Inaktuell version

Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

(Gåvolagen, GåvoL)

Departement
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1936-03-27
Ändring införd
SFS 1936:83 i lydelse enligt SFS 2004:420
Källa
Regeringskansliets rättsdatabaser
Senast hämtad
2018-08-19
Övrigt
SFS 1989:844 ikrafttr.- och överg.best. till 1989:838. Lag (1994:1013) träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

1 §  Utfästelse om gåva av lös egendom varom i denna lag sägs vare, så länge gåvan ej fullbordats, utan verkan, med mindre utfästelsen gjorts i skuldebrev eller annan urkund som blivit till gåvotagaren överlämnad, eller omständigheterna vid dess tillkomst utmärka att den var avsedd att komma till allmänhetens kännedom.

[S2]Har gåvan ej fullbordats, vare mot givarens borgenärer utfästelsen ogill, ändå att den gjorts så som i första stycket är sagt.

 • RH 2015:43:Fråga om gäldenär kunde åberopa en skriftlig gåvoutfästelse av den ursprunglige borgenären till kvittning gentemot ny innehavare av ett löpande skuldebrev. Skuldebrevslagens bestämmelser om löpande skuldebrev har inte ansetts analogt tillämpliga när skuldebrevet förvärvats genom arv.

2 §  Är genom skuldebrev eller annorledes gåva utfäst i penningar eller lösören, gälle den ej såsom fullbordad med mindre det som utfäst är kommit i gåvotagarens besittning. I fråga om skepp, skeppsbygge eller luftfartyg gäller i stället att gåva ej är att anse såsom fullbordad, med mindre inskrivning för förvärvet sökts enligt vad om detta är särskilt stadgat. Har genom ett skuldebrev eller på annat sätt en gåva utfästs i en rättighet som registreras enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument fullbordas gåvan genom att rättigheten registreras för gåvotagaren enligt bestämmelserna i den lagen eller, om rättigheten förvaltas enligt 3 kap. i den lagen, genom att förvaltaren underrättas om utfästelsen. Lag (2004:85).

3 §  Bortgiver någon aktiebrev eller löpande skuldebrev eller annan handling vars företeende utgör villkor för rätt att kräva betalning eller för utövande av annan rättighet, gälle gåvan såsom fullbordad då gåvo- tagaren fått handlingen i sin besittning. Efterskänkes fordran enligt sådan handling, vare gåvan för fullbordad hållen först då handlingen återställts eller gjorts obrukbar.

[S2]Om någon ger bort en rättighet som registreras enligt aktiekontolagen (1989:827), fullbordas gåvan genom att rättigheten registreras för gåvotagaren enligt bestämmelserna i den lagen eller, om rättigheten förvaltas enligt 8 kap. i sistnämnda lag, genom att förvaltaren underrättas om gåvan. Om en fordran som registreras enligt sistnämnda lag efterskänks, fullbordas gåvan genom registrering eller underrättelse i enlighet med vad nu sagts.

[S3]Bortgives annan fordran än i första eller andra stycket sägs, vare överlåtelsen för fullbordad ansedd då gäldenären underrättats av givaren. Har gåvan tillkommit genom skriftlig utfästelse varom sägs i 1 § första stycket, eller under sådana särskilda omständigheter som där avses, och sker underrättelse genom gåvotagaren, gälle överlåtelsen ock såsom fullbordad. Efterskänkes fordran varom här är fråga, gälle gåvan strax såsom fullbordad. Lag (1992:1311).

 • RH 2015:43:Fråga om gäldenär kunde åberopa en skriftlig gåvoutfästelse av den ursprunglige borgenären till kvittning gentemot ny innehavare av ett löpande skuldebrev. Skuldebrevslagens bestämmelser om löpande skuldebrev har inte ansetts analogt tillämpliga när skuldebrevet förvärvats genom arv.
 • NJA 1993 s. 560:Gåva av bostadsrätt har ansetts bli fullbordad i förhållande till givaren först då föreningen underrättas om gåvan.

4 §  Har någon såsom gåva åt annan till bank, kreditmarknadsföretag eller företag som driver verksamhet enligt lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet överlämnat penningar eller annan lös egendom utan att förbehålla sig rätt att däröver förfoga, skall gåvan anses fullbordad när det givna blivit av banken eller företaget mottaget för gåvotagarens räkning; och skall detta gälla ändå att av banken eller företaget utfärdat bevis, som i 3 § sägs, behållits av givaren.

[S2]Detta skall tillämpas på motsvarande sätt om givaren låtit för gåvotagarens räkning överföra medel som givaren hade innestående i banken eller företaget. Lag (2004:420).

 • NJA 1981 s. 464:Förmyndare har i sina omyndiga barns namn öppnat bankkonton över vilka hon förbehållit sig dispositionsrätt. Förbehåll som avses i 4 § lagen (1936:83) ang vissa utfästelser om gåva har därmed ansetts föreligga, i följd varav fullbordad gåva av pengar, som förmyndaren insatt på barnens konton, inte kunnat komma till stånd.

5 §  Varda, efter det gåvan blivit utfäst men innan den fullbordats, givarens förmögenhetsvillkor så försämrade att, i betraktande jämväl av gåvotagarens villkor, gåvans utkrävande skulle vara uppenbart obilligt, må den återkallas eller minskas.

[S2]Gör gåvotagaren givaren märklig orätt, stånde givaren fritt att återkalla gåvan, där denna ännu ej fullbordats; give dock, inom ett år från det han fick kunskap om orätten, återkallelsen till känna för gåvotagaren.

6 §  Om utfästelse av en make att under äktenskapet ge den andra maken en gåva gäller 8 kap. 2 § äktenskapsbalken.

[S2]Bestämmelser om utfästelse om gåva som inte får göras gällande under givarens livstid finns i ärvdabalken. Lag (1987:798).

Ändringar

Lag (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Ändring, SFS 1973:1065

Ändring, SFS 1975:903

  Omfattning
  ikrafttr. av 1973:1065

Lag (1987:798) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Lag (1989:838) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Ändring, SFS 1989:844

  Omfattning
  ikrafttr. av 1989:838

Lag (1991:200) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Ändring, SFS 1992:1311

  Omfattning
  upph. 1991:200

Lag (1994:1013) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser av gåva

  Förarbeten
  Rskr. 1993/94:393, Prop. 1993/94:195, Bet. 1993/94:LU31
  Omfattning
  ändr. 2 §

Lag (1998:1482) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Förarbeten
Rskr. 1998/99:14, Prop. 1997/98:160, Bet. 1998/99:FiU7
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
1999-01-01

Lag (2004:85) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Förarbeten
Rskr. 2003/04:135, Prop. 2003/04:27, Bet. 2003/04:LU10
Omfattning
ändr. 2 §
Ikraftträder
2005-04-01

Lag (2004:420) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Förarbeten
Rskr. 2003/04:243, Prop. 2003/04:99, Bet. 2003/04:FiU27
Omfattning
ändr. 4 §
Ikraftträder
2004-07-01

Lag (2016:45) om ändring i lagen (1936:83) angående vissa utfästelser om gåva

Förarbeten
Rskr. 2015/16:134, Prop. 2015/16:10, Bet. 2015/16:FiU15
Omfattning
ändr. 2, 3 §§
Ikraftträder
2016-03-01