EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2003/42/EG

av den 13 juni 2003

om rapportering av händelser inom civil luftfart

europaparlamentet och europeiska unionens rÅd har

antagit detta direktiv

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska

gemenskapen, särskilt artikel 80.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit-

téns yttrande (2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), på

grundval av det gemensamma utkast som förlikningskommittén

godkände den 9 april 2003, och

av följande skäl:

HQI

Olycksfrekvensen inom den civila luftfarten har varit

tämligen konstant under den senaste tioårsperioden. Det

kan likväl befaras att den beräknade trafikökningen kan

leda till en ökning av antalet olyckor inom den närmaste

framtiden.

HRI

Syftet med rådets direktiv 94/56/EG av den 21

november 1994 om grundläggande principer för utred-

ning av flyghaverier och tillbud inom civil luftfart (4) är

att förebygga olyckor genom att underlätta ett snabbt

genomförande av utredningar.

HSI

Erfarenheten visar att en olycka ofta föregås av en rad

tillbud och andra fel som visar på brister i flygsäker-

heten.

HTI

För att det skall vara möjligt att förbättra säkerheten

inom den civila luftfarten krävs bättre kunskaper om

dessa händelser, vilket skulle underlätta analyser och

göra det lättare att följa utvecklingen så att åtgärder kan

vidtas för att komma till rätta med situationen.

HUI

En händelse som inbegriper luftfartyg som är registre-

rade i en medlemsstat eller handhas av ett företag som

är etablerat i en medlemsstat bör rapporteras även om

den inträffar utanför gemenskapens territorium.

HVI

Varje medlemsstat bör inrätta system för obligatorisk

rapportering av händelser.

HWI

Personalen inom olika delar av den civila luftfarten

uppmärksammar händelser som kan vara av intresse för

att förebygga olyckor och bör därför rapportera dem.

HXI

Genom ett utbyte av information om sådana händelser

skulle det bli betydligt lättare att upptäcka eventuella

risker.

HYI

För att kunna utbyta information mellan olika system

behövs lämplig programvara.

HQPI

Säkerhetsinformationen bör vara tillgänglig för sådana

organ som reglerar säkerheten inom den civila luftfarten

eller som utreder olyckor och tillbud i gemenskapen

och, om det anses lämpligt, för personer som kan dra

lärdom av den och som kan vidta eller initiera åtgärder

för att förbättra säkerheten.

HQQI

På grund av säkerhetsinformationens känsliga natur är

insamlingen av den beroende av att sekretessen garan-

teras, att källan skyddas och att förtroendet hos den

personal som arbetar inom den civila luftfarten

upprätthålls.

HQRI

Allmänheten bör ha tillgång till allmän information om

säkerhetsnivån inom luftfarten.

HQSI

Lämpliga åtgärder bör vidtas för inrättande av system för

konfidentiell rapportering.

HQTI

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta

direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut 1999/

468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som

skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genom-

förandebefogenheter (5).

HQUI

Överensstämmelse med de tekniska rapporteringskrav

som utarbetats av nationella experter vid JAA (de

gemensamma luftfartsmyndigheterna) och Eurocontrol

bör säkerställas. Arbetet inom dessa två europeiska orga-

nisationer bör beaktas vid upprättandet av förteckningen

över händelser som skall rapporteras. Utvecklingen inom

ramen för ICAO (Internationella luftfartsorganisationen)

bör också beaktas.

HQVI

Eftersom målet för den föreslagna åtgärden, nämligen att

förbättra flygsäkerheten, inte i tillräcklig utsträckning

kan uppnås av medlemsstaterna, eftersom isolerade

rapporteringssystem i medlemsstaterna är mindre effek-

tiva än ett samordnat nätverk där informationsutbyte

gör att man tidigare kan upptäcka eventuella säkerhets-

problem, och det därför bättre kan uppnås på gemen-

skapsnivå, kan gemenskapen vidta åtgärder i enlighet

med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget. I

enlighet med proportionalitetsprincipen i samma artikel

går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för

att uppnå detta mål.

4.7.2003

L 167/23

Europeiska unionens officiella tidning

sv

H1I egt c QRP eL RTNTNRPPQL ³N QTX ¯£¨ egt c SSR eL RWNQQNRPPQL

³N SRPN

H2I egt c SQQL WNQQNRPPQL ³N XN

H3I eµ²¯°¡°¡²¬¡­¥®´¥´³ ¹´´²¡®¤¥ ¡¶ ¤¥® QT ªµ®© RPPQ Hegt c US eL

RXNRNRPPRL ³N SRTIL ²å¤¥´³ §¥­¥®³¡­­¡ ³´å®¤°µ®«´ ¡¶ ¤¥® QW ªµ®©

RPPR Hegt c QYW eL RPNXNRPPRL ³N QVI ¯£¨ eµ²¯°¡°¡²¬¡­¥®´¥´³

¢¥³¬µ´ ¡¶ ¤¥® RS ¯«´¯¢¥² RPPR Hä®®µ ¥ª ¯¦¦¥®´¬©§§ª¯²´ © eutIN eµ²¯M

°¡°¡²¬¡­¥®´¥´³ ¢¥³¬µ´ ¡¶ ¤¥® QS ­¡ª RPPS ¯£¨ ²å¤¥´³ ¢¥³¬µ´ ¡¶ ¤¥®

QS ­¡ª RPPSN

H4I egt l SQYL QRNQRNQYYTL ³N QTN

H5I egt l QXTL QWNWNQYYYL ³N RSN

hÄrigenom fÖreskrivs fÖljandeN

Artikel 1

Syfte

Syftet med detta direktiv är att bidra till att förbättra flygsäker-

heten genom att säkerställa att relevant säkerhetsinformation

rapporteras, samlas in, lagras, skyddas och sprids.

Det enda syftet med rapportering av händelser är att förebygga

olyckor och tillbud, inte att fastställa skuld- eller ansvarsfrågor.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv används följande beteckningar med de bety-

delser som här anges:

1. händelse: driftsavbrott, defekt, fel eller annan onormal

omständighet som har eller kan ha inverkat på flygsäker-

heten men inte har lett till haverier eller allvarliga tillbud

enligt definitionerna i artikel 3 a och k i direktiv 94/56/EG

(nedan kallade ”haverier eller allvarliga tillbud”).

2. anonymisering: avlägsnande från inlämnade rapporter av alla

personuppgifter angående uppgiftslämnaren liksom tekniska

detaljuppgifter som kan få till följd att uppgiftslämnarens,

eller tredje parts, identitet röjs.

Artikel 3

Räckvidd

1.

Detta direktiv skall tillämpas på händelser som utgör en

fara eller som, om de inte åtgärdas, skulle utgöra en fara för

luftfartyget, ombordvarande eller andra personer. En förteck-

ning över exempel på sådana händelser återfinns i bilagorna I

och II.

2.

Kommissionen får i enlighet med förfarandet i artikel

10.2 besluta att ändra bilagorna för att utöka eller ändra

exemplen.

3.

Detta direktivs tillämpning på flygplatsen i Gibraltar

påverkar inte Spaniens eller Förenade kungarikets rättsliga

ställning med avseende på tvisten om överhöghet över det terri-

torium där flygplatsen är belägen.

4.

Tillämpningen av bestämmelserna i detta direktiv på flyg-

platsen i Gibraltar skall uppskjutas till dess att ordningen i den

gemensamma förklaring som avgavs av Spaniens och Förenade

kungarikets utrikesministrar den 2 december 1987 har

genomförts. När så sker, skall Spaniens och Förenade kungari-

kets regeringar underrätta rådet om detta.

Artikel 4

Obligatorisk rapportering

1.

Medlemsstaterna

skall

föreskriva

att

varje

nedan

förtecknad person vid utövandet av sina funktioner skall

rapportera händelser som omfattas av artikel 3 till de behöriga

myndigheter som avses i artikel 5.1:

a) Operatören eller befälhavaren på ett turbindrivet luftfartyg

eller ett luftfartyg inom det allmänna transportväsendet som

används av en operatör för vars verksamhet en medlemsstat

ombesörjer säkerhetsövervakningen.

b) Den som under övervakning av en medlemsstat bedriver

verksamhet avseende konstruktion, tillverkning, underhåll

eller modifiering av ett turbindrivet luftfartyg eller ett luft-

fartyg inom det allmänna transportväsendet, eller av dess

utrustning eller delar av denna.

c) Den som under övervakning av en medlemsstat under-

tecknar ett intyg om verkstadsrevision eller idrifttagande av

ett turbindrivet luftfartyg eller ett luftfartyg inom det

allmänna transportväsendet, eller av dess utrustning eller

delar av denna.

d) Den som utövar en funktion för vilken det från en medlems-

stat krävs trafikledartillstånd eller tillstånd att hantera flygin-

formation.

e) Den som är chef vid en flygplats som omfattas av rådets

förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-

lufttrafikföretags

tillträde

till flyglinjer

inom

gemen-

skapen. (1)

f) Den som utövar en funktion som har samband med installa-

tion, modifiering, underhåll, reparation, översyn, flygkont-

roll eller inspektion av flygnavigationsanläggningar som en

medlemsstat skall ansvara för.

g) Den som utövar en funktion som har samband med luftfar-

tygets hantering på marken, inbegripet bränslepåfyllning,

service, iordningställande av lastbesked, lastning, avisning

och bogsering vid en flygplats som omfattas av förordning

(EEG) nr 2408/92.

2.

Medlemsstaterna får uppmuntra frivillig rapportering av

sådana händelser som avses i artikel 3.1 från alla personer som

inom annan civil luftfartsverksamhet utövar liknande funk-

tioner som de i punkt 1.

Artikel 5

Insamling och lagring av information

1.

Medlemsstaterna skall utse en eller flera behöriga myndig-

heter som skall inrätta ett system för att samla in, utvärdera,

bearbeta och lagra information om händelser som rapporterats

i enlighet med artikel 4.

Följande myndigheter som arbetar opartiskt kan anförtros detta

ansvar:

a) Den nationella civila luftfartsmyndigheten, och/eller

b) det utredningsorgan eller utredningsinstitut som inrättats i

enlighet med artikel 6 i direktiv 94/56/EG, och/eller

c) ett annat oberoende organ eller institut som har tilldelats

denna funktion.

4.7.2003

L 167/24

Europeiska unionens officiella tidning

sv

H1I egt l RTPL RTNXNQYYRL ³N XN fö²¯²¤®©®§¥® ³¥®¡³´ 䮤²¡¤ §¥®¯­

QYYT å²³ ¡®³¬µ´®©®§³¡«´N

Om en medlemsstat utser mer än ett organ eller institut, skall

den utse ett av dessa som kontaktpunkt för det informationsut-

byte som nämns i artikel 6.1.

2.

De behöriga myndigheterna skall lagra de insamlade

rapporterna i sina databaser.

3.

Haverier och allvarliga tillbud skall också lagras i dessa

databaser.

Artikel 6

Informationsutbyte

1.

Medlemsstaterna skall delta i ett informationsutbyte, vilket

innebär att all relevant säkerhetsinformation som lagras i de

databaser som avses i artikel 5.2 skall ställas till förfogande för

de behöriga myndigheterna i andra medlemsstater och för

kommissionen.

Databaserna skall vara kompatibla med den programvara som

beskrivs i punkt 3.

2.

Den behöriga myndighet, som utsetts i enlighet med

artikel 5.1, som tar emot en rapport om en händelse skall lägga

in den i databaserna och när det är nödvändigt underrätta den

behöriga myndigheten i den medlemsstat där händelsen ägde

rum, där luftfartyget är registrerat, där luftfartyget är tillverkat

och/eller där operatören har behörighet.

3.

Kommissionen skall utveckla särskild programvara för

detta direktiv. Kommissionen skall därvid ta hänsyn till behovet

av kompatibilitet med befintlig programvara i medlemsstaterna.

De behöriga myndigheterna får använda denna programvara

för sina egna databaser.

4.

Kommissionen skall i enlighet med det förfarande som

anges i artikel 10.2 vidta lämpliga åtgärder för att underlätta

det informationsutbyte som avses i punkt 1.

Artikel 7

Spridning av information

1.

Det organ som ålagts uppdraget att reglera säkerheten

och att utreda haverier och tillbud inom den civila luftfarten i

gemenskapen skall ha tillgång till sådan information om

händelser som samlats in och utbytts i enlighet med artiklarna

5 och 6, så att de kan dra lärdom av de händelser som rappor-

terats för att förbättra säkerheten.

2.

Utan att det påverkar allmänhetens rätt att få tillgång till

kommissionens handlingar enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om

allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och

kommissionens handlingar (1), skall kommissionen på eget initi-

ativ och i enlighet med förfarandet i artikel 10.2 besluta om

åtgärder och därtill hörande villkor för att sprida den informa-

tion som avses i punkt 1 till berörda parter. Dessa åtgärder,

som kan vara allmänna eller avse ett enskilt fall, skall grunda

sig på behovet

— att förse personer och organisationer med den information

de behöver för att förbättra säkerheten inom civil luftfart,

— att begränsa spridningen av information till vad som är

absolut nödvändigt för användarens ändamål i syfte att

säkerställa lämplig sekretess för denna information.

Utan att det påverkar bestämmelserna i artikel 8 skall beslutet

att sprida information enligt denna punkt begränsas till vad

som är absolut nödvändigt för användarens ändamål.

3.

För att informera allmänheten om säkerhetsnivån inom

civil luftfart får medlemsstaterna minst en gång per år offent-

liggöra en säkerhetsöversikt som omfattar information om de

typer av händelser som anmälts inom ramen för deras natio-

nella system för obligatorisk rapportering av händelser.

Medlemsstaterna

får

också

offentliggöra

anonymiserade

rapporter.

Artikel 8

Skydd av information

1.

Medlemsstaterna skall i enlighet med sin nationella

lagstiftning vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa lämplig

sekretess för den information som de erhåller i enlighet med

artiklarna 6.1 och 7.1. De får endast använda denna informa-

tion i enlighet med syftet med detta direktiv.

2.

Oavsett vilken typ av händelse och olycka eller allvarligt

tillbud det är fråga om, och hur den klassificeras, får enskilda

personers namn och adress aldrig registreras i den databas som

avses i artikel 5.2.

3.

Utan att det påverkar tillämpningen av tillämpliga

straffrättsliga bestämmelser, skall medlemsstaterna avstå från att

inleda rättsliga förfaranden rörande oöverlagda eller oavsiktliga

lagöverträdelser som de får kännedom om endast på grund av

att de rapporterats inom ramen för det nationella systemet för

obligatorisk rapportering av händelser, utom i de fall det rör

sig om grov oaktsamhet.

4.

Medlemsstaterna skall, i enlighet med sin nationella

lagstiftning och praxis, se till att personal som rapporterar om

tillbud som de kan känna till inte blir föremål för efterräkningar

från arbetsgivarens sida.

5.

Denna artikel påverkar inte tillämpningen av nationella

bestämmelser om rättsliga myndigheters tillgång till informa-

tion.

Artikel 9

Frivillig rapportering

1.

Utöver det system med obligatorisk rapportering som

fastställs i artiklarna 4 och 5 får medlemsstaterna utse ett eller

flera organ med uppgift att inrätta ett system med frivillig

rapportering för att samla in och analysera information om

observerade brister i luftfartssystemet vilka inte behöver rappor-

teras enligt systemet med obligatorisk rapportering, men som

uppgiftslämnaren har uppfattat som en faktisk eller potentiell

risk.

2.

Om en medlemsstat väljer att inrätta ett system med

frivillig rapportering, skall den fastställa villkoren för hur det

eller de organ som den har utsett enligt punkt 1 skall anonymi-

sera de frivilliga rapporter som läggs fram i enlighet med detta

system.

4.7.2003

L 167/25

Europeiska unionens officiella tidning

sv

H1I egt l QTUL SQNUNRPPQL ³N TSN

3.

Medlemsstaterna skall se till att relevant anonymiserad

säkerhetsinformation som härrör från analysen av den konfi-

dentiella rapporteringen lagras och finns tillgänglig för alla

parter så att den kan användas för att öka luftfartssäkerheten.

Artikel 10

Kommitté

1.

Kommissionen skall biträdas av den kommitté som

inrättats genom artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr 3922/

91 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska

krav och administrativa förfaranden inom området civil luft-

fart (1).

2.

När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7

i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmel-

serna i artikel 8 i beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara

tre månader.

3.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 11

Genomförande

1.

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra

författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv före

den 4 juli 2005. De skall genast underrätta kommissionen om

detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla

en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan

hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur

hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

2.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten

till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de

antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 12

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i

Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 13

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Luxemburg den 13 juni 2003.

På Europaparlamentets vägnar

pN cox

Ordförande

På rådets vägnar

vN papandreou

Ordförande

4.7.2003

L 167/26

Europeiska unionens officiella tidning

sv

H1I egt l SWSL SQNQRNQYYQL ³N TN fö²¯²¤®©®§¥® ³¥®¡³´ 䮤²¡¤ §¥®¯­

«¯­­©³³©¯®¥®³ ¦ö²¯²¤®©®§ HegI ®² RXWQORPPP Hegt l SSSL

RYNQRNRPPPL ³N TWIN

BILAGA I

Förteckning över händelser som inträffar i samband med drift, underhåll, reparation och tillverkning av luft-

fartyg och som skall rapporteras

Anm. 1: Även om denna bilaga omfattar de flesta av de händelser som bör rapporteras kan den inte vara helt

µ´´ö­­¡®¤¥N v¡²ª¥ ¡®®¡® ¨ä®¤¥¬³¥ ³¯­ ¡¶ ¤¥ ©®¢¬¡®¤¡¤¥ ¢¥¤ö­³ µ°°¦¹¬¬¡ «²©´¥²©¥²®¡ ¢ö² ¯£«³å ²¡°°¯²´¥²¡³N

Anm. 2: Denna bilaga innefattar inte haverier. Förutom övriga krav för haverirapportering bör haverier också regi-

³´²¥²¡³ © ¤¥® ¤¡´¡¢¡³ ³¯­ ¡®§¥³ © ¡²´©«¥¬ UNRN

Anm. 3: Denna bilaga innehåller exempel på rapporteringskrav som omfattar drift, underhåll och reparation och till-

¶¥²«®©®§ ¡¶ ¬µ¦´¦¡²´¹§N

Anm. 4: Händelser som skall rapporteras är sådana där driftens säkerhet har satts i fara eller vilka kunde ha lett till en

²©³«¦¹¬¬¤ ³©´µ¡´©¯®N o­ µ°°§©¦´³¬ä­®¡²¥® ¡®³¥² ¡´´ ¥® ¨ä®¤¥¬³¥ ©®´¥ ©®®¥¢¡² ¥® ²©³« ¦ö² ¤²©¦´¥®³ ³ä«¥²¨¥´L ­¥®

¡´´ ¥® µ°°²¥°®©®§ ¡¶ ¨ä®¤¥¬³¥® µ®¤¥² ¡®¤²¡ ­¥® ³¡®®¯¬©«¡ ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥® ³«µ¬¬¥ µ´§ö²¡ ¥® ²©³«L ¢ö² ¥® ²¡°°¯²´

¬ä­®¡³N n姯´ ³¯­ ¢¥¤ö­³ ¶ä²´ ¡´´ ²¡°°¯²´¥²¡ ®ä² ¤¥´ §ä¬¬¥² ¥® ´¹° ¡¶ °²¯¤µ«´L ¤¥¬ ¥¬¬¥² ¡®¯²¤®©®§L «¡®³«¥

©®´¥ ¢¥¤ö­³ ¶¡²¡ ¶ä²´ ¡´´ ²¡°°¯²´¥²¡ ®ä² ¤¥´ §ä¬¬¥² ¥® ¡®®¡® ´¹°L ¯£¨ ¡¶³¡«®¡¤¥® ¥¬¬¥² ¦ö²¥«¯­³´¥® ¡¶ ¥®

¥®³´¡«¡ ­ä®³«¬©§ ¥¬¬¥² ´¥«®©³« ¦¡«´¯² «¡® ¦ö²¶¡®¤¬¡ ¥® ¨ä®¤¥¬³¥ ´©¬¬ ¥´´ ¨¡¶¥²© ¥¬¬¥² ¥´´ ¡¬¬¶¡²¬©§´ ´©¬¬¢µ¤N

Anm. 5: Särskilda driftsgodkännanden, till exempel RVSM, ETOPS, RNAV eller ett konstruktions- eller underhållspro-

§²¡­ «¡® ©®®¥¨å¬¬¡ ³ä²³«©¬¤¡ ²¡°°¯²´¥²©®§³«²¡¶ ¦ö² ¦¥¬ ¥¬¬¥² ¦¥¬¦µ®«´©¯® ³¯­ ¯­¦¡´´¡³ ¡¶ ¤¥³³¡ §¯¤«ä®®¡®¤¥®

¥¬¬¥² °²¯§²¡­N

INNEHÅLL

aZ flygning

bZ tekniska aspekter

cZ underhÅll och reparation

dZ flygtrafikledningL anordningar och marktjÄnster

aN flygning

©I lµ¦´¦¡²´¹§¥´³ ¦²¡­¦ö²¡®¤¥

¡I u®¤¡®­¡®ö¶²¡²

— r©³« ¦ö² «¯¬¬©³©¯® ­¥¤ ¥´´ ¡®®¡´ ¬µ¦´¦¡²´¹§L ´¥²²ä®§¥® ¥¬¬¥² ¥´´ ¦ö²¥­å¬ ¥¬¬¥² ¥® ²©³«¦¹¬¬¤ ³©´µ¡´©¯® ¤å ¥®

µ®¤¡®­¡®ö¶¥² ¨¡¤¥ ¶¡²©´ ¬ä­°¬©§N

— e® µ®¤¡®­¡®ö¶¥² ³¯­ ä² ®ö¤¶ä®¤©§ ¦ö² ¡´´ µ®¤¶©«¡ «¯¬¬©³©¯® ­¥¤ ¥´´ ¡®®¡´ ¬µ¦´¦¡²´¹§L ´¥²²ä®§¥® ¥¬¬¥² ¥´´

¦ö²¥­å¬N

— e® µ®¤¡®­¡®ö¶¥² ¦ö² ¡´´ µ®¤¶©«¡ ¡®¤²¡ ²©³«¦¹¬¬¤¡ ³©´µ¡´©¯®¥²N

¢I s´¡²´M ¥¬¬¥² ¬¡®¤®©®§³´©¬¬¢µ¤L ©®¢¥§²©°¥´ ¬¡®¤®©®§ ¡¶ ³ä«¥²¨¥´³³«ä¬ ¯£¨ ®ö¤¬¡®¤®©®§N t©¬¬¢µ¤ ³å³¯­ ¦ö² ¬å§

©®¦¬¹§®©®§ ¥¬¬¥² ¤å ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ ¨¡­®¡² ¢¯²´¯­ ¥¬¬¥² ¶©¤ ³©¤¡® ¡¶ ²µ¬¬¢¡®¡®N s´¡²´¥²L ¡¶¢²µ´®¡ ³´¡²´¥²L ¬¡®¤M

®©®§¡² ¥¬¬¥² ¬¡®¤®©®§³¦ö²³ö« °å ¥® ³´ä®§¤ ¥¬¬¥² µ°°´¡§¥® ²µ¬¬¢¡®¡ ¥¬¬¥² °å ¦¥¬ ²µ¬¬¢¡®¡N i®«²ä«´¡®¤¥ ¯¢ª¥«´ °å

²µ¬¬¢¡®¡®N

£I fö²¶ä®´¡¤ °²¥³´¡®¤¡ µ®¤¥² ³´¡²´ ¥¬¬¥² ©®¬¥¤¡®¤¥ ³´©§®©®§ ¥ª ­öª¬©§ ¡´´ µ°°®åN

¤I k²©´©³«´ ¬å§ ¢²ä®³¬¥®©¶å ¥¬¬¥² ¯­öª¬©§¨¥´ ¡´´ ¯­¦ö²¤¥¬¡ ¢²ä®³¬¥ ¥¬¬¥² µ´®¹´´ª¡ ¡¬¬´ ´©¬¬§ä®§¬©§´ ¢²ä®³¬¥N

¥I fö²¬¯²¡¤ «¯®´²¯¬¬ H䶥® ¤¥¬¶©³ ¥¬¬¥² ´©¬¬¦ä¬¬©§´ ¦ö²¬¯²¡¤ «¯®´²¯¬¬IL ¯¡¶³¥´´ ¯²³¡«N

¦I h䮤¥¬³¥² ¶©¤ ¨¡³´©§¨¥´¥² © ®ä²¨¥´¥® ¡¶ ¥¬¬¥² ö¶¥² v

1

L ³¯­ ¯²³¡«¡´³ ¡¶ ¥¬¬¥² ¬¥¤¥² ´©¬¬ ¥® ¦¡²¬©§ ¥¬¬¥² °¯´¥®´©¥¬¬´

¦¡²¬©§ ³©´µ¡´©¯® H´N¥¸N ¡¶¢²µ´¥® ³´¡²´L ³´ªä²´°¡²´©¥´ ³¬å² © ­¡²«¥® ¶©¤ ³´¡²´ ¥¬¬¥² ¬¡®¤®©®§L ¢¯²´¦¡¬¬ ¡¶ ­¯´¯²¤²¡§

¥´£NIN

§I p夲¡§ ³¯­ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ¥® ¦¡²¬©§ ¥¬¬¥² °¯´¥®´©¥¬¬´ ¦¡²¬©§ ³©´µ¡´©¯®N

¨I b¥´¹¤¡®¤¥L ¯¡¶³©«´¬©§ ¡¶¶©«¥¬³¥ ¦²å® ¦¬¹§¨¡³´©§¨¥´L ¡¶³¥¤¤ ¦ä²¤¬©®ª¥ ¥¬¬¥² ¦¬¹§¨öª¤ H­¥² ä® SPP ¦¯´IL ¯¡¶³¥´´

¯²³¡«N

©I n¥¤¦¬¹§®©®§ µ®¤¥² ¢¥³¬µ´³¨öª¤¥® ¥¬¬¥² µ®¤¥² ¤¥® ¬ä§³´¡ ®¥¤¦¬¹§®©®§³¨öª¤¥® µ´¡® ¥²¦¯²¤¥²¬©§ ¶©³µ¥¬¬ ²¥¦¥²¥®³N

ªI fö²¬¯²¡¤ «¯®´²¯¬¬ ¡¶ ¡«´µ¥¬¬ °¯³©´©¯® ¥¬¬¥² °¯³©´©¯® © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ¡®®¡´ ¬µ¦´¦¡²´¹§N

«I b²µ´¥® ¦ö²¢©®¤¥¬³¥ ­¥¬¬¡® ­¥¤¬¥­­¡²®¡ © ¦¬¹§¢¥³ä´´®©®§¥® HcrmI ¥¬¬¥² ­¥¬¬¡® ¦¬¹§¢¥³ä´´®©®§¥® ¯£¨ ¡®¤²¡

°¥²³¯®¡¬«¡´¥§¯²©¥² H«¡¢©®°¥²³¯®¡¬L ¦¬¹§´²¡¦©««¯®´²¯¬¬L ¦¬¹§´¥«®©«¥²IN

¬I h岤 ¬¡®¤®©®§ – ¥® ¬¡®¤®©®§ ³¯­ ¡®³¥³ «²ä¶¡ ¥® ”«¯®´²¯¬¬ ¥¦´¥² ¨å²¤ ¬¡®¤®©®§”N

­I Ö¶¥²³«²©¤¡®¤¥ ¡¶ §²ä®³¥²®¡ ¦ö² ¢²ä®³¬¥¯¢¡¬¡®³N

4.7.2003

L 167/27

Europeiska unionens officiella tidning

sv

®I f¥¬¡«´©§ ©®³´ä¬¬®©®§ ¡¶ ¥® ssrM«¯¤ ¥¬¬¥² ¡¶ ¥® ¨öª¤­ä´¡²¥N

¯I f¥¬°²¯§²¡­­¥²©®§ ¡¶ ¥¬¬¥² ¦¥¬¡«´©§ ©®­¡´®©®§ ´©¬¬ ®¡¶©§¥²©®§³µ´²µ³´®©®§ ¯£¨ µ´²µ³´®©®§ ¦ö² °²¥³´¡®¤¡¢¥²ä«M

®©®§ ¥¬¬¥² ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ¦¥¬¡«´©§¡ ¤¡´¡N

°I f¥¬¡«´©§ ­¯´´¡§®©®§ ¥¬¬¥² ´¯¬«®©®§ ¡¶ ²¡¤©¯­¥¤¤¥¬¡®¤¥®N

±I f¥¬¦µ®«´©¯®¥² ¥¬¬¥² ¤¥¦¥«´¥² © ¢²ä®³¬¥³¹³´¥­¥´ ³¯­ ¨¡² ¥¦¦¥«´ °å ¢²ä®³¬¥´©¬¬¦ö²³¥¬ ¥¬¬¥² ¢²ä®³¬¥¦ö²¤¥¬®©®§N

²I lµ¦´¦¡²´¹§¥´ ¬ä­®¡² ¯¡¶³©«´¬©§´ ¯­²å¤¥´ ­¥¤ ­¡²«¢¥¬ä§§®©®§N

³I k¯¬¬©³©¯® ­¥¬¬¡® ¥´´ ¬µ¦´¦¡²´¹§ ¯£¨ ¥´´ ¡®®¡´ ¬µ¦´¦¡²´¹§L ¦¯²¤¯® ¥¬¬¥² ¡®®¡´ ¦ö²¥­å¬ °å ­¡²«¥®N

´I o¡¶³©«´¬©§ ¯£¨O¥¬¬¥² ¦¥¬¡«´©§ ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ «¯®´²¯¬¬¥²N

µI i®´¥ ­öª¬©§´ ¡´´ ¥²¨å¬¬¡ ¤¥® ¡¶³¥¤¤¡ «¯®¦©§µ²¡´©¯®¥® °å ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ µ®¤¥² ®å§¯® ¦¡³ ¡¶ ¦¬¹§®©®§¥® H´N¥¸N ¬¡®¤M

®©®§³³´ä¬¬ ¯£¨ ´©¬¬¨ö²¡®¤¥ ¬µ£«¯²L «¬¡¦¦¡²L ³´¡¢©¬©³¡´¯²¥²L ¶©®§¦²¡­«¡®´³¬µ¦´¬¥¤¡²¥ H”³¬¡´³”I ¥´£NIN

¶I e® ¦¡²¬©§ ¥¬¬¥² °¯´¥®´©¥¬¬´ ¦¡²¬©§ ³©´µ¡´©¯® ³¯­ µ°°³´å² ´©¬¬ ¦ö¬ª¤ ¡¶ ¥® ¡¶³©«´¬©§ ³©­µ¬¥²©®§ ¡¶ ¥® ¦¥¬¦µ®«´©¯® ©

µ´¢©¬¤®©®§³ML ³¹³´¥­«¯®´²¯¬¬M ¥¬¬¥² ´²ä®©®§³³¹¦´¥N

·I o®¯²­¡¬¡ ¶©¢²¡´©¯®¥²N

¸I u´¬ö³®©®§ ¡¶ ¥´´ °²©­ä²´ ¶¡²®©®§³³¹³´¥­ ³¯­ ¨¡² ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´³ ­¡®ö¶²¥²©®§L ´N¥¸N «¯®¦©§µ²¡M

´©¯®³¶¡²®©®§L ö¶¥²³´¥§²©®§³¶¡²®©®§L ö¶¥²¶¡²¶³¶¡²®©®§ ¯£¨ ¬©«®¡®¤¥L ³å¶©¤¡ ©®´¥

QN ¢¥³ä´´®©®§¥® ­¥¤ ³ä«¥²¨¥´ ¦¡³´³´ä¬¬´ ¡´´ ©®¤©«¥²©®§¥® ¶¡² ¦¥¬¡«´©§ ®ä² ¤¥® µ´¬ö³´¥³[ ¤¥® ¦¡¬³«¡ ¶¡²®©®§¥® ¦å²

¤¯£« ©®´¥ ¨¡ ¬¥´´ ´©¬¬ ¥® ³¶å²©§¨¥´ ¥¬¬¥² ²©³« ´©¬¬ ¦ö¬ª¤ ¡¶ ¢¥³ä´´®©®§¥®³ ²¥¡«´©¯® °å ¶¡²®©®§¥®L ¥¬¬¥²

RN ³¹³´¥­¥´ µ´¬ö³´¥³ © µ´¢©¬¤®©®§³M ¥¬¬¥² ´¥³´³¹¦´¥N

¹I gpwsOtawsM¶¡²®©®§ ®ä²

QN ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ «¯­­¥² ®ä²­¡²¥ ­¡²«¥® ä® °¬¡®¥²¡´ ¥¬¬¥² ¦ö²¶ä®´¡´L ¥¬¬¥²

RN ¶¡²®©®§¥® µ´¬ö³¥³ ¶©¤ ©®³´²µ­¥®´¶ä¤¥²¦ö²¨å¬¬¡®¤¥® HimcI ¥¬¬¥² °å ®¡´´¥® ¯£¨ ¤¥´ ¦¡³´³´ä¬¬³ ¡´´ ¤¥® ¢¥²¯² °å

¥® ¨ö§ ®¥¤³´©§®©®§³¨¡³´©§¨¥´ H³´¡´µ³ QIL ¥¬¬¥²

SN ¶¡²®©®§¥® ¢¥²¯² °å ¡´´ ­¡® µ®¤¥²¬å´©´ ¡´´ ¶ä¬ª¡ ¬¡®¤®©®§³³´ä¬¬ ¥¬¬¥² ¬¡®¤®©®§³«¬¡¦¦ ¶©¤ ²ä´´ ´©¬¬¦ä¬¬¥ µ®¤¥²

©®¦¬¹§®©®§¥® H³´¡´µ³ TIL ¥¬¬¥²

TN ¥® ³¶å²©§¨¥´ ¥¬¬¥² ¦¡²¡ µ°°³´å² ¥¬¬¥² ³«µ¬¬¥ ¨¡ «µ®®¡´ µ°°³´å ´©¬¬ ¦ö¬ª¤ ¡¶ ¢¥³ä´´®©®§¥®³ ²¥¡«´©¯® °å

¶¡²®©®§¥®L ´N¥¸N °å §²µ®¤ ¡¶ ¥´´ ­©®³«¡´ ¡¶³´å®¤ ´©¬¬ ¡®®¡® ´²¡¦©«[ ¤¥´´¡ «¡® §ä¬¬¡ ¥® ¶¡²®©®§ ­¥¤ ¶©¬«¥®

³´¡´µ³ ¥¬¬¥² ¡¶ ¶©¬«¥® ´¹° ³¯­ ¨¥¬³´L ¤¶³N ¶¥²«¬©§ ¶¡²®©®§L ³´ö²®©®§ ¥¬¬¥² ¦¡¬³« ¶¡²®©®§N

ºI gpwsOtawsM¢¥²¥¤³«¡° ®ä² ¥® ³¶å²©§¨¥´ ¥¬¬¥² ²©³« µ°°³´å² ¥¬¬¥² «µ®¤¥ ¨¡ µ°°³´å´´ ´©¬¬ ¦ö¬ª¤ ¡¶ ¢¥³ä´´®©®§¥®³

²¥¡«´©¯® °å ¢¥²¥¤³«¡°¥®N

¡¡I acas raN

¢¢I t©¬¬¢µ¤ ³¯­ ¨¡² ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ¬µ¦´¦¬ö¤¥´ ¦²å® ª¥´­¯´¯² ¥¬¬¥² °²¯°¥¬¬¥² ¯£¨ ³¯­ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ¡¬¬¶¡²¬©§ ³«¡¤¡N

©©I nö¤³©´µ¡´©¯®¥²

¡I b²¡®¤L ¥¸°¬¯³©¯®L ²ö« ¥¬¬¥² §©¦´©§¡ ¥¬¬¥² ³«¡¤¬©§¡ 宧¯²L 䶥® ®ä² ¢²¡®¤¥® ³¬ä£«´³N

¢I f¬¹§¢¥³ä´´®©®§¥®³ ¥¬¬¥² «¡¢©®°¥²³¯®¡¬¥®³ ¡®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ©£«¥ ³´¡®¤¡²¤²µ´©®¥² ¦ö² ¡´´ ¨¡®´¥²¡ ¥® ®ö¤³©´µ¡´©¯®

®ä²

QN ²µ´©®¥²®¡ ¦©®®³ ­¥® ©®´¥ ¡®¶ä®¤³L

RN ²µ´©®¥² ©®´¥ ¦©®®³L

SN ²µ´©®¥² ¦©®®³ ­¥® ä² ¯¦µ¬¬³´ä®¤©§¡ ¥¬¬¥² ¯¬ä­°¬©§¡L

TN ²µ´©®¥²®¡ ä² ¦¥¬¡«´©§¡L

UN ¦¥¬¡«´©§¡ ²µ´©®¥² ¡®¶ä®¤³N

£I o´©¬¬¦²¥¤³³´ä¬¬¡®¤¥ ®ö¤¦¡¬¬³²µ´©®¥²L 䶥® ®ä² ¤¥³³¡ ¡®¶ä®¤³ © µ®¤¥²¨å¬¬³ML µ´¢©¬¤®©®§³M ¥¬¬¥² ´¥³´³¹¦´¥N

¤I e® ¨ä®¤¥¬³¥ ³¯­ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ®ö¤µ´²¹­®©®§N

¥I t²¹£«¦¡¬¬N

¦I a®¶ä®¤®©®§ ¡¶ ®ö¤µ´²µ³´®©®§ ¥¬¬¥² ¦¡³´³´ä¬¬¤¡ ®ö¤¦¡¬¬³²µ´©®¥² ¦ö² ¡´´ ¨¡®´¥²¡ ¥® ¶©³³ ³©´µ¡´©¯®N

§I e® ¨ä®¤¥¬³¥ ³¯­ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ¡®­ä¬¡® ¡¶ ®ö¤³©´µ¡´©¯® – H”m¡¹¤¡¹” ¥¬¬¥² ”p¡®”IN

¨I b²©³´¦ä¬¬©§ ¦µ®«´©¯® ¨¯³ ®ö¤³¹³´¥­ ¥¬¬¥² ®ö¤µ´²µ³´®©®§L ©®¢¥§²©°¥´ ®ö¤µ´§å®§¡² ¯£¨ ®ö¤¢¥¬¹³®©®§L 䶥® ®ä² ¤¥

¡®¶ä®¤³ © µ®¤¥²¨å¬¬³ML µ´¢©¬¤®©®§³M ¥¬¬¥² ´¥³´³¹¦´¥N

©I h䮤¥¬³¥² ¤ä² ®å§¯® ­¥¤¬¥­ © ¦¬¹§¢¥³ä´´®©®§¥® ´¶©®§¡³ ¡®¶ä®¤¡ ³¹²§¡³ © ¥® ®ö¤³©´µ¡´©¯®N

4.7.2003

L 167/28

Europeiska unionens officiella tidning

sv

©©©I fö²¬¯²¡¤ ¡²¢¥´³¦ö²­å§¡ ¨¯³ ¢¥³ä´´®©®§¥®

¡I fö²¬¯²¡¤ ¡²¢¥´³¦ö²­å§¡ ¨¯³ ®å§¯® ¦¬¹§¢¥³ä´´®©®§³­¥¤¬¥­L 䶥® ¦ö²¥ ¡¶§å®§ ¯­ ¤¥® ³«µ¬¬¥ ¨¡ «µ®®¡´ ¬¥¤¡ ´©¬¬

