SOSFS 2013:4

Socialstyrelsens föreskrifter om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29) om utfärdande av intyg inom hälso- och sjukvården m.m.

författningssamling

Socialstyrelsens

Ändring i föreskrifterna

(SOSFS 2005:29) om

utfärdande av intyg inom

hälso- och sjukvården m.m.

SOSFS 2013:4 (M)

Föreskrifter

I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens

föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.

• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan

eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses

i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter

och allmänna råd.

SOSFS kan laddas ned eller beställas via

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer

e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se

fax: 035-19 75 29

ISSN 0346-6000 Artikelnr 2013-5-24

Tryck: Edita Västra Aros, Västerås 2013

SOSFS

2013:4 (M)

Utkom från trycket

den 21 maj 2013

Socialstyrelsens föreskrifter

om ändring i föreskrifterna (SOSFS 2005:29)

om utfärdande av intyg inom hälso- och

sjukvården m.m.;

beslutade den 15 maj 2013.

Socialstyrelsen föreskriver med stöd av 4 § 2 förordningen (1985:796)

med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrif-

ter m.m., 8 kap. 5 § andra stycket patientsäkerhetsförordningen

(2010:1369), förordningen (1988:1366) om utredning i ärenden om för-

ordnande av god man och förvaltare, 19 § 2 begravningsförordning-

en (1990:1147), 19 § förordningen (1991:1472) om psykiatrisk tvångs-

vård och rättspsykiatrisk vård samt 17 § anställningsförordningen

(1994:373) att 3 kap. 1 §, 5 kap. 4 och 6 §§, 8 kap. 2–7 §§ och 10 kap.

2 § Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:29) om utfärdande av

intyg inom hälso- och sjukvården m.m. samt bilagorna 1–6 till före-

skrifterna ska ha följande lydelse.

3 kap.

1 §Verksamhetschefen ska svara för att det finns rutiner som säker-

ställer att

1. intyg om någons vård, på begäran av den som vårdats, utfärdas en-

ligt 3 kap. 16 § patientdatalagen (2008:355),

2. intyg om orsaken till någons intagning på sjukhus och om tiden för

intagningen och utskrivningen, på begäran av den som varit inta-

gen, utfärdas enligt 2 § 2 förordningen (1996:933) om verksam-

hetschef inom hälso- och sjukvården, och

3. undersökningar och utlåtanden, på begäran av länsstyrelse, dom-

stol,

åklagarmyndighet eller polismyndighet och i vissa fall po-

lisman, utförs och avges enligt 6 kap. 9 § patientsäkerhetslagen

(2010:659).

5 kap.

4 § I 4 och 11 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och 5 §

lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård finns bestämmelser om un-

dersökning för vårdintyg och krav på att ett sådant intyg ska utfärdas

av en legitimerad läkare.

3

Socialstyrelsens författningssamling

Ansvarig utgivare: Chefsjurist Eleonore Källstrand Nord

4

SOSFS

2013:4

Socialstyrelsen får enligt 14 § förordningen (1991:1472) om psykia-

trisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård medge undantag från kravet

på läkares legitimation. Verksamhetschefen ska ansöka om ett sådant

undantag hos Socialstyrelsen.

6 § Utlåtanden enligt lagen (1991:1137) om rättspsykiatrisk under-

sökning och intyg enligt 7 § första stycket andra meningen lagen

(1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m. får avges av

1. läkare som har specialistkompetens i rättspsykiatri, och

2. läkare med erfarenhet från rättspsykiatrisk undersökningsverk-

samhet som har specialistkompetens i allmän psykiatri eller barn-

och ungdomspsykiatri och som av Rättsmedicinalverket förordnas

att avge rättspsykiatriska utlåtanden.

Socialstyrelsen får, efter samråd med Rättsmedicinalverket, medge

undantag från kravet på specialistkompetens. Verksamhetschefen ska

ansöka hos Socialstyrelsen om att läkare med annan kompetens får

avge rättspsykiatriska utlåtanden m.m.

8 kap.

2 § Läkarintyg enligt 11 kap. 17 § föräldrabalken ska utfärdas på

blanketterna ”Läkarintyg för utredning i ärende om anordnande av

godmanskap” (bilaga 1) eller ”Läkarintyg för utredning i ärende om

anordnande av förvaltarskap” (bilaga 2).

3 § Dödsbevis och dödsorsaksintyg enligt 4 kap. 2 § begravningsla-

gen (1990:1144) ska utfärdas på blanketten ”Dödsbevis” (bilaga 3)

respektive ”Dödsorsaksintyg” (bilaga 4).

