler. Ett stad­

gande av denna innebörd har upptagits i andra stycket.

Av vad nu sagts framgår även att den som, då lagen träder i kraft, är

kyrkobokförd såsom icke tillhörande kyrkan ej heller i fortsättningen till­

hör denna, så länge han icke enligt den nya lagens regler inträder däri. Det

kan, såsom jag förut framhållit, icke anses uteslutet att även enligt de äldre

reglerna personer som icke äro kyrkobokförda äro medlemmar av kyrkan.

Hur därmed förhåller sig får bedömas från fall till fall med ledning av de

grundsatser som kommit till uttryck i äldre bestämmelser, bl. a. i stadgan-

dena i 1873 års förordning om barns uppfostran i viss troslära. Även om nu

avsedda personer gäller enligt samma övergångsstadgande att de alltjämt

äro medlemmar av kyrkan.

Uttrycken främmande trossamfund och främmande trosbekännare ha

icke använts i den nya lagstiftningen. Förutom i de viktigare författningar

som enligt förslaget särskilt ändras i sådant hänseende, förekomma dessa

uttryck även i andra bestämmelser, där de äro av mindre betydelse och

därför lämpligen kunna tillsvidare kvarstå, såsom i 18 § barnavårdslagen

den 6 juni 1924 och 30 § lagen den 21 december 1945 om verkställighet av

frihetsstraff m. m. I tredje stycket har därför stadgats att dessa uttryck,

efter lagens ikraftträdande, skola avse annat trossamfund än svenska kyr­

kan och medlemmar i sådant samfund.

Beträffande upphävandet av 1838 års förordning angående mosaiska tros-

bekännares skyldigheter och rättigheter här i riket må hänvisas till vad

som anförts i det föregående rörande de mosaiska församlingarna.

Att 1868 års förordning angående särskilda sammankomster för andakts-

övning numera är föråldrad och bör upphävas har jag framhållit i det före­

gående. Detsamma gäller 1869 års förordning angående ansvar för den som

söker förmå annan till avfall från den evangelisk-lutherska läran.

I 1873 års förordning angående ändring i vissa delar av kyrkolagen med

därtill hörande författningar upptogos sådana bestämmelser rörande främ­

mande trosbekännare som ansågos vara av kyrkolags natur. Därav har 2 §,

vilken handlade om äktenskap mellan medlem av svenska kyrkan och be-

kännare av främmande kristen troslära, redan tidigare upphävts. Praktisk

betydelse har endast 3 §, som behandlar främmande trosbekännares rätt till

lägerstad på allmän begravningsplats. Detta stadgande torde böra ersättas

med en bestämmelse i jordfästningslagen; denna fråga skall jag behandla

närmare i det följande. Återstående 1 och 4 §§ torde böra upphävas.

Vad härefter angår 1873 års förordning angående främmande trosbekän-

160

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

nare och deras religionsövning torde upphävandet av de särskilda stadgan-

dena i denna författning ha tillräckligt utförligt motiverats i det föregå­

ende. Här må endast ytterligare anmärkas följande. Bestämmelsen i 10 §,

enligt vilken främmande trosbekännares församlingar, inrättningar och stif­

telser icke utan Kungl. Maj :ts tillstånd må förvärva och besitta fast egen­

dom i riket, innefattar strängare regler om religiösa samfunds fastighets­

förvärv än vad som i allmänhet gäller om bolags, förenings eller stiftelses

rätt att förvärva fast egendom. Skäl att bibehålla en sådan särställning för

religiösa samfund torde icke föreligga. Frågan om skyldighet för försam­

ling att göra anmälan till polismyndighet, innan hus eller rum tages i bruk

för allmän gudstjänst, vilken fråga behandlats i 11 §, torde icke heller kräva

någon särbestämmelse; samma bestämmelser som gälla för samlingsloka­

ler i allmänhet böra gälla också gudstjänstlokaler. Bestämmelsen i 18 § om

ansvar för fel eller försummelse, vartill främmande församlings förestån­

dare eller präst gjort sig skyldig i avseende på honom åliggande anteck­

ningar i kyrkobok angående borgerliga förhållanden eller meddelande av

ämbetsbevis därom, torde alltjämt äga betydelse i sådana fall då församling

av främmande trosbekännare har rätt till egen kyrkobokföring. I denna

del torde alltså ansvarsbestämmelsen i 18 § böra fortfarande gälla, ehuru

förordningen i övrigt upphäves.

Förslag till lag om ändring i 4 och 14 kap. giftermålsbalken.

4 kap.

2

§•

I giftermålsbalken skiljes mellan kyrklig och borgerlig vigsel. Såsom

kyrklig vigsel betecknas därvid såväl vigsel inom svenska kyrkan som vigsel

inom främmande trossamfund, under det att med borgerlig vigsel åsyftas

vigsel inför borgerlig vigselförrättare, i regel ledamot av magistrat, kommu­

nalborgmästare eller landsfiskal. Kommittén har icke föreslagit någon änd­

ring av dessa begrepp.

Domkapitlen i Uppsala, Linköping, Skara, Strängnäs, Växjö, Göteborg,

Karlstad, Härnösand, Luleå och Stockholm anmärka att termen »kyrklig

vigsel» bör förbehållas vigsel förrättad inom svenska kyrkan. Domkapitlet i

Uppsala anför att det icke är sakligt riktigt, att såsom kyrklig beteckna

vigsel inom mosaisk församling eller över huvud taget vigsel inom annat

trossamfund än svenska kyrkan. Med tanke på vigslars registrering bör,

enligt domkapitlets mening, en terminologi skapas, av vilken det framgår

om en vigsel förrättats inom svenska kyrkan, en mosaisk församling eller

annat trossamfund eller av borgerlig vigselförrättare.

Det kan icke komma i fråga att i detta sammanhang vidtaga någon änd­

ring av de grundläggande begreppen i giftermålsbalken. Däremot är det

naturligtvis tänkbart att det av domkapitlen uttalade önskemålet såtillvida

kan tillgodoses att vigselns religiösa karaktär på lämpligt sätt redovisas i

kyrkobokföringen. Detta är emellertid ett praktiskt spörsmål, som torde

161

komma att närmare utredas av de folkbokföringssakkunniga vid fullgöran­

det av de sakkunnigas uppdrag.

Innebörden av de föreslagna ändringarna i paragrafen framgår i huvud­

sak av vad jag anfört i det föregående. Härtill må endast anmärkas att

begreppet trossamfund i detta sammanhang bör anses ha samma innebörd

som i religionsfrihetslagen. Även med denna utgångspunkt kunna emeller­

tid vissa tveksamma spörsmål uppkomma. Sålunda kan det, då inom en

frikyrklig rörelse finnas både lokala församlingar och en gemensam orga­

nisation för större områden, vara tveksamt, om de lokala församlingarna

eller den större organisationen bör betraktas som trossamfund och i denna

egenskap vara bärare av vigselrätten. Något generellt svar på denna fråga

kan icke givas. Frågan får bedömas från fall till fall på grund av de före­

liggande faktiska förhållandena.

Kommittén har föreslagit en särbestämmelse för vigselrätten inom mo­

saisk församling. I detta fall skulle nämligen fordras att båda de trolovade

vore mosaiska trosbekännare men icke uppställas något krav på medlemskap

i församlingen. Det synes emellertid, efter upphävandet av de mosaiska för­

samlingarnas särställning i andra hänseenden, icke föreligga tillräckliga

skäl för en dylik särbestämmelse i fråga om vigsel; den har därför icke med-

tagits i förslaget.

3 §•

Vem som skall äga behörighet att förrätta vigsel inom annat trossamfund

än svenska kyrkan bör bero på innehållet i Kungl. Maj :ts förordnande. I

princip torde redan nu gälla att Kungl. Maj :t äger giva närmare föreskrifter

härom. Det nu gällande stadgandet synes emellertid närmast utmärka att

behörigheten alltid skulle tillkomma samfundets prästerskap i dess helhet.

En omformulering av stadgandet har därför vidtagits. Det torde vidare icke

böra vara något hinder för Kungl. Maj:t att till vigselförrättare förordna

även annan än den som är präst i det samfund som erhåller vigselrätt. Så­

lunda torde t. ex. på begäran av en frikyrkoförsamling, som icke själv har

någon predikant som är lämplig att förrätta vigsel, vigselförrättare i en lik­

artad grannförsamling, som har vigselrätt, kunna förordnas att förrätta

vigsel även inom den förstnämnda församlingen.

8 och 9 §§.

1 dessa paragrafer föreslås vissa formella jämkningar, föranledda av öv­

riga ändringar i kapitlet.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

14 kap.

1 §•

Enligt paragrafens nuvarande lydelse är präst inom sådan församling av

främmande trosbekännare, som har rätt till offentlig religionsövning, behörig

att, utan särskilt förordnande, medla mellan makar. Detta stadgande torde

avse präst i församling som vunnit erkännande enligt 1873 års förordning

angående främmande trosbekännare och deras religionsövning. I samband

I t llihang till riksdagens protokoll 1951. i samt. NriOO.

162

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

med förordningens upphävande bör alltså en ändring göras i paragrafen.

Därvid synes det emellertid knappast lämpligt att tillerkänna varje präst

eller predikant inom ett trossamfund sådan behörighet. Medlingen utgör

nämligen i vissa fall en förutsättning för att äktenskapsmål skola få upp­

tagas av domstol, och det är därför av vikt att det kan fastställas, om med­

ling rätteligen skett. En lämplig utväg synes vara att sammankoppla be­

hörigheten att, utan särskilt förordnande, vara medlare med behörigheten

att förrätta vigsel, önskemål att även annan präst eller predikant inom

trossamfund skall vara medlare kunna tillgodoses genom särskilt förord­

nande på sätt paragrafen angiver.

Förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 8 § strafflagen.

Enligt paragrafens nuvarande lydelse kan den som offentligen skymfar

sådant som av kyrkan eller erkänt trossamfund hålles heligt dömas för

brott mot trosfrid. Då i fortsättningen något erkännande av trossamfund

icke vidare skall förekomma, är en ändring i paragrafen erforderlig. Det

torde lämpligen kunna stadgas att straffskyddet skall avse sådant som av

svenska kyrkan eller annat, här i riket verksamt trossamfund hålles heligt.

Förslag till förordning om ändrad lydelse av 10 § 1 mom. folkbokförings-

förordningen den 28 juni 1946 (nr 469).

Jämlikt 10 § 1 mom. folkbokföringsförordningen skall såsom bilaga till

församlingsboken föras särskild förteckning över främmande trosbekän-

nare. Enligt kyrkobokföringskungörelsen och de vid denna fogade anvis­

ningarna för kyrkoböckernas förande skall anteckning om främmande tros­

bekännelse göras förutom i denna förteckning jämväl i församlingsboken,

personakten, födelse- och dopboken (föräldrarnas trosbekännelse), lys­

nings- och vigselboken samt död- och begravningsboken. Angående evan­

gelisk-luthersk trosbekännelse eller medlemskap i svenska kyrkan göres

icke någon anteckning, såvitt icke fråga är om en person som från ett främ­

mande trossamfund vunnit inträde i svenska kyrkan, i vilket fall dagen för

inträdet antecknas i församlingsboken och personakten. Medlemskap i

svenska kyrkan framgår således i allmänhet endast därav att anteckning

om främmande trosbekännelse i sådant fall icke finnes. Kyrkobokförings­

kungörelsen bygger nämligen på den förutsättningen, att alla i församlings-

bok upptagna personer, vilka icke antecknats såsom främmande trosbekän-

nare eller ur svenska kyrkan utträdda, äro att anse såsom medlemmar av

svenska kyrkan.

Såsom jag i det föregående anfört bör av kyrkobokföringen framgå, vilka

personer som tillhöra och vilka som stå utanför svenska kyrkan. De sär­

skilda förteckningar som nu föras över främmande trosbekännare böra allt­

så efter den nya lagstiftningens ikraftträdande i stället avse personer som

icke tillhöra kyrkan. För att underlätta övergången till den nya ordningen

torde böra föreskrivas att de förteckningar som redan finnas upplagda över

163

främmande trosbekännare skola anses som förteckningar över personer som

icke tillhöra kyrkan.

I det föregående har jag framhållit att det icke bör vara något hinder för

medlem av svenska kyrkan att, såsom redan nu i stor utsträckning före­

kommer, samtidigt tillhöra även annat religiöst samfund men att behov av

en sådan möjlighet till dubbeltillhörighet föreligger endast då det gäller

evangeliska frikyrkosamfund. En kontroll att icke någon formellt är upp­

tagen som medlem både av svenska kyrkan och av ett väsentligen artskil t

samfund, t. ex. ett icke kristet samfund, förutsätter gjtt det kan konstateras,

vilka personer som tillhöra samfund av sådant slag. Av vad jag förut anfört

framgår att anteckningar i kyrkoböckerna icke böra föras rörande sådant

medlemskap. Att skapa några andra särskilda former för en sådan kontroll

torde ej heller, särskilt med tanke på det betungande arbete för pastorsäm­

betena som en dylik kontroll skulle medföra, vara tillräckligt motiverat.

Vad nu anförts avser endast att med utgångspunkt från gällande före­

skrifter om kyrkobokföringen vidtaga de ändringar som den nya lagstift­

ningen göra nödvändiga. Det bör emellertid stå de folkbokföringssakkun-

niga fritt att upptaga frågan om den lämpligaste redovisningen av hit­

hörande förhållanden och bedöma denna fråga i dess sammanhang med

övriga folkbokföringsfrågor.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

Förslag till lag om ändrad lydelse av 9 § lagen den 6 juni 1930 (nr 259)

om församlingsstyrelse.

Förslag till lag om ändrad lydelse av 6 § lagen den 6 juni 1930 (nr 260) om

församlingsstyrelse i Stockholm.

Vid behandlingen av frågan om medlemskapet i svenska kyrkan kunde

det ligga nära till hands att ingå på en principiell granskning av medlem­

skapets innebörd i skilda hänseenden och då i främsta rummet beträffande

inflytandet över församlingsanlägenheter. Kommittén har emellertid icke

upptagit några dylika principspörsmål utan endast förordat vissa formella

jämkningar i församlingsstyrelselagen och i motsvarande bestämmelser för

Stockholm. Däremot har kammarkollegiet, såsom jag redan förut framhållit,

i sitt yttrande rörande frågan om den svenska kyrkans rättsliga natur ut­

talat den meningen att genom kyrkobokföring medlemskap vinnes i en ter­

ritoriell församling, d. v. s. en med borgerlig kommun jämställd kyrklig

kommun, och att sådant medlemskap tillkommer även främmande trosbe­

kännare.

