SOU 1985:29

Principer för ny kommunallag

Till Statsrådet och chefen för civildepartementet

Genom beslut den 26 maj 1983 bemyndigade regeringen chefen för civildepartementet, Bo Holmberg, att tillkalla en beredning för att utreda och utveckla den kommunala demokratin, bru- karinflytande och brukarmedverkan. Beredningen har antagit namnet 1983 års demokratibered- ning. Beredningen har genom tilläggsdirektiv (Dir 1984: 1) fått i upp- drag att se över lagstiftningen om kommuner och landstings- kommuner. I samband med att beredningen fick dessa tilläggsdirektiv för- ordnades som sakkunniga direktören Curt Riberdahl, Svenska kommunförbundet och förbundsjuristen Jan Sahlin, Lands- tingsförbundet samt som expert hovrättsassessorn Bo Lövén att biträda beredningen med dessa frågor. Som sekreterare för arbetet med kommunallagsöversynen för- ordnades regeringsrättssekreteraren Ingegärd Hilborn. Beredningen överlämnar härmed betänkandet Principer för ny kommunallag. Särskilda yttranden har lämnats av ledamöterna Kent Chris- tensson och Sture Nordh.

En reservation har lämnats av ledamöterna Sven Lindgren, Lennart Pettersson, Ingvar Karlsson och Lennart Rydberg ge- mensamt. Lennart Rydberg har lämnat en särskild reservation.

Stockholm den 17juni 1985

Lars Eric Ericsson

Kent Christensson Gunnel Färm Axel Gisslén R une H ammarbäck Karl -Gunnar Ingvar Karlsson H olmqvist Sven Lindgren Sigvard Marjasin Sture Nordh Berit Oscarsson Lennart Pettersson Lennart Rydberg Margareta Svensson Anders Westerberg /Sören Häggroth Ingegärd H ilborn

1

InnehåH

Bakgrund ...................... Allmänna utgångspunkter för översynen

Landstingskommunerna och Stockholms kom- mun .........................

Landstingskommunerna i en ny kommunallag Särbestämmelser för Stockholms kommun

Kopplingen till annan lagstiftning .......

Regeringsformen och kommunallagen ....... Kommunallagen och speciallagarna ........ Kommunallagen och förvaltningslagen......

Allmänt om principskissens uppläggning

Terminologin .................... Inledande bestämmelser .............. Kommunal och landstingskommunal indelning

Kommunernas och landstingskommunernas organi- sation ........................ Medlemskap ..................... Uppgiftsfördelningen mellan fullmäktige, styrelsen och övriga nämnder ................. Personalen ......................

Kommunens och Iandstingskommunens befo- genheter ......................

Inledning ...................... Tidigare utredningsförslag ............. Beredningens förslag ................

Organisation och arbetsformer .........

De förtroendevalda ................. Fullmäktige ..................... Vad behöver regleras i kommunallagen? ..... Vad kan fullmäktige bestämma? .......... Styrelsen och övriga nämnder ...........

13

17

17 21

25

25 28 32

35

36 37 37

38 41

43 53

Inledning ...................... 99 Ansvar ........................ 100 Förvaltningsrevision ................ 101 9 Övriga frågor .................... 105 Medbestämmande för de anställda ......... 105 Kommunala och landstingskommunala bolag . . . 106 Budget ........................ 107 Kommunalbesvär .................. 108 10 Sammanfattning ................. 111 Principskissen ...................... 117 Särskilda yttranden 1 Av ledamoten Kent Christensson ......... 129 2 Av ledamoten Sture Nordh ............. 131 Reservationer 1 Av ledamöterna Sven Lindgren, Lennart Pettersson, Ingvar Karlsson och Lennart Rydberg ....... 132 2 Av ledamoten Lennart Rydberg .......... 133 BHagor 1 Tilläggsdirektiv (Dir 1984: 1) ............ 135 2 Kommunallagen (1977: 179) ............ 141

&?

å » . 1

'nmmnumnmumumnum.

1. Bakgrund

Den nu gällande kommunallagen (197 7:179), KL, ändrad se- nast 1985 (19851128), trädde i kraft den 1 juli 1977. Lagen bygger på 1953 års kommunallag och 1954 års landstingslag som i sin tur går tillbaka på ännu äldre lagar. I flera avseenden var 1977 års lag en anpassning till utvecklingen inom den kommunala sektorn. De sedan länge gällande grundläggande principerna för kommunernas och landstingskommunernas verksamhet och inre arbetsformer påverkades inte särskilt mycket. Orsaken till detta var främst att direktiven till de utredningar som låg till grund för reformen — kommunalde- mokratiska utredningen och 1970 års kommunallagsutredning inte medgav någon genomgripande saklig översyn av kom- munallagarna. En av de viktigaste nyheterna var att lagen fick karaktär av en ramlag. Detaljföreskrifter rensades ut så långt det var möjligt. Overgången till ramlag hade två syften, dels att minska den statliga styrningen över den kommunala organisationen, dels att låta lagen gälla samtliga kommuner och landstingskommu- ner. Några särregler behölls dock för Stockholms kommun och Stockholms läns landstingskommun, som tidigare haft särskil- da lagar. I övrigt präglades kommunallagsreformen av demokratifrå- gorna. Kommunaldemokratiutredningens förslag var inriktade på det kommunala styrelseskicket och förbättringar av den kommunala demokratin. Tonvikten lades dock på rekommen- dationer — t ex information, insyn i kommunala företag och lokal förankring — och mindre på lagstiftningsåtgärder. Trots strävanden att samla de grundläggande bestämmelserna för kommunerna och landstingskommunerna i en enda lag finns det vid sidan av KL en omfattande lagstiftning om den kommunala verksamheten. Främst gäller det lagar om särskil- da förvaltningsgrenar, t ex skolan, plan- och byggnadsväsen- det, miljö- och hälsoskyddet, socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Den allmänna kompetensbestämmelsen i KL kom- pletteras med flera särskilda lagar som ger kommunerna och landstingskommunerna rätt att vidta åtgärder inom vissa om- råden. Lagstiftningen har därigenom blivit svår att överblicka. Regelsystemet kompliceras vidare av att KL — efter år 1977 — reviderats och kompletterats i olika avseenden. Flera nya lagar har dessutom tillkommit vid sidan av KL.

De frågor som präglat lagstiftningen efter år 1977 har bl a gällt minskad statskontroll över kommunerna och landstingskom- munerna. Återstående bestämmelser om underställning har rensats bort. En annan fråga har rört fackligt medbestämman— de. En ny och särskild form av kommunala organ med förvalt- nings-, verkställighets- och beredningsuppgifter infördes 1979 i KL (1979z409) genom bestämmelser om partssammansatta or- gan (PSO). Andra frågor har gällt kravet på förstärkt kommunal demokra— ti genom olika former av direkt eller indirekt medborgarinfly- tande. Första reformen i detta sammanhang var tillkomsten av lagen om Vissa lokala organ i kommunerna (1979z408, omtryckt 1979:1167, ändrad senast 1983z304). Nyligen har riksdagen också beslutat en lag (1985:127) om särskilda organ i lands- tingskommunerna. Inom ramen för försöksverksamheten med ökad kommunal självstyrelse har vidare skapats en särskild lag (1984:382) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation. De förtroendevaldas arbetsvillkor har också präglat lagstift- ningen efter år 1977. Exempel härpå är ändringarna i kommu- nallagen (1983:563) av reglerna om ersättning till de förtroen- devalda. Systemet med politiska sekreterare legaliserades ge- nom lagen (1983:565) om politiska sekreterare i kommuner och landstingskommuner. Härigenom infördes en ny personalkate- gori i kommunalrätten. Tidigare talades endast om förtroende- valda eller tjänstemän, båda med skilda roller och uppgifter i systemet. Aven den allmänna kompetensbestämmelsen har komplette- rats efter det att KL trädde i kraft. Under senare delen av år 1977 tillkom lagen om skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommun. Lagen var till att börja med tidsbegränsad men har numera ersatts med den permanenta lagen (1982:1070) om skatteutjämning i Stockholms läns landstings- kommun.

När kommunallagen antogs förutsatte lagstiftaren att flera frågor behövde ses över. Flera utredningar har undersökt dessa frågor och avlämnat betänkanden med förslag som delvis inne— bär tämligen omfattande ändringar i kommunallagstiftningen. Hit hör kommunalbesvärskommittén som i betänkandet (SOU 1982:41) Overklagande av kommunala beslut lagt fram förslag om nya regler om kommunalbesvär. I betänkandet (SOU 1982:20) Kommunerna och näringslivet har utredningen om kommunal kompetenslagstiftning föreslagit att reglerna i de kompetensrättsliga smålagar som finns för en del speciella kommunala verksamheter förs in i KL. I betänkandet (SOU 1982:56) Kommunal förvaltning och medbestämmanderätt har kommittén för vissa medbestämmandefrågor lagt fram flera

modeller till ett permanent författningsreglerat medbestäm- mande för de kommunalanställda.

Regeringen har nyligen lagt fram ett förslag om närvarorätt för personalföreträdare i kommunala nämnder (prop 1984/85:200). För närvarande bereds i regeringskansliet åtskilliga betänkan- den som rör kommunallagstiftningen. Det kan bli ytterligare ändringar i KL genom pågående utredningsarbete. Det gäller bl a det arbete som sker inom stat-kommunberedningen. Den ser bl a över formerna för den statliga styrningen av kommu- nerna och landstingskommunerna. Mot denna bakgrund har demokratiberedningen genom till- läggsdirektiv (Dir 1984:1) fått i uppdrag att utarbeta en prin- cipskiss till hur reglerna om kommuner och landstingskommu- ner i framtiden bör systematiseras och utformas i kommunalla- gen. Principskissen skall vara ett underlag för ett fortsatt mera juridiskt-tekniskt betonat arbete med att utforma lagstiftning- en på det kommunala området.

2

Allmänna utgångspunkter för översynen

Kommunallagen är ett väsentligt arbetsredskap för de för- troendevalda i kommunerna och landstingskommunerna. Lag- stiftningen på det kommunala och landstingskommunala om- rådet bör därför vara utformad så att den direkt kan användas av de förtroendevalda i deras arbete. Det leder till följande krav på en moderniserad kommunallag: . Viktiga principer för den kommunala verksamheten bör framgå av lagen. Den bör därför, mer heltäckande än i dag, ange ramarna för hela den kommunala och landstingskom- munala verksamheten. 0 De förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter bör framgå av lagen. Lagen skall även innehålla de grundläggande reg- lerna för beredning, beslutsfattande och verkställighet.

. Den skall vara lätt att förstå och överblicka. Detta ställer särskilda krav på klarhet och enkelt språk.

Genom att kommunallagen på detta sätt anpassas till de för- troendevaldas behov av ett enkelt arbetsredskap bör de för- troendevaldas ställning stärkas. En framtida lag bör enligt beredningen ge kommunerna och landstingskommunerna stor frihet att själva organisera sin verksamhet. Den nuvarande kommunallagen innehåller detalj- bestämmelser som ursprungligen tillkom när lagstiftningen präglades av andra synsätt. Inriktningen av lagstiftningen i dag är att styra genom att ange mål i stället för detaljregler. Aven arbetet med en moderniserad kommunallag bör syfta till att minska den statliga detaljstyrningen. Det ger kommunerna och landstingskommunerna större frihet att utifrån egna förutsättningar forma sin egen organisation och verksamhet.

Vid avvägningen mellan vad som bör stå i lagen och vad som kan regleras av kommunerna och landstingskommunerna själva finns flera faktorer att ta hänsyn till. Det gäller bl a vilket utrymme regeringsformen ger för att minska detaljreg- leringen. Enligt regeringsformen (RF) behöver endast grunder- na för kommunernas organisation och verksamhetsformer anges i lag. Regeringsformen innehåller också vissa grundläg-

gande bestämmelser om uppgiftsfördelningen mellan fullmäk- tige och nämnderna. En utgångspunkt för beredningen är att grundläggande de- mokratiska rätttigheter liksom nu måste regleras i lagen. För kommunmedlemmarnas del gäller det bl a de grundläggande reglerna om kungörelse, protokoll och kommunalbesvär. Be- stämmelserna har samband med kommunmedlemmarnas in- tresse av insyn och medverkan. Det är också fråga om att garantera en demokratisk handläggning. Det gäller regler som syftar till att beslut fattas i demokratiska former samt bestäm- melser som garanterar minoritetens rättigheter. Hit hör också bestämmelser som reglerar de förtroendevaldas rätt att agera, t ex genom motioner. Aven minoritetens grundläggande rättig- heter bör regleras i lagen. En ny kommunallag bör givetvis vara anpassad till de föränd- ringar i den kommunala verksamheten som har skett och kan väntas i framtiden. Genom lokalorganslagen år 1980 blev det möjligt för kommunerna att decentralisera den kommunala organisationen till nämnder med ett sektorsövergripande an- svar på lokal nivå kommundelsnämnder. Den helhetssyn som alltmer styr den kommunala verksamheten och som med- för att gränserna mellan olika sektorer blir mindre skarpa bör enligt beredningen prägla den framtida kommunallagen.

Enligt beredningen bör den grundläggande maktfördelningen mellan fullmäktige och nämnderna finnas kvar även i en mo- derniserad kommunallag. Däremot vill beredningen framhålla att den utveckling mot en mer målstyrd och mindre detaljstyrd verksamhet som har inletts i en del kommuner och landstings- kommuner bör underlättas genom en ny lag. Det kan leda till att fullmäktige utvecklar nya former för att styra nämndernas verksamhet. Samtidigt ökar nämndernas frihet att i detalj be- sluta om verksamhetens inriktning.

Aven på andra områden kan KL behöva revideras för att bättre passa dagens och framtidens krav. Beredningen vill exempelvis peka på att den diskussion som nu pågår om ett förändrat redovisningssystem kan medföra att lagen behöver justeras på en del punkter. Användningen av ADB i den kommunala och landstingskommunala förvaltningen får också konsekvenser för kommunallagen.

En annan utgångspunkt är frågan om vilka intressen som la- gen behöver omfatta. I förarbetena till 1977 års lag diskutera- des endast kommunmedlemmar och förtroendevalda (SOU 1974:99 s 44, prop 1975/76:187 s 319). Det ökade personal- och brukarinflytandet samt sambandet mellan vanlig kommunal verksamhet och kommunala bolag motiverar enligt beredning- en en del ändringar härvidlag.

Beredningen föreslår att en framtida kommunallag ger utrym- me för bestämmelser om de anställdas inflytande i den kommu- nala och landstingskommunala verksamheten. Vidare bör en ny kommunallag reglera förhållandet till de kommunala bola- gen.

Med denna inriktning för en översyn av KL kommer en mo- derniserad kommunallag att bli mer omfattande än i dag. Frågan är om en utvidgad och mer heltäckande kommunallag

innebär ett brott mot ramlagstanken. Syftet med en ramlag är att ge de förtroendevalda bättre möjligheter att lösa problemen lokalt och samtidigt göra lagstiftningen flexibel. En ramlag kan emellertid stå i motsats till behovet av vägled- ning för arbetet i kommunerna och landstingskommunerna. Den är allmänt sett mindre informativ (prop 1975/76:187 s 320). Därmed finns det risker för att kravet på enklare regler kolliderar med kravet på ökad läsbarhet. Genom rambestäm- melser kan man minska den statliga detaljstyrningen i kom- munerna och landstingskommunerna. Att lagen innehåller fler paragrafer än nu bryter därför inte mot ramlagsidén. I detta fall är det inte heller meningen att skapa nya regler. Befintliga bestämmelser skall i stället efter justeringar sammanfogas till ett heltäckande system. Kommunallagen blir därmed en mer utpräglad kommunal ”grundlag”. Däremot är det klart att de materiella bestämmelserna för de specialregle- rade sektorerna liksom hittills måste finnas i speciallagar. Uppgifterna inom dessa områden är alldeles för många för att kunna sammanföras i en gemensam lag. Dessutom skulle det bli problem eftersom KL gäller för både kommuner och lands- tingskommuner. Landstingskommunernas specialreglerade verksamheter måste i så fall redovisas särskilt.

Man kan i och för sig diskutera om inte en lag med detta innehåll blir alltför omfångsrik. En helhetssyn på kommunal och landstingskommunal verksamhet leder emellertid enligt beredningen till att bestämmelserna bör vara samlade i en lag. Det är inte antalet bestämmelser som avgör om det krävs två eller flera lagar utan det inbördes sambandet mellan de olika bestämmelserna.

3

Landstingskommunerna och Stockholms kommun

Landstingskommunerna i en ny

kommunallag

Beredningen har diskuterat frågan om man i framtiden skall ha en gemensam lag eller två lagar, en för kommunerna och en för landstingskommunerna. Vid 197 7 års reform hade man i drygt ett sekel haft en särskild landstingslag. Innehållet i kommunallagen och landstingsla- gen blev efterhand alltmer likartat. I landstingslagen fanns dock många regler som avvek från kommunallagen. Dessutom fanns särregler för Stockholms läns landstingskommun i en särskild lag. En del av olikheterna berodde främst på lands- tingskommunernas speciella ställning som länskommunala or- gan och deras geografiska utbredning. Andra skillnader berod— de på att landstingen sammanträdde mycket mer sällan än kommunfullmäktige. Kommunallagsutredningen (SOU 1974:99 s 47 och 68) ansåg att det lagtekniskt var önskvärt att kommunallagen var likfor- mig, dvs att en lag reglerar samtliga kommuner och landstings- kommuner och att inga särregler fanns för någon. En gemen- sam lag skulle bidra till att rättstillämpningen blev enhetli- gare. Frågan om separata lagar avgordes med hänsyn till anta- let särbestämmelser som behövdes för landstingskommunernas del. Det faktum att det rör sig om två skilda kommuntyper som verkar på olika nivåer och med till övervägande del olika verk- samhetsfält var inte något hinder för en gemensam lag.