4 § Vårdintyg enligt 4 och 11 §§ lagen (1991:1128) om psykiatrisk

tvångsvård och 5 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård ska ut-

färdas på blanketten ”Vårdintyg” (bilaga 5).

5 § Läkarintyg enligt 11 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning

ska utfärdas på blanketten ”Läkarintyg om fullmaktsanställning” (bi-

laga 6).

6 § Socialstyrelsen har fastställt blanketter för läkarutlåtande m.m. i

ärenden som rör abort och sterilisering i

1. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2009:15) om abort, och

2. Socialstyrelsens föreskrifter (SOSFS 2005:1) om verkställigheten

av steriliseringslagen (1975:580).

5

SOSFS

2013:4

7 § Socialstyrelsen har i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

råd (SOSFS 2011:2) om socialnämndens utredning och fastställande

av faderskap fastställt blanketter för läkarintyg m.m. som ska ges in

till socialnämnden i faderskapsärenden.

10 kap.

2 § Intygsutfärdaren ska informera intygspersonen om de undersök-

ningar, uppgifter och upplysningar som krävs för intyget. Informa-

tionen ska uppfylla kraven i 6 kap.1 och 6 §§patientsäkerhetslagen

(2010:659).

Utredningen ska genomföras med respekt för intygspersonens

självbestämmande, integritet och värdighet.

Denna författning träder i kraft den 1 juni 2013.

Socialstyrelsen

LARS-ERIK HOLM

Marcus Nydén

Bilaga 1

6

SOSFS

2013:4

LÄKARINTYG

för utredning i ärende om anordnande av

godmanskap

enligt 11 kap. 4 § föräldrabalken (FB)1:

”Om någon på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd

eller liknande förhållande behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin

egendom eller sörja för sin person, skall rätten, om det behövs, besluta att

anordna godmanskap för honom eller henne. Ett sådant beslut får inte

meddelas utan samtycke av den för vilken godmanskap skall anordnas, om

inte den enskildes tillstånd hindrar att hans eller hennes mening inhämtas.

När rätten meddelar ett beslut enligt första stycket, skall rätten samtidigt

förordna en god man att utföra uppdraget. Om en god man i något annat fall

skall förordnas på grund av ett beslut enligt första stycket, skall förordnandet

meddelas av överförmyndaren.”

Personuppgifter för den som intyget avser

Efternamn och förnamn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Yrke/titel

Telefon (inkl. riktnr)

Folkbokföringsort

Identiteten styrkt genom

Underlag för bedömningen

Nuvarande hälsotillstånd

1 Kompletterande bestämmelser finns i 11 kap. 17 § FB: ”Innan rätten anordnar förvaltarskap skall den inhämta läkarintyg eller annan likvärdig utredning om

den enskildes hälsotillstånd. Detta gäller även i ärenden om anordnande av godmanskap enligt 4 §, när den enskilde inte har lämnat sitt samtycke.”

SOSFS 2013:4 Bilaga 1 (2013-05)

1 (2)

Skriv ut formulär

Återställ formulär

7

SOSFS

2013:4

Efternamn och förnamn

Personnummer

Underlag för bedömningen (forts.)

Omständigheter som talar för att den enskilde behöver hjälp med att bevaka sin rätt, förvalta sin egendom eller sörja för sin person

Inför handläggningen i tingsrätten

Har den enskilde lämnat sitt skriftliga samtycke till anordnande av godmanskap?

Om "ja" ska det skriftliga samtycket från den enskilde bifogas ansökan.

Ja

Nej

Kan den enskilde höras muntligen utan att detta medför skada för honom eller henne?

Ja

Nej

Är den enskildes tillstånd sådant att han/hon uppenbarligen inte förstår vad saken gäller?2

Ja

Nej

Utlåtande

Jag intygar att jag efter utredning som innefattar personlig undersökning och med stöd av inhämtade uppgifter har funnit att

(Den enskildes namn)

behöver hjälp med att

bevaka sin rätt

på grund av

sjukdom

förvalta sin egendom

psykisk störning

sörja för sin person

försvagat hälsotillstånd

liknande förhållande

2

Underskrift

Ort och datum

Den legitimerade läkarens namnteckning

Den legitimerade läkarens efternamn och förnamn

Befattning

Tjänsteställe

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnr)

Faxnr

E-post

2 Det ni har att bedöma är om den enskilde p.g.a. sitt tillstånd uppenbarligen inte förstår vad saken gäller.

Om det är er bedömning, ska frågan besvaras med "Ja",

SOSFS 2013:4 Bilaga 1 (2013-05)

2 (2)

Bilaga 1

Bilaga 2

8

SOSFS

2013:4

LÄKARINTYG

för utredning i ärende om anordnande av

förvaltarskap

enligt 11 kap. 7 § föräldrabalken (FB)1:

”Om någon som befinner sig i en sådan situation som anges i 4 § är ur stånd

att vårda sig eller sin egendom, får rätten besluta att anordna förvaltarskap

för honom eller henne. Förvaltarskap får dock inte anordnas, om det är

tillräckligt att godmanskap anordnas eller att den enskilde på något annat,

mindre ingripande sätt får hjälp.