Denna kollegiets uppfattning är ingalunda obestridlig. Tvärtom tala så­

väl de omständigheter, under vilka de särskilda kyrkliga kommunerna till­

kommit, som dessa kommuners uppgifter för den uppfattningen att de kyrk­

liga kommunerna äro organ för den svenska kyrkan och bestå av dess med­

lemmar. I församlingsstyrelselagen finnes icke, såsom i de övriga kommu­

nallagarna, någon definition av medlemskapet. Visserligen ha bestämmel­

serna om besvär över kyrkostämmas, kyrkofullmäktiges, kyrkoråds och

164

Kungl. Maj:ts proposition nr tOO.

skolråds beslut, enligt vilka besvärsrätt tillkommer medlem av församling, i

praxis ansetts innebära att även främmande trosbekännare äger anföra be­

svär. Det torde emellertid icke vara möjligt att häri inlägga något princi­

piellt ställningstagande av betydelse i förevarande sammanhang. Det är

sannolikt att rättstillämpningen påverkats av den tolkning som givits åt

motsvarande besvärsregler i de övriga kommunallagarna och av önske­

målet att icke begränsa besvärsrätten för den som har ett rättsligt intresse

att klaga. I den vetenskapliga litteraturen har också antagits att man här

har att göra med ett Qnbart för besvärsrätten konstruerat begrepp (Sjöberg:

Det kommunala besvärsinstitutet, s. 142). Av större betydelse är att, om kol­

legiets uppfattning vore riktig, det icke funnes någon anledning, varför

främmande trosbekännare skulle vara uteslutna från att deltaga i kyrko­

stämmas överläggningar och beslut eller i val av kyrkofullmäktige. Dessa

rösträttsbestämmelser utvisa att främmande trosbekännare icke äro med­

lemmar av församlingen; denna består av svenska kyrkans medlemmar.

I huvudsaklig överensstämmelse med vad kommittén föreslagit torde så­

lunda rösträttsbestämmelsen i församlingsstyrelselagen böra ändras på så­

dant sätt att rösträtt tillkommer endast personer som äro medlemmar av

svenska kyrkan; motsvarande ändring bör då också göras i lagen om för-

samlingsstyrelse i Stockholm. Omfattningen i andra hänseenden av denna

rösträtt torde icke nu böra upptagas till närmare behandling.

Förslag till lag om ändrad lydelse av

13 §

lagen den 6 juni

1930

(nr 262) om

skolstyrelse i vissa kommuner.

Enligt lagen den 6 juni 1930 om skolstyrelse i vissa kommuner skall i

lands- eller stadskommun, som sammanfaller med skoldistrikt och där

kommunal- eller stadsfullmäktige finnas, folk- och fortsättningsskoleväsen-

det utgöra en för kommunen gemensam angelägenhet, vilken kommunen så­

som sådan har att vårda. I kommuner, där nämnda lag gäller, handhaves

förvaltningen och vården av folk- och fortsättningsskoleväsendet av en folk-

skolestyrelse. Enligt 13 § i lagen gäller att främmande religionsbekännare

eller den som anmält sig till utträde ur svenska kyrkan icke i folkskolesty-

relse må deltaga i överläggning och beslut om ärende, som rör kristendoms-

undervisningen.

Kommittén föreslår en sådan ändring i detta stadgande att även den som

ej är medlem av svenska kyrkan, men tillhör annat trossamfund med en

från grunderna för kristendomsundervisningen ej väsentligt avvikande tros­

åskådning, må deltaga i överläggning och beslut om ärende, som rör kristen­

domsundervisningen.

Vid behandlingen av ändringarna i 28 § regeringsformen har jag anfört

att all undervisning i de allmänna skolorna numera får principiellt betrak­

tas som en allmänt medborgerlig angelägenhet och att härvid någon skill­

nad icke kan göras mellan religionsundervisning och annan undervisning.

På grund härav bör icke heller ledamot av folkskolestyrelse av konfessionel­

la skäl vara utesluten från att deltaga i ärenden rörande kristendomsunder-

visning. Stadgandet härom bör alltså upphävas.

Kungl. Maj. ts proposition nr 100.

165

Förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § kommunala vallagen den 6 juni

1930 (nr 253).

Ändringen i denna paragraf sammanhänger med den ändrade lydelsen av

9 § församlingsstyrelselagen och överensstämmer i huvudsak med vad kom­

mittén föreslagit.

Förslag till lag om ändring i lagen den 25 maj 1894 (nr 36 s. 2) angående

jordfästning.

1 §•

I denna paragraf ha några formella jämkningar vidtagits i anslutning till

ändringar i övriga paragrafer. Beträffande borttagandet av andra punkten

hänvisas till vad som i det följande sägs om upphävandet av 5 och 6 §§.

2

§•

I det föregående har jag framhållit att föreskrifter angående begravning

kunna meddelas i form av testamente. Denna paragraf innehåller ett stad­

gande därom, såvitt angår förordnanden att jordfästning skall ske i svenska

kyrkans ordning eller att sådan jordfästning icke skall förrättas. Härigenom

bli alltså reglerna i testamentslagen tillämpliga i fråga om förordnandets

form. Stadganden i nämnda lag och i lagen om boutredning och arvskifte

om verkställighet komma också, i den mån de äro tillämpliga, att avse dy­

lika förordnanden. Såsom allmän regel gäller enligt testamentslagen att en­

dast den som fyllt 21 år kan upprätta testamente. Ett sådant religiöst ställ­

ningstagande som nu avses bör dock kunna göras av den som fyllt 18 år. I

detta hänseende innebär alltså det föreslagna stadgandet ett undantag från:

testamentslagen; det överensstämmer häri med vad som nu gäller om för­

ordnanden enligt 8 § 1 mom. jordfästningslagen.

Bestämmelsen i andra punkten om iakttagande av vad den avlidne kan

antagas hava önskat innefattar eu anvisning för den som ombesörjer be­

gravningen. I allmänhet kunna några rättsliga åtgärder icke grundas härpå.

Ombesörjes begravningen av myndighet eller annan på tjänstens vägnar,

torde dock fullgörandet av denna föreskrift ingå i tjänsteåliggandet och

alltså ske under samma ansvar som andra tjänsteåtgärder.

3 §•

I denna paragraf ha vissa formella jämkningar vidtagits. Den i första

stycket enligt paragrafens nu gällande lydelse angivna tiden av sex veckor

avser den tid, inom vilken skyldigheten att låta utföra jordfästning skall

fullgöras, och föreskriften bör alltså i konsekvens med ändringen i 2 §

borttagas.

166

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

4—6 §§.

I dessa paragrafer omtalas tre former för jordfästning enligt svenska

kyrkans ritual, nämligen jordfästning i vanlig ordning eller så kallad hög­

tidlig jordfästning, jordfästning i särskild, mindre högtidlig ordning och

jordfästning i stillhet. Högtidlig jordfästning är den regelmässigt förekom­

mande formen. Jordfästning i mindre högtidlig ordning är avsedd för död­

födda barn och jordfästning i stillhet för dem som blivit avrättade eller

ljutit döden under förövande av grovt brott. Vid högtidlig jordfästning må

enligt 7 § i svenska kyrkan övliga ceremonier med klockringning, proces­

sion, sorgmusik och sång brukas samt liktal hållas. Då jordfästning skall

förrättas i mindre högtidlig ordning får klockringning ej ske. Vid jord­

fästning i stillhet får ej förekomma vare sig klockringning eller sorgmusik,

sång eller liktal och därvid böra närvara endast den dödes anhöriga och de

personer, som äro oumbärliga för hans jordande. Jordfästning i mindre hög­

tidlig ordning eller i stillhet får enligt 3 §, i motsats till högtidlig jordfäst­

ning, icke äga rum i kyrka.

Denna åtskillnad mellan olika jordfästningsformer leder sitt ursprung

från äldre lagstiftning men har numera förlorat sin betydelse. 1946 års kyr­

komöte har i skrivelse till Kungl. Maj:t (nr 11) anfört att bestämmelserna

om jordfästning i stillhet synas föråldrade och därför böra upphävas. Enligt

kyrkolagsutskottets uttalande i ärendet får man, när det gäller de yttre an­

ordningarna i samband med begravning, lita till vederbörandes goda takt och

omdöme. Vad sålunda kyrkomötet anfört om jordfästning i stillhet torde

också gälla jordfästning av dödfödda barn. Härom finnas vissa anvisningar

och ett särskilt formulär i kyrkohandboken. Detta kan alltså komma till

användning, då det finnes passande. Men att upprätthålla några lagbestäm­

melser härom är alldeles omotiverat. På grund av vad nu sagts torde alltså

4—6 §§ böra upphävas och därav föranledda jämkningar i övriga paragra­

fer böra vidtagas.

8

§•

Beträffande borttagandet av nuvarande 1 mom. hänvisas till vad som an­

förts vid 2 §. Ändringen i 2 mom. har närmare motiverats i det föregående.

9 §•

Enligt 3 § 1873 års förordning angående ändring i vissa delar av kyrko­

lagen med därtill hörande författningar äga främmande trosbekännare rätt

att, efter anmälan hos vederbörande kyrkoherde, erhålla lägerstad för sina

döda på allmän begravningsplats.

Kommittén framhåller att vad sålunda stadgats beträffande främmande

trosbekännare torde vara tillämpligt även på andra, som icke tillhöra svens­

ka kyrkan, och föreslår ett förtydligande av 3 § i nyssnämnda förordning

i sådant avseende. I yttrandena har detta förslag i allmänhet icke föranlett

167

någon erinran. Domkapitlet i Göteborg anför dock att det i framtiden

kan uppkomma fall, då religionsfrihetens krav icke tillfredsställes av en

undantagslös bestämmelse, att de som icke äro medlemmar av svenska

kyrkan skola ha samma rätt som kyrkans medlemmar till gravplats å kyr­

kogård. Beträffande landsförsamlingarna måste det beaktas att kyrkogår­

den ofta utgöres av den tomt, varå kyrkan själv är uppförd. Församling­

arna borde, enligt domkapitlets mening, erhålla skäliga garantier, att intet

skulle förekomma i deras helgedomars omedelbara närhet, som innebure

kränkning av kristen tro och övertygelse. Domkapitlet anser att frågan

bör ytterligare utredas med hänsyn bl. a. till erfarenheterna från våra grann­

länder och hänvisar till det skydd som den finska religionsfrihetslagen er­

bjuder i förevarande hänseende. Domkapitlet i Uppsala anför att det kunde

tänkas att personer som ej tillhöra något samfund kunde önska att på kyr­

kogårdar och andra allmänna begravningsplatser uppsätta gravmonu­

ment med inskrifter eller former, som ur kristen synpunkt skulle verka

stötande. På grund härav borde, enligt domkapitlets mening, en bestäm­

melse meddelas som förebyggde sådana eventualiteter. Domkapitlet i Lin­

köping uttalar sig i samma riktning.

Rätt till lägerstad på kyrkogård eller annan allmän begravningsplats har

i vårt land sedan lång tid tillbaka tillkommit envar utan avseende på kon­

fession. Någon inskränkning av denna rätt bör icke få förekomma. Endast

då det gäller enskilda begravningsplatser kunna andra förhållanden få råda.

Stadgandet i 3 § 1873 års förordning om ändring i vissa delar av kyrko­

lagen m. m. synes lämpligen kunna överflyttas till 9 § jordfästningslagen,

vilken redan nu har en mer allmän karaktär än övriga delar av lagen och

alltså avser även förhållanden rörande annan än den som vid sin död till­

hörde kyrkan. Vid denna överflyttning har erforderlig omformulering vid­

tagits.

I fråga om ordning vid begravning och på begravningsplatser torde några

mera detaljerade regler i lag än de i paragrafen upptagna icke vara på­

kallade. Närmare bestämmelser få ankomma på de lokala organ som för­

valta begravningsplatserna.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

Förslag till kungörelse med föreskrifter hur sökande till lärartjänst, som

medför skyldighet att undervisa i kristendomskunskap,

äger styrka sin behörighet.

Förslag till kungörelse om upphävande i vissa delar av de mosaiska för­

samlingarnas, av Kungl. Maj:t fastställda församlingsordningar.

Beträffande de nu angivna kungörelseförslagen hänvisas, i fråga om den

första till redogörelsen för ändringarna i 28 § regeringsformen och i fråga

om den andra till framställningen om de mosaiska församlingarna.

168

I enlighet med vad sålunda anförts ha inom justitiedepartementet upp­

rättats följande förslag:

A. Grundlagsändringar:

1) Förslag till ändrad lydelse av b och 28 §§ regeringsformen; samt

2) Förslag till ändrad lydelse av 7 kap. b § tryckfrihetsförordningen.

B. Övriga lagförslag:

1) Förslag till religionsfrihetslag;

2) Förslag till lag om ändring i b och lb kap. giftermålsbalken;

3) Förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 8 § strafflagen;

4) Förslag till förordning om ändrad lydelse av 10 § 1 mom. folkbokfö-

ringsförordningen den 28 juni 19b6 (nr b69);

5) Förslag till lag om ändrad lydelse av 9 § lagen den 6 juni 1930 (nr

259) om församlingsstyrelse;

6) Förslag till lag om ändrad lydelse av 6 § lagen den 6 juni 1930 (nr 260)

om församlingsstyrelse i Stockholm;

7) Förslag till lag om ändrad lydelse av 13 § lagen den 6 juni 1930 (nr

262) om skolstyrelse i vissa kommuner;

8) Förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § kommunala vallagen den 6

juni 1930 (nr 253); samt

9) Förslag till lag om ändring i lagen den 25 maj 189b (nr 36 s. 2) an­

gående jordfästning.

C. Kungörelseförslag, varöver riksdagens yttrande begäres:

1) Förslag till kungörelse med föreskrifter hur sökande till lärartjänst,

som medför skyldighet att undervisa i kristendomskunskap, äger styrka

sin behörighet; samt

2) Förslag till kungörelse om upphävande i vissa delar av de mosaiska

församlingarnas, av Kungl. Maj:t fastställda församlingsordningar.

Av de sålunda angivna lagförslagen torde 4—10 och 12—14 §§ förslaget

till religionsfrihetslag jämte första och andra styckena samt fjärde stycket

punkterna 2 och 4 i övergångsbestämmelserna till samma lag, förslaget till

ändring i 4 och 14 kap. giftermålsbalken, såvitt det angår bestämmelser i

4 kap. 2 § om vigsel inom svenska kyrkan, samt förslaget till ändring i

lagen angående jordfästning vara av kyrkolags natur och för sitt antagande

kräva kyrkomötets samtycke enligt 87 § andra mom. regeringsformen.

Föredraganden hemställer att lagrådets utlåtande över de under B. 1, 2,

3 och 9 angivna lagförslagen, av den lydelse bilaga till detta protokoll ut­

visar, måtte för det i 87 § regeringsformen omtörmälda ändamålet inhämtas

genom utdrag av protokollet.

Denna av statsrådets övriga ledamöter biträdda hemstäl­

lan bifaller Hans Maj :t Konungen.

Ur protokollet:

Lars Nordvall. 1

1 Ur denna bilaga ha endast det under B. 1) angivna lagförslaget samt 3 § och övergångs­

bestämmelserna till det under B. 9) upptagna lagförslaget här bibehållits; de uteslutna delarna

av bilagan överensstämma, frånsett några redaktionella jämkningar, med motsvarande delar av

de vid propositionen fogade lagförslagen.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

169

B. Övriga lagförslag.

1) Förslag

till

Religionsfrihetslag.

Härigenom förordnas som följer.

Om religionsfrihet.

1

§•

Till följd av den i regeringsformen fastställda rätten för envar att fritt

utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstad­

kommer allmän förargelse, skall det stå var och en fritt att för religiös ge­

menskap deltaga i sammankomst och sammansluta sig med andra.