Ett tiotal remissinstanser ifrågasatte om inte en särskild lands- tingslag borde behållas. Ett argument för två lagar var just att kommunerna och landstingskommunerna arbetar på olika ni- våer och i huvudsak med olika verksamhetsfält. Ett annat argument var att en enhetlig lag i första hand måste vara enklare för de kommunala organen som praktiskt skall tilläm- pa lagen samt för allmänheten som berörs. En sådan förenkling ansågs inte möjlig med hänsyn till mängden särbestämmelser.

I propositionen (prop 1975/76:187 s 323) betonades det prak- tiska värdet av att alla de grundläggande bestämmelserna för kommunerna och landstingskommunerna kunde samlas i en lag. Under utskottsbehandlingen reducerades antalet särbe- stämmelser för landstingskommunerna. I beredningens förslag till principskiss har genom förenklingar ytterligare särbestämmelser för landstingskommunerna ren- sats bort. I en ny lag kommer skillnaderna bl a att gälla kompe- tensen. Reglerna om hur suppleanter för fullmäktige och lands- ting utses är också olika. I vallagen finns dessutom en regel om treprocentspärr för partirepresentation i landstingen. Dessa skillnader i regelsystemet försvårar läsbarheten och systemför- ståelsen.

Skälen för att införa två lagar, en lag för kommuner och en lag för landstingskommuner, är nu till skillnad mot vad som gällde vid reformen år 1977 enbart redaktionell. En sådan lösning skulle nämligen innebära två lagar med i princip samma inne- håll men terminologiskt anpassade till varje område. Termino- login bör dock inte bli ett självändamål, även andra synpunkter måste vara avgörande. Det fordras enligt beredningen starka skäl för att ändra ett väl inarbetat och fungerande lagkomplex. Enbart önskan om att förenkla är knappast ett tillräckligt skäl för separata lagar såvida inte lagen ger upphov till uppenbara tolkningssvårigheter. Så har inte varit fallet med KL. Beredningen föreslår därför en fortsatt gemensam lag för kom- muner och landstingskommuner. För att underlätta läsbarhe- ten bör lagen utformas med en klar och tydlig terminologi även för landstingskommunernas del.

Terminologifrågor

I 1 kap 7 % RF talas om primärkommuner och landstingskom- muner. Samtidigt använder regeringsformen termen kommun som gemensamt begrepp för båda kommuntyperna och deras verksamhet omtalas som kommunal. Detsamma gäller tryck- frihetsförodningen. Där talas t ex om beslutande kommunal församling och kommunal myndighet. KL använder begreppen kommuner och landstingskommuner och skiljer genomgående mellan dem utan att använda någon samlad term. Lagstiftaren har i kommunallagen av praktiska skäl valt att fortlöpande använda termen fullmäktige för såväl kommunfullmäktige som landstinget och uttrycket styrelsen för såväl kommunstyrelsen som förvaltningsutskottet. Orden kommunfullmäktige och landsting återfinns också i en bestäm- melse i tryckfrihetsförordningen. Varken primärkommun eller landstingskommun är begrepp som lyckats vinna någon förankring i det dagliga språkbruket.

De ord som används i praktiken är kommun och landsting. Ordet landstingskommun introducerades i 1954 års landstings- lag. Det kan i sammanhanget erinras om att man i den året innan utfärdade nya kommunallagen lagfäst tre olika slag av kommuner nämligen landskommuner, köpingar och städer. Den totala kommunala sektorn omfattade därigenom fyra kom- muntyper av vilka landstingskommuner var en. År 1971 utmönstrades begreppen landskommun, köping och stad ur lagstiftningen och ersattes av det enhetliga begreppet kommun (prop 1969: 63 och KU 1969z44). Frågan om denna förändring hade några konsekvenser för hur begreppet lands- tingskommun användes behandlades inte. Det 'ordes inte hel- ler vid tillkomsten av 1974 års regeringsform och 1977 års kommunallag. Ordet stad lever alltjämt kvar i många sammanhang. Stock- holm är Sveriges huvudstad. En rad offentliga institutioner och byggnader har fortfarande benämningar som innehåller ordet stad, t ex stadsbibliotek, stadsbyggnadskontor, stadshus och stadsteater. Befattningar som stadsarkitekt och stadsträd- gårdsmästare finns kvar.

Som en följd av detta har Stockholms kommunfullmäktige i början av år 1985 beslutat att benämningen stad i fortsättning- en skall användas inom stadens förvaltningar vid alla tillfällen då det inte finns några juridiska hinder. Fullmäktige har också begärt hos riksdagen att KL skall ändras så att benämningarna stadsfullmäktige och stadsstyrelse skall kunna användas i Stockholm. Fullmäktiges skrivelse har överlämnats till konsti- tutionsutskottet som emellertid i februari 1985 beslutade att lägga skrivelsen till handlingarna.

Detta för över till ordet landstings skilda betydelser i lagtek- niska sammanhang och i dagligt tal. I juridiskt språkbruk innebär begreppet landsting den beslutande folkvalda försam- lingen på länsnivå och ordet landstingskommun det geografis- ka området och den juridiska person där landstinget är högsta beslutande organ. I dagligt tal används så gott som alltid ordet landsting i samtliga dessa bemärkelser. Frågan om begreppen landsting och landstingskommun har behandlats i förarbetena till såväl 1954 års landstingslag som 1974 års regeringsform och 1977 års kommunallag. När kommunallagskommittén introducerade begreppet lands- tingskommun i förslaget till ny landstingslag var syftet främst att understryka landstingsgemenskapens karaktär av kom- mun. Ordet landstingskommun ansågs vara en bra och logiskt välmotiverad term från lagteknisk synpunkt (prop 1954:119 s 42—43). De överväganden som därefter .orts har inte lett till någon annan bedömning. Under riksdagsbehandlingen av för-

slaget till 1977 års kommunallag diskuterades att följa det dagliga språkbruket och ersätta ordet landstingskommun med ordet landsting. Man ansåg att en eventuell ändring först borde göras i regeringsformen och därför borde termen landstings-

kommun kunna accepteras tills vidare (KU 1976/ 77:25 s 48 — 49). Termen landstingskommun har också efter hand kommit att slå igenom över hela författningssystemet och återfinns nume- ra förutom i grundlagen — i ett mycket stort antal lagar och förordningar. Beredningen återkommer till de diskussioner som har förts om att ersätta ordet landsting med något annat.

Begreppet förvaltningsutskott har mycket gamla anor. Det in- fördes redan i 1862 års förordning om landsting. Begreppets gamla anor är antagligen orsaken till att det alltjämt finns kvar; språkligt sett är det egentligen inte en korrekt beteck- ning på en styrelse. I förarbetena till 1954 års landstingslag var lagstiftaren medveten om detta (prop 1954:119 s 33). Förslaget att behålla begreppet förvaltningsutskott mötte un- der remissbehandlingen av förslaget till 1954 års landstingslag egentligen inga invändningar. Departementschefen hade ingen särskild kommentar utan följde kommitténs förslag. Detsamma .orde riksdagen. Också denna fråga har behandlats i förarbetena till 1977 års kommunallag. Man övervägde att ta bort beteckningarna landsting och förvaltningsutskott och ersätta dem med ter- merna landstingsfullmäktige och landstingsstyrelse. Mot ordet landstingsstyrelse fanns enligt departementschefen inte mycket att invända utom att det inte kunde användas jämsides med uttrycket landstinget som beteckning på fullmäk- tige. Mot termen landstingsfullmäktige fanns emellertid flera invändningar. En ändring skulle bl a medföra administrativa svårigheter och kostnader. Några önskemål om namnbyte hade inte heller framförts. Overvägandena ledde därför inte till någ- ra förändringar (prop 1975/76:187 s 343, KU 1976/77z25 s 49). Ombuden för Hallands läns landstingskommun begär emeller- tid i motion till Landstingsförbundets kongress 1985 att Lands- tingsförbundet i samband med översynen av kommunallagen skall verka för ”att de landstingskommunala benämningarna ändras så att de bättre överensstämmer med allmänt språk- bruk och anger landstingens självständiga ställning som själv- styrelseorgan”. Kongressen biföll motionen och uppdrog åt Landstingsförbun- dets styrelse att under det fortsatta arbetet med en ny kom- munnallag verka för att benämningarna i denna på landsting- en och deras beslutande organ, skall anpassas bättre till all- mänt språkbruk, i syfte att ange landstingens självständiga ställning som självstyrelseorgan.

Terminologin i KL har klara brister i flera avseenden. En förändring bör ta sikte på att följa det dagliga språkbruket. Mot en förändring talar en rad praktiska skäl. Den lagtekniska skillnaden mellan begreppen landsting och landstingskommun är numera etablerad och konsekvent genomförd i hela författ- ningssystemet. En språklig förändring skulle kräva grundlags- ändringar samt många följdändringar i andra författningar. Den eventuella nyttan av en terminologisk förändring bör vä- gas mot det tidsödande och tekniskt omfattande arbete som är förenat med en författningsrevision för detta enda syfte. Beredningen har ändå funnit att övervägande skäl talar för en förändring. Beredningen föreslår att den juridiska personen och det geografiska området benämns landstinget och den beslutan- de församlingen landstingsfullmäktige. Förvaltningsutskottet bör ersättas med ordet landstingsstyrelsen. Förslaget innebär att principskissen använder följande termer: kommun — landsting kommunfullmäktige landstingsfullmäktige kommunstyrelsen landstingsstyrelsen

På så sätt får man inte bara en terminologi som är bättre anpassad till dagligt tal utan också en lagtekniskt och språkligt tilltalande lösning. I lagtexten kan ordet fullmäktige och sty- relsen syfta på både kommuner och landsting.

Det nya ordet landstingsfullmäktige har enligt beredningen större förutsättningar att slå igenom i dagligt tal än vad lands- tingskommun har, eftersom det får stöd av det välkända ordet kommunfullmäktige.

Vidare får man en term för landstingets styrelse som är mer självförklarande än ordet förvaltningsutskott. Nackdelen med förslaget ur terminologisk synpunkt är att man inte får ett gemensamt ord för kommuner och landsting. Denna brist har också det nuvarande systemet. Beredningens förslag kräver en översyn av grundlagarna vad gäller den kommunala och landstingskommunala terminolo- gin.

Beredningen pekar på att det är viktigt att dessa frågor upp- märksammas när förslaget remissbehandlas.

Särbestämmelser för Stockholms kommun

När de första allmänna kommunalförfattningarna tillkom på 1800-talet fanns behov av en särskild förordning om Stock- holms kommunalstyrelse (1862:33). Vid de författningsrevi-

sioner som sedan genomfördes före 1977 års kommunallagsre- form behölls systemet med en speciell författning för Stock- holm. Vid 1977 års reform intogs särbestämmelser för Stockholms kommun i KL och den särskilda lagen för Stockholm upphörde. Cirka en femtedel av paragraferna i KL innehåller särbestäm— melser för Stockholms kommun. Dessa gäller främst drätsel- nämnden och borgarråden. Vissa särbestämmelser finns också om fullmäktige och kommunstyrelsen. När förslaget till ny kommunallag behandlades framhöll konstitutionsutskottet (KU 197 6/77z25 s 44)_att särreglerna i viss mån .orde lagen mindre överskådlig. Aven när det gällde det sakliga innehållet framstod enligt utskottet särreglerna ibland som mindre lämp- liga. I betänkandet (SOU 1981:53) Stockholms kommunala styrelse — en partiell översyn av kommunallagen har kommunalrätts- utredningen för Stockholm föreslagit att flertalet särbestäm- melser för Stockholms kommun skall utgå ur KL. Utredningen fann att KL:s allmänna regler i stor utsträckning tillät att den speciella ordningen för Stockholms kommun behålls. De flesta av remissinstanserna var positiva till förslaget. Stock- holms kommun avstyrkte dock förslaget. I sitt yttrande anförde kommunen bl a följande:

Stockholms kommunala organisation är en av de äldsta kommunala organi- sationer i vårt land som bär med sig huvuddragen av den organisatoriska utformningen sedan mer än 60 år tillbaka i tiden. Den kommunala organisa— tionen har under alla dessa år haft en förankring och ett stöd i särbestämmel- ser som funnits i kommunallagen. Organisationens förankring i kommunal- lagarna har givit trygghet och stabilitet åt organisationen. Det kan knappast vara stora problem med att ha några särbestämmelser i kommunallagen om detta är en avgörande tillgång för den kommunala verk- samheten i Stockholm. Det kan inte innebära något lagstiftningsproblem om Stockholms kommunala organisation förankras i lagen så som nu är fallet. Den lagstiftning som nu gäller fungerar utmärkt för att utveckla den kommu- nala organisationen i Stockholm. Stockholms kommun önskar att få behålla de särregler som finns i lagstift- ningen i dag, för att i landets konstitution ha förankrat den särart i organisa- tionen som fungerar på ett tillfredsställande sätt. Om det då är ett starkt önskemål från Stockholms kommun att få behålla särbestämmelserna för att ge stadga, stabilitet och samtidigt smidighet åt sin organisation, måste det väl utgöra ett mindre problem även sett från den lagstiftande församlingens utgångspunkt.

Kommunförbundet framhöll att särreglerna för Stockholm inte varit till någon nackdel för övriga kommuner. Riksdagens konstitutionsutskott (KU 1982/83:21) har i anled- ning av en motion om att få behålla borgarrådsberedningen och

drätselnämnden i deras nuvarande form stått fast vid sin upp- fattning att KL inte bör innehålla så mycket särbestämmelser för Stockholms kommun som i dag. Utskottet utgick ifrån att regeringen prövar olika möjligheter för att tillgodose både kra- ven på en mer enhetlig lag och Stockholms särskilda önskemål. En ny allmänt hållen ramlag skulle visserligen ge Stockholms kommun möjlighet att behålla sin speciella ordning. Särregler för Stockholms organisation och arbetssätt har mångåriga tra- ditioner. Stockholms kommuns starka önskemål att behålla detta system bör beaktas. Till detta kommer att de nuvarande särreglerna inte har medfört tolkningsproblem eller varit till nackdel för landets övriga kommuner. Beredningen föreslår därför att ramen för organisationen i Stockholms kommun även i framtiden regleras genom särbe- stämmelser i kommunallagen. Följande regler bör kvarstå: ' Bestämmelsen om drätselnämnden

. De nuvarande reglerna i 3 kap KL om borgarråden och bor- garrådsberedningen . Det snabbare valgenomslaget för fullmäktige och kommun- styrelsen. När det gäller frågan om var i en ny lag reglerna skall placeras finns två alternativ. Antingen sprids reglerna som i dag på olika kapitel i lagen eller samlas de i ett särskilt kapitel. Bered- ningen anser att särreglerna bör placeras i anslutning till la- gens allmänna bestämmelser i ämnet. I dag finns regler om drätselnämnden i 15 5 lagen (197 7: 180) om införande av kom- munallagen. Lagtexten som reglerar drätselnämnden bör ingå i den nya kommunallagen. Genom att reglerna förenklas kan ett antal särbestämmelser utgå ur lagen, t ex interpellationsre- geln. Återstående bestämmelser för Stockholms kommun bör i stor utsträckning kunna placeras i kapitlet om de förtroende- valda samt i kapitlet om styrelsen och nämnderna.

4

Kopplingen till annan lagstiftning

Regeringsformen och kommunallagen

Enligt regeringsformens 1 % förverkligas den svenska folksty- relsen bl a genom kommunal självstyrelse. Den kommunala be- skattningsrätten är grundlagsfäst. Regeringsformen innehåller också vissa grundläggande be- stämmelser om den kommunala verksamhetens former. Enligt 1 kap 1 å andra stycket RF vilar den kommunala självstyrelsen liksom statsskicket på fri åsiktsbildning och en allmän och lika rösträtt. Av 1 kap 7 & RF framgår att den kommunala demokra- tin är representativ. I bestämmelsen sägs att beslutanderätten i kommuner skall utövas av valda församlingar. Dessutom är den rådande funktionsfördelningen inom kommunerna och landstingskommunerna mellan beslutande organ å den ena sidan och förvaltande och verkställande å den andra grundlags- fäst.

Bestämmelsen i 1 kap 9 & RF om att den offentliga förvaltning- en i sin verksamhet skall vara saklig och opartisk gäller också kommunernas och landstingskommunernas förvaltning. Det- samma gäller skyldigheten att respektera allas likhet inför lagen. Kommunerna och landstingskommunerna skall dessut- om alltid iaktta bestämmelsen i 1 kap 1 % RF att den offentliga makten skall utövas under lagarna. Beredningen tar här upp två frågor om kommunernas och landstingskommunernas normgivningskompetens som har in- tresse för den kommunala självstyrelsen. Den första frågan gäller vem som får besluta om detaljregler om organisation och verksamhetsformer. Den andra frågan gäller möjligheten att besluta om kommunala och landstingskommunala avgifter. Enligt 8 kap 5 % RF skall grunderna för kommunernas och landstingskommunernas organisation och verksamhetsformer bestämmas i lag. Mera detaljerade regler i ämnet kan meddelas antingen av regeringen eller av kommunerna och landstings- kommunerna själva. Regeringens befogenheter att meddela detaljföreskrifter som rör organisation och verksamhetsformer följer av den s k rest-

kompetens som tillagts regeringen i 8 kap 13 % första stycket 2 p. RF. Som exempel på regeringens befogenheter anges i förarbetena (prop 1973:90 s 306) att regeringen som villkor för statsbidrag kan föreskriva hur verksamheten skall administre- ras. Regeringen kan också meddela sådana föreskrifter om de kommunalanställda som finns i anställningsförordningen (1965:601).