Förvaltaruppdraget skall anpassas till den enskildes behov i varje sär-

skilt fall och får begränsas till att avse viss egendom eller angelägenhet eller

egendom överstigande ett visst värde.

Rätten får överlåta åt överförmyndaren att närmare bestämma uppdra-

gets omfattning.

När rätten meddelar ett beslut enligt första stycket, skall rätten samtidigt

förordna en förvaltare att utföra uppdraget. Om en förvaltare i något annat

fall skall förordnas på grund av ett beslut enligt första stycket, skall förord-

nandet meddelas av överförmyndaren.”

Personuppgifter för den som intyget avser

Efternamn och förnamn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Yrke/titel

Telefon (inkl. riktnr)

Folkbokföringsort

Identiteten styrkt genom

Underlag för bedömningen

Nuvarande hälsotillstånd

1 Kompletterande bestämmelser finns i 11 kap. 17 § FB: ”Innan rätten anordnar förvaltarskap skall den inhämta läkarintyg eller annan likvärdig utredning om

den enskildes hälsotillstånd. Detta gäller även i ärenden om anordnande av godmanskap enligt 4 §, när den enskilde inte har lämnat sitt samtycke.”

1 (2)

SOSFS 2013:4 Bilaga 2 (2013-05)

Skriv ut formulär

Återställ formulär

Bilaga 2

9

SOSFS

2013:4

Efternamn och förnamn

Personnummer

Underlag för bedömningen (forts.)

Omständigheter som medför att den enskilde är ur stånd att vårda sig eller sin egendom

Inför handläggningen i tingsrätten

Kan den enskilde höras muntligen utan att detta medför skada för honom eller henne?

Ja

Nej

Är den enskildes tillstånd sådant att han/hon uppenbarligen inte förstår vad saken gäller?

Ja

Nej

Utlåtande

Jag intygar att jag efter utredning som innefattar personlig undersökning och med stöd av inhämtade uppgifter har funnit att

(Den enskildes namn)

är ur stånd att vårda

sig

på grund av

sjukdom

sin egendom

psykisk störning

försvagat hälsotillstånd

liknande förhållande

Underskrift

Ort och datum

Den legitimerade läkarens namnteckning

Den legitimerade läkarens efternamn och förnamn

Befattning

Tjänsteställe

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnr)

Faxnr

E-post

SOSFS 2013:4 Bilaga 2 (2013-05)

2 (2)

Bilaga 3

10

SOSFS

2013:4

Den avlidnes personnummer (12 siffror)

För barn under 7 dygn anges ålder

Dödsdatum

Datum (8 siffror) år, mån, dag

Klockslag (t.ex. 06:20)

Dödfött

Under 24 tim

24 tim t.o.m. 6 dygn

Säkert

Sannolikt

Typ av dödsplats

Sjukhus

Sjukhem eller särskilt boende

Privat bostad

Annan/okänd

Dödsort

Bar den döde något implantat som kan explodera?

Ja, och det har avlägsnats

Ja, men det har

inte avlägsnats

Nej

Finns skäl för polisanmälan (yttre påverkan m.m.)?

Har yttre undersökning gjorts?

datum (8 siffror) år, mån, dag

Ja,

polisen ska genast kontaktas

Nej (sjukdom)

Ja

Nej, senast undersökt före döden

UNDERSKRIFT AV UTFÄRDANDE LÄKARE

Ort

Datum (8 siffror) år, mån, dag

Läkarens namnteckning

Tjänsteställe

Telefonnr (inkl. riktnr)

Namnförtydligande

Befattning

Polismyndighetens TILLSTÅND till gravsättning eller kremering

Polismyndigheten i

Namnteckning

Datum

Dnr

Namnförtydligande

Polismyndigheten sänder dödsbeviset med tillståndet till det lokala skattekontoret

Var dödsbeviset utfärdas (klinik, mottagning etc.

samt adress, telefonnr och ev. telefaxnr)

DÖDSBEVIS

Personuppgifter (efter- och förnamn, adress)

➊➋

För klinik- och personuppgifter kan tydliga avtryck med stämpel-

brickor godtas.

För dödfött barn eller barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln

ska inte stämpelbricka användas. Ange kön och eventuellt namn.