För offentlig gudstjänst gälle ej andra hinder än sådana som i allmänhet

äro stadgade för sammankomst, till vilken allmänheten har tillträde.

2

§•

Ej må någon vara skyldig tillhöra samfund, varom i 11 § förmäles. Åta­

gande i strid mot denna bestämmelse vare utan verkan.

3 §•

Kloster må inrättas endast med Konungens tillstånd och på de villkor

Konungen föreskriver.

Om medlemskap i svenska kyrkan.

4 §•

Medlemskap i svenska kyrkan må tillkomma endast svensk medborgare

samt här i riket bosatt utlänning.

5

§.

Barn i äktenskap inträder vid födelsen i svenska kyrkan, om båda för­

äldrarna tillhöra kyrkan.

Vad nu sagts skall även gälla, då endast den ene av föräldrarna tillhör

kyrkan; dock skall barnet i sådant fall icke anses hava inträtt i kyrkan,

om föräldrarna eller, då vårdnaden ej tillkommer dem gemensamt, den som

har vårdnaden inom sex veckor från barnets födelse till pastor i den för­

samling, där barnet skall kyrkobokföras, anmäler att barnet icke skall till­

höra kyrkan. Hava föräldrarna före äktenskapets ingående eller eljest före

barnets födelse skriftligen med vittnen överenskommit att barnet icke skall

tillhöra kyrkan, må en av dem, utan hinder av att även den andre har del

i vårdnaden, göra sådan anmälan.

6

§•

Barn utom äktenskap inträder vid födelsen i svenska kyrkan, om modern

tillhör kyrkan.

Erhåller barn, som icke enligt första stycket inträtt i kyrkan, innan det

fyllt tolv år äktenskaplig börd genom att föräldrarna ingå äktenskap med

varandra och tillhör en av föräldrarna kyrkan, inträder barnet vid för­

äldrarnas giftermål i kyrkan; dock skall barnet icke anses hava inträtt i

kyrkan, om föräldrarna eller, då vårdnaden ej tillkommer dem gemensamt,

den som har vårdnaden inom sex veckor från giftermålet till pastor i den

församling, där harnet är kyrkobokfört, anmäler att barnet icke skall till­

höra kyrkan.

7 §•

Den som förvärvar svenskt medborgarskap och ej tillhör svenska kyr­

kan skall, utan särskild ansökan, anses upptagen i kyrkan, om han är

evangelisk-luthersk trosbekännare; dock skall vad nu sagts ej gälla, om han

hos pastor i den församling, där han är kyrkobokförd, anmält att han icke

vill inträda i kyrkan.

8

§•

Vill någon, i annat fall än nu sagts, vinna inträde i svenska kyrkan, göre

ansökan hos pastor i den församling, där han är kyrkobokförd.

Visar sökanden att han är döpt i svenska kyrkans ordning, skall han

upptagas i kyrkan. Detsamma skall ock gälla, om sökanden erhållit den

undervisning i kyrkans lära, som med hänsyn till hans ålder och övriga

omständigheter bör fordras, och inför pastor avgiver muntlig försäkran att

ansökningen är grundad på allvarliga religiösa skäl.

9 §.

Vill medlem av svenska kyrkan icke längre tillhöra kyrkan, göre anmälan

om utträde personligen hos pastor i den församling, där han är kyrkobok­

förd.

10

§.

För den som står under annans vårdnad och ej fyllt aderton år göres

ansökan eller anmälan som avses i 7, 8 eller 9 § av vårdnadshavaren. Ansö­

kan eller anmälan för barn som fyllt tolv år må göras endast om barnet

själv samtyckt därtill. Då ansökan om inträde i svenska kyrkan för den som

står under annans vårdnad göres av vårdnadshavaren, skall vad i 8 § andra

stycket stadgas om muntlig försäkran icke äga tillämpning.

Särskilda bestämmelser.

11

§•

Med trossamfund förstås i denna lag sammanslutning för religiös verk­

samhet, vari ingår att anordna gudstjänst.

170

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

171

12

§.

I fråga om den som icke är och ej heller skall vara lcyrkobokförd i riket

må ansökan eller anmälan som avses i 5, 6, 7, 8 eller 9 § göras hos pastor i

församling där han vistas.

Konungen äger uppdraga åt svensk diplomatisk eller konsulär ämbetsman

i främmande stat att handlägga fråga om inträde i eller utträde ur svenska

kyrkan, som enligt denna lag ankommer på pastor. Ej må sådant uppdrag

meddelas annan än den som tillhör kyrkan.

13 §.

Om klagan över pastors beslut eller åtgärd enligt denna lag skall, ändå

att beslutet eller åtgärden icke avser fråga om kyrkobokföring, vad om

klagan i sådan fråga är stadgat äga motsvarande tillämpning.

14 §.

Med pastor avses i denna lag den som ansvarar för kyrkobokföringen i

församling av svenska kyrkan eller del av sådan församling, som utgör sär­

skilt kyrkobokföringsdistrikt.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1952.

Den som vid lagens ikraftträdande tillhör svenska kyrkan skall även där­

efter anses tillhöra kyrkan, så länge han fyller de fordringar för tillhörig­

het till kyrkan, som äro angivna i 4 §, och ej i föreskriven ordning anmäler

sitt utträde.

Vad i lag eller författning är stadgat om främmande trossamfund och

främmande trosbekännare skall, efter denna lags ikraftträdande, avse an­

nat trossamfund än svenska kyrkan och medlemmar i sådant samfund.

Genom denna lag upphävas:

1. förordningen den 30 juni 1838 (nr 28 s. 1) angående mosaiske tros-

bekännares skyldigheter och rättigheter här i riket;

2. förordningen den 11 december 1868 (nr 76 s. 1) angående särskilda

sammankomster för andaktsövning;

3. förordningen den 16 november 1869 (nr 60 s. 1) angående ansvar för

den, som söker förmå annan till avfall från den evangeliskt lutherska lä­

ran;

4. 1 och

4

§§ förordningen den 31 oktober 1873 (nr 71 s. 1) angående

ändring i vissa delar av kyrkolagen med därtill hörande författningar; samt

5. förordningen den 31 oktober 1873 (nr 71 s. 3) angående främmande

trosbekännare och deras religionsövning; dock skall fortfarande gälla vad

i 18 § av förordningen' är stadgat om fel eller försummelse av främmande

församlings föreståndare eller präst i avseende på honom åliggande an­

teckningar i kyrkobok angående borgerliga förhållanden eller meddelande

av ämbetsbevis därom. 1

1 Senaste lydelse se SFS 1898: 69 s. 1.

172

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

9)Förslag

till

Lag

om ändring i lagen den 25 maj 1894 (nr 36 s. 2) angående jordfästning.

Härigenom förordnas, att 4, 5 och 6 §§ lagen den 25 maj 1894 angående

jordfästning skola upphöra att gälla samt att 1, 2, 3, 7, 8 och 9 §§ samma

lag1 skola erhålla ändrad lydelse på sätt nedan angives.

(Gällande lydelse.)

(Föreslagen lydelse.)

3 §•

Jordfästningen skall verkställas in­

om sex veckor efter dödsfallet, där

icke giltiga orsaker till längre upp­

skov äro för handen. Den skall äga

rum i den församling, där dödsfallet

timat; dock må den kunna förrättas

i annan församling, om vederböran­

de det åstunda.

Jordfästning verkställes å försam­

lingens kyrkogård eller annan be­

gravningsplats eller ock å rum, som

församlingen för jordfästning anvi­

sat. I kyrka må sådan jordfästning,

varom i 5 och 6 §§ sägs, icke äga

rum.

Jordfästningen skall äga rum i den

församling, där dödsfallet timat;

dock må den kunna förrättas i an­

nan församling, om vederbörande

det åstunda. Den verkställes å för­

samlingens kyrkogård eller annan be­

gravningsplats eller ock å rum, som

församlingen för jordfästning anvi­

sat.

Huruvida den, som avlidit i fängelse, å sjukhus eller å annat därmed

jämförligt ställe, må därstädes kunna jordfästas, ankommer på Konungens

prövning.

Denna lag träder i kraft den 1 ja­

nuari 1952.

Har den avlidne före lagens ikraft­

trädande skriftligen förordnat, att

han skall jordfästas i svenska kyr­

kans ordning eller att sådan jord- 1

1 Senaste lydelse av 6 § se SFS 1908: 151 och av 2, 3, 8 och 9 §§ se SFS 1926: 462.

173

(Gällande lydelse:)

(Föreslagen lydelse:)

fästning icke skall förrättas, skall

vad i 2 § är stadgat om sådant för­

ordnande äga tillämpning, ehuru för­

ordnandet icke i övrigt är upprättat

på sätt om testamente är stadgat.

Genom lagen upphäves 3 § förord­

ningen den 31 oktober 1873 (nr 71

s. 1) angående ändring i vissa delar

av kyrkolagen med därtill hörande

författningar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

174

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

Utdrag av protokollet, hållet i Kungl. Maj:ts lagråd den 19 feb­

ruari 1951.

Närvarande:

justitieråden Ekberg,

Strandberg,

Ljunggren,

regeringsrådet Björkholm,

Enligt lagrådet den 22 januari 1951 tillhandakommet utdrag av protokoll

över justitiedepartementsärenden, hållet inför Hans Maj :t Konungen i stats­

rådet den 12 januari 1951, hade Kungl. Maj:t förordnat, att lagrådets ut­

låtande skulle för det i § 87 regeringsformen omförmälda ändamålet in­

hämtas över upprättade förslag till

1) religionsfrihetslag;

2) lag om ändring i 4 och 14 kap. giftermålsbalken;

3) lag om ändrad lydelse av 11 kap. 8 § strafflagen; samt

4) lag om ändring i lagen den 25 maj 1894 (nr 36 s. 2) angående jordfäst­

ning.

Förslagen, som finnas bilagda detta protokoll, hade inför lagrådet före­

dragits av byråchefen för lagärenden i justitiedepartementet B. Kjellin.

Förslagen föranledde följande yttranden av lagrådet och dess ledamöter.

Lagrådet:

Att religionsfrihet bör gälla såsom principiell grundval för lagstiftningen

i ett fritt rättssamhälle är numera ställt utom varje diskussion. Redan i § 16

av 1809 års regeringsform har grundsatsen om religionsfrihet kommit till

uttryck. Lagstiftningen i övrigt har dock alltjämt på flera punkter ett inne­

håll, som torde kunna sägas stå i mindre god överensstämmelse med denna

grundsats. Såsom departementschefen framhållit, innebär religionsfrihetens

princip enligt nutida uppfattning, att det skall stå den enskilde fritt icke

blott att bekänna sig till annan religion än den, som omfattas av folkets

flertal, utan även att ställa sig utanför varje religiös gemenskap, och reli­

gionsfriheten kan, om detta begrepp tages i vidsträckt bemärkelse, anses in­

begripa även en rätt att för religionsövning bilda sammanslutningar och

anordna offentliga sammankomster. Lagrådet vill för sin del instämma i

departementschefens uttalande att religionsfriheten med den nu angivna

innebörden bör iakttagas och skyddas av lagstiftningen och rättstillämp­

ningen i vårt land.

I olika sammanhang ha under de senaste årtiondena förslag framkommit

om ändrad lagstiftning på hithörande område. Sålunda ha från såväl riks­

dagens som kyrkomötets sida önskemål om nya bestämmelser kommit till

uttryck. Det har lramhållits, att nu gällande författningar äro föråldrade och

i behov av omprövning. I de över dissenterlagskommitténs förslag avgivna

yttrandena har behovet av ny lagstiftning också allmänt vitsordats. Jämväl

lagrådet delar denna uppfattning.

Rörande omfattningen av en ny lagstiftning på förevarande område ha

olika meningar framkommit. Dissenterlagskommitténs förslag innebär, att

lagbestämmelser, vilka med hänsyn till den nyss angivna innebörden av be­

greppet religionsfrihet framstå såsom föråldrade, skola revideras och an­

passas efter nutida uppfattning. I flera yttranden över kommittéförslaget har

den meningen kommit till uttryck, att en sådan lagrevision icke vore till­

räcklig för att genomföra religionsfrihetens princip utan att härför också

skulle krävas ett upphävande av den särställning, som tillkommer svenska

kyrkan i förhållande till andra religiösa samfund. Departementschefen har

ansett sig icke kunna i förevarande sammanhang ingå på frågan om en

ändring av kyrkans ställning i administrativt och ekonomiskt hänseende;

dels skulle detta, såsom ock i de berörda yttrandena betonats, förutsätta

utredningar av helt annan art och omfattning än dem som innefattas i kom­

mitténs förslag och dels vore en sådan ändring icke nödvändig för att till­

godose det avsedda syftemålet. Även på denna punkt kan lagrådet ansluta

sig till vad departementschefen anfört.

I likhet med vad departementschefen utvecklat finner lagrådet det icke

vara erforderligt att i nu förevarande sammanhang ingå i något närmare

bedömande av det synnerligen invecklade och svårlösta principspörsmålet

om svenska kyrkans rättsliga natur.

I det föreliggande förslaget till religionsfrihetslag ha icke upptagits några

bestämmelser om de särskilda religiösa samfundens organisation och rätts­

liga ställning. Beträffande frågan vilka krav rättsordningen bör uppställa

för att ett religiöst samfund skall kunna anses som ett rättssubjekt fram-

hålles i remissprotokollet, att det stora flertalet av de religiösa samfund,

som finnas i vårt land, i privaträttslig mening torde få betraktas som ideella

föreningar. Ehuru lagbestämmelser om sådana föreningar icke finnas, ha i

praxis utbildats vissa regler om de förutsättningar, som böra vara uppfyllda

för att en ideell förening skall kunna anses som ett rättssubjekt. Skäl kunna

väl anföras för att i lag upptaga vissa bestämmelser i angivna hänseende.

Det kan sålunda vara av betydelse för ett samfund, t. ex. vid förvärv av fast

egendom, att redan på förhand äga visshet om att det kommer att erkännas

som ett rättssubjekt. Emellertid torde något större praktiskt behov av sådana

föreskrifter icke föreligga, särskilt med hänsyn till att de allra flesta nu

verksamma religiösa samfund torde äga en sådan organisation, att de fylla

anspråken på rättssubjektivitet.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

175

176

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

Förslaget till religionsfrihetslag.

Justitieråden Ekberg, Strandberg och Ljunggren:

Beträffande den föreliggande lagstiftningens uppgift och allmänna om­

fattning framhåller departementschefen i remissprotokollet, att det huvud­

sakligen vore fråga om dels att närmare utveckla och bestämma den

religiösa friheten i anslutning till stadgandet i § 16 regeringsformen och

dels att fastställa rätten till utträde ur svenska kyrkan, vilken rätt icke

kunde bestämmas utan alt samtidigt medlemskapet i sin helhet reglerades.

Bestämmelser i dessa hänseenden ha sammanförts i det förevarande lag­

förslaget. Den föreslagna lagen har fått titeln »Religionsfrihetslag» och förs­

ta avdelningen har erhållit rubriken »Om religionsfrihet», medan den andra

avdelningen kallats »Om medlemskap i svenska kyrkan» och den tredje be­

tecknats »Särskilda bestämmelser».

