Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

(Gåvolagen, GåvoL)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1936-03-27
Ändring införd
SFS 1936:83 i lydelse enligt SFS 2016:45
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
SFS 1989:844 ikrafttr.- och överg.best. till 1989:838. Lag (1994:1013) träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 §  Utfästelse om gåva av lös egendom varom i denna lag sägs vare, så länge gåvan ej fullbordats, utan verkan, med mindre utfästelsen gjorts i skuldebrev eller annan urkund som blivit till gåvotagaren överlämnad, eller omständigheterna vid dess tillkomst utmärka att den var avsedd att komma till allmänhetens kännedom.

[S2]Har gåvan ej fullbordats, vare mot givarens borgenärer utfästelsen ogill, ändå att den gjorts så som i första stycket är sagt.

  • RH 2015:43:Fråga om gäldenär kunde åberopa en skriftlig gåvoutfästelse av den ursprunglige borgenären till kvittning gentemot ny innehavare av ett löpande skuldebrev. Skuldebrevslagens bestämmelser om löpande skuldebrev har inte ansetts analogt tillämpliga när skuldebrevet förvärvats genom arv.

2 §  Har genom ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs i pengar eller lösören, fullbordas gåvan genom att det som utfästs kommer i gåvotagarens besittning. I fråga om skepp, skeppsbygge eller luftfartyg gäller i stället att gåvan fullbordas genom att inskrivning för förvärvet söks enligt särskilda föreskrifter. Har genom ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs i en rättighet som registreras enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, fullbordas gåvan genom att rättigheten registreras för gåvotagaren enligt bestämmelserna i den lagen eller, om rättigheten förvaltas enligt 3 kap. i den lagen, genom att förvaltaren underrättas om utfästelsen. Lag (2016:45).

3 §  Om någon ger bort aktiebrev eller löpande skuldebrev eller annan handling vars företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning eller för utövande av annan rättighet, fullbordas gåvan genom att gåvotagaren får handlingen i sin besittning. Om en fordran enligt en sådan handling efterskänks, fullbordas gåvan först när handlingen återställts eller gjorts obrukbar.

[S2]Om någon ger bort en rättighet som registreras enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument, fullbordas gåvan genom att rättigheten registreras för gåvotagaren enligt bestämmelserna i den lagen eller, om rättigheten förvaltas enligt 3 kap.713 §§ sistnämnda lag, genom att förvaltaren underrättas om gåvan. Om en fordran som registreras enligt sistnämnda lag efterskänks, fullbordas gåvan genom registrering eller underrättelse i enlighet med vad nu sagts.

[S3]Om någon ger bort en annan fordran än som anges i första eller andra stycket, fullbordas överlåtelsen genom att gäldenären underrättas av givaren. Om gåvan har tillkommit genom skriftlig utfästelse som anges i 1 § första stycket, eller under sådana särskilda omständigheter som avses där, och om underrättelse sker genom gåvotagaren, anses överlåtelsen också fullbordad. Om en sådan fordran efterskänks, anses gåvan strax såsom fullbordad. Lag (2016:45).

  • RH 2015:43:Fråga om gäldenär kunde åberopa en skriftlig gåvoutfästelse av den ursprunglige borgenären till kvittning gentemot ny innehavare av ett löpande skuldebrev. Skuldebrevslagens bestämmelser om löpande skuldebrev har inte ansetts analogt tillämpliga när skuldebrevet förvärvats genom arv.
  • NJA 1993 s. 560:Gåva av bostadsrätt har ansetts bli fullbordad i förhållande till givaren först då föreningen underrättas om gåvan.

4 §  Har någon såsom gåva åt annan till bank, kreditmarknadsföretag eller företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet överlämnat penningar eller annan lös egendom utan att förbehålla sig rätt att däröver förfoga, skall gåvan anses fullbordad när det givna blivit av banken eller företaget mottaget för gåvotagarens räkning; och skall detta gälla ändå att av banken eller företaget utfärdat bevis, som i 3 § sägs, behållits av givaren.

[S2]Detta skall tillämpas på motsvarande sätt om givaren låtit för gåvotagarens räkning överföra medel som givaren hade innestående i banken eller företaget. Lag (2004:420).

  • NJA 1981 s. 464:Förmyndare har i sina omyndiga barns namn öppnat bankkonton över vilka hon förbehållit sig dispositionsrätt. Förbehåll som avses i 4 § lagen (1936:83) ang vissa utfästelser om gåva har därmed ansetts föreligga, i följd varav fullbordad gåva av pengar, som förmyndaren insatt på barnens konton, inte kunnat komma till stånd.

5 §  Varda, efter det gåvan blivit utfäst men innan den fullbordats, givarens förmögenhetsvillkor så försämrade att, i betraktande jämväl av gåvotagarens villkor, gåvans utkrävande skulle vara uppenbart obilligt, må den återkallas eller minskas.

[S2]Gör gåvotagaren givaren märklig orätt, stånde givaren fritt att återkalla gåvan, där denna ännu ej fullbordats; give dock, inom ett år från det han fick kunskap om orätten, återkallelsen till känna för gåvotagaren.

6 §  Om utfästelse av en make att under äktenskapet ge den andra maken en gåva gäller 8 kap. 2 § äktenskapsbalken.

[S2]Bestämmelser om utfästelse om gåva som inte får göras gällande under givarens livstid finns i ärvdabalken. Lag (1987:798).

Ändringar

Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Ändring, SFS 1973:1065

Förarbeten
Prop. 1973:42
Omfattning
ändr. 2 §

Ändring, SFS 1975:903

Omfattning
ikrafttr. av 1973:1065

Lag (1987:798) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Förarbeten
Prop. 1986/87:86
Omfattning
ändr. 6 §
Ikraftträder
1988-01-01

Lag (1989:838) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Förarbeten
Prop. 1988/89:152
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
1989-12-08

Ändring, SFS 1989:844

Omfattning
ikrafttr. av 1989:838

Lag (1991:200) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Förarbeten
Prop. 1990/91:106
Omfattning
ändr. 2, 3 §§

Ändring, SFS 1992:1311

Omfattning
upph. 1991:200

Lag (1994:1013) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser av gåva

Förarbeten
Rskr. 1993/94:393, Prop. 1993/94:195, Bet. 1993/94:LU31
Omfattning
ändr. 2 §

Lag (1998:1482) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 1998/99:14, Prop. 1997/98:160, Bet. 1998/99:FiU7
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2004:85) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:135, Prop. 2003/04:27, Bet. 2003/04:LU10
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-04-01

Lag (2004:420) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2003/04:243, Prop. 2003/04:99, Bet. 2003/04:FiU27
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2016:45) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Tryckt format (PDF)

Förarbeten
Rskr. 2015/16:134, Prop. 2015/16:10, Bet. 2015/16:FiU15
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2016-03-01