Ange dessutom moderns personnummer, namn och adress.

Den avlidnes personnummer måste fyllas i, även för barn som av-

lidit inom 28 dygn efter födseln. Ange födelsedatum, om person-

nummer inte finns.

Typ av dödsplats

– Sjukhus: Vårdinrättning för sluten vård

– Sjukhem eller särskilt boende: innefattar äldrebostäder och ser-

vicehus med tillgång till vård- och omsorgspersonal, gruppbo-

enden, gruppbostäder, institutioner etc.

– Privat bostad: utesluter sådant eget boende som ingår i föregå-

ende kategori.

Ange kommun där dödsfallet inträffade eller om dödsplatsen är

okänd den kommun där den döda kroppen anträffades.

För att tillåta kremering kräver krematorierna regelmässigt att im-

plantat som kan explodera har avlägsnats. Exempel på explosiva

implantat är hjärtstimulatorer, defibrillatorer, insulin- och infusions-

pumpar.

Hur man fyller i blanketten

:

SOSFS 2013:4 Bilaga 3 (2013-05)

1 (2)

Skriv ut formulär

Återställ formulär

Bilaga 3

11

SOSFS

2013:4

I begravningslagen (1990:1144), begravningsförordningen (1990:1147)

och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29)

Vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall finns bestämmel-

ser om vilka åtgärder som ska vidtas vid dödsfall.

Dödsbeviset ska utfärdas av den läkare som har konstaterat dödsfallet

(15 § begravningsförordningen). Den läkare som utfärdar dödsbeviset

får inte vara make, barn, förälder, syskon eller på något annat sätt när-

stående till den avlidne (4 kap. 2 § begravningslagen).

Dödsbeviset ska lämnas till det lokala skattekontoret senast första var-

dagen efter det att dödsfallet konstaterades (4 kap. 3 § begravningsla-

gen och 15 § begravningsförordningen).

Polisanmälan ska göras snarast möjligt om förhållandena vid dödsfallet

är sådana att det kan finnas skäl för en rättsmedicinsk undersökning.

Dödsbeviset ska då i stället utan dröjsmål lämnas till polismyndigheten

(4 kap. 4 § begravningslagen).

Polisanmälan ska göras:

1.

När dödsfallet har eller kan ha orsakats av yttre påverkan (skada

eller förgiftning) och alltså inte enbart av sjukdom, dvs. av någon

annan person, olycksfall eller självmord.

2.

När det är svårt att avgöra om dödsfallet har orsakats av yttre på-

verkan. Detta gäller

– när någon anträffas död och tidigare sjukdomsbild inte kan för-

klara dödsfallet, dvs. vid helt oväntade dödsfall hos både barn

– bl.a. vid plötslig spädbarnsdöd – och vuxna när det finns an-

ledning till tveksamhet om dödsfallet har naturliga orsaker,

– när en missbrukare anträffas död,

– vid framskriden förruttnelse.

3.

När dödsfallet kan misstänkas ha samband med fel eller försum-

melse inom hälso- och sjukvården.

4.

När den döde inte har kunnat identifieras.

(SOSFS 1996:29, avsnitt 5)

Innan dödsbeviset utfärdas, ska en läkare göra en noggrann yttre

un-

dersökning av kroppen om det inte står klart att rättsmedicinsk under-

sökning ska göras. Den yttre undersökningen får också underlåtas om

en läkare har undersökt den döde så kort tid före dödsfallet att det före-

ligger ett tillförlitligt underlag för att utesluta att det kan finnas skäl för en

rättsmedicinsk undersökning (15 § begravningsförordningen).

Den yttre undersökningen ska särskilt inriktas på frågan om det kan finnas

skäl för polisanmälan. Om det kan ske, ska kroppens läge inspekteras. Vi-

dare ska hela hudytan, ögonens bindehinnor, öron- och näsöppningarna

samt munhålan undersökas. Vid undersökningen ska också, om detta

inte är känt för läkaren, efterforskas om den avlidne bar något explosivt

implantat (SOSFS 1996:29, avsnitt 8). Om implantatet inte är avlägsnat

vid tidpunkten för utfärdande av dödsbeviset, ska läkaren underrätta

skattekontoret så snart det har avlägsnats (SOSFS 1996:29, avsnitt 7).

Den läkare som har utfärdat dödsbeviset ska även ansvara för att

dödsorsaksintyget utfärdas. När den läkare som har utfärdat dödsbe-

viset begär det, är den läkare som har vårdat den avlidne för den sjuk-

dom eller det tillstånd som ledde till dödsfallet skyldig att utfärda dödsor-

saksintyget (16 § begravningsförordningen).