Rubriken till den föreslagna lagen och rubriken till dess första avdelning

äro i viss mån missvisande. Lagförslagets innehåll och jämväl dess syfte är

ej så vittomfattande som dessa rubriker synas giva vid handen. I synnerhet

den föreslagna lagtiteln leder tanken till att lagen innehölle och åsyftade en

fullständig reglering av rätten till religionsfrihet. Så är emellertid ej för­

hållandet. Huvudregeln om religionsfrihet förekommer icke i lagförslaget

utan gives alltjämt i ovan omförmälda paragraf i regeringsformen. Den vik­

tiga principen om tanke- och yttrandefrihet i religiösa ting har ej heller

fått ett klart uttryck. Dissenterlagskommittén hade i 1 § av sitt förslag upp­

tagit ett uttryckligt stadgande i sistnämnda ämne. Denna bestämmelse har

ej medtagits i departementsförslaget i vidare mån än att första stycket i 1 §

inletts med en erinran om den i regeringsformen fastställda rätten för envar

att fritt utöva sin religion. Två skäl synas härvid ha varit avgörande, näm­

ligen dels att det ansetts tveksamt huruvida den av kommittén föreslagna

bestämmelsen, med hänsyn till däri gjorda inskränkningar, stode i överens­

stämmelse med regeringsformens religionsfrihetsstadganden, dels ock att

det synts obehövligt att på sådant sätt upprepa vad regeringsformen redan

innehölle. Dessa skäl äro tvivelsutan välgrundade, men att det sålunda

lämpligen ej låter sig göra att i förevarande lag giva uttrycklig bestämmelse

angående tanke- och yttrandefriheten i religiösa ting visar, hur vanskligt

det är att i denna lag införa regler av mera allmän natur angående religions­

frihet. Sådana regler höra närmast hemma i § 16 regeringsformen.

Lagförslaget torde ej heller åsyfta att giva en uttömmande reglering av

vad till religionsfriheten hör utan, såsom framgår av departementschefens

uttalande i remissprotokollet, främst att »gentemot föråldrade betraktelse­

sätt närmare bestämma grundlagsstadgandets innebörd». Mot denna bak­

grund torde framför allt det föreslagna stadgandet i 1 § första stycket

böra ses. Häri utsäges till en början, att »till följd av den i regeringsformen

fastställda rätten för envar att fritt utöva sin religion, såvitt han icke

därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse, skall

177

det stå var och en fritt att för religiös gemenskap deltaga i sammankomst».

Vad stadgandet sålunda avser att lagfästa utgör i själva verket allenast en

närmare förklaring av grundlagsbudets innehåll. Att detta också är meningen

bestyrkes av departementschefens ovan återgivna uttalande. Den fria reli­

gionsutövning, vid vilken var och en enligt grundlagsstadgandet skall skyd­

das, torde nämligen framför allt avse rätt till deltagande i gudstjänst eller

liknande sammankomst. Frånsett det förhållandet, att grundlagsbudets inne­

börd i sist berörda hänseende torde vara så otvetydig, att någon närmare

förklaring härutinnan knappast kan anses erforderlig, lärer det emellertid

ur konstitutionell synpunkt sett vara ägnat att ingiva vissa betänkligheter

att i en lag, som ej är grundlag, giva förtydligande bestämmelser angående

innebörden av ett grundlagsbud. Ett sådant bestämmande torde nämligen

icke utan fog kunna betraktas som ett slags lagförklaring, i all synnerhet

när det framträder i den form, som valts här. Enligt § 83 regeringsformen far

någon för framtiden gällande förklaring av grundlagen icke stadgas i annan

ordning än den som gäller beträffande grundlagsändring. Med »förklaring»

lärer i sagda stadgande avses ett auktoritativt uttalande, som med den för­

bindande kraften hos en lagstiftningsakt fastslår, huru ett visst lagrum skall

förstås. Rörande denna fråga må jämväl hänvisas till konstitutionsutskottets

utlåtande nr 7 vid 1891 års riksdag i anledning av väckt motion med förslag

till lag om val till riksdagens andra kammare. Däri yttrade utskottet bland

annat (s. 5), att det kunde vara att befara, att man genom stadganden i val­

lagen sökte förklara föreskrifter i grundlagen och närmare bestämma förhål­

landen, vilka grundlagens stadganden avsåge att ordna, samt att detta jäm­

likt § 83 regeringsformen ej borde ske utan på det sätt som borde iakttagas

vid ändringar i grundlagen.

Vad angår senare delen av första stycket uti omförmälda paragraf av för­

slaget, torde den däri fastslagna rätten att bilda sammanslutning för reli­

giöst ändamål icke kunna inbegripas under rätten till religionsfrihet, så­

som denna frihet enligt ordalagen i § 16 regeringsformen stadfästs. Departe­

mentschefen synes också mena, att grundlagsbudet i denna del vore ofull­

ständigt och tarvade komplettering. Anses emellertid grundlagens stadgan­

de vara i behov av komplettering, lärer detta böra ske icke i en lag av den

föreslagnas natur utan genom tillägg till grundlagen. Det torde emellertid

kunna ifrågasättas, om en komplettering i det avseende förslaget innehåller

är påkallad av ett verkligt behov. Den föreslagna bestämmelsen lärer i denna

del ej innehålla annat än vad som skulle gälla utan särskilt stadgande, där­

est såsom föreslås den enligt 1873 års förordning angående främmande tros-

bekännare och deras religionsövning nu gällande inskränkningen i friheten

att bilda religiösa sammanslutningar upphäves. Ehuru begreppet religions­

frihet, såsom lagrådet redan inledningsvis anfört, kan i vidsträckt bemär­

kelse anses omfatta jämväl rätten för medborgarna att sammansluta sig för

religiös gemenskap, är denna rätt dock på samma gång att betrakta som en

sida av den medborgerliga rätten till föreningsfrihet. Såvitt vi ha oss be­

kant har under senare tiden föreningsrättens okränkbarhet icke ens ifråga-

12 Bihang till riksdagens protokoll 1951. 1 samt. Nr 100.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

178

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

satts, utan anses det allmänt, att densamma, ehuru ej direkt lagfäst, är

inbegripen under svenska folkets urgamla frihet. Lagen den 11 september

1936 om förenings- och förhandlingsrätt innehåller visserligen bestämmelse,

att den föreningsrätt, som avses i lagen, skall lämnas okränkt, men några

allmänna regler om rätt för medborgarna att sammansluta sig t. ex. för po­

litisk eller ideell gemenskap finnas icke i vår lag. Detta må väl anses såsom

en brist i lagstiftningen, men så länge denna brist får kvarstå, kan icke

ulan skäl ifrågasättas lämpligheten av att förevarande begränsade del av

föreningsrätten utbrytes ur sitt rätta sammanhang och göres till föremål för

speciallagstiftning.

Därest, såsom vi nu ifrågasatt, första stycket i 1 § får utgå, blir otvivel­

aktigt icke blott lagens titel utan även rubriken till första avdelningen än

mer missvisande än vad fallet är med den utformning 1 § nu bär. Det kan

därför ifrågasättas, om icke lagen borde få en annan, till sitt innehåll mera

begränsad titel, förslagsvis »Lag om medlemskap i svenska kyrkan m. in.»

Då det torde vara svårt att finna någon annan lämpligare rubrik till första

avdelningen, synes det oss böra övervägas — och detta oavsett om 1 § bibe­

hålies oförändrad — huruvida den föreslagna lagen, som icke omfattar flera

än fjorton, i allmänhet kortfattade paragrafer, verkligen behöver indelas i

avdelningar med särskilda rubriker.

Regeringsrådet Björkholm:

Beträffande det första av de två lagstiftningsspörsmål, vilka departe­

mentschefen i inledningen till specialmotiveringen till förevarande lagför­

slag angivit såsom avsedda att regleras av detsamma — nämligen närmare

utveckling och bestämmande av den religiösa friheten i anslutning till det

stadgande härom som redan finnes i § 16 regeringsformen — har departe­

mentschefen anfört, att det mera varit fråga om att, gentemot föråldrade be­

traktelsesätt, närmare bestämma innebörden av nämnda grundlagsstadgan-

de än att giva detsamma ett nytt innehåll. Strängt efter orden kan väl detta

uttalande tolkas så, att 1 § i lagförslaget skulle innefatta en förklaring av

grundlagen, något som enligt § 83 regeringsformen icke får ske i annan ord­

ning än den som stadgas beträffande grundlagsändring. De nyss återgivna

ordalagen i departementschefens uttalande, vilka — då varken ändring eller

förklaring av grundlagen lärer kunna hava åsyftats —- enligt min mening

blivit olyckligt valda, behöva dock icke nödvändigtvis givas den innebörden,

att här är fråga om grundlagsförklaring. Nämnda ordalag synas kunna tol­

kas så, att man såsom inledning i en för gemene mans läsning avsedd lag om

religionsfrihet och efter en erinran om lydelsen av § 16 regeringsformen i nu

ifrågavarande hänseende velat i lagen konstatera ett på grund av grundlags-

stadgandet faktiskt föreliggande förhållande, nämligen rätten till deltagan­

de i gudstjänst eller liknande sammankomst.

Vad angår den senare delen av första stycket i 1 § av lagförslaget lärer

den där upptagna bestämmelsen ej innehålla annat än vad som skulle gälla

utan särskilt stadgande, därest den enligt 1873 års förordning angående

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

179

främmande trosbekännare och deras religionsövning nu gällande inskränk­

ningen i friheten att bilda religiösa sammanslutningar upphävdes. Denna

frihet, som ju icke direkt omnämnes i grundlagen, torde ej, om den skulle

lagfästas, behöva bli fastslagen i grundlags form. Föreskrift i ämnet synes

därför kunna upptagas i en lag av den föreslagnas natur. Att så sker finner

jag ej utgöra otillåten komplettering av grundlagen.

Med hänsyn till det anförda har jag icke något att erinra mot att i 1 §

första stycket av lagförslaget upptagas föreslagna bestämmelser såsom en

inledning till övriga i förslaget givna stadganden. Användning av presens

som tempusform i lagtexten synes mig emellertid vara att föredraga.

Mot rubrikerna till den föreslagna lagen och dess första avdelning kan

med visst fog den anmärkningen riktas, att de äro för vittomfattande. Där­

est åt de tre första paragraferna i lagen gives en lydelse i huvudsak över­

ensstämmande med den de ha enligt det remitterade förslaget, anser jag

emellertid, med hänsyn till det hävdande av religionsfriheten, som dock

komme att ske genom ifrågavarande bestämmelser, nämnda rubriker kunna

bibehållas.

2

§•

Lagrådet:

.

I 11 § av det remitterade förslaget har angivits vad som i lagen förstås

med trossamfund. Sistnämnda ord förekommer emellertid icke annorstädes

i själva lagen utan först i tredje stycket av ikraftträdelse- och övergångs­

bestämmelserna. I nu förevarande paragraf, som innehåller bestämmelser

rörande tillhörighet till trossamfund, definieras icke detta begrepp utan där

talas allenast om samfund, varom i 11 § förmäles. Det synes lämpligare, att

stadgandena i de båda lagrummen sammanföras till en paragraf, därvid

innehållet i 11 § torde böra upptagas i 2 §.

Enligt motiven till det remitterade förslaget avses med trossamfund reli­

giösa samfund i vidaste bemärkelse. Däri inbegripes, såsom jämväl framgår

av motiven, även svenska kyrkan. Detta synes böra komma till uttryck i lag­

texten.

På grund av det anförda torde i ett första stycke av förevarande para­

graf böra stadgas, att icke någon må vara skyldig tillhöra trossamfund

samt att åtagande i strid häremot skall vara utan verkan, varefter i ett and­

ra stycke, i viss anslutning till 4 § i dissenteriagskommitténs förslag till reli­

gionsfrihetslag, torde böra föreskrivas, att med trossamfund förstås, för­

utom svenska kyrkan, sammanslutning för religiös verksamhet, vari ingår

att anordna gudstjänst.

3 §.

Lagrådet:

Förevarande lagrum innehåller, att kloster må inrättas endast med Ko­

nungens tillstånd och på de villkor Konungen föreskriver. I olikhet mot

kommitténs lagförslag, enligt vilket meddelat tillstånd kunde av Konungen

återkallas när omständigheterna det föranledde, saknar det remitterade för­

180

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

slaget bestämmelse om återkallande av tillstånd. I remissprotokollet fram-

hålles emellertid, att därest föreskrivna villkor åsidosättas eller verksam­

heten eljest bedrives på annat sätt än som förutsattes vid tillståndets med­

delande, det torde stå Kungl. Maj:t öppet att återkalla tillståndet. För att

undvika all tvekan synes återkallelserätten böra fastslås i lagtexten, var­

vid denna härutinnan lämpligen torde kunna avfattas i anslutning till de­

partementschefens nu återgivna uttalande. Detta innefattar en tämligen

snäv gränsdragning, som i rättssäkerhetens intresse är att förorda. Såsom

i den apostoliske vikariens och det apostoliska vikariatsrådets remissytt­

rande framhålles, skulle det nämligen innebära en ekonomisk osäkerhet för

klostren, om meddelat tillstånd när som helst kunde återkallas. Även den

i kommittéförslaget använda formuleringen, »när omständigheterna det

föranleda», synes vara för obestämd och skulle därför lätt kunna tagas till

intäkt för återkallelse, som måste te sig mer eller mindre obillig.

Beträffande den viktiga frågan om minimiålder för inträde i kloster har

departementschefen på anförda skäl uttalat, att det lämpligen bör såsom

villkor för tillstånd att anlägga kloster föreskrivas att den som inträder i

kloster skall ha uppnått 21 års ålder. Lagrådet, som delar denna uppfatt­

ning, håller emellertid före, att frågan är av sådan vikt att bestämmelsen

om minimiålder bör inflyta i lagen. Stadgandet kunde i så fall lämpligen

upptagas såsom ett andra stycke under förevarande paragraf.

Lagrådet delar också departementschefens uppfattning, att såsom villkor

för tillstånd att anlägga kloster bör föreskrivas, att icke någon, innan han

fyllt 25 år, må avlägga klosterlöften, som icke äro tidsbegränsade. I detta

avseende synes emellertid någon uttrycklig föreskrift i lagen knappast er­

fordras.

4

§.

Lagrådet:

Bestämmelsen innebär bland annat, att svensk medborgare, som förlorar

sitt svenska medborgarskap, eller en här i riket bosatt utlänning, som flyt­

tar ur riket, därigenom förlorar det medlemskap i svenska kyrkan, som må

ha tillkommit honom. Denna stadgandets innebörd skulle måhända tydli­

gare framgå, om lagrummet formulerades så, att endast svensk medborgare

eller här i riket bosatt utlänning må vara medlem i svenska kyrkan.