¡²¢¥´³¯¦ö²­å§¡ ¥¦´¥² ³´¡²´N

¢I fö²¬¯²¡¤ ¡²¢¥´³¦ö²­å§¡ ¨¯³ ®å§¯® ­¥¤¬¥­ ¡¶ «¡¢©®°¥²³¯®¡¬¥® ³¯­ §ö² ¡´´ ¨¡® ¥¬¬¥² ¨¯® ©®´¥ «¡® ¶©¤´¡

¶©«´©§¡ ®ö¤å´§ä²¤¥²N

©¶I p¥²³¯®³«¡¤¯²

h䮤¥¬³¥² ³¯­ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ¥¬¬¥² «µ®¤¥ ¨¡ ¬¥´´ ´©¬¬ ¡´´ °¡³³¡§¥²¡²®¡ ¥¬¬¥² ¢¥³ä´´®©®§¥® ¢¬¥¶ ¡¬¬¶¡²¬©§´ ³«¡¤¡¤¥L ­¥®

³¯­ ©®´¥ ¡®³¥³ µ´§ö²¡ ¥´´ ³å¤¡®´ ¨¡¶¥²© ³¯­ ³«¡¬¬ ²¡°°¯²´¥²¡³N

¶I v䤥²¦ö²¨å¬¬¡®¤¥®

¡I e´´ ¢¬©¸´®¥¤³¬¡§ ³¯­ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ³«¡¤¡ °å ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ ¥¬¬¥² ´©¬¬ ¡´´ ¥® ¶©«´©§ ¦µ®«´©¯® ³¬å³ µ´ ¥¬¬¥² ¦µ®§¥²¡² ¤å¬©§´N

¢I e® ¨¡§¥¬³«µ² ³¯­ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ³«¡¤¡ °å ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ ¥¬¬¥² ´©¬¬ ¡´´ ¥® ¶©«´©§ ¦µ®«´©¯® ³¬å³ µ´ ¥¬¬¥² ¦µ®§¥²¡² ¤å¬©§´N

£I a¬¬¶¡²¬©§ ´µ²¢µ¬¥®³ ³¯­ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ¡´´ ¯­¢¯²¤¶¡²¡®¤¥ ³«¡¤¡³ ¥¬¬¥² ³¯­ ¢¥¤ö­³ «²ä¶¡ ¥® ”´µ²¢µ¬¥®³«¯®´²¯¬¬” ¡¶

¬µ¦´¦¡²´¹§¥´N

¤I v©®¤³«ªµ¶®©®§ ©®´²ä¦¦¡²N

¥I n¥¤©³®©®§ ©®´²ä¦¦¡² ³¯­ §ö² ¡´´ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ ¢¬©² ³¶å²¨¡®´¥²¬©§´L ³«¡¤¡² ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ ¥¬¬¥² ¬¥¤¥² ´©¬¬ ¡´´ ¥® ¶©«´©§

¦µ®«´©¯® ³¬å³ µ´ ¥¬¬¥² ¦µ®§¥²¡² ¤å¬©§´N

¶©I sä«¥²¨¥´

¡I o¬¡§¬©§ ³´ö²®©®§ © ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´L ´N¥¸N ¢¯­¢¨¯´ ¥¬¬¥² «¡°®©®§N

¢I s¶å²©§¨¥´ ¡´´ «¯®´²¯¬¬¥²¡ ¤²¯§°å¶¥²«¡¤¥L ¶å¬¤³¡­­¡ ¥¬¬¥² ¯²¥§¥²¬©§¡ °¡³³¡§¥²¡²¥N

£I u°°´ä£«´ ¡¶ ¥® ¦²©°¡³³¡§¥²¡²¥N

¶©©I a®¤²¡ ¨ä®¤¥¬³¥²

¡I u°°²¥°®©®§ ¡¶ ¥® ¶©³³ ´¹° ¡¶ ¨ä®¤¥¬³¥L ³¯­L ¯­ ¤¥® ©®´²ä¦¦¡¤¥ ¥® ¥®¤¡ §å®§L ©®´¥ ³«µ¬¬¥ ¡®³¥³ ¶¡²¡ ¶ä²¤ ¡´´

²¡°°¯²´¥²¡ ­¥® ³¯­ °å §²µ®¤ ¡¶ ¤¥® ¦²¥«¶¥®³ ­¥¤ ¶©¬«¥® ¤¥® ©®´²ä¦¦¡² µ´§ö² ¥® °¯´¥®´©¥¬¬ ¦¡²¡N

¢I e® ¦å§¥¬«¯¬¬©³©¯® ³¯­ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ³«¡¤¡ °å ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ ¥¬¬¥² ´©¬¬ ¡´´ ¥® ¶©«´©§ ¦µ®«´©¯® ³¬å³ µ´ ¥¬¬¥² ¦µ®§¥²¡² ¤å¬©§´N

£I v¡«´µ²¢µ¬¥®³N

¤I v¡²ª¥ ¡®®¡® ¨ä®¤¥¬³¥ ³¯­ ¡®³¥³ ¨¡ ¦ö²³¡´´ ¥¬¬¥² ³¯­ ¨¡¤¥ «µ®®¡´ ¦ö²³ä´´¡ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ ¥¬¬¥² ¯­¢¯²¤¶¡²¡®¤¥ ©

¦¡²¡ ¯­¢¯²¤ °å ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ ¥¬¬¥² °å ­¡²«¥®N

bN tekniska aspekter

©I s´²µ«´µ²

i®´¥ ¡¬¬¡ ³´²µ«´µ²³«¡¤¯² ­å³´¥ ²¡°°¯²´¥²¡³N d¥´ «²ä¶³ ¥® ´¥«®©³« ¢¥¤ö­®©®§ ¦ö² ¡´´ ¡¶§ö²¡ ¯­ ³«¡¤¡® ä² ³å

¡¬¬¶¡²¬©§ ¡´´ ¤¥® ¢ö² ²¡°°¯²´¥²¡³N fö¬ª¡®¤¥ ¥¸¥­°¥¬ «¡® ´ªä®¡ ³¯­ ²¥¦¥²¥®³Z

¡I s«¡¤¡ °å ¥´´ ¶©«´©§´ ³´²µ«´µ²¥¬¥­¥®´ ³¯­ ©®´¥ ¨¡² «¬¡³³¡´³ ³¯­ ³«¡¤¥´¯¬¥²¡®´ H¥¬¥­¥®´ ­¥¤ ¢¥§²ä®³¡¤

¬©¶³¬ä®§¤IN v©«´©§¡ ³´²µ«´µ²¥¬¥­¥®´ ä² ¥¬¥­¥®´ ³¯­ ©®§å² © ¤¥® ¢ä²¡®¤¥ «¯®³´²µ«´©¯®¥® ¯£¨ µ°°´¡² ¦¬¹§ML ­¡²«M

¯£¨ ´²¹£«¢¥¬¡³´®©®§ ¯£¨ ³¯­L ¯­ ¤¥ ³«¡¤¡³L «¡® ¬¥¤¡ ´©¬¬ ¡´´ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ ´¯´¡¬¨¡¶¥²¥²¡²N

¢I d¥¦¥«´ ¥¬¬¥² ³«¡¤¡ ³¯­ ö¶¥²³«²©¤¥² ¤¥ ´©¬¬å´®¡ §²ä®³¥²®¡ ¦ö² ¶©«´©§¡ ³´²µ«´µ²¥¬¥­¥®´ ³¯­ ¨¡² «¬¡³³¡´³ ³¯­

³«¡¤¥´¯¬¥²¡®´¡N

£I s«¡¤¡ ¥¬¬¥² ¤¥¦¥«´ ³¯­ ö¶¥²³«²©¤¥² ´¯¬¥²¡®³¥²®¡ ¦ö² ¥´´ ³´²µ«´µ²¥¬¥­¥®´ ¯£¨ «¡® ­©®³«¡ «¯®³´²µ«´©¯®¥®³

³´¹¶¨¥´ © ³å¤¡® §²¡¤ ¡´´ ­¡²§©®¡¬ ´©¬¬ ¦¬¡¤¤¥² ¥¬¬¥² ¡¶¶©«¡®¤¥ ³´¹²¥§¥®³«¡°¥² ©®´¥ ¬ä®§²¥ ¥²¨å¬¬¥³N

¤I s«¡¤¡ °å ¥¬¬¥² ¤¥¦¥«´ ¨¯³ ¥´´ ³´²µ«´µ²¥¬¥­¥®´ ³¯­ «¡® ¬¥¤¡ ´©¬¬ ¡´´ ¦ö²¥­å¬ ³¯­ «¡® ³«¡¤¡ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ ¥¬¬¥²

¯­¢¯²¤¶¡²¡®¤¥ ¬¯³³®¡²N

¥I s«¡¤¡ °å ¥¬¬¥² ¤¥¦¥«´ ¨¯³ ¥´´ ³´²µ«´µ²¥¬¥­¥®´ ³¯­ «¡® 䶥®´¹²¡ ³¹³´¥­¥´³ ¦µ®«´©¯®N s¥ ®¥¤¡® °µ®«´ ©©N

¦I fö²¬µ³´ ¡¶ ¤¥¬¡² ¡¶ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ µ®¤¥² ¦¬¹§®©®§¥®N

©©I s¹³´¥­

fö¬ª¡®¤¥ ¡¬¬­ä®®¡ «²©´¥²©¥² ¦ö²¥³¬å³ «µ®®¡ ´©¬¬ä­°¡³ °å ¡¬¬¡ ³¹³´¥­Z

¡I b¯²´¦¡¬¬ ¡¶ ¥¬¬¥² ¶ä³¥®´¬©§´ ¦¥¬ ¥¬¬¥² ¤¥¦¥«´ ¨¯³ ¥´´ ³¹³´¥­L ¤¥¬³¹³´¥­ ¥¬¬¥² µ´²µ³´®©®§ ³¯­ ©®®¥¢ä² ¡´´ ³´¡®¤¡²¤M

²µ´©®¥²L ö¶®©®§¡² ¥´£N ©®´¥ «µ®®¡´ §¥®¯­¦ö²¡³ °å ¥´´ ´©¬¬¦²¥¤³³´ä¬¬¡®¤¥ ³ä´´N

4.7.2003

L 167/29

Europeiska unionens officiella tidning

sv

¢I p²¯¢¬¥­ ¦ö² ¢¥³ä´´®©®§¥® ¡´´ «¯®´²¯¬¬¥²¡ ³¹³´¥­¥´L ´N¥¸N

QN ¯¢¥¯²¤²¡¤ ¡«´©¶¥²©®§L

RN ¦¥¬¡«´©§ ¥¬¬¥² ¯¦µ¬¬³´ä®¤©§ ²¥³°¯®³L ´N¥¸N ¢¥§²ä®³¡¤ ²ö²¬©§¨¥´ ¥¬¬¥² ³´¹¶¨¥´L

SN ²µ³®©®§L

TN ­¥«¡®©³«´ ¢²¯´´ ¥¬¬¥² ¦¥¬N

£I b¯²´¦¡¬¬ ¡¶ ¥¬¬¥² ¦¥¬ © ³¹³´¥­¥´³ ¶©«´©§¡³´¥ ¦µ®«´©¯®H¥²I H¥´´ ³¹³´¥­ «¡® ¨¡ ¦¬¥²¡ ¦µ®«´©¯®¥²IN

¤I i®´¥²¦¥²¥®³ © ¥¬¬¥² ­¥¬¬¡® ³¹³´¥­N

¥I f¥¬ ¥¬¬¥² ¦¥¬¦µ®«´©¯® © ¤¥® ³«¹¤¤³¡®¯²¤®©®§ ¥¬¬¥² ¤¥´ ®ö¤³¹³´¥­ ³¯­ ä² «¯°°¬¡´ ´©¬¬ ³¹³´¥­¥´N

¦I fö²¬µ³´ ¡¶ ³¹³´¥­²¥¤µ®¤¡®³N

§I v¡²ª¥ ¨ä®¤¥¬³¥ ³¯­ ¯²³¡«¡³ ¡¶ ¡´´ ¥´´ ³¹³´¥­ µ°°´²ä¤¥² °å ¥´´ ¯¦ö²µ´³¥´´ ¶©³N

¨I fö² ¬µ¦´¦¡²´¹§³´¹°¥² ­¥¤ ¥´´ ¥®¤¡ ¨µ¶µ¤³¹³´¥­L ¤¥¬³¹³´¥­ ¥¬¬¥² ¥® ¥®¤¡ µ´²µ³´®©®§³³¡´³Z

b¯²´¦¡¬¬ ¡¶ ¥¬¬¥² ¶ä³¥®´¬©§´ ¦¥¬ ¥¬¬¥² ¤¥¦¥«´ ¨¯³ ¥´´ ¨µ¶µ¤³¹³´¥­L ¤¥¬³¹³´¥­ ¥¬¬¥² ¥® µ´²µ³´®©®§³³¡´³N

©I fö² ¬µ¦´¦¡²´¹§³´¹°¥² ­¥¤ ¦¬¥²¡ ¯¢¥²¯¥®¤¥ ¨µ¶µ¤³¹³´¥­L ¤¥¬³¹³´¥­ ¥¬¬¥² µ´²µ³´®©®§³³¡´³¥²Z

b¯²´¦¡¬¬ ¡¶ ¥¬¬¥² ¶ä³¥®´¬©§´ ¦¥¬ ¥¬¬¥² ¤¥¦¥«´ ¨¯³ ­¥² ä® ¥´´ ¨µ¶µ¤³¹³´¥­L ¤¥¬³¹³´¥­ ¥¬¬¥² ¥® µ´²µ³´®©®§³³¡´³N

ªI u´¬ö³®©®§ ¡¶ ¥´´ °²©­ä²´ ¶¡²®©®§³³¹³´¥­ ³¯­ ²ö² ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´³ ³¹³´¥­ ¥¬¬¥² µ´²µ³´®©®§L ¯­ ©®´¥ ¢¥³ä´´®©®§¥®

­¥¤ ³ä«¥²¨¥´ ¦¡³´³´ä¬¬´ ¡´´ ©®¤©«¥²©®§¥® ¶¡² ¦¡¬³« ¯£¨ µ®¤¥² ¦ö²µ´³ä´´®©®§ ¡´´ ¤¥® ¦¡¬³«¡ ¶¡²®©®§¥® ©®´¥ ¬¥¤¤¥

´©¬¬ ¥® ³¶å²©§¨¥´ ¥¬¬¥² ²©³« ´©¬¬ ¦ö¬ª¤ ¡¶ ¢¥³ä´´®©®§¥®³ ²¥¡«´©¯® °å ¶¡²®©®§¥®N

«I l䣫¡§¥ ¡¶ ¨¹¤²¡µ¬¶ä´³«¡L ¢²ä®³¬¥L ¯¬ª¡ ¥¬¬¥² ¡®¤²¡ ¶ä´³«¯² ³¯­ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ¢²¡®¤¦¡²¡ ¥¬¬¥² ¥¶¥®´µ¥¬¬ ¦¡²¬©§ ¦ö²¯²¥M

®©®§ ¡¶ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´³ ³´²µ«´µ²L ³¹³´¥­ ¥¬¬¥² µ´²µ³´®©®§ ¥¬¬¥² ¦¡²¡ ¦ö² ¤¥ ¯­¢¯²¤¶¡²¡®¤¥N

¬I fµ®«´©¯®³¢¯²´¦¡¬¬ ¥¬¬¥² ¤¥¦¥«´ ¨¯³ ¥´´ ©®¤©«¥²©®§³³¹³´¥­ ³¯­ ©®®¥¢ä² ¥® ²©³« ¦ö² ¡´´ ¢¥³ä´´®©®§¥® ¦å² ­©³³¶©M

³¡®¤¥ ©®¤©«¡´©¯®¥²N

­I b¯²´¦¡¬¬L ¦¥¬¦µ®«´©¯® ¥¬¬¥² ¤¥¦¥«´ ³¯­ ©®´²ä¦¦¡² µ®¤¥² ¥® «²©´©³« ¦¡³ ¡¶ ¦¬¹§®©®§¥® ¯£¨ ³¯­ °å¶¥²«¡² ¤²©¦´¥® ¡¶

³¹³´¥­¥´ © ¦²å§¡N

®I b¥´¹¤¡®¤¥ °²¥³´¡®¤¡¢¯²´¦¡¬¬ ªä­¦ö²´ ­¥¤ §¯¤«ä®¤¡ °²¥³´¡®¤¡ – ¢²¯­³¶¥²«¡®L ¢²ä®³¬¥¦ö²¢²µ«®©®§ ¯³¶N – ¯­

¤¥´´¡ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ¥® ¦¡²¬©§ ³©´µ¡´©¯® H­¥¤ ¢¥¡«´¡®¤¥ ¡¶ ¢¥²ä«®©®§³­¥´¯¤¥®³ ®¯§§²¡®®¨¥´IN

¯I b²©³´¡®¤¥ ³¹­­¥´²© © ³´¹²³¹³´¥­L ´N¥¸N «¬¡¦¦¡²L ¶©®§¦²¡­«¡®´³¬µ¦´¬¥¤¡²¥ H”³¬¡´³”IL ³°¯©¬¥²³ ¥´£N

t©¬¬ä§§¥´ ´©¬¬ ¤¥®®¡ ¢©¬¡§¡ ©®®¥¨å¬¬¥² ¥® ¦ö²´¥£«®©®§ ö¶¥² ¥¸¥­°¥¬ °å ¨ä®¤¥¬³¥² ³¯­ ³«¡¬¬ ²¡°°¯²´¥²¡³ ´©¬¬ ¦ö¬ª¤ ¡¶

¥® ´©¬¬ä­°®©®§ ¡¶ ¤¥³³¡ ¡¬¬­ä®®¡ «²©´¥²©¥² °å ³°¥£©¦©«¡ ³¹³´¥­N

©©©I f²¡­¤²©¶®©®§ H´N¥¸N ­¯´¯²¥²L °²¯°¥¬¬²¡² ¯£¨ ²¯´¯²³¹³´¥­I ¯£¨ ²¥³¥²¶«²¡¦´³¡§§²¥§¡´

¡I u´³¬¯£«®©®§ H¦¬¡­¥¯µ´IL «µ°¥²©®§ ¥¬¬¥² ¦¥¬ ¨¯³ ®å§¯® ¡¶ ­¯´¯²¥²®¡N

¢I ¨ö§¶¡²¶ ¥¬¬¥² ¯«¯®´²¯¬¬¥²¢¡²´ ¶¡²¶´¡¬ ¨¯³ ®å§¯® «¯­°¯®¥®´ ³¯­ ²¯´¥²¡² ­¥¤ ¨ö§ ¨¡³´©§¨¥´ H´N¥¸N ²¥³¥²¶M

«²¡¦´³¡§§²¥§¡´L ´²¹£«¬µ¦´³³´¡²´­¯´¯²L ¬µ¦´«¯®¤©´©¯®¥²©®§³¥®¨¥´L ¬µ¦´´µ²¢©®­¯´¯²L °²¯°¥¬¬¥² ¥¬¬¥² ²¯´¯²IN

£I fµ®«´©¯®³¢¯²´¦¡¬¬ ¥¬¬¥² ¦¥¬ © ®å§¯® ¤¥¬ ¡¶ ­¯´¯²® ¥¬¬¥² ­¯´¯²¡®¬ä§§®©®§¥® ³¯­ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ®å§¯´ ¡¶ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

QN m©®³«¡´ ¹´´²¥ ³«¹¤¤ ¦ö² ¶©³³¡ «¯­°¯®¥®´¥²O¤¥¢²©³N

RN o«¯®´²¯¬¬¥²¡¤ ©®¶ä®¤©§ ¥¬¬¥² µ´¶ä®¤©§ ¢²¡®¤L ¥¬¬¥² µ´³¬ä°° ¡¶ ¨¥´ §¡³N

SN d²¡§«²¡¦´ © ¥® ¡®®¡® ²©«´®©®§ ä® °©¬¯´¥® ¢¥§ä²N

TN fµ®«´©¯®³¢¯²´¦¡¬¬ ¡¶ «²¡¦´²¥¶¥²³¥²©®§ ¥¬¬¥² ¢²©³´¡®¤¥ ¦µ®«´©¯®N

UN o­öª¬©§´ ¡´´ «¯®´²¯¬¬¥²¡ «²¡¦´L ¤²¡§«²¡¦´ ¥¬¬¥² ¶¡²¶´¡¬N

VN s«¡¤¡ °å ­¯´¯²®³ ©®¦ä³´®©®§³³´²µ«´µ²N

WN b¯²´¦¡¬¬L ¨¥¬´ ¥¬¬¥² ¤¥¬¶©³L ¡¶ ¥® ³´¯² ¤¥¬ ¡¶ ­¯´¯²¡®¬ä§§®©®§¥®N

XN tä´¡ ³¹®¬©§¡ 宧¯² ¥¬¬¥² ¥® «¯®£¥®´²¡´©¯® ¡¶ §©¦´©§¡ ä­®¥® © ³å¤¡® §²¡¤ ¡´´ ¢¥³ä´´®©®§¥®³ ¥¬¬¥² °¡³³¡§¥M

²¡²®¡³ ¨¡®¤¬©®§³¦ö²­å§¡ ­©®³«¡³N

YN o­öª¬©§´ ¡´´ °å ®¯²­¡¬´ ³ä´´ ³´ä®§¡ ¡¶ ¥® ­¯´¯²N

QPN o­öª¬©§´ ¡´´ å´¥² ³´¡²´¡ ¥® ¦µ®«´©¯®³¤µ§¬©§ ­¯´¯²N

¤I e® ©£«¥ ¢¥§ä²¤ ¤²¡§«²¡¦´O«²¡¦´¦ö²¬µ³´L ¶ä¸¬©®§ ¥¬¬¥² ¶©¢²¡´©¯® ³¯­ «¡® «¬¡³³©¦©£¥²¡³ ³¯­ ¥® ¤²¡§«²¡¦´³¦ö²¬µ³´

¥¬¬¥² ¦ö²¬µ³´ ¡¶ ¥¦¦¥«´«¯®´²¯¬¬ HlotcI

QN ¦ö² ¥´´ ¥®­¯´¯²©§´ ¬µ¦´¦¡²´¹§L ¥¬¬¥²

RN ¤ä² ¤¥´ ¢¥´²¡«´¡³ ³¯­ ö¶¥²¤©­¥®³©¯®¥²¡´ ¦ö² ¡®¶ä®¤®©®§¥®L ¥¬¬¥²

4.7.2003

L 167/30

Europeiska unionens officiella tidning

sv

SN ¤ä² ¤¥´ «¡® °å¶¥²«¡ ­¥² ä® ¥® ­¯´¯² © ¥´´ ¦¬¥²­¯´¯²©§´ ¬µ¦´¦¡²´¹§L © ³¹®®¥²¨¥´ © ¦²å§¡ ¯­ ´¶å­¯´¯²©§¡ ¬µ¦´M

¦¡²´¹§L ¥¬¬¥²

TN ¦ö² ¥´´ ¦¬¥²­¯´¯²©§´ ¬µ¦´¦¡²´¹§ ¤ä² ³¡­­¡ ¥¬¬¥² ¬©«®¡®¤¥ ­¯´¯²´¹° ¡®¶ä®¤³ © ¥´´ ³¡­­¡®¨¡®§ ¤ä² ¨ä®¤¥¬³¥®

³«µ¬¬¥ ¡®³¥³ ¶¡²¡ ²©³«¦¹¬¬¤ ¥¬¬¥² «²©´©³«N

¥I v¡²ª¥ ¤¥¦¥«´ ³¯­ «¯®³´¡´¥²¡³ © ¥® ¤¥¬ ­¥¤ ¢¥§²ä®³¡¤ ¬©¶³¬ä®§¤ ¯£¨ ³¯­ §ö² ¡´´ ¤¥®®¡ ¤¥¬ ­å³´¥ ¢¹´¡³ µ´ ©

¦ö²´©¤N

¦I d¥¦¥«´¥² ­¥¤ ³¡­­¡ µ²³°²µ®§L ¶©¬«¡ «¡® ¬¥¤¡ ´©¬¬ ¥® ³å¤¡® ³®¡¢¢ «µ°¥²©®§ µ®¤¥² ¦¬¹§®©®§ ¡´´ ¤¥´ ¦©®®³ ¥® ²©³«

¦ö² ¡´´ ­¥² ä® ¥® ­¯´¯² «µ°¥²¡³ µ®¤¥² ³¡­­¡ ¦¬¹§®©®§N

§I fµ®«´©¯®³¢¯²´¦¡¬¬ ¨¯³ ¥¬¬¥² ¯¡¶³©«´¬©§ ¡«´©¶¥²©®§ ¡¶ ¥® ­¯´¯²¢¥§²ä®³¡²¥ ¥¬¬¥² ³´¹²¡®¯²¤®©®§N

¨I Ö¶¥²³«²©¤¡®¤¥ ¡¶ ­¯´¯²°¡²¡­¥´²¡²N

©I fod ³¯­ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ³«¡¤¡N

Propellrar och propellertransmission

ªI fµ®«´©¯®³¢¯²´¦¡¬¬ ¥¬¬¥² ¦¥¬ © ®å§¯® ¤¥¬ ¡¶ ¥® °²¯°¥¬¬¥² ¥¬¬¥² ­¯´¯²¡®¬ä§§®©®§ ³¯­ «¡® ²¥³µ¬´¥²¡ © ¥´´ ¥¬¬¥² ¦¬¥²¡

¡¶ ¦ö¬ª¡®¤¥ ­©³³ö¤¥®Z

QN fö² ¨ö§ ¨¡³´©§¨¥´ ¦ö² °²¯°¥¬¬¥²®N

RN u´¶¥£«¬©®§ ¡¶ ö¶¥²¤²©¶¥® ¬å®§³¡­¨¥´N

SN d²¡§«²¡¦´ © ­¯´³¡´´ ²©«´®©®§ ­¯´ ¤¥® ³¯­ °©¬¯´¥® ¡®§¥´´N

TN fö²¬µ³´ ¡¶ °²¯°¥¬¬¥²® ¥¬¬¥² ®å§¯® ¶©«´©§ ¤¥¬ ¡¶ °²¯°¥¬¬¥²®N

UN f¥¬ ³¯­ ²¥³µ¬´¥²¡² © ¨ä¦´©§ ¯¢¡¬¡®³N

VN p²¯°¥¬¬¥²¢¬¡¤¥®³ ¯¡¶³©«´¬©§¡ ²ö²¥¬³¥ µ®¤¥² ¤¥® ¦¡³´³´ä¬¬¤¡ ­©®©­©°¯³©´©¯®¥® ¦ö² ¦¬¹§®©®§N

WN o­öª¬©§´ ¡´´ ¦¬öª¬¡ °²¯°¥¬¬¥²®N

XN o­öª¬©§¨¥´ ¡´´ ²¥§¬¥²¡ ¥® ¦ö²ä®¤²©®§ © °²¯°¥¬¬¥²³´©§®©®§¥®N

YN o¡¶³©«´¬©§ ¦ö²ä®¤²©®§ ¡¶ ³´©§®©®§¥®N

QPN o«¯®´²¯¬¬¥²¡´ °²¯°¥¬¬¥²­¯´³´å®¤ ¥¬¬¥² ¦ö²ä®¤²©®§ ¡¶ ¨¡³´©§¨¥´¥®N

QQN fö²¬µ³´ ¡¶ ¬å§¥®¥²§©¤¥¬¡²N

Rotorer och rotortransmission

«I s«¡¤¡ ¥¬¬¥² ¤¥¦¥«´ ¨¯³ ¨µ¶µ¤²¯´¯²®³ ¶ä¸¥¬¬å¤¡O©®¦ä³´®©®§ ³¯­ «¡® ¬¥¤¡ ´©¬¬ ¡´´ ²¯´¯²¥®¨¥´¥® ¬¯³³®¡² µ®¤¥² ¦¬¹§M

®©®§ ¯£¨O¥¬¬¥² ¦µ®«´©¯®³¢¯²´¦¡¬¬ © ²¯´¯²³´¹²®©®§¥®N

¬I s«¡¤¡ °å ¡«´¥²²¯´¯²®L ´²¡®³­©³³©¯®¥® ¯£¨ ­¯´³¶¡²¡®¤¥ ³¹³´¥­N

Reservkraftsaggregat (APU)

­I a¶³´ä®§®©®§ ¥¬¬¥² ¦¥¬ ®ä² ¤¥´ ¡¶ ¤²©¦´³­ä³³©§¡ ¯²³¡«¥² «²ä¶³ ´©¬¬§å®§ ´©¬¬ ²¥³¥²¶«²¡¦´³¡§§²¥§¡´¥´L ´N¥¸N etops

¥¬¬¥² melN

®I nä² ¤¥´ ©®´¥ ä² ­öª¬©§´ ¡´´ ³´ä®§¡ ®¥¤ ²¥³¥²¶«²¡¦´³¡§§²¥§¡´¥´N

¯I Ö¶¥²¶¡²¶N

°I nä² ²¥³¥²¶«²¡¦´³¡§§²¥§¡´¥´ ¢¥¨ö¶³ ¡¶ ¤²©¦´³­ä³³©§¡ ¯²³¡«¥² ¯£¨ ¤¥´ ©®´¥ §å² ¡´´ ³´¡²´¡ ¤¥´N

©¶I m䮳«¬©§¡ ¦¡«´¯²¥²

v¡²ª¥ ´©¬¬¢µ¤ ¤ä² ®å§¯® ¦¡«´¯² ¥¬¬¥² ¢²©³´ © ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´³ µ´¦¯²­®©®§ «µ®¤¥ ¨¡ ¯²³¡«¡´ ¥® ¦¥¬¡®¶ä®¤®©®§ ­¥¤ ¥®

¥¶¥®´µ¥¬¬ ¶å¤¬©§ ¥¬¬¥² «¡´¡³´²¯¦¡¬ ¥¦¦¥«´N

¶I a®¤²¡ ¨ä®¤¥¬³¥²

¡I v¡²ª¥ ´©¬¬¢µ¤ ¤ä² ®å§¯® ¦¡«´¯² ¥¬¬¥² ¢²©³´ © ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´³ µ´¦¯²­®©®§ «µ®¤¥ ¨¡ ¯²³¡«¡´ ¥® ¦¥¬¡®¶ä®¤®©®§ ­¥¤ ¥®

¥¶¥®´µ¥¬¬ ¶å¤¬©§ ¥¬¬¥² «¡´¡³´²¯¦¡¬ ¥¦¦¥«´N

¢I e® ¨ä®¤¥¬³¥ ³¯­ ®¯²­¡¬´ ©®´¥ ³«µ¬¬¥ ¡®³¥³ ¶¡²¡ ¶ä²¤ ¡´´ ²¡°°¯²´¥²¡ H´N¥¸N ©®²¥¤®©®§L «¡¢©®µ´²µ³´®©®§ ¥¬¬¥²

¶¡´´¥®³¹³´¥­I ¯­ ¯­³´ä®¤©§¨¥´¥²®¡ © ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ¨ä®¤¥¬³¥® ¬¥´´ ´©¬¬ ¡´´ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ ¥¬¬¥² ¯­¢¯²¤¶¡²¡®¤¥

µ´³¡´´³ ¦ö² ¦¡²¡N

£I b²¡®¤L ¥¸°¬¯³©¯®L ²ö« ¥¬¬¥² §©¦´©§¡ ¥¬¬¥² ³«¡¤¬©§¡ 宧¯²N

¤I v¡²ª¥ ¡®®¡® ¨ä®¤¥¬³¥ ³¯­ «¡® ¦ö²³ä´´¡ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ © ¦¡²¡ ¥¬¬¥² °å¶¥²«¡ ³ä«¥²¨¥´¥® ¦ö² ¯­¢¯²¤¶¡²¡®¤¥ ¥¬¬¥²

°¥²³¯®¥² ¥¬¬¥² ¥§¥®¤¯­ © ®ä²¨¥´¥® ¡¶ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ ¥¬¬¥² °å ­¡²«¥®N

¥I f¥¬ ¥¬¬¥² ¤¥¦¥«´ © ¨ö§´¡¬¡²³¹³´¥­¥´ ³¯­ §ö² ¡´´ ¤¥´ ©®´¥ ¦µ®§¥²¡² ¥¬¬¥² ¡´´ ­¥¤¤¥¬¡®¤¥® ©®´¥ «¡® µ°°¦¡´´¡³ ¡¶

°¡³³¡§¥²¡²®¡N

¦I f¥¬ °å ³´¹²²¥§¬¡§¥® °å °©¬¯´¥®³ ³´¯¬ µ®¤¥² ¦¬¹§®©®§N

4.7.2003

L 167/31

Europeiska unionens officiella tidning

sv

cN underhÅll och reparation av luftfartyg

©I f¥¬¡«´©§´ ­¯®´¥²¡¤¥ ¤¥¬¡² ¥¬¬¥² «¯­°¯®¥®´¥² © ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´L ³¯­ µ°°´ä£«³ © ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ©®³°¥«´©¯®³M ¥¬¬¥² ´¥³´M

²µ´©®¥² ³¯­ §ö²³ © ®å§¯´ ¡®®¡´ ³¹¦´¥N

©©I l䣫¡§¥ ¡¶ ¨¥´ ¡¶´¡°°®©®§³¬µ¦´ ³¯­ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ³´²µ«´µ²¥¬¬¡ ³«¡¤¯²N

©©©I d¥¦¥«´ ³¯­ «¯®³´¡´¥²¡³ © ¥® ¤¥¬ ­¥¤ ¢¥§²ä®³¡¤ ¬©¶³¬ä®§¤ ¯£¨ ³¯­ §ö² ¡´´ ¤¥®®¡ ¤¥¬ ­å³´¥ ¢¹´¡³ µ´ © ¦ö²´©¤N

©¶I s«¡¤¡ ¥¬¬¥² ¦ö²³¬©´®©®§ H´N¥¸N ¢²¯´´L ³°²©£«¯²L «¯²²¯³©¯®L ¤¥¬¡­©®¥²©®§L ³¬ä°°®©®§ ¯£¨ ¬©«®¡®¤¥I ¯¡¶³¥´´ ¯²³¡« H´N¥¸N

¶©¢²¡´©¯®L ¢²©³´¡®¤¥ ³´¹¶¨¥´ ¥¬¬¥² ³´²µ«´µ²¥¬¬¡ ³¶¡§¨¥´¥²I °å

¡I °²©­ä²³´²µ«´µ²¥® ¥¬¬¥² °å ¥´´ ¶©«´©§´ ³´²µ«´µ²¥¬¥­¥®´ H¥®¬©§´ ¤¥¦©®©´©¯®¥® © ´©¬¬¶¥²«¡²¥®³ ²¥°¡²¡´©¯®³¨¡®¤¢¯«I

¤ä² ¤¥®®¡ ³«¡¤¡ ¥¬¬¥² ¦ö²³¬©´®©®§ ö¶¥²³«²©¤¥² ¤¥ ´©¬¬å´®¡ §²ä®³¥² ³¯­ ¡®§¥³ © ²¥°¡²¡´©¯®³¨¡®¤¢¯«¥® ¯£¨ ¤¥´

«²ä¶³ ¡´´ ¥¬¥­¥®´¥´ © ¦²å§¡ ²¥°¡²¥²¡³ ¥¬¬¥² ¨¥¬´ ¥¬¬¥² ¤¥¬¶©³ ¢¹´³ µ´L

¢I ³¥«µ®¤ä²³´²µ«´µ²¥®L ¶©¬«¥´ ©®®¥¢µ²©´ ¥¬¬¥² ³«µ¬¬¥ «µ®®¡ ©®®¥¢ä²¡ ¥® ¦¡²¡ ¦ö² ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´L

£I ­¯´¯²ML °²¯°¥¬¬¥²M ¥¬¬¥² ²¯´¯²³¹³´¥­¥´N

¶I fµ®«´©¯®³¢¯²´¦¡¬¬L ¦¥¬ ¥¬¬¥² ¤¥¦¥«´ ¨¯³L ³«¡¤¡ ¥¬¬¥² ¦ö²³¬©´®©®§ ¡¶ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´³ ³¹³´¥­ ¥¬¬¥² µ´²µ³´®©®§

som upptäcks på grund av att man följt ett luftvärdighetsdirektiv eller annan obligatorisk instruktion

som utfärdats av en tillsynsmyndighet, om

¡I ¤¥´ ¦ö²³´¡ §å®§¥® µ°°´ä£«³ ¡¶ ¤¥® ²¡°°¯²´¥²¡®¤¥ ¯²§¡®©³¡´©¯® ³¯­ «¯®´²¯¬¬¥²¡² ¥¦´¥²¬¥¶®¡¤¥®L

¢I ¶©¤ ¥® °å¦ö¬ª¡®¤¥ «¯®´²¯¬¬L ¤¥ ´©¬¬å´®¡ §²ä®³¥² ³¯­ ¡®§¥³ © ©®³´²µ«´©¯®¥® ö¶¥²³«²©¤³ ¯£¨O¥¬¬¥² ³«²©¦´¬©§¡ ²¥°¡²¡M

´©¯®³MO²¥«´©¦©¥²©®§³²µ´©®¥² ©®´¥ ¦©®®³ ´©¬¬§ä®§¬©§¡N

¶©I fµ®«´©¯®³¢¯²´¦¡¬¬ ¨¯³ ®ö¤³¹³´¥­ ¯£¨ ®ö¤µ´²µ³´®©®§L ©®¢¥§²©°¥´ ®ö¤µ´§å®§¡² ¯£¨ ®ö¤¢¥¬¹³®©®§L 䶥® ®ä² ¤¥

¡®¶ä®¤³ © µ®¤¥²¨å¬¬³ML µ´¢©¬¤®©®§³M ¯£¨ ´¥³´³¹¦´¥N

¶©©I b²©³´¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦¥¬¡«´©§ ¥¦´¥²¬¥¶®¡¤ ¡¶ ¥²¦¯²¤¥²¬©§¡ µ®¤¥²¨å¬¬³²µ´©®¥²N

¶©©©I p²¯¤µ«´¥²L ¤¥¬¡²L ¡°°¡²¡´¥² ¯£¨ ­¡´¥²©¡¬ ¡¶ ¯«ä®´ ¥¬¬¥² ­©³³´ä®«´ µ²³°²µ®§N

©¸I v©¬³¥¬¥¤¡®¤¥L ©®«¯²²¥«´¡ ¥¬¬¥² ¯´©¬¬²ä£«¬©§¡ µ°°§©¦´¥² ¯­ ¥¬¬¥² ²µ´©®¥² ¦ö² µ®¤¥²¨å¬¬ ³¯­ ³«µ¬¬¥ «µ®®¡ ¬¥¤¡ ´©¬¬

µ®¤¥²¨å¬¬³¦¥¬N

¸I fµ®«´©¯®³¢¯²´¦¡¬¬L ¦¥¬ ¥¬¬¥² ¤¥¦¥«´ ¨¯³ ¤¥® ­¡²«µ´²µ³´®©®§ ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¦ö² ¡´´ ´¥³´¡O«¯®´²¯¬¬¥²¡ ¬µ¦´¦¡²M

tygets system och utrustning då problemet inte upptäcks vid obligatoriska rutininspektioner och test-

förfaranden och detta leder till att en riskfylld situation uppstår.

dN flygnavigeringstjÄnsterL anlÄggningar och marktjÄnster

©I f¬¹§®¡¶©§¥²©®§³´ªä®³´¥²

s¥ ¢©¬¡§¡ ii – fö²´¥£«®©®§ ö¶¥² ¨ä®¤¥¬³¥² ³¯­ ²ö² ¦¬¹§®¡¶©§¥²©®§³´ªä®³´¥² ¯£¨ ³¯­ ³«¡¬¬ ²¡°°¯²´¥²¡³N