Den läkare som har utfärdat

dödsbeviset ska behålla en tydligt läsbar

kopia av handlingen. Kopian ska behandlas som en journalhandling

(SOSFS 1996:29, avsnitt 4.3, jämförd med 5 § patientjournallagen

(1985:562)).

Om en rättsmedicinsk undersökning har gjorts, svarar Rättsmedicinal-

verket för att dödsorsaksintyget utfärdas och sänds in (16 § begravnings-

förordningen).

Information

SOSFS 2013:4 Bilaga 3 (2013-05)

2 (2)

Bilaga 4

12

SOSFS

2013:4

Den avlidnes personnummer (12 siffror)

För barn under 7 dygn anges ålder

Dödsdatum

Datum (8 siffror) år, mån, dag

Klockslag (t.ex. 06:20)

Dödfött

Under 24 tim

24 tim t.o.m. 6 dygn

Säkert

Sannolikt

Typ av dödsplats

Sjukhus

Sjukhem eller särskilt boende

Privat bostad

Annan/okänd

LÄKARENS UTLÅTANDE OM DÖDSORSAKEN

Intyget ersätter ett tidigare utfärdat

II

Andra sjukdomar och skador som bidragit till dödsfallet (ange även ungefärlig debut eller varaktighet)

Dödsorsaksuppgifterna grundas på

Klinisk obduktion

Undersökning före döden

Yttre likbesiktning

Rättsmedicinsk obduktion

Rättsmedicinsk likbesiktning

Opererad inom 4 veckor före döden

Operationsdatum (8 siffror)

Tillstånd som föranledde ingreppet

Ja

Nej

Uppgift saknas

Vid missbruksrelaterat dödsfall, ange typ av drog/droger

Alkohol

Läkemedel

Narkotika

Annat, ange vad:

Vid skada/förgiftning, ange orsak och eventuell avsikt

Datum för skada/förgiftning

Olycksfall

Avsiktligt

självtillfogad

Avsiktligt tillfogad

av annan

Oklart om avsikt förelegat

Kort beskrivning av hur skadan/förgiftningen uppkommit

Plats för skadehändelsen

Bostad/

bostadsområde

Skola, offentlig lokal,

institutionsområde

Idrotts-/motions-

anläggning

Gata/väg

Lantbruk/

industriområde

Annan/okänd

Aktivitet vid skadetillfället

Idrott/motion

Fritidsverksamhet/lek

Förvärvsarbete

Utbildning

Annan/okänd

UNDERSKRIFT AV UTFÄRDANDE LÄKARE

Ort

Datum (8 siffror) år, mån, dag

Läkarens namnteckning

Tjänsteställe

Telefonnr (inkl. riktnr)

Namnförtydligande

Befattning

Var dödsorsaksintyget utfärdas (klinik, mottagning etc.

samt adress, telefonnr och ev. telefaxnr)

DÖDSORSAKSINTYG

Personuppgifter (efter- och förnamn, adress)

➊➋

I

Det sjukdoms- eller skadeförlopp som lett till döden

Den terminala dödsorsaken var

Ungefärlig debut

eller varaktighet

som var en följd av

Ungefärlig debut

eller varaktighet

som i sin tur var en följd av

Ungefärlig debut

eller varaktighet

som i sin tur var en följd av

Ungefärlig debut

eller varaktighet

A

B

C

D

:

SOSFS 2013:4 Bilaga 4 (2013-05)

Skriv ut formulär

Återställ formulär

Bilaga 4

13

SOSFS

2013:4

I begravningslagen (1990:1144), begravningsförordningen (1990:1147)

och i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 1996:29)

Vissa åtgärder inom hälso- och sjukvården vid dödsfall finns bestämmel-

ser om vilka åtgärder som ska vidtas vid dödsfall.

Den läkare som har utfärdat dödsbeviset ska även ansvara för att döds-

orsaksintyget utfärdas. När den läkare som har utfärdat dödsbeviset be-

gär det, är den läkare som har vårdat den avlidne för den sjukdom eller

det tillstånd som ledde till dödsfallet skyldig att utfärda dödsorsaksintyget

(16 § begravningsförordningen). Den läkare som utfärdar dödsorsaksin-

tyget får inte vara make, barn, förälder, syskon eller på något annat sätt

närstående till den avlidne (4 kap. 2 § begravningslagen).

Dödsorsaksintyget ska sändas in till Dödsorsaksstatistiken,

Social-

styrelsen, 106 30 Stockholm, inom tre veckor från det att dödsbeviset

utfärdades. Om tidsgränsen tre veckor undantagsvis behöver överskri-

das, ska Socialstyrelsen skriftligen underrättas om förseningen och skä-

len för denna (16 § begravningsförordningen).