5 §•

Lagrådet:

Jämlikt 1 § lagen den 22 juni 1950 om svenskt medborgarskap skall hit­

tebarn, som anträffas här i riket, anses såsom svensk medborgare, intill

dess annat utrönes. Förevarande lagförslag löser ej frågan angående hitte­

barns samfundstillhörighet i religiöst hänseende. En komplettering av lag­

förslaget i nu berörda avseende lärer emellertid knappast betingas av ett

praktiskt behov. Det torde kunna antagas att ett hittebarn, även utan ut­

tryckligt lagstadgande, anses tillhöra svenska kyrkan, därest ej särskild an­

ledning finnes till annat antagande.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

181

Frågan om föräldrarnas beslutanderätt rörande deras barns religiösa upp­

fostran och härmed sammanhängande spörsmål höra hemma i föräldra­

rätten och böra lösas enligt de regler, som uppställas i föräldrabalken an­

gående vårdnaden om barn, samt de rättsprinciper, på vilka nämnda reg­

ler vila. Endast i den mån anledning till avvikelse från vad sålunda eljest

skulle gälla föreligger inom området för den lagstiftning, varom nu är

fråga, påkallas därför särskilda regler i dessa ämnen i förevarande lag.

Lagförslaget innehåller i andra stycket av ifrågavarande paragraf och i

vissa efterföljande paragrafer bestämmelser, som reglera behörigheten att

göra anmälan eller ansökan, avseende barns medlemskap i svenska kyr­

kan. Dessa bestämmelser vila på den principen, att sådan behörighet till­

kommer allenast den eller dem, som ha vårdnaden om barnet. I huvud­

sak utsäges dock här icke någonting annat än vad som även utan ut­

tryckliga bestämmelser torde följa av allmänna regler om vårdnaden om

barn. I betraktande av förevarande lagstiftnings beskaffenhet och särskilt

med hänsyn till att densamma har en stor betydelse för gemene man och

skall tillämpas av som regel juridiskt oskolade ämbetsmän, är det emel­

lertid av vikt, att den innehåller klara och fullständiga bestämmelser i de

ämnen, som regleras. Härigenom förebyggas missförstånd, som eljest lätt

kunna uppstå i den praktiska tillämpningen.

I sista punkten av andra stycket föreskrives, att om föräldrarna före bar­

nets födelse skriftligen med vittnen överenskommit att barnet icke skall

tillhöra kyrkan, en av föräldrarna, utan hinder av att även den andre har

del i vårdnaden, må göra anmälan som i lagrummet omförmäles. Sådana

avtal om barns samfundstillhörighet torde för närvarande vara sällsynta.

Däremot lärer i många fall, i anslutning till vad i 6 § 1873 års förordning

stadgas, avtal ha träffats mellan makar, att deras barn skola uppfostras

i främmande troslära, som en av makarna bekänner. Vid tillämpning av den

nya lagen synes, även utan direkt övergångsbestämmelse, ett äldre avtal med

dylikt innehåll böra tilläggas jämväl den innebörden att makarna avtalat,

att barnen icke skola tillhöra kyrkan. Vad den formella sidan angår är

däremot att märka, att medan enligt förevarande lagrum avtal skall ingås

skriftligen med vittnen, jämlikt 1873 års förordning avtal mellan makar

angående barnens uppfostran i viss troslära för att bliva gällande skall va­

ra upprättat skriftligen och för vigselförrättaren uppvisat. Har ett i enlig­

het med sistnämnda föreskrift tillkommet avtal icke bevittnats av annan

än vigselförrättaren, torde det alltså icke uppfylla de formella krav, som

uppställas i fråga om avtal enligt förevarande lagrum av det remitterade

förslaget.

Till klargörande av innebörden av de föreslagna bestämmelserna anser

lagrådet lämpligt att något närmare redogöra för den utredning angående

vårdnadskapet, som enligt lagrådets mening erfordras vid vederbörande

pastors prövning av ansökan eller anmälan, avseende medlemskap i svens­

ka kyrkan. Här kan naturligtvis ej bliva fråga om en uttömmande redogö­

relse i detta ämne utan allenast om några kortfattade anmärkningar i vissa

182

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

huvudpunkter. Beträffande vårdnad om barn i äktenskap gäller såsom hu­

vudregel enligt ö kap. 1 § föräldrabalken, att barn i äktenskap står under

föräldrarnas gemensamma vårdnad till dess barnet fyllt 21 år eller ingått

äktenskap. För beslut i vårdnadsfråga erfordras alltså, att enighet förelig­

ger mellan föräldrarna om hur frågan bör lösas. Någon utväg att slita me­

ningsskiljaktighet mellan dem anvisar lagen icke. 1 vissa fall — såsom då

en av föräldrarna gör sig skyldig till grov försummelse vid vårdnadens ut­

övande eller han för ett lastbart eller supigt liv eller han är till följd av

frånvaro, sjukdom eller annan orsak för längre tid förhindrad att deltaga i

vårdnaden — kan rätten fråntaga honom vårdnaden och förordna, att den­

na skall tillkomma den andre ensam. Inträffar sådant fall i fråga om båda

föräldrarna, äger rätten överflytta vårdnaden å särskilt förordnad förmyn­

dare. Ha föräldrarna på grund av söndring i äktenskapet flyttat från var­

andra, utan att det dömts till hemskillnad eller äktenskapsskillnad mellan

dem, kan endera utverka domstols förordnande angående vårdnaden om

barnen. Dömes till hemskillnad eller äktenskapsskillnad, måste domstolen

giva förordnande, hur vårdnaden skall utövas. Dör en av föräldrarna, till­

kommer vårdnaden den andre. Att märka är, att förslaget innehåller de

avvikelser från föräldrabalkens regler, att vårdnadshavarens beslutande­

rätt i fråga om barns samfundstillhörighet upphör, när barnet fyllt 18 år,

samt att sedan barnet fyllt 12 år dess samtycke erfordras.

Av nu återgivna regler framgår, att det normala är, att vårdnaden om bar­

nen tillkommer båda föräldrarna gemensamt. Inställa sig föräldrarna inför

pastor och förena sig i en anmälan eller ansökan av ifrågavarande slag, lärer

pastor, försåvitt icke särskild anledning till annat föreligger, kunna nöja sig

med en muntlig försäkran, att vårdnaden tillkommer dem båda. En sådan

förklaring torde också i allmänhet vara tillräcklig, när anmälan, som avses

i andra stycket av paragrafen eller i 6 § andra stycket, eller ansökan om

inträde i svenska kyrkan göres i en av båda föräldrarna undertecknad och

vederbörligen bevittnad skrift eller utav en av dem personligen under åbero­

pande av fullmakt från den andre. Gör däremot eljest blott en av föräld­

rarna skriftligen eller muntligen anmälan, som nu sagts, föreligger som

regel anledning att fordra närmare utredning, huruvida sökanden är en­

sam vårdnadshavare eller i fall, som avses i sista punkten av 5 § andra

stycket, har del i vårdnaden, såvitt detta förhållande ej är känt för pastor.

Så blir också fallet, när allenast en av föräldrarna vidtager åtgärd för barns

inträde i eller utträde ur kyrkan. Föreligger hemskillnad eller äktenskaps­

skillnad mellan makarna, utvisar domstolens beslut i vårdnadsfrågan vem

som har vårdnaden. Eftersom barnavårdsnämnden, enligt kungörelsen den

16 december 1949 om skyldighet för domstol att lämna uppgifter i mål

och ärenden enligt föräldrabalken, skall erhålla underrättelse om domstols

beslut rörande vårdnaden om barn, som ej fyllt 18 år, kan pastor genom

förfrågan hos nämnden erhålla upplysningar i ämnet. Till slut vill lagrådet

framhålla önskvärdheten av att, om lagförslaget antages, kortfattade anvis­

ningar i sist berörda ämne utfärdas för att tjäna till ledning vid lagens till-

lämpning.

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

183

Justitierådet Ekberg:

Enligt andra stycket av paragrafen inträder i visst fall en lättnad i legiti-

mationshänseende, då anmälan, att barn ej skall tillhöra svenska kyrkan,

göres allenast av en utav föräldrarna. Förutsättning härför är, dels att en­

dast eu av föräldrarna tillhör svenska kyrkan och dels att sökanden har

del i vårdnaden om barnet och kan åberopa en med den andre maken före

barnets födelse träffad, skriftligen och med vittnen upprättad överenskom­

melse i ämnet. Företes en sådan överenskommelse, skall anmälan godtagas,

ändå att det ej visas, att den andre maken alltjämt samtycker till densam­

ma, ja till och med om han skulle uttryckligen motsätta sig anmälningen

— under förutsättning likväl att det icke styrkes, att avtalet blivit av båda

makarna annullerat. En dylik verkan tillkommer emellertid icke ett avtal

av liknande beskaffenhet, som upprättats efter barnets födelse. Ehuru väl

det får antagas endast ytterst sällan inträffa, att ett sådant avtal slutes

på så sen tidpunkt som efter barnets födelse, synes dock ej anledning före­

ligga att, om så verkligen skulle ske, behandla detta avtal enligt andra reg­

ler än dem, som enligt förslaget skola gälla i fråga om en före födseln upp­

rättad överenskommelse. Se ock dissenterlagskommitténs betänkande s. 41 f.

En jämkning av förslaget i nu anmärkta hänseende bör därför vidtagas.

8

§.

Justitierådet Strandberg:

Svenska kyrkan räknar enligt gällande förhållanden både döpta och

odöpta såsom sina medlemmar. Dissenterlagskommittén framhöll i sitt be­

tänkande, att principiellt och ur rent kyrklig synpunkt ett dop enligt svens­

ka kyrkans ordning rimligtvis syntes böra grundlägga medlemskap i den­

na kyrka men att, därest man hävdade dopet såsom den enda väg varige­

nom odöpta skulle kunna bli medlemmar av kyrkan, detta skulle inne­

bära en markerad skillnad mellan de krav som kyrkan ställer på dem

som för närvarande äro dess medlemmar och på nytillträdande medlem­

mar. I remissprotokollet har departementschefen uttalat, att dopet icke

bör utgöra någon ovillkorlig förutsättning för medlemskap i kyrkosam­

fundet. Mot den ståndpunkt som det remitterade förslaget i detta hänseende

intager synes tillräcklig anledning till erinran ej föreligga.

I förevarande paragraf regleras frågan om inträde i svenska kyrkan i

andra fall än som avses i 5—7 §§. Dissenterlagskommittén framhöll såsom

sin mening, att det med hänsyn till rådande förhållanden i fråga om med­

lemskap i svenska kyrkan vore mest följdriktigt att icke i lagstiftningen

upptaga dopet såsom en möjlighet att vinna inträde i kyrkan. Departe­

mentschefen erinrar att, såsom från flertalet domkapitel påpekats, dopet

visserligen utgör den normala förutsättningen för tillhörighet till en kris­

ten kyrka; det vore emellertid enligt departementschefens mening felak­

tigt att betrakta dopet enbart som en inträdesceremoni, vilken hänförde sig

till det särskilda, lokala kyrkosamfundet. I enlighet med denna uppfatt­

ning skall enligt förslaget den inträdessökande, även om han döpes av

184

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

pastor i den församling där han är kyrkobokförd, upptagas i kyrkan först

genom en därefter följande, åtminstone formellt från dopet skild åtgärd

av pastor. Det må i förbigående nämnas att de i andra stycket första punk­

ten använda ordalagen synas mindre väl lämpade för denna situation. För­

rättas dopet av annan präst, torde väl enligt förslaget vara avsett att upp­

tagandet sker först då pastor i kyrkobokföringsorten erhåller meddelande

om dopet och detta registreras. Det synes med fog kunna ifrågasättas hu­

ruvida den sålunda föreslagna anordningen står i överensstämmelse med

svenska kyrkans bekännelse och med vad som för närvarande gäller; en­

ligt gängse betraktelsesätt torde i fall varom nu är fråga en människa ge­

nom själva dopet upptagas i kyrkan. Även om medlemskap i kyrkan kan

vinnas på annat sätt än genom dop, torde dopet dock böra jämväl i rätts­

ligt hänseende anses såsom en form för vinnande av sådant medlemskap.

Enligt min mening bör därför i förevarande paragraf såsom ett första

stycke upptagas ett stadgande med det ungefärliga innehållet att om den,

som ej tillhör svenska kyrkan men som enligt 4 § äger inträda däri, var­

der döpt i svenska kyrkans ordning, han skall genom dopet anses uppta­

gen i kyrkan. Förrättas dopet av pastor i den församling där han är

kyrkobokförd, skulle således icke erfordras någon ytterligare åtgärd. I an­

nat fall bör det ankomma på den präst som förrättat dopet att därom

ofördröjligen underrätta pastor i kyrkobokföringsorten för vederbörlig an­

teckning i kyrkoböckerna; själva inträdet i kyrkan skall dock anses ha

skett genom dopet. Uppenbart är att det sålunda ifrågasatta stadgandet

skulle äga avseende endast å den som icke förut är döpt, vare sig inom

svenska kyrkan eller inom annat kristet trossamfund. De i 8 § av förslaget

upptagna bestämmelserna torde lämpligen kunna sammanföras till ett

andra stycke och bibehållas oförändrade, möjligen med någon jämkning

av ordalagen. Dessa bestämmelser skulle således komma att avse alla för­

ut i lagen icke behandlade fall då någon vill vinna inträde i svenska kyr­

kan.

10

§.

Justitieråden Ekberg och Strandberg:

Förslaget innehåller inga särskilda bestämmelser angående adoptivbarns

samfundstillhörighet. Det är även utan uttryckligt stadgande tydligt, att

adoptionen ej har någon inverkan i detta hänseende. Barnet kvarstår i det

samfund, som det tidigare tillhört. Såtillvida har adoptionen bety­

delse, att bestämmanderätten i detta ämne — under förutsättning att bar­

net ej fyllt 18 år och ej ingått äktenskap — överflyttas från föräldrarna

eller den av dessa, vilken har vårdnaden, till adoptanten eller, om bar­

net adopteras av äkta makar, till dessa. Detta följer av reglerna i 6 kap.

11 § föräldrabalken angående vårdnaden om adoptivbarn. I enlighet här­

med äga adoptivföräldrarna, därest adoptivbarnet tillhör svenska kyrkan

vid tiden för adoptionen, göra anmälan om dess utträde ur denna, liksom

för det fall att barnet förut tillhört annat trossamfund ombesörja dess in­

185

träde i svenska kyrkan i den ordning, som 8 § i förslaget angiver. Har bar­

net fyllt 12 år, erfordras dock dess samtycke till åtgärden.