©©I f¬¹§¦ä¬´ ¯£¨ ¦¬¹§¦ä¬´³¡®¬ä§§®©®§¡²

¡I s´ö²²¥ ¢²ä®³¬¥³°©¬¬ © ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ¢²ä®³¬¥°å¦¹¬¬®©®§N

¢I p妹¬¬®©®§ ¡¶ ¦¥¬¡«´©§¡ ¢²ä®³¬¥­ä®§¤¥² ¶©¬«¥´ ¶ä³¥®´¬©§´ ³«µ¬¬¥ «µ®®¡ °å¶¥²«¡ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´³ ²ä£«¶©¤¤L °²¥³´¡®¤¡L

¢¡¬¡®³ ¥¬¬¥² «¯®³´²µ«´©¯®³¨å¬¬¦¡³´¨¥´N

©©©I h¡®´¥²©®§ ¡¶ °¡³³¡§¥²¡²¥L ¢¡§¡§¥ ¯£¨ §¯¤³

¡I b¥´¹¤¡®¤¥ ¦ö²¯²¥®©®§ ¡¶ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´³ ³´²µ«´µ²L ³¹³´¥­ ¥¬¬¥² µ´²µ³´®©®§L ³¯­ ¨ä²²ö² ¦²å® ­¥¤¦ö²´ ¢¡§¡§¥ ¥¬¬¥²

§¯¤³N

¢I f¥¬¡«´©§ ¬¡³´®©®§ ¡¶ °¡³³¡§¥²¡²¥L ¢¡§¡§¥ ¥¬¬¥² §¯¤³ ¶©¬«¥´ ³«µ¬¬¥ «µ®®¡ ¦å ¥® ¢¥´¹¤¡®¤¥ ©®¶¥²«¡® °å ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´³

¶©«´ ¯£¨O¥¬¬¥² ¢¡¬¡®³N

£I f¥¬¡«´©§ ¬¡³´®©®§ ¡¶ ¢¡§¡§¥ ¥¬¬¥² §¯¤³ H䶥® ¨¡®¤¢¡§¡§¥I ¶©¬«¥´ ³«µ¬¬¥ «µ®®¡ ©®®¥¢ä²¡ ¥® ¦¡²¡ ¦ö² ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´L

¤¥³³ µ´²µ³´®©®§ ¥¬¬¥² ¯­¢¯²¤¶¡²¡®¤¥L ¥¬¬¥² ³¯­ «¡® ³´ö²¡ ¥® ®ö¤µ´²¹­®©®§N

¤I o¬ä­°¬©§ ¦ö²¶¡²©®§ ¡¶ ¬¡³´£¯®´¡©®²¡² ¥¬¬¥² ¡®®¡´ ³´ö²²¥ §¯¤³N

¥I f²¡«´®©®§ ¥¬¬¥² ¦ö²³ö« ´©¬¬ ¦²¡«´®©®§ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³ © ³´²©¤ ­¥¤ ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²L 䶥® ¦¥¬¡«´©§ ­ä²«®©®§

¯£¨ ¦ö²°¡£«®©®§ ¡¶ ¦¡²¬©§´ §¯¤³N

©©©I h¡®´¥²©®§ ¡¶ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ °å ­¡²«¥®O­¡²«´ªä®³´¥²

¡I fµ®«´©¯®³¢¯²´¦¡¬¬L ¦¥¬ ¥¬¬¥² ¤¥¦¥«´ ¨¯³ ¤¥® ­¡²«µ´²µ³´®©®§ ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¦ö² ¡´´ ´¥³´¡O«¯®´²¯¬¬¥²¡ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´³

³¹³´¥­ ¯£¨ µ´²µ³´®©®§L ®ä² °²¯¢¬¥­¥´ ©®´¥ µ°°´ä£«´³ ¶©¤ ¯¢¬©§¡´¯²©³«¡ ²µ´©®©®³°¥«´©¯®¥² ¯£¨ ´¥³´¦ö²¦¡²¡®¤¥®

¯£¨ ¤¥´´¡ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ¡´´ ¥® ²©³«¦¹¬¬¤ ³©´µ¡´©¯® µ°°³´å²N

¢I b²©³´¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¦¥¬¡«´©§ ¥¦´¥²¬¥¶®¡¤ ¡¶ ¥²¦¯²¤¥²¬©§¡ ³¥²¶©£¥²µ´©®¥²N

£I p妹¬¬®©®§ ¡¶ ¢²ä®³¬¥ ¯£¨ ¡®¤²¡ ¶©«´©§¡ ¶ä´³«¯² H©®«¬µ³©¶¥ ³¹²¥ ¯£¨ ¤²©£«³¶¡´´¥®I ³¯­ ä² ¦ö²¯²¥®¡¤¥ ¥¬¬¥² ¡¶ ¦¥¬

´¹°N

4.7.2003

L 167/32

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Tillägg till BILAGA I

fö¬ª¡®¤¥ °µ®«´¥² ©®®¥¨å¬¬¥² ¥¸¥­°¥¬ °å ¨ä®¤¥¬³¥² ³¯­ ³«¡¬¬ ²¡°°¯²´¥²¡³ ´©¬¬ ¦ö¬ª¤ ¡¶ ¥® ´©¬¬ä­°®©®§ ¡¶ ¡¬¬­ä®®¡ «²©´¥²©¥²

°å ¤¥ ³°¥£©¦©«¡ ³¹³´¥­ ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´ b ©© © ¢©¬¡§¡ iN

QN

Luftkonditionering/ventilation

¡I fµ¬¬³´ä®¤©§´ ¢¯²´¦¡¬¬ ¡¶ «¹¬®©®§¥® ¡¶ ¤¥® ¥¬¥«´²¯®©³«¡ µ´²µ³´®©®§¥® © ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´N

¢I t²¹£«¦¡¬¬N

RN

Automatiskt styrsystem

¡I d¥´ ¡µ´¯­¡´©³«¡ ³´¹²³¹³´¥­¥´ §¥² ©®´¥ ¡¶³¥´´ ²¥³µ¬´¡´ ®ä² ¤¥´ ¡«´©¶¥²¡³N

¢I b¥´¹¤¡®¤¥L ²¡°°¯²´¥²¡¤ ³¶å²©§¨¥´ ¦ö² ¢¥³ä´´®©®§¥® ¡´´ ³´¹²¡ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ ³¯­ ¨¡² ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ¤¥´ ¡µ´¯­¡´©³«¡

³´¹²³¹³´¥­¥´³ ¦µ®«´©¯®N

£I f¥¬ © ®å§¯® ¡®¯²¤®©®§ ¦ö² ¢¯²´«¯°°¬©®§ ¡¶ ¤¥´ ¡µ´¯­¡´©³«¡ ³´¹²³¹³´¥­¥´N

¤I eª ¡¶³¥¤¤ ¦ö²ä®¤²©®§ ¡¶ ¦¬¹§³«¥¤¥ © ¤¥´ ¡µ´¯­¡´©³«¡ ³´¹²³¹³´¥­¥´N

SN

Kommunikationer

¡I f¥¬ ¥¬¬¥² ¤¥¦¥«´ © ¨ö§´¡¬¡²³¹³´¥­¥´ ³¯­ §ö² ¡´´ ¤¥´ ©®´¥ ¦µ®§¥²¡² ¥¬¬¥² ¡´´ ­¥¤¤¥¬¡®¤¥® ©®´¥ «¡® µ°°¦¡´´¡³ ¡¶ °¡³³¡M

§¥²¡²®¡N

¢I t¯´¡¬´ «¯­­µ®©«¡´©¯®³¢¯²´¦¡¬¬ µ®¤¥² ¦¬¹§®©®§N

TN

Elsystemet

¡I b¯²´¦¡¬¬ ¡¶ ¥´´ ¡¶ ¥¬³¹³´¥­¥´³ ¦ö²¤¥¬®©®§³®ä´ H¬©«³´²ö­ ¥¬¬¥² ¶ä¸¥¬³´²ö­IN

¢I t¯´¡¬´ ¢¯²´¦¡¬¬ ¥¬¬¥² ¢¯²´¦¡¬¬ ¡¶ ­¥² ä® ¥´´ ¥¬«²¡¦´³¹³´¥­N

£I f¥¬ © ²¥³¥²¶«²¡¦´³¹³´¥­¥´ H®ö¤³¹³´¥­¥´IN

UN

Förarkabin/kabin/lastutrymme

¡I f¥¬ °å ³´¹²²¥§¬¡§¥® °å °©¬¯´¥®³ ³´¯¬ µ®¤¥² ¦¬¹§®©®§N

¢I f¥¬ °å ®ö¤³¹³´¥­ ¥¬¬¥² ®ö¤µ´²µ³´®©®§L ©®¢¥§²©°¥´ ³©§®¡¬³¹³´¥­ ¦ö² ®ö¤µ´²¹­®©®§L ®ö¤µ´§å®§¡²L ®ö¤¢¥¬¹³®©®§ ¥´£N

£I l¡³´®©®§³³¹³´¥­¥´ ¢¬©² ©®´¥ «¶¡² © ©®³´ä¬¬´ ¬ä§¥N

VN

Brandskyddssystem

¡I b²¡®¤¶¡²®©®§L ³å¶©¤¡ ¤¥® ©®´¥ ¯­¥¤¥¬¢¡²´ «¯®³´¡´¥²¡³ ¶¡²¡ ¦¡¬³«N

¢I i£«¥ µ°°´ä£«´¡ ¦¥¬ ¥¬¬¥² ¤¥¦¥«´¥² © ¢²¡®¤M ²¥³°¥«´©¶¥ ²ö«¶¡²®©®§³³¹³´¥­ ¯£¨ ¢²¡®¤M ²¥³°¥«´©¶¥ ²ö«³«¹¤¤³³¹³´¥­

³¯­ «¡® ¬¥¤¡ ´©¬¬ ¦µ®«´©¯®³¢¯²´¦¡¬¬ ¥¬¬¥² ¦ö²³ä­²¡¤ ¦µ®«´©¯® ¨¯³ ¢²¡®¤¶¡²®©®§³M ¯£¨ ¢²¡®¤³«¹¤¤³³¹³´¥­¥´N

£I u´¥¢¬©¶¥® ¶¡²®©®§ ¶©¤ ¢²¡®¤ ¥¬¬¥² ²ö«N

WN

Roder

¡I b²©³´¡®¤¥ ³¹­­¥´²© ¨¯³ «¬¡¦¦¡²L ¶©®§¦²¡­«¡®´³¬µ¦´¬¥¤¡²¥ H³¬¡´³IL ³°¯©¬¥²³ ¥´£N

¢I b¥§²ä®³¡¤ ²ö²¬©§¨¥´L ³´¥¬¨¥´ ¥¬¬¥² ¤å¬©§ ¥¬¬¥² ¦ö²¤²öª¤ ²¥³°¯®³ ¶©¤ ¤²©¦´ ¡¶ °²©­ä²´ ²¯¤¥²³¹³´¥­ ¥¬¬¥² ¡¶ ´©¬¬¨ö²¡®¤¥

³ä«²©®§³M ¯£¨ ¬å³³¹³´¥­N

£I o«¯®´²¯¬¬¥²¢¡²¡ ²¯¤¥²¹´¯²N

¤I v©¢²¡´©¯®¥² © ²¯¤¥²¹´¯²®¡ ³¯­ µ°°¦¡´´¡³ ¡¶ ¢¥³ä´´®©®§¥®N

¥I fµ®«´©¯®³¢¯²´¦¡¬¬ ¥¬¬¥² ¦²å®«¯°°¬©®§ ¡¶ ¤¥´ ­¥«¡®©³«¡ ²¯¤¥²³¹³´¥­¥´N

¦I b¥´¹¤¡®¤¥ ©®´¥²¦¥²¥®³ ­¥¤ ¤¥® ®¯²­¡¬¡ ³´¹²®©®§¥® ¡¶ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ ¥¬¬¥² ¦ö²³ä­²¡¤¥ ¦¬¹§¥§¥®³«¡°¥²N

XN

Bränslesystem

¡I f¥¬ © ¤¥´ ³¹³´¥­ ³¯­ ¡®§¥² ¢²ä®³¬¥­ä®§¤L ¶©¬«¥´ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ´¯´¡¬´ ¦µ®«´©¯®³¢¯²´¦¡¬¬ ¥¬¬¥² ´©¬¬ ¦¥¬¡«´©§ ©®¤©«¥²©®§ ¡¶

¢²ä®³¬¥­ä®§¤ ¯­¢¯²¤N

¢I b²ä®³¬¥¬ä£«¡§¥ ³¯­ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ³´ö²²¥ ¢²ä®³¬¥¦ö²¬µ³´L ¢²¡®¤¦¡²¡ ¥¬¬¥² ¢¥´¹¤¡®¤¥ ¦ö²¯²¥®©®§N

£I f¥¬ ¥¬¬¥² ¤¥¦¥«´¥² © ¢²ä®³¬¥¤µ­°®©®§³³¹³´¥­¥´ ³¯­ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ¥® ¯¡¶³©«´¬©§ ¦ö²¬µ³´ ¡¶ ¥® ¢¥´¹¤¡®¤¥ ¢²ä®³¬¥­ä®§¤L

¢²¡®¤¦¡²¡ ¥¬¬¥² ¦¡²¬©§ ¦ö²¯²¥®©®§ ¡¶ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´³ µ´²µ³´®©®§L ¥¬¬¥² ´©¬¬ ¡´´ ¢²ä®³¬¥ ©®´¥ «¡® ¤µ­°¡³N

¤I f¥¬ ¥¬¬¥² ¤¥¦¥«´¥² © ¢²ä®³¬¥³¹³´¥­¥´ ³¯­ ¨¡² ¥® ¢¥´¹¤¡®¤¥ ¥¦¦¥«´ °å ¢²ä®³¬¥´©¬¬¦ö²³¥¬ ¯£¨O¥¬¬¥² ¢²ä®³¬¥¦ö²¤¥¬®©®§N

¥I o­öª¬©§´ ¡´´ ¯­¦ö²¤¥¬¡ ¢²ä®³¬¥ ¥¬¬¥² µ´®¹´´ª¡ ¡¬¬´ ´©¬¬§ä®§¬©§´ ¢²ä®³¬¥N

4.7.2003

L 167/33

Europeiska unionens officiella tidning

sv

YN

Hydraulsystem

¡I b¯²´¦¡¬¬ ¡¶ ¥´´ ¨¹¤²¡µ¬³¹³´¥­ H¥®¤¡³´ etopsIN

¢I i³¯¬¥²©®§³³¹³´¥­¥´ ¦µ®§¥²¡² ©®´¥N

£I b¯²´¦¡¬¬ ¡¶ ­¥² ä® ¥® ¨¹¤²¡µ¬«²¥´³N

¤I f¥¬ © ²¥³¥²¶¨¹¤²¡µ¬³¹³´¥­¥´N

¥I o¡¶³©«´¬©§ µ´¶©¤§®©®§ ¡¶ ²¡­­¬µ¦´³´µ²¢©®N

QPN s¹³´¥­ ¦ö² ©³¶¡²®©®§ ²¥³°¥«´©¶¥ ®¥¤©³®©®§³³«¹¤¤

¡I i£«¥ «ä®´ ¢¯²´¦¡¬¬ ¡¶ ¥¬¬¥² ²¥¤µ£¥²¡¤ °²¥³´¡®¤¡ ¨¯³ ¶¡²­¬µ¦´³MO¡¶©³®©®§³³¹³´¥­¥´N

¢I b¯²´¦¡¬¬ ¡¶ ­¥² ä® ¥´´ ¡¶ ¤¥ §©¶¡²³´¹²¤¡ ¶ä²­¥³¹³´¥­¥®N

£I o­öª¬©§´ ¡´´ µ°°®å ³¹­­¥´²©³« ¡¶©³®©®§ ¡¶ ¶©®§¡²®¡N

¤I o®¯²­¡¬ ©³¢©¬¤©®§ ³¯­ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ¢¥´¹¤¡®¤¥ «¯®³¥«¶¥®³¥² ¦ö² ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´³ °²¥³´¡®¤¡ ¥¬¬¥² ­¡®ö¶¥²¤µ§¬©§¨¥´N

¥I b¥³ä´´®©®§¥®³ ³¹®¦ä¬´ «²¡¦´©§´ °å¶¥²«¡´N

QQN i®¤©«¥²©®§³MO¶¡²®©®§³MO²¥§©³´²¥²©®§³³¹³´¥­

¡I f¥¬ ¥¬¬¥² ¤¥¦¥«´ ¨¯³ ¥´´ ©®¤©«¥²©®§³³¹³´¥­ ¯­ ¤¥´ ¦©®®³ ¥® ­öª¬©§¨¥´ ¡´´ §²¯¶´ ­©³³¶©³¡®¤¥ ©®¤©«¡´©¯®¥² ´©¬¬

¢¥³ä´´®©®§¥® «¡® ¬¥¤¡ ´©¬¬ ¯¬ä­°¬©§¡ 崧䲤¥² ¦²å® ¢¥³ä´´®©®§¥® ¡¶³¥¥®¤¥ ¥´´ ¶©«´©§´ ³¹³´¥­N

¢I b¯²´¦¡¬¬ ¡¶ ²ö¤ ¶¡²®©®§³¦µ®«´©¯® ¨¯³ ¥´´ ³¹³´¥­N

£I fö² ¦ö²¡²«¡¢©®¥² © §¬¡³Z ¢¯²´¦¡¬¬ ¡¶ ¥¬¬¥² ¦¥¬¦µ®«´©¯® ¨¯³ ­¥² ä® ¥® «¯®´²¯¬¬°¡®¥¬ ¥¬¬¥² ¤¡´¯² ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¦ö² ¥®

¶©³®©®§³M ¥¬¬¥² ¶¡²®©®§³¦µ®«´©¯®N

QRN l¡®¤®©®§³³´ä¬¬O¢²¯­³¡²O¤ä£«

¡I b²¡®¤ © ¢²¯­³¡²N

¢I b¥´¹¤¡®¤¥ ¦ö²¬µ³´ ¡¶ ¢²¯­³¶¥²«¡®N

£I o³¹­­¥´²©³« ©®¢²¯­³®©®§ ¶©¬«¥´ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ¢¥´¹¤¡®¤¥ ¡¶¶©«¥¬³¥ ¦²å® ¦ä²¤¶ä§¥®N

¤I f¥¬ © ³¹³´¥­¥´ ¦ö² ³N«N ¦²¥¥ ¦¡¬¬ ¥¸´¥®³©¯® ¡¶ ¬¡®¤®©®§³³´ä¬¬ H䶥® µ®¤¥² °¬¡®¥²¡¤¥ ´¥³´¥²IN

¥I oö®³«¡¤ µ´¦ä¬¬®©®§O©®¦ä¬¬®©®§ ¡¶ ¬¡®¤®©®§³³´ä¬¬ ¥¬¬¥² ¬µ£«¯²N

¦I f¬¥²¡ ¤ä£« §å² ³ö®¤¥²N

QSN n¡¶©§¥²©®§³³¹³´¥­ H䶥® ³¹³´¥­ ¦ö² °²¥£©³©¯®³©®¦¬¹§®©®§I ¬µ¦´¤¡´¡³¹³´¥­

¡I b¯²´¦¡¬¬ ¡¶ ¥¬¬¥² ¦¬¥²¡ ¦¥¬ © ®¡¶©§¥²©®§³³¹³´¥­¥´N

¢I t¯´¡¬´ ¢¯²´¦¡¬¬ ¡¶ ¥¬¬¥² ¦¬¥²¡ ¦¥¬ © ¬µ¦´¤¡´¡³¹³´¥­¥´N

£I g²¯¶´ ­©³³¶©³¡®¤¥ ©®¤©«¡´©¯®¥²N

¤I vä³¥®´¬©§¡ ®¡¶©§¡´©¯®³¦¥¬ °å §²µ®¤ ¡¶ ¦¥¬¡«´©§¡ µ°°§©¦´¥² ¥¬¬¥² «¯¤®©®§³¦¥¬ © ¥® ¤¡´¡¢¡³N

¥I o¶ä®´¡¤ ¡¶¶©«¥¬³¥ © ³©¤¡ ¥¬¬¥² ¨öª¤¬ä§¥ ³¯­ ©®´¥ ¯²³¡«¡´³ ¡¶ °©¬¯´¥®³ ¡§¥²¡®¤¥N

¦I p²¯¢¬¥­ ­¥¤ ®¡¶©§¥²©®§³¡®¯²¤®©®§¡² °å ­¡²«¥® ³¯­ ¯²³¡«¡² ¶ä³¥®´¬©§¡ ®¡¶©§¡´©¯®³¦¥¬ ³¯­ ©®´¥ ¢¥²¯² °å

ö¶¥²§å®§ ¦²å® ´²ö§¨¥´³®¡¶©§¥²©®§ ´©¬¬ ²¡¤©¯®¡¶©§¥²©®§N

QTN s¹²§¡³ ¦ö² ¬µ¦´¦¡²´¹§ ­¥¤ ö¶¥²´²¹£«³«¡¢©®

¡I fö²¬µ³´ ¡¶ ³¹²¥´©¬¬¦ö²³¥¬ © ¦ö²¡²«¡¢©®¥®N

¢I fö²¬µ³´ ¡¶ ³¹²¥´©¬¬¦ö²³¥¬ ¦ö² ¥® ³´¯² ¤¥¬ ¡¶ °¡³³¡§¥²¡²®¡ H­¥² ä® QP EIL 䶥® ®ä² ¤¥´´¡ µ°°´ä£«³ © ³¡­¢¡®¤ ­¥¤

µ®¤¥²¨å¬¬L µ´¢©¬¤®©®§ ¥¬¬¥² ´¥³´N

QUN s¹³´¥­ ¦ö² ¡¶´¡°°®©®§³¬µ¦´

¡I l䣫¡§¥ ¡¶ ¨¥´ ¡¶´¡°°®©®§³¬µ¦´ ³¯­ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ¢²¡®¤¶¡²®©®§ ¥¬¬¥² ³´²µ«´µ²¥¬¬¡ ³«¡¤¯²N

¢I b¯²´¦¡¬¬ ¡¶ ³¡­´¬©§¡ ³¹³´¥­ ¦ö² ¡¶´¡°°®©®§³¬µ¦´N

£I f¥¬ © ³¹³´¥­¥´ ¦ö² ¤¥´¥«´¥²©®§ ¡¶ ¬ä£«¡§¥ ¡¶ ¡¶´¡°°®©®§³¬µ¦´N

4.7.2003

L 167/34

Europeiska unionens officiella tidning

sv

BILAGA II

Förteckning över händelser som rör flygnavigeringstjänster och som skall rapporteras

Anm. 1: Även om denna bilaga omfattar de flesta av de händelser som bör rapporteras kan den inte vara helt

µ´´ö­­¡®¤¥N v¡²ª¥ ¡®®¡® ¨ä®¤¥¬³¥ ³¯­ ¡¶ ¤¥ ©®¢¬¡®¤¡¤¥ ¢¥¤ö­³ µ°°¦¹¬¬¡ «²©´¥²©¥²®¡ ¢ö² ¯£«³å ²¡°°¯²´¥²¡³N

Anm. 2: Denna bilaga innefattar inte haverier och allvarliga tillbud. Förutom övriga krav för haverirapportering bör

¨¡¶¥²©¥² ¯£«³å ²¥§©³´²¥²¡³ © ¤¥ ¤¡´¡¢¡³¥² ³¯­ ¡®§¥³ © ¡²´©«¥¬ UNRN

Anm. 3: Denna bilaga omfattar sådana händelser inom flygnavigeringstjänster som utgör ett verkligt eller ett potentiellt

¨¯´ ­¯´ ¦¬¹§³ä«¥²¨¥´¥® ¥¬¬¥² «¡® 䶥®´¹²¡ ´©¬¬¨¡®¤¡¨å¬¬¡®¤¥´ ¡¶ ³ä«²¡ ¦¬¹§®¡¶©§¥²©®§³´ªä®³´¥²N

Anm. 4: Innehållet i denna bilaga skall inte hindra rapportering av varje händelse, situation eller förhållande som, om

¤¥ µ°°²¥°¡³ µ®¤¥² ¡®¤²¡ ­¥® ³¡®®¯¬©«¡ ¯­³´ä®¤©§¨¥´¥² ¥¬¬¥² ´©¬¬å´³ ¦¯²´³ä´´¡ µ´¡® «¯²²©§¥²©®§L ³«µ¬¬¥ «µ®®¡

­¥¤¦ö²¡ ¦¡²¡ ¦ö² ¦¬¹§³ä«¥²¨¥´¥®N

©I t©¬¬¢µ¤ ®ä³´¡® «¯¬¬©³©¯® Ho­¦¡´´¡² ³ä²³«©¬¤¡ ³©´µ¡´©¯®¥² ¤ä² ¥´´ ¬µ¦´¦¡²´¹§ ¯£¨ ¥´´ ¡®®¡´ ¬µ¦´¦¡²´¹§O­¡²«¥®O

ett fordon/en person eller ett föremål uppfattas vara för nära varandra):

¡I Ö¶¥²´²ä¤¥¬³¥ ¡¶ ­©®©­©¡¶³´å®¤¥´N

¢I o´©¬¬²ä£«¬©§´ ¡¶³´å®¤N

£I n䲡 «¯®´²¯¬¬¥²¡¤ ¦¬¹§®©®§ ­¥¤ ­¡²««¯®´¡«´N

¤I i®¢²¹´®©®§ °å ²µ¬¬¢¡®¡ ¤ä² ¥® µ®¤¶©«¡®¤¥ ­¡®ö¶¥² ¶¡² ®ö¤¶ä®¤©§N

©©I t©¬¬¢µ¤ p¯´¥®´©¥¬¬ «¯¬¬©³©¯® ¥¬¬¥² «¯¬¬©³©¯®³²©³« H§ä¬¬¥² ³ä²³«©¬¤¡ ³©´µ¡´©¯®¥² ­¥¤ °¯´¥®´©¡¬ ¡´´ ¬¥¤¡ ´©¬¬ ¥´´

haveri eller risk för kollision om ett annat luftfartyg finns i närheten):

¡I i®¢²¹´®©®§ °å ²µ¬¬¢¡®¡ ¤ä² ¥® µ®¤¶©«¡®¤¥ ­¡®ö¶¥² ©®´¥ ä² ®ö¤¶ä®¤©§N

¢I a¶å«®©®§ ¦²å® ²µ¬¬¢¡®¡ ¡¶ ¬µ¦´¦¡²´¹§N

£I lµ¦´¦¡²´¹§³ ¡¶¶©«¥¬³¥ ¦²å® ³´¡²´M¬¡®¤®©®§³´©¬¬³´å®¤ ¦²å® ¦¬¹§´²¡¦©««¯®´²¯¬¬¥®N

¤I lµ¦´¦¡²´¹§³ ¡¶¶©«¥¬³¥ ¦²å® ´©¬¬ä­°¬©§ atmM²¥§¬¥²©®§ Hatm – a©² t²¡¦¦©£ m¡®¡§¥­¥®´IN

QN lµ¦´¦¡²´¹§³ ¡¶¶©«¥¬³¥ ¦²å® ´©¬¬ä­°¬©§¡ ¯¦¦¥®´¬©§§ª¯²¤¡ atmM¦ö²¦¡²¡®¤¥®N

RN o´©¬¬å´¥´ ©®´²å®§ © ¬µ¦´²µ­­¥´N

SN a¶¶©«¥¬³¥ ¦²å® ´©¬¬ä­°¬©§H¡I ¢¥³´ä­­¥¬³¥H²I ¯­ ¡´´ ­¥¤¦ö²¡ ¯£¨ ¨¡®´¥²¡ atmM²¥¬¡´¥²¡¤ ¬µ¦´¦¡²´¹§³µ´²µ³´®©®§N

©©©I atmM³°¥£©¦©«¡ ¨ä®¤¥¬³¥² Hg䬬¥² ¤¥ ³©´µ¡´©¯®¥² ³¯­ °å¶¥²«¡² ­öª¬©§¨¥´¥® ¡´´ ´©¬¬¨¡®¤¡¨å¬¬¡ ³ä«²¡ atmM

tjänster, inklusive situationer när, tillfälligtvis, säker drift av luftfartyget inte har äventyrats). Detta skall

omfatta följande:

¡I o¦ö²­å§¡ ¡´´ ´©¬¬¨¡®¤¡¨å¬¬¡ atmM´ªä®³´¥²N

QN o¦ö²­å§¡ ¡´´ ´©¬¬¨¡®¤¡¨å¬¬¡ ¬µ¦´¦¡²´³´ªä®³´¥²N

RN o¦ö²­å§¡ ¡´´ ´©¬¬¨¡®¤¡¨å¬¬¡ ´ªä®³´¥² ³¯­ ²ö² ¦ö²¶¡¬´®©®§ ¡¶ ¬µ¦´²µ­­¥´N

SN o¦ö²­å§¡ ¡´´ ´©¬¬¨¡®¤¡¨å¬¬¡ ´ªä®³´¥² ³¯­ ²ö² ¬¥¤®©®§¥® ¡¶ ¬µ¦´´²¡¦©«¦¬ö¤¥´N

¢I i£«¥ ¦µ®§¥²¡®¤¥ «¯­­µ®©«¡´©¯®N

£I i£«¥ ¦µ®§¥²¡®¤¥ ö¶¥²¶¡«®©®§N

¤I i£«¥ ¦µ®§¥²¡®¤¥ ¤¡´¡¢¥¨¡®¤¬©®§ ¯£¨ ¦ö²¤¥¬®©®§N

¥I i£«¥ ¦µ®§¥²¡®¤¥ ®¡¶©§¡´©¯®N

¦I sä«¥²¨¥´¥® © atmM³¹³´¥­¥´N

4.7.2003

L 167/35

Europeiska unionens officiella tidning

sv

Tillägg till BILAGA II

fö¬ª¡®¤¥ °µ®«´¥² ©®®¥¨å¬¬¥² ¥¸¥­°¥¬ °å atmM¨ä®¤¥¬³¥² ³¯­ ³«¡¬¬ ²¡°°¯²´¥²¡³ ´©¬¬ ¦ö¬ª¤ ¡¶ ¥® ´©¬¬ä­°®©®§ °å ¦²¡­¦ö²¡®¤¥

¡¶ ¬µ¦´¦¡²´¹§ ¡¶ ¤¥ ¡¬¬­ä®®¡ «²©´¥²©¥² ³¯­ ¡®§¥³ © °µ®«´ ©©© © ¢©¬¡§¡ iiN

QN i®¦¯²­¡´©¯® ¦²å® «ä¬¬¯² °å ­¡²«¥® ³¯­ © ¶ä³¥®´¬©§ µ´³´²ä£«®©®§ ä² ¦¥¬¡«´©§L ©®¡¤¥«¶¡´ ¥¬¬¥² ­©³³¬¥¤¡®¤¥L ¥¸¥­°¥¬¶©³

¦²å® ¦¬¹§´²¡¦©««¯®´²¯¬¬¥® HatcIL ¡µ´¯­¡´©³« ´¥²­©®¡¬©®¦¯²­¡´©¯® HatisIL ¶ä¤¥²¬¥«³´ªä®³´¥®L ®¡¶©§¥²©®§³¤¡´¡¢¡³¥²L

«¡²´¯²L ¤©¡§²¡­L ¨¡®¤¢ö£«¥² ¯£¨ ¬©«®¡®¤¥N

RN t©¬¬¤¥¬®©®§ ¡¶ ¬ä§²¥ ¦¬¹§¨öª¤ ä® ¤¥® ¦ö²¥³«²©¶®¡N

SN a®§©¶¥¬³¥ ¡¶ ¦¥¬¡«´©§¡ ´²¹£«²¥¦¥²¥®³µ°°§©¦´¥² H¤¶³N ¨öª¤­ä´¡²©®³´ä¬¬®©®§IN

TN f¥¬¡«´©§ ö¶¥²¦ö²©®§L ­¯´´¡§®©®§ ¥¬¬¥² ´¯¬«®©®§ ¡¶ ¶©«´©§¡ ­¥¤¤¥¬¡®¤¥® ®ä² ¤¥´´¡ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ¥® ¦¡²¬©§ ³©´µ¡´©¯®N

UN k²ä®«®©®§ ¡¶ ¡¶³´å®¤³­©®©­µ­N

VN o´©¬¬å´¥® «²ä®«®©®§ ¡¶ ¬µ¦´²µ­N

WN o´©¬¬å´®¡ ²¡¤©¯«¯­­µ®©«¡´©¯®³ö¶¥²¦ö²©®§¡²N

XN f¥¬ © ­¡²«M ¯£¨ ³¡´¥¬¬©´¢¡³¥²¡¤¥ ®¡¶©§¡´©¯®³¡®¯²¤®©®§¡²N

YN a¬¬¶¡²¬©§´ ¦¥¬ © atcOatm ¥¬¬¥² ¢¥´¹¤¡®¤¥ ¦ö²³ä­²©®§ ¡¶ ¦¬¹§¦ä¬´¥´³ ©®¦²¡³´²µ«´µ²N

QPN f¬¹§¦ä¬´¥´³ ­¡®ö¶¥²¹´¯² ¢¬¯£«¥²¡¤¥ ¡¶ ¬µ¦´¦¡²´¹§L ¦¯²¤¯®L ¤ªµ² ¥¬¬¥² ¦²ä­­¡®¤¥ ¦ö²¥­å¬ ¶©¬«¥´ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ¥® ¦¡²¬©§ ¥¬¬¥²

°¯´¥®´©¥¬¬´ ¦¡²¬©§ ³©´µ¡´©¯®N

QQN f¥¬ ¥¬¬¥² ¢²©³´¥² © ­¡²«¥²©®§¥® ¡¶ ¨©®¤¥² ¥¬¬¥² ¦¡²¯² ©®¯­ ¦¬¹§¦ä¬´¥´³ ­¡®ö¶¥²¹´¯² ¶©¬«¥´ ¬¥¤¥² ´©¬¬ ¥® ¦¡²¬©§ ³©´µ¡´©¯®N

QRN f¥¬ ¥¬¬¥² ¢¥´¹¤¡®¤¥ ¦¥¬¦µ®«´©¯® ¨¯³ ¥¬¬¥² ¡¶³¡«®¡¤ ¡¶ ¦¬¹§¦ä¬´³¢¥¬¹³®©®§N

4.7.2003

L 167/36

Europeiska unionens officiella tidning

sv

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2004/36/EG

av den 21 april 2004

om säkerheten i fråga om luftfartyg från tredje land som använder flygplatser i gemenskapen

brolm^m^oi^jbkqbq=l`e=brolmbfph^=rkflJ

kbkp=oÅa

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska

gemenskapen, särskilt artikel 80.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommit-

téns yttrande (2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), på

grundval av det gemensamma utkast som förlikningskommit-

tén godkände den 26 februari 2004 och

av följande skäl:

ENF

I den resolution om flygkatastrofen vid Dominikanska

republikens kust som Europaparlamentet antog den 15

februari 1996 (4) framhålls att gemenskapen bör bli mer

aktiv och utveckla en strategi för att förbättra säkerheten

för de medborgare som reser med flyg eller bor i närhe-

ten av flygplatser.

EOF

Kommissionen har överlämnat ett meddelande till Euro-

paparlamentet och rådet med titeln ”Fastställande av en

gemenskapsstrategi för bättre flygsäkerhet”.

EPF

I meddelandet anges tydligt att säkerheten kan ökas på

ett effektivt sätt genom att man säkerställer att luftfarty-

gen fullt ut överensstämmer med de internationella

säkerhetsnormer som anges i bilagorna till konventionen

angående internationell civil luftfart, som underteck-

nades i Chicago den 7 december 1944 (”Chicagokonven-

tionen”).

EQF

För att skapa och upprätthålla en hög enhetlig säkerhets-

nivå inom den civila luftfarten i Europa bör harmonise-

rade metoder införas för att säkerställa att internationella

säkerhetsnormer verkligen följs inom gemenskapen. Det

är därför nödvändigt att harmonisera reglerna och för-

farandena för rampinspektioner av de luftfartyg från

tredje land som landar på flygplatser som är belägna i

medlemsstaterna.

ERF

Om medlemsstaterna genom harmoniserade metoder

kan säkerställa att internationella normer verkligen följs,

kan de undvika snedvridning av konkurrensen. En

gemensam hållning gentemot luftfartyg från tredje land

som inte uppfyller internationella säkerhetsnormer kom-

mer att sätta medlemsstaterna i ett mer gynnsamt läge.

ESF

Luftfartyg som landar på flygplatser som är belägna i

medlemsstaterna bör inspekteras, om det föreligger

misstanke om att de inte uppfyller internationella säker-

hetsnormer.

ETF

Inspektioner kan även genomföras genom ett stickprov-

sförfarande, utan att särskild misstanke föreligger, under

förutsättning att gemenskapsrätten och internationell

rätt följs. I synnerhet bör inspektionerna utföras på ett

sätt som inte är diskriminerande.

EUF

Inspektioner skulle kunna utökas när det gäller sådana

luftfartyg som redan tidigare vid upprepade tillfällen

konstaterats uppvisa brister, eller luftfartyg från flygbo-

lag vilkas luftfartyg flera gånger har uppmärksammats.

EVF

Information som samlats in i varje medlemsstat bör

göras tillgänglig för alla andra medlemsstater och kom-

missionen för att säkerställa effektivast möjliga kontroll

av att luftfartyg från tredje land uppfyller internationella

säkerhetsnormer.

E1F=bdq=`=NMP=bI=PMKQKOMMOI=íK=PRNK

E2F=bdq=`=OQNI=TKNMKOMMOI=íK=PPK

E3F=bïìéêÛêÛìæÛçßèîßîí=óîîìÛèÞß=Ûð=Þßè=P=íßêîßçÜßì=OMMO=Ebrq

`=OTO=bI=NPKNNKOMMPI=íK=PQPF=éÝâ=ìåÞßîí=áßçßèíÛççÛ=íîåèÞêïèåî

Ûð=Þßè=NP=äïèã=OMMP=Ebrq=`=OPP=bI=PMKVKOMMPI=íK=NOF=éÝâ=bïìéêÛJ

êÛìæÛçßèîßîí=íîåèÞêïèåî=Ûð=Þßè=V=éåîéÜßì=OMMP=Eäèèï=ßä=éààßèîæãáJ

áäéìÞ=ã=brqFK=bïìéêÛêÛìæÛçßèîßîí=æÛáíîãàîèãèáíìßíéæïîãéè=Ûð=Þßè

N=Ûêìãæ=OMMQ=éÝâ=ìåÞßîí=Üßíæïî=Ûð=Þßè=PM=çÛìí=OMMQK

E4F=bdq=`=SRI=QKPKNVVSI=íK=NTOK

L 143/76

30.4.2004

Europeiska unionens officiella tidning

SV

ENMF

Av dessa skäl bör man på gemenskapsnivå inrätta ett

förfarande för bedömning av luftfartyg från tredje land

och därtill hörande mekanismer för samarbete mellan

medlemsstaternas behöriga myndigheter för att utbyta

information.

ENNF

Säkerhetsrelaterad information är känslig till sin natur

och därför krävs det att medlemsstaterna vidtar nödvän-

diga åtgärder enligt sin nationella lagstiftning för att

säkerställa lämplig sekretess för den information som de

mottagit.

ENOF

Utan att det påverkar allmänhetens rätt till tillgång till

kommissionens handlingar enligt Europaparlamentets

och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj

2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets,

rådets och kommissionens handlingar (1) bör kommis-

sionen besluta om åtgärder och därtill hörande villkor

för att sprida sådan information till berörda parter.