Den läkare som har utfärdat dödsorsaksintyget ska behålla en tydligt

läsbar kopia av handlingen. Kopian ska behandlas som en journalhand-

ling (SOSFS 1996:29, avsnitt 4.3, jämförd med 5 § patientjournallagen

(1985:562)).

Om en rättsmedicinsk undersökning har gjorts, svarar Rättsmedicinal-

verket för att dödsorsaksintyget utfärdas och sänds in (16 § begravnings-

förordningen).

Om polismyndigheten beslutar att någon rättsmedicinsk undersökning

inte ska göras, ska myndigheten underrätta den läkare som har lämnat

dödsbeviset om detta (4 kap. 4 § begravningslagen). Den läkare som har

lämnat dödsbeviset ansvarar då för att dödsorsaksintyget utfärdas och

kan från polisen få sådana uppgifter som behövs för intyget, t.ex. upp-

gifter om omständigheterna vid dödsfallet (SOSFS 1996:29, avsnitt 9.3).

Information

För klinik- och personuppgifter kan tydliga avtryck med stämpel-

brickor godtas.

För dödfött barn eller barn som avlidit inom 28 dygn efter födseln

ska inte stämpelbricka användas. Ange kön och eventuellt namn.

Ange dessutom moderns personnummer, namn och adress.

Den avlidnes personnummer måste fyllas i, även för barn som av-

lidit inom 28 dygn efter födseln. Ange födelsedatum, om person-

nummer inte finns.

Typ av dödsplats

– Sjukhus: Vårdinrättning för sluten vård

– Sjukhem eller särskilt boende: innefattar äldrebostäder och ser-

vicehus med tillgång till vård- och omsorgspersonal, gruppbo-

enden, gruppbostäder, institutioner etc.

– Privat bostad: utesluter sådant eget boende som ingår i föregå-

ende kategori.

Uppgifter om dödsorsak används huvudsakligen i medicinsk forsk-

ning. Ange därför diagnosen så specifikt som möjligt. Undvik förkort-

ningar. Skriv inte kodnummer. Uppgifter om debut eller varaktighet

är mycket väsentliga för en korrekt klassificering av dödsorsaken.

Ange för

– tumör: malign, benign samt primärtumörens läge,

– diabetes mellitus: typ och komplikationer,

– njursjukdomar: komplikationer (t.ex. hypertoni), etiologi till njur-

svikt.

Ange det sjukdoms- eller skadeförlopp som haft störst betydelse för

dödsfallet. Skriv en diagnos per rad och ange debut eller varaktig-

het.

Om förloppet kan beskrivas med en enda diagnos anges denna

på rad A. Rad B–D lämnas då tomma. Krävs flera diagnoser för

att beskriva förloppet skrivs den terminala dödsorsaken på rad A.

Det eller de tillstånd som ledde fram till den terminala dödsorsa-

ken skrivs på raderna nedanför. Det tillstånd som inledde förlop-

pet skrivs nederst, så att det bildas en kedja av orsaker och

komplikationer från det inledande tillståndet på den nedersta ra-

den upp till den terminala dödsorsaken på rad A. Akuta patologis-

ka förlopp kan ingå i en sådan kedja men också att ett tidigare

tillstånd berett vägen för ett senare, t.ex. genom vävnadsskador

eller funktionsnedsättning.

För hjärtsvikt och lunginflammation anges eventuella bakomligg-

ande tillstånd, t.ex.

– rad A: hjärtsvikt; rad B: lårbensbrott,

– rad A: lunginflammation; rad B: influensa.

Socialstyrelsen begär ofta komplettering av dödsorsaksintyg som

verkar ofullständigt ifyllda. Ange därför tydligt om någon uppgift

inte kan lämnas, t.ex.

– rad A: hjärtsvikt, rad B: okänt (patienten avböjde utredning).

Sjukdomarna anges i rangordning efter den betydelse de haft för

dödsfallet, med den allvarligaste sjukdomen först. Ange tlllstån-

dens debut eller varaktighet inom parentes efter varje diagnos.

Om obduktion görs, fylls inte uppgifterna om dödsorsaken i förrän

obduktionsresultatet föreligger.

Som operation räknas åtgärder enligt Socialstyrelsens ”Klassifika-

tion av kirurgiska åtgärder 1997”.

Ett dödsfall anses vara missbruksrelaterat om drogmissbruk uppen-

barligen framkallat eller bidragit till dödsfallet, t.ex. genom akut för-

giftning, beteenderubbningar eller långtidsskador.