Kompetensfördelningen mellan regeringen och kommunerna och landstingskommunerna när det gäller möjligheten att ut- färda detaljregler om organisation och verksamhetsformer är i viss mån oklar. I förarbetena till regeringsformen anges att regeringen inte i någon större utsträckning skall meddela de- taljbestämmelser. Det förutsätts att basregler om kommuner— nas och landstingskommunernas organisation och verksam- hetsformer i princip bestäms i lag. Det skall i stället i vid omfattning ankomma på kommuner och landstingskommuner att själva utforma de detaljregler som kan behövas. Departe- mentschefen förutsatte i detta sammanhang att regeringen iakttar den återhållsamhet som den kommunala självstyrelsen kräver (prop 1973:90 s 306). Riksdagens möjlighet att med stöd av 8 kap 5 & RF delegera befogenheter att ge normer begränsas av andra grundlagsbe- stämmelser, främst 8 kap 7 & RF och 8 kap 11 & RF. I förarbe- tena anges exempel på normgivning, som riksdagen direkt — med förbigående av regeringen — kan delegera till kommuner- na och landstingskommunerna. Ett sådant exempel är den in- struktionsmakt som KL ger i fråga om kommunal organisation. Ett annat är beslut som innebär vetorätt och beslut om offent- ligrättsliga avgifter som inte omfattas av 8 kap 3 % RF (prop 1973:90 s 305). I övrigt förutsätts att delegationen sker i två steg. Riksdagen måste i samband med en delegation till regeringen medge att denna i sin tur får överlåta normgivning åt förvaltningsmyn- dighet eller kommun enligt 8 kap 11 & RF. Som exempel på sådant förfarande nämns i förarbetena lokala ordningsstadgor, hamnordningar, brandordningar och hälsovårdsordningar (prop 1973:90 s 319). När det gäller de kommunala avgifterna är både lagtext och förarbeten oklara (se Petrén-Ragnemalm: Sveriges Grundlagar 1980, s 181). Riksdagen kan uppdra åt kommunerna och lands- tingskommunerna att ta ut tvångsavgifter med stöd av 8 kap 9 & andra stycket RF. Ett sådant bemyndigande kan ske form- löst. Det behövs således inga lagregler. Andra offentligrättsliga avgifter kan riksdagen delegera direkt till kommunerna och landstingskommunerna med stöd av 8 kap 5 & RF. Av intresse i detta sammanhang är om riksdagen kan bemyn- diga regeringen att låta kommunerna och landstingskommu-

nerna meddela föreskrifter om avgifter. När det gäller de tvångsmässiga avgifterna kan riksdagen formlöst delegera be- fogenheten att ge normer till regeringen med stöd av 8 kap 9 & RF. I fråga om andra offentligrättsliga avgifter (8 kap 5 & RF) kan riksdagen med stöd av 8 kap 7 % RF i lag delegera norm- givning i en del ämnesområden till regeringen. Om riksdagen med stöd av 8 kap 9 % RF eller 8 kap 7 & RF bemyndigar rege- ringen att meddela föreskrifter kan riksdagen också enligt 8 kap 11 % RF medge regeringen att överlåta åt kommunerna och landstingskommunerna att meddela bestämmelser i ämnet. Detta verkar innebära att kommunerna och landstingskommu- nerna även kan få befogenheten att ta ut avgifter på en omväg, dvs via regeringen. Det enda exempel på sådan lagstiftning som beredningen kunnat finna är bemyndigande att ta ut avgifter enligt hälsoskyddslagen (198221080) och hälsoskyddsförord- ningen (1983z616).

Bestämmelserna i regeringsformen om den kommunala norm- givningen är enligt beredningen oklara på flera punkter. I förarbetena till regeringsformen talas i allmänna ord om vikten av kommunal självstyrelse. Där förutsätts att regering- en utnyttjar sina befogenheter att utfärda detaljföreskrifter återhållsamt. Trots detta framstår det som om regeringen har fått ett inte oväsentligt kompetenstillskott när det gäller ”nor- mativa” ingrepp i förvaltningsorganisation och verksamhets- former (kommentaren till kommunallagen1 s 30).

Från beredningens utgångspunkt uppkommer frågan om rege- ringen kan komplettera kommunallagen med tillämpningsföre— skrifter. Enligt förarbetena får kommunerna och landstings- kommunerna till stor del själva besluta om detaljregler för organisation och verksamhetsformer. Enligt beredningens me- ning bör man utgå från att kommunerna och landstingskom- munerna själva kan reglera det som faller utanför grunderna. Om man utgår från en sådan tolkning ger regeringsformen utrymme för att minska de statliga detaljreglerna på detta område. Detaljreglerna i dagens KL kan rensas bort. En ny lag kan utformas som en renodlad ramlag. Beredningens tolkning innebär också att regeringen inte skall kunna komplettera kommunallagen med detaljregler. Det bör därför inte vara möj- ligt att konstruera en modell till en ny lag som innebär att kommunallagarna delas upp i en lag med övergripande regler och en förordning med tillämpningsföreskrifter. För att undanröja dessa oklarheter anser beredningen att det bör finnas en klarare gräns i regeringsformen mellan å ena

1 Kaijser och Riberdahl: Kommunallagarna II 1983, i det följande kallad kommunallagskommentaren.

sidan regeringens och å andra sidan kommunernas och lands- tingskommunernas befogenheter att besluta om detaljregler. N är det gäller kommunernas och landstingskommunernas or- ganisation och verksamhetsformer vill beredningen framhålla att det från självstyrelsesynpunkt är lämpligt att kommunerna och landstingskommunerna får normgivningsmakt direkt från riksdagen.

I detta sammanhang kan nämnas att i förslaget till ny plan- och bygglag (PBL) grundar sig kommunernas rätt att i planbestäm- melser reglera markanvändning och bebyggelse inte på någon delegation utan följer direkt av vissa i PBL givna lagregler. Lagrådet konstaterar i sitt yttrande att förslaget i denna del knappast är förenligt med grundlagen (lagrådets yttrande över förslaget till ny plan- och bygglag, s 3—9). Till bilden hör också att stat-kommunberedningen i delbetän- kandet (Ds C 1984z6) Avgifter inom kommunal verksamhet aktualiserar en översyn av regeringsformen för att undanröja vissa oklarheter om rätten att ta ut avgifter. Mot denna bakgrund anser beredningen att det finns flera skäl för att i framtiden se över bestämmelserna i regeringsformen om den kommunala normgivningen.

Kommunallagen och speciallagarna

Vilka regler skall tas in i kommunallagen? En svårighet när KL skall tillämpas är samordningen med speciallagar som särskilt riktar sig till kommuner resp lands- tingskommuner, t ex socialtjänstlagen (1980:620) och skollagen (1962z319) resp hälso- och sjukvårdslagen (1982z763). En pri- vatperson eller förtroendevald måste parallellt läsa både kom— munallag och speciallag för att få veta vad som gäller. I 1 kap 4 & första stycket KL regleras kommunernas och lands- tingskommunernas allmänna befogenheter. Bestämmelsen kompletteras med flera särskilda lagar som ger kommunerna och landstingskommunerna rätt att besluta inom vissa områ- den. De regler för kommuner och landstingskommuner som gäller för verksamheterna finns i en omfattande lagstiftning vid sidan av kommunallagen. Dessa speciallagar domineras av föreskrifter från staten om skyldigheter för kommunerna och landstingskommunerna. Ofta innehåller de detaljregler om uppgifterna och formerna för verksamheten samt de rättsmedel som står till buds. I speciallagarna finns också regler med befogenheter för kommunerna och landstingskommunerna. 1 kap 4 & tredje stycket KL hänvisar till de angelägenheter som ankommer på kommunerna och landstingskommunerna enligt

speciallagarna. Bestämmelsen syftar dels på lagar som inne- håller förpliktelser, dels på regler om befogenheter. Under senare tid har detaljerade speciallagar ersatts av målin- riktade ramlagar, t ex socialtjänstlagen och hälso- och sjuk- vårdslagen. De nya lagarna anger ramen för kommunernas resp landstingskommunernas uppgifter. Avsikten är att ge vid- gat utrymme för kommunerna och landstingskommunerna att ordna verksamheten efter egna förutsättningar och behov. I dag reglerar speciallagarna de specialreglerade nämndernas organisation. Utvecklingen har gått mot enhetligare och enk- lare nämndorganisation. KL:s regler i 3 kap om styrelsen och övriga nämnder har därför i stort sett slagit igenom i fråga om de specialreglerade nämnderna. Kommunerna och landstings- kommunerna har också fått större frihet att bestämma vilka nämnder som skall inrättas och hur uppgifterna skall fördelas mellan nämnderna (prop 197 6/7 7 :1).

Skillnaderna i reglerna mellan KL och speciallagarna är bl a att bestämmelserna i 4 och 5 åå förvaltningslagen (1971:290) om jäv gäller för flera specialreglerade nämnder i kommuner- na. Ofta innehåller specialförfattningarna uttryckliga delega- tionsförbud i vissa ärenden.

Beredningen anser att på de specialreglerade områdena är upp- gifterna alldeles för många för att kunna sammanföras i en gemensam lag. Dessutom skulle det bli problem eftersom KL gäller för både landstingskommuner och kommuner. Lands- tingskommunernas och kommunernas specialreglerade verk- samhet måste i så fall redovisas var för sig. Det kan knappast bli så att den som sysslar med kommunal och landstingskommunal verksamhet skulle kunna överblicka denna i dess helhet med kännedom enbart om reglerna i KL. Beredningen anser att det är mest ändamålsenligt att de spe- cialreglerade uppgifterna även i framtiden regleras i specialla- garna. Kopplingen mellan kommunallagen och speciallagarna bör ordnas genom en hänvisning i kommunallagen till de vikti- gaste speciallagarna som kommunerna och landstingskommu- nerna skall följa. Det har bl a diskuterats att flytta bestämmelserna om kommu- nernas befogenheter enligt bostadsförsörjningslagen till kom- munallagen (SOU 1982:20 Kommunerna och näringslivet s 147). Beredningen anser emellertid att bestämmelserna om skyldigheter och befogenheter bör vara samlade i specialla- garna. Beredningen återkommer till de s k smålagarna. Vad gäller den allmänna kompetensregleringen är det möjligt att bryta ut kompetensbestämmelserna till en särskild lag. Två lagar i stället för en försvårar dock överblicken och begriplighe-

ten. Vidare finns ett klart samband mellan kompetensbestäm- melserna och kommunalbesvärsreglerna samt de grundläggan- de kommunalrättsliga principerna, t ex lokaliseringsprincipen och likställighetsprincipen. Kommunalbesvärsreglerna hänger ihop med bestämmelserna om kommunmedlemmarnas rättig- heter. En helhetssyn på kommunal och landstingskommunal verksamhet leder till att bestämmelserna bör hållas samlade. Kommunernas och landstingskommunernas allmänna befogen- heter bör därför regleras i kommunallagen. Nämndernas organisation och verksamhetsformer bör enligt beredningen i framtiden bestämmas i kommunallagen. Läsa- ren skall genom kommunallagen få besked om vad som gäller om nämndernas organisation och handläggning. Dessutom in— nebär en sådan lagstiftningsteknik att kommunallagens ka- raktär av ramlag för all kommunal och landstingskommunal verksamhet ytterligare betonas. De särregler som finns inom olika områden har sådant sam- band med det materiella innehållet att de bör stå kvar i special- lagarna. I en ny kommunallag bör det finnas en hänvisning till speciallagarnas regler om delegationsförbud i vissa ärenden.

Vilka lagregler kan flyttas ut ur kommunallagen? Beredningen har sökt ta till vara möjligheterna att förenkla regelsystemet. Beredningen har undersökt om vissa bestäm- melser kan utgå ur kommunallagen och placeras i andra lagar. Skattebestämmelserna i 6 kap KL reglerar skattetekniska frå- gor och innehåller flera hänvisningar till skattelagstiftningen. Reglerna bryter mot kommunallagens karaktär av ramlag. Be- stämmelserna går tillbaka på äldre kommunallagar. När KL tillkom flyttades en del skattebestämmelser till lagen (1965:269) med särskilda bestämmelser om kommuns och an- nan menighets utdebitering av skatt m m och ersattes med en hänvisning i KL. Genom lagändringar år 1980 och 1984 har ytterligare bestämmelser flyttats. Bestämmelserna behandlar skyldighet att betala landstingsskatt, underrättelse om utdebi- tering samt länsstyrelsens redovisningsskyldighet. Beredningen anser att bestämmelserna på grund av sin karak- tär inte passar in i en ny kommunallag. Bestämmelserna har visserligen central betydelse för kommunernas och landstings- kommunernas ekonomiska förvaltning. De har däremot inte något större intresse för de förtroendevalda och allmänheten. Beredningen föreslår att bestämmelserna i 6 kap KL flyttas över till skattelagstiftningen. Beredningen har vidare övervägt att placera bestämmelsen om rösträtt, som f 11 finns i kapitlet om fullmäktige (2 kap 3 & KL),

på ett annat ställe än i KL. Rösträtten tillhör de grundläggande bestämmelserna för kommunal demokrati. Bestämmelsernas placering i KL kan därför synas självklar. Placeringen har emellertid även en historisk förklaring. I 1862 års kommunal- förordningar reglerades såväl rösträtten som valförfarandet. Vid 1930 års kommunallagsreformer överfördes reglerna om val till en kommunal vallag. Bestämmelserna om rösträtt kvar- stod i kommunallagarna. I vallagen (1972z620) finns bestämmelser om val till riksdagen samt val av landstingsledamöter och kommunfullmäktige. Till skillnad mot vad som är fallet i fråga om riksdagsvalen har alla bestämmelser som hör samman med de kommunala valen förts till vallagen. Det särskilda intresset av att de viktigaste be- stämmelserna om valet till riksdagen, t ex valkretsindelning och rösträtt tagits in i grundlagen har inte någon motsvarighet när det gäller de kommunala valen. 1983 års rösträttskommitté har i betänkandet (SOU 1984:11) Rösträtt och medborgarskap av författningstekniska skäl föreslagit en ny bestämmelse i vallagen som anger vilka personer som har rättatt delta i ett riksdagsval. Samtidigt föreslås en hänvisning till bestämmel- serna i KL om rösträtt vid val av landstingsledamöter och kommunfullmäktige. Förslaget har inte lett till någon lagstift- ning.

Bestämmelserna om rösträtt riktar sig främst till allmänheten men har också betydelse för valbarheten till kommunala för- troendeuppdrag. De har däremot inget samband med organisa- tion och arbetsformer och saknar därför intresse för de förtroen- devalda i deras dagliga arbete. Enligt beredningen har rösträt- ten sådant samband med de kommunala valen att bestämmel- serna bättre hör hemma i vallagen än i en ny kommunallag. I framtiden kan en lösning liknande rösträttskommitténs för- slag, dvs att vallagen ger besked om vilka personer som har rösträtt till riksdagsval och vid val av landstingsledamöter och kommunfullmäktige, vara lämpligt. Beredningen föreslår att bestämmelsen om rösträtt i KL flyttas till vallagen.

Bestämmelserna i KL om vilken verkan det får att val av kommunfullmäktige och landsting blir upphävt är ett annat exempel på deltajregler som inte hör hemma i en ramlag. De är spridda på flera håll i KL (t ex i 3 kap 5 & tredje stycket och i 5 kap 1 % första stycket) och tillämpas sällan. Bestämmelserna ger uttryck för en speciell rättslig konsekvens då val upphävs efter besvär. De försvarar därför väl en plats i vallagen. Bered- ningen föreslår att bestämmelserna om omval till kommunfull- mäktige och landsting flyttas till vallagen. I kommunallagen tas in en hänvisning om att bestämmelserna finns i vallagen. I dag finns regler om suppleanter i kommunfullmäktige i KL. Regler om suppleanter i landstingen finns däremot i vallagen.

Det logiska är att reglerna samlas i vallagen och att en hänvis- ning ges i kommunallagen. Frågan om vilka regler som skall finnas i kommunallagen påverkas också av vad som kan följa av förslaget från utred- ningen om den kommunala beslutsprocessen m m under bered- skap och krig i betänkandet (Ds Fö 1984z3) Kommunal besluts- ordning under beredskap och krig. Utredningen föreslår ett nytt kapitel i KL med bestämmelser om krig och krigsfara. Kapitlet föreslås innehålla åtta bestäm- melser om hur beslut kan fattas om riket är i krig eller bered- skapstillstånd råder. Beredningen anser att beredskapsföre- skrifterna kommer att användas så sällan att de inte hör hem- ma i en ny kommunallag. De bör i stället placeras i beredskaps- lagstiftningen. I kommunallagen införs en hänvisning.

Kommunallagen och förvaltningslagen

Det nuvarande förhållandet mellan kommunallagen och för- valtningslagen (1971:290) leder till att medborgare och för- troendevalda som vill få besked om förfarandereglerna och ar- betsformerna ibland måste läsa tre lagar samtidigt.

Detta är inte tillfredsställande. Aven om lagarna juridiskt- tekniskt i stort sett går ihop kan förhållandet mellan dem i praktiken vålla missförstånd och tolkningsproblem. Inom justitiedepartementet pågår nu arbetet med en ny förvaltnings- lag. Det är därför svårt att bedöma det aktuella läget. Beredningen föreslår att man i det fortsatta arbetet med över— synen av KL närmare ser över dessa förhållanden mellan KL och förvaltningslagen från bl a läsbarhetssynpunkt och från lagtekniska synpunkter. Därvid bör beredningens tidigare re- dovisade målsättning att KL så långt möjligt bör vara en hel- täckande ”grundlag” för kommunen och landstingskommunen vara vägledande.