ENPF

Luftfartyg som är i behov av korrigeringsåtgärder bör,

om de fastställda bristerna utgör en uppenbar säkerhets-

risk, beläggas med startförbud till dess att de internatio-

nella säkerhetsnormerna är uppfyllda.

ENQF

Anläggningarna vid den inspekterande flygplatsen kan

vara sådana att den behöriga myndigheten tvingas låta

luftfartyget fortsätta till en lämplig flygplats, förutsatt att

villkoren för en säker flygning är uppfyllda.

ENRF

För att utföra sina uppgifter enligt detta direktiv bör

kommissionen biträdas av den kommitté som inrättats

genom artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr 3922/91

av den 16 december 1991 om harmonisering av tek-

niska krav och administrativa förfaranden inom området

civil luftfart (2).

ENSF

De åtgärder som är nödvändiga för att genomföra detta

direktiv bör antas i enlighet med rådets beslut

1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden

som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens

genomförandebefogenheter (3).

ENTF

Kommissionen bör även förse den kommitté som inrät-

tats genom artikel 12 i rådets förordning (EEG) nr

3922/91 med statistiska uppgifter och information om

särskilda händelser som samlats in inom ramen för

andra gemenskapsåtgärder och som skulle kunna vara

betydelsefulla för att upptäcka brister som utgör risker

för säkerheten inom den civila luftfarten.

ENUF

Det samarbete och utbyte av information som pågår

inom de gemensamma luftfartsmyndigheterna (JAA) och

Europeiska civila luftfartskonferensen (ECAC) måste

beaktas. Dessutom bör befintlig sakkunskap i fråga om

säkerhetskontroll av utländska flygplan (SAFA-förfaran-

det) utnyttjas i så stor utsträckning som möjligt.

ENVF

Hänsyn bör tas till den roll som Europeiska byrån för

luftfartssäkerhet (EASA) spelar i fråga om säkerheten

inom den civila luftfarten, bland annat när det gäller

inrättandet av förfaranden för att skapa och upprätthålla

en hög enhetlig säkerhetsnivå inom den civila luftfarten

i Europa.

EOMF

En överenskommelse om utökat samarbete i fråga om

användningen av flygplatsen i Gibraltar träffades i Lon-

don den 2 december 1987 mellan Konungariket Spanien

och Förenade kungariket genom en gemensam förkla-

ring från de båda ländernas utrikesministrar. Denna

överenskommelse har ännu inte trätt i kraft.

eÄofdbklj=cÖobphofsp=cÖig^kabK

Artikel 1

Räckvidd och syfte

1.

Inom ramen för gemenskapens övergripande strategi att

skapa och upprätthålla en hög och enhetlig säkerhetsnivå inom

den civila luftfarten i Europa införs genom detta direktiv har-

moniserade metoder som skall säkerställa att internationella

säkerhetsnormer verkligen följs inom gemenskapen genom en

harmonisering av regler och förfaranden för rampinspektioner

av de luftfartyg från tredje land som landar på flygplatser som

är belägna i medlemsstaterna.

2.

Detta direktiv skall inte påverka medlemsstaternas rätt att

genomföra sådana inspektioner som inte omfattas av detta

direktiv och att utfärda startförbud för, utestänga eller uppställa

villkor för varje luftfartyg som landar på deras flygplatser i

enlighet med gemenskapsrätten och internationell rätt.

E1F=bdq=i=NQRI=PNKRKOMMNI=íK=QPK

E2F=bdq=i=PTPI=PNKNOKNVVNI=íK=QK=cöìéìÞèãèáßè=íßèÛíî=äèÞìÛÞ=áßèéç

bïìéêÛêÛìæÛçßèîßîí=éÝâ=ìåÞßîí=àöìéìÞèãèá=EbdF=èì=NRVOLOMMO=Ebdq

i=OQMI=TKVKOMMOI=íK=NFK

E3F=bdq=i=NUQI=NTKTKNVVVI=íK=OPK

30.4.2004

L 143/77

Europeiska unionens officiella tidning

SV

3.

Statliga luftfartyg enligt definitionen i Chicagokonventio-

nen samt luftfartyg som har en högsta tillåten startvikt på

mindre än 5 700 kg och som inte bedriver kommersiell luftt-

ransportverksamhet skall inte omfattas av detta direktiv.

4.

Tillämpningen av detta direktiv på flygplatsen i Gibraltar

skall inte anses påverka Konungariket Spaniens respektive För-

enade kungarikets rättsliga ståndpunkter i tvisten om överhög-

heten över det territorium där flygplatsen är belägen.

5.

Tillämpningen av detta direktiv på flygplatsen i Gibraltar

skall uppskjutas tills överenskommelsen enligt den gemen-

samma förklaringen från Konungariket Spaniens och Förenade

kungarikets utrikesministrar den 2 december 1987 har trätt i

kraft. Konungariket Spaniens och Förenade kungarikets rege-

ringar skall informera rådet om när detta sker.

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv avses med

a) startförbud: formellt förbud för ett luftfartyg att lämna en

flygplats och vidtagande av sådana åtgärder som är nöd-

vändiga för att kvarhålla det,

b) internationella säkerhetsnormer: de säkerhetsnormer som åter-

finns i Chicagokonventionen och dess bilagor, i deras

lydelse vid tidpunkten för inspektionen,

c) rampinspektion: granskning av luftfartyg från tredje land i

enlighet med bilaga II,

d) luftfartyg från tredje land: luftfartyg som inte används eller

drivs under tillsyn av en medlemsstats behöriga myndighet.

Artikel 3

Insamling av information

Medlemsstaterna skall inrätta en mekanism för att samla in

sådan information som bedöms vara användbar för att uppnå

det syfte som anges i artikel 1, inbegripet följande:

a) Viktig säkerhetsinformation som särskilt kan erhållas

genom

— rapporter från piloter,

— rapporter från underhållsorganisationer,

— rapporter rörande tillbud,

— andra organisationer som är oberoende av medlemssta-

ternas behöriga myndigheter,

— klagomål.

b) Information om åtgärder som vidtagits efter en ramp-

inspektion, såsom

— startförbud,

— luftfartygs eller operatörers utestängning från den

berörda medlemsstaten,

— nödvändiga korrigerande åtgärder,

— kontakter med operatörens behöriga myndighet.

c) Uppföljande information om operatören såsom

— vilka korrigerande åtgärder som vidtagits,

— återkommande fel.

Denna information skall bevaras och härvid skall ett standar-

diserat formulär, som innehåller de uppgifter som anges i for-

muläret i bilaga I, användas.

Artikel 4

Rampinspektion

1.

Varje medlemsstat skall fastställa lämpliga metoder för att

säkerställa att rampinspektioner genomförs med avseende på

de luftfartyg från tredje land som landar på någon av medlems-

statens flygplatser som är öppen för internationell luftfart, om

misstanke föreligger om att dessa luftfartyg inte överensstäm-

mer med internationella säkerhetsnormer. När dessa förfaran-

den genomförs skall den behöriga myndigheten fästa särskild

uppmärksamhet vid luftfartyg

— i fråga om vilka det har mottagits information som indike-

rar dåligt underhåll eller tydliga skador eller defekter,

— som har rapporterats uppträda onormalt sedan de flög in i

en medlemsstats luftrum vilket föranleder betydande oro

för säkerheten,

L 143/78

30.4.2004

Europeiska unionens officiella tidning

SV

— som vid en tidigare rampinspektion uppvisat brister som

ger anledning till betydande oro för att luftfartyget inte

överensstämmer med internationella säkerhetsnormer och i

fråga om vilket medlemsstaten befarar att bristerna inte har

rättats till,

— i fråga om vilka det finns indikationer på att de behöriga

myndigheterna i registreringslandet inte utövar tillräcklig

säkerhetstillsyn, eller

— i fråga om vilka den information som har samlats in enligt

artikel 3 ger anledning till oro beträffande operatören eller

i fråga om vilka en tidigare rampinspektion av ett luftfartyg

som används av samma operatör har avslöjat brister.

2.

Medlemsstaterna får fastställa bestämmelser för genom-

förande av rampinspektioner enligt ett stickprovsförfarande,

utan att särskild misstanke föreligger, under förutsättning att

sådana bestämmelser är förenliga med gemenskapsrätten och

internationell rätt. Ett sådant förfarande skall emellertid genom-

föras på ett icke-diskriminerande sätt.

3.

Medlemsstaterna skall säkerställa att lämpliga ramp-

inspektioner och andra övervakningsåtgärder som har beslutats

enligt artikel 8.3 genomförs.

4.

Rampinspektionen skall utföras i enlighet med förfarandet

i bilaga II och med hjälp av ett formulär för rampinspektion

som minst innehåller de uppgifter som anges i formuläret i

bilaga II. När rampinspektionen har slutförts skall luftfartygets

befälhavare eller en företrädare för luftfartygets operatör under-

rättas om resultaten av rampinspektionen, och om betydande

brister har uppdagats skall rapporten sändas till luftfartygets

operatör och till de berörda behöriga myndigheterna.

5.

När den berörda behöriga myndigheten utför en ramp-

inspektion enligt detta direktiv skall alla tänkbara ansträng-

ningar göras för att undvika orimliga förseningar av det inspek-

terade luftfartyget.

Artikel 5

Informationsutbyte

1.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter skall delta i ett

ömsesidigt informationsutbyte. Denna information skall på

begäran av en behörig myndighet omfatta en förteckning över

de flygplatser i den berörda medlemsstaten som är öppna för

internationell lufttrafik med angivelse av antalet utförda ramp-

inspektioner per kalenderår samt hur många gånger luftfartyg

från tredje land använt varje flygplats i förteckningen.

2.

Alla standardiserade rapporter som avses i artikel 3 och

rampinspektionsrapporter som avses i artikel 4.4 skall utan

dröjsmål överlämnas till kommissionen och, på deras begäran,

till medlemsstaternas behöriga myndigheter samt till Europe-

iska byrån för luftfartssäkerhet (EASA).

3.

Om en standardiserad rapport visar att en möjlig säker-

hetsrisk föreligger eller om en rampinspektionsrapport visar att

ett luftfartyg inte överensstämmer med internationella säker-

hetsnormer och kan utgöra en möjlig säkerhetsrisk, skall rap-

porten omedelbart lämnas till alla behöriga myndigheter i

medlemsstaterna och till kommissionen.

Artikel 6

Informationsskydd och spridning av information

1.

Medlemsstaterna skall i enlighet med sin nationella lags-

tiftning vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa lämplig

sekretess för den information som de mottagit i enlighet med

artikel 5. De skall använda denna information endast för detta

direktivs syften.

2.

Kommissionen skall varje år offentliggöra en rapport

med samlad information som skall vara tillgänglig för allmän-

heten och branschens aktörer och innehålla en analys av all

den information som mottagits i enlighet med artikel 5. Analy-

sen skall vara enkel och lättfattlig samt ange om det kan finnas

en förhöjd säkerhetsrisk för passagerare. Varifrån denna infor-

mation kommer skall inte avslöjas i analysen.

3.

Utan att det påverkar allmänhetens rätt att få tillgång till

kommissionens handlingar enligt Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 1049/2001, skall kommissionen på

eget initiativ och i enlighet med förfarandet i artikel 10.2

besluta om åtgärder och därtill hörande villkor för att sprida

den information som avses i punkt 1 till berörda parter. Dessa

åtgärder, som kan vara allmänna eller avse ett enskilt fall, skall

grunda sig på behovet att

— ge personer och organisationer den information de behöver

för att förbättra säkerheten inom den civila luftfarten,

— begränsa informationsspridningen till vad som är absolut

nödvändigt för användarnas syfte för att säkerställa lämplig

sekretess när det gäller denna information.

4.

När upplysningar om brister avseende luftfartyg lämnas

frivilligt skall inte källan anges i de rampinspektionsrapporter

som avses i artikel 4.4.

30.4.2004

L 143/79

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Artikel 7

Startförbud för luftfartyg

1.

I fall av bristande överensstämmelse med internationella

säkerhetsnormer som utgör en uppenbar flygsäkerhetsrisk bör

luftfartygsoperatören vidta åtgärder för att avhjälpa den bris-

tande överensstämmelsen före luftfartygets avgång. Om den

behöriga myndighet som utför rampinspektionen inte är över-

tygad om att korrigerande åtgärder kommer att vidtas före

flygning, skall den belägga luftfartyget med startförbud tills

dess att någon risk inte längre föreligger och omedelbart

underrätta de behöriga myndigheter som utövar tillsyn över

den berörda operatören och den stat där luftfartyget är registre-

rat.

2.

De behöriga myndigheterna i den medlemsstat som utför

rampinspektionen får i samarbete med den stat som ansvarar

för det berörda luftfartygets drift, eller den stat där luftfartyget

är registrerat, föreskriva villkor som är nödvändiga för att luft-

fartyget skall kunna tillåtas flyga till en flygplats där bristerna

kan rättas till. Om bristerna påverkar giltigheten av luftfarty-

gets luftvärdighetsbevis får startförbudet endast hävas om ope-

ratören får tillstånd av den stat eller de stater vars territorier

kommer att överflygas under denna flygning.

Artikel 8

Åtgärder för att förbättra säkerheten samt

genomförandeåtgärder

1.

Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna rap-

porter rörande de operativa åtgärder som vidtas för genom-

förande av kraven i artiklarna 3, 4 och 5.

2.

På grundval av den information som samlas in enligt

punkt 1 får kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel

10.2 vidta lämpliga åtgärder för att underlätta genomförandet

av artiklarna 3, 4 och 5, t.ex. genom att

— upprätta en förteckning över vilka uppgifter som skall sam-

las in,

— specificera innehållet i rampinspektionerna och det för-

farande som gäller för dem,

— ange hur uppgifter skall bevaras och spridas,

— inrätta eller stödja lämpliga organ för förvaltning och drift

av nödvändiga redskap för insamling och utbyte av infor-

mation.

3.

På grundval av den information som tas emot enligt

artiklarna 3, 4 och 5 och i enlighet med förfarandet i artikel

10.2 får beslut fattas om lämplig rampinspektion och andra

övervakningsåtgärder, särskilt när det gäller en viss operatör

eller vissa operatörer från ett visst tredje land i avvaktan på att

behöriga myndigheter i detta tredje land vidtar tillfredsställande

åtgärder för att rätta till bristerna.

4.

Kommissionen får vidta lämpliga åtgärder avseende sam-

arbete med eller bistånd till tredje land för att förbättra det ifrå-

gavarande landets flygsäkerhetstillsyn.

Artikel 9

Utestängning eller villkor för driften

Om en medlemsstat, i avvaktan på att den behöriga myndighe-

ten i ett tredje land vidtar tillfredsställande åtgärder för att rätta

till bristerna, beslutar att utestänga en viss operatör eller vissa

operatörer från det landet från sina flygplatser eller att med

avseende på dem uppställa villkor i fråga om driften vid sina

flygplatser,

a) skall den medlemsstaten underrätta kommissionen om

vilka åtgärder som vidtagits; kommissionen skall i sin tur

underrätta de andra medlemsstaterna.

b) får kommissionen i enlighet med förfarandet i artikel 10.3

ge rekommendationer och vidta de åtgärder som den bedö-

mer vara nödvändiga; kommissionen får även utvidga de

åtgärder som nämns under a till att gälla hela gemenska-

pen, på grundval av förslag till åtgärder som skall antas i

enlighet med förfarandet i artikel 10.2.

Artikel 10

Kommittéförfarande

1.

Kommissionen skall biträdas av den kommitté som inrät-

tats genom artikel 12 i förordning (EEG) nr 3922/91.

2.

När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7

i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmel-

serna i artikel 8 i det beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara

tre månader.

L 143/80

30.4.2004

Europeiska unionens officiella tidning

SV

3.

När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7

i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmel-

serna i artikel 8 i det beslutet.

4.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

5.

Kommissionen får dessutom rådfråga kommittén i andra

frågor som rör genomförandet av detta direktiv.

Artikel 11

Genomförande

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de bestämmelser i lagar och

andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direk-

tiv före den 30 april 2006. De skall genast underrätta kommis-

sionen om detta.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla

en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hän-

visning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hän-

visningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.

Artikel 12

Ändring av bilagorna

Bilagorna till detta beslut får ändras i enlighet med förfarandet

i artikel 10.2.

Artikel 13

Rapport

Senast den 30 april 2008 skall kommissionen för Europaparla-

mentet och rådet lägga fram en rapport om tillämpningen av

detta direktiv, särskilt artikel 9, där det bland annat skall redo-

göras för utvecklingen inom gemenskapen och i internationella

forum. Rapporten får åtföljas av förslag till ändring av detta

direktiv.

Artikel 14

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft samma dag som det offentliggörs i

Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 15

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Strasbourg den 21 april 2004.

På Europaparlamentets vägnar

mK=`lu

Ordförande

På rådets vägnar

aK=ol`eb

Ordförande

30.4.2004

L 143/81

Europeiska unionens officiella tidning

SV

BILAGA I

Nationell luftfartsmyndighet EèÛçèF

(Stat)

SAFA

Standardiserad rapport

1

nr: _._._._._._._._-._._-._._._._

O

häææÛW=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=po

3

Datum: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._._._._._._._

QlìîW=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=|K|K|K|

R

E^èðäèÞí=ãèîßF

6

Operatör: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._._

TaìãàîîãææíîåèÞ=èìW

8

Stat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._

K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=|K|K|K|K|K|K|K|K|K|K|

V

cæóáæãèäßW=àìåè=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=|K|K|K|

NMcæãáâîèïççßìW=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=|K|K|K|K|K|K|K|K|

NN

cæóáæãèäßW=îãææ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=|K|K|K|

NOcæãáâîèïççßìW=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=|K|K|K|K|K|K|K|K|

NP`âÛìîìÛî=Ûð=éêßìÛîöìW=EGF=|K|K|

NQ`âÛìîßìíîÛîW=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=|K|

(*) (i tillämpliga fall)

15

Luftfartygstyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._._._

16

Registreringsbeteckning . . . . . . . . . . . . . _._._._._._._._._._._

NTqãææðßìåèãèáíèïççßì=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=|K|K|K|K|K|K|K|K|K|K|

NU

cæóáÜßíäîîèãèáW=æÛèÞ=íéç=ïîàäìÞÛî=ÝßìîãàãåÛîßèW=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=|K|

NV

^èçäìåèãèáÛìW

K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

OM

sãÞîÛáèÛ=åîáäìÞßìW

K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

ON

E^èðäèÞí=ãèîßF

22

Den nationella samordnarens namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Underskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L 143/82

30.4.2004

Europeiska unionens officiella tidning

SV

BILAGA II

fK

bè=ìÛçêãèíêßåîãéè=íåÛææ=éçàÛîîÛ=ÛææÛ=ßææßì=ßîî=ïìðÛæ=Ûð=àöæäÛèÞß=êïèåîßìI=ÜßìéßèÞß=êå=Þßè=îãÞ=íéç=íîåì=îãææ=àöìàéáÛèJ

ÞßK

NK

héèîìéææ=Ûð=Ûîî=Þß=Þéåïçßèî=íéç=åìäðí=àöì=ãèîßìèÛîãéèßææÛ=àæóáèãèáÛì=àãèèí=îãææáäèáæãáÛ=éÝâ=äì=áãæîãáÛI=íåíéç

ìßáãíîìßìãèáíÜßðãíI=æéááÜéåI=æïàîðäìÞãáâßîíÜßðãíI=Üßíäîîèãèáßèí=ÝßìîãàãåÛîI=ìÛÞãéæãÝßèíI=êÛííÛáßìÛìJ=éÝâ=áéÞíàöìJ

îßÝåèãèá=éKíKðK

OK=héèîìéææ=Ûð=Ûîî=Üßíäîîèãèáßèí=íÛççÛèíäîîèãèá=éÝâ=åðÛæãàãåÛîãéèßì=ïêêàóææßì=åìÛðßè=ã=ÜãæÛáéìèÛ=N=éÝâ=S=îãææ=`âãJ

ÝÛáéåéèðßèîãéèßè=Ef`^lJÜãæÛáéìèÛFK

PK=héèîìéææ=Ûð=ÞìãàîÞéåïçßèîÛîãéè=EàæóáÞÛîÛI=ÞìãàîàäìÞêæÛèI=îßåèãíåÛ=äéïìèÛæßìF=éÝâ=Ûð=Ûîî=àæóáèãèáßè=àöìÜßìßÞí=ã

ßèæãáâßî=çßÞ=åìÛðßè=ã=f`^lJÜãæÛáÛ=SK

QK=héèîìéææ=Ûð=àöìßåéçíîßè=Ûð=éÝâ=îãææíîåèÞßî=âéí=àöæäÛèÞß=ßæßçßèîI=íéç=åìäðí=àöì=ãèîßìèÛîãéèßææÛ=àæóáèãèáÛì=ßèæãáî

f`^lJÜãæÛáÛ=SW

—=aìãàîîãææíîåèÞK

—=jãæäöðäìÞãáâßîíÜßðãíK

—=aìãàîâÛèÞÜéå=Eãèåæïíãðß=çãèãçãïîìïíîèãèáíæãíîÛI=jãèãçïç=bëïãêçßèî=iãíîI=jbiF=éÝâ=àæóáâÛèÞÜéåK

—=päåßìâßîíïîìïíîèãèáK

—=päåßìâßîíïîìïíîèãèá=ã=åÛÜãèßèK

—=köÞðäèÞãá=ïîìïíîèãèá=àöì=Þßè=ÛåîïßææÛ=àæóáèãèáßèI=ãèåæïíãðß=ìÛÞãéåéççïèãåÛîãéèíJ=éÝâ=ìÛÞãéèÛðãáÛîãéèíJ

ïîìïíîèãèáK

—=cäìÞìßáãíîìÛîéìK

RK=héèîìéææ=Ûð=Ûîî=æïàîàÛìîóáßî=éÝâ=Þßíí=ïîìïíîèãèá=Eãèåæïíãðß=íåÛÞéì=éÝâ=ìßêÛìÛîãéèßìF=äì=ã=íåÞÛèî=íåãÝå=Ûîî=èéìJ

çßìèÛ=ã=f`^lJÜãæÛáÛ=U=àéìîíÛîî=ïêêàóææíK

ffK=bè=ãèíêßåîãéèíìÛêêéìî=íåÛææ=ïêêìäîîÛí=ßàîßì=ìÛçêãèíêßåîãéèßè=éÝâ=éçàÛîîÛ=Ûææçäè=íîÛèÞÛìÞãíßìÛÞ=ãèàéìçÛîãéè=ßèæãáî

èßÞÛèK=aßííïîéç=åìäðí=ßè=àöìîßÝåèãèá=öðßì=ïîàöìÞÛ=åéèîìéææßìI=çßÞ=ïêêáãàî=éç=ßðßèîïßææÛ=Üìãíîßì=íéç=ïêêÞÛáÛîí

ðãÞ=ÞßííÛI=éÝâLßææßì=öðßì=ÛææÛ=èöÞðäèÞãáÛ=íäìíåãæÞÛ=ÛèçäìåèãèáÛìK

30.4.2004

L 143/83

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Nationell luftfartsmyndighet EèÛçèF

(Stat)

SAFA

Rampinspektionsrapport

1

nr: _._._._._._._._-._._-._._._._

OhäææÛW

of

3

Datum:

|K|K|K|K|K|K|

Q

lìîW=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

|K|K|K|K|K|K|

5 Lokaltid:

|K|W|K|

6

Operatör: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._._

T

aìãàîîãææíîåèÞ=èìW

8 Stat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._

K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=|K|K|K|K|K|K|K|K|K|K|

VcæóáæãèäßW=àìåè=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=|K|K|K|

NMcæãáâîèïççßìW=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=|K|K|K|K|K|K|K|K|

NN

cæóáæãèäßW=îãææ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=|K|K|K|

NOcæãáâîèïççßìW=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=|K|K|K|K|K|K|K|K|

NP`âÛìîìÛî=Ûð=éêßìÛîöìW=EGF=|K|K|

NQ`âÛìîßìíîÛîW=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=|K|

(*) (i tillämpliga fall)

15

Luftfartygstyp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _._._._

16

Registreringsbeteckning . . . . . . . . . . . . . _._._._._._._._._._._

NTqãææðßìåèãèáíèïççßì=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=|K|K|K|K|K|K|K|K|K|K|

NU

cæóáÜßíäîîèãèáW=æÛèÞ=íéç=ïîàäìÞÛî=ÝßìîãàãåÛîßè=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=|K|

NV

^èçäìåèãèáÛìW

héÞLíîÛèÞÛìÞLÛèçäìåèãèá

|K|K|=—=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

|K|K|=—=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

|K|K|=—=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

|K|K|=—=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

OM

sãÞîÛáèÛ=åîáäìÞßìW

K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

21 Inspektörens namn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

aßèèÛ=ìÛêêéìî=ãèèßâåææßì=ßèÞÛíî=ïêêáãàîßì=éç=ðÛÞ=íéç=àìÛçåéç=ïèÞßì=ìÛçêãèíêßåîãéèßè=éÝâ=íåÛææ=ãèîß=ÜßîìÛåîÛí=íéç=ßîî=ãèîóá=ìöìÛèÞß=æïàîJ

àÛìîóáßîí=àöìçåáÛ=Ûîî=åæÛìÛ=Þßè=ÛåîïßææÛ=àæóáèãèáßèK

22

Den nationella samordnarens namn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

Underskrift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

L 143/84

30.4.2004

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Nationell luftfartsmyndighet EèÛçèF

(Stat)

Objekt

Kontroll

Anmärkning

A. Förarkabin

Allmänt

NK

^ææçäèî=íåãÝå=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

N

N

OK

köÞïîáåèá=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

O

O

PK

rîìïíîèãèá=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

P

P

Dokumentation

QK

eÛèÞÜöÝåßì=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

Q

Q

RK

`âßÝåæãíîéì=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

R

R

SK

oÛÞãéèÛðãáÛîãéèíåÛìîéì=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

S

S

TK

jãèãçãïîìïíîèãèáíæãíîÛ=EjbiF=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

T

T

UK

oßáãíîìßìãèáíÜßðãí=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

U

U

VK

jãæäöðäìÞãáâßîíÜßðãí=Eã=îãææäçêæãáÛ=àÛææF=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

V

V

NMK

aìãàîîãææíîåèÞ=ßææßì=æãåðäìÞãá=âÛèÞæãèá=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

NM

NM

NNK

oÛÞãéæãÝßèí=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

NN

NN

NOK

iïàîðäìÞãáâßîíÜßðãí=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

NO

NO

Flygdata

NPK

aìãàîàäìÞêæÛè=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

NP

NP

NQK

iÛíîàöìÞßæèãèá=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

NQ

NQ

Säkerhetsutrustning

P

P

NRK

eÛèÞÜìÛèÞíæäÝåÛìß=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

NR

NR

NSK

cæóîðäíîÛìLàæóîìßÞíåÛê=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

NS

NS

NTK

päåßìâßîíÜäæîß=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

NT

NT

NUK

póìáÛíïîìïíîèãèá=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

NU

NU

NVK

pãáèÛææÛçêÛ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

NV

NV

Flygbesättning

OMK

cæóáÜßíäîîèãèá=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

OM

OM

Flygloggbok/tekniska journaler eller motsvarande

ONK

oßíßÞÛáÜéå=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

ON

ON

OOK

rèÞßìâåææíÛîîßíî=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

OO

OO

OPK

cßæ=íéç=äèèï=ãèîß=åîáäìÞÛîí=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

OP

OP

OQK

qãææíóè=àöìß=àæóáèãèá=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

OQ

OQ

30.4.2004

L 143/85

Europeiska unionens officiella tidning

SV

Objekt

Kontroll

Anmärkning

B. Säkerhet/kabinen

NK

^ææçäèî=ãèìß=íåãÝå=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

N

N

OK

pîéæ=àöì=åÛÜãèêßìíéèÛæ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

O

O

PK

cöìÜÛèÞíæåÞÛLíäïåðåìÞííÛîí=àöì=èöÞíãîïÛîãéèßì=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

P

P

QK

eÛèÞÜìÛèÞíæäÝåÛìß=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

Q

Q

RK

cæóîðäíîÛìLàæóîìßÞíåÛê=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

R

R

SK

päåßìâßîíÜäæîßè=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

S

S

TK

köÞïîáåèáI=èöÞÜßæóíèãèáÛì=éÝâ=íåóæîÛìI=àãÝåæÛçêéì=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

T

T

UK

bðÛåïßìãèáíìïîíÝâÜÛèéìLìäÞÞèãèáíàæéîîÛì=Eßàîßì=ÜßâéðF=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

U

U

VK

póìßîãææàöìíßæ=EÜßíäîîèãèá=éÝâ=êÛííÛáßìÛìßF=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

V

V

NMK

päåßìâßîíãèíîìïåîãéèßì=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

NM

NM

NNK

qãææìäÝåæãáî=çóÝåßî=åÛÜãèêßìíéèÛæ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

NN

NN

NOK

qãææáåèá=îãææ=èöÞïîáåèáÛì=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

NO

NO

NPK

päåßìâßî=àöì=êÛííÛáßìÛìèÛí=ÜÛáÛáß=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

NP

NP

NQK

qãæææìäÝåæãáî=ÛèîÛæ=íãîîêæÛîíßì=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

NQ

NQ

C. Luftfartygets skick

NK

^ææçäèî=óîîìß=íåãÝå=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

N

N

OK

aöììÛì=éÝâ=æïÝåéì=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

O

O

PK

oéÞßì=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

P

P

QK

eäïæ=éÝâ=ÞäÝå=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

Q

Q

RK

iÛèÞèãèáííîäææ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

R

R

SK

eäïæÜìïèè=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

S

S

TK

iïàîãèîÛá=éÝâ=ÛðáÛíïîíæäêê=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

T

T

UK

cæäåîÜæÛÞ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

U

U

VK

mìéêßææìÛì=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

V

V

NMK

rêêßèÜÛìÛ=ìßêÛìßìÛÞß=íåÛÞéì=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

NM

NM

NNK

rêêßèÜÛìÛ=éìßêÛìßìÛÞß=íåÛÞéì=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

NN

NN

NOK

iäÝåÛáß

NO

NO

D. Last

NK

iÛíîìïççßîí=ÛææçäèèÛ=íåãÝå=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

N

N

OK

cÛìæãáî=áéÞí=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

O

O

PK

päåßìâßîßè=àöì=æÛíîßè=éçÜéìÞ=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K

P

P

L 143/86

30.4.2004

Europeiska unionens officiella tidning

SV

I

(Rättsakter vilkas publicering är obligatorisk)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1592/2002

av den 15 juli 2002

om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en

europeisk byrå för luftfartssäkerhet

(Text av betydelse för EES)

europaparlamentet och europeiska unionens rÅd har

antagit denna fÖrordning

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska

gemenskapen, särskilt artikel 80.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag(1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs

yttrande (2),

efter att ha hört Regionkommittén,

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (3), och

av följande skäl:

HQI

Europas medborgare bör ständigt garanteras en hög och

enhetligsäkerhetsnivå inom den civila luftfarten genom

att gemensamma säkerhetsbestämmelser antas och

genom åtgärder för att säkerställa att produkter som

används och personer och organisationer som är verk-

samma

inom

gemenskapen

följer

såväl

dessa

bestämmelser som miljöskyddsbestämmelserna. Detta

kommer att underlätta den fria rörligheten för varor,

personer och organisationer på den inre marknaden.

HRI

Luftfartsprodukter bör därför genomgå ett certifierings-

förfarande där det kontrolleras att de uppfyller grund-

läggande luftvärdighets- och miljöskyddskrav avseende

civil luftfart. Lämpliga grundläggande krav bör utarbetas

inom ett år efter det att denna förordninghar trätt i kraft

för att omfatta drift av luftfartygoch licensieringav flyg-

besättningar samt tillämpning av förordningen på luft-

fartygfrån tredje land och därefter andra delar av

området för säkerhet vid civil luftfart.

HSI

För att hänsyn skall tas till den ökande oron över passa-

gerares hälsa och välbefinnande under flygningen måste

luftfartygskonstruktioner tas fram som bättre skyddar

passagerarnas säkerhet och hälsa.

HTI

Resultaten av flyghaveriutredningar bör utan dröjsmål

leda till åtgärder, särskilt om de handlar om bristfällig

luftfartygskonstruktion och/eller frågor som rör driften,

så att konsumenterna kan ha fortsatt förtroende för luft-

transporter.

HUI

Konventionen angående internationell civil luftfart, som

undertecknades i Chicago den 7 december 1944 (Chica-

gokonventionen) i vilken medlemsstaterna redan är

parter, innehåller redan miniminormer för att säkerställa

säkerheten inom den civila luftfarten med tillhörande

miljöskydd. Grundläggande gemenskapskrav med till-

ämpningsföreskrifter bör garantera att medlemsstaterna

uppfyller de förpliktelser som följer av den konven-

tionen, även gentemot tredje land.

HVI

Luftfartsprodukter, delar och anordningar bör certifieras

när de har befunnits uppfylla de normer för grund-

läggande

luftvärdighets-

och

miljöskyddskrav som

gemenskapen fastställt i linje med normer som fastställts

i Chicagokonventionen. Kommissionen bör få befogen-

heter att utarbeta nödvändiga tillämpningsföreskrifter.

HWI

För att uppnå gemenskapens mål när det gäller fri

rörlighet för varor, personer och tjänster och när det

gäller den gemensamma transportpolitiken bör medlems-

staterna, utan ytterligare krav eller bedömning, godkänna

produkter, delar och anordningar samt organisationer

och personer som har certifierats i enlighet med denna

förordningoch dess tillämpningsföreskrifter.

HXI

En viss grad av flexibilitet bör tillåtas under särskilda

omständigheter, t.ex. för att vidta brådskande säkerhets-

åtgärder eller tillgodose oförutsedda eller begränsade

driftsrelaterade behov, och för att man skall kunna

uppnå en motsvarande säkerhetsnivå med andra medel.

Medlemsstaterna bör kunna medge undantag från kraven

i förordningen och tillämpningsföreskrifterna om undan-

tagen är tydligt avgränsade och står under gemenskapens

tillsyn.

7.9.2002

L 240/1

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

sv

H1I egt c QUT eL RYNUNRPPQL ³N QN

H2I egt c RRQL WNXNRPPQL ³N SXN

H3I eµ²¯°¡°¡²¬¡­¥®´¥´³ ¹´´²¡®¤¥ ¡¶ ¤¥® U ³¥°´¥­¢¥² RPPQ Hegt c WR

eL RQNSNRPPRL ³N QTVIL ²å¤¥´³ §¥­¥®³¡­­¡ ³´å®¤°µ®«´ ¡¶ ¤¥® QY

¤¥£¥­¢¥² RPPQ Hegt c UX eL UNSNRPPRL ³N TTI ¯£¨ eµ²¯°¡°¡²¬¡­¥®M

´¥´³ ¢¥³¬µ´ ¡¶ ¤¥® Y ¡°²©¬ RPPR Hä®®µ ¥ª ¯¦¦¥®´¬©§§ª¯²´ © egtIN r夥´³

¢¥³¬µ´ ¡¶ ¤¥® QX ªµ®© RPPRN

HYI

Uppfyllandet av målen i denna förordningkan effektivt

uppnås genom samarbete med tredje land. Bestämmel-

serna i denna förordningoch dess tillämpning

sföresk-

rifter kan i så fall anpassas genom avtal mellan gemen-

skapen och dessa länder. Om sådana avtal inte har slutits

bör medlemsstaterna ändå, under lämpligg

emenskap-

stillsyn, kunna få erkänna godkännanden som utfärdats

av tredje land för utländska produkter, delar, anord-

ningar, organisationer och personal.

HQPI

Det är nödvändigt att fastställa lämpliga åtgärder både

för att säkerställa det nödvändiga skyddet av känsliga

säkerhetsuppgifter och för att förse allmänheten med

adekvata uppgifter om nivån på flygsäkerheten vid civil

luftfart och tillhörande miljöskydd, med beaktande av

Europaparlamentets och rådets förordning(EG) nr 1049/

2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till

Europaparlamentets, rådets och kommissionens hand-

lingar (1) och relevant nationell lagstiftning.

HQQI

Arbetet inom alla de områden som omfattas av denna

förordningbehöver organiseras på ett bättre sätt, varvid

vissa arbetsuppgifter som nu utförs av gemenskapen eller

på nationell nivå i stället bör utföras av ett enda speciali-

serat expertorgan. Det är därför nödvändigt att, inom

ramen för gemenskapens nuvarande institutionella

struktur och fördelningav befogenheter, inrätta en euro-

peisk byrå för luftfartssäkerhet, som skall arbeta

självständigt med tekniska frågor och ha rättsligt, admi-

nistrativt och ekonomiskt oberoende. Det är därför både

nödvändigt och lämpligt att byrån är ett gemenskap-

sorgan i form av en juridisk person med de genomföran-

debefogenheter som den tillerkänns i förordningen.

HQRI

För att kunna bistå gemenskapen på lämpligt sätt bör

byrån få möjlighet att utveckla sitt kunnande på alla de

områden inom flygsäkerhet vid civil luftfart och miljö-

skydd som omfattas av denna förordning. Byrån bör

bistå kommissionen vid utarbetandet av nödvändig

lagstiftning och bistå medlemsstaterna och branschen vid

tillämpningen av denna. Den bör få befogenhet att

utfärda certifieringsspecifikationer och vägledande mate-

rial, genomföra tekniska undersökningar och utfärda

certifikat vid behov och bör bistå kommissionen i dess

arbete med att övervaka tillämpningen av denna förord-

ning och tillämpningsföreskrifterna och bör ges de befo-

genheter som krävs för att utföra sina uppgifter.

HQSI

För att kunna utöva tillsyn över byråns arbete bör

kommissionen och medlemsstaterna vara företrädda i en

styrelse, som bör ha befogenhet att fastställa budgeten

och kontrollera att den genomförs, anta lämpliga finansi-

ella bestämmelser, utarbeta tydliga förfaranden för

byråns beslutsfattande samt utnämna den verkställande

direktören. Byrån bör också få bedriva forskningoch

inleda lämpligt samarbete med kommissionen och

medlemsstaterna. Det är önskvärt att byrån bistår gemen-

skapen och dess medlemsstater i internationella förbin-

delser, t.ex. harmoniseringav bestämmelser, erkännande

av godkännanden och tekniskt samarbete, och den bör

ha rätt att etablera kontakter med luftfartsmyndigheterna

i tredje land och med internationella organisationer som

arbetar med de frågor som omfattas av denna förord-

ning.

HQTI

Allmänhetens intresse kräver att byrån baserar säkerhets-

arbetet uteslutande på oberoende expertis och att denna

förordningoch de av kommissionen antag

na till-

ämpningsföreskrifterna genomförs strikt. Alla beslut som

rör säkerhetsfrågor bör därför fattas av den verkställande

direktören, som bör ha stor rörelsefrihet att söka råd och

organisera byråns interna arbetsmetoder. När byrån

behöver utarbeta utkast till allmänna bestämmelser som

skall tillämpas av de nationella myndigheterna bör dock

medlemsstaterna medverka i beslutsprocessen.

HQUI

Det är nödvändigt att se till att parter som berörs av

byråns beslut har tillgång till rättsmedel som lämpar sig

för luftfartsområdets särskilda karaktär. Ett överklagan-

deförfarande bör utformas så att den verkställande

direktörens beslut kan överklagas till en särskild överkla-

gandenämnd, vars beslut i sin tur kan överklagas till

Europeiska gemenskapernas domstol.