Vid missbruk av narkotiska läkemedel upptagna i FASS väljs al-

ternativet ”läkemedel”. Vid missbruk av preparat som normalt inte

har medicinsk användning, t.ex. amfetamin, väljs alternativet ”nar-

kotika”. Flera rutor kan fyllas i, t.ex. vid blandmissbruk.

Välj det alternativ som är mest sannolikt även om omständigheter-

na inte är klarlagda. Alternativet ”Oklart om avsikt förelegat” väljs

endast om man inte kan avgöra om olycksfall eller avsiktligt till-

fogad skada är det mest sannolika uppkomstsättet.

Ange för

– trafikolycka: om den döde var t.ex. förare, passagerare eller

fotgängare och vilka typer av fordon som var inblandade (per-

sonbil, lastbil, motorcykel etc.),

– förgiftning: vilken eller vilka substanser,

– fall: t.ex. i trappa, från stege, halkat på mattkant,

– drunkning: naturlig eller konstgjord vattensamling (t.ex. vat-

tendrag, sjö, brunn, badkar), fall ned i vatten (t.ex. genom

brunnslock) eller på annat sätt (fått kramp under simtur).

För definition av plats och aktivitet vid skadetillfället hänvisas till av-

snitten om plats- och aktivitetskoder i ”Kapitel XX” i Socialstyrelsens

”Klassifikationer av sjukdomar och hälsoproblem 1997”.

Hur man fyller i blanketten

SOSFS 2013:4 Bilaga 4 (2013-05)

2 (2)

Bilaga 5

14

SOSFS

2013:4

VÅRDINTYG

enligt 4 och 11 §§ lagen ( 1991:1128 ) om psyki-

atrisk tvångsvård och 5 § lagen ( 1991:1129 ) om

rättspsykiatrisk vård

Detta intyg avser

4 § lagen om psykiatrisk tvångsvård

11 § lagen om psykiatrisk tvångsvård

5 § lagen om rättspsykiatrisk vård

Den undersökte

Efternamn och förnamn

Personnummer

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Folkbokföringsort

Identiteten styrkt genom

Läkarens redogörelse för de omständigheter som föranleder vårdbehovet

ANAMNES

BAKGRUND

Ange relevanta uppgifter för bedömning av vårdbehovet, t.ex. tidigare ohälsa och vård

samt sociala förhållanden

Vårdintyget utfärdat den

SOSFS 2013:4 Bilaga 5 (2013-05)

1 (4)

Skriv ut formulär

Återställ formulär

Bilaga 5

15

SOSFS

2013:4

Den undersökte

Efternamn och förnamn

Personnummer

ANAMNES

NUVARANDE TILLSTÅND

(forts.)

Redogör för den psykiska störningen, dess utveckling och huvudsymtom enligt den undersöktes och/eller

andra personers beskrivning (om andra personer lämnat uppgifter, anges detta). Ange de förhållanden

som nödvändiggör intagning på en sjukvårdsinrättning för kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård

STATUS

SOMATISKT

Redovisa resultatet av den somatiska undersökningen

PSYKISKT

Ange vid undersökningen iakttagna avvikelser som är av betydelse för bedömningen av vårdbehov och diagnos,

t.ex. vakenhetsgrad, orientering, uppträdande, tal, sinnesstämning, minne, förvirring, tankeförlopp, tankestörningar,

hallucinationer, vanföreställningar, självmordstankar och/eller självmordsplaner. Ange även den undersöktes insikt

om behov av vård och stöd

2 (4)

SOSFS 2013:4 Bilaga 5 (2013-05)

Bilaga 5

16

SOSFS

2013:4

Den undersökte

Efternamn och förnamn

Personnummer

SAMMAN-

FATTNING

De uppgifter och iakttagelser som ligger till grund för läkarens bedömning om förutsättningarna för tvångsvård.

Avser vårdintyget 4 eller 11 § lagen om psykiatrisk tvångsvård skall förutsättningarna redovisas under 1, 2a och 3

samt även under 4 om vårdintyget avser 11 §.