5

Allmänt om principskisSens uppläggning

Beredningens förslag innebär att den nuvarande kommunalla- gen vidgas och görs mer heltäckande. Samtidigt föreslår bered- ningen att reglerna förenklas så att kommunerna och lands- tingskommunerna får bestämma mer själva. En central fråga för beredningen har varit den systematiska uppbyggnaden av ett framtida regelverk. Hit hör bl a disposi- tionen av olika avsnitt i kommunallagen. Beredningen föreslår att flera nya kapitel införs. De viktigaste förändringarna är ett nytt kapitel om kommunala befogenheter. Bestämmelserna om de förtroendevalda samlas i ett särskilt kapitel. Kapitlen om fullmäktige och nämnderna har i förslaget renodlats till att omfatta de förtroendevalda som kollektiv och reglerar enbart organens organisation och arbetsformer. Härigenom skapas en bättre överblick över regelsystemet samtidigt som de förtroen- devaldas ställning lyfts fram. För att underlätta samspelet mellan kommunallagen och för- valtningslagen föreslår beredningen att hänvisningar till för- valtningslagen inarbetas i en ny lag. Bestämmelser om medbestämmande för de anställda samlas i ett särskilt kapitel. Flera bestämmelser har rensats ut ur lagen, t ex i kapitlet om fullmäktige. Detta innebär att kommunerna och landstings- kommunerna får större frihet att lokalt bestämma om organi- sation och arbetsformer. I vissa fall har regler tillkommit. Ing- en ny bestämmelse innebär att något nytt tvång läggs på kom- munerna och landstingskommunerna. De nya reglerna beskri- ver i huvudsak gällande rätt. De har tillkommit enbart för att öka läsbarheten och systemförståelsen. Beredningen föreslår att rubriker införs som i huvudsak anger de olika bestämmelsernas innehåll. Lagen blir på detta sätt mer överskådlig. Enskilda bestämmelser har förenklats språk- ligt för att göra lagen mer läsbar och lättillgänglig.

Beredningen föreslår följande kapitelindelning till en moderni- serad kommunallag: 1 kap Inledande bestämmelser 2 kap Kommunens och landstingets befogenheter 3 kap De förtroendevalda 4 kap Fullmäktige 5 kap Styrelsen och övriga nämnder 6 kap Medbestämmande för de anställda 7 kap Kommunala och landstingskommunala företag 8 kap Budget 9 kap Revision 10 kap Kommunalbesvär I de följande avsnitten presenterar beredningen en skiss som anger hur de olika bestämmelserna kan utformas i en framtida lag. Beredningen vill betona att det i detta skede inte har varit möjligt att lösa alla detaljer. Förslagen till bestämmelser skall därför inte uppfattas som en färdig lagtext utan enbart som en illustration av beredningens principiella förslag. I vissa fall anger beredningen endast förslag till rubrik.

Terminologin

Många termer som finns i KL och i äldre kommunalpraxis är i dag föråldrade. Demokratiberedningen föreslår därför att en del centrala termer förenklas och görs mer enhetliga.

Tjänstemän — Anställda

KL har i dag en oenhetlig terminologi för anställda. Den nuva- rande termen tjänsteman har i huvudsak övergetts i nyare lagar, främst inom arbetsrätten. Anställd är ett mer adekvat ord.

Verkställa — Genomföra, Bereda — Förbereda

Termen verkställa ersätts av uttrycket genomföra fullmäktiges beslut. KL använder uttrycket beredning som beteckning för både organet beredning och själva beredningsproceduren. I den nya lagen används ordet beredning bara om organet beredning. I övrigt används uttrycket förbereda, t ex förberedelse av åren- den.

Avdelning, beredning — utskott Beredningsorganen inom nämnderna har i KL inget enhetligt namn. I kapitlet om styrelsen talas om avdelningar som kan tilldelas beslutanderätt samt om ”organ bestående av leda- möter eller suppleanter i styrelsen för beredning av ärende”. Många kommuner har inrättat arbetsutskott under styrelsen

som bereder alla ärenden som skall behandlas av styrelsen. Beslutanderätt har som regel delegerats till arbetsutskottet. I den nya lagen har demokratiberedningen därför valt ordet ut- skott som enhetlig term för olika politiskt sammansatta bered- ningsorgan som regleras i lagen.

Inledande bestämmelser

I inledningskapitlet anges i allmänna ordalag lagens syfte och huvudsakliga innehåll. Kapitlet är indelat i åtta bestämmelser och innehåller bl a bestämmelser om kommunal och lands- tingskommunal indelning, organisation, medlemskap samt uppgiftsfördelning mellan fullmäktige, styrelsen och övriga nämnder.

Kommunal och landstingskommunal indelning

Den nuvarande bestämmelsen om indelningen i kommuner och landstingskommuner anger vilka kommuntyper lagen gäller. I den allmänna motiveringen (avsnitt 3) föreslår beredningen att lagen skall gälla både kommuner och landstingskommuner. Samtidigt föreslås nya enklare termer för landstingskommu- nerna. Principskissen använder orden kommuner och lands- ting. Med landstinget menas det geografiska området och den juridiska personen. I regeringsformen markeras på olika sätt den kommunala självstyrelsens betydelse för det svenska samhället och demo- kratin. Detta bör även komma till uttryck i kommunallagen. Samtidigt bör enligt beredningen de förtroendevaldas ställning lyftas fram. Av bestämmelsen bör framgå att den kommunala självstyrelsen utövas genom de förtroendevalda.

Lagen (1957:281) om kommunalförbund behålls som en sär— skild lag. Den är alltför omfångsrik för att tas in i kommunalla- gen. Samtidigt är antalet kommunalförbund ganska lågt. Rege- ringen har nyligen lagt fram ett förslag till en ny lag om kommunalförbund som skall ersätta 1957 års lag (prop 1984/85:216). Förslaget syftar till att främja användningen av kommunalförbund för mellankommunal samverkan.

Bestämmelsen om indelning i kommuner och landstingskom- muner kan utformas på följande sätt:

Kommunal och landstingskommunal indelning

1 5 I riket finns kommuner och landsting. De sköter på den kommunala självstyrelsens grund genom sina förtroendevalda de angelägenheter för det allmänna som följer av denna lag eller av särskilda bestämmelser. 2 & Den kommunala självstyrelsen på lokal nivå utövas av det antal kom- muner som regeringen bestämmer.

Den kommunala självstyrelsen på regional nivå utövas i varje län av landsa- tinget. Regeringen får bestämma att en kommun inte skall ingå i något landsting. Om kommunalförbund och om ändring i kommunal och landstingskommunal indelning finns särskilda bestämmelser.

lnnehåH

Av pedagogiska skäl bör lagen innehålla en översiktlig inne- hållsförteckning. Beredningen anser att en sådan bestämmelse underlättar för läsaren att söka i lagen. Bestämmelsen får följande utformning:

Sammanfattning

Utgångspunkterna för demokratiberedningens arbete med kommunallagsöversynen har varit följande: . Viktiga principer för den kommunala verksamheten bör framgå av kommunallagen. Den bör därför, mer heltäckande än i dag, ange ramarna för hela den kommunala verksamhe- ten.

' Lagen skall ge kommunerna och landstingskommunerna större frihet att utifrån egna förutsättningar forma sin egen organisation och verksamhet. 0 De förtroendevaldas rättigheter och skyldigheter bör framgå av lagen. Lagen skall även innehålla de grundläggande reg- lerna för beredning, beslutsfattande och verkställighet. . Lagen skall vara lätt att förstå och överblicka. Detta ställer särskilda krav på klarhet och ett enkelt språk. Beredningen lägger fram en principskiss till en ny kommunal- lag.

Huvudtanken är att kommunallagen skall vara utformad så att den direkt kan användas av de förtroendevalda i deras arbete. Genom denna inriktning kan lagen medverka till att stärka folkstyret i kommuner och landstingskommuner.

I sammanfattningen redovisar beredningen de viktigaste för- ändringarna.

Inledande bestämmelser

I 1 kap om inledande bestämmelser föreslår beredningen en ny bestämmelse om kommunernas och landstingskommunernas organisation. Där föreslås att det i varje kommun och lands- tingskommun skall finnas en beslutande församling och en styrelse. Beredningen anser att kommunerna och landstings- kommunerna därutöver själva skall få utforma sin nämnd- organisation. En sådan utveckling förutsätter att den special- reglerade kompetensen knyts till kommunen eller landstings- kommunen som politisk enhet. Specialreglerna för nämnderna kan då slopas. Beredningen föreslår nya enklare termer för landstingskom- munerna. Den juridiska personen och det geografiska området benämns landstinget och den beslutande församlingen lands-

tingsfullmäktige. Förvaltningsutskottet ersätts med ordet landstingsstyrelsen. Maktfördelningen mellan fullmäktige och nämnderna föränd- ras inte. Däremot föreslår beredningen att reglerna för dessa organ moderniseras. För att öka läsbarheten föreslår bered- ningen att principen för arbetsfördelningen mellan fullmäktige och nämnderna klargörs i en ny lag genom en uppräkning av de ärenden i vilka fullmäktige skall besluta. Denna uppräkning innebär samtidigt att kommunerna och landstingskommuner- na friare kan bestämma arbetsfördelningen mellan fullmäktige och nämnderna vid sidan av det som bestäms i lagen.

Vidare föreslår beredningen att bestämmelsen om nämndernas uppgifter omarbetas språkligt.

Beredningen föreslår även en allmän bestämmelse om kommu- nernas och landstingskommunernas personal. För att underlätta den utveckling mot en mer målstyrd och mindre detaljstyrd verksamhet som har inletts i en del kom- muner och landstingskommuner föreslår beredningen friare delegationsregler. Förslaget innebär att fullmäktige genom ramanslag och målstyrning kan ge nämnderna ökad frihet att genomföra den löpande verksamheten.

Kommunens och Iandstingskommunens befogenheter

I 2 kap finns bestämmelser om kommunernas och landstings— kommunernas befogenheter. Beredningen har funnit att den allmänna kompetensregeln behöver konkretiseras. Lagen bör ge ett allmänt besked om kommunernas och landstingskommu- nernas verksamhet. Bestämmelserna om kommunala och landstingskommunala befogenheter är i dag så utspridda att de är oöverskådliga. Genom att samla dem i ett nytt kapitel vill beredningen efter- sträva en klarare uppdelning i allmänna befogenheter, tillägg

till allmänna befogenheter och speciella befogenheter och skyl- digheter. Beredningens förslag i 2 kap är följande:

0 De rättsprinciper som utvecklats om den allmänna kompe- tensen förs in i en ny lag. Det gäller lokaliseringsprincipen, förbudet mot att ge understöd åt enskild och förbudet mot att bedriva spekulativa företag, självkostnadsprincipen, likstäl- lighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet. Många kom- muner och landstingskommuner stödjer olika näringsverk- samheter och enskilda näringsidkare. Den rättspraxis som här har utvecklats skrivs nu in i lagen. Beredningens förslag

innebär inte några sakliga ändringar utan syftar enbart till att öka läsbarheten.

. De av de 5 k smålagarnas regler om kommunala befogen- heter på vissa områden — tilläggskompetens — som inte täcks av den allmänna kompetensen tas in i kommunallagen. Beredningen bedömer att syftet med studerandelagen och lagen om sysselsättning för handikappade tillgodoses med den nya kompetensbestämmelsen eller genom andra lagar. De kan därför upphävas. Beredningen föreslår att bestäm- melserna om partistöd, turistväsende, katastrofhjälp och skatteutjämning i Stockholms läns landstingskommun inar- betas i detta kapitel. 0 De specialreglerade uppgifterna är för många för att tas in i en gemensam lag. För att förbättra överblicken och skapa ett mera heltäckande system föreslår beredningen att de vikti- gaste speciallagarna som kommunerna och landstingskom- munerna skall följa räknas upp.

Organisation och arbetsformer

Den nuvarande kommunallagen består till stor del av bestäm- melser om fullmäktiges och nämndernas arbetsformer. Till det- ta kommer en del regler om de förtroendevalda. Flera av regler- na är detaljerade. Beredningen föreslår att reglerna om kommunernas och lands- tingskommunernas organisation och arbetsformer i en ny kom- munallag delas in i tre kapitel nämligen om de förtroendevalda, om fullmäktige och om styrelsen och övriga nämnder. Kommunerna och landstingskommunerna bör inom ramen för dessa regler få större frihet att själva organisera sin verksam- het.

I 3 kap finns regler om de förtroendevalda. Beredningen före- slår att nuvarande bestämmelser om valbarhet, Obehörighet, avsägelse, ledighet från anställning för att fullgöra förtroende- uppdrag och ekonomiska förmåner samlas i detta kapitel. En nyhet är att de nuvarande bestämmelserna om hinder för vissa ledande statliga och kommunala tjänstemän att väljas till leda- mot i fullmäktige och nämnder tas bort. Kapitlet får följande nya regler som syftar till att klarare be- skriva vad som i huvudsak redan gäller: 0 En allmän regel om kommunalråd och landstingsråd. De kommer att kunna utses av fullmäktige i ett särskilt val före valet av nämnderna. Aven bestämmelserna om politiska se- kreterare förs in i detta kapitel.

. De förtroendevaldas rättigheter att väcka motioner och inter- pellationer, rätt att till beslut foga reservation__samt närvaro- rätten förtydligas genom en ny bestämmelse. Aven nämndle- damöters rätt att väcka ett ärende klargörs i lagtexten. . Vidare anser beredningen att de förtroendevaldas skyldighe- ter klarare bör framgå av lagen. Beredningen föreslår en regel om att ledamöter är skyldiga att delta i sammanträden om de inte har giltigt skäl för frånvaro. En annan nyhet är en uttrycklig regel om att varje ledamot är skyldig att delta i omröstning och beslut i ärenden som avser myndighetsutöv- ning. I 4 kap finns regler om fullmäktige. Kapitlet innehåller bestäm- melser om de förtroendevalda som kollektiv och reglerar enbart fullmäktiges organisation och arbetsformer. De nuvarande reglerna om rösträtt och antalet suppleanter i kommunfullmäktige flyttas till vallagen. Beredningen föreslår att bestämmelserna i fullmäktigekapitlet förenklas. Antalet bestämmelser begränsas. Reglerna utformas mer allmänt och principiellt. Fullmäktige ger närmare före- skrifter i sin arbetsordning. Härigenom får kommunerna och landstingskommunerna större frihet att lokalt utforma sin or- ganisation och själva bestämma arbetsformerna. Några av de viktigaste förändringarna är följande: . Bestämmelsen om fullmäktiges antal förenklas. Beredning- en föreslår att de nuvarande intervallerna tas bort. Endast ett minimiantal fastslås i lagen. Samtidigt får kommunerna och landstingskommunerna större frihet att bestämma anta- let ledamöter.

. Kungörelse- och protokollsreglerna förenklas. Bl a anpassas reglerna till användningen av ADB i den kommunala och landstingskommunala förvaltningen. . Huvudprinciperna för suppleanternas tjänstgöring står kvar i lagen. Detaljreglerna slopas. Fullmäktige får själv besluta om de närmare föreskrifterna.

. Beredningskravet mjukas upp på så sätt att fullmäktige själv får bestämma hur ärenden skall förberedas.

0 Bestämmelsen om interpellation och fråga får en mer princi- piell utformning. Fullmäktige får själv bestämma till vem interpellationer och frågor får ställas, vilka ämnen som kan tas upp samt hur handläggningen går till.

. Bestämmelsen om vem som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar förenklas. Kommunerna och landstingskom— munerna får själva besluta om vem som skall delta i fullmäk- tiges överläggningar.

I 5 kap finns regler om styrelsen och övriga nämnder. Grunder- na för nämndorganisationen bör enligt beredningen anges i lagen. Aven reglerna om nämnderna förenklas. Styrelsens for- mella ledning beskrivs i huvudsak på samma sätt som i KL. Syftet med reglerna om styrelsens ansvar för informationsverk- samhet, förenklingsarbete och arkivvård anser beredningen vara tillgodosedda på annat sätt. De kan därför tas bort ur KL. Beredningen föreslår att lokalorganslagen inarbetas i en ny kommunallag. Några av de viktigaste nyheterna är:

. Fullmäktige skall bestämma om nämndernas protokoll och hur protokollen skall justeras. Det omdiskuterade kravet på s k justeringssammanträde slopas.

0 I jävsreglerna föreslår beredningen ett enhetligt system för samtliga nämnder. Förslaget innebär att förvaltningslagens strängare regler skall gälla i ärenden som avser myndighets- utövning.

. En ny bestämmelse om utskott föreslås. Ordet utskott ersät- ter nuvarande uppräkning i KL av olika politiskt samman— satta beredningar. Regeln klargör vad som redan gäller.

. Nämndernas delegationsrätt ändras på två punkter. Genom förslaget blir det möjligt att låta brukarna av kommunala och landstingskommunala tjänster via samråd påverka verk- samheten. Nämnderna får också rätt att delegera brådskan- de ärenden. Anmälningsskyldigheten mjukas upp. Nämn- derna får själva avgöra hur ärendena skall anmälas. För att underlätta samspelet mellan kommunallagen och för- valtningslagen föreslår beredningen att hänvisningar till för- valtningslagen inarbetas i ny lag.

I 6 kap samlas bestämmelser om medbestämmande för de an- ställda.

I 7 kap införs regler om förhållandet till de 3 k kommunala bolagen.

Budget och revison

Bestämmelser om den ekonomiska förvaltningen förs in 8 kap om budget. Beredningen anser att det i det fortsatta arbetet finns anledning att se över budgetreglerna på flera punkter. Det gäller bl a redovisningssystemet. I 9 kap finns regler om revisionen. Beredningen föreslår att förvaltningsrevisionens ställning stärks. Ansvar och redovis- ningsskyldighet bör kopplas ihop. Beredningens förslag inne- bär att revisorernas granskning skall omfatta styrelsen och

övriga nämnder, partssammansatta organ samt förtroende- valda och anställda som beslutar efter delegation. Beredningen anser vidare att revisorernas uppgifter bättre bör anpassas till dagens och framtidens krav. I lagen bör därför förvaltningsrevisionens roll betonas starkare än i dag.

Kommunalbesvär

I 10 kap placeras regler om kommunalbesvär. Beredningen anser att kapitlet bör innehålla regler om besvärsgrunder samt vad som får överklagas och vem som får göra det. De regler som styr domstolarnas hantering av kommunalbesvär flyttas till förvaltningsprocesslagen. Beredningen framhåller vidare att principerna för verkställighet bör skrivas in i en ny kommunal- lag.

Fortsatt arbete

Beredningen understryker att principskissen inte skall uppfat- tas som slutlig lagtext utan som en illustration till beredning- ens principiella förslag. Det har inte varit möjligt att lösa alla detaljfrågor. Till bilden hör också att sakinnehållet i en del kapitel f n utreds och behandlas i annan ordning. Beredningen vill framhålla att arbetet med en ny kommunallag kräver ett fortsatt juridiskt-tekniskt arbete.