Såsom förslaget är avfattat, kunna barnets naturliga föräldrar ej genom

förbehåll vid adoptionen förhindra, att barnet byter trossamfund. För när­

varande gäller emellertid jämlikt 6 § i 1873 års förordning, att barnets

naturliga föräldrar äga rätt att med adoptanten eller, därest barnet adop­

teras av äkta makar, med dessa avtala, att barnet skall uppfostras i evan­

geliskt lutherska läran eller i främmande troslära, i vilken barn jämlikt

de allmänna reglerna i sagda förordning må uppfostras. Har sådant avtal

upprättats skriftligen och ingivits till rätten, innan denna lämnat tillstånd

till adoptionen, blir avtalet gällande. Denna bestämmelse tillkom på för­

slag av lagberedningen i samband med lagen den 14 juni 1917 om adop­

tion. Ur lagberedningens motiv må återgivas följande. »Såsom vid 12 § i

förslaget till lag om adoption är anmärkt, var enligt 1734 års lag den all­

männa regeln, att barn skulle uppfostras i den svenska kyrkans lära. Med

den utvidgade religionsfrihet, som sedermera beviljats främmande trosbe-

kännare, har denna ståndpunkt icke kunnat vidhållas. Det har måst med­

givas föräldrar rätt att, när bägge eller endera tillhöra främmande tros­

samfund, uppfostra sina barn i sådant samfunds lära. Härom finnas i före­

varande lagrum meddelade närmare bestämmelser. Da föräldrarnas rätt

och plikt att i allmänhet ombesörja barnets uppfostran genom adoption

skall övergå på adoptanten eller adoptivföräldrarna, borde dessa få samma

rätt att bestämma över barnets religiösa uppfostran som i allmänhet till­

kommer föräldrar. Därest föräldrarna tillhöra annat trossamfund än adop­

tivföräldrarna, skulle emellertid en undantagslös tillämpning av sagda

grundsats ofta för barnet föranleda att det komme att uppfostras i an­

nan religionsbekännelse än eljest skolat bliva fallet. Men ett sådant byte

bör om möjligt undvikas, i synnerhet om barnets religiösa uppfostran re­

dan påbörjats. Med anledning härav har det funnits lämpligt giva föräld­

rarna rätt att vid adoptionen träffa avtal om barnets uppfostran i den

troslära, vari det enligt de allmänna reglerna i förevarande paragraf kun­

nat uppfostras, om adoptionen ej mellankommit. För att bereda nödig

säkerhet och offentlighet åt sådant avtal har det dock ansetts lämpligt

förklara detsamma icke äga bindande kraft, med mindre det upprättats

skriftligt och uppvisats för rätten, innan den givit sitt tillstånd till adop­

tionen. Har avtal sålunda slutits, är det bindande för adoptanten eller

adoptivföräldrarna. Icke heller cn framtida övergång av adoptivföräldrarna

till ett annat trossamfund verkar sålunda förändring i barnets ställning.»

Den närmaste anledningen till omförmälda undantagsstadgande i 1873

års förordning var väl de tvingande regler angående barns uppfostran i

viss troslära, som sagda förordning uppställer. Denna anledning bortfaller,

därest förslaget antages. Emellertid synas likväl andra skäl tala för bibe­

hållande av avtalsfrihet mellan de naturliga föräldrarna och adoptan­

ten angående adoptivbarnets samfundstillhörighet. Dissenterlagskommittén

bär också i 9 § andra stycket av sitt förslag till religionsfrihetslag upp­

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

186

tagit en liknande bestämmelse. Kommittén har (se s. 46) funnit ett för-

behåU av ifrågavarande beskaffenhet vara påkallat särskilt om barnets

religiösa uppfostran påbörjats. Med hänsyn till den genomgripande bety­

delse, som barnets religiösa fostran äger för detta, lärer det icke böra

vara de naturliga föräldrarna betaget — i fall dessa med hänsyn till bar­

nets bästa anse sig kunna samtycka till en adoption — att kunna erhålla

betryggande garanti beträffande dess framtida samfundstillhörighet. Starka

skäl tala således för införande i lagen av bestämmelse, att ett mellan adop­

tivföräldrarna och de naturliga föräldrarna eller i fråga om barn utom äk­

tenskap modern före adoptionen träffat avtal angående adoptivbarnets sam­

fundstillhörighet blir gällande, såframt det avfattats skriftligen och ingives

till rätten, innan dess tillstånd till adoptionen lämnas. En förutsättning

för avtalets giltighet är naturligtvis, att avtalet ej strider mot vederbörande

trossamfunds regler. Detta synes dock vara så självfallet, att uttryckligt

stadgande därom icke behövs.

11

§•

Lagrådet:

Beträffande denna paragraf hänvisas till vad som anförts vid 2 §.

12

§.

Lagrådet:

Då i första stycket stadgas, att under där angivna förutsättningar an­

sökan eller anmälan må göras hos pastor i församling där sökanden eller

anmälaren vistas, avses uppenbarligen allenast församling inom riket. I

tydlighetens intresse torde detta böra framgå av lagtexten.

Det uppdrag, som Konungen enligt andra stycket äger meddela åt svensk

diplomatisk eller konsulär ämbetsman, avser att handlägga fråga »om in­

träde i eller utträde ur svenska kyrkan», som enligt lagen ankommer på

pastor. Avsikten med stadgandet torde väl vara, att den som fått sådant

uppdrag skall äga mottaga även anmälan jämlikt 5 eller 6 § att barn icke

skall tillhöra kyrkan. Denna stadgandets innebörd skulle tydligare komma

till uttryck, om de ovan citerade orden utginge ur lagtexten.

13 §.

Lagrådet:

Lagrummet torde lämpligen böra avfattas så, att däri först direkt ut-

säges att över pastors beslut eller åtgärd enligt lagen klagan må föras, var­

efter om sådan klagan gives föreskrift i enlighet med vad förslaget inne­

håller.

14 §.

Lagrådet:

1 remissprotokollet framhålles, att då det i lagen sägs att ansökan eller

anmälan skall göras hos pastor, därmed icke avses, att denna ovillkorligen

måste framlämnas till kyrkoherden eller den överordnade präst, som eljest

ansvarar för kyrkobokföringen i församlingen, varefter tillägges att även

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

187

ansökan eller anmälan, som handlagts av annan befattningshavare med

uppdrag att på pastors ansvar biträda med kyrkobokföringen, måste anses

rätteligen gjord. Härmed torde väl avses, att biträdet skall äga handlägga

ärendet utan att anmäla det för pastor. Till handläggningen kan höra att

bedöma giltigheten av avtal om barns samfundstillhörighet, att förvissa sig

om att den som å barns vägnar gör anmälan eller ansökan är behörig där­

till, att pröva huruvida inträdessökande fått erforderlig undervisning i kyr­

kans lära, att mottaga sökandens muntliga försäkran att ansökningen är

grundad på allvarliga religiösa skäl, att mottaga anmälan om utträde samt

slutligen att göra vederbörlig anteckning i kyrkoböckerna. Frågan huru­

vida sådan handläggning av ärendena må kunna utan pastors medverkan

ombesörjas av en biträdande präst i församlingen torde komma att vålla

tveksamhet, helst som i förevarande paragraf uttryckligen fastslås, att

med pastor avses den som ansvarar för kyrkobokföringen. I tydlighetens

intresse synes därför, lämpligen i ett andra stycke, böra tillfogas en före­

skrift av innehåll att fråga, vars handläggning enligt denna lag ankommer

på pastor, må handläggas jämväl av annan präst som har uppdrag att på

pastors ansvar biträda med kyrkobokföringen.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

Övergångsbestämmelserna.

Justitieråden Ekberg och Strandberg samt regeringsrådet Björkholm:

I 10 § av 1873 års förordning angående främmande trosbekännare och de­

ras religionsövning stadgas, att främmande trosbekännares församlingar,

inrättningar och stiftelser icke utan Konungens tillstånd må förvärva och

besitta fast egendom i riket. Departementschefen har anfört, att detta stad­

gande innefattade strängare regler om religiösa samfunds fastighetsförvärv

än vad som i allmänhet gällde om bolags, förenings eller stiftelses rätt att

förvärva fast egendom. Enligt departementschefens mening förelåge icke

skäl att bibehålla en sådan särställning för religiösa samfund.

Trossamfund enligt förevarande lagförslag synas visserligen, såsom i det

föregående anförts, ofta kunna i privaträttslig mening betraktas som ideella

föreningar, men tveksamhet kan understundom föreligga, huruvida ett tros­

samfund, ehuru detta kan anses såsom juridisk person, formellt kan hän­

föras till förening, som avses i lagen den 18 juni 1925 angående förbud i

vissa fall för bolag, förening och stiftelse att förvärva fast egendom. Vi ha

i sak icke något att erinra mot den mening, åt vilken departementsche­

fen givit uttryck, men ifrågasätta med hänsyn till det nyss anförda, om

icke förtydligande i ämnet bör göras i 1925 års lag.

Förslaget till lag om ändring i 4 och 14 kap. giftermålsbalken.

Justitierådet Strandberg:

Enligt gällande lag (4 kap. 3 § giftermålsbalken) äga till vigsel inom

svenska kyrkan de trolovade välja den präst inom kyrkan de själva åstunda;

188

skyldighet att viga åligger dock ej annan än präst i församling av vilken

endera är medlem. Någon rätt för sålunda vigselskyldig präst att vägra för­

rättande av kyrklig vigsel, om någon av de trolovade är frånskild, lärer icke

finnas. Det remitterade förslaget intager i detta hänseende samma stånd­

punkt.

Frågan om skyldighet för präst i svenska kyrkan att viga i sistnämnda

fall har sedan lång tid tillbaka varit föremål för diskussion, varvid olika me­

ningar gjort sig gällande. En redogörelse för det huvudsakliga av vad som

härutinnan förekommit återfinnes i dissenterlagskommitténs betänkande.

Åtskilliga präster — deras antal torde icke vara alltför obetydligt — hysa

samvetsbetänkligheter mot att viga, därest någon av de trolovade är från­

skild och andre maken i tidigare äktenskap lever. Dessa betänkligheter tor­

de grunda sig på den uppfattningen att äktenskapet enligt bibelns lära är

orygghgt och att en frånskilds ingående av nytt äktenskap följaktligen icke

står i överensstämmelse med kristen anda; kyrklig vigsel i nu avsedda fall

kommer i strid mot kyrkans egen förkunnelse om äktenskapet, och genom

skyldigheten att viga försättes prästen mången gång i allvarlig samvetsnöd.

Att här ingå på ett bedömande av frågan huruvida den åskådning, som

sålunda kommit till uttryck från ett icke ringa antal prästers sida, är be­

rättigad eller ej kan naturligen icke komma i fråga. Detta synes ej heller

vara av någon avgörande betydelse för spörsmålet om vigselskyldigheten.

Varje som helst anledning att betvivla allvaret och uppriktigheten i nu an­

tydda betänkligheter saknas uppenbarligen. Såsom kommittén framhållit

utvisar vad som tidigare förekommit i denna fråga en betydande opinion

för en ändring av bestämmelserna angående prästs skyldighet att viga. I

likhet med kommittén finner jag det rimligt att skälig hänsyn tages till

piästens samvete, om detta icke medför att samhällets intresse eller annans

rätt därigenom kränkes. Att en präst, vilken hyser samvetsbetänkligheter

av ovan antydd art, skall kunna av lagen tvingas att förrätta vigsel i fall

varom nu är fråga och att han genom att i enlighet med vad hans samvete

såsom kyrkans tjänare bjuder honom vägra sin medverkan till vigseln skall

utsätta sig för risken att dömas till ansvar för tjänstefel, måste -— även

med den uppfattning rörande vigselförrättarens medverkan vid äktenska­

pets ingående som kommit till uttryck i remissprotokollet — enligt min

mening, såsom innefattande ett obehörigt intrång i samvetsfriheten, anses i

hög grad stötande.

Den vigselrätt, som enligt det remitterade förslaget skall tillkomma andra

trossamfund än svenska kyrkan, är såsom kommittén framhållit icke för­

enad med någon vigselskyldighet; vigselförrättare inom sådant samfund

kan därför underlåta att viga frånskilda. Det synes jämväl med hänsyn

härtill med fog kunna göras gällande att, för vinnande av jämställdhet i

detta hänseende, motsvarande befogenhet bör tillkomma präst inom svens­

ka kyrkan. Departementschefen har erinrat, att frågan i vilken utsträck­

ning en frikyrkomedlem har rätt till vigsel av en hos samfundet anställd

funktionär är en sida av medlemskapet i detta samfund, vilken lika litet

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

189

som medlemskapets innebörd i andra hänseenden bör regleras i lag utan

ankomma på samfundets egna bestämmelser; svenska kyrkan har däremot

en i lag reglerad ställning, i följd varav också den vigselskyldighet som

åligger präst inom denna kyrka bör vara angiven i lag. Riktigheten härav

kan naturligen icke bestridas. Men detta lärer icke innefatta något hinder

mot att i ena eller andra hänseendet stadga inskränkningar i vigselskyldig­

heten.

Att finna en lösning på spörsmålet om prästs skyldighet att viga från­

skild är emellertid förenat med betydande svårigheter. I vilken riktning en

sådan lösning än sökes kunna alltid betänkligheter anföras. Detta bör dock

icke hindra att man söker finna en utväg vilken, samtidigt som den till­

godoser syftet att skydda samvetsfriheten, erbjuder minsta möjliga olägen­

heter.

En tänkbar möjlighet är naturligen införande av obligatoriskt civiläkten­

skap. En sådan reform skulle emellertid ha betydelse långt utöver det nu

behandlade spörsmålet om prästs skyldighet att viga frånskild; frågan om

en lagstiftning i sådan riktning måste bedömas ur delvis helt andra syn­

punkter. Kommittén har upptagit spörsmålet om obligatoriskt civiläkten­

skap till behandling men förklarat sig för sin del vara övertygad om att det

nu icke finnes anledning att i vårt land införa borgerlig vigsel såsom den

enda legala formen för äktenskaps ingående. Uppenbarligen skulle, därest

civiläktenskap gjordes obligatoriskt, det helt och hållet ankomma på kyr­

kan själv att avgöra huruvida och i vilka fall den ville anordna en efter­

följande kyrklig ceremoni. Av de skäl som kommittén åberopat synes tan­

ken på en dylik genomgripande reform åtminstone för närvarande böra av­

visas. Det må för övrigt framhållas, att sådan närmare utredning som är

erforderlig för ett bedömande av detta spörsmål icke föreligger.

Såsom en utväg för lösandet av frågan om vigselskyldigheten har, på sätt

kommittén erinrat, i den förda diskussionen anvisats att kyrklig vigsel över

huvud icke skulle få äga rum, då någon av kontrahenterna vore frånskild.

Kommittén har för sin del funnit ett generellt förbud mot kyrklig vigsel av

frånskilda ej vara tillfredsställande. Såsom skäl härför har kommittén an­

fört, att därigenom skulle från kyrklig vigsel uteslutas också de fall då nå­

gon religiöst motiverad invändning mot sådan vigsel icke finnes, att ett dy­

likt lagbud skulle av många, icke blott bland prästerna, anses vara stridan­

de mot den kristna kärleken och mot den evangeliska kristendomstolkning

som den svenska kyrkan företräder samt att den allmänna uppfattningen

inom svenska kyrkan icke heller vore att kyrkans medverkan vid ingåendet

av nytt äktenskap borde förvägras alla frånskilda. Det vore enligt kommit­

téns mening omöjligt att i en lagbestämmelse formulera de skäl som böra

föranleda en vägran att förrätta kyrklig vigsel. Vad kommittén sålunda an­

fört synes beaktansvärt. I varje fall torde, om frågans lösning sökes i sådan

riktning, möjlighet böra finnas att dispensvägen genom beslut av någon

myndighet, väl närmast vederbörande biskop eller domkapitel, kyrklig vig­

sel tillätes i fall då från religiös synpunkt någon betänklighet mot sådan

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

190

vigsel ej möter. Även en sådan utväg synes emellertid vara förenad med

olägenheter. Närmare bestämmelser om de förhållanden under vilka dispens

skulle kunna meddelas torde svårligen kunna undvaras. Såsom kommittén

framhållit möta vid utformandet av bestämmelser i detta hänseende oöver­

stigliga svårigheter. Ej heller finnas några garantier att det material, på

vilket dispensmyndigheten skulle ha att grunda sitt avgörande, blir uttöm­

mande och lämnar tillräcklig ledning för frågans bedömande.