1)

Den undersökte lider av allvarlig psykisk störning p.g.a.:

2 a) Den undersökte är i oundgängligt behov av kvalificerad psykiatrisk dygnetruntvård och går inte att behandla

i öppenvård (t.ex. i hemmet, i särskilda boendeformer, på behandlingshem eller på en sjukvårdinrättning för

somatisk vård) p.g.a.:

2 b) Den undersökte är i behov av rättspsykiatrisk vård och går inte att behandla där denne nu är frihetsberövad

(häkte, särskilt ungdomshem eller kriminalvårdsanstalt) p.g.a.:

3)

Den undersökte har följande inställning till erbjuden vård:

4)

Den undersökte kan befaras komma att allvarligt skada sig själv eller någon annan p.g.a.:

SOSFS 2013:4 Bilaga 5 (2013-05)

3 (4)

Bilaga 5

17

SOSFS

2013:4

Den undersökte

Efternamn och förnamn

Personnummer

Intygsutfärdande läkarens utlåtande

Jag intygar att jäv enligt 11 och 12 §§förvaltningslagen (1986:223)1 inte föreligger och att jag av iakttagelser vid den personliga

undersökningen funnit att det finns sannolika skäl för att förutsättningarna för tvångsvård är uppfyllda.

Ort och datum

Den legitimerade läkarens namnteckning

Den legitimerade läkarens efternamn och förnamn

Befattning

Har svensk legitimation

Har inte legitimation, men Socialstyrelsens dispens att utfärda vårdintyg

Tjänsteställe

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnr)

Faxnr

E-post

1 Bestämmelserna har följande lydelse:

”Den som skall handlägga ett ärende är jävig

1. om saken angår honom själv eller hans maka, förälder,

barn eller syskon eller någon annan närstående eller om

ärendets utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller

skada för honom själv eller någon närstående,

2. om han eller någon närstående är ställföreträdare för

den som saken angår eller för någon som kan vänta

synnerlig nytta eller skada av ärendets utgång,

3. om ärendet har väckts hos myndigheten genom överkla-

gande eller underställning av en annan myndighets beslut

eller på grund av tillsyn över en annan myndighet och han

tidigare hos den andra myndigheten har deltagit i den

slutliga handläggningen av ett ärende som rör saken,

4. om han har fört talan som ombud eller mot ersättning

biträtt någon i saken, eller

5. om det i övrigt finns någon särskild omständighet som är

ägnad att rubba förtroendet till hans opartiskhet i ärendet.

Från jäv bortses när frågan om opartiskhet uppenbarligen sak-

nar betydelse.”

SOSFS 2013:4 Bilaga 5 (2013-05)

4 (4)

Bilaga 6

18

SOSFS

2013:4

LÄKARINTYG

för utredning i ärende enligt lagen (1994:261)

om

fullmaktsanställning

Till

Statens ansvarsnämnd

Personuppgifter för den som intyget avser

Efternamn och förnamn

Personnummer

Utdelningsadress

Telefon (inkl. riktnr)

Postnummer

Postort

Yrke/titel

Arbetsgivare (namn, utdelningsadress, postnr och postort)

Folkbokföringsort

Identiteten styrkt genom

Underlag för bedömningen

Anamnes

Nuvarande hälsotillstånd

Denna blankett ska användas av läkare som Socialstyrelsen på begäran

av Statens ansvarsnämnd utser enligt 17 § anställningsförordningen

(1994:373) för att utföra läkarundersökning av arbetstagare som är anställ-

da med fullmakt hos myndighet under regeringen.

Enligt 11 § lagen (1994:261) om fullmaktsanställning får beslutas att en

arbetstagare ska undersökas av läkare som anvisas honom, om arbets-

tagaren inte fullgör sina arbetsuppgifter tillfredsställande och det är sanno-

likt att den bristande arbetsförmågan beror på sjukdom eller något jämför-

ligt förhållande.

SOSFS 2013:4 Bilaga 6 (2013-05)

1 (2)

Skriv ut formulär

Återställ formulär

Bilaga 6

19

SOSFS

2013:4

Efternamn och förnamn

Personnummer

Underlag för bedömningen (forts.)

Omständigheter som talar för att den undersökte på grund av förlust av eller nedsättning i arbetsförmågan som beror av sjukdom är för framtiden

oförmögen att fullgöra sina arbetsuppgifter i fullmaktsanställningen tillfredsställande (jfr 6 § första stycket 1 lagen om fullmaktsanställning)

Utlåtande

Jag intygar att jag i förhållande till den undersökte har en oberoende ställning och att jag efter utredning som

innefattar personlig undersökning och med stöd av inhämtade uppgifter har funnit att

(Den undersöktes namn)

på grund av förlust av eller nedsättning i arbetsförmågan som beror av sjukdom

är

är inte

för framtiden oförmögen att fullgöra sina arbetsuppgifter i sin fullmaktsanställning tillfredsställande.

Underskrift

Ort och datum

Den legitimerade läkarens namnteckning

Den legitimerade läkarens efternamn och förnamn

Befattning

Tjänsteställe

Utdelningsadress

Postnummer

Postort

Telefon (inkl. riktnr)

Faxnr

E-post

SOSFS 2013:4 Bilaga 6 (2013-05)

2 (2)