Principskissen

Lag om kommuner och landsting 1 kap Inledande bestämmelser

Kommunal och landstingskommunal indelning

1 & I riket finns kommuner och landsting. De sköter på den kommunala självstyrelsens grund genom sina förtroendevalda de angelägenheter för det allmänna som följer av denna lag eller av särskilda bestämmelser.

2 & Den kommunala självstyrelsen på lokal nivå utövas av det antal kom- muner som regeringen bestämmer. Den kommunala självstyrelsen på regional nivå utövas i varje län av lands- tinget. Regeringen får bestämma att en kommun inte skall ingå i något landsting.

Om kommunalförbund och om ändring i kommunal och landstingskommunal indelning finns särskilda bestämmelser.

1 Särskilt yttrande av Kent Christensson

Det är utomordentligt angeläget för det fortsatta utvecklings- arbetet i kommuner och landsting att arbetet med en ny kom- munallag fortsätter med föreliggande skiss som underlag. Trots det mycket förtjänstfulla arbete som inte minst beredningens jurister nedlagt på detta betänkande måste jag framföra några kompletterande synpunkter och avvikande uppfattningar. I principer för ny kommunallag (KL) anförs i betänkandet att de anställda i allt större utsträckning förvaltar och verkställer de åtgärder nämnderna beslutar om. Dessutom bereder de an- ställda också ärenden. Det förslag beredningen nu framlägger i fråga om personalen innebär endast att i KL anges att nämn- derna till sitt biträde har personal. Enligt min mening vore det bättre att de anställda klart i KL utpekades som ansvariga för beredning, förvaltning och verkställighet. I syfte att Skydda de politiskt förtroendevalda och verksamheten bl a vid arbetskon- flikt kunde därvid en regel tas in i KL att detta gäller om nämnd i särskilt fall ej beslutar annat. En sådan konstruktion ger en klar ansvarsuppdelning i enlighet med hur det i prakti- ken fungerar idag samtidigt som ett skydd finns för den poli- tiska suveräniteten. Vidare kan alltid t ex beredning i viss fråga liksom idag ske direkt av de politiskt förtroendevalda i särskild beredning, utskott. En fråga som inte föreslås regleras i en ny kommunallag är möjligheterna att i kommuner och landsting kunna anlita s k arbetstagarkonsulter som för de anställdas räkning utför kon- sultuppgifter vid datorisering och förändringsarbete av annat slag. Dataeffektutredningen har i sitt slutbetänkande betonat beho- vet av ändringar i KL för att i likhet med samtliga övriga arbetsmarknadssektorer även på den kommunala sektorn så- dana skulle kunna anlitas. Att denna fråga inte behandlats i betänkandet och reglerats i lagen är en allvarlig brist.

Beredningen föreslår att valbarhindret för landshövding, läns- överdirektör, avdelningschef vid länsstyrelsen samt ledande tjänsteman i kommuner och landsting tas bort.

Enligt beredningens majoritet saknar nuvarande valbarhets- hinder praktisk betydelse. Partierna bör vid nomineringsarbe- tet göra bedömningar om lämpligheten av att dessa tjänstemän nomineras eller ej. Min uppfattning är att även i framtiden en viss garanti måste finnas för dels att uppgiftsfördelningen mel— lan regional och lokal nivå hålls isär, dels att statskontrollen även fortsättningsvis bör ges en viss markering, dels att ledan- de tjänsteman behöver finnas i många kommuner och denne då inte bör ens kunna bli aktuell för politiska förtroendeuppdrag. Ett borttagande av dagens valbarhetshinder understryker en uppluckring av arbetsfördelningen mellan politiska förtroende- valda och ledande tjänstemän och bör därför inte för närvaran- de slopas i en ny kommunallag.

2. Särskilt yttrande av Sture Nordh

Demokratiberedningen har haft i uppdrag att utarbeta en prin- cipskiss till ny kommunallag. Beredningens förslag till ny lag har stora förtjänster bl a ut- ifrån syftet att tydliggöra den kommunala kompetensen, och minimera detaljföreskrifter i lagen. Jag har i beredningens arbete aktualiserat frågan om s k lönta- garkonsulter. Det har av olika skäl inte varit möjligt att när— mare fördjupa sig i frågan för beredningen. Från olika håll hävdas att det i dag enligt gällande huvudlag, inte skulle vara möjligt att anlita löntagarkonsulter åt de fack— liga organisationerna. Möjligheten till utnyttjande av löntagar- konsulter är viktig i förändringsarbetet, inte minst vid mera komplicerade organisationsändringar, som införande av ny tek- nik innebär.

På övriga arbetsmarknadsområden är det i dag möjligt att utnyttja arbetstagarkonsulter. Det är för ett fortsatt utveck- lingsarbete av central betydelse att den möjligheten öppnas också på det kommunala området. Det är därför viktigt att frågan uppmärksammas i remissarbetet och i kommande pro- positionsarbete om en ny kommunallag. Jag har i ett särskilt yttrande till principbetänkandet ”Aktivt folkstyre i kommuner och landsting” utvecklat mina stånd- punkter om bl a gränsdragningen politiker— tjänstemän, som också nämns i detta betänkande.

Reservationer

1 Reservation av Sven Lindgren, Lennart Pettersson, Ingvar Karlsson och Lennart Rydberg

Beredningen har utan närmare överväganden eller överty— gande argumentering, föreslagit att kommunallagens valbar- hetshinder (2 kap 4 & andra stycket och 3 kap 3 & första stycket KL) skall utgå. Enligt vår uppfattning bör gällande bestämmel- se kvarstå.

Beredningen har i övrigt sökt klargöra politikernas och de anställdas olika roller. Förslaget att ta bort valbarhetshindret för kommunens och landstingets ledande tjänstemän är att ta tillbaka en del av den argumenteringen. Ett slopande av val- barhetshindret torde medverka till att bryta principen om för- valtningens opartiskhet. Aven om regeln omfattar en mycket liten personkrets, och därmed rent formellt kan sägas ha en begränsad betydelse, har den ett långt större indirekt värde, genom att den tjänar som en erinran också för en större krets av tjänstemän. Berörda tjänstemän skulle dessutom förlora det skydd mot per— sonlig politisk påtryckning som valbarhetshindret faktiskt ut-

gor.

I samband med översynen av kommunallagen borde rättvisare regler för kommunalt partistöd ha föreslagits. Partistödet är avgörande för partiernas arbetsmöjligheter. Det kommunala partistödet fördelas nu enbart efter antal mandat. Det framstår som helt godtyckligt och orättvist att ett parti ska ha ett särskilt ekonomiskt försteg inför ett val bara för att det i tidigare val lyckats väl. Demokratin är bäst betjänt av att alla har samma möjlighet att presentera sina alternativ. Det minsta man kan begära för rättvisa är att partistödet till en del förde- las som ett grundstöd lika för alla partier.

Kommittédirektiv

Tillåggsdirektiv till 1983 års demokratiberedning (C 1983:03)

Dir 1984:1 Beslut vid regeringssammanträde 1984-01-12.

Chefen för civildepartementet. statsrådet Holmberg. anmäler att han vill ta upp frågan om en översyn av lagstiftningen om kommuner och landstingskommuner och anför.

Lagstiftningen på det kommunala området

Den nu gällande kommunallagen (1977: 179. ändrad senast 1983c563. KL) trädde i kraft den 1 juli 1977. Den fick karaktär av ramlag och syftade till en enhetlig reglering av den kommunala och landstingskommunala verksamhe— ren. Lagen gäller alltså för både kommuner och landstingskommuner. Syftena bakom den nya kommunallagen var i övrigt att stärka den kommunala självstyrelsen och demokratin och att minska den statliga detaljregleringen. Lagen innebar en anpassning till utvecklingen inom det kommunala verksamhetsområdet. De sedan länge gällande. grundläggande principerna för kommunernas verksamhet och inre arbetsformer påverkades inte i någon större utsträckning.

Trots strävandena att samla de grundläggande bestämmelserna för kommunerna och landstingskommunerna i en enda lag finns det vid sidan om KL en omfattande lagstiftning om den kommunala verksamheten. Främst gäller det lagar om särskilda förvaltningsgrenar. (. ex. skolområdet. plan- och byggnadsväsendet. miljö- och hälsoskyddsområdet. socialtjänsten och sjukvården. Som ett komplement till den allmänna kompetensbestämmelsen i KL gäller vidare ett flertal särskilda kompetenslagar som ger kommunerna och landstingskommunerna rätt att vidta atgärder inom vissa i lagstiftningen angivna områden. Det skulle enligt ett uttalande av departementschefen i propositionen om kommunal demokrati. ny kommunallag m.m. (prop. 1975/76: 187 s. 340) övervägas om åtgärder kunde vidtas för att undanröja de olägenheter från lagteknisk och praktisk synpunkt som denna ordning innebär. Vid lagens tillkomst förutsattes dessutom att olika frågor. som

&

&& &

Dir l984:1

Bilaga 1

kravde ytterligare undersökningar. skulle ses över. t. ex. kommunalförvalt— ningen i Stockholm. kommunal verksamhet i företagsform och kommunal- bcsvärsprocessen.

Efter KL:s ikraftträdande har i olika sammanhang framkommit önskemål om en revidering och komplettering av lagen. Dessa önskemal har i vissa fall tillgodosetts genom ändringar i KL. [ andra fall har i stället särskilda lagar stiftats. Exempel pa sadana iir lagen (l979:4l)8) om vissa lokala organ i kommunerna (omtryckt 1979:1167. ändrad senast l983z30-l) och lagen (1983:565) om politiska sekreterare i kommuner och landstingskommun- er.

De undersökningar av olika kommunala frågor som l'örutskickades vid KL:s tillkomst eller som har aktualiserats i andra sammanhang har verkställts av flera utredningar som har avlämnat betänkanden med förslag till ändringar i kommunallagstiftningen. l regeringskansliet bereds f. n. inte mindre än åtta sadana betänkanden.

Utredningar om kommunala frågor

I betänkandet (SOU 1981253) Stockholms kommunala styrelse en partiell Översyn av kommunallagen har kommunalrättsutredningen för Stockholm gjort en översyn av den särskilda organisationen av kommunalförvaltningen i Stockholms kommun i syfte att åstadkomma enhetlighet i KL. Utredningen har föreslagit att särreglerna för Stockholms kommun i stor utsträckning skall utga ur KL. Kommunalföretagskommitte'n har i betänkandet (SOU 1982: 13) Kommunalföretaget behandlat kommunal verksamhet i företagsform. Kom- mitténs överväganden har lett fram till förslag till ändringari KL som syftar till att passa in och förankra de kommunala företagen i det kommunalrätts- liga mönstret och ge de representativa och styrande organen ökade möjligheter till insyn i. styrning av samt kontroll över verksamheten. I betänkandet (SOU 1982:2()) Kommunerna och näringslivet har utredningen om kommunal kompetenslagstiftning föreslagit att reglerna i de kompetens- rättsliga smålagar som finns för en del speciella kommunala verksamheter (bostadsförsörjning. bistånd till utländska studerande. turistväsende. parti- stöd. sysselsättning för handikappade. internationell katastrofhjälp och inomregional skatteutjämning i Stockholms län) flyttas in i 1 kap. KL som därmed avses bli ett verkligt kompetenskapitel. Kommunalbesvärskommit- te'n har i betänkandet (SOU 1981-ll) Överklagande av kommunala hes/ur lagt fram förslag om nya regler om kommunalbesvär. Kommittén har föreslagit ändringar i 7 kap. KL och en kodifiering av olika kommiinalrätts— liga grundsatser genom nya bestämmelseri 1 kap. KL. I betänkandet (SOL' 198356) Kommunalforvulming och merlbesrämman(le/(itt har kommittén för vissa medbestämmandefrågor lagt fram fiera modeller till ett permanent författningsreglerat medbestämmande för de kommunalanställda. Kommit- téns förslag innebär tämligen omfattande ändringari KL. Kommunaldemo- kratiska kommittén har i betänkandet (Ds C 198313) Lokala organ i Iand.vlngskommunerna föreslagit att försöksverksamheten med lokala organ

Bilaga 1

i kommunerna vidgas till att omfatta också landstingskommunerna. Kom- mittén har vidare i betänkandet (Ds C 1983z4) Utländska medborgares valbarhet till vissa förtroendeuppdrag föreslagit att kravet på svenskt medborgarskap för valbarhet till vissa förtroendeuppdrag tas bort. Slutligen har utredningen om export av kommunalt kunnande i det nyligen avlämnade betänkandet (SOU 1983272) Kommunalt kunnande — ett stöd för svensk export bl. a. övervägt innebörden av de kommunalrättsliga reglerna om kommunernas och landstingskommunernas kompetens såvitt gäller kommu— nal medverkan i exportverksamhet. Betänkandet innehåller ett förslag till lagstiftning som gör det möjligt för kommuner och landstingskommuner att engagera sig i exportfrämjande verksamhet på olika kommunala och landstingskommunala verksamhetsområden.

Förutom de förslag till lagstiftningsåtgärder på det kommunala området som redan föreligger kan det inom de närmaste åren väntas utredningsförslag som kommer att innebära ingripande ändringar i kommunallagstiftningen. Regeringen har nämligen år 1983 tillsatt två beredningar som har till uppgift att överväga ett flertal frågor rörande den kommunala självstyrelsen och demokratin samt den kommunala organisationen.

Stat—kommunberedningen (C [983.02) har bl. a. fått i uppdrag att se över formerna för samverkan mellan statlig och kommunal verksamhet samt för samverkan inom den kommunala sektorn. Beredningen skall göra en samlad bedömning av de förslag som har lagts fram av kommunalföretagskommittén i delbetänkandet (Ds C 1983:6) Interkommunal samverkan i privaträttslig form och av kommunalförbundsutredningen i betänkandet (Ds C 1983:15) Kommunalförbund. En annan huvuduppgift för stat-kommunberedningen är att behandla vissa frågor som rör den kommunala kompetensen. Beredningen skall nämligen analysera och överväga kommunernas och landstingskommunernas roll i närings- och sysselsättningspolitiken. Bered- ningen skall ocksä överväga en eventuell vidgning av den kommunala kompetensen för att möjliggöra solidaritetsyttringar i internationella frågor. 1983 års demokratiberedning (C 198103) har fått i uppdrag att pröva olika vägar för att ytterligare fördjupa den kommunala demokratin och därmed samhällsverksamhetens folkliga förankring. Jag går i detta sammanhang inte närmare in på demokratiberedningens utredningsuppdrag utan hänvisar till de direktiv för beredningen som utfärdades den 26 maj 1983 (Dir 1983z44).

Behovet av en översyn

Av vad jag nu har anfört framgår att det vid sidan av de grundläggande bestämmelserna i KL om kommunernas och landstingskommunernas organisation och verksamhetsformer finns bestämmelser i andra lagar som reglerar dessa frågor. Detta medför enligt min mening att lagstiftningen på området blir svår att överblicka. Därtill kommer att det nu föreligger ett flertal utredningsförslag som. om de genomförs. kommer att avsevärt påverka det kommunalrättsliga regelsystemet.

Bilaga 1

Författningsändringar av denna omfattning medför risker för bristande systematik i lagstiftningen och därmed också för rättsosäkerhet hos allmänheten och hos förtroendevalda och tjänstemän i kommuner och landstingskommuner. Denna fråga har jag tidigare uppmärksammat i propositionen (prop. 1982/83:132) om politiska sekreterare i kommuner och landstingskommuner och i den nyligen avlämnade budgetpropositionen (prop. 1983/84:100 bil. 15).

Även om kort tid har förflutit sedan KL trädde i kraft. är det enligt min mening nödvändigt att nu påbörja ett arbete för att forma en enhetlig struktur för den mest grundläggande kommunallagstiftningen. Ett framtida kommunalrättsligt regelsystem bör utformas så att det medverkar till att stärka folkstyrelsen i kommuner och landstingskommuner. Detta är uppgif- ter som nära anknyter till 1983 års demokratiberednings utredningsuppdrag. Jag föreslår därför att denna beredning genom tilläggsdirektiv får i uppdrag att utarbeta en principskiss till hur reglerna om kommuner och landstings- kommuner i framtiden bör vara systematiserade och utformade i lagstift- ningen. Principskissen bör utformas så att den kan tjäna som underlag för ett fortsatt mera juridiskt-tekniskt betonat arbete med att utforma lagstiftningen på det kommunala området.

Riktlinjer för översynen

Utgångspunkten för arbetet bör vara regeringsformens principstadganden om kommunerna. Beredningen bör analysera hur en framtida lagstiftning om kommunerna och landstingskommunerna bör förhålla sig till regeringsfor- men och däri bl. a. dess bestämmelse att endast grunderna för kommunernas organisation och verksamhetsformer behöver anges i lag.

Ett övergripande mål för beredningen bör vara att stärka de förtroende- valdas ställningi kommuner och landstingskommuner. Lagstiftningen på det kommunala området bör vara så utformad att den oförmedlat kan användas av de förtroendevalda i deras arbete. Särskild uppmärksamhet bör därför ägnas åt att skapa systematik i det kommunala lagkomplexet med utgangs- punkt i allmänhetens och de förtroendevaldas behov av vägledning. Utredningsarbetet bör ocksa vara inriktat på att ta till vara möjligheterna till förenklingar i regelsystemet,

Det är väsentligt att en ny kommunallag utformas så att viktiga principer för kommunal verksamhet kan utläsas ur själva lagen. Den bör utgöra själv a grunden i regelsystemet och därför på ett mera heltäckande sätt än i dag ange ramarna för hela den kommunala verksamheten. Beredningen bör från dessa utgångspunkter överväga den systematiska uppbyggnaden av ett framtida regelverk. En viktig uppgift för beredningen blir alltså att överväga vilka regler som skall stå i kommunallagen och vilka som bör ha sin plats i annan lagstiftning. Beredningen bör härvid också ta upp sådana från informativ synpunkt centrala frågor som kapitelindelning och rubriksättning.