Kommittén har för sin del förordat en sådan lösning av det föreliggan­

de spörsmålet, att avgörandet överlåtes åt den enskilde prästen, och före­

slagit, att i 4 kap. 3 § giftermålsbalken upptages ett stadgande av inne­

håll att präst ej skall vara skyldig att viga, därest någon av de trolovade

är frånskild och andre maken i tidigare äktenskap lever. De skäl som

kommittén anfört för sin ståndpunkt i detta hänseende (s. 153—154 i be­

tänkandet) synas mig övertygande. Såsom kommittén erinrat finnas lik­

nande bestämmelser såväl i dansk som i norsk lagstiftning, och några olä­

genheter av den rådande ordningen ha icke försports i vare sig Danmark

eller Norge. Av ordalagen i den av kommittén föreslagna bestämmelsen

framgår, att prästen äger fri prövningsrätt huruvida han i där avsedda

fall vill medverka till kyrklig vigsel eller ej. Han är därvid icke bunden av

några närmare föreskrifter; det enda rättesnöret för hans handlande är

vad hans samvete bjuder honom. I remissprotokollet gives uttryck åt den

meningen att kommitténs avsikt icke varit att giva den enskilde prästen

så stor frihet utan att dennes ställningstagande i det enskilda fallet skulle

vara ett uttryck för en mera allmänt vedertagen ehuru icke i lag när­

mare angiven, kyrklig uppfattning, enligt vilken den kyrkliga vigseln bör

vägras vissa frånskilda men icke alla; i enlighet härmed skulle alltså varje

präst vara skyldig att, då någon av de trolovade är frånskild, ingå på

ett bedömande av förhållandena i det tidigare äktenskapet och taga stånd­

punkt till om upplösningen av detta äktenskap är förenlig med en kyrk-

lig uppfattning om äktenskapet. Att något sådant skulle hava varit kom­

mitténs mening lärer emellertid svårligen kunna utläsas ur dess moti­

vering. Konsekvensen därav skulle väl bliva, Utt prästen skulle ha att un­

der ämbetsansvar pröva, huruvida ur allmän kyrklig synpunkt vigsel kan

medgivas, och att han skulle kunna drabbas av ansvar såsom för tjänste­

fel i händelse av oriktigt bedömande. Eu sådan ståndpunkt synes ej rim­

lig. Såsom kommittén erinrat har avsikten varit att giva den enskilde präs­

ten en sådan frihet att han ej är tvingad att utföra en handling, som

skulle stå i strid med hans samvetes övertygelse.

Mot den av kommittén anvisade lösningen kunna naturligen åtskilliga

invändningar göras. Vad i detta hänseende uttalats av departementsche­

fen kan emellertid enligt min mening icke tillmätas avgörande betydelse.

Ehuru ett visst berättigande icke kan frånkännas de betänkligheter som

kommitténs förslag kunna giva anledning till, synas mig dock dessa be­

tänkligheter böra vika för kravet på samvetsfrihet för den enskilde präs­

Kungl. Maj:ts proposition nr tOO.

ten. Den nuvarande situationen på detta område torde i längden vara

ohållbar.

På grund av det anförda hemställer jag, att i 4 kap. 3 § giftermålsbal-

ken upptages ett stadgande sådant som det av kommittén föreslagna.

Kungl. Maj:is proposition nr 100.

191

Förslaget till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 8 § strafflagen.

Lagrådet lämnar förslaget utan erinran.

Förslaget till lag om ändring i lagen den 25 maj 1894 (nr 36 s. 2)

angående jordfästning.

3 §•

Lagrådet:

Enligt första stycket i denna paragraf verkställes jordfästning å för­

samlingens kyrkogård eller annan begravningsplats eller ock å rum, som

församlingen för jordfästning anvisat. Uppenbarligen är avsett, att sist­

nämnda uttryck skall omfatta även kyrka. Detta framgår tydligare av

paragrafens andra stycke i dess nu gällande lydelse med hänsyn till den

där upptagna undantagsbestämmelsen. Då någon motsvarighet till sagda

bestämmelse icke förekommer i förslaget, vill lagrådet ifrågasätta, huru­

vida ej i andra punkten av första stycket bör uttryckligen utsägas, att jord­

fästning må äga rum även i kyrka.

8

§•

Justitierådet Strandberg:

Enligt gällande lag må vid begravning utan jordfästning i svenska kyr­

kans ordning kyrka ej upplåtas, med mindre särskilda skäl därtill äro.

Frågan om kyrkas upplåtande i sådana fall var, såsom framgår av dis-

senterlagskommitténs betänkande, under förarbetena till lagen föremål för

delade meningar. Lydelsen av det nuvarande stadgandet i 8 § 2 mom.

överensstämmer med vad lagrådet uti ett den 27 januari 1926 avgivet ut­

låtande föreslagit (se N. J. A. 1927 Avd. II s. 117 o. f.). Enligt kommitténs

av departementschefen nu upptagna förslag har det ifrågavarande un-

dantagsstadgandet erhållit en positiv formulering, varvid såsom skäl an­

förts att ett sådant uttryckssätt vore lämpligare och mindre ägnat att

framkalla missförstånd. Samtidigt har emellertid framhållits, att det före­

slagna stadgandet i sak har samma betydelse som det nu gällande och

att avgörande för om kyrka skall få upplåtas alltjämt är att pastor finner

särskilda skäl föreligga. Vid sådant förhållande och då den nuvarande orda­

lydelsen synes giva bättre uttryck åt vad som bör vara den allmänna

grundregeln, nämligen att kyrkorummet bör förbehållas kulthandlingar

enligt kyrkans ritual, saknas enligt min mening anledning att giva stad­

192

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

gandet ändrad avfattning. Jag hemställer därför, att den nu gällande ly­

delsen måtte bibehållas.

I detta sammanhang torde böra understrykas, att ifrågavarande bestäm­

melse endast har avseende å sådana fall då den avlidne tillhört svenska

kyrkan. Frågan om kyrkas upplåtande vid jordfästning eller begravning

av annan avliden lämnas således oreglerad.

Övergångsbestämmelserna.

Lagrådet:

Om någon före lagens ikraftträdande skriftligen förordnat, att han skall

jordfästas i svenska kyrkans ordning eller att sådan jordfästning icke

skall förrättas, skall enligt övergångsbestämmelserna vad i 2 § är stadgat

om sådant förordnande äga tillämpning, ehuru förordnandet icke i övrigt

är upprättat på sätt om testamente är stadgat. Det synes med fog kunna

ifrågasättas, om denna föreskrift är behövlig och om den icke rent av kan

vara ägnad att vilseleda angående rätta innebörden av 2 §. Enligt detta

lagrum har visserligen, då testamentariskt förordnande ej föreligger, be­

stämmanderätt tillagts de närmaste anhöriga eller den som eljest ombesör­

jer begravningen, men det är här icke fråga om någon fri bestämmande­

rätt, utan vad den avlidne kan antagas hava önskat skall iakttagas. Om

den avlidne låtit sin önskan bliva uttryckt på ett så klart och bestämt sätt,

att han gjort ett skriftligt förordnande, skall detta naturligtvis följas av de

anhöriga, såvida ej omständigheter kunna andragas, som otvetydigt visa

att den avlidne frångått sin i förordnandet uttalade önskan. Den föreslagna

övergångsbestämmelsen synes möjligen kunna föranleda den felaktiga upp­

fattningen, att man vid nya lagens tillämpning icke regelmässigt skall be­

höva tillmäta skriftligt förordnande, varom nu är fråga, avgörande bety­

delse.

Ur protokollet:

Bengt Larson.

Kungl. Maj.ts proposition nr JOD.

193

Utdrag av protokollet över justitiedepartementsärenden, hållet

inför Hans Maj:t Konungen i statsrådet å Stockholms

slott den 23 februari 1951.

Närvarande:

Statsministern

Erlander , ministern för utrikes ärendena

Undén , statsråden

Möller, Sköld, Quensel, Danielson, Vougt, Zetterberg, Nilsson,

Sträng, Ericsson, Mossberg, Andersson, Lingman, Hammarskjöld.

Efter gemensam beredning med statsrådets övriga ledamöter anmäler

chefen för justitiedepartementet, statsrådet Zetterberg, lagrådets den 19

februari 1951 avgivna utlåtande över de till lagrådet den 12 januari 1951

remitterade förslagen till

1) religionsfrihetslag;

2) lag om ändring i 4 och 14 kap. giftermålsbalken;

3) lag om ändrad lydelse av 11 kap. 8 § strafflagen; samt

4) lag om ändring i lagen den 25 maj 1894 (nr 30 s. 2) angående jord­

fästning.

Föredraganden anför följande.

Lagrådet har i sitt yttrande lämnat de principiella grunderna för försla­

get utan erinran. Sålunda ansluter sig lagrådet till den bestämning av reli­

gionsfrihetens innebörd, för vilken jag redogjorde i mitt anförande till

statsrådsprotokollet den 12 januari 1951. I fråga om behovet av ny lag­

stiftning och omfattningen av denna förklarar sig lagrådet även dela den

av mig uttalade meningen. Av betydelse är vidare att lagrådet, i likhet med

vad jag tidigare utvecklat, finner det icke vara erforderligt att i förevarande

sammanhang ingå i något närmare bedömande av svenska kyrkans rätts­

liga natur.

Tre av lagrådets ledamöter anföra att de finna rubriken till den före­

slagna religionsfrihetslagen och rubriken till dess första avdelning vara i

viss mån missvisande, då lagförslagets innehåll och syfte icke vore så vitt­

omfattande som dessa rubriker syntes giva vid handen. Samma ledamöter

framföra även betänkligheter mot avfattningen av 1 § första stycket i för­

slaget. De uttala att detta stadgande, såvitt det avser rätt att för religiös

gemenskap deltaga i sammankomst, kunde betraktas som ett slags lagför­

klaring samt erinra om att enligt 83 § regeringsformen någon för framtiden

gällande förklaring av grundlagarna icke får stadgas i annan ordning än

den som gäller för grundlagsändring. Dessa ledamöter ifrågasätta, om icke

18 Bihang till riksdagens protokoll 1\951. 1 saml. Nr 100.

194

1 § första stycket och underrubrikerna kunde utgå samt lagen få en annan,

till sitt innehåll mera begränsad titel; såsom sådan föreslå de »Lag om

medlemskap i svenska kyrkan m. in.».

Till en början vill jag om de nu berörda spörsmålen framhålla att de

tre lagrådsledamöterna icke göra gällande, att 1 § första stycket i för­

slaget skulle ha ett innehåll som vore oförenligt med regeringsformens

stadgande om religionsfrihet. Tvärtom uttala dessa ledamöter att den fria

religionsutövning, vid vilken var och en enligt grundlagsstadgandet skall

skyddas, framför allt avser rätt till deltagande i gudstjänst eller liknande

sammankomst samt att grundlagshudets innehåll i detta hänseende vore så

otvetydigt att någon närmare förklaring knappast kunde anses erforder­

lig. Anmärkningen avser således endast att stadgandet i 1 § första stycket

formellt utgör en lagförklaring genom att upptaga bestämmelser i ett äm­

ne som redan är reglerat i regeringsformen.

Innan jag närmare ingår på denna fråga vill jag vidare framhålla att

lagrådets ledamöter särskilt fäst uppmärksamhet vid att jag i redogörelsen

för de särskilda lagförslagen — i anledning av den i vissa yttranden utta­

lade meningen att man borde vidtaga ändringar i 16 § regeringsformen —

anfört att det mera borde vara fråga om »att, gentemot föråldrade betraktel­

sesätt, närmare bestämma grundlagsstadgandets innebörd än att giva detta

ett nytt innehåll». Strängt efter orden kan naturligtvis detta yttrande tol­

kas så, att jag velat förorda en lagförklaring. Yttrandet har emellertid fått

en olycklig formulering, som icke riktigt återgiver vad jag åsyftat. Vad jag

på detta ställe ville säga var att jag fann en grundlagsändring vara onödig

och att det borde vara fråga om att tillämpa grundlagsstadgandet i enlighet

med dess innebörd och ej att ändra stadgandet.

Med lagförklaring torde, såsom lagrådet framhåller, avses ett auktori­

tativt uttalande, som med den förbindande kraften hos eu lagstiftningsakt

fastslår, hur ett visst lagrum skall förstås. Sådana lagförklaringar voro i

äldre tid vanliga men ha numera så gott som helt fallit ur bruk. Uppenbart

är att en dylik förklaring kan ha samma verkan som en lagändring. Därför

bär också regeringsformen genom stadganden i 83 och 88 §§ intagit den

ståndpunkten till lagförklaringar, att dessa skola ske i samma ordning som

gäller för ändring av den lag de avse; förklaring av grundlag skall alltså

beslutas på samma sätt som ändring av grundlag. Begreppet lagförklaring

torde emellertid härvid icke äga en så vidsträckt innebörd att däri inbegri-

pes varje behandling av ett ämne som redan finnes reglerat i lag. Med en

sådan bestämning av begreppet lagförklaring skulle möjligheterna att för-

fattningsmässigt behandla frågor som redan äro berörda i lag bli alltför in­

skränkta. I den vetenskapliga litteraturen har också framhållits att den

naturliga förutsättningen för en lagförklarings utfärdande tydligtvis är, att

tvekan råder om gällande rätts innebörd, samt att lagförklaringsmakten

är makten att häva sådana tvivelsmål — varav följer att ju otvetydigare

den gällande rättens innebörd är, desto mindre kan vara att invända emot

en annorledes än enligt 88 § regeringsformen gjord lagtolkning i överens­

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

195

stämmelse med denna innebörd.1 På samma sätt torde man, då det gäller

grundlag, få anse att 83 § regeringsformen icke utgör något hinder för att

ett ämne, som är reglerat i grundlag, behandlas också i författning av an­

nan natur, under förutsättning att denna författning överensstämmer med

vad som är grundlagens otvetydiga innehåll. Vad som därigenom sker är

icke någon förklaring av grundlagen utan allenast en tillämpning av denna.

I all synnerhet torde någon tvekan icke behöva uppkomma om det behöriga

i ett sådant tillvägagångssätt, då grundlagsstadgandet, såsom i detta fall,

ålägger Kungl. Maj :t en förpliktelse att skydda en viss medborgerlig rättig­

het. Det måste då stå Kungl. Maj :t öppet att vidtaga erforderliga åtgärder för

att fullgöra denna förpliktelse, varvid något hinder att giva tillämpnings-

bestämmelser formen av lag icke gärna kan föreligga. Att i detta fall den

föreslagna lagbestämmelsen på ett otvetydigt sätt överensstämmer med

grundlagens innehåll ha de tre lagrådsledamöterna själva framhållit och

bestyrkes även av vad den fjärde ledamoten yttrar.