HQVI

För att garantera byråns oberoende och självständighet

bör den ha en egen budget där intäkterna främst består

av ett bidrag från gemenskapen och avgifter från dem

som använder systemet. Gemenskapens budgetförfarande

bör gälla för gemenskapens bidrag och för alla andra

anslagfrån Europeiska unionens allmänna budg

et.

Granskningen av räkenskaperna bör genomföras av

Europeiska revisionsrätten.

HQWI

De åtgärder som krävs för att genomföra denna förord-

ningbör antas i enlighet med rådets beslut 1999/468/EG

av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall till-

ämpas vid utövandet av kommissionens genomförande-

befogenheter (2).

7.9.2002

L 240/2

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

sv

H1I egt l QTUL SQNUNRPPQL ³N TSN

H2I egt l QXTL QWNWNQYYYL ³N RSN

HQXI

Eftersom målen för den föreslagna åtgärden, nämligen

fastställande och enhetligtillämpningav g

emensamma

bestämmelser om luftfartssäkerhet och miljöskydd, inte i

tillräckligutsträckningkan uppnås av medlemsstaterna

och de därför, med tanke på förordningens europeiska

räckvidd, bättre kan uppnås på gemenskapsnivå, kan

gemenskapen vidta åtgärder i enlighet med subsidiaritets-

och proportionalitetsprinciperna i artikel 5 i fördraget.

Denna förordning begränsas till minsta möjliga antal

åtgärder för att uppnå dessa mål och går inte utöver vad

som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

HQYI

Innan byrån inrättar lokala kontor bör det genom

allmänna bestämmelser fastställas vilka villkor som måste

uppfyllas och hur stora bidragden berörda medlems-

staten måste betala.

HRPI

Europeiska länder som inte är medlemmar av Europeiska

unionen bör alltmer involveras för att uppnå en alleuro-

peisk dimension och därmed underlätta arbetet med att

förbättra flygsäkerheten vid civil luftfart i hela Europa.

De europeiska länder som har slutit avtal med gemen-

skapen om att anta och tillämpa gemenskapens regelverk

på det område som omfattas av denna förordningbör

delta i arbetet, enligt överenskomna villkor inom ramen

för dessa avtal.

HRQI

Det är en allmän målsättningatt överföringav funk-

tioner och uppgifter från medlemsstaterna inklusive dem

som härrör från deras samarbete via de gemensamma

luftfartsmyndigheterna till byrån bör genomföras effek-

tivt, utan avkall på den nuvarande höga säkerhetsnivån,

och utan negativa följder för planerna för certifiering.

Lämpliga åtgärder behöver vidtas till stöd för den

oundgängliga övergången.

HRRI

Genom denna förordninginrättas en lämpligoch helt-

äckande ram både för miljöcertifieringav luftfartspro-

dukter och för fastställelse och genomförande av gemen-

samma tekniska krav och administrativa förfaranden

inom civil luftfart. Rådets direktiv 80/51/EEG av den 20

december 1979 om begränsning av buller från under-

ljudsluftfartyg(1) och bilaga II till rådets förordning (EEG)

nr 3922/91 av den 16 december 1991 om harmoni-

seringav tekniska krav och administrativa förfaranden

inom området civil luftfart (2) bör därför upphävas vid

lämpligtidpunkt, utan att det påverkar den certifiering

av produkter, personer och organisationer som redan

utförts i enlighet med dessa rättsakter.

HRSI

Denna förordningkommer att tillämpas på varje annat

område som rör säkerhet vid civil luftfart på grundval av

ett kommande förslag i enlighet med fördraget.

hÄrigenom fÖreskrivs fÖljandeN

KAPITEL 1

PRINCIPER

Artikel 1

Tillämpningsområde

1.

Denna förordningskall tillämpas på

a) konstruktion, produktion, underhåll och drift av luftfartspro-

dukter, delar och luftfartsanordningar samt personal och

organisationer som deltar i konstruktionen, produktionen

och underhållet av sådana produkter, delar och anordningar,

b) personal och organisationer som utför trafik med luftfartyg.

2.

Denna förordningskall inte tillämpas när sådana

produkter, delar, anordningar, personal eller organisationer som

avses i punkt 1 används för militär eller polisiär verksamhet,

tullverksamhet eller liknande tjänster. Medlemsstaterna skall

säkerställa att det i sådana tjänster så långt det är praktiskt

möjligt tas vederbörlig hänsyn till denna förordnings syfte.

Artikel 2

Syften

1.

Denna

förordnings

huvudsyfte

är

att

skapa

och

upprätthålla en högoch enhetligsäkerhetsnivå inom den civila

luftfarten i Europa.

2.

Ytterligare mål inom de områden som denna förordning

omfattar är att

a) säkerställa en högoch enhetligmiljöskyddsnivå,

b) underlätta den fria rörligheten för varor, personer och

tjänster,

c) gynna kostnadseffektiviteten vid reglerings- och certifierings-

förfaranden och undvika dubbelarbete på nationell och euro-

peisk nivå,

7.9.2002

L 240/3

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

sv

H1I egt l QXL RTNQNQYXPL ³N RVN d©²¥«´©¶¥´ ³¥®¡³´ 䮤²¡´ §¥®¯­ ¤©²¥«´©¶

XSORPVOeeg Hegt l QQWL TNUNQYXSL ³N QUIN

H2I egt l SWSL SQNQRNQYYQL ³N TN fö²¯²¤®©®§¥® ³¥®¡³´ 䮤²¡¤ §¥®¯­

«¯­­©³³©¯®¥®³ ¦ö²¯²¤®©®§HegI ®² RXWQORPPP Hegt l SSSL

RYNQRNRPPPL ³N TWIN

d) bistå medlemsstaterna med att uppfylla sina skyldigheter

enligt Chicagokonventionen genom att tillhandahålla en

grund för en gemensam tolkning och ett enhetligt genom-

förande av konventionens bestämmelser samt genom att

säkerställa att konventionens bestämmelser vederbörligen

beaktas i denna förordningoch dess tillämpningsföreskrifter,

e) sprida gemenskapens syn på civila säkerhetsnormer och

säkerhetsbestämmelser för den civila luftfarten i hela världen

genom att upprätta lämpligt samarbete med tredje länder

och internationella organisationer.

3.

Målen i punkt 1 och 2 skall uppnås på följande sätt:

a) Utarbetande,

antagande

och

enhetlig

tillämpning

av

nödvändiga rättsakter.

b) Erkännande, utan ytterligare krav, av certifikat, licenser,

godkännanden eller andra dokument som utfärdats för

produkter, personal och organisationer enligt denna förord-

ningeller dess genomförandebestämmelser.

c) Inrättande av en oberoende europeisk byrå för luftfarts-

säkerhet.

d) Enhetligt genomförande från de nationella myndigheternas

och byråns sida av alla nödvändiga åtgärder inom ramen för

deras respektive ansvarsområden.

Artikel 3

Definitioner

I denna förordninganvänds följande beteckningar med de bety-

delser som här anges.

a) Kontinuerlig tillsyn: uppgiften att kontrollera att de villkor

som gäller för certifikatets utfärdande är uppfyllda under

hela den tid certifikatet är giltigt, samt vidtagandet av even-

tuella säkerhetsåtgärder.

b) Chicagokonventionen: konventionen angående internationell

civil luftfart och dess bilagor, undertecknad i Chicago den 7

december 1944.

c) Produkt: luftfartyg, motor eller propeller.

d) Delar och anordningar: instrument, utrustning, mekanism, del,

apparatur eller tillbehör, inklusive kommunikationsutrust-

ning, som används eller är avsedda att användas vid drift

eller kontroll av luftfartygunder flygningoch som är monte-

rade i eller fastsatta på luftfartyget. Hit räknas också delar av

flygplansskrovet, motorn eller propellern.

e) Certifiering: varje form av erkännande av att en produkt, del

eller anordning, organisation eller person uppfyller tillämp-

liga krav, inbegripet vad som föreskrivs i denna förordning

och dess tillämpningsföreskrifter, samt utfärdande av certi-

fikat som styrker att dessa krav är uppfyllda.

f) Godkänt organ: organ som får utföra certifieringsuppgifter

under byråns tillsyn och ansvar.

g) Certifikat: varje slags godkännande, licens eller annat doku-

ment som utfärdas till följd av certifiering.

KAPITEL II

MATERIELLA KRAV

Artikel 4

Grundläggande principer och tillämplighet

1.

Luftfartyg, inklusive installerade produkter, delar och

anordningar, som är

a) konstruerade eller tillverkade av en organisation, för vars

säkerhetstillsyn byrån eller någon medlemsstat ansvarar,

b) registrerade i en medlemsstat eller

c) registrerade i tredje land och används av en operatör, vars

verksamhet någon medlemsstat säkerställer tillsynen av,

skall överensstämma med denna förordning, såvida inte deras

regelmässiga säkerhetstillsyn har anförtrotts tredje land och de

inte används av en gemenskapsoperatör.

2.

Punkt 1 skall inte tillämpas på luftfartygsom avses i

bilaga II.

3.

Denna förordningskall inte påverka tredje lands rättig-

heter enligt internationella konventioner, särskilt Chicagokon-

ventionen.

Artikel 5

Luftvärdighet

1.

De luftfartygsom avses i artikel 4.1 skall uppfylla de

grundläggande krav på luftvärdighet som fastställs i bilaga I.

2.

Att luftfartygsom är registrerade i en medlemsstat och

produkter, delar och anordningar som är monterade på dessa

luftfartyguppfyller dessa krav skall fastställas enligt följande:

a) Produkterna skall ha typcertifikat. Typcertifikatet och

godkännande av ändringar av typcertifikatet, inklusive

kompletterande typcertifikat, skall utfärdas när den sökande

har visat att produkten överensstämmer med en typcertifier-

ingsgrund som anges i artikel 15, som har fastställts för att

garantera överensstämmelse med de grundläggande krav

som avses i punkt 1 och när produkten inte har någon del

eller egenskap som gör den farlig vid drift. Typcertifikatet

skall omfatta produkten, med alla delar och anordningar

som installerats på den.

b) Särskilda certifikat får utfärdas för delar och anordningar när

det har visats att de överensstämmer med detaljerade luft-

värdighetsspecifikationer som har fastställts för att se till att

de grundläggande krav som avses i punkt 1 uppfylls.

7.9.2002

L 240/4

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

sv

c) Varje luftfartygskall förses med ett individuellt luftvärdig-

hetsbevis när det har visats att det överensstämmer med den

typkonstruktion som godkänts i dess typcertifikat och rele-

vant dokumentation, relevanta inspektioner och tester visar

att luftfartyget är i ett tillstånd som medger säker drift. Detta

luftvärdighetsbevis skall vara giltigt så länge det inte har

indragits tillfälligt, återkallats eller löpt ut och luftfartyget

underhålls i enlighet med de grundläggande krav i fråga om

fortsatt luftvärdighet som fastställs i punkt 1 d i bilaga I

samt de tillämpningsföreskrifter som avses i punkt 4.

d) Organisationer som har ansvaret för konstruktion, tillverk-

ningoch underhåll av produkter, delar och anordning

ar

skall visa att de har förmåga och möjligheter att uppfylla de

förpliktelser som sammanhänger med deras rättigheter. Om

inte denna förmåga och dessa möjligheter godtas på annat

sätt skall de erkännas genom att ett organisationsgodkän-

nande utfärdas. De rättigheter som tilldelas den godkända

organisationen och godkännandets räckvidd skall anges i

villkoren för godkännande.

e) Personal som är ansvarigför godkännandeförklaringför en

produkt, del eller anordning efter underhåll kan åläggas att

inneha lämpligt certifikat (”personcertifikat”).

f) Förmågan hos organisationer för utbildning i underhåll att

uppfylla de förpliktelser som sammanhänger med deras

rättigheter i förhållande till utfärdandet av de certifikat som

avses i e får erkännas genom att ett godkännande utfärdas.

3.

Genom undantagfrån punkterna 1 och 2 ovan g

äller

följande:

a) Ett flygtillstånd kan utfärdas när det visas att luftfartyget kan

fungera säkert vid en grundläggande flygning. Det skall

utfärdas med lämpliga begränsningar, särskilt för att trygga

tredje parts säkerhet.

b) Ett begränsat luftvärdighetsbevis kan utfärdas för luftfartyg

för vilket ett typcertifikat inte har utfärdats i enlighet med

punkt 2 a. I detta fall skall det visas att luftfartyget

överensstämmer med särskilda specifikationer för luft-

värdighet och att avvikelser från de grundläggande kraven i

punkt 1 ändå garanterar tillräcklig säkerhet med tanke på

ändamålet. Vilka luftfartygsom är berättig

ade till dessa

begränsade bevis, samt begränsningar för användning av

dessa luftfartyg, skall fastställas i enlighet med de till-

ämpningsföreskrifter som avses i punkt 4.

c) När antalet luftfartygav samma typ som är berättigade till

ett begränsat luftvärdighetsbevis motiverar det, kan ett

begränsat typcertifikat utfärdas och skall en lämplig typcerti-

fieringsgrund upprättas.

4.

Kommissionen skall, i enlighet med förfarandet i artikel

54.3, utfärda föreskrifter för tillämpningen av denna artikel,

särskilt med angivande av följande:

a) Villkor för att med avseende på sökande fastställa och

meddela den typcertifieringsgrund som är tillämplig på ett

luftfartygeller en produkt.

b) Villkor för att med avseende på en sökande fastställa och

meddela de detaljerade luftvärdighetsspecifikationer som är

tillämpliga på delar och anordningar.

c) Villkor för att med avseende på en sökande fastställa och

meddela de detaljerade luftvärdighetsspecifikationer som är

tillämpliga på luftfartyg som är berättigade till ett begränsat

luftvärdighetsbevis.

d) Villkor för att publicera och sprida obligatorisk information

för att säkerställa produkternas fortsatta luftvärdighet.

e) Villkor för att utfärda, bibehålla, ändra, tillfälligt dra in eller

återkalla typcertifikat, begränsade typcertifikat, godkännande

av förändringar av typcertifikat, individuella luftvärdighets-

bevis, begränsade luftvärdighetsbevis, flygtillstånd och certi-

fikat för produkter, delar eller anordningar, inbegripet

i) villkor för giltighetstiden för dessa certifikat och villkor

för förnyelsen av certifikat när en begränsad giltighetstid

fastställs,

ii) begränsningar som gäller för utfärdandet av flygtillstånd

och som särskilt bör gälla

— flygningens ändamål,

— luftrum för flygningen,

— kvalifikation för flygbesättningen,

— transport av personer som inte tillhör besättningen,

iii) luftfartyg som är berättigade till begränsade luftvärdig-

hetsbevis och begränsningar med anknytning till detta.

f) Villkor för att utfärda, bibehålla, ändra, tillfälligt dra in eller

återkalla de organisationsgodkännanden som krävs i enlighet

med punkt 2 d och f samt villkor enligt vilka sådana

godkännanden inte behöver sökas.

g) Villkor för att utfärda, bibehålla, ändra, tillfälligt dra in eller

återkalla de personcertifikat som krävs i enlighet med punkt

2 e.

h) Ansvar för innehavare av certifikat.

i) På vilket sätt de luftfartygsom avses i punkt 1 och som inte

omfattas av punkterna 2 eller 3 skall överensstämma med

de grundläggande kraven.

5.

När kommissionen utfärdar tillämpningsföreskrifter som

avses i punkt 4 skall den särskilt se till att

a) de återspeglar teknikens utvecklingsnivå och beprövad erfa-

renhet inom området för luftvärdighet,

b) de beaktar världsomspännande erfarenhet från driften av

luftfartyg samt vetenskapliga och tekniska framsteg,

c) de möjliggör omedelbar reaktion på fastställda orsaker till

olyckor och allvarliga tillbud.

7.9.2002

L 240/5

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

sv

Artikel 6

Grundläggande krav på miljöskydd

1.

Produkter, delar och anordningar skall uppfylla miljö-

skyddskraven i bilaga 16 till Chicagokonventionen i den lydelse

den hade i november 1999, med undantag för dess tillägg.

2.

Punkt 1 i denna artikel kan i enlighet med förfarandet i

artikel 54.3 anpassas för att den skall stämma överens med

senare ändringar i Chicagokonventionen och dess bilagor, som

träder i kraft efter det att denna förordninghar antagits och

som blir tillämpliga i alla medlemsstater, i den mån dessa

anpassningar inte utvidgar denna förordnings tillämpningsom-

råde.

3.

Kommissionen skall utarbeta nödvändiga föreskrifter för

tillämpningen av punkt 1, vid behov med användning av inne-

hållet i de i punkt 1 nämnda tilläggen, i enlighet med förfa-

randet i artikel 54.3.

Artikel 7

Drift av luftfartyg och licensiering av flygbesättningar

Kommissionen skall, så snart som möjligt, utarbeta förslag

angående grundprinciper, tillämplighet och grundläggande krav

för de områden som avses i artikel 1.1 b och lägga fram dessa

förslagför Europaparlamentet och rådet.

Artikel 8

Erkännande av certifikat

1.

Medlemsstaterna skall, utan ytterligare tekniska krav eller

bedömning, erkänna certifikat som har utfärdats i enlighet med

denna förordning. När det ursprungliga erkännandet avser ett

visst eller vissa ändamål skall senare erkännanden endast gälla

samma ändamål.

2.

Fram till dess att de tillämpningsföreskrifter som avses i

artikel 5.4 antagits får, utan att det påverkar tillämpningen av

artikel 57.2, certifikat som inte kan utfärdas i enlighet med

denna förordning utfärdas på grundval av tillämpliga nationella

bestämmelser.

Artikel 9

Godtagande av tredje lands godkännande

1.

Utan hinder av bestämmelserna i denna förordningoch

tillämpningsföreskrifterna beträffande dessa får byrån eller

medlemsstaternas luftfartsmyndigheter utfärda certifikat på

grundval av certifikat som utfärdats av luftfartsmyndigheter i

tredje land, i enlighet med avtal om ömsesidigt erkännande som

slutits mellan gemenskapen och tredje land.

2. a) Om ett avtal inte har slutits av gemenskapen, kan en

medlemsstat eller byrån utfärda certifikat på grundval av

certifieringar som utfärdats av behöriga myndigheter i

tredje land enligt ett avtal som slutits av den medlems-

staten med tredje landet i fråga innan de därmed

sammanhängande bestämmelserna i denna förordning

trätt i kraft och som kommissionen och de övriga

medlemsstaterna har underrättats om. Byrån kan också

utfärda sådana certifikat på en medlemsstats vägnar enligt

ett avtal som slutits av en av medlemsstaterna med tredje

landet i fråga.

b) Om kommissionen anser att

— bestämmelserna i ett avtal mellan en medlemsstat och

tredje land inte skulle erbjuda en säkerhetsnivå som

motsvarar den säkerhetsnivå som anges i denna

förordningoch dess tillämpningsföreskrifter och/eller

— avtalet skulle ge upphov till diskriminering mellan

medlemsstaterna, utan övertygande säkerhetsskäl,

eller inte är förenligt med gemenskapens utrikespo-

litik gentemot ett tredje land,

kan den i enlighet med förfarandet i artikel 54.2 begära

att den berörda medlemsstaten i enlighet med artikel 307

i fördraget ändrar avtalet, tillfälligt upphäver dess tillämp-

ningeller frånträder det.

c) Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för att

säga upp sådana avtal snarast möjligt efter det att ett

avtal mellan gemenskapen och det berörda tredje landet

träder i kraft, när det gäller de områden som omfattas av

det senare avtalet.

Artikel 10

Bestämmelser om undantag

1.

Bestämmelserna

i

denna

förordningoch

dess

tillämpningsföreskrifter får inte hindra medlemsstaterna från att

omedelbart reagera om det uppstår ett säkerhetsproblem som

rör en produkt, person eller organisation som omfattas av

bestämmelserna i denna förordning.

Om säkerhetsproblemet är ett resultat av

a) en otillräckligsäkerhetsnivå som beror på tillämpningen av

denna förordningeller

b) en brist i denna förordningeller dess tillämpning

sföresk-

rifter,

skall medlemsstaten omedelbart meddela byrån, kommissionen

och övriga medlemsstater vilka åtgärder som vidtagits och

skälen till detta.

2.

Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel

54.3 besluta huruvida en otillräckligsäkerhetsnivå eller en brist

i förordningen eller dess tillämpningsföreskrifter gör fortsatt

tillämpning av de åtgärder som vidtagits enligt punkt 1 i denna

artikel motiverad. Kommissionen skall i så fall också vidta

nödvändiga åtgärder för att ändra den berörda bestämmelsen.

Om det visar sigatt medlemsstatens åtgärder inte är motiverade

skall medlemsstaten återkalla eller ändra dem.

7.9.2002

L 240/6

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

sv

3.

Medlemsstaterna får bevilja undantagfrån de materiella

krav som fastställs i denna förordningoch dess tillämpnings-

föreskrifter

vid

oförutsedda

brådskande

driftsrelaterade

omständigheter eller driftsrelaterade behov med begränsad

varaktighet, förutsatt att säkerhetsnivån inte påverkas negativt

av detta. Byrån, kommissionen och övriga medlemsstater skall

underrättas om alla sådana undantagså snart dessa upprepas

eller om de beviljas för längre perioder än två månader.

4.

Om de åtgärder som en medlemsstat har fattat beslut om

är mindre restriktiva än de tillämpliga gemenskapsbestämmel-

serna skall kommissionen undersöka huruvida undantagen

överensstämmer med det allmänna säkerhetsmålet i denna

förordning eller andra bestämmelser i gemenskapslagstift-

ningen. Om de beviljade undantagen inte överensstämmer med

de allmänna säkerhetsmålen i denna förordningeller andra

bestämmelser i gemenskapslagstiftningen skall kommissionen

fatta ett beslut i enlighet med förfarandet i artikel 54.4. I ett

sådant fall skall medlemsstaten återkalla undantaget.

5.

Om det är möjligt att med andra medel uppnå en skydds-

nivå likvärdigmed den som uppnås genom tillämpningav till-

ämpningsföreskrifterna för artiklarna 5 och 6 får en medlems-

stat, under förutsättningatt det inte förekommer diskriminering

på grund av nationalitet, bevilja godkännanden som avviker

från dessa tillämpningsföreskrifter. Medlemsstaten skall i så fall

meddela kommissionen att den avser att bevilja godkännandet

och motivera varför det finns behov av en avvikelse från

bestämmelsen i fråga, samt ange de villkor som fastställts för att

garantera att en likvärdig skyddsnivå uppnås.

6.

Kommissionen skall inom tre månader efter det att den

blivit underrättad av en medlemsstat i enlighet med punkt 5

inleda det förfarande som avses i artikel 54.3 för att besluta

huruvida ett godkännande som föreslagits i överensstämmelse

med punkt 5 uppfyller villkoren i den punkten och kan beviljas.

I det fallet skall kommissionen meddela sitt beslut till alla

medlemsstater, som också skall ha rätt att vidta åtgärden.

Bestämmelserna i artikel 8 skall tillämpas på åtgärden. De rele-

vanta tillämpningsföreskrifterna kan också ändras för att åters-

pegla åtgärden med tillämpning av de öppna förfarandena

enligt artikel 43.

Artikel 11

Informationsnätverk

1.

Kommissionen, byrån och de nationella luftfartsmyndig-

heterna skall utbyta all för dem tillgänglig information i

samband med tillämpningen av denna förordning och dess till-

ämpningsföreskrifter. Enheter som fått i uppgift att utreda flyg-

haverier och tillbud eller att analysera händelser har rätt att få

tillgång till denna information.

2.

Utan att det påverkar allmänhetens rätt att få tillgång till

kommissionens handlingar enligt Europaparlamentets och

rådets förordning(EG) nr 1049/2001 skall kommissionen i

enlighet med förfarandet i artikel 54.3 besluta om åtgärder för

att på eget initiativ sprida den information som avses i punkt 1

till berörda parter. Dessa åtgärder, som kan vara generella eller

enskilda, skall grunda sig på behovet av att

a) ge personer och organisationer den information de behöver

för att förbättra flygsäkerheten,

b) begränsa informationsspridningen till vad som är absolut

nödvändigt för användarnas syfte för att säkerställa lämplig

sekretess när det gäller denna information.

3.

De nationella luftfartsmyndigheterna skall i enlighet med

sin nationella lagstiftning vidta nödvändiga åtgärder för att

säkerställa lämpligsekretess i den information som de får enligt

punkt 1.

4.

Byrån skall årligen offentliggöra en säkerhetsöversyn för

att hålla allmänheten informerad om den allmänna säkerhets-

nivån.

KAPITEL III

EUROPEISKA BYRÅN FÖR LUFTFARTSSÄKERHET

avsnitt i

UPPGIFTER

Artikel 12

Byråns inrättande och funktioner

1.

För att genomföra denna förordning skall en europeisk

byrå för luftfartssäkerhet inrättas (nedan kallad byrån).

2.

För att se till att säkerheten för civil luftfart är god och

utvecklas skall byrån

a) fullgöra alla uppgifter och yttra sig över alla frågor som

omfattas av artikel 1.1,

b) bistå kommissionen genom att utarbeta åtgärder som skall

vidtas för att genomföra denna förordning. Om det rör sig

om tekniska bestämmelser, i synnerhet bestämmelser avse-

ende konstruktion, utformningoch driftsrelaterade aspekter,

får kommissionen inte ändra innehållet i dessa utan att

samordningförst har skett med byrån. Byrån skall även ge

kommissionen det tekniska, vetenskapliga och administra-

tiva stöd den behöver för att utföra sina uppgifter,

c) vidta nödvändiga åtgärder inom ramen för de befogenheter

byrån har enligt denna förordning eller annan gemenskaps-

lagstiftning,

d) genomföra de inspektioner och utredningar som krävs för

att den skall kunna utföra sina arbetsuppgifter,

e) på sitt behörighetsområde, på medlemsstaternas vägnar,

fullgöra de funktioner och uppgifter som de tilldelas genom

tillämpliga internationella konventioner, särskilt Chicago-

konventionen.

7.9.2002

L 240/7

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

sv

Artikel 13

Byråns åtgärder

Byrån skall vid behov

a) avge yttranden till kommissionen,

b) utfärda certifieringsspecifikationer, inbegripet luftvärdighets-

koder och godtagbara sätt att uppfylla kraven samt vägle-

dande material för tillämpningen av förordningen och dess

tillämpningsföreskrifter,

c) fatta lämpliga beslut angående tillämpningen av artiklarna

15, 45 och 46.

Artikel 14

Yttranden,

certifieringsspecifikationer

och vägledande

material

1.

För att bistå kommissionen vid utarbetandet av förslagtill

grundprinciper, tillämplighet och grundläggande krav som skall

läggas fram för Europaparlamentet och rådet och vid anta-

gandet av tillämpningsföreskrifter skall byrån utarbeta utkast till

sådana förslagoch föreskrifter. Byrån skall till kommissionen

överlämna utkasten i form av yttranden.

2.

Byrån skall, i enlighet med artikel 43 och de tillämpnings-

föreskrifter som kommissionen antar, utarbeta

a) certifieringsspecifikationer, inbegripet luftvärdighetskoder

och godtagbara sätt att uppfylla kraven samt

b) anvisningar

som skall användas vid certifieringsförfarandet.

Dessa dokument skall återspegla teknikens utvecklingsnivå och

beprövad erfarenhet på de berörda områdena och skall uppda-

teras med beaktande av världsomspännande erfarenhet från

driften av luftfartyg samt vetenskapliga och tekniska framsteg.

Artikel 15

Luftvärdighetsbevis och miljöcertifiering

1.

När det gäller produkter, delar och anordningar som avses

i artikel 4.1 skall byrån i tillämpliga fall och på det sätt som

anges i Chicagokonventionen eller dess bilagor, på medlemssta-

ternas vägnar fullgöra konstruktions-, tillverknings- eller regi-

streringsstatens funktioner och uppgifter i samband med

godkännande av typkonstruktion. Den skall därför särskilt

a) för varje produkt för vilken det har begärts ett typcertifikat

eller ändringav ett typcertifikat, fastställa och meddela

typcertifieringsgrund. Denna certifieringsgrund består av den

tillämpliga luftvärdighetskoden, de bestämmelser för vilka

en likvärdig säkerhetsnivå har godtagits och de särskilda

detaljerade tekniska specifikationer som är nödvändiga när

konstruktionsegenskaperna hos en särskild produkt eller

erfarenheterna av användning gör någon av bestämmelserna

om luftvärdighetskod otillräcklig eller olämplig för att

säkerställa att grundläggande krav är uppfyllda,

b) för varje produkt för vilken det har begärts ett begränsat

luftvärdighetsbevis, fastställa och meddela de särskilda luft-

värdighetsspecifikationerna,

c) för varje del eller anordningför vilken det har begärts ett

certifikat, fastställa och meddela de detaljerade luftvärdig-

hetsspecifikationerna,

d) för varje produkt för vilken det krävs miljöcertifieringi

enlighet med artikel 6, fastställa och meddela de tillämpliga

miljökraven,

e) själv eller genom nationella luftfartsmyndigheter eller

behöriga organ genomföra tekniska inspektioner förenade

med certifieringav produkter, delar och anordningar,

f) utfärda lämpliga typcertifikat eller ändringar av dessa,

g) utfärda certifikat för delar och anordningar,

h) utfärda lämpliga miljöcertifikat,

i) ändra, tillfälligt dra in eller återkalla certifikat när de villkor

enligt vilka de utfärdades inte längre är uppfyllda eller om

den juridiska eller fysiska person som innehar certifikatet

inte fullgör sina skyldigheter enligt förordningen eller dess

tillämpningsföreskrifter,

j) säkerställa fortsatta luftvärdighetsfunktioner avseende de

produkter, delar och anordningar som byrån har certifierat

och även reagera omedelbart när säkerhetsproblem uppstår

samt ge ut och sprida tillämplig obligatorisk information.

2.

När det gäller organisationer skall byrån

a) själv eller genom nationella luftfartsmyndigheter eller

behöriga organ genomföra inspektioner och revisioner av de

organisationer som den certifierar,

b) utfärda och förnya certifikat för

i) konstruktionsorganisationer, eller

ii) tillverkningsorganisationer

som

är

belägna

inom

medlemsstaternas territorium, om den berörda medlems-

staten begär detta, eller

iii) tillverknings- och underhållsorganisationer som är

belägna utanför medlemsstaternas territorium,

c) ändra, tillfälligt dra in eller återkalla ett organisationscerti-

fikat när de villkor enligt vilka det utfärdades inte längre är

uppfyllda eller om den berörda organisationen inte fullgör

sina skyldigheter enligt förordningen eller dess tillämpnings-

föreskrifter.

7.9.2002

L 240/8

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

sv

Artikel 16

Övervakning av bestämmelsernas tillämpning

1.

Byrån skall genomföra standardiseringsinspektioner inom

de områden som omfattas av artikel 1.1 för att övervaka hur de

nationella luftfartsmyndigheterna tillämpar denna förordning

och eventuella tillämpningsföreskrifter och rapportera till

kommissionen.

2.

Byrån skall genomföra tekniska undersökningar för att

övervaka att tillämpningen av denna förordning och dess

tillämpningsföreskrifter är effektiv, med beaktande av målen i

artikel 2.

3.

Byrån skall höras och avge sitt yttrande till kommissionen

om tillämpningen av artikel 10.

4.

Byråns arbetsmetoder för att utföra de uppgifter som

avses i punkterna 1–3 skall omfattas av de krav som kommer

att fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 54.2 och de

principer som fastställs i artiklarna 43 och 44.

Artikel 17

Forskning

1.

Byrån får bedriva och finansiera forskningi den utsträck-

ningsom den strikt hänför sigtill förbättringav verksamhet

inom byråns kompetensområde, utan att det påverkar tillämp-

ningen av gemenskapslagstiftningen.

2.

Byrån skall samordna sin egen verksamhet inom forsk-

ningoch utvecklingmed kommissionens och medlemsstaternas

verksamheter på området för att på så sätt se till att alla parters

strategier och åtgärder blir inbördes förenliga.

3.

Resultaten av forskningsom byrån finansierar skall offent-

liggöras, såvida inte byrån belägger dem med sekretess.

Artikel 18

Internationella förbindelser

1.

Byrån skall med iakttagande av relevant gemenskapslag-

stiftningbistå g

emenskapen och medlemsstaterna i deras

förbindelser med tredje land. Den skall särskilt medverka till

harmonisering av regler och ömsesidigt erkännande av godkän-

nanden som styrker att regler tillämpas på ett tillfredsställande

sätt.

2.

Byrån får samarbeta med luftfartsmyndigheter i tredje

land och med internationella organisationer som har behörighet

beträffande frågor som omfattas av förordningen, inom ramen

för de arbetsformer som avtalats med dessa parter och i

enlighet med relevanta bestämmelser i fördraget.

3.

Byrån skall hjälpa medlemsstaterna att uppfylla sina inter-

nationella förpliktelser, särskilt de som följer av Chicagokonven-

tionen.

avsnitt ii

INTERN STRUKTUR

Artikel 19

Rättslig ställning, säte, lokalkontor

1.

Byrån skall vara ett gemenskapsorgan. Den skall vara en

juridisk person.

2.

Byrån skall i alla medlemsstater ha den mest omfattande

rättskapacitet som en juridisk person kan ha enligt nationell

lagstiftning. Den skall särskilt kunna förvärva eller avyttra fast

och lös egendom samt föra talan inför domstolar och andra

myndigheter.

3.

Byrån får inrätta lokala kontor i medlemsstaterna med

deras tillåtelse.

4.

Byrån skall företrädas av den verkställande direktören.

Artikel 20

Personal

1.

Tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemen-

skaperna, anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska

gemenskaperna och bestämmelser som antagits gemensamt av

Europeiska gemenskapernas institutioner för tillämpningen av

tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren skall gälla för

byråns personal; artikel 33 i denna förordningskall dock utan

hinder därav tillämpas på överklagandenämndens ledamöter.

2.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 30 skall

byrån, när det gäller dess egen personal, utöva de befogenheter

som enligt tjänsteföreskrifterna och anställningsvillkoren för

annan personal tillkommer tillsättningsmyndigheten.

3.

Byråns personal skall bestå av ett strikt begränsat antal

tjänstemän som utsetts eller avdelats av kommissionen eller

medlemsstaterna för arbetsledande uppgifter. Övrig personal

skall anställas av byrån utifrån vad som är nödvändigt för att

fullgöra uppgifterna.

Artikel 21

Privilegier och immunitet

Byrån skall omfattas av protokollet om Europeiska gemenska-

pernas immunitet och privilegier.

Artikel 22

Ansvar

1.

Byråns avtalsrättsliga ansvar skall regleras av den lagstift-

ningsom är tillämpligpå avtalet i fråga.

7.9.2002

L 240/9

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

sv

2.

Europeiska gemenskapernas domstol skall vara behörig

att träffa avgöranden enligt skiljedomsklausul i ett avtal som

byrån ingått.

3.

När det gäller utomobligatoriskt ansvar skall byrån, i

enlighet med allmänna principer i medlemsstaternas lagstift-

ning, ersätta skador som orsakats av dess avdelningar eller

personal när de genomför sina arbetsuppgifter.

4.

EG-domstolen skall vara behörigi tvister om ersättning

för sådana skador som avses i punkt 3.

5.

De anställdas personliga ansvar gentemot byrån skall

regleras av bestämmelserna i de tjänsteföreskrifter eller

anställningsvillkor som gäller för dem.

Artikel 23

Offentliggörande av handlingar

1.

Utan att det påverkar tillämpningen av de beslut som

fattas på grundval av artikel 290 i fördraget skall följande hand-

lingar framställas på gemenskapens samtliga officiella språk:

a) Den säkerhetsöversyn som anges i artikel 11.4.

b) Yttranden till kommissionen enligt artikel 14.1.

c) Den årliga allmänna rapport och det arbetsprogram som

avses i artikel 24.2 b respektive 24.2 c.

2.

De översättningar som byråns arbete kräver skall utföras

av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ.

Artikel 24

Styrelsens inrättande och dess befogenheter

1.

Byrån skall ha en styrelse.

2.

Styrelsen skall

a) utnämna den verkställande direktören, samt även, på förslag

av den verkställande direktören, direktörerna i enlighet med

artikel 30,

b) före den 31 mars varje år anta byråns allmänna rapport för

föregående år och översända den till Europaparlamentet,

rådet, kommissionen och medlemsstaterna,

c) före den 30 september varje år, efter att ha mottagit

kommissionens yttrande, anta byråns arbetsprogram för det

kommande året och översända det till Europaparlamentet,

rådet, kommissionen och medlemsstaterna; detta arbetspro-

gram skall antas utan att gemenskapens årliga budgetförfa-

rande eller gemenskapens lagstiftningsprogram på relevanta

områden inom luftfartssäkerheten åsidosätts,

d) anta riktlinjer för hur certifieringsuppgifter skall tilldelas

nationella luftfartsmyndigheter eller behöriga organ efter

överenskommelse med kommissionen,

e) utarbeta förfaranden för de beslut som skall fattas av den

verkställande direktören enligt artiklarna 43 och 44,

f) utföra sina arbetsuppgifter beträffande byråns budget enligt

artiklarna 48, 49 och 52,

g) utse ledamöterna i överklagandenämnden i enlighet med

artikel 32,

h) vara ansvarigför diciplinåtgärder beträffande den verkstäl-

lande direktören, samt även, i samråd med den verkstäl-

lande direktören, beträffande direktörerna,

i) yttra sigom den avgiftsförordningsom avses i artikel 53.1,

j) fastställa sin arbetsordning,

k) besluta om den språkordningsom skall gälla för byrån,

l) när så är lämpligt, komplettera förteckningen över hand-

lingar som omnämns i artikel 23.1,

m) fastställa byråns organisationsstruktur och anta byråns

personalpolitik.

3.

Styrelsen får ge råd till den verkställande direktören i alla

frågor som strikt hänför sig till luftfartssäkerhetens strategiska

utveckling, även forskning som anges i artikel 17.

4.

Styrelsen skall inrätta ett rådgivande organ som består av

berörda parter, med vilket den skall samråda innan den fattar

beslut inom de områden som avses i punkt 2 c, e, f och i.

Styrelsen får också besluta att samråda med det rådgivande

organet i andra frågor som avses i punkterna 2 och 3. Styrelsen

skall inte vara bunden av det rådgivande organets ståndpunkt.

Artikel 25

Styrelsens sammansättning

1.

Styrelsen skall bestå av en företrädare för varje medlems-

stat och en företrädare för kommissionen. För detta ändamål

skall varje medlemsstat och kommissionen utse en styrelsele-

damot och en suppleant som skall företräda ledamoten i hans/

hennes frånvaro. Mandatperioden skall vara fem år. Mandat-

perioden skall kunna förnyas.

2.

I förekommande fall skall deltagande av företrädare för

europeiska tredjeländer samt villkoren för detta fastställas i den

ordningsom avses i artikel 55.

Artikel 26

Styrelsens ordförande

1.

Styrelsen skall välja en ordförande och en vice ordförande

bland sina ledamöter. Vice ordföranden skall ersätta ord-

föranden om han/hon har förhinder.

2.

Ordförandens och vice ordförandens mandatperiod skall

löpa ut när uppdraget som styrelseledamot löper ut. Om inte

annat följer av denna bestämmelse skall ordförandens och vice

ordförandens mandatperioder vara tre år. Mandatperioden skall

kunna förnyas.

7.9.2002

L 240/10

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

sv

Artikel 27

Sammanträden

1.

Styrelsens ordförande skall sammankalla till samman-

träden.

2.

Byråns verkställande direktör skall delta i överläggning-

arna.

3.