En framtida lagstiftning bör präglas av stor frihet för kommuner och landstingskommuner att själva organisera sin verksamhet. Lagstiftningen

Bilaga 1

bör utformas mot bakgrund av den helhetssyn som alltmer styr den kommunala verksamheten och medför att gränserna mellan olika sektorer blir mindre skarpa. En ny kommunallag bör vara uppbyggd så att den medger smidiga förändringar i verksamheten.

Idet föregaende har jag nämnt flera förslag till lagändringar som har lagts fram i olika betänkanden. Ytterligare förslag till författningsändringar kan väntas genom det nu pågående utredningsarbetet. I sitt arbete bör beredningen beakta att dessa förslag skall kunna passas in i lagstiftningen pa ett naturligt sätt.

Beredningen bör pröva om den nuvarande regleringen med mänga särskilda lagar är en lämplig ordning eller om det i framtiden krävs en bättre samordning mellan en ny kommunallag och den speciallagstiftning som särskilt riktar sig till kommuner och landstingskommuner. (. ex. socialtjänst- lagstiftningen samt hälso- och sjukv'ardslagstiftningen. Jag vill i samman- hanget peka på att utredningen om kommunal kompetenslagstiftning har föreslagit att reglerna i de s. k. kommunala smålagarna flyttas in i KL. Beredningen bör överväga denna fråga fran principiella utgångspunkter. I anslutning därtill bör beredningen ocksa överväga om det kan vara en lämplig ordning att i en framtida kommunallagi större utsträckning än idag införa hänvisningar till annan lagstiftning.

Beredningen bör vidare studera kommunallagens förhallande till den allmänna offentligrättsliga lagstiftningen. t. ex. förvaltningslagen (19711290). Förvaltningsrättsutredningen (FRU) har nyligen lagt fram sitt slutbetänkande (SOU 198373) Ny förvaltningslag. I betänkandet uttalar sig FRU om förhallandet mellan en ny förv'altningslag och kommunallagen. FRU förordar att en teknisk översyn av KL kommer till stånd och att därvid bl.a, tas upp de i betänkandet berörda fragorna om förhallandet till förvaltningslagen. Beredningen bör i sitt arbete överväga de synpunkter i frågan som FRU har framfört.

Beredningens arbete med de frågor som jag nu har behandlat bor bedrivas i nära samarbete med stat-kommunberedningen. Beredningen bör ocksa samråda med utredningen (Kn '1952ztl-l) om den kommunala beslutsprocess- en m. in. under beredskap och krig. Utredningsarbetet bör ske skyndsamt. Beredningens överväganden i denna fråga skall redovisas i ett särskilt princrpbetankande senast den 1 juni 1985.

Hemställan

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemställer jag att regeringen utvidgar demokratiberedningens uppdrag i enlighet med vad jag nu har anfört.

Beslut

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller hans hemställan. (Civ'ildepartementet)

Kommunallag (1977:179);

1 KAP. Allmänna bestämmelser

1 & Riket är indelat i kommuner och landstingskommuner. Varje län utgör en landstingskommun, om ej annat är föreskrivet.

Om kommunalförbund och om ändring i kommunal och landstingskommunal indelning finns särskilda bestämmelser.

2 5 I denna lag avses med fullmäktige kommunfullmäktige och landstinget samt med styrelsen kommunstyrelsen och förvaltningsutskottet.

3 % Medlem av kommun är den som är kyrkobokförd i kommunen, äger fast egendom där eller är taxerad till kommunalskatt där.

Medlem av landstingskommun är den som är medlem av kommun inom landstingskommunen.

4 & Kommun och landstingskommun får själva vårda sina angelägenheter.

Stockholms läns landstingskommun får handha angelägenhet som avser del av landstingskommunen och som ankommer på kommun, om det är påkallat med hänsyn till betydande behov av samverkan mellan kommunerna inom nämnda del.

Om vissa angelägenheter som ankommer på kommun eller landstingskom- mun finns särskilda bestämmelser. Vad som sägs i andra stycket gäller ej i fråga om sådana angelägenheter.

5 & Kommuns och landstingskommuns beslutanderätt utövas av fullmäktige. Förvaltning och verkställighet ankommer på styrelsen och övriga nämnder. Nämnderna bereder även ärenden som skall avgöras av fullmäktige. För sådan uppgift kan tillsättas särskild beredning bestående av en eller flera personer.

I kommuner och landstingskommuner får inrättas partssammansatta organ med uppgift att svara för viss beredning, förvaltning och verkställighet inom styrelsens eller andra nämnders verksamhetsområden.

Fullmäktige får uppdraga åt styrelsen eller annan nämnd att i fullmäktiges ställe fatta beslut i viss grupp av ärenden, i den mån ej annat följer av lag eller annan författning. Sådant uppdrag får ej avse ärenden som är av princi- piell beskaffenhet eller i övrigt av större vikt. Lag (1979: 409).

2 KAP. Fullmäktige

1 & Fullmäktige beslutar hur många ledamöter i fullmäktige som skall utses. Antalet skall bestämmas till ett udda tal och till minst

31 i kommun med 12000 röstberättigade invånare eller därunder och i lands- tingskommun med 140000 röstberättigade invånare eller därunder,

41 i kommun med över 12000 till och med 24000 röstberättigade invånare,

Bilaga 2

51 i kommun med över 24000 till och med 36000 röstberättigade invånare och i landstingskommun med över 140000 till och med 200000 röstberättigade

invånare, 61 i kommun med över 36000 röstberättigade invånare, 71 i landstingskommun med över 200000 röstberättigade invånare.

I Stockholms kommun och i landstingskommun med över 300000 röstberätti- gade invånare skall dock antalet fullmäktige bestämmas till minst 101.

Vid tillämpningen av första och andra styckena skall som röstberättigad anses den som har upptagits i gällande röstlängd.

Beslutar fullmäktige om ändring av antalet ledamöter, tillämpas beslutet först när val i hela riket av fullmäktige förrättas nästa gång. Beslutet skall fattas före utgången av mars månad valåret. Länsstyrelsen skall genast underrättas om beslutet. Lag (1981: 527).

2 & För ledamöterna i fullmäktige skall utses suppleanter. I kommun bestämmer kommunfullmäktige det antal suppleanter som skall ligga till grund för tillämpningen av bestämmelserna i 14 kap. 19 & vallagen (1972: 620) om utseende av suppleanter. Antalet skall utgöra viss andel, dock högst hälften, av det antal platser som varje parti erhåller i kommunen. Om därvid uppkommer brutet tal, avrundas detta till närmast högre hela tal. Länsstyrelsen skall genast underrättas om kommunfullmäktiges beslut.

Om antalet suppleanter för ledamöterna i landstinget gäller vad som är föreskrivet i vallagen.

3 & Rösträtt vid val av ledamöter och suppleanter i kommunfullmäktige har den som är kyrkobokförd i kommunen och som har uppnått aderton års ålder senast på valdagen. Den som är omyndigförklarad av domstol har dock ej rösträtt. Den som ej är svensk medborgare har rösträtt endast om han har varit kyrkobokförd i riket den 1 november de tre åren närmast före valåret. Varje röstberättigad har en röst.

Rösträtt vid val av ledamöter och suppleanter i landsting har den som är röstberättigad vid val av ledamöter och suppleanter i kommunfullmäktige i kommun inom landstingskommunen.

Frågan huruvida rösträtt enligt första och andra styckena föreligger avgöres på grundval av en före valet upprättad röstlängd.

4 & Ledamöter och suppleanter i fullmäktige väljes bland dem som uppfyller villkoren för rösträtt enligt 3 & första och andra styckena.

Landshövding, länsöverdirektör och avdelningschef vid länsstyrelse är ej valbara till ledamot eller suppleant. Den som är anställd hos kommunen eller landstingskommunen och som i egenskap av föredragande hos styrelsen eller på grund av andra uppgifter som hör till tjänsten har den ledande ställningen bland kommunens eller landstingskommunens tjänstemän är ej heller valbar.

Om ledamot eller suppleant upphör att vara valbar, förfaller hans uppdrag genast. Fullmäktige skall befria ledamot eller suppleant från hans uppdrag, om han vill avgå och särskilda skäl ej talar däremot.

5 & Ledamot och suppleant i fullmäktige eller beredning har rätt till den ledighet från anställning som behövs för uppdraget.

6 & Ledamöter och suppleanter i fullmäktige väljs för tre tjänstgöringsår räknat från och med den 1 november det år då valet har skett.

I Stockholms kommun räknas tjänstgöringstiden från och med den 15 oktober det år då valet har skett. Lag (1979: 414).

7 % I vallagen (1972: 620) finns bestämmelser om

1. kommuns och landstingskommuns indelning i valkretsar och valdistrikt,

2. valdag, röstlängd, vals förrättande och avslutande samt

3. förfarandet när ledamot i fullmäktige har avgått före den bestämda tjänst- göringstidens utgång och när suppleant för ledamot har inträtt som ledamot i fullmäktige eller av annan anledning har avgått som suppleant.

8 & Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer bland sina ledamöter en ordförande och en eller två vice ordförande. Till dess valen har förrättats, utövas ordförandeskapet av den som har varit ledamot längst tid. Om två eller flera har varit ledamöter lika länge, har den äldste av dem företräde.

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan närvara vid sammanträde, utser fullmäktige annan ledamot att för tillfället föra ordet. Lag (1979: 414). 9 & Fullmäktige sammanträder enligt den ordning som fullmäktige bestäm- mer med iakttagande av föreskrifterna i tredje stycket samt i 4 kap. 4 å och 5 kap. 6 5 om tid för handläggning av vissa ärenden. Sammanträde skall även hållas, när styrelsen eller minst en tredjedel av fullmäktiges ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs.

I landstingskommun bör sammanträde hållas minst fyra gånger varje år.

Vid sammanträde före december månads utgång förrättas val till de befatt- ningar inom kommunen eller landstingskommunen som blir lediga vid årets slut. År då val i hela riket av fullmäktige har ägt rum skall valen förrättas av de nyvalda fullmäktige.

I Stockholms kommun skall styrelsen väljas vid första sammanträdet med fullmäktige under tjänstgöringsåret.

10 & Kungörelse om sammanträde med fullmäktige utfärdas av ordföranden. Kungörelsen skall innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet samt om de ärenden som skall behandlas.

Kungörelsen skall minst en vecka före sammanträdesdagen anslås på kom- munens eller landstingskommunens anslagstavla och inom samma tid sändas med posten till varje ledamot och suppleant i fullmäktige.

Uppgift om tid och plats för sammanträde samt, om fullmäktige har bestämt det, uppgift om de ärenden som skall behandlas skall minst en vecka före sammanträdesdagen införas i en eller flera ortstidningar. Vid sammanträde före december månads utgång avgöres för följande kalenderår i vilken eller vilka tidningar sådant tillkännagivande skall införas. Därvid bör väljas tid— ningar som genom spridning inom olika grupper av kommunens eller lands- tingskommunens medlemmar bringar tillkännagivandet till de flestas känne- dom. Om förslag om att tillkännagivandet skall införas i annan ortstidning får minst en tredjedel av rösterna, skall tillkännagivandet införas också i denna tidning.

Om ärende fordrar så skyndsam handläggning att kungörande i den ordning som föreskrives i andra och tredje styckena ej hinnes med, skall kungörelsen med uppgift om ärendet anslås senast vardagen före sammanträdesdagen och sändas med posten till varje ledamot och suppleant i fullmäktige så tidigt att den kan antagas komma honom till handa inom samma tid. 11 5 Om ledamot i fullmäktige är hindrad att inställa sig till sammanträde eller att vidare deltaga i sammanträde, inträder i hans ställe den suppleant som enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur att tjänstgöra. Vad som har sagts om ledamot gäller även suppleant, som har kallats att tjänstgöra eller som tjänstgör i stället för ledamot. ' Ledamot, som inställer sig under pågående sammanträde eller till fortsatt sammanträde, har rätt att tjänstgöra även om suppleant har inträtt i hans ställe. Dock får ej ledamot, som har avbrutit tjänstgöringen vid sammanträde på grund av annat hinder än jäv, därefter under samma dag tjänstgöra vid sammanträdet. Suppleant som har börjat tjänstgöra med stöd av första stycket har företräde framför annan suppleant, även om denne står i tur att tjänstgöra enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen. Suppleant, som på grund av att han är jävig i visst ärende avbryter tjänstgöringen vid sammanträde, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. Om samtliga suppleanter för ledamot i kommunfullmäktige är hindrade att inställa sig till sammanträde eller att vidare deltaga i sammanträde, inträder i ledamotens ställe den suppleant som enligt den mellan suppleanterna be- stämda ordningen står i tur att tjänstgöra för den ledamot som har erhållit den första platsen för partiet i valkretsen. Om sådan suppleant ej kan tjänst- göra, inträder den suppleant som står i tur att tjänstgöra för den ledamot som har erhållit den andra platsen för partiet i valkretsen och så vidare efter samma grund. Om partiets samtliga suppleanter i valkretsen är hindrade att inställa sig till sammanträde eller att vidare deltaga i sammanträde, inträder suppleant som har utsetts för partiet i annan valkrets efter den grund som nyss har sagts. Därvid har suppleant, som har utsetts i valkrets där partiets röstetal är högst, företräde. 12 & Fullmäktige får handlägga ärende endast om mer än hälften av ledamö- terna är närvarande. Fullmäktige kan dock föreskriva att interpellation och fråga får besvaras, även om antalet närvarande är lägre än vad som nu har sagts. Om närvarande ledamot enligt 13 5 eller 5 kap. 2 & på grund avjäv är hindrad att deltaga i handläggningen av visst ärende, får fullmäktige handlägga detta, även om antalet deltagande på grund av hindret ej uppgår till vad som föreskrives i första stycket.

13 & Ledamot i fullmäktige får ej deltaga i handläggning av ärende som personligen rör honom själv eller hans make, föräldrar, barn eller syskon eller annan honom närstående. Bestämmelser om jäv i samband med revision finns i 5 kap. 2 &. 14 & Varje ledamot i fullmäktige har en röst. Rätt att deltaga i fullmäktiges överläggningar men ej i besluten har även

1. ordföranden eller vice ordförande i styrelsen,

2. ordföranden eller vice ordförande i annan nämnd eller i beredning vid handläggning av ärende som har beretts av nämnden eller beredningen och vid besvarande av interpellation som har framställts till ordföranden i nämn- den eller beredningen,

3. ledamot i styrelsen och sådan ledamot i styrelse för aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse som avses i 23 å andra stycket vid besvarande av interpellation som enligt 24 %% tredje stycket har överlämnats för att besvaras av honom,

4. revisor hos kommunen eller landstingskommunen vid behandling av revi- sionsberättelsen för den verksamhet som hans uppdrag avser,

5. sådan tjänsteman hos kommunen eller landstingskommunen som avses i 4 å andra stycket samt,

6. i den mån fullmäktige har beslutat det, ledamot eller suppleant i styrelsen, annan nämnd eller beredning. Fullmäktige får kalla tjänsteman hos kommunen eller landstingskommunen eller särskild sakkunnig för att meddela upplysningar vid sammanträde.

I Stockholms kommun skall borgarråd närvara vid fullmäktiges sammanträ- den. Borgarråd får deltaga i överläggningarna och framställa förslag men ej deltaga i besluten.

15 & Fullmäktige skall besluta i ärende som har väckts av

1. styrelsen eller annan nämnd, om ej annat är föreskrivet i lag, 2. ledamot genom motion,

3. regeringen, central förvaltningsmyndighet eller länsstyrelsen,

4. revisorerna, om ärendet avser förvaltning som har samband med revision- suppdraget, eller

5. beredning, om fullmäktige har föreskrivit det.

I Stockholms kommun skall fullmäktige besluta även i ärende som har väckts av borgarråd genom motion. 16 & Ärende, vari fullmäktige skall besluta, skall beredas av den nämnd eller beredning dit ärendet efter sin beskaffenhet hör eller av en beredning som fullmäktige särskilt har utsett för ändamålet.

Om ärende har beretts av annan än den nämnd eller beredning dit ärendet efter sin beskaffenhet hör, skall nämnden eller beredningen få tillfälle att avge yttrande i ärendet innan det avgöres. Styrelsen skall alltid få tillfälle att yttra sig i ärende som har beretts av annan än styrelsen. Val får förrättas utan föregående beredning. Ärende som avser ändring av antalet ledamöter eller suppleanter i styrelsen eller annan nämnd eller avsä- gelse från uppdrag som ledamot eller suppleant i fullmäktige, i styrelsen eller i annan nämnd eller som revisor eller revisorssuppleant behöver ej heller beredas.

17 5 Motion bör beredas så, att fullmäktige kan fatta beslut med anledning av motionen vid sammanträde som hålles inom ett år från det att motionen har väckts. Om beredningen ej kan avslutas inom sådan tid, skall detta och vad som har framkommit vid beredningen anmälas till fullmäktige vid samman- träde inom angivna tid. Fullmäktige får vid behandling av sådan anmälan avskriva motionen från vidare handläggning.

18 & Fullmäktige får besluta att som ett led i beredningen av ett ärende som tillhör fullmäktiges handläggning skall inhämtas synpunkter från medlem- mar i kommunen eller landstingskommunen. Detta kan ske genom omröst- ning, opinionsundersökning eller liknande förfarande. Därvid får valnämn- den i kommunen anlitas, om ej nämndens verksamhet i övrigt hindras därige- nom. Landstingskommun får dock anlita valnämnd endast om kommunfull- mäktige beslutar det. Kommun har rätt att få ersättning för de kostnader som föranledes av att landstingskommun anlitar valnämnden.

19 5 Om sammanträde med fullmäktige ej kan slutföras på utsatt dag, skall det fortsätta genast eller vid senare tidpunkt. Om sammanträdet skall fort- sätta vid senare tidpunkt, bestämmer och tillkännager ordföranden genast tid och plats för det fortsatta sammanträdet.