Det skulle väl kunna anföras att, oavsett vilken ståndpunkt man intar

till det nu behandlade spörsmålet, varje tvekan skulle undanröjas genom

en sådan omredigering av lagen som lagrådets majoritet förordat. Uppen­

bart är emellertid att lagen därigenom skulle i viss mån få en annan karak­

tär. I den praktiska tillämpningen skulle måhända skillnaden icke bli vä­

sentlig, men det principiella hävdandet av religionsfriheten skulle försva­

gas. Lagrådets majoritet synes också hysa den uppfattningen att detta mo­

ment i den föreslagna lagstiftningen vore obehövligt. Denna uppfattning kan

jag icke dela. Visserligen är det naturligtvis riktigt att religionsfriheten i

främsta rummet framgår såsom ett resultat av att lagstiftning och rättstill-

lämpning icke i något hänseende uppställa något hinder för åtnjutandet av

denna frihet. Men därutöver kan det också vara av betydelse att de olika

moment som ingå i religionsfriheten komma till ett positivt uttryck. Mot att

man i detta hänseende skulle nöja sig med vad regeringsformen innehåller ta­

lar att denna behandlar religionsfriheten i eu mera inskränkt mening och att

alltså vissa däri ingående moment icke komma till uttryck i grundlagsstad­

gandet. Så är bland annat förhållandet med rätten att bilda sammanslutning

för religiöst ändamål. Lagrådets majoritet har visserligen anfört att denna

rätt är en sida av föreningsrätten, vilken, ehuru icke lagfäst, inbegripcs

under svenska folkets urgamla frihet. Denna synpunkt kan väl äga sin

tillämpning, då det gäller sammanslutningar för politiska eller ideella syften

i allmänhet. Men sammanslutningar för religiösa syften bilda ett undantag.

De ha ingalunda varit tillåtna, utan ända in i modern tid betraktats som

något otillbörligt, mot vilket samhället borde ingripa med maktmedel. Det

torde därför icke vara utan betydelse att rätten att bilda sammanslutningar

för religiöst ändamål kommer till uttryck i en positiv bestämmelse. Av

än större betydelse torde vara att 2 § i förslaget också har till uppgift

alt giva uttryck åt ett i religionsfriheten ingående moment, nämligen rätten

att stå fri från religiös gemenskap. Då det framför allt är i detta hän-

Herlitz: Om lagstiftning s. 190.

196

seende som den föreslagna lagstiftningen innefattar en principiell nyhet,

är det av vikt att stadgandet härom kommer till uttryck på ett sådant sätt

att dess principiella innebörd klargöres. Detta kan knappast ske om stad­

gandet infogas såsom en underordnad och i viss mån främmande detalj

i en lag om medlemskap i svenska kyrkan. Stadgandet bör därför sam­

manställas med en positiv bestämmelse om rätten att för religiös gemen­

skap deltaga i sammankomst och sammansluta sig med andra. Det har

också varit avsett att 1 och 2 §§ skulle bilda en helhet, varav måhända ur

aktuell synpunkt 2 § är den praktiskt viktigare men vars olika led belysa

varandra.

Av nu anförda skäl finner jag det lämpligast att låta 1 § första stycket

behålla i huvudsak samma lydelse som i det till lagrådet remitterade för­

slaget. Såsom en av lagrådets ledamöter förordat har jag dock ändrat lag­

textens tempusform till presens. Då regeringsformens stadgande om reli­

gionsfrihet efter ordalagen icke fastställer den enskildes rättigheter utan

handlar om Konungens skyldighet att skydda dessa rättigheter, är det icke

fullt adekvat att tala om den i regeringsformen »fastställda» rätten för en­

var att fritt utöva sin religion. Det torde vara riktigare, och därtill mindre

ägnat att ingiva den föreställningen att här skulle föreligga en grundlags-

förklaring, om man i stället talar om denna rätt såsom den i regeringsfor­

men »förutsatta». Därför har jag ändrat lagtexten i sådant hänseende.

Av vad jag nu anfört torde framgå att jag icke heller anser lagens titel

böra ändras på föreslaget sätt. Även om det teoretiskt vore tänkbart att

från olika ämnesområden sammanföra bestämmelser, som äga någon be­

tydelse för religionsfriheten, torde knappast någon, såsom lagrådets majo­

ritet ifrågasätter, vänta sig att lagen skall ha ett sådant innehåll, även om

den bär namnet religionsfrihetslag. Denna titel torde alltså icke medföra

några praktiska olägenheter. De särskilda rubrikerna i lagen torde vara av

betydelse bl. a. för att särskilja bestämmelser av mera allmän karaktär rö­

rande religionsfriheten och bestämmelser av kyrkolags natur rörande med­

lemskapet i svenska kyrkan.

Vid behandlingen av 5 § andra stycket sista punkten har lagrådet påpe­

kat att, medan avtal som avses i detta lagrum skall vara upprättat skrift­

ligen med vittnen, avtal enligt 6 § 1873 års förordning mellan makar om

barns uppfostran i viss troslära för att bli gällande skall vara upprättat

skriftligen och uppvisat för vigselförrättaren före äktenskapets ingående.

Lagrådet anför härom att, om ett i enlighet med sistnämnda föreskrift till­

kommet avtal icke bevittnats av annan än vigselförrättaren, avtalet icke

uppfyller de formella krav som uppställas i fråga om avtal enligt 5 § and­

ra stycket sista punkten i förslaget.

Detta av lagrådet påpekade förhållande synes icke vara tillfredsställande.

Det kan icke vara riktigt att en sådan tillfällig omständighet skulle vara

avgörande för om ett i enlighet med äldre lag tillkommet avtal skall kun­

na vinna beaktande, då avtal är av betydelse enligt den nya lagen. Bland

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

197

övergångsbestämmelserna till den nya lagen torde därför böra tillfogas

ett stadgande, enligt vilket det nyss angivna lagrummet i den nya lagen

skall äga tillämpning i fråga om dylikt äldre avtal, även om detta icke skett

med vittnen.

Vid granskningen av 10 § i förslaget till religionsfrihetslag ha två av lag­

rådets ledamöter funnit starka skäl tala för införande i lagen av bestäm­

melse, att ett mellan adoptivföräldrar och de naturliga föräldrarna eller, i

fråga om barn utom äktenskap, modern före adoptionen träffat avtal an­

gående adoptivbarnets samfundstillhörighet blir gällande, såframt det av­

fattats skriftligen och ingives till rätten, innan dess tillstånd till adoptio­

nen lämnas, övriga två ledamöter ha icke i denna del framställt någon an­

märkning.

Nu gällande bestämmelser om barns uppfostran i viss troslära anknyta

till föräldrarnas samfundstillhörighet såsom det för barnets uppfostran

avgörande. Den nya lagen behandlar över huvud taget icke frågan om

barns uppfostran i viss troslära utan endast barns samfundstillhörighet.

Den principiella innebörden av dessa regler är att, sedan frågan om barns

inträde i kyrkan vid födelsen blivit avgjord enligt vissa, i allmänhet auto­

matiskt verkande regler, det överlåtes åt vårdnadshavaren att fatta beslut

om ändring av barnets ställning till kyrkan, utan att vårdnadshavaren där­

vid är bunden av några särskilda regler. Härav följer att, om vårdnaden

genom adoption övergått på adoptivföräldrar, rätten att besluta i sådan

fråga tillkommer dem. Det kan enligt min mening icke vara lämpligt att

det härvid skall föreligga en möjlighet att begränsa adoptivföräldrarnas

handlingsfrihet genom ett avtal rörande barnets samfundstillhörighet. En

sådan bestämmelse synes tvärtom strida mot grunderna för adoptionsin-

stitutet, vilket bör innebära att adoptivföräldrarna helt träda i de naturliga

föräldrarnas ställe såsom utövare av vårdnaden om barnet. Otillfredsställan­

de resultat skulle kunna uppkomma, om adoptivföräldrarna genom ett så­

dant avtal vore utestängda från att vidtaga en sakligt motiverad, och må­

hända även av barnet själv önskad, ändring av barnets samfundstillhörig­

het. Jag har därför icke funnit tillräckliga skäl att ändra förslaget i det hän­

seende som nu är i fråga.

Vid remissen till lagrådet framhöll jag att 10 § av 1873 års förordning

angående främmande trosbekännare och deras religionsövning, enligt vil­

ket stadgande främmande trosbekännares församlingar, inrättningar och

stiftelser icke utan Konungens tillstånd må förvärva och besitta fast egen­

dom, innefattade strängare bestämmelser om religiösa samfunds fastighets­

förvärv än vad som i allmänhet gällde om bolags, förenings eller stiftelses

rätt att förvärva fast egendom. Då det icke förelåg skäl att bibehålla en sä­

dan särställning för religiösa samfund, förordade jag att stadgandet skulle

upphävas utan alt ersättas med någon annan särskild bestämmelse.

Tre av lagrådets ledamöter anföra att de i sak icke ha något att erinra

mot den sålunda uttalade meningen men ifrågasätta om icke förtydligande

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

198

x ämnet borde göras i 1925 års lag angående förbud i vissa fall för bolag,

förening och stiftelse att förvärva fast egendom. Såsom skäl härtill anföres

att trossamfund visserligen ofta kunde i privaträttslig mening betraktas

som ideella föreningar, men att tveksamhet understundom kunde föreligga,

huruvida ett trossamfund, ehuru detta kunde anses såsom juridisk person,

formellt kunde hänföras till förening som avses i 1925 års lag.

På grund av denna erinran vill jag framhålla att 1925 års lag, som har

till syfte att skydda jordbruksnäringen, till en början förbjöd endast bolags

och ekonomiska föreningars förvärv av fast egendom. Då det emellertid

visade sig att fastigheter, vilka icke kunde förvärvas av bolag, överlätos på

bolagen närstående stiftelser, ansågs en utvidgning erforderlig. En sådan

vidtogs åi 1932, och därvid hänfördes även ideella föreningar under lagen

för att icke sådana på samma sätt skulle kunna utnyttjas för att kringgå

lagen.

Vid upphävandet av 10 § 1873 års förordning bör tillses att denna lag­

ändring icke medför några olägenheter ur de synpunkter som legat till

grund för 1925 års lag. I detta sammanhang kan man emellertid bortse från

alla sådana trossamfund, vilka äro utländska rättssubjekt; beträffande de­

ras fastighetsförvärv finnas andra lagbestämmelser. Vidare kan bortses från

religiösa organisationer, vilka icke uppfylla kraven på rättssubjektivitet;

dessa kunna över huvud taget icke förvärva egendom. De samfund som där­

efter återstå torde vara antingen ideella föreningar eller stiftelser och så­

ledes falla under lagen.

Vad lagrådet anfört vid granskningen av 2, 3 och 4 samt 11—14 §§ reli­

gionsfrihetslagen ävensom 3 § jordfästningslagen och övergångsbestäm­

melserna till denna lag torde böra iakttagas. Dock synes vid komplettering

av 13 § religionsfrihetslagen (14 § i det remitterade förslaget) endast mot­

tagandet av förklaring enligt 8 § andra stycket böra uttryckligen förbehållas

präst; i övrigt bör det kunna anförtros även åt annan än präst att biträda

pastor vid handläggning av ärende enligt lagen.

Utöver vad nu anförts torde även några redaktionella jämkningar böra

vidtagas i de av lagrådet granskade förslagen.

Föi edraganden hemställer att följande förslag måtte genom proposition

framläggas för riksdagen, nämligen

A) för riksdagens prövning i grundlagsenligt ordning:

1. förslag till ändrad lydelse av 4 och 28 §§ regeringsformen; samt

2. förslag till ändrad lydelse av 7 kap. 4 § tryckfrihetsförordningen.

B) för antagande av riksdagen:

1. förslag till religionsfrihetslag;

2. förslag till lag om ändring i 4 och 14- kap. giftermålsbalken;

3. förslag till lag om ändrad lydelse av 11 kap. 8 § strafflagen;

4. förslag till förordning om ändrad lydelse av 10 § 1 mom. folkbokfö-

ringsförordningen den 28 juni 1946 (nr 469);

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

5. förslag till lag om ändrad lydelse av 9 § lagen den 6 juni 1930 (nr

259) om församlingsstyrelse;

6. förslag till lag om ändrad lydelse av 6 § lagen den 6 juni 1930 (nr

260) om församlingsstyrelse i Stockholm;

7. förslag till lag om ändrad lydelse av 13 § lagen den 6 juni 1930 (nr

262) om skolstyrelse i vissa kommuner;

8. förslag till lag om ändrad lydelse av 8 § kommunala vallagen den 6

juni 1930 (nr 253); samt

9. förslag till lag om ändring i lagen den 25 maj 189i (nr 36 s. 2) an­

gående jordfästning.

C) för inhämtande av riksdagens yttrande:

1. förslag till kungörelse med föreskrifter hur sökande till lärartjänst,

som medför skyldighet att undervisa i kristendomskunskap, äger styrka

sin behörighet; samt

2. förslag till kungörelse om upphävande i vissa delar av de mosaiska

församlingarnas, av Kungl. Maj:t fastställda församlingsordningar.

Med bifall till denna av statsrådets övriga ledamöter bi­

trädda hemställan förordnar Hans Maj :t Konungen att till

riksdagen skall avlåtas proposition av den lydelse bilaga

till detta protokoll utvisar.

Kungl. Maj.ts proposition nr 100.

199

Ur protokollet:

Karl Gustaf Grönhagen.

200

Kungl. Maj:ts proposition nr 100.

Innehållsförteckning.

Sid.

Utdrag av statsrådsprotokollet för den 12 januari 1951 ........................................ 25

inledning ................................................................................................................... 29

Medlemskapet i svenska kyrkan och andra religiösa samfunds rättsliga

ställning ................................................................................................................... 32

Kommittén ................................................................................................... 32

Yttrandena ................................................................................................... 38

Departementschefen ................................................................................. 47

Om konfessionella behörighetsvillkor för innehav av ämbete och tjänst

in. in...........................................................................................................................

64

Kommittén ................................................................................................... 61

Yttrandena ...................................................................................................

68

Departementschefen .................................................................................. 75

Om kyrklig vigsel ................................................................................................... 81

Kommittén ................................................................................................... 81

Yttrandena .................................................................................................. 86

Departementschefen

90

Om jordfästning m. in. .......................................................................................... 96

Kommittén ................................................................................................... 96

Yttrandena ................................................................................................... 99

Departementschefen .................................................................................. 101

Om ordnar och kloster ........................................................................................... 106

Kommittén ................................................................................................... 106

Yttrandena ................................................................................................... 111

Departementschefen .................................................................................. 113

Om de mosaiska församlingarna ...................................................................... 116

Kommittén ................................................................................................... 116

Yttrandena ................................................................................................... 122

Departementschefen .................................................................................. 123

Övriga frågor ........................................................................................................... 126

Redogörelse för de särskilda lagförslagen .....................................................

134

Utdrag av lagrådets protokoll för den 19 februari 1951 ........................................ 174

Utdrag av statsrådsprotokollet för den 23 februari 1951 ........................................ 193

Stockholm 1951. Kungl. Boktryckeriet P. A. Norstedt & Söner

i64242