Styrelsen skall hålla minst två ordinarie sammanträden

per år. Den skall dessutom sammanträda på initiativ av

ordföranden eller på begäran av minst en tredjedel av styrelsens

ledamöter.

4.

Styrelsen får bjuda in alla personer vars åsikter kan vara

av intresse att delta som observatörer vid sammanträdena.

5.

Styrelseledamöterna får, om annat inte följer av

bestämmelserna i styrelsens arbetsordning, biträdas av rådgivare

eller experter.

6.

Byrån skall tillhandahålla styrelsens sekretariat.

Artikel 28

Röstning

1.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 30.1 skall

styrelsen fatta sina beslut med två tredjedelars majoritet. På

begäran av en ledamot i styrelsen skall det beslut som avses i

artikel 24.2 k fattas med enhällighet.

2.

Varje ledamot skall ha en röst. Den verkställande

direktören får inte rösta. I ledamotens frånvaro skall supp-

leanten ha rätt att utöva hans/hennes rösträtt.

3.

Röstningsförfarandena skall mer i detalj fastställas i arbets-

ordningen, särskilt villkoren för en ledamot att agera på en

annan ledamots vägnar och eventuella krav på beslutförhet när

så är lämpligt.

Artikel 29

Den verkställande direktörens uppgifter och befogenheter

1.

Byrån skall ledas av den verkställande direktören, som

skall vara fullständigt oavhängig i sin ämbetsutövning. Utan att

det påverkar kommissionens eller styrelsens befogenheter får

den verkställande direktören varken begära eller ta emot

instruktioner från någon regering eller något organ.

2.

Europaparlamentet och rådet får uppmana byråns

verkställande direktör att rapportera om arbetsuppgifternas

utförande.

3.

Den verkställande direktören skall ha följande uppgifter

och befogenheter:

a) Att godkänna sådana åtgärder från byråns sida som avses i

artiklarna 13 och 15 inom de tidsfrister som fastställs i

denna förordning, dess tillämpningsföreskrifter eller annan

tillämplig lagstiftning.

b) Att besluta om sådana inspektioner och utredningar som

avses i artiklarna 45 och 46.

c) Att tilldela nationella luftfartsmyndigheter eller behöriga

organ certifieringsuppgifter i enlighet med riktlinjer som

fastställs av styrelsen.

d) Att åta siginternationella uppdragoch tekniskt samarbete

med tredje land i enlighet med artikel 18.

e) Att vidta alla nödvändiga åtgärder, bl.a. besluta om interna

administrativa anvisningar och offentliggöra meddelanden,

för att se till att byrån fungerar enligt bestämmelserna i

denna förordning.

f) Att varje år utarbeta ett utkast till allmän rapport och lägga

fram det för styrelsen.

g) Att utöva de befogenheter i förhållande till personalen som

fastställs i artikel 20.2.

h) Att göra beräkningar av byråns intäkter och utgifter enligt

artikel 48 och genomföra budgeten i enlighet med artikel

49.

i) Att ha möjlighet att delegera sina befogenheter till andra

medlemmar i byråns personalstyrka enligt bestämmelser

som skall antas i enlighet med förfarandet i artikel 54.2.

j) Att med styrelsens godkännande fatta beslut om att inrätta

lokala kontor i medlemsstaterna i enlighet med artikel 19.3.

Artikel 30

Utnämning av högre tjänstemän

1.

Byråns verkställande direktör skall utnämnas, på grundval

av meriter, dokumenterad kompetens och erfarenheter som är

relevanta för civil luftfart, eller avsättas av styrelsen på kommis-

sionens förslag. Styrelsen skall fatta sitt beslut med tre fjärde-

delars majoritet av dess ledamöter.

2.

Den verkställande direktören får biträdas av en eller flera

direktörer. Om den verkställande direktören är frånvarande eller

har förhinder skall en av direktörerna ersätta denne.

3.

Byråns direktörer skall utnämnas, på grundval av

yrkesmässigkompetens som är relevant för civil luftfart, eller

avsättas av styrelsen på den verkställande direktörens förslag.

4.

Den verkställande direktörens mandatperiod skall vara

fem år. Mandatperioden skall kunna förnyas.

Artikel 31

Överklagandenämnderna

1.

Minst en överklagandenämnd skall finnas inom byrån.

2.

Överklagandenämnden eller -nämnderna skall pröva

överklaganden av sådana beslut som avses i artikel 35.

7.9.2002

L 240/11

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

sv

3.

Överklagandenämnden eller -nämnderna skall samman-

kallas vid behov. Kommissionen skall enligt förfarandet i artikel

54.3 fastställa antalet överklagandenämnder och arbetsfördel-

ningen.

Artikel 32

Överklagandenämndernas sammansättning

1.

En överklagandenämnd skall bestå av en ordförande och

två ledamöter.

2.

Ordföranden och de två ledamöterna skall ha suppleanter

som skall företräda dem i deras frånvaro.

3.

Ordföranden, de andra ledamöterna och deras respektive

suppleanter skall utnämnas av styrelsen från en förteckning

över kvalificerade sökande vilken antagits av kommissionen.

4.

Överklagandenämnden

får

kalla

in

ytterligare

två

ledamöter från förteckningen om den anser att ärendet så

kräver.

5.

Kompetenskraven för ledamöterna i en överklagan-

denämnd, de enskilda ledamöternas befogenheter under

handläggningen av ett överklagande och omröstningsreglerna

skall fastställas av kommissionen i enlighet med förfarandet i

artikel 54.3.

Artikel 33

Överklagandenämndernas ledamöter

1.

Mandatperioden för överklagandenämndernas ledamöter,

inklusive ordförande och suppleanter skall vara fem år. Mandat-

perioden skall kunna förnyas.

2.

Överklagandenämndernas ledamöter skall vara oav-

hängiga. De får inte vara bundna av några instruktioner när de

fattar beslut.

3.

Överklagandenämndernas ledamöter får inte ha någon

annan tjänst inom byrån. Ledamöternas tjänster i överklagan-

denämnderna kan vara deltidstjänster.

4.

Under

mandatperioden

får

överklagandenämndernas

ledamöter varken avsättas från sina tjänster eller strykas ur

förteckningen såvida det inte finns allvarliga skäl för en sådan

avsättningeller strykningoch kommissionen, efter yttrande från

styrelsen, fattar beslut därom.

Artikel 34

Jäv

1.

Överklagandenämndernas ledamöter får inte delta i över-

klagandeförfarandet om de har något personligt intresse i

ärendet, om de tidigare har representerat någon av parterna i

förfarandet eller om de varit med om att fatta det beslut som

överklagas.

2.

Om någon ledamot av en överklagandenämnd anser att

han/hon, av de skäl som anges i punkt 1 eller av andra skäl,

inte bör delta i ett överklagandeförfarande skall han/hon

meddela överklagandenämnden detta.

3.

En part i överklagandeförfarandet får invända mot att

någon av överklagandenämndens ledamöter deltar i överklagan-

deförfarandet om parten anser att något av skälen i punkt 1

föreligger eller att ledamoten är partisk. Invändningen skall inte

godtas om parten har inlett förfarandet med vetskap om att det

fanns skäl att invända. En invändningfår inte g

rundas på

ledamöternas nationalitet.

4.

Överklagandenämnden skall, utan att den berörda leda-

moten deltar, fatta beslut om vilka åtgärder som skall vidtas i

de fall som anges i punkterna 2 och 3. Vid beslutet skall den

berörda ledamoten ersättas av sin suppleant.

Artikel 35

Beslut som kan överklagas

1.

Byråns beslut enligt artiklarna 15, 46 eller 53 kan över-

klagas.

2.

Ett överklagande i enlighet med punkt 1 ovan skall inte

hindra verkställighet. Om byrån anser att omständigheterna så

tillåter kan den dock skjuta upp verkställigheten av det överkla-

gade beslutet.

3.

Ett beslut som inte innebär att förfarandet avgörs för en

av parterna får endast överklagas i samband med att det slutgil-

tiga beslutet överklagas, om det inte i beslutet föreskrivs att det

får överklagas separat.

Artikel 36

Rätt att överklaga

Varje fysisk eller juridisk person får överklaga ett beslut som är

riktat till honom och även ett beslut som är riktat till en annan

person om det direkt eller personligen berör honom. Parterna i

förfarandet får vara parter i överklagandeförfarandet.

Artikel 37

Tidsfrist och formkrav

Ett överklagande skall tillsammans med grunderna för överkla-

gandet framställas skriftligen hos byrån inom två månader från

den dagdå den berörda personen underrättades om beslutet

eller, om någon underrättelse inte skett, från den dag han/hon

fick kännedom om det.

Artikel 38

Omprövning

1.

Om den verkställande direktören anser att överklagandet

kan tas upp till prövningoch är välg

rundat, skall han/hon

ändra beslutet. Detta gäller inte om det finns en motpart till

klaganden i överklagandeförfarandet.

7.9.2002

L 240/12

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

sv

2.

Om beslutet inte ändras inom en månad från det att

inlagan med grunderna för överklagandet inkommit skall byrån

omedelbart besluta om huruvida verkställigheten av beslutet

skall skjutas upp eller ej i enlighet med artikel 35.2 andra

meningen och överlämna överklagandet till överklagande-

nämnden.

Artikel 39

Prövning av överklaganden

1.

Om överklagandet kan tas upp till prövning skall överkla-

gandenämnden pröva huruvida överklagandet är välgrundat.

2.

Under

överklagandeförfarandet

skall

överklagande-

nämnden agera snabbt. Den skall vid behov anmoda parterna

att inom viss tid inkomma med synpunkter på meddelanden

från nämnden eller på inlagor från andra parter i överklagan-

deförfarandet. Parterna i överklagandeförfarandet skall ha rätt

att framställa sin sak muntligt.

Artikel 40

Beslut i överklagandeförfarandet

Överklagandenämnden får utöva de befogenheter som omfattas

av byråns kompetensområde eller återförvisa ärendet till

behörigt organ inom byrån. Denna skall vara bunden av över-

klagandenämndens beslut.

Artikel 41

Överklaganden till domstolen

1.

Överklagandenämndens

beslut

får

överklagas

till

domstolen på de villkor och enligt de bestämmelser som anges

i artikel 230 i fördraget.

2.

Om byrån underlåter att fatta beslut kan passivitetstalan

väckas vid domstolen, på de villkor och enligt de bestämmelser

som anges i artikel 232 i fördraget.

3.

Byrån skall vidta de åtgärder som krävs för att följa

domstolens dom.

Artikel 42

Direkt överklagande

Medlemsstaterna och gemenskapens institutioner kan överklaga

beslut som byrån fattat direkt till domstolen.

avsnitt iii

ARBETSMETODER

Artikel 43

Förfaranden för utarbetande av yttranden, certifieringsspe-

cifikationer och anvisningar

1.

Så snart som möjligt efter det att denna förordning trätt i

kraft skall styrelsen utarbeta öppna förfaranden för utfärdandet

av de yttranden, certifieringsspecifikationer och anvisningar

som avses i artikel 13 a och b.

Dessa förfaranden skall

a) innebära att tillgänglig expertis hos medlemsstaternas

tillsynsmyndigheter på luftfartsområdet anlitas,

b) innebära att lämpliga experter från berörda parter vid behov

kontaktas,

c) garantera att byrån offentliggör material och genomför

omfattande samråd med berörda parter inom ramen för

fastställda tidsfrister och förfaranden, vilket bl.a. innebär att

byrån skall yttra sigskriftligt i samrådsförfarandet.

2.

När byrån, i enlighet med artikel 14, utarbetar yttranden,

certifieringsspecifikationer och anvisningar som skall tillämpas

av medlemsstaterna skall den upprätta ett förfarande för samråd

med medlemsstaterna. För detta ändamål får den inrätta en

arbetsgrupp till vilken varje medlemsstat har rätt att utnämna

en expert.

3.

De åtgärder som avses i artikel 13 a och b och de förfa-

randen som antagits i enlighet med punkt 1 i denna artikel skall

offentliggöras i en officiell publikation från byrån.

4.

Särskilda förfaranden skall fastställas för att byrån skall

kunna vidta omedelbara åtgärder om säkerhetsproblem uppstår

och informera berörda parter om vilka åtgärder de skall vidta.

Artikel 44

Förfaranden för beslutsfattande

1.

Styrelsen skall inrätta tydliga förfaranden för sådana

enskilda beslut som avses i artikel 13 c.

Dessa förfaranden skall

a) garantera att den fysiska eller juridiska person som beslutet

är riktat till och alla andra parter som berörs direkt eller

personligen får yttra sig,

b) medföra att beslutet meddelas den fysiska eller juridiska

personen och offentliggörs,

c) innebära att den fysiska eller juridiska person som beslutet

är riktat till och alla andra parter i rättsliga förfaranden

informeras om de rättsmedel som står till deras förfogande

enligt denna förordning,

d) garantera att beslutet innehåller skälen för detta.

2.

Styrelsen skall även inrätta förfaranden för att fastställa

villkor för när beslut skall meddelas med vederbörlighänsyn till

överklagandeförfarandet.

3.

Särskilda förfaranden skall fastställas för att byrån skall

kunna vidta omedelbara åtgärder om säkerhetsproblem uppstår

och informera berörda parter om vilka åtgärder de skall vidta.

7.9.2002

L 240/13

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

sv

Artikel 45

Inspektioner i medlemsstaterna

1.

Utan att det påverkar de verkställighetsbefogenheter som

kommissionen tilldelats genom fördraget, skall byrån biträda

kommissionen vid övervakningen av tillämpningen av denna

förordning och dess tillämpningsföreskrifter genom att utföra

standardiseringsinspektioner av medlemsstaternas behöriga

myndigheter enligt artikel 16.1. I detta syfte har de tjänstemän

som bemyndigats enligt denna förordning och de nationella

myndigheterna rätt att i överensstämmelse med den berörda

medlemsstatens lagstiftning

a) undersöka dokument, uppgifter, handlingar som rör förfa-

randen och annat material som kan vara av betydelse för att

uppnå en säkerhetsnivå inom luftfarten som över-

ensstämmer med denna förordning,

b) ta kopior av hela eller delar av sådana dokument, uppgifter,

handlingar som rör förfaranden och annat material,

c) begära muntliga förklaringar på plats,

d) bereda sigtillträde till relevanta lokaler, mark eller transport-

medel.

2.

De tjänstemän inom byrån som har bemyndigats att

genomföra inspektionerna skall utöva sina befogenheter med

stöd av ett skriftligt bemyndigande, som anger ärendet och

syftet med inspektionen och den daginspektionen skall inledas.

Byrån skall i god tid före inspektionen informera den berörda

medlemsstaten om inspektionen och namnge de bemyndigade

tjänstemännen.

3.

Den berörda medlemsstaten skall underkasta siginspek-

tionen och se till att berörda organ och personer också under-

kastar siginspektionen.

4.

Om det vid en inspektion som genomförs enligt denna

artikel visar signödvändigt att inspektera ett företageller en

sammanslutningav företagskall bestämmelserna i artikel 46

tillämpas. Om något företag motsätter sig inspektion, skall den

berörda medlemsstaten på erforderligt vis bistå de tjänstemän

som bemyndigats av byrån på ett sådant sätt som gör det

möjligt för dem att genomföra inspektionen.

5.

Rapporter som utarbetas i enlighet med denna artikel skall

göras tillgängliga på det officiella språket/de officiella språken i

den medlemsstat där inspektionen genomfördes.

Artikel 46

Utredning av företag

1.

Vid tillämpningen av artikel 15 får myndigheten själv

genomföra eller uppdra åt nationella luftfartsmyndigheter eller

behöriga organ att utföra all nödvändig utredning av företag.

Utredningar skall genomföras med beaktande av de rättsliga

bestämmelserna i de medlemsstater där de genomförs. I detta

syfte har de personer som bemyndigats enligt denna förordning

rätt att

a) undersöka dokument, uppgifter, handlingar som rör förfa-

randen och annat material som kan vara av betydelse för

utförandet av byråns uppgifter,

b) ta kopior av hela eller delar av sådana dokument, uppgifter,

handlingar som rör förfaranden och annat material,

c) begära muntliga förklaringar på plats,

d) få tillträde till företagens relevanta lokaler, mark eller trans-

portmedel.

2.

De personer som har bemyndigats att genomföra utred-

ningen skall utöva sina befogenheter med stöd av ett skriftligt

bemyndigande som anger ärendet och syftet med utredningen.

3.

Byrån skall i god tid informera den medlemsstat på vars

territorium utredningen skall genomföras om utredningen och

namnge de bemyndigade personerna. Tjänstemännen i den

berörda medlemsstaten skall, på byråns begäran, bistå de

bemyndigade personerna vid utredningen.

Artikel 47

Öppenhet och information

1.

Byrån skall omfattas av förordning(EG) nr 1049/2001

när den behandlar ansökningar om tillgång till de handlingar

som den innehar.

2.

Byrån får på eget initiativ informera på de områden som

ingår i dess uppdrag. Den skall särskilt se till att allmänheten

och alla berörda parter, förutom genom den publikation som

avses i artikel 43.3, snabbt får objektiv, tillförlitligoch lättbe-

griplig information om dess arbete.

3.

Styrelsen skall fastställa de praktiska arrangemangen för

tillämpningen av punkterna 1 och 2.

4.

Varje fysisk eller juridisk person har rätt att skriftligen

vända sig till byrån på något av de språk som anges i artikel

314 i fördraget. Han eller hon har rätt att erhålla svar på

samma språk.

avsnitt iv

FINANSIELLA KRAV

Artikel 48

Budget

1.

Byråns intäkter skall bestå av följande:

a) Bidragfrån g

emenskapen och från de europeiska tredje

länder med vilka gemenskapen har slutit sådana avtal som

avses i artikel 55.

b) Avgifter från dem som ansöker om eller innehar certifikat

och godkännanden som utfärdas av byrån.

c) Avgifter för publikationer, utbildning och andra tjänster

som byrån tillhandahåller.

2.

Byråns utgifter skall omfatta kostnader för personal, admi-

nistration, infrastruktur och drift.

7.9.2002

L 240/14

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

sv

3.

Den verkställande direktören skall göra en beräkning av

byråns intäkter och utgifter för påföljande räkenskapsår, och

överlämna denna till styrelsen tillsammans med en tjänsteför-

teckning.

4.

Intäkterna och utgifterna skall balansera varandra.

5.

Styrelsen skall senast den 31 mars anta ett utkast till

beräkningar, inklusive den provisoriska tjänsteförteckningen till-

sammans

med

det

preliminära

arbetsprogrammet,

och

överlämna dem till kommissionen och de stater med vilka

gemenskapen har slutit sådana avtal som avses i artikel 55.

På grundval av budgetförslaget skall kommissionen göra

motsvarande beräkningar i ett preliminärt förslag till Europeiska

unionens allmänna budget, som den skall förelägga rådet i

enlighet med artikel 272 i fördraget. Ramarna för gemenska-

pens godkända budgetprognos för de kommande åren måste

iakttas.

Efter att ha erhållit budgetförslaget skall de stater som avses i

första stycket utarbeta sina egna preliminära budgetförslag.

6.

Efter det att budgetmyndigheten har antagit den allmänna

budgeten skall styrelsen anta byråns slutliga budget och arbets-

program och vid behov anpassa dem till gemenskapens bidrag.

Styrelsen skall utan dröjsmål vidarebefordra dessa handlingar till

kommissionen och budgetmyndigheten.

7.

Varje ändring i budgeten, inklusive tjänsteförteckningen,

skall följa förfarandet i punkt 5.

Artikel 49

Genomförande och kontroll av budgeten

1.

Den verkställande direktören skall genomföra byråns

budget.

2.

Kontroll av byråns åtaganden och betalningar av alla

utgifter samt kontroll av riktighet och inkassering av alla

intäkter skall utföras av kommissionens styrekonom.

3.

Den verkställande direktören skall senast den 31 mars

varje år översända utförliga räkenskaper över intäkter och

utgifter under föregående räkenskapsår till kommissionen,

styrelsen och revisionsrätten.

Revisionsrätten skall granska räkenskaperna i enlighet med

artikel 248 i fördraget. Den skall årligen offentliggöra en

rapport om byråns verksamhet.

4.

Europaparlamentet skall på rådets rekommendation

bevilja byråns verkställande direktör ansvarsfrihet för genom-

förandet av budgeten.

Artikel 50

Bedrägeribekämpning

1.

För bekämpningav bedräg

eri, korruption och andra

rättsstridiga handlingar skall föreskrifterna i Europaparlamentets

och rådets förordning(EG) nr 1073/1999 av den 25 maj 1999

om utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeri-

bekämpning(OLAF) (1) oinskränkt tillämpas.

2.

Byrån skall ansluta sigtill det interinstitutionella avtalet av

den 25 maj 1999 om interna utredningar som utförs av Euro-

peiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF) (2) och utan

dröjsmål utfärda föreskrifter i anslutningtill detta, som skall

gälla alla anställda vid byrån.

3.

I beslut om finansieringsamt de avtal om och instrument

för genomförande vilka införts till följd av dessa beslut skall det

uttryckligen föreskrivas att revisionsrätten och OLAF vid behov

skall få utföra kontroller på platsen hos dem som mottagit

anslagfrån byrån liksom också hos de stater som fördelat dessa

anslag.

Artikel 51

Utvärdering

1.

Styrelsen skall beställa en oberoende extern utvärdering

av förordningens tillämpning senast tre år efter det att byrån

inlett sin verksamhet och vart femte år därefter.

2.

I utvärderingen skall det granskas hur effektivt byrån utför

sina uppgifter. Det skall också bedömas i vilken utsträckning

förordningen, byrån och dess arbetsmetoder bidragit till att

etablera en högsäkerhetsnivå för civil luftfart. I utvärderingen

skall hänsyn tas till synpunkter hos intressenter både på

gemenskapsnivå och på det nationella planet.

3.

Styrelsen skall ta emot utvärderingsresultaten och till

kommissionen utfärda rekommendationer om hur förord-

ningen, byrån och dess arbetsmetoder bör ändras. Kommis-

sionen får översända dessa rekommendationer, sitt eget

yttrande samt lämpliga förslag till Europaparlamentet och rådet.

En åtgärdsplan med tidsschema skall bifogas vid behov.

Utvärderingsresultaten och rekommendationerna skall offentlig-

göras.

Artikel 52

Finansiella bestämmelser

Styrelsen skall, efter att ha mottagit kommissionens godkän-

nande och revisionsrättens yttrande, anta byråns budgetförord-

ning, i vilken det särskilt skall anges vilket förfarande som skall

användas vid utarbetandet och genomförandet av byråns budget

i enlighet med artikel 142 i budgetförordningen för Europeiska

gemenskapernas allmänna budget.

Artikel 53

Avgiftsförordning

1.

Kommissionen skall, i enlighet med det förfarande som

avses i artikel 54.3 och efter att ha hört styrelsen, anta en

avgiftsförordning.

2.

I avgiftsförordningen skall det särskilt fastställas i vilka fall

avgifter enligt artikel 48.1 skall tas ut, avgiftsbeloppens storlek

och hur avgifterna skall betalas.

7.9.2002

L 240/15

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

sv

H1I egt l QSVL SQNUNQYYYL ³N QN

H2I egt l QSVL SQNUNQYYYL ³N QUN

3.

Avgifter skall tas ut för

a) utfärdande eller förnyande av certifikat och den därmed

förknippade kontinuerliga tillsynen,

b) tillhandahållande av tjänster; avgifterna skall motsvara de

faktiska kostnaderna för varje enskild tjänst,

c) handläggning av överklaganden.

Alla avgifter skall uttryckas och betalas i euro.

4.

Avgiftsbeloppen skall fastställas till en nivå som

säkerställer att intäkterna från dessa i princip är tillräckliga för

att täcka hela kostnaden för tjänsterna.

Det bidrag som avses i artikel 48.1 får under en övergångspe-

riod fram till den 31 december det fjärde året efter det att denna

förordningträder i kraft, täcka utgifter i samband med byråns

inkörningsfas. I enlighet med förfarandet i artikel 54.3 kan

denna period vid behov förlängas med högst ett år.

KAPITEL IV

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 54

Kommittéförfarande

1.

Kommissionen skall biträdas av en kommitté.

2.

När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 3 och 7

i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmel-

serna i artikel 8 i det beslutet.

3.

När det hänvisas till denna punkt skall artiklarna 5 och 7

i beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmel-

serna i artikel 8 i beslutet.

Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara

en månad.

4.

När det hänvisas till denna punkt skall artikel 6 i beslut

1999/468/EG tillämpas.

Innan kommissionen antar sitt beslut skall den samråda med

den kommitté som avses i punkt 1 i denna artikel.

Den tid som avses i artikel 6 b i beslut 1999/468/EG skall vara

tre månader.

Om en medlemsstat hänskjuter ett kommissionsbeslut till rådet

får rådet med kvalificerad majoritet fatta ett annat beslut inom

tre månader.

5.

Kommittén skall själv anta sin arbetsordning.

Artikel 55

Europeiska tredje länders deltagande

Europeiska tredje länder får delta i byråns verksamhet, om de är

parter i Chicagokonventionen och om de genom avtal med

Europeiska gemenskapen har antagit och tillämpar gemenskaps-

lagstiftningen på det område som omfattas av denna förordning

och dess tillämpningsföreskrifter.

Inom ramen för dessa avtal skall förfaranden utarbetas bl.a. för

att fastställa hur och i vilken omfattningdessa länder skall delta

i byråns arbete och vilka närmare bestämmelser som skall gälla

för detta deltagande, inbegripet bestämmelser om finansiella

bidragoch personal.

Artikel 56

Inledande av byråns verksamhet

1.

Byrån skall utföra de certifieringsuppgifter som den åläggs

enligt artikel 15 från och med den 28 september 2003. Fram

till detta datum skall medlemsstaterna fortsätta att genomföra

tillämplig lagstiftning och tillämpliga föreskrifter.

2.

Under en extra övergångsperiod på 42 månader från det

datum som avses i punkt 1 får medlemsstaterna fortsätta att

utfärda certifikat och godkännanden genom undantag från

bestämmelserna i artiklarna 5, 6, 9 och 15 enligt de villkor som

kommissionen angivit i de föreskrifter som antagits för dessa

artiklars tillämpning. När medlemsstaterna i samband härmed

utfärdar certifikat på grundval av certifikat som utfärdats av

tredje land skall det i kommissionens tillämpningsföreskrifter

tas vederbörlighänsyn till principerna i artikel 9.2 b och c.

3.

Genom undantagfrån bestämmelserna i artikel 43 kan

byråns fullgörande av motsvarande uppgifter, i avvaktan på att

de grundläggande kraven antas i enlighet med artikel 7, bli

föremål för arbetsförfaranden, om vilka enighet nåtts med de

gemensamma luftfartsmyndigheterna.

Artikel 57

Upphävande

1.

Direktiv 80/51/EEG och bilaga II till förordning (EEG) nr

3922/91 skall upphöra att gälla den 28 september 2003..

2.

Bestämmelserna i artikel 8 i den här förordningen skall

tillämpas på produkter, delar och anordningar, organisationer

och personer som har certifierats i enlighet med de

bestämmelser som avses i punkt 1 i denna artikel.

Artikel 58

Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att

den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella

tidning.

Artiklarna 5 och 6 skall tillämpas från och med de datum som

anges i deras tillämpningsföreskrifter.

7.9.2002

L 240/16

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

sv

Denna förordningär till alla delar bindande och direkt tillämpligi alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 juli 2002.

På Europaparlamentets vägnar

pN cox

Ordförande

På rådets vägnar

mN fischer boel

Ordförande

7.9.2002

L 240/17

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

sv

BILAGA I

Grundläggande krav på luftvärdighet som avses i artikel 5

QN

p² ¯¤µ«´¥ ® ³ ´© ¬¬¦ö² ¬© ´¬©§ ¨¥ ´Z p²¯¤µ«´¥®³ ´©¬¬¦ö²¬©´¬©§¨¥´ µ®¤¥² ¡¬¬¡ ¤¥ ¦¬¹§¦ö²¨å¬¬¡®¤¥® ³¯­ «¡® ¦ö²µ´³¥³ ­å³´¥

³ä«¥²³´ä¬¬¡³ ¦ö² ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´³ ¨¥¬¡ ¯°¥²¡´©¶¡ ¬©¶³¬ä®§¤N a´´ ö¶¥²¥®³³´ä­­¥¬³¥ ­¥¤ ¡¬¬¡ «²¡¶ ¦ö²¥¬©§§¥² ­å³´¥ ¶©³¡³

§¥®¯­ µ´¶ä²¤¥²©®§ ¥¬¬¥² ¡®¡¬¹³L ¶©¤ ¢¥¨¯¶ ´©¬¬³¡­­¡®³ ­¥¤ °²¯¶®©®§¡²N

QN¡

s´² µ «´µ ²¥ ² ¯£ ¨ ­¡´¥ ² ©¡ ¬Z k¯®³´²µ«´©¯®¥®³ ´©¬¬¦ö²¬©´¬©§¨¥´ ­å³´¥ ³ä«¥²³´ä¬¬¡³ ¦ö² ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´³ ¨¥¬¡

¡®¶ä®¤®©®§³¯­²å¤¥ ©®¢¥§²©°¥´ ¤¥³³ ¦²¡­¤²©¶®©®§³³¹³´¥­L ¯£¨ ´©¬¬²ä£«¬©§´ ­¹£«¥´ ¤ä²µ´ö¶¥²L ³¡­´ ¢©¢¥¨å¬¬¡³

µ®¤¥² ¤¥³³ ¯°¥²¡´©¶¡ ¬©¶³¬ä®§¤N

QN¡NQ

a¬¬¡ ¤¥ ¤¥¬¡² ¡¶ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ ³¯­L ¯­ ¦¥¬ ³«µ¬¬¥ µ°°³´åL ³«µ¬¬¥ «µ®®¡ ­©®³«¡ «¯®³´²µ«´©¯®¥®³ ´©¬¬¦ö²¬©´¬©§¨¥´ ­å³´¥L

µ´¡® ¡´´ ³«¡¤¬©§ ¤¥¦¯²­¡´©¯® ¥¬¬¥² ¦¥¬ µ°°³´å²L µ°°¦¹¬¬¡ ®¥¤¡®³´å¥®¤¥ ¶©¬¬«¯²N h䲩 ©®¢¥§²©°³ ¡¬¬¡ ¤¥¬¡² ­¥¤ ³©§®©¦©M

«¡®´ ­¡³³¡ ¯£¨ ¤¥²¡³ ¦¡³´³ä´´®©®§³¡®¯²¤®©®§¡²N

QN¡NQN¡ a¬¬¡ ¢¥¬¡³´®©®§³«¯­¢©®¡´©¯®¥² ³¯­ ²©­¬©§¥® «¡® ¦ö²¶ä®´¡³ © ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´³ ¶©«´M ¯£¨ ´¹®§¤°µ®«´³¯­¦å®§L

¡®¶ä®¤®©®§³¯­²å¤¥ ¯£¨ ¬©¶³¬ä®§¤ ¯£¨ ´©¬¬²ä£«¬©§´ ­¹£«¥´ ¤ä²µ´ö¶¥² ­å³´¥ ¢¥¡«´¡³N d¥´´¡ ©®¢¥§²©°¥² ¢¥¬¡³´®©®§

°å §²µ®¤ ¡¶ ¶©®¤¢¹¡²L ­¡®ö¶¥²«²¡¦´¥²L ´²¹£«³ä´´®©®§L ²ö²¬©§¡ ¹´¯²L ³´¹²M ¯£¨ ¦²¡­¤²©¶®©®§³³¹³´¥­ ¢å¤¥ µ®¤¥²

¦¬¹§®©®§ ¯£¨ °å ­¡²«¥®N

QN¡NQN¢ b¥¬¡³´®©®§¡² ¯£¨ ³¡®®¯¬©«¡ ¦¥¬ ³¯­ ¯²³¡«¡´³ ¡¶ ®ö¤¬¡®¤®©®§¡²L ¡®´©®§¥® °å ¬¡®¤ ¥¬¬¥² °å ¶¡´´¥®L ­å³´¥ ¢¥¡«´¡³N

QN¡NQN£ k¯®³´²µ«´©¯®¥® ­å³´¥ µ´¦¯²­¡³ ­¥¤ ¨ä®³¹® ´©¬¬ ¤¹®¡­©³«¡ ¥¦¦¥«´¥² ¶©¤ ³å¤¡®¡ ¢¥¬¡³´®©®§¡²N

QN¡NR

lµ¦´¦¡²´¹§¥´ ¦å² ©®´¥ µ°°¶©³¡ ®å§¯® ¡¥²¯¥¬¡³´©³« ©®³´¡¢©¬©´¥´ ¥¬¬¥² ö¶¥²¤²©¶¥® ¶©¢²¡´©¯®N

QN¡NS

h¡¬¶¦¡¢²©«¡´L °²¯£¥³³¥² ¯£¨ ­¡´¥²©¡¬ ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ¶©¤ ´©¬¬¶¥²«®©®§¥® ¡¶ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ ­å³´¥ ²¥³µ¬´¥²¡ © «ä®¤¡ ¯£¨

²¥°²¯¤µ£¥²¢¡²¡ ¨å¬¬¦¡³´¨¥´³¥§¥®³«¡°¥²N a¬¬¡ ¦ö²ä®¤²©®§¡² © ­¡´¥²©¡¬¥´³ °²¥³´¡®¤¡ ³¯­ ³´å² © ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ¤¥®

¯°¥²¡´©¶¡ ­©¬ªö® ­å³´¥ ²¥¤¯¶©³¡³N

QN¡NT

e¦¦¥«´¥²®¡ ¡¶ £¹«¬©³« ¢¥¬¡³´®©®§L ¦ö²³ä­²©®§ °å §²µ®¤ ¡¶ ­©¬ªö¦¡«´¯²¥²L ³«¡¤¯² °å §²µ®¤ ¡¶ ¯¬¹£«³¨ä®¤¥¬³¥² ¯£¨

³°¥£©¦©«¡ ¦¡«´¯²¥² ¦å² ©®´¥ ¬¥¤¡ ´©¬¬ ¡´´ ´©¬¬¦ö²¬©´¬©§¨¥´¥® © «¯®³´²µ«´©¯®¥® ­©®³«¡² ³å ¡´´ ¤¥® µ®¤¥²³«²©¤¥² ¥®

§¯¤´¡§¢¡² å´¥²³´å¥®¤¥ ¨å¬¬¦¡³´¨¥´³®©¶åN a¬¬¡ ©®³´²µ«´©¯®¥² ³¯­ «²ä¶³ ¦ö² ¡´´ ³ä«¥²³´ä¬¬¡ ¦¯²´³¡´´ ¬µ¦´¶ä²¤©§¨¥´ ©

¤¥´´¡ ¡¶³¥¥®¤¥ ­å³´¥ ¯¦¦¥®´¬©§§ö²¡³N

QN¢

f² ¡­¤²© ¶®© ®§ Z f²¡­¤²©¶®©®§³³¹³´¥­¥´ H¤¶³N ­¯´¯² ¯£¨ © ¦ö²¥«¯­­¡®¤¥ ¦¡¬¬ °²¯°¥¬¬¥²I ­å³´¥ ¶¡²¡ ¢¥¶©³¬©§¥®

´©¬¬¦ö²¬©´¬©§´ ¦ö² ¨¥¬¡ ³©´´ ¡®¶ä®¤®©®§³¯­²å¤¥L ¯£¨ ´©¬¬²ä£«¬©§´ ­¹£«¥´ ¤ä²µ´ö¶¥²L ³¡­´ ¢©¢¥¨å¬¬¡³ µ®¤¥² ¤¥® ¯°¥²¡M

´©¶¡ ¬©¶³¬ä®§¤¥®N

QN¢NQ

f²¡­¤²©¶®©®§³³¹³´¥­¥´ ­å³´¥L ©®¯­ ¤¥ §²ä®³¶ä²¤¥® ³¯­ ¡®§©¶©´³L «µ®®¡ §¥®¥²¥²¡ ¤¥® ¤²¡§«²¡¦´ ¥¬¬¥² «²¡¦´ ³¯­

«²ä¶³ ¡¶ ¤¥´ µ®¤¥² ¡¬¬¡ ¦ö²¥«¯­­¡®¤¥ ¦¬¹§¦ö²¨å¬¬¡®¤¥®L ¶¡²¶©¤ ­©¬ªö¥¦¦¥«´¥² ¯£¨ ­©¬ªö¦ö²¨å¬¬¡®¤¥® ³«¡¬¬ ¢¥¡«´¡³N

QN¢NR

t©¬¬¶¥²«®©®§³°²¯£¥³³¥® ¯£¨ ¤¥ ­¡´¥²©¡¬ ³¯­ ¡®¶ä®¤³ ´©¬¬ ¦²¡­¤²©¶®©®§³³¹³´¥­¥´³ «¯®³´²µ«´©¯® ­å³´¥ ²¥³µ¬´¥²¡ ©

¥´´ «ä®´ ¯£¨ ²¥°²¯¤µ£¥²¢¡²´ ¢¥´¥¥®¤¥ ­¥¤ ¡¶³¥¥®¤¥ °å «¯®³´²µ«´©¯®¥®N a¬¬¡ ¦ö²ä®¤²©®§¡² © ­¡´¥²©¡¬¥´³ °²¥³´¡®¤¡

³¯­ ³´å² © ³¡­¢¡®¤ ­¥¤ ¤¥® ¯°¥²¡´©¶¡ ­©¬ªö® ­å³´¥ ²¥¤¯¶©³¡³N

QN¢NS

e¦¦¥«´¥²®¡ ¡¶ £¹«¬©³« ¢¥¬¡³´®©®§L ¦ö²³ä­²©®§ °å §²µ®¤ ¡¶ ­©¬ªö¦¡«´¯²¥² ¯£¨ ¡®¶ä®¤®©®§ ³¡­´ ³¡®®¯¬©«¡L ¤ä²¡¶

¦ö¬ª¡®¤¥ «¯­°¯®¥®´¦¥¬ ¦å² ©®´¥ ¬¥¤¡ ´©¬¬ ¡´´ ´©¬¬¦ö²¬©´¬©§¨¥´¥® © ¦²¡­¤²©¶®©®§³³¹³´¥­¥´ ­©®³«¡² ³å ¡´´ ¤¥® µ®¤¥²M

³«²©¤¥² ¥® §¯¤´¡§¢¡² ¨å¬¬¦¡³´¨¥´³®©¶åN a¬¬¡ ©®³´²µ«´©¯®¥² ³¯­ «²ä¶³ ¦ö² ¡´´ ³ä«¥²³´ä¬¬¡ ¦¯²´³¡´´ ¬µ¦´¶ä²¤©§¨¥´ © ¤¥´´¡

¡¶³¥¥®¤¥ ­å³´¥ µ´¦ä²¤¡³N

QN¢NT

a¬¬¡ ¥²¦¯²¤¥²¬©§¡ ©®³´²µ«´©¯®¥²L µ°°¬¹³®©®§¡² ¯£¨ «²¡¶ ¡¶³¥¥®¤¥ ¥® ³ä«¥² ¯£¨ «¯²²¥«´ ³¡­¶¥²«¡® ­¥¬¬¡® ¦²¡­M

¤²©¶®©®§³³¹³´¥­¥´ ¯£¨ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ ­å³´¥ µ´¦ä²¤¡³N

QN£

s¹³´¥­ ¯£ ¨ µ´² µ ³´®© ®§

QN£NQ

lµ¦´¦¡²´¹§¥´³ «¯®³´²µ«´©¯® ¦å² ©®´¥ µ°°¶©³¡ ¥§¥®³«¡°¥² ¥¬¬¥² ©®®¥¨å¬¬¡ ¤¥´¡¬ª¥² ³¯­ ¥²¦¡²¥®¨¥´³­ä³³©§´ ¨¡² ¢¥¶©M