Om fortsättande och avslutande av valförrättning, när val är proportionellt, finns bestämmelser i lagen ( 1955: 138) om proportionellt valsätt vid val inom landsting, kommunfullmäktige m.m.

20 & Ärende skall bordläggas, om det begäres av minst en tredjedel av de närvarande ledamöterna. För bordläggning i fråga om val eller av tidigare bordlagt ärende krävs beslut av fullmäktige med enkel majoritet. Om bordläggning beslutas bestämmer och tillkännager ordföranden innan sammanträdet avslutas till vilken dag ärendet skall uppskjutas.

21 & Ordföranden leder fullmäktiges sammanträden och föredrager ärendena. Ordföranden skall tillse att ärende avgöres endast om föreskrifterna i 10 & om kungörande och i 16 & om beredning har iakttagits i fråga om ärendet. Ärende som fordrar skyndsam handläggning får utan hinder av att föreskrif- terna i 10 å om kungörande ej har iakttagits avgöras vid sammanträdet om samtliga närvarande ledamöter beslutar det. Sådant ärende får utan hinder av att föreskrifterna i 16 & om beredning ej har iakttagits avgöras vid sam- manträdet, om samtliga närvarande ledamöter är ense om beslutet. 22 & Sedan ordföranden har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, framställer han proposition, så avfattad att den kan besvaras med ja eller nej. Ordföranden ger därefter till känna vad som enligt hans uppfattning har beslutats och befäster beslutet med klubbslag, om ej omröstning begäres. Om omröstning begäres, skall den verkställas efter upprop och ske öppet utom i ärende som avser val eller tillsättning av tjänst. Vid öppen omröstning får omröstningsapparat användas. Utgången bestämmes genom enkel majori- tet, om ej annat är föreskrivet för särskilda fall. Vid lika röstetal för olika meningar sker avgörandet genom lottning, om ärendet avser val eller till- sättning av tjänst, och genom ordförandens utslagsröst i övriga ärenden.

23 & Val av styrelse, annan nämnd och beredning samt av revisorer och revisorssuppleanter som avses i 5 kap. 1 & skall vara proportionellt, om det begäres av minst så många ledamöter som motsvarar den kvot, vilken er- hålles om antalet närvarande ledamöter delas med det antal personer som valet avser, ökat med 1. Om kvoten är ett brutet tal, skall den avrundas till närmast högre hela tal. Om förfarandet vid sådant proportionellt val finns bestämmelser i lagen (1955: 138) om proportionellt valsätt vid val inom lands- ting, kommunfullmäktige m.m. I Stockholms kommun gäller ej bestämmel- serna om proportionellt val beträffande nämnd som avses i 3kap. 13 å andra

stycket.

Bilaga 2

Vad som sägs i första stycket gäller också när fullmäktige skallvälja leda- möter och suppleanter i styrelse för aktiebolag, ekonomisk förening eller ' stiftelse eller revisorer och revisorssuppleanter för granskning av sådan sty- relses förvaltning.

Om fullmäktiges val av ledamöter och suppleanter i vissa statliga styrelser och andra organ finns särskilda bestämmelser. Lag (1981: 1107).

24 & Ledamot i fullmäktige får framställa interpellation till ordföranden i styrelsen, annan nämnd eller beredning. I Stockholms kommun får dock interpellation framställas endast till borgarråd.

Interpellation får framställas i ämnen som tillhör fullmäktiges, styrelsens, annan nämnds eller berednings handläggning. Interpellation får dock inte framställas i ärenden som rör utövning av befogenheten att för enskild be- stämma om förmån, rättighet, skyldighet eller annat jämförbart förhållande. Fullmäktige beslutar utan föregående överläggning om interpellation får framställas. Interpellation skall vara tillgänglig för varje ledamot, innan fullmäktige fattar sådant beslut.

Fullmäktige kan föreskriva att ordföranden i styrelsen får överlämna till honom framställd interpellation att besvaras av annan ledamot av styrelsen som på grund av sitt uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen eller av sådan ledamot i styrelse för aktiebolag, ekonomisk förening eller stiftelse som avses i 23 å andra stycket.

Om fullmäktige föreskriver det, får ledamot i fullmäktige framställa fråga till ordföranden i styrelsen, annan nämnd eller beredning. I Stockholms kommun får dock sådan fråga framställas endast till borgarråd. Vid fråga skall tilläm- pas vad som föreskrivs i andra stycket om interpellation. Lag (1983: 563). 25 & Vid sammanträde skall på ordförandens ansvar föras protokoll. Av proto- kollet skall framgå vilka ledamöter som har varit närvarande. Protokollet skall, för varje ärende, innehålla en kortfattad redogörelse för ärendets be- skaffenhet, uppgift om de förslag och yrkanden i ärendet som ej har återkal- lats och fullmäktiges beslut i ärendet. Om omröstning har ägt rum, skall protokollet innehålla en redogörelse för propositionsordningen och uppgift om hur omröstningen har utfallit. När omröstning har skett öppet, skall i proto- kollet anges hur var och en har röstat. Om reservation som avses i 26 & har anförts, skall protokollet innehålla uppgift om reservationen.

Protokollet skall justeras av ordföranden och minst två ledamöter som full- mäktige för varje gång utser bland de närvarande. Justeringen skall äga rum senast fjorton dagar efter sammanträdesdagen på tid som ordföranden be- stämmer och tillkännager vid sammanträdet. Justering får också verkställas av fullmäktige antingen genast eller vid nästa sammanträde.

Senast på andra dagen efter justeringen skall denna samt uppgift om den plats där protokollet finns tillgängligt tillkännages på anslagstavlan. Till- kännagivandet skall innehålla uppgift om vilken dag det har anslagits. Det får ej avlägsnas före besvärstidens utgång. Bevis om dagen för anslaget skall tecknas på protokollet eller utfärdas särskilt. I landstingskommun skall till- kännagivandet införas i de tidningar som avses i 10 & tredje stycket.

26 & Den som vid fullmäktiges sammanträde har deltagit i avgörande av ärende får anföra reservation mot det fattade beslutet. Reservation skall

anmälas innan sammanträdet avslutas samt, om den utvecklas närmare, avfattas skriftligen och avges senast när protokollet justeras. 27 & Fullmäktiges protokoll och de övriga handlingar som hör till fullmäk- tiges arkiv skall vårdas och förtecknas. Föreskrifter härom och om arkivvår- den i övrigt i kommunen eller landstingskommunen meddelas av fullmäktige, i den mån ej annat är särskilt föreskrivet.

28 & Fullmäktiges sammanträden skall vara offentliga. Fullmäktige får dock för visst ärende besluta att överläggningen skall hållas inom stängda dörrar. Suppleant får närvara vid sådan överläggning.

Ordföranden vakar över ordningen vid sammanträde. Han kan utvisa den som uppträder störande och ej rättar sig efter tillsägelse. Om oordning som ordföranden ej kan avstyra uppstår, får han upplösa sammanträdet.

29 & Fullmäktige får besluta att till ledamot och suppleant i fullmäktige eller beredning skall i skälig omfattning utgå ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget, förlorad arbetsförtjänst samt arvode, pension och andra ekonomiska förmåner. Om fullmäktige beslutar att arvode skall utgå, skall arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. Lag (1983: 563). 30 & Fullmäktige skall i en arbetsordning meddela de ytterligare föreskrifter som behövs för fullmäktiges sammanträden och ärendenas handläggning.

Arbetsordningen skall innehålla bestämmelser om

1. vem som skall föra ordet till dess tillfällig ordförande som avses i 8 5 andra stycket har utsetts,

. utsändning av handlingar inför sammanträde, . anmälan av hinder för tjänstgöring vid sammanträde, inkallande av suppleant,

. handläggningen av motioner,

0501pr

. handläggningen av interpellationer och frågor som avses i 24 å fjärde stycket samt

7. förfarandet vid omröstning.

3 KAP. Styrelsen och övriga nämnder m.m.

1 & Styrelsen skall leda förvaltningen av kommunens eller landstingskommu- nens angelägenheter och ha inseende över övriga nämnders verksamhet. Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens eller landstingskommunens utveckling och ekonomiska ställning samt hos fullmäktige och övriga nämnder liksom hos andra myndigheter göra de fram- ställningar som styrelsen finner påkallade.

Det åligger vidare styrelsen 1. att bereda eller yttra sig i ärenden som skall handläggas av fullmäktige,

2. att handha den ekonomiska förvaltningen och därvid själv förvalta kommu- nens och landstingskommunens egendom i den mån sådan egendomsförvaltn- ing ej har uppdragits åt annan nämnd,

Bilaga 2

3. att handha medelsförvaltningen i den mån fullmäktige ej har medgivit annan nämnd att helt eller delvis handha sin medelsförvaltning,

4. att verkställa fullmäktiges beslut i den mån verkställigheten ej har upp- dragits åt annan,

5. att själv eller genom ombud föra kommunens eller landstingskommunens talan i alla mål och ärenden i den mån detta ej på grund av lag eller annan författning eller fullmäktiges beslut ankommer på annan,

6. att handha kommunens eller landstingskommunens informationsverksam- het i den mån fullmäktige ej har uppdragit denna åt annan nämnd,

7. att verka för sådana förenklingar i verksamheten som kan underlätta enskildas kontakter med kommunen eller landstingskommunen,

8. att vårda och förteckna kommunens eller landstingskommunens arkiv i den mån dessa för sådant ändamål har överlämnats till styrelsen samt

9. att i övrigt fullgöra de uppdrag som fullmäktige har överlämnat till styrel- sen.

Styrelsen skall handlägga de ärenden som enligt särskilda författningar ankommer på styrelsen. Styrelsen får infordra yttranden och upplysningar från övriga nämnder och från beredningar och tjänstemän i kommunen eller landstingskommunen, när det behövs för att styrelsen skall kunna fullgöra sina uppgifter. Lag (1981: 165).

2 % Ledamöter och suppleanter i styrelsen väljes av fullmäktige till det antal som fullmäktige bestämmer. Antalet ledamöter får dock ej vara mindre än fem. Antalet suppleanter bör vara minst lika stort som antalet ledamöter. Om suppleanter ej väljes proportionellt, skall vid valet även bestämmas den ordning i vilken de skall inkallas till tjänstgöring.

3 & Beträffande valbarhet till ledamot eller suppleant i styrelsen, verkan av att valbarheten upphör och rätt till avsägelse tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 4 5 om ledamot och suppleant i fullmäktige på motsvarande sätt. Den som har uppnått aderton års ålder senast på dagen för valet till styrelsen är dock valbar. Utöver de personer som avses i 2 kap. 4 å andra stycket får ej heller tjänsteman som är chef för verk som hör till styrelsens förvaltningsom- råde väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen.

I Stockholms kommun får borgarråd ej väljas till ledamot eller suppleant i styrelsen. 4 & Ledamot och suppleant i styrelsen har rätt till den ledighet från anställ- ning som behövs för uppdraget. 5 & Ledamöter och suppleanter i styrelsen väljs för tre år, räknat från och med den 1 januari året efter det år då val i hela riket av fullmäktige har ägt rum. I Stockholms kommun väljs dock ledamöter och suppleanter årligen för tiden intill nästa val vid första sammanträdet med fullmäktige under tjänstgöring- såret.

Om val till fullmäktige har upphävts och omval har ägt rum eller om rättelse har vidtagits genom förnyad sammanräkning och mandatfördelningen mel- lan partierna därvid har ändrats, upphör uppdragen för ledamöterna och

Bilaga 2

suppleanterna i styrelsen två månader efter det att omvalet eller samman- räkningen har avslutats. När omvalet eller den förnyade sammanräkningen har avslutats, skall fullmäktige förrätta nytt val av ledamöter och supplean- ter för återstoden av tjänstgöringstiden. Om ledamot som har utsetts vid proportionellt val avgår under tjänstgöringstiden, inträder suppleant, enligt den ordning mellan suppleanterna som har bestämts vid valet, i ledamotens ställe för återstoden av tjänstgöringstiden. Om annan ledamot avgår, förrät- tas fyllnadsval för återstoden av tjänstgöringstiden. Lag (1981: 1105).

6 & Fullmäktige väljer för den tid som fullmäktige bestämmer bland styrel- sens ledamöter en ordförande och en eller två vice ordförande.

Om varken ordföranden eller vice ordförande kan närvara vid sammanträde med styrelsen, utser styrelsen annan ledamot att för tillfället föra ordet.

Om ordföranden på grund av Sjukdom eller annars för längre tid är hindrad att fullgöra sitt uppdrag, får styrelsen utse annan ledamot att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

7 5 Styrelsen bestämmer tid och plats för Sina sammanträden. Sammanträde skall även hållas, när minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det eller ordföranden anser att det behövs.

Styrelsen får kalla ledamot eller suppleant i fullmäktige, annan nämnd eller beredning, tjänsteman hos kommunen eller landstingskommunen eller sär— skild sakkunnig att närvara vid sammanträde med styrelsen. Den som har kallats till sammanträde får, om styrelsen beslutar det, deltaga i överlägg- ningarna men ej i besluten.

8 & Beträffande suppleants tjänstgöring i styrelsen gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 2 kap. 11 & om suppleants tjänstgöring i fullmäktige. Detta gäller även när ledamot, som ej har utsetts vid proportionellt val, har avgått och fyllnadsval ännu ej har ägt rum.

Suppleant får närvara vid styrelsens sammanträden och Skall underrättas om tid och plats för sammanträde.

9 5 Styrelsen får handlägga ärende endast om mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

Ledamot i styrelsen och annan som har att handlägga ärende hos styrelsen får ej deltaga i eller närvara vid handläggningen av ärende som personligen rör honom själv eller hans make, föräldrar, barn eller syskon eller annan honom närstående.

10 % När styrelsen väljer avdelning som avses i 12 & eller organ bestående av ledamöter eller suppleanter i styrelsen för beredning av ärende som styrelsen skall handlägga tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 23 5 om proportionellt val på motsvarande Sätt.

I fråga om förfarandet vid fattande av beslut, förande av protokoll, protokolls innehåll, justering av protokoll, tillkännagivande om justering och reserva- tion tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 22, 25 och 26 %& om fullmäktige på motsvarande sätt för styrelsen. Protokollet får dock justeras av ordföranden och endast en ytterligare ledamot. Tillkännagivande om justering behöver ej införas i tidning.

Styrelsens protokoll och de övriga handlingar som hör till styrelsens arkiv Skall vårdas och förtecknas enligt de föreskrifter som avses i 2 kap. 27 S.

Bilaga 2

11 & Bestämmelserna i 7 & förvaltningslagen (1971: 290) om när handling anses ha kommit in till myndighet tillämpas på motsvarande sätt i ärende hos styrelsen.

Delgivning med styrelsen sker med ordföranden eller den som enligt regle- mente, instruktion eller särskilt beslut är behörig att mottaga delgivning.

12 & Fullmäktige får antaga reglemente med närmare bestämmelser om sty- relsens verksamhet.

Styrelsen får, om fullmäktige beslutar det, uppdraga åt särskild avdelning, bestående av ledamöter eller suppleanter i styrelsen, åt ledamot eller supple- ant eller åt tjänsteman hos kommunen eller landstingskommunen att på styrelsens vägnar besluta i viss grupp av ärenden, vilkas beskaffenhet skall anges i reglemente eller särskilt beslut. Framställning eller yttrande till fullmäktige liksom yttrande med anledning av överklagande av styrelsens beslut får dock beslutas endast av styrelsen samfällt.

Beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt andra stycket skall anmä- las till styrelsen, som bestämmer i vilken ordning detta skall ske. 13 & Fullmäktige tillsätter nämnder för förvaltning och verkställighet som enligt särskilda författningar ankommer på dessa. För sådana nämnder gäl- ler vad som är föreskrivet i dessa författningar.

För förvaltning och verkställighet i övrigt får fullmäktige tillsätta de nämnder som behövs. Ledamöter och suppleanter i sådan nämnd väljes av fullmäktige till det antal som fullmäktige bestämmer. Beträffande sådan nämnd skall vad som är föreskrivet beträffande styrelsen i 2 å andra stycket, 3 5 första stycket, 4 &, 5 & tredje stycket, 7-12 åå, och, utom i fråga om nämnd i Stockholms kommun, 6 % tillämpas på motsvarande sätt.

Om vissa lokala organ i kommunerna och särskilda organ i landstingskom- munerna finns särskilda bestämmelser. Lag (1985: 128).

13 a & Fullmäktige inrättar partssammansatta organ. Ett sådant organ kan, om ej annat följer av lag eller annan författning, ha till uppgift att inom styrelsens eller andra nämnders verksamhetsområden svara för beredning, förvaltning och verkställighet i ärenden som rör förhållandet mellan kom- munen eller landstingskommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. Till ett partssammansatt organ får ej överlämnas att avgöra frågor som avser den kommunala eller landstingskommunala verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet eller frågor som avses i 3 5 första stycket förvalt- ningslagen (1971: 290) med undantag av ärenden om anställning, ledighet, vikariat och förslagsbelöning. Lag (1979: 409).

13 b 5 Ett partssammansatt organ består av företrädare för kommunen eller landstingskommunen och av företrädare för arbetstagarna. Kommunens eller landstingskommunens företrädare i ett partssammansatt organ väljs av full- mäktige eller av styrelsen eller annan nämnd som fullmäktige utser. Arbets- tagarnas företrädare utses av berörda arbetstagarorganisationer.

Fullmäktige fastställer reglementen för de partssammansatta organen i kom- munen eller landstingskommunen. I reglementet anges det partssamman- satta organets uppgifter, sammansättning, mandattid och verksamhets- former. Bestämmelserna i 3 kap. 9 5 andra stycket och 10 & tredje stycket tillämpas också på ett partssammansatt organ. Detsamma gäller i fråga om

Bilaga 2

bestämmelserna i 3 kap. 10 å andra stycket om förande av protokoll, proto— kolls innehåll, justering av protokoll, tillkännagivande om justering och re- servation.