³¡´³ ¶¡²¡ ²©³«¡¢¬¡N

QN£NR

lµ¦´¦¡²´¹§¥´L ©®¢¥§²©°¥´ ¤¥ ³¹³´¥­L ¤¥® µ´²µ³´®©®§ ¯£¨ ¤¥ ¡®¯²¤®©®§¡² ³¯­ «²ä¶³ ¦ö² ´¹°£¥²´©¦©¥²©®§L ¥¬¬¥² ¥®¬©§´

¤¥ ¯°¥²¡´©¶¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡L ­å³´¥ «µ®®¡ ¦µ®§¥²¡ ³¯­ ¡¶³¥´´ µ®¤¥² ¡¬¬¡ ¤¥ ¯°¥²¡´©¶¡ ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥® ³¯­ «¡®

¦ö²µ´³¥³ ¦ö² ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´³ ¨¥¬¡ ¡®¶ä®¤®©®§³¯­²å¤¥L ¯£¨ ´©¬¬²ä£«¬©§´ ­¹£«¥´ ¤ä²µ´ö¶¥²L ³¡­´©¤©§´ ³¯­ ³¹³´¥­¥´³L

µ´²µ³´®©®§¥®³ ¥¬¬¥² ¡®¯²¤®©®§¡²®¡³ ¯°¥²¡´©¶¡ ­©¬ªö ¶¥¤¥²¢ö²¬©§¥® ¢¥¡«´¡³N s¹³´¥­L µ´²µ³´®©®§ ¯£¨ ¡®¯²¤®©®§¡²

¡¶ ¡®®¡´ ³¬¡§³¯­ ©®´¥ «²ä¶³ ¦ö² ´¹°£¥²´©¦©¥²©®§¥¬¬¥² ¥®¬©§´ ¤¥ ¯°¥²¡´©¶¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥²®¡ ¦å² ©®´¥L ¶¡²¥ ³©§¤¥

¦µ®§¥²¡² ³¯­ ¤¥ ³«¡¬¬ ¥¬¬¥² ©®´¥L ­©®³«¡ ³ä«¥²¨¥´¥® ¥¬¬¥² ®¥§¡´©¶´ °å¶¥²«¡ ®å§¯´ ¡®®¡´ ³¹³´¥­³L ®å§¯® ¡®®¡®

µ´²µ³´®©®§³ ¥¬¬¥² ¡®¯²¤®©®§³ ¦µ®«´©¯®N s¹³´¥­L µ´²µ³´®©®§ ¯£¨ ¡®¯²¤®©®§¡² ­å³´¥ «µ®®¡ ¡®¶ä®¤¡³ µ´¡® «²¡¶ °å

¥¸´²¡¯²¤©®ä² ³«©£«¬©§¨¥´ ¥¬¬¥² ³´¹²«¡N

7.9.2002

L 240/18

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

sv

QN£NS

lµ¦´¦¡²´¹§¥´³ ³¹³´¥­L µ´²µ³´®©®§ ¯£¨ ¡®¯²¤®©®§¡² ­å³´¥L ³¥°¡²¡´ ¯£¨ © ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ´©¬¬ ¶¡²¡®¤²¡L ¶¡²¡ «¯®³´²µ¥M

²¡¤¥ ³å ¡´´ ¤¥´ ©®´¥ «¡® µ°°³´å ¥´´ «¡´¡³´²¯¦¡¬´ ¦¥¬ °å §²µ®¤ ¡¶ ¥´´ ¥®³´¡«¡ ¦¥¬ ³¯­ ©®´¥ ¢¥¶©³¡´³ ¶¡²¡ ¥¸´²¥­´ ¯³¡®M

®¯¬©«´L ¯£¨ ¤¥´ ­å³´¥ ²å¤¡ ¥´´ ¯­¶ä®´ ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥ ­¥¬¬¡® ³¡®®¯¬©«¨¥´¥® ¦ö² ¡´´ ¥´´ ¦¥¬ ©®´²ä¦¦¡² ¯£¨ ¨µ² ¡¬¬¶¡²¬©§¡

¦ö¬ª¤¥²®¡ ¢¬©² ¦ö² ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ ¯£¨ ¤¥ ¯­¢¯²¤¶¡²¡®¤¥N m¥¤ ¡¶³¥¥®¤¥ °å ¯¶¡®®ä­®¤¡ «²©´¥²©µ­ ¦ö² ¥´´ ¥®³´¡«¡ ¦¥¬

³«¡¬¬ ¤¥´ ¡££¥°´¥²¡³ ¡´´ ¶¥¤¥²¢ö²¬©§¨ä®³¹® ­å³´¥ ´¡³ ´©¬¬ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´³ ³´¯²¬¥« ¯£¨ ¡¬¬­ä®®¡ «¯®³´²µ«´©¯® ¯£¨ ¡´´

¤¥´´¡ ¦å² ¨©®¤²¡ ¡´´ «²©´¥²©¥´ ¦ö² ¥´´ ¥®³´¡«¡ ¦¥¬ µ°°¦¹¬¬³ ®ä² ¤¥´ §ä¬¬¥² ¶©³³¡ ¤¥¬¡² ¯£¨ ³¹³´¥­ © ¨¥¬©«¯°´²¡² ¯£¨

³­å ¦¬¹§°¬¡®N

QN£NT

i®¦¯²­¡´©¯® ³¯­ ä² ®ö¤¶ä®¤©§ ¦ö² ¡´´ ¦¬¹§®©®§¥® ³«¡¬¬ «µ®®¡ §¥®¯­¦ö²¡³ °å ¥´´ ³ä«¥²´ ³ä´´ ¯£¨ ©®¦¯²­¡´©¯® ¯­

¯³ä«²¡ ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥®L ­å³´¥ °å ¬ä­°¬©§´ ³ä´´ ´¹¤¬©§´L «¯®³¥«¶¥®´ ¯£¨ ¥®´¹¤©§´ ¤¥¬§¥³ ¢¥³ä´´®©®§¥® ¥¬¬¥² µ®¤¥²¨å¬¬³M

°¥²³¯®¡¬¥®N s¹³´¥­L µ´²µ³´®©®§ ¯£¨ ­¡®ö¶¥²¯²§¡®L ©®¢¥§²©°¥´ ©®³´²µ­¥®´¡®§©¶¥¬³¥² ¯£¨ ³©§®¡¬¡®¯²¤®©®§¡²L

­å³´¥ ¶¡²¡ µ´¦¯²­¡¤¥ ¯£¨ °¬¡£¥²¡¤¥ ³å ¡´´ ²©³«¥® ¦ö² ­©³³´¡§³¯­ «¡® ¬¥¤¡ ´©¬¬ ²©³«¦¹¬¬¤¡ ³©´µ¡´©¯®¥² ­©®©­¥²¡³N

QN£NU

k¯®³´²µ«´©¯®¥® ­å³´¥ ¶¡²¡ ³å¤¡® ¡´´ ²©³«¥® ¦ö² ¡´´ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ ¯£¨ ¤¥ ¯­¢¯²¤¶¡²¡®¤¥ µ´³ä´´³ ¦ö² ´ä®«¢¡²¡ ¨¯´M

³©´µ¡´©¯®¥² ­©®©­¥²¡³L ¢å¤¥ ©®®¥ © ¯£¨ µ´¡®¦ö² ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´L ©®¢¥§²©°¥´ ³«¹¤¤ ­¯´ µ°°«¯­³´¥® ¡¶ ¥´´ ¡¬¬¶¡²¬©§´ ¦¥¬

¥¬¬¥² ¡¶¢²¯´´ © ®å§¯® ¡®¯²¤®©®§ © ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´N

QN¤

b© ¢¥ ¨å ¬¬¥® ¬ µ¦´¶ä² ¤© §¨ ¥´

QN¤NQ

i®³´²µ«´©¯®¥² ¦ö² ¦¯²´³¡´´ ¬µ¦´¶ä²¤©§¨¥´ ­å³´¥ µ°°²ä´´¡³ © ³¹¦´¥ ¡´´ ³ä«¥²³´ä¬¬¡ ¡´´ ¬µ¦´¶ä²¤©§¨¥´³³´¡®¤¡²¤¥® ¥®¬©§´

¬µ¦´¦¡²´¹§¥´³ ´¹°£¥²´©¦©¥²©®§ ¢©¢¥¨å¬¬³ µ®¤¥² ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´³ ¨¥¬¡ ¯°¥²¡´©¶¡ ¬©¶³¬ä®§¤N

QN¤NR

möª¬©§¨¥´¥² ­å³´¥ §¥³ ´©¬¬ ©®³°¥«´©¯®L ªµ³´¥²©®§L ³­ö²ª®©®§L ¢¯²´´¡§¡®¤¥ ¥¬¬¥² ¥²³ä´´¡®¤¥ ¡¶ ¤¥¬¡² ¯£¨ ¡®¯²¤®©®§¡²

© ¤¥® µ´³´²ä£«®©®§ ¤¥´´¡ ä² ®ö¤¶ä®¤©§´ ¦ö² ¦¯²´³¡´´ ¬µ¦´¶ä²¤©§¨¥´N

QN¤NS

i®³´²µ«´©¯®¥²®¡ ¦ö² ¦¯²´³¡´´ ¬µ¦´¶ä²¤©§¨¥´ ­å³´¥ ¦ö²¥¬©§§¡ © ¦¯²­ ¡¶ ¥® ¥¬¬¥² ¦¬¥²¡ ©®³´²µ«´©¯®³¢ö£«¥² ¥¦´¥² ¶¡¤ ³¯­

ä² ¬ä­°¬©§´ ­¥¤ ¡¶³¥¥®¤¥ °å ¡®´¡¬¥´ µ°°§©¦´¥² ³¯­ ³«¡¬¬ ¬ä­®¡³N i®³´²µ«´©¯®³¢ö£«¥²®¡ ­å³´¥ ¯­¦¡´´¡ ©®³´²µ«M

´©¯®¥² ¦ö² µ®¤¥²¨å¬¬ ¯£¨ ²¥°¡²¡´©¯®¥²L ³¥²¶©£¥©®¦¯²­¡´©¯®L ¦ö²¦¡²¡®¤¥® ¶©¤ ¦¥¬³ö«®©®§¯£¨ ©®³°¥«´©¯®L ¯£¨ ¶¡²¡

µ´¦¯²­¡¤¥ ³å ¡´´ °²¡«´©³«¡ 崧䲤¥² «¡® ¶©¤´¡³N

QN¤NT

i®³´²µ«´©¯®¥²®¡ ¦ö² ¦¯²´³¡´´ ¬µ¦´¶ä²¤©§¨¥´ ­å³´¥ ©®®¥¨å¬¬¡ ´©¤³¢¥§²ä®³®©®§¡² ¦ö² ¬µ¦´¶ä²¤©§¨¥´L ¤ä² ¶¡²ª¥ ¯¢¬©§¡´¯M

²©³« ¥²³ä´´®©®§³°¥²©¯¤L ©®³°¥«´©¯®³©®´¥²¶¡¬¬ ¯£¨ ¤ä²­¥¤ ³¡­­¡®¨ä®§¡®¤¥ ©®³°¥«´©¯®³¦ö²¦¡²¡®¤¥ ¡®§¥³N

RN

l µ ¦´¶ä² ¤©§¨¥ ´³¡³°¥ «´¥² °å ¤²© ¦´¥ ® ¡¶ °² ¯¤µ «´¥ ®

RN¡

d¥´ ­å³´¥ «µ®®¡ ¶©³¡³ ¡´´ ¦ö¬ª¡®¤¥ «²¡¶ ¨¡² ¢¥¡«´¡´³ ³å ¡´´ ¥® ´©¬¬¦²¥¤³³´ä¬¬¡®¤¥ ³ä«¥²¨¥´³®©¶å «¡® §¡²¡®´¥²¡³ ¦ö²

¤¥­ ³¯­ ¢¥¦©®®¥² ³©§¯­¢¯²¤ ¥¬¬¥² °å ­¡²«¥® ®ä² °²¯¤µ«´¥® ä² © ¤²©¦´Z

RN¡NQ

d¥´ ­å³´¥ ¦¡³´³´ä¬¬¡³ ¦ö² ¶©¬«¡ ¡®¶ä®¤®©®§³¯­²å¤¥® ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ ¨¡² §¯¤«ä®´³ ³¡­´ ¶©¬«¡ ¢¥§²ä®³®©®§¡² ¯£¨

µ°°§©¦´¥² ³¯­ «²ä¶³ ¦ö² ³ä«¥² ¡®¶ä®¤®©®§L ¢¬N¡N ¢¥§²ä®³®©®§¡² ¯£¨ °²¥³´¡®¤¡ µ®¤¥² ¯¬©«¡ ­©¬ªö¦ö²¨å¬¬¡®¤¥®N

RN¡NR

lµ¦´¦¡²´¹§¥´ ­å³´¥ «µ®®¡ ³´¹²¡³ ¯£¨ ¶¡²¡ ­¡®ö¶¥²¤µ§¬©§´ µ®¤¥² ¡¬¬¡ ¤¥ ¯°¥²¡´©¶¡ ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥® ³¯­ «¡® ¦ö²µ´³¥³L

©®¢¥§²©°¥´ ¢¯²´¦¡¬¬ ¡¶ ¥´´ ¥¬¬¥²L © ¦ö²¥«¯­­¡®¤¥ ¦¡¬¬L ¦¬¥²¡ ¦²¡­¤²©¶®©®§³³¹³´¥­N v¥¤¥²¢ö²¬©§ ¨ä®³¹® ­å³´¥ ´¡³ ´©¬¬

¡®´¡¬¥´ °©¬¯´¥²L ­©¬ªö® © «¡¢©®¥®L °©¬¯´¥²®¡³ ¡²¢¥´³¢ö²¤¡L ¡®¤²¡ ­ä®³«¬©§¡ ¦¡«´¯²¥² ³¡­´ ¶©¬«¥® ¦¡³ ¡¶ ¦¬¹§®©®§¥®

¤¥´ ä² ¯£¨ ¦¬¹§®©®§¥®³ ¬ä®§¤N

RN¡NS

d¥´ ­å³´¥ ¶¡²¡ ­öª¬©§´ ¡´´ §ö²¡ ¥® ³­©¤©§ ö¶¥²§å®§ ¦²å® ¥® ¦¡³ ´©¬¬ ¥® ¡®®¡® µ®¤¥² ¦¬¹§®©®§¥® µ´¡® ¡´´ ¤¥´ µ®¤¥²

®å§²¡ ²©­¬©§¡ ¯°¥²¡´©¶¡ ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥® «²ä¶³ ¥¸´²¡¯²¤©®ä² ¦ä²¤©§¨¥´L ¢¥²¥¤³«¡°L ³´¹²«¡ ¥¬¬¥² ¡²¢¥´³©®³¡´³ ¦²å® °©¬¯M

´¥®³ ³©¤¡N

RN¡NT

lµ¦´¦¡²´¹§¥´ ­å³´¥ ¶¡²¡ ³å ³´¡¢©¬´ ¡´´ ¤¥´ ­¥¤ ¢¥¡«´¡®¤¥ ¡¶ ¦¬¹§®©®§¥®³ ¦¡³ ¯£¨ ¦¬¹§®©®§¥®³ ¬ä®§¤ ©®´¥ ³´ä¬¬³

¡¬¬´¦ö² ¨ö§¡ «²¡¶ °å °©¬¯´¥®N

RN¡NU

fö²¦¡²¡®¤¥® ¦ö² ®¯²­¡¬ ¤²©¦´L ¦¥¬ ¯£¨ ®ö¤³©´µ¡´©¯®¥² ­å³´¥ ¦¡³´³´ä¬¬¡³N

RN¡NV

v¡²®©®§³³©§®¡¬¥² ¥¬¬¥² ¡®¤²¡ ¬¡²­¡®¯²¤®©®§¡² ³¯­ ³¹¦´¡² ´©¬¬ ¡´´ ¦ö²¨©®¤²¡ ¡¶¶©«¥¬³¥² ¦²å® ®¯²­¡¬ ¤²©¦´ µ®¤¥² ¦¬¹§M

®©®§¥® ¯£¨ ³¯­ ä² ¬ä­°¬©§¡ ¦ö² ¦¬¹§°¬¡®³´¹°¥® ­å³´¥ ´¡³ ¦²¡­N

RN¡NW

lµ¦´¦¡²´¹§¥´ ¯£¨ ¤¥³³ ³¹³´¥­ ­å³´¥ ¶¡²¡ ³å ¢¥³«¡¦¦¡¤¥ ¡´´ ¤¥´ °å ¥´´ ³ä«¥²´ ³ä´´ ä² ­öª¬©§´ ¡´´ å´¥²§å ¦²å® ¥¶¥®´µM

¥¬¬¡ ¥¸´²¥­¡ ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥® µ®¤¥² ¥® ¦¬¹§®©®§N

RN¢

d¥ ¯°¥²¡´©¶¡ ¢¥§²ä®³®©®§¡² ¯£¨ ¡®¤²¡ µ°°¬¹³®©®§¡² ³¯­ «²ä¶³ ¦ö² ³ä«¥² ¤²©¦´ ­å³´¥ ´©¬¬¨¡®¤¡¨å¬¬¡³ ¢¥³ä´´®©®§³M

­¥¤¬¥­­¡²®¡N

RN£

d²©¦´¥® ¡¶ °²¯¤µ«´¥² ¦å² ©®´¥ µ´³ä´´¡³ ¦ö² ²©³«¥² °å §²µ®¤ ¡¶ ¯§¹®®³¡­­¡ ¥¸´¥²®¡ ¯£¨ ©®´¥²®¡ ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥®L

©®¢¥§²©°¥´ ­©¬ªö¦ö²¨å¬¬¡®¤¥®N

RN£NQ

sä²³«©¬´ ¦å² ¦ö²¨å¬¬¡®¤¥®¡ ©®´¥ ¢¬© ¯³ä«²¡ °å §²µ®¤ ¡¶ ¥¸°¯®¥²©®§ ¦ö² ³å¤¡®¡ ¦¥®¯­¥® ³¯­ ¢¬N¡N ¯§¹®®³¡­

¶ä¤¥²¬¥«L ¢¬©¸´¡²L «¯¬¬©³©¯®¥² ­¥¤ ¦å§¬¡²L ³´²å¬®©®§³¦ä¬´ ­¥¤ ¨ö§ ¦²¥«¶¥®³L ¯º¯®L ¯³¶N

7.9.2002

L 240/19

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

sv

RN£NR

k¡¢©®¥²®¡ ­å³´¥ §¥ °¡³³¡§¥²¡²®¡ ¢¥«¶ä­¬©§¨¥´ µ®¤¥² ´²¡®³°¯²´¥® ¯£¨ ´©¬¬²ä£«¬©§´ ³«¹¤¤ ­¯´ ¥¶¥®´µ¥¬¬¡

¦ö²¶ä®´¡¤¥ ²©³«¥² ³¯­ ¨ä²²ö² ¦²å® ¦¬¹§­¡®ö¶²¥² ¥¬¬¥² ¬¥¤¥² ´©¬¬ ®ö¤³©´µ¡´©¯®¥²L ´N¥¸N ¥¬¤L ²ö«L §©¦´©§¡ §¡³¥² ¯£¨

³®¡¢¢´ ´²¹£«¦¡¬¬N Å´§ä²¤¥² ­å³´¥ ¶©¤´¡³ ³å ¡´´ ¤¥ ¯­¢¯²¤¶¡²¡®¤¥ §¥³ ¡¬¬¡ ²©­¬©§¡ ­öª¬©§¨¥´¥² ¡´´ µ®¤¶©«¡ ¡¬¬¶¡²M

¬©§¡ ­¥® ¯£¨ ³®¡¢¢´ «¡® ¬ä­®¡ ¬µ¦´¦¡²´¹§¥´ ¯£¨ ³å ¡´´ ¤¥ ³«¹¤¤¡³ ¦²å® ¥¦¦¥«´¥²®¡ ¡¶ ¢²¯­³«²¡¦´¥²®¡ ¶©¤ ¥®

®ö¤¬¡®¤®©®§ °å ¬¡®¤ ¥¬¬¥² ¶¡´´¥®N d¥ ¯­¢¯²¤¶¡²¡®¤¥ ­å³´¥ ¶©¤ ¢¥¨¯¶ §¥®¯­ ´¹¤¬©§¡ ¯£¨ ¥®´¹¤©§¡ ³«¹¬´¡² ¥¬¬¥²

­¥¤¤¥¬¡®¤¥® ©®³´²µ¥²¡³ ¯­ ¥´´ ¬ä­°¬©§´ ³ä«¥²¨¥´³¢¥´¥¥®¤¥ ¯£¨ ¦å ¶¥´¡ ¶¡² ³ä«¥²¨¥´³µ´²µ³´®©®§¥® ä² °¬¡£¥²¡¤ ¯£¨

¨µ² ¤¥® ¡®¶ä®¤³ °å ¥´´ ²©«´©§´ ³ä´´N e²¦¯²¤¥²¬©§ ³ä«¥²¨¥´³µ´²µ³´®©®§ ­å³´¥ ¶¡²¡ ¬ä´´ ´©¬¬§ä®§¬©§N

RN£NS

b¥³ä´´®©®§¥®³ µ´²¹­­¥® ­å³´¥ ¶¡²¡ ¡®¯²¤®¡¤¥ ¦ö² ¡´´ µ®¤¥²¬ä´´¡ ¦¬¹§®©®§¥®L ¢¬N¡N ³«¡¬¬ ¤¥´ ¦©®®¡³ µ´²µ³´®©®§

³¯­ §ö² ¢¥³ä´´®©®§¥® ­¥¤¶¥´¥® ¯­ ³©´µ¡´©¯®¥®L ¯£¨ ¨¡®´¥²©®§¥® ¡¶ ¡¬¬¡ ³©´µ¡´©¯®¥² ¯£¨ ®ö¤³©´µ¡´©¯®¥² ³¯­ «¡®

¦ö²¶ä®´¡³N m©¬ªö® © ¢¥³ä´´®©®§¥®³ µ´²¹­­¥® ¦å² ©®´¥ 䶥®´¹²¡ ¢¥³ä´´®©®§¥®³ ­öª¬©§¨¥´ ¡´´ µ´¦ö²¡ ³©®¡ µ°°§©¦´¥²L

¯£¨ ¤¥® ­å³´¥ ¶¡²¡ µ´¦¯²­¡¤ ³å ¡´´ ©®§²©°¡®¤¥ µ®¤¥² ¦¬¹§®©®§¥® ¯£¨ ¯´©¬¬¢ö²¬©§´ ¢²µ« ¡¶ ­¡®ö¶¥²¯²§¡®¥®

µ®¤¶©«³N

SN

o ²§¡® ©³¡ ´©¯®¥ ² H©®«¬µ³©¶¥ ¦¹³©³«¡ °¥²³¯®¥² ³¯­ µ´¦ö² «¯®³´²µ«´©¯®L ´©¬¬¶¥²«®©®§ ¥¬¬¥² µ®¤¥²¨å¬¬I

SN¡

o²§¡®©³¡´©¯®³§¯¤«ä®®¡®¤¥® ­å³´¥ µ´¦ä²¤¡³ ®ä² ¦ö¬ª¡®¤¥ ¶©¬¬«¯² ä² µ°°¦¹¬¬¤¡Z

SN¡NQ

o²§¡®©³¡´©¯®¥® ­å³´¥ ¦ö²¦¯§¡ ö¶¥² ¡¬¬¡ ¥²¦¯²¤¥²¬©§¡ ²¥³µ²³¥² ¦ö² ¡²¢¥´¥´³ ¯­¦¡´´®©®§N d¥³³¡ ²¥³µ²³¥² ³«¡¬¬ ¢¥³´å

¡¶L ­¥® ©®´¥ ¢¥§²ä®³¡³ ´©¬¬L ¦ö¬ª¡®¤¥Z ¬ä­°¬©§¡ ¬¯«¡¬¥²L °¥²³¯®¡¬L µ´²µ³´®©®§L ¶¥²«´¹§ ¯£¨ ­¡´¥²©¡¬L ¤¯«µ­¥®´¥²©®§

¡¶ µ°°§©¦´¥²L ¦ö²°¬©«´¥¬³¥² ¯£¨ ¦ö²¦¡²¡®¤¥®L ´©¬¬§å®§ ´©¬¬ ²¥¬¥¶¡®´¡ µ°°§©¦´¥² ¯£¨ ²¥§©³´¥²N

SN¡NR

o²§¡®©³¡´©¯®¥® ­å³´¥ ©®¦ö²¡ ¯£¨ µ°°²ä´´¨å¬¬¡ ¥´´ ¦ö²¶¡¬´®©®§³³¹³´¥­ ³¯­ ³ä«¥²³´ä¬¬¥² ¡´´ ¤¥³³¡ §²µ®¤¬ä§§¡®¤¥

«²¡¶ ¦ö² ¬µ¦´¶ä²¤©§¨¥´ µ°°¦¹¬¬³ ¯£¨ ³´²ä¶¡ ¥¦´¥² ¥® «¯®´©®µ¥²¬©§ ¦ö²¢ä´´²©®§ ¡¶ ¤¥´´¡ ³¹³´¥­N

SN¡NS

o²§¡®©³¡´©¯®¥® ­å³´¥ ´²ä¦¦¡ ö¶¥²¥®³«¯­­¥¬³¥² ­¥¤ ¡®¤²¡ ²¥¬¥¶¡®´¡ ¯²§¡®©³¡´©¯®¥²L ¯­ ³å ¢¥¨ö¶³L ³å ¡´´ ¤¥³³¡

§²µ®¤¬ä§§¡®¤¥ «²¡¶ ¦ö² ¬µ¦´¶ä²¤©§¨¥´ ³´¡¤©§¶¡²¡®¤¥ µ°°¦¹¬¬³N

SN¡NT

o²§¡®©³¡´©¯®¥® ­å³´¥ ©®¦ö²¡ ¥´´ ³¹³´¥­ ¦ö² ²¡°°¯²´¥²©®§ ¡¶ ¨ä®¤¥¬³¥² ¯£¨O¥¬¬¥² ¥´´ ³¹³´¥­ ¦ö² ¨¡®´¥²©®§ ¡¶

¨ä®¤¥¬³¥² ³¯­ ­å³´¥ ©®§å © ¦ö²¶¡¬´®©®§³³¹³´¥­¥´ ¥®¬©§´ °µ®«´ SN¡NR ¯¶¡® ¯£¨ © ö¶¥²¥®³«¯­­¥¬³¥²®¡ ¥®¬©§´ °µ®«´

SN¡NS ¯¶¡® ¯£¨ ¢©¤²¡ ´©¬¬ ­å¬¥´ ¡´´ °²¯¤µ«´¥²®¡³ ³ä«¥²¨¥´ «¯®´©®µ¥²¬©§´ ¦ö²¢ä´´²¡³N

SN¢

nä² ¤¥´ §ä¬¬¥² ¯²§¡®©³¡´©¯®¥² ¦ö² µ´¢©¬¤®©®§ © µ®¤¥²¨å¬¬ ä² ¶©¬¬«¯²¥® © °µ®«´¥²®¡ SN¡NS ¯£¨ SN¡NT ©®´¥ ´©¬¬ä­°¬©§¡N

7.9.2002

L 240/20

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

sv

BILAGA II

Luftfartyg som avses i artikel 4.2

lµ¦´¦¡²´¹§¦ö² ¶©¬«¡ ¡²´©«¥¬ TNQ ©®´¥ ³«¡¬¬ ´©¬¬ä­°¡³ ä² ³å¤¡®¡ ¬µ¦´¦¡²´¹§¦ö² ¶©¬«¡ ¥´´ ´¹°£¥²´©¦©«¡´ ¥¬¬¥² ¥´´ ¬µ¦´¶ä²¤©§¨¥´³¢¥¶©³

©®´¥ ¨¡² µ´¦ä²¤¡´³ °å §²µ®¤¶¡¬ ¡¶ ¤¥®®¡ ¦ö²¯²¤®©®§ ­¥¤ ¤¥³³ ´©¬¬ä­°®©®§³¦ö²¥³«²©¦´¥²L ¯£¨ ³¯­ «¡® ²ä«®¡³ ´©¬¬ ®å§¯® ¡¶

¦ö¬ª¡®¤¥ «¡´¥§¯²©¥²Z

¡I lµ¦´¦¡²´¹§¡¶ «¬¡² ¨©³´¯²©³« ¢¥´¹¤¥¬³¥L ­¥¤ ¡®«®¹´®©®§´©¬¬

©I ¤¥¬´¡§¡®¤¥ © ¥® ­ä²«¬©§ ¨©³´¯²©³« ¨ä®¤¥¬³¥L ¥¬¬¥²

©©I ¥´´ ¶©«´©§´ ³´¥§ © ¦¬¹§¥´³ µ´¶¥£«¬©®§L ¥¬¬¥²

©©©I ¥® ¢¥´¹¤¥¬³¥¦µ¬¬ ²¯¬¬ © ¥® ­¥¤¬¥­³³´¡´³ ¶ä°®¡¤¥ ³´¹²«¯²L

¯£¨ ³¯­ µ°°¦¹¬¬¥² ¥´´ ¥¬¬¥² ¦¬¥²¡ ¡¶ ¦ö¬ª¡®¤¥ «²©´¥²©¥²Z

©I d¥³³ µ²³°²µ®§¬©§¡ «¯®³´²µ«´©¯® «¡® ¦¡³´³´ä¬¬¡³ ¶¡²¡ ö¶¥² TP å² §¡­­¡¬N

©©I p²¯¤µ«´©¯®¥® µ°°¨ö²¤¥ ¦ö² ­©®³´ RU å² ³¥¤¡®N

©©©I m©®¤²¥ ä® UP ¦¬¹§°¬¡® ­¥¤ ³¡­­¡ §²µ®¤«¯®³´²µ«´©¯® ¦©®®³ ¦¯²´¦¡²¡®¤¥ ²¥§©³´²¥²¡¤¥ © ­¥¤¬¥­³³´¡´¥²®¡N

¢I lµ¦´¦¡²´¹§ ³¯­ ä² ³°¥£©¥¬¬´ «¯®³´²µ¥²¡¤¥ ¥¬¬¥² ¯­¢¹§§¤¡ ¦ö² ¦¯²³«®©®§L ¥¸°¥²©­¥®´¥¬¬¡ ¥¬¬¥² ¶¥´¥®³«¡°¬©§¡ 䮤¡­å¬ ¯£¨

³¡®®¯¬©«´ ¦²¡­³´ä¬¬³ © ­¹£«¥´ ¢¥§²ä®³¡´ ¡®´¡¬N

£I lµ¦´¦¡²´¹§ ¤ä² ­©®³´ UQ E ä² ¢¹§§´ ¡¶ ¥® ¡­¡´ö² ¥¬¬¥² ¥® ¦ö²¥®©®§ ¦ö² ¡­¡´ö²¥² µ´¡® ¶©®³´³¹¦´¥L ¦ö² ¶¥¤¥²¢ö²¡®¤¥³

¥§®¡ ³¹¦´¥® ¯£¨ µ´¡® ®å§¯´ «¯­­¥²³©¥¬¬´ ³¹¦´¥N

¤I lµ¦´¦¡²´¹§ ¶¡²³ µ²³°²µ®§¬©§¡ «¯®³´²µ«´©¯® ¶¡² ¡¶³¥¤¤ ¥®¤¡³´ ¦ö² ­©¬©´ä²¡ 䮤¡­å¬N

¥I f¬¹§°¬¡® ­¥¤ ¨ö§³´ ´¶å ³©´´°¬¡´³¥²L ³´¡¬¬¦¡²´ ¥¬¬¥² ­©®©­¡¬ «¯®³´¡®´ ¦¬¹§¨¡³´©§¨¥´ © ¬¡®¤®©®§³«¯®¦©§µ²¡´©¯® ³¯­ ©®´¥

ö¶¥²³´©§¥² SU «®¯° casL ¯£¨ ¥® ­¡¸©­¡¬ ³´¡²´­¡³³¡ HmtomI °å ¨ö§³´

©I SPP «§ ¦ö² ¥®³©´³©§¡ ¬¡®¤¦¬¹§°¬¡®L ¥¬¬¥²

©©I TUP «§ ¦ö² ´¶å³©´³©§¡ ¬¡®¤¦¬¹§°¬¡®L ¥¬¬¥²

©©©I SSP «§ ¦ö² ¥®³©´³©§¡ ¡­¦©¢©¥M ¥¬¬¥² ³ªö¦¬¹§°¬¡®L ¥¬¬¥²

©¶I TYU «§ ¦ö² ´¶å³©´³©§¡ ¡­¦©¢©¥M ¥¬¬¥² ³ªö¦¬¹§°¬¡®L ¦ö²µ´³¡´´ ¡´´ ¤¥´L ¶©¤ ¡®¶ä®¤®©®§ ¢å¤¥ ³¯­ ³ªöM ¯£¨ ³¯­ ¬¡®¤¦¬¹§M

°¬¡®L ¨å¬¬¥² ³©§ µ®¤¥² ¢å¤¡ ¤¥ ´©¬¬ä­°¬©§¡ mtomM§²ä®³¥²®¡N

¦I h䮧§¬©¤¡²¥ ­¥¤ ¥® ³´²µ«´µ²¥¬¬ ­¡³³¡ µ®¤¥²³´©§¡®¤¥ XP «§ ¦ö² ¥®³©´³©§¡ °¬¡® ¥¬¬¥² QPP «§ ¦ö² ´¶å³©´³©§¡L ©®«¬µ³©¶¥

³å¤¡®¡ ­¥¤ ¦¯´³´¡²´N

§I o¢¥­¡®®¡¤¥ ¬µ¦´¦¡²´¹§ ­¥¤ ¥® ¯°¥²¡´©¶ ­¡³³¡ µ®¤¥²³´©§¡®¤¥ QUP «§N

¨I v¡²ª¥ ¡®®¡´ ¬µ¦´¦¡²´¹§­¥¤ ¥® ´¯´¡¬ ­¡³³¡ µ´¡® °©¬¯´ °å ­©®¤²¥ ä® WP «§N

7.9.2002

L 240/21

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

sv

L 96/10

SV

31.3.2004

Europeiska unionens officiella tidning

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 550/2004

av den 10 mars 2004

om tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemensamma europeiska luftrummet

(”förordning om tillhandahållande av tjänster”)

(Text av betydelse för EES)

europaparlamentet och europeiska unionens rÅd har

antagit denna fÖrordning

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska

gemenskapen, särskilt artikel 80.2 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kom-

mitténs yttrande (2),

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3),

i enlighet med förfarandet i artikel 251 i fördraget (4), på

grundval av det gemensamma utkast som förlikningskom-

mittén godkände den 11 december 2003, och

av följande skäl:

HQI

Medlemsstaterna har i varierande utsträckning omstruk-

turerat sina nationella leverantörer av flygtrafiktjänster

genom att öka deras självständighet och frihet att

tillhandahålla tjänster. Det blir allt nödvändigare att se

till att kraven på en lägsta nivå för att tillvarata

allmänintresset tillgodoses i denna nya miljö.

HRI

I rapporten från högnivågruppen för ett gemensamt

europeiskt luftrum, i november 2000, bekräftas behovet

av bestämmelser på gemenskapsnivå som gör det möjligt

att skilja mellan reglering och tillhandahållande av

H1I egt c QPS eL SPNTNRPPRL ³N RVN

H2I egt c RTQL WNQPNRPPRL ³N RTN

H3I egt c RWXL QTNQQNRPPRL ³N QSN

H4I eµ²¯°¡°¡²¬¡­¥®´¥´³ ¹´´²¡®¤¥ ¡¶ ¤¥® S ³¥°´¥­¢¥² RPPR Heut

c RWR eL QSNQQNRPPSL ³N SPSIL ²å¤¥´³ §¥­¥®³¡­­¡ ³´å®¤°µ®«´ ¡¶

¤¥® QX ­¡²³ RPPS Heut c QRY eL SNVNRPPSL ³N QVI ¯£¨

eµ²¯°¡°¡²¬¡­¥®´¥´³ ³´å®¤°µ®«´ ¡¶ ¤¥® S ªµ¬© RPPS Hä®®µ ¥ª

¯¦¦¥®´¬©§§ª¯²¤ © eutIN eµ²¯°¡°¡²¬¡­¥®´¥´³ ¬¡§³´©¦´®©®§³²¥³¯¬µ´©¯®

¡¶ ¤¥® RY ª¡®µ¡²© RPPT ¯£¨ ²å¤¥´³ ¢¥³¬µ´ ¡¶ ¤¥® R ¦¥¢²µ¡²© RPPTN

tjänster och att införa ett certifieringssystem för att

tillvarata allmänintresset, i synnerhet i fråga om flygsä-

kerhet, samt förbättra avgiftssystemet.

HSI

I Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 549/

2004 av den 10 mars 2004 (”ramförordning”) (5) fast-

ställs ramen för inrättande av det gemensamma europeis-

ka luftrummet.

HTI

För att inrätta det gemensamma europeiska luftrummet

bör bestämmelser som garanterar ett säkert och effektivt

tillhandahållande av flygtrafiktjänster antas vilka skall

överensstämma med den organisation och användning

av luftrummet som föreskrivs i Europaparlamentets och

rådets förordning (EG) nr 551/2004 av den 10 mars

2004 om organisation och användning av det gemen-

samma europeiska luftrummet (”förordning om luftrum-

met”) (6). Införandet av en harmoniserad organisation

för tillhandahållande av sådana tjänster är viktigt för

att kraven från luftrummets användare skall kunna

tillgodoses i tillräcklig utsträckning och för en säker och

effektiv reglering av flygtrafiken.

HUI

Tillhandahållandet av flygtrafiktjänster i enlighet med

denna förordning är kopplat till utövandet hos en

offentlig myndighet av befogenheter som inte är av en

sådan ekonomisk art att de motiverar att fördragets

konkurrensregler tillämpas.

HVI

Medlemsstaterna är ansvariga för övervakningen av ett

säkert och effektivt tillhandahållande av flygtrafiktjänster

och kontrollen av att leverantörer av flygtrafiktjänster

följer de gemensamma bestämmelser som har fastställts

på gemenskapsnivå.

HWI

Medlemsstaterna bör tillåtas att överlämna åt erkända

organisationer med fackmässig erfarenhet att kontrollera

att leverantörer av flygtrafiktjänster uppfyller de gemen-

samma bestämmelser som har fastställts på gemenskaps-

nivå.

H5I s¥ ³©¤¡® Q © ¤¥´´¡ ®µ­­¥² ¡¶ eutN

H6I s¥ ³©¤¡® RP © ¤¥´´¡ ®µ­­¥² ¡¶ eutN

31.3.2004

SV

L 96/11

Europeiska unionens officiella tidning

HXI

Ett väl fungerande luftfartssystem kräver också enhetliga

och höga flygsäkerhetsregler för leverantörer av flygtra-

fiktjänster.

HYI

Det bör vidtas åtgärder för att harmonisera licensierings-

systemen för flygledare för att förbättra tillgången på

flygledare och för att främja ömsesidigt erkännande av

licenser.

HQPI

Samtidigt som kontinuiteten för tillhandahållande av

tjänster garanteras bör det inrättas ett gemensamt system

för certifiering av leverantörer av flygtrafiktjänster som

ett sätt att fastställa rättigheter och skyldigheter för

leverantörer av flygtrafiktjänster och regelbundet överva-

ka att dessa krav uppfylls.

HQQI

De villkor som är förenade med certifikat bör vara

objektivt berättigade, icke-diskriminerande, proportio-

nerliga och öppna för insyn samt följa relevanta interna-

tionella standarder.

HQRI

Certifikaten bör erkännas ömsesidigt av samtliga med-

lemsstater för att göra det möjligt för leverantörer av

flygtrafiktjänster att tillhandahålla tjänster i en annan

medlemsstat än den där de har erhållit sina certifikat,

inom de gränser som flygsäkerheten kräver.

HQSI

Tillhandahållande av tjänster för kommunikation, navi-

gation, flygtrafik och övervakning samt flygbriefingtjänst

för luftfarten bör organiseras på marknadsvillkor med

beaktande av de särdrag som betecknar sådana tjänster

och med upprätthållande av en hög flygsäkerhetsnivå.

HQTI

Certifieringssystemet bör, för att underlätta en säker

flygtrafik över medlemsstaternas gränser till nytta för

luftrummets användare och deras passagerare, tillhanda-

hålla en ram som gör det möjligt för medlemsstaterna

att utnämna leverantörer av flygtrafikledningstjänster,

oavsett var de har certifierats.

HQUI

Medlemsstaterna bör på grundval av sina analyser av

flygsäkerhetsöverväganden kunna utse en eller flera

leverantörer av flygvädertjänster med avseende på hela

eller delar av det luftrum som ingår i deras ansvarsområ-

de utan att behöva anordna en anbudsinfordran.

HQVI

Leverantörer av flygtrafiktjänster bör genom lämpliga

överenskommelser inleda och upprätthålla ett nära

samarbete med de militära myndigheter som ansvarar

för verksamhet som kan inverka på allmän flygtrafik.

HQWI

Räkenskaperna för alla leverantörer av flygtrafiktjänster

bör vara öppna för insyn i största möjliga utsträckning.

HQXI

Införandet av harmoniserade principer och villkor för

tillgång till verksamhetsrelaterade uppgifter bör under-

lätta tillhandahållandet av flygtrafiktjänster samt luft-

rumsanvändarnas och flygplatsernas verksamhet i en ny

omgivning.

HQYI

Villkoren i fråga om avgifter som gäller för luftrummets

användare bör vara rättvisa och öppna för insyn.

HRPI

Användaravgifterna bör utgöra ersättning för de hjälp-

medel och tjänster som leverantörerna av flygtrafiktjäns-

ter och medlemsstaterna tillhandahåller. Storleken på

användaravgifterna bör vara proportionella mot kostna-

derna, med beaktande av målen för flygsäkerhet och

ekonomisk effektivitet.

HRQI

Det bör inte förekomma någon diskriminering mellan

luftrummets användare när det gäller tillhandahållande

av likvärdiga flygtrafiktjänster.

HRRI

Leverantörerna av flygtrafiktjänster erbjuder ett visst

antal hjälpmedel och tjänster som är direkt knutna till

framförandet av ett luftfartyg, och kostnaderna för detta

bör kunna återkrävas i enlighet med principen om

att användaren betalar, vilket innebär att luftrummets

användare bör betala för de kostnader, eller så nära som

möjligt av de kostnader, som deras användning orsakar.

HRSI

Det är viktigt att se till att de kostnader som föranleds

av dessa hjälpmedel och tjänster är öppna för insyn.

Ändringar av avgiftssystemet eller avgiftsnivån bör där-

för förklaras för luftrummets användare. Sådana änd-

ringar eller investeringar som föreslås av leverantörerna

av flygtrafiktjänster bör förklaras som en del av ett

utbyte av information mellan deras förvaltningsorgan

och luftrummets användare.

HRTI

Det bör finnas utrymme för att anpassa avgifter som

bidrar till att maximera kapaciteten inom hela systemet.

Ekonomiska stimulansåtgärder kan vara ett användbart

sätt att påskynda införandet av markbaserad eller luftbu-

ren utrustning som ökar kapaciteten för att belöna goda

prestationer eller uppväga olägenheter i samband med

val av mindre önskvärda rutter.

L 96/12

SV

31.3.2004

Europeiska unionens officiella tidning

HRUI

Vad gäller de intäkter som görs i syfte att uppnå en

rimlig avkastning på tillgångarna, och som står i direkt

relation till de besparingar som görs genom ökad

effektivisering, bör kommissionen undersöka möjlighe-

ten att upprätta en reserv för att minska effekterna av

plötsliga kostnadsökningar för luftrummets användare

vid perioder med minskad lufttrafik.

HRVI

Kommissionen bör undersöka möjligheten att organise-

ra ett tillfälligt ekonomiskt stöd för att öka kapaciteten

hos systemet för Europas flygkontrollsystem i dess

helhet.

HRWI

Införandet och tillämpningen av avgifter för luftrummets

användare bör regelbundet ses över av kommissionen, i

samarbete med Eurocontrol och med nationella tillsyns-

myndigheter samt luftrummets användare.

HRXI

Med tanke på att information om leverantörer av

flygtrafiktjänster är särskilt känslig bör de nationella

tillsynsmyndigheterna inte röja information som omfat-

tas av tystnadsplikt, vilket dock inte bör hindra att det

införs ett system för att övervaka och offentliggöra dessa

tjänsteleverantörers prestationer.

hÄrigenom fÖreskrivs fÖljandeN

kapitel i

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och räckvidd

1.

Inom ramförordningens räckvidd omfattar denna förord-

ning tillhandahållande av flygtrafiktjänster inom det gemen-

samma europeiska luftrummet. Syftet med den här förordnin-

gen är att fastställa gemensamma krav för säkert och effektivt

tillhandahållande av flygtrafiktjänster i gemenskapen.

2.

Denna förordning skall tillämpas på tillhandahållande av

flygtrafiktjänster för allmän luftfart i enlighet med och inom

ramförordningens räckvidd.

Artikel 2

De nationella tillsynsmyndigheternas uppgifter

1.

De nationella tillsynsmyndigheter som avses i artikel 4

i ramförordningen skall säkerställa en lämplig tillsyn av

tillämpningen av denna förordning, särskilt när det gäller en

säker och effektiv drift av den verksamhet som utövas av

sådana leverantörer av flygtrafiktjänster som tillhandahåller

tjänster för det luftrum som faller under ansvarsområdet för

den medlemsstat som har utsett eller inrättat den aktuella

myndigheten.

2.

I detta syfte skall varje nationell tillsynsmyndighet organi-

sera lämpliga inspektioner och undersökningar för att kontrol-

lera överensstämmelsen med kraven i denna förordning. Den

berörda leverantören av flygtrafiktjänster skall underlätta detta

arbete.

3.

När det gäller funktionella luftrumsblock som sträcker

sig över luftrum som faller under flera medlemsstaters ansvars-

område, skall de berörda medlemsstaterna ingå en överens-

kommelse om den tillsyn som föreskrivs i denna artikel

med avseende på de leverantörer av flygtrafiktjänster som

tillhandahåller tjänster i dessa block. Medlemsstater får ingå en

överenskommelse om den tillsyn som föreskrivs i denna artikel

med avseende på den leverantör av flygtrafiktjänster som

tillhandahåller tjänster i en annan medlemsstat än den där

leverantören bedriver sin huvudsakliga verksamhet.

4.

Nationella tillsynsmyndigheter skall på lämpligt sätt

komma överens om ett nära samarbete med varandra för att

säkerställa adekvat övervakning av leverantörer av flygtrafik-

tjänster som innehar ett giltigt certifikat från en medlemsstat

och som också tillhandahåller tjänster med avseende på det

luftrum som omfattas av en annan medlemsstats ansvarsområ-

de. Sådant samarbete skall innefatta överenskommelser om

hur fall av bristande efterlevnad av de tillämpliga gemensamma

kraven i artikel 6 eller villkoren i bilaga II skall hanteras.

Artikel 3

Erkända organisationer

1.

Nationella tillsynsmyndigheter får besluta att helt eller

delvis delegera de inspektioner och undersökningar som avses

i artikel 2.2 till erkända organisationer som uppfyller kraven i

bilaga I.

2.

Ett erkännande som beviljas av en nationell tillsynsmyn-

dighet skall gälla inom gemenskapen för en tid av tre år med

möjlighet till förnyelse. Nationella tillsynsmyndigheter får

överlämna åt vilken som helst av de erkända organisationer

som är belägna inom gemenskapen att utföra dessa inspektio-

ner och undersökningar.

31.3.2004

SV

L 96/13

Europeiska unionens officiella tidning

Artikel 4

Flygsäkerhetskrav

Kommissionen skall i enlighet med förfarandet i artikel 5.3 i

ramförordningen fastställa och anta Eurocontrols flygsäker-

hetskrav (ESARR, Eurocontrol Safety Regulatory Require-

ments) och senare ändringar av dessa krav inom ramen för

denna förordning, som skall vara bindande enligt gemenskaps-

rätten. Offentliggörandet skall ha formen av hänvisningar till

sådana flygsäkerhetskrav i

Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 5

Licensiering av flygledare

Om så är lämpligt, skall kommissionen så snart som möjligt

efter denna förordnings ikraftträdande för Europaparlamentet

och rådet lägga fram ett förslag om licensiering av flygledare.

kapitel ii

BESTÄMMELSER FÖR TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNS-

TER

Artikel 6

Gemensamma krav

Gemensamma krav för tillhandahållande av flygtrafiktjänster

skall fastställas i enlighet med förfarandet i artikel 5.3 i

ramförordningen. De gemensamma kraven skall omfatta föl-

jande:

Teknisk och operativ kompetens och lämplighet.

System och förfaranden för flygsäkerhets- och kvalitets-

styrning.

Rapporteringssystem.

Tjänsternas kvalitet.

Finansiell styrka.

Ansvar och försäkringstäckning.

Ägande och organisationsstruktur, inbegripet förhindran-

de av intressekonflikter.

Mänskliga resurser, bland annat lämplig planering av

personalstyrkan.

Säkerhet.

Artikel 7

Certifiering av leverantörer av flygtrafiktjänster

1.

Tillhandahållande av alla flygtrafiktjänster inom gemen-

skapen skall omfattas av medlemsstaternas certifiering.

2.

Ansökningar om certifiering skall lämnas till den natio-

nella tillsynsmyndigheten i den medlemsstat där sökanden

bedriver sin huvudsakliga verksamhet och, i förekommande

fall, har sitt säte.

3.

Nationella tillsynsmyndigheter skall utfärda certifikat till

leverantörer av flygtrafiktjänster om de uppfyller de gemen-

samma krav som avses i artikel 6. Certifikat får utfärdas för

varje enskild flygtrafiktjänst som definieras i artikel 2 i

ramförordningen eller för ett paket av sådana tjänster, bland

annat de fall då en leverantör av flygtrafiktjänster, oavsett

rättslig status, driver och underhåller sina egna kommunika-

tions-, navigations- och övervakningssystem. Certifikaten skall

regelbundet kontrolleras.

4.

I certifikaten skall anges rättigheterna och skyldigheterna

för leverantörer av flygtrafiktjänster, inklusive luftrumsanvän-

darnas tillgång till tjänsterna på en icke-diskriminerande

grundval, med särskilt beaktande av säkerheten. Certifieringen

får endast omfattas av de villkor som anges i bilaga II. Dessa

villkor skall vara objektivt berättigade, icke-diskriminerande,

proportionerliga och öppna för insyn.

5.

Utan att det påverkar tillämpningen av punkt 1 får

medlemsstaterna tillåta tillhandahållande av flygtrafiktjänster i

hela eller delar av det luftrum som tillhör deras ansvarsområde

utan certifikat, om leverantören av dessa tjänster erbjuder dem

först och främst till flygplansrörelser som inte är allmän

lufttrafik. I dessa fall skall den berörda medlemsstaten informe-

ra kommissionen och de andra medlemsstaterna om sitt beslut

och de åtgärder som har vidtagits för att säkerställa maximal

överensstämmelse med de gemensamma kraven.

6.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 8 och om

inte annat anges i artikel 9 skall utfärdandet av certifikat

till leverantörer av flygtrafiktjänster medföra att dessa har

möjlighet att erbjuda sina tjänster till andra leverantörer av

flygtrafiktjänster, luftrumsanvändare och flygplatser i gemen-

skapen.

L 96/14

SV

31.3.2004

Europeiska unionens officiella tidning

7.

De nationella tillsynsmyndigheterna skall övervaka att

de gemensamma kraven och de villkor som är knutna till

certifikaten uppfylls. Uppgifter om sådan övervakning skall

ingå i de årliga rapporter som medlemsstaterna skall lägga

fram i enlighet med artikel 12.1 i ramförordningen. Om en

nationell tillsynsmyndighet finner att innehavaren av ett

certifikat inte längre uppfyller dessa krav eller villkor skall den

vidta lämpliga åtgärder samtidigt som den ser till att tjänsterna

upprätthålls. Dessa åtgärder får omfatta återkallande av certifi-

katet.

8.

Medlemsstaterna skall erkänna alla certifikat som har

utfärdats i en annan medlemsstat i enlighet med denna artikel.

9.

Medlemsstaterna får i undantagsfall skjuta upp efterlev-

naden av denna artikel med sex månader efter den tidpunkt

som framgår av artikel 19.2. Medlemsstaterna skall underrätta

kommissionen om sådana förlängningar och ange skälen till

dessa.

Artikel 8

Utnämning av leverantörer av flygtrafikledningstjänster

1.

Medlemsstaterna skall se till att flygtrafikledningstjänster

tillhandahålls med ensamrätt inom särskilda luftrumsblock

avseende det luftrum som de ansvarar för. I detta syfte skall

medlemsstaterna utnämna en leverantör av flygtrafiklednings-

tjänster som innehar ett giltigt certifikat i gemenskapen.

2.

Medlemsstaterna skall fastställa de rättigheter och skyl-

digheter som skall uppfyllas av de tjänsteleverantörer som

utnämns. Sådana skyldigheter får innehålla villkor för att

tidsanpassat tillhandahålla relevant information som är lämplig

för att fastställa identiteten på alla luftfartygsrörelser i det

luftrum som de är ansvariga för.

3.

Medlemsstaterna har handlingsfriheten att välja en tjäns-

televerantör på villkor att den senare uppfyller de krav och

villkor som avses i artiklarna 6 och 7.

4.

När det gäller funktionella luftrumsblock som fastställs i

enlighet med artikel 5 i förordning om luftrummet och som

sträcker sig över luftrum som faller under flera medlemsstaters

ansvarsområde skall de berörda medlemsstaterna gemensamt

utse en eller flera leverantörer av flygtrafikledningstjänster,

minst en månad före genomförandet av det funktionella

luftblocket.

5.

Medlemsstaterna skall omedelbart underrätta kommis-

sionen och de övriga medlemsstaterna om beslut som fattas i

enlighet med denna artikel om utseende av leverantörer av

flygtrafikledningstjänster inom särskilda luftrumsblock i det

luftrum som ligger inom deras ansvarsområde.

Artikel 9

Utnämning av leverantörer av flygvädertjänster

1.

Medlemsstaterna får utse en leverantör av flygvädertjäns-

ter att leverera alla eller delar av flygväderdata med ensamrätt

i hela eller delar av det luftrum som de ansvarar för med

beaktande av flygsäkerhetsöverväganden.

2.

Medlemsstaterna skall utan dröjsmål underrätta kommis-

sionen och andra medlemsstater om beslut inom ramen för

denna artikel med avseende på utnämning av leverantör av

flygvädertjänster.

Artikel 10

Förhållandet mellan tjänsteleverantörer

1.

Leverantörer av flygtrafiktjänster får använda sig av

tjänster från andra leverantörer som har blivit certifierade i

gemenskapen.

2.

Leverantörer av flygtrafiktjänster skall formalisera sina

arbetsrelationer med hjälp av skriftliga avtal eller likvärdiga

juridiska överenskommelser i vilka leverantörernas särskilda

uppgifter och funktioner fastställs och som möjliggör ett

utbyte av verksamhetsrelaterade uppgifter mellan alla tjänstele-

verantörerna när det gäller allmän flygtrafik. Dessa överens-

kommelser skall anmälas till den berörda nationella tillsyns-

myndigheten eller berörda myndigheter.

3.

För tillhandahållandet av flygtrafikledningstjänster krävs

medlemsstaternas godkännande. För tillhandahållandet av flyg-

vädertjänster krävs medlemsstaternas godkännande, om de har

utsett en leverantör med ensamrätt i enlighet med artikel 9.1.

Artikel 11

Förhållandet till militära myndigheter

Medlemsstaterna skall inom ramen för den gemensamma

transportpolitiken vidta nödvändiga åtgärder för att se till att

det mellan behöriga civila och militära myndigheter upprättas

skriftliga överenskommelser eller likvärdiga juridiska överens-

kommelser avseende förvaltningen av särskilda luftrumsblock.

31.3.2004

SV

L 96/15

Europeiska unionens officiella tidning

Artikel 12

Insyn i räkenskaper

1.

Leverantörer av flygtrafiktjänster skall, oavsett form för

ägande och rättslig form, utforma, inlämna till granskning och

offentliggöra sina finansiella räkenskaper. Dessa räkenskaper

skall överensstämma med de internationella redovisningsstan-

darder som antagits av gemenskapen. Om det på grund av

tjänsteleverantörens rättsliga status inte är möjligt att uppnå

full överensstämmelse med de internationella redovisnings-

standarderna, skall leverantören sträva efter att i möjligaste

mån uppfylla dessa krav.

2.

I varje fall skall leverantörer av flygtrafiktjänster offentlig-

göra en årsredovisning och regelbundet underställas en obe-

roende revision.

3.

Vid tillhandahållande av ett paket av tjänster skall

leverantörer av flygtrafiktjänster i sin interna redovisning

identifiera relevanta kostnader och inkomster för flygtrafik-

tjänster uppdelade i enlighet med Eurocontrols principer

för upprättande av kostnadsbas för undervägsavgifter och

beräkningen av avgiftsenheter och vid behov ge en samman-

ställd redovisning för tjänster som inte är flygtrafiktjänster på

samma sätt som de skulle vara tvungna att göra om de berörda

tjänsterna tillhandahölls av separata företag.

4.

Medlemsstaterna skall utse behöriga myndigheter som

skall ha rätt att ta del av räkenskaperna för de tjänsteleverantö-

rer som tillhandahåller tjänster inom det luftrum som ligger

inom deras ansvarsområde.

5.

Medlemsstaterna får tillämpa övergångsbestämmelserna

i artikel 9 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)

nr 1606/2002 av den 19 juli 2002 om tillämpning av

internationella redovisningsstandarder (1) på leverantörer av

flygtrafiktjänster som omfattas av denna förordning.

Artikel 13

Tillgång till och skydd av uppgifter

1.

När det gäller allmän flygtrafik skall relevanta verksam-

hetsrelaterade uppgifter utbytas i realtid mellan alla leverantö-

rer av flygtrafiktjänster, luftrummets användare och flygplatser

så att deras operativa behov kan underlättas. Uppgifterna skall

användas endast för verksamhetsrelaterade ändamål.

H1I egt l RTSL QQNYNRPPRL ³N QN

2.

Berörda myndigheter, certifierade leverantörer av flygtra-

fiktjänster, luftrummets användare och flygplatser skall beviljas

tillgång till verksamhetsrelaterade uppgifter på ett icke-diskri-

minerande sätt.

3.

Certifierade tjänsteleverantörer, användare av luftrum-

met och flygplatser skall fastställa standardvillkor för tillgång

till andra relevanta verksamhetsrelaterade uppgifter än sådana

som avses i punkt 1. De nationella tillsynsmyndigheterna

skall godkänna dessa standardvillkor. Närmare föreskrifter för

sådana villkor skall vid behov fastställas i enlighet med

förfarandet i artikel 5.3 i ramförordningen.

kapitel iii

AVGIFTSSYSTEM

Artikel 14

Allmänt

I enlighet med kraven i artiklarna 15 och 16 skall det utarbetas

ett avgiftssystem för flygtrafiktjänster som bidrar till att större

insyn uppnås med avseende på fastställande, påläggande och

uttagande av avgifter från luftrummets användare. Detta

system skall också överensstämma med artikel 15 i 1944 års

Chicagokonvention angående internationell civil luftfart och

med Eurocontrols avgiftssystem för undervägsavgifter.

Artikel 15

Principer

1.

Avgiftssystemet skall grundas på de beräknade kostnader

för flygtrafiktjänster som tjänsteleverantörerna ådragit sig till

gagn för luftrummets användare. Avgiftssystemet skall fördela

dessa kostnader mellan olika användarkategorier.

2.

Följande principer skall tillämpas vid fastställandet av

kostnadsbasen för utgifter:

a)

Den kostnad som skall fördelas mellan luftrummets

användare skall vara hela kostnaden för att tillhandahålla

flygtrafiktjänster, inklusive lämpliga belopp för ränta på

kapitalinvesteringar och avskrivning av tillgångar samt

kostnader för underhåll, drift, förvaltning och administra-

tion.

b)

De kostnader som skall beaktas i detta sammanhang skall

vara de kostnader i relation till de hjälpmedel och

tjänster som är föreskrivna och införlivade enligt ICAO:s

regionala flygtrafikplan, europeiska regionen. De kan

även omfatta sådana kostnader som nationella tillsyns-

L 96/16

SV

31.3.2004

Europeiska unionens officiella tidning

myndigheter och/eller erkända organisationer ådragit sig,

samt andra kostnader som den berörda medlemsstaten

och tjänsteleverantören ådragit sig i samband med tillhan-

dahållandet av flygtrafiktjänster.

c)

Kostnaden för olika flygtrafiktjänster skall identifieras

separat i enlighet med artikel 12.3.

d)

Korssubventionering mellan olika flygtrafiktjänster skall

vara tillåten endast när detta motiveras av objektiva skäl

och under förutsättning att den är tydligt identifierbar.

e)

Insyn i beräkningen av avgifter skall garanteras. Tillämp-

ningsföreskrifter för tjänsteleverantörernas tillhandahål-

lande av information skall fastställas för att göra det

möjligt att granska deras prognoser, faktiska kostnader

och intäkter. Information skall regelbundet utbytas mel-

lan nationella tillsynsmyndigheter, tjänsteleverantörer,

luftrummets användare, kommissionen och Eurocontrol.

3.

Utan att det påverkar tillämpningen av Eurocontrols

avgiftssystem för undervägsavgifter, skall medlemsstaterna i

enlighet med punkt 2 iaktta följande principer när de fastställer

avgifter:

a)

Avgifter skall fastställas för tillgängligheten av flygtrafik-

tjänster på ett icke-diskriminerande sätt. När avgifter tas

ut från olika användare av luftrummet för samma tjänst

skall ingen åtskillnad göras med hänsyn till användarens

nationalitet eller kategori.

b)

Undantag för vissa användare, i synnerhet lätta flygplan

och statsluftfartyg, får tillåtas, under förutsättning att

kostnaden för sådana undantag inte läggs över på andra

användare.

c)

Flygtrafiktjänster får generera tillräckliga intäkter som

överstiger alla direkta och indirekta driftskostnader och

som ger en rimlig avkastning på tillgångar som bidrar till

nödvändiga kapitalförbättringar.

d)

Avgifterna skall avspegla kostnaderna för de flygtrafik-

tjänster och anläggningar som görs tillgängliga för luft-

rummets användare, med beaktande av den relativa

produktionskapaciteten hos de olika typerna av berörda

luftfartyg.

e)

Avgifterna skall främja ett säkert och effektivt tillhanda-

hållande av flygtrafiktjänster i syfte att uppnå en hög

flygsäkerhetsnivå och kostnadseffektivitet samt främja ett

integrerat tillhandahållande av tjänster. För detta ändamål

får sådana avgifter användas

till mekanismer, inbegripet stimulansåtgärder i form

av ekonomiska för- och nackdelar, för att stimulera

leverantörer av flygtrafiktjänster och/eller luftrum-

mets användare att stödja förbättringar i flödesplane-

ring, till exempel ökad kapacitet och minskning av

förseningar, samtidigt som optimal säkerhetsnivå

upprätthålls. Beslutet om huruvida sådana mekanis-

mer skall tillämpas ligger fortfarande inom varje

medlemsstats ansvarsområde,

inkomster som gynnar projekt som stödjer specifika

kategorier av luftrummets användare och/eller leve-

rantörer av flygtrafiktjänster i syfte att förbättra den

gemensamma infrastrukturen för flygtrafiktjänster,

tillhandahållandet av flygtrafiktjänster och använd-

ningen av luftrummet.

4.

Tillämpningsföreskrifter på de områden som omfattas av

punkterna 1, 2 och 3 skall fastställas i enlighet med förfarandet

i artikel 8 i ramförordningen.

Artikel 16

Kontroll av avgifter

1.

Kommissionen skall fortlöpande, i samarbete med med-

lemsstaterna, säkerställa fortlöpande granskning av överens-

stämmelsen med de principer och regler som avses i artiklar-

na 14 och 15. Kommissionen skall sträva efter att inrätta

nödvändiga mekanismer för att Eurocontrols sakkunskap skall

kunna tas i anspråk.

2.

På begäran av en eller flera medlemsstater som anser att

de ovannämnda principerna och reglerna inte har tillämpats

korrekt, eller på kommissionens eget initiativ, skall kommissio-

nen genomföra en undersökning av varje påstående om

bristande efterlevnad eller bristande tillämpning av den eller

de berörda principerna och/eller reglerna. Kommissionen skall,

inom två månader från det att den fått en begäran och efter

att ha hört den berörda medlemsstaten och samrått med

Kommittén för det gemensamma europeiska luftrummet i

enlighet med förfarandet i artikel 5.2 i ramförordningen, fatta

ett beslut om tillämpningen av artiklarna 14 och 15 och om

huruvida den berörda tillämpningen får fortsätta att tillämpas.

3.

Kommissionen skall rikta sitt beslut till medlemsstaterna

och informera tjänsteleverantören, i den mån denne är rättsligt

berörd, om sitt beslut. En medlemsstat får hänskjuta kommis-

sionens beslut till rådet inom en månad. Rådet, som skall fatta

beslut med kvalificerad majoritet, får fatta ett annat beslut

inom en månad.

31.3.2004

SV

L 96/17

Europeiska unionens officiella tidning

kapitel iv

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 17

Anpassning till den tekniska utvecklingen

1.

I syfte att företa anpassningar till den tekniska utveckling-

en kan ändringar av bilagorna göras i enlighet med förfarandet

i artikel 5.3 i ramförordningen.

2.

Kommissionen skall offentliggöra de genomförandebe-

stämmelser som antagits på grundval av denna förordning i

Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 18

Sekretess

1.

De nationella tillsynsmyndigheterna får i enlighet med

sin nationella lagstiftning, i likhet med kommissionen, inte

röja förtrolig information, särskilt om informationen avser

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Strasbourg den 10 mars 2004.

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

pN cox

dN roche

Ordförande

Ordförande

leverantörer av flygtrafiktjänster, deras affärsmässiga förhållan-

den och deras kostnadskomponenter.

2.

Punkt 1 skall inte påverka de nationella tillsynsmyndighe-

ternas rätt att röja information, när detta behövs för att de

skall kunna uppfylla sina uppgifter, i vilka fall ett sådant

röjande skall vara proportionerligt och ta i beaktande de

berättigade intressena för leverantörer av flygtrafiktjänster när

det gäller skyddet av deras affärshemligheter.

3.

Punkt 1 skall inte heller hindra offentliggörande av

information om villkoren för och utförandet av tillhandahål-

lande av tjänster som inte innehåller förtrolig information.

Artikel 19

Ikraftträdande

1.

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter

det att den har offentliggjorts i

Europeiska unionens officiella

tidning.

2.

Artiklarna 7 och 8 skall emellertid träda i kraft ett år

efter det att de gemensamma krav som avses i artikel 6 har

offentliggjorts i

Europeiska unionens officiella tidning.

L 96/18

SV

31.3.2004

Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA I

KRAV FÖR ERKÄNDA ORGANISATIONER

d¥® ¥²«ä®¤¡ ¯²§¡®©³¡´©¯®¥® ³«¡¬¬ µ°°¦¹¬¬¡ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

d¥® ­å³´¥ ¨¡ ¤¯«µ­¥®´¥²¡¤ ¯­¦¡´´¡®¤¥ ¥²¦¡²¥®¨¥´ ¡¶ ¡´´ ¢¥¤ö­¡ ¯¦¦¥®´¬©§¡ ¯£¨ °²©¶¡´¡ ¥®¨¥´¥² ©®¯­

¬µ¦´¦¡²´³³¥«´¯²®L ³ä²³«©¬´ ¬¥¶¥²¡®´ö²¥² ¡¶ ¦¬¹§´²¡¦©«´ªä®³´¥²L ¯£¨ ©®¯­ ¡®¤²¡ ¬©«®¡®¤¥ ³¥«´¯²¥² °å ¥´´ ¥¬¬¥² ¦¬¥²¡

¯­²å¤¥® ³¯­ ¯­¦¡´´¡³ ¡¶ ¤¥®®¡ ¦ö²¯²¤®©®§N

d¥® ­å³´¥ ¨¡ ¯­¦¡´´¡®¤¥ ²¥§¬¥² ²ö²¡®¤¥ ²¥§¥¬¢µ®¤®¡ «¯®´²¯¬¬¥² ¡¶ ®ä­®¤¡ ¥®¨¥´¥²L ³¯­ ¯¦¦¥®´¬©§§ö²³ ¯£¨

«¯®´©®µ¥²¬©§´ µ°°§²¡¤¥²¡³ ¯£¨ ¦ö²¢ä´´²¡³ §¥®¯­ ¦¯²³«®©®§³M ¯£¨ µ´¶¥£«¬©®§³°²¯§²¡­N

d¥® ¦å² ©®´¥ ¶¡²¡ «¯®´²¯¬¬¥²¡¤ ¡¶ ¬¥¶¥²¡®´ö²¥² ¡¶ ¦¬¹§´²¡¦©«´ªä®³´¥²L ¡¶ ¦¬¹§°¬¡´³¬¥¤®©®§³­¹®¤©§¨¥´¥² ¥¬¬¥² ¡¶

¡®¤²¡ ³¯­ ¨¡² ¥´´ «¯­­¥²³©¥¬¬´ ©®´²¥³³¥ © ´©¬¬¨¡®¤¡¨å¬¬¡®¤¥ ¡¶ ¦¬¹§´²¡¦©«´ªä®³´¥² ¥¬¬¥² ¬µ¦´¦¡²´³´ªä®³´¥²N

d¥® ­å³´¥ ¨¡ ¥® ¢¥´¹¤¡®¤¥ ´¥«®©³« ¬¥¤®©®§³ML ³´ö¤M ¯£¨ ¦¯²³«®©®§³°¥²³¯®¡¬ ³¯­ ³´å² © ²©­¬©§ °²¯°¯²´©¯® ´©¬¬ ¤¥

µ°°§©¦´¥² ³¯­ ³«¡¬¬ µ´¦ö²¡³N

d¥® ­å³´¥ ¬¥¤¡³ ¯£¨ ¡¤­©®©³´²¥²¡³ °å ¥´´ ³å¤¡®´ ³ä´´ ¡´´ ³¥«²¥´¥³³¥® ¨¯³ ¤¥® ©®¦¯²­¡´©¯® ³¯­ «²ä¶³ ¡¶

¡¤­©®©³´²¡´©¯®¥® ³ä«¥²³´ä¬¬³N

d¥® ­å³´¥ ¶¡²¡ ¢¥²¥¤¤ ¡´´ ´©¬¬¨¡®¤¡¨å¬¬¡ ²¥¬¥¶¡®´ ©®¦¯²­¡´©¯® ´©¬¬ ¤¥® ¢¥²ö²¤¡ ®¡´©¯®¥¬¬¡ ´©¬¬³¹®³­¹®¤©§¨¥´¥®N

d¥® ­å³´¥ ¨¡ ¤¥¦©®©¥²¡´ ¯£¨ ¤¯«µ­¥®´¥²¡´ ³©® °¯¬©´©« ¯£¨ ³©®¡ ­å¬ ¯£¨ å´¡§¡®¤¥® ­¥¤ ¡¶³¥¥®¤¥ °å «¶¡¬©´¥´

¯£¨ ¨¡ ³ä«¥²³´ä¬¬´ ¡´´ ¤¥®®¡ °¯¬©´©« ä² ´¹¤¬©§ ³¡­´ §¥®¯­¦ö²³ ¯£¨ µ°°²ä´´¨å¬¬³ °å ¡¬¬¡ ®©¶å¥² ©®¯­ ¯²§¡®©³¡´©¯®¥®N

d¥® ­å³´¥ ¨¡ µ´¶¥£«¬¡´L §¥®¯­¦ö²´ ¯£¨ µ°°²ä´´¨å¬¬©´ ¥´´ ¥¦¦¥«´©¶´ ©®´¥²®´ «¶¡¬©´¥´³³¹³´¥­ ³¯­ §²µ®¤¡³ °å

´©¬¬ä­°¬©§¡ ¤¥¬¡² ¡¶ ©®´¥²®¡´©¯®¥¬¬´ ¥²«ä®¤¡ «¶¡¬©´¥´³³´¡®¤¡²¤¥² ¯£¨ ä² ¦ö²¥®¬©§´ ­¥¤ en TUPPT H©®³°¥«´©¯®³¯²M

§¡®I ¯£¨ ­¥¤ en RYPPQL © ¥®¬©§¨¥´ ­¥¤ iacs qµ¡¬©´¹ s¹³´¥­ c¥²´©¦©£¡´©¯® s£¨¥­¥N

d¥® ­å³´¥ ¶¡²¡ µ®¤¥²«¡³´¡¤ £¥²´©¦©¥²©®§ ¡¶ ³©´´ «¶¡¬©´¥´³³¹³´¥­ µ´¦ö²¤ ¡¶ ¥´´ ¯¢¥²¯¥®¤¥ §²¡®³«®©®§³¯²§¡® ³¯­

ä² ¥²«ä®´ ¡¶ ¦ö²¶¡¬´®©®§¥® © ¤¥® ­¥¤¬¥­³³´¡´ ¤ä² ¤¥® ä² ¢¥¬ä§¥®N

31.3.2004

SV

L 96/19

Europeiska unionens officiella tidning

BILAGA II

VILLKOR SOM SKALL KNYTAS TILL CERTIFIKAT

QN

i £¥²´©¦©«¡´¥® ³«¡¬¬ ¦ö¬ª¡®¤¥ ¡®§¥³Z

¡I

d¥® ®¡´©¯®¥¬¬¡ ´©¬¬³¹®³­¹®¤©§¨¥´ ³¯­ ¨¡² µ´¦ä²¤¡´ £¥²´©¦©«¡´¥´N

¢I

sö«¡®¤¥® H®¡­® ¯£¨ ¡¤²¥³³IN

£I

d¥ ´ªä®³´¥² ³¯­ ä² £¥²´©¦©¥²¡¤¥N

¤I

e® ¦ö²³ä«²¡® ¯­ ¡´´ ³ö«¡®¤¥® ö¶¥²¥®³³´ä­­¥² ­¥¤ ¤¥ §¥­¥®³¡­­¡ «²¡¶ ³¯­ ¦¡³´³´ä¬¬³ © ¡²´©«¥¬ V ©

¤¥®®¡ ¦ö²¯²¤®©®§N

¥I

d¡´µ­ ¦ö² µ´¦ä²¤¡®¤¥ ¡¶ £¥²´©¦©«¡´¥´ ¯£¨ ¤¥³³ §©¬´©§¨¥´³°¥²©¯¤N

RN

y´´¥²¬©§¡²¥ ¶©¬¬«¯² ³¯­ «®¹´³ ´©¬¬ £¥²´©¦©«¡´¥® «¡®L © ¦ö²¥«¯­­¡®¤¥ ¦¡¬¬L ¡¶³¥ ¦ö¬ª¡®¤¥Z

¡I

lµ¦´²µ­³¡®¶ä®¤¡²®¡³ ´©¬¬§å®§ ´©¬¬ ´ªä®³´¥²®¡ °å ¥® ©£«¥M¤©³«²©­©®¥²¡®¤¥ §²µ®¤¶¡¬ ¯£¨ «²¡¶ © ¦²å§¡ ¯­

³å¤¡®¡ ´ªä®³´¥²³ °²¥³´¡®¤¡L ©®«¬µ³©¶¥ ³ä«¥²¨¥´ ¯£¨ ¤²©¦´³«¯­°¡´©¢©¬©´¥´N

¢I

d²©¦´³³°¥£©¦©«¡´©¯®¥²®¡ ¦ö² ¤¥® ¥¬¬¥² ¤¥ ³ä²³«©¬¤¡ ´ªä®³´¥²®¡N

£I

d¥® ´©¤°µ®«´ ¤å ´ªä®³´¥²®¡ ³«¡¬¬ ´©¬¬¨¡®¤¡¨å¬¬¡³N

¤I

d¥ ¯¬©«¡ ¤²©¦´³µ´²µ³´®©®§¡² ³¯­ ³«¡¬¬ ¡®¶ä®¤¡³ ©®¯­ ¤¥ ³ä²³«©¬¤¡ ´ªä®³´¥²®¡N

¥I

a¶§²ä®³®©®§ ¥¬¬¥² ¢¥§²ä®³®©®§ ¡¶ ¡®®¡® ¶¥²«³¡­¨¥´ ä® ¤¥® ³¯­ ¡¶³¥² ´©¬¬¨¡®¤¡¨å¬¬¡®¤¥ ¡¶ ¦¬¹§´²¡¦©«M

´ªä®³´¥²N

¦I

k¯®´²¡«´L ö¶¥²¥®³«¯­­¥¬³¥² ¥¬¬¥² ¡®¤²¡ ¢¥³´ä­­¥¬³¥² ­¥¬¬¡® ´ªä®³´¥¬¥¶¥²¡®´ö²¥® ¯£¨ ¥® ´²¥¤ª¥ °¡²´ ¶©¬«¡

²ö² ´ªä®³´¥²®¡N

§I

t©¬¬¨¡®¤¡¨å¬¬¡®¤¥ ¡¶ ¤¥® ©®¦¯²­¡´©¯® ³¯­ ²©­¬©§¥® «¡® «²ä¶¡³ ¦ö² ¡´´ «¯®´²¯¬¬¥²¡ ¡´´ ´ªä®³´¥²®¡

ö¶¥²¥®³³´ä­­¥² ­¥¤ ¤¥ §¥­¥®³¡­­¡ «²¡¶¥®L ©®«¬µ³©¶¥ °¬¡®¥² ¯£¨ ¥«¯®¯­©³«¡ ¯£¨ ¶¥²«³¡­¨¥´³²¥¬¡´¥²¡M

¤¥ µ°°§©¦´¥²L ³¡­´ ¶©«´©§¡²¥ 䮤²©®§¡² ¡¶ ´¹°¥® ¯£¨O¥¬¬¥² ¯­¦¡´´®©®§¥® ¡¶ ¤¥ ¦¬¹§´²¡¦©«´ªä®³´¥² ³¯­

´©¬¬¨¡®¤¡¨å¬¬³N

¨I

a®¤²¡ ¶©¬¬«¯² ¡¶ ²ä´´³¬©§ ¡²´ ³¯­ ©®´¥ ä² ³°¥£©¦©«¡ ¦ö² ¦¬¹§´²¡¦©«´ªä®³´¥²L ´N¥¸N ¶©¬¬«¯² ³¯­ ¡¶³¥² µ°°¨ä¶¡®¤¥

¥¬¬¥² å´¥²«¡¬¬¡®¤¥ ¡¶ £¥²´©¦©«¡´¥´N