Styrelsen eller en annan nämnd inom vars verksamhetsområde ett partssam- mansatt organ har tillsatts får återkalla uppdrag som överlämnats till orga- net, om synnerliga skäl föreligger till det. Lag (1979: 409).

14 & Fullmäktige får, i den mån ej annat är föreskrivet i lag eller annan författning, besluta att styrelsen eller annan nämnd skall

1. handha förvaltning och verkställighet i fråga om egendom som annars förvaltas av annan nämnd,

2. handlägga frågor om anställning, ledighet, vikariat eller skiljande från tjänst samt andra frågor beträffande personal som är underställd annan nämnd.

15 & Fullmäktige får besluta att ledamot eller suppleant i fullmäktige, styrel- sen, annan nämnd eller beredning får närvara vid styrelsens eller annan nämnds sammanträden, även om han ej är ledamot eller suppleant i styrelsen eller nämnden, och deltaga i överläggningarna men ej i besluten samt få sin mening antecknad i protokollet.

16 & Fullmäktige får besluta att till ledamot och suppleant i styrelsen eller annan nämnd skall i skälig omfattning utgå ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget, förlorad arbetsförtjänst samt arvode, pension och andra ekonomiska förmåner. Om fullmäktige beslutar att arvode skall utgå, skall arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. Lag (1983: 563). 17 & I Stockholms kommun väljer fullmäktige borgarråd för tre år vid första sammanträdet under tjänstgöringsåret det år då val i hela riket av fullmäk- tige har ägt rum. Beträffande valbarhet till borgarråd och verkan av att valbarheten upphör tillämpas bestämmelserna i 2 kap. 4 & om ledamot i fullmäktige. Vid val av borgarråd skall, om det begärs, varje borgarråd väljas särskilt. Om val till fullmäktige har upphävts och omval har ägt rum eller om rättelse har vidtagits genom förnyad sammanräkning och mandatfördelnin- gen mellan partierna därvid har ändrats, upphör uppdrag som borgarråd två månader efter det att omvalet eller sammanräkningen har avslutats. När omvalet eller den förnyade sammanräkningen har avslutats skall fullmäk- tige förrätta nytt val av borgarråd för återstoden av tjänstgöringstiden.

Om borgarråd avgår under tjänstgöringstiden, skall nytt borgarråd snarast väljas för återstoden av tjänstgöringstiden. För tiden till dess så har skett och vid tjänstledighet för borgarråd får styrelsen förordna vikarie.

Fullmäktige får besluta att till borgarråd skall i skälig omfattning lämnas ersättning för resekostnader och andra utgifter som föranleds av uppdraget samt arvode, pension och andra ekonomiska förmåner. Lag ( 1981: 1105). 18 % Borgarråden skall närvara vid styrelsens sammanträden och får deltaga i överläggningarna men ej i besluten. Borgarråden skall bilda en borgarråds- beredning.

Styrelsen utser borgarråd till ordförande i sådan nämnd, som avses i 13 5, om ej annat har föreskrivits i lag eller annan författning eller bestämts av fullmäktige. Borgarråd tjänstgör som ordförande i nämnd till dess han avgår

Bilaga 2

som borgarråd. Om ärendenas fördelning mellan borgarråden förändras, får styrelsen besluta att borgarråds ordförandeuppdrag skall upphöra tidigare. Den som styrelsen enligt 17 9" andra stycket har förordnat till vikarie för borgarråd utövar även borgarrådets uppdrag som ordförande i nämnd. Fullmäktige meddelar närmare föreskrifter om borgarråden.

4 KAP. Ekonomisk förvaltning

1 & Fast eller lös egendom som tillhör kommun eller landstingskommun bör förvaltas så, att förmögenheten ej minskas. 2 & Kommuns och landstingskommuns medelsbehov Skall, i den mån det ej fylls på annat sätt, täckas med skatt. Lag (1980: 85). 3 & Kommun och landstingskommun skall årligen upprätta budget för nästa kalenderår.

Budgeten Skall, med utgångspunkt i ställningen enligt de avslutade räken- skaperna för året före det år som budgeten upprättas, innehålla en plan för ekonomin under budgetåret. I planen skall redovisas de anslag som skall utgå och täckningen av medelsbehovet med angivande av skattesatsen. 4 & Förslag till budget skall göras upp av styrelsen före oktober månads utgång. Om särskilda förhållanden påkallar det, får budgetförslaget göras upp i november månad. I sådant fall skall styrelsen före oktober månads utgång göra upp förslag till skattesats för den kommunalskatt eller lands- tingsskatt som ingår i preliminär skatt för inkomst under det följande året. Styrelsen bestämmer när övriga nämnder senast skall lämna sina Särskilda budgetförslag till styrelsen. Budgeten fastställes av fullmäktige före november månads utgång. År då val i hela riket av fullmäktige har ägt rum skall budgeten fastställas av de nyvalda fullmäktige. Om budgeten till följd av särskilda förhållanden ej kan fastställas före november månads utgång, skall fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. Budgeten skall därefter fastställas före decem- ber månads utgång. Därvid får fullmäktige, om det finns skäl därtill, faststäl- la annan skattesats än den som har bestämts tidigare.

Styrelsens förslag till budget skall från och med kungörandet av det samman- träde med fullmäktige vid vilket budgeten Skall fastställas vara tillgängligt för allmänheten på plats som tillkännages i kungörelsen.

5 & Beslut om anslag skall även innefatta anvisning av medel för att täcka anslaget. Fullmäktige kan besluta att särskilt anslag, som ej förbrukas under det år för vilket det har beviljats, får användas för samma ändamål under det följande året. Sådant beslut får därefter fattas för ett år i sänder. 6 & Kommun och landstingskommun får avsätta medel till kapitalfonder och driftfonder. Fondmedel får tas i anspråk för annat ändamål än det som fonden avser endast genom beslut i samband med att budgeten fastställs. Lag (1981: 165). 7 & Kommun och landstingskommun får taga upp lån och ingå borgen.

Kommun och landstingskommun får ej upplåta panträtt i sin egendom till säkerhet för fordran. Vid förvärv av egendom får kommun och landstings-

Bilaga 2

kommun övertaga betalningsansvaret för lån som tidigare har tagits upp mot säkerhet av panträtt i egendomen. Lag (1979: 236).

8 & upphävd genom lag (1979: 236).

9 5 Styrelsen skall fortlöpande föra räkenskaper över de medel som den om- händerhar.

Annan nämnd som omhänderhar medel skall föra räkenskaper i enlighet med anvisningar av styrelsen och årligen, inom tid som styrelsen bestämmer, till styrelsen avlämna redovisning för sin medelsförvaltning under föregående kalenderår.

När sådan redovisning har lämnats, skall styrelsen inom tid som fullmäktige bestämmer sammanfatta och avsluta räkenskaperna.

5 KAP. Revision

1 & Nyvalda fullmäktige väljer under år då val i hela riket av fullmäktige har ägt rum tre eller flera revisorer samt minst lika många revisorssuppleanter för granskning av de tre följande årens verksamhet. Fullmäktige får därvid välja revisorer och suppleanter för granskning av viss eller vissa nämnders verksamhet. Antalet revisorer, liksom antalet suppleanter, för varje nämnd eller grupp av nämnder skall dock vara minst tre. Om val till fullmäktige har upphävts och omval har ägt rum eller om rättelse har vidtagits genom för- nyad sammanräkning och mandatfördelningen mellan partierna därvid har ändrats, upphör uppdragen för revisorerna och revisorssuppleanterna två månader efter det att omvalet eller sammanräkningen har avslutats. När omvalet eller den förnyade sammanräkningen har avslutats, skall fullmäk- tige förrätta nytt val av revisorer och revisorssuppleanter för återstoden av tjänstgöringstiden.

Beträffande valbarhet till revisor eller revisorssuppleant, verkan av att val- barheten upphör och rätt till avsägelse skall bestämmelserna i 2 kap. 4 & om ledamot i fullmäktige tillämpas. Den som har uppnått aderton års ålder senast på dagen för valet till revisor eller suppleant är dock valbar.

Om revisor som ej har utsetts vid proportionellt val avgår under tjänstgö- ringstiden får fullmäktige förrätta fyllnadsval för återstoden av denna tid.

Revisor och revisorssuppleant har rätt till den ledighet från anställning som behövs för uppdraget. Fullmäktige får besluta att till revisor och revisorssuppleant skall i skälig omfattning utgå ersättning för resekostnader och andra utgifter som för- anleds av uppdraget, förlorad arbetsförtjänst samt arvode, pension och andra ekonomiska förmåner. Om fullmäktige beslutar att arvode skall utgå, skall arvodet bestämmas till lika belopp för lika uppdrag. Lag (1983: 563).

2 5 Den som är ledamot eller suppleant i styrelsen eller annars är redovis- ningsskyldig till kommunen eller landstingskommunen får ej vara revisor eller revisorssuppleant för granskning av verksamhet som omfattas av redo- visningsskyldigheten och ej heller deltaga i val av revisor eller revisorssup- pleant för granskning av sådan verksamhet eller i handläggningen av ärende om ansvarsfrihet för verksamheten. Detsamma gäller make, föräldrar, barn eller syskon eller annan närstående till den redovisningsskyldige. Ordföran- den och vice ordförande i styrelsen eller annan nämnd vars verksamhet

Bilaga 2

granskningen gäller får, utan hinder av vad som nu har sagts och även om de ej är ledamöter i fullmäktige, deltaga i fullmäktiges överläggning, när revi- sionsberättelse som avser granskningen behandlas. 3 & Revisorerna granskar styrelsens och övriga nämnders verksamhet. De prövar om verksamheten har utövats på ett ändamålsenligt och från ekono- misk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som har utövats inom nämnderna är tillräcklig.

Revisor har rätt att av nämnd få de uppgifter och upplysningar som behövs för revisionsarbetet. Revisor får när som helst inventera de penningmedel och värdehandlingar som nämnd omhänderhar samt taga del av räkenskaper och andra handlingar som berör nämnds verksamhet.

Vad som har sagts om nämnd gäller i tillämpliga delar beträffande beredning.

4 & Revisorerna utövar, om ej fullmäktige bestämmer annat, själva den för- valtning som har samband med revisionsuppdraget. Beslut som revisorerna fattar angående förvaltningen skall upptagas i protokoll. Bestämmelserna i 3 kap. 10 & om justering av protokoll och tillkännagivande om justeringen til- lämpas på motsvarande sätt. 5 5 Revisorerna skall årligen till fullmäktige avge berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under det föregående året. Av berättelsen skall framgå om anmärkning beträffande den granskade verksamheten föreligger eller ej. Om anmärkning framställes skall anled- ningen till denna anges i berättelsen. Revisionsberättelsen skall innehålla särskilt uttalande i frågan huruvida ansvarsfrihet tillstyrkes eller ej.

6 & Sedan förklaringar har inhämtats över de anmärkningar som har fram- ställts i revisionsberättelsen, skall fullmäktige vid sammanträde före utgång- en av året efter det år som revisionen avser besluta om ansvarsfrihet skall beviljas eller åtgärd för att bevara kommunens eller landstingskommunens rätt skall vidtagas. Om ej talan väckes inom ett år från det att revisionsberät- telsen framlades på sammanträde med fullmäktige, anses ansvarsfrihet be- viljad. Utan hinder av att ansvarsfrihet har beviljats får talan föras beträffan- de skada på grund av brottslig handling, om ej ansvarsfriheten uppenbarligen avsåg även den skadan. 7 & Fullmäktige kan meddela närmare föreskrifter om revisionen.

6 KAP. Skatt till kommun och landstingskommun

1 & Om skyldighet att erlägga kommunalskatt föreskrives i kommunalskatte- lagen (1928: 370). Den som är skattskyldig till kommun inom landstingskommun är också skyldig att erlägga landstingsskatt. 2 & Skattesatsen för kommunalskatt och landstingsskatt bestäms enligt de grunder som anges i lagen (1965: 269) med särskilda bestämmelser om kom- muns och annan menighets utdebitering av Skatt, m. m. Lag (1984: 507). 3 & När budgeten har fastställts, skall styrelsen genast underrätta den lokala skattemyndigheten och statistiska centralbyrån om den skattesats som har bestämts för det följande året. Om Skattesatsen ej har fastställts före oktober månads utgång, skall styrelsen

Bilaga 2

genast underrätta den lokala skattemyndigheten och statistiska centralbyrån om styrelsens förslag till skattesats. Har annan skattesats än den föreslagna fastställts, skall styrelsen genast underrätta dessa myndigheter och riksskat- teverket om den fastställda skattesatsen. Om budgeten ej har fastställts före november månads utgång skall, så snart skattesatsen för den preliminära Skatten har fastställts, den lokala skattemyndigheten och statistiska central- byrån underrättas om skattesatsen.

I annan kommun än Stockholms kommun skall styrelsen också underrätta den lokala skattemyndigheten och statistiska centralbyrån om beslut av församling eller kyrklig samfällighet inom kommunen om skattesatsen för det följande året. Lag (1980185).

4 5 Om utbetalning av kommunalskatt och landstingsskatt finns bestämmel- ser i lagen ( 1965: 269) med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av skatt.

5 & Länsstyrelsen skall senast den 8 mars till styrelsen överlämna redovis- ning för det föregående året över skatt som tillkommer kommunen eller landstingskommunen och som har utanordnats till styrelsen. Regeringen meddelar närmare föreskrifter om sådan redovisning.

7 KAP. Kommunalbesvär och besvärsnämnd

1 & Om ej annat är särskilt föreskrivet, får kommunfullmäktiges beslut överklagas av den som är medlem av kommunen och landstingets beslut överklagas av den som är medlem av landstingskommunen. Sådana beslut överklagas genom besvär hos kammarrätten. Besvären får grundas endast på omständigheter som innebär att beslutet

1. ej har tillkommit i laga ordning, 2. står i strid mot lag eller annan författning,

3. på annat sätt överskrider kommunfullmäktiges eller landstingets befogen- het,

4. kränker klagandens enskilda rätt eller 5. annars vilar på orättvis grund.

Besvärshandlingen skall ha kommit in till kammarrätten inom tre veckor från den dag då justering av det över beslutet förda protokollet har tillkänna- getts på kommunens eller landstingskommunens anslagstavla. Om besvärs- handlingen före besvärstidens utgång har kommit in till kommunen eller landstingskommunen, skall besvären ändå tas upp till prövning.

I besvärshandlingen skall anges det beslut som överklagas och de omständig- heter på vilka besvären grundas. Klaganden får ej anföra någon ny omstän- dighet till grund för besvären efter besvärstidens utgång. Lag (1980: 273). 2 & I fråga om besvär över beslut av styrelsen, annan nämnd eller partssam- mansatt organ skall bestämmelserna i 1 & om besvär över kommunfullmäk- tiges eller landstingets beslut tillämpas, om ej annat sägs i 3 & eller är sär- skilt föreskrivet. Besvär får ej anföras över beslut av rent förberedande eller rent verkställande art.

Bestämmelserna i första stycket gäller även beslut som har fattats med stöd av uppdrag enligt 3 kap. 12 5. I fråga om beslut som ej har protokollförts

särskilt räknas besvärstiden från den dag då justering av protokoll, som har förts vid det sammanträde med styrelsen eller nämnden varvid beslutet har anmälts, har tillkännagetts på anslagstavlan.

Bestämmelserna i första stycket gäller också i fråga om besvär över sådant beslut av revisorerna som avses i 5 kap. 4 &. Lag (1980: 273).

3 & Fullmäktige får utse särskild nämnd med uppgift att pröva besvär över styrelsens, annan nämnds, partssammansatt organs eller revisorernas beslut om tillsättning av eller förordnande på kommunal eller landstingskommunal tjänst, entledigande från sådan tjänst eller disciplinär åtgärd mot tjänsteman, om besvär över beslutet annars skulle ha anförts enligt 2 %. Bestämmelserna i 4-10, 13-17, 19 och 20 åå förvaltningslagen (1971: 290) tillämpas på motsva- rande sätt i ärende hos sådan besvärsnämnd.

Reglemente för besvärsnämnd antages av fullmäktige. Om ej annat föreskrives i reglementet, tillämpas bestämmelserna i 3 kap. 13 å andra stycket, med undantag av hänvisningen till 3 kap. 9 å andra stycket och 3 kap. 11 & första stycket, på motsvarande sätt på besvärsnämnd.

Om besvärsnämnd finns, får den som är missnöjd med beslut som avses i första stycket anföra besvär hos nämnden inom den tid, som föreskrives i 1 5 andra stycket och 2 & andra stycket.

Beträffande besvär över besvärsnämnds beslut tillämpas bestämmelserna i 1 få på motsvarande sätt. Till stöd för sådana besvär får dessutom åberopas att det hos besvärsnämnden överklagade beslutet är oriktigt på någon sådan grund som sägs i 1 &. Lag (1979: 409).

4 & Vid tillämpning av förvaltningsprocesslagen (1971: 291) anses kommunen eller landstingskommunen som part. Ett föreläggande enligt 5 & förvaltningsprocesslagen får ej gälla sådan brist i besvärshandlingen som består i att denna ej anger den eller de omständighe- ter på vilka besvären grundas. Bestämmelsen i 29 & förvaltningsprocesslagen om rätt att utan yrkande besluta till det bättre för enskild tillämpas ej. Lag (1980:273).

5 & Besvär över ett beslut av kammarrätten vilket har gått klaganden emot får anföras endast av denne. Besvär över ett beslut, varigenom kammarrätten har bifallit besvär eller förbjudit att det överklagade beslutet verkställs, får anföras av kommunen och medlem av denna eller, när fråga är om ett landstingskommunalt beslut, av landstingskommunen och medlem av denna. Lag (1980: 273).

6 & Om beslut av fullmäktige har blivit upphävt genom avgörande som har vunnit laga kraft och om beslutet redan har verkställts, skall fullmäktige föranstalta om rättelse av verkställigheten i den mån det är möjligt.

Första stycket tillämpas på motsvarande sätt i fråga om beslut av styrelsen eller annan nämnd eller av revisorerna.